UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

NASLOV RADA
( u najvise dva reda)
TITLE OF PAPER IN ENGLISH
( two lines at the most )
Marko Markovic
1
. Ivan Ivanovic
2
1
Fakultet organizacionih nauka u Beogradu
2
Saobracajni fakultet u Beogradu
Sadrzaj - U ovom uputstvu ie opisano na koii nacin ie
potrebno pripremiti radove za Zbornik radova. Rukopis
rada tehnicki obraditi po ugledu na tekst ovog uputstva.
Abstract - This document presents a template for
preparing the camera-readv papers that will be included
in the Jolume of Proceedings. We suggest vour papers to
be prepared in form of this template.
1. UVOD
Radove pisati na srpskom ili engleskom ieziku. Original
rada treba da bude otkucan samo sa iedne strane listova
A4 Iormata (210 x 297 mm). Koristiti margine: 2.5 cm
gornia. 2 cm donia. leva i desna.
Rad treba da bude spreman za stampu (camera-ready). Po
mogucnosti original rada stampati na laserskom stampacu.
Maksimalan obim rada ie 6 strana. ukliucuiuci i tekst.
slike. tabele. literaturu i ostale priloge. Stranice numerisati
graIitnom olovkom u gorniem desnom uglu.
Ako zadnia stranica teksta niie popuniena. kolone na toi
stranici svesti na istu duzinu.
2. PODNASLOV (npr. SIMULACIONI MODEL)
Na sredini prve stranice rukopisa. nakon iednog praznog
reda. napisati naslov rada na srpskom ieziku. Ispod niega
sledi naziv rada na engleskom ieziku. Koristiti Iont 1imes
Aew Roman Bold 14 pt.
Imena autora i nazive niihovih instituciia pisati Iontom
1imes Aew Roman 10 pt. takode na sredini stranice.
Nacin pisania ie pokazan na pocetku ovog uputstva.
Ostali delovi rukopisa se obraduiu u dve kolone
razmaknute 0.5 cm. Rad kucati obicnim proredom i
dvostrukim proredom izmedu pasusa Iontom 1imes Aew
Roman 10 pt. koiim ie kucano i ovo uputstvo. Pocetak
pasusa kucati od pocetka kolone.
Posle naslova rada i imena autora sledi kratak sadrzai na
srpskom ieziku pisan kurzivom - Italic. Iza toga sledi
kratak sadrzai na engleskom ieziku takode pisan kurzivom
- Italic. Podnaslove u rukopisu pisati u Bold-u velikim
slovima velicine kao u tekstu (ne manie od 10 pt).
3. PODNASLOV (npr UPOREDNA ANALIZA )
Jednacine pisati u iednoi koloni sa numeraciiom uz desnu
ivicu. kao

2 2
1
( ) ( | ( )| )
.
r E r E r
p p i p
i
n

(12)
Ako se ne zeli prelamanie. iednacine se mogu pisati preko
obe kolone.
4. ZAKL1UCAK
Slike. tabele. graIikone ili listing programa prilagoditi
sirini iedne kolone. Ukoliko ie potrebno ubaciti neku od
navedenih ilustraciia za koiu ie iedna kolona nedovolina.
koristiti sirinu cele stranice i odmah potom preci na
dvokolonsko Iormatiranie. U nastavku se daie primer slike
sa legendom.
Slika 3. GraIicki prikaz rezultata
LITERATURA
Navesti samo literaturu koia ie direktno vezana za
problematiku rada. a redne broieve reIerenci kucati u
uglastim zagradama. Literatura se u tekstu navodi u
uglastim zagradama po redosledu citirania. Na primer. u
|5| ie pokazano.... U nastavku se daie primer navodenia
literature na kraiu rada.
|1| Banks. J. and S. J. Carson. Discrete-Event Svstem
Simulation. Prentice-Hall. New Jersey. 1984.
|2| Bodily. S. "Spreadsheet Modeling as a Stepping
Stone". InterIaces. Vol. 16. No. 5. pp 34-52. 1986
|3| Protic D. "Simulaciia rada Aerodroma Beograd".
Zbornik radova. SinIoN. str. 75-81. Zlatibor. 1994.
R|$|
t |s|

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful