TRIỆU PHÚ

NHAÂ XUÊË T BAÃ N PHUÅ NÛÄ
Trâ n Ðãng Kloa
Iông Xuân Vy
Truong Viô l Huong
Dicl gia :
Bí quyết
Adam Khoo
TAY TRẮNG
thành
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
SLCRLTS OI SLII-MADL MIIIIONAIRLS
Hov You Can Creale an Lxlraordinary Income
& BuiId a MiIIion-DoIIar Nel Worll... Slarling Irom Scralcl
Copyrigll © 2006 by Adam Kloo Iearning TeclnoIogies Group Ile Ild
Vielnamese Ldilion © 2009 by TGM Ioinl SlocI Company
AII riglls reserved.
BI OIYÊ T TAY TRÃ NG THA NH TRIÊ I IHI
Ia m llô na o dô co llu nlâ p dô i da o va gia la i ba c ly lu ... sô 0`
Dicl gia : Trâ n Ðãng Kloa, Iông Xuân Vy va Truong Viô l Huong
Công Ty Cô Ilâ n TGM giu ba n quyô n xuâ l ba n va pla l la nl â n ba n liô ng
Viô l lrôn loa n llô gio i lleo lo p dô ng cluyô n giao ba n quyô n vo i Adam Kloo
Iearning TeclnoIogies Group Ile Ild (AKITG). Bâ l cu su sao cle p na o Ilông
duo c su dô ng y cu a TGM va AKITG dô u Ia bâ l lo p pla p va vi pla m Iuâ l Xuâ l
Ba n Viô l Nam, Iuâ l Ba n Ouyô n Ouô c Tô va Công Io c Ba o Hô Ba n Ouyô n So
Hu u Tri Tuô Berne.
CÓNG TY CÓ IHA N TGM
#00-03, To a nla NI Tover
232/17 Vo Tli Sa u, Iluo ng 7, Ouâ n 3
Tla nl plô Hô Cli Minl
TeI: (08) 6276 9209 – Iax: (08) 6290 9962
Websile: vvvv.lgm.vn
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Clung lôi xin lân lanl gioi lliôu loi ban quyôn sacl: “Bí Quvêt
Tav Träng Thanh Triêu Phu: Lam thê nan dê cn thu nhâµ dði
dan va gia tai bac tv tu... sð 0?”. Ðây Ia quyôn sacl duoc dicl va
biôn soan boi clinl lai dicl gia nôi liông Trân Ðäng Khna va
Uðng Xuân Vv (nlung nguoi da lao nôn cac quyôn sacl giao duc
ban clay nlâl lai Viôl Nam nlu “1ci 1ci Gici, 8cn Cung 1nc!”,
“Ccn Cc i Cnu ng 1c Dc u Gic i”, “Ic m Cnu 1u Duu, 1ncu Dc i
V! n Mc nn”), va dicl gia Truong Viêt Huong, môl guong mãl
lre dây lriôn vong lrong Iinl vuc dicl lluâl.
Tu dâu nãm 2008, Iôl lop voi Adam Khnn (lac gia cua quyôn
sacl nay va cung Ia môl lrong 25 lriôu plu lre luôi va giau co
nlâl Singapore), lai dicl gia Trân Ðãng Kloa va Iông Xuân Vy
da bãl dâu con duong Iam giau môl cacl clân clinl cua minl
bãng cacl loc loi nliôu Iiôn lluc duoc clia se lrong quyôn
sacl nay, vi du nlu:
– Tla nl Iâ p doanl ngliô p cluyôn pla l la nl sa cl clâ l
Iuo ng cao va ba n cla y nlâ l la i Viô l Nam. (Vui Io ng xem
cli liô l la i: vvv.lgm.vn)
– Tlanl Iâp doanl ngliôp cluyôn vô dao lao va nlanl clong
lro llanl môl liôn luong lrong Iinl vuc plal lriôn con nguoi
lai Viôl Nam. (Vui Iong xem cli liôl lai: vvv.loilaigioi.com)
– Ban lang va liôp lli qua mang Inlernel.
– Ðâu lu vao clung Iloan môl cacl Ilôn ngoan.
– Ouan Iy liôn bac va Iiôm soal cli liôu liôu qua.
– ...
Lời giới thiệu
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Tlông qua quyô n sa cl ma ba n dang câ m lrôn lay, clu ng lôi
muô n Ilã ng dinl mô l diô u rã ng: La m gia u mð t ca ch chân chính
khðng hê qua khn khän nhu µhâ n Io n mn i nguo i nghï. Vâ n dê
Ia o µhuong µha µ.
Bôn canl do, clung lôi liôu rãng, nlung nguoi moi Iam quen voi
dong sacl plal lriôn ban llân se râl bo ngo lrong viôc liôu va ap
dung vao lluc lô nôu nôi dung quyôn sacl duoc lrinl bay môl cacl
Iloa giao, cung nlãc. Clinl vi llô, duoc su lin luong, dông linl va
ung lô cua lac gia Adam Kloo, clung lôi da biôn soan Iai nôi dung
quyôn sacl nay lu ban gôc liông Anl sao clo llâl dô doc, dô liôu,
luu icl va gân gui voi doi sông cung nlu ngôn ngu cua nguoi Viôl
o moi Iua luôi.
Tro llanl môl nguoi llanl công va Iam clu vân mônl cua minl
clãc clãn Ia diôu da sô ai lrong clung la cung mong muôn. Vây lli
clung lôi xin moi ban lay cung clung lôi di lrôn cuôc lanl lrinl
Iy diôu nay dô Ilam pla nlung con duong dân dôn môl cuôc sông
giau co lon, viôn man lon.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Giới thiệu về tác giả Adam Khoo
Lời mở đầu của Ron Kaufman
Phần I - Bảy bước làm giàu
Chương 1 – Bí quyết của một người từ tay trắng làm nên triệu đô 3
Chương 2 – Bảy bước làm giàu 13
Chương 3 – Chín thói quen của triệu phú 31
Phần II – Phương pháp kiếm tiền của triệu phú
Chương 4 – Người giàu quản lý tiền bạc như thế nào 79
Chương 5 – Bốn mức độ giàu có 91
Phần III – Làm giàu nhanh chóng và bền vững
Chương 6 – Hãy đưa ra mức giá cao nhất 109
Chương 7 – Thời gian là tiền bạc... Phương pháp tận dụng tối đa thời gian 131
Chương 8 – Làm thế nào để tăng thu nhập theo cấp số nhân trong bất cứ lĩnh vực gì 143
Phần IV – Tạo nhiều nguồn thu nhập thông qua Internet
Chương 9 – Gây dựng việc kinh doanh sinh lợi mà không cần nghỉ làm 175
Chương 10 – Biến niềm đam mê thành nguồn thu nhập bền vững 189
Chương 11 – Cách thức xây dựng một trang web sinh lợi 211
Chương 12 – Làm thế nào để thu hút ngày càng nhiều khách hàng trên mạng 241
Phần V – Quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu
Chương 13 – Nguyên tắc số một của những triệu phú tay trắng làm nên 267
Chương 14 – Cách thức quản lý tiền và kiểm soát chi tiêu 275
Phần VI – Xây dựng tài sản triệu đô
Chương 15 – Tăng tài sản với lợi nhuận tiền triệu 289
Chương 16 – Thắng lợi với quỹ đầu tư 309
Chương 17 – Chọn mua cổ phiếu theo cách của Warren Bufett 315
Chương 18 – Tám tiêu chí để mua cổ phiếu tốt với giá hời 353
Phần VII – Biến ước mơ triệu phú thành hiện thực
Chương 19 – Lên kế hoạch trở thành triệu phú 381
Tham khảo
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
|a ' 1e |a )¡ |a |a : ¡'a |1am |aaa
Da nl lã ng lai cô con ga i cu a lôi - KeIIy va Samanlla Kloo
||| I
Ouyô n sa cl na y clu a du ng nlu ng y luo ng va quan niô m
riông cu a la c gia . Ta c gia Ilông dô ngli mua/ba n bâ l cu
clu ng Iloa n, doanl ngliô p loã c dâ u lu na o duo c dô câ p
lrong sa cl. Ta c gia va nla xuâ l ba n Ilông pla i Ia môi gio i
clu ng Iloa n loã c cô vâ n dâ u lu. Clu ng lôi Ilông gio i
lliô u bâ l cu mô l Ioa i cô pliô u loã c dâ u lu na o. Nlu ng Ioa i
cô pliô u loã c dâ u lu duo c nlã c dô n lrong sa cl cli vo i mu c
dicl minl lo a va gia o du c.
Mã c du clu ng lôi da nô Iu c lô l su c dô cung câ p nlu ng
llông lin clinl xa c nlâ l va câ p nlâ l nlâ l, clu ng lôi Ilông
llô ba o da m luyô l dô i vô dô clinl xa c, lin câ y, linl xa c llu c
loã c loa n clinl cu a nlu ng llông lin duo c nôu lrong sa cl.
Ta c gia va nla xuâ l ba n Ilông cliu bâ l Iy lra cl nliô m gi vô
mã l pla p Iy lruo c nlu ng mâ l ma l loã c ru i ro co llô xa y ra,
lru c liô p loã c gia n liô p, lu viô c su du ng va a p du ng bâ l cu y
luo ng, cliô n Iuo c lay Iy lluâ l na o lrong quyô n sa cl na y.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Ja¡e ) :a :a “|' Ja¡e | la¡ l.a )¡ laa )a l.'e a |aa ”
1a |aa¡ 1å ' :aå : 1a ' :aa )¡ |å' )aa |ae )a a
“!e e re lel aetê a |lt alê a me l!”
“Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ” giu p lôi nlâ n ra rã ng
CIÓ C ÐO I TÓI Ia do clinl ba n llân lôi lliô l Iô va bâ l cu
diô u gi cu ng co llô da l duo c vo i nlu ng cliô n Iuo c du ng dã n!
Ha y nlin Adam Kloo ma xem! Anl dã l ra mu c liôu lro lla nl
lriô u plu va anl da Ia m duo c. Vo i nlu ng pluong pla p llicl
lo p va mô l quyô l lâm cao, ba n co llô da l duo c bâ l cu diô u gi!
Ðiê m hav nhâ t Ia “Bí Quvê t Tav Trä ng Tha nh Triê u Phu ”
da da v tði biê t ca ch tu thiê t kê cuð c do i mình va cung câ µ
chn tði nhu ng µhuong µha µ cu thê dê Ia m duo c diê u dn !
Truo c dây, lôi Iuôn lim Iiô m con duo ng di dô n su lu do vô la i
clinl. Sau Ili do c “Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ”,
lâm lri lôi nlu duo c mo ra vo i nlu ng liô m nãng vô lâ n. Tôi
lo c duo c ca cl Iôn Iô loa cl da l duo c nlu ng gi lôi muô n lrong
cuô c sô ng, nlu ng pluong pla p cu llô vô liô p lli lrôn Inlernel
va dâ u lu. Tôi da la o ra HAI nguô n llu nlâ p mo i va cn n nhiê u
hon nhu ng gì tði... cn thê diê n da t bä ng Io i! Tôi ly vo ng nlu ng
nguo i xu ng da ng co llô do c duo c quyô n sa cl na y!
Scan Scah, Singapore
“Nte ae ¢ê a |e a |t ae |te t 1e | 1te t st ele t te stê | 1e l!”
Ðiô u lôi llicl nlâ l lrong quyô n “Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl
Triô u Ilu ” clinl Ia Adam lâ p lrung va n viê c giu µ ba n chuâ n
bi sä n sa ng TRUO C khi bä t dâ u Ia m gia u. Nê u khðng cn
ca ch suv nghï du ng dä n va nghiêm tu c vê viê c Ia m gia u, ba n
se Ilông bao gio co Ila nãng Iiô m soa l duo c diô u do .
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Sau Ili liô p llu lâ l ca nlu ng gi Adam clia se , tði nghiê m ra
rä ng anh â v cu ng su du ng nhu ng diê u ma nhu ng nguo i gia u
cn kha c da su du ng dê tro nên gia u cn : mô l pluong pla p
loa n diô n vuon lo i lla nl công.
Adam Ilông cli nôu ra nlu ng pluong pla p na y, anl co n
luo ng dâ n ba n LA M THË NA O da t duo c mu c tiêu mð t ca ch
chi tiê t va cu thê dê n mu c ba n cn thê Ia m thcn dê da ng.
Kli lôi da sã n sa ng Ia m gia u, “Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u
Ilu ” giu p lôi liô p lu c liô n buo c. Tôi sã p mo ra mô l cluong
lrinl liô p lli Iiôn Iô l, va dang cu ng Ia m viô c vo i dô i la c cu a lôi
dô la o ra mô l lrang veb lu u icl clo lâ l ca mo i nguo i!
Khðng nhu ng tði khuvên ba n nên dn c quvê n sa ch na v, tði
cn n muð n nn i rä ng, ba n khn cn thê tha nh cðng trnng kinh
dnanh nê u khðng dn c nn . Adam Kloo Ia mô l lrong sô râ l il
lôn luô i ma lôi llâ l su Iinl lro ng lrong Iinl vu c na y. Mô l Ia
llâ y cu a lôi, Ty HicIs. Hai Ia Roberl AIIen, cla de cu a nliô u
nguô n llu nlâ p Ila c nlau. Va bây gio lôi llôm va o danl
sa cl do ca i lôn: ADAM KHOO!
Brnthcr PauI, SlanIey, Norll DaIola, My
“¥ê | allea |e a tee lea tt e “Cle ele t, tle aele e”
[Kltl De¢, Peer De¢}!”
Xin cla o Adam,
Tôi cli muô n viô l clo anl dô no i rã ng lôi da nl gia cao quyô n
sa cl cu a anl: “Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ”.
Ðây Ia mô l quyô n sa cl mang linl llu c la nl râ l cao, no liô l
Iô lâ l ca nlu ng bi mâ l lrong viô c Ia m gia u. Tlâ l vâ y, lôi llicl
ngli rã ng no Ia mð t µhiên ba n can hon cu a quvê n “Cha gia u,
cha nghc n”!
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Ouyô n sa cl cu a anl llâ l don gia n, dô liô u va dua ra mô l quy
lrinl lu ng buo c llâ u da o. Ca m on anl vi da clia se nlu ng bi
quyô l cu a minl va vi su giu p do ca nlân cu a anl.
PauI KIcinmcuIman, I c
“Ot¡e a se tl |ê a le a alt ae |lêae |la 1ê ¡ 1t alê |!”
“Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ” Ia quvê n sa ch tâ µ ho µ
nhu ng thðng tin dâ v du nhâ t vê viê c da t duo c mu c dð du da
ta i chính ma lôi lu ng do c.
Ðô llu llâ p mô l Iuo ng llông lin plong plu va clâ l Iuo ng
nlu vâ y, ba n pla i do c il nlâ l nãm loã c sa u quyô n sa cl riông
Ie vô ca cl llu c da l duo c nlu ng diô u ba n muô n, lu duy lriô u
plu , ca cl llu c liô p lli lrôn ma ng, ca cl llu c dâ u lu, ca cl Iâ p
Iô loa cl la i clinl va Iinl doanl.
Kli lôi mua sa cl, lôi lluo ng co ca m gia c clu ng Ilông xu ng
da ng vo i sô liô n lôi bo ra. Nlung vo i “Bi Ouyô l Tay Trã ng
Tla nl Triô u Ilu ”, tði cn duo c nhiê u hon gâ µ bð i sð tiê n tði
tra chn quvê n sa ch.
Truo c Ili do c “Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ”, lôi
Ilông clã c minl co llô lâ n du ng la i nãng va Iiô n llu c
cluyôn môn cu a minl dô Iinl doanl lay Ilông. Tôi lluo ng
bãn Iloãn vô viô c lâ l ca nlu ng nguo i Ila c cu ng dang cô
gã ng Ia m nlu ng diô u luong lu nlu lôi va lôi ca m llâ y na n
Io ng Ilông da m du ng ra gây du ng viô c Iinl doanl ma lôi
lã ng mo uo c.
Sau Ili do c quyô n sa cl na y, lôi nlâ n ra rã ng lôi co llô a p
du ng nlu ng diô u lôi biô l va o Iinl doanl. Adam nlâ n ma nl
rã ng ba n co llô la o du ng viô c Iinl doanl du a lrôn niô m
dam mô cu a ba n, nô u ba n Ila m pla ra ca cl llu c biô n niô m
dam mô â y lla nl gia lri dô i vo i nguo i Ila c. Anl lâ p lrung
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Ilai lla c Ila i niô m la o ra gia lri Io n clo nguo i Ila c va diô u
do giu µ tði ma nh da n du ng nhu ng kinh nghiê m cu a mình
vo i tu ca ch Ia mð t ta c gia va mð i quan tâm cu a tði dð i vo i
ma ng sa ch “µha t triê n ba n thân” dê kinh dnanh.
Cuô i cu ng, lôi da co mô l ca i nlin sa ng lo vô Ioa i linl Iinl
doanl ma lôi muô n gây du ng va mô l Iô loa cl da i la n, bô n
vu ng giu p lôi da l dô n mu c dô lu do la i clinl, tði cu ng kha m
µha ra mð t niê m tin khðng gì Iav chuvê n rä ng tði cn thê da t
duo c bâ t cu diê u gì tði muð n.
Tôi la o ra mô l lrang veb mo i va bã l dâ u pla l lriô n danl sa cl
emaiI Ila cl la ng liô m nãng. Tôi co mô l Iô loa cl Iy llu Ia la o
ra nlu ng sa n plâ m llông lin nlã m giu p lôi lla nl công. Tôi
da gia täng dnanh thu ba n sa ch diê n tu huo ng dâ n ca ch viê t
cu a tði Iên trên 75%!
Tôi clã c clã n dô cao quyô n “Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl
Triô u Ilu ”.
Andrca Rains Waggcncr, Ocean Slores, Waslinglon, My
1c c gic ¡uuc n “52 |c i nc c ¡uu |c u 1c sc ng |nc c, sc ng gic u tc
sc ng |ncn ngccn ircng inc |u 21” (Hcclinu, Wcclinu
c Wisc-52-Ii|c-Cncnging Icsscns lcr 1nc 21si Ccniuru)
(Nnc xu! i |c n Hczcl!cn, 200o)
“!re ¢t | ae |reae ·e ae â |le ae, le m ·le t l| lea ·e ¢e al
alle t |le l elea tle tea te l lea!”
Kli lôi mua quyô n “Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ”,
lôi ngli no cli clu a du ng mô l ca i nlin Ila i qua l nlu lu duy
lriô u plu , nâng cao su lu lin va va i Io i Iluyôn vô Iiôn doanl.
Nlung Ili lôi bã l dâ u do c sa cl, lôi llâ l su lim ra con duo ng
dua lôi dô n su gia u co . Ðo Ia nhu ng Io i khuvên thiê t thu c,
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
du ng dä n vô ca cl qua n Iy la i clinl lrong cuô c sô ng, ca cl gây
du ng mô l nô n la ng la i clinl vu ng va ng va Ia m llô na o dô
liô p lu c di lo i.
Tôi dã c biô l llicl plâ n no i vô ca cl plô i lo p la nl dô ng dô
Iiô m liô n. Nguo i la llâ l dô da ng Ia ng pli liô n ba c va o nlu ng
viô c clã ng lô giu p lo la o du ng mô l luong Iai vu ng clã c.
Ðây cu ng Ia Iâ n dâ u liôn lôi llâ l su liô u rã ng su gia u co cu a
ba n Ilông du a lrôn lô ng sô liô n ba n Iiô m duo c. Adam dua
ra nlu ng µhuong µha µ cu thê tu ng buo c mð t giu µ tði biê t
chính xa c tði câ n µha i Ia m gì dê da t duo c nhu ng mu c tiêu
ta i chính.
Truo c Ili do c “Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ”, lôi
pla i Ia m viô c 40 gio mô l luâ n ma vâ n mã c no . Sau Ili do c
va a p du ng Io i Iluyôn lrong sa cl, lrong vo ng nu a nãm,
lôi da llanl loa n lâ l ca nlu ng mo n no , gia m gio Ia m viô c
xuô ng co n 16 gio mô l luâ n dô co nliô u llo i gian clãm so c
con ca i lon!
Tôi clã c clã n gio i lliô u quyô n sa cl na y vo i mo i nguo i vi dây
Ia su dâ u lu clo luong Iai.
Antnincttc Vundcrink, ApeIdoorn, Ha Ian
“Nlt ae 1le t tlêa |lê | ·e ¢te |rlal le m ele t!”
Cla o Adam,
Tôi râ l lu la o duo c da p Ia i yôu câ u cu a anl va viô l Io i ca m
nlâ n cu a lôi (vo i lu ca cl mô l nguo i lâm mô ).
Ðiê u tði thích nhâ t vê “Bí Quvê t Tav Trä ng Tha nh Triê u
Phu ” Ia nn nn i Iên su thâ t vê qua trình Ia m gia u va vô viô c
da l duo c mu c dô du da la i clinl mô l ca cl llu c lô va ma nl me
nlâ l ma lôi lu ng biô l dô n.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Cuô i cu ng, lôi nlâ n ra rã ng lla nl công vô mã l la i clinl Ia
mô l diô u Ila lli bo i vi bây gio lôi biê t chính xa c nhu ng
µhuong µha µ cu thê giu µ tði da t duo c nhu ng mu c tiêu ta i
chính. Ðu ng Ia bi quyô l!
Mu c liôu cu a lôi bây gio lô l su c ro ra ng: lôi se lro lla nl mô l
luâ n Iuyô n viôn va nla da o la o cu ng nlu mô l diô n gia lruyô n
ca m lu ng la i nãng nlâ l Clâu Au va Indonesia. Cu ng nlo
anl, Adam a , lôi da Ila m pla ra dô ng Iu c llu c dâ y ba n llân
dô plâ n dâ u clo niô m dam mô cu a minl.
Tði muð n gio i thiê u “Bí Quvê t Tav Trä ng Tha nh Triê u Phu ”
vo i su da m ba n 100,000%!!!
Trân lro ng va clu c anl liô p lu c Ia m lô l công viô c cu a minl!
Tôi Ia lluyô n lruo ng cu a con la u dinl mô nl cu a lôi
Eric Sccgcr, Wavre, Bi
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
c|J | l||| | \| |||| ||JJ
Adam Kloo Ia nla doanl ngliô p,
la c gia cu a nlu ng quyô n sa cl
ba n cla y nlâ l va Ia mô l lrong
nlu ng cluyôn gia da o la o xuâ l
sã c nlâ l. Tro lla nl lriô u plu lay
lrã ng Ia m nôn va o nãm 26 luô i,
Adam Kloo so lu u va qua n Iy
nliô u công viô c Iinl doanl vo i
lô ng llu nlâ p la ng nãm Ia 30
lriô u dô. Anl Ia Clu licl va Ia
Truo ng cluyôn gia da o la o cu a
công ly Adam Kloo Iearning
TeclnoIogies Group, mô l lrong
nlu ng công ly Io n nlâ l Clâu A
vô gia o du c va da o la o, dô ng llo i Ia Gia m dô c cu a Singapore
HeaIll Iromolion Board (HIB).
Adam cu ng Ia la c gia cu a clin quyô n sa cl ba n cla y nlâ l bao
gô m, “I Am Gifled, So Are You!”, (ba n dicl liô ng Viô l – “Tði
Ta i Gin i, Ba n Cu ng Thê !”), “Hov lo MuIlipIy Your CliIds
InleIIigence”, “CIueIess in Slarling a Business”, “Secrels of
SeIf-Made MiIIionaires” (ba n dicl liô ng Viô l – “Bí Quvê t Tav
Trä ng Tha nh Triê u Phu ”), “Secrels of MiIIionaire Inveslors”,
“Secrel of BuiIding MuIli-MiIIion DoIIar Businesses”, “Masler
Your Mind, Design Your Desliny” (ba n dicl liô ng Viô l – “La m
Chu Tu Duv, Thav Ðð i Vâ n Mê nh”), “Irohl Irom Tle Ianic”
va “Nurluring lle Winner & Genius in Your CliId” (ba n dicl
liô ng Viô l – “Cnn Ca i Chu ng Ta Ðê u Gin i”. Nlu ng quyô n
sa cl cu a anl duo c Iiôn lu c xô p la ng lrong danl sa cl ba n cla y
nlâ l loa n quô c va da duo c dicl sang sa u llu liô ng.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Adam lô l ngliô p bã ng danl du nga nl Oua n lri Iinl doanl
o lruo ng Ða i Ho c Ouô c Gia Singapore (NalionaI Iniversily
of Singapore - NIS). Tlo i sinl viôn, anl du ng lrong lô p 1º
nlu ng lo c sinl dâ n dâ u lruo ng va duo c nlâ n va o cluong
lrinl Ila l Triô n Ta i Nãng (TaIenl DeveIopmenl Irogram), mô l
cluong lrinl da o la o nlu ng sinl viôn la i nãng cu a lruo ng.
Va o nãm 2008, anl duo c lrao lã ng gia i lluo ng Cu u sinl viôn
xuâ l sã c nga nl Iinl lô lruo ng NIS (Business SclooI Lminenl
AIumni Avard).
Trong 15 nãm qua, anl da da o la o lon 355.000 lo c sinl,
gia o viôn, cluyôn gia, nlân viôn va clu doanl ngliô p vô
viô c pla l lriô n liô m nãng ca nlân va da l lla nl qua xuâ l sã c
lrong nliô u Iinl vu c.
Tla nl công va lla nl licl da l duo c cu a anl lluo ng xuyôn
duo c dãng la i lrôn ca c pluong liô n lruyô n llông lrong Ilu vu c
nlu Tle Slrails Times, Tle Business Times, Tle Nev Iaper,
Iianle Zaobao, ClanneI Nevs Asia, ClanneI I, ClanneI 8,
Nevsradio 938, Tle Hindu, Tle MaIaysian Sun, Tle Slar va
nliô u lon llô nu a. Ta p cli “Tle Lxeculive Magazine” da xô p
la ng Adam Kloo Ia mô l lrong 25 nguo i gia u nlâ l Singapore
duo i luô i 40 nãm 2007.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
|J | c|J | l||| | || | |J\ ||||||\
Taác giaã quyïín saách baán chaåy “Up Your Service”
Tôi Ilông nlo Iâ n dâ u liôn lôi gã p Adam
Kloo Ia va o Ili na o, nlung lôi biô l clã c
rã ng lôi se Ilông bao gio quôn anl.
Adam Ia mô l lrong sô nlu ng nguo i liô m
loi co llô nlâ n llâ y vâ n dô lrong cuô c
do i minl, lim ca cl gia i quyô l no va sau
do nliô l linl lruyô n da l Ia i clo nguo i
Ila c lâ l ca nlu ng diô u anl llu Iuo m
duo c lrong qua lrinl gia i quyô l vâ n dô .
Ðo clinl Ia diô u Iliô n Adam lro lla nl Iiô u nguo i ma lôi
nguo ng mô nlâ l: mô l nguo i Iuôn lãng la i vuo l qua mo i Ilo
Ilãn lro nga i clo dô n Ili lla nl công, dô rô i sau do Ia i Ia m
lâ l ca nlu ng gi co llô dô giu p nguo i Ila c cu ng da l duo c
lla nl công luong lu – loã c Io n lon – lrong do i lo . Adam Ia
mô l lo c sinl llam vo ng Ili lo c, va Ia mô l nguo i llâ y la o
plo ng Ili da y.
Kli Adam la quyô l lâm lro lla nl bâ c llâ y lrong mô l Iinl
vu c mo i, anl lim dô n lâ l ca nlu ng nguo i lla nl công lrong
Iinl vu c do . Anl lo c lo i mo i diô u vô lo va nlu mô l con ong
cluyôn câ n, anl lu l lâ l ca nlu ng mâ l ngo l lu su lruyô n da l
cu a lo , lrong ca c ba i viô l cu a lo , lrôn con duo ng dua lo dô n
lla nl công, va ca nlu ng Iinl ngliô m llâ l ba i cu a lo .
Mô l Ili anl da liô u ro nlu ng yô u lô la o nôn lla nl công cu a
lo , anl se xâu cluô i clu ng Ia i va dem a p du ng va o cuô c sô ng
cu a minl. Anl clinl Ia mô l plo ng lli ngliô m sô ng, mô l nla
Iloa lo c cluyôn ngliôn cu u vô lla nl công, mô l con nguo i
pliôu Iuu ma o liô m da m du ng clinl cuô c do i minl dô llu
ngliô m xem diô u gi dem Ia i liô u qua , diô u gi Ilông.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Cli Ili anl clã c clã n va llâ l su lla nl công vo i mô l diô u gi
do , Adam mo i clia se con duo ng lim lo i dâ y gian Ilo cu a
minl vo i mo i nguo i. Anl biô l rã ng ba n Ilông giô ng anl,
rã ng mô i nguo i lrong clu ng la Ia mô l ca llô dô c nlâ l vô nli.
Vi llô , Adam Ilông cli clo ba n con duo ng duy nlâ l dâ n lo i
lla nl công ma ve Iôn clo ba n mô l bu c lranl loa n ca nl bao
gô m nlu ng pluong pla p va la nl dô ng, nlu ng biô n pla p
da duo c clu ng minl liô u qua , nlu ng Iy lluâ l lla nl công
va nlu ng Iô loa cl ro ra ng dô ba n co llô lleo do ma gã l la i
nlu ng lla nl công nlu anl da da l duo c lrong cuô c sô ng.
Kli ba n liô p lu c liô n vô plia lruo c, ba n se lim llâ y o Adam
mô l luâ n Iuyô n viôn lâ n linl, mô l nguo i llâ y llông luô va
mô l nguo i ba n nliô l lâm. Anl luyô l dô i Iinl lro ng va quy
mô n nlu ng nguo i Iuôn vuon lo i nlu ng diô u lô l de p. Anl
biô l do Ia con duo ng Ilo Ilãn gâ p glô nl, rã ng nliô u nguo i
se vâ p nga lrôn duo ng di. Va nô u ba n vâ p nga , anl Iuôn sã n
sa ng do ba n du ng Iôn mô l ca cl clân lla nl.
Trong llô gio i nga y nay, liô n Ia mô l clu dô ma mo i nguo i dô u
muô n minl llông lo . Ðây Ilông pla i Ia mô l cluong lrinl
ngoa i Ilo a Ilông bã l buô c, ma Ia mô l clu dô cô l Io i cu a cuô c
sô ng, do i lo i ba n pla i Iuôn lo c lo i va clu lâm dô n no .
Nliô u nguo i cô lra nl lo c nlu ng diô u câ n lliô l na y clo dô n
Ili qua muô n. Mô l sô nguo i sô ng mô l cuô c do i vô lu Iu , dô
rô i bi su l dâ u me lra n vô nlu ng lai na n Iiôn quan dô n la i
clinl. Mô l sô Ila c Iô lu ng buo c vâ l va lrong do i, vo i ly vo ng
linl linl la i clinl sa ng su a lon ma clã ng bao gio da m pla
ra o, bu l ra Ilo i Iô i mo n la ng nga y. Cli co mô l sô râ l il nguo i
lim duo c su lu do vô la i clinl, nlung lluo ng lli va o Iu c Ila
muô n ma ng.
Ðiô u lro lrôu Ia ba i lo c Iôn Iô loa cl clo su lla nl công
vô la i clinl bao gio cu ng co sã n – lrong llu c lô no dang
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
nã m lrôn lay ba n. “Bi Ouyô l Tay Trã ng Tla nl Triô u Ilu ” Ia mô l
quyô n sa cl nôn do c vo i bâ l cu ai clua lô l ngliô p ra lruo ng va bã l
buô c pla i do c vo i bâ l cu ai da lo c xong nlung vâ n Ioay loay ma i
clua lim llâ y su du da va niô m vui vô la i clinl.
Ba n llân mô n, ba n co llô lla nl công vo i liô n ba c, cu ng nlu ba n co
llô lla nl công lrong bâ l cu Iinl vu c na o lrong cuô c sô ng. Nlung
cuô c do i do i lo i ba n pla i la nl dô ng dô lo c lo i: do Ia ca cl ba n lo c
di, lo c do c va lo c lo i mo i llu . Ðô ng liô n cu ng do i lo i ba n pla i
lâ p lrung lâm su c va cô gã ng lô l minl. Va lrong nô Iu c â y, lrôn
cluyô n pliôu Iuu dô lo c lo i va gã l la i lla nl công, Adam Kloo se
Ia nguo i dâ n duo ng llông lla i va lâ n linl cu a ba n.
Ouyô n sa cl luyô l vo i na y no i clo clu ng la biô l vô ca cl la o du ng
mô l cuô c sô ng sung lu c vô vâ l clâ l va da l da o niô m dam mô clo
ba n va gia dinl. No Ilông du ng Ia i o mô l quyô n sa cl da y ba n ca cl
Iiô m liô n ma Ia quyô n sa cl da y ba n lim liô u vô ba n llân minl,
lâ n du ng lâ l ca nlu ng lô clâ l la i nãng ma cuô c do i lrao clo ba n
dô mang Ia i nlu ng gia lri cao nlâ l ma ba n co llô la o ra clo ba n
llân, clo cô ng dô ng va clo ca llô gio i. Tôi clu c ba n da l duo c lâ l
ca nlu ng lla nl công, lrong llu lla cl va lluâ n Io i, vo i niô m vui va
cliô n llã ng vô la i clinl dang clo ba n o plia lruo c..
Rnn KauIman
Singapore, 2006
Ba n quyô n 2006 lluô c vô Ron Kaufman, cli duo c su du ng bo i Adam
Kloo da duo c su clo ple p cu a Ron Kaufman.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
I
P
h

n
BẢY BƯỚC LÀM GIÀU
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1
C HÛÚNG
003
|| J|ï| í || / MJ í |||J |
í| í/ï í|/ || |/ M |||
í||| | lJ
T
ruoc Ili bãl dâu, lôi muôn cam on ban da clon quyôn sacl
nay. Viôc ban dâu lu lloi gian va liôn bac vao viôc doc quyôn
sacl nay clo llây ban biôl minl co Ila nãng va xung dang
Iiôm duoc nliôu liôn lon va lro nôn giau co lon. Ban biôl rãng ban
co llô dal duoc su giau co, di dôi voi su lu do va su bao dam lrong
cuôc sông ma ban xung dang duoc luong.
Ban llân viôc Iam giau cung cao dep nlu bâl cu viôc gi Ilac ma
ban Iam clo ban llân va clo nguoi Ilac. Clãng plai con nguoi,
vao lloi nao cung vây, dôu nô Iuc lôl minl voi mong muôn Iam
clo cuôc sông lro nôn lôl dep lon, giau co lon, dal clâl Iuong cao
lon lay sao` Tiôn bac clo plep ban sông lleo cacl ma ban mo
uoc, Iam nlung viôc ma ban yôu llicl, mua nlung mon dô ma
ban mong muôn, clia se voi nlung nguoi ma ban yôu lluong va
Iam clo llô gioi nay lôl dep lon bãng lâm Iong rông mo cua ban.
Ila i, nô u mo uo c cu a ba n Ia Iiô m duo c llâ l nliô u liô n, mô l ca cl
clinl da ng, lli lôi co lin vui clo ba n dây. Ba n da co sã n lâ l ca
ca c diô u Iiô n câ n va du dô Ia m ra liô n, llâ l nliô u liô n. No i ca cl
Ila c, ba n co sã n lrong lay mo i “nguyôn Iiô u” ma nlu ng nguo i
gia u nlâ l nli llô gio i nlu BiII Gales, Warren Buffell lay DonaId
Trump da co Ili Ilo i ngliô p.
|||J\c |. || J|I| l || | |J l \c|J | l| l|I l|| \c || | \|\ l||| | |J
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| \c l|| \| l||| | ||| 004
|å)¡ :a 'a m ¡'a a 'a ' aa ' )aå |
Ba n co biô l dâu Ia llu la i sa n quy gia nlâ l ma la o lo a ban lã ng
clo con nguo i Ilông` May llay, do Ilông pla i Ia viô c so lu u lai
lâ m bã ng da i lo c, bã ng lla c si Iinl lô lay bã ng liô n si cu a ca c
lruo ng da i lo c danl liô ng nlâ l. Ca ng Ilông pla i Ia gia sa n Iô cl
xu ma nliô u nguo i may mã n llu a luo ng lu cla me , ông ba lay
nguo i llân dô bã l dâ u su ngliô p.
May mã n lon, llu la i sa n ma ba n so lu u luyô l dô n nô i no Ilông
cli clo ba n mu c Ia i suâ l 4º cu a ngân la ng, lay 20º liô n Io i ma
ba n co llô nlâ n duo c lu lli lruo ng clu ng Iloa n. Mu c Io i nluâ n
ma no mang Ia i cao gâ p nliô u Iâ n. Tlâ m cli nô u ba n lô l Io ng
pla l lriô n no , no co llô mang vô clo ba n 1000º Io i nluâ n vo i
Iloa ng llo i gian lu u la n ma ba n bo ra.
Tlu la i sa n lôi dang no i dô n Ia llu ma ai lrong clu ng la cu ng
co lu Iu c cla o do i. Ðo Ia llu duy nlâ l giu p con nguo i Ilông cli
Iiô m liô n, Ia m gia u, muu câ u la nl plu c ma co n clinl plu c duo c
nlu ng dinl cao la i clinl Ilông gio i la n. Tlu la i sa n gia lri na y
clinl Ia bô o c cu a ba n lay co n go i Ia ta i sa n trí tuê .
Nô u ba n biô l ca cl dâ u lu llo i gian va liô n ba c dô mo rô ng Iiô n
llu c, nâng cao Iy nãng, nlâ l Ia liô u biô l vô la i clinl, na o bô
se giu p Iloi do ng liô n vô clo ba n, dô i da o lrong suô l cuô c do i.
Ðo Ia llu la i sa n ma ba n câ n lin câ y, lrân lro ng, va lôi viô l quyô n
sa cl na y Ilông gi ngoa i mu c dicl giu p ba n lãng cuo ng dô n mu c
lô i da linl nãng Iy diô u cu a llu la i sa n lri luô ma ba n dang nã m
giu â y.
Tôi loa n loa n lin luo ng va o diô u na y, bo i vi giô ng nlu nliô u
lriô u plu Ila c, lôi cu ng bã l dâ u ma clã ng co gi ngoa i lru Io ng
Ila l Ilao lo c lo i nlu ng Iiô n llu c giu p con nguo i Ia m gia u.
Nga y lôm nay, lôi co llô lla nl llâ l no i rã ng la ng lriô u dô ma
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu - 1rucng Vici Hucng
005
|||J\c |. || J|I| l || | |J l \c|J | l| l|I l|| \c || | \|\ l||| | |J
lôi va ca c cô ng su da la o ra clo công ly clu ng lôi va clo gia dinl
mô i nguo i clinl Ia nlo va o nlu ng y luo ng lrong dâ u clu ng lôi.
Nlu ng y luo ng do se Ilông xuâ l liô n nô u clu ng lôi Ilông dâ u
lu lo c lâ p vô la i clinl.
Ca cl dây co n clua Iâu Iã m, la i sa n cu a mô l công ly lluo ng
duo c da nl gia du a lrôn nlu ng la i sa n lu u linl, nlu ma y mo c,
nla xuo ng, vâ l du ng va dâ l dai. Gia lri cu a công ly clinl Ia
lô ng sô liô n cu a nlu ng llu do cô ng Ia i. Nga y nay, lon 90º gia
lri cu a công ly Ia la i sa n vô linl lay la i sa n lri luô . Ha y nlin
va o GoogIe, Microsofl, NiIe, BerIslire Hallavay lay Lbay ma
xem. Mô i công ly na y lri gia la ng li dô va Iiô m duo c la ng
lrãm lriô u dô mô i nãm, llô ma lô ng sô la i sa n lu u linl cu a lo
Ia i clã ng da ng bao nliôu. Toa n bô nla xuo ng, la i Iloa n ngân
la ng, la ng lô n Ilo va lliô l bi vãn plo ng cô ng Ia i cli cliô m
Iloa ng 5º lô ng gia lri công ly. NiIe llâ m cli co n Ilông co
mô l nla ma y na o. Gia lri cu a nlu ng công ly na y nã m lrong y
luo ng va lri luô cu a nlu ng nguo i Ia m viô c o do .
Ba n cu ng vâ y! Hon 90º la i sa n cu a ba n Ilông pla i Ia nlu ng gi
ba n co lrong vi lay gu i ngân la ng, ma nã m lrong dâ u ba n. Trong
llo i da i llông lin liô n nay, mô l y luo ng dô c da o co llô Iiô m duo c
la ng li dô. Ðo Ia ca cl ma mô l llanl niôn Ilông bã ng da i lo c,
Ilông liô n ba c, Ia m viô c ngay lrong nla xe cu a bô me nuôi, co llô
lro lla nl lriô u plu o luô i 25 (lôi muô n no i dô n Sleve Iobs, Gia m
dô c công ly AppIe Compulers).
Ðo cu ng Ia con duo ng da giu p clo mô l nguo i A n Ðô 35 luô i,
Iuu Ia c dô n mô l dâ l nuo c xa Ia (Singapore), Ilông mô l dô ng Iâ n
Iung va Ilông co gi ngoa i lru Io i mo i Ia m viô c clo mô l công ly,
xây du ng duo c mô l công ly loa n câ u vo i llu nlâ p la ng nãm Iôn
dô n 3,4 li dô, vo i 800 nlân viôn lluô c 31 nuo c cli lrong vo ng 5
nãm (ViIas GoeI, Gia m dô c công ly eSys TeclnoIogies).
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| \c l|| \| l||| | ||| 006
Nlu ng ngliôn cu u mo i nlâ l vô na o bô clo clu ng la llâ y mô l su
llâ l da ng Iinl nga c: lâ l ca clu ng la, vô cãn ba n, dô u co Iuo ng
no-ron (lô ba o llâ n Iinl) nlu nlau, va vi vâ y, clu ng la co cu ng
liô m nãng pli lluo ng cu a na o bô . Tuy nliôn, lrong llu c lô ,
mô l nguo i lrung binl lâ n du ng clua dô n 1º liô m nãng na o bô
lrong suô l cuô c do i. (Nô u ba n muô n biô l llôm cli liô l vô su c
ma nl cu a bô na o con nguo i, ba n co llô do c quyô n sa cl dâ u lay
cu a lôi, “Tôi Ta i Gio i, Ba n Cu ng Tlô !”).
Nlu vâ y, clu ng na o na o cu a ba n co n loa l dô ng lli clu ng â y ba n
co n so lu u llu la i sa n vô gia da giu p BiII Gales, Warren Buffell,
Riclard Branson lay DonaId Trump co lôn lrong danl sa cl nlu ng
nguo i gia u nlâ l llô gio i. Tâ l ca ca c li plu na y dô u bã l dâ u Ilông
co gi ngoa i vô n Iiô ng lri luô cu a minl.
Vi llô , bâ l Iô ba n dam mô diô u gi va mu c liôu cu a ba n Ia Iiô m
duo c bao nliôu liô n, lôi cu ng nguyô n Ia m nguo i ba n dô ng la nl
clia se vo i ba n nlu ng bi quyô l Ia m llô na o dô Iicl loa l la i sa n
gia lri na y. Tu Iinl ngliô m ba n llân va lu nlu ng gi lôi lo c lo i
duo c o nlu ng nguo i gia u nlâ l va ma nl nlâ l, lôi se Iâ n Iuo l clia
se vo i ba n nlu ng luyô l cliôu va cliô n Iuo c Ia m gia u liôn liô n
nlâ l, liô u qua nlâ l lrong bô i ca nl loa n câ u lo a. No i ca cl Ila c,
ba n se duo c lo c ca cl Iiô m liô n, qua n Iy liô n, rô i Ia m clo no sinl
sôi na y no Ilông pla i bã ng câ p sô cô ng ma bã ng câ p sô nlân.
Va lâl ca nlung diôu lôi yôu câu o ban cli Ia su Iiôn nlân va Iong
quyôl lâm lleo duôi muc liôu dôn cung. Ta lay bãl dâu, ban nle!
|aå ) 1a | |JJJ· 'a ' )aaå ) a, aa ) aa ¡...
Tâ l nliôn, dô viô c dâ u lu va o quyô n sa cl na y da l liô u qua lô i da,
lôi câ n su lo p la c cu a ba n. Ha y llu c liô n dâ y du lâ l ca ca c ba i
lâ p va loa l dô ng ma lôi da da y công ngliôn cu u, lim lo i va du c
Iô l lrong llu c liô n Iinl doanl cu a minl. Trong Ili do c, la y da nl
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu - 1rucng Vici Hucng
007
|||J\c |. || J|I| l || | |J l \c|J | l| l|I l|| \c || | \|\ l||| | |J
dâ u nlu ng Ila i niô m quan lro ng, gli clu dô co llô lluo ng xuyôn
lra cu u va do c Ia i.
Kli dô n mô l loa l dô ng llu c la nl na o do , la y ngu ng do c, sã n
sa ng giâ y bu l Ia m lleo cli dâ n lrong sa cl. Tôi lin rã ng viô c gli
clu va Ia m ba i lâ p giu p ba n liô u sâu lon va nã m duo c diô m cô l
Io i lrong nlu ng pluong pla p nôu ra.
Nô u ba n cli liô u clu l il loã c llâ m cli clã ng biô l mô lô gi vô la i
clinl Iô loa n, mô l va i cluong cuô i sa cl co llô loi Ilo liô u dô i
vo i ba n, nlung ba n du ng qua Io Iã ng. Vo i mô l clu l cô gã ng va
quyô l lâm, ba n se lla nl lla o nlu ng Ila i niô m do lrong mô l llo i
gian ngã n.
Cuô i cu ng, lôi muô n ba n vuo l qua mô l lla cl llu c nlo : la y do c
quyô n sa cl na y lrong vo ng 10 nga y loã c il lon. Mô i nga y ba n cli
câ n da nl ra il nlâ l mô l liô ng dô ng lô dô do c Iloa ng lai cluong,
ngliô n ngâ m vô nlu ng diô u da lo c va a p du ng va o llu c lô .
Cac sô Iiôu llông Iô clo llây 72º nguoi mua sacl dô lrung lrôn Iô,
sau Ili doc vai lrang, cli co clua loi 3º Ia Iam lleo nlung gi loc
duoc. Tlâl pli plam lloi gian va liôn bac. Nlung lôi lin ban lluôc
nlom 3º do. Tôi lin ban loan lâm loan y dô dal duoc Iôl qua my
man. Mong ban lay doc sacl voi lâm llô clu dông, va rôi ban se
llây lâl ca cac canl cua mo ra lruoc mãl ban.
|a )a |.')a 'a m ¡'a a |a |a¡ |.a )¡ :a a |å'
Vâ y lôi Iâ y lu ca cl gi ma du ng ra luo ng dâ n ba n Ia m gia u` Tôi Ia
ai ma da m cli clo ba n ca cl llu c Iiô m liô n` Tôi co pla i Ia nguo i
gia u nlâ l Ðông Nam A Ilông` Hay gia u nlâ l Singapore` Tâ l
nliôn Ia Ilông! Nlung lôi da m lu la o luyôn bô rã ng, lôi Ia nguo i
da lro nôn gia u co lrong mô l llo i gian ngã n.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| \c l|| \| l||| | ||| 008
O luô i 26, lôi lro lla nl lriô u plu lay lrã ng Ia m nôn lre nlâ l
Singapore (mã c du lôi da mâ l di 2 nãm ruo i llu c liô n nglia vu
quân su ). Câu cluyô n vô lôi duo c dãng la i lrôn lâ l ca nlu ng lo
ba o Io n va duo c pla l lrôn ca c da i lruyô n linl lrong ca nuo c. (Ba n
co llô xem nlu ng ba i ba o do o vvv.adam-Iloo.com). Nga y nay,
o luô i 31, lôi co ba công ly vo i lô ng doanl llu lon 20 lriô u dô, va
ca nlân lôi Iiô m duo c lon 936 nga n dô/nãm, mô l nu a lrong sô
do Ia lu loa l dô ng dâ u lu cu a lôi. Tôi Ia m duo c lâ l ca nlu ng diô u
do Ilông nlo gi Ila c ngoa i nlu ng y luo ng lrong dâ u... cu ng mô l
llu nguyôn Iiô u ma ba n cu ng co . Ila i, lôi Ia m duo c ma Ilông câ n
lo i mô l dô ng llu a Iô , Ilông vay ngân la ng, llâ m cli Ilông câ n
Iôu go i vô n dâ u lu bôn ngoa i.
lå' 1a 1a| 1aa: |å| :a )aa)¡ 1'ea 1a )aa |ae )aa´
Co llô no i, yô u lô quan lro ng nlâ l lrong công llu c Ia m gia u cu a
lôi clinl Ia mô l quyô l lâm ma nl Iiô l, mô l Ila l Ilao cla y bo ng
vuon lo i lla nl công va lro nôn gia u co . Vo i Io ng dam mô dâ y
nliô l luyô l â y, lôi muô n lâ p llu lâ l ca mo i Iiô n llu c co llô giu p
lôi Iiô m liô n, llâ l nliô u liô n. Tu nãm 15 luô i, lôi da miô l ma i,
ngâ u ngliô n do c sa cl da y Ia m gia u cu a ca c la c gia nlu Warren
Buffell, Ieler Iyncl, George Soros, Anllony Robbins, Zig ZigIar,
v.v... Tôi muô n lo c lleo ca cl suy ngli va cliô n Iuo c cu a lo va bã l
dâ u a p du ng lu ng Iy lluâ l mô l, clo dô n Ili lôi da l duo c Iô l qua
mong muô n.
Ðiô u gi lro lla nl dô ng Iu c Io n nlâ l lrong mo uo c Ia m gia u cu a
lôi` Ta i sao o luô i leen, lrong Ili mâ y du a ba n cu ng lrang Iu a cli
ba n Iuâ n vô nlu ng bô plim cliô u lrôn livi, lôi Ia i quyô l lâm lro
lla nl lriô u plu ` O mô l clu ng mu c na o do , co Ie vi lôi may mã n
duo c sinl ra lrong mô l gia dinl gia u co , cla va ca c clu lôi dô u
sô ng lrong nlu ng biô l llu luyô l de p, Ia i xe Mercedes Benzes va
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu - 1rucng Vici Hucng
009
|||J\c |. || J|I| l || | |J l \c|J | l| l|I l|| \c || | \|\ l||| | |J
Iiô m duo c la ng lriô u dô llu nlâ p la ng nãm. Tu nlo , lôi da so m
liô u duo c nlu ng llu ma su gia u sang co llô mang Ia i, do Ia su lu
do va su ba o da m vô mo i mã l. Tôi clu ng Iiô n ca nl lo ung dung
llu luo ng mô l cuô c sô ng luoi de p, dô i da o, dâ y y nglia. Trong
do ng lo nla lôi, viô c ai do Iiô m mô l lriô u dô mô l nãm Ilông
pla i Ia cluyô n Ia . Vi vâ y, lrong Ili nlu ng du a lre Ila c quan lâm
dô n game va mô l a o quâ n lli lôi da so m co niô m lin rã ng Ia m gia u
Ia cluyô n Ila di, nlâ l Ia Ili cla va ca c clu lôi dô u Ia m gia u lu
con sô 0 lro n lrinl.
Tuy vâ y, may mã n Io n nlâ l cu a lôi Ia mã c du râ l gia u, cla lôi
da clu lruong ngay lu dâ u Ia Ilông clo lôi bâ l cu llu gi Ila c
ngoa i ca i ãn ca i mã c la ng nga y, mô l môi lruo ng gia o du c lô l va
linl lluong con sâu dâ m. So di nlu vâ y Ia vi lrong do i minl,
ông clu ng Iiô n ca nl nliô u câ u â m cô cliôu duo c cung cliô u qua
da ng rô l cuô c dâm ra lu lo ng loã c clã ng Ia m nôn lro lrô ng gi.
Óng da y con lleo pluong clâm “ngliôm Ilã c dô lô l clo con” va
da cu c Iy ngliôm Ilã c vo i lôi.
Clo du clung lôi sông lrong ngôi biôl llu sang lrong va cla lôi co
loi bôn lle lôi viôn cua cac câu Iac bô quy lôc, lôi con co il liôn liôu
vãl lon ban be lrong lruong. Trong Ili ban be lôi rung rinl liôn
lrong lui dô mua qua vãl, cloi lro bãn bi lay danl bai lli cla lôi cli
clo lôi du liôn mua môl lô mi va môl Iy nuoc môi ngay. Tlâm cli,
Ili ông dua lôi 2 dông dô mua môl mon dô gia môl dông ruoi lli
bao gio ông cung bãl lôi plai lra Iai 50 xu. Tôi vân nlo, Ili con nlo
lôi Ilông Iloi âm uc Ili ngli minl bi luoc doal moi llu va dem
Io ng oa n giâ n nguo i cla Ieo Iiô l. Nlung do clinl Ia ca cl cla da y
lôi nôn nguo i. Ngay lu llo i llo â u, lôi da duo c liô p câ n vo i diô m
côl Ioi va linl yôu cua su giau co: lcng |ncc |nci tucn ici incnn ccng
tc gicu cc |cng cninn 1ci icu tc |nci cc cuc mìnn clu Ilông plai dua
dâm vao nguoi Ilac.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| \c l|| \| l||| | ||| 010
Cla lôi lin rã ng, clo con lâ l ca nlu ng gi clu ng câ n lu c Ia bo p clô l
nô i lle m Ila l Ia nl ma nl duo c lla nl công lrong mô i du a lre .
Bã ng clinl cuô c do i minl, ông biô l rã ng nô i Ila l Ilao do clinl
Ia clia Ilo a, Ia dô ng Iu c lla nl công. Va ca cl duy nlâ l buô c lôi
pla i nuôi duo ng nô i Ila l Ilao Ia cli clu câ p clo lôi nlu ng llu
lô i lliô u va xo a bo lrong lôi y llu c vô viô c muô n gi duo c nâ y cu a
con ca i nla gia u. Mô i Iâ n lôi lo i xin cla llu gi, ông bao gio cu ng
lra Io i: “Scc |c lc i pnc i muc cnc ccn¨ Nc u muc n ccn nc u iu muc 1i!”.
Boi vâ y, lu Ili biô l ngli, lôi da lo c duo c mô l diô u rã ng, Ilông ai
co bôn plân plai cung câp moi llu clo minl, Iô ca cla me minl.
Iu c co n nlo , lôi râ l llicl cloi game va Iloa i suu lâ p nlu ng mo n
dô lrong lro cloi Cliô n lranl giu a ca c vi sao (Slar Wars). Biô l rã ng
cla se Ilông clo liô n dô mua, lôi quyô l dinl se lu Iiô m liô n. Tôi
ngli rã ng nô u Ia dô ng liô n minl Ia m ra, lôi se co loa n quyô n mua
ca i minl llicl, Ilông câ n lo i y ai, dã c biô l Ia cla lôi, nguo i clã c
clã n se Iôn Io p ca liô ng dô ng lô vô cluyô n pli pla m liô n ba c cu a
ông. Iâ n dâ u liôn lrong do i, lôi co niô m lin rã ng “tiê n ba c Ia
tu dn”. No lro lla nl mô l lrong nlu ng niô m lin quan lro ng nlâ l
llu c dâ y lôi Iiô m liô n.
Cla cu a du a ba n llân nlâ l cu a lôi giu p lôi co duo c công viô c
dâ u liôn. Óng mo mô l da i Iy ba n vãn plo ng plâ m va muô n Iu
nlo c clu ng lôi di go cu a lu ng công ly dô ba n vãn plo ng plâ m
va o Iy ngli le . Iu c do lôi mo i 13 luô i. Bây gio nlin Ia i, clinl
nlu ng nga y lla ng la n vi do da clo lôi ba i lo c vuo l qua su xâ u lô
va nô i so bi lu clô i – lai plâ m clâ l quan lro ng dô Ia m gia u.
Ngoa i viô c ba n vãn plo ng plâ m, lôi co n Ia m DI (disc joIey) clo
mô l cu a la ng ba n bãng dia Iuu dô ng. Công viô c na y Iliô n lôi lu
lin lon, vi lôi pla i lo c ca cl no i nãng Iuu Ioa l va clo c cuo i lliôn
la . Tu be lôi da llicl a o lluâ l, clã ng Ia lôi Ia fan ruô l cu a a o
lluâ l gia Iu ng danl David CopperheId ma . Da nl du m duo c dô ng
na o lôi dô u du ng dô mua “bi Iip a o lluâ l” va llu c la nl clo lo i
Ili lluâ n llu c.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu - 1rucng Vici Hucng
011
|||J\c |. || J|I| l || | |J l \c|J | l| l|I l|| \c || | \|\ l||| | |J
Tôi ra mãl lruoc công clung Iân dâu Ili me lôi Iluyôn Ilicl lôi lrô
lai ao lluâl lrong buôi Iô “lôl ngliôp” mâu giao cua dua em lo. Iân
ây lôi biôu diôn dô gop vui clu Ilông co llu Iao, nlung clinl Iinl
ngliôm do giup lôi lin rãng minl co llô Iiôm liôn bãng “lai Ie” nay.
Tlô Ia lôi llôm “nglô ao lluâl lay lrai” vao danl sacl cac Iy nãng
Iiôm liôn cua minl. Tôi Iây 40 dô clo lai gio biôu diôn, plân Ion
Ilan gia cua lôi Ia cac em be mâu giao, loc sinl liôu loc va ban be
cua gia dinl, nlung nguoi muôn dai liôc clo con em lo.
Clã c ba n lu lo i Ia m sao lôi co llô lo c la nl lli cu lô l, lrong Ili
buon cla i Iiô m liô n nlu vâ y` Tlâ l ra, lô i lo c liô u lo c, lruo c Ili
bã l dâ u Iiô m liô n, lôi Ia mô l lo c sinl ca biô l: Iuo i biô ng, dô l na l,
Ilông co y cli plâ n dâ u, Iloa i rong cloi quâ y pla lon Ia cluyôn
clu lo c la nl. “Tla nl licl” cu a lôi Ilông lô i, lôi bi duô i lo c va o
nãm Io p ba (Iu c 9 luô i) co n Iô l qua lli lô l ngliô p câ p mô l lli Ie m
dô n nô i ca sa u lruo ng câ p lai ma cla me lôi dâm don xin lo c clo
con lrai dô u lu clô i.
Cuô i cu ng, lôi bi xô p va o mô l lruo ng câ p lai Ia ng nla ng lrong
vu ng. Tôi liô p lu c lli Ia i gâ n nlu lâ l ca ca c môn lo c, va “dô i sô ”
lrong loa n lruo ng. Nãm lôi 13 luô i, luyô l vo ng vo i du a con bâ l
lri, cla me da nl gu i lôi va o lra i le lâ p luâ n vo i ly vo ng may ra
nguo i dung co llô Ia m lôi linl ngô ma lim duo c mu c liôu sô ng
cu a minl clãng. (Ba n co llô do c câu cluyô n do i lôi lrong quyô n
sa cl “Tôi Ta i Gio i, Ba n Cu ng Tlô !”).
Cung lrong Iloa loc nay, Iân dâu liôn lôi liôp xuc voi Ilai niôm
Iâ p Trinl Ngôn Ngu Tu Duy (Neuro-Iinguislic Irogramming – NII)
va ca c pluong pla p lo c lãng lô c. Ðô n Iu c â y lôi mo i biô l rã ng
Ila nãng cua con nguoi Ia vô lân va môl Ili duoc lrang bi nlung
pluong pla p du ng dã n lli bâ l cu ai cu ng co llô da l duo c mo uo c
do i minl. NII da y lôi ca cl dô ra nlu ng mu c liôu lrong cuô c sô ng,
va quan lro ng lon, Ia m llô na o dô co su lu lin va dô ng Iu c nlã m da l
duo c nlu ng mu c liôu Io n nlo lrong do i.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| \c l|| \| l||| | ||| 012
Tôi liôu ra rãng nôu mô plong cacl suy ngli va pluong plap cua
nlung nguoi dal llanl licl xuâl sãc lli môl llãng Iem coi nlu lôi
cung co llô dal duoc nlung Iôl qua vuol bâc nlu lo lrong môl lloi
gian ngãn. Boi vi môl lrong nlung muc liôu moi cua lôi Ia lro llanl
llu Iloa o lruong, lôi quyôl dinl mô plong cluyôn gia vô pluong
plap loc lâp Ia Tony Buzan, bãng cacl su dung llanl llao nlung
công cu loc lâp liôn liôn nlu So Ðô Tu Duy, Cacl Ðoc Nlanl,
Ky Tluâl Tãng Cuong Tri Nlo va Hoc Bãng Ca Nao Bô.
Cu ng giô ng nlu Arclimel Iôu lo “LureIa” Ili pla l liô n ra dinl
Iuâ l sau na y mang lôn ông, lôi co ca m gia c lâ l ca ma u cla y râ n
râ l lrong luyô l qua n Ili do c quyô n sa cl “Su c ma nl vô lâ n”
(InIimiled Iover) cu a Anllony Robbins. Trong quyô n sa cl do ,
ông Iô Ia i câu cluyô n ông lu mô l nguo i ga c cu a que n lro lla nl
lriô u plu nlu llô na o. Tlâ l vi da i Ia m sao Ili lôi Ila m pla ra
rã ng NII co llô llay dô i cuô c do i con nguo i va la o diô u Iiô n clo
lo lla nl công vang dô i.
Muong luong viôn canl môl cuôc bul pla lro llanl nguoi gioi nlâl,
lôi nlu lô duoc clãp llôm canl, lung luc quyôl lâm ap dung lâl
ca nlung gi vua loc duoc. Sau do, lôi da Iam môl cuôc “Iôi nguoc
dong” ngoan muc. Tu môl loc sinl lu cacl bô bôl, loc lanl dôl nal,
lôi vuon Iôn llanl môl lrong nlung loc sinl xuâl sãc nlâl lruong câp
lai Iing Yi, voi 7 diôm 10 luyôl dôi lrong Iy lli bâc lrung loc co so va
duoc nlân vao lruong Trung loc Vicloria (môl lrong nlung lruong
plô llông danl gia nlâl Singapore lloi bây gio). Klông dung Iai o
do, lôi loc liôp Iôn cluyôn nganl Ouan lri Iinl doanl lai lruong Ðai
Hoc Ouôc Gia Singapore (NalionaI Iniversily of Singapore – NIS,
Iuôn duoc Tô cluc giao duc Times (Anl), xôp lrong lôp 50 lruong
dai loc lôl nlâl llô gioi). O NIS, lôi nãm lrong lôp 1º sinl viôn gioi
nlâl lruong va duoc nlân vao loc Cluong lrinl plal lriôn lai nãng
(TaIenl DeveIopmenl Irogram) danl clo sinl viôn.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu - 1rucng Vici Hucng
013
|||J\c |. || J|I| l || | |J l \c|J | l| l|I l|| \c || | \|\ l||| | |J
Mã c du lla nl licl lo c lâ p Ia quan lro ng, lôi cu ng biô l rã ng danl
liô u sinl viôn xuâ l sã c clua pla i Ia yô u lô da m ba o clo lla nl
công va su gia u co sau na y. Tôi biô l, muô n da l duo c uo c mo cu a
minl: lro lla nl lriô u plu nãm 26 luô i (mô l lrong nlu ng mu c liôu
cu a lôi), lôi pla i lo c duo c nlu ng pluong pla p va cliô n lluâ l
Ia m gia u. Tlô Ia mo i 15 luô i dâ u, lôi da vu i dâ u va o do c lâ l ca
nlu ng quyô n sa cl da y ca cl Iiô m liô n.
Mô l lrong nlu ng quyô n sa cl dâ u liôn co a nl luo ng Io n nlâ l dô i
vo i lôi Ia “Ngli va Ia m gia u” (TlinI and Grov Ricl) cu a NapoIeon
HiII. Nlo ông ma lôi llâ u liô u clân Iy “mô l nguo i lay Io bã ng
mô l Ilo nguo i lay Ia m”. Ila i, y luo ng mo i Ia llu “de ” ra nliô u
liô n, clu Ilông pla i Iao dô ng clân lay. Tôi ngliô m ra rã ng, nô u
ba n cli su du ng co bã p cu a minl, Iao dô ng cu a ba n cli da ng gia
va i dô mô l nga y. Nlung nô u ba n su du ng dâ u o c cu a minl, ba n
co llô Iiô m duo c nliô u gâ p bô i.
Tlô Ia lôi dã l ra clo minl câu lo i, “Cu ng mc i |ncc ng inc i gicn |c
rc ircng m! u ngc u cuc i iu! n tc |u ngni nc , lc m inc nc c 1c mìnn |ic m
1uc c nnic u iic n nn! i¨ Mìnn cc inc cung c! p !icn tu gì 1c 1c p u ng
mc i nnu c! u pnc |ic n¨”.
Ðu ng Iu c do , gio i cloai cloai bo n lôi co plong lra o nla y disco.
Vi clua dô n luô i lruo ng lla nl, clu ng lôi cli duo c ple p dô n mâ y
sa n nla y mo va o buô i cliô u va o ca c nga y Ia m viô c lrong luâ n,
Ilông duo c be n ma ng dô n ca c sa n nla y va o nlu ng buô i lô i
cuô i luâ n. Tlô Ia lôi na y ra y luo ng, “Scc |ncng mc sc n nnc u cnc
iuci iccn tcc nnung |uci ici cuci iu!n¨”. Tlâl may, lôi co Iinl ngliô m
Ia m DI ngoa i gio nôn viô c na y Ilông Ilo . Tôi nlâ m linl, nô u llu
mô i vi Ila cl 8 dô (gia llông lluo ng Ia 12 dô), va nô u lôi co 200
Ila cl la ng, lôi Iiô m duo c 1600 dô mô l lô i!!! Tôi vô cu ng plâ n
Ilicl vo i y luo ng Iiô m ra nliô u liô n nlu vâ y nôn bã l lay va o
la nl dô ng ngay Iâ p lu c.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| \c l|| \| l||| | ||| 014
laaa)¡ .a 1å a |'e) :a a |å'...
|a :a ) )aa ¡ 'aa 1å )¡
Va o giu a nãm lo c Io p 9 (nãm 15 luô i), lôi Iiô m mâ y du a ba n llân,
dô u Ia lo c sinl ca , cu ng lôi llam gia vu Ia m ãn na y. Vô dia diô m,
môl dua ban cua lôi xin duoc môl plong lrông lrong Ilu clung cu
dô Ia m sa n nla y, llô Ia clu ng lôi Ilông pla i lra liô n lluô plo ng.
Sau Ili do gia Ilã p noi, cuô i cu ng lôi cu ng Iy duo c lo p dô ng vo i
mô l công ly cluyôn Ia m sa n nla y Iuu dô ng, lo co llô giu p lôi
Iã p dã l lô llô ng âm llanl, a nl sa ng va cung câ p ca c ba n nla c
voi gia Ia 300 dô môl dôm. Tinl ra vân con Ioi 1300 dô môl lôi. Tôi lu
lliô l Iô va in ve va o cu a, rô i ca da m clia nlau ra ba n ve lrong
lruo ng cu a minl lay nlu ng lruo ng lo c xung quanl.
Clu ng lôi nlâ n duo c su luo ng u ng nliô l Iiô l. Trong buô i ra mã l,
clu ng lôi llu lu l duo c lon 300 lo c sinl, clâ l Iin ca plo ng. Tlô
Ia vu a duo c cloi “râ l da ”, clu ng lôi vu a Iiô m duo c 2100 dô mô l
dôm. Ðo Ia Iâ n dâ u liôn lôi nlâ n ra rã ng “y luo ng Io n” lli Iiô m
duo c liô n lo!!! Klông cli llô , lôi co n nlâ n llâ y vai lro cu a nguo i
lô clu c mang Ia i niô m vui Io n lon so vo i vai lro cu a nguo i llam
gia. Ðiô u do llu c dâ y clu ng lôi liô p lu c lô clu c nlu ng cuô c vui
nlu vâ y lai luâ n mô l Iâ n. Va i lla ng sau, clu ng lôi da ru ng rinl
liô n ba c. Nlung lôi clua llo a ma n, lôi lu lo i, “Vic c gì pnc i irc
cnc ccng iu |ic 300 1c mc i 1cm, scc mìnn |ncng muc inic i |i tc
|inn !ccnn iu A ic i Z¨”.
Tlô Ia vo i 3500 dô dâ u liôn Iiô m duo c, lôi lâ u mô l da n âm llanl,
a nl sa ng, ma y la o Ilo i... va plo ng llu Def Beal ra do i. Ða m ba n
Iia Ilông lu n la p vo i lôi lrong vu dâ u lu na y, nlung vâ n lo p
la c lrong viô c liô p lli va cung câ p dicl vu , va du a na o cu ng vui
vo i sô liô n công llu duo c. Klông cli mo sa n nla y, lôi bã l dâ u mo
rô ng diô n plu c vu clo nlu ng gia dinl muô n Ia m no ng bu a liô c
bã ng nlu ng vu diô u sôi dô ng. Tôi da nl lâ l ca nlu ng nga y cuô i
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu - 1rucng Vici Hucng
015
|||J\c |. || J|I| l || | |J l \c|J | l| l|I l|| \c || | \|\ l||| | |J
luâ n va nga y ngli clo viô c Iinl doanl cu a minl, lrong Ili la ng
nga y vâ n cã p sa cl dô n lruo ng Iing Yi vo i mu c dicl lro lla nl llu
Iloa o dây. Kinl ngliô m dâ u do i lrong nga nl gia i lri da giu p lôi
pla l lriô n dicl vu na y lla nl mô l công ly cluyôn lô clu c su Iiô n,
mang lôn “Lvenl Gurus Ile Ild”.
Tlâl ra cla lôi Ilông llicl lluong vu Iinl doanl san nlay cua lôi,
nlâl Ia Ili lôi clâl dây plong ngu nlung lliôl bi âm llanl, anl
sang va lay Ieo ca dam ban be loi nla llu nlac âm y. Nlung ông
Ilông llô Ia rây lôi vi viôc loc cua lôi ngay môl liôn bô. Cung voi
viôc Iinl doanl, lôi Iiôn luc dãl ra clo minl nlung muc liôu loc
lâp cao lon va cô gãng dal duoc lâl ca.
I |aa )¡ \')a 1aa)a |aa aa' :a a |å'...
|å)¡ |¡ |1am |aaa .a :å )¡ :a
Viô c lo c lô l o lruo ng la o co lô i giu p lôi Iiô m llôm llu nlâ p Ili
lôi Iôn lrung lo c. Nlo Iô l qua lo c lâ p ma lôi duo c mo i da y Ie m
vo i llu Iao Iloa ng 200 dô/lla ng. Tôi da y lo c lro cu a minl (co
em cli il lon lôi va i luô i) ca cl lo c ba i va ca cl lu Ilicl Iô ba n
llân. Ho c sinl cu a lôi nga y mô l liô n bô va liô ng llom vô “llâ y”
cu ng nlo llô ma bay xa, lôi Ia i ca ng co nliô u lo c sinl lon. Tuy
vâ y, nlu ng quyô n sa cl Ia m gia u ma lôi lim do c Iliô n lôi liô u
rã ng, muô n Iiô m duo c nliô u liô n lon câ n pla i lãng liô u suâ l Iôn
nliô u Iâ n, va lôi Ilông llô Iiô m duo c nliô u liô n vo i viô c cli da y
Ie m lu ng lo c sinl riông Ie .
Tlô Ia lôi lu Iôn môl cluong lrinl gioi lliôu minl nlu môl nla lu
vân lu do vô dông Iuc cuôc sông, cluyôn luong dân loc sinl cacl
lluc llanl công lrong loc duong. Tôi dôn lâl ca cac lruong loc
o Singapore dô ban cluong lrinl nay. Cli lrong vong vai llang,
lôi Iiôn luc mo Iop noi cluyôn voi lang lrãm loc sinl. Môi loc sinl
lra clo lôi 20 dô, llô Ia môi ngay lôi bo lui 2000 dô! Tlâl Ia môl
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| \c l|| \| l||| | ||| 016
ngac nliôn Iy llu, lôi nlâm linl va llây rãng lôi con Iiôm duoc
nliôu liôn lon cac llây cô lrong lruong. Nãm ây lôi moi 17 luôi.
Nlung viô c Iinl doanl cli llâ l su bã l dâ u Ili lôi quyô l dinl viô l
sa cl vô lâ l ca nlu ng Iinl ngliô m va lâm luyô l cu a minl. Ouyô n
sa cl mang lôn “I Am Gifled, So Are You!” (Tôi Ta i Gio i, Ba n Cu ng
Tlô !) duo c viô l ra Ili lôi dang llu c liô n nglia vu quân su va
duo c xuâ l ba n va o lla ng 6 nãm 1998. Ouyô n sa cl nlanl clo ng
lro lla nl sa cl ba n cla y nlâ l va mang vô clo lôi mô l nguô n liô n
Io n (Iu c do ). Sau llã ng Io i gio n gia cu a la c plâ m dâ u lay, lôi llu a
llã ng xông Iôn, lro lla nl dô ng la c gia cu a ba quyô n sa cl nu a,
va llu nlâ p cu a lôi cu ng lãng llôm gâ p mâ y Iâ n. Ðo Ia nlu ng
quyô n nlan dô “Ia m llô na o pla l luy lri llông minl cu a con
ba n” (Hov lo MuIlipIy Your CliId’s InleIIigence), “Kinl doanl
lu con sô 0” (CIueIess in Slarling a Business) va “Ia m clu lu duy,
llay dô i vâ n mô nl” (Masler Your Mind, Design Your Desliny),
ca ba dô u nã m lrong danl mu c sa cl ba n cla y nlâ l cu a lo Slrails
Times lrong 36 luâ n.
Bây gio nlin Ia i, Iloa n liô n dô i da o ma lôi Iiô m duo c Ilông cli
nlo va o nguô n llu nlâ p ma lôi la o ra, ma clinl Ia nlo va o ba i
lo c liô l Iiô m va bi quyô l dâ u lu ma lôi lo c duo c lu nlu ng quyô n
sa cl da y Ia m gia u. Tu Ili ngô i lrôn glô nla lruo ng, lôi da xây
du ng clo minl llo i quen liôu il lon sô liô n minl Iiô m duo c.
Tlay vi vung liô n va o nlu ng lro vui cloi plu pliô m, vô bô ,
lôi dâ u lu lâ u nlu lâ l ca liô n ba c va o clu ng Iloa n va ca c quy
dâ u lu, nlo va o nlu ng cliô n Iuo c dâ u lu ma lôi lo c duo c lu sa cl
cu a nlu ng li plu nlu Warren Buffell, Ieler Iyncl va George
Soros. Kli dâ u lu va o lli lruo ng clu ng Iloa n My va Clâu A ,
liô n cu a lôi lãng gâ p 3 Iâ n lrong llo i gian lli lruo ng bu ng nô .
Sau do lôi ba n lô l clu ng Iloa n, ngay lruo c Ili lli lruo ng su p
dô va o nãm 2000.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu - 1rucng Vici Hucng
017
|||J\c |. || J|I| l || | |J l \c|J | l| l|I l|| \c || | \|\ l||| | |J
Viô c lôi ba n ra du ng llo i diô m Ilông pla i Ia cluyô n ãn may, ma
Ia nlo va o viô c lôi da lo c lo i va liô u duo c lli lruo ng. Ro ra ng
Ili cli sô IL (Irice-lo-Larnings) cu a lli lruo ng cao mô l ca cl vô Iy
(ba n se biô l vô diô u na y lrong nlu ng cluong liô p lleo) va nliô u
cô pliô u lrong nga nl công nglô da vuo l qua gia lri llu c lli se
dô n Iu c no quay dâ u di xuô ng. Va Ili lli lruo ng su p dô lli do Ia
Iu c lôi Ia i mua va o.
Va o llo i diô m lô l ngliô p da i lo c, lôi co lai công ly sinl Io i, mô l
quyô n sa cl ba n cla y va nlu ng Iloa n dâ u lu liô p lu c mang dô n
clo lôi Io i nluâ n. Va o luô i 26, lôi da llu c liô n duo c mô l lrong
nlu ng mu c liôu cu a minl: lro lla nl lriô u plu .
Ba n llân mô n, lôi bã l dâ u quyô n sa cl na y bã ng viô c clia se dôi
diô u vô la nl lrinl Ia m gia u cu a lôi, Ilông pla i dô gây â n luo ng
lay da nl bo ng ba n llân lôi, ma cli muô n pla l di mô l llông diô p
vo i niô m lin ma nl Iiô l rã ng tði Ia m duo c thì ba n cu ng Ia m duo c!
Tâ l ca nlu ng gi ba n câ n Ia mc i u cni tu ng tc ng, mc i u inu c rc ng
tic c gì cu ng cc inc lc m 1uc c, mc i cnic n luc c 1u ng 1c n tc ¡uuc i i!m
inu c nic n 1c n cu ng.
l'e ) aa : 'a må | |.a :aa'...
|a ) aaa ' aa : 1e a'e | :a :a :aa'
Ba n llâ y do ... Iiô m liô n cu ng giô ng nlu mô l cuô c cloi. Nô u ba n
nã m duo c Iuâ l cloi, liô n se cla y va o lu i ba n. Nô u cloi Ilông du ng
Iuâ l, suô l do i ba n se pla i vâ l Iô n vo i nlu ng vâ n dô la i clinl, bâ l
Iô ba n co Ia m viô c clãm cli dô n mâ y.
Ða bao gio ban lu dãl câu loi, lai sao co nguoi Iiôm duoc gâp 5, gâp
10, llâm cli gâp 20 Iân nguoi Ilac` Ilai clãng vi lo llông minl
lon gâp 20 Iân` Iam viôc clãm cli lon gâp 20 Iân` Hay vi lo may
mãn lon` Câu lra Ioi dung clo nlung câu loi nay Ia “KHÓNG”.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| \c l|| \| l||| | ||| 018
Tôi da m clã c Ia ba n biô l mô l sô nguo i, Ili co n di lo c lo co ve
Iuo i lon ba n, lla nl licl Ie m lon ba n, nlung bây gio lo Ia i gia u
gâ p 5 gâ p 10 Iâ n ba n. Mã c du lo c ba cu a lo co nliô u diô m duo i
lrung binl, nlung danl mu c la i sa n cu a lo lli Iliô n nliô u nguo i
pla i glen li. Ta i sao u, Iy do duy nlâ l Ia lo liô u ro vo ng xoay cu a
dô ng liô n, lrong Ili plâ n Io n mo i nguo i, lrong do co ca nlu ng
nguo i râ l gio i giang lrong lo c lâ p, Ia i Ilông lo c duo c diô u do .
Ðiôu Ilông may Ia Ilông môl ngôi lruong nao day loc sinl Iam
sao dô Iiôm liôn, dâu lu nlu llô nao va quan Iy lai san ra sao dô no
sinl sôi nay no, lrong Ili liôn bac Iai Ia llu quan lrong nlâl giup
clung la lluc liôn nlung muc liôu Ilac nlau lrong cuôc sông.
Mãc du nliô u lriô l gia da y rã ng, “Tiê n khðng µha i Ia tâ t ca ”,
“Tiên bac khðng mang Iai hanh µhuc” nlung diôu do cli dung
môl nua. Su llâl lli “cai gì cung quv ra tiên”. Ðô llanl công lrong
lâl ca cac Ilia canl cua cuôc sông nlu suc Iloe, cac môi quan lô,
gia dinl, clung la cân plai co môl su bao dam vô lai clinl!
Co mô l nô n la ng la i clinl vu ng va ng co nglia Ia duo c TI DO,
duo c gia i plo ng Ilo i ca c clu no loã c ca c clô ng lo a don do i
llanl loa n. Ðô sô ng mô l ca cl du ng nglia, ba n câ n co du liô n
nuôi ba n llân va gia dinl, lra clo nlu ng nlu câ u cãn ba n va
llinl lloa ng clo ple p minl luo ng llu nlu ng llu xa xi. Ðiô u
do co nglia Ia duo c “lu do” ngli viô c, ro i bo công ly, “la m biô l”
ông clu , Ilông pla i Ia m clung vo i nguo i minl Ilông ua, va co
quyô n Ia m công viô c minl muô n, mô l viô c co y nglia va dem Ia i
su llo a ma n ca nlân. Co Ie lrôn do i Ilông ai ba n ca i vô nlu câ u
co du liô n clo ba n llân minl.
Nô n gia o du c lruyô n llô ng (cu ng may Ia dang co dâ u liô u llay
dô i) Ilông bao gio da y clu ng la Ia m gia u, llay vi llô no da y la
nlu ng Ila i niô m gia o diô u Iliô n clu ng la pla i ca m on cuô c do i
vi su ngle o Ilo cu a minl. Trong nla lruo ng cu ng nlu ngoa i
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu - 1rucng Vici Hucng
019
|||J\c |. || J|I| l || | |J l \c|J | l| l|I l|| \c || | \|\ l||| | |J
xa lô i, llông qua ca c pluong liô n lruyô n llông, clu ng la duo c
da y rã ng, “Hc u nc c cncm, 1c i 1ic m ccc, cc ccng tic c ic i tc inc lc
cuc c 1c i sc nc nu cuc i tc i |c n”. Rã ng, “D! u iu lc ru i rc”, “Du ng
lc m |c ic i |ncn”, “Cnc cc cnci cc pnic u nc u |ncng muc n ic n gic
|c i sc n”, “1ncm iic n lc x! u”, “8c n gic u cc rc i mc i lu nguc i x! u”
loã c “Du ng cc |u |u cc p cc p lc m gic u”.
Kô l qua cu a nlu ng Io i Iluyôn “pla n gia u” na y Ia lâ u lô l mo i
nguo i cã m cu i Ia m Iu ng suô l do i ma cli du ãn, loã c roi va o vo ng
xoa y liô n ba c dô cuô i cu ng cliu ca nl lrã ng lay vo i bao ngâ m ngu i
nuô i liô c. Tuy vâ y, mô l sô il nguo i may mã n biô l rã ng, nô u cli
du a va o mô l công viô c lô l va mô l linl llâ n Ia m viô c clãm cli,
nguo i la Ilông llô na o gia u nô i. Muô n gia u co câ n mô l ca cl ngli
Ila c va mô l cliô n Iuo c Ila c. Cli nlu ng nguo i nã m duo c ba i lo c
na y mo i lloa l Ilo i vo ng xoa y liô n ba c va buo c Iôn mô l lâ m cao
mo i: co duo c su lu do llâ l su va su ba o da m vô la i clinl.
Mô l sô nguo i câ n 10 nãm dô nã m duo c diô u do , cu ng co nlu ng
nguo i câ n lo i 30 nãm, va co nguo i dô n Iu c liô u ra lli da qua muô n.
Trong quyô n sa cl na y, ba n se lo c duo c nlu ng diô u ma nguo i la
câ n ca do i nguo i dô ngliô m ra.
|å a |'e)...
|a ) aaa ' a'e | |a ' :aa m')a :aaa ¡'a a
Truo c Ili lo c nlu ng cliô n Iuo c Ia m gia u, lôi muô n lo i ba n
câu na y, “1c i scc |c n cnuc gic u¨”, “Dic u gì ngcn cc n |c n |ncng
cc 1uc c sc iic n nnu |c n mcng muc n¨”.
Ba n la y da nl llo i gian suy ngli vô câu lo i na y, va viô l ra ca ng
nliô u Iy do ca ng lô l. Ðiô u quan lro ng Ia ba n pla i lla nl llâ l vo i
ba n llân. Na o la la y bã l dâ u.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| \c l|| \| l||| | ||| 020
L¡ ¢e llle a |êl tlte ele t le
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
4. ...................................................................................................................
5. ...................................................................................................................
6. ...................................................................................................................
7. ...................................................................................................................
8. ...................................................................................................................
9. ...................................................................................................................
10...................................................................................................................
Bây gio , la la y cu ng do c mô l sô Iy do ma lôi da llô ng Iô duo c
lrong mâ y nãm qua. Ilâ n Io n nlu ng nguo i duo c lo i co Iluynl
luo ng lra Io i nlu sau:
“1ci |ncng cc tc n 1c |nc i ngnic p”, “1ci sinn rc ircng mc i gic 1ìnn
ngnc c”, “1ci pnc i nuci sc ng cc gic 1ìnn”, “1ci ¡uc irc /gic ”, “1ci
|ncng 1u incng minn”, “1ci |ncng cc cc nc i”, “1ci ¡uc luc i”, “1ci
|ncng 1u irìnn 1c ”, “Gic 1ìnn ici |ncng u ng nc ”, “1ci cnc ng |ic i
gì tc ic i cninn”, “1ci cc cc mc i 1c n ccn nncc nnc c”, “Sc ici xui xc c
lc m”, “1ci sc gc p ru i rc”, “1ci |ncng cc u inu c |u lu! i”, “Nc n |inn
ic 1cng xuc ng !c c”, “1ci inuc ng rc ¡uuc i 1inn sci l! m”.
Co Iy do na o lrôn dây giô ng vo i nlu ng gi ma ba n da nôu ra Ilông`
Bây gio lôi muô n ba n nlin Ia i lâ l ca nlu ng Iy do ma ba n da viô l ra
va xe l xem lrong do co diô u gi ba n co llô llay dô i duo c va co Iy
do na o ba n clo Ia nã m ngoa i Ila nãng Iiô m soa l cu a minl.
Voi nlung Iy do clu quan nlu: “lluong dua ra quyôl dinl sai Iâm”,
“lliôu y lluc Iy Iuâl”, “lliôu Iiôn lluc”, ban danl môl dâu V bôn
canl. Nlung Iy do lluôc yôu lô Ilacl quan nlu: “Ilông co co
lôi”, “lliôu may mãn”, ban danl dâu X vao. Bây gio ban llu diôm
Iai xem minl co nliôu clu V lon lay clu X lon. Ban biôl Ilông,
Ila nãng Iam giau cua ban plu lluôc nliôu vao diôu nay dây!!!!
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu - 1rucng Vici Hucng
021
|||J\c |. || J|I| l || | |J l \c|J | l| l|I l|| \c || | \|\ l||| | |J
Mô i Iâ n liô n la nl cuô c diô u lra na y, lôi dô u pla l liô n di pla l liô n
Ia i mô l su llâ l rã ng, nlu ng nguo i co nliô u dâ u V lon lluo ng
lla nl công lon nlu ng nguo i co nliô u dâ u X lon. Ta la y la m clia
con nguo i ra Ia m lai da ng. Da ng nguo i co ca cl suy ngli lla nl
công va da ng nguo i ngli minl Ia na n nlân. Nlu ng Iy do ba n dua
ra clo llâ y ba n suy ngli nlu mô l nguo i Tla nl Công lay nlu mô l
Na n Nlân.
Tlâ l da ng liô c, plâ n Io n mo i nguo i co ca cl ngli cu a Na n Nlân,
clinl diô u na y lro i clân lro i lay lo , Ilông clo ple p lo Ia m bâ l
cu diô u gi dô ca i lliô n linl linl. Kli Ilông da l duo c Iô l qua
mong muô n, Na n Nlân lluo ng viô n co : “Mcu mc n ¡ucu lung lc i
tc i ici”, “1ci cnc ng cc |inn ngnic m gì”, “1ci ¡uc gic ncn |ncng
|ic m 1uc c nnic u iic n ncn”, “1ci ¡uc irc ncn |ncng inc lc m gic u”,
“1ci |ncng cc tc n”, “Nnc ici ngnc c inc mc ” loã c “1ci |ncng cc c c
sc ng ic c”... Tâ l ca nlu ng Iy do lrôn dô u Ilông co co so , clu ng la
ai cu ng biô l râ l nliô u nguo i Ilo i ngliô p lu lai ba n lay lrã ng va
da lla nl công, bâ l clâ p mo i Ilo Ilãn lro nga i.
Nan Nlân co Iluynl luong dun dây lracl nliôm, rãng nlung
viôc bâl loan, Ilông nlu y cua lo Ia do nguoi Ilac loãc loan canl
Ilacl quan clu Ilông plai do ban llân lo. Kli loi lai sao Nan
Nlân Ilông giau, lo se dua ra môl Iô Iy do nlu, “1ci scp |ncng
icng lucng”, “Cncng ci icc cc nci cnc ici”, “Gic 1ìnn ngcn ccn ici”,
“1ni irucng cnung |nccn 1i xucng lcm ici m!i i!i i!n i!i”... Tlô Ia
llay vi lim ca cl xoay cluyô n linl linl, Na n Nlân cli ngô i do
llan llân lracl plân.
Vân dô Ia o clô, Ili ban lim cacl bao clua clo ban llân, dô Iôi clo
nguoi Ilac va Iuôn miông oan llan lli diôu do co nglia Ia co môl
ai do loãc môl diôu gi do dang diôu Iliôn cuôc sông va san ngliôp
cua ban. Kli ban ngli rãng minl clãng co Iôi gi lli dông lloi ban
cung clãng co nãng Iuc dô llay dôi cuc diôn. Nôu ban suy ngli
nlu mô l Na n Nlân, Ilu Ilu lin rã ng nlu ng yô u lô bôn ngoa i
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
A!cm Kncc
|| J|I| l l|I l|| \c l|| \| l||| | ||| 022
anl luong lruc liôp dôn lui liôn cua ban lli du ban co loc cliôn
Iuoc Iam giau gi di nua cung cli vô dung ma llôi!
Ðô llu luo ng lâ l ca Io i icl cu a quyô n sa cl na y, lruo c lô l ba n pla i
co suy ngli cu a nguo i Tla nl Công. Nguo i Tla nl Công cliu 100º
lra cl nliô m clo cuô c do i minl. Ho Iiô m soa l sa n ngliô p cu a lo .
Kli Ia m ãn llâ l ba l, lo Ilông dô Iô i clo Ila cl la ng lay nô n Iinl
lô , vi lo biô l rã ng Ia m nlu vâ y Ia vô icl bo i lo Ilông llô Ia m gi
dô llay dô i nlu ng yô u lô Ila cl quan na y. Tlay vi llô , lo du ng
ra cliu lra cl nliô m rã ng minl Ia m viô c clua lô l, clua da p u ng
dâ y du ca c nlu câ u loã c pluong pla p ba n la ng cu a minl Ilông
liô u qua . Cli Ili ba n du ng ra cliu lra cl nliô m vô Iô l qua cu a
minl, ba n mo i co su c ma nl dô “do i non cluyô n nu i”! Kli nguo i
Tla nl Công Ilông duo c lãng Iuong, lo Ilông dô Iô i clo sô p lay
công ly, lo llâ y rã ng minl clua mang Ia i gia lri gia lãng loã c
clua clu ng minl duo c gia lri cu a minl, loã c don gia n Ia clua dô
ngli lãng Iuong!
Va o llo i diô m ba n llu a nlâ n rã ng, ba n clu Ilông pla i ai Ila c,
lu la o ra vâ n mô nl cu a minl, cu ng Ia Iu c ba n dem Ia i clo minl
su c ma nl dô bã l dâ u lro nôn gia u co ! Kli nã m duo c nlu ng cliô n
Iuo c Ia m gia u, ba n se nlâ n llâ y rã ng minl co llô Ia m gia u o bâ l
Iy dô luô i na o, vo i bâ l cu diô m xuâ l pla l na o va lrong bâ l Iy
loa n ca nl na o.
Truo c Ili lim liô u xem ca c lriô u plu Ia m gia u nlu llô na o, clu ng
la la y cu ng Ila m pla “Ba y Buo c Ia m Gia u”!
SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG SUY NGHĨ CỦA NẠN NHÂN
Lãnh trách nhiệm 100%
Ý thức làm chủ
Viện cớ, bào chữa cho bản thân
Đổ lỗi cho người khác
Than phiền
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
GIO I THIË U DICH GIA
Diôn gia Trân Ðäng Khna vua Ia môl doanl
nlân lro nãng dông vua Ia môl dicl gia dây
lai nãng, voi nlung quyôn sacl gây anl luong
manl mo dôn llô lô lro Viôl Nam lrong lloi
gian gân dây: “Tði Tai Gini, Ban Cung Thê!“,
“Cnn Cai Chung Ta Ðêu Gini“, “Lam Chu Tu
Duv, Thav Ðði Vân Mênh“. Ðuoc liôp llu môl
nôn lang Iiôn lluc vung clãc lu Singaporo,
môl lrong nlung quôc gia co lô llông giao duc
lang dâu llô gioi, anl Iiôn luc loc loi va loan
lliôn ban llân nlu môl lâm guong sang cua su
vuon Iôn Ilông ngung.
Mãc du dang sông va Iam viôc lai Singaporo, anl vân Iuôn luong vô
Tô quôc. Iy luong sông cua anl Ia: mang Iiôn lluc cua llô gioi vô Viôl
Nam, gop plân nlo nloi vao viôc giup nguoi Viôl Nam lanl pluc
lon, llanl dal lon va giau co lon, boi vi anl lin rãng, Ilông co gi Iam
clo môl dâl nuoc plal lriôn, llinl vuong va lung cuong lon Ia môl
dân lôc lanl pluc, llanl dal va giau co.
Sau Ili lôl ngliôp Ðai Hoc Ouôc Gia Singaporo (NalionaI Inivorsily
of Singaporo), anl da dâu lu lang cluc ngan dô vao ban llân llông
qua viôc mua sacl va llam gia nlung Iloa dao lao ngãn lan vô plal
lriôn ban llân, dâu lu, Iinl doanl, quan lri, Ianl dao, liôp lli,...
Ðiôu Iam anl say mô lon ca Ia llâl su ap dung nlung Iiôn lluc va Iy
nãng loc duoc vao cuôc sông. Clinl vi llô, vao nãm 27 luôi, anl da
quyôl dinl roi bo công viôc llu nlâp cao, ôn dinl lai môl lâp doan da
quôc gia lung manl dô bãl dâu sông vi uoc mo cua minl: lro llanl
môl dnanh nhân, dich gia, diên gia va chuvên gia dan tan. Hiôn nay,
ngoai công viôc dicl sacl va diôn lluyôl, anl con Ia Giam dôc công ly
Violnam Lnlorpriso lai Singaporo va Ia Clu licl diôu lanl Cðng Tv
Cð Phân TGM lai Viôl Nam.
Tlông lin vô anl Trân Ðãng Kloa va công viôc cua anl da lung xuâl
liôn lrôn cac bao: Tuôi Tro, Tlanl Niôn, Giao Duc Tloi Ðai, Muc Tim,
Hoa Hoc Tro,... va cac Iônl lruyôn llanl lruyôn linl: VTV1, VTV2,
HTV7, HTV9, VTV6, VOV,...
Baån coá thïí tòm hiïíu thïm vïì anh taåi:
vvv.lrandangIloa.com
Trân Ðäng Khna
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Dicl gia Iông Xuân Vy Ia môl plu nu
lro lran dây nliôl luyôl. Tung Ia loc sinl
Iop cluyôn Anl lruong Bui Tli Xuân va
duoc luyôn llãng vao Ðai loc Kinl lô,
Ilông co gi ngac nliôn Ili cli Iai liôp
luc lli dâu vao Iloa Ouan lri Iinl doanl
(SclooI of Businoss Adminislralion) cua
lruong Ðai Hoc Ouôc Gia Singaporo
(NalionaI Inivorsily of Singaporo).
Hiôn nay, lai lru so clinl cua Yaloo! Ðông Nam A o Singaporo,
cli dam nlân công viôc quan Iy loal dông clãm soc Ilacl lang.
Song song voi công viôc do, niôm dam mô llu lai cua cli Ia
mang vô clo nguoi Viôl nlung quyôn sacl lay nlâl cua llô gioi
voi clâl Iuong dicl lluâl duoc clãm clul li mi va ngôn lu lrong
sang, dô doc dô liôu. Do do, cli cung nãm giu vai lro Truong
plong Xuâl ban lai Công Ty Cô Ilân TGM, va dang lãng say
Iam viôc cung voi cac dông ngliôp dô co llô ra mãl dôc gia Viôl
Nam nliôu quyôn sacl lay lon, co gia lri lon. Bôn canl quyôn
sacl “Bi Ouyôl Tay Trãng Tlanl Triôu Ilu“, cli con Ia dicl gia
cua nlung quyôn sacl nôi liông Ilac nlu: “Tôi Tai Gioi, Ban
Cung Tlô!“, “Con Cai Clung Ta Ðôu Gioi“, “Iam Clu Tu Duy,
Tlay Ðôi Vân Mônl“.
Nguôn dông Iuc manl mo giup cli co llô Iam lôl lai công viôc
cung môl Iuc nãm o viôc cli biôl cacl lim duoc niôm vui va y
nglia lrong công viôc minl Iam.
Baån coá thïí tòm hiïíu thïm vïì dõch giaã Uöng Xuên Vy taåi:
vvv.uongxuanvy.com
Uðng Xuân Vv
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Vo i lla nl licl lo c lâ p Iuôn nã m lrong lô p
dâ n dâ u Io p o lruo ng cluyôn Iô Hô ng Ilong,
dicl gia Truong Viô l Huong nlâ n duo c lo c
bô ng loa n plâ n Asoan va o Iloa Oua n lri Iinl
doanl (SclooI of Businoss Adminislralion) cu a
lruo ng Ða i Ho c Ouô c Gia Singaporo (NalionaI
Inivorsily of Singaporo).
Tung nãm lrong ban Ianl dao công dông
sinl viôn Viôl Nam lai NIS (Violnamoso
Communily in NIS), cli nãng nô lô cluc cac loal dông bô icl
cung nlu nliôl linl giup do cac ban sinl viôn lrong loc lâp va
doi sông.
Cli lôl ngliôp Ðai loc lang uu va duoc nlân vao lâp doan da quôc
gia lang dâu llô gioi Iroclor & GambIo (I&G). Hiô n nay, lai lru
so clinl cua I&G o Singaporo, cli dam nlân vi lri Ilo Giam dôc
lim liôu Ilacl lang, lli lruong va loacl dinl cliôn Iuoc clo cac
san plâm lrôn loan Ilu vuc Clâu A Tlai Binl Duong.
Iinl lôi Iiôn lluc Iinl doanl lrong lruong, Iinl ngliôm Iam
viôc lrong lâp doan da quôc gia công voi niôm dam mô plal
lriôn ban llân, cli Ia dông dicl gia quyôn sacl “Bi Ouyôl Tay
Trãng Tlanl Triôu Ilu” voi mong muôn mang Iai môl quyôn
sacl clâl Iuong va co linl ung dung cao clo dôc gia Viôl Nam.
Truong Viêt Huong
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
GIO I THIË U CONG TY CO PHÂ N TGM
Công Ty Cô Ilâ n TGM Ia công ly la ng dâ u la i Viô l Nam lrong
Iinl vu c xuâ l ba n va da o la o - pla l lriô n ba n llân. Vo i dô i ngu
qua n Iy dâ y nãng Iu c, nliô l luyô l cu ng dô i ngu nlân viôn sa ng
la o, la i nãng, TGM Ilã ng dinl mang dô n nlu ng sa n plâ m, dicl
vu lri luô linl luy nlâ l clo mo i dô i luo ng, mo i Iu a luô i.
Cac ân plâm cua TGM da va dang mang Iai vô van gia lri luu icl clo
viôc plal lriôn nãng Iuc ban llân, cac Ii nãng Iinl doanl va quan lri
v.v... clo công dông. Môl lrong nlung “liôn luong giao duc“ nôi bâl
nlâl Viôl Nam vao nãm 2008 Ia quyôn sacl “Tði Tai Gini, Ban Cung
Thê!“ cua TGM, voi hon 40.000 ban duoc ban ra, va clo loi nay, dây
vân Ia quyôn sacl dân dâu lrong viôc plal lriôn Iy nãng loc lâp clo
lâu lôl cac Iua luôi lu loc sinl liôu loc loi sinl viôn dai loc. Hon
200.000 nguoi da xom “Tði Tai Gini, Ban Cung Thê!“ nlu môl quyôn
sacl gôi dâu giuong vô Iy nãng loc lâp luyôl voi nlâl lrong lon 20
nãm lro Iai dây.
Trong Iinl vu c da o la o, TGM cung câ p nlu ng Iloa lo c clâ l
Iuo ng, liô u qua bã ng ca liô ng Viô l Iâ n liô ng Anl. Ca c Iloa lo c
cu a TGM lâ p lrung va o viô c Ilai lla c va pla l lriô n liô m nãng vô n
co lrong mô i con nguo i, Iy nãng giao liô p, Ila nãng luâ n Iuyô n
doanl ngliô p, qua n lri, ba n la ng, liô p lli va Iy nãng Ia m gia u
clân clinl. Trong do , Iloa lo c nô i liô ng “Tði Ta i Gin i!“ duo c lô
clu c bo i TGM duo c do n nlâ n nliô l Iiô l bo i ca c ba n lo c sinl sinl
viôn cu ng nlu ca c bâ c plu luynl lrôn Ilã p dâ l nuo c. Clo dô n
nay, lon 8 Iloa lo c “Tôi Ta i Gio i!“ da duo c lô clu c vo i Iloa ng
1000 lo c viôn cli lrong vo ng 5 lla ng co mã l la i Viô l Nam, va vâ n
dang liô p lu c lãng nlanl Ilông ngu ng vô quy mô cu ng nlu sô
Iuo ng lo c viôn dãng Ii llam gia.
Vo i pluong clâm “Su tha nh cðng cu a mð i ca nhân sau mð i khna
da n ta n Ia mð t µhâ n nhn dn ng gn µ va n su µha t triê n xa hð i va
nguð n tri thu c chn dâ t nuo c“, TGM quyô l lâm lô l minl lrong
viô c giu p lu ng lo c viôn da nl llu c con nguo i la i nãng lrong lo ,
xây du ng mô l con nguo i mo i lu lin, clu dô ng va da m nô Iu c plâ n
dâ u vi uo c mo cu a minl, dô lu do giu p lo c viôn co mô l luong Iai
vu ng clã c va lla nl công vuo l lrô i lrong cuô c sô ng.
Moåi thöng tin chi tiïët, xin vui loâng tòm hiïíu thïm taåi trang web:
vvv.lgm.vn
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Khna hnc “Tði Tai Gini!” bäng tiêng Viêt duoc nghiên cuu,
µhat triên va thiêt kê Iai dê µhu hoµ voi ngðn ngu cung nhu
vän hna nguoi Viêt, nhung vân dua trên nhung nên tang
vung chäc da duoc khäng dinh va chung minh cua khna hnc
“I Am GiItcd!” nði tiêng da Iam thav dði tuong Iai cua hang
träm ngan hnc sinh sinh viên khäµ thê gioi.
Chan ban,
Chäc hän nhiêu khi ban cam thâv mình:
r Tliô u lu lin vô Ila nãng ba n llân.
r Tliô u nlu ng pluong pla p lo c lâ p liô u qua dô co llô da l Iô l
qua cao nlâ l ma ba n lã ng mong muô n.
r Tliô u nlu ng Iy nãng sô ng câ n lliô l dô co llô lla nl công
lrong mo i mã l cuô c sô ng.
r Tliô u dô ng Iu c plâ n dâ u dô biô n nlu ng uo c mo cla y bo ng
cu a minl lla nl liô n llu c.
Ban da sän sang dê näm Iâv
co hði cua mình chua?
Khna hnc däc biêt huu ích va v nghïa dði voi cac ban
hnc sinh sinh viên trnng dð tuði tu 12 dên 24 tuði
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Kli ngô i lrôn glô nla lruo ng, co Io ba n Iuôn ca m llâ y minl pla i
cliu nliô u a p Iu c ca lrong lo c lâ p Iâ n cuô c sô ng nga y ca ng nliô u
lla cl llu c va ca nl lranl gay gã l. Ðo Ia clua Iô dô n nlu ng Iy
vo ng lu plia gia dinl va llâ y cô da nl clo ba n. Ba n Ilông co n
ca cl na o Ila c lon Ia pla i Iuôn cô gã ng Ilông ngu ng, cli dô lloo
Iip ba n bo dô ng lrang Iu a (lrong lo c lâ p, llô llao, ca c mô i quan
lô ,...) clua no i dô n viô c vuon Iôn dô lla nl công mô l ca cl vuo l
lrô i vô mo i mã l. Tuy nliôn, dôi Ili ba n ca m llâ y du ba n dâ u lu
râ l nliô u công su c nlung Iô l qua da l duo c Ia i Ilông pla i Iu c na o
cu ng nlu mong do i.
Co Io ba n cu ng liô u rã ng, nguyôn nlân clinl ma ba n Ilông llô
lo c lâ p lô l lrong lruo ng va lla nl công lon lrong cuô c sô ng Ilông
pla i Ia vi ba n Ilông co du nãng Iu c, ma Ia vi ba n clua lo c duo c
ca ch suv nghï du ng dä n va co n lliô u nlu ng kv näng câ n thiê t
dô llâ l su lla nl công.
Tluc lô clung minl rãng, môl Ili da duoc lrang bi nhung “cðng cu”
cân thiêt nay, ban so co dây du Ila nãng va ban Iinl dô duong dâu,
cung nlu vuol qua moi llu llacl lrong cuôc sông, clo du do Ia
viôc loc lâp lay nlung lro ngai lrôn con duong biôn uoc mo cua
ban llanl liôn lluc.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Vo i gâ n mô l llâ p Iy Iinl ngliô m da o la o lon 355.000 hn c sinh va
9.000 thâ v cð gia n la i nliô u quô c gia Clâu A vô pluong pla p Ho c
Tâ p Tãng Tô c (AccoIoralod Ioarning) cu ng nlu nlu ng Iy nãng
câ n lliô l dô lla nl công lrong cuô c sô ng, Tâ µ dna n gia n du c da
quð c gia Adam Khnn Lcarning TcchnnIngics Grnuµ (AKLTG)
(co lru so clinl la i Singaporo) cu ng vo i Công Ty Cô Ilâ n TGM
– dô i la c dô c quyô n cu a AKITG la i Viô l Nam – xin gio i lliô u vo i
ba n cluong lrinl da o la o Tði Ta i Gin i! (I Am GiItcd!).
Cluong lrinl Tði Ta i Gin i! – liô n Ia cluong lrinl da o la o la ng
dâ u da nl clo sinl viôn lo c sinl la i Clâu A – da duo c lâ p doa n
AKLTG u y quyô n clo Cðng Tv Cð Phâ n TGM ngliôn cu u va
pla l lriô n sang liô ng Viô l clo plu lo p vo i môi lruo ng gia o du c,
vãn lo a va ngôn ngu nguo i Viô l clu ng la. Công viô c na y da Io o
da i lon mô l nãm vo i lô ng Iinl pli dâ u lu Iloa ng mô l ly dô ng.
Clinl vi duo c dâ u lu, ngliôn cu u va pla l lriô n Iy Iuo ng, viô c
llam gia Ilo a lo c Tði Ta i Gin i! so giu p ba n co llô :
Lam chu ban thân
Giu µ ba n sð ng vui vc hon, ha nh µhu c hon, gian tiê µ tð t hon
va ... thðng minh hon llông qua viô c biê t Ia m chu ca m xu c.
Giu µ ba n tu tin, ma nh mc hon va duo c nguo i kha c tðn trn ng,
mê n mð llông qua viô c xâv du ng va cu ng cð In ng tu trn ng.
Giu p ba n Iuðn cn du nghi Iu c dê tha nh cðng llông qua viô c
biê t ca ch tu ta n dð ng Iu c clo clinl ba n llân minl.
“Ann Kncc nci cnc ici |ici ici scc ici 1ucc sinn rc lcn lcn tc sc nci ircng cucc
scng nnu inc ncc. Gic 1!u ici nn!n rc 1ucc |cn in!n mìnn lc ci¨ Mìnn mucn
gì tc c!n pnci lcm gì 1c scng cucc scng 1ung ngníc. 1ci lc ici. 1ci lc nguci
ici gici. Ccm cn 1GM r!i nnicu, ucc mcng cnn Kncc nccn incnn muc iicu lc
giup 1c 1 iricu nguci ircng 10 ncm.”
Trâ n Ðình Hung
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“1ci lu c cnc n mìnn lc nguc i inc nn ccng. 1ci ! n iuc ng nn! i tc nnc nn! i tc
|nc c nc c nc u 1c lc c!u. “lu c cnc n cc nc ¡uc cu c nc ”. 1ci 1c lu c cnc n mc i
cc cn sc ng |nc c cnc mìnn. 1ci lu c cnc n mìnn sc lc nguc i ¡uuc i 1inn cuc c
sc ng cu c mìnn. 1ci lu c cnc n mìnn lc nguc i inc nn ccng. D!u lc |nc c nc c
|u !ic u, nc |u !ic u |ncng pnc i tì nc cc inc cnc ici pnc p mc u nc c cc , mc nc
1c iruuc n cnc ici mc i ngc n lu c, mc i |ncc |nc i rc ng ici c! n pnc i sc ng |nc c,
xu ng 1c ng tc i nguc i nu ng ircng cninn mìnn. 1ci r! i muc n gic i inic u |nc c
nc c ic i |c n |c ici. 1ci iu nc c tì mìnn lc cu nn!n cu c |nc c nc c nc u.”
Vu Ðu c Trí Thê
“1Ol IA Al¨ 3 ngc u iruc c ici cc n 1c i c!u nc i cnc mìnn rc ng. ”ici lc ci¨”.
1nu c su ici |ncng |ic i mìnn lc ci, lc cc i gì ircng xc nc i nc u… tc ngc u ncm
ncu, ngc u 21/o/2009 ici 1c |ic i mìnn lc ci, ici lc cninn mìnn, lc !uu nn! i tc
ici cc inc 1c i 1uc c nnu ng gì lc n lcc ircng cuc c sc ng nc u. 8c i nc c lc n nn! i
mc ici 1c nc c 1uc c iu |nc c nc c. ici 1uc c sinn rc lc nguc i cnic n inc ng, tc
|ni sinn rc ici 1c cnic n inc ng... tc i 2 icu nc m cnc i.”
Nguvê n Minh Hna ng
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Lam chu cuðc sðng
Giu p ba n kho i dâ u mð t tuong Iai tuoi sa ng llông qua viô c
xa c dinh mu c tiêu, dinh huo ng cuð c sð ng va su nghiê µ.
Giu p ba n biê n nhu ng uo c mo tn Io n tha nh hiê n thu c llông
qua viô c µha t triê n ca ch nhâ n thu c va suv nghï cu a nguo i
tha nh cðng.
Giu p ba n cn thê vuo t qua mn i khn khän thu tha ch llông qua
viô c täng tính Iinh hna t, kha näng u ng µhn va kha näng
qua n Iv tho i gian hiê u qua .
“Hc u |cu ccc tì uc c mc cu c |c n! 1ruc c |ni incm gic |nc c nc c nc u, ici
lucn suu ngní iicu cu c tc |c n in!n mìnn. 1ci lucn sc ng ircng cc m gic c
in! i tc ng, cnc n cnuc ng tc nu i n! ng. Kni ici ¡uuc i 1inn incm gic |nc c
nc c nc u, ici cc cuc c tc i mìnn ncc c lc mìnn sc inc nn ccng, iu lc m cnu cuc c
sc ng cu c mìnn ncc c cn! p nn! n mìnn sc lc |c in! i |c i ncc n icc n. Cc m gic c
ncc i ngni ircng ici icn |ic n tc ici !! n nn! n rc nnu ng gic iri mc ici 1c
cncn gi! u |! u l!u. 1ci nc c 1uc c cc cn ic c rc 1c ng lu c cnc cninn |c n in!n
mìnn 1c ngc n lu c ircng ici mc i |u ng cnc u, 1c |ic n uc c mc cu c ici inc nn
nic n inu c. 1uu inc i gicn cni !ic n rc cc 3 ngc u nnung tc i su nnic i nuuc i
i! n i!m cu c cc c cnn cni 1GM, ici 1c iìm 1uc c cninn mìnn. Vc |!u gic ici
1cng |cu ccc cu ng uc c mc cu c mìnn. Xin inc nn in! i cc m cn i! i cc cc c cnn
cni 1c mcng 1c n cnc cnu ng ici |nc c nc c nu u icn tc inic i inu c. Xin cnu c
cnc uc c muc n giu p 1 iric u nguc i Vic i Ncm ircng 10 ncm 1c u irc inc nn
nguc i ic i gic i cu c cc c cnn cni sc sc m inc nn nic n inu c.”
Trâ n Mv Tiên
“Sc pn! n. Cnc suu ngní gc i nc nn 1c ng, cnc nc nn 1c ng gc i inc i ¡ucn, cnc
inc i ¡ucn gc i iinn cc cn, cnc iinn cc cn gc i sc pn! n. Sc pn! n cu c mc i ccn
nguc i lc !c suu ngní cu c nc . 1ci 1c i Gic i! tc cc c cnn cni 1GM 1c cnc
cnu ng cm nnu ng suu ngní cu c nguc i inc nn ccng, nguc i ic i gic i. |m iin
rc ng. ci cu ng cc inc inc nn ccng, ic i gic i nc u nc cc suu ngní cu c nguc i
inc nn ccng, ic i gic i.”
Nguvê n Vän Hiê u
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Lam chu kiên thuc
Giu p ba n hn c ít hon ma hiê u qua hon llông qua viô c vâ n
du ng ca c µhuong µha µ hn c täng tð c tiên tiê n nlu Ia : gli clu
loa n na o bô , lri nlo siôu dã ng, do c sa cl nlanl,...
Giu p ba n Iinh dð ng thav dð i ca ch hn c tâ µ clo ba n llân llông
qua viô c hiê u rn nhu ng kha näng vð n cn cu a mình.
Giu p ba n Iuðn Iuðn trnng tð µ dâ n dâ u llông qua viô c lrang
bi nhu ng kï näng tu hn c hu u ích trnng ca cuð c do i.
“1ic p su c inc nn ccng. Ccn 1uc ng inc nn ccng lc gicn |nc tc 1c i nc i nnic u
|u ncng, ncn cnucng irìnn 1ci 1c i Gic i sc giu p cnc nnu ng nguc i |ncc |nc i
inc nn ccng cc nnu ng ccng cu , incm nic m iin tc 1c ng lu c. Hcn inc nu c lc
|nc m pnc tc su |u !ic u cu c cc nn!n mc i nguc i 1cng sc ng, 1cng ic n ic i mc
iruc c 1!u mc i nguc i |ncng 1c u .”
Nguvê n Trung Tín
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“Cni ¡uc 3 ngc u nc c ngc n ngu i nnung nc 1c inc p lcn ircng cm ngc n lu c
nic m iin tc c mc i ngc u mci, nc u mìnn |ic i cc gc ng inì sc inc nn ccng tc gc i
cnc cm mc i incng 1ic p. Nnu ng 1ic u nguc i |nc c lc m 1uc c inì mìnn cu ng sc
lc m 1uc c tc cc inc cc n ncn inc nu c.”
Trâ n Quê Ngn c
“1lN VA O CHlNH MlNH. Nc u |c n ngní |c n ngu ngc c. Nc u |c n ngní
|c n lc |c in! i |c i. Nc u |c n ngní |c n |ncng inc , |ncng cc |nc ncng. 8c n nc u
incm gic |nc c nc c tc iìm |ic m inicn ic i ircng cninn ccn nguc i |c n.”
Nguvê n Thi A nh Suong
“Hc u 1c n tc i 1ci 1c i Gic i. Scu |c ngc u nc c ngc n ngu i mìnn 1c nc c
1uc c nnic u 1ic u ncn |! i |ì ncm nc c nc c. Nn! i lc tic c nn! n rc gic iri
|c n in!n.”
Nguvê n Ða i Phuo c
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“|m |ic i ucu inucng |c mc mìnn ncn, l! u 1c lc m 1c ng lu c cnc cuc c sc ng
|c n in!n. |m cc incm nnic u nic m iin tc 1c ng lu c cnc |c n in!n.”
Pha m Ba Thn
“Cc m cn “1ci 1c i Gic i!”. Cc m cn |nc c nc c 1c mcng 1c n cnc cm nnic u 1c ng
lu c mc nn mc 1c nc c i! p tc tucn ic i nnu ng mu c iicu cu c mìnn. Dic u ¡uu
gic nn! i mc cm nc c 1uc c c |nc c nc c lc tc pn! n gic 1ìnn. |m lc mc i nguc i
ccn ngccn, cu ng iu ng lc m |c mc iu nc c tc i l! n, nnung cc lc cu ng cninn tì
1ic u nc u mc cm inc c tc tc i!m tc i gic 1ìnn mìnn. Vì cm ngní mìnn 1c cc
gic 1ìnn nc nn pnu c, tic c gì pnc i lu c nc c cu ng tc incm gic 1ìnn nu c. Nnung
¡uc |nc c nc c, cm nic u 1uc c mc i 1ic u… gic 1ìnn mìnn lc cnc !u c tu ng cnc c
nn! i cnc mìnn.“
Hna ng Ha i Nam
“Quc 3 ngcu ncc, cm 1c nn!n rc nnicu 1icu mc irucc 1c cm |ncng nc |ici, tc
|ici cccn nci cnuucn tci |c mc 1ucc !c !cng ncn. Su luc cncn ¡uuci 1inn iucng
lci tc pnci cc muc iicu rc rcng lc 1icu lcm cm nnc nn!i, lcm cnc cm cc incm
1cng luc tc giup cm |ici cccn incu 1ci pnucng pncp ncc cuc mìnn 1c cc |ci ¡uc
ici ncn. |m r!i ccm cn ccc cnn cni nu!n luucn ticn ircng 3 ngcu ¡uc.”
Nguvê n Phu c Lâm
Lam chu cac mði quan hê
Giu p ba n cn thê Ia m duo c nhu ng viê c khðng tuo ng, vuo l qua
Ila nãng cu a ba n llân llông qua viô c täng cuo ng kha näng
Ia m viê c thcn nhn m.
Giu p ba n Iuðn duo c vêu quv va u ng hð bo i nlu ng nguo i xung
quanl llông qua viô c biê t ca ch ta n du ng nhu ng mð i quan
hê tð t dc µ vo i cla mo , anl om, ba n bo lô l va llâ y cô.
Giu p ba n cn thê tra nh hnä c hn a gia i xung dð t mô l ca cl
lla nl công llông qua viô c biê t ca ch ba v tn suv nghï va ca m
xu c cu a mình mô l ca cl lo p Iy .
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Bôn ca nl Iiô n llu c va Iy nãng, Ilo a lo c co n la o clo ba n co lô i
nlin Ia i ba n llân dô ca m nlâ n sâu sã c lon vô nhu ng uu khuvê t
diê m cu a minl, cu ng nlu nhu ng gia tri ca nhân llông qua qua
lrinl lâm Iy dã c biô l. Mô l Ili da liô u ro vô ba n llân, ba n so lu
Ilai pla duo c nlu ng Ila nãng liô m â n cu a clinl minl, dô lu do
giu p ba n clinl plu c nlu ng dinl cao mo i cu a lla nl công Ilông
cli lrong lo c lâ p ma co n ca lrong cuô c sô ng.
Vao Iuc loan lâl Iloa loc, ban cung so lu lliôl Iâp duoc clo minl
mð t dinh huo ng, mð t mu c dích sð ng va nhu ng mu c tiêu rn ra ng
lon clo luong Iai. Ðông lloi, ban cung so duoc lrang bi nlung Iy
nãng cân lliôl dô dal duoc cac muc liôu da dãl ra.
Trong Iloa loc Tði Tai Gini!, ban so duoc lrang bi lâl ca nlung Iy
nãng noi lrôn va nliôu lon llô nua llông qua nlung bai diôn lluyôl
lâp dân Iôi cuôn, nlung bai lâp llu vi, va ca nlung lro cloi giao
duc bô icl ma Ilông Iom plân vui nlôn. Iluong plap day va loc
cua Iloa dao lao râ t kha c vo i µhuong µha µ da v va hn c truvê n
thð ng, dam bao liôu qua liôp llu cung nlu gli nlo cao nlâl.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“1ci ici gici! Su luc cncn 1ung 1cn. 1ci in!i su ccm in!u in!i iuuci tci |ni
incm !u |ncc ncc. 1ci nn!n rc 1ucc nnicu 1icu tc |ici incm nnicu inu ircng
cucc scng. 1ci in!u rc muc iicu tc iìm 1ucc 1cng luc cnc cucc scng. 8ici cccn
ucu inucng gic 1ìnn tc |cn |c. Rcn luucn ccc |í ncng mcm. D!u in!i su lc
su luc cncn 1ung 1cn nn!i ircng cucc scng cuc ici. Mcng rcng ccc |cn ncu
cncp l!u cc nci ncu tc luc cncn 1ci 1ci Gici. 1!i cc 1cu pnu inucc tcc su luc
cncn cuc |cn.”
Ðä ng Thi Tha i Bu u
Hon nu a lrong Ilo a lo c, bôn ca nl ca c cluyôn gia da o la o, ba n so
co n duo c hð tro va giu µ do bo i mð t dð i ngu tro Iv huâ n Iuvê n
dâ v tâm huvê t da duo c da n ta n ba i ba n, huâ n Iuvê n kv Iuo ng
va sa t ha ch nghiêm khä c. Ðô i ngu na y so sa t ca nh cu ng vo i lo c
viôn lrong suô l Ilo a lo c (mô i lro Iy luâ n Iuyô n so Ia m viô c vo i
mô l nlo m nlo lu 5-7 lo c viôn) dô thcn sa t, hiê u rn va cn nhu ng
hð tro thích ho µ chn tu ng hn c viên trnng µhuong µha µ hn c tâ µ,
kv näng sð ng cu ng nhu nhu ng vâ n dê ca nhân kha c.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“1n! i su ¡uc ngc u nc c 1! u iicn, cm 1c in! u iu iin ncn tc c |c n in!n mìnn,
ucu ¡ui cuc c sc ng. Ngc u inu nci cm in! u ucu ¡ui cnc mc , |c n in!n, |ic i
1uc c mìnn lc ci tc pnc i lc m gì. Vc ngc u cuc i cm 1c iin ncn tc c nnu ng |nc
ncng cu c mìnn. Cc mc i 1c ng lu c r! i lc n tc 1! u ncng luc ng cnc cuc c sc ng.
Ann cni 1GM 1c ic c ncn mc i mci iruc ng in!n inic n, cn icc n cnc cnu ng cm
pnc i iric n nnu ng |nc ncng cu c |c n in!n.”
Trâ n Thi Phuong Tha n
“1ìm lci |cn in!n! 1rucc |ni |ucc tcc |ncc ncc ncu, cm 1cng ircng irìnn
ircng r!i ici ic, incnn iicn ncc i!p gicm sui, ¡ucn nc tci |cn |c tc mc r!i
ccng incng. |m in!i su |ncng inc ncc nn!p cung |cn |c, iìnn ircng giuc cm
tc mc inuc su r!i ic. 1c ncn nuc, cm m!i nci i!i cc nicm iin tc 1cng luc tcc
|cn in!n, cm |ncng ccm in!u mìnn cc inc iìm 1ucc nicm tui ircng cucc scng
ncu. 1nc nnung, iu |ni |ucc tcc |ncc ncc, ngcu 1!u iicn cm ¡ucn 1ucc r!i
nnicu |cn mci, cm 1c iu iin tc mcnn !cn ncn. |m 1c nicu rc ncn tc |c mc,
cm cc inc ccm nn!n 1ucc iìnn ucu inucng cuc gic 1ìnn. Qucn ircng ncn nci,
cm iìm lci 1ucc |cn in!n. Ccc cnn cni 1c 1ci lcn cnc cm ngcn luc cuc nicm
iin tc 1cng luc mci. |m xin cn!n incnn ccm cn ccc cnn cni nu!n luucn tc
ccc cnn cni ircng 1GM!”
Nguvê n Ngn c Ba ch Tuvê t
Tô ng llo i gian cu a Ilo a lo c Tði Ta i Gin i! Ia Iloa ng 36-48 gio
(tu v diê u kiê n va nhu câ u cu a hn c viên), duo c tra i dê u ra trnng
3-4 nga v Iiên tiê µ. Ðây cu ng Ia no l nô i bâ l va dã c biô l cu a Ilo a
lo c Tði Ta i Gin i! bo i vi:
1. Ðô lao ra nhu ng thav dð i tích cu c mang tính dð t µha , clung
la plai co nlung lac dông du nhanh, du ma nh va Iiên tu c
trnng mð t khna ng tho i gian ngä n. Vi du: dô pla bo môl buc
luong cu Iy nlãm xây môl buc luong moi, clung la Ilông llô
dâp nlung nlal bua nlo nlang lrong vong... vai luân lay vai
llang, ma clung la plai dâp nlung nlal bua nlanl, dôn dâp,
Iiôn luc lrong vong vai ngay dô pla luy buc luong Iiôn cô da
dung do nliôu nãm lroi.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
2. Tlay vi noi voi loc viôn rãng: “8cn cc inc ncc i!p nccc lcm ticc
12 iicng licn iuc mci ngcu mci cccn nicu ¡uc mc |ncng ccm in!u
mci mci, cni c!n |cn cc pnucng pncp,” clung lôi clung lo clo loc
viôn llây diôu do Ia loan loan co llô, bãng cacl giup loc viôn
lrai qua nlung ngay loc Ioo dai nliôu gio ma vân cam llây linl
llân plân clân, vi nlu llô so lac dông manl mo dôn niôm lin
cua loc viôn lon Ia noi Iy lluyôl suông râl nliôu. Va do cung
Ia nguyôn lãc luân Iuyôn lang dâu cua clung lôi: Ilông noi
Iy lluyôl suông ma du ng râ t nhiê u ví du minh hn a cu thê ,
nhu ng tra i nghiê m dä c biê t, cu ng nhu nhu ng ba i tâ µ/hna t
dð ng nhn m dê khä ng dinh va chu ng minh.
3. Giu µ tiê t kiê m tho i gian, cðng su c va tiê n ba c clo loc viôn.
Nôu 36-48 gio loc duoc clia ra Iam cac buôi loc nlo 2 gio môi
buôi, lli so plai cân dôn 18-24 buôi loc (luong duong môi luân
loc 3 buôi, lrong vong Iloang 2 llang). Nlu vây, dô loc lôl
Iloa loc lô cluc lloo cacl do, loc viôn so plai mâl llôm il nlâl
18-24 gio dô di Iai, cung nlu công suc, cli pli di Iai so lãng gâp
6-8 Iân. Ðo Ia môl su Iang pli qua Ion vô lloi gian, công suc va
liôn bac, clua Iô Ia so mang Iai liôu qua Iom.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“Kncc ncc 1c |ci inuc. Hcm 1i !u cung nci ccn cung ncc ircng |ncc ncc, ccng
ngci 1cn gic pnui cuci, ircng ici ccng ircc lcn nnicu ccm xuc tc ici mucn
nci rcng “Ccc |cn 1c incnn ccng!”. Mci ticc !icn rc ircn cc iuuci tci. Cnuc
|cc gic ici in!u ccn irc cuc cnung ici !cm nci lcn nnung ccm xuc nnu t!u,
nnung ccm xuc r!i cn!n in!i xu!i pnci iu irci iim cnu |ncng pnci lc nnung
lci gucng cp. Di lcm cc mci 1ci nuci ccn, ici ngní |!i cu nguci cnc mc ncc
cung mucn |ni ccn |ncn lcn cc iri |ncn, mci l!n 1ucc ccn cm mìnn nci lci xin
lci, nci lci ccm cn, tc lci irci iim “Ccn ucu |c mc lcm!”... Nnung su incu 1ci
1cng !!n xu!i nicn ircng ccc ccn ici. 1ci iin rcng ccc ccn ici ngcu ccng 1cp,
ccng tung cnci, iu iin cncn tc |ucc 1cn iucng lci cuc cninn mìnn. Mci l!n
nuc xin ccm cn |ncc ncc, ccm cn i!i cc ccc |cn. Cnuc ccc |cn 1u suc |ncc 1c
ic cnuc 1ucc nnicu |ncc ncc nnu inc.”
Mð t nguo i mc
Riông ngay cuôi cung cua Iloa loc, plu luynl cua loc viôn cung
so duoc moi llam gia môl buôi noi cluyôn ngãn (Iloang 1 gio lruoc
Iô bô giang) vô dô lai “Pha t huv kha näng tiê m â n trnng cnn ba n”
do clinl dicl gia, diôn gia va cluyôn gia dao lao Trân Ðäng Khna
dam nliôm. Clung lôi lin rãng, Ilông cli ban cân duoc lrang bi
nlung Iy nãng cân lliôl dô llanl công lrong loc lâp va cuôc sông,
ma cla mo ban cung nôn duoc lrang bi nlung Iy nãng cân lliôl dô
giup ban llâl su va nlanl clong lro nôn llanl công.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Cuô i cu ng, cu ng va o lô i lôm cuô i cu ng cu a Ilo a lo c, clu ng la so
co mô l buô i Iô Xuâ t Pha t loa nl lra ng. (Clu ng lôi Ilông go i do
Ia Iô bô gia ng vi llâ l ra viô c Iô l llu c Ilo a lo c clinl Ia mð t kho i
dâ u mo i cu a ba n lrôn con duo ng clinl plu c lla nl công.)
Clu ng lôi lin rã ng Ilo a lo c Tði Ta i Gin i! clã c clã n so lrang bi
mô l nô n la ng vu ng clã c va câ n lliô l nlâ l clo lla nl công cu a ba n
lrong luong Iai bo i vi sau Ilo a lo c, ba n so nhâ n duo c su hð tro
Iiên tu c va khðng gio i ha n cu a ca c cluyôn gia da o la o va luâ n
Iuyô n llông qua omaiI, cu ng nlu lrôn diô n da n da nl riông clo
lo c viôn cu a Ilo a lo c Tði Ta i Gin i!.
Bôn canl do, ai ai lrong clung la cung liôu rãng, viôc loc va plal
lriôn ban llân dô vuon Iôn Ia viôc clung la Iuôn plai Iam. Môl Ili
ban da co niôm lin vao ban llân, môl muc dicl sông ro rang, nlung
muc liôu cu llô, nlung pluong plap va Iy nãng dô Iam clu ban llân,
Iam clu cam xuc va lu lao dông Iuc clo minl, ban so cam llây cang
Ilal Ilao co duoc nlung Iiôn lluc cluyôn sâu lon nua o môl sô
Iinl vuc dô giup ban llân lim ra con duong ngãn nlâl di dôn llanl
công. Clung lôi llâu liôu nlu câu do, va clung lôi cung da cluân
bi sãn clo ban loc plân Tði Tai Gini! Chuvên Sâu – Phat Triên
Ban Thân Tnan Diên. (Ðây Ia loc plân Ilông bãl buôc.)
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Ngoai ra, viôc lluong xuyôn liôp xuc voi cac cluyôn gia dao lao
nãng dông, nliôl linl cung nlu môi lruong an loan va giau nãng
Iuong licl cuc luong lu nlu lrong Iloa loc Tði Tai Gini! cung so
gop plân vao viôc giup ban co llôm môl nguôn dông Iuc nua dô
vuon Iôn nlanl clong.
Vây loc plân Tði Tai Gini! Chuvên Sâu Ia gi` Tai sao goi Ia loc
plân clu Ilông plai Ia Iloa loc`
Hoc plân Tði Tai Gini! Chuvên Sâu bao gôm 8 tín chí dô llam du
cac Io µ chuvên dê tu chn n. Môi Iop cluyôn dô co llô Ioo dai lu
5 liông (luong duong 1 lin cli) dôn 10 liông (luong duong 2 lin cli).
Ban co llô lu do va Iinl dông Iua clon nlung cluyôn dô ban cam
llây co icl nlâl clo ban llân va llanl công cua minl lrong sô cac
cluyôn dô sau dây:
Ca c Ioa i So Ðô Tu Duy: llu c la nl nâng cao va u ng du ng.
Ðo c nlanl: llu c la nl nâng cao va u ng du ng.
Tri nlo siôu dã ng: llu c la nl nâng cao va u ng du ng.
Ky nãng qua n Iy llo i gian da nl clo gio i lro lrong llo i da i
llông lin.
Nglô lluâ l Ia nl da o da nl clo ba n lro .
Nglô lluâ l lluyô l plu c va lluong Iuo ng.
Nglô lluâ l diô n lluyô l: Iy lluyô l, llu c la nl va u ng du ng.
Nô n la ng cu a Iâ p Trinl Ngôn Ngu Tu Duy.
Ðinl vi ban llân, lim liôu va plal luy so lruong dô loa sang.
Nglô lluâ l lro cluyô n va giao liô p liô u qua .
Ky nãng suy ngli sa ng la o sã c bo n va ra quyô l dinl.
Nglô lluâ l la o Iâ p, xây du ng va gin giu ca c mô i quan lô .
Nglô lluâ l lim Iiô m co lô i, llô liô n ba n llân va lra Io i
plo ng vâ n.
Vuon Iôn lrong môi lruo ng Ia m viô c lu bâ l Iy vi lri na o.
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
...Clu ng lôi so bô sung llôm nliô u cluyôn dô lu y lloo nlu
câ u cu a lo c viôn.
So dô bôn duo i llô liô n môi lruo ng pla l lriô n ba n llân loa n
diô n ma TGM so mang Ia i clo ba n, nlã m giu p ba n pla l luy lô i
da liô m nãng cu a minl.
“Mìnn 1c r! i ncc i ngni tc cnucng irìnn tc c lu c 1! u, nnung cc c cnn cni,
cc c |c n, tc cc mìnn 1c u 1c ic c ncn 1ic u |ì !ic u. Kì !ic u tì mìnn r! i 1c c
|ic i, tì mc i nguc i 1c u r! i 1c c |ic i. Vc mìnn 1c incu 1c i, incc mc i cnic u
nuc ng r! i iicn cu c, 1c inu c !! u mc i |uc i sc ng, |ncng cc n tc i tc uc cc i
mc tc i i! i cc nnic i nuuc i sc ng tc ucu inucng!!!”
Nguvê n Trn ng Thu v Khanh
“1rcm ngnc |ncng |cng mci in!u. 1rcm in!u |ncng |cng |cn iu irci ngnicm.
Hcu incm gic irci ngnicm cung |ncc ncc tc |cn sc in!u 1ucc cci gic cuc nc!”
Lê Thi Kiêu Oanh
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
Nô u ba n da sã n sa ng bã l lay va o viô c llay dô i cuô c do i ba n, llam
du Ilo a lo c Tði Ta i Gin i! Ia buo c dâ u liôn quan lro ng giu p ba n
liô n gâ n lon, nlanl lon lo i nlu ng lla nl công vuo l lrô i lrong lo c
lâ p va cuô c sô ng.
Nô u ba n Ilông llô ngô i clo may mã n mang lla nl công dô n clo
minl va muô n Ia m mô l diô u gi do dô llâ l su lla nl công, la y
ha nh dð ng va nhanh chn ng däng kv ngav bâv gio la i:
vvv.loilaigioi.com
Hnäc gni sð :
(08) 6276 9209
Hnäc goi cmaiI dên:
loilaigioi©lgm.vn
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“Cc c |c n iin |ncng¨ 1ci sc |ncng nc i |nc c nc c nc u r! i ncu inc nc u, ic i inc
|ic tì lu c 1! u ngnc ¡uc ng cc c ici cu ng ngní 1c cni lc cnicu inucng mc i.
Nnung ici 1c inu c su incu 1c i 1uc c mìnn icc n !ic n ncn |c n nc u iu cnc
mìnn cc nc i 1c inc nn ccng. Nc u cnuc iin, cc c |c n nc u tc c uc| niip.//uuu.
tucniciincnnccng.ccm 1c cc m nn! n.”
Nguvê n Mai Vv
“Nnu ng ngc u iuuc i tc i cu c |nc c nc c 11G. 1ruc c |ni 1c n |nc c nc c,
mìnn lc nguc i cc mu c iicu nnung |ncng 1u u cni, 1c ng lu c. Mìnn cu ng
inc c mc c |nc c nc c sc iruuc n 1c i nnu ng gì, nnu inc nc c¨ 1uu nnicn scu
|nc c nc c mìnn ncc n icc n iu iin, cc lc ng iu irc ng |c n in!n tc cc m in! u
cc nguc n ncng luc ng ic lc n, |icn 1inn tc mu c iicu cu c mìnn, cnc !u ci
nc i gì, lc m gì, cnc !u gc p in! i |c i. 1ncc mìnn, nc u |c n nc c cc n ngni
ngc tc iinn nu u !u ng cu c |nc c nc c inì ncn 1cng |i ngcu. Mìnn xin |c c
1c m tc cniu irc cn nnic m tc cn! i luc ng |nc c nc c.”
Trâ n Thanh Phnng
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach
“1n!i |ncc |ici. Scu |ni ncc |ncc ncu, ici ccm in!u mìnn incu 1ci ncn. 1ci
cung |ici incm tc |cn in!n mìnn, iu icc ncn 1cng luc tc |ici ici cc inc tuci
lcn ircn cninn |cn in!n mìnn.”
Vu Ðình Nguvên
“Mc i inu 1c u pnc i |c i 1! u iu cninn |c n in!n mìnn. 1nc nn ccng cni 1c n |ni
cninn |c n cc gc ng, |ncng ci cc inc cc gc ng ncu sc ng incu |c n 1uc c. Dc cninn
lc nnu ng gì ici “in! m” 1uc c ircng |nc c nc c. Vc ici cu ng |nc c pnu c 1uc c inc i
x! u ncu |c cuc c cu c mìnn. Gic inì ici nic u mu c iicu cc gic iri nnu inc nc c.”
Ngn c Ha
“Iu c cnc n sc ng suc i 1c incu 1c i i! i cc !!! Knc c nc c 1c giu p ici r! i nnic u 1ic u.
1ci ccm 1ccn |c n sc iruc ng inc nn ncn scu |ni ncc n i! i |nc c nc c. 1ci |ncng
¡uc ng cc c tì ici in! i su cc m in! u 1c incu 1c i |ni |c i inu c 11G. Hc u 1i nc c rc i
|c n sc cc m in! u 1ic u ici nc i lc 1u ng. Hc u suu ngní |í nnc . Dc lc lu c cnc n cu c
|c n, nnung 1u ng |c m! i cc nc i. Dc r! i nnic u nguc i incu 1c i rc i 1! u. 8!u gic
1c ic i luc i cu c |c n.”
Pha m Ma nh Khði
www.t ayt rangt hanht rieuphu.com
Mua sách t rực t uyến t ại www.t gm.vn/ mua-sach

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful