2011

Ελζνη Τροβά

[ΙΔΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗ΢ΕΙ΢ 2΢ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ΢
ΠΡΟ΢ΦΑΣΕ΢
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ΢ΕΙ΢]
Ν. 3049/2002

Περιεχόμενα
Άρθρο 1 ................................................................................................................................. 4
Πεδίο εφαρμογήσ .................................................................................................................. 4
Άρθρο 2 ................................................................................................................................. 5
Οριςμοί.................................................................................................................................. 5
Άρθρο 3 ................................................................................................................................. 6
"Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρϊςεων και Αποκρατικοποιήςεων" ............................. 6
Άρθρο 4 ................................................................................................................................. 9
Moρφζσ αποκρατικοποιήςεων, ........................................................................................... 9
Άρθρο 5 ............................................................................................................................... 36
Περιεχόμενο απόφαςησ τησ Δ.Ε.Α. ..................................................................................... 36
Aρθρο 5 Α ................................................................................................................................ 43
Διαδικαςία ανάθεςησ ςυμβάςεων ......................................................................................... 43
Άρθρο 6 ............................................................................................................................... 47
Διαδικαςία αποκρατικοποιήςεων ...................................................................................... 47
Άρθρο 7 ............................................................................................................................... 60
Σφμβουλοι ........................................................................................................................... 60
Άρθρο 8 ............................................................................................................................... 61
Επιχειρήςεισ δημοςίου ςυμφζροντοσ και .......................................................................... 61
κοινήσ ωφζλειασ - Ειδική Μετοχή ....................................................................................... 61
Άρθρο 9 ............................................................................................................................... 63
Άλλεσ ρυθμίςεισ .................................................................................................................. 63
Άρθρο 10 ............................................................................................................................. 64
Φορολογικά και άλλα θζματα ............................................................................................ 64
Άρθρο 11 ............................................................................................................................. 66
Καταργοφμενεσ και μεταβατικζσ διατάξεισ ........................................................................ 66
Κεφαλαίου Α` ...................................................................................................................... 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` ........................................................................................................................... 67
Άρθρο 12 ............................................................................................................................. 67
Θζματα προϊθηςησ επενδφςεων ....................................................................................... 67
Άρθρο 13 ............................................................................................................................. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ............................................................................................................................ 70
Άλλεσ διατάξεισ ................................................................................................................... 70
Άρθρο 14 ............................................................................................................................. 70

2

Άρθρο 15 ............................................................................................................................. 71
Άρθρο 16 ............................................................................................................................. 72
Άρθρο 17 ............................................................................................................................. 72
Άρθρο 18 ............................................................................................................................. 73
Θζματα λειτουργίασ του Οργανιςμοφ Περίθαλψησ ........................................................... 73
Αςφαλιςμζνων Δημοςίου ................................................................................................... 73
"Αρθρο 17 ............................................................................................................................ 73
Μόνιμο προςωπικό ............................................................................................................. 73
Άρθρο 20 ............................................................................................................................. 75
Άρθρο 19 ............................................................................................................................. 75
Τροποποιήςεισ ςτο ν. 2160/1993 ....................................................................................... 75
Άρθρο 20 ............................................................................................................................. 76
Άρθρο 21 ............................................................................................................................. 76
Άρθρο 22 ............................................................................................................................. 76
Άρθρο 23 ............................................................................................................................. 77
Άρθρο 24 ............................................................................................................................. 77
Άρθρο 25 ............................................................................................................................. 77
Ζναρξη ιςχφοσ...................................................................................................................... 77

3

ΝΟΜΟ΢ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3049 (ΦΕΚ Α΄
212/10.9.2002)
Αποκρατικοποίηςη επιχειρήςεων του Δημοςίου και άλλεσ διατάξεισ. 1

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢
ΣΖ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Άρθρο 1
Πεδύο εφαρμογόσ
1. ΢ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ππάγνληαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ
Γεκνζίνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ σο επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ
λννχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
2414/1996 (ΦΔΚ 135 Α΄), φπσο αξρηθά ίζρπζε, απηέο πνπ έρνπλ ππα ρζεί ε ζα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ νπνίσλ ε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ αλήθεη άκεζα ζην Γεκφζην.
2. Με απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 κπνξεί λα ππάγνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζπγαηξηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη άιινη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α΄), φπσο ην άξζξν απηφ αξρηθά ίζρπζε
"θαζψο θαη εηαηξείεο πνπ ζπζηάζεθαλ ή ζπζηήλνληαη
γηα ηελ αμηνπνίεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ,
ηα νπνία εηζθέξνληαη ζε απηέο ή κεηνςεθηθέο κεηνρηθέο ζπκκεηνρέο ηνπ
Γεκνζίνπ ζε επηρεηξήζεηο."2
"3. Σα έζνδα απφ ηελ απνθξαηηθνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ησλ ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαη ηνπ άξζξνπ
48 ηνπ λ. 3871/2010 (Α` 141) πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κείσζε ηνπ
δεκφζηνπ ρξένπο."3.4
1

Bι. Μεηαμχ άιισλ http://en.wikipedia.org/wiki/Privatization,
http://www.geoscopies.net/geoscopie/themes/t438gui.php
https://www.sakkoulas.gr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=109
4&category_id=117&option=com_virtuemart&Itemid=118
http://connection.ebscohost.com/tag/PRIVATIZATION%2B--%2BLaw%2B%2526%2Blegislation
2

Οη άλσ εληφο " " ιέμεηο ηεο παξ.2 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 23 παξ.1
Ν.3965/2011,ΦΔΚ Α 113/18.5.2011.
ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ: Βι. παξ.9 άξζξ.4 Ν.3270/2004,ΦΔΚ Α 187,ζρ.κε ηελ δηάζεζε ησλ
αθηλήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. ησλ νπνίσλ ηε δηνίθεζε,
δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε αζθεί ε "ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗ΢ΣΗΚΖ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ Α.Δ.
3

Ζ παξάγξαθνο 3 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 23 παξ.2 Ν.3965/2011,
ΦΔΚ Α 113/18.5.2011
4
Με ηελ παξ.9 άξζξ.4 Ν.3270/2004,ΦΔΚ Α 187/11.10.2004,νξίδεηαη

4

Άρθρο 2
Οριςμού
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ νη πην θάησ φξνη έρνπλ ηελ αθφινπζε
έλλνηα:
α) Απνθξαηηθνπνίεζε: ε εθάπαμ ή ζηαδηαθή έμνδνο επηρεηξήζεσλ ηνπ
Γεκνζίνπ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ.
β) `Έιεγρνο: ε θαηνρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ή ην δηθαίσκα
δηνξηζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ην
δηθαίσκα δηνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο επηρείξεζεο ηνπ Γεκνζίνπ.
γ) Μεηαβίβαζε ειέγρνπ: ε κεηαβίβαζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν είηε ησλ
κεηνρψλ θαη ςήθσλ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ κεηνρηθνχ Kεθαιαίoπ είηε ηνπ
δηθαηψκαηνο δηνξηζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ή ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο είηε ε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο
άζθεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο.

φηη:
" 9. α) Ζ δηάζεζε ησλ αθηλήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. ησλ
νπνίσλ ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε αζθεί ε "ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΣΟΤΡΗ΢ΣΗΚΖ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ Α.Δ." ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 6 ηνπ Ν. 2837/2000, γηα ηελ
εθηέιεζε έξγσλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, πνπ θξίλεηαη
φηη ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Υψξαο,
απνθαζίδεηαη απφ ηε Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3049/2002.
β) Με ηελ ίδηα απφθαζε ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ
θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο δηαζθαιίζεηο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ έξγσλ".
ΒΛ. ζρ. θαη άξζξν 48 Ν.3871/2010,ΦΔΚ Α 141.
ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ:΢χκθσλα κε ηηο παξ.2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.
3139/2003 (Α΄ 100), νξίζζεθαλ ηα αθφινπζα:
"2.Oξνο ζπκβάζεσλ, πνπ έρνπλ ήδε ζπλνκνινγεζεί ζε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ
απνθξαηηθνπνίεζεο ηνπ Ν.2000/1991 (ΦΔΚ 206 Α) ή ηνπ Ν. 3049/2002 (ΦΔΚ 212
Α), ν νπνίνο εμαξηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ απφ ηε λνκνζεηηθή
ηνπο θχξσζε, δελ δεζκεχεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οη ζπκβάζεηο απηέο ηίζεληαη
ζε ηζρχ δέθα εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, εθφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά κέζα
ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία.
3.Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3049/2002, φπσο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ παξάγξαθν 1,
εθαξκφδνληαη θαη ζηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί νη
ελέξγεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο."
Ζ δηάηαμε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ θξίζεθε
ΑΝΣΗ΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΖ κε ηελ ππ'αξηζκ. 6/2007 απφθαζε ΑΠ (Οινκέιεηα).

5

Άρθρο 3
"Διυπουργικό Επιτροπό Αναδιαρθρώςεων και
Αποκρατικοποιόςεων" 5

"1. ΢πληζηάηαη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ
(Γ.Δ.Α.Α.). Ζ Γ.Δ.Α.Α. απνηειείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, σο Πξφεδξν
θαη ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ
Τπνπξγφ πνπ επνπηεχεη ηελ επηρείξεζε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ππάγεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ."6
2. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ επνπηεχεη ην έξγν ηεο
απνθξαηηθνπνίεζεο θαη είλαη εηζεγεηήο ζηε Γ.Δ.Α.. Ζ Γ.Δ.Α. απνθαζίδεη κε
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο.
3. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Α. δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1558/1985
(ΦΔΚ 137 Α΄). Ζ Γ.Δ.Α. ραξάζζεη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ
απνθξαηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη θαζνξίδεη κε απνθάζεηο
ηεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ απνθξαηηθνπνηνχληαη.
4. ΢πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Δηδηθή Γξακκαηεία
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Δ.Γ.Α.), κε ζθνπφ ηελ επηθνπξία ηνπ έξγνπ ηεο
Γ.Δ.Α..
"΢ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζπληζηάηαη νξγαληθή κνλάδα ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο
κε ηελ νλνκαζία "Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Δ.Γ.Α.Α.", θαζψο θαη "Απηνηειέο
Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ" πνπ
ππάγνληαη ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Σν
Απηνηειέο Γξαθείν ηνπ Δ.Γ.Α.Α. παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηεξεί ην πξσηφθνιιν
εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ ηεο Δ.Γ.Α.Α.. Ζ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο
δηαξζξψλεηαη ζηα πην θάησ Σκήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαηαλέκνληαη νη
5

Ζ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.) κεηνλνκάζζεθε
ζε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ(Γ.Δ.Α.Α.)κε ην
άξζξν 48 παξ.4 Ν.3871/2010,ΦΔΚ Α 141/17.8.2010.Με ηελ παξ.1 ηνπ απηνχ άξζξνπ
θαη λφκνπ νξίδεηαη φηη:
"1. Ζ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.) δχλαηαη λα απνθαζίδεη
ηελ αμηνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαβίβαζεο, πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ, εθαξκνδνκέλσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
3049/2002. Δπίζεο, ην Γεκφζην, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α., δχλαηαη
λα ηδξχεη εκεδαπέο εηαηξίεο είηε σο κφλνο κέηνρνο ή εηαίξνο είηε απφ θνηλνχ
κε νπνηαδήπνηε λνκηθά πξφζσπα, νη νπνίεο ζα δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ
απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ. ΢ηελ έλλνηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ πεξηιακβάλνληαη ηδίσο θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα, θάζε είδνπο
εκπξάγκαηα, ελνρηθά ή ελ γέλεη πεξηνπζηαθήο θχζεσο δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα
δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, θεθηεκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, άπια
δηθαηψκαηα, φπσο ελδεηθηηθά βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα".
6

Ζ παξάγξαθνο 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 23 παξ.2 Ν.3965/2011,
ΦΔΚ Α 113/18.5.2011.

6

αξκνδηφηεηεο ηεο σο αθνινχζσο:
α) Σκήκα Α` Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο ΢πκβάζεσλ:
αα) ΢χληαμε πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε ΢πκβάζεσλ
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ.
ββ) Γεκνζίεπζε ησλ πξνζθιήζεσλ.
γγ) Αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ θαη ζχληαμε εηζήγεζεο πξνο ηε
Γ.Δ.Α.Α. γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνηηκεηένπ αλαδφρνπ.
δδ) Γηεθπεξαίσζε θάζε άιιεο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο.
εε) ΢ηειέρσζε θαη ππνζηήξημε ησλ Δπηηξνπψλ Αλάζεζεο.
β) Σκήκα Β` Παξαθνινχζεζεο Δθηέιεζεο θαη Παξαιαβήο ΢πκβάζεσλ:
αα) Σήξεζε αξρείνπ ζπκβάζεσλ.
ββ) Σήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ Γ.Δ.Α.Α. θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηέο εγγξάθσλ.
γγ) Σήξεζε αξρείνπ παξαδνηέσλ θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ.
δδ) Παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο πιεξσκήο ηνπο.
εε) ΢ηειέρσζε θαη ππνζηήξημε ησλ Δπηηξνπψλ ηεο πεξίπησζεο γ` ηνπ άξζξνπ 5.
Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ αλσηέξσ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζπληζηψληαη είθνζη ζέζεηο
θαηεγνξίαο ΠΔ θαη πέληε ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ.
Οη αλάγθεο ησλ αλσηέξσ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζε πξνζσπηθφ θαιχπηνληαη κε
κεηαθίλεζε ππαιιήισλ απφ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ή κε
απφζπαζε ή κε κεηάηαμε ππαιιήισλ απφ άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζνξίδνληαη νη
θιάδνη, νη εηδηθφηεηεο θαη ηα εηδηθφηεξα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα
ηελ θαηάιεςε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ."7
5.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα αλαηίζεηαη
ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ε παξάιιειε άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ρσξίο πξφζζεηεο
απνδνρέο.8
6. (5). Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά
7

*** Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ
κε ην άξζξν 23 παξ.4 Ν.3965/2011,ΦΔΚ Α 113/18.5.2011.
*** ΠΡΟ΢ΟΥΖ: Με ην άξζξν 4 παξ. 2γ ΠΓ 189/2009,ΦΔΚ Α 221/5.11.2009,νξίδεηαη
φηη :Απνηεινχλ ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ νη αθφινπζεο
ππεξεζίεο ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ:α) ...β)
γ)ε Δηδηθή Γξακκαηεία Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (άξζξν 3 παξ. 4 λ. 3049/2002, Α`
212)
8

*** Ζ άλσ λέα παξ.5 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 άξζξ.26
Ν.3610/2007,ΦΔΚ Α 258/22.11.2007

7

πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ κπνξεί λα απνζπψληαη ζηελ Δ.Γ.Α., θαη`
απφθιηζε ησλ πεξί απνζπάζεσλ δηαηάμεσλ, ππάιιεινη ππνπξγείσλ θαη
επνπηεπφκελσλ απφ απηά θνξέσλ. Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ απηψλ
βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
7. (6). Με απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α., γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο θαη
επηθνπξίαο ηνπ έξγνπ ηεο Δ.Γ.Α. κπνξεί λα ζπλάπηνληαη, εθηφο ησλ
ζπκβάζεσλ ησλ ζπκβνχισλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7, θαη ζπκβάζεηο
παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ κε εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο
ζπκβνχινπο θαη εκπεηξνγλψκνλεο, θπζηθά ε λνκηθά πξφζσπα. Με φκνηα
απφθαζε κπνξεί λα νξίδεηαη θαη ε ακνηβή ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ.
8. (7). Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηά παξέθθιηζε
ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ζηε ζέζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Γ.Α. κπνξεί λα
απνζπάηαη δηεπζπληήο ηεο Γεληθεο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ε λα ηνπνζεηείηαη ππάιιεινο
ησλ εηδηθψλ ζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 1558/1985 (ΦΔΚ 137 Α΄).
"΢ηελ πεξίπησζε παξάιιειεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαηά ηελ
παξάγξαθν 5, ζηε ζέζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δχλαηαη λα ηνπνζεηείηαη
κεηαθιεηφο ππάιιεινο κε βαζκφ 2ν ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ ηνπ άξζξνπ 76
ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26 Α`) (Τπαιιειηθνχ Κψδηθα)." 9

9

Οη παξάγξαθνη 5,6 θαη 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαξηζκήζεθαλ ζε 6,7 θαη 8
αληηζηνίρσο κε ηελ παξ.2 άξζξ.26 Ν.3610/2007,ΦΔΚ Α 258/22.11.2007
ην δε ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.8 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ απηνχ
άξζξνπ θαη λφκνπ.
ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ: Βι. θαη παξ.9 άξζξ.4 Ν.3270/2004,ΦΔΚ Α 187/11.10.2004,ζρ.κε
ηε δηάζεζε ησλ αθηλήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. ησλ
νπνίσλ ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε αζθεί ε "ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΣΟΤΡΗ΢ΣΗΚΖ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢ Α.Δ.
ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ: Με ηελ παξ.2 άξζξ.1 Ν.3581/2007 "Πψιεζε θαη ηαπηφρξνλε κίζζσζε
αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ, καθξνρξφληεο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ
θαη άιιεο δηαηάμεηο" νξίδεηαη φηη:
"2. Ζ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ ην
αληηθείκελν ηνπο πεξηιακβάλεη κεηαβίβαζε ή παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ηνπ
Γεκνζίνπ επί αθηλήηνπ, απνθαζίδεηαη απφ ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3049/2002 (ΦEK 212 Α),
εθαξκνδνκέλσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3049/2002. Χο επνπηεχσλ
Τπνπξγφο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3049/2002,
λνείηαη ν Τπνπξγφο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην πξνο αμηνπνίεζε
αθίλεην θαη, εθφζνλ ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη θαη γηα ηε ζηέγαζε δεκφζηαο
ππεξεζίαο, ν Τπνπξγφο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε ελ ιφγσ δεκφζηα
ππεξεζία. Ζ Γ.Δ.Α. ή ε Δηδηθή Γξακκαηεία Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Δ.Γ.Α.) ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3049/2002 δχλαηαη λα δεηά απφ ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξία ηνπ
Γεκνζίνπ (Κ.Δ.Γ.) έθζεζε, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο ζηνηρεία γηα
αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπο θαηά ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ".

8

Άρθρο 4
Moρφϋσ αποκρατικοποιόςεων10, 11
10

Βι. γηα ηηο κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ εηδηθά
Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηέηαξην ηκήκα) ηεο 6εο Μαΐνπ 2010 [αηηήζεηο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο (Διιάδα) γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο] - Κιακπ Οηέι Λνπηξάθη ΑΔ,
Αζελατθή Σερληθή ΑΔ, Δπάγγεινο Μαξηλάθεο θαηά Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο,
Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο (C-145/08) θαη Άθησξ Αλψλπκε Σερληθή Δηαηξεία (Άθησξ ATE) θαηά
Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο (C-149/08)
(΢πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-145/08 θαη C-149/08) 1
(Οδεγία 92/50/ΔΟΚ - Γεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ - Παξαρσξήζεηο ππεξεζηψλ - Μηθηή ζχκβαζε ΢χκβαζε πεξηιακβάλνπζα ηε κεηαβίβαζε παθέηνπ κεηνρψλ δεκνζίαο επηρεηξήζεσο θαδίλν - ΢χκβαζε
κε ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν ηε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξήζεσο θαδίλν θαη
ηελ πινπνίεζε ζρεδίνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαπηχμεσο ησλ ρψξσλ ηνπ θαζψο θαη δηακνξθψζεσο
ηνπ πεξηβάιινληνο ππαίζξηνπ ρψξνπ - Οδεγία 89/665/ΔΟΚ - Απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο Απνηειεζκαηηθά θαη ηαρέα έλδηθα βνεζήκαηα - Δζληθνί δηθνλνκηθνί θαλφλεο - Πξνυπφζεζε γηα ηε
ρνξήγεζε απνδεκηψζεσο - Πξνεγνχκελε αθχξσζε ηεο παξάλνκεο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ή
αλαγλψξηζε ηεο αθπξφηεηάο ηνπο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην - Μέιε θνηλνπξαμίαο πνπ ζπκκεηέζρε ζε
δηαδηθαζία ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο - Απφθαζε ιεθζείζα ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο
απφ αξρή άιιε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή - Πξνζθπγή αζθεζείζα απφ κεκνλσκέλα κέιε ηεο
θνηλνπξαμίαο - Παξαδεθηφ)
Γιψζζα δηαδηθαζίαο: ε ειιεληθή
Αηηνχλ δηθαζηήξην
΢πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο
Γηάδηθνη ζηελ ππφζεζε ηεο θχξηαο δίθεο
Κιακπ Οηέι Λνπηξάθη ΑΔ, Αζελατθή Σερληθή ΑΔ, Δπάγγεινο Μαξηλάθεο
θαηά
Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο, Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο,
παξηζηακέλσλ ησλ: Athens Resort Casino AE ΢πκκεηνρψλ, Διιάθησξ AE, πξψελ Διιεληθή
Σερλνδνκηθή ΣΔΒ ΑΔ, Regency Entertainment Φπραγσγηθή θαη Σνπξηζηηθή ΑΔ, πξψελ Hyatt Regency
Ξελνδνρεηαθή θαη Σνπξηζηηθή (Διιάο) ΑΔ, Λεσλίδα Μπφκπνια (C-145/08)
θαη
Άθησξ Αλψλπκε Σερληθή Δηαηξεία (Άθησξ ATE)
θαηά
Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο,
παξηζηακέλεο ηεο: Μεραληθή ΑΔ (C-149/08),
Αληηθείκελν
Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο - ΢πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο - Δξκελεία ησλ
άξζξσλ 3, παξάγξαθνο 2, 9, 14 θαη 16 ηεο νδεγίαο 92/50/ΔΟΚ ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Ηνπλίνπ
1992, γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ (ΔΔ L 209, ζ.
1) - Πεδίν εθαξκνγήο - ΢χκβαζε κηθηήο κνξθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζχκβαζε πσιήζεσο κεηνρψλ
θαη ζχκβαζε παξαρσξήζεσο ππεξεζηψλ - Δξκελεία ησλ άξζξσλ 1, παξάγξαθνο 3, θαη 2 ηεο νδεγίαο
89/665/ΔΟΚ ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1989, γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ,
θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα
ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ (ΔΔ L 665, ζ. 33) - Δζληθή
θαλνληζηηθή ξχζκηζε δπλάκεη ηεο νπνίαο κεκνλσκέλα κέιε κηαο κε δηαζέηνπζαο λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα θνηλνπξαμίαο πνπ ππέβαιε πξνζθνξά δελ δηθαηνχληαη λα αζθνχλ έλδηθα βνεζήκαηα
θαηά ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο ηεο ζπκβάζεσο
Γηαηαθηηθφ
Μηθηή ζχκβαζε ηεο νπνίαο ην θχξην αληηθείκελν ζπλίζηαηαη ζηελ εθ κέξνπο επηρεηξήζεσο απφθηεζε
ηνπ 49 % ηνπ θεθαιαίνπ δεκνζίαο επηρεηξήζεσο θαη ηεο νπνίαο ην -αξξήθησο ζπλδεδεκέλν κε ην
θχξην απηφ αληηθείκελν- παξεπφκελν αληηθείκελν αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε
έξγσλ δελ εκπίπηεη, ζην ζχλνιφ ηεο, ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Σν δίθαην ηεο Έλσζεο, θαη εηδηθφηεξα ην δηθαίσκα ζε απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία, δελ
επηηξέπεη εζληθή ξχζκηζε, φπσο ε επίδηθε ζηελ θχξηα δίθε, εξκελεπφκελε ππφ ηελ έλλνηα φηη
κεκνλσκέλα κέιε θνηλνπξαμίαο πνπ ππέβαιε πξνζθνξά ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο δεκνζίαο
ζπκβάζεσο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ
αηνκηθψο απφ απφθαζε εθδνζείζα φρη απφ ηελ αλαζέηνπζα αιιά απφ δηαθνξεηηθή αξρή, εκπιεθφκελε

9

ζηε δηαδηθαζία απηή ζχκθσλα κε ηνπο εθαξκνζηένπο εζληθνχο θαλφλεο, θαη ε νπνία απφθαζε είλαη
ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.
____________
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:179:0002:0003:EL:PDF

http://courtofjustice.blogspot.com/2010/05/joined-cases-c14508-and-c14908-club.html
- ΔΔ C 142 ηεο 7.6.2008.

ΑΠΟΦΑ΢Ζ ΣΟΤ ΓΗΚΑ΢ΣΖΡΗΟΤ (ηέηαξην ηκήκα)
ηεο 6εο Μαΐνπ 2010 (*)

«Οδεγία 92/50/ΔΟΚ – Γεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ – Παξαρσξήζεηο ππεξεζηψλ – Μηθηή
ζχκβαζε – ΢χκβαζε πεξηιακβάλνπζα ηε κεηαβίβαζε παθέηνπ κεηνρψλ δεκνζίαο επηρεηξήζεσο
θαδίλν – ΢χκβαζε κε ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν ηε δηαρείξηζε ηεο
επηρεηξήζεσο θαδίλν θαη ηελ πινπνίεζε ζρεδίνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαπηχμεσο ησλ ρψξσλ
ηνπ θαζψο θαη δηακνξθψζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο ππαίζξηνπ ρψξνπ – Οδεγία 89/665/ΔΟΚ –
Απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο – Απνηειεζκαηηθά θαη ηαρέα έλδηθα βνεζήκαηα – Δζληθνί
δηθνλνκηθνί θαλφλεο – Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε απνδεκηψζεσο – Πξνεγνχκελε αθχξσζε
ηεο παξάλνκεο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ή αλαγλψξηζε ηεο αθπξφηεηάο ηνπο απφ ην αξκφδην
δηθαζηήξην – Μέιε θνηλνπξαμίαο πνπ ζπκκεηέζρε ζε δηαδηθαζία ζπλάςεσο δεκνζίαο
ζπκβάζεσο – Απφθαζε ιεθζείζα ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απφ αξρή άιιε απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή – Πξνζθπγή αζθεζείζα απφ κεκνλσκέλα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο –
Παξαδεθηφ»

΢ηηο ζπλεθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο C-145/08 θαη C-149/08,
κε αληηθείκελν δχν αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 234
ΔΚ, ηηο νπνίεο ππέβαιε ην ΢πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (Διιάδα) κε απνθάζεηο ηεο 15εο
Φεβξνπαξίνπ 2008, πνπ πεξηήιζαλ ζην Γηθαζηήξην ζηηο 9 Απξηιίνπ 2008, ζην πιαίζην ησλ
δηθψλ
Κιακπ Οηέι Λνπηξάθη ΑΔ,
Αζελατθή Σερληθή ΑΔ,
Δπάγγεινο Μαξηλάθεο
θαηά
Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο,
Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο,
παξηζηακέλσλ ησλ:
Athens Resort Casino AE ΢πκκεηνρψλ,

10

Διιάθησξ AE, πξψελ Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΣΔΒ ΑΔ,
Regency Entertainment Ψπραγσγηθή θαη Σνπξηζηηθή ΑΔ, πξψελ Hyatt Regency
Ξελνδνρεηαθή θαη Σνπξηζηηθή (Διιάο) ΑΔ,
Λεσλίδα Μπφκπνια (C-145/08),
θαη
Άθησξ Αλψλπκε Σερληθή Δηαηξεία (Άθησξ ATE)
θαηά
Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο,
παξηζηακέλεο ηεο:
Μεραληθή ΑΔ (C-149/08),
ΣΟ ΓΗΚΑ΢ΣΖΡΗΟ (ηέηαξην ηκήκα),
ζπγθείκελν απφ ηνπο K. Lenaerts, πξφεδξν ηνπ ηξίηνπ ηκήκαηνο, πξνεδξεχνληα ηνπ ηεηάξηνπ
ηκήκαηνο, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász (εηζεγεηή), Γ. Αξέζηε θαη J. Malenovský, δηθαζηέο,
γεληθή εηζαγγειέαο: E. Sharpston
γξακκαηέαο: L. Hewlett, θχξηα ππάιιεινο δηνηθήζεσο,
έρνληαο ππφςε ηελ έγγξαθε δηαδηθαζία θαη θαηφπηλ ηεο επ’ αθξναηεξίνπ ζπδεηήζεσο ηεο 11εο
Ηνπλίνπ 2009,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ππέβαιαλ:

ε Κιακπ Οηέι Λνπηξάθη ΑΔ, εθπξνζσπνχκελε απφ ηνπο Η. Κ. Θενδσξφπνπιν θαη ΢. Α.
Παππά, δηθεγφξνπο,

νη Athens Resort Casino AE ΢πκκεηνρψλ θαη Regency Entertainment Φπραγσγηθή θαη
Σνπξηζηηθή ΑΔ, πξψελ Hyatt Regency Ξελνδνρεηαθή θαη Σνπξηζηηθή (Διιάο) ΑΔ,
εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνπο Φ. ΢ππξφπνπιν, Κ. ΢ππξφπνπιν θαη Η. Γξπιιεξάθε,
δηθεγφξνπο,

ε Διιάθησξ AE, πξψελ Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΣΔΒ ΑΔ, εθπξνζσπνχκελε απφ ηε Β.
Νηάηζνπ, δηθεγφξν,

ε Άθησξ ATE, εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ Κ. Γηαλλαθφπνπιν, δηθεγφξν,

ε Διιεληθή Κπβέξλεζε, εθπξνζσπνχκελε απφ ηηο Α. ΢ακψλε-Ράληνπ, Δ.-Μ. Μακνχλα
θαη Ν. Μαξηφιε θαζψο θαη ηνλ Η. Γηνλπζφπνπιν,

ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, εθπξνζσπνχκελε απφ ηε Μ. Παηαθηά θαη ηνλ
D. Kukovec,

αθνχ άθνπζε ηε γεληθή εηζαγγειέα πνπ αλέπηπμε ηηο πξνηάζεηο ηεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο
29εο Οθησβξίνπ 2009,
εθδίδεη ηελ αθφινπζε

11

Απφθαζε

1

Οη αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απνθάζεσο αθνξνχλ ηελ εξκελεία ησλ θξηζίκσλ, ζε
ζρέζε πξνο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ησλ δηαθνξψλ ησλ θπξίσλ δηθψλ, δηαηάμεσλ ησλ
νδεγηψλ 92/50/ΔΟΚ ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Ηνπλίνπ 1992, γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ (ΔΔ L 209, ζ. 1), θαη 89/665/ΔΟΚ ηνπ
΢πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1989, γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ
θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ (ΔΔ L 395, ζ. 33), φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 92/50 (ζην εμήο: νδεγία 89/665), θαζψο θαη ηελ εξκελεία ησλ
γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη, ηδίσο, ηεο
αξρήο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.

2

Οη αηηήζεηο απηέο ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην δηαθνξψλ κεηαμχ, αθελφο, ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ
θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη, αθεηέξνπ, ηνπ Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο (ζην εμήο:
Δ΢Ρ), αξρήο ε νπνία, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, έρεη ηελ εμνπζία θαη ηελ ππνρξέσζε
λα ειέγρεη αλ ζηα πξφζσπα ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ εηαίξνπ, ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ, ηνπ κέινπο
νξγάλνπ δηνηθήζεσο ή ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο επηρεηξήζεσο ε νπνία ππέβαιε πξνζθνξά ζε
δηαδηθαζία ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία
απηή αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο θαη αλ, σο εθ ηνχηνπ, ηα πξφζσπα απηά πξέπεη απηνκάησο λα
απνθιεηζηνχλ απφ ηε δηαδηθαζία.
Σν λνκηθφ πιαίζην
Ζ λνκνζεζία ηεο Έλσζεο

3

Σν άξζξν 1, ζηνηρείν α΄, ηεο νδεγίαο 92/50 νξίδεη ηα αθφινπζα:
«[Ο]η δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ είλαη ζπκβάζεηο εμ επαρζνχο αηηίαο ζπλαπηφκελεο
εγγξάθσο κεηαμχ ελφο παξέρνληνο ππεξεζίεο θαη κηαο αλαζέηνπζαο αξρήο […]
[…]»

4

Σν άξζξν 2 ηεο νδεγίαο απηήο νξίδεη ηα εμήο:
«Αλ ε δεκφζηα ζχκβαζε έρεη σο αληηθείκελν ηαπηνρξφλσο πξντφληα θαηά ηελ έλλνηα ηεο
νδεγίαο 77/62/ΔΟΚ [ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1976, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ
δηαδηθαζηψλ ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ (ΔΔ L 13, ζ. 1)] θαη ππεξεζίεο θαηά
ηελ έλλνηα ησλ παξαξηεκάησλ I Α θαη I Β ηεο παξνχζαο νδεγίαο, εκπίπηεη ζηελ παξνχζα
νδεγία εθφζνλ ε αμία ησλ ππφ θξίζε ππεξεζηψλ ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ πξντφλησλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε.»

5

Σν άξζξν 3 ηεο ίδηαο νδεγίαο πξνβιέπεη ηα αθφινπζα:
«1.
Καηά ηελ ππ’ απηψλ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, ή δηνξγάλσζε
δηαγσληζκνχ κειεηψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο.
2.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θξνληίδνπλ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ παξερφλησλ ππεξεζίεο.
[…]»

6

Σν άξζξν 8 ηεο νδεγίαο 92/50 πξνβιέπεη ηα εμήο:

12

«Οη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ππεξεζίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I Α
ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ηίηισλ III έσο VΗ.»
7

Σν άξζξν 9 ηεο νδεγίαο απηήο νξίδεη ηα εμήο:
«Οη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ππεξεζίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I Β
ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 16».

8

Σν άξζξν 14 πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηίηιν IV ηεο νδεγίαο απηήο, ν νπνίνο αθνξά ηνπο θνηλνχο
θαλφλεο ζηνλ ηερληθφ ηνκέα θαη αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ζηα θείκελα γεληθνχ πεξηερνκέλνπ ή ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θάζε
ζπκβάζεσο, ην δε άξζξν 16 πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηίηιν V πνπ νξίδεη ηνπο θνηλνχο θαλφλεο
δεκνζηφηεηαο.

9

Σν παξάξηεκα Η Β ηεο νδεγίαο 92/50, πνπ ηηηινθνξείηαη «Τπεξεζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 9», πεξηιακβάλεη:
«[…]
17

Τπεξεζίεο μελνδνρεηαθέο θαη εζηίαζεο

[…]

10

26

Τπεξεζίεο αλαςπρήο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο

27

Λνηπέο ππεξεζίεο».

Σέινο, ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηεο ίδηαο νδεγίαο πξνβιέπεη ηα εμήο:
«Κνηλνπξαμίεο παξερφλησλ ππεξεζίεο δχλαληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο. Οη ελ ιφγσ
θνηλνπξαμίεο δελ δχλαηαη λα ππνρξεσζνχλ λα πεξηβιεζνχλ ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία δχλαηαη λα ππνρξεσζεί
λα πξάμεη ηνχην φηαλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε».

11

Σν άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 89/665 πξνβιέπεη ηα αθφινπζα:
«1.
Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα, έηζη ψζηε, φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 71/305/ΔΟΚ [ηνπ
΢πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπιίνπ 1971, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ
ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ [ΔΔ εηδ. έθδ. 17/001, ζ. 7], 77/62 […] θαη 92/50 […], νη
απνθάζεηο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ λα ππφθεηληαη ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθψλ θαη, ηδίσο,
φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξσλ πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζηα αθφινπζα
άξζξα θαζψο θαη, ηδίσο, ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 7, ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη απνθάζεηο απηέο
παξαβηάδνπλ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ή ηνπο εζληθνχο
θαλφλεο πνπ ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.
2.
Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε λα κελ πθίζηαηαη θακία δηάθξηζε κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηθαιεζζνχλ δεκία ζηα πιαίζηα δηαδηθαζίαο αλάζεζεο
ζπκβάζεσο ηνπ Γεκνζίνπ, ιφγσ ηεο δηάθξηζεο πνπ γίλεηαη κε ηελ παξνχζα νδεγία κεηαμχ ησλ
εζληθψλ θαλφλσλ πνπ κεηαγξάθνπλ ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη ησλ άιισλ εζληθψλ θαλφλσλ.
3.
Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο κπνξνχλ λα θηλεζνχλ,
ζχκθσλα κε πξνυπνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ηα θξάηε κέιε, ηνπιάρηζηνλ απφ
νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ ή δεκνζίσλ έξγσλ [ή ππεξεζηψλ] θαη ην νπνίν ππέζηε ή ελδέρεηαη λα
ππνζηεί δεκία απφ κηα εηθαδφκελε παξάβαζε. Δηδηθφηεξα, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απαηηνχλ
απφ ην πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία απηή λα ελεκεξψλεη

13

πξνεγνπκέλσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ εηθαδφκελε παξάβαζε θαη γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα
αζθήζεη πξνζθπγή.»
12

Σν άξζξν 2 ηεο νδεγίαο απηήο νξίδεη ηα εμήο:
«1.
Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο
πξνζθπγήο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 λα πξνβιέπνπλ ηηο αλαγθαίεο εμνπζίεο πξνθεηκέλνπ:
α)

λα ιακβάλνληαη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη κε ηελ επείγνπζα δηαδηθαζία, πξνζσξηλά
κέηξα γηα λα επαλνξζσζεί ε εηθαδφκελε παξάβαζε ή λα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ δεκία
ησλ ζηγνκέλσλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ πνπ αλαζηέιινπλ ή
επηηξέπνπλ ηελ αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο ηνπ
Γεκνζίνπ ή ηεο εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ιακβάλεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο
αξρέο·

β)

λα αθπξψλνπλ ή λα επηηξέπνπλ ηελ αθχξσζε ησλ παξάλνκσλ απνθάζεσλ, θαη ηδίσο λα
θαηαξγνχλ ηηο ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εηζάγνπλ
δηαθξίζεηο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα κε ηα νπνία θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη
λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ζηηο ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο·

γ)

λα επηδηθάδνπλ απνδεκίσζε ζηα δεκησζέληα απφ ηελ παξάβαζε πξφζσπα.

[…]
5.
Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ φηη, νζάθηο δεηείηαη απνδεκίσζε γηα ηνλ ιφγν φηη
απφθαζε ειήθζε παξαλφκσο, πξέπεη πξψηα λα αθπξψλεηαη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε απφ
κηα αξκφδηα πξνο ηνχην αξρή.
6.
Σα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο ησλ εμνπζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 επί
ηεο ζπκβάζεσο πνπ αθνινπζεί ηελ αλάζεζε κηαο ζχκβαζεο δεκνζίνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ην
εζληθφ δίθαην.
Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα απφθαζε πξέπεη λα αθπξσζεί πξνηνχ ρνξεγεζεί
απνδεκίσζε, έλα θξάηνο κέινο κπνξεί επίζεο λα πξνβιέπεη φηη, κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
πνπ αθνινπζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ δεκνζίνπ, νη εμνπζίεο ηεο ππεχζπλεο γηα ηηο
δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο αξρήο πεξηνξίδνληαη ζηε ρνξήγεζε απνδεκίσζεο ζε θάζε πξφζσπν πνπ
ππέζηε δεκία απφ παξάβαζε.
[…]»
Ζ εζληθή λνκνζεζία
13

Ζ νδεγία 89/665 κεηαθέξζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηνλ λφκν 2522/1997, πεξί ηεο δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ,
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (ΦΔΚ Α΄ 178).

14

Σν άξζξν 2 ηνπ λφκνπ απηνχ, κε ηίηιν «Έθηαζε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο», πξνβιέπεη ηα
αθφινπζα:
«1.
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε
ζχκβαζε δεκφζησλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί
δεκία απφ παξάβαζε ηεο θνηλνηηθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, θαηά ηα
νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηα επφκελα άξζξα, πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία, αθχξσζε ή
αλαγλψξηζε σο άθπξεο ηεο παξάλνκεο πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη επηδίθαζε
απνδεκίσζεο.
[…]»

14

15

Σν άξζξν 4 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Αθχξσζε ή αλαγλψξηζε ηεο αθπξφηεηαο»,
νξίδεη ηα εμήο:
«1.
Ο ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε ή ηελ αλαγλψξηζε σο άθπξεο
θάζε πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ παξαβηάδεη θαλφλα ηνπ θνηλνηηθνχ ή
εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ζρεηηθνχ κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. […]
2.
Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη ή αλαγλσξίζεη ηελ αθπξφηεηα πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ε ηειεπηαία δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ
πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε
απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή πξνζσξηλή δηαηαγή. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο
δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην επφκελν άξζξν.»

16

Σν άξζξν 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Αμίσζε απνδεκίσζεο», πξνβιέπεη ηα
αθφινπζα:
«1.
Ο ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο απνθιείζζεθε απφ ηε ζπκκεηνρή ή ηελ αλάζεζε δεκφζηνπ
έξγνπ, πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο, θαηά παξάβαζε θαλφλα ηνπ θνηλνηηθνχ ή ηνπ εζσηεξηθνχ
δηθαίνπ, δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απνδεκίσζε, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Κάζε δηάηαμε πνπ απνθιείεη ή
πεξηνξίδεη ηελ αμίσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη.
2.
Γηα ηελ επηδίθαζε ηεο απνδεκίσζεο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε αθχξσζε ή αλαγλψξηζε
ηεο αθπξφηεηαο ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. Δπηηξέπεηαη
ζψξεπζε ηεο αγσγήο απνδεκίσζεο κε ηελ αγσγή αλαγλψξηζεο ηεο αθπξφηεηαο θαηά ηηο θνηλέο
δηαηάμεηο.»

17

Σα άξζξα 197 θαη 198 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζηα νπνία παξαπέκπεη ε πξνπαξαηεζείζα δηάηαμε,
πξνβιέπνπλ επζχλε «εθ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ», ήηνη ηελ ππνρξέσζε πξνο απνδεκίσζε ζηηο
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξφκελνη ππνβιήζεθαλ ζε αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο ζην
πιαίζην δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσο.

18

Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα 18/1989 απνηειεί θσδηθνπνίεζε ησλ λφκσλ γηα ην ΢πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Α΄ 8). Σν άξζξν 47, κε ηίηιν «Έλλνκν ζπκθέξνλ», πξνβιέπεη ηα αθφινπζα:
«1.
Αίηεζε αθπξψζεσο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ν ηδηψηεο ή ην λνκηθφ πξφζσπν, ηνπο νπνίνπο
αθνξά ε δηνηθεηηθή πξάμε ή ησλ νπνίσλ έλλνκα ζπκθέξνληα, έζησ θαη κε ρξεκαηηθά,
πξνζβάιινληαη απφ απηήλ.
[…]»

19

Ο λφκνο 2206/1994 αθνξά ηελ «Ίδξπζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, έιεγρν θαδίλσλ θ.ιπ.» (ΦΔΚ
Α΄ 62). Σν άξζξν 1, παξάγξαθνο 7, ηνπ λφκνπ απηνχ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Υνξήγεζε αδεηψλ
ιεηηνπξγίαο θαδίλσλ», νξίδεη ηα αθφινπζα:
«Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαδίλσλ παξαρσξνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Σνπξηζκνχ κεηά απφ δηεζλή πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη απφ επηακειή επηηξνπή.»

20

Σν άξζξν 3 ηνπ λφκνπ απηνχ, κε ηίηιν «Λεηηνπξγία ησλ θαδίλσλ», νξίδεη ην εμήο:
«Ζ ιεηηνπξγία ησλ θαδίλσλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο.
[…]»

21

Σν άξζξν 14, παξάγξαθνο 9, ηνπ ειιεληθνχ ΢πληάγκαηνο θαη ν εθηειεζηηθφο λφκνο 3021/2002
(ΦΔΚ Α΄ 143) εηζάγνπλ θαζεζηψο πεξηνξηζκψλ ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξφζσπα
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο κέζσλ ελεκεξψζεσο. Σν θαζεζηψο

15

απηφ θαζηεξψλεη ηεθκήξην αζπκβηβάζηνπ κεηαμχ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ εηαίξνπ, ηνπ
βαζηθνχ κεηφρνπ ή ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο επηρεηξήζεσο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ
ηνκέα ησλ κέζσλ ελεκεξψζεσο θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ εηαίξνπ, ηνπ βαζηθνχ
κεηφρνπ ή ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο επηρεηξήζεσο πνπ αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ ή
λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ή ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ. Σν αζπκβίβαζην απηφ θαηαιακβάλεη θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ
κεηαμχ ηνπο ζρέζε ζπγγέλεηαο κέρξηο νξηζκέλνπ βαζκνχ.
22

Ο λφκνο 3021/2002 πξνβιέπεη, θαη’ νπζίαλ, φηη, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεσο
θαηαθπξψζεσο ή ηεο αλαζέζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δεκνζίαο ζπκβάζεσο θαη, πάλησο, πξηλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο αληίζηνηρεο ζπκβάζεσο, ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη, επ’ απεηιή
αθπξφηεηαο ηεο δεκνζίαο ζπκβάζεσο, λα δεηήζεη απφ ην Δ΢Ρ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ πνπ
λα βεβαηψλεη ηε κε ζπλδξνκή ησλ αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο απηφο. Ζ
απφθαζε ηνπ Δ΢Ρ δεζκεχεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί φκσο λα αζθεζεί θαη’ απηήο αίηεζε
αθπξψζεσο απφ ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ.

23

Με ηελ απφθαζε ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, C-213/07, Μεραληθή (΢πιινγή 2008, ζ. Η-9999,
ζεκεία 1 θαη 2 ηνπ δηαηαθηηθνχ), ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ην θνηλνηηθφ δίθαην δελ απαγνξεχεη
κελ κηα ηέηνηα ξχζκηζε επηδηψθνπζα ηνπο ζεκηηνχο ζθνπνχο ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο ησλ
ππνβαιιφλησλ πξνζθνξά θαη ηεο δηαθάλεηαο ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλάςεσο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαγνξεχεη, φκσο, βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηε ζέζπηζε
ακάρεηνπ ηεθκεξίνπ αζπκβηβάζηνπ φπσο ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ επίδηθε εζληθή ξχζκηζε.
Οη δηαθνξέο ησλ θχξησλ δηθψλ θαη ηα πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα
Υπόζεζε C-145/08

24

Απφ ηελ απφθαζε πεξί παξαπνκπήο πξνθχπηεη φηη, κε απφθαζε ηεο 10εο Οθησβξίνπ 2001, ε
αξκφδηα δηππνπξγηθή επηηξνπή απνθάζηζε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εηαηξίαο Διιεληθφ Καδίλν
Πάξλεζαο ΑΔ (ζην εμήο: ΔΚΠ), ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα ΑΔ
(ζην εμήο: ΔΣΑ), ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο νπνίαο θαηέρεη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ
πξνθήξπμε δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001, πξνέβιεπε έλα
πξψην ζηάδην πξνεπηινγήο, κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθείλσλ πνπ πιεξνχζαλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο ελ ιφγσ πξνθεξχμεσο. ΢ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ζα θαζνξηδφηαλ, κεηαμχ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ, ν πιεηνδφηεο πνπ ζα θαινχληαλ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. Καηά ηελ πξψηε
θάζε πξνεπειέγεζαλ ε Κνηλνπξαμία Καδίλν Αηηηθήο θαη ν φκηινο επηρεηξήζεσλ Hyatt Regency
Ξελνδνρεηαθή θαη Σνπξηζηηθή (Διιάο) ΑΔ – Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΑΔ.

25

Με ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2002, νη φξνη ηεο
κέιινπζαο λα ππνγξαθεί ζπκβάζεσο νξηζηηθνπνηήζεθαλ σο εμήο:
Ζ ζχκβαζε έρεη κηθηφ ραξαθηήξα θαη πεξηιακβάλεη:

΢πκθσλία γηα ηε κεηαβίβαζε, εθ κέξνπο ηεο ΔΣΑ, ηνπ 49 % ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΚΠ ζε
«αλψλπκε εηαηξία απνθιεηζηηθνχ ζθνπνχ» (ζην εμήο: ΑΔΑ΢), ηελ νπνία νθείιεη λα
ζπζηήζεη ν αλαδεηρζεηζφκελνο πιεηνδφηεο.

΢πκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο ε ΑΔΑ΢ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη έλα αλαπηπμηαθφ ζρέδην
πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο 750 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ
απαξαίηεησλ αδεηψλ. Απηφ ην αλαπηπμηαθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ
ρψξσλ ηνπ θαδίλν θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δχν μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ
πνπ αλήθνπλ ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ππαίζξηνπ ρψξνπ, εκβαδνχ πεξίπνπ 2 800 ζηξεκκάησλ. Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ
απνηειεί κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ 49 % ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΚΠ.

16

΢πκθσλία κεηαμχ ηεο ΔΣΑ θαη ηεο ΑΔΑ΢, κε ηελ νπνία ε ηειεπηαία απνθηά ην δηθαίσκα
λα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΚΠ θαη λα
αζθεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ζπκβάζεσο.

΢πκθσλία γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηαρεηξίζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαδίλν απφ ηελ ΑΔΑ΢
έλαληη ακνηβήο ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ ΔΣΑ. Χο ακνηβή, ε ΑΔΑ΢ ζα
εηζπξάηηεη πνζφ κε δπλάκελν λα ππεξβεί έλα πνζνζηφ επί ησλ εηεζίσλ ιεηηνπξγηθψλ
θεξδψλ αληηζηξφθσο αλάινγν ηνπ χςνπο ησλ θεξδψλ απηψλ (κεηνχκελν απφ 20 % γηα
θέξδε πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 30 εθαηνκκχξηα επξψ έσο 5 % γηα θέξδε ππεξβαίλνληα
ηα 90 εθαηνκκχξηα επξψ) θαη 2 % ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.

Χο έρνπζα ηε δηαρείξηζε, ε ΑΔΑ΢ νθείιεη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ επηρείξεζε θαδίλν θαηά
ηξφπνλ ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξά έλα πνιπηειέο πεξηβάιινλ πνπ ζα πξνζθέξεη
ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ θαη θαηά ηξφπνλ νηθνλνκηθψο απνδνηηθφ γηα ηελ ΔΚΠ.
΢πγθεθξηκέλα, ηα εηήζηα δηαρεηξηζηηθά θέξδε πξν θφξσλ δελ πξέπεη λα ππνιείπνληαη,
αζξνηζηηθά, ησλ 105 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηα πέληε πξψηα νηθνλνκηθά έηε απφ ηελ
έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο. Σα θαζαξά θέξδε ζα θαηαλέκνληαη κεηαμχ ηεο ΔΣΑ
θαη ηεο ΑΔΑ΢ αλαιφγσο ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηέρεη εθάζηε ζην θεθάιαην ηεο ΔΚΠ.

Γεδνκέλνπ φηη ε ΔΚΠ είλαη ε κνλαδηθή επηρείξεζε θαδίλν πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα ζηνλ
Ννκφ Αηηηθήο, πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγήζεη λνκίκσο
άιιν θαδίλν εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ απηψλ νξίσλ εληφο δέθα εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο, ε ΔΣΑ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ ΑΔΑ΢ θαηαβάιινληάο
ηεο, σο απνδεκίσζε, πνζφ ίζν πξνο ην 70 % ηνπ ηηκήκαηνο ζπλαιιαγήο. Σν χςνο ηεο
απνδεκηψζεσο ζα απνκεηνχηαη θαηά ην έλα δέθαην γηα θάζε έηνο απφ ηελ έλαξμε ηεο
ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο.

Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξήζεσο θαδίλν, ε ζχκβαζε ιήγεη δέθα έηε κεηά ηε
ζέζε ηεο ζε ηζρχ.

26

Αλάδνρνο αλαδείρζεθε ν φκηινο Hyatt Regency Ξελνδνρεηαθή θαη Σνπξηζηηθή (Διιάο) ΑΔ –
Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΑΔ, δεδνκέλνπ φηη πιεηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο επίδηθεο δηαδηθαζίαο
δηαγσληζκνχ. Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο, ε ΔΣΑ γλσζηνπνίεζε ζην Δ΢Ρ
ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ηδηνθηεηψλ, ησλ εηαίξσλ, ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ θαη ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ αλαδφρνπ νκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί φηη ζην πξφζσπφ
ηνπο δελ ζπλέηξεραλ νη αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3 ηνπ λφκνπ
3021/2002. Με πηζηνπνηεηηθφ πνπ εμέδσζε ζηηο 27 ΢επηεκβξίνπ 2002, ην Δ΢Ρ πηζηνπνίεζε ηε
κε ζπλδξνκή, ελ πξνθεηκέλσ, αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ φζνλ αθνξά ηα πξνκλεζζέληα
πξφζσπα.

27

Καηά ηεο πξάμεσο απηήο ηνπ Δ΢Ρ άζθεζαλ αίηεζε αθπξψζεσο ηξία κφλνλ απφ ηα επηά κέιε
ηεο ππνβαινχζαο πξνζθνξά Κνηλνπξαμίαο Καδίλν Αηηηθήο, ηεο νπνίαο ε πξνζθνξά δελ
επειέγε. Οη αηηνχληεο ππνζηήξημαλ φηη έλα κέινο ηνπ νκίινπ ν νπνίνο επειέγε σο αλάδνρνο
ελέπηπηε ζηηο πεξηπηψζεηο αζπκβηβάζηνπ πνπ πξνβιέπεη ε εζληθή λνκνζεζία θαη, σο εθ ηνχηνπ,
ε απφθαζε πεξί αλαζέζεσο έπξεπε λα αθπξσζεί.

28

Σν αηηνχλ δηθαζηήξην παξαηεξεί φηη ε επίδηθε ζχκβαζε είλαη κηθηή ζχκβαζε πεξηιακβάλνπζα,
αθελφο, έλα ζθέινο πνπ αθνξά ηελ πψιεζε κεηνρψλ απφ ηελ ΔΣΑ ζηνλ πιεηνδφηε, κε
εκπίπηνλ, σο ηνηνχην, ζηνπο θαλφλεο ηεο Έλσζεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θαη, αθεηέξνπ,
έλα ζθέινο ζπληζηάκελν ζε ζχκβαζε ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηεηαη κε ηνλ πιεηνδφηε, ν νπνίνο
αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο δηαρεηξίζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαδίλν. Σν ζθέινο ηεο ζπκβάζεσο ην
νπνίν αθνξά ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ είλαη, θαηά ην αηηνχλ δηθαζηήξην, ην ζεκαληηθφηεξν
ζθέινο ηεο κηθηήο απηήο ζπκβάζεσο. Δμάιινπ, ε ζχκβαζε απηή έρεη επίζεο ραξαθηήξα
ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, ζην κέηξν πνπ ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε πεξί παξαπνκπήο, σο κέξνο ηνπ
ηηκήκαηνο αγνξάο ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ κεηνρψλ. Σν αηηνχλ δηθαζηήξην επηζεκαίλεη φηη ην

17

ηειεπηαίν απηφ ζθέινο έρεη ραξαθηήξα φισο παξαθνινπζεκαηηθφ ζε ζρέζε πξνο ην ζθέινο
«ππεξεζίεο».
29

΢ην πιαίζην απηφ, ην αηηνχλ δηθαζηήξην δηεξσηάηαη κήπσο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ην ζθέινο
«ππεξεζίεο» ηεο επίδηθεο ζπκβάζεσο ζπληζηά ζχκβαζε παξαρσξήζεσο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ,
κε ππνθείκελε ζηε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο. ΢πλαθψο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε πνην βαζκφ ν
αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε
ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, ιακβαλνκέλνπ επίζεο ππφςε φηη νη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη,
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν απνθιεηζηηθψλ ή εηδηθψλ δηθαησκάησλ.

30

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην ζα έθξηλε φηη ην ζθέινο ηεο επίδηθεο ζπκβάζεσο ην νπνίν
αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θαδίλν απνηειεί δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ, ην αηηνχλ δηθαζηήξην
δηεξσηάηαη αλ ε αίηεζε αθπξψζεσο πνπ αζθείηαη ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ
θαιχπηεηαη απφ ηηο δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπεη ε νδεγία 89/665, δεδνκέλνπ φηη ην
θχξην αληηθείκελν ηεο ζπκβάζεσο, ήηνη ε πψιεζε κεηνρψλ ηεο ΔΚΠ, δελ εκπίπηεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη φηη νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ
σο αληηθείκελν ηέηνηεο ππεξεζίεο, εκπίπηνπζεο ζην παξάξηεκα Η Β ηεο νδεγίαο 92/50, πξέπεη
λα ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 16 ηεο νδεγίαο απηήο, πνπ πεξηιακβάλνπλ
απνθιεηζηηθά ππνρξεψζεηο δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα. Σν αηηνχλ δηθαζηήξην δηεξσηάηαη,
εληνχηνηο, κήπσο, παξά ηνλ πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα ησλ ππνρξεψζεσλ, ε αξρή ηεο ίζεο
κεηαρεηξίζεσο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δηαδηθαζία ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο, ζηελ
πξνάζπηζε ηεο νπνίαο απνζθνπεί ε νδεγία 89/665, ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο.

31

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην ζα έθξηλε φηη αίηεζε αθπξψζεσο φπσο απηή ηεο θχξηαο
δίθεο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 89/665, ην αηηνχλ δηθαζηήξην δηεξσηάηαη αλ
πξνζθξνχεη ζηνπο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο εζληθφο δηθνλνκηθφο θαλφλαο, φπσο ν
πεξηερφκελνο ζην άξζξν 47, παξάγξαθνο 1, ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 18/1989, φπσο απηφ
εξκελεχεηαη απφ ην αηηνχλ δηθαζηήξην, θαηά ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζε δηαδηθαζία
ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο σο θνηλνπξαμία κπνξνχλ κφλνλ φινη καδί θαη απφ θνηλνχ λα
αζθήζνπλ αίηεζε αθπξψζεσο θαηά πξάμεσλ εληαζζνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία απηή, άιισο ε
αίηεζε απηή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

32

Σν αηηνχλ δηθαζηήξην παξαπέκπεη ζπλαθψο ζηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 8εο
΢επηεκβξίνπ 2005, C-129/04, Espace Trianon θαη Sofibail (΢πιινγή 2005, ζ. Η-7805, ζθέςε
22), ζχκθσλα κε ηελ νπνία εζληθφο δηθνλνκηθφο θαλφλαο θαηά ηνλ νπνίν πξνζθπγή αθπξψζεσο
θαηά απνθάζεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθήο κε ηελ αλάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δεκνζίαο
ζπκβάζεσο πξέπεη λα αζθείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ κηαο θνηλνπξαμίαο πνπ ππέβαιε
πξνζθνξά δελ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα αζθήζεσο ηέηνηαο πξνζθπγήο θαηά ηξφπν αληίζεην
πξνο ην άξζξν 1, παξάγξαθνο 3, ηεο νδεγίαο 89/665.

33

Σν αηηνχλ δηθαζηήξην δηεξσηάηαη, εληνχηνηο, θαηά πφζνλ ην ζπκπέξαζκα απηφ, ην νπνίν
αθνξνχζε, ζηελ απφθαζε εθείλε, αίηεζε αθπξψζεσο θαηά ηεο απνθάζεσο κηαο αλαζέηνπζαο
αξρήο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δεκνζίαο ζπκβάζεσο, ηζρχεη θαη γηα θάζε
κνξθή δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ε πξνκλεζζείζα νδεγία θαη, ηδίσο, γηα ηε
δπλαηφηεηα αζθήζεσο αγσγήο απνδεκηψζεσο. Ζ πξνβιεκαηηθή απηή ζπλδέεηαη κε ην φηη, ελ
πξνθεηκέλσ, ν εζληθφο λνκνζέηεο, θάλνληαο ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ παξέρεη ζηα
θξάηε κέιε ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 5, ηεο νδεγίαο 89/665, εμάξηεζε ηε ρνξήγεζε
απνδεκηψζεσο απφ ηελ πξνεγνχκελε αθχξσζε ηεο παξάλνκεο πξάμεσο.

34

Ο ζπλδπαζκφο ηεο δηαηάμεσο απηήο κε ηνλ δηθνλνκηθφ θαλφλα ηνπ άξζξνπ 47, παξάγξαθνο 1,
ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 18/1989, φπσο εξκελεχεηαη απφ ην αηηνχλ δηθαζηήξην, νδεγεί ζε
αδπλακία ησλ κεκνλσκέλσλ κειψλ κηαο θνηλνπξαμίαο πνπ κεηέζρε αλεπηηπρψο ζε δηαδηθαζία
ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο φρη κφλνλ λα δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεσο πνπ ζίγεη ηα
ζπκθέξνληά ηνπο, αιιά θαη λα πξνζθχγνπλ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ θαη λα
δεηήζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ αηνκηθψο. Τπνγξακκίδεηαη φηη, ελ
πξνθεηκέλσ, ην αξκφδην λα θξίλεη επί αηηήζεσλ αθπξψζεσο δηθαζηήξην είλαη ην ΢πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο, ελψ ε επηδίθαζε απνδεκηψζεσο εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ δηθαζηεξίνπ.

18

35

΢ην πιαίζην απηφ, ην αηηνχλ δηθαζηήξην παξαηεξεί φηη ε δπλαηφηεηα θαζελφο απφ ηα κέιε
θνηλνπξαμίαο λα δεηήζνπλ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηελ επηδίθαζε απνδεκηψζεσο εμαξηάηαη,
ζπλεπψο, απφ ηε βνχιεζε φισλ ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο πξνο άζθεζε αηηήζεσο
αθπξψζεσο, ελψ ε δεκία ηελ νπνία ππέζηεζαλ αηνκηθψο ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο εμ αηηίαο
ηεο κε επηινγήο ηεο θνηλνπξαμίαο σο αλαδφρνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή αλαιφγσο ηνπ
χςνπο ησλ δαπαλψλ ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ ηα κέιε ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ.
Καηά ζπλέπεηα, ην ζπκθέξνλ θαζελφο απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε
θάπνηαο απνθάζεσο κπνξεί επίζεο λα είλαη δηαθνξεηηθφ. Μπνξεί, επνκέλσο, λα ηεζεί ην
εξψηεκα θαηά πφζνλ, ζε έλα ηέηνην δηθνλνκηθφ πιαίζην, γίλεηαη ζεβαζηή ε αξρή ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ νπνία απνζθνπεί ε νδεγία 89/665.

36

Σν αηηνχλ δηθαζηήξην επηζεκαίλεη, ηέινο, φηη, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο
πνπ αθνξνχλ ην γεληθφ δίθαην ηεο απνδεκηψζεσο απφ παξάλνκεο πξάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ν δηθαζηήο ηεο απνδεκηψζεσο είλαη απηφο πνπ ειέγρεη
επίζεο, παξεκπηπηφλησο, ηε λνκηκφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο επ’ επθαηξία ηεο αζθήζεσο
ηεο αγσγήο απνδεκηψζεσο, θαη φρη άιιν δηθαζηήξην, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο αηηήζεηο
αθπξψζεσο πνπ αζθνχληαη ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλάςεσο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Γηεξσηάηαη, ζπλεπψο, κήπσο νη δηαδηθαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο
ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο είλαη ιηγφηεξν επλντθέο απφ
εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία νκνεηδψλ ή αλαιφγνπ πεξηερνκέλνπ δηθαησκάησλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηνπο εζληθνχο θαλφλεο.

37

Σν αηηνχλ δηθαζηήξην παξαηεξεί, ηέινο, φηη ε εξκελεία πνπ δίλεη ηψξα ζην άξζξν 47,
παξάγξαθνο 1, ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 18/1989, δειαδή φηη κφλνλ φια ηα κέιε
θνηλνπξαμίαο, ελεξγνχληα απφ θνηλνχ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ παξαδεθηψο ηελ αθχξσζε
πξάμεσο εληαζζφκελεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο, ζπληζηά
κεηαζηξνθή ηεο πάγηαο πξνεγνχκελεο λνκνινγίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα κέιε ηεο
θνηλνπξαμίαο κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ απηνηειψο αίηεζε αθπξψζεσο.

38

Σν αηηνχλ δηθαζηήξην ππνγξακκίδεη παξάιιεια ην ηδηαίηεξν πιαίζην ηεο ππνζέζεσο ηεο θχξηαο
δίθεο, ήηνη φηη, αξρηθά, ε αίηεζε αθπξψζεσο είρε αζθεζεί απφ απηή θαζαπηήλ ηελ θνηλνπξαμία
θαη ηα επηά κέιε ηεο ελψπηνλ ηνπ ηεηάξηνπ ηκήκαηνο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Ο
δηθαζηηθφο απηφο ζρεκαηηζκφο έθξηλε απαξάδεθηε ηελ αίηεζε φζνλ αθνξά ηελ θνηλνπξαμία
θαζψο θαη ηέζζεξα απφ ηα κέιε ηεο, γηα ηνλ ιφγν φηη δελ είραλ λνκηκνπνηήζεη λνκνηχπσο ηνλ
δηθεγφξν ηνπο πξνο άζθεζε ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο, θαη, σο πξνο ηα ππφινηπα ηξία κέιε ηεο
θνηλνπξαμίαο, παξέπεκςε ηελ ππφζεζε, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο, ζηελ νινκέιεηα ηνπ
δηθαζηεξίνπ απηνχ. Σν ελ ιφγσ ηέηαξην ηκήκα εθάξκνζε ηελ κέρξη ηφηε πάγηα λνκνινγία,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνζθπγή αζθεζείζα απφ νξηζκέλα απφ ηα κέιε θνηλνπξαμίαο ήηαλ
επίζεο παξαδεθηή.

39

Χζηφζν, ε πεξί απαξαδέθηνπ απφθαζε ηνπ ηεηάξηνπ απηνχ ηκήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ αίηεζε
ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ηεζζάξσλ απφ ηα κέιε ηεο είλαη νξηζηηθή, νπφηε ηα θξηζέληα δελ κπνξνχλ
πιένλ λα αλαηξαπνχλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθθξεκεί ελψπηνλ ηεο νινκέιεηαο ηνπ
αηηνχληνο δηθαζηεξίνπ. Σν αηηνχλ δηθαζηήξην δηεξσηάηαη, ζπλεπψο, αλ απηή ε κεηαζηξνθή ηεο
λνκνινγίαο ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο δίθαηεο δίθεο, ε νπνία απνηειεί γεληθή αξρή
ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο θαη πξνβιέπεηαη επίζεο απφ ην άξζξν 6 ηεο Δπξσπατθήο ΢πκβάζεσο
γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, πνπ
ππνγξάθεθε ζηε Ρψκε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1950 (ζην εμήο: Δ΢ΓΑ), θαζψο θαη κε ηελ αξρή ηεο
πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο.

40

Βάζεη απηψλ ησλ ζθέςεσλ, ε νινκέιεηα ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο απνθάζηζε λα
αλαζηείιεη ηε δηαδηθαζία θαη λα ππνβάιεη ζην Γηθαζηήξην ηα αθφινπζα πξνδηθαζηηθά
εξσηήκαηα:
«1)

΢χκβαζε κε ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν ηελ δηαρείξηζε
επηρεηξήζεσο θαδίλν, ηελ εθπιήξσζε αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ, ζπληζηακέλνπ ζηελ
αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ ηνπ θαδίλν θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ
ηεο άδεηαο ηνπ θαδίλν απηνχ θαη ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη φξνο, ζχκθσλα κε ηνλ

19

νπνίν, αλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην επίκαρν θαδίλν,
ιεηηνπξγήζεη λνκίκσο άιιν θαδίλν, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν απνδεκίσζε, απνηειεί ζχκβαζε παξαρσξήζεσο, κε δηεπνκέλε
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/50 […];
2)

΢ε πεξίπησζε αξλεηηθήο απαληήζεσο ζην πξψην πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα: έλδηθν
βνήζεκα, ην νπνίν αζθνχλ ζπκκεηαζρφληεο ζε δηαδηθαζία αλαζέζεσο δεκνζίαο
ζπκβάζεσο κηθηήο κνξθήο, ε νπνία πξνβιέπεη θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ππαγνκέλσλ ζην
Παξάξηεκα I B ηεο νδεγίαο 92/50 […], κε ην νπνίν πξνβάιιεηαη παξαβίαζε ηεο αξρήο
ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ (αξρήο επηβεβαησλφκελεο κε ην άξζξν 3 παξ.
2 ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο), εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 89/665 […], ή ηέηνηα
εθαξκνγή απνθιείεηαη, εθ’ φζνλ ζηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αλσηέξσ ζπκβάζεσο
παξνρήο ππεξεζηψλ εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο νδεγίαο
92/50 […], κφλν ηα άξζξα 14 θαη 16 απηήο;

3)

΢ε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απαληήζεσο ζην δεχηεξν πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα: εθ’ φζνλ
γίλεηαη δεθηφ φηη δελ αληίθεηηαη, θαη’ αξρήλ, ζην θνηλνηηθφ δίθαην, εηδηθφηεξα δε ζηηο
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 89/665 […], εζληθή δηάηαμε, θαηά ηελ νπνία κφλνλ ην ζχλνιν
κειψλ θνηλνπξαμίαο, ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία κεηέζρε αλεπηηπρψο ζε
δηαδηθαζία ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο, κπνξεί λα αζθήζεη έλδηθα βνεζήκαηα θαηά
ηεο θαηαθπξσηηθήο πξάμεσο θαη φρη κεκνλσκέλα κέιε ηεο, ηνχην δε ηζρχεη αθφκε θαη
φηαλ ην έλδηθν βνήζεκα έρεη κελ αξρηθψο αζθεζεί απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο
απφ θνηλνχ, αιιά, ηειηθψο, σο πξνο νξηζκέλα απφ απηά, πξνέθπςε φηη αζθείηαη
απαξαδέθησο, είλαη, πεξαηηέξσ, απφ πιεπξάο εθαξκνγήο ηεο σο άλσ νδεγίαο, αλαγθαίν
λα εμεηαζζεί, πξνθεηκέλνπ λα απαγγειζεί ην σο άλσ απαξάδεθην, αλ ηα κεκνλσκέλα
απηά κέιε δηαηεξνχλ κεηά ηαχηα ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζνπλ ζε άιιν εζληθφ
δηθαζηήξην ηελ απνδεκίσζε πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ;

4)

Όηαλ κε πάγηα λνκνινγία εζληθνχ δηθαζηεξίνπ γηλφηαλ δεθηφ φηη κπνξεί θαη κεκνλσκέλν
κέινο θνηλνπξαμίαο λα αζθεί παξαδεθηψο έλδηθν βνήζεκα θαηά πξάμεσο, εληεηαγκέλεο
ζε δηαδηθαζία αλαζέζεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο, είλαη ζπκβαηή κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 89/665 […], εξκελεπνκέλεο ππφ ην θσο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Δ΢ΓΑ σο γεληθήο
αξρήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ε απφξξηςε ελδίθνπ βνεζήκαηνο σο απαξαδέθηνπ, ιφγσ
κεηαβνιήο ηεο σο άλσ πάγηαο λνκνινγίαο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα δνζεί ζηνλ
αζθήζαληα ην έλδηθν απηφ βνήζεκα είηε ε δπλαηφηεηα λα ζεξαπεχζεη ην ζρεηηθφ
απαξάδεθην, είηε, ζε θάζε πεξίπησζε, ε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη, κε βάζε ηελ αξρή
ηεο αληηκσιίαο, ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ;»

Υπόζεζε C-149/08
41

Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο εθηειέζεσο
ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή Γεκαξρηαθνχ Μεγάξνπ Θεζζαινλίθεο θαη Τπνγείνπ ΢ηαζκνχ
Απηνθηλήησλ». Με ηελ απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηεο 1εο Ηνπιίνπ 2004, ην έξγν
θαηαθπξψζεθε ζηελ θνηλνπξαμία Άθησξ ΑΣΔ, Θεκειηνδνκή ΑΔ θαη Γνκνηερληθή ΑΔ. Δλφςεη
ηεο ζπλάςεσο ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο, ε αλαζέηνπζα αξρή γλσζηνπνίεζε ζην Δ΢Ρ, ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ είραλ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ εηαίξνπ, ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ ή ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ησλ
εηαηξηψλ πνπ κεηείραλ ζηελ πξνκλεζζείζα θνηλνπξαμία, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί φηη δελ
ζπληξέρνπλ, ζην πξφζσπφ ηνπο, νη αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο πξνβιέπεη ην άξζξν 3 ηνπ
λφκνπ 3021/2002.

42

Σν Δ΢Ρ, αθνχ δηαπίζησζε φηη ζην πξφζσπν κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο
Άθησξ ΑΣΔ ζπλέηξερε αζπκβίβαζηε ηδηφηεηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ πξνκλεζζείζα
εζληθή δηάηαμε, αξλήζεθε, κε πξάμε ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 2004, ηε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
πνπ απνηεινχζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. Ζ πξνζθπγή ηεο
εηαηξίαο Άθησξ ΑΣΔ θαηά ηεο αξλεηηθήο απηήο πξάμεσο ηνπ Δ΢Ρ απνξξίθζεθε κε απφθαζε
ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2004. Καηά ησλ δχν απηψλ αξλεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Δ΢Ρ
ε εηαηξία Άθησξ ΑΣΔ, κφλε κεηαμχ ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θνηλνπξαμία ζηελ

20

νπνία αλαηέζεθε ην έξγν, άζθεζε αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ αηηνχληνο δηθαζηεξίνπ,
επηθαινχκελε ηε λνκνινγία ηνπ δηθαζηεξίνπ απηνχ πνπ έθξηλε παξαδεθηέο ηηο αηηήζεηο
αθπξψζεσο πνπ αζθνχληαλ απφ κεκνλσκέλα κέιε θνηλνπξαμίαο.
43

44

Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε νινκέιεηα ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο απνθάζηζε λα
αλαζηείιεη ηε δηαδηθαζία θαη λα ππνβάιεη ζην Γηθαζηήξην ηα αθφινπζα πξνδηθαζηηθά
εξσηήκαηα:
«1)

Δθ’ φζνλ γίλεηαη δεθηφ φηη δελ αληίθεηηαη, θαη’ αξρήλ, ζην θνηλνηηθφ δίθαην, εηδηθφηεξα
δε ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 89/665 […], εζληθή δηάηαμε, θαηά ηελ νπνία κφλνλ ην
ζχλνιν κειψλ θνηλνπξαμίαο, ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία κεηέζρε αλεπηηπρψο
ζε δηαδηθαζία ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο, κπνξεί λα αζθήζεη έλδηθα βνεζήκαηα
θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο πξάμεσο, φρη δε θαη κεκνλσκέλα κέιε ηεο, ηνχην δε ηζρχεη
αθφκε θαη φηαλ ην έλδηθν βνήζεκα έρεη κελ αξρηθψο αζθεζεί απφ φια ηα κέιε ηεο
θνηλνπξαμίαο, αιιά, ηειηθψο, σο πξνο νξηζκέλα απφ απηά, πξνέθπςε φηη αζθείηαη
απαξαδέθησο, είλαη, πεξαηηέξσ, απφ πιεπξάο εθαξκνγήο ηεο σο άλσ νδεγίαο, αλαγθαίν
λα εμεηαζζεί, πξνθεηκέλνπ λα απαγγειζεί ην σο άλσ απαξάδεθην, θαηά πφζνλ ηα
κεκνλσκέλα απηά κέιε δηαηεξνχλ, κεηά ηαχηα, ή φρη ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζνπλ ζε
άιιν εζληθφ δηθαζηήξην ηελ απνδεκίσζε πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε ηνπ
εζληθνχ δηθαίνπ;

2)

Όηαλ κε πάγηα λνκνινγία εζληθνχ δηθαζηεξίνπ γηλφηαλ δεθηφ φηη κπνξεί θαη κεκνλσκέλν
κέινο θνηλνπξαμίαο λα αζθεί παξαδεθηψο έλδηθν βνήζεκα θαηά πξάμεσο, εληεηαγκέλεο
ζε δηαδηθαζία αλαζέζεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο, είλαη ζπκβαηή κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 89/665 […], εξκελεπνκέλεο ππφ ην θσο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Δ΢ΓΑ, σο γεληθήο
αξρήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ε απφξξηςε ελδίθνπ βνεζήκαηνο σο απαξαδέθηνπ, ιφγσ
κεηαβνιήο ηεο σο άλσ πάγηαο λνκνινγίαο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα δνζεί ζηνλ
αζθήζαληα ην έλδηθν απηφ βνήζεκα ε δπλαηφηεηα λα ζεξαπεχζεη ην ζρεηηθφ
απαξάδεθην είηε, ζε θάζε πεξίπησζε, ε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη, κε βάζε ηελ αξρή
ηεο αληηκσιίαο, ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ;»

Με δηάηαμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 22αο Μαΐνπ 2008, νη ππνζέζεηο C-145/08 θαη
C-149/08 ελψζεθαλ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο έγγξαθεο θαη πξνθνξηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη
πξνο έθδνζε θνηλήο απνθάζεσο.
Δπί ησλ πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ
Δπί ησλ εξσηεκάησλ ζηελ ππόζεζε C-145/08

45

Με ηα εξσηήκαηά ηνπ φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 92/50 ζε ζχκβαζε
φπσο ε επίδηθε ζηελ θχξηα δίθε, ην αηηνχλ δηθαζηήξην εξσηά αλ ε νδεγία 89/665 έρεη ελ
πξνθεηκέλσ εθαξκνγή, δεδνκέλνπ φηη ε εθαξκνγή ηεο πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο
κηαο απφ ηηο νδεγίεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο
89/665. ΢πλεπψο, ηα εξσηήκαηα απηά πξέπεη λα εμεηαζηνχλ καδί θαη λα θαζνξηζηεί θαηά πφζνλ
κηα ηέηνηα ζχκβαζε εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο κηαο απφ ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ
ιφγσ άξζξν.

46

Σφζν απφ ηηο ιεπηνκεξείο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αλαιχζεηο ηεο απνθάζεσο πεξί παξαπνκπήο
φζν θαη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ πξνζέδσζε ην αηηνχλ δηθαζηήξην ζηελ επίδηθε ζηελ θχξηα
δίθε πξάμε πξνθχπηεη φηη ε πξάμε απηή ζπληζηά κηθηή ζχκβαζε.

47

Πξάγκαηη, ε κηθηή απηή ζχκβαζε απνηειείηαη, θαη’ νπζίαλ, απφ ζχκβαζε κεηαβηβάζεσο, εθ
κέξνπο ηεο ΔΣΑ, ηνπ 49 % ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΚΠ ζηελ ΑΔΑ΢ (ζην εμήο: ζθέινο «πψιεζε
κεηνρψλ»), απφ ζχκβαζε δπλάκεη ηεο νπνίαο ε ΑΔΑ΢ αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηεο
επηρεηξήζεσο θαδίλν έλαληη ακνηβήο (ζην εμήο: ζθέινο «ππεξεζίεο») θαη απφ ζχκβαζε δπλάκεη
ηεο νπνίαο ε ΑΔΑ΢ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ζρέδην αλαβαζκίζεσο ησλ ρψξσλ ηνπ θαδίλν

21

θαη ησλ παξαθεηκέλσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη δηακνξθψζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο
ππαίζξηνπ ρψξνπ (ζην εμήο: ζθέινο «έξγα»).
48

Απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξνθχπηεη φηη, ζηελ πεξίπησζε κηθηήο ζπκβάζεσο ηεο
νπνίαο ηα δηάθνξα ζθέιε, ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπλδένληαη άξξεθηα
κεηαμχ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ κηα αδηαίξεηε νιφηεηα, ε επίκαρε πξάμε πξέπεη λα εμεηάδεηαη,
πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπ λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ηεο, ζην ζχλνιφ ηεο θαηά ηξφπν εληαίν θαη λα
εθηηκάηαη βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ην ζθέινο πνπ απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν ή ην
επηθξαηέζηεξν ζηνηρείν ηεο ζπκβάζεσο (βι., ππφ ην πλεχκα απηφ, απνθάζεηο ηεο 5εο
Γεθεκβξίνπ 1989, C-3/88, Δπηηξνπή θαηά Ηηαιίαο, ΢πιινγή 1989, ζ. 4035, ζθέςε 19· ηεο 19εο
Απξηιίνπ 1994, C-331/92, Gestión Hotelera Internacional, ΢πιινγή 1994, ζ. I-1329, ζθέςεηο 23
έσο 26· ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ 2007, C-220/05 Auroux θ.ιπ., ΢πιινγή 2007, ζ. I-385, ζθέςεηο 36
θαη 37· ηεο 21εο Φεβξνπαξίνπ 2008, C-412/04, Δπηηξνπή θαηά Ηηαιίαο, ΢πιινγή 2008,
ζ. I-619, ζθέςε 47, θαζψο θαη ηεο 29εο Οθησβξίνπ 2009, C-536/07, Δπηηξνπή θαηά Γεξκαλίαο,
ε νπνία δελ έρεη αθφκε δεκνζηεπζεί ζηε ΢πιινγή, ζθέςεηο 28, 29, 57 θαη 61).

49

Σν ζπκπέξαζκα απηφ ηζρχεη αλεμαξηήησο ηνπ αλ ην ζθέινο πνπ απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν
κηθηήο ζπκβάζεσο εκπίπηεη ή φρη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.

50

Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ε επίδηθε ζηελ θχξηα δίθε κηθηή ζχκβαζε απνηειεί
αδηαίξεηε νιφηεηα θαη, ελδερνκέλσο, αλ εκπίπηεη, ζην ζχλνιφ ηεο, ιφγσ ηνπ θχξηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο, ζην πεδίν εθαξκνγήο κηαο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο
89/665 νδεγίεο νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

51

Πξψηνλ, πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη ε ζχκβαζε απηή εληάζζεηαη ζε δηαδηθαζία κεξηθήο
ηδησηηθνπνηήζεσο κηαο δεκφζηαο επηρεηξήζεσο θαδίλν, ε νπνία απνθαζίζηεθε απφ ηελ αξκφδηα
δηππνπξγηθή επηηξνπή ζε εζληθφ επίπεδν θαη θηλήζεθε κε ηε δεκνζίεπζε εληαίαο πξνζθιήζεσο
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ.

52

Απφ ηνλ θάθειν θαη, εηδηθφηεξα, απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξνθεξχμεσο πνπ
δεκνζηεχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2002 πξνθχπηεη φηη ε επίδηθε ζηελ θχξηα δίθε κηθηή ζχκβαζε
εκθαλίδεηαη σο εληαία ζχκβαζε αθνξψζα ζπγρξφλσο ηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο ΔΚΠ, ηελ
απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηνξηζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηεο ΔΚΠ, ηελ ππνρξέσζε αλαιήςεσο ηεο δηαρεηξίζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θαδίλν θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ, νηθνλνκηθψο απνδνηηθψλ, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε εθηειέζεσο
έξγσλ δηακνξθψζεσο θαη αλαβαζκίζεσο ησλ ρψξσλ ηνπ θαδίλν θαζψο θαη παξαθεηκέλσλ
ππαίζξησλ ρψξσλ.

53

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε ζπλάςεσο ηεο ελ ιφγσ κηθηήο ζπκβάζεσο κε έλα
κνλαδηθφ αληηζπκβαιιφκελν, δηαζέηνληα ζπγρξφλσο ηελ απαξαίηεηε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα
πξνο αγνξά ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ θαη επαγγεικαηηθή πείξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθκεηαιιεχζεσο
θαδίλν.

54

Δπνκέλσο, ηα δηάθνξα ζθέιε ηεο ζπκβάζεσο απηήο πξέπεη λα εθιεθζνχλ σο ζπληζηψληα κηα
αδηαίξεηε νιφηεηα.

55

Γεχηεξνλ, απφ ηηο δηαπηζηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ην αηηνχλ δηθαζηήξην πξνθχπηεη φηη ην θχξην
αληηθείκελν ηεο κηθηήο ζπκβάζεσο ήηαλ ε πψιεζε, ζηνλ πιεηνδφηε, ηνπ 49 % ησλ κεηνρψλ ηεο
ΔΚΠ θαη φηη ην ζθέινο «έξγα» ηεο πξάμεσο απηήο θαζψο θαη ην ζθέινο «ππεξεζίεο»,
αλεμαξηήησο ηνπ αλ ην ηειεπηαίν απηφ ζθέινο ζπληζηά δεκφζηα ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ
ή παξαρσξήζεσο ππεξεζηψλ, είραλ παξεπφκελν ραξαθηήξα ζε ζρέζε πξνο ην θχξην
αληηθείκελν ηεο ζπκβάζεσο. Σν αηηνχλ δηθαζηήξην επηζήκαλε επίζεο φηη ην ζθέινο «έξγα» είρε
φισο παξαθνινπζεκαηηθφ ραξαθηήξα ζε ζρέζε πξνο ην ζθέινο «ππεξεζίεο».

56

Ζ εθηίκεζε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο πνπ ππνβιήζεθε ζην
Γηθαζηήξην.

22

57

Πξάγκαηη, δελ ρσξεί ακθηβνιία σο πξνο ην φηη, ζηελ πεξίπησζε αγνξάο ηνπ 49 % ησλ κεηνρψλ
κηαο δεκφζηαο επηρεηξήζεσο φπσο ε ΔΚΠ, ε πξάμε απηή απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν ηεο
ζπκβάζεσο. Πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη ηα έζνδα ηα νπνία ε ΑΔΑ΢ ζα απνθφκηδε σο κέηνρνο
θαίλνληαη ζαθψο ζεκαληηθφηεξα απφ ηελ ακνηβή πνπ ζα εηζέπξαηηε σο πάξνρνο ππεξεζηψλ.
Δπηπιένλ, ε ΑΔΑ΢ ζα απνθφκηδε ηα έζνδα απηά ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, ελψ ε
δξαζηεξηφηεηα δηαρεηξίζεσο ηνπ θαδίλν ζα έιεγε κεηά ηελ πάξνδν δεθαεηίαο.

58

Απφ ηηο αλσηέξσ ζθέςεηο πξνθχπηεη φηη ηα δηάθνξα ζθέιε ηεο επίδηθεο ζηελ θχξηα δίθε κηθηήο
ζπκβάζεσο ζπληζηνχλ κηα αδηαίξεηε νιφηεηα, ηεο νπνίαο ην ζθέινο πνπ αθνξά ηε κεηαβίβαζε
κεηνρψλ απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν.

59

Όκσο, ε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ζε ππνβάιινληα πξνζθνξά ζην πιαίζην πξάμεσο
ηδησηηθνπνηήζεσο κηαο δεκφζηαο επηρεηξήζεσο δελ εκπίπηεη ζηηο νδεγίεο πεξί δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.

60

Απηφ, εμάιινπ, ππελζπκίδεηαη δεφλησο ζην ζεκείν 66 ηνπ πξάζηλνπ βηβιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
ζρεηηθά µε ηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο [COM(2004) 327 ηειηθφ, ηεο 30ήο Απξηιίνπ
2004].

61

΢ην ζεκείν 69 ηνπ πξνκλεζζέληνο πξάζηλνπ βηβιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα, ε Δπηηξνπή ηνλίδεη φηη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη κηα πξάμε θεθαιαηαθήο
ζπλαιιαγήο δελ ππνθξχπηεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ αλάζεζε ζε εηαίξν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
ζπκβάζεσλ πνπ δχλαληαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ή ζπκβάζεηο
παξαρσξήζεσο. Πάλησο, ελ πξνθεηκέλσ, ζηε δηθνγξαθία δελ πεξηέρεηαη θαλέλα ζηνηρείν
δπλάκελν λα ζέζεη ελ ακθηβφισ ηε θχζε ηεο επίδηθεο ζηελ θχξηα δίθε πξάμεσο, φπσο απηή
ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αηηνχλ δηθαζηήξην.

62

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζθέςεσλ, πξέπεη λα ζπλαρζεί φηη κηθηή ζχκβαζε ηεο νπνίαο ην θχξην
αληηθείκελν ζπλίζηαηαη ζηελ εθ κέξνπο επηρεηξήζεσο απφθηεζε ηνπ 49 % ηνπ θεθαιαίνπ
δεκφζηαο επηρεηξήζεσο θαη ηεο νπνίαο ην –αξξήθησο ζπλδεδεκέλν κε ην θχξην απηφ
αληηθείκελν– παξεπφκελν αληηθείκελν αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ
δελ εκπίπηεη, ζην ζχλνιφ ηεο, ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

63

Σν ζπκπέξαζκα απηφ δελ απνθιείεη ηελ ππνρξέσζε ηεξήζεσο, ζην πιαίζην κηαο ηέηνηαο
ζπκβάζεσο, ησλ ζεκειησδψλ θαλφλσλ θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο ΢πλζήθεο, ηδίσο φζνλ αθνξά
ηελ ειεπζεξία εγθαηαζηάζεσο θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ. Χζηφζν, δελ
ρξεηάδεηαη ελ πξνθεηκέλσ λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ηεο ηεξήζεσο ησλ ελ ιφγσ θαλφλσλ θαη
αξρψλ, δεδνκέλνπ φηη ην απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο εμεηάζεσο νπδφισο ζα κπνξνχζε λα έρεη σο
ζπλέπεηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 89/665.

64

΢πλεπψο, θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζθέςεσλ, παξέιθεη ε απάληεζε ζηα ινηπά εξσηήκαηα πνπ
ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ππνζέζεσο C-145/08.
Δπί ηνπ πξώηνπ εξσηήκαηνο ζηελ ππόζεζε C-149/08

65

Με ην εξψηεκα απηφ, ην αηηνχλ δηθαζηήξην εξσηά, θαη’ νπζίαλ, αλ αληίθεηηαη ζηελ νδεγία
89/665 εζληθή ξχζκηζε, φπσο απηή εξκελεχεηαη απφ ην ελ ιφγσ δηθαζηήξην, θαηά ηελ νπνία
κφλνλ ην ζχλνιν ησλ κειψλ θνηλνπξαμίαο πνπ ππέβαιε πξνζθνξά κπνξεί παξαδεθηψο λα
αζθήζεη πξνζθπγή θαηά απνθάζεσο πεξί θαηαθπξψζεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο ηελ νπνία
έιαβε ε αλαζέηνπζα αξρή, νπφηε κεκνλσκέλα κέιε ηεο ελ ιφγσ θνηλνπξαμίαο ζηεξνχληαη φρη
κφλνλ ηεο δπλαηφηεηαο λα δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε κηαο ηέηνηαο απνθάζεσο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο λα δεηήζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε δεκίαο ηελ νπνία ππέζηεζαλ
αηνκηθψο ιφγσ παξαηππηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο ηεο ελ
ιφγσ δεκνζίαο ζπκβάζεσο.

23

66

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ, πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη ε πξάμε ηεο
νπνίαο ε αθχξσζε δεηείηαη ελψπηνλ ηνπ αηηνχληνο δηθαζηεξίνπ απνηειεί πξάμε ηνπ Δ΢Ρ, ήηνη
αξρήο άιιεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ νξγάλσζε ηε δηαδηθαζία ζπλάςεσο ηεο επίδηθεο
ζηελ θχξηα δίθε δεκνζίαο ζπκβάζεσο.

67

Όκσο, απφ ηνπο φξνπο ηεο νδεγίαο 89/665, ε νπνία θνηλψο απνθαιείηαη νδεγία «πεξί
πξνζθπγψλ», πξνθχπηεη φηη ε πξνζηαζία ζηελ νπνία απνζθνπεί ε νδεγία απηή αθνξά ηηο
πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.

68

Μεηαμχ άιισλ, πξνθχπηεη ζαθψο απφ ην γξάκκα ηνπο φηη ε πέκπηε αηηηνινγηθή ζθέςε θαη ην
άξζξν 1, παξάγξαθνο 1, ηεο νδεγίαο απηήο αλαθέξνληαη ζηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
έλαληη ησλ απνθάζεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. Οκνίσο, θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ
απηνχ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ φηη ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ πξφζεζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία πξνζθπγήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο γηα ηελ
εηθαδφκελε παξάβαζε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, νχησο ψζηε ε ηειεπηαία λα κπνξέζεη λα ηε
ζεξαπεχζεη. Δπηπιένλ, ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή
ηε δπλαηφηεηα λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ νηθεία αλαζέηνπζα αξρή ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
πηζηεχεη φηη, θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο, έρεη δηαπξαρζεί παξάβαζε
θαη λα δεηήζεη ηε δηφξζσζή ηεο

69

΢πλεπψο, πξέπεη λα ζπλαρζεί φηη ζηηο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηηο απνθάζεηο αξρήο φπσο ην Δ΢Ρ
δελ έρεη εθαξκνγή ην ζχζηεκα πξνζθπγήο πνπ θαζηεξψλεη ε νδεγία 89/665.

70

Χζηφζν, νη απνθάζεηο ηνπ Δ΢Ρ είλαη ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ εμέιημε, αλ φρη θαη
ηελ έθβαζε κηαο δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο, ζην κέηξν πνπ κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε απνθιεηζκφ δηαγσληδνκέλνπ, αθφκα δε θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζην πξφζσπν ηνπ
νπνίνπ, αηνκηθψο, ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο αζπκβηβάζηνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία. Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο απηέο δελ είλαη άκνηξεο ελδηαθέξνληνο
απφ πιεπξάο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηφλ.

71

΢ηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξέζρε ην αηηνχλ δηθαζηήξην πξνθχπηεη φηη ε
απφθαζε ηνπ Δ΢Ρ, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ λα κελ αλαηεζεί ζηελ αηηνχζα ηεο θχξηαο δίθεο
ην αληηθείκελν ηεο επίδηθεο δεκνζίαο ζπκβάζεσο, ελψ είρε νξηζζεί σο αλάδνρνο, εθδφζεθε,
θαηά ηε γλψκε ηεο ελ ιφγσ αηηνχζαο, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 93/37/ΔΟΚ
ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 14εο Ηνπλίνπ 1993, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλαςε
ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ (ΔΔ L 199, ζ. 54), θαζψο θαη θαηά παξαβίαζε αξρψλ
απνξξενπζψλ απφ ην πξσηνγελέο δίθαην ηεο Έλσζεο.

72

Ζ αηηνχζα ηεο θχξηαο δίθεο ππνζηεξίδεη φηη, θαη’ εθαξκνγήλ ηεο επίδηθεο εζληθήο λνκνζεζίαο,
εκπνδίζηεθε φρη κφλν λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε ηεο παξάλνκεο απνθάζεσο ηνπ Δ΢Ρ, ε νπνία
νδήγεζε ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο απφ ηελ επίδηθε ζηελ θχξηα δίθε δηαδηθαζία, αιιά θαη λα
δεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ ηεο πξνμέλεζε ε απφθαζε απηή. ΢ηεξήζεθε, έηζη, ηνπ
δηθαηψκαηφο ηεο ζε απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία.

73

΢πλαθψο, πξέπεη λα ππνκλεζζεί φηη ε αξρή ηεο απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο
ζπληζηά γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο (βι. απφθαζε ηεο 13εο Μαξηίνπ 2007, C-432/05,
Unibet, ΢πιινγή 2007, ζ. I-2271, ζθέςε 37 θαη εθεί παξαηηζέκελε λνκνινγία).

74

Καηά πάγηα λνκνινγία, ειιείςεη ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ζε θάζε θξάηνο κέινο
ελαπφθεηηαη λα θαζνξίζεη ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα θαη λα ξπζκίζεη ηηο δηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο
ησλ ελδίθσλ πξνζθπγψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ νη πνιίηεο
αληινχλ απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο. Πάλησο, νη δηθνλνκηθέο απηέο ιεπηνκέξεηεο δελ πξέπεη λα
είλαη ιηγφηεξν επλντθέο απφ απηέο πνπ αθνξνχλ παξφκνηεο πξνζθπγέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πνπ αληινχληαη απφ ηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε (αξρή ηεο
ηζνδπλακίαο) θαη δελ πξέπεη λα θαζηζηνχλ πξαθηηθψο αδχλαηε ή εμαηξεηηθψο δπζρεξή ηελ
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έλλνκε ηάμε ηεο Έλσζεο (αξρή ηεο

24

απνηειεζκαηηθφηεηαο) (βι., ππφ ην πλεχκα απηφ, απφθαζε ηεο 15εο Απξηιίνπ 2008, C-268/06,
Impact, ΢πιινγή 2008, ζ. I-2483, ζθέςεηο 44 θαη 46 θαζψο θαη εθεί παξαηηζέκελε λνκνινγία).
75

Όζνλ αθνξά ηελ αξρή ηεο ηζνδπλακίαο, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέζρε ην αηηνχλ δηθαζηήξην
πξνθχπηεη φηη, ζχκθσλα κε ην εζσηεξηθφ δίθαην πνπ δηέπεη, γεληθψο, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
δεκηψλ πνπ πξνμελνχληαη απφ παξάλνκεο πξάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ, ν δηθαζηήο ηεο απνδεκηψζεσο είλαη επίζεο αξκφδηνο λα ειέγρεη,
παξεκπηπηφλησο, ηε λνκηκφηεηα ηεο βιαπηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεσο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα
νδεγήζεη, κε αθεηεξία έλδηθε πξνζθπγή αζθεζείζα απφ κεκνλσκέλν ηδηψηε, ζηελ επηδίθαζε
απνδεκηψζεσο εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο.

76

Αληηζέησο, ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηνκέα ν νπνίνο θαιχπηεηαη απφ ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, απηέο νη δχν αξκνδηφηεηεο, ήηνη, αθελφο, ε αξκνδηφηεηα πξνο αθχξσζε ή πξνο
αλαγλψξηζε ηεο αθπξφηεηαο δηνηθεηηθήο πξάμεσο θαη, αθεηέξνπ, ε αξκνδηφηεηα πξνο
επηδίθαζε απνδεκηψζεσο γηα ηελ πξνμελεζείζα δεκία, αλήθνπλ, ζην εζληθφ λνκηθφ πιαίζην ζην
νπνίν εληάζζεηαη ε ππφζεζε ηεο θχξηαο δίθεο, ζε δηαθνξεηηθέο δηθαηνδνζίεο.

77

΢πλεπψο, ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ν ζπλδπαζκφο ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 2,
ηνπ λφκνπ 2522/1997, πνπ εμαξηά ηε ρνξήγεζε απνδεκηψζεσο απφ ηελ πξνεγνχκελε αθχξσζε
ηεο βιαπηηθήο πξάμεσο, θαη ηνπ άξζξνπ 47, παξάγξαθνο 1, ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο
18/1989, θαηά ην νπνίν κφλνλ φια ηα κέιε θνηλνπξαμίαο δχλαληαη λα αζθήζνπλ παξαδεθηψο
αίηεζε αθπξψζεσο θαηά πξάμεσο εληαζζνκέλεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο δεκνζίαο
ζπκβάζεσο, νδεγεί, φπσο παξαηεξεί ην αηηνχλ δηθαζηήξην, ζε αδπλακία θάζε κεκνλσκέλνπ
κέινπο θνηλνπξαμίαο φρη κφλν λα επηηχρεη ηελ αθχξσζε ηεο βιαπηηθήο γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ
πξάμεσο, αιιά θαη λα απεπζπλζεί ζηνλ αξκφδην δηθαζηή πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ
ππέζηε αηνκηθψο, ελψ κηα ηέηνηα αδπλακία δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε άιινπο ηνκείο, δπλάκεη
ησλ θαλφλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο αγσγέο απνδεκηψζεσο πνπ
ζηεξίδνληαη ζε δεκία πξνμελεζείζα απφ παξάλνκε πξάμε δεκνζίαο αξρήο.

78

Όζνλ αθνξά ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, δηαπηζηψλεηαη φηη, κε ηελ εθαξκνγή ηεο
επίδηθεο ζηελ θχξηα δίθε εζληθήο λνκνζεζίαο, έλαο δηαγσληδφκελνο φπσο ε αηηνχζα ηεο θχξηαο
δίθεο ζηεξείηαη παληειψο ηεο δπλαηφηεηαο λα δεηήζεη, ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ, ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηελ νπνία ππέζηε εμ αηηίαο παξαβηάζεσο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο
απφ δηνηθεηηθή πξάμε ε νπνία επεξέαζε ελδερνκέλσο ηελ εμέιημε ή θαη ηελ έθβαζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο. Έλαο ηέηνηνο δηαγσληδφκελνο ζηεξείηαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ αξχεηαη απφ ην δίθαην ηεο
Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηφλ.

79

Όπσο παξαηήξεζε ε γεληθή εηζαγγειέαο ζηα ζεκεία 107 έσο 116 ησλ πξνηάζεψλ ηεο, πξέπεη,
ζπλαθψο, λα ππνγξακκηζηεί φηη ην πιαίζην ηεο ππφ θξίζε ππνζέζεσο δηαθέξεη απφ εθείλν ηεο
ππνζέζεσο επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε πξνκλεζζείζα απφθαζε Espace Trianon θαη Sofibail.
Πξάγκαηη, ελψ ε δεχηεξε απηή ππφζεζε αθνξνχζε πξνζθπγή αθπξψζεσο θαηά θαηαθπξσηηθήο
απνθάζεσο κε ηελ νπνία ην αληηθείκελν ηεο επίδηθεο ζπκβάζεσο δελ αλαηέζεθε ζηελ
ππνβαινχζα πξνζθνξά θνηλνπξαμία ζην ζχλνιφ ηεο, ε ππφ θξίζε ππφζεζε αθνξά, ζε ηειηθή
αλάιπζε, αίηεκα απνθαηαζηάζεσο ηεο δεκίαο πνπ πξνμελήζεθε απφ παξάλνκε απφθαζε
δηνηθεηηθήο αξρήο κε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε ζπλδξνκή αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηαο, ππφ ηελ
έλλνηα ηεο ζπλαθνχο εζληθήο λνκνζεζίαο, ζην πξφζσπν κφλνλ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πνπ άζθεζε
ηελ αίηεζε αθπξψζεσο.

80

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνεθηεζέλησλ, ζην πξψην απφ ηα ππνβιεζέληα ζηελ ππφζεζε C149/08 εξψηεκα πξνζήθεη ε απάληεζε φηη ην δίθαην ηεο Έλσζεο, θαη εηδηθφηεξα ην δηθαίσκα
ζε απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή πξνζηαζία, δελ επηηξέπεη εζληθή ξχζκηζε, φπσο ε επίδηθε ζηελ
θχξηα δίθε, εξκελεπφκελε ππφ ηελ έλλνηα φηη κεκνλσκέλα κέιε θνηλνπξαμίαο πνπ ππέβαιε
πξνζθνξά ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα δεηήζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ αηνκηθψο απφ απφθαζε εθδνζείζα
φρη απφ ηελ αλαζέηνπζα αιιά απφ δηαθνξεηηθή αξρή, εκπιεθφκελε ζηε δηαδηθαζία απηή
ζχκθσλα κε ηνπο εθαξκνζηένπο εζληθνχο θαλφλεο, θαη ε νπνία απφθαζε είλαη ηθαλή λα
επεξεάζεη ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.

25

81

Καηφπηλ ηεο απαληήζεσο απηήο, παξέιθεη ε απάληεζε ζην δεχηεξν εξψηεκα πνπ ππνβιήζεθε
ζην πιαίζην ηεο ππνζέζεσο C-149/08.
Δπί ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ

82

Γεδνκέλνπ φηη ε παξνχζα δηαδηθαζία έρεη σο πξνο ηνπο δηαδίθνπο ηεο θχξηαο δίθεο ηνλ
ραξαθηήξα παξεκπίπηνληνο πνπ αλέθπςε ελψπηνλ ηνπ εζληθνχ δηθαζηεξίνπ, ζ’ απηφ
ελαπφθεηηαη λα απνθαλζεί επί ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ. Σα έμνδα ζηα νπνία ππνβιήζεθαλ φζνη
ππέβαιαλ παξαηεξήζεηο ζην Γηθαζηήξην, πιελ ησλ σο άλσ δηαδίθσλ, δελ απνδίδνληαη.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην Γηθαζηήξην (ηέηαξην ηκήκα) απνθαίλεηαη:

11

1)

Μηθηή ζχκβαζε ηεο νπνίαο ην θχξην αληηθείκελν ζπλίζηαηαη ζηελ εθ κέξνπο
επηρεηξήζεσο απφθηεζε ηνπ 49 % ηνπ θεθαιαίνπ δεκνζίαο επηρεηξήζεσο θαη ηεο
νπνίαο ην –αξξήθησο ζπλδεδεκέλν κε ην θχξην απηφ αληηθείκελν– παξεπφκελν
αληηθείκελν αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ δελ εκπίπηεη,
ζην ζχλνιφ ηεο, ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

2)

Σν δίθαην ηεο Έλσζεο, θαη εηδηθφηεξα ην δηθαίσκα ζε απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή
πξνζηαζία, δελ επηηξέπεη εζληθή ξχζκηζε, φπσο ε επίδηθε ζηελ θχξηα δίθε,
εξκελεπφκελε ππφ ηελ έλλνηα φηη κεκνλσκέλα κέιε θνηλνπξαμίαο πνπ ππέβαιε
πξνζθνξά ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο δεκνζίαο ζπκβάζεσο δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ αηνκηθψο
απφ απφθαζε εθδνζείζα φρη απφ ηελ αλαζέηνπζα αιιά απφ δηαθνξεηηθή αξρή,
εκπιεθφκελε ζηε δηαδηθαζία απηή ζχκθσλα κε ηνπο εθαξκνζηένπο εζληθνχο
θαλφλεο, θαη ε νπνία απφθαζε είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ εμέιημε ηεο
δηαδηθαζίαο απηήο.

Αξηζκφο 899/2008

ΣΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ΢ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ΢
ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ
΢πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2005, κε ηελ εμήο
ζχλζεζε: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο, Πξνεδξεχσλ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ηνπ αξραηνηέξνπ απηνχ Αληηπξνέδξνπ, πνπ είραλ θψιπκα, Π. Ε.
Φιψξνο, Ν. Νηνχβαο, Γ. Κσζηφπνπινο, Φ. Αξλανχηνγινπ, Γ. Παπακεληδειφπνπινο,
Ν. ΢θιίαο, Αγγ. Θενθηινπνχινπ, Ν. ΢αθειιαξίνπ, Γ. Πεηξνχιηαο, Ν. Ρφδνο, Αλ.
Γθφηζεο, Αζ. Ράληνο, Δ. Γαλδνπιάθε, Υ. Ράκκνο, Ν. Μαξθνπιάθεο, Π. Κνηζψλεο,
Μ. Καξακαλψθ, Η. Μαληδνπξάλεο, Α. ΢αθειιαξνπνχινπ, Κ. Βηνιάξεο, Μ.-Δ.
Κσλζηαληηλίδνπ, Αζ. Καξακηραιέιεο, Α.-Γ. Βψξνο, Κ. Δπζηξαηίνπ, Δι.
Αλαγλσζηνπνχινπ, Γ. Πνηακηάο, Μ. Γθνξηδνιίδνπ, Δ. Νίθα, Η. Γξάβαξεο, Δ.
Αλησλφπνπινο, ΢χκβνπινη, Β. Αλδξνπιάθεο, Γ. Βαζηιεηάδεο, Πάξεδξνη.
Γξακκαηέαο ν Μ. Καιαληδήο.
Γηα λα δηθάζεη ηελ απφ 27 ΢επηεκβξίνπ 2001, αίηεζε:
ησλ: 1) ................. , θαηνίθνπ Βνπιηαγκέλεο Αηηηθήο (.....), 2)
.............. , θαηνίθνπ Βνπιηαγκέλεο Αηηηθήο (.......) θαη 3) ΢πιιφγνπ
"...................", πνπ εδξεχεη ζηελ Βνπιηαγκέλε Αηηηθήο (........), νη
νπνίνη παξέζηεζαλ κε ηελ δηθεγφξν Αηθ. Καπεινχδνπ (Α.Μ. 1312), πνπ ηελ
δηφξηζαλ κε πιεξεμνχζην,
θαηά ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο παξέζηε κε ηνλ Φ. Ηαηξέιε, Πάξεδξν

26

ηνπ Ννκηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
Ζ πην πάλσ αίηεζε παξαπέκθζεθε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαηφπηλ ηεο
ππ΄ αξηζκ. 1035/2004 απνθάζεσο ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη ε Οινκέιεηα ην δήηεκα πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ απφθαζε.
Με ηελ αίηεζε απηή νη αηηνχληεο επηδηψθνπλ λα αθπξσζεί ε ππ` αξηζκ.
2/42249/0023/26.7.2001απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί Δθδφζεσο
Πξνκεηφρσλ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Αθηλήησλ.
Ζ εθδίθαζε άξρηζε κε ηελ αλάγλσζε ηεο παξαπεκπηηθήο απνθάζεσο, ε νπνία
επέρεη ζέζε εηζεγήζεσο απφ ηνλ Δηζεγεηή, ΢χκβνπιν Γ. Πεηξνχιηα.
Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηελ πιεξεμνχζηα ησλ αηηνχλησλ, ε νπνία αλέπηπμε
θαη πξνθνξηθά ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο αθπξψζεσο θαη δήηεζε λα γίλεη δεθηή
ε αίηεζε θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ, ν νπνίνο δήηεζε ηελ απφξξηςή ηεο.
Μεηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε ζε αίζνπζα ηνπ
δηθαζηεξίνπ θ α η
Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
΢θέθζεθε θαηά ην Νφκν
1. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε δεηείηαη ε αθχξσζε ηεο κε αξηζ.
2/42249/0023/26.7.2001 απνθάζεσο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηίηιν
«Έθδνζε Πξνκεηφρσλ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Αθηλήησλ» (ΦΔΚ Β΄ 991).
2. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε αίηεζε εηζάγεηαη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κεηά
ηελ απφθαζε 1032/2004 ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο, κε ηελ νπνία παξαπέκθζεθε πξνο
επίιπζε ην δήηεκα, πνπ αλέθπςε ζρεηηθά κε ηε δηθαηνδνζία ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο λα εθδηθάζεη ηελ επίδηθε ππφζεζε.
3. Δπεηδή, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 παξ. 1 εδαθ. α` θαη 94 παξ. 2 ηνπ
΢πληάγκαηνο, (φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ κε ην Φήθηζκα ηεο 6εο
Απξηιίνπ 2001 ηεο Ε` Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ΦΔΚ Α` 84), πξνθχπηεη
φηη αθπξσηηθή δηαθνξά ππαγφκελε ζην ΢πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο δελ
πξνθαιείηαη απφ ηε δηθαζηηθή ακθηζβήηεζε θάζε πξάμεο δηνηθεηηθήο αξρήο, ε
νπνία έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κνλνκεξνχο πξάμεο πνπ παξάγεη έλλνκα
απνηειέζκαηα, αιιά κφλνλ ησλ πξάμεσλ εθείλσλ νη νπνίεο εθδίδνληαη θαη΄
ελάζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζθνπνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο,
δειαδή ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε δηαηάμεηο δηνηθεηηθνχ λφκνπ.
΢πλεπψο, δελ απνηεινχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ππνθείκελεο ζε αίηεζε
αθπξψζεσο, νη κνλνκεξείο πξάμεηο δηνηθεηηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο δελ εθδίδνληαη
θαη΄ εθαξκνγή δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, αιιά βάζεη
δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζπλαιιαθηηθή δξάζε ηεο Γηνηθήζεσο κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε ηακηεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ θηλνχληαη ζε
θχθιν ζρέζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε δηθαζηηθή ακθηζβήηεζε ησλ νπνίσλ
δεκηνπξγεί ηδησηηθέο δηαθνξέο, ππαγφκελεο ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα. ΢ε απηήλ
ηελ έλλνηα ηεο εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεσο, ζηελ έλλνηα, δειαδή, πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο πην πάλσ ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, αλαθέξεηαη ην θσδ.
π.δ/γκα 18/1989 φηαλ νξίδεη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 φηη ε αίηεζε
αθπξψζεσο επηηξέπεηαη κφλνλ θαηά ησλ "εθηειεζηψλ πξάμεσλ" ησλ δηνηθεηηθψλ
αξρψλ (΢ηΔ 924/1982, 2424/1984, 1562/1986 Οινκ., 3588/1987, 3118/2001,
1422/2002).
4. Δπεηδή, κε ην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ λ. 2636/1998 (ΦΔΚ Α` 198) ζπλεζηήζε

27

αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "..............................." κε ηελ
παξάγξαθν 4 εδαθ. α` ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2837/2000 (ΦΔΚ Α`
178). ΢χκθσλα δε κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 12, "2. Ζ
εηαηξία ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο
απηφο θάζε θνξά ηζρχεη, πιελ αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν. 3
[φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 παξ. 5 ηνπ λ. 2837/2000]. Ζ δηάξθεηα ηεο
εηαηξίαο είλαη ελελήληα ελλέα (99) έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.
Έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη κε ην θαηαζηαηηθφ δήκνο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο". ΢ην
άξζξν 13 ηνπ λφκνπ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.
2837/2000, νξίδνληαη, ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο, ηα εμήο: "1α)
΢θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη ε δηνίθεζε, ε δηαζθάιηζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. β) Ζ εηαηξία έρεη
απηνδηθαίσο, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ηε δηνίθεζε,
δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ
ηνπ Δ.Ο.Σ., φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, δηθαηνχκελε λα ελεξγεί
θάζε πξάμε δηαρεηξίζεσο θαη δηαζέζεσο γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκά
ηεο. γ) Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ησλ νπνίσλ ε
εηαηξία έρεη θαηά ηα αλσηέξσ ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε
πεξηέξρεηαη ζε απηήλ θαηά θπξηφηεηα ρσξίο αληάιιαγκα θαη ινγηζηηθή αμία. 2.
Χο πεξηνπζία ηνπ Δ.Ο.Σ. θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λννχληαη ηα εμήο
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηνχ: α. Σα θάζε είδνπο θηλεηά θαη αθίλεηα πξάγκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηνλ
Δ.Ο.Σ. ή ηεινχλ ππφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηνχ ή έρνπλ κηζζσζεί απφ
απηφλ ή βξίζθνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ κε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή κνξθή.
β. Οη θάζε είδνπο πφξνη θαη θηλεηέο αμίεο, φπσο ρξήκαηα, θαηαζέζεηο,
νκφινγα, κεηνρέο θαη ελ γέλεη ρξεφγξαθα ζε δξαρκέο θαη ζε μέλν λφκηζκα. γ.
Σα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο ζήκαηα, επσλπκίεο θαη
δηαθξηηηθνί ηίηινη, ηα δηθαηψκαηα ζε λέεο ηερλνγλσζίεο θαη ηα δηθαηψκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. δ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο θηλεηά, αθίλεηα,
πφξνη, θηλεηέο αμίεο θαη δηθαηψκαηα πνπ αλήθνπλ ή πεξηέξρνληαη ζε άιια
λνκηθά πξφζσπα (Ν.Π.Γ.Γ., εηαηξίεο θ.ιπ.), εθφζνλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ ζε
απηφ ζπκκεηέρεη θαη ν Δ.Ο.Σ., εκκέζσο ή ακέζσο. 3. Χο επηρεηξεκαηηθέο
κνλάδεο ηνπ Δ.Ο.Σ. λννχληαη νη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο απηνχ θαη ηδίσο νη
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη νη κνλάδεο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ
Καδίλν Πάξλεζαο θαη Κέξθπξαο, ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηπηέξσλ, ησλ αθηψλ, ησλ
ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, θαηαθπγίσλ θαη αγθπξνβνιίσλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, ησλ
ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ, ησλ ζηαζκψλ ζαιακεγψλ, ησλ ζπειαίσλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ
θαηαζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ελ γέλεη θαη κέζσλ ηνπξηζηηθήο εμππεξέηεζεο
θάζε θχζεο, νη νπνίεο αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηνλ Δ.Ο.Σ. ή ηεινχλ ππφ ηε
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηνχ ή έρνπλ κηζζσζεί απφ απηφλ ή βξίζθνληαη ζηελ
εθκεηάιιεπζή ηνπ κε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή κνξθή. 4. Σα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα άκεζε ρξήζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη
νη πφξνη ηνπ εδαθίνπ β` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ππάγνληαη
ζηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο εηαηξίαο. 5. Γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε εηαηξία κπνξεί λα αζθεί νπνηαδήπνηε πξάμε ή δξαζηεξηφηεηα
θαη ηδίσο: α. Να απνγξάθεη, λα πξνβαίλεη ζηε ραξηνγξάθεζε θαη θηεκαηνγξάθεζε
θαη λα ζπγθεληξψλεη ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηεο σο άλσ θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελεκεξσκέλνπ αξρείνπ απηήο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. β. Να δηαζέηεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο κε πψιεζε ή αληαιιαγή απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο θαησηέξσ παξαγξάθνπ 17, θαη λα απνθηά θηλεηά θαη αθίλεηα,
θαζψο θαη επηρεηξήζεηο κε αγνξά, αληαιιαγή ή απαιινηξίσζε, ζην φλνκά ηεο. γ.
Να εθκηζζψλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ή λα
παξαρσξεί ηε ρξήζε απηψλ ζε Ο.Σ.Α. ή άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή λα
κεηαβηβάδεη άιιν ελνρηθφ ή εκπξάγκαην δηθαίσκα επ` απηψλ. δ. Να κηζζψλεη ή
λα απνδέρεηαη ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο θηλεηψλ ή αθηλήησλ ζην φλνκά ηεο. ε. Να
πξνβαίλεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ κε ηελ άζθεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ ίδηα. ζη. Να απνδέρεηαη ή λα

28

απνπνηείηαη δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο, ρνξεγίεο θαη άιιεο ραξηζηηθέο
παξνρέο απφ νπνηαδήπνηε πεγή, ζην φλνκά ηεο. δ. Να εθπνλεί κειέηεο γηα ηελ
αλνηθνδφκεζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή αλαθαίληζε ησλ αθηλήησλ θαη λα
αλνηθνδνκεί, επηζθεπάδεη θαη αλαθαηλίδεη απηά ή λα αλαζέηεη ηηο παξαπάλσ
εξγαζίεο ζε ηξίηνπο. ε. Να πξνβαίλεη ζηελ πξνκήζεηα ηνπ θάζε θχζεο
εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. ζ. Να εθκεηαιιεχεηαη ηα
δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηα
ινηπά δηθαηψκαηα ή πξντφληα ηνπ Δ.Ο.Σ. η. Να ζπλάπηεη δάλεηα απφ ην Γεκφζην,
Ν.Π.Γ.Γ. θαη ειιεληθά ή αιινδαπά πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ
ζθνπνχ ηεο. ηα. Να ηδξχεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ ζα έρνπλ
ίδην ή παξφκνην ζθνπφ κε ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο. ηβ. Να ελάγεη θαη λα
ελάγεηαη θαη γεληθά λα δηεμάγεη ζην φλνκά ηεο θάζε δίθε θαη λα επηρεηξεί
θάζε κέηξν εθηέιεζεο πνπ αθνξά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηηο επηρεηξεκαηηθέο
κνλάδεο ησλ νπνίσλ ηεο έρεη αλαηεζεί ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε. 6. Οη
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Σ. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε, λα απνζηείινπλ, κέζα ζε
πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ζηελ
εηαηξία Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ., αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηεο θηλεηήο
θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ., θαζψο θαη ησλ πθηζηάκελσλ
επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ κνλάδσλ.". ΢ηελ δε παξάγξαθν 17 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ 9 ηνπ
λ. 2837/2000 νξίδεηαη ζπλαθψο φηη "Αλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο
εηαηξίαο "Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ." ή ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο απαηηεζεί ε
απφθηεζε θαηά θπξηφηεηα απφ απηήλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ Δ.Ο.Σ., ε θπξηφηεηα απνθηάηαη κε Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ ΢πκβνπιίνπ, ε
νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε
ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Ζ απφθαζε απηή απνηειεί ην κεηαγξαπηέν ηίηιν, φηαλ
απαηηείηαη κεηαγξαθή γηα ηε κεηαβίβαζε". Δμάιινπ, ζην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ λ.
2636/1998 νξίζζεθε αξρηθψο φηη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ, ην νπνίν αλαιακβάλεηαη εμ
νινθιήξνπ απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. Αθνινχζσο, κε ηελ παξάγξαθν
4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2837/2000 νξίζζεθε φηη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο
εηαηξίαο πεξηέξρεηαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην αηειψο θαη ρσξίο αληάιιαγκα θαη
φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ εηαηξεία δελ κπνξεί ζε θακία
πεξίπησζε λα είλαη θαηψηεξε απφ ην 51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ελ ζπλερεία
φκσο κε ην άξζξν 39 παξ. 4 ηνπ λ. 3105/2003 (ΦΔΚ 29/Α/10.2.2003) νξίζζεθε
φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ εηαηξεία δελ κπνξεί λα
είλαη θαηψηεξν ηνπ 34% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο
ησλ κεηνρψλ ηεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ή ζε
νπνηνδήπνηε δηεζλέο αλαγλσξηζκέλν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, γηα ηελ νπνία
εηζαγσγή απαηηείηαη θαηά ην άξζξν 14 παξ. 2 ηνπ λ. 2636/1998 (9 παξ. 18 λ.
2837/2000) ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο ΢πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηεο
εηαηξείαο. Πεξαηηέξσ, ν λφκνο πξνβιέπεη φηη φξγαλα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο
είλαη ην επηακειέο Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή
΢πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ν Γηεπζχλσλ ΢χκβνπινο πνπ πξνζιακβάλεηαη κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο γηα δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ κεηά απφ δεκφζηα
πξνθήξπμε ηεο ζέζεο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο
(άξζξα 15 λ. 2636/1998, 9 παξ. 7 λ. 2837/2000) θαη φηη ην Διιεληθφ Γεκφζην
εθπξνζσπείηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο Τπνπξγνχο
Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο ή απφ πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο (άξζξα 14
παξ. 3 λ. 2636/1998, 9 παξ. 7 λ. 2838/2000). Πξνβιέπνληαη, επίζεο, ηα
ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ηξνπνπνίεζε θαη
θσδηθνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
΢πλέιεπζεο πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ επνπηεχνληα ηελ εηαηξεία Τπνπξγφ Αλάπηπμεο
θαη ήδε ηνλ Τπνπξγφ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (άξζξα 17 λ. 2636/1998, 9 παξ. 11
λ. 2837/2000) ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 122/2004 θαη ην Ν. 3270/2004). Μεηαμχ
ησλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο είλαη θαη "ηα έζνδα απφ ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη
αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ
εθκεηαιιεχεηαη" (άξζξα 16 παξ. 1 πεξ. α` λ. 2636/1998, 9 παξ. 10 λ.
2837/2000). Ζ εηαηξεία απνιακβάλεη ησλ πξνλνκίσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη νη

29

απαηηήζεηο ηεο θαηά ηξίησλ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (άξζξν 19 λ. 2636/1998). Σν
απαζρνινχκελν ζε απηήλ πξνζσπηθφ ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξεία κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πξνβιέπεηαη δε ε θαηάξηηζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο θαζψο επίζεο θαη θαλνληζκψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο αλαζέζεσο κειεηψλ θαη εθηειέζεσο έξγσλ θαη εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ,
αγνξψλ, αληαιιαγψλ θαη πσιήζεσλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ θαζψο θαη
κηζζψζεσλ, εθκηζζψζεσλ θαη γεληθά παξαρσξήζεσο ηεο ρξήζεσο θαη θάζε άιινπ
εκπξαγκάηνπ ή ελνρηθνχ δηθαηψκαηνο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δ.Ο.Σ. ή ηεο
εηαηξείαο (άξζξα 18 θαη 20 λ. 2636/1998). Σέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ην αξρηθψο νξηζζέλ, θαηά ηα ήδε αλαθεξζέληα, ζε
δηαθφζηα εθαηνκκχξηα δξαρκέο κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απμήζεθε κε ηελ
απφ 28.6.2002 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο ΢πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηεο ζε
δηαθφζηα ελελήληα έμε εθαηνκκχξηα (296.000.000) επξψ, δηαηξνχκελν ζε εθαηφλ
δεθανθηψ εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο (118.400.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο 2,50 επξψ εθάζηε.
5. Δπεηδή, εμάιινπ, κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 2642/1998 (ΦΔΚ Α` 216) νξίζζεθε
φηη: "1. Σν Διιεληθφ Γεκφζην δχλαηαη λα εθδίδεη κεηνρνπνηήζηκνπο ηίηινπο,
ζην εμήο "Μεηνρνπνηήζηκνη Σίηινη", κε θπζηθή κνξθή ή κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο
(άπινη ηίηινη) θαη λα ηνπο δηαζέηεη ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Αξκφδην γηα ηελ
έθδνζε ησλ ηίηισλ απηψλ είλαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - Γεληθφ Λνγηζηήξην
ηνπ Κξάηνπο. 2. Οη Μεηνρνπνηήζηκνη Σίηινη είλαη αμηφγξαθα ηα νπνία παξέρνπλ
ζηνπο δηθαηνχρνπο ην δηθαίσκα αληαιιαγήο ηνπο κε κεηνρέο Γεκνζίσλ
Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγαληζκψλ (Γ.Δ.Κ.Ο.) ή εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ θχξηνο είλαη ην
Διιεληθφ Γεκφζην ή ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κηλεηψλ Αμηψλ (Γ.Δ.Κ.Α.). ΢ε
πεξίπησζε κε αληαιιαγήο ηνπο εμνθινχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο.
Μέρξη ηεο θαηά ηα αλσηέξσ αληαιιαγήο ή εμφθιεζήο ηνπο νη Μεηνρνπνηήζηκνη
Σίηινη απνθέξνπλ ηφθν. ΢ε θάζε πεξίπησζε νη Μεηνρνπνηήζηκνη Σίηινη
εμνκνηψλνληαη θνξνινγηθά κε ηα νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. ΢ηελ
πεξίπησζε αγνξάο, πψιεζεο, κεηαβίβαζεο, αληαιιαγήο ησλ ηίηισλ απηψλ κε
κεηνρέο ηζρχνπλ νη απαιιαγέο απφ θάζε θφξν, ηέινο ραξηνζήκνπ θαη νπνηαδήπνηε
άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη επί
νπνηνπδήπνηε άιινπ ηίηινπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Οη ηφθνη πνπ απνθέξνπλ νη
Μεηνρνπνηήζηκνη Σίηινη κέρξη ην ρξφλν αληαιιαγήο ηνπο κε κεηνρέο
απαιιάζζνληαη νπνηνπδήπνηε θφξνπ, ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ. 3. Τπφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο είλαη δπλαηφλ λα
παξέρεηαη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ζηνπο δηθαηνχρνπο Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ
θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αληαιιαγήο ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο
ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ίδησλ κεηνρψλ φπσο ηδίσο ε απφθηεζε, ε
πξνλνκηαθή ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ ή ε πξνλνκηαθή θαηαλνκή ζηνπο
δηθαηνχρνπο θαηά ηε δηάζεζε κεηνρψλ κε δεκφζηα εγγξαθή ε κε ηδησηηθή
ηνπνζέηεζε είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πνπ πξνβιέπνπλ
ηελ παξνρή αδεηψλ ή εγθξίζεσλ γηα ηε δηάζεζε ή έθδνζε κεηνρψλ, κε ηηο νπνίεο
ζα δχλαληαη λα αληαιιάζζνληαη νη Μεηνρνπνηήζηκνη Σίηινη. 4. Ζ αμίσζε σο πξνο
ην θεθάιαην ησλ Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ ππφθεηηαη ζε δεθαεηή παξαγξαθή απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ηίηινπ θαη σο πξνο ηνπο ηφθνπο πνπ νθείινληαη ζε
πεληαεηή παξαγξαθή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζίζηαληαη απαηηεηνί. 5. Οη
Μεηνρνπνηήζηκνη Σίηινη έρνπλ ηελ έλλνηα ηεο "θηλεηήο αμίαο" γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θαη εμσρξεκαηηζηεξηαθή
θεθαιαηαγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθψο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ.
350/1985 θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1969/1991 (ΦΔΚ 167 Α`). 6. Οη
Μεηνρνπνηήζηκνη Σίηινη δχλαληαη λα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο
ζηελ Ζιεθηξνληθή Γεπηεξνγελή Αγνξά Σίηισλ (Ζ.Γ.Α.Σ.) θαη κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εηζάγνληαη ζηα Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ. Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ ζην Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ Αζελψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 350/1985, νη νπνίεο ηζρχνπλ

30

γηα ηελ εηζαγσγή νκνινγηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. ΢ε
πεξίπησζε εηζαγσγήο ησλ Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ είλαη δπλαηή ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 5 θαη επφκελα ηνπ λ. 2198/1994 (ΦΔΚ 43 Α`). Οη Μεηνρνπνηήζηκνη Σίηινη
λννχληαη σο "αμίεο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο" γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ
λ. 2533/1997 (ΦΔΚ 228 Α`) θαη επνκέλσο εθαξκφδνληαη επ` απηψλ νη δηαηάμεηο
ηνπ Μέξνπο Γ` ηνπ λ. 2533/1997 γηα ηελ Αγνξά Αμηψλ ΢ηαζεξνχ Δηζνδήκαηνο ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ. Δπί ησλ Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ εθαξκφδνληαη θαη
νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3632/1928 (ΦΔΚ 137 Α`),
πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 1969/1991. 7. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: α) ν ηχπνο θαη ην είδνο ησλ Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ
(νλνκαζηηθνί ή αλψλπκνη), ε νλνκαζηηθή αμία, ην λφκηζκα ζην νπνίν ζα
εθδίδνληαη, ε δηάξθεηα ησλ Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ, ε ηηκή αληαιιαγήο ε
εμφθιεζήο ηνπο, ην επηηφθην θαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν θαζίζηαληαη
απαηηεηνί νη ηφθνη, ν ηφπνο θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο απηψλ ζηνπο επελδπηέο. β)
νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
αληαιιαγήο ησλ Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ, ε έθηαζε πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο ησλ
δηθαηνχρσλ Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αληαιιαγήο
ησλ ηίηισλ κε κεηνρέο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα. γ) νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ
νη κεηνρέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αληαιιαγήο απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ (κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
2000/1991). 8. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ή εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν
δχλαηαη λα ππνγξάθεη σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζπκβάζεηο θαη
ζπκθσλίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία, ζηελ έθδνζε, ζηε δηάζεζε ησλ
Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ θαη γεληθφηεξα ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο
ηίηινπο απηνχο. 9. Γηα ηνπο Μεηνρνπνηήζηκνπο Σίηινπο πνπ εθδίδνληαη κε ηε
κνξθή ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
έθδνζε άπισλ ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ (νκνιφγσλ, εληφθσλ γξακκαηίσλ) ηνπ λ.
2198/1994 (ΦΔΚ 43Α`) θαη ησλ εθάζηνηε θαη` εθαξκνγή ηνπ εθδηδνκέλσλ
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ. Δπί ησλ Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ έρνπλ εθαξκνγή θαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2515/1997 (ΦΔΚ 154 Α`) πεξί βαζηθψλ
δηαπξαγκαηεπηψλ αγνξάο θαη ησλ εθάζηνηε θαη` εθαξκνγή ηνπ εθδηδνκέλσλ
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ
Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ην νπνίν αλαθχπηεη
θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πξνο ην ζθνπφ ηεο πιήξνπο
εμνκνίσζεο ησλ Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ κε ηνπο ινηπνχο άπινπο ηίηινπο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 10. Οη Μεηνρνπνηήζηκνη Σίηινη γίλνληαη δεθηνί ζηελ
νλνκαζηηθή ηνπο αμία γηα ζχζηαζε εγγπνδνζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαγσληζκνχο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ. 11. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ απηνχ γίλνληαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ.
12...".
6. Δπεηδή, κε ηελ πξνζβαιιφκελε, ππ` αξηζκ. 2/42249/0023/ 26.7.2001 πξάμε
ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ απνθαζίζζεθε ε έθδνζε Μεηνρνπνηήζηκσλ Σίηισλ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε επξψ, κε βάζε ηηο πξνπαξαηηζέκελεο ζηε ζθέςε 5
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2642/1998, κε ηελ νλνκαζία "Πξνκέηνρα
Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Αθηλήησλ" ("Πξνκέηνρα ΔΣΑ"). ΢ηελ παξάγξαθν 1 ηεο
πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο πξνβιέπνληαη νη φξνη εθδφζεσο ησλ πξνκεηφρσλ θαη
νξίδνληαη εηδηθφηεξα, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: "1.1. Σα Πξνκέηνρα Δ.Σ.Α. είλαη
αλψλπκα ρξεφγξαθα, ηα νπνία εθδίδνληαη ζε ΔΤΡΧ, κε θπζηθή κνξθή, ρσξίο
ηνθνκεξίδηα (zero coupon), ηξηεηνχο δηάξθεηαο, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο ΔΤΡΧ
έθαζην. 1.2. Ζκεξνκελία έθδνζεο ησλ Πξνκεηφρσλ Δ.Σ.Α. νξίδεηαη ε 3 Απγνχζηνπ
2001 θαη εκεξνκελία ιήμεο ε 3 Απγνχζηνπ 2004. 1.3. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο
έθδνζεο αλέξρεηαη ζε 800.000.000 ΔΤΡΧ. 1.4. Σα Πξνκέηνρα ΔΣΑ ζα δηαηεζνχλ ζε
ηηκή ππφ ην άξηην ("Σηκή Γηάζεζεο Πξνκεηφρσλ ΔΣΑ"), ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε
86,944% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ πξνκεηφρνπ ΔΣΑ. 1.5. ... 1.6. Σα
Πξνκέηνρα Δ.Σ.Α. ζα δηαηεζνχλ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ζηελ Διιάδα θαη ην
Δμσηεξηθφ. 1.7. Γηα ηα πξνκέηνρα ΔΣΑ ζα ππνβιεζεί αίηεζε εηζαγσγήο ηνπο γηα

31

δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ". ΢ηελ παξάγξαθν 2 θαη ππφ ηνλ
ηίηιν "Γεληθνί Όξνη Αληαιιαγήο Πξνκεηφρσλ ΔΣΑ κε Μεηνρέο ΔΣΑ" νξίδεηαη,
κεηαμχ άιισλ, φηη "2.1. Τπφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
΢ρεηηθέο ΢πκβάζεηο θαη ΢πλαθή Έγγξαθα (φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο
παξνχζεο Απφθαζεο) ηα πξνκέηνρα ΔΣΑ παξέρνπλ ζηνπο θνκηζηέο ηνπο ην δηθαίσκα
αληαιιαγήο ηνπο κε Μεηνρέο ΔΣΑ (φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξ. 2.4.1. ηεο
παξνχζεο) νη νπνίεο ζα δηαηίζεληαη κε Γεκφζηα Δγγξαθή ή Ηδησηηθή Σνπνζέηεζε
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 3ε Απγνχζηνπ 2001 κέρξη θαη ηελ πξνηεξαία
ηεο ιήμεο ηεο δηάξθεηαο ησλ Πξνκεηφρσλ ΔΣΑ. 2.2. Δπηπιένλ, ηα Πξνκέηνρα ΔΣΑ
παξέρνπλ ζηνπο θνκηζηέο ηνπο (ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ΢ρεηηθέο ΢πκβάζεηο θαη ΢πλαθή Έγγξαθα) ην δηθαίσκα
πξνλνκηαθήο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία δηάζεζεο (κε Γεκφζηα Δγγξαθή ή
Ηδησηηθή Σνπνζέηεζε, θαηά πεξίπησζε) ησλ Μεηνρψλ ΔΣΑ πνπ ζπλίζηαηαη: α) ζηελ
απφθηεζε, κέζσ ηεο θαηά ηα άλσ αληαιιαγήο, ησλ Μεηνρψλ ΔΣΑ κε έθπησζε 5% επί
ηεο ηηκήο δηάζεζήο ηνπο θαη β) ζηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηαλνκή ησλ ελ ιφγσ
Μεηνρψλ ΔΣΑ επί πνζνζηνχ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνο δηάζεζε αξηζκνχ ηνπο, ην νπνίν
δελ ζα είλαη θαηψηεξν ηνπ 40% πνπ απνκέλνπλ πξνο δηάζεζε κεηά ηελ αθαίξεζε
ησλ Μεηνρψλ ΔΣΑ νη νπνίεο αληειιάγεζαλ κε Γξαρκηθά Πξνκέηνρα ή
Δπξσπξνκέηνρα. 2.3. Γηα ην ζθνπφ ηεο αληαιιαγήο ησλ Πξνκεηφρσλ ΔΣΑ κε
Μεηνρέο ΔΣΑ, θαη ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
΢ρεηηθέο ΢πκβάζεηο θαη ΢πλαθή Έγγξαθα ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε Σξέρνπζα Αμία
ηνπ Πξνκεηφρνπ ΔΣΑ [φπσο απηή νξίδεηαη κε ηελ παξ. 2.4.9 ηεο πξνζβαιινκέλεο
πξάμεσο]". ΢ηελ παξ. 2.4.1 δηεπθξηλίδεηαη φηη "Μεηνρέο ΔΣΑ ζεκαίλνπλ κεηνρέο
ηεο εηαηξείαο "Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ." ή ζπγαηξηθψλ απηήο
εηαηξεηψλ, νη νπνίεο (κεηνρέο) αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην ή ηε ΓΔΚΑ
[Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κηλεηψλ Αμηψλ Α.Δ.] θαη πξνζθέξνληαη είηε κε Γεκφζηα
Δγγξαθή είηε κε Ηδησηηθή Σνπνζέηεζε είηε θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο θαη
πεξηιακβάλνπλ θαη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πσιεζνχλ βάζεη
δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ζε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο". Σέινο, ζηελ κελ παξάγξαθν
3 ηεο πξνζβαιινκέλεο πξάμεσο νξίδεηαη φηη "Σα Πξνκέηνρα ΔΣΑ ηα νπνία δελ ζα
έρνπλ πξνεγνπκέλσο αληαιιαγεί ή αγνξαζζεί απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζα
εμαξγπξσζνχλ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία ηελ 3 Απγνχζηνπ 2004", ζηελ δε
παξάγξαθν 4.1. απηήο φηη "Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο αληαιιαγήο Πξνκεηφρσλ ΔΣΑ κε Μεηνρέο ΔΣΑ, ε έθηαζε ηεο
πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο ησλ θνκηζηψλ Πξνκεηφρσλ ΔΣΑ θαηά ηε δηάζεζε Μεηνρψλ
ΔΣΑ κε Γεκφζηα Δγγξαθή ή Ηδησηηθή Σνπνζέηεζε, θαζψο θαη θάζε άιινο φξνο ή
ιεπηνκέξεηα σο πξνο ηα Πξνκέηνρα ΔΣΑ, θαζνξίδνληαη κε ζρεηηθέο κε ηα
Πξνκέηνρα ΔΣΑ ζπκβάζεηο θαη ινηπά ζπλαθή έγγξαθα".
7. Δπεηδή, απφ ην πεξηερφκελν ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2642/1998,
βάζεη ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε ππνπξγηθή απφθαζε θαζψο θαη απφ
ηνπο φξνπο ηεο ίδηαο ηεο πξάμεο απηήο πξνθχπηεη φηη ε έθδνζε κεηνρνπνηήζηκσλ
ηίηισλ, κε ηελ νπνία κάιηζηα, φπσο θαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε επί ηνπ
αλσηέξσ άξζξνπ 10 ηνλίδεηαη, επηδηψθεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ ηακηεπηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ, δελ γίλεηαη θαη΄ ελάζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, δειαδή
βάζεη δηαηάμεσλ δηνηθεηηθνχ λφκνπ, αιιά θαη΄ εθαξκνγή δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ
ηε ζπλαιιαθηηθή δξάζε ηεο Γηνηθήζεσο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηακηεπηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Λεηηνπξγηθά, πξάμεηο εθδηδφκελεο θαη΄ εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2642/1998, φπσο ε πξνζβαιιφκελε, δελ αθνξνχλ έλλνκε ζρέζε
δεκνζίνπ αθνχ δελ απνηεινχλ εθδήισζε ηεο εμνπζηαζηηθήο δξάζεο ηνπ Γεκνζίνπ
δηθαίνπ, αιιά έρνπλ ραξαθηήξα αληίζηνηρν κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην θνηλφ
δίθαην απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ
πεξί εθδφζεσο νκνινγηαθψλ δαλείσλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ζε
κεηνρέο (άξζξν 3α ηνπ θ.λ. 2190/1920, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.
δ/ηνο 4237/1962, φπσο ηζρχεη). Γελ αζθεί δε θακία, απφ ηελ εμεηαδφκελε
άπνςε, επηξξνή ην γεγνλφο φηη ηφζν νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.
2642/1998, κε βάζε ηηο νπνίεο εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε πξάμε, φζν θαη ε ίδηα
ε πξάμε απηή, παξέρνπλ ζηνπο θνκηζηέο ησλ πξνκεηφρσλ ΔΣΑ ην δηθαίσκα
αληαιιαγήο ηνπο κε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ.»,

32

θαζψο θαη ην δηθαίσκα πξνλνκηαθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία δηάζεζεο
ησλ κεηνρψλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. Καη ηνχην δηφηη, πάλησο, ε έθδνζε
κεηνρνπνηήζηκσλ ηίηισλ δελ ζπληζηά, θαηά λφκνλ, αλαγθαία πξνυπφζεζε ή
πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο,
απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε παξερφκελε, θαηά η΄ αλσηέξσ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο
ησλ πξνκεηφρσλ κε κεηνρέο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. Οχηε άιισζηε, ην Γεκφζην
αλαιακβάλεη, κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρνπνηήζηκσλ ηίηισλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ,
ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηελ απνθξαηηθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ψζηε
λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνκηζηέο ησλ ηίηισλ απηψλ λα ηνπο αληαιιάμνπλ κε
κεηνρέο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Ζ απνθξαηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ
δηελεξγείηαη κε βάζε ηελ εηδηθή θαη αλεμάξηεηε απφ ηπρφλ πξνεγεζείζα έθδνζε
κεηνρνπνηήζηκσλ ηίηισλ, δηαδηθαζία πνπ πξνέβιεπαλ νη ηφηε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2000/1991, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ, σο πξνυπφζεζε ηεο
δπλαηφηεηαο αληαιιαγήο ησλ κεηνρνπνηήζηκσλ ηίηισλ κε κεηνρέο δεκφζησλ
επηρεηξήζεσλ, ππάξρεη άιισζηε ξεηή επηθχιαμε ζηελ παξάγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ Ν. 2646/1998, πνπ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αληαιιαγήο απηήο. ΢χκθσλα
δε κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, (θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3049/2002), γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο απαηηείηαη
εηδηθή πξνο ηνχην απφθαζε ηεο δηυπνπξγηθήο επηηξνπήο απνθξαηηθνπνίεζεσο,
ρσξίο ε έθδνζε ηεο απνθάζεσο απηήο λα εμαξηάηαη, θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν, απφ
ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε θαη δηάζεζε κεηνρνπνηήζηκσλ ηίηισλ. ΢ηελ πξνθεηκέλε
άιισζηε πεξίπησζε, φπσο βεβαηψλεη ε Γηνίθεζε, ην ζχλνιν ησλ πξνκεηφρσλ ΔΣΑ
(χςνπο 800.000.000 επξψ), πνπ εθδφζεθαλ κε βάζε ηελ πξνζβαιιφκελε ππνπξγηθή
απφθαζε, εμνθιήζεθαλ θαηά ηε ιήμε ηνπο, ζηηο 3.8.2004, θαζ΄ νινθιεξίαλ, θαηά
θεθάιαην θαη ηφθνπο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θακία αληαιιαγή απηψλ κε
κεηνρέο ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα (ΔΣΑ) Α.Δ.» ή ζπγαηξηθψλ
εηαηξεηψλ απηήο, γηα ην ιφγν φηη δελ έγηλε θακία απνθξαηηθνπνίεζε ησλ ελ
ιφγσ εηαηξεηψλ απφ ηελ έθδνζε θαη έσο ηε ιήμε ησλ πξνκεηφρσλ (βι. ην έγγξαθν
κε αξηζ. πξση. 2/64174/0023/Α/19.11.2004 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ πξνο ην Γηθαζηήξην). Δπνκέλσο, ελ φςεη θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
ηξίηε ζθέςε, ε ακθηζβήηεζε κε ηελ ππφ θξίζε αίηεζε, ηεο λνκηκφηεηαο ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, ε νπνία θαηά ηα αλσηέξσ γελφκελα δεθηά, δελ έρεη
εθδνζεί θαη΄ ελάζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο βάζεη δηαηάμεσλ δηνηθεηηθνχ λφκνπ,
αιιά ζην πιαίζην ηεο δηεπφκελεο απφ θαλφλεο θνηλνχ δηθαίνπ ζπλαιιαθηηθήο
δξάζεο ηνπ Γεκνζίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηακηεπηηθψλ αλαγθψλ, πξνθαιεί
δηαθνξά ε επίιπζε ηεο νπνίαο αλήθεη, θαηά ην ΢χληαγκα, ζηελ δηθαηνδνζία ησλ
πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη φρη ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, νη δε
αληίζεηνη ηζρπξηζκνί ησλ αηηνχλησλ είλαη απνξξηπηένη (πξβι. ΢.η.Δ. 924/1982,
2424/1984, 1564/1986, Οινκ., 3028/2000, 3118/2001, 1422/2002, 1925, Οινκ.
2170/2002, Οινκ.). Μεηνςήθεζαλ νη ΢ύκβνπινη Π.Ε. Φιώξνο, Ν. ΢αθειιαξίνπ, Ν.
Ρόδνο, Α. Ράληνο, Χ. Ράκκνο, Π. Κνηζώλεο, Μ. Καξακαλώθ, Η. Μαληδνπξάλεο, Α.
΢αθειιαξνπνύινπ, Κ. Βηνιάξεο, Α.-Γ. Βώξνο θαη Κ. Δπζηξαηίνπ, νη νπνίνη
δηεηύπσζαλ ηελ εμήο γλώκε, ηελ νπνία ππεζηήξημαλ θαη νη Πάξεδξνη Β.
Αλδξνπιάθεο θαη Γ. Βαζηιεηάδεο: Όπσο έγηλε δεθηφ απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ
Γηθαζηεξίνπ (Οι.), ε πξάμε κε ηελ νπνία ε εηαηξεία «Δ.Σ.Α. Α.Δ.» παξαρσξεί
ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα επί ησλ θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ, ησλ νπνίσλ έρεη ην
δηθαίσκα δηαρεηξίζεσο θαη εθκεηαιιεχζεσο, κπνξεί δε λα απνθηά θαη ηελ
θπξηφηεηα, αλήθεη ζηνλ ππξήλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη είλαη, επνκέλσο,
δηνηθεηηθή. Σν απηφ πξέπεη λα γίλεη δεθηφ θαη γηα ηελ επίδηθε πξάμε. Καη
ηνχην δηφηη κε ηελ έθδνζε ησλ πξνκεηφρσλ ηεο ελ ιφγσλ εηαηξείαο, θαη εθφζνλ
απηά αληαιιαγνχλ, φπσο επηηξέπεηαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, κε κεηνρέο
απηήο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηα θνηλφρξεζηα απηά πξάγκαηα λα πεξηέιζνπλ ζε
ηδηψηεο θαη, ζπλαθφινπζα, λα εμέιζνπλ απφ ηε δεκφζηα πεξηνπζία. ΢πλεπψο, απφ
ηελ ακθηζβήηεζε ηεο λνκηκφηεηάο ηεο γελλάηαη αθπξσηηθή δηνηθεηηθή δηαθνξά,
ππαγφκελε ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
8. Δπεηδή, κεηά ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ε Οινκέιεηα θξίλεη φηη πξέπεη λα
θξαηήζεη θαη λα εθδηθάζεη ηελ ππφζεζε, λα απνξξίςεη δε ηελ αίηεζε σο
απαξάδεθηε, ιφγσ έιιεηςεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,

33

1. Moξθέο απνθξαηηθνπνίεζεο είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο:
α) Ζ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή
ηκεκάησλ απηήο ή θιάδσλ απηήο.
β) Ζ εηζαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ή ζε άιιε
νξγαλσκέλε αγνξά.
γ) Ζ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο, κε ή ρσξίο
ηαπηφρξνλε ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηφρσλ, θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ κεηαβίβαζε
κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο "θαη νη αλαγθαίεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα
ηελ πψιεζε απηή, φπσο ηδίσο νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ε
αλαδηνξγάλσζε ή αλαδηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο." 12
"΢ηηο παξαπάλσ ζπκθσλίεο κεηφρσλ είλαη δπλαηφλ λα ζπκθσλείηαη ε ππνρξέσζε
ηνπ κεηφρνπ πιεηνςεςίαο λα εθιέγεη σο κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξφζσπα
ππνδεηθλπφκελα απφ ην κέηνρν κεηνςεθίαο ή ην δηθαίσκα ηεο κεηνςεθίαο λα
δηνξίδεη κε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη
πέξαλ ηνπ ελφο ηξίηνπ."13
ζχκθσλα κε ηα γελφκελα δεθηά ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε.
Γηά ηαχηα
Δπηιχεη ην δήηεκα, ζχκθσλα κε ην αηηηνινγηθφ.
Κξαηεί θαη εθδηθάδεη ηελ ππφζεζε.
Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε σο απαξάδεθηε.
Δπηβάιιεη ζε φινπο ηνπο αηηνχληεο ηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ νρηαθνζίσλ ζαξάληα (840) επξψ.
Ζ δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 22 Μαξηίνπ θαη ζηηο 12 Μαΐνπ 2006
Ο Πξνεδξεχσλ Αληηπξφεδξνο
Μ. Βξνληάθεο

Ο Γξακκαηέαο
Μ. Καιαληδήο

θαη ε απφθαζε δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο 14εο Μαξηίνπ 2008.
Ο Πξφεδξνο
Γ. Παλαγησηφπνπινο

Ο Γξακκαηέαο
Β. Μαλσιφπνπινο

12

*** Οη άλσ εληφο " " ιέμεηο ηεο πεξ.γ` πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 23 παξ.5
Ν.3965/2011,ΦΔΚ Α 113/18.5.2011.
13

*** Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξ. γ΄ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 άξζξ.7
Ν.3139/2003,ΦΔΚ Α 100/30.4.2003.Με ηηο παξ.2 θαη 3 ηνπ απηνχ άξζξνπ
νξίδεηαη φηη:
"2. Όξνο ζπκβάζεσλ, πνπ έρνπλ ήδε ζπλνκνινγεζεί ζε εθαξκνγή ησλ
δηαδηθαζηψλ απνθξαηηθνπνίεζεο ηνπ Ν.2000/1991 (ΦΔΚ 206 Α) ή ηνπ Ν. 3049/2002
(ΦΔΚ 212 Α), ν νπνίνο εμαξηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ απφ ηε
λνκνζεηηθή ηνπο θχξσζε, δελ δεζκεχεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οη ζπκβάζεηο
απηέο ηίζεληαη ζε ηζρχ δέθα εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ ζπκθσλήζνπλ
δηαθνξεηηθά κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία.

34

δ) Ζ παξαρψξεζε αδεηψλ ή θαη δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο.
ε) Ζ ζχζηαζε εηαηξείαο ή ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο κε ζπλεηζθνξά κεηξεηψλ,
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θιάδσλ, δηθαησκάησλ, κεηνρψλ.
ζη) Ζ θάζε είδνπο εθκίζζσζε επηρείξεζεο σο ζπλφινπ ή επί κέξνπο
δηθαησκάησλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ ή θιάδσλ ηεο επηρείξεζεο.
δ) Ζ αλάζεζε ζε ηξίην ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο.
ε) Ζ αληαιιαγή κεηνρψλ.
ζ) Ζ αληαιιαγή κεηνρψλ ησλ απνθξαηηθνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ κε
πξνκέηνρα ηνπ Γεκνζίνπ.
η) Ζ πψιεζε κεηνρψλ κε εηδηθά ζχκθσλα, φπσο ζχκθσλν επαλαγνξάο απφ ηνλ
πσιεηή -κέηνρν Γεκφζην ή επηρείξεζε ηνπ Γεκνζίνπ, κε νπνηνπζδήπζηε
φξνπο.
ηα) Ζ πψιεζε κεηνρψλ ζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ έθδνζε
απφ απηφ θηλεηψλ αμηψλ αληαιιάμηκσλ κε ηηο πσιεζείζεο κεηνρέο.
ηβ) Ζ πψιεζε κεηνρψλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νίθνπο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο πξνο ην ζθνπφ πεξαηηέξσ δηάζεζεο απφ απηνχο ησλ
κεηνρψλ ζε ηξίηνπο.
ηγ) Ζ έθδνζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο επηρεηξήζεσλ.
2. Οη κνξθέο απνθξαηηθνπνίεζεο κπνξεί λα εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά ή θαη
ζε ζπλδπαζκφ ζε κία ή θαη δηαδνρηθέο πξάμεηο.
3. Ζ Γ.Δ.Α. κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη ηε ιήςε κέηξσλ, θαζνξίδνληαο ηνλ
ηξφπν θαη κεζφδνπο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη νξγαλσηηθή ή θεθαιαηαθή
αλαδηάξζξσζε επηρείξεζεο ηνπ Γεκνζίνπ. ΢ηα κέηξα απηά κπνξεί λα
πξνβιέπεηαη θαη ζπγρψλεπζε ή απνξξφθεζε ή εμαγνξά άιιεο επηρεηξήζεσο ηνπ
Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά ζρεηηθέο δηαηάμεηο.

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3049/2002, φπσο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ παξάγξαθν 1,
εθαξκφδνληαη θαη ζηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί νη
ελέξγεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο".

35

Άρθρο 5
Περιεχόμενο απόφαςησ τησ Δ.Ε.Α.
Ζ απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α. γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε επηρείξεζεο ηνπ Γεκνζίνπ
θαζνξίδεη ηε κνξθή, ηελ έθηαζε, ηνλ ηξφπν, ηε δηαδηθαζία
απνθξαηηθνπνίεζεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη κπνξεί
λα πξνβιέπεη ηδίσο:
"α. Σε ζχλαςε ησλ απαξαίηεησλ ζπκβάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ
κε ζπκβνχινπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηνπ άξζξνπ 7, απφ
ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ή άιιν φξγαλν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηε Γ.Δ.Α.Α. γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο θαη γεληθά ηελ εθαξκνγή ησλ
απνθάζεσλ ηεο.
Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2789/2000 (Α` 21) εθαξκφδεηαη θαη ζηηο
ζπκβάζεηο απηέο.
Δηδηθά γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 θαη αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ π.δ. 60/2007 ή έρνπλ σο αληηθείκελν ππεξεζίεο αλαθεξφκελεο ζην
Παξάξηεκα ΗΗΒ ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο, 14 εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5Α."15
β. φηη παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο, ε επηρείξεζε κπνξεί
λα δηαζέηεη κεηνρέο ηεο κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε αχμεζε
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή κε έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε
παξαίηεζε ή θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ηνπ Γεκνζίνπ,
γ. ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη εγθξίζεσο
πιεξσκψλ γηα ην έξγν απνθξαηηθνπνίεζεο, εμπγίαλζεο θαη αλαδηάξζξσζεο. Με
φκνηα απφθαζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη θαη ακνηβή ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ,
δ. φηη νη θάζε είδνπο δαπάλεο θαη ακνηβέο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε
δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο, βαξχλνπλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ
απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ηελ νλνκαζία
"Διιεληθφ Γεκφζην Λνγαξηαζκφο Δζφδσλ απφ Απνθξαηηθνπνηήζεηο" ή ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ απνθξαηηθνπνηείηαη ή
αθαηξνχληαη απφ ην πξντφλ πψιεζεο ησλ κεηνρψλ,
"Ο ινγαξηαζκφο έρεη δηαρεηξηζηηθή απηνηέιεηα θαη ππφθεηηαη ζηνλ
θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ ΢πλεδξίνπ. Ζ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηνπ
ινγαξηαζκνχ νξίδεηαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.
Δηδηθά ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη απφ ηελ Έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Ο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο
δηελεξγείηαη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεσο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.
Ο ινγαξηαζκφο πηζηψλεηαη κε ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3049/2002 θαη ρξεψλεηαη κε εληνιέο ηνπ
14

Αθνξά θπξίσο ηηο λνκηθέο ππεξεζίεο
Ζ πεξίπησζε α΄αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 23 παξ.6 Ν.3965/2011,
ΦΔΚ Α 113/18.5.2011.
15

36

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο δαπάλεο θαη ακνηβέο ζπκβάζεσλ
πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ή ζα ζπλαθζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο,
εθηφο αλ ε Γ.Δ.Α.Α. απνθαζίζεη φηη νη δαπάλεο θαη ακνηβέο απηέο βαξχλνπλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ππφ απνθξαηηθνπνίεζε επηρείξεζεο ή ζα αθαηξεζνχλ απφ ην
πξντφλ ηεο πψιεζεο κεηνρψλ. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ θαη εμφδσλ, ηα
ελαπνκείλαληα έζνδα ηνπ ινγαξηαζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε
κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη
ην πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ κεηαθέξεηαη ζηα έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ν
εηδηθφηεξνο ηξφπνο θαη ρξφλνο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ν
αξηζκφο θαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα
ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Δηδηθά γηα ην 2011, ν ινγαξηαζκφο επηρνξεγείηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2011 ηνπ
εηδηθνχ θνξέα 23-200 θαη Κ.Α.Δ. 7321, 7322 θαη 7329.
Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη ε Γηεχζπλζε
Τπνζηήξημεο Δ.Γ.Α.Α. πνπ ζπζηήλεηαη κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο
Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.) λα ζπληζηά ή λα
θαηαξγεί ινγαξηαζκνχο ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο
Βάζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 15/2011."16
ε. ηε δηάζεζε πνζνζηνχ κεηνρψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ
απνθξαηηθνπνηνχκελε επηρείξεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ επηρείξεζε, ηνπο
ζπληαμηνχρνπο απηήο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ. Οη φξνη ηεο
δηάζεζεο, νη πξνυπνζέζεηο θηήζεο ησλ κεηνρψλ απφ ηα πξφζσπα ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ην ηίκεκα θαη ν ρξφλνο απνπιεξσκήο ή ε ελδερφκελε
δσξεάλ δηάζεζή ηνπο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη απφ ηε
Γ.Δ.Α. ή, κεηά απφ εμνπζηνδφηεζή ηεο, απφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν
ηεο απνθξαηηθνπνηνχκελεο επηρείξεζεο. Αλ ε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α. πξνβιέπεη
ππνρξέσζε ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ λα θξαηήζνπλ ηηο κεηνρέο
γηα νξηζκέλν ρξφλν, ε δέζκεπζε ζεκεηψλεηαη ζην ΢χζηεκα Άπισλ Σίηισλ ηνπ
Κεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ Αμηψλ. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
θαζνξίδνληαη νη φξνη εθαξκνγήο,
ζη. ηε δσξεάλ ή κε κεησκέλν ηίκεκα δηάζεζε επηπιένλ κεηνρψλ ζε
επελδπηέο, εθφζνλ δηαθξαηήζνπλ ηηο κεηνρέο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε
δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.17
16

Σα άλσ εληφο " " εδάθηα ηεο πεξ.δ΄πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 23 παξ.8
Ν.3965/2011,ΦΔΚ Α 113/18.5.2011.
17

Αξηζκφο 1176/2008

ΣΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ΢ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ΢
ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ
΢πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2005, κε ηελ εμήο
ζχλζεζε: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο, Πξνεδξεχσλ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ηνπ αξραηνηέξνπ απηνχ Αληηπξνέδξνπ, πνπ είραλ θψιπκα, Γ.
Παλαγησηφπνπινο, Δ. Γαιαλνχ, Φ. Αξλανχηνγινπ, Π. Πηθξακκέλνο, Αγγ.
Θενθηινπνχινπ, Θ. Παπαεπαγγέινπ, Αηθ. ΢πγγνχλα, Ν. Ρφδνο, Αλ. Γθφηζεο, Αζ.
Ράληνο, Δ. ΢αξπ, Ν. Μαξθνπιάθεο, Γ. Μαξηλάθεο, ΢η. Υαξαιάκπνπο, Γ.
Παπαγεσξγίνπ, Μ. Καξακαλψθ, Η. Μαληδνπξάλεο, Αηθ. ΢αθειιαξνπνχινπ, Αηθ.
Υξηζηνθνξίδνπ, Γ. ΢θαιηζνχλεο, Γ. ΢γνπξφγινπ, Αζ. Καξακηραιέιεο, Α.-Γ. Βψξνο,

37

Δ. Αλαγλσζηνπνχινπ, Μ. Γθνξηδνιίδνπ, Δ. Νίθα, Η. Γξάβαξεο, Δ. Αλησλφπνπινο,
Γ. Σζηκέθαο, Η. Εφκπνιαο, ΢χκβνπινη, Β. Κίληδηνπ, Κ. Κνληδηηζηψηνπ, Πάξεδξνη.
Γξακκαηέαο ν Μ. Καιαληδήο.
θαηά ησλ: 1) Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 2) Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, 3)
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, νη νπνίνη παξέζηεζαλ κε ηελ Αηθ.
Γξεγνξίνπ, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη 4) αλψλπκεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «........ ......... ....... ....», ε νπνία παξέζηε
κε ηνλ δηθεγφξν Κσλ. Καηζνχδα (Α.Μ. 3136), πνπ ηνλ δηφξηζε κε πιεξεμνχζην,
θαη θαηά ησλ παξεκβαηλφλησλ: 1) αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «.......
.... .......... ........ ... ............. ............ ...... ....», κε ηνλ
δηαθξηηηθφ ηίηιν «...... ..... ....», πνπ εδξεχεη ζηελ ....... .... (.......
.........), ε νπνία παξέζηε κε ηελ δηθεγφξν Γι. ΢ηνχηε (Α.Μ. 8698), πνπ ηελ
δηφξηζε κε πιεξεμνχζην, θαη 2) λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηελ
επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΗ΢ΜΟ΢ ΣΟΤΡΗ΢ΜΟΤ (Δ.Ο.Σ.)», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα
(Σζφρα 7), ην νπνίν παξέζηε κε ηνλ δηθεγφξν Κ. Παπαθσλζηαληίλνπ (Α.Μ. 8581),
πνπ ηνλ δηφξηζε κε πιεξεμνχζην.
Ζ πην πάλσ αίηεζε εηζάγεηαη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαηφπηλ ηεο απφ
8 Απξηιίνπ 2003 πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ιφγσ ηεο
ζπνπδαηφηεηάο ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2 εδάθ. α ηνπ Π.Γ. 18/1989.
Με ηελ αίηεζε απηή νη αηηνχληεο επηδηψθνπλ λα αθπξσζνχλ: α) ε πξάμε
806/17.10.2001 ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (ΓΔΑ) θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα (καξίλαο) Εέαο, β)
ε πξάμε 59/14.2.2002 ηεο ΓΔΑ θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηεο
εηζεγήζεσο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γεκνζίνπ επί ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε
ηνπ σο άλσ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, γ) ε πξάμε 9/16.12.2002 ηεο ΓΔΑ θαη δ) ε πξάμε
100/17.12.2002 ηεο «......... .......... ........ ..» (...-..) θαηά ην κέξνο
πνπ απηέο αθνξνχλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ «Κνηλνπξαμία
Μαξίλαο Αηηηθήο» θαη ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζπλαθνχο ζπκβάζεσο.
Ζ εθδίθαζε άξρηζε κε ηελ αλάγλσζε ηεο εθζέζεσο ηνπ Δηζεγεηή, ΢πκβνχινπ Φ.
Αξλανχηνγινπ.
Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηελ έλαηε ησλ αηηνχλησλ σο δηθεγφξν θαη σο
πιεξεμνχζηα ησλ αηηνχλησλ πνπ παξέζηεζαλ, ε νπνία δήισζε ζην αθξναηήξην φηη ε
ίδηα θαη νη αηηνχληεο παξαηηνχληαη ηεο ηξίηεο (3) πξναζβαιινκέλεο πξάμεσο ηνπ
δηθνγξάθνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλέπηπμε θαη πξνθνξηθά ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο
αθπξψζεσο θαη δήηεζε λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε, ηνπο πιεξεμνχζηνπο ησλ
παξεκβαηλφλησλ, ηνλ πιεξεμνχζην ηεο θαζ΄ ήο αλψλπκεο εηαηξείαο θαη ηελ
εθπξφζσπν ησλ Τπνπξγψλ, νη νπνίνη δήηεζαλ ηελ απφξξηςή ηεο.
Μεηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε ζε αίζνπζα ηνπ
δηθαζηεξίνπ θαη
Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
΢θέθζεθε θαηά ην Νφκν
1. Δπεηδή γηα ηελ θξηλφκελε αίηεζε έρεη θαηαηεζεί παξάβνιν (εηδηθά έληππα
500962, 875951).
2. Δπεηδή κε ηελ αίηεζε απηή φπσο πεξηνξίζζεθε κε δήισζε ηεο δηθεγφξνπ
Αγγειηθήο Υαξνθφπνπ, αηηνχζεο θαη πιεξεμνπζίαο φζσλ αηηνχλησλ παξέζηεζαλ, ε
νπνία αίηεζε εηζάγεηαη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηφπηλ εηδηθήο πξάμεσο

38

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, δεηείηαη ε αθχξσζε α) ηεο πξάμεσο 806/17.10.2001 ηεο
Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (ΓΔΑ) θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα (καξίλαο) Εέαο β) ηεο πξάμεσο
59/14.2.2002 ηεο ΓΔΑ θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηεο εηζεγήζεσο ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γεκνζίνπ επί ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
θαη ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ σο άλσ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα γ) ηεο πξάμεσο 9/16.12.2002 ηεο ΓΔΑ θαη δ) ηεο πξάμεσο 100/17.12.2002
ηεο «....... ......... ...... ..» (...-..) θαηά ην κέξνο πνπ απηέο αθνξνχλ
ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ «Κνηλνπξαμία
Μαξίλαο Αηηηθήο» θαη ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζπλαθνχο ζπκβάζεσο.
3. Δπεηδή, ζηελ δίθε παξεκβαίλνπλ κε έλλνκν ζπκθέξνλ αθ΄ελφο ε «...... .....
........ Δηαηξεία ....... θαη ............... ............ ...... ....», ηελ
νπνία ζπλέζηεζαλ ηα κέιε ηεο σο άλσ Κνηλνπξαμίαο, θαη αθ΄ εηέξνπ ν Διιεληθφο
Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ), πνπ θέξεηαη σο θχξηνο εθηάζεσο 800 η.κ. θαηφπηλ
ηεο απνθάζεσο Α.23733/8906/28.9.1970 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΢πληνληζκνχ
(Β΄ 244) πεξί απαιινηξηψζεσο απηήο ππέξ ηνχηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ
ρεξζαία δψλε ηνπ ιηκέλα ηεο Εέαο.
4. Δπεηδή, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο ζην αθξναηήξην, εθ ησλ αηηνχλησλ
νη ..... ....., ....... ........ θαη .......... ........... δελ παξέζηεζαλ κε
πιεξεμνχζην δηθεγφξν, νχηε εκθαλίζζεθαλ γηα λα δειψζνπλ φηη εγθξίλνπλ ηελ
άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ, νχηε πξνζθφκηζαλ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην πξνο
ηελ δηθεγφξν πνπ ππνγξάθεη ηελ αίηεζε. ΢πλεπψο, ε αίηεζε πξέπεη λ΄ απνξξηθζεί
σο πξνο απηνχο σο απαξάδεθηε, θαη΄ άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 18/1989 (Α΄ 8) φπσο
ηζρχεη.
5. Δπεηδή ν Α.Ν. 2344/1990 «πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο» (Α΄ 154) φπσο είρε
κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπ κε ηνλ Ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ξχζκηδε, ζηα άξζξα 1416, ηα ηεο ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο δψλεο ηνπ ιηκέλα πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ «δψλε
ηνπ ιηκέλα», φξηδε δε ζην άξζξν 18 παξ. 1, φηη νη ρψξνη θαη ελ γέλεη ηα
θηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηελ δψλε ηνπ ιηκέλα είλαη ηεο θαηεγνξίαο
ησλ θνηλνρξήζησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε θπξηφηεηα αλήθεη ζην
Γεκφζην, ε ρξήζε, φκσο, θαη ε εθκεηάιιεπζε γηα ζθνπνχο θαζαξά ιηκεληθνχο
αλήθεη ζην Ληκεληθφ Σακείν. ΢ηελ ζπλέρεηα, κε ην κελ άξζξν 1 ηνπ Α.Ν.
1559/1950 (Α΄ 252) φπσο απηφο θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 1630/1951 (Α΄ 8) νξίζζεθε
φηη απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ ιηκέλνο Πεηξαηψο, φπσο
πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζίζηαηαη ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο
Πεηξαηψο (ΟΛΠ), κε ην δε άξζξν 15 ηνπ Ν.Γ. 4544/1966 (Α΄ 185) νξίζζεθε φηη ν
ΟΛΠ παξαρσξεί ζηνλ ΔΟΣ ηνλ ιηκέλα ηεο Εέαο, ρεξζαίν ρψξν θαη ζαιάζζηα δψλε,
πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ηα αλαγθαία έξγα πξνο κεηαηξνπή ηεο πεξηνρήο «εηο
πιήξσο ζπγρξνληζκέλνλ εηδηθφλ ιηκέλα δηα ζαιακεγνχο (Μαξίλαλ)», εθδνζείζεο
ζρεηηθψο ηεο απνθάζεσο 70329/2560/26.10.1966 ησλ Τπνπξγψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη
Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο (Β΄ 639). Μεηά ηελ ζέζπηζε Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο
Μαξίλσλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 438/1976 (Α΄ 256), ηέζεθε ζε
ηζρχ ν Ν. 2160/1993 (Α 118), ην Γ΄ Κεθάιαην ηνπ νπνίνπ αθνξά εηδηθψο ηελ
«δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ». Ο λφκνο απηφο πνπ, θαηά ην
άξζξν 34 παξ. 4 πεξ. β΄ ηνπ Ν. 2971/2001 «Αηγηαιφο θαη παξαιία» (Α΄ 285),
παξακέλεη ζε ηζρχ, ζην άξζξν 29, θαη εηδηθφηεξα, ζηηο παξαγξάθνπο 2, 4 θαη 5,
ξπζκίδεη ηα ηεο ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο δψλεο ηνπ ιηκέλα, πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ
«δψλε ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα», ζηελ παξάγξαθν 3 πξνζδηνξίδεη σο «θνξέα
δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα» ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη αλαιάβεη
κε ζχκβαζε κε ην Γεκφζην ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ζηελ δε παξάγξαθν 6
νξίδεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ –φπσο ε Εέα-, αλεμάξηεηα απφ ην ηδηνθηεζηαθφ
ηνπο θαζεζηψο. Πεξαηηέξσ, θαηά ην άξζξν 32 παξ. 4 ηνπ λφκνπ ηνχηνπ, ε κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε ηεο δψλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα απφ νπνηνλδήπνηε
ηξίην ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα

39

απαγνξεχεηαη. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη, φπσο ζπλάγεηαη απφ ην έγγξαθν
3737/28.3.2005 ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο πξνο ην ΢πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο, πξψηνο θνξέαο δηαρεηξίζεσο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ηεο Εέαο θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 ηνπ σο άλσ λφκνπ είλαη ε ήδε παξεκβαίλνπζα,
θαηφπηλ ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ, κέρξη ηελ έθδνζή ηνπο ε δψλε δηαηεξνχζε
ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα πνπ είρε θαη παιαηφηεξα.
6. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Ν. 2363/1998 (Α΄ 198)
ζπλεζηήζε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «........ ......... .............
............ ......», ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ζε «........ .......... .........
....... .........» κε ηελ παξάγξαθν 4 εδάθ. α΄ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2837/2000
(Α΄ 178). ΢χκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν ηνπ ηδίνπ άξζξνπ 12, «2. Ζ
εηαηξεία ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο
απηφο θάζε θνξά ηζρχεη, πιελ αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν». ΢ην
άξζξν 13 ηνπ λφκνπ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.
2837/2000, νξίδνληαη, ελ ζρέζεη πξνο ην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο, ηα εμήο: «1α)
΢θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηνίθεζε, ε δηαζθάιηζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. β) Ζ εηαηξεία έρεη
απηνδηθαίσο, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ηε δηνίθεζε,
δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ
ηνπ Δ.Ο.Σ., φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, δηθαηνχκελε λα ελεξγεί θάζε
πξάμε δηαρεηξίζεσο θαη δηαζέζεσο γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκά ηεο.
γ). . . 2. Χο πεξηνπζία ηνπ Δ.Ο.Σ. θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λννχληαη ηα
εμήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηνχ: α. Σα θάζε είδνπο θηλεηά θαη αθίλεηα
πξάγκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία αλήθνπλ θαηά
θπξηφηεηα ζηνλ Δ.Ο.Σ. ή ηεινχλ ππφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηνχ ή έρνπλ
κηζζσζεί απφ απηφλ ή βξίζθνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ κε νπνηαδήπνηε άιιε
λνκηθή κνξθή. β. . . . 3. Χο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Ο.Σ. λννχληαη νη
ηνπξηζηηθέο κνλάδεο απηνχ θαη ηδίσο νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη νη κνλάδεο
ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ Καδίλν Πάξλεζαο θαη Κέξθπξαο, ησλ
ηνπξηζηηθψλ πεξηπηέξσλ, ησλ αθηψλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, θαηαθπγίσλ θαη
αγθπξνβνιηψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, ησλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ, ησλ ζηαζκψλ
ζαιακεγψλ, ησλ ζπειαίσλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ελ
γέλεη θαη κέζσλ ηνπξηζηηθήο εμππεξέηεζεο θάζε θχζεο, νη νπνίεο αλήθνπλ θαηά
θπξηφηεηα ζηνλ Δ.Ο.Σ. ή ηεινχλ ππφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηνχ ή έρνπλ
κηζζσζεί απφ απηφλ ή βξίζθνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ κε νπνηαδήπνηε άιιε
λνκηθή κνξθή. 4. . . . 5. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε εηαηξία κπνξεί
λα αζθεί νπνηαδήπνηε πξάμε ή δξαζηεξηφηεηα θαη ηδίσο: α. . . . β. . . . γ. Να
εθκηζζψλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ή λα
παξαρσξεί ηε ρξήζε απηψλ ζε Ο.Σ.Α. ή άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή λα
κεηαβηβάδεη άιιν ελνρηθφ ή εκπξάγκαην δηθαίσκα επ΄ απηψλ. δ. . . . ε. Να
πξνβαίλεη ζηε αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ κε ηελ άζθεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ ίδηα. ζη. . . . ηα. Να ηδξχεη ή λα
ζπκκεηέρεη ζε αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ ζα έρνπλ ίδην ή παξφκνην ζθνπφ κε ην
ζθνπφ ηεο εηαηξίαο. ηβ. . . .». ΢ηε ζπλέρεηα κε ηνλ «Καλνληζκφ δηελέξγεηαο
κηζζψζεσλ, εθκηζζψζεσλ θ.ιπ. ηεο ... ..», πνπ ζεζπίζζεθε θαη΄ εμνπζηνδφηεζε
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2636/1998 κε ηελ απφθαζε 14/21.12.2000 ηνπ Γ.΢. ηεο ε
νπνία εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε Σ.1436/9.3.2001 ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο (Β΄
290), πξνβιέθζεθε, κεηαμχ άιισλ, ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ εθκηζζψζεσο κε
δηαπξαγκάηεπζε χζηεξα απφ πξνεπηινγή (άξζξν 2 παξ. 3) θαη νξίζζεθε φηη ε
απφθαζε γηα ηελ ζρεηηθή θαηαθχξσζε ιακβάλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο
ηεο εηαηξείαο.
7. Δπεηδή, εμ άιινπ, ν Ν. 2000/1991 «Απνθξαηηθνπνίεζε θ.ιπ.» (Α΄ 206) φπσο
είρε πξηλ απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπ κε ηνλ Ν. 3049/2002 «Απνθξαηηθνπνίεζε
επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θ.ιπ.» (Α΄ 212) φξηδε ζην άξζξν 1 παξ. 1 φηη «Γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ απνθξαηηθνπνίεζε ζεσξείηαη α. .
. . β. Ζ κεηαβίβαζε ζε ηδηψηεο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,

40

δηθαησκάησλ θαη πξνλνκίσλ ησλ θνξέσλ απηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5
(ηδησηηθνπνίεζε)», ζην άξζξν 1 παξ. 3 φηη «σο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λννχληαη
ζηνλ παξφληα λφκν νη θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ», ζηελ δε
παξάγξαθν 2 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν. 2843/2000 (Α΄ 219)
πξνζδηνξίδνληαλ νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ απηνχ θαη πξνβιεπφηαλ φηη κε απφθαζε ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (ΓΔΑ) κπνξεί λα ππάγνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνχηνπ θαη άιινη
θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 1
παξ. 6 ηνπ Ν. 1256/1982 (Α΄ 65). Ο ίδηνο λφκνο ζην άξζξν 2 πξνέβιεπε ηα ηεο
ζπζηάζεσο ηεο ΓΔΑ θαη ζην άξζξν 3 παξ. 3 φξηδε φηη ε ΓΔΑ «θαζνξίδεη θάζε θνξά
κε απφθαζή ηεο ηνπο θνξείο πνπ ζα απνθξαηηθνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ηελ έθηαζε,
ηνλ ηξφπν θαη ηελ δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνηήζεσο απηψλ». Σν άξζξν 5 παξάγξαθνο
1 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 παξ. 8 ηνπ Ν. 2166/1993 (Α 137) φξηδε φηη
«ε θαηά ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ ηνχηνπ
ηδησηηθνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο ή κε
ζπλδπαζκφ απηψλ α) . . . β) . . . γ) . . . δ) Πψιεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή
θαη παζεηηθνχ, κεκνλσκέλσλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζπλφισλ, ε) Μίζζσζε ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζηνηρείσλ κε ή ρσξίο
δηθαίσκα εμαγνξάο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη κε ή ρσξίο ηαπηφρξνλν
κε ηελ εθκίζζσζε θαζνξηζκφ ηεο επξχηεξεο εμαγνξάο ζη) Αλάζεζε ηεο
δηαρείξηζεο, κε ή ρσξίο δηθαίσκα εμαγνξάο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν
θαη κε ή ρσξίο ηαπηφρξνλν κε ηελ αλάζεζε θαζνξηζκφ ηνπ ηκήκαηνο εμαγνξάο . .
.». Σν δε άξζξν 6 ηνπ ηδίνπ λφκνπ φξηδε ζηελ κελ παξάγξαθν 3 φηη ζηηο
πεξηπηψζεηο ε θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ε εθκίζζσζε, ε
αλάζεζε ηεο δηαρεηξίζεσο θαη ε παξαρψξεζε ηεο εθκεηαιιεχζεσο κπνξεί λα γίλεη
είηε κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο πεξηπηψζεσο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
απηνχ, είηε κε δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ηελ ΓΔΑ, ζηελ παξάγξαθν 1 πεξ. β φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 29 παξ. 7
ηνπ Ν. 2843/2000, φπνπ παξαπέκπεη ε πξνεγνχκελε δηάηαμε φηη (ε εθκίζζσζε)
γίλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο κε ηελ κεζνιάβεζε
αλεμάξηεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ θαη ζηελ παξάγξαθν 1α φπσο
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 29 παξ. 8 ηνπ Ν. 2843/2000 φηη ε απφθαζε γηα ηελ
επηινγή θαη αλαθήξπμε πιεηνδφηε ή ηελ θήξπμε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζία σο
άγνλεο ιακβάλεηαη θάζε θνξά απφ ηνλ πσιεηή-κέηνρν κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε
ηνπ Δηδηθνχ Γξαθείνπ Απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Αξγφηεξα, ν Ν. 3049/2002 πνπ άξρηζε
λα ηζρχεη, θαη΄ άξζξν 25, απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο (10.9.2002), ξχζκηζε ηα ηεο απνθξαηηθνπνηήζεσο επηρεηξήζεσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζε λέεο βάζεηο, νξίδνληαο εηδηθφηεξα, ζην άξζξν 6 παξ. 7, φηη «ε
απφθαζε γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ιακβάλεηαη απφ ηελ ΓΔΑ» θαη φηη
«γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2»,
ζηελ δε ηειεπηαία φηη «ηα φξγαλα δηνηθήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ
απνθξαηηθνπνηνχληαη ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ ΓΔΑ θάζε απφθαζε θαη κέηξν ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΓΔΑ. . .».
8. Δπεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηνπλ
ηα εμήο: κε ηελ απφ 1.8.2001 πξφζθιεζή ηεο, ή ... .. πξνθήξπμε, θαη΄ επίθιεζε
ησλ λφκσλ 2636/1998 θαη 2837/2000 πνπ ηε δηέπνπλ, δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ
αμηνπνίεζε, κεηαμχ άιισλ, ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα (καξίλαο) ηεο Εέαο κέζσ
ζπκβάζεσλ καθξνρξφληαο κηζζψζεσο θαη επελδχζεσλ πξνο εθζπγρξνληζκφ ησλ
ζαιαζζίσλ ππνδνκψλ θαη πξνο αλαβάζκηζε ησλ ρεξζαίσλ ηνπ ρψξσλ θαη ρξήζεσλ.
Όπσο αλέθεξε ε πξνθήξπμε θαη έρεη ήδε αλαθεξζεί ν ιηκέλαο ηεο Εέαο είρε
πεξηέιζεη ζηνλ ΔΟΣ αθ΄ ελφο κελ θαηφπηλ ηεο απνθάζεσο 70329/2560/26.10.1966
ησλ Τπνπξγψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο (Β΄ 639) δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 15 ηνπ ΝΓ 4544/1966, αθ΄ εηέξνπ δε, σο πξνο έθηαζε 800 η.κ., θαηφπηλ
ηεο απνθάζεσο Α. 23733/8906/28.9.1970 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
΢πληνληζκνχ (Β΄ 244) πεξί απαιινηξηψζεψο ηεο ππέξ απηνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα
γηλφηαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ Δθκηζζψζεσλ ηεο ... .. κε
δηαπξαγκάηεπζε χζηεξα απφ πξνεπηινγή, σο εκεξνκελία δε ππνβνιήο κε

41

δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ νξίζζεθε ηειηθά ε 5.10.2001. Μεηά ηαχηα, ελψ ήηαλ
εθθξεκήο ε θηλεζείζα κε ηελ αλαθεξζείζα πξφζθιεζε δηαδηθαζία, κε ηελ απφ
17.10.2001 πξψηε πξνζβαιιφκελε, θηλεζείζεο άιιεο δηαδηθαζίαο, απνθαζίζζεθε
απφ ηελ ΓΔΑ ε βάζεη ηνπ Ν. 2000/1991 ηδησηηθνπνίεζε, κεηαμχ άιισλ, ηεο –θαηά
ην άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Ν. 2636/1998 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9
παξ. 6 ηνπ Ν. 2837/2000- «επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο» ηνπ σο άλσ ηνπξηζηηθνχ
ιηκέλα, νξίζζεθε φηη νη φξνη θαη ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζα θαζνξηζζνχλ
κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο .... ... θαη αλαηέζεθαλ θαζήθνληα
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ζηελ «.......-........ ............ .....». Με
ηελ δεχηεξε πξνζβαιιφκελε εγθξίζεθε ε εηζήγεζε ηεο ηειεπηαίαο επί ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ βαζηθψλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Καηφπηλ
απηνχ, ζην απφ Φεβξνπαξίνπ 2002 ηεχρνο δεκνπξαηήζεσο ηεο ... .... νξίζζεθε
φηη ν δηαγσληζκφο (κεηαμχ ησλ ήδε πξνεπηιεγέλησλ) δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ
απφθαζε 806/17.10.2001 ηεο ΓΔΑ (πξψηε πξνζβαιιφκελε), θαζψο θαη φηη ηελ
απφθαζε πεξί θαηαθπξψζεσο ιακβάλεη ην Γ.΢. ηεο .... .... (ελ φςεη, πξνθαλψο,
ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1α ηνπ Ν. 2000/1991). ΢ηελ ζπλέρεηα, φκσο, ηέζεθε ζε ηζρχ ν
Ν. 3049/2002, ν νπνίνο, θαηά ηα αλσηέξσ, ζην άξζξν 6 παξ. 7 νξίδεη φηη ηελ
απφθαζε γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ιακβάλεη –φρη ε δεκφζηα επηρείξεζε,
αιιά- ε ΓΔΑ. Καηφπηλ απηνχ, κε ηελ ηξίηε πξνζβαιιφκελε ε ΓΔΑ θαηαθχξσζε ηνλ
δηαγσληζκφ ζηελ «Κνηλνπξαμία Μαξίλαο Αηηηθήο», κε ηελ δε ηεηάξηε
πξνζβαιιφκελε πνπ εθδφζεθε ηελ επφκελε κέξα θαη ε ... ..... θαηαθχξσζε ηνλ
δηαγσληζκφ ζηελ σο άλσ θνηλνπξαμία. Με ηα δεδνκέλα απηά, θαη νη ηέζζεξεηο σο
άλσ πξάμεηο είλαη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ πξνζβάιινληαη παξαδεθηψο
κε αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Δηδηθφηεξα, ελ
φςεη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα ηεο Εέαο σο θνηλφρξεζηνπ θαη ηνπ
δεκνζίνπ ζθνπνχ ηεο αμηνπνηήζεψο ηνπ, είλαη εθηειεζηέο ηφζν ε απφθαζε ηεο ΓΔΑ
πεξί ηδησηηθνπνηήζεψο ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2000/1991, φζν θαη ε θαηά
ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ λφκνπ ηνχηνπ πξάμε ηεο πεξί ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο, δελ ελζσκαηψζεθαλ δε ζηελ θαηαθπξσηηθή ηνπ δηαγσληζκνχ ηξίηε
πξνζβαιιφκελε εθφζνλ νχηε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ Ν. 2000/1991, ππφ ηελ ηζρχ
ηνπ νπνίνπ εθδφζεθαλ, ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ θαηά ην άξζξν 6 παξ.
1α ηνπ σο άλσ λφκνπ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ «πσιεηή-κεηφρνπ». Πεξαηηέξσ,
εθηειεζηέο είλαη ηφζν ε θαη΄ επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 7 ηνπ Ν. 3049/2002
εθδνζείζα ηξίηε πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηεο ΓΔΑ, φζν θαη ε ηεηάξηε
πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηεο .... Ζ ηειεπηαία, εηδηθφηεξα, εθηειεζηή ελ φςεη ηνπ
ραξαθηήξα ηεο ... .... σο δηθπνχο λνκηθνχ πξνζψπνπ θαηά ηελ δηαρείξηζε
θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ (΢Δ 891/08 Οινκ.) θαη ηνπ φηη αθνξά ζε παξαρψξεζε
ηδηαηηέξσλ δηθαησκάησλ επί θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
δεκφζηα πεξηνπζία ηνπ ΔΟΣ, είλαη, επί πιένλ, εθηειεζηή θαη γηαηί νινθιεξψλεη
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε κε ηελ απφ 1.8.2001 πξφζθιεζε ηεο ΔΣΑ ΑΔ
θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξάμε εθηειέζεσο ηεο ηξίηεο πξνζβαιιφκελεο
απνθάζεσο πνπ εμεδφζε θαη΄ άιιε, επηγελνκέλσο θαη βάζεη άιινπ λνκηθνχ
θαζεζηψηνο θηλεζείζα εθ παξαιιήινπ, δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, αδηαθφξσο
ηαπηφηεηαο νπζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο. Σν ελ φςεη δε ησλ αλσηέξσ θξηηέν δήηεκα
ηεο εθηειεζηφηεηαο απηψλ ησλ πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ, νπδφισο ζπλαξηάηαη πξνο
ην δήηεκα ηεο λνκηκφηεηνο ηνχησλ. Αλ θαη θαηά ηελ γλψκε ησλ ΢πκβνχισλ Φ.
Αξλανχηνγινπ, Α. Γθφηζε, Δ. Νίθα θαη Η. Γξάβαξε, κεηά ην άξζξν 6 παξ. 7 ηνπ
Ν. 3049/2002 πνπ αλέζεζε ηελ ιήςε απνθάζεσο επί ηνπ δηαγσληζκνχ απνθιεηζηηθψο
ζηελ ΓΔΑ, ε πξνζβαιιφκελε πξάμε ηεο .... είλαη, θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηεο σο
άλσ δηαηάμεσο ζηελ νπνία ε πξνεγνπκέλε παξαπέκπεη, πξάμε εθηειέζεσο,
απαξαδέθησο πξνβαιινκέλε κε ηελ ππφ θξίζε αίηεζε.
9. Δπεηδή νη αηηνχληεο πνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνπλ, είλαη
πεξίνηθνη ηνπ ιηκέλα ηεο Εέαο θαη πξνβάιινπλ φηη κε ηηο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεηο πεξί ηδησηηθνπνηήζεψο ηνπ θαη πεξί καθξνρξφληαο κηζζψζεψο ηνπ θαη ηελ
εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ έξγσλ ζίγεηαη ν θνηλφρξεζηνο ραξαθηήξαο ηνπ θαη
ππνβαζκίδεηαη ε πεξηνρή, κε έλλνκν ζπκθέξνλ θαη παξαδεθηψο ελ γέλεη αζθνχλ
ηελ θξηλφκελε αίηεζε, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη εθ κέξνπο ησλ γλψζε ησλ σο άλσ
πξάμεσλ ζε ρξφλν πνπ λα ηελ θαζηζηά εθπξφζεζκε, φπσο αβάζηκα ππνζηεξίδνπλ νη

42

Aρθρο 5 Α
Διαδικαςύα ανϊθεςησ ςυμβϊςεων18
1. Γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 7 θαη αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ π.δ. 60/2007 ή έρνπλ σο αληηθείκελν ππεξεζίεο αλαθεξφκελεο ζην Παξάξηεκα
ΗΗΒ ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο19, κε εμαίξεζε ηε δηάζεζε θηλεηψλ αμηψλ εηαηξηψλ
εηζεγκέλσλ ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ε
αθφινπζε δηαδηθαζία:
α) Ζ Δ.Γ.Α.Α. γλσζηνπνηεί ηελ πξφζεζε ηεο Γ.Δ.Α.Α. λα πξνρσξήζεη ζε αλάζεζε
ζχκβαζεο κε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην
δηαδίθηπν ή θαη ζην δηεζλή ή εζληθφ ηχπν.
Με ηελ πξφζθιεζε γλσζηνπνηνχληαη:

παξεκβάζεηο.
10. Δπεηδή ε Οινκέιεηα θξίλεη φηη, κεηά ηελ επίιπζε ησλ σο άλσ δεηεκάησλ ηνπ
παξαδεθηνχ ηεο αηηήζεσο θαη ησλ παξεκβάζεσλ, ε ππφζεζε πξέπεη λα παξαπεκθζεί
ζην θαηά ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 361/2001 (Α΄ 244) αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζή ηεο
Γ΄ Σκήκα.
Γηά ηαχηα
Απνξξίπηεη ηελ θξηλφκελε αίηεζε σο πξνο ηνπο ....... ........, ...........
........ θαη ........ ....... .
Δπηιχεη ηα δεηήκαηα ηνπ παξαδεθηνχ ηεο αηηήζεσο θαη ησλ παξεκβάζεσλ θαηά ην
ζθεπηηθφ.
Παξαπέκπεη θαηά ηα ινηπά ηελ ππφζεζε ζην Γ΄ Σκήκα.
Ζ δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 19 Μαΐνπ 2005 θαη ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2005
Ο Πξνεδξεχσλ Αληηπξφεδξνο
Μ. Βξνληάθεο

Ο Γξακκαηέαο
Μ. Καιαληδήο

θαη ε απφθαζε δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο 4εο Απξηιίνπ 2008.
Ο Πξφεδξνο
Γ. Παλαγησηφπνπινο

Ζ Γξακκαηέαο
Δ. Κνπκεληέξε

18

*** Σν άξζξν 5Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 23 παξ.7 Ν.3965/2011,
ΦΔΚ Α 113/18.5.2011.
19

Αθνξά ηδίσο ηηο λνκηθέο ππεξεζίεο

43

αα) Οη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
ββ) Σν αληηθείκελν ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο.
γγ) Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε
απφ δεθαπέληε εκέξεο θαη, αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ή επείγνληεο ιφγνη, θαηψηεξε
απφ πέληε εξγάζηκεο εκέξεο.
δδ) Σα ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη
επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζπλδένληαη θαη είλαη αλάινγεο κε ην
αληηθείκελν ηεο πξνο αλάζεζε ζχκβαζεο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη
ππνςήθηνη θαη νη πξνζθέξνληεο.
εε) Αλ ε αλάζεζε ζα γίλεη χζηεξα απφ δηαπξαγκάηεπζε ησλ πξνζθνξψλ ή κεηά
απφ αληαγσληζηηθφ δηάινγν ησλ πξνζθεξφλησλ, θαζψο θαη ν κέγηζηνο θαη ν
ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ν νπνίνο δελ
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πέληε θαη κηθξφηεξνο απφ ηξεηο. Αλ ν αξηζκφο
ησλ ππνςεθίσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηα ειάρηζηα επίπεδα
ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε Δ.Γ.Α.Α. κπνξεί λα ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία, θαιψληαο
ηνλ ππνςήθην ή ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα επίπεδα
ηθαλνηήησλ.
β) Απαγνξεχεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία απηή άιινη νηθνλνκηθνί θνξείο
πνπ δελ ππέβαιαλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηα
απαηηνχκελα επίπεδα ηθαλνηήησλ.
γ) Ζ Δ.Γ.Α.Α. πξνβαίλεη ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ
επηιέγνληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε
πξνζθνξά.
δ) Αλ κε ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο νξίδεηαη φηη ζα εθαξκνζηεί
αληαγσληζηηθφο δηάινγνο, ε Δ.Γ.Α.Α. δηεμάγεη ην δηάινγν κε ηνπο ππνςεθίνπο
πνπ επηιέγνληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη κεηά απφ
ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηελ ή ηηο ιχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο.
Αθνχ θεξχμεη ηε ιήμε ηνπ δηαιφγνπ θαη ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, ε Δ.Γ.Α.Α. ηνπο θαιεί λα ππνβάινπλ ηελ ηειηθή πξνζθνξά ηνπο
βάζεη ηεο ή ησλ ιχζεσλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ.
ε) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια ηα απαηηνχκελα θαη αλαγθαία
ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ Δ.Γ.Α.Α. κπνξεί λα
δεηεί δηεπθξίληζε, ζπκπιήξσζε ή πξνζαξκνγή ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ θάηη ηέηνην
δελ επηθέξεη δηαθξίζεηο ή ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ Δ.Γ.Α.Α. αμηνινγεί
ηηο πξνζθνξέο, φπσο ηηο ππέβαιαλ νη πξνζθέξνληεο κε βάζε ηα θξηηήξηα
αλάζεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη
επηιέγνπλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, εθαξκνδνκέλσλ,
θαηά ηα ινηπά, αλαιφγσο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ π.δ. 60/2007.
ζη) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή ηνπ δηαιφγνπ, ε Δ.Γ.Α.Α.
εμαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ. Δηδηθφηεξα,
ππνρξενχηαη λα κελ παξέρεη, θαηά ηξφπν πνπ δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο,
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επλννχλ νξηζκέλνπο πξνζθέξνληεο ζε ζρέζε κε
άιινπο. Ζ Δ.Γ.Α.Α. δελ επηηξέπεηαη λα απνθαιχπηεη ζηνπο ινηπνχο
ζπκκεηέρνληεο ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ή άιιεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
έρνπλ δηαβηβαζζεί απφ ππνςήθην ζπκκεηέρνληα, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ.
δ) Ζ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α.Α., χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλάζεζεο ηεο ζπκβάζεσο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν
2 θαη γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο πνπ

44

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Γεκνζίνπ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηε Γ.Δ.Α.Α.
φξγαλν.
2. Γηα θάζε ζχκβαζε πνπ αλαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ζπληζηάηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή Αλάζεζεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ
ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Δ.Γ.Α.Α., άιινπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή
ηδηψηεο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη
λα αλαηεζεί, νη νπνίνη νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε απφθαζε ηνπ
Δηδηθνχ Γξακκαηέα Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε εηζήγεζε πξνο ηελ
Δ.Γ.Α.Α., γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, γηα ηελ νπνία απηή
έρεη ζπγθξνηεζεί.
3.
Γηα θάζε ζχκβαζε πνπ αλαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ζπληζηάηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθηέιεζεο θαη
Παξαιαβήο ηεο ΢χκβαζεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ
ζηελ Δ.Γ.Α.Α., άιινπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή ηδηψηεο κε εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαηεζεί, νη νπνίνη
νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα
Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη ε παξαιαβή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, γηα ηελ νπνία απηή έρεη ζπγθξνηεζεί.
4.
΢ηελ Δ.Γ.Α.Α. ζπληζηάηαη πεληακειήο Δπηηξνπή Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο ησλ
Γηαδηθαζηψλ Αλάζεζεο (ΔΠ. Δ.Ν.Γ.Α.), ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ζπληαμηνχρνπο
αλψηαηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, ζπληαμηνχρνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ Ννκηθνχ
΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, κέιε Γ.Δ.Π. Α.Δ.Η. ή ζπληαμηνχρνπο ή ελ ελεξγεία
αλψηαηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, πνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε
απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α.Α., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Ζ ζεηεία
ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα ίζν
ρξνληθφ δηάζηεκα.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε πηζηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ε γλσκνδφηεζε πξνο ηε Γ.Δ.Α.Α. γηα ηελ
ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ.

«Μέρξη ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε αλάζεζε
ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηελεξγείηαη ρσξίο γλψκε ηεο Δπηηξνπήο, κε
απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α.Α.. »20

20

Nόμοσ μεςοπρόθεςμου Ν 3986/ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011: Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογήσ
Μεςοπρόθεςμου Πλαιςίου Δημοςιονομικήσ Στρατηγικήσ 2012-2015.
3. Στο τζλοσ τησ παρ. 4 του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 προςτίθεται από τότε που ίςχυςε ο ν. 3965/
2011 (Α’ 113) εδάφιο ωσ εξήσ
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε πηζηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ε γλσκνδφηεζε πξνο ηε Γ.Δ.Α.Α. γηα ηελ
ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ.

45

5.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ε απνδεκίσζε πνπ
θαηαβάιιεηαη ζηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3
θαη 4, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, ε νπνία βαξχλεη ην
ινγαξηαζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε δ` ηνπ άξζξνπ 5.
Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη θάζε ζρεηηθφ
ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
6.
Γηα ηε δηάζεζε κεηνρψλ εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ζε νξγαλσκέλε
ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζηηο νηθείεο θαηά πεξίπησζε εηδηθέο δηαηάμεηο."

46

Άρθρο 6
Διαδικαςύα αποκρατικοποιόςεων21
21

Βι εηδηθά
ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ Δ.Σ.Α. (ΓΗΦΤΔ΢ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟ΢ΩΠΟ)

891/2008 ΢ΣΔ (ΟΛΟΜ) ( 456316)

Αξηζκφο 891/2008
ΣΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ΢ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ΢ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ
΢πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2005, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: Μ.
Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο, Πξνεδξεχσλ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ αξραηνηέξνπ απηνχ
Αληηπξνέδξνπ, πνπ είραλ θψιπκα, Π. Ε. Φιψξνο, Ν. Νηνχβαο, Γ. Κσζηφπνπινο, Φ. Αξλανχηνγινπ, Γ.
Παπακεληδειφπνπινο, Ν. ΢θιίαο, Αγγ. Θενθηινπνχινπ, Ν. ΢αθειιαξίνπ, Γ. Πεηξνχιηαο, Ν. Ρφδνο,
Αλ. Γθφηζεο, Αζ. Ράληνο, Δ. Γαλδνπιάθε, Υ. Ράκκνο, Ν. Μαξθνπιάθεο, Π. Κνηζψλεο, Μ.
Καξακαλψθ, Η. Μαληδνπξάλεο, Α. ΢αθειιαξνπνχινπ, Κ. Βηνιάξεο, Μ.-Δ. Κσλζηαληηλίδνπ, Αζ.
Καξακηραιέιεο, Α.-Γ. Βψξνο, Κ. Δπζηξαηίνπ, Δι. Αλαγλσζηνπνχινπ, Γ. Πνηακηάο, Μ. Γθνξηδνιίδνπ,
Δ. Νίθα, Η. Γξάβαξεο, Δ. Αλησλφπνπινο, ΢χκβνπινη, Β. Αλδξνπιάθεο, Γ. Βαζηιεηάδεο, Πάξεδξνη.
Γξακκαηέαο ν Μ. Καιαληδήο.

Γηα λα δηθάζεη ηελ απφ 6 Απξηιίνπ 2001 αίηεζε:
ησλ: ............. ....., νη νπνίνη παξέζηεζαλ κε ηελ δηθεγφξν Αηθ. Καπεινχδνπ (Α.Μ. 1312), πνπ ηελ
δηφξηζαλ κε πιεξεμνχζην, ................................., ν νπνίνο δελ παξέζηε, ............................., νη νπνίνη
παξέζηεζαλ κε ηελ ίδηα σο άλσ δηθεγφξν, πνπ ηελ δηφξηζαλ κε πιεξεμνχζην,............... νη νπνίνη
παξέζηεζαλ κε ηελ ίδηα σο άλσ δηθεγφξν, πνπ ηελ δηφξηζαλ κε πιεξεμνχζην, ............................., ν
νπνίνο παξέζηε κε ηελ ίδηα σο άλσ δηθεγφξν, πνπ ηελ δηφξηζε κε πιεξεμνχζην,
θαηά ηεο Γεκφζηαο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα
(Βνπιήο 7), ε νπνία παξέζηε κε ηνλ δηθεγφξν Κ. Καηζνχδα (Α.Μ. 3136), πνπ ηνλ δηφξηζε κε
πιεξεμνχζην,
θαη θαηά ησλ παξεκβαηλνπζψλ : 1) Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ".........................", πνπ
εδξεχεη ζηελ Αζήλα (...........), ε νπνία παξέζηε κε ηνλ δηθεγφξν Π. Πεηξφπνπιν (Α.Μ. 6673), πνπ ηνλ
δηφξηζε κε πιεξεμνχζην θαη 2) Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "............", πνπ εδξεχεη ζηνλ
Άιηκν Αηηηθήο (.........), ε νπνία παξέζηε κε ηνλ δηθεγφξν Ν. ΢ηλφ (Α.Μ. 15714), πνπ ηνλ δηφξηζε κε
πιεξεμνχζην.
Ζ πην πάλσ αίηεζε παξαπέκθζεθε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαηφπηλ ηεο ππ΄ αξηζκ.
1036/2004 απνθάζεσο ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη ε
Οινκέιεηα ην δήηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε.
Με ηελ αίηεζε απηή νη αηηνχληεο επηδηψθνπλ λα αθπξσζεί ε απφ 8/2/2001 πξφζθιεζε εθδειψζεσο
ελδηαθέξνληνο ηεο Γεκνζίαο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα γηα ηελ αλάπηπμε
ππεξεζηψλ δηαρεηξίζεσο ησλ αθηψλ Αηηηθήο. ΢ηε δίθε παξεκβαίλεη κε πξνθνξηθή δήισζε ν Τπνπξγφο
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, κε ηελ Αηθ. Γξεγνξίνπ, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
Ζ εθδίθαζε άξρηζε κε ηελ αλάγλσζε ηεο παξαπεκπηηθήο απνθάζεσο, ε νπνία επέρεη ζέζε εηζεγήζεσο
απφ ηνλ Δηζεγεηή, ΢χκβνπιν Γ. Πεηξνχιηα.

47

Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηελ πιεξεμνχζηα ησλ αηηνχλησλ πνπ παξέζηεζαλ, ε νπνία αλέπηπμε
θαη πξνθνξηθά ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο αθπξψζεσο, ηνλ πιεξεμνχζην ηεο θαζ` ήο εηαηξείαο, ηνπο
πιεξεμνπζίνπο ησλ παξεκβαηλνπζψλ εηαηξεηψλ θαη ηελ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ, νη νπνίνη δήηεζαλ
ηελ απφξξηςή ηεο.
Μεηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε ζε αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ θ α η
Αθνχκειέηεζεηαζρεηηθάέγγξαθα΢θέθζεθεθαηάηνΝφκν
1. Δπεηδή, κε ηελ ππφ θξίζε αίηεζε δεηείηαη ε αθχξσζε ηεο απφ 8.2.2001 πξφζθιεζεο ηεο αλψλπκεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «..............." γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε
ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο (δηαθήκηζεο-επηθνηλσλίαο-ςπραγσγίαο- επηζηηηζκνχ) ησλ νξγαλσκέλσλ αθηψλ
Αηηηθήο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Αθηψλ Αιίκνπ, Α΄
Βνχιαο, Β΄ Βνχιαο, Βνπιηαγκέλεο θαη Βάξθηδαο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ πξνζβαιιφκελε πξφζθιεζε
θαινχληαη επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο, κε
ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, κε αληηθείκελν ηελ «αλάδεημε θαη δηαρείξηζε» ησλ ελ ιφγσ
Αθηψλ. Πεξηιακβάλεη δε, κεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε, ε «αλάδεημε θαη δηαρείξηζε»
ησλ Αθηψλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ νξγάλσζε θαη βειηίσζε ησλ ήδε
παξερφκελσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ (λαπαγνζσζηηθή θάιπςε, θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε ρψξνπ
θιπ.) θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (νξγάλσζε ησλ παξαιηψλ κε νκπξέιεο,
νξγάλσζε εθδειψζεσλ, ζπλαπιηψλ θ.ιπ.).
2. Δπεηδή, ε αλσηέξσ αίηεζε εηζάγεηαη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ κεηά ηελ απφθαζε
1036/2004 ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο, κε ηελ νπνία παξαπέκθζεθε πξνο επίιπζε ην δήηεκα πνπ αλέθπςε
ζρεηηθά κε ηε δηθαηνδνζία ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο λα εθδηθάζεη ηελ επίδηθε ππφζεζε, σο
πξνο ηνπο αηηνχληεο ...................................«............................». Χο πξνο ηνπο ινηπνχο αηηνχληεο ε
αίηεζε είρε απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε 1036/2008 ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο.
3. Δπεηδή, παξαδεθηψο παξεκβαίλνπλ κε απηνηειή δηθφγξαθα ππέξ ηνπ θχξνπο ηεο πξνζβαιινκέλεο
πξάμεο νη αλψλπκεο εηαηξείεο «..................» θαη «............................» ζηηο νπνίεο, ζηε ζπλέρεηα ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξφζθιεζεο, εθκηζζψζεθαλ νη ρψξνη θαη παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα
εθκεηαιιεχζεσο ησλ αθηψλ Α’ θαη Β’ Βνχιαο (ζηελ πξψηε απφ ηηο σο άλσ παξεκβαίλνπζεο) θαη ηεο
αθηήο Βνπιηαγκέλεο (ζηελ δεχηεξε) κε ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ. Παξαδεθηψο, επίζεο, παξεκβαίλεη ζηε
δίθε πξνο απφξξηςε ηεο θξηλνκέλεο αηηήζεσο ρσξίο λα θαηαζέζεη δηθφγξαθν, ζχκθσλα κε ην άξζξν
21 παξ. 2 πεξηπη. β’ ηνπ θσδ. π.δ/ηνο 18/1989 (ΦΔΚ Α’ 8), ν Τπνπξγφο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, ν
νπνίνο αζθεί θαηά ην λφκν (άξζξν 17 λ. 2636/1998 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 122/2004 θαη ην Ν.
3270/2004) επνπηεία ζηελ εηαηξεία «....................».
4. Δπεηδή, κε ην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ λ. 2636/1998 (ΦΔΚ Α` 198) ζπλεζηήζε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία "................" ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ζε "..............." κε ηελ παξάγξαθν 4 εδαθ. α` ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2837/2000 (ΦΔΚ Α` 178). ΢χκθσλα δε κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ ίδηνπ
άξζξνπ 12, "2. Ζ εηαηξία ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο απηφο θάζε θνξά ηζρχεη,
πιελ αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν. 3 [φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 παξ. 5 ηνπ λ.
2837/2000]. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο είλαη ελελήληα ελλέα (99) έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο. Έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη κε ην θαηαζηαηηθφ δήκνο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο". ΢ην άξζξν 13 ηνπ
λφκνπ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2837/2000, νξίδνληαη, ζε ζρέζε κε ην
ζθνπφ ηεο εηαηξείαο, ηα εμήο: "1α) ΢θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη ε δηνίθεζε, ε δηαζθάιηζε θαη ε
αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. β) Ζ εηαηξία έρεη
απηνδηθαίσο, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη
εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Ο.Σ., φπσο πξνζδηνξίδνληαη
ζην παξφλ άξζξν, δηθαηνχκελε λα ελεξγεί θάζε πξάμε δηαρεηξίζεσο θαη δηαζέζεσο γηα δηθφ ηεο
ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκά ηεο. γ) Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ησλ
νπνίσλ ε εηαηξία έρεη θαηά ηα αλσηέξσ ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε πεξηέξρεηαη ζε
απηήλ θαηά θπξηφηεηα ρσξίο αληάιιαγκα θαη ινγηζηηθή αμία. 2. Χο πεξηνπζία ηνπ Δ.Ο.Σ. θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ παξφληνο λννχληαη ηα εμήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηνχ: α. Σα θάζε είδνπο θηλεηά θαη
αθίλεηα πξάγκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα
ζηνλ Δ.Ο.Σ. ή ηεινχλ ππφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηνχ ή έρνπλ κηζζσζεί απφ απηφλ ή βξίζθνληαη

48

ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ κε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή κνξθή. β. Οη θάζε είδνπο πφξνη θαη θηλεηέο
αμίεο, φπσο ρξήκαηα, θαηαζέζεηο, νκφινγα, κεηνρέο θαη ελ γέλεη ρξεφγξαθα ζε δξαρκέο θαη ζε μέλν
λφκηζκα. γ. Σα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο ζήκαηα, επσλπκίεο θαη δηαθξηηηθνί ηίηινη,
ηα δηθαηψκαηα ζε λέεο ηερλνγλσζίεο θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. δ. Σα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, φπσο θηλεηά, αθίλεηα, πφξνη, θηλεηέο αμίεο θαη δηθαηψκαηα πνπ αλήθνπλ ή πεξηέξρνληαη ζε
άιια λνκηθά πξφζσπα (Ν.Π.Γ.Γ., εηαηξίεο θ.ιπ.), εθφζνλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ ζε απηφ ζπκκεηέρεη
θαη ν Δ.Ο.Σ., εκκέζσο ή ακέζσο. 3. Χο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Ο.Σ. λννχληαη νη ηνπξηζηηθέο
κνλάδεο απηνχ θαη ηδίσο νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη νη κνλάδεο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, ησλ
επηρεηξήζεσλ Καδίλν Πάξλεζαο θαη Κέξθπξαο, ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηπηέξσλ, ησλ αθηψλ, ησλ
ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, θαηαθπγίσλ θαη αγθπξνβνιίσλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, ησλ ρηνλνδξνκηθψλ
θέληξσλ, ησλ ζηαζκψλ ζαιακεγψλ, ησλ ζπειαίσλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ελ γέλεη θαη κέζσλ ηνπξηζηηθήο εμππεξέηεζεο θάζε θχζεο, νη νπνίεο αλήθνπλ θαηά
θπξηφηεηα ζηνλ Δ.Ο.Σ. ή ηεινχλ ππφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηνχ ή έρνπλ κηζζσζεί απφ απηφλ ή
βξίζθνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ κε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή κνξθή. 4. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ πξννξίδνληαη γηα άκεζε ρξήζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη νη πφξνη ηνπ εδαθίνπ β` ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ππάγνληαη ζηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο
εηαηξίαο. 5. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε εηαηξία κπνξεί λα αζθεί νπνηαδήπνηε πξάμε ή
δξαζηεξηφηεηα θαη ηδίσο: α. Να απνγξάθεη, λα πξνβαίλεη ζηε ραξηνγξάθεζε θαη θηεκαηνγξάθεζε θαη
λα ζπγθεληξψλεη ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηεο σο άλσ θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. κε
ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελεκεξσκέλνπ αξρείνπ απηήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. β. Να δηαζέηεη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο κε πψιεζε ή αληαιιαγή απηψλ, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θαησηέξσ παξαγξάθνπ 17, θαη λα απνθηά θηλεηά θαη αθίλεηα, θαζψο
θαη επηρεηξήζεηο κε αγνξά, αληαιιαγή ή απαιινηξίσζε, ζην φλνκά ηεο. γ. Να εθκηζζψλεη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ή λα παξαρσξεί ηε ρξήζε απηψλ ζε Ο.Σ.Α. ή
άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή λα κεηαβηβάδεη άιιν ελνρηθφ ή εκπξάγκαην δηθαίσκα επ` απηψλ.
δ. Να κηζζψλεη ή λα απνδέρεηαη ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο θηλεηψλ ή αθηλήησλ ζην φλνκά ηεο. ε. Να
πξνβαίλεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ κε ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ ίδηα. ζη. Να απνδέρεηαη ή λα απνπνηείηαη δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο,
ρνξεγίεο θαη άιιεο ραξηζηηθέο παξνρέο απφ νπνηαδήπνηε πεγή, ζην φλνκά ηεο. δ. Να εθπνλεί κειέηεο
γηα ηελ αλνηθνδφκεζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή αλαθαίληζε ησλ αθηλήησλ θαη λα αλνηθνδνκεί,
επηζθεπάδεη θαη αλαθαηλίδεη απηά ή λα αλαζέηεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζε ηξίηνπο. ε. Να πξνβαίλεη
ζηελ πξνκήζεηα ηνπ θάζε θχζεο εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. ζ. Να εθκεηαιιεχεηαη ηα δηθαηψκαηα
πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηα ινηπά δηθαηψκαηα ή πξντφληα ηνπ
Δ.Ο.Σ. η. Να ζπλάπηεη δάλεηα απφ ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη ειιεληθά ή αιινδαπά πηζησηηθά ηδξχκαηα
γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. ηα. Να ηδξχεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ ζα έρνπλ
ίδην ή παξφκνην ζθνπφ κε ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο. ηβ. Να ελάγεη θαη λα ελάγεηαη θαη γεληθά λα δηεμάγεη
ζην φλνκά ηεο θάζε δίθε θαη λα επηρεηξεί θάζε κέηξν εθηέιεζεο πνπ αθνξά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή
ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ ηεο έρεη αλαηεζεί ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε. 6. Οη αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Σ. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε, λα απνζηείινπλ, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ζηελ εηαηξία Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ.,
αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ., θαζψο θαη ησλ πθηζηάκελσλ
επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ κνλάδσλ.". ΢ηελ δε παξάγξαθν 17 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2837/2000 νξίδεηαη
ζπλαθψο φηη "Αλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξίαο "..............." ή ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο
απαηηεζεί ε απφθηεζε θαηά θπξηφηεηα απφ απηήλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Δ.Ο.Σ., ε θπξηφηεηα απνθηάηαη κε Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ ΢πκβνπιίνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Ζ απφθαζε
απηή απνηειεί ην κεηαγξαπηέν ηίηιν, φηαλ απαηηείηαη κεηαγξαθή γηα ηε κεηαβίβαζε". Δμάιινπ, ζην
άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ λ. 2636/1998 νξίζζεθε αξρηθψο φηη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ, ην νπνίν αλαιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ
Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. Αθνινχζσο, κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2837/2000
νξίζζεθε φηη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο πεξηέξρεηαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην αηειψο θαη
ρσξίο αληάιιαγκα θαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ εηαηξεία δελ κπνξεί ζε θακία
πεξίπησζε λα είλαη θαηψηεξε απφ ην 51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ελ ζπλερεία φκσο κε ην άξζξν 39
παξ. 4 ηνπ λ. 3105/2003 (ΦΔΚ 29/Α/10.2.2003) νξίζζεθε φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ ζηελ εηαηξεία δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ηνπ 34% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ζε
πεξίπησζε εηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ ηεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ή ζε
νπνηνδήπνηε δηεζλέο αλαγλσξηζκέλν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, γηα ηελ νπνία εηζαγσγή απαηηείηαη θαηά
ην άξζξν 14 παξ. 2 ηνπ λ. 2636/1998 (9 παξ. 18 λ. 2837/2000) ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο

49

΢πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Πεξαηηέξσ, ν λφκνο πξνβιέπεη φηη φξγαλα δηνίθεζεο ηεο
εηαηξείαο είλαη ην επηακειέο Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή ΢πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ θαη ν Γηεπζχλσλ ΢χκβνπινο πνπ πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο γηα
δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ κεηά απφ δεκφζηα πξνθήξπμε ηεο ζέζεο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο (άξζξα 15 λ. 2636/1998, 9 παξ. 7 λ. 2837/2000) θαη φηη ην Διιεληθφ
Γεκφζην εθπξνζσπείηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη
Αλάπηπμεο ή απφ πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο (άξζξα 14 παξ. 3 λ. 2636/1998, 9 παξ. 7 λ.
2838/2000). Πξνβιέπνληαη, επίζεο, ηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, ηξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
΢πλέιεπζεο πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ επνπηεχνληα ηελ εηαηξεία Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ήδε ηνλ
Τπνπξγφ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (άξζξα 17 λ. 2636/1998, 9 παξ. 11 λ. 2837/2000) ζε ζπλδπαζκφ κε
ην Π.Γ. 122/2004 θαη ην Ν. 3270/2004). Μεηαμχ ησλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο είλαη θαη "ηα έζνδα απφ ηε
δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ
εθκεηαιιεχεηαη" (άξζξα 16 παξ. 1 πεξ. α` λ. 2636/1998, 9 παξ. 10 λ. 2837/2000). Ζ εηαηξεία
απνιακβάλεη ησλ πξνλνκίσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη νη απαηηήζεηο ηεο θαηά ηξίησλ βεβαηψλνληαη θαη
εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (άξζξν 19 λ.
2636/1998). Σν απαζρνινχκελν ζε απηήλ πξνζσπηθφ ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξεία κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πξνβιέπεηαη δε ε θαηάξηηζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαζψο επίζεο θαη
θαλνληζκψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλαζέζεσο κειεηψλ θαη εθηειέζεσο έξγσλ θαη
εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ, αγνξψλ, αληαιιαγψλ θαη πσιήζεσλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ θαζψο
θαη κηζζψζεσλ, εθκηζζψζεσλ θαη γεληθά παξαρσξήζεσο ηεο ρξήζεσο θαη θάζε άιινπ εκπξαγκάηνπ ή
ελνρηθνχ δηθαηψκαηνο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δ.Ο.Σ. ή ηεο εηαηξείαο (άξζξα 18 θαη 20 λ.
2636/1998). Σέινο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ην αξρηθψο νξηζζέλ, θαηά ηα ήδε
αλαθεξζέληα, ζε δηαθφζηα εθαηνκκχξηα δξαρκέο κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απμήζεθε κε ηελ
απφ 28.6.2002 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο ΢πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηεο ζε δηαθφζηα ελελήληα
έμε εθαηνκκχξηα (296.000.000) επξψ, δηαηξνχκελν ζε εθαηφλ δεθανθηψ εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο
ρηιηάδεο (118.400.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 2,50 επξψ εθάζηε.
5. Δπεηδή, ηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, ζηα νπνία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 967 ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα (Α.Κ.) 1 θαη 5 ηνπ α.λ. 2344/1940 (Α΄ 154) θαη 2 ηνπ λ. 2971/2001 (Α΄ 285),
πεξηιακβάλνληαη ν αηγηαιφο θαη ε παξαιία, αλήθνπλ ζηε δεκφζηα θηήζε θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ
άκεζε εμππεξέηεζε δεκνζίνπ ζθνπνχ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ θνηλνρξεζία ηνπο, ε δηαρείξηζή ηνπο
δε αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη απνηειεί άζθεζε
δεκνζίαο εμνπζίαο. ΢ηα ελ ιφγσ πξάγκαηα είλαη δπλαηφλ, ζχκθσλα κε ηνλ βαζηθφ, δεκνζίνπ δηθαίνπ
θαλφλα, πνπ πεξηέρεηαη ζην άξζξν 970 ηνπ Α.Κ. [αιιά θαη βάζεη πιεζψξαο επί κέξνπο δηαηάμεσλ,
φπσο, εηδηθά γηα ηνλ αηγηαιφ, ησλ άξζξσλ 60 παξ. 1 ηνπ π.δ/ηνο ηεο 11/12.11.1929 (Α΄ 399), 2 ηνπ α.λ.
827/1948, 3 ηνπ λ. 4171/1961 (Α΄ 93), 13 ηνπ α.λ. 1540/1938 (Α΄ 488) θ.ά.], λα παξαρσξνχληαη απφ ηε
Γηνίθεζε ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ φκσο κε ηα δηθαηψκαηα απηά,
ηα νπνία έρνπλ ραξαθηήξα δεκνζίνπ θαη φρη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εμαθνινπζεί λα εμππεξεηείηαη, ή,
ηνπιάρηζηνλ, δελ αλαηξείηαη ε θνηλή ρξήζε. Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο ηνπ άξζξνπ 970 ηνπ Α.Κ.,
εξκελεπνκέλνπ ππφ ην θσο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΢πληάγκαηνο, κε ην νπνίν θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα
ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, εηδηθψο δε, φηαλ πξφθεηηαη γηα επαίζζεηα
νηθνζπζηήκαηα, θαη ππφ ην θσο ηνπ άξζξνπ 24 απηνχ, ζπλάγεηαη φηη ε πξάμε, κε ηελ νπνία, ζηα
πιαίζηα ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ, παξαρσξνχληαη ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα επ΄
απηψλ, αλήθεη ζηνλ ππξήλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, αθνχ ε παξαρψξεζε απηή έρεη σο άκεζε θαη
αλαγθαία ζπλέπεηα ηελ επζεία επέκβαζε ζην δηθαίσκα ησλ ηξίησλ πξνο αθψιπηε ρξήζε ηνπ
θνηλνρξήζηνπ πξάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Καη΄ αθνινπζίαλ, ε ελ ιφγσ θξαηηθή
αξκνδηφηεηα δελ είλαη δπλαηφλ λα αζθείηαη, πθ΄ νηαλδήπνηε λνκηθή κνξθή, απφ λνκηθφ πξφζσπν
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ηδηψηε (πξβι. 1934/1998, Οι.). Δμάιινπ, ε παξαρψξεζε ηδηαηηέξσλ δηθαησκάησλ
επί θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ απνβιέπεη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Καη λαη κελ δελ
απνθιείεηαη ε επηδίσμε θαη ηακηεπηηθνχ ζθνπνχ, κφλνλ φκσο δεπηεξεπφλησο θαη εθφζνλ δελ
αλαηξείηαη ν θαηά ηα αλσηέξσ πξνέρσλ ζθνπφο. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, πξάμεηο ηεο Γηνηθήζεσο, κε ηηο
νπνίεο παξαρσξνχληαη ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα επί θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο κε ηηο νπνίεο παξαρσξείηαη ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε
απηψλ, θαζψο θαη εθείλεο, κε ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ρξεκαηηθφ πνζφ σο αληάιιαγκα γηα ηελ
παξαρψξεζε ηέηνηνπ δηθαηψκαηνο, απνηεινχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, δηφηη εθδίδνληαη θαη΄
ελάζθεζε δεκνζίαο εμνπζίαο θαη απνβιέπνπλ ζε δεκφζην ζθνπφ. ΢πλεπψο νη δηαθνξέο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο πξάμεηο απηέο, εθφζνλ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηε δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ππφθεηληαη ζηνλ αθπξσηηθφ έιεγρν ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,

50

αλεμαξηήησο ηνπ αλ νη ελ ιφγσ πξάμεηο εληάζζνληαη ηπρφλ ζε δηαδηθαζία θαηαξηίζεσο ζπκβάζεσο,
θαζψο θαη αλεμαξηήησο ηεο θχζεσο ηεο ζπκβάζεσο απηήο, εθφζνλ, πάλησο, ζηελ ηειεπηαία απηή
πεξίπησζε, πξνζβάιινληαη απφ ηξίηνπο (βι. ΢.η.Δ. 1467/1990, Οι. 61/1974, Οι., 2799/1972, Οι.,
1377/1971, Οι., 394/1963, Οι., 1102/1957, Οι., 931/1948, Οι.). Σα απηά άιισζηε ηζρχνπλ θαη επί
παξαρσξήζεσο ηδηαηηέξσλ δηθαησκάησλ επί θνηλνρξήζησλ εθηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε
αθίλεηα, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, σο «ηνπξηζηηθά δεκφζηα θηήκαηα»,
είηε ε παξαρψξεζε απηή γίλεηαη απφ ην Γεκφζην, είηε απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ
(Δ.Ο.Σ.) (βι. ΢.η.Δ. 2799/1972, Οι.). Πεξαηηέξσ, απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Ο.Σ., ν νπνίνο απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, πξνθχπηεη φηη ν
νξγαληζκφο απηφο, θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ
πεξηνπζία ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη αθίλεηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο δεκφζηα ηνπξηζηηθά
θηήκαηα, θαζψο θαη θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, δηα παξαρσξήζεσο ή εθκηζζψζεσο απηήο ζε ηξίηνπο, δελ
δηαρεηξίδεηαη ηελ ηδησηηθή ηνπ πεξηνπζία, αιι΄ ελεξγεί σο δεκφζην φξγαλν, πνπ απνβιέπεη ζηελ
νξγάλσζε θαη πξναγσγή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, δειαδή ζε γεληθφηεξν δεκφζην ζθνπφ [βι.
ηδίσο λ. 2160/1993 (Α΄ 118), λ.δ. 180/1946 (Α΄ 324) θαη λ. 4109/1960 (Α΄ 153)]. Δμάιινπ, ζχκθσλα
κε ηηο παξαηεζείζεο δηαηάμεηο ησλ λ. 2636/1998 θαη 2837/2000, ε εηαηξεία
«................................................." δηέπεηαη, θαη΄ αξρήλ, απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
ιεηηνπξγεί φκσο ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη
αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Σ., ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, θηλεηά θαη
αθίλεηα πξάγκαηα ή επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Δ.Ο.Σ. ή ηα νπνία
ηεινχλ, απιψο, ππφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ή ππφ ηελ εθκεηάιιεπζε απηνχ, κε νπνηαδήπνηε
λνκηθή κνξθή. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε ελ ιφγσ εηαηξεία κπνξεί λα ελεξγεί
νπνηαδήπνηε πξάμε δηαρεηξίζεσο ή δηαζέζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ. Δμάιινπ, ε ελ
ιφγσ εηαηξεία ειέγρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, αθνχ ζε απηφ αλήθεη ην ζχλνιν ησλ
κεηνρψλ ηεο, ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην, κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη ν Γηεπζχλσλ ΢χκβνπινο, εθιέγεηαη
απφ ηε Γεληθή ΢πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ην δε θαηαζηαηηθφ ηεο θαηαξηίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο, εγθξηλνκέλε κε
απφθαζε ηνπ ίδηνπ ππνπξγνχ (άξζξα 15 θαη 16 ηνπ λ. 2636/1998, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 9
ηνπ λ. 2837/2000). Καη λαη κελ πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δπλαηφηεηα εηζφδνπ
ηεο εηαηξείαο απηήο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ή ζε δηεζλέο ρξεκαηηζηήξην, ζε θακία φκσο
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ην Γεκφζην λα απνιέζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία (51%) ησλ κεηνρψλ ηεο
[πνζνζηφ πνπ, κε ην άξζξν 39 παξ. 4 ηνπ λ. 3105/2003 (Α΄ 29), πεξηνξίζζεθε ζε 34%, ην νπνίν
επηηξέπεη πιένλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ηδηψηεο. Ζ δηάηαμε φκσο απηή δελ θαηαιακβάλεη ηελ
επίδηθε πεξίπησζε θαη δελ εμεηάδεηαη σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηά ηεο]. Τπφ ηα δεδνκέλα απηά,
ηδίσο δε ηνπ φηη, θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν, ν έιεγρνο ηεο εηαηξείαο «.............» αλήθεη, θαηά λφκνλ, ζην
Γεκφζην, ε εηαηξεία απηή, θαηά ηελ παξαρψξεζε ηδηαηηέξσλ δηθαησκάησλ επί θνηλνρξήζησλ
πξαγκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηε δεκφζηα πεξηνπζία ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε
έρεη ήδε πεξηέιζεη ζε απηή, αζθεί δεκφζηα εμνπζία θαη απνηειεί, θαηά ηνχην, λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, είλαη δε αδηάθνξν ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ δξάζε απνηειεί κέξνο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη απνβιέπεη θαη ζε επίηεπμε θέξδνπο. ΢πλεπψο, νη ζρεηηθψο
εθδηδφκελεο πξάμεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, είηε αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε θνηλφρξεζηα πξάγκαηα
είηε πεξηιακβάλνπλ θαη κε θνηλφρξεζηα, ζπληζηνχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο
παξαδεθηψο, απφ ηεο απφςεσο απηήο, πξνζβάιινληαη κε αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο, αλεμαξηήησο ηνπ θαηά πφζνλ εληάζζνληαη ζε δηαδηθαζία θαηαξηίζεσο ζπκβάζεσο,
εθφζνλ πάλησο, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη αηηνχληεο δελ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία. Μεηνςήθεζαλ ν πξνεδξεχσλ Αληηπξφεδξνο Μ. Βξνληάθεο θαη νη ΢χκβνπινη Γ.
Παπακεληδειφπνπινο, Ν. ΢θιίαο, Γ. Πεηξνχιηαο, Α. Γθφηζεο, Δ. Γαλδνπιάθε, Ν. Μαξθνπιάθεο θαη
Γ. Πνηακηάο, νη νπνίνη ππεζηήξημαλ ηε γλψκε φηη δηαθνξά, φπσο ε επίδηθε, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ
πξνζβνιή πξάμεο λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε νπνία εληάζζεηαη ζε δηαδηθαζία πνπ
πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, δηαθνξά ηδησηηθή, κε ηηο εμήο ζθέςεηο:
α. ΢χκθσλα κε ην άξζξν 95 παξ. 1 ηνπ ΢πληάγκαηνο, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ έηνπο
2001, ζηελ αθπξσηηθή δηθαηνδνζία ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αλήθεη ν έιεγρνο ηεο
λνκηκφηεηαο ησλ κνλνκεξψλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. Καηά ηελ έλλνηα δε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 94 παξ. 1 θαη 3 ηνπ ΢πληάγκαηνο, ε εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο
ηηο νπνίεο ζπλάπηνπλ νη δηνηθεηηθέο αξρέο, (δειαδή δηαθνξψλ πνπ αλάγνληαη ζηε ζχκβαζε θαη
ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ ην θχξνο, ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε απηήο), ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα
ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, αλ πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο δηνηθεηηθέο, ελψ αλ πξφθεηηαη γηα
ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αξκφδηα είλαη ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα. β. ΢χκθσλα σζηφζν κε ηελ πάγηα

51

λνκνινγία ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζεσξνχληαη απνζπαζηέο απφ ηελ θαηαξηηδφκελε
ζχκβαζε δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ππνθείκελεο ζε αίηεζε αθπξψζεσο θαη νη κνλνκεξείο εθηειεζηέο
πξάμεηο ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηε δηαδηθαζία πνπ απνβιέπεη ζηε ζχλαςε, φρη
πάλησο θάζε ζπλαπηφκελεο απφ ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ζχκβαζεο, αιιά κφλνλ εθείλσλ ησλ ζπκβάζεσλ
νη νπνίεο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο δηνηθεηηθέο. γ. Δμ άιινπ, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 94 παξ. 1 θαη
3 θαη 95 παξ. 1 ηνπ ΢πληάγκαηνο, φπσο παγίσο εξκελεχνληαη απφ ην Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην
(ΑΔΓ), πνπ απνηειεί ην, θαηά ην ΢χληαγκα, εηδηθψο ζπλεζηεκέλν δηθαζηήξην γηα ηελ επίιπζε ησλ
δεηεκάησλ δηθαηνδνζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηε λνκνινγία ηνπ νπνίνπ νθείινπλ πξάγκαηη λα
αθνινπζνχλ ηα ινηπά δηθαζηήξηα, πξνθχπηεη φηη κηα ζχκβαζε ζεσξείηαη δηνηθεηηθή, εάλ πιεξνχληαη
ζσξεπηηθψο νη εμήο πξνυπνζέζεηο: i) έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε είλαη ην Γεκφζην ή λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ, δηθαίνπ, ii) κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επηδηψθεηαη ε εμππεξέηεζε ζθνπνχ, ν
νπνίνο έρεη αλαρζεί απφ ην λνκνζέηε ζε ζθνπφ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη iii) ν ζπκβαηηθφο δεζκφο
δηέπεηαη απφ εμαηξεηηθέο ξήηξεο, δειαδή φξνπο απνθιίλνληεο απφ ην θνηλφ δίθαην, νη νπνίνη
εμαζθαιίδνπλ ζην Γεκφζην ή ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ππεξέρνπζα, έλαληη ηνπ
αληηζπκβαιινκέλνπ, ζέζε. (ΑΔΓ 10/1987, 10/1992, 21/1997, 3/1999 θαη 10/2003, ΢ηΔ 1031/1995
Οινκ., 4467/1995, 3486/1996, 2403/1997 Οινκ., 3106/2002, 3774/2003 θ.άι.). ΢πλεπψο, εάλ δελ
ζπληξέρεη κηα απφ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, ηφηε ε ζχκβαζε είλαη ηδησηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ νη
κνλνκεξείο πξάμεηο νξγάλσλ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ εληάζζνληαη ζηε δηαδηθαζία
πνπ θαηαηείλεη ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, δελ απνηεινχλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη, εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο
πξάμεηο, ππνθείκελεο ζηνλ αθπξσηηθφ έιεγρν ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ε έλδηθε
ακθηζβήηεζή ηνπο πξνθαιεί δηαθνξέο, ε εθδίθαζε ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ πνιηηηθψλ
δηθαζηεξίσλ. δ. Καηά ηελ ίδηα επίζεο λνκνινγία ηνπ ΑΔΓ, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο ζχκβαζεο σο
δηνηθεηηθήο, θαη επνκέλσο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκφδησλ γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ
δηθαζηεξίσλ, θαηά ηηο αλσηέξσ δηαθξίζεηο, δελ αζθεί θακία επηξξνή ην γεγνλφο φηη ην λνκηθφ
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζπλάπηεη ηε ζχκβαζε αλήθεη ζην Γεκφζην ή είλαη δεκφζηα
επηρείξεζε. Απνθξνχζζεθε δε απφ ην ΑΔΓ ε άπνςε, φηη ζπκβάζεηο, αλ θαη ζπλαπηφκελεο απφ λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, έρνπλ δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα, φηαλ ηα λνκηθά απηά πξφζσπα είλαη
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ράξηλ ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, «αθνχ νη ζπκβάζεηο αχηαη
ζπλάπηνληαη απφ θνξέα δεκνζίαο δηνηθήζεσο, αθνξνχλ εηο ηελ άζθεζηλ δξαζηεξηφηεηνο δηα ιφγνπο
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη πξνβιέπνπλ πξνλφκηα ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ απξφζθνπηελ ιεηηνπξγίαλ
θαη επμεκέλνλ θξαηηθφλ έιεγρνλ». Καη έηζη δελ πηνζεηήζεθε ε ππνζηεξηρζείζα απφ ηελ εθεί
κεηνςεθία γλψκε φηη, ππφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, ην ζπκβαιιφκελν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ
δηθαίνπ απνηειεί θνξέα δεκφζηαο εμνπζίαο (είλαη δειαδή δηαθπέο λνκηθφ πξφζσπν) αθνχ, θαηά ηελ
γλψκε απηή, «ε έλλνηα ηνπ θνξέσο δεκνζίαο δηνηθήζεσο είλαη ιεηηνπξγηθή, αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηνο
ην λνκηθνχ πξνζψπνπ σο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εθ’ φζνλ ε δηνίθεζηο δελ αζθείηαη κφλνλ απφ
θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, αιιά δχλαηαη λα αλαηεζή θαη εηο λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππάξρνληα ήδε ή ηδξπφκελα πξνο ηνλ ζθνπφλ απηφλ, αθνχ ε νξγαλσηηθή
κνξθή είλαη ζέκα πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηνο ή επιπγηζίαο θαη δελ κεηαβάιιεη ην αληηθείκελν ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ νχηε θαηαξγεί ην εθάζηνηε κνλνπψιηνλ, κε ζπλέπεηαλ ηα λνκηθά απηά
πξφζσπα λα είλαη θνξείο δεκνζίαο δηνηθήζεσο θαη νη πξάμεηο ησλ δηνηθεηηθαί» (βι. ηηο δηαηππσζείζεο
γλψκεο πιεηνςεθίαο θαη κεηνςεθίαο ζηελ πξψηε επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ απφθαζε ηνπ ΑΔΓ, ηελ
10/1987). ε. ΢πλεπψο, φηαλ ν λνκνζέηεο επηιέγεη σο κέζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζθνπψλ, έζησ θαη
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φρη ηε κνλνκεξή δηνηθεηηθή πξάμε αιιά ηε ζχκβαζε, ηφηε, πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξηζζνχλ ηα αξκφδηα, γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ, δηθαζηήξηα, πξέπεη λα
εμεηάδεηαη ε θχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ηξία θξηηήξηα, φπσο παγίσο
θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε δέρεηαη ην ΑΔΓ, εξκελεχνληαο ηα άξζξα 94 θαη 95 ηνπ ΢πληάγκαηνο. Καη αλ
δελ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, φπσο φηαλ ην έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
δελ είλαη ην Γεκφζην ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ε ζχκβαζε είλαη ηδησηηθή θαη νη δηαθνξέο
πνπ γελλψληαη απφ ηελ πξνζβνιή ησλ πξάμεσλ νη νπνίεο πξνεγνχληαη ηεο θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο,
είλαη ηδησηηθέο ππαγφκελεο, θαηά ην ΢χληαγκα, ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, δηφηη νη πξάμεηο απηέο δελ
απνηεινχλ απνζπαζηέο απφ ηελ ηδησηηθή ζχκβαζε δηνηθεηηθέο πξάμεηο. (βι. γηα ηε δηάθξηζε απηή ηελ
απφθαζε 2403/1997 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζηελ νπνία γίλεηαη δεθηφ φηη,
θαηά λφκνλ, ε κελ παξαρψξεζε, θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ζε ηδηψηεο, άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
θαδίλνπ γίλεηαη κε κνλνκεξή δηνηθεηηθή πξάμε, ε δε παξαρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα,
πνπ ζεκεησηένλ απνηειεί θνηλφρξεζην πξάγκα (άξζξν 967 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα) γίλεηαη κε ζχκβαζε,
ζπλαπηφκελε κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ηδηψηε αλαδφρνπ θαη ε νπνία κε ξεηή ζθέςε
ραξαθηεξίδεηαη σο δηνηθεηηθή (πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή αξκνδηφηεηα ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο δηαθνξάο), ιφγσ ηεο ζπλδξνκήο θαη ησλ ηξηψλ, θαηά ηελ λνκνινγία
ηνπ ΑΔΓ, απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ. ζη. Καη βεβαίσο δελ αζθεί θακία επηξξνή ζηε θχζε ησλ

52

κνλνκεξψλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηε δηαδηθαζία πνπ θαηαηείλεη ζηε θαηάξηηζε κηαο ζχκβαζεο
θαη θαηά ζπλεθδνρή ζηελ δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ, ην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο, δειαδή ε
ηδηφηεηα ηνπ αηηνχληνο σο κεηέρνληνο ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ή σο ηξίηνπ πξνο απηήλ, φπσο
αληηζέησο δέρεηαη ε πειηνςεθία. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ πξάμεσλ απηψλ σο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ
ζπλαξηάηαη απνθιεηζηηθά, ζχκθσλα κε ηελ εθηεζείζα πάγηα θαη αλεμαίξεηε λνκνινγία ηνπ ΑΔΓ, πξνο
ηελ θαζνξηδφκελε, κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, θχζε ηεο ζχκβαζεο σο δηνηθεηηθήο, νπφηε θαη κφλνλ νη
ελ ιφγσ πξάμεηο ζεσξνχληαη απνζπαζηέο απφ ηε ζχκβαζε εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. δ. Απηή
είλαη άιισζηε θαη ε λνκνινγία ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θαηά ηελ νπνία,
ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ΢χληαγκα, επί πξνζβνιήο πξάμεσλ, πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζχκβαζεο, απφ
ηξίηνπο, ε πξνθαινχκελε δηαθνξά είλαη δηνηθεηηθή, ππαγφκελε ζηελ αθπξσηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ
΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κφλνλ εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε δηνηθεηηθή (βι. ΢ηΔ 3707/1987
Οινκ., κε ξεηή ζθέςε γηα ηελ ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ ηξηψλ απαηηνχκελσλ, θαηά ηελ λνκνινγία ηνπ
ΑΔΓ, θξηηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζζεί ε ζχκβαζε δηνηθεηηθή, ζε ππφζεζε πνπ κάιηζηα
αθνξνχζε παξαρψξεζε απφ ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ ΔΟΣ ζε ηδησηηθή επηρείξεζε,
δεκφζηνπ ηνπξηζηηθνχ θηήκαηνο 383 ζηξεκ. ζην ΢νχλην γηα αμηνπνίεζε θαη ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε,
(βι. θαη ΢ηΔ 3708 θαη 3709/1987 Οινκ.). ε. Καη πξάγκαηη δελ είλαη λνεηφ νη πξάμεηο απηέο,
εληαζζφκελεο ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο ηδησηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ πάγηα θαη
αλεμαίξεηε λνκνινγία ηνπ ΑΔΓ, δηθαίνπ, δηφηη ην έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ είλαη ην
Γεκφζην ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, φηαλ ε λνκηκφηεηά ηνπο ακθηζβεηείηαη απφ
δηαγσληδφκελνπο, λα ζεσξνχληαη πξάμεηο θηλνχκελεο ζην ρψξν ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε ζπλέπεηα νη
πξνθαινχκελεο απφ απηέο δηαθνξέο λα είλαη ηδησηηθέο, ππαγφκελεο ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, ελψ, φηαλ
ε λνκηκφηεηά ηνπο ακθηζβεηείηαη απφ ηξίηα πξφζσπα, νη ίδηεο πξάμεηο λα απνθηνχλ ραξαθηήξα
πξάμεσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, δειαδή λα κεηαιιάζζνληαη ζε δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ππνθείκελεο ζε αίηεζε
αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Καηά ην ΢χληαγκα, ε δηάθξηζε ησλ δηαθνξψλ
σο δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ εμαξηάηαη «απφ ηε θχζε ηνπο» θαη πάλησο φρη απφ ην πξφζσπν ηνπ
αηηνχληνο δηθαζηηθή πξνζηαζία (βι. ΑΔΓ 10/1993). ζ. Ζ δε λνκνινγία ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο πνπ επηθαιείηαη ε πιεηνςεθία γηα ηε ζηήξημε ηεο αληίζεηεο άπνςήο ηεο (΢ηΔ 1467/1990
Οινκ., 61/1974 Οινκ., 2799/1972 Οινκ., 1377/1971 Οινκ., 394/1963 Οινκ., 1102/1957 Οινκ.,
931/1948 Οινκ.) δελ αθνξά ην αλσηέξσ επίκαρν δήηεκα, αθνχ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο επί δηαθνξψλ
πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ έθδνζε κνλνκεξψλ πξάμεσλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ κε εληαζζφκελσλ ζε
δηαδηθαζία πνπ, θαηά λφκνλ, απνβιέπεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο. Καη ε απφθαζε 1467/1990 ηεο
Οινκέιεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πνπ απνηειεί ηε κφλε κεηαγελέζηεξε ηνπ ηζρχνληνο ΢πληάγκαηνο
κλεκνλεπφκελε απφθαζε, αθνξά ηελ επίζεο κνλνκεξή πξάμε δηνηθεηηθήο αξρήο (Οηθνλνκηθνχ
Δθφξνπ) πεξί θαζνξηζκνχ απνδεκίσζεο γηα απζαίξεηε ρξήζε δεκφζηνπ θηήκαηνο (αηγηαινχ θαη
παξαιίαο), βάζεη ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ απφ 11/12.11.1929 π.δ/ηνο «πεξί δηνηθήζεσο δεκνζίσλ
θηεκάησλ» (ΦΔΚ 33), ε νπνία ζεσξήζεθε, κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, κε
ηε ζθέςε, πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ζηελ θξηλφκελε ππφζεζε, φηη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 1 θαη 5 ηνπ Α.Ν. 2344/1940, 60 παξαγξ. 1 ηνπ απφ 11/12.11.1929 π.δ/ηνο θαη 967 θαη 970 ηνπ
Α.Κ., ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθαηαιεγφκελσλ ζηε Γεκφζηα θηήζε θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ
αληηδηαζηέιιεηαη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη «απνηειεί άζθεζε
δεκφζηαο εμνπζίαο». Σν ΑΔΓ σζηφζν, κε ηελ απφθαζή ηνπ 10/1993, έθξηλε φηη ε αλσηέξσ δηαθνξά
είλαη ηδησηηθή, ππαγφκελε ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, ηνλίδνληαο φηη ην άξζξν 94 παξαγξ. 3 ηνπ
΢πληάγκαηνο απνθιείεη απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε ηελ εμνπζία λα ραξαθηεξίδεη σο δηνηθεηηθέο δηαθνξέο
φζεο «απφ ηε θχζε ηνπο» είλαη ηδησηηθέο. Ζ δε Οινκέιεηα ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε ηε
λεψηεξε απφθαζή ηεο 1303/1997, ελαξκνληδφκελε πιήξσο πξνο ηε λνκνινγία ηνπ ΑΔΓ, ζην δήηεκα
απηφ ηεο δηθαηνδνζίαο, φπσο πξάγκαηη νθείιεη, ζεβφκελε ηε ζπληαγκαηηθή ηάμε, δεδνκέλνπ φηη ην
ΑΔΓ είλαη, θαηά ην ΢χληαγκα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην εηδηθψο ζπλεζηεκέλν αλψηαην δηθαζηήξην γηα
ηελ επίιπζε δεηεκάησλ δηθαηνδνζίαο, δέρζεθε, αληηζέησο πξνο ηελ πξνγελέζηεξε απφθαζή ηεο
1467/1990, ηελ νπνία επηθαιείηαη ε πιεηνςεθία ζηελ θξηλφκελε ππφζεζε γηα ηε ζηήξημε ηεο γλψκεο
ηεο, φηη ε πξνθαινχκελε δηαθνξά απφ πξάμε θξαηηθήο αξρήο πεξί θαζνξηζκνχ απνδεκίσζεο, βάζεη
ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, γηα απζαίξεηε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο
παξαιίαο, είλαη δηαθνξά ηδησηηθή. η. Σέινο, πέξαλ ησλ φζσλ έρνπλ ήδε εθηεζεί θαη επηθνπξηθψο, δελ
είλαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη, ζχκθσλα κε ην ΢χληαγκα, ε δηαρείξηζε
επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, φπσο είλαη θαη νη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ησλ νξγαλσκέλσλ αθηψλ ηεο
Αηηηθήο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο απηήο ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ δηαθήκηζεο, επηθνηλσλίαο,
ςπραγσγίαο θαη επηζηηηζκνχ, αλήθεη ζηνλ ππξήλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, έζησ θαη αλ νη ηνπξηζηηθέο
απηέο κνλάδεο ζρεηίδνληαη κε ηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, πνιχ δε
πεξηζζφηεξν αλ ζρεηίδνληαη κε απιψο δεκφζηα ηνπξηζηηθά θηήκαηα. Δηδηθφηεξα, κε ηελ
πξνζβαιιφκελε πάλησο πξάμε φρη κφλνλ δελ επηδηψθεηαη ε παξαρψξεζε ηδηαίηεξσλ δηθαησκάησλ επί

53

ησλ θνηλνρξήζησλ απηψλ πξαγκάησλ πνπ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αλαίξεζε ηεο θνηλνρξεζίαο
ηνπο, αιιά αληηζέησο, ε αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ απηψλ κνλάδσλ απνβιέπεη, φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ πξνζβαιιφκελε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζηελ εμππεξέηεζε ηεο
θνηλήο ρξήζεο, κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ γηα παξαζαιάζζηα
αλαςπρή. Γελ κεηαβάιιεηαη δειαδή ην θαζεζηψο ηεο θνηλνρξεζίαο ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο,
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απφ πεληεθνληαεηίαο πεξίπνπ νξγαλσκέλεο αθηέο ηεο Αηηηθήο κε πξννξηζκφ
ηε ζεξηλή αλαςπρή ηνπ θνηλνχ κε ηελ πιεξσκή εηζηηεξίνπ, απιψο αιιάδεη ν θνξέαο δηαρείξηζεο ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ απηψλ κνλάδσλ κε ηελ αλάζεζή ηνπο ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Ο ίδηνο ν λνκνζέηεο
κάιηζηα κε ηνλ εηδηθφ Ν. 2636/1998 είρε ήδε παξαρσξήζεη ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απηψλ κνλάδσλ, πνπ αλήθαλ ζην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ ΔΟΣ,
ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζηελ αλψλπκε εηαηξεία ...................., ε νπνία, φπσο ξεηψο
νξίδεηαη, ιεηηνπξγεί θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ νπνία έρεη παξάζρεη ηε
δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ απηψλ κνλάδσλ ζε ηδηψηεο. Τπφ ηελ
αληίζεηε εθδνρή, φηη δειαδή ε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ αλήθεη ζηνλ ππξήλα ηεο
θξαηηθήο εμνπζίαο εθ’ φζνλ αθνξνχλ θαη θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ
πιεηνςεθία, ηφηε ε αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο απηήο ζε ηδηψηεο απαγνξεχεηαη. Καη ηνχην δηφηη ην
΢χληαγκα, φπσο έρεη εξκελεπζεί απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ηελ απφθαζε
1934/1998, δελ επηηξέπεη ηελ άζθεζε απφ ηδηψηεο αξκνδηνηήησλ πνπ απνηεινχλ «θαηεμνρήλ δεκφζηα
εμνπζία», δειαδή αλήθνπλ ζηνλ ππξήλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Χζηφζν δελ λνείηαη, θαηά ην
΢χληαγκα, ε απνθιεηζηηθή απφ ην θξάηνο ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ δηαρείξηζε
επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, επεηδή απηέο ζρεηίδνληαη κε θνηλφρξεζηα πξάγκαηα. Άιισζηε ην ΢χληαγκα
επηηξέπεη λα αλήθνπλ ζε ηδηψηεο επζέσο πξνζηαηεπφκελεο απφ ην ίδην πεξηνρέο ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο (δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο). Γελ είλαη λνεηφ ε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ ηνπξηζηηθψλ
κνλάδσλ λα εμνκνηψλεηαη κε ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ φπσο ε αζηπλφκεπζε, ε εζληθή άκπλα ή ε
απνλνκή δηθαηνζχλεο. Κάηη ηέηνην νπδφισο πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 5 θαη 24 ηνπ ΢πληάγκαηνο, νχηε
ζπκβηβάδεηαη άιισζηε κε ην ξφιν ηνπ ζπγρξφλνπ θξάηνπο. Πξάγκαηη, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηνκέα ηεο παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, δελ κπνξεί λα
γίλεη δεθηφ φηη εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη σο δεκφζηνο ζθνπφο ε, εθ κέξνπο ηνπ ΔΟΣ ή ζπγαηξηθήο ηνπ
επηρείξεζεο, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ΢ε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο
εζληθήο νηθνλνκίαο, ν ΔΟΣ (εθκεηαιιεπφκελνο κε απηεπηζηαζία εγθαηαζηάζεηο ηνπ) δξα ήδε
αληαγσληζηηθά πξνο νκνεηδείο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θαηά ηνπο θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ.
Μφλνλ ε ράξαμε θαη άζθεζε ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη πιένλ λνεηή ζήκεξα σο δεκφζηα δξάζε ηνπ
ΔΟΣ. Δθ’ φζνλ δε ε δηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
αλήθεη ζηνλ ππξήλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, θαηά πξνθαλή ινγηθή αθνινπζία, νχηε νη πξάμεηο
αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο απηήο ζε ηδηψηεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.
Όπσο δε πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνζβαιιφκελεο πξφζθιεζεο δελ πξφθεηηαη γηα ηελ
άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ............................. κε ηε δηαηχπσζε επηηαγψλ ή
απαγνξεχζεσλ ή κε ηελ παξνρήο άδεηαο γηα νξηζκέλε ελέξγεηα, αιιά γηα ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο, πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ εηδηθφ Ν. 2636/1998, ζπλαιιαθηηθήο ηεο
δξάζεο πνπ θαηαηείλεη ζηε ζχλαςε ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ζχκβαζεο κεηαμχ λνκηθψλ πξνζψπσλ
ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Με ηελ αλσηέξσ δε απφθαζε 1934/1998 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηελ
νπνία επηθαιείηαη ε πιεηνςεθία γηα ηελ ζηήξημε ηεο γλψκεο ηεο, απνθξνχζζεθε ε άπνςε πεξί δηθπνχο
λνκηθνχ πξνζψπνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ππξήλα ηεο
θξαηηθήο εμνπζίαο, αθνχ δελ έγηλε δεθηή ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ε άπνςε φηη ε αλάζεζε ηεο άζθεζεο
αξκνδηνηήησλ πνπ απνηειεί «θαηεμνρήλ δεκνζία εμνπζία» ζε ηδηψηεο δελ πξνζθξνχεη ζην ΢χληαγκα,
δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ηε κεηνςεθήζαζα απηή γλψκε, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
απηψλ, ηα ελ ιφγσ φξγαλα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ απνηεινχλ δεκφζηα φξγαλα (βι.
΢ηΔ 1934/1998 ζθ. 11). Ο ΢χκβνπινο Φ. Αξλανχηνγινπ ππεζηήξημε ηελ εμήο εηδηθφηεξε γλψκε: Όηαλ
ν λνκνζέηεο, πνπ έρεη πξνο νθζαικφλ έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, δεκηνπξγεί κε εηδηθφ
λφκν έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζην νπνίν αλαζέηεη ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ
πξψησλ, είλαη πξνθαλέο φηη, αλ δελ απνλέκεη ζ΄ απηφ κε ξεηή δηάηαμε ηελ δπλαηφηεηα εθδφζεσο
εθηειεζηψλ πξάμεσλ, επηζπκεί νη πξάμεηο ηνπ, αλεμαξηήησο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, λα δηέπνληαη απφ
ην ηδησηηθφ δίθαην θαη λα ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ πνιηηηθνχ δηθαζηή, ν νπνίνο, είλαη αξκφδηνο λα
θξίλεη θαη ελδερφκελε αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Δπνκέλσο, ελ πξνθεηκέλσ, πνπ
ν λνκνζέηεο δεκηνχξγεζε ηελ ΔΣΑ σο Ν.Π.Η.Γ. ζην νπνίν δηέζεζε ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
ΔΟΣ (Ν.Π.Γ.Γ.) ρσξίο λα ηεο αλαζέζεη κε ξεηή δηάηαμε ηελ έθδνζε εθηειεζηψλ πξάμεσλ, δελ ζέιεζε
λα πξνζβάιινληαη απαξάδεθηα ελψπηνλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο νη πξάμεηο αλεμαξηήησο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο.

54

6. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ε πξνζβαιιφκελε πξάμε ηεο
εηαηξείαο «.............» εληάζζεηαη ζε δηαδηθαζία θαηαξηίζεσο ζπκβάζεσο πεξί παξαρσξήζεσο ζε
ηδηψηεο ηεο δηαρεηξίζεσο θαη εθκεηαιιεχζεσο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ηνπ Δ.Ο.Σ., πνπ απνηειείηαη
απφ νξγαλσκέλεο αθηέο, έθηαζε δειαδή, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θνηλφρξεζηα πξάγκαηα.
΢χκθσλα ζπλεπψο κε ηα εθηεζέληα ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ε ελ ιφγσ πξάμε είλαη εθηειεζηή θαη
παξαδεθηψο πξνζβάιιεηαη απφ ηνπο αηηνχληεο, νη νπνίνη, σο πξν ηε ζχκβαζε απηή, έρνπλ ηελ ηδηφηεηα
ησλ ηξίησλ. Καηά ηε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο ζχκθσλα, κε φζα έγηλαλ δεθηά ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε,
ε δηαθνξά πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πξνζβνιή, κε ηελ ππφ θξίζε αίηεζε αθπξψζεσο, ηεο πξφζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ απεχζπλε ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
....................... πξνο ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ κε ζθνπφ ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο κε αληηθείκελν ηελ «Αλάπηπμε ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο (δηαθήκηζεο-επηθνηλσλίαοςπραγσγίαο-επηζηηηζκνχ) Αθηψλ Αηηηθήο», είλαη δηαθνξά ηδησηηθή, γηα ηελ επίιπζε ηεο νπνίαο
αξκφδηα είλαη ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα. Καη ηνχην δηφηη, εθφζνλ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ
δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, είλαη, θαηά
ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ Ν. 2636/1998 (άξζξν 12 παξ. 1), λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα αλψλπκε εηαηξεία, δηεπφκελε, φπσο ξεηψο νξίδεηαη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.
2190/1920, ε ζχκβαζε πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί είλαη, ζχκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ ΑΔΓ,
ηδησηηθή θαη ζπλεπψο ε πξνζβαιιφκελε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ απνηειεί
απνζπαζηή απφ ηε ζχκβαζε, εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, ππνθείκελε ζε αίηεζε αθπξψζεσο. Γελ
αζθεί δε θακία επηξξνή ζηε θχζε ηεο δηαθνξάο, θαηά ηελ εθηεζείζα πάγηα λνκνινγία ηνπ ΑΔΓ, ην
γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ αλψλπκε εηαηξεία, ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2636/1998,
φπσο ηζρχεη, ε δηνίθεζε, δηαρείξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ
ηεο ΔΟΣ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ησλ νξγαλσκέλσλ αθηψλ ηεο
Αηηηθήο, ειέγρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, νχηε ην γεγνλφο φηη νη επίδηθεο ππεξεζίεο αθνξνχλ θαη θνηλφρξεζηα πξάγκαηα (αηγηαιφ
θαη παξαιία) πνπ, πάλησο, εθ κφλεο απηήο ηεο ηδηφηεηνο, δελ απνηεινχλ επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα.
Άιισζηε, νξγαλσκέλεο αθηέο, φπσο νη επίκαρεο δελ κπνξνχλ θαηά θνηλή αληίιεςε λα ζεσξεζνχλ
επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα. Σέινο, δελ κεηαβάιιεη ηε θχζε ηεο δηαθνξάο ε ηδηφηεηα ησλ αηηνχλησλ σο
ηξίησλ πξνο ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη, φπσο έρεη
εθηεζεί, δελ είλαη, θαηά ην ΢χληαγκα, λνεηφ κηα πξάμε λα έρεη δηθπή ραξαθηήξα, δειαδή λα απνηειεί
πξάμε δηνηθεηηθνχ θαζψο επίζεο θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ε θχζε ηεο πξάμεο θαηά ζπλεθδνρή δε θαη
ε δηθαηνδνζία λα παξαιιάζζεη αλάινγα κε ην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο. ΢πλεπψο, θαηά ηε γλψκε απηή,
ε ππφ θξίζε αίηεζε πξέπεη λα απνξξηθζεί σο παξάδεθηε δεδνκέλνπ φηη ε πξνθαινχκελε δηαθνξά
ππάγεηαη ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, ηα νπνία έρνπλ ηελ εμνπζία λα εμεηάζνπλ θαη εάλ ε αλάζεζε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ αλσηέξσ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζε ηδηψηεο θαζψο θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο
απηή γίλεηαη είλαη ζχκθσλε κε ην ΢χληαγκα θαη ηε ινηπή λνκνζεζία.
7. Δπεηδή, κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ, επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο λα δηθάζεη ηελ δηαθνξά πνπ αλέθπςε κε ηελ άζθεζε ηεο ππφ θξίζε αηηήζεσο, ε ππφζεζε
πξέπεη λα παξαπεκθζεί ζην Γ΄ Σκήκα γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε.
Γηά ηαχηα
Δπηιχεη ην δήηεκα, πνπ παξαπέκθζεθε κε ηελ απφθαζε 1036/2004 ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο, ζχκθσλα κε ην
αηηηνινγηθφ. Παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην Γ΄ Σκήκα γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε.
Ζ δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 22 Μαξηίνπ θαη 8 Απξηιίνπ 2005 θαη ζηηο 12 Μαΐνπ 2006
Ο Πξνεδξεχσλ Αληηπξφεδξνο Ο Γξακκαηέαο Μ. Βξνληάθεο
δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο 14εο Μαξηίνπ 2008.
Ο Πξφεδξνο

Ο Γξακκαηέαο

Μ. Καιαληδήο θαη ε απφθαζε

Γ. Παλαγησηφπνπινο Β. Μαλσιφπνπινο

Όκνηεο απνθάζεηο ΢ηΔ : 892/08, 893/08, 894/08, 895/08 ΢ΣΔ (ΟΛΟΜ.)

55

1. Ο ζχκβνπινο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 θαη αλ δελ ππάξρεη ζχκβνπινο
ε Δ.Γ.Α. ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γ.Δ.Α. θαη ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε
Κηλεηψλ Αμηψλ (Γ.Δ.Κ.Α. Α.Δ.) έθζεζε ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθφ
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Δ.Α. γηα ηελ
απνθξαηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο. ΢ηελ έθζεζε εμεηδηθεχεηαη ε
κνξθή ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο, εληνπίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζεσξνχληαη
θξίζηκεο, ηίζεληαη νη θαηεπζχλζεηο θαη αλαθέξνληαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ
απνθξαηηθνπνίεζε θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
2. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ
απνθξαηηθνπνηνχληαη ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηε Γ.Δ.Α., θάζε απφθαζε θαη κέηξν ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.Δ.Α. θαη ηελ ηήξεζε ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
3. ΢ηελ απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α. κπνξεί λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο, είηε κε ηε κεζνιάβεζε
ηνπ ζπκβνχινπ είηε απεπζείαο απφ ηνλ πσιεηή ή ηε Γ.Δ.Κ.Α. Α.Δ..
4. Ο πσιεηήο, ην Γεκφζην ή ε Γ.Δ.Κ.Α. Α.Δ. ή ε επηρείξεζε ή ν ζχκβνπινο,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
επελδπηέο, λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο, θαζνξίδνληαο ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε,
ηε δηαδηθαζία, ηηο πξνζεζκίεο, ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο ππνβνιήο απηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ παξνρή απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
θξίλεηαη απηφ ζθφπηκν, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.
5. Μεηά απφ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε Γ.Δ.Α. δηελεξγείηαη
απνηίκεζε ηεο επηρείξεζεο ή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απφ
αλεμάξηεην ζχκβνπιν.
Αλ πξφθεηηαη γηα αληαιιαγή κεηνρψλ, ε απνηίκεζε αθνξά ηφζν ηηο κεηνρέο
ηεο απνθξαηηθνπνηνχκελεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηηο κεηνρέο πνπ
αληαιιάζζνληαη κε απηέο. Ζ απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α. γηα ηε δηελέξγεηα
απνηίκεζεο ηεο επηρείξεζεο ή εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ
κπνξεί λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνλ
απνηηκεηή, φπσο ελδεηθηηθά, ε ζηξαηεγηθή αμία ηεο επηρείξεζεο ππφ ηηο
θξαηνχζεο ζπλζήθεο δηνίθεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηα
δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη νη
θξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηελ θεθαιαηαγνξά. Απζηίκεζε δελ απαηηείηαη αλ ε
δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο αθνξά επηρείξεζε ηεο νπνίαο νη κεηνρέο
είλαη εηζεγκέλεο ή πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ.
6. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπλνιηθά ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ιακβάλνληαη ππφςε
σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ζπλεθηηκψληαη ηδίσο ε εκπεηξία ζην
αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, ε θεξεγγπφηεηα ησλ επελδπηψλ θαη ε
δπλαηφηεηά ηνπο λα νινθιεξψζνπλ ηε ζπλαιιαγή, ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα, ε
πνηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ
επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε δηαηήξεζε ή δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ
επηρείξεζε πνπ πξφθεηηαη λα απνθξαηηθνπνηεζεί. Σα θξηηήξηα
γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ νξηζηηθψλ
πξνζθνξψλ.

56

7. Ζ απφθαζε γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ιακβάλεηαη απφ ηε Γ.Δ.Α.,
κεηά απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ ζπκβνχινπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρεη ζχκβνπινο, ηεο Δ.Γ.Α.. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο
εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.
22

22

1176/2008 ΢ΣΔ (ΟΛΟΜ)

Σνπξηζηηθνί ιηκέλεο (καξίλεο) θαη ηδησηηθνπνίεζε απηψλ. Φνξέαο δηαρείξηζεο
ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηεο δψλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα απφ
ηξίηνλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ
πξνζβαιινκέλσλ πξάμεσλ ε δψλε ηνπ επίκαρνπ ιηκέλα δηαηεξνχζε ηνλ θνηλφρξεζην
ραξαθηήξα ηεο. Ο ιηκέλαο απηφο είρε πεξηέιζεη ζηνλ ΔΟΣ θαη κεηά ηε ζχζηαζε
ηεο εηαηξείαο "ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΟΤΡΗ΢ΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ.", ε ηειεπηαία πξνθήξπμε
δηαγσληζκφ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηκέλα κέζσ ζπκβάζεσλ καθξνρξφληαο κίζζσζεο
θαη επελδχζεσλ. Δλψ ήηαλ εθθξεκήο ε δηαδηθαζία απηή απνθαζίζηεθε ε
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα κε απφθαζε ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (ΓΔΑ). Δθηειεζηέο πξάμεηο είλαη ηφζν ε απφθαζε ηεο ΓΔΑ
πεξί ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ιηκέλα φζν θαη ε πξάμε απηήο πεξί ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο, πνπ δελ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ θαηαθπξσηηθή ηνπ δηαγσληζκνχ πξάμε
ηεο ΔΣΑ. Αληίζεηε κεηνςεθία. Παξαδεθηά απφ άπνςε ελλφκνπ ζπκθέξνληνο αζθνχλ
ηελ έλδηθε αίηεζε αθχξσζεο πεξίνηθνη ηνπ ιηκέλα. Παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζην
Γ΄ Σκήκα.
1212/2010 ΢ΣΔ (ΟΛΟΜ)
(Α΄ ΓΖΜΟ΢ΗΔΤ΢Ζ ΝΟΜΟ΢ , ΔΓΓΓΓ 2010/703)
ΟΛΠ Α.Δ. θαη αίηεζε αθχξσζεο ηεο δηαθεξχμεσο, κε ηελ νπνία πξνθεξχρζεθε
πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσο παξαρσξήζεσο γηα ηελ
αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηεο πθηζηακέλεο Πξνβιήηνο ΗΗ θαη ηελ
θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε Πξνβιήηνο ΗΗΗ ηνπ ΢ηαζκνχ
Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηεο δψλεο ιηκέλνο Πεηξαηψο. ΢χκβαζε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηεο ΟΛΠ ΑΔ, κε ηελ νπνία παξαρσξήζεθε ζηελ ηειεπηαία ην
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεσο θαη εθκεηαιιεχζεσο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δψλεο ηνπ Ληκέλα Πεηξαηψο. Σα
θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ιηκέλεο, πξννξίδνληαη γηα
ηελ άκεζε εμππεξέηεζε δεκνζίνπ ζθνπνχ. ΢ηα πιαίζηα ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ ελ
ιφγσ πξαγκάησλ απφ ηελ Γηνίθεζε είλαη δπλαηφλ λα παξαρσξνχληαη δηθαηψκαηα
πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ δελ αλαηξείηαη ε θνηλή ρξήζε θαη
εμππεξεηείηαη ην γεληθφ ζπκθέξνλ, ελψ ε επηδίσμε θαη ηακηεπηηθνχ ζθνπνχ
δεπηεξεπφλησο αζθεί επηξξνή. Οη πξάμεηο ηεο Γηνηθήζεσο, κε ηηο νπνίεο
παξαρσξνχληαη ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα επί θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ, απνηεινχλ
εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ππφθεηληαη ζε αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ
΢ηΔ. Ζ ΟΛΠ Α.Δ., θαηά ηελ παξαρψξεζε ηδηαηηέξσλ δηθαησκάησλ επί ησλ γεπέδσλ,
θηηξίσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο ιηκεληθήο δψλεο
Πεηξαηψο, ελεξγεί σο δεκφζην φξγαλν θαη νη ζρεηηθέο πξάμεηο ηεο ζπληζηνχλ
εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Αληίζεηε κεηνςεθία. Πφηε ην λνκηθφ πξφζσπν
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ πξνζβνιή δηνηθεηηθήο πξάμεο. Με ηελ επίκαρε
παξαρψξεζε δελ παξαβιάπηνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΟΛΠ Α.Δ. θαη
ηφζν νη αηηνχζεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο φζν θαη ν αηηψλ εξγαδφκελνο ρσξίο
έλλνκν ζπκθέξνλ ζηξέθνληαη θαηά ηεο πξνζβαιινκέλεο δηαθεξχμεσο παξαρσξήζεσο.
Απαξάδεθηε ε αίηεζε αθχξσζεο. Ζ ππφζεζε εηζήρζε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ ΢ηΔ,
θαηφπηλ πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, ιφγσ ζπνπδαηφηεηαο.
2685/2010 ΢ΣΔ
Αηγηαιφο θαη παξαρψξεζε δηθαησκάησλ γηα ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε. Παξαδεθηά
πξνζβάιιεηαη ε κνλνκεξήο πξάμε κε ηελ νπνία ε δηνίθεζε εθδειψλεη ηελ βνχιεζή

57

1. Ο ζχκβνπινο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 θαη αλ δελ ππάξρεη ζχκβνπινο
ε Δ.Γ.Α. ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γ.Δ.Α. θαη ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε
Κηλεηψλ Αμηψλ (Γ.Δ.Κ.Α. Α.Δ.) έθζεζε ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθφ
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Δ.Α. γηα ηελ
απνθξαηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο. ΢ηελ έθζεζε εμεηδηθεχεηαη ε
κνξθή ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο, εληνπίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζεσξνχληαη
θξίζηκεο, ηίζεληαη νη θαηεπζχλζεηο θαη αλαθέξνληαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ
απνθξαηηθνπνίεζε θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
2. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ
απνθξαηηθνπνηνχληαη ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηε Γ.Δ.Α., θάζε απφςαζε θαη κέηξν ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.Δ.Α. θαη ηελ ηήξεζε ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
3. ΢ηελ απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α. κπνξεί λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο, είηε κε ηε κεζνιάβεζε
ηνπ ζπκβνχινπ είηε απεπζείαο απφ ηνλ πσιεηή ή ηε Γ.Δ.Κ.Α. Α.Δ..
4. Ο πσιεηήο, ην Γεκφζην ή ε Γ.Δ.Κ.Α. Α.Δ. ή ε επηρείξεζε ή ν ζχκβνπινο,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
επελδπηέο, λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο, θαζνξίδνληαο ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε,
ηε δηαδηθαζία, ηηο πξνζεζκίεο, ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο ππνβνιήο απηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ παξνρή απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
θξίλεηαη απηφ ζθφπηκν, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.
5. Μεηά απφ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε Γ.Δ.Α. δηελεξγείηαη
απνηίκεζε ηεο επηρείξεζεο ή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απφ
αλεμάξηεην ζχκβνπιν.
Αλ πξφθεηηαη γηα αληαιιαγή κεηνρψλ, ε απνηίκεζε αθνξά ηφζν ηηο κεηνρέο
ηεο απνθξαηηθνπνηνχκελεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηηο κεηνρέο πνπ
αληαιιάζζνληαη κε απηέο. Ζ απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α. γηα ηε δηελέξγεηα
απνηίκεζεο ηεο επηρείξεζεο ή εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ
κπνξεί λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνλ
ηεο γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζπκβάζεσο θαη φρη θαη ε ζχκβαζε. Καηά ηελ παξαρψξεζε
δηθαησκάησλ επί θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ δεκφζηα
πεξηνπζία ηνπ Δ.Ο.Σ. ε Δ.Σ.Α. Α.Δ. απνηειεί λπδδ θαη νη πξάμεηο ηεο ζπληζηνχλ
εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ππαγφκελεο ζηελ αθπξσηηθή δηθαηνδνζία ηνπ ΢ηΔ,
εθφζνλ νη αηηνχληεο ελεξγνχλ σο ηξίηνη σο πξνο ηελ δηαδηθαζία παξαρσξήζεσο.
Παξαδεθηά ν δήκνο ζηξέθεηαη θαηά ηεο απφθαζεο εθκίζζσζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ,
ελψ ηπρφλ "απζαίξεηεο" επεκβάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζηελ έθηαζε δελ αλαηξνχλ ην
έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ. Δκπξφζεζκε ε αίηεζε αθχξσζεο. Ο ηζρπξηζκφο φηη κε λφκηκα
απνθαζίζζεθε ε παξαρψξεζε κε απ` επζείαο αλάζεζε θαη φρη κε δηαγσληζκφ,
πξνβάιιεηαη άλεπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο, αθνχ ν αηηψλ Γήκνο δελ είρε δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε ηέηνην δηαγσληζκφ. Με ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε δελ αλαηξείηαη ν
θνηλφρξεζηνο ραξαθηήξαο ηνπ αηγηαινχ, νχηε εηζάγεηαη παξέθθιηζε απφ ηηο
δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηνλ αηγηαιφ, ελψ επηβάιιεηαη ε πξνζηαζία
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Απνξξίπηεηαη ε αίηεζε αθχξσζεο. Ζ ππφζεζε εηζήρζε
ζηελ επηακειή ζχλζεζε ηνπ Σκήκαηνο κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ.

58

απνηηκεηή, φπσο ελδεηθηηθά, ε ζηξαηεγηθή αμία ηεο επηρείξεζεο ππφ ηηο
θξαηνχζεο ζπλζήθεο δηνίθεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηα
δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη νη
θξαηνχζεο ζπλζήθεο ζηελ θεθαιαηαγνξά. Απζηίκεζε δελ απαηηείηαη αλ ε
δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο αθνξά επηρείξεζε ηεο νπνίαο νη κεηνρέο
είλαη εηζεγκέλεο ή πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ.
6. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπλνιηθά ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ιακβάλνληαη ππφςε
σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ζπλεθηηκψληαη ηδίσο ε εκπεηξία ζην
αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, ε θεξεγγπφηεηα ησλ επελδπηψλ θαη ε
δπλαηφηεηά ηνπο λα νινθιεξψζνπλ ηε ζπλαιιαγή, ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα, ε
πνηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ
επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε δηαηήξεζε ή δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ
επηρείξεζε πνπ πξφθεηηαη λα απνθξαηηθνπνηεζεί. Σα θξηηήξηα
γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ νξηζηηθψλ
πξνζθνξψλ.
7. Ζ απφθαζε γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ιακβάλεηαη απφ ηε Γ.Δ.Α.,
κεηά απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ ζπκβνχινπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρεη ζχκβνπινο, ηεο Δ.Γ.Α.. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο
εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.

59

Άρθρο 7
Σύμβουλοι

1. Με απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α. κπνξεί λα ζπλάπηνληαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο
απνθξαηηθνπνίεζεο, ζπκβάζεηο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη άιινπο ζπκβνχινπο.
2. Με απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α. θαζνξίδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη
΢χκβνπινη, πνπ κπνξεί λα είλαη: ππεξεζίεο θαη ζπκβνπιέο νξγαλσηηθέο,
ρξεκαηννηθνλνκηθέο, αλαδφρνπ έθδνζεο, λνκηθέο, ηερληθέο, ινγηζηηθέο,
ειεγθηηθέο, κειέηε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ππεξεζίεο θαη ζπκβνπιέο
επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο πξνβνιήο, ππεξεζίεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
ππεξεζίεο δηνίθεζεο έξγνπ, αλαινγηζηηθέο κειέηεο, θνξνηερληθέο κειέηεο.
3. Ζ ακνηβή ησλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα ζπλαξηάηαη θαη κε ηελ επηηπρία ηνπ
επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο.
4. Αλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 απαηηείηαη ε
παξνρή ππεξεζηψλ ηξίησλ, ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ησλ
ζπκβνχισλ εθφζνλ ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γ.Δ.Α. ή ηνλ
Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη
δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε.
5. Οη ΢χκβνπινη πξέπεη λα έρνπλ θχξνο θαη εκπεηξία ζηα αληίζηνηρα ζέκαηα
θαη εηδηθφηεξα ζε απνθξαηηθνπνηήζεηο. Οη ΢χκβνπινη νθείινπλ λα ηεξνχλ
ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη ην επαγγεικαηηθφ
απφξξεην, αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Οη ΢χκβνπινη
νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηελ Δ.Γ.Α. αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηα ζπκθέξνληα
ηνπ Γεκνζίνπ λα ζπγθξνχνληαη πξνο ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδίσλ ή ηξίηνπ πξνο
ηνλ νπνίν πξνζθέξνπλ ή πξφζθεξαλ πξφζθαηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο.
Οη ΢χκβνπινη νθείινπλ λα δηαζέηνπλ έκπεηξν πξνζσπηθφ κε ηελ θαηάιιειε
εμεηδίθεπζε, λα νξγαλψλνπλ, δηνηθνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ην έξγν ηνπο κε
ηξφπν ψζηε λα κελ θαζπζηεξεί ηε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο θαη κε ην
πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπο λα παξαδίδνπλ ζηελ Δ.Γ.Α. φιν ην πιηθφ πνπ
παξήρζε ζηε δηάξθεηά ηεο.
6. Οη ΢χκβνπινη δηθαηνχληαη λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ρξήζεσο θαη ιήςεσο
αληηγξάθσλ φισλ ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ, ινγηζηηθψλ, λνκηθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη έρνπλ ελ γέλεη δηθαηψκαηα ειέγρνπ
αληίζηνηρα πξνο εθείλα ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ, εθαξκνδνκέλσλ ησλ θπξψζεσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2065/1992 (ΦΔΚ
113 Α΄)".23
23

Καηά ην άξζξν 12 παξ.2 Ν.3453/2006,ΦΔΚ Α 74/7.4.2006:
"2. ΢ηηο ζπκβάζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3049/2002 (ΦΔΚ 212 Α`) ε δηαδηθαζία
πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ άξζξσλ 5, 6 θαη 8 έσο 10 ηνπ λ. 3310/2005 (ΦΔΚ 30
Α`), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (ΦΔΚ 279 Α`), αληηθαζίζηαηαη θαη
νινθιεξψλεηαη κε κφλε ηελ ππνβνιή απφ ηνλ ππνςήθην ΢χκβνπιν ζην Δζληθφ
΢πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ππεχζπλεο δήισζεο
πεξί ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ αζπκβηβάζησλ ηδηνηήησλ θαη απαγνξεχζεσλ θαηά ηελ
έλλνηα θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο
ηζρχνπλ. Δάλ ε ππνβνιή ηεο σο άλσ ππεχζπλεο δήισζεο δελ είλαη δπλαηή, ν
ππνςήθηνο ζχκβνπινο νθείιεη λα δειψζεη ππεχζπλα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο
ιφγνπο, εθαξκνδνκέλνπ αλαιφγσο ζηελ πεξίπησζε απηή, γηα εκεδαπέο θαη
αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.

60

Άρθρο 8
Επιχειρόςεισ δημοςύου ςυμφϋροντοσ και
κοινόσ ωφϋλειασ - Ειδικό Μετοχό24

3310/2005, φπσο ηζρχεη"
24

C-483/99, C-367/98 θαη C-503/99

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 4εο Ηνπλίνπ 2002. - Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά
Βαζηιείνπ ηνπ Βειγίνπ. - Παξάβαζε θξάηνπο κέινπο - .ξζξα 52 ηεο ΢πλζήθεο ΔΚ (λπλ, θαηφπηλ
ηξνπνπνηήζεσο, άξζξν 43 ΔΚ) θαη 73 Β ηεο ΢πλζήθεο ΔΚ (λπλ άξζξν 56 ΔΚ) - Γηθαηψκαηα
απνλεκφκελα ζε εηδηθή κεηνρή ηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Βειγίνπ ζηε Societe nationale de transport par
canalisations SA θαη ζηε Societe de distribution du gaz SA. - Τπφζεζε C-503/99. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0503:EL:HTML
Πεξίιεςε

1. Οη αλεζπρίεο πνπ ελδέρεηαη, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, λα δηθαηνινγνύλ όηη ηα θξάηε κέιε
εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ σο έλα βαζκό επίδξαζε επί ησλ αξρηθώο δεκνζίσλ θαη αθνινύζσο
ηδησηηθνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ νζάθηο νη σο άλσ επηρεηξήζεηο δξνύλ ζε ζηξαηεγηθνύο ή ζε ηνκείο
ππεξεζηώλ γεληθνύ ζπκθέξνληνο δελ παξέρνπλ ζηα θξάηε κέιε ηελ επρέξεηα, επηθαινύκελα ηα θαζεζηώηα
ηνπο ηδηνθηεζίαο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 222 ηεο ΢πλζήθεο (λπλ άξζξν 295 ΔΚ), λα
δηθαηνινγνύλ ηελ παξεκβνιή εκπνδίσλ ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηε ΢πλζήθε ειεπζεξίεο, όπσο πξνθύπηεη
από ην όηη ε ζέζε ηνπο σο κεηόρνπ ζε ηδησηηθνπνηεκέλε επηρείξεζε ζπλδπάδεηαη κε πξνλόκηα. ξάγκαηη,
ην άξζξν απηό δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηα ηζρύνληα εληόο ησλ θξαηώλ κειώλ θαζεζηώηα ηδηνθηεζίαο λα
εθθεύγνπλ ησλ ζεκειησδώλ θαλόλσλ ηεο ΢πλζήθεο.
( βι. ζθέςεηο 43-44 )
2. Γελ αζεηεί ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ππέρεη από ην άξζξν 73 Β ηεο ΢πλζήθεο (λπλ άξζξν 56 ΔΚ) ην θξάηνο
κέινο πνπ δηαηεξεί ζε ηζρύ εζληθή θαλνληζηηθή ξύζκηζε πεξί ζεζπίζεσο εηδηθώλ κεηνρώλ ππέξ ηνπ
βειγηθνύ Γεκνζίνπ ζε δύν εηαηξίεο, ε νπνία πξνβιέπεη, αθελόο, δηθαίσκα ηνπ ελ ιόγσ θξάηνπο κέινπο
λα αζθεί αλαθνπή γηα νπνηαδήπνηε εθρώξεζε, παξνρή σο εγγπήζεσο ή αιιαγή ηνπ πξννξηζκνύ
νξηζκέλσλ ζηξαηεγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη, αθεηέξνπ, δηθαίσκα ηνπ ελ ιόγσ θξάηνπο κέινπο
λα αζθεί αλαθνπή έλαληη νξηζκέλσλ απνθάζεσλ πεξί δηαρεηξίζεσο θξηλνκέλσλ σο αληηζέησλ πξνο ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο.
ξάγκαηη, θαίηνη νη απνξξένληεο από ηελ επίδηθε θαλνληζηηθή ξύζκηζε πεξηνξηζκνί εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ησλ θεθαιαίσλ, ε ξύζκηζε δηθαηνινγείηαη από ηνλ ζηόρν
δηαζθαιίζεσο εθνδηαζκνύ κε ελέξγεηα ζε πεξίπησζε θξίζεσο, ζηόρν εκπίπηνληα ζηνπο ιόγνπο δεκόζηαο
αζθαιείαο νη νπνίνη δηθαηνινγνύλ ελδερνκέλσο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 Γ, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν β_,
ηεο ΢πλζήθεο (λπλ άξζξν 58, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν β_, ΔΚ), ηελ παξεκπόδηζε ηεο ειεύζεξεο
θπθινθνξίαο ησλ θεθαιαίσλ ζην κέηξν πνπ δελ βαίλεη πέξαλ απηνύ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ.

θαη εηδηθά http://www.hanselawreview.org/pdf/Vol1No1Art3.pdf
http://www.simons-law.com/library/pdf/e/328.pdf
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=4238604

61

1. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
Aλάπηπμεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ:
α) θαζνξίδνληαη νη απνθξαηηθνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ
παξέρνπλ ππεξεζίεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη θνηλήο σθέιεηαο, πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ άκπλα θαη αζθάιεηα ηεο ρψξαο, ηε δεκφζηα πγεία, ηελ
ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, ηελ εθκεηάιιεπζε πινπηνπαξαγσγψλ πεγψλ ηεο
ρψξαο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ Γεκνζίνπ ζηε ιήςε
νξηζκέλσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο απνθάζεσλ,
β) πεξηγξάθεηαη ην πξνζηαηεπφκελν θάζε θνξά αγαζφ θαη εμεηδηθεχνληαη νη
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο απνθάζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ
Γεκνζίνπ,
γ) θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ζα παξέρεηαη ε ζπλαίλεζε
ηνπ Γεκνζίνπ.
Οη απνθάζεηο απηέο ιακβάλνληαη κε θξηηήξηα ζαθή θαη αληηθεηκεληθά, ηθαλά
λα επηηχρνπλ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, ηα νπνία δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην
πξνζήθνλ κέηξν γηα ηελ εππεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο θαη ζα
εθαξκφδνληαη ρσξίο δηαθξίζεηο.
2. Με ηηο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, κπνξεί λα
πξνβιέπεηαη φηη ην Γεκφζην ζα δηαηεξεί αξηζκφ κεηνρψλ κε ελζσκαησκέλα
απμεκέλα δηθαηψκαηα ("εηδηθή κεηνρή"), φπσο ηεο αξλεζηθπξίαο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 σο
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο.

62

Άρθρο 9
Άλλεσ ρυθμύςεισ
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο νη κεηνρέο ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ
επηρείξεζε πνπ απνθξαηηθνπνηείηαη κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη θαηά
θπξηφηεηα, ρσξίο αληάιιαγκα, πξνζσξηλά γηα νξηζκέλν ρξφλν, φπσο ζα
νξίδεηαη θάζε θνξά ζηελ απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α. θαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο
4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2526/1997 (ΦΔΚ 205 Α΄), ζηελ αλψλπκε εηαηξεία
"Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κηλεηψλ Αμηψλ" (Γ.Δ.Κ.Α. Α.Δ.), ε νπνία θαη εθπξνζσπεί
ην Γεκφζην ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο επηρείξεζεο.
2. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα πεξηέξρνληαη ζην Γεκφζην ή ηε Γ.Δ.Κ.Α.
Α.Δ. κεηνρέο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2000/1991 (ΦΔΚ 206 Α΄).
3. Με απφθαζε ηεο Γ.΢. ησλ κεηφρσλ επηρείξεζεο ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ
ιακβάλεηαη κε ηελ απαξηία θαη πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29
παξάγξαθνη 3, 4, 5 θαη 6 θαη ζην άξζξν 31 παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ θ.λ.
2190/1920 (ΦΔΚ 37 Α`) κπνξεί λα θαηαξγνχληαη πεξηΟξηζκνί πνπ
επηβάιινληαη απφ δηάηαμε θαηαζηαηηθνχ θαη αλαθέξνληαη ζηελ απαγφξεπζε
ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή νξηζκέλσλ δηαηάμεψλ ηνπ. Γηαηάμεηο φκσο
πνπ αλαθέξνληαη ζε ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην
ηεο επηρείξεζεο ή εθπξνζψπεζεο ζηα φξγαλά ηεο ηνπ Γεκνζίνπ
(ζπλππνινγηδνκέλεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γ.Δ.Κ.Α. Α.Δ.), θαζψο θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ ή δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ πνπ
πξνζηαηεχνληαη κε εηδηθή κεηνρή ή πνπ ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, δελ θαηαξγνχληαη νχηε ηξνπνπνηνχληαη κε απφθαζε
ηεο Γ.΢. ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ Γεκνζίνπ,
4. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ ππνπξγψλ
κειψλ ηεο Γ.Δ.Α., θαη ησλ ζπλαξκφδησλ θαηά πεξίπησζε ππνπξγψλ, κπνξεί λα
θαηαξγνχληαη ή λα ζπγρσλεχνληαη νξγαληζκνί ή επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ,
εθηφο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα κεηαθνξάο, έληαμεο,
θαηάηαμεο ή απφιπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα πξνβιέπεηαη ε κεηάηαμε ηνπ
πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ ζε λνκηθά πξφζσπα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄).
Με φκνην πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη ε ηχρε ηεο πεξηνπζίαο
επηρείξεζεο πνπ θαηαξγείηαη θαη ν νξγαληζκφο ή ην θαηαζηαηηθφ, πνπ
δηέπεη ηελ επηρείξεζε πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ηε ζπγρψλεπζε.
5. ΢ε θάζε πεξίπησζε απνθξαηηθνπνίεζεο επηρείξεζεο ηνπ Γεκνζίνπ κε
νπνηαδήπνηε κνξθή δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
2843/2000 (ΦΔΚ 219 Α`).

63

Άρθρο 10
Φορολογικϊ και ϊλλα θϋματα
1. Οη ζπκβάζεηο θαη πξάμεηο πνπ ζπλνκνινγνχληαη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ
απνθξαηηθνπνίεζεο ή εμπγίαλζεο ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ,
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξάμεο ή ηεο ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο ή ηεο
δηάζπαζεο ή ηεο θαηάξγεζεο ή δηάιπζεο επηρεηξήζεσλ, θαη νη ζρεηηδφκελεο
κε απηέο κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, θηλεηψλ, κεηνρψλ ή πάζεο θχζεσο
δηθαησκάησλ, εηζθνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θηλεηψλ ή αθηλήησλ ή
επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ ή ηκεκάησλ, κεηαγξαθέο θαη πάζεο θχζεσο ζπκβάζεηο
θαη πξάμεηο πξνο πξαγκάησζή ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπζηάζεσο θαη
εγγξαθήο ππνζήθεο, ηεο εγγξαθήο πξνζεκεηψζεσο ππνζήθεο θαη ηεο ζπζηάζεσο
ελερχξνπ, απαιιάζζνληαη απφ νπνηνλδήπνηε θφξν, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
θφξνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ ππεξαμίαο, ηέινο, ηέινο ραξηνζήκνπ, εηζθνξά,
δηθαίσκα ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, κε
ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248 Α΄) θαη ηνπ λ.
1676/1986.25
2. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ κειψλ
ηεο Γ.Δ.Α. θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ είλαη δπλαηφλ λα
πεξηνξηζζνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθεγφξσλ θαη
ππνζεθνθπιάθσλ, γηα θάζε πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζψο
θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4.
3. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1:
(α) Ζ κεηαβίβαζε νλνκαζηηθψλ ή αλψλπκσλ κεηνρψλ πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί
ζην Υξεκαηηζηήξην γίλεηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ
αξκφδηα δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηνπ.
(β) Γηα ηε κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή
δηαηάμεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε
δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ
εληζρπζεί θαη ζηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζήο ηνπο.
(γ) Γελ εθαξκφδνληαη θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί θαη εθθξεκεί ε
εθαξκνγή ηνπο ζε βάξνο δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ γηα εληζρπζείζεο απφ
αλαπηπμηαθνχο λφκνπο επελδχζεηο ηνπο ιφγσ παξάβαζεο δηαηάμεσλ ησλ ελ
25

: Με ην άξζξν 48 παξ.3 Ν.3871/2010,ΦΔΚ Α 141/17.8.2010,νξίδεηαη
φηη:
"3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 59/2007 (ΦΔΚ 63
Α) θαη 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α), ε αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο ΓΔΑ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ,
ζπκβάζεσλ θαη θάζε είδνπο πξάμεσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3049/2002 θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαηά
παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί εθπνίεζεο, κίζζσζεο θαη εθκίζζσζεο
αθηλήησλ απφ ην Γεκφζην θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ. Ζ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2789/2000 (ΦΔΚ 21 Α) θαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.
3049/2002 εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο απηέο".

64

ιφγσ λφκσλ ή φξσλ ησλ απνθάζεσλ ππαγσγήο ζηνπο λφκνπο απηνχο.
(δ) Δπίζεο, δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ή νη
φξνη ησλ απνθάζεσλ ππαγσγήο ησλ παξαπάλσ επελδχζεσλ ζηνπο αλαπηπμηαθνχο
λφκνπο, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
4. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ κπνξεί λα απνδίδεηαη ζε επηρείξεζε ηνπ
Γεκνζίνπ κέξνο ηεο δαπάλεο ζηελ νπνία ππνβιήζεθε απηή γηα παξνρή
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ ηεο επηβιήζεθε απφ δηάηαμε λφκνπ.
5. Οη αξκφδηεο θνξνινγηθέο ή αζθαιηζηηθέο αξρέο ππνρξενχληαη λα αξρίζνπλ
ακέζσο κε ηελ ππνβνιή ηεο αληίζηνηρεο αίηεζεο θαη λα νινθιεξψζνπλ κέζα
ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμή ηνπο ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο επηρεηξήζεσλ πνπ
πξφθεηηαη λα απνθξαηηθνπνηεζνχλ.
6. Αλ ε δηαδηθαζία ή νη φξνη ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο πξνβιέπνπλ ηελ
απφζρηζε θιάδσλ ή ηελ εηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θιάδσλ ή
δηθαησκάησλ, νη ζρεηηθέο απνηηκήζεηο πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη κέζα ζε
έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.26

26

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ: Βι. ζρ. θαη άξζξν 13 Ν.3581/2007 "Πψιεζε θαη ηαπηφρξνλε
κίζζσζε αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ, καθξνρξφληεο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ηνπ
Γεκνζίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο" ΦΔΚ Α 140.

65

Άρθρο 11
Καταργούμενεσ και μεταβατικϋσ διατϊξεισ
Κεφαλαύου Α`
1. Σα άξζξα 1 έσο θαη 10 ηνπ λ. 2000/1991 θαηαξγνχληαη
2. Κάζε δηάηαμε λφκνπ αληίζεηε κε ην λφκν απηφλ θαηαξγείηαη
3. `Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία γίλεηαη παξαπνκπή ή αλαθνξά ζην λ.
2000/1991, ε παξαπνκπή ή αλαθνξά απηή ζεσξείηαη εθεμήο ζηηο αλάινγεο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
4. Απνθάζεηο γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ
έρνπλ ιεθζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.

66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
Άρθρο 12
Θϋματα προώθηςησ επενδύςεων
1. Οη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 2372/1996 (ΦΔΚ 29
Α΄) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
1. ΢ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζπληζηάηαη Δπηηξνπή
Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ (Δ.Π.Δ.) κε έξγν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ή ηελ παξνρή άιισλ εγθξίζεσλ πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ έλαξμε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο επελδχζεσλ χςνπο άλσ ησλ
ελλέα εθαηνκκπξίσλ επξψ ή, εθφζνλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ ηεο ηδίαο
ζπκκεηνρήο πξνέξρεηαη απφ θεθάιαηα εμσηεξηθνχ, ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ
επξψ. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσλ ζηα επί κέξνπο
ζηάδηα ηεο εμέιημεο ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, εθηηκά ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο
πξνθαινχλ θαη πξνζδηνξίδεη ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ
επηηάρπλζή ηνπο.
Σα κέηξα απηά αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη θάζε κέινο ηεο θαηά ηελ
αξκνδηφηεηά ηνπ.
2. Ζ επηηξνπή απνηειείηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ σο Πξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ
θαη Aλάπηπμεο ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ σο κέινο θαη αλαπιεξσηή ηνπ θαη απφ
ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ Τπνπξγείσλ Aλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ `Δξγσλ, Γεσξγίαο θαη Πνιηηηζκνχ σο κέιε. Μπνξεί
λα θαινχληαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη κεηέρνπλ σο κέιε, φηαλ απαηηείηαη, θαη
άιινη γεληθνί γξακκαηείο. Υξέε εηζεγεηή αζθεί ην πξφζσπν πνπ εθπξνζσπεί
ην Διιεληθφ Κέληξν Δπελδχζεσλ (ΔΛ.Κ.Δ.).
ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ:Βι.ζρεηηθή ΤΑ 45078/ΓΔΚΟ 1482/2005 (ΦΔΚ 1734 Β΄/2005)
3. Ζ Δ.Π.Δ. ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο είηε απηεπάγγειηα
είηε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ΔΛ.Κ.Δ., ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσλ ή δπζρεξεηψλ ζηελ πξνψζεζε ησλ αλσηέξσ
δηαδηθαζηψλ θαη νη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη."
2. Μεηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 2372/1996 πξνζηίζεηαη
λέα παξάγξαθνο 4, σο εμήο:
"4. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Aλάπηπμεο
κπνξεί λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο Δ.Π.Δ. θαη
λα εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία άζθεζήο
ηνπο, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο, ε γξακκαηεηαθή ηεο ππνζηήξημε, ν
ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο θαηά ηα αλσηέξσ ζπκβνιήο ηνπ ΔΛ.Κ.Δ., θαζψο
θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα."
3. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ ίδηνπ λφκνπ αξηζκείηαη σο
παξάγξαθνο 5.
4. Ζ πεξίπησζε γ` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΔΛ.Κ.Δ.
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην λ. 2372/1996 (ΦΔΚ 29 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"γ. Μεξηκλά γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ ή ηελ
παξνρή άιισλ εγθξίζεσλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο, γηα ηελ έλαξμε

67

πξαγκαηνπνηήζεσο ησλ επελδχζεσλ χςνπο άλσ ησλ ελλέα εθαηνκκπξίσλ επξψ ή,
εθφζνλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο πξνέξρεηαη απφ
θεθάιαηα εμσηεξηθνχ, ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ, παξαθνινπζεί ηελ
εμέιημε απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ
επηηάρπλζή ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ παξαιακβάλεη ην θάθειν ηεο
επέλδπζεο, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπ, θξνληίδεη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ επελδπηή θαη ηα απνζηέιιεη ζηνπο θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ηαρέσο
ζηηο επηβαιιφκελεο γηα ην ζθνπφ απηφλ ελέξγεηέο ηνπο. Οη θνξείο απηνί
ππνρξενχληαη επίζεο λα παξέρνπλ ζην ΔΛ.Κ.Δ. έγγξαθε ελεκέξσζε θάζε κήλα
γηα ην ζηάδην, ζην νπνίν βξίζθνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη
γηα ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο ή ηεο αδπλακίαο παξνρήο ησλ αδεηψλ ή
θαη ησλ εγθξίζεσλ."
5. Μεηά ηελ πεξίπησζε γ` ηεο πην πάλσ δηάηαμεο ηίζεηαη πεξίπησζε δ΄ σο
εμήο:
"δ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο θαηά ην ζηάδην ηεο ππαγσγήο ηεο
επέλδπζεο ζηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε έθζεζε
ζθνπηκφηεηαο, ηελ νπνία θνηλνπνηεί καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζπκπξάηνπλ ζηε δηαδηθαζία παξνρήο άδεηαο θαη
ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο ή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζηνπο αλαπηπμηαθνχο
λφκνπο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ.
Γηα ηηο αηηήζεηο επελδχζεσλ ή επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβάιινπλ νη
πην πάλσ επελδπηέο θαη παξαιακβάλνληαη απφ ην ΔΛ.Κ.Δ. δελ ηζρχνπλ νη
ρξνληθνί πεξηΟξηζκνί ππνβνιήο θαη εμέηαζήο ηνπο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην
εδ. α` ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α΄), ζην άξζξν
23Α θαη ζηελ πεξίπησζε 4Α ηνπ άξζξνπ 23Β ηνπ ίδηνπ λφκνπ πνπ πξνζηέζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 2234/1994 (ΦΔΚ 142 Α΄)."
6. ΢ηελ ίδηα δηάηαμε ηίζεηαη πεξίπησζε ε` σο εμήο:
"ε. Γηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ
επελδχζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο ζχλεξγαζίαο."

Άρθρο 13
1. ΢πληζηάηαη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Δπελδχζεσλ (Γ.Δ.Δ.) γηα ηελ επνπηεία
θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ (Δ.Π.Δ.),
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 2372/1996. Ζ Γ.Δ.Δ. απνηειείηαη
απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ σο Πξφεδξν, απφ ηνλ Τπνπξγφ
Aλάπηπμεο θαη άιια αξκφδηα κέιε ηεο Κπβέξλεζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ χζηεξα
απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
2. Ζ Γ.Δ.Δ. απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο
Δ.Π.Δ. επε απηεπάγγειηα είηε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Δ.Π.Δ.. Ζ Γ.Δ.Δ. κπνξεί λα απνθαζίζεη ηδίσο γηα ηε ιήςε ζεζκηθψλ κέηξσλ
γηα: α) ηελ πξνψζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο αδεηψλ ή παξνρή
άιισλ εγθξίζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έλαξμε πξαγκαηνπνίεζεο
επελδχζεσλ, β) ηε δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ θαζπζηέξεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ
ελεξγεηψλ θαη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ ππαιιήισλ ή γ) ηελ αλάζεζε ζε
αλψηεξε δηνηθεηηθή βαζκίδα ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξoχλ ηηο
άδεηεο, ηηο εγθξίζεηο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε άιιεο ελέξγεηαο, κεηά
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο.

68

3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 2372/1996
ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηελ αλσηέξσ επηηξνπή.
4. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Aλάπηπμεο θαη ηνπ
αξκφδηνπ θάζε θνξά ππνπξγνχ κπνξεί λα κεηαβάιινληαη νη πξνζεζκίεο, πνπ
πξνβιέπνληαη απφ δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηά πεξίπησζε γηα
ηηο άδεηεο ή θαη ηηο εγθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ή λα
ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά πξνζεζκίεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
πξνβιέπνληαη.

69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άλλεσ διατϊξεισ

Άρθρο 14
1. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2121/1993 (ΦΔΚ 25 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"3. Δάλ γηα ηελ ειεχζεξε αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθά
κέζα, ήηνη ζπζθεπέο εγγξαθήο ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, ζπζθεπέο
ή εμαξηήκαηα κε ελζσκαησκέλα ή ελζσκαηψζηκα ζηελ θχξηα κνλάδα
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ ιεηηνπ ξγνχλ ζε ζπλάξηεζε κε απηνχο θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ςεθηαθή αληηγξαθή ή γηα ηελ
ςεθηαθή κεηεγγξαθή απφ ή πξνο αλαινγηθά κέζα (εμαηξνπκέλσλησλ
εθηππσηψλ), καγλεηηθέο ηαηλίεο ή άιινη πιηθνί θνξείο πξφζθνξoη γηα ηελ
αλαπαξαγσγή ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πιηθψλ θνξέσλ ςεθηαθήο αληηγξαθήο -φπσο CD-RW, CD-R, θνξεηoί νπηηθνί
καγλεηηθνί δίζθνη ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ (άλσ ησλ
100 Mbytes), απνζεθεπηηθά κέζα/δηζθέηεο θάησ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ
(θάησ ησλ 100 Mbytes) - θσηνηππηθά κεραλήκαηα, ραξηί θαηάιιειν γηα
θσηνηππίεο, νθείιεηαη εχινγε ακνηβή ζην δεκηνπξγφ ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο
θαηά ηελ παξνχζα δηάηαμε δηθαηνχρνπο ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνο εμαγσγή εηδψλ. Ζ ακνηβή νξίδεηαη ζε 6% ηεο αμίαο
ησλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ ή εμαξηεκάησλ κε ελζσκαησκέλσλ ή κε
ελζσκαηψζηκσλ ζηελ θχξηα κνλάδα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (εθηφο απφ
ζαξσηέο), ησλ καγλεηηθψλ ηαηληψλ ή άιισλ πιηθψλ θνξέσλ πξφζθνξσλ γηα ηελ
αλαπαξαγσγή ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο θαζψο θαη ησλ πιηθψλ
θνξέσλ ςεθηαθήο αληηγξαθήο εθηφο απφ ηα απνζεθεπηηθά κέζα/δηζθέηεο θάησ
ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ (θάησ ησλ 100 Mbytes) -θαη ζε 4% ηεο αμίαο
ησλ θσηνηππηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ ζαξσηψλ, ηνπ ραξηηνχ θαηάιιεινπ γηα
ςσηνηππίεο θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (δηζθέηεο) ρσξεηηθφηεηαο θάησ ησλ
100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ (θάησ ησλ 100Mbytes). ΢ε θφζε πεξίπησζε ν
ππνινγηζκφο ηεο αμίαο γίλεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηε δηάζεζε απφ ην
εξγνζηάζην. Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο εηζαγσγείο ή απφ ηνπο
παξαγσγνχο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ θαη ζεκεηψλεηαη ζην ηηκνιφγην,
εηζπξάηηεηαη δε απφ νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ
κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηζκνχ θαη θαιχπηνπλ ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ
ελδηαθεξφκελε θαηεγνξία ησλ δηθαηνχρσλ. Ζ ακνηβή πνπ εηζπξάηηεηαη απφ
ηελ εηζαγσγή ή ηελ παξαγσγή θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, ραξηηνχ θαηάιιεινπ
γηα ςσηνηππίεο, απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (δηζθεηψλ) θάησ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ
ςεθίσλ θαη ζαξσηψλ (4%) θαηαλέκεηαη εμ εκηζείαο κεηαμχ ησλ πλεπκαηηθψλ
δεκηνπξγψλ θαη ησλ εθδνηψλ εληχπσλ. Ζ ακνηβή πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ
εηζαγσγή ή ηελ παξαγσγή ησλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο θαη πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ ή
εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο, ησλ ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ κε
ελζσκαησκέλσλ ζηελ θχξηα κνλάδα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (6%), θαζψο θαη
ησλ πιηθψλ θνξέσλ ςεθηαθήο αληηγξαθήο εθηφο απφ ηα απνζεθεπηηθά κέζα
(δηζθέηεο) θάησ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ ςεθίσλ, θαηαλέκεηαη θαηά 55% ζηνπο
πλεπκαηηθνχο δεκηνπξγνχο, 25% ζηνπο εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο
θαη 20% ζηνπο παξαγσγνχο γξακκέλσλ καγλεηηθψλ ηαηληψλ ή άιισλ γξακκέλσλ
πιηθψλ θνξέσλ ήρνπ ή εηθφλαο ή ήρνπ θαη εηθφλαο."
2. ΢ην ζηνηρείν α` ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2121/1993,
δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο "ή επψιεζε".

70

3. ΢ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2121/1993, δηαγξάθνληαη νη
ιέμεηο "ή πσινχλ".
4. Αμηψζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβήο ζχκθσλα κε ηελ αληηθαζηζηψκελε σο
άλσ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2121/1993 θαηαξγνχληαη. Ζ παξνχζα
δηάηαμε δελ αθνξά αμηψζεηο νη νπνίεο έρνπλ επηδηθαζζεί ηειεζίδηθα κε
δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 2728
5. ΢ην άξζξν 18 ηνπ λ. 2121/1993, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 11 σο εμήο:
"11. `Οηαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία δηθαηνχρσλ ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ε ζπκθσλία γηα ηε
κεηαμχ ηνπο θαηαλνκή ηνπ πνζνζηνχ ηεο εχινγεο ακνηβήο δελ έρεη
επηηεπρζεί κέρξη ηελ 1ε Απξηιίνπ εθάζηνπ έηνπο, ε θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ
ηεο εχινγεο απηήο ακνηβήο ζηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο
θάζε θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο δηθαηνχρσλ, ν ηξφπνο είζπξαμεο θαη
θαηαβνιήο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (Ο.Π.Η.). Ζ απφθαζε ηνπ
Ο.Π.Η. δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ
νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, ηελ θαιή πίζηε, ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε
θαη ηηο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο ζε δηεζλέο θαη θνηλνηηθφ επίπεδν. Οη
νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ απφθαζε ηνπ
Ο.Π.Η., κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν δηθάδνλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ λα θαζνξίζεη άιιε θαηαλνκή, νη
νθεηιέηεο φκσο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ζηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο ηελ εχινγε ακνηβή κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Ο.Π.Η.. Ζ θαηαβνιή
απηή ζπλεπάγεηαη ηελ εμφθιεζε θαη ειεπζέξσζή ηνπο."

Ν 3049/2002: Απνθξαηηθνπ.-Ηδ.επελδ.-Γηθαηψκ.δεκηνπξγψλ-Σνπξηζηηθά-Γηεζλή
Λνγηζη.Πξφη.-ΟΠΑΓ-Ληκελ.έξγα (313704)

Άρθρο 15
1. ΢ηελ πεξίπησζε δ` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2601/1998 (ΦΔΚ 81
Α΄) πξνζηίζεηαη ζηνηρ. iv σο εμήο:
"iv. Οη επελδχζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο
πξνζδηνξίδνληαη ζην ζηνηρείν η` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, εθφζνλ ε
παξαρψξεζε ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ
δεθαπέληε εηψλ, έρεη κεηαγξαθεί θαη ν εθκηζζσηήο έρεη παξαηηεζεί απφ ην
δηθαίσκα ηδηφρξεζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο ππνινγίδεηαη:
-απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο απνθάζεσο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 8, αλ ε ελίζρπζε ζπλίζηαηαη ζε
επηρνξήγεζε θαη επηδφηεζε ηφθσλ ή επηδφηεζε ρξεκαηνδζηηθήο κίζζσζεο,
-απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο πξάμεο εληάμεσο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξ. 24 ηνπ άξζξνπ 8, αλ ε ελίζρπζε ζπλίζηαηαη ζε θνξνινγηθή απαιιαγή
θαη επηδφηεζε ηφθσλ,
27

Ζ δηάηαμε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ θξίζεθε
ΑΝΣΗ΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΖ κε ηελ ππ'αξηζκ. 6/2007 απφθαζε ΑΠ (Οινκέιεηα).
28

Με ηελ παξ. 33 β` άξζξ.10 Ν.3207/2003,ΦΔΚ Α 302/24.12.2003,
νξίδεηαη φηη:
"β. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3049/2002 αθνξνχλ κφλν
ηηο αμηψζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηερληθά κέζα ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 3 ηνπ Ν. 2121/1993, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 3049/2002".

71

-απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε εληζρπφκελε δαπάλε, αλ πξφθεηηαη γηα ελίζρπζε
πνπ ζπλίζηαηαη ζε θνξνινγηθή απαιιαγή ρσξίο επηδφηεζε ηφθσλ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο απηήο επηηξέπεηαη: α)ε δηάξθεηα ηεο
παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεσο αθηλήησλ, ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη επέλδπζε
πνπ εληζρχεηαη κε ην
λφκν απηφλ, λα ζπκθσλεζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαέμη εηψλ θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο, φπσο ην άξζξν 5 ηνπ π.δ.
34/1995 νξίδνπλ δηαθνξεηηθά θαη β) ε παξαρψξεζε ζε ηξίηov ηεο ρξήζεο ηνπ
αθηλήηνπ, ζπλνιηθψο ή κεξηθψο.
Καλείο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεσο δελ κπνξεί
λα κεηαβιεζεί απφ ηελ θαηάξηηζή ηεο θαη κέρξη ηελ πάξνδν πέληε εηψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε
παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο, νχηε κπνξεί λα παξαρσξεζεί ε
ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζπλνιηθψο ή κεξηθψο ρσξίο ηελ έγθξηζε, θαηά
πεξίπησζε, ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ή ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο."
2. Καη` εμαίξεζε γηα ην έηνο 2002 αηηήζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 2601/1998 επελδχζεσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη` εθαξκζγή ησλ
ξπζκίζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1, κπνξεί λα ππνβάιινληαη κέρξη
θαη ηελ 31.12.2002, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2601/1998.
΢ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη ππαγσγήο ησλ
επελδχζεσλ ή θαη ησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη` εθαξκνγή
ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ην δηαηηζέκελν γηα ην έηνο
2002 πνζφ επηρνξεγήζεσλ θαη επηδνηήζεσλ ηνπ λ. 2601/1998 δελ επαξθεί γηα
ηελ έγθξηζή ηνπο, εθαξκφδεηαη αλάινγα ε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο γ` ηεο
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ.

Άρθρο 16
Μεηά ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
1806/1988 (ΦΔΚ 207 Α΄), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
"Οκνίσο ε απαγφξεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξψην εδάθην δελ ηζρχεη γηα ηα
θπζηθά πξφζσπα, πνπ ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξίαο "ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗ΢ΣΖΡΗΑ ΑΝΧΝΤΜΟ΢ ΔΣΑΗΡΗΑ" (Δ.ΥΑ.Δ.)."

Άρθρο 17
΢ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1819/1988 (ΦΔΚ 256 Α`) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο
εμήο:
"6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα
ζπγθξνηνχληαη νκάδεο εξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζρεηηθψλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο
`Δλσζεο ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, κε βάζε ηελ
απφθαζε ηνπ ΢πκβνπιίνπ Κνξπθήο ηεο Ληζζαβψλαο.
Γηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ απηψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απνδεκίσζε ε νπνία ζα

72

βαξχλεη ην Π.Γ.Δ.."

Άρθρο 18
Θϋματα λειτουργύασ του Οργανιςμού Περύθαλψησ
Αςφαλιςμϋνων Δημοςύου
1. ΢ην άξζξν 7 ηνπ λ. 2768/1999 (ΦΔΚ 273 Α΄) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο
εμήο:
"4. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
Τγείαο θαη Πξφλνηαο κπνξεί, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.΢. ηνπ Ο.Π.Α.Γ., λα
ζπγθξαηνχληαη ηξηκειείο πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο πγεηνλνκηθέο
επηηξνπέο απφ ηαηξνχο εηδηθνηήησλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηφλ. Αλ νη ηαηξνί
ηνπ Οξγαληζκνχ δελ επαξθνχλ γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπο, κπνξεί λα
ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο θαη ηαηξνί ηνπ Δ.΢.Τ.. Με ηηο ίδηεο απνθάζεηο
θαζνξίδνληαη ε έδξα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηηξνπψλ, ε απνδεκίσζε ησλ
κειψλ ηνπο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζέκα."
2. ΢ην άξζξν 10 ηνπ λ. 2768/1999 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 8 σο εμήο:
"8. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Τγείαο θαη
Πξφλνηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ επηηξέπεηαη, χζηεξα
απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γ.΢. ηνπ Ο.Π.Α.Γ., ε
κεηάηαμε κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ βαζκνχ, ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ Ο.Π.Α.Γ.."
3. ΢ην άξζξν 47 ηνπ λ. 2992/2002 (ΦΔΚ 54 Α) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
"Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2768/1999 πνπ έρεη απηνδίθαηα απνζπαζζεί ζηνλ Ο.Π.Α.Γ.
κε δηαπηζησηηθέο πξάμεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο."
4. ΢ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 52/2001 (ΦΔΚ 41 Α΄)
πξνζηίζεηαη ηδ` πεξίπησζε σο εμήο:
"ηδ. ΢πγθξνηεί εηδηθέο επηηξνπέο ειέγρνπ απφ ππαιιήινπο, κέιε ηνπ Γ.΢.,
ειεγθηέο ηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο. `Δξγν ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ είλαη ν
δεπηεξνβάζκηνο θαη επηηφπηνο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δηαηάμεσλ, ζπλαθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ,
απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ θαη ζπκβάζεσλ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηα
ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ Ο.Π.Α.Γ. θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Δπηηξέπεηαη, ε
ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ ζεκάησλ. Οη απνδεκηψζεηο ησλ κειψλ ησλ
επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ."
5. Σν άξζξν 17 ηνπ π.δ. 52/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Αρθρο 17
Μόνιμο προςωπικό
΢πληζηψληαη ζηνλ Ο.Π.Α.Γ. πεληαθφζηεο εμήληα επηά νξγαληθέο ζέζεηο

73

κφληκνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο νξίδνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη
εηδηθφηεηα σο εμήο:
Α/α

Καηεγνξία-Κιάδνο

Θέζεηο

1

ΠΔ1 Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ

174

2

ΠΔ2 Πιεξνθνξηθήο κε εηδηθφηεηα
επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ

6

3

ΠΔ3 Φαξκαθνπνηψλ

43

4

ΣΔ1 Πιεξνθνξηθήο κε
εηδηθφηεηα πιεξνθνξηθήο

17

5

ΣΔ2 Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ

20

6

ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ

201

7

ΓΔ2 Υεηξηζηψλ Ζ/Τ

8

ΓΔ3 Οδεγψλ

9

ΤΔ1 Δπηκειεηψλ
΢χλνιν

100
2
4
567

6. ΢ην άξζξν 18 ηνπ π.δ. 52/2001 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ζ` σο εμήο:
ζ. ΢ηνλ θιάδν ΣΔ-2 Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ ηα νξηδφκελα απφ ην π.δ.
50/2001 (ΦΔΚ 39 Α΄).
7. Ζ παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 19 ηνπ π.δ. 52/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
1. ΢πληζηψληαη εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα (179) ζέζεηο ειεγθηψλ ηαηξψλ θαη
νδνληηάηξσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ έσο ηξία (3) ρξφληα, ε
νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Οη ζέζεηο απηέο νξίδνληαη σο εμήο:
Α/α

Δηδηθφηεηα

Θέζεηο

1

Ηαηξνί παζνιφγνη

2

Ηαηξνί θαξδηνιφγνη

7

3

Ηαηξνί γπλαηθνιφγνη

6

4

Ηαηξνί νξζνπεδηθνί

5

5

Ηαηξνί ρεηξνπξγνί

5

6

Ηαηξνί παηδίαηξνη

5

7

Ηαηξνί σηνξηλνιαξπγγνιφγνη

8

Ηαηξνί λεπξνιφγνη

9

Οδνληίαηξνη
΢χλνιν

100

1
1
49

179

74

Πξνζφλ δηνξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ είλαη πηπρίν ηαηξηθήο ή
νδνληηαηξηθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο. Γηα ηνπο
ηαηξνχο απαηηείηαη θαη άδεηα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο απφ αξκφδηα
ειιεληθή αξρή ή αξκφδηνπ θνξέα ησλ ρσξψλ -κειψλ ηεο Δπξσπατθήο `Δλσζεο.
8. ΢ην άξζξν 19 ηνπ Π.δ. 52/2001 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 4 θαη 5 σο
εμήο:
4. Ο Ο.Π.Α.Γ., γηα ηε ζεψξεζε ησλ εληνιψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, θαη ηε
κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κπνξεί λα πξνζιακβάλεη κε
απνθάζεηο ηνπ Γ.΢. ηαηξνχο, νδνληηάηξνπο, θαξκαθνπνηνχο θαη ρεηξηζηέο
Ζ/Τ κε ζχκβαζε έξγνπ.
5. Με απφθαζε ηνπ Γ.΢. ηνπ Ο.Π.Α.Γ. θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ
ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.) θαη ησλ δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.), πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ πξναηξεηηθή πξαθηηθή άζθεζε ζε ππεξεζίεο ηνπ Ο.Π.Α.Γ.,
αλά έηνο θαη εηδηθφηεηα. ΢ηνπο παξαπάλσ αζθνχκελνπο θαηαβάιιεηαη ακνηβή,
ην χςνο ηεο θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε."
9. Σν άξζξν 21 ηνπ π.δ. 52/2001 θαηαξγείηαη θαη ην άξζξν 20 ηνπ ίδηνπ
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Άρθρο 20
Ζ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο θαη ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Π.Α.Γ., θαζψο θαη θαηά νξγαληθή κνλάδα ηνπ
γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
Τγείαο θαη Πξφλνηαο.

Άρθρο 19
Τροποποιόςεισ ςτο ν. 2160/1993
1. ΢ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2160/1993 πξνζηίζεληαη εδάθηα
σο εμήο:
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ ρεξζαίσλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ ησλ
ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ πνπ παξαρσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γεκφζην κέζσ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ.
΢ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη πξν ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο:
α. Ζ ζχληαμε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κειέηεο θφζηνπο - νθέινπο γηα ηε
βησζηκφηεηα θαη αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ε νπνία
ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ζην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ).
β. Ζ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη
Aλάπηπμεο κε ηελ νπνία νξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε ζρεηηθή
δηαδηθαζία ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο κέζσ ηνπ

75

Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ ρεξζαίσλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ
ιηκέλσλ, πνπ παξαρσξνχληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν, δελ ππάγεηαη ζην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ λ. 2601/1998 (ΦΔΚ 81
Α΄)."
2. ΢ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2160/1993, πξνζηίζεηαη εδάθην
σο εμήο:
"Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Aλάπηπμεο ε εθηέιεζε, ε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε
ή κφλν ε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ κπνξεί λα
παξαρσξείηαη απεπζείαο ζηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α., έλαληη αληαιιάγκαηνο."

Άρθρο 20
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηέηαξηνπ ηνπ λ. 2932/2001
΢ην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηέηαξηνπ ηνπ λ.
2932/2001 (ΦΔΚ 145 Α) πξνζηίζεηαη ε εμήο θξάζε:
"θαζψο θαη πφξνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή `Δλσζε (επηδνηήζεηο,
επηρνξεγήζεηο, ρξεκαηνδνηήζεηο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ) ή απφ δηεζλείο
νξγαληζκνχο."

Άρθρο 21
΢ην άξζξν 27 ηνπ λ. 2945/2001 (ΦΔΚ 223 Α) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο, πνπ
έρεη σο εμήο:
"3. Δηδηθά γηα ηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο βηνηερλίεο γάιαθηνο, ζηηο νπνίεο
ιεηηνπξγνίηλ εξγαζηήξηα απηνειέγρνπ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε
εξγαζηεξηαθή ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αλαιχζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην π.δ. 56/1995 (ΦΔΚ 45 Α) γηα ην λσπφ γάια, ε εηδηθή
εηζθνξά πεξηνξίδεηαη ζην κεδέλ θφκκα επηά ηνηο εθαηφ (0,7%) γηα ην
αγειαδηλφ γάια θαη κεδέλ θφκκα ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (0,4%) γηα ην
αηγνπξφβεην γάια. ΢ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα Δξγαζηήξηα Διέγρνπ
Πνηφηεηαο Γάιαθηνο ηνπ ΔΛ.Ο.Γ. αλαιακβάλνπλ κφλν ηε δηελέξγεηα
επηβεβαησηηθψλ αλαιχζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
Δξγαζηεξίσλ Απηνειέγρνπ εθάζηεο βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο. Ο ΔΛ.Ο.Γ.
νξίδεη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα θξίλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο
εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο ησλ εξγαζηεξίσλ απηνειέγρνπ ησλ βηνκεραληψλ θαη
βηνηερληψλ.
Ζ εηδηθή εηζθνξά ηεο παξνίηζαο παξαγξάθνπ αξρίδεη λα εηζπξάηηεηαη απφ
ηελ 1ε Απξηιίνπ 2002."

Άρθρο 22
1. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο απφ 31.5.2001 ΢χκβαζεο Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ
ειιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
"Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο Α.Δ." (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.), θαη` εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2892/2001 (ΦΔΚ 46 Α), ε Ο.Λ.Θ. Α.Δ.
εμαθνινπζεί λα είλαη ν θνξέαο πιζπνίεζεο ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ εζληθνχ
επηπέδνπ, ζηα φξηα ηεο Εψλεο Ληκέλα Θεζζαινλίθεο, πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί ή πξφθεηηαη λα ραξαθηεξηζζνχλ σο έξγα εζληθνχ επηπέδνπ,

76

ζίηκθσλα κε ην άξζξν έβδνκν παξ. 3 ηνπ λ. 2688/1999 (ΦΔΚ 40 Α) θαη ηα
νπνία εθηεινχληαη ή πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ.
2. Γηα ηα έξγα, πξνκήζεηεο ή κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζην ιηκέλα Θεζζαινλίθεο
θαη πνπ εληάζζνληαη ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ή ρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ην ειιεληθφ Γεκφζην ή ηελ Δπξσπατθή `Δλσζε κε νπνηνλδή
πνηε ηξφπν,
επηρνξεγείηαη κε ην αληίζηνηρν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο απεπζείαο ε Ο.Λ.Θ.
Α.Δ..
Άρθρο 23
1. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2843/2000 (ΦΔΚ219Α)
αληηθαζίζηαηαη αθφηνπ ίζρπζε σο εμήο:
"Απαγνξεχεηαη ζηνπο κεηφρνπο εηαηξεηψλ λενεηζαγνκέλσλ ζηελ θχξηα ή ηελ
παξάιιειε αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ νη νπνίνη ηελ πξν ηεο
εηζαγσγήο εκέξα θαηέρνπλ άλσ ηνπ 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ
εηαηξεηψλ απηψλ ε πψιεζε: α) θαηά ην πξψην έηνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ πνζνζηνχ κεγαιχηεξνπ ηνπ 10% ησλ κεηνρψλ πνπ
θαηέρνπλ ηελ πξν ηεο εηζαγσγήο εκέξα θαη β) θαηάην δεχηεξν έηνο πνζνζηνχ
κεγαιχηεξνπ ηνπ 20% απηψλ, πξνζαπμαλφκελνπ κε ην ηπρφλ πνζνζηφ πνπ
απνκέλεη απφ ηε κε πψιεζε θαηά ην πξψην έηνο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ σο
άλσ 10%."
2. ΢ην ηέινο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2843/2000 (ΦΔΚ 219 Α)
πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδφθην σο εμήο:
"Ζ παξάβαζε ηεο παξαπάλσ απαγφξεπζεο επηζχξεη ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ. 53/1992 (ΦΔΚ 22 Α)."

Άρθρο 24
΢ην ηέινο ηεο παξαγξφθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2789/2000 (ΦΔΚ 21 Α)
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
Σελ ίδηα κεηαρείξηζε έρνπλ θαη νκνινγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ εηαηξείεο ή
επηρεηξήζεηο πνπ εδξείηνπλ ζηελ αιινδαπή, ε πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ησλ νπνίσλ αλήθεη ζε εκεδαπφ πηζησηηθά ηδξχκαηα."
"Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ 1.1.2002."
*** Σν άλσ εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.4 άξζξ.25
Ν.3091/2002,ΦΔΚ Α 330/24.12.2002.

Άρθρο 25
Έναρξη ιςχύοσ
Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο Νφκνπ ηνπ Κξάηνπο.
Αζήλα, 6 ΢επηεκβξίνπ 2002

77

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΖ΢ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ΢
ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ ΢ΣΔΦΑΝΟΠΟΤΛΟ΢
ΟI ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΟIΚΟΝΟΜIΑ΢
Δ΢ΧΣΔΡΗΚΧΝ, ΓΖΜΟ΢ΗΑ΢
ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢
ΚΑΗ ΟIΚΟΝΟΜΗΚΧΝ
Ν. ΥΡΗ΢ΣΟΓΟΤΛΑΚΖ΢

ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧ΢Ζ΢
Κ. ΢ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ΢

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢,
ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ΢
ΑΝΑΠΣΤΞΖ΢
ΚΑΗ ΓΖΜΟ΢ΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Α. Σ΢ΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ΢
Β. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ
ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ
Α΢ΦΑΛΗ΢ΔΧΝ
ΤΓΔΗΑ΢ ΚΑΗ
ΠΡΟΝΟΗΑ΢
Γ. ΡΔΠΠΑ΢
Κ. ΢ΣΔΦΑΝΖ΢
ΓΔΧΡΓΗΑ΢
Γ. ΓΡΤ΢

ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ
Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ΢

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ΢ ΝΑΤΣIΛΗΑ΢
ΥΡ. ΒΔΡΔΛΖ΢
Γ. ΑΝΧΜΔΡΗΣΖ΢
Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε ΢θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο
Αζήλα, 10 ΢επηεκβξίνπ 2002
Ο ΔΠΗ ΣΖ΢ ΓIΚΑΗΟ΢ΤΝΖ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢
Φ. ΠΔΣ΢ΑΛΝΗΚΟ΢29

29

Δπίζεκε δηαδηθαζία παξάβαζεο ελαληίνλ ηεο Διιάδαο έρεη μεθηλήζεη απφ ηηο 22 Οθησβξίνπ 2009 ε
Δπξσπατθήο Δπηηξνπή, επεηδή θαηά ηελ πψιεζε ηνπ ΟΣΔ ζηελ Deutsche Telecom δελ έρνπλ
εθαξκνζηεί νξζά νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/25 ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο θαη
ηδίσο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ.
Σα παξαπάλσ δήισζε ν Γάιινο Δπίηξνπνο, αξκφδηνο γηα ζέκαηα εζσηεξηθήο αγνξάο, Μηζέι Μπαξληέ,
απαληψληαο ζε εξψηεζε ηνπ επξσβνπιεπηή ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Ν. Υνπληή ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ηνπ ΟΣΔ
ζηελ γεξκαληθή Deutsche Telekom, ηεο νπνία ηνλ έιεγρν έρεη ην γεξκαληθφ δεκφζην.
Ζ απάληεζε απηή, φρη κφλν καηαηψλεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο DT λα εμαγνξάζεη επηπιένλ κεηνρέο πνπ
θαηέρεη ην Διιεληθφ Γεκφζην αιιά ζέηεη επηηαθηηθά ην ζέκα ηεο επαλεμέηαζεο ηεο πψιεζεο ηνπ ΟΣΔ
ή ηελ εθ ησλ πζηέξσλ απνδεκίσζε ησλ «κηθξνκεηφρσλ», ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ν.Υνπληήο, ζηελ εξψηεζε ηνπ ηφληδε: «Καηά ηε δηαδηθαζία αθξφαζεο ησλ
ππνςεθίσλ Δπηηξφπσλ, ν θ. Μπαξληέ απαληψληαο ζε εξψηεζή κνπ ζρεηηθά κε θαηαγγειίεο φηη
αγλνήζεθαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ θαηά ηελ πψιεζε ηνπ ΟΣΔ ζηελ DT
δεζκεχηεθε πσο ην ζέκα ζα επαλεμεηαζηεί θαη ζα θξνληίζεη ψζηε λα εθαξκνζηεί ζσζηά ε θνηλνηηθή
λνκνζεζία. Ζ κε ππνβνιή δεκφζηαο πξνζθνξάο θαηά ηελ πψιεζε ηνπ πιεηνςεθηθνχ παθέηνπ κεηνρψλ
ηνπ ΟΣΔ ζηελ DT, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3461/2006 (ΦΔΚ106, 30.5.2006),
έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/25/EK, κε ζπλέπεηα ηελ θαηαπάηεζε
ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ ηνπ ΟΣΔ δειαδή 108.000 θπζηθψλ πξνζψπσλ, 4.000
λνκηθψλ πξνζψπσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία απψιεζαλ
ηεξάζηηα πνζά.

78

Λακβάλνληαο ππφςε φηη α) ήδε ν ΢χιινγνο Μεηφρσλ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ έρεη θαηαγγείιεη ηελ
κε ππνβνιή δεκφζηαο πξνζθνξάο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, β) φηη θνξπθαία ζηειέρε ηεο
ειιεληθήο θπβέξλεζεο, σο αληηπνιίηεπζε, είραλ θαηαγγείιεη ην Ν.3461/2006 θαη ηελ παξαλνκία πνπ
δηαπξάηηνληαλ εηο βάξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ ππφινηπσλ κηθξνκεηφρσλ ηνπ ΟΣΔ θαη γ)
φηη έρνπλ ήδε παξέιζεη 18κήλεο απφ ηελ πψιεζε ηνπ ΟΣΔ ζηελ DT ρσξίο νη ππεξεζίεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα έρνπλ πξνβεί ζε θάπνηα νπζηαζηηθή ελέξγεηα, εξσηάηαη ε Δπηηξνπή:
Μπνξεί λα δηεξεπλήζεη εάλ ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα επαλεμεηάζεη ηελ πψιεζε ηνπ ΟΣΔ
απφ ηελ πιεπξά ηνπιάρηζηνλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ κηθξνκεηφρσλ φπσο είρε ππνζρεζεί; Πνηα άκεζα
κέηξα πξνηίζεηαη λα ιάβεη γηα ηελ άξζε ηεο παξαβίαζεο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ γξάκκαηνο ηεο
νδεγίαο 2004/25/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 8
παξ. δ ηνπ λφκνπ 3461/2006;».
΢ηελ απάληεζή ηνπ ν θ.Μπαξληέ, εμ’νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλαθέξεη:
«Καηφπηλ ηεο θαηαγγειίαο απφ ηνλ ΢χλδεζκν Μειψλ Υξεκαηηζηεξίσλ Αζελψλ, ε νπνία αθνξά ηελ
απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ΟΣΔ, ε Δπηηξνπή απέζηεηιε επηζηνιή ζηε Μφληκε Αληηπξνζσπεία ηεο
Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε εκεξνκελία 22 Οθησβξίνπ 2009, θαη δήηεζε λα απνζαθεληζηεί,
κεηαμχ άιισλ, γηαηί ζηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κεηνρψλ ηνπ OTE απφ ηελ DT δελ
ελεξγνπνηήζεθε ε ππνβνιή ππνρξεσηηθήο δεκφζηαο πξνζθνξάο, θαζψο θαη πψο έρεη εμαζθαιηζηεί ε
πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ. Ζ Δπηηξνπή δελ έρεη αθφκε ιάβεη
απάληεζε.
Απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαίλεηαη φηη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί νξζά νη δηαηάμεηο
ηεο νδεγίαο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο, θαη ηδίσο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
ππνρξεσηηθή πξνζθνξά, ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ θαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ
κεηφρσλ. ΢πλ ηνηο άιινηο, ε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα παξεθθιίλνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ
δηαηάμεηο έρεη εξκελεπζεί θαηά ηξφπν πνιχ δηαζηαιηηθφ. Ζ Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα παξαθνινπζεί ηα
ζέκαηα απηά θαη δελ ζα παξαιείςεη λα δψζεη ζπλέρεηα ηνπο πξνζερείο κήλεο».
Με αθνξκή ηελ απάληεζε, ν Νίθνο Υνπληήο δήισζε φηη «Δπηηέινπο κεηά απφ ρξφληα αγψλα ζηελ
επξσβνπιή λα απνδείμνπκε φηη ε πψιεζε ηνπ ΟΣΔ είρε γίλεη κε θξαπγαιέα παξάλνκν ηξφπν ζε βάξνο
ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ρηιηάδσλ κηθξνκεηφρσλ ηνπ ΟΣΔ, απνθαιχπηεηαη ε κεζφδεπζε κε ηελ
νπνία δηεπθνιχλζεθε ε DT λα αγνξάζεη πνιχ θζελα ηηο κεηνρέο ηνπ ΟΣΔ ζε βάξνο ησλ απνζεκαηηθψλ
ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ζε βάξνο ρηιηάδσλ κηθξνκεηφρσλ ηνπ ΟΣΔ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ
απάληεζε ηνπ θ. Μπαξληέ ε ειιεληθή θπβέξλεζε απφ ηηο 22 Οθησβξίνπ, -γηα ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ
κήλεο- φρη κφλν θξαηάεη θξπθφ ην γεγνλφο ηεο επηζηνιήο ηεο Δπηηξνπήο αιιά κέρξη ρζεο ελζάξξπλε
ηνπο γεξκαλνχο λα δεηνχλ επηπιένλ κεηνρέο απφ απηέο πνπ θαηέρεη ην ειιιεληθφ δεκφζην πξνθεηκέλνπ
λα απνθηήζνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ. Καινχκε ηελ θπβέξλεζε, πνπ σο
αληηπνιίηεπζε κέζα ζηελ Βνπιή, κε δειψζεηο ηνπ ηφηε θνηλνβνπιεπηηθνχ εθπξνζψπνπ θ.Βεληδέινπ
θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηχπνπ θαη λπλ Τπνπξνχ Οηθνλνκηθψλ θ.Παπαθσλζηαληίλνπ, δεηνχζε ηελ
«αθχξσζε» ηεο ζπκθσλίαο ειιεληθνχ δεκνζίνπ κε ηελ DT σο αληηβαίλνπζα ζηελ θνηλνηηθή
λνκνζεζία, λα εθκεηαιιεπηεί ηελ επθαηξία θαη λα αθπξψζεη ηε ζπκθσλία πψιεζεο ηνπ ΟΣΔ πνπ έγηλε
κε βάζε ην Ν.3461/2006 πνπ παξαβηάδεη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία».

79