Dikisahkanketika Allah mencipta Al -Maut (kematian) danmenyerahkankepadaIzrail, makaberkatamalaikatIzrail, ³WahaiTuhanku, apakah Al -Mautitu?´.Maka Allah menyingkaprahsia Al Mautitudanmemerintahseluruhmalaikatmenyaksikannya.

Setelahseluruhmalaikat menyaksika nnya Al-Mautitu, makatersungkurlahsemuanyadalamkeadaanpengsanselamaseributahun.Setelahparamalaik atsedarkembali, bertanyalahmereka, ³YaTuhan kami, adakahmakhluk yang lebihbesardariini?´Kemudian Allah SWT berfirman: ³Akulah yang menciptakannyadanAk ulah yang lebihagungdaripadanya. Seluruhmakhlukakanmerasakan Al -Mautitu´. Kemudian Allah memerintahkanIzrailmengambil Al -Maut.Walaubagaimanapun, Izrailkhuatirjikatidakterdayauntukmengambilnyasedangkan Al Mautlebihagungdaripadanya.Kemudian Allah memberikannyakekuatan, sehinggalah Al Mautitumenetap di tangannya.MalaikatIzraildiberikemampuan yang luarbiasaoleh Allah hinggabaratdantimurdapatdijangkaudenganmudaholehnya. "100 hari sebelumkematian ± Iniadalahtandapertamadari Allah kepadahambanyadanhanya akandisedariolehmereka -mereka yang dikehendakinya.Walaubagaimanapunsemua orang Islam akanmendapattandainicumasamaadamerekasedaratautidaksahaja. TandainiakanberlakulazimnyaselepaswaktuAsar. Seluruhtubuhiaitudarihujungrambutsehinggakehujung kaki akanmengalamigetaranatauseakan -akanmengigil. 40 hari sebelumkematian ± TandainijugaakanberlakusesudahwaktuAsar. Bahagianpusatkitaakanberdenyut -denyut. Padaketikainidaun yang tertulisnamakitaakangugurdaripokok yang letaknya di atasArasy Allah. Makamalaikatmautakanmenga mbildauntersebutdanmulamembuatpersediaannyakeataskitaa ntaranyaialahiaakanmulamengikutikitasepanjangmasa. Akan terjadimalaikatmautiniakanmemperlihatkanwajahnyasekilaslaludanjikainiterjadi, mereka yang terpilihakanmerasakanseakan -akanbingungseketika. 7 hari sebelumkematian ± Adapuntandainiakandiberikanhanyakepadamereka yang diujidenganmusibahkesakitan di mana orang sakit yang tidakmakansecaratiba tibaianyaberselerauntukmakan. 3 hari sebelumkematian ± Padaketikainiakanterasadenyutan di bahagiantengahdahikitai aitu di antaradahikanandankiri. Jikatandainidapatdikesanmakaberpuasalahkitaselepasitusupayaperutkitatidakmengandungib anyaknajisdaniniakanmemudahkanurusan orang yang akanmemandikankitananti. Ketikainijugamatahitamkitatidakakanbersinarlagidanbagi orang yang sakithidungnyaakanperlahan lahanjatuhdaninidapatdikesanjikakitamelihatnyadaribahagiansisi. Telinganyaakanlayudimanabahagianhujungnyaakanberansur -ansurmasukkedalam. Telapakkakinya yang terlunjurakanperlahan -lahanjatuhkedepandansukarditegakkan. 1 hari sebelumkematian ± Akan berlakusesudahwaktuAsar di manakitaakanmerasakansatudenyutan di sebelahbelakangiaitu di kawasan ubun-ubun di manainimenandakankitatidakakansempatuntukmenemuiwaktuAsarkeesok anharinya. Harikematian ± Akan berlakukeadaan di manakitaakanmerasakansatukeadaansejuk di bahagianpusatdanianyaakanturunkepinggangdanseterusnyaakannaikkebahagianhalkum. Ketikainihendaklahkitaterusmengucapkalimahsyahadahdanberdiamdiridanmenantikankedat anganmalaikatmautuntukmenjemputkitakembalikepada Allah yang telahmenghidupkankitadansekarangakanmematikan pula." BagindaRasullullah S.A.W bersabda, ³Apabilatelahsampaiajalseseorangitumakaakanmasuklahsatukumpulanmalaikatkedalamluba ng-lubangkecildalambadandankemu dianmerekamenarikrohnyamelaluikedua duatelapakkakinyasehinggasampaikelutut.Setelahitudatang pula sekumpulanmalaikat yang lainmasukmenarikrohdarilututhinggasampaikeperutdankemudiannyamerekakeluar.

Kalau orang yang nazakitu orang munafik. makadiaakanlupakepada orang yang beradadisekelilinginya. makaJibrailakanmenebarkansayapdisebelahkiri.Apabila orang yang berimanitumelihatsyurga. Please Give Me BackLink If You Want To Copy http://www.Iniadalahkeranaterlalutakutnyaapabilamelihatneraka yang akanmenjaditempattinggalnya´.W.A.com/2011/05/tanda tanda-sebelum-kematian-menjelma. Maka orang yang nazaktudapatmelihatkedudukannya di nerakadandalammasaitu orang itutidaklagimelihat orang disekelilinginya. lagi.html#ixzz1Sp1Wt5t3 Under Creative Commons License: Attribution . Sama-samakitarenungkan. IniadalahkeranasangatrindunyapadasyurgadanmelihatteruspandangannyakepadasayapJibra il. Dan akhirsekalidatanglagisatukumpulanmalaikatmasukdanmenarikrohdaridadanyahinggasampai kekerongkongdanitulah yang dikatakansaatnazak orang itu´. SambungRasullullah S. makamalaikatJibrailakanmenebarkansayapnya yang disebelahkanansehingga orang yang nazakitudapatmelihatkedudukannya di syurga.Datanglagisatukumpulanmalaikat yang lainmasukdanmenarikrohny adariperuthinggasampaike dada dankemudiannyamerekakeluar.prince91. ³Kalau orang yang naz akitu orang yang beriman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful