BẢNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY: Gíam đốc: Mô hình họat động: KHẢO SÁT CHUNG Sơ đồ tổ chức Các lọai sản phẩm Cơ sở hạ tầng I. MUA HÀNG 1.Cách thức mua hàng 2. Kiểm tra mua hàng 3. Đánh giá nhà cung cấp II.TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 1. Vật Lý 2.Vi sinh 3. Hóa học III. SẢN XUẤT 1. Qui Trình sản Xuất 2. Kiểm tra trên chuyền sản xuất, các thông số kiểm tra 3.Bảo trì bảo dưỡng thiết bị 4. Hiệu Chuẩn và Kiểm định Thiết bị đo lường IV.BẢO TÒAN SÀN PHẨM VÀ GIAO HÀNG Qui cách đóng gói, vận chuyển V. HỆ THỐNG TÀI LIỆU BM 01: Công Ty TNHH SX-TM & DV Hải Đức

Công việc thực hiện, các BM hồ sơ kèm theo

Lọai 1

Lọai 2

Loại 3

Lọai 1

Lọai 2

Loại 3

LƯỢNG

TM & DV Hải Đức

hồ sơ kèm theo

Lọai 4

Lọai 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful