Puisi Guru Oh Guru ± UsmanAwang Berburu kepadangdatar Dapatrusabelang kaki Bergurukepala ajar Ibaratbungakembangtakjadi (dedikasikepadaHari Guru dangurukutercinta) Dialahpemberi

paling setia Tiapakarilmumiliknya Pelitadanlampusegala Untukmanusiasebelumjadidewasa. Dialahibudialahbapajugasahabat Alurkesetiaanmengalirkannasihat Pemimpin yang ditauliahkansegalaumat Seributahunkatanyamenjadihikmat.

JikahariiniseorangPerdanaMenteriberkuasa Jikahariiniseorang Raja menaikitakhta JikahariiniseorangPresidensebuahnegara Jikahariiniseorangulama yang mulia Jikahariiniseorangpeguammenangbicara Jikahariiniseorangpenulisterkemuka Jikahariinisiapasahajamenjadidewasa; Sejarahnyadimulakanolehseorang guru biasa Denganlembutsabarnyamengajartulis-baca. Di mana-manadiaberdiri di mukamuridnya Di sebuahsekolahmewah di Ibu Kota Di bangunantuasekolahHulu Terengganu Diaadalah guru mewakiliseribubuku; Semakinterpencilduduknya di cerukdesa Semakinberertitugasnyakepadanegara. Jadilahapa pun padaakhirkehidupanmu, guruku Budi yang diapungkan di dulangiilmu Panggilankeramat ³cikgu´ kekalterpahat Menjadikenangankeakhirhayat. USMAN AWANG 1979

guru menjadidoktor waktupelajarbuatkes. guru menjadi polis waktupelajarbayaryuran. guru menjadiakauntan waktupelajarberkhemah. guru menjadirambo waktupelajarkeliru.Puisi 1 Bilamuridduduk cikguberdiri bilamuriddiseligi cikgupulakkenagari muriddatangnaik BMW 7 siri cikgudatang motor burukcukaijalanponmati muridbelajarsampai PhD cikgubaruberkiranaksambung degree namunbegitu di duniacikguberbakti moga di akhiratsyurgamenanti Puisi 2 Guru bagaikan NTV7 kerana ³Ceria Selalu´ Guru jugakadangkalaseperti TV 3 kerana ³menjadiinspirasihidupku´ yang pasti Guru bagaikanserifm ³sentiasa di hati´ dan yang paling penting guru bagaikanpakejastrokerana ³macammacamada´ Puisi 3 Waktupelajarsakit. guru menjadipenunjukarah Teruskanperjuangan yang mulia ikhlaskanlahhati selamathari guru untuksemuawargapendidik .

Lima belas Mei tarikhkeramat.Tujuhbelastahunrindutersemat. Anginmenderudengansepoinya. Kasihmuridakangurunya. Cuacaredupmenawarduka. Di anaktanggadudukberperikan. HanyapercayakuasaTuhan. Kembangkudupkumbangterpikat. Dari kecildiasuh guru. Istana kotasebelaslangkat. Guru ibaratcahayalilin. Jalankebaratberpilin-pilin. Agar hidupberolehberkat. TanjungArutempatberjumpa. Jasa guru janganlahdilupa. Menyuluhhiduptiapketika. Kasih guru akanmuridya. Hargai guru sepanjangzaman. Anakkancilpergiberguru Tidakterbiasakerja yang sia. Sama kata samasepakat. Seluasalambumiterentang. Hari guru marilahraikan. Hendakberburukeluarkota. . MeskiUtaridkaburpandangnya. Masadantenagarelakorbankan. Gapaijaya di haridepan. Ibaratmalamtanpabintang. Putikbarumekar di laman. Tanpa guru siapalahkita. TempatbaharuNakhodaPekan. Agar dewasamenjadimanusia.

Cikgu! Betikmasaklebat di pangkal Penuhkapalbawabelayar Baikbudipanjangakal Hormat guru tekunbelajar Manisrasanyabuahdelima Masaksebiji di celahdaun Budi guru sayaterima Jadikenanganbertahun-tahun Pohonpalmategakberdiri Ditanammaritepibangunan Ilmu di duniaterusdicari Jasa guru dilupajangan Waktumalammencincanghalia Masakcencaruberseraiwangi Murissilampatuhsetia Hormat guru sertadisayangi Pergimemburukehutan lama Dapatrusa di waktupagi Kalauilmukudapatsama Usaha guru kusanjungtinggi Pakaibajuwarnabiru Kesekolahhinggapukulsatu Muridsentiasahormatkan guru Kerana guru pembekalilmu Orang haji dari Jeddah Buahkurmaberlambak-lambak Pekerjaan guru bukanlahmudah Bagaikerjamenolakombak .-B-C danalifba-ta Satuduatigadanempat Selalucikgu ajar kita Ditubi-tubisampaidapat Satuduatigaempat Lima enamtujuhlapan Ditubi-tubisampaidapat Biladapatmajukedepan Lima enamtujuhlapan Rajinbelajarcepatmaju Biladapatmajukedepan Terimakasihbanyak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful