LAPORAN KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2010 KAFA INTERGRASI TOK ADAM, 45500 TANJUNG KARANG, SELANGOR.

DISEDIAKAN OLEH: MOHD AZRUL BIN RUSMAN ABSTRAK 1.0 REFLEKSI P&P YANG LALU 2.0 PENYATAAN MASALAH 3.0 OBJEKTIF 4.0 KUMPULAN SASARAN 5.0 PELAKSANAAN KAJIAN 6.0 ANALISA TINJAUAN MASALAH 7.0 REFLEKSI KAJIAN 8.0 ANALISA UJIAN PRA & POS 9.0 RUMUSAN KAJIAN 10.0 REFLEKSI TENTANG PROSES P & P 11.0 CADANGAN KAJIAN DIMASA HADAPAN LAMPIRAN

Dengan ini. Kajian ini telah dijalankan keatas 6 orang murid-murid Tahun 3 Rajin. Tetapi hasilnya kurang memuaskan dan memakan masa yang lama untuk murid menguasainya. kemahiran mencantum huruf hijaiyah telah diajar.Pengaji telah biasa menggunakan kaedah ini tanpa melihat keberkesanan hasil dari tindakan tersebut. Ini disebabkan murid-murid tidak dapat menguasai Al-Quran dengan baik. Disinilah pengkaji merasakan masalah ini mesti diselesaikan dengan mempelbagaikan kaedah untuk meningkatkan kemahiran mencantum huruf Hijaiyah. Sehingga murid Tahun 3 masih lagi belum dapat menguasai kemahiran mencantum huruf hijaiyah dengan sempurna.PENGENALAN Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Tanjong Bidara menghadapi masalah dalam Pelajaran Pendidikan Islam terutama pelajaran Jawi iaitu mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah. tetapi sepanjang mengajar subjek ini ramai murid yang tidak boleh mencantumkan huruf Hijaiyah dengan sempurna.0 PENYATAAN MASALAH :Berdasarkan pengalaman sebagai Guru Pendidikan Islam. 2.Sebelum ini pengaji telah menggunakan kaedah penerangan dan latih tubi. . kajian ini telah dijalankan dengan tujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan murid murid sukar menguasai kemahiran tersebut. Sedangkan semasa murid di Tahun 1. Faktor utama ialah mereka lemah dalam penguasaan mencantumkan tiga huruf Hijaiyah. Lanjutan dari itu. Sekolah Kebangsaan Tanjong Bidara. Segala maklumat yang diperlukan untuk dianalisis dalam kajian ini diperolehi melalui pemerhatian.0 REFLEKSI P&P YANG LALU :Pengkaji telah mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Islam semenjak tahun 2003 lagi. ujian pra dan ujian pos serta soalselidik. ABSTRAK 1. kajian ini bertujuan untuk mendapatkan satu pendekatan yang paling efektif untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran tersebut. pengkaji mendapati ramai murid tidak dapat menguasai kemahiran mencantum huruf Hijaiyah dengan sempurna. Tambahan pula kerana kelemahan murid membaca Al-Quran menambahkan lagi kesukaran murid untuk mencantum huruf Hijaiyah dengan sempurna.

3.3 Memperbaiki amalan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran.2.0 KUMPULAN SASARAN : Kumpulan sasaran kajian ini ialah 6 orang murid Tahun 3 diSK Tanjong Bidara.2 Khusus:Saya berharap melalui kajian ini.0 -OBJEKTIF :3. 3. 3.2 Mengenalpasti kaedah permainan yang boleh membantu murid untuk menguasai kemahiran ini. saya akan dapat: 3.2.1 Umum:Untuk meningkatkan kemahiran mencantum huruf Hijaiyah murid Tahun 3 disamping meningkatkan penguasaan bacaan Al-Quran.Oleh itu pengkaji ingin mengesan kaedah pembelajaran yang sesuai untuk murid menangani permasalahan ini.1 Mengenalpasti punca kesukaran murid untuk mencantumkan huruf Hijaiyah.2. . 3. 4.

saya telah memberikan ujian pos menggunakan set soalan yang sama dengan ujian pra.5. Sebelum kajian dijalankan.0 PELAKSANAAN KAJIAN :Dalam pelaksanaan kajian ini. 5. tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid-murid semasa P&P dijalankan sebelum dan selepas kajian. ujian pra dan pos dan soal selidik.2 Ujian Pra dan Pos Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan kemahiran mereka untuk mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah yang terdapat dalam ujian tersebut.1 Tinjauan Masalah Dalam pelaksanaan kajian ini. . tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian. ujian pra dan pos. Saya juga telah menggunakan borang soal selidik untuk mengenal kecenderungan murid menguasai kemahiran mencantukan huruf-huruf Hijaiyah di dalam pengajaran dan pembelajaran mereka di sekolah. 5. Selepas saya menyemak soalan jawapan pelajar. murid lebih mengharapkan respond guru dalam menjawab soalan berkaitan mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah. 6. saya memperkenalkan bahan puzzle mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah kepada murid.3 Soal Selidik Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid untuk mendapatkan maklum balas murid berkenaan permainan puzzle sebelum dan selepas ia diperkenalkan. 5. Selepas itu.0 ANALISA TINJUAN MASALAH : 6. dan soal selidik.

6.2 Analisis Tinjauan Masalah 6.1.2 Ujian Pra dan Pos Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan kemahiran mereka untuk mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah yangterdapat dalam ujian tersebut. Ada murid yang terlalu agresif sehingga mengusik rakan yang lain tanpa usul periksa. Terdapat kumpulan murid yang hanya berbincang tetapi tetap mengharapkan respond guru.1. murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. saya telah memberikan ujian pos menggunakan set soalan yang sama dengan ujian pra. Sebelum kajian dijalankan. 6.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid-murid semasa P&P dijalankan sebelum dan selepas kajian. murid lebih mengharapkan respond guru dalam menjawab soalan berkaitan mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah. Tetapi keadaan kelas agak bising dan kadangkadang menjadi tidak terkawal. saya memperkenalkan bahan puzzle mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah kepada murid. Selepas saya menyemak soalan jawapan pelajar.3 Soal Selidik Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid untuk mendapatkan maklum balas murid berkenaan permainan puzzle sebelum dan selepas ia diperkenalkan. murid lebih banyak meniru jawapan kawan yang telah siap. Saya mendapati bahawa melalui perbincangan. Selepas itu. Ada juga murid yang tidak memberi reaksi yang positif dan mereka lebih suka mendiamkan diri.6. hasil perbincangan setiap kumpulan berjaya dilakukan dengan baik . Namun begitu. Saya juga telah menggunakan borang soal selidik untuk mengenal kecenderungan murid menguasai kemahiran mencantukan huruf-huruf Hijaiyah di dalam pengajaran dan pembelajaran mereka di sekolah. 6.1 Analisis Pemerhatian Pemerhatian yang digunakan adalah pemerhatian tidak berstruktur. Murid .2.1.

6. 6. Secara keseluruhannya. (Hasil bahan puzzle ini dilampirkan dalam bahagian lampiran. Saya bertanggungjawab untuk menerangkan kaedah penggunaan bahan puzzle ini. Berikut adalah jadual analisis item ujian pra berdasarkan gred murid selepas ujian dilakukan. Saya juga telah menggunakan borang soal selidik untuk mengenal kecenderungan murid menguasai kemahiran mencantukan huruf-huruf Hijaiyah di dalam pengajaran dan pembelajaran mereka di sekolah. 6.3. prestasi murid masih berada dalam tahap yang . saya telah menjalankan satu ujian pra kepada kumpulan sasaran.2 Analisis Ujian Pra dan Pos Berdasarkan kepada tinjauan masalah yang dikenalpasti.3. murid-murid dikehendaki menulis semulahasil tersebut didalam buku. 6. ANALISA ITEM UJIAN PRA Berdasarkan daripada jadual di atas.2. saya telah menghasilkan bahan puzzle dengan sendiri. Ujian pra ini merangkumi 10 soalan mencantumkan tiga huruf Hijaiyah yang berlainan.3 Tindakan Yang DijalankanDalam kajian ini. Ini bertujuan agar murid mengingati hasil cantuman puzzle tersebut.2.1 Penghasilan bahan puzzle Saya telah menghasilkan bahan puzzle untuk menjalankan kajian keatas murid-murid yang dikaji.2 Menulis semula hasil cantuman puzzle Setelah murid-murid mencantumkan bahan puzzle tersebut.3 Soal Selidik Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid untuk mendapatkan maklum balas murid berkenaan permainan puzzle sebelum dan selepas ia diperkenalkan. Saya menerangkankepada murid-murid bagaimana untuk bermain dengan bahan puzzle tersebut. beberapa punca dan masalah telah dikenalpasti selepas ujian ini dilakukan. 6.

peningkatan prestasi murid di antara ujian pra dan ujian pos tidaklah terlalu jauh. saya berpuas hati dengan prestasi murid-murid ini kerana sedikit sebanyak ia telah membantu murid menguasai mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah. 36800 KAMPONG GAJAH.Ini mungkin disebabkan kaedah pengajaran yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam kajian tindakan ini masih baru dan perlu diperjelaskan pada masa akan datang. 9. pencapaian murid dalam ujian pos ini terdapat sedikit peningkatan. prestasi murid yang mendapat gred B dan C adapeningkatan. Namun begitu. Setelah dikenalpasti. Walaupun masih terdapat murid yang tidak mencapai gred A. Masalah utama yang boleh saya kenal pasti di sini ialah murid mengalami kesukaran untuk membezakan huruf yang boleh dicantum atau tidak. Jadual di atas menunjukkan perbezaan perolehan markah dan gred yang telah dicapai oleh murid di dalam kedua-dua ujian yang telah dijalankan. Murid dapat membentuk pengetahuan yang sedia ada iaitu daripada perkara yang tidak tahu kepada perkara yang dia . 7. Refleksi secara keseluruhan dijalankan selepas teknik mencantumkan puzzle dijalankan terhadap murid dan dibawah adalah hasil selepas teknik itu dijalankan. dan tindakan susulan yang perlu diambil perhatian. Berdasarkan daripada keputusan di atas.0 REFLEKSI KAJIAN :Saya telah melakukan refleksi pada setiap aktiviti pelaksanaan untuk menilai keberkesanan tindakan.0 ANALISIS UJIAN PRA & POS :PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN 2008SK TANJONG BIDARA.sederhana iaitu pencapaian purata gred murid masih lagi di tahap C dan D. murid masih tidak boleh mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah dengan baik. 8. kelemahan. PERAK Secara keseluruhannya.0 RUMUSAN PEMERHATIAN AKTIVITIAKTITVITI YANG DIJALANKAN :Berdasarkan kepada pemerhatian saya terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan. saya telah mengenalpasti beberapa kekuatan. Kekuatan yang saya perolehi melalui kajian ini ialah pendedahan murid tentang satu lagi kaedah baru dalam mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah.

teguran. Selain itu. aktivitiaktiviti yang dijalankan dalam kajian tindakan ini perlu diperbaiki dan dipermudahkan agar bersesuaian dengan peringkat murid. Di antara cadangan yang diberikan ialah mengemaskini langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan kemampuan murid. Kelemahan yang boleh saya dapati berdasarkan kajian tindakan ini ialah kawalan kelas kerana murid-murid masih bermain. Banyak cadangan. Satu formula dan kaedah pengajaran yang berkesan perlu difikirkan kembali agar objektif dan matlamat yang ingin dicapai menemui hasilan yang baik dan berkesan.Selain itu.0 CADANGAN KAJIAN DIMASA HADAPAN:Setelah menjalankan kajian tindakan ini. .Pendekatan pengajaran yang digunakan perlulah mengambil kira dari aspek kecerdasan murid iaitu kumpulan murid yang cerdas. 11.0 REFLEKSI TENTANG PROSES P&P YANG DIJALANKAN SECARA KESELURUHAN:Secara keseluruhannya. sederhana. Walaupun dipertanggunggjawabkan mengajar Pelajaran Pendidikan Islam. 10. Masalah ini juga mungkin berkait rapat dengan cara pembelajaran mereka di samping tidak pergi kelas mengaji Al-Quran. murid juga didedahkan dengan pelbagaibentuk huruf Hijaiyah yang masih lagi belum dapat mereka kuasai dengan sepenuhnya. Lebih-lebih lagi apabila mengajar anak bangsa adalah kaum Melayu di mana Islam adalah agama rasmi. komentar.Bagi saya pula. masalah ini akan segera diatasisekiranya guru membimbing murid-murid yang lemah ini secara berterusan dan berusaha membaiki kelemahan mereka dalam menguasai Pelajaran Pendidikan Islam. pelbagai perkara yang meliputi aspek-aspek teknikal pengajaran dan pembelajaran telah dikenal pasti setelah semua aktiviti atau tindakan yang dijalankan dalam kajian ini. sesi pembentangan di hadapan semua guru di sekolah termasuk perbincangan dengan rakan-rakan sekerja telah diadakan dengan jayanya. pengalaman menjadi seorang pendidik yang hampir mencecah enam tahun ini masih banyak perkara dan kelemahan yang perlu diperbaiki. dan lemah. dan pendapat yang telah diperolehi dan dikongsi bersama agar kajian tindakan ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Kesimpulannya. ia bukanlah satu perkara yang mudah dan senang. saya mendapati penguasaan mereka untuk mencantumkan huruf-huruf Hijaiyah masih di peringkat yang sederhana. Pada peringkat murid. Namun begitu.tahu dan faham.

TERIMA KASIH. Yang baik itu datangnya dari ALLAH S.T Yang lemah itu datangnya dari saya .W. LAMPIRAN SEKIAN.penggunaan bahan permaianan didalam P&P janganlah terlalu kerap kerana murid-murid akan biasa menggunakan teknik permainan setiap kali P&P berjalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful