PERBANDINGAN ANTARA LIMA FASA NEEDHAM DENGAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH Persamaan satu kaedah pembelajaran mendidik pelajar

 berpusatkan murid guru sebagai fasilitator mendidik murid bekerja ataupun menyesuaikan diri dalam kumpulan menggalakkan penglibatan murid dalam kelas/ pembelajaran aktif membina kemahiran komunikasi memberi penekanan kepada nilai kerjasama dan bertolak ansur merangsang perasaan ingin tahu pelajar dan minat pelajar memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada murid.

Perbezaan TOPIK LIMA FASA NEEDHAM PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH FASA PERMULAAN KELAS Mempunyai 5 fasa Dimulakan dengan set induksi KEMAHIRAN Tidak memberi penekanan kepada kemahiran penyelesaian masalah Tidak mempunyai fasa Dimulakan dengan memberi satu masalah Memberi penekanan kepada kemahiran penyelesaian masalah

LANGKAH KESELAMATAN FASA PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA

Menitikberatkan langkah keselamatan murid Memberi penekanan kepada fasa penstrukturan semula idea

Tidak menitikberatkan langkah keselamatan murid. Tidak memberi penekanan kepada fasa penstrukturan semula idea

PERBANDINGAN ANTARA LIMA FASA NEEDHAM DENGAN FORMAT AM Persamaan satu model pengajaran yang digunakan oleh guru memberi penekanan kepada penutupan pada akhir pembelajaran

Perbezaan TOPIK FASA FASA PERKEMBANGAN LIMA FASA NEEDHAM mempunyai 5 fasa fasa perkembangan dibahagikan kepada 3 peringkat yang lain iaitu pencetusan idea, aplikasi idea, dan penstrukturan idea. REFLEKSI mengalakkan murid untuk membuat refleksi FASA PENGAPLIKASIAN IDEA FASA lebih khusus memberi penekanan terhadap pengaplikasian idea memberi penekanan tidak mengalakkan murid untuk membuat refleksi. lebih luas tidak memberi penekanan terhadap pengaplikasian idea tidak memberi FORMAT AM mempunyai 3 fasa Fasa perkembangan tidak dibahagikan lagi

PENSTURKTURAN SEMULA IDEA

terhadap penstrukturan semula idea

penekanan terhadap penstrukturan semula idea tidak memberi penekanan terhadap pencetusan idea guru sebagai pengajar berpusatkan guru

FASA PENCETUSAN IDEA TUGAS GURU

-

memberi penekanan terhadap pencetusan idea

-

guru sebagai fasilitator

KAEDAH

-

berpusatkan murid

PERBANDINGAN ANTARA LIMA FASA NEEDHAM DENGAN KITARAN 5E

Persamaan berpusatkan murid memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada mempunyai lima fasa penekanan diberi kepada pengaplikasian idea guru sebagai fasilitator aktiviti di dalam kelas berasaskan µhands- on¶ penilaian dibuat oleh guru pada akhir p&p. memberi penekanan kepada peningkatan pengalaman baru berasaskan pembelajaran koperatif dan inkuiri.

Perbezaan TOPIK REFLEKSI FASA ORIENTASI LIMA FASA NEEDHAM dibuat oleh murid mempunyai fasa orientasi PENILAIAN dibuat pada fasa penstrukturan semula idea JENIS FASA mempunyai 5 fasa ( mempunyai 5 fasa ( KITARAN 5E dibuat oleh guru tidak mempunyai fasa orientasi dibuat pada fasa µrefleksi¶

orientasi, pencetusan idea, penstrukturan semula idea, pengaplikasian idea, dan refleksi KEMAHIRAN mefokuskan kepada kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif -

engange, explore, explain, elaborate, dan evaluate)

tidak mefokuskan kepada kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

FASA PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA

-

memberi penekanan kepada fasa penstrukturan semula idea.

-

tidak memberi penekanan kepada fasa penstrukturan semula idea.

LANGKAH KESELAMATAN

-

mempunyai langkah keselamatan

-

tidak mempunyai langkah keselamatan.

PERBANDINGAN ANTARA LIMA FASA NEEDHAM DENGAN PENGAJARAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF BERASASKAN INKUIRI

Persamaan berpusatkan murid memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada guru sebagai fasilitator aktiviti di dalam kelas berasaskan µhands- on¶ penilaian dibuat oleh guru pada akhir p&p. berasaskan pembelajaran koperatif dan inkuiri.

Perbezaan TOPIK JENIS LIMA FASA NEEDHAM tidak mempunyai jenis/ pilihan PENGAJARAN INKUIRI terdapat dua jenis pengajaran iaitu pengajaran induktif dan deduktif FASA mempunyai 5 jenis fasa LANGKAH KESELAMATAN KEKERAPAN mempunyai langkah keselamatan tidak memerlukan tidak mempunyai fasa tidak mempunyai langkah keselamatan memerlukan

ULANGAN ISI

kekerapan ulangan isi

kekerapan ulangan isi

PERBANDINGAN ANTARA KITARAN 5E DENGAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH

Persamaan satu kaedah pembelajaran mendidik pelajar berpusatkan murid guru sebagai fasilitator mendidik murid bekerja ataupun menyesuaikan diri dalam kumpulan menggalakkan penglibatan murid dalam kelas/ pembelajaran aktif membina kemahiran komunikasi memberi penekanan kepada nilai kerjasama dan bertolak ansur merangsang perasaan ingin tahu pelajar dan minat pelajar tidak menekankan langkah keselamatan murid.

Perbezaan TOPIK KITARAN 5E PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH FASA PERMULAAN KELAS Mempunyai 5 fasa Dimulakan dengan fasa µengage¶ KEMAHIRAN Tidak memberi penekanan kepada kemahiran Tidak mempunyai fasa Dimulakan dengan memberi satu masalah Memberi penekanan kepada kemahiran penyelesaian

penyelesaian masalah

masalah

REFLEKSI

Mengalakkan murid untuk membuat refleksi

Tidak mengalakkan murid untuk membuat refleksi

PERBANDINGAN ANTARA KITARAN 5E DENGAN FORMAT AM

Persamaan 

satu model pengajaran yang digunakan oleh guru tidak menekankan langkah keselamatan tidak menerapkan nilai saintifik

Perbezaan

TOPIK

KITARAN 5E

FORMAT AM

FASA PERMULAAN KELAS

Mempunyai 5 fasa Dimulakan dengan fasa µengage¶

Tidak mempunyai fasa Dimulakan dengan mengajar konsep Pengajar Tidak mengalakkan murid untuk membuat refleksi Tidak memerlukan pengetahuan sedia ada murid. Berpusatkan guru Komunikasi sehala

PERANAN GURU REFLEKSI

Fasilitator Mengalakkan murid untuk membuat refleksi

PENGETAHUAN SEDIA ADA KAEDAH BENTUK KOMUNIKASI

Memerlukan pengetahuan sedia ada murid Berpusatkan murid Komunikasi dua hala

Lebih khusus

Lebih umum

FASA MENEROKA

Memberi peluang kepada murid untuk meneroka pengetahuan dengan sendiri.

Tidak memberi peluang kepada murid untuk meneroka pengetahuan dengan sendiri.

FASA PENGAPLIKASIAN IDEA MINAT MURID

Mengalakkan murid untuk mengaplikasikan idea yang dipelajari.

Tidak mengalakkan murid untuk mengaplikasikan idea yang dipelajari

Guru menarik minat ataupun Guru tidak menarik minat perhatian murid. ataupun perhatian murid.

PERBANDINGAN ANTARA KITARAN 5E DENGAN PEMBELAJARAN INKUIRI PERSAMAAN Pembelajaran berpusatkan murid Memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada murid Guru sebagai fasilitator Mengalakkan pembelajaran aktif Mewujudkan komunikasi dua hala Tidak memberi kepentingan kepada langkah keselamatan murid Murid cuba mengaplikasikan idea baru mereka Mengalakkan membuat refleksi Mengalakkan murid membuat refleksi pada akhir p&p. Aktiviti di kelas bercirikan µhands- on¶

PERBEZAAN TOPIK FASA PENILAIAN KITARAN 5E Mempunyai 5 fasa Dibuat pada fasa µpenilaian¶ PEMBELAJARAN INKUIRI Tidak mempunyai fasa Dibuat pada fasa µpenstrukturan semula idea;

PERBANDINGAN ANTARA PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH DENGAN FORMAT AM

PERSAMAAN 1 model pengajaran yang digunakan oleh guru. Tidak mempunyai fasa Satu pendekatan yang terancang

PERBEZAAN TOPIK FORMAT AM PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH PEMUSATAN BENTUK KOMUNIKASI PENGETAHUAN SEDIA ADA Tidak memerlukan pengetahuan sedia ada murid MINAT MURID Tidak memberi kepentingan kepada minat murid REFLEKSI Tidak mengalakkan murid untuk membuat refleksi PERANAN GURU Guru sebagai pengajar Memberi kepentingan kepada minat murid Mengalakkan murid untuk membuat refleksi Guru sebagai fasilitator Memerlukan pengetahuan sedia ada murid Pemusatan guru Komunikasi sehala Pemusatan murid Komunikasi dua hala

AKTIVITI DI KELAS

Tidak mengalakkan aktiviti µhands- on¶

Mengalakkan aktiviti µhandson¶ Kelas dimulakan dengan memberi satu masalah

PERMULAAN KELAS

Kelas dimulakan dengan mengajar konsep

PERBANDINGAN ANTARA PEMBELAJARAN INKUIRI DENGAN FORMAT AM Persamaan satu model pengajaran yang digunakan oleh guru memberi penekanan kepada pengajaran mengikut ururtan

Perbezaan TOPIK REFLEKSI PEMBELAJARAN INKUIRI mengalakkan murid untuk membuat refleksi PERANAN GURU guru sebagai fasilitator FORMAT AM tidak mengalakkan murid untuk membuat refleksi. guru sebagai pengajar PENGETAHUAN SEDIA ADA memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada murid tidak memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada murid BENTUK KOMUNIKASI PEMUSATAN PENDAPAT berpusatkan murid mengalakkan murid memberi pendapat berpusatkan guru tidak mengalakkan murid memberi pendapat komunikasi dua hala komunikasi sehala

TUGAS PENDIDIK

-

murid berpeluang menyesuaikan dalam aktiviti kumpulan

-

murid tidak berpeluang menyesuaikan dalam aktiviti kumpulan

FORMAT PENGAJARAN

-

mempunyai dua format iaitu induktif dan deduktif

-

Tidak mempunyai satu format yang khusus

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful