You are on page 1of 6

Aic ivnx

bvix-wbcxobi wei jovB cm 1. Bqvmwgb, nbv, gwiqg gygy, Kbv PvKgv, igvbv, KZ kZ bvg, KZ kZ cvY, KZ nvRvi Rxeb| KZ Bqvmwgb, Kbv, nbv, igvbv, gwiqg-`i bvg Avgiv Rvwb bv, KZ bvg msev` gvag GmI nvwiq hvq| mB msLv kZZ bq, nvRvi, jvL, KvwUZ| Zviv mevB Kvb bv Kvb fve cPwjZ cyilZvwK mgvR eev KZK bvbvaiYi wbcxobi wkKvi| GB wbcxob alY I nZv ch Movq cwZwbqZ| KvbUv dZvqv-`viiv, KvbUv GwmW wbc, KvbUv hZzK Av`vq, KvbUv Z_vKw_Z Bf-wUwRs, KvbUv mivmwi nZv, KvbUv alY-MY alY c~eK nZv| evsjv`k cwZeQi Mo cvq cvuPk alYi Lei msev` gvag cKvwkZ nq| nvRvii ewk bvixwbcxobi msev` cKvwkZ nq| evsjv`ki h mgvR eveZv, ZvZ KZ bvix-wbcxob-wbhvZb A-cKvwkZ _vK Zv mnR Av`vR Kiv hvq| GB msLv wekvj| AMwbZ| cvwK cyuwRev`x `k wji GKUv wnme evsjv`kK ai wbjvg| Gevi DbZ `kwji GKUz Lei bqv hvK| dv alYi NUbvi gv 10fvM cywjk wicvU Kiv nq| mB wnmve m `k cvq 30nvRvi alYi NUbv A-cKvwkZ _vK ej aviYv Kiv nq| hyivi wP wK? cwZ 2wgwbU GKRb bvix hbmvmi wkKvi nb| cwZ 6 wgwbU GKRb bvix alYi wkKvi nb| m`k wbcxobi NUbvi gv 40 fvM cywjk wicvU nq| wbcxobi msv Ges gvv hvB nvK, GB KqKUv Z_B `ywbqv Ryo bvixi cvwKZvi GKUv Qwe nvwRi Ki|

jv, fq, webv `vl `vlx nIqvmn bvbviKg mvgvwRK Pvci KviY ewki fvM bvix Zv`i wbcxobi NUbvi K_v cKvk Kib bv, cwZKvi PvBZ AvBb-wePvii KvQ hvb bv| GB eveZv DbZ Ges Dbqbkxj me `ki iqQ| AvBb cqvMKvix msvi KvQ _K mnhvwMZv bv cvIqvi AwfhvM ay evsjv`ki NUbv bq| hyiviI| ay gv AcwiwPZ AvgbKvixi viv bq, Ni-MivwjZ bq, ezZ-cg-eevwnK mKI ga bq, gvwKb cywjk Ges AvwgZ bvix m`miv cyil m`m`i viv awlZ nIqvi AbK wicvU cKvwkZ nqQ| GKwU GiKg GKUv NUbv cKvk Ki `evi `vq ivi nvZ wbcxobi wkKvi nZ nqQ mB m`mK| AvBb cqvMKvix msvi cyil Kgx`i viv Zv`i xiv AbK msLvq awlZ nb-mme wicvU cvIqv hvq| Gme NUbvi nvZv`i kvwi NUbv Kg| cvgvkbi NUbv ewk|

2. bvix-wbcxobi cQb KviY wnme AbK mgvR bwZKZvi Aeq, gq`i c`v-cywk`vi Afve BZvw`K `vqx Kib| Gme nj Wvbcx Kvvb| nuv, Wvbcx Kvvb| KvvbiI ivRbxwZ AvQ| `Lv hvq bvix-wbcxobi ewkifvM , ejv hvq kZKiv kZfvM B wbcxoK cyil mgvRi cfvekvjx Mvx, `j ev msvi cZciv mnhvwMZv cvq| Zv m Mvg gvjv, AvBb cqvMKvix msv, gZvmxb ivRbwZK `j hviB nvK bv Kb| hw`I we bwZKZv ejZ wKQz bvB, Zey, AvjvPbvi LvwZi ai wbjvg bwZK Aa:cZb NUvq KD GKRb wbcxob Kij| wK h mgvRKvVvgv, gZv-KvVvgvZ Zvi c GUv Kiv meci nq IV, Zvi wK Kvb `vl bvB? ew wbcxoKK kvw `evi cvkvcvwk ZvB GB mgvR KvVvgv-gZv-KvVvgvKI kvw `qv `iKvi| mB m `iKvi h gZv`wkK KvVvgv bvixi c`vcywk`vi AfveK cyili alK nq IVvi KviY gb Ki| GB gZv`wkK KvVvgv Mo IV mB Wvbcw KvvbK wfw Ki| ew I mgvRi AvmKK A^xKvi Ki ewi AcivaK wewQb Ki `L ewK kvw w`q eevK Lvjvm w`q `q Ges wbcxoK cyilZvwK gZv`kK Gi gvag cybircv`b Ki| GB nj Wvbcw Kvvbi ivRbxwZi GKUv

D`vniY| Aviv D`vniY `qv hve | hgb, GgwbZB cyuwRevw` A_bxwZ bvixi Ici wbcxob Qvov wUK _vKZ cvi bv, Zvi Ici bvixi Ici wbcxob Gi bZzb gvv hvM KiQ Z_vKw_Z gyevRvi A_bxwZ ev bqv D`vi bwZK A_bxwZ| GB bxwZ bvixi kg kvlYi gvvK evwoq ZzjQ| GZ Ki bvixi Avw_K I mvgvwRK wbivcv Aviv KgQ| Wvbcw Kvvb eje bvix Kb evBi hve KvR KiZ! Wvbcw Kvvb nj BwZnvm, mgvR I KvVvgvK wbRi myweavgZ fj hvevi ev Aev Kivi wekl vb| Wvbcw Kvvb gb ivLe bv h mgvR Pj GKUv kg-eev, Drcv`b eev Z_v A_bwZK KvVvgvi ga w`q, hv AwZ AvewkKfve bvix-cyilwbwekl mevBK Kvb bv Kvb kg wefvMi ga dj w`Q Ges m eevi djvdj/cwZwqv wnme mgvR GKUv gZv webvm Zix nQ, hvZ bvix cvwK nq hvQ| Wvbcx Kvvb fwjq `e h vb-Kvj-cv wekl mgvR-mswZA_bxwZi wfb wfb Pnviv _vKZ cvi Ges mUv bvix-cyil mKK wfb gvv w`Z cvi| Wvbcw Kvvbi I bvbiKg cKvk AvQ| hgb GKaiYi Wvbcw Kvvb bwZKZv Ges c`vcywk`vi bvg bvixK ay Ni, AviKaiYi Wvbcw Kvvb AvaywbKZv I ^vaxbZvi bvg bvixK me hb-DcKiY, hb cY wnme `LZ Pvq, evwbq dj| wjevivj ev D`vicx KvvbI ew-mgvRi AvmK RvqMvgZ fj hvq| ZLb Avi Zv eyS cvq bv, mgvR-A_bxwZi KvVvgv wKfve bvixK wKfve cyili Pq ewk wbcxwoZ Ki, `wi` Ki dj|wKfve cyuwRZcyilZ Avx RwoZ| wKfve Zviv GK AvciK cybircv`b fwgKv ivL| KvVvgvMZ Gme mvm gvKvejvi Rb ZvB wjevivj Kvvb cyuwRev`-gyevRviB mgvavb LuyR eovq| Avi mvgwiKxKiYi mgvavb hyeemvqx`i KvQ wgb-wgb wgbwZ Ki| 3. cyilZ mn me AvwacZevw` gZv`k wUK _vK gvbyli, mgvRi cknxbZvi Ici| cPwjZ gZ I PPv I eevK Pvj bv Kivi Ici | jv, mvb, Acgvb, cvc-c~b-cweZv-Gmei Pvwcq `qv eva Ges fqi mswZi Ici|

jv-i ZvB ivRbxwZ AvQ| jvnxbZviI| cvc-c~Y-cweZviI| mewbq wevwiZ AvjvPbvi vb msKzjvb ne bv GLvb| `y-GKUv wbq ejv hvK| jv bvixi flb- Gi P cyilZvwK K_v RMZ KgB AvQ| cyilZi wUK _vKvi wcQb GB aviYvi evcK Ae`vb AvQ| GB aiYi K_v evZvq jvi h avibv Zv mgvR cyilZi weKvki ci Zix nIqv| `k-Kvj-cv f` jvi- aviYv I PPvi cv_K AvQ| hgb mvaK jvsUv evev bvwK ejZb h kig aig| Avgiv Gi GKUv A_ Ki wbZ cvwi, wbRi Kvb KZKg ev AvPvi AvPiY Abi Rb wZKi ev nvwbKi nqQ - wbRi mK wbRi GB Dcjwi c_g Aevi bvg jv| GB jv gvbylK Ro-cwZwqvkxj Ki bv| Acii cwZ weePbv mb Ki| bvixi Z_vKw_Z flb h jv- Zvi m A_ bq| Avevi, evDj-dwKi-mnwRqv avivq ejv nq- jv,NYv,fq-G wZb _vKZ bq A_vr, GB wZb _vKZ mvabv I wmw ne bv| GLvb jv nj `n mvabvi chvq i-wkl-bvix-cyil mKi ga c~eZb mKi msviRvZ jv| GB jv ai ivLvi wRwbm bv| Kvib GUv _vKj vb I PZbvi weKvk me bv| cyilZvwK jvi c_g Ges cavb wkKvi bvixi kixi, gb I AwZ|jvi cyilZvwK eqvb , hv bvixK cyili eua `qv QK Rxeb Pvwjq hZ eva Ki, Zv AekB cwiZvR| GB jv cyl ivLvi evcviUvB jvi ne, miKg mgq Avme| miKg mgq AvbZ ne| miKg mgq AvbZ Mj bvixi cYvqbB h jvi evcvi, Zv cwZwZ KiZ ne| hB eev bvixK cY Ki Zvj, Zv wUwKq ivLv, Zvi wei cwZiva Mo bv ZvjvB h jvi, GB eva bv _vKv h jvnxbZv, Zv Avgv`i Rvi w`q ejZ ne| Zgwb K_v cil, exiZ, BZvw` mK| G mei A_ PPvi Lvj bjP cvU `qv `iKvi| h bvix wkv_x, h bvix KgRxex, h bvix wk, bvix m hB nvK, h Zvi wbRi Ici wbcxobi NUbvK jywKq bv iL cKvk KiQ, gvKvejv KiQ, cwZiva KiQ, ZvK cyilZvwK gZv`k nq KiQ | Avgv`i `iKvi ZvK mvwbZ Kiv| Awfbw`Z Kiv| Gi gvag fqi mswZi webvk NU| gvb-mvb-Acgvbi cyuwRZvwK-cyilZvwK aviYvK Gi gvag Pvj Kiv nq, cyilZi `qvji BU GKUv GKUv Ki Lm co|

GB gvb cv `qvi, A_vr, mswZ cv `evi KvRUv egvwK| GUv Avmj eev cv `eviB KvR| cyuwRZvwK-cyilZvwK mgvR cv `evi KvR| h Kvb kixi, gb- Kvb GKUv Av`k Ges eevi gaB Zv mB kixi I gb| wPv, PPv I eev cvvj cv hve kixii msvi| cweZvi msvi| kixii cvc-c~Y f`| hbZvi eqvb| mKi ixwZ-bxwZ-cwZ|

4. wbcxoKi kvw- wVK AvQ| AvBb ksLjv-i mwVK evevqb- ck AvQ| cqjv K_v, AvBb-ksLjv bwZKZvi gZB, we, AvKvk _K cov Kvb evcvi bv| ksLjv nj gZvi ck| mgvRi Kvb Ask, KvK ksLjvi ga ivLe, Zvi hgb ck, Zgwb, K Kvi Rb AvBb Zix Kie, ZviI ck| h gZv`k, msvi, mswZ, wPvKvVvgv bvixi cwZ mwnsm, Zvi AeZviiv hw` AvBb Zix Ki, Avi Zv cqvMi Rb _vK Zv` AbyMZ jvwVqvj evwnbx, Zvnj hv NUv me-`ywbqv Ryo ZvB NUQ| ewZg bB-Zv bq| wK `ywbqvi eo AskRyo ivi AvBb bvix-cyil elg we`gvb | Avgv`i `k bvix gywi Av`vjbi avivevwnKZvq GKw`K PjQ kwgK, KgRxex, MnKgx Z_v mgvRi m`m wnme AwaKvii Av`vjb, Abw`K bvixi Ici hb wbcxobi wei Av`vjb|Gi avivevwnKZvq me aiYi Kgj, wkvcwZvb cvjbxq hb-wbcxob weivax bxwZgvvjvi wb`kbv w`qQ DP Av`vjZ| GB bxwZgvjv evevqb I Zvi cMwZkxj PPv AevnZ ivLv Riix| bvixi cvwKZv ay bvixi mgmv bq| GUv cyili wbRi weKvki c_KI i Ki iLQ| bvix Zvi wbRi gywi Rb joQ| wK cyiyli wbRi gywi RbB ZvB bvixi gywi jovBq mvwgj nIqv Qvov Dcvq bB| Kvib bvixi cvwKZv cyilKI cyilZ-cyuwRZi Aaxb Ki ivLQ|ZvB, cyilZ, bvix-cyil KB ^vaxb bq, gy bq| Avi mgvRi m`m wnme mKj wj cwiPqi gvbyli ^vaxb, mwq I c~Y AskMnY Qvov GKUv mgvR MYZvwK mgvR nZ cvi bv| AvRKi `ywbqvi bvixgywi jovB gvb nj mKj wj cwiPqi gvbyli MYZvwK mgvR-

iv wbgvYi jovB| mvgvb Rxe _K AgZi mvb nq IVvi, gvbyl nq IVvi bZzb GK ce cQvbi jovB| GB jovBq hvM bv w`q wK Ki GKRb bvix ev cyil wbRK MYZKvgx gvbyl wnme `vex KiZ cvi?