1ltTJ.R v8mlijf aan'l Ho~.van den -SUI~J )~~~J;-. --van TurkIJe,_ ~- ...

;:t6,~~
;

en HJdens de rev;lutie van verleden [aar:'

[aar Augustus is ondergcteekends uit Turkije's vorstelijke hoofdstad ', in.siin woonplaats, het nederige dorpjo Wyckel · in Gaastor land. · . Van verschillende zijden daartoe aangezooht, heefb hij van zijn reis naar en van Konstantino·pel en in 't bizonder van zijn verblijf in de stad ·en aan hot hof aldaar eone be~hrjjving gegeven · in het N. v. Fr. Thans 7111 deze beschrijving overgonomen worden in hot L. N. De redactie meende, dat hare Iezers ze met bclnngatoll ing , zouden volgen. · Voor·af zij opgemerkt, d at de toestantlen in · 'I'urkije in den loop van dit jaar derrnate zijn 1 verander d, dat overal waar in deze stukken I aprake is van "den" Sultan, daarmede bedoeld I wordt de gewezen titularis Abdoel Hamid, onlangs vervallen verklaar d van den troon en opgevolgd door zijn hroeder, en verder, dat de sohrijver S. H. niet meer woont te Wyckel. maar thane gevestigd is te Leeu warden.
I

t· :.' :Vorlooen teruggekeerd

i

In de n I nen lezen ieuwsbladen heefb men indertijd kun"dat ondergeteekende benoemd was 'geworden' tot ondcrwijzcr in bet kaasmaken ) aan heb hof van den Sultan tc Yild iz Ki08k. Voor zoover hem bekend, is dat ber icht nim .. me~ tegeugesproken. Hij doet bet bij dezen. V.&1'l " onderwijzen " in de kunst van kaasrnaken is geen sp rnke gewecst, allcrrninet van bet maken van Fr iesohe kaas, gelijk heb Inter heette. In 't kort is de geschicdenis deze. Men wenschte aan het hof van den Sultan een Iiiiet de F'ransche tanl bekenden Neder lander vooi" de zoeternelkskaasbereiding, "hoewel or in de' desbetreffende bekendmaking enkel va.n kaasmaken werd gesproken. Met bet eindd iplorna van de Rijkszuivelsohool te Bolsward." met aanteekeuing Eransch, Duitsch en Engelseh .a.la aanbevel ing. meldde ik - ik zal me nu verder maar van> den eersten persoon bedienen -:':" mij M·n. • Kort daar na werd ik vanwege onze regeermg, welke de 'I'urksehe bare behulpzaamheid had geboden, r. ".ar 's H age geroepen, om mij te presenteeren e~... de ": ')rw~arden te ste!!en, I waarop ik beraid zou zun die ta.ak op mn te nemen. Daaraan werd voldaan en twee dagen lat .r kreeg ik de mededeeling voorgedragen he zijn hi.l den Sultan en eene week La.ter mijne henooming, met bet verzoek om zOO spoedig mogelijk te ver~rekken. • 'v'/ Voor ik evenwel op re18 ga., wensoh lk de. lezers even in te lichten wa.t naar veler meenmg de aan].eiding is geweest, dat er an·n b~ hof van Turkije €en kaasmaker uit on~ l.and werd gevr.a.agd. . Tenelfder tijd dat de Vredesoonferentle 00 'tl-Rage werd gch{,~.d('n, hOO oolt de groo~ La.ndoouwtentoonB~l1ing aIdaar plaats, waar on~ Z'Uivelpwd'ucten de bl7.ondere atrentie zul, len hebben getrokken van de Turlrnc?e heeren, I die er getui O'Pon an wltren. :Meer speclaa.} 7..nI e v d 'Hollan~l.sch; kM8 hunn~ zinnen hebhp,n gefftroeld en zoo het idee ontsta...'ln zijn "di? kaa:! mOffioon we ook aan on~ hoI kunnen bereyden I En waarom niet' Rr waren koeien, er w~ melk en Rlecbts een kallBmaker zou er noo<hg rijn om dien wensch in vervuJling te brenp:cn. Voor den Bult.an 7'()11 h~t Mne aa.np;enn,me verI ra.l'!sing ziin 7.111k oon nif'llW .prO(hld ..•op fl~ keizerIiike t.afel toe zipn vrrschl1nen. BI) voorbaat wuden de afgev.aardigden bit ~un vertrek :wlfs ~n pan.r k.a.asj£'f3alB ov('rtU1!!mn'Mtuk~('n h('';>ben medegenomen naar hun. land. B lerop, IS DB overleg met onze re~eertng de oproqnnll van eenkaMmruker gevoIgd met het bekend~ Toouitaat. , Zoo is de Iezing en nu rou deze of gene nll~ tien vra.gen: w.aa.rom de verlangde Holland· fiche kallB niet Hever nit Hollan·d zelf betrok· ken 7 Dat w.are veel eenvondi, '~r en zek?r~el' geweest. Zekerder .a.l-thans w.a.t de k~ahtett. betreft. Want er be.stond weI eemge tWl.~e~ omtrent de mogelij-kheid gindB met gebrekklge hulpmiddelen en onvoldoende inriohting ee~ de-gelijk prodllct te kunnen ooreiden. Afgesohelden ~an' andere omstandig'heden zeu h~~1{)ootersche klimw ook oon beleffiel kunnen Zl]n.
J'

..

'"

Voor wie h.et niet weten , zij hier &la anbwoord gegeven, dat .al wat genuttigd word~ bin'nen de muren VAn het Turkoohe hof, ook binnen de muren van dat hof bereid moot worden. Van invoer der k8.ll.Ruit one land kon dU8 goon sprake zijn. Elke door mij to m.a.ken ka.88 son !;' zelfs- gew.aarmerkt moeten worden rr c h een el-,.J"" ~ gen veranbwoordeliiken stempel. Doob hierop J ~/ kom ik later terug en wij maken one nu rei&-.·~ __ ~ _,.. va,arifig. ._,. " ... --Na. mijne aanstelling of benoeming WM de eerste vraag: welke reisroute TMg of moot ik nemen t Natuurliik was door mij ook vrij relzen 00dongcn, alle kosten inbegrepen. M.a.a.r hoe' N& eene beepreking te 's Hage, ook over enkele an. dere punten, werd net reisplan geheel aan mil overgelaten. . Meer dan Mn weg leidt naar Rome; meer dan ren wegook naar Konsbanttnopel. Ik kOO8 de route Par ijs, StraatBburg, Mun, chen, Weenen, Budapest, Belzrado, Sofia, T'hi-. . Iippopel en Adrianopel,fdooh had van Buda.Pest ook gevoegelijk over Bucharest kunnen gaan naar Conetanza en van hier per boot over de Zwarte Zee, den me.est gekozen weg.

I'

. .. .

.

.-

roods

l

Pinksterzondag ging ik naar Amsterdam e~ , 's andoren daags met de express naar Parijs;)" waar ik een dag ben gebleven, om de Rtad e!) enkele merkwaardigheden to bekijken. • I . Een etmaal later zat ik good en weI in da Orient express, oon luxetrein, enkel eerste kIM-' se..fEen hoorlijke trein met alle gemakken, die _.~ID.en zioh kan denken of wensohen, Elke ooup' . wero i's avonds, zoo noodig, vervormd in een slaapsalonnetje met vier bedden, twee aan twoo hoven elkaar, en des da.a.gs kon men zieh in den resbaurabiewagen te good doon aan nit- . gezochte spijzen en dranken. Een Franschman werd mijn reisgenoot, Wij bleven met ons heiden in dezelfde coupe tot Budapest, het einddoel van ziin reis, In den vroegen avond van Pa.rije verbrokken, e.rriveerden we 's anderen daags tegen midder; naohb in deze dubbelstad, waar ik €>en d.ag wenschte over te blijven om er aan de hand VAIl Baedeker rond te gaan. Baedeker is een bekend reisboek v -,or k>erieten.: Onder weg had ik daarin geleeen Mn~ ( gaande de merkw.aardigheden der stad en f:e.. yens een hotel aangesbreept om er te logeeren. Am geregid a.rriveerden wij tegen midder .. nooht. Dit WM minder, doch plotooling k~am' ik te staan voor een hoop koet.p.iers, die op mij tooochoten .ala Imocken op onschuldige yischje..CJ. 't Erg.;te w.as, dat de taaI, waarvan ik mij tot dusver had bediimd, n.l. het Fra.nsch, hier goon gehoor meer yond. Zij spraken Hongaarsch, dat voor mij abrak.adabra. W.M. en ik Fransch, dat uoor hen niet wero versiaan. Ik ricp Baedeker te huIp en wees daarin een I door mij aange-streept hotel a;:n. Toon schoen bet ".:11rigbt" te zijn. . Een der koetsiers geleidde roii -direct in zijn ri.i~llig alsof hij aIles h.ad bcgrepcn, doch nog maar even op weg, WM het hQ r '~n bleek het teg<3ndool. Hij h.ad zicb maar van mij meester gemn.akt, om m~t mij aIleen te- zijn en op weI viji manieren tr.achtte ik hem nu nan 't velg~o<'lnd brengrm, w.n.t ik van hem verlnn~de. tin TTij J~nikte einddi,ik t.()e!ltemm"T~td wij reden en verdnr (1(~ AfJui in, tot er weer plotfleling haH werd gp,holld,~n midden op fltrn~t en oon Lwoodo koc!-t;ier van <:en .anderen kant met zijn ri.ituip; na...'lRthet ooze kwam te Rt.n.:tTI Dat WM oon : DuiiA<loher,die mijn koetJder nit den '<i'roomwist to helpen, zoodat ik nU clra ter verl.an~er . plaa.fue arriveerde. Over de merkwartrdigheden dAr f>tad wenBch ik niet nit te weiden; ieder die er belang in st.eH, kan ze weI in de bo~ken yin-den. Ik beb . er slechts telX<3n Ran ~ekeken en niet iian Vl11<!htige indrukken gekregen, ,die even weI van 00; lang zijn voor :den toe.."chonwer, .ala hij die later in woo'rd en bNlId wooer onder de oog.en kriigt. : Zoo iR h(\t {}I)k met de prachti~e st,nd zclve, wll.a.rvan ik niet dan hoogat aangename herinnPTing-en hch beihouden.

I

I

!

I
I

I

I

I

n

11 S •• tr.....

S "prtttEwn

'§'

5re

PI

n

'"En

-·to'·

e,

e-

f

.sm1m

tUH'--"

M

.-

en-.

$

Ji herem

_._--

rw'

IiIii

r

"tn1

.,

_._--.eM,MWnrz

me35

'WMJ _-

beE.

Vin den vroegon morgen tot den laten -avond root slechtft ~p.ringe rustpoozen ben ik de st.nil i <lit mijn eerrtje door~ctrokken en '3 1\VOn~B , doodvermoeid weer ann bet staticn gelromen, om mijn reis te vervolgen. Over Belgr ado, PhiIippop-el en Adrift ncpel ar-riveer dn ik drs 7.aterdagSr.:or.!!'ens to tien ure in de bero-rnde Tnrk~he hoof.dRu...d Konstantinopel, de p laats mijner bc«temming-, waar voor mij cen groob vr~p;t;eeken .stond gCf'{)h:even van ik.eri.weet., niet-hoe en ik.en.weet-niet-wat l

I

\

~OKEL. II.

S. H.

-_

Uit Buda-Pest had ik een telegram verzonden asn den Hollandschen gezant te KonBk"·l1tinopel, meldende het uur van mijn vertr~A uit dew stad en dab van mijn verrnoedelijke aankomst te Konstantinopel. Ik hoopte natuur.lijk iemand a an den trcin te vinden om mij ft.! te halen en verder te geleiden, Die hoop werd gelukkig vervuld. Maar hoe den vreemde, ling die ik was, te herkennen uit al de vreem. aelingen, die met den trein waren medegeko, men en allen uitstapten ~ Bijna zonder uitzou, dering waren het West.erlingen van a lle na, ti~n. Rondkijkend naar alle zijden, merkte ill iemand in uniform, die vrij snel over heb per. ron Iiep, aldoor roepend Hollandais! Hollan: da18! Ik p laatste rnij vr agend v66r hem en jaweI, klaar was Kees. Mij moest hij hebben, ds kawM, een Turk, door heb gezantschap gezon, den. niet alleen om mij af te halen, maar ook om mij douanefaeil iteiten te bewijzen, die van belang wa.ren met het oog op mijn studieboeken, welke ik in mijn koffer had. De OODBUUX op boeken tooh bleek bizouder streng te wezen, Nu behoefde ik mijn koffer nauwelijks te openen en van doorzoekcn was geen sp r ake, clank zij de tegeh woordighsid van den kawas, De Turk kende een beetje Fr ansch, voldoon de om bet samen pr atende te houden. Hi] geIeidde mij naar een rijtuig en sarnen reden we naar een hotel in de stad, waar ik affitapte en van waar hij zich weer naar zijn post begaf. Ik bad hem 00 kennen gegeven, dab ik spoedig nader ber icht hoopte te ontvangen, wanneer ik mij bij Z. Ex. den gezant zou kunnen aanmel ... den om nadere insbructies te ontvangen. Nog dienzelfden middag werd ik geroepen en ontv.angen door Z. Ex. N a een kort onderhond in tegen woordj grheid van den earsten d ragoIIlAIl of tolk lieb Z. Ex. cen rijtuig voorkomen, w&&~ in we n.a.a.r net bof red en, de dragomlUl en ili, om den opper-ooremoniemeester alda.a.r te epreken, Ghalib Pas.cb.a geheeren. '1r Doel WM dezen hoofdambtenaar met mdi· ne, a.a.nkomtlt in kennie te etel1en en va.n hem nadere ordel"8 te. ontvangen. Toen wij ~ Yilrdiz-Kiosk aankwamen, bleell! hij afwezig te tij.n, zoooat we onverricht€r 'toke oorugkeerden en ik WOOl' in 't hotel terng kws.m, waar ik nogdrie dagen ::lengebleven. IntuJsoohcn W88 de zaak voor c1kan,ier grkomen en werdl ik door een kawas naar 't hof gebracht en door den oeremoniemeP.Bter alds.ar ontvangen, die mij tn 't .Fransch te woord stond. Ret g0sprek liep ()Ver kocien, boter en kaas, en nadat hij de hoop had uitgesproken, dAt -ik tot wedBrzijdscll genoegen ~i. met, flUr,~ wr.rbu'1m mc~ht riin, noodigde hij mij uit met her.l aan tafel t~ gaau, i,n £ijn eigen vertrekken. Later vernam ik, d!\li dlt een algemeene gewoonte is in dergclijke om!ltantiigheden. Er heeMcht bii de TurJr~n een groo~ {!.u,~vrijheid, gelijk mij later meerma.len: Ie geblekoo. Tk' gevoe,]ide mij maar haH op milD gemBIt in deze mij gehool vreemde omgevinp;, waat' allicnt een mij vroor:nde kost zon worden opgedhmd. Aan een ,-tt,':-koohe tafel h,a,d ik nimmer mee &8.llgezeiJen, en ik wist van geen usanooe oi m.a.niel"en, die L-'logBWk in acht genomen rou. den moeten wor1en. Ik bevond mij niet moor iIi ~. hooo.l ale man. maar Brond op oUici~. ten grond, door hoose muren omringd ~n 111 gezeIoob.a.p va.n ren hoogwa.ard~gheidsbekl00. _der .. · Spoedig 'oogroop ik dat mijne 'Pl~,"ts ei .. ~nlijk nht hier WM ~n dat ik eldem had moe.~n rij.n onder de boede van anderen, dle f:.oe..; l:'~llig niet tor pls.atse waren om mij to instal-

Dese eeer beloofde hoogheM lind dc\ over miJ ontt.ermd, roo moeet ik net beg rijpen, toen wiJ mebnog een derde aan ta.fe1 hadden plMtg ~_ nomen en bet eerste gereoht were binnen ge_ brsoht, oat er &1 heel eenvoudig UitzBg, nr.1. sp iegeleieren met brood. PBI! waren we da.&r..~J.'&s.nbegonnen, toon er iemand naar miin p~ 1 900n kwa.m informeeren. Even later ward ~_ venceht dezen ~ volgen en na eene bel~efd8· bniging ~ bebben gema,!1.kt 1'001' mijne hooge rli6'Obgenooten, verliet ik het vertrek. De persoon, die mij was komen halsn, hlook een bediende te zijn van den darden Eunuch dee Keizers : Ni8Idir Aga. geheeben, WAt "zeld~!P.< me" beteekent. In de wandellng hoorde ik hem later weI oen twooden sultan noemen van wege zijn in'Vloedrijke maoht aan het Hof. La.a.t mij hier dadelijk als opheldering biivoezen, da.t de Eunnoben dageIijb in d.e onmiddellijke omgeving van den Sultan vetkeeren en dat deze vertronwden van don Hoogen Heer de betrekkingen root de bni .. tenwereld onderhonden. De dier~ Eunuch soheen meer speeiaal lJ.!tn" gewezen voor de regeling der zaken rondom bet H of. En a,Ie ik zeg "rondom", dan bedoel itt daarmede den breeden kring tnsooOOn de hiTinen- en buibenrrmren van het hof. Heel Yildiz Kiosk is door mnren ingesloten. dooh in 't centrum vindt men nog weer hooger muren, waar hinnen de Sultan met de zijnen nrblijf houde, Ik hoop die eituatie later nader ~ omsehriiven en ga terug tot den bediende, die rnij zeleidde lanJSg de hoofdgebouwen van des Keizere verhlijf naar een wachtknme,rtje, dab, geJijk mi] later is gebleken, beboorde tot de vertrekken van: den lcilardsjiba.scha. Zoo Iuidt de titel van den OOl'8Um kok, die voor de keizermke tale! heeft te zorgen. :;,Luidt" zegt ik. oJY'rlat ik de spelling dier vroomde woorden niet loon en OIl den klank afga, Mijn geleider verdween, nadat hij mij bednid 1 had, daJt ik hier moest waehten. Er stond 0.& In divan. wsarop ik plaats kon nemen. 1. 't Dnurde maar kort of wel een tiental TnT• ken, door nienwsgier igheid gedreven, kw&m suceessieveliik op mij aL; 11 wi~r der al i1l frjemde ein '!In 't bit.en. ltj('lbeqounen alleqearre to kUJ~lcjen./r:-,or een hunner werd mij een 3igaret aangeooden, die ik beleefd acoopteerde, doch de vele vragen, die tot mij werden gerioht; zoo in woorden ale gebaren, Het ik onbea.nt;.. woord. Ze wilden weten wat ik daar weI rou Jro. men uitriohten. D.at Het zioh raden en schouder-o opha,lend gaf ik da.arop besobeid in 't. Fr.anecli. dooh over en weer w~rd niets veretaa.n en ala I zij laohten, d&n laohte ik: ma.a.r mee. 't W. niet onvermake.Hjk. Gelukkig duul'de der;e OOll"l versatio niet lang. El' was een rijtuig voorgekomen, wa._arin mij verzooht v.·erd plaa~ ~ wil ... len nemen. Voor de aardigheid zeide ik 1.oohend tot de achterblijvende nieuwsgierigen. lif1tf!M. begripe de,. alleqe.arre Q;m b1i' len.. Letter bd~ J ter. Bonjour! Dit lailu;tc woord went velstaar cn beant,wool'd il!et een eigenaardigen weder groct.

I

I

....

<.~

vr:J

~p~~ . rijtuig W.RS (''''ll 800ft· dogcar· met twoo paardcn beepannen. Twce pcrsonen z..at.en op {leon bok en cen in het 1jjtuig. N aa.'lt ckzen kreeg ik cen p bats. Het bleek de lijikoetsier van den Sultan tc wmen, die louter ~it nieuwsgicrigheid w.as meegekomen. Ik h.ad Ill. hem v~el hooger person.age gezien en alIermlm;t ged.a.cht, dat hij kon lezen noch sehrijven. ZODwijs wer~l ik later. Wij reden tiD'lr het Keizcrli,ike hof he'llvel op ,. en heuvel af, door poorten en parken en pas- . seerde'n ov·e,ra1 rnilitaire wachtposten en poortwach~~s, tot we eindelijk M>nkwamen bij cen va.n .km~'leenen opgetrokken gcbouw van twce V('rdleplngen. . H~t was ee,n Jer vele dienstwoningen alhicr, In WIer mictL.l'lI oon groot. plein werd gcvonden, waarop de bcwoners der gehouwen vrij uitzicht had~en .. Als ren hofjc in 't groot. Op de tweecle verdlcpmg werd mij een groote kamer a~'1ngew~~en, dIe voortaan dB mijne zou zijn en w.aa,r ik

J~.1eer<en.

heer en meestor zou- wezcn. Ei ndel ijk was ik dan tcr p laatse mijncr bestemming gckomcn, waar ik cens rust hoopt.e te vinden vn.n al de verrnoeienisscn en onzekerhoden,.doch voor ik nl lecn wer d gclatcn, krcego ik nog vragcn to bnantwoor den bctreffcndo de menbileerin~ hrgre('p ik, dooh wij konden nict op~chietcn. 'I'oen word cr rcn n:tl1.stwoner ,":('.,_ roepen, oen Du itschcr , de chef van 't hocfbc;Rl.;l,g a.an 't hoi, die o ns nit de moei lijlehei d kon hclpen, Hij was hier al vijf jaar werkznn.m en hee.tte. mij bij 'b hirment.rcden ",velkom all) In.ndgcnoot." Hij verduitschte rnij, dat ik h,a.a or te gc.-en, wolkc meubels en b2noodigdhcrlen ik no~~ op m ijn kamcr wenschte to ontvangen en W,I1.,;' mij I,nlter behu lpzaam bij 't opste llcn van het "verl.llnv,lijfitjO", nat f;chriftcliik mocsb worden ingrdiond.

WYOKEL.

S. R.

III.
die mij rnijn karner had aangewezcn, welke hij voor loop ig in orde had laten maken. Wrut cr naar mijne mooning nog mocht ontbreken cf wat ik nog zou wenschen te ontvangen, kon ik

Ret was een lange,

netgekleede,

zwarte

heer,

Op rnijn "verlanglijRtje" kwarn o.rn. to st.aa..n: €en sohrijftafel, een wa,.~htafel met to ehehooren, een kloorkast, borden. vorkcn en lepels, koffie, suiker en ... thee, zult g'~ licht denken. Dat dacht ik ook, doch thee WM'd er n;rt zehrniH. "Vel krer·go ik elkcn dag tWM flrsschon bier to' mijner hosohikking, oat zioh weI . d, smakcn en waarvn n nog een bizondcro bekor ing uibg ing in zoover nat geen nndor heb kreeg in mij ne orngcv ing. Tk zou zelfs de e€:.igste zijn gcwerst a.an 't hof, wien bier of alcohol werd :VPfRtrekt! H eimelijk wor-d er weI bier gedr on .. ken door somrnigo Turken en toen ze mi] later wel d ionsten bewezen, WNn een fl-sch bier ala werler d ienst of beloonirig op zeer hoogen pr ijs gr:stdcl. Dit van hct birr. over ander e rlr.anken later, V a.n hd br-d moet ik nog V'ggcn. d nt pen gro<,'oo rloken rnrndf'o tot dr-kk ing, mof het lnken on,[ .'n.an V:l,f;'t.g'rhlO'cht en d.n.t het onder-lnken WIlA hrengef;lngrn ovr-r (lp. kuscns ... waarom geen .,1 ~loN~T>enof overtlr~lkken. 1 h' t t • "11 no'! r- n {" -voorc ovr r e rc .germ en waarorn door mij berrien, vorkcn en lopels werden bcstcld. "--"Dc Turken gcbru iken geen borden en lid volk grpn vorken, maar sleoht« houi cn Iepc!s voor do vloe ibare en werke sp ijzen. Over isr-ns (k·en dfl hand diensf en wor d...n hii den maalbiid de drie voorste vingers en de duir-i gebru ikb plus he t w i+t .. brood. dat bij elken man.ltij-rl nap we?:ig is. Daarrnede wisten ze heel haridig te rna noevree reno Natuurliik wn« ik niet zel f hi; machte mijn w~rJ.n.ngliist.ie naar eisch op t€ stellen. Een rniiner nnflRt~ buren kw arn mij te hulp .. ai,i kr nde : het klapprn van ell' zweep en wist hoe de york er in den steel zat. Dankbnn.r aanvaar dde ik z ijn ma!d', hoewel nirt zonder hedenkincr n. Toen hi; ann 't li;Rtje Pf'n en ander tocV(wgrle. niet voor mij, maar \'00.1' z ioh zel £. vroeg ik min 01 meer bezorgd : U WI dnt 1.00-7 nat mort zoo, wns 7.1;n an twoorrl. Bet lijet.ie is nog lang' niet eornpleet. Er zijn hooger ()p flOg TP>P.erdie er weI iet'S zullen biivorgen, dM; zij verI.angen. En als de beRtelde gordcrcn-'£M. bov~ komcn 1.angs denz0Ifdcn weg n'R 't lijstje ~T,!lh.0.?:g gant, dim houdt i!.~~x. e~~i~~ en g~ h I'n ik krih~en d~ rf"f>t. . - lk - had f'r g{'e~n vrede m~e, man.r mOl::etl er ;11 brruRten, o~oat ik u:!' nifmwding nog zoo w(>inig had in te hrengen en niet kon oor" rl(l~lnn OVN de "grhrniken" nan 't hoi I '" Door cl~ze g('s~hicd('nis wern ik onwilkkr.nri~ herinncrd :1.~n het hier te lande ,\Y ~ hrKende oude verhnrdtie van de kluit hoter, die naar het. hof w('rrl gezonden. Die kluit weTd ge,< 1.dig kleiner, omdat zij door 700 vele handen mc~ . ,t g.a.an en toen zjj eindeliik hare bf'fltemming reikt.e, was er weiltig meer van over. Met ml.ln lijstje ging het oJ:1gekoord, het werd gestadig grooter, ooeh op den terugweg met het.zelfd~ resu It.an.t ale met de kluit boter. Vlln de kluit hoter cvenwel ',\'(~rd vergcJ;.i~\:cliderwij:w gPflprokcn en weI met het oo~ op de 1
('o('T]

sehriftelijk

mijn hoed te verwissolen met 't 'I'urksche hoofddeksel "doe fez", bet bij velen welbekende roode mutsje met een aan de achteraijde afhangend zwArt kwastie, dat iemand terstorid een heel 1".',-

&a.i : vragen.

Voorts

gelastte hij

L

:j

der aanz ien geeft, De Duitscher had er toevallig een nieuw exemplaar over, dat mij voorloopig werd afgeHet kleed maakt den man en met d rut, op mijn hoofd govoel de ik mij nl half Turk. Later kreeg ik ook nag een luchti g g"waad, ge1ijkdit daar algemeen werd gedragen. I, Daar in gestoken en dan melt bloote voeten III pantoffels, Iiggend op een divan en de Turksche pijp rookend, was iii. u iter lijk al hooleman,l I een Turk, .... op mijn blonde tronie n a. De Duitsoher zag in mij iemand van hoo~f~1' positie, kon ik bcg rijp en en hij verheugde z.ich blijkbaar in mijne komst, a.l was het allcen maar om met mij in zijne moedertaal te kurme u spreken, Want hij was a1 op en top Turk ge· worden, in heel zijn doen en laten. "Ik ben en ken mijzelf niet m~er", hoor ik bern nog reg· gen en toen ik e.r een igen tijd gCWN>s·t W.3!S en het leven ,aldanr had meegclcefd, gevoelde ik oorst de waa1'heid dier woorckn. :Mcn wodt Turk mee. ook in dien 'lin, dat men denkt: oon good lev~m gaat or_..mee. Geen zorgen voor (~..n dng \'.:1,\1 morgen .. Qu' in_1porte t W,n,t scheelt Let mij. Werken is leven, 1.lllgt De ~enestC't,~ ronar aan 't Hof van den Sultan heb lk den llldr~k van het tegendeel gekregen. Er z,n.t geen {u,t \' dat yolk rondom het hof, wat mindel' aan de menaehen, die or den den, gewet,en k,..'tn word:n ! dan aILn d.e organis.atie of het best:uur. D.at het 'I veel te wenscben over. 't Was met €On half OGg te zien, dat het er ma.n~elde aan contrMe of t{)Czicht. Het krioelde 0f van h{)ogere .~n Lagere dienaren in diverse b('roepen cn bC'drIJVen. Een stan.ltje wi1 ik hier noomen. Niet. dat i~ :te g~~ ~.'../ teld heb maar uit goode bron weTd mn vcno k~rd, d.~t er cnkel &1~_~~~)t~sool:en de acht hODderd en clnizend perBonen In dlens.t wa,ren Dat zegt al zoo iete, wat t.e den ken grdt. Over de' ;'Cvol11tie, die ik l,n,trr an,nschouwdr. heb ik mii dan ook niet verwonnercl,. d.oe? hOD' ~eliik hewonnrrod in ,lie dngr .. d.~ actn71telt \:1n de .Tong-Tu·rkenen de gezindbe;,cl1 van • het " yolk t zich kcerde t.cg!~n hllt "OUoflC regIme. . Daar ben ik nog vol \'un en zoo kon:t he.t· . mi~3chi0n, drt ik df'n tijd al "'fOe':"V00rlnt hen g.e1ooprn, w.ant mii n plan W;'\fi U nader t? bcschrijven de mij aang:pwcz·en kn.?Y1cr, :!08 .dI: cr uitza.g cn hoe r0t .Q'Pg~,n,ni'l met de ~1e~lbIlcering en bet verlangliistje, W~l~Tover lk 1ll oen ... _yQrig nnmmer sehreef. . , : 1'Jiin kamer waR ('Cn rUlm vCloJrek, ,de l.a.~1 gc-r d.n.n bree·d, m<~t. viif \pn"ter~, WI1.'HVnr; dna \ nitzicht ga.ven op het ree,ds ge.noe-mde plCl~l, en : de brine .n.nd.ere op het dak van cen IDlllcler hoog biigebouw. In de kamer, die r.as niNlw ~:hanacn wa~ stonden twee groote TnrkBche dIvan; cn vi~r gro0t(1. lM~e, grmakkelilke .",:oclen met zittingen, \'i)oris ren klein t-fr.·lbe en eon groot. kdihmt met beo. D€ yloe,r W.a·A h· legd met 7.wnre, fraaie rrurk~·che t.apijten en \,.13 vensters W,,'1,.renbehangen met gewone il;OrdW nen. In 't midden van·de kamer hing e€n groostaan. I mutsje

I
I

I

\

,

weI

?e-

i

g(~Yn e bd:lI,t i ng;' n. d \HW1'V.nll <Ii: seha tkist bet mOPflt, l!(~hlwn, !loch (lin e1' ZI)O Ylcinig vn,n kreog, omua,t er h~ veel ufging' voni' ,dc ambtenaren: Nog zel!;t mcu wel ill denzclfden zin E1' blfjft te 1JPcl (Wl/. deu stl'ijbtok han(fen! Daa1'vuu wis,t men in TUl'kije ook mee be praten, dG>C'hpas waren de ,T ong-Turken nan 't roeT, of zij hebben cen anclcl'cn "strijkstok" genomen en dan.rmede rene groote op ruiroing gehouden onder het hcirlegel' van dienaren zoo binnen als. 'buiten het hot Leenw.nrden. S. H.
.....

-....

_._---

~,

.-

._

...........

1"'1 ....

_~f"\.,.

_;+--'-n."

.. ..
IV. Nauwelijlm gemstalleerd, werd ik uitgenoo·digd de zu ivel inr ichti.ng te bezoeken, Dew hevond zicll in een betrekkelijk groot steensn, vrijwel vierkant gebouw, door een binnenmuuin twee lok.alen verdeeld. De eene helft was in ·gebruik voor de bereiding van [ord, kaimak en bote.r· J fud is een egaal dikke zure meIk, die in TurkijB veel wordt gegeten en zeer gezocht is. Ik yond ze ietwat scher p zuur, dooh in 't war·me klimaat wel frisch en 'wen ik er een beetje • sen gewend was, .at ik ze gaarne, I Kaimak is de vlies, die zich vorrnt, indien men gekookte melk nog een poosje boven een u.acht vuur laat staan. Na een igen tijd vormt ·zioh tegen di t vlies. een r oornlaag. Na p. m. 8 uur werd het vl ies plus de roomlaag in smalls strooken goonecien en deze strooken wer den op-gerold. Ret product Iiet zich uitstekend smaken en werd veel in de keuken gchruikt. Men noernde het kaimak, wat room beteekent. De chef van · deze inrichting, met wien ik dikwijls in aan'raking kwam, word kaimaksjibasclui genaamd. d.at was dus zooveel als roommaker en men zou kunnen vr agen, waarom n iet botermaker ge'booten, want de boter, die men noodig hald aan 't hof werd hier ook door hem berei d. Men moot weten, dab de room er hoofdzaak en de boter ""lde<:hts bijz.aak W.aB. De boterbereiding beteeken- I de dan ook niet veel en was zeer primitief. Ret boterproduot bleek mij week en van slechte kwaliteit te zijn. Ret was bestemd voor keuken·gebruik. - Er moeten vroeger aan 't hof sternmen zijn ·gchoord en verhoord over een nieuw syeteem van ooterbereiding, geheel naar de eischen des 'tijds, want in de tweede helft van heb gebouw der zuivelbereiding, waarin ik werd binnengeIeid, zag ik aller lei overblijfselen van een vrij ·modern inger iehte boterfnbr iek. Daar stonden een stoommachine, een centrifuge, een boter·kneder, en yond ik o. a. Swartzva.ten, reageer·buisjes en the r mometers. Dooh hoe i Aan 't lot overgelaten. Alsof men er geen raad mee had geweten! Of ze ooit ge· bruikt zijn, a.l die voorwer pen, w.o. van waar· de ~ Ik zou heb betwijfelen. En stel lig is het een 1,gelclweggooierij" geweest, waarvan ni~ttemin velen geprofiteerd zullen heboen, Men hield wel van nieuwigheden aan 't hof. Er moest maar! wat gebeuren. Hoewel 't va ak met de beste be-doeliugen werd opgezet en aangevat, kwam men I ten sloete toch nog bedrogen uit, omd.at alles veel te OIllBlachtig ging ()f weI over te veel schijven moest Ioopen. En die schijven waren ook 'ni-et aIle hetr()uwb.aar. Eers1:ens waren het allen geen koks die lange messen ciroogen en in ..de tweede pla.ats ging het als met den rijken man, die roe'mde op zijn vele bedienden. Toen deze cen grooten maaItijd lUlid: gegeven, verdween na afloop menig zilveren lepel of york 'in de z.a.kken der gedienstigen, zonder dat er "verder regard op werd geslagen, want de rijke man h1lJd er zoo veel en aan cen boom zoo v()l geladen mist men vijf, zoo pruimen nieG. Op die wijze epeeJ.d.e het stuk ook aan het hof van den Sultan. Ik heb cr in mijn vorig stuk TeedS op gewezeo, d.at mijn "verlanglijstje" -niet "onverminderdJ', is opgerond-en en dat anooren d.a1lJrvan gep rofi tc.e.rd hebben. Als cen heel gewone zaak of Uf>ance werd het be-' 'schouwd, op die wij'le t.e handelen, want a.?·ders kreeg men toch niet wat men noodlg oordeelde of waarop men reoht meende t.e hebben. Mij.u lijstje was dat van e.en geroepen vroomdeling, die pas in dienst trad en de llleuweling kreelg gewoonlijk al1es wat hij vroeg. En men liet hem niet waohten op het gevra.a,gde, gelijk anders gebruikelijk was. "Zet er voaral niet te weinig op", was mij ge.raden, ,.... ant 2ijt ge eenmaal te stoel en te bank, d,an kan 't' maanden duren voor ge het dan nog ontbre'kende ontvangt, al vraagt ge het oak dringcnd aan. Allicht krijgt go. 't nimmer. Om die roocn heb ik d.an ook zelf maar nieuwe l.akens gekooht, teen die noodig waren, orndat ik vergeten had cie7-e. p mij.n "verlanglijstje" o 'te pIa.at.sen. Bij 't I inkoopen v.a.,n mijn benoodigdheden '"oar de kaasbereilding ging heteen dito g,a·ng als met, mijn verlangli,istje, dooh hierop korn .ik reru.g als we de stad ingaan.

.

'''''.~,

Als ?,ezegd, zag de zui~elf,a,briek er ontred-I derd uit, Alles bevond zich in een zeer verwaar loosden toestand, ver roest, onder stof en vuil en sp inriewcbben, alsof cr gcen eigenaar I van bestond. Allerminst zou men zoo'n inkijk ] .hebben verwaeht in do naaste omgeving van een keizcr lijke Majesteit. Doeh rust roest en de 'l'ur kon zijn eenmaal geen Broek in Wate.rlandel'S, geroemd om hun reinhei d. Men doet er niet aan wasschen en p lassen, boenen en schrob-] 'ben zooals in ons land. Dat hot er vu il was, vicl mij ('crst d.an ig op, dooh toen ik or een beetje ingeburgerd was, hi nderde het mij niet meer. Alles "gewoorite. Daarentegen bleken de Oosterlingen wel zindelijk op hun l ichaam te wezen. Zeker in ve~ha.nld met hun godsdienst, die stren- . ge voorschriften bevat omtrent deze reiniging. Voar de fabr iek - zoo zal ik voortaan het geheele gebouw der zuivelbere idirig maar noemen, - stond nog een groote ruwe bank. Bovendien yond men er eerrige kleine lage steeltjes zonder leun ingen staan. Alles gemakshalve daar gep laatst, opdat men rustend van de hui ten lucht zou ku.nnen profiteeren. Ik heb er later dikwijls gezeten. Wie evonwel een liggende hondling p refercer de, vond daartoc ook gr legenhe id, want er stond nog f'('n houten etell ago, die met dckens was bdrgrl ('11 tot rustboch kon d iencn. Men mocht er cvenwel ook op guan zi ttcn. N a mijn cersten gang door de fabriek werd ik daar toe uitgenoodi zd door mijn geleider. Rij deed het met ecn gnhaar pn door zclf het voorbccld to geven. Toen w ij naast elkaridcr zatcn, bood hij mij een sigarct aan en daarop zoudcn we "de zaken" cens b-sprckcn, doch daarvoor was de gebaren- . taal wn arva n we oris in hoofdzaak moesten bedicncn. n ict tocrnikend, zooda.t C1' "n t.alk werd gcrocpcn, die het Duitsch ken de. Er kwamen ook noz enkelc 'I'urkcn bij oris zi tten en onderling w)('rc1lrn zc ren leH'ndig gcsp rck, waa.rv an ik ti ttcl noch jot.a _IJcgreep. Dat zc heb n iet .
l

I

I

druk hadden met eigen zaken begreep ik hoe langer hoe betcr. Ret cindrcsultaat der samensp rekirig was voor mij : "dat ik een schr iftelijk "rapport had uit te brengen over den toestand "der fabr iek met een volledige opgave der he"noodigdheden voor de bereiding van Holland"s.~he kaas.' Dat W.aJ3 voor loop ig genoeg voor
rmj,

Ik had nu alvast wat te doen. Met de inlevering van rnijn rapport werd zelfs op speed aangedrongen, toen ik opstond om heen te gaan, en iihuis gekomen, ben ik er I '";~~k direct aan begonnen. ~ U7euwarcIen. S. R.

V
De hoofdm..an in nllee wah mij betrof, blook Nadir Aga. te zijn, de derde Eunuch .aan' 't hof. Zoo ongevoor naast mij stond de kaimak.s.iihascha of roombereider. Met den eersten kw.arn ik 8.£ en too, met den la.atBten schier dagelijks in aanraking. Deze probeeNie mij ook het Turlrnch te leeren, waarover lAter. Eerst wil ik vertcllen hoe het met mijn rapp()rt it'. i gegnan, dat ik op order van Nadir Aga. bad op w stdlen en bij Z.Ed. in te IeverM. Behalve cnkele ktoine werktuige.n had ik in de ongebruikte helft der fabriek nieta gevonde·n dienstig voor de tank. dio mij WM opge(ir~'lgen. IT ()o~tp-ns had cen der machines, die 1 met de waterleiding WM verbonden, mij ann , warm water kunnen helpen. In hoofdlijnen gaf iIt: .aan hoc de fabriek ()'P de minst koothare wijze voor mijn doel kon worden ingericht, natuurlijk moest een deel van bet oude materire! wcyrde.n opgeruimd ()Ill pla.ats te mak~n voor d.a.t der kaasbereiding. Wijl men dit materieel niet kende, tracl ik niet in oncler(k('len en requirrerde kort en goed: cl 6 V 0 IIe dig e i nv e n tar i 8 e e n erR 0 1 1 and s c b e k a n Bm a k e r ij, t e be B tell en inN e d e r I and b ij..... Hie! volgde oon bckend ndres in 0•...8 land, wanT men van eene correcOO bediening vertekerd kon wezen. __]l.a.a:rmee was bet ui t. Door mijn vasoo bcdiendo, MOeL3tafa g~hceten, die nn.ast mij huisde en v.an .nllee m(){1.8t d.oen, ook mijn kamer beredderen, li~ ik bet rapport diroot bezorgen, en ging verder rU6tig afwacht.en, de dingen die komen zoud.en.

,!
'.'1,'.,'

·1
~l

I

,

. v,~

• ••

~

il:ittl"ti.S'·~!t?ki~

,

__ '~"".l·~1

,
.1

I,

Ik had nu niets meer 00 doon en mij over niem.and te bekornmereu. Tk kon maar g aan wAar bet mij heliefde, binnen en buiten de rnuren van hot hof en gevoelde mij drn 000 vr ij ala een vogel in de lueht, Alleenlijk moest ik '8 avonds v66r zonsouder-gung weer binncn d~ poorten van het hof zijn en dat WM vtoeg voor een kllmerbewoner, die niets te doen had. Eerst brpaalden zich mijne wande lingen tot de inwendige ruimte van het hof, waarvan ik den omtrck Bch.at op wel anderhalf uur lOt)pen, dn.arna. begaf ik mii c:ok buiten de poorten, de stad in alle r icht.ingen doorkr uisen d en eindplijk maakte ik u itstap ies nanr d~ aa ngrenwnde dor pcn bu iben de stad. Er-rst vaak allren, doch later mcostnl in gpzelschnp, want. Rpoe-di~eT dan men lOU denken. kreog ik over.n.l kcnnissen, meest Du itechers, doch ook Er anschen en zelfs Neder landers.

! 1

II

......

__ _............,---------------

Ben paar dagen no. de opzendi ng van h('t rapport over de f.abriek in verband met de kallBbereioding had ik een eigenaard ige ontmoeting. 'I'oen ik van mij ne kamcr n aar de fabriek zou zas n Om cens Le zien hoe daar GCi werkt we rd' 'door den ka.imnksj ibascha, zag ik op het plein, dat ik mocst oversteken, {'('llig(' personen, meerendeels m il ita iren, bcz ig met het monsteren van p aar den, waarvoor dit f p lein scheen aangewezen, wan~Jater 7,,'ljQ;. ik bet dikwijls. Onder hct g roepje personen Leyond zioh ook de Eunuch Nadir Aga, Hi] za.g mij nuder-en en ik hoor de mijn naa.rn 1'(Y)(pen d.n.t mocst ik ten m inste wel dr-nkcn, hoeI weI' de uitsp rnak verro van zuiver W.n6. 'Maar doe laatste letter grccp lIm .a" was du idr-lijk en klaar cn dit was rnij genorg om mijne sohrerlcn derwua.rtB te r-ichton. Ik deed het min of mcor sohoorvaf'tcnd, orndub ik geen zckerhcid had. Z. Ed. seheen d it te mcrkon en man ktc t- en met zijne arrnen eene terugwijzende bewegi ng. Ret was cene boweg ing tpgrnovprge&tcld arm dio van OM wenken. Zcoals hi] bet deed met de handen van zich afwu ivend, zou het in oris land bdeekenen: terug, of "m.n.ak dab [e weg komt!" Ik maakbe dan ook onmiddel1ijk rechtsomkeer, besl iat__ ov:~rtuigd dab ik mij lcelijk ver'gIst had. r Daarap volgde cen min of me~r sroreeuwenrgf'TOf'P, 't welle mii nog mee'r In verlefScnbcid bracht, omd.n.t ik dn.cht It!,,n mogeliik gevan.f, dnt ik als vreen1dehng ll1C't kon ve1'moe-den.· ,To~n ik evenwel 5chuchtcr ·omkcek. . -r_ag ,- ik-iema.nd snel nn:).!' rrrir' tOekomen en bloo! staan. Indfm'lfl~'1rl. wns ik gerorpcn en later werd mij duidelijk (lat de gcb.aren vom "vP.Twiideren" en "naOeren" ginds in hoofdr..aak juist .and.ersom zi.in dan bier. Zoo 1OOl't men in den vrremde en hi.i n.adr.nkrm bp~r('~p ik c1at de Turk in zijn armcnbewep;ing het 00grip "aanhalcn" W(,..Rt te lc~gen m('t .;venv~l recht nls wij bet tep;enbegnp "verwl]deren :~:T;s'cen stilstn.nnd p.aard. da.t met 7.ijn VOOfpo()ten schranpt, wanneel' het hzastig wordt. :y;()() WM oonigsr.ing (le mij wenkende b.(lnclbc.weging, die ik in tegenp;estelden zin opv.ntt.c. :' 't Is ni0t gem.akkelijk zulke zakcn m('>t woo1',den duidelijk to maken, 11,1gchruikt men er nog zooveel. ....... '·'E'en - Duitscb officior, die in het gezclschap w.as, ha.d mijne wei!e1ing reeds verklnurd en toen ik tot den 'Eunuch kwam, blcek het, dat hij mij over mijn r.n.pport wenscbte ro spl'cken. Bij' de~e gelcgenbp.id rou ik nog twoo fl.ate~8 hegaan. Ik h.ad Z. Ed. het oors·t gcgroet cn dlt had omgckee-r,d mocten zijn. Mijn tweed~ f~l1t Wag d.at ik niet in de Turksche eerhlCdlge houding was gaa.n aiK'1an, ge1ijk. ('en mind~:e tf'genover oon mcerdore, b()t.anm~ .. I~ had ml.1n h.a.nden kl'uirelingg op den lnllk moeten lcggeri,',~'iripln.ats v.n.n a.chterwa. .. wm op d;.n rng, amijnrccht tegen de llsnnoo blcek to .r:1]~. Mijn go~dhartig() chef (dab WM h1.1 md.Ndand) maakte mij da.arover g['~n an.nmerkmg wijl hij wist dat ik cen nieuweling w.as. Eorst Later werd hQt mii gezegd.

En nu hot oriderhr-ud met Z. E. Eel"flt Iiet hij mij vr agen door middol van den officier die vloaiend Duitsoh spr ak, of ik ook vcratand had van vee en veebeelt, van veevoed ing en rerzorg ing. Ik gaf daarop een bovcst.igcnd antwoord, met hijvoeging dat de zuivclbereiding rnijn "spczicllea" WM. Nadir - roo 1.8.1 ik Z. Ed. maar kor tweg noemen gaf zijn tovredenheid te kennen over mijn kennis van vee en vootoolt en verzocht mij mitsdien ook daarsan mijne kr acbten te willen wijden. Bij dezen droop: hij mij het toczicht op over <':e boerder ijen of veeatal len binnen de muren van bet hot Ik beloofde hem daaraan te zullen veldoen, Toen kwarn mijn rapport aan do orde. Hi] zejde gehoord te hehben, dat er door mij n ieta bru ikhaars in de ou de f.ahl'iek W31l gevonden en voorta dat ik: .al de benood igdhaden uit Holland wenschte te I.aten komen, Bet eerete viel hem deer lijk tegcn en wat het tweedo bet.rof, dacht hij dat men vlugger 'en goed kooper klaar zou kunnen komen in de groote bazarA van do stud, waur van a llee wns te kr-ijgen. Tk ~on dat zoo niet we ten, omdat ik eel'} vreerndel ing W!l6. ITet Blot WM: DUI~ gaan we morgen sarnen Mar de stad, waar we zu llnn ro ndz ien en Oll7.0 irikoopen doen. :Met een rijtuig zou ik worden afgehaald, '

ITiermede had Z. Ed. uit.gcsprokrn.
de de vr aag t0l'g'edncht t~ stellcn
Ill.]

Ik waagmij was

uc hocvoal kaasjrs, er d.agr.li.ib vcr lang d worden en hoeveel molk er hl'~·whikhn.ar was. Wnt d it l;l[lj,.:t~ punt. bot rof had elr) kaim.aksjihnscha mij reeds fioen vcretnnn, dat cr gren mclk vno r hrt rrvken van bas 11i'",~'hikhnn1' W.:l~. dat h i] d i: zclf
dan no(',dI.o: had voor de jor d, k..imnk botr r. d hij n. Nnrl ir ant"'o-orckk np mijne vragen : Gij bchodt olkr-n dug slcchts kaas te makr n, cnk('l voor rlf'l ta fe l van c;l~n ;;'lltan Ret is ('~r~t ecn prod. Bevn l t die k aa s, dan later Iich t meer, .
Il1Nf
('11
ir-n moost brro idc

: welke taak k.aasbrreiciing,

ern

HMvrel me lk denkt Q'P nood iz ~" h~hb{\n voor het, mnke n "fin pof'ne kaas j '.\'[1<; h-tt wederwoo rr! nn rn ijnr- tWf'cde vrnn g, Dut h.ang·t n f van de kwnliteit del' meik,

aan melk voor een kaas had ~.l'.r~. stelli£!' nir:t wrw[lc-ht D'lt kon ik hem u;.n7.1('n, rloch hij nntwoorddB: f!oeo, d.at Zulk f'~n hoog cijfcr
lD

maar

a ll ich]

7~11

hilt

25 litr.r

zijn,

zeirle ik.

komt

or(/e

"

. ._Di~ .\~'n~ }!*,t r(l,c;uit,an1i van het ondl'lhond . D.anrop glng- ik nn·nr de fahripk. wanr ik den roornho('r ~f'b zien werken. Jammer, dat we ('Ikanrl~r ll1~t kondf'n vcrst.ann. nit w~voeldeJ) we a']I(\ hl'l.ae f'n had tr,n~e"ol~c, dat ik hem Fra~R-ch(' ('n hii mii TnrkAche wnorden nf henamIlIQ'''? tr:whU,' t.e ]f'f'rrn, ,v.at over pn weer "eel m()f>lte knf<tt('.

S. H. VI.
Verdwaald t,e zijn op cen heide, in oon booch bij duisternis of mffit, niet to weten wclken kant mcn uitgaa-t, waar de windstrekc.n zijn en hoo men weer op het rechte pad 1.8.1 kamen, : het moot cen verb.azend vreemd govoel zijn, beb ik weI oons gehoord van personen wien het overkomen is, cn te Konstnntinopel heb ik het ook ervaren, maar op ren heel birondere wijze: ik ben verdwaakl gera.akt in den tijd. Welk ci!n vreemd gevoel da.t voor mij is geweest laa.t zich niet in woorden ze.ggen. Men moot he.t 1;01£ beleefd heboon om te weten wat

den lezer cenig idee be ge~ ven van mijn erv.aring op dit punt. Men moot weten, uat ik verge-ten had mijn horloge op to winJ(~n, zoodat het WM blij\"(~n E,tilstaan.' Na~ dl1t ik het weer aan den gnng had gcbr.aoht ging ik n..:'l.ar den chef v.an 't hoefbeslag, den Duitscher en vrorg hem hoe Laat het wM ten einde mijn uurwcrk naa.l' den tijd te :wtten. Rij kende geen anciel'en tijd dan de Turksche en gaf mij die,n aan. Doeh begrijpen d·eed ik er niets van. Volgena zijn antwoordon rou ik de

bet ie. Ik wiI beproeven

,

..

_ .. .. ---, .... ,-_.
,

cerste dagen's morgcns om p.m, 11 uur zijn opg~f:.a.a,n en eerst om p.rn. 4 uur 's middags mijn eerste en om 11 it. 12 uur mijn laatsten ma.altijd hebben ontv.angBn, terwijl ik om 3 it. 4 uur naar bed zou zijn gegaan. 't Was mij niet mogelij.k zelf eone scbatting te maken, die renig ver trou wen verdiende, ik begroop er n iets van. Ik gevoelde zeer ~0f'd d,nlt de Europersche tijd veel moest verschi.llen van d ien in 't Oooten, doch ik miste al le punten van vergeIijking en had goon flauw begrip van het uur "Aan d.e ron hadt ge hot toch wel ten naaste bij kunnen zierr", zal deze of gene zeggen. J a, maar hoe hoog klom die aan den heme! ~ Bij 't hoog6tc punt had ik dan 12 uur kurmon rekenon. Waar WaR haar hoognto punt, hoe laat kwarn zij op en hoe Iaab g ing zi] onder 1 Ik i beyond mij n abuur l ijk op (>~nc gdlOCI andere hoog'tc en breedte dan in Holland cn raakte gehool in de war. Wanneer men thuis zijnde in ~n~ ons bokcnde ornnev ing van geen ,,()Cre of Hid" weet, geli,ik men wol 7,(',gt, dan is dat nog niet zoo erg. Men heeft ondcrsoheidene znken om doh heen, waar n aar men het nur van den dag wel ten naaste bij kan schatton. Als men de mnnschen n.aar het land zict gaan te melken, als de postbode pnssecrt of de ki ndcren op het pad zijn van of naar de school, da.n heeff men bij ODS ver tr ouwbare aanwijzingen; , maar niets van dien aar d of daar op gelijkenfie yond ik in de rnij gchccl vrcernde omgeving, waar ik niemand kcnde, op wiens doen ik te zeil kon gaan, "Niem.and", dat is te vcel gezegd. Eeri was or, die mij orntrcnt den tijd tach iets ver tclde, Ret WN> xle haa.n, die met zijn harem in mijnc nabijhei d zat opgesl oten en eJken morgen zich Iiet hooren. Ik hob zijn eerete kraaien gcschat op viji uur 's morgens en daar nnar mijn hot-login gercgcld. doch bet gelook niet n aar den tijd, ,,·.;ULr0P de Turkcn te zei l gingen. Fret vcrschi lde l'enig-e urcn. Naar den 'I'urkschon t;jd (a In, 'I'urka) word '3 morgens te vier ure het cerate rrriddngrnaal

van den dag.

I

I

I

i
I

opgebracht,

naar

den

Ooster-Eu r opecschen

tijd (1,* In Frnnka) was het dan al elf uur, dUB ni.et VDrre van rnindn.g. Het tweede middllgman.l vrrtOclH'en 's avondfCl omsbreeks elf uur In. 'furkn" of p.m. 6 lIur a Ill. Franka,. Men ha.d er .'ilcoht6 h,f>-e n~aa1t,iiden per dug. Niets ar.ders. Geen onthijtcn of bepaalde uren ivan koffiedrinken geli.ik in ons land. Vrcemd ! kwam het mij .nan, dat mii 's mOrgf'DS na 't i opstaan nide geprr'.<;cnt .. r-,"Ir.rl werd. Men krcc!! : noch te et.rn, noeh te drinkcn r-n (,Nst t~ elf, ur~ of omsfrreks .aiel] tiid wl'rn het ecrste middagm.aal gcbr,acht ·cloor ('(l,n ,dn.,arvoor expres : .aangewezcn bcdicnd.e, die voor mii en mijn : naruiten buurman hn.d tc lOrge·n. ~Fin miJ·dng: nlK'lal WM bptcr en ovr.rvlo('.(ligcr du,n ebt van , hem. Ik h.ad reden tot fdc·men en hi.i g'('(',n rei den tot klngen. (\~n mi.ine rr~stantc.n heeft hij : rvenwel dikwijls grproiit(, ~.d:: i Voor ik dit mirldngman,]-in de ond'erdrelcn : ga, bf'schrij':cn, wil ik even n;..tiedl'den <l.at ik 'Il morgcns, 7,()()(1rn, ik gpld!'cd wa::>, llfl.a,r rk : f..abriek toog, W.n.M de k.-timakH iihrH,cha dl' rnelk krOP.g vnn cen of mePT hor.r·ciprijf!n, die hinnrn d,~ muren van 't hor wf>.rdrm g(:von(]PTI. Hi,i g:d rnij van die melle te drinkrn n:tn,r hnrklust. Ook werd ik spoedig 7-00 wiill, d:vt ik mi.in v.n,>lW OOcii(mde 'Il morp;ens koffie 1irt 7.l'tkn, wat hflm hizonder gO(,<l W:\/1 tOP',rertrou worl pn toen ik L'1ter gcregeld de Rt.ad in ging, kon ik claar kleinfl inkoopen d00n. w.o. vr.rsn.1nerillgj:'n, dienstig ook om bij eventuool bcwck te prcseutooTen. Den roomboer, bij wien oak eirrrn waren tc vinden, schank ik .af cn lDC ('>fln fIpf)ch bier :lIs oontr.n-helooning: sprk nn.n spinnen al7.oo. Aardi~ wa.,r; het hoe ik ~\;1:l mijn rNAt.c eieren ben gekomen. Ik trof den bor.r cli('.ht, hij de fnhripk. Hij had zijn h,n,nden PH :~".kkcn I~evtdd Ill("G eieren, st.ak de oonc hand nn,;U' rnij uit n.ls wilde hij r;('ggcn : y;ijn d~'tt goon mooic ~ier('n?' Ik knikte torste.mmend rn zeide "oui, oui In cl'\~ hij weI TNston<l. Ml1.!\r dit blook r;ijnt">bedopJin~ niet, hij ,viIdtI roe mij offl'e-ercn en ~!'t df"Cd hij .nn ~ Hi,j lict

a

enkelo in mijn zak glijden en maakte met zijn mond een lekkeremakende beweg ing, door mij veretaan en beantwoord' met een handdruk van dank. Van zoo'n vreemde, zwarte Turk, die mij nog slechts enkele rnalen had gezien vond ik het een aardige attenbic. 1V.aarlijk, ik heb do Turken, waarmede ik in aanraking ben gekomen tijdens mijn verblijf in het Oosten, leeren kennen op lange na niet zoo zwarf als men ze hier te lande wel afschilder t. Er is weI Land met hen te bezeilen, Ik mooht ze wel Iijden. 'I'huis gekomen heb ik de eieren, die ik uit mijn zak haa lde, aan mijn bediende gegeven om ze weg to bergen. 's Anderen morgens wilde ik ze hem laten koken. Moestafa l riep ik, Onmiddellijk versoheen hij in mijn learner. Met de platte handen gekr uist op zijn lijf stond hij als onderdan ign mijne bevel en af te wachten, Maar ik zat met den mond vol tanden, wijl ik goon woordon hOO om hem te doen verstaa,n, d:at ik de eieren gekookt wensohte te hebben. Op een stuk pap icr, dat voor mij lag, teekendo ik nu een rondje, dat cen ei moest verbeelden, en tastte ten overvloede in mijn zak, waa.ruit de eieren to voorschijn waren gekomen, wat hij gezien had. M.aa.r hij begr eep mij .niet, de goode Joris. Teen Iiet ik hem hooren : kok-kok-in-aei. Nog niet. En daarop: kukeleleu! 'I'oen Lachte hi] om zijn eigen snuggerheid geloof ik en wilde heengaan om ze te halen. Maar ik hield hem tegen, omdaf ik hem nog aan 't verstand moest brengen, dat ze gekookt moesten worden. Dat had voeten in de aar de. Eiridelijk stak ik cen lucifer aan, hield heb geteekendo ei hoven de vlam, maakte toen een tikkende beweg ing op den tafelrand en daarna een doppen de beweging met duim en vingers, welk een en ander door hem begr epen werd, zoodat ik een ige minuten later mijn gekookte ei tjes had, die zioh uitstekend l ieten smaken, N a dien heh ik nog dikwijls bij den roornboer aangeklopt en men ig ei tje van hem cadeau ge.~~_lp.egen. Geld wilde hij er niet voor ontv.angen. __ .. Ret waren anders zijn cigen kippen. AlB ik het gewild h.ad, zou iIi ook weI kippen hebben mogen honden. Er waren meer kippenhouders onuer het dieIlBtper80neel. , U>eu warden. S. H.

r

I h

t
v

~ d v
~ d

d " 'I
n

h

~ h

1:

f

I t
~ r

e
n g

h
~ li

g,: g{
VI

ze

P h~
Y'

g
v v b I t

1
v

C

VII.
De middagmalen aan 't hoi wa.ren uitBteke?d, zoowel w.at de kwaliteit alB de kw.anti. telt der spijzen be,trcit. ~ atuurlijk waf3 .nllee op rfurksche wijze bereld .~n claar.a,an moest men gewennen. '\V1J gebnllken hier t.e 1and.e yet en bater m.aar ~e ?-,urken bakken of br&den .alIee i~ olle (ol~Jfohe). Dat bevici mij eorst slccht dooh na celllge dagen wist ik niet bet.cr of het behoorde zoo. , M~n Iee;-t zic!~ spoedig schikken .a.ls 't mooten 18 en t schlJnt weI, d.at het klimaatda.a.r .. ,to.o,medewerkt. .' Ge;egcld vemehencn cr bij cIken m.aaltijd' 7,06 01 vc'rse flclwi;()l.s op tn,fel, die n let gcdekt werd met oon kleed, maar met cen tn,felbLa:d van hout, waarin de borden en schotelB kWAmen te staan. De oorlSte sdhotel bcv.atte steeds vloos-oh, seha,. penvle€Bch. Ander vlees.ch heb ik er niet gehad. V.arkensvlce&ch wordt door de MahomedaJl-~ri mmmer geb!uikt. Ret is hun verboden. E~ngc!oofskwestIe. Ret v,arken wordt .als zeer eLl~em beschouwd. 't Woord "boktan", d.at rooHel .ala vr:rkensdr ... betookent, blook mij een veel gcbrUIkt vloekwoord te zijn. Ook hoorooe men het weI, aIs icm.and cen' tegenzin in ieta lua.d of, wilde zcggen: "wat 'n rommel I"~ ~n t Europe.ewh gedeelte der stad Perl!. ~,ten, werld zoowel v,n.rke.nB- .als' rl1nd~ \1'oesch gc.nuttigd, dooh .nan 't hof niet andel'S (an schaapvleesch. Dit werd zeer sm.akdijk topbereid en net ice getlerveerd. N u e-eDs koud, clan woor gekookt g~brad,en of ook wel geroooterd aati 't 8pi~ If,Lat~te. was ietB nieuws voor mij, d.oohbfi , let zlch UItste~end smahn.

i i

if'

i

I

I

PIt

! lijke keukens en kwamen weI aan het hof, maar
De tweede sehotel bevatte oon. groente, dikwij1B mii onbekend en zeer afwisselend. Some wa.ren het slaboon tj es, gelijk we die hier kennen en op dczelfde wijze tocbcreid, maar dan met olie in plaats van met boter (If vet. De d;erde sohotel was gebak. Gewoonlijk d'I'oog doch somtijds gevuld met vI eeeeh , of uien ~i kaas, 'I'urksche kaas is niets meer dan zure, ongerijpte wrongel en dUB niet bizonder appetyklijk. , De vierde sehotel leverde weer een green te, cen, 'I'urksche als kaba, p a tl is] an, kabania, enz., oonamingen, die ik van mijn bedisndo op de k:la.nk af hob nageschreven. De kab.a leek op onze kornkommer, de patlisjan was een zwa.rw vrucht, soms met rijsb gevuld en de kab.ania kwarn in vorrn overeen met onze barcbjes", de dr iekan tige vruohten van de I'ris oak met pitten, maar kleiner. Er wr rd veel gewerkt met uien en speoer ijen. Aardappelen worden er ook wel gebruikt, maar in geringe hoevcelbeicl en zoo vervorrnd, dat ze nanwelijks meer te herkennen waren. ' Ret vijfde gerecht was een zoet gebak en nil. 't vleeseh mijn lievelingsschotel, vooral in de oorste dagen, omdat het geheel zonder olie was I hsreid. Dikwijle bestond doze schotcl uit een , op onze ol iekoeken gelijkcnd geb.ak;d'ooli dan : iets kleiner en zeer zoet, Sorns was teen 800rt : taarb of iets dat zich het best met onze p udding laat vergelijken. . . In den zesden of laatsten schotel vond men geregeld bila] d. i. rijst. Droger bereid dan: , hier en niet erg smakelijk, Ann al wat voor af ging had ik al meer dan genoeg. Bovendien kwam bij elken maaltijd nog wittebrood op tafel en werd n a den maalt.ijd een kop koffie gebruikt, terwijl ik bij de.i maaltiid bier kon nemen. Al de schote ls werdcn tegelijk bin nengebraoht op een zeer groot, rond, hou£en bord, alle gep.akt in watton, zoodat ze uren hug warm konden bliiven, terwijl het gcheel met een blauw kleed zorgvuldig WM bedekt, 't welk hoven :.t 't mid:" '1 was tocgebondcn. Dit geschiedde ook om de warmte to bewaron, maar mcer nog om ze stofvrij to houden bij 't OVl'!'hrengc _1 • ~or de stoff'ige buitcnlucht, Het groote houben borel met zijn last werd gcdr agcu op het hoofd, gebala,ncDCrd. DiD wijze van dragen was vrij algcLl.:en in het ODsren, ook voor .a,ndere l.a.st€n. Het word met voorbeeldigo zekerheid gada-an en met v.asten g.ang. Onder den last kw.am een doek te liggenen de fez word een weinig aobierwaarts gesehoven om niet in ,de verdrukldng be komen. :Men was er wiis mee. Zelts in hnif!l werddit hoofddcksel· ~iet afgezet door den Turk. De diverBe t!ehorels werden niet tegelijk, maar n.n elkandel' op tafel gezet, in boven genoemde voIgorde. Dit gescbicdde droor deri' keukenbooiende of "Ta.bIekerI", zooaIll we hem noemden, die ook voor hot dckken van de tnfe! hRd te zorgen, zoomC!do \'001' 'het wMfleheri (1ot flcho~16 C.:1., W~:i gcdaan wcrd niet met wn.rm water zo.O:1Je. hior, maa.r met koud, Da vooral met zcep ingcsmeerd te ziju. LoouJV.arden. B~I

I

I

I

in gesloten rijtu igen, zoodab ze niet g&'%ien konden worden. V an verschil lende sijden werd mij venekerd, dat er tusschen de achthonderd en duisend . koks in dienst waren, Het getal hofbewoners , z&l wel eenige duizenden hebben bed ragen, ,afget!cheiden van de militairen, ten getale van . p.m. bienduizend, die gehuisvest waren om en rend de muren van bet hof, ten einde dit te bewaken en te verdedigen in de ure dee gevaars. Zoowel de open ale de gesloten poorten van binnen- en buitenhof werden dag en n.acltt bewaakt, elke poort door oonige milibairen. Dew mil'ibairen rend het hof genoten g.oote voor rechten boven de andere milibairen. Zoo I hehocfden ze b. v, in tijd van oorlog of rustverI storing niet mede uit te trekken naar dlen I vreemde. Ze wer den beschouwd als lijfwacllt van den Sultan, dUB moesten ze wel in zijne omgevi ng blijven. Doch nauwelijks waren de Jong-Turken aan 't roer gekomen r , de b~jes werden verhangen. In bet vsandel dier Jongeren stond ook geschreven "ge1ijklwid I" waaraan ze uitvoering hebben gegeven in strijd met de traditie. Va.nda.a.r het oproer, waa.rvan men dcstilds in de dagbladen kon Iezen, da.t WM uitgebroken onder de militaIre hofbewakers. Dit was niet tegen den SnItan gericht, gelijk men sanvankeliik meende, maar tegen hef nieuwe r~gime, toen dit hen opriep om elders in 't Rijk hunne diensten t.) bewijzen, WAt zeer begen hun sin WM en tot verzet moet hebben geleid. De oude Sultan zelf had toen &1 weinig of n lets meer tP, zeggen en moesb zieh laten weIgevallen, w.at de n ieuwe rcgeer inz ver1.angde','" die sieh torstond kr.nohtig Het golden. Zij had zich den steun van bet Ieger wetr n to verzekeren, althans van het meerendeel der aanvoerders, die in den staatsgreep betrok:ken
albijd waren.

Naar de stad.
Gij herinnert u zeker nog het toevallig rnderhoud, dat ik had men den hoofdman Nadir Aga, op het plein voor mijne woning, WBIU Z.Ed. in 't gezeleehap van eenige officieren besig was met 't monsteren van paarden. En oak WAt daar besproken is geworden over het vee, de kaasbereiding, en wat dies moor zij. . Gi.i weet dan, dat de derde Moessahib, dit was de bibel der Eunuchs, mij verzocht '6 anderen daags met 'belli naar de stad w g.aan, ten einde aldaar L1 de groore baza1'8, waarv.an. Z.Ed. hoog had opgegeven, de werktnigen ~ weken en to k~n, die ik noodig ron hebboo voor de k.a.asmakerij. Ik: had voorgesteId, die uit Holla.nd te I&OOn komen, doch daar wilde Z.Ed. niet direct op ingaan en bij dacht, zoo wijs werd ik sp.oedig· "voor oon groot gedoolte zullen we die weT in "de hazara vinden en voor de rest kunnen ze " weI aan 't hof gemaa.kt worden (waar men "inderd.a.ad knappe werkerB had in aller"Iei bcdrijven). Dnt komt ons goedkooper nit ,en wij zijn ganwer klaar. W.anneer al1ea uit "Holland moet komen, k.a.n 't nog we1cen dn"rim voor bet eerst.e HolLandsche kaasje op de "keizer Iijke tafel verschijnt en d.at ron den hooI, "gen mcrnter CCIl6 kunnen verdrieten". I D.aar kwam bij 'en dit zal Z.Ed. ook weI hebI ben boo.acht, dat cene ootrekkeIijk dure werk! kracht als ik WJl8, 8.1 dien kootbaren tijd werkloos wu blijven. Van zijn sta.ndpunt had Z.Ed. geen ongelijk, zijn redenceri.ng was good, maa.r de grond waarvan hij nitging <i'eugde niet. Hij wist niet betel' en had v.an de werktuigen, benoodigtd! \'oor de k.aasm.ak:erij a la Hollande al even weinig begrip .als ik van de Turkoohe taal. N a dit inleidencl WOONI zullen we de rij tui· gon maar laton yoorkomen. De rijtuigen ze~ ik, want inplaate van een, woals ik goo.aeht had, kwamen er twee en bij 't zien da.arvan stond ik min of meer verooru:;d te kijken. In 't eerste rijtuig zat Nadir Aga met nog cen Moor n.aast zieh, want beiden waren .aJ even zwart en in 't fJweede rijtuig, waarin mij plaata werd!' gewezen, vond ik den kaiIUJa.ksj b.aecha. i of roomboer met den chef van 't boefbesLag. Die laatste was .als tolk goroepen.

:a.. '

VIII.
Te.gen het uur van eIken manJtijd heerschtt er op de hofoorreinen cen eigena.alxiige drukte; zoo van mee6ters als v.an .ambachtslieden. die zich Mar hunne woningen begaven, wa2 ~._ tUlIschen de etendragers met hunne belaste hoofden, die uit de keukens kwamen om allen mn 't noodige te voarzien. Op dit stuk v.an za.ken ging het ordelijk t.oe. leder wcrd bediend nnar zijn stand of rang, tijdig, ueeura.at en overy loedig. Men vond er ondencheidene keukens, vcr· IIopreid over het wijduitgestrekte hoiterrein, mog~lijk van diversen ran~g en atellig dus verspreld om de bediening- te be.spoedigen. Er viel wat te doen in zulk e.cn buishouclen. I?uiren~en mOe6ten er dagelijks worden gespijZlgd, met .aIleen binnen, 1.13.ar ook nog buiten bet hot. Daar(lnder de prinsessen, die een p8.leis bewoonden buiten de muren. Deze betrokken hare maaltiiden ook uit de keizer-

...

----

~

-L
}~
I

J.

~

t
\

I

L

t-

uit en verder Mar de .'stad,:i1een,:a.fstandongeveer van -een uur gaans. i 'Yildiz(Kiosk ligt ten opzichte .van Konstanti- : ~;~b:p~l';' . Soheveningen van's Rage of als 1 8JS ~p*Anj~woud' ~.a,1l -Heerenveen; Men zie~ hieruit, : ',(1athethof'met gerocht.moet worden In, mMr i trip ver bui~ ~e. etad, . .. . 1 .-'J:~,l:t·,Was moot r1tJe, van he.t hof naar de i een ~trua;··langs een gezelligen weg, .vQl afwisseling. • ·}Na.:~h half uur rijden bevonden we ons t:e Pe·: ',~ta.;;_het Europeesch gedeelte, waar winkels . ~z~n:.alsin onze'<steden en daaronder groote: · 2b.azars, waar v.a.I:t lles te koop was, behalve .... ' a ';.il.rtikelen di tig voor heb maken van ~ol·: ·,,~l!\n.w:fchek;a.ru:i'. Waartoe zou men die ook in : ;. n ~ Zulke kaas werd er immers :, ini,et gemaakt. Dit hadden de heeren moeten :. •bedenken. WeI yond men er karnen, handkar'>nen van versehillende systemen, waaronder de :~ViOtoria; en ook wel vaatwer ~en,: botersp.an.enl I ;:en;··seemsen maar goon werktuigen als hier ; i dek.a~smakerij.. Intussohen kon ik mij :hVoofsteUeri dat de heeren die het haddon te ' ; ~;z~gen,.ged.acht zul'len hebben r waa.~. k.arnen J i:e:n aanverwante arbikelen te koop zijn, da~r , f !~zal"menookwel vindeude voorwerpen om die \~e6nvo~dige bolletjes te maken, die men HoI· ,~ia.nd6chekaas geliefde te noemen. Zoo geleerd . $Z~gen;d~~ei' '.Diet uit .., Inmenige,winke1 v~n , ~:l,tpn&ta~tin{)p~l' konmen, die goudgele kaa.sJ~~ kwel'rvOor:de ..~.ameD sien Iiggen •. Ofh~t eohte ' (}iarenl :Jk .heb ze b.egroet.a,Us:la-a~enootep.,·~ ,;niet'·a18.v~1,ve~te: ' m~t\r .Ala haJ.fvet~,., gamaakt i \ ;;1 ',.·.·.ll.rieala.nd. .. .!:', ...,

~·.. ".~m.~ .h.·.'"'.~ .f.~~.·' ..~:.~.;.' ...'-~.~.·-.i;Y."·~.&.r:~en' ' de -diimar~n:.a.ehter,

t:~AA'eti:>~e;.·de-: hofP~ort~

roo.1

~:#1z:·

~~9nd.enwe, .elkander~' zelfs·'niet. ._. __ ;~zo.oweinig- geliikende-in de :talenv.an cJe'n en het West~ri:Wij· wieselden "ken en .bemoeidenona niet met de bulging of schrijfwijre. Daaraan vie!' . , heel niet be denken, '~'.~Aan 't hof tetugg8k:omen gingen.de, ..... !"';oa.,..,!:',;:l huns weegs 'en wilds de roornboer al <1e·'(1()or,~,: mij bestelds voorwerpen op mijn kamer' neeren, omdaf ze daar "veilig·er"· w' in de 'oude fabriek, waar ik ze wilde ;hArG~,ii~(;~ Ala men ze hier (i,ri de fabr iek) bren:gt . de boer - dan ~ijri· ze weg -als men ze ' bruiken. Welnu:_ antwoordd.e· de mijne parbij had gekozen - dan halen we.ri ,u.;u."" we. 't Was een aa.~dig uitstapje] Ik . nog graag rena over • Zoo ging het .aMI 't thof van den Sultan.
e , _._. .VULU",.,':<

'i~a~k ,met,'heh ulP'--Y'~n<took~n~ngelr~'fii

OUOILJ'lI"'",'

'I'urkije.

.

~.voor.

WYOKEL.
IX.

<$:;',

I

Mij·n vaste bediende Moestafa huisds klein ver trekje naast mijn kamer. Hij was ge~:1 ' heel tot mi~n dispos~tie .~n moest aIle .werkza~~-" " heden verr ichten, die bij ons van 'n dlenstmelBle, .worden gevraagd, Een snuggere haas was het~ niet en zou hij ook wel niet worden, want: Sij, was al over de certig. . _;::;~:l:
...... 't Forstdn. leomt mei de [ierren; .:~ ",; Sei Syts, mar by us Metten_ Der bin' de jierren komd, 't Forsttin. dat is [oraetten: , Dat rijmpje heb ik hem weI eens Iaten ren als hij een stommigheid had begaan'l1i.~ tuurlijk verstond hijer niets van. Maar van alles wat hij tot mij zeide, -begreep ik ook goon letter. Met handen en voeten konden we elkander beter iets aan 't verstand brengeudan met ' mond en tong. Met de gebarentaal moesten :w~ ons behelpen. Daarmee is veel te doen, dooh niet " alles, zocdat mijn buurman soms als tolk geroe-. :::l1flJl-_mQ.€st _.Qr,den) w Deze waarsohuwde mij aI intijds om hem niet re veel vrijaf te geven, omdat -daarvan spoedig misbruik zou worden gemaakk Ook r aadde hij .mij scherp toe te zien op ' het _ sohoonhouden en luchten der kamer, want uiteraard was dat bediendenvolkje nalatig en ge· makzuchtig. De meeste hedienden kw.amen uit Klein. Azie, niet aUoon om het goetde leve.n aan '~ hoi,' maar ook omd,a.t zij dan vrijgesteld waren, van ,-den militairen dienst. , .Ze waren arm eu bleven gewo-o,nlijkeenige j~,.. ren .die'nstoaar om met oon verg.aard stuivertje,.: n,aar hun va-derla,nd rerug te keeren en .aldaar te trOllwen. Z.es j.aar werd er gemiddeld ger'e:": I 'kend vaor het verblijf in den vreemde. AI. diel j aren bleven ze uit en kw.amen ze hun gebo:orte.; l.and of nabestaanden niet te zien. Maar had· . den ze eenmaal rooveel ove,rverdiend, d.aJt Z~) ,€en vrouw kondennemen, dan 'ging.en' ze n.a.ar~;. nuiB en bleven voor goea in hun heimath, uit;.0 '::zonderingen daargelaten. Zoo v·erha.ald·e"dii:; , Duitsche,r mij. ' . .~:':'~ Van mijn Moo.atafa ben ik niet te weteng¢· : !tomen of deze ookhuwelijkspl.annen koester#,,~ maar .als hijeen~l .ren vrouw krijgt voo~ z~n~ overgega.a.rd s-tUlvertJe, dan zaI het hem wel'l ;gaan .als oon zekeren Klaas hier, op wienge'rijmd werd : '··'1' Klaesonderk'dlt syn 'lviii, ,Mar 't wiil dat hdldt him antler. . ~~'. Zoo stand het met Moostaf.a, dien ik meet i ,dan eens bij 't oor heb moeren nemen, ten ein:. de zijn· hoofd re buigen om hem met zijn oogen ' , .de 6,toffige tapijten van den vloer te doen;Mg~~! .,schouwen, alB die in geen dag·en geborsteld~(I,f" _ ~SQhoond bleken te zijn. ,.:.;~;,;;(,~~:" ~---VaIi. "keamerredde" of de kamer een, flinJf~k; '''beur,t geven, zooals men odat hier te 1anQ-e~ge~" regeld ziet, was: .0.1hefllemaal geen sprak:e~.~el.l', I ~f het voor· en n.a.jaars ginds ook regel,waa/oin;:· "hllshimmelj.en'!, j,k .1Jehhet er ,niet _belee,~~~ : ,doch zou het ..ha.ast.,~t.wijfelen.:- ,MO:Cst,af.a:~J~' i
,

in

.. '

-

« t,),.·,(·~'·. <,),

<.J"

.,

....

,

.' ••••

'

....

'~:,

••••

'

"',-

••.••

;'

.... ::~,,::

." :,

.. "; •. -.',

••

i1;l,;Na :lang-

te hebben rondgekeken In; , ",d1'J1: ba"ar,: verkIMr~,' ikl· ro,~uit, : ';:niet;~.~ iniJn~bM, .mase aan den '~QQ!lill!~!u; :t~tjlt~'ld~tsvan,mijn gading had' kunnen VIn· i~en~:::er;:Wjv:~gexld, Mil p.a.a.rmetalen e.m· dat ,

-" .:. ", .

',~ --:'

':.

.' -

. , .;"

.

,'.'

~;Pieer.

_~n"

en-breed:

hoo~.

~~~;~~~~~~~::~:16':11~~d6~b:~~~ i~¥i&~,·.d.~~ll~":. 'i:'> .~~.. ,' ..'

,
.• -c
"', .'. .

:,"::!:~:t':,;Veiha~e~mij J~~~mseIi' mAe.~ZlL!';

te,VlIl·

~ -~r"';"·",,:m~a.l:~k.;du.~i~.'~~i,ge ...

~~,~J:;t~~ij~.~,i1t"bijde .~uiv~lbe;t:~~.ging ,a.a~ t ~hot;niet;"dan'~ga~ doeken had. ;~len:.gebruiken ?fi6~:;·h6t'~Qo~~. der. qlkt .U:i,td.e~e ,ktJ!ini!f·

!r

j

i
.

)

I i
I

f'

:t:'Mfbci~rderij'!; ~iet" -met den . ~ege. dok;, inzake de voo,teelt w¥ men [aren :1~li':.1lchter ~ij hier. Me~ bet vee w.as 'het al~ met. ':'~~~.be:vp.lkilJ.,g men, yo!)d~~; a.l~~ !a~.~ ,~oor. :'.. :7.61ka.ar';,~E.rimet,;de melkerlJ glIlg;'"het aJ even ·:a18 de' fokkerij, ..""#~:,, ' t ~\.Blijkh.aiir'r\vaB mijn chef teleurge~oo~.d,dat ik ;.~{n~·deb.8.zare had gevond·en w.. uiet . ,;,g~hooJ? t ';ir~?~ri, .0tn' q.em ter wille tie',' had Ik enkel 'r~Il:,:,:in,a~i' ·~e.hkele yoorwerpen. ~ls "kunnende frt'ienen ,'.aange.geven, welke dano:o<k gekoch.~, J>ctaald en:medegenomen 'Yerden in'~n der rlJ~;.tUigen...., , . ,. .., .iii',' ~': • ' J.':..;,T\.~.'··).~11k, .dl·e """"t, den l·oomboe":;:;;~""~en. be.. - :;·~Z00> ;~"t,~.~";tJV'~ , . 'a "rJ,el(l-~erdt,<:was,zoovrlJ geweee;t. pl.:Q.'lI'!B,re~:.. . ; :;uit· tie 'vocren, d.at er voor looet''' u~mnl!t ook ;i:~ri:'pA~r r~miU,er~~ver8choten. "Zp' koze~" voor ~~~~iCb,:'80k," n{)g.~n~ere. va~.tw~t:~en.,;!~~41~. ~g~\ r ];tft,~:;;,'\ntu~cl~~n: :,met, _z1Jn. VfleD'~ ... og eem~~, n I ;'sn,llii~rij~n .gekooht, w.o. .automatl~he vuurt .;makers en zag met genoegen dat mlJne b~1)~l. 1 Jip.,gniet,w.as tegen, gevallen, toen de voorwe.!'t !~p~nin' 't rijtuig werden gezet. V:oor d~.he~£t ~:~,w~rddi't meoo gevuld, zoodat,. i;oen;Wl~ hUla. . er 1 ~\i~p,;r.~; eerden,de .tolk na.Mt <I.en.k~etswr ~~ k t l~<l{}~.,bOk, .kwamte Zltten, omd,a,t er .m. bet rlJ 'f j~,t~uig:~~n: laats,meer p voor ,hem'wM .. /';L,Op,d1en terugweg t:.~hofz~t lk n.a.as~ ! ,J'iije'n:Jr.aimaksjib.nsoha..W1J mlsten .... d.en tolk .om i ~K~t·~lltander: te spreken. Ik tr.aohtte . hem Ie.~s: t::~IPe;d~M doolen, en' hij rp.ij.Toen beg~n lk op mIt i t f::rtat:Viri.gers. teIlen un, de~x., i tnns etc., en hiJi te i:dMhet'mij n~. op z~n TurkSch. Zoo noemde~ . t·;wi',ov.eren' weer' oOk renige 1ichaam6dool~nblJ \ \ 1hame.:,L,Ilij,:'-herhaaJde mijnl,cl.allken en lk· de l ';ffii:a~_.;:\;tt.rW.erd mij,n ee~Bte 18;8· i.n"de TurJmche j ~ ~ttal;.c:::w.aaroplater memg lesJ~lS ..gevo1gd, .a~B ! ;¥'~~~ril~t{)ius:cbeidenop groote ba~ zaten, dIe \ de ~09~;;Ae.:f~d~f:s~d.Hem' leerq~;rlk )~'r?,nsch i 'iri1i!;itYp<)~'T"ur~ht dooh ..on.h,~,~r,~lJ)el1Jkhet ,I 18, '~"·OOirige~i(,le. hoe .'.moellil1kd~iLJZ:1n2._::j

: a.an~'

~ij(i~:

f

l

~~'roomd :'me.t.

&.UA7.

,'.

,.

~.,~~~~.;

n.~:

i

1

.~.,. iI' t , >te
n\

';v~rY~~~ ~

__ .tr--~-'\:.,~:i:7t~,~'re~f~~yt~%t~~tJe~:.t::o.~~~~ .
l

· , nen bij mij op bezoek waren

't is : 1f.:ask.ie, plaskje,
(leaoje),

gekomen,

wier

lust roo,adrice del' Hall. Lelie en allen die met haar . nooit uitgeput raken in den lof aan honden toe- ! 'gezwaai,d, zouden hier hun hart kunnen oph.a-·, len. Ik ben er ook nog niet over uitgepraat en .kom er in cen volgend nummer even op terug, ~ o. a. om a.an tc toonen wa t "cigen erf" betee=] kent, d at een ige omschr ijv irig eischt om begre- 'I pen te worden. Leeuwarden. S. H.
1,

$koerje,

dweilje, bjinne, -uriiture en plitse, dan zouden

skrobje,

I

ze de neuzen opgetrokken of de handen ineen 11ebben geslagen onder den uitroep : Iiuiet is 't J~jir griLs1:ch, S1n1lS1'ch en 1inged-ien! My oii» iten en ik tank ie ek for kofje ! Zoo is het mij eerst ook geg.aan. En d at was nog voor, in de p ronkkarner zal ik maar zoggen maar als men "achteruit" kw am, waar me~ 't he.elemaal zonder "kamer" moest ste llen , . Jan zag het er nog een graadje erger ui t en! wel zoo, dat er op van toep assi ng is : TVie 't schiklfikst er uati zwUut Heeft 't allerbeet qezeid l V.ader Cats heeft veel met sch iklijke woorden .:berijmd, maar dit zou hem te macht ig zijn ge-weest. Op de karner van mijn buurrnan h.addcn de 'g1a,sgordijncn al vijf jaar d.ienst gedaan, zonder ooit geschoond of verva.ngen te zijn. Den sp mncn was dit wel na a.r den zin, kon men z ien. "Ze blijven haugen tot ze va llen", zei de Duitscher, en daar ging het n.aar toe. Bij zijn komst. had hij ze n ieuw gekrcgon .even a.ls ik de mijnc, Nieuwclingcn krcgcn bij'na alles nieuw : een keer en n iet weer. Daar om <profitcerde hij van mijn vcr lang l ijstj e cn ook later in de stud va n mijne bestell ingen, evenals de roomboer. Hebben was hebben, maar "krijgen'_' de kunst. *** Als een onmiddellijk gevolg van de ger inge zor gen besteed aan heb schocnhoudcn der woni ngen, heb ik het toegeschreven dat ik kennis 'heb moeten maken met een 600rt bewoners, die geen verschil vall nat.iona.litei t kennen en erg Jasbig zijn. Ik bedoel geen muizen of rat.ten, waren bet die maar gcweest, maar" \V and sen' zooals mijn buurman, de Du itscher , ze noemde, .toen ik hem een paar exernp laren toonde, die ik 'had gevangen en opgosloten in een doosje. /t Was voor het eerst van mijn leven, dat ik kennis maakte met deze bloeddorstige r ustverstoorders. Ik had ze nooit ee rder gezien, doch mijn buurrnan bleek ee n deskund ige, nam 110e ebafa in verhoor, gaf hem orders ZUB en zoo te 'handelen en mijn bed voor ta.an dagelijks in de
t,

x.

schu icren,

hcdoprnaken, vloervegen, kleeren schoenpoetsen, had mijn huisbediende nog voor vele klein igheden te zorgen. L.lj

Behalve

-,

I
f

moest mij kofiezebten, 0011 g las water brengen, do pijp stoppcn (de 'I'urksche waterpijp of Narj gileh), VUUI' hicrvoor brnngon of dit vern ieuwen, kortom, op aile kleine ddensten attent ZI.1n. Aan vankelijk kon ik hem niet andere dan met gebaren iets vragen of opdragen. am een glue water te krijgen was een beweging van de hand naar clen mond spoedig voldoende : wilde ik rooken en vuur hebben, dan behoe£de ik hem , aloohts oon eigaret to laten kijken; 7,00 braohb I hij pap ier ala ik een potlood in de hand. nam, : cnz. pit g irig zonder mankeer ing, wijl het een: voudig., zaken waren, die dagelijks voorkwa, men. Maar veel vmxIe.r kwnm men oak niet met do gcbarenta.al. Gelijk reeds verhaald, kostte 't rnij .al moeite mijn eieren, die in hem in bewaI ring had gegeven, gekookt te kriigen. Wannoor I ik mij in het gezelschap van een ige Turken beYond, die nieuweg ier ig waren iets meer van rnij en mijn land to wetcn, dan raakten we spced ig ~litgepra.at met onze gebaren. Dat ging op de WljZO van doofstommen, maar op Lango , na zoo vlot niet als deze onder clkander. DaarI enboven ~look ~e gehn;:en,taal niet internatioI na.a! to zijn. vVtllen WIJ Iller te lando een ontkenning uitspreken of .,neen" zeggen, dan heeft 1 men eenvoud ig het hoofd te schuddon om verj staan te worden, Do 'I'urken makcn inplaats '0011 achter waar-tsoho beweging met het hoofd en kiakken tegelijkertiid even met de t-ong tegen

I

't verhemelte.

In It.alie,

waar ik later

kwam,

Sedert heb ik weinig of goon last meer van deze bloedvrienden gehad, die volgens mijn , zegsman over het gehe-ele hof verspreid waren. •. Nu hadd.en we .aan 't hof vergelijkcnderwijze ·niet te klagen over dB onzindelijkheid, men is in 't oosten eenmaal gBwend aan "bezem- i schoon" en st.elt zich d.aarmee tevreden; de! straten, pleinen en parken op de ho£terreinen werden zel£s naar e16ch onderhouden en de lucht was er niet verontreinigd, zooois in de buurten van het Turksche gedeelt.e der sta;d, St.amboel geheeten, waar het v,anwege de vuilig· heid haast niet was uit te houden voor een westerling, inzonder als het warm was met eeo dampige lucht. DolLar waren het vooral de honden, die de skaten ·bevolkten, groote vaak griezelige honden, die zelfs de p.as&age bclemmer· cl~n en wier vuil de lucht vernestte. De overheid zoowel .al& de burgerij lict al deze honden, legio in get.al, ongcmo-eid, j a nam i die zelfs in bcschel'ming. 't Was e1' ai andersl I dan hicr, waar men rijmde: De heeren hebben uitgevonden-Een bela sting 0]1 de honden,

zon te brengen.

t'

I
I

Bn

als ie niet betaalt Dan 1L'ordt ie zell gehaald.

Ginds contraric. Daar werd icmand "cingesperrt", die zich aan e('n hond vergreep. 'Yant deze honden, rechtstrerksche a.fstamrnclingen v.an Muhomcds hond, gelijk mij vcrhaald werd, WlLren "heilig" en .'1,1zagen zc er nog zoo oud en .afgelee£d, ellendilS' en vuil uit, zc moesten hun eigen dood sterven. Vreemd heb ik opgezicn, tocn ik voor 't eerst •dit schouwspel gade sloeg en waThdelend l.angs ·de stra.at, telkens voor die honden ging uitwijken, doch later staptc ik er over heen, als ieder ~t?der. Tot hun lof zij gezegd, dat zij zeer goedIg v.an aard zijn, doch tevens strijdv.aardig en d.apper, als het geldt de verdediging van eigen erf. Ze Ieiden een lLartsvade1'lijk bestaan en dulden geen vreemdc indringers. Onmiskenbare

J

heb ik voor oene nfwijzing of on tkenning dezelfde bewcging met hot hoof'd waargenomen, zonder meer, Om uit to drukksn dat twee p ersonen bizonI·der ~oed met elkande:' overweg kunnen! Ieggen ,d,e 1. urken met ovor rgens gesloten i'ULSten de tWM wijf!~ingers nitgCBtrekt precies n.a.as't eJk:wder.: Wilden wij (tali idoo in ~ebaren nitdrukken, wi.i zouden ome tocvlucht nemen tot heb "twee h.nndon op buik," wat bij ons spl'l:.ekwOOl'clelijk k Willen de Turken het tegrnovergfsteldc uitdrukken, n.1. dat hct tus; sehen twee pe:roonen niet in ,cl0n haak is, da,n I "haken ~e de beide pinken in clka.ar." Een ! "z eel' g oe d" wc.rd aangedui'd· door v.an do rcchtcrh.anod de toppcn del' vier vingers en duim bijcen te brc.ngen, o,nder cen ietwat schuddende Leweging del' hand. Over het we:nken en te.rugwijr,cn met de han'den ()f fil'men voor de begripp(m " n.a.deren en verwiidcre.n" heb ik reeds , vrorger grflprokc.n, toen ik op het plein VOl)r : mijn '\-'\Toning (;cgcnover N.adir Ag.a. kwam t.e si,aan Bn oon dw,ltas figuul' maakte. i De dicfr-ntaal hlock' mij weI intern.ationaal! tn zijn, hoewrI miju bediende }1('t "kDk-kok-innei" niet blook tc verstaan. Vaak is mii die taal vn,l1 dienst gcweCfit .al was het alIr..en ~naar om den naam v,nn cen dior te we-tcn te komcn. Zoe. kend naar de v.eefll:.allcn b. v. bra~ht het lznboe ;X~n de koc mij tel' vr.rlangder pla.at.se. 'Rell gcbaar even w01 we-rd ov('.r en weer steeds goe.d verst.aan, cl,a,t wns het !.n.ohe,n, waarmooe elk onderhoud wkruid werd, d.at ik met do TUl'ken had en hd I';chrr.il~n zon ook w~l begrcpen 7,ij.n, doch chnr is h{)t g(dnkkig niet 'nan t{)cQckomen. Nt! ik hot over tr_g011fitdling-en Itch, '\-yil ik onk. III a.nder opzicht ccni~o vermel,dcn, ri.I. gohrtuken, hier en ginds, din trgenovrr elkancler . fl~aaf!- als de hcgrippr.n Oost en WeRt. N,atunrh.lk h'l het da.t de mel1Bchel1 dil'l in bet Ooofen zijn gcbore.n (',n get{)gcn in den ken en d{)en veel verl')chillen v.an die in hot Weste,n, wijl de om"tandiglhed{'n vn.n klimaat, leven en wBrkcn zoo vrel ve.rschillcn. Wannee,r we dr, Turkc.n

II

ecn

I

ttt'itMttW

e•

met' de "Vcster lingen, afgftlcheiden : van gela.atsk!eur en tvpe, dan zicn we o.a, dat I de oorsten niet veol work maken van hun t- 'ilet. Ze Iaten het haar niet groeicn, loopen I efst met bloote halzen, vaak met nll~'1,kte .arI m.en en vocten, zctten .d,e muts of fez in hu is · met .af, groeten o;ok met met het hoof.d.drbeI ien prefer:eren ruime klcctlcrcn. Alles gcmaks .. ,halve en ik moet zeggen, dat ik spcedig den- i ;! zeH~en weg volgde. Wannt'N' ik niet uitging : ;on hinnen de poor ten bled, dan maakte ik het : mij ook zoo gemakkelijk mogeliik en liep in navolging ook al met on tblooton hals, ook in een lang nachthomd en ook met bloote beenen : in I?.ant()f~els, ovenals .al lo Turken in mijns om,~evlnp;, die ov.er dag. hob lirfRt waf gingcn ligI gen op een divan bi nnen of een bank bu ifcn • huis, ~?okcnd <l.e N,argi1oh of Turksche pijp. ( i Ook vlijden ze xich wel necr op het gras in de · parken. Men b~.denke, d.~t het kl imnnf in TnrJdjr vcol warmer IS dan h ier. Hob kon er hcct wezcn
! vergeli.iken

li

I

I

midden op den d ag. Dan zag' men gccn W<'1.nUl> lnars, en was bet st il en vcr laten i u heel hct hof. Do avondcn warcn gcwoon lijk p rach tig, gehcol n.aar wcnsch, doch tcgcn hob opkorncn der zon kon het koud WC7.CTJ. Vu,n wcao de koc!e morgenlucht wcrd ik (1~111 ook gew'aarschuwd om de rame~ "an mijn ~amcr niet; te hoog open . t:c.l.n.ten of l iever nog me gehed to sluiten. Het schrijven del' Turken giug n.aar onze wijzc V.a.D zien ook v rcemd. Zc gebruikten geen staleu of veercn, maar houtcn pcnncn. Pen en penhouder bestoude.i u it stuk en vorrndcn samen een kokertje. .nerzij.d" spits t ocloopond. De punt was n atuurl ijk gcsplctcn. Dezc pcnnen "an hout werden vr-r snedcn en gcpnnt als hier in vroeger tijd de veeren p, nncn. Dat gaf vnak d ikke, vctte hnlcn, en ook wel I vlekken, maar deze werden met een uatgcmaakten vinger weagewischt a lsof hot n iete was, zoodat er gcen spoor van achtcrblcef. Wanneer ze zich verziston met schrijven, \\'.'18 het al weer de natte virurer, dio oogenblikkeIlijk schoon schi p maaktc. 't Moet zcker cen anI del' soort inkt zijn gewf':,st. die in Turkije ge. bruikt '\Icrd. Men flohl'eef de rege16 (10k niet van links 11.aa,r rechtB, gelijk hier, maar ,inist an'del'som, v.an 1 rechts n.a.l1r links. Nog e(}ll (Jerde verschi. waB, aa.t de Turken bet stuk p.apirr, w.n.arop ze wilden schrijven, niet \'061' zich legdcn op t:1.fel of leoocnaar, maar het in pln.at.s op de vlakke I ha.nd legc1en. W::LS het W.'l.t groot. rl.an '\IeI'd het· II dubhel gevouwen ('n nooit h~Hl men de h,'lncl op het papier. Hier steekt men de pen n()h~r het 001', '\Ifl.n- : neer ze tijdelijk buiten dienst 15, d{)eh gin(18 in ; pIa.ate onder de fez. . Zoo iB er v(?eI avereeht6 in der Turken d"cl nn.a1' Gl1ze opnl,tting.· Om hie.1' nog ('en cnkel voorbeel-d aa,n t,oe to ,'oegen, wijf! iJ.: op het :1.an· trekken y.an cen j.as. Hoe clit bij n .. ~ geschiedt weet ge, doch de Turk ":rrpt. de ja.s over het hooM en k1imt er dan in met bride .a.rmcn te· geli.ik. Probc().r nma.r cens het hem na to donn I
1

ern

I II

I

A. H. XI.
Wij zullen het nn rens hebbe1ll over de keizer· lijkc resiclentie Yildiz-Kiook, wanr de sultn.n ala het ware zit opgesloten binnen twee rijen mure:n. De hlsthof, zooa1s men haar genoemd wil zien, gelijk aIle vorBtelijke verb1ijfp1a.at6en, hooftdell vorm van een langwerpig vierkani: cn laat zich in twoo deelen scheid.en, n.l. in het binnen- en het buitenhoi, elk hoi door muren ingesloten. De bodem iB, even.als die van de stud Konst.a.ntinopel, heuvel.achtig, Strawn en wegen loopen dus over hoog en la.a.g en die rijzing en daling m.ake.n den a.anb1ik zoor schiider.achtig. De uitgCiltrekfie buitenhof doorgaande vindt men her en der parken en pleinen, rijwe.ge:n en lanen, vijvers en enkele brugge.n. Onder de groote en kleine gehouwen, die goo'n regelmatige straten vormen, ziet men oon pnar op zich zelf st.8.ande paltizen, eenige tab-rieken en enkele boerderijen of veestallen. Kleine diergaarden en rijkbevolkte vo1ieres dienden tot opluiste.ring. Buite.ndien z.ag men or ultgestre:.~~ tuinp'n f'n b'l.1 Vlln hropikaMf'n.

par ken, versierd met boomen, heestera bloemen, moesten dagelijks besprocid wo rden, Deze gr asvlukten waren bizonder, omdaf er van nature geen gr ae werd gevonden ook niet buiten .de sta~. Slechta eenmaal heb een gr~ne weide ge:len, ma~r dlat was in Klein. AZIe, wsrwaarte .1k een uibstapjs maakbe, Ret gr as dat er groeide binnen het hof werd ahoo kunstmatig beep roeid om het te behoudsn. Op . de pleinen, die niet geplaveid WAren evenmm 8.18 de we.gen, 1.8.g men veel paar drjj-, den. Ze dienden ook voor heb monsteren der paarden, De zandiga bodem, erg stoffig werd dagc1ij1m besproeid, ' De vijvers, opgeluisterd met zwanen en 00.£:. den, waren bevolkt met diverse visschen meess goudvieechen. Rie.r en daar tag men' watervallen en sbroomende beekjes, Door bet hoI .. tr,rT~in Iiep een vallei of r avijn, waarover een rl1stlek? ~rug, te.r hoogto van de toppen der boomen, die In het dal stondon. H'ier had men een p rnehbig gezicht. Ezensoo als men zich op G heuvels beyond, die uibzicht gaven op den Bosporus. Onder de .gehouwen VMl boteekenis is dat, wanr de Du.i tsohe Reher Inger-rdr, ik moen in 1896, toen doze don Sultan met een bnzoek vereerde, nummer een. Dit paleis staat naast ('.at van den Sultan, doch is daarvan' geschci den door den hoogen muur vam het binncnhof Z00I dat de be ide keizers niet binnen dezelfde muren hebben overnacht, Gelijk schier alle gebou{ wen, is het paleis ook ~an hout .en meer groot, I dan grootsoh van aanblik, Ret ziet er van huiten n iet vorstelijk nit. Tijl~l~ng mijn verblijf zijn in dit p aleis on~ vangen de groothertog van Saxen Coburg Go. ~ha TYIet.zijn gemaIin.welkvorsteli.ik eohtpaar ik later 10 TheTapia heb gcz ien, waar de volksmenigte het luidruchtig bE'.iuichte/erleen-Durt~-sohor zclfs zijn fez omhoog stak, ;v.nt niet be1 Id" en tegen den reael b look to zijn zoe" at " ce 'U Jlji_c.en_rcprimande kreeg te hooren: ' Ret tweede paleis in het bu itcnhof heeft veel van een groot landhuis. Ret wa,,! ge.Jouwd op een heuvel en zag uit op den BosporuB. Het ;9 best.emd voor ziekevrouwe.n uit den Harem die hier hersooI 7..Ocken. Tijdens mijn verblijf w.aren er geen patiente.n ep op voorspraak van : den roomboer ben ik er toegela.ten do-: de huisbcwaa.rders, die mij tevels hebben rondgelcid. Onderscheide~te. z.alen, waa.ronder 7.eer groote, ble.ken rnagmflek gemeubik.l·d. Men zag c'r verb.azend veel verguld, trouwc.nB overal bliikt die g()uden schitterschijn zeer geliefd te wp~~n. Onder de zetels we.rd mij ook <lie van de.n Sultan gewezen, wanneer' deze hier cen be7..0ek bracht. Beh,alve prachtige canape's, vele Europeesche meubelen en oonige Bchilderijen, vond men er ook rnuziekinstrument.en. Daaronder oon piano, die voor mij werd \Jn~loten, kennelijk in de verwaobting, dat ik daarop L. 1 procve van mijn talent in tie rnuziek zou ga .. yen, doch d.aartoe WM ik niet bij machoo. OVEr rigcnB 71l.g ik er niets bizonderB der vermelding wa.ard. Nu ietB over de fabrieken, wVALr:n vele en groot~ m.achinm; werden g(}Vonden. Men h.a.d ve rflch illend() afdoolinge.l, 0.8.. voor h()uthewerking, voor metaalbewerking, YO; - vergul· den, en zelfe voor het; soommen en herst.ellen v.a.n diverse muziekinst.rumenten. Ook mg ik er gra.moph()nen, automaten en velellei zaken I meer. Eenige door mij opgegeven· benoodigd'OO-: den voor de kaasberciding werd,en hier cvk ! gef.abriceerd naar tcekeningen uit mijn stud ie, booken. Er werkte een zeer talrijk personae!. i Orntrent de veestallen, die ik geregeid bl}zooht, vertel ik l.ater weI meer. In 0\:8 sta.llen werde.n ook zebra's gevonden, die daags gest.a.ld :verden. rnaa.T 'e nnchtB vrij rondHeren. Toon. lk ()p e.en avond door den h()f wandelde, vlogen er mi.i oon pa.a.r in galop voorbij, w.at mij geweldig deed schrikken. Ret vr~oo1ijk gelnid, dat ze geven, is ook om er bang voor b worden, Z()ota.ng men niet weet waar het y.a.n<la.a.n komt. Zoo ging hot mij eerst, dooh Labeir dooM itt er niet meer ann. en

De

ik

I

7 ••

m!:r

mS.'Ulllt?H.S'td*re

.

t

I

._.

en

. mo' db W

'Ii

m 7 a'S'

_m

Q'

l'

r ri

*'& tr 't'trpr z zr

Nii'fIj • -,..

115

in $' •

Brh,al'0 ~f'bra't') wcrdcn er ook karneelen gc!louden in exp r esso st.a llen. v erscheu reride dieren W.'1TCn er ook grow("('.st. dooh nu zag' men htlnne kooicn bcvolkt met diverse apen. In de voW'res krioclde hot van vozcls, wn nron dcr van zel.dzamo kleurenp racht, Tk 7,a~ or ook k icvi. ten, skrirzrll en kcrrmhn ncn. bnnnvcns vclo ani d.ere stcltloopors. Die voliercs licslocgcn ce n lcngtc van enkcle mi nutcn gaans ell er was velq'cos den Du itschcr zclfs ccn vasto vovo ldok'ter gewc(,flt, <lie cnkr-l over het welzijn dl('r YOzels ,., had te wake n. No~ k-in men dagc lijks rcn jflgcr z ien, f'xpn:,~r-cliik nn nncsteld VODr de i.csohel'ming del' du iven, l~ie in lcg io wcr dcn ~cvo n dcn, mecst in de on mid-dcl l ijke n.ahijhcid van den Harem. De jngcr hn d cp roofvogcls lc lettcn en er jacht op to makcn. Een groot pcrso nccl W:18 wcr kzanrn in de uitgf'~trekte tui ncn. Even a ls de fuhr ickcn ,,'.'1ren dezo oak in nfd·~rlill~~r~n g('schcj·d~n. Men had cr grornt~- of mr-cstu inr-n, v r uch tc n tu inr-n met vee! d ru ivcn, tuinrn vonr blocme n , voo r sierp 1 an ten, VODr bcomcn en bove nd ion o no r m vecl bror iknsscn voor nl lcr lei p ln n to n. Elke af decling h.arl h.anr r.ip.;f'11 pcrsoucel met der zake
kuwdignn aa n

, gesezd.

._~um kunnen veroorloven. 1Vat het bnwr-Jiik en hcl aantal vrouwen beheft. At.Il.At de Rult,ll,n evcnwel bov d . en e wet. E n b r.n I vo d ~ erzr-n 1iike vrouwon had de booh ge der 'I'u rken nog zijn» sla • ttl zehieder . ,'. :(~Vlnnen. en g" a e van eernge h ondC:l'<len. Zoo d"

heh ik nunmer nchter de echermen •. , . I 1 ' ~e7.1en, maar we ge ezen, dat h~t volgens de leer van M.ah~moo ,Q;eoorloofd II'; vier vrouwen te nemen Nieb meer, wel millrler en hetrekk I."k . .•T k '. e 11· mn~r werrnn nr en,dle z ioh de weelde van het maxi-

gpR;>-hikten. Even .nJ.'! in h.ar~mp van riikP. ar t i cuh~ren .• Zoo vrrtrlde de Du itscher. mi{ P<~li

wer

mlJ

./WYCKEL. XII.

B. H.

't hoofrl.

De oppcrv lnkto v nn Yi kliz-Kiosk wcet ik niet in cijferfl t.e gcven. Zl~ l.a nt zich mnr-i l ijk schn tten, doch vonr "t n n as t grloof ik, dat zc g r ootcr is, dan die van lH't b-bouwcle gcuc('lte dcr st.ad T.er-u wn r-den , do bu itr-nwijkcn dn.ar in br-grr-pcn. Zoon ls grzrg,d is de vorrn J.nngw('''pig vi-rk ...,_l. en din vor m her-Itook hct binnenhof waar do Snltan J'(',~idl''''l't rnrt z ij n Vl'OI1Wf'l1, 7.011Cn en

In cie .ianst« orugcv ing van Konstant.inopnl l iggcu ee n ig~ mcc re ndcets bcvo lkto dorpcn, d ic men col. voorstcdcn ZOU xu n nen nocmen , maar . he t nu nz icn van stcden haddon zc niet. /~ij strckke n zich uit lungs de ZL'0 en in de heuvelen, en wan nccr men zc bij de stud wi ldo rckenen, 'dan k rccg men cone u itgcsbrckbhoid van eenige u ren ga.ans. . Het eerst« dorp, dat ik bczocht in de ce rste wckcn v a n m iju vr rblijf', hco

tte Or tnkcu i. Hct

dif'N1l'.::n,rhwh h·-f zij n HI'!

en naast bet p aleis van den Sultan alh ier binnen den muur, staat een tweede or buiton, waar vreernde vorstcn worden on tvangen, zoon ls '- e , Duitsche keizer, g el ijk h iervoren verrneld, In de muren van bet hinncnhof bevinden zich slechts cen p.aa.r poorren, die n.acht en <J.ag bewunkt worden. Van hooren zeggen sl€chts weet ik, dat er prachtige tuincn. parken en vijvcl's worden gevonden, benevens allerlei gehouwcn yoor ven;chillende docleinden, zo.owel VOOl' stu·die als uitspanning en verm.a.uk. Recht vo.fI,qtelijk moet aIles er uitzien. Met den tuinman van bet binnenhof heb ik meermalen gl'sproken. Ik hoopte van hem te verncmen hoc het d.aar binnen toef1;ing. m.aar hier wilde l1i,j nict op ingnan en toen ik hem ccns een vra.ag stelde over d-cn F.aI"em, k1'ccg ik te hO()l'en : "leN van mij. dat gij nooit .nan nieuws~ierigen zaken opcnb.'1.art, die betrekking heboen op het hof". Sedcrt dien tijd' heb ik mij niet WOOl' bij hem ua,n infol'ffi.atiE.n over hoOt binncnhof gew.nngd. De F.unuc-hcn p;aan er uit en in, ze hehben den titd v.nu MOCAAahib, wat wil zcggen, dat 7.0 per::'lJonli.ik met den Sultan sproeken. Ie /'itann brkend a.ls ,.de zw.arte heeren ", omdat het Moorfm zijn, .althans cla.ar op grIijkrn. Ze hebben geen baal'd of snor en wor<1en .als kn.apf'>n reoos aangenomen en opgelpid voor l·"t amht. nan.'1t hun den baal'.o~roei. is benoTl'en. Zij hehhf'n over het ~cm('f'n dan oak wrinig manne-lijk.c; in hun honding en optl'ooen. en rr..,.t vele vrouwen gemeen dat ze 7..eer "pronkrrip;" van .aard zijn. HoewP! clirn,aren V1\n den Sult.an, hebbP.n ze zelf eigen brciienden binnl"TI de p'uren. In den J-far"m vindt nwn vrouwpli.ik p('rl'!oneel VOOI' de beciif'.ning der d.am(,R alclfl'!lr. Nimmer heb ik C€n vrouw de poort zien uit- of ingaa11. \Vel W'81oten rijtuigen. w.a~rvnn mi,i ge;O:('~d werd, d.at zich da.a,rin vl'ouwrn bevondpll. D.a.n.rondr,l' de pl'incessen, die wd nan 't hof
f

------_._----.-.-.--.==~= ....... ""'.==-........ -_.

hnf. Oil :.; ')'"·I";:·j'r·i:~ l.i: i;;·.,:;Of'I'l',1·Tlsl md. ('('11 (!,'r !..:1..Q":'" ;·.~; ..:I::j ~.t:~;1 ~\:;'Ji :~ ;.~::l' '.':).11 IH~t ~nlit\.~!dHJi

bet b in ncnhot bu itcnTl; hI')' -ell Ilr;;!':L~r\I'{'d'Lat up H it 10 meter. rk
111111',:11

r ourlorn

!,/;,'';n''')'

d.m

d io

VC1I

lag n iet ver 'v~ln Yildiz Kiosk. Mij n buur man, de Du itsche r, ','crgc;>;el{]c mij, W.at mijn conver~.atic nC1lJ 't hr,i tJf'[l'O[. \\.[;..;; ik op hem aangewezen. Met niemand auders kon ik spr eken. Nadir Agn had hem d.a n ook de verp lichti ng 0Pb'~legd mij in den lwginnc tn ver guzcl lcn als ik wenschte u it tG gnn,n. En vrijel~k kon ik mij tot hem wen-Ion om l'"t!l·d of bijstand, wanncer ik d icn nood ig rnoch t hobbcn, '~ zij ala tolk of an-

de rsz ins.

ik hem na 't cerate nvoridbezoek op mijn karncr ten sclilaf eti Sie u.oh] had
toegcwe nscht , «p rn k hij wel zoo (Jf"lniltlir,l, dat hij die klankcn in zijn moeder t.aal in gcen vijf jn r cn IHHl gehoord. 't Zou mij ook zoo gaan, zeide hi.i, als ik {}Ok zoo lang in {].en vreemde aIlc~~n [LUd gest.nan, .als hij hier onder de Turkcn. Ik l'a.aktc al spoedig met hem op ('''Cnmin of meer .... c'rtrouweliiken yc·pt en hij bl'.'lcht mij op c1f~ hoogt(~ v.an nllrrlni k[eine .aflngelegenheoen, dj(~ rnij van nut konden \'..czen. Op anze w.andeling n.aar , ..dl'.aus('11·' vp.rb~lde hij mij o.m. : hoe en '\V.allnl:-.-~r men had te grocien en welke handing m{~n h~lda.an tp nml1t'n tcgri1ovr:r mercrclereo. 2ake11, die lllij n.atuurli.ik onbeken·(l \':.a1'ell. Reecij; 11 tI ik fUll ten bcg.'1au tegenover [I m i.in chef. wa~lI'"an bii wist . .Men h,ad den gl'oct van zi.in mcerdcl'e af t.c wad. ·.~m en nirt cerst te grortrn, 7.l)o1:ds hie1' en vonrts de vl.akke hnnden krlli;,:Jings o\pr ~len huik tr leggen w.nnnee-r men tcg'~no\"('l' eel! n;pPl'drre kwam tc shl,R.n, nat beteckend,) onclf't'ciallig-heicl. De hnndcn op df'n rug '.Y~l.' fWPl'.n1 r·n altij(l uit den booze. Dit moel;t il! g('en gf'v.al en h.:l,d cen vel'l'.aderlijk kn.d" hand Y.n.n zi,in . ni!~t, "'(;:'!'!,;.".,.( r~'rwr -,·{)lrzr.. \V.as mi.i bckend. Zoo li2l bet gtod,Ul1 ?iGh verklnrrn ell ".-at de st.n.nd of hr'll,ding bdl'dt., c1cnk ik VOOl' 't n.anst, dat de gekrui"t~ vlakke hnnden op den huik Iv rrkend z;in or' d0. vC'ilighriJ ncr meerderen. nul' ~o")nrJe kUDllcn pr gren hl~vaa.rl~ike wapI:ns in \'Ci'b()I'f2:I~n zi,i!., die me!1 om'Pl'hoeds te v0.ol'schiin 7ml knnllf'll hl'engen, \,at nlCt d.e h,nndr~n .1\C'lJtcrw:l.a.l'ts (yf 01' d;~n rug lieht mogelijk zou zijll, III h~t O(\3tcn if; m{'n g.dtfWcl' op v('rran..-l ht'dnr-ht ckm i1if~l'. Dan1' ~cvot'It cen Frips ('erst recht wa,t h~t bf!teck('nt in ('('11 "l'ij la.nd te WOnI'D. l\u hleken d'i) tocc-t.[ln~Jen of ver~boudingen in Turkije llest.iids zeer f!-::,petuncn fe z:in , ....at i:GClJ in '~, ODO' di·~nt to haudcll. . . ,., ?vli.~n ~ei0~!!)'[:~ "~1 !1::l\,_1~tY'.~.'": ;_;:n'h yq~''',1. :' : 7'"! ~ Het Illij wdrn oi Jiever hij -"aarL:;chnwde mij ernsti~ om ill 't puhliek nimll1{)l' over de p(ilitick of rle l'c)rr-cring to sprekeTI, of da.arnnnf te luist.eren, wanl1~r e1' o'.'er gegprokcn mocht worden. Zelfs tcgenovl't' land~enooten, die ik mocht ontl1loetr~n, h:ld ik mij in .acht te nemen. Nooit moest ik den n.rw.nl y.an den Sultan noemen in f'en gCRprek, al was het d.a.n ook bniten de politiek, want er z.<'\,t onra.ad in de lucht. n1{'el'(L~r['
<'11

Als "l.anugenoot" ne k0111Gt r-n toen

had hi] mij begroet

bij mij-

r.:l.k tco ]". D.nt. mcn od~ Ili,'l' :tf"v.,cht

I

kw,nmen. Hoevele Vl'ouwen do Sultan he-dt 7 het niet r11 heb rr merr dan <'ens p,an·r m.eerd, d~h nie.ma,nd wiRt het mij te M:ij.n buurm.a.n, (lie at vi.ifia-flr .ann 't geweest, sch,n. He het .a.an tal n irt ~r()Ot

Ik w<let ~('i"nfo1'zeggf'n. hof wne en wist, cnkel van h(}oren Zf'~w:en. dat ze hedien-d werden door s1.avinne.n, die alB kameniers fungN'r de.n e,n hoo~e.r si-onden dan men we! zou den- I ken. Deze siavinnen h,ndden weer nll.re onder- I
l

..rt

i.

=-. -,_-._---. __. "-.-_-__ -_-_ ,--..::~.... -_... - ._ ..

Ik. kcek hem nan met een ong~!oovig glimlach io en dacht bij mij zclf', daar zal wel ..en beetje"gcwichti~orn" onder schnilen, doch hij girig zelfs verder in ziin brw(~ringen en zeide: wees maar voorz icht ig. Blijf in de stad zelfs niet nictlv;"gicl'ig st.ian kijken \'OOi' oucnbare gf'bouwrn of l'egt'el'ingSp~11('i7eD, want. he: wemelt er van speurrlcrs en sti lle vcrklikkcl'fl. Overn.l worden ze gevon den. Ui.terlijk zijn ze Diet tc ondr-r kenncn en hij 't ze r ingsto k w.anrl ver mocdcn kan icrnan d in hcchtenis worden zcnomen. Voortdurend hchben er arrestatioa 'Pla.ats. Ret w ilde er bij mij maar u ir-t in, rlat de toestand zoo gffipannel1 w.as, als hij d ion sch ilderek Ik mnn kte dan ook hr-de n k iruron en g,af hem tc vr-rstaan, d.at hct p r aat gnvoon1ijk f'rger wns dan de (had of m.a, w., dat men zich in dr-rgc l ijke zakr-n licht aa n ovr rd r ijv in a sclm lJig maak te. Hi,i zourle ook wel mrt n ls o')),!g;ct.u igc sp rckc n cu n ls 11:I'il zi i n w iishe id h::\J van hoor eu zcggcn, dan kon men du ar n ict op to zei 1 g.n.n.n, Op ce ns p laatste hij zich vnor rnij en spr.ak op ('1't)~tigen toon , om mij to ovcrtu i : "ZOtl(lt gij k n n nr-n grlnnvrn, dat ik zcl f ale sp ion brn n.n ngt-stcld 1" Ik zweeg en ked: hem aa.n en hi] ver volgrle : l,;l, over u l OI'Ci' mij ~ zr ide ik ve rbansd. Zckcr ; n'~:ll' laa.t het 11ir-rn.and we-ten. Ik zcg het n in verbrouwen. En ook bu ibcn h. ; hof worden u w g angnn hesp ied. Er komt gccn v rcorn r1r l in z j 11 rl~ .'1 t:v'] \".'{'I mi uder ..\::\n 't h of, ' die 7f)tI{lel' tocz icht blijf't. Jk stoud voo r ecn r;l,a)dsel. Hoe kon men mij verrlo nkrn ! F,'ld ik rnr;g('lijk onhewust an nlciding g('~{\ven ht kwarlc vcrmocrlcna jcgrn,q mij ~ In ,rlirn zi n vrooz ik ophcldr-r inz ('11 hij antwoorrldc : yolstrf'kt n ict, maar het stclsc! v.nn "":""";1'!(' • .:lnt h ior h,',;I';J;1t, brrngt. ll(1t mro r n '.." ; f. 0 v1')'.1. L N iP!wt 11rl is V r ij. Srrl!',rt en ke 1(~ cL~'::'Jl i'1 het grt,n! ~I'hrim~ agcntnn bcln ng r iik u itecbr e id en hot tocz ichb vf'l'fich:'l'pt.· Er hee rscht g"en vcrh'011wr.n, maar wantrouwen, vooral .icgPl1S de militai reno Ik heb gehoord, dat cr wel twer-hondcr-d oftieieren in arrest z:jn geste1c1. 'Vii hehlwn llog cen hr .. lrn tiid g~pr'1,nt oyer ~ (lit rmder"Pl'p, 7011(lnr d,nt ik ~r mii veel van .an,ntrnk, ornd.at ik mij zoo onschuldig gevoclde :ds e~l1 p:tf\ ~ch('\l'en Inm ('11 mij ge~n idl'e kon VOl'men van zulk N'11 t.ocstnnd v.an onrust. Tl~ Ortnki'lli !!i,k:1PlPll. :.:lgr.n w.~ -da!1l' C'l'"igr. Engei.sch~n met ren B,1.P{]ekcr ,flls ~i,ds ltl':"Igs den B0'3r>nrll~ 'MndclC'I!. Kiik, rirp mi.in 1einsman, da.'ll' Ilf'bt gc vrcemrlpli~l~f:n cn ziet ge nu die twcc mannen wd. die ollgemcrkt volgrn. Dat zijn nn spionnrn, die IKl1 weI ongemoeid l.atr.n. m~,n.l' f'xh hnn U;anQ;rn yolgen en d.aarover r.apnortf'('J'rn bi,i df' 11'inl'it(l verdpnking. Ik ,"ond het ecn apcrcrirf grdoe. die spionn.agr; OJ) dl'7.f"! "';,i7.(, ('11 k0?l ni"t hf',griiprn, dat ze vo,')1' dr. vei Ii v.hPid van rll'll Su ]t,!] n r/ (;,"11 <; t,aa t v.nn e('n i!.!,' hclflng kon wrzrn. Dat goal ik den Duit.,:;C'h01'tc Vf'r~t.n.nn Hi5 tl'.ncht.tc ~ii van het tc~(~~deel te ovcrtuigen, doch ik bled bij mijne ()pIDle. De ni1it~ch.('l' trr,·f t(' Ortak('lli l'cn n.a.ar kcnnisfien • en :vij krrgrn <;,amen nna; ('('n ~roolijkcn c1f1rr. dll'n lk l:ttrr d"nk te bl'~chri.iven. Tcp;ell dcn n.v()l1,d thll iR ,2;('konw)). b:~crnn ik nn\\'ill('krllri;:r nn. to d('nkrn o\'or het gr.'inrokpne ,·a·n clien c1.ag en toen ik 's anderen ~lOrgf'n!' ~cn w,nlldeling m.nakte n,fln.l' de stad, 7.U~ ik wa.L

van' den _'u rk , die meer in zich zelf gckoerd of mindel' ui tgulaten is, dnn de Westerling. Ia ij rnankt gren prna tj es ala "mooi weer van daag ", en dc rgnlijke. zel ijk hicr to laude gebruikelijk is. Dat hceft bij hem [(ccn zin. Hij ncernt het weer zoo 't is en sp reekt ('1' n iet over. orndat or toch n iet ann tc verandcren valt. In die lijn blijft hij oak in andere opzichten en dUB liet zich de voor rnij opva llendc terughoudendhei d weI verklar cn, doch coen ik den Du itscher gehoor d had en ook met andcren, d'ie ik later ontmoctte, daarover spr ak, kreeg ik cen anderen kijk op hot puhl ieke leven. nat d it niet opgewek tcr was, zat hem in de ondcrdrukking, waaronder hct yolk gchukt gi ng. De vrijheid bleek .aan banden gclegd. De geheirne speurders cn "tille verklikkors mocsten do regeer ing staande ho udcn. De toestan d W,<lS rriet ongelijk aan dim in F'r.aukr ijk vorlI' de g r oote revolubie. Ook in 'I'u rkijo voludo ~II) ornwentol ing p lotsel ing en voor o ns ho Ibcwoner s nog zeer onverwacht . .Met bewondcr ing, ja, met vcr r ukki ng hob ik h.aa.r an.nschouwd in hn.ar volle working. Zij wer d voltrokken onder de leuze Vr ijheid, Gelijkheid en Broederschap I

i

i ,
I

{

WYCKEL.

S.

rr.

XIII.
De aa rribev ing in Zu id-Lt.al ie met hare verschr ikki ngen dod mij cve n va n koers \"€wndcrcn. ""ij zullen het 'I'ur ksche hof met zijne orngcvi ng even laten r ustcn en een uitstapje make n na ar Sicili6, wclk ci land ik nog kort \"00[' de gl'ootr nn rdbcvi ng heb bezocht met een stoomscliip van nit Gricken l.and. Ik geef h ier woor dcl ijk weer. wat ik destijds in mijn dagbock schrccf, bij de nader ing dcr SicililwT1fiche kust en v.a n de thuns verwoesto stad Messi na, w ie r ligging en schoon ik heb 1ll0gCIJ bewondcrcn. Tn mijn dugbock stnn t a.ldus te lczcn : Dj nsd ag 1 Septcmber op 't voordck van de "S,[lxen" . Om toch vcoral hct gr-z icht op den vuurspuwenden berg de Etna niet te missen , u icn w ij nog bij nacht zoude n n.ader en , w.at 't gr ootsche en treffendo v.an den aa.nbl ik niet wei n ig zou verhoogen, ciacht ons, stonden mijne vriend::1 1 en ik des morgens om drie uur a,I op het voorlRt.e gecleelte del boot, allen in clckens gehuld, om tcgen de koude nachtlucht bcs-ehut te zijn. Geen onzer h,ad ooit cen vuurspuwenden berg gezien, m.1.ar wei had iedcr onzer dn.ar vee) over gehoord en geleze.n. Gistemvon,d haclden we d:lar over druk gcsproken met clka·nder (In mijn gezelschap bevonden zich een Duitscher en cen Hus. Met ons driecn hadden we ; de rcis aanv,aard, met hct plan via .Messin.a ! o.a, Napels on Rome te bezoeken. Wij w.aren samen ook in Smyrn.a. gcyverst, waar de Rus' zich bij den Duitscher ell mij h.ad aangesloten, De la.atste, dien ik in Konstantinopl'l h,ad leeren kennon, \y.as tuinier v,an bcroep. Dit tussehen haakjes, buitcn het dagboek, tot ophcldering,) 't W.as ('cn pr.achtvolle nacht met ccn schitterendcn sterrcnlH'mei. Eerst vol ycrw.achting, d.a.t de berg spocclig in zieht zou kamcn, clomlIlc,lde,n ,vij luter half en h,alf in toen cr nietE kw.am, want rondom on~ bled het lucht, ruimte en ',','ater, wat 6poedig ('entonig werd. Toen cr eindcli.ik een lichtend punt in de verte werd onbdekt door enkele mcdep,assagiers, stonden we op, en n,acl.at we ons met verrekijkers hadden gew.apend, werd dat licht ook door ons gezien, doch sleohts yoor korten tijd. Het was geen licht van de Etn,a en verclween dra uit het vOl'sohend ~Og. 't Z,a,l het licht ge\',-eest zi~n van cen voorbijvarend schip. Uron gingen cr nu voorbij andcT' het eentonig ruischen der zee, zonder dat er ids bizonders vic 1 op te merken. To 6 ure ,\',a,s ('1' nog nicts te zien, wa.t geleek op cen vllurspuwenden berg; zclfs g('en kust viel cr w.'lar t.c nemen. Maar achter ons kwam de zon op. Ais cen groote, roode vuursohijf, verhief ze zich l.ang· 7..aam uit het water en vcrspreidde cen wonder. mooien vuurgloed over de golven. 't ,"V.as wer'kelijk 6choon cn beloondc, ook al hadden we gcen vnurspuwenden b0l'g te zien gekregen, ruimschoots de mocit.e v,an vroe.g opstaan.

I

I

sche,rpcr l'ond dall to vorcn uf er ook spionIlen in mijnc nabijhcid w.nrcn. lk kon nicrnan.cl ontdckkcn, die mijne schreden yolgode. Ouk later niet en steeds ben ik ong,._.inder,cI ,aar en (,001' de stad gew.andeld. En toch - blc\'cn de ~pionnen in mijn hoofd en d.acht ik.a£ en t(}~ aan de voorstelling v,an den Duitschcl', cb,t hd {:iook· teo aan het hof, in de st.,ul PH j n het gehcele ri.ik, DIe, gl'clar;ht.e bleef n.awrrkcn. En hopwel ik van de over mij of oyer andl!' r~ll gest1'-klr. .snionncn :cdc1<'n ids hcb Vt~TTl(lomen, wC~'d bet mij .toch Gpocclig duidrIijk, d.flt d(~ Dl:ltscher grcn ongelijk had, m.a.w. d.at die Splonnell wei b('stJonden. In de cafe'.:,:, op stl''1at of waal' mem ook kwam in cle s,t.a,d, hcerschto cen zekrre ruktheid onder h,. t yolk. Berst had ik de ool'zaa.k (la.arv.'ln ge7.0cht in de gc.aa.l'dheid

,

gro

vijf m in utcn reeds was de zon !Scheel boden watersp icgol gerezen en ze stecg hoo1 ger, steeds hooger en wer d klciner en blccKrr, We1dl'.a wcr d zij zoo schorp , d at hct nijnlijk was voor de oogen om langer va n den p r achtvollen aanhlik te genie-ten. Maar nog steeds geen Etna. Ei ndclijk, te omstreeks 7 u u r, land in zieht! We naderdcn de It.al inansohe kust nu vr ij snel ; steeds du idel ijker kon zij worden waargc- . nomen. 't Zag er wocst , hnrgacht.ig uit, n ict grootsch, wel schoon. Ook waren er p lckken grijs zorider weeldcr izen plan tengr oe i, m.an r toch veel levend iger dan de Grieksehc kust, welke we verl.aten haddon. Mijn rcismakkcr wo r d op gnwo nrl c n , t.ocn h ij 't zoo lang vpr\wi(k Halii~ l·jrl<]pJijk met (·ig-pn oogcn aanschouwcn mocl ,hier \',01 "lll~geLSterUng:' aan 't reeds zoo vaak van hem gchoorde : .ven

rN.a

Wi.i zcttcn

kcrkhof), de stud,

koers naa r 't Campo Santa (het Na ce n flinken voettocnt, dwars door bereiktcn wij ci n del ijk ons docl. De

,,l talia , du TV onnclaud , M ein II erz seILlaut d ir entgc(fcl1, Du Rosengarten, 11:£( rerura.ndt
Scliein et d u
1171'r

allerucqcn,"

Aan de l inkerzijdc, u it cc n wit waas , \'PT: heft zich ei ndelijk in do , iz igc" ver te, de lang verbeide Etria. Doeh wel k een on tgoocheling! In p la.ats van vu ur en rook, zooals de rnceste p assag iers z ich voo rgesteld , en ell. der geschilderd .radden , zagen w i, slechts ee n zeer gr ooten kegelvormigen berg, en ont dc s ten tenslotte met een ver rekijker en een goede dosis verbeeldi ng een beetje rook, d.at wij e igcnlijk ook bcsl ist unlden. zien. Bijna al le kijkers op 't schi p waren 01) de Etna gericht, en overa l hoordo men u it.rocpcn van teleu rstel li ng , zoo orischuldig en gewoon zag ze er ui t. De bel voor 't eten g ing, Messin.a in zicht l Daar zullcn we sbr aks aan wal zaan. Woensdagrnorgen 2 September (Capri In z icht : op de "Saxenll). De Etna. heeft giste ren 00k van nabij n ict an l' de verwacht.ingen bean twoord. Geen rook, geen vuur , geen gerornmel. Eon majestueuze, groote, rust.ige, kegelvormigc berg, doch zich in n iets van de andere toppen onderscheidende. De sbraat van Messina was schoon. Vooral 't ciland Sioi lio hood een ma.gnificken aanbl ik l met de hooge bergen (hooger dan die op Jta.1ic's I vasteland), aan den voet waarvan een p rachtig grooM zoom zich .a.ls een groote t.uin nit'strek~ langs de bla.uwe golven der Middelland· sehe zee, Half in 't groen verscholen, trokkcn de groote mooie vill.a.'s, de zomerve.rblijven van rij-ke Italianen, onze, an,ndacht, De trein Syr,acuse-Messin,a slingerde zich door dezen sohilde.rachtigen groenen band, en 6ehecn met i ons vcrstoppertje t.e spelen, door telkens weer in tunnels te verdwijr.en, om kart d~l,arn.n, met hoog opstijgencle wi tte rook wolken weer te voorschijn te komen. Zoodra de "Saxen" h.are ankers in de groote breede haven van l\1cBsinJl. had uitp;cworpen. 'l'ip~ddcn wij ons de (la,ter door de a~rd.beving : gehee.l verworste) st.ad in. om cen bezoek te brengon .aan den beroemdcn l)om. en aan 't C.'lmpo f).anta, (kerkhof) , een cler s()hoonste doodenakkers van Italic. (Ook die dom en cl.at prachtrolle kerkhof met zijn vele monumenten, cen '-,an d~ 6choonste v,an Italie, zi,in door de aa,rd:,hcving tot ru'ines gem.aakt.) Yluchtig doorlicpcn ,\'ij (ten groot.ell Dom, ('n we hOOden geiegco,beid 't groote '[ul.utal prachtige bee.lden cn schildcri.irl1 t.e bcwondcreo alsmed.e de yell' rijke .alt.aren. (Y.'1.n dat a.lles 'is nu niets meer m'er; de .a.ardbeving hee£t 'allc~ tot grnis gem.aakt.) Twee bedel.iongetjcs \\',areo 111(''0 om; d? kcrk I ingeloopcn cn drongen zich t,bans ale:; glc\s Of) door tn.:1ar altloor ,-C.'Of ons nit tc tl'ippclen CD bij elk beelc! of schildcl'i.i. 't. \yclk "'i.i n,auwkL'uriger bczagcIl, cell kleinc explic.atie te gevcn. Zij WCZCll ons met vee! ij\'cr op L\\'ctC groote 6.:1r· koph.a~en, waar vol~ens hun yerhaa.l twce pau, sen lOuden zijn begra.\,en. Toen we bij 't verl.aten ~:,an het pr,aoht\'olle : gebonw hun elk een 601Ji gaycn, bcdanktcn ze haa€tig en liepen op een drafje de str.an,t in. """""'e. . . welke wi.i doorgckomen waren.
.~-".

I.

st,ad zel ve , cen zerst.ad , met r u imo st.raten en groote gebouwcn, (allcs later tot een puinhoop gcm.:1akt), was we] interessarrt, maar vies en :·uil. 't Kerkhof d aarentegen word keurig netjes on derhoudcn , en maakto een grootschcn ind ruk, door de vele groote marrneren gedenkteekenen, bustes, profielen ('nz., a.lles getuigcn de van kunstsmaak en r ijkdorn. De aan leg met lancn en laan tjes en slingergerp,a,den langs cyp ressen , a.gaves, rhodod '-id ro ns en gcran iurns (h icrva n stru iken , herfl1('1'1'1, j a 7.I'J fR g-)'()ojc hoschjos). dl~rd ons dcnken :ULTl ('('II wn ndcl tu in rn we in ig hcr in ncrdo mij a an de sornbere H ol landscho doodenakkers. t De ligging was tcr rasvormig. L.l,llg;z,an,rn klomrncn w ij hoognr Ia ngs dichtc sl ing;prp,aadjNL Op he t op ('('n n.a bovcnsto tcrrag ston dcn groote gcbouwen , waar in zich honder den g rafkclrlers bevonrlnn. De inr icht.inc was m ij cve nwe l n iet gf'lwrl d u irle lijk. Noz r(l~ Ie r r.n« hoogp), wonr r ijke rno nu mon to n en gcdcn kstccncn e n op de n ach te r g ron d een kleine kerk , waar zcker de lijkd iensten wer den gehouden. I Van a f d it l aatsto tcr r aa h.adden wij een ' p r.acht.ig , onvergetelijk panorama over Messina en de str.aat van Messina, welke thans aa n onze voetcn lagen. (En d.at .alles is later 'voes.~enij geworden, in twaalf seconden!) BI.l onze n teru gtocht t.raktcerdon wij one zelf op con g lansje echtcn Sicil iaansnhon wijn , .,vino eli Mcssi no'", en klo nken wij op een gol nkk ige rcis door It.al ie. De wijn liet zich na den tocht u itstcken d smaken en if' opger n imdc . stemmirig , met ee n fleseh "vino di Messino" ad 50 cen tcs irno in den zak, kcerden wij naar board terug. ' DI~waarrl bij w icn w ij haddcn opgestoken, had het vr ij clrnk met klei nverkoop in Ilesohjes , en tel de onder zijn klanten vele vrouwen, V.:1n w ie enkelen bij 't ver l ate n van den winkel reeds ee n teugje nit 't flcschje narnen. N.'1 bij de haven nog ecn ige ansichten gekoeht, gcschreven en gepost te hebben, Lcgaveri wij ons nan boor d. 's Avonds liohtte de "S.:1;\:cn" de a nkera en zette koers naar Napels. 't W~'lS reeds donker toen wij de' Sbrombol i pass-erden. Thans Capri in zicht, vla.k voor den boeg; en spoedig zullen wij genieten van 't zoo geroemdc p,anoram.a op N.apels, waaraan 't gezegde is ontleend: "Zie Napels en sterf dan!"

I

een

I

I

Leeuw.arden.

S. H.
XIV.

D0 j.,zcr ~~,a.l ziclt nl'.g \\'el herinnel'cn het re!lnILa~\.L v~tllrni.in of licvcr v,an OTl7.C reis per rijtnig u.aa,l' ode F'tad onder de hoede van den' Eunncll Nadir f\ga bI,trcffcncle illkoopen voor de ka,llioen·idillg, D.at lCf-.ult;li.l.t \·~\S al heel' sober, en op mijn voorstcl, om het benoadigdo of onthn'!~('nde nit HllJJ.anrl to ontbiedr-n, wilde mijn clld niet in1\~tfln, Z. Ed. ol'dnnneerde illpla:lif'. odaL JH't, _gl'm:wkt zon wor(j('fl in de '\'erkpLn\at~l'n \,<1n het .!Inf. Mitsdien kreeg :1{ h~t vprz()::k "en g(,',::wcifiC'.eI'I',de opgave van .,instrum1'n!'('n" t" willPri opmnk(~n. ik h.ad mi.i tot het strikL n;"lrjii!e t~ bep,alen ('ll l)ii elk V\')0r",erp op tc gr:\"~n of het V.'l'l hUlt ()f rr.d,aa,l mn.est zi.:tl. Ik volder'li aan ciie oprIrnobt en maaicie pen lijstjo .:lJt3 g~\':'a;igd ,\·,r..s. Dit wcnl opgezono{1',~n en spoedi~er dan men weI zou clenken krerg tk daarop h""ch~icl, Nadir Aga blcck icmand tc zijn, dic nirt, hield 'Nln lljL'3t~l1en en t.och r.aakt~ alle6 op de lange haa,n door zijnc t;chukl. Jiij mod. lJi'b ik !.(\'~Cl' wel gcdacht'l onJ (~n voor~cvo('1 hehhci1 geh.ad van de n,ndcrcn-::lc l'('voll1t,ic, of hcwrr;d zijn ge,WeCf:t over d~ v(lilia;heid van d<:1J Sult:w. Z(}O had ik hfoh:llve de brnoodig.dc \'oorworpen .nls doekcn VM1.,tjes messen en cen k,a,af'.pCl'B <>ok st,rcmse1' en kle~rrel op miin liil3tje gepl.a.a.tst cn dew bcide .a.rtikelen bloe!{8n bern €('n doom in 't oog te zijil.

"'''i''''''~'Ii''.''~_........,.~

---

--------

Kenneli,ik

had

hij hct daar

werd ik dcswcgc nan do roomf'abr irk ()nthor!('ll. Bier vond ik den Knirnukej ibnschn, die rnij kl woord ston d met ecn 'I'ur kscl: k.a.nsjc in do hand als hu lpm icldol om mij tc dorn verstn.in, W!\t ik weton mocst. DAt ging- h::·.·,,1:~i·li.ik en 011gevoor op de. vo 1ge~'de k~!lder I ijkc wiize. Wij.zend op hct kaasje , znido hij : b 0 c r d a, pen 1 r ;t 111 T u r c a (Di t is C€n TUl'ksch kaasje), 1\111. "y It W a. r (st:rcm!';d is er). 'M n ;,. fl h I a T nrc n .(Tu.rhch st:cms~l), p.r. 11 i r ~, 111 'I' u r c ab 0 J.a yo It (Ill d it kaasje gcen klcursel), P cn i r felemenkli, maya f eleme u k li b 0 j fL f e I cine n k I i (in Hol landeoho has Holl. kleur sel en Holl .. st remsel). Nit d i r A gab 0 .i a m n y [1, f c I erne n k I i y 0 k e·;J1.dir Aga wil gccn Holl. k lcu rse l en st.remscl). 8 e n yap a, r pen i r it 1 a T u r c a 1 (gij rnaken 'I'u rksche kans 1) Toen de roornboer zoo 1'001' mii stond to o rccren, kende ik nag n iet n l de hier vertaaldo ingevoc~c1e woordcn o n k w.a mcn 'I'.'C geen st~l})
vsrdor ,

n i-t 011 st.an.n on

ander gift kunuen mengen en daarenboven van dien stempel gebruik kunnen maken,

\· .-;1 .

der d.at de voran twoordelijke van gerncrkt zou hebben. Natuurlijk niet zonder gevaar voor oigen l~ ven en d.at van den roornboer. Deze verbrouwdo mij en 1A>U jcgens andercn all icht hetor op zijn hoc-de zijn geweesb. Dit doet evenwel mi nder ter zake, ik vilde
cnkel maar aantoonen, d.at er, ondanks

zenroom boor er ieti!

alle '

V'O()Il"bclJoedmiddelen of veil igheidsmaatregelen tegen vergiftiging, toch geen absoluut rekere weg n.an 't hof werd bewandelu om den snlban dan 1'''001' te vrijwaren. Zoo wijs zijn de eerste d ienarcn en beechermN'S van den hoogen Meester ook wel geweesb en mi tsdien - 1A>0 heb ik rneerrnalen hooren vr-rlu iden - worden a.lle sp ijzen, bestemd voor I de tafel van deu Sult.an vo6r ze door dozen ! wor de n genut.t.igd , e€rst nog a an rxvn keur ir.g ! ondcr wor pc n , hierin best.aa ndc, d..lt andere.i : g,;W:1 voo r p ror-ve n. E(,Il kou r in-r a.lzoo. die ; p r ohn.tum ko n hcr-ton , ton m inste a ls men vert.rou wrh: \wr~-:onc,o hcr It., die als voorp roevc 8
I

w

an

ro

m

den. Do Du itschcr block J1.fwpzig en cer st n a een good half u ur verschocn nn cen nuder n.ls redder in den noon.
was een wer kman nit co n de r fnhr ickcn van 'to hof , die Ellgckr1' =prnk en 'I'urksch o n ons spocd ig uit den droorn hielp. Ret bleek mij nu, dat de roomboer van Nadir Aga de opdracht had gckrc~cn m ij te VI aRet

ben slot-to

(,f'

to

lk

wo

rr]

on t

ho-

f 11 11 p:!'C

1'("11.

gen

welk gnval cr gccn stremscl of kleursel uit den vre-emde bchoef'de te komen. Dit l.aatste scheen

or

ik

00';':-

'I'u rksche kaas kOD maken, bet maken
V,'1.n

in

Die vonr p rrr-vc rs vo r me n ala 't ware nag r.-:T1 vr-i l iahc irlsmu ur tc~cn gr~val'cn nit de kou]«n. E~'(~n:dR de roombocr , was ik zclf ook ingcdor ld bij hot keukenp cr so neel. Hf er uit laat , zich vcrkl.ucn, waar om ik bij mijnc komst door I den opperkok i.l ziine karner werd ontvangcn , : wat mij r>-er-Bt duister was gcbleven.

weI hoofddoel,
slechts

'I'urksohe

kaas
geen

bijz aak en voorwcndsel

; men wilde

I

I

Locu warden.

S. R.

XV.
N a de toestemm ing: van Nadir A.ga. om strernsel en k leursel ui t Holland te laten komen heb ik nog dienzelfden avond derwaar.ts geschreven om mij deze artikolon to willen toezenden , een kleine hoeveelheid direct per postpakket vooruit. Tcvens verzocht i~ op eigen houtje wat kaasdoek bij de bezend ing te voegen. Omdat ik het postpakket spoed ig dacht te ontvan ~ 'bbesraf ik mil' cen , d , s aI! eren morgens naar de mij aangewezen fabnek, om daar de noz benoodigde in" s t rumenten " voor de leansn bereiding to laton make~, ala kaasvaatjss, een kaaspers etc., want ik hoopte nu wcldrn nan den arbeid te kunnen gaan. lk had teekeninO'en medegebracht, die in mijn studieboeke~ werden gevonden. Met hehulp van een tolk wist ik de gerDepen werklieden aan 't verstand te brengen wat verlangd werd. Zii tog-cn aan 't werk en af en toe kwam ik kijken of de opdracht begrepen was. Dnt viel mee. Ret bleken knappe werkers te zi.in, doch de arbeid vorderde lang/mam. Dit hinderde evenwel uiet, want ook het postpnkkrt liet op zich wacht~n. IIet wcrd nfgezonden in Holland, doch lllet ontvangen, doordat het op een dwaa.l· weg raakte. Ret was nog zwervende, tDen de gro.ote hezending', die lator ;>;011 volgen, reeds arnvr-erde met het volg'end adrcs: A son E.xc(>'l1cnr.c N nd-ir .1.rPr f.T'ois7hn(', M oessalti[) de son 'AI ajeste hnpcn:ale lc SIlUan de Turqu.ie, Ydd1'Z [(ios/\_, Nadir Aga ontving- <lit pakket en liet mij terstond weten, (1at hij het naar de fabriek had ~ezonden. IT ij verzocht mij de zen ding te wl11en ill spectreren, er monsters van te nemen en deze op· te 7.enrlen aan het adres van een der lijfnrtsen van Z. M. de Sultan, tel' onderzoek. Daarnan werd door mij voldaan, doch het duurcle nu aI weer eenige dagen voor ik het antwoord hekwam. dat ze "goerlhevouden" waren. Of ze inderdaad onderzDcht 7.ijn, wang' ik te betwi.ifelen. lIs:: kreflg' zoo het gevocl, (1nt er geen ernst in 't apeI was. lntusschen was ik nu 7.oover. dat ik stremprocven kon nemen. De Imimaksjibascha v~:schafte mi.i daarvoor de meUe en was er blJ tegenwoordjg. fijj koesterde blijkbaar ge~n groote verwar,hting van rle "nieuwigheld." Glim1nchenrl ricp hi; af en tDe : Sara yok r in den zin van" \'Vat geeft het. of wat z.o.u het. 't Is alleman1 druktc Ia Franca," WIlde hij ze-ggen en "dnar weet ik nIles

stromsel en kleursol nit den vreemde. Doch ik ging er niet op in en woes het voorstcl om 'I'urksche kaas te rnaken besl ist van de hand.
op grond
V~1n

dab ik gerocpen

was voor

Hollnridsche
later

kaaa.

het makcn

•••
Nadir Aga mij over de kwcst.ie cn vcrklaarde ik hem de sameus tel ling en working del' bctwiste ing rcd ienten. Ik ze ide dio hulprniddolen hcsl ist to moetcn gebr uikcn bij de kaasbcrcidi ug a La. Holl ande cn d.at ik ze gaar ne uit Holland w ilde ontbicdcn, waar ik goede waar zou krijgen. Hoewel nieb van harte, word dit eindelijk tDegestan.n en rnij tevens opgoor.a.gen of ,,·d gelnst om een stempel te 1aren makon. wa.armede ik elk to m.aken k.ansje voor des Sultans Laicl h.ad to waa,rmerken. (}ok al weer cen m.aatregel, geboren nit vr€€.6 voor vergiHiging v.rtn den hDogcn meester, heb ik gedJ1Chli. Om die re.den toch w.l de hoogc clienn.ar va.n dell Sultan allicht oczwa.ar hoP,boon gehad t-egen het strcm~l cn kleur~l uit den vrcemcle, want .'11 WoRt de hooge gebic(ler del' Turken gebruiktc, werd nRn h~t hof be reid. En toch ... w.anneer ik miubdige pIa,nnen had gekocstcrd. dan zou het mij niet moeieJijk zijn . gevl1.llcn, dn,arn.a.n u it·roerin.g te gcven op een heel gem.a.kkelijke wijze. Ofschoon .a.an de roomfnbriek ".an 't hoi B.ll~ w.at V00r de tafel van den Sultan wru; best:€md, afzonderlijk werd bc.reid en elk stuk of elko : hocveelheid moest worden gcstempcld of v-erzegeld door den k.aim.aksjib.asscha mot zijn eiEven
I

sp rak

geen .afdoenden w.a.arborg gelieD voor de zuiverheid van het product of weI voor de veiligheiod van den vOl'lstel.ijken gebrnikcr. Er had weI cen giHige adder onder 't "dlig schijnend uiterli_ik verborgcn til )"tcn worden. Ik heb ten minl3te weI kans gezien da.t ~i) doen en clen sultan op 'die wijze nan,~ het leven te stan,D. w.ant ik kw.a.m veel aan de f.abriek en heb den roomooer aikwi,jls geholpen bij 't 'VerzBgelen van do fleesohen melk en de kommetjes ';500, die be,gtemd ~.n.ren voor de tarol van Z. K. :Ma.jesteit. Met Q_en B~.mpel werd vrij aohtelOO8 omgeg.anIl. Ik .hAd in cia malk en het roomoroduct !let cen of

gen vor.antwoorclclijk

merk,

he.b ik d.aa.rin

toch i

I
II

I

j.
I

j

::

a

!. !

van !"

.. '

wnrcn samen goedc maats en lronden al aardiz met elkander habbelen , half in gebaren of gesticulaties. Toen miin buurman, de chef van 't hoefbeslag. ook eens kwam kijken en meenraten in 't Duitsch , vertolde de room~erdingen, <lie ik nog niet eerder had gehoord. Van het gevoerde gesprek bij deze gelegenheid deel ik in hoofdzaak mede, wat de roomboer en de smid verhaalden. De eerste zeide: Er zij n al veel vreemdelingen aan 't hof geweest met nieuwizheden, waarvan niets terecht is gekomen. Daaronder een Franschman, die al de machines in de boterfabriek heeft ontboden en laten opstellen. Men was zeer tevreden over hem en over de boter, die hij bereidde. Doch z.ij n rijk was van korten duur. Rij ontdekte, dat er gelmoeid w~met de melk en rapporteerde dit. Daarvan waren de heeren niet goaiend en sedert ondervond hij tegenwerking. Hij werd aangeklaagd als Iij dende aan een besmettelijke ziekte en bijden Sultan werd aangedrongen op zijne verwijdering. Zonder verhoor of onderzoek kreeg hj zijn ontslug en er kwam geen opvolger in zijne plaats. De boterfabriek werd stop gezet, de machines werden aan haar lot overgelaten en' de boterbereiding geschiedde sedert het vertrek van den Franschman weder op de oude wijze door den room boer, zeer naar den zin I van dezen. Hij gaf zijne voldoening te ken. : nen over dezen loop van zaken, door eene behagelijko handbewe~ingl doch de Duitscher sprak van "hofiutriges.' Intusschen dient nog gezegd, dat de ontslagen Franschman. veel geld verd iende, op rijken voet Iee£de, I grove verlermgen maakte en meermalen beschonken in de fahriek was aangetroffen. Dit was evenwel niet de reden van zijn ontslag geweest. In dat opzicht was men heel verdraagzaam aan 't hof. Maar de intrige had hem ten val gebraeht. Daarover waren de roomboer en de hoefsmid het eens met elkaar. .
I

Wij

kwam geheel j 11 orde ikdacht, duarruede kun ik mij behelpen, omdat ik voorlocpig maar cen kaas.,je' per da.g had te maken. Het wuchtcn was nu op de voorwerpen , die" in de1'abl'iek voor houtbewerking OD- ' derhanden wnren. Oriderwij] men daarmede bezig is, zullen we eens in de veesta llen gaan kijken en daarover een en under vertellen. Leeuwar dcn, S. R.
Wordtven.'o!:pd.

Dc· ijskast

en

I

It.,

T

was nu DOg op de werktuigen, die in de maak i ,waren. Intusschen drong ik er op aan, dat de verlaten botedabriek in orde zou worden gemaakt. De kelder was lek en stond half vol rioolwater, de stoomketel, die mij warm water zou verschaffen, deugde niet, de ijskast, die er was, moest hersteld worden en de benoodigdheden voor 't pekelen der kaas dienden er ook nog te komen. Ik. blee£ in afwachting , eenige dagen lang, tot ik op een morgen plotseling- werd opgeschrikt door een brandspuit, die mijn ramen voorbij trok naar de ... boter£abriek t Z<Ju de brand nu de fabriek nog in vlammen doen opgaan, nu ik eindel~ik daann mijn werk zou verrichten? Zoo dacht ik min of meer lachend in mij zel£, terwijl ik mij nsar buiten spoedde om te zien wat er te 'doen I was. Laehen, om en bij een brand, Deen het : past niet, maar wie de toestanden kende aan ... tno£, zou zeggen: alIes weten, is aUes ver. gaven. Men kon niet ernstig blijven in zulke oogenblikken. Natuurlijk merkte ik apoedig, dnt er geen brand was m de fabriek en toch zag ik de apuit in werking stell en , niet om te blusschen maar om .... den kelder leeg te pompen. En dat ging wat goed en gauw, zoodat gerapporteerd kon worden: 'de keld_f is klaar! " Maar '8 anderen 'dangs stond hij al weer half vol water en er werd niet weer naa.r omgezien. Een smid had den stoomkete1 on'der han'den en, 'die was lek en... b1eef ook 1ek. Is 'de kelder. werd,

wel het gewone verloop en het waehten

.De

genomen

stremproeven

hadden vrij-

1m

I

. N U zullon we de stallcn en het vee van' de hofhr,{'!'(l~,'i.i nens bezocken, . 1)0 lezer znl xich nog wel herinneron dat ~ adir Aga rnij indert ijd had opgedragen, «aarop eerug toez icht te WIllen houden ' Omtreut de verzorging- of voedering, het malken eu df? teeit Z{)U ik het stalperson(>el nnj n opmerlnngen kunnen mcdedeelen. Dit zou er van kunnen pmfitoeren , dacht Z.Ed., doch zelf koester.lc ik r;;,een hooge verwach+ingen van nnjn bemoenngen, nadat ik den loop der za ke 11 nan 't hoi een weinig had Ieeren kennen. Op mij n eersteu rondgang we I'd ik vergezeld door den roomhoer, die mij aan het personeel der stullen voorstcldo, dat vreemd ! opkee;\( te~en deu uitlandschen ",inspecteur. Zel£ keek ik ook vreemd op, met zoo- . zeer tegen de meuschcn , die er werkten on ' ook wooutlen in do stnl len , als wel tegen het bedrij £, de inrichf.iug en hot vee, dat men er yond. . 1Vij hezochton onders,cheidene stalleu, zeer verspreid gelcg eu , n iet aan de wesreu maar in verschnlon hooken van do ho£t€~rei: n~n. Toeu ik lnter alleen ging kostte het mij met wemrg moeite ze alte weer te vinden. , Als ik spreek van veestallon, dan bedo«l 11: dnarrueds enkel de staller, voor het rundvee, gceu puardenstnllen. Deze wareu zeer .groot en uitgebre id , want hot ge.tal paarden was legio ell nan (1e7.(, rl ieren word hizonder yopl 7.org- bestecd. Ik ben in een der stalleu van de Pr insesse n aan den Bosporus zeweest waul' ik ve rbuusd heb gestaan over Ode dan; heerschenc1e luxe. Piel, Iijn zag aIles ('1' uit ell men vond er zcl fs thermometers en hvgronwtefs nnng e brae 11 t in 't belauz eencr pass~ll(le a t mo~teer voor rle paarden. Ook a~n . t hof ~~on{l~n de panrdeu in hoog nansien, terwij 1 de kop.ien nauwel ijks gct{'ld werdou. Het. wemelrle er van paarden en pnal'dl'l.ld~rs, ierler wist or over to spreke n , (loch koeie n 1100rl1e men nooit noemen. In _ totaal z~l hot getal van deze d iersoort nog goeen drie h onrlerrl stuks hcbben be drazeu l' It . .ier jougveo nnar m begropou. En de paurden wnrcu n iot to tel len. Het I'I11H1we hnd go·en wride ell oo"ond zidl in diverse stnllcn. I Outler <1(~:-~ .,,,as (~611 groote stnl, ,,'aar p.m. llOndcl'(l vl.lftIg stnks VPl'ZDl'g'd m'nlcn. ,:\1 I de :Ilidcrc :,tnllen lclden (\lk sleehts <''..'n : twintig stnks. . Een df'7sCl' ldeille~tal1cn ()uucl'sclwidde I ::nch vnn de, a~der~, door gUll~,tigcr lillging, door 1.p,1er lIll'lchh ng- cn betel' vce, En hocweI het geen modelstal was. in don Zill door OlHl nan d if' bf'l1a TIlin toeo'r kend. llloest v.i i daal'voor torh dO(lrga~~n. ,dier waren do be~'te cxemplnrcn vnn dC'll geheelcn yC'estapcl geplaatst, van 7.cer uitecllloopende l'HF;St-'ll. Ret was geon (~enheid, maar eell veelheid, haast cen curioRiteit. Men ]wn or bewonde-' ren zware HnsElschc koeieu, nls "lUoskn£', aangr.dnid, Ideine Amcl'ibansche vnn hi- ; 7.ondcren bOllW. Yoorts ZwitsPl'sche, ,Arabi-' sehe, Egyptische en wie wect welke rnsr-;en al meer, doch geen spcciaal Fric~che of Hol-

I

I
I,·

1'">

,

!

I

(r

l

__ .- - ,.~--..... _----_._--Hlll<lsche, wpi die er een wein ig op geleknn. In nl de andere st al lcn hcb ik ook maar C{,1l panr koeien aangetroffcn , wnarjn ik bepuuld \. ons rag meenrle te herkeunen. De modelstnl, zoo zal ik hem munr noemen , beval te een staalkaart van rassen, welke den bezneker getoond koudcn worden als" bizonder".
. ..... ....

a!: ee,ll. hi7,.QllUel'e wijze. Alsllet mellrtiJd was, worden de kalveren eerst onder d 1 eI "
en gelaten. cnke-Io ruinutsn
'h

N aast den stal was een ka mer gehouwd, die I prachtig gemeubileerd bleek -00 zijn. Riel' \ kwamen de Prinsen van 't hoi en werden hooge bezoekers ontvangen. Slechta door een deur was deze kamer gescheiden van den stal en werd deze bezocht , door genoemde perso nen , dan werd de vloer of ,.mielO'onO''' vooraf geheel met tapijten of loopers b~legd. \ Het zag er dan recht "hoffe1ijk" uit, doch r wie naar dezen stal de andere stal lcn van f. 't hof beoorder-lde, mocht zich misleid reke) nen. 't ,\-Vas hier als bij den bakker , die de 'j mooiste broorljes voor 't venst er legt. Dit is I ioders recht; In 't g'emeen is de pronkkamor i voor de bezoekers I Zoo going het ook met (len ; modelstal. Hier was allcs rein en ziude1i;k. men vond er gruppen, of Iiover goten, welke d ienst deden als gruppen, en 't vee stond in goede orde twee nan twee, door schotte n van olkander geschciden, elk rund met een touw om den hnls gebonden en al le met de koppen naar den muur. Even nls in Eriesland. Men liop er dus achter langs en de "miel~ong" was van steen, ook weer als hier. Doch het vee stond niet op een verhevenheid, de stallen waren platvloersch en kwamen overeen met paardenstallen , gelij k ik die wel in onze kazerues heb gezien. In al de andere stallen zag men. houtcn vlooren, geen gruppen of goten voor de faecalien en germ afscheid iucen tusschen het Vf'C. Dit ston d naast elkander op eene rij en elke koo was vnstgebonden Ran een der voorpecten. Dat ze niet als soldaten in 't gel id hieven staan , Iaat sich hegrijpen en ook ant de stn llen hevuild mocsten worden even als het vee ze1f. Hier dient nog bij gezeg d te worden, dat het vee niet gestrooid werd en dat de gier dus nict werd opgevangen, maar een '\leg moest zoeken dOOT de schrcven YflIl de planken vloeren. MOg'elijk ant er nrvoerriolen onder de sta Hen zij n geweest, doch gezien heb ik die niet. De meRt werd op ongere~eld~ tijden verwijderd. Wotende dat de 'rurk niet vel'zot is op dl'n arheid en weI gewend aan vuil, kan men zich voorstellen hoe 't vee er uitzag, dat in deze stallen ve-rzorgd wprd. Daarbij was het mager, wnnt ook de vneding Jiet te wenschen over. Ze kregen hoofdzal<cli.ik pakhooi, aat eiken morgen bij tientallen VRn wagens werd aangevoerd, ook voor de paarden en nog ander 'vee. Hoew'el er pa~lrden. in overvloed waren, zag' men n iet dan 08sen vOor de wag-ens gcspannen. Groot-e Oe8en, met 7.eer wijd uit stuande llOrens en zwartc. glnzige oogen, twee beesten voor elkeJl wnI

me c een )pe,le mmder begon toe te echie- . ten . of het melken meer moeite kosttto, scheidde de Turk er mee uit en liet hij de I 1cl?-lvf're~ weer komen, om de rest der melk 'u~t de mel'S t.e halen en het melken t 1:-

hrgoullcn '1 I ' d(~ mellwl's Di! n·oscl11·( •. 1·1 . (Jant 0 onu a ( o ,{oelen do melk dan boter wilden Inten sch iatnn , dus om hot mell<Cll te ver kl '0 "1 ', 11.1 ;:('n. Z 00 word mij verklaanl ,'elO'ema .\ d ,Z-, d ,' (. 0:) rn e II 1 ti
,,~ ( (

slechts

e~

{l

-

r

digen.

o vo em

werd slecht verstaan met den du hbelgesIaO'en duim en den WIJSVlll.. . M I' gel'. J tTf urkeml ..zonder zit of ••tula" . k rmj ouder " . E ens p] nru.s e 1 Gnu (lAr 1 ·l " Ilila Ino (Ie melle er uit dut hot schuimcoere nd en in r-mrnor spnt+c. en Dunr lmrlden zo respr-nt voor. Ik toonde hun metcen, dnt de melk or SChOOll uit _ m{)lkcn. leon worden, mnnr mij ne h~(loeli~O' word n iet bcgropen en tor-n h~t knlf If7diO'~ urers yo~(L lndlten zo mij nit, nlsof ik e~n dwaasheld had heg'a~lll. Onder h~t melkeu worden de knlveren aan {Ie hn lzen dPl moc(lcl'kocJen vust~ebonrlen Hoven lId hok del' kalvercn z~,;r men ~ n vIocl'1l1g'. lnPt houten halustrade er vooer Dam- lnvahkcPl'(lc het stnlpers{)nt'.el of l' ye~'zo,t'l3'ers. 't Was hun huis en thuis Z (o Pl'lltllher. .' eel'

Ze ded.Pll het door fle uiers te drukken

De kunst van melken

'p,

. Van, de llOutell bevloerill~l1 ill de staJIcn )nopt I IIO!!' zeO'O'f>n dnt /.u" ~lnrh·~ ,verl 1en ik 1 " '" ~ , \ c 1"> v ~ DHHer 1011d~n. Ze Ingell zrer oneffeu en vert.oOll(!:n Iller. en .daar g'aten, wanrdoor l;et 'Of' hEVnfll' 11cp (le bef'nen te brekeu TI'\ 11" 1 \ l1"It Q'eZlen en het b ,rt - '1 \, r.cns H') ()llJnirldrl1iJ'J- af . .I"j (1 ees wert t ,. 1 ,'< gcmaa vi , P oen anderen uc zag' lk'"dnt pen knlf door een slag met (,.Pll stnle l.1Z('l' YO 01' (len O'Po Hot . I,3 If was 7,1(' ,c, werd or k01) . n oo d wen. ] . . geuecl'd ho 1. , 'I ' . 0' ewe 01 lliet." ,., .1.1 I t'e ZJell wns.
".0

. ,Of liet eon I\w.nn(lR}H'C'ker was. die mij Inter xeide , !1at 7.00 ,10ts we] gehellT<le louter om ee n Illlltcnl(flllSle te hehhCll hestn"anoe 111 (e ] ;- 1 ." L" 1 t {lJ?_.'rf'llgR ,V[\ll het yel, wna.g ik nirt te 00."lksen, DIe opbreugst ,,'as Voor de ' gel's. 'erzor-

I

_I

t ' De E'ptc('It aUl~ 't hof Fltond op ce-n Ingen werd lllef gcfnkt met een bewust (,oe: ,en lInd lUeer op met zooO'enaamd speltngC'll <1{'r llatUl1r en h ield va"n ' " e "]1) O'en \ ell ~ .:~ . n" ,"oor: " 1.1 <eur llet men de l11f't'stvanasdJ,au(ler Yf>rschIllende ra~sen met nlk"nd ' pare'n. \.. " -el Men hnd or vee "'Ill' It 11 hecr"chelld .1 o. '" onr. maar o'\er- I rig- ~~orl~lell,TIas et YHal, (lnt wij mnisIden- I

{llil' .]\[

"h

'

o~ kopho('J', Nnnc~~dll ~J, ',[IS (le In{,(,F]lbflscha) '<11' 1',. '"I ;. H1.1 str,nd (10 1'0omLonr ...'''., .• f (I \ WI.! e hl,l hrt me1Jcen t rr';'. '
.i
I

Hoofd

del' 110'

,"

-,

..

I

ge~n.

en da:uop toezog. Or tol V;)n 7.:lkf'1l l' y['('l \'erlwt.nrd ,. 'l( Ie
W<lS

cocnWOOr(llg
"

!

I

. ".

mn( ~n worden,

1I1r., weInIg'

t

heh ik die

mo.el{e

hooi werd ala hijvo~ler gehroeide garst of haver, vermengd Rior vond.mon

Bebnlve

;

water. Om t-e drinkcn werd en h ier heen ,Q'edreven. 1";~Eens bpn ik 01> wo'n binnenplaats g't'k:Omen, om te zien llOO dat ging, maar paIS hod ik de steeneu bakk~n in oogenschouw g-enomen, waaruit eenig-e exemplare-n tegelijk bediend werden of een groote stier kwam balsturig op mij toe7etten, a Is wiloe hij z.eggen: j,wat doe jij hier? :Maak nat je weg , komt I" Ik betoonde mij een g{'hoon~amen dienaar en maakte mij'sne1 nit de voeten. '.' De kalveren zag men in epn nf~eschoten ruimte van den stal zirh vrij hewegell. Yo or en na het melken der k{){"ten. 's moru-cnB en ,'~avonds werdenze in vri.iheid 1.resteld. Aar,dig 'was het dan te zien, hoe al die hUDpe)e~de kalvertjcs zich naar de ·l'e.Rpe-ctieve ~~lhoeders beIraven om zich te laven aan de '~inoedermelk. Ze kre.geu niet 81 de melk, . aar- slechts een ged~6lte. ~t_ G}ng ~l.~~!

001. Bij elken stal was een ~roote hinnenplaats. het vee losgelaten

verstrekt m~t hak-

heercn g'CWf'7.en, nnhl~lrli.il\ met hf'hnlp Val~ oen tolk, <loch zij IUHlc1ener goeen ooren nanr, ' mijn rUfld op t~ volgen. Er best-onden ook geldelijke beZWfll'en. Dat had ik spoed ig begrellen. . Ala het den nieuwen weg op Inoe.st, dien lk hen wees, dun Z{)U hun po.sitie in O'evuar kunnen komen. Danrom was het hest e"Jr oyer ta zwij gen en alles bij 't oude t-e lat.en hlijven. Dit is zoo on~eveer de opinie van l1eze ~,chefs" g~,weest, ~ie v01gem mijn bedenken Jegens In 1] overlg'('ns st.eeds even vCiorko~ mend, welwillend' en hulpvaardig zijn geweest.

~--_",.-------,.._,---. WYCKEL. S. H.

--.-

..

----

XVJI~

De veeteelt aa~ 't hOI stond op een lngsn -.-~ trap. Er werd met gefokt met eon bewust ) 'doel: Men had meer op met zoogennnrnde t---:' spehngen .~ler natuur ~n hield van verras,; SIngen. Bij voo~keur Iiet men de meest van .
~- . el~ander verschillende rassen met elkunder

· .Hoofd der boorderij was de Iuecsilbaecha · o~ koeboer. Nna~t hem stond de roomboer, die dikwijls hIJ het melken tegenwoordig · 'fas en daarop toezag. · ' ~Op tal vanzaken, die met weinig moeite · veel verbeterd konden ~orden, heb ik die , h~ren gewezen ... natuurlijk met behulp van .. _ .., ee~ tolk, doch Zl.J· hadden er geen ooren naar, _ Jl11Jn t:~ad op to volgen. Er bestonden ook geldell1Ite beswaren. .

, \

.. n8'_noemen.

~paM~~ had er vee van ulle kleur, maar over: heerschend was het vaal, dat wij muiskleu'

. Dat had ik spoed ig begrepen. ,.". _Als het den meuwe.n weg op moest, dien , l.k hen wees, dan sou hun positie in gevaar . J~unnenkomen. Daarorn was het best er over t.e. zwijg~n en alles bij 'tonde te laten blij,ven.' . -. ' D!t "is zoo ongeveer de opinie van oeze .,":o\,qhe£s..,.. tJ~;weest, ~io vclgcns mij n bedenken Jegens mIl overurens steeds even voorko- , mend, we willend en hulpvanrdig zijn ge-

heb ik hem wel eens verdacht, dnt zijn "bst van de wnrmto" overgezef sijnde in de taal der praktij k beteekcnde "lust of trek in een . glns bier", 't welk ik hem voeltijds offreerde, als hi] op m ijn learner kwam met zijn oej] tRjolc s,~J/d.'1i(lclc! Hij mocht het wel niet geb1'uiken als Mohamedao.n, maar verboden vruchten smaken zoet , Zoo ~ing hot menig Turk,de gelegenheid maakte de genegenheic1 en do natuur gaat yank boven de leer. Nimmer heb ik ,evenwel een dronken Turk g-e:den noch nan 't hof, noeh in de stad of elders, maar, zoo werd mij gezegd , toen ik die opmerldng maakte, gij weet niet, wat gij niet ziet. Ala een Turk de bui van te veel .ziet haugen, maakt hij zich etilletjes uit de :vocten. Of hij neemt sijn trekken thuis waar ooodat niomand 't ziet. Diep zit dA Rcbanmt~ er in voor zi.in geloofsgenooten. Dit is dan weh nog een deugd en dnt de Turken in 't geme~n g~proken drinkebroers zi.in, dat ge- I 100£ ik mot. Eel' het tegendee1. WeI he- \. ec.houw ik h.en als eerste klas rookersen kof. ~iedrinker8 . .
E

.tt

t

. Van Iieverlede kreez ik onderscheidene kennissen aan 't hof. Behalvo den roomboer, d~n koeboer en den chef van 't hoefbeslaz , die al eens of meermalen rrenoernd z ijn wil ik thans nog eenigo andere per~on~n' aan u v.oorstelIen, met wie ik in relatie ben gekomen. Eerstens de veeartsen , <lie op een kamer naast de mij ne resideerden en die ieder ,.. slechts een paar dagen per Wf'ek d ienst hadden aan 't bof. Met een vierta] VRn hen heb ikkennis geman kt. Er wa ren a ltii ,1 twee pre· sent en geregeld rOgten ze elkander af, De dienstdoende arts en moesten op het hof overnachten, doch ze woonden buiten de muren. Onder het viertal , wanrvan ik sprak, was ,*:n oud-ged ieude , een man va!1 de nraktijk , .... ie met had zestudeerd. Als (he nachtd ienst d had, dan begaf hij sich n iet fer ruste op het -Ied ikant, maar .nam de matras er sf -n spreidde die uit over den vloer. Op hed vorul . h ij het yeel te warm. N 1.1 was Idj n knmer meer on de zon dan de rn ij ne. Nog hoor ik hem klagen en znchten: (Jeff... sS'ljdsjac7.: tsjok ssydsjacl ... oe!! ... (warm, zeer 'warm), als hij kwam van zijn kamer naar de mijne, waar hij het koeler yond en dan wuifde hii met zijn rechterhand a Is m('ot een waaier. zi,in aangezicht te verfrissr.hen. Wanneer lk ziin .,ts.iok" 11001'<1(>, (ht hii ,.y(·akker h1em" had, een woorcl dus, dat hi5 dikwijl<l gebruikte, dan heb ik ~n{'ermalen ge£hebt aan ons Friesclle ,,"oord van diem:elfden klank, 't welk "dile" heteekent en mi,izelven llfgevTaagd, zourlen wij dnt woord van de Turken of de Turken het van ons brhben gekregen. In «len ~ronc1 is de beteekeni3 ginds en 11 ier vrij weI dezelfde. Is het woord overgenomcn .<1001'cen van beiden. dan denk ik voor 't naast, dnt onze z{'{'vaaroers, (lie eertijds voeren naar Oost en West. 11et 11(>1)ben mede~ebracbt uit het Oosten en hier 1n~evoerd. Zoo was er nog een woord hi,i de Turken, dat mij steeds bij 't hooren aan mijn vnderland herinnerde, n.l. het waord me1nleket, dnt ik. on den klan k afgaande van "mem", verlaalde als m.oederlnnd - en dat ook in dienzin werd !:!ebruikt. 'tWoord, .vpc1er" wa,s ginds "balm". 't woord "man" ~elijk !,adam", "hroeder" gelijk "birader". Doeh lk . moe~ terng naar den ouden veearts en ". spreek misschien later nag weI eens o\'er de "' tnal, en hoe m en Ius en 8chreef. De 011 de Iv ,. veeart,s dan hield veel van een gobs bier en -.~. wetende dat ik dit gewoonli.ik in voorraad i~,· had - ik kreeg vast tw~ f1e£ch ~r da.g -

weest.

.

om

I

De dr io andere veeartsen met wie ik in aanraking kwam , waren nog jong en hadden g~stud~erd. Ze stonden veel hooger in outwikkel ing en beschaving, dan al mij n andere kenn isseu ann 't hof. Hoewel ze III dienst waren van den Sultan, heb ik ze gerekend te behooren tot de vooruitstrevende partij der J ong-Turken. . Van een hunner is dit mii later dan oak gebleke.~, toen de revolutie was uitgebroken. Hij kpn(le een beetje Fransch en met hem waudelde ik '8 avonds d ikwij ls door het hof. Ook vlijden we ons weI neder op het gras der plantsoenen. 0, de Oostersche avond kau zoo schoon zijn ! - en dan gmg het hart open van dezen vurisren jonge~!l'n. Eens zeide hij met klem: "de soldaien z un de armen van t land waar de kracht. in zit, om ona de vrijheid te brengen. Zij· ataan ann onze zijde. Wij zullen overwinnen." Toe!! was revolutie 31 bijna een vol- I dongen felt en durfde hij zijn hart vrij nit! teapreken. . ! Als de~. Jong-Turk bij mij op de kamer ;' zat, tegelijk met den Duitseher, mijn .l~ul"r: man anderzijda, wat noz al eens voorkwam , ~an was het opmerkel ijk, hoe naijverlg :of jaloersch de Iaatste was, wanneer ik Pranseh . sprak met den eerate. Zelf voerde hi]. graag het hoezste woord I nls tolk b:Hl ik hem ·afen , toe noodig, en ik was min of meer afhanke- ' ! Ii.ik van hem, vooral in den heginne, t<len ik onder zijn hoede was gestpld en ala wjj nu F::ansch sprflken, deveearls (In ik, w3nrvnn hlJ geen syllf1heverstond, clan meende hi; soms aat wij het over hem hadden en ,Was mnal' slerht te ~preken. .. 't Is mi,i ze]f trouwens ook weI 7.00 ~eI g-aan in ~eze1R('h:'.T>,wR!1neer het ~psnrek 118h~l l>111ten mIl omgmg. Men denkf dan licht het ergste en fils ze lnchen. 7.onder dat men weet wnnrom, clan g-ant (lat 7.00. Sprnk ik nu it!'lf'h mpt drm Duitsrher. ilnn verstond de Tllrk hpt niet en sprn ken ~:; met hun l>eiden Tnrksch, dan stond ik met ilf'n mond ""01 bnden. Zoo' hf'n ik weI in gezel. 1 schappen ~ewee~t van eeni~c pcrsnnen. wanr evenveel talen werilen ~esproken !ll~ (>1' rer!'lOnen wnrf'n. Dan krijgt men eeni~ idee ~ an de Bnbylonische spraakverwarring.

de

•••
I

'r

.

, een Spannsche .Tooel. een klein. Tr..13f d:lpper mnnne~~~ von omfltreeks veerH~ ~an!'. Op een ml,lner gang-en nanr do, fllbr'l,k vocr houth~werldng' werd ,k door hec" aan.:ehnn· de~ .. Lnnter uit nienwgllierig-hp'n HU "ropg' welke tank OT> zi~ne 8rhotl.1f'rr.; T'mtte. Dat is weI een heetif' ?;;:.mr uitQ'cc1rukt. wnnt de _ er ni£l" oo,ler. J)io, ..... .....schourlers hehoefoen
'

. t ho£; nl. de r.h!'f van den hnfcircufl.

, Nog bad ik een heel hlzonopren

kennis aa~

't W!l~

mij.

't ho£ ? lk zei hem clat en toen ,,"ertelrl~ hij

ml]

III

vloeiend

FrnnRch:

wat ik deed nan

hRd hij trouwens ook niet. ttl] zag er Ulnar .1unnetjes uit en had meer in den mond dan [n.de bouten, Hij unemrle sich theater-rl irf'r.t~ur en was h ier zekornen om V()Or8te11ing"('n te gaven, .nog wel in 't binnenhof, waar de sultan resideerd«. en de harem werd zevonden. Ik vroeg hem, "hoe vnak worr1en die ·voorstel1ingen gf'g'even?" - ,.7;00 Yank nl~ ik. ~flnrtoe eeroenen word ,", zeide hi] .. nit 'is "mijn oefenplnats ;" going-hij voort en W('PR m~i .op een kr ing loop in 't zand , cen cirkelli,:.tuur nls had er een c1ranirnolen ~e9tnnn, maar dan grooter, Op dit ten hanntie dreflseerde hij zijn paard ies, l<leine h it+en , die hem 7.elf toebehoorden. Ook had hi] noz twee honden en ('en geit, die kunstsn knni den vortoonen. Ik spra k met hem nIsor ik '"leen" groot bomin nnar was van 'Ponrden. rhessuur en vrocz of ik niet eens 'n voorstelllnrr iou mogcn hijwonan , Danrmodo toonde h ij ! zich zeer vereerd, doch een forrneele voor"'stelling kon hi] niet geyen, aan cez ien de tent hinnen de hooze mnren stcnd , dus op verboden terrein, doch als ik mij tevreden wilde stellen met eene vertoon ing in de open lucht. clan hnd ik maar dftl("' en uur te hepalen. En zoo is het g'(,qrhied, dnt h ij alleen voor mij is opzetreden met zij n naardjes, ,bonden en geit. De knnstoefeningen. waarvnn ik mncht zenieten , kwame n geheel overeen met die welke op onze kermissen weI ~e~den worden. Niets bizondors. Hij werkte duchtig met de klnppende zw('ep en '-8ohrf~euwde zoo geweldig, dat ik wel moest I laoheu, niet om de kunsten , die vertonnd , werden, maar om het potsierl ijke van den kunstenaar zelf. Hij deed z.ijn uitersto best .en dat voor toescbouwer. Toen ik evenwel te hooren kreeg, oat h ij sedert twee jaar geen voorstelling aan 't hof had gezeven zeker omdnt de prinsen groo+er en wijzer waren geworden; ZIJn spel toch was kinderspel - kon ik mij zijn iiver verklnren. Zoodra de J ong-Turkcn nan 't roer kwamen, kreeg de kunstenaar zijn ontslag ... zonder pensioen en zelfs bad Iiij '\"'eel moeite de laatste termij nen van zijn salaris uitbebald te krijgen. 'I'oevallig was ik daar getuige van, omdat ik op 't zelfde kantoor }~oe8t wewl!- met een soortzel ijko boodschap, De Spanjaard verliet alzoo het hof met zijn zes paardjes, twee honden en een O'eit waarmede hij elders het brood moest zoeken' nn in het zw~et zijns aanschUns, want hiJ zou moeten relzen en trekken om het te vin- I den. El? dB;n ?ou het no}~ hezwnarli.ik gann, : , naar mlJ n Idee, zoodat lk hem met medelij- I d~n h~b zien vertrekken. ,. ,~u lets over den _oPJ?!!sser ell.yro:ZOTO"er ner

i 'Mijn 'verblijf

voor en tildens de revolufie van verleden [aar, '
XVIII.

aan 't Hof van den Sultan van Turkije,

. YaDosch ~eheeten, chef van de a£deeling zadels. Dlt was een alleraardigst man, die dikwijls bij mij op dekamer is geweest. Hij 11a.'d 'n grijzen baard en in zijn manieren van dean en praten iets vade.rlijks, dat spoedig V€rtrouwen wekte. Zijn grootste lie£hebberij bestond in rooken. Wanneer hij mij bezocht en ik de. N ar~ileh had aangestoken , dan kon hij niet nalaten te vragen: Est il permis,? (Is bet geoorloofc1) en. dan stre.~te hij meteen de hand al 'Ultnaar nnjrr PlJP, w~aruit hij vervolgens lustig gin~ dampen, alsof het zijn eigenwns. Had hij vrienden bij . zich gehad , dan zouden deze ook onthaald zijn geworden op eenige trekjes. Tk . had het weI niet begrepen op die famil iaire ; rookerijen, maar ~t was eenmaal .'slands ge- i hruik en "min mat bylje mei de hounen,.'

-, 'I'huus stel ik u voor eenHongaar,

der 't min -mei Jln 't bos]: is."

een

I

I

Met den lepel in den hrandewij nskop met' rozijnen b.v., die hicr van mond tot mond , g ing , was het alniet :veel,beter gesteld.! M(\n wist toen nog uiet van bacter ien , sooals nu, doch was er nietmindergelukkig om. De Hongaar, van wien ik sprak, was getrouwd, at's middags nan 't hof, 'doch woonde er buiten, evenals alle gehuwden , want vrouwen werden er niet toe-gelaten. Wie der ambtenaren of bedienderr in 't huwelijk trad kreeg een woning buiten de muren van 't hoi, overeenkomstig zijn stand of positie. Ook ongeh uwden konden op verzoek buiten de poort huisvesting vinden en ware i.k aan 't hoi gebleven; dan zou ik dat verzoek ook hebben gedaan, omdut men buiten vrijer was" vooral wat het thuiskomen bij avond betreft. Nu moestik voor den ondergang der zon binnen de poorten zijn, of ik moest vooraf verlof vragen, om later te komen. Evenals de soldaten in de kazerne hier te lande. Yanosch, tie Hongaar, was een tier gelukkigsto mannen , die ik 'ontmoet heb aan 't I hof , altij d opgewekt en welgemoed. Met hem I in gesprek, 'koos hij altijd de lichtzijde. Tres ioli, in den· zin van "wat mooi of aardig" J walS zijn gelie£k~osd stopwoord. ' ,I

•,

I

•••

t

~en. Dit guitige volkje zat in ijzeren kooitn opgesloten e~ kon p'rappige k.unsten veroonen. Omdat lk zoo goed als mets te doen ,lad, kwam ik er dikwijls naar kijken en dit , vond de oppasser, die als zoovelen aan 't hOI leed aan verveling_, weI aard ig van mij. IIij f zeid~ zich t~ verheugen over mijne belang • stellIng. W Ie ik was en wat ik deed? Nadat ik zijn nieuwsgierigheid op dit punt had bevrechgd, began ik op mijne beurt Vl'ugen te stellen over, zij n a£komst, levensloop en ver~eden, doch hij wilde niets Iosiaten. Zoo ben lk enke! van hem te weten gekomen, dat hij een OrIek was. Dat hij al tameli.ik bjaard was, kon ik hem aanzien. Bizonder vloeiend sprak hij Engel~ch .. 's Morgens kwam hij V8.8t aan de :Melerel, waar de melk uit de stallen werd gebracht, om .daar zijn rantsoen to halen. Daarvoor had hij een metalen bus' bij zi?h, die geheel gevuld werd. De man was met vroolijken opgewekt van aard. Hij was w~l verhellgd als ik kwam, maar spra!i: zoo mm mogeli.ik. Lnchen kon hij niet, al ~eden apen het nog zoo bespottcli,ik, er geen plooitje op zijn gelant. Zoo'n ,. &arho?:fd Z?u men niet gewcht hehben ~IOO alb.ld. blJ en om de apen, die het, '~.9ven luchbg opneme]). Voorheplden tre.k-I t ~~, men weI, doch het drukke upengazeg~. : o~, sch.lJnt op hem een tcgenovergestel<le ..',~ ~,rklllg te hebben gehad. Hij was er stil , ... ge~orde.n.

,.;am

ae

I

N u zijn we gekomen tot den "Leibkutscher", d.i. de lijfkoet.sier van den Sultan, \ een hooge oome met een groot salaria en vele emolumenten, werd mij g_ezegd. Bij mijne komst aan 't hof had hij nit ,nieuwsgierigbeid naast mij in 't rijtuig plaats genomen en, hoewelwe geen woord met elkander hadI den kunnen spreken ,- bleven we sederl, dat oogenb1ik weh goede bekenden. Toen ik later een beetje van de taal had geleerd~.wer.~ ik 'zeUs een zijner amice-s, zoodat h1J ml] meerma.Ien ver~ocht een rijtoel'tje ~~t hem te maken. De paarden moe,sten op tIJd toch afgereden worden en altijd noodigde 'hij dan goede vrienden mee, om wat gezelschap te hebl>en. Wij reden dan door en om de stnd ,~n een plat, open wa.ffentje: stee~s met twee pa.arden bespannen. t Bevlel rhl] wat gooo, en ~o'g meer 7.0U ik bet gewaa!deerd habben, ; a.1s 1k de Turksche taal machtlg was geweest en onderweg wat meer had kunnen vragen. _ Die Le.ibkutacher bad een vaste plaats aan 't hM waal' men hem op bepaaIde uren van den' dag kon vin{len, bij goed weer steeds buitensbnis. Ret was op een d~r hoe,ken van het plein, wanr ik 'dikwi.ils .!ll~.st passeeren. Rustig en lustig rooHe hi) ZlJll Nargileh. Alshij, .mij zag, dan. was het steeds: N a.q,qJI1.~sJJn11.~ e.f/lmdim.,z eJ~? (H;°k , gnat 't, heer! good?) Ewwet cffendt71~: tSJo' ieje. (In, heer, zeer goed) was dan ml]n we· I derwoord. .

I

I
,

...

,I.i<,,-,

" 'Er was nog een -, oetsier. (lien ik kende, k · Mehmed geheeten. Deze waaaangewezen om met vreemde vorstsn of hooge bezoekers te
· rijden, en ordes, die droeg ze ook veel te
1

('~F'

.,,'

,

.-

'.

~riepen:: t.sip_k ieie J (~er

· standen

· bit', tki, tltsch, 'diJ1't, besch; alty, 'jedi, 'sselci«, 'dokere, on, on bir; oniki, enz. Dit hoorenrle goed.)

roemde op de vele medailles of hi.i desweg;~ had ontvangsn. Hij nl~t op ZIJn_ borst, die trouwens klem was, om ze aIle te plaatsen .doch bewaards ze op zijn kamer in passend~ .doosiee. Eens moest ik met oonige Turken mee om de verzameling te bewonderen, en dat deed ik in uitgela.ien verbasing , terwijl ik ~ een voor eenging tellen op z'n Tu.rksch :

een tram is overvallen doorge:" wapen~e, roover.s, welke de passagiers en. 'den' : ~~ofdconducteur hebbon goplunderd. Overnl • . In' de sine! hoort men van moorden, '"zOi,dat , de bevolk!?g'. III {roote onrust verkeert." I •Laat m.1.1 hior bijvoegen, dat al d~ rooverB'1 d~e gevangen znfen, na de revolube bij 't houden 'de~ vrepgdefe~Bten in vrijheid zijn . gesteld. Wle wind zaait, zal storm oogsten.· Volgens d? Inatste telegrammen uit Konstantinopel 18 er oak een storm losgebroken over het haofd der regeering en .begint 'de troon .van den Sultan zelfs te wa.nkelen. R - 'R' . . ~ Leeuwardon. ~
.

'flat' aldaar

ze verbaasd, zagen elkander ann en

/}

~IX.
Behal ve de "Hepkemn:", die aan mij n adres ik aan ; t hoi nog een

Ik telde er lesHen en zag enkcle dier cerekruisen bekrast, Naar dereden daurvnn vragend; bleck mij, dab' -dit gedaau was te wafen of ze waren van gaud of verguld zil- : ver. Dit .laatste was' het geval, gelijk zich wel Mast laat den ken. ,"- -', '\, Vanhet tellen der Turkenwil ik nog zeg- :1 ·gen t dnt de. veel-vouden van 10, ala 20, ~O, 4.0: : opvolgeml aldus werden .genoemd : 1t1'ml" ' 'otsu, kirk, eli, altmY$ch, jet'1nY3ch, sselasen, · aok&san, jus (100) en bin (1000). '

om

•••

,

"


,I
f'

••
,.

':Buiten het hof kreeg ik meer 'kennissen,·. dan er binnen. Vooral in het lo.a:tst,toon ik niii gsmakkeljjker kon bewegen. Een der laatsten was een jOilgeHng;ook bij den landbouw. 't Was een Duitscher. met wien ik · nog in correspondentie sta. Onlangs sehreef 'h\i mij, dat al het vee, van de hofboerde-. J 'rijen aim runderpest was gcstorvenen dat .ook vele OSBon(trekdieren) aande ziekte waren besweken, terwijl mede de kudden schapen,' buiten de stad veelhadden geleden vl.~n een bnitengewonenaueeuwval. 't Za,g er m woord 'treur ig (lit. Deze week ontving ik woor eeb' sehrijven van hem; waarvan ik hier een eindje lant volgen : '., . ; Hier in Konstantinopel halten allerlei • Vorgiinge die Gemuter der Bovolkung in Bewegung; Ein eng!. Dnmpfer hat die grosze Dr\icke, die von Galata nach Stambul libel' das goldene Horn fuhrt, angerempelt. Ein 'reil der Brucks ist unter gegangeu, sodasz dieselbe fUr den Verkehr uicht zu gebrauchen ist. Der Verkehr liher das goldens Horn geht jetzt mittels Barken und Kaiks, welche ungeheure Preise ttlr die Uberfahrt nehmen und das Puhlikum gehorig ruppen. .. Der beruchtigte Riiu berhauptmann Arif hat eine grosze, Rauberbtinde organisiert und macht die ~anze Stadt, wie die Orte am Bosporus, unSlcher. In Be 8 chi k t as ch wUrde dem Vernehmen nach, der Tramway, d. h. die- Insas-s'e und der Schaf:fner von bewaf£neten Raubern ausg-e-plllndert. U1Jerall in der Sta.dt geschehen Mord-taten und die gesammtliche Bevolkerung ist in groszer - ,Unruhe . Datziet er dus ook a.l wee.r kwaa.d uit. Tot opheldering diene het volgende : ,,~brug over de Goutlen Hoorn, die Galata, het international-e handelsgecleelte, scheidt van StambouI,'het Turksche gedeelte, is p.m. 20 minuten gaans lang. Er is oon verbazend drukke passage over <leze brug. Ieder voetganger moet 10 en elk rijtuig 40 para een piaster tal hetalen, d. i. 2.5 cis. en een dubbeltje in onze munt. Zoo wordt ex e.Iken dag minstena t 6000 aan tollen ontvangen.. , , Deze brug is door een Eng. stoomoooi ,~tukgevaren, zoodat het pub-liek gedwongen 18 zich t.e luten overzetten met booten en -bootjea. Kaika zijn zeer lange en smalle 8chnitjes. Enorm hooge prijzen worden be'~~ngen en het puhliek dus "a£gezet". (Zoo IUjn de menschen ginds' als er wat te h alen valt, dat weet ik nit eigen ervaring.) Verder lezen we in zjjnbriei: "De beruchte rooverhoofdman Arif heeft cen groote rooverbende ge-arganiseerden dew maakt ide ganBche stud met de aangrenzen-de dorpen ~j~.an den Bosporus onveilig. Van ~schikI.aseh (een dier dorpe.1\) weet m~.n",te "zeggen,

e~n

I

.

of

paar Duitscho couranten te lezen. Daaronder het Berl, Tagcblatt, een der eerste n icuwsbladen 'Van Duitschland, met een eigen correspondent te Konstantinopel. 'I'rouw volgde ik in deze conran ten al deb~_riehten uit er; over Konstantinopel, Yildiz KIOsk en. den Sultan. IIo.~wel gcplaatst aan het hof 1Il de onmiddellijko nabijheid van don Hcerseher der Geloovi gen , krerren we bitter we in ig te hourcn ov~r hem e~l z ij no nauste cmgcving .. Ilet binnenhof, waar Zijn~ Majesteit resideerdo ~n regeerde, waar hI,] n eerste hoog,vaardlgheldsbeldee.u.prs werden ontvangen, waar de Prinsen woonden en de Harem zicli beyond, bleef voor ons een geslotcn boek. De couranten uaarentegen wistenover aIles te sehrijven, wat bij ons geheim heette of a~tha~~s onbekend bleef. Daarover heb ik mij d~kwIJ Is verwonderd. Trof mij even weI iets bizonders oyer de Turken of het Hof d:rn ~ce~\eIlde ik dit ~lan in mij n dagboek. Z~o las ik !n het Borl. rag. uiet lang voor de revolube een art ikel over den Sultan, waarvan liet begin nldus luidde: "De Sultan .Ab~uI. Hamid is nog altijd "met ee? geheimainn igan sImer omgeven en "de benchten over hem mozen niet onvoor" waardelij k geloo£d worde;. Meest zij n ze "om de eene of andere reden O'ekleurd nu "eens rose, d an we der j er m-zwart,0 of ze ,vin"den hun oorsprong in de verbeelding van "sc_?-rijfl ustige correspondenten." '\ an deze correspondenten heb ik op mijne wegen enkele o ntrnoet, die ook werkten voor Nederl , .?laden. Dat ze "schrijflustig" waren, IS m!,l gebleken, schrijven was hun beroep e~ hun ijver viel dUB prijzen. Dat all wat"zlJ seh_reven geen ,.,0nvDorwaardelijk geloo£ verd!ende, Iran lk oDk b-evestigen doch <lit brengt het beroep mee. Zelfs de te: , legr~mmen van den dag blijken dikwijls gefabnceerd, gefantaseerd of weI geverfat .. soeneerd te zijn. Ze zijn niet te controleeren, zoo ver van de bron en wanneer ze niet .luist, minder .luist of geheel bezijden de waarheid zijn, dan kan men er op tE~rug komen en heeft weer stD£ voor nieuwe telegrammen. Ret Berl .. Tag'. , waarvan ik sprak, was ~en del' hmtenla ndsche bladen, welke ik Ill de wachtkamers van re,O'eerinO'sO'ebouj w~~ heb ,zien liggen en ~lit w~so voor ; :1ll,J al een nanwijzing, dat het blad met d~ rurken op B'0eden voet moest stu,an, anders zon het er met geduld zi.ln, want er heersch-~e voor de reYolut_ie een strenge censuur oI_) "dIe drukwerken tIlt den vreemde. •. Men .moet :,'eten dat vele rrurksche jongebe,dcn m Dmtschland hebben O'cstudeerd en dut Duitsche militairen het T~lrksche leger lIebben. vervormd. Zoo was de Duit.sche hoefSIDHl naast mij door zij n overste ook :_-tan't Turksche hoi' gep1aat~t' en werlden er 1.n de stad vele Duitschers in allerlei bedrij. ,'en, vooral in den tuinbouw . , Het Ber!' Tag. bleek den Tnrken weI O'ene. g'en ~n wat het schreef over den Su1tan~ laat l~hlOr vertaald vnlgen, met enkele opmernn~n van mij zelf.

word gezonden , kreeg

te

I

;";;Zooa}s het gaat mel de niet te vertrou, .wen berichten " - hierboven reeds vermeId; - "zoo gaat lIet oak met het fotografisch ,,,portret yan den' Sultan, dat den reiziO'crs "d,er ,Or~enttrei~len in de stations-resta~ra_ .."tIes III t gehelill - nlsof op den verkoop "en 't in 't bez it hobben de doorlstrnf stull<L ,,- voor hoogen pr ijs wordt flUng-eonden. "Een onaangenanm u iter lijk, donker haar ",en baarrl, a~gstige trekken , met een ty"rannenbhk III de door zwaro wenkbrnuJlwen. beschad uwde oogcn. Zoo z iet opdeze "portrett~n de Sultan or uit, die eveuwol "llog noo it voor de lens van een photogranf I,heeft geposeerd of zij n portret door cen "p{)l'tretschilder hee£t Iaten maken. Dit. "t.och verbied t de koran den gelooviO'en." Zoo was het voor de revo lutie, doch dnarnn zijn er dnizenden portretten van den Sultan in 't licht versehenen, die nnar 't Ieven genomen en dus weI eeht ziju. , Nu Iaten we den corr. weer aan 't woord , die schrij It : "Herhaalde mnlcn heb ik <len Sultan van '"zeer nabij gezien. IIet was 1>15 g'elegcnheill '"yan de steeds np Vrijdag plants hebben de \,Selamlik, dat ik mij met eigen cozen heH :,kunncn overtuizen , hoe sp reken d 'de por",treHen van Z. M. hem niet geleken." . "Bij dczo p lccht irrhni.l , wa n nccr de Pa!"dischnh, d.]. 't 'I'urksch o \'\"001'(1 voor vnr'st , "zich vn n 7.i,i n <1001' parkcn o nurovon paleiEf "nnnr rlo in het zonlicht schittercndc w itte ,,,TIami<1yc-Moskee begee£t, zit hij in half "open koets, met een roode fez en geldeede "jns zonder een ig ondcrschcidirurstceken; "tcrwi.il de panrdcn bestuurrl worden donn "koetsiers. wier kleed geheel met goud eTh ,,;r,ilver is hc'Woerkt." Deze schildering is geheel naar wnnrheid , Ik hen or meermnlen oozgetu ige van gc .. weest. Voor (le revolntic ging het mcciel ijld "an nabij den optocht te -zieu, doeh na de reo!
"'V,olume was hel gemakkelijk een stllanplants t krii en 0 den weg van het hoi na.~r ~le e uoe~de ~skee, die stond in de na~l.1hedd ~n het paleis des sultans, even huiten e thi k 1 r den ~u1tnu sympa ie {.oo . ~i'n eenvoud, te midden van den prollken"d~n glans van Prinsen, Gener!lals, hooge /' O£f1~leren en Ambtenaren, dIe dbeID "rin n en wier met gouddraad m~)fs e " .~ en zoo' oyer'vloedig met schltteren"um orm b han I U z='n unt er van de borst "de ordes e g. J, 1-1 t bleeke gezichl , niets meer te Zlen IS, e .. " den Sultan is omlij st door een gr{J_s"van ., d k gen heb~n ,,,achtigen baard, Zl.1n on 'ere 00 d blik een verstanJigen, onderzoeken oen , , "0 vallenu grwt is de st~!k ge?-agen neu.s, "dPl'e geliJ'k veel IDeer in ZI.1n gezlcht, °kP ~r-t ,. , .. t "Vas 00 nle .menischen oorsprong WI] s , 'd A me "de IDoeder va,n Abdul Hami eene S r en I, UIt ~n " nische? 't Geheele ",ezen van "drukt Oustoersche rust en waar~lgheld "Yet de bekende handbewegm~ 1e "hart naar 't hoo£d bea.~two~r~. IJ (de: " groet van de Generaals, dIe bI] ZIJ~ na fl. vun de paarden gesprongen ZI)n" ~a ~'~~o~ vele uikke vette Pasclla's g~en k~el,nl,g"heid is en venier 't Padischahtm tS]O {11a:',3chah (lang'leve de Sultan), dat hdU (,O~I~ "de in rije'll opgestelde soldaten wor oe.g

....

: ...-:

f ..·.",.· '

..

•~

, "~, I'.~"',._{.~f._!~, ~

xx.

-;"f(.'::.
'·'1." «:

.

r." ~utt r ~

"
If"

::
,,~ ..

:::,

. 'Ber!'

, Wij iiioeteu
Sultan.

;'Aen,

ae'n COl'reSp'6'f1U.elltvan h'et 'rng. nog even ann 't woord laten over, :
IIij schrijft als. .vm'l'o.lg op het
I'

: vO:1.'lg_ stuk ~ "Hie!' , "voorvnl, i I)'n scherp ~ "uangenume

wil

ik' molding mnkon van een wnnrvn u ik getuign was en aat
gebeur
wcrlJt op den angst voor onijkhedcn bij de Selum-

licht

Poorten. viudt Men

tilir

4

'h:I?-

'h\

t

'.


. ,,~~pen. d 'oon, spreckt van 008ter.~che /ust H aar ,e, k" U· , t. bl] ue 1'uren waardighelll, lee n1l,l Ie I u:s, :d de ken' in 't" algemeen IDeeI' t!.aagnel en warurdiO'beid meer trots te ZlJn" 1 10... Zoowel III llll]ne llflllS te OlD'JeY1nrr a1 sl e .. P:'l .'" 'del'S is het nrij' d ikwi.i Is oPI~er¥lcn, ~ niet weten van iTer ken , en Ie s ann en l ·· t' t re kk en, zich O'ee11 zorgcn ne 5C lepp 1IJn Je 0 een hoo voor den dnO' van morgen en gaar 11'c11 t' 1 ar u ('n a 1 ge, borst 7.etten. Da_ IS 1un a, ~n eloo£ een gevolg vnn khmaat, bOlleID .1' g lell . NieHemin yond lk de rrurken na!'ulg e lIS 1 1 hoorde Ik (en u schen in den omgang ken1 d Christenen ,:i ia.n steeds roemen, 00 ..( 001' e 't hDj '.'. 1I.T 't d 1 r ons ZI.1n naam aan • ,j.- HOOl wer (00 '.0. hi' aanO'ewezer genoem.d, maaT ste,eus iTel .1
J

t lui:

l:"I

rug der

D

"De vrcenulel ingen, welke door in iroducvan hunnc gczuntschnppon de Selam"lik kunuen bijwonon, stondcn op het ter"rus tusschcn : twce rijeu gehcime politie"agcntclf, d ie hun beroep nieb verborgon en "eUw bowcg iug der toesohouwers scherp ga,,<1eslaau, Een Pnrijscho artiste, dio xich "verheugtle in de gunst van cen 'I'urksclion "hoogwnanligheidsheldeeder, uitto zich ,,£rank en vrij , dut het eigenlij k toch een "kleilligheid zou zij 11 om den Sultnnueer te "schicten op z ij n l'it nunr de Moskee! Dit "wns zcker met sl erko overdrijving gerap"P?rt-cerd nunr 't Pule ia, waurop de Frnncuiso , "mtg-owezen 7.0U worden en een onderzoek : "weru iugestold nnar (len lioogen bcschermor "cler flame. Dezo lnntslo wist een togengn"stellle lIilleg-gillg nan de gowl'nakt~ woor,,<1(m to gcren : men znu huur verkecrd hob"hen l.egropcu , dc. jo ngodumc, wel ke <1001',,(lrollgcn was van de d iopslo vereer ing voor : ,,(len Keizer, had slechts uiting gcgeveu aan "de groote bezorgdheid , datxij n kostbnar le"ven in gevaar kon komcn OJ} dat dit boter It bewnukt moest 'Worden, opdn t hi] voor de "zijncn ell den Staat bchoudon ruocht bl ij"ven, ,/t. Gevolg was dut ue I'nrisieune eeno or"de wcrd verlcenrl "wegens hare trou we ge"zin<lh:-id jegcus ~ijne 'Majesteit". Dat IS echt 'I'urksch , Zoo guat het indordantl. llfenig stukjo in dicn traut werrl ook mij verhnuld 011 cen cr vall wil ik h ier zeer kort invorgen, Twco Fraucaisos, d io nls musicalo clowns nan 't liof wnrcn verbouden , hadden enn automatisch ruuziekinstrument bcdncht. Voor .do samenslelling word de liulp iugeroepcn vall eeu Holluurlsch work,iuigkulldigc, 'l'oen 't, half gereed was, I kwam de goheime polit ie om het in beslag I to Ile~len, op, ..grond dat h~t een helsch i "C~'kttllg ZOUZIJll. De a£gIfte wonl ge''Welgenl en cr werd boking gcuaan bij den Sultan, die zoo Tcrteldc mi.i de wel'ktuigkulldige - de dames cen dnnkbetuigillg voor hcwe7.cn diollstell honcvens een som Ta 11 f 0000 met cell orde liet toekomon, ell daarmee uit. Dit js de wij7.o waarop ill Tur1<ijo personen onts-lagcn ,yonlen wunllcer men zc nlet meel' vcrtrouwt of gaarne wil slij ten.' , Dc COlT. schrij£t verdeI' : "De Sultan lnoet overig-ens llict zoo zellu'o/"ncMig en hang zijn u1s YUll hem gczegJ "wordL Eon JJuitsch officier, <lie sedert In11lIgen tij<l in'rurJrschen dionst is, en die uilc"wijls, in ue onmiddelIijlw nabijheid von "den Sultan verblij £ ho;tut. yertelllo mij, _. ,,<Jat ~!ij het yolg~lldo had bijgewoond : "BIJ_geJe,genhCld yan een JJeiralll-feest in "het. Yil,diz-paleiR,l1a(l een groote ont-vnngst "pIauts III de andlcnbeznnl, waar de Sultan "op den hoon zat, ol11ringd rloor d~ hoogste "nmhtennrell ell officierell. 11'0 ministers. de "hofhoudil1g' en ,;reemdo diplomaten. Plot),seling.~ ....'ill.]ce1t " P,ll ,.HoHert, het .,ov.ern.l, "de l "liohtkronen Rchuclc1en, ~lo lllUl'en kra:kcn-' "een ollrdhcving'! 'De Sultan stant op, eeni~e ,,1l{Jveliug'e11 willen hem IDeeI' de zanl uit"dragen, dun geleillell; maar nn eellige "schreden maakt hij zicb vrij, gaut weer op "den troon zitten, geeft cen 'tee ken , de mu"ziek hegint to spelen en lie ceremonie ga .... '1t "ha~r gewonell gang, Door zi.1n koelbloedig"held ha.<l de Sultan w3!ll'schijnliik grooter ,,jonheil voorkomen, nnngezicn de 't{)egnllgen ' "der ~mal lliet ruim zij 11, In de algeIlI{'Clle I ,.jverWalTilJg.el~ hij ~t gcdr~.ng zouden OlJge- \

"lik,
"tie

(

tl
Ii
1
"

Ij
,I
1'1
I,

I

I'
I

I

I

I,

I
1

t,

t
\~
1~

f

"!

,

I. ,. ,

Alte oben .

,;luld.~en

lllet

\lltgehl~v~n

Zl.ln,

'

';~teeuwal'den,

~~~~,Mijl·?-~gSDlan.sCbihlef(ledon.Sllltnn
l;1~r
Y

/

-- _",-.:::':::'-,
· Nu

el~ "zlch . l~!)~{lelellde met al lcs •. wnt in z ij n "groot rij k vnorvalt. Zoo no{)clIg' rOC'Jt h ij ,,'s -nuchts (len miuistcrrnnd hijecn (~n hij ,;zorgt zeer nuuwkeur ig op de hoogte i0, wcn:"de!! gcholHlcn vall de stemming van 't YoU\. "IIIJ moot cen nnnhankclijk en tlnnkbanr 'Jkarak~er hcbbcn , z~:-h lllt~rcssecren '\001' de ,,~~sclllcdenls van ZlJIl Hu is, met zorg zijnc "k~nderell lah:ll npvoedon, en zijn ontsp~n"mug zoeken III de muzlCk," · Hoewol ik steeds met veel 10! over den Sultan Jleb hooren spreke n , zoowel bi nnnn nle. htll.ten· het Iiof, ncht ik bovenslnnud« ,'lc1ll1derlIlg' loch wcl wnt n l Ic mooi ccklan nl , Doch d~ c1al~cll.. elgcnschappen of h~~dunig~eden \ an vorstnn worden gewoouliik door e~n ye.~grootglas gcz ron en zoo kun het 001, hior 7.,1. II, ~aar ~en correspondent 1 nun het woorrl is, (he hl ij kbanr np e cn zocr gocdcn v?et heeft gcstnan met de 'I'urksch o regecrrng of de nnusle vriendsn van den Su lln n.
\'001'

l.Jbg,. z ich interesseerentlo

!lIs'

I

•••

I

/

.~ ..

'cell enkel ,,'o~l'cl over den Selam op den 7 Augl3. van t vorur jaar . .!let ","as dn t wecrlo Selarnl ik Hit do rcvolubie ell cvcnn ls de ecrst o met eeu ovcrweld igond d ruk hezock. Uit voorz~rg had . men er.nigo hooge hooruen , wnnrrn d~ vo rrge week tal vn n tocscliou,t.ets wareu gcklnmmen , thnns orugehakt. Ik glng Col' heen met Moestnf'a , miju heJicnue. ell wel door liet hoi, "ant mij n wo n ing stonrl nan de nchterpoort. Aan eenc der beid o voorpoorteu gekomen, wnnr we g ewoonl ijk passeerden, vonrlen we deze gnsloten en 1>'er.el met m il ituirou , rlio ons ];iet dnorli oien. Daarop beguvcn '10 OilS naar de ruulorc puort , lungs een '\c~dc spee inal voor ourlurgeschikten, rlat eveuwij d ig Iiep met den b~e{~.()n wcg, b~~!('mcl Y~lOr hooge p ersrmngos d io vuu en It:l~,l t pulei s g-aall. "Vog Oil p:1I1 wnren g eacltciden door ecu ,1ichie hog von

ldc, d'10 ]1;:, zclf .he~) hl,mewoond

~10~

..

Iegnnhedeu nls dezc gcbru ikt weril. Voor de twp.ede poort gckomen , vonilcn we donr onderscheideue hof hewoucrs met liotzelfde doeJ, allen wachtende, want cerst moesten d'e officieele pcrsonen of gelloodigden van v.l:ecmd,o, gC7,~:l1t~,ch:ippen dual' gcp~sseen1 ,7,J.1 n, your W1.1 dIe poort lllochten mig-null. J?czc YTccnl!lelillgell,· EUl'Opennell van YNscllllJelldo llotien, l\wnIuen yan uuiten en werden toegelntcll in hot vertrek van een pnleis billnen de llluren, wnur de opt,oeht binnenshuis gezien kon worden. Onder de veusters ynll llit paleis, (lut l.litziclit gaf or. het plein hniten het hof 1l10esf, lIe stoct ZlJ n weg ~wrue,n nual' :iHoskec, die Cl; vlak leg-en oyer !1tond. . . ., .;;; ''''', · Nnd:lt a.l ,10 hooge gristcn hili'nen hCJgelCld door de kawllssen del' respectieve MOg'~ndhedc.Jl, w[1al'ol1,lr.r ('en del' Jmwassen V3,11 nllS gezGllhchap, clie ecn Hollander O'ele,dc1~, yermocoelij k de heel' Snouck H~rA'l'O11] C, • lllochten wj.i d-c pood uitgua.ll 11an1" het pleln. "'aar twee rijcll militail'cn waren opgestelu, om dell 'Weir nnar de- 1105kec 'Yri.i· te-l~ounen voor nen ~ultnn met ZJ,ln gevOl.g. "" .N~et zonder lhingen gelukte het OIlS door de In beweging zijnde menschenmaJl.sn cen terras t.e Wreikell, "aar we een Vr1j uitzicht kregen' op de menigtc benedell en op do m{)skee v.o01' ons. lIier 7.0U men zeggen' ,,'t was ~w.art van me;nschen", doeh in mijn dagboekJe ieekende ik ann': ,,'t was rood van' mensch en ", door a 1 de fez7,e.n van (lie kleur, welke gozien werden, wnurlusschen slechts _ .enk!}le wit.te shoohoeue,n en zwnrte c1{lppen in 't oog vielen. Opmel']{(,llswnardig YOl1l1 ik .het, hoe de walel'urngcrs die bij 't lC'gC'l'in ..fundic zijn, zich Jnn'ten vun hUll i.uak. Deze ~.dl'agcrs goayen den soldaten tc drinlwll, I-\£'on ,.d,ronk als nor.ger de markelenlstel's, . llHlar i~uiver broInyuler, dat· zij ill vnnljes op h Ul1rn~ rugge,n dl'oegen, op de' wij 7.e als hier te ihItinde gezien wordt bij 't uespToeien del' 1l\lJ:9npp~lvelden. Ann ~~ v.aatje.s Ea.~ll. slanI

een was

S{}Ol'~ N'

co n iforun , Yonr ,1f'1l Sultan zclf nog ccn derde poort , d ie cnkol bij gc-

ue

'''~5re;~,

gcn inet krnucn en gcdronkon werd nit me. talon nnpjes. III de stad zag men 0]) dezel£de wi.ize venten met Iimouadn en andere vertrisschellde drunken. Over hot m ilitair voet. yolk en de menschcnmeuigte heen zazen we de cnvnicl'ie opgesield , die vrocgcr allo wegen en g'angcnhad nf te sluiten, 't welk nu geen nJisml111eer hutl , nungez ien meb de afkOlldiging del' eo nsi.itut.ie de vrijhsid oolc was uit.gehl'eid tot liet bezoeken dor Selnml ik. Op den nchterg rorrd zageu ';\0 ook.een mnssa huurrijtuigcn, die stnanplnatsen nun.boden in en zelfs op (Ie bokken van hunne nnpjes, wnarvun druk gebruik wenl gemu~l<t, terwij look de b00111en in do verto no~' door vel eu beklommen bleken to z iju. . Zoo hebbon wij dnnr een goed. -kwartier I staau waclrten in de blukendc Oostcrsche I zon , nuuw omring d door stork zweeteudo Turken, die gecn rozeg eureu verspreidden , Ioen cen t rompetsig nanl de nnderiug aankondirrdo van den Pnd ischuh. N u presenteeren (1(~ so ldatcn hct gcwcc.r en nller oog .is g er ieht or (10 vorstel ij ko pnort , wnar men cen <1an131 hooge personages 7-iet verschijnell. El'l'st vier np CCll r ij, we lko den sloet opennn , d aarnu twco rijcn uan-woersxijdcn VHn dell npeugchouden weg, allen r ijk vetsierd met vorsch illendo rid derordes, <lie schittcrcn ill ltd zonnelich+. Dunrop vvolgt het vorsicl ij k rijtuig met den Keizer, 1)cspannen met t wee br ui no vutigo Duitselie paurtl eu, bestuurd door mij n vriond den Laibkutsclier met ccn pnlfrcn ier nanst z ich , l.e iden iu rij k met goud best ikto klecdij. &n l uirl gejl1ieh nil gejllucl van Padisclcaliini isjoJ.. [asch ah. plant z ich voort met hot kei»crlijkc rijtuiz. Minznnm groat d~ Keizer nnnr aIle 7.ij den voor c1 in bctuig iug van I trouw , akloor wuiventl met de hand 'Van het har1; nnnr 't hoofd. Op onkolc passcn nfstnnd 1 gnat hct rijl.u ig' ons voorlrij , nmstuwtl ,1001' de l ijIgurde to pnartl , die ik reeds eltelijke 1 111111en op llct 'plci n YOOl' m ij n won iutr had ziC'1I npzudelcu, Dn,yi.izo wnarop dit gosclrictlde , wokte steeds de vcrontwanrd iging . van mijn buurmnn (een oud Duitsch mili- : tail') en mij n luohlust , want de meesten mocslen geholpen worden. of maakien gebruik 'Van ce,n verhevenheid am hun verheven zitplaat.s to hereikcu, zoo cOTp,ulent of stij£ waren ze. Do Sultan bleek lllet groot, m'nn,r des to grooter zij n Griek'3che neus. Z.M. zag or vel'moeill uit, mogelijk wp;1 een gevolg van de regeeringsbesiommerlllgen der butste zo1'~volle dagen en nacht-en, want de l'evolntiehad piotseling allos doen verkee1'cll. In enkelc min uien is de Mo.skee bereild, wa:11'in lleKei7.er mct zijn volgelin- ' gon vcnlwijnt. Na een h<1lf nur is de plechtigheid afgB]oopen ell 'verschi.int de s~oet opn ieuw in de7.elfde volgorde. Weer zlet.·~en (le nienwsgierig-cll 7.ich venlringen 'op holhn'gon ell J1cuvels OD klimmcn op hekkcll'en· stekken of in de boolllen,' geIi.ik !lit ook hier w('1 ,Q'<'zien is, !lIs 11. }'l. de Ko.ningill in onB mi'(ll1ell was. Er· 1tcer~chte buitengewollo gce,<;hIriH o11(lcr hel volk, . ..~... . Na annkomst in 't palcis vertoolldo de }\.elzcr zieh nnn een del' vCllsf era c,n begToet~e de mcnigte, terwijl e1' geldstukkcn Ynl~ l1!l dit ·V0.J)lstrf over (Ie menigte wf'fnen Ul~gCst,rooid, zoodat. !let. op .. c.en gl'ahbc]cll glllg, ",at uu jui~d gecll plechtigen illllruk maakte ns een goclsdicnstoefening als deze. . De troC'ncn trokkcn clnnrlln a£ met mllz1~k, eigocnnnnlige llluziek, clic ill ","oorden nlet valt to vCl~to()I1\en en j llteressant· was het. t.e zien (lie verschillellde ulliforme.n 'van nulllait'PH nit nlJo cleelcn 'Van het uitgestrelde 'ful'ksche l'i.ik, wnal'onclcl' tIc. tulbands do llle-(>~t0. aHC'ntie hokkclI. OVf'rlg'cns was er wcil1ig 01'(11'. 't p:in~ Jliet milibircment. en men . zn,g (lc burgers door de geledel'en hre-

I

I

I

I

,.
f
;

,

t

ken,
I.~euwaruen ..

S. II.· Worul vervo}gd.

~ ••

~.~~

..,,~~

••

of"

,-.,"

..

,

.

VoIgens vrocger gedane IJclo£te nog ids over de honden, die in Konstantillopel do straben en weg cn bevolken en ... bevu ile n. In dit lnatste wcord lig t een beschuldirring , waar cen woo rd van lof trg'cnoYel' gestl'ld moot worden, w il men d icn bccstcn rech t lnten wedervaren. Gclij k vroeger reeds gC7.e~d I z ijn de Tnrken geen Broek-in-Waterlnudors. Ze wnsschou en p lassen niet en stollen hot · gomak hoven de cere. Wat or in de liuishnuding over is en men kwijt wil wezen , wo rdt , · althuns voor een groot dcel , de (leu!' nit op strnnt geworpen, wunr hct z ij n wcg mnnr moot vinden. Zoo rlicut de ufval van a l lerle i :vruchten b.v., die hier in het aschvnt of op __ de mestvaalt wordt godeponeerd, , ginds tot voedsel voor de honden, die overal gevonden worden, zclfs in de aang renzeudo rlor· pen. Zoodocnde hebhcn dezo dieren wier aanta] leg io is, nls st rnnt rei n igcrs cen g e; vestigdc repu iatie , Als cr geen ho ndcn wuren , clan zourlen de stratcu cr nog vccl 011hebbel ijker uitzion, dan thnns het gcval is. In de gcO',cven ornstand ighedeu z ij n de 1100t1en or ;nruisbaar. Gehorcn en g'ctogcn op straat of in dc open lucht, d us gchard teg~~.n weer en wind en ook n ict verwo nd wnt Spl.1S on drunk l)etr(~ft, nnrnen 1.0 lid n iet 7,()() nauw en kan men 7.(~~gen, (lat 7,C ncn cell I: hondenleven Iciden. Zeo vinrlcn ncrgcns been in on ik hob ze wel st u kken leer vall ou do schocncn z inn ve ral iudcu , nls was lid cell lekkernij. Dot de ep.l~ 7.1.ch ve rgnst nan hct vuil van den n nder , bgt In dcr hcndcn aard . Hoe weerainwekkenrl , het verhoogb toch hunrie verdienste nls straatrein iger. 1Vat hun vocdsel hotrefb. zijn 7.0 afhunkelijk van het toeval , Soms da1;\e~ van oyervloed en sorns dncen van we mrg of nicts. Men moet weten, ~1at ze nan oigen erf z ij n geheeht of verbondcn, 7.00 men hel -neman wil. Diedt dit orf vnnrlnng goon vocdsel o] te wainig , dan kunucn 7,0 <lit n iet elders gnn n zoeken , °wnar het wel is. Ze z ij n g'eclwollgen to blijven waul' 7.0 7.ij n en wei op het erf wnur zo hot levenslicht hohben nan8ch~lllwd, te midden van hunue oudors en \ 1 grootouders, Gedwongen, niet 'door men\. ,schen, maar "door eigen rasge~o.oten, Voor \ ,eIke patriarchnle hondenfnm ilie geldt een __;_. "tot hiertoo en n iet vflffl er !" Slechta eon ! klein eind.;e strant~ ter lcn~le van eeli : . twintil7' o~ dertig huizen. iots meer of minde;, ]ran elke familia alB hanr territoir of eigendom bosclwuwen. De grenzen \ ... danrvan worden nan lJeide zi.i den hewnakt door de respectieve l)ezitters. Wns Schraalvandaag keukenmcester op het eene \ hans .. cd en Vetpot op heIt 0hangrenzende, sdaf_~elb \ ik de hongerige s ac toHers van I clll"'d.a I hans weI op den overvloe<1 van Vetpot Zlen . j .... toe~mtten, maar tevens heh ik de 8chuldif(o I stroopers. steeds· met geweld ~den torugd~j.iyen, somn· nn. een woedende en blooolge vechtpartjj. Zel£s ul viel er niela to halen op bunrmrms ed, dan nog werden hier geen v1'eemde indringerR geduld. Dit is weI eene merkwnardi~e bi7.0ndNhei<l uit de llO'ndenwereld van Konsiantinope1. Op de hofterreinen van Yildi7. Kiosk werden geen hondon gevondcl1. Zo lagen' wet ·voor de 'P0oden mUltr wnl'llen niet doorgelaten. Dnnrvoor hadden de wachtors te zor· ~n. Hoe dm:e honden arm voe(hel lnyamen? Eers1:.ens werd dnarin door de solda-ten voor· ~ien, die rondom Yildiz gehuisyest waren en bovendien had men hier de vuiInislmrren, wa armed e de nhal van het ho£ na.nr het aschland werd vervoord. Elken dag weer · zag men eenige karren door de nchtcrpoort 'van het ho£ rijden, waar oe honden · steeds stonden t.e wach'ten. Om strij(l werden · de karren besprongon door de honden. Wie eerst was, eerst maalde en meest lmng hud op het leeuwenaandeel van uen buit. Er wn~ op de wagen.s slechts pla.nts voor cnkcl~n, zoodat de een den nnder trachUe te vcrdrlllI gen en het vaak op een vechten ging. Wie , geen plaata kre.gen, liepen met de kurren mee tot oe beH, wonr allen vernndigd konden worden, want gewoonlijk was ar overI L_

t

1'!r]De T1.lrkscJle 'Bt"raathon'den zijn '~lle:::' I 'kleurig , een kleur, die past bij het beroep , van straatrein iger-, voorts niet ovorgroot van .~'. bouw, kaal- o£ gladhnrig en niet zoo levcn!,,*, lustiz van aard als onze bonden. Midden op ~ den dag liggen ze gowoonlijk rusti~ op den I grond, bij voorkeur tegen de trottoirs, wnnr ze hot minst .gestoord worden en weinig gevaar hebben overreden to worden. Ook det men ze weI rechtuit op te trottoirs en de rijwegen lizgen, zich blnkerend in de zon. Zi] wijken niet voor wandelnars, die er overheen stappen, maar weI voor rijtuigen, hoewe1 d io hou ook nog trnehten te mijden.i Hoe 7At1 liet met hen komon, n.1s de autoriiobielen in de hoofdstad van 'I'urkijo vcrschii non P- Er is reeds sprake van een automobieldianst in do straten van Konstantinopel. Eens werd e r sen automobiel gezien. 't WM nog- voor 'de revolutie en daarvan hoorde ik wonders verEenigoe horulen werdon overreden en 'clnt was voldoende om de bevolking in opstand to doen komen te.gen den eig-enaar en bestuurder. Dit bleak eon Grieksch theaterdirecteur 10 zijn, voor ~een klein geruchtjo vervanrd , <loch de politio h icld hem nan en rnpporI teerde het govllI aan den Sultan, clie bevel I goaf (10 n.ul.omohicl nnar hot hoi to brongen, I waar 'do Sultan het moderne voertuig in 'oogenschouw nnm en .... bowonderde, met het gevolg, dat Zijne Majeate it lnst gaf voor hem 7.ulk een r ijtuig te ontbieden. Nieltemin verscheen er een ·publicntie, ; waarin gestreugelijk verbod~!l werd voortnnn I met auto's door de stud te rijden t t Hoe 't met den theaterdirecteur en zijn. ; automobiel is gegaan, weet ik niet, maar : won de bestelde automobiel voor den Sultnn ..t V"'''lstnntinopel i arriveerde, dur£de men er ill". niet 7.00 mee door de strawn van £1& . stad to rijden, in etrUd met de publicatie. Om vrede met het yolk: t.a houden , werd or nu een sohoorateen opgollfet en quaai W'nt vuur in gestookt, zoodat het OEm locomotiof moest verbeelden. Op doze wij~eiB de eerBte automobiol onge.stoord binnen 'de moron . van het hof gekomen. 'I'hans is de auto il\'c;1_<i' f!tnd geen on lleJ,ende llleer.n de honilen worden 1'1' nl mee vortrouwtl, c'ftll:lls de paar- , den h ier met de stoomtrams up tie oponbare . wegell. Lnng YOOl' de nuto "ns de stoom£iets nl. ronn ~t liof in gohrllik. Een der prinsen heb ik C1' cens op zien rij uen, en weI in het Luitellho:L llc stond juist voor lIe fabriek n::m5t ~ ,lell roomboe!', ail' hem mij nallwees, toen hij in dc "erto naderue. Direct heduiddo de boer mij om met hem schnil tc gnall, wi,il de prinsen niet gnnl'ue gezion will1cll worden. Volg-ens hem ,ynren er vele prinsen van ondersr:lwillen Ieeftijd. Zij l110ehtcn nid iu 't pu- . hEck ycrschijnon. lIet moot weI ('ell eento-< Hig ICYl'n goon-cest zijn voor die jongcmensdiell, nltijd bij papa en tie manm's.te moetOll huizCll in znlk cen hcpel'kte flumtc als het hof. Ik voor mij ?ou lic.cr schnnpherder 7,ijll g'(~'n~rst Of) (1~ Dl'cnisr.he hei. dan prins aan het 11(1£! Doell IHI ,10 H~yoillti(' is tlit antlers got'WOrdell. 8edert dien tijll JntnnCll ze zich ':l'ijl'r h('\Yrg'I'Tl I'll lie 11 iClI\\"C rrgcf'ring herfL 1'1' J,i.i ,11'1I~lIltall zdffl 0]1 n:Ulgcdr()!~gcn 0111 Z(~ ill hot Jl1ihlielc te laten YCrSdlIJnen. AI(ll1s is gcschied,

i~h-~

hulen.

i

I

I

J

il

r

.

I

XXII.

I

Er itS mij dikwijis gevraagu TIaar den Harem en nanr de vrouwen, unarin . ,opgesIo. t en " , zooaI5 yelen meenen. "Vat ik er van te weten gekomell ben wil ik thans vertellen. Sommigell denken 7.ich een met Oostersehe pracht ingericht h uis of paleis, als ze het wooru Harem hooren, anueren stellen zich ,oor een soort gevHngellis, \ynarill \ele vro~wen en nog iliocr slnvinnen de "'isselvalhge 1 u imen vn 11 It un heel' en meester tnoeten duIoen, tloch de Harem hce£t niets uit te sf·nnn noeh met een paleis, noeh met eon gevnngeni~.

r:

,.~_l.o .1• . " 00

..... ....... _ ...._ ...

~_J

.......

t'.,_

.~ .. ".

,.' .... ,

Harem IS meta a nriers dan het vro u~ellvertrek, in tegenstelling van het SeIam. lik. het mannenvertrel{. Nu za] het wnar z ij n , da t d e vrouwo n van deu-Su ltan ze+clcn in een pale is , ste ll ic met Oostersche prucht ingericht en sOI;micJ'c rijke Muhomcdanon. <lie 7,ich (le ,,'(,plde y;n eell Harem ku n nen vcrnorlovr-n , 1,1111(,11 uu u hunne vrouwen ook "-I'I een uitzczoclit gedeeIte van het door hen bewoondo 11 is h~bu bell afgestnan wun r de rij krlom k an sr-h itt aren, l!lRnr d it is dan cen gev{)lg- van d o o m,. 9talllhgbedE'll ('11 g"('('n kcn merk vun of v ereischte vo or een Harem. In den regel is de Harem g ce n prnnkkamer, maar een hoogst cenvoud ig ve rtro k , waar zelfs geen meubels van e en itre heteekenis aanwezig z ij n. Op den vloer Ii~t ee n mat en ~aar{)p sijn stukke n tapijt uitgespreid , Ierwij l langs de wn n den van het vert rsk eenvoudige houten hauke n diencn tot zito£ lig pluats. N aast d it vert rek , wnar in de g odsd ienstplichten worden verr icht , he:-,taalule in dagelijksche wassohiruren en gehpden o n h et lezen in den Koran, Yi~dt men gewoonlijk nog andere verlrckken die ter geheele besch ikking van (le vrouwcn z ijn ge.ste.ld en wnnr oak 0.0 kinderen en vrouwcl ij ko d ionstburen yerblij£ houdcn , . Het leven van de vrouwen in den Hnrem wordt zeer eentonig (,H nll es heha lve r008kleurig genoemcl. orrulnt ze n iet nanst den man staan ~.n lliet met hem samenw onen of met hem in '.t publiek versch ijnen als galijken, zooals h ier. De Turkscha vro uwen worden beschouwd als ondergeschikten en zij n meer gebonde n ann huis en vormcn, nan onze v~ouweD, maar rl.it neemt niet "ocri'. dat het III den Harem niet nau gezeUigheirl 00hoe£t t.e ontbreken : de vrouwe n toch hebben hare. dienstbaren en kinderen bij en om zich , het 15 een sum en wo nen en len n een samen lev~n z ijn. Ook mogen 7.0 vriendinnen en kennrssen outvangcn of zelve hez.oeken aflezgen in andere Harems. Zij kun nen over d;'g ook gaan wandelen of winkelen in de stad en allerlei inkoopcn doen , wnn ueer ze rlnar 111'it of behoe£te :lUn gevoelen. Zij z ij n dus vrij in h~re beweg ingen , even wel met deze beperking, dat ze n iet voor zonsopgang het huis mogen verlaten en vririr zonsondersraurr weer thuis moete n zij n. Bovend ien mOI2'~n ~e niet anders op stra~t of in 't publiek verschi_inen, .dan g~.slulerd. op<1at hare nang-czichten met gezlen worden! Al op zeer ;ctJO'd igen ]ee.£tij d hebben de Turksche s~hoonnen , den sluier te aanvnanlen ell in dit onzicht kunnen de Oostepsche ,roum=\t1 hare ,VesterSoche sectegenoo.ten zeker met redell ben1.1d~n, w~.nt de dlchtE' sluier schijnt mij een Illnderh.lke IaRt te 7.ijn. Wat overigens (Ie vri;hei<1 betreft. ik geloof, dut het meerendeel del' vrou\YCTl ulhier een meer gebon(len IHe11 he eft dan (Ie vrouwen van een JIar·em. gi~.ds. Da~r zjjn eenige vrouwen op de 11lus.elIJke hezlgheden nangewezen en waar eenige vrouwen zijll. daar heeft men ook eenil2'e dien:-,tburen ~-oor het werk en de zorg- uer kinderen, zoodat de vrouwell het huishouden sIcchts hebben te besturen en hoe weI onderg-e8chikten Tan rlen man,. fungef'ren ze to.ph a 1s hoofden OIl cig-en terrem. Oak geloof lk nlet. (lat (leze n·ouwen de bestaans~mrgen kenncn. ,,-aarin on· ~e. vrouwen ill uen reg-cJ hehhen tc rlcelen, .l,~lst omdat zij nnnst den man staan en Ulcer een met hem 7.i,;n. Het ,,"oord Uarem hdeeJwnt "ltd g'cwi.i· de, onnnntasthare o£ v{'rho(lenc ,,-n:u enkel vrouwen wonen." Riel' ziet men dnidelijk, · dat de Turksche vrouwen geen ondenyorren slavinnen 7.ijn, maar (lnt zc reclden of voorrechten bezitten. (lie 0117.e vromren niet 11ebben. Zoo is het den heel' des huizes niet alti.id ge{)orloofd ziin Harem binnen te treden. ,Vanneer (1na~ all(lere vl'on"-~n np hej zoek zi,in. :f.1ng !Ii.i ('1' nict vrr~chi.in(,11. :J£nnr h?e lum ]11.1 wetell dat de Harem yoor hem met toc·!!a.nke1iik is? Eenvoudirr aan het

"De

sohocisel (ler voeten , 't welk de bezookatsrs .~~: ann de toegn ngsdenr tot den Harem. 't--',:: trekken en aldaar lnten stunn , tot de IS a£ge]oope~l.. Maar ,,·a,::trom. mag del ee,~ z; des hU1ZC~ z rj n Harem n iet blllnen!!aan, < , er bezock IS vn n andere vrouwun P W [It kwnnd 7.0.'.1 rlnnr in stckcu P Zoo vrnrurt men. omdat wi] het zoo g-eheel umlers g ewend z ij n , en het a!ltw~.or~1 (baron lu idt : <1e h nwe l ijkabnrul l.~ hij de Muzelrunnncn zoo los. dat de l~u,,-eI\l.kst!'ouw zonrlcr sluier en nfscheiding lichtclij k III gcvnnr zo u korneu. Zoo worden

~!j.

zel£s {Ie oeste vr iemlen van den heer des hu izes n iet in rlen Harem toegeluten, evenmin uls bij ons de slaupkamer o nzer vrienden voor OIlS open stunt, Dit alles ge ldt vooral van de hoogere stunden. Bij de lagere stan(len best ann wel dezelfde beperkingen in <len omgang tusschen de geslachten, maar wegens germs nan h uisru imte kunnen die niet zoo stipt worden nagekomen en daaru it vo l gt noodzukcl.ij k meer vrijhei d , Vo lgc ns (le Muhomerlnunsche wetten is het huwel ijk een contract, d at bcrust op den wil van den man en het aanbieden der vrouw, wel k contract slechts door den man vern ietig(l kn n wnrrlen, terwij l de vro uw d it recht ' n iet he7.it.· f Er staan lraar e vonwe l ceu ig c weHeIijke 1 m id de len ten dienste om scheid ing te vragen. o.a. wegens miahruulel iug , wegens onvoldoenrle .ver7.0rging' inzuko waning, voed- lsel of klead ing of wegens krnukz innig heid des mans. Ook kunnen 7.(' het hem weI zoo lastig maken , dat hij zel:f den huwelij ksbnnd g aarrie verbreekt en <lit is IlOO' de sremakkoIij kste weg , die het meest gekozen b wordt. De h uwel ijke n worden maest tot sta.nrl zebracht door verwa nten of huwel ijksbemiddelnars. Tot acht it ticn jnnr is hot verkeer tusschen jongens en meisjes ta mel ijk vr ij en huwel ij h.,Tl, werke lij k op liefde gezrond , worden DIet zclden hij het spelen voorhere id . . Hoewe 1 het geoorloofd is teg-elij kertij u VIer v"!ouwen te hehben,zijn er maar weini!.ien die van <lat recht gebruik maken. De kosten d ier weelde z ijn over 't geheel veel te hooz. zoodat de meeste 1\1 uzelmannen het laten bij slechts eene vronw. L€euwarden. S. R.

i

XXIII.

-

.1

.~

r
I

il

I ,.

,

-4

In Tnrkije, o£ liever onder de Moslims, is ,: het nemen van slechts VI'{)UW re-gel ue veelwijverij of het nemeu va.n meer uan ~ene vrouw weI geen bizOlIluerheid mallr toch uitzondering. En zoo heeft ~f[lhoilled het ook gewild. In den' !Cornn staat omtrent dit punt alu us to lezC'n: . "En aIs. gij bevrecsd mocht zijn niet ~ "rechtvanrdlg to kunnen "ezen, neemt dan ' "naar uw behagen {wee, urie of vier vrou';' < ,,":~n, maar ~iet meer; dan zal het u lichter ,,~~.1 am lllot va.n den rechten wcg af te n, Wl.1ken."J Dit wil zeggen, neem liever meer dan eene vrouw, dan uws nansten Vf{)UW to be-goeren of uit "vijgenstelen" te gaan, met weUr. woor~ in. Turkije ovorspc1 worut nnngedUld. ilwrUlt Llijkt dat er ook O'inds weI !,bli~? ~caring". w~rdt gec1reven, doch naar Jk ml.) IlCt vorlUldcn, is die ourIer ue 1'urksche vrouwen zeer zeluzaam. Ik las daarover: "De l\Ioslimyrouwen zijn op enkele hoo~st "ze.ldzame mtzonuerinO'cn na kuisdi en lll"getogen en de l\Ioslim~ zij.n hokenu om hun "strengo zedcn. In het algemeen staat de " 1t1aatschappij in <lit opzicht zeer hoog," "maar" - zoo stant or venIer in de "Iaatsie jure.n zij n ue t{)eshmden in de ate"uen van vC1'keer aaumerkelij k verslech. "terd dODr uon 1V ('~ter8chen invloeJ, inzon,!der te Konstu;ntinopel." Eenueels is dit al~ b.cht e~n govo.Ig van de VOIleEuropeanen, 'die zlch hler vestigen. en an.derdeels va.n de voIe:"Turken, die ~in ateden als Parijs het laven er We6terlingen leeren kennen ~n dannaar '.~un vaderland terugkeeren, ,min of'meeT " ,_Y~fyreBmd, ~an",dtLo,~~VJ1~~:rUj!r:~,,?i~4!,!n__,_,_.P.9~~.J .

Ii

"I' ~

eenc

;i

" :1

,I

!
fI.
1.

f

..

~ I

I r:····· >...•.

,. ",-

iXIv..'<:·;~ '.-'-~-~:~'~~~.-.; .. ..
, "Yk: 1

·ree(1R menig Turk, die de Buropep-sche wijzo van leven v(}lgt en eich gnnrne kleedt naar de nie uwste mode van Par ijs. Vr ij nntuurIijk, dnt ook de vrouwen van doze Turken .. : all icht n iet meer get,rouw blijven nan de oude instcll iurren. de sluiers afwcrpen cnde gewoollte.n der Westersche vrouwon volgen.
· Dit zij n nog uitzonderingcn, maar de revo· lutie met ue overwinning der vooru itstrevende Jong-Turken , wanrorider velen die met bet ver.leden hebben gcbroken , wordt door menigeen hesehou wd als eon groote _. sohrede op den weg nnar een nieuwe maat:::':""___sQ,bappi.i, geschoeid op Europeeschen leest. ~ en wil g-inds een radicale hervorrnirur in nl le +nkken van bestuur en nl is het nu jutsi ! niot de hedoeling bet fum il icleve n nan to tasten, toch is h et mecr {Ian wnarsch ij nl ij k, dnt 'de eeuwenoude zadeu en g owoonten van hot volle duarondor z ul len Iijde n en vcrzwn kken . Turkije zal , voor+gunnde op den ingeslagen weg , mcer en meer gelijkvormig worden ann ·'t overig Europa. Als er tenminste geen tegenom,;enteling kornt. Aanvankclijk waren mannen van gezag weI bovreesd daarvoor, juistomdat de wissel ing van oud tot nieuw ~oo plotsel inz en snol had plnats gehad, torwijl het oude vo lkslcvon niet wel onaangcro~rd leon blijven. Nog z ij n er ve len, die met bezorgdheid spreken over dell rueuwen stand van zaken, van wege de ingrijpende veranderingcn, die noodzakel ijlc sij n geworden. Doch de J ong-Turken schijnon op den goeden weg te sij n en mcgen zich tot dusver vsrheugen in de sympntlrie der gro-ote mogandhe,den, die het [cugd ig , lierborcn 'I'urkije wol genegen b1ijken t.e zijn , Dit is cen belangrijko rug gestcuu voar de nieuwc reg eer ing wier oudo Sultan z ich unar hare eischen heeft te schihken. Ongemerkt sijn we n.fgedwaaid van do vrouwen , wnarover ik nog hot ecu en under wensch mede te declen . Eerstens over de kleeding. Ieder weet hoe h ier de vrouwen gekleed guan , die een Iijkstoet volgen nsnr den doodcnakker. -De hoofden zijn gehuld, ja haast verborgen in het zoogenuamde rcgenkleed. Nagenocg op dezel£.de wijzo ziet men de .Turksehe vrouwe n door de straten wandelen, de aangeaichteu ook vcrborgen, ell een los om hoofd en schouders hangon.u opperkleed, 't welk ter hoogte Tan den midd'el nauwer Imn worden toegehanld. De vrOHwen ; wuden dit ,,inrijgen" noemon. Op <lie wii; 7-0 ]mn men het aangezieht min of meer be; dokken, terwijl in den regol ook nog dieht.a sluiers dienst d{)en om nienwsgierige blikken trgen te gaan. Onder het lange, los,se opperkleed zog men de roklwn no~ uitkomen, Te1'(lor hizonder fij ne schoentjes met hooge ]JU.kjes en eveneens fij ne konsen. schoenen zoo,,"el HIs de honsen wn.ren dIkwijls gekleurd, meest bruin. Ann het onderho'ud der seh{)enen hrsteden de rrurken huitengewoon veel zorg. . De vrouwen uit. '(1pn g-e.goeden fitnnd zi,in in don rerrel rreklcc(l in hd 7.wart, cvennis hier do vr~1.lw;n met rcfrenldr~,d. Do stof jA glimrur.nrl en geli.ikt TI:1;'r zijde, manr mees~ . was het zwart s.nti;n. Men hrijgt den indruk van statig-e deftigheid. Van <le--riike vrouwen kri.igt me,n gewoonlijk niet m~r drm een schii ntje te zien. want . de7,.9 zitten· in gesloten riituigen. Zij dragen in den regel witte~ dun gazen sluie!s. Di.i 't sta.ppen uit het rijtuig .yoor een kel, waur ze inkoopcn gingen doen, ~ebenr~e, het, ·dat men ter sluiks een vluchbgen bhk op zulli eene. verschi.ining kon werpen. Op'" zeitelijk blijven stn:ln am te ~dcn, WI1;R evenweI zeer onbr.leefd, in ongeperJUlHeerd. Niemalld zag men llitdoen en ik wrul.gdo ei mij ook nietann. :,.;.Leeuw,ard(',ri. 8. II.:

ziet

men

in' ile'straton

van

l\:{)Dstantinopel

I

pe

'Vl11:

Oak de vrnuwcn onder de anne bev-olltiIl~~: . <lie er zecr tu lr ij k is, zag men in den rege, . witte of licht gukleunle kleeding dragon, mogelij k wel ufgelegd door de rijkcn; 't· 'Spreekt wel hnast van zel£, dat het wit en Iiclit alle glans en schoonheid had verloren. Mecr kreeg men den indruk van slordig en- vcrvu ild , sorns haast niet om aan te zien,z,oo armoed ig. Men yond op de straten en bruggen, tal van bedelaars en bedelnressen. Onder de laatsten wanrzegsters, die werkten met kiezelstcentjes. Deso worden op de shant uitgeworpen en naar de ligging van de diverse steentjes werd de toekomst geexpliceerd, 't(~j voorspoed of geluk, druk of ongeluk, als Iller door de waarzegstors, die met kaarteu of koffisd ik werken , De kunst vau wunrzeggen is aloud en ulgemeen. Wat ik vn u die u rme vro uwtjes en bedeluressen nog moot gctu igen is dit, d at ze trouw bleken to z ij n nuu 't geloo£. IIoewel met anderen sprekeude, 't zij waul'zcggend of bedelsnd, hare aungeaichtcn hielden ze tronw vcrborgell achier den sluier of het opper.kleed. Eens rlat ik van uit een cafe een bedelarcs aan de deur·--zag verschijnen , bedekte ze onm iddel lij k hanr aall~czicht tOeI~ ze mijn blikken ontwanrde en ik geloof n iet dut ze liet untbloot zou hebbeu wnuneer ik dit ala voorwaarde had. verbondeu arm een rrift.· Zoo vast staan de Mosl ims over 't gellecl in de leer. AIle 'I'urken, die ik nan 'thof leerde keuncn, vervuldcn ook h'DUW hunne dageli,iksr.he gebeden en wussohiugen eu gedurigIioorrle ik mij n hed icnrle bovend ien lang en luid lozcn in den Koran, -De vrouwcn nit den gcgoedcn mi(1<len-. stand, d ic dngclij ks konden gnan wandclen or win.kclen , bleke.n ul even niouwsgierig als de vrouwen h ier, wnuncer zo prnchtige u itstul l iusrcn in 't, oog kregen. Dan bleven. zc ,~-.el voor 110 ~riegelrtliten de!: groote magnz rj neu stnnu om or door te kij kcn e.n;.(hrh ging de natuur yank boven de leer. Om de oognn betel' te kunnen verlustigcn nan de' sch ittereride of kostbure uitatnl liugeu wer(len de sluiers op zij geschoven en spiegelden hare anngez iohten in de ruitsn. En van' die gelegeuheid heb ik ter aluiks wel gebruik gemaakt om het 'I'urksche vrouwcn: ~cllOon te b~~onJ~ren .. Ook op .~ijn :litstap,le naal' Kle1ll-Azl8 hadden mlJU vnend e~ ik het geluk me~ een geheele Turksche faml: lie te rei~el1, waar{)nder twee jongedochte- ~ i ren van olllstreeks zev(,lltiell, die niet z.oo ge. heimzil1nig schull gingen achter gna.s e!1 I dock aIs Rndereu. '1'oe11 al de leden der fanlI- . , lie op hot dek hun maaltijd hieIden, presen, teeruen ze ons zeUs van hun patlisjall, zwar-: . : ; t.c vruchten, met rijst gevuld, die we dunk .. , baal' neceptccrden. '8 Avonds staallue nan de. yor5chansing he bhen we zeUs met die meis-' .ie~ gC'sprol\cn, (lie nog a1 praatlustig waren. 't ,Vas maar jnmmer dat we elkander zoo I sleeht kouden vcrstnan. ",Vie 'iYCet ,,-oUl-toa 1(10 hnnlsmaking an(lcrs HOg had k1.111nen leidell. Tn dne7Jclt.sj('. hn 1'{(CI' 1'Mje (IS 't 0]1 'e kant l.-rnnt. "Jli,in k:uner::tnrl, <lie al cr,ni~c jnren to ](onstnnt.inopel had gcwoond, WIst er na.rd ig mce opte sehietcn. 't 'Vnre.n g.e.en cuknappe meisj(~s, met volle. ronde gezJchten, zwnl'to nogcn t5n vri_i heldcl'(~ gelantskIeul'. HetzeHue type krijgt men Jli.er weI eens te zien, .met Teel Jdeiner Yerscllll, dan men wei zou denken. . 'J~e Smyrna ~,cheir1den zich 011ze ,yegon en namen ":0 nfscheid yan de fnmi,lio 11a oyer on wcer de boste wcnschen to hcbhell uitge-, sproken, ' Ganrnc ,,;as ik cells met den room hoer nanr ziin wonlllCl' ,., r o'orr:1an in <Ie hoop zi;n vronw " n . ] t.o r.i(,ll en ik heb w(' 1 p:etJ'ncltt hct (lunr teen to. 10i(1011, maar al hoc vcrl1'olnyelijk oLl!,c olugan~ wo1'(1. dan.rop scheen hi] nict tc wdIfin iug-ann. 'Vel kwnmcn zijne kindcrcn nan

\:

,

I;
r

I: t

t

,. ,

I.

I,.

I,

Ii
·1

~, krijgt zijn toekomstige vrouw n iet ongcsluierJ te zien voor hct h uwel ijk vo ltrnkken is.

malen ontmoot : ook verteltle h ij Inii van z ijne vrnuw , dat deze in al (10 jnrr-n van hun huwelij k slcchts {,l1l;:el:- malen dr. s+ad hall bezncht (z ij wnntulr-n 11~ crl: (1('1' hn it endorpen), (loch ve rtle r kon ik 111Pt met hem komen. Een vrnuw behoor.lc t luiis to z ij n en n iet on sl raat of in 't nubliuk, was z ij n idee. Was ik eens onverwacht nan 7.i,i11 h Ilis gekomen, dan had ik aau de dcur moet cn wnchten, want don nOU"'PH moct men tijd lutcn om sich te ku n nen verw ijdere n. ~ij uioge n nu ecnmnal n iet gez icn worden. Zelf's de man "Tl'oltwcn is as lWl'geslachlsjen". 't heeit sijn uitvalle n, hood men h ie r we-I, maar g iuds ka n men zeggen, d at hot trouwen gr-

't hof den

va(ler'bezoeken

en heb ik die nieer-

OV?l' de ldeeding dor mannen dion ik ook nog iets to xegguu. DestmJ, T\onst~ntinopeI, mel meer dan un derhn lf 111111lOenrnwoners herbergt tal van nationalitciten nit hce-l d~ woreld, als : Syr iers, Grieken, A1'abierelJ,

intree 'stann een panr groote sandalen, die. men heeft nun te trek ken voor men er binnenguat , doch in de omhcinde ruimte vindt men gccn 7.1tpIaats en hcbbcn de oe7A)ckers het voorbcolrl g volgcn van do monschen in het vrll1 .. (JIC van de li urkon gobru ik makell. (lnhebbelijk hag het or uit, ann. 't hoi niet betel' dan elders.

I:
,I

I'

,

i:

voor hce It de tnncdcr of rl o mnknlunr we] w~zorgd, mnnr dew lirnlrlo n .d{; m inrler g'optic hocdauig-hr.clcll "an hd m e tsjc wr-l ccns ()!~-

lijk stnnb met if: kC(Jlljcn /('11. lcaticii un. 'e -eele, '7,oo'n Iwop ill (1rn bl i nrle knll l on m insi e cell ~ro()i(~ iur-cvn l lrr of if'gcllv:dlpl' z ij n , I l ior zo u men hel or lidsl nicl OJ) wngc n. Nu is het waar , dnt de schoo n hedcu en 1101]0'(11'11 van, .rlo Imt in (len Z:1 l\" n iot o ngcnooi~)(l of OJlgnl'orHlIl z ij n ~~l'bl(~v('II. Thal'-

Perzen , Turkc n , J aden, Kurden , Egyptennren , Russell, West-Europennen, enz. Elke national ite it is op zichzel£ weer zeer versche iden. Dasniers, Serviers, Elllgaren, 7,e versch illon vn n e lkaucler ovennls de bewoUNS van hob uitgcstrckto Russischa rijk. Zoo

':

vormold kuu ncn lnl cn o n z icl; nail ovcrdrijving kun ncu schuhlig mn lw 11, wnt ue ~oe(1c betroft , cl ic tot hot nccoorrl moe+en leidcn.
7,CfH'

Ilovond icn ka n men over .,sehoonhe(lcn" ongclii k de nkcn . ()n~r 11;'11 smnnlc vnlt

niet i e twisten. De iene hdt siti oan. de 7nCIIl en de 0(11'('. oati de iloclit cr, Dc w a n ncn in het Oostc 11 11 !nYI'D a Is 7.0 te n m ins+c kn ns z ie n rel1 vro uw h' olHlprhoHdr-n , wel op zp"tirnof .zrvp1\ ticn.i:\1'ip:rl~ ('!l do vrouwe n wcl op dcrl ir n- of vcrrt ic 11 ,1II rr-

gcn

.zc] is g'cen surnkc. De man hceft bchulvo do kogi,cn'oi van, het huwel ij k en, de instu Ilntie van de h n ishoud ing ook nog geschenkcn to geven. ZeUs de eveutueele scheidiug wordt in het contract nl gercgeld. n1le hniselijl{c
De vrcuwen

Als ge7.eg(l gnat

lceftijrl.

tlit liij cont racl . Van nit-

beschr ijvi mr traclrtte to geven. Ik 7.n1 m ij tot or n ho()fcll,\'pl' 1H'pnln1l. nn\; (lor 'rlll'iwll. Val, Z(~ 'II )'()(Jdn ft,:'. drag-I'll, ,,'I'd go, hoc wcl er ook 1r7,7,(,11 in 't wit z ij n . Dnn-ik nccm do manucn 11 it het yolk z ij II hot voornl de hrockon din 0117.e b izoudc ro nttcnt io t rnkknn , "\Vijlle brnckcn , zoudcr snit of model, bestnando nit een bovenstuk met twce pijpon of boksnu van zccr gl'<JYO slof. In h et sch ilderachtige Oostcu mnke n deze hroeken ccn leelijk figuur. De "Leihwinde", zoouls de Duitscher den (lock nocmde , die om den milldel wordt g ewouden, onttrok h et dis- of m isformant van do. brook nag een beetje nan 't DOg'. Die "I~iblV'iJ1de", of gezondheidsgordol, zoonls tic hem n oe m do, hcstnaudo nit een ign meters dock, - 't was eru hoop, (1ie naast den drntror lag als h ij z ich g-ing- klccgord,

oo k elo "h~c(lc]'<1l'achten. ,\Vrj veel overco n, IcOIllI';I, mn n r iodl gront vorsch il. Dc g'rooio vcrschc idun ho i.l is in lc rossun t om ... io 7,inn n iot om ... to lezen , als ik danrvun hier ee}~

den -

I

I'
I

slunden hebben t,o verrichf<;n, lloch de weige-steldon latcn het onuol'geschlkten doen, ook al Yrij gclijk als hier. Zij muken cve.nw€l ,eel mindel' wrrk van het werk ' houden Tnn cen lui leventje, evellUls de I TUl',ken zelf. . . ~Ien heeft flen rrurk n iet te vragen: lJiet 1't f"ti.~, is 't .'}ocd 11lci d(~ froll? gelijk hier gebrnikelijk is. De HO\lwen zitten eeumaal nchter ~luiers ell zjjn onbekende.~, zoodat hanl' welstllllu onbespl'oken moet bh,l-

wnkzaalllheden

nit

de

lugcro

en

'to

horgen,; mes~.r.n en wnpcns, u iot tc vorgcten. ]JOYCndICll g-lllg de brock sorns schu il onder een wijd 10shal1gend opperklccd , uat z.ich moe ielijk bat bescluijvcn. Dc fez 7.ng men (likwij,ls met dorken omwOlulen ell uan kr~g men uen zoogenaaulIlcn tulband, zooals die steeds door priester9 wortH gedragen. Aan de schoencn en l\oll~en aer besch[lafde rrurken past een eeresalullt, il1ZOli(ler ann hct 9choeisel, meest, va.n gekl('unlleder, ell alti:i d glimmend glad. Oyeral in do stall ]\[\n men

kreeg,

word ottcl ijko mn lr-n om 't lijf gcslinZOOU[~t ze zekero lioogtc of ronrl i T)gwnnrin dan van nlles ken worden ge-

de

ven. Leeuw.arden.
Eenmaal

S. H.

XXV.
heb ik een bescheiclen woninO' te K?n.stantinopel betreden, die een vriend ;an llil.1 wenschte t.e llUren. Danr had een Turk gowoontl., 't Was een huis met pIal clnk, niot hoog en lk yond Lcnedell een gnllfl' met c1!'ie vertreJd{ell, Yoor- ell ncbtcrknmer Dell bmkoll e.~ hoven sl~flpgelc_genh?id. Al WeBr vrij gohJlc ais I!lclllg \YOlllng Iller, manr ... met ijzcren tralles Yoor de vensters, zekcr tegcn inbreJwrs, en hOllton rnn.mpjes van vlechtwe,rk v(}O~ de glazen, zekel' tegcll inki:ikers. Die tr.ahc.s .~ag m.e~ a.lgemeen, ook de raampjes, doch blJ palelzen hau men in plants vun deze een soort jalouzieell. In yele bUllrten en straten vindt men niet andel'S dan houton huizcn en ook de groot.'lte paleizen zij n van bout gebouwd. Dat er gedurig brand is laat zieh denken. Yank zij n ltd groot,e bran.den. rri.illel,ls mijn vCl'bli.if 7.i.in ~r op E',cnmnal driodUlzend llHizen in vlallullell opgegaan. Met d~ brandwee! is het heuri.g gcsteld, doch

I

ten, als men zijn schocnen gepoetst wilde hehhcll, 't zij met WflR, olie of andere smeersels. De schO(111)oeb;ers hrHlden 11aast hunne hnkkon als 't wnre CCll kleine apolheek, waarin tal vnn f1osc11.ies met nllerlei medicnmenten voor 't heil of n:m·zioll der schoenen. Dnnrllit had me-n slechts te ldezen. Ann 't wctsen 'Word 1>11 itcJ1gewoon veel 7.0r~ ~n tij(l H~~j'tee<l,(loor <1 i n~rR~ 1n pprn en lJOtstr.ls m0,t div{?'rse yorhtcn te gehruiken. Yoor 't Jautst werd een fmaie fluw('clen ]np genomcn en als '(leze 11nn1' plicht hrl(1 ge(ban, Iron men zeggen: wat prnchtig I IIocveel (,T voor he~ luwI(l wenl? RlcehtR Yijf centen. VaRt brief voor wf1.n(lelnnrs. De Lewoners cler stud lieten niet in cigen hUlA, mnar ook 1>ij deze mellischen de schoeuen del' hnisgenooten poetRcn, mogelij k nog voor lager tarief ds

op yasie plnatsen schoenpoetsers vinden. In h1inkende ]mpercll bnkken met wandl'n van spicgelglas had men zi.in yocten te zet-

l

'I

zijnue

vaste ldantcn.

Leeuwardell.

S. H.

dIeTOP denk de 1lt)g' weI cens Ecrng foe komen. Over do nhonls in de 1111i7.e1l, hoewel met mnrmm'Cll v.locrcn, nag een cnkel woord. Daar ziet het cr zoo primitjef tIit, dat cen Westcrling, clie cr Yoor de cerste maal ver. ~chi.int, zich hnust geen rnad weet. Aun de

I

il

-

···i1~,,·7"t··t·}·_··~-·_ .'·

'(_

'.

" ,XXVI.
De loonenof vsrdicnsten van den werkman .zijn g inds veel lager dan hier. Een tramkoetsier b.v. kroeg niet meer dan G h. 7 piaster per dug, d.i. 60 a 70 cts, Daarbij zcor lange wcrkdugcn en g evnnr voor vole loetcn. Bedienden ann 't hoi, zoonls mij n Mnestapha, ontvingon niet meer dun f 5 f G per maand, hoven kosb en inwoning. Arbcidcrs in do stalleu der trams verd ieudon slcchts 50 ots. daags, -'t Meerendeol in andere vakkcn of bedrijvon had g een of weinig hooger loon. Moeielijk kon danr cen gez in van bestaan. Er heerschte algemcen nrmocdo onder het yolk en om daarnan tegemoet te komen, trachUe de Sultan de prijzen van lovensm iddelon en brandstoffcn zoo lang mogolijk to houden om geen ontevredenlie id . fa wekken of juister gc;';cg<l orn onrust of ver. zet te voorkOluen. Wa.nt de toestund was gcspannen. Wat er .broeide word gesmoord met hehulp van duiaenrlen sJ?lonncn of speurders. Het volk d urfrlo zich niet to uiten, doch nn de revolutie vorn ndertlun de toc:standen nls met een toovorsl ag. cTkstaklng'()n haddon hct gcwenschto gev{)]g. Hooger 100nen en korter wer kdag en vol en. Zoo m eer van dien nard. Door den invlocd van het Westen sijn de sociale vraagstuk]wn nuook ginds aan de orde gekomcn. Een Duitscher te Konstnntinopel schreef: Turk zorgt wel in voldoende mate voor "de armen in zoovcrre, dat ze geen ~onger :'rbehoeven te 1ijden, maar voorzorg IS hem nog onbekend. Hij hekommert zich niet "over het loon, over de huisvestiug o£ den " ouden dasr der werklietleu, dat is de zaak " "van Allah,o. che al 1 b esc hikt." eS 1• Reeds heb ik gcwezen op d,e vele bedelaars, zoo mannen als vrouwen, dio langs de straten zwerven, en danrtoe bohooren ook de gebrekkigon en cllend igen , w~lke men elken dag in grooten gelale kan vinden vooral ~p de lange, zeer lange G.u1atabruR"., waar ze In rijen naast olknnder zltte_n of hJSgen. Sommigen sijn verminkt of mtsvnrmu, oud of afgelee£d of blind, anderen.lijden aan 'Vre~se· liike huidziekten, haast niet om aan ~e sien, Bi.i . honde:r<1en Z1.1n deze ongeluk~~gen te tellen, die louter van nalmoezen sch1Jnen te m{)eten leven. Dan heeft men no.g de, ge~stelij 1m zieken, de mi~ of meer kran~~mlllgen of idioten, welke gmds h.et medeh]~ell opwokken. Zoo lang nls ze met geva!1:rhJk worden voor anderen, laat men ze VrI] en ongehinderd rondloopen. 't GekBt van de.~e h~ele en halve gekken itS weI, d~t ze Vr11 rel~~ hebben op aIle .trams. Ze khmmen of sprmgen er op of af, zoo v~ak he.t h~n lust. Een , dezer ongelukkigen relsde dl]rwlJo}S mee met de tram die van en nuar Yildiz reed en had ; stoods ,~ ba.alza3lk v-oor 't lij£, wa~Tin kleine , muntstukken, die h~i telcle uit en l~. den zn.k, altijd maar woor aan. Er werd ml] gez.egci, dat' de gekken v?or haJve he!l~~en werden aangezien en fJP dlen grund prIvIleges genoten. De f!.ohlnten van den Sultan hebl)on o{)k , vrij reizcn, a:1thuM op de trums van en naar Yildiz, maar niet in de wagen8. Ze mooten op de baloon.q blijven stann of er hoven op gaan, wnar zitplaatsen zijn. Men vindt t;e Konstantinopel nog geen swom- of eleeiTl· sehe trams, maar slechta pfu'l.rdelltrams, 1 meest met twee, cInch ook w~l met vier pnnTI den ooapannen, als het nnar de hoogten gnat. I In de trall18 zijn afwnderlijke vrouwenafdee~ lingen, door g<>rdijntjea van de ruimten v,oor . mannen ~!'!cheiden. DU8 ook nI weer elmeTB om de gealachten gescheiden te houde.n. : Hard gaat het rij den niet, op vele gedeelten, waar het den h~mvel opgaat, kan men ook e,!en Bnel lO{Jpen, daeh nit kos~ meer ~nspan\ mug en daar zijn de O{)sterlmgen nIe~ va.n : thuis. AlZ{)O wordt de tram genomen, dIO ge-

kaart over vnJ grooi;en afstand wordt p.m. 7 cts. betaald ...Boekjes met eenige kaartje~ maken ~en prl:1s n~g iots goedkooper. Men koopt die boekjes niet ~oo zeer om het voordeel, als wel om het gernak, W ant het Mein-

Duul-

is iie~. rijden

niet.

Vooi een en][~j~-"I~

u

I

,v

go

De

/

I

geld of de. zoogena.nmde pasmunt is er sohnnrsch <:n duur. OVeTaI Iangs de strnten hevinden sich dan ook geldwis.selanrs dooh' voor v!eemdelingen is het niet wnd~r ge_ vaar hier met groot .~eld aan te komen, zoolang-men de v~rschlHende munispeeies niet oJ? ztjn dH1!?PJe kent. Er sijn geld.stuilen, die ~auweh.1kB van elka.nder sijn te onderscheidsn en ~och de heHt in waardo venchil-. len. Bovendien nomen de wisaelanra alltijd eenige procenten winst, wat trcuwens hun ..reeht is. Omdat de loonen er laaz en de levensmiddelan :niet duur sijn , is ~r veel 1)0hocfto nan kl~Ine m.~nt. Gelij k hier 1)ij cen, ten, wordt g inds bij para's gerekend, Ee.nl para IS p.m. een lrwart cent. Veertig para's mnkan een piaster, in waardo nagenoeg goo lijk,qt.armd met ons dubbcltjo. StukJren van hondor-I para's korncn overcen met ons kwa~~je. Men hoeft or munte~ van 5, 10, 20 para s en onk van 5, 10 ell 20 p iaatera, sommi. go met ~,n.dcre namen aan.geduid. Ee.n stuk :an 20 plast-er b.v. heet medsjidieh. ~ / Nnnst de wanrzegsters en to{)ve.naarsiera -:. de Oo.stcrlin1!en sijn, over 't geheel zeer In] geloovlg - vindt men op strant en in 'do caffs tal van ma.nnen, die zich uitsluitend bezlg. houdsn met loterij, van do soort, zooals die hier t.e la.nde enkelo jaren geleden is afgesehaft of Hever bij de wet verboden, om de speelzuoht tegen te gaan. Ik bedoel alzoo de Idei11:e loterij. . De i nzet ginds bedraagt in den regel niet meer dan eeu halve' stuiver, hoowel men ook een stuiver of dubbeltjo in eens kan wagon. lIoe grooter inzet, hoe grooter kana of~mns. op grooter prijs, naar het den Sp~ler' bel ieft: Zoo he-eft ne lotcrijman van de strMt cen zakje bij zieh, waar in zich gewoonlij:k . tweehondord nummers bevinden elk: nuni-' ;ner .. opgerolden in een ringetje gesloteu ... t. Z,ln opvolgendo nummera van 1 tot en met 200. Op dezo uummers kun.nen al'lerlel n.rti. kelen getrokke.n ~rden, woale tabak, 9ig~J retten, onderschelden _vrue~ten, a18 drij,iy;~.M vel'der geyogelte, vooral. k.ippen. ~llJj.";::::J'"
I

,,\
I

,

I. I'

I, ;,

I

I

I

:

·.\VOQn1i.ik vrijw-el bezet is. __

Heeft ne l>ans yan 'to spel het een of ander llrtikel; dat· gewonnen wordt, wevaHig niet in v{)orraad, dan wordt het nit een nabij- : :r.ijndell winkel gehanld. Op de nummers znl- . len de prijzen weI zij n aangegeven, deukt ge misschiell, omdat dit het eenvoncligst Z(lU Zijll. Dit is niet het gevat De loterij is niet op eenvoud go baseerd .. Jnist het tegendeel. Om de loterij wat spnnnelldcr te makeu of weI OIll den Rpcler ",at l[mgcr pleizier te gevell, Inat men hem tien of twintig getallell radru iusschcn 1 en 200. Z~JO l'andt hij b.v .. 5(} Ult!t de evenge{a].]ell daarb{)ven tot iO of 151 met, de oncven gdnllen danrbovcll tot ' 171 ()f w(' 1 ;, 1I11lll TlHlI'S hoven en r, n u mmerA : henrden erll 7.f.'I{f~r gctnL clan hedt hij 10 Jransen, maar toeh slecMa e~u twintigste kJlllR op den prijs. Wi] hij 7.ijn in7.ct, vcr~!uhhcl~\.n, dan v(',l'{lnh~}(~l~onk 7.i'l·~' JmnB. /;00 7.1Jll er allerll'1 VlUHlhes nwge IJk. Is men in een eaf(_~,l1an ~{Jf(H het grondcijier, waarvan men 'H'llScht ltil to gaan hij 't rn~ «1('11, 1-\'e,,"oo11]ijk met hrijt 01) de tafel geschl'()vell. . Eens op weg llanr cen iamilio in f1e Rtad. die lllij ten eten had g-cvrnn.g-d, waag~le ik eell. Jmnsje op pas ann (le mnrH vcrschenen dnlIven, {)In zc lllCC ie brcngen voor de gastvrouw en ik heb r.e g'ekregen, 111mir meN' dan dubhel hrtnn.l{l. IAJlsjcn 1:S lJ1lsepZotsjen, zP-l-,rt do li'l'ies en elk weet dit weI, maar <1ewcreltl hl~jft nok in den lettrrli.iken 7,111, een s p ee 1toonee1. I . .Ongezocht hrengt (lit mandje druiven mij .. tot mijn vriellden en l{Cnnissen buiten het ,:~~.ltof,W3nrv~m ~k eellige de revue TI'il, la_t~n ~i.itiP~.sse~.r.~n~ _..".,,.1,"= ".,._r .. _._." •. ;',:~ •. _ •..•.. I.,~:;.;k.;i::;;i':':";'\ ..;:...... .

I

J

~ .,

. E,(H'S~nll~{le i;lnlilie 1VYIl]IOlt r-. 1'001' wie de (ll'U!vcn h\.c:tf'md wnrcn, Door Illii n hll111'- I g~rtnp.r ~~!de Prinsosscn ann drll BOSPOl'l~F. : flHll>nls "I.ln h('.l~l:1.rd.c "adcr nan 't ho£ hi) dell Sultan. Met b('](1c11 "'('reI ik bovricnrl De vader had Cell Itul inuuscho. de ZOOIl ('el~ Hongnarsch- vro uw. Er W<11'('1I mcer ki.ndcren , . nog' een zoon ell ee n pnar 7.11stC'l'S. De oudste d(,7:,e1' was getromY{l met een Flanrlnl», .gartner, Koch, geh~e(cn.'. de j(}ll,gste, Mathil, da,._;v.as nog 111 11 UlS. 131.1 a1 <1(,7.elcden vn n de fnmilio 1Vynholt kwnm ik wel ann h n is en kreeg dn~r dun weer II ieuwe kenn issrvn , meest DUltschel's. :Mec~'Dlalell ben ilc met h(,11 llIt geweost naar buiten , wnar rln n picnic i. word gahouden en prot w~nwnH. ~()O nnnr ( ~~l.ernpJn, ;nllll' r eu pl\it~che TJerIAlg" ('11 ;
I

I

"

mn n , (l(,11 J)tll~sr1ter, was ik mot hunr ill 1{('1I- ; nIB gek()n~.rll. J)('. • herr des Itlli7.(,!) "'(IS Oher- .

bevond?ll Zle1~ ill OIlS. gczelsrhap i oen onk ,Frnnc;ms'es, {h~ lust ig mCC7.0ngml: Die . Wacht am Rhain ell n ndere Dllitsche l icdnreno Ook Duitscho mutroznn !::.lotell z ich bij ons aan en rleden duchtig mee. 't Wenl cei.l ware feestdng. J~r h eerschto cell It itg eluten

7.\Jne g-cmn.IJp

ee n nvut in word

gehrneht.

]~r .

kernris.

vroolijkhaid

,

e n er wcrd gcdnn!lt' als op ecn

Late: da!l ik vnornf had kunnen denksn. I kwnm .lk. d ien nvond nan (le poor+en van 't . hof , (be :lkgesl()t~n vond , want de z.on was! al Jan~ onder gegnnn. lI~e 't afgeloopen is i vertel ik de volaende week.
I

Leeuwardsn.

S. H.

,XXVII. Toen 'de avond viel lclonk het Sclzeiden tlwt eh en wachtto mij nag een "wee" bovendio~, want tle znn was reeds undergogaan on ik zou do poorten gesloten vinden. I Op mijn weg hofwaarts ging ik ann 't overleggen, op welke wij ze ik de meeste kans zou · hebben om nog binnen de muren te komcn. Ik wist, dat er buiten de twce voorpoortcn, · die wij gewoonlijk uit- en ingingen, nog een derde poort was, bestemd voor de binnenr hofbewoners, welke poort een paar uur lunger open gehouden, maar scherper bewankt werd dan de andere poorten. Naar dezo poort richtte ik mijne sehreden, toen ik do eerste gesloten vond, galijk verwacht was. Reeds had ik bij mij zolven overIegd, om driestweg do poort in te stappen en niet te aarzelen of eerat te vragen om nog doorgelaten te mogen worden. Frisch gewaagd is half gewnnnen, zegt men weI, maar a1 hoe moedig ik stapte, voor ik nog tot de poort gennderd was, zat ik a1 gevangen. Ik werd aangehouden. Op beleefden maar zeer beslisten toon werd mij gevraagd: wie zijt gij P Zoo begreep ik h~t en met behulp van , eenige Turkscho woorden, die ik konde, · trachtte ik de soldaten vnn de w.acht nan 't· verstand to brongen, dnt ik een nieuweling aan 't hof en toevnJlig T"orlnat was in de slad. Voorts beriep ik mij op den melkboer en den veeboor in verband met mijn kwalitoit, om eanig vertrouwon to wekken en nam een min of meer verle~en houding san, ; alsof ik niet beter wist. IlJr werden cenige , vragen tot mij gericht, doell de rneeBte heI greep ik niet en werden schouderophalend door mij beantwoord. Ten lesoo werd he~ mij duidelijk, dat ik een bewija had to too~ nen, waaruit kon b1ijkon, dat ik behoorde tot de dienaren van 't hoI. Ik verstond de woorden "carte en visite" en toonde een naa~k!lartje, doch in latijn.'lche letter, die ze nlet konden lezen. Gelukkig had ik nog twee dingen to mijner be.schikking, die alB reddera in den nood gotoon.d konden worden. Eerstens mijn pas, die ik steeds bij mij droeg. Deze was gesteld in de Fra.nscho taal en dQs, wat den inhoud betreft, voor 119n ook onleesbaar, maar voorzien van het Turk.ache wapen. ..".

-n:

:' Det was ten minstc iets,' maar ik had Oe~ \ ter bewijs. Aan mijn horloge bevond eieh , een ouderwctsch signet, afkomstig van een ; mij ner grootvnderB, wnarop in Turksche let'teiB mi] n nanm stond _gegra veerd met het Turksohe janrtal 1324. Met dit stempel, gemaakt op 'last van Nadir Aga, had ik al d~ ! door mij te maken kazen voor den Sultan t~ .'/ I waarmerken als echt. Zulks om weI ta be-' vroeden redenen. De pas werd no.uwe1i~k8 • ingezien, maar Ran het signet en de in8cnptie bizondere aandncht geschonken. Men had oen rood stukje was genomen, dit een beetje warm gemaakt en dnnrin den stempel algadrukt, zoodat hij gemakkelijk gelezen kon worden. De 'I'urkscho letters hadden eflekt. Nauwkeurig werd daarop nog het antieke signet bekeken en door sommigen kennelijk bewonderd, allicht omdnt het van goud was, Daarop werd ik alsnog- doorgelaten, naar het mij toescheen zeUs met eenige ondersoheiding. ..~.-Als"'een vrij man nu hat hof ingaande, dat ik geheel door moest, kwam ik lang" het p,aleiB van den Sultan en den Harem, waar ik de tonen hoorde van diverse musiekinstrumenten en grammaphonen, benevens gillen de vrouwenstemmen. Ret WM een luidruchtig Iawaai, van krijschende klanken, SOD18 WOMt dooreen, waarvan ik geen nadere verklaring !Veet te geven. Of het eon gezellig avond.ie 18 geweest op z'n 'I'urksoh of een soon wedstrijd van grammaphonen of weI eon lee8teIijke uitvoering in den Harem, is mij niet geopenbaard en een raadsel is het mij gable. 1 ven, wie ter wereld wit in zulk een heidensch lawaai behagen heeft kunnen vinden. Toen ik vertler going, sHed llet gedruiBcli weg en gCT"oolde ik meer dan ooit de indrukwekkendo sbilte om mij heen, want de avond I was schoon en ik dncht nan het bekende Friesche versje, dat aldus begint : Stjerren blinke, wyntsjes swije En natllr Zeit v» 'e slom, Wondersohoon is 'de Oostersche sterren~hemel, wat mij in dit moment bizonder trof en het tooverachtig e van de omgevingwerd niet weinig verhoogd , door rIe duizenden: lichtjes, die zich bewogen in de dalen beneden mij en Iangs de heuvelen, die ik passeerde. Dit waren zoogenaamde dwaullichton, die ik voor mijn k{)mst aan het hof, nimmer met eigen oogen had gezien. Zo vlogen door het hout aIs gloeiencle speldekoppen en nnderbij leken het we1 bTRndende Bigaretten te zijn. Toen ik 1,e de eerate maal ZRg, meendo ik werkelijk dnt :lIich iemand met een sigaret in de struiken bevond, 1,00dat ik niets <>pmijn gemnk was, voor het . ver.'1chijnBel zich had opgehelderd. .~ - Zoo even heb ik gesproken over mijn paB. Weat ga hoe zoo'n pas er uitziet en wnt er zoo .al instaat? Velen 1,ul dit onbekcnd zijn en danrom wil ik er iets vall venellen. Lnnt mij voornf 7reggen, dat zoo'n paB bi.i 't overlrcklccn van gTonzen, wanr viBitatien pJaats hebben, vnn groot belang ill en ook goode c1iensten knn bewijzen als men in bngelegenheid mocht kamon. lUi WllR g"eschreyen op een zegel van een rijksdaalder pluK opcenten, maar ik had er eEmgulden of tien' voor betanld. Het stuk e;Rg er dan ook zeer o£iiciee\ uit en wns zijn geld waard. . Ann t hoo£d hot N ederlandSC'he wilpen, zoo groot, dRt ik het niet met de vla.kke hand kon bedekken. Daaronder stond in 't Fransch -: De Minister van BuHenlands-cne Zaken van HaTe :M:ajesteit 'de Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-N MBau etc. etc'. etc" verzoekt en requireen uit nRam van Ha.re Majesteit, aIle AdmiraalB, Gene-. raals, Gonverneurs, Commandanten, Ma.[.ltistraten ..en. andere oHioien, ~wel "but~ .

;,

',.
,.

Ii
ij
I ,
I'

I'

I

I! ,

!~

I

f)
I

,,
.' ~ r

'I;

"

I

i;
'j'

I

I
"

,

.

...

-

-

~

',:''-'rli'kc uJs militnire, wie zij ook ,mogcll g~ J 1 V Ol'ston en Staten, bcvriond of .' y.1J~!~ vf l o ct '~l om nict allcou to Inver~lH en ~ll 'lp~ l~~p,r S ... U ... , H(lSlstont ten pnsscOi en, l ' tL or :Melkfabl'iek, gohorcn e anjrweer .':1l een 1 t W"ckcl (Friesluml), met nl 7,1,lll ~onent 0 c v .. 1"1 Z{)O il~ Turlci.ic nls elders, vrrje 1.1 \ \ ngl1g:~uer eenigan hinder bcletscl VnI~ , eIl nard, maar }H'In tC,Tp1!St o g'evcn ~[ , lken we 1 t ceven 7,00 dit nnod ig mocht hl ijt:'l~Hlp'cn hijstarul , welko mel duuk .nnrd zullou wuull'.1l. 1 nU1 1V ' l'CV~ll i'n den Hnng en oJlllcrtccl\c.~ll 'e A g f len "I'lllisie,r (1001' <len SccrehlllRnmens g l. l' ' , 1'al11 met dicns onderleeke1llug. \'01' zijde van het sink stond o.m. mJ.Jl1 Bignnlcment als volgt: Age de 2,} uns. . Chevenx (hloud lei~er. (TInaI' en W cuk~ lrru uwcn lichl hlrmd). Coureil::! ( !! " (Uoge n uluuw.) Youx blcus. Nez ()l'<linail'~. ) Jhr\)(' hl onrlo (lIN, JlI()11fib\!;h(~s. I' 'I rl'~till(~ 1 metre 8 Ileeilll(~tre 1 cell~lme ro , Heligiull protcsll:mte, . 11' I .. nl'{'lliJ1!J' Y o rbs m IJ n 1HI,n( I'IC., , , h' I1c ge·( 'fl f If.(• (), , .". 1l UP l1nhl1l\ van n gl . .c . he id voor .ccn .,l,\,\l c '. . 1!'l'ic+tn{l mel \ door lId hoofll dcr prOYJllClC .) , . tCllljH'1 or wnpell. 1 in .B ,';. III stu k 1-<))1 men Hog ezcn AuOCl'7,1j l S H! '. ,I et Co n't :Fl'n.ll,qcb, dnt hct g~~',lel1 wr·nsf\,U1_ \e Am-

. rle herberg-en,
en
IS

ni: groepjes
passage

II

1.itten· VOOf of warande pal nan of ,~el oP.. do ~.trant. zoodat ~e

ziet men de Turken

\eo,.'

zonder

bovondnk

~

b'

or

l~~~ ~lleono

I

.W I ~t

ster(hm,

a ~ '., 1 ImpeJwl"schl'ift de a _Telte/ , 1· t 1
COHstant11topl

1ll'qttte

1'c'/1drc (t
P('ll.

met

H~·.

H,I

: non

l}OUI'

Sf.

Daaronder
111.

hct

t rful'ksl' ie s .erupe

e'

t

1 of wn-

'1~ inopol 1 'wcrtl v('rtrrk U It . vo ns'l all t 1 ... (-I 1) dC7,(']f( (' WIj}If't ~lnh: door Olll~('n J,)}lS1l 1°1 'I.' 1·. t Ned . . . 1 zQ, nnngenl! 11 ell gcsle III 11l'. ( mel, Ie,
il' n
I

n·' II
00

- . (1111){'n'rjipc~ ,. t lill<c TUl'ksehc wnpells op te R] U~))~en bni'Nu weot nien Z{)O ,otn.gct'Y('Ze,~~loc~l';llij 11Cl 1 z 1(',. t C~l1anl.9C he 1.p ns er U1TUl'kijc..J IJMccr \" 'l:'l" dan C{,l1S 1 fihst HOOI zn cc 1.1~ 1ll . .. 0 j'11 t('l'll!Ten 11 m.l 1 ~ "n h e) 1'1- }lnnl' mod '", tooIH.cn. J. nog- g'DC'""1 e reis hee£t ~ij 1l11.l 11.\ .,\' l~e ~r~~'en in Kl~iu diensten hewrzcll, evenll S 'Azie. S. H. Leeuwar<len. .' ,,XXVIII. De Turk heeft over 't gemeen niet veel lust in den arbeid, maar nes te m~r in het apel, saamgaande versehi,insels, die onlc cl~ ders wel zijn op te merlren. Dehnhe ,an lo~ ton, waarover reedB is gesproken, is hij een groot liefhebber van dobbolen, In een bnk, beschilderd met puntige figuren, wordt met I twee dobbelsteenen geworpen en men heeft ! houtjE"s die op de iiguren worden gezet en , na eiken worp verspringen, Ret lijId een soon ganzenspel en komt in 't wezen daarmede weI overeen, Domineeren is ook een ~lie£koosde tijdpnssecring der 'l'urken. He Bteenen ()f houtjes zijn net nls hicr en 't wordt ook op dezeHde v.·i,ize gcspeeld, cioch alIa Bteenen worden ginds direct gcnomen, terwiji hier in den regel crn panr l)lind worden geIuten, ",Vie honder(l puntcn of oogen achterop i.s of suecessiovel i.1 heeft overgeIe houden, heeft de Yflrtij verloren. Dan ziet men ginda 7,.oervee het zoogenn..amde molen~ Bpe], dat men hier op de keerzi.ide der damborden weI zlet a£geschi1derd. TIet wordt ge~ speeld nIa hier, dach niet overlwcks. 't Dizondere is ginds, dat men do molcn£jguur 7'()0 maar atteekent in het zand van den grond, negen zwart.e en neg-en witte Jciezelsteentjes bijeen zoekt en die gaat opzetten om er mede ta spelen. Dus heel primitie£, en dan in de o\?en lucht. Me.n hauot veel van buiten, ook al een gevolg van 't wal'mo klimaat en 't mooie weer. In do cafe's of Turkache hoegen w()rdt vee 1 aun kanrtspel.et:1;; geda:nn, ,doch ook al me,est buitenshuis

wapen.

' r 1<: k,wnmCll or nou

(,(~1l panIn

r"

regel. J~n dnar wnrdt g-eBpeeld, gruron,. ken en gegcten. 't Is mil opgevallen , flat ,I de Turkeu bi,; nl deze spelen niet gedreven:,~ worden dnor zl~cht nanr wtnst,. .. , Zij speten n iet ,?m geI(! of gcwm en ook bizonder IS, 7.1J gebrUlken g~en al(',()ll?!.t-/:.~ ,,,1,,, ,. -., '11,,,·, flI' zpHs g'<'en bier of wIJ~1 maar g'owoonlijk koUie, aie z~ hecrlijk w~- '. ten te l,ereirlen, Tn den Koran 19 het gehruik van sterke dranken verboden en hoewel ?it verbod n ieb steeds door ioder CV?ll stlpt wordt nllO'eleefd~ if! eene over+red ing toch hooge uitz~ndel'ing': Nimmer heb ik een heschonken Turk gezlen, 'I'och vmdt men ookonder de MosJims wel , die om zoo t.e zeggen "de klnre wel lusten" ~n hoven ~u~ bier : rakon. Manr desulken dr inken DIP! in t 1!u,:, bliek de eena geloofsgenoot schaamt sich voor'den nnder, werd mij goezega, on blijft zoo in do rceltt.n tijn, VN7,C~!t l~i.i e(;l,lA,OP(~e krornme Fin, rlnn maakt h ij zich tij di g ~llt de voeten , zoorlnt n ieman d hem te 7,IOn kr ijab. Ann 't hof had ik konn iasen onder de 'I'u rkcn , wion een glUE! bier ~e~l!'l, welkorn was en anderen die bij~'QTIflervmdJll~'\'Y1S"'~,'·' tcn dat cognac 'sterker kci'u iijnd:111 do'1ecr~ Ov~r 't geileraal ovenwel .zljn (10· 'I'urken ta prijzen om hun mntigheid. Hoewel hartst{)chtel i,i ke spelers, zijn het geen {1obbel~llr8 om geld en geen drmkers, In d It op7.1cht hebben ze van de Europeanen uit het Westen meer te vreezen dan te hopen , AlIe oude zeden kornen meer en meer in g evaar door den Westerschen invlocd en daar+ezen kan to con igor t,ijd Mnhomcda zwnnrd noz wel cens opgeheven worden, want de cchte MOBl ims zien met droovo ow~en, Ran, hoe d e eerhied voor do hoil igo leer met moer de oude kracht heeft om den gelo()vige: in, de reehte bnan te houdon. De nieuwe regeermg zal de oude instellingen van den I91a~m hebben hoog te honden, wil zij, staande bli,l!,en, Doet zij dit niet - zoo IUldt ,de profeba - d~n zullenda oprecht geloovlgen te~~n haar III opstllnd komen en ook tegon de Europeanen en Christenen, met hun hoogg~l'Oemde 00schaving, welke door velen Ult den booZ(l wordt geac~t. •.. 'k h' Onder vnenden en kenmssen hob 1 u~r dikwijLIJ over hooren apreken. Ook over den Djihad of he~ligen oorlog tegen de ongeloovigen of Chrlstenen, waarvan de Koran rou .gewagen, in den gebiede~~en vorm.· Doch later 1M ik dat zulk eon helhge oorl.o~ allee~ gevoerd mag worden t?t zelfverdedlgmg, blJ vervolging der geloovlgen of wanneer deze gedwongen w()rden hun huis en vaderland te ver Iaten . 'd K _. 'U' rt" i Omtrent ·d.it punt zeg{; a ora~: _y oe i strijd op den wag tegen degenen, dIe u den! krijg zunen nandoen, Maar begaat geen on-:.: gerechtigheid door ~r8t aan t~ vallen, want, Allah heeU ~en welbehagen III de onrecht-: vaardigen. '.. . ·d' 'd i Bovendion l>9~~lt de Koran: In len OJ ollgeloQvigeri ophouden de wRyenen, tegen ttl te vooren en u don vreda aanbte<len, dan ve~:1 biedt. Allah u hen aan to vallen en verder,jl "Indian zij den vrede willen, zoo Ilult glJ dat ook doen en u w verlrouwen stellen oP,1 Allah, want Hij hoon en ziet alles,'" _._ :1 De Moelims zijn niet onverdrnagza.~e~ a~n do Christenen en de Koran ooveelt de~ loorlog nan tIter hMOh~ing :an._ m08kOO~dn .... synagogen en lr~rken", daaf in: d~ aile 'u naam Gods voo1vuldiB',:~~~oh~(> ~rdt. Leeuwarden. .- '/ .... v' .. .." .,I~__ @-_§. :",; ~

nnuwcl ijks v rtj b1t~ft. Iluiten

huis

;w~t ,

I

I

'I

I

'q~;
f
I

;

.

i\

..

ehah-e met de fa.milies Wynholt en Koch belden betrokken bij den tuinbouw en bloemen: ~~del, r aakte ik in kennis met den tnchtlgj srrgen heer Wenzel, .nfkoTlli3tig uit Pommeren bloemkweeker van beroep. Hij woondo onder d~ muren van Yildiz en dikwijls bezocht ik nem in zijn klein huisje. Dan liet hij mij van allea doen en bier uib den put halen , waar hij het geborgen had om heb koel en fr iaoh to houdon. Hij had mij al d.adeIijk a ls cen "l.andsmnn" bcgroet .en overL~~dde mij atecds met vadcrIijko raadgeviugen. HIJ sbond alleen in de wcreld en was DImmer gehuwd geweesb. Ala trouw bezoeker van de "Duitsche club", was hij bij al zijn landgcnooten bekend en bernind, wanb velon zijn door hem financieel gesteund. Zijn tuin r.a.1 nagenoeg oon pondem.aa.t groot zijn gewecst en daar in had hij vele broeikaeson henevona vijvers, de Iaateto louber voor het kweeken van do zoogenaamd« swanneblomrnen of w.ntcrIo. lies. Toen ik afscheid nam van dczen gr ijsaard bit rnijn ver~rek naar HolLand, omhelsde hij mu, als WoM ik een zoon van hem gewcest, dien hij nimmer tcrug zou z.ien. Nog maakte ik kcnnis met eon Duibsohor, Voltman geheeten , die vrooger in 'I'wento werksaam was geweesb en nog een weinig HoIlandsoh kon spreken. Hij beznt een ohernische wRMcherij en had goode zaken gernaakb, zoodat hij C(Jn deftig huiabewoonde, d.at hij zelf had Iateb bouwen. 't Was rijk gemeubi leerd, naar Oostersohen brant, met fra.aie divans. In zijn geselschap heb ik meermalon op den Bosporus gevaren en daar groote dolfijnen zien springen, waarvan hij zeide : Zoo gaab het ook met de menschen s op en neer. In blijdschap dartelend omhoog, 8100hoo eon oogenblik, en dan weer een heel en tijd naar beneden , in 't gewone leven terug. De vreugde is yank van korten duur, wilde hij seggen en nu man.kt de en dan de ander een "Iuchteprong". 't W.as een n.ardige, vriende1ijko m.n.n, woals de mee~te Duif:f.;chetfl, die men in den vrr.emde ontmoot. Met de EngcJRchen k.an men niet zoo gem.akkclijk opoohicten, 't ill oon .nnder slag menschen. De eerste Hollander, dien ik ontmoettc buiten den Consul, heet~ Dekkert!l. Hoewel reOO9 vele j.nren te Konet.antinopel werkmam, spr.a.k hij nog het Amsterdamsche dialect. Hij dreel oon handel in tuinzaden. Door de t,uiniers wna ik mot hem in aa.nr.aking gekomen. Vaak heb ik koffie ten zijnent gooronken. Hij w.ns ,"oor dn twoode manI gehuwd en woonde zelt tijdelijk op een der eil:andjes in de zee vn.n Marmora, lierwitle van de gezonclheid· der kinderen. Dekkers w.a...qlid van de Engeleche club. Nog leerde ik kennen den heer DriOO'len oon ~idennar, beeldhouwer va.n beroop. V.nak hoo lk ~~t hem op Turksche stoeltjce voor zijn win· kel In de fltad gezeten en meerm.alen hen ik met hem na.ar een Bal:al of komenij-winkel goweest, met een tuin ar Aan veroond-en w.aar men kon elien en drinken ala in cen res~u'fnnt alhier. De heer Drieoocn heeft mij goode dien!ten oowezen om .a..an mijn geld te komen, dat lk VAn de regooring had te vord~ren en nog n.I vMf; '-At. Rij hielp mij nan cen Turksch re.chtsgelMrde, die mjjn vorderingen n.aM ei8ch wi'St in ~ k~.eeden. En toen heeft het cr nog gespanne-n. WlJl de J ong-Turken a.'tn 't bewind waren ge-komen. die wat heel soherp gingen tookiiken op der~e1i.ike nota'e, vast niet lOnder goode red.en: Hoe vroomd bet geloopen is met de betahng, vertel ik nog oons nader .aan 't s,lot van mijn sohrijven, d.a.t weldra uti volgen. . Ten huize van den heer Driessen ontmoette ik _d~n heer Feen'Stra Kuiper, een Friee, ik rob oon .va.n Bneek. Deze fungeerde ala Nie1.lwa13(Jcorrespondent. Hij eohrC(Jf O.a.. voor de Nederlander en b,a,d .ale reporter PerzH~, Ba,h.ylo-nis en 't Heilige Land doorkrnist. Ret :~~~ .hem niet aa.n te zien, dat hij zoovool had ,l}urven bootalLn. Hij woonde in een peneion of r;~t:.ginghou.oo to S<:utnri op Azi~t4lch. ~rond~

!3

. '·XXIX.

. sprak.guarne over 'Friesland en zijne oude' k~n-">~ :nissen aldaa.r. Sommigen _waren ook mij . be. kend en wanneer we elkander in gerel~b.np.· : troffen , dan bracht hij vasb ecn dronk uit op·
dezen of genen van zijn oude vr ienden net ala waren ze in ons midden gcweesb, Ik' heb bij ~ zu Ike gelegcnheden wel eens gcdnohb, dab hi.1·t'Pt heimwee !tad naar zijn vader land. Niet 700 heel l lang na rnijn vcrbrek nit Konst.antinopel onbving ik hier te laude de tijdi ng van zijn overlijden, ., Er woondo nog een Fries in 'I'urkije's hoofd-. stad, wien onze Consul mij had gewezen en aan-' bevolen voor een bezoek, Hij zou mij weI in de Fr iesche t.n,al aansp reken, werd gezegd, Wie' het W.M ~ Een R. C. Priester uit de stad Dokkum, Folmer geheeten. Stellig was hob miin plan Zijne Eerwaarde be bezoeken, over wibn ik door 'n paar V.MJ. mijn kennissen met bizondsr~n lof had hoorcn sprekon , doeh de revolutie .. die zoo onverwacht Iosbrak, werd oorzaak dab ook dit mijn voornemen niet ten uitvoer ie ge~. braeht. De Jong-Turken mankten korte met-·. ten met h.l van arnbtenaren. Aan 't hof viel de .. cen na den ander, Eerst de kunstenaars of

~t;Uleu.

1)0

l11.<Hi

uad .al heel

wab beleefd

en ~

~i

I

,I
I

I

I

ee-n

zangcra. die men onmiddell iik na hun ontslag 1 in en b ij de stnd in de c.de's kon zicn optreden.-: D:1t mocst we) orri ann den kost te komen 6Tl; \ om wat rciszeld te kr ijgen , tcn cinde vcrder be ' knnnen trekken of n.aar hun land tcrug , want ' ovnrgcspaar d aa.n 't hoi hadde.n ze zcker weinig of niets, ook al orndr .. t de betal ingen n iet vlot g ingen en CYp de goedgevighcid der J ongTurken viel heelemaal niet te rekenen. Die kregon de handen p lobseling meer dan vol met' heb afdoen van aohterstall ige schu lden en keke.n scherp too bij de uitbeta.liugcn, die gevraagd worden door de ontslugencn , inzonder wanneer deze in diensb van 't hof waren ge. weest, waar de znken niet vertrouwd werden. Buiben 'de kostbare huishoudi ng van den ,. Sultan zelf, waar 't g ing zoo 't ging, had dew Iegio gunstel ingen te onderbouden, die leefden op rijken voet buiten heb hof, allen op kO&t ten van den Staat. Er werden schabten ver .. b'londen .. zonder dnarvan rekenschap to geven, 4 ook door de famil ieleden vanden Sultan, die. paleizen bewoonden aan den Boop,0rUB. Toen d8. '; Jong-Turkcn .aan 't oprmme.n gl,ngen e.n orde' br.nchoon in den chaoo, werd ook de HolLandoohe k.aasm.:'liker va.n Zijne Keizcrlijke M"", jesteit. o-p zijde gl)ZCf" tcrwiH de k.a.Mmakertj_ zelvo P,M 10 orcle w.ae gekomen e.n 01' roods pro",," I ven waroo genomen. Slechta ,weinitle dBigon ~ de rcvolutie kreeg ondei;getcekcndo zijn ontslag, . gelijk te bc.grijpen IS, wnder .,d:l:Dkbctuiging voor bewczen <lieu6t.en", tcrwijl hem vrij zcker een decor.ntie warc vcrIeend, wanneer .n.lles. 7.ijn gewonrn loop h.-tel behouden. ._-- Ycle anderen in mijn IUln~te omgcving dec1(1ell h-c-tzclfdc lot met mij, wanrondcr mijn vl'icnd, de ohef v.an 't hoefbcHI.ag, die reeds eenige jaren diens!; had. '~ Sp('e~ mij weI, cla.~ de 7aken zoo licpcn, omd.at ik het weI ]],a·ar den .. zin Iw.d en mij .n.l thnis ge\'oclrle aan 't hof. .Maar de .ion~-TuJ'ken h.addon volkomen gc.li.ik I , En nn wil ik nog ccn c.nkel woord wijden ( .a.n.n de n Hired nell ten j s vnn m ij,n gcw(lzcn che.f, (len Eunuch N:ulir :\~.n, vnn \Vien ik l.ns., d.at dczo pcrsoonlijke vl'ierid v.an den Sultan - wij noemde,n hem d~n I,\vee.den 6uIt.n.n - gevnngen if! g~nomr.n en tel' do-od vr.roordce1d. Hi.i ZOll ccn del' hoofdbcwcrkers zijn gewecst vnn do jongslfl hloediv,c rcvolutic. lk moet ".1n bern ~dujgc[J, <lat Ilct cen inneme,nd m.n,n W:U'. goed vool' zjjn ondcr~r.sehiktr.n en werkznmer d.an meni~ ander. Dikwijls br.n ik met h~m in an,nl'Ilki,ng gcweest, w.ant zijne bemoeiingcl1 strekten zich nit tot al cie keukt!n.nangcbgenhodcn vnn 'I; hof, w.1nrondcr l.a.ndbouw cn vcdccit J'cs60rtl'crdcn. Hij .a.chttc zich zelf niet. to hoogom pcrsoonlijk met .11 zijne ()ndrl'geschikte~ to spreken en te overkggcll. Als dcze kr.ncht'ge, jonge man y.an p.m. dr.rtig janr misdreveJ1 hoeft, r.n di t is weI .an.n t;'! nemen, dan is he~ gewcrt;~ 0111 den ondcn Sult,n,n to bchondcn, wiens vCl'troltwde hij W.:.lR. Ook deze is gevallen en Wln hem las ik, d:tt hi,i met elf vrOllwen, een ouden en 'n jo.l1gpn -prinf';, bcncyens twc~ eunuchen, n anI' S.nlon iki 11'\ V('l'VOC'l'.d, w nar h iJ than'S g()v.n.n~en zit en schcrp bew.aakt word.t. De nouwen hadden hlijkb.a.ar hn.nBtig de klecderen .a,angcschot-e,n cn w.n.ren slcchts half of in het gC'hcel niet p;caluierd. Ook voel'den zij weinig bagage mede; slechts c.nke~e inderhaaf1t , ElJlmen gcp,akte bnndcls. W.1lLtln zlch vermoedc~Ijk geld en kootb.a:uhcdcn bevonden.. !
-11;'0;,_,.

kunatenmakers,

waaronder

een groote broep

I.'
111
I'.

,J
,

'\

I

,

.:,' ~

~m:w:.nr.en:

.d

.....

. <~, ._.:.~_,,~~_,}J ... S :R'
d'

;

.~

~'":"' it: ,:.,,'_.
I

'xxx.

··l~n. den voct der houvels, waarop YildizKl<)f!k IS gelegen, vindt men hot dorp Orl:.nkeui I dozer dagcn rncerrnalen genoernd bij de bel;
~

g"nng van heb hof van den Sultan. Het dorp ligt eon klein half uur tjo wands, , len van Jildiz .. Dikwijls hcb ik het bczocht van 1- wege denmooicn weg, d ie. or hoon leidt en r de praehbige uitzichten, die men hooft op den lJoeporus. Oak kan men hier gaan vnren op de h~rlijk breeds wateren, heel wijd weg voorbij de paleisen der pr iusen en rijksgr~oten en l&ng1l de rijzende stad met haar koepcld.aken
en m inaret lien.

I'

Wij sullen thana een uitstapje ma ken w aarA&n ik yrooger al MnB begonnen ben', maar toen ben ik afgcd waald en niet weer bij honk gekom.en. Daarna kwam de jougste revolutie wAllrvs,n ik we-I een en ander moest mededce: len, omd.atirnt behoorde tot hob nieuws van den dag, waarin velen be.lang stelden, . Nu gaan we weg. Mijn buurman, de "Soh.miedemeis~r' is mijn leidsman. Hot WM op deze wandeling, dat hij voor 't eersb met rnij I!prak ov~r apion?en e~ den ges~ann~n toe .. Bt.and nan t hof. G1J her innerb u misschien nog weI, dat ik met verbazing uit zijn mond hoordet d&~ hij als sp ion over rnij Wall aangestcld. HiJ deelde mij dif in vertrouwen mede, doch ongeloovig haa.ldo ik de schouders op en lachte, I1ier boo ik vroeger afgedwaald en ik mork, dat ik moet oppassen om niet weer op hotzolfde punt den weg naar Or takeui te ver liezen, De aoIlterpoort van heb hof uitgaande, komen we Iangs de muren van het bu itenhof, Anderzijds van den weg staan kazernea, waar 001daten sijn gehuisvest , die Yildiz-Kiosk hebben te bewaken en den Sultan to beechermen. Deze had bovendien nog zijn lijfwaeht. In 't geheel te.lde het gar nizoen rondorn Yildiz destijds 10.000 man. Toen de Jong-Turken verI eden jaarhet roer in bandon kregen, vertrouwden Z'6 niet deze soldaten , meer specinal in d icnst van den Sultan, wiens opperrnacht door hen belangriik WoM ingekort, hier te laten, Mitsdien werden ze verp laatsb, wat kwa ad blood moot hebben gezet. Mioochien zijn ze later ter uggekomon, toen de zaken rlcr J ong-Tu rken oonmaal naar wensoh marcheorden en de Sultan zich ~ ... heel had onderworpcn n.:.tn.r hd ElCheen. Er iB bij de jongste revolutio alth.ans oon hevig verret geweest rond Yildiz. , qnze wJlJndeling vervolgc.nd, pMBooren we oomge poorten van he·t hof, wn.aronder roogonfJ.Amdo doode poorten, die nooit meer goopend II1A6.r niettemin even sterk bewnnkt worden als de a.ndere poorten. Zeker llog in den ouden ~ur we~, want noodig of nuttig Beheen het mij • ni6t W tljn. Die "oude e.lmIr" was er sterk, d.lllb I kon lOOn over.a.l merken, ook aan de soldaten : vll-n en rond het hof. Ze schen~n verwend. Ge~n I miHtaire houding, zeUs geen corre.cte Idooding. Niet roohtop v..n.n lijf, m.n.a.r lui bij elkaal' om· b.&ngenden mem llitvoerrmd. lit heb ,~ meer. ma.len staande zien sLapen. .. De weg v.an Yildiz naar Ortakeul loopt van: de hoogten naar oonooen en is slooht gefl8rveid,. terwijl toezicht en onderhoud vee to wenooheh overlaten. Een en .ander gehcol in harmonie met de Boldaten en veler haVe-100M klooding. . Voorbij de b,rernes tref,t cen on.a£zienb.a.n.r. veld het oog ?-!lot. oo.n uitgeetrekte begrwpI.aafM in onze n..ablJheld. Ik h.eb do grootto VAn dit ~erkhof ~eBChnt op wei twintig pondem.nn.t. Het 1« bem.ald me-t staande en liggende zerkNl, al~ 10',' ~hof1loh cn 9Cooef doorelkan.r, wnder do mIDste omheining of a.fsoheiding en ronder oo~ tlchijn van onderhoud. Mon ziet or .herders welden met hunll1.~ sahApen en hier en daar 001daten zittel! en H.ggon, die op de :rerken hllnne kAarten Ultsprelden en luetig spelon op de gr:~ven der voorv.aderen. Mijn leidsman zeide mlJ da.t het kel"khof oud en niet meer in ge'. b rUlk WIUJ en da.t de Bte~men zoo langzamerhand wel zouden verdwij,nen, w.ant ze werd'On t:rtdurend op de rnee.9t brut.nle wijze gesto. en .~a.n elders gebruikt bij den bouw van b mum. Ook vernam ik van hem, w.a.t I.ater door • anderoo bevestigd werd, d,a.t de Tur .. ken bij Vool'keur aan gene !~~de va.n den Bosporus . begra.ven worden, w1JI ze vreezen, dat bet :·gl'~d.ge.bioo in Europ.a. hun eenIl1lW.l zal o.ntn()m~n worden. Ze a.C!hten zich hier vrecrruIe) Ingell·en besohouwen Azie ala hun va.derl.and, ·raW~i.~~J."eMChe.n te fusten na hun dood. De " M', '/ zoo!' uit.geetrekte doodenakkers v.a.n r. t~l:\tinQP~1 li~gen over het 'Ya~~ op ~i~-

or

tisch.' gr.<?ndgebied: -De grootste bij ~cutnri is reeds mijlon groot. Geen wonder waar reeds een liJ~ bcgr.ave~ is,. zetten de Turken goon ander bij. Bovendicn 18 hot eon oud gobruik d.at bij de geboorte van elk kind con platal\~ oJ>' den d?<J<Ierutkker wordt gcp lant, Dezo boom IS ook hier wel bekend door zijn .nfschiIfcrenden bast. Op do graven der gestorvenen ziof men cypressen, die er welig tieren en veel grooter worden dan hier. Men vindt er zoowel gewono zerken .ale kostbaro grafmonumenten. In de platte steenen is een holte gO' a akb, waar in het m regenwater blijft, staan , voor de zwervendo honden om hun dorsb te Iesechen. V oor den Turk, die het ziet, is dit oon bewijs, dab de doodo on.d~r .ml'k een steen in Mahomeds pa~ radijs veif ig 18. Op de steencn staan meeet in gouden letters de naam en de stand van den doode gegrift benevens een zinrijke spreuk uib d(}~. Ko~.an, die herinnert aan 's .levene ver1 gankelijkheid of den bezoeker noodigb to bid1 den voor den .a£ge.storvene. Ook ziet men op men ig steen een tulband of fez afgebeeld, met I een bizondere beteekenia daar aa.n verbonden. Op de grn.ven der vrouwen vertoonen de zerken enkel een met goud versierd Iobusblad, zonder . mcer , zoodat zelfs in den dood de vrouw gesluier d en onbekend blij£t voor den vreemdeling. Heb bovensbaando geldt n.atuurlijk nIleen voor de gegoedo Turken. Door dczcn doodcnakker, die oen groot bosch gcl ijkt , loopen breede wegen en paden, zolfs over ingezonkcn graven heen en ncrgcns vindt men een ige omheining of afschubting. Behnlvo do blinde muren van her- hof, de kazernen en heb open veld met den doodenakker , zag men op den hel lenden weg naar Ortakeul nog vole tuinen en een ige huizen, bewoond door ambtonaron van het hof. Eindelijk langs 'n sehorpe hell ing in 'n reohto Iijn naar beneden, dalend , bevonden we ons waar we wezen wilden in 't voorsbadje van Konstantinopel, dab geheei op een dorp gelijkt. Hef ligt aan den voet der heuvelen van Yildiz en ann den breeden oover van den Bosporus. Men vindt hier hot eindstation van do paardenbrnm, die van uit hob internabionale hnndelsgedeelbe Galata langs den Bosporus . rijdt en tevens de drukke aanlog .. planta van do vole p assag iersbootcn, welke de rivier bevaren, Do weg, die van Konstanbinopol voert nm"r de noordelijk gelegen pLan.toon ann den BOB·porus, .als Arn.aou !keul, Bebek Therapia cnz. doorsnijdt Ortakeul en vormt de hoofdstraat v.an de pla..n.ts. Dete weg is even aJs de. zijstraat, die er l()(J(Jrecht op G~at, gepla", veld met kelsreonen, zoer onregelmatIg en voor: Weeteroohe stedelingen zeer Ln.stig to g.aan. Op de wndwegen hier en elders is het vooral niet betor, van wege de vele eteenen, 'die men et, \ heaft ~_.~.ijden_ o~_ niet te 8truik~~n. l'A\

; 'J

1

iI
0'

'1

i 1;: ,

I
o

i

'r

:l,I

ii ·1

I

I

1

I
.I
:1

J

I

I,

~J£

I

rrc0~ndeling nog" a-I .cens overkomt. zoolang hij er met nan gewcnd IS. . ~chalvo de genoemde hoofUstrat€n, zag men er zooveel wegen en stegen, dat het weI een tloolhof geI~ck, .nangele~d zon«er de minste zorg of berekellln~. Alles Itep door en in elkander en md (~O htl ~::cn .was het evcnzoo gesteld. Men kon ?r rll~t WI.JS U1t wOHlen en zonrlcr 1cidsm.nu Z(JU lk nll] d.an.r niet gewaago heLbert. Nu ginw~n ~ve er door om mijn nieuwsgierigheid te bevrcd!gen. Overa I ·w.n.ren het houten IlUizcn met tr.all(~:-! "001' de belle<lendc venstel's oud en vNwI1nr1nood pn floll1!nigc hingen z~o scheef, (Iat, tn~~l onwIllpkenng dacht, <lie kunnenclk o-OW:!lhllk Ilan,)' hr~nedcn komen. Zo fltnndcn )cttcrl'.Io~ op vall{~n.. manr .,1fI1·okl.:e .~!.:':'(J17en ,~ilf! 1~1/:(J (!II nude hUl~ell houden lId "hangendo" '<'l..lk nog lang-PI' I1Jt d,an Rt.nalH.lo nir~ltwe die p.1.f; RdlOuwd. zijn I Ecn hoosdof'llcr. over.n:l gclTIag II' ~(orp{'n als Ol'takelll CII zijns geIJ. en .(;en. wclrloener beeten. Ik bedoel "don ' b n·d dlfJ. v~JOrtdnrend nn hier d.an d.llar finn e .oprU!!ll}pg !lOl!dt van hotten. In den ~;r..athoSJnntl:ld. ' d.l. lU dell oogsttijd van cen br uch,t pathsJ.?;ll gehceten, Vl'ocger :tl door mij (selllrvcn, 7.'.In de branden aan de 01'00 vnn (l el~ dag rn den nneht en 'to lOU mij niet verwon(. ClrrJ, tint er ook \vel cens ('en IHtndje geholpan lt. w.an t. bjjl1~1. nllo Iwizen zijn verzekerd d 1.1 ens bordJee of sehi!dcn op de muren, . e narncn cler assur.antlemn.ntflch.1ppijen daarop. vcrmcl<1. '

r,

t·kr'RrI.
11)

I

b'j?k

met

I
I

...

,. =_ -=--... ,.-_--' ------~--~~~~~~~----~.
~euwHl'den.

S. H.

XXXI.
Wij zijn nog to Ortakeul. Mijn vriend had bier, eon kennls wonen, dlen we een bezoek br.aohten. Wij krcgen een p aar stoeltjea uit de woning, die voor heb hu is op het trottoir WBrden geplaatst. 't W.aa eon trottcir van kcisteeDen. De eigena.ar van 't hUM had behalve limonades ook joghurb of gezuurde molk to koop, dat er vee I gebrulkt wordt. Wij verlangden '4 f!fenwel koffie en deze werd voor ons gehaald uit een nabur ig cafe. Zoo zjjn de Turken. Hoe I geclienetig. Wij zaten daar nog maar kort, tocu er een paar geheitne sp iormen passeerden, welke door mijn vriend .als bekenden werden aangefiprok:.en. Even verder zagen we eenige toeri8ten met cen Baedeker, welke door de sp ionnen werden gevolgd en in 't oog gehouden, Baedeker is een bekend reisboek, dab, hoe onschuldig ook van inhoud, desbijds to Konstantinopel reeds in een kw.aden reuk bleek te stnan, In 't reieboek zelf kon men dan oak den rand of do waa.rsoouwing lezen OIl) dozen g ids bij 't overtrekken der 'I'urksche grenzen voor al verborgen to houden. Zoo gespannen was de toesband, Overal werd spook gczien door de oude regcering van den gewezen Sultan. ::: :::.-'Mijn vriend en ik .heblx!n de gangen v~n de ; toer isten en de spronnen nog een POOOJO gevolgd en tegel ijker tijd het dorp van a lle zijden Toen we er gcnocg van hadrlen, besloten we cena te gnan varen op den Bosporus, Er Iiggen tnt van boobjes te huur mot een of meer roeiers, die er een bcstaan in vinden. Voor 5 it 6 p iaetera per uur nccordeer den we. met een hunner. Om geen last to krijgen en niet afgezet te worden, d icnt men vooraf aocoord te malum. De bootjes ginds heeten "k.aike". Ze tijn bizonder smal en verbazend licht, zoodab za met de golven op en neer dansen. Bij "full speed" schieten ze pijlsncl voornit. De roeir iemen zijn veel l.anger dan hier. Ze zijn met een Ius nan de ka.iks verbonden, wnar in ze kunnen draaicn, en om dit gemnkkclijk to maken, wordt de Ina telkens met vet ingesmcerd. Men hoort de bike weI eens vergelijken met do kano's der wil~.fn_. Al.rladelijk moct mij van 't hal t, dab ik mij plotsel ing cen ander mensch gevoelde toen ik . op de heIder blauwe en elders weer gr~en doorschijnende watcren van den Bosporus dobberde. De blauwe schijn .van den watersp iegel is een weerkaateing van den helderen hemel en de groene een gevolg van den weelderigen planum. groei op sommige plekken van den bodem. not water 18 verba7,end doorschijnend, zoodat men ver in de dieptc kn.n blikkcn. Wclk een versehiJ bier in de vri,ie ruimtc en ginds llrLn 't bCnJlll· wende hof! Of op de stoffige straten v.an de , fltnd. Volop heb ik op dit toohtje genoten v.an de heerlijk fri6Bche en zuivere Incht en van de kooIe winden, die er w.a.aiden, welk genot nog vcrhoogd WCM door ~e cpwckkef1de goo.achto, n'l €6nB vrij t.e zijn, vrij, oak van stank en stof cn vuil, dat .aan land w.ns gebleven en bcvrijd 7.00wei van de ben.auw{)nde muren en poortrn ,.~ n 't. hoI als van het drukke, mij HrCllldr' ()!:;'r:' tBlische leven op Btr.aat. Ik had rnij zc>lf ..lis ·t w.ftre teruggevonden met mijn eigen omgcvlng, wan.rin ik w.as opgegroeitl. AIleen de 'l'urkl)d16 bal, waarvan de roeier en mijn vriend zich be~ dienden, was nog gebleven. Ik vcrstond niet w.at er w-oa.l geeproken wero, maar Iuisterde 'naa.r 'n andere taaI, zooals die oak gehoard werd in 't eigen vaderland "as kroese weagen 't gledde skip oma.eije" I Ik boorde de kabbelende of 1clo-toonde golfjee tot mij spreken en de uitgeetrekte w.atervlakte, waarop de heldere ron f..()() heerlijk blikkerde, voeroe mijn gOO.a.ch~n te· rug oaar de Friesche meren, naar roei- en zeil .. toohtjee da.ar meegemaakt en naar de eigen I,Reimat." Onverg-ete1ijke oogenblik.kcn w.nren net en ik kon mij maar niet. be~rijpen, dat ik da.arzooveel duizenden mijlen verwijderd was 'Van 't eigen "huia en bhuis."

6tr.aat en op

Ve

drr ~~gt 27, de· groolste sti~:(, dos wol koucdrinken',

brecd!e is 3.3 K.M.
van kunnenzeggen.

van de Zwarte zijn smalst nog

Bosporus

of

Zoo, is p.m. 31 K.M. lang (jGOM. breed. Do grooU!~', Do gcmiddeldo diepte 00~.m. 120 M.

Kara

Denis BogaS,

a.i.:
"i I

,

n
,

I

( I

~V

,
) \
',,-.

I'

I

I

1/
\

I/

"

nu juist tar hooft-mefi hier een boven- en een benedenstroom. Een bovensbroorn van de Zwarte Zoo naar de Zoo van Marmora. en een benedensbroom van 'tzwn.a.rdere, door vord.nmping meer zouthoudende water uit de Middella.ndsehe Zee in tegengestelde richting. ' Op den' Bosporus heersoht eon Ievendig verkeer, Behalve legio kaiks vindt men er tal van snelvarende stoornbooten, die een geregeldon dienst onderhouden tussohen de oevers aan deZ8 en ~ene zijde, De Europeesche oever h~ft 14, de Ana-tiache 12 f;t.ations. AIleen bij de hoofdsteigera wordt door de snelbooten aangelegd, Nagenoeg in een paar uur V~!tTt men ,:.a.n Konstantmopel tot bet noordelijkste sbabion Roemeli Kawak, ceo heerlijke tocht, die ik moor dan eens heb meegemn.a.kt. De Bosporus heeft verrukkeliik schoone oevers zeer woudrijk en vol afwissoling. AAn do . Eur~poosche zijde k.an men bewonderen de wib-: OOt in hot 'zonliaht schibterende paleizen, onI middellijk nan den oever gebouwd of halverwe-. ge de heuvels opgetrokken, min of moer verseholen in en achter rijz ige dennen, plabanen en cypressen. Ilier woondon de P~inoos8en, die uibgohuweliikb wnren ann verschillende hooge Pascha's. Dew trokken hooge maandgelden uit de Keizerlijke kas en leidden hier eon onbokornmerd en lui leven, WNd mij Rezegd. ZeUs. " hetrokken ze dagclijka hun rnaalbiiden en melk ook oo~ uit de keukens v.~n .het Hof, 'Vertelq~ mijn vr ieud. Deze woes nnj hle~· ook het p.aI~18. van den Duitsoben professor BIer, een dor. Iijfartsen van den nu gewezen Sultan. Over igens zag men nog tal vanpr.achtige villa'e bewoon d door rijke Turken en rijke weater lingen. . AIle huizen waren wit. Door de felle Oostorache zon beschenen maakte dit wit een ongelooflijk sohoon effect. Zoo was bet uit de 'Ve~t8 gesien, doeh toen wij op den terugweg ,onmtd dellijk langs den oever roeidon en sommige paleizen naderden tot op p. m. tien meter ofLfstand, ging or veel van den oorsten. indruk verloren • De betoover ing was over. Wah r.s.gen we 'V&n nAhij' Dat deze troteehe paleisen van hout ~ ren opgetrokken en dab bet onderhoud 1'001 te wensehen overldeb. Schunnig en verwaa,rloo6!l, zag het or uit. De bOind werd or blijkbn.a.r niM a.an gehouden. Ik woot weI, dat het kwMAI hoofd-1Melijk teo wijten WM altn de ver-f,.. di~ ontbrak en dAt de verl ginM weI vool flo hJde,n 1.&1 hOOben 'VAn de bra.ndGnde ron, tllA&r dU scheen mij t:.och goon geldende reden, om I'l8 nu maar zoo ~ aU!. ongeverfd a.an woor en wind ten proOl te geven. J?er_!r~ _'l;~:r~
J .

zou men er hier Doeh te drinken was hot, nicf"'Even.als in de straat van Gibrnl-

'~ber

;~

~

,I

[' I

:~

,

,

mi.i {)vcn'Wel niet vreemd 'aan denmmdcr ordcli.ikcn west.and. Waar men ~wam, onder doTluken, ncrgens kon. men OOlt Zleggcn, dat heb d.a!H nn oons oorrcct. In orde moeht hoo-

sch~en

..... "

' ..-....

..

I

~

I
II
I

1

I

I

U

f

I

....

in 1876 werd afgezet, evenals tha.nl ,~lJn opvolger. . (l·De Mos.Jree is bekend om zijn bizonder prn.ch.. ~Re ,ligging onmidde-llijk .aan den Bosporus, t«.tI!-~lD _de tempel zich spIegel t.

" Op onzen tocht_ pMsooroen we de direct ltllJl ('t w.a~r gelegen M08kee va.n Ort.aken'i, in 187tl tgehouwd door de moooer van den Sultan Abdul

:~~II, elke w

'k p,n.leizen,. waarv.n.n 1 spr.n.,k wa.ren nog wei vun de pnnS€flSen. ~1 de .:,:ensoors hlckcn gCfl,lott:m met cen Il~rt .1ulOuzlr.on, om on1wscIieilIoJl hlikken v.n,n IHuten to weren. Ons .n,;l~ "am nor angCBtdlten" wus het nog st.ronger dan ,'mdercll v~rbo~~en ~et oog derw.aarls te richtcn. Zoo ~el mt.ln vrle!ld, d DuitsC'hcr, .die hi.i de n.adermg del' palelzen [I. tijdig zijn parasol hMl.op~estoke~, w.aarachtcr hi.i met zijn hoofd SchUll gtn~, mt] verm.l1nende zijn voorh-eeid te volgen. Ik dC€d l:et, n:~ar z~, dab ik ter sluiks er onder door gmg kt.1ken, 10 de hoop een der prinsessen of ,a.ndcr~ vrouwen in 't oog tek,rijgen. Doeh ik kreeg. Ulet .'l.nders to zien dan de schildw.n.cht.en, dIe ktnge (len I oever op post Btonden. Eij een latere gelegenheld hob ik cells {X'n der vrouwrn aan.'t open venster op den uitkijk .zien staan, dIe, zoo"dra z~ onraad beSPClll'de, zlCh t{}l'ug trok en h~t yen stcr ging sluitcn.. . Later hcb ik nog menig tochtJo gcmankt .op den wonder~choonen no.<:por~~..:) Op con dlCr -tochtjes-\\;cr:cl--inii . cen .d,] anrl.Jo met een Vlhurt,oron' !YeWC7.cn To u r doL e and r e ge 0oten. V.n.~ dit. ci'lnndjo ,is mij d~ volgende srrge ve.rha.n,ld. Door r.en w,anrzr.gstcr werd .na?- ren prin6cs voorBpeld dat zi.i den ciood wu vmden door ~lcn boot C(~~er etang .. vader, da.arovCJ' bewrg{], bouw.d~ v~r .Zl.1ne d<;?hter ren .k~ ~t.eelt.i~· op l_:etelland.1e, waar hlJ baar .vell1g , ten. De vcrvelooze

l

pe

I

kon achtcn. Do{)h wn;t wil(~e heb geval 1 Op zckeren da..p,'werd de prln~ -m haar eenza.am verblijf eon groote rnand mot prnchtip;c bloernen gezonden en !,icf., in .~i~ bloen:J.Cn 7.~'tt.con slang verborgen, (he, berwijl ·.ue p r mses z ich verlustigdo,in den hcerlijken zcur .der bloemen, hanr 'don voorspolden bed, toonrnchb. Do treurmnro verbreid.dc z ich snel en alorn en kwam ook con Griekschcn p r ins ter oore, die onmiddelliik derwltarts snelde en aanbood de gifbign ,wo~d uit toe zuigcn, dUB zijn eigen leven wagend, +en einde dab van de p rinses nag te redden. Dit nanbod werd dankbn ar aanvaard en, met den gowenschoon uitslag bekroond. Belden blovcn behouden en natuurliik volgdo or oon lang en gt}lukkig huwel.jk tussohen redder 'gerc.<idc.

-Vrleeaen,

wer, dus moor ingewijd in de bouwkunst on moor opgetogen dan ondergeteekendo, bij 't aansohouwen van dit wereldberoemde wonderwerk. Op mij heefb slechta de ruimte indruk gemaa.kt en geeproken tot mij hebben de kolossale letters van weI vier. meter lengte, die hoven onder den koepel te lezen ataan, weergevende deze spreuk uit den Koran: God is het licht des H emeis en der .AMdel

die Katholiek is -en 'de histor ie ken del Tan deze moekee. Bovendisn W.88 hij beeldhou-

·WYOKET-.

S. H.

XXXII.
Wij hebben een p lerz.ier vaart op den BGt3pOrUB bosehreven en willen nu aan ee n ige ruer kwaar., • digheden in de 8tOO onze aandaont schenken. Vaa.rtoe behooren de moskeeeu. Bovenaan staat de beroemde Aya Sophia, Hoewel or alle wijzen in verheffende woor dcn beschreveu en zelfs bezougeu, o.a, door wl, Dr. 1 Schaepmau.. heeft ze op nuj als leek niet d ien over weldigendeu indruk gernaakt, i\\:eike ik na I de lezing dier beschr ijvingen had \tcrw.ac~!) I BeL karakter isuieko van een rnoskee IS het : koepelvormige dak en dat van de Aya Sophia was oorsp ronkelijk geheel verguld, Er voor ziet I men eon g root plein met fonteinc.n voor de goI loovigon om or zich to wasschen of to reiuigen, ; gelijk d.it in den Koran van Mahorned wordt ,·OOvolen. Op dezo fonteinen kom ik straka terug, omdat heb goon gcwono Ionteinen zij n, zooals wij d ie kenneu. Wij zu llen eerst eens in I de moskee zien. Aan de voorzijde, waar rnijn I vriend, de heel' Driessen, en ik wildcn binnenI gaan, worden we niet toegelatcn, maar naar de aehterzijde verwezen. Hier verzocht men ons de sohoenen uit of cen paar muilen aan te trekken, voor we hot hei ligdoin binnengingen. Wij kozen het lnatste en slo Itcn in cen paar muilen ver der. Na eon soor t voorhal a.ls in de St. Pieterskork to HOUle te zijn doo rgcguan, kw amon we in de eigen.lijko moskee. Riel' trof mij onmiddellijk de ontzag lijke ru imte, die over weldigend mocht hooten. Eigenlijk WM hot aleehte een ledige ruirnte, want het oog wcrd alleeu ge~ troffcn door de machtige piiaren v.an m.armer, wltarop het koepelu.ak rustte, en eukele getim~ mer ten tangs do wanden, doch niet door -beroemde beeldhouwwerken of kleurige schil~ deringen. Wij zagen daar cen wort kl'a.nk in 't I'QJldOlD en schuLns tegc.nover den .ingang rechta een ve,rheve.n, gcheel nfgooloten tribune de plaats van den Sultan, dio slechta eonm.a.a 's j.a.al'S door hem werd ingenomen. Links stond cen heel eenvoudig 6prookgootoelte, van w.aa;r de priesters het voUe toeep reken ,alB ex , dienst is, n.l. eiken Vrijdag en voortB op feeat,. ! dagen. Aan woe.rszijden naast den ingang bevind.en zichnog een pMr ,afgesloten ruimten, wa.a.r tijdens ona bezoek eenige moslims g~ knield Lngen in bidclende houding. Voor do re6t zij nog opgemerkb, dat de Re~ heele vloer van de m06kee helegd wAS met matten, va.n ruwe biezen gevloohten, dUB goon kost· lure tapijten. Trouwens ncrgens zag men ooni~ ge luu; 't was .alIce soberheid wat hot oog aanschouwde in dit verheven Godsgebouw, .als men teumiDste do oohHoorende klcuren van het reId· zaam schoone marmer dc·r zware pilaren ter zijde stelt, welke pilnrou w(}reldberoemd zjjn, evenals ~Je Aya Sophi.'! zclve, w.nl1rtoe ze be-hooreno Delle pilareu vestigen den indruk van noodwendige BteuDools en boewel w de schoon· ! heid verhoogen, zijn ze toch niet nla versieroolen sangebraoht, tef ijl de kleuren aan de na· tuurzijn te da.nken en niet aan het pensed va.n den schilder. Nog eoen paar bizondeI"hede-n. Kennelijk niet behoorend tot den tempel, maar uit het ver verleden, ziet men in de Aya. Sophia nog oon nis met cen altaar en elders op den wand het boold van de Heilige Mangd, dl1t eertijds overgewit, nu weer te ondcrkennen is, zij het d,an ook schemerend. Men moet wOoten, <la.t dit Godsgebouw enkele oouwcn geleden a.an de Ohristenen heen behoord. Do R. O. godsdienst is e.r in uitgeoofend en a.Jtaar en boold b.erinneren nog daa.r.a!tn. M.a.n.r .alB men thans het oog richt naar het altaM, ziet men niet meer naar het Oootcn, gelijk voorheen, maar n.&ar Melrk.a, werwa.artB d{) volgclingen v.a.n M.a,.. - J1omoo het a.a.ngezicht h~bbon te rieht.cn, wanr~e,~~_ zij )i.dden .. Zoo verb-aaide mijn vrien_d

I

Over een der andere moakee's, die ik later heb bezooht, ben il, ook in extase gekonien. Ret WM die bi] de Zeven 'I'orens (een otuk van 't vroegere bolwerk dor sbad, aldus geheeten). Hier kon ik de wereldberoemde mozaiekwerken bewonderen, benevens de heil ige beelden en treffende taferoolen uib den Bijbel, welke hier ale hooggeprezen kunstwerken uit het verleden zorgvuldig in hooge eere worden gehouden en door duizenden vreemdelingen be zocht. 18 er d ienst in deze moo kee , dan worden al de histor ische kunstwerken, welke afkomabig zijn van de Ohr istenen aan wie het Godsgebou W eerbijds tocbehoo~e, weggesloten in passende kastjes en alzoo geheel aan het oog der moslims onttrokken. homed beveelt de geloov igen vijf gebeden te doen elken dag, Vooraf hebben zij telkens hun aangez ichb, hun handen en zelfs hun voeten te wasechen. Voor wie bloobvoets gaan en zoo zijn er velen, is dit luatste geen bezwaar, maar voor anderen wel en van dezen heb ik opgemerkt dat dit gebod niet altijd lebter lijk wordt opgevolgd. WeI maakt men toeh de beweg ing naar , de voetcn en b. v. de schoenen nat. Wanneer mijn Moesbafa ging bidden na do waseohi ng verr ichb 00 hebben, lei hij eerst een kleedie voor zieh, wendde dan zijn aangezichb in de r iohting van Mekka, bracht vorvolgens zijn handen uibgespreid rond het aohterhoofd met de duimen ter hoogte der ooren en prevelde eindelijk eenige voor mij onverebaanbare klanken. Onderwijl zag ik hem nanboudend nijgen, knielcn, ter ... wijl hij gedur ig don grond -aanraakte met zijn . voorhoofd, Gewoonlijk was hi] weI tien minuten nohtercon daarrnodo bczig en BOrns veel Ianger. Bovend ien las hij veel in den Koran. De d.ag voor ,de gemeenschappelijke godsdienstoefcning, hoewcl voor 't overige goon rustdng, is de Vrijdag. EHren dag met zon80ndergang ziet men op de. omgangen der minarets de hoosja'B of prieaoors verBohijnen, die in biddendo houding op eon . luiden z.angerigen toan, .nIle geloovigen ~proe· pen tot het gebel(:I. ,A.an 't hoi, wn..a.r geen mookee w.as, hooooe. men op V8flOO plaa.t.8en, o.a. op het groote plein onder de vensters van mijn kruner, elken avond de .a.anmaning tot hot gebed uitg.almen en ik moot zeggen dat er trouw gevolg .aan werd ge~ geven. Het voornaamste gebOO is de F.a.tib.a. en de Z~ keli.ike inhoud daarvan vond ik Als voIgt ver~ taald : Goo is de Schepper der wereld: b.a.rm~ h.artig God, die zal regooren op den dag van: het la.aooto oordeel, U wensohon wij te dienen', tot U g.aan onze ged.a.chten, stijgen onze zuohi..' ten, U smookende OM bij stann op den wag tot Uwe genade en ons to verwijderen van al~ ~at U mishan.gt of ·looohent. ., .

.~.

i'

'I I
I
I

d

--I

Nu nog een enkel woord over het bidden.

..-

M.a«

I

I

i

I

I

I

'

1

ro

••w

min~'lfetB. \ Wat d(~n vorm Detroft zijn ze het best te vergelijken bijh(){)ge fabricksschoorsfieenen, maar ~ dan nog iett> slanker of dU1~ner en minder eentonig van lijnen, dool'd.nt onp;eveer tel' hnlvcr hoogle omgangcu zi.in .nangebr.acht, vltn w.aa.r de opl'ocpingcn l{)t het gebod gchool'(l wordeI!' Naaet cIke mookce st...'tan in den regel twce mln.arets, ann woerszijden vnn het voorfront e.on, doch enkele hebbcn gc-en en .andere zeUs VIer. \Vanneer men \'an fif den Bosporus tegen de op heuvclen gcbouwdc s~.ad opki.ikt, ('lan krijgt mcn cell onbcl)chri~fe.Iijk schoon gczicht oP.. het gchec] en niet welllIr; dr.ngen daar toe bIJ ,1.1' elrganlc en Inchtigc minarets die her en der en in groote moenigtc boven .alle andere gehouw<!n uilsteken en dllS stec-d6 gezien worden. Lecuwarden. S .. R.·

IJr s}lrak zoo CVf'n van

,

I\ I

,

·/I>r·'
,~:.','

~,.,.,.

'.

".

.

'J!.,

,

'XXXIII ..
, •

hang~n meta.len schnlen ann kettingen. Ecn en nnder is er op berekend, dnt de Muzelruan, bier op gCIetw tijden van den d~g zijne wasflohi~gen k.an vcrr ichten . .Afgp..sohOlden van heb . geloof . is bet maar -goed, d.at Mahorned zijn VolgcJiDgen deze wasschingon heeft voor gcschreven, want uif hun aar d zijn de Ooaterl ingen vuil en traag. Als er geen voorschr iften op dit punt bestonden, lOU men er ull ioht nict nan liookowen en do vuilheid, waar toe d roogbo en etolmedewerken, Ler wijl het war rno klirnanb de trn.agheid bovordert, meer dan thans het onteta.an van bearnebtclijke zicktcn in de band worken. Mnhomed had de sohoonrn.aak V.1ln de nnaste omgeving of van, lillie en haur d wel III r.ijne wetten mogen omvnttcn. Nu bcp.nalt de reinhei d zich tot heb eigcn llchnnm en wab d it hebrcff knn men zeggen, dab de 'I'urken andere rrnLiiiu ",'01 ku n ncn be.Iijkcn. Bellal vo de wnsschi ngnn van unngezichb, handon en voeten, cen ige ma len rer d.'l.g, maken zo . nog veel gnhru ik van a ller lei baden en mend6J.)()C~ingcn. N a elkcn rnanltijd zag ik mijn be,]ionde zich den mond rein igcn, waartoo hi] i zelfs con soor t zcep gebru ikte, ten einde hot goed t.e doen. En d it gebruik is algemeen. Op de}:l.ndhuizcn g inds ziet men kocpels, even.ala op de moskeeen, waar in hot licht door ~roote gl alen klokken naar binnen valt. Ze zren er rijk uit. vnn binnen. In de eersto zaal waar men sioh ontkleedt, vindt men Iontcinen en divans. Vervolp;cnf; komt men door ccn meer ver wnrmd vertrek in de badz .... van murmer met hooge aul pilarcn. De grond is hie r zoo heet, dat men de voeten in honten p.'1ntofiels moet st.eken 0m 7.e niet, te ~chroeien. Deze zan.! is met w.n-rllle damprn ,"ervuld r.n vnak toeH nwn cr J.n1lgcl1 tij.d, zellB den n.acht "'clover, want hd moct er zeN a.nngcna.nm r,ijn. N,atunrlijk sLrekken d~zc dampbnden ook voor geneeskundig,~ dnclelnden en zijn ze heel w.nt kost.h.nardpl' (],an die ill 't wat.er van den Bo-snor1l8, wanr de groote menigte geregeld van r·"ofiteert.. Ze1f ging Ik hier Wl.st cen it twr.cm.'1al elke week te w~iter vaor cnkeJr. ccnten, cn kon dnn meteen gymn.ru;t.i~che t-OBl'en verrichten, want men vindt er rekstokkrn, ringen en sprinp.;planken .l\,llll~ebr.acht, tr.rwijl men, om zich in 't w.a· ter drijvcndo to houden, gchruik kon mak('u ( vAn groote uitgeholdc vruchtcn, dcnkclijk ka.!a: haElSen. Deze bewe7.en denzelfden dienst als Iller de v.arkensblnlcn. . De sC'hoonsw fontein v.nn Konet.antinapcI staat op het plein voor de groote mookce. Het dak v.an het vierkante r,ebouw is van Chineeschen vorm en ook bont .her;childcl'd, cvcnals de muren. Hicr neetdt de hciligc voge.l cler Tur· ken: do duif. Bij honderdr.n ziet men deze yo· gels v1iegen van de fontein nanr de mookee en . ~mgekeerd. Ann 't hof rcsid~'erdcn deze vogcls , In grootrm gctn.lo or het p.nlels v.'m den HnrCn1: Rondom het pldn ,,:tn mORkflc ell fontcin vi nd t men Clln m~n il-r,tr. ko r f i(dlll i7.cn, din d Ttl k bC7.ocht worden. In onf! I'-lnd vond men vrorger ..ook .yri.j grrcgdd efln o! meer hcrbcrgen in do nnblJhcld <l(lr kcrkcn. J',n ook nu Lrdt men :to daar nog weI .ann.
..

;~'V~D de fonteinen, wanrovcr ik- sprnk bij ~na ann do Ayo. Sopilla, ook wol Sophinuwsltc.e geheeten, zul t ge H groote bekkcns heb'ben .. voorgefltcld, wn ar in het opspr ingoude wnter l!1n..st, gelijk men dit hicr en elders ziet, . doch IDTurkijc is hoL andere. Dnn.r zijn de Ionteinen vie'rknnte gebouwen, waarvnn do hui'tenslie muren met blnuwe en ver gulde spreuken niF,deD Koran ~ijn. beschilderd. Bontkleu r ig ~ten ze. er nit. Uit, kleine mssen ruischt het gewijde frissche water naar buiten en danrnaasb

betOck

to worden. Zoo hcet mogclijk slurpend en in kieino teugjes, doch steeds z.on'der mclk. Do kopjes, waaruib gcdronken werd, waren woinig. gr ooter dan die van eon kinderscrvics. Men vindb ze wel zoo onder hot oud porcelain. K warn er iemand bij mij op bezoek of ik bij een under, dan werd in den regel koffie gep resenteer d. Ik dronk er van bij andcren even vrijmoedig als ik dit hier zou doen, doch hoorde al gauw, dab men hierbij de voorsichtigheid in .ncht had te nomen, Wnnnoor men vijandcn of wel benijders had - men kon het nooit weten - dan deed men bater in zulk een omgeving goon koffie te nemen. ~nderBeheidene gev.nllen van vergiftiging wIst own mij mooo te deelen,
Ook 't hof en tiidens miin verbliif aklaar is op mijn eigen kamer nog y,ulk een moordplan uib [alouzie ontworpen, d.at lungs mij heenging, omdab ik do taal niet verstond. Ik bogreep wel oat er iC't.l! bizouders verhsndeld werd, maar vatten deed ik bet niet. Eersb 'e anderen da.ngs vernarn ik de ,fine8seB van een mijner buren, die er mede in betrokken was, Ornstandig zijn mij die verhaald, doohv ik van koHie.

kopjes maat, en het mengsel in gloetende houtskool of OP\ ecn gnsvI.n;m ~ltn't koken gobrncht. S1ecllltS eon oogenblik liet met het doorkoken en dan was de koffie klaar om gcdronken goten,

'i gebruik

&a.n

toegesehreven

aan

!

. danrann

sijn, wanncer j alouzie of haat 'hen bezieleu, dan worden to wraakruchtig en wreed en ontwMkt heel licbt de lust om to dooden. Daarom is hot zoo gelukkig, dab sterke drank en hazardspel door Mahomed, die de zwakheden van zijn yolk ken de, in den ban zijn gedaan en ten strengsto verboden, terwiil de koffie or bizonder geed en gnedkoop en het gebrui'k algerneen is, Heb is de volksdrank, en algerneen oolt roogen geloof ik. <.bt do revolutic.
is heb voor een

zachti.innig

wil het hier lnben enkel bij de vermeld ing "nn hot feit, omdat het verloop der znak mij onbekend is gebleven, am vij.anden uit den weg tc : ruimen is de vorgiftiglng in heb Oosten het meesf voorkomend middel. Hoe goedmoe<1if .
an verdra~z.aam de, Turken

io.· t ' . \ : '
I

to Konst..'\.ntinopl'l, zulk e.en buit,engewoon kalm verloop had. lk hob mij bij die gclegendheid ver· b.a.a&d over de; kalme, kinder1ijke uitgelntenheid vl\.n het volk In nUe rangen en standen.

goed deel to danken,
di~ ik bijwoonde

I

i

I

•••
N.na..,;t de koIfic stant ala genotmidde,I do tabak. . Do Turkell zijn verb.azond sterke rookers. Biwnder voor ons is do Turkooho w.o.terpijp. Ik leel'de dio ook nI flpocdig gebruiken, 10 navolging v.nn heel mi.jn omgcving. Gemn.kkelijk ging het niet. Door het kr.nchtige en diepe adernhalen, dat vereischt wOl'dt, werd ik eerst wat dui· l.eli~. Een gcwone zuiging met den mond toeh is DIet voltloendo om rook te kri,igen. Men noernt do w.a.terpijp ginds "Nargilch". Op't eersw gezicht denkt men niet aan ceD pijp. Hoe zij er uitziet1 J-' St~1 u voor een glazen vat p.m. ~O eM. hoog, hoven iets vernauwd. 80ms is dit gIns geeleren. soms bI.auw v.nn klcur en hesohilderd niet 8. lerlei figuurtjc9, vaak vergnld. Op het omhoogst.aande v.nt wordt een met.a.leu kopstuk gepln.at6t, dnt meest vernikkeld is. Dit stuk ia dubbel doorboord. Door een dOl openingcn fltec!rl een bnif!, waarv.nn 't eene eindc reikt tot, in het glnzcn vat of de fIC6Ch, terwiji het andere rindo in vcrhinding Atll.nt met ('cn stecnen nnp.io: (1(~ eigenlijke pijpeknp, w.nn.rin do t..nbnk wordt gedunn. In do andere opening v.nn het mct.nlcn 'kOPRtllk is een l.nnge I~.dcren slnng hcveR~,ig-rJ meli ijzerdrnM:1 omwonden. De7.e (Jin· (Iigt, in ('cn bccncn of bnrnRtccnPIl mondBtuk. Het gdlCcle toestcl is p. m. 50 eM. hoog en do Rlnng 2,25 1L 1.ang, Het gl.nzen vat of do f1cBch is vonr twccdm·.de of dricvierde ge\'uld met water. 'Vrlllueer de tabak vuur he.eft gcyat en men krnchtig gnat wigen, d.nn hoo1't men bij elken trek de rook door het w.ater borrelen, w.nt voor den oningcwijde cen vreemd en vervelcnd geluid mankt. De tab.ak, tombekld ge,heeten. onderscheiden v.nn de f,iUun of gewone cigaretre-tab.ak, komt uit Perzie. Zij wordt e.erst gewasschen cn nat in de pijp gestopt. am den brand or in to krijgen,'-worden gloeiende stukjes houtskool gobruikt, die er boven op worden ge.Jegd, dnch .aa.nvankeliik rncest ik mijn booiendo moor dan eens zcgg'en: Uoestafa ate8Ch gitu,1lr barta. Mocstafn breng mij TImr; want ik kon m.nar goon vuur houden. Later werd dit beter.Han.. .ceren doet l~ren. t .' ~in-:..~,·:, ,.' ..~;~;." ..~.~ .•~.• _.;:,

!

'"

Koffir, ill de hoofddronk in Tnrkijc. Ons ,werd de koffie op gezettc ti.i.den in bcp.aa.ldo . hooveelheden \'crstrekt, cven,a,ls de d.a.a.rbi.i be· hoorendo suike.r. Vasto urcn v.nn koffiedrinkcn , heeft men overigens niet. Men zet koffic Wlll1; neer men d.aartoe lust hooft of lievcr men Inat heh doen door zijn bedicnde. De mijno vcrstond de kunst uit de pen. I De bereidingswijze, zoo goetd alB ik die van : m~in( bedicnde hcb ,[\fgekcltcn, is nls yolgt: ! vOor cen kopje wonIt in een koperen hn.k.1e n~~t stool oon eierlepeItje koffie gooann, zeer fl.Jn I gem.alen, voor twee kopjes twoo lepeltje.s en zoo v.oort. Verkicst men koffic met fluiker, d.an ~~ordt er direct een gelijka hoo.vee,.Ihcid suiker tQegev:ocgd. Daarna. wordt,er,.watcr ?pg~-

.

I

t~1!,..

do koff ichu izcn nan de sentecr d door de bediendon, terwij] ze er zelf uit rockton. Mijn l\IqeBt.'1f.n ":~ eerst onk lust'i~ dampende met de pijp tot mIJ gekornan wat ik hem ~rg kwalijk had genomen. Vergczelcl van do noodigo Afkeurende gcbaren had ik hem te VOfstaan gegeven : tuni net merrier iOllkie of 1'k 8cil 't oars mei dy besiikjel Zecr ten onrcchto bleek mij later, w.ar:~ de goede jongen had slechts s lands WIJS gevolgd en geen sbaudje verdielld .. Intussehen hob ik er in do ca£6's nimmcr toe kunncn bcsluitcn cen pi.ip tc vr ageu , wanr u ib vandang do cen en morgen weer eon ander rookte, maar mijn Du itsohe makker , CCTl';tvan dezolfde op in ie, was er nu al lang overheen en zeide : Ach. ioas, man gewahnt sirh. l1it;1' £n del' , Tilrkei an alles- was' schm1ltsig iet: -XXXIV. Ik moet nog iebs ver tel len van de bazars dic ik bezochb heb zoowel to Konstan tinopel nls to Smyrn.a. Ze behooren tot do eigen.an,rdigrlcd~I1 van het Oosten en worden steeds door ,'reemde1ingen bezocht. Ret woord bnzar zou overdekte markt beteekenen. Een hazar is dUB geen winkel gclijk hicr, maar cen groote rn.nrktpJ.a.ate ~et een complex van .. wirikcls en uitstal liugen, die hoofdsbraten en zlJstr.atcn vormen. Men siet er geen cindo en hee£t het gevoel alsof men rondd waa.lt In oon doolhof. Elke st rnnt is oen met bloemen en sprcuken uit den Koran besohilderd gewelf, waar in van boven het licht valt, Ik zal mij bep alen tot den hazar van St.:'l.mhoe I, ~et Turksche gedeelto der stud, gelegen ten zuiden van den Gouden Boorn. Doze is aldus genoemd naar den vorm en de bekoorlijke Jigging. De weg naar den hazar gaat steeds bergopwaarts, doch is overal nauw en krom. Er is een verbazend druk bewegen van mensehen die komen "en gaan. Langs de atruat staab het vol kramen en disschen, als op onze kerrnissen. Er is van alles te koop en men ziet er alle bedrijven aan 't werk, den schoenmaker, den sohrijnwerker, ,den koperslager enz. Brood en eebwaren zijn overal uitgesbald en voor de restaurnt ies staan de sohotels in groote verscheidenheid HaM, die cr binnen genubtigd kunnen worden of wel in de tuinen er aohter. Zelfs zag men

Vreen;td

hob ikopgezien

dab {]oze pijpcn in gnsteri werden gcprc-

I

I

Bet eigenaardige der staande braadspitten W!L8 d.at het l.am ronddra.a.ide door de opstijgende heete· lucht, terwijl do liggende roosters met de hand in beweging werdengebracht. In andere straten van Stnmboel is het .alsof men midden door oon keuken of hakke.rij gn.at, zoo ko6kt, dampt, braadt en rookt het in de ovens en uit de Bchoorsteenen der openstaande hui7.-en. Bizonder waren ook in sommige buitenwijken de druivenboomen, die over de stra~n hingen en ioo cen grocne poort te .aansohouwen g.aven tueschen twee overburen. Merkw.nardig vond ik op mijn' wanoeling naar den bazn.r ook de publieke schrijvers, die .aan den weg rot en om voor menschen, die lezen nooh schrijven kunnen, brieven of andere stukken op te ste11cn. Ik ULg, dat men, om d~ attentie van 't publiek te trekken, her en der sche11en en vool'.al wekkers gebruikte, die men liet .afloopen. D.at bet ovcrn.l vuil WM, behoef ik nnuwelijks te zeggen en wanr zoetighooen of vlooschw.aren werden uitgcst.nld, wemelde het ,val? ,uwggen, die rURool{)os vervolgd werden met plumc.~u'B.J ,evenwel wnder veel bna,t. Voeg 'dn.arblJ tlo stofwolken w.a.armede men had te kampen en go begrijpt, dat men niet voor zijn pleizier de etablisscmenten v.an het oude Stamboel binnen gaat am er iets ta gebruiken. In den b.az.ar treffen ons de vele n.ationnlitciten, t.alen en kleederdmchten. Eens werd mij door ren Turk gezegd, oat er '00 Konst.a,ntinopel twee en zeventig en cen h.alve n.ationuliteit wonen, Tegen die halve heb ik vreemd opgehool'd en n.ader dn.arop invragend werd mi.i gczegd : dat zijn de Zigellners, die hier m.aar voor 11<'11£ geteld WOfden. Den Turken w.as het verboden omgang met hen te heboon. IntuS8chen zien de z.akcnmellschen in den hazar direct, wie dunT vreemdclingen zijn en deze worden dan ook voortdurend v.an alle zijden bestormd en in aIle talen uitgenoodigd 0111 bin~ente komcn en de uitstnJlingen v.an n.abij in ~genSchouw te nemen. Ret kijken WIlS vrij en 4~!:plichtt.e niet tot koopen. In ,weI vier of meer

hier geheele lammeren ann 't braadsp ib geroosterd en weI, soms liggend, soms staand, met cen vuur van gloeiende houtskool er onder of naaet.

de rozc".olie en worden rnnSkllilbuidfJlli, 'W},UQOk e~. welnekendo rattenataartcn verkooht.., La-at tmj ten Blotto hot woord nog even geven nan eeue dame, boter op de hoogto en beter ter talc I dan ik"zoodat zij het in mooier woorden wcet te ! zeggen. ' Zij' whrijft v::;n den }nhoud der bazars O. m.: Bergen . tapijten .. uit Bagdad, caohimiren shawla, voiles van zijde met zilver doorweven, aluiers van gaas met kostbare steenen zoo licht en doorsohijnend dat se damp Iijken 'en kleursohakeer iugen zoo fijn en teer, dat ~ij een verrukking zijn voor het oog. Een 'I'urksche ' garderobe is buit.engewoon kostbaar. Schoentjes van fluweeI, broknat, satijr. versierd met goud fi ligrn in, met zw.a.nendo~B en I geborduurd met sn.fieren, opalen en smaragden I en zulke kleine schoentjes, dab zij voor kinderen of. dwergen schijnen te zijn. W.npcnen van allor-! I lei vorrn en mnnksel die ons met schr ik her inneren aan .afgrijselijke wr.n.aknemingen en harem-tragedies. En dan de reukwer.kcn I ' Essencen van rozen, die een fortuin kosten : C88enoo v.an jn.smijn, zalven om de huid z.acht ~ houden, BachetB van mnskus, henn.a voor de nar gels, pastilles om de kfllmers te p.nrfumeeren _ v.an .alIos in overvlocd.

I

talen wisten de meesten deze uitnood;gingen te herhnlen en rusteloos wer d ik door hen nagnloopen. Gelnkkig had ik een Hollander bij mi], bekend in dit labyrinth, die mij ter zijde stolid bij 'b inkoopen van eenige kleinigheden, ' Schrikkelijk veel wordt er overvraagd. In den regel val t er wel een reel' hoog p rocen t af te dingen op de geeischte p rijzen en zeor lung rnoeb er gem.arch.andeerd worden. Wij hebben albhans een halven dag noodig gehad voor cnkele inkoopen. Wat. er te koop IS, daar is het eind van weg en ik zie geen kans daarvan een een igszins volledige beschrijving te geven. Ik doc slechts enkcle grepen en wijs op hallen gcheel gevuld met pijpenkoppen, roeren en mondstukken. op apotheken die eon geheele sbruat innemen, wanr speoer ijen, welr iekende kruiden en kostb.are vorfstoffen gemengde geuren verspreiden, op wapenwinkels, waar sabelp, dolken, messen, gewercn en p istolen flikkeren.j_ Rler ziet men gouden ketens en armbanden fonIteleii, benovena kostbare ringen en edelgesteenten, daar zadels en toomen van marokkij.n en buffel1ecr, keur ig bewe rkt en kunstig bestikt, elders niete dan .ellewa.ren, als rnoussclin. met goud gebloemde zakdoeken en veler lei prachtige stoffcn. Ver derop uiets dan schoenen en laarzen van allerlei kleur en vorm benevens p.antoffels~_n echb borduurwerk, veraierd met p aarlen.] og vorder vindt men louter par Iumeurs. Rier curt

r:

1

!

I ,1

j

!I
I' "

I

.

'l

:j

I,
,;

UTe a aia verkooperB . de,n hazar verlnten. VOOl'af '>'ordt d.nartoe bet 80m gegev~n door wachtel'S, die da,arnn aIle toeg.angen afsluiten en deze 's nndel'en d.aags op een bep'.aald uur weder openen.. . N.a t. verlawn. van .den b.n7..ar, grngcn we Ultr~lsten 10 eon blerhUls, wanr tegelijk met het blcr dat men best€lde .a.llerle.j sehotels met diverso Apijzen in klcine hoeveelheden werden opgczet, als wor.c:;t, ham, rndi,is. {)lijven, kaas, luur' t~m!,aten, vischjes, gekookto witte boontjes. U1 tJes. Met cen tweede glas bier, w.aarvoor Rle~hts 10 it 15. ocntA werd het.an.ld, zag men de IcdlgC 6choteltjcS w~er vullon, Vreemd heb ik er eerst tf'gcn opr,ekcken. Toeh bleek mij later dit gebrnik .algemcen in 7.wnng en leek het wd n.<'tar (',cn concnrrcnt,en-we,di.ivcr in hd ~root~h a.n,nlnl "clwtdtjl's als toegift bii hot bier om glisten te trekken. ' Leeuwnrdcn, S, H.

In. Turc.:1., mod!}n zoow~l koopers

.Met lonsondergang,

•• •

d.at

is te twnaH

betalen
i:~.~ ". .l .

en niets

to roggen

had.

Bovcndion

word

xxxv.

I

Volgens bclofto nog een enkel woord Mer de bra.ndweer. Gelijk roods gczcgd, zijn do brandon in Konstantinopel n an de orrle van den dug en den nacht, Voor al in den pat.l isjan tijd. Do patlisjan is eon oierv ruchb, die vecl gegctcn wordt gevuld met r ijst. Solanum uulsrari« IS do wctensch.appelijke naarn, zei mij ecn buinmnn. Dezo vrucht wordf vee 1 gekwcekb in do tuincn An wanneer zij rijp is, hehhen de rnceste brandon plMts. Zeker in verband met do dan heerschende droo~w. Hoe 't zi], tegcn den . rand hce£t men zich te wapenen en dab hebbcn ook do Turken op hun ne e igene wijze gedaan. Do groote : brandwaoht zetelt op den Oulatato ren en breekt er brand uit in de stad d.an wordt or cen groote I mand uibgehangen, dooh is do brand aan den Bosporus, d.nn bwee, ber wijl onmiddelIijk tolegrAmmen worden verzonden 0.1l•• na ar de arbiller io aan den Bosporus, welke d irccb zeven kanonllchotcn loot, waarvan de kosten vergood moe ten worden door den persoon bij wien de brand is uitgebroken. 's Nachte worden do korven verv.angen door Iioh+en, die overal gezicn kunnen worden. Is or er gcna brand, dan ziet men wachtcrs met roode sbaffon door flo abad snellen of rennen en dat is niet te veel ;sezegd, wnnt hob xijn cchto har dloopcrs. Zij hob bon de vrijwil1igcTs op 00 rocprn, die met d iverso br.anuApuiren willen opbrckken. Oeen spuiben als hier, met paarden er voor of met stoom, maar kleine cenvoudige dingen, die godr agen worden door vier personen. Handbrandspuiten alzoo, doch in grooten get-a le . De bijn.a ongekleede dragers dezer spuiton gaan ook verbnzend sncl over den weg en wisselen elkander gedur ig af. De eors.t aankornende spu ib kan op oon premie rekenen, zulks om den ijver aan to vuren, H('t. overg roote deel rler huizen in Konstant.iuopol is gcbouwd van houb, 't welk er zoo overvloedig is. dab bij ons an.n 't Hof do mooistc hck- en stekpalen lOotbrandhout werden gekloofd en voratookt. Elders . evenzoo. Steen is er echanrsoh en duur en dab van doze meer deugdelijko grondstof met veel minder gevaar voor brand. geen meer gebruik werd gemnakt, had behalve de kostbaarheid nog een andere rcden, n.1. de vrees voor na,rdbevingcn. Dat or bij brand in doorsnee mocr gcstolon wordt dan gered is een algemeene op in ie, waarover ik pNBOonlijk niet kan oordeelen. En nu gaan we over tot het l~'\ntst.e bcdri.if! dat ik heh me~,gemn.nkt in Of' Turksehe hoo£detad, a.ls hunrma.n van den Sult.an.

I

I

gang van zaken en to berusten, of ... stelde zelfs siin lev on in govanr. Hot was cen schrikbewind geworden, beducht voor e igen maoht, dab uiets en niernaud ontzag, ten einde do wasseude ontevroocnhcid lie smoren, dooh toen de naar vrijheid dorstende Jong-Turken p lotsel ing hot juk a.f. wierpen en zegevierend konden optrckken naar het Hof, sidderden de onderdrukkers, die hun met schoone beloften tegemoet traden. Vrijwillig deed de Sultan zelfs groote schenkingen uit zijn eigen vermogen, ten bate van het Rijk en toonde sioh in alles gedwee en bereid om met de overwinnaars saam te werken. Natuurlijk noodgedwongen en .allioht niet zonder loozo bijbedoel ingen , gelijk aohterna is gebleken, doch op dab moment had de nieuws regeering or zelf te veel belang bij, om den Sultan te handh.aven, ten ei nde de gemoederen der geloovigen niet te vcrontr ueten. Zij had buitendien de han den al meer dan vol met allerlei horvormingen, zooweI in als buiten hot hof. Hier werd de omwentel ing wel hot eerst en sterkst gevoeld. Al8 met een tooverslng werden de bordjes aan 't hof verhangcn, Sohier niets van 't oude bleef be· stendigd, Leg io ambtenaren, bediendon 00 kunstonanrs worden tersbond ontslagen, velen gingen onmiddellijk de Iaan of Iiever de poort uit 00 worden zonder pardon 8.16 't ware op strut gezeb, Daaronder waren mannen met I vele dienstjaren en hoewel de meesten roo good

het bcsp iouneerd door geheime speurders, over.'\1 en toe nllcn tijde. Want de vr ijheid WM aan bandon gclegd. leder had to zwijgen over den

.~

,I

,1

':,I

als niets u ibvoerden , sohcen

mij die maatregel tach wat hard te zijn. Vri] zeker zijn er onder hen, die tot den bedelsta£ z ijn gekornen. Ook cen mijner goedo buren aan 't hof, die even la- . ter werd ontslagen, is sedcr t tot arrnocde vcrvallen, Zoo werd mij dew week door oon .bevr icndo hand uit Konstnnt.inopr-l grschrevcu. Al die O11(Jf'l'ge!{ehik!.(~n, eenmn al UOOI' of van wege den Sultan in d icust gestcld van hot Hof, I hndden toch gcen schuld aan de wrnuk roeperrde vorkw ist.ingnn der ke izcrliike hu ishoudi ng. 7AO·· hebbeu do klcinen het eersb mocten boeten VOOl' do wnden del' g r oobcn. Zelf hen ik ook con slacluoffcr der revolutie gewurdcn. Slachtoffer zcg ik, denkernle aan zoovele lotgonootcn, ..

~ II ,I
II

I

wnarop

dat

woord toepassolijk

cie , maar

voor

I ,
!:
~ !

II

•• •

Door de revolutie, die losbrak als cen donderwolk, werden ook do WCIl anon 't hof plotseIin6 omgekeerd. 't W.ns uit met de rust, voorgoed u i t. Met angst en wrg werd aller gemocd vervuld en niet het minst sIoeg de schrik de bewonors van 't binnenhof om 't hnrt. Hier he!ltond geen 'reden om decl te nomen in den vreugOerocs, die zich openb.aarde in de sir.nten der stad, w.aar het volk joelde en juichte en zich tooidc met linren en strikken en bandclicrfl. w.8.arop in gouden letteren gclczcn kon worrlen .,Vri.iheid, Oc1ijk·heid en Brocdcl'6cha.p I" Men r..ttg do menschen uit .allen rang en 6land elkander omhelzen. Ze gevoelden zich weer vrij e~1 als kindcren zoo Llij. In hr('~d(l sch.aren Lrokken zc brocdorIijk de At.ad~door. Ern ongewoon RchollW. spel, bovenm.a!:Q indrukwekkend, treffend het gemoed zelfs v.an den kalmen tocschouwer, want er konden mettcrdaad tr.anen van vreugde worden geschreid, nu allen zich "broeders" gcvoelden en d.aaraan uiting g.aven op de publieke straten en overal w.aar menschen bijCf!n waren. lk zal niet verder uHweidcn over deze revolutie, die, ou .aloud, reede door 'n tweooe en 'n denic revolutie is gavolgd. Ik wilde dan ook enkel maar doen uitkomen hoe vreugdevol het volk zioh bet~ndo bij de bevrijding en hoc verslagen cn ter neer gcslagen de mannen van 't binnenhof zich gevoelden met den Sult.an .aan 't booid, die tot dusver' bet land h.adden gercgcero nnar .~j~en zin en lust, wnder zich vee} te bckomHic~nover de belangen van het volk, dat nIles to

/

mij klinkt dat WOOl'd te bond. Mijn aanstel ling was slcchts tij.delijk, ik h.a.d geen juren dicns~ en ciders rceds cen we'l'kkring in zicht. Toch mocht ik v.nn tdeurs!clling spreken, want al de werktnigen, bCn<JOdigd voor de kaashc.rci·ding, waren eindclijk n.a veel rnocit(} gc-rccd gekomen. Ik 1 had .rre.ds proevrn genomen en al k.aaBjes kunncn toonen, die cnkcl nog gcp~keld moesten worden en rijpen. Sleehts de gelegenheid tot zouten liet nog op zich w.achten en naar den gewonen gang vnn z.nken had die al gerood kunnen zijn. lI.a.a.r gewoon liepen de wken niet .. meer. Er zut onWecl' in de lucht. In tusschen geHot.cn de {'r.rst(~ k.a.nBjCf5, hoewel nog on.nfgewCl'kt, de bizollde~'e belnngstdling of Hever nieuwsgi(~righeid v.an het pomoncel ann de fa\Jl'iek, dill. zn 1t..,,1 ziell nIH-ken en wcm~choo te pl'oevcn . .Met wa~ zout zijn zo toen gegeten al!! I "n i()u w igheid", (loch (In sllIaak 1iet naLnurIijk vcd tc Wflnf)chell over. S. IL f~{,lIwn rdcn. NAdir Af1:.a. hnd ik do IlUlu;oo cl.agcn voor de' rovolutic niet m.ec.r to zien gckregen,. en na de revolutie viel er heelem.a.a.I niet aan te danken am met hem over de p~keling van kaas t.e spre~ ken. De hceren zaten mlf tot do n')ren in de pe~ ke1. Hoel he~ hof ru.akte in beroering en nie· mand W.M zeker van zijn positie_ Zelfs de SuI. tan uiet, nooh zijn oon:;te dienarcn. Zou er nog . oon tegenrevolutie volgen 1 Die heimolijke hoop loofde nog bij velen .aan 't hof, doch bleck spoe· dig Ijdel te zijn. Verbnzend snel zag men de Jong-'l'urken handelend optreden en overal do wetten stollen. Ook .aan 't hoi. Slechta enkela da.gen nn de revolutie kreeg ik d~ mondelingo boodsohap v.nn mijn ontalng, enkel met de bijvoe-ging cen geepecifiooe.rdo rekenin,g te willen .indi~nen van al wat ik nogte' vorderen moeht

n
I,

" :i;

I~

Ii I

hebben:

.';"'.\-." ..:.

_'__ ';-"",,'<cr:

1

I'

,
I

,

i

\

I

~1 '\

weI openharbig bekennen, dab ik opspijb gevoeldo over dezen onverw.achten 100p v.an mkcn, tc mecr, omdab mij .reds van meer dan eene zijde gczegd was, d at ik met hob · eerste kaasje pcrsoonlijk tot den Sult.an zou zijn toegelalien, die er dan nlIicht zijn hooge goed· keuring over zou hcbbcn uibgesprokon, gclijk dib gebruikelijk was .aan'I; hof met" n ieuw ighe'den." Dat gehcimzinnige binncnhof met tijn hooge muren, wanr tcgen ik al zoo l,,~' n ieuwagierig had opgekeken, zou ik zoo '.': .r ae eens hebben betrcden, evena la ,~ " .;; V[\!1 (ii.:t1 Sultan over welker p rachb en • . -ver acht ige vorhalen werden gehoord ', .'h mij govleid met die hoop doch het hee ' uiet mogen zijn. De revoluble maakte p lotscl ing con ei ndo ann aile Illusiee en ook nan hot plan, dat ik had, om in de stad 00118 lie onderzoeken hoe hob daar gesteld ron zjjn met den kaashandel in 't algemeen en die van Hollandsche of Fr iesche kaas in 't hironder. Daar zab nog wel wat nvontuur in, heb ik meer dan oens gedacht. Konst.antinopel is een wereldstad, met een groote Eu ropeesche bevelking, zoodab ze rnogelijk als afzetaebied voor onze kans in an.nmcrking zou kunncn komen. AU! men eerst maar wist hoe de york in den stool znt, Ik: heb o nzo k.a.ru5 er wel gezien en geproefd on voor 't nJ1..Mt g(~.nC'ht, (lJ1t zo p:cmankt waa in Er iesland. Nu mijn p lan in dn igen word goworpen, zal ik er maar niet ver der over uitweiden · en overg.aan bot do geechiedenis van rnijn reken ing, die ik moesb ind ienen bij de nieuwe regooring. Deze rekening had ik spoedig kla.ar en opgesteld in 'b Fransch. 't Eenvoud igste 1;()U geweesb z ijn, die zoo in ; te leveren, 111a!u' of dit ook het veratandigste was l Mijne r ienden oordeelden van niet. Zij deelden mij c':ldorscheidcne'-stan,ltjee mee van verf.alingen. n ieb naar den feitclijkcn inhoud, m.a,;.;· naar goedvinden van den br aducteur, die zi> ''Ok weI eens in de cijfers zou kunnen verg "en dan was bet visschen aohter bet, not. ic voorbecld, waarhij cen 0 te veel was geschreyen, »er wij] de sohuldeischer slechts 't gereolameerde bedrag had ontvangen, met cen aanmer· king op zijn hooge rekening, W.aB mij v.n,n reel nabij bekend. Daarom word in overleg met, mijn vriend Driessen beBlot~n de nota voor de opzen..; din.g in 't Turkach te l.aten overzetten. E.ij wist oon goochikt persoon daarvoor, i~ mand, die gestudoord h.a.d en eenige t.alen k.endo, doch des-al-niettemin en even weI nochtan8 moeite had om met oohik van den eenen d.ag tot den anderen te komen. D.a.ar.aan had Wijntje de grootste scbuld en onder oon extra tr.a.kULt;e werd mijnc rektming door hem in het Tur.lrnch . overgezet, gehrel oonform den eiooh, want hij wist hoe 't behoorde, wijl hij dergelijke apdrachte.n weI moer had uitgevoerd. Be-halve vrij wijn, kroog hij nog een douceur als "drinkgeld" voor later. 't Was oon heel stuk v.an wege de : toe1ichting der cijfers en in totaal oon vrij hoog wQda.t ik nog .al zw.are muts 1' boora.g,tltrenge Jang-Turken ren dD...c'l.rapfint op had of de zouden geven, temcer, amdat ik, hacwel gchool buiten j . mijno 6Chuld, zoo weiiJ.ig had uHgevoerd. AI· I loon dereiskosron beliepen oonige honderden I guldens. De rekening ging in zee. 11.: atekle haar tor hand aa.n den Kaimalrnjibascha (chef v.an de wi· velbcreiding), deze ann den Killlrdsjihascha (chef van 't eren dee kcizere), dez·e aan cen der Eunuchen van den Sult.nn en zoo vcrder steeds nn.ar hooger sferen, wnar geen leek meer kijtk op h.ad. Ik kon nu rustig mijn tij{) .afwachten. In mijn UltaSte omgeving word voorspeld dat er voor· oorst weI goon bcscheid op zou komen. Doch dat viel mec. N.a drie dagen krceg ik 's morgens de boodsehap van den roombocr, dien d.ag niet uit te g.a.an. Ik bI€ef dus thuil'! en stelde mij zcH do vra.ag! zou ik vanda,a.g gcroepen worden om betaling te ontv.angen of weI om aanmerkingen op mijn nota .aan te hooren 1 Het oon noeh het ander blrek het gev.n,l te zijn. Ik ontving in 't ·~.geheel goon tijding en had alzoo een d.a.g kamer· Jarrest ge<ltacl.

1"'lk'Wi!
:rpcht

'.

'13

Anderen

dangs

kreeg

ik weer

'n- man de lin ..

ge boodschap, niet om op mijn k.amer te blijven maar om's middags op 'n bepaald uur en 'n nan:
gewezen p laata te verschijuen, waar ik mij bij een Paeha had aan te melden, die met de beta.ling was belast, Vol goeden moed begaf ik. mij tijdig op weg en versobeen ter aangedtiider plaatse, liet mij aandienen en word in de waehbkamer gelaten, waar - dit is wel bizonder _ een dikke Turk zeer behaag lijk in een hoek op den g.rond lug te snorken. Haasb om er hang van to worden, als men de Turken al niet eon beebjo had lceren kennen op dit stuk van zaken. Ze kunnen staande wel slapen, wat ik van me. n ig soldaat heb gezien. Jntussohon zijn de snorkende kamerwaehter en ik anderhalf uur te Momen geweest in 't zelfde vertrek, zonder door iemand of iets gestoord te worden. Toen ver .. scheen er iemand v.an wege den Paoha, met de bocdschap, d.at ik '8 anderen daags terug moesb komen en d.an een uur vroeger I "Om eon uur langer te waohten ", dachb ik bij mij zelf. Zijne Excellentie had heden bizondere drukte gekrogen, .(tange-zien do eerste Paoha, d.ie geeteld WM over de Keizer lijke kas, plotsoling bleek onftlI'&" gen te zijn. Zoo luidde de toelichting en inderdn.(t(l 1M ik dien nvond lri de courant dezelf~ tijding, dio ik and ore kwalijk goloofd zou hdlben. . i~ I 's Ande.ren daags was it weer op 't aangegsven uur nreeent in dezelfde w,a.ohtkamer, 1VA~ 61( flnOI'J~CIHle Tu rk van den vor igcn dag kd 1 hi u nu waell e ,va? It ield, doch weiuig notitie van mij narn en ZIC~1volstrrkt niet over mij br.komme.rode of over o(]o "·.Il~h(.kllllr, wuaruan men rnij had ondCl'Wol:~en. W.at g ing hct hem aan, hij mo~t cr toch zun, en r(m w.aehlkmncr was or immen~ om to w<'l.ch.tell, k.nn hij gedaoht hcbhen. Ik zul (1:1,n,1' wei n iet ell! or I'Gte ell 11 iet do III ntste .. , t I· .. ' lA; 7. IJ lJ ' gcw~Cll, n re 7.1JO g0l1uld had to or-Ienen. Hoe' la,ng dcnkt gc wel, dnt ruijn gudn ld dien midd.ag op de proof werdgrstdd 1 B ij II a v iJ' r v 0II .' • C II r c n en torn, t.-n!'IJ wcrd ik niet. bl.nncngclal.on, maar kl'f'cg de ba'odschnp om ... ()~ermol'g()l1 op bdz(~If.d() uur t,'rng te komen. .Morgen w ..ts 'to Vrijdag, de 1'lIrklicllC Zondag ollflrom luidd(1 dc 0rricr ()vcrmorgen.
J .. "

!

,i

I

,i

!f

!

I

f.f'(,Il\V.'l1

r/'·II.

R. H.
XXXVII.

l

Laat mij nu ~l'st N~ns vertellen hoc ik den tijd in de wiLChtk.amer van den P.ach.a hcb doorgebr.aeht, \V,an.r mijn geduld ccnige tIren op de procf werd gesteld. 't E~r6~ uurtje heb ik zeer geduldig en ordente1IJk Zltkn w.achhm en evenals den vorigen dag, de k.amcr n,aar alle zi,iden heel gemoedelijk rond gekeken. 1_Ierhaalodelij.Jc bleef mijn aog rus~en op de ccmg.'3te w.!l.I1<h·cl'sirrin ,r bet3taando III ee~ schilderij, . w.a.arop "Een t:>'Ar.abier te pa~.rd III kl'ijgscostunm" stond .n.fgebceld, denkeh.Jk cen held voomiellende, en a,an het staren op zijn beeltenis heb ik mogcIijk den moed to dnnhn gehad, d,at ik w.aagdo wat ik ~r,c;t niet h.ad durven bcsta::Ln, n.!. tc gaun snnffclcn in een stapeltjo p,apieren, d.at op tafd I.ng. De wa.chte~ l;ct mij kalm mijn ga.ng g.a.an, zelfs toen lk de "poot" v.nn Zi.inc Excellentio de P:wha tor hand h.ad genomcn, gelij.k mij spoe~hg ble-ek. Onder de stukken v.an de poot yond lk een Duitsche cOl'rant w.aarin ik eon hcclen tijd h~b zittcn lezen. Toc~ ik er gcnoe~ vAn h.r.'lId he~~ lk h.nar terzijde gelegd en weer cens ()p ml,ln horto-ge gekeken. TWM nren waren met wMhten voretreken. Hoe lanp;o nog cn w,aar mij v:rder moe bezig to houden 1 Do w.aohter scheen zlCh over mi,i te willen ontIermon. Hij rees op van zijn 1igpla.n.ts in den hock van hc~ v(»rtrek, :"n,nr !lij al dien tijd rUBtiR had gclegen, zonder l~ts tut ~e voeren, zelfs nie~ te sl.'tpen en stelde zlch nu III beweging. Dit vcrseh.aIte mij .nI cenig.~ afleiding, doch hij deed mN!f. Hij' ging op z,lJn dOCKlegemak. hn.uden, an.ngczicbt en voeten wDsschen en dnnrna nan 't bidden op de wi,izo .nl.s vroeger reCtCledoor mij we,rd besohreveo, in onderscheiclene tC'tmpo's. Ook hier,aan kw.am ren

.,

'i

I

I

./

II

I'

Ii

,
.t einde, ~.vlijde
maar ik moesb blijven wachtcn. Do Turk z ich weer r usbig nerler op ziine gewono pla.nts in den hock en rnakbe nu weldr a buiten westen, snorkand als den vor igcn da g. Zi]n voorbeeld sohijnt aanstckel ijk te hebben gewcrkb op mij, want ik rnakte ook ongemerkt in den -dut en toen ik weer bij rnijn zinnen kwarn, z.ag ik op mijn hor loge, d,a.t ik in tot.aal a.l over do . vier uren had zibten wnohten. Ik wist er geen touwen aan vasb te knoopen en word nu cersf I reehb ongeduldig en begon in rnij 7.el£ te mop"per en t.?t.eindeli.ik en ~n.l.antste de.tcl<lHmtcl.Llcil_dotlldInIl kwam. dat_Ik heden met ontvandoor Zijn Excelk-nbio en overmorgen geliefde terug te kornen. In man "n man, 1:n urird "n. uiird, is in In/11k sprelcurird, mar ll,jir slach.t de bare divel troch, SCI; K imslOerd' 8 areate Pier. Eenige dergelijke krachtwoorden welden rnij n an.r de keel en vlogcn den mond uit, eigenlijk zonder zin en of het do toon is geweest, waarcp ze werden uitgespro. ken, die effckt maakto, weet ik niet, maar wel , oat de uibwerking bizonder mocht hceben, wanb den hewaker wg ik onmiddollijk op rnij to eko- , men met eon glns wn tcr , dab hij mij heel beleefd offreer de, ale w ilrle hij danrrnede I;e ken nan
!

I

gcn kon worden

gnven : kom, kom, bedaar maar u.at l

1

Zoo wn8 bet u int, hij za! in derrlaad gem~~nd hebbon cl.n.t ik wnbcr vrocg, xloch znlf mankbe ik de voorstelf ing, dab hij mi] wilde knlmeer en en zoo dreef mijn booze bui p lotseli ng over, want ik moesb wel lachen om heb komisohe van 't geval en aocepbeer de heb ongevrnagde water, wanrvan ik een p aar tongen gebruikte. Toen ging ik been en bleef in opgewekbo stemming, wanb belkens n.ls ik daehb ann mijn kraohtwoorden en heb gI.ns water, kwarn mij eon Iach op de lippen. Do dug van .,overmorr,en" kwarn en weer hr· gaf ik mij naar de wnchtk.amcr van den Pachn, van wien ik nog mont zcggen, dab ik Zijn Exc, eenmnnl nan 't 'ho£ had ontmoeb, vergezeld van -lcn Eunuch Nadir i\g.a. ,\Yij ken den elkandor dUB "an nnnzien. Zijn Excollonbie resideerrlc in DolmaB.o.gtcbO, ren Gorp h.n.lvcl'wege tnsschcn Yildit Kiosk en Komtantinopel. V.an 't bof wns het een h.alf nul' w,n-ndeI!'n. Riel' st.ond ook bet P,llleia van dienzelfden n,aam, wAar de tegen. woordige sultan destijds nog gev.angen zat. T.J:mns woont en troont hij er nls heerseher en gebieder over millioenen ond~rrd.nnen cn geloovigen.Welk eon ommekeer t Van gov.n.ngenc, dieer mMr <lan deittig jaar in aflOndering ha.d geleefd,(plotseling verheven te worden tot Keizer eri K.alif. Dien la.ab3oon titel vo~rt hij all hoo£d Ider geloovigen. _ De weg v,an 't hoi nnar de st.ad loopt tang. ue. ringmuren van dit paleis, OAt met zijn tui. nen eon uitgestrekbheid hooft v.an weI tien mi· nuten ganns, zulks Inngs den' Bosporus, ann wi~lls oevor het if! gebouwd. met vrijuit'licht op oe wawrcn. A.a.n de slindzijde is het gehcel ingesloten cloor ring-muren v.'t.n weI tien motor hoog, 7;()odat or 7.el£s van de hcuvelen a£ niet overh~n gozien k.an worden. N.a:lJr het voor· front en oe omgeving w oordoolen - ik Y.n.g hoi meermalen op mijn v.aartoohlije.s - mB-g het me' recht eon vorBteli.iko rcsidontie heeten, w.at hoi eedert de Ja.atste omwenteling is geworden .. Tegenover of Hever naMt dit p.aleis BAIl ds overzijde der str.aat etond oon offici eel bijge. bouw, dat behoorde tot de bezittingen v.nn don gewezen Sulta-n en Ii ier hOO men mij geJroepen om betaling W ontvangen, w.nt tclkens op w.a.ch ten was uitgelaopeD. Nu, 't was Zaterd.ag, en rot ik hier dan voor de derde maal. niet lOnder zorg, d.at heh weer uren zou duren. lOnder Mnig resultaat. Doell ditmaal w.as ik gelukldgcl' w.ant ik had nog maa.r f'ven gezeh~n of niemaDd minder dan de P.a.oh.a zeIf in hoogst cigen persoon kwam tab roij'met het vcrzoek Zijn Exoel. te willen volgen-lUl..ar het genoemde p.aleie aan de overzijde der et,rna.t: Zeer gcm~eDZttam gclcidde de~ ~oo.ggeplu,at..ste Turk den ondergcsehikten dieaar derwaarts, ondorwijl i.n vloeiend Duitseh

met hem sp rekcnd. Tk yond hot weI merkwnnrdig. In con dcr vlcugnls vnn he~ p aleis gckomen; wa.ar do zoogenanmde "LiBOO Civile" van den Sultan blcek gevesbi gd to zijn en dus de uitbetaliugell ruoesten gesohicden an.n pcreonen in particulieren diensb van Zijne M,a· , jestcit, zag ik we l een twi nbig klerkcn bezig, .a13 in een geoot kasaierskantoor. Nadat de Pacha met een der hoofden van hot kantoor had gesproken over mijn nota, declde Ziin Exo. mij als u itslag van zijn information mode dat de nota in ordo was bevonden. doch dnt de bctaling op moment n ieb gelegen kwarn wn.arom mij verzochb werd morgen berug te komen, nu niet aan zijn bureau, maar aan de "LiSle Oivile". Nu kr ijg ik morgen geld, dachb ik en op advies va.n mijn vr iend had ik al een gezegelde kwH.antie gcreed laben m.aken die ik in mijn zak h.nd toen ik 'e a.ndercn daags mij aanmeldde om be~ling, (loch, weer liep hct even spaak. Mijn kwi tant.ie word niet in den vereisohten vorm he· vonden en na mij voruntschuldigd te hebben, dab ik nls vrcerndel ing n iet beter wist en dU8 kwalijk ccn kwifan tie kon geven, die geheel aan de cischcn bonn bwoor dde, werd aan cen der klerken lnst gegevcn, din kw itanbio voor mij op to stollen, 7.~od:tt ik hanr slcchts had na to sehr ijvo n. OH geschicdde. /jij "'.'19 gestcld in de Frnnscho t.an l. Ik dankte de hrcrcn voor de betoonde hu lpvnar dighe id en nn dnb ik de kwi+antio onder teekend had, rlncht ik n ieb anders, of nu zou ik rnijn geld krijgurr. Duch zoover wns hot nog nict. . . Inp laats van geld, kreeg ik de order om de kWI-

~·I
,f

I
I

,"
,

~

,

I

sulant en daarn.a vterug te komcn. Viseercn wil zcggen, dat mijn nanmtcekcn iug aldaar voor eclit" mocsb worden crkend. " Buiten heb palcis gekomen, zoeht ik direct nn.ar cell rijtu ig en liet mij hrengen naar oris eOIlBulantgebol1w in de stad, doch ik vond d ib reeds gesloten en begaf mij 's andcrnn morgcns op n ieuw dorwaarts. Zoowel de gezant ll;ls consul hebbon zich steeds zeer hulpvaar dig JC· gens mij boboond en mij vn n .gocd~n mac! ged iend. Aan mijn verzock de kwi tan tio te willon visecren werd welwillcnd volda.an en dallrop beg.af ik mij weer n.aar het bureau van de "Lisle Oivile", waar de bet.aling eindeli.ik plants h.a~. fi'let cen a,aflHg z.akje vol Turksehe ponden !n gaud vel'liet ik het pa.leis. Bij een vroegere tntbetalinp; had ik niet dan mcdsjidics ontw1.llge,n, gcldstukken .aIs onze rijksclnalder, <loch v.nn mmder w.a,al'de. Ze dools in cen U\k~?ek kn.o?pende loopt mell daarmede niet VOOl' Zl.1ll plelzler oon half uur over de pnblicke str.aat WtD een sta.d .als Konstantino\1cl, ..allel'minst .:vanneer men da.ar n011:vreemd IS, d It hengde mIJ n,og en d a,a.r" om was 'ik nu blijde met de bet.aling m gonci.

tanbie te laten viseeren aan 't Hol landsche con-

?6

.LQeuwarden.

B. '. H.

XXXVIII.
Nog twco d.agen na de uitbetaling ben ik altn 't hoi en op rnijn kamer gebleven, gehcol in de oude vaegen, ooch don dcrden dag werd 't eten ingetrokkcn, zonder opzcgging· of order am to vcrtrekken. Ik had plan nog cen week to blij. vent O.a. voar .llischcidsvisitee en hocwcl ik nog in 't angcstoord bezit v.nn mijn kamer ''iNti G(!· laton achU.() ik hct nu toch maa.r I'rwdat:trn heen 'te g.ari.n en inpla.nt.s e.en logcment in de stad w:locken. Mocst.nia ho.d zoo 't schijnt 11,1 be. grepen, oat ik nog vrij onve~w.ncht het ~of zou verlatcn, w.ant toen ik .aan 't lDp.akken gmg van ditbn en datten, hoewel van weinig wnarde, kostte het nog al oonige moeite die bijeen to krijgen. Een paa.r p.antoffels b. v., :lie ik ginds gekocht had, waren Dergcns te vinden. Zoo w.a.s er , meer, w,aarn.aar bepaald "gezoeht" moest worden en ik. geloof voor 't nuast d.at mijn Moest.a.fa . in de stellige hoop heeft gelee£d, dAt door mij Diet .alIcs "teruggevonden" zou wmden. N.a een hartelijk .afschoid van mijn buurman den chef van 1~ hoe£beelng, die kort nn mij werd . ontsLa.gen, van den roomboer en n~~ VJ).ll eon p.aar andere kennissen, belrokken btJ de boerderij, verliet ik het hof met cen rijtuig, da.t ik h.a.d lawn komen, om mijn bag.age da.delijk to kunnen .meencmen. Aan de poort, n !'~&~i~ .J>ij~", _"" .
',·I.\ ....... _ .... w

;.n.

•• ..:~~~

.. ~.,.,~

-

.....

f •• • ...

·:J,

I··,

.,... .. ..._~_., •.

.....-.J

..

dAge1lJks uib en inging, was ik gecn onbckcndo nl danr, die Iaohtcn teen zi] mij ssgen r ijden naar hob rnij tocschecn met ecnig leedvermnnk, als wildon zo 00 kennen geven ".a1 weer een vrcemde indringer minder", en ik bea.ntwoordde hun spotgroeten met een geldtellende beweging en 1"ijzende op mijn zakken, dat die goed gevuld waren, zoodat ze moesten begrijpen dab ik niet voor niets aan 't hof WN! geweest en niet als zoovelen met ledige handen bun Aug iusstal ver lieb, In de st.nd betrok ik een logement waar ik nog eon vol1e week ben gebleven. Al dien tijd ! heb ik noodig gehad voor afscheidsviaites, Want ik had reeds w':e kennisseu gekregen, die : her en der woonden. Sommigen hunner mocht j ik zelfs rnijn vr ienden r.JU;-J~n ~n die onthaalden mii bij 't afsoheid, alt. " ". tot hunne familie behoorde, zoodab ik tot he{"'~l met enkeleri nog in corrcspondentie ben gebl-; ... n. Bij een der e laatste bezoeken, die ik aflegde, ten huize van den Handelsg.nrtner Koch, trof ik een jongmensch uit de buurt van Bremen, die voor delen o.m. had gewerkt in Bulgar ije en S.aloniki on voor cen igo rnnn.ndon bij mijn vr icnd Kooh in dicnsb W!ll:! gckomen. AIs "Wanderbuffl.cho" had hij zijn vader land al sedert enkele jaren verlaten en via Zwitserl.n.nd was hij al werkends gcsfad ig bet Ooston ingetrokkcn, met hot doc] later nog ver dor to guan, doch do rovolutio bracht plotsel ing een bijna algeheele stngn.atie in den bloemen- on p lantonhandel, zoodnt zijn meester er n iets tegen had, toen hij, van mijns reisplannen hoorende, dezen voorstelde, zijn vacsntio maar to nemen en met mij op reis lie gaan. Zoo'n "bereisde Roel" leek mij een heel gesohikte p.artij to zijn en na afsp raak met zijn patroon, dab deze zijn betrekking zou openhouden voor hem, kwamen hij en ik overeen dAt we samen zouden gaan en ... overmorgen vertrekken: eersb Mar Klein-Asie en vervolgcm naar Grie.kenl.a.nd, Italie en Zwitoorl.and. S.&-menkomst op "de Baksen", een boot van de N.-

, bij de wnohters

!

~Duitsche Lloyd.

• ••

I

's Anderen dangs liet ik rnijn pas in orde maken en nam meteen afscheid van Gezant en Consul. Een etmaal later zaten mijn reisgenoot en ik nl op de boot naar Smyrn.a en g ing het nog verder van huis. Hoewel niet meer nan 't Hof, zoodab mijn bcschrijving hier govoegolijk zou kunnen en volgens het opschrift zou moeten eindigen, wi! ik, ged.n.chtig .aan het "B.'1.men uit en samen thuis", hier voor den lezer nog cen en .ander laten volgen over de terugreis, die ik gemaakt heb. Ik za.l trachten korb te zijn en slechts eenige hoofdpunten .aanst~ppen uit mijn d.agboek, dat op de boot gemakkeI lijk was bij to houden. ~ Over de bootreis 1..a1 ik maar zwijgen en u al· Ileen den indruk weergeven v.nn iemnnd, die, toen \ hij in de breede, diepe golf van Smyrna was gekornen en do kUB~ uit de verte .al1nschouwde, zich aldu8 liet hooren : Ik 1-:1g nu dan bet werelddeol, wolks altnbIik oak .nltn MozeB van Egyptc werd vcrgund; hot wcrelddrol, w.n.n.rin Ohrie.tus werd geboren, leerde en Iced, do kUElten, vanwa.ar de zl1ngen v:tn Homerus over de goheelo ,vereJd klonken. Het morgen land, het voedsterIand der Bptookj,~s. Hij had oak v.an do kruistochten en den strijd om het heilige land kunnen gewagen, wan.r.aan ik gedacht heb bij 't naderen van de schildoraohtige kust, blikkerend in den hellen zonne, sohijn en met blauwendo bergen in 't vers.chiet. De kruistochten, w.nar.aan zoovele Friezeri. hebben deelgenomen, gelijk de historie ons lcert. Met kaiks werden we van boord aan land gebracht, w.aarvoor ieder p.ass.agier drie piaster hadte bet.alen. Nag in zee h.ndden wo langs heb strand 'n lange rij witte ten ten gezien, zeker voar militairen, d.nchten we, doch onzen reis"' gi~ rlUUlplegende blekBn het zoutpyr.a.miden

, "'Smyrna is een groote stad met een belangrij-' . ken handel, niet op heuvels, maar in de vlakte j gebouwd en met forten ornr ingd. Do strawn zijn' I MUW, deels beplanb met oyp ressen en in sommi .. go gedeelten der stnd ataan de huizen zoo didhb op elkaar, dab twee overburen elkander door de venaters de hand wel kunnen reiken. Midden in de atad trof ons een groot kerkhof, beplant met cypressen, en in de hoofdstr aten vormen de benedenverdiepingen der huizen open winkels, waar van alles te koop is. Ook vindt men er hazara. De Smyruasche tapijben zijn wereldberoemd, evenals de reukw.aters en de vijgen. De huizen zijn gebouwd van steen en over 't g&meen nieb hO\>i~voor een groote sbad, In de sbraten ontmoet men allerlei natien, in zeer verscheiden kleederdrachten, evenals te Konstantinopel. Overal waar tuinen werden gevonden, zag men de erven van elkander goseheiden, door op elkandor gestapelde steenen, Zoo ook buiten de stad, waar ik voor 't praohbig groene weiden heb gezien, waar h6f;; ,_vee kon gr azen. De bodem soheen mij zoot I vruohbbaar te zijn, weelder ig is de boomen- en plantengroei. En onder al die boomen en planten hob ik hot mecsb bowonderd de vijgeniJoo.. men, mot kruin. on a.ls onze ooftboomen; ook d~~ oliifboorncn met hun eigenaardig groen, V~j in bosehjcs bijccn, trokkcn rnijne bizonderc aandJlCh L Urun YCl' in de omst.rckeu der stad hcbben we rondgudwanlrl. Dc vijgenteelt bleek 'n hoof dbron van bcstaan. V()or oris 't land in zagcn we n iets dan bergen en ecn d icr hoogten, Pagos geheeten, hebben we bcklommen. . Eenige uren wandelen wnren daarvoor nood ig. Boven gckomen, von den we een oude r urne met onde rna r dfiche gewclven, wnar in we zijn a Igedanld met vele andurcn, doch het loonde in a lles de moeito niet. i\ J de mu ren warcn beschreven ll1"Ct namen van bezoekcrs, want duizenden vr cernde-: lingen vcrschijnen hier, doch voor de oningc'-' wijden, die de historic en de oudheid van zulke bouwva llcn niet kennen of die te jong zijn om voor ant.iqu ite iten vcel te gevoclen, is er maar cen oogenblik dat betoovercnd mag heetcn. "Vanneel' men uit die ondernardeclio gnngnn p lotsol ing door cen groote poort in 't volle dngl ioht vcrschijnt, dan ontvouwt zich voor hcb oog een heerlijk pauornma op stud en land en strand en lee, tl.at onvcrgctclijk schoon mag hecten. Zoowcl op de hccnhcis nl.') op den tcrugweg naar de sbad hcLben we cnkclo knrneelen ontmoet en cenige TUl'kinllen verr.nst, die in 'n gezclligen kring bi,ieen z,uten, ongesluierd, zonder ons op te merken, doeh nauwelijks hadden ze ons in 't oog gekrcgen of in zcnuw.achtige ha.nst verdwonen de aangezichtcn nchter g.azcn en doeken. Ook kwamen ons op wcg n.anr den P.ngus nog ccnign pnss.agiel's ".an "de Sn.lu;cn" tcgenl onuer gelcidc vnn genuunnen, w.ant het begon al :1.Vond tc worden en de veilighcid nMr buit.en luat nog 'n~l wat te wenschon over. Dit W:1S ons tc ICotJllt.antinopd rccds gezrgu. Wij h_'lddon ons d.an ook gewapcnd rn(Jt l'I'volrors, gelijk in Itct OOf;(,()n gpbrnihlij], i6.

oem

l

'

I'I

;

I

Lcell wJlrdcu:

S. Il. XXXIX.

.

~~ijIlt

Wij hebben ook cen wchb langa hot at.rand gema.akt n.aar Oordillo, waar prachtig~ zomerverblijven bewonderd konden worden. Zelfskre. gen we de rijke i.nvcntaris van cen dier buiten· plaatscn nag te zien, welke boodel met haM!; na.ar buiten werd gebrn.cht, door dat or binn~n brand was uitgebroken, dio eon stuk van de vilLa in vJ.nmmeL uee.d opg.aan. Aan 't strand heersohte Yeel bcrlrijvigheid. Er zijn vele b.adgelegenheden, doeh de jeugd ging ovel'al te w.ater, zonder zich be ontklecden. Door de sterke warmte w.aren ze op bet strand in korten tijd weer droog. sVerder heboon we .aan de kust moesolvissche:s ,ann' 't wcrk gezien, die met hun han-

.~.

--

't w itte zand omwoelden om dezo sche lp.dieren te vaugun en zcgenvisschers, die met golijk 6001't netten en op dezelfdo wijze bczig waren, als hunne collegu's op do Friescho meren. Oypreiisen-boomen, die in vorm overeeukomon met onze sp arrcn, en dadelboschjea geven ann de kust een cigenanrd ige bekori II g. Vergeton heb ik nog te zeggen, dab mijn vriend en ik in ona gczelschap hadderi gekregen nog eon derde man, doch doze bracht "het praat niet .an." 't Was cen Rus, schil der van beroep, die gcen v.nn ODS heiden kon verstaan, Hi] kende enkcle Fransche woorden en uitdrukkingen en moest zich da.a rmerle behelpen. Op de boot was hij mijn hutgenoot geweesb en ik had enkele woorden Frunsch met hem gcw isscld, 'I'oen ik hem ons rciaplun mededcelde, vcrzocht hij onderdan ig zich bij ons te mogcn ua.nslu iton. Dit werd toogestaan, doch vcel pleizier hebben we niet nan hem beleefd. Eerstens door dab we hem zoo slecht kondcn verstnau, zooda.t hob inspan ni ng eischoo met hem be sp reken, in de tweedo p laats, omdat hij van a.l le oudhcden schebsen ging rnaken, waardoor wij af en toe op hem moesten waohtcu en in de derrlo p luate, omdab hij niet heel "l'cdaum" hleek te z ij n , of wilt ge, niet herekend VOOI' zoo'n Lucht in vroomde Ian den. Zoo was hij op de boot al in ongelegenheid gekamen, omdaf hi] niet nuders dan Russisch geld had, tcrwijl hi] heb 'I'urkscho gold n ict genoeg kendc, am zich te wagen nan wisselen. Te Konsbant.inopcl had hij dit al moeten bcdcnken. Zoo 'was er meer , wuurui t zijn onnadenkendhe id block, doch wij zu llon onze reis maar vervolgcn en scheep g.'lat n.aar Athenc. Dit WoM cen vaarb van rcn clag en een nucht: 'b Was juist Zondag en ann board wei-den bekende Psa lme n gcspccld, am dozen Chr istc lijkeu feestdag t·, wijdcn, n ietbegenstan.nde de nnnwcz.igheid van vele 'I'urken. Tegcn den avond gaven Itnlianen muz iek op de mandof ine ten beate. ,'I; Schoon wel ee n reizend muzickgezelschap te ! ziin dut speclde, een trekkend fanfnrecorpa. Een Duibsohe mabroos yond dub hun kunsb nieb , hoog stond. Ik hoorde hem al Ihans zeggen ; 'Noh, d as nennen. die Eerlen ilfl!,sik maclien] en vorwijderrle zich nit (L Iuisterende schare, Op de boot was ik er getuige van een bizondor voorval, bi7.0nder voor mij, doch ,anders hool ~ewoon, Er' had 7..ieh n.l. cen p.ass.agier·laten lllsluiten op hut sohip, .als cen dief dit b~ avc"ld zou· dorn in oon hu is, Op zoo word: hiJ onf';ekt ~n direct aan 't kolenaleepen gezet, htYt gewonc werl.- ,vaarmede zulke insluipers worden gel5tmlt. .tIij lDl)OOt nallor Marseille en had geen ccnt op .w.k.Op de E:S naM Smyrna. was cen jO.llgen van lcstien jaar zoo meegev.aren, die met nard.appcIH·.1til~ende vra-eht cenigszins h,a.d te vcrgoeder,. Zuike 0'I"',1.11cn kwamen dikwijla voor, hoorde ik v,a,n ot;;....el'SCileidene zijden. Men noemde zulke ruzig"ra .,blinde·' p.assal$iers. Er w.arcn vier klMsen an,n boord, dIe allen vrij bezet ·w.nrcn. \r:~ hadden hutton voor ZCB personen, dric :v,n drie' bo\'en dka.a,r, dooh 't WoRS er haast n icv nit te houden v.a.n de warmto. Wij lagcn 's n.achtR letterlijk in :t zweet to baden en hoorden nllel'w(,~,) verzuchtingen 31.aken over rle hiUe. Toen ik eiudelijl{ mijn ~weethok.io verliet en nllar 'Tn ~ing, 7ag ik in de openRtalloh.. dc huttcn (; '~.~ '_,llgedek\'1 TIwnigte omwoelen in de respCCLleve krii,t1cn, en op hot clek gekomen weer eon menigtr, die hd benedenruim al ha,d verI.nten, de m~('6tcn in slaapzoekendo houding, Ecn t.,nn,r 'rurken l.agen onder oon l'eisdckcn op ren der tafcls. Boven waR het koel en tc~cn het opgnan del' zon zclfs kourl, wallorover Ik mij wcl vCl'baas,de. W.nt ik h0g 0p de hoot to zien krceg ~ien p."!org~n? Een vrouw, clie met cen vUllen mopshond in h.aar .rum lag tc f.ilapcn, met cen drinkbeker n,!last zieh, wnarop het portret van H. 1\1. de Konillgin .Jer Nederlanden stand a£gebcchl; - cen winCl'. gem.aa,kt y,an een oude kist" w,:.n.rin (,(~11 bruin kindje lag to spelcn, lachcnd t.~p;cn .,lieit en mcm", die het welbeh.a~elijk aaI!<' l'Qllwden; - p,a,,~ •. ';,clgiel'B in het rUlIn, 7.0nci(;. hut, op matr.assen naMI; rlkander, .nls :;cn in ('('n ton en cnkele an(leren, die; igcn hangm.n.t.ten schommel<len, Deze vic,.·,.,\;r8 'w,arC11 er niet het niinst
1D

den

Later op ot'll d,a~ hob ik dczo p assag iers hunne kisten a1-; tafcls z ien gebru iken, war' ~!)t' groote vo?rr!lupn van nllcrloi cobwaren wei c;'!!l uitgc5}1l'mO 111 Irnppante wanordo, De Russische schilder kon er 7,ij~ hart aan ophalon en was onafgebrokcn ann t werk met zrjn "studies" vnn doze "typ (,11" , die leefden alsof zo thuis" waren, vroolijk en ongedwonzen, Geen " .1 zorgcn voor uen d ag van morgen. I n .eeqe '7.• 0\ ouse

dOllrlset licht.

Honden en katton dcdcn dienst ala ,;dekrein igers" en behoefden niet sbil W zitten om "bij" to hliivcn. Er komt wnb kijken op den kop van zoo'n boot \'01 met p assag iers nit al le 001'den dcr wereld. Ik hob dien morgen bij 't opgaan der zon mij ver lusbigd in de wonderschoone zoe en in onee Fr icsche "Snngkj es" als .

t:

II 'wet bietoii liealli]: 7'i1'sjellde sim.mermoarn 't OZJgc(l'Il.de sillt.~ie lakct my oan ..... 86. s,J, dou ioide se, . Il11!ct ·Zeist er droaijjend liiiine, . Hioa wit h1cet 1l11k en we Yn rly besictten. Irinne., ... Eorjit. my net, as bolle wyntsjes wave Rn 1'k oan. 't roer myn .~ankje sjong, As kroese 11'CO(Ien 'f qledde skip omaeue, Forjit my net.
.: Ik d.acht nan huis en voelrle mijnl half weer thuis, hij 'h ncur ion van die Fr iesche klanken. . Maar 'de zco lag er n ieb "clro.a.gjend hinne" en lieb warcn geen r,kroese weagen", die hot sohip "om.neyden", maar "swaroo tommelwea.;gen mei skomjende koppen", die we .aansdhou,!den, Ruateloos kwamen zo daar aanrollen, die hooge, breede golven, stuitend op oris ijzeren gevaarbe, dab spobte mol; hun te~enstancl en Z6 .vern iebigde tot "skorn en brus". Hoog, zeor hoog zag men bet water VOOTden boeg opspat'ten en ala droppels weer nedervallen, waa.rin ''do zon voortdurend de kleuren van den regen.boog wenrkaatste 10 zeldzarne praeht, Ik beb dien morgen op zoo in sbi lte genoten, niet elleen van heb natuursohoon, maar oak van den sbrijd, die er gestreden werd tusschcn bwee ver.wnnten, die elkander ZOO na in den bloede bestaan, n.l. de ijlo sboom en het masaieve water. ~pnt zoo'u beebje damp, besloben in enge rUim:te, bergen water in de breede ruimte kan verzet'ten, is heb niet wonderbaar, wannoor men even f5.8at nadonken I D.at moetlten dekruiav.aa.rden iVan duizend jaar goleden oona .gezien hebben.

'

t
I
I.

l:
lj

\i.[WYOKEL. XL.

,8.

H.

j

In Ahhene zijn we' slechts Mn dag ~eb~even. Deze oude at-ad is ruimer gebou wd dan lk ged.a.cht Md en ook veel zindelijker. In de Blirat-A::n . was hot zoo hoot en etoffig, d.a.t W9 on8 SpoedlS . naar buiten hobben begeven en weI nMr de acropolis, rnachtige ruines uit eon ver en beroemd verleden. Bij 't .aanacho.uwen van deze woest dooreon liggondo bouwvallen,' gevoelt .de mensch v.an dezen tijd zich nog klelD en nrebg, zoo indrukwekkend iB de aanblik. Men moot a.l weer de historie kennen tot in bizonderheden om van eon stad ala Athene en bAre oudheden nnar eisch to kunnen "getuigen". Ik k.an het . ·niet en vertel enkel nag dAt plan~n en bloemen die te Konst.a.ntinopel in broelkasBen wer'den' bewan,rd, hier in de open lucht stunden, Daa.ronder ondereehoidene 600rten palmen en ·ca.ctusaen die bloeiden langs de wegen. i Dobodem aan de kUllt sehean mij zoor dor en onvruohtbaa.r.

I ,.

t.,:

Weer soheep gaande, kregeD; w~ .ale ee!soo Jhation, . wAar we altn la.nd glllgen, MeSSlll.a. 'lrort v66r de verwoeating van deze sohoon~ 'st.a.d meli de Etn& in hare llAbijheid, ~ebben ;:~ :ha.a.r nog aa.nschon wd in .al haar glorI.~ ~n rIJ ',(lorn en Marvan destijcle oone beschr1Jvlllg ge-· geven zoodat we th.ane direct onder aWorn knninen g~31n n.a.a.r N.apels, het elndpunt vAn onzen bootbocht. Bij 't, naderen van· de~ 8t~d, weI ,.

•• •

aa!!Joe.

~Mns ala do eehoonste

ter wereld geroemd, W81:O h&t Ban boord 8Mtadig rumoer iger. ZeUs kwnm or nog een 8~weldi8e ruzie busschen een troop Duitsche musikeneen en een club lnndvorhuisers, Armeni~rflf en Grlsken. pHcu [e sbll", wsrd

I

~n oohreeuwend mudb.nt, gerarion, waarop n18 ~a.ntwoord volgde: "Wit'! sich I\t'l houdt, dien begra.aft men," een uibdrukking, die voor mij ,nieuw ~aa en die ik daarom noteerde, 't W.a.a ,ten Grlekac~ spreekwoord, werd mij gezegd, y~ Van MeMlDA naar Nspels 18 nog eon heole fei8 met de boot, dooh met de pen gnat het ~8.uw. Daar hebb ge het eiLandje Capr i .0.1. De msen eMMi vol aan den helderen hemol en aeemt een bad in de kabbelende wateren Boobjes komen Al vAn den wal om ons aan land ,tie brengon. De meeste pa.eengier6 gaan den of;licioolen wsg, die zoo duur blijkt te zijn dat IWij ons stikum bij de hooge boot laben ne;rza.kken in een pBr~i()ulie! BOooepje, waardoor we ver beneden t.a.nef aan land komen, Wij had. den_ zes dag?n en naehten zoo gehad en daar .. voor 75 gulden de man betaald. .: . r.:.'Eerst, heb~n we de ste.d vluehtig opgcnomen eQ. oo~llge inkoopen gedaan, Al dadelijk ontVhf.'J ik eon val soh "tij/-Jire-biljet, zonder hob to mer ken. Toen ik bet even later weer in betaling w_: .de gsven, kwam lk in aanraking met de polit.le. Oelukkig kon ik het adrcs van don ,winkel toonen, waar het ontvangen was en toen de poHtie doh er mee bemoeide word 't valsohe blljet aldAa.r teruggenomen. Er' bleek geen opzeb in 't spel 00 r;ijn. Bleobter verging 't den Rus, die op sLin eenbje geld WAS gaan wisselcn en veel 00 weinig had ontvangen, Ook hij reelameerde 9P 008 asnraden, doch 't werd visscherr aehter net. Wat zou het een gernak zijn .ale over al 10 de wereld hetzelfde geld gebruikt kon .worden I Dien wensch aLnakt men onwillekeur ig in den rreemde. En dan tevens t:.aa.I, zou de Rus er aan toevoegsn, die maar aldoor studeerde in eon boekje, dA'~ hij gekocht had, om .w.~t l!.raneohe woorden to leerr n. rr- lkens riep hi] mijn hulp in voor de u ltsp raak dooh ik kon mijn t~~ ~eter bestedon en was da'n ook bliide, dab hij 8 anderen daags zoek rnakts op een tochb naar de Vesuvius. Dit is een bekende :vu~rs~uwende berg in de nabijheid van Napels. grngen met heb spoor tot Boseorealo cen zeer bevolkte plaaf:B, a.,;., den voct vah den 'borg. , Langz.nam rijzend g.aat men van hi~r wandelond omhoog. Wij hadden een p.nn.r uur noodig .om den top te boreiken, of liever den krator en ,(leze geli.ikt op oon diepen pH t met zeer gr~to ,opening. Ik heb den omtrak van den kr.ater gesobat op weI cen h.alf uur g.aans. Op do eerate helft van rnze wandeling naa,r boven, bleek. de gev.aarl; ke berg 1\1 weer bepla.nt met goboomte en g·!wlt8OOn en bebouwd l'l~b vele huizen. Hiel en daar 7..ltg mon e~~[)nharcle. lava.~troomon, ah: waren het v(llden l~nute kleinJtr'{leo Vrudltbullrder nog d.an onze kleigl'onden tzijn deze la.v.nvelden, wanneer ze cenmaal bewerkb zijn, wat zcker nog al moeite Ull kos~n. In 1906 llCOft de In.atst-e uitb.nrsting plnn~ geh.nd. Zoo wrrd (',OB R'f'zcgd bij 't bczock vlln cen ;kel'k op hn.lfweg, wanrin. de Lava zich destijds een weg h.ad gcb.nand, jlllst tot hot. allanl'. AlB ~n !' merkw.nn rd ig goval" wortH hd n u geeXl?lolte~rd trgen betnling v.un een fooi. Vele hUIZ~?- 10 de nabi.ihcid toch werden verwocst, terwlJI de kerk .als door cen wonder gesp.anrd bleef. Een klein ei?dje zijn wij in den kra!ier arged.a.a.ld, .w.a.ar DIet dan .asch en sinter werd gezlen, dIe warm bleken to zijn, evenals de opstijg?nde ~?cht. Men wt cr niet op zijn gema.k in dlen wIJd g.apenden muil y.a·n dood en verderf en w" begaven ons spoctlig n.aar boven, wnar men cen zeldzallm Rchoon uitzieht hceft op heel . . .de 0 mgcvtng. D e V csuvtus hceft don VarIn van eeD platten kegel, zoodn.t het klimmen en dalen gaat met groot verdrag. A.an den voet van den ber"g zlJn ccn panr ,1 • .. , ulllzcnd janr gcleden twee eteden onder nsch en lava bedolven.

Jj"bj~!:lfl.tL_t;~n _ de,r. h()QJdfltraoon, zoo niet .4~_ : hoofdstrnut der stad. Zij loopt van heb eene einde tot het ar-rlerc steeds rechtuib, met zij- en
kruissbraten. ook w(',~r reohbliinig. .

Plotseling zijn (tOle seer bevolkbo p laalseu van do aardoppervlnkte vcrdwerion en eerst in OD1,cn bijd zijn so voor een groot gedeeite weer te voorsehijn gebracht. Er is nu at jnrcn gcwcrkt ann de opgraving en voortdurend is men dnar nog medo be zig. Ecn" d ier opgegr.n.von stcdcn, 11.1. Pornpej i, hebben we be· zochf en daar in ettelijke uren rondgcwandeld. DAt was Dog eens de moeite waard om te sien, 'wo'n stad uit den tijd van Ohristus geboorte, toen de Romeinen ook in Friesland bet bewind voerd~n. Vole voorwerpen, daar opgegraven;: vindb men ook in ooze terpen. Pompeji heeft ve rechi l lendo toeg.a.ngspoorten gehad, die ge-. sloten konden worden, evenals dit later in onze 'et.eden het geval is geweest. Door een dezer poor ten werd ons tcgen een kleine entree toegang verleend. Rijtuigcn werden .niet boegelaten, hoewel de straten daarvoor breed genoeg bleken te zijn. Wij bevonden ona in de Strada

gohrel

Dab had ik niet gcdaohb van zoo'n oude stad, omdab de wegen en straten, die hier uib den oudon bijd nog gevonden worden, meesbal krom of bochbig zijn, ReI; scheen wei alsof Pompaji naar cen vast plan was aa.ngelegtl evenals de eteden of sbadsgedeelten van dezen tijd. De oppervlakte van Pompoji, die nu bloot ligt, sal ongevoor overeenkomeu met die van Leeuwarden, Toen de sbad verzonk, bedroeg heb getal inwoners omstreeks 30.000. Zij W,M gestichb in de zesde eeuw . voor Ohristue en sbaat geboekt ala oon bloeiende lnndsbad, waar VMI handel word gedreven en kunsten en webenschappen werden booefend. Er . moet groote welvnarb hebben geheerschb, wat nit alles nog morkbaar is, inzonder uit de groo- , te openbare gebouwen en aanzienlijke parbiculiere huizen, in welke laatste tal van vertrekken worden govondcn, klein van ruimte, doch met een groote gezelschapskamer. . Men· ziet· thans enkel dt k.ale muren en daar in zeer welnig vonsters. Talrijk sijn de winkels in de' hoofdsbraten en merkwaardig schoon en rijk de bevloeringen met estriken en kleine veel=: kleurige stoontjes, .als waren het schilderstuk' k~n, zoo prachtig en kunstig bewerkt. De hui: zenbouw dateert uit versohillende tijdperken, die loopen over enkele oouwen, veroolde onze gids. In de pl.a.toogronden en indeelingen der gcbouwen viel nog eon groot vorsohil op te morken, even.als in het aanbrengen der venlie;' ringen. Wa.nneer men even in de stad heeft rondgew.a.ndeld, krijgt ruen den indruk aIBof .a.11e8hier is a,fgebr.a.nd en niet dat de stad eeni- . ge meteM diep uit de narde ie te vooloohijn gehrMllt. Men kende hn.ar 8ta.ndpla.atg wils niet' moer. Eerst in het midden dor achHionde eeuw· is deze bi.i toev.al ontdekt en toen oonm.&a,1 het· spoor gevonden w.as, is men aan de ontgr.a.ving begonneQ. D.at iEt in 1150 gewecst doch comt in.l 1861 is. dezo moeitevolle llrbeld met kraoh6~ doorge7.ct, Jnoor syatomat.iecll en ond~r bevoegd I toezicht. Men wilde .a.l da ondern.nrdsche gehc[-': meni8~n zoo mogelijk onverstooro ann 't licht brengen. Dit oischoo hcloid, gl'd.uld en volhar- .i ding. Om tot hel; v"l'horgoue door te dringen l. moo.at eQr~t ccn l.n.a.g h.arde. lava verwijderd wor.·l den ter dlopte vAn een p.a.a,r meter, d.aarop oon ' . laa.g A6()h, ongevoor van dezelfde dikto en ein~ ~ d~lijk eon la.ag gestoonten, gemiddeld zeB meter· .dlk. Summ.a. mooot ah:oo oon .a.ardla.ag va.n Wm meter in dooranede' ontgraven en verwijderd 'Worden, zoo, dat al de Ingestorte bouwwNken·· da.ar beneden· ongerept stBande zoudon blijven. ~rgza.am moe«t er dus gewerkt wordon, en dat over oon oppervIakte van weI cen uur gaan8; in ?mtrek. Zich dit vooretellende krijg~ men eenig Idee van- den ontz.aggelijken .a.rbeid, die hier V6rrf~ht moe«t worden om tot het doel te ko~ roon. Dit doeI Is gelukJdg bereikt, en &l heeft b&t einde nag niet, do gewezen lltad' diEl' 79j.sa".· naOhristu8 geboorte verzonk en ~ert . "poorlooll is .verdwenen, ligt nu weer opeJi bloob, dooh gohool V6rWOO8t. . -.. i.' IJ '. '.·Le8uw&rden. ." ': .. _:... :

!tot

een

,.wlJ

men

eaj
•• ',

..,....

~._

I

,

'~.:

I

J

•••

:

..

• ;

'.r',

"

_,'

.

__--_

~. ~:r,.f':"".i..~_" .. .... if'L 1..7.t;"' I U .,_" ':"" \. . ~:lT~~t·· ",.......''-'T'l' '· ~~":A.'. \J· ~p."·(·.S.·tJ.t·~)"j,;' f.',.;,/,·. ... "-". . .. ..•: ,"
J ~

_''''~:''~~'.:~'''':,.-

--.~

..--.~
• :~

...

~:.JW1J:-;;b'~~i~d~~'~n~i:~6'g~<Jt; de""~~e;~6e~~e' s't~'~
." 7.,1..\. ••
\i.. .".
I

...

'. ompejr, \. ~"""<'-;';':'~~?~~':'/I'''~'P'' . .r .:\~ .Wel zijn heb '"no'g ."deselfde straten en· 'detelfde etoonen,' ·wn.armede d,ez.e reeds. bsvloerd waren, die men betreedt, doch' overigens zijn het niet dan bouwvallsn, die heb oog aansehouwb min of meer eentonig, IILIlar tach indrukwekken& Indrukwekkend vooral, ala men gekomen ill tot en op het marktplein. Eertijds was dit geheel omringd of ingesloten door kolossale gehouwen, waarvnn de rostanten, die stannde 'zijn gebleyen, nog den ornvang en dabeatemming nanwijzen. Bier toont men u het gerechtahof, daar de beurs, ginds overdekto markten voor ver- sohillende handelsartikelen,elders ternpels en . meer andere openbare gebouwen, waarvan de i muren en zuilen of p ilaren voor een groot ge.deelbe nog overeind staan, Ook ziet men er vele · beeldhouwwerken, min of meer geschon den, die · 'zich nog op dezel Ide p laats bevinden van voor- j , heen. Eigenaardig dat al deze openbare gebou'lYeri op een en hetzelfde p lein werden gesticht · en nog elgenaardlger, dat dlt pleln, waar breede straten op uitloopen, blj ouds geslaten hleek te sijn voor nllo rijtuigverkeer. TUBSChen plein en ek aat zag men verhoog ingen aangebrncht, ten olnde de wagens te weren. Deze verhoogingen. in de st,ran.t yond ik eoret onverklaarbaar. De mcesb indrukwckkende gebouwcn ann het mark+plcin ..zijn de tempcla van Apollo en Jupiter gewoesb, met tr.nppen en zu ilcn , zooals heb paleis van .J.tlsti tic te Lecu warden aan de' voorzijde in mini.atuur te aanschouwen geefb. Al do rUJnCE; van deze palcizen met beeldhouwen andere kunstworkcn, zijn onver.nndcrd gcla- . ten, d. W.Z. men heefb lntcn staan wnt stond en geen enkel gebouw weer opgetrokken. Elders in' de ver woeste slad zijn ondcrsohoidene particuHere huizcn weer opget irnmerd, ten einde den bezoekers een aanschouwelijke voorstell ing te geven.. niet alleen van devereohillende bouwsbijlen uit het ververleden, maar ook van de verschillende indceling d ier huizen, tOO van winkel- als van burgeren heerenhuizen. De' Iaatsten .. hebben een open' vierkant plein in 't midden .gehad, een 500rt tuin, versierd met beeldhouwen schilder werken, waarop diverse knmers u ibzichb hadden. Een mn.rktplein heel in 't klein.' .' .' .Onderscheidene rufnes zijn met hekken .afgesloten. Niet dan opverzoek en onder gcleido wordt men hier hinnen gelaten. De reden daarvan is; oat er sich merkwaar dige oudheden in; bevinden, die men ongesehonden wonscht te be-' waren of wel schilderingcn en beeldwerken, die niet b'cstemd zijn voor het groote publiek, 0.1Ierminst voor dames en kinderen. N.a.tuurlijk · ~ijn de' museums opgevuld met voorwerpen van .ttllerlei anrd, hior to voorschijn gekomen, En. kel wil ik wijzcn op een cr van, dnt· zich bevindt .binnen de muren van Pompeji. Dnar vindt men behnlve diverse huishoudelijke a.rti- . . kelen in gipB,' ook oon tien t.al .e,.fgietaels van , .. mannen en vrouwen, die oortijds bij de ramp lijii omgekomen. S.8.JIlen zijn er toen oon paar .' ..,jduizeOO meIlBChen. plotseling gedood, ooch l'fan BlechtB cnkeleh is.' het mogelijk geweeet, Ibouding en ligging weer un te beeldon. DBar, I .!WAar ,lMh en waterhebben samengewerkt en de _~Jljken omsloten, zijn hunne beelte'Di~en .i'W3&rd gebleven. De vormen van het hchaam, ide . c.amp.aohtige houding der ledematen, en ~))ijnlij~~._~~"-~!l .van~~t _gclaat der
'I'

I

~e'-tol~iilindruk vari' Pompejriii Mr(f~gen;..~ ~JWoordige sibuatis is die: van een afgebtande'i .stad, ... waarvan de puinhoopen netj~.ver.Jvij-·t; derd Z1Jn. Nergcns ter wereld kan -men h8Al""' ,gelijk~ vindcn en daarom is deze beschrjjving ( 'wat llltyoert~~r geworden 'dan .aanv.ankeliJ~ het; plan v.;Jis. 'VI.] zullen Rome met al hare besiene- . waard igheden nu maar onbeschrevan laten en" Pi6~1 dat we d~rna bezochten, evmi'..stil:. sman b1J den seheveii toren, die nog heel wab ' verder uit het lood hangt da"-de Oldehove te : Loeuwarden, n.l. vier en een halve meter. Zoo groat is het verschil tussohen het aspimt 00ven en beneden. Do beroemde: doodenakker er t1fiiiBt is opgevuld met aarde, die bmlltreeks heb jaar 1200 is aangevoerd nit Jeruzalern eu wel . van den heuvel van Golgotha. Het is g~n alge-" · meane berrraafplaats meer.·,· >;r",~:\t Peril' .en van hooge verdienste vinden er nogj ·een laatste rustp laats. ..' :.: )5 -;1:'~ Na Pisa hebben we achtereenvolgens Genua;. · Nizza, Monte Car lo en Milaan bezocht en~zi.in~ toen door den St. Gothard tunnel (dit is .een ·kwar tier sporen onder den grond) te Luosrri gekomen. Mijn reisgezel moest te Glarus zljn; ~ waar hij vroeger gewoond en vele kermissen had. Ik grldd,de hem der waar ts, bleef er- vijf' da.gen "logeeren", nam afsche id, braehb' nog em! bezoek aan Davos en ke~rde. dnarop cito . huiswaarts met den naehttI:J1lt1 VIn. Zltrlc1i sn ; · Hazel nnnr Arnhcm, wanr ik in dcnvr~getl:" morgen ar r ivoer de. Cito heb ik diim dag ,mijn ' reis vorvolgd naar huis wanr ik 'f! avonds vangen werd mot cen };,nrtelijk welkom' tl}Jils:' ." Clto is hIermede thans dlt mljn relsverhaal ge~~ slot.~n., Snluutl " ,'.' ;'~';'~'i( IJ(I,~wRrdcn. .,i!' B.,Jl.

J.e'

f.

:ont::'
L"

be-I

· sIlWhtMfert!! liebben zieli n.a.uwkeurlg' afgetookend in de verstijfde Meh, waarv.a.n de holten met gips gevuld konden worden, om het oorspronkelijke booM terug te krijgen, Deze beeIde'l nu vn.n de BLachtoffers liggen ter bezfchti· ging in kasten van gIlLS, zoodat ze van rule zijden gezielf.kunnen worden. Bij cen er van 18 . zelIe een tr.apje naar beneden .aangebr.acht om · het,.aangezieht te .aanBchouwen, wijl het s1.acht, offer op den buik liggend den dood heoft gevonden. Andere slaehtoffers liggen op 'don rug, de knieen kr.ampachtig omhoog getrokken en de handen tot vuisoon gebald. Onder deze is zeUs eon neger duidelijk to herkennen. Ook zag ik nog 'n grooten doghond met de verwrongen pooten kr.amp.achtig omhoog gestrekt en den bek geopend, w.aafin de wnden zelfs nauwkeurig te nemen. Ook de zw~ie h.alsb.and met ;~p~pa.a! ringen, d~e het die! heeft _gedr.agen, 'I~~~t,uurge. trouw, U1tg~bee]d.. At d~ze sllWht. of-, ... ij",zoo'mensClh .als dIer; tooii1on' ons··nog (1., ,:'~:~dj~~die gestrede~ w~r .~,~i\lf".bijna . ~ Wtld:.,]li.~rl.;;:g~leden. , .. .'~" '';'/i~';~~~L~'\'

zij~:"w.~ar

i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful