P. 1
DrieFundamenten

DrieFundamenten

|Views: 5|Likes:
Published by Salaf Hamza

More info:

Published by: Salaf Hamza on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

Geschreven door Shaychoel-Islaam
Mohammed ibn ‘Abdoel-
Wahhaab at-Temiemie

ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲا ﻪﻤﺣر×Y×


Vertaling:
Oebaydillaah Brinkman ‘ ammed Aboe h Mo
Student op Daar Al-Hadieth in Mekkah en dienaartje van de Soennah
com . SelefiePublikaties . www 1

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

In de Naam van Allaah,
de Barmhartigste de Genadevolste

Korte Autobiografie
Iemaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab ﻪﻤﺣر ﷲ

Zijn Afkomst:
Hij is Shaychoel-Islaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab bin Sulaymaan et-
Tamiemie. De vernieuwer van dat wat er van de Islaamitische karakteristieken
verdwenen was in de twaalfde eeuw na Hiedjra.

Zijn geboorte:
Hij ﻪﻤﺣر ﷲا werd geboren in een dorpje genaamd ‘Uyeenah in het jaar (1115) na de
Profetische Hiedjra, in de streek “Nadjd” (Saoedie Arabië).

Zijn opgroeien:
Hij groeide op in een huis van, kennis, geloof en eer.

Zijn reizen opzoek naar kennis:
Shaych (Mohammed) heeft veel gerezen nadat hij veel kennis had opgedaan in de
buurt van Nadjd en omstreken. Vervolgens is hij naar Al-Haramain (Mekka en
Medienah) gegaan en naar Iraq.

Zijn boeken:
De Shaych heeft vele goede profijtvolle boekwerken geschreven, dit zijn er een
aantal:
1- Oesoel ath-Thelaathah
2- Keshf ash-Shoeboehaat
3- Masaaïl al-Djahieliejah
4- Kitaab at-Tauwhied

Zijn overlijden:
De Shaych overleed in het jaar (1206) na Hiedjra, na een lang leven van plusminus
negentig jaren van da’wah, djihaad, kennis en onderwijs. Moge Allaahs
Barmhartigheid met hem zijn.

com . SelefiePublikaties . www 2

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

De drie Fundamenten

Weet, moge Allaahs Barmhartigheid met jou zijn, dat het een verplichting is voor elke
moslim om vier vraagstukken te kennen:

(De eerste:) De Kennis: Wat inhoudt: kennis over Allaah, kennis over Zijn Profeet en
kennis over het Islaamitische geloof aan de hand van de bewijsvoering hiervoor (te
kennen).

(De tweede:) (Naar deze kennis) te handelen.

(De derde:) Hiernaar uitnodigen.

(De vierde:) Geduldig zijn met de last die (deze uitnodiging jou kan) bezorgen.
De argumentatie (vanuit de Qor’aan en de Soennah voor deze vier vraagstukken) is,
deze uitspraak van de Meest Verhevene:


In de Naam van Allaah de Barmhartigste
de Genadevolste

· Bij de tijd! Voorwaar, alle mensen zijn in verbeuring (verlies ten gevolge
van schuld en zonde). Behalve degenen die geloven (in Allaah) en goede
daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar
aansporen tot geduld. · (Soerah Al-‘Asr)

(Iemaam) Ashaafi’ie ﻪﻤﺣر ﷲا ﻰﻟﺎﻌﺗ heeft gezegd:
“Als Allaah geen ander bewijs voor Zijn Schepping had neergezonden behalve dit
hoofdstuk, dan zou het voldoende voor hen zijn geweest!”

(Iemaam) Al-Boechaarie

ﻪﻤﺣر ﷲا ﻰﻟﺎﻌﺗ zei:
“Hoofdstuk: (zoek) kennis vóór dat je spreekt en handelt. Want de Meest Verhevene
Zegt:com . SelefiePublikaties . www 3

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

·Weet dat Hij la illaaha illa Allaah is (niets of niemand heeft het recht om
aanbeden te worden dan Allaah) en vraag (dan) om vergeving voor jouw
zonden…· (Mohammed: 19)

Hij begon dus eerst met (het opnoemen v.d.) kennis voor dat Hij de uitspraak en de
handeling (opnoemde).”

(Weet:) moge Allaahs Barmhartigheid met jou zijn; dat het voor elke moslim en
moslima verplicht is om deze (hierna volgende) drie kwesties te weten en naar te
handelen:
(De eerste:) Dat Allaah ons heeft geschapen en voorzien heeft van alles wat we nodig
hebben. Hij heeft ons niet zomaar aan ons lot overgelaten, maar heeft een
boodschapper naar ons toegestuurd.

Wie hem gehoorzaamt

gaat naar het Paradijs en
wie hem ongehoorzaam is gaat naar de Hel. Het bewijs hiervoor is de Uitspraak van
de Meest Verhevene:
·Voorwaar, Wij hebben een boodschapper naar jullie gezonden als getuige
over jullie, net zoals Wij naar Fir’auwn een Boodschapper zonden (Mozes
~). Maar Fir’auwn was de boodschapper ongehoorzaam, dus hebben Wij
hem met een overrompelende straf gegrepen.· (Al-Moezemil: 15-16)

(De tweede:) Allaah accepteert het niet dat men ook maar iets met Hem vereenzelvigt
in de aanbidding tot Hem. Zelfs geen engel die (tot Hem) nabij is of een profeet die
(door Hem) gezonden is! De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest
Verhevene:· En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alléén), roept dus
niets (in aanbidding) naast Allaah aan! · (Al-Djinn: 18)

(De derde:)

Het is niet toegestaan voor eenieder die in Allaahs Eenheid gelooft en
Zijn Boodschapper gehoorzaamt om vriendschap te sluiten met diegenen die Allaah
en Zijn Boodschapper tegenstreven, ook al is hij één van zijn naasten (familieleden)!
Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

· Er is geen volk te vinden dat (werkelijk) in Allaah en in de laatste Dag
gelooft en degenen die Allaah en Zijn Boodschapper tegenstreven lief heeft.
com . SelefiePublikaties . www 4

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

Zelfs wanneer deze tegenstrevenden hun vaders, of hun zonen of hun
broeders of hun stamgenoten zijn. Zij zijn degenen bij wie Allaah het geloof
(Iemaan) in hun harten verankert heeft en Hij geeft hen kracht met genade
van Hem, en Hij doet hen tuinen (het Paradijs) binnengaan waar de
rivieren onder door stromen, zij zullen daarin voor eeuwig leven. Allaah
heeft Welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem. Zij zijn
degenen die van de partij van Allaah zijn (degenen die de vijanden van de
Islaam haten). Weet: voorwaar de partij van Allaah is de overwinnaar. ·
(Al-Moedjaadellah: 22)

(Weet) moge Allaah jou leiden

naar gehoorzaamheid aan Hem: De religie van
Ibraahiem was Al-Haniefiejah,

(wat betekent:) de oprechte aanbidding van Allaah
alléén en niets anders dan alléén Hem te aanbidden.

Dit is wat Allaah alle mensen beveelt (en dit is) de reden waarvoor Hij hen geschapen
heeft. Zoals Allaah Ta’ala zegt:· En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen zodat zij Mij zouden
aanbidden. · (Ad-Dzaariyaat: 56)

De betekenis van (de zin): “Te aanbidden” is, “Mij als Enige (ware God) verklaren.”

Het grootste (en belangrijkste) wat Allaah gebiedt is de “Tauwhied.”
Tauwhied betekent; Alle aanbidding naar Allaah (alléén) te verrichten.
Het grootste (en meest essentiele) wat Allaah verbiedt is de “Shirk”

en dit is; een
ander naast Hem te aanbidden. De argumentatie hiervoor is deze Uitspraak van de
Meest Verhevene:·En aanbidt Allaah (alleen) en verricht niets van de aanbidding voor een
ander dan Hem …· (An-Nisaa: 36)

(Wanneer er dus aan je gevraagd wordt:) Wat zijn de Drie Fundamenten die voor
ieder mens verplicht zijn om te weten? Zeg dan:
• De dienaars kennis over zijn Heer.
• (De dienaars kennis over) zijn Geloof.
• (De dienaars kennis over) zijn Profeet Mohammed ·.

(Als er aan je gevraagd wordt:)

Wie is jouw Heer? Zeg dan:

"Mijn Heer is Allaah,
Degene die mij en alles wat bestaat met Zijn Gunsten hoed. Hij is Degene die ik
aanbid, ik aanbid niets anders dan Hem!
Het bewijs hiervoor

is Ta’ala’s Uitspraak:com . SelefiePublikaties . www 5

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

· Alle lof is aan de Heer der ‘Aalemien. · (Al-Fatiha: 2)

Alles (wat bestaat) behalve Allaah is de ‘Aalemien

en ik ben één

van de ‘Aalemien.

(Als er dan aan je gevraagd wordt:) Hoe heb jij jouw Heer leren kennen? Zeg dan:

“Aan de hand van Zijn Schepping en Zijn Tekenen! Zijn Schepping (zoals): de dag,
de nacht, de zon en de maan, de zeven hemelen en de (zeven) aarden en alles wat
daarop is en tussen ligt. De argumentatie hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak:
· En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag en de zon en de maan.
Kniel niet neer (in aanbidding) voor de zon en niet voor de maan, maar
kniel neer voor Allaah, Degene Die hen heeft Geschapen, als jullie
(werkelijk) alléén Hem aanbidden. · (Foessilat: 37)

En Ta’ala’s Uitspraak:

·Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes
dagen heeft Geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich over de Troon (op een
manier die bij Zijne Goddellijke Hoogheid en Majesteit past). Hij doet de
nacht de dag bedekken, die hem snel achter na gaat; en (Hij is de Schepper
van) de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn Bevel onderworpen.
Voorzeker, zijn Scheppen en Bevelen aan Hem voorbehouden. Gezegend zij
Allaah, de Heer der Werelden. · (Al-‘Araaf: 54)

Ar-Rabb (De Heer) betekent (hier): Diegene Die aanbeden wordt. Het bewijs hiervoor
is; Ta’ala’s Uitspraak:
· O Mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie heeft geschapen en
degenen vòòr jullie, opdat jullie (Allaah) zullen vrezen. Degene Die de
aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en
Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten
voortbrengt als voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten toe
aan Allaah (in aanbidding) terwijl jullie het weten. · (Al-Baqarah: 21-22)

Ibn Kethier ﻪﻤﺣر ﷲا zei (over deze ayaah): “Diegene die (werkelijk) het recht heeft om
aanbeden te worden is de Schepper van (al) deze dingen!”
com . SelefiePublikaties . www 6

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab


(De Soorten Aanbidding) die Allaah ons heeft opgedragen (om te verrichten) zoals:
Islaam, Iemaan en Ihsaan, Ad-doe`a, het hebben van angst, hopen (op de genade van
Allaah), het vertrouwen (op Allaah), verlangen (naar de Genade van Allaah), Ontzag
hebben (voor de straf van Allaah), nederig zijn (voor en omwille van Allaah), het
vrezen van (alleen Allaah), het terugkeren (naar Allaah van zonde enz), het
hulpzoeken (bij Allaah), het toevlucht zoeken (tot Allaah). Al deze aanbiddingen en
alle andere soorten van aanbidding die Allaah ons bevolen heeft om te verrichten
moeten geheel en al voor Hem zijn.

De argumentatie hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak:· En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alléén), roept dus
niets (in aanbidding) naast Allaah aan!· (Al-Djinn: 18)

Wie dus iets van zijn ‘ibaadah (aanbidding) naar een ander dan Allaah verricht is een
Kaafir (ongelovige) en Moeshrik (godenaanbidder)! Het bewijs hiervoor is Ta'ala's
Uitspraak:· En wie een andere Ilah (god) aanroept (aanbidt) naast Allaah, waarvoor
hij geen bewijs heeft: dan is zijn afrekening bij zijn Heer alleen. Voorwaar,
de kaafiroen (ongelovigen in de Eenheid van Allaah, polytheisten,
ellendigen, heidenen, godenaanbidders) zullen niet slagen. · (Al-
Môminoen: 117)

[Het bewijs] vanuit de hadieth is (deze uitspraak van de Profeet ·):

“De smeekbede (Doe’a) is het brein van de aanbidding!”

(Een ander) bewijs is; Ta’ala’s Uitspraak:· En jullie Heer zei: Roept Mij aan (i.e. aanbidt Mij en gelooft in Mijn
Eenheid [Islaamitische Monotheïsme]), Ik zal jullie (smeekbede) verhoren.
Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden (i.e. Mij
niet aanroepen en niet geloven in Mijn Eenheid) zullen vernederd de Hel
binnengaan. · (Ghafir: 60)

De argumentatie voor “het hebben van angst voor Allaah” is (Allaah) Ta’ala’s
Uitspraak:com . SelefiePublikaties . www 7

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

·…Koester daarom geen angst voor hen (de ongelovigen), maar koester
angst voor Mij (Allaah), indien jullie (ware) gelovigen zijn.· (Ali-‘Imraan:175)

De argumentatie voor “de hoop (op de genade van Allaah) is deze uitspraak van de
Meest Verhevene:·Laat daarom degene die hoopt op de ontmoeting met zijn Heer goede
daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niets met
Hem vereenzelvigen (grote afgoderij en/of showen).· (Al-Kahf: 110)

De argumentatie voor “het vertrouwen op Allaah is”, Allaah Ta’ala’s Uitspraak:· En stelt jullie vertrouwen op Allaah, indien jullie gelovigen zijn. · (Al-
Maidah: 23)

En Allaah Ta’ala zegt:· Wie op Allaah vertrouwt, is Hij voldoende (voor). · (At-Talaaq: 3)

De argumentatie voor het verlangen (naar de Genade van Allaah) het ontzag (voor de
Bestraffing van Allaah), de nederigheid (voor alléén Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:
· Voorwaar, zij haasten zich in wedijvering voor het verrichten van vrome
daden en zij smeekten Ons, verlangend (naar Onze Genade) en vol ontzag
(voor Onze Bestraffing). En zij waren nederig tegenover Ons. · (Al-Anbijaa:
90)

De argumentatie voor “het vrezen (van Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:· Vrees daarom niet hen, maar vrees Mij.· (Al-Baqarah: 150)

De argumentatie voor “het terugkeren (naar Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:
com . SelefiePublikaties . www 8

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

· En keer terug tot jullie Heer (met jullie harten), en geef jullie aan Hem
over (met jullie ledematen –as-S’adie). · (Az-Zoemar: 54)

De argumentatie voor “het hulp vragen (aan Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:· U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. · (Al-Faatiha: 5)

In een hadieth (zegt de Profeet ·):

“Als je hulp zoekt zoek dan hulp bij Allaah!”
(Overgeleverd door At-Tirmidhie)

De argumentatie voor “het (verplicht) bescherming zoeken (bij Allaah)” is Ta’ala’s
Uitspraak:
· Zeg: ik zoek bescherming bij de Heer der Dageraad. · (Al-Falaq: 1)

En:· Zeg: ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. · (An-Naas: 1)

De argumentatie voor “ het hulp zoeken (bij Allaah in nood)” is Ta’ala’s Uitspraak:
· Toen jullie jullie Heer om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde…· (Al-
Anfaal: 9)

De argumentatie voor “het (verplicht) slachten (voor Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:· Zeg: “Voorwaar mijn salaah (gebed), mijn offer, mijn leven en mijn
sterven zijn opgedragen aan Allaah, Heer der ‘Aalemien (mensheid, djinn
en alles wat bestaat). ·
(Al-An’aam: 162)

De argumentatie hiervoor vanuit de Soennah is: (de uitspraak van de Profeet ·:)

“Allaah vervloekt diegene die in naam van een ander dan Hem slacht.”
(Overgeleverd door Moslim)

com . SelefiePublikaties . www 9

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

De argumentatie voor “het vervullen van de gelofte” is Ta’ala’s Uitspraak:· Zij komen hun geloften na. En zij vrezen een Dag waarop het kwaad wijd
verspreidt is. · (Al-Insaan: 7)

com . SelefiePublikaties . www 10

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

Het Tweede Fundament

Kennis hebben over het Islaamitische geloof, en de bewijsvoering hiervoor (kennen)!
Deze kennis is; de totale overgave aan de Eenheid van Allaah, door Hem
onherroepelijk te gehoorzamen en (jezelf) te ontdoen van (alle manifestaties van)
Shirk. Dit fundament bestaat uit drie catagorieën: “Islaam”, Iemaan”, “Ihsaan.” Elke
catagorie is gebouwd op zuilen.

(1) De Islaam bevat vijf zuilen:

- De getuigenis; dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden
behalve Allaah, en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is.
(Shahaadah)
- Het onderhouden van het gebed (Salaah)
- Het geven van de verplichte aalmoezen (Zakaat)
- Het vasten in de maand Ramadaan (Sawm)
- De bedevaart naar Allaahs huis Al-Haraam (Hadj)

De argumentatie voor de Shahaadah is, Ta’ala’s Uitspraak:· Allaah getuigt dat er geen god is dan Hij, en (ook) de Engelen en de
Bezitters van kennis (getuigen voor Zijn Eenheid), standvastig in
gerechtigheid. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan
Hij, de Almachtige, de Alwijze. · (Ali ‘Imraan: 18)

De betekenis van: “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve
Allaah” is:
“Niets of niemand” is een ontkenning (van goddelijkheid) van al datgene wat naast
Allaah aanbeden wordt.
“Behalve Allaah” is een bevestiging dat de aanbidding alléén voor Allaah is
toegestaan, zonder in de aanbidding tot Hem enige deelgenoten aan Hem toe te
schrijven. Niets of niemand van Zijn Schepping is dus een handlanger van Hem!

De verduidelijking van dit alles ligt in de hiervolgende uitspraak van de Meest
Verhevene:
· En toen Ibraahiem tot zijn vader en zijn volk (de godenaanbidders) zei:
Voorwaar, ik (haat) wil niets uitstaande hebben met hetgeen wat jullie
aanbidden. Behalve met Degene Die mij geschapen heeft. Voorwaar, Hij zal
mij leiden. · (Az-Zoechroef: 26-27)

En (in Allaah) Ta’ala’s Uitspraak:

com . SelefiePublikaties . www 11

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab
· Zeg: O mensen van het Boek (Joden en Christenen) laten we tot een
overeenstemming tussen ons en jullie komen (en dat is), dat wij niemand
dan (alléén) Allaah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen
(Shirk), en dat géén van ons elkaar als heren (Goden) naast Allaah plaatst.
Als zij zich dan afwenden, zeg dan: “Getuig dat wij moslims
(overgevenden) zijn. · (Ali ‘Imraan: 64)

De argumentatie voor de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is,
is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:· Voorzeker, er is een boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen
midden. Het doet hem pijn om jullie te zien lijden (in deze wereld en in het
Hiernamaals), vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij
liefdevol en barmhartig. · (At-Tauwbah: 128)


De bedoeling van de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, is:
“Dat (je) Zijn bevelen gehoorzaamt en in al Zijn informatie en toelichting gelooft, en
zorgt dat (je) al wat Hij ons heeft verboden of voor heeft gewaarschuwd vermijdt, en
dat je Allaah alléén op die manier aanbidt zoals Hij dat heeft vastgesteld!
De argumentatie voor “de Salaah en de Zakaat en de uitleg van de Tauwhied” is de
volgende uitspraak van Meest Verhevene:· Er werd hen niets anders bevolen dan oprecht naar Allaah de aanbidding
te verrichten, als Hoenafaa (van alle godsdiensten afkerend naar de Islaam)
En (zij werden ook bevolen) de Salaah te onderhouden en de Zakaat te
betalen en dat (de Tauwhied) is de rechte godsdienst. · (Al-Bayyinnah: 5)

De argumentatie voor “het vasten” is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:· O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht
was voor degenen vóór jullie opdat jullie (d.m.v. het vasten Allaah) zullen
vrezen. · (Al-Baqarah: 183)

De argumentatie voor “de Hadj” is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:

com . SelefiePublikaties . www 12

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab·...En Allaah heeft voor de mensen de bedevaart (Hadj) verplicht gesteld
(voor diegenen) die instaat zijn (i.e. over de middelen en vervoer
beschikken) daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is. Voorwaar,
Allaah heeft geen behoefte aan de ‘Aalemien (mensen, djinn en alles wat
bestaat). · (Ali ‘Imraan: 97)

De Tweede Catagorie (2) Al-Iemaan (het geloof): Dit heeft meer dan zeventig
vertakkingen. De meest waardevolle vertakking is de uitspraak (van): La illaha illa
Allaah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah), het
minst waardevolle hiervan is het verwijderen van een (hinderend) obstakel van de weg
en beschaamdheid is ook een vertakking van Iemaan. (Overgeleverd door moslim)

Iemaan heeft zes zuilen:
- Het geloof in Allaah.
- Zijn Engelen.
- Zijn Boeken.
- Zijn Boodschappers.
- De laatste Dag.
- De Voorbestemming het goede en het slechte ervan. (Al-Qadr)

De argumentatie voor “deze zes pilaren” is deze uitspraak van de Meest Verhevene:
· Het is geen Birr (i.e. een alles omvattend woord voor al het goede) dat
jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar al-Birr is
wie gelooft in Allaah en het Hiernamaals en de Engelen en de
(neergezonden) Boeken en (al) de Profeten…· (Al-Baqarah: 177)

De Argumentatie voor “de Voorbestemming” is deze Uitspraak van de Meest
Verhevene:
· Voorwaar, Wij hebben alle zaken (die Wij Geschapen hebben) volgens
een bepaalde maatgeving (Qadr) geschapen.· (Al-Qamar: 49)com . SelefiePublikaties . www 13

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

De Derde Catagorie (3) Al-Ihsaan:

Bestaat uit maar één zuil. Het houdt in dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet en als je
Hem niet ziet, besef dan dat hij jou wel ziet (overgeleverd door Moslim). De
argumentatie hiervoor is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:· Voorwaar, Allaah is met (met Zijn Hulp, Bijstand etc.) degenen die
(Hem) vrezen, en met degene die liefdadig zijn. · (An-Nahl: 128)

En (ook) deze Uitspraak van de Verhevene:· En vertrouw op de Almachtige, de Genadevolste. Degene Die jou ziet als
jij staat (te bidden). En jouw bewegingen (ziet) onder de knielenden.
Voorwaar, Hij is de Alhorende de Alwetende. · (Ash-
Shoe’araâ: 217-220)

En de Verhevene zegt:· En jij bevindt je niet in een omstandigheid, en niets dragen jullie voor van
de Qor’aan, noch verrichten jullie een handeling, of Wij zijn over jullie
getuigen wanneer jullie daaraan toegewijdt zijn. · (Joenoes: 61).

De argumentatie vanuit de Soennah is de zobekende hadieth; “Djiebriel” Waarin
‘Omar · heeft gezegd:

“Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allaah · zaten, verscheen er een man
voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was
dat hij een lange reis afgelegd had. Niemand van ons kende hem. Hij ging voor de
Profeet · zitten, met zijn knieën tegen (die) van de Profeet en met zijn handen op zijn
dijen en vroeg: ‘O, Mohammed, vertel me wat de Islaam is’.

De Profeet · antwoordde: ‘ De Islaam houdt in dat je getuigt, dat niets of niemand het
recht heeft om aanbeden te worden dan Allaah en dat Mohammed de boodschapper
van Allaah is, dat je het gebed verricht, de zakaat betaalt, tijdens de maand Ramadaan
vast en de bedevaart naar het Huis verricht, als je daartoe in staat bent’. Waarop hij
zei: ‘ U heeft juist gesproken’. Wij waren erg verbaasd dat hij hem eerst iets had
gevraagd en daarna het antwoord bevestigde.

Daarna vroeg hij: ‘ Vertel mij wat Iemaan is’. Hij antwoordde: ‘ Het houdt in dat je
gelooft in Allaah, in Zijn Engelen, in Zijn boeken, in Zijn Profeten en in de Laatste
com . SelefiePublikaties . www 14

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is’. ‘U heeft juist
gesproken’ zei hij en daarna, vroeg hij: ‘Vertel mij wat de Ihsaan is’. Hij antwoordde:
’Het houdt in dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, beseft dat
Hij jou wel ziet’.
Toen vroeg hij: ‘Vertel me over het (laatste) Uur. Hij antwoordde: ‘ Daarover weet de
ondervraagde niet meer dan de vrager’.

Vervolgens vroeg hij: ‘Vertel me dan over de tekenen ervan’. Hij antwoordde: ‘Dat de
slavin haar meester zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, straat arme en
behoeftige schaapherders met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge huizen’.

Hierna ging hij (de vreemdeling) weg en ik bleef daar enige tijd zitten, totdat hij (de
Profeet ·) me vroeg: ‘ O, ‘Omar, weet jij wie die vragensteller was?’

Ik antwoordde: ‘Allaah en Zijn Boodschapper weten het ‘t beste’. De Profeet · zei:
Het was Djiebriel’, ‘Hij kwam om jullie de zaken van jullie godsdienst te
onderwijzen’.’ (Overgeleverd door Moslim)

com . SelefiePublikaties . www 15

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

Het Derde Fundament
Kennis hebben over jullie Profeet Mohammed ·.

Hij is Mohammed ibn (de zoon van) ‘Abdoellaah ibn Haashim en Haashim is van de
Arabische stam Qoraysh en de Arabieren zijn nakomelingen van Ismaa`iel ibn
Ibraahiem de vriend (van Allaah) moge Allaahs beste Zegen en Vrede op Hem en onze
Profeet zijn.

Hij heeft drie en zestig jaar lang geleefd, veertig jaar vóór zijn zending en
drieëntwintig jaar als Profeet en Boodschapper. Hij werd boodschapper met het woord
“Lees” (Toen de eerste verzen van Hoofdstuk Iqraa aan hem werden geopenbaard). En
hij werd Profeet nadat de eerste verzen van Hoofdstuk Al-Moeddaththir aan hem
werden geopenbaard. Zijn woonplaats was Mekkah (Saoedie-Arabië). Hij werd
gestuurd door Allaah om (de mensen) uit te nodigen naar At-Tauwhied (De
Aanbidding van alléén Allaah) en hen te waarschuwen tegen Ash-Shirk (de
vereenzelviging van afgoden met Allaah).

De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:
· O jij ommantelde. Sta op en waarschuw (door spraak en handeling). En
prijs de Grootheid van jouw Heer (met Tauwhied). En reinig je kleding
(letterlijk: van onreinheden of denkbeeldig; reinig al jouw daden van elke
valsheid –As-S’adie). En vermijd de zondigheid. En geef niet om meer te
ontvangen. En wees geduldig omwille van jouw Heer. · (Al-Moeddaththir: 1-7)

De betekenis van: ·Sta op en waarschuw· is; waarschuw tegen de Shirk en nodig uit
naar de Eénheid van Allaah. En: ·Prijs de Grootheid van jouw Heer· betekent; prijs
Hem met Tauwhied. En: ·Reinig je kleding· betekent; zuiver je handelingen van (alle
manifestaties van) Shirk. En: ·Vermijd de zondigheid· betekent; de zondigheid is de
afgoden en hen vermijden wordt bereikt door hen en diegene die hen aanbidden te
ontwijken en niets te maken (willen) hebben met deze afgodendienaren en hun
afgoden.

Zo heeft de Profeet · tien jaar uitgenodigd naar de Tauwhied. Daarna onderging hij
een Hemelsreis en kreeg daar de opdracht om de vijf verplichte gebeden (dagelijks) uit
te voeren. Nadat hij drie jaar in Mekkah gebeden had kreeg hij opdracht om te
emigreren naar Al-Medienah.

De Hiedjra (Emigratie omwille van Allaah) is het uitwijken vanuit een plaats waar
afgoderij (en ongeloof) wordt gepraktiseerd, naar een plaats waar Islaam (en
Tauwhied) wordt gepraktiseerd.

De Hiedjra maken van (elk) land waar afgoderij wordt gepraktiseerd naar (de landen)
waar Islaam wordt gepraktiseerd is een vaststaande verplichting tot en met Het Laatste
Uur voor alle moslims.
com . SelefiePublikaties . www 16

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab


De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

· Voorwaar, (tegen) degenen waarvan de zielen door de Engelen worden
meegenomen, en die onrechtvaardig waren (tegenover hunzelf), zeggen zij:
“In wat voor toestand waren jullie (toen jullie stierven)?” Zij zullen zeggen:
“Wij waren de onderdrukten (zwakken) op de aarde (wij hadden niet de
mogelijkheid tot emigratie).” Zij (de Engelen) zeggen: “Was de aarde van
Allaah niet uitgestrekt genoeg om daarop te emigreren?” (van elk land van
de ongelovigen naar de Islaamitische landen) Zij zijn degenen wiens
verblijfplaats de Hel is en dat is de slechtste bestemming! Behalve de
(werkelijk) onderdrukten (en zwakken) van mannen, vrouwen en kinderen
die niet tot macht in staat zijn, en die geen weg (tot emigratie) kunnen
vinden. Zij zijn het van wie Allaah (de fouten) zal uitwissen. En Allaah is
Vergevend, Vergevensgezind. · (An-Nisaa: 97-99.)

En deze uitspraak van de Meest Verhevene:· O Mijn gelovige dienaren: voorwaar, Mijn aarde is wijd (om daarop te
emigreren naar een plek waarin Allaah vrij aanbeden kan worden),
aanbidt daarom slechts Mij. · (Al-‘Ankaboet: 56.)

Iemaam al-Baghawie ﻪﻤﺣر ﷲا zei over dit vers: ‘de oorzaak voor de nederdaling van dit
Vers is; de achterblijving van een aantal moslims in Mekkah die niet konden
emigreren. Toch werden zij door Allaah als gelovigen aangesproken.’

De argumentatie voor de Hiedjra vanuit de Soennah is deze uitspraak van (de Profeet)
·:

“De Hiedjra vervalt niet zolang de Tauwbah (vergiffenis) niet vervalt, en
de Tauwbah vervalt niet totdat de zon uit het westen opkomt.”
(Overgeleverd door Aboe Dawoed, Ahmed en ed-Daareqodnie.)

Nadat de Profeet · gevestigd was in Al-Medienah, werd hij bevolen om de rest van de
Islaamitische wetten, zoals: de Zakaat, het Vasten, de Hadj, de Adzaan (oproep tot het
gebed), de Djihaad, het goede gebieden en het slechte verbieden en andere
com . SelefiePublikaties . www 17

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

Islaamitische zaken (uit te voeren). (Al deze zaken) heeft hij tien jaar lang in de
praktijk toegepast.
Na zijn overlijden bleef zijn religie levend.

Dit is Zijn religie: Er is niets goeds (te bedenken) of hij heeft de gemeenschap
hierover ingelicht. Er is ook niets slechts (te bedenken) of hij heeft de gemeenschap
daartegen gewaarschuwd.

Het goede (waarover hij ons heeft ingelicht) is at-Tauwhied en alles waar Allaah van
Houdt en Welbehagen mee heeft. Het slechte (voor wat hij ons gewaarschuwd heeft) is
ash-Shirk en alles wat Allaah Haat en niet tevreden mee gesteld wordt. Het is verplicht
voor alle mensen en djinn om hem te gehoorzamen want, hij is door Allaah naar “alle
mensen” (en djinn) gestuurd.

De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:· Zeg: “O mensen (Arabieren en niet-Arabieren), voorwaar ik ben de
Boodschapper van Allaah voor jullie allen…· (Al-‘Araaf: 158.)

Allaah heeft met Hem (de Profeet ·) de godsdienst vervolmaakt. De argumentatie
hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:· …Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik
Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als
godsdienst gekozen...· (Al-Maaidah: 3.)

Het bewijs dat Hij (Mohammed) · overleden is is deze uitspraak van de Meest
Verhevene:· Voorwaar, jij zult sterven en voorwaar, zij zullen sterven (elk mens zal
sterven). Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding bij jullie Heer met
elkaar redetwisten (over de geschillen die zich in de wereld voor hebben
gedaan). · (Az-Zoemar: 30-31.)

De mensen zullen na hun dood weer worden opgewekt. Het bewijs daarvoor is deze
uitspraak van de Meest Verhevene:com . SelefiePublikaties . www 18

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab· Uit haar (de aarde) hebben Wij jullie geschapen en daarin zullen Wij
jullie terug doen keren (het graf) en daaruit zullen Wij jullie een andere
keer opwekken (de Dag der Opstanding). · (Taha:55)

En ook deze Uitspraak van de Meest Verhevene:· En Allaah heeft jullie als schepselen voortgebracht uit de aarde (de
schepping van Adam). Daarna keert Hij jullie in haar terug (na het
sterven) en brengt Hij jullie weer tevoorschijn (tijdens de Opstanding). ·
(Noeh: 17-18.)

Na de Wederopstanding zullen (de mensen) afgerekend en beloont worden voor hun
daden. Het bewijs daarvoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:· En aan Allaah behoort wat er in de hemelen en op de aarde is; opdat Hij
degenen die kwaad verrichten zal vergeleden voor wat zij deden en opdat
Hij degenen die goed deden zal belonen met het Beste (in deze wereld en
met het Paradijs in het Hiernamaals). · (An-Nadjm: 31.)

Wie niet in de Wederopstanding gelooft is een ongelovige. Het bewijs hiervoor is deze
uitspraak van de Meest Verhevene:
· De ongelovigen zijn in de veronderstelling dat zij niet opgewekt zullen
worden. Zeg: “Inderdaad! Bij mijn Heer! Jullie zullen zeker tot
Opstanding gebracht worden en vervolgens zullen jullie op de hoogte
gebracht worden van wat jullie bedreven hebben (in de wereld). En dat is
voor Allaah gemakkelijk.· (At-Taghaaboen: 7.)

Allaah heeft alle Boodschappers gestuurd als brengers van verheugende tijdingen en
als waarschuwers tegen slechte tijdingen. Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van de
Meest Verhevene:· Boodschappers (zijn gestuurd) als brengers van verheugende tijdingen
(voor de gehoorzamen) en als waarschuwers tegen slechte tijdingen (voor
de ongehoorzamen) opdat de mens geen reden tot verontschuldiging
com . SelefiePublikaties . www 19

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

tegenover Allaah zal hebben na (de zending van) de Boodschappers…· (An-
Nisaa: 165.)

De eerste van de Profeten was Noeh (Noach), en de laatste en Zegel der Profeten was
Mohammed ·. Het bewijs dat de eerste van (de reeks) profeten Noach was, is deze
uitspraak van de Meest Verhevene:· Voorwaar, Wij hebben aan jou (Mohammed) geopenbaard zoals Wij aan
Noeh en de Profeten na hem openbaarden...· (An-Nisaa: 163.)

Alle boodschappers van Noach tot Mohammed zijn door Allaah naar hun volk
gestuurd om hen te gebieden dat zij niemand anders dan alléén Allaah aanbidden, en
om hen te verbieden de “Taghoet” (de Satan, afgoden enz.) te aanbidden. Het bewijs
hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:· En voorzeker, Wij hebben aan iedere oemmah (gemeenschap, natie) een
boodschapper gezonden (die zij:) aanbidt Allaah en houdt afstand van de
Taghoet.· (An-Nahl: 36.)

Geloof in Allaah en het niet geloven (aanbidden) in de taghoet heeft Allaah verplicht
voor alle dienaren.

Ibnoel-Qayyim ﻪﻤﺣر ﷲا zegt (over de taghoet): “At-Taghoet is alles waar een dienaar zijn
grenzen mee overschrijdt, van aanbedene, gevolgde (leider) of gehoorzaamde.”

Er zijn veel (soorten) Taghoets, maar de hoofd Taghoets zijn er vijf:
- - Iblies (Satan) moge Allaahs Vloek op hem rusten!
- - Degene die het goed vind dat hij aanbeden wordt.
- - Degene die de mensen uitnodigt naar de aanbidding van zichzelf.
- - Degene die doet alsof hij kennis heeft van het onwaarneembare (Al-Ghaib).
- - Degene die niet met de wetten van Allaah regeert.

De argumentatie (voor het verplicht koefr maken in de Taghoet) is deze uitspraak van
de Meest Verhevene:

· Er is geen dwang in de godsdienst (niemand mag gedwongen worden om
de Islaam te aanvaarden). Het geloof (Iemaan) is duidelijk onderscheiden
van ongeloof (Koefr), en hij die de Taghoet (magiër, Satan, afgod, elke
kopstuk van de dwaling) verwerpt en in Allaah gelooft, heeft zeker het
com . SelefiePublikaties . www 20

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

stevige knoop vastgegrepen, die niet ontbonden kan worden. En Allaah is
Alhorende, Alwetende.· (Al-Baqarah: 256.)

Dit is de betekenis van; La illaha illa Allaah (i.e. niets of niemand heeft het recht om
aanbeden te worden behalve Allaah).

In een hadieth (zegt de Profeet ·):

“De hoofdzaak is de Islaam, zijn pilaren zijn de salaah en het toppunt is
de strijd op de weg van Allaah.”

Allaah is de beste der Kenners! (Het einde van de drie fundamenten).com . SelefiePublikaties . www 21

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab

In de Naam van Allaah, de Barmhartigste de Genadevolste

Korte Autobiografie Iemaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab ‫رﺣﻤﻪ ﷲ‬
Zijn Afkomst: Hij is Shaychoel-Islaam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab bin Sulaymaan etTamiemie. De vernieuwer van dat wat er van de Islaamitische karakteristieken verdwenen was in de twaalfde eeuw na Hiedjra. Zijn geboorte: Hij ‫ رﺣﻤ ﻪ اﷲ‬werd geboren in een dorpje genaamd ‘Uyeenah in het jaar (1115) na de Profetische Hiedjra, in de streek “Nadjd” (Saoedie Arabië). Zijn opgroeien: Hij groeide op in een huis van, kennis, geloof en eer. Zijn reizen opzoek naar kennis: Shaych (Mohammed) heeft veel gerezen nadat hij veel kennis had opgedaan in de buurt van Nadjd en omstreken. Vervolgens is hij naar Al-Haramain (Mekka en Medienah) gegaan en naar Iraq. Zijn boeken: De Shaych heeft vele goede profijtvolle boekwerken geschreven, dit zijn er een aantal: 1- Oesoel ath-Thelaathah 2- Keshf ash-Shoeboehaat 3- Masaaïl al-Djahieliejah 4- Kitaab at-Tauwhied Zijn overlijden: De Shaych overleed in het jaar (1206) na Hiedjra, na een lang leven van plusminus negentig jaren van da’wah, djihaad, kennis en onderwijs. Moge Allaahs Barmhartigheid met hem zijn.

www.SelefiePublikaties.com

2

Want de Meest Verhevene Zegt: ‫ﻓﹶﺎﻋﻠﻢ ﹶﺃﱠﻧ ُ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟﻪ ِﺇﱠﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ِﻟﺬﹶﻧﺒﻚ‬ َ ِ ْ ِ ْ َْ ُ ‫ْ ﹶ ْ ﻪ َ ﻟ ﱠ‬ www.  (Soerah Al-‘Asr) (Iemaam) Ashaafi’ie ‫ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬heeft gezegd: “Als Allaah geen ander bewijs voor Zijn Schepping had neergezonden behalve dit hoofdstuk. dat het een verplichting is voor elke moslim om vier vraagstukken te kennen: (De eerste:) De Kennis: Wat inhoudt: kennis over Allaah. moge Allaahs Barmhartigheid met jou zijn. deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ِﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣْﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣِﻴﻢ‬ ِ ‫ِْ ِ ﱠ ِ ﱠ‬ ‫ﻭَﺍﹾﻟﻌﺼﺮ ِﺇﻥ ﺍﹾﻟﺈِﻧﺴَﺎﻥ ﹶﻟﻔِﻲ ُﺴﺮ ِﺇﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺁﻣُﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﺎِﻟﺤَﺎﺕ ﻭَﺗﻮَﺍﺻﻮْﺍ ﺑِﺎﹾﻟﺤﻖ‬ ‫َﱢ‬ َ َ ِ ‫َ َﻨ َ َ ِ ﺼ‬ ‫ﹶ ﺧ ٍْ ﻟ‬ ‫َ ِْ ﱠ‬ ‫ﻭَﺗﻮَﺍﺻﻮْﺍ ﺑِﺎﻟﺼﺒﺮ‬ ِ ْ‫ﱠ‬ َ َ In de Naam van Allaah de Barmhartigste de Genadevolste  Bij de tijd! Voorwaar. dan zou het voldoende voor hen zijn geweest!” (Iemaam) Al-Boechaarie ‫ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬zei: “Hoofdstuk: (zoek) kennis vóór dat je spreekt en handelt. kennis over Zijn Profeet en kennis over het Islaamitische geloof aan de hand van de bewijsvoering hiervoor (te kennen).SelefiePublikaties. (De tweede:) (Naar deze kennis) te handelen.com 3 . (De vierde:) Geduldig zijn met de last die (deze uitnodiging jou kan) bezorgen. De argumentatie (vanuit de Qor’aan en de Soennah voor deze vier vraagstukken) is. Behalve degenen die geloven (in Allaah) en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld. alle mensen zijn in verbeuring (verlies ten gevolge van schuld en zonde).De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab Bismillaahir Rahmaanir Rahiem De drie Fundamenten Weet. (De derde:) Hiernaar uitnodigen.

d. dat het voor elke moslim en moslima verplicht is om deze (hierna volgende) drie kwesties te weten en naar te handelen: (De eerste:) Dat Allaah ons heeft geschapen en voorzien heeft van alles wat we nodig hebben. Zelfs geen engel die (tot Hem) nabij is of een profeet die (door Hem) gezonden is! De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻭﹶﺃﻥ ﺍﹾﻟﻤﺴَﺎﺟﺪ ِﻟﻠﻪ ﻓﻠﹶﺎ َﺗﺪ ُﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺃﺣﺪًﺍ‬ َ ِ ‫َ ﱠ َ ِ َ ﱠ ِ ﹶ ْﻋ َ َ ﱠ‬  En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alléén). Maar Fir’auwn was de boodschapper ongehoorzaam. dus hebben Wij hem met een overrompelende straf gegrepen. roept dus niets (in aanbidding) naast Allaah aan!  (Al-Djinn: 18) (De derde:) Het is niet toegestaan voor eenieder die in Allaahs Eenheid gelooft en Zijn Boodschapper gehoorzaamt om vriendschap te sluiten met diegenen die Allaah en Zijn Boodschapper tegenstreven.) kennis voor dat Hij de uitspraak en de handeling (opnoemde).De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab Weet dat Hij la illaaha illa Allaah is (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allaah) en vraag (dan) om vergeving voor jouw zonden… (Mohammed: 19) Hij begon dus eerst met (het opnoemen v. Hij heeft ons niet zomaar aan ons lot overgelaten. (Al-Moezemil: 15-16) (De tweede:) Allaah accepteert het niet dat men ook maar iets met Hem vereenzelvigt in de aanbidding tot Hem. Het bewijs hiervoor is de Uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ِﺇﱠﺎ ﹶﺃﺭﺳﻠﻨَﺎ ِﺇﹶﻟﻴﻜﻢ ﺭ ُﻮﻟﹰﺎ ﺷَﺎﻫﺪًﺍ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﻤَﺎ ﹶﺃﺭﺳﻠﻨَﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺭ ُﻮﻟﹰﺎ ﻓﻌﺼَﻰ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺍﻟﺮ ُﻮﻝ ﻓﺄﺧﺬﻧَﺎﻩ ﹶﺃﺧﺬﹰﺍ ﻭﺑِﻴﻠﹰﺎ‬ َ ْ ُ ‫ِ ْ َ ْ ﹶ َﺳ ﹶ َ ِ ْ َ ْ ﹸ ﱠﺳ ﹶ ﹶﹶ َ ﹾ‬ ‫ِ َﹶْ ﹸ ْ ﹶ ْ َ ﹾ‬ ‫ﻧ ْ َ ﹾ ْ ﹸ ْ َﺳ‬ Voorwaar. www.SelefiePublikaties. ook al is hij één van zijn naasten (familieleden)! Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻟﹶﺎ َﺗﺠ ُ ﻗﻮﻣًﺎ ُﻳﺆﻣُﻮﻥ ﺑِﺎﻟﻠﻪ ﻭَﺍﹾﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮ ُ َﺍ ﱡﻭﻥ ﻣﻦ ﺣَﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭ ُﻮﹶﻟ ُ ﻭﹶﻟﻮ ﻛﹶﺎُﻮﺍ ﺁﺑَﺎﺀﻫﻢ ﹶﺃﻭ ﹶﺃْﺑﻨَﺎﺀﻫﻢ ﹶﺃﻭ ِﺇﺧﻮَﺍَﻧﻬﻢ‬ ُْ ْ ْ ُْ ْ ُْ ‫ِﺪ ﹶ ْ ْ ِﻨ ﹶ ﱠ ِ َ ْ ِ ِ ِ ﻳﻮ ﺩ ﹶ َ ْ ﱠ ﱠ َ َ َﺳ ﻪ َ ْ ﻧ‬ ‫ﹶﺃﻭ ﻋﺸﲑَﺗﻬُﻢ ﺃﹸﻭﹶﻟﺌﻚ ﻛﺘﺐ ﻓِﻲ ﻗ ﹸﻮِﺑﻬ ُ ﺍﹾﻟﺈﳝَﺎﻥ ﻭﹶﺃﱠﻳﺪ ُﻢ ِﺑ ُﻭﺡ ﻣﻨﻪ ﻭُﺪﺧ ﹸ ُﻢ ﺟﱠﺎﺕ َﺗﺠﺮِﻱ ﻣِﻦ َﺗﺤﺘﻬَﺎ ﺍﹾﻟﺄْﻧﻬَﺎﺭ ﺧَﺎِﻟﺪِﻳﻦ‬ َ ُ ‫ِْ ﹶ‬ ْ ٍ ‫ْ َ ِ َ ْ ْ ِ َ ﹶَ َ ﹸﻠ ِﻢ ِ ﹶ َ َﻫ ﺮ ٍ ﱢ ْ ُ َﻳ ْ ِﻠﻬ ْ َﻨ‬ ‫ﻓِﻴﻬَﺎ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺭ ُﻮﺍ ﻋﻨ ُ ﺃﹸﻭﹶﻟﺌﻚ ﺣﺰ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺃﻟﹶﺎ ِﺇﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﺍﹾﻟﻤﻔﻠ ُﻮﻥ‬ ‫َ ِ َ ﱠ ُ َ ْ ُ ْ َ َﺿ َ ْﻪ ْ ِ َ ِ ْﺏ ﱠ ِ ﱠ ِ ْ َ ﱠ ِ ُ ُ ُ ﹾ ِﺤ ﹶ‬  Er is geen volk te vinden dat (werkelijk) in Allaah en in de laatste Dag gelooft en degenen die Allaah en Zijn Boodschapper tegenstreven lief heeft. Wie hem gehoorzaamt gaat naar het Paradijs en wie hem ongehoorzaam is gaat naar de Hel. maar heeft een boodschapper naar ons toegestuurd.” (Weet:) moge Allaahs Barmhartigheid met jou zijn. Wij hebben een boodschapper naar jullie gezonden als getuige over jullie. net zoals Wij naar Fir’auwn een Boodschapper zonden (Mozes ).com 4 .

Het grootste (en meest essentiele) wat Allaah verbiedt is de “Shirk” en dit is. Degene die mij en alles wat bestaat met Zijn Gunsten hoed. • (De dienaars kennis over) zijn Geloof.com 5 . en Hij doet hen tuinen (het Paradijs) binnengaan waar de rivieren onder door stromen. een ander naast Hem te aanbidden. Allaah heeft Welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem. “Mij als Enige (ware God) verklaren.  (Al-Moedjaadellah: 22) (Weet) moge Allaah jou leiden naar gehoorzaamheid aan Hem: De religie van Ibraahiem was Al-Haniefiejah.  (Ad-Dzaariyaat: 56) De betekenis van (de zin): “Te aanbidden” is. De argumentatie hiervoor is deze Uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻭَﺍﻋﺒ ُﻭﹾﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ُﺗﺸﺮ ﹸﻮﹾﺍ ِﺑﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ‬ ْ َ ِ ‫ُْﺪ ﹼ َ َ ﹶ ْ ِﻛ‬ En aanbidt Allaah (alleen) en verricht niets van de aanbidding voor een ander dan Hem … (An-Nisaa: 36) (Wanneer er dus aan je gevraagd wordt:) Wat zijn de Drie Fundamenten die voor ieder mens verplicht zijn om te weten? Zeg dan: • De dienaars kennis over zijn Heer.” Tauwhied betekent. Alle aanbidding naar Allaah (alléén) te verrichten.” Het grootste (en belangrijkste) wat Allaah gebiedt is de “Tauwhied. zij zullen daarin voor eeuwig leven. Zij zijn degenen die van de partij van Allaah zijn (degenen die de vijanden van de Islaam haten). ik aanbid niets anders dan Hem! Het bewijs hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak: ‫ﺍﹾﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟﻤﲔ‬ َ ِ ‫َ ْ ُ ﹼِ َ ﱢ‬ www. Hij is Degene die ik aanbid. Weet: voorwaar de partij van Allaah is de overwinnaar. Zoals Allaah Ta’ala zegt: ‫ﻭﻣَﺎ ﺧﻠﻘ ُ ﺍﹾﻟﺠﻦ ﻭَﺍﹾﻟﺈِﻧﺲ ِﺇﱠﺎ ِﻟﻴﻌﺒ ُﻭﻥ‬ ِ ‫َ ﻟ َ ْ ُﺪ‬ ‫َ َ ﹶ ﹾﺖ ِ ﱠ‬  En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen zodat zij Mij zouden aanbidden. Zij zijn degenen bij wie Allaah het geloof (Iemaan) in hun harten verankert heeft en Hij geeft hen kracht met genade van Hem. (Als er aan je gevraagd wordt:) Wie is jouw Heer? Zeg dan: "Mijn Heer is Allaah. of hun zonen of hun broeders of hun stamgenoten zijn. • (De dienaars kennis over) zijn Profeet Mohammed . Dit is wat Allaah alle mensen beveelt (en dit is) de reden waarvoor Hij hen geschapen heeft. (wat betekent:) de oprechte aanbidding van Allaah alléén en niets anders dan alléén Hem te aanbidden.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab Zelfs wanneer deze tegenstrevenden hun vaders.SelefiePublikaties.

opdat jullie (Allaah) zullen vrezen.com 6 .  (Al-Fatiha: 2) Alles (wat bestaat) behalve Allaah is de ‘Aalemien en ik ben één van de ‘Aalemien. Ken daarom geen deelgenoten toe aan Allaah (in aanbidding) terwijl jullie het weten. De argumentatie hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak: ‫ﻭﻣﻦ ﺁَﻳﺎِﺗﻪ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭَﺍﻟﻨﻬَﺎﺭ ﻭَﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭَﺍﹾﻟﻘﻤ ُ ﻟﹶﺎ َﺗﺴ ُ ُﻭﺍ ﻟِﻠﺸﻤﺲ ﻭﻟﹶﺎ ِﻟﻠﻘﻤﺮ ﻭَﺍﺳﺠ ُﻭﺍ ِﻟﻠﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺧﻠﻘﻬُﻦ ﺇِﻥ ﹸﻨﺘﻢ‬ ْ ُ ‫َﹶ ﹶ ﱠ ﻛ‬ ِ ‫ﱠ ْ ِ َ ﹾ ﹶ َ ِ ْ ُﺪ ﱠ‬ ‫َ ِ ْ ِ ﱠ ْ ﹸ ﱠ ُ ﱠ ْ ُ ﹶ َﺮ ْﺠﺪ‬ ‫ِﺇﱠﺎﻩ َﺗﻌﺒ ُﻭﻥ‬ ‫ﻳ ُ ُْﺪ ﹶ‬  En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag en de zon en de maan. Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer.  (Al-Baqarah: 21-22) Ibn Kethier ‫ رﺣﻤ ﻪ اﷲ‬zei (over deze ayaah): “Diegene die (werkelijk) het recht heeft om aanbeden te worden is de Schepper van (al) deze dingen!” www. Hij doet de nacht de dag bedekken. (Als er dan aan je gevraagd wordt:) Hoe heb jij jouw Heer leren kennen? Zeg dan: “Aan de hand van Zijn Schepping en Zijn Tekenen! Zijn Schepping (zoals): de dag. maar kniel neer voor Allaah. Ta’ala’s Uitspraak: ‫ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﺍﻋﺒ ُﻭﹾﺍ ﺭﱠﺑ ﹸ ُ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺧﻠﻘﻜﹸﻢ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﹶﻟﻌﻠ ﹸﻢ َﺗﺘ ﹸﻮﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺟﻌﻞ ﹶﻟ ﹸ ُ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺮَﺍﺷﺎ‬ ‫َ َ ﹶ ﻜﻢ َ ْ َ ِ ﹰ‬ ‫َ ﹶ ْ ِ ﹸ ْ َ ﱠﻜ ْ ﱠﻘ ﹶ‬ ْ ‫َﹶ ﹶ‬ ‫ﻨ ُ ُْﺪ َ ﻜﻢ‬ ‫ﻭَﺍﻟﺴﻤَﺎﺀ ِﺑﻨَﺎﺀ ﻭﺃﹶﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤَﺎﺀ ﻣَﺎﺀ ﻓﺄﺧﺮﺝ ِﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮَﺍﺕ ﺭﺯْﻗﺎ ﱠﻟﻜﻢ ﻓﻼ َﺗﺠﻌ ﹸﻮﹾﺍ ِﻟﻠﻪ ﺃﹶﻧﺪَﺍﺩﹰﺍ ﻭﺃﹶﻧﺘﻢ َﺗﻌﻠ ُﻮﻥ‬ ‫َ ُ ْ ْ ﹶﻤ ﹶ‬ ِ ‫ﹶ ﹶ ْ َ َ ِ ِ َ ﱠ َ ِ ِ ﹰ ﹸ ْ ﹶ ﹶ ْ َﻠ ﹼ‬ ‫َ َﹶ َِ ﱠ‬ ‫ﱠ‬  O Mensen.SelefiePublikaties. Gezegend zij Allaah. de maan en de sterren zijn aan Zijn Bevel onderworpen. waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. de zon en de maan. die hem snel achter na gaat.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab  Alle lof is aan de Heer der ‘Aalemien. Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft Geschapen. zijn Scheppen en Bevelen aan Hem voorbehouden. de Heer der Werelden. Vervolgens zetelde Hij zich over de Troon (op een manier die bij Zijne Goddellijke Hoogheid en Majesteit past). als jullie (werkelijk) alléén Hem aanbidden. de nacht. en (Hij is de Schepper van) de zon. Voorzeker. Degene Die jullie heeft geschapen en degenen vòòr jullie. Degene Die hen heeft Geschapen. Het bewijs hiervoor is. jullie Heer is Allaah. Kniel niet neer (in aanbidding) voor de zon en niet voor de maan. de zeven hemelen en de (zeven) aarden en alles wat daarop is en tussen ligt.  (Foessilat: 37) En Ta’ala’s Uitspraak: ‫ِﺇﻥ ﺭﱠﺑ ﹸ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤَﺎﻭَﺍﺕ ﻭَﺍﻷﺭﺽ ﻓِﻲ ﺳﺘﺔ ﹶﺃﱠﺎﻡ ﹸﺛﻢ ﺍﺳﺘﻮَﻯ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻌﺮﺵ ُﻳﻐﺸِﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻬَﺎﺭ َﻳﻄ ﹸُ ُ ﺣﺜِﻴﺜﹰﺎ‬ َ ‫ﱠ ْ ﹶ ﱠ َ ﹾﻠﺒﻪ‬ ْ ِ ْ َ َ َْ ‫ِ َ ْ َ ِﱠ ِ ﻳ ٍ ﱠ‬ ‫َﹶ َ ﱠ‬ ُ ‫ﱠ َ ﻜﻢ ﹼ‬ ‫ﻭَﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭَﺍﹾﻟﻘﻤﺮ ﻭَﺍﻟﻨ ُﻮﻡ ﻣﺴﺨﺮَﺍﺕ ِﺑﺄﻣﺮﻩ ﹶﺃﻻ ﹶﻟ ُ ﺍﹾﻟﺨﻠﻖ ﻭَﺍﻷﻣ ُ َﺗﺒَﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟﻤﲔ‬ َ ِ ‫ﱠ ْ َ ﹶ َ َ ﱡﺠ َ ُ َ ﱠ ٍ ﹶ ْ ِ ِ ﹶ ﻪ َ ﹾ ُ َ ْﺮ َ َ ﹼ ُ َ ﱡ‬ Voorwaar.  (Al-‘Araaf: 54) Ar-Rabb (De Heer) betekent (hier): Diegene Die aanbeden wordt. aanbidt jullie Heer.

nederig zijn (voor en omwille van Allaah). Ontzag hebben (voor de straf van Allaah).SelefiePublikaties. het vrezen van (alleen Allaah). aanbidt Mij en gelooft in Mijn Eenheid [Islaamitische Monotheïsme]).e. Al deze aanbiddingen en alle andere soorten van aanbidding die Allaah ons bevolen heeft om te verrichten moeten geheel en al voor Hem zijn. Iemaan en Ihsaan. hopen (op de genade van Allaah). roept dus niets (in aanbidding) naast Allaah aan! (Al-Djinn: 18) Wie dus iets van zijn ‘ibaadah (aanbidding) naar een ander dan Allaah verricht is een Kaafir (ongelovige) en Moeshrik (godenaanbidder)! Het bewijs hiervoor is Ta'ala's Uitspraak: ‫ﻭﻣَﻦ َﻳﺪ ُ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ِﺇﹶﻟﻬًﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﹶﺎ ُﺑﺮﻫَﺎﻥ ﹶﻟ ُ ِﺑﻪ ﻓﺈﱠﻧﻤَﺎ ﺣﺴَﺎُﺑﻪ ﻋِﻨﺪ ﺭﱢﺑﻪ ِﺇﱠﻧ ُ ﻟﹶﺎ ُﻔﻠ ُ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓ ُﻭﻥ‬ ‫َ َ ْ ﹶ ﻪ ِ ﹶِ ِ ُ َ َ ِ ﻪ ﻳ ﹾ ِﺢ ِﺮ ﹶ‬ ِ ‫َ ْﻉ َ َ ﱠ‬  En wie een andere Ilah (god) aanroept (aanbidt) naast Allaah. ellendigen.com 7 . heidenen. Voorwaar. Voorwaar. het terugkeren (naar Allaah van zonde enz). polytheisten. waarvoor hij geen bewijs heeft: dan is zijn afrekening bij zijn Heer alleen. de kaafiroen (ongelovigen in de Eenheid van Allaah. De argumentatie hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak: ‫ﻭﹶﺃﻥ ﺍﹾﻟﻤﺴَﺎﺟﺪ ِﻟﻠﻪ ﻓﻠﹶﺎ َﺗﺪ ُﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺃﺣﺪًﺍ‬ َ ِ ‫َ ﱠ َ ِ َ ﱠ ِ ﹶ ْﻋ َ َ ﱠ‬  En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alléén). Ad-doe`a. Mij niet aanroepen en niet geloven in Mijn Eenheid) zullen vernederd de Hel binnengaan.  (Ghafir: 60) De argumentatie voor “het hebben van angst voor Allaah” is (Allaah) Ta’ala’s Uitspraak: ‫ﻓﻼ َﺗﺨَﺎ ﹸﻮﻫُﻢ ﻭﺧَﺎ ﹸﻮﻥ ﺇِﻥ ﹸﻨُﻢ ﻣﺆﻣﻨﲔ‬ َ ِِ ْ ‫ﹶ ﹶ ﻓ ْ َ ﻓ ِ ﻛ ﺘ ﱡ‬ www. het toevlucht zoeken (tot Allaah). godenaanbidders) zullen niet slagen.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab (De Soorten Aanbidding) die Allaah ons heeft opgedragen (om te verrichten) zoals: Islaam. het hebben van angst. Ta’ala’s Uitspraak: ‫ﻭﻗﹶﺎﻝ ﺭﱡﺑ ﹸ ُ ﺍﺩ ُﻮﻧِﻲ ﹶﺃﺳﺘﺠﺐ ﹶﻟﻜﻢ ِﺇﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ َﻳﺴﺘﻜﺒ ُﻭﻥ ﻋﻦ ﻋﺒَﺎﺩﺗِﻲ ﺳﻴﺪﺧ ﹸﻮﻥ ﺟﻬﻨﻢ ﺩَﺍﺧﺮِﻳﻦ‬ َ ِ َ ‫َْ ِ ْ ﹸ ْ ﱠ َ َْ ﹾِﺮ ﹶ َ ْ ِ َ ََ ْ ُﻠ ﹶ َ َﱠ‬ ‫َ ﹶ َ ﻜﻢ ْﻋ‬  En jullie Heer zei: Roept Mij aan (i. het vertrouwen (op Allaah). het hulpzoeken (bij Allaah).e. Ik zal jullie (smeekbede) verhoren. degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden (i. verlangen (naar de Genade van Allaah).  (AlMôminoen: 117) [Het bewijs] vanuit de hadieth is (deze uitspraak van de Profeet ): “De smeekbede (Doe’a) is het brein van de aanbidding!” (Een ander) bewijs is.

maar vrees Mij. de nederigheid (voor alléén Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak: ‫ِﺇﱠﻧﻬﻢ ﻛﹶﺎُﻮﺍ ُ َﺎﺭ ُﻮﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺨﻴﺮَﺍﺕ ﻭَﻳﺪ ُﻮَﻧﻨَﺎ ﺭﻏﺒًﺎ ﻭﺭﻫﺒًﺎ ﻭﻛﹶﺎُﻮﺍ ﹶﻟﻨَﺎ ﺧَﺎﺷﻌﲔ‬ َ ِِ ‫َ ْ ِ َ ْﻋ َ ﹶ َ َ َ َ ﻧ‬ ‫ُ ْ ﻧ ﻳﺴ ِﻋ ﹶ‬  Voorwaar. verlangend (naar Onze Genade) en vol ontzag (voor Onze Bestraffing).SelefiePublikaties.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab …Koester daarom geen angst voor hen (de ongelovigen).com 8 . indien jullie (ware) gelovigen zijn.  (At-Talaaq: 3) De argumentatie voor het verlangen (naar de Genade van Allaah) het ontzag (voor de Bestraffing van Allaah). is Hij voldoende (voor). indien jullie gelovigen zijn. (Al-Baqarah: 150) De argumentatie voor “het terugkeren (naar Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak: ُ ‫ﻭﹶﺃﻧِﻴُﻮﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﺭﱢﺑﻜﻢ ﻭﹶﺃﺳﻠﻤُﻮﺍ ﹶﻟ‬ ‫َ ﹸ ْ َ ِْ ﻪ‬ ‫َ ﺒ‬ www. maar koester angst voor Mij (Allaah). (Al-Kahf: 110) De argumentatie voor “het vertrouwen op Allaah is”. zij haasten zich in wedijvering voor het verrichten van vrome daden en zij smeekten Ons. Allaah Ta’ala’s Uitspraak: ‫ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺘﻮﻛ ﹸﻮﹾﺍ ﺇِﻥ ﹸﻨُﻢ ﻣﺆﻣﻨﲔ‬ َ ِِ ْ ‫ﻛ ﺘ ﱡ‬ ‫َ َ ﹼ ِ ﹶَ َ ﱠﻠ‬  En stelt jullie vertrouwen op Allaah. En zij waren nederig tegenover Ons.  (AlMaidah: 23) En Allaah Ta’ala zegt: ُ ُ‫ﻭﻣَﻦ َﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓ ُﻮ ﺣﺴ‬ ‫َ َ َ ﱠ ﹾ َ ﱠ ِ ﹶﻬ َ َ ْﺒﻪ‬  Wie op Allaah vertrouwt.  (Al-Anbijaa: 90) De argumentatie voor “het vrezen (van Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak: ‫ﻓﻼ َﺗﺨﺸﻮﻫﻢ ﻭَﺍﺧﺸﻮﻧِﻲ‬ َْ ْ ْ َُْ ْ ‫ﹶ ﹶ‬  Vrees daarom niet hen. (Ali-‘Imraan:175) De argumentatie voor “de hoop (op de genade van Allaah) is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻓﻤَﻦ ﻛﹶﺎﻥ َﻳﺮ ُﻮ ِﻟﻘﹶﺎﺀ ﺭﱢﺑﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﹰﺎ ﺻَﺎِﻟﺤًﺎ ﻭﻟﹶﺎ ُﻳﺸﺮﻙ ِﺑﻌﺒَﺎﺩﺓ ﺭﱢﺑﻪ ﹶﺃﺣﺪًﺍ‬ َ ِ َ َِ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ‫َ ِ ﹶ ﹾَ ْ َ ﹾ‬ ‫ﹶ ْﺟ‬ ‫ﹶ‬ Laat daarom degene die hoopt op de ontmoeting met zijn Heer goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niets met Hem vereenzelvigen (grote afgoderij en/of showen).

 (An-Naas: 1) De argumentatie voor “ het hulp zoeken (bij Allaah in nood)” is Ta’ala’s Uitspraak: ْ ‫ﹾ َْ ﺜ ﹶ َ ﹸ ْ َْ َ ﻜ‬ ‫ِﺇﺫ َﺗﺴﺘﻐِﻴﹸﻮﻥ ﺭﱠﺑﻜﻢ ﻓﹶﺎﺳﺘﺠَﺎﺏ ﹶﻟ ﹸﻢ‬  Toen jullie jullie Heer om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde… (AlAnfaal: 9) De argumentatie voor “het (verplicht) slachten (voor Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak: ‫ﻗﻞ ِﺇﻥ ﺻﻼﺗِﻲ ﻭُﻧﺴﻜِﻲ ﻭﻣﺤﻴَﺎﻱ ﻭﻣﻤَﺎﺗِﻲ ِﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟﻤﲔ‬ َ ِ ‫ﹼِ َ ﱢ‬ ََ َ ْ ََ ُ َ ‫ﹸ ﹾ ﱠ َ ﹶ‬  Zeg: “Voorwaar mijn salaah (gebed).  (Al-An’aam: 162) De argumentatie hiervoor vanuit de Soennah is: (de uitspraak van de Profeet :) “Allaah vervloekt diegene die in naam van een ander dan Hem slacht.com 9 .De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab  En keer terug tot jullie Heer (met jullie harten).SelefiePublikaties.  (Al-Falaq: 1) En: ‫ﻗﻞ ﹶﺃ ُﻮﺫ ِﺑﺮﺏ ﺍﻟﱠﺎﺱ‬ ِ ‫ﹸﹾ ﻋ ﹸ َ ﱢ ﻨ‬  Zeg: ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. djinn en alles wat bestaat).  (Al-Faatiha: 5) In een hadieth (zegt de Profeet ): “Als je hulp zoekt zoek dan hulp bij Allaah!” (Overgeleverd door At-Tirmidhie) De argumentatie voor “het (verplicht) bescherming zoeken (bij Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak: ِ ‫ﹸﹾ ﻋ ﹸ َ ﱢ ﹶ‬ ‫ﻗﻞ ﹶﺃ ُﻮﺫ ِﺑﺮﺏ ﺍﹾﻟﻔﻠﹶﻖ‬  Zeg: ik zoek bescherming bij de Heer der Dageraad.  (Az-Zoemar: 54) De argumentatie voor “het hulp vragen (aan Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak: ُ‫ِﺇﱠﺎﻙ َﻧﻌُ ُ ﻭِﺇﱠﺎﻙ َﻧﺴﺘﻌﲔ‬ ِ َْ َ ‫ﻳ َ ْﺒﺪ ﻳ‬  U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. en geef jullie aan Hem over (met jullie ledematen –as-S’adie). mijn offer. mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah. Heer der ‘Aalemien (mensheid.” (Overgeleverd door Moslim) www.

com 10 .  (Al-Insaan: 7) www.SelefiePublikaties. En zij vrezen een Dag waarop het kwaad wijd verspreidt is.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab De argumentatie voor “het vervullen van de gelofte” is Ta’ala’s Uitspraak: ‫ُﻮ ﹸﻮﻥ ﺑِﺎﻟﻨﺬﺭ ﻭَﻳﺨَﺎ ﹸﻮﻥ َﻳﻮﻣًﺎ ﻛﹶﺎﻥ ﺷﺮ ُ ﻣﺴﺘﻄﲑًﺍ‬ ِ َْ ُ ‫ﹶ َ ﱡﻩ‬ ْ ‫ﻳ ﻓ ﹶ ﱠ ﹾِ َ ﻓ ﹶ‬  Zij komen hun geloften na.

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab Het Tweede Fundament Kennis hebben over het Islaamitische geloof. de Almachtige.  (Ali ‘Imraan: 18) De betekenis van: “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah” is: “Niets of niemand” is een ontkenning (van goddelijkheid) van al datgene wat naast Allaah aanbeden wordt. Dit fundament bestaat uit drie catagorieën: “Islaam”. de Alwijze. door Hem onherroepelijk te gehoorzamen en (jezelf) te ontdoen van (alle manifestaties van) Shirk. dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah.” Elke catagorie is gebouwd op zuilen. Niets of niemand van Zijn Schepping is dus een handlanger van Hem! De verduidelijking van dit alles ligt in de hiervolgende uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻭِﺇﺫ ﻗﹶﺎﻝ ِﺇْﺑ َﺍﻫِﻴ ُ ِﻟﺄﺑِﻴﻪ ﻭﻗﻮﻣﻪ ِﺇﱠﻧﻨِﻲ َﺑﺮَﺍﺀ ﻣ ﱠﺎ َﺗﻌﺒ ُﻭﻥ ِﺇﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻓﻄﺮﻧِﻲ ﻓﺈﱠﻧ ُ ﺳﻴﻬﺪِﻳﻦ‬ ِ ْ ََ ‫ﹶ ﹶ َ ﹶ ِ ﻪ‬ ‫ﱢﻤ ُْﺪ ﹶ ﻟ‬ ِ ِ ْ ‫َ ﹾ ﹶ ﺮ ﻢ ﹶ ِ َﹶ‬  En toen Ibraahiem tot zijn vader en zijn volk (de godenaanbidders) zei: Voorwaar. de totale overgave aan de Eenheid van Allaah. Hij zal mij leiden. en (ook) de Engelen en de Bezitters van kennis (getuigen voor Zijn Eenheid). Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Hij. en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is. “Ihsaan. “Behalve Allaah” is een bevestiging dat de aanbidding alléén voor Allaah is toegestaan. Voorwaar.SelefiePublikaties. (1) De Islaam bevat vijf zuilen: De getuigenis. Ta’ala’s Uitspraak: ‫ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺃﱠﻧ ُ ﻻ ِﺇﻟﹶـﻪ ِﺇﻻ ُﻮ ﻭَﺍﹾﻟﻤﻼِﺋﻜﺔﹸ ﻭﹸﺃﻭﹸﻮﹾﺍ ﺍﹾﻟﻌﻠﻢ ﻗﹶﺂِﺋﻤﺎ ﺑِﺎﹾﻟﻘﺴﻂ ﻻ ِﺇﻟﹶـﻪ ِﺇﻻ ُﻮ ﺍﹾﻟﻌﺰِﻳﺰ ﺍﹾﻟﺤﻜِﻴﻢ‬ ُ َ ُ َ َ ‫َ ِ َ ﹼ ُ ﻪ ﹶ َ ﱠ ﻫ َ َ ﹶ ﹶ َ ْﻟ ِ ﹾ ِ َﹰ ِ ْ ِ ﹶ َ ﱠ ﻫ‬  Allaah getuigt dat er geen god is dan Hij. Iemaan”. zonder in de aanbidding tot Hem enige deelgenoten aan Hem toe te schrijven. en de bewijsvoering hiervoor (kennen)! Deze kennis is.  (Az-Zoechroef: 26-27) En (in Allaah) Ta’ala’s Uitspraak: www. ik (haat) wil niets uitstaande hebben met hetgeen wat jullie aanbidden. standvastig in gerechtigheid.com 11 . Behalve met Degene Die mij geschapen heeft. (Shahaadah) Het onderhouden van het gebed (Salaah) Het geven van de verplichte aalmoezen (Zakaat) Het vasten in de maand Ramadaan (Sawm) De bedevaart naar Allaahs huis Al-Haraam (Hadj) De argumentatie voor de Shahaadah is.

“Dat (je) Zijn bevelen gehoorzaamt en in al Zijn informatie en toelichting gelooft. als Hoenafaa (van alle godsdiensten afkerend naar de Islaam) En (zij werden ook bevolen) de Salaah te onderhouden en de Zakaat te betalen en dat (de Tauwhied) is de rechte godsdienst.m. voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig. het vasten Allaah) zullen vrezen. is deze Uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ْ ِِ َ َﺅ ﻑ ﱠ ﻢ‬ ٌ ‫ﹶﻟﻘﺪ ﺟَﺎﺀﻛﻢ ﺭ ُﻮ ﹲ ﻣﻦ ﺃﹶﻧ ﹸﺴ ﹸﻢ ﻋﺰِﻳﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣَﺎ ﻋﻨﺘﻢ ﺣﺮِﻳ ٌ ﻋﻠﻴ ﹸﻢ ﺑِﺎﹾﻟﻤُﺆﻣﻨﲔ ﺭ ُﻭ ٌ ﺭﺣِﻴ‬ ‫ﹶ ْ ﹸ ْ َﺳ ﻝ ﱢ ْ ﻔ ِﻜ ْ َ ٌ َ ﹶ ْ ِ َِﱡ ْ َ ﺺ َ ﹶ ْﻜ‬  Voorzeker. dat je Allaah alléén op die manier aanbidt zoals Hij dat heeft vastgesteld! De argumentatie voor “de Salaah en de Zakaat en de uitleg van de Tauwhied” is volgende uitspraak van Meest Verhevene: is: en en de ‫ﻭﻣَﺎ ﹸﻣ ُﻭﺍ ِﺇﱠﺎ ِﻟﻴﻌُ ُﻭﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻣُﺨﻠﺼﲔ ﹶﻟ ُ ﺍﻟ ﱢﻳﻦ ُﻨ ﹶﺎﺀ ﻭُﻳﻘِﻴ ُﻮﺍ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻭُﺆُﻮﺍ ﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓ ﻭﺫِﻟﻚ ﺩِﻳﻦ ﺍﹾﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ِ َ ‫ﱠ ﹶ َﻳ ْﺗ ﱠ ﹶ َ ﹶ َ ُ ﹶﱢ‬ ‫َ ﺃ ِﺮ ﻟ َ ْﺒﺪ ﱠ َ ْ ِ ِ َ ﻪ ﺪ َ ﺣَﻔ َ ﻤ‬  Er werd hen niets anders bevolen dan oprecht naar Allaah de aanbidding te verrichten.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab ‫ﻗﻞ ﻳَﺎ ﹶﺃﻫﻞ ﺍﹾﻟﻜﺘَﺎﺏ َﺗﻌَﺎﹶﻟﻮﹾﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮَﺍﺀ َﺑﻴﻨﻨَﺎ ﻭَﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﹶﺃﻻ َﻧﻌُﺪ ِﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ُﺸﺮﻙ ِﺑﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻻ َﻳﺘﺨﺬ َﺑﻌﻀﻨَﺎ َﺑﻌْﻀﺎ‬ ‫ﹰ‬ ُ ْ ‫ﹶ ِ َ ٍ َ ٍ ْ َ َ ْ َ ْ ﱠ ْﺒ َ ﱠ ﹼ َ َ ﹶ ﻧ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ﹶ ﱠ ِ ﹶ‬ ْ ِ ِ ‫ﹸﹾ ْﹶ‬ ‫ﹶﺃﺭﺑَﺎﺑًﺎ ﱢﻦ ُﻭﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺈِﻥ َﺗﻮﱠﻟﻮﹾﺍ ﻓ ﹸﻮﹸﻮﹾﺍ ﺍﺷﻬ ُﻭﹾﺍ ِﺑﺄﱠﺎ ﻣﺴﻠ ُﻮﻥ‬ ‫ْ ﻣ ﺩ ِ ﹼ ِ ﹶ َ ْ ﹶﻘ ﻟ ْ َﺪ ﹶﻧ ُ ْ ِﻤ ﹶ‬  Zeg: O mensen van het Boek (Joden en Christenen) laten we tot een overeenstemming tussen ons en jullie komen (en dat is).com 12 . het vasten is jullie verplicht.  (Ali ‘Imraan: 64) De argumentatie voor de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is. Het doet hem pijn om jullie te zien lijden (in deze wereld en in het Hiernamaals). vurig wenst hij het goede voor jullie. dat wij niemand dan (alléén) Allaah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen (Shirk). zoals het ook verplicht was voor degenen vóór jullie opdat jullie (d. er is een boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden.  (Al-Baqarah: 183) De argumentatie voor “de Hadj” is deze Uitspraak van de Meest Verhevene: www. zeg dan: “Getuig dat wij moslims (overgevenden) zijn.SelefiePublikaties.  (Al-Bayyinnah: 5) De argumentatie voor “het vasten” is deze Uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺁﻣُﻮﹾﺍ ﹸﺘﺐ ﻋﻠﻴ ﹸ ُ ﺍﻟﺼﻴَﺎﻡ ﻛﻤَﺎ ﹸﺘﺐ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﹶﻟﻌﻠ ﹸﻢ َﺗﺘ ﹸﻮﻥ‬ ‫َ ﹶ ْ ِ ﹸ ْ َ ﱠﻜ ْ ﱠﻘ ﹶ‬ َ َ ِ‫َ َﻨ ﻛِ َ َ ﹶ ْﻜﻢ ﱢ ُ ﹶ ﻛ‬  O jullie die geloven. en dat géén van ons elkaar als heren (Goden) naast Allaah plaatst. zorgt dat (je) al wat Hij ons heeft verboden of voor heeft gewaarschuwd vermijdt.v. Als zij zich dan afwenden.  (At-Tauwbah: 128) De bedoeling van de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is.

En wie ongelovig is. het minst waardevolle hiervan is het verwijderen van een (hinderend) obstakel van de weg en beschaamdheid is ook een vertakking van Iemaan. De laatste Dag.e.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab ‫ﻭِﻟﻠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﺣﺞ ﺍﹾﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﹶﺎﻉ ِﺇﹶﻟﻴﻪ ﺳﺒِﻴﻼ ﻭﻣَﻦ ﻛﻔﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟﻤﲔ‬ َ ِ ِ َ ‫َ ﹼ ِ َ ﻨ ِ ِ ﱡ َ ْ ِ َ ِ َْ َ ْ ِ َ ﹰ َ ﹶ ﹶ َ ﹶِ ﱠ ﹶِ ﱞ‬ . (Overgeleverd door moslim) Iemaan heeft zes zuilen: Het geloof in Allaah. De Voorbestemming het goede en het slechte ervan. een alles omvattend woord voor al het goede) dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden.SelefiePublikaties.com 13 . Zijn Boeken. (Al-Qamar: 49) www.e. Allaah heeft geen behoefte aan de ‘Aalemien (mensen. De meest waardevolle vertakking is de uitspraak (van): La illaha illa Allaah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah). (Al-Qadr) De argumentatie voor “deze zes pilaren” is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﱠﻟﻴﺲ ﺍﹾﻟﺒﺮ ﺃﹶﻥ ُﺗﻮﱡﻮﹾﺍ ﻭ ُﻮﻫﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﹾﻟﻤﺸﺮﻕ ﻭَﺍﹾﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻟﹶـﻜﻦ ﺍﹾﻟﺒﺮ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻠﻪ ﻭَﺍﹾﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭَﺍﹾﻟﻤَﻶِﺋﻜﺔ‬ ِ‫ﹶ‬ ِ ِ ِ ْ َ ِ ‫َﻟ ُﺟ َ ﹸ ْ َِ ﹶ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ﱠ ِ ﱠ َ ْ َ َ ﹼ‬ ‫ْ َ ِﱠ‬ ‫ﻭَﺍﹾﻟﻜﺘَﺎﺏ ﻭَﺍﻟﻨﺒﻴﲔ‬ َ ‫ِ ِ ﱠِﱢ‬  Het is geen Birr (i. Zijn Engelen.  (Ali ‘Imraan: 97) De Tweede Catagorie (2) Al-Iemaan (het geloof): Dit heeft meer dan zeventig vertakkingen. Wij hebben alle zaken (die Wij Geschapen hebben) volgens een bepaalde maatgeving (Qadr) geschapen.. Voorwaar. over de middelen en vervoer beschikken) daarheen op weg te gaan. maar al-Birr is wie gelooft in Allaah en het Hiernamaals en de Engelen en de (neergezonden) Boeken en (al) de Profeten… (Al-Baqarah: 177) De Argumentatie voor “de Voorbestemming” is deze Uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ِﺇﱠﺎ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺧﻠﻘﻨَﺎﻩ ِﺑﻘﺪﺭ‬ ٍ َ ‫ﻧ ﹸ ﱠ َ ْ ٍ َﹶ ﹾ ُ ﹶ‬  Voorwaar..En Allaah heeft voor de mensen de bedevaart (Hadj) verplicht gesteld (voor diegenen) die instaat zijn (i. djinn en alles wat bestaat). Zijn Boodschappers.

besef dan dat hij jou wel ziet (overgeleverd door Moslim). in Zijn boeken. Niemand van ons kende hem. De argumentatie hiervoor is deze Uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺍﱠﺗﻘﹶﻮﹾﺍ ﱠﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ُﻢ ﻣﺤﺴُﻮﻥ‬ ‫ﻭ َ ﻫ ﱡ ْ ِﻨ ﹶ‬ َ َ َ َ‫ﱠ ﹼ‬  Voorwaar. met zijn knieën tegen (die) van de Profeet en met zijn handen op zijn dijen en vroeg: ‘O.com 14 . Hij ging voor de Profeet  zitten. als je daartoe in staat bent’. Hij antwoordde: ‘ Het houdt in dat je gelooft in Allaah. “Djiebriel” Waarin ‘Omar  heeft gezegd: “Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allaah  zaten. En jouw bewegingen (ziet) onder de knielenden.  (Joenoes: 61).De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab De Derde Catagorie (3) Al-Ihsaan: Bestaat uit maar één zuil. Bijstand etc. aan wie niet te merken was dat hij een lange reis afgelegd had. vertel me wat de Islaam is’. in Zijn Profeten en in de Laatste www. De argumentatie vanuit de Soennah is de zobekende hadieth. Allaah is met (met Zijn Hulp.  (An-Nahl: 128) En (ook) deze Uitspraak van de Verhevene: ‫ﻭَﺗﻮﻛﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻌﺰِﻳﺰ ﺍﻟﺮﺣِﻴﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳﺮَﺍﻙ ﺣﲔ َﺗ ﹸﻮﻡ ﻭَﺗﻘﻠﺒﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠﺎﺟﺪِﻳﻦ ِﺇﱠﻧ ُ ُﻮ ﺍﻟﺴﻤِﻴﻊ ﺍﹾﻟﻌﻠِﻴﻢ‬ ُ َ ُ ‫ﺴ ِ َ ﻪ ﻫَ ﱠ‬ َ َ‫َ ِ َ ﻘ ُ َ ﹶ ﱡ‬ ِ ‫َ َﱠ ﹾ َ َ ِ ﱠ‬  En vertrouw op de Almachtige. de Genadevolste. noch verrichten jullie een handeling. en niets dragen jullie voor van de Qor’aan. Mohammed. De Profeet  antwoordde: ‘ De Islaam houdt in dat je getuigt. tijdens de maand Ramadaan vast en de bedevaart naar het Huis verricht. Het houdt in dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet. dat je het gebed verricht. Hij is de Alhorende de Alwetende. verscheen er een man voor ons. Degene Die jou ziet als jij staat (te bidden). in Zijn Engelen. Waarop hij zei: ‘ U heeft juist gesproken’. dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden dan Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is. of Wij zijn over jullie getuigen wanneer jullie daaraan toegewijdt zijn.SelefiePublikaties. Voorwaar. en met degene die liefdadig zijn. Wij waren erg verbaasd dat hij hem eerst iets had gevraagd en daarna het antwoord bevestigde. de zakaat betaalt.) degenen die (Hem) vrezen.  (AshShoe’araâ: 217-220) En de Verhevene zegt: ‫ﻭﻣَﺎ َﺗ ﹸﻮﻥ ﻓِﻲ ﺷﺄﻥ ﻭﻣَﺎ َﺗﺘ ﹸﻮ ﻣﻨ ُ ﻣِﻦ ﻗﺮْﺁﻥ ﻭﻻ َﺗﻌﻤ ﹸﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ِﺇﻻ ﻛﱠﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷ ُﻮﺩًﺍ ِﺇﺫ ُ ِﻴ ُﻮﻥ ﻓِﻴﻪ‬ ِ ‫ﹾ ﺗﻔ ﻀ ﹶ‬ ‫َ ﻜ ﹸ َ ﹾ ٍ َ ْﻠ ِ ْﻪ ﹸ ٍ َ ﹶ ْ َﻠ ﹶ ِ ْ َ َ ٍ ﱠ ﹸﻨ َ ﹶ ْ ﹸ ْ ُﻬ‬  En jij bevindt je niet in een omstandigheid. in stralend witte kleren en met gitzwarte haren. Daarna vroeg hij: ‘ Vertel mij wat Iemaan is’.

De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is’. Hij antwoordde: ‘ Daarover weet de ondervraagde niet meer dan de vrager’.’ (Overgeleverd door Moslim) www. beseft dat Hij jou wel ziet’.SelefiePublikaties. ‘Hij kwam om jullie de zaken van jullie godsdienst te onderwijzen’. Toen vroeg hij: ‘Vertel me over het (laatste) Uur. weet jij wie die vragensteller was?’ Ik antwoordde: ‘Allaah en Zijn Boodschapper weten het ‘t beste’. Hij antwoordde: ‘Dat de slavin haar meester zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende. ‘U heeft juist gesproken’ zei hij en daarna. Vervolgens vroeg hij: ‘Vertel me dan over de tekenen ervan’. Hij antwoordde: ’Het houdt in dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet. straat arme en behoeftige schaapherders met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge huizen’. Hierna ging hij (de vreemdeling) weg en ik bleef daar enige tijd zitten. totdat hij (de Profeet ) me vroeg: ‘ O. vroeg hij: ‘Vertel mij wat de Ihsaan is’. ‘Omar. De Profeet  zei: Het was Djiebriel’.com 15 .

Hij werd boodschapper met het woord “Lees” (Toen de eerste verzen van Hoofdstuk Iqraa aan hem werden geopenbaard). Daarna onderging hij een Hemelsreis en kreeg daar de opdracht om de vijf verplichte gebeden (dagelijks) uit te voeren. En wees geduldig omwille van jouw Heer. En: Vermijd de zondigheid betekent. prijs Hem met Tauwhied. De Hiedjra maken van (elk) land waar afgoderij wordt gepraktiseerd naar (de landen) waar Islaam wordt gepraktiseerd is een vaststaande verplichting tot en met Het Laatste Uur voor alle moslims. En geef niet om meer te ontvangen. Nadat hij drie jaar in Mekkah gebeden had kreeg hij opdracht om te emigreren naar Al-Medienah. Zo heeft de Profeet  tien jaar uitgenodigd naar de Tauwhied. Hij heeft drie en zestig jaar lang geleefd. Sta op en waarschuw (door spraak en handeling).  (Al-Moeddaththir: 1-7) De betekenis van: Sta op en waarschuw is. De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﹾﻟﻤﺪﱢﺛﺮ ﻗﻢ ﻓﺄﹶﻧﺬﺭ ﻭﺭﱠﺑﻚ ﻓﻜﺒﺮ ﻭِﺛﻴَﺎَﺑﻚ ﻓﻄﻬﺮ ﻭَﺍﻟﺮﺟﺰ ﻓﹶﺎﻫﺠﺮ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﻤُﻦ َﺗﺴﺘﻜﺜﺮُ ﻭِﻟﺮﱢﺑﻚ ﻓﹶﺎﺻﺒﺮ‬ ْ ِْ َ َ َ ِ‫ُ ﱠ ُ ﹸ ْ ﹶ ِ ْ َ َ َ ﹶ ﹶﱢ ْ َ َ ﹶ ﹶ ﱢ ْ ﱡ ْ َ ْ ُ ْ َ ْﻨ َْ ﹾ‬  O jij ommantelde. En: Prijs de Grootheid van jouw Heer betekent.SelefiePublikaties. veertig jaar vóór zijn zending en drieëntwintig jaar als Profeet en Boodschapper. En vermijd de zondigheid. De Hiedjra (Emigratie omwille van Allaah) is het uitwijken vanuit een plaats waar afgoderij (en ongeloof) wordt gepraktiseerd. Zijn woonplaats was Mekkah (Saoedie-Arabië). naar een plaats waar Islaam (en Tauwhied) wordt gepraktiseerd. Hij werd gestuurd door Allaah om (de mensen) uit te nodigen naar At-Tauwhied (De Aanbidding van alléén Allaah) en hen te waarschuwen tegen Ash-Shirk (de vereenzelviging van afgoden met Allaah). En reinig je kleding (letterlijk: van onreinheden of denkbeeldig. En: Reinig je kleding betekent. de zondigheid is de afgoden en hen vermijden wordt bereikt door hen en diegene die hen aanbidden te ontwijken en niets te maken (willen) hebben met deze afgodendienaren en hun afgoden. zuiver je handelingen van (alle manifestaties van) Shirk. En prijs de Grootheid van jouw Heer (met Tauwhied). En hij werd Profeet nadat de eerste verzen van Hoofdstuk Al-Moeddaththir aan hem werden geopenbaard.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab Het Derde Fundament Kennis hebben over jullie Profeet Mohammed . waarschuw tegen de Shirk en nodig uit naar de Eénheid van Allaah.com 16 . reinig al jouw daden van elke valsheid –As-S’adie). Hij is Mohammed ibn (de zoon van) ‘Abdoellaah ibn Haashim en Haashim is van de Arabische stam Qoraysh en de Arabieren zijn nakomelingen van Ismaa`iel ibn Ibraahiem de vriend (van Allaah) moge Allaahs beste Zegen en Vrede op Hem en onze Profeet zijn. www.

aanbidt daarom slechts Mij. werd hij bevolen om de rest van de Islaamitische wetten. en die geen weg (tot emigratie) kunnen vinden. En Allaah is Vergevend.  (Al-‘Ankaboet: 56. vrouwen en kinderen die niet tot macht in staat zijn.’ De argumentatie voor de Hiedjra vanuit de Soennah is deze uitspraak van (de Profeet) : “De Hiedjra vervalt niet zolang de Tauwbah (vergiffenis) niet vervalt. het goede gebieden en het slechte verbieden en andere www. en die onrechtvaardig waren (tegenover hunzelf). (tegen) degenen waarvan de zielen door de Engelen worden meegenomen.” (Overgeleverd door Aboe Dawoed.SelefiePublikaties.” Zij (de Engelen) zeggen: “Was de aarde van Allaah niet uitgestrekt genoeg om daarop te emigreren?” (van elk land van de ongelovigen naar de Islaamitische landen) Zij zijn degenen wiens verblijfplaats de Hel is en dat is de slechtste bestemming! Behalve de (werkelijk) onderdrukten (en zwakken) van mannen. Zij zijn het van wie Allaah (de fouten) zal uitwissen. Toch werden zij door Allaah als gelovigen aangesproken.) En deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎﺩﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺁﻣُﻮﺍ ِﺇﻥ ﹶﺃﺭﺿِﻲ ﻭَﺍﺳﻌﺔ ﻓﺈﱠﺎﻱ ﻓﹶﺎﻋﺒ ُﻭﻥ‬ ِ ‫ِ َ ﹲ ﹶِﻳ َ ُْﺪ‬ ْ ‫ِ ِ َ َ َﻨ ﱠ‬  O Mijn gelovige dienaren: voorwaar. Mijn aarde is wijd (om daarop te emigreren naar een plek waarin Allaah vrij aanbeden kan worden). Vergevensgezind. Ahmed en ed-Daareqodnie. de Adzaan (oproep tot het gebed). zoals: de Zakaat.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ِﺇﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ َﺗﻮ ﱠﺎﻫﻢ ﺍﹾﻟﻤَﻶِﺋﻜ ﹸ ﻇﹶﺎِﻟﻤِﻲ ﹶﺃْﻧﻔﹸﺴﻬﻢ ﻗﹶﺎﹸﻮﹾﺍ ﻓِﻴﻢ ﹸﻨﺘﻢ ﻗﹶﺎﹸﻮﹾﺍ ﻛﱠﺎ ﻣُﺴﺘﻀﻌﻔﲔ ﻓِﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﹶﺎﹾﻟﻮﹾﺍ ﹶﺃﹶﻟﻢ‬ ْ َ ِ َْ َ ِ َ ْ َ ْ ‫ِ ِ ْ ﻟ َ ﻛ ُ ْ ﻟ ﹸﻨ‬ ‫ﹶﺔ‬ ُ ُ ‫ﱠ َ َﻓ‬ ‫َﺗﻜﻦ ﹶﺃﺭ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَﺍﺳﻌﺔ ﻓُ َﺎﺟ ُﻭﹾﺍ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓﺄﻭﻟﹶـﺌﻚ ﻣﺄﻭَﺍﻫﻢ ﺟﻬﻨ ُ ﻭﺳَﺎﺀﺕ ﻣﺼﲑًﺍ ِﺇﻻ ﺍﹾﻟﻤُﺴﺘﻀﻌﻔﲔ ﻣﻦ‬ َ ِ َ ِ َ ْ َْ ‫ْ َ ِ ﱠ‬ َ ‫ﹶﹸ ْ ِ َ َ ﹾ ُ ْ َ َﱠﻢ‬ ‫ﹸ ْ ْﺽ ﹼ ِ ِ َ ﹰ ﹶﺘﻬ ِﺮ‬ ‫ﺍﻟﺮﺟَﺎﻝ ﻭَﺍﻟﻨﺴَﺎﺀ ﻭَﺍﹾﻟﻮﹾﻟﺪَﺍﻥ ﻻ َﻳﺴﺘﻄِﻴ ُﻮﻥ ﺣِﻴﻠﺔ ﻭﻻ َﻳﻬﺘ ُﻭﻥ ﺳﺒِﻴﻼ ﻓﺄﻭﻟﹶـﺌﻚ ﻋﺴَﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﹶﻥ َﻳﻌ ﹸﻮ ﻋﻨﻬﻢ‬ ْ ُ ْ َ َ ‫ﹼ ُ ْﻔ‬ َ َ ِ ْ ‫ِ ِ ﹶ ْ َ ﻌ ﹶ ﹶ ﹰ َ ﹶ ْ َﺪ ﹶ َ ﹰ ﹶ ﹸ‬ ‫ﱢ ِ ﱢ‬ ‫ﺍ ﻏ ﹸﻮﺭًﺍ‬ ‫ﻭﻛﹶﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻔ‬ ‫َ ﹶ ﹼ ُ َ ﹸﻮ ﹶﻔ‬  Voorwaar. de Djihaad. de Hadj. zeggen zij: “In wat voor toestand waren jullie (toen jullie stierven)?” Zij zullen zeggen: “Wij waren de onderdrukten (zwakken) op de aarde (wij hadden niet de mogelijkheid tot emigratie).com 17 .  (An-Nisaa: 97-99.) Nadat de Profeet  gevestigd was in Al-Medienah.) Iemaam al-Baghawie ‫ رﺣﻤ ﻪ اﷲ‬zei over dit vers: ‘de oorzaak voor de nederdaling van dit Vers is. het Vasten. de achterblijving van een aantal moslims in Mekkah die niet konden emigreren. en de Tauwbah vervalt niet totdat de zon uit het westen opkomt.

com 18 .) Het bewijs dat Hij (Mohammed)  overleden is is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ِﺇﱠﻧﻚ ﻣﻴ ٌ ﻭِﺇﱠﻧ ُﻢ ﻣﻴُﻮﻥ ﹸﺛﻢ ِﺇﱠﻧﻜﻢ َﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴَﺎﻣﺔ ﻋِﻨﺪ ﺭﱢﺑﻜﻢ َﺗﺨﺘﺼ ُﻮﻥ‬ ‫َ َﱢﺖ َ ﻬ ﱠﱢﺘ ﹶ ﱠ ﹸ ْ ْ َ ِ َ ِ َ َ ﹸ ْ َْ ِﻤ ﹶ‬  Voorwaar. (Al deze zaken) heeft hij tien jaar lang in de praktijk toegepast. Het slechte (voor wat hij ons gewaarschuwd heeft) is ash-Shirk en alles wat Allaah Haat en niet tevreden mee gesteld wordt. hij is door Allaah naar “alle mensen” (en djinn) gestuurd.) Allaah heeft met Hem (de Profeet ) de godsdienst vervolmaakt. Het goede (waarover hij ons heeft ingelicht) is at-Tauwhied en alles waar Allaah van Houdt en Welbehagen mee heeft. Het is verplicht voor alle mensen en djinn om hem te gehoorzamen want. Dit is Zijn religie: Er is niets goeds (te bedenken) of hij heeft de gemeenschap hierover ingelicht. De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻗﻞ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﱠﺎﺱ ِﺇﱢﻲ ﺭ ُﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ِﺇﹶﻟﻴﻜﻢ ﺟﻤِﻴﻌًﺎ‬ َ ْ ‫ﻨ ُ ﻧ َﺳ ﹸ ﹼ ِ ْ ﹸ‬ ‫ﹸﹾ‬  Zeg: “O mensen (Arabieren en niet-Arabieren).. voorwaar ik ben de Boodschapper van Allaah voor jullie allen… (Al-‘Araaf: 158.. De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﺍﹾﻟﻴﻮﻡ ﹶﺃﻛﻤﻠﺖ ﹶﻟﻜﻢ ﺩِﻳﻨﻜﻢ ﻭﹶﺃْﺗﻤﻤﺖُ ﻋﻠﻴﻜﻢ ِﻧﻌﻤﺘِﻲ ﻭﺭﺿِﻴﺖ ﹶﻟ ﹸ ُ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩِﻳﻨًﺎ‬ َ ‫َ ْ َ ﹾ َ ﹾ ُ ﹸ ْ َ ﹸ ْ َ َ ْ َ ﹶ ْ ﹸ ْ ْ َ َ َ ُ ﻜﻢ ِ ْ ﹶ‬  …Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen. zij zullen sterven (elk mens zal sterven). Er is ook niets slechts (te bedenken) of hij heeft de gemeenschap daartegen gewaarschuwd.SelefiePublikaties. (Al-Maaidah: 3. Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding bij jullie Heer met elkaar redetwisten (over de geschillen die zich in de wereld voor hebben gedaan).  (Az-Zoemar: 30-31.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab Islaamitische zaken (uit te voeren). Het bewijs daarvoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: www. jij zult sterven en voorwaar. Na zijn overlijden bleef zijn religie levend.) De mensen zullen na hun dood weer worden opgewekt.

opdat Hij degenen die kwaad verrichten zal vergeleden voor wat zij deden en opdat Hij degenen die goed deden zal belonen met het Beste (in deze wereld en met het Paradijs in het Hiernamaals).  (Taha:55) En ook deze Uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻭَﺍﻟﻠﻪ ﺃﹶﻧﺒﺘ ﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﺄﺭﺽ َﻧﺒَﺎﺗًﺎ ﹸﺛﻢ ُﻳﻌِﻴﺪﻛﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭُﺨﺮ ُ ﹸﻢ ِﺇﺧﺮَﺍﺟًﺎ‬ ْ ْ ‫َﻳ ْ ِﺟﻜ‬ ْ‫ﱠ ُﹸ‬ ِ ْ ‫ﱠ ُ َ َﻜ ﱢ َ ﹶ‬  En Allaah heeft jullie als schepselen voortgebracht uit de aarde (de schepping van Adam). (At-Taghaaboen: 7. Het bewijs daarvoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻭِﻟﻠﻪ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴﻤَﺎﻭَﺍﺕ ﻭﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺄﺭﺽ ِﻟﻴﺠﺰﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﹶﺃﺳَﺎ ُﻭﺍ ِﺑﻤَﺎ ﻋﻤ ﹸﻮﺍ ﻭَﻳﺠﺰﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﹶﺃﺣﺴُﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟﺤﺴﻨَﻰ‬ ُْ ‫َ ِﻠ َ ْ ِ َ َ ْ َ ﻨ‬ ‫ﹶْ ِ َ ِْ َ َ ﺅ‬ َ ِ ‫ﱠ‬ ِ‫َ ﱠ‬  En aan Allaah behoort wat er in de hemelen en op de aarde is. En dat is voor Allaah gemakkelijk. Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫َ َﺑ ﺘ ْ َﺜ ﱠ ﱠ َُﱠ ُ ﱠ َ ِ ﹾُ ْ َ ﹶ َ َ ﱠ ِ ِﲑ‬ ٌ ‫ﺯﻋﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﻛﻔ ُﻭﺍ ﺃﹶﻥ ﱠﻦ ُﺒﻌﹸﻮﺍ ﻗﻞ َﺑﻠﹶﻰ ﻭﺭﱢﻲ ﹶﻟُﺒﻌﹸﻦ ﹸﺛﻢ ﹶﻟﺘﻨﺒﺆﻥ ِﺑﻤَﺎ ﻋﻤﻠﺘﻢ ﻭﺫِﻟﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ َﻳﺴ‬ ‫ﻟ ﻳ ْ َﺜ ﹸ ﹾ‬ ‫َ َ َ َ ﹶ ﹶﺮ‬  De ongelovigen zijn in de veronderstelling dat zij niet opgewekt zullen worden. Zeg: “Inderdaad! Bij mijn Heer! Jullie zullen zeker tot Opstanding gebracht worden en vervolgens zullen jullie op de hoogte gebracht worden van wat jullie bedreven hebben (in de wereld).) Wie niet in de Wederopstanding gelooft is een ongelovige.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab ‫ﻣﻨﻬَﺎ ﺧﻠﻘﻨَﺎﻛﻢ ﻭﻓِﻴﻬَﺎ ُﻧﻌِﻴﺪﻛﻢ ﻭﻣﻨﻬَﺎ ُﻧﺨﺮ ُ ﹸﻢ ﺗَﺎﺭﺓ ﹸﺃﺧﺮَﻯ‬ ْ ‫ُ ﹸ ْ َ ِ ْ ْ ِﺟﻜ ْ َ ﹰ‬ َ ْ ‫ِْ َﹶ ﹾ ﹸ‬  Uit haar (de aarde) hebben Wij jullie geschapen en daarin zullen Wij jullie terug doen keren (het graf) en daaruit zullen Wij jullie een andere keer opwekken (de Dag der Opstanding).) Na de Wederopstanding zullen (de mensen) afgerekend en beloont worden voor hun daden.) Allaah heeft alle Boodschappers gestuurd als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers tegen slechte tijdingen.SelefiePublikaties.  (Noeh: 17-18. Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﺭ ُﻼ ﻣﺒﺸﺮِﻳﻦ ﻭ ُﻨﺬﺭِﻳﻦ ِﻟﺌﻼ َﻳ ﹸﻮﻥ ﻟِﻠﱠﺎﺱ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺠ ﹲ َﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮ ُﻞ‬ ِ ‫ﱡﺳ ﹰ ﱡَ ﱢ َ َﻣ ِ َ ﹶ ﱠ ﻜ ﹶ ﻨ ِ َ ﹼ ِ ُ ﱠﺔ ْ َ ﱡﺳ‬  Boodschappers (zijn gestuurd) als brengers van verheugende tijdingen (voor de gehoorzamen) en als waarschuwers tegen slechte tijdingen (voor de ongehoorzamen) opdat de mens geen reden tot verontschuldiging www.com 19 . Daarna keert Hij jullie in haar terug (na het sterven) en brengt Hij jullie weer tevoorschijn (tijdens de Opstanding).  (An-Nadjm: 31.

Satan.) te aanbidden. natie) een boodschapper gezonden (die zij:) aanbidt Allaah en houdt afstand van de Taghoet. . van aanbedene. en om hen te verbieden de “Taghoet” (de Satan. gevolgde (leider) of gehoorzaamde.Degene die het goed vind dat hij aanbeden wordt. maar de hoofd Taghoets zijn er vijf: . afgod. Het geloof (Iemaan) is duidelijk onderscheiden van ongeloof (Koefr). Het bewijs dat de eerste van (de reeks) profeten Noach was. De argumentatie (voor het verplicht koefr maken in de Taghoet) is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻻ ِﺇﻛﺮَﺍﻩ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱢﻳﻦ ﻗﹶﺪ ﱠﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﻐﻲ ﻓﻤﻦ َﻳﻜﻔﺮ ﺑِﺎﻟ ﱠﺎ ﹸﻮﺕ ﻭُﻳﺆﻣِﻦ ﺑِﺎﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺴﻚ ﺑِﺎﹾﻟ ُﺮﻭﺓ ﺍﹾﻟ ُﹾﺛﻘﻰ ﻻ‬ ‫ﹼ ِ ﹶ ﹶ ِ َْ ْ َ َ ﻌ ْ َ ِ ﻮ ﹶ َ ﹶ‬ ْ َ ِ ‫ﺪ ِ َﱠ َ ﱡ ْ ُ ِ َ َ ﱢ ﹶ َ ْ ﹾ ﹸ ْ ﻄ ﻏ‬ َ ‫ﹶ ﹾ‬ ‫ﹼُ َ ﻊ َ ﻢ‬ ٌ ‫ﺍﻧﻔﺼَﺎﻡ ﹶﻟﻬَﺎ ﻭَﺍﻟﻠﻪ ﺳﻤِﻴ ٌ ﻋﻠِﻴ‬ َ ِ  Er is geen dwang in de godsdienst (niemand mag gedwongen worden om de Islaam te aanvaarden).) Alle boodschappers van Noach tot Mohammed zijn door Allaah naar hun volk gestuurd om hen te gebieden dat zij niemand anders dan alléén Allaah aanbidden.Degene die niet met de wetten van Allaah regeert. Ibnoel-Qayyim ‫ رﺣﻤﻪ اﷲ‬zegt (over de taghoet): “At-Taghoet is alles waar een dienaar zijn grenzen mee overschrijdt.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab tegenover Allaah zal hebben na (de zending van) de Boodschappers… (AnNisaa: 165.Degene die doet alsof hij kennis heeft van het onwaarneembare (Al-Ghaib).” Er zijn veel (soorten) Taghoets.. en de laatste en Zegel der Profeten was Mohammed .SelefiePublikaties. Wij hebben aan jou (Mohammed) geopenbaard zoals Wij aan Noeh en de Profeten na hem openbaarden. Wij hebben aan iedere oemmah (gemeenschap.. afgoden enz.com 20 . en hij die de Taghoet (magiër. (An-Nisaa: 163. . Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ﻭﹶﻟﻘﺪ َﺑﻌﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛﻞ ﹸﻣﺔ ﺭ ُﻮﻻ ﹶﺃﻥ ﺍﻋﺒ ُﻭﹾﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَﺍﺟﺘﻨُﻮﹾﺍ ﺍﻟ ﱠﺎ ﹸﻮﺕ‬ َ ‫ﹸ ﱢ ﺃ ﱠ ٍ ﱠﺳ ﹰ ِ ُْﺪ ﹼ َ َِْﺒ ﻄ ﻏ‬ ‫َ ﹶ ْ َﹾ‬  En voorzeker. . heeft zeker het www. is deze uitspraak van de Meest Verhevene: ‫ِﺇﱠﺎ ﹶﺃﻭﺣﻴﻨَﺎ ِﺇﹶﻟﻴﻚ ﻛﻤَﺎ ﹶﺃﻭﺣﻴﻨَﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ُﻮﺡ ﻭَﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻣِﻦ َﺑﻌﺪﻩ‬ ِِ ْ َ ‫ﻧ ٍ ﱠِﱢ‬ َْ ْ ‫ﻧ ْ َْ ْ َ ﹶ‬  Voorwaar. (An-Nahl: 36.Iblies (Satan) moge Allaahs Vloek op hem rusten! .Degene die de mensen uitnodigt naar de aanbidding van zichzelf. elke kopstuk van de dwaling) verwerpt en in Allaah gelooft.) De eerste van de Profeten was Noeh (Noach).) Geloof in Allaah en het niet geloven (aanbidden) in de taghoet heeft Allaah verplicht voor alle dienaren.

e.SelefiePublikaties. (Al-Baqarah: 256. La illaha illa Allaah (i. Alwetende. die niet ontbonden kan worden. En Allaah is Alhorende. www.De Drie Fundamenten – Shaychoel-Islaam Mohammed ibn `Abdoel-Wahhaab stevige knoop vastgegrepen.com 21 . In een hadieth (zegt de Profeet ): “De hoofdzaak is de Islaam. niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah). zijn pilaren zijn de salaah en het toppunt is de strijd op de weg van Allaah.) Dit is de betekenis van.” Allaah is de beste der Kenners! (Het einde van de drie fundamenten).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->