Google Dork Keyword tìm kiếm Trước tiên là một dạng dork (VN ta hay gọi là keyword) dùng tìm

kiếm với Google.com cho mọi link,url có chứa .asp hoặc có thể sẽ có link ko có chứa .asp nhưng chỉ là thiểu số. Ta có thể bõ qua những link không chứa .asp đó, ko quan tâm. Chỉ quan tâm và check bug với những link có .asp và dấu = mà thôi. Dạng dork mình đề cập tới sau đây dùng tìm mọi link có chứa những từ được "in đậm" ở sau cùng, bất kể là link cho US,UK,EU,ASIAN... inurl:*/*.asp?*=* shop inurl:*/*.asp?*=* store inurl:*/*.asp?*=* product inurl:*/*.asp?*=* item inurl:*/*.asp?*=* id inurl:*/*.asp?*=* proid inurl:*/*.asp?*=* ABCD Hoặc là nếu tìm theo domain thì ta thêm thắt 1 chút xíu vào dork cũ là OK. Xem nhé: inurl:uk/*.asp?*=* shop inurl:us/*.asp?*=* store inurl:com/*.asp?*=* product inurl:net/*.asp?*=* item inurl:it/*.asp?*=* id inurl:eu/*.asp?*=* proid inurl:domain/*.asp?*=* ABCD Trong đó ta có thể thay ABCD bằng một từ tiếng anh nào mình muốn, và domain bằng một đuôi domain nào đó. ... vâng...vâng... thì thay 1 trong những từ trên vào ABCD thì ta được như sau: inurl:*/*.asp?*=* shoes inurl:uk/*.asp?*=* hat inurl:*/*.asp?*=* clothes inurl:*/*.asp?*=* electronic inurl:us/*.asp?*=* computer inurl:*/*.asp?*=* accessory inurl:eu/*.asp?*=* perfume

asp?[*]=[*] inurl:/[*]_[*].asp?*_i_*=*_* NOT '+' inurl:/*_*.php?decl_id= inurl:Pageid= inurl:games. wAck (hack).php?file= inurl:newsDetail.php?category= inurl:article.asp?_*' inurl:/*_*.php?id= inurl:article.cgi-bin?*=* inurl:/[*].php?ID= inurl:play_old.asp?*_i_*=*_* AND '*_.php?num= .asp?*_*' inurl:index. thì đừng vào check bug hay cố gắng tìm bug.cgibin?*=* inurl:*/*.asp?*_*=*_* ABCD inurl:/*_*.cfm?*=* inurl:*/*.jsp?*=* inurl:*/*. vì điều đó là cấm kị và không nên làm với một UG có quy tắc và đường lối bài bản.php?id= inurl:buy.asp?[*]=[*]_[*] inurl:/*_*.php?id= inurl:trainers. Từ Thiện.php?id= inurl:declaration_more. Chính Phủ. hay nội dung và có hình ảnh liên quan về Tôn Giáo.php?id= inurl:gallery..aspx?*=* inurl:*/*.asp?*_i_*=*_* NOT '-' ABCD inurl:/*_*. Nhưng nếu bạn bắt gặp một link mà nội dung viết bằng tiếng ViệtNam.php?id= inurl:staff_id= inurl:newsitem.asp?*_i_*=*_* ABCD inurl:/*_*.Như vậy là ta đã có 1 dạng (1 kiểu) dork dùng cho việc tìm kiếm tại Google.php?*=* inurl:*/*.php?id= inurl:page.php?id= inurl:show.. Vài dork cơ bản khác biến đổi từ những dork trên: inurl:*/*.asp?*_i_*=*_* AND '*_.com Tùy ý bạn thêm vào 1 từ nào đó bạn thích thay cho ABCD.

php?id= inurl:spr.php?id= inurl:aboutbook.php?id= inurl:main.php4?id= inurl:participant.php?id= inurl:select_biblio.php?id= inurl:communique_detail.php4?id= inurl:news.php?id= inurl:top10.php?id= inurl:opinions.php?id= inurl:fiche_spectacle.php?id= inurl:download.php?id= inurl:clanek.php?id= inurl:index.php?num= inurl:forum_bds.php3?id= inurl:kategorie.php?avd= inurl:event.php?cat= inurl:historialeer.php?id= inurl:show_an.php?id= inurl:loadpsb.php?id= inurl:newsone.php?id= inurl:news_view.php?id= inurl:review.php?id= inurl:news.php?id= inurl:sem.php?id= inurl:humor.php?id= .php?num= inurl:reagir.php?id= inurl:view_product.php?id= inurl:announce.php?id= inurl:sql.inurl:readnews.php?id= inurl:avd_start.php?id= inurl:preview.php?id= inurl:faq2.php?id= inurl:product-item.php?id= inurl:pages.php?id= inurl:sw_comment.php?num= inurl:game.

php?id= inurl:prod_detail.php?id= inurl:shop.php?id= inurl:downloads_info.php?id= inurl:detail.php?id= inurl:productinfo.php?id= inurl:category.php?id= inurl:ray.php?id= inurl:produit.php?id= inurl:productdetail.inurl:chappies.php?idr= inurl:view_faq.php?id= inurl:hosting_info.php?id= inurl:clubpage.php?id= inurl:viewphoto.php?id= inurl:showimg.php?id= inurl:view.php?do=part&id= inurl:Productinfo.php?id= inurl:artikelinfo.php?id= inurl:pop.php?id= .php?id= inurl:read.php?id= inurl:rub.php?id= inurl:gallery.php?id= inurl:fellows.php?id= inurl:article.php?id= inurl:person.php?id= inurl:publications.php?id= inurl:viewshowdetail.php?id= inurl:post.php?id= inurl:collectionitem.php?ID= inurl:index.php?id= inurl:product.php?id= inurl:releases.php?= inurl:profile_view.php?id= inurl:website.php?id= inurl:shopping.php?id= inurl:band_info.php?id= inurl:prod_info.

php?id= inurl:section.php?id= inurl:sql.php?id= inurl:product_ranges_view.php?getid= inurl:index2.php?id= inurl:loadpsb.php?id= inurl:theme.php?id= inurl:news-full.php?id= inurl:clanek.php?ID= inurl:shop_category.php?cat= inurl:newsone.php?id= inurl:viewphoto.php?id= inurl:page.php?id= inurl:ages.php?option= inurl:readnews.php4?id= inurl:announce.php?l= inurl:review.php?id= inurl:product-item.php?id= inurl:iniziativa.php?id= inurl:shredder-categories.php?id= inurl:viewapp.php?id= inurl:top10.php?id= inurl:chappies.php?id= inurl:tradeCategory.php?id= inurl:event.inurl:memberInfo.php?id= inurl:aboutbook.php?idr= inurl:galeri_info.php?id= inurl:transcript.php?in= .php?id= inurl:news_display.php?id= inurl:read.php?id= inurl:channel_id= inurl:item_id= inurl:newsid= inurl:trainers.php?id= inurl:rub.php?id= inurl:material.php?id= inurl:review.

php?id= inurl:material.inurl:curriculum.php?idr= inurl:offer.php?idm= inurl:title.php?id= inurl:opinions.php?id= inurl:newsticker_info.php?id= inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_assoc() inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array() inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows() inurl:"id=" & intext:"Warning: session_start() inurl:"id=" & intext:"Warning: getimagesize() inurl:"id=" & intext:"Warning: is_writable() inurl:"id=" & intext:"Warning: getimagesize() inurl:"id=" & intext:"Warning: Unknown() inurl:"id=" & intext:"Warning: session_start() inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_result() inurl:"id=" & intext:"Warning: pg_exec() inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_result() inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows() inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_query() inurl:"id=" & intext:"Warning: array_merge() inurl:"id=" & intext:"Warning: preg_match() inurl:"id=" & intext:"Warning: ilesize() .php?idr= inurl:galeri_info.php?id= inurl:story.php?id= inurl:announce.php?id= inurl:aboutbook.php?ID= inurl:newsone.php?id= inurl:labels.php?id= inurl:rub.php?idt= inurl:newscat.php?idn= inurl:rubrika.php?idf= inurl:art.php?id= inurl:look.php?idr= inurl:rubp.php?l= inurl:tekst.

inurl:"id=" & intext:"Warning: filesize() inurl:"id=" & intext:"Warning: filesize() inurl:"id=" & intext:"Warning: require() .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful