Bulughul Marom

KITAB BEBERESIH
BAB PIRANG PIRANG CAI

Hadits No. 1
Ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh S.A.W dina (hal) sagara: [Eta (teh) beresih cai na, halal bangkena]. Ngaluarkeun (kana) eta anu Opat jeung Ibnu Abi Syaibah, jeung pokpokan kagungan anjeuna, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta, Ibnu Khuzaimah jeung Tirmidzi. Jeung ngariwayatkeun (kana) eta, Malik jeung Syafi¶i jeung Ahmad.

:

Penjelasan: 1. Abu Hurairoh: Abdurrahman bin Shokhr ad-Dusi. Lebet Islam taun ka 7 H sareng langsung ngiring perang Badar sarengan Nabi SAW. 2. Abu Hurairoh mangrupikeun sahabat utama Rosululloh SAW margi disagedengeun hafizh al-Qur¶an, Anjeuna oge janten Sahabat Nabi anu pangseueurna ngariwayatkeun hadits-hadits Nabi nyaeta 5375 hadits; diantarana 300 hadits dina Bukhori-Muslim, 73 hadits dina Bukhori, sareng sabagian ageung kamuat dina sadaya kitab hadits. Teuaya hiji sahabat Nabi anu nyasamian ka Abu Hurairoh dina ieu hal. Imam Bukhori nguningakeun yen Abu Hurairoh nyandak hadits ti 800 Sahabat Nabi. Anjeuna wafat sareng dimakamkeun di Madinah taun 57 H dina yuswa 50 taun. 3. Pirang-pirang ahli hadits ngariwayatkeun kana ieu hadits kalayan rupa-rupa redaksi, tapi ma¶na sarua. Anapon lafazh dina ieu hadits, nyaeta lafazh riwayat Ibnu Abi Syaibah anu numutkeun adz-Dzahabi, Anjeuna teh mangrupikeun guru Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Abu Dawud sareng Imam Ibnu Majah. 4. Ieu hadits sakumaha anu kaunggel dina kitab Muwaththo Imam Malik, mangrupikeun waleran Nabi SAW ka hiji lalaki ti Bani Midlaj anu ngaran Abdullah. Anjeuna nguningakeun ka Nabi SAW yen anjeuna teh tukang berlayar di lautan sarta dina hiji kajadian mawa persedian saeutik cai tawar. Lamun dipake wudlu, maka bakal kahausan. Nya naroskeun ka Nabi Saw ngeunaan meunang atawa henteuna wudlu ku cai laut. Nya diwaler ku Nabi SAW sakumaha anu kaungel dina ieu hadits.

Hadits No. 2
Jeung ti Abu Sa¶id Al Khudri R.A. nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Saestuna cai (teh) beresih, teu nganajiskeun (kana) eta

KITAB BEBERESIH 1

Bulughul Marom

naon-naon]. (Ngaluarkeun (kana) eta Imam anu tilu, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Imam Ahmad).

Hadits No. 3
Jeung ti Abu Umamah Al Bahiliyyi RA, nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Saestuna cai (teh) teu nganajiskeun (kana) eta naon-naon, kajaba anu ngelehkeun kana ambeu na jeung rasa na jeung rupana]. (Ngaluarkeun (kana) eta Ibnu Majah jeung geus ngadho¶ifkeun (kana) eta Abu Hatim).

:

Hadits No. 4
Jeung kagungan Baihaqi: [Cai (teh) beresih kajaba lamun barobah ambeu na atawa rasa na atawa rupa na ku najis (anu) anyar datang di dinya]. Penjelasan: 1. Numutkeun Al-Qur¶an surat Al-Anfaal ayat 11 sareng Al-Qur¶an surat Al-Furqon ayat 48, Cai hujan teh ngaberesihkeun. Ieu mangrupakeun ashal hukum. 2. Hadits no 2 dianggap Hasan ku Imam Tirmidzi. (Subulus Salam kaca 16). Ieu hadits nuduhkeun ma¶na muthlaq (teu kawates); tegesna Cai teh tetep bisa dipake beberesih sanajan dicampur kokotor-kokotor, teu bisa robah jadi najis. 3. Ka-Muthlaq-an hadits ka 2 tadi di muqoyyadkeun ku hadits ka 3 jeung ka 4 sanajan darajatna eta anu dua kagolong lemah (numutkeun Abu Hatim lantaran dina sanadna aya Risydiin bin Sa¶ad; hiji jalma sholeh anu kaweur talarannana). Dua hadits lemah ieu sah dijadikeun taqyid (wates) pikeun ngawatesanan hukum anu kacida butuh pembatesan saperti dina ieu hal. Upama satiap cai dihukum beresih sacara muthlaq, maka hartina cai anu bau, anu robah rasa jeung robah rupa oge tetep sah dipake beberesih. Nya hadits anu ka 4,-kalayan ngagunakeun kecap ³Kajaba´,-eta jadi pembates sahingga jadi kasimpulan yen cai teh sah dipake susuci sapanjang teu robah ambeu, rasa jeung warna. Anapon dimana ambeu, rasa jeung rupana geus robah, maka teu dipandang sah susuci ku eta cai.

Hadits No. 5
Jeung ti Abdullah bin µUmar RA, nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh

:

KITAB BEBER ESIH

2

Bulughul Marom

Rosululloh SAW: [Dimana bukti cai (teh) dua Qullah 1 , teu ngandung (eta) (kana) kokotor]. Jeung dina hiji lafadz (mah): [³teu najis´]. (Ngaluarkeun (kana) eta Imam anu opat jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Khuzaimah jeung Hakim jeung Ibnu Hibban).

:

Hadits No. 6
Jeung ti Abu Hurairoh RA, nyanggem: Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Ulah mandi salah saurang aranjeun dina cai anu ngeuyeumbeu bari manehna (keur) 2 junub ]. Ngaluarkeun (kana) eta Muslim.

:

Hadits No. 7
Jeung kagungan Bukhori: [Ulah kiih pisan salah saurang aranjeun dina cai anu ngeuyeumbeu anu henteu ngalir, tuluy mandi (manehna) di dinya].

Hadits No. 8
Jeung kagungan Muslim ³tina eta´, jeung kagungan Abu Dawud: [Jeung ulah mandi (manehna) di dinya tina janabah].

:

" "

Hadits No. 9
Jeung ti hiji lalaki Shobabat Nabi SAW, nyanggem (anjeunna): [Ngalarang Rosululloh SAW: Yen mandi awewe ku (cai) pasesaan lalaki atawa lalaki ku (cai) pasesaan awewe, jeung prak nyiuk (maranehna) babarengan]. (Ngaluarkeun (kana) eta Abu Dawud jeung Nasa i, jeung sanadna eta (teh) shoheh).

:

Hadits No. 10
1

Numutkeun pamadegan madzhab Syafi¶i, ukuran dua qullah teh nyaeta wadah anu lebarna, panjangna, jeung jerona hiji saparapat (1 ¼ ) hasta. Upama sahasta 50 cm, maka sakulah teh kira-kira 62 atawa 63 cm pasagi. Nu disebut junub / janabah nyaeta kaayaan jalma anu ngabogaan hadats gede; sarengsena ngalakukeun jima¶ upamana. Numutkeun para fuqoha, upama cai ngeuyeumbeu anu dipake mandi ku anu junub teh loba, maka hukumna makruh; jeung upama caina ngan saeutik, maka hukumna makruh kacida.

2

KITAB BEBERESIH 3

Bulughul Marom

Jeung ti Ibnu ¶Abbas RA: [Saestuna Nabi SAW buktos (mantena) ngebak ku pasesaan Maimunah RA]. (Ngaluarkeun (kana) eta Muslim).

:

Hadits No. 11
Jeung kagungan Ashhabus Sunan3: [Parantos ngebak sabagian isteri-isteri Nabi SAW dina Jafnah (wadah cai). Nya sumping (mantena) bade ngebak (mantena) dina eta (wadah cai), nya nyanggem (isterina): Saestuna abdi buktos abdi (teh) junub. Nya ngadawuh (mantenna): µSaestuna cai (teh) henteu junub¶]. (Jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Tirmidzi 4 jeung Ibnu Khuzaimah ).

: : :

Hadits No. 12
Jeung ti Abu Hurairoh RA, nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Beresihna wadah salah saurang aranjeun dimana ngaletak dina eta anjing yen ngumbah (manehna) (kana) eta tujuh balikan, anu mimitina eta sarta taneuh]. (Ngaluarkeun (kana) eta) Muslim). Jeung dina lafadz kagungan anjeunna: [Nya kudu mahekeun (manehna) (kana) eta (cai)]. Jeung kagungan Tirmidzi: [panutupna eta, atawa anu mimitina eta].

:

Hadits No. 13
Jeung ti Abu Qotadah RA, saestuna Rosululloh SAW parantos ngadawuh dina (hal) ucing; [Saestuna eta (teh) henteu najis; tayalian eta (teh) ti (bagian) anu sok ngurilingan ka aranjeun]. (Ngaluarkeun (kana) eta Imam anu opat, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Tirmdizi jeung Ibnu Khuzaimah).

:

:

Hadits No. 14
Jeung ti Anas bin Malik RA, nyanggem
3 4

:

nyaeta Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasaa-i, Tirmidzi, Baihaqi sareng Ibnu Khuzaimah. Ieu hadits maedahkeun meunangna lalaki mandi ku cai sesa pamajikannana atawa pamajikan mandi ku cai sesa salakina. Sedengkeun hadits anu ngalarang lalaki mandi ku sesa awewe (hadits no 9) eta sanes ngandung ma¶na haram tapi ma¶na makruh. KITAB BEBER ESIH

4

Bulughul Marom

(anjeunna): [Geus datang hiji urang Arab pasisian5, nya kiih (manehna) di juru Masjid, nya nyentor (ka) manehna jalma-jalma, nya nyarek (ka) maranehna Nabi SAW. Nya nalika geus anggeus kiih na, miwarang Nabi SAW ku satimba tina cai nya diseblokkeun kana eta]. (Diakuran kana eta).

Hadits No. 15
Jeung ti Ibnu µUmar RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Geus dihalalkeun pikeun urang dua bangke jeung dua getih. Nya ari dua bangke (teh), nyaeta simeut jeung lauk. Jeung ari dua getih (teh), nyaeta ati jeung jantung]. (Ngaluarkeun (kana) eta Ahmad, jeung Ibnu Majah, jeung dina eta (teh), dlo¶if).

: . : :

Hadits No. 16
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Dimana mana ragrag laleur dina inuman salah saurang aranjeun, nya kudu ngalelepkeun (manehna) (kana) eta, tuluy prak miceun (manehna) (kana) eta. Nya saestuna dina salah sahiji dua jangjang na (aya) panyakit jeung dina anu sejenna ubar]. (Ngaluarkeun (kana) eta Bukhori jeung Abu Dawud), Jeung nambahan (anjeunna): [Jeung saenyana eta (teh) ngajaga ku jangjangna anu dina eta (teh) panyakit]

:

.

Hadits No. 17
Jeung ti Abu waqid Al Laitsiyi RA nyanggem (anjeuna): Parantos ngadawuh Nabi SAW: [Anu dipotong tina ingon ingon bari eta (teh) hirup, nya eta (teh) bangke]. (Ngaluarkeun (kana) eta Abu Dawud sareng Tirmidzi, sareng (nganggap) Hasan (anjeunna) (kana) eta, jeung pokpokan
5

: -

Urang Arab pasisian anu datang teh ngaranna Dzul Huwaishiroh al-Yamani. Manehna teh hiji lalaki anu goreng thabi¶at (jaafiy).

KITAB BEBERESIH 5

Bulughul Marom

kagungan anjeuna.

***

KITAB BEBER ESIH

6

Bulughul Marom

BAB PIRANG PIRANG WADAH

Hadits No. 18
Ti Hudzaifah bin Yaman RA, nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Ulah ngarinum (aranjeun) dina wadah-wadah emas jeung perak jeung ulah dalahar (aranjeun) dina piring-piring eta (emas jeung perak), nya saestuna eta (teh) pikeun maranehna (kafirin) di dunya, jeung pikeun aranjeun di akherat]. Diakuran kana eta.

:

Penjelasan: 1. Kecap ³ ´ numutkeun al-Kasysyaf sareng al-Kisa-i, nyaeta wadah kadaharan anu eusina bisa nyeubeuhkeun limaaneun. Ieu hadits nuduhkeun kana haramna barangdahar atawa nginum ngagunakeun wadah anu dijieun tina emas jeung perak boh anu ngawungkul emas jeung perakna atawa anu campur jeung bahan sejenna. Anapon anu jadi ellat kana haramna ieu perkara numutkeun para ulama hadits lantaran ayana unsur khuyalaa (kasombongan).

Hadits No. 19
Jeung ti Ummu Salamah RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Anu nginum (manehna) dina wadah perak, tayalian ngagedurkeun (manehna) dina beuteungna seuneu Jahannam]. Diakuran kana eta.

:

Hadits No. 20
Jeung ti Ibnu Abbas RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Dimana disamak kulit bangke, nya estu beresih (eta)]. Ngaluarkeun (kana) eta Muslim.

:

Hadits No. 21
Jeung nurutkeun Imam nu opat: [Mana bae kulit bangke disamak], (jadi beresih eta).

:

Hadits No. 22
KITAB BEBERESIH 7

Bulughul Marom

Jeung ti Salamah bin Al Muhabbiq RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Ari nyamak kulit kulit bangke (teh) (eta) ngaberesihkeunnana]. (Nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Hibban.

: .

Hadits No. 23
Jeung ti Maimunah RA nyanggem (anjeunna): Ngalangkung Nabi SAW kana (hi-ji) embe (anu) ngagalusur (maranehna) (ka-na) eta, nya ngadawuh (anjeunna): [Lamun nyarokot aranjeun (kana) kulit na?]. Nya nyaranggem: Saestu na eta (teh) bangke. Nya ngadawuh (mantena): [Ngaberesihkeun (kana) eta (teh), cai jeung kekesedan]. Ngaluarkeun (kana) eta Abu Dawud jeung Nasaa i.

: : : :

KITAB BEBER ESIH

8

Bulughul Marom

Hadits No. 24
Jeung ti Abu Tsa¶labah Al Khusyanni RA nyanggem (anjeuna): Nyanggem kuring: Nun Rosululloh, [Saestuna abdi sadaya (teh) di tanah kaom Ahli Kitab, naha nya neda (abdi sadaya) dina wawadahan maranehna?.] Dadawuh (mantena): [³Ulah dalahar (aranjeun) dina eta, kajaba yen teu manggihan (aranjeun) salian eta, nya prak ngarumbah (aranjeun) (kana) eta, jeung prak dalahar (aranjeun) dina eta´]. Diakuran kana eta.

: : :

Hadits No. 25
Jeung ti µImron bin Hushain RA: [Saestuna Nabi SAW sareng Shohabatshoabat na wudlu aranjeuna tina Mazadah (wadah cai) awewe musyrik]. Muttafaq µalaih, dina hadits anu panjang.

. . :

Hadits No. 26
Jeung ti Anas bin Malik RA: [Saestuna wadah cai Nabi SAW geus peupeus, nya ngajadikeun (mantena) (kana) tempat peu-peusna (teh) panyambung tina perak]. Ngaluarkeun (kana) eta, Bukhori.

***

KITAB BEBERESIH 9

Bulughul Marom

BAB NGILANGKEUN NAJIS JEUNG PENJELASANNANA

Hadits No. 27
Ti Anas bin Malik RA nyanggem (anjeunna): Ditaros Rosululloh SAW tina (hal) arak; dijadikeun (eta) cuka. Ngadawuh (mantena): [Teu meunang]. Ngaluarkeun (kana) eta Muslim jeung Tirmidzi jeung sasauran (anjeunna): Eta (teh) hadits hasan shohih.

: . " ": :

Hadits No. 28
Jeung ti anjeuna RA nyanggem (anjeunna): Nalika bukti poean Khoibar, miwarang Rosululloh SAW (ka) Abu Tholhah, nya nyeluk (anjeunna): [Saestuna Alloh jeung Rosul Na, ngalarang (aranjeunna duaan) (ka) aranjeun tina daging daging himar kampung, nya saestuna eta (teh) geuleuh]. Muttafaq µAlaih. Penjelasan:
Khoibar teh ngaran hiji daerah anu jauhna ti Madinah teh kira kira 60 atawa 80 mil. Dina poean perang Khoibar, daging daging himar kampung dilarang pikeun didahar kalayan alesan geuleuh. faktor geuleuhna dilantarankeun himar kampung sok ngakan kokotor kokotor kolomeran. Larangan ieu sanes nuduhkeun kana ma¶na haram; tapi larangan makruh lantaran anu diharamkeun ku Alloh mah ngan opat nyaeta: bangke, getih, babi jeung anu diijabkeun ka salian Alloh sakumaha anu diuningakeun dina surat al An¶am ayat 145. Ieu numutkeun kasauran Ibnu µAbbas RA. (Subulus Salam juz 1 kaca 36)

:

Hadits No. 29
Jeung ti µAmar bin Khorijah RA nyanggem (anjeunna): [Geus ngakhutbahan (ka) abdi sadaya Nabi SAW di Mina bari mantena (teh) luhureun tutunggangan nana; jeung 6 acayna eta nyakclakan kana taktak kuring]. Ngaluarkeun (kana) eta Ahmad jeung Tirmidzi, jeung (nganggap) shoheh (anjeuna) (kana) eta.

:

Hadits No. 30
6

Ieu hadits nerangkeun yen acay sato anu lazim di ingu teu dipandang najis.

KITAB BEBER ESIH

10

Bulughul Marom

Jeung ti µAisyah RA, nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Rosululloh SAW ngumbah (mantena) (kana) mani, teras kaluar (mantena) kana sholat dina itu anggoan, jeung kuring ningal kana tapak ngumbahna dina eta]. Muttafaq µalaih.

: . : .

Hadits No. 31
Jeung kagungan Muslim: [Demi estu geus bukti kuring ngagesek (kana) eta tina anggoan Rosululloh SAW (estu) ngagesek, nya sholat (mantena) dina eta].

Hadits No. 32
Jeung dina (hiji) pokpokkan kagungan anjeuna: [Demi estu ngeruk-ngeruk (kuring) (kana) eta (bari) garing ku kuku kuring tina anggoan mantena].

:

Hadits No. 33
Jeung ti Abu As Samh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Dikumbah tina cai kiih budak awewe, jeung dikepret tina cai kiih budak lalaki]. Ngaluarkeun (kana) eta Abu Dawud jeung Nasaa i, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Hakim.

:

Hadits No. 34
Jeung ti Asma binti Abu Bakar RA: Saestuna Nabi SAW ngadawuh dina (hal) getih palangan ngeunaan (eta) (kana) pakean: [Ngeruk ngeruk (anjeun) (kana) eta, tuluy sholat (anjeun) dina eta]. (Diakuran kana eta).

:

:

Hadits No. 35
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos nyanggem Khoulah: Nun Rosululloh, nya upami teu ical getihna?. Ngadawuh (mantena): [Nyukupkeun (ka) anjeun cai, jeung teu ngamadaratkeun (ka) anjeun tapak na]. Ngaluarkeun (kana) eta Tirmidzi. Jeung sanadna eta (teh)
KITAB BEBERESIH 11

: :

Bulughul Marom

lemah.

***

BAB WUDLU

Hadits No. 36
Ti Abu Hurairoh RA ti Rosululloh SAW, Saestuna mantena ngadawuh: [Lamun teu yen ngamasyakatkeun (kaula) ka umat kaula, tangtu marentah kaula (ka) maranehna kana ngosok huntu (teh) sarta tiap tiap wudlu]. Ngaluarkeun (kana) eta Malik jeung Ahmad jeung Nasaa i. Jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Khuzaimah. Jeung geus nyarioskeun (kana) eta Bukhori (bari) hadits mu¶allaq.

:

.

Hadits No. 37
Jeung ti Humron; [Saestuna µUtsman nyuhunkeun (anjeunna) cai (keur) wudlu. Nya ngawasuh (anjeuna) (kana) dua epek-epek na tilu kali, teras kekemes sareng ngingsreuk cai kana pangambung jeung nyebrengkeun. Teras ngawasuh raray na tilu kali, teras ngawasuh panangan nana anu tengen sampe sikuna tilu kali teras anu kiwa sapertos kitu, teras ngusap kana mastaka na, teras ngawasuh sampean nana anu tengen sampe dua mumuncangan tilu kali, teras anu kiwana sapertos kitu, teras sasauran anjeuna: Geus ningal simkuring Rosululloh SAW wudlu (mantena) saperti wudlu simkuring ieu]. Diakuran kana eta.

: . .
KITAB BEBER ESIH

Hadits No. 38
12

Bulughul Marom

Jeung ti µAli RA dina sifat wudlu Nabi SAW sasauran (anjeunna): [Sareng ngusap (mantena) kana mastaka na sakali]. Ngaluarkeun (kana) eta, Abu Dawud. Jeung ngaluarkeun (kana) eta Tirmidi jeung Nasaa-i kalawan isnad shohih malahan nyanggem Tirmidzi: Saestuna eta (teh) pangshohihna perkara dina (ieu) bab.

-

: . . :

Hadits No. 39
Jeung ti µAbdillah bin Zaid bin ¶Ashim RA dina nyifatan wudlu; Sasauran (anjeuna): [Jeung ngusap Rosululloh SAW kana mastaka na, nya ngusap bagian payun (mantena) ku dua panangan nana sareng (ngusap) bagian pungkur (mantena)]. Diakuran kana eta.

: . : .

Hadits No. 40
Jeung dina (hiji) pokpokan kagungan aranjeunna duaan: [Ngawitan (mantena) kana palih payun mastaka na sampe ngajalankeun (mantena) kana eta (dua panangannana) kana pengker na teras malikkeun (mantena) (kana) eta ka tempat anu ngawitan mantena ti dinya].

Hadits No. 41
Jeung ti Abdullah bin ¶Amar RA dina nyifatan wudlu, Sasauran (anjeunna): [Teras ngusap (mantena) kana mastaka na, sareng ngalebetkeun (mantena) (kana) dua rema na (nyaeta) dua curuk na dina dua cepil na, sareng ngusap (mantena) ku dua jempol na (kana) luareun dua cepil na]. Ngaluarkeun (kana) eta Abu Dawud jeung Nasaa¶ i jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Khuzaimah.

: . . : 

Hadits No. 42
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Dimana mana hudang salah saurang aranjeun tina sare na, nya kudu nyebreng (manehna) tilu kali, nya saestuna syetan meuting (manehna) luhureun liang
KITAB BEBERESIH 13

Bulughul Marom

irung na]. Diakuran kana eta.

. :

Hadits No. 43
Jeung ti anjeuna: [Dimana mana hudang salah saurang aranjeun tina sare na, nya ulah nganclomkeun (manehna) (kana) leungeun na dina wadah cai, sahingga ngumbah (manehna) (kana) eta tilu kali ; nya saestuna manehna teu nyaho, dimana geus sare leungeun na]. Diakuran kana eta. Jeung ieu (teh) pokpokan Muslim.

. :

.

Hadits No. 44
Jeung ti Laqith bin Shobiroh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Prak sampurnakeun wudlu jeung prak suay suay antara ramo ramo, jeung prak poharakeun dina ngingsreuk cai kajaba yen bukti (anjeun) anu puasa]. Ngaluarkeun (kana) eta anu opat, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Khuzaimah. . : . 

Hadits No. 45
Jeung kagungan Abu Dawud dina hiji riwayat: [Dimana mana wudlu anjeun, nya prak kekemu anjeun)].

Hadits No. 46
Jeung ti µUtsman RA [Saestuna Nabi SAW buktos (mantena) Nyuay-nyuay (kana) rumbah na dina wudlu]. Ngaluarkeun (kana) eta Tirmidzi. Jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Khuzaimah.

.

Hadits No. 47
Jeung ti µAbdillah bin Zaid nyanggem (anjeunna): [Saestuna Nabi SAW disumpingan (mantena) ku dua pertilu (2/3) mud, nya tumandang (mantena) ngosok-ngosok (kana) dua siku na]. Ngaluarkeun (kana) eta Ahmad jeung
KITAB BEBER ESIH

14

Bulughul Marom

(nganggap) shoheh Khuzaimah.

(kana)

eta

Ibnu

.

Hadits No. 48
Jeung ti anjeunna [Saestuna anjeunna parantos ningali (ka) Nabi SAW nyandak (mantena) kanggo dua cepil na cai salian (cai) anu parantos nyandak (mantena) kanggo mastaka na]. Ngaluarkeun (kana) eta Al Baihaqi, jeung eta (teh) mungguh Muslim tina ieu jalan, kalayan pokpokan: Sareng ngusap (mantena) kana mastaka na ku cai anu sanes sesa dua panangan nana. Jeung eta (teh) (pokpokan) Al mahfudh (anu diraksa).

. : . :  " : . .

. "

"

Hadits No. 49
Jeung ti Abu Hurairoh nyanggem (anjeunna): Parantos nguping kuring (ka) Rosululloh SAW ngadawuh (mantena): [Saestuna ummat kaula bakal daratang dina poe qiyamah (bari) colat maloncorong, tina tapak wudlu. Nya saha-saha anu kaduga ti (antara) aranjeun yen manjangkeun colatna, nya prak migawe (manehna)]. Diakuran kana eta. Jeung pokpokan kagungan Muslim.

Penjelasan: Ngeunaan parentahan manjangkeun ghurroh dina ieu hadits, para ulama benten pamendak. Aya nu ngama¶naan kedah ngaleuwihan dina ngumbah anggota wudlu saperti ngumbah sampean dugi ka tuur atawa ngumbah panangan dugi ka tak tak. Aya oge anu ngama¶naan yen anu dimaksud manjangkeun ghurroh teh nyaeta Mudawamah (ngalanggengkeun gaduh wudlu).

Hadits No. 50
Jeung ti µAisyah RA nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Nabi SAW narik perhatian (ka) mantena ngatuhukeun dina nganggo sendal na sareng meresan nana sareng beberesih na sareng dina urasan nana sadaya na]. Diakuran kana eta.

: . .

KITAB BEBERESIH 15

Bulughul Marom

Hadits No. 51
Jeung ti Abu Hurairoh nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW:

: .  

[Dimana mana wudlu aranjeun, nya prak ngamitian (aranjeun) kana katuhu-katuhu aranjeun]. Ngaluarkeun (kana) eta anu opat, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Khuzaimah.

Hadits No. 52
Jeung ti Mughiroh bin Syu¶bah RA, [Saestuna Nabi SAW wudlu (mantena), Nya ngusap (mantena) (kana) emun emunan nana, sareng kana sorban sareng dua sapatu]. Ngaluarkeun (kana) eta Muslim.

.

.

Hadits No. 53
Jeung ti Jabir bin Abdillah RA dina shifat hajji Nabi SAW. Parantos ngadawuh (mantena) SAW: [Prak ngamimitan (aranjeun) ku anu parantos ngamimitan Alloh ku eta]. Ngaluarkeun (kana) eta Nasaa i saperti kitu ku kecap parentah. Jeung eta (teh) mungguh Muslim kalayan kecap khobar (bewara). Penjelasan:
Dina pelaksanaan haji nalika sa¶i kedah ngamimitian thowaf teh ti shofa ka Marwah, ulah ti Marwah ka shofa margi anu disebat ku Alloh dina dawuh Na Al Baqoroh ayat 158 kecap Shofa heula, nembe kecap Marwah.

.

Hadits No. 54
Jeung ti anjeunna RA nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Nabi SAW dimana wudlu (mantena), ngawalatrakeun (mantena) (kana) cai kana dua siku na]. Ngaluarkeun (kana) eta Daruquthni kalawan sanad lemah.

: . :

Hadits No. 55
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Teuaya wudlu pikeun anu teu
16 

KITAB BEBER ESIH

Bulughul Marom

nyebat jenengan Alloh kana eta]. Ngaluarkeun (kana) eta Ahmad jeung Abu Dawud jeung Ibnu Majah kalawan sanad lemah.

.
Hadits No. 56
Jeung kagungan Tirmidzi ti Sa¶id bin Zaid jeung Abu Sa¶id bangsana eta. Sasauran Ahmad: Teuaya katetepan dina eta hiji perkara (oge).

. : .

: .

Hadits No. 57
Jeung ti Tholhah bin Mushorrif ti rama na ti eyang na RA nyanggem (anjeunna): [Parantos ningal kuring Rosululloh SAW misahkeun (mantena) antara kekemes jeung ngingsreuk cai (kana pangambung)]. Ngaluarkeun (kana) eta Abu Dawud kalawan sanad lemah.

: . . -

Hadits No. 58
Jeung ti µAli RA dina nyifatan wudlu: [Teras kekemes (mantena) SAW sareng nyebrengkeun tilu kali. Kekemes (mantena) sareng nyebreng (mantena) tina panangan anu nyandak (mantena) tina eta (kana) cai]. Ngaluarkeun (kana) eta Abu Dawud jeung Nasaa i.

.

Hadits No. 59
Jeung ti Abdulloh bin Zaid dina nyifatan wudlu: [Teras ngalebetkeun (mantena) SAW (kana) panangan nana, nya kekemes (mantena) sareng ngingsreuk (mantena) tina epekepek anu sahiji, midamel (mantena) (kana) kitu (teh) tilu kali]. Diakuran kana eta. 

.

Hadits No. 60
Jeung ti Anas RA nyanggem (anjeunna): Parantos ningali Nabi SAW hiji lalaki, jeung dina keuneung manehna sagede kuku teu
KITAB BEBERESIH 17

: 

Bulughul Marom

ngeunaan (kana) eta cai. Nya ngadawuh (mantena): [Prak balik deui (anjeun), nya prak ngaluskeun (anjeun) (kana) wudlu anjeun]. Ngaluarkeun (kana) eta Abu Dawud jeung Nasaa i.

" :

. " .
: .

Hadits No. 61
Jeung ti anjeunna RA nyanggem (anjeunna): [Buktos Rosululloh SAW wudlu (mantena) ku sa mudd sareng ibak (mantena) ku sa sho¶, sampe lima mudd]. Diakuran kana eta

Hadits No. 62
Jeung ti µUmar RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Teupati pati ti aranjeun ti saurang (oge), wudlu (manehna), nya nyampurnakeun (manehna) (kana) wudluna, tuluy ngepokkeun (manehna): Nyaksi (abdi) saestuna teuaya panembahan kajaba Alloh nyalira Mantena teuaya anu nyarengan ka Mantena, sareng nyaksi (abdi) saestuna Nabi Muhammad (teh) abdi Mantena sareng utusan Mantena, kajaba dibuka pikeun manehna lawang lawang surga anu dalapan, asup (manehna) ti mana bae eta karep (manehna)]. Ngaluarkeun (kana) eta, Muslim jeung Tirmidzi jeung nambihan (anjeunna): [(Nun) gusti Alloh!, mugi ngajantenkeun (gusti) (ka) abdi ti (bagian) tukang tarobat, sareng mugi ngajantenkeun (gusti) (ka) abdi ti (bagian) tukang beberesih].

: : 

. : .

"

***

KITAB BEBER ESIH

18

Bulughul Marom

BAB NGUSAP KANA (LUHUR) DUA SAPATU.

Hadits No. 63
Ti Al Mughiroh bin Syu¶bah RA nyanggem (anjeunna): [Geus bukti kuring sarengan Nabi SAW, nya wudlu (mantena); nya dongko kuring karana rek ngalaan (kuring) (kana) dua sapatu mantena, nya ngadawuh (mantena): Prak ngantep (anjeun) (kana) eta nu dua, nya saestuna kaula geus ngasupkeun kaula (kana) eta nu dua, (bari) beresih duanana. Nya ngusap (mantena) (kana) eta nu dua)]. Diakuran kana eta.

: 

": " .

Hadits No. 64
Jeung kagungan Imam nu opat ti anjeunna kajaba Nasaa i: [Saestuna Nabi SAW ngusap (mantena) (kana) luhur sapatu jeung handap na]. Jeung dina sanadna eta, lemah.

: . :

Hadits No. 65
Jeung ti µAli RA saestuna anjeuna nyanggem: [Lamun bukti agama ku fikiran, tangtu bukti handapna sapatu leuwih utama kana diusap tibatan luhurna, jeung estu geus ningali kuring (ka) Rosululloh SAW ngusap (mantena) kana luhur dua sapatu na]. Ngaluarkeun (kana) eta Abu Dawud kalawan sanad alus. 

-, . :

Hadits No. 66
Jeung ti Shofwan bin µAssal nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Nabi SAW miwarang (ka) urang sadaya dimana bukti urang sadaya sumaba; Yen teu ngalaan (urang sadaya) (kana) sapatu sapatu urang sadaya tilu poe jeung peuting-peutingna, kajaba tina junub jeung tapi tina kabeuratan jeung kahampangan jeung sare]. Ngaluarkeun (kana) eta Nasaa i jeung Tirmidzi, jeung
KITAB BEBERESIH 19 

Bulughul Marom

pokpokan kagungan anjeunna, jeung Ibnu Khuzaimah jeung (nganggap) shoheh (aranjeunna) (kana) eta.

.

Hadits No. 67
Jeung ti µAli bin Abu Tholib RA, nyanggem (anjeunna): [Parantos ngajadikeun Nabi SAW (kana) tilu poe jeung peutingan nana pikeun anu sumaba jeung sapoe sapeuting pikeun anu mukim. Ngamaksad (mantena) dina (hal) ngusap kana dua sapatu]. Ngaluarkeun (kana) eta Muslim.

: : . 

.

Hadits No. 68
Jeung ti Tsauban RA nyanggem (anjeunna): [Parantos ngutus Rosululoh SAW (ka) hiji pasukan, nya marentah (mantena) (ka) maranehna yen ngarusap (maranehna) kana µAshoib, ngamaksad (mantena) (kana) sorban sorban, sareng (kana) tasakhin, ngamaksad (mantena) (kana) sapatu sapatu]. Ngariwayatkeun (kana) eta Ahmad jeung Abu Dawud jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Hakim.

:

Hadits No. 69
Jeung ti µUmar RA (bari) mauquf jeung ti Anas (bari) marfu¶: [Dimana mana wudlu salah saurang aranjeun jeung make (manehna) (kana) dua sapatu na, nya prak ngusap (manehna) kana eta nu dua jeung prak sholat (manehna) dina eta nu dua, jeung ulah ngalaan (manehna) (kana) eta nu dua lamun karep (manehna) kajaba tina junub]. Ngaluarkeun (kana) eta Daruquthni jeung Hakim, jeung (nganggap) shoheh (anjeunna) (kana) eta.

:

" .

Hadits No. 70
Jeung ti Abu Bakroh RA ti Nabi SAW: [Saestuna mantena masihan kalonggaran pikeun anu sumaba tilu poe jeung peuting peuting na, jeung pikeun anu mukim sapoe jeung sapeuting, dimana geus beberesih 

KITAB BEBER ESIH

20

Bulughul Marom

(manehna), nya make (manehna) (kana) dua sapatu na; yen ngusap (manehna) kana eta nu dua]. Ngaluarkeun (kana) eta Daruquthni jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Khuzaimah.

: .

Hadits No. 71
Jeung ti Ubay bin µImaroh RA saestuna anjeunna nyanggem (tumaros): [Nun Rosululloh! naha ngusap (abdi) kana dua sapatu?. Ngadawuh (mantena): ³Enya´. Naros (anjeunna): Sadinten?. Ngadawuh (mantena): ³Enya´. Naros (anjeunna): Sareng dua dinten?. Ngadawuh (mantena): ³Enya´. Naros (anjeunna): Sareng tilu dinten?. Ngadawuh (mantena): ³Enya jeung anu karep anjeun´]. Ngaluarkeun (kana) eta Abu Dawud, jeung nyanggem (anjeunna): Henteu (ieu teh) kana anu kuat.

: : : 

" ": : : " ": " . :

" " ":

***

KITAB BEBERESIH 21

Bulughul Marom

BAB PIRANG PIRANG ANU NGABATALKEUN WUDLU.

Hadits No. 72
Ti Anas bin Malik nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan shohabat-shohabat Rosululloh SAW di zaman mantena, narunggu (aranjeunna) (kana) µIsya sahingga ngeluk mastaka-mastaka aranjeunna, teras sholat (aranjeunna) sareng teu wudlu (deui) (aranjeunna)]. Ngaluarkeun (kana) eta Daruquthni. Jeung asalna eta dina Muslim

: 

. : : ! . " :

.

Hadits No. 73
Jeung ti µAisyah RA nyarios (anjeunna): [Geus sumping Fathimah binti Abu Hubaisy ka Nabi SAW nya nyanggem (anjeuna): Nun Rosululloh! Saestuna abdi (teh) hiji isteri (anu) ngagetih, nya henteu beresih (abdi), naha nya ngantunkeun (abdi) (kana) sholat?. Ngadawuh (mantena): ³Ulah³. Tayalian itu (teh) (tina) urat, jeung lain kana (getih) haid, nya dimana datang haid maneh, nya prak ninggalkeun (maneh) (kana) sholat, jeung dimana eureun (eta), nya kumbah ti maneh getih tuluy prak sholat (maneh)]. Diakuran kana eta. Penjelasan:
Isteri anu ngagetih terus terusan disebut istihadloh, jeung lain haid. Darah eta kaluar tina urat (µirqun) anu ku urang Arab disebut al µaadzil atawa µaadzir. (Fathul bari syarah hadits Bukhori)

.

Hadits No. 74
Jeung kagungan Bukhori. [Tuluy prak wudlu (maneh) pikeun tiap-tiap sholat]. Jeung isyarah Muslim kana saestuna (anjeunna) ngabuang (anjeuna) (kana) eta (bari) ngahaja.

: .

Hadits No. 75
Jeung ti µAli bin Abu Tholib RA nyanggem

: 

KITAB BEBER ESIH

22

Bulughul Marom

(anjeunna): [Bukti kuring (teh) hiji lalaki anu bijilan madzi, nya miwarang kuring (ka) Miqdad yen naroskeun (ka) Nabi SAW, nya naroskeun (anjeunna) (ka) mantena. Nya ngadawuh (mantena): Dina eta (teh) wudlu]. Diakuran kana eta. Jeung pokpokan kagungan Bukhori. Penjelasan:

" : .

Madzi nyaeta cairan bodas tur cepel jeung lembek anu kaluar nalika mula¶abah. Kaluar madzi ngawajibkeun wudlu; hartina madzi teh kaasup tiantara anu ngabatalkeun wudlu.

Hadits No. 76
Jeung ti µAisyah [Saestuna Nabi SAW nyium (mantena) (ka) sapalih isteri-isteri na, teras kaluar (mantena) kana sholat sareng teu wudlu deui (mantena)]. Ngaluarkeun (kana) eta Ahmad sareng ngadlo¶ifkeun (kana) eta Bukhori.

.

Hadits No. 77
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Dimana mana manggihan salah saurang aranjeun dina beuteung na hiji perkara, nya ngaragu-ragukeun (eta) ka manehna: Naha geus kaluar ti manehna hiji perkara, atawa henteu, Nya ulah kaluar pisan (manehna) ti Masjid sampe ngadenge (manehna) (kana) sora atawa manggihan (manehna) (kana) ambeu]. Ngaluarkeun (kana) eta Muslim.

: : 

.
:

Hadits No. 78
Jeung ti Tholqi bin µAli RA nyanggem (anjeunna): [Geus nyarios hiji lalaki: Nyagap abdi (kana) dzakar abdi; atawa nyarios (manehna): Hiji lalaki nyagap (kana) dzakar na dina sholat, naha ka manehna (misti) wudlu? Nya ngadawuh Nabi SAW: ³Henteu; tayalian eta (teh) sabagian (anggota) ti anjeun]. Ngaluarkeun (kana) eta nu lima, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Hibban. Jeung sasauran Ibnul Madiniy: Eta (teh) leuwih alus tibatan hadits Busroh.
KITAB BEBERESIH 23 

: " :

Bulughul Marom

.

Hadits No. 79
Jeung ti Busroh binti Shofwan RA: [Saestuna Rosululloh SAW parantos ngadawuh: ³Saha-saha anu nyabak (kana) rarangan nana, nya kudu wudlu (manehna)]. Ngaluarkeun (kana) eta anu lima jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Tirmidzi jeung Ibnu Hibban, jeung sasauran Bukhori: Eta teh pangshohihna perkara dina ieu bab.

" : : .

Hadits No. 80
Jeung ti µAisyah RA saestuna Rosululloh SAW parantos ngadawuh: [Saha anu ngeunaan (ka) manehna utah atawa sariawan atawa olab atawa madzi, nya kudu wudlu (manehna), tuluy prak ngadegkeun (manehna) (kana) sholat na]. Ngaluarkeun (kana) eta Ibnu Majah, jeung ngadlo¶ifkeun (kana) eta Ahmad jeung salian anjeunna.

: .

Hadits No. 81
Jeung ti Jabir bin Samuroh RA: [Saestuna hiji lalaki naroskeun (manehna) (ka) Nabi SAW: Naha wudlu (abdi) tina pirang-pirang daging domba?. Ngadawuh (mantena): ³Lamun karep anjeun³. Nyanggem (anjeunna): Naha wudlu (abdi) tina pirang-pirang daging onta?. Ngadawuh (mantena): ³Enya³]. Ngaluarkeun (kana) eta Muslim.

:

:

: .

Hadits No. 82
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeu-nna): Parantos ngadawuh Nabi SAW: [Saha anu ngadusan mayyit, nya kudu mandi (manehna). Jeung saha anu ngagotong kana eta, nya prak wudlu (manehna)]. Ngaluarkeun (kana) eta
24

: 

KITAB BEBER ESIH

Bulughul Marom

Ahmad jeung Nasaa i jeung Tirmidzi, jeung (nganggap) hasan (anjeuna) (kana) eta. Jeung sasauran Ahm-ad: Teu Shohih dina ieu bab, hiji perkara.

.

:

Hadits No. 83
Jeung ti µAbdillah bin Abu Bakar RA: [Saestuna dina surat anu nyeratkeun (kana) eta Rosululloh SAW kanggo µAmr bin Hazm: ³Yen teu nyagap (kana) Al Qur¶an kajaba anu beresih³]. Ngariwayatkeun (kana) eta Malik kalawan mursal, jeung nga maushulkeun (kana) eta Nasaa i jeung Ibnu Hibban, jeung eta (teh) ma¶lul.

/
: . : .

Hadits No. 84
Jeung ti µAisyah RA nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Rosululloh SAW dzikir (mantena) (ka) Alloh dina tiap tiap waktu na]. Ngariwayatkeun (kana) eta Muslim, jeung geus na¶liq (kana) eta Bukhori. Penjelasan:
Dzikir ka Alloh teh ngawengku kana sababaraha hal diantarana: tadarus Qur¶an, wirid, do¶a sareng pujian pujian ka Alloh. Ngan dina hal tadarus Qur¶an aya hadits anu nerangkeun yen Nabi SAW ngaoskeun Qur¶an ka para sahabat sapanjang anjeuna teu junub. Sedengkeun anu dimaksud dzikir ka Alloh kana tiap tiap waktu, hartina boh dina kondisi gaduh wudu atawa nuju junub. Jadi dzikir ka Alloh mah teu kawates sanajan keur junub pisan, sabab dzikir ka Alloh bisa dima¶naan eling ka Alloh. Sedengkeun eling ka Alloh teh wajib (QS Ali Imron: 191)

Hadits No. 85
Jeung ti Anas bin Malik RA: [Saestuna Nabi SAW dipatik (mantena) jeung sholat (mantena) bari teu wudlu deui (mantena)]. Ngaluarkeun (kana) eta Daru Quthni jeung ngalemahkeun (anjeunna) (kana) eta. 

[

]

. :

Hadits No. 86
Jeung ti Mu¶awiyah nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Panon (teh) pangrodna bujur. Nya dimana sare dua panon, muka pangrod (teh)]. Ngariwayatkeun (kana) eta Ahmad jeung Thobroni. 

.

KITAB BEBERESIH 25

Bulughul Marom

Hadits No. 87
Jeung nambahan (anjeunna): [Jeung saha anu sare (manehna), nya prak wudlu (manehna)]. Jeung ieu panambah dina ieu hadits, mungguh Abu Dawud tina hadits µAli teuaya dawuhan mantena: [muka pangrodna]. Jeung dina tiap tiap dua sanad (teh) lemah.

: .

Hadits No. 88
Jeung kagungan Abu Dawud deuih ti Ibnu µAbbas RA kalawan marfu¶: [Tayalian wudlu (teh) ka anu sare (manehna) (bari) nyangkere]. Jeung dina sanad na lemah deuih.

: . .

Hadits No. 89
Jeung ti Ibnu µAbbas RA: Saestuna Rosululloh SAW parantos ngadawuh: [Buat datang (ka) salah saurang aranjeun syetan dina sholat na, nya niup-niup (manehna) dina bujur na, nya diciptakeun ka manehna, saestuna manehna (teh) boga hadats tur teu boga hadats (manehna). Nya dimana ngarasa (manehna) (kana) kitu, nya ulah ngaleos (manehna) sampe ngadenge (manehna) sora atawa manggihan (manehna) ambeu]. Ngaluarkeun (kana) eta Al Bazzar.

:

.

Hadits No. 90
Jeung asalna eta (hadits) dina dua anu shohih tina hadits µAbdillah bin Zaid. Penjelasan:
Numutkeun kasauran Mujahid, Iblis teh ngabogaan 7 anak kadeudeuh anu masing masing dipercaya pikeun ngurus hiji tugas.Tugas pikeun ngajak ngajak manusa kana serong /zinah dipasrahkeun ka anakna anu ngaran al A¶war. Pikeun ngajak ngajak milampah dosa dipasrahkeun ka syetan anu ngaran Mabsuth. Pikeun maseakeun di kulawarga diserehkeun ka syetan anu ngaran Dasim. Pikeung ngajak curang di pasar diserenkeun ka syetan Zalnabur. Pikeun ngajak ngajak judi dipasrahkeun ka syetan Tsabar. Pikeun ngagoda dina ibadah wudlu dipasrahkeun ka syetan Walham, jeung pikeun ngagoda anu keur sholat dipasrahkeun ka Syetan anu ngaran Khinzib sakumaha anu kamuat dina ieu hadits. (Al Ghozali ¶Ajaaibul qolbi kaca 102).

.

KITAB BEBER ESIH

26

Bulughul Marom

Hadits No. 91
Jeung kagungan Muslim ti Abu Hurairoh RA bangsana eta.

.

:

Hadits No. 92
Jeung kagungan Hakim ti Abu Sa¶id (kalawan) marfu¶: [Dimana datang (ka) salah saurang aranjeun syetan, nya ngomong (manehna): Saestuna anjeun (teh) geus hadats anjeun; nya prak nyarita (manehna): Bohong anjeun]. Jeung geus ngaluarkeun (kana) eta Ibnu Hibban kalawan pokpokan: [Nya prak ngomong (manehna) dina hate na].

: : : . :

.

***

KITAB BEBERESIH 27

Bulughul Marom

BAB (ATURAN ATURAN) NYUMPONAN PANGABUTUH (BUBUANG)

Hadits No. 93
Ti Anas bin Malik RA nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Rosululloh SAW dimana lebet (mantena) (ka) kakus, ngalaan (mantena) (kana) lelepen anjeuna]. Ngaluarkeun (kana) eta anu opat. Jeung eta (teh) ma¶lul.

:

. : " : " .
: . : . ." "

Hadits No. 94
Jeung ti anjeunna RA nyanggem (anjeunna): Kabuktosan Nabi SAW dimana lebet (mantena) (ka) kakus, ngadawuh (mantena): [Nun gusti Alloh, saestuna abdi nyalindung (abdi) ka gusti tina kokotor (anu sifat) lalaki sareng kokotor (anu sifat) awewe]. Ngaluarkeun (kana) eta anu tujuh.

Hadits No. 95
Jeung ti Anas RA: Nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Rosululloh SAW lebet (mantena) (ka) kakus, nya mawa (kuring), kuring, jeung budak sasama kuring hiji wadah tina cai jeung iteuk, nya beberesih (mantena) ku cai]. Diakuran kana eta.

Hadits No. 96
Jeung ti Mughiroh bin Syu¶bah RA nyanggem (anjeunna): [Parantos ngadawuh ka kuring Nabi SAW: ³Prak cokot wadah cai (teh).´ Nya angkat (mantena) sampe buni (mantena) ti kuring, nya nyumponan (mantena) (kana) hajat na]. Diakuran kana eta

Hadits No. 97
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosulu28

: 

KITAB BEBER ESIH

Bulughul Marom

lloh SAW: [Prak taraki-taki (aranjeun) ka) dua anu ngala¶nat: (nyaeta) anu bubuang di jalan jalma-jalma, atawa iuh iuh maranehna]. Ngariwayatkeun (kana) eta Muslim.

: .

Hadits No. 98
Jeung nambahan Abu Dawud, ti Mu¶adz RA: [Jeung tempat-tempat ngala cai]. Jeung pokpokanana eta; [Prak taraki-taki (aranjeun) (ka) pirang-pirang pangla¶nat, anu tilu: Bubuang di tempat-tempat ngala cai, jeung di tengah jalan, jeung dina iuh-iuh].

: : .
: .

:

.

Hadits No. 99
Jeung kagungan Ahmad ti Ibnu µAbbas: [Atawa di tempat kumpulna cai]. Jeung dina eta anu dua (teh) lemah.

Hadits No. 100
Jeung geus ngaluarkeun Thobroni (kana) cegahan tina nyumponan (bubuang) handapeun tatangkalan-tatangkalan anu buahan, jeung sisi walungan anu ngalir. Tina hadits Ibnu µUmar, kalawan sanad lemah.

. .

Hadits No. 101
Jeung ti Jabir nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Dimana bubuang dua lalaki, nya kudu nyieun tutup tutup tiap-tiap saurang ti maranehna duaan ti batur na, jeung ulah cacarita (maranehna). Nya saestuna Alloh mibendu (mantena) kana kitu]. Ngariwayatkeun (kana) eta Ahmad, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Sakan jeung Ibnul Qoththon. Jeung eta (teh) ma¶lul.

: . . 

.

Hadits No. 102
Jeung ti Abu Qotadah RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Ulah nyagap pisan salah saurang
KITAB BEBERESIH 29

: 

Bulughul Marom

aranjeun (kana) larangan nana ku katuhu na, bari manehna (keur) kiih, jeung ulah beberesih (manehna) ti kakus ku katuhu na jeung ulah ngamekan (manehna) dina wadah]. Diakuran kana eta, jeung lafad kagungan Muslim.

.

Hadits No. 103
Jeung ti Salman RA nyanggem (anjeunna): [Demi estu parantos ngalarang (ka) urang sadaya Rosululloh SAW ³Yen nyanghareup (urang sadaya) (ka) qiblat (waktu) kabeuratan atawa kahampangan atawa yen beberesih (urang sadaya) ku katuhu atawa yen beberesih (urang sadaya) ku anu leuwih saeutik (kurang) ti tilu batu, atawa yen beberesih (urang) ku kotoran sato atawa tulang]. Ngariwayatkeun (kana) eta Muslim.

: 

"

.

"

Hadits No. 104
Jeung kagungan anu tujuh ti Abu Ayyub Al Anshori RA: [Jeung ulah nyanghareup (aranjeun) (ka) qiblat, jeung ulah nukangan (aranjeun) (kana) eta, waktu kabeuratan atawa kahampangan, tur tapi prak nyanghareup wetan (aranjeun) atawa prak nyanghareup ngulon (aranjeun)]. (ti Madinah). 

Hadits No. 105
Jeung ti µAisyah RA nyanggem (anjeunna): [Saestuna Nabi SAW parantos ngadawuh (mantena): ³Saha anu datang (manehna) (ka) tempat bubuang, nya prak nyieun tutup-tutup (manehna)³]. Ngariwayatkeun (kana) eta Abu Dawud.

: .

Hadits No. 106
Jeung ti anjeunna: [Saestuna Nabi SAW buktos (mantena) dimana kaluar ti (tempat) bubuang, ngadawuh (anjeunna): ³Kalayan pangampura gusti³]. Ngaluarkeun (kana) eta anu lima. Jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Abu Hatim jeung Hakim.

" .

" : .
KITAB BEBER ESIH

30

Bulughul Marom

Hadits No. 107
Jeung ti Ibnu Mas¶ud RA nyanggem (anjeunna): [Parantos dugi Nabi SAW (ka) tempat bubuang, nya miwarang (mantena) (ka) kuring yen ngadatangkeun (kuring) (ka) mantena kana tilu batu. Nya manggihan kuring dua batu, jeung teu manggihan (kuring) anu katiluna. Nya ngadatangkeun kuring (ka) mantena kotoran onta (anu garing). Nya nyandak (mantena) (kana) eta nu dua, jeung ngalungkeun (mantena) (kana) kotoran onta nu garing, sareng ngadawuh (mantena): ³Ieu (teh) najis atawa kotor´]. Ngaluarkeun (kana) eta Bukhori. Jeung nambahan Ahmad jeung DaruQuthni: [Prak ngadatangkeun (anjeun) (ka) kaula ka anu salian eta].

: 

. " : . : . 

. "

Hadits No. 108
Jeung ti Abu Hurairoh RA, nyanggem (anjeunna): [Saestuna Rosululloh SAW parantos ngalarang (mantena): ³Yen di pake beberesih ku tulang atawa kotoran sato anu garing³. Sareng ngadawuh (mantena): ³Saestuna eta nu dua (teh) teu ngaberesihkeun³.] Ngariwayatkeun (kana) eta Daru Quthni jeung (nganggap) shoheh (anjeunna) (kana) eta.

" " : " " .
:

Hadits No. 109
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Prak beberesih (aranjeun) tina kiih, nya saestuna umumna siksa qubur (teh) tina eta]. Ngariwayatkeun (kana) eta Daru Quthni. 

. : .

Hadits No. 110
Jeung kagungan Al Hakim: [Ari lolobana siksa qubur (teh) tina kiih]. Jeung eta (teh) shohih sanadna.

Hadits No. 111

KITAB BEBERESIH 31

Bulughul Marom

Jeung ti Suraqoh bin Malik RA nyanggem (anjeunna): [Parantos ngawurukan (ka) abdi sadaya Rosululloh SAW dina (hal) bubuang³. Yen diuk (abdi sadaya) luhureun anu kenca, jeung mancegkeun (abdi sadaya) (ka) anu katuhu]. Ngariwayatkeun (kana) eta, Baihaqi kalawan sanad lemah.

: ": " 

.

Hadits No. 112
Jeung ti µIsa bin Yazdad ti rama na RA nyanggem (anjeunna): Parantos dadawuh Rosululloh SAW: [Dimana kiih salah saurang aranjeun, nya prak ngurut (manehna) (kana) dzakar na tilu balikan]. Ngariwayatkeun (kana) eta, Ibnu Majah kalawan sanad lemah.

: .

Hadits No. 113
Jeung ti Ibnu µAbbas RA [Saestuna Nabi SAW, parantos naros (mantena) (ka) ahli Quba, nya ngadawuh (mantena): ³Saestuna Alloh ngalem ka aranjeun³. Nya nyaranggem: Saestuna abdi sadaya nuturkeun (kana) batu (teh) cai]. Ngariwayatkeun (kana) eta, Al Bazzar kalawan sanad lemah. Jeung asalna eta di Abu Dawud jeung Tirmidzi.

":

, : "

.
Hadits No. 114
Jeung geus (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Khuzaimah tina hadits Abu Hurairoh R.A kalawan teu nyebatkeun (kecap) ³batu´.

,

. 

***

KITAB BEBER ESIH

32

Bulughul Marom

BAB MANDI JEUNG HUKUM JUNUB.

Hadits No. 115
Ti Abu Sa¶id Al Khudriy RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Cai (teh) tina cai7]. Ngariwayatkeun (kana) eta Muslim jeung asalna eta dina Al Bukhori.

: 

. : .

.

Hadits No. 116
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Dimana geus diuk (manehna) antara cagakna eta anu opat, tuluy mayahkeun (manehna) (ka) eta, nya estu wajib mandi]. Diakuran kana eta. 

-,

Hadits No. 117
Jeung nambahan Muslim: ³Bari sanajan teu ngabijilkeun (mani)´. Jeung ti Ummu Salamah, saestuna Ummu Sulaim jeung ari anjeuna teh isteri Abu Tholhah sasauran (anjeuna): [´Nun Rosululloh, Saestuna Alloh, teu isin (Mantena) tina hak; Nya naha wajib ka hiji isteri yen ibak dimana ngimpen jima¶?. Dadawuh (mantena): Enya; Dimana ningali (manehna) (kana) cai´.] (al hadits, Diakuran kana eta).

". ! . "

" : : . ":

Hadits No. 118
Jeung ti Anas RA nyanggem (anjeunna): [Parantos ngadawuh Rosululloh SAW dina (hal) awewe; ngimpi (manehna) dina sare na (saperti) anu ngimpi lalaki. Ngadawuh (mantena): ³Mandi (manehna)³]. Diakuran kana eta.
7

: 

[

]

" :

.

Maksud ieu hadits nyaeta wajib mandi upama kaluar cai mani.

KITAB BEBERESIH 33

Bulughul Marom

Hadits No. 119
Parantos nambahan Muslim: [Nya nyanggem Ummu Salamah: Sareng naha kajantenan ieu (teh)?. Ngadawuh (mantena): ³Puguh bae nya ti mana ayana nyarupaan?´].

" :

: "

Hadits No. 120
Jeung ti µAisyah RA nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Rosululloh SAW ngebak (mantena) tina opat (perkara): Tina junub, sareng dinten Juma¶ah, sareng tina dipatik, sareng tina ngamandian mayyit]. Ngariwayatkeun (kana) eta Abu Dawud, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Khuzaimah.

: : . 

Hadits No. 121
Jeung ti Abu Hurairoh RA [Dina qishah Tsumamah bin Utsal, nalika yen asup Islam (manehna); jeung marentah (ka) manehna Nabi SAW yen mandi (manehna)]. Ngariwayatkeun (kana) eta µAbdur Rozzaq. Jeung asal na eta diakuran kana eta.

.

Hadits No. 122
Jeung ti Abu Sa¶id Al Khudriy RA [Saestuna Rosululloh SAW parantos ngadawuh: ³Mandi poe Juma¶ah (teh) wajib ka tiap-tiap anu geus baleg]. Ngaluarkeun (kana) eta anu tujuh. 

. : 

:

Hadits No. 123
Jeung ti Samuroh bin Jundab RA nyanggem (anjeunna): [Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: ³Saha anu wudlu poe juma¶ah, nya (geus migawe manehna) kana eta jeung geus alus (manehna). Jeung saha anu mandi (manehna), nya mandi (teh) leuwih utama³]. Ngariwayatkeun (kana) eta anu lima jeung (nganggap) hasan (kana) eta Tirmidzi.

.
KITAB BEBER ESIH

34

Bulughul Marom

Hadits No. 124
Jeung ti µAli RA nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Nabi SAW maoskeun (mantena) (ka) abdi sadaya Al-Qur¶an salagi teu buktos (mantena) junub´]. Ngariwayatkeun (kana) eta anu lima jeung ieu (teh) kasauran Tirmidzi jeung (nganggap) hasan (anjeunna) (kana) eta. Jeung (nganggap) soheh (kana) eta Ibnu Hibban.

: . 

Hadits No. 125
Jeung ti Abu Sa¶id Al Khudri RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Dimana ngadatangan (ngajima) salah saurang aranjeun (ka) bojo na tuluy ngamaksud (manehna) yen malikan (manehna) nya prak wudlu (manehna) antara eta nu dua (estu) wudlu]. Ngariwayatkeun (kana) eta Muslim.

: 

. . :

Hadits No. 126
Nambahan al-Hakim: [Nya saestuna eta (teh) leuwih nyumangetkeun kana malikan].

Hadits No. 127
Jeung kagungan anu opat ti µAisyah RA nyarios (anjeunna): [Kabuktosan Rosululloh SAW kulem (mantena) bari mantena junub, tina lian yen nyabak (mantena) (kana) cai]. Jeung eta (hadits) teh ma¶lul.

: .

Hadits No. 128
Jeung ti µAisyah RA nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Rosululloh SAW dimana ngebak (mantena) tina junub ngawitan (mantena); nya ngumbah (kana) dua panangan nana teras ngucurkeun (mantena) ku tengen na ka anu kiwa na nya ngumbah (mantena) (kana) farji na teras wudlu (mantena). Teras nyandak (mantena) (kana) cai nya ngalebetkeun (manKITAB BEBERESIH 35

:

Bulughul Marom

tena) (kana) rema-rema na dina puhupuhu rambutna teras ngucuran (mantena) kana mastaka na tilu kucuran teras ngalantiskeun (mantena) kana sakujur salira na teras ngawasuh (mantena) (kana) dua sampeana na]. Diakuran kana eta jeung pokpokan kagungan Muslim.

.

Hadits No. 129
Jeung kagungan aranjeunna duaan (Bukhori Muslim), tina hadits Maemunah: [Teras ngucuran (mantena) kana farji na nya ngumbah (mantena) (kana) eta ku kiwa na, teras ngosokkeun (mantena) kana eta (kiwa), (kana) taneuh].

: .
: : : . : :

Hadits No. 130
Jeung dina hiji riwayat: [Nya ngusapkeun (mantena) (kana) eta kana taneuh]. Jeung dina akhirna (eta hadits): [Teras masihkeun kuring (ka) mantena kana serbet]. Nya nolak (mantena) (kana) eta. Jeung dina eta (kasauran) teh: [Jeung kajadian (mantena) ngilangkeun (kana) cai (teh) ku panangan nana].

Hadits No. 131
Jeung ti Ummi Salamah RA nyanggem (anjeunna): [Nyanggem kuring: Nun Rosululloh, saestuna abdi (teh) hiji isteri; meungkeut (abdi) (kana) rambut sirah abdi, naha nya ngudar (abdi) (kana) eta kanggo mandi junub?. Jeung dina hiji riwayat: Sareng haid?. Ngadawuh (mantena): ³Entong. Taya lian nyukupkeun (ka) anjeun yen nyeblok (anjeun) kana sirah anjeun tilu seblokan³]. Ngariwayatkeun (kana) eta Muslim.

: . :

:

Hadits No. 132
Jeung ti µAisyah RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh

KITAB BEBER ESIH

36

Bulughul Marom

SAW: [Saestuna kaula teu ngahalalkeun 8 ka masjid pikeun anu haidl jeung henteu anu junub]. Ngariwayatkeun (kana) eta Abu Dawud jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Khuzaimah.

.
: . . :

Hadits No. 133
Jeung ti anjeunna RA nyanggem (anjeunna): [Geus bukti kuring mandi (kuring) sarengan Rosululloh SAW tina wadah anu sahiji piligenti leungeun-leungeun kuring duaan dina eta tina junub]. Diakuran kana eta. Jeung nambahan Ibnu Hibban: [Jeung paantel leungeun-leungeun kuring duaan].

Hadits No. 134
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Saestuna handapeun tiap tiap buuk (teh) junub, nya prak ngumbah (aranjeun) (kana) buuk, jeung prak ngaberesihan (aranjeun) (kana) kulit]. Ngariwayatkeun (kana) eta Abu Dawud jeung Tirmidzi. Jeung ngadlo¶ifkeun (aran-jeuna) (kana) eta.

: 

.

Hadits No. 135
Jeung kagungan Ahmad ti µAisyah RA, bangsana eta. Jeung dina eta (teh) rowi anu majhul.

***
8

Maksud ieu hadits nyaeta isteri anu keur haid teu meunang calik di masjid. Kecap teu halal didieu teu ngandung harti haram sacara muthlak sabab aya sababaraha hadits anu ngameunangkeuin isteri haidl asup ka masjid pikeun hiji hajat, malah dina ayat ka 43 surat An Nisaa ngameunangkeun jalma anu junub kaasup anu haid ngaliwat ka masjid. Ieu hal kantos dilaksanakeun ku µAisyah nalika nuju haid sareng ku sababaraha sahabat anu rek aribak junub. Aranjeuna ngalangkung ka Masjid. (Fiqh sunnah juz 1 kaca 52).

KITAB BEBERESIH 37

Bulughul Marom

BAB TAYAMMUM

Hadits No. 136
Ti Jabir bin ¶Abdillah: Saestuna Nabi SAW ngadawuh (mantena): [Geus dipasihan kaula, lima. Teu dipasihan eta (anu lima) saurang (oge) (anu) memeh kaula: Dibela kaula ku kahebatan lalakon sabulan, jeung dijadikeun pikeun kaula bumi, tempat sholat jeung alat beberesih. Nya dimana bae lalaki tepi (ka) manehna sholat, nya prak sholat (manehna)]. Jeung nyarioskeun (anjeunna) (Jabir) (kana) hadits. Diakuran kana eta.

: : .

:

Katerangan:
Terusan ieu hadits: [Jeung dihalalkeun pikeun kaula rampasan rampasan perang (ghonimah), jeung dipasihan kaula syafa¶at, jeung bukti Nabi nabi diutus di kaumna wungkul, tur diutus kaula mah ka manusa sakumna].

Hadits No. 137
Jeung dina hadits Hudzaifah RA, mungguh Muslim: [Jeung dijadikeun taneuhna eta pikeun abdi sadaya alat beberesih, dimana teu manggihan (abdi sadaya) (kana) cai].

: . : . : 

Hadits No. 138
Jeung ti µAli mungguh Ahmad: [Jeung dijadikeun taneuh pikeun kaula alat beberesih].

Hadits No. 139
Jeung ti µAmmar bin Yasir RA nyanggem (anjeunna): [Geus ngutus (ka) kuring Nabi SAW dina hiji kaperluan, nya junub kuring nya teu manggihan (kuring) cai; nya gugulingan kuring dina taneuh saperti yen gugulingan sato. Teras ngadongkapan kuring (ka) Nabi SAW. Nya nyarioskeun kuring ka mantena (hal) itu. Nya ngadawuh (mantena): ³Tayalian cukup (ka) anjeun yen ngalakukeun anjeun ku dua leungeun
38

":
KITAB BEBER ESIH

Bulughul Marom

anjeun saperti kieu³. Teras nepakkeun (mantena) kana dua panangan nana (kana) taneuh tepakkan anu sakali, teras ngusapkeun (mantena) anu kenca ka anu katuhu, sareng (kana) luar dua epek-epek na sareng (kana) raray na]. Diakuran kana eta. Jeung pokpokan, kagungan Muslim.

"

.

Hadits No. 140
Jeung dina hiji riwayat kagungan Bukhori: [Jeung ngeprukkeun (mantena) ku dua epek epek na (kana) taneuh, jeung niup (mantena) dina eta nu dua teras ngusap (mantena) ku eta nu dua (kana) raray na sareng (kana) dua epek-epek na].

: .

Hadits No. 141
Jeung ti Ibnu µUmar RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Tayammum (teh) dua kali keprukan: Sakeprukan pikeun beungeut, jeung sakeprukan pikeun dua leungeun sampe dua siku]. Ngariwayatkeun (kana) eta DaruQuthni. Jeung (nganggap) shoheh Imam imam (kana) mauqufna eta.

:

. : 

Hadits No. 142
Jeung ti Abu Hurairoh RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Taneuh (teh) alat wudluna (jalma) Islam, bari sanajan teu manggihan (manehna) (kana) cai sapuluh taun. Nya dimana manggihan (manehna) (kana) cai, nya kudu taqwa (manehna) (ka) Alloh, jeung prak ngusapkeun (manehna) (kana) eta (cai) (kana) kulit na]. Ngariwayatkeun (kana) eta Al Bazzar, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Al Qoththon tapi nganggap bener DaruQuthni (kana) mursalna eta.

.

Hadits No. 143
KITAB BEBERESIH 39

Bulughul Marom

Jeung kagungan Tirmidzi ti Abu Dzar bangsana eta, jeung (nganggap) shoheh (anjeuna) (kana) eta.

: . : 

Hadits No. 144
Jeung ti Abu Sa¶id Al Khudri RA nyanggem (anjeunna): [Geus kaluar dua lalaki dina sumaba, nya datang waktu sholat, jeung teu aya sarta maranehna duaan (teh) cai, nya tayammum (maranehna duaan) (kana) taneuh anu beresih, nya sarolat (maranehna). Tuluy maranggihan (maranehna) (kana) cai dina (eta) waktu. Nya ngabalikan salah sahiji maranehna duaan (kana) sholatna jeung wudluna, jeung teu ngabalikan anu sejenna. Tuluy daratang (maranehna duaan) (ka) Rosululloh SAW, nya nyaritakeun (maranehna duaan) (kana) hal itu ka mantena, nya ngadawuh (mantena) ka anu teu ngabalikan: ³Geus ngeunaan anjeun (kana) sunnah, jeung nyukupkeun (ka) anjeun sholat anjeun ³. Jeung ngadawuh (mantena) ka anu sejenna: ³Pikeun anjeun ganjaran dua kali³]. Ngariwayatkeun (kana) eta Abu Dawud jeung Nasaa i.

.

" : ": " " .

Hadits No. 145
Jeung ti Ibnu µAbbas RA dina dawuhan Alloh Maha Gagah sareng Maha Agung: ³Jeung lamun bukti aranjeun, garering atawa kana sumaba³. Nyanggem (anjeunna): Dimana bukti ka hiji lalaki tatu dina sabilillah jeung borok, terus junub (manehna) nya sieun (manehna) yen maot lamun mandi (manehna), (maka) tayammum (manehna)]. Ngariwayatkeun (kana) eta, DaruQuthni, (bari) Mauquf. Jeung ngamarfu¶keun (kana) eta Al Bazzar. Jeung (nganggap) shoheh (kana) eta, Ibnu Khuzaimah jeung Al Hakim.

9 ":

." .

:

Hadits No. 146
Jeung ti µAli RA nyanggem (anjeunna): [Geus pecah salah sahiji pigeulang kuring,

: 

KITAB BEBER ESIH

40

Bulughul Marom

nya naroskeun kuring (ka) Rosululloh SAW, nya marentah (mantena) (ka) kuring yen ngusap (kuring) kana perban perban]. Ngariwayatkeun (kana) eta Ibnu Majah kalawan sanad lemah kacida.

.

Hadits No. 147
Jeung ti Jabir RA ; [Dina (hal) lalaki anu tatu gede (dina sirahna) nya mandi (manehna) nya maot (manehna). ³Tayalian bukti nyukupkeun (ka) manehna, yen tayammum (manehna) jeung merban (manehna) (kana) tatu na (ku) lamak, tuluy ngusap (manehna) kana eta (perban), jeung ngamandian (manehna) (kana) sakabeh awak na³]. Ngariwayatkeun (kana) eta Abu Dawud kalawan sanad dina eta (teh) lemah, jeung dina eta (teh) perbedaan kana rowi-rowi na.

":

" .

Hadits No. 148
Jeung ti Ibnu µAbbas RA nyanggem (anjeunna): [Tina (sabagian) sunnah, yen henteu sholat lalaki ku hiji tayammum kajaba (kana) sholat anu sakali, tuluy tayammum (manehna) pikeun sholat anu sejenna]. Ngariwayatkeun (kana) eta Daru Quthni kalawan sanad lemah kacida.

: .

***

KITAB BEBERESIH 41

Bulughul Marom

BAB PALANGAN

Hadits No. 149
Ti Aisyah RA, [Saestuna Fathimah binti Abu Hubaisy bukti (manehna) ngagetih. Nya ngadawuh ka manehna Rosululloh SAW: ³Saestuna getih palangan (teh) getih anu hideung dikenal (eta), nya dimana kajadian itu, nya prak eureun (anjeun) tina sholat. Nya dimana kajadian anu sejenna, nya prak wudlu (anjeun) jeung prak sholat (anjeun)]. Ngariwayatkeun (kana) eta Abu Dawud jeung Nasaa i. Jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Ibnu Hibban jeung Hakim. Jeung ngamunkarkeun (kana) eta Abu Hatim.

: "

.

Hadits No. 150
Jeung dina hadits Asma binti µUmais mungguh Abu Dawud: [Jeung prak diuk (manehna) dina hiji wadah cai, nya dimana ningali (manehna) (kana) koneng luhureun cai, nya prak mandi (manehna) pikeun Zhuhur jeung µAshar mandi anu sahiji, jeung mandi (manehna) pikeun Maghrib jeung µIsya mandi anu sahiji. Jeung mandi (manehna) pikeun shubuh mandi anu sahiji, jeung wudlu (manehna) dina anu antara itu].

:

.

Hadits No. 151
Jeung ti Hamnah binti Jahsyin nyanggem (anjeunna): [Geus bukti kuring ngagetih (kuring) ngagetih anu pohara kacida. Nya ngadongkapan kuring (ka) Nabi SAW nyuhunkeun fatwa (kuring) (ka) mantena, nya ngadawuh (mantena): ³Tayalian eta (teh), gangguan ti syetan. Nya prak ngitung palangan (anjeun) genep poe atawa tujuh poe, terus prak mandi (anjeun). Nya dimana geus beresih (anjeun), nya prak sholat (anjeun) opat jeung dua puluh (24), atawa tilu jeung dua puluh (23), jeung prak

: : "

KITAB BEBER ESIH

42

Bulughul Marom

puasa (anjeun), jeung prak sholat (anjeun). Nya saestuna itu (teh) nyukupan (ka) anjeun. Jeung saperti kitu, nya prak migawe (anjeun) unggal bulan saperti anu palangan awewe-awewe. Nya lamun kuat anjeun kana yen ngakhirkeun (anjeun) (kana) Zhuhur jeung ngagancangkeun (kana) µAshar, terus mandi (anjeun) nalika beresih (anjeun), jeung sholat (anjeun) (kana) Zhuhur jeung µAshar (bari) dijama¶, terus ngakhirkeun (anjeun) (kana) Maghrib jeung ngagancangkeun (anjeun) (kana) µIsya tuluy mandi (anjeun) jeung ngajama¶ (anjeun) antara dua sholat, nya prak migawe (anjeun). Jeung mandi (anjeun) sarta shubuh jeung sholat (anjeun). Ngadawuh (mantena): Jeung eta (teh), pangnarikna perhatian dua aturan pikeun kaula]. Ngariwayatkeun (kana) eta anu lima kajaba Nasaa i, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Tirmidzi, jeung (ngang-gap) hasan (kana) eta Bukhori.

:

.

.

Hadits No. 152
Jeung ti µAisyah RA: [Saestuna Ummu Habibah binti Jahsyin ngunjukkeun (anjeuna) ka Rosululloh SAW (kana) getih, nya ngadawuh (mantena): ³Prak cicing (anjeun) saukuran anu bukti ngahalang (ka) anjeun palangan anjeun, tuluy prak mandi (anjeun)´. Nya bukti (anjeunna) mandi pikeun tiap tiap sholat]. Ngariwayatkeun (kana) eta Muslim.

; ": " . : .

Hadits No. 152
Jeung dina riwayat kagungan Bukhori: [Jeung prak wudlu (anjeun) pikeun tiap tiap sholat]. Jeung eta (teh) kagungan Abu Dawud jeung salian anjeunna tina jalan anu sejen.

Hadits No. 153
Jeung ti Ummi µAthiyyah RA nyanggem (anjeunna): [Geus bukti kuring sarerea teu
KITAB BEBERESIH 43

:

-154

Bulughul Marom

nganggap (anu) kiruh jeung anu koneng saba¶da susuci, naon naon]. Ngariwayatkeun (kana) eta Bukhori jeung Abu Dawud jeung pokpokan kagungan anjeunna.

.

Hadits No. 154
Jeung ti Anas RA. [Saestuna Yahudi bukti dimana palangan awewe di maranehna, henteu (marengan) dahar (maranehna) (ka) eta. Nya ngadawuh Nabi SAW: ³Prak ngalakukeun (aranjeun) (kana) sagala perkara kajaba jima¶]. Ngariwayatkeun (kana) eta Muslim. 

" .

Hadits No. 155
Jeung ti µAisyah RA, nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Rosululloh SAW marentah (mantena) (ka) kuring, nya make samping (kuring), nya ngeukeupan (mantena) (ka) kuring, bari kuring teh anu palangan]. Diakuran kana eta.

: .

Hadits No. 156
Jeung ti Ibnu µAbbas RA ti Rosululloh SAW [Dina (hal) anu ngajima¶ (ka) bojo na bari eta (teh) anu palangan. Ngadawuh (mantena): ³Kudu sodaqoh (manehna) ku sadinar atawa ku satengah dinar]. Ngariwayatkeun (kana) eta anu lima, jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Hakim jeung Ibnul Qoththon, jeung ngunggulkeun salian aranjeunna duaan (kana) mauqufna eta.

: -

.

Hadits No. 157
Jeung ti Abu Sa¶id Al Khudri RA nyanggem (anjeunna): Parantos ngadawuh Rosululloh SAW: [Naha lain dimana palangan awewe, teu sholat (manehna) jeung teu puasa?]. Diakuranan kana eta dina hadits anu panjang.

: . 

Hadits No. 158
KITAB BEBER ESIH

44

Bulughul Marom

Jeung ti µAisyah RA nyanggem (anjeunna): [Nalika datang kuring ka sarifa, palangan kuring. Nya ngadawuh Nabi SAW: ³Prak migawe (anjeun) (kana) anu migawe nu munggah haji salian yen ulah thowaf (anjeun) di Baitulloh sahingga beberesih (anjeun)]. Diakuran kana eta, dina hadits anu panjang

: " " .

Hadits No. 159
Jeung ti Mu¶adz bin Jabal RA [Saestuna anjeunna naroskeun (ka) Nabi SAW: Naon anu halal pikeun lalaki ti isteri na tur eta (teh) keur palangan?. Nya ngadawuh (mantena): ³Nu luhureun samping]. Ngariwayatkeun (kana) eta Abu Dawud jeung ngalemahkeun (anjeuna) (kana) eta. 

": . : . : .

Hadits No. 160
Jeung ti Ummi Salamah RA nyanggem (anjeunna): [Kabuktosan Isteri-isteri nifas dariuk di zaman Rosululloh SAW saba¶da nifas na opat puluh poe]. Ngariwayatkeun (kana) eta anu lima kajaba Nasaa i. Jeung pokpokan kagungan Abu Dawud.

Hadits No. 161
Jeung dina hiji lafazh kagungan anjeunna: [Jeung teu marentah (ka) maranehna Nabi SAW kana ngodoan sholat (waktu) nifas]. Jeung (nganggap) shoheh (kana) eta Al Hakim.

***

KITAB BEBERESIH 45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful