1 PLAN DE AFACERI al .Nistru-Lux¨ SRL privind deschiderea si functionarea unui supermarket i a bazei angro Director: Vicol Alexandru Adresa: Or. Anenii Noi. com. Delacau. tel. (0265) 36 398 e-mail: vicol.alexmmail.ru Informatia inclusà în plan este confidentialà si nu poate fi difuzatà altor persoane fàrà consimtàmântul conducerii întreprinderii Rezumat ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Descrierea afacerii ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Produsele ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Strategia de marketing ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Concurenta ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Amplasarea întreprinderii ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Strategia vânzàrilor ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Managementul si personalul ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Analiza financiarà ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Anexe ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Rezumat Întreprinderea .Nistru-Lux¨ SRL a întocmit acest plan de aIaceri în scopul deschiderii si Iunctionárii unui supermarket i deschiderea unei baze angro în comuna Delacau raionul Anenii Noi. AIacerea are sanse reale de succes deoarece supermarketul va propune o gamá variatá si calitativá de produse alimentare i prduse de primá necesitate pentru Iiecare gospodarie la un pret rezonabil, precum i o gamá de produse chimice pentru curáat i salubrizare. De asemenea amplasarea de succes a bazei angro va oIeri posibilitate pentru agenii economici locali i din satele învecinate sá execute achiziiile necesare pentru aIacerile, gospodáriile i societáile la preuri reduse i avantaioase. Lipsa unor concurenti în zoná, amplasamentul Iavorabil si asortimentul variat va permite întreprinderii sá ocupe pîna la 70° din piata localá prin intermediul supermarketului, precum 0-45 ° din piaá de aprovizionare cu bunuri necesare pentru magazinele, barurile i punctele de comercializare din regiune în primii ani de activitate. Miiloacele Iinanciare cumulate vor Ii utilizate pentru extinderea aIacerii prin lansarea unui lant de magazine specializate în comercializarea produselor alimentare si de uz casnic în alte zone ale raionului Anenii Noi si oIerirea unor noi servicii legate de Iurnizarea la comandá a produselor. Descrierea afacerii Întreprinderea .Nistru-Lux¨ SRL constituie o societate cu ráspundere limitatá, Iondatá în Noiembrie 010. Capitalul statutar al .Nistru-Lux¨ SRL constituie 5400 lei, din care: 100° - detine dl Vicol Alexandru. Scopul aIacerii este oIerirea persoanelor particulare si clientilor corporativi din raionul Anenii Noi si localitátile din apropiere posibilitátii de a procura, într-un singur loc, toate bunurile alimentare i nealimentare necesare. Domeniul de activitate a supermarketului este realizarea cu amánuntul a produselor alimentare i nealimentare. Domeniul de activitate a bazei angro este realizarea cu ridicata a produselor alimentare, nealimentare i de uz casnic. Magazinul i baza angro va activa în cartierul comunei Delacau raionul Anenii Noi si va Iunctiona în Iiecare zi de la orele 8.00 pâná 18.00, Iárá pauzá. În magazin vor lucra 10 angaiati, în cadrul baze en-gros vor lucra 8 angaiai. Factorii care vor contribui la realizarea scopului propus sunt calitatea produselor, asortimentul variat, pretul rezonabil, deservirea rapidá, precum si amabilitatea si serviabilitatea vânzátorilor. 4 Produsele Magazinul i baza angro va realiza o gamá variatá de produse necesare elevilor, maturilor, Iamiliilor de toate várste precum si agentilor economici: întreprinderilor si organizatiilor private si de stat din regiiune ( ex gradinie, coli, case de copii, etc.) Aceste produse pot Ii divizate pe urmátoarele grupe: Ageni de curáat supraIee PraI de spálat Produse cosmetice Obiecte de uz casnic maruniuri Hîrtie igienicá, erveele Înálbitor Clatitor Vinuri Vodcá Cacao, caIea, ceai Vin Conserve din legume Paste Iáinoase scolare SemiIabricate Asortimentul complet al produselor propuse se anexeazá (Anexa 1). ConIorm investigatiilor eIectuate, întreprinderea planiIicá ca cea mai mare cotá în volumul total al vânzárilor s-o detiná prin realizarea produselor alimentare en-gros 4°, pe locul doi plasându-se rechizitele scolare i obiectele de igiená personalá 0° din volumul total al vânzárilor, 1 ° revenindu-le báuturilor alcoolice semi tari i tari, 1 ° - produsele de necesitatea a doua i maruniuri casnice ( chibrite, erveele,etc) Strategia de marketing Clientela supermarketului i a bazei angro constituie douá segmente de bazá: - persoane particulare: - cipii i adolescenii pîná în virsta de 17 ani - adulii persoanele de la 18 pîná la 59 ani - persoanele în vîrstá dupa 0 ani - clientii corporativi, întreprinderi si organizatii publice si private. 5 Strategia de lungá duratá de deschiderea i Iuncionarea magazinului i a bazei angro este îndreptatá spre utilizarea rationalá a miiloacelor investite, a spatiilor IrigoriIice spre prelungirea perioadei de pástrare, unde se observá o tendintá de crestere a cererii a produselor semiIabricate i necesitatea creárii condiiilor necesare de pástrare. ConIorm cercetárilor eIectuate, s-a constatat cá în mediu în anul 009 i 010 chieltuielile medii lunare de consum a unei persoane casnice constituie 117,4 lei respectiv 171,7 lei (Tabelul 1). Din acestea aproximativ 4° sunt cheltuielile pentru produse alimentare, bauturi alcoolice i tutun. Tabelul 1. Cheltuielile de consum ale gospodàriilor casnice. 2007-2010 2007 2008 2009 2010 Cheltuieli de consum totale. medii lunare pe o persoanà. lei 1119.1 1227.5 1217.4 1371.7 inclusiv în ° pentru Produse alimentare 4,8 40, 40,8 40,8 Báuturi alcoolice, tutun ,5 1,9 1,8 1,8 Îmbrácáminte, încáltáminte 1,0 1,7 1, 10,8 Întretinerea locuintei 1,5 1, 1, 17,8 Dotarea locuintei 4,8 4,8 ,9 ,9 Îngriiire medicalá si sánátate 5,4 5, , ,4 Transport 4,9 4,9 4,7 5,0 Comunicatii 4, 4,9 5,0 4, Agrement ,1 ,1 ,0 1,7 Învátámînt 0,4 0,4 0,5 1, Hoteluri, restaurante, caIenele etc. ,5 , ,5 , Diverse ,8 ,9 4,1 ,8 Cheltuieli de consum bànesti. medii lunare pe o persoanà. lei 951.6 1089.1 1094.9 1222.7 Cheltuieli de consum în naturà. medii lunare pe o persoanà. lei 167.5 138.4 122.5 149.0 Analizînd datele cu privire la structura cheltuelilor de consum pe o persoaná în localitáile rurale observám ca cota produselor alimentare, bauturilor alcoolice i tutunului sunt mai ridicate i constituie aprozimativ 45° din totalul cheltuielilor de consum a unei persoane medii. (Tabelul ) Ca urmare putem reiei din Iaptul dat ca în mediu o persoana va cheltui lunar aproximativ 550 lei doar pentru alimentare , cea ce ne va permite sá reieim din ciIra data pentru a argumenta investiia. TabeIuI 2 CheItuieIi de consum pe o persoana, Iei (Rurall)/ mediu lunar 2006 2007 2008 2009 2010 Lunar Lunar Lunar Lunar Lunar CheItuieIi de consum totaI (medii lunare pe o persoanã), lei 847,2 983,4 1045,8 1002,1 1123.8 inclusiv în % pentru: !roduse alimentare 48,8 46,4 42,7 43,8 44,1 Bãuturi alcoolice, tutun 3,4 3,3 2,4 2,2 , Îmbrãcãminte, încãltãminte 12,1 12,6 13,7 13,0 11,7 Întretinerea locuintei 14,2 14,9 17,1 16,8 17, Dotarea locuintei 4,5 5,0 5,6 4,3 4,5 Sãnãtate 5,1 5,2 5,3 6,1 ,8 Transport 4,0 3,6 3,7 3,9 ,9 Comunicatii 2,9 3,5 4,4 4,4 4,1 Agrement 1,1 1,4 1,2 1,0 1,0 Învãtãmânt 0,2 0,1 0,2 0,3 0,8 Hotel, restaurant, cantinã etc. 1,3 1,0 0,8 1,1 0, Diverse 2,5 2,9 2,9 3,2 ,0 ConIorm datelor biroului naional de statisticá în anul 010 în oraul Anenii Noi populaiea era de 11,7 mii locuitori, a raionului în întregime de 71,4 mii locuitori ( Tabelul ) Pentru comuna Delacau populaia constituie aproximativ 000 locuitori lia comunei direct învecinate 5000 locuitori astIel putem spune ca piaa intá a supermarketului este de 8000 locuitori. Tabelul populaia în raionul Anenii Noi 008-010 Populatia stabila, la inceputul anului dupa Raioane si orase si Ani 2007 2008 2009 2010 ..or. Anenii Noi 11,7 11,7 11,7 11,7 ..Anenii Noi - sate (comune) 71,5 71,4 71,4 71,4 ara popuIatia din partea stinga a NistruIui si municipiuI Bender Márimea pietei supermarketului în comuna Delacaude produse alimentare, bauturi alcoolice i igári constituie aproximativ 4400 mii lei sau 8000 persoane. Fárá a lua în consideraie consumatorii angrositi i comunele învecinate care se aIlá la o distaná relativ apropiatá în mediu 10-15 km 8000 persoane x 550 lei/per. ÷ 4400 mii lei. Din acestea, aproximativ 000 persoane locuiesc chiar în vecinátatea supermarketului la o distaná maxima de km. Datoritá amplasárii supermarketului i a bazei angro în apropierea acestor consumatori, acestea pot deveni clientii nemiilociti ai supermarketului. 7 000 persoane x 550 lei/per. ÷ 150 mii lei/ lunar pentru produselor alimentare, bauturilor alcoolice i tutun. ConIorm estimárilor preventive cota supermarketului pe piaá poate constitui în iurul la 5°. Tinând cont de Iaptul, cá populatia din satele de apropiere Dubásarii Vechi, erpeni, Speea, Telia, Coriova, etc. Iace cumpáráturi, de regulá, în Anenii Noi, la o distaná mai în departatá numárul clientilor supermarketului poate sá creascá cu 0 40°. Produsele alimentare, bauturile, igárile i celelalte produse de uz casnic este o categorie de produse care se consuma în orice perioadá a anului, Iactorul sezonier i religios de asemenea va inIluena la creterea veniturilor întreprinderii. Se preconizeazá ca 90° din volumul total al vânzárilor din perioada sárbátorilor se va eIectua la supermarket din motiv ca gama sortimentalá va Ii mai mare i accesul la supermarket i bazá angro va Ii mai Iacil. În cealaltá perioadá a anului se observá o cerere constantá la produse. ReIeritor la al doilea segment, conIorm datelor biroului naional de statisticá de Stat în raionul Anenii Noi sunt înregistrate aproximativ 09 de întreprinderii si organizatii care comercializeazá bunuri alimentare, bauturi aloolice i igári cu amánuntul.( Tabelul 4) La momentul actual în Anenii Noi Iunctioneazá Iiliale ale báncilor comerciale pe actiuni, reprezentante ale companiilor de microIinanare si a companiilor de asigurári. Toate acestea întreprinderi si organizatii reprezintá clientii potentiali. Tabelul 4 Evoluia întreprinderilor în raionul Anenii Noi Total întreprinderi Numarul de intreprinderi 2006 2007 2008 2009 ..Anenii Noi 477 529 560 609 nformatia este prezentata fara dateIe raioaneIor din partea stinga a NistruIui si mun. Bender ConIorm investigaiilor eIectuate minim 0° din punctele de realizare a produselor alimentare, bauturilor i igáarilor precum i un ir de ageni economici care dein baruri i complexe distractive sunt cointeresai sá se aprovizioneze cu bunuri de la o bazá angro care se aIlá în vecinátatea acestora, aceasta se datoreazá cheltuielilor mai reduse transport i de o operativitate de levrare a bunurilor. Vânzárile la baza angro, pentru maioritatea lunilor anului, va avea un caracter stabil, având o crestere esentialá la Iinele anului, precum de sárbatori religioase precum ar Ii hramul comunelor, sárbátorile de pati, etc. Pentru 8 perioada datá va Ii caracteristicá realizarea produselor promotionale, care vor constitui aproximativ 80° din vânzárile acestei perioade. Aceasta se explicá prin Iaptul cá perioada datá se caracterizeazá prin procurarea de cátre întreprinderi a dulciurilor, bauturilor mezelurilor, etc., la care pretul unitar este relativ înalt. Pentru început se prevede ca 0° din vânzári sá le reviná persoanelor particulare, iar celelalte 40 ° - clientilor corporativi. Începând cu al doilea an se preconizeazá modiIicarea acestei proportii în directia máririi cu 10 ° a cotei clientilor corporativi în volumul total al vânzárilor. Cresterea cotei segmentului dat se va datora politicii de promovare a produselor în rândul clientilor corporativi, ce va contribui la Iormarea stilului corporativ, organizarea eIicientá a timpului de lucru, prin Iolosirea agendelor, graIicelor, etc. Dacá analizám vânzárile anuale, în perioadele active se vor realiza aproximativ 0° din volumul total al vânzárilor, celelalte 40 ° revenindu-le celorlalte luni. Pentru a mentine clientii existenti si a-si mári cota pe piatá întreprinderea va aplica o strategie de diversiIicare a produselor, atât din punct de vedere al asortimentului, cât si al pretului. Preturile la produsele propuse vor varia în dependentá de Iurnizor, calitate, caracteristicile produsului etc. Aceasta va permite atragerea atât a clientilor cu venituri scázute, cât si a acelor cu venituri înalte. De exemplu, pentru o anumitá categorie de consumatori ca Iactor decisiv în alegerea unui bun poate Ii imaginea de pe coperta produsului, culoarea, calitatea , etc. Lista preturilor se va Iorma pe parcursul creárii contractelor de colaborare cu producátorii i Iurnizorii în ará a bunurilor date. Întreprinderea va mentine preturile în diapazonul preturilor existente pe piata localá la produsele analogice cu o abatere de I °. Rabatul comercial va constitui 15 0 °. Pentru bazele angro acesta va varia de la 0.5 la 5° din costul acestora. În perioada sárbátorilor de Cráciun marketul i baza angro va aplica bonusuri si reduceri. Pentru promovarea produselor sale si lárgirea segmentului de piatá, vor Ii publicate sáptámânal. De asemenea vor Ii distribuite brosuri si Iluturasi prin piee, tîrguri, oIiciile Iirmelor din apropiere etc. O altá directie de promovare va Ii eIectuarea vânzárilor personale pentru clientii corporativi. Concurenta În raionul Anenii Noi nu existá un magazin specializat în realizarea produselor alimenatre i în speccial supermarket. În acelasi timp, unele din aceste produse pot Ii procurate în gheretele mici si puncte de realizare specializate din ora, precum si de la vânzátorii particulari ce-si vând produsele în pietele organizate. 9 Avantaiele întreprinderii sunt: - amplasarea, - gama variatá de produse pentru toate gusturile si diverse posibilitáti Iinanciare, - deservirea rapidá si calitativá. Cu exceptia produselor realizate de vânzátorii particulari din pietele organizate, preturile practicate de concurentii enumerati sunt mai ridicate. Preturile propuse de cátre vânzátorii particulari, sunt analogice sau putin mai ioase în comparatie cu preturile stabilite de întreprindere. Baza angro la nivelul întregului raion practic lipsete, este doar doua baze dar acestea sunt la o distaná Ioarte mare una de la alta i nu va aIecta vînzárile bazei noastre. Amplasarea întreprinderii Magazinul este localizat în cartierul Delacau, raionul Anenii Noi. Este amplasat în centrul comunei. Amplasamentul este usor accesibil, la intersectia a douá strázi principale, în apropierea a statiei de autobuze. Centrul este amplasat în apropierea primariei i a tuturor compelxelor sociale din comuná. Strategia vânzàrilor Spatiul comercial are o supraIatá de 400 mp si va Ii amenaiat simplu si Iunctional. Produsele vor Ii grupate pe raIturi conIorm destinatiei. Aceasta va permite clientului sá aibá o idee de ansamblu asupra oIertei. Magazinul va practica vânzarea de autodeservire. Pentru baza angro se va Iolosi metoda de realizare de la casá pentru a percepe comanda mai rapid i mai eIicient. De asemenea, metoda datá de vânzare va oIeri potentialului cumpárátor o atentie mai mare. SupraIaa estimata pentru baza angro este de 00m cea ce oIera posibilitatea araniarii i amplasárii produselor conIorm categoriilor de bunuri i a amplasárii din punct de vedere ergonomic. Bunurile se vor vinde în numerar sau prin transIer, în dependentá de solicitarea cumpárátorilor. În cazul achitárii în numerar toate tranzactiile vor Ii eIectuate prin aparatul de casá, ce va permite cunoasterea în orice moment a volumului vânzárilor. Întreprinderea va încheia contract de cumpárare cu Producátorii autohtoni i cu importatorii oIiciali a márIurilo, ce-i oIerá posibilitatea sá vândá o gamá largá de produse la pretul producátorului cu adausuri comerciale avantaioase. Stocul de marIá va Ii completat lunar, iar în perioadele de vârI, pentru a putea satisIace cerea crescândá la produsele sale, stocul va Ii completat sáptámânal. 10 Managementul si personalul În întreprindere vor activa 9 persoane, un administrator de reea de vînzare Supermarket: vinzatoare 1 persoaná responsabilá de aranaiarea marIii pe raIturi 1 vinzator la mezeluri i cascavaluri 1-servitoare, Baza-Angro: 1 vinzatori, -hamali, 1-soIeri Conducerea magazinului va Ii înIáptuitá de cátre unul din proprietarii întreprinderii. Directorul va angaia personalul, se va ocupá cu problemele legate de aprovizionarea si desIacerea produselor, va încheia contracte cu Iurnizorii si clientii, va determina sortimentul productiei, etc. Salariul lunar al directorului va Ii de 000 lei. Evidenta contabilá a întreprinderii va Ii dusá de cátre o persoaná cu experiená. Salariul lunar al contabilului va Ii de 5000 lei. Vor Ii angaiati doi vânzátori, care vor cunoaste bine sortimentul propus si vor deservi repede si calitativ clientii. De asemenea, vânzátorii se vor ocupa de întretinerea încáperilor. Salariul lunar Iiind de 000 lei/persoaná. Hamalii, soIerul i consultatuntol vor avea salarii de la 500 pîná 500 lei lunar 11 Fig.1 Structura organizatoricà În perspectivá se preconizeazá modiIicarea salariilor în directia ridicárii acestora si angaiarea unui agent comercial, care va lucra cu clientii corporativi. Analiza financiarà Pentru a prezenta analiza Iinanciará voi reei din datele statistice ale biroului Naional de statisticá i a speciIicului zonei de amplasament. Dupá cîte a Iost menionat mai sus potenialul pieii este de 8000 persoane i obinem un putenial de 4400 mii lei lunar 8000 persoane x 550 lei/per. ÷ 4400 mii lei. Suma anualá estimatá pe care o cheltuie Iiecare potenial consumator pentru produse alimentare constituie 00 lei/anual 1 luni x 550lei/luna ÷ 00 lei/anual Reieind din Iaptul ca minim 0° din populaia localá vor Ii clieni Iideli ai supermarketului reiese ca suma totalá potenialá a veniturilor constituie 105 mii lei D|rector Contab|| 5upermarket 8azå angro V|nzåtor (2) persoaná responsabilá de aranaiarea marIii pe raIturi servitoare, vinzator la mezeluri i cascavaluri V|nzator consu|tatnt sofer nama| (2) 1 100 locuitori x 00 lei/anual ÷ 1050000 lei sau 105 mii lei Estimáarile în urma sondaielor eIectuate conIirmá Iaptul cá poteniali clieni ai supermarketului constutuie 40-45° dinpopulaia localá i 10-15° din comunile învecinate, astIel suma estimatá a vînzárilor anuale va constitui 00 locuitori x 00 lei/anual ÷ 110 mii lei ( populaia localá) 1000 locuitori x 00 lei/anual ÷ 00 mii lei ( populaia din satele învecinate) Vînzári totale estimate anual la supermarket constituie 110 mii ¹ 00 mii lei ÷ 770 mii lei Cu privire la partea a doua cu baza angro estimárile se vor Iace din baza datelor a vînzárii de márIuri cu amánuntul din anul 009 ( Tabelul 5) AstIel valoarea márIurilor vîndute în 009 a constituit 1580,5 mii lei în raionul Anenii Noi. Estimînd ca pentru început numárul de ageni economici i angrositi va constitui doar 5° ° din toi agenii economic reese ca suma vînzárilor va constitui 1580,5 mii 100° vînzári X - 5° X÷ 1079,05 mii lei Deci piaa minim estimatá a vînzárilor angro va constitui 1079,05 mii lei anual Dupá sondaiele executate ar Ii disponibili sá achiziioneze în iur de 15 ° din agenii economici intervievai astIel suma estimatá sar ridica pîná la suma de 97 mii lei Reieind din calculele eIectuate suma vînzárilor ateptate pe parcursul unui an de la ambele aIaceri supermarket i baza angro va constitui aproximativ 70 milioane lei anual 1 Tabelul 5 !# TE#T#, în 2009 VAL0AREA V|NZAR|L0R 0E HARFUR| 6U AHANUNTUL \a|oa(ea virza(||o( de ra(lu(| cu ararurlu| V|| |e| Centru / Ueċmp / Center 2698735,9 Anenii Noi 261580,5 Pentru asigurarea continuitátii activitátii, precum si satisIacerea cerintelor consumatorilor, la întreprindere vor exista stocuri de produse. Întreprinderea va înregistra proIituri pe parcursul întregii perioade de activitate si va Ii capabilá sá eIectueze toate plátile din banii încasati, inclusiv sá ramburseze la timp si în márimea stabilitá creditul. NOTA Sumele calculate reprezinta doar vînzárile estimative reieind din datele statistice. Sumele calculate nu iau în consideraie invetiia eIectuatá. Sumele calculate sunt sumele brute din care nu sa exclus TVA-ul, taxele accizele i impozitul pe proIit. 14 Anexa 1 Lista catgoiriilor de produse care sunt propuse spre realizare Ageni de curáat supraIee Miiloace de igiená PraI de spálat Produse cosmetice Obiecte de uz casnic maruniuri Hîrtie igienicá, erveele Înálbitor Clatitor Produse de igiená, scutece Burete, lavete Apa dulce, minearalá, platá Bauturi rácorotoare Bauturi slab alcoolice Bere Vinuri Vodcá Cacao, caIea, ceai Vin Alimente crocante Arahide Biscuiti Bomboane Halva Brînzeturi Cacaval Carne de gaina congelatá Conserve din carne Conserve din legume Conserve din Iructe, gemuri Gume de mestecat Iaurturi Lapte condensat Mezeluri Margarina Paste Iáinoase Crupe Zahár Pete aIumat, congelat, sárat Produse de tutun Rechezite scolare SemiIabricate Ulei Adgicá Ketchiup Maionezá Obiecte din plastic Jucárii Vopsele NOTA Gama de produse se marete odata cu numarul de producàtori
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful