ΩΪΤΘΗ

αΎϨϟ΍ Ϧϣ ΓήϫΎψϟ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍: -c
:ΔϗϼόϟΎΑ

Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϭ΍ ΓήΠΤϟ΍ ϲϓ ιΎΨηϻ΍ ΩΪϋ:ΚΒΣ
Ε΍ήΠΤϟ΍

ΪΣ΍ϭ κΨη Ϧϣ ΓήϫΎψϟ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ 

ϝϭΪΟ ϝϭ΍ΪΟ Ϧϣ ΩΪΤΗ ϲΘϟ΍ϭ

ΐΒδΑ ΓήϫΎψϟ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ :-c
ϡΎότϟ΍ ϦϛΎϣ΍ ϲϓ: ΩήΒϳ ϱάϟ΍ ϡΎότϟ΍
ϡΎότϟ΍ ϥϮϟϭΎϨΘϳ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϻ΍ ΩΪϋ:ΚϴΣ
.ΪΣ΍ϭ ΖϗϮΑ
ϡΎότϟ΍ ΐΒδΑ ΓήϫΎψϟ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΪΣ΍ϭ αϮϠΟ ϥΎϜϤϟ ΩήΒϳ ϱάϟ΍
Γ˯Ύοϻ΍ Ϧϣ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍:c-c
:ΔϗϼόϟΎΑ ΩΪΤΗ: ΔϴϋΎϨτλϻ΍

Γ˯Ύοϻ΍ ΔϋΎτΘγ΍

ΚϴΣ

ΕΎϏ΍ήϔϟ΍ ϭ΍ Ε΍ήΠΤϠϟ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϩάϫ ΐδΤΗ
.έϭΎϨϣ ΎϬϟ βϴϟ ϲΘϟ΍
Ε΍ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϧϣ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ :-c
: ΔϨΧΎδϟ΍ ΡϮτδϟ΍ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
Δϗϼόϟ΍ Ϧϣ ΎϫΪϳΪΤΗ ϢΘϳ
ΕΎϛήΤϤϟ΍ Ϧϣ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍- : ΚϴΣ
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ΕΎϣϭΎϘϤϟ΍ Ϧϣ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ϊ΋ΎηϮϟ΍ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΕΎΣϮϠϟ΍ϭ
ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΓΰϬΟ΍ Ϧϣ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ ΍ϮϤϟ΍ΔϨϴϔδϟ΍ ϲϓ
ΡϮτδϟ΍ ϲϓ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ΔϨΧΎδϟ΍

ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ ΔϋΎτΘγ΍.ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ ΩϭΩήϣ- .:ΚϴΣ ϱϭΫ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΕΎϛήΤϤϠϟ Ϯϫϭˬϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ Ϧϣ Γέ΍ήΤϟ΍ Ν΍ήΧ΍ ϊϣ) ϞϘΘδϤϟ΍ ΪϳήΒΘϟ΍ ΔϳΩΎόϟ΍ ΕΎϛήΤϤϠϟϭ (ΓήΠΤϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ ϞϤόϟ ϲΒδϨϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ΖΑΎΛ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ ϞϴϤΤΘΑ ϖϠόΘϣ ΖΑΎΛ .ϯήΧϻ΍ έΩΎμϤϟ΍ Ϧϣ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΕΎϛήΤϤϟ΍ Ϧϣ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍- :Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ ΪϳήΒΗ ωϮϨΑ ϖϠόΘϣ ΖΑΎΛ.

Ε΍ί΍ήϓ΍ Ϧϣ ΔΑϮσήϟ΍ ž κΨθϟ΍ Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ ΓήΠΤϟ΍ ϲϓ ϥΎδϧϻ΍ Ϧϣ Γέ΍ήΤϟ΍ Ε΍ί΍ήϓ΍ ΔϣΎϋ ΓήϫΎχ ήϴϏ ΔϨϣΎϛ ϞϤόϟ΍ ΔΑϮόλ ϭ΍ ΓΪη ΓήϫΎχ c  ϲϓ ϥϮϜγ ϲϓ κΨθϟ΍     ΔϳΩΎϬϟ΍ Ε΍ήΠΤϟ΍        ΔϴϟΰϨϣ ϝΎϤϋ΍ ϒϴόο ϞϤϋ      ΔϣΎϋ ϦϛΎϣ΍ ϲϓ ϝΎϤϋ΍ˬ   c Δϴϔϴχϭϭ   c  cc ΔΑϮόμϟ΍ ΔτγϮΘϣ ϝΎϤϋ΍      ϞϤόϟ΍ ϦϛΎϣϻ΍ ξόΑ ϲϓ )     (ϢϋΎτϣˬ         ΦΑΎτϣ) ΔΒόλ ϝΎϤϋ΍   c   βΑϼϤϟ΍ ϞϴδϏ ϑήϏˬ      ( ϞϏΎθϣϭ ΕΎηέϭˬ      ϦϜϤϴϓˬ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ΔϴΑϮσήϟ΍ϭ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ε΍ί΍ήϓϻ΍ ϥΎϓˬ ϲϟΎϋ ΰϴϛήΗ ϊϣ έ΍ήϤΘγΎΑ Ε΍ΩΎϤοϭ ΕΎϓΎόγ΍ ˯΍ήΟ΍ ήϣϻ΍ ΐϠτΗ ΍Ϋ΍ ΔΒόλ ΔΌϴΑ ϲϓ ϝΎϤϋ΍ ϞϘΣ ϦϤο ΎϫέΎΒΘϋ΍ ΔϴΑϮσήϟ΍ϭ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ε΍ί΍ήϓϻ΍( )ϝϭΪΠϟ΍ ϥΎδϧϼϟ ϊϳίϮΗ ΕΎΣϮϟ Ϧϣ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍Ϧϣ % ϞϜθΗ ΏέΎΠΘϟ΍ ΐδΣϭ ΎϬΗΎϓˬ˯ΎΑήϬϜϟ΍ : ϱ΃ˬ ΕΎΣϮϠϟ΍ ϩάϫ ϰϟ΍ ΓΎτόϤϟ΍ ΔϋΎτΘγϻ΍ ..

: ΚϴΣ (ΔόϴηϮϟ΍) ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϭ΍ˬ ΔΣϮϠϟ΍ ϲϓ ήΗϮΘϟ΍ ρϮΒϫ..ΕΎΣϮϠϟ΍ϭ ΕΎϣϭΎϘϤϠϟ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ε΍ί΍ήϓϻ΍ ΕΎϣϭΎϘϤϟ΍ϭˬήΗϮΘϟΎΑ ϲϟϵ΍ ϢϜΤΘϠϟ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ Φϟ΍. φψψψψψψχ : ΎϨϫ Ϧϣϭ ΔϨϴϔδϟ΍ ϲϓ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΓΰϬΟϻ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ε΍έ΍Ϊλϻ΍- ϱϭΎδΗ ΔλΎΨϟ΍ ΔϳϮϘΘϟ΍ ΕΎϣϮψϨϣ ϭ΍ ΓΰϬΟ΍ϭ ΓΰϬΟϻ΍ ϚϠΘΑ ΖλΎΨϟ΍ ϪϬϬϫ ΔϋΎτΘγϻ΍ : ΔϨΧΎδϟ΍ ΡϮτδϟ΍ Ϧϣ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΍ - ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ ϪϬϬϬϬϬϫ ΢τδϠϟ ϱέ΍ήΤϟ΍ ΙΎόΒϧϻ΍ ΖΑΎΛ-ϪϬϬϬϬϬϬϫ:ΚϴΣ ... έΎϴΘϟ΍ ΓΪη.. ϪϬϬϬϬϫ ΓήΠΤϟ΍ ϲϓ ΩϮΠϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ϰϟ΍ˬ ΓήΠΤϠϟϭ ϪϬϬϬϫ ΢τδϠϟ Γέ΍ήΤϟ΍ ΕΎΟέΩ ϲϓ ϕήϔϟ΍ ± ϪϬϬϬϫ ϲϫ ϪϬϬϬϬϬϫ( ϦΧΎδϟ΍) ϦΨδϤϟ΍ ϝϭΰόϤϟ΍ ΢τδϠϟϭˬ ϪϬϫ ϪϬϬϫ ϝΰόϠϟ ϲΟέΎΨϟ΍ ΢τδϟ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ ..

Φϟ΍.. ϊΟ΍ήϤϟ΍ ϲϓ Ε΍ήΠΤϟ΍ ϲϓ ΪϟϮΘΗ ϲΘϟ΍ˬ ϪϬϬϬϫ ΔΑϮσήϠϟ ΔϴϠϜϟ΍ ΔϴϤϜϟ΍: ΎϫΪϳΪΤΗ ϦϜϤϳˬ ˯ΎΘθϟ΍ϭ ϒϴμϟ΍ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ΔΑϮσήϟ΍ Ε΍ί΍ήϓ΍± ϪϬϬϬϫ: ΚϴΣ ΩήΒϳ ϱάϟ΍ ϡΎότϟ΍ Ϧϣ ΔΑϮσήϟ΍ Ε΍ί΍ήϓ΍-ϪϬϬϬϫ Δϴ΋ΎϤϟ΍ ΡϮτδϟ΍ Ϧϣ ΔΑϮσήϟ΍ Ε΍ί΍ήϓ΍-ϪϬϬϬϫ . ΕΎηϭήϔϤϟ΍ϭ Ε΍ΰϴϬΠΘϟΎΑ ..ϝϭΰόϤϟ΍ ΢τδϟ΍ Ϧϣˬ ϪϬϬϬϫ ϱέ΍ήΤϟ΍ ΙΎόΒϧϻ΍ ΖΑΎΛΓήΠΣ ϲϓ ˯΍ϮϬϟ΍ ϰϟ΍ˬ ΐϴΑΎϧϻ΍ϭˬΓΰϬΟϻ΍ϭˬ ΕΎϴϟϻ΍ ϥ΍έΪΠϟ ϦϜϤϳˬ ϪϬϫ ϰϟ΍ ϪϬϬϫ Ϧϣ ςϴγϮϠϟ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ ΪϨϋˬΔϘϠϐϣ ϪϬϬϬϬϬϬϬϫ : ΔϴΒϳήϘΘϟ΍ ΔϗϼόϟΎΑ ϩΪϳΪΤΗ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϢπΗ ϥ΍ ϦϜϤϳ: ϪϬϬϫ ϯήΧϻ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍- ΕΎϧ΍ϮΠϟ΍ Ϧϣ έΎΨΒϟ΍ ΏήδΗϭˬ ΕΎϣΎϤμϟ΍ϭˬ ΕΎΠϨϠϔϟ΍ Ϧϣ ΔϴΒϳήΠΗ ϝϭ΍ΪΟ Ϧϣˬ ϊΟ΍ήϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬΑΎδΣ ϢΘϳϭ.. ΔόΒθϤϟ΍ Ε΍ήΠΤϠϟ ςϘϓ ϱέϭήοˬϪϬϫ ϯήΧϻ΍ϭˬϪϬϬϬϫ . ΔϨΧΎδϟ΍ ΡϮτδϟ΍ Ϧϣ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϠϟ ϖϴϗΪϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ΍. ωΎΒη΍ ΍άϜϫ ΪΟϮϳ ϻ ΔϔϴϜϤϟ΍ Ε΍ήΠΤϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϛ ϲϓϭ ϪϬϬϫ ΪϳΪΤΘϟˬ ϡΎόσϻ΍ Ϣδϗ Ε΍ήΠΣ ϲϓ ˯΍ϮϬϟ΍ ϒϴϴϜΗ ΪϨϋϦϣˬ έΎΨΒϟ΍ϭ Δϳέ΍ήΤϟ΍ ΕΎΛΎόΒϧϻ΍ έΎΒΘϋϻΎΑ άΧϻ΍ ϡΰϠϳˬ Ϧϣ Ύπϳ΍ ΎϫΩΎΠϳ΍ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ϭˬ ϙΎϨϫ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Ε΍ΰϴϬΠΘϟ΍ .

. ϪϬϬϬϬϫ ΎϬϴϓ ΪΟ΍ϮΘϳ ϭ΍ ϞϤόϳ ϲΘϟ΍ ΩήΒϳ ϱάϟ΍ ϡΎότϟ΍ Ϧϣˬ ΔΑϮσήϟ΍ ΔϴϤϛ ." : ϡΎόσϻ΍ ϦϛΎϣ΍ ϲϓ ϪϬϬϬϬϬϬϬϫ ϡΎότϟ΍ Ϧϣ ΔΑϮσήϟ΍ ί΍ήϓ΍± ϪϬϬϫ: ΚϴΣ ϪϬϬϬϬϫ ΪΣ΍ϭ αϮϠΟ ϥΎϜϤϟ ΩήΒϳ ϱάϟ΍ ΡϮτδϟ΍ Ϧϣ ΓίήϔϤϟ΍ ΔΑϮσήϟ΍ ΔϴϤϛ -" ΔϓϮϘδϤϟ΍ ΢ΑΎδϤϟΎϛ) ϪϬϬϫ ΔϓϮθϜϤϟ΍ Δϴ΋ΎϤϟ΍ : Δϗϼόϟ΍ Ϧϣ ΎϫΪϳΪΤΗ ϦϜϤϳˬ(ϼΜϣ ϪϬϬϬϬϬϫ . εήϔϟ΍ϭ Ε΍ΰϴϬΠΘϟ΍ Ϧϣ ΔΑϮσήϟ΍ Ε΍ί΍ήϓ΍-ϪϬϬϬϫ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ:ϪϬϬϫ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ΔΑϮσήϟ΍ Ε΍ί΍ήϓ΍-" ΩΪΤΗ) ΪΣ΍ϭ κΨη Ϧϣ Γίήϔϟ΍ ΔΑϮσήϟ΍ ΖϴϤϛ-ϪϬϬϬϫ:ΚϴΣ ( ϝϭΪΠϟ΍ Ϧϣ ΓήΠΤϟ΍ ϲϓ Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩϭˬ ϞϤόϟ΍ ΔΑϮόλ ϭ΍ ΓΪη ΐδΤΑ .

˯ΎϤϟ΍ ϦϴΑ ϲΑϮσήϟ΍ ϝΩΎΒΘϟ΍ ΖΑΎΛ -: ΚϴΣ .ϪϬϬϫ ˯ΎϤϟ΍ ΢τγ Γέ΍ήΣ ΪϨϋ ϊΒθϤϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ϭ ˯ΎϤϟ΍ ϦϴΒϬϬϬϫ ϝΩΎΒΘϟ΍ ΖΑΎΛϪϬϬϬϬϬϫ: ΢τδϟ΍ ϝϮσ ϪΠΗΎΑ ϙήΤΘϤϟ΍ ( ϪϬϬϫ ϞΒϘΗ ΓΩΎϋ) ˯΍ϮϬϟ΍ Δϋήγ-ϪϬϫ ΢τγ ϰϠϋ ΎϳΩϮϤϋ ϙήΤΘϳ ˯΍ϮϬϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ΍:˯ΎϤϟ΍ (ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ) .ϪϬϬϫ(ϱϮΠϟ΍) ϱήΘϣϭέΎΒϟ΍ ςϐπϟ΍˯΍ϮϬϟ΍ ϲϓ ˯ΎϤϟ΍ ΓήΨΑϻ ϱϮΠϟ΍ ςϐπϟ΍.ϪϬϬϬϫ( ΢τδϟ΍ Ϧϋ ΍ΪϴόΑ) ˯΍ϮϬϟ΍ ϲϓ ˯ΎϤϟ΍ ΓήΨΑϻ ϲ΋ΰΠϟ΍ ςϐπϟ΍ . ϪϬϬϬϫ ˯΍ϮϬϟ΍ϭ .ϪϬϬϫ ˯ΎϤϟ΍ ΢τγ ΔΣΎδϣ.

ϯήΧ΃ ΕΎϏ΍ήϓ ϲϓ ΔϠϣΎϜϟ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΍άϜϫϭ : ϒϴμϟ΍ ϲϓ ΔϨϴϔδϟ΍ ΕΎϏ΍ήϓϭ Ε΍ήΠΣ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ :˯ΎΘθϟ΍ ϲϓ ΔϠϣΎϜϟ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ ΔϨϣΎϜϟ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΩΪΤΗ ΚϴΣ Ε΍ί΍ήϓ΍ Ϧϣ ϪϬϬϬϬϬϬϫ ˯ΎΘηϭ Ύϔϴλˬ .εήϔϟ΍ Ϧϣ ΔΑϮσήϟ΍ Ε΍ί΍ήϓ΍.ϪϬϬϫ: ϦϴϠμϔϟ΍ Ϧϳάϫ ϲϓ ΔΑϮσήϟ΍ ΔϴΑϮσήϟ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ ιΎμΘϣϻ΍ ΔϴϠϤϋ." ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ΚϴΣ ΐδΤΗ: Ε΍ΰϴϬΠΘϟ΍ϭ ΔΑϮσήϠϟ ϯήΧ΃ Ε΍ίήϔϣ ϭ΃ έΎΨΒϠϟ ΏήδΗ ϭ΃ Ε΍ήΠΣ Δϳ΃ ϭ΃ ϡΎόσϻ΍ Ϣδϗ ϲϓ ϼΜϣˬ .ΕΎϗϼόϟ΍ Ϧϣ ΩΪΤΘΗˬ Ε΍ήΠΤϟ΍ ϲϓˬ .

βϴϳΎϘϤϟ΍)ˬ ΔϴΑϮσήϟ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ :ϪϬϬϬϬϬϬϫ(Δϳϭ΍ΰϟ΍ ϪϬϬϬϬϫ: ϒϴμϠϟ ϪϬϬϬϬϬϫ :˯ΎΘθϠϟ Ϛϟάϛϭˬ Δϳέ΍ήΤϟ΍ ΕΎϏΎϴμϟ΍ϭ Ωέ΍ϮϤϟ΍ Δϣίϼϟ΍ ϱΎΟέΎΨϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔϴϤϛϭˬϪϬϬϬϬϫ Ωέ΍Ϯϟ΍˯΍ϮϬϠϟ(ϲϠϜϟ΍) ϡΎόϟ΍ ϑϭήμϤϟ΍ϭˬ ςτΨϣ ϰϠϋ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ˯ΎϨΑ ΪόΑ ΩΪΤϳ ϱάϠϟ΍ ) ΔϋϮϤΠϤϟ ϭ΃ˬ ΓήΠΣ ϞϜϟ ΐδΤΗ(ϪϬϬϬϫ ϩάϫ άϔϨΗ Ύϣ ΎΒϟΎϏϭˬ ΔϠΛΎϤΘϣ Ε΍ήΠΣ . ϝϭ΍ΪΟ ϞϜη ϰϠϋ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ΕΎτΤϣΩΪϋϭˬ ΔϣϮψϨϤϟ΍ ωϮϧ έΎϴΘΧ΍- : ϒϴϴϜΘϟ΍ ϖϘΤΗ ϲΘϟ΍ˬ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΔϣϮψϨϣ ωϮϧ ΩΪΤΘϳ ΕΎϏ΍ήϔϟ΍ϭ Ε΍ήΠΤϟ΍ ϲϓˬ ΔΣ΍ήϟ΍ ρϭήη .

. Δϴ΋΍ϮΘγϻ΍ϭ ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ϲϓ ΎϬϨϣˬ ήϴϏ έΎΤΑϻ΍ ϖσΎϨϣ Ε΍ϭΫ ϦϔδϠϟϒ΋ΎχϮϟ΍ϭˬ ω΍Ϯϧϻ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣˬ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ ήϴϐΗ Ε΍ϭΫ Ε΍ήΠΣ ϦϤπΘΗ ϲΘϟ΍ ϚϠΘϛ ) ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΢μϨϳˬ( ήϴΒϛ ϲΑϮσέϭ ϱέ΍ήΣ ϲϓϭ..ΔϘτϨϣϭˬ ΔϨϴϔδϟ΍ ωϮϧ ΐδΤΑˬ Ύϣ ΓήΠΤϟ ΎϬϴϓ ύ΍ήϔϟ΍ ϭ΍ ΓήΠΤϟ΍ Δϔϴχϭϭˬ ΎϫέΎΤΑ΍ Φϟ΍.. ΔτγϮΘϤϟ΍ϭ ΔϴϟΎϤθϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϲϓ ήΜϛ΃ˬ .. ωϭήθϤϠϟ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ϭˬ ΎϤϬϣ ϼϣΎϋ ΔϨϴϔδϟ΍ έΎΤΑ΍ ΔϘτϨϣ ήΒΘόΗΔϣϮψϨϤϟ΍ ωϮϧ έΎϴΘΧ΍ ϲϓ ΍ΩΪΤϣϭ ϱΩ΍ήϓϻ΍ ϢϜΤΘϟ΍ ϲϓ Γέϭήπϟ΍ήμΤϨΗϭ.( ϞϜη) Ε΍ϮϨϘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛ ΔϣϮψϨϤϟ΍ ΔϣϮψϨϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΢μϨϳ ΓήϴΜϛ ΕϻΎΣ ϊϣˬΔϴϠΤϤϟ΍ ± ΔϳΰϛήϤϟ΍ˬ ΓΎϨϘϟ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ .

( ϭ ϝΎϜηϻ΍) ΢μϨϳˬ ΔϴϟΎϤθϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϲϓˬ ΐϟΎϐϟ΍ ϲϓ ΓΪϴΣϭϭ Ε΍ϮϨϘϟ΍Δϴ΋ΎϨΛ ΕΎϣϮψϨϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ .ϲϓΎοϻ΍ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϦϴΨδΘϟ΍ ϊϣˬ ΓΎϨϘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ϟπϓϻ΍ Ϧϣˬ ΕϻΎΤϟ΍ ξόΑ ϲϓϰϠϋ ϼΜϤϓˬ Ϧϔδϟ΍ ϰϠϋ ϞϘΘδϤϟ΍ ϒϴϴϜΘϟ΍ ϦϜΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ϭˬ ΎϬΜϳΪΤΗ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ Ϧϔδϟ΍ ϰϠϋ ΎϤϛˬ ϒϴϴϜΗ ΕΎϣϮψϨϣ ϰϠϋ ϱϮΤΗ .ΕΎϋίϮϣ ϲϓ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϲϓΎοϻ΍ ϦϴΨδΘϟ΍ ϪϬϬϬϬϫ ϦϴΨδΘϠϟ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ Δψϓϼϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ έΎΤΑϻ΍ ϖσΎϨϣ Ε΍ϭΫ ϞϘϨϟ΍ Ϧϔδϟˬ( ϞϜη) ϲϓ ΎϫέΎΤΑ΍ ΐϠϐϳ ϲΘϟ΍ϭˬ ΓΩϭΪΤϤϟ΍ ήϴϏ ˯ΎϘΑ ϭ΍ έΎΤΑ΍) Δϴ΋΍ϮΘγϻ΍ϭ ΔϴΑϮϨΠϟΎϘσΎϨϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΢μϨϳˬ( ΓΩέΎΒϟ΍ ϩΎϴϤϟ΍ ϲϓ ήϴμϗ Ε΍ϭΫˬ ΓΎϨϘϟ΍ ΓΪϴΣϭ± ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΕΎϣϮψϨϤϟ΍ Δψϓϼϟ΍ϭ ϩΎΠΗϻ΍ ΓΪϴΣϮϟ΍ ΕΎϋίϮϤϟ΍ ήϤΘδΗ ϲΘϟ΍ˬΔϳήΤΒϟ΍ ϦϔδϠϟ.

ϯήΧ΍ ΕΎϣϮψϨϣ ΐϴϛήΗ ΕΎϣϮψϨϤϟ΍ ΐϛήΗˬΓήϴΒϜϟ΍ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΕΎϋΎτϘϟ΍ϭˬ ϡΎόσϻ΍ ΕΎϋΎτϗ ϲϓΔϠϘΘδϤϟ΍ ΎϤϨϴδϟ΍ ΕϻΎλϭˬ ΕΎϧϮϟΎμϟ΍ϭˬ ΔϴΒτϟ΍ ΔΑϮόμϟ΍ Ϧϣ ΚϴΣˬ ϦϛΎϣϻ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΕΎϣϮψϨϤϟ΍ Ϧϣ ˯΍ϮϬϟ΍ ϞϘϧ ρϮτΧ ΪϳΪϤΗ . ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔϨϴϔδϟˬ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΔϣϮψϨϤϟ ϲ΋ΎϬϨϟ΍ έΎϴΘΧϻ΍ϞϴϠΤΗ αΎγ΍ ϰϠϋ ϢΘϳ ϥ΃ ΐΠϳˬ ΓΩΪΤϣ ± ΔϳΩΎμΘϗ΍ ϯϭΪΟ)ϖϤόϣ ϱΩΎμΘϗ΍-ϲϨϘΗ (ΔϴϨϓ ϢϳϮϘΘΘϟ΍ϭˬ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ έΎΒΘϋϻΎΑ άΧϻ΍ ϊϣ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΕΎϣϮψϨϤϟ ϥέΎϘϤϟ΍ϭ ϲΒδϨϟ΍ .ΔΑϮόμϟ΍ Ϧϣ ΚϴΣˬ Γήϴϐμϟ΍ ΓΪϳΪΠϟ΍ Ϧϔδϟ΍ Ϧϔδϟ΍ ϰϠϋ.ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ϯϭΪΠϠϟ ΓήϓϮΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ .

βϔϧ) έΎϴΘΧϻ΍ ρϭήη ϯϭΎδΘΗ ΎϣΪϨϋϲϓ ήϴϴϐΘϟ΍ ΔόϴΒσ βϔϧˬ έΎΤΑϻ΍ ϖσΎϨϣ Ε΍ήΠΤϠϟ ϲΑϮσήϟ΍ ϱέ΍ήΤϟ΍ ϞϴϤΤΘϟ΍ ϞϘϨϟ΍ Ϧϔγ ϲϓ Ϟπϓϻ΍ ϦϤϓ( ΕΎϏ΍ήϔϟ΍ϭ (Φϟ΍.. ςϔϧ ΕϼϗΎϧ± ΔϓΎΟ ΔϣΎϋ ΕϻϮϤΣ) ΓΪϴΣϭ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΔϣϮψϨϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΪϳήΒΗϭˬΔϴϤψϋ΍ ˯΍Ϯϫ ΓέϭΩ ϊϣˬ ΓΎϨϘϟ΍ ϰϬΘϨϣϭˬέΎόγϻ΍ Ϟϗ΄Α ΔϣϮψϨϤϛ ϱ΃ˬ ήηΎΒϣ έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ϞϤόϟΎΑ ϖϠόΘϳ Ύϣ ϲϓ ΔσΎδΒϟ΍ ςϐπϠϟ ΕΎϤψϨϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΪϨϋˬ ΓέϭΎϨϤϟ΍ϭ .. ΓέΎΘΨϤϟ΍ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΔϣϮψϨϣ ωϮϨΑ ςΒΗήΗˬ ϊϣ ϩΪϳΪΤΗ ϢΘϳˬ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΕΎτΤϣΩΪϋΩΪϋ ϡΪΨΗ ϥ΍ ϦϜϤϳ ΔτΤϣ Ϟϛ ϥ΍ˬ ΓΎϋ΍ήϣ . ϲϧϮϜδϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ΕΎϋίϮϣϭˬϒϴϴϜΘϟ΍ ΕΎτΤϣ ω΍Ϯϧ΃. Ε΍ήΠΤϟ΍ Ϧϣ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ Ϧϣ .

Ε΍ήΠΤϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛ ϲϓ ϞΧΪΗ ΚϴΤΑ ϥϮϜΗ ϥ΍ ϢϬϤϟ΍ Ϧϣϭ. ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓˬ ϥ΃ ΢μϨϳˬ ϊϓΪϟ΍ ΔϴϟΎϋ ΕΎϣϮψϨϤϟ΍ ϲϓ ÷ ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛ ϱϮΤΗ ΔϣΎόϟ΍ ϦϛΎϣϻ΍.ΔϠϘΘδϣ ΕΎϋϮϤΠϣ . έΎϤΜΘγϻ΍ ϑϭήχ ϲϓˬΔϴΑϮσήϟ΍ ϒ΋ΎχϮϟ΍ ΔϣϮψϨϤϟ΍ ϱΩΆΗ Ϧϟ βϜόϟ΍ ΓΪΣ΍ϭ ΔϋϮϤΠϣ ϲϓ ϥϮϜϳ ϦϴΣˬΔΑϮϠτϤϟ΍ ήΧ΁ ˯ΰΟ ϲϓ Γέ΍ήΣ κϘϧϭˬ Γέ΍ήΣ ΓΩΎϳί . ΔϔϴχϮϟ΍ ΔϠΛΎϤΘϤϟ΍ Ε΍ϭΫˬ ΔϋϮϤΠϣ ϲϓ ΓΪΣϮϤϟ΍ Ε΍ήΠΤϟ΍ -Δϳέ΍ήΤϟ΍ ϝΎϤΣϻ΍ ήϴϐΘϟ ΓΪΣ΍ϭ ΕΎϔλ΍Ϯϣ ϝΎΣ ϲϓ. ΔϠΛΎϤΘϣ ΔϴϨϜγ ΓήΠΣ ˯΍ϮϬϟΎΑ ΪϳϭΰΘϟ΍ ΐϠτΘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ϦϛΎϣϻ΍ϭˬ ϲϓ ΪΣϮΗ ϥ΃ ΢μϨϳˬ ΎϤ΋΍Ω ϒϴϜϤϟ΍ .

ϲϓ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ(˯ΎϨΑ) ϞϴΜϤΗ Δϴϔϴϛ- ϝΎϤΣϻ΍ΪϳΪΤΗϭ ϪϬϬϬϬϬϬϬϫ ςτΨϣ ΕΎϋίϮϣϭˬ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΕΎτΤϤϟ Δϳέ΍ήΤϟ΍ : ϲϓΎοϻ΍ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϦϴΨδΘϟ΍ Ε΍ϭΫ ˯΍ϮϬϟ΍ ϲϓ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ˯ΎϨΒϟ Δϴϟϭ΃ ΕΎϴτόϤϛ: ΢ϠμΗ ϪϬϬϬϬϬϫ ςτΨϣ ϪϬϬϬϬϬϫ ϲΟέΎΨϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ Ε΍ήΘϣ΍έΎΑ- ϪϬϬϬϬϬϫ ΓήΠΤϟ΍ ϲϓ ˯΍ϮϬϟ΍ Ε΍ήΘϣ΍έΎΑΓήΠΤϟ΍ ϲϓ ιΎμΘϣϻ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϞϴϤϴϣ- ϪϬϬϬϬϬϫ(΍˯ΎΘηϭ Ύϔϴλ) ϲΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ ςτΨϤϟ΍ˬ ΔϣϮψϨϤϟ΍ ωϮϧ. ˯΍ϮϬϟ΍ ΕΎϋίϮϣ ωϮϧˬ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ ΪϳήΒΘϟ΍ ϭ΃ˬ(Ύϔϴλ) ˯΍ϮϬϟ΍ ϦϴΨδΗΔτΤϣ Ϧϣˬ ˯΍ϮϬϟ΍ Ϟϗ΍Ϯϧ ϲϓˬ(΍˯ΎΘη) ΐδΤΑϭˬ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔϋίϮϣ ϰϟ΍ ϒϴϴϜΘϟ΍ .

ΖΑΎΛ ΔΑϮσήϟ΍ ΐδΤΑˬ έ΍ϭΪϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩΔϤϴϘΑ ϞΒϘΗ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ΰϴϬΠΗ ϊοϮΗ Ϧϣˬ ΍˯ΎΘη ϰϧΩ΍ ϭ΃ Ύϔϴλ ϰϠϋ΃ ϪϬϬϬϬϬϬϫ βϔϧ ΪϨϋˬ ΓήΠΤϟ΍ ϲϓ ˯΍ϮϬϟ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ . ΔΑϮσήϟ΍ ϯϮΘΤϣ άΧϻ΍ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣˬ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϞϴΜϤΗ ΪϨϋέΎπϟ΍ ϦϴΨδΘϟ΍ ϰϋΪϳ Ύϣˬ Ύπϳ΃ έΎΒΘϋϻΎΑ ΔτΤϣ ϲϓˬϊϓΪϟ΍ ΔϴϟΎϋ ΔΣϭήϤϟ΍ ϲϓ ˯΍ϮϬϠϟ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϱάϟ΍ϭ ϪϬϬϬϬϫ ϒϴϴϜΘϟ΍ : ΔϴΒϳήϘΘϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑˬΩΪΤϳ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ ςϘϧˬ έΎΒΘϋϻΎΑ άΧΆΘϬϬϬϬϫ ΔϓΎοϻ΍ : ΚϴΣ ΔΣϭήϤϠϟ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ ϥ΃ ϝΎΣ ϲϓ .ϯϮΘΤϣ ϰϘΒϳ ΚϴΣˬϪϬϬϬϫ νήϔϳ ΎϬϟϮσ .

ϪϬϬϬϫ ΓήΠΤϟ΍ ϲϓ ιΎμΘϣϻ΍ ϕήϔϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϢΘϳ ˯΍ϮϬϟ΍ ωίϮϣ ωϮϧ ΐδΤΑϭ ΎϬϟϼΧ Ϧϣϭˬ ϪϬϫ ϞϤόϟ΍ Γέ΍ήΣ ΕΎΟέΩ ϲϓ ϪϬϬϬϬϬϫ Ωέ΍Ϯϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ ΩΪΤΗ .(Ú ί΍ήσ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΕΎτΤϣ ϲϓ ϪϬϬϫ ΔΣϭήϤϠϟ ϞϣΎϜϟ΍ ςϐπϟ΍ ϪϬϬϬϫςτΨϣ ϲϓ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϞϴΜϤΗ ΎϨϫ ϊΑΎΘϨγΔϔϠΘΨϣϭˬ ΔϔϠΘΨϣ ϒϴϴϜΗ ΕΎϣϮψϨϤϟˬ ϪϬϬϫ (-ΎΜϟΎΛ ΪϨΒϟ΍ ϲϓ ΎϨϳ΃έ ΎϤϛ) ΎϬϨϴΑ ΎϤϴϓ ϭ ΔτϘϨϟ΍ΪΠϧ :ϲϔϴμϟ΍ ϡΎψϨϟ΍: - ˬ ΓΎτόϣ Ε΍ήΘϣ΍έΎΑ ϖϓϭ ΓήΠΤϟ΍ ϲϓ ˯΍ϮϬϠϟϭ ϲΟέΎΨϟ΍ ˯΍ϮϬϠϟˬ ( ϞϜη) ΔϴϠϤόΑ ιΎΨϟ΍ ωΎόθϟ΍ έήϤϳ ςϘϨϟ΍ ήΒϋ.ϝΎΤϟ΍ ϲϫ ΎϤϛ) ϲ΋΍ϮϬϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϲϓ ϊοϮΘϳˬ .

( ϪϬϬϬϫ ϱ΃ ΔϴΤμϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ϲϓ ΔΑϮδΤϤϟ΍ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧ ϣ_ ΕΎϴΒϟΎΘϧϼϟ ϲϤϠόϟ΍ ϕήϔϟ΍ϭ ϪϬϬϫ ΓήΠΤϟ΍ .˯΍Ϯϫ ΕΎϋίϮϣ ϊϣˬ ϊϓΪϟ΍ ΔϴϟΎϋ ΕΎϣϮψϨϤϠϟ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ Δψϓϻ .(ϪϬϬϬϬϬϫ Ε΍ϮϨϘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΛ ΕΎϣϮψϨϤϟ΍ Ύϣ΃ ϊϣ ϪϬϬϫ ϱήΘϣϭΰϳϻ΍ ςΨϟ΍ ϊσΎϘΗ ΪϨϋϭ ϰϟ΍ ΎϬϨϣϭ . ΔτϘϨϟ΍ ΪΠϧ ϪϬϬϬϬϬϫ ωΎόθϟ΍ ϝΩΎόΗ ΔϓΎδϤΑϭˬ ϪϬϬϬϬϬϫ ϰϠϋ Ϟϐγϻ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϫ ϲΘϟ΍ˬ ΔτϘϨϟ΍ ΪΠϧ ϪϬϬϫ ΩήΑ) ϒϴϴϜΘϟ΍ ΔτΤϣ ΝήΨϣ ϰϠϋ ςΨϟ΍ ϰϠϋ ϊϘΗ ϥ΃ ΐΠϳϭˬ(˯΍ϮϬϟ΍ ΔϴϟΎΜϣ ϪϬϬϫ Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ ήΒΘόΗϭ.ϪϬϬϫ Ϟϗ΃ ΔϣϮψϨϤϟ΍ ΢ΒμΗ ϪϬϬϬϫ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ) ΔΑϮσήϟ΍ ϥ΄ϓ ϪϬϫ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ Ύϣ΃ ΔϳΩΎμΘϗ΍ Ϧϣ Ϟϗ΃ ΢ΒμΗ Ε΍ήΠΤϟ΍ ϲϓ ˯΍ϮϬϠϟ ΔϴΒδϨϟ΍ .

ϪϬϬϬϬϬϬϫ ϑϭήμϤϟ΍ ΎϣϮϠόϣ ΢Βμϳ ΎϣΪϨϋ ϪϬϬϬϫ_ ϪϬϬϬϫ ϲΟέΎΨϟ΍ ˯΍ϮϬϠϟ ϡίϼϟ΍ ϱήϐλϷ΍ ΔϴΤμϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ Ϧϣ ΎϘΒδϣ ϩΪϳΪΤΗ ϢΗ ϱάϟ΍ ϭ΃) ΓήΠΤϟ΍ ϲϓ ιΎΨηϷ΍ ΩΪϋ ΐδΤΑϭ ˯΍ϮϬϟ΍ ϑϭήμϣ ΪϳΪΤΗ ϦϜϤϳ ( Ε΍ήΠΤϟ΍ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ : έ΍ϭΪϟ΍ έ΍ϭΪϟ΍ ˯΍ϮϬϠϟ ΔϳϮΌϤϟ΍ ΔΒδϨϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ΍ _ ϡίϼϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋ΃(ϮϟϮϠϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ) υΎϔΤϟ΍ ϊϣ ϪϬϬϬϬϬϫ ΓΩΎϳί ΐΠϴϓ (%) . Ú ˯΍ϮϬϠϟ ϡΎόϟ΍ ϑϭήμϤϟ΍ ϰϠϋ ςΨϟ΍ ϰϠϋϭ ϰϠϋϸϟ ΔτϘϨϟ΍ Ϧϣ_ ΔτϘϨϟ΍ ΪΠϧϭ ϪϬϬϬϬϬϬϬϫ ϞϤΤϧ ϲϓ) έ΍ϭΪϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϫ ϲΘϟ΍ ϪϬϬϬϬϬϫ .˯΍ϮϬϠϟ ϲϠϜϟ΍ ϑϭήμϟ΍ ΪΠϧ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϫ ( Ε΍ήΠΤϟ΍ ϭ΃) ΓήΠΤϟ΍ ϰϟ΍ ϡΩΎϘϟ΍ .

ϪϬϬϬϬϫ ΔτϘϨϟ΍ . ˯΍ϮϬϟ΍ ΩήΒϤϟ ϊϘΗ ϪϬϬϫ ΔτϘϨϟΎϓ ϪϬϬϬϬϬϫ ϲϨΤϨϤϟ΍ ϰϠϋ ΖΤΗ ϪϬϬϬϫ ϲϟ΍ϮΤΑ ωΎΒηϻ΍ ςΧ ϰϠϋ .(Ε΍έϭΪϳέϮϜϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϞϴΜϤΗ ϢΘϳ ϪϬϬϬϫ ϭ ϪϬϬϬϫ ϦϴΑ έ΍ϭΪϟ΍ ϊϣ ϲΟέΎΨϟ΍ ˯΍ϮϬϠϟ ΝΰϤϟ΍ ΎϳΩϮϤϋϭ Ϫϫ ΔτϘϨϟ΍ Ϧϣ. ˯΍ϮϬϟ΍ ωΎΒηϻ΍ ϲϨΤϨϣ ϊϣ ϊσΎϘΘϳ ϰΘΣ ΪΘϤϳ ςΧ ϊΒθϤϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔϟΎΣ) ϪϬϫ ΔτϘϨϟ΍ ϲϓ ϪϬϬϫ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϲΘϟ΍ϭ ( ΪϳήΒΘϟ΍ ΢τγ ΏήϘΑ Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΪϟ ϲΒϳήϘΘϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ΍ ϦϜϤϳ ϪϬϬϬϬϫ ϲΟέΎΨϟ΍ ΢τδϠϟ Δϣίϼϟ΍ ΔϴτγϮϟ΍ Δόϗ΍ϭ ϪϬϬϫ ΔτϘϨϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ΍ .(Ϫϫ.ΔϴΒδϨϟ΍ Δϗϼόϟ΍ Δϓήόϣ ΪϨϋ .Ϫϫ ρϮτΨϟ΍) ΔτϘϨϟ΍ ΪϳΪΤΗϭ ϪϬϬϬϬϫ ΔϤϴϘϟ΍ ϞϴϤΤΗ ϢΘϳ ΩήΒϣ ϞΒϗ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔϟΎΣ ΰϴϤΗ ϲΘϟ΍ ϪϬϬϫ Ϣγήϧ ϪϬϬϫϭ ϪϬϬϬϫ ρΎϘϨϟ΍ ήΒϋ .

( ΔΣ΍ήϟ΍ ΔϘτϨϣ Ϊο) ϡΎψϨϠϟ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ΎϨϠΜϣ Ϊϗ ϥϮϜϧ ΍άϬΑ _ . ΔϘϠϐϣ ΢ΒμΗ ΓέϭΪϟ΍ϭ ϲϔϴμϟ΍ ΔτΤϤϟ ˯΍ϮϬϟ΍ Ϧϣ Δϣίϼϟ΍ ΔϴΟΎΘϧϻ΍ _ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ ( ΔΣϭήϤϟ΍ ) ϒϴϴϜΘϟ΍ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ : ϲϫ ρϭήθϟ΍ ΪϨϋ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔϓΎΜϛ ϪϬϬϬϫ : ΚϴΣ .(ϪϬϬϬϬϬϬϬϫϭ ϪϬϬϫϭ ϪϬϬϬϫ) ΔϴϣΎψϨϟ΍ :ϪϬϬϫ ˯΍ϮϬϟ΍ ΩήΒϤϟ ϱέ΍ήΤϟ΍ ϞϤΤϟ΍ _ ϪϬϬϬϬϬϬϫ= ϪϬϬϬϬϫ (ϪϬϬϬϫ ± ϪϬϬϬϫ) .ςΧ έΎδϳ ϰϠϋ ϪϬϬϬϫ ςΨϟ΍ ήϣ ΍Ϋ΍_ ΕΎϴϠϤόϟΎϓ Ϫόϣ ϊσΎϘΘϳ ϥ΃ ϥϭΪΑ ωΎΒηϻ΍ ΎϬΘΣ΍ί΍ ΪόΑ ΪϳΪΟ Ϧϣ ϞΜϤΗ ϪϬϬϬϫϭ ϪϬϬϫ βϔϧ ΪϨϋ ϪϬϬϬϬϫ ϥ΃ ΚϴΤΑ ϦϜϟϭ ϦϴϤϴϠϟ %c Ϧϋ ΪϳΰΗϻ ϪϬϬϬϫ Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ .

ΩήΒϤϟ΍ ϞΒϗ ˯΍ϮϬϟ΍ ϲΒϟΎΘϧ΍ ϪϬϬϫ : ΚϴΣ .ϪϬϬϬϫ ϝϭΪΠϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋ ϡΎόϟ΍ ϱέ΍ήΤϟ΍ ϞϤΤϟ΍ _ϪϬϬϬϬϫ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΕΎτΤϣ ϊϴϤΠϟ ˯΍ϮϬϟ΍ Ε΍ΩήΒϣ (ϪϬϫ) ΪϳήΒΘϟ΍ ΔϣϮψϨϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϣΪΨϤϟ΍ ΔϳΩΎΣ΃ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ϒϴϴϜΘϟ΍ ΕΎϣϮψϨϣ _ Ϧϣ Δψϓϼϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ΕΎϋίϮϣ Ε΍ϭΫ ΓΎϨϘϟ΍ ΔτΤϣ Ϧϣ Ϫϧ΃ ϥϮϜΑ ϒϠΘΨΗ ϪϬϬϬϫ ωϮϧ .(ϪϬϬϫ) :ϪϬϬϬϬϬϫ ΔϴϠϤόϟ΍ ΪϳήΒΘϟ΍ ΔϣϮψϨϣ ΔϴΟΎΘϧ΍_ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ ϪϬϬϬϫ ΓΩΎϋ ϞΒϘϳ ± ρΎϴΘΣ΍ ΖΑΎΛ -΃ : ΚϴΣ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ Γέ΍ήΤϟ΍ έΎΒΘϋϻΎΑ άΧ΄ϳ ΖΑΎΛ -Ώ άΧΆϳϭ ΔϣϮψϨϤϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ Ϟϗ΍Ϯϧ ϲϓ .

ΓήΠΤϟ΍ Ϧϣ έ΍ϭΪϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ϞϜθΑ ϰϨΒΗ ϪϬϬϬϬϬϫ ςτΨϣ ϲϓ ΕΎϴϠϤόϟ΍_ ΚϴΤΑ Ύϔϧ΁ ΎϬο΍ήόΘγ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϟΎΤϠϟ ϞΛΎϤϣ έΎϤϟ΍ ΩϮϤόϟ΍ ϰϠϋ ϪϬϬϬϫ ΔϤϴϘϟ΍ ϞϴϤΤΗ ϢΘϳ . ϪϬϬϫ : ϥϮϜΘγ .ϪϬϬϫ.ΔϴΤμϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ϖϓϭ ΔΑϮϠτϤϟ΍ Ϧϋ ϪΘϴϤϛ Ϧϣ ˯΍Ϯϫ ΕΎϋίϮϣ ΐϛήΗ Ε΍ήΠΤϟ΍ ϲϓ ωϮϨϟ΍ ΔϣϮψϨϣ ΔϴΟΎΘϧ΍ ϲϨϴΑ ςϴγϮΑ ήϴΨΒΗ Ε΍Ϋ ϪϬϬϫ ΩήΒϟ΍ ΝΎΘϧ΍ ΪϳήΒΘϟ΍ ΪϳήΒΘϟ΍ ςϴγϮϟήηΎΒϣ    ϰΘΣ ΪϳήΒΘϟ΍ ΔϣϮψϨϣ   c c c ϪϬϬϬϬϬϬϬϫ Ϧϣ ϰϠϋ΃ ςϔη ϦϣΆΗ φϔϠϟ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΩ Ε΍Ϋϭ φϓϼϟ΍ .ϪϬϬϬϫ. ϪϬϬϬϬϫ ΔτϘϨϟ΍ Ϧϣ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔϠϣΎόϣ ΕΎϴϠϤϋϭ . ( ϪϬϫ ϞϜθϟ΍) ϪϬϬϫ.ϞϘΗ ϻ΃ ΐΠϳ ϲΟέΎΧ ˯΍Ϯϫ ςϘϓ Ωήϳ ΪϳήΒΘϟ΍ .

ΔΣϮΘϔϣ ΓέϭΪϟ΍ϭ ϲΘϟ΍ ϪϬϬϫ ϭ΃ ϪϬϬϫ ΔτϘϨϟ΍ ϊοϮϣ ΪϳΪΤΗ Ϧϣ Ωέ΍ϮϤϟ΍) ρϮϠΨϤϟ΍ ˯΍ϮϬϟ΍ ΔϟΎΣ ΰϴϤΗ ϰϠϋ ( ΓήΠΤϟ΍ Ϧϣ υϮϔϠϤϟ΍ ϭ ΔτΤϤϟ΍ ρήθϟ΍ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ ˯΍ϮϬϟ΍ ωίϮϣ ΝήΨϣ .ϢΘϳ ϪϬϬϫ ΔότϘϟ΍ ϰϠϋ . ϪϬϬϬϫ: ωϮϧ ˯΍ϮϬϟ΍ ωίϮϤϟ φϔϠϟ΍ ΔΟέΩ ϪϬϫ : ΎϨϫ . ϒϴϴϜΘϟ΍ ΔϣϮψϨϤϟ . ( ΔδϤΧ ϝϭΪΠϟ΍ Ϧϣ έΎΘΨϤϟ΍) ϪϬϬϫ : (ϪϬϬϫ) ˯΍ϮϬϟ΍ ΩήΒϤϟ ϱέ΍ήΤϟ΍ ϞϤΤϟ΍ _ βϔϨΑϭ ϪϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϫ Δϴϔϴμϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϞϴΜϤΗ ϢΘϳ ΔϘϳήτϟ΍ .

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful