2

4

6
15
17
22
28
30
41
72

042-35168184

042-111-140-140
www.minhaj.info

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 2ü

äm…
]•]ô

Vc
g ZŠ î%O£ Å x Z™Y fgzZ 2 »Æ¢q )

ð^Û×ÃÖ]

Ÿøæø …‚Ú könû eø šô…û Ÿø û] †ôãû ¾ø o×FÂø oÏFfmø Ÿ ž ì ò Z¤
Š •
á g Z » a x™Z wÎg ~ N
ó 0 £Z x â Z µL

vZ 1 Ç a 7Ð c
y ðÃ6}i R(ž Ç ñ M : â i q
Z ) L Lª Ý¡ø‰ûŸô û] èøÛø×ô Òø ²
ö ] äö ×øìø•û ]ø Ÿù]ô †õeæø
Yƒ —£ [ Z ~ äƒ Zg7 Æ ðr kZ Å a tŠ ™J ó Xó Ç }Š™ 4ZŠÝ » xs Z ~ kZ \¬
[ VJ
 Vß Zz … ~ V¤ ðõ
Z gzZ VÂŒŠ ÔVzàx *
» xs Z )g f Æ c
z7
Z¼Z {ŠŽñ ?ì
Å xsZ ~ y» Æ ¿C
Ù ä \¬vZ c
Í Xì c
Š™ F!ÿkZ Ìä “ {ŠŽñÅ V'•Xì
ðà 7Z gzZ D • ìgOŠ y» 6i Zz M kZ Ð wŠ ¾œI |Ž gzZ Xì c
Š™ yâ ‚ » äT i Zz M
 D ì êŠ Z™ kÙzg Ð ] xòs Z ÇB‚ Æ øZŠ z Õ 7Q Ž ì @
Y M x Ì: Zi•
Û èÚg
Æ<
Ø Zè vŠ ‰
Ü z kZ xsZ ._Æ Vz^
Y @¬ ZX @7k

Š ~ äFZ ~ Vߊ gâ » xsZ
X • ìgƒ hZz Ð ðZŠ Æ xsZ vß Vzg ZD
Ù w‚C
Ù gzZ ì ;g ’Ð ~!~ «£

ä a x™Z wÎg Îì Cƒ Z
¬ 6¡ kZ ~g ZŠ )f ~(gzZ ë Z Ð ƒ
 ~ wq ]gß kZ
E
I
4G
5"!
!gzL
ä ]+Z [g X • _g Zz Æ uÆ h‹úŠ Æ Vz9Ž • „ èEG
g Y ft X c
Š g ZŒ
Û Yó m
ÑZ îG
KZ gzZ *
™ iZ0
Z ÃÎÔ• bŠ wÅ] *
kZ Wz Æ + Š è®
•
á Z gzZ ]úŠ t ‚Æ yZ ~ ¢q )
kZ gzZ ~]*
Å µñ{Š™ « kZ Æ \¬vZ Ô *
™: sÜa Æ ÑxkZ Ð i Z0
Z µÃV6&
gzZ }n ÇÆ xsZ à *Š Ù| Å |žì õ µñ7Z ä ]+Z [g Xì Z
 ñ » [ ‰Æ
Š¤

Šg Z Æ kZ ÔÃxs Z qgzZ N Z™ sg ” Ð ]xÝZ Å a \ M gzZ ]§ Œ
è Æ a xsZ 9
X ,Š™s ™Ð V- h Ä {z(g ZŠg { Å Vâc gzZ ] â Z²Z ˆ ðÇ Z

~ : M {z :• Ýq 'ép Z zŠ ë !
à Vâ ›X • Ý ~ ºg Æ ]p Z y¨
Z q â µ x Ó
Æ äƒ Š ÑzZ Å e xŠ M p7 ð¸ òs Z Æ yZ ›)ž Z
 ;Ìð¸ òs Z gzZ • ð¸ ã¨
Z
G
$ ð¸ ã ¨
4¨G
5G
Z ð*
•Æ äX Ð “
 ïgZ » cizŠ 7Z gzZ *
™„Å yZZ Æ yZ a kZ X • éSE
{zž ì k
~g ZŠ )f Å VNg Zz Æ µ Å a x™Z ÁÎg Z® Xì <
 Å a ݬ zŠ Ø
è g ÀÁÎg *

s ÜÆ *Š ›) x »t HX ,Š ]úŠ Å + Š Ã *ŠB‚Æ øZŠ z Õ~ øÚÆ ] c
gz¢ ~)
?ì YY H Ð ~g ZŠ'ÌZ gzZ ~I •Z z ]” Ô ~g ZŠ Zzg x° Ô~0Z ]ÐÔ~i Z§ x ÙŠ Ô ~i !~ :
 Ôì c
Z
à „ yv °ˆ.
Þ ‡*
ÃVâ ›gzZ xsZ ä Vß Zz ä™g (Z ¿¯§t ž ì { ZÍ õg @
"
4G
5E

•
á Z Å xs Z )g f Æ g ZŠ™ )— gzZ t ÜR èŒÔ ~g ZŠ Zzg z ›ä x Z™ Y 5ßgzZ èEG
!
g Y fž
|Xa™ ì r â Š z wEŠ Ð Vzg ÏÆ y;'
z ?Š gzZ ,Š x •Zu ]â }
lñZ•
Û.
Þè ‡*
~ r z•
Û
E
i$
§
:ì ~ óö ‚LXì Cƒ F!Ð ^» gzZ y!
i ÅÌZ ^» Å ?Š gzZ y!
i Å Džì t

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 3ü

ð^Û×ÃÖ]

!Ù^’ßôÖ^e •ô ^`rôÖ] àÚ ]÷†$œ Ü¿Âœ t^rvôÖ^e •ö ^`rÖ] ]ƒ]

ó Xó ì ! {Š c
i ¹ Ð ] Z W
RÆ Š ˜ )g f Æ Vzg Ï|@
ÅŠ ˜ )g f Æ bÑŠ L L

Ð g ZŠ™ dR gzZ t ÜR èŒÔ[|Q: ¦Ôd˜Îg ÃVß Zz p
g/_
» xsZ ‹úŠ gzZ ŠgŠ » + Š Î

4E
5 #Æ ˆ y M Œ
~g7 7„ y›sÜ èEG
Û èY Ô Ïƒ *
™ÛD
gzZ „Å ] •Å *Š ~g7 ™ƒ 3 Zg M
ÜûÓönû Öø]ô ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø oûÞùô ]ô Œö^ß$Ö] ^ãø m%^øm5 ž Š
c
Z™y´Z Ð kŠZ y!
i Å a =r G
î*9g g—çO Xì *Š
( MQTVS (Í]†Â¢]) ó Xó Vƒ ( c
M ™0) wÎg » vZ kZ s§Å ƒ
 ?~ !Íß} Z L Lª ^Ã÷ nû Ûôqø
4E
4E
5…#t Æ y M Œ
5…#Æ y M Œ
 ™gzZ y M Œ
Û
èEG
Û èr
Û ‹úŠ {z´Æ Vâ › ?• vß yà ó Œ^ß$Ö]L èEG

ì 3g Zzg t•
Û H yxgŠ Æ yZ ?• Å ³ÒH Å yZ ä xs Z ?• ï•
á {z¤
Ð yÃyÃ~
gñZ x Ó yZ a Æ Vß Zz ä™x » » + Š ‹úŠ ?• bŠ x ©Z H n Æ ä™nçB‚Æ yZ gzZ
Xì ~gz¢’ M Ð

Å a \ M a ÏZ Xì g NŠ }6ÌÐ Šzu Å Vâ i z yk {z ž ì i ÚZ t » ]t Óó
"
45E
G
» { ó Å yZ ÌÃ èEG
!
g Y f _g Zz Æ µ Å yZ Xì Cƒ Ýzg a Æ äâ iC
Ù gzZ ê C
Ù ~ ]x
uZgŠ Z » Vç»Æ wgzZ ©7 {z )g f Æ Tì Cƒ « ]ù +Z 7Z çO Xì M ;
X • D™ äz iÕ
è W
ña Æ 4 z ]
Å xsZ è®
•
á Z gzZ + Š ‹úŠ ñƒ D™

Š•
Ûq
Z Ð ~ VÍß Úèr
 ™ „ , Z Æ0#
Öè Q à °Z Øæ ~gŠ ØZ C
Ù ¤ ·ËZ e xsÑZ •
gzŠ Å yZ Xì Zi Zâ ÌÐ ]ù Ó óB‚B‚Æ øZŠ z ÕgzZ az Dä \¬vZ Ε h
•
Û
a Æ xsZ ¼z•
Û z®
•
á Z gzZ +Š ‹úŠ ñƒ D™ uZgŠ S » {Æ wgzZ ¢q )ä {ó kg
]Z WZ µÆ Tì Å äz iÕ+Z Ô ñƒ n
g t ‚ ÃU Æ ~g ZŠ Zzg gzZ ›z ðZ Æ xsZ
Xì „g ™7 d• Zy
Ã[|Q : ¦gzZ az DÆ yZ *Š gzZ • ìg ƒC
Ùª
[Â IR gzZ xsSL [ Â Å xsÑZ • ]| ï•
á ~ {g Ñ àSÃk

i Æ óY !Z LC „â •
~ Ýzg Å ë› Ñ!
zgqŽ Ôì ~š
q
Z Å VØz» 4S ó( +Š[R ‹%¥gzZ <
 zy MŒ
Û ‹ x)
¥#Æ ˆ y M Œ
Û )g f Æ [ Â kZ X ðâ •
Û "ä \ M Ã7 Æ ]gz¢ë Z q
Z Å ¢q §zŠ
dÑ V;z σ ‚ ’ M V˜ Ð x ©R Æ ä™nç Ð yZ gzZ Kx £ gzZ w Å ] 4 Z
zŠ ÐS Ã7 Æ #
Ö BÅ [  X ǃ Ì!Zi S » V•ß ~g ‚ ¹ ˆ ð; <
Ø Z åE)ÅZ Î 6¯ Å

X ~ {g ÑŒZ vZ Y •
á yS ¹!
Xì #
Ö }
7z ª » [Â Xì Š
Hx ÈZ » ä™ ù •
á ~ Vzg Ñ

( gvZ ¾·Wz6)

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û4 ü

ð^Û×ÃÖ]

LZ Ž { z q
Z :• ìg ŠŽñ] 4Æ b§zŠ ~ ã¨
S õ
è g @~g7 IÐ a ~·èƒ

yZZ 6`ôz à 㕠M à Zz äƒ wi *
6yZ gzZ 6Ë¥ z Y m
R áZz äƒ _¬~ äâ i LZ
}uzŠ ;Tg ì‡6© ÂèIgzZ D™ ¿6] xgzZ <Ñ Ä ©R áZz Y )g f Æ yZ ÔD Ñ

É Ô H wJÃ<Ñ ã• M „ : Ô*
â × c
[ 㕠M Ë: ÔñÑ : yZZ 6wÎg c
Ñ ËŽ {z
 gzZ „
"
 6> M Ô„
 6{g *Ô„
 6`gÎ {z { Zp ;c
CZ Ã {Zg Å uÑz ¬ ñO Æ © Âä VrQ

X à w ï ]gßgzZ ðÃÅ 46C
Ù bgzZ 46î Ç ä VrZ c
ñƒ „
 6

X Wæz g ñvßÆ 6 ZuzŠ gzZ ¸ ÝñvßÆ 6 ª

Ýñ)gzZ ÝñÐ ~ Ý ¬ È c
Š R èIR IÐ a ~·ƒ
Û
è ~ ÝZ >gÎ ä ˆ y M Œ
"
45JE
:ì H~ p ÖZ yZ ™f à ) S » WægzZ kXÔ èEG
™ m<!

ø ] á$ ]ô ]?çû Òö†ø •û]ø àømû„ôÖ$]æø Œøçû röÛøÖû]æø p†F’Fß$Ö]æø àønû òô eô^’$ Ö]æø ]æû •ö ^aø àømû„ô$Ö]æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] á$ ]ô
²
( 1)
o‚ºnû `ô•ø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø ²
ø ] á$ ]ô ½èô Ûø³þnFÏô Öû] Ýøçû mø Üû `ö ßønû eø Øö’ôËûmø

> M gzZ ( ð|) òg »gzZ „
 6{g *gzZ ñƒ ~Š· vß Ž gzZ ñÑ yZZ vß Ž — " L L

Ù vZ —" X Ç } Š â •
C
Û ê yxgŠ Æ ( ƒ
 ) yZ yŠ Æ #
Ö ªvZ G Ôñƒ uæŽ gzZ „
 6
ó ó oì ; g â •
Û {@x » q

:ì c
M b§kZB‚Æ x © R ™f » yZ Ì~ >ÂZ >gÎ

ØøÛô Âø æø †ôìôŸ6 ] Ýôçû nø Öû]æø ô²^eô àøÚø ! àûÚø àønû òô fô’# Ö]æø p†F’Fß$Ö]æø ]æû •ö ^âø àømû„ôÖ$]æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] á$ ]ô
MSVNN (svÖ] DME

û5 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq
( 1)

oáøçû Þöˆø vûmø Üû âö Ÿæø

ð^Û×ÃÖ]

Üûãônû ×øÂø ͺçû ìø Ÿæø tÜû ãôeôù…ø ‚øßûÂô Üû âö †ö qû]ø Üû ãö ×øÊø ^v÷Öô^‘ø

Ž ( Ð ~ yZ ¸) ! ™ gzZ òg » ( Ž ) gzZ ñƒ ~Š· Ž gzZ ñÑ yZZ vß Ž — " L L
V; Æ [g Æ yZ a Æ yZ ÂÔK ¿iZ ä kZ gzZ c
Ñ yZZ 6yŠ Æ ]y
M gzZ 6vZ ( Ì)

ó ó oÐ Vƒ {fg {z : gzZ ǃ sp ðÃ: 6yZ Ôì `
Z » yZ

òg » gzZ ( Jews) Š· a Æ Vß Zz + â Ã ùZÑ gzZ Ã ã• M ~ <
 z y MŒ
Û

gS I
 ¸ ~Îñè#
Ö Q gzZ ]Zg ÂI
è R òg »ž Z
è R Š· Xì ð M }Âz ô¥ Å ( Christians)
X • ë ( People of the Book) [Â èI R ÃVáQ VâzŠ 4S X ~{#
Öè QgzZ
:ì ã!
g ›•
á g Z Xì Å ô¥Å äƒ [ I
„ zŠ yZ • ä ˆ y M Œ
Û
è RÆ Vƒz¤

( 2)

oàønû ×ô Ëô ÇFÖø Üûãôjô ‰ø]…ø •ô

àûÂø ^ß$Òö áû]ôæø ”^ßø×ô fûÎø àûÚô àônû jøËøñô«›ø o×FÂø göjFÓôÖû] ÙøˆôÞû]ö «ÛøÞ$]ô •çû Ööçû Ïöiø áû]ø

zŠ sܬ Ð ë Â[ ( ã• M ) 'ž ¼ ( : ) t } ?ž ( ì H wi *
a kZ y M Œ
Û )LL

ó ó o¸ ¸" Ð äJ 7"7Æ yZ ë —" gzZ ¶ˆ ~g @
Z 6( òg» z Š·) Vƒz¤

‚KZ ~
òh
F
ÓZ gµ1Z x â Z X @
Y H 7g Ñ ~ [ Â èIR Ã Ë Ð ~ ]4 ¹!

:• D™V- s
 Ÿz Å%R kS ~ ó èߊÖ] Øaœ l¡mæªiL

]„øâFæø ™ VoÖF^Ãi ²] ÙçÎ ÔÖƒ o× ØnÖ‚Ö]æ (h^jÓÖ] Øaœ àÚ ^Þ‚ß kŠnÖ èn‰çrÛÖ^Ê
º †ø ³þfFÚö äö ³þßFÖûˆø Þû]ø gºjFÒô
o×FÂø göjFÓôÖû] ÙøˆôÞû]ö «Ûø$Þ]ô •çû Ööçû Ïöiø áû]ø oáøçû Ûö uø†û iö Üû Óö×$ Ãø Öø ]çû Ïöi$]æø åö çû Ãö fôi$^Êø Õ
(3 )

!—oàønû ×ô Ëô ÇFÖø Üû ãôjô‰ø]…ø •ô àûÂø ^ß$Òö áû]ôæø ”^ßø×ô fûÎø àûÚô àônû jøËøñô«›ø

ÔÖƒæ (Ìñ]ç› '¡$ ]ç×Ãrm ᜠ‡çrm ¡Ê Wá^jËñ^› h^jÓÖ] Øaœ ᜠoÖF^Ãi ²] †fìªÊ
( 4)
!ᕆÏÖ] än× Ùù• ^Ú Í¡ì
gzZ ü :ì yâ •
Û t » \¬vZ ?Š 6kZ gzZ Ô• 7Ð ~ [ Â èI R q
Š 4
}g ø ÏX :L L
( Ð vZ ) gzZ z™ H ~zc Å kZ ? ( [Z ) Îì c
â•
Û wi *
ä ë& ì [ Â àZz •
'( y M Œ
Û )t

( ã• M ) 'ž ¼ ( : ) t } ?ž ( ì H wi *
a kZ y M Œ
Û ) oñY H 3g 6?ž @
ƒg Dg e
"7Æ yZ ë — " gzZ ¶ˆ ~g @
Z 6( òg » z Š·) Vƒz¤
zŠ sÜ ¬ Ð ë Â [Â
MQRIMQQVR (Ý^ÃÞ¢] DOE
PROVO (èߊÖ] Ø✠l¡mæªi (p‚m†i^Ú DPE

RNVN (é†ÏfÖ] DME
MQRVR (Ý^ÃÞ¢] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û6 ü

ð^Û×ÃÖ]

X û o¸ ¸" Ð äJ 7

{z¤
& {zž 7^
Y a Æ yZ Z®X • {z¤
zŠ sÜ[ Â I
Š e VŒ ä \¬vZ Î L L
è Rž c

ó Xó ì c
eäy MŒ
Û Ž ì ǃ s ÜÆ%R k Qtž VY N ¯

† ² ì @

Believers of the Book 7Z Ð Ú Å gS gzZ ] Zg Âa kS

9 ËgzZ [Â ã• M Ë {ogzZ m» yZ èY ÔNon-Believers Þ Ã <
Ø Zè èI R gzZ ] 4
Xì 7hZzB‚Æ

ì ~gz¢ö» yZZ 6Ë¥ z Y m
R x Óa Æ äƒ ðñX 1

è<
 z <ÑgzZ ]Zg Â{zž åt yZZ » Š· ̈ Æ yZ gzZ ~ Ï0

i Å e .ñ]|
G
G
Q X å6ÏZ ÌëhO .' CZ » yZ  ñÑ p= e }]|ž ‚Og K g (Z ëh.'Ð ~Îñ
}]|gzZ Og {o6gZB‚Æ ]Zg ÂLZuZ µ ž Zƒ 6kZ g Zæ » y ZZ ˆ Æ ~{èƒ
ä VrZ Š
ƒ ì‡6ª
 ‚g z ]t Å e }]| {o » XÐ ~ yZ ÎX ,™ ~zc Å e
G
]| ä VMgzZ X ‰ƒ ðñ {z Ô 1 ™g (Z ëh.'Ð ~{‹xgzZ ~Îñè<Ñ6gî 9
gzZ e .ñ]|g2$
{z { Zp ÔH: wJÃgZ gzZ Hg ïZ Ð ä™tê
‚g z ]t Å e }

{ZegzZ uh 6¯ Å ]zZ° z •Ð yZ gzZ g ïZ Æ e }]| {z 1Ôìg „ ZC x *
Æ ]Zg Â
X c
M : x » ËÆ yZ yZZ—‚gzZ ‰ƒ
Š s ÜÆ yQ 6]Š Ñz : Z7Å

e }]|gzZ ðÎ o6
h *% ]| ä Š·

4E
O& z bÑŠ gzZ ]Z7 ãZz Æ ª
5G
‚g Å e \ M X H g (Z
Æ yZ É Hg ïZ sÜ: Ì™NŠ ] éE

2 ~ ë!
êL i Æ ¶Š J m
6Ç c
¶Š ™ O7Qž ‚ÔÅ g (Z { Zg Å ]zZ° z ¿#B‚
lzg kS {z ÎX¸ : g » a Æ + â ÃwÎg x+Z ßzQ Ìˈ Æ e .ñ]| {z nºZ X ñƒ

:ì @
ƒ Š•
á gZ ~ ˆ y M Œ
Û X ‰ bŠ g Z Œ
Û•
Û »¯
 !
Æ

Øûeø ½Ìº×ûÆö ^ßøeö çû ×öÎö Üû `ôÖôçû Îøæ$ Ðùõ uø †ônû Çøeô ðø «nø fôÞûŸø û] Üö `ô×ô jûÎøæø ²
ô ] kômF^Feô Üû aô†ôËûÒöæø Üû `ö Îø^%ønû Úôù Üû `ô–ôÏûÞø ^Ûø fôÊø
( 1)
o^Û÷nû ¿ôÂø ^Þ÷^jø`û eö Üø mø†û Úø o×FÂø Üû `ôÖôçû Îøæø Üûaô†ôËûÓöeôæ$ o¡÷nû ×ô Îø Ÿ$]ô áøçû ßöÚô ©ûmö ¡ø³þÊø Üûaô†ôËûÓöeô ^`ø nû ×øÂø ²
ö ] Äøfø ›ø

yZ ÃY m
Z gzZ ( :
 Æ) g ïZ Ð
þ ÞZ ‹c
M gzZ 6(
Ë Ç KZ Å yZ ( {z ŽN ZwŽ 7Z) :L L

ñm
) s Ý 6Vߊ }g øž Ð ( :
 Æ) ]!
kZ Å yZ 2 Ô( ¯
 !
Æ) % Z e ™ Oh*
Æ
MQRIMQQVP (ð^ŠßÖ] DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û7 ü

ð^Û×ÃÖ]

{z Î Ôì ~Š Î çX=&N6Vߊ Æ y Z ¯
 !
Æ ¬Æ y Z ä vZÉ ( å: (Z ~ |) Ô• ( ñƒ

ä VrZ Ž ¯
 !
Æ w ¸gzZ ¬ ( kZ) Æ yZ (žt h
'
× ) gzZ oÐ NÑ 7y ZZ ZÎÆ q
Z P
ó ó oc
Î yc „
 Š'
i 6*%
.ñ]|gzZ ¿g ~g Y h
‰Å yZZ LZ B‚ Æ öÆ ƒ M ä VM nºZ

ª‚g ÄÂÆ \¬vZ gzZ à ™g (Z ~zc Å e }]|B‚Æ yZZ 6Ë¥ z Y m

Z vŠ gzZ e
LZ 1 *
â ÂÃË¥ z Y m
Z ¬ ä VMgzZ ìg ðñ {z c
Š ™ntu
R èƒ MgzZ
è t ‚Æ Y m
a Æ yZ *
Ñ yZZ 6y Z èY ‰ ñZI•
Û » {z ‰ƒ ”
Æ wÎg áZz äƒ _¬~ äâ i
X å ö„ » yZZ 6Ë¥ z Y m
Z—‚t gzZ å Z
 Zz

z ]t Å a \ M Ôò Z¤
‹Z f Å a g—  ˆƒ ƒ Å a x™ Z Ñ g—Z
 b§ ÏS
Ô6a \ M vß Ž ÎX Š
0
g ZŒ
Û y ZZ §Zæ 'â Ð í!
zC
Ù ªÃ<Ñ z [  Ša \ M gzZ ª
‚§

6 a \ M vß Ž gzZ X ñƒ ðñ „z Ô ñ M á yZZ 6<Ñ Å a \ M gzZ 6[ Ša \ M

—‚ {z {Zp Ô}I•
Û » {z ‰ƒ ”
Æ <
 z <Ñ Å a \ M gzZ ( y M Œ
Û ) [  à Zz äƒ wi *
Æ ƒ KZ V ˜ ä e }]|èY X¸ ñƒ Çg : VY „ g ZŒ
Û '{o CZ 6ùZÑz Ã
Î X ¶~Š Ì]g t
Å a ~·ª
è ‚g ä VrQ •z ԶŠ& ¤ Å e ~Îñª


è ‚g 6µñ
D™

f Ym
R x Ó É h }gzZ .ñG@
Å T å ö» & ¤ÏZ y ZZ 6a ~·ª

è ‚g

:ì ã M Œ
Û ›•
á g Zž 6X¸ ìg M -

àøÚô p$ ‚ømø àønû eø ^Ûø Öùô ^Î÷‚ôù’øÚ% Üû Óönû Öø]ô ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø oûÞùô ]ô Øømûðô •†ø ‰û]ô ?oûßôfø³þmF Üømø†û Úø àöeû ] oŠønû Âô Ùø^Îø ƒû]ôæø
†ºvû‰ô ]„øaF ]çû Öö^Îø kôßFnùô føÖû^eô Üûaö ðø «qø ^Û$ ×øÊø ½‚öÛøuû]ø äü?Ûö‰û] p‚ôÃû eø ÝàûÚô oûiô ^ûm$ Ùõçû ‰ö†ø eô Ý]†÷ ŽôùføÚö æø éô …Fçû j$Ö]
( 1)

oàºnû fôÚ%

~g v~ — " ! LZu Z µ } Z :¹ ä ( d) *% 0 }Z
 ( Ù Š c
̉
Ü z {z) gzZ L L
ÁÎg k Q gzZ Vƒ ÑZz ä™ & ¤ Å ]Zg  [  « Ð LZ ÔVƒ ( wÎg ) Zƒ 5 » vZ s§
š!
ŠOE
~ Vâ • M ) x *
» X• ìg Ñ p=ˆ }÷Ž Vƒ ÑZz ä‹ ]g t
Å ( æ M æ M Å a ê )
á p=k0
Æ yQ ™á V*¶
ãZz ( a Vâ ²Z y
M ÁÎg ) {z Z
 Q Ôì ( a) £R ( ‰
Ü z kZ
ó ó oì zŠ Y î Ât :Ñ ì {z Âñ M
:ì @
ƒŠ •
á g Z b§ÏZ

RVRM (Ì’Ö] DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û8 ü

ð^Û×ÃÖ]

äô nû Êô Øønû rôÞûŸô û] äö ³þßFnû iø!æø éô …Fçû j$ Ö] àøÚô äô mû‚ømø àønû eø ^ÛøÖùô ^Î÷‚ôù’øÚö Üømø†û Úø àôeû] oŠønû Ãô eô Üû âô …ô^$ø! o×5 Âø ^ßønû Ë$ Îøæø
Øônû rôÞûŸô û] Øöâû ]ø Üû Óövûnø Öûæø oàønû Ïô j$Ûö×ûÖùô è÷¿øÂô çû Úø æ$ p‚÷âö æø éô …Fçû j$Ö] àøÚô äô mû‚ømø àønû eø ^ÛøÖùô ^Î÷‚ôù’øÚö æ$ Ÿ…ºçû Þöæ$ p‚÷âö

ø nû Öø]ô «³þßøÖûˆø Þû]øæø oáøçû ÏöŠôËFÖû] Üö âö Ô
ø òô Ö5 æ^öÊø ²
gøjFÓôÖû] Ô
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûø eô Üû Óövûmø Üû Ö$ àûÚø æø ½äô nû Êô ²
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûøeô
ðø •çø âû ]ø Äûfôj$ iø Ÿøæø ²
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûøeô Üûãö ßønû eø ÜûÓöuû^Êø äô nû ×øÂø ^ß÷Ûônû ãø Úö æø gôjFÓôÖû] àøÚô äô mû‚ømø àønû eø ^Ûø Öùô ^÷΂ôù’øÚö Ðùô vøÖû^eô
é÷‚øuô]æ$ è÷Ú$ ]ö Üû Óö×øÃø røÖø ²
ö ] ðø «•ø çû Öøæø ½^÷q^ãø ßûÚô æ$ è÷Âø †û •ô Üû ÓößûÚô ^ßø×ûÃø qø Øùõ ÓöÖô ½Ðùô vøÖû] àøÚô Õøðø «qø ^Û$ Âø Üû âö
äô nû Êô Üû jößûÒö ^Ûøeô ÜûÓöòöfôùßønö Êø ^Ã÷ nû Ûôqø Üû ÓöÃö qô†û Úø ²
ô ] oÖø]ô ½lô†Fnû íøÖû] ]çÏöfôjø‰û^Êø Üû Óö³þiF! «Úø oûÊô Üû Òöçø ×öfûnø Öùô àûÓô³þÖFæ$
( 1)

oáøçû Ëö×ô jøíûiø

Ð LZ Ž 5à ( d) *%0Z }6xŠ ¶ÝÆ ( „) y Z ú Æ ( Vz9) yZ ä ëgzZL L
ågâgzZ e
Z@ ~ T Å « gZ ÃyZ ä ë gzZ ¸ á Zz ä™ & ¤ Å ]Zg  ( [  ) Å ¬

gzZ ¶e
Z@ (u Zu ) gzZ ( ¶) à Zz ä™ & ¤Å ]Zg  ( [ ) Å ¬ Ð LZ ( ÌgZt) gzZ
kZ ä vZ Ž ce *
™ê ._Æ ( ¬) kS ( Ì) ÃgS I
è R gzZ o¶Ãa Æ Vzg Ç Ì6
ÉÃ vß „z Î}™: ( #
Ö Óz) ê ._Æ ¬{Š™ wi *
Æ vZ ¿Ž gzZ Ôì c
â•
Û wi *
~
Ð LZ Ž ì ð â •
Û wi *
[ÂB‚ Æ ðC ( Ì) s§ Å \ M ä ë ( !xé( èÑ } Z ) gzZ o•

Æ yZ \ M : Ôì y˜6( }p z x ©Z ÝZ Æ) kZ gzZ ì à Zz ä™ & ¤ Å [ Â Å ¬
~zc Å ] ÷Zp Å y Z \ M gzZ • ñâ •
Û wi *
ä vZ Ž N â •
Û ê ._Æ ( x © Z) yZ yxgŠ
gzZ <Ñ µ Z a Æ q
ZC
Ù Ð ~ ?ä ë Xì [ M k0
Æ \ M Ž ™ƒ gzŠ Ð hkZ Ô,™:
»{z p êŠ ¯ ïG!OZ „ q
Z ( 56<Ñq
Z) Ã
 ? Â Le vZ ¤
Z gzZ Ôì ð¯ ¿Ó Zg {Š ¤

~ V> ?ÎÔ• bŠ ( wq ø

â i M ~ ( x © Z µ Z µ Z ) yZ
è }g v)»ä kZ Ž ì Le *
{Ç M Ð ( ë!z h~ VÂ!ƒ
 ) yZ»{z Q Ôì ½ Ã ƒ
 ?s§ Å „ vZ X z™ ~¢

ó ó o¸ Tg D™s %Z ?~ X Ç }Š â •
Û

Š˥ z Y m
Z vŠ gzZ e }]|Ôe .ñ]|Ð ]Zg ±S Fžg Iƒ
è Å a g—

:• 0Ð c kS 6gîVc
úU g e Ð ~ XÔì i ŸgzZ ¡Ð ƒ

é Æ „ [ Â Å yZ gzZ wÎg q
: t]
Z á Zz äƒ _¬¬ Ð LZ sÜ a \ M žt :¡`µ
&¤ Å ª
 ‚g z ]t M }g7 J
 e }]|™á Ð e xŠ M ]| a \ M É ¸

X • á Zz äâ •
Û

PTIPRVQ (é‚ñ^ÛÖ] DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û9 ü

ð^Û×ÃÖ]

E
Z Å LZuZ µ c
q
³• Z µ sÜÔa Æ }i î0•8 c
oq
Z s܃ Å a \ Mžt :]†‰æ•

s§ Å ã¨
Z ‹Ñ» ~g7 a \ M É ¶7a Æ Y} *™ c
[²è}iu sÜgzZ a Æ x ¸
Xì Ìa Æ a
5 z Xèݬ {z´Æ ÷S èÝ ¬ ƒ Å a \ Mž ‚ñƒ _¬™0 wÎg
gzZ Ñ ~y
M Æ \¬vZ a \ M Ô¶ƒ ~y
M Å ª
‚g z ]t M ƒ Å

a \ M žt : ]†Šni

Xì xg V ‚g ;ä ª
‚g Å „ a \ M a Æ Á â R z g ZzŠ R x ÓJ
#
Ö ªgzZ • wÎg

t*
Å—‚ ù
Å—‚ è`ôz à x Ó[ Ša \ M žt :^ãiç2
è ZÑx Ó<Ñ Å \ M gzZ t *
™Å
Xì xg ÿ) Z Z
 Zz Ã<Ñ ÏS sÜJ
#
Ö ªgzZ ì
÷S z X ‹4 x Ó Ô^z x Z ¸R vŠ c
Vƒ gZ z ]Zg  I
è R ª òg » z Š· ž å xi Ñ 1nÖ Œ]

}Š Ã

f x Z™ Y m
Z] Šp „ Ð à•
Û M Y Z’S ¬t èY ;NÑ yZZ 6a ~·ª

è ‚g z ]t

! ¶V ¹g ïS ÁWÃVáQ Å yZ ÎX å Š
c
Š

:ì ã!
g ›•
á g S Xì êŠ ¸ ãZz ~ ekS ˆ y M Œ
Û

^ÛøÖùô Ѻ‚ôù’øÚ% Ùºçû ‰ö…ø Üû Òöðø «qø Ü$ $ö èõ ÛøÓûuôæ$ gõjFÒô àûÚôù ÜûÓöjönû iø! «ÛøÖø àøn´ùfôß$Ö] Ñø^%ønû Úô ²
ö ] „øìø]ø ƒû]ô æø
Ùø^Îø ½^Þø…û †ø Îû]ø ]?çû Öö^Îø ½pû†ô‘û]ô ÜûÓöÖôƒF o×FÂø Üûiö„ûìø]øæø Üû iö…û †ø Îû]øðø Ùø^Îø ½äü Þ$†ö ’ößûjøÖøæø ä´eô à$ ßöÚô ©ûjöÖø Üû ÓöÃø Úø
( 1)
ø òô Ö5æ^öÊø Ô
ø ÖôƒF ‚øÃû eø oÖ#çø iø àûÛøÊø oàømû‚ô`ôŽ# Ö] àøÚôù Üû ÓöÃø Úø ^Þø]øæø ]æû ‚ö`ø •û^Êø
oáøçû ÏöŠôËFÖû] Üöaö Ô
gzZ [ Â »~ Z
 ž 1 Ç¢ Ð Y m
Z ä vZ Z
 ( ,™Š c
Ü z {z ! [8} Z) gzZ L L

Å V1 y Z Ž ñÑ p= ( a) wÎg ( ÑZz Ñ6ƒ
 ) {z k0}g vQ VzŠ ™ « Õ
Šæ Å yZ gz8!
gz¢gzZ Ð ƒ Ñ yZZ 6yZ gz8!
gz¢ ÂÏ VƒB‚}g vŽ ƒ ÑZz äâ•
Û &¤

ë :H n²ä ƒ
 ?1 x åÐ ï¢Ç ~g ¸ Z÷6( oÑ ) kZ gzZ Hg ZŒ
Û Z ä ? H :c
â•
Û ÔÐ z™
xŠ M ±
â•
Û Ô 1 ™g Z Œ
Û Sä
è ~g7 [Z) oVƒ Ð ~ VƒZÍB‚ }g vÌ~ gzZ ƒ Y ƒ {ZÍ ?ž c
G
E
45" a Æ
-E
ó ó oÐ Vƒ yâ •
Û *
vß „z : Å ãZŠ¤

z ¥ˆ Æ ( g Z Œ
Û S ) kZ ä TQ ( :c
â•
Û éS<XG
•Æ ª
‚§ z ]t Ä Â „ßQ gzZ ì @M ™f » öÆ ƒ MÐ M 6x £ ÏS Q
z g (S „ : gzZ ì ]i YS Å & ¸ Â: ~ T Ôì Š
c
Š g ZŒ
Û y ZS ¹Ñ *
Ñ yZZ 6Ë¥ z Y m
R x Ó
G3OÒ®q
ïG
Z ª
‚g z ƒ Ä Â {Š™ ì‡ » \¬vZ X M
 ™ 7 pick & choose \ M c
Í X Å [NS
G3OÒ®~g ‚ {z ÂÔŠ
~g7 Å Y m
Z M X Ç }Ig ïZ » ïG
ƒ g ïS » Š•
Ûq
Z Ð ~ kS Xì ( totality)

TNITMVO (á]†ÛÂ Ù• DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 10 ü

ð^Û×ÃÖ]

yZ Ž Ôƒ g ïZ » {Z'

uz x âZ Æ Ëg z Y m
Z x Ó<Yp Xì ¬ Ìg ïZ » ]t ÅŠ•
Ûq
Z Ð ~ ~±

¦gzZ ƒ ÌY m
ÑZ Z
‡Ž ÔÌy
M gzZ ƒ ÌwÍ Z » ]t M}g7 Ž ÔÌ ?{ gzZ ƒ Ì <Ã » ƒ

äY ƒ _¬~ äâ i Æ wÎg z Ñ ÌËÆ T ÔÌË°Z LgzZ ƒ Ì5ÑZ ÃŽ ÔÌÆÔZ
Xƒ È0
» ä™g (S q nS z ®
 ¤S Å kZ gzZ äÑ yZZ 6kZ ÌwÎg gzZ Ñ {z Šp~ ]gß Å
Æ T Xƒ ;g @
™ yÒ ˆ
Ü o z bcÆ kZ gzZ {™E
» æ M Å T t ‚ Æ #
Ö Q KZ Ñ C
Ù Q

gz Æ T ÔVƒ „g g©`ôgzZ Á 㕠M x Ó « ÉgZ z ]Zg ÂÐ ]Ѿz s ™zZ
„g „T [p à y •
á Å yZ gzZ Vƒ „g Òâ ! c
ì ~ ]¶ KZ g—Æ \¬ vZ ‘Z « Ð
D‹ gzZ _7x •
á z ðÐ V1 KZ {™E
» V:gzZ VÓÅ T òg » z Š· Špž ‚X Vƒ
M wÎg kZ Z
y
 X Vƒ ìg D™ g OZ Ð ! @
"e
. » ƒ z æ M xÅ ÏZ gzZ Vƒ ìg

Æ •T ?ì Y {g ðñù ðÃ~ ]gß+Z X ñY c
Š ™g ïZ » ÏZ ƒ ƒ Å a Vâ ²Z
ÏZ ðÈ Æ äY ƒ _¬Æ •kZ Ô¶ðƒ ‚äsÃy ZZ Æ VáQ Å Vâ âi ¬ ¯
 !
Å yÒ ¬ ™f » oÑ kZ Å öãZZ ä ˆ y M Œ
Û ?Çn $ ðY Ð ¬ {z Â Ç ñÑ 7yZZ 6
:ì H b§kZÐ M „B‚Æ e
M ˆ

½ô^fø ‰ûŸø û]æø høçû ÏöÃû møæø ÐøvF‰û]ôæø Øønû Ãô ÛF‰û]ôæø Üø nû aô†Feû]ô o×5 Âø ÙøˆôÞû]ö «Úø æø ^ßønû ×øÂø ÙøˆôÞû]ö «Úø æø ²
ô ^eô ^ß$Úø ! ØûÎö
( 1)
oáøçû Ûö×ô ŠûÚö äü Öø àövûÞøæø ‡Üû `ö ßûÚôù ‚õuø]ø àønû eø Ñö†ùô ËøÞö Ÿø ”Üû `ôeùô …$ àûÚô áøçû n%fôß$Ö]æø oŠFnû Âô æø o‰Fçû Úö oøiôæû ]ö «Úø æø

gzZ ³• Z gzZ •Z'
Z¼ Ž gzZ ì Š
Zg @
Z 6ë¼ Ž gzZ • ñÑ yZZ 6vZ ë :N â •
Û \ M LL
Æ yZ Ã ( f ) Y m
Z] gzZ }gzZ .ñ¼ Ž gzZ ì Š
Zg @
Z 6Š ÑzZ Å y Z gzZ ( f) [© gzZ t GZ
7t•
Û ~ yZZ Ì6ËÐ ~ yZ ë Ô( • ñÑ yZZ 6ƒ
 )ì Š
H «Ð s§ Å [g
ó ó o• y â •
Û ,@
Æ ÏZ ëgzZ D™
:Ù±5 Ìy*ã M Œ
Û t b§ÏZ

køòû•ôçû Öø hôù…ø Ùø^Îø èöËøqû†$ Ö] Üö `ö iû„øìø]ø «Û$ ×øÊø t^ßøiô^Ïønû ÛôÖùô ¡÷qö…ø àønû Ãô fû‰ø äü Úø çû Îø o‰Fçû Úö …ø ^jøìû]æø
ø jößøjûÊô Ÿ$]ô oøaô áû]ô t^ß$Úô ðö «`ø ËøŠ% Ö] ØøÃø Êø ^Ûøeô ^ßøÓö×ô `û iö]ø ½pø^m$]ôæø ØöfûÎø àûÚôù Üû`ö jøÓû×øaû ]ø
ðö «Žøiø àûÚø ^`ø eô Ø% –ôiö ½Ô
^nø Þû‚% Ö] åô „ôaF oûÊô ^ßøÖø gûjöÒû]æø oàømû†ôËô ÇFÖû] †ö nû ìø køÞû]øæø ^ßøÛû uø…û ]æø ^ßøÖø†û Ëô Æû^Êø ^ßøn%Öôæø køÞû]ø ½ðö «Žøiø àûÚø pû‚ô`û iøæø
t
ø nû Öø]ô «Þø‚ûaö ^Þ$]ô éô †ø ìôŸF û] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø
Ø$ Òö kûÃø ‰ôæø oûjô Ûøuû…ø æø ðö «•ø]ø àûÚø ä´eô gönû ‘ô]ö ?oûeô]„øÂø Ùø^Îø ½Ô

TPVO (á]†ÛÂ Ù• DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 11 ü

ð^Û×ÃÖ]

áøçû Ãö fôj$mø àømû„ô$Ö]ø oáøçû ßöÚô ©ûmö ^ßøjô ³þmF^Feô Üû aö àømû„ô$Ö]æø éøçÒFˆ$ Ö] áøçû iö©ûmöæø áøçû Ïöj$mø àømû„ô×$ Öô ^`ø fö jöÒû^øŠøÊø ½ðõ oû•ø
Íôæû †ö Ãû Ûø Öû^eô Üû aö †ö Úö ^ûmø Øônû rôÞûŸô û]æø éô …Fçû j$Ö] oÊô Üû aö ‚øßûÂô ^e÷ çû jöÓûÚø äü Þøæû ‚örômø pû„ôÖ$] o$ Úôù Ÿö û] o$ fôß$Ö] Ùøçû ‰ö†$ Ö]
Øø×FÆûŸø û]æø Üû aö †ø ‘û]ô Üû`ö ßûÂø Äö–ømøæø &øòô f5 íøÖû] Üö `ônû ×øÂø Ýö†ùô vømöæø kôfFnùô _$ Ö] Üö `ö Öø Ø% vômöæø †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø Üû`ö `Fßûmøæø
ø òô Ö5 æ]ö Ÿ ä?ü Ãø Úø ÙøˆôÞû]ö ?pû„ô$Ö] …ø çû ß%Ö] ]çÃö føi$]æø åö æû †ö ’øÞøæø åö æû …ö ˆ$ Âø æø ä´eô ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$^Êø ½Üû ãônû ×øÂø kûÞø^Òø oûjô Ö$]
Ô
ö ×ûÚö äü Öø pû„ô$Ö]áô ^Ãø nû Ûôqø ÜûÓönû Öø]ô ²
lôçFÛFŠ$ Ö] Ô
ô ] Ùöçû ‰ö…ø oûÞùô ]ô Œö^ß$Ö] ^ãø m%^øm5 ØûÎö oáøçû vö×ô ËûÛöÖû] Üö aö
ä´jô ÛF×ô Òøæø ²
ô ^eô àöÚô ç+ mö pû„ô$Ö] oôùÚôù Ÿö û] oôùfôß$Ö] äô Öôçû ‰ö…ø æø ²
ô ^eô ]çû ßöÚô ^FÊø könû Ûô möæø o´vûmö çø âö Ÿ$ ]ô äø ³þÖF]ô Ÿ? ø tšô…û Ÿø û]æø
( 1)

oáøæû ‚öjøãû iø Üû Óö×$ Ãø Öø åö çû Ãö fôi$]æø

( ' Å ]gmg—}g ø 6) ‰
Ü z {Š™gH}g ø ÃVzŠ%,Æ x ¸KZ ä ( e) .ñgzZ L L
( ä e .ñ) Â ZñMä !²i h
” ( ㊠@
6ä™: IÐ ðZ'Ãx ¸) 7Z Z
 Q Ô 1 `a Æ

( æ) kZ …  H ÔêŠ â•
Û uh = gzZ à VÍß yZ „ ¬ Ð kZ  Le ¤
Z ! [g } Z :H n²
Æ kZ Ôì öâ i M ~¾ ¡Ât Ôì ~Š x •Z ä VÍß s ¸ç Ð ~ ë Ž Ç ñâ•
Û uh :
Æ
… ÂæÎ Ôì i ‚g » Zgø „ ÂXì @
â•
Ûe
Z@ ì Le & gzZ ì @
â•
Û { Zeì Le & Â)g f

~ ( Ï0

i Å ) *Š kZ a }g ø ÂgzZ oì ÑZz Û 4 Ð ƒ
 ÂgzZ â •
Û 3g 6ë gzZ }Š j
CZ ~ :Zƒ Š •
á g Z Ô`ƒ áZg z T
@
s§ ~¾ ë —" ( Ì) ~ ]y
M gzZ }Š É ð> ( Ì)
( Øg ) kZ d
k~ ÎÔì B
g Ýz 6q C
Ù Øg ~÷gzZ Vƒ @
à ÐZ Vƒ Le & [Z±
~g ø „ vß „z gzZ • Tg ïŠ > 2i gzZ • D™g (Z ~g ÇÌ6Ž Ç VzŠ Éa Æ VÍß yZ Ã
• Ñ ( Ä) ò Z Ž • D™ ~zc Å ( a) wÎg kZ Ž ( • vß {z t) o• n
g yZZ 6Vì M

DC sg ç z xEÆ Š ç z lçgzZ (§¶ Z à VÍß vZ +
»% ñ7Ð ¿Ë~ *Š ª)
hZ 7Z Ž Ô• D 0
Zƒ –~ gZ gzZ ]Zg Âk0
LZ vß {z à ( ] Ѿ z s ™zR Æ) X ( •

gzZ • D™ w 'Ã Vzq {À 0
a Æ y Z gzZ • Dâ •
Û IÐ VÂ!
~'gzZ • ïŠ ¬» VÂ!
Æ VEâ •
Û *
) 6yQ Ž D ( Š¶) ¾îgzZ VZ¤

§!
Æ yQ Ð yQ gzZ • D™ x Zwà Vzq « 6yZ
{h
¦

) kZ vߎ : X • ( D™[c
'
{¾ Ð ~Š Zi M èÚ7Z gzZ) D â •
Û Ž‚ D ¸ ( ûÒOh! ¯
 !
gzZ Ð ,™ ]¾z Šæ Å ( +Š Æ) yZ gzZ Ð ,™- Âz WÅ yZ gzZ Ð NÑ yZZ 6( a wÎg

(y M Œ
Û ) gâ kZ
gzZ Vâ • M x Óa Æ T Vƒ ( c
M ™0) wÎg » vZ kZ s§Å ƒ
 ?~ !Íß } Z :,Š â •
Û \M
o• á Zz ä 0
b # „ vß „z Ôì Š
Zg @
Z B‚ Æ yZ Ž Ð ,™ ~zc Å

MQTIMQQVS (Í]†Â¢] DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 12 ü

ð^Û×ÃÖ]

6( a) wÎg Æ kZ gzZ vZ ?ÎÔì @
g â gzZ @
° „z Ô7Šq ðà ZÎÆ kZ Ôì >
Ø •
á Š !
Å }i
{Š c
i Ð »01 J 77¼ Ð Ë ZÎÆ vZ ä kZ ª) ì Ñ ïq » r Q È •
á Ž ƒ Ñ yZZ
{À 0
gzZ x9 b§ Å a ñƒ † Ð gŠ â è,1 Zƒ yZŽ ~ }Ñ çÆ uÑ z ¬gzZ ì } Y

?ž @z™ ~zc Å 4Z ?gzZ ì ‚
g yZZ 6Vñ¯ ( {Š™ wi *
}g ‚ ) Æ kZ gzZ 6vZ Ž ( ì
ó ó oj0
Z@
e
,Æ yZ ~ T Ôì c
M ™f » e .ñÄ ¸~ [ !
Æ LZuZ µ ¬ ž Hg¨ä \ M

~ T Ôì gÃè ¬™ ~ hÆ #
Ö Q KZ Å e .ñ]|Q Xì yÒ » Ĥ
0Z •
 h Å Š Z•
ÛR
žP C
Ù :ì c
â•
Û Š•
á g S 6ZŽ ä \¬ ~g !
6kZ X • D™Ô]nz Øg Ð \¬vZ e \ M

gzZ wÎg kZ Ž Ç Vzi ZâÃVÍß ðñz syZ Ð Øg KZ ~ 1ì ”gzZ Wz 6ÚC
Ù Øg ~÷
{z ÎX • _7~ gS gzZ ]Zg Šp {z {™E
» ]Ѿz ]Ì Å TÐ ,™ ~zc Å a ò Q èÑ
+Š Æ k Q gzZ Ð N CZ à *ƒz WgzZ ›Å kZ gzZ Ð NÑ y ZZ 6gŠ ò Z¤
ÁÎg kZ ¤
Z vß
z *Š gzZ ]nz Øg ~÷  ÔÐ •e ðÉg Ð gâ ñƒ ñÑ Æ Ï Q gzZ Ð ,™ ~zc Å
X Ï ¶ gl » y Z •
'zí Å ]y
M

6ò Z¤
‹Z f Å „ a \ M g Zæ » Øg z í ~g ‚ ˆ Æ äY ƒ _¬Æ a g— c
Í

m
è Å \ M ÔyZZ 6ª
 ‚§ z ]t Å a g—ÎXì Š
c
Š ™ ì‡
è Ð a \ M gzZ q nS z ›Ú
{z Ô ` ]Š X z Ú~zy
Q ðÃa Æ kZ „ : gzZ ;g g ZŒ
Û 'yZS —‚ » Ë: %Æ ]¾z [Š R

ƒ g D » ]z° z òzø~$

R gzZ ª
H z ¬µz —š

~ ™f Æ LZuS µ ÌV ;z Xì Š
HŠ§ ZzB‚Æ i Z0
Z 6 ~ >Z
ÓZ >gÎy*¸

ì H y´Z ™ â •
Û ¥#Ã[Â èI R 4S ä \¬ ~g !
Q X » òg »~ ˆ gzZ ì c
M yÒ » Š· ¬
×zg ~y
M gzZ Ôì gâu Zu Ž ì c
M á p=wÎg {z Zg ø s§ ~g v[Z ! [ Â I
è R } ZL Lž
ÏZ Ì•Zg Å äsz Ÿg ÔÏ A )g f Æ ÏZ Ìe
Z@ Ãq
ZC
Ù {Ò M [Z Xì Ìïq » [Â
6‰ ÂÆ ÏZ ÌÚÅ ž¹ ZÜgzZ Çáï wÎg ¸ ÌÐ Vzƒ0
Z Æ „Ze[Z Ô• 0Ð

ó Xó ì «

:ì Zƒ ŠgZz ~ p ÖZ yZ y*ã M Œ
Û Zg7 t

àûòô Öø ½Üû ÓöÃø Úø oûÞùô ]ô ²
ö ] Ùø^Îøæø ½^f÷ nû Ïô Þø †ø ŽøÂø oûßø$û] Üö `ö ßûÚô ^ßø%ûÃø eøæø tØømûðô •†ø ‰û]ô ?oûßô eø Ñø^%ønû Úô ²
ö ] „øìø]ø ‚ûÏøÖøæø
á$ †ø Ëôù ÒøöŸ$ ^ß÷Šøuø ^•÷†û Îø ²
ø ] Üöjö•û†ø Îû]øæø Üû aö çû Ûö iö…û ˆ$ Âø æø oû×ô ‰ö†ö eô Üû jößûÚø !æø éøçÒFˆ$ Ö] Üö jönû iø!æø éøç×F’$ Ö] ÜöjöÛûÎø]ø

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 13 ü

ð^Û×ÃÖ]

ø ÖôƒF ‚øÃû eø †ø ËøÒø àûÛø Êø t†ö `FÞûŸø û] ^`ø jô vûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß#qø Üû Óöß$×øìô•û Ÿö øæø Üû Óöiô^Fnùô ‰ø Üû ÓößûÂø
‚ûÏøÊø Üû ÓößûÚô Ô
àûÂø Üø ×ô ÓøÖû] áøçû Êö†ôùvømö tè÷nø Šô³þÎF Üû `ö eøçû ×öÎö ^ßø×ûÃø qøæø Üû `ö ³þß#Ãø Öø Üû `ö Îø^%ønÚôù Üû `ô–ôÏûÞø ^Ûø fôÊø oØônû fôŠ$ Ö] ðø •çø ‰ø Ø$ •ø
ÌöÂû ^Êø Üû `ö ßûÚôù ¡÷ ûn×ô Îø Ÿ$ ]ô Üû `ö ßÚôù èõ ßøñô«ìø o×FÂø Äö×ô _$ iø Ùö]ˆø iø Ÿøæø tä´ eô ]æû †ö Òôùƒö ^Û$ Úôù ^¿& uø ]çû ŠöÞøæø Ÿä´Ãô •ô]çø Ú$
]çû ŠößøÊø Üû`ö Îø^%ønû Úô ^Þø„ûìø]ø p†5 ’FÞø ^$Þ]ô ]?çû Öö^Îø àømû„ô$Ö] àøÚô æø oàønû ßô ŠôvûÛöÖû] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô ½xûËø‘û]æø Üû`ö ßûÂø

^Ûøeô ²
ö ] Üö`ö òöfùô ßømö Íøçû ‰øæø ½èô ÛønFÏô Öû] Ýôçû mø oÖF]ô ðø «–øÇûfø Öû]æø éøæø ]‚øÃø Öû] Üö `ö ßønû eø ^ßømû†ø Æû^øÊø ”ä´eô ]æû †ö Òùô ƒö ^Û$ Úôù ^¿& uø
gôjFÓôÖû] àøÚô áøçû Ëöíûiö Üû jößûÒö ^Û$ Úôù ]†÷ nû %ôÒø Üû ÓöÖø àönùô fømö ^ßøÖöçû ‰ö…ø Üû Òöðø «qø ‚ûÎø gôjFÓôÖû] Øøâû ^ø³þm5 oáøçû Ãö ßø’ûmø ]çû Þö^Òø

Øøfö ‰ö äü Þø]çø •û…ô Äøføi$] àôÚø ö²] äô eô pû‚ôãû m$ oàºnû fôÚ% gºjFÒôæ$ …ºçû Þö ²
ô ] àøÚôù Üû Òöðø «qø ‚ûÎø ½†õnû %ôÒø àûÂø ]çû ËöÃû møæø
( 1)
oÜõnû Ïô jøŠûÚ% ½õ]†ø ‘ô oÖF]ô Üû ãômû‚ôãû møæø ä´Þôƒû^ô eô …ôçû ß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚôù Üû ãö qö†ôíûmöæø Üô×FŠ$ Ö]
EG
" ÔzÅ kZ) gzZ 1Ç¢ Ð LZuZ µ ä vZ —" gzZ L L
5©3E
yZ ä ë ( a Æ ã˜gzZ åE
G
Šæ àS~÷ ª) VƒB‚}g v~ž c
â•
Û ( Ð LZu Z µ) ä vZ gzZ ÔK gHg ZŠu {g !
~

( å) 6VßÎg }÷gzZ ìg ïŠ > 2i ?gzZ ¿g ì‡ i ú ä ?¤
Z Ô ( ÏìgB‚ }g v]¾ z
~ ]¾z e
× Å + Š Æ kZ ) ÃvZ gzZ ìg D™Šæ Å ( u: Z9Æ) yZ gzZ ìg D Ñ yZZ
+Z G »gzZ Ç VzŠ S gz¢Ã Vƒk
}g vÐ ?~ Âìg ïŠ ŒnŒ
Û ( Æ™ ay
w â
¬ ( Ì) ä T Ð ~ ?ˆ Æ kZ Q X • ~g Y ,1n Æ X ÇVzŠ ™ 4ZŠ ~ Vk
ä ë Ð zz Å (
Ë Ç KZ Å y Z Q o Š
x Ð { Zg S¦ {z — " Â H ( s ZžZ Ð Ç ª)
Z@ {z ª) c
e
Š ™ JÃVߊ Æ yZ ä ë gzZ Ô( ‰ƒ xzøÐ Øg ~g ø {z ª) Å Ò6yZ
w$
Ð ]â £ ( 9) Æ yZ Ã] Ü ( Æ ÞS ƒÂ ) vß {z ( çO Ô‰ƒ xzøÐ ~k

W
5
Z gzZ
yZ å \ M gzZ Ô¶ˆÅ Ã7Z Å T • ‰ wÈz ( Z(
)q
Z » ( ðÉg ) kZ gzZ • ï Š

\ M Î ( • ` Ñ yZZ Ž ) Æ q
Z P Ð ~ yZ ñZÎÐ •g Dƒ i6ì Ë: ËÅ
yZ ä ë gzZ oì @
â•
Û I Ã Vß Zz ä™ y ˆZ vZ — " Ô• â•
Û g¦

gŠ gzZ ØŠ â•
Û s ç 7Z

( Z(
)q
Z » ( ðÉg ) kZ ( Ì) {z Q Ô• òg » ë • ë Ž å 1Ç ( » nÏZ Ì) Ð VÍß
#Š yxgŠ Æ yZ ä ë ( ¯
 !
Æ ~Ç$
kZ) ÎX ¶ˆÅ Ã7Z Å TÆ ™ lñZ•
Ûz

D™ { z Ž Ç } Š â •
Û { Ç M Ð ( |Å w qZ) yZ 7Z vZ d
kgzZ Ôc
Š wZe J
#
Ö ª ¯ zgagzZ
a }g vŽ • ñÑ p=wÎg ( t) }gø k0}g v— " ! [  ÿL X3Z } Z o¸ Tg

¹ ( ~g v) gzZ ¸ n
g ñÖ Ð ~ [ Â ?Ž • D â•
ÛC
Ù ª ( 6gî ãZz) '!
+Z Ϲ
MRIMNVQ (é‚ñ^ÛÖ] DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 14 ü

ð^Û×ÃÖ]

·]| ª) gâ q
Z Ð s§ Å vZ k0
}g v— " X • D â•
Û ( Ì) g ¦

gŠ Ð VÂ!
Ï

zc Æ Ÿg Å kZ Ž ÃVÍß yZ )gf Æ kZ vZ o( ˆ y M Œ
Û ª) [Â ×zg q
Z gzZ ì Š
M ( a
™ w ï Ð VÃg @( Å ª
˜ z ¬ ) Ð ¬LZ 7Z gzZ ì @
â•
Û e
Z@ Å VƒZg Å äs Ô•
ó ó oì @
â•
Ûe
Z@ ‚Å {Zg S¦7Z gzZ ì @
Y á s§Å Ýzg ( Å e
Z@ z yZZ)

yS Ì~ Y ûZ >gÎB‚Æ N @
z ô¥ ~(Ã}°‡ kS Æ öãZZ ä ˆ y M Œ
Û
:ì c
â•
Û y Ò Ð p ÖZ

˜õÃû føeô àöÚô ç+ Þö áøçû Ööçû Ïömøæø ä´×ô ‰ö…ö æø ²
ô ] àønû eø ]çû Îö†ùô Ëøm% áû]ø áøæû ‚ömû†ômöæø ä´ ×ô ‰ö…ö æø ²
ô ^eô áøæû †ö ËöÓûmø àømû„ôÖ$] á$ ]ô
ø òô Ö5 æ]ö o÷¡nû fô‰ø Ô
ø ÖôƒF àønû eø ]æû „öíôj$m$ áû]ø áøæû ‚ömû†ômöæ$ Ÿ˜õÃû føeô †ö ËöÓûÞøæ$
^Þø‚ûjøÂû ]øæø t^Ï& uø áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Üöâö Ô
ø òô Ö5 æ]ö Üû ãö ßûÚôù ‚õuø]ø àønû eø ]çû Îö†ùô Ëømö Üû Öøæø ä´×ô ‰ö…ö æø ô²^eô ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø o^ß÷nû ãôÚ% ^e÷ ]„øÂø àømû†ôËô ÓF×ûÖô
Íøçû ‰ø Ô
( 1)
o^Û÷ nû uô…$ ]…÷ çû ËöÆø ²
ö ] áø^Òøæø ½Üû âö …ø çû qö]ö Üû`ônû iôç+ mö

VßÎg Æ kZ gzZ vZž • T e gzZ • D™¬B‚Æ VßÎg Æ kZ gzZ vZ vߎ µ šL L
yZZ) kZž • T e gzZ … â 7ÉgzZ • … â Ã‰ëž • ë gzZ ,™ & ¸yxgŠ Æ
Á ZÎg a Æ Vz•
Û » ä ë gzZ Ô• •
Û » |gŠ vß „ ,Z oB wï { Zg ðà y xgŠ Æ ( ¬ z
Ð ~ ( Vz9) yZ gzZ ñÑ yZZ 6VßÎg ( ƒ
 ) Æ kZ gzZ vZ vߎ gzZ oì 3g ™g » [ Z±
Û Z (vZ gzZ ÔÇ ñâ •
Û «`
Z Æ yZ 7Z {z d
k  H: t•
Û ( ~ äÑ yZZ ) yxgŠ Æ Ë
ó ó oì y!
$e
. ÑZz
:ì \¬ ~g !
Š•
á g Zž 6Xì M Ì~ KÆ äÖˆ$ ßøÚö Ã
è …™f » öÏS Æ yZZ

ÜöÓöÃô nû føeô ]æû †ö Žôfûjø‰û^Êø ²
ô ] àøÚô å´‚ôãû Ãø eô oÊFæû ]ø àûÚø æø ½áô!†û ÏöÖû]æø Øônû rôÞûŸô û]æø éô …Fçû j$Ö] oÊô ^Ï& uø äô nû ×øÂø ]‚÷Âû æø
( 2)
ø ÖôƒFæø ½ä´eô ÜûjöÃû mø^eø pû„ôÖ$]
oÜönû ¿ôÃø Öû] ‡ö çû ËøÖû] çø âö Ô
G
~yMŒ
Û gzZ ( Ì) ~ gS ( Ì) ~ ]Zg ð$MÔì ( 1) {°z ¢ 6x™)
£ LZ ( ä vZ) L L
î o Vâp6}ŠÎ LZ ? ( !ß Zz yZZ ) ÎÔì ÑZz ä™ Zg7 {Š c
i Ð vZ Ã {°z LZ yÃgzZ Ô( Ì)

ó ó oì ! x » „
 Š'
i ¸ gzZ Ôì œ ( Ãw â z yY) ä ?núÆ T

MQNIMQLVP (ð^ŠßÖ] DME
MMMVU (èeçjÖ] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 15 ü

ð^Û×ÃÖ]

¸ {z¤
zŠ Ì~ [Â I
è R X2

~y
M » ÞS èkz èa ˆ y M Œ
Û X Iƒ c™Ã ƒ
 «ÂŠ
ƒ wz4» ˆ y M Œ
ÛZ

„ *
Ñ yZZ 6kZ Z® X 5ûg » yc
Š ÑZ t *
ÃxsS gzZ Š
c
Š zgŠ » ^Z t*
ÐS a kS Ôå ci
Z
yZZ6kZ gzZ 3g g Z Œ
Û'
Ã ö ãZZ ä VÍß XÐ ~ [ Â èI R ÎX Š
Hg Ñ yZZ 6Ã x Ó
[Â I
Û ž ì zz ¸ X ñ0
g ZŒ
Û•
Û » Ô‰ƒ ”
Æ kZ Ž ;ñƒ g Ñ ðñÔñ M á
è R äˆy MŒ
:ì ã!
g ›•
á g S Xì H™f » Vƒz¤
VâzŠ Ð áZjÆ

çû Öøæø ½ô²^eô áøçû ßöÚô ©ûiöæø †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø áøçû `ø ßûiøæø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô áøæû †ö Úö ^ûiø Œô^ß$×Öô kûqø†ôìû]ö èõ Ú$ ]ö †ø nû ìø Üû jößûÒö
( 1)
oáøçû ÏöŠôËFÖû] Üö aö †öö %øÒû]øæø áøçû ßöÚô ©ûÛöÖû] Üö `ö ßûÚô ½Üû `ö Ö$ ]†÷ nû ìø áø^ÓøÖø gôjFÓôÖû] Øöaû ]ø àøÚø !

gzZ ƒ ï Š ¬ » ð> ?Ôì ˆ ÅC
Ù ª a Æ ( ðÉg Å ) VÍß ƒ
 Ž ƒ ïG!OQ +4 ? L L

4a Æ yZ G ÂD Wá y ZZ Ì[Â èI Z ¤
Z gzZ Ôƒ n
g y ZZ 6vZ gzZ ƒ D™ IÐ ðZ'
ó ó o• yâ •
Û *
ÒZ Ð ~ yZ gzZ • ÌáZz yZZ¼ Ð ~ yZ Ô@
ƒ
wZjR Æ yZ gzZ Ôì ;g M ` ~ ö™f »0#
Öè Q gzZ òg » z Š· ÌIÐ e
 M kZ

:ì @
ƒ Š•
á g Z Xì „g Y ÅÒ Åp
g „
 gŠ wZj R LZ ÌÃVâ ›Æ ™™f »

ø òô Ö5 æ]öæø ½kößFnùô fø Öû] Üö âö ðø «qø ^Úø ‚ôÃû eø ÝàûÚô ]çû Ëö×øjøìû]æø ]çû Îö†$ Ëøiø àømû„ôÖ$^Òø ]çû Þöçû Óöiø Ÿøæø
hº]„øÂø Üûãö Öø Ô
ÜûÓöÞô^Ûømû]ô ‚øÃû eø Üûiö†û ËøÒø]ø ÌÎÜû `ö aö çû qöæö lû•$ çø ‰û] àømû„ô$Ö] ^Ú$ ^øÊø tåºçû qöæö •% çø Šûiøæ$ åºçû qöæö ˜
% nø fûiø Ýøçû m$ oܺnû ¿ôÂø
( 2)

oáøæû †ö ËöÓûiø ÜûjößûÒö ^Ûø eô hø]„øÃø Ö] ]çÎöæ„öÊø

( W V *¶

ãZz k0
Æ yZ Z
 gzZ ¸ ‰ #
 ~ V¸•
Û Ž *
Y ƒ : b§ Å VÍß yZ gzZ L L
Vƒ C}n FyŠ T oì [Z± Ja Æ VÍß 4Z gzZ ÔÑ ä™ s %Z ̈ Æ kZ

yZZ ä ? H ( Ç ñY ¹Ð yZ ) Ð N Y ƒ {( }n Æ X ÂÔÐ Vƒ { ( }n FgzZ Ð
ó ó oß\ ( {'
× » ) [Z±Æ kZ θ ìg D™ ?¬Ž  ?H¬ˆ Æ äÑ

: g D » ~È {z¤
gzZ ‘¸ b§ Å òg » z Š· Ì ?}ž ì ˆ ÅÒ ÃxsS I
è R VŒ
ÏS (3)X • òg » z Š· Š Z%Ð û ]çû Ëö×øjøìû]æø ]çû Îö†$ Ëøiø àømû „ô$Ö^Òøü ž • D â •
Û ~y Œx âZ X *

MLRIMLQVO (á]†ÛÂ Ù• DNE
MMLVO (á]†ÛÂ Ù• DME
OUPR VÜÎ… (SNTVO (Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi (p‡]… Üi^u oeœ àe] DOE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 16 ü

ð^Û×ÃÖ]

D™ e
Zzg g yç ! Z 0tzç ]|& Ô¶~Š â •
Û Ìä a x™ Z Ñ g—Šp s
 Ÿz Å%R

:•

á$ žôæø (è÷×$ Úô àønû Ãô fû ‰øæø àônû jøßû$ô o×FÂø Üû ãôßômû•ô ±Êô ]çû Îö†ø jøÊû] àônû eø ^jøÓôÖû] Øøaû *] á$ žô VÙø^Îø a ²
ô ] Ùøç‰ö…ø á$ žô
ø $ø o×FÂø Ñö†ôjøËûjø‰ø èøÚ$ Ÿ. û] åô „ôâF
±øaôæø (é÷‚øuô]æø Ÿ$ žô …ô^ß$Ö] oÊô ^ãø ×% Òö I ðø ]çø âû Ÿ* û] ±ßô Ãû mø I è÷×$ Úô àønû Ãô fû‰øæ$ 'õ¡
( 1)

!èÂø ^ÛørøÖû]

4E
&MÂ I R ž ì c
gzZ Š· :{z¤
VâzŠ ïq Æ Ã ~z• ª) èEG
â•
Û Š•
á g S ä a vZ wÎg L L
è
G
(
 ~ V ¸•
#
Û y#
Ö Qt ( ~÷)ž Z
 Ô¸ ‰ #
 ~ V¸•
Û ç.O@XE~ }g !
Æ +Š LZ ( òg »
ó Xó ì ( WR ›ZΪ) ®
ó ) L{z gzZ ÔÆ q

Z ñZÎÐ Vƒ ~ v M Å 3 º•
Û x ÓX Ï ñY

ÏS ž Z
 ì He
Zzg ~ ( 2) ‚ߊÛÖ] ä N
 0 £ R x â S Ãg
u kS B‚Æ p ÖR yS
Xì H e
ZzgB‚Æ p ÖZ Z~ ( 3) àߊÖ] ä zâ 0Z x â Z Ãg
u

Š Z%Ð kS ._Æ e
Zzg q
Z X • ñ M p ÖZ Æ û ÜûÓöÞô ^Ûømû]ô ‚øÃû eø Üûiö†û ËøÒø]øü ˆ Æ kZ
I
s§ Å ¬™ Y ~ *™ ˆ Æ yZZ ÇÆ ót é5G4)ÅZ x-LyŠ Æ #
Ö ª \¬ ~g !
7S X • g ñ 0
( 4)

Xì Hg (Z ä ~dx âZ ÐZ X Ç ñÑŠ Š c
*
Y<

¬~ í!
Æ ™C
Ù ª yZZ ä VrQž • óooLŠ Z%Ð kS q
Š 4
Æ ~y Œx â Z

(5)

žZ
 ( 6) Ôì s§ Å ó( tgzžZ) `g Zp L {g •
á Z » [æ kZ q
Š 4Æ )âZ1Z ]|

X Hg (Z

UNVN (Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi (†n%Ò àe]
MLNVP (‚ߊÛÖ] (Øfßu àe ‚Ûu]
OUUOVÜÎ… (MONNVN (ÜÚ¢] Ñ]†jÊ] h^e (àjËÖ] h^jÒ (àߊÖ] (äq^Ú àe]
PLVP (ᕆÏÖ] †nŠËi oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q (p†f›
OUQOVÜÎ… (SNUVO (Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi (p‡]†Ö] Üi^u oeœ àe] !M
MNQVO (á^nfÖ]æ ÌŽÓÖ] (of×Ã%Ö] Ñ^v‰] çeœ !N
MLUMVN (èm^ãßÖ] Éç×e oÖž èm]‚ãÖ] (p†ÏÛÖ] gÖ^› oeœ àe oÓÚ !O
UNVN (Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi (†n%Ò àe] !P
OUQQVÜÎ… (SNUVO (Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi (p‡]†Ö] Üi^u oeœ àe] !M
MLUNIMLUMVN (èm^ãßÖ] Éç×e oÖž èm]‚ãÖ] (p†ÏÛÖ] gÖ^› oeœ àe oÓÚ !N

DME
DNE
DOE
DPE
DQE

DRE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 17 ü

ð^Û×ÃÖ]

¸ D™ & ¤Å Y m
Z LZ Ž • òg » z Š· ª ó[ Â I
Š 4
Æ )M]|
è R L{z Š Z%Ð kZ q

a g—Z
 X å yZZ » yZ 6kZ gzZ ¸ D™ & ¤ ÌÅ ~·‹t IÐ ƒ Å a g—gzZ

‚KZ ä Ft GZ 1Z x âZ ÐZ X ‰ƒ •
Û » Æ™ g ïS » ª
‚g Å a g— {z  ‰ƒ _¬
E
ž ì Hg (Z ~ ó ᕆÏÖ] h]†ÂžLä k éC-ÊZ Q1Z w ¸¸ ( 1)Xì H e
Zzg ~ ó á^nfÖ]æ ÌŽÓÖ]L
i R IÔ¸ D™ ÌN ¬Š Å ! c
ì Ð ËÂÆ a g—{z gzZ ¶ˆ ~Š ]g t
Å ~·èƒ 7Z L

kZž • ë k•x â Z X 1™g (Z ¬ ä VrZ ÂñÑ p= a g—Z
 X å yZZ » yZ ¸ ƒ
G
Å
~ ó èm^ãßÖ] Éç×e oÖž èm]‚`Ö]L‚KZ ä ~ ç«. Z ¨
¤ ! Z 0 Vx â Z ÐS Xì p¸ » ÞS Á ¸
¡ c
¿ðä
Z ˆ Æ ~·ƒ
è nºZ ( 2)Xì H yÒ Ìä +¬vŠ FÐZ gzZ ì H e
Zzg

w$
~ ¬ {z gzZ ;g : g ±S ðà » yZZ ÔÆ kZ  c
Ñ : yZZ 6ª
‚g z ]t Å a g—

¸:‰q
Z [ Â èIR ƒ
 X3

:Ù±5 q
Z P Ð ~ XÔ• ]ZŠ •
á g S ãZz Æ ˆ y M Œ
Û ~ }g !
kS

Üûaö æø Øônû $Ö] ðø «Þø! ²
ô ] kômF! áøçû ×öjûm$ èºÛøñô«³þÎø èºÚ$ ]ö gôjFÓôÖû] Øôaû ]ø àûÚô ½ð÷ •çø ‰ø ]çû Šönû Öø
½
lô†Fnû íøÖû] oÊô áøçû Âö …ô^Šømöæø †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø áøçû ãø ßûmøæø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô áøæû †ö Úö ^ûmøæø †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû]æø ²
ô ^eô áøçû ßöÚô ç+ mö
( 3)
ø òô Ö5 æ]öæø
oàønû Ïô j$ÛöÖû^eô Ýܺnû ×ô Âø ²
ö ]æø ½åö æû †ö ËøÓûm% àû×øÊø †õnû ìø àûÚô ]çû ×öÃø Ëûmø ^Úø æø oàønû vô×ô ’# Ö] àøÚô Ô
oáøæû ‚öröŠûmø

vZ ~ Vo‚ Å ] Zg {z • ì‡ ( Ì) 6hvß¼ Ð ~ [  IZ Ô• 7'
Z'ƒ
 tL L
$B E
gE
gzZ • D Ñ yZZ 6yŠ Æ ]y
WgzZ 6vZ {z o• Tg Š ð u gzZ • D™ ]zˆ Å ]c

vß ¸ gzZ Ô• _(Ð ~! ~ Vñ» ( gzZ • D™ IÐ ðZ'gzZ • ï Š ¬ » ð>
vZ gzZ ÔÏ ñY Å 7~gŠ*Å kZ , ™ Ìx » ( Ž vß t gzZ o• Ð ~ Vzg »™

ó ó oì ÑZz + Y [pÃVzg ÇÌ6

:• w¸zŠ Æ +¬•Æ`™e
WkZ
:žì ~z%Ð Š&0 vZ †]| :Ôm]
(4 )

!ð÷ ]çø ‰ø •ö çû `ö nø Öû]æø ‚õÛ$ vøÚö èöÚ$ .] ‹ønû Öø

MNQVO (á^nfÖ]æ ÌŽÓÖ] (of×Ã%Ö] Ñ^v‰] çe] DME
MLUMVN (èm^ãßÖ] Éç×e oÖž èm]‚ãÖ] (p†ÏÛÖ] gÖ^› oe] àe oÓÚ DNE
PNNVM (†nŠÛÖ] •]‡ (p‡çrÖ] àe] DPE
MMQIMMOVO (á]†ÛÂ Ù• DOE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 18 ü

ð^Û×ÃÖ]

ó Xó M
 ƒ 7‰ q
Z ( [Â I
Öè Q L L
è R ª) ~Š· gzZt·#

~e
 M kZ ._Æ w¸kZ Xì Hg (Z ä ~ åhÅZ w¸¸ ._Æ ~iœZ 0Z x â Z

Xì Š
H™f » ¤Æ ~·#
Öè Q

ÐZ gzZ ì ~z%Ð {Š ygzZ k„0Zt Xì Hg (Z à ÏZ ä +¬ÒZ gzZ ì g•Á ¸ :]†‰æ•
Xì Hg (Z Ìä t GS 1Z x â Z gzZ ~dk

0Z x â Z
`
:• D™yÒ V- p» kZ ~dk

0Z
`

ø $ Ö] oÊô áøçiöæô^ËøjøÚö Üû `ö ß$Óô³þÖFæø (àønÖô•ô ^Ãø jøÚö ]çŠönû Öø
]çû Šönû Öø™ !†ùô Ž$ Ö]æø †ônû íøÖû]æø •ô ^ŠøËøÖû]æø |ô¡’
Øöaû ]ø àøÚø ! çû Öøæø ™ Väô Öôçû Îø oÊô ²
ö ] ^Ûøaö †ø Òøƒø àømû„ô$Ö] hô^jøÓôÖû] Øôaû *] àûÚô àônû Ïøm†ôËøÖû] †ø Òûƒô äô nÊô á$ Ÿô* ( 1) —ð÷ •çø ‰ø

àûÂø åö ¨ö^ß$ Ø$ qø †ø fø ìû*] Ü$ $ö ( 2) (—oáøçû ÏöŠôËFÖû] Üö aö †öö %øÒû]øæø áøçû ßöÚô ©ûÛöÖû] Üö `ö ßûÚô ½Üû`ö $Ö ]†÷ nû ìø áø^ÓøÖø gôjFÓôÖû]
(ð÷ ]çø ‰ø ðô Ÿø©öaF ‹ønû Öø pû*] —ð÷ •çø ‰ø ]çû Šönû Öø™ VÙø^ÏøÊø (éô †ø Êô ^ÓøÖû]æø ^Ûø`ö ßûÚô èô ßøÚô ©ûÛöÖû] (åö ‚øßûÂô (àônû Ïøm†ôËøÖû] Ùô^uø
hô^jøÓôÖû] Øôaû ]* àûÚô èô ßøÚô ©ûÛöÖû] èô Îø†û Ëô Öû] èô Ëø‘ô àûÂø åö ¨ö^ßø$ø Ø$ qø †ø føíøÖû] ]*‚øjøeû] Ü$ $ö (áøæ†ö Êô ^ÓøÖû]æø Üû `ö ßûÚô áøçßöÚô ©ûÛöÖû]
èºÛøñô«³þÎø èºÚ$ ]ö gôjFÓôÖû] Øôaû ]ø àûÚô ™ VÙø^ÏøÊø !Üû`ö ßûÚô èøÏø‰ô^ËøÖû] èøÎø†û Ëô Öû] Ìø‘øæø ^Úø ‚øÃû eø Üû `ônû ×øÂø oßF$û*]æø Üû `ö uø‚øÚø æø
Ý

ܺnû ×ô Âø ²
ö ]æø ™ I Vä´Öôçû Îø oÖøžô ('ô¡ø%$Ö] lô^mø«Öû] I —oáøæû ‚öröŠûmø Üû aö æø Øônû Ö$] ðø «Þø! ²
ô ] kômF! áøçû ×öjûm$
( 4) ( 3)
! —oàønû Ïô j$ÛöÖû^eô

qZ ~ ðZ'

gzZ ð> Ô~0Z Š Y Ôb & S É • 7V 7 ( ~ Z
•z ]c
ÃLZ ) vßtL L
» Vƒz¤
zŠ Æ [Â èIR ~ kZ èY û • 7'
Z'ƒ
 tü X • ( ]z‚ z) ZÐ }uzŠ

G Â D Wá yZZ Ì[ Â èIR ¤
Z gzZü :ì H yÒ ~ yâ•
Û kZ LZ ä \¬vZ Îì ™f
vZ Q X û o• yâ •
Û *ÒZ Ð ~ yZ gzZ • Ìá Zz yZZ ¼ Ð ~ yZ Ô@
ƒ 4 a Æ yZ
:c
â•
Û : X • Ì•
Û » gzZ • Ìðñ~ yZ ªì c
â•
Û ™f » w Zj R Æ Vƒz¤
VâzŠ yZ ä \¬
\¬vZ Q X • Ì•
Û » gzZ • ÌÝñ~ yZ ;• 7‰ q
Z vßt ª û • 7'
Z'ƒ
 tü
ˆ ì ðâ •
Û zgzZ p°Å yZ ñƒ D™i ¸ M Ð yÒ Æ s ™zR Æ {z¤
ðñÆ [ I
è Rä

6hvß¼ Ð ~ [ Â I
â•
Û Š•
á g Z Q X å c
Š ™ Ì™f » {z¤
Éà Р~ y S žÆ kS
è R ü :c
$B E
gE
&X û o• Tg Š ð ugzZ • D™ ]zˆ Å ]c
M Å vZ ~ Vo‚ Å ]Zg {z • ì‡ ( Ì)
MMQIMMOVO (á]†ÛÂ Ù• DOE
QMVP (á^nfÖ] ÄÚ^q (p†f_Ö] †m†q àe] DPE

MMOVO (á]†ÛÂ Ù• DME
MMLVO (á]†ÛÂ Ù• DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 19 ü

ð^Û×ÃÖ]

ó Xó û oì ÑZz + Y [pÃVzg ÇÌ6vZ gzZ ü :c
â•
Û Š•
á g S Æ™yÒ J
] c
M
:ì Å y Ò V- ßFKZ ä ~dx âZ ~ y
M

ø ÖôƒF oÊô hô]çø ’$ Ö^eô àônû Öøçû ÏøÖû] oÖøæû *] á$ *] ^ß$n$ eø ‚ûÎøæø
Väô Öôçû Îø ‚øßûÂô èö’$ Ïô Öû] kôÛ$ iø ‚ûÎø VÙø^Îø àûÚø Ùöçû Îø Ô
Väü Öøçû Îø á$ *]æø (Üû`ö ßûÚô †ôËûÓöÖû] Øôaû *]æø (hô^jøÓôÖû] Øôaû ]* oßôÚô ©ûÚö †ôÚû ^*eô ²
ô ] …ô^føìûžô àûÂø (1) —ð÷ •çø ‰ø ]çû Šönû Öø™
^Úø o×øÂø (Üû`ôjô Ëø’ôeô Üû `ôËô ‘ûæø æø (Üû `ônßôÚô ©ûÚö |ô‚ûÚø àûÂø ]1‚øjøfûÚö †ºfø ìø ( 2) —èºÛøñô«³þÎø èºÚ$ ]ö gôjFÓôÖû] Øôaû ]ø àûÚô ™
( 3)

!sõmû†ø qö àöeû ]æø (éö•ø ^jøÎøæø (Œõ^f$Âø àöeû] äö Öø^Îø

ž ¹ ä Tì » ¿k Q w¸ SZg z T
™Ð ~ wZ¸R zŠ yS ž • ` ™y Ò t ëgzZ L L
Xì [ƒ ãZz Ç!
rt Ð û • 7'
Z'ƒ
 tü y â •
Û Æ \¬vZ
èI R ä \¬vZžgî,!

[Â I
Û t » \¬vZ gzZ Xì ~Š }Š ¸Å%R Æ Vz•
Û »Æ [  I
è R ü yâ •
è R gzZ VëñÆ [Â
gzZ bæ Å X ì ;g }Š ¸ Å Vëñ ( [ Â I
è R ) yQ û • ì‡ ( Ì) 6hvß ¼ Ð ~
ó Xó ì w ¸ » ó`
0Z gzZ {Š yÔk„0Z ]|ž 6 ;• ‰ K yÒ s ™zR

Å G@Å ÏS Ìä ` Y²Z gzZ ¹R Ôì H e
Zzg ä )MgzZ ¦ 0 G Ã w ¸ ÏS

gzZ ¾z ª
f Ô°ÔŠz ]zŒ ÔY m
Z OÔ¬Æ [ IZ IÐ e
 M kS èa :ì ¹gzZ (4 )ì
Æ yZž ì c
â•
Û ãZzt ä \¬ ~g!
[Z ˆ Æ yÒ kZ ÎÔå ;g M {™E
» wq R z wZ ¸R }'vŠ

[Â I
 ž ðâ •
Ûs
 Ÿz [Z X¸ ,Z „ }g ‚ {zž ¢
™: t ™Í™f » •Á qR gzZ ¬
è Rƒ
LZ Xì ì‡6„Zâz%ZzRÆ \¬vZ Ž Ôì Ì» G™ z Ýñ¡ q
Z ~ yZ X¸ 7‰ q
Z

Ð ] ÒÔ• D™x ª ÃVÂZg {z Ôì g »zc 6gî 9» ]xz x © R gzZ <Ñ {Š™ « Å Y m
Z
X • D™V c
mg {>~ [S § —gzZ • D™]zˆ Åë S ‹c
M Ô• _7z

èe
 M kZž ì H g (Z p¸ 6w ¸Æ )MgzZ ¦ 0 G Ôk„0Z ä +¬Ò R
 !
¯
Æ V Æ'
ãZZ gzZ Vçp ãqzg 4Z Îì s§Åg xR yQÆ [  èIR {g •
á S ~`™
0‘ ÔD 0 ‡ Z Ôxs 0 vZ†~ yZ ( 5)X ðƒ ‚ = Šä M á yZZ 6a g—y
ÆH !
MMOVO (á]†ÛÂ Ù• DNE
MMOVO (á]†ÛÂ Ù•
QOVP (ᕆÏÖ] †nŠËi oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q (p†f_Ö] †m†q àe]
MMLLVN (èm^ãßÖ] Éç×e oÖž èm]‚ãÖ] (p†ÏÛÖ] gÖ^› oeœ àe oÓùÚ !M
MOLVO (á^nfÖ]æ ÌŽÓÖ] (of×Ã%Ö] Ñ^v‰] çeœ !N
MMLLIMLUUVN (èm^ãßÖ] Éç×e oÖž èm]‚ãÖ] (p†ÏÛÖ] gÖ^› oe] àe oÓùÚ

DME
DOE
DPE
DQE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 20 ü

ð^Û×ÃÖ]

ï•
á Ì[ Â I
Û R gzZ Fá Zz ä™ wJxsZ B‚Æ y Z gzZ G0 ¦Z Ôxs 0‘ ÔG
è R ›Z•

X ¶ðƒ wi *
`™e
 M t „ 6µñÆ xsS ÁJÆ yZ Ô•

I
g ! R 0 « ~ ó á^nfÖ]æ ÌŽÓÖ]L‚KZ Ft GZ 1Z x â Z
è Rž • D™ Üw ¸ » b !
Zi Ð :e Ð V1²Æ yZ• èI R ~ y Z ì Š
Z
H™f VŒ » Š Z•
Û R Ô™ z ðñXÆ [Â

Æ ~{ è+Š ª òg » ƒ
 t gzZ Ô¸ ï•
á Š Z•
Û R â Ð xzg gzZ AÐ S² Ô¸ ï•
á Š Z•
ÛR
( 1)
X¸ g »zc
ï•
á vß¼ ÌÐ ~ g »R [Â èIR ~ yZ IÐ Üæ ‹ó Å a g— b§ ÏS
Ð „ ¬ t X • Ð ~ 4Z Ì÷Z 0)C
Ù ®1Z Ô00 ·Ôgzc0 Y Z_Z Ô{g Zgi 0 ÄR :¸

Å a g—ž J
VŒ Ô¸ … â Ãà èùZÑgzZ ¸ D™ <ˆ Æ "
» X¸ ì‡6©  Òo
+Š Æ a \ M gzZ Å & ¤ Å a \ M Ôñ M á yZZ 6a g—~ öÏS vßtÂ ðƒ ƒ
:ì Cƒ ÌÐ e
WgzZ q
Z sf `gŠ ň y M Œ
Û G@ãZz Å pkZ ( 2)X Åg (S ]¾ Å

Ÿø ²
ô ô Ÿàønû Ãô ŽôìF Üû ãônû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø Üû Óönû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø ²
ô ^eô àöÚô ç+ m% àûÛøÖø gôjFÓôÖû] Øôâû ]ø àûÚô á$ ]ôæø
( 3)
ø òô Ö5 æ]ö ½÷¡nû ×ô Îø ^ß÷Ûø$ø ²
ohô^ŠøvôÖû] Äömû†ô‰ø ²
ø ] á$ ]ô ½Üû ãôeùô …ø ‚øßûÂô Üû âö †ö qû]ø Üû ãö Öø Ô
ô ] kômF^Feô áøæû †ö jøŽûmø
DÑ yZZ) Ì6[ Â kZ gzZ • n
g yZZ 6vZ Ž • Ì,Z [Â I
è R ¼ — " gzZ L L
v g—Æ vZ wŠ Æ yZ gzZ ¶ˆ Å wi *
s§ Å yZ Ž gzZ ì ˆ Å wi *
s§ ~g vŽ ( •
k0
Æ [g Æ y Z `
Z » X• vß {zt ÔD™7wßz x ZŠ ¾núÆ VìWÅvZ gzZ • Tg
ó ó oì ÑZz äâ •
Û ~¢~ [ ˆvZ —" Ôì
&
g—~ ( òg » z Š·) [ Â I
gzZ—‚ êL Qž ì t °â » ã M Œ
Û ‹c
M x ÓyZ
è R m<!

H yÞ å6%R kS g ®S » kZ X¸ ŠŽñvßÆ b§C
Ù •
Û » gzZ Éà Ôðñ‰
Ü zÆ ƒ Å a
gzZ e .ñ ]|gŠ ¾yà Ôì [ ƒ sÅ H yÃgzZ ì ì‡6]x 9Å gS z ]Zg Â
öãZZ J
 V¹ yÃÔì [ ™ ã ZŠ¤

z¥gŠ ¾yÃgzZ ì Zc ¿6]c
Z@ 9Å e }]|
ÔŠÆ™wJ]Z WRÆ Z
•p
è ’yÃgzZ ì ì‡6VÂg t
Å ~·ƒ
è a Æ ¿Æ
è gzZ Ã p
X ¶ŠŽñ ÌIÐ ~·èƒ „x Ót nºZ Xì [ ƒ g D » ] Ý Å •çvq z g ïZ gzZ °

MOLVO (á^nfÖ]æ ÌŽÓÖ] (of×Ã%Ö] Ñ^v‰] çeœ DME
MONVO (á^nfÖ]æ ÌŽÓÖ] (of×Ã%Ö] Ñ^v‰] çeœ DNE
MUUVO (á]†ÛÂ Ù• DOE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 21 ü

$ ‰ƒ È0
©G
-oG
»] é)G
]
Æ äÑ yZZ 6a g—& ¸š vß x ÓgzZ ˆƒ ƒ Å

ð^Û×ÃÖ]
a g—Z

gzZ Š
0
g ZŒ
Û ðñÔc
M á yZZ 6a Vâ²Z y
M wÎg Žžt {z gzZ ˆ {g „„ q
Z sÜ[ Z X Iƒ

ƒ •
Û » Ôc
Š ™g ïZ ä T
G
6zZ ™f » X) 115 @113•]c
M Å yZ/w M ÒgÎa kZ
Š•
á g S ˆ ÕäS}3!Æ ( ì [ g¦

c
â•
Û

ø òô Ö5 æ]öæø ½^ò÷nû •ø ²
gövF‘û]ø Ô
ô ] àøÚôù Üû âö •ö Ÿøæû ]ø Ÿ? øæø Üû ãö Öö]çø Úû ]ø Üû ãö ßûÂø oøßô Çûiö àûÖø ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] á$ ]ô
( 1)
oáøæû ‚ö×ô ìF ^ãø nû Êô Üû âö t…ô^ß$Ö]
Å yZ : gzZ Ð ÃX ¼ Ð ( [Z±Æ) vZ 7Z wâ Æ yZ : ì H¬ ä VÍß X GL L
ó ó oÐ •gå ~ kZ Ž Ô• 5vß „z gzZ ÔŠ ÑzZ

[Â I
è ž ì @
Yƒ "
U
t Ð wßQ ~‚Æ ]c
s Z Î *g
è R ‰IÐ ~·ƒ
kZ X ‰ 0
gZŒ
Û•
Û »  ñÑ 7yZZ 6a Vâ ²Z y
M Ñ {z ¤
Z ¸ : VY Ô™ z ðñ „ Ä {Zp
l èWæz g ñ~ kZž ì w ¸ » @W :• w¸zŠ ÚÅ ]ÜÆ û ]æû †ö ËøÒø àømû „ôÖ$] á$ ]ô ü ~ e
M
( 2)

Xì {g •
á Z s§Å¡ ÉÃÆ [ èIR ~ kZž ì w¸ » L
Þ £²ì {g •
á Z s§Å
:• ˜ ~ ‚KZ {z Ôì Hg (Z Ãw¸}uzŠ ä k

0Z
`

Üû`ö $Þ*^eô Üû `ö ßûÂø †ø fø ìû*] àøm„ôÖ$] (hô^jøÓôÖû] Øôaû *] àûÚô èô Ïø‰ô^ËøÖû] p†ø ìûŸ. û] èô Ú$ ¡. ûÖô Ù ²
ô ] àøÚô ‚ºnÂô æø ]„øaFæø
^Úø æø (ä´Öôç‰ö…ø æø ²
ô ^eô †ôËûÓöÖû] Øôaû *] àûÚô Üû `ôñô]†ø ¿øÞö àûÚô áø^Òø àûÛøÖôæø (äö ßûÚô gõ–øÇøeô ]æðö ^eø ‚ûÎø Üû `ö $Þ*]æø áøçÏö‰ô^Êø

]æ‚övøqø àøm„ôÖ$] oßô Ãû mø ( 3)—]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] á$ ]ô™ Våö †ö Òûƒô oÖF^Ãø iø ÙöçÏömø !²
ô ] ‚ôßûÂô àûÚô a ‚ºÛ$ vøÚö ä´eô ðø ^qø
Üûâö •ö Ÿøæû ]ø Ÿ? øæø Üû ãö Öö]çø Úû ]ø Üûãö ßûÂø oøßô Çûiö àûÖø™ W²
ô ] ‚ôßûÂô àûÚô ä´eô Üûaö ðø ^qø ^Ûø eôæø (ä´eô ]çeö„$ Òøæø a ‚õÛ$ vøÚö éøç$ fö Þö
ø òô ³þÖ5 æ]öæø ½^ò÷nû •ø ²
! —o…ô^ß$Ö] •ö çû Îöæø Üû âö Ô
ô ] àøÚôù

(5) ( 4)

MMRVO (á]†ÛÂ Ù•
MQTVM (†nŠËjÖ] (á^Ûn׉ àe Øi^ÏÚ !M
PPQVM (†nŠËjÖ] Ü× oÊ †nŠÛÖ] •]‡ (p‡çrÖ] àe] !N
MLVO (á]†ÛÂ Ù•
MLVO (á]†ÛÂ Ù•
QSVP (ᕆÏÖ] †nŠËi oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q (p†f_Ö] †m†q àe]

DME
DNE
DOE
DPE
DQE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 22 ü

ð^Û×ÃÖ]

~ }g !
Æ XÔì Ïz a Æ {z¤
ÉÃ }uzŠ Æ [Â I
è R Ð s§ Å \¬vZt gzZ L L

gzZ X • ñ M ^ß s§ Å …Æ \¬vZ {z Ð zz kS gzZ • ÉÃ {zž ì c
Š e ä \¬vZ
E
gï Z » a wÎg Æ kZ gzZ vZ Ž ì Ìa Æ g é¨O±}uzŠ Æ b§Å 4Q Ïzt B‚B‚Æ kZ

\¬vZ X • D™g ïZ Ì» kZ • ñ M ™á Ð s§ Å \¬vZ a g—¼ Ž gzZ Ô• D™
» ]t Å a g—ä VMvß {z ª û H¬ ä VM—"ü :c
â•
Û ñƒ D™™f » 4Z ä

¬ä VM—" ü X c
PÐQ ñÑ Ð s§Å \¬vZ a \ M ¼ Ž gzZ à a \ M gzZ Hg ïS
» cizŠ vß „z gzZ ÔŠ ÑzZ Å yZ : gzZ Ð Ã X ¼ Ð ( [ Z± Æ) vZ 7Z wâ Æ yZ : H
ó Xó û o• ïgZ


~u Zß Z dZ1Z x âZ Ô~ ó èm^`ßÖ] Éç×e oÖž èm]‚`Ö]Lä ~ ç«. Z ¨
¤ ! Z 0 Vx â Z ÂÏS

Û x â Z gzZ ~ ó ¼nvÛÖ] †vfÖ]Lä y§ 1Z x âZ Ô~ ó gñ]†ÇÖ]Lä ~g7 l
x â Z Ô~ ó ¼n‰çÖ]Lä

vZ Z
 ž • ˜ ñƒ D™ yÒ w¸ » L
Þ £ {z Xì Hg (Z ~ ó ᕆÏÖ] Ý^Óu¢ ÄÚ^rÖ]Lä
» g ñÆ „ [  èIR [Zž å @
™ Ÿ» ¸ t òz t ( Â c
Š ™™f » ÝñÆ [ I
è R ä \¬
Xì Š
M y Ò » yZ 6x £ kZ ÎÔ@
Y H™f

„ Ð ~ [Â I
1Ôì c
M ÌÚÅ oo w¸ ZŠ
è R Æ ¶æ Ìoož ìg Š c

X¸ ñ M ~ ŠŽ z

?ì H¬¦ÑÚÅ òg » z Š· X 4

Æs
 ZÜx ©R Æ nzŠ Ú Å òg » z Š· Ð ¬_ rgzZ Wz Æ <
 z yWŒ
Û

:• XB‚

X ¬» ¬¯
 !
Æ xsS ÁJÄ°Æ yZ :Ôm]

X ¬» äƒ ZÆ w¦Ñ Å yZ Ð Wæz g ñvŠ :]†‰æ•
:• f
 {^
Y »%Z kZ Ð g ±S VâzŠ ë [Z

¬» ¬¯
 !
Æ xsS ÁJÄ° ÚÅ òg » z Š· ( 1)

B‚ Æ s
 Ÿz z s
 ZÜÐZ ë Xì 7B Z¦

Ù t Ôì m» U kZ J
C
 V˜
Ð ~ Wæz g ñ ¹R ] 4 VâzŠ t Î Ô• [ Â I
è Rèa Ôòg » z Š· ž • ` ™ yÒ ¬

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 23 ü

ð^Û×ÃÖ]

e .ñ]|ÔŠ· X¸ ö»0#
Öè Q b§Å VáQ Å Ëg z Y m
Z x Ó6gî ~Š ã
t X¸ 7


ƒ szcx *
¸ a Æ yZ ~ ˆ 1¸ LZu Z µ ¹R {z X • #
Ö QÅ

:p»Š·

X • ñ M Æ ó*
™ qŽg s§ Å hgzZ *
™/ÂL pÆ ]•÷ çû aø •ö ç`ö mø •ø ^aø ~ y !
i !²
gzZ ò3~ ½LK
 n!
‚mû çôãû j$ Ö]ø gzZ •ç% ãø j$Ö]ø b§ ÏZ Ôì @
Y Ñ1 a Æ óÔ™ ¿
è gzZ/ÂLÌ •ç% ãø j$Ö]ø
~ pÆ ó•rLé•ø æø ^ãø Ûö Öû]ø X • DY á1 a Æ ó6 ðŠ gzZ yj~ W LgzZ a Æ óyj

ˆy M Œ
Û ÝZ Å Â kZ Xì @
™ª
ÑŠ 6ÔÅ ãç ƒ
 yZ gZŠ™ ]g @» yZ Ð ¬$
( 1)Xì @M
:ì ˆ ðC t ~
(2)

ø nû Öø]ô «Þø‚ûaö ^Þ$]ô

ó Xó `ƒ áZg z T
@
s§ ~¾ ë —" L L
gzZ x *
òi Ñ Æ yZ ˆ Æ äY ƒ c™Æ <Ñ Å yZ 1 å bæ ÌZ t Ð p Ò kS
~ ÝZ ÌÂ » òg» b§ ÏZ Xƒ „g Ì: ¹!
bæ ~ kZ {Zp ÔŠ
ƒ szc6gîÆ yT
( 3)
äY ƒ c™Æ <Ñ Å yQ Ž ì ÃÐ û ²
ô ] …ö ^’øÞû]ø àövûÞøü gzZ û ²
ô ] oÖø]ô ?pû…ô^’øÞû]ø àûÚø ü

Xì c
MB‚Æ Vñ*
yZ {™E
» VâzŠ yZ ~ y M Œ
Û a kZ X Š
0 yT gzZ x *
òi Ñ » yZ ˆ Æ

x™Z Ñ g—gzZ c
Š ™g ïZ Ð ä™wJà óxsS Lx • ~y
M Æ \¬vZ ä ]4 yZ Z

ä VrQžt h
'
× X ‰ƒ •
Û » t ·Ñ!Âñƒ >%Æ d
†Åˆ y M Œ
Û gzZ ª
‚g z ]t Å a
4E
&S z :ß Q ÚÅ e }gzZ à Z e ™ p’Ì~ © Â ÒogzZ [Â KZ
Q Ô1 ™ äz {o » ïGG3E
Јy M Œ
Û X¶ ¯
 !
» ¬Æ yZ ÌgñQ ƒ
 t Ôà CZ Ð x *
Æ óe L¨ë!
Å© Â Òo
:ì QV- G @
Å kZ

ö ×ô Ûûm$ àûÛøÊø ØûÎö ½Üø mø†û Úø àöeû ] xönû ŠôÛøÖû] çø âö ²
áû]ø •ø ]…ø ]ø áû]ô ^ò÷nû •ø ²
ô ] àøÚô Ô
ø ] á$ ]ô ]?çû Öö^Îø àømû„ôÖ$] †ø ËøÒø ‚ûÏøÖø
ö ×ûÚö ²
ø ×ô ãû m%
^Úø æø šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ô
ô ô æø ½^Ã÷ nû Ûôqø šô…û Ÿø û] oÊô àûÚø æø äü Ú$ ]öæø Üømø†û Úø àøeû] xønû ŠôÛøÖû] Ô

ô ] ]©ö³þß5 eû]ø àövûÞø p†F’Fß$Ö]æø •ö çû ãö nø Öû] kôÖø^Îøæø o†ºmû‚ôÎø ®ûõ•ø Øùô Òö o×FÂø ²
²
ö ]æø ½ðö «Žømø ^Úø Ðö×öíûmø ½^Ûøãö ßønû eø
PPLIPOUVO (h†ÃÖ] á^ŠÖ (…ç¿ßÚ àe] !M DME
MSVR (èÇ×Ö] ‹nm^ÏÚ ÜrÃÚ (Œ…^Ê àe] !N
QNVO (á]†ÛÂ Ù• DOE
MQRVS (Í]†Â¢] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 24 ü

ð^Û×ÃÖ]

àûÚø hö„ùô Ãø möæø ðö «Žøm$ àûÛøÖô †ö Ëô Çûmø ½Ðø×øìø àûÛ$ Úôù †ºŽøeø ÜûjöÞû]ø Øûeø ½ÜûÓöeôçû Þö„öeô Üû Óöeö„ùô Ãø mö Üø×ô Êø ØûÎö ½åü ¨ö«f$uô]øæø
ö ×ûÚö ²
ÜûÒöðø «qø ‚ûÎø gôjFÓôÖû] Øøaû ^øm5 o†ö nû ’ôÛøÖû] äô nû Öø]ôæø ‡^Ûøãö ßønû eø ^Úø æø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ô
ô ô æø ½ðö «Žøm$
ÜûÒöðø «qø ‚ûÏøÊø ‡†õmû„ôÞø Ÿæø $ †õnû Žôeø Ýàû Úô ^Þøðø «qø^Úø ]çû Ööçû Ïöiø áû]ø Øô‰ö†% Ö] àøÚôù éõ †ø jûÊø o×FÂø Üû ÓöÖø àönùô fø mö ^ßøÖöçû ‰ö…ø
( 1)

o†ºmû‚ôÎø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø

ö ]æø ½†ºmû„ôÞøæ$ †ºnû Žôeø
²

yÃQ :,Š â •
Û \ M Ôì ( Â) „ *% 0Z [vZ G ž • ë Ž H¬ ä VÍß yZ —" L L

0Z [ž áâ •
Û {Š ZgZ » ]!
kZ {z ¤
Z ?ƒ ´ â » Ú ËÐ ( ~ ! Å ) vZ Ž ì ( ¿(Z)
Y X yà 7Z s ÜÆ Ÿ Æ kZ Â) Ç }Š â•
Û uh à Vß Zz }i ƒ
 gzZ Vâ Å kZ gzZ *%

a Æ „ vZ „ •
á Š !
Å (ƒ
 ) ì y xgŠ Æ VâzŠ yZ ( ]Ñ» ) Ž gzZ }i gzZ Vâ • M gzZ ( ?ì
 Æ vZ ë ¹ ä òg »gzZ Š· gzZ oì gŠ ‡ Z (6q C
d
Ù vZ gzZ ì @
â•
Û Za ì Le Ž {z Xì
[Z± »6Vƒk
}g v{z  ( ì „
 gŠ ] !
~g v¤
Z ) :ØŠ â •
Û \ M X • [8Æ kZ gzZ
Ð ~ ( „ ) yZ ( Ì) ?ì H Za ä vZ à ( ]‡‘) X (ž ì t | ) É ?ì êŠ VY

zŠ Ð [Z± ì e & gzZ ì @
i ZâÐ „ì e & {z Ô( ƒ # â Å „ ã¨
Z ]4vŠ ª) ƒÆ
Æ „ vZ „•
á Š !
Å (ƒ
 ) ì yxgŠ Æ VâzŠ Ž ( ]Ñ» ) {z gzZ }i gzZ Vâ • M gzZ Ôì @
™g e

t) }g ø k0
}gv— " ! [ Â I
Y ™ < s§ Å ÏZ ( Ãq
Z C
Ù ) gzZ ì a
è Z } Z oì *
Ž Ô• ñÑ p=6( µñÆ) äƒ {Æ ( eÆ) æ M Å Vz9 ( a) wÎg ( yâ²Z y
M

žÐzŠ È ( t ñƒ D™g±) ?ž ( a kZ) Ô• D™ ãZz [p ( x ©Z }g ø) a }g v
ì [ ƒ »Ìg±t Zg v[ Z) X ÑZz ä‹ g e : gzZ ì c
M ÑZz ä‹ ~Ÿp ðà ( Â) : k0
}g ø

6q C
Ù vZ gzZ Ôì Š
M ( Ì) ÑZz ä‹ g e gzZ ä‹ ~Ÿp ( ~y
M ) k0
}g vµš (ž VY
ó ó oì gŠ ‡ Z(
:ì Š
c
â•
Û Š•
á g Z b§ÏS

áøçû Ööçû Ïömø ^Û$ Âøø ]çû `öö jøßûmø Üû $Ö áû]ôæø ½‚ºuô]æ$ 亳þÖF]ô «Ö$]ô äõ ÖF]ô àûÚô ^Úø æø èõ %ø³þ×F$ø &öÖô^$ø ²
ø ] á$ ]ô ]?çû Öö^Îø àømû„ô$Ö] †ø ËøÒø ‚ûÏøÖø
( 2)
oܺnû Öô]ø h
º ]„øÂø Üû `ö ßûÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] à$ Š$ Ûønø Öø

Ôì ZŠÐ ~ ( VzŠq) &vZž ¹ ä VM • ‰ƒ •
Û » ( Ì)vß ,Z — " L L

:i !
• ìgÈ {z Ž Ð ( VÂ!
{Šƒ) y Z {z¤
Z gzZ 7ëÑ Æ ]Š „ ðà ZÎÆ « ›qž VÑq
ó ó oÇãgz¢[Z± u *
ŠgŠ ÃVz•
Û » Ð ~ y Z Âñ M
SOVQ (é‚ñ^ÛÖ] DNE

MUIMSVQ (é‚ñ^ÛÖ] DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 25 ü

{k

Ù 1Z *
C
¦& c
â•
Û Š•
á g Z ä a x™Z Ñ g—ž ì ð M s
 ZÜÅ%R kS Ì~ ›
ó 9L

ð^Û×ÃÖ]

:ì H e
Zzg ä g

löçÛömø Ü$ $ö (o' Þô]†ø ’ûÞø Ÿøæø p' •ô ç`ö mø èô Ú$ Ÿ. û] åô „ôaF àûÚô ‚ºuø*] oeô ÄöÛøŠûmø Ÿø =å´‚ônø eô ‚õÛ$ vøÚö ‹öËûÞø p„ôÖ$]æø
( 1) $
!…ô^ßÖ] hô^vø‘û]* àûÚô áø^Òø Ÿ$žô ä´ eô kö×û‰ô…û ]. p„ôÖ$^eô àûÚô ©ûmö Üû Öøæø

Ž ì 7(Z Ì¿ðÃ~ #
Ö Q kS !ì yY Å ·~ ï Æ T Å ]Zf kZ ì nL L
5Åq V MgŠ ñY % ¿{z Q D ð| c
ñÑ }÷ {z îÂG
ƒ ~Š· {z {Zp D • ( ¸ Å ) ]t ~÷
ó Xó ǃ 7g ZŠ h »Ú ËgzZ ZÎÆ 3¿{z ƒ c
Ñ: yZZ 6+Š ñƒ

VMWæ) z Wæ§ñvŠ c
Vƒ òg » z Š· { Zp D ]4 ›) x ÓÐ p Ò kS
Xì ¬„ q
Z a Æ ƒ
 X H 7wJê
‚g Å a x™ Z Ñ g—Ìä

¬» & ¸~ Wæz gñvŠ gzZ òg » z Š· ( 2)

‰Å kZ gzZ ì Zƒ Š§Zz wDS ÃVÍß F~ KÆ Tì @M c ¥ ZuzŠ » ZkS [Z

Tì c
CZ <
Ø è » g WZ x â S ~ [ !
kS ä ë ) Xì s %Z¼ Ì~ <
Ø Zè îL*J'R 6VE
ݬ <
Øè Zè ‰
Ü z kS ž ìg d‚f ] !
t Xì Ôg¨[p˜Ít ( X Ï N M Ð M ]¬Å

ª ó[ Â I
] Å Z
• Î • ,Z „ óòg » z Š·L ] 4 zŠ sÜ ~
è R LŠŽ z!Æ VçZy
gzZ ˆ y M Œ
Û Šp 7Z zgŠ t Xì Ýq zgŠ » Believers of the Book c
People of the Book
Xì ~gz¢e
.[ ZŽ » ]ÑZÎP ~ A ç kS X å c
Š ä a ~tè<

H Ôì ]gßq
Z Å uÑ ôÜž Ž ì _ M e( Å © Â~ Z
•Æ y Zžt :Ù]ç‰ ¡`µ
xsZ Y •gzZ +Š[R J
 ` M Xì ~ ]mS [ ZŽ » kZ ?Ð •g „ [ Â I
Æ kZ
è R {z ŠŽ z!
Xì "
U
Ð y WŒ
Û ùt èY H 7s %Z Ð äƒ [ I
¯ Ìä ËÐ ~
è RÆ y Z ,'
` M c
ˆ Æ a [– ª
‚g Ç
•Æ ( VÇ|) òg »ž ìg Š c
è g¦ » óe L~ Z

[ 0z » Z
•Æ yZ ¬ ¹ Ð : âi Æ y M Œ
Û Áz4
gzZ ~·ƒ
è t X Zƒ 74ZŠ ~ gzŠ Æ
:ì c
â•
Û Š•
á g Z ãZz gzZ ì Åh
Š FÅ kZ OY ä ˆ y M Œ
Û a kZ X å

ÄnÛq oÖž a ‚ÛvÚ ^ßnfÞ èÖ^‰†e á^Ûm¦] hçqæ h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (xnv’Ö] (Ü×ŠÚ DME
MQOVÜÎ… (MOPVM (äj×Ûe Ø×ÛÖ] îŠÞæ Œ^ßÖ]

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 26 ü
( 1)

ð^Û×ÃÖ]

!èº%ø³þ×F$ø ]çû Ööçû Ïöiø Ÿøæø

Ì Îæ t

ä´×ô ‰ö…ö æø ²
ô ^eô ]çû ßöÚô ^FÊø

ó Xó • & ( Šq)ž ¼#
Ö gzZ ƒ Ñ yZZ 6VßÎg Æ kZ gzZ vZ ?:L L

c
gŠ Å Z
\
•Æ y Z x *
t XŠ
c
Š zgŠ » „ ó[Â I
Û ŠŽz!
Æ kS
è R L7Z ~ ˆ y M Œ

áZz + â ÃgS gzZ ]Zg Â{z èa Xì Ð ÝR Iè Å yZ m» kZÉ ì 70Ð ! Zy

}uŽ ˆ ~Š }Š |
 Ù µ Z Ð Wæz g ñy Q 7Z Î ;¸ #
Ö Q Å e }]| ¹R gzZ ¸
ˆ ‡ : ;¸ … â Ã<Ñ Å kZ gzZ 9 Ë: ÔÆ [  ò AZ Ë: Ô¸ b‡Æ kz ã• M : Ð
c
X¸ … â Ã Þ Z k

¼ „ : gzZ ÊŽz ÆÀ5 : Ôà c izŠ z ¼
 gzZ Zwz Z b
: ÔÃ#
Ö ª ¯ zg gzZ ]>Z

Æ © Â „ Ð qzÑgzZ ¸ „
 6C
Ù b c
 6> M Ô„

 6{g * Ô„
 6"
 6gî ~Š ã
{zžt
LZ Ô ~g » z Š· ² å H 7„ wJ ¹Z Ã ÞZ Ä• ä VrQ X¸ y'
× Ç 6{Zg Å uÑ ñO

¬Æ yZ X • n
g gzZ ¸ n
g yZZ ¹Z 6VßßQ ~Š NZ x ÓyZ ŠŽz!
Æ VçZy
~g ‚ ÅZ
•
z g ñä ˆ y M Œ
Û ž ì zz ¸ Xì bŠ ™4ZŠ » h — ~ Z
•gzZ *
™gï Z » ~·èƒ sÜ:
»
Èx™ {z èY ¹ 7 ó[ Â I
à V±XgzZ V26{g * c
Ãl W
è R L Ì}Ã VÃævŠ c
è æ
a Æ ] 4 zŠ 4S sÜ Ì~ a ~t g

è u gzZ Ì~ ˆ y M Œ
Û Ät X 7„ ¸ [Â
X ¸ ` CZ „ ¬ ¹ Ð y M Œ
Û Áz4
Ãe Òo{zž Z
 ì ;g m{

4E
&S gzZ :ß Q 0Ð e }]| ~ {oÆ yZ ž t :Ù]ç‰ ]†‰æ•
g » Z}

gzZ Z}
) ïGG3E
„ ó[Â I
è R L {z Ì~ ]gß kZ H Xì uÑ z ¬ Ìt Xì [ M 6gî ãZz Ìg¦ » ( äƒ
4E
&S V; Æ yZ Xì _ M ~ [ZŽ Æ w Zά ,Xì ~ ] mZ Ì[ ZŽ » kZ ?Ð •g
z ïGG3E
Ìœg » }okS Ð zz kS X 劎ñ¬ Ð a ~·ƒ
è gzZ y M Œ
Û Áz4Ì{o » [:
è ßQ

:ì ã!
g ›•
á g S ž 6Ôì c
M OY ~ ˆ y M Œ
Û
( 2)

!Üø mø†û Úø àöeû ] xönû ŠôÛøÖû] çø âö ²
ø ] á$ ]ô ]?çû Öö^Îø

ó Xó ì ( Â) „ *%0Z [vZ Gž • ë {zL L
:ì Š
H yÒ ÚÅ VâzŠ Ôòg »z Š· b§ÏS
t

ø ÖôƒF ½²
Üû `ôâô ]çø Êû^øeô Üû ãö Ööçû Îø Ô
ô ] àöeû] xönŠôÛøÖû] p†ø ’Fß$Ö] kôÖø^Îøæø ²
ô ] àöeû ]áô †ö mûˆø Âö •ö çãö nø Öû] kôÖø^Îøæø
MSMVP (ð^ŠßÖ] DME
MSVQ (é‚ñ^ÛÖ] DNE

û 27 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq
( 1)

ð^Û×ÃÖ]

oáøçû ÓöÊø©ûmö o#Þ]ø t²
ö ] Üö ãö ×øiø^Îø ½Øöfû Îø àûÚô

]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] Ùøçû Îø áøçû òöâô ^–ømö

» yZt X • d
 Æ vZ ( e) [:¹ ä òg »gzZ • d
 Æ v Z ( e) k

³ :¹ ä Š· gzZ L L
yZ) Ž • D™ ( g (Z) ¹xÐ w¸Æ VÍß yZt X • s ïÐ 3ñ LZ Ž ì w¸ ( ½)

ó ó o• DQ • V¹t Ô}™uh 7Z vZ Ô• ` ™¬¬ ( Ð

X ˆ à 7:Zz w Å äƒ ó[ I
 !
Æ ! Zy
~Š NS kS ž Zƒ x¥
è R LÐ yZ ¯

X 3g g ZŒ
Û 'ÐZ ä y M Œ
Û

-Z gzZ Ç{z Ô• … â ` M vßt à V1 Xž ì » p’~ gZ gzZ ] Zg  :Ù]ç‰ ]†Šni
~ V1 ŠyZ X 7* Ìnçt ìg ãZz ÎX • w‹gzZ søÉ ‰ðƒ wi *
Ž 7ÁÂ
™f » kZ Xì "
U
Ð õg @
t X ¶_ƒ ¬ Vc
œ &Ð a ~·èƒ gzZ y M Œ
Û Áz4Ôp’
:ì Š •
á g Z Xì c
M OY ~ ˆ y M Œ
ÛÌ
( 2)

!ä´ eô ]æû †ö Òùô ƒö ^Û$ Úôù ^¿& uø ]çû ŠöÞøæø Ÿä´Ãô •ô]çø Ú$ àûÂø Üø ×ô ÓøÖû] áøçû Êö†ùô vømö

» ( ðÉg ) kZ gzZ • ï Š w$
Ð ] ⣠( 9) Æ yZ à ]Ü ( Æ ÞZ ƒÂ ) vß {zL L

ó Xó ¶ˆÅ Ã7Z Å T • ‰ wÈz ( Z(
)q
Z
:ì ã!
g ›•
á gS h
'
×

( 3)

oáøçû Ûö×øÃû mø Üöaö æø

åö çû ×öÏøÂø ^Úø ‚ôÃû eø ÝàûÚô äü Þøçû Êö†ùô vømö Ü$ $ö ²
ô ] Ýø¡Òø ø áøçû Ãö ÛøŠûmø Üû `ö ßûÚôù кmû†ôÊø áø^Òø ‚ûÎøæø

Æ KÐZ Q F
 ( ] Zg Â) x¯ » vZž¸ ( Ì) ,Z vßÆ {z¤
q
Z Ð ~ yZž Z
 LL

ó ó o( • ìg ™ H {z gzZ ì H |ž ) ¸ … Y [p {zž V Ñq ïŠ w$
( Šp ) ˆ
:ì Š
c
â•
Û Š•
á g Z b§ÏS

½

¡÷nû ×ô Îø ^ß÷Ûø$ø ä´eô ]æû †ö jøŽûnø Öô ²
ô ] ‚ôßûÂô àûÚô ]„øaF áøçû Ööçû Ïömø Ü$ $ö Üû `ômû‚ômû^øeô gøjFÓôÖû] áøçû fö jöÓûmø àømû„ô×$ Öôù غmûçø Êø
(4 )
oáøçû föŠôÓûmø ^Û$ Úôù Üû `ö Ö$ غmûæø æø Üû `ômû‚ômû]ø kûfø jøÒø ^Û$ Úôù Üû`ö $Ö Øºmûçø Êø

ÅvZtž • ë Q Ô• ˜ [Â Ð Vð; „ LZ Ž ì ! Zy
~(a Æ VÍß,Z :L L
ì•
 h Ð ( zz Å [Â ) kZ a Æ y Z ÎÔB ¾x ZŠ Ð } hðnúÆ kZž @
ì Ð s§
SQVN (é†ÏfÖ] DOE
SUVN(é†ÏfÖ] DPE

OLVU (èeçjÖ] DME
MOVQ (é‚ñ^ÛÖ] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 28 ü

ð^Û×ÃÖ]

ó ó o• ìg ¾ {z Ž ì „nÐ ( zz Å£zç) kZ gzZ Åk

’ä Vð; Æ yZ Ž

z y MŒ
Û *
ƒ ó[ Â èIR L » yZ Z
 ŠŽ z!
Æ ]ÃZy
~Š NS gzZ ]d’! Â x Ó yS çO

yMŒ
Û Ã òg » z Š· ž ce *
ƒ x¥… ?• M
 ™ï@
ù ~ kZ ë Âì 3g g ZŒ
Û 'ä <

8 gzZ ™È ó h^jøÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû „ôÖ$]øLû% 16 ² Ôì Š
H ¥#™È ó h^jøÓôÖû] Øaû ]øLû% 31 ~ ˆ
4Z à òg » z Š· ä ˆ y M Œ
Û ž ì t È » kZ Xì Š
H [æ™È ó h^jøÓôÖû] Üöaö ^ßønû iø!Lû%
Å }ÂB‚Æ öÅ yZÄkZÉ ì Ht ó[Â I
•
è R LsÜ: B‚Æ ´ ùÆ wqR z Z

ó[ Â èIR L™f » y Z û% Z
Zi Ð ( 30ý 000) g ZD
Ù M~ Ã Å ]§ gzZ ‚Ôg
u b§ ÏS Xì
Zi Ð( 15ý 000) gZD
Z
Ù {gG ~ Z
• èà gzZ } Ã
è Å‹g R <
Øè Zè ž Z
 Xì c
M Ð yZÄÆ
Æ x ªÆ Z”‰
Ü z kS Ž ì à Ð Ã yQ Š Z®t ä ~) Xì M ™f » yZ Ð yZÄÏZû%
Nt sÜ™f » ] !
kZ ( X ǃ {Š c
ik
FÐ kZ Š° :gz Ô• ~ ·_ gzZ k,Š ~÷ yZgzŠ

Еz Y f'
» R gzZ G¬Z x ÁZ ¸R ÔÉ@
z /ô§UM Ôa ~t g
è Š q Rž ì H a Æ ä Œ

4E
&S 7Z ~ ]> Å #
Ö Q
å ŠŽz!
Æ ]ÃZy
z ]d’~Š NS Ü{)z egzZ :ß Q Ô ïGG3E

a Æ y Z ÌäžgzZ ݬ q
Z Ë~ õg @
òsS Œ6V- œ {gG Xì Š
–„ ó[ Â I
è RL
] xÅ <
 zyMŒ
Û |gŠ bŠ ÀÃ c Å nkZ ` M X H 7s %Z Ð áZjÆ yZÄkS

Xì sŠ ZáÆ ä™ œg à õg @
òsS ~g7 gzZ

x £ » òg » z Š· ~ kS gzZ „Šݬ Èc
ŠR X5

zŠ ~ [!
kS ž ce *
ƒ x¥…Xì ë R Ð g ±S C
Ù ¨gzZ ~Š NS ÔdwZÎt
G
©$Å b§
-oG
:• CY ð0
] é)G
X„F
6{ó ›zZi ò Z ¸ÑZ Î gzZ õg @
Šݬ Èc
Š R : Ô m]
X„F
6wJz œg Æ xsS +
è Š :p†‰æ•

z Š § ðÃÐ }uzŠ » q
Z ËX ~Š NZ ZuzŠ Ôì ]g @
Z X • „
q
 gŠ j§ VâzŠ
{ótzZi » y ¨
S ž ì ~gz¢a Æ KÄF
6j§¬ ž ì t sÜt•
Û Xì 7ng ¬

xsS ݬ ÔJ
 [¾Ð tÑ ~ *Š ~g7 ž a kZ Ôƒ D¨
¤ » yc
ŠR .
Þè » {z Ôƒ ò Z¸ÑZ Î
gzZ @¬ » y c
Š R è„{z ì ; g Y –6kZ gzZ ì ;g Y c
Zz™·_ © » » ݬ Èc
Š R ÌV˜ ÔÉ

kS Xì 7s%Z » ËÐ ~ + ®›)gzZ +®z Y f ›6kS Xì „ { ótzZi ]g @

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 29 ü

ð^Û×ÃÖ]

Xì yZh » {ó`@¬ sÜ:
 » kZ  ñ M : à VòIè ‰Æ y z u0
Z ™Å „
¤

´ RZ Î g0
Z Æ xsS è+Š {z Ô• Tg È ~ wjâ ŠzögzZ mºLZ LZ ¡f¼ }g ø
Î 6Rò Z¸ÑZ Î {zž<Yp Ô• Dƒ gzŠ VÎà ÌÐ ( intra-faith dialogue)?k z ‚Zg
z „Ý
è z kS X , ™ Wz { ótzZi gzZ „ð
 ( interfaith dialogue)?k z‚Zg <
Ø Z åE)ÅZ
è ZŠ CZ J

VâzŠž VÑq ì Cƒ ~g ZØŠ ~ Kc ¥ ZuzŠ » |„ q
Z ] ‡zR ‰¯
 !
Æ yZhÆ Ã
X • D M s§Å yc
Š R è„X „
 Zg Ó Z'ë [Z Xì "
U
Ð<
 zyMŒ
Û ÝR Å Vh§

yÒ ã M Œ
Û 6„]g@( 1)

)gzZ <
Ø Zè ò AS :ì @
Y H „~ V©zŠ 6gî ~Š ã
ÃÝ ¬ È c
Š R Ð g ±S ]g @
X • ë Ìyc
Š R ò ‚)gzZ yc
Š R ò ‚ 7S X <
Ø Zè ò AS

Ø Zè ( ò ‚ ) ò AS ( ])
<

úÐ ƒ Å wÎg ËgzZ ÞS èkz ¹R Ž • ï•
á yc
Š R {z ~ <
Ø Zè ( ò ‚ ) ò AS


5
Æ yZžt h
'
× X• n
g {o6ïGÒO$gzZ [  㕠M Ë: ËáZz + â Æ yZ gzZ ¸ ñƒ k
ˆ ‡ gzZ ]y
M Ég ZŒ
Û S Æ ~z• èà gzZ kz Áz4Ôg¦ ~Š ã
» ª
‚§ z ©Â ¹R ~ Z
•

ï•
á ] Zm, Z ®
 Ë z ]ngzZ [Â z [ˆ Ô3z ¼
 Ô Zw z Z b
ÔÞS k

è ¼ ÔÀ5 ›Žz Ô]>Z
M h — ~ ô=z ¨Å Z
Š
•gzZ ƒ ˆƒ p’~ ‰Ð ~ yS ¯
 !
Æ : â i § z%p¤
Z X •
Ô[ Â ÏS òúŠ {z ŠŽæz!
Æ VÂ!
 yS 1Ôƒ Š
ƒ
ƒ †ŸS » îJ0G4] Á qR gzZ îσ!
• ~ yS c
ƒ
èZ
GÒO$
gzZ ( Christianity) á| Ô( Judaism) e
Š· K
 n!
~ yZ X Vƒ D™ » <ÑgzZ ï
òg » Ô( J e w s ) Š· K
 n!á Zz + â Æ yS gzZ • ï•
á yc
Š R VÐ ( I s l a m ) xsS
( ò ‚ )) ò AS ) vŠ 7Z ~ „kS X • D B ( Muslims) y›gzZ ( Christians)

gzZ {o6<ÑgzZ [ Â ã• M Ë: Ë¡ q
Z C
Ù Ð ~ yZ èa Xì @
Y ŒZ]
Ð <
Ø Zè

6gS ð|gzZ 6]Zg  ~Š· Ô6y M Œ
Û y›‰ D ì @
™ òúŠ » + â Æ kZ gzZ ì ‚
g ¢

Believers of the Book ]4 VÐt Ð zz kS D • D™ òúŠ » p
g {o c
•n
g {o

VÐèY ì @
Y ¹ Ì ó( Abrahamic Religions) yc
Š R ½ Z'
S LÃ<
Ø Zè VÐ yS X • D B

_¬Ð c •
á ¢ZuS Å ½ Z'
S M h }]|gzZ .ñ]|X • [™Ð e •Z'
S *
¦
Æ y c
Š R VÐ c
Í Xì ðƒ Ð c •
á ••S Å ½ Z'
Z Mā

a x™ Z Ñ g—ž Z
 ñƒ

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 30 ü

ð^Û×ÃÖ]

Z Å „yc
q
Š R VÐt Ð zz kS Xì @
Y ï™ Y 6e •Z'
S ]|)*
©Iè » Vß Zz + â

X • D Y K g Ñ~ ‚

Ø Zè ( ò ‚)) ò AS ) ( h)
<

ò AS Ôkz ã• M ¹R úÅ X• D M <
Ø Zè ( ò ‚)) ò AS ) x Ó {z s§ ~uzŠ

©ÂI
è {z „ : gzZ ì 6[ Â ã• M ËŠ ã
Å <
Ø Zè yZ : Ôðƒ 7Ð ƒ Å9 Ë c


¼ Ô]y
M z #
Ö ª ÔÀ5 ÔË¥ ƒ
è Ô`ôz à 㠕 M Ôkz Áz4V; Æ yZ X • g ZŠ } úŠ Æ
èk

à ßQ ~ <
Ø Zè ( ò ‚) ò AS žŽ ì 7ŠŽñ„ yZZ Ð }u6Z
•,Z ]>Z ˆ ‡ ÔÞS
X¸ uœ6gî

DZ’Ã Y m
Z ‹úŠ Ð å vßt Xì ì‡6uÑ z ¬ ¹R {o » yZ @'Æ kS
yZ Xìg B] ¬Z ºZ CZf gzZ ]ZŠ XZ ]{ ðÅ Y m
Z ( vZ f ç) Ã ã!
g ‹c
M gzZ ÞS öL9z Xìg
5…!
¸ b‡Æ Z}
á Zz -{z : Ôìg ë AÍÑZ :‚R gzZ ÿG
R ÃV[gzZ V1 à Zz äƒ wi *
6
Æ y Z „ Ð qzÑ Ô¸ ª
 ‚g z ©Âè+”
„ Ð w ÍR ¯ zg {z XÆ wÎg gzZ Ñ ‰ Ç Ë: gzZ

èa g »zc Æ <
Ø Zè yZ Ô6]c
ÃgzZ ]Zg¦Ô]Ñì •‚ŠpÆ y¨
S c
¶6uÑŠ ã
Å <
Ø è
Non-Believers c
[Â I
è R) 7Z a kZ • 7áZz + â Æ <ÑgzZ [Â ã• M ÌË
Xì @

ä \¬ ~g !
ž ì @
Y ƒ ãZz b§Å ×zg ¯ zg t•
Û t ÂñY H·_gN » ˆ y M Œ
Û¤
Z

Ð a xsS 9
xsS gzZ ]c
Ãz Z
•Æ VâzŠ Xì H Ð j§ Z]
Z]
™£ » ]4 zŠ C
Ù
è c
t•
Û ~Š ã
~ <
Ø Zè Æ V©VâzŠ Ð T Ô• ˆ Å yÒ ZÇ!
Ì,Š ã
Åg ï S z s %S

D™·_ » ] ⣠´ ‰Æ ˆ y M Œ
Û Ð áZjÆ qçñÏS ë [R Xì @
Yƒ¤
YQ [p
:•

i Z0
R » }™E
Æ ( òg »z Š·) [Â I
Û ( 2)
è R~ y M Œ

V1Â klÅ ƒ
 y Z gzZ ™f » òg » z Š· gzZ xsS I
Û
è R 6] ⣠Р¹ ä ˆ y M Œ
zŠ sÜ<
Ø Zè ( ò ‚ ) ò AS {z´ Æ xsS ž ì Å ô¥gzZ ì H6gîÆ ö„ q
Z ™f »

]g @
gzZ àß QÆ™ ‰ Z ™f » <
Ø Zè VÐ ä ˆ y M Œ
Û X • D B ó[Â I
è R Lg »zc Æ XÔ•
Xì c
Š ™ ¦~ ‚q
Z Å yc
ŠR „
è ÃVÐ yZ Ð p Ò

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 31 ü

:ƒ±5 ã!
gŠ•
á gZ

ð^Û×ÃÖ]

X1

º †ø ³þfFÚö äö ³þßFÖûˆø Þû]ø gºjFÒô ]„øâFæø
göjFÓôÖû] ÙøˆôÞû]ö «ÛøÞ$]ô •çû Ööçû Ïöiø áû]ø oáøçû Ûöuø†û iö Üû Óö×$ Ãø Öø ]çû Ïöi$]æø åö çû Ãö fôi$^Êø Õ
( 1)
oàønû ×ô Ëô ÇFÖø Üû ãôjô‰ø]…ø •ô àûÂø ^ß$Òö áû]ôæø ”^ßø×ô fû Îø àûÚô àônû jøËøñô«›ø o×FÂø

gzZ z™ H ~zc Å kZ ? ( [Z ) Îì c
â•
Û wi *
ä ë& ì [Â àZz •
'( y M Œ
Û )t gzZ L L
'ž ¼ ( : ) t } ?ž ( ì H wi *
a kZ y M Œ
Û ) oñY H 3g 6?ž @
ƒg Dg e ( Ð vZ)

Æ yZ ë — " gzZ ¶ˆ ~g @
Z 6( òg » z Š·) Vƒz¤
zŠ sܬ Ð ë Â[  ( ã• M )
ó ó o¸ ¸" Ð äJ 7"7
:ì @
ƒŠ•
á g Z Xì gÃè ‰Z 6gîÆ ÞS Ò°z x *
» VÐ~/pZ >gÎ b§ÏS

X2

ô ] Øônû fô‰ø oûÊô áøçû ×öiô^Ïømö ½èøß$røÖû] Üö ãö Öø á$ ^øeô Üûãö Öø]çø Úû ]øæø Üû ãö ŠøËöÞû]ø àønû ßôÚô ©ûÛöÖû] àøÚô p†Fjø•û] ²
²
ø ] á$ ]ô
ô ] àøÚô å´‚ôãû Ãø eô oÊFæû ]ø àûÚø æø ½áô!†û ÏöÖû]æø Øônû rôÞûŸô û]æø éô …Fçû j$Ö] oÊô ^Ï& uø äô nû ×øÂø ]‚÷Âû æø ÌÎáøçû ×öjøÏûmöæø áøçû ×öjöÏûnø Êø
²
( 2)
ø ÖôƒFæø ½ä´eô Üû jöÃû mø^eø pû„ôÖ$] Üö ÓöÃô nû føeô ]æû †ö Žôfû jø‰û^Êø
oÜönû ¿ôÃø Öû] ‡ö çû ËøÖû] çø âö Ô
y
h
núÆ ¼
 ( Ò°z) a Æ yZ Ôwâ Æ yZ gzZ 3Y Å yZ Ð yZZ I
è Z ä vZ —" L L

ÈZgzŠ ) {z Î Ô• D™ k
 ( a Æ Ñ FdZ Æ ðR Ī) ~ { Zg Å vZ {z ( [Z ) Ô• a
Ôì ( 1) {°z ¢ 6x™
)f LZ ( ä vZ) X • D Y K O( ÌŠp ) gzZ • D™ O( k

G
ÑZz ä™ Zg7 {Š c
i Ð vZ à {°z LZ yÃgzZ Ô( Ì) ~ y M Œ
Û gzZ ( Ì) ~ gZ ( Ì) ~ ]Zg ð$M

¸ gzZ Ôì œ ( à wâ z yY) ä ?núÆ T î o Vâp6}ŠÎ LZ ? ( !ß Zz yZZ) Î Ôì

ó ó o ì ! x» „
 Š'
i

c
Š g ZŒ
Û ÑZz ä™ & ¤ » V1 «Ã ( y M Œ
Û ) ÞS ƒÂ 6x £ gzZ q
Z ~ x ÅÑZ >gÎ

X3

:ì ã!
gŠ•
á g Z Xì Š

½

º †ø ³þfFÚö äö ³þßFÖûˆø Þû]ø gºjFÒô ]„øâFæø
^ãø Öøçû uø àûÚø æø p†FÏöÖû] Ý$ ]ö …ø „ôßûjöÖôæø äô mû‚ømø àønû eø pû„ô$Ö] Ñö‚ôù’øÚ% Õ
( 3)
oáøçû ¿öÊô ^vømö Üû ãôiô ¡ø‘ø o×FÂø Üûâö æø ä´eô áøçû ßöÚô ©ûmö éô †ø ìôŸF û^eô áøçû ßöÚô ©ûmö àømû„ôÖ$]æø

Å yZ ‰¬ Ð kZ Á Ž Ôì •
'
!
Ôì c
â•
Û wi *
ä ë & ì [Â ( {z) t gzZ L L
UNVR (Ý^ÃÞ¢] DOE

MQRIMQQVR (Ý^ÃÞ¢] DME
MMMVU (èeçjÖ] DNE

û 32 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

V¸ ( ã¨
Z) ƒ
 ( izZ) \ M ž ( ì ˆ Å wi *
) a kZ ( t) gzZ Xì à Zz ä™ & ¤ ( ¹Z)
]y
M vß Ž gzZ ÔN ‹g e à Vß Zz Š¤
Šg Z Æ kZ ( ~ *Š ~g ‚ 3U
) gzZ à VßZz ( îÂO$) œ

ó ó o• D™«™ ~g7 Å i úKZ vß „z gzZ • D Ñ yZZ „z6kZ • n
g yZZ6
:ì Zƒ y Ò V- ~ ÷- ÒgÎy*¸

X4

gôjFÓôÖû] Øønû ’ôËûiøæø äô mû‚ømø àønû eø pû„ôÖ$] Ðømû‚ô’ûiø àûÓô³þÖFæø ô²] áôæû •ö àûÚô p†FjøËûm% áû]ø áö!†û ÏöÖû] ]„øâF áø^Òø ^Úø æø
( 1)
oàønû Ûô×øÃFÖû] hùô …$ àûÚô äô nû Êô gømû…ø øŸ

& ¤Å ( V1 ) yZ (t) pƒ Š
1 {%Æ ( kz Å ) vZ ÐZž ì 7(Z y M Œ
Û tL L

– ( ~ <Ñ Ä© Z c
~ bß ä vZ) ¼ Ž gzZ • ( _ƒ wi *
) ¬ Ð kZ Ž ì ( ÑZz ä™ )
Ð s§ Å [g Æ V☠x Ó (t) 7— Ì Zg f ~ ( +
 › Å ) kZ Ôì ,Å kZ ì
:ì Š
c
â•
Û yÒ b§kS ~ §Ã ÒgÎÃ] !
ÏS
݆ºnû fíøÖø

ô

ó ó oì
X5

ø nû Öø]ô «³þßønû uøæû ]ø ?pû„ôÖ$]æø
å´•ô ^føÃô eô ²
ø ] á$ ]ô ½äô mû‚ømø àønû eø ^ÛøÖùô ^Î÷‚ôù’øÚö Ð% vøÖû] çø âö gôjFÓôÖû] àøÚô Ô
(2)
o†ºnû ’ôeø

V1Â Å ¬ Ð LZ gzZ ì h„z Ôì ðâ•
Û kz s§ Å \ M ä ë ( y M Œ
Û ) [ Â Ž gzZ L L
ó ó oì ÑZz Ú Š [pì ¸!
b§ ~g7 Ð VzÈ LZ vZ —" Ôì à Zz ä™ & ¤Å

6gîÆ [ à Zz ä™ & ¤ Å $ â Ã
è x Ó sg ¬ » ˆ y M Œ
Û ~ yZ/w M >gÎ
X6
:ì Š
c
Z™V( 3)

oØønû rôÞûŸô û]æø

ø nû ×øÂø Ùøˆ$ Þø
éø…Fçû j$Ö] Ùøˆø Þû]øæø äô mû‚ømø àønû eø ^ÛøÖùô ^÷΂ôù’øÚö Ðùô vøÖû^eô gøjFÓôÖû] Ô

Å ( V1Â ƒ
 ) y Z ( t) } ðâ •
Û wi *
B‚Æ h6\ M [ Â (t) ä ÏZ ( ! Ô} Z) L L

ó ó oì ðâ•
Û wi *
gS gzZ ]Zg Âä ÏZ gzZ • ~ F
Z ¬ Ð kZ Ž ì à Zz ä™ & ¤

z s ™zR Æ a \ M gzZ ª
‚g z ]t Å

a x™ Z Ñ g—ÌgZ gzZ ]Zg  b§ ÏS


+
è ›gzZ a ~·ª

è ‚g t ‚ Æ VßZz + â LZ ÌÁÂ {z c
Í Ô‰Œ6™f Æ ]Ѿ
OVO (á]†ÛÂ Ù• DOE

OSVML (‹Þçm DME
OMVOQ (†›^Ê DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 33 ü

ð^Û×ÃÖ]

X ‰C™ & ¤Å y M Œ
Û
:ƒ±5 yÒ » kS ~ s Z²ÑZ >gÎ

X7

Øônû rôÞûŸô û]æø éô …Fçû j$Ö] oÊô Üûaö ‚øßûÂô ^e÷ çû jöÓûÚø äü Þøæû ‚örômø pû„ôÖ$] o$ Úôù Ÿö û] o$ fôß$Ö] Ùøçû ‰ö†$ Ö] áøçû Ãö fôj$mø àømû„ôÖ$]ø
Üû`ö ßûÂø Äö–ømøæø &øòô f5 íøÖû] Üö `ônû ×øÂø Ýö†ôùvømöæø kôfFnùô _$ Ö] Üö `ö Öø Ø% vômöæø †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø Üû `ö `Fßûmøæø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô Üûaö †ö Úö ^ûmø
?pû„ôÖ$] …ø çû ß%Ö] ]çÃö føi$]æø åö æû †ö ’øÞøæø åö æû …ö ˆ$ Âø æø ä´eô ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$^Êø ½Üû ãônû ×øÂø kûÞø^Òø oûjô Ö$] Øø×FÆûŸø û]æø Üû aö †ø ‘û]ô
( 1)

oáøçû vö×ô ËûÛöÖû] Üö aö

ø òô Ö5 æ]ö Ÿ ?üäÃø Úø ÙøˆôÞû]ö
Ô

Ë~ *Š ª) • Ñ ( Ä) ò Q Ž • D™ ~zc Å ( a) wÎg kZ Ž ( • vß {z t) L L
X ( • DC sg ç z xEÆ Š ç z lçgzZ (§¶ R à VÍß vZ +
è Y èE!L% ñ7Ð ¿

¬» VÂ!
hZ 7Z Ž Ô• D 0
Zƒ –~ gZ gzZ ]Zg Âk0
LZ vß {z à ( ]Ѿz s ™zR Æ)
« 6y Z gzZ • D™ w 'Ã Vzq { À 0
a Æ yZ gzZ • Dâ •
Û IÐ VÂ!
~'gzZ • ï Š

¯!Æ VEâ •

Û *
) 6yQ Ž D ( Š¶) ¾îgzZ VZ¤

§!
Æ yQ Ð y Q gzZ • D™ x Zwà Vzq
{h
¦

) kS vß Ž : X • ( D™ [ c
'
{¾ Ð ~Š Zi M èÚ7Q gzZ ) D â •
Û Ž‚ D ¸ ( ûÒOh!
gzZ Ð ,™ ]¾z Šæ Å ( +Š Æ) yZ gzZ Ð ,™- Âz WÅ yZ gzZ Ð NÑ yZZ 6( a wÎg
ó ó o• áZz ä0
b # „ vß „z Ôì Š
Zg @
ZB‚Æ yZ Ž Ð , ™ ~zc Å ( y M Œ
Û ) gâkZ

{™E
Ì » s ™zR Æ l x Z™/ôª a ½È Zg •Y ~ gS gzZ ]Zg ž J
 VŒ
X8
:ì ~Š m
Z ›•
á g S ~ ¸Z >gÎX 劎ñ

]‚÷r$ ‰ö ^Ã÷ Ò$ …ö Üû aö †Fiø Üû `ö ßønû eø ðö «Ûøuø…ö …ô^Ë$ ÓöÖû] o×øÂø ðö •‚$ •ô]ø ?äü Ãø Úø àømû„ôÖ$]æø ½²
ô ] Ùöçû ‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö
ø ÖôƒF ½•ô çû röŠ% Ö] †ô$ø]ø àûÚôù Üû `ôaôçû qöæö oûÊô Üû aö ^Ûønû ‰ô ‡^Þ÷]çø •û…ôæø ²
oÊô Üû `ö ×ö%øÚø Ô
ô ] àøÚôù ¡÷–ûÊø áøçû Çöjøfû m$
görôÃû mö ä´Îô çû ‰ö o×FÂø pçFjø‰û^Êø Àø×øÇûjø‰û^Êø åü …ø ‡ø ^FÊø åü ^ø_û•ø tø†ø ìû]ø Åõ…û ˆø Òø tØônû rôÞûŸô û] oÊô Üû`ö ×ö%øÚø æø téô …Fçû j$Ö]
]†÷ qû]øæ$ é÷†ø Ëô ÇûÚ$ Üû `ö ßûÚô kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ²
ö ] ‚øÂø æø t…ø ^Ë$ ÓöÖû] Üö`ôeô Àønû Çô nø Öô Åø]…$ ˆ% Ö]
( 2)
o^Û÷nû ¿ôÂø
6 Vz•

Û » ( {z) • ~ –gzZ ö Å ( a) \ M vß Ž gzZ Ô• wÎg Æ vZ ( a) ·L L
Š@Ô ñƒ D™ qÃg Ð ]Ò7Z \ M X • bgzZ wŠ x3
¹ ~ : M • gz M gzi gzZ J¹
Æ yQ ã¶
Å yQ X • gÇ ÔÆ Ÿg Å kZ gzZ aÆ vZ ( sÜ) {z • Ù Š ñƒ D™
NUVPT (xjËÖ] DNE

MQSVS (Í]†Â¢] DME

û 34 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

yZ gzZ • ( gÃè Ì) ~ ]Zg Âs ™zZt Æ yZ X ( ì Vc
úgâ‹gzŽ ) ì W
Z » Vz>6Vzn
ä T • b§Å k ( Å xæO¾$ƒ8}gø/ô) {z X • ( x ¸% Ì) ~ gS s ™zZ ( ¸ ) Æ

LZ Q Ôˆƒ ÜŠ gzZ Kñ{z Q ÔH o¢gzZ gz ‰
Ü ¤ÐZ Q Ô àï yÃÏq
g !
KZ ( ¬ Ð ƒ
)

ä vZ ) Е hZ „ HÃVzg » “
 » (  ð`™ƒ [ ZŠ •
á z!u Z
 gzZ ) ˆƒ ~9 S¦6ã
wÎg ·) {z )g f Æ yS ž @( ì c
¯|
 gŠ gzÚÆ yZZ b§ ÏS Ã l /ôÆ a Ô LZ
D™ w qZ ( gzZ ñÑ yZZ Ž Ð VÍß yZ ä vZ Ôñ° wŠ Æ Vz•
Û » ( áZz W Ð a vZ
ó ó oì c
â•
Û {°z » xè`
R gzZ ]nìg

àZz äY Å « Ã

f ¼ ]|gzZ yzg ; ]| Ô .ñ ]| Ô•Z'

Z ]| b§ ÏS

Xì c
M B‚Æ öÌ™f » V[gzZ V1Â
:Vƒ±5 ã M Œ
Û ‹ZŠ •
á gZ

( 1)

oo‰Fçû Úö æø

Üønû aô†Feû ]ô Ìôvö‘ö ooÖFæû Ÿö û] Ìôvö’% Ö] oËô Öø ]„øaF á$ ]ô

X9

`ôÆ ( d) .ñgzZ •Z'
Z ( Ž ) oì ( gÃè Ì) ~ V[ŒZ ( ½) t — "L L

ó ó o•

(2)

oáøæû †ö ³þaFæø

o‰Fçû Úö o×FÂø ^ß$ßøÚø ‚ûÏøÖøæø X 10

ó ó oK yˆ Z Ì6( d) yzg ; gzZ .ñä ë —" gzZ L L
( 3)

oàønû fôjøŠûÛöÖû] gøjFÓôÖû] ^Ûø `ö ³þßFnû iø!æø

O&gzZ ãZz ÃVâzŠ yZ ä ëgzZ L L
4E
ó ó oðâ•
Û « ( ]Zg Â) [ Â èEG
( 4)

X11

o^n& fô‘ø Üø ÓûvöÖû] äö ³þßFnû iø!æø ½éõ ç$ Ïöeô gøjFÓôÖû] „ôìö onFvûnø ³þmF X 12

z ÕÐ „ ‚7Z ä ë gzZ Åg óå Ð ï¢Ã ( ] Zg Â) [  ( ~g ø) ! ¼ } Z L L
ó ó o¶~Š â •
Û « ( ]t) ]ù
Ð ž¹ ZÜgzZ e
Z@ ÃVáQ Å ƒ
 yS gzZ öÆ ÞS k
R ~ Y ûZ >gÎ X 13
è z 6f Y m
:ì Š
H V- ™f » äY } i Zâ
MMSVOS (l^Ê^’Ö] DOE
MNVMU (Üm†Ú DPE

MUIMTVTS (o×¢] DME
MMPVOS (l^Ê^’Ö] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 35 ü

ð^Û×ÃÖ]

ø nû Öø]ô «ßønû uøæû ]ø «³þÞ$]ô
Øønû Ãô ÛF‰û]ôæø Üø nû aô†Feû ]ô oÖ5 ]ô «ßønû uøæû ]øæø tå´‚ôÃû eø ÝûàÚô àøn´ùfôß$Ö]æ$ |õçû Þö oÖF]ô «³þßønû uøæû ]ø «ÛøÒø Ô
( 1)
o]…÷ çû eö ‡ø •ø æü ]•ø ^ßønû iø!æø tàøÛFnû ×ø‰öæø áøæû †ö âFæø ‹øÞöçû möæø høçû m%]øæø oŠFnû Âô æø ½ô^fø ‰ûŸø û]æø høçÏöÃû møæø ÐøvF‰û]ôæø
Å ( e) b â ä ë ‰ ì Èkz ( b§ Ï Q ) s§ Å \ M ä ë — " ( ! Ô} Z ) L L
[© z t GZ gzZ ³• Z z •Z'

Z ä ë gzZ X ¶Ès§ Å Vz9 ( }uzŠ ) ˆ Æ y Z gzZ s§

ëgzZ Ôðâ•
Û kz ( Ì) s§ Å ( f) yÑgzZ yzg ; gzZ ÷- gzZ [- Z gzZ }gzZ Š ÑzZ ( Å yZ ) gzZ
ó ó o¶Å «g1i ( Ì) à ( e) Š ƒ ZŠ ä
:ì @
ƒŠ•
á g S ~ x ÅÑZ >gÎ b§ÏS

X 14

Üû`ôjô m#…ùô ƒöæø Üû `ôñô«eø ! àûÚô æø oàønû Ûô×ø³þÃFÖû] o×øÂø ^ßø×û–$ Êø ¡& Òöæø ½^›÷çû Ööæø ‹øÞöçû möæø ÄøŠønø Öû]æø Øønû Ãô ÛF‰û]ôæø
( 2)
oÜõnû Ïô jøŠûÚ% ½õ]†ø ‘ô oÖø]ô Üû`ö ³þßFmû‚øaø æø Üû `ö ³þßFnû fø jøqû]æø tÜû `ôÞô]çø ìû]ôæø
Ã
 yZ ä ë gzZ Ô( c
â•
Û [ c
sÑÐ e
Z@ ÌÃ

i4É

f ) oß gzZ ÷- gzZ ü GZ gzZ ©Z gzZ L L

Æ yZ gzZ Š ÑzZ Å yZ gzZ ( Š Z]
R z) Y !
M Æ yZ gzZ oŒ¤6Vß Zz y˜ x Ó ( Æ äâ i LZ)
( a Æ Ïg )
gzZ m{ è¯ LZ) 7Z ä ë gzZ ( ðâ•
Û « ¤+Z É) ÌÐ ~ VǸ
ó ó o¶~Š â •
Ûe
Z@ s§Å { Zg S¦7Z gzZ å 1 `
:ì @
ƒ Š•
á g Z Q ~ x ÅÑZ >gÎ ÏZ

X 15

ø òô ³þÖ5 æ]ö
^Ú÷ çû Îø ^`ø eô ^ßø×ûÒ$ æø ‚ûÏøÊø ðô Ÿ? øç. a5 ^`ø eô †û ËöÓûm$ áû^ô Êø téøç$ föß%Ö]æø ÜøÓûvöÖû]æø gøjFÓôÖû] Üö `ö ³þßFnû iø! àømû„ô$Ö] Ô
( 3)
oàømû†ôËô ³þÓFeô ^`ø eô ]çû Šönû $Ö
ª) vßt ¤
Z Q X ¶ðâ •
Û «]étgzZ ( <Ñ ) ¬
è gzZ [ ä ë Ε vß {z ( ¸ ) L L

gHÃx ¸+Z ( a Æ äÑ y ZZ) 6( VÂ!
) yZ ä ë — " Â,Š™g ïZ Ð VÂ!
yZ ( g é¨E
ó ó o( Ð Vƒ) 7á Zz ä™g ïZ Ð yZ Ž ì c
Š™

:ì @
ƒŠ •
á g Z Xì c
M ~ i Z0
Z DgZ gzZ q
Z ™f » öÏS ~ Y ZÈZ >gÎ
oàømû…ô„ôßûÛö Öû]

X 16

ø fô×ûÎø o×FÂø oàönû Úô Ÿø û] |öæû †% Ö] äô eô Ùøˆø Þø oàønû Ûô ×øÃFÖû] hùô …ø ØömûˆôßûjøÖø äü $Þ]ôæø
àøÚô áøçû ÓöjøÖô Ô
( 4)
oàønû Öôæ$ Ÿø û] †ôeö ‡ö oûËô Öø äü $Þ]ôæø oàõnû fôÚ% oùõ eô†ø Âø áõ^Šø×ô eô
TUVR (Ý^ÃÞ¢] DOE
MUSIMUNVNR (ð]†ÃŽÖ] DPE

MROVP (ð^ŠßÖ] DME
TSITRVR (Ý^ÃÞ¢] DNE

û 36 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

( e LZƒ) }ÑZ bzg ÐZ o ì {Š™ wi *
» [g Æ V â ˜ } g ‚ ( y M Œ
Û ) t — " gzZ L L

kZ ) o N Y ƒ Ð ~ Vß Zz ä‹ g e ( ÃV â â •
Û *
) \ M ž @
6( gâ Z ) »
è Æ \ M o ì Z FZ ™á
ó ó o ì ( gÃè Ì) ~ V[Æ V áZ «t — "gzZ oì ( Zƒ ) ~ y !
i ! ² ¹( wz4»

yZ ~ p ÖZ yS Ð zz Åg ïS Æ kZ Q ™ ZI{ZÍ » y M Œ
Û Ã[ Â I
è R ~ yZ/w M ÒgÎ

X 17

:ì ˆÅ øiu Å

( 1)

oáøæû ‚ö`ø Žûiø Üû jöÞû]øæø

ô ] kômF^Feô áøæû †ö ËöÓûiø Üø Öô gôjFÓôÖû] Øøaû ^ø³þm5
²

~ V1Â KZ ?ª) ƒ {ZÍŠp ?ž VÑq ƒ ìg ™VY g ï Z » Vì M ÅvZ ? ! [Â I
è R }ZLL
ó ó o( ƒ ` | 7¼ ƒ

:ì @
ƒŠ•
á gZh
'
× ~ yZ/w M ÒgÎ ÏS

X 18

ö ] ^Úø æø ½ðö •‚ø`ø •ö Üû jöÞû]øæ$ ^q÷çø Âô ^`ø Þøçû Çöfûiø àøÚø ! àûÚø ²
²
ô ] Øônû fô‰ø àûÂø áøæû ‚% ’öiø Üø Öô gôjFÓôÖû] Øøaû ^ø³þm5 ØûÎö
( 2)
oáøçû ×öÛø Ãû iø ^Û$ Âø ØõÊô ^Çøeô
{Zg Å yZ ? ?ƒ È zg VY Ð { Zg ÅvZ ÐZ ?ì c
Wá yZZ ¿Ž ! [ Â èIR } Z :,Š â •
Û LL
ó ó o7¸" Ð wqZ }g vvZ gzZ Ôƒ { ZÍŠp ( 6äƒ hÆ kZ ) ?ž VÑqƒ T e ÆÌ~
žì Š
H Ìt‹ » :
 Æ kZ gzZ ì ˆ Å s
 Ÿz Å ¬Æ [  èIR ~ èßnfÖ] >gÎ

X 19

g—~ V1Â KZ Å yZèY ¸ 56a ~·ª

è ‚g z ]tƒ
 {z J
¬ Ð ƒ Å a g—
yZZ 6a \ M FX ˆ7^Y ~ yZ ˆ Æ a ~·èƒ 1X å {™E

B‚Æ ]Ò » æ M Å a
X å Œ6] xÅ „ xsZ {z å + Š Ž k0
Æ yZ IÐ kZ èÑq ‰ƒ ”
 FgzZ ñ M á
:ƒ±5 ã!
g ›•
á gZ

àøÚôù Ùºçû ‰ö…ø oèößønùô fø Öû] Üö `ö nø iô^ûiø oj#uø àønû Óùô ËøßûÚö àønû Òô†ôŽûÛöÖû]æø gôjFÓôÖû] Øôaû ]ø àûÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] àôÓömø Üû Öø
ðø «qø ^Úø ‚ôÃû eø ÝàûÚô Ÿ$]ô gøjFÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû„ôÖ$] Ñø†$ Ëøiø ^Úø æø oèºÛønùô Îø gºjöÒö ^`ø nû Êô oé÷†ø `$ _øÚ% ^Ë÷vö‘ö ]çû ×öjûmø ²
ô ]
éøçÒFˆ$ Ö] ]çiö©ûmöæø éøç×F’$ Ö] ]çÛönû Ïô möæø ðø «Ëøßøuö àømû‚ôùÖ] äö Öø àønû ’ô×ô íûÚö ²
ø ] ]æ‚öföÃû nø Öô Ÿ$]ô ]?æû †ö Úô ]ö «Úø æø oèößønùô fø Öû] Üö `ö iû
½
ø ÖôƒFæø
^`ø nû Êô àømû‚ô×ô ìF Üø ß$`ø qø …ô^Þø oûÊô àønû Òô†ôŽûÛöÖû]æø gôjFÓôÖû] Øôaû ]ø àûÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] á$ ]ô oèô Ûønùô ÏøÖû] àömû•ô Ô
(3 )

RIMVUT (èßnfÖ] DOE

oèô m$†ôfø Öû] †% •ø Üû aö

ø òô ³þÖ5 æ]ö
Ô

SLVO (á]†ÛÂ Ù• DME
UUVO (á]†ÛÂ Ù• DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 37 ü

ð^Û×ÃÖ]

¸ : á Zz äƒ µ Z ( Ð ¬ ) J
‰
Ü z k Q WægzZ ‰ƒ •
Û » vß Ž Ð ~ [Â I
è ZLL

Ž • ( a Vâ ²Z y
M ) wÎg Ð s§ÅvZ ( ?Š {z) oCY M ( : ) ?Š ×zg k0
Æ yZ J
Z

( yZ) o• ( `gŠ ) x ©Z LgzZ „
 gŠ ~ X o• D â •
Û ]zˆ Å ( y M Œ
Û ) ¾ ZgzR {À 0
( 6yZ )

Æ + T Ã kŠZ È•
á Å \ M gzZ äÑ yZZ 6ª
 ‚g z ]t Å a Vâ ²Z y
WÑ ) ~ [ Â I
è R
k0
Æ yZ ?Š ×zg ( Å a ~·èƒ) Z
 ž ˆ Æ kZ 1¶~ 7: ^Y ðà ( ¬ ~ }g !
• 7ZèÑq o( Š
ƒ •
Û »z”
¯
 !
Æ Š ðÃgzZ c
Wá y ZZ 6y Z ðÉ #
 ë !
{z Â) ˆ M
Z]
Ð ë!
Ù ) Ô, ™]Š „ÅvZ ñƒ D™Ø{ Ã+Š LZ a Æ ÏZ sÜž å Š
C
c
Š ¬¸

oì +Š o¢gzZ J¦ ¸ gzZ , ™ c
Š > 2i gzZ ,™ ì‡ i úgzZ ,™ Za ð; s§ Å h ( ™ƒ

{z Ð Vƒ ( } 7
) ~ v M Å c izŠ ( ƒ
 ) WægzZ ‰ƒ •
Û » Ð ~ [Â I
è Z vߎ —"

ó ó o• t‘+F
vß ¸ Ô• áZz •g ~ ÏZå
$

*ƒ q

Z » +Š Æ ƒ
 f }gzZ .ñÔ•Z'
Z Ôb âÔa x™ Z Ñ g—Šp~ ògŸZ >gÎQ
X 20
+
Z Ì+Š » VáQ Å VßÎg ;
ÔZ xƒ
 ž Zƒt È » kZ Xì Š
H y Ò
è Š {z gzZ å „ q

a;
ÔZ Zg—ö¸ X ¶Cg ¦
VZ¤
6VÃæŽ Ô¶© ‹úŠ Ì]úŠ Å ƒ
 yZ X åxsZ

:ì c
M ~ p ÖZ yS ™f » T Ô;g g Z Œ
Û 'J

ø nû Öø]ô «ßønû uøæû ]ø ?pû„ôÖ$]æ$ ^u÷çû Þö ä´eô o‘# æø ^Úø àômû‚ôùÖ] àøÚôù Üû ÓöÖø Åø†ø •ø
o‰Fçû Úö æø Üønû aô†Feû]ô ?ä´eô ^ßønû ‘$ æø ^Úø æø Ô
o?û fôjørûmø ²
ö ]ø ½äô nû Öø]ô Üû aö çû Âö ‚ûiø ^Úø àønû Òô†ôŽûÛöÖû] o×øÂø †ø fö Òø ½äô nû Êô ]çû Îö†$ Ëøjøiø Ÿøæø àømû‚ôùÖ] ]çÛö nû Îô ]ø áû]ø oŠ5 nû Âô æø
( 1)

ogönû ßôm% àûÚø

?û ‚ô`û møæø ðö «Žøm$ àûÚø äô nû Öø]ô
äô nû Öø]ô p

E
Å TgzZ å c
Š à ( e) b ð$Nä k Q ¬» T c
â•
Û géH3 Zg „z » +Š a }g vä k Q L L

?ž ( ì ¸ {z) å c
Š Ã ( f) }z .ñgzZ •Z'
Z ä ë ¬» TgzZ Ès§ Å \ M ä ë kz
s§Å T ( ]!
Å© Â) {z ì VZ¤
„ ¹ 6VÃæÔß Ze : ‘¸~ kZ gzZ ƒg ì‡6+Š ( ÏS )
gzZ ì ©
â •
Û É ( a Æ m{ ƒŒ
Û ) ~ g—LZ ì Le ( Šp ) & vZ X • ìg š 7Z \ M
ó ó oì @
™ qŽg ¯( s§ÅvZ ) Ž ÿkZ ( C
Ù ) ì êŠ 3Š { Zg ( Å äW ) s§KZ

Ð a x™ Z Ñ g—gzZ ª
q ã ZZ Å [ èIR IÐ a ~· èƒ~ {ÂZ >gÎQ

X 21

» äY ƒ •
Û » Æ V¿ Ð ~ 4S VZi Z ˆ gzZ ì Š
H Ð i Z0
Z Ð Ì™f » ›z ]o
:N â •
Û ±5 ™f » Vpq VâzŠ yZ Xì Š
H ãZz Ì:

MOVPN (pF…çŽÖ] DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 38 ü

ð^Û×ÃÖ]

àømû„ô$Ö] o×øÂø áøçû vöjô ËûjøŠûmø Øöfû Îø àûÚô ]çû Þö^Òøæø Üû ãö Ãø Úø ^ÛøÖùô Ѻ‚ôù’øÚö ²
ô ] ‚ôßûÂô àûÚôù gºjFÒô Üû âö ðø «qø ^Û$ Öøæø
t
( 1)
oàømû†ôËô ÓFÖû] o×øÂø ²
ô ] èößøÃû ×øÊø ä´eô ]æû †ö ËøÒø ]çû Êö†ø Âø ^Ú$ Üû âö ðø «qø ^Û$ ×øÊø ]æû †ö ËøÒø

( ¹Z) Å ( ]Zg Â) [  kZ Ž ð M ( y M Œ
Û ) [Â {z Ð s§ Å vZ k0
Æ yZ Z
 gzZ L L
a ·]| Vâ ²Z y
M Ñ ) Šp {z ¬ Ð kZž VÑq Ô¶ŠŽñk0
Æ y Z Ž ì à Zz ä™ & ¤

Æ yZ Z
 Î Ô¸ _â ( ¬Š Å ) ! c
ì 6Vz•
Û » ( Ð gz Æ óy M Œ
Û L[Â à Zz äF
Z 6yZ gzZ
{z & c
M á p= (B‚ Æ óy M Œ
Û L[  à Zz äƒ wi *
6
zZ LZ a ·]|) Ñ „z k0
ó ó oì ÒÅvZ 6Vß Zz ä™g ïZ ( ·ZŠ ,Z) : Ô‰ƒ ”
Æ ÏZ ¸ … T ( Ð „ ¬)
:ì Š
H yÒ V- ~ °°Z >gÎÃNÏZ

X 22

½
ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Ûø eô áøçû uö†ø Ëûmø gøjFÓôÖû] Üö `ö ³þßFnû iø! àømû„ôÖ$]æø
«Ûø$Þ]ô ØûÎö äü –øÃû eø †ö Óôßûm% àûÚø hô]ˆø uûŸø û] àøÚô æø Ô
½
( 2)
ø †ô•û]ö Ÿ? øæø ²
ohô^FÚø äô nû Öø]ôæø ]çû Âö •û ]ø äô nû Öø]ô ä´eô Õ
ø ] ‚øföÂû ]ø áû]ø lö†û Úô ]ö

lpÐ ( y M Œ
Û ) kZ {z ( • ðñ 9{z ¤
Z) • ` }Š ( ]Zg Â) [Â ë ÃVÍß XgzZ L L
Æ kZ Ž • Ì,Z ‰Ð ~ V¸•
Û ( Æ „) yZ gzZ ì Š
H wi *
s§ Å \ M Ž • Dƒ

Æ kZ gzZ Vz™ ]Š „ Å vZ ~ž ì Š
c
Š ¬¸ Â= 'žØŠ â •
Û Ô• D™g ïZ »z¼
ó ó oì *
Y ™^ß= s§Å ÏZ gzZ Vƒ @
š ~ s§Å ÏZ ÔVƒ ZI: q
Ñ ( ÃË )B‚

H™f » KgzZ + Y hÈ y M Œ
Š
Û IÐ ä™g (S lzg Å g ïS Æ [  I
è R Q X 23
:ì @
ƒŠ•
á g S Xì

÷ ’$ ËøÚö gøjFÓôÖû] Üö Óönû Öø]ô Ùøˆø Þû]ø ?pû„ôÖ$] çø âö æ$ ^Û÷Óøuø oûÇô jøeû ]ø ²
gøjFÓôÖû] Üö `ö ³þßFnû iø! àømû„ôÖ$]æø ½¡
ô ] †ø nû ÇøÊø]ø
( 3)
ø eùô …$ àûÚôù Ùºˆ$ ßøÚö äü ³$þÞ]ø áøçû Ûö×øÃû mø
oàømû†ôjøÛûÛöÖû] àøÚô à$ Þøçû Óöiø ¡ø³þÊø Ðùô vøÖû^eô Ô
ä Tì „ ( vZ) {zèÑq Vz™ lˆ ( ßz) Áq ÃgzZ Ë ZÎÆ vZ ~ H ( :ØŠ â •
Û )LL
E
!
©
( ¬) ä ë ÃX vß {z gzZ Ôì ðâ •
Û wi *
[ ( Œ6¿ÇÑ ãZz ª) ÿ}O s§ ~g v

ì Zƒ Zg @
Z h'
( F
) Ð s§ Å [g Æ \ M ( y M Œ
Û ) t ž • … Y ( Ð wŠ ) ¶~Š [Â
c
• … Y *
ƒ kz » y M Œ
Û vßt ž ) Vƒ : ~ Vß Zz ä™— ( ÚÅ [Â èIZ yZ ) \ M :

ó ó o( 7

MMPVR (Ý^ÃÞ¢] DOE

TUVN (é†ÏfÖ] DME
ORVMO (⠅] DNE

û 39 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

:ì Š
H™f » VßZz ä M á yZZ Ð ~ 4S ~ ]¶Z >gÎQ

X 24

t
½
ø nû Öø]ô «ßøÖûˆø Þû]ø Ô
ø Öô„FÒøæø
àûÚø ðô Ÿ? øç. ³þa5 àûÚô æø ä´eô áøçû ßöÚô ç+ mö gø³þjFÓôÖû] Üö `ö ³þßFnû iø! àømû„ôÖ$^Êø gø³þjFÓôÖû] Ô
½
( 1)
oáøæû †ö Ëô ³þÓFÖû] Ÿ$]ô «ßøjô³þmF^Feô ‚övørûmø ^Úø æø ä´eô àöÚô ç+ m%

( Ð ¬) ä ë Ã VÍß ( kÙ h ) X Â Ô~g @
Z [ Â s§ Å \ M ä ë b§ ÏZ gzZ L L
Ž • ,Z ( Ì) Ð ~ ( îÂO$ èI R ) yS gzZ Ô• D Ñ y ZZ 6( [ ) kZ {z ¶¿g ™ « [Â

ó ó o@
™7ðà ZÎÆ Vz•
Û »g ïS » Vì M ~g ø gzZ Ô• D Ñ yZZ 6kZ
:ì ˆÅ ~ p ÖZ y S ô¥h
'
× Å%R kS ~ ò ÒgÎ

X 25

ø eôù…$ àûÚô Ô
ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö ?pû„ô$Ö] Üø ×ûÃô Öû] ]çiöæû ]ö àømû„ô$Ö] p†ø møæø
½ô]†ø ‘ô oÖF]ô ?pû‚ôãû møæø ŸÐ$ vøÖû] çø âö Ô
( 2)
o‚ônû ÛôvøÖû] ˆômûˆôÃø Öû]
Å \ M Ð s§ Å [g Æ \ M ( [Â ) Ž ž • … Y {z ì Š
c
Š DÎvß ,Z gzZ L L
é ( [ Â ) {z gzZ ì h„z ì ˆ ~g @
s§ Å {Zg Å ( [g) áZz Vçp ƒ
 Ôá Zz ]³
Z+
Y

ó ó oì C™e
Z@

:ì Š
c
ZC
Ù Š Ð áZjÆ Y fÆ òg » z Š· Ã] !
ÏS Q
(3 )

ÐZž ì 7( °» ) ?Š t ( Å

?û ßôeø
oØømûðô •†ø ‰û]ô o

X 26

]ç. Û5 ×øÂö äü Ûø×øÃû m$ áû]ø è÷mø ! Üû`ö $Ö àûÓömø Üû Öøæø ]ø

a ~·‹t ‰
Üè ZœgzZ y M Œ
Û è‰
Ü Zœ) a Æ yZ HgzZ L L

ó ó o• … Y ( Ì) Y fÆ LZuZ µ

6+
 ›z ‰
Ü Zœ Å ˆ y M Œ
Û » yQ gzZ ª
 q ãZS —‚ Å [ Â I
è R ~ 7Z >gÎQ

X 27

:ì @
ƒ Š•
á g S Xì Š
H yÒ Š OS

Ð% vøÖû] äö Þ$]ô ?ä´eô ^ß$Úø ! ]çû? Öö^Îø Üû `ônû ×øÂø o×Fjûmö ]ƒø]ôæø oáøçû ßöÚô ç+ mö ä´eô Üûaö ä´×ô fûÎø àûÚô gø³þjFÓôÖû] Üö`ö ³þßFnû iø! àømû„ôÖ$]ø
( 4)
oàønû Ûô×ô ŠûÚö ä´×ô fûÎø àûÚô ^ß$Òö ^$Þ]ô «ßøeùô …$ àûÚô

6 (y M Œ

Û ) kZ ( ~ öÆ e
Z@ ÏZ ) {z ¶Å « [ ¬ Ð kZ ä ë à VÍß XL L
ñÑ yZZ 6kZ ë :• ë {z Âì @
Y c
‹ ™| 7( y M Œ
Û ) 6yZ Z
 gzZ o• n
g y ZZ ( Ì)
MUSVNR (ð]†ÃŽÖ] DOE
QOIQNVNT (“’ÏÖ] DPE

PSVNU (lçfÓßÃÖ] DME
RVOP (^f‰ DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 40 ü

ð^Û×ÃÖ]

( gZŠ'
Vâ •
Û ª) y›„ ¬ Ð kZ ë Â~ |Ôì hÐ +
Y Å [g }g ø t — "

ó ó o¸ `ƒ

Ñ g—Ž ÔÃyZZ—‚ LZ ä VMì {g •
á Z s§Å [ I
è R y Z ~ kS žìg ãZz
¸ X ‰ƒ xsS ¶$I~ öÆ ÏZ gzZ 3g g ZŒ
Û 'Ôå 0Ð y M Œ
Û Áz4
gzZ ƒ Å

a x™ Z

[Â èIR gzZ xsS Â ~Š Š ŽS ‹úŠ Ã[ Â I
 ž ì zz
è R ˆ Æ Üæ ‹ó ä a x™Z Ñ g—Z
X c
Š gZŒ
Û ( common ground)žœÝÃuÑÄ°gzZ © Ây xgŠ Æ
:ì Š
c
â•
Û Š•
á g Z ~ yZ/w M ÒgÎ

X 28

^ò÷nû •ø ä´eô Õø†ôŽûÞö Ÿøæø ²
ø ] Ÿ$]ô ‚øföÃû Þø Ÿ$]ø Üû Óößønû eøæø ^ßøßønû eø Ýðõ •çø ‰ø èõ Ûø×ô Òø oÖF]ô ]çû Öø^Ãø iø gôjFÓôÖû] Øøaû ^ø?³þmF ØûÎö
( 1)
oáøçû Ûö×ô ŠûÚö ^Þ$^øeô ]æû ‚ö`ø •û] ]çÖöçû ÏöÊø ]çû $Öçø iø áû^ôÊø ½²
ô ] áôæû •ö àûÚôù ^e÷^eø…û ]ø ^–÷Ãû eø ^ßø–öÃû eø „øíôj$ mø Ÿøæ$
Ôì V7 yxgŠ }g vgzZ }g ø Ž ƒ Y M s§ Å ]!
kZ ? ! [ Â èI R } Z :,Š â •
Û \ M LL
gzZ Ð N ZI7q
ÑÃ ËB‚Æ kZ ë gzZ Ð ,™ 7]Š „ Å Ë ZÎÆ vZ ëž (t {z)

ƒ Y ƒ {ZÍž zŠ È Â,™ ãZŠ¤
zg {z ¤
Z Q ÔÇ ñ¯ 7[g ZÎÆ vZ Ã}uzŠ q
Z ðÃÐ ~ ë
ó ó o• ( y›) yâ •
Û ,@
Æ vZ Âëž
ÚÅ

e }]| { z Ôì _ ƒ uÑ ¶ö M ~ Z
•Æ yQž å x¥Ã \¬ ~g !

4E
&S Ô:ß Q
gzZ Æ yZ Ã óuÑ Ä° gzZ ©ÂLŠŽz!
Æ kZ X • ` ™g (S {o » eQ gzZ ïGG3E
KZ {z ŠŽz!
Æ ]d’~Š NS ƒ
 ž ¶¸ zz Å kZ ?Š
c
Š VY g ZŒ
Û uœ§Š yxgŠ Æ xsZ
g¦ ~'
Ð uÑ ÃŠp gzZ ¸ ì‡6òúŠ Æ äƒ ó( Believers of one God) ©  I
è LÚ
ÉÑgzZ ë!
u Zu q
Š 4
Æ xsZž Ž ¸ D™ w ì ô=z ¨Å „ © ÂÃe {z X¸ D™

{z ž å øi t 7Z ð*
Æ äƒ [ èI R 1ì : ¶öR ðà ~ ©  ÒoÅ T X ¶¨
ÏS Æ yQ ä y M Œ
Û çO Xì à J
yZ )g f Æ gS z ]Zg ÂŽ • ì‡6©  ÒoÏZ g2$

©$EyxgŠ Æ [ èIR gzZ xsZ é ñƒ D ¯ Š ã
Š ŽS ‹úŠ 7Z gzZ c
Š g ZŒ
Û uZ·S î0•G
Ã} úŠ
( ò ‚)) ò ASè) ª Wæz g ñvŠ Lä ˆ y M Œ
Û ]úŠ Å b§ kS ž ì C
Ù ª s ™ X ~Š

gzZ ~ yZ X å 7„ òúŠ » äƒ © ÂI
è Ð }u » yZ èY ¶~Š 7ÃVzg »zc Æ <
Ø Zè
7„ ŠŽñÐ }u uœ§Š ðÃÜ[ ‹xgzZ ã éE
&Og ‹ c
Z@ Ô© Â ÒoyxgŠ Æ xsZ

RPVO (á]†ÛÂ Ù• DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 41 ü

» ( òg » z Š·) [ èIR ÌV˜ ~ ˆ y M Œ
Û žì "
U
Ƶz —%%Rt nºZ

ð^Û×ÃÖ]

•Æ yZ c
Ô• ñƒ yÒ ] »œÆ y ZB‚Æ xsS ~ wq R z Z
• Â c
V;z Ôì c
M ™f
èZ
Å ( gZ gzZ ]Zg  ) à à Zz äƒ wi *
6yZ c
Ôì Zƒ ™f » äY ™ s ZžS VZi R ˆ Ð Ä

Åúg #gzZ ]zZ°z ŠÆ yZ c
Ôì c
M ™f » p’ˆÅ ~ yZ VZi Zˆ c
Ôì Zƒ yÒ » & ¤
c
M {™E
» wdR : Z•
Û »‰ OÆ yZ c
Ôì Zƒ y Ò » + â : Ã9gzZ ˈ Æ e .ñ]|6¯

*Š ÚÅ a x™Z Ñ g—Q c
Ôì c
M yÒ » ÙñZ•
Û x ©R gzZ Ùz•
Û ]c
M Ô~gpŠÎ Å yZ c
Ôì
z hÈ y M Œ
Û c
Ôì M ™f » ä™ËÂÐ a \ M gzZ p
g y ZZ 6a \ M 6¯ Å VÂg t
ã• M

[p Ð á Zj Æ ]Ѿ z s ™zR Æ \ M à a g—gzZ + â [  Š\¬ vZ F
6‰
Ü Zœ
Vc
mg {>Ã] Zg Ôä™ ]c
M ‹zˆ Ô•g ðñg2$
Æ ‰Ð ~ yZ c
Ôì M ™£ » + T

§ïS Æ ‰gzZ ä M á yZZ 6a g—Æ ‰ c
Ôì M ™£ » äg Z ¦
Ï0

i Ô™ gzZ ä™
Xì M ™£ » äY äƒ •
Û »6¯ Å a ~·ª
è ‚g

Å Îâ µ Z Ç!
Ð y*ZŠ Å Wæz g ñ vŠ y*ZŠ Å ¬ z yZZ Æ yZ ž t ¿

—‚Æ yZ gzZ Ã Å yZ V;z Xì ð M h
Š FÅ Z
•ë!
Æ yZ gzZ ô¥ Å ¬Æ y Z V˜ Xì
6¯ Å ]ÃZ‹S z Z
•Æ 4Z Q Xì Š
c
ZIÌ{ ZÍ6a ~·èª
 ‚g gzZ y M Œ
Û 7Z 6¯ ÅZ
•
s§ Å yZ V˜ ì 7(Z Ìx £ q
Z ~ y M Œ
Û }g7 Xì ˆ ŠĤ
6s ZžS z gï S Æ yZ
~·ª
è ‚gÉ ƒ Š

H [™Ãkz d
è † ÞgzZ ª

‚g § ïS ~ ÔY Z¬S gzZ ÔÅ© Â Òo ¹R

] ›4S Xì ˆ ðZ™ ã;Š Š c
Å ðC7Z 6¯ ?Š ÃZ
•—‚ 4S Æ y Z ‰
Ü z Æ gï S Æ a
c
ZI•
Û » 7Z ¯
 !
Æ gï S Æ ]úŠ kZ gzZ ì ˆ ~Š xsZ ‹úŠ 7Z ñƒ D ¯ Š ã
Ã]»œz

7g »zc Æ ËÐ ~ <
Ø Zè ò AS Ž ì c
M ™f » Wæz g ñvŠ Z
 @'Æ kZ Xì Š

X • ˆÅ yÒ Å ÎâZ8 {Ž z Å¬Æ yZ gzZ #
Ö è Å yZ Ô™f » yZ ¸

i Z0
Z » }™E
Æ Wæz g ñ[ èIR)~ ˆ y M Œ
Û ( 3)

™f » Wæz g ñyQ V˜ • D™·_ » ]⣠,Z P :%g• Ð ˆ È M Œ
Û ë [R

gzZ ò AS Ð áZjÆ ˆ y M Œ
Û ž @
Ô• n
g <
Ø è ò AS ðà „ : gzZ • 7[ I
M
è R Ž ì c
(C
Ù Ð áZjÆ yZž Ð BŠ \ M Xnƒ ãZz Îâ Å t•
Û kZ gzZ t•
Û »<
Ø Zè ò AS )

É œg » © Â ÒoÔì M g ï Z » ª
‚g z ]t Ä Â ~ Ôì M ™f » kz #
è É kz §ïS Þ
Å¬Æ y Z VŒ Xì Q ô¥ÚÅ uÑÆ y Z ~ ^Å 46"
 6gî ãZz Xì M Y Z¬Z

û 42 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

zz Å Tì ¡ » n~uzŠ Ç!
tq
Š 4
Æy MŒ
Û ž ì @
Y ƒ ãZz ™| 7yÒ » ]¬gzZ {Ž z
Ø Zè ( ò ‚) ò AS gzZ Ôì Å gH ( category) q â µ Z a Æ yZ ä Y fÆ yc
<
ŠR .
Þè » Ð
Xì Hg Ñ9µ Z µ Z zŠ Ç!
Ã<
Ø Zè ( ò ‚)) ò AS )gzZ

g ïS » |Å ÞS öL9z


þ @
ƒŠ •
á g Z ~ y‡ÁZ >gÎ

X1

t
ö Êû]ô «$Ö]ô •„øaF áû]ô ]?æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] Ùø^Îøæø
^Û÷×û¾ö ]æû ðö «qø ‚ûÏøÊø áøæû †ö ìø! ݺçû Îø äô nû ×øÂø äü Þø^Âø ]øæø åö †FjøÊû] áôÔ

( 1)

o]…÷ æû ‡ö æ$

kZ gzZ ì 1 { ä ( ª
‚g ¦
Û ) t ž • ë vß •
Û » gzZ L L
æ) kZ & ì Y Z íZ ¡( y M Œ
ó ó o• ñ M ( F
Z ) 6^ÑgzZ Õ•
Û » —" ì ÅŠæ Å kZ ä VÍß}uzŠ 6( ä{Æ)
:ì @
ƒŠ•
á g Z ~ Šƒ >gÎ

( 2)

oáøçû Úö †ôrûiö ^Û$ Úôù

X2

½
ðº?pû†ôeø ^Þø]øæø oûÚô ]†ø qû]ô o$ ×øÃø Êø äü jömû†ø jøÊû] áô]ô ØûÎö åö †FjøÊû] áøçû Ööçû Ïö³þmø Ýû]ø


Z :ØŠ â •
Û ?ì 1 {Špà ( y M Œ
Û ) kZ ä 9ž • ë vßt H ( ! xæO¾$Ô
è } Z) L L
ó ó oƒ ìg™ ?x`
Ž Vƒ ~'
Ð k Q ~ gzZ ǃ 6í ( w!
z » ) x`
}÷ Âì 1 {ÐZ ä
:ì @
ƒŠ•
á gZ ~ Ym
ÑZ >gÎ

( 3)

oáøçû Ööæ$ øŸû] Øø‰ô…û ]ö «Ûø Òø èõ mø ^Feô ^ßøiô^ûnø ×ûÊø t†ºÂô ^•ø çø âö

X3

Øûeø åö †FjøÊû] Øôeø ÝÝõø¡uû]ø 'ö^Çø•û]ø ]?çû Öö^Îø Øûeø

kZÉ • ( '!
ðƒ @Š ~) V1Zp y.6( y M Œ
Û )t ž ¹ (J
 VŒ ä V> ª) É L L

k0
}g ø ( Ì) t  ( ì Ct ¤
Z ) ì ²•
á {z (žt)É ì 1 { ( „ Šp ) ÐZ ä ( a wÎg )
ó ó o¸ ‰ Ç (B‚Æ VE¶
wÎg ) ŒZž 6 ñ M á ã ¶
ðÃ
:ì Zƒ yÒ b§kZ w¸ » „ yZ ~ >ãZ >gÎ

X4

ø ×ô fûÎø àûÚôù †õmû„ôÞ$ àûÚôù Üû `ö ³þiF]ø «³þÚ$ ^Ú÷ çû Îø …ø „ôßûjöÖô Ô
ø eùô …$ àûÚô Ð% vøÖû] çø aö Øûeø tåö †FjøÊû] áøçû Ööçû Ïömø Ýû]ø
Üû`ö ×$ Ãø Öø Ô
(4)
oáøæû ‚öjø`û mø
QVNM (ð^nfÞ¢] DOE
O VON (é‚rŠÖ] DPE

PVNQ (á^ΆËÖ] DME
OQVMM (•çâ DNE

û 43 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

s§ Å [g Æ \ M {z É Xì 1 { ä ( a wÎg ) kZ ÐZž • ë t Wæz g ñ H L L

{z ž @c
M 7ÑZz ä‹ g e ðì Ð \ M k0Æ X N ‹ g e à x ¸kZ \ M ž @
ì hÐ
ó ó oN 0
Z@
e
:ì ð M V- & ¤Å%Z kZ Ì~ ò >gÎQ

X5

‚öfö Ãû mø áø^Òø ^Û$ Âø ÜûÒö‚$ ’öm$ áû]ø ‚ömû†ôm% غqö…ø Ÿ$]ô •„øaF^Úø ]çû Öö^Îø kõßFnùô eø ^ßøjö³þmF! Üû `ônû ×øÂø o×Fjûiö ]ƒø]ôæø
º Êû]ô «Ö$]ô •„øaF ^Úø ]çû Öö^Îøæø tÜû Òö¨ö«eø!
Ÿ$]ô •„øaF áû]ô Üûaö ðø «qø ^Û$ Öø Ðùô vø×ûÖô ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] Ùø^Îøæø ½p†÷ jøËûÚ% Ô
( 1)

oàºnû fôÚ% †ºvû‰ô

¿(Z q
Z  ( a wÎg ) t :• ë {z • CY ð‹ ™| 7t M ×zg ~g ø 6yQ Z
 gzZL L

( Ì) t gzZ Ô¸ D™ H Y7 ZŠ ZŠ \ !
}g vÅ Xì Le )zg Ð ( VG) yQ sÜ»Ž ì
{ zž Z
 0Ð ( y M Œ
Û ª) hkZ vß •
Û » gzZ Ôì yc ] { ð¡( y M Œ
Û )t ž • ë

ó ó oì zŠ Y î¡Âtž • ë Ìt Ôì [ M k0
Æ yS
SÒŒ! » g ñ yZ V ˜ • ]â £ F,Z nºZ
{z c
Í Xì gÃè 'â : „ à |Å ÞS èkz é¨G
» g ïZ Æ y Z 6x £ ÏZ Ð M QXì $
Ë ƒ kz 6y¨
Z Ëž ¸ 7„ b‡Ð }uÆ ]!
kZ

X¸ : [ Â èI R vß {zžt {z gzZ ì gÃè Ì:

:ì @
ƒ Š•
á gZ ~ ò >gÎ

( 2)

o†õmû„ô$Þ àûÚô

X6

ø ×øfû Îø Üû `ônû Öø]ô «ßø×û‰ø…û ]ø «Úø æø ^`ø Þøçû ‰ö…ö ‚ûm$ gõjöÒö àûÚôù Üû`ö ³þßFnû iø! «Úø æø
Ô

Ð \ M „ : gzZ Vƒ _7vßt ΉŠ« Á 㕠M : à (l èIR ) y Z ä ëgzZ L L

ó ó oå 5ÑZz ä‹g e ðÃs§Å yZ ¬

Æ [ Â èIR "
â Å b§kZž Z
 Ôì H ½7Z 6kz § ïS Æ yZ ä ˆ y M Œ
ÛQ

X ågzZ¼ :
 » ~·ª

è ‚g § ïS Æ yZ 1¸ … â ÃÞS k
è z ¹R {zž VY ¶ð M 7La
:ì @
ƒŠ•
á g Z ~ 7Z >gÎ

( 3)

oàønû Îô ‚ô‘F Üû jößûÒö áû]ô äö Ãû fôi$]ø «Ûø`ö ßûÚô

PUVNT (“’ÏÖ] DOE

X7

p‚Faû ]ø çø aö ²
ô ] ‚ôßûÂô àûÚôù gõjFÓôeô ]çû iö^ûÊø ØûÎö
POVOP (^f‰ DME
PPVOP (^f‰ DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 44 ü

ð^Û×ÃÖ]

ƒ à Zz e
Z@ {Š c
i Ð VâzŠ yZ Ž ƒ M á [  ( gzZ) ðÃÐ g—Æ vZ ?ž ,Š â•
Û \ M LL

ó ó oƒ F ( ~ ]â Z²Z LZ) ?¤
Z Ç Vz™ ~zc Å kZ ~ ( Â)

Æ äÑ [ ðÃéÅ y M Œ
Û }g7 6¯ Å kz §ïS ÃVz•
Û » 4S ~ LZuZ µ >gÎQ
X8
:ì Š
¹a

áø^Òø çû Öøæø ä´×ô %ûÛôeô áøçû iö^ûmø Ÿø áô!†û ÏöÖû] ]„øâF Øô%ûÛôeô ]çû iö^m$ áû]ø o×5 Âø à% rôÖû]æø ‹öÞûŸô] kôÃø Ûøjøqû] àôòô Ö$ ØûÎö
( 1)
o]†÷ nû ãô¾ø ˜
õ Ãû føÖô Üûãö –öÃû eø
5O8EgzZ y¨
Z x Ó¤
Z :ØŠ â •
Û LL
x¯ ZuzŠ ðà ) éÆ y M Œ
Û kZ {zž N Y ƒ ¦6]!
kZ ] éE

ó ó oN Y 0g ÇŠæ Æ }uzŠ q
Z {zp¤
Z M
 Ñ 7éÅ kZ {z ( Ì) ÂÐ NÑ ( ¯
:ì Š
¹a Æ äÑ éÅ VÂgÎkŠ 7Z ˆ Æ kS

X9

½

áû]ô ²
ô ] áôæû •ö àûÚôù Üû jöÃû _øjø‰û] àôÚø ]çû Âö •û ]æ$ kõmF†ø jøËûÚö ä´×ô %ûÚôù …õçø ‰ö †ôŽûÃø eô ]çû iö^ûÊø ØûÎö åö †FjøÊû] áøçû Ööçû Ïömø Ýû]ø
( 2)
oàønû Îô ‚ô‘F Üû jößûÒö
~{ ÜkZ ( Ì) ? :ØŠ â •
Û Ôì 1 {Šp à ( y M Œ
Û ) kZ ä 9ž • ë t g ñ H L L
ó ó oƒ F ?¤
Z ßš ƒ M
 š Ì& ( a Æ Šæ KZ ) ZÎÆ vZ gzZ ƒ M á 'gÎkŠ ðƒ
VÂgÎÅ y M Œ
Û ½g•6Y ¯ ÅKx¯ ] {ðÃÞS öL9z 7Z ~ >ÂZ >gΈ Æ kZ
X 10

:ì Š
¹ » äÑ ¯ ]gÎq
Z Ü

áôæû •ö àûÚôù ÜûÒöðø •‚øãø •ö •çû Âö •û ]æø ä´×ô %ûÚôù àûÚôù éõ …ø çû Šöeô ]çû iö^ûÊø ^Þø‚ôfû Âø o×FÂø ^ßøÖûˆ$ Þø ^Û$ Úôù gõmû…ø oûÊô Üû jößûÒö áû]ôæø

é…ø ^røvôÖû]æø Œö^ß$Ö] ^âø •ö çû Îöæø oûjô Ö$] …ø ^ß$Ö] ]çÏöi$^Êø ]çû ×öÃø Ëûiø àûÖøæø ]çû ×öÃø Ëûiø Üû Ö$ áû^ô Êø oàønû Îô ‚ô‘F Üû jößûÒö áû]ô ²
ô ]
( 3)
oàømû†ôËô ÓF×ûÖô lû‚$ Âô ]ö
ì H wi *
6}È ( {h
¦

) LZ ä ëŽ ƒ 2~ — ~ }g !
'
Æ ( x¯ ) kZ ?¤
Z gzZ L L
J
G
š ÃV ðG34& × ( ƒ
 ) LZ ZÎÆ vZ ( —" a Æ x » kZ) gzZ Ôî Ñ ¯ „ ]gÎq
Z ðÃÜkZ Â
T”Ð v M kZ ÂÐ j™: ¦

Ù gzZ j™: (Z ?¤
C
ZQ oƒ F ( ~ g ïZ gzZ — LZ) ?¤
Z ß
ó ó oì ˆÅg » a Æ Vz•
Û » Ž Ô• ( "
 Æ yZ ª) ßgzZ ( •
Û » ª) òŠ M ïgZ »
NPINO VN (é†ÏfÖ] DOE

TTVMS (Ønñ]†‰ž oße DME
MO VMM (•çâ DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 45 ü

:ì Š
c
ZC
Ù Š à ½ÏZ ~ ÷- >gÎQ

ð^Û×ÃÖ]

X 11

ÜûjößûÒö áû]ô ô²] áôæû •ö àûÚôù Üû jöÃû _øjø‰û] àôÚø ]çû Âö •û ]æø ä´×ô %ûÚôù éõ …ø çû Šöeô ]çû iö^ûÊø ØûÎö ½åö †FjøÊû] áøçø Ööçû Ïömø Ýû]ø
( 1)
oàønû Îô ‚ô‘F
(q
Z) ðà éÅ kZ ?Q :ØŠ â•
Û \ M Ôì 1 {Šp ä ( a) wÎg ÐZž • ë {z H L L
ó ó oƒ F ?¤
Z Ôß š ƒ M
 š ?Î ZÎÆ vZ ( a Æ Šæ KZ gzZ) Ôƒ M á ]gÎ
:ì Š
¹~ g ´Z >gÎQ
( 2)

oàønû Îô ‚ô‘F ]çû Þö^Òø áû]ô ?ä´×ô %ûÚôù

X 12

&õmû‚ôvøeô ]çû iö^ûnø ×ûÊø

AO\ {z ¤
ó ó o• õF
Z N M á x¯ ðà 6 ( y M Œ
Û ) kS žce 7Z :L L

áZjÆ y M Œ
Û Áz4
ŽìŠ
H Ì™f » ]]_&5yZ Æ Wæz g ñ b§ ÏS

X 13

:ì ã!
gŠ•
á g Z ~ ÷- >gÎX¸ D™ HÐ

ØûÎö ½äö Öû‚ôùeø æû ]ø •„øaF †ônû Æø áõ!†û Ïöeô kôñû] ^Þøðø «ÏøÖô áøçû qö†û mø Ÿø àømû„ôÖ$] Ùø^Îø kõßFnùô eø ^ßøiö^mø! Üû `ônû ×øÂø o×Fjûiö ]ƒø]ôæø
oûeùô …ø könû ’øÂø áû]ô Íö^ìø]ø o?û Þôù]ô to$ Öø]ô ou5 çû mö^Úø Ÿ$]ô Äöfôi$]ø áû]ô toû ŠôËûÞø -ô«Ïø×ûiô àûÚô äü Öø‚ôùeø ]ö áû]ø o?û Öô áöçû Óömø ^Úø
( 3)

oÜõnû ¿ôÂø

Ýõçû mø hø]„øÂø

Ôn
g 7µÂÅ ]‡5 Ð ë Ž vß {z • CY Å ]zˆt M ×zg ~g ø 6yZ Z
 gzZ L L
E
#E
= :, Š â •
Û ( !xæO¾$ öLO } Z ) ÔØŠ w$
ÐZ c
• Má y MŒ
Û gzZ ðà ZÎÆ ( y M Œ
Û ) kZž • ë

@
™ ~zc ( Å kZ) ì CY Å kz s§ ~÷Ž • Â~ VzŠ w$
Ð s§ KZ ÐZ ~ž 7h

ó ó oVƒ @
g e Ð [ Z±Æ yŠ } (~ —" ÂVz™ ãâ •
Û *
Å [g LZ ~ ¤
Z ÔVƒ

V]Æ VÍ߬ y M Œ
Û tžì Š
H yÒ Ã {‡ Ã ‹Ñì,Z Æ y Z ~ x ÅÑZ >gÎQ

X 14

:7¼ ZÎÆ VE¹gzZ

ø nû Öø]ô ÄöÛôjøŠûm$ àûÚ$ Üûãö ßûÚô æø
áû]ôæø ½]†÷ Îûæø Üû ãôÞô]ƒø! ?oûÊô æø åö çû ãö ÏøËûm$ áû]ø è÷ß$Òô]ø Üû ãôeôçû ×öÎö o×FÂø ^ßø×ûÃø qøæø tÔ
?Ÿ$ ]ô ]?„øâF áû]ô ]?æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] Ùöçû Ïömø Ô
ø Þøçû Öö•ô ^rømö Õøæû ðö «qø ]ƒø]ô oj#uø ½^ãø eô ]çû ßöÚô ©ûmö Ÿ$ èõ mø! Ø$ Òö ]æû †ø m$
( 4)
oàønû Öôæ$ øŸû] †ö nû ›ô ^‰ø]ø
MQ VML (‹Þçm DOE
NQ VR (Ý^ÃÞ¢] DPE

OT VML (‹Þçm DME
OP VQN (…ç_Ö] DNE

û 46 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

Å yZ )6Vߊ Æ yZ ä ëgzZ • Tg ñÎ y» s§Å \ M Ž • ( Ì) {z¼ ~ yZ gzZ L L

Ùà ( y M Œ
Û ) kZ {zž 7e( a Æ y Z [Z ) Î • bŠ wZ e }Š6( ¯
 !
Æ{
$
KZ
( Ì) Â BNŠ ( Ìî ) Ã VE¶
x Ó {z ¤
Z gzZ Ôì ~Š }Š ^Z e ~ Vâ » Æ y Z ( ä ë ) gzZ

(‰
Ü z kZ ) • D™ Z× Ð \ M Ô• D M k0
Æ\M Z
 ž ©XÐ NÑ 7yZZ 6kZ
ó ó o7( ¼ ) ZÎÆ VE¹ KÑÅ VÍ߬ ( y M Œ
Û )tž • ë vß •
Û»
:ì gÃè ~ ìZ >gÎ]!
¸
( 1)

oàønû Öôæ$ Ÿø û] †ö nû ›ô^‰ø]ø ]?çû Öö^Îø Üû Óöe%…ø

X 15

Ùøˆø Þû]ø •ƒø ^Ú$ Üû`ö Öø Øønû Îô ]ƒø]ôæø

Vñ¸‹Z :• ë {z ( Â) ?ì c
â•
Û wi *
H ä [g }g vž ì @
Y Y7 Ð y Q Z
 gzZ L L

ó ó o( • }g @
Z) ® L ÑÆ

:ì @
ƒŠ •
á g Z ~ y‡ÁZ >gÎQ
( 2)

o¡÷ nû ‘ô ]ø æ$ é÷ †ø Óû eö äô nû ×ø Âø

X 16

o ×F Ûû iö oø `ô Êø ^ `ø fø jø jø Òû ] àø nû Öô æ$ Ÿø û ] †ö nû ›ô ^ ‰ø ]ø ] çû? Öö ^ Îø æø

ÐZ ( äYZ ) {z Q ì 3g Z•ä ¿kZ ÃX• äYZ Æ V‰Z ( y M Œ
Û t) :• ë gzZ L L

ó ó o( n ‹Ð M Æ ™Š c
7Zž @
) • D Y ñ‹™| 7x •
á zð

'~¤

zŠ Y ÃÞS k
èz

X¸ ïŠ ™ œg ™È zó Š YLÃÞS k
è z {z L

:ì ã!
gŠ•
á g Z ~ sy

²Z >gÎ

( 3)

X 17

oáøæû †ö Ëô ÒF ä´eô ^$Þ]ôæ$ †ºvû‰ô ]„øaF ]çû Öö^Îø Ð% vøÖû] Üö aö ðø «qø ^Û$ Öøæø

E
ó ó o • æ¾L5!NÆ kZ ëgzZ ì zŠ Yt :Ñ ì Â à M hk0
Æ yQ Z
 gzZ L L
( 4)

oàºnû fôÚ% †ºvû‰ô ]„øaF Üû `ö ñø«qø ^Û$ Öø Ðôùvø×ûÖô ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] Ùø^Îø kõßFnùô eø ^ßøjö³þmF! Üû `ônû ×øÂø

o×Fjûiö ]ƒø]ôæø

X 18

Æ (y M Œ
Û ª) h• ìg ™¬ vß Ž ( Â) • CY S7t M ãZz ~g ø 6yZ Z
 gzZ L L
ó ó oì zŠ Y ît • ë Ô[ M k0
Æ yZ {zž Z
 Ô~ }g !
OLVPO (͆ìˆÖ] DOE
S VPR (Í^ÏuŸ] DPE

NPVMR (ØvßÖ] DME
Q VNQ (á^ΆËÖ] DNE

û 47 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]
( 1)

o†ö $ø©ûm% †ºvû‰ô Ÿ$]ô •„øaF áû]ô Ùø^ÏøÊø

ó ó oì ;g M ` @
ƒ Ü( Ð Vz¤
zŠ Y ŒZ ) Ž 7¼ ZÎÆ zŠ Y ( y M Œ
Û )t ž Î ì Q L L

X 19

'~²•
á ÃÞS k
èz

:c
â•
Û œg ™Èt ä \¬ ~g !
& Ô¸ ïŠÈ ó~²•
á LÃy M Œ
Û Wæz g ñL
( 2)

oáøçû ßöÚô ©ûiö ^Ú$ ¡÷³nûþ ×ô Îø

½

X 20

†õÂô ^•ø Ùôçû Ïøeô çø âö ^Úø æø

ó ó oƒ n
g ¢ Á„ ¹ ?Ô( ƒ Š
–ŠpÐ ]g ' ! Š Rž ) 7x¯ »²•
á Ët gzZ L L
( 3)

oàºnû fôÚ% áº!†û Îöæ$ †ºÒûƒô

Ÿ$ ]ô ]çø âö áû]ô ½äü Öø oûÇô føßûmø ^Úø æø †ø Ãû Žùô Ö] äö ³þßFÛû×$ Âø ^Úø æø

X 21

t Xì y •
á Èc
á Æ yQ t „ : gzZ c

27IÄ ( à a xæO¾$ èÑ ª) à yQ ä ë gzZ L L
ó ó oì y M Œ
Û ×zg gzZ Õ  ( [  )

'¹ÃÞS k
èz


H œg V- & Ôï Š£ » ó‚» Á¸La Æ ÞS öL9z {z L
( 4)

oáøæû †ö Ò$ „øiø ^Ú$ ¡÷³nûþ ×ô Îø

X 22

àõâô ^Òø Ùôçû Ïøeô Ÿøæø oáøçû ßöÚô ©ûiö ^Ú$ ¡÷³nûþ ×ô Îø ½†õÂô ^•ø Ùôçû Ïøeô çø âö ^Úø æø

½

: gzZ oƒ n
g ¢ Á „ ¹ ?Ô( ƒ Š
–ŠpÐ ]g ' ! Š Rž ) 7x¯ »²•
á Ët gzZL L
ó ó oƒ D™Ýq ÃÁ„ ¹ ?Ô( ƒ Š
H äz Ð Vzi Z0
R /ž ) ì x¯ » ‚» Ë (t)

'x¯ ã-ÃÞS öL9z


H V- œg » T Ôï Š g Z Œ
Û x¯ » y - ËÃÞS k
è z {z L
( 5)

oáøçû Ãö nû _ôjøŠûmø ^Úø æø

X 23

Üû`ö Öø oûÇô føßûmø ^Úø æø oàönû _ônFŽ$ Ö] äô eô kûÖøˆ$ ßøiø ^Úø æø

( Å kZ) {z : gzZ ì g Zz Zw a Æ yZ (t) : o} F
Z 7™áà ( y M Œ
Û ) kZ y - gzZ L L

ó ó o• n
g ‰
Ü ¤

POIPNVRU (èÎ^vÖ] DPE
NMMINMLVNR (ð]†ÃŽÖ] DQE

NP VSP (†$‚ÛÖ] DME
PM VRU (äÎ^vÖ] DNE
RU VOR (ànŠm DOE

û 48 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

( 1)

ð^Û×ÃÖ]

oáøçû föaø „ûiø àømû^øÊø oÜõnû qô…$ àõ_6 nû •ø Ùôçû Ïøeô çø âö

^Úø æø X 24

à äZ •
} (ãZ ) ? ( ! I$
} Z ) Q oì 7x¯ » ŠzŠ% y- Ë ¦
C
Ù (y M Œ
Û ) {z gzZ L L
ó ó oƒ ìg Y - O— ( ™ hg

'$» Ý@
R QÃÞS k
èz

2x¯t Ã

a g—™

M Ý@
R Qðà ( vZ f ç)ž ïŠ Î x Z²Zt ÚÅ kz {z L

X 25


H~ p ÖZ y Z œg » kZ Xì @
Y

½
]„øâFæ$ o' ÛôrøÂû ]ø äô nû Öø]ô áøæû ‚övô×ûmö pû„ô$Ö] áö^ŠøÖô †ºŽøeø äü Ûö×ôù Ãø mö ^ÛøÞ$]ô áøçû Ööçû Ïömø Üû ãö $Þ]ø Üö ×øÃû Þø ‚ûÏøÖøæø

( 2)

oàºnû fôÚ% o' eô†ø Âø

áº^ŠøÖô

„ òŠ M ðá( y M Œ
Û ) t 7Zž • ë ( Wæz g ñ ) {zž • … Y ë — " gzZ L L

t gzZ ì Qy!
i Å kZ • D™ [™ñƒ DU Ð hÃ]!
{z s§ Å ¿T Ôì @
2
ó ó oì ( ~) y!
i ! ²×zg z ãZz y M Œ
Û
( 3)

oáøçû eö„ôÓFÖû] Üöaö

ø òô Ö5 æ]öæø tô²] kômF^Feô áøçû ßöÚô ©ûmö Ÿø àømû„ôÖ$] hø„ôÓøÖû] p†ôjøËûmø ^ÛøÞ$]ô X 26
Ô

„z gzZ DÑ 7yZZ 6Vì M Å vZ Ž • D™ vß „z ( Ì) ~i ZŠ6Z íZ KÑ— " L L

ó ó o• L Ñvß

gzZ Ã`ôz à ŠyZ ÃVz9¬ É Ã

a g—sÜ: Ž ¸ Wæz gñ { zt nºZ

„ yZZ ÌL6g¦kZ Ð }u » yZ ª X¸ D™ c
P b§ ÏZ ÌÃ kz à Zz äF
Q 6yZ
Xì $
Ë M kz s§Å kZ gzZ ì Yƒ _¬wÎg c
Ñ ðÞ å ;g 7
:ì c
M V- ~ ˆ y M Œ
Û ™f » kZ

( 4)

oáøçû Ûö×øÃû mø Íøçû ŠøÊø ÌÎ^ßø×ø‰ö…ö

X 27

ä´eô ^ßø×û‰ø…û ]ø «Ûøeôæø gôjFÓôÖû^eô ]çû eö„$ Òø àømû„ôÖ$]

VßÎg LZ ä ëB‚Æ X ( Ì) à ( VE¶
) yZ gzZ c
Š P ( Ì) Ã[ Â ä VÍß XL L
ó ó oÐ B yY ( x •Z CZ ) d
k{z ÂÔå 5Ã
MLQ VMR (ØvßÖ] DOE
SLVPL (àÚçÛÖ] DPE

NRINQVTM (†mçÓjÖ] DME
MLO VMR (ØvßÖ] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 49 ü

ð^Û×ÃÖ]

g ïS » |Å ª
‚§ z ]t
ƒ Å wÎg q
Z Ë7Z X¸ ”
 ~ ÌÆ ª
‚g §¦Wæz g ñ ! Â) b§ ÏS
ãMŒ
Û 6kZ X¸ … â 7„ Ã ª
‚g z ]t ÄÂ Ð }u {z É å 7Š Á z Š c
s %Z Ð

X Vƒ±5 ]*
Ò

:ì @
™V- ~ ÷- >gÎ {™E
» [ <Z z g ïZÆ yZ 6ÝZ Å ª
‚g z ƒ y M Œ
Û

X 28

Üû`ö Öø á$ ]ø ]?çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] †ôŽùô eøæø Œø^ß$Ö] …ô„ôÞû]ø áû]ø Üû`ö ßûÚôù Øõqö…ø oÖF]ô «ßønû uøæû ]ø áû]ø ^f÷røÂø Œô^ß$×Öô áø^Òø]ø
( 1)
oàºnû fôÚ% †ºvôŠFÖø ]„øaF á$ ]ô áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Ùø^Îø ½Üû `ôeùô …ø ‚øßûÂô Ñõ‚û‘ô Ýø‚øÎø
ž Èkz s§ Å ( ï» ) ›% q
Z Ð ~ 4Z ä ëž ì & Àa Æ VÍß ]!
t H LL
a Æ yZž N ‹ ~ŸpÃVßZz yZZ gzZ N ‹ ge (» ÞZ ƒZ±) ÃVÍß (ñƒ ±
 áÈ) \ M

ó ó oì ¤

zŠ Y î ¿t —" :Ñ ì •
Û » Ôì (û% ™zZ ª)t0
— ~ {Çg !
Å [gÆ yZ
:ì ~Š m
Z ›•
á g S ~ 0•Z >gÎ

X 29

ø ÖôƒF
ö ] oßøÇûjø‰û]æ$ ]çû Ö$çø iøæø ]æû †ö ËøÓøÊø ^ßøÞøæû ‚ö`û m$ †ºŽøeø ]ø ]?çû Öö^ÏøÊø kôßFnùô føÖû^eô Üû `ö ×ö‰ö…ö Üû `ônû iô ^ûi$ kûÞø^Òø äü $Þ^øeô Ô
²
( 2)
o‚ºnû Ûôuø o' ßôÆø ²
ö ]æø

½

„ ~g ø) H :¸ ë {z ¸ D M ™á V*¶
ãZz wÎg Æ y Q k0
Æ yQž a kZ tL L
vZ gzZ Å ãZŠ¤

z¥ ( Ð h ) ä VrZ gzZ ‰ƒ •
Û » {z Î ?Ð ,™ e
Z@ …Æ ( ½ë gzZ é
ó ó oì zz £ ëÑ ì i * " vZ gzZ ÔÅ: { Zz6¼ ( Å yQ ) Ìä

D™Z
¬t oÑ Å äÑ yZZž ¶t u Å ª
H z ª
˜ Å yZ ~ [!
ƪ
‚g §¦
» \ M Ì… ª • BÃ

a \ M ÜN Y ~Š Ì…V*¶
ã• M gzZ ª
 ‚g Å b§ ÏZž

XÐ NÑ yZZ 6x  kZ A
 ;}Š ¯ wÎg b§Å „ \ M [g
:ƒ±5 ã!
gŠ•
á g Z ~ x ÅÑZ >gÎ

X 30

&önû uø Üö×øÂû ]ø ²
ö ]ø ½²
ô ] Øö‰ö…ö oøiôæû ]ö «Úø Øø%ûÚô oiFç+ Þö oj#uø àøÚô ç+ %Þ àûÖø ]çû Öö^Îø èºmø! Üû `ö iû ðø «qø ]ƒø]ôæø
(3 )
oáøæû †ö ÓöÛûmø ]çû Þö^Òø ^Ûøeô Ý‚ºmû‚ô•ø h
º ]„øÂø æø ²
ô ] ‚øßûÂô …º^Çø‘ø ]çû Úö †ø qû]ø àømû„ô$Ö] gönû ’ônö ‰ø ½äü jø×ø‰F…ô ØöÃø rûmø
MNPVR (Ý^ÃÞ¢] DOE

N VML (‹Þçm DME
R VRP (àe^ÇjÖ] DNE

û 50 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

žJ
 VŒ Ð NÑ 7yZZ ¦

Ù ë :• ë ( Â) ì C M ã¶
C
ðà k0
Æ yZ Z
 gzZ L L
KZ ÐZ ž ì } Y [p vZ Xì ˆ ~Š à VßÎg Æ vZ ÜñY ~Š ( ã¶
) „ +z Ì…
kZ ( Ç A ) Ì[Z± JgzZ σ ¦g ª
f g—Æ vZ ÃVñê d
kXì *
¯ £ û» ª
‚g
ó ó o¸ D™ ( „ŠžðŠ gzZ ) ({zž Ð zz

ø Öô„FÒø ½èºmø! «ßønû iô ^iø æû ]ø ²
Üûãô×ô fû Îø àûÚô àømû„ôÖ$] Ùø^Îø Ô
ö ] ^ßøÛö×ôù Óømö Ÿøçû Öø áøçû Ûö×øÃû mø Ÿø àømû„ô$Ö] Ùø^Îøæø X 31
( 1)
oáøçû ßöÎô çû m% Ýõçû ÏøÖô kômFŸ6 ] ^ß$n$ eø ‚ûÎø ½ûÜãö eö çû ×öÎö kûãø eø^Žøiø ½ÜôãôÖôçû Îø Øø%ûÚôù

ðà ( „
 Zg Ó Z'
) k0
}gø c
@
â•
Û 7VY x¯Ð ëvZž • ë n
g 7Dvߎ gzZ L L
wŠ Æ VÍß ( ƒ
 ) yZ Ô¶½]!
Ü4Z Ìä VÍß ¬ Ð yZ b§ÏZ ?C M 7VY ã¶

ó ó o• ~Š ™ ãZz [p V*¶
a Æ Vß Zz ¢ ä ë —" Ô• ‰ q
Z ~ : M

Y Z¬S » ª
‚¦§¦
» T Ô¸ D™ ]!
: hY ð•S l §ñ ñƒ D™Y Z¬S » ª
 ‚§ Å a x™Z Ñ g— X 32
:ì H V- ~ sy

²Z >gÎä ˆ y M Œ
Û ™f
(2)

oÜõnû ¿ôÂø

àônû jømø†û ÏøÖû] àøÚôù Øõqö…ø o×FÂø áö!†û ÏöÖû] ]„øaF ÙøˆôùÞö Ÿø çû Öø ]çû Öö^Îøæø

gZŠu Ô}k
ez ˪) òŠ M } (ËÐ ~ V¸ zŠ ( Å `¤gzZ îÂO$) y M Œ
Û t :Ñ ì gzZ L L

ó ó o?Š
Zg @
Z 7VY 6( g Z-â gzZ

[<S 6ª
‚§ §¦

:ì Zƒ yÒ ~ LZuZ µ >gΞ 6Ô¸ ïŠ g ZŒ
Û Šã
Å ª
‚§ §ï Z Ãe
Æ L
( 3)

oŸ÷çû ‰ö…$ ]†÷ Žøeø

X 33

ö ] &øÃø eø]ø ]çû? Öö^Îø áû]ø «$Ö]ô p‚?F`ö Öû] Üö aö ðø ^qø ƒû]ô ]çû? ßöÚô ©ûm% áû]ø Œø^ß$Ö] ÄøßøÚø ^Úø æø
²

_ M ( Ì) e
Z@ k0
Æ y Zž Z
 ðƒ : ú â q ðÃgzZ Ð äÑ yZZ ÃVÍß ( yZ) gzZ L L

ó ó o?ì 5™ ¯ wÎg ÃÆ ( q
Z ) ä vZ H :Ñ ì {zžÆ kZ ñZÎ ¶
:ì @
ƒŠ •
á g Z ~ [ >gÎ b§ÏS

( 4)

oáøçû eö „ôÓûiø Ÿ$ ]ô ÜûjöÞû]ø áû]ô

Ÿ

X 34

Ÿ
ðõ oû•ø àûÚô àöÛFuû†$ Ö] Ùøˆø Þ]ø «Úø æø ^ßø×ö%ûÚôù †ºŽøeø Ÿ$ ]ô Üû jöÞû]ø «Úø ]çû Öö^Îø

UPVMS (Ønñ]†‰ž oße DOE
MQ VOR (ànŠm DPE

MMT VN (é†ÏfÖ] DME
OMVPO (͆ìˆÖ] DNE

û 51 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

• ?ÔH 7wi *
̼ ä Ýg ñZ}
gzZ ƒÆ b§ ~g ø ¡Â ? :¹ ( ä Vß Zz Â) L L

ó ó oƒ ìg w1 ^Ñ

:ì Š
H V- y Ò » †f ÏZ Å yZ ~ yë>Z >gÎ
( 1)

oáøæû †ö ŠôíF$Ö ]ƒ÷]ô Üû Óö$Þ]ô Üû Óö×ø%ûÚôù

X 35

]†÷ Žøeø Üû jöÃû ›ø]ø àûòô Öøæø

ó ó oÐ ƒ áZz äVZ {g Ägz¢ ?Q Âà ™®
 ¤Z ÅÆ q
Z ‰ „ LZ ä ?¤
Z gzZ L L

>gΞ 6 Ôì H œg OY » aÎ: Z”
 Å yZ ~ [ !
ƪ
‚g ‹m S ä ˆ y M Œ
Û

X 36

:ì ~ ìZ

( 2)

ø ×ô fû Îø àûÚô
oáøçû Ûö×øÃû iø Ÿø Üû jößûÒö áû]ô †ôÒû„ùô Ö] Øøâû ]ø ]?çû ×öòøŠûÊø Üû ãônû Öø]ô ?oûuôçû Þ% Ÿ÷^qø…ô Ÿ$]ô Ô

^ßø×û‰ø…û ]ø «Úø æø

™f èIZ ?θ ¬kz ë s§ Å X 5™ ¯ wÎg à „ VzŠ ç'M̬ Ð \ M ä ëgzZ L L

ó ó oƒ : x¥ (¼ ) Šp »¤
Z z™ 1b7 Ð
:c
â•
Û Š•
á gZ ~ Ym
ÑZ >gÎ

( 3)

oàømû‚ô×ô ìF ]çû Þö^Òø ^Úø æø

X 37

Ýø^Ãø _$ Ö] áøçû ×öÒö^ûmø Ÿ$ ]‚÷Šøqø Üû `ö ³þßF×ûÃø qø ^Úø æø

/ ~ *Š ) {z „ : gzZ Vƒ D 3: *
3 {zž å c
¯ 7ÑZz Ÿ,Z Ã ( Y m
Z ) yZ ä ë gzZ L L

ó ó o¸ áZz •g å ( ~C
Ù ª‹ §

:ì ã!
g ›•
á g S ~ y‡ÁZ >gÎ

X 38

ø ×øfûÎø ^ßø×û‰ø…û ]ø «Úø æø
^ßø×ûÃø qøæø ½Ñô]çø ‰ûŸø û] oÊô áøçû ŽöÛûmøæø Ýø^Ãø _$ Ö] áøçû ×öÒö^ûnø Öø Üû `ö $Þ]ô «$Ö]ô àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] àøÚô Ô
(4 )
ø e%…ø áø^Òøæø táøæû †ö fô’ûiø]ø ½è÷ßøjûÊô ˜õÃû føÖô ÜûÓö–øÃû eø
o]†÷ nû ’ôeø Ô
~ Vzg Zi !
gzZ ¸ D 3 G ( Ì) *
3 {z (žt) 1Ç 7wÎg ¬ Ð \ M ä ë gzZ L L

öâi M ) ? H Ôì c
¯ öâ i M a Æ }uzŠ q
Z Ã ?ä ëg zZ ¸ DQ º ( ]gz¢ø

è )Ì

ó ó oì ÑZz Ú Š [p [g » \ M gzZ ?Ð z™ñ ( 6

TVNM (ð^nfÞ¢] DOE
NLVNQ (á^ΆËÖ] DPE

OPVNO (áçßÚçÛÖ] DME
POVMR (ØvßÖ] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 52 ü

ð^Û×ÃÖ]

]]_&5~ KÆ ª
‚§ §ïS
kz §ïZ ‰ Ôì Š
H ™f » ]]_&5Æ yZ Ì~ KÅ ª
‚g §ïS b§ ÏS
:ì @
ƒŠ•
á g Z X å~ [ !
Æ
½
äô nû Öø]ô ?pû‚ô`û møæø ðö «Žøm$ àûÚø Ø% –ômö ²
ø ] á$ ]ô ØûÎö ä´eùô …$ àûÚôù èºmø! äô nû ×øÂø ÙøˆôÞû]ö «Öø çû Öø ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] Ùöçû Ïömøæø X 39
( 1)
ohø^Þø]ø àûÚø

â•
Û ~ FZ 7VY ã¶
ðÃÐ +
Y Å [g Æ kZ 6( wÎg ) kZž • ë t vß •
Û » gzZ L L
ì @
™ qŽg s§ Å kZ Ž gzZ ì êŠ ZI{Ze ( ŠŽ z!
Æ VE¶
) ì Le & vZ — " :ØŠ

ó ó o ì êŠ â •
Û ðÉg +
Y KZ ÐZ

:c
â•
Û V- ™f » ]]_&5yZ ~ LZuS µ >gÎ

X 40

ø Öø áøçû Óöiø æû ]ø o^Â÷ çû fößûmø šô…û Ÿø û] àøÚô ^ßøÖø †ø röËûiø oj#uø Ô
ø Öø àøÚô ©û%Þ àûÖø ]çû Öö^Îøæø
Øõnû íô$Þ àûÚôù èºß$qø Ô
ô ^eô oøiô^ûiø æû ]ø ^Ë÷ŠøÒô ^ßønû ×øÂø køÛûÂø ‡ø ^Ûø Òø ðø «ÛøŠ$ Ö] ¼øÏô Šûiö æû ]ø o]†÷ nû rôËûiø ^`ø ×ø³þ×Fìô †ø `FÞûŸø û] †ø rùô ËøjöÊø gõßøÂô æ$
²
ø nùô Îô †ö Öô àøÚô ©û%Þ àûÖøæø ½ðô «ÛøŠ$ Ö] oÊô oÎF†û iø æû ]ø Íõ†ö ìû‡ö àûÚôù kºnû eø Ô
ø Öø áøçû Óömø æû ]ø o¡÷nû fôÎø èô Óøòô ×5 ÛøÖû]æø
Ô
(2)

oŸ÷çû ‰ö…$ ]†÷ Žøeø Ÿ$]ô kößûÒö Øûaø

oûeùô …ø áø^vøfû ‰ö ØûÎö ½åü ¨ö†ø ÏûÞ$ ^f÷³þjFÒô ^ßønû ×øÂø Ùøˆùô ßøiö oj# uø

O± ) {z gzZ L L
a }g ø \ M ž J
 VŒ Ð NÑ 7y ZZ ¦

Ù 6\ M ëž • ë (l § é¨E
C
g0
Z Æ kZ \ M ƒ r !
ðà » VzgùZ gzZ VzgLk0
Æ \ M c
o,Š ™ ~g Y * ðÃÐ } i

\ M c
,Š Z¤
} •P Æ y • M ( ÌZ) 6ë ì w ì » \ Mž 6 c
o,Š™ ~g Y , 1 ðƒ ˜
Ð H[p \ M ~ T) ƒ y » äÎ ðà » \ M c
oN M á t ‚ } g ø à V¤•
Û gzZ ÃvZ

NÑ 7y ZZ ¦

Ù 6äY | m
C
( ~ y• M ) Æ \ M ë ÌQ ÔN Y | m
6y• M \ M c
( •g
Z÷ :ØŠ â•
Û ÔÃ| 7( Šp ) ë & NÑ g @
Z [  ðÃ6
zZ }g ø ( Ð V;z) \ M ž J
 VŒ Ð
ó ó oVƒ ( wÎg ) Zƒ 5 » vZ ( gzZ) y¨
Z q
Z Â~ ì u 0
(Ð k
Z ~ ]ÃZy
yZ) [g

ãZz Ì c ¥t » aÎ Å yZ ~ © : Æ ª
‚g§ïZ ÒoÆ Wæz g ñyZ b§ ÏZ

X 41

:ì Š
H

NS VMO (⠅] DME
UOIULVMS (Ønñ]†‰ž oße DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 53 ü

ð^Û×ÃÖ]

½
' •ø ²
àûÚôù ÜûÓöÖø †ø Ëô Çûnø Öô Üû Òöçû Âö ‚ûmø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] †ô›ô^Êø Ô
ô ] oÊô ]ø Üû ãö ×ö‰ö…ö kûÖø^Îø
½
½
áø^Òø ^Û$ Âø ^Þøæû ‚% ’öiø áû]ø áøæû ‚ömû†ôiö ^ßø×ö%ûÚôù †ºŽøeø Ÿ$]ô ÜûjöÞû]ø áû]ô ]?çû Öö^Îø oÛ& ŠøÚ% Øõqø]ø oÖ5 ]ô Üû Òö†ø ìùô ç* möæø ÜûÓöeôçû Þöƒö
à% Ûö mø ²
ø ] à$ Óô³þÖFæø ÜûÓö×ö%ûÚôù †ºŽøeø Ÿ$]ô àövûÞ$ áû]ô Üû `ö ×ö‰ö…ö Üû `ö Öø kûÖø^Îø oàõnû fôÚ% àõ_6 ×ûŠöeô ^Þøçû iö^ûÊø ^Þøæ. «³øeþ ! ‚öföÃû mø
½
½
ØôÒ$ çø jønø ×ûÊø ²
ô ] o×øÂø æø ô²] áôƒû^ô eô Ÿ$]ô àõ_6 ×ûŠöeô Üû Óönø iô^ûÞ$ áû]ø «ßøÖø áø^Òø ^Úø æø å´•ô ^fø Âô àûÚô ðö «Žøm$ àûÚø o×FÂø
( 1)
oáøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû]

Ôì ÑZz äâ •
Û Za » }i gzZ Vâ • M Ž ì — ~ }g!
Æ vZ H :¹ ä Vz9Æ yZ L L

qZ »( ŠŽz!

Æ VEâ•
Û *
~g v) gzZ }Š j§{ ~g vÃVƒk
}g vžì @
š »( Ž )
žƒ T e t ?Ôƒ „Æ ‰ }g ø sÜ Â ? :á 1 ( •
Û » ) {z Xì ‚
g ØŠ úJ
Š • gH

?Š ×zg ðÃk0
}g ø ?ÎÔ¸ D™ H ZŠ ZŠ \!
}g ø -6Å XzŠ uzg Ð ( V G) y Z …
E$E
Z :¹ Ð yZ ä VßÎg Æ yZ oƒ Ñ
kZ ) p• „ y¨
Z b§ ~g v ( ~ e
Æ øL © ) ëp¤

{g ) gzZ ( ?t~'
Z'
Q ) ì @
â•
Û yˆ Z ì Le 6TÐ ~ VzÈ LZ vZ (ž z™g¨Ì6t•
Û
vZ gzZ ÔN M á ?Š ðÃk0
}g v%Æ ¬Æ vZ ëž 7x » Zg ø t ( ]!
Å ?Š ×zg ˆ
ó ó oce *
™•z½ÃVëñ6„

:ì ˆà Z e Ýzg V- 6]!
kS Ì~ y‡ÁZ >gÎV M'h
'
×

X 42

¡÷qö…ø Ÿ$]ô áøçû Ãö fôj$iø áû]ô áøçû Ûö×ô ¿# Ö] Ùø^Îøæø ½^`ø ßûÚô ØöÒö^ûm$ èºß$qø äü Öø áöçû Óöiø æû ]ø ˆºßûÒø äô nû Öø]ô oÏ5 ×ûmö æû ]ø
(2)
ø Öø ]çû eö†ø •ø Ìønû Òø †û ¿öÞû]ö o]…÷ çû vöŠûÚ$
o¡nû÷ fô‰ø áøçû Ãö nû _ôjøŠûmø ¡ø³þÊø ]çû ×% –øÊø Ùø^%øÚû Ÿø û] Ô

c 3 {z Ð ( ãæ M Å ) T @

ƒ r !
ðà » kZ ( Á i Z Á ) c
@
Y c
Š g @
Z :Z•
ðÃs§ Å kZ c
LL
èÔ} Z ) oƒ ìg ™ ~zc Å ¿{ŠiHq
Z ¡Â ?ž • ë Ð ( Vâ ›) vß Ý ªgzZ @

é
t Î • ` ƒ {Zet : • D™ yÒ BV ( t ) ta Æ \ M vßt • â •
Û ±5 ( !x(

ó ó oM
 0
73 Zg ðà ( » e
Z@)
G
$
~ p ÖZ yS a Æ §{ èöÐOh Å a g—ä \¬ ~g !
 !
¯
ƪ
‚g d
è †Åg ñQ X 43

:ì H[ æ
( 3)

o†ônû ßôÛöÖû] gôjFÓôÖû]æø

ø ×ô fûÎø àûÚôù غ‰ö…ö hø„ôùÒö ‚ûÏøÊø Õ
ø çû eö„$ Òø áû^ôÊø
†ôeöˆ% Ö]æø kôßFnùô fø Öû^eô æû ðö «qø Ô
MTP VO (á]†ÛÂ Ù• DOE

MMIMLVMP (Ünâ]†e] DME
UITVNQ (á^ΆËÖ] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 54 ü

ð^Û×ÃÖ]

ÃVßÎg Ð ¹ ̬ Ð \ M ( Vƒ : §{ {fg \ M [8) ÂNPÃ\ M ¤
Z ÌQ L L

ó ó o¸ ñ M ™á [  ×zg gzZ ±gzZ ( ]Z7ª) V*¶
ãZz Ž Š
c
P

gzZ ÙZFx äS Ú6VßÎg Ð n¾ÏZ gzZ ª
‚g §ïZ EZŠ Æ Wæz g ñˆ y M Œ
ÛQ
:ƒ±5 Xì @
™ Ìœg » yZB‚gzZ ì @
™™f » ¿¯§Æ Y Z¬S

'zŠ Y ê
‚§
†ø vûŠôùÖ] áøçû iö^ûjøÊø]ø tûÜÓö×ö%ûÚôù †ºŽøeø Ÿ$]ô •„øaF Øûaø ]çû Ûö×ø¾ø àømû„ôÖ$] pçø rûß$Ö]]æ†% ‰ø]øæø ½Üû `ö eö çû ×öÎö è÷nø aôŸø X 44
( 1)
oáøæû †ö ’ôfû iö Üû jöÞû]øæø
• D™ VâÍu× M × M ( s ÜÆ \ M ) vß Ýª (t) gzZ Ô• ` ƒ …¸ wŠ Æ yZ L L
?ž VÑq ƒ DY k0
Æ zŠ Y ( Æ kZ ) ? ( Ì) Q H Ôì Æ q
Z 6 „ }g v¡Ât ž

ó ó o ƒ ìg N Š

( 2)

oàømû†ôv$ ŠøÛö Öû] àøÚô

køÞû]ø ^ÛøÞ$]ô ]çû? Öö^Îø X 45

ó ó oƒ Ð ~ VÍß {Ši zŠ Y • Â ?žá1 {zL L
D
:ì @
ƒŠ •
á g Z ~ ïG©{W ÅZ >gÎQ X 46

]?çû Öö^Îøæø oáøæû †ö íôŠûjøŠûm$ è÷mø! ]æû ]ø…ø ]ƒø]ôæø oáøæû †ö Òö„ûmø Ÿø ]æû †ö Òôùƒö ]ƒø]ô æø oáøæû †ö íøŠûmøæø køfûrôÂø Øûeø
(3 )
oàºnû fôÚ% †ºvû‰ô Ÿ$]ô •„øaF áû]ô

wJÃ Âì CY Å Ã7Z Z
 gzZ o• D Zh Z t Zè {z gzZ • D â •
Û À\ M É L L
ó ó oì zŠ Y îsÜ Âtž • ë gzZ o• D™ŠÂ• Ù Š ã¶
ðÃZ
 gzZ oD™7

': Z-Š ÃwÎg
( 4)

oáõçû ßörûÚ$ †õÂô ^ŽøÖô ^ßøjô`ø Öô! ]çû? Òö…ô^jøÖø ^ß$ñô]ø áøçû Ööçû Ïömøæø

X 47

ó ó o?• á Zz ähgÃVzŠqLZ§{ Ų•
á äZ-Š q
Z ë H :¸ ë gzZ L L
MQIMNVOS (l^Ê^’Ö] DOE
OR VOS (l^Ê^’Ö] DPE

OVNM (ð^nfÞ¢] DME
MQO VNR (ð]†ÃŽÖ] DNE

û 55 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq
( 1)

ð^Û×ÃÖ]

ø $Þ]ô †ö Òû„ùô Ö] äô nû ×øÂø
oáºçû ßörûÛøÖø Ô

ÙøˆôùÞö pû„ô$Ö] ^`ø m%^ø³þm5 ]çû Öö^Îøæø X 48

óóoƒ äZ-Š ?—" !ì Š
Zg@
Zy MŒ
Û 6T¿{z }Z :• ë (ñƒ D™qøgñ )gzZLL

Øô×F–$ Ö]æø hô]„øÃø Öû] oÊô éô †ø ìôŸF û^eô áøçû ßöÚô ©ûmö Ÿø àømû„ôÖ$] Øôeø ½èºß$qô ä´eô Ýû]ø ^e÷„ôÒø ²
ô ] o×øÂø p†FjøÊû]ø X 49
( 2)
o‚ônû Ãô føÖû]
6]y
M vß Ž É ( 7̼ (Z) Ôì y†ÐZ c
ì k0
!
yc N
Ñ6vZ {z ( Â c
)LL
ó ó o• ( 2) ~ „Ze ÅzgŠ á6
gzZ [Z± {z n
g 7yZZ
( 3)

oáºçû ßörûÚ$ ܺ×$ Ãø Úö

]çû Öö^Îøæø äö ßûÂø ]çû $Öçø iø Ü$ $ö X 50

ó ó oì : Z- Š Zƒ c
2 ( {z) :Ñ ì ( ñƒ D™qø ) gzZ 1¢ìÐ kZ ä VrZQ L L
(4)

oàºnû fôÚ% †ºmû„ôÞø Ÿ$]ô çø aö

áû]ô ½èõ ß$qô àûÚôù Üû `ôfôuô^’øeô^Úø äjÓ‰]æû †ö Ó$ Ëøjømø Üû Öøæø ]ø X 51

Ð y†Ã ( a wÎg ) áZz äi ZâÐ sÑÆ Ä ( KZ ) 7Zž H 7g¨ä VrZ H L L

ó ó o• áZz ä‹g e ãZz sÜ ( ÃVâ â •
Û *
) Â{z 7‘´ ðÃ

àûÚôù Üû Óöfôuô^’øeô^Úø

ÌÎ

t
]æû †ö Ó$ Ëøjøiø Ü$ $ö p•F]†ø Êöæø oßF%ûÚø ²
ô ô ]çû Úö çû Ïöiø áû]ø éõ ‚øuô]çø eô Üû Óö¿öÂô ]ø «Ûø$Þ]ô ØûÎö X 52
( 5)
o‚õmû‚ô•ø hõ]„øÂø pû‚ømø àønû eø ÜûÓö$Ö †ºmû„Þø Ÿ$]ô çø aö áû]ô ½èõ ß$qô

{k
Z gzZ ~g ZË ã qzg ) a Æ vZ ?ž Vƒ @
™Ã ( Å ]!
) „q
Z ' »~ :ØŠ â •
Û LL
G
E
ƒ {@x » Âz™K Z%gzZ Üç » |ª) z™ æ¾O¨$Q q
Z q
Z gzZ zŠ zŠ Ôz™ x ª ( ~ wq Æ
[Z± J Â {z • 7{Š i y† ¦

Ù ( a xæO¾$ ÁÎg ) áZz äi ZâÐ Ä½Ñ »ž ( Ç ñY
C
ó ó o( ^Z v Y Ð ê ?ž @
) • áZz ä‹g e ( ‰
Ü z'
) »¬ Ð ( ä M Æ)

'²•
á ÃwÎg

( 6)

oáøçû ßöÛøÖû] gømû…ø

ä´ eô “öe$†ø jøÞ$ †ºÂô ^•ø áøçû Ööçû Ïömø Ýû]ø X 53

O± ) H L L
ó ó o?• ìg ™g OZ »: âi “Š Zj~ hÆ yS ë ?• ²•
á ( t) :• ë ( g é¨E
MTP VS (Í]†ÂŸ] DPE
PR VOP (^f‰ DQE
OL VQN (…ç_Ö] DRE

R VMQ (†rvÖ] DME
T VOP (^f‰ DNE
MP VPP (á^ì‚Ö] DOE

û 56 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

[˜ ÄäS 6VßÎg
( 1)

oh
º ]„$ Òø †ºvô‰F ]„øaF áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Ùø^Îøæø

Üû`ö ßûÚôù …º„ôßûÚ% Üû `ö ñø«qø áû]ø ]çû? förôÂø æø X 54

gzZ Xì Š
M ÑZz ä‹ g e q
Z Ð ~ „ yQ k0
Æ yZž H À6]!
kZ ä VrZ gzZ L L

ѹ Ôì ¤

zŠ Yt :Ñ ì g é¨E
ó ó oì N

'‚» ÃwÎg

( 2)

oáõçû ßörûÚø

ø eôù…ø kôÛøÃû ßôeô køÞû]ø «ÛøÊø †û Òùô „øÊø X 55
Ÿøæ$ àõaô^Óøeô Ô

é Ô
‚» Â: Ð x™ z aÆ [g LZ \ M : •g D â•
Û Ã\ M ( ! x(
è }Z) ÎL L
ó ó oäZ- Š : gzZ • ( áZz ¶Š ,¸)gf Æ ] éE
5O8Eª)
( 3)

ø eùô …ø
oáõçû ßörûÛøeô Ô

èô ÛøÃû ßôeô køÞû]ø «Úø X 56

ó ó o• 7äZ- Š ( ¦

Ù ) Ð aÆ [g LZ \ M ( !xæO¾$Ô
C
è } Z) L L
( 4)

oáöçû jöËûÛøÖû] Üö Óömùô ^øeô oáøæû †ö ’ôfûmöæø

†ö ’ôfûjöŠøÊø X 57

ó ó oì : Z- Š yÃÐ ~ ?ž oÐ BNŠ ( Ì) {z gzZ Ð BNŠ ( Ì) \ M d
k:L L
(5)

oáõçû ßörûÛø eô Üû Óöfö uô^‘ø ^Úø æø

X 58

h{z • D â•
Û Ž ) • 7äZ- Š ( a ·) á Zz äi ZâÐ ÄKZ »t ( !Íß } Z) gzZ L L

ó ó o( ì @
ƒ

{:z ¦½Z B‚ Æ ö]g @» ª
‚g §ïZ Ð á ZjÆ Wæz g ñ~ •Z'
S >gÎ

X 59

Xì Š
H y Ò

½
½
Ÿø Üû âô ‚ôÃû eø ÝàûÚô àømû„ô$Ö]æø •ø çû Ûö$øæ$ •õ ^Âø æ$ |õçû Þö Ýôçû Îø Üû Óö×ô fûÎø àûÚô àømû„ô$Ö] ]©öføÞø Üû Óöiô^ûmø Üû Öø]ø
½
«Ûøeô ^Þø†û ËøÒø ^Þ$]ô ]çû? Öö^Îøæø Üû `ôaô]çø Êû]ø ?oûÊô Üû ãö mø‚ômû]ø ]æû? •% †ø Êø kôßFnùô fø Öû^eô Üû ãö ×ö‰ö…ö Üû ãö iûðø «qø ²
ö ] Ÿ$]ô Üû ãö Ûö×øÃû mø
( 6)
ogõmû†ôÚö äô nû Öø]ô «ßøÞøçû Âö ‚ûiø ^Û$ Úôù Ô
õù •ø oûËô Öø ^Þ$]ôæø ä´eô Üû jö×û‰ô…û ]ö

RIQVRT (Ü×ÏÖ] DPE
NN VTM (†mçÓjÖ] DQE
UVMP (Üna]†e] DRE

P VOT (”
? DME
NU VQN (…ç_Ö] DNE
N VRT (Ü×ÏÖ] DOE

û 57 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

Å ) ŠVgzZ Š ¬ gzZ b â Ä ¸ ( {z) Ô• }g ¦
ƒ ¬ Ð ?Ž â7¸Å VÍß yZ »H L L

{z ž VY ) } Y 7ðà ZÎÆ vZ 7Z Ô ñƒ ˆ Æ yZ Ž vß ( ¼ ) gzZ ¸ ( vß Æ Vñ¸
Y
¸ ñ M B‚Æ VE¶
ãZz wÎg Æ yZ k0
Æ y Z Ô( • ` ƒ Š1*
z – Ç!
Ð •™
ì (B‚ Æ ]g • ~() gzZ a w Ze ~ Vrñ LZ B; LZ ( Š Á z ŠÓ Zgi Z ) ä VrZ :
0Z [ZCZ ÚÅ q kZ ë G gzZ ƒ ‰ Ç ?B‚Æ T c
Š ™g ïZ » ( +Š ) kZ ä ë :Ñ
ó ó oƒ ïŠ ]úŠ … ?s§Å T • 2~ —

:ì c
M ~ i Z0
Z kZ y*¸ ~ ÆZ >gÎQ
oáøæû

X 60

ø ×ô fû Îø àûÚô ^ßø×û‰ø…û ]ø ‚ûÏøÖøæø
ðö ˆô`û jøŠûmø ä´eô ]çû Þö^Òø Ÿ$]ô Ùõçû ‰ö…$ àûÚôù Üû `ônû iô^ûmø ^Úø æø oàønû Öôæ$ Ÿø û] Äônø •ô oûÊô Ô
( 1)
ø Öô„FÒø
oàønû Öôæ$ Ÿø û] èöß$‰ö kû×øìø ‚ûÎøæø ä´eô áøçû ßöÚô ©ûmö Ÿø oàønû Úô †ôrûÛö Öû] hôçû ×öÎö oûÊô äü Óö×öŠûÞø Ô

7wÎg ðÃk0
Æ y Z gzZ o¸ Ç wÎg Ì~ VáZ « IÐ \ M ä ë —" gzZL L
Vߊ Æ Vñêà ( Y Z¬Z gzZŠ) kZ ë b§ÏZ o¸ D™ H t ZèB‚Æ kZ {zžt 1 å @M

lzg ( ¸ ) Å VU —" gzZ Ð NÑ 7yZZ 6( y M Œ
Û ) kS vßt o• ïŠ ™ 4ZŠ ~
ó ó oì _
c
M V- ™f » d
†gzZ #Å ª
‚g ÒoÐ +
Y Å Wæz gñ~ ÝZ gzZ Y m
ÑZ Q
( 2)

oáø¨öˆô`û jøŠûmø ä´eô ]çû Þö^Òø ^Ú$ Üû `ö ßûÚô

X 61

ø ×ô fûÎø àûÚôù Øõ‰ö†ö eô -øˆô`û jö‰û] ‚ôÏøÖøæø
]æû †ö íô‰ø àømû„ô$Ö^eô Ñø^vøÊø Ô

D™ŠŽ 7Z Ð ~ VÍß yZ Î Š
H t Zè B‚Æ VßÎg ̬ Ð \ M —" gzZ L L

ó ó o¸ D™ c
Zh Z t Zè {z » T 1=
Í ä ( [ Z±) ÏZ ¸

æ$ o½õçû Öö Ýöçû Îøæø Üø nû aô†Feû]ô Ýöçû Îøæø o•ö çû Ûö$øæ$ •º^Âø æ$ |õçû Þö Ýöçû Îø Üû`ö ×øfû Îø kûeø „$ Òø ‚ûÏøÊø Õøçû eö„ùô Óøm% áû]ôæø X 62
t
t
( 3)
o†ônû ÓôÞø áø^Òø Ìønû ÓøÊø Üû `ö iö„ûìø]ø Ü$ $ö àømû†ôËô ÓF×ûÖô könû ×øÚû ^øÊø o‰Fçû Úö hø„ôùÒöæø àømø‚ûÚø gövF‘û]ø
( ÃVßÎg LZ) Ìä ŠVz Š ¬ gzZ b â ĸ¬ Ð y Z • DPÃ\ M ( g ñ ) t ¤
Z gzZ L L

à ( e) .ñgzZ ( å c
PÌ) ä +æ ÈÇ°!
gzZ o( Ì) ä oß Ä ¸gzZ •Z'
Z Ä ¸gzZ oå c
P
[Z± Z÷ ( • C) Q Ô 1 ñ 7Z ä ~ Q ;g êŠ úà Vz•
Û » (ƒ
 y Z) ~ Î Š
c

PPIPNVNN (svÖ] DOE

MOIMLVMQ (†rvÖ] DME
PMVNM (ð^nfÞŸ] DNE

û 58 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

ó ó o? å ÷

:ì @
ƒŠ •
á g Z ~ y‡ÁZ >gÎ b§ÏZ
( 1)

oŸ÷çû ‰ö…ø

X 63

ø Þøæû „öíôj$m$ áû]ô Õøæû ]ø…ø ]ƒø]ôæø
ö ] &øÃø eø pû„ô$Ö] ]„øaF]ø ½]æ÷ ˆö aö Ÿ$]ô Ô
²

D™ 7¼ ZÎÆ äZ h Z t Zè » \ M • Ù Š Ã \ M {z ( Ì) Z
 ( !xé(èÔ } Z) gzZ L L

ó ó oì 5™ ¯ wÎg ä vZ & ì ( ¿) {z ¸ H ( :• ë gzZ)
:ì Š
c
C {:z » yZ d
†Å VßÎg ~§Ã {gÎ

( 2)

ø ×ô fû Îø àûÚôù
o…ö çû Úö Ÿö û] Äöqø†û iö ²
ô ] oÖø]ôæø ½Ô

X 64

غ‰ö…ö kûeø„ùô Òö ‚ûÏøÊø Õøçû eö„ùô Óøm% áû]ôæø

s§ Å „ vZ x » x ÓgzZ Ô‰ ñPwÎg „ Ä ¬ Ð \ M ÂNPÃ \ M {z ¤
Z gzZ L L

ó ó oÐ N Y ñN
ß

yÒ V- õg @
~g7 Å x Z¸R uæz •
Û » Ð áZjÆ uÑ ÒoÆ yZ ä y M Œ
Û b§ÏS

Xì Å

x Z²S » „ Ze6VßÎg

:ì @
ƒ Š•
á g Z ñƒ D™™f » b âÄ ¸
( 3)

oàõnû fôÚ% Øõ³þ×F•ø oûÊô

X 65

Õø†F³þßø³þÖø ^$Þ]ô ?ä´Úô çû Îø àûÚô ¡ö ø³þÛøÖû] Ùø^Îø

Ù Š ( 2) ~ „Ze ?»ë —" ( ! b â} Z ) :¹ ä V™g gzZ Vzg ZŠuÆ x ¸Å yZ L L
ó ó o•

ø Ãø fø$i] Õø†FÞø ^Úø æø ^ßø×ø%ûÚôù ]†÷ Žøeø Ÿ$]ô Õø†FÞø ^Úø ä´Úô çû Îø àûÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] ¡ö øÛøÖû] Ùø^ÏøÊø X 66
Üûâö àømû„ô$Ö] Ÿ$]ô Ô
t
(4 )
oàønû eô„ôÒF ÜûÓöß%¿öÞø Øûeø ÝØõ–ûÊø àûÚô ^ßønû ×øÂø Üû Óö³þÖø p†FÞø ^Úø æø pô]û†$ Ö] pø•ô ^eø ^ßøÖöƒô ]…ø ]ø
Æq
Z 6 „ LZ }g ø ? Â… :¹ ä Vzk

ez gzZ Vzg ZŠuá Zz ä™¬Æ x ¸Å yZ Î L L

}Ñ ç) }g ø ñZÎ ¬Š 7ñƒ D™ ~zc ~g và ( ¿id) Ëä ëgzZ ƒ ïŠ ð3Š
ë gzZ Ô ( • ‰ µ ú }g vŒdÎ" Ž ) Æ VÍß Hz - áZz p
g ñZg Ò( Æ
RLVS (Í]†Â¢] DOE
NS VMM (•çâ DPE

PM VNQ (á^ΆËÖ] DME
P VOQ (†›^Ê DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 59 ü

ð^Û×ÃÖ]

} (~ ®
 ) ~g v c
zŠ z w â Ôg ZMZ z ‰
ª
Ü ¤ ª) ~ F
'z ¤ ðÃ6
zZ LZ g0
Z }g v
ó ó o• BN
Ñ»ÂëÉ Ù Š 7Ì( U Vc
ú ðà (Z nºZ qËÅ VÍß

x Z²S » é{ Y 6VßÎg
çû Öøæø ½Üû Óönû ×øÂø Øø–$ Ëøjøm$ áû]ø ‚ömû†ômö ŸÜû Óö×ö%ûÚôù †ºŽøeø Ÿ$]ô •„øaF ^Úø ä´Úô çû Îø àûÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] ]©ö×øÛøÖû] Ùø^ÏøÊø X 67
( 1)
?û Êô ]„ø`Feô ^ßøÃû Ûô‰ø ^Ú$ 1בtè÷Óøòô ×5 Úø Ùøˆø ÞûŸø ø ²
oàønû Öôæ$ Ÿø û] ^ßøñô«eø! o
ö ] ðø «•ø
Æq
Z 6 „ }g v¡¿t :Ñ ì ¸ ìg ™¬Ž ( }k

ez gzZ ) g ZŠuÆ x ¸Å yZ ÂL L
Ëa Æ e
Z@) vZ ¤
Z gzZ Ôì Le *
™ ì‡ ~ F
'z ¤ ( KZ) 6?t Ô( 7¼ ZÎÆ kZ) ì

c
Š ¯ wÎg Zg ø ¿q
Z „ 6}gø ž ) ] !
t  ä ë ÔêŠ g @
Z à V¤•
Û Â Le ( 'Ã9
ó ó o”7( L ) ~ Š Z]
Z z Y !
M Œ Z LZ ( ñY

x Z²S » >
Ø \6VßÎg

:ì @
ƒŠ•
á g Z Ð áZjÆ Šƒ ĸQ
oàønû eô„ô³þÓFÖû] àøÚô

X 68

ø ³þß%³þ¿ö³þßø³þÖø ^³þÞ$]ôæ$ èõ âø ^Ëø‰ø oûÊô Õø†FßøÖø ^³$þÞ]ô ?ä´Úô çû Îø àûÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] ¡ö øÛøÖû] Ùø^Îø
Ô
( 2)
oàønû Ûô×ø³þÃFÖû] hùô …$ àûÚôù Ùºçû ‰ö…ø oûßôù Óô³þÖFæ$ èºâø ^Ëø‰ø oûeô ‹ønû Öø Ýôçû Ïø³þmF Ùø^Îø

:¹¸ ìg ™ ( ØZ'
× z ¿#Å h‹úŠ ª) ¬Ž ä V™g gzZ VzgZŠuÆ x ¸Å yZ L L

yá ~ VÍß L Ñ »ë — " gzZ • Ù Š ( 2 ~) ‰
Ü × »ë — " ( !Šƒ } Z)
Vâ ˜ x Ó~ (ž ì |t) p7‰
Ü × ðÃ~ í !x ¸~÷} Z :¹ ä VrZ o• D™

ó ó oVƒ ( Zƒ _¬) wÎg Ð s§Å [g Æ

g ZÜS 6uÑgzZ ©ÂÔ
è » Wæz g ñ

gzZ g ïS Æ © Â b§ Å ª
 ‚g § ïS gzZ kz §ï S Ð áZjÆ Wæz g ñˆ y M Œ
Û

Xì @
™™f OY Ì» gZÜS 6uÑ

:ì Š
H yÒ Ð áZjÆ Š ¬ Ä ¸çO

X 69

àøÚô køßûÒö áû]ô «Þø‚öÃô iø ^Ûøeô ^ßøiô ^ûÊø t^Þø¨ö«eø! ‚öfö Ãû mø áø^Òø ^Úø …ø „øÞøæø åü ‚øuûæø ²
ø ] ‚øfö Ãû ßøÖô ^ßøjøòûqô]ø •çû Öö^Îø
RSIRRVS (Í]†Â¢] DNE

NP VNO (áçßÚçÛÖ] DME

û 60 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

«aø çû Ûöjönû Û$ ‰ø ðõ «Ûø‰û]ø ?oûÊô oûßô Þøçû Öö•ô ^røiö]ø ½gº–øÆøæ$ ‹
º qû…ô Üû Óöeôù…$ àûÚôù ÜûÓönû ×øÂø ÄøÎøæø ‚ûÎø Ùø^Îø oàønû Îô ‚ô’# Ö]
( 1)
oàømû†ô¿ôjøßûÛöÖû] àøÚôù Üû ÓöÃø Úø oûÞùô ]ô ]?æû †ö ¿ôjøÞû^Êø ½àõ_6 ×û‰ö àûÚô ^`ø eô ²
ö ] Ùøˆ$ Þø ^Ú$ Üû Òö¨ö«eø !æø ÜûjöÞû]ø

yZ gzZ ,™ ]Š „ Å vZ q
Z sÜ ëž ƒ ñ M ( a kZ ) k0}g ø ? H :Ñ ì {zL L
( [Z±) {z k0
}g ø ?Î ?¸ D™ H ZŠ ZŠ \ !
}gø -6Å X ,Š hgà ( Vƒ Z}
ƒ
)

Å [g }gv6? G :¹ ä VrZ oƒ Ð ~ VÍß F ?¤
Z ƒ D ‹ Ïz … ?Å T ƒ M á
ƒ ìg × ~ }g !
Æ Vñ*
( Æ V G) y Z Ð í ? H X Š
ƒ Z
 Zz …gzZ [ Z± Ð s§
?Î ?~g @
Z 7• ðÃä vZ Å X• aÄg ( 6gîè•
Û „ Šp ) ä ZŠ ZŠ \ !
}g vgzZ ä ?Ž
ó ó oVƒ Ð ~ Vß Zz ä™g OZB‚}g v ( Ì) ~ z™g OZ ( » [Z±)

àövûÞø ^Úø æø oàønû Öôæ$ Ÿø û] Ðö×öìö Ÿ$]ô •„ø³þaF áû]ô oàønû ¿ôÂô çFÖû] àøÚôù àûÓöiø Üû Öø Ýû]ø kø¿ûÂø æø ]ø ^ßønû ×øÂø ðº•çø ‰ø ]çû Öö^Îø X70
( 2)
oàønû eô„$ Ãø Ûö eô
3â 7ë ) ´ : ~ VßZz ä™ Ã c
z™ Ã ?{Zp ì '
Z'~ h}g ø :á1 {zL L
6ëgzZ o( M
 7hgë Î ) • ( g ZîZ z) ]ZŠ ¬ Å VÍ߬ sÜ17¼ ( gzZ )t o( Ð
ó ó oÇ ñY H 7[Z±

:ì c
M ÚÅ Ô™ ĸ b§ÏZ
(3 )

X7 1

oáøæû †ö Ëô ÒF ä´eô Üû jößûÚø ! ?pû„ô$Ö^eô ^Þ$]ô ]?æû †ö føÓûjø‰û] àømû„ô$Ö] Ùø^Îø

.O¿5G!L L
ó ó o• ”
JÆ kZ ëƒ ñÑ yZZ ?6( q) T—" :Ñ ì vß çE

oûËô Öø ^ßø³þÞ$]ôæø ^Þø¨ö«eø! ‚öföÃû mø ^Úø ‚øfö Ãû $Þ áû]ø «³þßø³þãFßûiø]ø •„øâø Øøfû Îø ]ç& qö†û Úø ^ßønû Êô køßûÒö ‚ûÎø xö×ô ’F³þmF ]çû Öö^Îø X7 2
( 4)
ùõ •ø
ogõmû†ôÚö äô nû Öø]ô «³þÞøçû Âö ‚ûiø ^Û$ Úôù Ô
Å ( VG) yZ … ? H Ô¸ œ

% » Vzy Z „ ?~ x ¸~g ø IÐ kZ ! Ô™} Z :á1 {zL L

?s§ Å ( © Â) TgzZ ?• ìg D™ -6ZŠ ZŠ \!
}gø Å Xƒ ìg uzg Ð ä™ -6
$ ƒ ìg š …
S4¨GG
ó ó o• 2~ — 0Z [ ZCZ } (~ }g !
Æ kZ ë éE
5G
:ì c
M V- ™f » Wæz g ñ4Z Ð áZjÆ ŠVĸQ X73
SRVS (Í]†ÂŸ] DOE
RN VMM (•çâ DPE

SMISLVS (Í]†Â¢] DME
MOTIMORVNR (ð]†ÃŽÖ] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 61 ü

ð^Û×ÃÖ]
( 1)

oàønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] •ö çû Ûö $ø kûeø „$ Òø

ó ó oc
PÃVz9 ( Ì) ä ŠV ( ĸ) L L

^$ßÚôù ]†÷ Žøeø ]ø ]çû? Öö^ÏøÊø o…ô„öß%Ö^eô •ö çû Ûö $ø kûeø „$ Òø o†õÒô‚$ Ú% àûÚô Øûãø Êø †ôÒû„ùô ×Öô áø!†û ÏöÖû] ^Þø†û Š$ mø ‚ûÏøÖøæø X74
( 2)
o†õÃö ‰öæ$ Øõ×F•ø oûËô $Ö ]ƒ÷]ô «³$þÞ]ô ?äü Ãö fôj$$Þ ]‚÷uô]æø
o?ì ÑZz ä™Ýq à ðà HÎì c
Š ™y‚ M a Æ ÃÃy M Œ
Û ä ë —" gzZL L

ë Ôì Ð ~ „ ë Ž Æ q
Z H :Ñ ì {z : oc
PÃVz9áZz ä‹g e Ìä ŠV ( Ä ¸)
ó ó oÐ Vƒ ~ žZ-Š gzZ „Ze G ë ÂA
Ô,™ ~zc mZ
:ì c
M V- ™f » ( +æ I
è R ) -ĸ b§ÏZ

X 75

ø †ö Úö ^ûiø Ô
ø iöç×F‘ø]ø gönû Ãø ŽömF ]çû Öö^Îø
^Úø ^ßøÖô]çø Úû ]ø o?û Êô ØøÃø ËûÞ$ áû]ø æû ]ø «³þÞø¨ö«eø! ‚öföÃû mø ^Úø Õø†ö jûÞ$ áû]ø Õ
( 3)
ø $Þ]ô ½]©öŽ5 Þø
o‚önû •ô†$ Ö] Üö nû ×ô vøÖû] køÞûŸø ø Ô

Å X ,Š hgà ( VzŠq) yZ ëž ì îŠ ¬¸ »i ú ~g v H ! -} Z !á1 {zL L
" ?,™ ( : ) •e ~ }g !
Æ w ZñZ LZ¼ Ž ëžt c
• ìg D™ ZŠ ZŠ \!
}g ø -6
ó ó oƒ ( ‰ {g ) Cc
Z@ áZz ·} (( q
e
Z ) „ ?—

g ZÜS î646"

:ì c
M V- Ð áZjÆ •Z'
S ĸy*»g ZÜZ A 646"

X7 6

^`ø Öø ^Þøðø «eø! «³þÞø‚ûqøæø ]çû Öö^Îø oáøçû ËöÒô^Âø ^`ø Öø Üû jöÞû]ø ?oûjôÖ$] Øönû $ô^Ûøj$Ö] åô „ôaF ^Úø ä´Úô çû Îøæø äô nû eôøŸô Ùø^Îø ƒû]ô
( 4)
oàõnû fôÚ% Øõ×F•ø oÊô Üû Òöæ. «eø!æø Üû jöÞû]ø Üû jößûÒö ‚ûÏøÖø Ùø^Îø oàømû‚ôfôÂF

3 ?6( -6Å ) X • V»gñtt :c
â•
Û Ð x ¸KZ gzZ ( R) \!
LZ ä VrZ Z
 LL
?—" :c
â•
Û ( ä e •Z'

Z) oå c
0
D™ -6Å 4Z Ã ZŠ ZŠ \!
LZ ä ë :á1 {z oƒ Æ
ó ó o¸ ~ „ Ze ôÜ ( ƒ
 ) ZŠ ZŠ \!
}g vgzZ

õ646"

*
™õ646"
 Ð Tì c
M ™f » [ZŽ z wZÎ yxgŠ Æ x ¸Å \ M gzZ e •Z'
ZQ
TS VMM (•çâ DOE
QPIQNVNM (ð^nfÞ¢] DPE

X77

MPM VNR (ð]†ÃŽÖ] DME
NQINOVQP (†ÛÏÖ] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 62 ü

ð^Û×ÃÖ]

:ì @
ƒC
Ùª

æû ]ø Üû ÓöÞøçû Ãö Ëøßûmø æû ]ø oáøçû Âö ‚ûiø ƒû]ô Üû ÓöÞøçû Ãö ÛøŠûmø Øûaø Ùø^Îø oàønû Ëô ÓôÂF ^ãø Öø Ø% ¿øßøÊø ^Ú÷ ^ßø‘û]ø ‚öfö Ãû Þø ]çû Öö^Îø
ø Öô„FÒø ^Þø ðø «eø ! «Þø‚ûqøæø Øûeø ]çû Öö^Îø oáøæû †% –ömø
!æø Üû jöÞû]ø oáøæû ‚öfö Ãû iø Üû jößûÒö ^Ú$ Üûjömû ðø †ø Êø]ø Ùø^Îø oáøçû ×öÃø Ëûmø Ô

çø aö pû„ô$Ö]æø oàômû‚ô`û mø çø `ö Êø oûßôÏø×øìø pû„ôÖ$] oàønû Ûô×ø³þÃFÖû] h$ …ø Ÿ$]ô ?oûÖùô æ' ‚öÂø Üû `ö Þ$^ôÊø oáøçû Úö ‚øÎûŸø û] Üö Òöæ. ^eø
áû]ø ÄöÛø›û]ø ?pû„ôÖ$]æø oàônû nôvûmö Ü$ $ö oûßôjönû Ûômö pû„ôÖ$]æø oàônû Ëô Žûmø çø ãö Êø kö•û†ôÚø ]ƒø]ô æø oàônû Ïô Šûmøæø oûßôÛöÃô _ûmö
( 1)
oàômû‚ôùÖ] Ýøçû mø oûjô òø?n_ôìø oûÖô †ø Ëô Çûm$
•g 3 a Æ ( #
Ö }
z ]Š „ Å ) 4Z ë gzZ • D™ -6Å V G ë :¹ ä VrZ L L

œ»{z co?ƒ Dg å ( à yZ ) ? Z
 •F
 »{z H :c
â•
Û ( ä e •Z'
Z) o• áZz
D™ „ (Z Ã ZŠ ZŠ \ !
LZ ä ë p ( 7x¥ Ât) á1 {z o?• D à yv c
• Dà

oƒ D™ -6
?Å Xì Hg¨ ( ~ |Å yZ L ) ä ? H :c
â•
Û ( ä e •Z'
Z) oå c
0

GE
"Nƒ
x ÓñZΕ ÔŠ }÷ ( ì
 ) {z : o?( eÎ Ìä ËnºZ ) Š Z]
Zz Y !
M ŒZ }g vgzZ ?

„z gzZ oì @
â•
Ûe
Z@ = „z Î H Za = ä T {z o( ì Šq Z÷ „z) Æ [g Æ Vâ ˜
}Š ]ñ= „z gzZ oì êŠ Ë= „z ÂVƒ @
Yƒ gF ~ Z
 gzZ oì @
ö gzZ @
î= Ž ì
N æ ~÷ {z #
Ö ª ¯ zg ž Vƒ ‚
g yZ ~ Ð ÏS gzZ oÇ ñâ•
Û {0

i ( {g !
zŠ ) = „z Q Ç
ó ó oÇ } Š â •
Û sç

é Æ Z}
À6g¦
q
Z

Xì ãZz Z (y*» ” >gÎ~ [!
kZ

X 78

]çû ŽöÚû ] áô]ø Üû `ö ßûÚô ¡ö Ûøø Öû] Ðø×ø_øÞû]æøø ohº^røÂö ðºoûŽøÖø ]„øaF á$ ]ô t]‚÷uô]æ$ ^`÷ ³þÖF]ô èø`ø ÖôŸF û] ØøÃø qø]ø
t
Ÿ$]ô •„øaF áû]ô éô †ø ìôŸF û] èô ×$ ÛôÖû] oÊô ]„ø`Feô ^ßøÃû Ûô‰ø ^Úø o•ö ]†ø m% ðºoûŽøÖø ]„øaF á$ ]ô tÜû Óöjô `ø Öô! o×5 Âø ]æû †ö fô‘û]æø
( 2)
oѺ¡øjôìû]
yQ gzZ oì ]!
Ð „ ~(Ât — " ?ì 3g ¯ Šq„ q
Z ÃVzŠqƒ
 ä kZ H L L
ët ( Ð VÍß ¹!
) ñƒ } 9^ ( ™JZ Ð >Å a x™ Z 
Ñ ~ yÆ ¨
 ¤1Z ) g ZŠuÆ
ðÃ~ Tì ]!
+Z gz¢t Ôƒg xŠ "
U
6( -6Å ) VzŠq LZ gzZ Ôz7^ Ì ?ž ñƒ
SIQVOT (”
? DNE

TNISMVNR (ð]†ÃŽÖ] DME

û 63 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

GÒO$ ~y
t Ô ‹ 7Ì~ ( ÷Œ
Û ïE
M Ã ( ©Â èïo) kZ ä ë oì ( Š Z%gzZ ) n¾
ãZ¾) èï
L 4Xè c
ó ó oì ^Ñ•‚ŠpsÜ

( 1)

oáøçû ‘ö†ö íûmø Ÿ$]ô Üûaö

ø Öô„Feô Üû `ö Öø^Úø Üû `ö ³þÞF‚ûfø Âø ^Úø àöÛFuû†$ Ö] ðø «•ø çû Öø ]çû Öö^Îøæø X7 9
áû]ô Üõ×ûÂô àûÚô Ô

7D¼ ( Ì) » kS 7Z ÔD™: -6Å ( VG) yS ë Â Le y×g ¤
Zž • ë {z gzZ L L
ó ó o• D™'!
KÑÐ bR ¡{z ì

àûÚô ^ßøÚû †$ uø Ÿøæø ^Þø¨ö«eø ! Ÿ? øæø àövûÞ$ ðõ oû•ø àûÚô ä´Þôæû •ö àûÚô ^Þø‚ûføÂø ^Úø ²
ö ] ðø «•ø çû Öø ]çû Òö†ø •û]ø àømû„ôÖ$] Ùø^Îøæø X 80
t
( 2)
ø Öô„FÒø ½ðõ oû•ø àûÚô ä´ Þôæû •ö
oàönû fôÛöÖû] Èö×Ffø Öû] Ÿ$]ô Øô‰ö†% Ö] o×øÂø Øû`ø Êø Üû `ô×ô fûÎø àûÚô àømû„ô$Ö] ØøÃø Êø Ô
: gzZ ë „ : ÔD™: -6Å q ÌË ZÎÆ kZ ë Â Le vZ ¤
Z :• ë vß uægzZ L L
H ( Ì) ä VÍß yZ¼ ¸ ÔïŠ g Z Œ
Û x ZwÃq Ë% ( Æ ¬) Æ kZ ë: gzZ ÔZŠ ZŠ \!
}g ø

Ì{z´ Æ ¶Š à 6gî ãZz ( x ©Z gzZ x • Æ vZ ) )f Æ VßÎg H ÂÔ¸ ¬ Ð yS Ž å
ó ó o?ì ¼

ø Öô„FÒøæø oáøæû ‚öjøÏûÚ% Üû aô†ô$F! o×5 Âø ^Þ$]ôæ$ èõ Ú$ ]ö o×5 Âø ^Þøðø «eø ! «Þø‚ûqøæø ^Þ$]ô ]çû? Öö^Îø Øûeø X 81
àûÚô ^ßø×û‰ø…û ]ø «Úø Ô
Ÿ
ø ×ô fûÎø
Üûâô †ô$F! o×5 Âø ^Þ$]ôæ$ èõ Ú$ ]ö o×5 Âø ^Þøðø «eø ! «Þø‚ûqøæø ^Þ$]ô «âø çû Êö†ø jûÚö Ùø^Îø Ÿ$]ô †õmû„ôÞ$ àûÚôù èõ mø†û Îø oûÊô Ô
( 3)
oáøæû ‚öjøÏûÚ%
GÒO$ q
4Z ë G gzZ c
0
6( <
Ø è z) ï
Z Ã ZŠ ZŠ \!
LZ ä ë —" • ë {zÉ ( 7) L L

ge ðì Ð \ M ~ ÂË ä ë b§ ÏZ gzZ o• Cc
Z@ ( ñƒ º) 6xŠ ¶ÝÆ
e
Z Ã ZŠ ZŠ \!
q
LZ ä ë — " :¹ ä VÍß w ¥p gzZ Vzk

ez Æ V;z 1 5 7ÑZz ä‹
ó ó o• áZz ä™Y ZM Z Å xŠ ¶ÝÆ 4Z G ëgzZ c
0
6<
Ø è zi§

œg »Z
•Æ g ñ

:ì @
™~ p ÖZ yS œg » }okS Æ yZ ˆ È M Œ
ÛQ
(4)

o¡÷nû fô‰ø •ô†û Ãø Öû] pƒô

oÖF]ô ]çû Çøjøeû Ÿ$ ]ƒ÷]ô áøçû Ööçû Ïömø ^ÛøÒø èºãø Öô! ?äü Ãø Úø áø^Òø çû $Ö ØûÎö X 82

( ™ï) {z • ë ( Wæz g ñ ) {zž 6 Dƒ ŠqÌgzZ¼B‚Æ kZ ¤
Z :ØŠ â •
Û LL
NOINNVPO (͆ìˆÖ] DOE
PNVMS (Ønñ]†‰ž oße DPE

NLVPO (͆ìˆÖ] DME
OQ VMR (ØvßÖ] DNE

û 64 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

ó ó of
™lˆgz¢3 Zg ðà » ( ä™ ~i Z0
Z 4Š ~ gZ MS ÄÂÆ kZ ª) îJ
 l²´
è â
( 1)

oáøçû Ëö’ômø ^Û$ Âø

•ô†û Ãø Öû] hùô …ø ²
ô ] àøvFfûŠöÊø ½^iø‚øŠøËøÖø ²
ö ] Ÿ$ ]ô èºãø Öô! «Ûøãônû Êô áø^Òø çû Öø X83

vZ : D Y ƒ {n VâzŠ t ÂDƒ Šq ( Ì) gzZ ZÎÆ vZ ~ ( y• M z }i ) VâzŠ yZ ¤
Z L L

ó ó o• D™yÒ ( uæ)t Ž ì u 0
Ð ( VÂ!
) yZ ì ´ â » l²Ž

^Ú$ è÷ãø ³ô Öþ ! ðô Ÿ? øç. ³þâ5 áø^Òø çû Öø oáøæû •ö …ô]æø ^`ø Öø Üû jöÞû]ø ½Üøß$`ø qø gö’øuø ²
ô ] áôæû •ö àûÚô áøæû ‚öfö Ãû iø ^Úø æø Üû ÓöÞ$]ô X 84
( 2)
oáøæû ‚ö×ô ìF ^ãø nû Êô Ø' Òöæø ½^âø æû •ö …ø æø
kZ ?Ô• ïgZ » cizŠ ( ƒ
 ) ¸ D™ -6ZÎÆ vZ ?Å X ( "
) {z gzZ ?— " L L
G
å ~ kZ ƒ
 {z gzZ ÔDƒ : 4ZŠ ~ 3 Â Dƒ Šq ( éSG
5š¢ Zz) t ¤
Z oƒ á Zz äƒ 4ZŠ ~
ó ó oÐ •g

( 3)

oáøçû Ïö×øíûmö Üû âö æ$ ^ò÷nû •ø Ðö×öíûmø Ÿø ^Úø

áøçû Òö†ôŽûmö]ø X 85

ó ó o• ‰ K Za ( Šp ) {z gzZ M
™7Za Ãq ËŽ • D ¯ q
ÑÃVÁZ {z H L L

oÞ#^øÊø åü ‚önû Ãô mö Ü$ $ö Ðø×ûíøÖû] ]¨ö‚øfûmø ²
ö ] ØôÎö ½åü ‚önû Ãô mö Ü$ $ö Ðø×ûíøÖû] ]¨ö‚øfûm$ àûÚ$ ÜûÓöñô«Òø†ø •ö àûÚô Øûâø ØûÎö X86
(4)
oáøçû ÓöÊø©ûiö
ðŽ ì (Z ðÃÐ ~ VrÑ ( ñƒ ñ¯) }g v Hž • â•
Û ( Äc
gŠ Ð yZ) \ M L L

]§) „ vZžØŠ â •
Û \ M ?ñN
ß {g !
zŠ ÐZ ( ˆ Æ äY ƒ xznÆ Ï0

i ) Q }™Y Z’Z Å
?Q ÔÇ ñâ •
Û ( Ì) {Š ¬Z » kZ „z Q ì @
â•
Û i ¸ M » à•
Û M ( ñƒ D Ñ ~ ŠŽz Ð x° Ã
ó ó o?ƒ DQ …
 V¹

Ÿøæ$ ]†& •ø Üû ãôŠôËöÞûŸôø áøçû Óö×ô Ûû mø Ÿøæø áøçû Ïö×øíûmö Üû âö æ$ ^ò÷nû •ø áøçû Ïö×öíûmø Ÿ$ è÷ãø Öô! ä´?Þôæû •ö àûÚô ]æû „öíøi$]æø X 87
(5)
o]…÷ çû ŽöÞö Ÿøæ$ é÷çnFuø Ÿøæ$ ^i÷çû Úø áøçû Óö×ô Ûûmø Ÿøæ$ ^Ã÷ ËûÞø
Za Šp {zÉ M
 ™ 7Za Ìq ðÃŽ • a ¯ ŠqgzZ ™ hgÃvZ ä ( Wæ) yZ gzZ L L
: gzZ • ´ â Æ ]ñ {z : gzZ Æ œ: gzZ • ´ â Æ yvËa LZ {z „ : gzZ • ‰ K
OP VML (‹Þçm DPE
O VNQ (á^ΆËÖ] DQE

NN VNM (ð^nfÞ¢] DME
UUIUTVNN (ð^nfÞ¢] DNE
MUM VS (Í]†Â¢] DOE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 65 ü

ð^Û×ÃÖ]

ó ó o( • n
g g (Z) » ä™ ¦™ VZ ( ˆ Æ ä% „ ) : gzZÆ ]§

çôÖøæ$ ^e÷^eøƒö ]çû Ïö×öíûm$ àûÖø ²
ô ] áôæû •ö àûÚô áøçû Âö ‚ûiø àømû„ôÖ$] á$ ]ô ½äü Öø ]çû Ãö Ûôjø‰û^Êø غ%øÚø hø†ô•ö Œö^ß$Ö] ^ãø m%^ø³þm5 X 88
½
½
( 1)
ohöçû ×ö_ûÛøÖû]æø göÖô^_$ Ö] ÌøÃö •ø äö ßûÚô åö æû „öÏô ßûjøŠûmø Ÿ$ ^ò÷nû •ø hö^eø„% Ö] Üö ãö fû ×öŠûm$ áû]ôæø äü Öø ]çû Ãö Ûøjøqû]
”7 ZÎÆ vZ ?à ( VG) X—" :’Ð g¨ÐZ Îì CY Å yÒ wV q
Z !Íß } Z L L
Ð yZ ¤
Z gzZ ÔN Y ƒ ¦a Æ ( x » ) kZ ƒ
 { z p¤
Z M
™ 7Za ( Ì) íq
Z ¦

Ù {z ƒ
C

ì ' " H ÔM
 7( Ì) ZrÐ ( í ) kZ Ãq kZ {z ( Â) ñY á ™ áq ðà í
ó ó oÌ( Šq) [£gzZ Ì ( $

¬) ¨
¤

èºãø Öô! Üû ãö Öø Ýû]ø oáøçû •ö†ôÃû Ú% Üû`ôeùô …ø †ôÒûƒô àûÂø Üûaö Øûeø ½àôÛFuû†$ Ö] àøÚô …ô^`ø ß$Ö]æø Øônû Ö$^eô ÜûÒö©ö×øÓûm$ àûÚø ØûÎö X 89
( 2)
oáøçû fö vø’ûmö ^ß$Úôù Üûâö Ÿøæø Üû ãôŠôËöÞû]ø †ø ’ûÞø áøçû Ãö nû _ôjøŠûmø øŸ ½^ßøÞôæû •ö àûÚôù Üûãö Ãö ßøÛû iø
{zÉ Ôì Y™yà ã˜z «™ ~g vÐ ( [Z±Æ) Ýg ( ñZ}
) izg z ‘
 :ØŠ â •
Û LL

( Ð [Z±) 7Z Ž • ŠqgzZ ¼ Æ yZ ZÎ}g ø H oì VZ m
Ð ™f Æ [g ( ÏZ) LZ
¤
4$‰
ó ó oσ çlOG
Ü Ãg z G@ðÃ7Z Ð s§ ~g ø : gzZ n
g 7]gŠ6Šæ „ KZ Šp Â{z ÔÃX

šô…û Ÿø û] oÊô Ÿøæø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô éõ …$ ƒø Ùø^Ïø%ûÚô áøçû Óö×ô Ûû møŸø t²
ô ] áôæû •ö àûÚôù ÜûjöÛûÂø ‡ø àømû„ôÖ$] ]çû Âö •û ] ØôÎö X 90
( 3)
o†õnû `ô¾ø àûÚôù Üû `ö ßûÚô äü Öø ^Úø æ$ Õ
õ †û •ô àûÚô ^Ûø`ônû Êô Üû `ö Öø^Úø æø
7´ â Æ ½ {¨ f ~ Vâ • M {z Ôƒ B ( Šq) ZÎÆ vZ ?Îßš 7Z ? :ØŠ â •
Û LL

» vZ ðÃÐ ~ yZ : gzZ ì •
 ZÑ ðÃ~ ( y• M z }i ) VâzŠ Å yZ : gzZ Ô~ }i : gzZ •
ó ó oì g ÇŠæ

Ÿ
ØõqøŸôø pû†ôrûm$ Ø' Òö †ø ÛøÏøÖû]æø ‹øÛûŽ$ Ö] †ø í$ ‰øæø Øônû Ö$] oÊô …ø ^ãø ß$Ö] söÖôçû möæø …ô^ãø $ßÖ] oÊô Øønû Ö$] söÖôçû mö X 91
(4)
ö ×ûÛöÖû] äö Öø ÜûÓöe%…ø ²
o†õnû Ûô_ûÎô àûÚô áøçû Óö×ô Ûûmø ^Úø ä´ Þôæû •ö àûÚô áøçû Âö ‚ûiø àømû„ô$Ö]æø ½Ô
ö ] ÜöÓöÖôƒF ½oÛ& ŠøÚ%

Ã0
e gzZ `gÎ ä kZ gzZ ì @
â•
Û 4ZŠ ~ ] Zg à yŠ gzZ ì @
â•
Û 4ZŠ ~ yŠ Ã ]Zg {zL L
Eg!
[g Zg vvZ ¸ Xì k
5
•
w._Æ Š • gHq
Z ðÃC
Ù Ôì 3g â •
Û çO? ( •Æ x  q
Z)

Æ ½q
g !
Æ â Å gL{z ƒ ”7 Ã VG X ? ZÎÆ kZ gzZ Ôì >
Ø •
á Š !
~g ‚ Å ÏZ ì
NN VOP (ð^f‰ DOE
MOVOQ (†›^Ê DPE

SO VNN (svÖ] DME
POIPNVNN (ð^nfÞ¢] DNE

û 66 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

ó ó o• 7´ â ( Ì)

‚ºßûqö Üû ãö Öø Üû âö æø Üû âö †ø ’ûÞø áøçû Ãö nû _ôjøŠûmø Ÿø oáøæû †ö ’øßûmö Üû ãö ×$ Ãø Ö$ è÷`ø Öô! ²] áôæû •ö àûÚô ]æû „öíøi$]æø X 92
( 1)
oáøæû †ö –øvûÚ%

Å yQ "
 {z oÏ ñY Å Šæ Å y Zž 6y Z kZ ì 1¯ Šqà VG ZÎÆ vZ ä VrZ gzZL L
™¢q ( ~ c izŠ N Z ) Ž Ð Vƒ HÆ ( VG) yQ ( Wæz g ñ ) t gzZ n
g 7]gŠ Å Šæ
ó ó oÐ N Y bŠ

œg » kZ gzZ ™f » 46"

:ì Š
HŠg V- ÐZ Æ™™f » 46"
 Å Wæz g ñQ
(2)

op†FìûŸö û] èø%øÖô^%$Ö] éøçßFÚø æø opˆ# Ãö Öû]æø

kø×# Ö] Üöjömû ðø †ø Êø]ø X 93

g¨) ÌÃ] o ( ~- Š ) gzZ q
Z ~Šk Q gzZ o?ì Hg¨6( V- - Š ) ò ³gzZ ]Ñ ä ? H L L
ó ó o( ?ì 3g ¯ V Ã
Ó ÅvZ 7Z ä ? ?ì ¬Š Ð
( 3)

o]†÷ ŠûÞøæø

Ñøçû Ãö møæø 'øçû Çömø Ÿøæ$ ^Â÷ ]çø ‰ö Ÿøæ$ ]•& æø á$ …ö „øiø Ÿøæø Üû Óöjøãø Öô! á$ …ö „øiø Ÿø ]çû Öö^Îøæø X 94

ò *
) †Šû³þÞø gzZ Ñçû ³Ãöþ ³þmø gzZ 'çû ³þÇö³þmø gzZ Å]çø ‰ö gzZ •ù æø gzZ *
hg #
Ö ÃVzŠqLZ ?žìg ë gzZ L L
ó ó o*
hg: ¦

Ù ( Ì) Ã ( V G
C

áº]ƒø! Üû ãö Öø Ýû]ø ‡«ãø eô áøæû †ö ’ôfûm% àºnö Âû ]ø Üû ãö Öø Ýû]ø ‡«ãø eô áøçû Žö_ôfûm$ ‚õmû]ø Üû ãö Öø Ýû]ø ‡«ãø eô áøçû ŽöÛûm$ غqö…û ]ø Üû ãö Öø]ø X 95
( 4)
ø Êø áôæû ‚önû Òô Ü$ $ö Üû Òöðø «Òø†ø •ö ]çû Âö •û ] ØôÎö ½^ãø eô áøçû Ãö ÛøŠûm$
oáôæû †ö ¿ôßûiö ¡

@ M Å yZ c
ÔÃñ {z Ð X• B; Æ yZ c
ÔÃ^ {z Ð X• Vƒ 0
Æ yZ H L L
( ë!
) LZ ? ( ! z•
Û » } Z ) :,Š â •
Û \ M ?ÃÍ{z Ð X• y»Æ yZ c
ÃNŠ {z Ð X•
ó ó ozŠ : ú ðÃ= gzZ ƒ ` ƒ ZŠ ( CZ ) 6íQ ßš ( a Æ •
 h ~÷) ÃVrÑ

áøæ†ö jøËûmø ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] à$ Óô³þÖFæ$ ŸÝõ^uø Ÿøæ$ èõ ×ønû ‘ôæø Ÿøæ$ èõ fø ñô«‰ø Ÿøæ$ éõ †ø nû vôeø ÝàûÚô ²
ö ] ØøÃø qø ^Úø X 96
( 5)
oáøçû ×öÏô Ãû mø Ÿø Üû âö †ö %øÒû]øæø ½hø„ôÓøÖû] ²
ô ] o×FÂø
MUQ VS (Í]†Â¢] DPE
MLO VQ (é‚ñ^ÛÖ] DQE

SQISPVOR (ànŠm DME
NLIMUVQO (ÜrßÖ] DNE
NOVSM (|çÞ DOE

û 67 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

5rz : gzZ Ã<‚:gzZ ì HgH ( ¦Ñè%Z) à {ì Â: ä vZ L L
6vZ vß •
Û » pÔÃx q : gzZ ÃîÏG

ó ó on
g 7=ÒZ Ð ~ yZ gzZ Ô• _0
!
yc N
Ñ

g ïS ¬» ]>Z ˆ ‡ gzZ #
Ö ª

(( Ì™f » kZ X¸ ”
 ÌÆ ]>Z ˆ ‡ gzZ #
Ö ª ~ Wæz g ñ b§ ÏS

:Vƒ±5 ] ⣠‰~ ekZ Xì c
MB‚Æ ,

( 1)

oàønû $ôçû Ãö fû Ûøeô àövûÞø ^Úø æø

^nø Þû‚% Ö] ^ßøiö^nø uø Ÿ$]ô oøaô áû]ô ]?çû Öö^Îøæø X 97

( gzZ ) ZÎÆ Ï0

i ~EŠ kZ ~g ø ž ( å ¹ ¬ ä VrZ ‰) Ð •g ë ( ¸ ) {z gzZ L L
ó ó oÐ N Y ñVZ 7( ˆ Æ ä%) ëgzZ 7( Ï0

i ) ðÃ

ø òô Ö5 æ]ö ½‚õmû‚ôqø Ðõ×ûìø oûËô Öø ^Þ$]ô ðø ^e÷†Fiö ^ß$Òö ]ƒø]ô ðø Üû`ö Ööçû Îø gºrøÃø Êø gûrøÃû iø áû]ôæø X 98
]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] Ô
t
( 2)
ø òô Ö5 æ]öæø tÜû `ôÎô ^ßøÂû ]ø o?û Êô Øö×FÆøŸø û] Ô
ø òô Ö5 æ]öæø tÜû `ôeùô †ø eô
oáøæû ‚ö×ô ìF ^`ø nû Êô Üû aö …ô^ß$Ö] gövF‘û]ø Ô
u { ( ™%) ë Z
 Hž ì ( F) Ð I ( t) » yZ Â, ™À( 6g ï Z Æ g ñ ) \ M ¤
Z gzZ L L

4Z gzZ Ô H g ï Z » [g L Z ä VM • vß { z ¸ ?Ð N Y K ðâèuiZ ë H ÂÐ N Y ƒ
ó ó o• á Zz • gå ~ kZ {z Ô• 3èI R vß ¸ gzZ Ð Vƒ ( } 7) tî~ V⊤
Å VÍß

½
†ø %øÒû]ø à$ Óô³þÖFæ$ ^Ï& uø äô nû ×øÂø ]‚÷Âû æø o×Feø löçû Ûöm$ àûÚø ²
ö ] &öÃø fûmø Ÿø ÜûãôÞô^Ûømû]ø ‚øãû qø ²
ô ^eô ]çû ÛöŠøÎû]øæø X 99
( 3)
oáøçû Ûö×øÃû mø Ÿø Œô^ß$Ö]

ÔÇ ñVZ 7( {g !
zŠ ) ÐZ vZ ñY %Žž • D 39ÅvZ Ð æ z åO]I~(vßt gzZ L L

ó ó o… Y 7vß ÒZ pì {°z C6x™ î0L%f Æ kZ 7VY

'e*
Ã]>Z ˆ ‡
^i÷^Êø…ö æ$ ^Ú÷ ^¿øÂô ^ß$Òö ]ƒø]ô ðø ]?çû Öö^Îøæø X 100
t
éõ †$ Úø Ùøæ$ ]ø Üû Òö†ø _øÊø pû„ô$Ö] ØôÎö ½^Þø‚önû Ãô m% àûÚø áøçû Ööçû Ïönø ŠøÊø tÜûÒö…ôæû ‚ö‘ö oûÊô †ö fö Óûmø ^Û$ Úôù ^Ï÷×ûìø æû ]ø
( 4)
ø nû Öø]ô áøçû –öÇô ßûnö ŠøÊø
o^f÷ mû†ôÎø áøçû Óöm$ áû]ø oŠ5 Âø ØûÎö ½çø âö ojFÚø áøçû Ööçû Ïömøæø Üû ãö ‰øæû ðö …ö Ô

o]‚÷mû‚ôuø æû ]ø é÷…ø ^røuô ]çû Þöçû Òö ØûÎö o]‚÷mû‚ôqø ^Ï÷×ûìø áøçû $öçû Ãö fû ÛøÖø ^$Þ]ôðø

OTVMR (ØvßÖ] DOE
QMIPUVMS (Ønñ]†‰] oße DPE

NUVR (Ý^ÃÞ¢] DME
Q VMO (⠅] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 68 ü

ð^Û×ÃÖ]

Æ ™ Za âèui Z … H ÂÐ N Y ƒ { m
g { m
g gzZ Vc
A ( {¦1 ™%) ë Z
 :• ë gzZ L L
( ÌÐ Vzq yZ) ~ w ì }g vŽ t‘+Z ðà c
o;ß c
ƒ Y ƒß ? :ØŠ â •
Û o?Ç ñY c
VZ
…žÐ } ( ~ wq kZ) {z Q Ô( ƒ : „ ¢
 & Ç!
Å ä0
Ï0

i ~ kZž ) ƒ J{Š c
i
gîÆ ŠgzZ À) {z Q Ôå c
â•
Û Za g !
« »ä T „z :ØŠ â •
Û ?Ç }™ {0

i {g !
zŠ yÃ
ó ó oÇ ñY ƒ „ ¢ì yZ :ØŠ â •
Û ?ǃ “
 t :Ð }gzZÐ ,Š h u LZ t ‚Æ \ M ( 6

'Ï0

i ~y
M gzZ «ÃÏ0

i ~EŠ sÜ
ø ÖôƒF
^Ï÷×ûìø áøçû $öçû Ãö fûÛøÖø ^Þ$]ô ðø ^i÷^Êø…ö æ$ ^Ú÷ ^¿øÂô ^ß$Òö]ƒø]ôðø ]?çû Öö^Îøæø ^ßøjô mF^Feô ]æû †ö ËøÒø Üû`ö Þ$^øeô Üû aö ¨ö•ˆø qø Ô

( 1)

X 101
o]‚÷mû‚ôqø

ëZ
 Hžìg ë t gzZ H¬Ð Vì M ~g ø ä VrZž Ð zz kZ ì Zw Å VÍß yZtL L
ó ó o?Ð N Y ñVZ Æ ™ Za âu
g { m
g gzZ Vc
A ( {¦1 ™%)
è i R ë H ÂÐ N Y ƒ {m
:ì c
M b§kZ ™f » y*kZ ~ yë>Z >gÎ

X 102

^ÛøÖô lø^`ø nû aø lø^`ø nû aø o áøçû qö†ø íûÚ% ÜûÓöÞ$]ø ^Ú÷ ^¿øÂô æ$ ^e÷]†ø iö Üû jößûÒöæø Üû j%Úô ]ƒø]ô ÜûÓöÞ$]ø Üû Òö‚öÃô mø]ø
( 2)
oàønû $ôçû Ãö fûÛøeô àövûÞø ^Úø æø ^nø vûÞøæø löçû ÛöÞø ^nø Þû‚% Ö] ^ßøiö^nø uø Ÿ$]ô oøaô áû]ô oáøæû ‚öÂø çû iö
ÂÐ î Y ƒ Vc
A ( {¦1) gzZ è?gzZ Ð î Y% ?Z
 ž ì ;g ™ {°zt Ð ? ( ¿) t H L L

Y H {°z Ð ? » X '!
{z • ( q ¸z i Z ) ê ( kª i Z ) ê oÐ î Y á ï ( ™ƒ {0

i {g!
zŠ ) ?
gzZ • ò gzZ D% ( D) ë ì *Š ¸  ãÇ0

i ~g ø 7(¼ Ï0

i Å ]y
M ) {z oì ;g
ó ó oÐ N Y ñVZ 7( {g !
zŠ ) ë Ô( »')

Ùø^Îø ^Úø Øø%ûÚô ]çû Öö^Îø Øûeø oáøçû ×öÏô Ãû iø ¡ø³þÊø]ø ½…ô^`ø ß$Ö]æø Øônû Ö$] Íö¡øjô ìû] äö Öøæø könû Ûô möæø o´vûmö pû„ôÖ$] çø aö æø X 103
( 3)
oáøçû $öçû Ãö fûÛøÖø ^$Þ]ôðø ^Ú÷ ^¿øÂô æ$ ^e÷]†ø iö ^ß$Òöæø ^ßøjûÚô ]ƒø]ôðø ]çû? Öö^Îø oáøçû Ööæ$ Ÿø û]
g(Z Æ ÏZ ( Ì) *
™ lŠ¤
» izg z ‘
 gzZ ì êŠ ]ñgzZ ì ¿ Ï0

i Ž ì „z gzZ L L
(•
Û » ) Œ Z Å b§T • D™ '!
Å b§ÏZ ( Ì) vßt É o?ƒ 7B? HÎXì ~
H ÂÐ N Y ƒ Vc
A ( {¦1) gzZ u { ë gzZ Ð N Y% ë Z
 ž • ë t o • ìg D ™
ó ó o?Ð N Y ñVZ ( Æ ™ {0

iQ ) ë
TOITMVNO (áçßÚçÛÖ] DOE

UT VMS (Ønñ]†‰] ±ße DME
OSIOQVNO (áçßÚçÛÖ] DNE

û 69 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

:ì Zƒ yÒ V- ~ ]¶Z gzZ ›Z y*¸

^Þø¨ö«eø !æø àövûÞø ]„øaF ^Þø‚ûÂô æö ‚ûÏøÖø oáøçû qö†ø íûÛöÖø ^ß$ñô]ø ^Þø¨ö«eø!æ$ ^e÷†Fiö ^ß$Òö ]ƒø]ôðø ]?æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] Ùø^Îøæø X 104
( 1)
oàønû Öôæ$ Ÿø û] †ö nû ›ô ^‰ø]ø «$Ö]ô •„øaF áû]ô ŸØöfûÎø àûÚô

™ {0

iQ ) ë H ÂÐ N Yƒ è( ™%) ZŠ ZŠ \!
}g ø gzZ ë Z
 H :• ë vß •
Û »gzZ L L
}g ø ¬ Ð kZ gzZ Š
H ( Ì)Ð ë {°z » kZ |gŠ oÐ N Y áï ( Ð ~ VzGÆ

ó ó o7¼ ZÎÆ Vâ YZ ]{ðÆ VÍß Œ Zt ( Ì)Ð ZŠ ZŠ \!

( 2)

o†ºnû Šômø ²
ô ] o×øÂø

ø ÖôƒF á$ ]ô ½åü ‚önû Ãô mö Ü$ $ö Ðø×ûíøÖû] ²
Ô
ö ] -ö‚ôfûmö Ìønû Òø ]æû †ø mø Üû Öøæø ]ø X 105

( b§ ÏZ) Q ì @
â•
Û Y Z’Z Å ðb§¾vZž ( H 7g¨ª) ¬Š 7ä VrZ H L L
ó ó oì y‚ M 6vZ ( x » )t —" Xì @
â•
Û {Š ¬Z » kZ
:ì c
M V- ™f » ]y
M § ïS ÒoÆ yZ ~ ò ÒgÎ

X 106

Ðõ×ûìø oûËô Öø Üû ÓöÞ$]ô Ñõˆ$ ÛøÚö Ø$ Òö Üû jöÎûˆùô Úö ]ƒø]ô Üû Óöòöfùô ßøm% Øõqö…ø o×FÂø Üû Óö³þÖ%‚öÞø Øûaø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] Ùø^Îøæø
( 3)
o‚õmû‚ôqø
¸t »Ž N C » ¿,Z »ë Hž • ë ( Ð +
 Å Y Z¬Z z À) vß •
Û » gzZ L L
ó ó oÏA öZa 5 ( q
Z) »G ÂÐ î Yƒ { m
g { m
g Ç!
( ™ç'M) ?Z
 ž ì êŠ
:ì Š
H y Ò V- ~ á^ì‚Ö] gzZ l^Ê^’Ö] Ãy*ÏS
(4)

oáøæû †ö ìô•F Üû jöÞû]øæø

ÜûÃø Þø ØûÎö oáøçû Ööæ$ Ÿø ]û ^Þø¨ö«eø! æø ]ø oáøçû $öçû Ãö fû ÛøÖø ^Þ$]ôðø ^Ú÷ ^¿øÂô æ$ ^e÷ ]†ø iö ^ß$Òöæø ^ßøjûÚô ]ƒø]ôðø X107

( Æ ™ {0

i {g !
zŠ ) 6gî D ë ÂÐ N Yƒ Vc
A gzZ èë gzZ Ð N Y% ë Z
 H LL

? (É ) gzZ V; :ØŠ â •
Û o?( Ð N Y ñVZ) ÌZŠ ZŠ \!
Œ Z }g ø HgzZ o?Ð N Y ñVZ
ó ó oÐ ƒ ( Ì) ZÎg z ?f

ÜûjößûÒö áû]ô «³þßøñô«³þeø ^Feô ]çû iö^ûÊø oàømû†ôŽøßûÛöeô àövûÞø ^Úø æø oÖFæû Ÿö û] ^ßøjöiøçû Úø Ÿ$]ô oøaô áû]ô oáøçû Ööçû Ïönø Öø ðô Ÿ? ø©öa5 á$ ]ô X 108
(5)

MTIMRVOS (l^Ê^’Ö] DPE
ORIOPVPP (á^ì‚Ö] DQE

oàønû Îô ‚ô‘F

RTIRSVNS (ØÛßÖ] DME
MU VNU (lçfÓßÃÖ] DNE
S VOP (^f‰ DOE

û 70 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

7( {g !
zŠ ) ëgzZ ì 7¼ ( ~ ˆ) ZÎÆ ]ñ« ~g øž o• ë vß {z —" L L

ó ó oƒ F ?¤
Z Ôî M á ( Æ ™ {0

i ) Ã ZŠ ZŠ \ !
}g ø ?Î oÐ N Y ñVZ
:ì ðƒ yÒ V- ~ Ñ? >gÎ]!
¸Q

ø ÖôƒF t^e÷]†ø iö ^ß$Òöæø ^ßøjûÚô ]ƒø]ôðø X 109
gºjFÒô ^Þø‚øßûÂô æø tÜû `ö ßûÚô šö…û Ÿø û] “öÏößûiø ^Úø ^ßøÛû×ô Âø ‚ûÎø o‚ºnû Ãô eø Ýĺqû…ø Ô
( 1)
osõmû†ôÚ$ †õÚû ]ø ?oûÊô Üû `ö Êø Üû aö ðø «qø ^Û$ Öø ÐôùvøÖû^eô ]çû eö„$ Òø Øûeø oÀºnû Ëô uø

H-!
( Ð uZgŠ Z z û) ½ t ?( Ð Vƒ {0

i Q Â) Ð N Yƒ ö O ëgzZ Ð N Y ç'Më Z
 H LL
}g ø gzZ Ôì C™ Á H ( ™ 3 3 ) Ð ( VñÆ) yQ }iž • … Y ë — " oì ê

(ž ì t Â] !
ê Ð uZgŠ Z z ûgzZ Ð) É oì pô¼ ƒ
 ~ Tì [Â ( +Z ) k0
gzZ WZ ( „ ) Šp {z Î [ M k0Æ yQ {z Z
 c
Š Pà ( y M Œ
Û gzZ a wÎg ª) h ä VrZ
ó ó o• ( } 7
) ~ ]!
Å [ZCZ

( 2)

o‚õmû‚ôqø Ðõ×ûìø àûÚôù

‹õfû Öø oûÊô Üû aö Øûeø ½Ùôæ$ Ÿø û] Ðô×ûíøÖû^eô ^ßønû nôÃø Êø]ø X 110

ÚÅ öZa â çLai Z vß {zÉ ( 7(Z) ?• ‰ ë¯
 !
Æ ä™ Za g !
«ë HÎ L L
ó ó o• ( } 7
)~—
:ì c
M b§kZ y*¸ ~§Zß Z >gÎ
( 3)

oáøçû $öçû Ãö fûÛøÖø ^$Þ]ôðø

^Ú÷ ^¿øÂô æ$ ^e÷]†ø iö ^ß$Òöæø ^ßøjûÚô ]„øñô]ø áøçû Ööçû Ïömø ]çû Þö^Òøæø X 111

Ð N Y ƒ Vc
A ( {¦1) gzZ ( ƒe » ) u { ëgzZ Ð N Y% ë Z
 Hž ¸ D™ ¹gzZ L L
ó ó oÐ N Y ñVZ ( Æ™ {0

i Q) ë H Â

á$ ]ô ØûÎö oáøçû Ööæ$ Ÿø û] ^Þø¨ö«eø! æø ]ø oáøçû $öçû Ãö fûÛø Öø ^Þ$]ôðø ^Ú÷ ^¿øÂô æ$ ^e÷ ]†ø iö ^ß$Òöæø ^ßøjûÚô ]„øñô]ø áøçû Ööçû Ïömø ]çû Þö^Òøæø X 112
(4)
oÝõçû ×öÃû Ú$ Ýõçû mø lô^Ïønû Úô oÖF]ô áøçû Âö çû ÛörûÛøÖø oàømû†ôìôŸF û]æø àønû Öôæ$ Ÿø û]

ÂÐ N Y ƒ Vc
A ({¦1) gzZ ( ƒe » ) u { ëgzZÐ N Y% ë Z
 Hž¸ D™ ¹gzZL L
\ M o(Ð N Y K {0

i ) ÌZŠ ZŠ \!
ŒZ }g ø HgzZ oÐ N Y ñVZ ( Æ™ {0

iQ ) ë H
E4O›!q
ó ó oÐ N Y K ¦6‰
Z ( ƒ
 ƃ
 ) oÔgzZ ŒZ —" ,Š â •
Ü z {¨HÆ y› èG
Û
PS VQR (èÃÎ]çÖ] DOE
QLIPSVQR (èÃÎ]çÖ] DPE

QIOVQL (Ñ? DME
MQ VQL (Ñ? DNE

û 71 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]
( 1)

oáøçû Îö‚ôù’øiö Ÿøçû ×øÊø Üû Óö³þßFÏû×øìø àövûÞø X 113

ó ó o?D™7VY & ¤ ( Å äY K Za {g !
zŠ ) ?Q å H Za »ä „ ë L L
:ì c
M b§kZ ™f » aÎÏZ Å Wæz gñ~ )gZ >gÎQ
(2)

oèô Ûø³þnFÏô Öû] Ýôçû nø eô ÜöŠôÎû]ö Ÿ? ø X 114

ó ó oÅ #
Ö ª ¯ zg Vƒ @
3n~L L
( 3)

oäü Þø^ßøeø pøçùô ŠøÞ% áû]ø o×5 Âø

àømû…ô‚ôÎF o×Feø oäü Úø ^¿øÂô ÄøÛørûÞ$ àûÖ$]ø áö^ŠøÞûŸô û] göŠøvûmø]ø X 115


¦
Ù ( Ï N Y )™ƒ {mg { m
C
g ˆ Æ ä%Ž ) ÃV- A Å k Q ëž ì @
™wìt y¨
Z H L L

Vzg7 gzZ hŽ q
Z q
Z Æ VèQ Å k Qž • gŠ ‡ Ì6]!
kZ Âë ! 7VY oÐ ,™: ‰S
ó ó o,Š ™„
 gŠ ÃJ

ø ÖôƒF ‹ønû Öø]ø
…õ‚ôÏFeô Ô

X 1 16

:ì ðƒ yÒ V- aθ Åg ñ~ ] ¬i ÜZ >gÎ

X 117

(4 )

ooiFçû ÛøÖû] cøoôvûm% áû]ø o×5 Âø

ó ó o}Š ™ {0

i Ð Q ÃVzŠç'Nž 7gŠ ‡6]!
kZ {z H ÂL L

ø ×ûiô ]çû Öö^Îø oé÷†ø íôÞ$ ^Ú÷ ^¿øÂô ^ß$Òö ]ƒø]ô ðø oéô †ø Êô ^vøÖû] oÊô áøæû •ö æû •ö †û ÛøÖø ^Þ$]ôðø áøçû Ööçû Ïömø
麆$ Òø ]ƒ÷]ô Ô
(5) º
oé†ø ‰ô^ìø
O± ) L L
( ?Å ) {¦1 ë Z
 H o?Ð N Y ñ¶ s§ Å Ï0

i « ë H :• ë ( g é¨E

» }g Ä} (‰
Ü z kZ Â ( Rß ) t :• ë {z o?( Ð N Y K {0

i ÌA
) Ð N Y ƒ Vc
A
ó ó oǃ Rß
z g ñ [ èI R)ž ǃ 1 Î { i Z0
Z ! l »%R kS Ð Vâ%P Ñ!
{gÃè ä \ M nºZ
z Š·) [Â èI Rž Z
 Ôì @
™] !
6]¬çñgzZ Ð }uˆ y M Œ
Û ~ KÆ Z
•Æ Wæ

X• ñ M c k

i ]¬çñZÇ!
~ KÆ ( òg »

x Z¸R {zt žì @
Yƒ x¥6gî ãZzt Ð ]c
M Œ6œg Æ Z
•Æ Wæz g ñx ¬
PLVSQ (èÚ^nÏÖ] DPE
MNIMLVSU (l^‡^ßÖ] DQE

QSVQR (èÃÎ]çÖ] DME
MVSQ (èÚ^nÏÖ] DNE
PIOVSQ (èÚ^nÏÖ] DOE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 72 ü

ð^Û×ÃÖ]

g¦à ßQÆ ª
‚g gzZ ƒ : Ô¸ 7„ … â Ãx «
Ë¥gzZ x Z™Y m
Z Ð }uŽ ¸ ]4gzZ

)g f Æ kZ „ : gzZ ¸ … â Ã ÞS k
è z : Ô¸ DOŠ y» 6© ‹úŠ Å yZ : gzZ ¸ b‡Æ
ˆ ‡ „ : gzZ å 6[ ˆ Ä- gzZ ]y
M Ô {o » y Z : X¸ D™ wJÃ ã!
g ‹ x ˆ ðà
: gzZ ¶[  㕠M ðà Šy Z : ÔI z <Ñ: Ôå +Š vZ ðw2 ðà k0
Æ yZ : X6]>Z
Ä• Ð wÍ R ¯ zg ä VrQ Ô¸ uæz •
Û » Uy
M z iÍ R {z ÔmðÃB‚Æ ËÐ ~ Y m
Z M
X „g „ q
Z J
 ~·ƒ
è ™á Ð : âi Æ e b â ]| lzg Å yZ ÎX å H 7„ wJà h
c
Ôƒ Š
ƒ g D » h — ¯
 !
Æ p’VZi Z ˆ gzZƒ ;g „
 gŠ L{o » y Zž ì 7(Znç » yZ

Ð zz kZ ÔVƒ ^6•g #
Ö Q Å 4Z gzZ Vƒ ñÑ y ZZ 6VßÎg gzZ Y m
Z ‰Æ Vâ â i ¬ {z
ÔñÑ 7yZZ „ Ð w ÍR ¯ zg {z ! 7X Vƒ ‰ 0 •
Û » gzZ ƒ c
Š ™g ï Z » a ~·ª

è ‚g ä VrZ

c•„

 6{g * Ô„
 6`gÎ c
•„
 6"
 {z {Zp ]4 x Ó,Z a kZ Xìg 7ðñ L{z
ÌËÉ VZgñgzZ Vzgâ Y ÔV ½gŠ ÔVî c
gŠ ž ‚Ô„
 6C
Ù b c
•„
 6À5 Ô„
 6> M

)& Ô• Dƒ g Ñ ~ n„ q
Z ƒ
 {z Ô… â 7„ Z}
ðÃÐ }u c
• D™ Y7 Å Ú
Æ ( believers) ¯
 !Æ + â : Ã <Ñ gzZ [ Â ã• M ÌËt Xì @
Y ¹<
Ø Zè ò AS

{o CZ b§ Ï Q Ì ` M 6gS gzZ ]Zg  ( òg » z Š·) [  I
 X D M 7~ }%è Rž Z
[Â èp’V; Æ yZ ªX¸ n
g ~ äâ i Æ y M Œ
Û Áz4
gzZ a [ ó$ ª
‚§ Ç
g
è ‰• n

çO X ðƒ 7µZz ~p5 ðÃÔ• „z Ì ` M gzZ ‰ŠŽñ ̉
Ü z k Q VÒZy
Å Z
•›YgzZ
Ìx ©Z Æ yZ ~ ]5ç ´Š ë Z ‰gzZ 3g g ZŒ
Û 'ó[Â I
äˆy MŒ
Û
è R LÈZÄ » y Z ! ,!
ã• M Lª ó believersL~ pWzt a kZ X ( Ç ñ M Ð M ™f » X) Çg Z]
Ð Wæz g ñvŠ
Y ô¥ ¸ Xì Ì *
ĩ
ó Â „úŠ èIR gzZ ïGÒO$ I
ó Zz + â Ã[Â
è R Lp » kZ X • DB á
X ( Ð ,™™^Ð M ë™f » T ) ì Å ~ à KZ ä Z
•z} îL*J'R g;Z

Wæz gñ[Â I
è R)gzZ [ Â I
è R ~ Ýzg Å ~t‹§X 6
t•
Û yxgŠ Æ

~ g ZzŠ R VâzŠ Ôãæ gzZ V~ Ýzg Åžg I ‹§ gzZ© ‹ § Å

a x™ Z Ñ g—…

\ M gzZ ˆ y M Œ
Û ç » T Ôì @M Ãt•
Û Vc
úÐ g ±S FyxgŠ Æ [Â èIR)gzZ [ Â I
è R
:• sf `gŠ q
Z P Ð ~ yZ Xì @
ƒ Ð ]ZŠ •
á g S gzZ ]â ZŠS ]g @
FÆ a

û 73 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

¸ G™gzZ Ýñ[Â èIR F ( 1)

‰ Ô• X ]ZŠ •
á g S ãZz ÚÅ’™ Áq R gzZ yZS Æ [ Â I
Û
è R ‰~ ˆ y M Œ
:ì Š
c
â•
Û ~ s Z²ëÑZ >gΞ
( 1)

oáøçû Öö‚ôÃû mø ä´eôæø

Ðùô vøÖû^eô áøæû ‚ö`û m$ èºÚ$ ]ö o‰5 çû Úö ÝôçÎø àûÚô æø

X1

ÏZ gzZ • D C {Zg Å hŽ ì ( ÌÅ VÍß,Z ) ®
)q
Z Ð ~ x ¸Å ( e) .ñgzZ L L

ó ó o• D™ ( Ÿ F
6
) w° ._Æ

Ÿø ²
ô ô Ÿàønû Ãô ŽôìF Üû ãônû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø Üû Óönû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø ²
ô ^eô àöÚô ç+ m% àûÛøÖø gôjFÓôÖû] Øôâû ]ø àûÚô á$ ]ôæø
X2
( 2)
ø òô Ö5 æ]ö ½÷¡nû ×ô Îø ^ß÷Ûø$ø ²
ohô^ŠøvôÖû] Äömû†ô‰ø ²
ø ] á$ ]ô ½Üû ãôeôù …ø ‚øßûÂô Üû âö †ö qû]ø Üû ãö Öø Ô
ô ] kômF^Feô áøæû †ö jøŽûmø
DÑ yZZ) Ì6[ Â kZ gzZ • n
g yZZ 6vZ Ž • Ì,Z [Â I
è R ¼ — " gzZ L L
v g—Æ vZ wŠ Æ yZ gzZ ¶ˆ Å wi *
s§ Å yZ Ž gzZ ì ˆ Å wi *
s§ ~g vŽ ( •
k0
Æ [g Æ yZ `
Z » X• vß {zt ÔD™7wßz x ZŠ ¾núÆ Vì M ÅvZ gzZ • Tg
ó ó oì ÑZz äâ •
Û ~¢~ [ ˆvZ —" Ôì

• Fd
Œ
Û Æ Vâ ››ºä òg » ( 2)
:ƒ±5 ã!
gŠ•
á g Z Ð á ZjkZ

ø ÖôƒF ½p†F’FÞø ^Þ$]ô ]?çû Öö^Îø àømû„ôÖ$] ]çßöÚø ! àømû„ô×$ Öôù é÷•$ çø Ú$ Üû`ö eø†ø Îû]ø á$ ‚ørôjøÖøæø
àønû Šônû ŠôùÎô Üû `ö ßûÚô á$ ^øeô Ô
X3
( 3)
oáøæû †fôÓûjøŠûmø Ÿø Üû `ö $Þ]øæ$ ^Þ÷^føaû …ö æø
:• ë Ž Ð N 0
ÃVÍß yZ Fd
Œ
Û Ðƒ
 ›º ä ~ hÆ VßZz yZZ G \ M gzZ L L

• Ìd˜Í ( g Z ¦
]Š „) gzZ • ( Ì<Ñ) Ðf ~ yZž a kZt X • òg » ë — "
ó ó oD™7°{z ( 2) gzZ

z g ñ x ¬ ÌLŽ ì @
gZ Ú Z {ût ~ hÆ ( Christians) òg » » ˆ y M Œ
Û
ˆ Å yÒ t˜t zz Å kZ Q X Š
H 7Ì~ gzŠ Æ ïG.Å) z •r Ë~ hÆ Wæ
TNVQ (é‚ñ^ÛÖ] DOE

MQUVS (Í]†Â¢] DME
MUUVO (á]†ÛÂ Ù• DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 74 ü

ð^Û×ÃÖ]

G
E
B-!
{
4
}
gzZ • ÌèEG z +C
Ù â Æ x ©R ~C
Ù ª ª X Ì+
 qzg I
è R gzZ • Ì<Ñ èIR ~ y Zž ì

Ð l x Z™/ôÌ~ Vâ ›„Å b§ ÏS X ̤@
% z +$a Æ b &S ãqzg z m!
Ã~ ]gßÅ ]4Æ G™ z Š éX3O- gzZ Y •z Y f Ì~ Vââ i Æ ˆ gzZ J
G™ x™á
žP C
Ù Ôì ‚
g ]» Z·S ~Š ã
°» ~ ( [ Â I
è R gzZ V⛪) ]4 VâzŠ˜Ít Xì C M
X Vƒ : VY „ ZÄ j§Æ VâzŠ Ð p ÒÆ ]¬Å <Ñb
è )z x ©R
:ì Ôg¨zsf •gŠ 0Ð ( Christians) VíÐ ~ e
 M Ñ!
{gÃè

ó ó !p†F’FÞø ^$Þ]ô ]?çû Öö^Îø àømû„ô$Ö] ]çßöÚø ! àømû„ô×$ Öùô é÷•$ çø Ú$ Üû`ö eø†ø Îû]ø á$ ‚ørôjøÖøæø L L

:• ë Ž Ð N 0
ÃVÍß yZ Fd
Œ
Û Ðƒ
 ›º ä ~ hÆ VßZz yZZ G \ M gzZ L L

ó Xó • òg » ë —"

a Æ «™Å yZZ gzZ yY Å/ôÃS •\ä y M Œ
Û ( 3)

c
Š gZŒ
Û : 1+4

:ì Š
c
â•
Û Š•
á g S ÚÅS‹ó~ ˆ y M Œ
Û
Ý

X4

½
†ö føÒû]ø éô †ø ìôŸF û] †ö qûŸø øæø è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô Üû `ö ß$ñøçùô føßöÖø ]çû Ûö×ô ¾ö ^Úø ‚ôÃû eø ÝàûÚô ²
ô ] oÊô ]æû †ö qø^aø àømû„ôÖ$]æø
( 1)
oáøçû Ûö×øÃû mø ]çû Þö^Òø çû Öø

ë ‰ } h ÂÕ( Æ b§ b§) 6yZž ˆ Æ kZ Å ]ó ~ { Zg Å vZ ä VMgzZ L L
( Ã i Zg kZ ) {z ! l» Ôì Z(¹ G Â`
Z » ]y
M gzZ ÔÐ , Š *
14 ~ ( „) *Š 7Z gz¢
ó ó oDƒ … Y

:• ˜ •Æ`™e
 M kZ ~ XXᕆÏÖ] Ý^Óu¢ ÄÚ^rÖ]L L‚KZ ?Œ
Û xâZ

oj#uø Üûaö çqö†ø ìû]*æø èøÓ$ Ûøeô áøçÒö†ôŽûÛö Öû] Üö `ö Ûø×ø¾ø (a ‚õÛ$ vøÚö hö^vø‘û*] •ö ]†ø ÛöÖû] Véö•ø ^jøÎø Ùø^Îøæø
àøÚô ]…÷ ^’øÞû]* Üû `ö Öø ØøÃø qøæø (éô †ø rû`ôÖû] …ø ]•ø oÖF^Ãø iø ²
ö ] Üö aö ]*ç$ eø Ü$ $ö (èô ŽøføvøÖû^eô Üû `ö ßûÚôù èºËøñô^›ø ÐøvôÖø
(2)
!àønßôÚô ©ûÛöÖû]
lW
 M kZèžì c
â•
Û ä {Š y]|gzZ L L
è æ6X• l x Z™/ô{z Æ a g—Š Z%Ð e
MLSVML (ᕆÏÖ] Ý^Óu¢ ÄÚ^rÖ] (of›†Î DNE

PMVMR (ØvßùÖ] DME

û 75 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

\¬vZ Q X Š
`S {z¤
q
Z Ð ~ yZž J
VŒ c
Š wï ( Ð V;z) 7Z gzZ ñJ e Ýb ä
?:XÅZ g ZŠ 7Z ä
ó Xó ñ¯ g ÇŠæ Æ yZ Ð ~ VëñgzZ c
â•
Û « *
1 » ] çE

Š Z% Ð ]ó s§ Å óä1 +4L Ìä ~dk

0Z x â Z gzZ ~i Zg ?q ! Z 0Z x â Z
`
à (Üæ V Zi Z ˆ gzZS iÍ R ) V» yZ gzZ ( 1)X • à Š Z% VâzŠ Üæ ‹ó VZi Zˆ gzZS ‹ó
Xì Š
Hg Ñ •Æ è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô Üû`ö $ßñøçôùfø ßöÖø

‹ó •Æ`™ e
 M kS ~ ó èm^ãßÖ] Éç×e oÖž èm]‚`Ö]Lä ~ ç«. Z ¨
¤ ! Z 0 Vx â Z
:ì –ˆ Æ ä™™f » VâzŠÜæ ‹ógzZS

le
 M t ž VY ì s§ ÅS ‹ó sÜÉ 7s§ ÅÜæ ‹ó {g •
á S»e
 M kZ L L
( 2)

ó Xó ¶ðƒ wi *
6µñÆS‹ó ~

:• ˜ \ M Xì Å ~ …†vÛÖ] Ìä¾ 0Z x âZ ô¥Å%R kS

å„a gf‰ ±Ê xnv’Ö] çaæ (…çãÛrÖ] ÙçÎ ]„a !èŽfvÖ] š…œ oÖž ]æ†q^a àm„Öù] Üaæ
( 3)

!èm¤] ÙæˆÞ kÎæ àÓi ÜÖ èßm‚ÛÖ] é†ra ᢠ(èm¤]

» g/ ¸ X Å ]ó s§ ÅS }iu ä VM • vß {z ( Š Z% ~ e
M c k

i ) gzZ L L
Ü z Æ wz4

Æe
 M kZž VY ì ¸ Ì„
 gŠ Ð p ÒÆ wz4:
è Æe

 M kS gzZ ì w ¸

ó Xó ¶ðƒ 7Üæ ‹ó

ì 0ÐS‹ó sÜe
 M tž ì è~ ¼nvÛÖ] †vfÖ] ä y§ 1Z x â Z ] !
¸
(4 )

Xì 9¸ gzZ Ô¶ðƒ 7Üæ ‹ó ‰
Ü z Æ wz4
Æ kZèY

t
y!
ö +4a Æ Vâ ›ÃÙjZ î*A R yZx\ÆS ( 4)

c
Š
Š gZŒ
Û ƒõgzZ

NMQMT VÜÎ… (NNTPVS (Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi (p‡]… Üi^u oe] àe] !M
MLSVMP (ᕆÏÖ] †nŠËi oÊ á^nfÖ] ÄÚ^q (p†f› !N
OUURVR (èm^ãßÖ] Éç×e oÖž èm]‚ãÖ] (p†ÏÛÖ] gÖ^› oeœ àe oÓÚ
OUPVO (ˆmˆÃÖ] h^jÓÖ] †nŠËi oÊ ˆnqçÖ] …†vÛÖ] (èn_ àe]
PUNVQ (¼nvÛÖ] †vfÖ] (á^nu çeœ

DME
DNE
DOE
DPE

û 76 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

:ì ã!
g Š•
á g Z ~ ]¶Z >gÎ~ KÏS
( 1)

oáôæû ‚öfö Âû ^Êø pø^m$^ôÊø èºÃø ‰ô]æø

ð^Û×ÃÖ]

X5

oû•ô…û ]ø á$ ]ô ]?çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] pø•ô ^føÃô mF

ó ó oz™]Š „„ ~÷ ?Îì {Š ¤ }i ~÷—" ƒ ñ M á y ZZ Ž !zÈ }÷} Z L L
:• ˜ M 0Z ƒq •Æ e
 M kZ

š…œ oÖž àm†q^`Ú ]çq†ì (^`e Ü`Ú^ÏÚ èÓÛe ànËÖjŠÛÖ] o× Ñ^• ^ÛÖ ]„`Öæ
Ô×Ú o•^rßÖ] èÛv‘œ (ànÖˆßÛÖ] †nì Õ^ßa ]æ‚qçÊ (Õ^ßa Ü`ßm• o× (]çßÚªnÖ (èŽfvÖ]
( 2)

!冒ße Üa‚mœæ Üa]æ• (²] äÛu… (èŽfvÖ]

Š
ƒ Â *
™x ª V;z a Æ yQ gzZ ˆƒ ßl è}iu6l x Z™/ôZ
 ž ì zz ¸ L L
t
~ ]gßÅ Ù
ò jZ î*A RS Ó•
á 7Z V;z X à ™]ó s§ ÅSa Æ äX +Š CZ ä VrZ

ó Xó N à Å]1œÅ nC
Ù 7Z gzZ Å ]¾z G@
g7½Å +`
' ä T Ô Š
ïy !
ö +4

» kZ gzZ o {zèÑq ¹ ó}iu Å ðCLÃS ä a g— ( 5)
å<
Ø åE)ÅZ \yZx

Vâ ›gzZ ‰ | (Ð u ÝbÆl W
 ž • D™ e
Zzg t GZ 0S x âS
è æz g ñZ

tž ìg Š c
X c
Š ¬»S ‹óà l x Z™/ôä a g—  ðƒ : "
U

¤
g »ÛD
ðÃÅ î X Æ
{¦zzi Å \ M gzZ g yA0 y¢ *
¦Yê Z’S X ðƒ ~ Z
 g { â w ‚ ,v0
Æ ]tÈ ´Z ]ó
z /ôh
'
× ™ 0,¸ hZ Ú ÅS VZi Zˆ X Å ]ó ä Š Z•
Û R {gG É wΰZ ›
 j µg
ÅSÐZ Ð zz ÏZ X ˆ VJ
 ÏÒ Š Z® Å +`
'6gî¦ùgzZ ‰ Dƒ ]ó èï•
á ] Òô

zÂ] ÜÆ kZ c
â•
Û [æŽ ]ó ‰
Üè z Ð l x Z™/ôä a g—X • ë Ì6U
‹ó s§
X• Ô
:c
â•
Û Š•
á g Z ñƒ ïŠ (FÅS‹óÃ

l x Z™/ôä a \ M

oj#uø (Ñõ‚û‘ô šö…û *] oøaôæø (‚ºuø*] åü ‚øßûÂô Üö ×ø¿ûmö Ÿø ^Ó÷×ô Úø ^`ø eô áù¬ôÊø (èô Žøfø vøÖû] šô…û *] oÖFž Üû jöqû†ø ìø çû Öø
ø ÖôƒF ‚øßûÂô tø†ø íøÊø !^q÷†ø Êø ÜûÓöÖø ²
šô…û ]* oÖFž a ²
ô ] Ùôç‰ö…ø hô^vø‘û]* àûÚô áøçÛö ×ô ŠûÛöÖû] Ô
ö ] ØøÃø rûmø
NULVR (Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi (†n%Ò àe] DNE

QRVNU (lçfÓßÃÖ] DME

û 77 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq
( 1)

ð^Û×ÃÖ]

!Ýô¡ø‰û¬ôÖû] oÊô kûÞø^Òø éõ †ø rûaô Ùøæù *] kûÞø^ÓøÊø (Üû `ôßôm‚ôeô ²
ô ] oÖøž ]…÷ ]†ø Êô æø èô ßøjûËô Öû] èøÊø^íøÚø (èô ŽøføvøÖû]

@ƒ 7ÕÌ6Ë~ žÅ {•

á Š !
Æ V;zž VY ì 4 Â ƒ Y - S o vß ?¤
Z L L
~t è¬kS çO X} Š â•
Û ÏŠ ¤ a }g v\¬vZž J
 V Œ Ôì }iu Å 4Zg gzZ ðC {z gzZ
õ
t gzZ Ô‰ƒ : Zzg s§ ÅS§{ Å «™ Å +Š LZ l x Z™/ôÐ ¹ ™ èE_Nà a
è g@
ó Xó ¶]ó «~ xsS
~ ó Õç×ÛÖ]æ ÜÚ¢] îm…^iLÌä ~dx â Z ~ }g !
Æ Ù•gzZS }
è iu ]ܸ
:c
â•
Û Š•
á g Z ä a g—ž • ˜ \ M X • K e
Zzg
(2)

!Ñõ‚û‘ô šö…û *] oøaôæø (‚ºuø]* åü ‚øßûÂô Üö ×ø¿ûmö Ÿø ^Ó÷×ô Úø ^`ø eô áù¬ôÊø

ó Xó ì }iu Å ðCt gzZ @
Y H 7Õ6ËV ; Æ kZžì (Z {•
á Š !
» o kZ L L

èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ]Lä M 0Z ƒq gzZ ~ ó( 184:1) Ý¡‰¦] îm…^iLä If x â Z à ] Ü4S

He
Zzg ÐS ä g
u z õg @
[R M É ~g4Z |ÑZ 0Z nºZ ;ì H e
Zzg ~ ó( 55:3)
E

]Ü4Z ~ èÃÛrÖ] h^jÒ Å p…^ífÖ] xnv‘ |†• p…^ÏÖ] é‚Û Ìä ö-G› Z +-Z g$
x â Z Xì
Xì H yÒ Ã

NÔg¨e
.
]gß Å äY | (ÝbÆl W
. ]!
t
è æz g ñ6Vâ ›V˜ ž ì Ôg¨e

ó{Ç {C hZLÐZ V ;z ÔŠ
H [NZ »Sè}iua Æ «™Å y ZZ z +Š gzZ wâ z y Y Å yZ ~
S54Xè }°!
» kZ gzZ ¸ \ éE
x ÓÆ o kZž Z
 ;Š
Zi Zâ ÌÐ ]!
ØR Æ ó}iu Å ðCLgzZ

̸ŠäY ƒ _¬Æ a g—ÐZ J
 ÌZžìg d‚f Ì]!
t X å ð| ÌÙ•{ •
á Š !
c
Š gZŒ
Û {Ç {C pôa Æ óyZS z +Š LÆ Vâ›Ão Æ kS ä a g—ŠŽz!
Æ kZ X ¶7

kZ¼ ƒ
 t gzZ ;Zi Zâ ÌÐ Ä x(z ide
.Æ ó( }iu Å ðC) tœ ¸g R LÕkZ gzZ
x Q ]| Ý>Z x Q ™ X 0Z x âZ gzZ ãZdx âZ Ôt GZ 0Z x â Z Xì Š
c
â•
Û ¬ Ð xsS ÁJÆ
:• Câ •
Û \ M X • D™ e
Zzg Ð j •

Ÿ ²] ^Þ‚fÂæ (^ßßm• o× ^ß$Úœ (o•^rßÖ] …^q †nì ^ãe ^Þ…æ^q èŽfvÖ] š…œ ^ßÖˆÞ ^ÛÖ
QPS (Õç×ÛÖ]æ ÜÚ¢] îm…^i (p†f› DNE

OOMVM (èmçfßÖ] é†nŠÖ] (Ý^Ža àe] DME

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 78 ü

ð^Û×ÃÖ]
( 1)

!äa†ÓÞ ð÷ ^n• ÄÛŠÞ Ÿæ (p•©Þ

%N¹ ¸ k0
áZjÆ +Š LZ ë Ô¸ Tg ~ wj â ðR æF
Æ Ù•{ •
á ~S ë Z
 LL
gZÍ *
ðÃV;z ë gzZ ¸ M
™: ¬ Ž Å ]Š „[p Å \¬vZ ä ë Î Ô¸ ‰ƒ sp" Ð

ó Xó ¸ F
 : ]!

ä ™ X 0Z x â Z Ô~ ó ØñŸ‚Ö]L ä h1Z x âZ Ô~ ó é†nŠÖ]L ä t GS 0Z x â Z b§ ÏS

ì He
Zzg Ð ” ¨
¤ ! Z 0 Q]|~ ó èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ]Lä M 0Z ƒq gzZ ~ ó îm…^jÖ]L
t
~ g !
gŠ LZ ä kZ Q X Z7zg  ‹ ™f » ]xgzZ s ™zR Æ a g—ä ÙjZ î*A R Z
ž

:¹ 5'

äÞœæ (ØnrÞ¦] oÊ ‚rÞ p„Ö] äÞœæ (²] Ù牅 äÞœ ‚`•œ (å‚ß àÚ Üjòq àÛeæ ÜÓe ^÷fu†Ú
Ô×ÛÖ] àÚ änÊ ^Þœ ^Ú ŸçÖ ²]æ (Üjò• &nu ]çÖˆÞœ (Üm†Ú àe] oFŠn äe †Že p„Ö] Ù牆Ö]
!áçßÚ• ÜjÞªÊ ]çfaƒ] VÙ^Î Ü$ !éçŠÒæ Ý^Ã_e ^ßÖ †Úœæ !än×ÃÞ ØÛuœ p„Ö] ^Þœ áçÒœ ojFu äjni¢
( 2)

!Ý†Æ ÜÓf‰ àÚ (Ý†Æ ÜÓf‰ àÚ (Ý†Æ ÜÓf‰ àÚ

— " ž Vƒ êŠ „ ZÍ ~ Xƒ ñ M ?Ð V; Æ T Ìà •k Q gzZ !h
æ M lp »L L

„z \ M gzZ X • D 0
~ gS ë ™f » X• „z \ M —" gzZ • wÎg F Æ \¬vZ \ M
Xƒ M
 I: ZŠ Zi M ƒe V ˜ ? ( ! â ›) X ¶~Š ]g t
ä h *% 0 }]| Å X • wÎg

» \ M ~ž J
 V Œ Ô@
ƒ ¢q ~ #
Ö }
Å a \ M ~ Â @
ƒ : yZx » o kZ ~ ¤
Z ! Z{
¬» äY K ë Z•
Û k]gzZ *
3 … ä Ù•Q X ( @
™ c
VZ mÆ a \ M ª) á
g ZŠ'l70
Z'
»Ìä T ÔÏ A Zw ÐZ ¹ > Z'»Ìä T Xƒ ~ ðR vß ? ! ƒ Y :¹Q X c
Š
ó Xó ÏA ZwÐZ ¹ > Z'»Ìä T ÔÏA ZwÐZ ¹ >
À&
•q
Z Å [Â èI R s§ ~uzŠ gzZ • Ý bÆ l èWæz g ñ s§ q
Z ! õ/GŸG
Š [Z
;g Y c
ZIƒõ » +Š Æ Vâ ›ÃyZx\类 kZ gzZ ì ;g Y c
Š gZŒ
Û ó}iu Å ðCL&
Xì ; g ™ "
U
ÌCÃ a wÎg Èâ•
Û Ð ¿LZ {z gzZ Ôì
OPMVM (èmçfßÖ] é†nŠÖ] (Ý^Ža àe] DME
oÊ V†ŽÂ ĉ^jÖ] h^fÖ] (•^fÃÖ] †nì é†n‰ oÊ •^•†Ö]æ pF‚ãÖ] Øf‰ (ovÖ^‘ ̉çm DNE
OUMVN (ènÞ^%Ö] é†rãÖ]æ ^ãnÖž èŽfvÖ] àÚ ànÚ•^ÏÖ] Åçq…

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 79 ü

ð^Û×ÃÖ]

‰öRÅ kZ X å: µáLÐ • c
\ ËÆ Wæz g ñvŠ ¿¯§ ð]S (Z

X ðâ •
Û SÅ äƒ Š !
M ™ Y •z Ã/ôLZ ä a g—¯
 !
Æ T Ô¶$
Ë ƒ „ ~ [Â I
è R

§ZzzÂ.
Þè ‡gzZ q
Z

j •x Q ]| ~ ó èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ]L ä M 0Z ƒq gzZ ~ ó é†nŠÖ]L ä x ÷ 0Z x â Z

Æ#
Ö ÓÅ Ù•ä ¿íq
Z y ZgzŠ Æ x ª }g øL Lž • Câ •
Û \ M Xì H e
Zzg h
'
× Ð
kZ Ôñƒ yŠ kZ gŠ T¸ ñƒ : Ly.6gzZ kZŠ Z gŠ kS ë ! nÅ Z}
X ~Š ™]zŒ s Ü
ì eQ X ñY M : g Z MS u'
gzZ } Š «
Q : ®» #
Ö ÓÅ Ù•¿t }ž Ã7
è Æ }ç
™ Ù•‰ }™: «™ b§ kZ ~g ø gzZ }™: tb§ kZ à t £Æ Vâ ›ë ¿t ž

N ¬Š a Æ #
Ö ÓÅ Ù•ƒ
 ë X ñƒ t ‚ t M H » kZ gzZ ` ¯ Å Ù•çO Xì ;g
ÔŠ » kZ gzZ ì Š
ƒ [c
ì Ù•ž ~Š ~¸ lp ™ M … ä x Z¶Z 0Ûi 7
eZ XÑ ä™
ó Xó ¶ðƒ : LÙp âZž ñƒ lpgŠ kZ yŠ kZ ë ! nÅ Z}
Xì [ 3“
:Vƒ±5 m{ g• ¿ zŠ Æ j •Ä Q ]|

!o•ô^røß$×Öô åü †ø ’ôßûjøŠûÞøæø (²
ø ] ]çÂö ‚ûÞø ^ßø×ûÃø røÊø
ó Xó Ñ `â N ¬Š a Æ ! c
ì Å Ù•~ {Çg !
Å \¬vZ ë :L L

X1

gzZ

…ç`¿e ^ßu†Ê ¼Î ðoŽe ^ßu†Ê ^ßÛ× ^Ú =²]çÊ (o•^rßÖ] ²] †`¾œ ‚ÏÊ (b憎eœ =Ÿœ
( 1)

X2

!o•^rßÖ]

…ž x¥7… !nÅvZ Xì c
Š â•
Û «„ÃÙ•ä \¬vZ ! ƒ o Vâp ! ƒ Yƒ { Ç M L L

L6µñgzZ ËÙp âZ ª) ƒ ðƒ 6µñgzZ ËÙp {Š c
i Ð Ùp à Zz äƒ 6ãZ%» z ì Å Ù•
ó Xó ( ¶ðƒ 7

Zb
Œ
6u|èŒB‚Æ Vâ›Æ Ù• (6)
è » \¬ ~g!

NQLVM (èmçfßÖ] é†nŠÖ] (Ñ^v‰] àe] !M DME
OPQIOPPVM VèmçfßÖ] é†nŠÖ] (Ý^Ža àe] !N
SQVO (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] (†n%Ò àe] !O

û 80 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

:ì ~z%Ð j Ȭ ]|Ý>Z x Q ~ •^`rÖ] h^jÒ ÅŠzZŠ ! Z ò
( 1)

!…ºçÞö å´†ôfûÎø o×FÂø p†Fmö Ùö]ˆø mø Ÿø äü ³Þ$þ ]* 'ö‚$ vøjøÞø ^ß$Òö ±% •ô^røß$Ö] lø^Úø ^Û$ Öø

ó Xó ì êŠ ð3Š Zƒ *'
gâå 6GÅ yZž¸ D™ ¹ë ‰ƒ ]¯Ù• (SÓ •
á )Z
 LL

«Œ
è » a g—6u|Œ
è B‚Æ l x Z™/ôÆ Ù• ( 7)
:žì ~z%~ gÎ^ßÛÖ] h^jÒ gzZ ˆñ^ßrÖ] h^jÒ ›z ~g g

ä a \ M gzZ ~Š ¸Å kZ à l x Z™/ôä a g—Šp  ðƒ ] Ãz Å Ù•~S Z
 LL
kS Ôå: ðà ÑZz äJ 7{i » i ú Å kZ V;z èY • D â•
Û Y f ( 2)X ðJ 7{i » i ú Å kZ „
(3 )
ó Xó c
[ Ð yˆS dR!$
» yˆS Æ kZ ä a g—a

?H “
 xsS ÁJ{°‡!
ä Ù• ( 8)

å H ~ Ë Æ â kZ Æ a g—xsS ÁJ {°‡!
ä Ù•ž ce ムx¥] !
t
Å ^àè Zz gzZ yZk
Z òŸ Ôxzg „
 å –~ gzŠ ãæ s§ Å k Q ä a \ M Ž
è ä a \ Mž Z
;‰ ‘ ‰
Ü z„q
Z oèƒ
 t ž • Dâ •
Û ~C
Ù i x â Z X¸ ‘ oèÆ xsZ ‹úŠ Ìs§
]oz ›g ÖS { C " a Æ kŠR ‹Zf Å a g—gzZ u|Œ

è B‚Æ Vâ ›Ù•ž Z
[Â I
™Ð ¬ w ‚ {g!
kŠ •z Á ÌÐ ä0
xsS ‹úŠ {°‡!
è R ‰§Zz x Ót X å ;g M @
Xì @
™C
Ù ªÃt•
Û Vc
ú~ g ZŠ™z {oÆ Wæz g ñvŠ gzZ

?VY [ NZ »Üæ }
è iua Æ a ~t‹ó ( 9)

'gŠ kZ sÜX 7]gz¢VZP Å ,Å T Ôì » Ü
ó æ ‹óL§Zz ZuzŠ b§ÏS
ŠzD •Zg Å rz•
Û Æ xsZ gzZ Iƒ Za ]) { C " a Æ Vâ ›~l Z
 ž ì °»

àT ‰
Ü z kZ Â 1 ™ {Üõ » ~t U •
á »B‚Æ Vzg ZŒkäl W
 VŒ Iƒ
è æz g ñž J
NQNO VÜÎ… (MRVO (‚nãŽÖ] †fÎ ‚ß p†m …çßÖ] oÊ h^e (•^`rÖ] h^jÒ (àߊÖ] (•æ]• çeœ DME
PNLVM (äŠËße knÛÖ] Ø✠oÖž oÃßm Øq†Ö] h^e (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (xnv’Ö] (p…^íe !M DNE
MPLSVO (o•^rßÖ] lçÚ h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (xnv’Ö] (p…^íe !N
RQRVN (é‡^ßrÖ] o× †nfÓjÖ] h^e (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (xnv’Ö] (Ü×ŠÚ !O
MTTVO (p…^fÖ] xjÊ (oÞ¡ÏŠÂ †ru àe] DOE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 81 ü

ð^Û×ÃÖ]

³
è gzZ \zQµ è³ Q X å #aŠ » ó[Â I
H [ NZ a Æ ]ó » ó[õL
è R LÌ{z Š

a g—% ñ0
µZñsîÆ ~t èÄä VÍß V†gŠ X™

M Ð [õ ‰
Ü z kZ ~ 6U
µ
g mÐ bDÆ `g •
z kzR ¹R Ì{z Ô¶à ™³ Å xsS ÁJ6kŠR „
è ŠÆ

èI R LáZz p
X¸ „ ó[Â

t ?å H :
 » u’ãZZ o¢ãZ gzZ ÏŠ â M ¢ âZ Å yZ a Æ xsS ž ì t wZÎ
| 7}™E
Æ a g—~ gS z ]Zg ÂÐ „ ¬ ä VrZž å Yƒ H gzZ ZÎÆ kS :

~ yZyÆ óÖLä VrZ Î !¸ •Zz Ð ]â ´ Å ª
‚§ z ]t Å a \ M {z gzZ Ô¸ Çg
a g—7Z gzZ 劎ñ Õ
» yZZ Ð „ ¬ ~ }i Å VŽ Z'
× X ÂÅ ]g c
i Å a g—Z

M Ð y•
á Ñ
è gzZ x £Æ
b§Ål §ñä VrZèÑq Ñ ä™x » a Æ uÆ xsS ~ Ü
ó æ L™0 yÇÒúgzZ Y ÁÆ
a \ M gzZ ñ M á yZZ „ F
 gzZ Ù Š à a \ M {z Ô ¶‚ ’

‚ 9 Š » ] Z7xvŠ 7Z „ : gzZ ¸ @•
á vÆ ` Zc^
ƒ } •Ã0
eÂ:
è {z : Ôå ¬Š @
X ðƒ 7‚xk!
ÃWæz g ñ D ¶xÃ[Â I
è R Ž D ~g Zû 6f gzZ ~g Çi ‚ ¯+Z X å Zƒ

i R ˆ žt Š ZeX ~Š ™ qzÑ *
™g Zû {Zg Å æ M Å a \ M „ IÐ Üæ ‹ó ä VrQçO
ÁJ~ yZ c
Í X¸ „ ó[ Â I
è R L¬ }g ‚Æ }g‚ Ì{z ñB gó »R L l x Z™/ôŽ ]ó
l §ñgzZl Ì~ Ì‚ÎgzZ }iu kZ gzZ ¶{Š c
i ÚÅ VzuzŠ Ég gzZ ¢
 & ~Š ã
Å xsZ

HÉÃ}iu kZ Ð zz ÏS X¸ {Š c
i ] *
kZ Æ äÑ yZZ 6a ~·ª
è ‚§ ÚÅ

t•
Û ~ Š Z®gzZ g ëg Å xsS ÁJÆ VÍß ~Üæ gzZl ( 10)

KZ ä a g—ž ì Y Y c
Î ÌV- {i Z0
Z » t•
Û ~ [Â èI R gzZ Wæz g ñ x ¬
xsZ ‹úŠ •z Ìk'
13Æ ˆ Æ ]t È´S gzZ ¸ }g Z¦
~ 6l k'53Æ©‹§

žZ
 ñƒ xsZ ¶$ IŠ Z•
Û RZ
Zi ¼ Ð ( 300) Î & ~ Ë Æ kZ X¸ ñâ •
Û sÜ~
X Zƒ ~ äâi ÏZ Ìg¼» ]Z7xe
.
a Æl ì
 ( ~ ~ó 8 ª) w‚ ,^ M Æ Üæ ‹ó @'Æ kS
è a g—Z
Ð kZ X ¶_ ƒ ( 10ý 000) g ZD
Ù kŠ Š Z® Å/ôg • VY áZz ä M B‚Æ a \ M ÂñÑ p=
©Â Òo ~ Wæz g ñx ¬ž ì t zz ~Š ã
Å kZ X • M
 N Š t•
Û » g ëg Å xs Z ÁJ\ M

ÃxsZ è+Š 7Z X¸ ”
 ¹R ÌÆë S ‹xgzZ kz Ôª
‚g z ]t b§ÏS ;¸ ³#„Æ
gzZ ]Zg¦x Ó yZ [Â I
 ‰ C7*
™gˆV‹v g Z¦
g ZØŠ Ï ¹ a Æ ä™ wJ
è Rž Z

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 82 ü

ð^Û×ÃÖ]

Z sÜ^z»g ~(Å yZ ~ {Zg Å yZZ X¸ Ìb‡6gî àß Q gzZ ¸ ‚ Ù [pÐ ] x
q

V- œŠp {z èÑq ¸ ñƒ _¬Ð ³• Z ´ ñO Æ LZuZ µ a g—ž ¶t {z gzZ ¶
Å „ a \ M hFÅ yZ Q X¸ ñƒ a Æ a g—„ Š !
M ~Ü
ó æLàáZz VzgLkZ Ô¬
wÎgž ¬Š Z
 X åg OZÉ å: g ïZ ðà ¹R 7Z X ‰_ ƒ Ág Ð *™ ~ g OZ Æ æ M
‰ M Ð ³• Z µ É Ô ñ M 7Ð LZuZ µ ¸ ³Ð ]æ Šp {z a Æ XÔ a Vâ ²Z y
M

x ¬ Ì[ Z X ‰ 0 ðñ¯
 !
Æ T#
Öè s FgzZ ‰ƒ •
Û »¯
 !
Æ Š Áz Š #vß F •
Û ¼ : ¼ » b§ kZ yxgŠ Æ •
Û » ! Â gzZ uæz •
Û»
èI R Ð zz Å T ì M ÃÚ Š gz¢t•
~) X • Dƒ {Š c
i ~ « £Æ ]4x ÓvŠ ]*
kS Æ xsS ÁJ~ Vím<!

{Š c
i ~ K]Zg¦ ~Š ã
Æ xsZ 7Z èY ( Xì H½//ŠgzZ {@x » | kZ Šp ä

» xsZ ™ h Äʤ
Å V®c
ì Cƒ k

Š Å äVQ {Š6» ~¸" gzZ ª
˜ sÜÔCƒ 7~g ZØŠ
¢ ~ « £ Æ g ñvŠ Ýzg Å yZZ ~ Vߊ Æ y Z Xì Cƒ k

Š Å ä3Š {n ]gzp ÝZ

Ø<Zè x ÓvŠ ~ Ví ÂñY H: Ziñ » bÑ Å xs Z ÁJ~ *™ ~g7 žì zz ¸ Xì CY M
Xì $
Ë Y ª|Å„Å <
Ø Zè ò AS )gzZ ò AS Ð t•
Û ÏZ Xì {Š c
i }~ « £Æ

¦½ S q
Z ÃVâ ›gzZ Š· ä a g—)gf ÆÜæ ¾ x
Ð ( 11 )

Оg I <
è kZ Å

c
Š ¯ z » ]uz

a x™ Z Ñ g—{ i Z0
Z gzZ q
Z » t•
Û ~ [Â èIR)gzZ [Â I
è R

Ž ÂÔH—q

è Ñ7Z gzZ c
â•
Û {@çÐ [ èI R ˆ ÆÜæ ‹ó ä a \ M Z
 ž ì @
ƒÌ
X ñâ •
Û 7ZŠ Z a Æ Wæz g ñ! Â) L{z ¸ ñZz™k

’a Æ yZ ] Ü
Ô~ ó Ù]çÚ¢] h^jÒLtæi 0 qx âZ gzZ xs0 ̇D1Z x â Z Ô~ ó é†nŠÖ]Lt GZ 0Z x â Z
5;XgÅZ Ô~ ó é†nŠÖ]Lx ÷ 0Z
èm]‚fÖ]LM 0Z ƒq Ô~ ó †$¢] áçnÂLkÜZ ¦0Z Ô~ ó ÌÞ¢] šæ†Ö]L öÐG

Ô~ ó ……‚Ö] †%ÞL dZ 0 gµx â Z Ô~ ó èm^`ßÖ]L ~g4Z |ÑZ 0Z Ô~ ó èm^`ßÖ]L ~k

‡Z Ô~ ó èm^ãßÖ]æ
•x âZ Ô~ ó èÚ„Ö] Øaœ Ý^ÓuœL ²Z 0Z Ô~ ó Ùç׊ÛÖ] Ý…^’Ö]LŠ 0Z Ô~ ó h^fÃÖ]L 㸬Z

—Lä õg @
z§[R x Ó nºR Ô~ ó oÞ¡_ŠÏ×Ö ga]çÛÖ] |†•L ã‡gi x âZ Ô~ ó pF†fÓÖ] àߊÖ]Z
vŠ gzZ ~
òC
Ù i [Þ 0Z x â Z Ž Ôì H e
Zzg Uzb
gzZ U¿c
B‚ Æ ùï» Ã ó( Š· Ò@ç) Üæ
Xì ~z%B‚Æ t§ FÐ

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 83 ü

:Vƒ±5 p ÖZ k¶Z Æ—
ó LkS

ð^Û×ÃÖ]

èßm‚ÛÖ] äÚ‚ÏÚ (^a•çãm äj•]çÚæ h†%m Øaœæ ànßÚ©ÛÖ] àne a ²] Ù牅 h^jÒ ]„a
àønû eø (a ²] Ù牅 oùfôßùÖ] ‚õÛùvøÚö àûÚô hº^jøÒô ]„øaF Vh^jÓÖ] ]„`e gjÒ a ²] Ù牅 ᜠý

‚øaø ^qøæø (Üû `ö Ãø Úø Ø$ vøÊ (Üû `ôeô Ðøvô×øÊø Üû `ö Ãø fôiø àûÚø æø (h†ô%ûmø Øôaœæ •õmû†ø Îö àûÚô àønÛô×ô ŠûÛö Öû]æø àønßôÚô ©ûÛöÖû]
( 1)
!Œô^ßùÖ] áôæ•ö àûÚô 麂øuô]æø èºÚù ]. Üû `ö Þùž (Üû `ö Ãø Úø

kS ÌÊ· gzZ ì Îâ Æ [õ I
è R gzZ Ýñˆ Æ æ M Üæ Å a vZ wÎg {@çtL L
z) k

’~g2Š Ð s§ Å a ·wÎg gzZ Ñ Æ vZ t ' Xì Š
H ï•
á ~ •r Ò@ç
Æ yZ gzZ Vƒ ,@
Æ yZ Ž ì Îâ Æ VÍß yZ gzZ [õ I
Û È*
›{@çt Xì (m
z*Š
è R gzZ ÷Œ
ó Xó • #
Ö Q „q
Z ZÎÆ VÍ߆ ™ïƒ
 t XBz~ k
 {Z_Æ yZgzZ N Yƒ ï•
á B‚
:ì H e
Zzg ÌV- z ðZ’Z ä t GS 0Z x â Z

Üa†Îœæ (Üa‚a^Âæ •ç`m änÊ Åø•]æø (…^’Þ¢]æ àm†q^`ÛÖ] àne ^÷e^jÒ a ²] Ù牅 gjÒ
!Üãn× ½†j•]æ (ÜãÖ ½†•æ (ÜãÖ]çÚœæ Üãßm• o×Â
àÚ ànÛ׊ÛÖ]æ ànßÚ©ÛÖ] àne ofßÖ] ‚ÛvÚ àÚ h^jÒ ]„a (Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ²] ÜŠe
( 2)

!Œ^ßÖ] áæ• àÚ é‚u]æ èÚœ Ü`Þž !ÜãÃÚ ‚a^qæ Ü`e Ðv×Ê Ü`Ãfi àÚæ (h†%mæ •m†Î

•r Ò@ç kS ÌÊ· gzZ Ô– {@ç q
Z y xgŠ Æ g »R gzZ + `
' ä a vZ wÎg L L
6( ~Š Zi M Å ) wZñR z g !
zg » gzZ +Š Æ y Q 7Q gzZ ;c
¯ {@ç è& •
Û ( {°‡!
) 7QgzZ Hq
Ñ~

X HÈ0
7Z » _ ZщgzZ 3â _ ZѼ Å yQ gzZ X 3g g ZŒ
Û '

qZ Ð +

Y Å a ·9t Xì ÑZz äâ •
Û 3g u " y !
$e
.Ž qzÑÐ x *
Æ vZ L L
yS ~ k
 gzZ A ™ M Ð yS Ž Îâ Æ VÍß yQ gzZ Ëz ÝñÆ [õ z ÷Œ
Û ì )*
Ç

OUOVM (Ù]çÚ¢] h^jÒ (ämçrÞ‡ àe ‚nÛu !M DME
OUOVM (Ù]çÚ¢] h^jÒ (Ý¡‰ àe ܉^Î ‚nf çeœ !N
PUSVN (èmçfßÖ] é†nŠÖ] (Ý^Ža àe] !O
NNPVO (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] (†n%Ò àe] !P
PUSVN (èmçfßÖ] é†nŠÖ] (Ý^Ža àe] !M DNE
MLRVT (p†fÓÖ] àߊÖ] (oÏ`ne !N
NNPVO (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] (†n%Ò àe] !O

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 84 ü

ð^Û×ÃÖ]

ó Xó ZÎÆ VÍ߆ Ô• #
Ö Q„q
Z ™ïƒ
 t X • ñƒ q
ÑB‚Æ

I
Û ä a g—„ ~ Y Z’Z Å èËnv’Ö]
è RB‚ Æ Ëz ÝñÆ [õ èIR gzZ ÷Œ
VMgzZ ¸ ‰ 0 ~Š ŽZ gzZ ™Æ V⛎ c
â•
Û •rï
á ÌÃbDy QÆ ( Š·) [Â
è •
›· gzZ g »R z +`
' x Ó yZ X å 1 ™Ç » ä™ k
 ™ ïB‚ Æ Vâ ›~ Üæ » Ê ä

B‚ Æ s
 ZÜgzZ ðâ•
Û úÅ x ¸gzZ ]uz ¦½Z q
Z ª ó#
Ö Qq
ZL ä a g—™ 5 Ã [õ
:c
â•
Û y´Z

!Œô^ß$Ö] áôæû •ö àûÚô 麂øuô]æø èºÚ$ ]. Üû `ö Þ$žô

ó Xó • x ¸q
Z ƒ
 t ™ hgÃVÍ߆L L

麂u]æ èºÚ]. à Vß Zz äƒ : q
Ñ ~ Š ŽS z *Ò@ç kZ gzZl W
è æz g ñ ä a \ M
X c
Š w ïÐ

]c
Zzg gzZ +Š LZ LZ 7Z gzZ ñZrx *
Æ bD q
Ñ~ ó{u Zz #
Öè Q Lä a \ M Q
:Vƒ±5 ]ZŠ •
á g S z ]ÜŒ ZÆ a \ M ~ KkS X ñâ •
Û g›™ x ©R ñƒ n
g g ZŒ
Û '6

áæ‚Ëm Üaæ (oÖæ¢] Üã×Î^ÃÚ Üãßne áøç×öÎø^Ãø jømø (Üû `ôjôÂø ^e…ô o×FÂø •õmû†ø Îö àûÚô áøæ†ö qô^`ø ÛöÖû] þ
!ànßÚ©ÛÖ] àne ¼ŠÏÖ]æ Íæ†ÃÛÖ^e ÜãnÞ^Â
^`ø nø Þô^Âø p‚ôËûiø èõ Ëøñô^›ø ØùÒöæ (oÖFæŸ. û] Üû `ö ×øÎô ^Ãø Úø áøç×öÎø^Ãø jømø (Üû`ôiô^Ãe… o×FÂø Íõçû Âø çßöeøæø þ
!àønßô Úô ©ûÛöÖû] àønû eø ¼ôŠûÏô Öû]æø Íôæ†ö Ãû ÛøÖû^eô
^ãnÞ^ p‚Ëi Ü`ßÚ èËñ^› ØÒæ (oÖFæ¢] Üö `ö ×øÎô ^Ãø Úø áç×Î^Ãjm Üû `ôiô^Ãe… o× t…ˆíÖ] çßeæ þ
!ànßÚ©ÛÖ] àne ¼ŠÏÖ]æ Íæ†ÃÛÖ^e
^`ø nø Þô^Âø p‚ôËûiø Üû `ö ßûÚô èõ Ëøñô^›ø ØùÒöæø (oÖFæŸ. û] Üö `ö ×øÎô ^Ãø Úø áøç×öÎø^Ãø jømø (Üû`ôjô Âø ^e…ô o×FÂø éø‚øÂô ^‰ø çßöeø æø þ
!àønßô Úô ©ûÛöÖû] àønû eø ¼ôŠûÏô Öû]æø Íôæ†ö Ãû ÛøÖû^eô
^`ø nø Þô^Âø p‚ôËûiø Üû`ö ßûÚô èõ Ëøñô^›ø ØùÒöæø (oÖFæŸ. û] Üö`ö ×øÎô ^Ãø Úø áøç×öÎø^Ãø jømø (Üû `ôjôÂø ^e…ô o×FÂø ÜõŽøqö çßöeøæø þ
!àønßô Úô ©ûÛöÖû] àønû eø ¼ôŠûÏô Öû]æø Íôæ†ö Ãû ÛøÖû^eô
^`ø nø Þô^Âø p‚ôËûiø Üû `ö ßûÚô èõ Ëøñô^›ø ØùÒöæø (oÖFæŸ. û] Üû `ö ×øÎô ^Ãø Úø áøç×öÎø^Ãø jømø Üû `ôjôÂø ^eø …ô o×FÂø …ô^rùßùÖ] çßöeøæø þ

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 85 ü

ð^Û×ÃÖ]

!àønßô Úô ©ûÛöÖû] àønû eø ¼ôŠûÏô Öû]æø Íôæ†ö Ãû ÛøÖû^eô
^`ø nø Þô^Âø p‚ôËûiø èõ Ëøñô^›ø ØùÒöæø (oÖFæŸ. û] Üû`ö ×øÎô ^Ãø Úø áøç×öÎø^Ãø jømø Üû `ôiô^Ãe… o×FÂø Íõçû Âø àôeû æ†ôÛûÂø çßöeøæø þ
!ànßô Úô ©ûÛöÖû] àønû eø ¼ôŠûÏô Öû]æø Íôæ†ö Ãû ÛøÖû^eô
^`ø nø Þô^Âø p‚ôËûiø Üû `ö ßûÚô èõ Ëøñô^›ø ØùÒöæø (oÖFæŸ. û] Üû`ö ×øÎô ^Ãø Úø áøç×öÎø^Ãø jømø Üû `ôjôÂø ^eø …ô o×øÂø kônfôßùÖ] çßöeøæø þ
!àønßô Úô ©ûÛöÖû] àønû eø ¼ôŠûÏô Öû]æø Íôæ†ö Ãû ÛøÖû^eô
^`ø nø Þô^Âø p‚ôËûiø Üû `ö ßûÚô èõ Ëøñô^›ø ØùÒöæø (oÖFæŸ. û] Üû `ö ×øÎô ^Ãø Úø áøç×öÎø^Ãø jømø Üû`ôjô Âø ^e…ô o×FÂø Œôæû ]* çßöeøæø þ
( 1)
!àønßô Úô ©ûÛöÖû] àønû eø ¼ôŠûÏô Öû]æø Íôæ†ö Ãû ÛøÖû^eô
™ïë !
· yp LZ gzZ Ð Vƒ ( g ZŠ î%O£ ) 6î LZ á Zz ä M Æ ™ ]óÐ ~ ÷Œ
Û LL
™}Š tÆ Šp à ~{ LZ B‚Æ s »S z w° gzZ n b!
yxgŠ Æ VëñgzZ Ð , ™ H ZŠ Z
XÐ N Zr

gzZ Ð , ™ c
Š ™ïë !
· yp LZ .‚ ø
è gzZ Ð Vƒ ( g ZŠ î%O£ ) 6î LZ sú´ gzZ L L

XÐ N Zr™}ŠtÆŠpà ~{ LZB‚Æ s »S z w°gzZ n b!
y xgŠ Æ Vëñ

gzZ Ð ,™ c
Š ™ïë !
· yp LZ .‚ èø
 gzZ Ð Vƒ ( g ZŠ î%O£) 6î LZ `g•
´ gzZ L L
XÐ N Zr™}ŠtÆŠpà ~{ LZB‚Æ s »S z w°gzZ n b!
y xgŠ Æ Vëñ

gzZ Ð ,™ c
Š ™ïë !
· yp LZ .‚ èø
 gzZ Ð Vƒ ( g ZŠ î%O£) 6î LZ {°‚´ gzZ L L
XÐ N Zr™}ŠtÆŠpà ~{ LZB‚Æ s »S z w°gzZ n b!
y xgŠ Æ Vëñ
I
g8
gzZ Ð ,™ c
Š ™ ïë !
· yp LZ .‚ èø
 gzZ Ð Vƒ ( g ZŠ î%O£ ) 6î LZ ê E´ gzZ L L

XÐ N Zr™}ŠtÆŠpà ~{ LZB‚Æ s »S z w°gzZ n b!
y xgŠ Æ Vëñ

gzZ Ð ,™ c
Š ™ ïë !
· yp LZ .‚ ø
è gzZ Ð Vƒ ( g ZŠ î%O£ ) 6î LZ g •´ gzZ L L

XÐ N Zr™}ŠtÆŠpà ~{ LZB‚Æ s »S z w°gzZ n b!
y xgŠ Æ Vëñ
OUPVM (Ù]çÚ¢] h^jÒ (ämçrÞ‡ àe ‚nÛu !M DME
OUPVM (Ù]çÚ¢] h^jÒ (Ý¡‰ àe ܉^Î ‚nf çeœ !N
PUTIPUSVN (èmçfßÖ] é†nŠÖ] (Ý^Ža àe] !O
MLRVT (p†fÓÖ] àߊÖ] (oÏ`ne !P
NNQINNPVO (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] (†n%Ò àe] !Q

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 86 ü

ð^Û×ÃÖ]

,™ c
Š ™ïë !
· yp LZ .‚ èø
 gzZ Ð Vƒ ( g ZŠ î%O£ ) 6î LZ sú0 z/´ gzZ L L

XÐ N Zr™}Š tÆŠpà ~{ LZB‚Æ s »S z w°gzZ n b!
yxgŠ Æ VëñgzZ Ð
4E
&´ gzZ L L

gzZ Ð ,™ c
Š ™ïë !
· yp LZ .‚ ø
è gzZ Ð Vƒ ( g ZŠ î%O£ ) 6î LZ ïGG3E

XÐ N Zr™}ŠtÆŠpà ~{ LZB‚Æ s »S z w°gzZ n b!
y xgŠ Æ Vëñ

gzZ Ð ,™ c
Š ™ ïë !
· yp LZ .‚ èø
 gzZ Ð Vƒ ( g ZŠ î%O£ ) 6î LZ kzR ´ gzZ L L
ó Xó Ð N Zr™}ŠtÆŠpà ~{ LZB‚Æ s »S z w°gzZ n b!
y xgŠ Æ Vëñ

• x ¸q
Z ™ïB‚Æ Vâ ›Š·ž yâ •
Û » a g— ( 12)

gzZ $ö6kS Ôì m» b ˜S Å ó é‚u]æ èÚœL ˆÅ yÒ ~ qzÑÆ—
ó LJ
V ˜

:• X w¸zŠ Æ ð¨¸

Š· ž Z
 Ôì Zƒ wES a Æ/ôg »R z +`
' sÜÂt ._Æ ÙçÎ Ôm]

Ö Qq
#
Z L™ ïB‚Æ Vâ ›a Æ yZ Ð zz kZ Ô• ñƒ q
ш ž²¼ ~ {@ç kZ
Xì c
M {g !
zŠ ™^Ð M ~—ÏS ™f » äY 0 ó®
 )ª

a Æ g »R z +`
' ¹R b ˜S Å ó é‚u]æ èÚœLž P C
Ù ._Æ ÙçÎ c†‰æ•

c
â•
Û †ŸS » ]ÜyZ Z
 6x £ ÏS 1ì ˆÅ wES

!麂u]æ èºÚœ Ü`Þùž (Üãö Ãø Úø ‚âø ^qøæ ÜãÃø Ú ØvÊ Üãe Ðøvô×Êø ÜãÃø fôiø àûÚø æ

t ÒS B‚Æ yZ gzZ Åg (S kZñB‚Æ g »R z + `
'~ g2Š è°Z ¸yS Ìä TgzZ L L

~g ZŠ )f Å ä™ k
 ™ ïB‚ Æ yZ a Æ q Ê Æ Üæ è„
 c
g gzZ Š
0 ™ » yZ gzZ H
ó Xó ‰ 0
g ZŒ
Û Î½S ª #
Ö Qq
Z ™ïƒ
 {z ÂX à ™wJ
ñƒ {@ç èq
Ñ VZi R ˆ { Zp D 6_ ZÑ 4Z ÌŠ· b
è DŽ )g f Æ ] Ü °ŸS yS Î

ÐZ X ‰ 0z òi Ñ » ó é‚u]æ èÚœLÏS !õÑ Ì{z ‰ 0 ™Æ Vâ ›gzZ ¶ —&
ÛD
è •
‚Ÿ » WÂL ä a g—èY • ë ( extensional application) t : S V » ¬Ë

Æ ( g »R z + `
') [õ z ÷Œ
Û È *
›Ð izg ¬ „ Šp  ó( principle of extension)
ž a kZ X á
7„ t : S z pðà » ó]Ü °ŸS yZ L:gz X å c
Š Z•ñƒ D Zz™ {@ç yxgŠ

Æ óËz ÝñÆ [õ z ÷Œ
Û c
g »R z +`
'L  {z • y ›sÜŠ Z%Ð ó é‚u]æ èÚœL¤
Z

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 87 ü

ð^Û×ÃÖ]

Å {)z {@ç gzZ yz¬ ¦ÃŠ Ôt ÒS Ô kZñ † ž ì t w ZÎ [Z X ‰ M }g ‚ Æ }g ‚ g0
Z
èY • M
 ƒ „ Ëz Ýñi R) {zž ì C
Ù ª s ™ ?• „g Y èa Æ ]4 Á _ ZÑ
X ,™ Zg7 Ã_ ZÑyS Ž ì $
Ë ƒ „ a Æ VzuzŠ {z  Wˆ {g gzZ Ôñƒ & •
Û ÝZ Ây ›

Ö Qq
#
Z ™ ïB‚ Æ Vâ › » ( [ Â I
è R ) Š· % } 7~ c kS Üa^i

Å c z b`
6x £ ¬ a kZ Xì Š
M šZÜÐ µ Z m{g•6x £ }uzŠ *
Y c
¯ (®
 ))
Æ V⠛Рµ Z Ê· V˜ < ±5 ]g „ Å x £ }uzŠ Æ —
ó L[Z X Sg 7„ ~
q

:Vƒ±5 Ì]Üt ‰ ñZ•Æ a g—~ Ü
ó æ—LXì ;g Y c
ŠgZŒ
Û#
Ö Qq
Z ™ 5B‚

Üû`ônÖô]çø Úø (Üû`ö ßöm•ô ànû Ûô×ô ŠûÛö×ûÖôæø Üû `ö ßöm•ô •ô ç`ö nø ×ûÖô (àønßô Úô ©ûÛöÖû] ÄøÚø èºÚù ]. Íõçû Âø oßôeø •ø ç`ö mø áùž
( 1)

!Üû `ö ŠöËöÞû*]æø

a Æ Š· 1• D Y bŠ g Z Œ
Û#
Ö Q „q
Z ™ ïB‚Æ Vâ ›Ôsúµ ›· — " L L
VâzŠ gzZ Ð Vƒ ï•
á ÌŠp {z ~ äƒ #
Ö Q X CZ » y Z a Æ Vâ ›gzZ ǃ + Š CZ » yZ

ó Xó Ìà ZñÆ ] 4

•g Èg » 6+Š : Ç Z]
LZ LZ ] 4 VâzŠž ì ˆ ~Š â•
Ûs
 Ÿz Å ]!
kS VŒ

ï » Š· gzZ Vâ › c
Í X ǃ 7úâ %R ðÃ~ äƒ óx ¸ª #
Ö Q Lq
Z 7Z ŠŽ z!
Æ kZ 1Ð
7Z •´Š : Ç Z]
» y Z „ : gzZ ì @
™ bzêÕ´Š LZ LZÆ yZ Â: *
ƒ#
Ö Qq
Z ™
Xì Âzg Ð •gÆ 0 #
Ö Qq
Z gzZ ¦½S ˆ q
Z

a kS Xì 7ng ¬ ðÃÐ g¦Æ äƒ0
ó è#
Ö Q LÆ Vâ › » a ~t Èâ•
Û kS
ÆÜ
ó æ ¾x
Ð LZ
 gzZ ÔåÐ g ±S ~Š NS gzZ çÔ´Š {z  Š
c
Š gZŒ
Û ó#
Ö Qq
Z LÃVâ ›Z
ž

gzZ Y • ÔÏ( p» kZ Â c
¯ z » ó( ®
 )) #
Ö Q Lq
Z ™ 5 Ê· gzZ Vâ ›ä a g—)g f
àLgzZ ó( constitutional nationality) è¸ ñ
e
 M L Ð ÏS X å ]uz gzZ νS ¦ÃŠ
I
Ì‚Î D éG
¨3ÅZ M ä a x™ Z Ñ g—6Y ¯ Å ¬ÏS gzZ ì c
M ~ ŠŽz g¦ » ó( citizenship)
E
interfaith ) ~gZŠ Zzg <
Ø Z å)ÅZ Î a Æ *™ Å ` M Ž Ôì ¿g Š ã
Å ( multicultural society)
ÝR Xì ˆ0 :%z {ÎQ a Æ ( peaceful

%NLgzZ ( tolerance
co-existence) ób!
} ’ ðR æF

PUUVN (èmçfßÖ] é†nŠÖ] (Ý^Ža àe] !M DME
OUPVM (Ù]çÚ¢] h^jÒ (ämçrÞ‡ àe] !N
NNQVO (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] (†n%Ò àe] !O

û 88 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

ÂÆ ànßÚ©ÛÖ] àÚ èÚœ ñO Æ ànßÚ©ÛÖ] ÄÚ èÚœ ] ¸ » ~t èg
u ~ ^Z ] é<X&OQ gzZ gŠ r

Xì Zƒ e
Zzg ÌB‚Æ

:ì ð M V- ]g „._Æ e
Zzg kS

ànßÚ©Û×Öæ (Üãßm• •çãn×Ö (ànßÚ©ÛÖ] àÚ èºÚœ ÜãŠËÞœæ ÜãnÖ]çÚæ Íõç oße •ç`m áœ
( 1)

!Üãßm•

gZ Œ
Û z„ »#
Ö Q Å yëñ ( c
Í ) ™ ïƒ
 à ZñgzZ kÓ] Æ yZ Ôsúµ ›· — " L L
ó Xó +Š CZ » yZ a Æ Vâ ›gzZ ǃ + Š CZ » yZ a Æ Š· %Z X • DY bŠ

p» ànßÚ©ÛÖ] àøÚô èºÚù œ Íõç oße •ç`m áùž ( 13)
0 ̇D1Z x âZ ~ yZ Ô• K e
Zzg p ÖZ Æ ànßÚ©ÛÖ] àÚ èºÚœ ä g
u z§[R X
Ä
A
ò •Z ö ¬Z Š- 0 ·x âZ gzZ ~g4Z| ÆI Z 0Z x â Z Ô! ÆH Z ŸZ 0 gµx â Z Ôtæi 0 qx âZ Ôxs
X • ï•
á vŠ gzZ

•rz {@ç kZ Š· gzZ y›ŠŽ z!
Æ äƒ Z]
Z]
<
Ø Zèž ì t p» ]g „ kS
yzç Ôƒõ b§ kS Æ }uzŠ q
Z VâzŠ : X • ‰ƒ #â Å Š Z•
Û RÆ #
Ö Q„q
Z )g f Æ
ä Š ŽS b!
Æ yQ ÎX • Dƒ a Æ }uzŠ q
Z Š Z•
Û RÆ #
Ö Q„q
Z ‰Ð Vƒ g ÇŠæ gzZ
Xì c
Š hŽ b§ÅŠ Z•
Û RÆ ®
 )„q
Z ~ : M 7Z
u[R p » ànßÚ©ÛÖ] àøÚô èºÚù œ Íõç oße •ç`m áùž ]ÜÆ a x™Z Ñ g—ë [Z
g
X • D™x¥Ð
KZ \ M X • f
 w¸ » ( | 606x ) ~g4Z |ÑZ 0Z x â Z ¬ Ð ƒ
 ë ~ e kZ
:• ˜ ~ ó †$¢]æ &m‚vÖ] gm†Æ oÊ èm^`ßÖ]L[  szc

àneæ (Üãßne ÄÎæ p„Ö] x×’Ö^e ÜãÞœ V‚m†m !ànßÚ©ÛÖ] àÚ èÚœ Íç oße •ç`m áž VänÊæ
( 2)

!é‚u]æ Üãm‚mœæ ÜãjÛ×Ò (ÜãßÚ èÂ^ÛrÒ ànßÚ©ÛÖ]

NRO VÙ]çÚ¢] h^jÒ (Ý¡‰ àe ܉^Î ‚nf çeœ !M DME
NQ VN (†$¢]æ &m‚vÖ] gm†Æ oÊ Ðñ^ËÖ] (p†ŽíÚˆÖ] †Û àe •çÛvÚ !N
SSVM (ÜnÛÖ] ÄÚ éˆÛãÖ] h^e (†$¢]æ &m‚vÖ] gm†Æ oÊ èm^ãßÖ] (†n$¢] àe] DNE

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 89 ü

ð^Û×ÃÖ]

yZ Ž )g f Æ *kS ž ì t p » ó• ï•
á „~ #
Ö Q Å Vëñsúµ ›· — " L L

Å®
 )q
Z „ Å Vëñ[ Z {zž ì ð0
g ZŒ
Û t w Å Š· Ôðƒ µZz yxgŠ Æ VëñgzZ Æ
ó Xó ǃ g¦÷z w ¸„ q
Z ÷z w¸ » VâzŠ X • b§
{z¤
ZuzŠ Âì @
™ {°z Ð \ c
x ¸Ë {z¤
q
Z ðÃÐ ~ y Z ¤
Zž ì t x| » kZ

Ã Ë {z¤
q
Z ðÃÐ ~ yZ ¤
Z gzZ ƒ H ä ÏS Šp {°z {z c
Í X ǃ È0
b§ ÏZ » }°z kZ Ì
ËÐ ~ yZ ¤
Z Xƒ ¿g }Š „ ä ÏZ { C {z c
Í X ǃ È0
b§ ÏZ » {C kZ ZuzŠ Âì êŠ { C

Å VâzŠ b§ÏS X Ç}™g¦s Ü LZ Ãx ZŠZ kZ Ì{z¤
ZuzŠ Âì @
ƒ x ZŠS ðÃs ÜÆ q
Z
ÅŠ Z•
Û RÆ ®
 )„q
Z VâzŠ y›gzZ Š· Ð ` M nºZ X q
Z Ì¿#gzZ σ q
Z Ìe
×

XÐ Vƒ g¦ b§

~ ó gñ]†ÇÖ] Ù]ç› |†• oÊ gÖ^_Ö] Ù^ßÚL[  ~uzŠ KZ ä ( | 606x ) |ÑZ 0Z x â Z

:• ˜ {z Xì H yÒ Ð ,h
'
× p¸ Ì

àneæ Ü`ßne ÄÎæ p„Ö] x×’Ö^e Ü`Þœ V‚m†m !ànßÚçÛÖ] àÚ èÚœ Íç oße •ç`m ážæ VäÖçÎ
àÚ èÚªÒ (ànßÚçÛÖ] æ‚ o× é‚u]æ ànßÚ©ÛÖ] ÄÚ Ü`nÖ]çÚ p‚mœæ Ü`m‚mœ l…^’Ê (ànßÚçÛÖ]
( 1)

!&ÓßÖ]æ ‚`ÃÖ] ˜Ïße Ü$œæ Ü×¾ àÚ Ÿž (Üãßm• ðŸ©ãFÖæ Ü`ßm• ðŸç`Ö áùœ Ÿž (ànßÚ©ÛÖ]

žì t p » D Ð
ó Vƒ g¦®
)q
Z „ Ð ~ Vëñsúµ ›·LD Š •
á g Z Æ a g—L L

yZ gzZ kÓÆ àZñÆ yZ gzZ kÓÆ ]4 VâzŠ yZ ~ Ë Æ •r b!
Å Vâ ›gzZ Š·
„q
Z s ÜÆ ( ì Yƒ s§ Ål W
á S ) V7Š Æ Vâ ›‰
Ü ¤ z ] ¸Å ƒ

è æz g ñ {g •
(#
Ö Q) ®
 ) „ Å Vëñ c
Í ÌŠ· ¯
 !
Æ ]uz îG
00_Ig kS gzZ ì ˆ0 ]uz gzZ ]¸¦½S
X +Š CZ a Æ Š· gzZ Ç ìg g Z Œ
Û '+Š CZ a Æ Vâ›žÆ kZ ñZÎ ÔÐ Vƒ g¦z »

ó Xó ƒ : >% » yZz° z ÕgzZ ~igz s Ü Å {@ç kZ & •
Û ðêÆ

ô=Åp†ŽíÚ‡ )´

&
IE
yÒ B‚Æ p ÖR yS ~ ó †$¢] æ &m‚vÖ] gm†Æ oÊ Ðñ^ËÖ]LÌä ~ çlBi)´ ÃpÏS

:ì H

MTOVM (…^’Þ¢]æ •m†Î h^jÒ &m‚u (gñ]†ÇÖ] Ù]ç› |†• oÊ gÖ^_Ö] Ù^ßÚ (†ôn$¢] àe] DME

û 90 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

Ü`jÛ×Ò áùœ oÊ Ü`ßÚ èÚù ªÒ ànßÚ©ÛÖ] àneæ Ü`ßne ÄÎ]çÖ] x×’Ö] gfŠe Íç oße •ç`m
( 1)
!‚`ÃÖ] ˜Ïße Ü×ø¾ àÚ Ÿž ^`Ö^nu o× Ü`ßÚ èÎ†Ê ØùÓÊ àm‚Ö] ^ÚªÊ !Üaæ‚ o× 麂u]æ
X • ‰ ƒ #â Å { Æ „ #
Ö Q Å yZ ¯
 !
Æ •rB‚ Æ Vâ ›súµ ›·L L
ÎÔnç » +Š Š
{g X q
Z Ìg Z Œ
Û S gzZ ì q
Z Ìw¸s ÜÆ V7™ LZ » ] 4 VâzŠ yZ [Z
ó Xó H Õ)g f Æ (
Ë Ç ä VM {z 1Ð •g g Z Œ
Û '6wq LZ LZ ~ kZ VâzŠ

Å
ô=Å ~z ç¡ Z D! Z 0Z x â Z

Å
[Â KZ ä ( | 401x ) ~z ç¡ Z D ! Z 0Z x â Z ¬ Ð ƒ
 p¸ » ànßÚ©ÛÖ] àÚ èºÚœ
:ƒ±5 ]g „X å H yÒ ~ ó &m‚vÖ]æ ᕆÏÖ] oÊ ànfm†ÇÖ]L

àneæ (Üãßne ÄÎæ p„Ö] x×’Ö^e ÜãÞœ V‚m†m !ànßÚ©ÛÖ] àÚ èÚœ Íç oße •ç`m áž VänÊæ
( 2)

!é‚u]æ Üãm‚mœæ ÜãjÛ×Ò (ànßÚ©ÛÖ] àÚ èÚªÒ ànßÚ©ÛÖ]

4)G-!ZN Å VëñÔsúµ ›· — " L L
Ž ä •r k Qž ì t p» Ð
ó Vƒ g¦„ Ð èG
yZ [ Z Xì c
Š ¯ zq
Z c
Í »®
 ) Å „ VëñÊ· Ôðƒ µZz y xgŠ Æ xsS I
è R gzZ Š·
ó Xó ǃ g¦÷z w ¸„ q
Z ÷z w¸ » VâzŠ

gzZ #
Ö Qq
Z ™ïB‚Æ Vâ ›ÌbDvŠ õ0
Æ Š· ( 14)
‰ bŠ ™ï•
á ~ äƒ ®
)

™ïB‚Æ Vâ ›ÌbD} († Æ Š· b§Å súµ ›· ä a g—VZi Z ˆ
Ž ˆ ~Š }Š ( status) w „z à q
Z C
Ù Ð ~ yZ gzZ XbŠ ™ ï•
á ~ äƒ ®
)z#
Ö Q
лÑyZ V M'
h
'
× XŠ
c
Š ™ï•
á ~ w kZ ÌÃVöÆ yZ Q X ¶Ýq à ósúµ ›·L¬
Š Z•
Û R Æ x ¸„ q
Zž 6 ñâ•
Û gHÌ*ZçÆ <Z Zyz¬gzZ ]¾z Šæ b!
yxgŠ Æ {@ç
Xì @
ƒ Ÿ» » äƒ
:,™±5 Ãx © Z VÂyZ [Z

!Íõçû Âø oßôeø •ô ç`ö nø Öô ^Úø Øø%ûÚô …ô^rùßùÖ] oßôeø •ô ç`ö nø Öô áùžôæø þ
NRVN (ð^fÖ] ÄÚ ð]†Ö] ͆u (†$¢] æ &m‚vÖ] gm†Æ oÊ Ðñ^ËÖ] (p†ŽíÚ‡ DME
MLSVM (ÜnÛÖ] ÄÚ éˆÛãÖ] h^e (&m‚vÖ]æ ᕆÏÖ] oÊ ànfm†ÇÖ] (pæ†ãÖ] DNE

û 91 ü

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

ð^Û×ÃÖ]

!Íõçû Âø oßôeø •ô ç`ö nø Öô ^Úø Øø%ûÚô 'ô…ô^vøÖû] oßôeø •ô ç`ö nø Öô áùžôæø þ
!Íõçû Âø oßôeø •ô ç`ö nø Öô ^Úø Øø%ûÚô ÜõŽøqö oßôeø •ô ç`ö nø Öô áùžôæø þ
!Íõçû Âø oßôeø •ô ç`ö nø Öô ^Úø éø‚øÂô ^‰ø oßôeø •ô ç`ö nø Öô áùžôæø þ
Ÿ äÞœæ !äjne Øaœæ äŠËÞ Ÿž Èiçm Ÿ äÞ¬Ê (Ü×¾ àÚ Ÿž (ÔÖƒF Øø%ûÚô Œôæû Ÿ* û] •ô ç`ö nø Öô áùžôæø þ
!a ‚ÛvÚ áƒ¬e Ÿž ÜãßÚ ‚ºuœ t†ím
!ÜãjÏËÞ ànÛ׊ÛÖ] o×Âæ (ÜãjÏËÞ •çãnÖ] o× þ
èvn’ßÖ]æ x’ßÖ] Üãßne áœæ !èËnv’Ö] å„a Øaœ h…^u àÚ o× †’ßÖ] Üãßne áœæ þ
!Ýç׿Û×Ö †’ßÖ]æ
!èËnv’Ö] å„a Øa¢ ݆u (^ãÊçq èßm‚ÛÖ] áœæ þ
!h†%m Üa• àÚ o× †’ßÖ] Üãßne áœæ þ
^Þç• ážæ !äÞçvÖ^’m ÜãÞ¬Ê (é牢^e ÜãÖ Ìn×u xב oÖž •çãnÖ] ]ç• ]ƒž ÜãÞœæ þ
!àm‚Ö] h…^u àÚ Ÿž ànßÚ©ÛÖ] o× ÜãÖ äÞ¬Ê (ÔÖƒ Ø%Ú oÖž
!èËnv’Ö] å„a Øaœ àÚ (ÜãßÚ àŠvÛÖ] †fÖ] ÄÚ ÜãŠËÞœæ ÜãnÖ]çÚæ Œæ¢] •çãm áœæ þ
!äŠËÞ o× Ÿž gº‰^Ò gŠÓm Ÿæ (Ü$¦] áæ• †fÖ] äÞœæ þ
( 1)

!àŠvÛöÖ] †% fø Ö] èËnv’Ö] å„`e ÜaŸæû œ ážæ þ

XÐ Vƒ Ýq t £'
Z'Æ V-Š· Æ súµ ÌÃV- Š· Æ g •´ gzZ L L

XÐ Vƒ Ýq t £'
Z'Æ V- Š· Æ súµ ÌÃV-Š· Æ _g q ´ gzZ L L
I
g8
XÐ Vƒ Ýq t £'
Z'Æ V-Š· Æ súµ ÌÃV- Š· Æ ê E
´ gzZ L L
XÐ Vƒ Ýq t £'
Z'Æ V- Š· Æ súµ ÌÃV-Š· Æ {°‚´ gzZ L L
OUQVM (Ù]çÚ¢] h^jÒ (ämçrÞ‡ àe ‚nÛu !M DME
QLLIPUUVN (èmçfßÖ] é†nŠÖ] (Ý^Ža àe] !N
NNPVM (Ù]çÚ¢] h^jÒ (Ý¡‰ àe ܉^Î ‚nf çe] !O
NQVN (†$¢]æ &m‚vÖ] gm†Æ oÊ Ðñ^ËÖ] (p†ŽíÚ‡ !P

Y 2011 †fÛj‰IoñŸçq

û 92 ü

ð^Û×ÃÖ]

IR LZ gzZ LZ —" {z Ô H Õä T {z 1X • Ýq t £éÅ ÏS ÌÃkzR ›· gzZ L L
1 ǃ 7`§{ Ð }@ç kS ÌðÃÐ ~ yZ gzZ X @
™ 72 ~ ¤ Ã Ë ZÎÆ : {
XÐ yf S Æ a x™ Z Ñ g—
X ǃ Z
 Zzp y*
CZ » yZ 6V⛞ Z
 ǃ Z
 Zzpz y*
CZ » y Z 6Š· gzZ L L

~ ¿Š ZæS ë !
~ ( Vâ ›gzZ V- Š·) yZ Â}™ k
 Ð Vß Zz }@ç kZ ðÃŽ gzZ L L
Ïg Š ZŠ Å x¤gzZ Ô(
Ë Çž: σ ~g à Ãz gzZ σ „ Zp ÍgzZ {gtèŒë !
~ yS gzZ X Ï ñ M
X Ï ñY Å ˜iÑ
gZŠ ) xwa Æ Vß Zz }@ç kZ ( ì Zƒ Zy Ð Vzh N Ž yZy ª) sŽ » Üæ gzZ L L
X ( ǃ I*
™k
 ~ : M V Œ ª) ǃ ( ðÑZ
( Vâ ›gzZ V- Š·) yZ •Æ b!
›ZæS q Ê »Üæ „

è c
g ~ ]gß Å ç ãzÛ Ë L L
X σ ~gZŠ õ&O £ žœÅ

{z ÂÐ Nš a Æ *._Æ g2Š {”ð B‚Æ ™ Ë ( LZ) Ê· {z Z
 gzZ L L
kZ %Z X ǃ 6Vëñ h » yZ ÂÐ Nš …a Æ Ñ„ ,Z ¤
Z gzZ Ð ,™•rÐ yZ
X}™k
 Ð xsZ +Š Ž 76Vëñhðà » ¿

g2Š kS Ž Ð Vƒ Ýq t £„z ' ÝR c
Vƒ à Zñ' Ã V- Š· Æ kzR (F) gzZ L L
XÐ ,™ ƒ @
» ~g à Ãz Ø{B‚Æ Vß Zz g2Š kS Ì{z gzZ • Ýq ÃVß Zz
'
X Ç }½„ (z Ç}™ 6Ž ;(
Ë Çž: σ ~g à Ãz gzZ L L

ó Xó ǃ ígzZ ( Ž ǃ ¿„z g ZŠ h{Š c
i » }@ç kS gzZ L L

Wæz g ñ ! Â)vŠ gzZ [Â I
{™P ÅÜæ ¾x
Ð š†ÇÖ]
è R ~ Ýzg Å ] Zg „ Ñ!
)**L: i Zñ » }
ó @çL kZ ë Z
 6gî m{ Xì @
Y ƒ ÛZ ð× R i q
Ð S z t•
Û y xgŠ Æ
Ôy*» kS ž ì @
Y M Ãs ™ ÂÔ å Zƒ B‚Æ l èWæz g ñ~ | 6 Ž • D™Ði
ó u
Xì Z `Z'
× » kZ J
Ý~y
M Ð ÝwÍ R X • ZÐ Š· Ò@ç8 ]Zg „gzZ _ ZÑ Ô` Z'
×
kS gzZ • gÃè _ ZÑ Å ðR gzZ ~È k
 a Æ w‚ kŠ ¡~ kS X • ZÌœ£Æ kS
ÆÜ
ó æ Ò@çLž Z
 ÔC M 7à c ðà Šà oí Å nËyxgŠ Æ ]4 VâzŠ ™| (Ð
X • ` ™·_\ M » XÔ• : Ç Z]
Ì]5çB‚Æ [Â èIR gzZ • Z]
Ìœ£

X σ Œ6wÑ+S Ð Z
•z} èÃgzZ WR Ä â S è<
Ø è ~ ekS m ‹Z :^ â

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful