สารบัญ

การซ่ อม เครื่องรับสั ญญาณดาวเทียมดีทวี ี ........................................................................................................................1
1.

อาการเสี ยทีเ่ กิดจากภาคจ่ ายไฟ...............................................................................................................................1
การแกปั้ ญหาภาพค้าง, บูตไมขึ่ ้ นและหรื อ ภาพเป็ นสี เขียวแดง....................................................................................3

ิ .....................................................................................................................4
การแกปั้ ญหา POWER SUPPLY จายไฟเกน
การแกปั้ ญหา POWER SUPPLY ไมมี่ ไฟเข้า ....................................................................................................................5

2. อาการเสี ยทีเ่ กิดจากอุปกรณ์ บนเมนบอร์ ด .....................................................................................................................7

I 102-4 ไมสามารถระบุ
สถานะ ปรากฎบนหน้าจอทีวี ...............................................................................................10
E06 – 4 SMART CARD เสี ย ปรากฎบนหน้าจอทีวี........................................................................................................11

BE1 ปรากฎบนจอทีวใี นชวงของการบู
ตเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม ........................................................................12
ภาพปรากฎบนหน้าจอทีวี เป็ นภาพขาวดํา ...................................................................................................................8
ความแรง 1% และคุณภาพ 100% แสดง ในหน้าการติดตั้ งจานดาวเทียม ....................................................................8
ความแรง 1% และคุณภาพ 0% แสดง ในหน้าการติดตั้ งจานดาวเทียม ........................................................................9
เครื่ องรับ DTV ไมรั่ บสัญญาณรี โมท ............................................................................................................................9

เสี ยงแตก หรื อ ไมมี่ เสี ยง แตสามารถรั
บชมภาพได้ปกติ.............................................................................................10
3.

อาการเสี ยทีเ่ กิดจากการทํางานของ SOFTWARE...............................................................................................12
E16 – 4 SERVICE ถูก SCRAMBLE .................................................................................................................................12
E19 -4 SERVICE ถูก SCRAMBLE ..................................................................................................................................12
E30 – 4 SERVICE ถูก SCRAMBLE .................................................................................................................................13
่ ..................................................................................................................................13
E48 – 32 ค้นหาสัญญาณไมเจอ
ํ งค้นหาสัญญาณ ....................................................................................................................................13
E52 – 32 กาลั

REPARATION MANUAL 0 การซ่ อม เครื่องรับสั ญญาณดาวเทียมดีทวี ี 1.0 [ ESD DTV Service Co. รุ่ น GPS – 18W – AC Rev1.2 ซึ่ งจะใช้ Connector แบบ A ในการเชื่อมระหวางบอร์ ด ภาคจายไฟ กบั บอร์ด IRD ่ ่ รู ปที่ 1.] Page 1 of 15 .2 Connector แบบ A Reparation Manual Version 1.1 แผนวงจร ภาคจายไฟ รุ่ น GPS – 18W – AC Rev1. อาการเสี ยทีเ่ กิดจากภาคจ่ ายไฟ ่ ของเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม DTV จะมีอยู่ 2 รุ่ น คือ ภาคจายไฟ ่ ่ 1..2 รู ปที่ 1.Ltd.

.] Page 2 of 15 .0 [ ESD DTV Service Co.4 Connector แบบ B Reparation Manual Version 1.3 แผนวงจร ภาคจายไฟ รุ่ น GPS – 18W – AF – TH Rev1.4 ซึ่ งจะใช้ Connector แบบ B ในการเชื่อมระหวางบอร์ ด ภาคจายไฟ กบับอร์ด IRD ่ ่ รู ปที่ 1. รุ่ น GPS – 18W – AF – TH Rev1.Ltd.4 รู ปที่ 1.REPARATION MANUAL ่ ่ 2.

3 โวลต์ สายที่ 1: 3.5 Reparation Manual Version 1.5 การแกปั้ ญหาภาพค้าง.0 [ ESD DTV Service Co.] Page 3 of 15 .3 โวลต์ สายที่ 6: 2.5 โวลต์ รู ปที่ 1.REPARATION MANUAL การแก้ปัญหาภาพค้ าง. บูตไมผาน Connector ระหวางบอร์ ด ภาคจายไฟ กบั บอร์ด IRD หลวม ที่ใช้ Connector แบบ A วิธีแก้ใข ่ ทําได้โดยทําการบัดกรี สายไฟ ที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ า 2.5 โวลต์ จดที ุ ่ 1: 3. บูตไมขึ่ ้ นและ/หรื อ ภาพเป็ นสี เขียวแดง ่ ่ และ/หรื อ ภาพเป็ นสี เขียว สี แดง เกดจาก ิ ่ ่ อาการภาพค้าง.Ltd. บตไม่ ู ขึน้ และหรือ ภาพเป็ นสี เขียวแดง จดที ุ ่ 2: 2.3 โวลต์ จาก บอร์ด ภาคจายไฟ เข้าที่ บอร์ด IRD โดยตรงดังรู ปที่ 1.5 โวลต์ และ 3..

3V ่ ่ รู ปที่ 1.0 [ ESD DTV Service Co.5 โวลต์ C5 : 1000/6.D13 ประมาณ 23 โวลท์ .] Page 4 of 15 .D12 ประมาณ 12 โวลท์ ..Ltd.6 แผนวงจร ภาคจายไฟ ่ ่ ิ ที่จอทีวจี ะแสดง ข้ อความ I34 – 4 ไม่ สามารถระบสถานะ อาการภาคจายไฟ จายไฟเกน และ/หรื อที่เครื่ องรับ ุ ิ ่ วเกบประจุ ็ ่ ดาวเทียม DTV ไฟสี ส้มจะติดตลอดเวลา เกดจากคาตั C5 เปลี่ยนแปลง ซึ่ งจะเจอใน ภาคจายไฟ รุ่ น GPS – 18W – AC Rev1.3โวลต์ D13 : 23โวลต์ D12 :12โวลต์ D10:2.D11 ประมาณ 5 โวลท์ .D8 ประมาณ 3.REPARATION MANUAL การแก้ปัญหาภาคจ่ ายไฟ จ่ ายไฟเกิน D11 : 5 โวลต์ D8: 3.5 โวลท์ วิธีแก้ไข ็ เปลี่ยนตัวเกบประจุ อิเล็กโตไลด์ใหม่ที่ตาํ แหนง่ C5 คา่ 1000 ไมรโคฟารัด 6.3 โวลท์ .D10 ประมาณ 2.2 การเช็คเบื่องต้ น ่ DC ที่ข้ วั Cathode ของ ไดโอดจะต้องได้คาประมาณนี ่ ใช้มิเตอร์วดั คาไฟ ้ .3 V หรื อ ใช้ค่า 1000 ไมรโคฟา รัด 10 V แทนได้ Reparation Manual Version 1.

REPARATION MANUAL การแก้ปัญหาภาคจ่ ายไฟ ไม่ มไี ฟเข้ า 6 5 1 2 3 4 ่ ปกรณ์บนแผนวงจร ่ ่ รู ปที่ 1.8 มอสเฟท Reparation Manual Version 1.] Page 5 of 15 .6 ตําแหน่ งที่ 4 เช็ควา่ มอสเฟท (Q1) เสี ยหรื อไม่ รู ปที่ 1.D4) โดยใช้มิเตอร์วดั ครอม โอห์ม มิเตอร์ ตอ้ งขึ้ น ข้างหนึ่ง และเมื่อสลับขาไดโอด มิเตอร์ตอ้ งไมขึ่ ้ น 3.6 ตําแหน่ งที่ 2 เช็ควา่ วาริ สเตอร์ เสี ยหรื อไม่ โดยใช้มิเตอร์วดั ครอม ม ถ้า วาริ สเตอร์ดี ่ ่ได้จะเป็ นอินฟิ นิต้ ี แตถ้่ าวาริ สเตอร์เสี ยคาที ่ ่อานได้ ่ จะเป็ น 0 โอห์ม คาที ่ ในกรณี วดั ในหนวยของ ่ 3.D2.7 แสดงตําแหนงอุ ภาคจายไฟ อาการเมื่อเสี ยบปลัก๊ ที่เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม (DTV IRD) ไฟแสดงสถานะการทํางาน สี เขียว ไมทํ่ างาน และที่ ่ จอทีวไี มแสดงภาพใดๆ วิธีแก้ใข ่ ิ ่ ่ ่เสี ยได้แนนอน ่ เนื่องจากอาการ ภาคจายไฟ ไมมี่ ไฟเข้ากดจากหลายสาเหตุ ไมสามารถระบุ ตาํ แหนงที ต้องเช็คตาม ่ ) ่ ่ งนี้ (ในการการเช็คอาการเสี ยต้องถอดปลัก๊ ไฟออกกอน ตําแหนงตางๆดั ่ ในกรณี วดั ในหนวยของโอ ่ ่ 3..D3.0 [ ESD DTV Service Co.6 ตําแหน่ งที่ 3 เช็ควา่ ไดโอด เสี ยหรื อไม่ (D1.6 ตําแหน่ งที่ 1 เช็ควา่ ฟิ วส์ ขาดหรื อไม่ โดยใช้มิเตอร์วดั ครอม ห์ม ถ้า ฟิ วส์ ไมขาด ่ องได้ประมาณ 0 โอห์ม แตถ้่ า ฟิ วส์ ขาดคาที ่ ่ได้จะเป็ นอินฟิ นิต้ ี คาจะต้ ่ ในกรณี วดั ในหนวยโอห์ ่ 3.Ltd.

Ltd..5 ตําแหน่ งที่ 6 เช็ควา่ IC Photo Coupler (IC2) เสี ยหรื อไม่ รู ปที่ 1.4 ตําแหน่ งที่ 5 เช็ควา่ IC PWM (IC1) เสี ยหรื อไม่ 7 6 รู ปที่ 1.REPARATION MANUAL ลักษณะอาการเสี ยของมอสเฟทมีอยู่ 3 แบบ 1 โครงสร้างภายในชอร์ ทถึงกนั ลักษณะแบบนี้ เมื่อเราทําการวัด 6 ครั้ งจะมีมากกวา่ 1 คู่ที่เข็มของความ ่ ต้านทานแสดงคาออกมา (เข็มของมิเตอร์ข้ ึนมากกวา่ 1 คู่ ) 2 โครงสร้างภายในขาด ลักษณะแบบนี้ เมื่อเราทําการวัด 6 ครั้ งจะไมมี่ คู่ใดเลยที่มีค่าความต้านทานแสดง ่ ่ ให้เห็น (เข็มมิเตอร์ ไมแสดงคาความต้ านทานขึ้ นเลย) ่ 3 โครงสร้างภายใน (Bias) บกพรอง ่ ่ขา D และ ขา S (1 ครั้ ง) จนเข็มมิเตอร์ ช้ ีค่าความต้านทานขึ้ น จากนั้ นนําสายวัดที่ขา D มาแตะที่ ให้วดั ครอมที ่ ขา G แล้วนํากลับไปแตะที่ขา D อีกครั้ งให้สังเกตุเข็มมิเตอร์ ถ้าคาความต้ านทานมีค่าลดลงจากเดิมจนมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ่ จากนั้นเข็มมิเตอร์ ค่อยชี้ ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้ นจนเข้าใกล้ค่าเดิม แสดงวามอสเฟทนั ้ นดี แตถ้่ าแตะที่ขา G แล้วคา่ ่ ่ยนแปลง แสดงวามอสเฟทตั ่ ความต้านทานไมเปลี วนั้ นโครงสร้างการไบอัสภายในเสี ย 3.0 [ ESD DTV Service Co.10 แสดง ขาของ IC Photo Coupler (IC2) ่ ขา 4 กบั ขา 3 อาการเสี ยสวนใหญ ่ ่ คือ ขา 4 ของไอซี จะช็อตกบั ขา 3 เช็ควา่ IC เสี ยหรื อไม่โดยใช้มิเตอร์วดั ครอม Reparation Manual Version 1.9 ใช้มิเตอร์วดั ขาตางๆของ IC1 อาการเสี ยสวนใหญ ั 8 (GND) (GATE) ช็อตกบขา 3.] Page 6 of 15 .9 แสดง ขาของ IC PWM (IC1) ่ ่ ่ คือ ขา 7 (FB) ช็อตกบขา ั 8 (GND) หรื อ ขา 6 จากรู ปที่ 1.

R12 วัดได้เทากบ บนเมนบอร์ ด IRD 2. R11. อาการเสี ยทีเ่ กิดจากอปกรณ์ ุ ่ รู ปที่ 2..4 โอห์ม R11. R12 (พลิกด้านหลังของแผนวงจร Power Supply) วาคายั ่ วต้านทาน ถูกต้องหรื อไม่ โดยใช้มิเตอร์วดั ครอมตั R10 ต้องวัดได้ 1 k โอห์ม ่ ั R11 ขนานกบั R12 คือ ประมาณ 1.Ltd.6 ตําแหน่ งที่ 7 เช็คคาความต้ านทานของ R10.0 [ ESD DTV Service Co.REPARATION MANUAL ่ ่ ่ ่ ง 3.] Page 7 of 15 .1 แสดงแผนวงจร เมนบอร์ด Reparation Manual Version 1.

5 แสดงภาพ Crystal 4 MHz (Y2) ิ สาเหตุเกดจาก Crystal (Y2) ที่อยูบ่ นเมนบอร์ดเสี ย การแก้ปัญหา Reparation Manual Version 1.4 แสดงภาพ Crystal 27 MHz (XS1) ิ สาเหตุเกดจาก Crystal (XS1) ที่อยูบ่ นเมนบอร์ดเสี ย การแก้ปัญหา ่ ให้ทาํ การเปลี่ยน Crystal (XS1) คาความถี ่ที่ใช้คือ 27 MHz ความแรง 1% และคณภาพ 100% แสดง ในหน้ าการติดตั้งจานดาวเทียม ุ รู ปที่ 2..0 [ ESD DTV Service Co.Ltd.] Page 8 of 15 .REPARATION MANUAL ภาพปรากฎบนหน้ าจอทีวี เป็ นภาพขาวดํา รู ปที่ 2.

0 [ ESD DTV Service Co.REPARATION MANUAL ่ ให้ทาํ การเปลี่ยน Crystal (Y2) คาความถี ่ที่ใช้คือ 4 MHz ความแรง 1% และคณภาพ 0% แสดง ในหน้ าการติดตั้งจานดาวเทียม ุ รู ปที่ 2..Ltd.] Page 9 of 15 .6 แสดงภาพ Transistor เบอร์ BFG425W (Q1) ิ สาเหตุเกดจาก Transistor เบอร์ BFG425W (Q1) ที่อยูบ่ นเมนบอร์ ดเสี ย การแก้ปัญหา ให้ทาํ การเปลี่ยน Transistor (Q1) เบอร์ที่ใช้ BFG425W เครื่องรับ DTV ไม่ รับสั ญญาณรีโมท Reparation Manual Version 1.

] Page 10 of 15 .Ltd.7 แสดงภาพ ตัวรับสัญญาณอินฟาเรด 38 KHz (UF1) ิ สาเหตุเกดจาก ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (UF1) เสี ย การแกปั้ ญหา ให้ทาํ การเปลี่ยน ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (UF1) 38 KHz เสี ยงแตก หรือ ไม่ มเี สี ยง แต่ สามารถรับชมภาพได้ ปกติ รู ปที่ 2..0 [ ESD DTV Service Co.REPARATION MANUAL รู ปที่ 2.8 แสดงภาพออฟแอมป์ (ICA1) ิ สาเหตุเกดจาก ออฟแอมป์ (ICA1) เสี ย การแกปั้ ญหา ให้ทาํ การเปลี่ยน ออฟแอมป์ (ICA1) เบอร์ที่ใช้ LM358 I 102-4 ไม่ สามารถระบสถานะ ปรากฎบนหน้ าจอทีวี ุ Reparation Manual Version 1.

.0 [ ESD DTV Service Co.Ltd.REPARATION MANUAL รู ปที่ 2.] Page 11 of 15 .2 แสดงภาพ Chip Irdeto (ICS3) ิ ่ ่ ั Chip Irdeto (ICS3) ที่อยูบ่ นบอร์ดได้ สาเหตุเกดจาก CPU (ICS1) ไมสามารถติ ดตอกบ การแก้ปัญหา ให้ลองถอดปลัก๊ แล้วเสี ยบใหม่ ถ้ายังปรากฎข้อความ I 102 – 4 ไม่ สามารถระบสถานะ ให้ส่ งสิ นค้าเครมกบั ุ บริ ษทั E06 – 4 Smart Card เสี ย ปรากฎบนหน้ าจอทีวี ิ สาเหตุเกดจาก Chip Irdeto (ICS3) ที่อยูบ่ นเมนบอร์ดเสี ย การแก้ปัญหา ั ษทั เพื่อทําการเปลี่ยน Chip Ideto (ICS3) ให้ส่ งสิ นค้าเครมกบบริ Reparation Manual Version 1.

11.REPARATION MANUAL bE1 ปรากฎบนจอทีวใี นช่ วงของการบตเครื ู ่องรับสั ญญาณดาวเทียม รู ปที่ 2. TITV) ่ รับการเปิ ดให้ใช้งาน หรื อยังไมได้ ่ รับกุญแจถอดรหัสสัญญาณ หรื อ สาเหตุ เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม ยังไมได้ กุญแจถอดรหัสสัญญาณสูญหายไป การแก้ปัญหา ่ ญแจถอดรหัสสัญญาณผานดาวเที ่ ให้โทรโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริ การลูกค้า DTV เพื่อทําการสงกุ ยมไปยังเครื่ องรับ ่ โดยทานผู ่ ใ้ ช้จะต้องแจ้งหมายเลขของเครื่ องรับสัญญาณที่เกดปั ิ ญหาด้วย (เชน่ Serial Number : 3005052342) ของทาน E19 -4 Service ถกู Scramble ปรากฎบนหน้าจอทีวี ่ รับกุญแจถอดรหัสสัญญาณ หรื อ สาเหตุ เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม ยังไม่ได้รับการเปิ ดให้ใช้งาน หรื อยังไมได้ กุญแจถอดรหัสสัญญาณสูญหายไป การแก้ปัญหา ่ ญแจถอดรหัสสัญญาณผานดาวเที ่ ให้โทรโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริ การลูกค้า DTV เพื่อทําการสงกุ ยมไปยังเครื่ องรับ ่ โดยทานผู ่ ใ้ ช้จะต้องแจ้งหมายเลขของเครื่ องรับสัญญาณที่เกดปั ิ ญหาด้วย (เชน่ Serial Number : 3005052342) ของทาน Reparation Manual Version 1.0 [ ESD DTV Service Co. อาการเสี ยทีเ่ กิดจากการทํางานของ Software ่ E16 – 4 Service ถกู Scramble ปรากฎบนหน้าจอทีวี (ของชองรายการ 3.. 5. 7.Ltd. 9.3 แสดงภาพ Flash Memory เบอร์ M29W800DB (ICF1) ิ สาเหตุเกดจาก Flash Memory (ICF1) ที่อยูบ่ นเมนบอร์ดเสี ย การแก้ปัญหา ั ษทั เพื่อทําการเปลี่ยน Flash Memory (ICF1) เบอร์ที่ใช้คือ M29W800DB และทําการ ให้ส่งสิ นค้าเครมกบบริ ลงโปรแกรมให้ใหม่ 3.] Page 12 of 15 .

22K โทน = ปิ ด เสร็ จแล้ว กดปุ่ ม OK E52 – 32 กําลังค้ นหาสั ญญาณ ั ั ิ ขอ้ ความ “ E48-32 สาเหตุเดียวกนกบอาการ “E48-32 ค้นหาสัญญาณไมพ่บ “ จะเป็ นอาการหลังจากที่เกดมี ่ ” (ข้อความ E48-32 ค้นหาสัญญาณไมพบ ่ และข้อความ E52 – 32 กาลั ํ งค้นหาสัญญาณ จะ ค้นหาสัญญาณไมพบ ั สลับกนแสดงข้ อความ) Reparation Manual Version 1.Ltd.] Page 13 of 15 . เครื่ องไมได้ ่ อ 1 ให้เปิ ดเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมไว้ – 4 Service ถูก Scramble ขึ้ นบนหน้าจอเป็ นระยะเวลานานกวาข้ ประมาณ 1 ชัว่ โมง การแก้ปัญหา หากยังปรากฎข้อความ E30 – 4 Service ถูก Scramble ให้โทรศัพท์แจ้งศูนย์บริ การลูกค้า เพื่อทําการเปิ ดรหัส ่ ใ้ ช้จะต้องแจ้งหมายเลขของเครื่ องรับสัญญาณที่เกดปั ิ ญหาด้วย สัญญาณ โดยทานผู E48 – 32 ค้ นหาสั ญญาณไม่ เจอ ปรากฎบนหน้าจอทีวี ิ สาเหตุเกดจาก ่ 1. ปิ ดเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมโดยถอดปลัก๊ ไฟฟ้ าออกในชวงกลางคื ิ อความ E30 – 4 Service ถูก Scramble ขึ้ นมาเป็ นชวงระยะเวลาสั ่ ในวันถัดมา จะเกดข้ ้ นๆประมาณ 10 – 30 ่ ่ ่ วินาที หลังจากนั้ นข้อความดังกลาวจะหายไป หากยังไมหาย ให้ลองเปลี่ยนชองรายการที วี ไปยัง ่ ญญาณ DLTV แล้วจึงเปลี่ยนกลับมายังชอง ่ 3 5 7 9 11 หรื อ TITV ชองใดชองหนึ ่ ่ ็ ชองสั ่ ง กอาจจะทํ าให้ ่ ข้อความดังกลาวหายไป และจะสามารถรับชมได้ตามปกติ ่ ถูกใช้งานมาเป็ นระยะเวลานานมากกวา่ 1 เดือน เมื่อเครื่ องถูกนํามาใช้งาน กจะเกดข้ ็ ิ อความ E30 2.. ไมมี่ ไฟเลี้ ยงจายให้ LNB สาเหตุเกดจากเครื ่ องรับสัญญาณดาวเทียมถูกเซ็ตไฟเลี้ ยง LNB “ปิ ด” การแกไข คือ เซ็ตไฟเลี้ ยง LNB ให้เป็ น “เปิ ด” โดยการใช้รีโมทคอนโทรล มีวธิ ีการดังนี้ ่ ั ่ใช้งานจริ ง คาความถี ่ –> ทําการตั้ งคา่ LNB ให้ตรงกบที ่ 10750 MHz. ปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมยังไมได้ ่ ่ องรับสัญญาณดาวเทียมกบั LNB ไมได้ ่ ต่อหรื อหลุด การแกไข ้ คือ ตอ่ 2. สายสัญญาณที่ต่อระหวางเครื ่ ่ องรับสัญญาณดาวเทียมกบั LNB สายสัญญาณระหวางเครื ่ ิ ้ 3.REPARATION MANUAL E30 – 4 Service ถกู Scramble ปรากฎบนหน้าจอทีวี ่ รับข้อมูลที่ update เพื่อใช้ในการถอดรหัสสัญญาณ อันเป็ นผลทําให้ไม่ สาเหตุ เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมไมได้ ่ 3 5 7 9 11 และ TITV ได้ ซึ่ งมีกรณี ที่อาจจะเกดขึ ิ ้ นได้ดงั ตอไปนี ่ สามารถรับชมรายการทีวี ชอง ้ ่ ่ ดูทีวี เมื่อเปิ ดเครื่ องขึ้ นมาใหม่ นที่ไมได้ 1. ให้เข้า Menu –> ตั้ งคาระบบ เปิ ด.0 [ ESD DTV Service Co.. ไฟเลี้ ยง = 1.

REPARATION MANUAL Reparation Manual Version 1.Ltd.] Page 14 of 15 ..0 [ ESD DTV Service Co.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful