ΕΔΑ (Ενδιάμεςθ Διαχειριςτικι Αρχι) Περιφζρειασ Θπείρου

Μελέτη ΢κοπιμότητασ και Βιωςιμότητασ
Μέςου ΢ταθερήσ Σροχιάσ ΣΡΑΜ ΢τα Ιωάννινα
Υάση Γ’: ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΣΕΚΜΗΡΙΩ΢Η ΒΕΛΣΙ΢ΣΗ΢ ΛΤ΢Η΢

Κεμιςτοκλζουσ 106 – Ακινα 106 81
Σθλ.: 210.38 94 800 – FAX: 210.38 15 043
e-mail: adk@adk.net – http://www.adk.net

ΜΕΛΕΣΘ ΢ΚΟΠΛΜΟΣΘΣΑ΢ ΚΑΛ ΒΛΩ΢ΛΜΟΣΘΣΑ΢
ΜΕ΢ΟΤ ΢ΣΑΚΕΡΘ΢ ΣΡΟΧΛΑ΢ ΣΡΑΜ ΢ΣΑ ΛΩΑΝΝΛΝΑ
ΦΑ΢Θ Γ’: ΣΕΛΛΚΘ ΠΡΟΣΑ΢Θ ΣΡΑΜ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

Κεφάλαιο 4
4.1

Αναςκόπηςη ΢υμπεραςμϊτων Προηγούμενων Υϊςεων

Θ παροφςα μελζτθ για να καταλιξει ςτο ςτάδιο τθσ εξαγωγισ του τελικοφ αποτελζςματοσ, ζχει ιδθ
ολοκλθρϊςει δφο προθγοφμενα ςτάδια. Σο πρϊτο ςτάδιο ζχει τίτλο: Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ – Εκτιμιςεισ
Αναγκϊν και Προοπτικζσ. Σο δεφτερο ςτάδιο ζχει τίτλο: Διαμόρφωςθ, Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ προτάςεων
ΣΡΑΜ.
Κατά το πρϊτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ λαμβάνει χϊρα θ αποτφπωςθ και ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ και θ εκτίμθςθ των αναγκϊν και των προοπτικϊν όςον αφορά ςτθ ηιτθςθ για μετακινιςεισ. Θ
αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ γίνεται από ςυλλογι και ανάλυςθ όλων των διακζςιμων
ςτοιχείων και μελετϊν που αφοροφν ςτθν περιγραφι και αξιολόγθςθ των χαρακτθριςτικϊν υποδομισ
(προςφορά) και λειτουργίασ (ηιτθςθ) των ςυγκοινωνιακϊν δικτφων. Πραγματοποιοφνται αναλφςεισ με
ςκοπό τθν εκτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ ηιτθςθσ μετακινιςεων, τθν πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ
μετακινιςεων και τθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων τθσ υφιςτάμενθσ και μελλοντικισ ηιτθςθσ.
Προκφπτουν με αυτό τον τρόπο οι βαςικζσ ςυγκοινωνιακζσ προτάςεισ που αποτελοφν και τισ
προκαταρκτικζσ προτάςεισ τθσ μελζτθσ και επιτυγχάνουν τθ ςφνδεςθ των πόλων ζλξθσ μετακινιςεων. Οι
γενικζσ αυτζσ διαδρομζσ είναι οι εξισ:
Πεδινι - Πανεπιςτιμιο - Κζντρο πόλθσ — Αεροδρόμιο - Ελεοφςα.
Πεδινι - Πανεπιςτιμιο - Κζντρο πόλθσ — Νοςοκομείο.
Κατςικάσ - Κζντρο πόλθσ — Αεροδρόμιο - Ελεοφςα.
Κατςικάσ - Κζντρο πόλθσ — Νοςοκομείο
Αυτζσ οι προκαταρκτικζσ προτάςεισ είναι ςυμβατζσ με αυτζσ του ιςχφοντοσ ΓΠ΢ των Λωαννίνων, κακότι
κεωρείται ότι προςφζρουν καλι εξυπθρζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ, διζρχονται από κομβικά ςθμεία
μετακινιςεων, όπωσ περιαςτικζσ περιοχζσ, τθν πανεπιςτθμιοφπολθ, το αεροδρόμιο, το νοςοκομείο, το

ςελ.

107/113

ΜΕΛΕΣΘ ΢ΚΟΠΛΜΟΣΘΣΑ΢ ΚΑΛ ΒΛΩ΢ΛΜΟΣΘΣΑ΢
ΜΕ΢ΟΤ ΢ΣΑΚΕΡΘ΢ ΣΡΟΧΛΑ΢ ΣΡΑΜ ΢ΣΑ ΛΩΑΝΝΛΝΑ
ΦΑ΢Θ Γ’: ΣΕΛΛΚΘ ΠΡΟΣΑ΢Θ ΣΡΑΜ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

κζντρο τθσ πόλθσ αλλά και ςτακμοφσ άλλων Μ.Μ.Μ. του ΚΣΕΛ (αςτικοφ και υπεραςτικοφ), του
μελλοντικοφ, ςφμφωνα με το ΓΠ΢, ςτακμοφ του Ο΢Ε, κακϊσ και δθμόςιουσ ςτακμοφσ ςτάκμευςθσ.
Κατά το δεφτερο ςτάδιο τθσ μελζτθσ Αντικείμενο τθσ Β’ Φάςθσ του ζργου γίνεται θ διαμόρφωςθ
ςυγκεκριμζνων εναλλακτικϊν διαδρομϊν του ΣΡΑΜ κακϊσ και θ αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν προτάςεων για
τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ΣΡΑΜ που βαςίηονται ςτα ςυμπεράςματα τθσ πρϊτθσ φάςθσ τθσ μελζτθσ.
Για το λόγο αυτό πρϊτα γίνεται ο κακοριςμόσ των κριτθρίων, βάςει των οποίων αξιολογοφνται οι
εναλλακτικζσ προτάςεισ. Θ αξιολόγθςθ των λφςεων ςτθρίηεται ςε τρεισ βαςικζσ παραμζτρουσ: α) Αφενόσ
ςε ότι αφορά τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά, β) αφετζρου ςτθν κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ για μετακινιςεισ, γ)
τθ βελτίωςθ των κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν ςτο δίκτυο που αναπτφςςονται.
Οι εναλλακτικζσ προτάςεισ που αξιολογοφνται προκφπτουν από τα ςυμπεράςματα ικανοποίθςθσ ηιτθςθσ
τθσ πρϊτθσ φάςθσ αλλά και τισ γεωμετρικζσ δυνατότθτεσ διζλευςθσ των χαράξεων από τισ περιοχζσ που
πρζπει να εξυπθρετθκοφν. Διαμορφϊνονται ζτςι οι εναλλακτικζσ προτάςεισ χάραξθσ και κωδικοποιοφνται
τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά. Γίνεται ςτθ ςυνζχεια εφαρμογι του κυκλοφοριακοφ μοντζλου πάνω ςτισ
εναλλακτικζσ χαράξεισ. Σο ςφνολο των δεδομζνων που προκφπτουν από τθν πιο πάνω διαδικαςία,
ειςάγονται ςτθν πολυκριτθριακι ανάλυςθ και οδθγοφν ςτθ βζλτιςτθ λφςθ.
Θ βζλτιςτθ λφςθ που προκφπτει είναι μία χάραξθ που ςυνδζει το κζντρο τθσ πόλθσ με το πανεπιςτιμιο. Με
αυτό τον τρόπο ικανοποιείται θ ηιτθςθ για μετακινιςεισ, κακϊσ, όπωσ είναι αναμενόμενο θ διζλευςθ του
ΣΡΑΜ από το κζντρο ζλκει μετακινιςεισ. Θ κίνθςθ προσ το νότο και το Πανεπιςτιμιο ζλκει επίςθσ
μετακινιςεισ. Επίςθσ ςε ότι αφορά τισ εφαρμοηόμενεσ τυπικζσ διατομζσ, αυτζσ προτείνεται να είναι διπλισ
κατεφκυνςθσ περιφερειακά του κζντρου και μονισ κατεφκυνςθσ ςτο κζντρο. Ο λόγοσ δεν είναι άλλοσ από
τθν ικανοποίθςθ των κριτθρίων που αφοροφν ςτα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά και τισ δυνατότθτεσ
διζλευςθσ τθσ χάραξθσ, αλλά και ςτο μζγεκοσ που επθρεάηουν τθν κυκλοφοριακι λειτουργία του δικτφου
που αναπτφςςονται.

4.2

΢ύνοψη Προτεινόμενησ Λύςησ

Με αφετθρία το Πανεπιςτιμιο και το Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο, θ κίνθςθ γίνεται ςε γραμμι διπλισ
κατεφκυνςθσ επί του τμιματοσ του Περιφερειακοφ των Λωαννίνων και ςυνεχίηει επί τθσ Ε.Ο. Άρτασ
Λωαννίνων, ζχοντασ ωσ ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των δυτικϊν ςυνοικιϊν του διμου Ανατολισ, το
Πανθπειρωτικό ΢τάδιο και το Σ.Ε.Λ. , ςυναντά τθ Λ. Δωδϊνθσ και ειςζρχεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ ζωσ τθν
Πλατεία Πφρρου, όπου και τερματίηεται θ γραμμι διπλισ κατεφκυνςθσ. ΢ε μονι γραμμι πλζον θ χάραξθ

ςελ.

108/113

ΜΕΛΕΣΘ ΢ΚΟΠΛΜΟΣΘΣΑ΢ ΚΑΛ ΒΛΩ΢ΛΜΟΣΘΣΑ΢
ΜΕ΢ΟΤ ΢ΣΑΚΕΡΘ΢ ΣΡΟΧΛΑ΢ ΣΡΑΜ ΢ΣΑ ΛΩΑΝΝΛΝΑ
ΦΑ΢Θ Γ’: ΣΕΛΛΚΘ ΠΡΟΣΑ΢Θ ΣΡΑΜ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

ςυνεχίηει τθν οδό Αβζρωφ και αποκλίνει από αυτι επί τθσ οδοφ Κουντουριϊτου. Θ μονι γραμμι
ςυνεχίηεται επί τθσ Γεωργ. Παπανδρζου μζχρι το φψοσ τθσ Βορείου Θπείρου. ΢τθ ςυνζχεια και ςε γραμμι
διπλισ κατεφκυνςθσ ςυνεχίηει τθν πορεία τθσ προσ το αεροδρόμιο. Θ επιςτροφι προσ τθν πόλθ
επιτυγχάνεται με τθ χριςθ τθσ Λ. Βορείου Θπείρου, μζςω τθσ οποίασ και ςε μονι γραμμι επίςθσ ςυναντά
τθν οδό Βθλαρά και ςυνεχίηει τισ οδοφσ Αρ. Βαλαωρίτου και 28θσ Οκτωβρίου μζχρι το ςθμείο τομισ με τθ
διπλι γραμμι ςτο φψοσ τθσ πλατείασ Πφρρου.
Σο ςφνολο τθσ διαδρομισ αυτισ περιλαμβάνει περίπου 13,4 χλμ. χάραξθσ που αναλφεται ςε 4,10 περίπου
χλμ. μονισ γραμμισ και 9,3 χλμ. περίπου διπλισ γραμμισ, δίχωσ να περιλαμβάνονται τα μικθ που
προςτίκενται από τισ δυνατότθτεσ μελλοντικισ επζκταςθσ τθσ χάραξθσ.

Θ προτεινόμενθ λφςθ χωρίηεται ςε δφο επιμζρουσ αυτόνομουσ τομείσ που κα μπορζςουν να αποτελζςουν
ανεξάρτθτεσ φάςεισ καταςκευισ. Οι φάςεισ αυτζσ είναι θ γραμμι διπλισ κατεφκυνςθσ που ςυνδζει το
πανεπιςτιμιο με το κζντρο και καλείται Φάςθ Α, κακϊσ μπορεί να καταςκευαςτεί πρϊτθ και να
λειτουργιςει αρχικά, κακϊσ και ο δακτφλιοσ με γραμμι μονισ κατεφκυνςθσ που διαςχίηει το κζντρο τθσ
πόλθσ και ςυνδζεται με τμιμα διπλισ κατεφκυνςθσ με το αεροδρόμιο που καλείται Φάςθ Β και μπορεί να
καταςκευαςτεί και να λειτουργιςει κατ’ επζκταςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ.

4.3

΢υμπερϊςματα Ανϊλυςησ Κόςτουσ – Οφϋλουσ

Θ ανάλυςθ κόςτουσ –οφζλουσ εςτίαςε ςτθν χρθματοοικονομικι και οικονομικι αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ
διαφορετικϊν τφπων ΣΡΑΜ (ςυμβατικοφ και ultra light), ςε δφο φάςεισ, διερευνϊντασ ανεξάρτθτα τόςο
τθν καταςκευι μόνο τθσ Φάςθσ Α (Σμιμα Πανεπιςτιμιο – Πλατεία Πφρρου) όςο και τθσ καταςκευισ των
δφο φάςεων. ΢τον πίνακα 45 Φαίνεται το εκτιμϊμενο κόςτοσ (ςε τιμζσ 2012) για τθν υλοποίθςθ του ΣΡΑΜ
(φάςεισ Α και Β):

ςελ.

109/113

ΜΕΛΕΣΘ ΢ΚΟΠΛΜΟΣΘΣΑ΢ ΚΑΛ ΒΛΩ΢ΛΜΟΣΘΣΑ΢
ΜΕ΢ΟΤ ΢ΣΑΚΕΡΘ΢ ΣΡΟΧΛΑ΢ ΣΡΑΜ ΢ΣΑ ΛΩΑΝΝΛΝΑ
ΦΑ΢Θ Γ’: ΣΕΛΛΚΘ ΠΡΟΣΑ΢Θ ΣΡΑΜ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

Πίνακασ 45: Κόςτοσ υλοποίθςθσ ΣΡΑΜ (υποδομζσ και προμικεια τροχαίου υλικοφ) (€)

Φάςθ
Α

΢υμβατικό ΣΡΑΜ (Λφςθ 1)
141,800,000

Ultra Light ΣΡΑΜ (Λφςθ 2)
60,375,000

Β

237,940,000

101,920,000

Σο ζργο εκτιμάται ότι κα ζχει ετιςια ζςοδα 3,500,000-4,500,000 € κατά τθ διάρκεια τθσ ανάλυςθσ αν
υλοποιθκεί μόνο θ φάςθ Α και 3,500,000-7,800,000 € κατά τθ διάρκεια τθσ ανάλυςθσ αν υλοποιθκοφν και
οι δφο φάςεισ. Σο αντίςτοιχο ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ κα είναι ίςο με 1,600,0003,000,000 € και 1,600,000-4,500,000 € μθ ςυνυπολογίηοντασ τισ απαιτιςεισ κφριασ ςυντιρθςθσ και
ανανζωςθσ του τροχαίου υλικοφ.
Θ χρθματοοικονομικι αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ κατζδειξε αφενόσ τθν χαμθλι χρθματοοικονομικι
απόδοςθ αυτισ και αφετζρου τθ ςθμαντικι επίπτωςθ του υψθλοφ κόςτουσ καταςκευισ (ειδικά ςτθν
περίπτωςθ επιλογισ ςυμβατικοφ ΣΡΑΜ) ςε αυτι. ΢υγκεκριμζνα, θ ΚΠΑ είναι ςε κάκε περίπτωςθ αρνθτικι,
ενϊ ο δείκτθσ ωφζλειασ κόςτουσ κυμαίνεται από 0.31 ζωσ 0.67 ανά ςενάριο (για επιτόκιο προεξόφλθςθσ
ίςο με 5.5%). ΢τα πλαίςια τθσ χρθματοοικονομικισ αξιολόγθςθσ τθσ επζνδυςθσ προζκυψε και το δυνατό
ποςοςτό ςυγχρθματοδότθςθσ του ζργου από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κακϊσ και το αντίςτοιχο ποςό
ςυγχρθματοδότθςθσ, το οποίο για τθν υλοποίθςθ ςυμβατικοφ ΣΡΑΜ τελικά είναι περίπου 56% του κόςτουσ
επζνδυςθσ ενϊ για τθν υλοποίθςθ ΣΡΑΜ Ultra Light είναι 45%.
Αντίκετα, θ ανάλυςθ χρθματοοικονομικισ αυτονομίασ ζδειξε ότι υπό τισ δεδομζνεσ υποκζςεισ τθσ
ανάλυςθσ, οι ανάγκεσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ του ΣΡΑΜ (και των δφο τφπων) είναι δυνατόν να
καλυφκοφν από τα ζςοδα λειτουργίασ αυτοφ και να αποφζρουν και όφελοσ τθσ τάξθσ του 10%-20% (κατά
περίπτωςθ) ςε βάκοσ 30 ετϊν. Πράγματι, οι αντίςτοιχοι δείκτεσ ωφζλειασ κόςτουσ υπερβαίνουν το 1.1 για
όλα τα ςενάρια.
΢τθ ςυνζχεια, θ χρθματοοικονομικι αξιολόγθςθ των επενδυόμενων κεφαλαίων οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα
ότι ακόμθ και ςτθν ευμενι περίπτωςθ τθσ ςυγχρθματοδότθςθσ του ζργου από κοινοτικοφσ και εκνικοφσ
πόρουσ, δεν υπάρχει ανταποδοτικότθτα ςτα επενδυόμενα κεφάλαια. Αν δε θ χρθματοδότθςθ μζρουσ ι του
ςυνόλου τθσ καταςκευισ του ζργου βαςιςτεί ςε δανειςμό (ςε ςυνδυαςμό ι όχι με κοινοτικι ςυνδρομι), θ

ςελ.

110/113

ΜΕΛΕΣΘ ΢ΚΟΠΛΜΟΣΘΣΑ΢ ΚΑΛ ΒΛΩ΢ΛΜΟΣΘΣΑ΢
ΜΕ΢ΟΤ ΢ΣΑΚΕΡΘ΢ ΣΡΟΧΛΑ΢ ΣΡΑΜ ΢ΣΑ ΛΩΑΝΝΛΝΑ
ΦΑ΢Θ Γ’: ΣΕΛΛΚΘ ΠΡΟΣΑ΢Θ ΣΡΑΜ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

χρθματοοικονομικι απόδοςθ του κεφαλαίου είναι ςθμαντικά χαμθλότερθ. ΢τθν καλφτερθ περίπτωςθ, ο
αντίςτοιχοσ δείκτθσ ωφζλειασ- κόςτουσ δεν υπερζβθ τθν τιμι 0.8. ΢ε αυτι τθν ανάλυςθ γίνεται θ ευμενισ
υπόκεςθ τθσ ανανζωςθσ τθσ υποδομισ και του τροχαίου υλικοφ με χριςθ ιδίων κεφαλαίων (κάτι που
δικαιολογείται από τθν ανάλυςθ χρθματοοικονομικισ αυτονομίασ του ζργου). ΢υνολικά, για τθν υλοποίθςθ
του ζργου κα πρζπει να υπάρξει θ αντίςτοιχθ εκνικι χρθματοδότθςθ, αλλά και πάλι το ζργο από τθ
λειτουργία του δεν κα μπορζςει να αποπλθρϊςει τθν επζνδυςθ (όπωσ και θ πλειοψθφία των αντίςτοιχων
ζργων αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν ςτθν Ευρϊπθ).

Σα παραπάνω ςυμπεράςματα καταδεικνφουν τθν ανάγκθ ουςιαςτικισ οικονομικισ απόδοςθσ του ζργου
για να δικαιολογθκεί θ υλοποίθςι του. Από τθν αντίςτοιχθ ανάλυςθ προζκυψε ότι θ ανάπτυξθ ςυμβατικοφ
ΣΡΑΜ δεν μπορεί να δικαιολογθκεί οφτε από κοινωνικι ςκοπιά, γεγονόσ που οφείλεται κατά βάςθ ςτθ
ςχετικά χαμθλι ηιτθςθ και ςτο αρχικό υψθλό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ. Αντίκετα, θ εφαρμογι οικονομικοφ
ΣΡΑΜ τφπου ultra light ζχει κετικι οικονομικι απόδοςθ και μπορεί να δικαιολογθκεί για κοινωνικοφσ
λόγουσ. Πράγματι, ο δείκτθσ ωφελειϊν – κόςτουσ ςτθν περίπτωςθ αυτι υπερβαίνει το 1.5, αφοφ το κόςτοσ
υλοποίθςθσ είναι ςθμαντικά χαμθλότερο, ενϊ θ εκτιμϊμενθ απόδοςθ του ςυςτιματοσ είναι ανάλογθ.
΢υνολικά, θ τεχνικοοικονομικι αξιολόγθςθ καταδεικνφει ότι πιο ρεαλιςτικι και εφαρμόςιμθ λφςθ δείχνει
να είναι θ υλοποίθςθ ΣΡΑΜ τφπου Ultra Light, κακϊσ δείχνει πωσ μπορεί να παράςχει ουςιαςτικά
κοινωνικά οφζλθ ςτθν πόλθ των Λωαννίνων, ςε αντίκεςθ με τθ λφςθ τθσ καταςκευισ ςυμβατικοφ ΣΡΑΜ, θ
οποία και προκφπτει ιδιαίτερα δαπανθρι ςε ςχζςθ με τα προςδοκϊμενα οφζλθ. Βαςικι προχπόκεςθ για
τθ βιϊςιμθ υλοποίθςθ του ULR αποτελεί θ πλιρθσ χρθματοδότθςθ τθσ καταςκευισ του ζργου από το
κράτοσ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

ςελ.

111/113

ΜΕΛΕΣΘ ΢ΚΟΠΛΜΟΣΘΣΑ΢ ΚΑΛ ΒΛΩ΢ΛΜΟΣΘΣΑ΢
ΜΕ΢ΟΤ ΢ΣΑΚΕΡΘ΢ ΣΡΟΧΛΑ΢ ΣΡΑΜ ΢ΣΑ ΛΩΑΝΝΛΝΑ
ΦΑ΢Θ Γ’: ΣΕΛΛΚΘ ΠΡΟΣΑ΢Θ ΣΡΑΜ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

4.4

Πρόγραμμα Τλοπούηςησ Έργου

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ και τθν απόφαςθ για εκπόνθςθ του ζργου, οι αναγκαίεσ
διαδικαςίεσ και το αντίςτοιχο χρονοδιάγραμμα φαίνονται ςτο ΢χιμα 37:
Μινασ
Δραςτθριότθτεσ

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

Μελζτθ
Μελζτεσ ΣΡΑΜ
Προμελζτη
Οριςτική Μελζτη
Μελζτη Εφαρμογήσ
Κυκλοφοριακζσ Μελζτεσ
Οριςτική Κυκλοφοριακή Μελζτη
Κυκλοφοριακή Μελζτη Εφαρμογήσ
Μελζτη Σηματοδότηςησ
Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ
Προμελζτη Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων
Μελζτη Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων
Λοιπζσ Μελζτεσ
Γεωτεχνικζσ Ζρευνεσ
Στατικζσ Μελζτεσ
Η/Μ Μελζτεσ - Μελζτεσ Μετακίνηςησ ΔΚΩ
Μελζτη Σήμανςησ Αςφάλιςησ
Αναδιοργάνωςη Δικτφου ΑΣ
Τλοποίθςθ
Καταςκευι ΣΡΑΜ
Καταςκευή γραμμήσ
Καταςκευή αμαξοςταςίου
Αναπλάςεισ
Κυκλοφοριακά Ζργα
Ζργα ΢θμαδοτοδότθςθσ

΢χιμα 37: Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ Ζργου

΢το χρονοδιάγραμμα λαμβάνονται υπόψθ οι χρόνοι ανάκεςθσ, εκπόνθςθσ και ζγκριςθσ των αναγκαίων
μελετϊν, (με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία), οι χρόνοι ολοκλιρωςθσ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν

ςελ.

112/113

ΜΕΛΕΣΘ ΢ΚΟΠΛΜΟΣΘΣΑ΢ ΚΑΛ ΒΛΩ΢ΛΜΟΣΘΣΑ΢
ΜΕ΢ΟΤ ΢ΣΑΚΕΡΘ΢ ΣΡΟΧΛΑ΢ ΣΡΑΜ ΢ΣΑ ΛΩΑΝΝΛΝΑ
ΦΑ΢Θ Γ’: ΣΕΛΛΚΘ ΠΡΟΣΑ΢Θ ΣΡΑΜ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

(π.χ. περίοδοσ διαβουλεφςεων και διαδικαςίεσ ζκδοςθσ ΚΤΑ ζγκριςθσ τθσ ΜΠΕ) κακϊσ και θ χρονικι
αλλθλουχία που εξαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν (π.χ. ενςωμάτωςθ των όρων
ζγκριςθσ τθσ ΜΠΕ ςτθν εκπόνθςθ τθσ οριςτικισ μελζτθσ του ζργου). Παράλλθλα με τθν εκπόνθςθ των
αναγκαίων τεχνικϊν και περιβαλλοντικϊν μελετϊν του ζργου κα πρζπει να γίνουν και οι κατάλλθλεσ
ενζργειεσ για τθν εξαςφάλιςθ ςυγχρθματοδότθςθσ από τα ταμεία τθσ Ε.Ε. και τθν οριςτικοποίθςθ του
χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ υλοποίθςθσ του ζργου (εκνικι ςυμμετοχι, δανειςμόσ κλπ.), κακϊσ και τθν
εξαςφάλιςθ τυχόν εγκρίςεων από το αρχαιολογικό ςυμβοφλιο και τθ δαςικι Τπθρεςία αν απαιτείται.

ςελ.

113/113