Sunday, July 24, 2011

ปีที่ 1 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554

แจกฟรี

สัญญา‘มิตรภาพ’แอลเอ-กทม
ด‘มวยไทยสเตเดีย้ ม’
หลัง‘บ้านพีเ่ มืองน้อง’ล้มเหลว เปิในแฟร์
เพล็กซ์เมืองโพโมน่า
Like us on Facebook
www.facebook.com/siamtownus

เที่ยวที่สุดในโลก ทั้งที่มีเหตุการณ์
วุน่ วายถึงขัน้ จลาจลเกิดขึน้ นัน้ ถือว่า
เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ดีใจ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วต่าง
ชาติยงั คงรักกรุงเทพฯ อย่างมัน่ คง
อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ความอดทน และความสามารถ
ในการปรับตัวของคนกรุงเทพฯ ที่
สามารถร่วมแรงร่วมใจกันพลิกฟื้น
ให้ กทม. คืนสูส่ ภาพปกติได้อย่าง
รวดเร็วหลังเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ
“เขามีเกณฑ์ในการพิจารณาให้
อ่านต่อหน้า 14
คะแนนหกข้อ

แอลเอ (สยามทาวน์ยเู อส) :
เผยสภามวยไทยโลก และ “พุชคิก๊
โปรโมเตอร์” รับความยินยอมจาก
โพโมน่าแฟร์เพล็กซ์ เมืองโพโมน่า
ให้ข้นึ ป้าย “ดับเบิลยูเอ็มซี สเต
เดีย้ ม” หรือเวทีมวยไทยของสภา
มวยไทยโลก เพื่อจัดชกมวยไทย
อย่างเป็นทางการแล้ว โดยนัดแรก
“มวยไทย เวิรล์ สแตนด์ ออฟ”
ประสบความสำ�เร็จอย่างดีเมือ่ วัน
เสาร์ทผ่ี า่ นมา

แอลเอ (สยามทาวน์ยเู อส) :
หนุม่ ไทยในยูทาห์ เจอข้อหาร้าย
แรง “ขนส่งวัตถุลามกเกี่ยวกับ
เด็ก” หลังหิว้ หนังแผ่นทีซ่ อ้ื มาจาก
เมืองไทยผ่านสนามบินลาสเวกัส
ถ้าศาลชี้ว่าผิดจริง มีสิทธิ์ติดคุก
นาน 20 ปี
เว็ บ ไซต์ ข องลาสเวกั ส ซั น
รายงานข่ า วว่ า เมื่ อ วั น ที่ 18
เมืองท่องเทีย่ ว : ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และนางทยา ทีปสุวรรณ รองผูว้ าฯ่ กรกฎาคม นายมนู ปนาทกูล คน
ร่วมแถลงข่าวการเดินทางมารับรางวัลเมืองท่องเทีย่ วทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลกประจำ�ปี 2011 ซึง่ ผูอ้ า่ นนิตยสาร Travel ไทยวัย 51 ปี ถูกนำ�ตัวขึน้ ศาลรัฐบาล
and Leisure โหวตให้กรุงเทพฯ ได้คะแนนเป็นทีห่ นึง่ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา กลางในเมืองลาสเวกัส เพือ่ รับทราบ
(สยามทาวน์)
ข้อหาอาญาร้ายแรง “ตั้งใจขนส่ง

วัตถุลามกเกี่ยวกับเด็ก” (Transporting child pornography)
หลังถูกจับกุมที่สนามบินนานาชา
ติแม็กคาร์เรน เมือ่ ค�ำ่ วันศุกร์ท่ี 15
กรกฎาคม
ข่าวระบุวา่ นายมนู ปนาทกูล
ซึ่งเป็นนักธุรกิจร้านอาหารในเมือง
เซ็นต์จอร์จ รัฐยูทาห์ เดินทางจาก
ประเทศไทยโดยสายการบินเกาหลี
มาถึงสนามบินเมืองลาสเวกัส พร้อม
กับแผ่นดีวดี ลี ามกอนาจาร 36 แผ่น
ซึ่งส่วนหนึ่งเข้าข่ายเป็นสื่อลามก
อ่านต่อหน้า 14
เกีย่ วกับเด็ก

แอลเอ (สยามทาวน์ยเู อส) :
“สุขมุ พันธุ”์ เผยโครงการ “บ้าน
พี่เมืองน้อง” ระหว่างกรุงเทพฯ
และลอส แอนเจลิส ล้มเหลว
เพราะติ ด ที่ ก ทม.ผู ก สั ญ ญาอยู่
กับวอชิงตัน ดีซี จึงเปลี่ยนเป็น
“สั ญ ญามิ ต รภาพ” ที่มีเ นื้อ หา
สาระคล้ายกันแทน ระบุอาจมีการ
ลงนามสัญญาในงานไทยนิวเยียร์
เดย์ฯ ปีหน้า
เมือ่ บ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม ที่
ผ่านมา ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ผู้

รายงานหน้าหนึ่ง
โดย : ภาณุพล รักแต่งาม

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อม
คณะได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ส่ือ มวลชน
ไทยในนครลอส แอนเจลิส เข้าพบ
ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส
แอนเจลิส เพื่อพูดคุยสอบถามถึง
เรือ่ งราวต่างๆ ในช่วงทีค่ ณะของผู้
ว่าฯ กทม.เดินทางมาเยือนนครลอส
แอนเจลิ ส ระหว่ า งวั น ที่ 12-16
กรกฎาคม โดยผูว้ าฯ่ กทม. กล่าวว่า
การเดินทางมานครลอส แอนเจลิส
ครัง้ นีก้ เ็ พือ่ รับรางวัล World’s Best
Award ของนิตยสาร Travel and

Leisure เพราะกรุงเทพมหานครได้
รับการลงคะแนนจากผูอ้ า่ น ให้เป็น
เมืองน่าท่องเทีย่ วทีส่ ดุ ในโลก และ
ในเอเชีย ถือว่าเป็นรางวัลที่ทาง
กทม. ได้รบั เป็นครัง้ ทีส่ าม คือในปี
2008, 2010 และ 2011 โดยพิธมี อบ
รางวัลจัดขึน้ ณ โรงแรม มิสเตอร์
ซี เมืองเบเวอร์ลฮี ลิ ส์ เมือ่ วันที่ 14
กรกฎาคม
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กล่าวว่า การทีน่ กั ท่องเทีย่ วต่างชาติ
เลือกกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าท่อง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2011
ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส
แอนเจลิส คณะของ พล.อ.เชษฐา
ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทย
โลก (ดับเบิลยูเอ็มซี) และ ดร.ศักดิ์
ชัย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์
มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ได้เปิด
แถลงข่าวการชกมวยไทยในรายการ
“มวยไทย เวิรล์ สแตนด์ ออฟ” ที่
จะมีขน้ึ ณ โพโมน่าแฟร์เพล็กซ์ ใน
วันที่ 16 กรกฎาคม อ่านต่อหน้า 14

โฮมแลนด์จบ
ั คนไทยทีเ่ วกัส
หิว้ หนังโป๊เด็กจากเมืองไทย

มนู ปนาทกูล

เราเชือ่ ว่า แฟนกีฬา “มวยไทย” ในอเมริกา ส่ ว นหนึ่ง รู้จัก เพราะความเป็ น “นั ก มวย
ส่วนใหญ่ จะรูจ้ กั “แบ๊กเตอร์ ฮัมบี” นักมวยไทย แขนเดียว” ของเขา... แต่เราเชือ่ ว่าส่วนมากแล้ว
เจ้าของฉายา “One-Armed Bandit” กันเป็น “แบ๊กเตอร์ ฮัมบี” เป็นที่ร้จู ักของเหล่าผู้ช่นื ชอบ
อย่างดี
มวยไทย จากชัน้ เชิงอันร้ายกาจของเขามากกว่า... อ่านต่อหน้า 14

Sec 1 Page 2 - ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

www.siamtownus.com

เพิ่มค่าหัวอันธพาลทำ�ร้ายแฟนไจแอนท์

ตระเวนแอลเอ

กฎหมายใหม่ของแอลเอ ว่าด้วย “หมาดุ”

คณะผู้ บ ริ ห ารของแอลเอ
เคาน์ตี (county supervisors) มีมติ
เป็นเอกฉันท์เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม
ทีผ่ า่ นมา เห็นชอบกับกฎหมายใหม่
ทีใ่ ห้สทิ ธิก์ บั เจ้าหน้าทีห่ น่วยควบคุม
สัตว์ หรือ Animal control officers ในการตัดสินใจว่าสุนขั ทีก่ อ่
ปัญหา เป็นสุนขั ดุ (vicious) หรือ
เป็นอันตรายต่อสาธารณชนหรือ
ไม่ จากเดิมทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ผู้
พิพากษาเป็นผูต้ ดั สิน
ภายใต้กฎหมายใหม่ดังกล่าว
จะทำ�ให้หน่วยควบคุมสัตว์ หรือ
The Department of Animal Care and Control ของ
เคาน์ตี สามารถประหยัดเงินใน
การยืน่ เรือ่ งต่อศาล อีกทัง้ จะทำ�ให้
สามารถป้ อ งกั น อั น ตรายให้ กั บ
สาธารณชนได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้
ทั้งนี้ คำ�ว่าสุนัขดุ หรือ Vicious หมายถึง สุนขั ทีผ่ า่ นการฝึก
สำ�หรับต่อสู้ หรือทำ�ร้ายร่างกาย

หรือถึงขั้นฆ่าผู้อ่นื ได้ แม้จะไม่มีการ
ยั่วยุก็ตาม ซึ่งหากถูกตัดสินว่าเป็น
สุนขั ดุแล้ว เจ้าของจะต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย เช่นต้องขัง ล่าม หรือหาก
พาออกไปยังที่สาธารณะ จะต้องใส่
ตระกร้อปาก และใส่ปลอกคอเรือง
แสงสีเหลือง เห็นได้ในระยะ 50 ฟุต
หรือเจ้าของอาจต้องพาสุนัขไปฝึกให้
เชือ่ ฟัง (obedience classes) หรือ
ในบางกรณี อาจต้องพาสุนขั ไปฉีดยา
ให้ตาย (euthanized) ได้
ข่าวระบุด้วยว่า กฎหมายที่จะ
ต้องผ่านการโหวตโดยคณะผู้บริหาร
ของเคาน์ตอี กี ครัง้ ก่อนจะมีผลบังคับ
ใช้น้ี เพิม่ รายละเอียดในการพิจารณา
“สุนขั ดุ” มากขึน้ คือนอกจากทำ�ร้าย
ผู้อ่ืน โดยการกั ด จนเป็ น บาดแผล
หรือกระดูกแตก-หักแล้ว ยังคำ�นึง
ถึงอันตรายอืน่ เช่นหัวใจวาย เพราะ
ถูกสุนัขทำ�ร้ายด้วย โดยเจ้าของสุนัข
สามารถยืน่ คัดค้านต่อศาลได้ แต่ตอ้ ง
ยืน่ ภายในห้าวัน.

ตื่นระเบิดในซิตีฮอลล์

เวลา 12.40 น. ของวันที่ 19
กรกฎาคม หน่วยกู้ระเบิดได้สั่ง
อพยพเจ้ า หน้ า ที่ แ ละประชาชน
ออกจากซิตีฮอลล์ ในดาวน์ทาวน์
แอลเอ หลั ง มี พ บซองน่ า สงสั ย
ถูกทิ้งไว้ที่ตู้เอทีเอ็มภายในอาคาร
ซิ ตี้ ฮ อลล์ มี ก ารปิ ด ถนนเมน
ระหว่างถนน 1 และเทมเปิล เป็น

เวลาประมาณหนึง่ ชัว่ โมง ก่อนทีจ่ ะมี
การประกาศว่าสถานการณ์ปลอดภัย
ข่าวระบุต่อมาว่า ซองดังกล่าว
บรรจุผงชนิดหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุ
ภายหลั ง ว่ า เป็ น ผงสำ � หรั บ ชงน้ำ �
ผลไม้ (juice mix) ซึ่งไม่มีอันตราย
ใดๆ และเชื่อว่าคงถูกทิ้งไว้โดยเหตุ
บังเอิญ ไม่ได้มีเจตนาใดๆ.

คณะผูบ้ ริหารของแอลเอ เคาน์ตี มี
มติเมือ่ วันอังคาร ให้เพิม่ เงินรางวัลจาก
10,000 ดอลลาร์เป็น 25,000 ดอลลาร์
สำ�หรับผูใ้ ห้เบาะแสอันนำ�ไปสูก่ ารจับกุม
คนร้ายในคดีทำ�ร้ายร่างกาย ไบรอัน
สโตว์ แฟนเบสบอลทีมไจแอนท์ ที่
ดอจเจอร์สเตเดีย้ ม เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม
ทีผ่ า่ นมา
คดีทำ�ร้ายร่างกายอันอุกอาจดัง
กล่าว แม้เวลาจะผ่านมากว่าสามเดือน
แต่ต�ำ รวจยังไม่มเี บาะแสมากนัก แม้วา่
จะเป็นคดีท่มี ีเงินรางวัลนำ�จับสูงที่สุด
เท่าที่เคยมีการตั้งเงินรางวัลมาก็ตาม
เพราะนอกจากเงินรางวัลจากเคาน์ตี
แล้ว ยังมีเงินรางวัลจากทีมแอลเอ ดอจ
เจอร์ 125,000 ดอลลาร์, สภาเมืองแอล

เอ 50,000 ดอลลาร์, ทีมซานฟรานฯ
ไจแอนท์ 10,000 ดอลลาร์, อเมริกนั
เมดิคัล เรสปอนด์ (บริษัทที่ไบรอัน
สโตว์ สังกัดอยู)่ 5,000 ดอลลาร์ และทอม
เลย์คิส นักจัดรายการวิทยุช่ือดังอีก
50,000 ดอลลาร์
จีโอวานนี รามิเรซ วัย 31 ซึ่ง
ตำ�รวจระบุวา่ เป็นผูต้ อ้ งหาในคดีนี้ ยัง
ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาใดๆ หลังถูกจับเมื่อ
ปลายเดือนพฤษภาคม เพราะหลัก
ฐานอ่อน แต่ขณะนี้ยังถูกควบคุมตัว
อยู่ด้วยข้อหาฝ่าฝืนทัณฑ์บน ส่วนอา
การของไบรอัน สโตว์ นั้น ข่าวแจ้ง
ว่ า พ้ น จากอาคารโคม่ า แล้ ว แต่ ยั ง
ไม่มสี ติ แม้จะสามารถลืมตาและขยับ
แขนได้ก็ตาม.

โรสพาเหรดปีหน้า อาจจะเป็นปี
แรกทีเ่ มืองเกลนเดล งดส่งรถบุปผชาติ
เข้าร่วม หลังจากทีเ่ คยร่วมพาเหรดปี
ใหม่อนั ยิง่ ใหญ่ของเมืองพาซาดีนา่ ต่อ
เนือ่ งมานานถึง 97 ปี เพราะปัญหา
งบประมาณ และหลังจากทีเ่ ทศบาล
ได้ ป ระกาศขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
ประชาชนให้ ช่ว ยกั น บริ จ าคเงิ น มา
ระยะหนึ่ง โดยตั้งเป้าเงินบริจาคเอา
ไว้ท่ี 50,000 ดอลลาร์นน้ั ข่าวรายงาน
เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม หรือประมาณ
สิบวันก่อนทีจ่ ะมีการลงนามในสัญญา
ระหว่างเทศบาลเมืองเกลนเดลกับผูจ้ ดั
โรสพาเหรดว่ามียอดเงินบริจาคเพียง
596 ดอลลาร์เท่านัน้
ทัง้ นี้ เมืองเกลนเดล มีปญ
ั หางบ
ประมาณขาดดุลประมาณ 18 ล้าน
ดอลลาร์ ทำ�ให้สภาเมืองโหวตว่าจะ
งดช่วยเหลือการสร้างรถบุปผชาติ ซึง่ มี

มูลค่าสูงถึง 130,000 ดอลลาร์ เว้นแต่วา่
ประชาชนจะมีสว่ นร่วมโดยการบริจาคให้
ได้ 50,000 ดอลลาร์ ทางเทศบาลก็จะรับ
ผิดชอบส่วนทีเ่ หลือ คือ 80,000 ดอลลาร์
เอร่า นาร์จาเรียน สมาชิกสภา
เมืองเกลนเดล กล่าวว่า การสร้างรถ
บุปผชาติถือว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย ใน
ขณะทีเ่ ทศบาลต้องลดชัว่ โมงให้บริการ
ห้องสมุด ตัดโปรแกรมต่างๆ ของเด็ก,
คนแก่, งบซ่อมถนน, งบจ้างตำ�รวจและ
เจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงเช่นในเวลานี้
ข่าวระบุดว้ ยว่า นอกจากเมืองเกลน
เดลแล้ว ยังมีอกี หลายเมือง เช่น เวสท์
โควีนา่ , อัลฮัมบรา ทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการ
สร้างรถบุปผชาติเข้าร่วมโรสพาเหรด
ขณะทีเ่ มืองทีม่ ฐี านะทางการเงินค่อน
ข้างเข้มแข็ง อย่างเบอร์แบงก์ และ
ลากันยาด้า ฟลินทริจด์ ต่างเริม่ ลงมือ
สร้างรถบุปผชาติกนั แล้ว.

“เกลนเดล” อาจไม่ร่วม “โรสพาเหรด”

“อีริค การ์เซ็ตติ” เล่นละครทีวี

ถึงแม้วา่ ประธานสภาเมืองแอลเอ
อีรคิ การ์เซ็ตติ จะไม่เคยประกาศตัว
ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก
เทศมนตรีของเมืองแอลเอ แต่ในซีรยี ์
ชุด “The Closer” ของเคเบิลทีเอ็นที
เขาคือนายกเทศมนตรี ราโมน กุยเทียโร่
ทัง้ นี้ The Closer ตอนทีแ่ พร่ภาพ
เมือ่ วันจันทร์ท่ ี 18 กรกฎาคม มีฉาก
ทีน่ ายกเทศมนตรี ซึง่ รับบทโดย อีรคิ
การ์เซ็ตติ กล่าวสุนทรพจน์ในพิธศี พของ
หัวหน้าตำ�รวจเมืองแอลเอ ถือเป็นการ
ปรากฏตัวครัง้ ทีส่ องในบทดังกล่าว หลัง
จากทีเ่ คยสร้างความฮือฮามาแล้วจาก
ซีซน่ั ทีผ่ า่ นมา
ข่าวระบุวา่ ซีรยี เ์ กีย่ วกับตำ�รวจของ
เมืองแอลเอ ชุดนี้ มี กิล การ์เซ็ตติ อดีต
อัยการของแอลเอ เคาน์ตี ซึง่ เป็นพ่อของ
อีรคิ การ์เซ็ตติ เป็นทีป่ รึกษากองถ่าย
ก่อนหน้านี้ อีรคิ การ์เซ็ตติ พร้อม
ด้วยนายกเทศมนตรี (ตัวจริง) ของ
เมืองแอลเอ คือ แอนโทนิโอ วิลาไรโกซ่า เคยปรากฏตัวในละครภาคกลาง

แคทเธอรีน คียู

อีรคิ การ์เซ็ตติ
วัน หรือโซปโอเปร่า ชุด All My Children มาแล้วเมือ่ ปีทผ่ี า่ นมา
ทีผ่ า่ นมา อีรคิ การ์เซ็ตติ ถูกจับตา
ว่ามีสทิ ธิอ์ ย่างมากหากเขาตัดสินใจลง
สมัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกเทศมนตรี
เมืองแอลเอในปี 2013 เมือ่ ถามว่าหลัง
จากรับบทเป็นนายกเทศมนตรีแล้ว จะ
มีการประกาศตัวในเวลาต่อมาหรือ
ไม่ โฆษกส่วนตัวของอีรคิ การ์เซ็ตติ
กล่าวเพียงว่า Stay tuned หรือโปรด
ติดตามต่อไป.

ช้างลุยดาวน์ทาวน์ : โขลงข้างแปดตัวของคณะละครสัตว์ ริงลิงบราเตอร์
เดินพาเหรดผ่านดาวน์ทาวน์แอลเอไปยังสเตเปิลเซ็นเตอร์ เมือ่ ดึกวันจันทร์ท่ี
18 กรกฎาคม โดยคณะละครสัตว์ฉายา “The greatest show on earth” จะ
แสดงทีส่ เตเปิลเซ็นเตอร์ ในแอลเอ ระหว่าง 20-24 กรกฎาคม ทีอ่ นาไฮมส์
ระหว่าง 27 กรกฎาคมถึง 7 สิงหาคม และทีอ่ อนทาริโอ ระหว่าง 10-14
สิงหาคม

หลักสูตร http://www.uohusa.com

Intensive English Program
ESL:Beginning,Intermediate and Advanced

พิเศษ !! ESL Program $200/month
ว่างเช้า เรียนเช้า ว่างเย็น เรียนเย็น
ราคาเดิม! ราคาเดียว!
โทร. 310-869-9109(พูดไทย)
www.uohusa.com

TOEFL iBT
สําหรับเรียนต่อ Colleges, Universities
Computer Graphics Technology
Computer Information Systems (CIS)
2 years course. Associate degree

Tell.213-500-2335 Fax.213-402-5533
3540 Wilshire Blvd.# 604
LA,CA. 90010 :Email:info@uohusa.com

ได้รับการรับรองและอนุมัติจาก USCIS(INS)

ให้รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน
และได้รับรองให้เข้าสู่ระบบ SEVIS

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวทั่วไป - Sec 1 Page 3

www.siamtownus.com

บทบรรณาธิการ

ว่าด้วย “คาร์มาเก็ตดอน”

และแล้ว สุดสัปดาห์ที่กลัวกันว่าจะเกิดเหตุการณ์รถติดตุงนังทั่ว
เมืองถึงขั้นที่เรียกว่า “คาร์มาเก็ตดอน” บ้าง “อีปิก กริดล็อค” บ้าง
เพราะการปิดฟรีเวย์ 405 เพื่อซ่อมและขยายช่องวิ่ง ก็ผ่านพ้นไป
อย่างเรียบร้อย
หน่วยงานขนส่งของแคลิฟอร์เนีย ที่รู้จักกันในชื่อ “คาลทรานส์”
ออกมาบอกถึงสถิติในช่วงสุดสัปดาห์ 16-17 กรกฎาคมว่า มีรถบน
ฟรีเวย์สายที่มีส่วนเชื่อมกับ 405 เช่น 101 และ 10 น้อยกว่าปกติ แถม

ฟรีเวย์ที่ห่างไกลจาก 405 ก็พลอยมีรถน้อยลงไปด้วย
เรือ่ งนี้ แปลได้สองอย่าง หนึง่ คือการรณรงค์สร้างความตืน่ ตัวให้กบั
ประชาชนหลีกเลีย่ งการใช้ฟรีเวย์ในช่วงเวลาดังกล่าวของเทศบาล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นได้ผลสูงสุด
สองคือความที่เชื่อ ที่ว่ากันว่าชาวแอลเอ ขาดรถยนต์ไม่ได้นั้น
ไม่เป็นความจริง...
ทำ�ให้แนวคิดทีจ่ ะรณรงค์ให้ชาวแอลเอ หยุดหรือละเว้นการใช้รถใช้
ถนน แล้วหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเริม่ ดังกระหึม่ ขึน้ จะเดือนละ
วันหรือสัปดาห์ละวันก็แล้วแต่
ขณะเดียวกัน เสียงคัดค้านโครงการขยายฟรีเวย์ 405 ทีม่ มี ลู ค่าหนึง่
พันล้านดอลลาร์ก็กระหึ่มมากขึ้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์
ที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่าถ้าชาวแอลเอ มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีเหมือน
นิวยอร์ค หรือเมืองใหญ่อื่นๆ ชาวเมืองจะพึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลน้อย

โดย วีรพงษ์ รามางกูร

บทความหนŒาสาม
เมือ่ วันที่ 21 เมษายนนี้ ประมาณ 17.00 น. ได้รบั โทรศัพท์จากพรรค
พวกว่า มีขา่ วลือการปฏิวตั แิ พร่สะพัดไปทัว่ กรุงเทพฯ มีเพือ่ นฝูงจากต่าง
จังหวัดโทรศัพท์มาบอกว่ามีปฏิวตั แิ ล้ว เพราะโทรทัศน์ทกุ ช่องจอดำ�มืด
เพือ่ รอแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ของคณะปฏิวตั ิ เหมือนกับโทรทัศน์ทกุ
ช่องหยุดรายการปกติ เปิดเพลงมาร์ชรอแถลงการณ์ คณะปฏิวตั อิ ย่าง
วันที่ 19 ก.ย.2549
ดี ว่า ตลาดหุ้น ปิ ด ทำ � การซื้อ ขายแล้ ว มิ ฉ ะนั้น ราคาหุ้น คงจะตก
ระเนระนาด
ต่อมาก็มขี า่ วว่ารัฐบาลได้ออกมาแถลงชีแ้ จงว่า ทีโ่ ทรทัศน์ทกุ ช่องล่ม
เป็นเพราะดาวเทียมไทยคม 5 ขัดข้อง รับส่งสัญญาณไม่ได้ แต่ผคู้ นก็ยงั
ไม่ยอมเชือ่
ทำ�ไมคนไทยจึงขวัญอ่อน และระแวงว่าจะมีการปฏิวตั ริ ฐั ประหาร
อีกแล้ว ถ้าเป็นประเทศอืน่ ข่าวลือเช่นนีค้ งไม่เกิดขึน้
ทีค่ นไทยเส้นกระตุกขวัญอ่อนกับข่าวปฏิวตั ริ ฐั ประหาร ก็เพราะทุกคนไม่
ว่าจะเป็นคนชัน้ ไหน ชัน้ สูง ชัน้ กลาง หรือชัน้ ล่าง ต่างตระหนักดีวา่ ปฏิวตั ิ
รัฐประหารนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้เสมอสำ�หรับประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึง
ระดับของการพัฒนาการเมืองของประเทศไทย และระดับจิตสำ�นึกทางการ
เมืองของประชาชนคนไทย ดูจะเป็นความรูส้ กึ เฉยๆ ไม่เดือดเนือ้ ร้อนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในระดับสูงและระดับกลางในเมืองไม่เกีย่ วกับระดับ
การศึกษา ไม่วา่ จะเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นทวีปยุโรปตะวันตก หรือทวีป
อเมริกาเหนือ ไม่รสู้ กึ หวงแหนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของตน เพียงแค่
ขวัญอ่อนและเส้นกระตุกเท่านัน้
ระดับฐานะทางเศรษฐกิจก็ดี ระดับการศึกษา เป็นคนในเมืองหรือชนบท
(ความจริงวิถชี วี ติ แบบชนบทในประเทศไทยเกือบจะไม่มแี ล้ว ถ้ามีกค็ งไม่
มาก) ดูจะไม่มคี วามสัมพันธ์ ไม่มจี ติ สำ�นึกในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพทางการ

ลง... ดังนั้น หากเอาเงินพันล้านที่ว่ามาทุ่มให้กับระบบขนส่งมวลชน
ก็น่าจะดีกว่า ทั้งในเรื่องประหยัดพลังงานและเรื่องลดปัญหามลภาวะ
จากการใช้รถยนต์
แต่ ค นที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ว่ า ชาวแอลเอ จะขึ้ น รถเมล์ ห รื อ รถไฟใต้ ดิ น ไป
ชอปปิง้ หรือท่องเทีย่ วได้กม็ เี ยอะ กลุม่ นีแ้ ย้งว่าการขับรถออกจากบ้าน
นั้น ไม่ใช่แค่นิสัย หรือ Habit แต่ฝังอยู่ในสายเลือด หรือ ดีเอ็นเอ
ของคนแอลเอ เสียแล้ว... คนกลุ่มนี้ไม่เชื่อว่าชาวเมืองนางฟ้าจะ
ยินยอมตีอาณาเขตการชอปปิ้งหรือท่องเที่ยวของตัวเองไว้แค่เดิน
หรือปั่นจักรยานถึง
เราค่อนข้างเห็นด้วยกับกลุ่มหลัง เพราะทุกคนที่บ่นให้ได้ยินว่า
อยากให้เมืองแอลเอ มีรถยนต์น้อยลง รู้จักใช้บริการรถเมล์ หรือ
หัดอยู่กับบ้านเสียมั่งนั้น.... ทั้งหมดล้วนอยากให้ถนนในแอลเอว่าง
เพื่อตัวเองจะได้ขับรถไปโน่นมานี่ได้อย่างสบายใจเฉิบกันทั้งนั้น...

ประเพณีการปฏิวตั ิ

เมืองและระบอบการปกครองประชาธิปไตย สังเกตได้จากหนังสือพิมพ์หรือ
สือ่ มวลชนปกติจะสะท้อนความคิดเห็นของผูอ้ า่ น ก็ไม่รสู้ กึ เดือดร้อนต่อข่าว
การปฏิวตั ริ ฐั ประหาร
ที่คนเชื่อข่าวลือเมื่อโทรทัศน์ทุกช่องดับดำ�มืด ก็เพราะการปฏิวัติ
รัฐประหารนัน้ มีแบบแผนของการปูทางไปสูก่ ารสร้างกระแสเพือ่ สร้างความ
ชอบธรรม การทำ�ปฏิวตั ไิ ม่วา่ จะเป็นการทำ�รัฐประหารเมือ่ วันที่ 1 เมษายน
2524 การทำ�รัฐประหารเมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 วันที่ 8 พฤศจิกายน
2490 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2550 วันที่ 16 กันยายน 2519 หรือวันที่ 19
กันยายน 2549
ขัน้ แรกก็จะมีการสร้างกระแสโดย ใช้สอ่ื มวลชนทัง้ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ บางครัง้ ก็มใี บปลิวข่าวลือโจมตีรฐั บาล 3-4 ประเด็น ประเด็น
แรก คอรัปชัน่ หรือการฉ้อราษฎร์บงั หลวง ประเด็นทีส่ อง ระบอบรัฐสภา
ของเราไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย เพราะสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้มาจากการซือ้ เสียง ประเด็นทีส่ าม มีการหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ
เป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ประเด็นสุดท้าย ไร้ประสิทธิภาพ เศรษฐกิจล้มละลาย
ปล่อยให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง โจรผูร้ า้ ยชุกชุม ถ้าเป็นสมัยก่อน
ก็มเี รือ่ งภัยจากคอมมิวนิสต์แถมเข้าไปด้วย ตอนนีภ้ ยั จากคอมมิวนิสต์
ไม่มแี ล้วจึงตัดออก
ประเด็นคลาสสิกทั้งสี่น้ใี ช้ได้เสมอ โดยความยินยอมพร้อมใจของ
หนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ ผูว้ จิ ารณ์ขา่ วทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยใช้จดุ
อ่อนของสังคมไทยทีไ่ ม่มคี า่ นิยมทางการเมืองแบบเสรีนยิ ม ไม่มคี า่ นิยม
ทางประชาธิปไตย และค่านิยมในเรือ่ งสังคมพลเรือน หรือ civil society
และการไม่หวงแหนสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ฟังและพร้อมจะเชือ่ แต่
เรือ่ งจริงครึง่ หนึง่ เท็จครึง่ หนึง่ บางทีหรือเกือบทุกเรือ่ งเป็นเรือ่ งเท็จทีส่ ร้างขึน้
เพราะเกลียดรัฐบาล
สำ�หรับประเด็นแรกเรือ่ งทุจริตคอรัปชัน่ การฉ้อราษฎร์บงั หลวง สำ�หรับ
การปกครองของไทยนัน้ เป็นความจริงของชีวติ ไปแล้ว ยกขึน้ มาโจมตีรฐั บาล

ËÁÍ´ÙãËŒá¹Ç·Ò§... ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨à»š¹àÃ×èͧ¢Í§·‹Ò¹
ÇÔà¤ÃÒÐˏ´Ç§μÒÁμÓÃÒ àÅ¢à¨ç´μÑÇࡌҰҹ
**¶ÒÁ μͺ»˜ÞËÒ·Õ跋ҹʧÊÑÂ䴌͋ҧáÁ‹¹ÂÓ**
㪌 Çѹ à´×͹ »‚ à¡Ô´
â´Â ¨ØÌҡó ¶¹ÍÁ·ÃѾ (μ؍¡á¡)
ÇÔà¤ÃÒÐˏ ·ÐàºÕ¹ ºŒÒ¹ ·ÐàºÕ¹ö
tukkae2005@yahoo.com
àºÍÏâ·ÃÈѾ· Ç‹Ò´ÕËÃ×ÍäÁ‹ μŒÍ§á¡Œä¢Í‹ҧäÃ
ÇÔà¤ÃÒÐˏ ÅÒÂà«ç¹ ËÅÑ¡¡ÒÃà«ç¹ÅÒÂà«ç¹·Õè´Õ
ແ´ä¾‹ÂÔ»«Õ Ẻ例 ãºà´ÕÂÇ
ÃÒÂ䴌ʋǹ˹Ö觨ҡ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ´Ç§ ¨Ð¹Óä»·ÓºØÞ ÊÌҧ¡ØÈÅã¹âÍ¡ÒÈμ‹Ò§æ

954-643-7016
954-580-7422

â·Ã¹Ñ´Å‹Ç§Ë¹ŒÒä´Œ·Õè

Ê‹§ money order ÁÒ·Õè Julakorn Tanomsup
1840 N.E. 48 St., Apt# 227 Pompano Beach, FL 33064

และระบบราชการได้เสมอ พูดเมือ่ ไหร่กจ็ ริงและคนก็เชือ่ เมือ่ นัน้ เพราะการ
ทุจริตคอรัปชัน่ สำ�หรับสังคมไทยมีอยูต่ ลอดกาล คนไทยไม่เคยรังเกียจ แม้
จะไปไหว้พระ ไหว้เจ้า ทำ�กงเต๊กก็ดี เนือ้ หาในการติดสินบนเทพยดา เซียน
หรือแม้แต่ผสี างก็ท�ำ กันอยูแ่ ล้ว พอจะติดสินบนผูม้ อี �ำ นาจวาสนาจะเป็นเรือ่ ง
ผิดปกติได้อย่างใด แต่กไ็ ม่ชอบและเกลียดชัง
เมือ่ จะทำ�การปฏิวตั กิ ส็ ร้างกระแสความเกลียดชัง การทุจริตคอรัปชัน่
ขึน้ มาทันที แล้วก็ใช้ได้ผล มีทง้ั เรือ่ งจริง เรือ่ งกึง่ ความจริง และเรือ่ งเท็จ แต่
เมือ่ มีการปฏิวตั แิ ล้วก็ไม่ได้สนใจบีบบังคับให้คณะปฏิวตั หิ รือรัฐบาลของคณะ
ปฏิวตั สิ บื สวนสอบสวนให้ได้ความจริง ประชาชนหรือสือ่ มวลชนก็ไม่วา่ อะไร
ไม่เคยสืบสวนว่าคำ�กล่าวหานัน้ จริงหรือเท็จ จึงไม่มผี ใู้ ดต้องรับผิดชอบหรือ
ถูกลงโทษ เลยตามเลยเพราะเป็นความจริงของชีวติ
ประเด็นทีส่ องก็คอื การทำ�ลายความชอบธรรมของสภาผูแ้ ทนราษฎรใน
ฐานะของการเป็นผูแ้ ทนของปวงชน โดยใช้ประเด็นว่าผูแ้ ทนราษฎรได้มา
จากการซือ้ เสียง ประเด็นนีก้ ใ็ ช้ได้เสมอ เพราะผูอ้ อกเสียงเลือกตัง้ ของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตนอกเมืองหรือในเขตชุมชนระดับล่าง การอำ�นวย
ความสะดวก เช่น การจัดรถรับส่ง การออกค่ารถ ค่าเดินทาง หรือการ
ให้เงินเป็นสินน�ำ้ ใจนัน้ ผูค้ นในระดับนีถ้ อื ว่าเป็นการแสดงน�ำ้ ใจ ถ้าไม่มตี ดิ
ปลายนวมบ้างก็ถอื ว่าแล้งน�ำ้ ใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าจ่ายเงินซือ้ เสียงแล้ว
จะได้รบั การเลือกตัง้ จะต้องเป็นผูท้ เ่ี ขาจะเลือกอยูแ่ ล้วด้วยเหตุผล 3 อย่าง
คือดูแลผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงมาโดยตลอดอย่างหนึง่ หาโครงการเข้ามาในเขต
เลือกตัง้ ของตนอย่างหนึง่ และขณะนีก้ ค็ อื กระแสความนิยมพรรคนัน้ อีก
หนึง่ ซึง่ ขณะนีก้ เ็ ป็นการขับเคลือ่ นระหว่างพรรคใหญ่ 2 พรรค ในภูมภิ าค
ต่างๆ และในกรุงเทพฯ
สำ�หรับ ประเด็นทีส่ าม เรือ่ งปล่อยให้มกี ารหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ
และการกระทำ�ทีเ่ ป็นภัยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยเ์ ป็นประมุข เกือบทุกครัง้ ก็จะมีประเด็นนี้ จะหนักบ้างเบาบ้างก็แล้ว
แต่สถานการณ์และเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ หรือจะเป็นการสร้างสถานการณ์
(อ่านต่อหน้า 15)

Sec 1 Page 4 - ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

www.siamtownus.com

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวทั่วไป - Sec 1 Page 5

Sec 1 Page 6 - ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 / Siamtownus #42
โดย ดร.พระมหาจรรยาสุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า
www.skytemple.org

ธรรมสัญจร
อาตมาได้มาพักทีว่ ดั พุทธปัญญา เพือ่ สนทนาธรรมและภาวนาร่วมกับ
พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่
6 กรกฎาคม 2554 บัดนีก้ ถ็ งึ เวลาทีจ่ ะต้องจาริกไปประเทศไทยตามตาราง
การเดินทางที่ได้กำ�หนดไว้โดยจะเดินทางในวันที่ 7 กรกฎาคม 2554
โดยสายการบิน China South ในเวลา 5 ทุ่มกว่า
เนื่องจากไม่ได้กลับประเทศไทยมาหลายปีแล้ว นับตั้งแต่เริ่มสร้าง
วัดพุทธปัญญาให้ครบตามที่ทางการกำ�หนด คือ สร้างอุโบสถศาลา
หนึ่ ง หลั ง ลานจอดรถ รั้ ว สองด้ า นและทำ � พั ท ธสี ม าสาธิ ต จนเป็ น
วัดครบถ้วนทั้งทางธรรมวินัยและนิตินัยทุกประการ
เมื่ อ เสร็ จ ภารกิ จ ดั ง กล่ า วแล้ ว ได้ เ ดิ น ทางจาริ ก ไปตามรั ฐ ต่ า งๆ
ในประเทศที่สหรัฐอเมริกาและยุโรป เป็นเวลาร่วมปีเพื่อเผยแผ่ธรรม
แก่ญาติโยมทั้งหลาย ที่มีความปรารถนาจะฟังธรรมอันเป็นแก่นสารใน
ทางพระพุทธศาสนากันอย่างจริงๆ ล่าสุดได้เดินทางไปเป็นผู้รักษาการ
เจ้ า อาวาสและเผยแผ่ ธ รรมะที่ วั ด พุ ท ธธรรมเมื อ งวิ ล โลบรู ค มลรั ฐ
อิลลินอยส์ ได้พบกับญาติโยมพุทธบริษัทที่ใฝ่ธรรมสนใจมาฟังธรรมกัน
อย่างเนืองแน่นตลอดเวลาที่พ�ำ นักอยู่
นอกจากนี้ยังได้รับนิมนต์จากวัดอัมพวันอเมริกา มลรัฐแทนแนสซี่
ให้ไปแสดงธรรม เมือ่ วันวิสาขบูชาทีผ่ ่านมาได้พบกับผู้ใฝ่ธรรมหญิงชาย
ชาวไทยและชาวลาว แต่ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวพุทธลาว ได้ร่วมกัน
ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเวลาสี่ทุ่มจึงแยกย้ายกัน
เดินทางไปพักผ่อน กิจกรรมหลัก คือ ฟังธรรมเรื่องประวัติพระพุทธเจ้า
เป็นเวลา สิบชั่วโมงเต็ม นับว่าได้สร้างมหากุศลครั้งสำ�คัญของพี่น้อง
ชาววัดอัมพวันอเมริกา ทีเดียว เป็นกุศลแท้ๆ เพราะได้ฟังประวัติ
ของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณและ
พระวิสุทธิคุณอย่างครบถ้วน
การได้มีโอกาสระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า การกล่าวถึง
พระคุ ณ ของพระองค์ การนั่ ง ร่ ว มฟั ง อย่ า งอดทนและเข้ ม แข็ ง เป็ น
การปฏิบตั บิ ชู า ทีเ่ พียบพร้อมด้วยการน้อมกาย วาจา และใจถวายการบูชา
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาว่า เป็นการบูชาที่ให้คุณค่า
อย่างสูงส่งและธำ�รงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนได้
เวลาเดินทางไกลไปแสดงธรรมในทีต่ า่ งๆ มักจะได้รบั คำ�ปรารภจาก
มิตรสหายทางธรรมเสมอๆ ว่า ปัจจุบนั นีส้ ถานการณ์ทางพระพุทธศาสนา
น่าเป็นห่วง เพราะพุทธศาสนิกชนจำ�นวนไม่นอ้ ยเข้าใจหลักคำ�สอนของ
พระพุทธเจ้าคลาดเคลือ่ นจากความจริงแล้วกระจายขยายความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนนั้นให้กว้างไกลออกไปโดยใช้ระบอบการตลาดเข้ามาเป็น
ตัวขับเคลื่อนทั้งเร้าใจและจูงใจสารพัดให้คนหลงเชื่อคำ�สอนผิดๆ ที่ถูก
ดัดแปลงมาเพือ่ ตอบสนองผลประโยชน์ของตน
สิ่งที่เห็นกันง่ายๆ ดาษดื่นไปก็คือ พระอลัชชี น่าไม่อายทั้งหลาย

www.siamtownus.com

ธรรมสัญจรที่ประเทศไทย

ได้ดัดแปลงบทพระพุทธวจนะ เป็นเวทมนตร์คาถา ที่ไม่ได้คำ�นึงว่า
พุทธวจนะที่ตัดต่อมานั้นมีความหมายในการปฏิบัติกาย วาจาและใจ
ให้ถูกต้องอย่างไร แต่จะนำ�บทเวทมนตร์เหล่านั้นไปปลุกเสกวัตถุต่างๆ
เช่น พระพุทธรูปน้อยใหญ่ ตะกรุดผ้ายันต์ ชนิดต่างๆและผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ
อีกมากมายสุดแล้วแต่นักออกแบบเครื่องรางของขลังเหล่านี้ว่า จะนำ�
มาห้อยคอหรือสวมใส่ทขี่ อ้ มือเพือ่ ให้มโี ชคดี ให้คนทีไ่ ด้เห็นได้ยนิ หลงไหล
หรือทำ�มาค้าขายดี หรือแม้แต่จะอยู่ยงคงกระพัน
การปรับเปลี่ยนพระพุทธวจนะเป็นเวทมนตร์คาถา และการเปลี่ยน
หน้าที่จากพระภิกษุผสู้ ืบทอดพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า กลายเป็น
จอมขมังเวท เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพุทธศาสตร์ ซึ่งแปลว่า
เป็นศาสตร์แห่งความรู้ ความตื่นและความเบิกบาน เป็นไสยศาสตร์
คือ ศาสตร์แห่งความหลับไหล ไม่รู้และงัวเงีย โดยพุทธศาสนิกชนผู้คิด
แต่จะรับบริการไม่ได้มีเวลาพิจารณาอย่างถ่องแท้ต้องตกเป็นเหยื่อของ
ผู้ทำ�มาค้าขายผลิตภัณฑ์ไสยศาสตร์เหล่านี้โดยไม่รู้ตัว
ไสยศาตร์และโหราศาสตร์ดาษดื่นจริงๆ หากเรื่องนอกพระพุทธ
ศาสนาเหล่านี้ กระทำ�ไปโดยคนนอกศาสนาก็ไม่สกู้ ระไรนัก แต่ขณะนี้

หัวเรีย่ วหัวแรงทีก่ ระตือรือร้นทำ�เรือ่ งเหล่านีอ้ ย่างเอาเป็นเอาตายกลับกลาย
เป็นพระสงฆ์ท่บี วชมานานมีความรู้เป็นมหาเปรียญเป็นที่นับหน้าถือตา
ของประชาชนทัว่ ไป
หากพระเถระผูใ้ หญ่เหล่านีจ้ ะนำ�พุทธศาสนิกชนไปในทางพุทธศาสตร์
พุทธศาสนิกชนทีใ่ ห้ความเคารพนับถือจะพากันเข้าใจถูกต้องและได้รบั ผล
จากการปฏิบตั กิ นั อย่างทัว่ หน้า แต่เมือ่ นำ�พาไปทางไสยศาสตร์ทง้ั ทีเ่ ปิดเผย
และซ่อนรูป เช่น การนำ�อาหารไปถวายพระพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์
ชัน้ ใดชัน้ หนึง่ เพือ่ ให้คนหลงเชือ่ ว่าพระพุทธเจ้ามีลกั ษณะคล้ายๆ พระผูเ้ ป็น
เจ้าทีร่ อรับเครือ่ งสักการะอยู่ ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ และชวนกันขายผลิตภัณฑ์อกี
หลายอย่างทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความเชือ่ ดังกล่าวนัน้
ราคาผลิตภัณฑ์ท่บี รรจุความเชื่อผ่านพิธีไสยศาสตร์เป็นผลิตภัณฑ์
ทีต่ น้ ทุนต�ำ่ ทำ�กำ�ไรสูง ค้าง่าย ขายคล่อง ราคาขึน้ ลงรวดเร็ว ตามกระแส
ความรูส้ กึ จึงเหมาะทีส่ นิ ค้าประเภทนีจ้ ะเข้าสูต่ ลาดปัจจุบนั ทีเ่ ต็มไปด้วย
การโฆษณาชวนเชือ่ อย่างกลมกลืน
วิธีที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ ทั้ง
ภายนอกภายในสำ�คัญอยู่ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องทรงพลธรรม
ห้าประการไว้ให้มั่นคือ มีศรัทธาอย่างถูกต้องในเรื่องของกรรม ผลของ
กรรม มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นำ�เอาสิ่งที่พระองค์ตรัส
สอนไว้มาปฏิบัติตรงๆ โดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจใดๆ อย่างอ้อมค้อม
แต่ปฏิบัติตรงๆ ชัดๆ ตามหลักคำ�สอนนั้น เช่น แทนที่จะมานั่งร่ายมนต์
คาถามหานิยม ก็สง่ รอยยิม้ ให้ทกุ คนทีไ่ ด้คบค้าสมาคม ช่วยเหลือเกือ้ กูล
ตามสติก�ำ ลัง เป็นผูใ้ ห้อย่างเหมาะสมกับบุคคล กาละเทศะ แล้วความรัก
ก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องท่องมนต์คาถาใดๆ
เมื่ อ เริ่ ม ปฏิ บั ติ ธ รรมใดๆ แล้ ว ต้ อ งปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจริ ง จั ง
มีความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อมสัมผัสผลแห่งการปฏิบตั ธิ รรมและกรรมดีหรือชัว่
ทีก่ ระทำ�ลงไปด้วยใจตลอดเวลา มุง่ มัน่ สร้างสรรค์ความดีอย่างไม่ยอ่ ท้อ
หมัน่ พิจารณาเรือ่ งราวต่างๆ ทีก่ ระทำ�ธรรมะทีไ่ ด้ปฏิบตั ลิ งไปว่า มีความ
ถูกต้องคลาดเคลื่อนแค่ไหน เพื่อพิสูจน์ความจริงของสัจธรรมตามหลัก
เอหิปัสสิโก ต้องมาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตรงๆ ลงไปที่ตนเอง
จากการได้สัมผัสผู้คนบนเส้นทางธรรมสัญจร ทุกคนต่างดิ้นรน
เป็นอิสระพ้นไปจากความทุกข์บ้างก็เดินถูกทางบ้างก็เดินผิดทางบ้าง
แต่สำ�หรับชาวพุทธที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วน
มีโอกาสดีที่ไม่ต้องไปทดลองค้นคว้าหาทางถูกผิดกันอีก พระองค์ทรง
ชี้ทางให้แล้วเพียงเมื่อพวกเราได้รับฟังมีความเชื่อในการตรัสรู้ของ
พระองค์ว่า ทางที่ทรงชี้นำ�ไปสู่อิสรภาพและสงบได้จริงก็จงตั้งใจเดิน
แล้วจะพบความสุขสงบไม่ผิดเพี้ยนไปเป็นอื่นอย่างแน่นอน
ดร. พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า
6 กรกฎาคม 2554 เวลา 6.30 น.

www.siamtownus.com

#42SiamtownusSunday, June 24, 2011ข่าวทั่วไปSec 1 Page 7

Sec 1 Page 8 - ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42
ทนายเอเดรียน เมดเวย์

คุยกับทนายเอเดรียน

ประมวลภาพ

“หน่วยงานอิมมิเกรชั่นถูกผลักดันให้สร้าง
ความกระจ่างในเรื่องของ ข้อตกลง Deferred Action!!”
เอเดรียน เมดเวย์ ทนายความผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอิมมิเกรชัน่
แปลและเรียบเรียงโดย อัญญมาตร ยอดเณร ผูช้ ว่ ยทนายความไทย

จากรายงานประจำ�เดือนกรกฎาคม 2011 สำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เจ้าหน้าทีท่ ว่ั ไปของรัฐ (The Ombudsman’s office)
ได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานอิมมิเกรชัน่ (USCIS)
สร้ า งมาตรฐานและข้ อ กำ � หนดของตั ว เองใหม่
ในเรือ่ งของการใช้ “ข้อตกลง Deferred action”
โดยต้องการให้หน่วยงานอิมมิเกรชัน่ สร้างความชัดเจน
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบมากขึน้
เราสามารถสรุปข้อตกลง Deferred action
ได้อย่างคร่าวๆ ว่า เป็นข้อตกลงที่ช่วยให้ผ้ทู ่ไี ม่ใช่
พลเมืองอเมริกนั แต่อพยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศอเมริกา
เนือ่ งมาจากเหตุผลบางอย่าง สามารถอยูใ่ นประเทศ
อเมริกาต่อไปได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งข้อตกลง
Deferred action นีก้ �ำ ลังได้รบั ความสนใจเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะในเคสของอิมมิเกรชัน่ ทีน่ กั เรียนภายใต้
กฎหมาย Dream กำ�ลังจะถูกเนรเทศหรือถูกเนรเทศ
ออกนอกประเทศไปแล้ว นอกจากนี้ ผูอ้ พยพชาวเฮติ
ทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศอเมริกาทีข่ าดคุณสมบัตทิ จ่ี ะ
ยืน่ เรือ่ งขอสถานะการคุม้ ครองชัว่ คราว (Temporary
Protected Status) เนือ่ งมาจากว่าพวกเขาอพยพ
เข้ามาในประเทศอเมริกา หลังจากทีป่ ระเทศเฮติเกิด
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงไปแล้ว ได้เรียกร้องขอยืน่ เรือ่ ง
เพือ่ ขอให้สามารถอยูใ่ นประเทศอเมริกาต่อไปได้ตาม
ข้อตกลง Deferred action
นอกจากนี้ จากรายงานของสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้า
หน้าที่ท่วั ไปของรัฐ มีนักวิเคราะห์หลายคนได้ออก
มาแสดงความเห็นว่า ข้อตกลง Deferred action

www.siamtownus.com

ไม่กระจ่างแจ้งเท่าทีค่ วร เป็นต้นว่า ไม่มกี ารระบุเจาะจง
ลงไปว่า ข้อตกลง Deferred action คืออะไร, ใครบ้าง
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ พียงพอทีจ่ ะยืน่ เรือ่ งขอได้และจะไปยืน่ เรือ่ ง
ตามข้อตกลง Deferred action นีไ้ ด้ทไ่ี หน อย่างไร
ทัง้ นีก้ เ็ นือ่ งมาจากว่า หน่วยงานอิมมิเกรชัน่ ไม่ได้มกี าร
แถลงข้อมูลต่างๆ เหล่านีใ้ ห้กบั ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ทราบ
ในขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานอิมมิเกรชั่นกำ�ลัง
พิจารณา เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของข้อตกลง
Deferred action ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจอยู่น้นั
ก็เมีค�ำ ถามเกิดขึน้ ว่า ข้อตกลงนีใ้ ช้ได้จริงๆ หรือเป็น
เพียงแค่ขอ้ ตกลงทีส่ ร้างขึน้ มาเพือ่ ลดจำ�นวนเคสต่างๆ
ของอิมมิเกรชั่น หรือเป็นแค่การช่วยเหลือผู้ท่ีจะถูก
เนรเทศให้ได้อยูใ่ นประเทศอเมริกาต่อเป็นเพียงแค่ระยะ
เวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ เอง แต่อย่างไรก็ตามก็มหี ลายฝ่าย
ให้การสนับสนุนข้อตกลงนี้ เป็นต้นว่า เหล่าทนายความ
อิมมิเกรชัน่ ทีต่ อ้ งการให้มกี ารร่างข้อตกลง Deferred
action ออกมาอย่างเป็นรูปเป็นร่าง เพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจมากขึน้ และสามารถนำ�ไปปรับใช้ได้ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่
ช่วยเหลืออิมมิเกรชั่นนับพันคนที่กำ�ลังจะถูกเนรเทศ
ออกนอกประเทศนัน่ เอง
แต่อย่างไรก็ตามประชาชนทัว่ ไปก็ยงั ไม่เข้าใจเกีย่ ว
กับ ข้อตกลง Deferred action อยูด่ ี ว่าแท้จริงแล้ว
ข้อตกลง นีค้ อื อะไรกันแน่ และทีส่ �ำ คัญก็มที นายความ
อิมมิเกรชัน่ เพียงไม่กค่ี นเท่านัน้ ทีเ่ ข้าใจ และสามารถให้
ความช่วยเหลือกับลูกความได้ ซึง่ เป็นทีน่ า่ เศร้ามากที่
มีขอ้ ตกลงดีๆ แบบนี้ แต่มอี มิ มิเกรชัน่ เพียงไม่กค่ี นที่
ได้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ อันเนือ่ งมาจากความไม่รู้
นัน่ เอง

***บทความฉบับนี้ เขียนขึ้นโดยทนายความ เอเดรียน เมดเวย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการให้ความรู้
ความเข้ า ใจแก่ ท่า นในด้ า นอิ ม มิ เ กรชั่น เท่ า นั้น ซึ่ง มิ ใ ช่ คำ� แนะนำ � ทางกฎหมายที่ส ามารถปรั บ ใช้ ไ ด้ กับ
ทุกคน กรณีท่ที ่านต้องการคำ�แนะนำ�ทางกฎหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของท่าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
อิมมิเกรชัน่ และการยืน่ เรือ่ ง Bankruptcy กรุณาติดต่อสำ�นักงานกฎหมายเอเดรียน เมดเวย์ ตัง้ อยูท่ ่ี 3055
Wilshire Blvd. ห้อง 900 ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย 90010 สำ�หรับผูช้ ว่ ยทนายไทย คุณอัญญมาตร
โทรศัพท์ 213-984-4013 หรือ 818-495-4102 ต่อ 102 สำ�หรับลูกความต่างรัฐโทรฟรีท่ี 866-731-1967 และ
เว็บไซต์ของสำ�นักงาน www.medveilaw.com ***

ประมวลภาพพิธแี ห่เทียนพรรษา ณ โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2554
อิม่ บุญ อิม่ กาย อิม่ ใจ กันถ้วนหน้า ขออนุโมทนาบุญมา
ณ โอกาสนีด้ ว้ ย

www.siamtownus.com

นายกฯ ไม่แน่ใจศาลให้เขมร
ใช้ ตชด.คุมชายแดนหรือไม่

กทม.(กรุ ง เทพธุ ร กิ จ ) :
“อภิสทิ ธิ”์ ไม่แน่ใจ ตชด.เขมรขึน้
มาคุมชายแดนด้านพระวิหารได้
หรือไม่ ยันไม่มขี า่ วกองทัพเคือง
เรือ่ งถอนทหาร ย�ำ้ ต้องเจรจาแต่
ไม่มแี ววจัดถก จีบซี ี

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 20
ก.ค. นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ท่ีทำ�เนียบ
รัฐบาลถึงกระแสข่าวกัมพูชาจะใช้
กำ�ลังตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
เข้ามาตรึงชายแดนไทย-กัมพูชา
พื้นที่เขาพระวิหารแทนกำ�ลังทหาร
ภายหลั ง ศาลโลกมี คำ� สั่ง ให้ เ ป็ น
เขตปลอดทหารว่า การจะดำ�เนิน
การอย่างไรและเป็นไปตามเงือ่ นไข
ตามคำ�สั่งศาลโลกเป็นสิ่งที่จะต้อง
ทำ�ความชัดเจน ส่วนของไทยเจ้า
หน้าทีต่ า่ งๆ ทีส่ ามารถเข้าไปรักษาผล
ประโยชน์ของประเทศก็ตอ้ งทำ�เช่น
เดียวกัน ดังนัน้ คิดว่าคงอยูท่ เ่ี งือ่ นไข

การพูดคุยกันด้วย แต่ไม่แน่ใจนิยาม
ตามคำ � สั่ง ของศาลโลกจะตี ค วาม
ครอบคลุมถึง ตชด.ด้วยหรือไม่
ผูส้ อ่ื ข่าวถามว่า ถ้ากัมพูชาเลีย่ ง
บาลีคำ�สั่งศาลเช่นนี้จะเป็นผลดีต่อ
สถานการณ์หรือไม่ นายอภิสทิ ธิ์ กล่าว
ว่า การปฏิบัติอะไรก็ตามยังยืนยัน
ว่าน่าจะต้องผ่านกระบวนการพูดคุย
กันก่อน เมือ่ ถามอีกว่า กระแสข่าว
จากฝ่ายกองทัพเหมือนไม่สบายใจ
เรือ่ งถอนทหาร นายอภิสทิ ธิ์ กล่าวว่า
ไม่มี เมือ่ เช้าก็คยุ กับพลเอกประวิตร
วงษ์สวุ รรณ รมว.กลาโหม และเมือ่
วันที่ 19 ก.ค.ก็คยุ กับ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ÍÒ‹¹µÍ‹Ë¹ÒŒ 18

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวทั่วไป - Sec 1 Page 9

รับรองแล้ว - น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เดินทางเข้าพรรคเพือ่ ไทย เมือ่ วันที่ 19 ก.ค. เป็นการ
ปรากฏตัวครัง้ แรกหลังเก็บตัวอยูใ่ นบ้านพักช่วงหยุดยาว 3 วัน ล่าสุดกกต.ประกาศรับรอง น.ส.
ยิง่ ลักษณ์เป็น ส.ส.แล้ว (ข่าวสด)

ปชป.กำ�หนดดีเดย์ 6 ส.ค.

โหวตเลือกหัวหน้า-เลขาฯใหม่
กทม.(ไทยรัฐ) : โฆษก ปชป.
เผยพรรคฯ มีมตินัดประชุมเลือก
หน.-เลขาฯ 6 ส.ค ย�ำ้ หนุนมาร์ค
รีเทิรน์ หน.ต่อไป เทือกอ้างแคน
ดิเดตทุกคนเหมาะนั่งเลขาฯ ปัด
วางทายาทสืบทอดเก้าอี้
เมือ่ วันที่ 19 ก.ค. มีการประชุม
รั ก ษาการคณะกรรมการบริ ห าร
พรรคประชาธิปตั ย์ (ปชป.) โดยมี
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รักษาการ
เลขาธิการพรรคฯ ทำ�หน้าทีป่ ระธาน
การประชุมแทนนายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ รักษาการหัวหน้าพรรคฯ ที่
ติดภารกิจในฐานะนายกรัฐมนตรี
โดยทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่
วิสามัญครัง้ ที่ 1/554 มีนายสุเทพ
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการ
ร่วมประมาณ 20 คน
ต่อมา นพ.บุรณัชย์ สมุทรรักษ์

รักษาการโฆษกพรรคประชาธิปตั ย์
แถลงผลการประชุมว่า ทีป่ ระชุม
ซึ่งมี นายสุเทพเป็นประธานได้
กำ�หนดเวลา 08.30 น. วันที่ 6 ส.ค.
2554 ทีโ่ รงแรมมิลาเคิล แกรนด์
หลักสี่ กรุงเทพฯ จัดการประชุม
ใหญ่วสิ ามัญประจำ�ปี 2554 เพือ่
คัดเลือกกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ ทั้งนี้ เสียงสะท้อนจาก
กรรมการบริหารยังเห็นพ้องกันดี
ว่า นายอภิสทิ ธิ์ ทีท่ �ำ หน้าทีอ่ ย่าง
ดีในตำ�แหน่งหัวหน้าพรรคฯ และ
ผู้นำ� ประเทศ รวมทั้ง ยั ง มี ส่ว น
สำ�คัญทำ�ให้พรรคได้รับคะแนน
เสียง 11 ล้านคน อย่างไรก็ตาม
ไม่วา่ ทีป่ ระชุมจะเลือกใครมาเป็น
กรรมการบริ ห ารพรรคชุ ด ใหม่
พรรคก็ พ ร้ อ มสานต่ อ ภารกิ จ ใน
อนาคต ส่ ว นแนวทางการวาง
ยุทธศาสตร์ของพรรคเป็นหน้าที่

ของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ต่อไป
ด้านนายสุเทพ กล่าวภายหลัง
การประชุมดังกล่าวว่า จากวันนี้
ไปจนถึ ง วั น คั ด เลื อ กเป็ น เรื่ อ งที่ ผู้
มี สิท ธิ์ล งคะแนนไปปรึ ก ษาหารื อ
กันว่าใครจะเป็นผู้เหมาะสม และ
อยู่ท่ีส มาชิ ก พรรค ว่ า จะมี ค วาม
เห็นอย่างไรถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะ
สมของผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง สำ � หรั บ
รายชื่อแคนดิเดตที่ถูกเปิดเผยออก
มาก่ อ นหน้ า นี้ อาทิ นายวิ ท ยา
แก้วภราดัย ส.ส.นครศรีธรรมราช
นายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน ส.ส.บัญชี
รายชือ่ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการสภา
ที่ป รึ ก ษา นายเฉลิ ม ชั ย ศรี อ่อ น
ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์น้ัน เห็นว่าดี
หมด แต่ไม่ขอออกความเห็น สำ�หรับ
ตนมีรายชื่อผู้สนับสนุนอยู่ในใจแล้ว

แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ถึงแม้
ตนจะไม่มตี �ำ แหน่งในพรรค แต่เป็น
สมาชิกพรรคทีด่ แี ละพร้อมทำ�งานให้
พรรคต่อไปด้วยความเข้มแข็ง ยืนยัน
ว่าคงไม่รบั ตำ�แหน่งในพรรคอืน่ ๆ
เมื่อถามถึงการตั้งข้อสังเกตว่า
แม้จะไม่ได้ด�ำ รงตำ�แหน่งเลขาธิการ
แต่ มี ก ารวางคนของตนเองขึ้ น
แทนเพื่อบริหารพรรคต่อไป นาย
สุเทพ กล่าวว่า คงเป็นเรือ่ งวิพากษ์
วิจารณ์ไปต่างๆ แต่โดยธรรมชาติ
ของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีผ้มู ีอิทธิ
พลใดๆ สามารถผลักดันคนหนึ่ง
คนใดให้ดำ�รงตำ�แหน่งได้ และตน
คงไม่มีอิทธิพลที่จะกระทำ�ได้ขนาด
นั้นเพราะเป็นแค่สมาชิกพรรคคน
หนึง่ ขณะทีค่ ณ
ุ สมบัตขิ องตำ�แหน่ง
เลขาธิ ก ารคิ ด ว่ า ทุ ก คนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ และคงไม่เกี่ยวกับ
เรือ่ ง
ÍÒ‹¹µÍ‹Ë¹ÒŒ 18

‘กษิต’ลัน
่ ไม่จา่ ย20ล้านยูโร
ไถ่กทม.(ข่
เครืาวสด)อ่ งบิ

พระราชพาหนะ
: กษิต ภิรมย์ ทั้งคดีท่เี กิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่าง
รมว.ต่างประเทศ ลั่นไทยไม่วาง
เงินประกัน 20 ล้านยูโรเพือ่ แลก
กับคำ�สั่งศาลเยอรมันถอดอายัด
‘โบอิ้ง 737’ ประกาศพร้ อ มสู้
คดีถึงที่สุดในเดือนส.ค.นี้ เพราะ
มัน่ ใจว่าโบอิง้ ลำ�ดังกล่าวเป็นพระ
ราชพาหนะส่วนพระองค์ ไม่ใช่
ทรัพย์สินของรัฐบาลไทยเหมือน
กับทีเ่ อกชนเยอรมันกล่าวอ้าง อีก

รัฐบาลไทยกับบ.วาลเทอร์ บาว
จึงไม่มคี วามเกีย่ วข้องใดๆ ทัง้ สิน้
กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ด้านผบ.ทอ.ชี้เยอรมันใช้ข้อมูล
มัว่ อายัดโบอิง้ ส่วนพระองค์
จากกรณีบริษทั วาลเทอร์ บาว
ประเทศเยอรมนี ระบุว่ามีส่วน
ร่วมดำ�เนินโครงการทางด่วนดอน
เมืองโทลล์เวย์ ÍÒ‹¹µÍ‹Ë¹ÒŒ 18

ธปท.หนุนขึน
้ ค่าจ้างขัน
้ ต�ำ่ 10%

เพือ่ ให้เอกชนปรับตัวทัน
กทม.(ไทยรั ฐ ) : ผู้ ว่ า การ
ธปท.ชี้บาทแข็ง เหตุคนไทยขาย
ทองคำ�ช่วงราคาทองคำ�ปรับตัวสูง
ขึน้ มัน่ ใจเงินสำ�รองสูงพอรองรับ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ เห็นด้วยควร
ปรับขึ้นค่าแรง เพราะคิดอัตรา
การปรั บ ขึ้ น ค่ า แรงตั้ ง แต่ ปี 40
ไม่ทนั เงินเฟ้อ มีชอ่ งว่างให้ขนึ้ อีก
10% ทันที แต่ปรับขึ้นทันที 40%

เป็น 300 บาท ผู้ประกอบการ
อาจปรับตัวไม่ทัน
เมื่ อ วั น ที่ 19 ก.ค. นาย
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
ในช่วงนี้ เนื่องจากราคาทองคำ�
ถูกกระทบหนักจากการอ่อนค่า
ของสกุลเงิน
ÍÒ‹¹µÍ‹Ë¹ÒŒ 18

Sec 1 Page 10 - ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

www.siamtownus.com

คอลัมน์ ใต้รม่ ใบบุญ เปิดขึน้ มาเพือ่ อุทศิ ให้กบั องค์กรศาสนาต่างๆ ใช้เป็นทีป่ ระชาสัมพันธ์กจิ กรรมขององค์กร โดยเสรี หากองค์กรต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นองค์กรพุทธ คริสต์ อิสลาม หรืออืน่ ๆ ทัง้ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือรัฐอืน่ ๆ หากต้องการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของท่าน สามารถ
ส่งภาพถ่าย หรือข่าวมายังหนังสือพิมพ์สยามทาวน์ได้ ทางอีเมล์ manusaneec@yahoo.com

ใตŒร‹มใบบุญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ท่ี 7 สิงหาคม 2554 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญ
สาธุชนทุกท่านร่วมบำ�เพ็ญบุญ ปฏิบตั ธิ รรม ตักบาตรพระสงฆ์ ใส่บาตรพระ
ประจำ�วันเกิด ถวายสังฆทาน และทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนือ่ ง
ในงานวันแม่ และขออนุโมทนาขอบคุณ คุณอำ�นาจ เหลืองอ่อน คุณคำ�วัง
วันดี ประธานจัดงานและทอดผ้าป่า

เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 17 กรกฎาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา วัดพุทธธรรม จัดให้
สาธุชนทั้งหลายได้บ�ำ เพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา เพือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักพุทธศาสนา ทีเ่ ป็นแก่นแท้ในวันอาสาฬหบูชา
คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง 8 ประการ ทีเ่ รียกว่ามรรค
มีองค์ 8 เป็นหลักสากลจักรรวาล ไม่วา่ ใคร นับถือศาสนาใด ปฏิบตั เิ มือ่
ไหร่กถ็ กู เมือ่ นัน้ และวันเข้าพรรษาคือวันทีพ่ ระสงฆ์และสาธุชนพึงถือเป็น
วันฝึกตนให้ดยี ง่ิ ขึน้ ไป

ตรวจสอบ พระอาจารย์เยือนศรัณย์ จันทโชโต รองครูใหญ่โรงเรียน
พุทธศาสนาวัดไทยฯ เป็นองค์แสดงพระปาฏิโมกข์ หรือวินยั บัญญัติ 227 ข้อ
ท่ามกลางพระสงฆ์จากวัดต่างๆ จำ�นวน 58 รูป นัง่ ฟังเพือ่ ตรวจสอบวัตรปฏิบตั ิ
โดยสังฆกรรมดังกล่าวนีเ้ ป็นพุทธานุญาตเดือนละ 2 ครัง้

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา.....คณะสงฆ์วดั พุทธิชโิ นฮิลส์ ขออนุโมทนา
บุญกับญาติโยมสาธุชนทัง้ หลาย ทีไ่ ด้มาทำ�บุญถวายผ้าป่าสามัคคี เข้าร่วม
ปฏิบตั ธิ รรมวิปสั สนากรรมฐาน เวียนเทียน เนือ่ งในวันอาสาฬหบูชา ณ วัด
พุทธิชโิ นฮิลส์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา ขอให้มคี วามเจริญด้วย อายุ
วรรณะ สุขะ พละ มีความเจริญในบวรพระพุทธศาสนา เทอญ

เทียนพรรษา โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูรอ้ น โดย ผศ.วิภาวี
มณีเนตร และน้องๆ ร่วมใจกันจัดพิธหี ล่อเทียนพรรษาตัง้ แต่วนั จันทร์ท่ี 11
ก.ค. และจัดพิธแี ห่เทียนในวันศุกร์ท่ี 15 ก.ค. รอบอุโบสถศาลา ก่อนนำ�ขึน้
ถวายพระสงฆ์บนอุโบสถศาลา เพือ่ ใช้ส�ำ หรับจุดในช่วงเวลาทำ�วัตรสวด
มนต์ตลอดพรรษา

กัณฑ์ทศพร....เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ขออนุโมทนาในกุศล
ศรัทธา ของคุณเสาวลักษณ์-ยุทธศิลป์ วิภาตะศิลปิน พร้อมด้วยครอบครัว
และญาติธรรมได้มาทำ�บุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และเป็นเจ้าภาพกัณฑ์
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร ณ วัดพุทธิชโิ นฮิลส์ ขอให้มคี วามเจริญด้วย อายุ
วรรณะ สุขะ พละ มีความเจริญในบวรพระพุทธศาสนา เทอญ

ยินดีตอ้ นรับ “หมอยิม้ ” พญ.ละยิม้ ชีเ้ จริญ ประธานชมรมผูป้ กครอง
นักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ พร้อมด้วยคณะครูอาสาภาคฤดูรอ้ น
ไปต้อนรับน้องครูอาสาประจำ�การ 1 ปี จำ�นวน 8 คน ทีส่ นามบินเมือ่ เช้าวัน
อาทิตย์ทผ่ี า่ นมา โดยจะทำ�หน้าทีช่ ว่ ยพีๆ่ สอนไปจนสิน้ ซัมเมอร์ และจะลงมือ
สอนจริงจังตัง้ แต่วนั ที่ 10 กันยายน เป็นต้นไป

วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ งานบวชปฏิบตั ธิ รรมวันอาสาฬหบูชา
15-17 ก.ค. 54 สามเณรบวชใหม่ 7 รูป และชีพราหมณ์มากกว่า 50 คน

เมือ่ วันที่ 16 ก.ค.54 พระครูสนุ ทรธรรมสาธิต เจ้าอาวาสวัดชาวพุทธ
นำ�พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา ปีนม้ี ี
เจ้าภาพถวายต้นเทียนใหญ่ 3 ต้น ก็ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนีด้ ว้ ย

ปฏิ บั ติ ธ รรม งามล้ำ � เข้ า พรรษา คณะสงฆ์ วั ด ชาวพุ ท ธ นำ �
พุทธศาสนิกชนถือศีลปฏิบตั ธิ รรมเนือ่ งในวันเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 วัน
2 คืน อิ่มบุญ อิ่มกาย อิ่มใจ กันถ้วนหน้า

ประมวลภาพ
ภาพบำ�เพ็ญกุศล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ณ วัดพุทธธรรม วิลโลบรูค รัฐอิลลินอยส์ วันที่ 17
กรกฎาคม พ.ศ.2554
วันอาสาฬหบูชา วันแห่งการระลึกถึงวันคล้ายวันทีเ่ กิด
เหตุการณ์ส�ำ คัญของพระพุทธศาสนาในวัน ขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน
8 ซึง่ มีเหตุการณ์ส�ำ คัญเกิดขึน้ ดังนี้
1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธ
ศาสนา
2. เป็นวันแรกทีพ่ ระบรมศาสดาทรงแสดงพระธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร ประกาศสัจธรรม อันเป็นทางสายกลาง
3. เป็นวันทีพ่ ระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึน้ ในโลก
คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรพชาอุปสมบทแบบ
เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา ในวันนัน้ เป็นวันแรกทีบ่ งั เกิดสังฆรัตนะ
สมบูรณ์ พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ
พระสังฆรัตนะ
วันเข้าพรรษา เป็นวันสำ�คัญในพุทธศาสนาวันหนึง่ ที่
พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะประจำ�อยู่ ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ ตลอดระยะ
เวลาฤดูฝนมีก�ำ หนดระยะเวลา 3 เดือน ตามทีพ่ ระธรรมวินยั
บัญญัตไิ ว้ โดยไม่ไปค้างแรมทีไ่ หน หรือทีเ่ รียกติดปากกันโดย
ทัว่ ไปว่า จำ�พรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ�” แปลว่า
อยู)่ พิธเี ข้าพรรษานีถ้ อื เป็นพระวินยั สำ�หรับพระภิกษุโดยตรง
ละเว้นไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม เริม่ นับตัง้ แต่วนั แรม 1 ค�ำ่
เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน)
และสิน้ สุดลงในวันขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 11 หรือ วันออกพรรษา

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวทั่วไป - Sec 1 Page 11

กวาง มนัสนีติ์
melody@siamtownus.com

สังคม/ธุรกิจ
คอลัมน์ “สยามทาวน์สงั คมธุรกิจ” ฉบับที่ 42 ประจำ�วันอาทิตย์ท่ี
24 ก.ค.2554 ฉบับนีเ้ รามาดูซวิ า่ ในแวดวงธุรกิจ ในรอบสัปดาห์นม้ี อี ะไร
น่าสนใจบ้าง
นูดเดิ้ลเวิลด์ สาขาเชอร์แมนโอ๊ค เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้ว
โดยพีน่ อ้ งตระกูลเมฆพงษ์สาทร ใครสนใจดูวดิ โี อภาพบรรยากาศภายในร้าน
และบทสัมภาษณ์ ของ คุณจอห์น เมฆพงษ์สาทร ผูบ้ ริหารกิจการฯ ท่าน
สามารถติดตามรายละเอียดทัง้ หมด ติดตามได้ท่ี www.facebook.com/
classified siamtownUS หรือไปชมกันเลยทีร่ า้ น ทีน่ เ่ี ลยค่ะ 4457 Van Nuys
Boulevard Sherman Oaks, CA 91403 Tel.818-995-0808
“ปะฟรี” ทีม FX Auto ร้านประดับยนต์และล้อรถ ของคนไทย ย่าน
เบอร์แบงก์ หน้าร้อนนี.้ ..รับตรวจและปะยาง “ฟรี” นะคะ ติดต่อ 818-487-8889
ธุรกิจบ้านเช่าของคนไทยในตอนนี้ก็มีที่น่าสนใจหลายตัวนะคะ วันนี้
กวางจะขอแนะนำ� สำ�หรับญาติมาเที่ยวจากเมืองไทยโดยเฉพาะ ราคา
ไม่แพง สามารถเข้าชมรายละเอียด www.ezstayla.com หรือติดต่อ
323-972-8188 ราคากันเองค่ะ
แจก iPhone4 ฟรี เมือ่ ซือ้ โปรโมชัน่ และสัญญาการใช้สญ
ั ญาณมือถือ
T-Mobile ตัง้ แต่ $79.99 เป็นต้นไป ทีร่ า้ นโทรศัพท์คนจีน อัธยาศัยดี
“G8” โปรโมชัน่ นี้ เริม่ แล้วนะคะ ของมีจ�ำ นวนจำ�กัด รายละเอียดเพิม่ เติม
323-727-0020, 626-285-0023
ตลาดบางรัก สาขานอร์ธฮอลลีวดู มีสนิ ค้าอุปโภค-บริโภคมากมายให้
เลือกซือ้ ของสด ของแห้ง มีบริการทอดปลาฟรีดว้ ยนะคะ 818-765-1088
Newton International College มีสามสาขา แอลเอ การ์เด้นโกรฟ
และ เออไวน์ ด้วยทีมให้ค�ำ ปรึกษาทีเ่ อาใจใส่ ข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามระบบ
การศึกษาและสามารถเปลีย่ นสถานะวีซา่ เพือ่ เป็นวีซา่ นักเรียน ออกใบ ไอ-20
ติดต่อ 714-903-4588, 213-380-7899
ETC USA Tour: คอนเสิร์ตของพวกเขาจะมีข้นึ ตลอดเดือนสิงหานี้
ลอส แอนเจลิส-ซานฟรานฯ-ดีซี-นิวยอร์ค-ชิคาโก จะมีกำ�หนดแสดง
คอนเสิรต์ ในแอลเอ พฤหัสฯ 11 สิงหาคม 2011 ที่ Vanguard ในฮอลลีวดู
อุบตั เิ หตุ เกิดขึน้ ได้เสมอ ขอให้ทา่ นผูใ้ ช้รถ ใช้ถนนมีความระมัดระวัง
ในการขับขี่ แต่ถ้าเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คิดถึง สำ�นักทนายความ
Thomas F. Forsyth และมีผชู้ ว่ ยทนายทีค่ ร�ำ่ หวอดในวงการทนายความ
และกฎหมายอุบตั เิ หตุ คดีอาญา คดีเมาแล้วขับ สายตรงที่ 213-399-5407,
สำ�นักงาน 626-240-4633
ติ ด ตามข่ า วสั ง คมธุ ร กิ จ ของสยามทาวน์ ใหม่ ทุ ก วั น ที่ ก ระดาน
ข่าวwww.facebook.com/Classified.SiamTownUS โพสต์ทันที
ไม่ต้องรอ ท่านสามารถฝากข่าวกิจกรรมทางธุรกิจของท่าน “ฟรี” สนใจ
เผยแพร่ธุรกิจให้กว้างขวาง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายรูป
แบบต่างๆ ให้แพร่หลายในสังคมไทย ติดต่อ “กวาง” สยามทาวน์ ได้ที่
melody@siamtownus.com 323-578-3632, 800-494-1798

เบื้องหลังจ้า: อาจารย์จอร์จ นรินทรางกูร ณ อยุธยา เชี่ยวชาญ
การทำ � นายชะตาชี วิ ต โทรนั ด ทำ � นายดวงได้ ที่ 323-599-7719
แถม อจ.จอร์จ ยังเป็นคนดูแลศิลปิน และผู้ประสานงานคอนเสิร์ต
แหวนโชว์อินยูเอสเอ อีกด้วยนะคะ หายเหนื่อยหรือยังคะพี่จอร์จ

เรือนแพ เพือ่ นแท้แห่งความอร่อย: พบอาณาจักรอาหารจานเด็ด
มีขา้ วต้มรอบดึกให้เลือกมากมาย อาทิ ผัดผักบุง้ ยำ�ไข่เค็ม หมูแดดเดียว
ร้านเปิดถึงตีส่ี ส่วนสาขา 2 ร้านแพไทยก็ตดิ ตลาดไปเป็นทีเ่ รียบร้อย
นะคะ 323-456-0153, 626-964-2370

หมอโต้ง (ขวา) รับนวดกดจุดและนวดรักษาโรค รับนวดนอก
สถานที่ ประสบการณ์ 4 ปีเต็ม มีลูกค้าประจำ�เยอะ นวดได้ผลและ
บรรเทาได้จริง 30 เหรียญ/ชม.ติดต่อ 323-599-6529

“แก๊งหมูกรอบ” ร้านอาหารใหม่ขวัญใจวัยรุ่น ขอเชิญพบกับ
เจ้าของผลงานเพลง “ใจสัง่ มา” ของเสก โลโซ จะมาพบปะแฟนเพลง
ที่ร้านนี้วันที่ 26 ส.ค. ช่วงคำ�่ และแสดงจริงวันที่ 27 ส.ค.นี้ นะคะ

ลำ�ขนาด เมืองนอร์ธทริดจ์ เป็นร้านอาหารทีไ่ ด้รบั ความนิยมจาก
คนไทยและชาวต่างชาติ ใกล้ C-SUN กำ�ลังต้องการเสริมทีมครัว
คุณภาพ ดูเมนูออนไลน์ www.lumkanaad.com 818-882-3028

ตลาดบางรักเรซีดา้ ตลาดขวัญใจชาวเมืองนอร์ธทริดจ์และเรซีดา้
มากมายไปด้วยของสด ผักสด ผลไม้ ของแห้ง ของชำ�มากมาย มีทง้ั ชาว
ไทย ชาวเวียดนาม มาอุดหนุนจ้า สัง่ ซือ้ ของปลีกส่งได้ 818-708-0333

Sec 1 Page 12 ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

www.siamtownus.com

โดย ทีมข่าวสยามทาวน์ยูเอส
e-mail: pon@siamtownus.com

แอลเอ
สยามทาวน์ ข่ า วแอลเอ ฉบั บ ที่ 42 ประจำ � วั น อาทิ ต ย์ ที่
24 กรกฎาคม 2011... นำ�ความเคลื่อนไหวของชุมชนไทยในเมืองแอล
เอ มารายงานให้คุณผู้อ่านรับทราบกันอีกครั้ง
เหตุการณ์ “คลิปหลุดดารา” ที่ถูกเอาไปเผยแพร่ผ่านยูทูปรายล่าสุด
ทีก่ �ำ ลังฮือฮาเวลานี้ ไม่โป๊ไม่เปลือย แต่ถกู แอบบันทึกขณะวิจารณ์การเมือง...
เหยือ่ คือนักแสดงรุน่ ใหญ่ นิรตุ ติ์ ศิรจิ รรยา ทีบ่ น่ เซ็งกับผลเลือกตัง้ เพราะ
กลุม่ คนทีย่ แุ หย่ให้ชาวบ้านเอาน�ำ้ มันมา “เผาเมือง” คนละลิตร ผ่านมาเป็น
ส.ส.กันพร้อมหน้า... งานนี้ทำ�ให้ดารารุ่นใหญ่ถูกวิพากษ์วิจารณ์รุนแรง...
เราเห็นว่าทุกคนมีสทิ ธิแสดงความเห็นอย่างเสรี ใครทีอ่ อกมาก่นด่าเขาก็ถอื ว่า
เป็นคนใจแคบใจปิด... ทีค่ วรด่าในกรณีนค้ี อื ผูแ้ อบถ่ายและผูโ้ พสต์ลงยูทปู
ต่างหาก เพราะละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลรุนแรง ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะถูกแจ้งความ
ให้ต�ำ รวจลากคอมาดำ�เนินคดี...
ถึงวันนี้ แฟนๆ ของสยามทาวน์ฯ ทีต่ ดิ ตามอ่านกันทางเว็บไซต์ คงจะ
เห็น “โฉมใหม่” ของ SiamTownUS.com กันไปแล้ว... แต่ทเ่ี ห็นมันแค่
“หน้าเว็บ” ด้านในยังต้องขอเวลาอีกนิดหน่อย... รับรองว่าไฉไลและใช้งาน
ง่ายกว่าเดิมเยอะ..
เว็บไซต์ใหม่ไม่ใช่เป็นเรือ่ งเดียวทีส่ ยามทาวน์ฯ กำ�ลังปรับปรุง แต่รวมถึง
การเพิม่ คอลัมน์ใหม่ๆ หลายคอลัมน์ รวมถึง “อินเทรนด์ อินทาวน์” โดย
“แจ๊บบี้” สายธาร เดชาติวงศ์ มีขา่ วต่างรัฐทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ มีการนำ�เสนอ
คลิปข่าว คลิปเสียง มีการนำ�เสนอข่าวแบบฉับไวทางเฟซบุก๊ และทวิสเตอร์...
เผลอๆ จะมีรายการข่าวทางทีวีช่องใดช่องหนึ่งด้วย... ยังไงๆ พวกเราก็
ขอความสนับสนุนด้วยนะครับ
วันเสาร์ท่แี ล้ว มีมวยไทยรายการใหญ่ของสภามวยไทยโลก (WBA)
ทีส่ นามมวย WBA Stadium โพโมน่า พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร นำ�นักมวย
ค่าตัวเรือนแสนถึงสีค่ นมาจากเมืองไทย คือ กงเพชร เดชรัตน์, ชนแหลก
แก้วสัมฤทธิ,์ เอกประชา มีนะโยธิน และ เลิศศิลา ชุมแพทัวร์ ปรากฏ

พบว่าที่ : สุดเศวต เศวตะโศภน, วาสินี ธรรมปัญญา และสุรศักดิ์ วงศ์ขา้ หลวง
สองเมือง : ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร (สองซ้าย) พบแอนโตนิโอ วิลาไรโกซ่า
พบว่าทีน่ ายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ทีส่ ยามนิรมิต เมือ่ 14 กรกฎาคม โดยว่าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแอลเอ (กลาง) ทีซ่ ติ ฮี อลล์ เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม จาก
นายกฯ เลีย้ งอาหารกลางวันเยาวชนในโครงการฯ ทีโ่ รงละครแห่งนีด้ ว้ ย
การประสานงานของชัญชนิฐ มาร์เทอเรล (สองจากขวา)
ว่านักมวยไทยเอาชนะนักมวยต่างชาติได้ครบถ้วน ยกเว้น กงเพชร เดชรัตน์
ทีไ่ ม่ผา่ นการตรวจร่างกาย... จึงอดชกไปอย่างน่าเสียดาย
เป็นที่น่าเสียดาย (และเสียใจ) ว่ามวยไทยรายการใหญ่ยักษ์แบบนี้
คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบเรือ่ ง ด้วยว่าผูจ้ ดั คือ พุชคิก๊ โปรโมเตอร์ นัน้ ค่อนข้าง
ห่างเหินกับสังคมไทย... ไม่มกี ารแจกข่าวล่วงหน้า การแถลงข่าวทีม่ ผี ใู้ หญ่ฯ
คือ ประธานสภามวยไทยโลก พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานนัน้
ก็เกิดขึน้ ก่อนชกเพียงแป๊บเดียว... เรามองว่าถึงจะเป็นบริษทั ฝรัง่ ไม่แคร์แฟน
มวยชาวไทยก็ตาม แต่ถา้ ได้รบั การสนับสนุนโดยสภามวยไทยโลก แบบนี้
ก็น่าจะให้ชุมชนไทยในแอลเอ มีส่วนรับรู้และสนับสนุนบ้าง... ฝากไว้กับ
พงษ์สนั ต์ ชืน่ นิรนั ดร์ ทีมงานฝ่ายไทยของพุชคิก๊ ฯ ก็แล้วกัน...
ใครจะคิดว่า กรุงเทพฯ ได้รบั เลือกจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติให้เป็นเมือง
แห่งการท่องเทีย่ วทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลก ต่อเนือ่ งอีกปี ทัง้ ทีป่ ที ผ่ี า่ นมา เมืองไทยเรามี
เหตุการณ์รา้ ยแรงเกิดขึน้ เยอะแยะไปหมด... งานนี้ ผูว้ า่ กทม. ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์
บริ พัต ร ยกทีมงานหมดศาลาว่าการฯ มารับรางวัลที่เ บเวอร์ล่ี ฮิลส์
เมือ่ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา...
ใครทีอ่ า่ น “รายงานหน้าหนึง่ ของสยามทาวน์ฯ” ฉบับนีแ้ ล้วชอบใจยอด
นักชกแขนเดียว แบ๊กเตอร์ ฮัมบี แล้วละก็..ผูเ้ ขียนฝากบอกมาว่า แบ๊กเตอร์
ฮัมบี มีโปรแกรมขึ้นเวทีอีกครั้งในวันที่ 12 กันยายนนี้ ที่เวทีมวยชั่วคราว

เมืองลองบีช ส่วนจะเป็นรายการอะไร ชกกับใครนั้น ใกล้ถึงเวลาจะเรียน
ให้ทราบอีกที
นิกันติ์ คุณกำ�จร นายกหนุ่มแห่งสมาคมไทยฯ แจ้งผลการคัดเลือก
เยาวชนทีส่ มัครเข้าฝึกงานกับนักการเมืองระดับต่างๆ มาว่า รอน เรืองตระกูล
จากยูซีแอลเอ ได้รับเลือกให้ไปฝึกงานที่สำ�นักงานของคองเกรสวูเม่น
เคเรน บาส, แอนเจล่า อรุณอาศิรกุล จากยูซีแอลเอ จะไปฝึกงาน
ที่ออฟฟิศของประธานสภาเมืองแอลเอ อีริค การ์เซ็ตติ และ เมวิสา
โพธิ์โต จากฟูลเลอตันคอลเลจ จะไปฝึกงานที่ส�ำ นักงานกรรมาธิการภาษี
ของ มิเชลล์ ปาร์ค สตีล ยินดีกับทุกคนด้วย
การสัมมนานักธุรกิจร้านอาหารที่จัดโดยสภาหอการค้าไทยอเมริกันฯ
เมื่อ 16-17 และ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำ�เร็จอย่าง
สูง เพราะมีนักธุรกิจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาที่ร้าน
อาหารไทยกำ�ลังประสบมากถึง 90 คน มีการแยกแยะและสรุปปัญหาต่างๆ
ชัดเจน... สัปดาห์หน้า บก.สยามทาวน์ฯ สัญญาว่าจะนำ�มาเสนอเป็นข่าว
หน้าหนึ่งให้ได้อ่านกันทั่วถึง...
โรงพยาบาลเซต์วินเซ็นต์ ใกล้ๆ ไทยทาวน์ กำ�ลังเปิดรับเจ้าหน้าที่
คนไทยในตำ�แหน่ง Community Health Promoter เป็นงานพาร์ทไทมส์
สนใจสมัครหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี robertlopez@dochs.org หรือ

เสริมทีม : สุนิศา เมาเจรี่ (ซ้าย) ศิวพร ศรีสกุล (ขวา) ถ่ายภาพกับ
นักมวย : ทีมนักมวยจากเมืองไทยในรายการ “เวิรล์ สแตนด์ออฟ” เมือ่
เพือ่ นเก่า : สองหัวแรงสำ�คัญ (ฝ่ายชาย) ของสมาคมไทยปักษ์ใต้ฯ กิจจา
บก.สยามทาวน์ หลังให้เกียรติรับเป็นผู้ดูแลข่าวลาสเวกัสให้สยามทาวน์ฯ คุณาธรรม และวิจติ ร สุวรรณวงศ์ พบกันโดยบังเอิญในงานบุญเข้าพรรษา 16 กรกฎาคม ทีโ่ พโมน่า (ซ้ายไปขวา) กงเพชร เดชรัตน์, ชนแหลก แก้วสัมฤทธิ,์
โดยมีณรงค์ ทองศรีนุ่น เป็นหัวหน้าทีม เริ่มตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป
เอกประชา มีนะโยธิน และเลิศศิลา ชุมแพทัวร์ ผลการชกปรากฏว่าชนะทุกคู่
ทีว่ ดั ไทยแอลเอ เมือ่ สุดสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวทั่วไป - Sec 1 Page 13

ยินดี : ประธานสภาเมือง อีรคิ การ์เซ็ตติ, ทอม ลาบองก์ และพอล เครโคเรียน
มวยไทย : พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร (กลาง) ประธานสภามวยไทยโลก
ดร.ศักดิช์ ยั ทัพสุวรรณ แถลงข่าวการส่งเสริมมวยไทยในอเมริกา โดยมีรองกงสุล ทำ�พิธมี อบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกบั ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ทีก่ รุงเทพฯ
ภูมใิ จ : ทยา ทีปสุวรรณ รองผูว้ า่ าฯ กทม. ถือรางวัลทีไ่ ด้รบั จากนิตยสาร
ใหญ่ มังกร ประทุมแก้ว อยูข่ า้ งๆ ทีส่ ถานกงสุลใหญ่ เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม ถูกเลือกเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลก ณ ซิตฮี อลล์ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
Travel and Leisure ในฐานะที่ กทม. ถูกเลือกเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีด่ ที ส่ี ดุ
แฟ็กซ์ 213-484-7228
เยี่ยม สุนทร สิทธิสุนทร นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ฯ ที่ร้านไทยรามา... ในโลก และในเอเชีย ทีส่ ถานกงสุลใหญ่ฯ เมือ่ สุดสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
ในโอกาสทีเ่ ชฟหมึกแดง ม.ล.ศิรเิ ฉลิม สวัสดิวตั น์ เดินทางมาฝึกอบรม แล้วถือโอกาสแจ้งให้ทราบถึงการจัดกอล์ฟ “สงขลาโอเพ่น” ทีม่ ี บุญทอง
หลักสูตรอาหารไทย ให้กับเหล่าอาจารย์และนักเรียนของสถาบันอาหาร ลายทิพย์ เป็นหัวเรือใหญ่ เพือ่ หาเงินสมทบทุนโครงการห้องสมุดคอมพิวเตอร์
เลอ กอร์ดองเบลอ หลายสาขาในอเมริกา ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ในฐานะ ของสมาคมฯ ทีย่ งั ขาดเงินอีกนิดหน่อย... รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบกันอีกที
เจ้าภาพ จะจัดงานเลีย้ งรับรอง Fabulous Night of Thai Cuisine ขึน้ ที่
เพิง่ จะรูซ้ ง้ึ ซึง่ สัจธรรม ยามรุง่ โรจน์ไปไหนมาไหนก็มแี ต่คนนิยมชมชอบ
บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม เวลา 18.00 น. งานนีเ้ ชิญผูห้ ลัก เมือ่ ก่อนใครเอ่ยปากขอให้ชว่ ยไม่เคยขัด พอเดีย๋ วนีไ้ ม่ยงุ่ ไม่เกีย่ วก็มคี นเอาไป
ผูใ้ หญ่ในชุมชนไทย และแขกต่างชาติให้มาร่วมลิม้ รสอาหารไทยฝีมอื หมึกแดง พูดเสียๆ หายๆ ไม่เอาแล้วพอกันที อยูก่ บั บ้านดูทวี ี ตกเย็นไปทานข้าวนอก
หลายสิบคน... แต่กระซิบบอกไว้กอ่ นว่า จะไม่มกี ารสาธิตหรือบรรยายใดๆ บ้านกับครอบครัวดีกว่ากันเยอะเลย เสียงบ่นนี…
้ ใครหว่า?
โดยเชฟหมึกแดงนะครับ...
แหล่งข่าวแจ้งว่า 3 พลังหนุม่ นำ�ทีมโดย เหน่ง วัดไทย, พงษ์ ยันตรักษ์
ใครทีส่ อบถามมาว่า เบน โกเมนกุล หายไปไหนหลังพ้นตำ�แหน่งนายก และ ชาลี หาพิพฒ
ั น์ มักจะหาเวลาว่างพบปะสังสรรค์กนั อยูเ่ ป็นประจำ�
สมาคมไทยฯ เจ้าตัวฝากบอกมาว่ากำ�ลังวุน่ กับหน้าทีก่ ารงานทีก่ �ำ ลังไปได้ด.ี .. เฉพาะวันเสาร์วนั เดียวเท่านัน้ วันอืน่ ๆ หมดสิทธิท์ จ่ี ะเจอะเจอกัน โดยเฉพาะ
คนหลังสุด ถ้าศรีภรรยามองตาเป็นรู้กันทันทีวันนี้หมดสิทธิ์ออกจากบ้าน
และล่าสุดเพิง่ พาครอบครัวไปเทีย่ วกรุงโรมเสียสิบวัน...
ขอเชิญชมคอนเสิร์ต “คิดถึง” ของ แนท นนศิยา พร้อมด้วยเหล่า เจ้าตัวบอกว่า “เมีย..ผมไม่กลัวหรอก แต่ขเ้ี กียจรำ�คาญ”
ศิลปินรับเชิญ อาทิ เช่น สุรยิ า พนมรุง้ , สำ�อางค์วดี ณ โคราช, นรินทร์
วันพุธต้นเดือนสิงหาคมนี้ รายการเพลง “ฟังดนตรีเถิดชืน่ ใจ” เสนอละคร
ชัยชนะ : เลิศศิลา ชุมแพทัวร์ ได้รบั การชูมอื จาก พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร
รักถิน่ ไทย, ชาย เมืองชล และโฆษกคนยาก ต้อย ตีวดิ ซึง่ จะมีขน้ึ ทีร่ า้ น เพลงเรือ่ ง “ดรรชนีนาง” นางเอกของเรือ่ งรับบทโดย ธีรา (ตุย้ ) เอมเปรมศิลป์
ประธานสภามวยไทยโลก หลังชนะคะแนน เชย์มอน เดอซิลวา โมเรเรส
อาหารไทยคิทเช่น เมืองเบอร์แบงก์ ค่�ำ วันเสาร์ท่ี 23 กรกฎาคม นี้ บัตรราคา ส่วนพระเอกจะเป็นใครนัน้ ... คงต้องเดาเอาเองแล้วล่ะ ใครทายถูกรับรางวัล
นักมวยบราซิลอย่างเอกฉันท์ ทีโ่ พโมน่า เมือ่ 16 กรกฎาคม
ได้ทเ่ี จ้าของรายการ (ศักดิเ์ บส) ล้อเล่น! อดใจรอได้ชมแน่
10 ดอลลาร์ จองบัตรที่ 818-842-8222 อย่าลืมไปให้ก�ำ ลังใจกันเด้อ!
พบกันใหม่สปั ดาห์หน้า... สวัสดีครับ...
สุดสัปดาห์ท่ผี ่านมา วิรัช เต็มสงสัย นัดเพื่อนๆ ชาวใต้หลายคนไป

ขอบคุณ : คีธ ฉัตรประภาชัย เป็นตัวแทนมิเชลล์ ปาร์คสตีล มอบ
เยาวชน: นิกนั ติ์ คุณกำ�จร (ขวา) นายกสมาคมไทยฯ กับเอลนี่ วรรณทิม เรือ่ งเครียด : วนิดา ศรีวรมย์ และสุเทพ เตียว แห่งร้านเพรสซิเดนท์ไทย
ประกาศนียบัตรให้ ดอน จิว ในฐานะทำ�งานในตำ�แหน่งประธานสภา (สองขวา) ถ่ายภาพกับสามเยาวชนทีผ่ า่ นการคัดเลือกไปฝึกงานกับนักการเมือง บอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับ ระหว่างการสัมมนาปัญหาร้านอาหารของ
หอการค้าไทยอเมริกนั อย่างแข็งขันมาตลอดหนึง่ ปี เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา (ซ้ายไปขวา) รอน เรืองตระกูล, แอนเจล่า อรุณอาศิรกุล และเมวิสา โพธิโ์ ต สภาหอการค้าไทยอเมริกัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ลินคอล์นพลาซ่า

www.siamtownus.com

Sec 1 Page 14 ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

รายงานหน้าหนึ่ง
แบ๊กเตอร์ ฮัมบี ทราบดีว่า ความ
เป็ น นั ก มวยแขนเดี ย วของเขา
ทำ � ให้ โ อกาสได้ รั บ บาดเจ็ บ มี สู ง
กว่าคูช่ ก ดังนัน้ การขึน้ ชกบนเวที
ทุกครั้ง นักชกวัย 38 ปีผู้นี้จะก้าว
ขึ้นไปพร้อมกับสมาธิ และความ
พร้อมของร่างกายและจิตใจเต็ม
ที่ทุกครั้ง
นั่นทำ�ให้เส้นทางการต่อสู้บน
สั ง เวี ย นมวยไทยอาชี พ กว่ า 80
ครั้ ง ที่ ผ่ า นมาของนั ก มวยแขน
เดี ย วผู้ นี้ เขาประสบชั ย ชนะ
มากกว่ า นั ก มวยที่ มี อ วั ย วะครบ
32 อี ก มากมาย... รวมทั้ ง เป็ น
เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกรุน่ ซูเปอร์
เวลเตอร์เวท ของ IMTC (International Muay Thai Council)
ด้วย
ล่าสุด เขาขึน้ เวทีกบั ชนแหลก
แก้วสัมฤทธิ์ ยอดมวยเงินแสน
จากประเทศไทย ในรายการ
“มวยไทยสแตนด์ออฟ” ที่สนาม
ดับเบิลยูเอ็มซี แฟร์แพล็กซ์ สเต
เดี้ยม เมืองโพโมน่า เมื่อค่ำ�วัน
ที่ 16 กรกฎาคม เป็นการชกที่มีผู้
ชมแน่นสนาม ซึ่งแน่นอนว่าส่วน
หนึ่ง เป็นแฟนพันธุ์แท้ของยอด
มวยแขนเดียวที่ฟันฝ่า “คาร์มา
เก็ตดอน” มาส่งเสียงเชียร์ “แบ๊ก
เตอร์-แบ๊กเตอร์-แบ๊กเตอร์” ลั่น
สนามตลอดห้ายก
แม้ ว่ า หลั ง การรวมคะแนน
แล้ ว กรรมการจะชู มื อ ให้ ชน
แหลก แก้วสัมฤทธิ์ เป็นฝ่ายชนะ
คะแนนก็ตาม แต่ก็เป็นคะแนนที่
ไม่เป็นเอกฉันท์ คือกรรมการสอง
คนให้ยอดมวยจากประเทศไทย
149-146 และ 148-147 ขณะที่
กรรมการคนที่สาม ให้ แบ๊กเตอร์
ฮัมบี เป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน
148-147
เป็ น ความพ่ า ยแพ้ ค รั้ ง แรก
ของยอดมวยแขนเดียวในระยะ
เวลาสองปี...
“ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลย
รู้ แ ต่ ว่ า เขาเป็ น มวยเดิ น หน้ า ”
แบ๊ ก เตอร์ ฮั ม บี ให้ สั ม ภาษณ์
หลังการชกจบลง “เขาเป็นนัก
มวยอาชี พ ที่ อ ยู่ ร ะดั บ สู ง มาก
สถิติย อดเยี่ ย ม แน่ น อนว่ า เป็ น
นักมวยที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคย
ชกด้วย... ซึ่งผมก็พร้อม เป็นการ
ชกที่พิกัด 154 ปอนด์ ซึ่งเป็นน้ำ�
หนักของผม และผมก็ซ้อมหนัก
มาห้าอาทิตย์ เพราะฉะนั้น ไม่มี
ข้อแก้ตัวครับ”
น้ อ ยคนจะทราบว่ า ฉายา
“One-Armed Bandit” หรือ
วายร้ายแขนเดียวนี้ มีที่มาค่อน
ข้าง “น่ารัก” คือเป็นฉายาที่พ่อ
ตั้งให้สมัยที่แบ๊กเตอร์ ฮัมบี ยัง
เป็ น เด็ ก เล็ ก ๆ ที่ เ มื อ งวิ น นิ เ พก
ประเทศแคนาดา เพราะเด็กชายที่
เกิดมาพร้อมกับแขนขวาเพียงครึง่
เดียวผู้นี้มีความซุกซน สามารถ
ก่ อ เรื่ อ งปวดเศี ย รให้ พ่ อ ได้ แ ทบ
ทุกวัน...
ก่ อ นหั น มาเอาจริ ง กั บ กี ฬ า
มวยไทย แบ๊ ก เตอร์ ฮั ม บี ให้
ความสนใจกีฬาแทบทุกชนิด เป็น
นักกรีฑาตั้งแต่อายุ 11 ปี เคย
ติดทีมชาติแคนาดาเข้าแข่งกีฬา
ประเภทลู่ในระดับนานาชาติมา
แล้วหลายครั้ง เช่นที่บาร์เซโลน่า
สเปน ปี 1992 ที่เบอร์ลิน เยอรมนี
ปี 1994 ฯลฯ เริ่มให้ความสนใจ
กับศิลปะป้องกันตัวในวัย 17 ปี
เคยฝึ ก ฝนบราซิ ล เลี่ ย นยิ ว ยิ ต สู
เชี่ยวชาญเทควันโด้ระดับสายดำ�
ก่อนจะเปลี่ยนความสนใจมายัง
กีฬามวยไทย หรือ “ศิลปะแห่ง
การออกอาวุ ธ แปดอย่ า ง” ใน

เวลาต่อมา
ปี 1996 แบ๊กเตอร์ ฮัมบี คว้า
ตำ � แหน่ ง แชมป์ ม วยไทย (คิ๊ ก
บ๊ อ กซิ่ ง แชมเปี้ ย นชิ ป ) รุ่ น ซู
เปอร์เวลเตอร์เวท ของแคนาดา
ได้สำ�เร็จ ทำ�ให้เขาตัดสินใจย้าย
ถิ่นฐานมายังลอส แอนเจลิส หวัง
จะเอาดีจากกีฬามวยไทยให้ได้...
โดยพำ�นักอยู่ในย่านแปซิฟิกพา
ลิเสด เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน กับ
ครอบครัวเล็กๆ ของเขา คือภรรยา
“โซเนีย” และ “มิล่า” ลูกสาววัย
เก้าเดือนของเขา
ภรรยาและลูกสาวตัวน้อย คือ
ภาระรับผิดชอบทีท่ �ำ ให้ แบ๊กเตอร์
ฮัมบี ต้องรอบคอบให้มากขึน้ ก่อน
ก้าวขึน้ สังเวียนทุกครัง้ แต่พอก้าว
ขึ้นเวทีแล้ว เขาเต็มที่เสมอ...
“หั ว ผมค่ อ นข้ า งแข็ ง ผมไม่
กังวลเรื่องถูกต่อยมากนัก เพราะ
มันเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาชนิดนี้”
เขากล่าว “ตอนอยู่บนเวที ผมจะ
คิดอะไรมากไม่ได้ เพราะเราต้อง
เชือ่ ว่าเราจะต้องชนะ ไม่เช่นนัน้ ก็
อย่าขึ้นชกจะดีกว่า”
แม้ จ ะได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น “นั ก
มวยไทยอาชีพ” แต่ แบ๊กเตอร์
ฮั ม บี ก็ เ หมื อ นนั ก มวยไทยทุ ก
คนในอเมริ ก า ที่ ไ ม่ ส ามารถ
“ยังชีพ” จากการขึ้นเวทีแต่เพียง
อย่างเดียวได้...
แบ๊กเตอร์ ฮัมบี ทำ�งานหลาย
ชนิด ตั้งแต่การเป็น “สตั้นแมน”
ให้กบั ภาพยนตร์หลายๆ เรือ่ ง เคย
เป็น “สตัน้ ดับเบิล” ให้ โทบี้ แม็ก
ไกว ใน Spider-Man 3 มาแล้ว
อีกทั้งเคยเป็นดารานำ�ในหนังจีน
กำ � ลั ง ภายในเรื่ อ ง One Arm
Hero เมื่อปี 2004 ด้วย นอกจาก
นี้ เขายังเป็นครูสอนคิ๊กบ๊อกซิ่งที่
ยิมชื่อ เจอร์รี่ แบล็ค ในแปซิฟก
พาลิเสด และที่ วายเอ็มซีเอ ของ
มาลิบูด้วย
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ แบ๊ ก เตอร์ ฮั ม บี
ปฏิบัติเสมอในยามว่างก็คือ การ
รับเชิญไปโชว์ตัวกับเด็กๆ ตาม
ห้ อ งสมุ ด สาธารณะต่ า งๆ เพื่ อ
บอกเล่ า ถึ ง ประสบการณ์ อั น
สนุกสนานของเขา เพื่อให้เด็กๆ
มี แ รงบั น ดาลใจในการต่ อ สู้ กั บ
อุปสรรคชีวิตของตัวเอง
เพราะสำ � หรั บ แบ๊ ก เตอร์
ฮัมบี แล้ว คำ�ว่า “พิการ” ไม่มี
อยู่ในพจนานุกรมส่วนตัวของเขา
“ข้ อ จำ � กั ด เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
ที่คุณมี ก็คือข้อจำ�กัดที่คุณตั้ง
ให้ตัวเอง” คือคติประจำ�ใจที่
แบ๊กเตอร์ ฮัมบี กล่าวติดปาก
เสมอ...

‘มิตรภาพ’
หนึ่งคือสถานที่ท่องเที่ยว ความ
สวยงาม และความร่มรืน่ สองคือ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี สามเรือ่ ง
อาหารการกิน สีเ่ รือ่ งแหล่งจับจ่าย
ใช้สอย ห้าเรือ่ งความเป็นมิตรของ
ผูค้ น หกเรือ่ งความคุม้ ค่าของเงิน
ซึ่งผมคิดว่า เราอาจจะไม่เด่นไป
กว่าทีอ่ น่ื ทุกประเด็น แต่โดยเฉลีย่
แล้วเราสูเ้ ขาได้ทกุ เรือ่ ง เราดีตรงนี”้
ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร กล่าว
ด้วยว่า ตนมีความเชือ่ มัน่ ว่าจะไม่มี
เหตุการณ์วุ่นวายใดๆ เกิดขึ้นใน
กรุงเทพฯ อีก เพราะคนกรุงเทพฯ
ส่วนใหญ่ ไม่วา่ จะอยูฝ่ า่ ยไหน ต่าง
ต้องการให้เกิดความสงบสุขอย่าง
ยัง่ ยืนขึน้ ในประเทศทัง้ สิน้
“เพราะคนไทยส่ ว นใหญ่ ก็
อยากจะทำ�มาหากินต่อไป ส่วน
ที่ ว่ า รั ฐ บาลจะออกมาลั ก ษณะ
อย่างใด จะทำ�งานได้หรือไม่ ก็
เป็นคำ�ถามทีไ่ ม่ได้วา่ จะเกิดเฉพาะ
รัฐบาลชุดนี้ แต่เกิดขึ้นทุกรัฐบาล
แหละ ก็เป็นเรือ่ งปกติ และดีใจที่

คนออกมาเลือกตัง้ กันเรียบร้อย ถึง
จะเสียใจเล็กน้อยว่าประชาธิปัตย์
ได้นอ้ ยกว่าทีค่ วรก็ตาม” ผูว้ า่ กทม.
กล่าวติดตลก
โดยการเดินทางมาเยือนนคร
ลอส แอนเจลิ ส ครั้ ง นี้ คณะ
ของผู้ว่า ราชการ กทม. ได้ เ ข้ า
พบกับนายแอนโตนิโอ วิลาไรโกซ่า นายกเทศมนตรีเมืองแอล
เอ และพบกับนายอีรคิ การ์เซ็ตติ
ประธานสภาเมืองแอลเอ พร้อม
เหล่าสมาชิกสภาเมือง เมื่อวันที่
13 กรกฎาคมด้วย เพือ่ พูดคุยกัน
ถึงความพยายามในการสถาปนา
ความสัมพันธ์แบบ “บ้านพี่เมือง
น้อง” หรือ Sister City ระหว่าง
แอลเอ และกทม. ที่สถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ได้
พยายามผลักดันมาตั้งแต่ปีท่แี ล้ว
ด้วย
อย่างไรก็ตาม ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์
บริพตั ร กล่าวว่า โครงการสถาปนา
ความสัมพันธ์แบบบ้านพีเ่ มืองน้อง
ของเมืองแอลเอ และกทม. คง
เป็นไปไม่ได้ เพราะโดยมารยาท
แล้ว แต่ละเมืองจะมีสมั พันธ์แบบ
บ้านพีเ่ มืองน้องได้เพียงเมืองเดียว
ในแต่ ล ะประเทศ ซึ่ง กทม. ได้
สถาปนาความสัมพันธ์แบบนี้กับ
กรุงวอชิงตัน ดีซี มาตัง้ แต่ปี 1962
หรือ 49 ปีมาแล้ว ดังนัน้ ตนและ
ทางคณะผู้บริหารของเมืองแอล
เอ จึงคุยกันว่าอาจจะเปลี่ยนมา
เป็นการลงนามในสัญญามิตรภาพ
ระหว่างเมือง หรือ Friendship
City แทน โดยตนคิดว่าอาจจะ
มีการลงนามระหว่างสองฝ่ายกัน
ในงานไทยนิวเยียร์เดย์ สงกรานต์
เฟสติวัล ที่จะมีข้ึนในวันอาทิตย์
แรกของเดือนเมษายน ปีหน้า
“เนื้ อ หาสาระของสั ญ ญาก็
คงไม่ ต่า งกั น มากนั ก จะพู ด ถึ ง
ความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น
ด้ า นการพั ฒ นาเยาวชน การ
ศึกษา การแลกเปลีย่ นองค์ความ
รูป้ ระสบการณ์ และการท่องเทีย่ ว
ซึ่งก็เป็นมาตรฐานของสัญญาใน
ลักษณะนี”้
ทั้ ง นี้ ความสั ม พั น ธ์ แ บบ
Friendship City นั้น ถือเป็น
ความสัมพันธ์ในระดับรองลงมา
จากความสัมพันธ์แบบ Sister City
มีความเป็นทางการน้อยกว่า (less
formal) เพือ่ เป็นการยอมรับและ
ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ แ ละแลก
เปลี่ยนในด้านต่างๆ ระหว่างกัน
และโดยปกติจะเป็นขัน้ ตอนแรกที่
อาจจะสถาปนาไปสูค่ วามสัมพันธ์
แบบ Sister City ต่อไป
โดยความพยายามผลักดันให้
เกิดการสถาปนาความสัมพันธ์ใน
ลักษณะบ้านพี่เมืองน้องระหว่าง
กทม. และแอลเอ เป็ น ความ
พยายามของสถานกงสุลใหญ่ ณ
นครลอส แอนเจลิส ที่เห็นว่าจะ
สามารถทำ�ให้เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาไทยทาวน์ บนถนนฮอลลีวดู และความร่วมมือในด้านอืน่ ๆ
มากขึ้น และที่ผ่านมา นายอีริค
การ์เซ็ตติ ประธานสภาเมือง ได้
ตอบรับโครงการนีเ้ ป็นอย่างดี รวม
ถึงเคยเดินทางไปประเทศไทย เพือ่
พบและพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่างประเทศ และผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมาแล้ว
เมือ่ ปลายปีทผ่ี า่ นมา.

หนังโป๊
จึงแจ้งไปยังหน่วยงานอิมมิเกรชัน่
(Immigration and Customs
Enforcement หรือ ICE) อันเป็น
หน่วยงานในสังกัดของกระทรวง
ความมัน่ คงภายใน (Homeland
Security) และภายหลังการตรวจ

สอบอย่างละเอียดโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ของหน่วยงานอิมมิเกรชั่นพบว่า
มีแผ่นดีวีดีอย่างน้อยสามแผ่น ที่
มีเนือ้ หาเข้าข่ายสือ่ ลามกเกีย่ วกับ
เด็กจริง
ข่าวระบุดว้ ยว่า นายมนู ปนาทกูล อดีตครูสอนวิชาชีววิทยาที่
โรงเรียนแห่งหนึง่ ในภาคเหนือของ
ไทย ถูกผูพ้ พิ ากษา ลอว์เรนซ์ ลีวทิ ท์
สัง่ ให้ควบคุมตัวเพือ่ รอขึน้ ศาล โดย
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว
และว่าข้อหาขนส่งวัตถุลามกเกีย่ ว
กับเด็กดังกล่าวนี้ หากศาลพิสจู น์
ได้ว่าผิดจริง ผู้ต้องหามีสิทธิ์ต้อง
โทษจำ�คุกสูงสุดไม่เกิน 20 ปี
ก ร ณี ที่ ค น ไ ท ย ถู ก จั บ กุ ม
ตัวระหว่างเดินทางเข้าประเทศ
อเมริกา เพราะมีแผ่นดีวีดี หรือ
วีซีดีลามกเกี่ยวกับเด็กไม่ถือเป็น
เรื่องใหม่ เพราะก่อนหน้านี้เมื่อ
2-3 ปีทผ่ี า่ นมา ก็เคยมีเหตุการณ์
คนไทยในลอส แอนเจลิส ถูกจับ
ทีส่ นามบินนานาชาติ แอลเอ หรือ
แอลเอเอ็กซ์ มาแล้ว ซึ่งครั้งนั้น
สยามทาวน์ฯ เคยสอบถามไปยัง
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส
แอนเจลิส ได้รบั การยืนยันจากอดีต
กงสุลท่านหนึง่ ว่าเป็นเรือ่ งจริง และ
ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสาน
งานให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสมไปแล้ว
ทั้ ง นี้ เหตุ ก ารณ์ แ บบนี้ ถื อ
เป็นเรือ่ งน่าห่วง เพราะสือ่ ลามก
ประเภทนี้ บางจังหวะมีวางขาย
อย่างเปิดเผยตามแผงข้างถนน
หรือในห้างสรรพสินค้าของไทย
คนไทยในอเมริกาบางคนอาจรู้
เท่าไม่ถงึ การณ์ จึงซือ้ ติดมือกลับ
มา และกลายเป็นผูต้ อ้ งหาในคดี
อุกฉกรรจ์ของอเมริกา ซึง่ เอาจริง
กับการป้องกันและปราบปราม
การกระทำ�ทารุณกรรมทางเพศ
กับเด็ก ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ มีการเอาผิดทั้งผู้ผลิต
จำ�หน่าย เผยแพร่ และมีไว้ใน
ครอบครัวอย่างรุนแรง อีกทั้งมี
กฎหมายว่าด้วยการเอาผิดชาว
อเมริกนั ทีเ่ ดินทางไปกระทำ�ผิดทาง
เพศกับเด็กในต่างประเทศ ซึง่ เป็น
หน้าทีโ่ ดยตรงของหน่วยงานอิมมิเกรชัน่ หรือ ICE (Immigration
and Customs Enforcement)
และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ มี
การสร้างปฏิบัติการพิเศษที่เรียก
ว่า Operation Predator ขึน้ มา
เมือ่ ปี 2003 เพือ่ การนีโ้ ดยเฉพาะ
โดยทำ�งานร่วมกับหน่วยงานรักษา
กฎหมายทุกระดับของประเทศ
รวมถึงนานาชาติดว้ ย.

‘มวยไทยสเตเดี้ยม’

ดร.ศักดิ์ชัย ทัพสุวรรณ
โดยการชกนัดนี้ มีนักมวยไทย
ค่าตัวเรือนแสนจากประเทศไทย
เดินทางมาร่วมรายการถึงสีค่ น คือ
กรเพชร เดชรัตน์, ชนแหลก แก้ว
สัมฤทธิ์, เอกประชา มีนะโยธิน
และเลิศศิลา “ปลาไหลใส่สเก็ต”
ชุมแพทัวร์
การแถลงข่าวครัง้ นี้ ดร.ศักดิช์ ยั
ทัพสุวรรณ ได้แถลงถึงความคืบ
หน้าของการส่งเสริมและผลักดัน
กีฬามวยไทยในระดับโลกหลาย
ประการ รวมถึงการตัง้ เวทีมวยไทย

หรือมวยไทยสเตเดี้ยมแห่งแรกใน
อเมริกา โดยกล่าวว่า ทางสภา
มวยไทยโลก โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี มอบหมายให้
บริษทั พุชคิก๊ โปรโมเตอร์ เป็นผูด้ �ำ เนิน
การ โดยอนุญาตให้ใช้ชอ่ื ของสภา
มวยไทยโลก หรือ WMC Stadium
“มั น เหมื อ นกั บ ว่ า เรามี เ วที
มวยไทยแบบถาวร โดยรัฐบาลให้
ความสนับสนุนอย่างแท้จริง ขณะ
เดียวกัน ก็หมายถึงว่าการชกมวย
ไทยที่น่ี สภามวยไทยโลกก็ ต้อ ง
ให้การรับรองในการจัดการแข่งขัน
ด้วย” ดร.ศักดิช์ ยั ทัพสุวรรณ กล่าว
ด้าน ดร.โจ วีโว่ ผูบ้ ริหารของ
พุชคิ๊กโปรโมเตอร์ กล่าวกับสยาม
ทาวน์ฯ ถึงเวทีมวยไทยแห่งแรกใน
อเมริกา ซึง่ มีพธิ เี ปิดอย่างเป็นทางการ
เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม ก่อนการ
ชกมวยไทยรายการ “มวยไทย เวิรล์
สแตนด์ ออฟ” ว่าต้องขอบคุณสภา
มวยไทยโลก และประเทศไทยเป็น
อย่างมากที่ให้ความสนับสนุนจน
โครงการนีเ้ ป็นจริง และว่าตนจะทำ�
ทุกวิถที างเพือ่ ให้มวยไทยได้รบั การ
เผยแพร่ โดยรักษาไว้ซง่ึ เอกลักษณ์
และคุณค่าต่างๆ อย่างครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม เวทีมวยไทยในเมือง
โพโมน่าแห่งนี้ จะได้รบั การขึน้ ป้าย
เฉพาะช่วงทีม่ กี ารชกมวยไทยเท่านัน้
“เราต้องปลดป้ายลง ถ้าช่วงไหน
ไม่มีการชก เพราะที่น่ไี ม่เหมือนที่
กรุงเทพฯ ซึง่ จะมีการชกอย่างน้อย
4 ไฟต์ต่อสัปดาห์ ทั้งที่ลุมพินีและ
ราชดำ�เนิน แต่เราคงไม่มีการชกที่
ถี่ขนาดนั้น ถ้าจัดได้เดือนละครั้งก็
ถือว่าโชคดีมากแล้ว ดังนัน้ ป้ายจะ
ต้องถูกปลดลงมาหลังเสร็จสิน้ การชก
แต่อย่างน้อย ความสัมพันธ์ระหว่าง
เรากับโพโมน่าแฟร์เพล็กซ์ มันเริ่ม
แล้ว เราขอให้ชมุ ชนมวยไทยทีน่ ม่ี า
ร่วมพลังกันมากขึน้ และพัฒนาไปสู่
จุดทีเ่ ราจะมีสเตเดีย้ มของตัวเองใน
อนาคตข้างหน้า” ดร.โจ วีโว่ กล่าว
การแถลงข่าวครั้ง นี้ ดร.ศักดิ์
ชัย ทัพสุวรรณ ยังได้กล่าวถึงความ
คืบหน้าของการเผยแพร่มวยไทยใน
ระดับสากลอีกหลายประการ เช่น

การผลักดันให้มวยไทยได้รับการ
ยอมรับในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก
ซึ่งประธานสหพันธ์มวยไทยสมัคร
เล่นนานาชาติ กล่าวว่า ขณะนี้
อยู่ร ะหว่ า งการยื่น เรื่อ งให้ ค ณะ
กรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)
ให้การรับรองกีฬามวยไทยอยู่ ซึง่ ตน
เชือ่ ว่าน่าจะทำ�สำ�เร็จในปีหน้า ซึง่
ไอโอซีจะมีการประชุมเพือ่ พิจารณา
เรือ่ งนีท้ เ่ี ซาท์แอฟริกา ซึง่ หากเป็น
เช่นนัน้ จริง มวยไทยก็มสี ทิ ธิล์ นุ้ ว่า
จะถูกบรรจุเข้าไปในกีฬาโอลิมปิก
ปี 2020
“โอลิมปิกทีป่ กั กิง่ มีการแข่งขัน
28 ชนิดกีฬา แต่ทล่ี อนดอนคราว
นี้ จะเหลือแค่ 26 ชนิดเท่านัน้ สอง
อันที่ถูกปลดออกคือ เบสบอลกับ
ซอฟต์บอล แต่ในปี 2016 ทีเ่ มือง
รีโอ เดจาเนโร ประเทศบราซิล จะ
มี 28 ประเภทอีก กีฬาสองชนิด
ที่ถูกพิจารณาให้เข้าร่วมคือ รักบี้
เซเว่นส์ และกอล์ฟ คราวนีใ้ นปี 2020
เรายังไม่รู้ ถ้าเกิด ไอโอซี ดึงกีฬาอะไร
ออกอีก มวยไทยเราก็มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั
การพิจารณาให้เข้าร่วม” ดร.ศักดิช์ ยั
ทัพสุวรรณ กล่าวในทีส่ ดุ
ทั้ง นี้ ผลการชกมวยไทยใน
รายการ “มวยไทย เวิรล์ สแตนด์
ออฟ” อันเป็นการแข่งขันมวยไทย
นัดปฐมฤกษ์ของสนาม ดับเบิลยูเอ็ม
ซี สเตเดีย้ ม ปรากฏผลว่านักมวย
จากเมืองไทยสามารถเอาชนะคูต่ อ่ สู้
ได้ทง้ั หมด กล่าวคือ เลิศศิลา “ปลา
ไหลใส่สเก็ต” ชุมแพทัวร์ เอาชนะ
คะแนน เชย์มอน เดอซิลวา โมเรเรส
นักมวยบราซิล ได้อย่างเอกฉันท์,
เอกประชา มีนะโยธิน ชนะน็อค (ยก
สาม) วิลเลีย่ ม “เดอะบูล” ศรียาภัย
ยกสาม, ชนแหลก แก้วสัมฤทธิ์
ชนะคะแนน แบ๊กเตอร์ ฮัมบี ส่วน
คูข่ อง กงเพชร เดชรัตน์ กับ ไค
ฮอเลนเบค นัน้ ถูกยกเลิกเพราะนัก
ชกไทยไม่ผา่ นการตรวจร่างกาย เช่น
เดียวกับคูข่ อง หนึง่ สยาม “มนุษย์
หิ น ” สามภู ศ รี นั ก มวยไทยใน
อเมริกา กับชาร์ลส์ “แมนติส”
วิลเลี่ยม เพราะนักชกอเมริกันไม่
ผ่านการตรวจร่างกาย.

กลุ่มศิลปินไทยในนิวยอร์ค
จัดแสดงงานศิลปะครัง้ ใหญ่
แอลเอ (สยามทาวน์ยเู อส) :
กลุ่มศิลปินไทยในนิวยอร์ค รวม
ตัวจัดแสดงงานศิลป์ “Siamese
Connection 2011” ระหว่าง 2831 กรกฎาคม เป็นการประกาศ
ศักดาศิลปินไทยในนิวยอร์คต่อเนือ่ ง
เป็นปีทส่ี อง
ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคมนี้
กลุม่ ศิลปินไทยในมหานครนิวยอร์ค
ซึง่ รวมตัวกันในชือ่ Thai Artists Alliance หรือ TAA ได้จดั นิทรรศการ
ศิลปะขนาดใหญ่ขน้ึ ณ ศูนย์ศลิ ปะ
Invisible Dog Arts Center in
Boerum Hill ของเมืองบรูคลิน ใช้
ชือ่ งานว่า Siamese Connection
2011: Rediscover นำ�ผลงานศิลปะ
หลายลักษณะของกลุม่ ศิลปินหลาก
หลายสาขา จำ�นวน 31 มาแสดง ทัง้
ภาพเขียน ประติมากรรม ภาพถ่าย
ดีไซน์ ศิลปะจัดวาง (installation
art) และภาพยนตร์
ทั้งนี้ งานแสดงศิลปะของกลุ่ม

ศิลปินไทยในมหานครนิวยอร์คดัง
กล่าว ถือเป็นครัง้ ทีส่ อง หลังจาก
ครั้งแรกมีข้นึ เมื่อเดือนพฤษภาคม
2010 ณ Dumbo Art Center
หนึง่ ในศูนย์แสดงงานศิลปะทีม่ ชี อ่ื
เสียงทีส่ ดุ ของนิวยอร์ค และเป็นงาน
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จอย่างสูง มีผเู้ ข้า
ชมตลอดทัง้ สีว่ นั มากกว่า 1,200 คน
ทัง้ นี้ งาน Siamese Connection 2011: Rediscover จะมีพธิ ี
เปิดในวันพฤหัสฯ ที่ 28 กรกฎาคม
เวลา 19.00 น. มีนายพิรยิ ะ เข็มพล
กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค เป็น
ประธานเปิดงาน ส่วนบัตรเข้าชม
นิทรรศการศิลปะของศิลปินไทยครัง้
นี้ ราคา 5 ดอลลาร์
สยามทาวน์ยูเอส มีโอกาสได้
สัมภาษณ์นายสารสิน ฉัตรวิชติ กูล
หรือโหน่ง ศิลปินอิสระ ซึ่งดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานกลุม่ ทีเอเอ เมือ่
ปลายปีทผ่ี า่ นมา หลังจากเสร็จสิน้
(อ่านต่อหน้า 15)

www.siamtownus.com
(ต่อจากหน้า 14)

กลุ่มศิลปิน
การแสดงผลงานศิลปะ Siamese
Connection ครัง้ ทีห่ นึง่ ซึง่ นาย
สารสิน ฉัตรวิชติ กูล กล่าวว่า กลุม่
ทีเอเอ มีสมาชิกประมาณ 60 คน
ทั้งหมดเป็นคนไทยที่ทำ�งานหรือ
ศึกษาอยูใ่ นนิวยอร์ค
“เรามารวมตัวกันเพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย
สู่โลกภายนอก และเป็นการส่ง
เสริมศิลปินด้วยกันเองด้วย คือให้
มีทโ่ี ชว์ผลงาน แสดงความคิดตัว
เองสูส่ าธารณชนในนิวยอร์ค ให้มี
กำ�ลังใจ อย่าท้อ อย่าสูญเสียความ
ตัง้ ใจ และก็เป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ศิลปิน
รุน่ น้องทีเ่ พิง่ เดินทางมาถึงด้วย โดย
เฉพาะเรือ่ งทีเ่ รียน จะเรียนสาขา
ไหน เรามีรนุ่ พีค่ อยแนะนำ� รุน่ พี่
ทีเ่ ป็นสถาปัตย์ ดีไซน์ จิตรกรรม
มาถึงจะได้ไม่ต้องเสียเวลางมอยู่
เพราะมีร่นุ พี่ท่เี ขามีประสบการณ์
คอยช่วย”
นอกจากนั้น ในระยะเวลา
ประมาณเกือบสามปีทร่ี วมตัวเป็น
องค์กร ทีเอเอ ทางกลุ่มได้ร่วม
สนับสนุนและช่วยเหลืองานของ
ชุมชนไทยในนิวยอร์ค ทัง้ งานของ
หน่ ว ยราชการ คื อ สถานกงสุ ล
ใหญ่ฯ และขององค์กรเอกชน รวม
ถึงวัดวาอารามต่างๆ ด้วย
“หรื อ อยากเขาจะเปิ ด ร้ า น
อาหารไทย ก็ต้องไปจ้างฝรั่งมา
ออกแบบ ซึ่ ง เขาไม่ รู้ จั ก ศิ ล ปะ
ไทย บางที ก็ เ พี้ ย นไป ตรงนี้
เราก็ช่วยเสริมได้” นายสารสิน
ฉัตรวิชิตกูล กล่าว

#42 Siamtownus/ Sunday, July 24, 2011 / ข่าวทั่วไป - Sec 1 Page 15
ประธานกลุม่ ทีเอเอ กล่าวถึงทีม่ า
ของ ชือ่ Siamese Connection ด้วย
ว่าในกลุม่ ของตนมีศลิ ปินห้าสาขา คือ
ภาพยนตร์ ถ่ายภาพ แฟชัน่ จิตรกรรม
กราฟฟิกดีไซน์ แต่งานของทุกคน
สามารถข้ามสายงานของตัวเองได้
“มัน connect กันหมด ทัง้ คน
ไทยกับคนไทย คนไทยกับนิวยอร์คเกอร์
หรือจะเป็นเรือ่ งของศิลปวัฒนธรรม มัน
เชือ่ มกันหมด ก็เลยคิดว่า เอาศิลปิน
แต่ละแขนงมา connect กัน งาน
บางชิน้ เป็นงานเดีย่ ว บางชิน้ ก็เป็นงาน
กลุม่ แต่ขา้ มสายงานกันเข้ามาทำ�เกิด
เป็นงานชิน้ หนึง่ ขึน้ มา”
งาน Siamese Connection
ครัง้ แรกนัน้ นายสารสิน ฉัตรวิชติ กูล
กล่าวว่า ประสบความสำ�เร็จอย่างดียง่ิ
“เราคาดว่ามีคนมาดูงานเราสัก
200-250 คนก็เก่งแล้ว น้�ำ ตาไหลแล้ว
แต่เราโชคดีท่ไี ด้รับความสนับสนุน
อย่างดีเยีย่ ม โดยเฉพาะจากท่านกง
สุลใหญ่ฯ (พิรยิ ะ เข็มพล) ปรากฏว่า
ทัง้ สีว่ นั มีคนมาประมาณ 1,200 คน”
ประธานกลุม่ ทีเอเอ กล่าวด้วย
ว่า สิง่ ทีก่ ลุม่ ของตนกำ�ลังทำ�อยูน่ ้ี คือ
การเผยแพร่ชอ่ื เสียงของประเทศไทย
ผ่านศิลปะ และความสามารถของ
คนไทยด้วย
“ เ ร า ดี ใ จ ที่ มี ส่ ว น โ ป ร โ ม ท
ประเทศไทย เพราะที่ผ่านมา เรา
รูส้ กึ ว่าเขารูจ้ กั เมืองไทยเพราะอาหาร
ไทย อาหารไทยดังมาก แต่เราอยาก
จะทำ � ให้ เ ขารู้ จั ก เมื อ งไทยเพราะ
ความสามารถของคนไทยด้วย ไม่ใช่
แค่อาหาร หรือแค่ทะเล ทีก่ ระบี่ ที่
ภูเก็ต แต่เรามีศลิ ปะ มีคนทีเ่ ก่งๆ มี
ความสามารถมากมาย” นายสารสิน
ฉัตรวิชติ กูล กล่าว.

โดย : พล อาภร

ล้อมกรอบ

วีรกรรมของ “แพ็กโก้” ชิ
วาว่าตัวน้อยที่ขับไล่โจรสอง
คนที่ บุ ก ปล้ น ร้ า นขายเครื่ อ ง
ยาสูบ (Smoke shop) ใน
เมืองอัลทาดีน่า กลายเป็นที่
เลื่องลือไปทั่วประเทศ ขนาด
ต้องบินไปเป็นแขกรับเชิญของ
รายการ “กู๊ดมอร์นิ่งอเมริกา”
ที่นิวยอร์คกันเลยทีเดียว...
ใครยั ง ไม่ ไ ด้ ดู ค ลิ ป วิ ดี โ อ
วีรกรรมของเจ้าหมาน้อยจาก
กล้องวงจรปิดของร้าน แนะให้
แวะเว็บยูทูปแล้วเสิร์ชหาคลิป
ด้วยคำ�ว่า Paco the Chihuahua
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อค่ำ�วัน
ที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลัง
จากคนร้ายสองคนพร้อมอาวุธ
ปื น ไรเฟิ ล บุ ก เข้ า มาปล้ น ร้ า น
เครื่ อ งยาสู บ ชื่ อ The Ace

Smoke Shop บนถนนนอร์ธเลค
ในเมืองอัลทาดีน่า ขณะที่คนดูแล
ร้านเอาเงินใส่กระเป๋าแบ๊กแพ็คตาม
ที่ ค นร้ า ยสั่ ง นั้ น เจ้ า หมาน้ อ ยที่ มี
ส่วนสูงเกินกว่าตาตุม่ ของคนร้ายแค่
หน่อยเดียว ได้แสดงความกล้าหาญ
ทั้งเห่าทั้งกระโดดกัด (ควรเรียกว่า
แทะ) ขาคนร้ายชนิดไม่ยนั่ น�ำ้ หนัก...
และจะด้วยลีลาไม่กลัวตายของเจ้า
หมาน้อย หรือเสียงเห่าของมันก็สุด
รู้ คนร้ายทั้งสองตาลีตาเหลือกออก
จากร้านไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจ้า
แพ็กโก้ไล่กวดชนิดหายใจรดตาตุ่ม
คนร้ายไปติดๆ
งานนี้ ทัง้ คนในร้านและเจ้าหมา
น้อยปลอดภัย... แม้จะเสียเงินไปบ้าง
แต่เหตุการณ์อาจเลวร้ายกว่านีห้ าก
ร้านเครือ่ งยาสูบร้านนี้ ไม่มี “ฮีโร่”
ตัวจ้อยคอยพิทกั ษ์ปกป้องอยู.่ ..
ข่าวบอกว่า พฤติกรรมห้าวหาญ

โดย วีรพงษ์ รามางกูร

บทความหนŒาสาม
(ต่อจากหน้า 3)

ของแนวร่วมมุมกลับก็สดุ จะ
เดาได้ แต่ก็เป็น ประเด็น
ที่สร้างกระแสทำ�ลายความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของรั ฐ บาลและ
รั ฐ สภาได้ ง่ า ย และทำ � กั น
อยู่เสมอ ทั้งๆ ที่มีกฎหมาย
อาญาบัญญัติให้เป็นความ
ผิดและกำ�หนดโทษค่อนข้าง
หนักอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ใจเย็น
พอที่ จ ะรอให้ มี ก ารดำ � เนิ น
การตามขบวนการยุติธรรม
จนถึงขั้นศาลทั้งสามระดับ
แต่จะใช้เป็นเหตุผลในการ
สร้ า งความชอบธรรมใน
การทำ�รัฐประหาร เพราะ
ทราบดีว่าสำ�หรับคนไทยนั้น
พระบรมเดชานุภาพผู้ใดจะ
ละเมิดมิได้
ประเด็ น สุ ด ท้ า ยก็ คื อ
ความล้มเหลวในการบริหาร
เศรษฐกิ จ ปล่ อ ยให้ เ กิ ด
ภาวะข้ า วยากหมากแพง
ข้าวของขึ้นราคา เศรษฐกิจ
ล้มละลาย ผูค้ นตกงาน ไม่มี
งานทำ�
สำ � หรั บ เรื่ อ งเศรษฐกิ จ
นี้ คนทั่วไปก็รู้ดีว่า อัตรา
เงินเฟ้อก็ดี ภาวะเศรษฐกิจ
ก็ดี ขึ้นอยู่กับต่างประเทศ
เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็น
ภาวะที่ เ ราควบคุ ม ไม่ ไ ด้

ข้าวยากหมากแพงขึ้นก็เพราะเรา
ส่ ง ออกได้ ดี ราคาข้ า วในตลาด
ต่างประเทศมีราคาสูง ไม่ใช่เรา
ผลิตไม่พอกิน ประเทศไทยผลิต
อาหารเกิ น ความต้ อ งการเสมอ
ส่วนหมากแพงก็คงหมายถึงของ
อุ ป โภคบริ โ ภคอย่ า งอื่ น มี ร าคา
แพง เช่ น น้ำ � มั น ก็ ดี ไฟฟ้ า ก็ ดี
ข้าวของอย่างอื่นก็ดี ราคาสูงขึ้น
ก็ เ พราะราคาของพวกนี้ มี ร าคา
สูงขึ้นในตลาดต่างประเทศ แต่ก็
สามารถนำ�มาใช้ อ ธิ บ ายความไร้
ประสิทธิภาพของรัฐบาลได้เสมอ
คอมมิ ว นิ ส ต์ ก็ เ คยเป็ น สาเหตุ
ห นึ่ ง ที่ จ ะ นำ � ม า อ้ า ง ถึ ง ค ว า ม
มั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ได้ แต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็น
ความมั่นคงในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชน เพราะมี
โจรผู้ร้ายชุกชุม รวมทั้งการรุกราน
จากประเทศเพื่ อ นบ้ า น กระแส
ชาติ นิ ย มและความรั ก ชาติ ด้ า น
เดียว การปะทะกันด้วยกำ�ลังทหาร
อาจจะอ้างกรณีทเี่ ป็นจริงทีเ่ ป็นข่าว
หน้ า หนึ่ ง ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ม าช่ ว ย
เป็นเหตุผลประกอบได้
ใ น ช่ ว ง ก่ อ น ก า ร ป ฏิ วั ติ
รั ฐ ประหาร จริ ง ๆ ก็ มั ก จะมี
เหตุการณ์ 4-5 อย่างเกิดเป็นข่าว
ในหนังสือพิมพ์ แล้วก็นำ�ไปขยาย
ผลโดยนักวิเคราะห์ขา่ ว นักวิจารณ์

การเมืองในรายการวิทยุตา่ งๆ ก็พอ
จะเข้าใจได้ไม่ยาก เพราะรายการ
วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ข่ า วก็ มั ก จะทำ �
อยู่ตามสถานีวิทยุของทหาร ส่วน
วิ ท ยุ ข องกรมประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ
ของเอกชนก็ดี จะเกรงกลัวรัฐบาล
ไม่ค่อยอยากยุ่ง สู้จัดรายการละคร
น้ำ�เน่าหาสตางค์จากค่าโฆษณาดี
กว่า นอกจากได้รับการขอร้องขอ
ความร่วมมือ
ที่คนทั้งประเทศขวัญอ่อน เมื่อ
โทรทั ศ น์ ภ าพล่ ม หมดทั้ ง ระบบ
เพราะกระแสทั้ ง 4 ประเด็ น ที่
ใช้ เ ป็ น ประเพณี ก่ อ นการปฏิ วั ติ
กำ � ลั ง ก่ อ ตั ว ขึ้ น ต่ อ ต้ า น รั ฐ บาล
ประชาธิ ปั ต ย์ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
รุนแรง บวกกับความล้มเหลวใน
การเจรจาแบบทวิภาคีกับกัมพูชา
เมื่ อ คณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง
สหประชาชาติ ใ ห้ มี ก ารเจรจา
เป็ น การเจรจาแบบพหุ ภ าคี ใ น
กรอบของอาเซี ย น ทางเราก็ ไ ม่
แน่ใจเพราะจุดหมายปลายทางไม่
น่าจะเป็นเรื่องดินแดน น่าจะเป็น
เรื่องการเมืองของทั้งสองฝ่าย แต่
ก็ไม่มีใครทราบความจริง
กระแสที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น กระแสที่
พวกเราที่ มี อ ายุ แ ละเคยได้ ยิ น ได้
ฟังมาตลอดชีวิตจึงขวัญอ่อน คอย
ฟังต่อไปเท่านั้นว่ากระแสจะจุดติด
หรือไม่ สื่อมวลชนจะร่วมมือสร้าง
กระแสตามประเด็น 4-5 ประเด็น
ดังกล่าวหรือไม่เพียงใด
จะยั ง ไม่ มี รั ฐ ประหาร ถ้ า
กระแส ต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลหรื อ ต่ อ

ต้ า นขบวนการรั ฐ สภาตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ไม่ ขึ้ น สู ง จน
สุกงอมพอ
ใ น ร ะ ห ว่ า ง นั้ น ถ้ า
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ปถามผู้ นำ �
ทหาร ผู้ นำ � ทหารก็ จ ะออก
มายื น ยั น ว่ า จะไม่ มี ป ฏิ วั ติ
รั ฐ ประหาร จอมพลสฤษดิ์
ก็ ป ฏิ เ สธ โดยกล่ า วว่ า จะ
ไ ม่ “ วั ด ร อ ย เ ท้ า น า ย ”
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ก็ ป ฏิ เ สธข่ า วปฏิ วั ติ พล.อ.
สุจนิ ดา ก็ออกมายืนยันว่าจะ
ไม่มีปฏิวัติ
ก่อน 19 กันยายน 2549
พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผูน้ �ำ
เหล่ า ทั พ พร้ อ มกั บ ตำ � รวจก็
ออกมานั่งแถลงปฏิเสธข่าว
การปฏิวัติ
ก า ร แ ส ด ง พ ลั ง ท ห า ร
ในที่ ตั้ ง ก็ เ ป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ เ ป็ น
วัฒนธรรมที่ต้องทำ�ก่อนการ
ปฏิวัติ พล.อ.อาทิตย์ ก็เคย
ทำ� พล.อ.สุจินดา ก็เคยทำ�
พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ก็
เคยทำ� อาจจะทำ�เองหรือให้
ลูกน้องทำ�ก็ได้
สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ล้ ว น
เ ป็ น ก า ร ใ ห้ สั ญ ญ า ณ ทั้ ง
สิ้ น และทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารให้
สั ญ ญาณก็ จ ะมี ก ารปฏิ วั ติ
รัฐประหาร ทำ�สำ�เร็จบ้าง ไม่
สำ�เร็จบ้าง
จะมาว่ า พวกเราบ้ า จี้
ขวัญอ่อน ก็ไม่ยุติธรรมนัก...

“แพ็กโก้” ฮีโร่ตัวเล็ก
แต่เรื่องยังไม่จบ เพราะคนร้าย
ทั้งสอง ที่ตำ�รวจบอกว่าเป็นชาว
ลาติโน่ ยังไม่ถูกจับกุม จึงขอให้ผู้
ทราบเบาะแสแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่าย
สืบสวนของเชอรีฟ แอลเอเคาน์ตี
เบอร์ 626-296-2114 หรือ 626798-1131 หรื อ ถ้ า ต้ อ งการแจ้ ง
เบาะแสโดยไม่เปิดเผยตัว เชิญที่
800-222-TIPS (8477) หรือเท็กซ์

ของเจ้าตัวเล็กที่เกิดขึ้น สร้าง
ความแปลกใจให้ทุกคนในช่วง
ถนนนัน้ เพราะเจ้าแพ็กโก้ เป็น
หมาใจดี ไม่เคยเห่าหรือแสดง
อาการดุร้ายให้ใครเห็น แถม
สังคมจัด วิง่ เข้าร้านโน้นออกร้าน
นี้ เป็นเพือ่ นกับเขาไปทัง้ บล็อค
เจ้าของแพ็กโก้ ซึ่งมีธุรกิจ
อยู่บนช่วงถนนนั้น บอกว่าเขา
รั บ แพ็ ก โก้ ม าจากสถานดู แ ล
สัตว์เมื่อหลายปีก่อน และเล่า
ถึงกิจวัตรประจำ�วันของเจ้าตัว

เล็กว่า หลังกินอาหารเช้าเสร็จ แพ็ก
โก้จะวิง่ ออกไปเจ๊าะแจ๊ะกับร้านค้า
เพือ่ นบ้านจนเย็นย�ำ่ บางร้าน อย่าง
ร้านเครือ่ งยาสูบทีเ่ กิดเหตุ ถึงกับจัด
เบาะเล็กๆ พร้อมน�ำ้ และอาหารว่าง
เอาไว้ให้เจ้าแพ็กโก้ที่มักจะแวะมา
“แฮงค์เอาท์” วันละหลายๆ ชัว่ โมง
เวลานี้ เจ้าแพ็กโก้ กลายเป็น
ฮีโร่ทมี่ ชี อื่ เสียง แต่ละวันมีผคู้ นแวะ
ไปเยี่ยมเยียนทักทายเป็นจำ�นวน
มาก... เจ้าตัวเล็กกระดิกหางยิ้ม
ตาหยีต้อนรับได้ตลอดทั้งวัน...

TIPLA และข้อมูลต่างๆ ไป
ที่ CRIMES (274637) หรือ
ง่ายที่สุดก็ไปที่เว็บไซต์ lacrimestoppers.org
ถ้ากลัวว่าคนร้ายจะกลับ
มาแก้แค้นฮีโร่ เหมือนอย่าง
ที่เกิดขึ้นในหนังแนวซูเปอร์
ฮีโร่ทั่วไป... ก็ช่วยๆ กันนะ
ครับ...

www.siamtownus.com

Sec 1 Page 16 - ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42
อมาวรินทร์ อินทรีย์สุข
amawarin@yahoo.com

จ๊ะจ๋า ดัลลัส-ฟอรทเวิรท
สยามทาวน์ จ๊ะจ๋า ดัลลัส-ฟอร์ทเวิรท์ คอลัมน์ทน่ี �ำ
เสนอความเคลือ่ นไหว และกิจกรรมต่างๆ ของคนไทย
ในละแวกแถบเมืองดัลลัส ฟอร์ทเวิรท์ ยินดีเป็นสือ่ กลาง
ประชาสัมพันธ์ให้กบั สังคมไทย ติดต่อแจ้งข่าวและภาพ
กิจกรรมต่างๆ มาเผยแพร่ได้ท่ี amawarin@yahoo.
com หรือโทร 214-649-1153

ลูกศิษย์ คุณครูวรี ะ คชเทศ และสมาชิกวงดนตรี
ไทยเจ้าพระ ร่วมอวยพรวันเกิดให้กบั คุณครู

พีน่ อ้ งชาวดัลลัส ร่วมทำ�บุญตักบาตร เนือ่ งในวัน
คุณครูประจำ�ภาคฤดูรอ้ นชืน่ ชมกับการแสดงของ เข้าพรรษา ทีว่ ดั พุทธดัลลัส พร้อมทัง้ ร่วมขบวนแห่เทียน
นักเรียนโรงเรียนวัดพุทธดัลลัส
พรรษา และพิธเี วียนเทียนในช่วงเย็น

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธดัลลัส เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ประวัตสิ นุ ทรภู่ และเรือ่ งพระอภัยมณี เมือ่ วันที่ 26
มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา เด็กนักเรียนได้รว่ มทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ซึง่ รวมถึงการประกวดวาดภาพ และ ระบายสี
ของเด็กประถม และอนุบาล งานนี้ ทัง้ ครู นักเรียน
ผูป้ กครองสนุกสนานกับการแต่งตัวของเด็กๆ ทีแ่ ต่ง
เป็นตัวละครต่างๆ ในเรือ่ งพระอภัยมณี และมีการ
เดินแบบรอบสระน�ำ้ ปิดทา้้ ยวันกิจกรรมสุนทรภูด่ ว้ ย
การรับรางวัลจากท่านพระครูพนม

คุณโหน่ง, คุณแดง และน้องๆ พนักงานร้านอาหาร
แมงโก้ ฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กบั คุณอิง่ มัทนาทิพย์
เนือ่ งจากว่าเจ้าของวันเกิดคิวแน่นเอีย๊ ดมาก

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ น้องเชส (Chace) ชีวกร
ลูกชายคนแรกของคุณพ่อสิทธิ์ และคุณแม่มด เข้าสู่
ครอบครัวดัลลัส ฟอร์ทเวิรท์

ชมรมครูผปู้ กครองฝากขอบคุณ คุณครูภาคฤดู
ร้อนทัง้ สองท่าน นางสาวนิอร (ครูต)ู่ ศรีสนุ ทร และ
นางนันท์นภัส (ครูลกู ชิน้ ) กูฎโสม ทีจ่ ดั กิจกรรมดีๆ
ให้กบั เด็กๆ ทีไ่ ด้รบั ทัง้ ความรู้ และความสนุกสนาน

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมให้ก�ำ ลังใจกับ นางสาวทีนา่ ทีค ในการประกวด Miss
Asian American Texas รอบโชว์ความสามารถพิเศษในวันเสาร์ท่ี 23 กรกฎาคม
ทีโ่ รงแรมเรดิสนั เวลา 6 โมงเย็น บัตรเข้าชมราคา$10 และรอบตัดสินวันเสาร์ท่ี 30
กรกฎาคม ทีร่ า้ นห้องจัดเลีย้ งภัตตาคารเอวัน บัตรราคา $25 พร้อมอาหาร

กฏหมายต้องรู้

ผมชือ่ น้องเชส (Chace) ชีวกร ครับ

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมให้ก�ำ ลังใจกับ น้องมิเชล เชส ในการประกวด Miss
Teen Asian American Texas รอบโชว์ความสามารถพิเศษในวันเสาร์ท่ี 23
กรกฎาคม ทีโ่ รงแรมเรดิสนั เวลา 6 โมงเย็น บัตรเข้าชมราคา $10 และรอบตัดสินวัน
เสาร์ท่ี 30 กรกฏาคม ทีร่ า้ นห้องจัดเลีย้ งภัตตาคารเอวัน บัตรราคา $25 พร้อมอาหาร

การลดความเสีย่ งทีจ่ ะตกเป็นผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจาก
การรักษาพยาบาลทีบ่ กพร่อง (ตอนแรก)

เรียบเรียงโดย ทนายความนายแพทย์ สตีฟเวนท์ ฮายม์เบิรก์
แปลโดย กนกรัตน์ สุขทน (ทนายความผูม้ ใี บอนุญาตในประเทศไทย)

ความบกพร่องในการรักษาพยาบาลคืออะไร
นิยามที่ใช้อธิบายความหมายของความบกพร่องในการรักษาพยาบาล คือ การให้การรักษา
พยาบาลที่ไม่ดีพอและก่อให้เกิดอันตรายต่อคนไข้โดยแพทย์, พยาบาล, โรงพยาบาลหรือศูนย์
ให้บริการทางด้านสุขภาพประเภทอื่นๆ การให้การรักษาพยาบาลที่บกพร่องและไม่ดีพอเกิดขึ้น
ได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น เกิดจากการที่ผู้ให้การรักษาพยาบาลประมาทและขาดความ
ระมัดระวังในการรักษา รวมทั้งมุ่งแต่แสวงหากำ�ไรจากผู้ป่วยแต่เพียงอย่างเดียว
นิยามทางกฎหมายที่ให้ความหมายของความบกพร่องในการรักษาพยาบาล คือ การได้รับ
การรักษาพยาบาลอย่างไม่ถูกต้องและต่ำ�กว่ามาตรฐาน ไม่ใช่เพียงแค่ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการกระทำ�ของคนปกติ ซึ่งความบกพร่องในการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นเมื่อ
การรักษาพยาบาลที่ให้ต่อคนไข้มีมาตรฐานต่ำ�กว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งการให้การรักษาพยาบาลที่
ตำ�่ กว่ามาตรฐานทั่วไปถือว่าเป็นความประมาทในการให้การรักษาพยาบาล
เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งว่าความบกพร่องในการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นอยู่เสมอ ตามที่ฮาวาด
เม็ดดิคอล สคูล (Harvard Medical School) กล่าวไว้ว่าประมาณ 1 ใน 7 ของคนไข้ที่เข้ารับ
รักษาพยาบาลได้ตกเป็นเหยือ่ ของการรักษาพยาบาลทีบ่ กพร่องหรือการรักษาพยาบาล โดยความ
ประมาทของผู้ให้การรักษาพยาบาล รวมทั้งได้มีการศึกษาระดับประเทศจัดอันดับสาเหตุของการ
ตายของคนเราว่าอะไรเป็นสาเหตุหลัก ซึง่ จากการศึกษาพบว่าความตายทีเ่ กิดจากความบกพร่อง
หรือความประมาทในการรักษาพยาบาลนั้นสูงกว่าผลรวมของการตายที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ มะเร็งเต้านมและโรคเอดส์เสียอีก
การลดความเสี่ยงของคุณและครอบครัวของคุณจากการรักษาพยาบาลที่บกพร่องหรือ
ประมาท
เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้ได้รับบาดเจ็บจากการรักษาพยาบาล ครอบครัวของผู้ได้รับ
บาดเจ็บและสังคมของเราในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความบกพร่องหรือความประมาททีเ่ กิดขึน้ ในการรักษา
พยาบาล ดังนั้นคุณและครอบครัวของคุณควรหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงที่จะตกเป็นส่วนหนึ่งของสถิติ
การได้รับบาดเจ็บจากการรักษาพยาบาล
ควรจะทำ�อย่างไรหากคุณได้รบั บาดเจ็บจากการกระทำ�ทีผ่ ดิ กฎหมายจากการรักษาพยาบาล
ที่บกพร่องหรือประมาท
หากผู้ประสบภัยจากการรักษาพยาบาลที่บกพร่องหรือประมาทสามารถที่จะพิสูจน์ว่าแพทย์
หรือผูใ้ ห้การรักษาพยาบาลกระทำ�ผิดซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนไข้ คนไข้ทา่ นนัน้ มีสทิ ธิท์ จี่ ะ
ได้รับค่าชดเชยสำ�หรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตน ซึ่งทนายความหลายๆ ท่านพร้อมที่ช่วยเหลือ
คดีของท่าน โดยท่านไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดจนกว่าคดีของท่านจะชนะเท่านัน้ ซึง่ หากท่านชนะคดี
ทนายจะได้คา่ ทนายจากเงินส่วนทีท่ า่ นได้รบั ค่าชดเชย แต่หากท่านแพ้คดีทา่ นไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
ใดๆ เลย ซึ่งการเรียกเก็บค่าทนายแบบนี้เรียกว่า “Contingency fee basis”
อย่างไรก็ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้รับบาดเจ็บจากความบกพร่องในการรักษาพยาบาล

มีความซับซ้อนและยุง่ ยากสำ�หรับคนไข้ทไี่ ด้รบั บาดเจ็บ รวมทัง้ บริษทั ประกันสุขภาพใช้เทคนิคต่างๆ
มากมายต่อคนไข้ ดังนั้นจึงเป็นการจำ�เป็นสำ�หรับคนไข้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการรักษาพยาบาล
ทีจ่ ะต้องหาทนายความทีม่ คี วามสามารถในการนำ�คดีของคุณขึน้ สูก่ ารพิจารณาของศาล นอกจาก
นีค้ นไข้ควรจะต้องดำ�เนินการทางด้านกฎหมายทันทีเมือ่ คนไข้ได้รบั บาดเจ็บจากการรักษาพยาบาล
เพราะว่ามีอายุความตามกฎหมายที่อนุญาตให้คนไข้นำ�คดีขึ้นสู่ศาลได้ในเวลาจำ�กัด หากท่าน
ไม่สามารถนำ�คดีฟ้องต่อศาลภายในอายุความท่านก็จะสูญเสียสิทธิ์เรียกร้องดังกล่าว
มาถึงคำ�ถามว่าหาทนายความที่ดีมีคุณภาพต้องทำ�อย่างไร มีคำ�ถามอยู่มากมายที่ท่าน
ควรสอบถามก่อนที่ท่านจะเลือกทนายความมาดำ�เนินคดีให้แก่ท่าน ทนายท่านนั้นเคยดำ�เนินคดี
ทีค่ ล้ายคลึงกับคดีของท่านหรือไม่ ทนายท่านนัน้ มีความรูท้ างการแพทย์หรือมีแหล่งข้อมูลทีใ่ ห้ความรู้
ทางด้านการแพทย์แก่ทนายท่านดังกล่าวเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีหรือไม่ เพราะทนายฝ่ายตรงข้าม
ย่อมมีข้อมูลเพียบพร้อมเนื่องจากเป็นทนายให้กับแพทย์หรือสถานพยาบาลต่างๆ นอกจากนี้
ทนายท่านนั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักขนาดไหน หากทนายท่านดังกล่าวได้รับการยอมรับจาก
คนในกลุ่มวิชาชีพทนายความด้วยกันย่อมดีกว่าทนายความที่เพียงแต่โฆษณาเกี่ยวกับตนเอง
ในสื่อต่างๆ เท่านั้น
หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อสำ�นักงานทนายความฮายม์เบิร์กได้ที่เบอร์
โทรศัพท์ 323-660-3100
เรามีเจ้าหน้าทีค่ นไทยและทนายความคนไทยซึง่ มีใบอนุญาตว่าความในประเทศไทยคอยตอบ
คำ�ถามให้ท่าน หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสำ�นักงานฯ ของเราได้ที่ www.heimberglaw.com

สตีฟเวนท์ ฮายม์เบิรก์
นายแพทย์ และ ทนายความ

ปริญดา ฌานนารี
ผูช้ ว่ ยทนาย

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวทั่วไป - Sec 1 Page 17

คุณาลังกาโร ภิกฺข ุ
viewoneway2006@yahoo.com

ซีแอตเติล

สวัสดีครับ มุมข่าวซีแอตเติล นำ�ข่าวความเคลือ่ นไหว
ของพี่น้องไทยในมลรัฐวอชิงตัน และเมืองแวนคูเวอร์
แคนาดา มาเสนออีกเช่นเคยครับ
ก่อนจากขอฝากความรักอีกเช่นเคย ด้วยพระราชดำ�รัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานแก่ประชาชน
ชาวไทย ในโอกาสขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2536 วันพฤหัสบดี
ที่ 31 ธันวาคม 2535 ความว่า
“...จิตใจทีส่ ะอาดปลอดโปร่งจากสิง่ รบกวนนีส้ �ำ คัญ
มาก เพราะเป็นจิตใจสงบระงับและเยือกเย็น ทำ�ให้
บุ ค คลมี ส ติ รู้ตัว มี ค วามคิ ด เที่ย งตรงเป็ น กลาง มี
วิจารณญาณละเอียดกว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด
ความคิดวิจารณญาณทีเ่ กิดจากจิตใจทีส่ งบนีม้ ศี กั ยภาพ
สูง อาจนำ�ไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์ส่ิงที่จะอำ�นวย
ประโยชน์สุขความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียง
เกียรติคณ
ุ อันเป็นสิง่ ปรารภปรารถนาของแต่ละคนให้
สัมฤทธิผ์ ลได้...”

“จาริ ก ไปอยู่เ มื อ งไทยนาน” พระอาจารย์ประหยัด
วุธปัญโญ, พระมหาวัลลภ อคฺคธมฺโม และพระมหาสมชาย
คุณาลงฺกาโร (นับจากซ้ายไปขวา) ซึง่ มีเพือ่ นสหธัมมิก และสาธุชน
ทีเ่ คารพศรัทธา ไปส่งทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ เพือ่ เดินทางกลับมาจำ�
พรรษา ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดิน้ วิล เมือ่ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา

“ปฏิบตั ธิ รรม เจริญจิตภาวนา” สาธุชนทีเ่ ลือ่ มใสศรัทธา
ในพระรัตนตรัย ร่วมกันบำ�เพ็ญบุญกุศล ด้วยการรักษาศีล
5, 8 ถวายสังฆทาน ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา ณ ศาลา
ธรรมโกศาจารย์ วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดิน้ วิล เมือ่ สัปดาห์
ก่อนเข้าพรรษา ทีผ่ า่ นมา

“อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ภาพบรรยากาศน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิง่ ของพุทธศาสนิกชน
จำ�นวนมาก ไปร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา อันเป็นกิจกรรมสำ�คัญในทางพระพุทธ
ศาสนา ณ วัดอตัมมยตาราม เมือ่ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา

“มีบญ
ุ กุศลเป็นทีพ่ ง่ึ อาศัย” คุณแม่รชั นีกร พาลูก
หลาน มาทำ�บุญถวายสังฆทาน เนือ่ งในโอกาสทีไ่ ด้เดิน
ทางจากเมืองไทยมาเยี่ยมลูกหลาน เป็นประจำ�ทุกปี
เมือ่ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา

“ทำ�บุญขึน้ บ้านใหม่” ครอบครัวของคุณนิพนธ์ ธัญญมาส ยัง่ ยืน ได้นมิ นต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธ
มนต์และแสดงธรรม เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลและอยูเ่ ย็น
เป็นสุขของครอบครัวพร้อมด้วยญาติๆ หลายท่านทีไ่ ป
ร่วมงาน เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา

“ข่าวสารจากชุมชนคนไทย เมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา” สมาคมไทย ณ เกาะวิกตอเรีย (Vancouver Island) ได้รว่ มกันจัดโครงการธรรมะสัญจร จัดงานบุญ
เข้าพรรษา ได้นมิ นต์ พระธรรมทูตจากวัดพุทธปัญญานันทาราม โดยมีพระมหาธวัชชัย คุณากโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร กงสุลใหญ่ ณ นคร
แวนคูเวอร์ หมูช่ าวพุทธและคนไทย มาร่วมทำ�บุญเป็นจำ�นวนมาก ร้านสบายไทย ได้เอือ้ เฟือ้ สถานที่ เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 17 กรกฎาคม 54 ทีผ่ า่ นมา

Sec 1 Page 18 ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

www.siamtownus.com

ปีเตอร์
thailand1234@hotmail.com

ซานฟรานซิสโก

น�ำ ้ ใจน้องพีส่ ชี มพู : อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาาฯ วิภา เมฆญา
รัชชนานนท์ เปิดบ้านนัดบรรดาศิษย์เก่าและสมาชิกสังสรรค์ทบ่ ี า้ นอย่าง
สนุกสนาน มีจดุ พลุ และ คาราโอเกะ ส่วนหนึง่ สมาชิกทีร่ ว่ มงานถ่ายภาพ
ด้วยกันก่อนตะวันจะลับขอบฟ้า ชีวติ คนเราก็มเี ท่านีแ้ หละ มีเพือ่ นดีๆ ที่
ถูกใจ มาทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา เพราะเราต่างไม่รเู้ ลยว่าพรุง่ นีเ้ รา
จะยังมีลมหายใจอยูเ่ หลือในปอดอีกหรือไม่ ชีวติ ก็เหมือนกระเป๋าสตางค์ ถ้า
ไม่ท�ำ หล่นหาย ก็อาจถูกวิง่ ราวหายไปเมือ่ ไหร่กไ็ ม่รู้ แต่ส�ำ หรับน�ำ ้ ใจน้องพี่
สีชมพู ทีต่ า่ งเอือ้ เฟือ้ อุม้ ชูยามเมือ่ ภัยมา สำ�หรับค�ำ ่ คืนนี้ ยามทีย่ งั มีลมหายใจ
ท้องฟ้าและดวงดาว เป็นสักขีพยานความรัก ความผูกพันระหว่างกันและ
กัน ตราบนานเท่านาน ชัว่ กาลทีเดียว

มือทีม่ องเห็น : กลายเป็นข่าวฮือฮา เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
บ้านเมือง หรือข่าวลือต่างๆ ก็มกั จะโทษว่าสาเหตุมาจากมือทีม่ อง
ไม่เห็น จะว่าไป เราควรจะโทษมือทีซ่ กุ อยูใ่ นหีบ หรือมือทีล่ ว้ งอยูใ่ น
กระเป๋าจะเข้าทีมากกว่า เพราะการทำ�งานหลายๆ อย่างเพือ่ สังคมหรือ
บ้านเมืองนัน้ ถ้าให้ใครต่อใครเห็นมือก็จะทำ�งานได้ล�ำ บาก อาจถูกไข้
โป้งได้งา่ ยๆ หรืออีกนัยหนึง่ คือเหตุผลทีโ่ บ้ยไปส่งเดชก็มี แต่ส�ำ หรับ
หนู เพ็ญชืน่ เร็นนิคเซอร์ แล้ว สองมือทีเ่ ห็นๆ อยูน่ แ้ี หละ ทำ�งานรับ
ใช้สงั คมและพุทธศาสนามานานหลายปี เพราะถ้าไม่ใช่เพราะมือที่
มองเห็นๆ อยูน่ ้ี พีป่ า้ น้าอาทีม่ าเข้าคิวต่อท้าย คงปวดท้องตายไปแล้ว
กระมัง วันนีเ้ ราคงได้แต่นกึ ขอบคุณมือทีม่ องเห็น มือทีห่ ยิบยืน่ อาหาร
มาให้ลกู ค้าทานกัน ถ้าไม่ได้ความสามัคคีของมือน้องหนูเหล่านี้ คงมี
ปัญหาแรงงานให้เดือดร้อนไปตามๆ กันทีเดียวเชียวแหละ
ปชป.
บารมี เพราะตนไม่ มี บ ารมี แ ต่
สามารถทำ�งานได้ นอกจากนี้ เป็น
เรือ่ งของ ส.ส.ภายในพรรค ทีจ่ ะช่วย
หัวหน้าพรรค และกรรมการบริหาร
พรรคทำ�งาน
“เอาให้หล่อกว่าผมแล้วกัน เรือ่ ง
การบริหารจัดการใครมาเป็นก็ท�ำ ได้
และส.ส.ก็ตอ้ งช่วยกันทำ�งาน ทุกคน
ทำ�ได้ไม่มปี ญ
ั หา” นายสุเทพกล่าว
ส่ ว นกรณี น ายพิ เ ชษฐ พั น ธุ์ วิชาติกุล ส.ส.กระบี่ เสนอรายชื่อ
ผู้ใ หญ่ ภ ายในพรรคฯ อาทิ นาย
ชวน หลีกภัย ประธานสภาทีป่ รึกษา
พรรคประชาธิ ปั ต ย์ นายบั ญ ญั ติ
บรรทัดฐาน กรรมการสภาทีป่ รึกษา
ให้มบี ทบาทในพรรคมากขึน้ นัน้ นาย
สุเทพ กล่าวว่า นายชวนและนาย
บัญญัตมิ บี ทบาทมากอยูแ่ ล้วในพรรค
เวลามีปญ
ั หาทีต่ อ้ งการคำ�ปรึกษาได้
ให้ทง้ั 2 คน แนะนำ�ตลอดเวลา หรือ
ในช่วงดำ�เนินการทางการเมือง หา
เสียงเลือกตัง้ ทัง้ 2 ก็เหนือ่ ย เห็นได้
จากกรณีของนายชวนทีล่ ม้ ป่วยหลัง
จากการเลือกตัง้ ดังนัน้ ยืนยันว่าทัง้ 2
มีบทบาทในพรรคอยูแ่ ล้ว ทัง้ นี้ คงไม่
เสนอความเห็นแตกต่างจากสิง่ ทีน่ าย
พิเชษฐ ระบุ เพราะเกรงว่าจะถูกนำ�
ไปจับโยงให้กลายเป็นมีปญ
ั หากันอีก
อย่ า งไรก็ ต าม การเลื อ กตั้ ง
กรรมการบริ ห ารพรรคฯ ทุ ก ครั้ง
ไม่เคยเกิดปัญหารอยร้าว เพราะ
คนในพรรคเป็นผูท้ ย่ี ดึ มัน่ ในแนวทาง
ประชาธิปไตย การแข่งขันเพื่อรับ
ตำ�แหน่งหน้าทีท่ างการเมืองนี้ เป็น
เรื่องที่สมาชิกพรรคเข้าใจดี รับรอง
ว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอน ส่วนกรณี
ยุทธศาสตร์การต่อสู้ของพรรคเพื่อ
แข่งขันกับพรรคการเมืองอืน่ ต่อจากนี้
นัน้ คงต้องให้กรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ตอบ
เมื่อถามถึงกรณีนายอภิรักษ์ ที่
ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ชี้ มู ล ความผิ ด ในกรณี ร ถดั บ เพลิ ง
ต่ อ ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู้
ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ในช่วง
ที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ว่าจะส่งผลต่อการ
เสนอชื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ
พรรคหรือไม่ นายสุเทพ กล่าวว่า
คงไม่เกีย่ วกัน รายชือ่ ทีส่ อ่ื ถามมามี
ความโดดเด่นเหมาะสมทั้งนัน้ เช่น

หนังสือเยีย่ ม : เบญจวรรณ ภูมแิ สน บินกลับไปร่วมงาน Best
Book/ Best Author Award 2011โดยหนังสือของตัวเอง The Interpreter’s Journal เข้าป้ายได้รบั การตัดสินคว้ารางวัลเมือ่ สองอาทิตย์
ทีผ่ า่ นมา ใครทีไ่ ด้อา่ นหนังสือของเธอเล่มนีแ้ ล้วต่างก็ไม่แปลกใจทำ�ไม
เธอถึงคว้ารางวัลมาได้ อย่างคุณสุภทั รา เชาช์ชเู วชช์ ล่ามสาวนักแปล
หนังสืออาชีพเดียวกันก็ยงั ออกปากชม แถมส่งอีเมล์ชวนเชิญให้เพือ่ น
ฝูงซือ้ หาอ่านกัน จากอดีตเด็กท้องไร่ทอ้ งนา ปากกัดตีนถีบพาตัวข้าม
น�ำ้ ข้ามทะเลจนไต่เต้าประสบความสำ�เร็จล�ำ้ หน้าคนต่างชาติกต็ อ้ งบอก
ว่าไม่ธรรมดาก็แล้วกัน เพราะถ้าไม่เก่ง ไม่แน่จริง ฝรัง่ ไม่ให้วง่ิ ล�ำ้ หน้า
แต่ถา้ พูดถึงฝีเท้าการเต้าแทงโก้แล้ว ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอีกเหมือน
กัน ชมกันจริงๆ ด้วย

เค้กเข้าพรรษา : เทศกาลเข้าพรรษาของชาวพุทธนัน้ นอกเหนือ
จากการทำ�บุญตักบาตรแล้ว ทีข่ าดเสียมิได้คอื การหล่อเทียนเข้าพรรษา
ทีจ่ ะนำ�มาจุดสว่างไสวตลอดฤดูเข้าพรรษา โดยมีพธิ กี ารแห่เทียนเข้า
พรรษารอบพระอุโบสถ เป็นทีส่ นุกสนานกันทีเดียว แต่ส�ำ หรับ คุณ
จุฑารัตน์ มาลยาภรณ์ เจ้าของไร่ไวน์ เมืองนาป้า กลับมีไอเดียกระฉูด
เปิดการสอนทำ�ขนมเค้กวันวิวาห์ก้อนใหญ่โต ในช่วงคำ�่ ก่อนวันเข้า
พรรษา มีลกู ศิษย์มาเฝ้าจดจำ�กัน 3 ชัว่ โมงเต็ม รุง่ ขึน้ ก็แจกจ่ายให้
ลูกศิษย์นำ�เค้กเข้าพรรษาไปแจกจ่ายเพิ่มนำ�้ หนักให้พ่ปี ้าน้าอาที่วัด
ชัยมงคล และวัดพุทธานุสรณ์ เล่นเอาตัวอ้วนจ�ำ้ ม�ำ่ ไปตามๆ กันเลย
เรียกว่ากระสุนนัดเดียวได้ทง้ั หมู ทัง้ ม้า แถมเก้งอีกหลายตัว เห็นจะ
ต้องใช้เวลาหลายวันในการรณรงค์ลดน�ำ้ หนักตัว

ประตูท้ายเรือ : เป็นเมียทหารเขาว่าต้องนอนนับขวด เป็นเมีย
ตำ�รวจเขาว่าต้องนอนนับแบงก์ แต่ส�ำ หรับบรรดาภรรยาทูตทหารเรือ
ที่มาร่วมงานการเลี้ยงอำ�ลาให้แก่ นาวาเอก Hiroshi Egawa ผชท.
ทร.ญี่ปุ่น และภริยา Yuki ในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น
ตามวาระ บรรดาภรรยาของเหล่าของผู้ช่วยทูตและรองผู้ช่วยทูต
ทหารต่างชาติประจำ� กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ที่ร่วมงานถ่ายภาพด้วยกัน
อาทิ ภริยา แคนาดา, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว, ไทยวีณา เกษร และ นิรมล โชคสงวน, ญี่ปุ่น-ยูริ, เม็กซิโก, อินโดนีเซีย,
อาร์เจนติน่า ต่างก็โซเซกลับรังไม่มีทั้งขวด หมดทั้งแบงก์ เหลือแต่
ความทรงจำ�ที่ดีๆ มีให้แก่กัน และกัน ซาโยนาระ แล้วเราคงได้มี
โอกาสพบกัน จนกว่าจะถึงวันนั้น

มิตรภาพ : สมาชิกสมาคม Asian American Society จัด
แข่งขันฟุตบอลสามัคคีระหว่างทีมผสม ไทย,เกาหลี, เขมร, อเมริกนั
กับ ทีม ภูทาน โดยแข่งทีส่ นาม Dorey Park มีทมี ผสมไทย ซึง่
ทนงศักดิ์ หงษ์ชาติ เป็นกัปตัน เสร็จสิน้ การแข่งขัน ทัง้ ทีมไทยผสมและทีม
ภูทาน แม้วา่ ทีมไทยผสมจะแพ้ไป 5-7 ก็ตาม สปิรติ นักกีฬาสูงจริงๆ กอง
เชียร์ไทยยกทีมเท่าทีม่ ไี ปเชียร์สดุ ใจ แต่นกั เล่นต้านแรงทีมหนุม่ ฉกรรจ์
ไม่ได้ แต่กองเชียร์ของเราก็สปิรติ สูงเหมือนนักกีฬายิม้ ร่าทุกคน จาก
ซ้าย ดร.ธงชัย+ศริยามน ไพเราะ และ ลูกๆ, ชาตรี ชูปรีชา และลูกๆ,
ทนงศักดิ+์ รัชนี หงษ์ชาติ, พญ.ทวีสขุ เสพย์ธรรม และ ดร.สุวฒ
ั นา
สุรยิ ะคำ� สักก์ คนต่างชาติเหล่านีเ้ ป็นเพือ่ นกัน ซึง่ ต่างก็แปลกใจ ทำ�ไม
คนสองชาติบาดหมางกันไปทำ�ไม

เดียวกับที่มีอีกหลายชื่อที่ไม่ได้ถามก็มี พิทกั ษ์ทรัพย์เข้ามาฟ้องร้องคดี กระทัง่
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศชีว้ า่
ความเหมาะสม
รัฐบาลไทยต้องชดเชยค่าเสียหายให้
นายกฯ
บ.วาลเทอร์ บาว ราว 1.2 พันล้านบาท
เพียงแต่การบอกว่าจะต้องถอนทหารมัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยปฏิเสธและ
ก็มคี วามรูส้ กึ แต่เราต้องดูภาพรวมและ ยื่นสู้อุทธรณ์ต่อ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่
พิทกั ษ์ทรัพย์ขอคำ�สัง่ ศาลเยอรมนีอายัด
ต้องไปพูดคุยกับทางกัมพูชา
เมื่อถามถึงข้อวิจารณ์ว่า นายกฯ เครือ่ งบินโบอิง้ 737 พระราชพาหนะ
ไปมองเรื่องปริมาณพื้นที่จะถอนทหาร ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
แทนทีจ่ ะมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หรือ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทีส่ นามบิน
ไม่ นายอภิสทิ ธิ์ กล่าวว่า “ไม่ใช่ ๆ ใครไป มิวนิก โดยอ้างว่าโบอิง้ ลำ�นีเ้ ป็นทรัพย์สนิ
พูดไม่มหี รอก เมือ่ วานนี้ ผมยังบอกเลย รัฐบาลไทย แต่จากการทีฝ่ า่ ยไทย รวมถึง
เรือ่ งพืน้ ทีม่ นั คงใกล้เคียงกัน ความสำ�คัญ อธิบดีกรมการบินพลเรือนนำ�หลักฐาน
ที่เน้นตรงนี้เพราะไม่ต้องการให้เข้าใจ ไปพิสจู น์ในชัน้ ศาลเยอรมนีลา่ สุด ศาล
ผิด หลายคนยังเข้าใจผิดว่าเป็นการถอน ยอมรับเบื้องต้นว่าเป็นเครื่องบินส่วน
ทหารออกจากพืน้ ทีเ่ ป็นของเราฝ่ายเดียว พระองค์ พร้อมประกาศถอนอายัด แต่
ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ยังตัง้ แง่ก�ำ หนดเงือ่ นไขให้ไทยต้องวาง
ผมสอบถามผู้มีหน้าที่ ซึ่งผมให้ความ เงินประกัน 20 ล้านยูโร หรือ 845 ล้าน
มัน่ ใจว่าเขาจะต้องดูแลรักษาอธิปไตยเขา บาทเท่ากับมูลค่าเครือ่ งบินจึงจะนำ�โบอิง้
มองเชิงยุทธศาสตร์ทกุ อย่าง เขาเตรียม ออกไปได้ ตามทีเ่ สนอข่าวมาตามลำ�ดับ
ความคืบหน้า เมือ่ เวลา 08.50 น. วัน
การมีแผนรองรับทุกอย่างไม่วา่ อะไรจะ
ที่ 21 ก.ค. นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายก
เกิดขึน้ ต่อไป”
เมื่อ ถามต่ อ ไปว่ า เราจะสามารถ รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีศาลแขวง
ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป แลนด์สฮูต ประเทศเยอรมนี พิพากษา
ไทย-กัมพูชา ได้เมือ่ ไหร่ นายอภิสทิ ธิ์ ให้เพิกถอนคำ�สั่งอายัดเครื่องบินโบอิ้ง
กล่าวว่า เรามาถามล่วงหน้าไปมาก 737 พระราชพาหนะส่วนพระองค์ว่า
กัมพูชาภายในเขายังไม่ประชุมกันเลย วันนีก้ ระทรวงการต่างประเทศจะแถลง
เขาจะทำ�อย่างไร ขณะนี้ยังไม่มีใคร อย่างเป็นทางการ แต่โดยสรุปเป็นคำ�สัง่
ศาลเบือ้ งต้นซึง่ ได้เห็นเอกสารหลักฐาน
ขยับใคร
ต่อคำ�ถามว่า กัมพูชารอท่าทีรฐั บาล ทีย่ น่ื ไป เป็นการยืนยันว่าเป็นเครือ่ งบิน
ไทยชุดใหม่ใช่หรือไม่ นายอภิสทิ ธิ์ กล่าว ส่วนพระองค์ แต่กระบวนการพิจารณา
ว่า ไม่ใช่ เพราะนายฮอ นัม ฮง รมว.ต่าง ของศาลเยอรมันจะต้องสืบพยานอีกครัง้
ประเทศกัมพูชา คงรอเดินทางกลับมา อาจเริ่มต้นในสัปดาห์ท่สี องของเดือน
กัมพูชาก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ยงั ไม่ทราบ ส.ค.นี้ ฉะนัน้ ศาลจึงมีค�ำ สัง่ เบือ้ งต้นว่าถ้า
ว่ากัมพูชาจะตามคำ�สัง่ ศาลหรือเปล่า ถ้า จะถอนอายัดเครือ่ งบินทันทีตอ้ งวางเงิน
ทำ�ตามก็ตอ้ งถอนทหารเลย เพราะศาล และวันนีอ้ ยั การจะพิจารณาประเด็นนีว้ า่
ใช้ค�ำ ว่าทันที ขณะนี้ เป็นเรือ่ งขัน้ ตอน แนวทางควรเป็นอย่างไร ขณะเดียวกัน
จะต้องไปพูดคุยกัน เพราะการปฏิบตั มิ นั ได้น�ำ ความทัง้ หมดกราบบังคมทูลเพือ่
ต้องอยูก่ บั ความเป็นจริงเรือ่ งแบบนีต้ อ้ ง ทรงทราบแล้ว
ผูส้ อ่ื ข่าวถามว่า คดีหลักทีย่ งั ไม่จบ
คุยกัน 2 ฝ่าย ขณะนีท้ กุ อย่างในพืน้ ที่
ยังเหมือนเดิม และตนคิดว่า 2 ฝ่ายควร นั้นต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ นาย
อภิสทิ ธิ์ กล่าวว่า สอบถามอัยการสูงสุด
จะพูดคุยกัน
เมือ่ ถามว่า ขณะนีก้ มั พูชาเคลือ่ นไหว แล้วได้รบั คำ�ตอบว่าเหมือนทางเยอรมนี
เชิงจิตวิทยาเป็นฝ่ายชนะไทยแล้ว นาย จะนัดสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนส.ค.2554
อภิสิทธิ์ กล่าวว่า กัมพูชาเขาต้องทำ� และไม่นา่ จะยุง่ ยากมาก นอกจากนัน้
เพราะว่าคนของเขาตัง้ คำ�ถามว่าอยูด่ ๆี อัยการสูงสุดได้ยกตัวอย่างให้ฟังคือ
เอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกไปบอกให้ขอให้ เอกสารของเราแสดงไปหมดแล้ว แต่
ศาลสัง่ ให้ไทยถอนทหารปรากฏว่า กลับ เขาจะต้องสอบพยานในเรื่องของการ
มาต้องถอนทหารออกจากพืน้ ทีเ่ ขามอง แปลและคนทีม่ าแปลต่างๆ ว่ามีความ
ว่าเป็นของเขาถึง 13 ตารางกิโลเมตร น่าเชือ่ ถืออย่างไร
“คดีเป็นคดีทร่ี อ้ งให้ถอนอายัด ถ้า
‘กษิต’
ศาลบอกให้ถอนอายัดเครือ่ งก็ถอนอายัด
แต่ต่อมารัฐบาลไทยผิดสัญญาทำ�ให้ ส่วนเงินทีว่ างก็ตอ้ งได้คนื ผมฟังจากท่าน
บริษัทล้มละลาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ อัยการบอกว่าแม้แต่คา่ ใช้จา่ ยถ้าเอาเงิน

ไปวางทางฝ่ายบริษทั ต้องออกให้ดว้ ยถ้า
เราชนะคดี แต่ถา้ แพ้คดีกเ็ ท่ากับว่าเครือ่ ง
บินก็ยงั ถูกอายัดอยู่ อย่างไรก็ตาม คดียงั
ไม่จบ พูดง่ายๆ เหมือนกับเป็นมาตรการ
ทีใ่ ห้ชว่ั คราวถ้าอยากจะให้ถอนอายัดใน
ช่วงนีก้ ต็ อ้ งเอาเงินมาวาง ส่วนเรือ่ งของ
ขัน้ ตอนต่อจากนีท้ างอัยการจะทำ�ความ
เห็นเข้ามาในวันนี”้ นายอภิสทิ ธิก์ ล่าว
ต่ อ มาเวลา 14.00 น. ที่ ท่ า
อากาศยานสุวรรณภูมิ นายกษิต ภิรมย์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงต่างประเทศ ให้
สัมภาษณ์สอ่ื มวลชนภายหลังกลับจาก
นครมิวนิก ว่า ในชัน้ นีถ้ อื ว่าคดียงั ไม่สน้ิ
สุด ไม่มเี หตุผลใดทีร่ ฐั บาลไทยจะต้องนำ�
เงินประกันไปวาง เนือ่ งจากเครือ่ งบินลำ�
นีเ้ ป็นทรัพย์สนิ ส่วนพระองค์ ไม่ใช่ของ
รัฐบาลไทยตามทีน่ ายแวร์เนอร์ ชไนเดอร์
เจ้าหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ทรัพย์ผไู้ ด้รบั การแต่งตัง้
จากบริษทั วาลเทอร์ บาว กล่าวอ้างไว้
กับศาลเยอรมนี ถือเป็นเรือ่ งน่าอดสูและ
น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทำ�ให้พระองค์
ท่านต้องเข้ามาเกีย่ วข้องโดยใช่เหตุ โดย
คณะกฎหมายไทยจะปรึกษาหารือกัน
ต่อไปเพือ่ สูค้ ดีจนถึงทีส่ ดุ แต่ตอ้ งรอนาย
จุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุดเดินทาง
กลับมาก่อนในวันที่ 22 ก.ค. เพือ่ เตรียม
ข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมในการยืนยัน
กรรมสิทธิเ์ ครือ่ งบินให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ และ
ซักซ้อมความเข้าใจของผูท้ จ่ี ะเดินทางไป
เป็นพยาน และการคัดเลือกล่ามภาษา
เยอรมันด้วย โดยศาลจะตัดสินชีข้ าดช่วง
สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนส.ค.นี้
นายกษิตยืนยันด้วยว่า คดีทเ่ี กิดขึน้
เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท
วาลเทอร์ บาว ไม่มคี วามเกีย่ วข้องใดๆ
กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุ ฎ ราชกุ ม าร โดยทั้ง ตนและนาย
อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ได้มหี นังสือ
ทำ�ความเข้าใจส่งไปยังรัฐบาลเยอรมัน
แล้ว นอกจากนี้ ทีผ่ า่ นมาตนยังได้พบผู้
ช่วยรัฐมนตรีตา่ งประเทศเยอรมันอีก 2
ท่านเพือ่ เน้นย้�ำ ว่าไม่ตอ้ งการให้คดีทเ่ี กิด
ขึน้ กระทบต่อความสัมพันธ์ของประเทศ
และการทีค่ ดีไปกระทบต่อพระองค์ทา่ น
นัน้ ถือเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน
ด้านนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัด
กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การตัดสิน
ใจไม่วางเงินมัดจำ� หรือเงินประกันเพือ่
ขอให้มกี ารถอนอายัดเครือ่ งบินโบอิง้ 737
ถือว่าเป็นการตัดสินใจในระดับนโยบาย
แต่ในหลักการแล้วทางการเยอรมนีไม่มี
สิทธิอายัดเครือ่ งบินลำ�นี้ เพราะไม่ใช่สมบัติ
ของราชการไทย และกรมทางหลวงอยู่
ระหว่างหารือกับสำ�นักงานอัยการสูงสุด

เพือ่ ยืน่ คำ�อุทธรณ์ ซึง่ จะครบกำ�หนดวัน
ที่ 28 ก.ค.นี้ แต่คงจะต้องรอให้ทางนาย
จุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด เดินทาง
กลับจากต่างประเทศก่อน เพือ่ หารือใน
มุมด้านกฎหมายทีเ่ ชือ่ ว่ามีหลักฐานใหม่
จะยืน่ ให้พจิ ารณาทบทวนคำ�ตัดสินของ
คณะอนุญาโตตุลาการทีเ่ ชือ่ ว่าไม่สจุ ริต
กับฝ่ายไทย
“เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งระดับนโยบายจะ
ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ขณะนีม้ น่ั ใจ
ในหลักฐานใหม่ท่ไี ด้มา อยู่ระหว่าง
รวบรวมและจะหารือกันด้านกฎหมาย
กับอัยการสูงสุดก่อนยืน่ อุทธรณ์” นาย
สุพจน์กล่าว
นายสุพจน์ ระบุวา่ สำ�หรับขัน้ ตอน
ต่างๆ ต้องรอคณะของอัยการสูงสุด
ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินการในเรื่องนี้ในต่าง
ประเทศ แต่ขณะนีฝ้ า่ ยไทยเชือ่ มัน่ ใน
ข้อมูลหลักฐานทีพ่ บว่าบริษทั ผูย้ น่ื ฟ้อง
ร้องรัฐบาลไทยมีส่วนเกีย่ วข้องกับคน
ไทยบาง คนทีอ่ าจทำ�ให้การพิจารณา
ในขัน้ ตอนอนุญาโต ตุลาการไม่สจุ ริต
เบื้องต้นรายละเอียดไม่ขอเปิดเผย
เพราะเป็นข้อต่อสูข้ องฝ่ายไทย
วันเดียวกัน ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์กองทัพ
อากาศ (ทอ.) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์
ผบ.ทอ. ให้สมั ภาษณ์กรณีเครือ่ งบิน
พระราชพาหนะ โบอิง้ 737 ถูกศาล
เยอรมันอายัด ว่า กองทัพอากาศได้
รับการประสานเรื่องเอกสารเกี่ยวกับ
เครือ่ งบินดังกล่าว โดยส่งหนังสือยืนยัน
ไปว่าเครือ่ งโบอิง้ 737-400 ลำ�นีก้ องทัพ
อากาศน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ตัง้ แต่ปี 2550 และไม่ได้ประจำ�การอยูใ่ น
กองทัพอากาศ ขัน้ ตอนต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็นการออกใบสำ�คัญ รวมถึงการจด
ทะเบียนนัน้ กรมการขนส่งทางอากาศ
ดำ�เนินการไปเรียบร้อยตัง้ แต่ครัง้ นัน้
“จากเอกสารที่เขานำ�ไปอ้างถึง
เว็บไซต์เว็บหนึง่ ซึง่ ไม่ได้เป็นเว็บไซต์
กองทัพอากาศ แต่เป็นของกลุม่ บุคคล
ทีส่ นใจและทำ�ข้อมูลเกีย่ วกับเครือ่ งบิน
กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูก
ต้อง และเราได้ยนื ยันไปแล้ว ฉะนัน้
สิง่ ทีเ่ ขานำ�ไปอ้างไม่ใช่เอกสารของทาง
ราชการ จึงไม่นา่ จะมีน�ำ้ หนักทีจ่ ะนำ�
ไปอ้างอิงได้ ส่วนข้อมูลของ กองทัพ
อากาศตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของกอง
ทัพอากาศ” พล.อ.อ.อิทธพร กล่าว
และว่า ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นเรือ่ งนาน
มาแล้ว เกีย่ วกับทางยกระดับโทลล์เวย์
ทีจ่ ะต้องต่อสูก้ นั ในชัน้ ศาล ในแง่การ
ปฏิบตั ทิ กุ อย่างต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของ

กฎหมาย ขณะเดียวกันต้องคำ�นึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
คิดว่าทั้งสองประเทศคงคำ�นึงถึงเรื่อง
เหล่านีอ้ ยู่

ธปท.
หลักสำ�คัญ ทัง้ เงินดอลลาร์สหรัฐและ
เงินยูโร ทำ�ให้นักลงทุนหันมาลงทุน
ในทองคำ�มากขึ้น โดยยอมรับว่าคน
ไทยขายทองคำ�ค่อนข้างมากในช่วง
ปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา และเมื่อได้
เงินตราต่างประเทศก็นำ�มาขายส่งผล
ให้เงินบาทแข็งค่า แต่มองว่าค่าเงิน
บาทแกว่งในช่วง 10-20 สตางค์ไม่ได้
มีผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ไทย เนือ่ งจากปัจจุบนั ไทยมีเงินสำ�รอง
ทางการระหว่างประเทศค่อนข้างสูง
ผู้ว่าการ ธปท. ให้ความเห็นใน
เรือ่ งการปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ว่า ตัง้ แต่
สมัยก่อนวิกฤตปี 40 มาจนถึงปัจจุบนั
พบว่า อัตราการปรับขึน้ ค่าแรงซึง่ หัก
อัตราเงินเฟ้อแล้ว ยังไม่ฟ้ืนตัวจาก
ช่วงก่อนปี 40 กล่าวคือ ผูใ้ ช้แรงงาน
ยังไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในการปรับ
ขึ้นค่าจ้างขั้นตำ่� โดยสามารถมีช่อง
ว่างในการปรับขึ้นได้ 10% แต่หาก
ปรับขึ้นครั้งเดียวเป็น 300 บาทหรือ
ประมาณ 40% อาจส่งผลให้ภาค
ธุรกิจปรับตัวไม่ทัน นอกจากนี้ เมื่อ
มี ก ารปรั บ ขึ้น ค่ า แรงแล้ ว ก็ ค วรเน้ น
พัฒนาอุตสาหกรรมสำ�คัญทีส่ ง่ ผลดีตอ่
อนาคตประเทศควบคูไ่ ปด้วย
ทัง้ นี้ ธปท. มองว่าเศรษฐกิจไทย
ขณะนี้มีแ รงขั บ เคลื่อ นที่ดีต่อ เนื่อ ง
โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภค การ
ลงทุน และการส่งออก ทำ�ให้ความ
จำ�เป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อย
ลง หากกระตุน้ มากไปอาจจะกระทบ
เงิ น เฟ้ อ และระดั บ หนี้ ส าธารณะ
รวมไปถึงเสถียรภาพของประเทศใน
อนาคตได้ และหากรัฐบาลจำ�เป็นจะ
กูย้ มื เงินควรทำ�เพือ่ ใช้โครงการลงทุน
มากกว่าเพือ่ การบริโภค เพราะเงินกู้
ยืมมีภาระทีต่ อ้ งใช้คนื จึงควรลงทุนให้
เกิดมูลค่า ส่วนอัตราการขยายตัวสิน
เชื่อค่อนข้างสูงถึง 10% กว่าในช่วง
ครึง่ ปีแรก ธปท.และผูบ้ ริหารธนาคาร
พาณิชย์ เห็นตรงกันว่า ยังไม่ใช่การ
ปล่อยสินเชือ่ เพือ่ เก็งกำ�ไร แต่เป็นไป
ตามธุรกรรมจริงของภาวะเศรษฐกิจ
จึงเชือ่ ว่าขณะนีย้ งั ไม่มปี ญ
ั หาฟองสบู่
เกิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจไทย อย่างไร
ก็ตาม ธปท.พร้อมจะติดตามเรื่องนี้
อย่างใกล้ชดิ ต่อไป

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวทั่วไป - Sec 1 Page 19

Sec 1 Page 20 - ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42
กรุงเก่า
wanadee@gmail.com

ชิคาโก

อ่านคำ�ว่าฉบับที่ 42 ถ้าเป็นคน ถือว่าเริม่ แก่แล้ว ทีบ่ า้ นเราพอยีส่ บิ กว่า
เด็กๆ มักจะบอกว่าแก่แล้ว แต่คนในสหรัฐ (รวมทัง้ คนไทยด้วย) เจ็ดสิบ
ยังไม่ยอมแก่กนั บางคนแปดสิบกว่ายังดูดี ใช้ได้ แต่ค�ำ ว่าฉบับที่ 42 ของ
สยามทาวน์ ไม่ใช่ของง่ายเลย
ทุกคนต้องทำ�งานทีต่ นรักอย่างหนัก ฝ่าคลืน่ ลมสารพัด จุดประสงค์กเ็ พือ่
จะส่งข่าวคราวของคนไทยในเมืองต่าง เล่าสูก่ นั ฟัง รวมทัง้ ข่าวสำ�คัญๆ ทัง้ จาก
บ้านเราและในสหรัฐ
ต้องบอกว่าเรายังเด็กมาก แต่เราก็คอ่ ยๆ เติบโต โดยหวังว่า วันทีด่ ใี นวันนี้
ย่อมส่งผลดีในวันข้างหน้า ให้เราทุกคนทำ�งานด้วยความซือ่ สัตย์ นึกถึงสังคม
และประเทศชาติเป็นเรือ่ งสำ�คัญ เคารพศักดิศ์ รีในการทำ�หน้าที่ และทำ�งาน
ให้ดที ส่ี ดุ ตามความสามารถทีท่ �ำ ได้
อย่างไรก็ตาม แม้เราจะไม่ใช่สอ่ื ทีย่ ง่ิ ใหญ่ ไม่มใี ครรูจ้ กั แต่เรายังมีความเชือ่
ว่า สือ่ ทีด่ ี สามารถสร้างสังคมทีด่ ี สร้างประเทศชาติและสร้างความเข้าใจดีตอ่
กันได้ แม้ในยามวิกฤติ สือ่ ยังช่วยดับร้อนให้เป็นเย็นได้เช่นกัน เราจึงภูมใิ จใน
งานของเรา แม้จะเป็นข้าวไกลนา คนไกลบ้าน การทำ�งานด้วยความบริสทุ ธิ์
ใจ ไม่อคติ มีความเป็นธรรมเป็นทีต่ ง้ั ย่อมสร้างความสุขได้
ฉบับนี้ ปล่อยความวิตกกังวลให้ฟา้ เป็นเครือ่ งตัดสิน พรรค พท.จะได้เป็น
รัฐบาลอย่างสมศักดิศ์ รีหรือไม่ แกนนำ�นปช.จะได้นง่ั เก้าอีบ้ า้ งไหม!! ปล่อยให้
กกต.ได้ใช้วจิ ารณญาณ ว่าเสียงของปชช.นัน้ มีความหมายหรือไม่
อย่าไปคิดมากเลย ปล่อยให้กกต.ได้มเี วลาสงบ ค่อยๆ คิด ความสงบโดย
ไม่ไปก่อกวนอะไร อาจสร้างสติ ปัญญา เมตตา ตัดสินอะไร ไม่เป็นไปอย่างที่
เป็นก็ได้ รอดูกนั ต่อไป ทีเ่ หลือใครหมู่ ใครจ่า ต้องรอดูใจกกต.
ข่าวจากชิคาโกสัปดาห์น้ี
@ งานราตรีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 รจนา อินทะปุระ นายก
สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ประธานจัดงาน ขอเรียนเชิญทุกท่าน
ร่วมพิธถี วายพระพรและร่วมงานสังสรรค์ของประจำ�ปีของสมาคมพยาบาล
ณ โรงแรมแรดิสนั 1725 E. AlgonQuin Rd. Schaumberg, Il ในวันเสาร์
ที่ 6 ส.ค. เวลา 18.00 น.
**พิธถี วายพระพร จะจัดนอกห้องบอลล์รมู ขอความกรุณาให้ทกุ ท่านไป
ถึงบริเวณงานก่อนเวลาพิธเี ล็กน้อย สำ�หรับผูท้ จ่ี ะเข้าร่วมพิธถี วายพระพร วัน
เสาร์ท่ี 23 ก.ค. ทางสมาคมพยาบาลฯ จะจัดการซ้อมใหญ่ ณ ร้านมณีไทย
เวลา 14.00 น.
รายนามนักร้องรับเชิญที่จะมาร่วมงานครั้งนี้ นพ.วิเชษฐ บุญยปรีดี,
นพ.สมภพ ศรีสวุ รรณานุกร, อิสรพงศ์ บรรณประดิษฐ์ และนักร้องรับเชิญจาก
แอลเอ อินทิรา นิม่ เนียน วงดนตรี ฤทัย บัตร 100, 80 ดอลลาร์ ท่านใดทีร่ บั
บัตรไปแล้ว กรุณานำ�บัตรติดตัวไปด้วย ทางโรงแรมจะไม่เสิรฟ์ อาหาร ถ้า
ไม่เห็นบัตรวางอยูต่ รงหน้าท่าน
หลังพิธถี วายพระพร ทุกคนจะเข้ามาในห้องทีจ่ ะจัดงาน จากนัน้ จะเป็นพิธี
รับถ้วยพระราชทาน แม่ดเี ด่น

** ปีนต้ี อ้ งขอแสดงความยินดีกบั ครูใหญ่คนแรกของ รร.พุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดธัมมาราม ประภัสสร ภาวิไล ทำ�งานให้ชมุ ชนไทยมาอย่างน้อย
สามสิบปี ขณะนีก้ ย็ งั ช่วยงานต่างๆ ในหน้าทีพ่ ธิ กี ร ในงานของวัดธัมมาราม
อยูเ่ สมอ เหมาะสมแล้วกับการได้รบั คัดเลือกให้ได้รบั ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติอนั สูงสุดของครอบครัว
ภาวิไล
** พิธมี อบโล่ให้พยาบาลดีเด่น ปีนก้ี รรมการสมาคมพยาบาลตัดสินให้
ณัฐธิรา ทองมอญ เป็นพยาบาลดีเด่น ก็ตอ้ งขอแสดงความยินดีดว้ ยอีกเช่น
กัน ตลอดสองปีทผ่ี า่ นมา เธอทำ�งานให้สมาคมพยาบาลหลายอย่าง รับภาระ
ในหน้าทีท่ ห่ี นัก โดยเฉพาะการรับเป็นประธานกรรมการร้านอาหารการกุศล
ในงานวัดในนามสมาคมพยาบาลฯ อีกทัง้ ยังร่วมเป็นกรรมการโครงการไทย
อิลลินอยส์ จัดงานกุศลส่งรายได้ไปมอบให้เด็กนักเรียนทีเ่ รียนดีและต้องการ
ทุนการศึกษาทีป่ ระเทศไทย
รวมทัง้ สมาคมพยาบาลฯ ยังจะมอบทุนการศึกษาให้นกั ศึกษาพยาบาลใน
รัฐอิลลินอยส์ และใน โรงพยาบาลหนึง่ แห่ง ทุกภาคของประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั
การพิจารณาเห็นสมควรจะได้รบั ทุนการศึกษา
สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯ ที่
มีจติ เมตตา เห็นความสำ�คัญในวิชาชีพพยาบาลด้วยการส่งเสริมให้การอุปการะ
บริจาคทุนให้รร.พยาบาล โรงเรียนละ 500 ดอลลาร์ และบริจาคให้นกั ศึกษา
พยาบาลทีต่ อ้ งการรับความช่วยเหลือ อีก 1 ทุน 500 ดอลลาร์
** ท่านใดทียงั ไม่มบี ตั ร ติดต่อได้ทก่ี รรมการสมาคมพยาบาล หรือโดยตรง
ทีน่ ายกสมาคม รจนา อินทะปุระ
@ JacQui In Concert วันที่ 12 ส.ค. วัลลภา คงศรี, ชนานาฏ ศุขกิจ
และแทมมี่ เจียมมงคลทิพย์ ฝากปชส.มาถึงทุกท่าน รายการพิเศษ พลาดไม่
ได้ ฟังเพลงไพเราะจาก JacQui นักร้องเสียงทรงพลัง เวลาโชว์ 19.00-20.30
น. บัตร 25 หน้างาน 30 เหรียญ
จองบัตรด่วน งานการกุศลครัง้ นีจ้ ะมอบให้องค์การทหารผ่านศึก
และทีส่ �ำ คัญ มณชยา เจตบุตร (น้องจูน จะบินมาจากดี.ซี) มาร้องเพลง
อรุณนที อีกครัง้ ในงานนี้
@ Drama Singing Contest Season 1 เมือ่ คืนวันที่ 16 ก.ค. ณ ร้าน
ดรามา การ์เด้นท์ ผลการประกวดร้องเพลงผูช้ นะเลิศ เมธานัน สุทธิเศรณี และ
รองอันดับหนึง่ อัฌชวดี วชิรางกูร กรรมการในการตัดสินประกวดร้องเพลงครัง้
นีม้ ี กันยา วงศ์สวัสดิ,์ ชวลิต แซม ชิคาโก และออย วิทวัส ฤทธิเดช แต่ละ
ท่านมีประสบการณ์ทางด้านเสียงเพลงเป็นอย่างดี ขอแสดงความยินดีดว้ ย ร้าน
อาหารใดทีใ่ ห้การสนับสนุนเด็กไทย ให้ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ให้ได้แสดง
ความสามารถ ทำ�ให้เกิดความอบอุน่ ไม่เหงา นับว่าท่านเป็นผูท้ ม่ี นี �ำ้ ใจคนหนึง่
ต่อคนไทยในต่างแดนอีกหลายๆ คน ทีต่ อ้ งการสิง่ เหล่านี้ โดยเฉพาะเยาวชน
ไทยทีเ่ ดินทางมาศึกษาในประเทศนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนครชิคาโกของเรา
(กรุณาติดตามภาพข่าวสัปดาห์หน้า)
@ กอล์ฟสิงห์เหนือ - เสือใต้ วัชรีย์ แจ่มจันทร์ นายกสมาคมชาวเหนือ
แจ้งข่าวการแข่งขันกอล์ฟของนักกอล์ฟชาวเหนือและนักกอล์ฟชาวใต้ ปีนส้ี งิ ห์
เหนือหมดแรง สูเ้ สือใต้ไม่ไหว ม้วนเดียวจบ ขอปรบมือให้เสือใต้ ปราโมท
ชีชา้ งเป็นผูแ้ ทน รับรางวัล ส่วนนักกอล์ฟของสิงห์เหนือ ได้รางวัลปลอบใจ
ตีใกล้ทส่ี ดุ (กรุณาติดตามภาพข่าว สัปดาห์หน้า)

www.siamtownus.com
@งานพระราชทานเพลิงศพ หลังจากทำ�บุญร้อยวันให้คุณแม่แล้ว
ครอบครัววีระชัย - สันทนา คงใหญ่ บินไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณ
แม่ส�ำ รวย คงใหญ่ ณ เมรุวดั ตลิง่ ชัน กทม. เมือ่ 8 ก.ค.
@พระธรรมทูตในต่างประเทศ หลังจากครบวาระปฏิบตั ศิ าสนกิจในต่าง
แดน พระมหาทำ�นอง จนทสาโร เลขานุการวัดธัมมาราม เดินทางกลับไปประจำ�
ณ วัดจักรวรรดิิฯ เมือ่ 12 ก.ค. สำ�หรับพระธรรมทูตทีจ่ ะเดินทางมาเพิม่ เติม ณ
วัดธัมมาราม สำ�เริง ปิตกิ ะวงษ์ กรรมการอำ�นวยการวัดธัมมาราม แจ้งว่า การ
เดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐของพระธรรมทูตไม่สะดวกอย่างทีผ่ า่ นมา ขณะนี้
กำ�ลังรอวีซา่ อยูท่ ง้ั สองรูป
@ อากาศร้อนอันตราย!! สองสามสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา อากาศในแถบมิดเวสต์
ร้อนทีส่ ดุ สงสารคนทีไ่ ม่มเี ครือ่ งปรับอากาศ คนทีต่ อ้ งทำ�งานนอกอาคาร คนที่
ต้องอยูบ่ นท้องถนนนานๆ สัปดาห์นม้ี ที ง้ั คนเสียชีวติ อย่างกะทันหัน และต้อง
เข้า รพ.เป็นจำ�นวนไม่นอ้ ย เด็กเล็กก็มี
ขอฝากทางรร.ภาคฤดูรอ้ น ปีนม้ี เี ด็กเล็กหลายคน อากาศร้อนต้องให้เด็กดืม่
น�ำ้ บ่อยๆ ไม่ควรออกไปเล่นข้างนอกโดยเด็ดขาด หลีกเลีย่ งทีจ่ ะให้เครือ่ งดืม่ กับ
เด็กนอกจากน�ำ้ อาหารเบาๆ ถ้าเด็กมีไข้ ปวดศีรษะ มีอาการทีร่ สู้ กึ ว่าไม่คอ่ ย
สบาย รีบแจ้งให้ผปู้ กครองเด็กทราบ
สัปดาห์นค้ี งมีเรือ่ งสำ�คัญเพียงเท่านี้ พบกันใหม่สปั ดาห์หน้า....สวัสดี
ข่าว กรุงเก่า
ภาพ ไสว เท่าสาร, BMC

พระอาจารย์ วรศักดิ์ วรธัมโม นำ�คณะสงฆ์และสาธุชนเวียนเทียน
ณ ศาลาอเนกประสงค์

กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ณรงค์ ศศิธร หล่อเทียนเข้าพรรษา ณ
ศาลาเฉลิมพระเกียรติิฯ วัดธัมมาราม

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวทั่วไปSec 1 Page 21
โดย สรรชัย โกรานนท์
sunchai@siamtownus.com
โทร.323-633-9977

สัปดาห์ละวันกับสรรชัย

หยุดเสียเถอะครับ...สงสารสังคมไทย
ผมมีโอกาสได้ไปร่วมฟังเกี่ยวกับปัญหาร้าน
อาหารไทย เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม
ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมลินคอล์นพลาซ่า ซึ่งเป็น
ผลงานของสภาหอการค้าไทย
หั ว เรื อ ใหญ่ ประธานฯ ได้ แ ก่ คุ ณ สุ ทิ น
ทิวาศาสตร์ หมวกอีกใบผู้บริหารโรงแรมลินคอล์น
พลาซ่ า ไฟเขี ย วให้ บ อร์ ด สภาหอการค้ า ไทยคื อ
คุ ณ วนิ ด า ศรี ว รมย์ นั ด เจ้ า ของร้ า นอาหารไทย
ประมาณ 40 กว่ า คนมาพบปะคุ ย เปิ ด ใจเกี่ ย ว
กั บ ปั ญ หาสารพั น โดยเปิ ด ห้ อ งให้ ป ระชุ ม กั น
ฟรี ๆ เพื่ อ จะได้ ห าทางออกและช่ ว ยเหลื อ กั น ใน
ยามหน้าสิ่วหน้าขวาน ยามภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�
ย่ำ�แย่ รัฐบาลมะกันก็อยู่ในภาวะที่ตกต่ำ�เช่นกัน
ก็หันมากดดันเอาทุกทางกับร้านอาหารไทย แล้ว
อะไรจะไปเหลือ
ปั ญ หาใหญ่ ก ว่ า ที่ น่ า กลั ว กว่ า เสี ย งจากที่
ประชุ ม บอกว่ า มี ก ลุ่ ม คนไทยที่ ทำ � งานกั น เป็ น
ที ม มี ก ารวางแผนกั น ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ที่ จ ะจั ด การ
โดยตรงกับห้องอาหารไทย ตัวเดินเกมก็คือพนัก
งานเวสเตอร์และเวสเตรส โดยใช้ช่องว่างต่างๆ
ของร้านอาหารไม่ว่าจะเรื่องเวลาทำ�งาน การตอก
บัตร เรื่องภาษี เงินค่าตัว เงินล่วงเวลามีทั้งการ
บั น ทึ ก เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และยั ง มี ก ารถ่ า ย
เป็ น คลิ ป วิ ดี โ อ ซึ่ ง เทคโนโลยี มั น เอื้ อ อำ � นวยให้
ทำ�ได้ง่ายมาก
อี ก ขั้ น ตอนคื อ แจ้ ง ต่ อ กรมแรงงาน เจ้ า ของ
ร้านที่ตกเป็นเหยื่อหลายรายต่างก็ส่ายหน้า กับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่า คนไทยด้วยกันจะทำ�กัน
ได้ถึงเพียงนี้ หากเป็นต่างชาติก็ไม่ว่ากัน แต่นี่คน
ไทยด้วยกันและที่อะลุ้มอล่วยช่วยกันแม้จะอยู่ไม่
ถูกต้อง ก็เพราะต้องการจะช่วยเหลือด้วยใจจริง
แต่ สุ ด ท้ า ยก็ ต้ อ งตกเป็ น เหยื่ อ เสี ย เองถึ ง กั บ หมด
เนื้ อ หมดตั ว บ้ า งก็ ล้ ม ละลาย และอี ก มากมาย
ต่ า งก็ อ ยู่ ใ นภาวะที่ ตื่ น ตระหนกกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่
คาดไม่ถึง

เจ้ า ของร้ า นบางคนบอกว่ า หากเจ้ า ของร้ า น
ไหนที่เอาเปรียบกดขี่ลูกจ้างก็ไม่ว่ากัน แต่กับร้านที่
เขาดีมีอะไรก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด ไม่
น่าจะทำ�กันได้ลงคอ ที่โดนฟ้องร้องมันไม่ธรรมดา
หลายหมื่น และเป็นแสนๆ ดอลลาร์ มันจะอยู่ได้
อย่างไร เขาคงคิดว่ารายได้ดีแต่เขาไม่รู้ว่าเราต้อง
จ่ายอะไรบ้าง และแต่ละวันเหลือสุทธิเท่าไหร่
ผมเองใคร่ขอวิงวอนไปยังเพื่อนไทย สายเลือด
ไทยด้วยกัน กลุ่มคณะใดที่คิดมิดีมิร้าย โปรดใช้
วิจารณญาณตรองดูเถอะ เงินที่ได้ไปเป็นเงินที่อยู่
บนกองทุกข์ ของคนอื่ น ถึ งกั บ หมดเนื้ อ ประดาตั ว
แล้วคุณจะเป็นสุขได้อย่างไร วิบากกรรมอันนี้มัน
จะติดตัวเป็นตราบาปคุณไปทั้งชีวิต
แม้ จ ะไม่ ใ ช่ เ ป็ น การปล้ น แบบโจร แต่ มั น ก็
เป็นการปล้น อี ก รู ป แบบ กรรมที่ ไ ด้ รั บ มั น ก็ คื อ กั น
นั่นแหละ
โปรดฉุ ก ใจคิ ด ให้ ดี ใ ช้ ส ติ แ ละจิ ต ใต้ สำ � นึ ก แห่ ง
คุณธรรม ทำ�มาหากินแบบสุจริตเถอะ อย่ารังแก
และทำ�ร้ายสังคมไทยที่นี่อีกเลย
และขอฝากคุณธรรมตรงนี้ไปยัง เจ้าของธุรกิจ
ที่เอาเปรียบลูกจ้างโปรดละวางเสียเถอะเพื่อความ
เจริญของสังคมคนไทยในต่างแดน

ประมวลภาพ
งานพิธีสวดอภิธรรมศพ และแสดงความไว้อาลัยแด่
นายวิชยั รัตนา เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 1957 มรณะวันที่ 8
กรกฎาคม 2011 ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว พิธสี วดอภิธรรม
ศพ จัดขึน้ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2011 เวลา 19.00
น. ณ วัดพุทธิชโิ นฮิลส์ ส่วนพิธเี ผา จัดเมือ่ วันเสาร์ท่ี 16
กรกฎาคม 2011 เวลา 9.00 น. สถานที่ Hollywood Forever
Cemetery หลังจากเสร็จพิธกี ารเผา ทางครอบครัวของผูเ้ สีย
ชีวติ นำ�อัฐกิ ลับไปบำ�เพ็ญกุศลทีป่ ระเทศไทย เมือ่ วันอาทิตย์
ที่ 17 กรกฎาคม 2011

ศิวพร ศรีสกุล ของ แหม่ม ภาวดี มาร่วมสนุกกันมากมาย ทัง้ พีน
่ อ้ ง
สุนิศา เมาเจรี่

ไทย-ลาว ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้มา
โชว์อกี เพราะ คุณแหม่ม ภาวดี เป็นขวัญใจนักร้อง
@ เดือนนีเ้ ป็นเดือนทีม่ งี านบุญมากทัง้ เดือนก็วา่ ได้ ลูกทุง่ อีสาน ทีน่ า่ รัก เป็นกันเองกับทุกคน และสร้าง
เพราะเป็นช่วงเข้าพรรษา และยังตรงกับอาสาฬหบูชา ความสนุกสนาน เข้าถึงทุกคน
ด้วย อย่างที่หลายๆ ท่านคงทราบแล้วว่า “วันเข้า
คุณตง เจริญพรรษา” คือพระภิกษุสงฆ์ตอ้ งอยูป่ ระจำ� ณ วัดใดวัด
บรรพชน ไปร่วม
หนึง่ ระหว่างฤดูฝน หรือทีเ่ รียกติดปากกันโดยทัว่ ไปว่า
ทำ � บุ ญ วั น เ ข้ า
จำ�พรรษา จึงเป็นโอกาสอันดีทพ่ี ทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลาย
พรรษาที่วัด พุ ท ธ
ไปทำ�บุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมกัน มีการถวาย
ภาวนา
เทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำ�ฝนแด่พระสงฆ์ เพื่อ
ให้พระสงฆ์ได้ใช้ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นระยะเวลา
สามเดือน
@ วัดชัยยะธรรมวิหาร มีพธิ ที �ำ บุญตักบาตร และ
แห่เทียนพรรษาไปเมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา มี
พุทธศาสนิกชนมาร่วมกันอย่างมากมาย ทั้งพี่น้อง
ไทย-ชาวลาว พม่า และ เวียดนาม จากแอลเอ ยูทาห์
คุณสายพิณ ชุติมา (ขวา) แห่งร้านอาหารบัว
และรัฐใกล้เคียง และขณะนีท้ างวัดก็กำ�ลังจะจัดสร้าง
ตำ�หนักเจ้าแม่กวนอิม ท่านใดที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วม สยาม และคุณพี่อี๊ด Larson (ซ้าย) เป็นเจ้าภาพ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดโพธิญาณลาส
ทำ�บุญ ขอเชิญแจ้งความประสงค์ได้ท่วี ัดชัยยะธรรม
เวกัส เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 54
วิหาร 7925 Virtue Court, Las Vegas, NV 89113
Tel. 702-219-3266
คุ ณ พ ฤ ก ษ า
@ ด.ช.ภูวชิ ย์ อนุพนั ธ์สบื สาย อายู 11 ปี จาก
Misday และ
จังหวัดนครพนม นักกอล์ฟเยาวชนรุ่น อายุ 11-12
ลู ก ชาย กฤษฎา
จากประเทศไทยผูค้ ว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน
พจน์ พากั น ไป
Champ Master เมือ่ วันที่ 12-14 July ที่ San Diถื อ ศี ล เข้ า พรรษา
ทีว่ ดั โพธิญาณ
ego, CA และได้อนั ดับที่ 2 ร่วมกับเยาวชนจาก ญีป่ นุ่
ในการแข่ง Junior Golf 2011 ที่ San Diego เช่น
กัน.....ขอแสดงความยินดีตอ่ ช.ภูวชิ ย์ อนุพนั ธ์สบื สาย
ข บ ว น แ ห่
และครอบครัว
เทียนพรรษาของ
@ กิจกรรมต่างๆ ของพีน่ อ้ งไทย-ลาว ในลาสเวกัส
ผู้ปฎิบัติธรรม วัด
ดูเหมือนว่าจะเงียบเหงามานาน แต่ตอนนีเ้ ริม่ จะคึกคัก
ชัยยะธรรมวิหาร
ขึน้ แล้ว โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทย และเป็นทีก่ ล่าว
ถึงกันมาก เห็นจะเป็นห้องอาหารมณีไทย ระยะนี้มี
คอนเสิรต์ ดารา ศิลปิน นักร้อง มาเรียงแถวให้ความ
สำ�ราญ ต่อพี่น้องไทย-ลาว ไม่เว้นแต่ละอาทิตย์เลย
ทีเดียว นอกจากความสนุกสนานที่ทุกท่านได้รับแล้ว
อาหารไทย อาหารอีสานรสแซบต่างๆ ก็ยงั อร่อยเป็นที่
ถูกปากอีกด้วย มีดเี จหัวสุดยอดของเวกัส คือติด๊ ตี่ เทียรี่
ลาสเวกัส ดีเจแดง และดีเจเสริฐ ขวัญใจชาวลาว
คุณเพ็ญศรี ดันดรอบ กับคุณฐิติยาพร บันทอน
@ เมือ่ คืนวันพุธที่ 20 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา แหม่ม ลูกสาวพ่อปู่บัน จากอุบลราชธานี นำ�พระไตรปิฎก
ภาวดี คอนเสิร์ต ที่ห้องอาหารมณีไทย มีแฟนคลับ มาถวายวัดโพธิญาณ

ลาสเวกัส

Sec 1 Page 22 - ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

www.siamtownus.com

สำ�หรับอันดับ 5 ร่วม มีดว้ ยกัน 4 คน
‘โปรเล็ ก ’ดั ง อี ก ซิ ว เฉื อ น คือ เชาวลิ
ต ผลาผลของไทย แอชลีย์
กับคิม เฟลตัน จากออสเตรเลีย
แชมป์ เ ก่ า อิ นโดฯโอเพ่ น ฮอลล์
และฮันชางวอน จากเกาหลีใต้ สกอร์

ไทยรัฐ : “โปรเล็ก” สร้างชื่อ
อีกครั้ง คว้าแชมป์ “อินโดนีเซีย
โอเพ่ น ” ซึ่ ง เป็ น รายการในวั น
เอเชียทัวร์ที่จาการ์ตา อินโดนีเซีย
เมื่อวันอาทิตย์ รับเงินรางวัลก้อน
ใหญ่ถึง 5.4 ล้านบาท
“โปรเล็ก” ถาวร วิรัตน์จันทร์
อดีตแชมป์เอเชียนทัวร์ 12 รายการ
สร้างชื่ออีกครั้งในการข้ามไปแข่งขัน
ในวันเอเชียทัวร์ ด้วยการพิชติ ตำ�แหน่ง
แชมป์แรกจากการแข่งขัน “อินโดนีเซีย

๊ แช็คผันตัวรับงาน
ไทยเจ้าภาพตะกร้อ บิก
สโมสรเอเชีย ชิงเงิน 2.7แสน วิ เ ค ร า ะ ห์ เ อ็ น บี เ อ

ไทยรัฐ : ไทยจัดแข่งตะกร้อ
ที่ ส นามกี ฬ ากลาง จ.ระยอง
ในระหว่ า งวั น ที่ 27-30 ก.ค.นี้
ต้ อ งการจะเป็ น อี ก หนึ่ ง แรงที่ จ ะ
ช่ ว ยพั ฒ นากี ฬ าตะกร้ อ ให้ เป็ น
ที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาค
เอเชียและทั่วโลก
เมื่ อ วั น ที่ 18 ก.ค. บริ ษั ท
ถิ ร ไทย จำ � กั ด (มหาชน) ร่ ว ม
กั บ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ฝ่ า ย ผ ลิ ต แ ห่ ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และ
จ.ระยอง จั ด การแข่ ง ขั น ตะกร้ อ
สโมสรชิ ง แชมป์ เ อเชี ย ครั้ ง ที่ 5
“อีแกท คัพ 2011” ชิงเงินรางวัล
ร่วมกว่า 270,000 บาท ในระหว่าง
วันที่ 27-30 ก.ค.นี้ ที่สนามกีฬา
กลาง จ.ระยอง
น า ย สั ม พั น ธ์ ว ง ษ์ ป า น
กรรมการผู้ จั ด การบริ ษั ท ถิ ร ไทย
จำ � กั ด (มหาชน) เปิ ด เผยว่ า
หลังจากที่ บริษัท ถิรไทยฯ และ
กฟผ. ได้มีความร่วมมือกันจัดการ
แข่ ง ขั น รายการนี้ ม าเป็ น เวลา
ยาวนาน และได้ รั บ ความสนใจ
จากประเทศต่ า งๆ ในเอเชี ย
ส่งทีมสโมสรตะกร้อมาร่วมแข่งขัน
กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น อี ก

รายการแข่งขันที่มีแฟนตะกร้อชาว
ไทยให้ ค วามสนใจเข้ า มาชมการ
แข่งขันอย่างมากมาย โดยในส่วน
ของการจั ด การแข่ ง ขั น ในครั้ ง นี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ สำ � คั ญ ต้ อ งการจะ
เป็ น อี ก หนึ่ ง แรงที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นา
กีฬาตะกร้อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ไปทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคเอเชี ย และทั่ ว
โลก และเรายั ง ต้ อ งการที่ จ ะเผย
แพร่แหล่งท่องเที่ยวของ จ.ระยอง
ที่ครั้งนี้ได้รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันอีกด้วย
สำ �หรั บ การแข่ ง ขั น ในครั้ ง นี้มี
ตะกร้อสโมสรชั้นนำ�ทั่วทวีปเอเชีย
เช่ น มาเลเซี ย , เวี ย ดนาม, จี น ,
ญีป่ นุ่ , ลาว, สิงคโปร์ เป็นต้น ตอบรับ
ส่ ง ที ม สโมสรชั้ น นำ � ของประเทศ
ตนเองเข้ า มาร่ ว มชิ ง มากมายกว่ า
18 ทีม แบ่งเป็นทีมชาย 12 ทีม
และหญิง 6 ทีม โดยแชมป์ประเภท
ที ม เดี่ ย วชาย จะได้ รั บ เงิ น รางวั ล
100,000 บาท อันดับ 2 ได้ 50,000
บาท และ อันดับ 3 ได้ 30,000 บาท
ส่วนแชมป์ทีมเดี่ยวหญิง จะได้รับ
เงินรางวัล 40,000 บาท อันดับ 2
ได้ 30,000 บาท และอันดับ 3 ได้
20,000 บาท

สยามกีฬา : แฟนๆ ยัดห่วง
ทัว่ โลก ยังมีโอกาสได้เห็นหน้าของ
“บิ๊กแช็ค” ชาคิล โอนีล ออกจอทีวี
เป็นประจำ�ต่อไป หลังเขาจรดปากกา
รับหน้าที่วิเคราะห์เกมการแข่งขัน
ตัง้ แต่ซซี น่ั หน้า เชือ่ จากประสบการณ์
ยาวนานตลอด 19 ปี ในวงการ
จะสามารถแสดงทัศนะแบบแฟร์ๆ
กับทุกฝ่ายได้อย่างแน่นอน
ชาคิล โอนีล ตำ�นานเซ็นเตอร์
ร่างยักษ์ท่เี พิ่งประกาศอำ�ลาวงการ
บาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมือ่ เดือนก่อน
ตกลงเซ็นสัญญาร่วมงานกับเทอร์เนอร์
สปอร์ต รับหน้าทีว่ เิ คราะห์เกมการแข่งขัน
ร่วมกับชาร์ลส์ บาร์คลีย่ ,์ เคนนี่ สมิธ และ
เออร์น่ ี จอห์นสัน ในรายการ "ทีเอ็นที เอ็น
บีเอ โชว์" เริม่ ตัง้ แต่ฤดูกาล 2011-2012

ทัง้ ยังมีหน้าทีแ่ สดงความคิดเห็นผ่านทาง
สถานี เอ็นบีเอ ทีวี และเว็บไซต์ เอ็นบีเอ
ดอท คอม http://www.nba.com
อดีตนักยัดห่วงวัย 39 ปี ทีล่ งเล่น
ในเอ็นบีเอนานกว่า 19 ฤดูกาล กล่าวว่า
“ผมจะพยายามทำ�ให้รายการสนุกกว่า
เดิมทีม่ นั เป็นอยูแ่ ล้ว ผมมีความสามารถ
และสามารถให้ คำ� วิ จ ารณ์ ท่ีแ ฟร์ ๆ
ได้ เวลาเดียวที่ผมมีปัญหากับคนที่
แสดงทัศนะคือเมือ่ พวกเขาไม่เคยเดิน
บนหนทางนัน้ ผมได้เดินทางมาหลาย
ก้าวตลอดช่วงอาชีพ 19 ปีของผม ดัง
นัน้ ผมคิดว่า ไม่วา่ ผมจะให้ค�ำ วิจารณ์
อะไรออกไปน่าจะมีความยุตธิ รรม”
ทัง้ นี้ หลังจากได้รบั บาดเจ็บรบกวน
มาตลอดในช่วงหลัง เจ้าของสถิตติ ดิ ที
มออล-สตาร์ 15 สมัยตัดสินใจรีไทร์จาก
วงการเมือ่ เดือนมิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา โดย
เขารัง้ อันดับ 5 ตลอดกาล ของผูเ้ ล่นทีท่ �ำ
คะแนนสูงสุดในเอ็นบีเอ เวลานี้
นอกจากการทำ�หน้าทีน่ กั วิจารณ์
แล้ว อดีตผูเ้ ล่นของ ลอส แอนเจลิส
เลเกอร์ส และไมอามี่ ฮีต ยังเคยฝากฝีมอื
ในการแสดงหนังมาก่อน ซึง่ เขาหวังว่าจะ
มีโอกาสได้รร่วมงานกับการผลิตรายการ
โชว์ทางทีวี และจะหันมาทำ�งานในด้าน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ์ตนู อีกด้วย

โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 30 ล้านบาท
ที่ด ามาล อิ น ดาห์ ก อล์ ฟ คลั บ ใน
กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย เมื่อ
วั น อาทิ ต ย์ ท่ี 17 ก.ค.ที่ ผ่ า นมา
ถาวรซึง่ ลงแข่งในวันเอเชียทัวร์เป็น
รายการทีส่ าม ทำ�สกอร์รวม 13 อันเดอร์
เฉือนเอาชนะอันดับ 2 ร่วมทีม่ ดี ว้ ยกัน
ถึง 3 คนคือ ไมเคิล เฮนดรี แชมป์เก่า
จากนิวซีแลนด์ รอรี ฮี นักกอล์ฟเจ้าถิน่
และชอยจินโฮจากเกาหลีใต้ทท่ ี �ำ สกอร์
12 อันเดอร์เท่ากันไปเพียงแค่สโตรก
เดียว ทำ�ให้ถาวร วิรตั น์จนั ทร์ ได้รบั
เงินรางวัลจากตำ�แหน่งแชมป์ครัง้ นีถ้ งึ
1.8 แสนเหรียญ หรือราว 5.4 ล้านบาท

10 อันเดอร์ อันดับ 9 แมทธิว กริฟฟิน
จากออสเตรเลีย 9 อันเดอร์ อันดับ 10
ร่วม กิรเดช อภิบาลรัตน์ กับฮานมิน
คิวจากเกาหลีใต้สตีเฟน อัลลัน จาก
ออสเตรเลีย และแกเร็ธ แพดดิสนั จาก
นิวซีแลนด์ สกอร์ 8 อันเดอร์
ทางด้านนักกอล์ฟไทยในอันดับ
อืน่ ๆ นัน้ วิสทุ ธิ์ อรรจนาวัฒน์ จบใน
อันดับ 17 ร่วม 6 อันเดอร์ และปวิธ ตัง้
กมลประเสริฐ อันดับ 23 ร่วม 5 อันเดอร์
การแข่งขันกอล์ฟในวันเอเชียทัวร์
รายการต่อไป จะเป็นการแข่งขัน “ไทย
แลนด์โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้าน
เหรียญเช่นกัน ทีส่ วุ รรณกอล์ฟแอนด์
คันทรีคลับ ระหว่างวันที่ 11-14 ส.ค.นี้

“สิงโตน้�ำ เงินคราม”เยือนไทย

แข่งกับ“ไทย พรีเมียร์ลก
ี ออลสตาร์ส”
คมชั ด ลึ ก : “สิ ง โตนำ้ � เงิ น
คราม” เชลซี ขนชุดใหญ่สศู้ กึ โค้ก
ซูเปอร์ คัพ เชลซี เอเชีย ทัวร์
ไทยแลนด์ 2011 ดาวดั ง อย่ า ง
เฟอร์นนั โด ตอร์เรส, จอห์น เทอร์ร,ี
ดิดเิ ยร์ ดร็อกบา, แฟรงค์ แลมพาร์ด
มากันครบ
ความเคลื่อนไหวของศึก “โค้ก
ซูเปอร์ คัพ เชลซี เอเชีย ทัวร์ ไทย
แลนด์ 2011” ทีข่ นุ พลนักเตะ “สิงโต
น�ำ ้ เงินคราม” เชลซี แห่งพรีเมียร์ลกี
อังกฤษ จะลงสนามประลองแข้งกับทีม
“ไทย พรีเมียร์ลกี ออลสตาร์ส” ใน
วันอาทิตย์ท่ี 24 กรกฎาคม ทีร่ าชมังคลา
กีฬาสถาน หัวหมาก เวลา 18.00 น.
ล่าสุด เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม เชลซี
ได้ประกาศรายชือ่ นักเตะทีจ่ ะเดินทาง
มาเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว นำ�ทัพโดย
จอห์น เทียร์รี กัปตันทีม, เฟอร์นนั โด
ตอร์เรส ดาวยิงทีมชาติสเปน, แฟรงค์
แลมพาร์ด, แอชลีย์ โคล 2 นักเตะ
ทีมชาติอังกฤษ, นิโกลาส์ อเนลกา
หัวหอกชาวฝรัง่ เศส และดิดเิ ยร์ ดร็อกบา
ศูนย์หน้าทีมชาติไอเวอรี โคสต์

ทัง้ นี้ เชลซี มีก�ำ หนดเดินทางมา
ถึงประเทศไทยวันที่ 22 กรกฎาคม ด้วย
สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เทีย่ ว
บิน 747 ในเวลา 11.05 น. ทีห่ อ้ งวีไอพี
ซึ่งการมาครั้งนี้ ยอดทีมจากเกาะ
อังกฤษไม่ได้มาเพื่อลงแข่งฟุตบอล
เท่านัน้ แต่จะมาร่วมสานต่อ “บลูพทิ ช์”
ทีเ่ ชลซีกอ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ สนับสนุนและสร้าง
รากฐานฟุตบอลให้เยาวชนไทย โดยจะ
ส่งทีมโค้ชมาให้ค�ำ แนะนำ� และชีแ้ นะ
แนวทางการเล่นแบบสโมสรเชลซี
เพือ่ เป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนเข้า
ร่วมฝึกฝนทักษะกับทีมงานมืออาชีพ
ในรูปแบบของเชลซี และเป็นการ
สนับสนุนฟุตบอลในภูมภิ าคเอเชียด้วย
ส่ ว นบั ต รเข้ า ชมการแข่ ง ขั น
แฟนบอลชาวไทยหาซือ้ ได้ทไ่ี ทยทิคเก็ต
เมเจอร์ ทุกสาขา หรือwww.thaiticketmajor.com, ร้านสตาร์ซอคเก้อร์
(สาขาพันธุท์ พิ ย์พลาซ่า, ซีคอนสแควร์
และบิ๊กซี พัทยา) และหน้าสนาม
วันแข่งขัน (เปิดขายบัตรเวลา 12.00 น.)
บัตรราคา 500 / 800 / 1,500 / 2,000 /
3,000 บาท

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวทั่วไปSec 1 Page 23
แซม สมิทธิ์ ทรัพย์วิบูลย์
vingvon@yahoo.com

จอแจในจอร์เจีย
จอแจในจอร์เจีย สยามทาวน์ยูเอส เผยแพร่ข่าวสารความ
เคลื่อนไหว ส่งข่าวถึงกัน โฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ ที่เป็น
ประโยชน์ช่วยเหลือคนไทย หรือ ทุกกิจกรรม ฟรีส�ำ หรับคนไทยไป
ทั่วโลก เป็นสถานที่ติดตามข่าวคราว ของคนไทยที่อยู่ต่างแดน ใน
รัฐจอร์เจีย เมืองแอตแลนต้า vingvon@yahoo.com Tel: 770338-1000 Cell 770-861-9841
วัดพุทธบูชา 3094 Rainbow DR. Decatur, GA 30034 โทร 404284-2416 www.buddhabucha.com*** วัดสันติธรรม 3917 Old
Waynesbord RD. Augusta, GA. 30906 Tel: 706-790-9374***
วัดพระมหาชนก 498 Steele RD. Griffin, GA. 30223 678-692-8384
404-717-5104 www.watphramahajanaka.org***
จอแจในจอร์เจีย ศุกร์ที่ 22 ก.ค. เวลา 7:00 pm ขอเชิญกรรมการ
สมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจีย ประชุมที่ บ้านนายกสมาคมฯ...เห็นภาพ พี่
อิ๋ว เอกพงศ์ ศรินทุ ล่าสุด ดูหนุ่มมากขึ้น ถอยไปสิบปี
โอกาสทองของนักลงทุน คุณขวัญชนก ตันติเวชกุล ซื้อบ้านเพิ่ม
อีกหลัง ใหญ่โต ที่กว้างเป็นเอเคอร์ คงจะไว้ให้ คุณแก้ว (ภรรยา) ใช้
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
วันที่ 30-31 July มีการแข่งขันฟุตบอลเอเชีย่ นคัพ มีแปดชาติเอเชีย
เข้าร่วม ทีมไทยนำ�โดยหัวหน้าทีม ธนาวิต จับจิตร เวลา สถานทีแ่ ข่งขัน
ฉบับหน้าจะแจ้งให้ทราบ ขอเชิญไปช่วยกันเชียร์ และให้ก�ำ ลังใจ เรารับ
บริจาคอาหาร เครื่องดื่ม ในวันแข่งขัน ติดต่อได้ที่ผู้เขียน
ขณะนี้ คุณรัชนีย์พันธ์ เกิดมงคลธรรม กลับไปดูแลรักษาตัวที่บ้าน
ได้แล้ว เพื่อนฝูงไม่ต้องเป็นห่วง กงสุลสัญจร ปีนี้จะนำ�เครื่องก๊อปปี้ ไป
บริการที่วัดพุทธบูชา เหมือนเดิม
คืนวันเสาร์ที่ 23 ก.ค.นี้ แดดล่มลมตก เตือนกันอีกครั้ง บ้านคุณ
นีน่า แดง มีเลี้ยงสังสรรค์ ห้ามบอกว่างานอะไร ใครจะนำ�อาหาร ขนม
เครื่องดื่ม เอาไปแชร์กันก็ยินดี
ช่วงนี้อากาศกลับมาร้อนสุดๆ อีกครั้ง ถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาปลวก
แยกย้ายสร้างครอบครัวใหม่ บินระบาดไปทัว่ ดูสถานทีว่ า่ จะแวะลงบ้าน
ใคร จากประสบการณ์ ถ้าบริเวณรอบบ้านท่านมีรังมดถือว่าปลอดภัย
มดกับปลวกอยู่ด้วยกันไม่ได้ เศรษฐกิจแบบนี้ ประหยัดไว้ก่อน ปล่อย
มดทำ�หน้าที่กำ�จัดปลวกให้เรา เพียงแต่หาผงมาโรยรอบบ้าน ไม่ให้มด
เข้าบ้านดีกว่า
อยู่ในช่วงเข้าพรรษา มีโอกาสเข้าวัด ทำ�บุญ ฟังเทศน์ เพื่อเป็น
กุศลผลบุญ ติดตัว*** กงสุลสัญจร ที่วัดพุทธบูชา แอตแลนต้า วัน
ที่ 20-21 สิงหาคม ควรเตรียมตัวนัดหมายล่วงหน้า หมดอายุ ก็ไม่มี
ปัญหา เตรียมเงินสด ค่าต่อพาสปอร์ต $35 ค่ารับเล่มทางไปรษณีย์
$18.30 ประมาณ 3-5 สัปดาห์ จะได้รับเล่มใหม่ทางไปรษณีย์ เข้า

www.thaiembdc.org กดที่ Consular และ Mobile Service
และดูวธิ นี ดั วันล่วงหน้า และดาวน์โหลดแบบฟอร์มมากรอกและแฟ็กซ์
เข้าไปนัดหมายวัน เวลา ที่เบอร์ Fax 202-944-3641 หรือจะส่ง
ทางไปรษณีย์ที่ Consular Section,# 101 Royal Thai Embassy
1024 Wisconsin Ave., N.W. Washington DC 20007 ถ้าท่าน
จะโหลดแบบฟอร์มต้องใช้ PDF File ที่จะเปิดได้ ต้องดาวน์โหลดได้
ฟรีที่ www.adobe.com และหาดู Download Adobe Reader
มาเก็บไว้ในคอมก่อน โหลดฟอร์มใบนัดพิมพ์ออกมากรอก แล้วส่งไป
ที่สถานทูตฯ ตามที่อยู่**

คุณขวัญชนก ตันติเวชกุล ร่วมปรึกษาหารือ กับพระสงฆ์และ
กรรมการวัด บริเวณด้านนอกที่จอดรถ

หลังจากนั้นส่วนหนึ่งก็ได้นัดหมาย เพื่อพูดคุยและรับประทาน
อาหารร่วมกันที่ร้านบุพเฟ่ต์จีน บนจิมมี คาร์เตอร์

ทนายที่คอยให้ความช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวกให้กับ
ทางวัดกำ�ลังอธิบายการดำ�เนินการ

ศาสนิกชน คนไทย ลาว เขมร พม่า นัดรวมตัวกันไปให้กำ�ลัง
ใจและแสดงพลังสนับสนุน เพื่อเฮียริ่งขออนุญาตในการรวมที่ดิน
วัดพระมหาชนก เป็นผืนเดียวกันทั้งสามแปลง ที่ศาลเมืองกริฟฟิน
จอร์เจีย

ขอแสดงความยินดีที่พี่ทั้งสอง ฉลองครบรอบแต่งงาน 33 ปี
คุณจิตรา คุณสถาพร เพชรวิเศษ เป็นตัวอย่างให้น้องๆ อะไรมัน
จะมาวิเศษสุดเท่ากับชีวิตคู่ นี่ละเพื่อนแท้ คู่ชีวิต เป็นได้ทุกๆ อย่าง

Sec 1 Page 24 - ข่าวทั่วไป / Sunday, July 24, 2011 / Siamtownus #42

www.siamtownus.com

ปีที่ 1 ฉบับที่ 42 วันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2554

www.siamtownus.com

โดย : พล อาภร

ภาพยนตร์สองแนวทีน่ า่ จับตามองจากฝีมอื ผูก้ �ำ กับ
ทีส่ รรค์สร้างแหวกแนว “จอน แฟฟโรว์”

ผู้ กำ � กั บ ร ะ ดั บ บ ล็ อ ก
บัสเตอร์ “จอน แฟฟโรว์”
ขอกำ�กับ “แดเนียล เคร็ก” และ
“แฮร์รสิ นั ฟอร์ด” ในภาพยนตร์ท่ี
กำ�ลังจะกลายเป็นปรากฏการณ์
ในโลกภาพยนตร์ประจำ�ซัมเมอร์
ปี 2011 เป็นลูกผสมระหว่าง
ภาพยนตร์คาวบอยคลาสสิก
กับภาพยนตร์แนวมนุษย์
ต่างดาวบุกโลกในการ
สรรค์ ส ร้ า งแหวก
แนวไม่เหมือนใคร
เรือ่ ง “Cowboys
& Aliens”
บ ร ร ด า ผู้ อ ยู่
เ บื้ อ ง ห ลั ง
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ ล้ ว น
แต่ เ ป็ น กองทั พ คนทำ �

หนั ง แถวหน้ า ของวงการ อย่ า ง สตี เ ว่ น
สปีลเบิรก์ , รอน ฮาวเวิรด์ , ไบรอัน เกรเซอร์,
อเล็กซ์ เคิรต์ ซแ์ มน และ โรเบอรโ์ ต้ ออรซ์ ่ี
งานนี้ แฟฟโรว์ นำ�เสนอภาพยนตร์แอ็กชัน่
ทริลเลอรแ์ ปลกแหวกแนวทีจ่ ะพาคนดูกา้ วสู่
โลกตะวันตกยุคคาวบอย ทีซ่ ง่ึ คาวบอยหนุม่ ผู้
โดดเดีย่ ว เป็นผูน้ �ำ มนุษย์ลกุ ขึน้ ต่อกรกับความ
สยองจากนอกโลก
ปี 1873 เขตอริโซน่า “ชายแปลกหน้า”
(เคร็ ก ) ที่เ ดิ น ทางมาในสภาพที่ไ ร้ ค วาม
ทรงจำ�โดยสิ้นเชิง เดินทางเข้าไปในเมือง
กันดารอันห่างไกล แอ็บโซลูช่ัน สิ่งเดียว
ที่บ่งบอกถึงอดีตที่มาของชายผู้น้ีก็คือห่วง
โลหะที่ติดอยู่บนข้อมือข้างหนึ่ง สิ่งที่เขาค้น
พบก็คอื ชาวเมืองแอ็บโซลูชน่ั ไม่ตอ้ นรับคน
แปลกหน้า และจะไม่มีใครกล้าทำ�อะไรบน
ท้องถนนโดยไม่ได้รับคำ�สั่งจาก “ผู้พันโด
ลาร์ไฮด์” กำ�ปัน้ เหล็ก (ฟอร์ด) นีค่ อื เมืองที่

ผูค้ นใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยความหวาดกลัว
แต่แอ็บโซลูช่นั ยังต้องเผชิญกับความน่า
สะพรึงตัวในแบบทีค่ าดไม่ถงึ เมือ่ เมืองทีแ่ ทบ
จะร้างผูค้ นแห่งนีโ้ ดนวายร้ายทีม่ าจากท้องฟ้า
โจมตี เมือ่ กลุม่ อสุรกายทีม่ าพร้อมความเร็ว
จนแทบลืมหายใจ และแสงสว่างจ้าจนทำ�ให้
ตาบอด ลักพาตัวชาวบ้านทีไ่ ร้ทางสูไ้ ปทีละคน
เหล่าอสุรกายเหล่านี้ท้าทายทุกอย่างที่ชาว
เมืองเคยรูจ้ กั มา
บั ด นี้ ชายแปลกหน้ า ที่ช าวเมื อ งเคย
ปฏิเสธ กลับเป็นความหวังเดียวของพวก
เขาที่จะรอดชีวิต และเมื่อชายแปลกหน้า
ผู้น้เี ริ่มจดจำ�ได้อย่างช้าๆ ว่าตัวเขาเองเป็น
ใคร และเขาอยู่ท่ีไหน เขารู้ตัวว่าเขากุม
ความลั บ ซึ่ ง อาจเป็ น โอกาสให้ เ มื อ งแห่ ง
นี้ ต่ อ สู้ กั บ กองทั พ ต่ า งดาวได้ ด้ ว ยความ
ช่วยเหลือจาก “เอลล่า” นักเดินทางสาว
(โอลิเวีย ไวลด์) เขาได้รวบรวมกองกำ�ลังผนึก

กำ�ลัง อันประกอบไปด้วยอดีตคูป่ รับของเขา
ไม่วา่ จะเป็นชาวเมือง, โดลารไ์ ฮด์ และลูกสมุน
และ นักรบอาปาเช่ ซึ่งต่างกำ�ลังเผชิญกับ
การทำ�ลายล้าง เมื่อต้องรวมกำ�ลังเป็นหนึ่ง
เดียวกันเพือ่ รับมือกับศัตรู พวกเขาต้องเตรียม
ตัวผจญศึกใหญ่หลวงเพือ่ เอาชีวติ รอด
บ ท ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง C o w b o y s
& Aliens เป็ น ฝี มื อ การเขี ย นบทของ
อเล็กซ์ เคิรต์ ซ์แมน และ โรเบอร์โต้ ออร์ซ่ี
ผู้ เ ขี ย นบทภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Star Trek
และ เดม่อน ลินเดลอฟ (ผูเ้ ขียนบทซีรสี เ์ รือ่ ง
Lost) โดยอิงจากนิยายภาพของ แพล็ทตินม่ั
สตูดโิ อส์ ผลงานการสร้างสรรค์ของ สก็อตต์
มิ ท เชลล์ โรเซนเบิ ร์ ก โดยมี เ กรเซอร์ ,
ฮาวเวิรด์ , โรเซนเบิรก์ , เคิรต์ ซแ์ มน และออรซ์ ่ี
ทำ�หน้าที่ผ้อู ำ�นวยการสร้าง และสปีลเบิร์ก
และเดนิส แอล สจ๊วร์ต ทำ�หน้าทีผ่ อู้ �ำ นวย
การสร้างบริหาร

Sec 2 Page 2 - ข่าวบันเทิง / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

ตีสนิทกองถ‹าย

“ตุ๊ก-จันทร์จิรา”จับคู่‘พิม-ต่าย’
ลงละคร“รักสุดปลายฟ้า”

หลังจากเดินหน้าถ่ายทำ�ละครเรื่องล่าสุด “รัก
สุดปลายฟ้า” ทางช่อง 3 ที่กำ�กับการแสดงโดย
คฑาเทพ ไทยวานิช ผู้จัด ของผู้จัดชื่อดัง “ตุ๊ก”
จันทร์จริ า จูแจ้ง แห่งบริษทั ดวงมาลีมณีจนั ทร์ จำ�กัด
หาฤกษ์ท�ำ พิธบี วงสรวงเพือ่ เอาฤกษ์เอาชัย
โดยได้ นั ก แสดงนำ � มาร่ ว มพิ ธี อาทิ ต่ า ยนัฐฐพนท์ ลียะวณิช, พิม-พิมพ์มาดา บริรกั ษ์ศภุ กร, รอนภัทรภณ โตอุน่ , แอร์-ภัณฑิลา ฟูกลิน่ , จักรกฤษณ์
อำ�มะรัตน์, ศิระ แพทย์รัตน์, สุรินทร คารวุฒม์,
พิมพ์อกั ษิพร วินโกมินทร์, น�ำ้ แข็ง-ชญาน์ทตั อยูเ่ ป็น
แก้ว, จุฑามาศ ปลัง่ สุชน, ลลิตา ไพศาล, นันทิกานต์ สิง
หา ฯลฯ นักแสดงต่างมารวมตัวกันที่ ช่อง 3 หนองแขม
นอกจากนีท้ พั นักแสดงก็ยงั ร่วมพร้อมเปลีย่ นชุดใน

ละครตามคาแรกเตอร์ท่แี ต่ละคนได้รับโดยงานนี้สาว
พิม-พิมพ์มาดา มาในชุดชาวเขาสวยงามไม่แพ้นัก
แสดงคนอืน่ ๆ เลย นอกจากเสือ้ ผ้าจะกินกันไม่ลงแล้ว
คูข่ องหนุม่ ต่ายและสาวพิม ทีไ่ ด้ชมิ ลางเข้าฉากด้วยกัน
มาแล้วบอกว่า เรือ่ งนีเ้ รือ่ งยิงมุกไม่มใี ครยอมใคร แม้จะ
เล่นด้วยกันเป็นครั้งแรกแต่ทำ�งานด้วยกันอย่างเนียน
กลมกลืนมากๆ ละคร “รักสุดปลายฟ้า” เป็นเรือ่ งราว
ความรัก สดใส ไร้มลพิษของสาวชาวเผ่าเซออน กับ
อดีตนักกีฬาหนุม่ ผูม้ บี าดแผลทางใจ
ซึ่ง เรื่อ งราวในละคร “รั ก สุ ด ปลายฟ้ า ” จะ
สนุกสนานโดนใจแฟนละครขนาดไหนเตรียมติดตาม
รับชมได้เร็วๆ นีท้ างช่อง 3
สยามดารา

www.siamtownus.com

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวบันเทิง Sec 2 Page 3

www.siamtownus.com

Sec 2 Page 4 - ข่าวบันเทิง / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

เดินชนคนบันเทิง

“พิม”รับห่าง“ว่าน”
เหตุต่างคนต่างทำ�งาน

เป็ น คู่ รั ก ที่ ถู ก จ้ อ งมองอี ก คู่ ห นึ่ ง ว่ า ตกลงจะรั ก
หรือเลิก หรือจะห่าง หรือจะยังไง สำ�หรับคู่นักร้อง
ดีเจ “ว่ า น-ธนกฤต พานิ ช วิ ท ย์ ” และนักร้องสาว
“พิม-พิมพ์มาดา บริรกั ษ์ศภุ กร” ทีบ่ อ่ ยครัง้ มีขา่ วออกมา
ให้ระแวงกันตลอดเวลาว่าเลิกกันไปแล้วบ้างล่ะ ทัง้ คูห่ า่ ง
กันไปนานแล้วบ้างล่ะ บ้างก็ว่ามีตาดีแอบเห็นฝ่ายชาย
ควงสาวหมวยทานข้าวด้วยกันบ่อยๆ แถวตึกแกรมมี่
และกว่าจะจับตัวมาถามข่าวคราวแต่ละครั้งได้ก็แสน
ยากเย็น ล่าสุดเจอตัวสาวพิมในวันทีม่ าร่วมแสดงความ
ยินดีเปิดตัวร้านกาแฟ “EngChang by Shakrit”
ซึง่ เป็นร้านกาแฟของนักแสดงหนุม่ “ชาคริต แย้มนาม”
จึงได้ขอตัวมาสอบถามอีกครัง้ หนึง่ ...
ข่าวว่า “พิม” เลิกกับ “ว่าน” แล้ว จริงหรือเปล่า?
“ก็พูดไปตามข่าวที่บอกไปค่ะ”
เหมือนหลายคนยังงงกับข่าว?
“พิ ม ก็ ง งเหมื อ นกั น ค่ ะ อย่ า งที่ บ อกต่ า งคนต่ า ง
ทำ�งาน แค่ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันก็เท่านั้นเองค่ะ”
อย่างนั้นก็หมายความว่า “พิม” กับ “ว่าน” เลิก
กันแล้ว?
“คือจริงๆ แล้วแต่คนจะเขียนไปยังไง ถ้าอ่านจริงๆ
แล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามทีพ่ มิ พูดค่ะ บางทีกม็ บี างสือ่ ที่
เขียนตรงกับที่พิมพูดจริงๆ ก็ตามนั้นค่ะ”
ข่าวว่า “ว่าน” แอบควงสาวหมวยไปกินข้าว?
“เหรอ ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ” (หัวเราะ)
สรุปสถานะตอนนี้เป็นอย่างไร?
“อย่างทีบ่ อกค่ะว่าแค่ไม่มเี วลาเจอกัน ห่างๆ กัน ไม่
ค่อยได้เจอกันบ่อยเหมือนเมื่อก่อน ตอนนี้สถานะเป็น
ยังไง เป็นเรือ่ งของเวลาค่ะ ตอนนีต้ า่ งคนต่างยุง่ ต่างคน
ต่างทำ�งานเท่านั้นเอง พิมก็เลยไม่อยากกลับไปกดดัน

ตัวเองว่าจะต้องเป็นอะไรกันมากกว่าค่ะ”
ใช้ค�ำ ว่าห่างแทนคำ�ว่าเลิกหรือเปล่า?
“ไม่ใช่ค่ะ ที่ผ่านๆ มาพิมพูดตลอดว่าเป็นช่วงเวลา
ที่เราศึกษากัน เหมือนวันนี้เราต่างคนต่างทำ�งาน เป็น
ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ศึกษากันมากเท่าไรนัก วันข้างหน้า
ถ้ามีโอกาสกลับมาศึกษากันใหม่ก็เป็นไปได้ ต่างคน
ต่างทำ�งานแล้วก็ยุ่งไปเลยก็ได้ ซึ่งจริงๆ ก็ยังตอบไม่ได้
จริงๆ ค่ะ”
ส่วนตัว “พิม” คาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้
แค่ไหน?
“ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งไหน พิมยังไม่กล้า
คาดหวังหรอกค่ะ ถ้ายังไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มั่นคง”
เรียกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง “พิม” กับ
“ว่าน” ไม่พัฒนาแล้ว?
“คือไม่ได้ขนาดนัน้ ค่ะ พิมก็ยงั ไม่ได้พดู ถึงขนาดนัน้ ”
เพราะด้วยความเจ้าชูข้ อง “ว่าน” ด้วยหรือเปล่า?
“ไม่เกี่ยวค่ะ ไม่มีใครเจ้าชู้ทั้งสิ้นค่ะ อันนี้เป็นเรื่อง
ของเวลาจริงๆ พิมขอย้ำ�ตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของเวลา
สำ�หรับพิมชีวติ พิมโตแล้ว พิมอยากอยูก่ บั ใครสักคนหนึง่
ที่มีเวลา วันนี้ต่างคนต้องทำ�งาน ไม่เป็นไร เป็นหน้าที่
ของเราทีร่ บั ผิดชอบ ไปกดดันไม่ได้ ปล่อยให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ถ้าวันนึงเราจะมีเวลากลับมาดูแลกัน ศึกษากัน
ก็ยินดีค่ะ ซึ่งวันนี้มันจะไม่มีหรือไม่ใช่ มันก็เป็นเรื่องที่
เราต้องเดินต่อไป”
แต่ยังคุยกันอยู่หรือเปล่า?
“ใช่ค่ะ ยังคุยกันอยู่”
แค่ไม่มีเวลา?
“ใช่แล้วค่ะ”
daradaily

สุขกายสบายใจ

เมื่อเกิดอาการอาหารเป็นพิษควรทำ�อย่างไร

อาหารเป็นพิษ คือ อาการท้องเดินเนือ่ งจากการกิน
อาหารทีม่ สี ารพิษปนเปือ้ นเข้าไป อาจเป็นสารพิษ
ทีม่ าจากเชือ้ โรค สารเคมี หรือพืชพิษ รวมถึงอาหาร
ทีป่ รุงสุกๆ ดิบๆ จากเนือ้ สัตว์ทป่ี นเปือ้ นเชือ้ อาหาร
กระป๋อง อาหารทะเล หรืออาหารค้างคืนทีไ่ ม่ได้อนุ่
ก็ท�ำ ให้เป็นโรคนีไ้ ด้เช่นกันค่ะ
อาการทีส่ งั เกตเห็นอย่างเด่นชัด คือ จะมีอาการ
ท้องร่วง คลืน่ ไส้ และอาการปวดท้องอันเนือ่ งมาจาก
เชื้อโรค ทำ�ให้เกิดการอักเสบของลำ�ไส้ อาจมีไข้
ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยตามเนือ้ ตัวตามมาด้วย แต่ถา้
คุณมีอาการท้องเสียมากๆ ร่างกายจะเกิดอาการขาด
นำ้�และเกลือแร่ บางคนอาจมีอาการรุนแรงมากขึ้น
เนือ่ งจากมีการติดเชือ้ และเกิดการอักเสบทีอ่ วัยวะต่างๆ
ของร่างกาย และเมือ่ เชือ้ เข้าสูก่ ระแสโลหิตก็ท�ำ ให้เกิด
โลหิตเป็นพิษได้ แต่ถา้ พิษนัน้ เกิดจากสารเคมีหรือพืช
พิษบางชนิดจะมีผลต่อระบบประสาท เช่น ชัก หมดสติ
และร้ายแรงถึงขัน้ เสียชีวติ ได้เลย
เมื่อเกิดอาการอาหารเป็นพิษควรทำ�อย่างไร....
รักษาแบบอาการท้องเดินทัว่ ๆ ไป เช่น
- ถ้าคุณท้องเสียมากเกินไปควรดืม่ น�ำ้ เกลือแร่เพือ่
ทดแทนการสูญเสียน�ำ้ ของร่างกาย
- ถ้ามีอาการทางระบบประสาท (เช่น ชัก หมดสติ)

หรือสงสัยว่าจะเกิดจากยาฆ่าแมลงหรือสารพิษอื่นๆ
ควรรีบนำ�ส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
- ถ้าท้องเสีย อย่ากินยาหยุดถ่ายนะคะ อาการ
ท้องร่วงส่วนใหญ่มักจะหายได้เองเพราะการขับถ่าย
เป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายทีจ่ ะต้องขับของเสียออก
จากร่างกายอยูแ่ ล้วค่ะ
5 วิธรี บั มืออาหารเป็นพิษ
1. การล้ า งมื อ ให้ ส ะอาดทุ ก ครั้ง ก่ อ นปรุ ง และ
กินอาหาร
2. ดืม่ น�ำ้ สะอาดหรือน�ำ้ ต้มสุกทุกครัง้
3. อย่านึกเสียดายอาหารทีเ่ หลือจากเมือ่ วานเลยค่ะ
ยิง่ เป็นพวกทีม่ กี ะทิดว้ ยแล้วยิง่ เสียง่ายมาก
4. ล้างผักและผลไม้ดว้ ยน�ำ้ ไหล ถ้าแช่ดา่ งทับทิมได้
จะดีมากเลย (ควรแช่ทง้ิ ไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้าง
ด้วยน�ำ้ สะอาดอีกครัง้ )
5. ไม่ควรทิง้ เนือ้ สดๆ ไว้นอกตูเ้ ย็น เพราะอุณหภูมิ
ทีร่ อ้ นจะเร่งให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
แค่วธิ งี า่ ยๆ เพียงเท่านี้ ก็ท�ำ ให้คณ
ุ สามารถรับมือ
กับอาหารเป็นพิษได้อย่างสบายๆ แล้ว หรือถ้าคนรัก
คนสนิทกำ�ลังเจออาการป่วยอาหารเป็นพิษก็แนะนำ�
ต่อได้นะคะ
http://women.sanook.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวบันเทิง Sec 2 Page 5

www.siamtownus.com

สตารโคลสอัพ

“ชาค ริ ต ”เป็นปลื้ม!
แม่ ช ม “วุ ้ น เส้ น ” น่ า รั ก

ปั ด ขอฝ่ า ยสาวแต ่ ง งาน-สิ ้ น เดื อ นควงส วี ต อิ ต าลี

ชาคริตปฏิเสธขอวุน้ เส้นแต่งงาน บอกตอนนีค้ บด้วย
ความจริงใจ ส่วนอนาคตจะยังไงค่อยว่ากัน เผยสิน้ เดือน
ควงสวีตอิตาลี ฟากคุณแม่สมลักษณ์แม่ของพระเอกหนุม่
ชมว่าทีส่ ะใภ้นา่ รักเป็นธรรมชาติ
หลังจากเปิดตัวว่ากำ�ลังคบหาดูใจกันระหว่างพระเอก
ไม้เลือ้ ย ชาคริต แย้มนาม กับวีเจสาวสวย วุน้ เส้น วิรฒ
ิ ภิ า
ความรักก็ราบรื่นแถมดีวันดีคืน ล่าสุดฝ่ายชายเปิดร้าน
กาแฟ Eng Chang by Shahkrit ทีส่ ถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึง่ ทางสาววุน้ เส้น
ก็ไปร่วมแสดงความยินดี งานนีพ้ ระเอกหนุม่ ถึงกับเป็นปลืม้
เมือ่ คุณแม่ สมลักษณ์ แย้มนาม ชมแฟนสาวน่ารัก พร้อมทัง้
เปรยถึงเวลามีครอบครัวแล้ว
ชาคริต : ร้านนีก้ เ็ ป็นไอเดียทีท่ างคุณแม่เขาได้คยุ กับ
ทางรอง ผอ.ของมหาวิทยาลัย ก็เป็นไอเดียทีท่ า่ นอยาก
ให้นกั ศึกษาได้กนิ ของอร่อยแล้วก็คนไทยทำ� คุณภาพก็ไม่
แพ้ของฝรัง่ ราคาก็ไม่แพงมาก ร้านก็อยูท่ ม่ี หาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าลาดกระบัง ก็เป็นทีแ่ รกทีเ่ ราเข้ามาอยูใ่ นรัว้
มหาลัย ก็ลองชิมลองอุดหนุนกัน แล้วในอนาคตก็อยาก
ขยายไปเรือ่ ยๆ
คุณแม่ : เป็นไอเดียของชาคริตก่อนค่ะ แล้วเราก็ชว่ ย
เขาทำ� อย่างเช่นชวนเก็บเงิน
วุ้นเส้น : ช่วยชิมค่ะ (หัวเราะ) ช่วยดูอะไรเล็กๆ
น้อยๆ มากกว่าเพราะว่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวมีอะไร
ให้ท�ำ ก็ชว่ ยเต็มทีค่ ะ่ เป็นครอบครัวคุณชาคริตกับคุณแม่
ค่ะ (หัวเราะ)
มีอกี คนมาช่วยเหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัว
คุณแม่ : ดีคะ่ ยินดีคะ่ เขาก็นา่ รักดีคะ่ ธรรมชาติดี

มองถึงอนาคตพีค่ ริตหรือยัง
คุณแม่ : เขาก็ถงึ วัยทีส่ มควร แล้วเขาก็ตอ้ งตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง ส่วนมากเขามีอะไรก็จะมาคุยด้วย ก็มตี งิ นิดๆ
หน่อยๆ บ้างอย่าง ถ้าเขาจะทำ�หรือไม่ท�ำ ก็เรือ่ งของเขา
(หัวเราะ)
ชาคริต : รักษาสุขภาพ นอนให้เร็วขึน้ อะไรแบบนีค้ รับ
มีขา่ วว่าเขาขอวุน้ เส้นแต่งงานคุณแม่ตกใจหรือเปล่า
คุณแม่ : ไม่ตกใจอ่ะ เป็นเรือ่ งธรรมดา เขาโตแล้วค่ะ
เป็นวัยทีจ่ ะสมควรทีจ่ ะมีครอบครัว
ตกใจไหมมีขา่ วออกมา
ชาคริต : ชินแล้วมัง้ ครับ แต่มนั ก็ไม่แปลกนะเพราะเป็น
เรือ่ งของธรรมชาติของคนเราทีค่ บกันศึกษากันก็ท�ำ ให้เป็น
เรือ่ งทีด่ ที ส่ี ดุ เพราะเราก็ไม่ได้คบกันเล่นๆ เราจริงใจต่อกัน
แต่ยงั ไม่มแี ต่งฟ้าแลบตามทีเ่ ป็นข่าวแน่นอนครับ ทุกอย่าง
ต้องถูกต้องแล้วก็เรียบร้อย แล้วนักข่าวต้องรู้
วุน้ เส้น : ตกใจเหมือนกันค่ะ แต่วา่ ก็ชนิ กับข่าวลือต่างๆ
นานา เป็นห่วงทางผูใ้ หญ่มากกว่าทัง้ คุณแม่แล้วก็ครอบครัว
เราด้วย ว่าจะตกใจกับข่าว แต่ได้มกี ารคุยแล้วว่าไม่มอี ะไร
ได้มกี ารพูดคุยถึงเรือ่ งนีบ้ า้ งไหม
วุน้ เส้น : ก็ตอ้ งใช้เวลาไปค่ะ อย่างทีเ่ ขาบอกว่าคบกันก็
จริงใจต่อกันไปส่วนอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงเดีย๋ วก็รกู้ นั เอง
ว่าทีล่ กู สะใภ้คนนีโ้ อไหม
คุณแม่ : ลูกชายรักแม่กร็ กั ด้วย
มีขา่ วว่าจะไปเทีย่ วอิตาลี
ชาคริต : คือไปคุยงาน แล้วถือโอกาสไปเมืองมันก็
สวยก็ไปเทีย่ วด้วย
รักดารา

Sec 2 Page 6 - ข่าวบันเทิง / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

www.siamtownus.com

เอ็นเตอรเทน อัพเดท

แฟนๆ จั บ ตา “รั ก สุ ด TEEN จั ด เต็ ม ”
หนั ง ใหม่ “ มาริ โ อ้ ” พลิ ก บทเจ้ า ชู ้ ต ั ว พ่ อ
กลายเป็นหนุม่ ฮอตทีถ่ งึ แม้จะมีทง้ั งานละคร โชว์
ตัว ถ่ายแบบ และอีกมากมาย แต่หนุ่มหน้าใส
“มาริโอ้ เมาเร่อ” ก็ยนื ยันว่า ผมโตมากับหนัง และ
อยากทีจ่ ะได้ลองฝีไม้ลายมือทางการแสดงในหลาก
หลายบทบาทมากยิง่ ขึน้
ล่าสุดเรากำ�ลังจะได้เห็นอีกบทบาทหนึง่ ของมาริโอ้ใน
แบบทีห่ ลายคนไม่เคยเห็น โดยงานนีไ้ ด้ “โต๊ะ ปริภณ
ั ฑ์
วัชรานนท์” ผูก้ อ่ ตัง้ ทีมพากย์พนั ธมิตรเจ้าตำ�รับตัวจริง
เสียงจริงผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังของสารพัดมุกเสียงฮากระชาก
ใจของโจวซิงฉือ, เฉินหลง ฯลฯ และบรรดาหนังต่าง
ประเทศพากย์ไทย นัง่ แท่นผูก้ �ำ กับ-เขียนบท “รักสุด
TEEN จัดเต็ม” แถมงานนีส้ ง่ “น้องไอซ์-อะมีนา กูล” สาว
ใสวัย 18 มิสมอเตอร์โชว์ 2010 มาประกบเป็นนางเอกคู่
กันเป็นครัง้ แรก ซึง่ หนุม่ โอ้เล่าถึงบทบาทใหม่วา่
“ครับ ตัวคาแรกเตอร์โอ้จะมีฉายาว่า “ถึงใจ” ก็จะ
เป็นคนเจ้าชู้ เรียกได้วา่ เป็นเจ้าชูต้ วั พ่อเลยครับ รักใคร
ไม่เป็น จนมาวันหนึง่ ก็เจอผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ตวั โอ้
เปลีย่ นไป ถามว่าการพลิกบทบาทครัง้ นีข้ องโอ้เหมือน
หรือใกล้กบั ตัวจริงของโอ้ไหม พูดได้วา่ โอ้ได้รบั บททีต่ รง
ข้ามกับในชีวติ จริงเลยครับ (หัวเราะ) แต่จะใกล้เคียง
กับชีวติ จริงของพีพ่ ล่ากุง้ มากกว่า คือเอาชีวติ จริงของ

พีพ่ ล่ากุง้ มาเล่น (หัวเราะ) คือในเรือ่ งโอ้จะมีเพือ่ นซี้
อีก 2 คน คือพีพ่ ล่ากุง้ แล้วก็พจ่ี ด๊ั ก็เป็นแก๊งขายกางเกง
ยีนส์อยูใ่ ต้สะพานพุทธครับ จะชอบขีม่ อเตอร์ไซค์แล้วก็
จีบหญิงครับ”
ถามว่ากดดันไหม
“สำ�หรับตัวโอ้ไม่กดดันนะครับ เห็นบทแล้วก็อยาก
เล่นครับ ก็อดใจไม่ไหว จริงๆ หนังเปิดกล้องถ่ายทำ�ไป
แล้ว ก็ได้เข้าฉากกับน้องไอซ์, พีพ่ ล่ากุง้ ก็สนุกดีครับ ไม่
เครียด เพราะตัวหนังเองเป็นหนังสนุกๆ น่ารักๆ จริงๆ
ในเรือ่ งก็ยงั มีนกั แสดงอีกหลายๆ คนเลย รวมทัง้ พีจ่ ด๊ั
ด้วยทีอ่ ยูใ่ นแก๊งเดียวกัน และก็มนี อ้ งตัวเล็กทัง้ สองคน
น้องริซซี่ (น้องหมูฉกึ ฉึก) ทีม่ าเล่นเป็นน้องสาว น้อง
ภีม (น้องตีบ๋ ว๊ ย) เป็นป๋าดันหรือเปล่าก็ไม่ถงึ กับเป็น
ป๋าดันครับ ในกองก็จะช่วยๆ กัน อย่างพีโ่ ต๊ะผูก้ �ำ กับ
เขียนบทเองด้วย อย่างตอนเล่นๆ อยูแ่ ล้วพีโ่ ต๊ะมาบรีฟ
มาอะไรว่าอยากให้เราเป็นแบบนัน้ แบบนี้ ผมก็นกึ ว่า
เหมือนกำ�ลังนัง่ ดูหนังพันธมิตรอยูค่ รับ (หัวเราะ) ก็หลุด
มาอยูใ่ นหนังรึเปล่า ก็ดแู ละคุน้ เคยเสียงพีโ่ ต๊ะมาตัง้ แต่
เด็กๆ แล้วครับ ยังไงก็ฝากหนังของเราด้วยนะครับ รัก
สุด TEEN จัดเต็มครับ”
รักดารา

สกูˆปพิเศษ

ตัง้ แต่ชว่ งเดือนเมษายนทีผ่ มเข้าไปคุยกับพ่อ-แม่ของคุณ
เดีย และในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมใกล้วนั เกิดเขาผม
ก็ไปขอเขาอย่างเป็นทางการ”
สินสอดทองหมัน้ มูลค่าเท่าไหร่ อะไรบ้าง?

“นาเดีย” วิวาห์ “คุณภิ”

อุบสินสอด เล็งฮันนีมน
ู ยุโรป

หลังจากบ่มเพาะความรักกันมา
นานพอสมควร และแม้จะเพิง่
ควงออกมาเปิดตัวให้เป็นที่
รูจ้ กั ได้เพียงไม่นาน แต่ความ
รักที่มีให้กันระหว่างนักการ
เมืองรูปหล่อ “ม.ล.อภิมงคล
โสณกุล” หรือเจ้าของ
ฉายา “หล่อจิ๋ว” แห่ง
พรรคประชาธิปัตย์ กับ
พิธกี รสาวชือ่ ดัง “นาเดีย
นิมติ รวานิช” ก็ได้มาถึง
วันสุกงอมและถึงฤกษ์ดี
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม
2554 ทัง้ คูก่ ไ็ ด้จงู มือกันเข้าพิธวี วิ าห์เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
โดยไม่พลาดที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความ
รูส้ กึ ให้ฟงั ว่า...
ความประทับใจทีม่ ตี อ่ กันทีท่ �ำ ให้ตกลงแต่งงาน?
นาเดีย : “อย่างทีบ่ อกว่าเดียรูส้ กึ ว่าเขารักเดีย และที่
สำ�คัญเขาก็ไม่ได้มเี มตตากับเดียแค่คนเดียว เขารักแม่และ
น้องของเดียด้วย”
คุณภิ : “ผมประทับใจในทุกสิง่ ทีเ่ ขาเป็น ไม่วา่ จะเป็น
ความสวย อารมณ์ดี ทีส่ �ำ คัญผมว่าเขาเข้าใจในสิง่ ทีผ่ ม
เป็น จริงๆ แอบชอบเขามาตัง้ แต่เด็กนะแต่กไ็ ม่มโี อกาส แต่
พอมาช่วงหลังๆ มีโอกาสได้เจอกันมากขึน้ ด้วย และเดีย
เขาเป็นคนทีอ่ ยูก่ บั แม่กบั น้องมาโดยตลอดนะครับ จึงเป็น
ครอบครัวทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของเดีย ดังนัน้ ถ้าได้แต่งงานกับเดีย
แล้วก็เหมือนได้แม่กบั น้องสาวเพิม่ อีกคน ผมเองก็จะกลาย
เป็นคนแรกของครอบครัวนี้
ความจริงเรารูจ้ กั กันมานานแล้วนะครับ ประมาณ 10
ปีได้ แล้วก็เจอกันประปรายบ้าง แต่ชว่ งหลังเจอกันบ่อยขึน้
และช่วงที่ตกลงคบหาดูใจก็ได้อยู่ด้วยกันทุกวันทำ�ให้ร้สู ึก
มัน่ ใจในตัวเขา และหลายๆ อย่างไม่วา่ จะเป็นประสบการณ์
ในชีวติ และจังหวะชีวติ ด้วยครับ ซึง่ เราเองก็ไม่ได้เพิง่ จะมา
ตัดสินใจแต่งงาน เพราะจริงๆ แล้วเราวางแพลนมาตลอด
ไม่ได้เพิง่ มาตัดสินใจแบบรวดเร็วอย่างทีห่ ลายคนเข้าใจกัน
ผมเตรียมแหวนเตรียมสถานทีเ่ ตรียมอะไรไว้เนิน่ นาน โดย

นาเดีย : “มีแหวนเพชร แล้วก็เงิน ทอง จำ�นวน
หนึง่ ค่ะ”
ได้วางแพลนเรือ่ งการมีทายาท
ไว้ยงั ไงบ้าง?
คุณภิ : “ผมอยากได้คนเดียว
แต่เดียเขาอยากได้ 3 คน ก็ไม่ได้
เกี่ยงว่าจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
เพศไหนก็ยนิ ดีทง้ั นัน้ ”
นาเดีย : “ปล่อยไปเลยตาม
ธรรมชาติคะ่ ”
วางแพลนฮันนีมูนไว้หรือ
ยัง?
คุณภิ : “คงยังไม่ได้ไป
ครับ เพราะผมติดภารกิจทางการเมือง และเดียเองเขา
ก็ยงั ทำ�งานอยู่ ก็คงต้องเว้นไปสักพักนึงก่อน”
นาเดี ย : “เดียอยากไปยุโรปแบบโรแมนติก
บรรยากาศดีๆ แต่คณ
ุ ภิบอกว่าไปบ่อยแล้ว เพราะเขา
โตแถวนัน้ เขาบอกว่าอยากไปอเมริกาบ้าง เดียก็เลย
บอกว่าเดียไม่ได้ไปเรียนแถบนัน้ ด้วย เดียเรียนเมืองไทย
ก็เลยอยากไปยุโรป”
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เป็นภรรยานักการเมือง รูส้ กึ ยังไง
บ้าง?
นาเดีย : “ไม่ได้คดิ แบบนัน้ นะคะ อย่างทีบ่ อก เดีย
รูส้ กึ ว่าเดียกับคุณภิคบกันในแบบของเดียกับคุณภิ และ
คุณแม่เองก็บอกว่าอย่าเอาหน้าทีก่ ารงานเข้าบ้าน ก็ให้
คบกันแบบนี้ ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นภรรยานักการเมือง
หรือว่าอะไร เพราะว่าพูดจริงๆ มันก็ไม่แน่นอนเท่าทีเ่ ห็น
มานะคะ แต่เดียมีหน้าทีส่ นับสนุนในสิง่ ทีเ่ ขาคิดว่าเขาจะ
ทำ�ไม่วา่ จะเป็นอะไรก็ตาม เพราะเชือ่ ว่าเขาคิดดีและเขาก็
ทำ�ในสิง่ ทีด่ มี คี วามมุง่ มัน่ หน้าทีข่ องเราก็คอื สนับสนุนไม่
ว่าเขาจะทำ�อะไร บางครัง้ อาจจะไม่เข้าใจหรือพยายาม
เข้าใจแล้วแต่กไ็ ม่เข้าใจอยูด่ ี แต่ในเมือ่ มันเป็นสิง่ ทีเ่ ขาทำ�
และมีความสุขเดียก็ตอ้ งสนับสนุน ส่วนงานในวงการ
บันเทิงในฐานะนักแสดงและพิธกี รนัน้ เดียก็ไม่คดิ จะเลิก
ค่ะ ทำ�ค่ะ เพราะเป็นสิง่ ทีช่ อบทำ�งาน และงานนีเ้ ป็น
งานทีร่ กั ด้วยค่ะ”
daradaily.com

www.siamtownus.com

คนรักรถ

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวบันเทิง - Sec 2 Page 7

ขั บ ๆ..เบรกๆ ..พฤติ ก รรมอั น ตรายที ่ ค วรรู ้ ไ ว้ เ พื ่ อ ปรั บ ปรุ ง
ทุกวันนี้รถยนต์นั้นนับเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญ โดยเฉพาะการเดินทางที่คนจำ�นวนมากต่างเริ่มมีโอกาสมากขึ้นในการใช้รถ
ใช้ถนนจนวุ่นวาย แต่การใช้รถใช้ถนนของคนที่เพิ่มมากขึ้นนี้กลับขาดคุณภาพ และมีหลายปัญหาที่พบเจอกันเป็นประจำ�
หลายคนทีข่ บั รถเป็นประจำ�คงจะเคยเจอพฤติกรรมแปลกๆ บนถนนทีล่ ว้ นแต่ชวนให้นา่ ปวดหัวหรืออารมณ์เสีย แต่หนึง่ ในหลายๆ ปัญหานัน้
ก็ไม่พ้นพฤติกรรม “ขับๆ เบรกๆ” ของคนจำ�นวนหนึ่งบนถนนที่เราอยากมาพูดคุยกันเสียเล็กน้อย
เรื่องการขับๆ เบรกๆ เป็นเรื่องที่เราหลายคนเคยเจอ แต่ก็ไม่มีอะไรดีเยี่ยมเท่ากับได้เรียนรู้พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ ที่ล่าสุดเราก็มีโอกาส
ได้ไปสัมผัสจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว จนรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตราย
ต่อเพื่อนร่วมทางและตัวผู้ขับขี่คนดังกล่าวเอง
พฤติกรรมการขับรถแบบ “ขับๆเบรกๆ” เป็นพฤติกรรมที่ผิดอย่างยิ่งในการขับรถแม้คุณอาจจะเถียงว่ากรมการขนส่งออกใบอนุญาตให้
มีสิทธิในการขับขี่ถูกต้อง ทว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับกรมขนส่งแต่เป็นเรื่องที่ควรรู้ในการขับขี่ ซึ่งคนเหล่านี้ต้องการที่จะรักษาระดับ
ความเร็วให้คงที่ตามต้องการ เพียงแต่พวกเขาไม่รู้วิธีการรักษาความเร็วที่ถูกต้อง
“การรักษาระดับความเร็ว” นัน้ เป็นเรือ่ งสำ�คัญขัน้ พืน้ ฐานในการขับขี่ ทีว่ า่ ด้วยการรักษาระดับความเร็วทีต่ อ้ งการของผูข้ บั ขีใ่ ห้เป็นไปตาม
ความต้องการในการเดินทาง ซึ่งนอกจากจะทำ�ให้การขับขี่ราบลื่นและไม่ชวนเหนื่อยล้าของทั้งผู้โดยสารและตัวผู้ขับเองแล้ว ข้อสำ�คัญที่สุด
ของเรื่องนี้คือตัวเลขประหยัดน้ำ�มันที่จะดีขึ้นทันตาเห็น
หลายคนมีวธิ รี กั ษาระดับความเร็วทีแ่ ตกต่างกัน แต่สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ พยายามคงทีค่ วามเร็วในการเดินทางซึง่ ตามปกติแล้วเราควรคันเร่ง
เป็นตัวกำ�หนดความเร็วที่สำ�คัญ และวันนี้เรามี 4 ข้อแนะนำ�มาบอกกล่าว ที่น่าจะช่วยให้คุณเลิกพฤติกรรมขับๆ เบรก
1. จำ�ไว้ “เบรกมีไว้หยุดและชะลอ” เท่านั้น จากที่สังเกตเกี่ยวกับการขับขี่ของคนที่มีพฤติกรรมขับๆ เบรกๆ นั้น ข้อสำ�คัญที่เรา
เห็นได้ชัดคือคนเหล่านี้เชื่อมั่นในเบรกมากกว่าการควบคุมรถด้วยคันเร่ง ซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่ผิดเพราะเบรกนั้นมีไว้เพื่อหยุดรถ หรือ
ลดความเร็ว แต่แม้เราจะบอกว่ามันใช้ลดความเร็วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ควบคุมความเร็วได้ผล เพราะทุกครั้งที่คุณเหยียบเบรกไฟ
เบรกด้านท้ายรถจะติดตามไปด้วย ทั้งยังเป็นการสั่งให้เครื่องยนต์ทำ�งานช้าลงด้วยการดูดลมจากไอดีไปใช้เพื่อเสริมแรงกดเบรก ซึ่งอาจจะ
ทำ�ให้คุณเสี่ยงโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน
2. ควบคุมคันเร่ง เรื่องง่ายๆ ทำ�ได้ด้วยตัวเอง ข้อสำ�คัญในการขับรถนั้นเราหลายคนอาจจะรู้ดีว่า คันเร่งคือตัวเร่งที่ทำ�ให้รถพุ่งทะยาน
ไปข้างหน้า แต่นอกจากมันจะทำ�ให้รถขับเคลื่อนแล้วนั้น เรายังต้องรู้จักควบคุมให้พอเหมาะพอดีในการเดินทาง ซึ่งคุณต้องรู้จักเร่งและ
ผ่อนอย่างเหมาะสม ยิ่งในการเดินทางไกลหากใช้คันเร่งน้อยเท่าไร โดยที่ความเร็วยังคงที่ตามความต้องการนั้นหมายความว่า คุณกำ�ลัง
ขับประหยัดมากขึ้นเท่านั้น
3. ขับๆ เบรกๆ ทำ�แบบนี้มีแต่ข้อเสีย หลายคนอาจจะไม่ทราบ แต่เชื่อหรือไม่ว่า พฤติกรรมการขับขี่ ด้วยวิธีเร่งๆ พอถึงความเร็ว
ก็เบรกแล้วก็เร่งอีกนั้น ล้วนมีแต่ข้อเสีย โดยเฉพาะการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ เร็วกว่ากำ�หนด เช่น เบรก เครื่องยนต์ และระบบส่งกำ�ลัง
สำ�หรับรถเกียร์อัตโนมัติ นอกจากนี้ทำ�ให้เกิดความร้อนสะสมโดยไม่จำ�เป็น ซึ่งทันทีที่คุณเลิกพฤติกรรมดังกล่าวก็จบว่าการสึกหรอต่างๆ
น้อยลง เปลี่ยนผ้าเบรก ช้าลง หและยังมีอัตราประหยัดน้ำ�มันที่น่าประทับใจขึ้นอีกด้วย
4. นึกถึงจิตใจเพื่อนร่วมทาง..ที่คุณเป็นอยู่มันอันตราย เราเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอการขับขี่แบบขับๆ เบรกๆ มามากมาย แต่ถ้าวันนี้
ท่านผู้อ่านคนใดทำ�พฤติกรรมดังกล่าวอยู่นั้น เราอยากให้ท่านลองปรับเปลี่ยน โดยนึกถึงเพื่อนร่วมเดินทางท่านอื่นๆ เป็นสำ�คัญ
ข้อสำ�คัญที่อันตรายที่สุดของพฤติกรรม “ขับๆเบรกๆ” นั้น คือการสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับขี่ท่านอื่นๆที่ทันทีที่คุณเหยียบเบรก
ไฟเบรกด้านท้ายจะติดขึ้นเพื่อบอกเป็นสัญญาณหยุด ทั้งๆ ที่จริงๆ ความต้องการของคุณเพียงแค่รักษาระดับความเร็ว แล้วลองนึกดูสิครับว่า
ถ้าเป็นคุณตามหลังรถที่ขับแล้วไฟเบรกเดี๋ยวติด เดี๋ยวดับตลอดทาง ..คุณจะอารมณ์เสียหรือไม่
ทั้ง 4 เหตุผลสำ�คัญนี้ น่าจะพอบอกได้ว่าทำ�ไมพฤติกรรมขับๆ เบรกๆ ถึงเป็นอันตรายทั้งต่อตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทาง ซึ่งความจริง
แล้วทัง้ หมดนีไ้ ม่ได้มขี อ้ ดีเลยสักอย่างและเพียงวันนีค้ ณ
ุ รูจ้ กั เรียนรู้ “การรักษาความเร็ว” ทีถ่ กู ต้อง คุณก็ชว่ ยให้ถนนในวันนีน้ า่ ขับขีม่ ากยิง่ ขึน้
http://auto.sanook.com

Sec 2 Page 8 - ข่าวบันเทิง / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / ข่าวบันเทิง - Sec 2 Page 9

www.siamtownus.com

ดาราพาเหรด

บิวตี้คอร์เนอร์

5 ประโยชน์ดีๆ จากฟองน้�ำ แต่งหน้า
สาวๆ หลายคนอาจไม่เคยมีอปุ กรณ์แต่งหน้า
ชนิดนี้ พกอยูใ่ นกระเป๋าเครือ่ งสำ�อางเลย แต่คณ

รูม้ ย้ั ว่า ช่างแต่งหน้าแทบจะร้อยทัง้ ร้อย ต่างต้อง
พึง่ ฟองน�ำ้ สำ�หรับใช้แต่งหน้านีก้ นั ทัง้ นัน้ เพราะเรา
สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ตง้ั หลายอย่าง และ
นีค่ อื ตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ
1. ใช้ทามอยส์เจอไรเซอร์ สาวๆ บางคน อาจ
ใช้มอยส์เจอไรเซอร์ในปริมาณที่มากเกินไป ส่งผล
ผิวหน้าดูมันเยิ้มจนเครื่องสำ�อางไม่สามารถเกาะ
ติดได้อย่างยาวนานอย่างทีค่ วรจะเป็น คุณสามารถ
แก้ปญ
ั หานีไ้ ด้ ด้วยการหยดมอยส์เจอไรเซอร์ลงบน
ฟองน�ำ้ สองสามหยด แล้วนำ�ไปลูบไล้บนใบหน้าให้ทว่ั
2. ใช้ซบั แป้งส่วนเกินออก ถ้าคุณไม่อยากให้

เห็นเนือ้ แป้งติดอยูบ่ นผิวมากเกินไป หลังจากทาแป้ง
ฝุน่ เสร็จแล้ว ก็ใช้ฟองน�ำ้ ค่อยๆ ซับแป้งฝุน่ ส่วนเกินออก
3. ใช้เกลีย่ อายแชโดว์ ถ้าคุณไม่อยากให้สอี าย
แชโดว์ดูเป็นปื้นแข็งๆ ก็ใช้ฟองนำ�้ เกลี่ยขอบอายแช
โดว์ให้ดจู างลงได้
4. ใช้แต่งตาแบบสโม้กกี้อาย โดยหลังจากใช้
ดินสอเขียนขอบตาเรียบร้อยแล้ว ก็ใช้ฟองน�ำ้ ลูบเส้น
อายไลเนอร์น้นั ให้ค่อยๆ ดูจางลงจนถึงรอยพับบน
เปลือกตา
5. ใช้ท�ำ ความสะอาดข้อผิดพลาด ไม่วา่ จะเป็น
มาสคาร่า อายไลเนอร์ หรือแม้แต่ลปิ สติก โดยใช้ขอบ
ฟองน�ำ้ ค่อยๆ ลูบเอารอยผิดพลาดนัน้ ออก
ทีม่ า นิตยสาร Lisa

พรชัย ภูโ่ สภา

นานาความคิด

คนไทยมักเชือ่ งมงายว่า “ประเพณีกนิ หมาก” เป็นของคนไทย และการ
ทีอ่ าจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้จ�ำ ลองความคิด ความอยากกินหมาก
ของคุณเชย ไว้ในสีแ่ ผ่นดิน ว่า
“แม่พลอย ขอกินหมากสักคำ�เถิด ฉันออกจากบ้านแต่เช้า ไม่ได้กนิ หมาก
เกือบทัง้ วัน ทัง้ เปรีย้ วปาก ทัง้ ง่วงนอน”
เมือ่ คุณเชยได้กนิ หมากเข้าไปแล้ว ลองฟังความรูส้ กึ ของคุณเชยดูสิ
“นานๆ ได้กนิ หมากสักคำ�หนึง่ เลยอร่อยจับใจ ฉันไม่อยากบ้วน ไม่อยาก
คายเลย อยากกลืนมันหายเข้าไปทัง้ คำ�”
แล้วในเอกสารจีนโบราณยังบันทึกไว้อกี ว่า พวกป่าเถือ่ นทางทิศใต้ เมือ่
เกือบ 3,000 ปีมาแล้ว มีประเพณี “อวดฟันดำ�” อย่างนีค้ อื “กินหมาก” หรือไม่
ก็นน่ ั นะสิ จะว่า “กินหมาก” เป็นของไทยแม้ได้ไฉน อีกทัง้ ยังจะกล่าวได้
อีกว่า จำ�นวนของคนกินหมากนัน้ อาจจะมากกว่า คนกินเหล้า และคนสูบ
บุหรี่ อีกต่างหาก
ต้นตำ�รับกินหมาก
เรือ่ งราวของการกินหมาก ในเอกสารของ มาร์โคโปโล (MARCO POLO)
ซึง่ อยูใ่ นช่วงของอาณาจักรสุโขทัย มาร์โคโปโล ได้เขียนไว้วา่ ผูค้ นส่วนใหญ่ตา่ ง
ก็กนิ หมากพลู
และในรายงานของนักเดินทางอืน่ ๆ เช่น วาสโก ดา กามา (VASCO DA
GAMA) เมือ่ ปี พ.ศ.2041 บอกว่า คนอาหรับได้เอาหมากไปจากอินเดียและ
กล่าวว่า คนอินเดียสมัยนัน้ จะมีหมากอยูใ่ นมือและจะกินหมากในหมูเ่ พือ่ นฝูง
และตามความคิดของคนอินเดีย พระพิฆเนศทีเ่ ป็นเทพเจ้าแห่งความรอบรู้ จะ
แปลงร่างเป็นผลหมาก หมากจึงเป็นพืชผลของพระเจ้า ในพิธกี รรมต่างๆ ของ
พราหมณ์จงึ ขาดหมากไม่ได้
ในศาสนาฮินดูมคี วามเชือ่ กันว่า หมากเป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงนิมติ หมายทีด่ ี
หมากเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสทุ ธิ์ คนอินเดียจึงนิยมใช้หมากในการบูชา
เทพยดาและพระผูเ้ ป็นเจ้า
คนอินเดียนิยมเรียกหมากแตกต่างกัน ในภาษาสันสกฤตจะเรียกว่า ปอง
กิฟาลาม ภาษาฮินดู เรียกว่า สุภาริ ภาษาเบงกอล เรียกว่า กัว ซึง่ ในปัจจุบนั
อินเดียยังมีการปลูกหมากตามบริเวณชายฝัง่ ทะเล โดยเฉพาะทีเ่ มืองเทนจิรา
และเมืองทานนัน้ ถือว่า หมากเป็นพืชเศรษฐกิจเลยทีเดียว ทุกวันนีอ้ นิ เดีย ส่ง
หมากไปขายยังแอฟริกา อเมริกาใต้ จีน และตะวันออกกลาง
สาวเนปาลจะต้องแต่งงานกับต้นหมากก่อนแต่งกับคน
คนในเนปาลสืบทอดวัฒนธรรมกินหมากจากอินเดีย โดยเฉพาะชุมชนที่
อยูบ่ นทีส่ งู ยังคงมีการกินหมากอย่างเป็นล่�ำ เป็นสัน ส่วนชนเผ่าชุนวาและจิไรต์
ได้ก�ำ หนดให้เจ้าบ่าวแจกหมากให้แก่ญาติมติ รในงานเลีย้ ง ทัง้ นี้ การให้หมาก
คือการให้ความเป็นมิตร
หมาก ได้มีส่วนสัมพันธ์ในชีวิตการแต่งงานของเนปาลเพื่อไม่ให้
“ตกพุม่ ม่าย” สาวเนปาลจะต้องแต่งงานกับต้นหมากก่อน แล้วจึงจะแต่งงาน
กับคน ถือว่าต้องทำ�เพือ่ เป็นเคล็ด ถ้าผูช้ ายตายไปก็ไม่ได้ถอื ว่าเป็นม่าย เพราะ

“อาร์ สยาม”คนคุณภาพ
คว้ารางวัล“เพชรในเพลง”
สมเป็ น คนเพลงคุ ณ ภาพ ศิ ล ปิ น ค่ า ยอาร์
สยาม ได้รับรางวัล “เพชรในเพลง” จากกรม
ศิลปากร โดยสํานักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์
ซึ่งมอบรางวัลแก่บุคคลในวงการเพลงที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านภาษาไทย เนื่องใน “วันภาษาไทยแห่ง
ชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี
ศิลปินค่ายอาร์ สยาม นําโดย หนู มิเตอร์
(สร่างศัลย์ เรืองศรี) รางวัลชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งชาย เพลง “สัญญาก่อนนอน” และ
รางวัลชมเชย การประพันธ์คําร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
เพลง “สัญญาก่อนนอน”
ด้านรางวัลชมเชย ได้แก่ บ่าววี (พันจ่าอากาศ
เอกวีรยุทธิ์ นานช้า) ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
เพลง “ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ”, สันติ ดวงสว่าง
(จเร ภู่ทอง) ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เพลง
“หวานไม่เป็น”, หญิง ธิติกานต์ (ฐิตาภา ใต้ไธสง)
และ ทราย อาร์ สยาม (นววรรณ นนทโชติ) ผู้ขับ

ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง เพลง “ผู้หญิงดั่งดอกไม้”
หนู มิเตอร์ เป็นตัวแทนกล่าวว่า “เป็นรางวัลทรง
คุณค่า ที่เป็นกําลังใจให้กับผมและคนทํางานเพลง
ทุกคน ในการสร้างสรรค์ผลงานดี มีคุณภาพ เพื่อ
แฟนเพลง ผมและน้องๆ ทุกคนดีใจ ที่อย่างน้อยพวก
เราก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการร้องเพลง ทั้งใน
เรื่องของการขับร้อง และออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย
แม้ว่ารูปแบบของการร้องเพลงในปัจจุบัน อาจจะ
ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ก็อยากให้ช่วยกัน
อนุรักษ์ความสวยงามของภาษาในการแต่งเพลง การ
ร้องเพลงที่มีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งอย่างแท้จริงเอา
ไว้ เพราะเราคนไทย ถ้าไม่ช่วยกันอนุรักษ์คุณค่าของ
ภาษาไทยแล้ว คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก
ยังไงก็ฝากถึงน้องๆ หรือนักร้องรุน่ ต่อๆ ไป ช่วยกัน
สืบสานลูกทุ่งไทยให้สมบูรณ์อย่างนี้ตลอดไป”
daradaily.com

หมากจะไม่หายไปจากโลก

ยังมีตน้ หมากอยู่ ในการหย่าร้าง หนุม่ เนปาลในสมัยก่อนจะเอาหมาก 2 ผลสอด
ไว้ใต้หมอนของภรรยา ถ้าภรรยาเห็นหมากอยูใ่ ต้หมอนแสดงว่าฝ่ายชายได้ขอ
หย่าแล้ว เมือ่ เห็นแล้วต้องทำ�ใจให้ได้ ในสมัยนี้ ต้องถามก่อนว่า ใครเอาหมาก
ไปวางไว้ใต้หมอน อาจจะเป็นบุคคลทีส่ ามก็ได้ (ไม่ใช่นกั แสดงเมืองไทย นะจ๊ะ)
หมากเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวและชีวติ
หมากของคนบังกลาเทศ แม้จะนับถือศาสนาอิสลาม ก็เป็นประเทศหนึง่ ที่
มีชนเผ่าทีน่ ยิ มกินหมากกันมาก แม้จะอยูใ่ นวัยหนุม่ สาวก็ตาม
หมากของคนศรีลงั กา ซึง่ รสชาติหมากของศรีลงั กา สูร้ สชาติหมากของ
อินเดียไม่ได้ และการปลูกหมากของศรีลงั กา ปลูกแบบวนเกษตร คือปลูกพืช
ควบชนิดอืน่ ผสมผสานไปด้วย
หมากของคนปากีสถาน ต้องสัง่ ซือ้ หมากจากต่างประเทศ เคยมีปญ
ั หาการ
สัง่ หมากจากอินโดนีเซีย แต่กต็ อ้ งเผาทิง้
ในเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่ไม่กนิ หมาก คนจีนแผ่นดินใหญ่ตอนใต้มกี าร
กินหมากบ้าง แต่ทกุ วันนีม้ กี ารกินน้อยลง นอกจากผูค้ นในบริเวณตอนล่างของ
ภูมภิ าค เช่น ไต้หวัน การปลูกหมากถือว่าเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจ
คนจีนไต้หวันเรียกการกินหมากว่า บินหลอง (BIN-LAUNG) ชนเผ่า
พืน้ เมืองของไต้หวันโปรดการกินหมาก แม้เด็กๆ ก็เรียนรูว้ ธิ กี ารกินหมากแล้ว
เมือ่ มีใครมาเยีย่ มทีบ่ า้ นจะมีการเตรียมหมากให้รบั ประทานเพือ่ แสดงการยินดี
ต้อนรับ เผ่าอะมีส ถือว่าหมากเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวและชีวติ ทัง้ เรียก
หมากเหมือนกับอวัยวะเพศของผูห้ ญิง พวกเขาว่าหมากเหมือนกับเพศแม่ทใ่ี ห้
น�ำ ้ นม พลูและปูนเปรียบเหมือนพ่อและลูก
นางงามหมากในตูก้ ระจกกว่าแสนแห่ง
มีเรือ่ งเล่าว่า ในยามค�ำ่ คืนของการเก็บเกีย่ วพืชผล เด็กหนุม่ จะพากันเต้นรำ�
และรอผูห้ ญิงมาประเล้า ประโลม ผูห้ ญิงจะให้หมากพลูแก่หนุม่ ทีต่ นเองชอบ
ถ้าเด็กหนุม่ ชอบก็จะเคีย้ วหมากของเธอ
คนไต้หวันถือว่าหมากเป็นค่านิยมอย่างหนึง่ เด็กหนุม่ สาวได้หวนกลับมา
เคีย้ วหมาก แทนการเคีย้ วหมากฝรัง่ ทำ�ให้หมากมีราคาแพงขึน้ “ใครเป็นเจ้าของ
หมาก 30 ตัน ก็ซอ้ ื รถยนต์ได้แล้ว ศาสตราจารย์ ตา เว ฮู เพือ่ นผูส้ งู อายุของผม
ได้บอกอย่างนัน้ (ดร.สุรยี ์ ภูมภิ มร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูเ้ ขียนหนังสือ
พรรณพืช ในประวัตศิ าสตร์ไทย หน้า 94)”
ใครผูใ้ ดทีไ่ ด้ไปไต้หวัน โดยเฉพาะกรุงไทเปในยามค�ำ่ คืน น่าจะได้เห็น
การขายหมากอยูร่ มิ ถนน หรือตามเส้นทางถนนใหญ่ๆ จะมีการขายหมาก
เรียงราย คนไต้หวันเรียกผูห้ ญิงเหล่านีว้ า่ ปินหลาง ฉิชิ (PIN LANG HSISHIH)
พวกเขาจะอยูใ่ นตูก้ ระจกริมถนนสายหลัก ใกล้โรงพยาบาล ใกล้ทเ่ ี ล่นโบว์ลง่ ิ
ใกล้ๆ สถานเริงรมย์
หมากทีเ่ ตรียมไว้ขาย จัดทำ�เป็นคำ�ๆ ขายเป็นกล่อง กล่องขนาด 50 คำ�
กล่องละ 100 บาท กล่องละ 25 คำ� กล่องละ 50 บาท กล่องหมากเหล่านีจ้ ะ
ถูกแช่เย็นไว้ให้สดดูนา่ กิน สำ�หรับนางงามหมากในตูก้ ระจกทีส่ ว่างไสวบนเกาะ
ไต้หวัน จึงเป็นการใช้ชวี ติ ทีแ่ ปลก กับธุรกิจร่วมพันล้านบาท มีตกู้ ระจกขายหมาก
มากกว่าแสนแห่ง ทัว่ เกาะไต้หวัน จ๊ะ

นางงามหมากตูก้ ระจกคว้ารางวัลหนังกรุงเบอร์ลนิ
เป็นอันว่า เรือ่ งราวของการขายหมาก และนางงามหมากตูก้ ระจกของ
พวกเธอถูกตีแผ่โดยผูอ้ �ำ นวยการสร้างชือ่ หลิน เซ็ง เซ็ง ผูค้ ว้ารางวัลจากการ
ประกวดหนังสารคดีในงานมหกรรมหนังกรุงเบอร์ลนิ เมือ่ ปี พ.ศ.2544 ส่งผลให้
สือ่ มวลชนหลากหลายเคลือ่ นตัวเข้าเกาะไต้หวัน เพือ่ เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของพวกเธอ
นอกจากนัน้ มีคนจำ�นวนหนึง่ ต่อต้านและวิพากษ์วจิ ารณ์ บางทีกเ็ รียก
หมากว่า ผลปาล์มเสพติด (NARCOTIC PALM FRUIT) บางทีกเ็ อาแนวคิด
เห็นส่วนตัวมากล่าวอ้าง บ้างก็อา้ งว่า อุบตั เิ หตุบนท้องถนนก็เกิดจากคนขับรถ
มัวแต่ดขู าอ่อนของนางงามหมากตูก้ ระจก บ้างก็แอบสร้างข่าวลือว่าทางการ
จะกวาดล้างธุรกิจขายหมาก แต่ดเู หมือนว่า ธุรกิจจะสวนกระแสกลับยิง่ เจริญ
งอกงาม
เหตุเพราะหมากจึงเกิดคำ�ไทย เช่น “เล่นพิเรนทร์”
พูดถึงหมากในพม่า คนพม่าเรียกหมากว่า ฟามทีเบ้ง, กุนสีกนุ หรือ กุนที
ปัน มีเรือ่ งราวพงศาวดารพม่าเกีย่ วกับหมาก คือ ขณะทีพ่ ระนางชินโบเม
ผ่าหมากอยูน่ น้ั ตะไกรไปถูกพระหัตถ์เข้า พระนางจึงร้องให้ฉางกายช่วย พระ
เจ้าฝรัง่ มังฆ้องมีความระแวงว่าพระนางและฉางกายมีความสัมพันธ์กนั ลึกซึง้
จึงทรงประหารชีวติ ฉางกาย
หรืออย่างในวรรณคดีไทย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งอิเหนาหรือขุนช้างขุนแผน ก็มี
การขอชานหมากจากคูร่ กั ถือว่าเป็นการแสดงความรักอย่างหนึง่
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ท้าวศรีสดุ าจันทร์ ได้ให้นางข้าหลวงเอาหมากห่อ
ผ้าไปให้พนั บุตรศรีเทพ การให้หมากถือว่าเป็นการให้ความรัก จนทัง้ สองได้
รักกันและได้สถาปนาให้พนั บุตรศรีเทพขึน้ เป็นขุนวรวงศา แล้วก็ยกย่องขึน้
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทำ�ให้เหล่าขุนนางไม่พอใจ จนต้องพากันไปเสีย่ งเทียน
ในโบสถ์วดั ป่าแก้ว ขุนพิเรนทรเทพจึงว่าเรือ่ งแค่นต้ี อ้ งเสีย่ งเทียนกัน ว่าแล้วก็
คายหมากขว้างไปยังเทียนทีก่ �ำ ลังเสีย่ งทาย ถูกเทียนของขุนวรวงศาดับ นีค่ อื
ทีม่ าของคำ�ไทยทีว่ า่ เล่นพิเรนทร์
วัฒนธรรมกินหมากนัน้
มีนาน กาลเอย
ให้หมากแทนรักกัน บอกใบ้
ถ้าแจกหมากพัลวัน บอกศึก
เงินขันหมากไม่ครบแต่งไว้
ไม่ชา้ หย่าแหง
(พรโสภา ร้อยกรอง)

Sec 2 Page 10 - ข่าวบันเทิง / Sunday, July 24, 2011 / Siamtownus #42

www.siamtownus.com

Toll Free : 800-494-1798
Fax

: 800-495-9618
Like us on Facebook
www.facebook.com/Classified.SiamTownUS
www.siamtownus.com

ปีที่ 1 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554

โฆษณาเชื่อถือได้ใน สยามทาวน์ยูเอส
สนใจติดต่อลงประกาศหรือรับสมัครงานที่ www.siamtownus.com
รับชำ�ระด้วยบัตรเครดิต

ใบประกอบร้ า นอาหาร

ร้านนวดเมือง W. Covina
รับสมัครพนักงานเพิม่

198J4249A

ร้านอาหารทีร่ ฐั Maine

แคชเชียร์ และคนส่ง Togo
ทีถ่ บี จักรยานและมอร์เตอร์ไซด์
ส่งอาหารไทย 213-489-7118,

858-205-4321
213-840-8592
รับผูช้ ว่ ยซูชเิ ชฟ
หรือซูชเิ ชฟ ฝึกงานให้
หรือพอมีประสบการณ์บา้ ง มีทพ่ี กั ให้
กินอยูพ่ ร้อม 704-619-6111

หมายเหตุ : โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของท่านเอง

124J4145A

ต้องพูดอังกฤษได้ดี มีคนรับรอง บ้านนีไ้ ม่มเี ด็กเล็ก แต่มสี นุ ขั 1ตัว
และแมว 1ตัว บ้านในรัฐเวอร์จเี นีย อยูช่ านเมืองเงียบ สงบ
1 ช.ม.จาก Washington, D.C. มีวนั หยุดอาทิตย์ละ 2 วัน
(จัดให้โดยเจ้าของบ้าน) English Only Please call: (home)
540-364-4180. (cell) 703-980-8109 miamartin@aol.com

045J4044A

41J4246A

Billion Dollar / 7yr. old co. Launching this month.
Looking for key leaders. Up to a $20,000 Performance
Bonus for the right person with proven MLM exp. Up
to a $5,000 Finder’s Fee for successful intro that proves
fruitful. Call 888-847-9249

ต้องการ

160J4243A

2949
ต้องการแม่บา้ นทีม่ ปี ระสบการณ์ กิน-อยูพ่ ร้อม

Wanted: People with Business
or MLM contacts in Thailand.

ติดต่อ 207-807

ร้านอยูแ่ ถว San Diego
Pacific Beach ติดต่อ

City Thai (ตำ�หนักไทย)
ใจกลาง Down Town LA
159J4243A

รับสมัครมือผัดไทย มีทพ่ี กั ให้

51J4243A

ด่วน! ร้านเปิดใหม่ในซานฟรานฯต้องการคนทำ�ครัวทีม่ ี
ประสบการณ์ และรับผูช้ ว่ ย ทำ�ครัวยินดีฝกึ ให้ จัดหาทีพ่ กั ให้
สอบถามได้ท่ี 415-672-7438 mon 925-325-4500 golf

รับสมัครพนักงานใน
ครัว เสิรฟ์ คนล้างจาน
มีทพ่ี กั พร้อม ร้านใน
Grover Beach, CA
805-481-3663,
818-644-3075

259J3943A

รับสมัครพ่อครัว
แม่ครัว และ
ผูช้ ว่ ยในครัว

70J4242A

919-943-1718

49J4243A

มีประสบการณ์ ติดต่อ

ด่วน! ร้านเปิดใหม่ในซานฟรานฯต้องการ รับสมัครมือผัดไทย
เตา wok
คนทำ�ครัวทีม่ ปี ระสบการณ์ และรับผูช้ ว่ ย

ทีพ่ กั พร้อม 818-644-3075

ร้านไทยเมือง
El Monte รับสมัคร
ผูช้ ว่ ยในครัว
176J4243A

ร้บพ่อครัว แม่ครัว
และคนเสิรฟ์

จำ�หน่ายและติดตัง้ กล่องทีวพี ลู
รวดเร็วทันใจ ราคากันเอง ติดต่อ
323-348-8113, 323-348-8046

ติดต่อ คุณเล็ก
626-454-4702

174J4243A

ร้านใน North Carolina

ขาย BOX TV POOL

ค่าจ้างสูง
Thai Restaurant
ต้องการ Chef
เมือง Miami, FL
ติดต่อ 407-758-1396

259J3943A

772-532-3180

ร้านอยูใ่ น Long Beach, CA ร้านบีซี
แล้ว กรุณาติดต่อ 562-253-5249

ต้องการพนักงานเสิรฟ์
ผูช้ ว่ ยในครัวและคนล้างจาน

099J4142A

ร้านอาหารไทย
ญีป่ นุ่ รัฐฟลอริดา้

ไม่อยูฝ่ ากข้อความ

181J4244A

รับสมัครพนักงาน
ครัว ช./ญ.

813-843-1846

นักงานนวดตัว
นวดหน้า และ Waxing

101M4142A

หมอนวด นวดจริง อายุไม่ส�ำ คัญ รายได้ดมี าก
หาทีพ่ กั ให้ และพนักงานต้อนรับ
ติดต่อ 626-215-5244

FLต้องการ คนทำ� App.
190J4246A

อยู่บนถนน Sherman Way บุคลิกมนุษย์
สัมพันธ์ดี ใกล้วัดไทย 5 นาที จัดที่พักให้
สนใจติดต่อ 805-297-7152
www.skylighttherapeutic.com

72J3943A

100J4142A

กิน อยู่ ฟรี มีเบรกพักเทีย่ ง
มีทปิ เริม่ งานได้ทนั ที ติดต่อ
แซม 651-356-5276

มีที่พักให้ ร้านเปิดใหม่เมือง
215-900-1093 Stuart,Florida Tel (772)678-9242
ร้านนวด SkyLight รับพนักงานนวด ด่วน ! ร้านไทยใน Tampa,
Philadephia

195J3842A

ด่วน รับมือผัด
เตา Wok

รับสมัคร พ่อครัว
หรือ แม่ครัวมือหนึง่

192J4243A

194J4246A

714-747-9567

ไม่ตอ้ งมีประสบการณ์ ฝึกงาน
ให้ กินอยูพ่ ร้อม ในรัฐเมน
ติดต่อ 207-951-5101

090J4145A

ต้องการหมอนวด ต้องการ คนคนครัว
แผนกแกง สลัด
ทีม่ ไี ลเซ่นส์
ร้านไทยในรัฐ

ต้องการผูช้ ว่ ย
และคนล้างจาน

123M2031A

รับอบรมและสอบใบ Food Saftety Manager/Food Worker ID ทีท่ าง
Health Department ต้องการ ทัง้ เป็นกรุป๊ และส่วนตัว ที่ N.Hollywood หรือ
ทีส่ ถานทีข่ องท่าน ติดต่อ คุณแดง 818-571-2545 National Restaurant
Association Education Foundation (NREF)

เมือง Irvine ติดต่อ

8309 Laurel Canyon Blvd., #336 Sun Valley, CA 91352

พร้อมทุกรายละเอียดที่ต้องการ
คลิ๊ก... www.siamtownus.com

“แหล่งงานคุณภาพ”

หรือเช็ค Attn: Classified Ads

Sec 3 Page 2 - Classifled / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

www.siamtownus.com

โฆษณาเชื่อถื่อได้ใน สยามทาวน์ยูเอส

“แหล่งงานคุณภาพ”
พร้อมทุกรายละเอียดที่ต้องการ
คลิ๊ก... www.siamtownus.com

สนใจติดต่อลงประกาศหรือรับสมัครงานที่ www.siamtownus.com

รับชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
Toll Free : 800-494-1798 Fax: 800-495-9618 E-mail: melody@siamtownus.com

Cash for Video
Modeling

“ลำ�ขนาด” เสริมทีมครัวด่วน!

คุณสมบัติที่ต้องการสำ�หรับทุก
ตำ�แหน่งข้างต้น

มี วิ นั ย ในการทำ � งาน ตรงเวลา ไม่
เหลาะแหละ ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ ติดสาร
เสพติด หรือติดการพนัน รักความสะอาด
ทำ�งานระบบทีมได้ดี ต้องการผู้ที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ดี ทำ�งานเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
แคล่วคล่องว่องไว ซือ่ สัตย์ ตรวจสอบประวัติ
ได้อ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษบ้าง ทำ�งาน
เป็นกะ พาร์ทไทม์ และฟูลไทม์
ผู้สมัครจากนอกลอส แองเจลิส ท่าน
ต้องโทรนัดเวลามากรอกใบสมัคร พร้อม
สัมภาษณ์ และทดลองปฏิบัติงานที่ร้านใน
วันเวลาเดียวกัน(อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง)
ไม่รับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
โปรดศึกษาแผนที่ และพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการเดินทาง ไปกลับจากที่พัก
และหลังปิดธุรกิจช่วงดึก
ทำ�งานที่ Lum-Ka-Naad Restaurant
8910 Reseda Blvd,Northridge,
CA 91324
Menu: www.lumkanaad.com
โทรศัพท์เพื่อการนัดหมาย 661-600-2123

มีประสบการณ์
ติดต่อ 619-988-8993

ด่วน ร้านบีซม่ี าก

323-464-4535, 323-767-7557

ต้องการพนักงานทำ�ความสะอาดโรงแรม

Hostel - housekeeper

125J4142A

102J4142A

บุคลิกดี มีฝมี อื ทัง้ ชาย หญิง ฝึกงานให้ Busy มาก
กรณีทม่ี ี State License จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ อจ.จอร์จ นรินทรกุล ณ อยุธยา 323-599-7719

ขายบ้าน Irvine,
เช่าบ้าน Lake Elsinore

Follow us on facebook.com/Classified.SiamTownUS

more info: melody@siamtownus.com

1800-494-1798

201J4245A

ใกล้ Clairmont U, CA

ขายร้าน Pizza Togo เมือง
Rancho Cucamonga, CA
อยูใ่ นพลาซ่าทีด่ มี าก ลูกค้า
ประจำ�เยอะ รายได้ดี มีก�ำ ไร

ทุกเดือน สนใจ ติดต่อ
สุวฒ
ั นา

204M4246A

203M4246A

208M4243A

52 ทีน่ ง่ั อุปกรณ์ในครัวครบและ
ดีมาก ทำ�เลดี ในมอลล์ ระหว่าง
Clairmont - Upland ติดต่อ
สุวฒ
ั นา 949-285-1006

นะครับ ขอบคุณครับ

http://www.facebook.com/Classified.SiamTownUS

ขายตลาดไทย เมือง Bellflower, CA ขายร้านอาหารไทย

ยอดขายเดือนละ $10,000 มี 2 คูหา 1,260Sq.Ft.,
ด้านหลังเป็น Office ใหญ่มาก ขายสินค้าครบวงจร
ค่าเช่า $1,725/M สัญญาเหลือ 2 ปี Option 5 ปี
ร้านได้ A 3 ปีซอ้ น ขาย $35,000 (ต่อรองได้, ผ่อนได้
หรือ make offer) ติดต่อ 714-812-4233

717-509-4850

ติดตาม Link SiamTown Classified และ ข่าวคราว
Update ในวงการธุรกิจแอลเอได้แล้วทางเฟสบุก๊

202J4246A

207J4243A

รายได้ดี ร้านไทย-ญีป่ นุ่ ในเมืองไมอะมี่ รัฐฟลอริดา้
ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาก่อน 954-821-5146

ร้านอยูท่ ่ี Lancaster, PA
138J4142A

ด่วนมาก รับ พนักงานเสิรฟ์
และ ผูช้ ว่ ยซูชเิ ชฟ

รับสมัครพนักงานครัว
180M4245A

182M4246A

139J4244A

In Westminster, Orange County, Speak
Thai and English. Good phone skills.
$9/hr. Fax resume to 714-586-8900
or email medianetwork2011@gmail.com

408-607-9656

มีใบอนุญาตการทำ�งาน
ร้านอยูท่ ่ี Tampa,FL สนใจ
ติดต่อ 813-968-1501

50 SEAT + OUTSIDE NEAR HOSPITAL บ้าน 3 นอน 2 น�ำ้ ถูกทีส่ ดุ ใน Irvine ราคา $400,000
& BEACH PORT SAINT LUCIE FL 34952
และมีบา้ นใหม่ Lake Elsinore แบ่งห้องให้เช่า
ELSA 772 240 1506 dresa2004@yahoo.com $450/M ห้องใหญ่ น�ำ้ ไฟ พร้อม 949-394-9795

Position Open for Receptionist

มีจริยธรรมต่อองค์กรและสังคม
รายได้ดี เจ้าของร้านเป็นกันเอง
คุณบี 650-483-8411,

แม่ครัว ทีม่ ปี ระสบการณ์

FT/PT รายได้ดี ติดต่อ
ไม่อยูฝ่ ากข้อความ

Bay Area รับพนักงานนวด
ทีม่ ไี ลเซ่น-ประสบการณ์

ailand Spa รับพนักงานนวด
บน Sunset ย่าน ฮอลลีวดู

FOR SALE; ASIAN REST & SUSHI BAR

213-359-2447

ร้านนวดไทยใน San Francisco

รับสมัครพ่อครัว

ร้านใน West LA ด่วน!

รับพนักงานนวด

Sushi Chef
ทีพ่ กั ฟรี

รายได้ดี ร้านไทยใน
Ohio ติดต่อ 216-5517795 , 216-321-0644

- Person for cleaning rooms at hostel in LA, Part-time,
working 11a-3p, typically 2-3 hrs/day, this would be
perfect for waitress or students, our last person was a
language student. - Optional we can offer a staff room
to stay for the cleaning person. for more information
please visit our website at www.stayonbeverly.com/jobs
or email jobs@stayonbeverly.com รับนักเรียน นักศึกษา หรือ
ผูท้ ก่ี �ำ ลังมองหางาน Part-time 2-3 ชัว่ โมงต่อวัน จ่ายค่าแรงและให้
ทีพ่ กั ฟรี 1 ห้อง สามารถพูดอังกฤษได้บา้ ง เจ้าของเป็นฝรัง่ เข้าชม
สถานทีใ่ นเว็บไซท์ www.stayonbeverly.com/jobs หรือ อีเมล
สมัครงานที่ jobs@stayonbeverly.com ***กรุณาเขียนอีเมล
สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ (please email us in English)***

068J4142A

3.คนครัวแผนกแกงและยำ�
(Line Cook)

ร้านใน San Diego ร้านโพธิธ์ าไลย รับสมัครพนักงานนวด
ร้บพ่อครัว แม่ครัว
และคนเสิรฟ์

062J4044A

รับผิดชอบงานผัดเตาจีน(wok 21นิ้ว) ได้
ถ้ามีประสบการณ์ และเคยผ่านงานมาก่อน
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อดทนสูงต่องานหนัก ภาวะกดดันต่อความ
รีบเร่ง และงานต่อเนื่อง

323-356-8822

026J4042A

2.มือผัด (Wok Cook)

จ่ายเป็น รายอาทิตย์ เงินเดือน +
คอมมิชชัน่ สนใจ ส่งรายละเอียด
ได้ ที่ golddynamic@gmail.com
โทร

091J4142A

ผ่านประสบการณ์บริหารครัว และบริหาร
ทีมมาก่อน
มีลักษณะผู้น�ำ มีความรับผิดชอบสูง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กับเพื่อนผู้ร่วมงาน
รักความสะอาด

097J4142A

คุณสมบัตพิ เิ ศษเพือ่ การพิจารณาเป็น
พิเศษ

ร้านอาหารไทย ใน NY อยูห่ า่ ง
จาก New York City 4 ช.ม.
สนใจติดต่อ 607-280-1815

4.ผู้ฝึกหัด (Trainee)

ด่วน!!! บริษทั ฯ อเมริกา เปิดใหม่
ต้องการ พนักงานขายสินค้า
ฟูลไทม์/ พารท์ไทม์ ทำ�ได้ทกุ รัฐ

105J3744A

ผู้สมัครฝึกหัด ตำ�แหน่ง wok และ line
cook สำ�หรับผู้ที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์
มาก่อน แต่มีความตั้งใจและพร้อมเรียนรู้

App, แกง เตรียมของ

8309 Laurel Canyon Blvd., #336 Sun Valley, CA 91352

121J4145A

1.รั ก ในศิ ล ปการปรุ ง อาหารไทย และมี
ทักษะความถนัดด้านอาหารอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้
อาหารภาค โดยเฉพาะอาหารใต้ อาหาร
ทะเล อาหารเหนือ ฯลฯ หรือ
2.อาหารไทยฟิวชัน่ สามารถประยุกต์อาหาร
สากลเช่ น อาหารญึ่ ปุ่ น อาหารตะวั น ตก
อาหารเมดิเตอร์เรเนี่ยนกับอาหารไทยได้
3 สามารถจัดแต่งจานอาหาร(Presentation)
4.คิดค้นและเขียนรายการอาหาร(Menu)
ได้

1.พ่อครัว แม่ครัว (Chef)

รับสมัคร ผูช้ ว่ ยมือ

111J4142A

รับผิดชอบงานแกง ยำ� ลาบ และย่าง
มีความรวดเร็ว ว่องไว ความจำ�ดี อดทนสูง
มีศิลปะในการจัดแต่งจานอาหาร
หมายเหตุ: ผู้ที่สามารถสลับหน้าที่มือผัด
(wok cook) กับหน้าที่คนครัวแผนกแกง
และยำ� (Line cook) ได้จะพิจารณาเป็น
พิเศษ

070J4145A

“เสริมทีมปรับปรุง” ก้าวสู่ความเป็น
สุดยอดผู้นำ� “ภัตตาคารอาหารภาค” ใน
สหรัฐฯ “ลำ�ขนาด” เชิญชวนคนเก่งมีฝีมือ
มาเสริมทีมร่วมกันปรุง และเผยแพร่ อวด
ฝีมือ ความอร่อยแบบไทยๆ ให้เป็นที่รู้จัก
ในหมู่นักชิมต่างชาติ ในตำ�แหน่งหน้าที่
ต่างๆดังนี้ ด่วน!

Must have ID or Passport.
Some nudity required
ต้องการนางแบบถ่ายวิดโี อ ต้อง
มีไอดี/พาสปอร์ต
Call 323-308-5939

หรือเช็ค ATTN:ADVERTISING

หมายเหตุ : โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของท่านเอง

157M4246A

626-660-7959

ใน S Orange County เจ้าของเดียว
ไม่เสียค่า franchise .
www.waterloostationcoffeeshop.com
สุวฒ
ั นา 949-285-1006

025M4044A

ถ้าไม่วา่ ง ฝากข้อความ
จะโทรกลับ

91M4246A

มีลกู ค้าประจำ�

09M4142A

032M4044A

ใกล้ Chico University เพียง 1 บล๊อก มีทพ่ี กั ใน
ร้านเรียบร้อยแล้ว เจ้าของมีไลเซ่นส์เบียร์ไวน์แล้ว
ติดต่อ 916-743-1919

73M3842A

269M3943A

email : rangsansf@hotmail.com

มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าทำ�บาร์เบียร์ เมือง Chico, CA

151M3348A

เจ้าของต้องการพักผ่อน สามารถ
เข้าดำ�เนินกิจการได้ทนั ที สนใจ
ติดต่อ 415-668-4862,
415-668-4908

093M4142A

177M4243A

949-285-1006
ด่วน เจ้าของกลับไทย ขายร้านอาหารไทย 40 ขายร้านอาหารไทย ด่วน ต้องการขายร้านนวด ต้องการขายร้านอาหาร ขายร้านอาหารไทยใน
HONDA CRV'05 ทีน่ ง่ั เมือง Corona, CA เมือง Neosho, Missouri แถว Sherman Way ไทย Anderson, SC Scottsdale, AZ
40seats, อุปกรณ์ครบ
ลูกค้าประจำ�เยอะ เป็นร้านเดียว
เข้าดำ�เนินกิจการได้เลย
สีด�ำ สภาพดีมากในนอก
Beer-Wine พร้อม ใกล้
ทำ�เลดี เยือ้ งโรง
ร้านในพลาซ่าใหญ่ และ ในเมือง อาคารเดีย่ ว เจ้าของรีไทร์ ตัดกับ Futon ติดต่อ
แอร์/ฮีท ไม่เคยถูกชน ผูห้ ญิง
ค่าเช่าถูกมาก $785/M ดำ�เนิน
แหล่ง Shopping-ธุรกิจ
พยาบาล รายได้ดี
มีก�ำ ไรแล้ว ทุกอย่างพร้อม
818-612-2739,
ใช้ เจ้าของมือเดียว $12,800
กิจการได้เลย ขาย $58,000
$40,000 ติดต่อ ไมค์
951-271-6112
ไมล์ต�ำ่ ติดต่อ 626-628-4303
ติดต่อ 417-312-3575
818-770-9165 ติดต่อ 678-313-8259
480-225-9219
ขายร้านอาหารไทยใน ขายธุรกิจร้านอาหารไทย 60 ทีน
่ ง่ั และ ร้านสวยทำ�เลดี ขายร้านกาแฟ ร้านวัยรุน่ เข้าเยอะ กำ�ไรแล้ว
San Francisco
www.suepurcell.com

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / Classifled - Sec 3 Page 3

โฆษณาเชื่อถือได้ใน สยามทาวน์ยูเอส

ซื้อ-ขายกิจการ

สนใจติดต่อลงประกาศหรือรับสมัครงานที่ www.siamtownus.com

พร้อมทุกรายละเอียดที่ต้องการ
คลิ๊ก... www.siamtownus.com

สยามทาวน์ยูเอส

www.siamtownus.com

323-855-8452

75 ทีน่ ง่ั ทำ�เลดี เจ้าของ
ต้องการรีไทร์และกลับเมือง
ไทย $75,000 ต่อรองได้

336-524-9865,
336-534-1792

ร้านไทย รัฐจอร์เจีย
$119,000 ทำ�เลดี
กิจการดี ร้านติดไฮเวย์ ยอดขาย
$8,000/w เปิด 6 วัน ร้านอยูใ่ กล้
Long Horn Steak House,
Apple Bees มีเบียร์ไวน์

201-638-8635

108M4142A

480-471-6609

098M4145A

$65,000 ราคาต่อรองได้
ขนาด 3,800sq.ft. 100 ทีน่ ง่ั
เคยเป็นร้านอาหารจีนเก่า
ครัวกว้างมี 7 เตา ติดต่อ

ขายร้านไทย
รัฐ Wyoming

ขายร้านอาหารไทยรัฐวอชิงตัน

ราคา $330,000 รายได้ดี
ค่าเช่าถูก สามารถเข้าดำ�เนิน
งานได้เลย โทรมาเฉพาะผูท้ ส่ี น
ใจจริงๆ เท่านัน้ 307-413-9214

286M3943A

เป็นร้านเดียวในเมือง 2,500sq.ft. 60ทีน่ ง่ั ร้านตกแต่ง
อย่างดี ค่าเช่า $1,300 มี Walk-in อุปกรณ์
ครบทุกอย่าง ดำ�เนินดิจการได้ทนั ที ขาย $35,000
ต่อรองได้ 360-707-1906

185M3842A

196M4246A

บ้านแบ่งห้องให้เช่า
เมือง Anaheim, CA

ฟรี

55 Million Baht Thai-Contemporary
House for Sale in Ekamai area, Bangkok.
บ้านร่วมสมัย2ชัน้ เอกมัย สุขมวิท กรุงเทพ 178ตารางวา พืน้ ที่
ใช้สอย 400 ตารางเมตร พืน้ ไม้สกั ทองและไม้แดง 3 ห้องนอน
4 ห้องน�ำ้ อ่างอาบน�ำ้ Jacuzziแยกส่วนเรือนพักแม่บา้ น
EkamaiHome@gmail.com โทร.(กรุงเทพ) 087-548-0502

Website: http://bangkok-ekamai-home-for-sale.blogspot.com/

Toll Free:800-494-1798
132M4145A

ทีน่ ่ี
www.siamtownus.com

สำ�หรับบุรษุ ไม่สบู บุหรี่ $350/M
รวมทุกอย่าง ติดต่อ 714-414-7947

20M4145A

77M3843A

ลงประกาศโฆษณาย่อย

Greensboro, N. Carolina

ขายร้านอาหารไทยใน
Scottsdale, Arizona

260M3842A

ห่างจาก Cache Creek 12 ไมล์ ราคา $150,000 ผ่อนกับ
เจ้าของทีไ่ ด้ ห่าง Sacramento 15 นาที เหมาะกับทำ�ไร่ทำ�สวน สอบถามที่ 415-377-2357,650-525-1535 เอมี่

727-204-6956

161M4246A

เจ้าของร้านต้องการขายเหมาะสำ�หรับครอบครัวลูกค้าดีอยู่
ถนนใน Down Town 45,000 เหลือ $ 40,000
Thai Restaurant for Sale (Woodland near
Sacramento, CA) Price: $45,000 , Now $40,000
Please Call 707-774-1231

053M4044A

130M4142A

ทำ�เลดี ค่าเช่าถูก ตัง้ อยูใ่ นมอลล์
818-472-2177, 818-472-1974
มีทด่ี นิ ขายอยูเ่ มือง Arbuckle
20 เอเคอร์ หรือจะเช่าก็ได้

เปิดมา 10 ปี ขนาด 90 ทีน่ ง่ั
ร้านสวย ทำ�เลดี ทีจ่ อดรถสะดวก
มีลกู ค้าประจำ�เยอะ ติดต่อ

ขายร้านอาหาร ไทย $45,000 เหลือ $40,000 ขายร้านอาหารใน

ขายร้านอาหารไทยราคาถูกใน Verginia

571-215-5054, 571-215-0804
ขายร้านอาหารไทย ห่างวัดไทย 45 นาที

ขายร้านอาหารไทยที่
Palm Harbor, FL
031J4044A

สวย,สะอาด พร้อมBeer&Wine License
เข้าดำ�เนินงานได้ทนั ที ใกล้ Beach

พ้ง (JUKI) $250, ตูเ้ ย็น 1.8q
$250, TV Flate Screen 29"
$250, โต๊ะอาหารไม้ดมี ากพร้อม
เก้าอี้ 4 ตัว $100, Air con $120
ติดต่อ 626-628-4303

178M4244A

ขายร้านเสริมสวย เมือง
W. Covina มี 7 สเตชัน่

อยูใ่ น Downtown Roanoke ต้องการขาย
$40,000 ต่อรองได้ ต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม
ติดต่อ คุณกิตติ หรือคุณนัท

จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม $280, จักร

ขายร้านอาหารไทยใหม่ 50 ทีน่ ง่ั
เมือง Stuart ,Florida

เป็นร้านเดียวในบีซช่ี อ๊ ปปิง้
เมือง Bellflower มีโรงพยาบาล
ออฟฟิศ อพาร์ตเม้นท์โดยรอบ
ค่าเช่า $1,800 สัญญายาว สนใจ
จริงๆโทร 562-866-8873

ค่าเช่า $1,800/M มี Alarm System, ขายไม่แพง ร้านใหญ่
ทำ�มีนวดตัว นวดหน้า ได้ ร้านมีไลเซ่นส์นวด มีหอ้ งซักผ้า
ร้านตกแต่งใหม่ ติดฟรีเวย์ 10 เจ้าของรีไทร์ 714-519-5059

ขายถูกมาก สภาพดี ใหม่

088M4142A

678-687-5527

ย้ายบ้านด่วน

129M4145A

ทำ�เลดี ในMallใหญ่ Macy 65
ทีน่ ง่ั ทีจ่ อดรถดี Beer wine
ราคา $49,000 ต่อได้อกี ติดต่อ

ขายร้านอาหารไทย
ขนาดเล็ก 24 ทีน่ ง่ั

205M3847A

ห้องแบ่งให้เช่าในดัลลัส
มีหอ้ งว่างให้เช่า ทางเข้าออกส่วนตัว
เมือง Westminster, CA

$400/M สำ�หรับผูไ้ ม่สบู บุหรี่ (น�ำ้ ไฟ ซักไดร์
เน็ตฟรี) ติดตอ นิกกี้ 714-599-3179

06M4246A

เป็นที่พักราคาถูกที่สุดในกรุงลอสแอนเจลิส ห้องใหม่ สะอาด พร้อม
บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ดื่มด่ำ�กับ
ความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวในกรุงงลอสแอนเจลิสได้แบบ
สบายกระเป๋า ห้องพักอย่างดีสำ�หรับนักธุรกิจ นักเรียน นักท่องเที่ยว
ในแอลเอ $50/คืน เข้าชมสถานที่ในเว็บไซท์และจองห้องพักได้ท่ี
www.stayonbeverly.com

ติดต่อ
323-972-8188

092M4148A

พักสบายเพียง $50 (1,400 บาท*)
ต่อคืน.. StayON BEVERLY

ญาติมาเทีย่ ว หาทีพ่ กั
เข้า EZSTAYLA.COM
28M4043A

ห้องแบ่งให้เช่าในดัลลัส นักศึกษาหญิงไม่
สูบบุหรี่ เดือนละ 300 เหรียญ
ไม่รวมนำ�-้ ไฟ ติดต่อที่ 214-926-8919

008M3942A

บ้านแบ่งห้องให้เช่า ใกล้วดั ไทย บ้านทำ�ใหม่หมดทั้งหลัง สวย น่าอยู่
แอเรียดีมากของ Reseda

หมายเหตุ : โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของท่านเอง

048M4042A

มีเฟอร์นเิ จอร์พร้อม รวมน�ำ้ -ไฟ-ครัว-เน็ตใกล้ C-SUN แบ่งให้เช่า รวมน�ำ้ -ไฟ-ซักเคเบิล้ รับเฉพาะสุภาพสตรี
818-304-4998, 818-920-6311 ไดร์-เน็ต-เคเบิล้ ติดต่อ 213-700-9631
194M3842A

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.siamtownus.com

ขายร้านไทย
ในจอร์เจีย ผ่อนได้

หรือเช็ค ATTN:ADVERTISING

8309 Laurel Canyon Blvd., #336 Sun Valley, CA 91352

ขายอาคารพานิชย์ 4 ชัน้ 2 คูหา
ต้องการขายร้านในเมือง Foster City
พร้อมธุรกิจหอพัก Thailand
พร้อมดำ�เนินการได้ทนั ที สนใจ
ทำ�เลดี ติดถนนสรณคมน์ - สรงประภา
สอบถามได้ท่ี 415-377-2357,
ย่านดอนเมือง กทม. ติดต่อ เบอร์เมืองไทย
087-814-6064, USA 707-843-3485
650-525-1535 เอมี่

123M4142A

ด่วน ขายร้านจีนทูโกเมือง Fort Lauderdale,
Florida $ 50,000 ขายร้านจีนทูโกใน Fort
Lauderdale รายได้ดี หกเดือน คืนทุนเหมาะ
สำ�หรับครอบครัว ทำ�เองไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้อง
กลัวขาดทุน เจ้าของต้องการย้ายด่วน.-ถ้าขอ
เช่าไม่ต้องโทรมา - ติดต่อ Max 754-242-2966
ให้เช่าซูชิบาร์ในร้านอาหารไทย call 813-2233158 ขายร้านอาหารไทย ห่างวัดไทย 45 นาที
ทำ�เลดี ค่าเช่าถูก ตั้งอยู่ในมอลล์ 818-4722177, 818-472-1974
ขอวีซ่าแล้วมีปัญหาจาก Bank Statement
เราช่วยท่านได้โดยทีมงานมืออาชีพรับรองผล
มีปัญหาเรื่องการขอวีซ่า เราช่วยท่านได้ รับ
ประกันผลงานมากมาย เรารับเดินบัญชีธนาคาร
โทรมาที่ 085-022-6170(BKK)
รับสมัครพนักงานเสริฟ full time หรือ Part
time ใกล้ Hartford,CT ติดต่อ Pam 860819- 4771 หรือ 860-436-4366
รับสมัครพนักงานหลายตำ�แหน่ง ร้านอาหาร
ไทยใน North Carolina รับสมัครพ่อครัว, ผู้
ช่วยในครัว, พนักงานเสริ์ฟ, คนล้างจาน มีที่พัก
สนใจติดต่อด่วน 910-545-1484
บริการรับโอนเงินกลับเมืองไทย ด้วยอัตราแลก
เปลี่ยนที่ดีกว่าธนาคาร ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า
และรวดเร็วฉับไวภายใน 1 ช.ม. Update อัตรา
แลกเปลี่ยนทุกวัน สนใจ add facebook เพื่อ
ดูรายละเอียดได้ที่ "โอนเงิน กลับไทย" หรือ
ติดต่อ E-mail: thaitransfer@yahoo.com
ร้านอาหารไทยใน North Carolina รับสมัคร
พ่อครัว, ผู้ช่วยในครัว, พนักงานเสริ์ฟ, คนล้าง
จาน มีที่พัก สนใจติดต่อด่วน 910-545-1484
รับสมัครพนักงานเสริฟแถวupstate new York
มีที่พัก งานฟูลทาม ติดต่อที่. Infoapparels@
yahoo.com
รับสมัครพนักงานเสริฟหญิง. แถวupstate new
York มีที่พัก. ทำ�งานฟูลทาม. ติดต่อที่. Infoapparels@yahoo.com
ให้เช่าซูชิบาร์ในร้านอาหารไทย $1500 call
813-223-3158
ต้องการขายร้านอาหารไทย Anderson, SC
ทำ�เลดี เยื้องโรงพยาบาล รายได้ดี ติดต่อ 678313-8259
FOR SALE; ASIAN REST & SUSHI BAR
50 SEAT + OUTSIDE NEAR HOSPITAL &
BEACH PORT SAINT LUCIE FL 34952 ELSA
772-240-1506 dresa2004@yahoo.com
รับสมัครพ่อครัว แม่ครัว และผู้ช่วยในครัว มี
ที่พักให้ โทร 206-226-1119
รับพนักงานครัว มีใบถูกต้อง รัฐVermont (โทร
ก่อน แล้วค่อยคิด) คุยก่อนตัดสินใจ 603-5711099
ด่วน! ร้านเปิดใหม่ในซานฟรานฯต้องการคน
ทำ�ครัวที่มีประสบการณ์ และรับผู้ช่วย ทำ�ครัว
ยินดีฝึกให้ จัดหาที่พักให้ สอบถามได้ที่ 415672-7438 mon 925-325-4500 golf
ร้านอาหารไทยต่างรัฐต้องการคนครัวชาย อายุ
ไม่เกิน 45 ปี ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์
ยินดีสอน มีที่พักให้ สนใจติดต่อ rakranthai@
gmail.com tel.812-584-3172 ฝากข้อความ
ไว้เท่านั้น
รับพ่อครัว ผัด 2 คน 772-257-5256 or 336267-7631
ให้เช่าซูชิบาร์ในร้านอาหารไทย call 813-2233158
ขายร้านอาหารใน Anderson, SC ร้านอยู่เยื้อง
โรงพยาบาล ทำ�เลดี รายได้ดี 678-313-8259
City Thai (ตำ�หนักไทย) ใจกลาง Down
Town LA ต้องการ แคชเชียร์ และคนส่ง Togo
ที่ถีบจักรยานและมอร์เตอร์ไซด์ส่งอาหารไทย
213-489-7118, 213-840-8592
Part time waitress in Miami, FL We are
Thai Sushi Restaurant in Miami, FL Now,
we are looking part time waitress, if you
are interested please feel free to contact us @ 786-252-9929
ขายร้านอาหารใน NJ $40,000 เข้าดำ�เนินงาน
ได้ทันที (609)4429928
รับพนักงานเสิรฟ tampa fl ต้องการคนที่สนใจ
จะทำ�งานจริงๆ call 813-223-3158
สำ�หรับคนไทยที่มีรายได้น้อย ดาวน์ต่ำ� ผ่อน
สบาย ติดต่อช้าง 714-747-7885 เรามีรถ
มากมายให้เลือก 2011 Nissan Versa 1.8S
Hatchback ดาวน์ 1500 ผ่อน 313 ต่อเดือน
2010 Nissan Sentra S Sedan ดาวน์ 1549
ผ่อน 289 ต่อเดือน 2010 Nissan Altima 2.5 S
Sedan ดาวน์ 1759 ผ่อน 328 ต่อเดือน 2010
Hyundai Sonata GLS Sedan ดาวน์ 1599
ผ่อน 298 ต่อเดือน 2010 Nissan Versa S
Hatchback ดาวน์ 1500 ผ่อน 272 ต่อเดือน
2010 Toyota Corolla LE ดาวน์ 1599 ผ่อน
298 ต่อเดือน 2009 Nissan Cube S Station
Wagon ดาวน์ 1599 ผ่อน 298 ต่อเดือน 2009
Toyota Yaris Sedan ดาวน์ 1399 ผ่อน 261
ต่อเดือน มีปัญหาด้าน Finance, Insurance
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
รับสมัครพนักงานหลายตำ�แหน่ง ร้านอาหาร
ไทย Jacksonville รัฐ North Carolina รับ
สมัครพ่อครัว ,ผู้ช่วยในครัว ไม่จำ�เป็นต้องมี
ประสบการณ์ พร้อมเริ่มงานทันที มีที่พัก สนใจ

Toll Free : 800-494-1798 Fax: 800-495-9618 E-mail: melody@siamtownus.com

175M3843A

ลงโฆษณา
ฟรีที่นี่

รับชำ�ระด้วยบัตรเครดิต

www.siamtownus.com

Sec 3 Page 4 - Classifled / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

ที่พักอาศัย-แท็กซี่-ดูดวง
ตั๋วเครื่องบิน

โฆษณาเชื่อถือได้ใน สยามทาวน์ยูเอส
สนใจติดต่อลงประกาศหรือรับสมัครงานที่ www.siamtownus.com

รวบรวมทุกแหล่งซื้อ-ขาย เพียงปลายนิ้วคลิ๊ก...

www.siamtownus.com

รับชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
Toll Free : 800-494-1798 Fax: 800-495-9618 E-mail: melody@siamtownus.com

หรือเช็ค ATTN:ADVERTISING

8309 Laurel Canyon Blvd., #336 Sun Valley, CA 91352

Taxi Thai-Minivan ราคาคนไทย
บริการไทย
รับส่งทัว่ ไป แอร์พอร์ท โรงพยาบาล ติดต่องาน

232M6880A

323-599-7798,
323-938-1560

ลงประกาศโฆษณาย่อย

ฟรี

ทีน่ ่ี
www.siamtownus.com
ลงประกาศโฆษณาย่อย

ฟรี

SEVIS I-20 Flexible
Payment Plans
714-903-4588,
213-380-7899,
949-509-9288

TLI

เรียนภาษาอังกฤษกับ
อาจารย์อเมริกนั
ให้ได้ผล พีต่ น้ &พีแ่ นน
626-568-8928

(ถามฟรีได้ภายใน 1 ปี หลังจากการทำ�นายครัง้ แรก)

Language Systems
ESL 7 Levels, TOEFL, GRE,
GMAT, iBT and More

213-385-3665,
626-284-9852,
310-792-7770

รับสอนกีตา้ ร์
โดยครูผมู้ ปี ระสบการณ์จาก
สยามกลการ (YAMAHA )
ติดต่อ 213-453-6467

ลงประกาศโฆษณาย่อย

ฟรี

โดยครูเบิรด์

โรงเรียนสอนนวดนานาชาติ
14455 Roscoe blvd.,
Panorama City, CA
91402

818-894-8183

Royal Thai Embassy
วอชิงตัน ดี ซี
1024 Wisconsin Ave,
N.W., Ste 401
Washington, DC 20007
202-944-3600
www.thaiembdc.org

Thai Trade Center

611 N. Larchmont Blvd.,
3 rd Floor Los Angeles,
CA 90004

323-466-9645

www.thaitrade.com

สถานกงสุลใหญ่
ณ นครลอสแอนเจลิส

611 N. Larchmont Blvd.,
2nd Floor
Los Angeles, CA 90004

323-962-9574-77
www.thai-la.net

ศูนย์สง่ เสริมชาวไทย
- Thai CDC

6376 YUCCA ST.,
LOS ANGELES,
CA 90028

323-468-2555

323-461-6777

ต่อทะเบียนรถโดย ไม่ตอ้ งไป DMV ได้แล้ววันนี้

Drive Star Insurance สามารถดูแลให้ได้ดงั นี้
1. Registration Renew - ต่อทะเบียนรถ พร้อมรับสติก๊ เกอร์ของปี 2011 ได้เลย
2. Transfer Ownership - ซือ้ -ขายรถฟทุกชนิด นำ� Pink Slip มาเปลีย่ นชือ่
ทีน่ ไ่ี ด้เลย
3. Registration Replace ment ถ้าทำ�ใบทะเบียนรถหาย มาขอใหม่ทน่ี ไ่ี ด้เลย
Free Service $35 Only on CA
Drive Star Insurance 866-68-DRIVE, 818-530-5111

มาแล้วจ้ะ..พี่เหมียว แคทธี
ขอแนะนำ�ผ้าเพื่อสุขภาพ
Teviron Clothing for Health ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากญีป่ นุ่ มานาน
กว่า 30 ปี ด้วยการทำ�งานของ Negative Ion ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย หืด
หอบ ภูมแิ พ้ ความดันฯ โรคเบาหวาน มะเร็ง อาการโรคกระดูกต่างๆ อัมพาต-อัมพฤต โรค
ตับ-ไต และสารพัดโรค ส่งทุกรัฐ
(มีชน้ั เรียนอบรมสุขภาพฟรีเป็น Eng.ทุกเสาร์) www.neffulusa.com

213-487-8596, 323-337-2139

นวดและกดจุดรักษาโรค
รับนววดเพือ่ รักษาโรคดังนี้

*ไมเกรน *อัมพฤกษ์*เหน็บชา *ปวด
หลัง ปวดเอว ปวดไหล่ สะบักจม *คอ
เคล็ด คอแข็ง *ปวดแขน ปวดขา ปวดมือ
ปวดเท้า *แขนและขายกไม่ขน้ึ *นวด
เพือ่ แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ *อาหารไม่
ย่อย เกิดแก็สในกระเพราะอาหาร หมอ
โต้ง 323-599-6529 $30/HR

ปวดหัว ปวดหลัง ปวดไขข้อ
รอบเดือนไม่ปกติ

รักษาโดยการฝังเข็ม และสมุนไพร
ปรึกษาหมอดาร์บ้ี วิเชียร ศรีสขุ เศรษฐ
DAOM, L.Ac, CMT 925-286-3733

หมายเหตุ : โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของท่านเอง

288M3944A

www.experiencethailand.com

ABE

101M8083A

ทีน่ ่ี
www.siamtownus.com
323-461-9814

melody@siamtownus.com

ได้รบั การรับรองโดย
US Department
of Education
835 N Western Ave.
LA, CA 90029

ESL เริม่ ต้นที่ $150/M*
เจ้าหน้าทีค่ นไทย
เคน 213-327-5595

611 N. Larchmont Blvd.,
1 st Floor

1-800-494-1798,
323-578-3632

Americana College

ESLA & LASC

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
เมืองลอสแอนเจลิส

รายละเอียดเพิม่ เติม

175M1718A

Newton International College

ชือ่ คน ชือ่ ร้าน เลขทีบ่ า้ น ร้านค้า ภัตตาคาร (ท่าน
จะรูต้ วั ท่านวันนีแ้ ละวันพรุง่ นี)้ แล้วท่านจะแก้ไข
เหตุการณ์ได้ดว้ ยตัวท่านเอง "แม่น..ยังกับตาเห็น"
โดย อ.ไชยพันธุ์ 323-345-3564

คลาสิฟายด์ทว่ั อเมริกา...
คลาสิฟายด์สยามทาวน์
034M3138A

ทีน่ ่ี
www.siamtownus.com

รับตรวจดวงชะตา (แผนผังชีวติ )
อ่านไพ่ยปิ ซี โหราศาสตร์ เลขศาสตร์

www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / Classifled - Sec 3 Page 5

“ร้านอาหาร”

สนใจลงประกาศโฆษณาผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต คลิ๊ก...
www.siamtownsu.com

โฆษณาเชื่อถื่อได้ใน สยามทาวน์ยูเอส
สนใจติดต่อลงประกาศหรือรับสมัครงานที่

www.siamtownus.com

รับชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
Toll Free : 800-494-1798 Fax: 800-495-9618 E-mail: melody@siamtownus.com

หรือเช็ค ATTN:ADVERTISING

8309 Laurel Canyon Blvd., #336 Sun Valley, CA 91352

BAIMON
RESTAURANT
เปิดทุกวัน

$7.95

วัดโพธิวารีรงั สฤษ วัดภูรทิ ตั ตาวรราม วัดพุทธปัญญา
WAT BODHIVARIRANGSARID
14372 HAWES ST.
WHITTIER, CA 90604

BUDDHIST TEMPLE OF
AMERICA
5615 HOWARD ST.
ONTARIO, CA 91762-4165

วัดพุทธิชโิ น่ฮลิ ส์ วัดรัตนปัญญา

WAT LAO BUDDHOVATH

562-941-0322

WAT PRABUDTHICHINOHILLS
2948 CHINO HILLS
PKWY,
CHINO HILLS, CA
91709-2618

WAT RATANAPANYA
34550 ORANGE ST.,
WILDOMAR, CA 92595

วัดป่าธรรมชาติ

วัดสุทธาวาส

14036 E. DON JULIAN
ROAD
LA PUENTE, CA 91746

626-336-2224

951-245-1399

3687 Fleming St.
Riverside, CA
92509 951-360-3795

909-988-7731

1157 Indian Hill Blvd.
Pomona, CA 91767
www.Buddhapanya.org

909-629-1771

Thai Outreach
Church
88 LIMEROCK RD
SMITHFIELD,
RI 02917

401-233-2155
วัดชาวพุทธ

3495 GRAY ST
SAN BERNADINO,
CA 92407

909-887-5636

8424 Ventura
Canyon
Panorama City,
CA 91402

วัดมอญ

MON TEMPLE OF
LOS ANGELES 14321
TUPPER ST.,PANORAMA
CITY, CA 91402

818-581-8414

วัดธรรมกาย

WAT DHAMMAKAYA
INTERNATIONAL
865 E.MONROVIA PL.
AZUSA, CA 91702

วัดทุง่ เศรษฐี

Buddhist Meditation
Society of Norwalk
11911 207th St,
Lakewood, and CA 90715 USA
Tel: (562) 865-1716,

(562) 382 - 3767

วัดอตัมมายตาราม

วัดไทยลอสแอนเจลิส

425-481-6640

12909 CANTARA ST.
N. HOLLYWOOD,
CA 91605
818-780-4200

650-615-9528

75243

ATTAMAYATARAMA
BUDDHIST MONASTERY
19301 176 AVE.,N.E.
WOODINVILLE, WA 98072

วัดพุทธประทีป
BUDDIST CENT
ซานฟรานฯ
OF DALLAS
310 POLAR AVE.
SAN BRUNO, 8484 STULT RD
DALLAS, TX
CA 94066

หมายเหตุ : โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของท่านเอง

Sec 3 Page 6 - Classifled / Sunday, July 24, 2011 /Siamtownus #42

โฆษณาเชื่อถือได้ใน สยามทาวน์ยูเอส

เสริมสวย-วีดีโอ
ตลาด-บัญชี/ภาษี-เบ็ดเตล็ด
สนใจลงประกาศโฆษณาผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต คลิ๊ก...
www.siamtownus.com

สนใจติดต่อลงประกาศหรือรับสมัครงานที่

www.siamtownus.com

รับชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
Toll Free : 800-494-1798 Fax: 800-495-9618 E-mail: melody@siamtownus.com

Laos Asia Market
มีอาหารสด-อาหารแห้ง, ผักสด-ผลไม้สด หลากหลาย
และส้มตำ� (รสเด็ด) พร้อมข้าวเหนียว, เนือ้ -หมูแดดเดียว
นอกจากนีย้ งั มี ขนมครก อร่อยๆ ทำ�สดใหม่ทกุ วัน

เปิดบริการทุกวัน 9.00a.m-7.00p.m  702-650-0245
3050 E.Desert Inn Rd., #108, Las Vegas, NV 89121

ºÑÞªÕÀÒÉÕâ´Â

Sam’s Advantage Computer
Sales, Service, Repair, Upgrade
950 Herrington Rd #B
Lawrenceville, GA 30044
www.samadvantage.com
email: vingvon@yahoo.com
770-338-1000

www.siamtownus.com

หรือเช็ค ATTN:ADVERTISING

8309 Laurel Canyon Blvd., #336 Sun Valley, CA 91352

ลงประกาศโฆษณาย่อย

ฟรี

ทีน่ ่ี
www.siamtownus.com

www.siamtownus.com

สารพัดช่าง

Air Conditioning and Heating
*พิเศษช่วงหน้าร้อน $49.99*

โฆษณาเชื่อถือได้ใน สยามทาวน์ยูเอส
สนใจติดต่อลงประกาศหรือรับสมัครงานที่

www.siamtownus.com

รับชำ�ระด้วยบัตรเครดิต

หรือเช็ค ATTN:ADVERTISING

Toll Free : 800-494-1798 Fax: 800-495-9618

รับติดตัง้ -ซ่อม แอร์, ตูเ้ ย็น, Walk-in Cooler, เครือ่ งทำ�น�ำ้ แข็ง รับบริการ
ล้างแอร์, เปลีย่ น Filter, check ระบบไฟฟ้าของเครือ่ ง Free Estimate
Nik 323-552-0826 EPA Certified 714-818-0540

ลงประกาศโฆษณาย่อย

025M3549A

สนใจลงประกาศโฆษณาผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต คลิ๊ก...
www.siamtownus.com

#42 Siamtownus / Sunday, July 24, 2011 / Classifled - Sec 3 Page 7

ฟรี

ทีน่ ่ี
www.siamtownus.com

รับติดตัง้ ปรับสัญญาณจานดาวเทียม ถ้าแก้ไขไม่ได้ ไม่คดิ ค่าบริการ
บริการติดตัง้ และแก้ไขอย่างเดียว ไม่ขายกล่อง Thai TV ติดตัง้
ระบบกล้องวงจรปิด, internet, โทรศัพท์, TV Home Theater
Systems, Verizon, Time Warner, Direct TV, Dish Network Certified ติดต่อ ช่างนก 323-552-0826, 714-818-0540

239M2630A

238M2630A

รับติดตัง้ สัญญาณทีว,ี TV POOL, NAT TV, ASTV,
LAO CHAMPA, GOOD IDEA TV และรับซ่อม TV
ชมกันสดๆจากเมืองไทย ไม่ตอ้ งเสียรายเดือน รับประกัน
1 year และรับปรับสัญญาณกล่องทีท่ า่ นมีอยูแ่ ล้ว ดูไทย
ฟรีๆ 10 กว่าช่อง ติดต่อ ช่างแซม
323-348-8113, 323-348-8046

Sec 3 Page 8 - Classifled / Sunday, July 24, 2011 / Siamtownus #42

www.siamtownus.com