Azok a mindennapi dolgok, melyek állandóan szemünk előtt vannak, megszokottságuknál fogva kívül esnek érdeklődési körünkön, míg

egy jelentéktelennek látszó, ám új dolgot a legaprólékosabban részleteire boncolunk fel, hogy megismerjük, a megszokott, nagy dolgok pedig szinte ismeretlenek maradnak előttünk. Így vagyunk a Földdel is. A vallás és a tudomány egyaránt tanítja a Föld keletkezését. A geológia tudományos rendszerbe foglalva ismerteti berendezését és fejlődését, s bár az egyházi és világi tudományos megállapítások sok tekintetben homlokegyenest ellenkeznek egymással, egyik sem tudja megállapításait úgy bebizonyítani, hogy az megnyugtatóan kielégítse tudásvágyunkat. Bármennyire ellenkezzen is egymással a két tanítás, az ellentét csak látszólagos, mert mindegyik előtt egy cél lebeg: az igazság felderítése. Így nemcsak az eredmény közös, hanem az alap is: az igazság. Tökéletesen biztos alap csak egy lehet, s ez az igazság, mert csak ez lehet örök és változatlan. Ez pedig nem lehet más, mint az Isten. Istenből ered tehát minden: a felfogóképességünk, a tudás is. Ha tudni akarok, hinnem kell tehát Istenben, mert az, hogy helyes szemléletből nézhessem az igazságot, az maga is Isten kegyelme. Ez fokozta fel képességünket arra, hogy tovább haladhassunk a megismerésben, mert az Úr minden korban az emberek szellemi képességéhez mérten fedte fel a természet titkait. Mert megmondotta: „Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazság Lelke, elvezérel titeket minden igazságra. Mert ő nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjeleníti nektek.” (János ev. 16. 12-13.) Elérkezett tehát az ideje annak, hogy e Földet ne csak anyagi, hanem szellemi vonatkozásban is megismerjük, s ezért közölte azt velünk az Úr Jakab Lorber útján. E munka olvasásánál igen fontos, hogy ne

A Föld

1

2

kapkodva, szemelvényesen, hanem az elején kezdve, folytatólagosan olvassuk, mert sok helyen eléggé eltér a tudomány materiális teóriájától, s az előző fejezetek ismerete nélkül a későbbi fejezetek helyenként értelmetlenné válnak. Ne menjünk tovább egy fejezettel mindaddig, míg azt önmagunkban fel nem dolgoztuk, és meg nem értettük, mert a szellem mélységét más mértékkel kell mérnünk. Bármilyen fantasztikusnak látszik is eleinte a könyv egy-egy fejezete, ne mondjunk bírálatot felette mindaddig, míg az egészet végig nem olvastuk, mert a legképtelenebbnek látszó dolgok is egyszerűvé és természetessé válnak, ha ismerjük azokat az erőket és elveket, melyek azt létrehozták. Minden új dolog, ami eddigi ismereteinket túlhaladja, hihetetlennek tűnik fel, de a csodák világa már elmúlt, s a huszadik század szellemileg fejlett embere csak a logika érvei és bizonyosságai előtt hajlik meg. Éppen ezért különösen értékes ez a könyv, mert azoknak a szemünk előtt lejátszódó eseményeknek és dolgoknak az elvét és rugóit tárja fel előttünk, melyeket – mint érzékeinken felül esőt – eddig a titok fátyla takart el szemünk elől. Egyedül csak Isten a titok örökké és az ismeretlen, mert ő végtelen és örökkévaló, a véges ember számára tehát nem is lehet más; minden egyéb véges, így az ember számára is elérhető, és csak szellemének fejlettségén múlik, hogy abból mennyit képes önmagában feldolgozni. Ha találnánk benne olyan részt, ami túlhaladja azt a mértéket, amit még el tudunk hinni és meg tudunk érteni, ne mondjátok azért rá, hogy az nem igaz, hanem arra kell gondolni, hogy vajon nem felfogóképességünk fogyatékossága okozza-e az értelmi zavart? Amit a könyv leír, az mind előttünk van, él, tehát valóság, és ezért ha hiszünk Istenben – azaz a hit él bennünk – akkor meg is értjük az Úrnak e könyvéből felénk sugárzó élő szeretetét. Debrecen, 1938. június Fábián Lajos fordító

2

I. RÉSZ A FÖLD TERMÉSZETES, ANYAGI MEGVILÁGÍTÁSBAN

1. fejezet A Föld súlypontja Ha bármilyen alakú és minőségű testet vizsgáló szemmel és szellemmel figyelsz meg, csakhamar azt veszed észre, hogy három dolgot figyelhetsz meg rajta: A külső formai alakot – azaz alakját természetes jellegzetességeivel együtt – mint terjedelme, oldalának felülete és felületének színezete. A terjedelem tulajdonképpen térfogat, melynek hosszában, szélességében és magasságában átmérője van, s a térfogat súlya, vagy nehézsége valamely irányban – annak minősége szerint – különösen felismerhető. Ha egy követ, vagy más – akár szabályos, akár szabálytalan – tönköt megfigyelünk, azt tapasztaljuk, hogy súlypontja nem minden részén mutatkozik egyenlőnek. Különösen feltűnő ez valamely alaktalan fatönkön, ha vízre fektetjük: ott süllyed a legmélyebbre, ahol a súlypontja van. Eszerint tehát ez a második, amit minden tárgyon könnyen megtalálhatunk. Egy test valóságos középpontja bármely test harmadik pontja, mely soha nem tévesztendő össze a súlypontjával. Minden testnek tehát két középpontja van: egyik a súlypontja, másik a térfogati középpontja. Bármely minőségű testet megvizsgálhatsz ebből a szempontból, és soha nem állapíthatod meg azt, hogy a nehézségi és a mérték szerinti középpontok egybeesnének. Még a matematikailag szabályosan öntött ércgolyónál sem azon okból, hogy semmiféle test nem áll olyannyira egyenlő részekből, hogy súlypontja a középpontjával egybeesne. Vegyünk egy tiszta acélt – a fémek között a legszilárdabb testet – törjük ketté, s
A Föld

3

4

a fehér törésnél kristályos felületet láthatunk, mely szabad szemmel megkapóan egyenletesnek tűnik, de ha mikroszkóppal vizsgáljuk, kisebb-nagyobb emelkedéseket és mélyedéseket láthatunk rajta. Ha ilyen különbség a szilárd fém törési felületén is megfigyelhető, mennyivel nagyobb az egy nem szilárd testen, melynek kristályos felülete már szabad szemmel láthatóan is kisebb vagy nagyobb egyenetlenségeket mutat. Ez is igazolja e tételt. E tétel alkalmazható a mérleg készítésénél is. Teljesen szabályos rúd sem állítható fel a terület szerinti középpontja után úgy, hogy szabályosan, vízszintesen álljon, az egyik oldalról le kell valamit reszelnünk. Ha ez a körülmény egyéb testeknél is mutatkozik, még inkább mutatkozik olyan testeknél, melyek alakjukat nem emberi kéztől nyerték, hanem az én erőm alkotta, ahogyan azt alkotnom kellett, hogy örökre megálljon. Súlypont és középpont éppen úgy nem lehetnek egy helyen, mint a pozitív vagy negatív sarkok. Kérdezhetnéd, hogy értsem ezt? Én pedig magyarázva kérdezem: miért nincs a mágnesrúdon a két sarok a rúd matematikai középpontján, hanem mindig a két végén? Miért nincs a csira-burok a vetőmag közepén, hanem többnyire egyik részén, míg középpontja irányban többnyire egy, vagy ezzel ellenkező háromnegyed résszel beljebb, vagy kijjebb található? Miért nincs sem az ember, sem az állat szíve a teste közepén? Ha most a Föld középpontjának felfedezéséről beszélnénk, ott sem annyira a tömegközpont, mint inkább az élet- és súlypont értendő. A puszta tömegközéppont feltalálása tulajdonképpen nevetséges igyekezet, és egyébként is értelmetlen lenne, mert bármely test középpontja csak egy képzeletbeli pontnak nevezhető, mely matematikai fogalmaitok szerint olyan valami, aminek sem szélessége, sem hossza, sem vastagsága nincs, tehát minden dolgok legkisebbike. Ez megtalálható a legkisebb állatkán is, amit ugyan a legerősebb mikroszkóp sem képes felfedezni, mégis számtalan pont van rajta. Kérdezheted: Mit kapunk az

4

akkor elérkezett az ideje. hogy a természeti élet előmozdításában és fenntartásában olyan berendezésűvé tegye a szívet. ott minden megszűnik. vagy műhelye az egész Föld szerves életének. és abban az ember szelleme. mely a semmibe vész? Mondhatnád: a Föld középpontja is semmi. melynek kéményei a tűzhányó hegyek? Szó sincs róla! Nézd az emberi szívet. éppen ez a helyzet a Föld súlypontjánál is. s a lélek nem veheti többé hasznát. vagy éppen üres tér. akár szellemileg figyeled. hogy művészies szerkezete révén a lélek kezében minden elkészülhessen. mindegy. Amint pedig végleg alkalmatlanná és képtelenné válik a cselekvésre. Ha valami megromlik a szerkezetben. amely művészi sejtszövet. mint az emberi. hogy hiábavaló műhelyét elhagyja. vagy állati szív. vasból vagy mágnesből. miből van. 2. hogy is néz ki a Földnek ez a pontja. és ilyen nagy testnél lényeges térbeli kiterjedéssel is kell rendelkeznie. amit csak az örök. A tömegközéppontról áttérünk a Föld súlypontjára. Látjátok. olthatatlan tűz tölt ki. mert ahol semmi nincs. Kérdezitek tehát most már. ami természetesen terjedelmesebb. fejezet A Föld szíve A Föld súlypontja is olyan. amely – mint a takács a szövőszéke mellett – tevékenykedik. Annak kamráiban képződik az A Föld 5 . a semmit pedig akár testileg. benne az eleven lélek.ilyen végtelen kicsi lényből. A súlypont a Föld testével arányos szív – mely mint az ember szíve – szövőszéke. ami a természeti élet előállításához szükséges. nemesfémből. és a kárhozottak tartózkodási helye? Címe a félelmetes pokol. S hogy milyen nagy? Miként nálam megvan a szükséges arányosság. épp úgy megvan a Föld szívénél is. hogy mint égitest megfelelően működhessen. akkor nem működik helyesen a fizikai élet.

Ha azonban szilárd. mint az állaté.6 erő. de kiterjedhet a kétszeresére is. és összehúzódhat 350 km-re is. amely egy erre alkalmas – egyébként szilárd – szervezetben működve hat. s ha ott dolgukat elvégezték. ti nem. inkább lényegi erő. hogy az elég szilárd támaszpontja legyen a benne működő erőknek. A madarak sokkal gyengébb szervezetében még a kövek is felőrlődnek és megemésztődnek. sőt jó ideig szinte elpusztíthatatlan. Így megépítve talán elég erős lesz a boltozat ahhoz. hogyan terjedhet ki akkor. Miből áll tehát a Föld szíve? Nem annyira anyag. és működése által a Föld többi szervére is kihat. azokra is hatást gyakorol. Világos. összezsugorodik. merev szervezet. és soká ellenállnak az ellene ható erőknek. Az északi tájakon előforduló platina hasonlatos ahhoz az anyaghoz. Az állati belek anyaga – bár látszólag gyenge – mégis a gyakori és erős használatban is tartósan dacol minden erővel szemben. Átlagosan 700 km átmérőjű. mely a Föld különféle életnedveit a távoli szervekbe hajtja. hogy maga meg ne sérüljön számtalan részletében? Az állat csontja is szilárd szervezet. mennyivel inkább felállíthatok olyan minőségű szilárd szervezetet a Földben. amelyen évmilliókon át működő leghatalmasabb erők sem hagynak nyomot. mely a Föld 6 . amely elég kemény a benne kifejlődött erőkkel szemben. mert csak én tudom a helyes arányt ahhoz. hogy minden támpont elég erős. Bizonyos neme ez a szilárd anyagnak. amely elég erős arra. hogy elhordja hátán a nagy hegyeket! Ilyet csak én tudok létrehozni. tartós és szilárd legyen a rajta nyugvó teher hordozására. hogy az erők ártalmatlanul működhessenek benne. hogy csupán az anyag minősége dönt. Ha egy gyengébb anyagot úgy minősíthettem. további táplálékul újra magához vonzza. mégis áthatol annak hézagain a vér és egyéb nedvek. A szív nagysága számokban nem fejezhető ki pontosan. s hogyan szolgálhat hosszasan támaszul más lényegű erőknek. mert a hol pedig szükségeshez képest hol megnő.

míg a belseje. vagy délebbre foglalhatja el helyét. hogy általa a súlypont északabbra. mint ahogyan megalkotása alapján lennie kellene. míg a másik évben a déli része A Föld 7 . a mértani középpontnak is ugyanannak kell maradnia. vagy termése hol az egyik. a mértani középpontban foglal helyet.középponti hatóerejének a szervezete. érzéketlen bőre a Födnek. Egyik évben az északi. állatias része mégsem tekinthető hasonlónak az állati testhez. így elégedjetek meg a Föld benső anyagának minősége felől azzal. hanem a felületén is tapasztalható megfelelő formában. 3. hol a másik irányban változó. helyhez nem köthető. hol ott. amelyen a Föld súlypontja alapszik. mert a mértani középpontnak minden időre megingathatatlan helyet kell elfoglalnia. a hús. De a Föld testének ez a belső. hogy e tanításról meggyőződhessetek. A fáknál gyakran tapasztalható. ahol azt a legkönnyebben elképzelhetnénk. mert ez csak a külső. hogy növekedése. belső berendezettsége is olyan. mert az hol itt van. hogy az anyagot megelevenítő súlypont nemcsak a Föld testében. mert ez sajátosan csak a Föld vére. amit eddig mondottam. mint amiből a külső kéreg áll! Általában a Föld belsejének anyaga nem azonos összetételű a felületén látható anyaggal. mert testi állapotban nem juthattok odáig. A súlypontra vonatkozólag már más a helyzet. fejezet A Föld szívének helyzete és változásai A Föld szíve nem a közepén. A súlypont helyzete lényeges változásoknak van alávetve. hogy amíg a Föld alakban és nagyságban az. E működő lényeg. húsa és csontja. Szellemi állapototokban úgyis világossá válik minden. hogy a Föld belsejének anyaga ugyanaz az ércanyag. a vér és a csontnak egy neme. Anyagi szempontból ezt hiába magyarázom. Ám ne gondoljátok azt. Növények példájára elképzelhető. ami.

hogy a szükséges hatásokat és visszahatásokat más-más helyen előidézhesse. Az almafa örökké almafa maradna. Látjátok. vagy az állatok vérének. ha ilyen gyémántkeménységű fákról. Az ember és az állat mozog. erősebb és tartósabb lesz ugyan a test. A mozdulatlan vér vagy szív nem lenne képes és alkalmas az emberek és állatok fenntartására. s így ezeket a különféle szükséges hatásokat a sarki súlypont változó helyzete hozza létre. mint változatlan fennmaradásra. hol a másik oldalon hervadnak el hamarabb. hol a másik oldalán száradnak el az ágak. hogy a megelevenítő sarki súlypont természeti szempontból nem mozdulatlan. Épp ilyen kemény lenne lakásépítésre a Föld is. vagy növényekről kellene gyümölcsöt aratnotok. más években pedig ugyanannak a fának hol az egyik. hanem változónak is kell lennie. Ebből is látható. hogy az anyag mindig ugyanaz maradjon. A szabadon mozgó testeknél a szívnek még inkább lehet állandó a helyzete. hogy a Föld súlypontja Izland. és a mértani középponthoz közelebb esik.8 terem bujábban. erre nézve tehát csak annyit mondhatok. 8 . akárcsak az emberek. A Földön élő lények élelmezése azonban igen szegényes lenne. E magyarázatból is látható. akkor úgy helyezkedne el a súlypont. mint a gyémánt. mert a test szabad mozgása mindenféle hatásokat idézhet elő. és ugyanígy minden más is. tehát élete súlypontja – a szíve – állandó helyen van. Miért változik a testek megelevenítő súlypontja? Súlyos oka és célja van ennek! Ha az anyag megmaradása lenne a cél. de akkor az almafa nem járna jobban. vagy a megelevenítő sarok folyton változó helyzetéből. ami nincs meg a helyhez kötött testnél. s hol az egyik. a mozgást testek életének súlypontja azonban nem végző belsejükben utakat tesz meg. ez és még sok más jelenség mind egy okból keletkezik: a megelevenítő súlypont. de e test éppen e kötöttsége következtében nem igen való másra. mert ahol ez a sarki erő egy testben helyhez kötött. hogy értelmetlen lenne a Föld súlypontjának helyét meghatározni.

tavasszal alig látható belőle egy kis váznál több. 4. fejezet Az anyag lényisége és ősalapja Az előbbiekben már megjegyeztük. Éppen így a fű. azt mindenki beláthatja az anyag keletkezésének és elmúlásának folyamatából. a villámok és a jég oldó hatása elporlasztották. Hogy ez helyes. s ez sem éri meg talán az őszt a maga nemében. s emellett olyan tevékeny. hogy érverése Kamcsatkára. hanem az állatok is keletkeznek és elmúlnak. legfeljebb törmelékeik oldódnak még lassanként egy mély sírban. Parányi állatoknál – mint például a tetűnél – az életnedvek hasonló mozgása állapítható meg. melyek lesodorták ezeket a Föd szakadékaiba. hogy eső. árvizek dúltak. szél és elektromosság hatására ez a csekély görgeteg is elpusztuljon. természetesen csak kicsiben. A párezer évvel ezelőtt még felhőkbe nyúló hegycsúcsok ma már felényiek.Skandinávia és a Lapp-föld alatt lehet. óriás fákból álló őserdők borították a Föld felszínét – hol vannak ma ezek. és kevés a hasonlóság. de az alsóbbrendű állatok súlypontjuk mozgása tekintetében még leginkább hasonlítanak a mozdulatlan testekhez. mint ma egy erdőben! Borzalmas viharok. valamint a Földközi-tengerre is egyaránt kiterjed. míg egyszer egy tűz A Föld 9 . hogy az anyag célja nem lehet fennállásának az alapja. legfeljebb a hatalmas állatok megkövesedett csontjai találhatók néhány múzeumban. A lomb minden évben lehull. Hajdan óriás állatok éltek a Földön. sőt nemcsak a növények és az ásványok. mert a szél ereje.és fanemzedékből pedig már semmi sincs a Föld felületén. Mindez az anyag változó súlypontjának a következménye. és hová tűnt el a mamut? Egy-egy olyan óriás fában több anyag volt. meg a gyümölcs. ebből az állat.

mint ahogy megszilárdult. ahol az eső és elektromosság hatására a levegőben ismét feloldódik. amíg eszköz lehet a cél elérése érdekében. úgy elenyészik. mely a súlypont utolsó maradványait is porrá változtatja. Hát maradjon meg a halál és a bűn? Jobb. teljesen megsemmisül. hogy minden anyag és minden hústest idővel elpusztul . mindenható ős-erő s minden erők és hatalmak hatalma vagyok a tulajdonképpeni élet. mert az anyag a halál. és nem marad más belőlük. s csak addig van meg. illetve megelevenítő. mely egykor nagy területet takart be. hanem csak az életre tudok hatni. az anyag változatlan megmaradása nem lehet annak célja is.s ezáltal a halálban fogva tartott élet az anyagból ismét szabaddá válik – mintsem hogy az anyagot támogatná. hogy éppen nem szomorú. Minthogy az anyag csak eszköz a szabad élet szabályozásához és szabaddá tételéhez. Korunk tüzes és gőzölgő találmányai rövid idő alatt utolsó maradványaikat is felemésztik. tehát nem a halálra. aminek végül is – mint hamunak – talán a mosónők vetnek véget. mint egy kis hamu. Az ember újonnan feltalált ipara tűzzel és gőzzel semmisíti meg az ősvilág utolsó fáinak maradványait. hogy minden létezés a pusztulásnak néz elébe! Én meg azt mondom. 10 . hogy éppen úgy feloldódhat. mint ahogy a hústest bűn a halál által. akkor mint ilyen. ami a mezőre. Mondhatná valaki: éppen az a szomorú. vagy a rétre szóratik. Ha elért valamely célt. mert magam mint örök. Egy olyan fa. ami nem volt szándékom. Az ősvilági fák megsemmisüléséből kőszén lesz.10 martalékává nem válnak. vagy megtartó őselem. utolsó maradványában teljesen elvesztette anyagi létezését. s végül minden szabad élet az anyag halálába menne át. Éppen ez az anyagban való megszilárdulás a fő súlypont. Ha ezt kivonják az anyagi testből. mintha nem is lett volna. Ebből következik. Az anyag – amint most már látjátok – az én megszilárdult akaratom célszerű megjelenése.

hogy ennek az elvnek lényegét képszerűen látni szeretnétek – így meg is mutatjuk. 5. mint a szívben. fokozatosan kisebbedik. hogy ennek következtében bármi is elpusztuljon. vagy elmúlások ne történjenek az emberek szeme előtt. Könnyen megérthetitek. melyeket akaratom tart vissza. hogy a vér és a nedvek az állati test erein áthaladnak. míg végül a többi anyag sorsára jut.Hogy azonban váratlan keletkezések. vagy indít célszerű tevékenységre. Ilyképpen a nagy égitestek semmisülnek meg a leglassabban. Az ilyen szellemek. A Földben munkálkodó súlypont az anyagi szem számára leginkább tűzhöz lenne hasonlítható. fejezet A Föld belső felépítése Minden bonctani tudomány nélkül is láthatjuk. s ezáltal idézi elő a Föld számára mindenütt megkívánt hatásokat. akkor egész sereg szellemet találhatnátok. hogy miért. sem hogy oly hirtelen visszalépjen. és hogy minden ponton ugyanabban a pillanatban történik az érverés. Éppen ez a helyzet a Földdel is. mely élteti. és könnyebb anyagba öltözve fokozatosan a tökéletes szabadéletbe mehetnek át. Úgy látom. Az állati testben tehát A Föld 11 . Ezek az ős-alapszellemek. akárcsak az állati szívben levő ereken. ami a Föld bizonyos szerveit – melyek arra alkalmasak – hihetetlen gyorsan átjárja. amelyek a környező anyag megelevenítésére köttettek le. melyek az érzéki szem előtt tűznek tűnnek fel – alkotják meg a tevékeny és az egész anyagot megelevenítő súlypontot. nem engedem akaratom említett elemét sem oly hirtelen egy pontra irányulni. Ha szellemi szemeitekkel is figyelhetnétek ezt a tüzet. ami által annak idején maguk is feljebb lépnek. hogy ezáltal valami hirtelen jöjjön létre. mert súlypontja.

és azon is ugyanezt 12 . A harmadik – a legbensőbb – a mag. vagy összezsugorodása. mely az állat egész alakját megmutatja. E csontokon belül vannak a nemes szervek. melyek a bensőből kifelé haladnak. közöttük a szív is – az éltető szív – és innen kapja az állat a táplálékot. állat és ember is három testre oszlik. ami számtalan csőből áll. s a vele járó szelek is mind innen erednek. mert a Föld szíve egyúttal az állati tüdőt is helyettesíti. amely elég a számtalan véredénynek. Ez a viszony áll fenn az emberi testben is. Hogy a Föld belső szerkezetét jobban megérthessük. hogy láthassátok miképp jön mozgásba a Föld számtalan melléksúlypontja. Apály és dagály. minden jelensége ettől az egyetlen hajtóerőtől függ. ezen belül pedig van a főrész. mint egy. Ennek bővebb megértése érdekében a Föld belső szerkezetét is megismertetem veletek. kissé tágabb cső. számtalan szervén és edényén keresztül. Az első. ami – akárcsak magán a fán – szintén kétrészes. Ugyanígy van a Föld szívénél is. s ezek szép rendben sorakoznak egymás mellett. Ebből magyarázható a Föld felületének minden szabályos és szabálytalan kiterjedése. Egész élete. s nincs szükség több hajtóerőre. míg a belseje még él. hogy bizonyos tekintetben minden növény. vegyetek elő egy tojást. Majd következik a tulajdonképpeni kemény faanyag. és kiterjesztő erejükkel a növény szerveibe nyomják. gyümölcs. ez a második rész: ez a csontos állat. Figyeljünk meg a fán egy gyümölcsöt. Ezután jön a védőburok.12 nem szükséges több hajtóerő. tudnunk kell. Az állaton is első a bőr. megtisztítják. belsejében szivacsos sejtszövettel. A fán az első a kéreg. melynek külseje elhal. Érverése hatóránként ismétlődik. melyben a csira. E sejtek szívják fel a földből a nedvet. a bőrén belül pedig szilárd rész kapcsolódik az izmokhoz és a húshoz. amit meglátunk a külső kéreg. ami rendesen szilárd. Hogy még világosabban lássatok. s a Föld egyéb emelkedései. különféle fenntartó nedvei belsejének minden részét átjárják. az életét. illetve a szív van.

a gyümölcs a magvához! Minden szerves test a Föld testének típusát viseli magán! A Föld külső része is valamennyire holt kéreg. melyek a fa magvától a kérgéig haladnak. fejezet A Föld súlypontjáról és nedveiről Ha egy fát nagyító alá helyezünk és gyökerétől a rügyéig megfigyeljük. hogy a növények meg ne élhetnének rajta. de mégis könnyedén elbírhatja a rajta nyugvó külső kérget. mely nem mindenütt egyforma szilárd. Így az A Föld 13 . s az egész fában ezek osztják el az és oldalcsöveket életet.tapasztalhatjátok. Most van itt a helye. azt későbbre tartottam fenn. Mondtuk már. Kanyarulatokban és felfelé haladó csövekben. amiért a gyermek hasonlít a szüleihez. és így a Föd kérge sem annyira halott. Bár az állatok bőre is elhalt rész. azaz a Föld legszilárdabb része. hogy a melléksúlypontok elhelyezését is szemléltetően határozzuk meg. szivattyúkon és szelepeken kívül még sok egyéb szervet is találunk. de hogy hol. de nem annyira. melyekben az élet és a szív működik. hogy az anyagnál a fő súlyponton kívül még egész tömeg melléksúlypont is működik. Hogy miért ilyen egyforma a viszony? Ugyanazért. illetve csöveken ruganyos záró szelepeket találunk. Annyit már tudunk. A Föld külső kérgén túl – mely kéreg körülbelül százötven kilométer vastagságú – illetve ezen belül kezdődik a második Föld. szelepek bizonyos mértékig mind súlypontok. A második Földön belül vannak az élő szervek. ezen felül a főkeresztcsövek kötik össze. hogy azon számtalan növény és állat meg ne élhetne. és ezek között a szív is. akkor a felfelé haladó csöveken. mégis szőr és élősdi állatok élnek meg rajta. E szivattyúk. hogy a szerves anyagban a súlypont az éltető hajtópont is egyúttal. 6.

hogy az érintkezési pont változást idézett elő az alsó gerenda súlyán. Ha két darab fát keresztbe fektetünk észrevehető. ez pedig körülbelül ott van a fában. A fában ellenben számtalan vezeték működik. Az évgyűrűk. Itt még csak a súly változásáról van szó. ami mindenesetre jelentős változás. vagy összeszögezzük a gerendákat. s minél szélesebb a fa. ahol a keresztbe menő szervek a felfelé haladó szerveket átütik.14 anyagnak minden pontján van melléksúlypont és mellékhatópont. a másikban bort áramoltatunk. Ha a párhuzamosan haladó két cső falát áttörjük valahol. és különféle céljuk és tevékenységük volt a fa egyik vagy másik alkotórészének kialakításában. A kéregben ezért már rostokat. akkor mindkettő súlyával dolgunk lesz. melyeken a test nedveinek minősége előbbi állapotából egy másikba megy át. szivacsos és más anyagokat egyesítve találunk. mert az érintkezési ponton át egymás súlyát is átvették. mindkettő súlya változik. ahol a fa szíve – azaz ahol a mag a 14 . ami utóhatása valami fő éltető hatásnak. Vagy képzeljetek magatok elé egy vízvezetéket. annál több sugárban közlekednek a nedvek. az áttörés helyén a két vízsugár – örvénylés közben – összekeveredik egymással. Még szemléltetőbbé válik ez. Itt tehát világos melléksúlypontokat látunk. ha az egyik csőben vizet. Ebből is látható. és ami szemléltetően más sajátságokat idéz elő. megállapítható egy keresztbe fektetett fán. s folytatólagosan mindkét csőben a kevert víz fut tovább. hogy az érintkezéskor az alsó egyesíti súlypontját a felsőével. melyek mind más-más csöveken szívódnak fel. valamint a köztük levő puhább réteg – nemkülönben a középponttól a kéreg felé haladó sugarak – igazolják a leírt súlypontok hatását. Ha összekötözzük. mert általa a két test súlya egyetemlegessé válik. Ha fel akarjuk emelni az alsót. tehát új súlypontot teremtett. melynek közös tartályából párhuzamosan haladó két csövén keresztül két külön helyre vezetik a vizet. s bennük az átütés pontján különös hatást idéznek elő.

Ugyanez a helyzet a Föld belső nedveinél is. Most azt is kérdezhetnétek. ami a felület felé haladva még jobban átalakul? A fa csupán eső. akik a beszívott nedveket helyesen elkülönítik. savakra és más egyéb anyagokra. s hogy a fő súlypontja a sok csatornán és átvágáson keresztül egészen a felületig hatva működik. rendezik. mert ahol ősalapról beszélünk. az ott működő fővegyészek olyan gondosan válogatják szét és viszik a leghelyesebb mértékben a megfelelő vezetékbe. hogy az azt alkotó három részt miként kötik össze a csatornák. s a végtelenségig elágazókká válnak.és harmatcseppet szív fel rostjain a földből.különleges állaguknál fogva . Ezét ne kérdezze senki balga módon. vagy kevesebb valamely anyagból a rendeltetésével ellentétesen. Ha mégoly egyszerű anyag kerül is a szívébe. ott kevés anyagi szerepel. melyeket az egyes csatornákon át továbbvezet. hogy egy cseppel sem kerül több. hogy a melléksúlypontok milyen berendezésűek. csakhogy a szívéhez és gyomrához már jó vegyészeket állítottam. Ugyanígy történik ez a Földnél is. csak természetesen hasonlíthatatlanul nagyobb arányban. E fősúlypont megsértése a fa vesztét okozza. majd az átvágási pontokon más vegyületű anyaggá változtatja. illetve teljes megértése ki sem fejthető természeti úton. s ne is hivatkozzék a szénre. E tekintetben hasonló az emberi és állati lélekhez. hogy a szívtől a vezetékek eltávoznak. A fa példájából láttuk.gyökerekből a törzsbe torkollik. hogy a csatornák mint kötik össze egymással a fa három részét. és végül. Láttuk. Ezek meglátása. amelyekben . s hogyan keletkeznek a különféle hatások. hogy mi is az az ősalap természeti szempontból. Ebből pedig azt is láthatjuk.igen kevés a sav és a szén! A Föld 15 . honnan veszi a Föld szíve azt a sokféle nedvet. hogy a legnagyobb tudású vegyész sem tudja azt kinyomozni. csakis szellemi megfigyelés alapján közelíthető meg. és folyton kisebbednek. mégpedig olyan módon.

A táplálkozáshoz – az állathoz. A növényeknél a gyökerek a szívónyílások. 16 . fejezet A Föld táplálkozása és forgása Mivel a Föld bizonyos tekintetben szerves állati test. azon át veszi be a fő táplálékát. Ezen kívül van még számtalan kisebb-nagyobb szívó. tölcséres torkolatánál 150-200 kilométer. szellemi szemmel járjuk be az előbb említett három testét.és táplálkozó nyílása. neki is megvan a fő szája. valamint a bolygók testén szívócsúcsok is vannak. és a leendő gyümölcs táplálékaként – mint megtermékenyített nedvet – az emésztőszervekhez viszik. fő levezető csatornája és mellékcsatornája. s az itt megteendő utunkon alkalomszerűen meg-megállunk. A száj nyílása elég nagy. A torkolat fala egyenlőtlen. mint ahogy a polipnak is számtalan nyílása van. Az Északi-sark a Föld fő tápláló szája. hogy tudjuk nagy általánosságban milyen a belső alkata. melyek magukba szívják a megtermékenyítő virágport. 7. Ez történik nagyban a Földben is.16 Mivel pedig már oly mértékben megszemléltük a Földet. melyeket először megőröl. szakadékos és tüskés. felőrlik. most különleges részletességgel nézzük meg a Föld testének benső helyiségeit. és ilyen méretben halad meglehetősen egyenes vonalban a gyomráig. ezeken át légköri és elektromos éltető anyagot szívnak be a levegőből. belül pedig egy kilométerre szűkül. vagy növényhez hasonlóan – nyílásra van szüksége. Az állat. míg az evőnyílásokon át szilárd anyagokat. melyeken át táplálékot szívhat magába. a Déli sark pedig a fő levezető csatornája. a porzók pedig az evőnyílások. s csak azután szállítja el az emésztőszervekhez. A szívónyílásokon csak nedvességet vesz fel. léte fenntartásához táplálékot kell felvennie.

Emiatt sokkal keményebb a Föld északi része. A gyomorból spirál menetben halad a fő kivezető csatorna végig az egész testen. Ez a Föld tápláléka. ráncai összébb húzódnak. Ez kb. Ezek a melléknyílások különféle alakúak és nagyságúak. Amikor már valamennyire megtelik a gyomor. s közben egy új elektromos anyag is létrejön. s annak falán és harántcsíkjain kristályosan lerakódik. és a Déli-sarknál torkollik ki. mi lehet a Föld fő tápláléka? Aki az Északi-sark felé utazott. A fő gyomorból és a fő kivezető csatornából szintén számtalan csatorna és vezeték ágazik ki szerteszét. melybe kisebb-nagyobb harántnyílások futnak minden irányból. Első a műszerekkel is alig mérhető hideg. Ezek közben folytonos dörzsölés mellett az ürülékből a még benne levő utolsó tápláló alkotórészeket is kivonják. melyen a sark közelében télen a csillagokhoz hasonló fények cikáznak keresztül. hanem gumihoz hasonlóak azért. a közepén. kb. Most már az a kérdés. Ennek következtében ez a táplálék felőrlődik. 70 köbméter nagyságú űr. mint a déli. nem teljesen szilárdak. ami ezeket a tápláló nedveket a gyomorban szétbontja és a táplálócsatornákba vezeti.akárcsak a sündisznó bőre. A belőle kivált elektromos áram – negatív áram – pedig az emészthetetlen maradványokat a csavarmenetes kivezető tisztító csatornákon keresztül nagy erővel eltávolítja. ami a Földnek forgó A Föld 17 . A Föld gyomra a szíve alatt van. a szív melegének segítségével rezgőmozgásba jön. az olyan tüneményt figyelhetett meg. E csatorna anyaga hasonló a gyomoréhoz. melyet mágneses szája nagy erővel vonz és visz be a gyomrába. s az ezzel együtt járó és sűrűsödő köd. de a vége felé szilárdabb. Az ürülék kiválasztódása idézi elő a Föld forgását is. amit máshol még soha nem láthatott. hogy egymást össze ne nyomják. mert ehhez az utóbbihoz kerülnek a silányabb anyagok és táplálékok. mert a nagyon légiesnek látszó ürülék csavaros irányban ütközik bele az éterbe. A sarok körül óriási hókristály halmazok és több öl magas jégkristályok láthatók. illetve kiterjednek.

mint az izmok. ennek következtében egy folytonos. hogy a fizikai élethez nemcsak gyomor és szív. a csövek összehúzódásával a kamrák tágulnak – ez a 18 . hanem tüdő is szükséges. melyen belül üres kamrák vannak. tehát vannak légzőszervei. hogy milyen a tüdeje. de ez a külső jelenség nem külső. A Föld a levegőt magába szívja. A tenger szabályos időközökben apad és árad.18 lendületet ad. s így a partról a víz visszahúzódik. és hogy hol lélegzik? A tüdeje a kemény talaj alatt kb. s ezek a szervek alkotják a belsejét. mint valami rakéta.000 kilométernyire található. 7. és a rajta levő víz kilép a medréből. Ebből pontosan láthatjuk. ami pedig mozgásba hozza a kereket. A csövek tágulásával a kamrák szűkülnek – ez a kilégzés. a lágyabb rész besüpped. és táplálja azt állandóan. hogy a külső levegő nem tud hasonló gyorsasággal helyet csinálni neki. hogy a Föld lélegzik. Nagy sejtszövet. hogy a Föld rendes és állandó forgását saját gépezete idézi elő. és 35. megszakítás nélküli nyomás-oszlop fejlődik ki közöttük. mire lágyabb része – melyet rendesen tenger borít – megduzzad. Ezen felül ruganyosak. ami nélkül a testek szabad mozgása lehetetlen lenne. fejezet A Föld tüdeje és légzése Tudjátok. míg összehúzódásukat és kitágulásukat a sarok változása idézi elő. A Föld lélegzetvételét legjobban a tengerparton figyelhetitek meg. A pozitív és negatív sarok változása ugyanis lelki alapokon nyugszik. 8.000 négyzetméternyi területet foglal el. Kérdés. hanem belső okokból ered. mely meggyújtva lendíti a kereket. Ebből világosan láthatjátok. Mikor a Föld tüdeje kilélegzik. A rakétából kiáramló levegő kitörése ugyanis olyan heves. s melyeket kisebb-nagyobb csövek kötnek össze egymással.

és így táplálkozik a Föld. mivel azonban ez az állat már teljesen kiveszett. s ez alatt az idő alatt a tüdő vegyileg feldolgozza a levegőt. fojtó levegő marad vissza és ez okozza. Megközelítőleg egy mamut tüdejéhez hasonlítható. az már abból is következik. ezalatt pedig a negatív sarok válik pozitívvá.belégzés. hogy a belégzésnél a pozitív sarok csakhamar negatívvá válik. ami úgy az embernél mint az állatnál. itt a kamrák friss levegőt vesznek be. akkor a légcső – mint gégefő – lezárul. hogy a lélek a belélegzett levegőből éltető anyagot vesz fel. nemhogy a Föld tüdejének anyagát a maga óriási méreteiben. míg kilélegzésnél becsukódik. Ha már elég levegő van benne. Ez azonban úgy történik. A Föd tüdejének alakját – teljesen érthető módon – nem ábrázolhatom előttetek. hogy minden állati tüdő – természetesen igen kifinomodott A Föld 19 . A csövek összehúzódása a következőképpen történik: hasonlóan az előzőhöz. és ugyanazon a száján veszi be a táplálékot is. Ez az oldalnyílás vezet a nagy tüdőbe. Ám hogy a kettő között feltétlen van hasonlóság. Most már tudjuk. hogyan lélegzik a Föld. és kinyílik a nyeldeklő. fojtó levegő a lélekre nem hat. és hatóránként folyamatosan kilélegzik a Föld. egy elefánt tüdejét képzeljétek magatok elé – természetesen megfelelően nagyított méretben. A sarkok váltakozása – amennyire ez fizikai úton megmagyarázható – úgy történik. amin a levegőt. Erről közelebbi leírást már csak azért sem adok. mert földi életetek alatt úgysem lesztek képesek a maga valójában megszemlélni annak működését. de félúton egy oldalnyílás van. melyen át hatóránként belélegzik. hogy hol! Az ember az orrán és a száján lélegzik. míg a tulajdonképpeni nyeldeklőn csak 12 óránként. szakaszonként. tetszés szerint zárul vagy nyílik. és 24 óra alatt kétszer osztja el a táplálékot. hiszen még egy állati tüdő anyagát sem tudjátok megérteni. még csak azt nem. mert az elhasznált. s a tüdőben csak elhasznált. hogy a tüdőn keresztül állandóan.

A gőzmozdony művészies kivitelű tűzhely! A tűz tehát a tulajdonképpeni hajtóerő. mert ha nem ismerték volna. úgy Káin és Ábel sem mutathatott volna be égő áldozatot. fejezet A Föld lépe A tüdő után minden állat legfontosabb szerve a lép. A főzés. Hiába teszik a gőz előállításához szükséges vizet a tűzhely fölé. 20 . 9. ha az előzőleg a Földben már nem lenne meg? Honnan lenne a víz. melyek előbb a növényi. S hogy milyen fontos a tűzhely. ahol ismét azzá dolgoztatnak fel. ami az összes rajta élőn és élőben megtalálható. Honnan venné az állat a vérét. miként egy fejtetű – természetesen megfelelő és átváltozott formában kicsinyítve – csak olyan anyagból áll. ezen keresztül az állati szervezetbe jutnak. amit a Föld embere minden más előtt megtanult. erre a legjobb példát a gőzmozdony adja. Ez volt az első. ha az előzőleg szintén meg nem lett volna a Földben? Tehát a Földben minden anyagnak meg kell lennie. ha ez a Föld anyagában nem állna rendelkezésre? A Föld minden anyagából – ami annak belsejében található – számtalan sok éren át feljut a felszínre is. s mely rá nézve egy világtestet képez. ha a tüzet nem gyújtják meg alatta. melynek ereje azután magával ragadja az egész szerkezetet. illetve azzá válnak. Honnan is venném a sok állati tüdő számára a megfelelő anyagot. amik eredetileg voltak. ami nélkül az összes többi szerv halott lenne. bármilyen alakú is legyen az. az egész gép mozdulatlan és halott.20 mértékben – a Föld tüdejéből származik. étkezés és melegedés szempontjából minden háztartásnál a tűzhely a legfontosabb. mint amilyenen élősködik. ez változtatja a vizet előbb gőzzé. Ez adja a test számára a meleget.

Ahogy az állati testnek igen fontos része a lép. Az elektromos áramot a rekeszek dörzsölés útján állítják elő. Ez különösen az embernél szembetűnő. mert az élő állat belsejét senki sem láthatja meg. hogy mire való a lép. mely az éltető hajtóerőt képezi az egész test számára. hogy az a gyomor számára minden pillanatban negatív. melyre a lélek akarata is befolyással bír. keresztül-kasul kis rekeszeket képezve épült meg. ritkás és laza anyagból áll. A Föld lépének létezését és működését igazolják a tűzhányók és hőforrások. Ebből látható. s azt a rekeszek belsejében – mint elektromos palackokban – raktározzák. hogy sok orvos és természettudós számára e pillanatig titok volt. és az a rendeltetése. Jól tudom. Vagy figyeljétek meg a felhő és a pára képződését. és saját erejével a véredényekbe hajtja. a belső tűz nélkül semmit sem érnének. Ez hatja át először a felvett táplálékot. a szél mozgását.Hasonló. már ott is A Föld 21 . még kevésbé figyelheti meg a lép munkáját és szerepét. jóllehet a tüdőnek részben ettől független mozgási képessége is van. melyek mind a Föld lépének működését igazolják. s álljanak bár számtalan és finom alkatrészből. hogy a lép az állati test legfontosabb része. hogy elektromágneses tüzet fejlesszen. hogy a Föld lépe közvetlen kapcsolatban áll a szívével és a tüdejével is. aki akaratához mérten gyorsabban. a szív számára pedig pozitív áramot vezethessen. Erre már csak azért is nehéz rájönni. vagy lassabban lélegezhet. mert az a halál bekövetkezésekor munkáját már befejezte. és szükségszerűen közvetíti is azt az egyes testrészek között. Az állati testnek ez a tűzhelye éppen ezért különleges. és azt meg is tartsa. úgy a Földnek is megvan a saját lépe azzal a különbséggel. mert ez a fő központi tűz a Föld minden részét teljesen áthatja. csak hihetetlenül kifinomodott formájú minden állati test is. Ha valamelyiketek 700-800 méterre lehatol a Föd mélyébe. azaz telítik a lépet. ahonnan a szíven keresztül rendeltetési helyére kerül. és annak eredményei.

Ugyanilyen okból keletkeznek a tengeri viharok is. de falai szabadok. számtalan apró kamrácskát fedezhettek fel benne. és szelek keletkeznek. hol pedig vastag. vagy nagyobb emelkedéseket alkotva – a Föld felszínére kerül. néha azonban háromszögletes piramist képeznek. sőt ritkán egyenletesen kerekek. éppen ezért a lépet megtapintva azt puhának és lazának érezhetitek. honnan veszi tüzét. Az egymáshoz kötött kamrácskák során egész tömeg ér fut keresztül. E kamrácskákat a szögleteiknél kis hengerek kötik össze szervesen egymással. az csakhamar gőzzé változik. akkor kisebb-nagyobb földrengés is keletkezik. ha a gáz vagy gőztömeg nagy erővel tör magának utat felfelé. s 22 . hogy milyen erősen hat a lép benső melege e csekély mélységben is. hogy megzavarják annak egyensúlyi helyzetét. melyek nagyobbrészt négyszögletesek. vagy a tűz előállításához szükséges anyagot. ami aztán ebben a formában. még mélyebbre hatolunk annak megismerésében. hogyan épül fel. ezeket azonban a szellemi törvények valamelyes ismerete nélkül nem lehet megérteni. Minthogy azonban a Föld lépe testének igen fontos szerve. vagy szögletesen hézagosak. Ezen kívül még számtalan módon nyilvánul meg a lép működése a Föld belsejében. fejezet A lép felépítése. A Földön élő növények szintén a lépből merítik erejüket. a vér elkészítése Ha az állati lép egy kis darabját erős mikroszkóp alatt vizsgáljátok. Innen ered a tenger sótartalma is. 10. melynek csőrendszere felváltva hol vékony. E gőzök vagy gázok annyira telítik a levegőt. valamint a felületén is. Sőt. Ha víz jut a mélybe. hogy lássuk. melyet szintén a feltörő gázok hoztak felszínre a mélyből. vagy gáz alakjában – kisebb.22 tapasztalhatja.

s működéséhez miért éppen ilyen berendezés szükséges. azokat átviszi a vérbe. finom apró számológyöngyökkel rakott zsinórhoz hasonlítom. Azt már mondtam. hogy ez a kis állat mint látja el hálóját apró ragaszték-gyöngyökkel. hogyan állítja elő a lép a vért? A Föld 23 . Egy halott lépe ettől természetesen igen eltér. Miután az állati lép finom szövetű. melyen át a kamrácskák és az erek finom szemölcsként tűnnek fel. ezen felül még zsiradék is burkolja. s a rovar nem igen bír abból kiszabadulni. amilyenekkel az egész lép tele van. hogy abban a pillanatban. hogy a lép túltelítődik vérrel. mely a gyomorral van összeköttetésben. Ezért a gyakori vérömlés általában a lépből. Ha a vér nem talál kiutat a szervezetből. Most már csak az a kérdés maradt hátra. Ezért a vérbő embereknél könnyen megtörténhet. sőt idővel – ami még károsabb . Miért? Azért. Bizonyára láttátok már. s így továbbítja a szívbe. hogy a lép – ilyen berendezése mellett – hogyan működik. először is azért. majd ismét egy főérben egyesülnek. Ezzel – amennyire e rövid ismertetés lehetővé tette – megadtam a lép legrövidebb anatómiai leírását. Hogy az ilyen módon megalkotott véredényeket szemlélhetőbbé tegyem. Az egész lépet finom bőr borítja. mire az ember vérömlést kap. s csak ritka esetben a tüdőből tör elő.látszatra erősen hasonlít a keresztes pók barnás-fehér ragaszték-gyöngyökkel befont hálójához. másodszor hogy állandó dörzsölő mozgása fájdalmat ne okozzon. amint egy rovar megérinti a hálóját. melyeknek az a rendeltetésük. mely a szívvel áll kapcsolatban. hogy védettebb legyen. mert nem bírja azt mind a szívhez továbbítani.a lép megkeményedik. mert a gyomorból a vér részére átadandó nedveket felveszi. Ezen felül tudnunk kell még. hogy a lép ereinek útján a gyomorral és a szívvel áll összeköttetésben. könnyen gyulladás következhet be. az enyvgyűrűhöz ragadó madárhoz hasonlóan az azonnal hozzáragad. és ebben az esetben az a gyomorba áramlik vissza. Ezek az erek egyetlen érből indulnak ki.

s 24 . mely a gyomor felé pozitív. Ez az elektromosság fűti azután az egész szervezetet. s csak minden érverésnél halad tovább egy gyöngyszemmel. Mivel most már a lépet a maga felépítésében és berendezésében nagyjából megismertük. mialatt a szétpattanáskor felszabadult elektromos anyag mint vastartalmú éter az idegeket élteti. ott szétpattannak. s a kamrácskákon keresztül részben az epébe. s miután ezeket az ismertetett módon kis hengerek kötik össze. Ez az elektromos tűz a kamrácskákat természetszerűen hol nagyon kitágítja. ezek segítségével a nedvek forrásba jönnek. Most már mint vér kerülnek a szívkamrába. melyek a negatív elektromosság hatására lencse alakúvá válnak. részben a zsiradékba kerül. míg a szív irányában inkább tojásdad alakúvá válnak. A földi lép egy-egy kamrájában az emberek milliói férnek el. hanem apró lencse-szemekből álló pép. Ezzel egyidejűleg azonban minden érveréssel a lép-kamrácska is dörzsölő mozgást végez. E dörzsölés folytán a kamrácskák elektromos tűzzel telítődnek meg. a gyöngyszerű edényekben bizonyos ismétlődő ideig ott marad. s ekkor a héj cseppfolyóssá válik és nyirok-nedvvé alakul. A forrás következtében apró buborékok is keletkeznek. s a szemek – melyeknek felülete igen fényes és síkos – a negatív elektromosságot az egész szervezetben széthordják és elosztják. áttérhetünk – természetesen megfelelően megnagyobbított formában – a Föld lépének ismertetésére. hol nagyon összenyomja. Ennek felépítése hasonló a fent leírt kis állati léphez. ezért a kamrácskák a gyomor irányában szögletesebbek. és ennek hatására sáfránysárga színt nyernek. A forrás következtében a benne még található szénanyag kiválasztódik. A vér ugyanis nem egynemű folyadék. a szív felé negatív irányt kap. Ebben az alakjukban félig megtöltetnek a negatív elektromossággal. Ahol ezeket a lencse-szemeket a hajtóerő igen szűk ereken hajtja át.24 Ha a gyomor tojásfehérjének látszó anyaga a lépbe kerül. melyhez az emberi lép is számítható.

Falai szürkés-barnák. Amint itt óriási méretben. ott összeszűkülnek. ugyanígy történik ez kicsiben az állati lépben: a nedvek a gyomorból a lépbe. melyeken át hatalmas folyamok hömpölyögnek. csattanás oly méretekben ismétlődik. milliónyi mennydörgés uralkodik. hogy a Föld lépe igen nagyszabású valami. nagyobb mint a mi Napunké. Ezek a gőzök általatok elképzelhetetlen erővel törnek tovább a következő csatornákon. ahol tágak voltak. majd onnan a szívbe kerülnek. A Föld 25 . ezzel már egy másik bolygóét is megismertétek. A kamrákból beláthatatlan csatornák vezetnek. melyeknek felépítése igen eltér a Földétől. itt állandó és elképzelhetetlenül óriási. mind az emberi szervezet szétválasztó szerve. a folyamokat pedig az állandó elektromos lángok irtózatos feszítőerejű gőzzé oldják fel. így lássuk a következő igen fontos szervet. hogy mivel a Föld belsejét ismeritek. Általában a bolygók belső építése egymástól annyira eltérő. Ezzel a lépet a lehetőséghez mérten megismertük. ezeken át hömpölyög tovább az ár. vagy a központi napok bármelyikéé. S most lássuk a földi lép kamrájának működését.ebből látható. fejezet A Föld mája A máj mind az állati. hogy a köztük fennálló hasonlóságot csak az Úr láthatja. ismét újabb folyam tódul a kamrákba. ahol a forrás. ezért a léphez hasonlóan különös figyelmet érdemel. a Föld máját működésében. sistergés. A kamrákon túl a fent jelzett nagyságú vérerek következnek. s mint egy ősvilági hatalmas óriás kígyó gyűrűzve hajtja a folyamot kamráról-kamrára tovább. 11. amilyen a Föld felszínén még sohasem volt. Ahol szűkek voltak kitágulnak. melyeket minden pillanatban számtalan villám remegtet meg. s így ne gondoljátok.

részben a húgycsövön át levezesse. Ez a szerv a máj. melyek – mint a lépnél.s éppen a kéksavat vezetik nagyon felhígított állapotban – a máj átmenő erein keresztül a szükséges adagot a vérben leadva. A májon ezen felül még négy legfontosabb különböző szállítócső húzódik keresztül. Ezért az étkezés után mindkettő meghalna. hogy így egybekössék a máj valamennyi részét. melyek alakra nem hasonlítanak a lép csöveihez. Az átmenő ereknek ez tehát az egyik fajtája.mohón magába nem szívná.ezért ismerhető fel oly könnyen a felső bőrről a máj betegsége. hogy azokat részben egy külön tartályban gyűjtse.26 Az ember – amint az állat is – ételeket vesz magához. mint amennyi éltető anyagot. melyeket kisebb átmenő csövecskék szakítanak át. Ezek az erek választják ki a gyomorban 26 . A csövek /vérerek/ egy része a szívből fut e szervbe. míg külső forma tekintetében a tüdőhöz hasonló. Az erek harmadik fajtája szintén a gyomorból fut ki. Ezek felveszik az összes folyékony anyagot . hanem egyenletesen tovafutó szervek. melyek körülbelül annyi halálos mérget tartalmaznak. s innen tovább előhaladva a külső bőr képzésére. amit aztán mint felesleges anyagot a húgycsövön keresztül teljesen eltávolít a szervezetből. mert az ilyen vér belső használatra már nem alkalmas . Ez a szerv szintén egymásba érő számtalan kis kamrácskából áll. csak annál szűkebben – egymáshoz kötöttek. felépítése belsőleg a léphez. és a maradék részt a májból a vesén át a húgyhólyagnak átadva. Az erek másik fajtája a gyomorból vezet a májba. hogy alkalmassá válhasson az emésztés elősegítésére.mint különösen a szén és a kéksav /ciánsav/ keserű anyagát . hogy itt a vér a szükséges szén és kéksav /ciánsav/ mennyiséget felvehesse. s bőven ellátja vérrel. amely ezeket a mérges anyagokat . s annak nyálkahártyáit összekötik a májban levő epehólyaggal. ha a szervezet nem rendelkezne olyan szervvel.

amiben csak nagyon kevés a savanyúanyag. részben pedig arra szolgálnak. hogyha az ember vagy az állat e fontos anyagból keveset vett magához az ételekből. amiben a legeslegundorítóbb dohányosok legerősebben készülnek a pokol büdösségére. hogy azért túlságosan erjedésbe ne jöjjön. hogy az epe anyagából a szervezet elraktározza a fölösleget. és ezzel egyidejűleg annyi oxigén jut az epébe. tiszta atmoszférájú levegő helyett csak fojtó gázokat /elhasznált levegőt/ lélegeznek be. köszvényt. ahol az éltető. az pár óra alatt teljesen erjedésnek indul. melyek a tüdőből kiindulva görbülettel és kanyarral futnak a májon keresztül. fölöslegéből azonnal szállíthasson vissza a gyomorba. hogy az epe állandó és egyenletes feszítése biztosítva legyen. Ám ha bormustba árpa-. Ezek a csövecskék részben az epehólyag képzésére. vagy rizslisztet teszünk. amely végeredményben szintén a lép elektromos tüzéből táplálkozik és működik. melyek különféle gyulladásokat. mert lép nélkül a máj teljesen tétlen és halott lenne.vagy epeanyagot. Ezért feltétlenül szükséges.levő ételből a nyálkás szén. pl. vagy ehhez hasonló bajokat okozhatnának. annál több azonban a mérgező anyag. míg az egyveleg megerjed. minden utálatos kocsmában. reumát. hogy aztán – szükség esetén – a gyomor szükséglete pótolható legyen. mert ilyen esetben káros anyagok kerülnének a szervezetbe. Az erek negyedik fajtája a kis szélerek. amire az élelmiszerek csak többé-kevésbé alkalmasak. Ezért különösen káros az embereknek olyan helyiségben tartózkodniuk. Ezeken keresztül a szükséges mennyiségű külső levegő. amit igen könnyen felismerhet mindenki. amit nagyrészt az epehólyagban gyűjtenek össze azért. mert ez rá nézve a A Föld 27 . Ezzel megismertük a máj négyszeres szerepét. Ez a szerv – a lép – az embernél és az állatnál is a gyomor közelében található. Ha ugyanis tiszta vízbe korpalisztet teszünk. igen sok ideig tarthat. Ugyanis minden emésztés az erjedés egy neme. Különösen egyik-másik folyékony anyag igen kevés erjedő anyagot tartalmaz.

hogy a májból levezetett. Az állati organizmusnak ez a szerve három tekintetben igen fontos. ahol mint pozitív sarki erő a hasonló negatív erő – a here – által támogatva a nemzésre alkalmassá válik. Ezért – inkább 28 . fejezet A Föld veséje A máj után figyeljük meg a vesét. mint az állatok mája. amit a szervezet elsősorban természetesen a vérből vesz fel. s az organikus életre hasznavehetetlenné vált vizet felvegye. 12. hogy ez a szerv az igen parányi. ami lényegében nem más. gyomorral. azonban semmivel sem kisebb értékű éltető szerv. mert például a Föld májából keletkezik minden. majd a teljesen hasznavehetetlent a húgyhólyagba elvezesse. A tenger egész vízmennyisége is ebből ered. amit a lép végez. s a Szentírás is azért tesz említést róla több helyen. tüdővel. és a többnyire rejtve elhelyezett erek által a szívvel. és a berendezése is ugyanaz. amit a Föld kérge önmagában és saját felületén hord. mely azonban pára alakjában ismét felhővé tömörül. abból a még esetleg használhatót kiválassza. azt teljesen külön tartályba vezeti. léppel és a májjal nagyon benső összeköttetésben áll. enélkül egy lény sem érezné magát vidámnak. mint a Föld kitaszított vizelete. A Föld mája is ugyanúgy helyezkedik el. mivel a fizikai vidámság a veséből ered.28 legkedvezőbb. A harmadik és a legfontosabb rendeltetése – mint azt már jeleztem – az. Ez a vese második rendeltetése. mert hármas rendeltetésű. tápláló és éltető vízzé alakul. a szaporodás sem lenne elképzelhető. A vese első rendeltetése az. Bár a májnak csak segédszerepe van amellett. Nélküle az állati élet nem állhatna fenn. ami aztán a napfény hatása alatt édes. A kiválasztott rész a tulajdonképpen termőképes mag.

hanem inkább a lélekből. s csak a középvonalnál fogva függnek össze mint egy egész. érez. lássuk a berendezését is. hogy tudná miért. még pontosabban az alapját jelentő szellemből ered. melyeket egy jelentős bemélyedés és fehéres sejtszövet választ el egymástól. hogy a leginkább csak a szívben és agyban tevékeny lélek itt nyugvóhelyet találjon. hogy párnás beosztása folytán azoktól formailag lényegesen eltérő. állandó jó közérzet vett erőt rajta anélkül. A Föld 29 . és a szükséghez képest a külvilággal is érintkezhet. mint egy jól elkészített párna – szinte elmondhatjuk. hogy ha magát a fölösleges nemi érintkezéstől megtartóztatta. és a természetes életben bizonyos fokú kedélyállapotot idéz elő. s alakja is olyan. Ezt a vese mind fizikailag idézi elő. ezen halad keresztül a fő vízlevezető cső. hall. A fizikai boldog állapot arra is alkalmas. míg idegszervei útján a szívgödörrel a legbensőbb összeköttetésben marad. Az úgynevezett állatias szomnambulizmusnál /alvajárásnál/ a lélek legtöbbször ebbe a belső szervbe lép. Két oldalán ujjas zsákja van.szellemi szemmel nézve – amíg egy ember vagy állat él. de mindent vidámnak és barátságosnak talál. a lélek számára – különösen a nemzésnél – egy ideig szükségszerűen mint szálláshely szerepel. Ennél a helyzeténél fogva a lélek ebben az állapotában a megszokott módon lát. ami innen sugárzik ki. hogy kellemes pihenés esik rajta. Ha azonban ennek a szervnek ilyen elismerésre méltó rendeltetése van. hogy a nemi érintkezésnél az egész szervezetet gyönyörteljes érzés. mely a nemes anyagot – mint már fentebb említettem . és itt szórakozhasson. Megépítése nagyban hasonlít a lépéhez és a májéhoz. Vagy ki nem emlékszik arra. ami tulajdonképpen nem a testből. és felette magával ragadó kellemes állapot hatja át.a májból levezetett vízből vonja ki és a táskákba viszi. azzal a különbséggel. A középvonal szintén fehéres sejtszövet. Ki ne tudná.

ahonnan külön ereken át jutnak a felszínre. és a vérrel keverten a szívbe továbbítja. ennek következtében apránként minden víz a Föld felszínére kerül. alapjában véve a sertések neméhez tartozik. Ez a Föld veséjének első hivatása. Földünk e szerve meglehetősen délen fekszik. hogy kitűnően érzitek magatokat. folyékonyabbá teszi. hanem előbb még – hasonlóan az állatokéhoz – a Föld szívébe kerülnek. Alakja hasonló az elefánt veséjéhez. Itt részben mint édes forrásvíz. fejezet A Föld mint férfi és mint nő Néha mindnyájatokat áthat az érzés. A tengerek alatt még számtalan vizelethólyagja van a Földnek. Egyesek jóval nagyobbak egész Európa területénél. Az egész környezetetek barátságossá válik. részben az egész növényzetet éltető harmatként felelnek meg további rendeltetésüknek. túl az Egyenlítőn. minden ami csak szemetekbe ötlik 30 . Tehát amennyire célunknak szükséges. melyek nem törnek fel egyenesen a Föld felszínére. s így nedve alkotja az összes tenger vizét.30 Ezt a nedvet a táskákban fejlődő elektromosság megérleli. A Föld veséjének csaknem ugyanaz a rendeltetése. 13. s mint ilyet a vese finom véredényeibe felveszi. ezek rendesen a földkéreg és az alatta levő második szilárd földréteg között helyezkednek el. Ezek táplálják a tengereket és a szárazföldek tavait. hogy különválassza a nemes termőnedveket. ahonnan aztán az a saját véredényein át először ismét a számára meghatározott éléskamrába vezetődik – ahol saját rendeltetése érdekében folyamatosan az úgynevezett vesezsákból kap táplálékot – és ebből következően megmarad használhatósága. s így a Déli-sarkhoz közelebb. mint az állati vesének. ennek a belső szervnek építkezését átnézve megismertük a Földtest ugyanezen belső szervét. Második rendeltetése.

A Föld sohasem kerülhet A Föld 31 . amikor viszont minden ellenszenvessé. ezt úgy képzeljétek el. hogy séta közben feje kipihenhesse fáradalmait. amely a Földtest időnkénti nyugalmas és kellemes érzéséből adódik. Ilyenkor történik meg. A Földtest ilyen derűs időszaka akkor következik be. sőt néha rettenetessé válik. Hogy könnyebben érthetővé tegyem. és ami az állatoknál is könnyen megfigyelhető. Vagy hogy még jobban megértsétek. Az embereknek ez a most bemutatott érzése egy bizonyos időre továbbadott utóérzés. Az égbolt felhői különös alakot öltenek. Ez akkor következik be. pihenésként a lábait dolgoztatja. addig a Föld lelke ezt csak részben teheti meg. mert kint maradó része kénytelen folyamatosan tovább működni. Az ilyen nyugalmi állapotot azonban rendesen zavaros és viharos idő követi. ezalatt pedig balkezével dolgozik mindaddig. ahol a számára szükséges nyugalomban megerősödik. s önkéntelenül támad az érzés. A Föld általános lelkének ezt a cselekményét csupán képletesen értsétek. gondoljatok a két éjjeliőr közötti megosztott pihenőre: míg az egyik ébren van. mintha láthatatlan bájos angyalok serege lehelné rátok csókjait. ami kimerítette. míg jobb keze a pihenés alatt új erőt nem merít. a szellő kellemesen és üdítően legyezi arcotokat. általános Föld-lélek a veséjébe vonul. visszataszítóvá. Míg az ember lelke – visszavonulása alkalmával – mondhatni teljesen e szervébe vonul. Ekkor jobb kezét zsebre dugva pihenteti. mint amikor egy ember jobb kezével bizonyos munkát végezve kifárad. azalatt a másik alszik. tevékeny munkáját a szerveiben. aminek hatására örömmámor tör fel lelketek mélyéről. Vagy ha egy ember sokat dolgozott a fejével. amikor a nagy. s mindenkinek az egyénisége lággyá és szelíddé válik. hogy a Föld felületén minden boldogságban egyesül. amikor a Föld lelke megkezdi megszokott. ami hasonló az emberben a vese vidámságához. a levegő csodálatos színben tündöklik.különös módon gyönyörködtet.

vagy egy állat éjszakai álma alatt. mint az ember. s ez a Föld-anya első gyermeke. E nemzőszerve szerint nőnemű. míg ezalatt az ellenkező oldalán teljes erejével tevékenykedik. s mint ilyen a pozitív sarokkal szemben ellentétes. hogy mit nemz. hol a déli fele kerül – hogy úgy mondjuk – téli álomba. hanem csupán a test egyes részei kerülnek nyugalmi helyzetbe. mert a következő rész így jobban megérthető. ami ugyancsak kellemes érzéssel jár. melyek egyrészt ma is keringenek a távoli étertengerben. E kérdés felvetése azért fontos. hogy nemzőképes-e? Természetesen. Mint ilyen. hiszen a déli pólus negatív. hogy ki és hogyan nemz a Földdel? A felelet: a Nap az ellentétes sarki erejével.továbbá a Nap körüli egy év alatt befutott forgása.32 olyan általános nyugalmi helyzetbe. aki őseredetileg önmagában férfi és nő is volt. sőt sokkal többféleképpen is. éppen úgy. azt hogyan végzi. Így most az a kérdés. Ezek nem mások. Most az a kérdés. most az a kérdés. a számtalan mennyiségű üstökös. A Föld tehát . másrészt a napéjegyenlőség idején mint hullócsillagok láthatók. amit ellipszis alakú pályán való 32 . E női ponttal önmagában még nem lenne nemzőképes. Vajon van még több hasonló gyermeke? Igen. az állat. vagy a növény! E tekintetben a Földet hermafroditának is mondhatjuk.veséje révén – e mindenki által könnyen érthető tulajdonsággal is rendelkezik. és hol találjuk a nemzőszerveit? A Föld fő nemző szerve – éppen úgy. hasonló az első emberhez. Ennek következtében hol az északi. akikben egyesítve van a női és a férfi rész. Mivel tehát a Föld nemzőképes. mint az állat és az ember. nőnemű lényegű. arról először is a saját tengelye körüli forgása gondoskodik – amit egy nap alatt végez . miként a Menny tökéletes szellemei is. mert férfi s nő is egyszersmind. A nemzés eredménye a Hold. mint egy ember. mint az állatoknál is – az erősen megdagadt déli sarok. mint a Földből kivetett üstökösszerű bolygócskák. Hogy a Földnél ilyen teljes nyugalom sohasem következhet be. csupán alkalmas a nemzés felvételére.

s mint salakhoz hasonló anyag. hogy eleven fiatalokat hoz létre. amely elnyeli saját fiait. mire a Föld újból magához vonzza. A Föld férfi és női együttes lényisége különféle módokon nemz és szül. s a még ma is létező számtalan üstökös is. fejezet A Föld férfi és női nemzése Az ásvány-. A fő Földnek számtalan szülőcsatornája szülőcsatorna a Csendes-óceán közepén található az Egyenlítő közelében. és végül az ásványokat illetően bizonyos tekintetben virágzik.és az állatvilág őseredetileg ebből az együttes nemzésből származik. a Tahiti szigetcsoport mentén. Ott vált el a Hold is a Földtől. A következőkben számtalan olyan nemzésre mutatok rá. hogy így nagyra kiterjedhessen. Mivel azonban kevés anyagot tartalmaznak. Honnan és miért veti ki magából ezeket a Föld? A van. nevezetesen úgy. A Föld 33 . melyekből nem ritkán tekintélyes magasságba vet ilyen bolygócskákat a poláris erő. amelyben a férfi és a női nem együttesen működik. a növény. Mint kő csak akkor hullanak vissza. 14. mocsarak és hegyek barlangjai. esetleg mint kő hullanak le. és lényegileg mindegyik ugyanaz. A többi szülőcsatorna a tavak. vagy tojást rak mint a madarak. ami abban nyilvánul meg. Ez a Föld négyféle nemzése. továbbá magot termel mint a növények.keringésük és gömb alakjuk is bizonyít. A Föld ezeket ismét magába veszi – mint minden más teremtményét is – a Szaturnusz régi mondájához hasonlóan. s mint a nagy egész egy-egy darabja hullanak le. ha az éterben felrobbantak. E nemzési mód a Földnél a női rész tevékenysége. hogy minden hasonlót nagy erővel magához vonz. az ellentétes poláris erő azt felemészti.

ettől függetlenül azonban a nemzettnek előbb ki kell fejlődnie abban a nemben és fajban. ami tulajdonképpen ugyancsak tojás? A felelet erre természetesen nem olyan egyszerű. mint a fa. és az gyökereit egyszerre eresztené a földbe? Ezzel szemben egy egész tölgyerdőnyi makk egy kocsin elfér. mert egy mag nemzése természetesen sokkal egyszerűbb és könnyebb. hogy a fa dús termését a világ négy táján szerteszórja. még kevésbé egy nagyobb állatnak. ha egy hatalmas orkán egy egész tölgyerdőt hordana egyszerre a fejükre. ha egy teljesen kifejlett fenyőóriás zuhanna rá? Ezekből az egyszerű példákból is látható. és miért a halnak az ikra. mint a fa. hogy a mag előbb kellett hogy legyen. mint ahogyan azt gondolnátok.34 Ha tehát a Föld mindezt megteheti. és csak csekély erő kell ahhoz. Mint nő nem nemz. Ennek könnyebb megértésére figyeljük meg a Földnek a fával kapcsolatos nemet változtató hatását. hiszen a magot szétszóró gyenge szellő még egy nyomorult kis szúnyognak sem lehet ártalmára. mire kell a sok állatnak a hozzá hasonló. hogy a mag előbb volt. s ha ezeket csendben elvetjük a földbe. ha a magok idővel gyenge palántaként emelkednek ki a földből. Mint az előbb mondottam. Milyen nehéz és veszedelmes lenne ezzel szemben a teljesen kifejlett fák sokasítása! Mit szólnának az emberek. a mélyen gondolkodó előtt azonban a természet e titkai nyitva állnak. Tegyük fel. ha egy fenyőerdőben való áthaladtában egy könnyű kis fenyőmag a fejére esett? De vajon mit szólna ahhoz. E feltevés már csak azért is valószínűbb. vagy az embernek. mire való akkor az állat. mint egy teljesen kifejlett fáé. csak nemz. az egy embernek sem okoz gondot.és növényvilág szaporodóképessége. 34 . amivé később sokszorozódott. csak felveszi a nemzettet és megszüli. amilyennek a Föld mint férfi nemzette. a Föld itt férfi és nő is egyúttal. Kinek fájt vajon az. Mint férfi ellenben nem szül. és miért kell a növénynek hasonló tulajdonságokkal rendelkező magokat hordoznia. mire a madarak tojása.

melyet lerakott. hogy mégis a madár volt előbb. Ezekből a példákból megismertük a Föld férfi és női jellegét. mert a tojás kikeltetéséhez az állat testének melege is szükséges. Ennek következtében a madaraknál és a hüllőknél magnak tekinthetjük az első tojást. A madárnak előbb kellett lennie. mint az első – s így született a második madár e tojásból. s láttuk. s az újszülött képességet nyer arra. akkor belátjuk. hogy nemzőképességénél fogva magát sokszorosítsa. melyek a főhatás tekintetében azok is maradnak amik: a negatív és pozitív sark. mely teljesen hasonló volt az eső madárhoz. mint a madárnál. ahogy a növény azt tovább sokszorosítja. s melynek révén magához hasonlót hozott létre. s a Föld a fával szemben férfivá lesz.Az állatoknál már fordított az eset. Ennek következménye az. s így a Föld volt az első általános madár. A növénynél fordított a helyzet. hogy a Födnek déli és északi sarka van. hogy a A Föld 35 . mert a fejlődés kezdetén az első periódusban a Föld helyezte el az első tojást. mint a tojás. De ha meglátjuk a lényi különbséget a Föld tojása és az első madár tojása között. hogy a Földnek mindkét nem képességeivel bírnia kell. illetve a vonzó és taszító erő. lerakta tojását – ami természetesen bizonyos tekintetben mégis más volt. s így a mag hamarabb volt. átveszi a Föld női karakterét. Ha egy magot – mely a fán megérett – a földbe ültetünk. Azt már tudjátok. A többi állatnál is ugyanúgy alakult. a fában új magokat nemz a sokasításhoz. Ha a mag fává fejlődött. mint az állat. Mihelyt az első madár megszületett. a Föld a maggal szemben úgy viselkedik. mert a Föld – mint szülő állat – megszüli az elsőt. mint a tojásnak. s most nézzük hogyan megy ez végbe a Föld belsejében. mint egy asszony. Láttuk a Földnek a fával szembeni nemet változtató hatását. aki a kapott magot magában kifejleszti és megszüli saját erejéből. De azért a madár nem mint madár volt itt kezdetben. mert azt már úgy szülte meg a Föld.

a nyár a női rész. mint a növényvilágnál. ami úgy értendő. amikor az északi félgömbön fél évig tél. E jelenségekre egyetlen komolyan gondolkodó természettudós sem mondhatja. A Föld belsejében ellenben az Északi-sark az adó a Déli-sark részére. s ugyanaz a Föld mint női lény megérleli és megszüli. Hogy a Föld tényleg nemz magvakat úgy az állat-. Ennek következménye a hegyek ősi erdőtakarója. ugyanakkor a déli felén nyár uralkodik. s így a Föld északi felét férfias nőnek. s a következő félévben fordítva. az Északisark pedig nőivé. Ilyen változást idéz elő a Földnek a nappal és éjjel is. Amikor a nappal nemz. azt a Föld felületének számtalan jelensége igazolja. puhább és édesebb ugyan. de olykor mégis előforduló – jelenségeknek. hogy halak. míg a másik nő. hogy valami forgószél 36 . A sarki változás még szembetűnőbb a nyár és a tél változásánál. mert a déli fél gyümölcse teltebb.36 két ellentétes sarok egymással jól megfér. s a penésznek és gombának sincs más magja. vagy ami szintén előfordul. Ez a magyarázata azoknak a . amely viszont azt megszüli – így a tél ideje alatt a Föld egyik fele férfi. hogy a Föld belsőleg sarki munkáját változtatva hol mint férfi. Mindegyik fél saját tulajdonsága nyomja a másikat. mint az északi félgömbé. míg a déli felét nőies férfinek mondhatnám. hogy a tél a férfi. s így mint férfi nemz meg a Föld minden magot. mert a Föld egész táplálékát ez veszi fel. hol mint nő működik. azt az éjszaka sötét öle megszüli. Itt már láthatjátok. de nem oly erős.bár ritkán. amikor gabonanemű és mindenféle más magvak hullanak eső gyanánt. Mégis észlelhető különbség a kettő hatásában. mert az egyik az adó. míg a Délisark a felvevő. vagy békák hullanak eső gyanánt. csak kiad. a sok évezredes kietlen puszta mohával és fűvel való beborítása. s így válik az egyébként női Déli-sark férfivá. A tél nemz a női nyárban. a másik a felvevő. A pozitív Északi-sark őseredetileg a felvevő. a Déli-sark pedig nem vesz fel semmit kívülről. kígyók.

Békák és kígyók magasba emeléséhez igen erős forgószélre. és ezeket a Föld nyílásain és csatornáin át könnyen kidobja magából. 15. A Föld . sőt orkánra lenne szükség. hogy később a szél . fejezet Az élőlények általános sorozatos fejlődése E jelenségek eredetét úgy képzelhetnétek el legegyszerűbben.nagy tömegű tojást nemz. ezzel is csak a Föd nemzőerejét és nemzőképességét bizonyítaná.azokat valahol ismét letegye. Végül pedig az ilyen hatalmas orkánnak az állatokkal együtt óriási területek vizét. A fejlődéshez szükséges tápanyaguk birtokában minél magasabbra emelkednek. melynek ereje azokat apró darabokra szakítaná úgy. fövenyét. Az ilyen jelenségek magyarázatát szintén megadom nektek. hogy e valamely helyen tömegestől élő lényeket erős forgószél emelte volna magasba. ami azonban sohasem következhet be. annál jobban felfúvódnak és szétterjednek. E természeti jelenség a következőképpen jön létre. E feltevés egy kissé mélyebben gondolkodó előtt rövidesen tarthatatlanná válik. hogy hol vannak olyan helyek. minek következtében a levegőnél könnyebbé válnak. hogy nem érhetnének földet elevenen. növényzetét. melyek igen aprók.emelte fel azokat valahol. amelyeknek szintén egyszerre kellene lehullaniuk a földre. Továbbá az ilyen forgószélnek elképzelhetetlen szélességűnek kellene lennie. mert akkor azt is igazolnia kellene. hogy másutt ismét letegye. amivel ilyeneket képes létrehozni. ahol ezek egy csomóban milliárd számra találhatók. De még ha ezt meg is tehetné.ereje gyengülvén .mint kettős lény . moszatját és minden benne levő anyagot az utolsó cseppig magával kellene ragadnia. s a Föld felszínére érve sötét köd alakjában emelkednek A Föld 37 . és egy tavat vagy mocsarat egyszerre kellene kiürítenie.

Természetesen más a helyzet a növényeknél. a köves Arábiában. ezért rövidesen eltűnnek a látható életből. Ahogyan a Föld kettős lénye közvetlenül állati lényeket hozhat létre e világon. Miután így a levegőnél nehezebbé válnak. amiből önkéntelenül következik. hogy kis része ide. ugyanaz történik a magvakkal és növényekkel is. mintha a növényvilág ezernyi válfaján keresztül fejlődve jutnának el ide. ezzel szemben a mérges növényeké hosszú. Afrika és Amerika egyes részein fordulnak elő. ott az egész terület teljesen sivár. leesnek a Földre. mert könnyűségük következtében nem ütődnek agyon leestükben. a legnemesebbje pedig az emberi fokozathoz olyan közel esik. ahonnan könnyebben kerülnek át ismét az állati testbe. Ezek anyagának ama növények összes válfaján át kell menniük. míg nagy része közvetlenül az állatvilágba kerülhet. ahol még néhány óráig élnek. Ahol azonban ilyen szülőhelyek nem fordulnak elő.38 fel bizonyos magasságig. míg a nemes növények sorába kerülnek. s a Föld szellemi fejlődésével nem áll összhangban. jó és rossz. és a növényvilágba plántálja be őket. ami annál is könnyebben megtörténik. Miután születésük átugrás a fejlődés sorozatos menetében. A nemes növények átmeneti vonala rövid. 38 . Ugyanez az eset áll fenn az állatvilágra nézve is. Ilyen esetek leggyakrabban a trópusokon. s gyakran ezermillió számra születnek meg. mivel tulajdonképpen ez vonzza őket magához. hogy ezek nemes része az állatvilághoz. mielőtt az állatvilágba bejuthatnának. A növényvilág egyes válfajai között óriási különbségek mutatkoznak: nemes és nem nemes. melyek mint ilyenek lépnek a létezésbe. mert ezeknek igen sok időbe kerül. E helyeken ilyen szülőhelyek vannak. A Föld ismét magába fogadja. Ebben az áramlatban hamar megérnek. ahol még ma is hatalmas sivatagok és pusztaságok találhatók. Itt erős elektromos behatás alá kerülnek. amelyek fejlődésük irányába esnek. tápláló és mérges. melyeknek környéke ily módon nyer növényzetet.

s ha a növényvilág szükséges fokozatain már átestek. fokozatosan átlépnek az állatvilágba is – természetesen először csúszó-mászó állatok. illetve rovarok keletkeznek. A Föld belső titkainak feltárása még nem jelenti azt. legszilárdabb részének megismertetésére.A tengerből kiemelkedő szigetek is így nyerik növényzetüket. Figyeljétek meg ezért jól a következőket! A Föld 39 . hogy azokat a legképzettebb megfigyelő sem bírná felsorolni. mely a fának is a legnagyobb részét képviseli. s ahogy a mechanikai része a legművésziesebb. melyen keresztül aztán haladhatnak tovább. egészen az emberig. A Föld külső része ugyanis a jelenségek olyan tömegét nyújtja. Ez a rész a fához hasonlítva a keményfa rész. hogy ezzel az egész Földet megismertétek. amely azt az anyagot termeli és képezi. mely a leírt módon élettel telít meg mindent. és azt is. amely egy magasabb rendű állatot kreál. aki tisztában van ezek alapjával. Ezek természetesen önmagukból feljebb nem emelkedhetnek természetes úton. Azért a szilárd Földet ne gondoljátok olyan egyszerűnek. hanem a Föld igen komplikált és a legnagyobb mennyiséget kitevő részének. hogy ez mind a Föld veséjéből ered. Mindebből tehát láthatjátok a Föld kettős nemző és sokszorosító képességét. A Föld e szilárd részét tekintsétek iskolaként. hogy a Föld külső részének leírását könnyebben megérthessétek. s így most áttérek a Föld második. E jelenségeket csak az értheti meg. mely a Föld mélyéből nyersen és formátlanul kikerült lényeknek színt és alakot ad. ugyanígy van ez a Földnél is. Ezzel a Föld belső lényének az emberi értelemhez mért leírását röviden és hozzávetőlegesen megadtam. A fejlődésnek ezen az útján ezért itt magasabb erő lép közbe.

A Föld három részének mindegyike nagyon eltér egymástól. mint az előbb említettek. s ezért hasonlít leginkább a Föld e részének anyagához. mert a nagy terhek hordozásához kellő szilárdság is szükséges.és lefelé történő mozgása közben a bennük kárt tevő erős ellenállást elkerülje. Szétmállana. nem fém.40 16. Éppen úgy nem bírná ki a rajta számtalan forrásként átható tűz és más ehhez hasonló anyagok erejét sem. hogy a Föld harmadik részét összes hegyeivel és tengereivel oly könnyedséggel hordozza. 500 km széles réteg. E belső Földnek a kifelé eső része ezzel szemben igen szilárd. s inkább a külső. amit a legmegközelítőbben egy dió megfigyelésénél tapasztalhattok. még kevésbé arany vagy platina. Gondolhatjátok. Itt a külső zöld burok a kemény héj és a belső mag anyagából alig tartalmaz valamit. önmagában mégis teljesen különálló. fel. bár kémiailag ez is felbontható. mely azt rögtön salakká és hamuvá égetné. mely – mint a fa anyaga – általában azonos. e része kb. hogy hajlékonyságával a belső szervek oda-vissza. és bár a három egymással szoros kapcsolatban áll. Belseje felé. mert a Föld felületén hozzá hasonló anyag nemigen található. mint egy elefánt a ráborított kis szőnyeget. nem bírná ki a belső részeket átható irtózatos tüzet. aminek következtében a további használatra alkalmatlanná válna. ahol a poláris erők működnek. hogy talán valamilyen különleges csontanyag? Még kevésbé. tömörségéből engednie kell. fejezet A második Föld anyaga és szerkezete A Föld e része egészen különleges anyagból áll. mind az összes savaknak ellenáll. A középső rész anyagának megjelölése igen nehéz. Van ugyan egy 40 . és elég erős ahhoz. mert ez mind a tűznek. Ugyanez a helyzet a Föld e középső részénél is. Leginkább az azbeszthez hasonlíthatom. mert ha ezekhez hasonló anyaga lenne. Anyaga nem kő. mint a belső irányban ellenállóbb. nem gyémánt.

Ez azonban csak közvetlen a Déli-sark közelében található. s ez a habkőnek egy bizonyos neme. mint a legszebb gyöngyházkagyló. de nem utolsó sorban tudnia kellene. ami az azbesztnél még inkább hasonlít rá.anyag. és sajátos nedveiket összekeverik. A Föld e legértékesebb sara épp ezért ennyire elrejtett.sokkal értékesebb lenne. E csatornák mindegyikét helyenként számtalan szelep tarkítja. s A Föld 41 . mert ez biztosítja a Föld forgási lendületének erejét. amire a Föld külső részének könnyebb és lazább anyaga nem lenne alkalmas. melyeket helyenként a legváltozatosabb szelepek zárnak el. vagy egy közönséges diót képzeljetek magatok elé. hogy ilyen kődarabot találhasson. Ám ha valaki mégis eljutna oda. Ez a hajtóerő nyitja fel a szelepeket. A második Föld teljesebb megértéséhez egy koponyacsontot. de annak is kell lennie. Más helyen ezek keresztezik egymást. s ezekről megismerhetitek annak célszerű és művészies építését. Amit a csont pórusainak láttok. Ebből egy grammnyi – hihetetlen fényességben tündöklő színpompája és teljes megsemmisíthetetlensége miatt . melyek mindegyike felfelé menet nyílik. s végül. s a napfényben a gyöngy színére emlékeztetne. azokat pedig folyamatosan tovább vezessék. E szelepek rendeltetése az. hogy az aranytól és gyémánttól amúgy is elvakult embereket nehogy még jobban elvakítsa. lefelé azonban egyre inkább sötétül. A Föld érverése a nedvek hallatlan tömegét nyomja be ezekbe a csatornákba. Ez az anyag egyben igen súlyos is. azok a Föld messze szétterjedő és olykor sok kilométer szélességű csatornái. míg befelé menet zárul. túl mélyen kellene a jégbe ásnia. s helyenként átmenetileg oly csodálatos színezetű. hogy új nedveket alkossanak. hogy a felfelé törő nedvek önsúlyuk következtében vissza ne nyomulhassanak. mert a Déli sarkot még senki sem közelítette meg annyira. Ez a kő a világ előtt ma még teljesen ismeretlen. hogy hol keresse azt. A középső Föld anyagának színe világos szürke. mint tíz akkora igazgyöngy.

a nyomás megszűnésével azok rögtön vissza is ömlenének. mint a fűrész éle. míg dél-észak irányban platina. A nedvek azonban bizonyára elvesztenék eredeti erejüket. Az állati testekben is megtalálhatók ezek másai. Ha egy farostot mikroszkóp alatt figyeltek meg. Ennek ellensúlyozására északi és déli irányban finom ásványi vonal fut keresztül. Így azonban a nedvek önsúlya lezárja a szelepeket. különösen ott. mert a hosszú csövek magas nedvoszlopa túlságosan súlyos lenne. mert rendeltetésüket éppen e helyeken 42 . hogy a belső Föld nedvei a középső Földön keresztül a külső Földbe nyomatnak. Ha mindezen komolyan elgondolkoztok. 17. Ha nem lennének szelepek rögtön a nedvek belépésénél. ahol a felfutó csatornák keresztezik.42 ezzel szabaddá teszi az utat a nedvek beözönlésére. a csövek mentén számtalan ilyen záró szelepet találhattok. melynek anyaga észak-déli irányban tiszta vas. hanem elforgatott. hogy a Földnek ezekben az ereiben a szelepeknek elég sűrűn kell elhelyezkedniük. s megkönnyítitek magatoknak a további művészies leírások megértését. A nagyobb csatornáknak emellett külön lejtő kanyarulatai és szivattyúi is vannak. esetleg áttörné és megsemmisítené a szelepeket. Természetes. az újabb nyomás ereje pedig újra felnyitja őket. különösen akkor. E szálak finomsága a pókhálószálának a tizedrésze. E szálak iránya nem egyenes. fejezet A Föld nedveinek erősítése Az eddigiekből láttuk. Ez a mechanizmus bár látszólag igen egyszerű. melyek az érverés erejét nagyban elősegítik. ha útjuk olykor közvetlenül sok száz kilométer hosszúra nyúlik. a természet megfigyelése érdekében hasznos tanításokat szerezhettek. ám teljesen célszerű. Ez így helyes. s olykor réz. ami a nedvek emelését megnehezítené.

s nagyságuk is változó azért. háromoldalú gúlára formált kristályok. mely abban áll. a nedv a szállító csatornákat új erővel lássa el. hogy amennyiben a nedvek a felgyülemlett pozitív elektromosság következtében túl negatív forróvá válnának. s most még csak a visszatérő erek szerepét kell megmagyaráznom. E fonalak nem csövecskék. Egy ilyen szivattyú részletesebb leírását hiába is adnám meg nektek. még nem felelne meg rendeltetésének. amit minden szakember tud. E vezetékek másik rendeltetése az. mert sima.000 kilométer hosszúságuk mellett elvesztenék. s egyedül a piramis rendszerű vonal az. Ezzel a középső Föld mechanizmusát már megismertük volna. tekintettel arra. Ezekben – miként az állati testnél is – azok a fölösleges nedvek. hol negatív. s ha a gyűjtőhely már telítődött. Azzal. A számtalan áramgyűjtő kamra hol pozitív. A sima vezeték nagyobb távolságnál sok áramot elnyel. hogy a nedveket szállító csatornák közelében az áramot összegyűjtse. ami több ezer kilométerre is teljesen megfelelő. melyen az elektromos áram nem hatol keresztül. hanem egymáshoz tapadó különféle minőségű. hogy a vaskristályok hegye északra. huzalszerű alak mellett elektromágneses erejüket az olykor 20. hogy az említett nagy csatornák melletti pótszivattyúkat a kellő mozgásban tartsák. a nagyobb töltésű gyűjtőkamra leköthesse a fölösleget. E vezetékeknek azért kell így megszerkesztve lenniük.kell fokozottan betölteniük. amelyek A Föld 43 . hogy az érveréseknek – mindegyiknek – emberileg mérhetetlen súlyt kell emelnie. mert az a bonyolult és művészies volta miatt csak szellemi szemekkel tekinthető át teljesen. mert az érverés ereje e segítség nélkül a szivattyúkban csakhamar ellanyhulna. a platinaés rézkristályok hegye pedig déli irányban helyezkedik el. hogy ez a vezeték az áramot elvezeti. A sima vezeték csak abban az esetben felel meg. ha ezt olyan anyagú teljesen zárt cső vagy burok védi. melyek hegye pontosan az alatta levő lapjának közepére esik úgy.

így a bennük felgyülemlett nedvek súlya sokkal kisebb. fejezet A Föld héja A Föld külső részének önmagában kevés mechanikai építménye van.44 a Föld táplálására még nem teljesen alkalmasak. és csak akkor nyílnak meg. visszatérnek a szívbe. és tartja munkában a legművésziesebb módon – akkor elcsodálkozunk azon. és nem az elzárásra vannak. legjobban egy lendkerékhez hasonlítanám. hogy az egyszerű mozgás mily művészi tevékenységre képesít. ami nem is szükséges. ezzel szemben számtalan képző képességgel rendelkezik. vagy a már említett fa rostjánál. amikor a szív összehúzódik. E szelepek nem záródnak olyan pontosan. Ezekben a visszatérő csatornákban is ugyanolyan záró szelepek vannak. Ezzel befejezzük a Föld középső részének ismertetését. Az előbbi résznél talált sajátosságok. és áttérünk a harmadik. vagyis a külső illetve héjának az Földnek. és a nedveket visszatartják. Ha azután a műhely belsejébe nézünk – ahol az előbbi egyszerű mozgás a legkomplikáltabb gépezetek egész tömegét hozza mozgásba. és végül itt a szelepek csak az elszűkítésre. a szelepek lezáródnak. mint ahogyan ezt az állati testnél is tapasztalhatjátok. valamint azok hatása és tevékenysége inkább egyszerűnek mondható. amit szemlélve csak azt látjuk. melyeket az emberi értelem még felfogni sem képes. Ezen felül a nedvek is sokkal lanyhábbak. a Föld bőrének ismertetésére. 44 . mint a vivőér szelepei. ahol új erőre képesülnek. mert ezek a visszatérő csatornák a vivőcsatornáknál sokkal szűkebbek. s ha ismét kitágul. 18. ahol a visszavezető erek a külső héj és a keményfa között futnak. hogy szakadatlanul és erőteljesen forog a saját tengelye körül.

ha csak egyetlen növényt is gondosan megfigyeltek. növény. melynek hatása azonban éppen a külső Föld változatos munkájának végtelenségében jut kifejezésre. Itt nyer minden alakot. hogy a megszámlálhatatlan mennyiségű és változatú ásvány-. hogy a külső rész üres légtér. mint egy fa a héjával. és rendeltetésüknek megfelelően felhasználnia. légréteg. sőt a harmadik rész az előbbi kettővel oly szorosan és közvetlenül függ össze. s a folytatólagosan magához vont növényi részeket. A szilárd második részt közvetlenül sok kilométer széles földréteg – a Föld érzékeny bőre – borítja. mert a Föld bensejéből feltörő nedvek különválasztásán és helyes elosztásán felül még a végtelen tér hihetetlenül finom besugárzásait és hatásait is fel kell fognia. És ha már egy növény is ilyen változatos anyagrészekből áll.A belső Föld működése is ilyen egyszerű lendkerék mozgásához hasonlatos. azaz a Föld külső. Ezzel azonban még korántsem lenne hatóképes. érzéketlen bőre. vagy egy földalatti tenger elválasztó része! Nem. hogy a csodálkozástól szólni sem A Föld 45 . a legváltozatosabb anyagparányok milyen hihetetlen tömegét kell tartalmaznia a külső Földnek ahhoz. azt bizonyára természetesnek találjátok. vizet és a parányi állatokat értelmesen felhasználja.és állatvilágot létrehozhassa! Egy homokszem is – mely az ásványok legegyszerűbbje – oly bámulatos és művészies összeállítású. vagy erőt nyer a mag arra. mely közvetlenül is képződhet olyannak. Milyen sokféle részből áll egy növény. E tevékenység a külső Föld végtelen bonyolult élettani képességét bizonyítja. Nehogy azt gondoljátok. s valamennyi részből – melyeket a legművészibb mechanizmus köti össze .milyen tömeggel bír. hogy a benne rejlő növényi vagy állati lényeget életre keltse. amilyennek a csira képességénél fogva képződnie kell. mint például a mag. s csak ezután következik a felső bőr. Hogy e hivatásának egyszerű berendezéssel képtelen lenne megfelelni. a hám. melyben a belső organikus élet hatásai megezerszereződnek.

s mindegyikének milliónyi kis állatkájára gondoltok. Ez azonban még a legkevesebb! Ha egy ilyen homokszemet alapos vizsgálat alá vesztek. füle és más érzékszervei is vannak. s azokat a legügyesebb és a legképzettebb mechanikus vagy matematikus sem tudná megszámlálni. tapasztalhatjátok. ha annak berendezését felfedve látnátok. milliónyi naprendszer-berendezésű sejtparányt is jelent – előttetek áll egy ásványdarabocska összeállításának utolérhetetlen művészete. melyek azonban sokkal kisebbek. 46 . részletes leírásához egy embernek évmilliókig kellene dolgoznia. Ezért csak a legvázlatosabban és leghézagosabban részének a közölhetem veletek a Föld külső berendezését és működését. Ha most e lárvákat is boncolás alá veszitek. hogy a külső Föld teljes.46 tudnátok. számtalan parányi állatot találnátok benne. s milyennek kell lennie annak a műhelynek. melyek mindegyike egyúttal szintén számtalan. mint a vízcseppben élő parányi kis lények. s emellett szabad mozgásra is képesek! Lám. ahol ezek készülnek – melyek mindegyikének előállításához az állati generációk milliónyi sorozata szükséges – mely állatkák mindegyikének szeme. A homokszem a kristályok megszámlálhatatlan tömegéből tevődik össze. Mi minden szükséges ezek szerint egy ilyen ásványdarabocska előállításához. minden parányi állatkában egy egész naprendszert találnátok! Ha most a homokszem sok ezernyi lárvájára. ennek elolvasásához pedig addig élni. egy ilyen parányi homokszemecske is mennyire felette áll az emberi képzeletnek! Ebből láthatjátok tehát. hogy az állati lárvák egész tömegéből áll. melyek éppen az előbbiek táplálékát képezik. Ha e parányi állatokat most már nem mikroszkóppal – mely még mindig igen kezdetleges műszer – hanem szellemi szemmel vizsgálnátok.

fejezet A Föld érzékeny bőre Az érzékeny földréteget számtalan csatorna szeli keresztül-kasul. melyek a visszatérő nedveket veszik fel.19. Halmazállapotuk nem olyan. akkor a Föld felszíne. Vannak ott más tartályok is. hanem inkább porcszerűek. s melyek már az artézi kutak fúrásánál elérhetők. hogy oszlopszerűen tartja a külső földréteget tengereivel és hegyeivel együtt. Az érzékeny Föld másik rendeltetése az. mint a felszínen található köveké. A tojás alakú tartályok rendeltetése az. édes ivóvíz kerül a Föld felszínére. s a már említett visszavezető csatornákon keresztül a Föld mélyébe vezetik. hogy e támasztékok nyújthatók. mert ezek mind a Föld érzéketlen kérgében foglalnak helyet. amelyekből a tiszta. így azonban. melyek hatalmas tereket képeznek. s innen futnak vázszerűen a Föld felszínéig. s emellett nagymértékben elektromossággal telítettek – ami egyébként szükséges is. hogy a Föld felszíne helyenként homokbuckát. s nem tévesztendők össze azokkal a földalatti tartályokkal. Ezek a felső földkérget meglehetősen felemelik – nemritkán helyenként szét is repesztik – amivel földrengéseket és hatalmas orkánokat idéznek elő. vagy egy vakondtúráshoz hasonló lyukat kap. hogy így kémiailag feldolgozva további rendeltetési helyükre kerüljenek. mert az érzékeny és érzéketlen Föld között gyakran a már általatok is ismert gázok fejlődnek. Az oszlopok közvetlenül a kemény Földön alapulnak. legfeljebb az történik. A Föld 47 . Ha a jelzett támasztékok merevek lennének. melyeket kisebb-nagyobb tartályok kötnek össze a Föld mélyéből feltörő nedvek részére. különösen annak lakói ugyancsak rosszul járnának. hogy a visszatérő nedvek ezekben bizonyos fokig forrásba jöjjenek. E tartályok a Föld felszínének tavaihoz hasonlítanak leginkább.

mely a Földet körülbelül 70 kilométer szféra magasságig veszi körül. ha az édesvízzel nem keveredne. ahogyan ez esetenként már megtörtént. három fő megkülönböztetésével. Ily módon a tengerek helyét csakhamar égbe emelkedő sóhegyek foglalnák el. s ezáltal nagy. s ebben az állapotában minden szerves élet hordozására alkalmatlanná válna – mint ahogyan a sarki jég is alkalmatlan élőlények nemzésére és eltartására. hogy lények ott tovább nem élhetnének. miként az állatok csontjai is porcokban végződnek. és megfordítva. tisztátalanodnak. 48 . valamint az alattuk képződött víztartályok helyzetét – melyek keletkezését már ismertettem veletek – szintén ilyen oszlopok biztosítják. Most még csak az tisztázandó. vagy kvarcsziklák ismertek. annak tisztaságán keresztül átlépünk majd a szellem világába. magasságuk és anyaguk tekintetében is igen eltérők. Ezenfelül a már említett hatalmas víztartályokból a folyamok és patakok útján. Ezek ismerete után már csak a levegő ismertetése maradt hátra. Kifutó helyei a magas őshegyek. mert a Föld húgyhólyagjából feltörő víz túlságosan sós. melyek végül a levegőt annyira telítenék sóval. nehogy beomoljanak. honnan nyeri fő táplálékát a tenger! Legközvetlenebbül az érzékeny Föld számtalan víztartályából. mely esetben teljes égése következne be. Minél magasabbra nyúlnak e kőanyagok. annál inkább gyarapodnak. és csakhamar megszilárdulna. A később alakult hegyek. Ezzel egyidejűleg a Föld is súlyos beteggé válna a vizeletelzáródás következtében. amelyek a Föld később alakult hegyeitől alakjuk.48 E nyújtható oszlopok felfelé haladtukban mindinkább szilárdulnak. ami különösképpen szükséges is. A Föld e szilárd csontjai a felszínen mint mészkő-. szilárdulnak és merevebbé válnak. meghalna. Ha a Föld e részét is megtekintettük már. gránit-. melyek tulajdonképpen a Föld húgyhólyagját képezik. termékeny területek változzanak át tavakká.

s a látást gyengíti. huzamosabb szaglásnál szédülést idéz elő. Szagoljuk végig a virágok egész tömegét. és fejfájást is okoz. hogy legalábbis annyiféle gáznak kell lennie. bizonyítja minden növény speciális szaga. akkor nemcsak a növények fejlődése. Ha ez nem így lenne. s valamennyi különbözni fog egymástól. Ha azonban minden növény csak a saját magának megfelelő levegőt szívja magába. fejezet A levegő összetétele és lényei A tavak és a tengerek vizei egy bizonyos neme az összesűrített levegőnek. Miből áll a Föld atmoszférikus légköre? A belégzésre alkalmas levegő a légnemű gázok egész tömegéből tevődik össze. A víz azonban tulajdonképpen mégis a földhöz tartozik inkább. huzamosabb idő után a gyomorra hat. teljesen sajátos íze és szaga. és nem tartalmazná a természettudósok előtt ismeretlen gázok egész tömegét. míg a levegőhöz a víznek csak az a része számítható. hogy helyette a feleslegeset kibocsássa. nitrogénből. a szegfű a szaglószerveket összehúzza. nyilvánvaló. s különösen belső rostszerkezete. A rózsa illata a szaglószervet erősíti és a látást élesíti. valamint hidrogéngáz ismeretes. a liliom altat. Minden növény a levegőből szívja magába a számára szükséges gázokat. Hogy ez így van és másképpen nem is lehet. szénanyagból és tényleges nitrogénből áll. Ha azonban csak ennyiből állna. A természettudósok szűkre szabott megállapításai szerint bizonyos arányban oxigénből. s még további hatása a pupilla kitágulása lesz.20. míg a szennyes sárga beléndek pillanatnyilag undort. hanem különösen az állatok megélhetése is lehetetlenné válna. s erősíti az agyvelőt. nem lehetne meg egyiknek sem a sajátosságához mért alakja. az ibolya üdítőleg hat a szaglószervekre. melyben állatok is élhetnek. A Föld 49 . az ásványok keletkezése. ahány féle növény él a Föld felületén. amely mint köd vagy felhő.

Ezekből az következik. esetleg állatot.50 Kérdés. csak egy fehéres por. ami számára szükséges. amelyek a még rövid ideje elhaltakat is újból életre kelthetik. vagy gyémántot. vagy elképzelhető-e a levegőnek csak négyféle gázból való összetétele. viszont vannak olyan növények is. s amivel nem sokat mondtak. s ha nemesfémet nem is. vagy ehhez hasonlót előállíthattak volna. melyeknek olyan mérges a kigőzölgésük. Figyeljetek meg ősszel egy szem érett szilvát. vagy szükséges-e a levegő sokféle gázból való összetétele? Ha csak ez a négyfajta gáz létezne. amit mikroszkopikus vizsgálattal kis kristálynak ismertek fel. azon megszámlálhatatlan mennyiségben találtok ilyen fényes porszemet. Más jelenségre is felhívom a figyelmeteket. vagy ennek a levelét. hogy közelükben mind a növényeknek. mind az állatoknak el kell pusztulniuk. Ezeknek feltétlenül csakis más légnemű anyagok lehetnek az éltetői. akkor a kémikusok szégyene lenne. ezüstöt. mert ilyeneket a természet minden vegyi művelet nélkül is milliószámra hoz létre. hogy lehetséges-e. Hajdan éltek a Földön olyan növények és állatok. Ha pedig így áll a helyzet – mert másként nem is lehet – milyen sokféle anyagból kell állnia a levegőnek. hogy eddig még nem állítottak elő aranyat. Ismerünk növényeket. s más nem került napvilágra mint legnagyobb. mégis csak azt használja fel abból. mert a szilva úgynevezett hamvát is ez alkotja. A mikroszkóp erről is tökéletes és biztos képet ad. míg a többit – mint feleslegeset – visszaleheli. mint amik. mert négy elem keveredését könnyen végig kísérletezhették volna. hogy az említetteken felül még számtalan légnemű anyagból tevődik össze légkörünk. 50 . Jóllehet minden állat az egész mennyiségből egyformán szívja tele tüdejét. De nézzétek. ilyen nem történt a legeslegtanulékonyabb bölcsesség-vitézek ellenére. de legalább valamilyen újfajta növényt. hogy minden fajta növény és állat megtalálhassa és kivehesse belőle a számára szükséges éltető elemet. mert különben nem lehetnének azok.

s hatására a keletkező új betegség természetesen pillanatnyilag megszűnne. mint mikor a vegyész aranyat akar csinálni. Ezt bizonyítják az olykor fellépő. de mégsem azok. vagy az újabbak keletkezése honnan ered? 21. amelyek akkor még benne voltak. nézzük. Ennek oka abban rejlik. ami akkor benne volt. ami akkor még nem volt. Viszont ha hiányzik is most a levegőből olyan anyag. s nem fedi el arcát fátyol – miként A Föld 51 . létezésük és megszűnésük alapja. Ezekhez hasonló elkorcsosult alakok ma is élnek. fejezet A fény hatása a levegőre Hogy alapjában megérthessük azt a szükségszerűséget. csak azokhoz hasonlók. s ezeknél az eseteknél a természetbúvár vagy az orvosok olyan arcot vágnak. akár állatoknál. igyekszem meggyőzni erről benneteket. csak a legritkább esetben érünk el sikert. Mivel pedig ez a kérdés az emberiség szempontjából roppant nagy horderejű. Ennek megértése nem nehéz azok számára. s munkája végén a lombikjában sarat talál. hogy a levegő ma már nem tartalmazza azokat az anyagokat. eddig ismeretlen betegségek akár növényeknél.amelyek ma már nincsenek: mint a mamut vagy egyes óriás fafajták. lehet most benne olyan. akiket jó szándékukban anyagias képzettségből eredő gőgjük nem befolyásol. melynek értelmében a Föld légkörének számtalan levegő-őselemből kell állnia. Ha egy új betegséget azzal a gyógyszerrel gyógyítunk. s így az abból táplálkozó lényeknek pusztulniuk kellett. hogy a levegő egyes alkatrészeinek részleges vagy teljes elvesztése. vajon hogyan hatnak ezek az őselemek. mert az új betegség valamely légnemű alapanyag megfogyatkozása folytán áll elő. amit a hozzá hasonló betegségnél használni szoktunk. amely a fogyatkozásban levő anyagot tartalmazná. és mi a keletkezésük. ezért igen nehéz olyan orvosságot találnunk.

mint minden más dolognak. s a napok ki. Egy végtelen Teremtést hordoz magában az emberi szem. amik ők maguk is. ha olykor sűrű felhő akadályoz meg minket abban. amely a légkört – ezt a hatalmas világ-szemet – képezi a világtestek közé. a te végtelen Birodalmadban számtalan lakás van!” Az ilyen emberek 52 . hogy ismerje fel önmagát annak. Nézzetek fel a csillagos égre. olyanok ők mint a szemétdomb legyei. sohasem láthatná a fényt. s a fény az. amit csak saját képzeletének tükrében lát amint azt figyeli. amit a szem képez az emberben. továbbá a fény az. egyszerű ember is megérthet.52 Mózesét – annak megértése elől. Ki tagadhatja ezt. ez ama távoli világok fényének hatása.és visszasugárzása feletti ismerete idézi elő a lélekben azt a hatást. s szórja fényét a végtelen térbe. ha milliónyi csillag vibráló csillogása éri szemünket milyen elragadtatás vesz rajtunk erőt. s milyen szomorúság ül lelkünkre. De van az olyan embereknek. szeme mint kis hüvelygömb kering a milliárdnyi központi nap között. s azt számára érzékelhetővé teszi. hogy a szűkre szabott kabátja – melynek árával szabójának tartozik – hogy illik szivarcsutkájához. amit minden jó szándékú. hogy ezen elemnek. Ha az ember szemével – testének eme kis napjával – figyeli a csillagos égboltot. hogy ragyognak tüzei a végtelen éterben. legfeljebb egy vak. Az ilyen emberek nem kutatják a csillagok világát. akik tekintetüket hozzám emelve mondják: „Ó Atyánk. hogy a csillagos ég csodálatos szépségében gyönyörködhessünk. mert ha a szem nem lenne maga is fény. s nincs szemük műveim számára. Az ilyen emberi lárvákról nem szólok. komoly alapja van. vagy olyan ember – amilyen mai korunkban sajnos igen gyakori – akinek egy bűzös szivarcsutka értékesebb az egész esetleges égboltnál. Vajon nem hatás-e az is. ami lényegében. nevezetesen azt. hogy az emberi kedélyre ily jótékonyan lelkesítő befolyást gyakorol? Igen. Az ő értékük és kincsük a szemét.

melyek a most élőkre vagy jótékonyan. és csakhamar észlelhető a káros hatás a zivataros időben. s ez esetben új elemeknek. A légkör felülete ugyanis – ahol a világűr éterével érintkezik – tulajdonképpen fényes tükör. amelyek időnként fedik egymást. vagy annak belsejére feloldólag. s mindez azért. A Föld 53 . melyek az ő hatásuk révén nyertek itt létet. hogy az új bolygó kisugárzó eleme jótékony vagy káros hatású-e. hogy igen távoli csillagzatok fénye vagy most. s egyikük rendesen jó. vagy talán csak hosszú évek múlva ér ide először. Ismerünk kettős csillagokat is. Ha most megszámolnátok – ha tudnátok – hogy hány csillag szórja fényét Földetekre. Vannak ugyanis jó és rossz csillagok. vagy bizonyos növényfajták visszafejlődésében. míg a másik rossz hatású. a mindenség Alkotója ezt így akartam. úgy a jó és a rossz közömbösíti egymást. vagy károsan hatnak aszerint. Ami a Föld felületén és annak belsejében mint anyag található.bizonyára nem tagadják a csillagos ég hatását a kedélyükre. vagy összehúzólag hat. annak jó hatását teljesen leköti. A Föld ismert csillagászai két fontos dolgot állapítottak már meg. amelyen minden csillag hatalmasan visszatükröződik. így az általuk gyakorolt hatásoknak is meg kellett szűnniük. ugyanannyi féle elemet találnátok levegőtökben. mint ahogy jó és mérges növények. az mind kölcsönös hatása a csillagok kisugárzásának. Az egyik az. mennyivel erősebben kell hatnia a Földre magára annak szemén keresztül. esetleg az állatok és az emberek megbetegedésében. hogy régebben reánk ható csillagok eltűntek a közelünkből. A kép az ismert optikai módon koncentráltan vezetődik a Föld felületére. mert én. ezek következményeként pedig új lényeknek kell keletkezniük. Ez a fény már maga is egy faja az említett levegőelemeknek. de ha a jó elé kerül a rossz. A másik megállapításuk az. és ezzel együtt azoknak a lényeknek is. vagy szelíd és vérengző állatok. Ha a csillagok fénye az emberi szemen keresztül is ilyen hatást gyakorol. Ha egyformán hatnak. mely a Föld felületén.

bármilyen rövid életűek legyenek is. 22. fejezet A tizenkét csillagkép és azok hatásai A régi naptárakban bizonyára arról is olvastatok. nemkülönben a Hold változásai is. ami megöli a rákot. ha az nem bírt idejében elbújni sötét lyukában. hogy a tizenkét csillagkép befolyást gyakorol a Föld növényzetére. de a régi bölcsesség ennek ellenére mégis él még ma is! Hasonló módon hatnak az üstökösök is. hogy a magasabb légréteg miért tisztább és egészségesebb. A régi időjárási értesítőknek is van e szempontból némi alapjuk. most áttérünk a második légrétegre.54 A csillagoknak az egyes bolygók által való ilyen elfedése így gyakorol olykor káros. és láthatja. hogy miként jön létre a naponta mutatkozó különféle alakú felhőzet. mert aki ennek a téli és a nyári hatását nem észleli. illetve legalsó rétegét. Ennél erősebben hatnak a Nap fényváltozásai. és azok hogyan hatnak. sőt az állatok és emberek születésének pillanatában uralkodó csillagképek és azok bolygói is hatást gyakorolnak. mint az alsó. amit a régi bölcsek felismertek. mint a csillagjóslást. és nézzük. Ezekből minden gondolkodó előtt világossá válik. Mivel már megismertük a levegő első. annak erőteljes bizonyítéka a villám. hogy honnan ered a levegő megszámlálhatatlan sok eleme. és megtudjuk azt is. mely nem üres szóbeszéd. és innen ered meseszerűen hangzó csillagjóslásuk. sőt ezekből előre ki lehet olvasni a megszületettek sorsát. sőt a meteoritok is. ahogyan azt ma a csak számokkal dolgozó tudósok elképzelik. az igazán sajnálatra méltó. Hogy még az igen rövid ideig tartó fény is nagy hatást gyakorol a Földre. olykor jó befolyást a Földre. amit ma már épp úgy kinevetnek. A földműves nép sok helyen még ma is ezek után 54 .

azt bizonyítja az a sok földműves naptár. hiszen erre az időre hiányoznak a légkörből azok az elemek. Ez a hatás azonban nem számottevő. Azt tartják: a rák. A Hold tényleg csaknem 28 nap alatt futja be pályáját. Sokkal nagyobb hatású a Földnek. melyekben még ma is jelzik a Hold állását. Ezek eltolódása következtében természetesen úgy a Hold. mely pályának ugyanaz az állása csak sok száz éves időközöken ismétlődik meg. és azt. a skorpió. és ezért jelez a naptár havonta új csillagképet. ami a tizenkét csillagkép előtt elvándorol. Ehhez számíthatók még a többi csillag változásai is. S hogy ezek még a mai napig is élnek a köztudatban. Ezeknek valóban komoly alapjuk van. azaz a legalsó rétegben nyilvánul meg. a mérleg és a vízöntő havában nem jó vetni. de különösen a Holdnak a napkörüli. mint a Nap állandóan takarják valamelyik csillagot. mert a magok még a kicsírázás előtt tönkremennek. melyek befolyásolják a Nap fényerejét. mert a takarás időtartama igen rövid. alig ismert elhajlása. Mégis úgy látszik. E figyelemreméltó körülményeken felül hatással vannak még a Földre a Napban végbemenő kitörések. Látszólag ugyanaz a helyzet a Napnál is – jóllehet itt a mozgó bolygó tulajdonképpen a Föld. mintha a Nap havonta egy csillagképpel továbbhaladna. s így a Nap nem sugározhatja fényét teljes erővel. melyek a takart bolygó fényével ide áramlottak volna. ami alapján az időjárásra is következtetnek. mely idő alatt el kell haladnia mind a tizenkét csillagkép állása előtt. melynek hatása erre az időre természetesen megtörik. hanem a A Föld 55 . hogy a Nap milyen helyzetben van. és még sok hasonlót.igazítja vetését és aratását. és így bizonyos változásoknak kell bekövetkezniük. sőt nemcsak a köztudatban. A különféle fényerők hatása legjobban nem az első. amelyek megismétlődéséhez sok ezer évre van szükség. de természetesen nem az általatok ismert és tisztátalanná vált formájukban.

minél magasabbra hágunk. de ez a felfogás már csak matematikailag is helytelen. ugyanis átveszi a többi csillag fényét is. így minél feljebb. ugyanis a távoli csillagok fénysugara e magasságban még nem elég sűrített. 23. mint 2000 méterrel lejjebb. Itt mondhatná valaki. annál kevesebb a fényanyaga. . E számtalan csillag visszaverődő. Ennek azonban nemcsak a fény az oka. azaz a középső légövben. mint egyedüli sugárzó központ. hogy a középső légrétegben a fénynek ugyanazokat a hatásokat kellene előidéznie.56 második. míg ezzel szemben az alsó légkörből – különösen tiszta nyári éjjeleken a tengerpart mellől – még a heted. illetve magasabbra megyünk. ötöd. mert a fénysugarak még nem elég sűrűek. Ez leginkább abból állapítható meg. illetve nemcsak a napfény – bár az is gyengébb.mert a Nap nagyobb részt tulajdonképpen csak közvetve hat. mint az alsó légrétegben. egyesített fénye 56 . a továbbiakat pedig már nem is vehetjük észre. Ez az oka annak is. sőt még feljebb teljesen ki is halnak.és hatodrangú csillagokat szabad szemmel már alig látjuk. így elsősorban inkább segítő és közvetítő. fejezet A Föld légköre és csapadéka A Nap fényközvetítő szerepe abban áll. és a fény esési iránya hegyes szöget képez.és nyolcadrangú csillagokat is láthatjuk. hogy a középső légrétegből a negyed-. hogy a növények a nagy magasságokban megritkulnak. hogy a többi számtalan sugárzó nap és csillag fényét tündöklő légkör-felületére összegyűjti. És miért nem láthatjuk ugyanezeket a csillagokat a 2000 méter magasságon felüli hegyekről? Azért. mely a tenger színe felett 2000 méteren felül kezdődik. ezért a fény anyaga még nem fejtheti ki ugyanazt a hatását. s onnan visszaverődésként vetíti tovább Földünkre is.

A napfény önmagában kevés lenne. mint az erdő odvas fái. amiből mint eső vagy hó hullnak alá. melyek a hegyekben ködként válnak láthatóvá. különösen a trópusi vidékeken. egy nagyítóüveghez hasonló. kerek átlátszó test. A magaslati levegő ezért tisztább. Hogy ezek a fényből erednek. Miután tehát a hegyek magaslati légköréből még sok fényelem hiányzik. azt sok körülmény igazolja. annak vize mindenütt foszforos fényben csillog. mint ahogy annál tisztább lelkűnek mondjuk az embert is. E gyújtópont körülbelül a Föld középpontjára esne. Nevezetesen. mint a völgyeké. ahová azonban a fénysugár nem hatolhat le.mint ahogy kevés lenne a Hold saját fénye is – ha nem erősítené a Nap és a többi csillag visszaverődő fénye. A hónak is speciális színe. ami azt bizonyítja. A fény jelzett magasságában a fény anyagának ritkaságán kívül még azért sem lehet kellő hatása. mert minél kevesebb idegen anyagot tartalmaz egy folyadék. hullámszerű. ezért ott a növényzet is hiányos. sőt. hogy a fény terméke. vágy és szükséglet él szívében. Ez szintén speciális elemeket termel. s ha nem zavarja szét őket valamilyen mozgás. E visszaverődés. sőt egyes parti részek – melyeket a tenger vize nyirkossá tesz – úgy fénylenek. ahol sok eső esik. illetve fénye van. A Föld közvetlen felületén a fényerő hatását fokozza az is. mert a Föld légköre tulajdonképpen egy lencse alakú. minél kevesebb szenvedély. s különösen a tenger partján. s gyújtópontjában adja ki erejét. s ezek együttesen érkeznek ide. mintha izzana. . hogy a fénysugarakat maga a Föld ami felülete is visszaveri.találkozik a csillagok felénk sugárzó közvetlen fényével. felhővé tömörülnek. A hegyek levegője természetesen ritkább. annál tisztábbnak mondjuk. bizonyos folyamatokat idéz elő. Így állnak elő természetes úton a középső Emellett légréteg ködés felhőképződményei. melynek fénye – ha azt rajta átvezetik – az üveg háta mögött összesűrűsödik. sokszor a tenger színe is úgy ragyog tőle. A Föld 57 .

ám egyre alkalmasabbak lesznek arra. melyek nem telítődnek világosak. szénhidrogén. ammóniák. A magasban sokan jó étvágyúak lesznek. vidámak lesznek. 78. 1 rész vízgőz. salétromsav. akik szívüket a Föld nehéz. Hogy végül is a negatív húzza a rövidebbet. mellyel alkalmassá válnak a növény. akik már mindent fogyaszthatnak anélkül. negatív elemeivel töltik meg. Ennek oka a levegő tisztaságában rejlik. S most nézzük. argon. s ennek segítségével nyerik el éppen azt a sűrűséget. hogy árthatna nekik. ami kb. E kettős felhőréteg között ellentétes áram képződik. neon és mezargon.így a fény számára mind alkalmatlanabbakká válnak – érdemtelenné teszik magukat arra. míg a fehér a pozitív sarkot képezi. Ez lenne a második légréteg vázlatos leírása. hogy a Világosság országába emeltessenek. ózon. húszezer méter magasságig terjed. míg azok. Azok a felhők. az természetes következmény. akik a hegyekre mennek. s mind nehezebbé válik. hogy azok. mert ott a rossznak semmi hatása nincs. mert ezek telítik a Földet elektromossággal. annak le kell hullania./ 58 . sötét színűek lesznek. szénsav. hiszen hiányzik a továbbképződéséhez szükséges anyag. hogy a Sötétség országába zuhanjanak. mert ami nehéz. kripton.és állatvilág táplálására.7 rész oxigén.3 rész nitrogén. s hogy annak mi a rendeltetése. mi történik a harmadik légrétegben.és a Déli-sark befolyását sem. .58 természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni az Északi. és olyan ételt és italt is elfogyaszthatnak. amihez lent csak undorral nyúltak. széndioxid. s hasonlít az üdvözültek állapotához. s felfelé mindig jobban tisztul. hidrogén. (A levegő összetétele a tudomány mai megállapítása szerint: 20. illetve fehérek maradnak. Így azok az emberek is. kénes savak. melyek a Föld elektromosságával telítődnek. és elfeledkeznek sok olyan kellemetlenségről. A magaslati hegyi levegő hatásának gyakori példáját mutatja. ami odalenn kínozta lelküket. ahol a sötét felhő a negatív. A tisztában ugyanis minden megtisztul.

díszítésére. s ez mikroszkóppal pontosan megállapítható. Némely növénynél teljesen apró és áttetsző gyantás golyócskaként érzékelhető ez az éterolaj. illatozók. Ez a légréteg a két alsónak az éterikus sója. s mivel itt már csak közvetve hatnak. amit a fény vezet le. Így érkeznek le a Földre. mint a tiszta. ízletesek. nem olyan éterikusak. ami azokat az állatok és a növények számára élvezhetővé teszi.és nagyrészt a gyümölcsök illata és színe is – e harmadik légrétegből ered. és helyez el a növény közelében összegyűjtött elektromosság segítségével. úgy nyugszik. sőt szolgálnak. e kellemetlen szag azonban az alulról képződő nedvek túltengésének a következménye. Az állatoknál azonban még szembetűnőbb e harmadik légréteg hatása. éterikus olaj a vízen. virágokkal. hogy annak tisztaságát zavarná. ellenben teljesen rásimul a víz felszínére. E harmadik légréteg bizonyos fokú összhangban áll minden növénnyel. így csakis onnan eredhetnek. éterikus elemek.24. A virágok illata és színe . fényét inkább kétszeresére emeli. a gyümölcsükkel és a levelükkel. s ahelyett. amelyek e fény-alapelemekhez közös alapot képeznek. E különleges éterikus elemek a harmadik légrétegben egyesülnek. mégpedig a növények külső részével: a rügyekkel. E részek a legfinomabbak. ami a tiszta éterhez a legközelebb esik. Minden kellemes illat e légrétegből ered. fejezet A harmadik légréteg mint a Föld szeme A harmadik légréteg a másodikon kb. leglégiesebbek. Az olaj nem keveredik a vízzel. mint a A Föld 59 . mert ezek a tulajdonságok tisztán éterikus eredetűek. ahol azoknak a növényi és állati testeknek a éltetésére is kiegészítésére. melyeket a tiszta mennyei elemek nem bírnak teljesen visszaszorítani. sőt némely növénynél kellemetlen szagúak is. s a többi bolygó kisugárzó fényével együtt kémiai változáson mennek keresztül.

melyek mindig a Nap felé fordulnak. bizonyítják maguk a virágok a kelyhükkel. s legfőképpen a szem barna része és a szaruhártya a szemhéjjal egyetemben – melyek a levegőből választódnak ki – s a szem rendeltetése mind az állatoknál. Éppen ennek a számtalan kis intelligenciának van feltétlenül szüksége a Föld látószervére. mert hiszen a Föld önmagában nem egyéniség. de erre – mint később látni fogjátok – nincs is szüksége. Hogy ez így van. Kérdezhetnétek. akkor a Föld egyetlen lénye sem rendelkezne ilyennel. s ha a Föld nem rendelkezne ilyen finom szervvel. De nemcsak magának a Földnek van szeme. ha a Föld mint test nélkülözné saját általános látószervét. Éppen ennek az 60 . és megnyilvánul a Földön élő összes szellemeknél. hanem minden növénynek is van e légrétegnek megfelelő szerve. mert mindenki csak azt adhatja a másiknak. hajtását mindig abba az irányba vezeti. azt tudja-e érzékelni? Erre azt felelem: mindent a megfelelő módon! A Föld állandóan figyeli maga körül a végtelen teret. mind az embereknél finomságánál fogva a harmadik légrétegnek felel meg. Így például az agyvelő . hogy mi szüksége van a Földnek egy ilyen általános szemre. ahol kis fénysugarat talál. s ha lát. hogy magukba szívhassák annak fényét. A Föld általános lényiségében természetesen semmit sem tud abból. melynek segítségével képes a fényt felfogni.amit a hajon át a levegő táplál . s ha ez sikerül neki.60 növényeknél.különösen pedig a szem nedve. melyek mindegyike értelmének megfelelően alakítja saját lényét – ez pedig lehetetlen lenne. azaz szeme. E harmadik légréteg tulajdonképpen a Föld szeme. amit lát. ami egész terjedelmére kihat. hanem számtalan és végtelen sokféle lényiségű intelligenciából áll. Még jobban bizonyítja ezt az. mit néz vele. nem is fordul el tőle többé. amivel ő rendelkezik. mert nélküle a Föld egyetlen állata és embere sem látna. ha egy növényt a pincében csiráztatnak ki.

míg a valóságban a Nap a Földtől körülbelül húszmillió mérföld távolságban fekszik. és azok vetített képeit olykor át is veszi. és ez a magyarázata az ezeken a vidékeken ilyenkor tapasztalt balzsamos levegőnek is. mert ez a légréteg ott olykor lehúzódik egészen a hegyekig. akik a Napot egy – a Föld körül 24 óra alatt keringő – meteornak tartották. A Föld e tulajdonságának következtében voltak asztrológusok. Ennek megértése érdekében először azzal jöjjünk tisztába. E gyúlékonysága azonban nem égésben.általános szemnek segítségével látja az ember a Napot. ezt A Föld 61 . A Föld általános szeme képeket vetít a Föld felületének egyes részeiről más bolygókra. ha annak kicsinyített képét a Föld általános szeme előzőleg fel nem vette volna. 25. hogy azt az ember szeméhez vezesse. és mint éterikus olaj fekszik a második légrétegen. hogy mi is a légréteg gyúlékonysága? Ha gyúlékony anyagot meggyújtunk. hogy nagyon gyúlékony. hiszen hogy is tekinthetné át a parányi kis ember még parányibb szeme a hatalmas Napot. Különös sajátossága az. a Holdat. közvetített képét. melynek jótékony hatása olykor alig elviselhető. az elég. ha egy meteorit kerül bele. s ott nagy utat fut be. különösen akkor. hanem csak a Föld általános szemének a tükörfényes felületével felfogott. Ez azért a trópusi vidékeken fordul elő. Ezért a körülöttetek fénylő bolygókat senki sem láthatja a maga valóságában. fejezet A tűz lényege A harmadik légréteg – mint már mondottam – a legtisztább. hanem izzásban nyilvánul meg. a csillagokat. ami természetes is. E vetítések következménye a trópusi vidékeken előforduló fata morgana /délibábszerű légtükrözési jelenség/. így a legáttetszőbb.

és gyűlöletesnek látszik. helyesebben mondva igen erős izgalomba jönnek. gerjedelmükben azonban nem hatnak rombolóan. E gyors mozgás széttöri az anyagot. Itt sem következik be égés. akkor meggyulladnak. s a nagy izgalom a legkisebb atomig mindent szétszakít. Ennélfogva a meggyúlás az anyagban lévő szellemi részek hirtelen támadt gerjedelme. és a látható füst alakjában szétszélednek. mely mint gyors hullámzás követi egymást. hogy micsoda önmagában. Itt azonban azt kutatjuk. ennek fokozódó állandósulása pedig az égés. lényegében a tűz? Fizikai úton ezt nem lehet tökéletesen megmagyarázni. széltében-hosszában szórja szét a fénysugarakat. Jóllehet a víz egész felületén begyullad. ezért a tűz általában tisztátalan és vöröses. ha egy tükörlapra esik a fény. Ehhez hasonló égés a Nap fényének a víz tükréről való visszaverődése. Ha azonban a szeretet jó szellemeket tartalmazó napfénysugarát sűrítve vetítjük egy olyan testre. ami felfokozza tevékenységüket és erejük hatását. A tűz világító ereje a szellemi részek igen gyors és igen heves mozgása és a világításnak a tűz által való folytonos táplálása az anyagban levő szellemi részek állandó mozgása.62 mindenki tudja. amely 62 . illetve mozgásba. míg az anyag hamu alakjában marad vissza. emellett mégsem ég el semmi. s ha ezeket mozgásba hozzuk. ami azonban nem zavaró és nem ártalmas. A Földön támadt tűz a fejletlen és tisztátalan szellemi részek felgerjedése. hogy pedig jó vagy rossz a hatása. az most teljesen mellékes. A Nap szeretetfényének hatására a víz békés szellemei is mozgásba jönnek. ez pedig a szeretet gerjedelme. Az anyag feletti győzelmük folytán a szellemi részek felszabadulnak. Ugyanez az eset. Ez a gyulladás és az égés magyarázata. Az igyekezet és az erő e megindítása heves mozgást eredményez. mert csupán a békés szellemek jönnek indulatba. Létezik azonban az égésnek még egy neme. mert a tűz lényege már teljesen a szellemibe nyúlik. Minden anyagban van szellemi rész is (kötött formában). bizonyos mértékben haragos.

ezekben ugyanis a levegő túl nehéz.megnyilvánuló hatása. sőt el is ég. és megközelítőleg meg is értettétek. ez azonban tulajdonképpen nem tűz. vagy azon átfutó – meteorit az éter-részeket természetesen elszakítja egymástól.önmagában még sok fejletlen szellemit tartalmaz. 26. míg az égés már a második és első légrétegben áll be. Ilyen esetben a harmadik légrétegben csak begyúl. Ugyanez a következménye annak. az meggyullad. E jelenségek a harmadik légrétegben speciális megnyilvánulások. mert A Föld 63 . hanem a csillagok fényének a homorú tükörben – az előbb említett módon . ha azt egy test nyugalmában megzavarja. vagy lassú mozgással futó meteorit be sem gyullad. Miután az égés lényegét már megközelítettük. amelyben számtalan csillag fénysugara tömörül. és ebben a formában. sárkányszerű farok látható. Egy – e légrétegbe hulló. fejezet A harmadik légréteg jelenségei Ne gondoljátok azonban. E homorú tér egyúttal tükörfelületet képez. hogy hasonló jelenségek mind így zajlanak le. mert hasonló jelenségek az alatta elterülő légrétegekben nem következhetnek be. s e fény visszaverődését látni a Földön tűznek. és el is ég. A középsebesen. hogy a harmadik légrétegen átszáguldó meteor nyomában hosszú. különösen akkor. mert a fényesen égni látszó meteorok között számos akad. és mozgása is igen sebes. amelyik ténylegesen meggyullad. ami a hirtelen átszáguldó test nyomására és nyomában azonnal összezáródik. könnyen elképzelhetitek a harmadik légréteg éterének meggyulladását is. s e gyors mozgás következtében a levegőben homorú oldalú tér keletkezik. míg a harmadik légréteg könnyű részei sokkal lassabban nyomulnak vissza eredeti helyükre. ha a meteor nagy terjedelmű.

ha a távoli szabad éterből bizonyos fény-lények közelednek a Földhöz. hasonló jelenséget észlelne. hogy égés következzék be. melyek akkor keletkeznek. Ha a meteor mozgása túl sebes. hanem csak a harmadik légréteg feletti hullámzások. Ha nagyobb térfogatú meteor kerül a második légrétegbe. Miután e szubsztanciális szellemeknek már bizonyos 64 . s e hirtelen mozgással homorú légtükröt képez maga előtt. melyek a már említett módon a Napból erednek. ha előzőleg nem haladna át a könnyen gyúló harmadik légrétegen. Bizonyára láttatok már fehéren csillogó az égen. melyek a legmagasabbra emelkednek a Föld felett. nem jöhetne izzásba. Ezek tulajdonképpen nem is felhők. s felénk sugározza. Ezek a felhők a tiszta éternek a harmadik légréteggel való keveredéséből jönnek létre. Ez a fény azalatt. hogy az égés a sűrűbb légrétegnél kialszik. mert a kő fejénél mutatkozó fehér fény a hirtelen keletkező vízbuborékok homorú tükreiről visszaverődő fénysugarak következménye. Bármilyen sebesen száguldjon is a meteor. A meteorok ily módon való szemlélésén kívül a harmadik légrétegnek még más sajátosságai is vannak.64 másodpercenként legalább 30-40 kilométeres sebesség szükséges ahhoz. hogy égve ér le a Földre – ez azonban igen ritkán következik be. melyekre szintén rátérünk. hogy a rendesen kerek meteor fejével hirtelen szétszakítja az étert. hogy a meteor feje különösen fényesen világít. hogy a csillagok fényét csorbítatlanul átengedik magukon. A bárányfelhők azok. olykor megesik. Lassúbb mozgásnál gyakran megtörténik. Ezek sokszor annyira bárányfelhőket áttetszők. és a kő feketén hullik le a Földre. Ez abból ered. előfordulhat. jóformán teljesen különválik csóvájától. ami felveszi a végtelen tér csillagainak fényét. Ha valaki egy kerek követ nagy erővel és sebességgel a vízbe dobna. hogy tényleg égni kezd a sűrű levegővel való súrlódás következtében. míg a harmadik légrétegen áthalad. A harmadik légrétegen átszáguldó meteoritoknál tapasztalható.

Ha azonban nem ez a helyzet.sűrűségük van. s most már tekintsük át a Földet szellemi mivoltában. E kék csík a tiszta szellemek egy csoportja. jelenlétükkel könnyen befolyásolják a harmadik légréteget. egyetlen felhő sem látható. Végül még egy sajátsága van a harmadik légrétegnek. ilyenkor nem mozdul egy falevél sem. Ha az újonnan érkezők türelmesek – ami a ritkább eset – akkor nem jön rossz idő. E hullámok a Nap fényét többé-kevésbé törve engedik csak át magukon. Szóval a Péterek és Pálok ma már igen ritkán fordulnak elő. ami ugyan ritkán látható. ezáltal annak felülete hullámszerű mozgásba jön. de sajnos az ilyen emberek – az elanyagiasodás következtében – ma már igen ritkák. a tenger stb. mely bár ott is előfordul. E jelenség csak különösen forró napokon észlelhető. pihennek és megtárgyalják a további tennivalóikat. valamint az alájuk rendelt szellemeknek kiadandó rendelkezéseket. vezetésére és irányítására. hogy „új seprő jól seper”. változékony idő következik. és hatalmas szelek. s a Földön nagyon meleg nap van. mert hiszen jóformán tisztán szellemi jelenség. Hogy ilyen jelenség után rendszerint rossz idő. akik pillanatnyilag összegyűltek. az a már említett módon megjelenő idegenek érkezését követően áll elő. de annál jelentőségteljesebb. akárcsak a Föld északi részén a gyémánt. különösen akkor. a hegyek. Ha a tanácskozást befejezték. ami lebegő bárányfelhő néven ismeretes. ha új szellemek jelöltettek ki a levegő. Ekkor gyakran megtörténik. ami azonban testi szemmel is érzékelhető. A Föld természetes. Ilyen napokon halotti csend uralkodik a Földön. s ez idézi elő azt a jelenséget. azonnal észlelhető a mozgás. s mint világoskék csík látható. A szellemileg látó emberek azonban a kék csíknál többet is képesek látni. esetleg zivatar következik. A Föld 65 . akkor bekövetkezik aminek be kell következnie. de csak igen csekély mértékben és ritkán található. apró. illetve anyagi magyarázatát ezzel befejeztük.

aminél kisebb már nem létezik. és ennek ellenére sem térfogatából. Bármilyen anyagot figyeltek is meg. RÉSZ A FÖLD SZELLEMI MEGVILÁGÍTÁSBAN 27. mindegyikről megállapíthatjátok. hogy illatával a helyiséget állandóan betölthesse. megbilincselt és megszilárdult szellem. hanem minden anyag osztható. de fölösleges. Számtalan hasonló példát említhetnék. fejezet Az anyag keletkezése és rendeltetése A Föld szellemi szempontból való megfigyelésénél fordított sorrendet kell követnünk – tehát nem annak mélyéből szállunk a felszínre. sem súlyából egy parányit nem veszít. hogy az anyag mélyén szellemi rejtőzik. Ha egy gramm mósuszt (pézsma) egy kis tartóba téve elhelyeztek egy szobában. s miután az anyag lényegileg nem egyéb. melyik az a legapróbb rész. hogy végül mint anyag valamilyen formát öltsenek – aminek 66 . hogy az nem önmagában egységesen és tisztán lépett a létezésbe. helyesebben tevődik össze.66 II. így az ennek megértéséhez szükséges tudnivalókat megadom nektek. Már több ízben rámutattam. mert ebből is láthatjátok. jóllehet minden másodpercben megszámlálhatatlan apró részecskét kell szétlövellnie. melyek között még hézagok is vannak. E kis darab évekig is ott lehet. Hogy mi vonzza és tartja össze azokat. mert nem tudják és nem tudták még eddig megállapítani. hogy az anyag számtalan apró részecskéből áll. hanem felületéről szállunk alá – mert csak így érthetjük meg legjobban és legkönnyebben a Föld szellemi mivoltát. mint fogságban tartott. Az anyag oszthatóságával még ma sincsenek tökéletesen tisztában. rövidesen az egész szoba tele lesz annak illatával. mert megszámlálhatatlan apró részekből áll. azokat pedig pórusoknak nevezitek.

és rendeltetése sem lehet más. Ám ha egy teremtett lény szabad akaratával az adott Renddel szembefordul. és saját énjét önmagában mint független. mert lényegileg tőlem származik. mint az én . hol pedig igen szilárd – látjátok. és hozzájuthatna ugyan ezekhez az őt éltető elemekhez. mint az enyém. hogy ezzel a fénnyel – mely élő és intelligens – az éltetett anyagban önmagát. de elzárja előle a vizet. Ahogyan az is fennáll. mint azé. önismerettel. hogy az ember teremtmény. melyen át már a szellemvilág birodalmába lépünk! E végtelen apró részek őseredetileg nem egyebek. mert lénye belőlem – aki bizonyára öröktől fogva vagyok és leszek – teremtődött. életet nyert formát függetlenítettem önmagamtól. minden lét törvényét. vagy ha akar. Ha felismerte önmagát. és a Teremtés végtelenjében mint tökéletes és szabad lény él és tevékenykedik. Ha valaki valamely növényt ültet a földbe. és megsemmisülés lesz az osztályrésze. amelyből vétetett. úgy megerősítem őt. belső renddel s szabad akarattal rendelkezik. mint az élő fát. ez az az első lépcsőfok. hogy a növénynek szabad akarata lenne. a Rendet oltom belé. önálló lényt felismerje. akkor az edényben lévő víz is azonos a kút vizével. öntudattal. hogy tönkremegy. a napfényt és a meleget. majd az új. Ha most már így az új életet nyert forma világossággal. akkor természetes. és rendeltetése is ugyanaz. Ha a Rendnek megfelelően él és cselekszik. de nem akarná ezeket – mi lesz A Föld 67 . az alakot pedig teremtő erőmmel éltettem. hogy ha valaki egy edény vizet merít a kútból. Örök világosságomból egy szikrányi fényt adtam sajátjául. mi lesz akkor a növénnyel? Vagy tételezzük fel azt. az örök Szeretet egy szikráját nyeri. és ezért mondom. Gondolataim erejének alakot adtam. a Renddel Istenségem belső tüzét. akaratánál fogva beilleszkedhet az örök Rendbe. azzal szembe is fordulhat.mint mindenek Teremtője – elképzelt akaratomnak erőben való megnyilvánulása.halmazállapota hol laza. és ennek segítségével nyer akaratot.

mintha megszűnne létezni számomra.68 így a növényből? Kiszárad és tönkremegy! Vagy ha valaki önmagáról képet szeretne festetni. mert aki nincs értem. Uram! – hanem minden részében engem kell felvennie. ami ugyanannyi. azaz ellenhatalmi központ képződne. ez a megkötöttség az. de az arcát soha nem fordítja a festő felé. láttok és érzékeltek. az ellenem van. Ez viszont tulajdonképpen azt jelentené. amely szabad ténykedésemben akadályokat gördítene elém. Ezért akit egyszer már megteremtettem. anyaga mind gyöngébb lesz. hogy ha felaprózva is. hogy a végén már csak a napfény felvételére képes. hogy visszatérjen oda. azt az örökkévalóság számára teremtettem. hanem az említett módon isteni lényemből teremtettem. ahonnan eredt. Minden ember – mint teremtmény – ellene fordulhat Rendemnek. mely csak annyira és csak addig veszi fel a Nap fényét. hogy magammal szemben tökéletlenséget kényszerülök eltűrni. milyen kép lesz ebből? Nekem – mint Teremtőnek – nem lehet mellékes. míg érintkezik vele. Ezért nem elég. Éppen ezért az anyag 68 . aki megadott rendemmel szembehelyezkedik. hogy egy lény. és csak akkor válik éretté arra. de meg nem semmisülhet. És ez a helyes átmenet. míg meg nem érik annyira. és nemcsak egy irányban. akit nemcsak mint képet hoztam létre.s látjátok. vagy örökéletű-e? Mert előbb önmagamnak egy részét kellene megsemmisítenem – ami lehetetlenség. felvegye a Nap fényét. Ennek megakadályozására tehát az olyan teremtményt. rögtön megkötöm egy általam kijelölt hely meghatározott pontjához . azért csak kötött állapotban fordul el a szellem Napjától mindaddig. lazábbá válik – de az anyag maga éppen ezáltal válik mind alkalmasabbá arra. Külsőleg a tükör mind homályosabbá válik. amit ti mint anyagot ismertek. miként a tükör. Ily módon idővel mellettem egy ellentétes erő. ideiglenes. Az anyag végtelen sok részében a teremtettek végtelen sok intelligenciája nyugszik. ha egy lény összes részeiben egyformán kezdi felvenni az isteni részeket. és minden más számára elvakítja úgy. ha valaki azt mondja: Uram.

hogy ismét azzá legyen. fejezet A felső légréteg szellemei Térjünk vissza először a legfelső. és egy olyan parány sem található majd. mert e magasságban soha nincs sötétség. azaz a legalsó légrétegben. tevékenykednek. majd ismét felszabadult. akiknek ez az otthonuk. s így most már megkezdhetjük a szellemi Föld komoly tárgyalását. ahol a jó és rossz – mint a gyógyfű és a mérges gyom – együtt él és érintkezik. Most nézzük meg. azaz a harmadik légrétegbe. akik előzőleg már mint emberek e Földön éltek. amelynél az előbb még kötött. Ezeket az örökös fény táplálja. hogy az anyagban a szellemen kívül más szabad rész nem is lehet. visszatér őseredeti formájához. és figyeljük meg. mert végleges megtisztultságából valami mindig visszamarad a földben. míg a második légréteg már nem tiszta. ami már őseredet óta kellett volna hogy legyen! E bevezetésből most már láthatjátok. szellemileg pedig megszakítás nélküli nappal uralkodik. hogy a Föld e harmadik légrétegében élő és megtisztult szellemek miért tartózkodnak itt. mégpedig olyanok. akik ott élnek. végtelenül intelligens lény ismét önmagára ismer. 28. és mit csinálnak? A Földön élt szellemek közül – bármennyire is megtisztult legyen – senki sem juthat be azonnal és közvetlenül a nagy Mennyei Birodalomba. mely nem lesz képes és érdemes az örökös Nap képének felvételére. Ez a harmadik szféra tiszta szellemi és nyugalmi állapot.legkisebb paránya is feloldódik majd. legfőképpen pedig az első. Az Ős-kép felvétele új Teremtést is jelent egyúttal. E légrétegben csak már tökéletesedett szellemek élnek. mely részecskéket A Föld 69 . hogy milyen szellemlények azok. és ott igen heves viharok dúlnak.

s hogy e szemlélet alapján visszaemlékezése minden irányban tökéletessé válhasson. hogy mi az ő sajátja? Ez már Rendemben rejlik! Ahogy a fűszál megleli az anyagparányok 70 . vagy cselekedett. ami a test halála után nem szabadul fel mind egyszerre. mint belőlem eredő ősalapéletnek. – A ford. amije van. és amit hosszú életpályáján sajátjává tett. Ilyenek: az a sok értelmi rész. ami eredetileg a lényiségéhez tartozott. szóval röviden mindaz. amit élete folyamán saját erejéből létrehozott. a testéből kiválasztott minden anyag. (Ezért káros a test bebalzsamozása. amit egykor az őt teremtő gondolatom végtelenségéből neki adtam. lakása. melyeket élete folyamán ki. hogy ezáltal a szellemnek önmagában teljes szemlélete lehessen. Az ember szellemének. valamint azok a láthatatlan anyagok. azt is elszórja. míg lényiségének minden sajátosságát fel nem veszi. a további fejlődéséhez a Föld anyagából természetesen semmire sincs szüksége. míg aki ellenkezőleg él. hogy e szférát elhagyja. Azért a szellemnek egy ideig várnia kell. könnyei.) Most azt kérdezhetnétek. ám alaki lényiségének – és ez alatt a lélek értendő – ismét egyesülnie kell az utolsó atomig mindazzal. Csak ha mindannak. testének összes hulladékai. megjegyzése. testének egyes részei.70 csak apránként vonhatja magához. Ezeket mint lelki részeket lelkének mind fel kell vennie. és a Mennyei Birodalom első lépcsőfokára léphessen. s beláthassa azt a hosszú utat. ami hozzá tartozott. hogyan ismerheti fel a szellem azt. utolsó parányát is magához vonzotta megnemesítve és szellemesítve. ha lelki lényébe mindazt felvette már. Azért mondom – és mondtam földi vándorlásom alatt – hogy minden hajszálatokat számon tartom. ruhái.és belélegzett. amit hajdan ős-első tökéletességű állapotától a most már visszanyert tiszta szellemi állapotáig megtett. A szellem visszaemlékezése csak akkor lehet tökéletes. aki a tanom szerint él. csak akkor válik képessé arra. és hogy csak az gyűjt. mert ezt a folyamatot a balzsam igen gátolja.

azokat megvizsgálják. A harmadik légrétegben tartózkodnak az általatok már ismert védőszellemek is. ahol mindazt megtalálják. A harmadik szféra az ott lakó szellemek számára ennek ellenére csodálatos és boldogító paradicsomot jelent. majd elhelyezik és tanítják őket. A szellemek ez alatt az idő alatt a szeretet törvényének megfelelően tevékenykednek. akik mint új jövevények felemelkednek ide. ami az Istent igazán szerető szívet boldoggá teheti! Csodálatos vidékeket láthatnátok itt. Elsősorban előkészítik az utat azoknak. Itt minden gazdag és termékeny mindenben. A szellem itt mindent a legteljesebb mértékben megtalál. akik a kellő időben és helyesen figyelmeztetik őket arra. Ha más bolygók idegen szellemei érkeznek ide. Ezen felül tanítják és irányítják az alsóbb szférák tisztultabb szellemeit is. Itt ugyanis minden szellem önmagának teremti meg környezetét úgy. és ha alkalmasnak találják.millióiból a számára szükséges speciális anyagokat. A nemzéseknél befolyásukat érvényesítve hozzásegítik őket a földi testetöltéshez. hogy otthon érezze magát. e szférát uralják. megfelelő módon levezetik a Földre. E tiszta szellemek azonban még korántsem teljesen önhatalmúlag uralkodó szellemek. és jelenlétükkel megteremtik és biztosítják e harmadik légréteg létezését. az éhség itt minden A Föld 71 . mert általános tudásuk még a már említett ok miatt nem tökéletes. és ha ott súrlódások vagy összeütközések keletkeznek. melyek teljesen a szellemek egyéniségéhez igazodnak. ami az ő sajátja. hogy e szellemek földi életük alatt épp abban az irányban próbálkozzanak. s nem is lehetnek még azok. hogy mit és hogyan tegyenek. Ezért tökéletes angyalszellemek vannak körülöttük. még biztosabban találja meg a szellem azt. amely irányban az előbbi más világtesten eltöltött életük alatt az istengyermekség elnyerése érdekében a földi életet kérték és vállalták. s mint békéltetők erélyesen intézkednek. egyben gondoskodnak arról is. egyenként vagy csoportosan szállnak alá.

Ezt azonban a szellemeknek saját jószántukból. hogy mindazt. Ha végül mindent felvett. s vált alkalmassá a továbbfejlődésre. s ennek ellenére a szellemet senki sem vonja felelősségre. Látjátok. 29.ami minden szellemet át kell hogy hasson . másrészt viszont mindenkiben él a képesség arra. látása és visszaemlékezése is tökéletesedik. hogy visszaszerzett-e tökéletesen mindent. mind a Föld anyagából tevődnek össze. 72 . Isten iránt érzett szeretetükből . tökéletesebb és legtökéletesebb foka. mert e képességet a tiszta vallás feljegyzése szerint mindenki örökölheti. ami lényiségéből még a Földhöz tapadt. ami az övék felvehessék.önként kell elvégezniök. hogy mindazt.72 irányban ismeretlen. és nem kényszeríti számadásra. valamint érdemessé a Mennyei Birodalomba való belépésre. és pedig azért. akkor érte csak el teljesen függetlenségét. a gyümölcsök. s a Föld neki és ő a Földnek már semmivel sem tartozik. a szellem ezekben mind sajátját ismeri fel. Az általa teremtett vidék. még visszatérnek azokra a bolygókra. sőt kell is. amit szeretetből tőlem kaptak. ami egykor lényiségéhez tartozott. épp e helyen szedi fel magára a szellem mindazt. fejezet A tiszta szellemek tartózkodási helye és üdvössége A visszaszerzésben – helyesebben a tökéletes visszaszerzésben – áll a boldogság elérendő tökéletes. Azok a szellemek. tudása is kibővül. hogy mindent visszaadhassanak nekem. hogy örökölje. visszaszerezze. Aki tevékenykedni nem akar. amit egykori vándorútján kapott. E képességre vonatkozólag esetenként mindenkinek számot kell adnia. akiknek hozzátartozó részeik más bolygókon töltött életük következtében még felvételre várnak. Testének mindenkori részeit a törvény az ő különös akarata nélkül szabályozza.

mert ezek mind szükségszerűségek. amit hűséges vezetőül kapott a mennyből. minden más törvényszerű. Ki határozhatja meg. másrészt ezalatt értelmileg igen sokat fejlődnek. és alkalmassá válnak a nagyobb munkára. azzal érdemeket szereznek. A számadás – helyesebben az ítélet – a cselekvő szabad akaraton múlik. az önmagára vessen. ha az Ige ítélete alá kerül. hol hosszabb. és a szellem akaratán kívül áll – mint ahogyan senki sem tartozik felelősséggel azért. Ha az ilyen tiszta szellemek több száz éven keresztül rostokolnának is a harmadik szférában. hogy a szellem időt nyerjen lényének fejlődése érdekében. ahonnan őseredetileg kiindult.e várakozást legkevésbé sem tekinthetjük büntetésnek. hanem csak olyan szükséges dolognak. ami egyénenként hol rövidebb. hogy mindent visszaadhasson Teremtőjének azon a helyen. mert minél többet nyernek. és szabaddá válik. hogy számot adjon-e valaki a Földön testben eltöltött életéről? Mert ez szükségszerű. annál tökéletesebb állapotban kerülnek oda. amikor is mint angyal-szellemek tekintetükkel nemcsak a Föld egyes A Föld 73 . mert egyrészt e helyzetükben is szerencsések és boldogok. Hogy a tisztává fejlődött szellemeknek ebben a harmadik légrétegben hosszabb ideig kell várakozniuk.elássa képességeit. vagy a köröm a kezén. hogyan gyűjtsön. vagy akár szívének dobbanásáért. mint amilyen a földi élet időtartama. s a szellem helyett inkább a testi előnyöket helyezi előtérbe. ha akaratát az isteni akaratom megismerése folytán azzal összhangba hozza. ami szintén hatalmas nyereség. ahová végső és örök rendeltetésük elérésekor kerülnek majd. amely megtanította hogyan éljen. hogy mennyi ideig nő a haja. Ha a Rendnek megfelelően bölcsen végrehajtanak egy kisebb feladatot. sem azért. sőt csak nyerhetnek vele. hogyan és mennyit lélegzik. amíg az összes lelki részeiket fel nem vették helyesebben amíg volt földi porhüvelyük el nem enyészett. akkor sem veszítenének ezzel. s az így felszabaduló lelki atomjaikat lelkükbe vissza nem vették .

vagy csak igen keveset láttok meg. s úgy érzik majd. ami azokon található. menjenek fel nevemben egy ilyen magaslatra. hogy ezek a helyek az emberekre mágikus. végül akaraterejükkel még az anyagot is át kell hatniuk. és látható leszállóhelyeik – magas fekvésük folytán – az állandóan hóval és jéggel borított magas hegyek. míg a gyengébbek az Egyenlítő környékét irányítják. Ám ahogy tovább fejlődnek. hanem előbb egy egész bolygót. áhítatos. 74 . egyben az egész emberi kedélyre felvidító. erősítő és megnyugtató hatással vannak. amint azt egyikőtök helyesen mondotta: „A Föld és Nap között sok csodálatos dolog történik. azalatt hatalmas dolgok történnek körülöttetek. míg szemetekkel semmit. működési körük a Föld minden pontjára kihat. vagy legalábbis annak közelébe. tavakat és folyamokat irányítják. Ez pedig abban áll. Bizony kedveseim. s hegyen kísérttettem meg. hegyről hirdettem az Evangéliumot (hegyi beszéd). azaz a legalsó légrétegbe is alászállnak. Egy hegyen nyilatkoztam meg (Sinai). akik mozgékonyabbak a tengereket. mert nemcsak szellemetek. majd világközpontokat. a leggyengébbek pedig a kisebb-nagyobb hegyeket őrzik és mindazt. Ez a magyarázata annak. Akiknek szomorú a szívük. hanem testetek is többet nyer itt. hogy a tiszta szellemek új jövevényei eleinte rendesen ott tartózkodnak. Így most már a Föld harmadik szellemi légkörét is áttekintettük. ahol földi életük alatt állandóan tartózkodtak. mert földi vándorlásom idején én is gyakran jártam a hegyeket. hegyen feszítettek keresztre – ezért örömmel járjátok ti is a hegyeket. mint száz gyógyszertárban.74 részeit uralják szellemileg. vagy nyugtalan a kedélyük. melyekről az emberi képzelt még csak nem is álmodhat!” E tiszta szellemek nem ritkán a második. Az erősebbek a sarkvidékeket. Menjetek örömmel a hegyekre. most már csak kevés van hátra. sőt olykor a harmadik rétegből az első. mintha lelkük erősítő balzsammal telítődött volna.

ahol a helyzet sokkal tarkább. ahogy lelki testük átszellemül. s általában befolyást gyakorolnak a növények életére a Földön. míg a másik A Föld 75 . mint a harmadik. miáltal a lélek szellemiesül. hogy a női szellemek nagyrészt a növényvilág felett őrködnek. mert az ilyen lelket a fájdalmak és vágyak hajtják egyik pólustól a másikig. a többi tulajdonság is mind afelé hajlik. fejezet A második légréteg és annak szellemei Miként az embereknél – akiknél átmenet van a tiszta szellemiből a lelkibe – úgy van ez a középső és a felső régióknál is. amelynél a szellem még nem elég éber. melyek úgy szerepelnek egymással szemben. A mozzanat a lélekben fájdalmat idéz elő. Több milliónyi léleknél a vágyak is több milliónyi változatban jutnak kifejezésre. A szellem hat a lélekre. áthatja azt. melyek közül az egyik érvényesülni akar. a lélek azonban nem léphet a szellem fölé. Ezek után pedig szálljunk alá a második légrétegbe. Így könnyen felismerhető az olyan lélek. A második szféra szellemei aszerint mehetnek át a harmadik szférába. hogy a szellem áthassa. a másiknál az a vágy jut erősen kifejezésre. ha egy másik tulajdonság még nagyobb erővel törekszik arra. csak készen kell állnia arra.Ezen felül pedig jegyezzétek meg. A lélek mint olyan számtalan intelligens lényiségű részből áll. ami könnyen módosul. melyeket mindenféle vágyak telítenek. s amelyek mint sajátságok nyilvánulnak meg benne. mint a lélek és a szellem. mert az itt tartózkodó lelkek szellemileg még nem teljesen éberek. 30. azaz a béke régióiban. és azzal eggyé lesznek. felvehesse magába. hogy az előbbit is uralja. Egyik léleknél ez. Az egyes tulajdonságok ilyen túllépései a második szférában igen gyakoriak. Ha valamelyik sajátosság itt-ott nagyobb erővel nyilvánul meg a többivel szemben.

ha több zeneszerzőnek ugyanazt a zenei képet adnátok. s e középső szféra sok más jelensége is. ablaka és teteje. sőt a jégeső minden kis jege elüt egymástól mind súlyban. Egyikük a Teremtés titkait kutatja. Ezt a nagy eltérést embereknél is máskülönben már a Földön élő megtalálhatjátok. jegyezzétek fel azt magatoknak. Innen ered a számtalan sokféle felhőképződmény. Ha több festővel egyazon tárgyat vagy tájat festetitek le. vagy ezerféle lehetőségben mégiscsak eltérnek egymástól. ami egyszer mint valóság már létezett. ahány a lelkek közötti egyéni különbség. Milyen hatalmas lelki forrongásnak kell megnyilvánulnia e második szférában. és századokon át nézhetnétek naponta anélkül. Ehhez hasonló számtalan jelenséget fedezhettek még fel. de két esőcseppet sem. mert vagy magasságra.76 elcsendesedni. 76 . ez azonban csak az anyag. Így egyetlen nap vagy éjszaka sem hozhatja létre ugyanazt a formát. s milyen számtalan különféle jelenség tapasztalható itt. mely szerint az anyag formát ölt oly sokféle. az összehasonlításnál mégis nagy eltéréseket fogtok tapasztalni. ugyanazt a helyzetet. Igaz ugyan. melyek folyton sűrűsödve végül a természetes világ hústesti szemei számára is láthatóvá válnak. Nemcsak két egyforma nagyságú hópihét nem találhattok. Például minden embernek egymástól elütő írása van. melyek nem ismétlődnek soha többé. Vagy figyeljétek meg egy város házait. Ezeket a különbségeket találjuk az ember valamennyi alkotásánál. a másik érdeklődése a növények lelke felé hajlik. egy újabb pedig folyton utazna – és így milliók mindegyikét más és más vágy fűti. Különösen nagy eltérés mutatkozna. vagy színre. mert mind más és más melódiával zenésítené azt meg. hogy a jégeső minden darabja egy szem. mindegyiknek van fala. hogy hasonlóra akadnátok. ám a mód. mind formában. de nehezen találtok közöttük két egyformát. Lényegileg mind azonos. Figyeljétek csak meg egy nap a felhők képződményét. mindegyik ugyanazt fogja lefesteni.

Ma így érez. holnap esetleg ennek épp az ellenkezőjét teszi. mert a lélek összetételében akkor még túlságosan anyagias. és ez az átmenet a második szférából a harmadik szférába. A testben élő lélek rengeteg sok fájdalmas érzésen megy keresztül. ami a lelket teljesen kimeríti. hogy önmagát áthatolhatatlan sötétségben és ködben teljesen mezítelennek érzi. Míg ez az állapot be nem következik. Ebből látható. melyek mindegyike a saját fő jellemvonását hordja magán. majd hull a hó. hogy a jelenségek. azokat csak egy fő érzés uralja. amíg azt minden változatában önmagában le nem küzdötte. ezért más az alakja és mozgása minden felhőnek. és az üresség érzését úgy felfokozza benne. Ezért is mondja Pál apostol: „Ahogy a fa kidűltében esik. és így érthető az is. poreső. Ezért más minden villám cikk-cakkozása. melyek változékonyságának oka innen ered. A Föld 77 . ezért az ember szinte naponta változik. ennek megfelelően él és cselekszik. és mint ilyen a szellemre nézve teljesen alkalmatlan. jégeső. zivatar. hogy egy túlvilági lélek már nem javulhat meg. hogy a második szférába csupa különféle beállítottságú lelkek gyűlnek össze. s egész egyéniségüket csak ez tölti ki. és minden szegényen segít. ma így cselekszik és gondolkodik. hogy ez az őt uraló főérzés fogva tartja mindaddig. felhőszakadás. hanem azt jelenti. vagy a jég. A túlvilági lelkeknél már egészen más a helyzet. Egyik nap jószívű. úgy is marad fekve!” Ez nem azt jelenti. másnap valami keserűség vesz erőt rajta. mely hovatovább csak folyton erősödik bennük. ezért fúj keresztül-kasul a szél. Csak ezeken keresztül szabadulhat meg a lélek a megkötöttségéből. Ezután az előzetes általános ismertetés után lássuk a részletes ismertetését. s ugyanennek következtében esik az eső.E megszámlálhatatlan sokféleség a lélek egyéni különbözőségében rejlik. és mindenkit elűz magától. holnapra mindezt mintha elfújták volna. formailag is így alakulnak. a szellem nem hatja át a lelket.

fejezet Szellemi mozgások a második légrétegben A második légréteg legjobban hasonlít az emberek földi életéhez. s hatalmas erejükkel jóformán foglyul ejtik az egymással küzdőket. mert ez a helye. a mindenféle rossz és jócselekedetek állandó váltakozása folyik. s a magához hasonlókat tetszése szerint felkeresheti. Elkeseredett seregek ütköznek így össze. mint sehol másutt. gyilkosságok. rablás. terveket kovácsolnak.78 31. hogy azokat akár simán. akik a terveket az erősebb ellentábornak elárulják. s csendesen visszatérnek arra a 78 . ahogyan azt földi életük alatt tették. Itt is állandó ide-odamozgás. ledobják őket a Földre. viszont itt olyan általános szabadság uralkodik. néha több egyesülés is szembekerül egymással az árulás következtében. ahol csak hosszabb idő alatt lesznek képesek ismét a csoportosulásra. hogy kettő. de megvalósítsák. és ilyenkor alászállnak. Itt mindenki teljes szabadságot élvez. amit a Földön az emberek egymásba tornyosuló fellegekként látnak és szemlélhetnek. akár erőszakkal is. de a felettük figyelő tiszta szellemek ezt látják. erejük visszaszerzésére. hasonlók csoportosulása. Így jönnek létre csoportosulások. s ha számuk már felszaporodott. és fegyveresen esnek egymásnak. Ez azért szükséges itt. és hasonlít az olyan várhoz. Már maga e hely magassága is megkapó. ez a szellemek tulajdonképpeni csatatere. és ezért e vidék jórészt hegyes. lopás. ahol érzéseiket tekintve úgy folytatják az életüket. ahonnan úgy a szellemek előkészítő mennyországba. A meghaltak lelkei először is ide kerülnek. ami több évi állandó ostrom nyomait viseli magán. háború. Itt minden előfordulhat. s így megtörténik. foglyul ejtés. Az ilyen egyesülések tagjai között is akadnak árulók. mint a pokolba is vezethet út. legyőzés. amit a nagy mozgás és sok háborúság csak még jobban élénkít.

míg végül az anyagi világ valamelyik helyén állapotának megfelelő formában alakot ölt. mert az ilyen lelkek egyre szenvedőbbé válnak. ezzel eltávolodik tőlem. a békeszellemek e lelkeket barátságosan üdvözlik. Majd Rendem. ahonnan ledobattak. a rendőrség pedig a harmadik régió békeszellemei. mert hiszen minden test súlya tulajdonképpen az én akaratom. Hogy az ilyen szellemek sokszor teljesen anyagiassá válnak. annál durvábbá és anyagiasabbá válik. Ezt a jelenséget is észlelhetik az emberek. s mint a második szféra számára durvává és nehézzé vált anyag saját súlya következtében lehull ami egyenlő a békeszellemek akaratával. ahol eleinte természetesen e légréteg alsó részeiben helyezik el őket. nevemet ki is ejtik. s minél jobban eltávolodik. és a harmadik régióba vezetik. Ezért ha egy szellemet ismét rabul ejt lelkének fájdalma. ami az égbolton látható felhőzet eltűnésében nyilvánul meg. és ami az én akaratommal is egyezik. ahol a levegő előzőleg még egészen tiszta volt. amikor a rendőrség egy csoport garázda társaságot letartóztat. Ezek a jelenségek azért jönnek létre. vagy legtávolabbi – tőlem való. Ennek ellentéte is látható olykor. A lelkek e megfékezése ahhoz hasonlatos. és nem egyéb. megkötöz. Szeretetem felvételének mértéke szerint mindig feljebb és feljebb emelkednek. Ez viszont a felhőknek az égbolton vagy hegyek tetején való csoportosulásában nyilvánul meg olyan helyeken. E zárka az anyag. mint a tőlem való elfordulás okozta szenvedés kifejezése. és őszinte alázatukban reám gondolnak. aminek következtében önmagukat fokozatosan elanyagiasítják. amikor a rosszindulatúak csoportosulnak. annál jobban.helyre. minél több változatban és mennyiségben lépnek fel bennük a fájdalom érzései. és segítséget. és a megfelelő tömlöcbe zár. s ahol állandó érintkezésben maradnak velük. és saját szennyes vágyaikat követve A Föld 79 . Minden anyag – legyen az a legközelebbi. Ha egy ilyen ütközet után a lelkek egy része alázatossá válik. szabadulást és üdvösséget kérnek.

és így igen jó vezetés szükséges ahhoz. A szellem és a lélek formája nem változik. Ne gondoljátok. Többnyire ez a magyarázata az emberek között fellépő pusztító járványoknak is. 80 . Megesik. mert ha ez bekövetkezne. s így válik alaktalan gömbhöz hasonlóvá. csak ezek összetétele. hópihében. hogy a szellem a lélekkel papírhoz hasonlóan összepréselődik. Ennek következménye mindig halál lenne. 32. vagy felhőcskében számtalan szellem él összesűrítve. ezt minden idők számtalan példája igazolja és bizonyítja. hogy az ilyen szellemek ráhullanak mindenféle állatra. ami ellen még a halak sincsenek biztosítva. az előbbiekben már ismertetett módon mint meteoritok válnak érzékelhetővé. és aszerint.80 a legpiszkosabb és legvisszataszítóbb növényeket éltetik ahelyett. hogy a sűrűsödés mennyire heves. fejezet A szellemek uralma az anyag felett Természetesen nehéz dolog így bizonyítanom. mikor testüket ezek a rosszakaratú szellemek szállják meg. hogy egy esőcseppben. és ilyenkor azok dögvészben pusztulnak el ennek hatására. ahol ily módon súlyossá válva lehullanak. hogy alázatosak lennének. mire a szív táján sűrűsödés áll be. hogy az ilyen ledobott lelkek kártevő gyűlöletükben nehogy nemes gyümölcsökre vagy nemes állatokra hulljanak. ha olykor szántóföldek vagy más bevetett területek tönkremennek. akkor a gyümölcsfák és az állatok is belepusztulnának. vagy ledobatnak – így közelebbi leírás szükséges ahhoz. Ez a magyarázata annak. ha nem jelennének meg ilyenkor nevemben ezek speciális ellenszerei. hogy ennek lehetőségét megérthessétek. melyek elől ezek a szellemek menekülni kényszerülnek.

Ha azonban lent a földön a cseppfolyós gáz valamilyen meleg hatására ismét légneművé válna. ami lényiségének inkább megfelelő. Minthogy azonban a folyadék a gömb bensejében volt. Minthogy azonban ezek a szellem. Hogy ezt számotokra még szemlélhetőbbé tegyem. mégis megfelelően állítja elétek a szellemit: hogy a szellemi ember lelke a maga léggömb-emberi formájában hogyan sűrűsödhet meg bensejében. hanem csak mint anyagias vágy. a békeszellemek ezeket éppen anyagias lényiségük folytán sűrítik össze. A gömb-ember nem veszti el azért alakját – eltekintve attól. Ha most ennek a gömbnek a belsejében levő gáz valamilyen erő következtében hirtelen cseppfolyóssá válna. mely aranyfüstszerű anyagból áll. s ami így természetesen azonnal a magasba szállna fel. arra a helyre. és így válnak nehezekké. A Föld 81 . amit hidrogéngázzal töltenének meg. léggömbhöz hasonlóan. a gömb-ember ismét a magasba emelkedhetne. bár ez anyagias kép.így a gömb-ember benső vizével együtt a földre hullik. Képzeljetek magatok elé egy emberi alakot. e folyadék természetesen súlyt jelentene. a szellem és a lélek ezen új képződésű súlypontjuknál fogva oda vonatnak. és súlya következtében magasságából hogyan süllyed alá az anyag. illetve még van is – ami azonban a sűrűsödés következtében belső feszítőerejét elvesztette . hogy a szellem és a lélek egy jégdarabban teljes egészében sűrítve hull alá. Ez a sűrűsödést eredményező lényi akarat azonban az alázatosságában ébredő szeretet tüzében ismét felolvadhat. aminek következtében a gömb a földre hullana. ahová anyagias tulajdonságuk következtében kerülniük kell. egy könnyen érthető képet adok.Ne gondoljátok azt se. hogy a feszítőerő megszűnése következtében többé-kevésbé összeesett – de súlypontja következtében nem újonnan képződött maradhat a magasban. és alázatosságában erősödve ismét felemelkedhet oda. illetve a lélek élő tartozékai. Látjátok.

minden hópihe. hogy a testi szemeitek által érzékelhető jelenségek mindig szellemi okot rejtenek magukban. hogy ilyen jelenségek részeseivé válnak – valamennyi szellemi lényen be kell teljesülni. ha akkor még nem haltak meg emberek a Földön? Mindnyájan. Ami a Földön meghalt emberek szellemeire vonatkozik – így az. akik a dolgot ebből a nézőpontból szemlélik. fejezet Természetszellemek és emberi lelkek Az eső cseppekben hull a Földre. s éppen ennek a „hogyanját és miértjét” tárom elétek a következőkben. mint amilyen nagy az egész Föld. melyek hol kisebbek. mely esetben feloldásuk már sokkal hosszabb ideig tart. 33. akik először kezdik meg vándorlásukat a hústesten át. Hogy az ilyen jelenségek után a szellemekre milyen sors vár. hogy annyit megértettetek. még nagyobb tévedések áldozatai. hol nagyobbak. Egyelőre elég. vagy a jég. mint ilyenek le is hullanak. hogy szavakban ki sem fejezhető. s ami már sok pokolit tartalmaz. a hó. Az apró jégeső néha oly sűrű.82 A teljesen rosszá vált lelkek egészen kővé sűrűsödhetnek. honnan kerültek elő a szellemek. s ugyanígy a hó is. Most kérdezhetnétek: ha minden esőcsepp. amikor a jég hol apró. akik gőggel telítettek. azt később még látni fogjátok. vagy minden darab jég egy szellemet húz magával. olykor több deka súlyú. mintha meteorként jelennének meg. a hópihe szellemi 82 . Egy részüket a Föld sarkán található magas hegyekre hullatják le e jelenségként. Ezt találjuk a jégesőnél is. Ezért ha havazik. honnan kerül elő az a mérhetetlen sok szellem? S mikor Ádám idejében esett az eső. ez azonban csak a különösen rosszak sorsa. magas hegyeken ritkán mázsányi is előfordul.

akik a Földből felszabaduló lelki részekkel egyesülnek. s ahogy a szellemlények a jelenséggel kapcsolatba lépnek – ebben már hatalmas különbség mutatkozik. mind a lélek végtelen kicsire felaprózódott úgy. hogy melyik esőcseppben vagy hópihében természeti. melyek a fenti jelenségben megkezdték a teljes felszabadulás szellemi körútját.hanem ilyen esetben mind a szellem. vagy egy már A Föld 83 . ellenben az ok és a mód. Az esőben mint jelenségben semmi különbség nem látható.ami a szellemet a jelzett léggömb-emberhez hasonlóan lehúzza . Az isteni Renddel szembehelyezkedett elhaltak lelkei ugyanerre az útra szoríttatnak. vagy jégkristály útján alig egy szellem és annak egész lelke kerül a földbe. azaz új teremtésű szellemieket. míg a lent maradó nagy tömeg az új jövevényeké. ahogy e jelenség hat. hanem bizonyos módon új jövevények – vagy helyesebben a Föld anyagában hosszan alvó és újra ébredő teremtmények. növények és ásványok magukba szedik. Az újak azonban itt maradnak a Földön. Olykor látható. s előírt útjukat végig kell járniuk. Ezek ilyenkor nem a Földön elhaltak szellemei. hogy e rövid ideig tartó fanyar sorsot megossza azon szellemi részekkel. ami a természeti világban is megnyilvánul. az behatol a földbe. ahonnan az állatok. míg a meghaltak lelkei rövid alázat-iskola után ismét tovább haladhatnak. a felemelkedő rész a meghaltak lelkeinek részei. hogy millió esőcsepp. Igen nehéz lenne megmondanom nektek. mind a lelki részek még teljesen Földhöz kötöttek. Ha esik az eső. s megkezdik vándorútjukat a természeti jelenségek során át. Ez ugyan csak egy kis töredéke a leesett mennyiségnek. itt az anyag nem a láthatóvá vált belső súlypont . Ezzel szemben egy teljesen kész szellemnél csak annak anyagias vágya és hajlama kerül jég formájában kötöttségbe. Az új jövevényeknél mind a szellemi. vagy még inkább közvetlen utána – különösen a magaslati helyeken – fehér fényű felhőcskék képződnek és emelkednek a magasba. amint az eső alatt.potenciákat is tartalmaz. hópihe.

egy tervet még kevésbé . A lelkek mindegyikébe egy új szellemet lehelek. mely bejárta a földi vándorútját. így minden esetben figyelembe kell venni. ami kezdetben a sajátja volt. Az első ok a szellem őslényiségében rejlik. E megoszlásnak igen fontos kettős oka van. hogy az egyes emberszellemekben és lelkekben őseredeti lényiségét ismét összetömöríthesse. hogy ezáltal ő is visszanyerhesse őserejét.84 minden természetit elhagyott szellem – melyikben milyen – hullott alá. mert a külső látszat szerint azonosságot mutatnak. ha az esőcseppek. hogy önmagukat a végtelen kicsiségig felosszák. ezért szétszóródott és szétosztatott az egész teremtett világban. Ebből az okból a Sátánnak ma is a legsürgetőbb igyekezete az. hogy egy teljes gondolatot . A szellemeknek ez a széttagozódása hasonló a bábeli nyelvzavarhoz. Egy lehulló nagy jégdarabban nem ritkán már egy alázatossá vált szellem érkezik. mely gőgjében és gondolatai. amiképpen a népeknek szét kellett szóródniuk. vagy súlyra. Ebből tevődik össze minden ember lelke. szellemi mivolta anyaggá változott. hópihék. amely hasonló ahhoz az őseredeti szellemhez. s ennek következtében gőgös tervüket soha nem válthatták valóra. amiből eredően arra kényszerültek. A másik ok pedig abban rejlik. melyekből természetesen még igen nagy mennyiség szükséges – mert ezek számtalan részre osztódva érkeznek ide – minthogy egy lélek sem távozhat innen úgy. hogy halála percében valamennyi részét rögtön magával vihesse. ugyanúgy a szellemeknél is a tapasztalatoknak szét kellett szóródniuk ahhoz. ezáltal minden részből egy új lény származik. Minthogy azonban őserejéhez soha többé nem juthat. hogy ezek az ősteremtésű szellemek éppen osztódásuk következtében erejük utolsó cseppjéig legyengültek.fel ne dolgozhassanak önmagukban. 84 . vagy jégdarabok eltérnek egymástól nagyságra. Az apróbb jegek ellenben csak természeti szellemrészecskéket tartalmaznak. szétszakítsák naggyá fejlődésük érdekében.

és éppen ezek azok. hanem legfőképpen az emberek saját maguk. gondolatai. Ám elvétetett tőle összes képessége. és abban ősi rosszakarata. akik között minden időben voltak egyesek. Ha azonban majd egykor minden szellemi és lelki kiélte már magát itt a Földön. és széjjel szórta a végtelen térbe úgy. hogy a lelkiekben az adott „én” és az öntudat az anyagból ismét feltámadjon. akkor a természeti (mai) Föld helyét egy tökéletes szellemi Föld foglalja el. mint saját „én”-je. Azt azonban bizonyítja. a hegyek és a levegő szellemeit. A növényben is – amint azt már tudjátok – először a lelki élet támad fel. mint e szellemek látása. A világi bölcsek eme hitétől vagy hitetlenségétől függetlenül az ős-okok ugyanazok maradnak mint eddig. melyek folytonosan új világtestek alakulását idézik elő. E tulajdonságai nagyrészt a világtestekben kötötten vannak jelen lelki és szellemi részekre osztódva. akik láthatták a vizek. hogy utánatok még igen sokan fognak élni. ám ez nem fejlődhetne tovább. hogy e jelenségekben miért és hogyan jön oly sok szellemi a Földre. ami nélkül a lélek – akárcsak a növény az eső és a napfény nélkül – csakhamar elsenyvedne és meghalna. mint ahogyan sok olyan dolgot sem érzékel. Ezáltal azonban önmagát robbantotta szét. mely nem kötött. és így azt is könnyen felfoghatjátok.tervei kiterjedésében az Istenség fölé akart emelkedni. azt nemcsak a naponta ismétlődő meteorológiai jelenségek bizonyítják. hanem teljesen szabad szellemeknek és lelkeknek lesz boldog hazája. hogy önmagából nem maradt meg semmi más. felfogásbeli tökéletessége. Hogy a mai Földet kötött szellemek és lelkek lakják. a madár ma is éppúgy a levegő A Föld 85 . tömeges földi élete. A tanult világ természetesen ebből semmit sem láthat. ami rá nézve még fontosabb és szükségesebb lenne. ha a levegőből szellemi tápanyagot nem nyerne. hogy e jelenségek sokféleségéhez nem feltétlenül szükséges az emberek előzetes. a föld. míg a szellemi útján Isten felismerése ismét átplántálható legyen a lélekbe. Ebből látható.

És most folytassuk tovább megfigyeléseinket. hogy kellő felügyelet alatt álljanak. csak idővel válnak emberi lelkekké és szellemekké. Bár a tanult emberek egy része nem kételkedik ezek valódiságában és létezésében. annak ellenére. Éppen ez a félelem idéz fel aztán bennük gyűlöletet az anyag iránt. hogy ezeket láthassák is. különben igen nagy károkat okozhatnának. Az egyszerű emberek egész tömege él ma is. hogy légügyi technikából nem szerzett egyetemi végzettséget. Ezek a természetszellemek. fejezet A levegő és a hegyek szellemei. mint egy egész egyetemi fakultás. és éppen azért szükséges. 34. melyek oly előszeretettel emelkednek a levegőbe. igen kevesen jutnak el. Minden szellem. sőt olykor fölé is. hanem ellenkezőleg. semmi módon nem hajlandó azzal ismét közelebbi érintkezésbe kerülni. a tulajdonképpeni levegő-szellemek. havazás nem volt – többnyire természetszellemek. mint az ősidőkben. akik egyszerűségükben sokkal többet látnak és tudnak. amelyik egyszer már felszabadult az anyagból. hogy előzőleg eső. mert igen erős félelmet éreznek minden iránt. mégis addig a képességig. Ennek ellenére mégis a tiszta békeszellemek állandó felügyelete alatt állnak. melyek nem elhalt emberek szellemei. ami anyag. de különösen a magas sziklás hegyek fölött bontakoznak ki – feltéve. melyek iránt erős érzékelési hajlamot éreznek magukban. különösen az olyan anyagokkal szemben.86 ura. melyek a sűrűbb földi szellemeknél jóval több szabadságot élveznek. a vándorszellemek Azok a felhőcskék. melyek itt-ott. s a szellemek ezt óvatosan kerülik is. melyben oly sokáig fogva voltak. Még az elhalt emberek 86 . E szellemeket az emberek csak igen ritkán láthatják.

Ha ilyen állapotukban ismét dühöngeni kezdenének. melynek elérése érdekében a hústest szenvedésekkel teli útját kellett megtenniük! E vágy fegyverzi fel őket. s a vizek fanyar szellemeivel egyesülnek. ahol hamarosan a növényvilágban kezdik meg munkásságukat. folyókba. mert az anyag iránti ellenszenvük vagy dühössé és bosszúállóvá teszi őket. vagy bizonyos szolgálati próbaidő után . különféle szolgálatot tehetnek nekik. vagy pedig milliószámra egyesülnek. és a korábban említett meteorológiai tüneményként a Földre vezetődnek. akkor víz alakjában patakokba. mert bár előzőleg ők is az anyagban éltek. tavakba. melyben aztán tetszésük szerint szabadon tartózkodhatnak vagy a levegőben.ami eltarthat 200-250 évig – ismét visszakerülhetnek előző szabad állapotukba. Milyen nagy lehet az anyag iránti ellenszenve azoknak a szellemeknek. akkor vagy megtehetik ismét a földi hústest útját. vagy a tengerekbe hajtják őket. mégis halálos ellenségei annak. E szellemek együtt mozoghatnak az emberekkel. mert könnyen haragra gerjednek. földeken. ami a Földön történik. vagy erdőben. A szellemek e része már igen nagy intelligenciával rendelkezik. vagy amit itt beszélnek. Ha azonban ehhez nem lenne kedvük. vagy akár tavak és folyók környékén. mindent láthatnak és hallhatnak. könnyen kárt okozhatnak abban. jóllehet ők már tökéletesebb intelligenciával rendelkeznek. de azért jobb kerülni velük a közvetlen érintkezést. ami már végtelenül sajnálatraméltó helyzetet jelent. és a végtelen felé törnek. Ezeket azonban csakhamar ismét foglyul ejtik. A Föld 87 .hogy az ilyen ártalmas lényeket visszaűzik a Föld belső részeibe.lelke is utálatot érez iránta. ahol az általatok már ismert módon végzik kényszermunkájukat. melyek talán csak pillanatokkal előbb szabadultak meg a legszigorúbb rabság kötelékéből az oly hőn óhajtott szabadságba. aki megharagította őket. akkor megtörténhet – sőt igen gyakran meg is történik . Ha azonban az ilyen szellemek a növények növekedésénél szorgalmasan működnek közre.

Különösen félelmetesek a bányákban. vagy fütyülnie. mert az inkarnáció a többi bolygón gyorsabb és könnyebb. a fémek hirtelen eltűnése többnyire e szellemek munkája. s akiknek e vándorszellemek – akik nem akarnak a Földön inkarnálódni – különféle szolgálatot tesznek. Az itt 88 . Az ilyen szellemeket általában vándorszellemeknek nevezik. ehelyett azonban vagy a Holdon. különösen ha nem hívják segítségül a nevemet. annak kell lenniük.88 Az általuk lakott vidékek csendesek. akik a természettudósok és csillagászok soraiból kerülnek ki. A bányák vagy aknák hirtelen összeomlása. a bányalég. kék vagy zöld színű törpék alakjában jelennek meg. annak pedig káros következményei lehetnek. Legtöbbször ezek okozzák a magas hegyekben a földcsuszamlásokat. aknákban. és az ilyen helyeken senkinek sem tanácsos kiabálni. S hogy ezeket elkerüljék. akkor nemritkán félelmetes óriásokká válnak. a földi hústest-élet alól mentesülnek. Ezekhez olykor a Földön elhaltak közül is csatlakoznak. hogy leereszkednek az emberekhez. Ha azonban egy ember tapintatlan lenne ezekkel a szellemekkel. ahol az ott dolgozó bányászoknak már számtalan szerencsétlenséget okoztak. mivel egyik bolygóról a másikra vándorolnak. hogy amilyen hamar csak tehetik. veszedelmessé válnak. mert ez anyagban még fogva tartott szellemek indulatosak. az ilyen helyek vándorait különféle jelenségekkel igyekeznek megfélemlíteni. még kevésbé szitkozódnia vagy átkozódnia. eltávolítsák e helyről őket. Ha ezek a szellemek jót akarnak tenni az embereknek – legalábbis nincsenek irántuk rosszindulattal – akkor rendesen igen sötétszürke. vagy más bolygón kell vállalniuk az inkarnálódást /megtestesülést/. amit szívesebben is vállalnak. Formai kicsinységükkel azt jelzik. mert sajnálják az emberekben megkötött szellemet. hogy jót tegyenek velük. Vajon ezek a szellemek is megjárják a hústest útját? Ha munkájukat hasznosan és tevékenyen végzik. s ilyenkor veszedelmes a közelükben maradni. vagy a hatalmas lavinákat is.

melyek következtében az ártatlanok nagy tömegét kínozták halálra borzalmas szenvedések között. hogy ismét visszatérnek a Földre. hiszen nemrégen még folytak a boszorkányperek. 35. hanem önként vállalás – amit minden bolygó összes szellemének meg kell járnia. Mert ahogyan csak egy Isten.hogy a világ összes bolygóiról érkeznek ide szellemek. hogy emberi szemmel láthassák más bolygó sajátosságait. Most még egy érdekes pillantást vetünk a második légrétegbe. nem kényszer. hogy más világtesteken emberek lehessenek. Hogyan vetődött fel az emberek között a boszorkánykérdés? Erre fogok most nektek válaszolni! A Föld 89 . úgy az Istengyermekséghez is csak egy út vezet . egy igazság. hogy az Emberfia inkarnációját leéljék. E természetszellemek pedig hozzásegítik őket ahhoz. és azután hirtelen alászállunk az első légrétegbe.elhaltak szellemei ugyanis e vándorszellemek segítsége nélkül a többi világtestből semmit sem láthatnának. aki ne hallott volna már a boszorkányokról. aki Isten gyermeke akar lenni. Mert mindenkinek. akkor megtörténik. Ha ezek a szellemek a sok bolyongás következtében végül kifáradnak. ami nélkül az istengyermekséget semmiképpen nem nyerhetik el. Ha nem. hogy mindezek a szívnek is meglennének. és képessé teszik őket arra is. egy élet létezik. Ezért van – amint azt már tudjátok is .ami azonban nem kényszer. mert az emberi testnek is számtalan egészséges idegszála és rostja van anélkül. fejezet A boszorkányok és üldözésük Alig akad olyan ember. végig kell járnia az Úr útját A-tól Z-ig. s vállalják a legnehezebb inkarnációt is. ha el akarja nyerni azt.

ami a szabad szárnyaláshoz szükséges lenne. és amelyek mellett az emberek igen magas kort értek el. akik beláttak a szellemvilágba. Emellett mindenki ihatott tetszése szerint bort. mint nappal állandóan érintkeztek a szellemekkel. akik különös előszeretettel laktak a hegyekben. tyúk. a tej és a méz.90 A régmúlt időkben. hogy berúgjon tőle. Pont ilyen egyszerű volt a kenyerük. Ezzel az étkezéssel annyira elrontják. A fenti egyszerű módon élő ember régente igen sok akadt. és értelmileg úgy elsötétítik az emberek a természetüket. kissé megsóztak. galamb. de sohasem annyit. és életük utolsó pillanatáig látták a túlvilági életet. amikor az emberek még sokkal egyszerűbben éltek mint ma. Megismertették őket a növények 90 . hogy képtelen lesz arra az ügyességre és mozgékonyságra. s Húsételeket csak bizonyos időnként. míg gyümölcsből a legjobbat és a legérettebbet. amit puhára főztek. Ezeknek hasznos és megfelelő volta az alábbi sorrendben következik: hal. ha ők is egyszerűbben élnének. de soha nem ették melegen. A legártalmasabb pedig minden rossz között a túlságosan komplikált étkezés. melyek szintén ősrégi élelmek. amelyben a fejnek éppen elég munkát ad a test gépezetét megfelelő mozgásba hozni és mozgásban is tartani. ami mellé egy alkalommal csak egyféle húst ettek. kecske. álmos és nehézkes állapotba. de mindig csak frissen ölt állat húsát. Miből is állt a régiek étkezése? Étkezésük nagyrészt hüvelyes veteményből állott. hogy ebben az állapotban képtelenné is vált arra. egyfolytában legfeljebb csak hét napig ettek. hogy egyéb munkát is végezzen. akik sok mindenre megtanították őket. Kenyérből a búzakenyér. elég sokan akadtak olyanok. bárány. A mai emberek is könnyebben juthatnának ilyen képességhez. borjú és végül a marhahús. Ilyen étkezés mellett a test soha nem kerül hanyag. és úgy éjjel. eltekintve attól. hogy lelkük a léphez ragadt madárhoz hasonlóan annyira vergődik és összegabalyodik.

Később már annyira mentek. körmeneteket és kihallgatásokat rendeltek el és rendeztek – természetesen pénzért – ami abban az időben igen tekintélyes összegre rúgott. akkor ezt nem tartották másnak. ha valamelyik rosszindulatú összeütközésbe került valamelyik hegyi lakóval – teljesen megfoghatatlan módon figyelmeztető ütéseket kapott. mint a Sátán. hogy mindenkit.hatásával. melynek saját háziszelleme ne lett volna. aki abban az időben a panaszosnál is butább és semmivel sem kevésbé rosszakaratú volt. megtanították őket az ércek kibányászására. ahol a vádló a boszorkánytól vagy az ördögtől beszennyeződött. és olykor minden hivatalos vizsgálat nélkül egyenesen a máglyára hurcolta. aki – akárcsak bármelyik családtag – a házhoz tartozott. és ha – különösen. Szóval alig volt a hegyen olyan ház. megmutatták hol rejt a Föld a mélyében nemes és nem nemes fémet. vagy gyorsabban A Föld 91 . amely a pap által javallt boszorkány. majd lefoglalta. Ha a mély völgyek lakói a hegyi emberekhez közeledtek. akkor az esetet áttették a világi bírósághoz is. vagy valamelyik csatlósa munkájának. és ezek úgyszólván a rendelkezésükre álltak. illetve a hatóságnál is feljelentették. elkobozta az egész házat minden értékével együtt – amit szintén meg kellett fizetni. Ha azután a vádló a papját ilyen módon teljesen kielégítette. akit a papon kívül fekete ruhában láttak. a fémeket olvasztás és kovácsolás révén használhatóvá is tenni. És mi lett ennek a következménye? A megsértett falusi vagy városi polgár azonnal a papjához sietett. vagy feljöttek a hegyre. és amire a megboszorkányozott.és ördögűző szerekkel kivonult ahhoz a házhoz. Ezért aztán egész sereg bölcs élt a hegyen. A hatóság azután az egész háznépet elfogta. Ilyenkor azonnal miséket. vagy ördöginek minősített ház összes berendezésével együtt ráment. természetesen számukra sok minden titokzatosnak hatott. akik a természeti erőkkel – a szellemekkel – a legnagyobb békességben éltek.

92

ment mint a többi ember, a Sátán fiának tartottak, és egy rosszakaratú vádló elég volt ahhoz, hogy a boszorkány-bíró elé állítsák. Végre az újabb idők természetbúvárai és vegyészei már annyira felvilágosították a népet, hogy az belátta, miszerint a boszorkányságról alkotott nézetei a legsötétebb butaságból erednek. Most azonban az egyik végletből a másikba esnek az emberek, s elfelejtik az arany középutat, mert amilyen helytelen az, hogy az ember állandóan és szakadatlan érintkezést akarjon kierőszakolni a szellemekkel, még sokkal helytelenebb az egész szellemvilágot elvetni, és nem létezőnek nyilvánítani! Nem tagadható, hogy a régmúlt időkben az emberek olykor rosszakaratú szellemekkel összeállva tényleg okoztak károkat is, de éppen e rosszaknak volt meg leginkább a legjobb ellenőrzőjük és megbüntetőjük a jó szomszédaikban, akik tudták pontosan, hogy a Sátán ellen hogyan védekezzenek. Erre azonban a papság akkor sem adott semmit, mint ahogyan most sem fogad el semmit, s akár angyali, akár ördögi volt is az, a tűzre kellett kerülnie. Nem azt nézték, hogy jó vagy rossz az, hanem hogy mennyit hozhat. Ha sem a vádlónak, sem a vádlottnak nem volt semmije sem, akkor a „Requies kant in pace”-val elkönyvelték a dolgot. Ha azonban akár a vádlónál, akár a vádlottnál vagyont sejtettek, akkor természetesen az ügy már nem zajlott le ilyen simán és barátságosan. A boszorkányokkal úgy voltak régen, mint most a temetésekkel, ahol a gazdagokkal mindenféle imát és ceremóniát végeztek, a szegényeknek azonban meg kellett elégedniük egy „Miatyánk”-kal, s egy „nyugodjék békében”-nel. Hát nem varázslás ez is? Nem azt jelenti ez, hogy a szegények ezen ceremóniák nélkül is a mennybe jutnak, de a gazdag izzadjon meg jól, mielőtt megnyílik előtte a mennyország kapuja?! Ó, a szellemvilágban furcsa helyzetek adódnak elő ezek miatt! A mai ceremóniákat és eljárásokat mindenki erkölcsösnek véli, jóllehet szellemi szempontból sokkal rosszabbak, mint a régi idők boszorkány-ügyei,

92

mert ezek a legsötétebb butaságból eredtek, míg a maiak kiindulópontja és rugója az önzés és a nyereségvágy, és ezek sokkal károsabbak és végzetesebbek, mint a butaságból eredők. Látjátok, így tulajdonképpen még a mai napon is a boszorkányoknál és boszorkányságnál tartunk!

36-37. fejezet A hegyek varázsa és elnevezése Ez a két fejezet Stájerország, Karinthia, Tirol, Svájc stb. hegyeinek elnevezését tárgyalja, ami magyarul tökéletesen visszaadva sem tartalmaz nagyon fontos részeket, ezért áttérünk az első, azaz az alsó légréteg tárgyalására (a fordító).

38. fejezet Az első, azaz az alsó légréteg Az alsó légréteg - mely egyúttal az első légréteg is – képezi az ismert légrétegünket, melyben növények, állatok és emberek élnek a Föld felületén. A szellemi a természetivel itt annyira egybeforr, hogy egy látó bölcs így kiáltana fel: E légrétegben semmi mást nem látok, csak szellemit! Csakhogy amit a szellemi rögzít akár pillanatnyilag, akár lassan, folyamatosan, egyedül az látszik természetinek miután ezek formai jelenségek – alapjában véve azonban minden szellemi. Miért mondjuk itt azt, hogy szellem, és nem tiszta szellem? Azért, mert a légrétegben a szellemi és lelki alaprészecskék és értelmi sajátságok csak fokozatosan tömörülnek, egyesülnek, s mint új szellemalakok, mint egyéni lények ismernek önmagukra. Minden szellemlénynek adatott egy szellemi központ. Ez a központ az ős-szellemi bennük, azaz a belőlem nyert

A Föld

93

94

Szeretet-szikra, s ez hatalmas erővel vonzza magához mindazt, ami vele lényegileg megegyezik. Legyen az bármennyire is tagozódva, mindegyik ahhoz a központhoz tagozódik, amelyikhez tartozik. Ezt egy példával érthetőbbé teszem. Figyeljétek meg egy ember, vagy akár az iskolában sok ember fejlődését. Száz tanulónak egy a tanítója, ugyanabból a könyvből tanulnak, ugyanazon rendszer szerint tanulnak meg írni. Ha most ezeket mint önálló embereket tekintitek, kettőt sem fogtok találni közöttük, akik egyformán gondolkodnának, írnának, és semmi hasonlót nem találtok bennük, pedig mindegyik ugyanazt a lelki táplálékot kapta. Az iskola szelleméből azonban mindegyik csak azt vette át, ami neki a legjobban megfelelt, anélkül, hogy a tanító ebben a legkevésbé is közreműködött volna. Ebből is tisztán láthatjátok, hogy valamennyi egyéni központ miként találja meg a végtelen sajátos mennyiségű részecskéből azt, ami hozzá tartozik, mint ahogy minden mag ugyanabból a vízből, levegőből, földből és fényből megtalálja és kiválasztja azt, ami lényéhez tartozik. Ugyanúgy tömörülnek a lelki részecskék is a megadott szellemi központ körül, illetve oda áramlanak, ahol a szellemi központjuk van. Értelmes formává alakulnak, szellemi központjuknak megfelelően lesznek sajátossá, ami az emberré válásnál történik meg, mert a tulajdonképpeni szellemi központ az ember alakjában adatott meg. Ennek megértéséhez a szó a szemléltető példa. Mondjuk azt a szót, hogy „parancs”. Ez a szó egy központ, mely abban a pillanatban magához vonzza és egyesül mindazzal, ami ahhoz szükséges, hogy egy parancs létrejöhessen. Az azonban, hogy a parancs mint fogalom a sokféle behatásból realizálódhasson, már nem olyan könnyű, mint ahogy ez az első pillanatban látszik és azt gondolnánk - de ez természetes is, mert nézzük, mi minden kell egy parancshoz? Először is kell egy lény, aki bölcsességet tud adni, aki nagy, s minden dologra kiható, áttekintő és

94

átfogó képességgel rendelkezik ahhoz, hogy miért és kinek, s milyen parancsot adjon. Másodszor legalább is egy szabad lény kell hozzá, akinek belátása és akaratereje is van ahhoz, hogy a kiadott parancsot átvehesse, megérthesse és megtarthassa. Mi szükséges egy ilyen lény teremtéséhez, s milyen tulajdonságokkal kell bírnia a teremtőnek, hogy ilyen lényeket teremtsem? Harmadszor pedig a parancsnak szentesítettnek kell lennie, amihez viszont még az kell, hogy a parancs bölcs, igazságos és tevékeny legyen! Látjátok, mily végtelen sorozata a fogalmaknak, gondolatoknak és erőknek, melyek e szóhoz kötöttek úgy, hogy joggal kérdezhetitek: „Ha egy szóhoz ennyi minden tartozik, mi minden kell egy másik, nem kevésbé fontos szóhoz? Így tehát minden szó önmagában szellemi központ, mely számtalan fogalmat vonz magához, melyek sajátosan egyesülnek vele úgy, hogy egyazon fogalom egyik szónál egészen mássá alakul, mint esetleg előzőleg egy másik szónál. Ennek alapján bizonyára megértitek, hogy ez az alsó légréteg tulajdonképpen a széttagozódott lelki és szellemi részeknek szétosztódó és újból egyesülő műhelye a tökéletes szellemmé válás és fejlődés érdekében, és mindennel szoros kapcsolatban áll, ami mindnyájunk számára észrevétlen, vagy cselekvőleg a látszatvilágban megjelenik, amikor – mint arról mindnyájan meggyőződhettek – a sok apró részből egy különleges saját egész áll elő. Ez itt a vetés helye, ez a szántóföld, ahol minden szellemi magba egy egészen sajátos képzettársítás egyesíttetik önálló formába. Más szóval: ez a szétszóródott lelki parányok gyűjtőhelye egy adott szellemi központ részére.

A Föld

95

ahol az építéshez szükséges anyag mind rendelkezésre áll. mégpedig végtelen és fölös mennyiségben. rendelkeznek. mert minden részecske csak önmagában ismeri fel egyéniségét. Az anyag itt is rendelkezésre áll. és egy tervszerűen felépített ház között! Ott össze-vissza dobálva minden. és egy lényhez tartozó részecskét csak egy formában és egy lényben vonja össze a szellemi építőmester. ha nem történne szigorúan megállapított rend szerint. élő és értelmi képességet rejt magában – arra mégsem képes. Ha e számtalan. ahol a széttagolódott és szétszóródott lelki-értelmi részecskék egy központba tömörülnek. vagy nagy tevékenység működik. Olyan lenne. hogy az általános Rendbe bepillantást nyerjen. ami a házhoz szükséges. ugyanez a helyzet ebben az építési szférában is. Ugyanez a helyzet e légréteg – az alsó szellemi légréteg – esetében is. üzemvezetőket kell beállítani. És amilyen a helyzet egy épülő háznál. a gépeket rendben tartják.96 39. sem bölcsen!” 96 . Így is összekerülne minden anyag. akik irányítanak. de milyen óriási különbség mutatkozna egy nagy halom építési anyag. és azért mondjátok ezt: „Még soha nem hullott le senki készen az égből. s – jóllehet minden legapróbb és legparányibb sejtje is sajátos. ahol nagy üzem. E tömörülés külsőleg alaktalan és szertelen. hogy tulajdonképpen csak egy gyűjtőhely. itt minden a saját helyére került. vagy igen nehezen és bizonytalanul menne. Igaz. és felmérik az erőket – az ilyenek nélkül a munka sehogy. fejezet Az első légkör vezetésre szoruló szellemei Mindenhol. amit már saját tapasztalatotok alapján is tudtok. az ilyen lény csak fokról-fokra nyer több képességet arra. hogy önerejéből egy tökéletes embert építsen. rendszertelen lenne. mely központot a sajátjuknak ismernek fel. mintha valaki a ház felépítéséhez szükséges anyagot csak úgy egymásra dobálná. sem tanultan.

Ez ahhoz hasonló. mert ahol a művészetek tömege hever. Ez azonban még távolról sem a bölcsesség. de az egyes részletek külön elrendezési szempontjait is. csak legalább világosság lenne itt. és ismereteiben annál gazdagabbá válik. s utána elmagyarázza azokat. mert ez a szellem felébresztésében rejlik. és az egyes tárgyakat megtapintatja vele. s egymással valamilyen tevékenységben összekötjük őket. hogy a tanulásnál a lélek egyes értelmes részeit felébresztjük. mert egy pillantással felfogja mindazt. Ha most valaki körülvezeti a múzeumban. nemcsak a vezérelvet ismeri fel könnyen. Ha ugyanis a lélek már felébresztette a szellemet. E hasonlat felel meg a bölcsességnek. ha mégoly világos is a magyarázat. mely a múzeum minden zugát teljesen bevilágítja. hogy csak egy pillanatra is láthatnám ezeket. Ám ha a múzeumba menő ott fényt is talál. amit a „tanult” az éj sötétjében csak kitapogathat. és igen keveset mondhatnak nekünk! Akit így vezettek be ide.és mert ilyen a „tanult” ember is. amikor valakit koromsötét éjszakában egy nagy képzőművészeti múzeumba vezetnek. az egész múzeumról mégiscsak kevés benyomást fog szerezni. vajon szintén tapogatni kényszerül? A legkevésbé sem. és akkor a legnagyobb könnyedséggel az ittlévő dolgok egész tömegét ismerhetném meg. Minél több ilyen részecskét ébresztünk fel és kötünk össze egymással. míg most a sötétségben az érzékeimmel csak igen keveset. annál tanultabbá. és magában valamennyit az Istenhez hasonló tudásban egyesíti. ő is csak a sötétben ismerte meg a csodálatos múzeumot.Mit jelent ez a szó: tanulni? Azt jelenti. és azt is csak igen bizonytalanul ismerhettem meg. És ennek is igaza van. mert a szellem is ezt mondja az emberben . melynek alapján ezt az egészet elrendezték. A Föld 97 . az joggal elmondhatja: „Uram. akkor ez a lélek minden részét azonnal áthatja. mely a legteljesebb tisztasággal fogja fel egy pillantással azt a sokat. ami a múzeumban található. rövid idő alatt oly keveset tapinthatunk ki.

ami ahhoz szükséges. és minden időben velem is voltak. hogy az egy lényhez tartozó szellemi részintelligenciáknak a Rendnek megfelelő összetömörülésével még távolról sem jár együtt az az általános tudás. akik örömmel vesznek körül. hanem ehhez olyan lények állandó jelenléte szükséges. E nagy ügy első vezetője magam vagyok. lényt-alkotó rétegünkben a különálló szellemi intelligenciákat egy szellemi központhoz úgy rendszerezze és kösse. mivel éppen én gyújtottam fényt értetek a Művészet-múzeumban. még számtalan sokan tartózkodnak. és itt. s ezért a ti légrétegetekben nagyon gyakori és sok az angyal. hogy a mi fent említett lényintelligenciarészecskénk nem rendszereződhet magától. hogy éppen a mi alsó. mert másképp elképzelhetetlen lenne a szabad lebegés a két ellentétes tábor között.98 Ebből önként adódik. mert ahol a menny a legerősebben tevékenykedik. és mint ilyen szintén nem lehetek távol tőletek. ott a pokol sem nyughat. Éppen ezért van itt a legnagyobb zavar is. És ennek így is kell lennie. Kik lehetnek ezek az építőmesterek? Könnyen kitalálhatjátok – igen. és az ezek irányítása alatt álló többi szellem hogyan végzik és vezetik a lény építését a növénytől az emberig – az lesz a további megfigyelés tárgya. elsősorban mint legfelsőbb vezetők az angyalok. 98 . Az szintén érthető. akik az ilyen lényteremtések felügyeletére és vezetésére képességüknél fogva kijelöltettek. ahol én tartózkodom. Hogy pedig a vezetésem alatt álló angyalok. hogy az idővel a tökéletes ismeretek elsajátítására tényleg képes legyen.

Első oka az. és a káros anyagokat ahelyett. fejezet A Föld belsejében tartózkodó szellemek működése Már a természetes Föld tanulmányozásánál láttátok. hogy a gonosz emberek lelke jut oda. illetve a vérengző állatoknak olyan alakot és sajátosságot kell adniuk. ugyanis a fejlett szellemek és szellemrészek hatalmas tömege hatol be állandóan a Föld belsejébe. A szellemek és szellemrészek behatolásának másik oka az. táplálékát hogyan dolgozza fel. mert lényegileg szellemi. ha azonban rosszul viselkednek. Miután azonban még sok rossz van bennük. akkor elfajulnak. Ha e szellemek itt csak jót tesznek. és számtalan szervén keresztül hogyan szállítja azt a felületére. és a mérges növényeknek. A fejlettebb szellemek Föld mélyébe való behatolásának többféle oka és rendeltetése van. először mérges növényeket. míg a salakot a Déli-sarkon keresztül eltávolítja. ahol – az ő mondásuk szerint – örök kárhozatban van részük. hogy a Föld mint organikus élőlény hogyan táplálkozik. majd vérengző állatokat kell éltetniük. ahol a legmakacsabb és legrosszabb indulatú szellemek vannak lekötve. A Föld táplálkozása csak látszólag anyagi. ha a számukra megadott több ezer alkalom a javulásra eredménytelen maradt. hogy azok segítségével a törvényes Rend felé haladva jelenhessenek meg a látható világban. az állatokhoz és az emberekhez vezetik. A Föld 99 . Az isteni Rendnek ellenszegülő lázadókat nagyon mélyen és szorosan ezek a szellemek őrzik azért. s a szabadság után újból vágyódó szellemek fogságukból kiszabadulhassanak. és ismét tevékenykedhessenek. hogy a Föld mélyén már régóta sínylődő. ébredő lelki részeiket rendezniük. hogy közvetlenül a növényekhez vezetnék le.40. hogy ne zavarhassák tovább az isteni Rendet. akkor már jobb növények és állatok irányításával bízzák meg őket.

mogorvák. ott feloszlaniuk. Ez a folyamat 100 . A Földben vannak olyan kötött szellemek is. de vannak olyanok is. még nyersek. Ezek a – természetesen igen apró részekre felosztódott – sajátságok mint különféle nedvek kerülnek a Föld felszínére. E kétfajta minőségű szellemeken felül még számtalan másfajta lelki részek tömegei is vannak a Föld mélyében. Egy további ok pedig az.és állatvilágon keresztül jutnak fel a rájuk őrködő szellemek vezetése mellett. hogy a fogvatartott ős lelki részeket is felszabadítsák. és ezért minél előbb a földbe kell kerülniük. minél mélyebbre kerülnek a Föld belsejébe.csak a tisztább részek használtassanak fel a tulajdonképpeni lelki részek illetve lelkek teremtéséhez. de ebből csak akkor szabadulhatnak. Ez a munka természetesen sokkal nehezebb és unalmasabb. ahová testileg tartoznak. s felszabadulásuknak az általatok már ismert fokain. hegyi-. és a Föld mélyén szűk korlátok közé szorítják őket. vízi-. és abból a már ismertetett módon oda felemelkedniük és csatlakozniuk. mely akkori fejlettségi fokozatuknak a legjobban megfelel. míg a nyersebb és rosszabb részek az anyagi testek kialakításához használtassanak fel. Az emberi test is tisztán lelki alkatrészekből áll.amelyek a Föld minden részéből a Föld felületére tömörülnek . Ez pedig ismét fontos ok.100 ezáltal járványos betegségeket idéznek elő. tűzés levegőszellemek. azok azonban. ha igen sokévi hűséges munkával az anyagban fogvatartott lelkek felszabadítása érdekében hathatósan közreműködnek. hogy különösen a lelki alkotórészek közül . ahol a kövek és a fémek képződésén kell munkálkodniuk. Miután ezek a szellemek és lelki atomok annál gonoszabbak. amelyek csak felszabadulásuk után tömöríttetnek egy önálló lénybe. Ilyen esetben ismét megfosztják őket tevékenységüktől. amiért a fejlettebb szellemek a Föld mélyére alászállnak. azért itt nagy óvatosság szükséges. haragosak. a növény. akik annak idején anélkül fejlődtek fel mint föld-. akik már megjárták a hústest útját. melyek a testet alkotják.

minél mélyebben fekszik . mely az Egyenlítőnél természetesen sokkal rövidebb. Ilyen nyugalmi időszak a tél. ezért ebben az irányban egyes dolgokat még meg kell beszélnünk. mely felvétel jelenti a test feltámadását. szellemek és természetszellemek a lények kialakításánál. amelyben az ilyen szellemek nyugalmat találnak és megerősítést nyernek. mint más alkalommal. s e célból a Földön nyugalmi időt is adtam. nem egészen helytálló. ami egykor az övé volt. hogyan működnek az angyalok.és földrészecskéket értenek. mint a sarkok felé. ez azonban téves kifejezés. és megerősíti Pál apostol mondását: „Majd saját testemből fogom az Istent látni!” Hogy emellett az első légrétegben élő szellemek munkával nyakig el vannak látva. az magától értetődik. hogy minden valósággá váljon előttetek. Mert minden tiszta szellem csak akkor válik tökéletessé. amit a szél játszva felkap és magával hord. míg a mélyebb fekvésű hely annál erősebb szellemet kíván. Most már tudjátok tehát. mert ez alatt az idő alatt nincsenek annyira igénybe véve. erő és anyag Egy régi. fejezet Lényiség és anyag. Miután azonban épp ez a művelet az. 41. azaz a legfelső földi légrétegben megy végbe.ami ezeknek a működésénél meg is állapítható. és ezért e vidékre még gyengébb szellemeket helyezek.– mint már közöltem – a harmadik. hogy porból lettél és porrá leszel! Eszerint a por a test teljes feloszlását jelenti. ami rengeteg sok nehézséggel és számítással párosul. mert por alatt felőrölt kő. ha már felvette mindazt. és az igazságot kifejező mondásotokra figyelmeztetlek nem hűen benneteket: Gondold meg ember. A napsugárban játszó A Föld 101 . s ugyancsak a Föld magasabban fekvő helyeire is.

a dörzspárna. mely e húzást vagy taszítást előidézi. A hallás már mélyebb. csakhamar erős vonzást érez. Hogy jobban megértsétek az egészet. mert hiszen ez már nem kimondottan anyag. ennek ellenére 102 . ami abban a vonzó. A villamos gépeknél szintén könnyen látható a kettő közötti különbség. Ha azonban a test is ilyen porrá oszlana. míg anyag marad.102 finom porszemecskéket is érthetjük alatta. Ha valaki két mágnest közelít egymáshoz. hogy itt valami különleges. vagy a szellemi dolgoknak nem egyedüli vezetője és tanácsadója. semmi mozgás nem észlelhető a gép közelében. ha az elektromosság erősödik. sem a szellemmel mindaddig nem egyesül. Az ilyen elektromos szikra a térben és időben igen jól látszik. melyek természetesen sokkal finomabbak az út poránál. mely sem a lélekkel. Ami azon látható. a léleknek ez aligha válna hasznára. mert hiszen a legfinomabb por alakjában megjelenő kis részecske is még mindig anyag. Helyesebb kifejezés lenne. és ebből nyilvánvaló. a benne és a levegőben rejlő sajátosságok gerjedelembe jönnek. míg a lélekkel teljesen közvetlen csak az érzés és a tapintás. a fém – anyagok. Ebből könnyen látható a különbség az anyag és a sajátos lelkiség között. ami általában az ember legkülsőségesebb érzéke. Ha a gép nyugodtan áll. képzeljetek magatok elé egy mágnest. hanem a lényiség kezdete – az anyag és a lény között pedig kimondhatatlan és beláthatatlan különbség van. hajában erős húzódást érez. és ha valaki e géphez közeledik. Ez a lelkiség emberi szemmel nem látható. Ha azonban mozgásba hozzuk a gépet. s ha még közelebb megy. ha különleges lelki atomnak neveznénk.vagy a taszítóerőként hat. mely izomrándulásokat is okozhat. hirtelen pattanó szikrában nyilvánul meg. Az embernek még más érzékei is vannak. az anyag. melyek a lélekhez sokkal közelebb állnak mint a látás. a szaglás s ízlés még mélyebb. az már a lelkiség. a szem azonban a lélek létezésének. emellett azonban valami láthatatlan erőnek vagy sajátságnak kell lennie a mágnesben. e sajátosság olykor erősen szúró. Az üvegkorong.

Ha ezt az erőt valami hozzá hasonló lényegűvel izgalomba hozzuk. amit működésében semmi sem akadályozhat meg. hogy szabadon szétterjedjen. és szabad mozgássá alakul. Ha izgalomba jön. A tűz rokon e sajátossággal. a gőz a legerősebben záró edényt is szétvetné. A víz számára is éppen ilyen indító erő a tűz. ami a legképtelenebb lehetetlenség. zárkáját egy pillanat alatt atomjaira szakítja szét. s a mindent uraló és betöltő életerőből csak egy szikrányit is a magukévá tettek volna. akkor pillanatnyilag mindent átható erőben nyilvánul meg.mégsem anyag már. az élőket csupa holt erő között A Föld 103 . ahol a vonzóerőt nehézségi erőnek. Akkor már rég megértették volna minden lét alapját. Ha a beképzelt természetet megfigyelők csak egy lépést is haladtak volna. melyből mind önmagukat. mely itt egyébként is mint sajátos erő szerepel. míg a taszítóerőt mint centrifugális erőt ismerték fel. és nem beszélnének szükségszerű holt erőről. és a megfigyelt. szétosztódó. Vagy itt van egy másik példa az anyagról és lényegéről! Gondoljatok csak a lőporra. ami kénből. akkor tudásukban már régen jelentős előrehaladást tehettek volna. mind az anyagot helyes szemszögből figyelhetnék és ismerhetnék meg. a szemcsékben azonban mégis egészen sajátos erő nyugszik kötött állapotban. salétromból és szénporból áll. amilyenek a vonzó. hanem lelki sajátosság vagy erő. Ha valaki ezt be akarná zárni. Így azonban csak taposómalomban őrölnek. Emellett még tapadó. hogy így hatékonnyá válhasson. amit semmiféle anyag nem akadályozhat meg. mely az anyagban nyugszik. A szemcsék nyugodtak. hogyan és mi által hozható izgalomba. A természetfigyelők – köztük nem ritkán igen hiú és beképzelt emberek – majdnem minden anyagban találtak már bizonyos alaperőket. valamint az anyagon átható erőt is ismernek. és ezért lehet a tűz előidézője a robbantásnak. s mint más anyag a magasból a mélybe hull.és taszítóerők. csak az a kérdés. aminek hatására a víz forrásba jön. és ami a legostobább és legnevetségesebb. Így tehát majdnem minden anyagban nyugszik valamilyen erő.

hogy a ható erő az holt erő? Lehetséges-e ennél nagyobb képtelenség. mily szégyenteljes dőresége ez minden képtelenségnek. mert csak egy valami nevezhető holtnak. egyéb jelenségnél is. hogy az élő és intelligens erő a holt erők tömörüléséből áll. Mert a holt bizonyos vonatkozásban még kevesebb. melyeket szükségszerűen a Rendnek és a szükségnek megfelelően magasabb erők és intelligenciák megkötnek és irányítanak. e különálló kis intelligenciák öntudatra ébrednek. Ha azonban az anyagban és az anyagon működő erők felfedezhetők. mint a semmi. mert intelligencia nélkül egyik vagy másik irányban éppen oly kevéssé képzelhető el valamilyen hatás. azaz intelligenciákból áll. amit minden növényismerő tapasztalhat?! Ugyanez történik az enyészetnél. tudatos. ahány erő működik. amikor szabad akaratának kipróbálása végett helytelen útra tér. akkor azok nem lehetnek holtak. hogy ahol hatásokat észlelünk. és végül még azt is be akarják bizonyítani. és szükségképpen s törvényszerűen vonja magára azt a kötött állapotot. tervszerű elv alapján történike. annyiféle intelligenciának kell lennie. hanem csak élők és intelligensek. Vajon a fű és a növények növekedése nem belső. és az is csak arra az időre. s mint ős alapelv 104 . úgy a folyamatos mértani törvényszerűségekről ismerhetjük fel a működő intelligencia eredetét. látható hatásokat holt alapnak alárendelni. És ahogyan az erőt hatásáról ismerjük fel. ott erőnek – méghozzá ugyanannyi erőnek is – kell működnie. mint törvényszerű. Milyen elképzelés alapján gondolják. mintha a hatásnak nem lenne alapja. mint erő nélkül.104 keresik. Ó. Ebből pedig érthetővé válik. ahol az erők már előkészítve várnak működésükre. ami annyi. S miután ezek az erők rendezettek és tervszerűek. Ha pedig a kötöttségük ideje lejárt. melynek következtében minden élő hatástól elszakíttatik. amíg hatóterületéről száműzetik. Mindezekből megállapíthatjuk. hogy az anyag lelki részekből. És ez az egy az emberi lélek és szellem. vagy más.

amivé eredetileg én. ami azokban van. akkor tudhatjátok. én teremtettem. mert ahol egy dolognál vagy lénynél határozott forma.egyesülnek azzá a lénnyé. amit nem tettem. akkor sok olyat is tettem volna. Persze egy Mariazell felé haladó békés zarándok erre azt felelné. ott a működő erők intelligenciáját senki sem vonhatja kétségbe. Az emberek építhetnek házakat. mert az anyag maga is csak az erők hatása. fejezet Isten működése a szellemek útján Ha a fentieket csak kevéssé is megértettétek. mert azt mondotta az Úr: „Eget. Földet és mindazt. 42. melyeket az emberek nem tudnak elvégezni. Ez az egyesülés részben a saját intelligenciájuk. hogy ezek szerint az anyag tulajdonképpen nem is létezik. részben pedig a már említett magasabb szellemek munkája. hogy nekik is legyen tennivalójuk!” Az azonban természetes. vagy tulajdonság fedezhető fel. A Föld 105 . szőhetnek szöveteket. és még ma is teremtek. mód. s ezért én rajtuk keresztül – azaz közvetve – teszem. ha azonban ezt a teremtést túlzásba vinném. minek akkor még ide más intelligencia? Ez tökéletesen igaz is. s így a látható világba lép. mint Teremtő alkottam meg őket. hogy ezt mind a mi jóságos Atyánk végzi. hogy a működő erők intelligensen hatnak. mintha én tettem volna. Ezáltal éppen önmagával bizonyítja. hogy az emberek csak a számukra kölcsön adott erőmből tehetnek valamit. Ahogy azonban az emberek keze által számtalan dolgot művelek. és nem is fogok tenni. mely hatás törvényszerű módon megalkotva formát nyer. Ezért bizonyos tennivalókat az emberekre ruházok. ugyanúgy végeztetem szeretetem és bölcsességem erejével angyalaim útján azokat a dolgokat. de ez mégis ugyanaz.

mely kettős célt szolgál. Ebben a kis állatkában kétféle intelligenciát figyelhettek meg. Az első cél az állati lényének a táplálása. ha erre ösztönzést kap. Az első az élelem felkeresési ismerete. sőt még az embert sem kímélné. Hogy az egyes intelligenciák a magasrendű szellemek vezetése alatt hogyan hatnak. vagy folyton szőné a hálóját. annak gyöngyszerű anyaggal való bevonása azoknak az állatoknak a megfogására. Az állati ösztönön felül áll e belső intelligencia alapján tevékenyen működni. A képességgel a kivitel szükségszerűen nincs összekötve. tiszta szellemek ezt már megtehetik. a második annak a ragadós nedvnek az előállítása. s ez az intelligencia. mert nyilvánvalóan más egy bizonyos tevékenységgel rendelkezni. példákkal világítom meg. Figyeljetek meg egy pókot. akkor a pók ösztönétől hajtva vagy soha. ahol a hely az ő lényiségének megfelel. akik a póknak kijelölik a helyet és az időt. a háló szabályos megkötése. mert ez már magasabb szellemek vezetésének az eredménye. amelyet a természetet megfigyelők – természetesen tévesen – ösztönnek neveznek. Ha ez nem így lenne. amelyből a hálóját fonja. Az ösztön tulajdonképpen belső kényszer egy bizonyos tevékenységnek valamely irányban való elvégzésére. hogy a póknak intelligenciával kell bírnia. ahol a hálóját kivetheti. kis horgokra való akasztása. s beszőné az arcát és a szemét is. mert tőlem erre képességet nyertek. és ennek megfelelően végezni egy bizonyos tevékenységet. hanem magasabb szellemek irányító tevékenységének a hatása. Második intelligenciája a pók művészete. Nem tudnak füvet. A helyzet azonban nem ez. de a fejlett. hanem ehhez egy másik vágynak is kell párosulnia. A tudósok által említett ösztön nem az állatka intelligenciája. fát. s ott. Ezekből látható. még kevésbé állatot készíteni. a szálak kihúzása. melyek további táplálkozásának anyagát képezik.106 készíthetnek szerszámokat – de az ezekhez való anyagot már nem tudják megteremteni. hanem a pók csak akkor szövi a hálóját. hogy az ottani 106 .

hogy valaki muzsikus. hanem – ami különösen a lélekbúvárok számára fontos – a különféle benyomásokról. még további megfigyeléseket teszünk. fejezet Az anyag hatása a lélekre és a szellemre Akár az állat-. mely táplálékából. és további fejlődését elősegítse. Miután igen fontos. képesség. Nem mindegy ugyanis. hanem csak akkor. a levegő szabad részeiből vonja össze azt az intelligenciát. sem a festő nem dolgozik éjjel-nappal szakadatlanul. melyek végeredményben az egész világegyetem törvényes fenntartásának és fejlődésének alapjai. de sem a muzsikus. növény. hogy e kérdésben tisztán lássatok. 43.anyagot felvegye magába. aki kijelöli a helyet. hogy zenei darabokat játsszon. Fontos. mindenütt megtalálhatjátok az intelligenciát. vagy pedig ezekben egészen kiváló művész is. a darabokat a hangversenyek megtartására és vezénylésére. hogy a fonalakat tojás formájában maga köré fonja.vagy ásványvilágot figyelitek meg. mennyivel szükségesebb a vezető e megszámlálhatatlan kis intelligenciák között. és emellett bizonyos szükségszerűségeket is. festő. Így szövi a gubóját a selyemhernyó is. az időt. valamint a munkának a rendes időben és helyen való elvégzése között.ha már teljesen kifejlődött – arra képesíti. hogy fessen. hogy különbséget tegyünk az ilyen munkára való készség. Az önálló intelligenciákat nemcsak a különféle sajátosságú jellemekről ismerhetitek fel. vagy valamilyen hatás erre ösztönzi. mely őt a nedv képzésére s . Minden muzsikus állandóan magában hordja a képességet arra. a festő is. ha arra alkalom kínálkozik. ahogyan a A Föld 107 . Ha az emberek között is szükséges vezető.

amit a rövidlátó emberek annak minősítettek. amit az emberre gyakorolt. vagy egy holt valami benyomást az emberre. Ebből viszont az is következik. illetve befolyást. illetve annak szellemére! Hogy legyen teremtve az ember. ha már halott? A halott fogalma ugyanis vagy lénynélküliséget. helyesebben lelkében. hogy alkalmas legyen a benyomások felvételére? Élőnek és intelligensnek kell lennie. Most már az a kérdés.108 különféle dolgok és jelenségek az ember kedélyére hatnak. azaz élőnek és teljesen intelligensnek kell lennie. 108 . mert jelen sem lehet. ezzel megszűnne hatásképtelensége. csak átmenet egy kevésbé intelligens formából egy magasabba. hogyan ébreszthető fel valaki. mert a benyomás is hatás. hanem élő és intelligens. azaz halott volta. hogy minden. amikor a befolyás tulajdonképpen hatás? Hogyan hívhatja elő egy holt lény az életben a hasonmását? Nem kell-e korlátoltnak és bolondnak tartani azt. hogyan gyakorolhat akkor egy holt dolog. s hogy az egyes intelligenciák egyáltalán valamilyen benyomást gyakorolhassanak. amit egyes természetkutatók már meg is állapítottak. Ebből nyilvánvaló tehát. hogy a lélek szeme elé állítva láthatóvá tegye. már előzőleg egyesítenie kellett azokat önmagában. hogy egy holt lény az élőben egy holt mását ébresztheti? Vagy ha már ébresztésről van szó. aki azt állítaná. Kire lehet benyomást gyakorolni? Emberre. az nem lehet halott. s ha a teljesen hatásképtelen lényiség valakire mégis hatást gyakorolna. Egy lénynélküli senkire sem gyakorolhat hatást. helyesebben a lélekre. mert az. hogy az anyagi világban semmi holt nem létezik. ami alapjában véve ugyanaz. vagy legalábbis teljes hatásképtelenséget tételez fel. mely beállítás a fent jelzett hatás. mert az élő a lélekben csak így késztetheti mozgásra a hozzá hasonló értelmi készséget. ahol az intelligenciák már többszörösen egyesültek. ami az emberi lélekre hatást gyakorolhat.

Itt is azt mondom: akinek van füle. márpedig a minden élet ősalapja hogyan hozhatna létre holt köveket? Én. minthogy egy holt az élő lélekben élő jelenséget kelthessen. az hallja. s ezeket az élő érzéseket a holt kövek ébresztenék bennük. hogy mint élő. melyek hol lelkesedésre. Kőcsoportok vagy sziklatömegek sokszor élő érzéseket keltenek az emberekben. gyökerét a levegőbe engedi. gondolataimat azok teljes végtelenségébe rögzíthetem – mondja az Úr – és az élő intelligenciákat. Ha tehát a Teremtő elképzeléseit és gondolatait – melyek nem lehetnek halottak – az anyag megteremtésénél úgy köti be. mint Ősteremtő. hogy a kő holt anyag. S ez még nem is lenne annyira képtelen dolog. s a víz tükrén gyümölcsöt terem. hol pedig csodálkozásra késztetnek. akinek van szeme.A kövek megtekintésénél különféle érzések fogják el az embereket. valamint a belőlem valók részére dicsőségemet a maga teljességében szemléltethetőbbé tegyem. tehát életnek kell A Föld 109 . Mondják. úgy a kőben is nagymennyiségű intelligenciának. a magam. hogy a nyugodt víztükör fölé tartott mag tükörképe csirázni kezd. mintha valaki azt állítaná. s ettől feltételezhető. mint Teremtő. lássa. hogy azt fokrólfokra szabaddá téve. amit az élő szellem az élő szellemmel közöl! A kő anyagát – akárcsak az angyalokat – Isten ereje hozta létre. s vezeti vissza önmagát az anyag feloldásán és feloszlásán keresztül isteni szemléletének egyes gondolataiba. mert a kép eredetije nem holt anyag. hogyan gyakorolhat akkor mégis befolyást az emberekre? Vagy a holt képek talán élő hasonlókat ébresztenek a lélekben? Az ilyen állítás még sokkal ostobább. mint a könyvkötő a könyvet. a víz tükrében egy másik élőt keltsen életre. nehogy végtelen mennyiségű gondolataim szemeim előtt változtathatatlan kép gyanánt lebegjenek! Mert éppen az anyagi Teremtésbe zárja be a Teremtő a gondolatainak végtelenségét. vagy egyes gondolatokat kő formájában tehetem látható anyaggá. hol gyönyörködtetésre.

ez a csira. a következő fejezetben tárgyaljuk részletesen és szemléltetően. mint egy fiatal méh a sejtben. Ez az egyéni hatás bizonyítja a szabad intelligenciát. Az újszülöttet kezdetben a nektár táplálja. mely minden dologból vagy tárgyból az ember lelkébe sugárzik. esetleg több levelet is növeszt. Ezután szinte láthatóan nő a csira. például a kőnek szilárdnak kell lennie. majd kinyílik. Ezen egyéniség mellett még egy bizonyos fokú kényszer is megállapítható. A kis növény egyre növekszik. 44. melyeket az emberi lélek . fejezet A felügyelő szellemek működése a természetben Bizonyára tudjátok. a hegye megnyúlik. melynek segítségével minden dolog többé-kevésbé képes kimutatni öntudatát a maga nemében lehetőség és készség tekintetében. szilárdsága és ereje folyton nő. és csakhamar a virágbimbók is láthatók lesznek. Virágja is óráról-órára növekszik. két-három. hogy az elvetett mag a földben nem sokkal azután duzzadni kezd. hanem annak a tökéletes szellemnek befolyása. míg az állatnak azt kell tennie. és a virág kelyhében már látható az új gyümölcs.mint az ő saját élő részét – azokból felveszi. s azokat önmagában összhangban egyesíti. ez az egyéni hatás. Így ez az egyéni befolyás azokból az élő intelligens erőkből ered.110 lennie. gyümölcsöt hordoznia. újból megtalálja. Ez a kényszer tulajdonképpen nem magában az anyagban nyugszik. a növénynek meghatározott formában kell nőnie. akinek ez a tevékenység kötelességévé tétetett. melyek az anyagban megrögzítve élnek. majd nemsokára kis világos zöld hegy bújuk ki a magból. amire rendeltetett. s ha már 110 . S hogy ezek a szellemek hogyan végzik e tevékenységüket. Látjátok.

és a gyümölcs beérésével végződik. A magnak nem lenne ereje ahhoz. hogy ha ebből az anyagból a gabona számára sok gyűlik össze. akik ehhez a szükséges lelki intelligencia részecskéket arra a helyre és pontra nem helyeznék. További anyagok még az oxigén. mint ahogyan a csecsemőnek. s így a szár tulajdonképpen a földbe vetett maghoz kötött léggömb.kellően megerősödött. éppúgy. majd végül a megérő magba kerül. miként a gyümölcsöknél is. hogy az élelmet megszerezze magának. mely a szem éghetőségét adja. mely elégetésénél egy pillanatra láthatóvá is válik. az élesztő. aminek következtében ebből a magból is – a többiekhez hasonlóan – olaj préselhető. mely a magban a keményítő anyagát képezi. Hogy ezt könnyebben megérthessétek. További anyaga még az éterikus kén. míg életét a fényből meríti. mely a gabona-magvakban bőségesen található. Másodszor a szellemi kivonatot. A harmadik a szén anyaga. Ha ezt már elnyerte. sőt a magnak még kevésbé. ez az anyag mindig feljebb és feljebb húzódik. míg az a szükséges szilárdságot elnyeri. mely az üres szárat tölti ki. amely mint az egyik alapanyagot megőrzi azt. Látjátok. Először is a szeretetrészecskéket. Anyaga még a cukor. Ezeken kívül egyik fő anyaga még – mint a növényeknek általában – a hidrogén. ha nem lennének szellemek. ahol a tulajdonképpeni hatásnak meg kell indulnia és meg kell nyilvánulnia. továbbá az olaj anyaga. ebből képződik az alkohol. és azért történik. és azt egyenesen tartja. Enélkül nem tudna magasra nőni. az enyv. hogy az milyen intelligenciarészeket is rejt magában. melynek segítségével az árpából és a zabból is ízletes sör készíthető. táplálékát a törzsből. hogy a A Föld 111 . a növény növekedésének ez a természetes lefolyása. tekintsünk meg egy búzaszemet. mely a növény húsát egyenesen tartja mindaddig. ezek képezik a tulajdonképpeni tápanyagot. a szem még a szárán is megfeketedik. ami a mag földbeültetésével kezdődik.

de egyben egymáshoz kapcsolódva is. területi beosztásuk szerint végzik. Egy ilyen szellem az ehhez szükséges tudással és erővel is rendelkezik: ezeket az anyagokat saját szabad akaratával irányítja. akik ezt a ténykedésüket sorozatosan. A finomabbak a száron keresztül a magasba húzódnak. más részük a billentyűket. s ez az akarat – mint a mag alapanyagával azonos – megragadja ezeket. s hogy azokat miképpen használhatja fel. mennyit vonzhat magához a csillagok fényéből. s ázalag lényekhez hasonlóan és tevékenységüket megkezdik működésüket intelligenciájuknak és nyert erejüknek megfelelően. Vajon hogyan és honnan kapják az irányítást? Az ezzel a rendeltetéssel megbízott szellemektől. Az intelligencia részecskék erre a kijelölt helyre kezdenek áramlani. Ezek a szellemek pontosan ismerik a földbe vetett mag összetételét. s egy részük a törzs csőrendszerét építi ki. A még finomabbak pedig a rügyecskéken áthúzódva rügyeket és virágokat alakítanak. míg a legfinomabbak képezik a gyümölcs anyagát. a szellem a szántóföld fölé leheli akaratát.megfelelő mértékben rendelkezésre álljon. hogy az egyes anyagokból mennyit kaphat a növény a földből. s intelligenciájuknak megfelelően a leveleket építik az előírt rendnek és formának megfelelően. Így képződnek a csirák. ahol szükség van rájuk. ahogyan az emberek is felosztják egymás között a Föld felületét. azt táplálják. a szárak. tudják. Ezek 112 . A gabonaszem e sokféle anyagának felsorolásából is láthatjátok. vagy a szelepeket képezik. hogy milyen sok alapanyagnak kell tevékenyen működnie. Az egymáshoz hasonlók intelligenciájuknak megfelelően egyesülnek. növesztik. s odakényszeríti őket. Ha a magot a földbe helyezik. s ez az akarat a szabaduló lelki részek számára mintegy ítéletet jelent. szivattyúkat.112 követező változatban – mint a növekedés fő szereplője . majd ezeken keresztül visszatérnek a törzsbe. mások ismét a gyökerekben húzódnak meg. A szellemek legkisebbikének mindegyike egy-egy kis darab föld felett rendelkezik úgy.

hogy ha az embereket rossz terméssel kell büntetni.ami szükséges is. hogy földjüket ilyen gyenge szellemekre kell bízni. Egy ilyen szellem legkisebb felületességének is torz növekedés. Ha azután az idő elteltével bekövetkezett az érés. Hogy e kellemetlen és káros jelenségek lehetőleg minél ritkábban forduljanak elő. hanem szabad akaratuk teljesen érvényesülhet .legintelligensebbjei itt egyesülnek. részben pedig a természet-szellemekre hagyja. akik munkájukat kevés lelkiismeretességgel végzik. csak azt. s rossz időjárást és a növényzetre káros egyéb hatásokat idéznek elő. azon milyen sok növény. Az ilyen szellem olyan. természetszellemekké egyesülnek. akinek ható területe sokkal nagyobb területre terjed ki. mert e ténykedésük egyáltalán nem kötött. hogy a megállapított fajta hasonló teremtettségében és formájában folyamatosan tovább fejlődhessen. melyek nem tartoznak a gyümölcshöz. és máris kész a rossz termés! Ha ugyanis a növények felügyeletével megbízott szellemek a szükséges lelki részeket nem a Rendnek és a számnak megfelelően osztják el. hiszen kötött akaratban nem nyugodhat teremtő erő. vagy magtalan termés a következménye. Ezért van az. hogy a külső és kevésbé intelligens részecskék ne tehessenek bennük kárt. milyen nagy földdarab. és létrehozzák a magot. tökéletesebb szellem őrködik. s kötelessége gondoskodni arról. Most pedig képzeljétek el. e szellemek fölött egy magasabb fejlettségű. ott önálló lényekké. hogy ezek anyaga a következő fordulóban szabadabb fokozatba léphessen. és mennyi szellem vesz körül benneteket itt a Földön! Mindegyik szellem megkapja a maga rendeltetését egy kis meghatározott földterületre. akkor semmi mást nem kell tenni. ami nem ritka jelenség a szellemeknél. illetve azoknak a részeknek a felszabadítását végzik. a foglalkozás-nélküliek rögtön a második légrétegbe emelkednek. és a továbbiakat részben az emberekre. majd szövetanyaggal burkolják körül magukat. mint egy A Föld 113 . az eredménye. melyek a feloszlást. e földrész szelleme befejezte a munkáját.

a föléjük állított szellemeket pedig földbirtokosoknak. vagy a szellemi bölcsességnek csak valamennyire is részese. Az okok eredeti ősalapját tekintve sem ásvány-. Minden ásvány annyi infuzórikus állatkából tevődik össze. ők pedig ellenőrzik azokat. Az ilyen már a harmadik légréteg egyik szelleme. fejezet Az ásvány-. Ha egy 114 .és az állatvilág A növényvilág – melynek keletkezéséről az előbb szóltunk – átmenet az állatvilág és a csillagos égből az állatvilágba lehelt éter között. átlagosan gondolkodó ember számára nehezen képzelhető el. azt vezeti. Egy ilyen úr azonban nem ártja bele magát más kerületek ügyeibe. ahány önálló intelligencia-részecskét fedezhet fel benne a szellemi bölcsesség . ami itt van. Az ilyen kerületek egyöntetű munkájának a biztosítása érdekében a kerületek összessége fölé egy még magasabb rangú urat rendelnek. az általam előbb mondottak alapján minden ásványban és növényben felismeri azokat az intelligens részeket alapsajátságaiban. hogy: Az Úr szeme mindent lát. hogy sok ilyen vidék egy országot alkot. Ezért van az. sem növényvilág nem létezik. s mindegyiket az intelligenciájának megfelelő munkakörbe osztják be. Azt is tudnotok kell. és ami történik! 45. s ők mindegyik munkakörben teljesen otthonosak. míg beosztottjaik mind csak egy-egy fajta munkát végeznek.ami az anyagiasan. Ám ha valaki az igazi okosságnak. Az előbb említett kisebb szellemeket tekintsétek alattvalóknak. s ez már az egész vidék felett őrködik. vagy olyan nagy uraknak. mert tulajdonképpen mindkettő állatvilágot képez. akik kerületében sokféle hivatal van.114 földbirtokos. a növény. amit senki más szellem meg nem tehet. akinek sok minden tartozik hatalma alá. s efelett már egy angyal szelleme őrködik. s valamennyi ország felett pedig az Úr.

amelyet az előírt Rendnek megfelelően képezniük kell. hogy hányféle sajátságnak kell benne egyesülni. Felfedezhetünk benne még kovácsolhatósági készséget. ezekben ugyanannyi alapelemet fogtok találni – melyek mindegyike egyéni – ezért intelligenciával tölti be ásványtani rendeltetését. A vas e sajátosságánál fogva a két előbbi intelligencia önmagából nem veszít semmit. miután a sok próbatétel az alkalmazkodásra már megtanította. mely a Föld belsejéből tör fel. mert alkalmazkodó. ahol oly végtelen ideig hevert megkötve. mivel ez alázatos teljesíteni akarást jelent. hogy a vas még hajlékonyabbá és kovácsolhatóbbá válik. Tudjátok. E sajátság szintén alulról való ugyan. Ez a szabadon gyakorolt legerősebb önzés. amivé lennie kell. hogy a vas savak és hő segítségével oldható. mégis kénytelenek alkalmazkodni. azaz a keménysége és áthatolhatatlansága minden szomszéd iránt. Ennek megértése érdekében példára hivatkozom: Vegyük a vasat. s ez – ha már a vasba szoríttatott – intelligenciájánál fogva oda húzódna vissza. Azért van az is. Másik sajátossága a keménysége. Mi okozza ezt? Egy sajátosság. E sajátossága megfelel az önakaratú alázatnak. A vas súlyos.ásvány valamennyi sajátosságát megfigyelitek. a hozzátartozó és őt kitevő különböző elemeknek egyesülniük kell. ha izzásba hozzák. s ez a sajátossága ezért is erősebb a kettőnél. és nézzük meg. mely sokoldalúan átvizsgált akaratteljesítésre mutat. minél inkább kiteszik és alávetik a tűzpróbának. Hogy az ásvány azzá legyen. ez a sajátosság szintén alulról való. hogy létrejöhessen a vas. s ez is lelki intelligencia. ha A Föld 115 . mert az alázatosság és az önakarat annál jobban kovácsolhatók. E sajátosság más szavakkal: a szeretet és a vágyódás lefelé. és e szabaddá válásában intelligenciája rejlik. További sajátossága a feloldhatósága. és éppen ezen egyesülés révén képezik azt az ásványt. de már jóindulatú. mely az összes előbbi tulajdonságait magával ragadja.

s ez a következő pillanatban való összehúzódási akarat. E sajátossága megfelel a centrifugális. E szag intelligens sajátosság. hogy az elektromosság átvételére rendkívül alkalmas. hevesen lép fel. elnyeli eddigi összes sajátságait. Ez a sajátosság a fő egyesítő erő ebben a fémben. hanem mint saját légköre veszi azt körül. Ez a vas haragos sajátsága. s ez megakadályozza az erős kiterjedési készségében. mert a vasban is sok a hasonló elem. mert nemcsak teljesen áthatja azt. Ez azért van. Ezen intelligencia-készsége az előbbiek ellenkezője. úgy szellemi ismert életlevegőt szempontból a cselekvő szeretet az.116 intelligenciája támogatásra talál a felszabadulásban. s amely mint tudjátok már régóta lényegileg maga az élet. s ezzel kapcsolatosan hajlam a társas egyesülésre. További megfigyelhető sajátossága a tűzben való könnyű felmelegedési készsége. mely cselekvő szeretetet fejez ki. és távolról sem képeznék a vasat. S hogy ez meg ne történhessen. s egyúttal mint centripetális erő a centrifugális erőt ellenőrzi. ha azonban izgalomba hozzák. mely a korábban említett részecskékkel többékevésbé kapcsolatban áll. E sajátos részecskék az előbbi sajátosságokkal ellentétesen nem önmagukba szorítottan kötöttek. egy további sajátossága ezt megakadályozza. ha a csillagokból nyert nemesebb sajátságokat nem venne fel. További sajátossága. Ha a vasat dörzsöljük. a végtelen térbe terjedne szét. mely hideg állapotában nyugszik. és teljesen ennek a hatása alá kerül. mert ahogyan minden savban – és különösen az oxigénben – az általatok találjátok. Ez a mozgás intelligenciája. hanem az anyagot átható és azt körülvevő készség. mert ha ebben nem lenne korlátozva. illetve azoknál bizonyos módon helyfoglaló. s minden 116 . Az eddig felsorolt sajátosságok mind alulról valók. azokkal együtt. speciális fémszagot áraszt magából. illetve a kiterjedési erőnek is.

E sajátosság rozsda alakjában válik láthatóvá. ez a sajátosság ennél fogva szintén fentről való. hogy az emberi lélek a maga tökéletességében is csak akkor lehet alkalmas a fény felvételére. valamint az állatvilágnak az ásvány. de ahhoz egyáltalán nem kötött.tevékenysége csak arra irányul. lapot képeznek rajta. továbbá hogy az állatvilág ebből illetve ezekből hogyan fejlődik ki és nyer megjelenési formát . s a régi bölcsek ezért kívántak az elköltözött lelkeknek nyugalmat és világosságot. mely képes a fény felvételére úgy. Ha azonban felületének nyugalmát valamivel megzavarják. mint a tükör felülete. s ha minden kivetődött. ha szellemének nyugalmában élhet. Csak a nyugalomban tud minden kivetődni. s mint olyat teljesen fel is oldja.tanulmányozzuk tovább a vas alulról eredő anyagi és lelki összetételét és sajátosságait. már bizonyos módon ehhez a szabad sajátossághoz kapcsolódott sajátosság. Ebből arra is következtethettek. akkor egy hasonló felület válik láthatóvá. mely igyekszik a maga módján ahhoz hasonlóvá válni. e képességét esetleg teljesen elveszíti. Ismét további sajátsága a csillogás. mely – amint azt tudjátok – idővel a vas egész anyagát azzá változtatja. ha felületét megtisztítják. hogy őket a maga számára megnyerje és felszabadítsa. azaz a vas szürke fénye. e fontos munka pontos megjelölése. A Föld 117 . hanem csak akkor egyesül vele. mely a benső nyugalmat bizonyítja. A vas összes alkatrészének és sajátságának megismerése. és azt kicsiszolják. Látjátok. mert a szellem a nyugalom fő alapja.és növényvilágban való felismerése céljából. Ez az adottság az egész vas sajátossága. Maga a rozsda nem eredeti elektromos sajátosság – mely állandóan szabad marad – hanem más. korábbi.

Ez az elnevezés helyesnek mondható. mely részére rendeltetett. s más alakot adnak neki. A felülről áramló erő egyúttal az egész Földgömböt áthatja. s ez a fő oka minden mozgásnak. ha hideggé válik és újból kovácsolják. E hatásból csak a tűzben enged. nem marad meg abban. Nem nyugszanak bele az elhajlított helyzetbe. amely benne és rajta történik. az elveszettnek hitt rugalmasság az előbbi mértékben ismét jelentkezik. E fényatomokat egyes természettudósok fénymonádoknak nevezik. mert ha az izzó vas látszólag elvesztette is ezt a tulajdonságát. s tulajdonképpen kizárólag fényatomokból áll. 118 . s bármennyire is hajlítják. melyek az alsó légrétegben találhatók. formailag gömb alakú.118 46. e kis gömböcskék nem szabadulhatnak ki a fém hajlításánál. A rugalmasság szintén felülről eredő intelligencia. Ezért rugalmas a levegő a legnagyobb mértékben. mert a tűzben túl nagy a tevékenység. az elrendelt szabad akarathoz hasonló. s különösen átlátszó gömböcskékből áll. hanem visszatér mindig. amely nem változó. akkor csakhamar jelzik erejüket és jelenlétüket. fejezet Az élőlények intelligencia részecskékből való összetétele Ha a vasat kovácsolják. Ha ezeket a parányokat – mint a vas kovácsolásánál – félretoljuk vagy elzárjuk. E legfontosabb erő azonban soha nem semmisül meg. hanem abba a helyzetbe igyekeznek vissza. és felveszi az előbbi alakját. rugalmassá válik. amelyik összeszorított helyzetüknek a legjobban megfelel. mert monád alatt általában egyedüllévőt. s melyek a levegő minden atomját áthatják. helyesebben e sajátosság végtelenül apró. E különleges erő azoknak a sajátságoknak a legfontosabbika. A sajátosság a fénnyel rokon. s amely a testekben a rugalmasságot kézzelfoghatóan érzékelhetővé teszi.

úgy gondolom semmi akadálya nincs annak. Szereti a nyugalmat. szétrepeszti burkának falát. ha nyugalmi helyzetéből kimozdítják. ennek az ércnek egy új sajátossága ez az újabb intelligencia. a saját értelmi szférájában legjellemzőbb. mint ahogyan a levegő teszi a hólyag falával. Látjátok. mint világító tűzszikra előpattan. azaz szabadon megnyilvánul. Míg az ásvány 8-10 intelligenciával rendelkezik. Ez egy általatok elképzelhetetlenül kicsiny fény-szikrácska az előbb jelzett gömböcskében. mert ő önmagában bizonyos mértékben a nyugalom törvénye. Ha azonban a nyomás vagy ütés erős. mely a látszólagos holt anyagban éppen úgy megnyilvánul. Ebből azonban egyenesen következik.mint az állatokban. hogy a vas semmi esetre sem lehet holt. hogy elfogadjátok: az állati élet mind az ásvány-. mint a növényeknél és az állatoknál. jelenlétét csak egy rezdüléssel jelzi. ez egyes növényeknél már A Föld 119 . éppen úgy mint az állatoknál. Ez az erő pedig mindig megnyilvánul. annál is inkább. miután benne ugyanúgy megnyilvánul az intelligencia . Miután megismertétek ezt a sajátosságot. mind a növényvilágban megnyilvánul. míg a növényeknél – de különösen az állatoknál – már hatalmas tömegben nyilvánulnak meg. Ez sajátosság. míg egy lökéssel vagy szorítással nyugalmában meg nem zavarják. melyet lelki akaratához ragaszkodó intelligenciának is nevezhetnénk. azzal a különbséggel.azaz a maga nemében valami egyetlent értünk. és a legnagyobb ragaszkodással keresi is azt. Ekkor hüvelyében felébred. és előbbi helyzetének visszaszerzése érdekében minden korlátozásban és nyomásban a legnagyobb erőt képes kifejteni. hogy az ásványoknál csak néhány intelligencia válik láthatóvá. Ha a szorítás vagy lökés csak jelentéktelenül gyenge. ha abba belekerül. szétfeszíti annak falát.ha azt megfelelő módon izgalomba hozzák . amit általában hangként ismerünk. Mindaddig nyugalomban marad kamrácskájában. hisz a fényből ered.

és társulásuk a szemetek előtt mint látszólag holt anyag jelenik meg. 47. A fémekben és ásványokban megnyilvánuló intelligenciák ugyanis hajszálra azonosak az állatokéval. és nézzük.120 ezerre szaporodik. mint ahogyan azt a növényvilágnál bemutattam. A feloldást pedig – amint azt már tudjátok – a jelzett szellemek itt is épp úgy elvégzik. Több vagy kevesebb intelligencia szám azért nem zárja ki az állati életet az ásványokból. ezáltal új lények keletkeznek. mert ezeket minden nyitott szemű megfigyelő állandóan láthatja bennük. felfalják egymást. Ez azonban csak látszat. Ha valakinek egy hatmilliószoros nagyítású mikroszkópja lenne. megsemmisítik. melyek lényegileg mind önálló intelligenciák. e műveletet bármennyiszer is megismételhetjük. az embernél pedig már megszámlálhatatlan tömegű. Ha a vasat izzásba hozzuk és kovácsoljuk. s ez a helyzet valamennyi fémnél. melyek jóllakva hullanak alá. fejezet Az intelligenciák szigorú rendje Hogy az intelligencia-sajátosságok (részecskék) a fent leírt számban és módon mutathatók ki az egyes anyagokban. és örökös harcban állnak egymással. A kő már közelebb áll a növényvilághoz. s így sokkal több sajátos intelligenciarészt tartalmaz. Most pedig térjünk át az állatvilágba.látna. melyek ha feloldatnak. Ezek aztán később szorosan egymáshoz tapadnak. mint 120 . egy csepp vízben is megszámlálhatatlan mennyiségű és alakú életet – állatot . a vas ugyanaz marad. annak igazolására lássunk néhány példát. ismét élőkké válnak. ami volt. Megragadják. mert lényegileg egyes intelligenciák fogvatartott tömege. hogy ott hogyan működnek a szellemek. míg egyes állatoknál sok millió.

Ha azonban ezt a rendet valami megzavarja. E példából is látható. hogy ha egyszer a követ összetörtük. E tulajdonsága miatt az építkezéseknél kötőanyagként használják fel. sőt még keményebbé is válik. Minél közönségesebb egy kő. mert a víz egyes intelligencia részecskéi a vízével egyesülnek. akár ezer évig is változatlan marad. melyet ha kiégetnek. Figyeljétek meg például a mészkövet nyers és égetett állapotában. hogy legyenek egymás között. már nem állítható vissza eredeti állapotába. mire a pép ismét nagyobb szilárdságot nyer. a szabaddá vált részecskék egy része ismét visszatér. Még szemléltetőbb a helyzet az agyagnál. mint a fémek esetében. Ezért van az. bár továbbra is ugyanaz a kő marad. annál nemesebb és tartalmasabb speciális szempontból. mert az égetett téglából soha többé nem lesz agyagföld. hogy egyéni sajátságait el ne veszítse. majd péppé válik. akkor e sajátosságok egy része ismét szabaddá válik. Ha a pépből kivonjuk a vizet. Milyen más a helyzet a legközönségesebb növénynél is! Itt már olyan szoros és szigorú a rend. E jelenség oka az. még kevésbé agyag palakő. mint ami előtte volt. hogy az intelligencia részecskék egy része eltávozott – melyek eddig sziláddá tették – s ha most még víz is éri. Tűz segítségével sem olvasztható össze ismét a régi tömeggé úgy. hogy a kő nem kezelhető a fémhez hasonlóan anélkül. teljesen elveszíti előbbi sajátosságát. mint a fémeknél. Ha azonban egy darab égetett meszet dobtok a vízbe. az azonnal forrásba jön.a fém. melyek nagyobb rendben is kell. vagy megsemmisíti – mely esetben az intelligencia részecskék egy része eltávozik – akkor többé már nem lehet azzá. mert a követ a tűz más anyaggá változtatja át. E jelenség oka az intelligencia részecskék nagyobb tömege. mint ami előzőleg volt. Ha nyers állapotban teszitek a vízbe. mire a visszamaradottak is elveszítik kényszerű összetartozó tulajdonságukat. hogy az egy atomnyit sem tolható el a növény ártalma A Föld 121 . s péppé hullanak szét.

hogy a fácska gyökerei és ágai előzőleg mely égtáj felé fejlődtek. ami bár összhangban áll a szomszéd részekkel. Ezért 122 . hogy ott már olyan szigorú rend uralkodik. ha nem a megfelelő égtáj szerint ültetnek el. mégsem azonos velük. Meg fogja látni. hogy az összes intelligencia részecskéknek már a legprimitívebb növényekben is teljesen rendezettként kell jelen lenniük. s annál kevésbé zavarható meg annak rendje. az vágjon ki egy darabot egy levélből. Ebből láthatjátok. jól figyeljék meg. Nézzetek például egy mohát. Ez a helyzet az oltógallyaknál is. E tekintetben különösen kényes a tűlevelű fa. hogy sohasem fog összeforrni. mert egy ilyen kis hiba a növény rothadását. Ezeknél nem képezheti a szárat az az intelligencia.már az egész ásványvilágban megtalálhatunk. mert ha egy északi oldalról metszett oltóágat a déli ágra ültetnek át. minden esetben elpusztul.122 nélkül. Minél közelebb haladunk a fa ágaihoz. amit különféleképpen elosztva. soha nem képződnének levelek. mert az északi és a déli intelligencia részecskék között óriási különbségek mutatkoznak. Bizony mondom nektek. az már nem felelne meg a fa nyugati oldalán. majd halálát okozná. és kísérelje meg azt ugyanazon levél ugyanazon nagyságú más darabjával kipótolni. sőt magában a gyökérben is olyan szigorú rend uralkodik. Ezért ha a kertészek fát ültetnek. vagy sehogyan sem folytatja fejlődését. hogy a részecskéknek szigorú elrendezettségben kell egymáshoz simulniuk. amelyik a gyökeret képezi. akkor a fácska igen nehezen. általában kiszárad. mert még a falevelek minden egyes atomjának is más-más intelligencia felel meg. Ennek az az oka. míg a szellem e halandó testben él. Aki ebben kételkedik. vagy egy márólholnapra kifejlődő gombát. mert ha így lenne. hogy abba emberi bölcsesség soha bele nem pillanthat. mert sajátosságai ellentétesek. mert ha ezt figyelmen ívül hagyják. annál több az intelligencia minden atomban. vagy elkülönítve . melyet. hogy amelyik a fa keleti oldalán tevékenykedik.

mind az állatvilágnak még szinte megszámlálhatatlan fajtája él a Földön. Látjátok. Melyik az az utolsó és legtökéletesebb növény. A Föld felszínén élő állatok és növények nagy részét pedig azért nem ismeritek. ott pedig tudósaitok számára szinte megközelíthetetlenek.és az állatvilág között Még a mai napon sem tudják megállapítani a természettudósok. 48. S ha már a növényeknél ekkora rendnek kell lennie. illetve hol végződik az egyik. mely után már nem jön több növény. Mint látjátok. mert mind a növény.olthatók a fiatal fák gallyai más ágakba. melyeket még ma sem ismernek. fejezet Határok az ásvány-. ahol a növényvilág már az állatvilágba torkollik. melyeket illetően még ma is sötétben tapogatództok. mert még nem annyira kiképezettek. ezeknek az átmeneti határoknak a megállapítása igen nehéz dolog a tudósok számára. és később is nehezen lesz felismerhető. Ennek megszemlélése. hanem az első – természetesen még igen kezdetleges – állat lép a helyébe. mert a különleges növények és állatok nagy része éppen a tengerek mélyén nő és él. amivé lenniük kell – különféle felszabadulási folyamatként. ezek olyan dolgok. hogy hol van az átmenet a növényvilágból az állatvilágba. s ez annál kevésbé oldható meg általuk. és hol kezdődik a másik. amely inkább növénynek látszana. mint az idősebbeké. S ugyanez a helyzet az ásvány és a növény között is. mert A Föld 123 . A Föld felületén számtalan olyan növény él. nevezetesen lelki intelligenciák felszabadulása céljából – milyen óriásinak kell lennie a rendnek ott. mely látszólag inkább állat mint növény. a növény. hogy azzá legyenek. viszont számtalan olyan állat él. s az ebben tevékenykedő szellemek munkája lesz további megfigyelésünk tárgya.

500 öl hosszú. részben pedig ásvány. hogy az. melyen itt-ott még növényzet is található. melynek ágai és apró gallyai is képződnek. s még ma sem döntötték el véglegesen. A korall tehát keletkezését tekintve apró állatok millióinak képződménye. részben növény. hogy tulajdonképpen mi is a korall. ahol egykor a tenger zúgott „sárkányvér” néven még ma is találhatók.124 ezek még felfedezetlenek. Nehéz lenne egy szóval kifejezni. Azt minden tudós tudja. Az azonban teljesen bizonyos. esetleg olyan helyeken. melyet olykor igen erős tenger alatti vihar ver fel a felszínre.vagy az állatvilághoz tartoznak-e. a forma azonban. E férgek bizonyára állatok. tengeri fű. vagy nagyon megközelíthetetlen helyen találhatók. sőt olykor még kisebb fa is található. s aranykeretbe foglalva árusítják. és 100 öl széles. A tengerparton szabadon úszkáló gyümölcs jobbára e szörny hátán terem. A tengerben pedig még számtalan kisebb és nagyobb állat él. de ha olykor a víz felszínére jön. terebélyes fának mondható. aminek teremtetett: részben állat. amit megszilárdulásuk közben felvesznek. Ennek az állatnak nincs határozott alakja. E szörny hátán a növények mellett még pirosas sziklákhoz hasonló dudorok is láthatók. mert teljesen kifejlett állapotban kb. tömegük olyan kemény mint a drágakő. anyagát tekintve ásvány. A természettudósok még ma is csodálják a korallokat. mely kis piros kerek gyümölcsöt terem – ezeket az aranyművesek használják fel. E sárkányvér nagyon hasonlít a vörös 124 . hogy a növény. hogy ha a korallok szorosan egymáshoz tapadnak. s amelyek a tengerparton. alaktalan kis szigethez hasonlatos. melyek még sokkal jobban képviselik mindhárom világot. ha azonban megszilárdulnak. a rovarok egy bizonyos apró fajtája hozza létre őket. melyek – ha a szörny leveti őket magáról – mint vöröses habkövek úsznak a víz színén. Figyeljétek meg például a nagy tengeri krák-ot (polip-szerű tengeri szörny). Hátán olykor moha. míg formája szerint fa. ez a Föld legnagyobb állata.

Gyomrában oly borzasztó emésztőerő rejlik. valódi minőségében azonban egyedül csak ennek az állatnak a hátán található. A Föld ugyanis látszatra nyilván ásványnak lenne mondható. majd az egész tömeget a víz alá rántja. magától értetődik. és nem kerülheti el a sorsát. ám ugyanúgy állat is a rajta keletkező és élő számtalan állatra való tekintettel.és állatvilág sincs elkülönítve. sokszor higanyszerűen körülhatárolt szarufényhez hasonló.3m/ Ha a karokat – mint csiga a csápjait – már elég magasra kinyújtotta. hogy egy parányi részecske sem marad belőle. hogy ezt a lényt az állat-.vaskőhöz. mire az felborul. Ezek gondos figyelembevételével első pillantásra különösen hatnak a mondottak. Most tehát magától vetődik fel az a kérdés. minden oldalról ezernyi fényes fehér kar emelkedik fel – elefántormányhoz hasonlóan – egészen 30 öl magasságig. mivel felületén megszámlálhatatlan mennyiségű ásvány található. a növény-. Így emészti meg azt mindazzal együtt. ám ha egy hajó – szerencsétlenségére – fennakad a hátán. Miután az állat annyi mindenfélét megemészt. /1 öl= kb 1. Mert ha a hajók már oldalukra dőlve fekszenek e szörny hátán. mert csak egy világ van. mint ahogyan a növény. E vér ásványi anyag. az egész hajót a víz fölé emeli. mert úgy megemészti. melyeknek mindegyike 8 lábnyi széles. mint magára a Földre is. s ez a „mindenféle alakban megjelenő A Föld 125 . vagy vas. mert a dolgok alapját tekintve éppúgy nincs elkülönítve.9m és 1 láb= kb 0. legyen az akár kő. rácsapja a hátán fekvő hajóra. egy pillanat alatt agyonlapítja. gyémánt. de éppen úgy növény is a felületén képződő sok növény alapján. vagy az ásványvilágba sorolhatjuk-e? Ha jól meggondoljuk. épp úgy. hogy a külsején különböző növényi és ásványi anyagok találhatók. ami azon vagy abban volt. nehéz erre határozott feleletet adni. az állat hirtelen felemelkedik. Ránézve ez az állat növény és állat is egyúttal. aminek semmi nem állhat ellen.

Csak a lények keletkezésének Rendjében állítottam bizonyos lépcsőket. és őseredetileg minden állati és nem ásványi vagy növényi. a fát az ökörtől. s mi mindenre kell kiterjeszteni a figyelmüket. mint a szesz a szőlőben. és a szellemek rájuk gyakorolt hatása Hogy a szellemek az ásvány. mert az állat már szabadabb lélekkel rendelkezik.és növényvilág intelligenciáit miképpen képezik lényekké. Minden állatban egy többé-kevésbé fejlett lélek működik tevékenyen. amely a testében az őt mindenkor körülvevő úgynevezett idegszellem által működik – ami még durva anyag. hogy bárki bármennyi szőlőt megehet anélkül. És ebben különbözik teljesen az állat a növénytől. az még nehezebben birkózik meg a csillagászat tudományával. Mert akinek ez a megkülönböztetés is nehéz. Most már csak az átmenetet figyeljük meg. s hogy itt mi tennivalójuk van a szellemeknek. miközben a növénynél – és különösen az ásványnál – a lélek még annyira szétszóródott és összeszövődött. hogy megittasodna. fejezet Az állati lelkek. és még jobban az ásványtól. jóllehet húsz szőlőfürt szeszmennyisége elegendő tíz ember ittassá 126 . és teljesen érthetetlen számára a szellemi Föld elmélete. Ezért oly észrevétlenül finoman elütő a határvonal e három egymással szoros kapcsolatban álló világ között.126 lények” világa. amelyeket elkülönítve lát is mindenki. mert hiszen könnyen megkülönbözteti a sziklát a fától. helyesebben az állatok keletkezését előbbi létformájukból. már eléggé szemléltettem előttetek. Azért van. és hogyan kötik össze a felülről jövő intelligencia részeket az alulról jövőkkel. Most pedig lássuk a már előbb említett szellemeink működését! 49.

Ha a lélek ebben az első hajlékban és önmagában a rendeltetésének megfelelő elrendezést megtalálta. természetesen a szellemek állandó felügyelete alatt. Ha a forma az anyaméhben egyszer teljesen kialakult. melyek annál intelligensebb és egyénibb lényt alkotnak.tételéhez. melyen belül tevékennyé válnak. mely a párosodás pillanatában az anya testében elhelyeztetett. A lelki intelligencia részek éppen intelligenciájuknál fogva önmaguktól és önmagukban a beléjük oltott asszimilációs rendeződnek (beolvadási) törvénynek megfelelően. kemény a keményhez.nem egyéb. A testet a lélek önmaga képezi. A nemzés pillanatában a részecskéket anyagi hártyába szorítják. mint a lélek tipikus formája. Ha azonban a szemek levét sajtolással az ismert módon összegyűjtik. Ugyanez az eset áll fenn az állati léleknél is. hogy a lélek a saját maga képezte új szervek révén az anyaméhben megkapja a megfelelő táplálékot leendő testének felépítéséhez. mely a külső formában jut kifejezésre. éspedig a fekete a feketéhez. akkor a továbbiakban már ismét a szellemek gondoskodnak arról. S vajon hol rejtőzik a szőlőben ez a tüzes szellemi éther? A szőlőben még nagyon elosztódott állapotban nyugszik úgy.s így a test teljes kifejlettségében . minél nagyobb tömegben egyesülnek. jó és érett fürtök értendők ez alatt. fényes a fényeshez igazodik. vörös a vöröshöz. Ha az állatoknál bekövetkezik a párzás ideje. a test periodikus fejlődésében . és a lélek a felépítésének megfelelően A Föld 127 . s intelligencia készségüknek megfelelően rendeződnek. édes az édeshez. Természetesen nagy. csak akkor válik érezhetővé. hogy minden szem levének ezer intelligencia részére legfeljebb egy rész alkohol esik. mely gyűjteménye az éterikus intelligenciák egész tömegének. Mivel minden részecske intelligens gondolatokkal is rendelkezik. akik akaratukkal irányítják ebben. az erre hivatott szellemek akaratukkal ezen intelligencia részecskéket azok nemzőszerveibe hajtják.

Ekkor kezdődik el érverése. Ez a táplálás mindaddig tart. az érverés és az emésztés a szabályos menetbe terelődik. akkor egy bizonyos idő pihenő van. ha az idegrendszer és benne a lélekkel közvetlen kapcsolatban álló idegszellem a kellő táplálékkal és egy sajátos elektromágneses forrási folyamat segítségével kiképződött. Ezt nevezzük születésnek.128 újrafejlődött a test formájában. s az új lényt kihajtják az anyaméhből. A táplálék már a gyomorba kerül. s iparkodik tökéletesebb lélekké fejlődni . Ekkor kezdi meg a magzat az anyaméhben a tulajdonképpeni testi életét. a bennük lakó lélek a szellemek segítségével az anyagias intelligencia részecskéket törekszik lelkiessé finomítani. akaratukkal feloldják a magzatot a kötelékeitől.s a mind jobban tökéletesedő és fejlődő lélek a testet mindinkább figyelmen kívül hagyja. Attól a perctől kezdve. a szárnyasok az élelem nyálazásával táplálják fiókáikat. hogy már önállóan képesek a táplálékot megszerezni. mely szintén megkezdi működését. s valamennyi szerve működésbe lép. s az életnedvek keringeni kezdenek az új testben. melyet pépszerű alakban engednek maguk alá. akkor állnak ismét munkába a szellemek. Ennek folytán a test mind jobban elerőtlenedik. a vízihüllők váladékkal. míg végül a lélek számára terhessé és a további használatra alkalmatlanná válik. amíg aztán megkezdi az új élettevékenységet saját belső szerveiben. Ha a test túljutott ezeken az átmeneti fázisokon. amit az anyaállatok emlőjükből vagy a torkukból folyatnak ki. testük élettartama alatt igyekszik önmagát intelligenciákkal gazdagabbá tenni. Az újszülöttet rövid idegig még az anya táplálja: az emlősállatok tejjel. amit a lélek az idegszellem útján fájdalomérzés alakjában juttat 128 . a szárazföldi hüllők pedig speciális lével. míg a kicsinyek megtanulják maguk megkeresni a szükséges táplálékot. és aztán az anyatest által felvett táplálék segítségével kifejlődik tovább a test – természetesen a lélek támogatása által addig.

mivel nem meghatározott céllal. s a lélek szabaddá válik. hogy úgyszólván az egész embert ismeritek lényiségében. A szellemek ekkor ismét pártfogásukba veszik a lelket. és így intelligensebb formában. hanem csak a szükségszerű rendnek megfelelően vonta azt össze a lélek. hogy az apától és az anyától hímnemű és nőnemű lények egyaránt születnek. Így teremtődik „Éva” mindenütt a férfi oldalbordából. azt mindnyájan tudjátok. Itt azt kérdezhetnétek. Az ismételt feloldáskor már határozottabb rendbe állíttatnak. 50. hogy mi történik akkor a levetett nőnemű testek intelligencia részecskéivel? Az történik. fejezet Az emberi magzat fejlődése Az ember lényiségéről. hogy megszabaduljon ettől a testi tehertől. míg végül a test halottként. a madarak tolla. Azt. Ezek után most már nézzük az átmenetet az állatvilágból az emberhez. s még a nemzést is A Föld 129 . ahol az előbb leírt módon ismét testi életet nyer. s egy magasabb rendű állat párosodásánál használják fel. amely a szükséges intelligencia részecskéket az asszimilációs törvény alapján vonja magához. mozdulatlanul esik össze. s a következő magasabb rendű állatformában a nőnemű intelligencia részecskéket képezik. lelkéről és szelleméről már annyi mindent elmondtunk. az ökör szarva hogyan nő.kifejezésre. s csak így válnak alkalmassá a magasabb rendű hímnemű és nőnemű lények megszülésére. Ez a fájdalom érleli meg a lelket arra. hogy ezeket összekeverik a hímnemű részecskékkel. míg a felszabadult lélekből a hímnemű részek képződnek. A szamár hosszú füle. A levetett test anyagának ismét fel kell bomlania intelligencia részecskéire. csak természetesen egy összetettebb. hogy ez mind a lélek rendjében rejlik. erre csak azt felelhetem.

közelednek egymáshoz.130 különféle megvilágításban adtuk elő. melyeket az idegek képzésére fordíthatnak. E szellemeket ti védőszellemként ismeritek. E zárt területen az egymással érintkező intelligenciák önmagukra ismernek. amit előbb meg kell oldani. Ezek az 130 . Ha a lélek ezen az elzárt területen emberi alakját ismét elnyerte. Ehhez azonban már szellemi befolyásra van szükség. hihetetlen számú intelligencia részecskéket tartalmazó gyűjtemény. A lélek egy tökéletes. mert a különbség csak benső szempontból érdekes. hogy egy ember sincs. sőt arkangyalok is befolyást gyakorolnak rátok úgy. Ennek hatása alatt ismerik fel. akire legalább három védőszellem. az anyaméhtől megfelelő intelligencia részecskéket kap. két angyal és egy arkangyal ne vigyázna. amilyen a nagy mindenségben szerteosztódva csak található. és megragadják egymást. mert a lélekcsomót éppen ez hajtja az anyaméhbe. hogy nyugodtan el lehet mondani: a lélek a nemzés előtt olyan. csakhogy a sajátosságok még kaotikusak benne. akitől a szellemi világosságot nyerik. mint a gordiuszi csomó. hogyan működik közre a szellem az emberek nemzésénél. hogy az védőburkául szolgáljon. közelítik és ragadják meg. A kérdés anyagi oldaláról tekintve szinte semmit sem különbözik az állatokétól. s ezek felett még egy hetedik is őrködik. kötik össze egymást. Így most már csak az van hátra. de ezen felül még angyalok. és olyan zavarosak. Az elhelyezendő léleknek a nemzés alkalmával már teljes egészében rendelkezésre kell állnia. hogy kellő formába lehessen önteni! A csomó megoldásának kezdete éppen a nemzés. melyeket a saját intelligenciájához rögzít. azaz tartalmaznia kell minden olyan intelligencia részecskét. s szakadatlanul gondoskodnak rendeltetésszerű fejlődéséről. A védőszellemek és egy angyal a nemzés percétől kezdve a lélek körül vannak. Ennek megtörténte után ismét újabb intelligenciarészek árama indul meg az anyaméhbe.

Minthogy azonban az idegek nagy része a fejben fut össze. melyet a nép „garabonciás” néven ismer. újabb intelligencia részecskéket kap. sőt esetenként a pokol egy szülöttje. mely esetben védőszellemeim és angyalaim nem fejthetik ki kellően tevékenységüket. Miután a szem a legtökéletesebb szimbóluma az intelligenciáknak. összekötik őket az idegszálakkal. A Föld 131 . ahol a lélek agya is helyet foglal. csontok. a belső szervek felépítésével egy időben képződik a fej is. melyeket a lélek bármikor megragadhat. hogy a felépült testet ezzel később mozgásba hozhassa. melyek már a belső szervek felépítésére fordíttatnak. a porcok. Ilyen eset csak akkor következik be. s ezek mindent magukhoz ragadnak. mellyel a külvilágot önmagában is képes lesz megtekinteni. majd a teljes egészében való kiépítés és elrendezés következik. izmok. Megtörténhet. mely a lélek legmegfelelőbb képe. különösen az agy hátsó részében. Így képződik a hús. hogy a rendben olykor hiba fordul elő. A szemen keresztül áramlik a lélek egyes intelligenciáinak tömege. mert a lélek valamennyi idegszála az agyba sugároz. ami a további felépítésükhöz szükséges. Ha az idegek a megfelelő helyeken és a kellő összeköttetésben állnak. mert minden a rend alapján történik. ha az intelligencia részecskéket nem a szellemek irányítják a helyükre. E folyamat már automatikusan megy. ha az állapotos anya érzéseiben a pokollal társul.idegek szálak és zsinórok. melyekből az emberi test egyéb részei képződnek. erek. s ezzel képezik ki a lélek természetes látóképességét. Ha már ezek is elkészültek. Ezért minden anyának különös figyelmébe ajánlom. meghúzhat. Ha a lélek a szellemek segítségével e munkát is elvégezte. először a szem és a fej válik láthatóvá. ami megmutatkozik a formában is. hogy legalább a várandóssága ideje alatt istenes életet éljen. Az ilyen eset természetes következménye a torzszülés. újabb intelligencia részecskék áramlanak az anyaméhbe.

s a benne levő nedveket erős forrásba hozza. hogy sokkal könnyebb áttörni az anyagi burkot. amit abból is láthattok. ezzel mint ellenpólus nagyon zavarja a lélek szívébe helyezett szellemet. fejezet Az emberi magzat további fejlődése és születése Ha a lélek a fent leírt módon már kiképezte a porcokat. Ha már ezzel is kész. Ha a gyermek az anyaméhben már kilenc hónapot élt. míg a nyersebb. hanem kizárólag szellemire. A szellemnek a lélek szívébe való behelyezése után – mely általában körülbelül három nappal a születés előtt történik – a szülés csakhamar bekövetkezik. mely nem más. a lélek a belső részekbe húzódik vissza. mely sokkal erőteljesebb és tartósabb mint az anyagi. Ezáltal a nemesebb intelligencia részecskék kiválasztódnak. ahonnan aztán szétterjed a test többi részébe is. a gyomor is azonnal működésbe lép. mint a szellemit. amikor is a szerveket először víztiszta folyadék nyitja fel és futja át. előkészítve ezzel a vért.132 51. izmokat. a nyugodttá vált lélek – melynek szíve már bizonyos fokú szilárdságot nyert – az angyalszellemtől egy örökkön élő szellemszikrát kap. Ne anyagi burokra gondoljatok itt. s a szív izmait hozza működésbe. miután azt előzőleg hétszeres védőburokkal látta el. Mihelyt a víz az első körutat megtette. mert ezek nagy része a pokolból ered. mint az anyaméhben élő gyermek ürüléke. s ha az anya rabjául szegődik. melyet a szívkamrába vezet. melyet a lélek szívében helyez el. emésztetlen nedvek a rendes ürülék útján eltávoznak. A lélek ezután a lépet nyitja fel és hozza működésbe. további munkája a külső tagok felépítése lesz. Innen ered a méh vize. csontokat és ereket. Ebben az időben különösen fontos az anyának mindenfajta vágytól és izgalomtól óvakodnia. A lélek válaszképpen az izgalomtól érintett helyen kivetíti a 132 .

Ezért bizonyos fokig óvakodni kell az olyan emberektől. akik bár szintén adnak. úgy a fenti szempontból nem veszedelmesek. de csak írás és pecsét ellenében. akik teste a fenti jelekből sok és feltűnő módon el van látva. mint a világban. Itt is úgy történik. mert a pokol mindig vádol és perel! De ne vegyétek azért minden esetben veszedelmesnek az anyajegyet. Kamatot sem kérnek. s innen ered a gyermek testén mutatkozó anyajegy. akkor a pokolnak az ilyen előre nem látott. és azok is kicsik. mert ha ezekből kevés van. anyagias emberek.testen a káros hatást. ez pedig már pokoli. mert úgy adnak. Mint ahogyan már az előbb is említettem. s ennek bizonyítékai e jelek is. s ennek következtében előállt égési foltjai az egész test. amivel rendelkeznek. A Föld 133 . vagy másféle módon terheltek. vagy fajtalanok. hogy a határidő leteltével azt ismét visszavegyék. per követi. ami tőle származik. rányomja bélyegét. Ha az adós ekkor nem tud fizetni. s ha a gyermek a rossz és jó szellemek küzdelme közepette olykor valamilyen jelet kap. s az idő lejártával azt felismerve visszakövetelhesse. ezzel együtt az egész lélek halálát is okozhatná – s a pokol lakói éppen erre törekszenek. írás és pecsét nélkül adnak testvéreiknek. és nem érintik az egész testet – s ezen keresztül a lelket is – ennek szabályozása a szellemek munkája. A mennyei emberek abból. Mert ha nem így lenne. mert az ilyen egyénekben a pokoli sajátosságok sokszor igen éberek. a tevékeny és védő szellemek küzdenek a pokol e munkája ellen. hogy azt tőle el ne vehessék. Hogy e jegyek csak a test kis részére vonatkoznak. Az ilyen emberek vagy teljesen hitetlenek. hogy azt többé vissza nem követelik. e jelnek rá nézve nincs súlyosabb következménye. nem úgy mint a világi. s ezért legyetek figyelemmel erre a mondásra: „Óvakodjatok a megjelzettektől!” Mert a pokol mindenre. mert a pokoli sajátosságok eltávolíttatnak tőle.

nem fejezhetők ki. ám előbb még egy pillanatra bepillantunk a Föld belsejébe 134 . míg a szellem elveszti a hétszeres burkát. ami azt hiszem természetes is. lelkének megerősítésére különleges intelligencia táplálásához szükséges. és a pokolra vettetnek. akkor ezáltal mindettől meg is szabadul. mert ezek elvétetnek tőle. hogy az anyaméh ártatlan gyümölcsét a pokol így megterhelhesse? Hol itt a bölcsesség. nem is pusztulhat így el még akkor sem. Ami a belső. Ezzel az első légréteg rendeltetését és munkáját – a lehetőségekhez képest – bemutattam nektek. és rövidesen egyesül a lélekkel. mely itt szinte a teljes korlátoltságra mutat? Erre azt felelem: mindent a maga idejében! Hagyjátok csak a gabonát a konkollyal együtt fejlődni egészen az aratásig. akkor az elmondottakat teljesen megérti. Ezzel az első légréteg szemlélését be is fejeztük. de ha nem. akkor majd a pokolit és a mennyeit könnyen és biztosan szétválaszthatjátok. ezeket a test érzékei útján. Ha azonban valaki tiszta érzésű. hogy majdan a lélek az alázatossága segítségével a szelleméhez hasonlóvá szabadítja-e fel magát. Ha felszabadította. Mihelyt a gyermek a világra születik.134 A pszichológus erre joggal kérdezhetné: Az Úr – ha tényleg mindenek Ura – a minden hatalommal s bölcsességgel felruházott számtalan angyalseregével együtt hogyan engedheti meg. melyeket azonnal idegszellemének a kiképzésére és fordít. Bővebben és világosabban nem adhattam többet. s ezzel jól lát. ha ezer ilyen jelet hord is magán. s minden lélegzetvételével számtalan intelligencia részecskét vesz magához. mert szellemi dolgok a maguk tökéletességében földies szavakkal nem adhatók vissza. hogy a megillető helyre soroljátok őket. Így a lélek nem pusztul el. Minden attól függ. hall és érez. mindaddig fogva marad. tüdeje azonnal működni kezd. a szféra jó szellemeinek segítségével nyeri.

Hogy a levegő a legapróbb részekre bontható. az arányt és az eljárás módját. mely az leheletszerűen teremtődött. A lélek képviseli az alakot. Ugyanez a helyzet az egész világegyetemmel. akik a benső élet szemléletében még igen járatlanok vagytok. ezek különbözőségéről A természetes Földet a maga mivoltában a „Természetes Föld” tárgyalásánál már részletesen kifejtettem. de számotokra. addig a levegőrészecskéket az átlátszó zárkák elzárják egymástól. akkor a levegőrészecskék abban a pillanatban egyesülnek az egésszel. Amíg azonban szét nem pattantak. melyek a mindenséget betöltik. Ennek mélyebb felismeréséhez azt kell tisztázni. s hogy az mennyire természetes. hogy azonban először tulajdonképpen mi a lélek. bizonyíték erre a hab. elképzelhetetlen apró parányokban megtalálhatók az apró részekben is – mint ahogyan a A Föld 135 . A lélek az Ősalap megszámlálhatatlan milliónyi Ősalapból gondolatának az edénye. így mint összetett valami ismét részeire bontható a levegőhöz hasonlóan. és mindazok. s mivel tehát a lélek számtalan sajátos intelligencia részecske gyűjteménye. melyeket elképzelhetetlenül apró hüvelyecskékben helyeztem el benne. azaz anyagi. s a világosan látók számára talán már unalmas is lenne a lélek és a szellem közötti különbséget magyaráznom. s szinte a végtelenségig osztható. mégis – számtalan részből áll. azt a további részek felvilágosításaiból még jobban megismerhetitek. melyet egész végtelenségében megtöltenek az Istenség gondolatai. Ezeknek megfelelő minősége és mennyisége egy fényben egyesítve képez egy tökéletes emberi lelket. és mi a szellem? A kettő közötti különbségre már rámutattam.52. mely – bár látszólag egy. több világosságot kell gyújtanom. ha viszont a buborékot szétpattantjuk. mely bizonyos mozgás következtében nyúlóssá válik. fejezet A lélek és szellem az emberben.

Azaz: minden erőnek. ha nem rendelkezik kellő világossággal. A fény hatására azonban életre kelnek az egymáson halottként heverő anyagi alakok. S milyen a szellem? A szellem önmagában nem alak. ellenerőre van szüksége. s rögtön megértitek a fény szellemi hatásának mikéntjét. Hasonlítsátok össze a telet és a nyarat. Ha azonban a Hold a magasban a megfelelő helyen áll. hogy mi a szellem? A szellem világosság. s csak a megteremtett ellenpólus alapján nyerhet megnyilvánulási lehetőséget. Ilyen tehát a lélek. ezért nem láthatjátok a Nap fényét. de egyben hasonló a bölcsesség világosságához is. amely saját melegében az örökkévalóságtól az örökkévalóságig újból teremtődik. A földben és a levegőben minden megtalálható. sem a lélekben. sem a testben nem lehet 136 . de az előbbi esetben hiányzik a magas éterben az ellenpólus. Mert bármilyen tökéletes is legyen az ember lelke. A szellem hasonló a szeretet melegéhez. mely az alakot megteremti. S ha az alak mint jelenség megalkottatott. A szellem hasonló a fényhez. állandóan árad. a létezésnek minden alakja mozdulatlan – sőt a létezés lehetősége is – és mereven nyugszik a látszólagos anyagban. amit megvilágítson. de mindaddig nem válhat láthatóvá mint fény. de ellenpólus nélkül semmit sem láthattok belőle. Most már tudjátok. de mégis az a lény. a kiáradó napfény megakad benne. Egy holdtalan éjszakán ugyanannyi fény sugárzik a Napból a Föld felé. A fény – amint azt a Napotoknál is állandóan láthatjátok – megszakítás nélkül. míg ellenpólusa nincs. ebben az általa megalkotott alakban léphet csak fel hatékonyan. mely önmagában örökké fény marad ugyan. s egymáshoz tapadva új alakot öltenek. A fény szellemi hatását a természetben is megfigyelhetitek. ami a levegőt képezi. amely mint ilyen meg akar nyilvánulni. s az általatok ismert módon megtölti fényével az éjszakát.136 szappanbuborékok elzárt kis részeiben is megtalálható mindaz. mint holdtölte alkalmával.

és kívülről semmi. míg a világosság birtokában minden tevékeny és élő. mely csak pillanatnyi fényt ad. s ami egyáltalán alkalmas a fény felvételére. ha ellobbant. míg ha világosságot nyer. ahol szintén fel- A Föld 137 . mert a lélek fény nélküli állapota annak halála is egyúttal. nem pedig a hirtelen felvillanó – azaz haragos – fényről. vagy esetleg sok világosságról. de megteremti az alakot. mely az élet egyedüli tartalma. A fénynek önmagában nincs alakja. Ezért találunk a filozófusnál oly nagy tevékenységet. ahol a lélekben már minden világossá válik. Természetes. mint egy filozófiai doktoré. de a hozzá kötött test esetlen és nehéz. talán több. míg a szellemi fogyatékosnál semmit. hogy önmaga széttörne.tevékeny. s a szellemi lángokat nem szorítja össze egy helyben. azt áthatja. Itt még nem a bölcsességről beszéltünk. azaz a világosság nélkül minden halott. amit tízszeres sötétség követ. annak mértéke szerint válik tevékennyé. A filozófus lelke sok fényt bocsát magán keresztül. vagy a lélekbe helyezett fényszikra (szellem) nem törhet a felszínre. de áthat mindent anélkül. Az alak összesűríthető és szétbontható. valamint képességet is nyer a továbbfejlődésre és a tökéletessé válásra. mert teste a sok tanulás következtében lazává vált. Egy szellemi fogyatékos lelke önmagában épp olyan tökéletes lehet.a fény azonban nem bontható szét. további fejlődésre és tökéletesedésre képtelen. az önmagában sötét és halott marad. esetleg igen kevés világosságot enged a léleknek. hogy a szellem. s abban önmagát alkotja. Az ilyen világosság azonban azonos a pokol világosságával. hogy itt az örökélet világosságáról szólok. mert testének nehéz és durva anyaga elnyomja. Ebből is láthatjátok. kevés. s más alakká képezhető . vagy igen keveset. hanem csak a semmi. Ami azonban nem képes a fény felvételére.

ezért ismét felosztható vagy teljesen apró részecskéire. Ilyen lélekosztódás állt elő az első emberpárnál is. hogy a lélek és a szellem közötti különbséget nagyjából megértettétek. Most. hogy hányféle csoportosítás létezhet. hanem csak arról beszél. fejezet A Sátán lelke Már említettem. Legközelebb majd ezt is bővebben megvilágítom. gondolat-képekből tevődik össze. s mégis egy test és egy lélek voltak. mint ami a benső formának tökéletesen megfelel. hogy a lélek számtalan más szóval parányi intelligencia részecskéből. hogy a Teremtő az első emberpár teremtésénél Évába is élő lelket lehelt volna. amikor is egy lélekből kettő lett. s így lett egy testből és egy lélekből kettő. hogy utána sokkal nagyobb sötétség maradjon. mert amilyen a belső. megérthetitek azt is. hogy Éva testestől-lelkestől Ádámból lépett életbe. melyek összetételüknek és intelligencia-sajátságuknak megfelelően különféle alakot ölthetnek. A külső forma nem lehet más. anyagi megjelenési formái a benső lélek alakjának. Arról ugyanis nem szól Mózes.138 fellobban a fény. amiknek megszámlálhatatlan sokféle formájából láthatjátok. csak annak megfelelő lehet a külső hatás is. Erre a Föld felületén és a Föld mélyében számtalan példa található. de külső. A lélekosztódást tapasztalhatjátok a 138 . Ebbe a másikba aztán szintén egy halhatatlan szellemi részt helyezett. Ezek természetesen anyagi típusok. vagy bizonyos számú és fajtájú csoportokra. növények és állatok. jóllehet szelleme áttörhetetlen kötelékkel van a belsejéhez rögzítve. hogy a Föld a maga szilárdságában nem a Sátán fogva tartott lelke. 53. Ilyenek a különféle ásványi anyagok.

Ha a lélek nem úgy éli le az életét a Földön. akik állandóan a női nemi szervekkel foglalkoznak olykor egész lényük női nemi szervektől duzzad. melyek az életrend szigorú törvénye szerint már nem tartoznak szorosan az emberi lélek formájához. míg fordítva: a női test férfi nemi szervekkel van tele. mert az még állati sajátosság. ahogyan azt az élet könyve számára megírta – azaz nem az Evangéliumnak megfelelően. ami természetesen nem minden esetben következik be. Ami ugyanis a gyermekben bensőleg a szülőktől idegen. és a szülők ezekben önmagukra ismerhetnek. az a külső azonosságban is megnyilvánul. Sokkal szembetűnőbb a lélek osztódása szellemi vonatkozásban. ezáltal saját lényéhez nem tartozó és szükségtelen intelligencia részecskéket – sőt azok egész tömegét – vonzza magához. ha egyik vagy másik érzelemfajtájú lényhez nagyon hozzákapcsolódik. melyek a lélek elválásánál hiányzanak belőle.a túlvilágba való lépése után a lélek olykor a legkülönfélébb alakokat ölti magára. mert a test nehezebben veszi fel az idegen intelligencia A Föld 139 . a makacsságukhoz mérten szarvakat. ami azonban azonos. . Ez azért történik így. amit a gyermeknek a szülőkhöz való testi és lelki hasonlósága is bizonyít. Az ilyen lelkek a testüktől való elválás után csakhamar a legritkább és legundorítóbb kinövéseket kapják – így a fejükre csontkinövéseket. melyek a legalsóbbrendű és legundokabb állatokhoz hasonlítanak. agancsokat vagy csőröket. annál erősebben vonzza magához az azonos irányú fölös intelligencia részecskéket. A fajtalanoknak. mert a gyermek lelke a szülők lelkéből is nyer valamit. Némelyik ember testén már földi életében láthatóvá válnak az ilyen sajátosságok. sem a lélek emberi formájához. s így a lélek csak igen fejletlen állapotú lehet különösen akkor.gyermekeknél is. Minél erősebb valakinek a földi élete alatt az érzéki hajlama. mert a lélek a földi élet alatt a fejlődéséhez szükséges intelligenciarészecskék nagy részét elpocsékolja. az idegen marad külsőleg is.

szabad részeire is osztható.140 részeket. mely a világtestekben számtalan lélekcsoportra oszlik. Bármilyen nagy is volt egykor Lucifer lelke. Éppen ebből az okból választottam én is legnagyobb könyörületem színhelyévé a Földet. mint e Föld lakói. aki e Földre leszületett. s ez a hely ez a bolygó. a test már hajlamossá vált a befogadásra. A többi bolygón született emberek szellemi szikrájukat az angyaloktól kapják. s ez az egy bukott szellem nem tartózkodhat egyidejűleg a világegyetem megszámlálhatatlan bolygóin – mint őslelkének széttagozódott csoportjain – hanem csak egy helyen. hogy a lélek nemcsak anyagilag és láthatóan köthető meg. mert hiszen minden angyal istengyermek. Minden ember. belőlem. csak egy szellem lakozhatott benne. de épp mint legrosszabbak emelkedhetnek megjavulásuk után a legmagasabbra. akár nagy lélek legyen is az – a szellem mindvégig megmarad mint egység. hanem mint már kötött lélek. Az előbbiekben említettem. mert ahová azt mint egységet behelyezték – akár kicsi. egy szellemszikrát kap tőlem. akiknek éppen úgy 140 . hanem a világmindenség összes bolygója ebből az „egy” lélekből teremtődött. A szellem azonban nem osztható. válhatnak leginkább hasonlatossá Istenhez. és a törvényes Rend alapján felküzdheti magát a tökéletes istengyermekségig. s így válhat láthatóvá a testen még a földi élet alatt. és építettem újjá a Mennyországot. Az összes többi bolygó – bár ugyanazon lélek részei – mégis szabad e szellem közelségétől. mint a lélek. Éppen ezért e bolygók lakói – bár természetüket tekintve jobbak a Föld embereinél – nem juthatnak a tökéletesség olyan magas fokára. Ha azonban a lélek már korán – esetleg még a szülők bűne következtében – magához vonzotta az idegen és káros intelligencia részecskéket. a Föld az. Nemcsak ez a Föld. hogy az egész szilárd Föld a Sátán egyik lelke – lélekrésze. mely általatok lakott. akik bár szellemben távolabb állnak Istentől. nyilvánvalóvá vált. Ebből azt hiszem.

A Föld 141 . A bolygók gyermekei ennél fogva csak fogadott gyermekek. annál több idő szükséges ahhoz. már az évek megszámlálhatatlan millióival előbb hordoztak emberi életet. hogy az összes bolygó gyümölcse kifejlődhessen és megérjen addigra. különösen a központi napok. hogy ez a példa elég annak belátáshoz. mielőtt a Földön megkezdődött volna az emberi élet. mint a Föld! E gyenge ellenérvre könnyű megfelelnem! Ama régi világok először is – mint már említettem – ugyanazon lélekből születtek. de egy perc szükséges ahhoz. mire a szellemi Teremtés központja már annyira kifejlődött. s így önmagukat Istenhez hasonlóan gyarapíthatják. s nem tényleges istengyermekek. Ha most összehasonlítod a kettőt. hogy a többi bolygó gyümölcsének befogadására alkalmas legyen. hogy ezért később is jut el érettségének megfelelő fokára. és gondoskodtam arról. de módjukban áll a Földön vállalt élettel – az itteni leszületés révén – megszerezni az istengyermekséget. hogy gyümölcsöt teremjen. és nagysága is annyival nagyobb. hogy melyik hoz hamarabb gyümölcsöt? A gabonaszem már néhány hónap elteltével sokszorosítja önmagát. hiszen a bolygók. s ugyanígy az arkangyaloknak is. szeretetükből és teremtő világosságuk feleslegéből adhatnak a más bolygókon született emberek számára. Erre azt kérdezhetné valaki. Az infúziós állatkák is parányok. s kérdezzétek meg magatokat. Ezt a helyzetet természetesen már előre láttam. De minél nagyobb a növény. míg az elefántnak két év szükséges kicsinyének életre keltéséhez. hogy bár egy központi nap billiószor idősebb a Földnél. s a nemi érettséghez is legalább húsz év kell. melynek eredményeképpen képességet nyertek. míg a makknak sok évre van szüksége ehhez.meg kellett járniuk a földi test útjait mint nekem. hogy százával szaporodjanak. akkor vajon hány infúziós generáció születik egy elefánt generáció ideje alatt? Azt hiszem. hogy akkor vajon honnan keletkeztek a többi bolygó szellemei. Vessetek csak el a földbe egy búzaszemet és egy makkot.

A fentiekből szellemi megvilágosodottságotoknak megfelelően láthatjátok. hogy a központi naprendszeretek vezérnapján. néhány különleges és különösen gondolkodásra késztető jelenséget mutatok be. Ebből is láthatjátok. hogyan ragadják meg egymást. azonban az Urka embereinek életkora is nagyon eltér a földi ember életkorától. Ha ugyanis az Urka ember tíz évet megélt. az Urkán az emberi lények már akkor is éltek. 54. ami a Földön szemlélhető valóságba lép. hogy először is a lélek osztható. hogy ennek tárgyalására visszatérnénk. hogy Földetek élete alatt az összes angyal velem együtt végigjárhatta a hústest útját. és kapcsolódnak az erre hivatott szellemek akaratának engedelmeskedve – s hogy minden. s ugyanígy osztható az első ős-lélek (Lucifer) is. már ezzel is idősebb. hogyan emelkednek ki az egyes intelligenciák a Földből.142 Igaz. és egyesek – akik például ma születnek – túlélhetik Földetek egész életét annak megsemmisüléséig. s szeretet-életük feleslegéből – mint a gyermekeim – benépesíthették az összes többi bolygót. másodszor láthatjátok. hogy ebből az egyetlen őslélekből hogyan fejlődtek és fejlődnek folyamatosan az új lelkek számtalan milliói. mielőtt e Földetek a Napból levált volna. fejezet A lélek oszthatóságának törvénye Az ásványés növényvilág keletkezésének tárgyalásánál már elmagyaráztam. az lélek. hogy Földetek szintén eme őslélek egy része. mely egyedül tartja megkötve Lucifer ősszellemi lényét. ami számotokra bizonyára érthetetlennek látszik az isteni Terv alapján – melyet 142 . Így könnyen beláthatjátok. A továbbiakban megmutatom. mint a ti Földetek. Az első jelenség. hogy az Urka első szülöttei még ma is élnek. Anélkül.

isteni tervezésnek is nevezhetnénk – maga a Sátán kérdése. hogy ezeket a hatalmas szellemek felfogják. hogy e rossz szellemnek ezen állhatatosságában állandóan tevékenykednie is kelljen. Az emberi lélek intelligencia részecskéi már az emberi testben mennyeiekké válnak. akarja A Sátán a lelkét önerejéből felszabadítani. már mit sem tud. melyek az emberi lényiséget megelőzik. Olykor még az emberben is oly nagymértékben megnyilvánul ez a pokoli sajátosság. ha a szellem teljesen A Föld 143 . melyeknél a pokoli eredetre igen könnyen ráismerhettek. s ezért ég lelke állandóan és folytonosan a Föld belsejébe szorított sajátos lényében. s tökéletes emberi alakká rendezik. s e tevékenység a teremtés Tervének megfelelően korlátozások között meg is engedtetik neki. hogy az ember és a sötétség fejedelme között sokszor alig észlelhető a különbség. A teljesen pokoli rossz Isten akaratából jobb intelligencia-részecskékkel keveredve újabb fokozatba helyeződik. Lucifer valóban abban a hitben él. gondosan figyeljétek meg a nagy dühöt különösen a ragadozó állatoknál. Ezért aztán hatalmas sorozaton – lényfejlődési fokozaton – kell átesniük. Gondoljatok csak a mérges ásványokra. az utálatos ravaszságot és alattomosságot a mérges rovaroknál. hogy alkalmassá váljanak az ember megteremtésére. s mint ilyenek teljesen gonoszak is. És ennek érdekében rendeztem el úgy a Föld organikus életét. míg végül a sorozatos fokozatok után már mennyeivé magasztosul. s biztosítani magának a korábbi kiteljesedését és hatáskörét. hogy tevékenysége folytán már csaknem egész lelkét szabaddá tette. Ezek az alulról feltörő részecskék természetesen teljesen Lucifer részecskéi. melyben a pokoli megszelídül. E részecskék pokoli eredete sok olyan lényen meglátszik. E folytonosan feltörő tűz révén a látszólagos anyagot légies részeire akarja felbontani. növényekre. s ezért űzi lelki intelligencia részecskéit csaknem megszakítás nélkül a Föld belsejéből felfelé ám arról.

míg a régi Teremtés vissza zuhan a saját porába s a mind nagyobbá váló tehetetlenségébe. mint számtalan sok ember támad fel. és alapjává és zsámolyává lesz az újnak. mely hozzá tapad. mely Isten szeretettüzében átformálódik . majd számtalan infuzórikus élet után növényi életeken kell átesnie. ezekben ismét meg kell halnia és feloszlania. Ennek elérése céljából a testnek ismét meg kell halnia. mint a Sátán örök tartozéka. elrothadnia. gyöke örökké feloszthatatlan marad. hogy az alázatban megerősödjön. helyesebben fel kell oldódnia. 144 . ezért a testnek még sorozatos megpróbáltatásokon és szenvedéseken kell átmennie. míg hátrahagyott testük átesik a teljes feloszlás periódusain. Minden hústest tulajdonképpeni pokoli része. részeiben át kell esnie a különféle férgek alakulatain. Ez az új Teremtés. hogy örökké tartó test maradjon. vagy az állatok beleibe kell kerülnie. azonban elvétetik tőle a legparányibb lelki rész is. mikorra is minden egyes lélek Isten tökéletes képmásává válik.144 áthatotta azt. s minden lélekbe egy szellemparány helyeztetik magából Istenből. és a lélekhez hasonlóvá váljék. s ezzel új teremtménnyé válik. esetleg tűzbe. szilárddá válik. ám a test anyaga még minden részében hiú és rossz. míg az utolsó atom is meg nem tisztul és fel nem szabadul. melyek mindegyike tökéletes lesz. azaz pokoli. Ehhez egyes embereknél évszázadokra. mint az előbbi nagy ősszellem (Lucifer) volt. részben földdé válnia. a különösen hiú és testüket igen kedvelő embereknél esetleg évezredekre van szükség. Így a Sátán lelke – az egész lelke – fokozatonként. s egyesül az emberi lélek többi részével.

A régi Föld pedig összeroppan. mint az alma mely belül megromlott. és romlása közben mind jobban és jobban összezsugorodik. ami a régi anyagból megmaradt. mert ha lelkének eldobott része .mint minden anyag alapja – az új Teremtés salakjaként visszamarad. s az mind Isten dicsőségébe tért vissza. hogy az első nagy szellem és kíséretének megjavulása igen rosszul áll. e lehetőség azonban oly parányi. az utolsó salak. a salakföld bizonyára fogva tartja szellemét is. hogy minden lelki rész elvétetett tőle. S ezzé lesz minden. a leggonoszabb intelligencia részecskék tömege. mégpedig igen nehéz: megtudja. megjavulása nehezen fog menni! Egy szikrányi lehetőség még áll előtte. mert hiszen a szellem soha nem hagyja el a lelket! Bizony mondom nektek. hogy tízmilliószoros mikroszkóppal is alig látnátok. fejezet Lucifer és követőinek visszavezetése és feloldozása Ha a távoli jövő képe így alakul. a szellemvilágban élő szellemek közül pedig kit érdekel már akkor. mert minden látható anyag felszabadította már fogvatartott részeit. ennek megállapítása már senkinek nem áll érdekében.55. akkor joggal feltételezhetitek. semmi anyagi nem lesz látható az új Mennyország és annak új szellemi földjén kívül. az igazi sátáni. hogy Lucifer és kísérőinek visszatérése. Ez a lehetőség ennek a szellemnek és a többinek is fő próbatétele lesz. Ha azonban ez bekövetkezik. mert ezen a természetes Földön akkor már nem él ember. hogy mi történik hátrahagyott salakjával – mint ahogy milliónyi embert már most sem érdekel. hogy mi történt harminc évvel ezelőtt elhullajtott ürülékével! Ez azonban mint anyag még mindig sokkal jobb. sem föld nem lesz a végtelen térben. mint az lesz! Akkor ugyanis Lucifer az egész A Föld 145 . Ekkor már sem nap. melyet a Sátán és annak uszálya többé el nem enged.

a javulásra. mert ezek – mint minden más is – lelki részecskékből állnak. amíg a Föld kilövell minden magában fogvatartott lelki részt. mely örökre elnyelte. Ha ugyanis csak egy pillanatra is levegőt engednék neki. akik a Sátán rossz befolyását ezeken keresztül nehezítik meg. sem más szerve. és bukásának soha nem lesz vége! A mélységek mélyén a gyűlölet tengerébe merül majd el. Ez nem a Föld szíve. Még igen sok időbe telik.s bár erre nagy szükségetek nincs. melyre minden súly nehezedik. mert ha a Föld középpontjába viszlek benneteket. hanem az egész anyagi Teremtést romba döntené. s tartózkodási helye soha nem szűnik meg. . hogy a földgolyó melyik részében van Lucifer ősszellemének a tulajdonképpeni tartózkodási helye! Ennek megjelölése nem okoz különösebb gondot. nagyrészt pedig ezeken keresztül fejtik ki hatásukat a jó szellemek is. úgy. nehogy szabadon mozogva összetörje és megsemmisítse a Föld minden lényét. A Sátán tulajdonképpeni székhelye a Föld legszilárdabb anyagú középpontja. melyekre részben Lucifer gyakorol hatást. az Úr vagyok képes ártalmatlanná tenni a 146 . s utána nem lesz már többé gonoszság az örökkévalóság végtelenségében! Amíg azonban ez a Föld fennáll. minden szellem számára szabad az út a bűnbánatra. és nagy hasznotok sem lesz belőle – mégis meggondolásra érdemes megtudnotok. hogy a Föld a Nap tüzében utolsó tűzpróbáját végezze. még a leggonoszabb számára is.146 legkeményebb anyagával a végtelen térbe zuhan majd le. mert még meglehetősen nagy tönk. hogy az évek millióinak milliói szükségesek ahhoz. akkor nemcsak ezt a Földet. Ha azonban ez az idő letelt. amint azt az írás is mondja: Minden gonoszság lezuhant az örök kárhozatba. mely a Föld belsejében senyved. A gyűlölet tengere a minden tüzek tüze lesz. annál irtózatosabbak lesznek a kínjai. hogy azt csak én. tulajdonképpen ezzel már ott is vagyunk. Ha már olyan sokat beszéltünk erről az ős-rossz szellemről. Oly irtózatos erő rejlik benne. s minél mélyebbre merül. a visszatérésnek még a lehetősége is megszűnik. az alázatra.

mert mindaz. hogy minden feltörő intelligencia részecskébe belelehelje ősgonoszságának egy parányát. Azzal. Lényének könyörtelensége és rettenetes kegyetlen gonoszsága a Föld felszínének némely jelenségénél – persze egy legeslegkisebb árnyékképként – már nektek is észlelhető. Egy ilyen növény szemlélésével. hogy az embert megölje. csupán a legtávolabbi és leghalványabb árnyéka az ő ősgonoszságának. s amiről a legcsekélyebb mértékben sem alkothattok fogalmat magatoknak. minden lényénél megnyilvánul. s ezt az én sugárzó kegyelmem annyira beburkolja. Annak ellenére. már mindenki fogalmat alkothat – természetesen csak a legkisebb mértékben – hogy hogyan néz ki a sátáni valódi gonoszság. Egy közelebbi ismeretség ezzel a lénnyel rendkívül káros. mert aki csak néhány órára ilyen fa vagy növény felé közeledik. amit eddig hallottatok és tudtok róla. mert ennek az ősgonoszságnak a legkisebb felismerése is elég lenne ahhoz.legsúlyosabb kötelékkel. mely mint a halál. Ebben az állatban hasonlóképpen csak egy eonnyi /végtelenül kicsi/ specifikuma van ennek a legesleggonoszabb szellem lakóhelyének speciális bosszújából. melynek ősgonoszsága leírhatatlanul borzalmas. hogy ez véd meg benneteket az elpusztulástól. Figyeljétek meg a trópusi vidéknek bizonyos vehemens /indulatosan működő/ mérgező növényeit! Milyen borzadást keltő a hatásuk. ami a maga kivételével egyetlen egy életet sem tűr meg. Ez pedig mind ennek a leggonoszabbnak a lehelete. hamarosan holtan fekszik. ezen gonosz szellem ott tartózkodásának bosszújából az a kicsi is kijön a felszínre és belép egy ilyen fa rendszerébe. s minden anyagi halandó. Minden organikus élet összetörhető. Egy tigris szemlélése is tanulságos ebből a szempontból. Minden megkötöttsége ellenére sem mulasztja el. és senki se képes egy ilyen növényt elpusztítani. már meg is öltelek volna benneteket. hogy a legkisebb fokú megértést nyújtanám nektek. és ez a specifikum elég ennek az A Föld 147 . hogy egy növény csak mérhetetlen kicsi specifikum belőle.

hogy e gonosz szellem hány elnevezés alatt szerepel. Belzebub. hogy Lucifer világosságában megérjenek. a Kígyó. Satana az Istennel szembehelyezett ellenpólust jelenti. Lucifer. amire a végtelenségben kimeríthetetlen hely állt volna rendelkezésére. vak erővel rombol és zúz szét mindent. tényleg az Úr helyezte szembe önmagával. ami csak útjukba kerül. Nevei: Satana. és még néhány ehhez hasonló név. s hogy az ördög szó tulajdonképpen mit jelent. fejezet A Sátán lényisége és elnevezései Bizonyára hallottatok és olvastatok arról. Góg. mert ez az állat ravasz. Ilyenek a kígyók és a patkányok is. a Sárkány. semmi félelme és kímélete nincs. sokkal hasznosabb és fontosabb dolgokra.148 állatnak. hogy minden négylábú állatot akivel találkozik kegyetlenül elintézzen. s az mind ördögöt jelent. elég annyit erről. Magóg. Az Isten az ő lényébe gondolatainak végtelenségét plántálta át. 56. s erről ismeritek meg a szellemek leggonoszabbikát! Közelebbi adatokat már nem is nyújtok nektek tartózkodási helyéről. Sátán. A végtelenség e fényes lényektől mind jobban benépesült volna. ami útjába kerül. a mélység állata. Most azt magyarázom meg. A magasból aláhulló kő sem kímél semmit. Leviathán. 148 . s e hatalmas szellem fényéből világosan gondolkodó lények tudatos világa teremtődjék. megragadnak mindent. Lucifer. Hasonló okból nem enged egy hajszálnyit sem a gonosz. s a vele való foglalkozás helyett térjünk át más. azaz Világossághordozó volt az ő eredeti s tulajdonképpeni neve. mert ha éheznek. s mint Satanát. melyeket adtak már neki és különféleképpen megjelölték. honnan és miért kapta ez a sok elnevezést. mint ahogyan a férfi áll szemben a nővel. hogy hol és miként van. holt.

hogy az Istenséget megragadja. s tehetetlenné tegye. mert az Istenség fölé akart emelkedni. amihez meg is lett volna a szükséges ereje. hogy mellettem mint egy második Isten szerepeljen. Az Istenség erre minden részében egyszerre ragadta meg. Így saját hiúságában égett el. A dolog nyomban érthetővé válik. E hatalmas szellemben az Istenség saját fényét koncentrálta. Miután azonban az Istenség nem volt hajlandó részére előnyt biztosítani. Ezért lett volna ahhoz is ereje. ellenpólusaként kellett volna betöltenie hivatását. hogy az Istenség e szellemben valójában éppen a második énjét állította fel. s az Istenséget meg akarta semmisíteni. hogy az örökkévalóságig tehetetlenné válik – ami egyenlő a megsemmisüléssel. haragjában tűzbe jött. hogy uralja azt. hogy e szellemben oly végtelen nagy erő lakozott. Rangkórság volt az első bűn. amit – mint azt tudjátok is – nem tudott kiállni. Természetesen talányosan hangzik. az önimádat saját fénye és végtelen hatalma és ereje felett. elvette önálló lényiségét. ha az Istenség az örök bölcsességénél fogva még idejében meg nem köti. A Föld 149 . s hogy az Istenség végül mégis annyira lefogja az erejét. és éppen ezért nagyságának és rendeltetésének megfelelően. ennek ellenére a végtelen térben az Istenhez hasonló erővel. időben teremtett lényiség volt. s ezzel önmagát rögzítve megkötötte saját magát. s éppen az önzés és öntetszelgés következtében feledkezett meg az örökkévaló Istenségről. hozzárögzítve ezzel az anyag legnagyobb mélységéhez. e hatalmas szellem végtelen nagy hivatása az lett volna. s magát Lucifernek aláhelyezni. amellyel az Istenséggel szembehelyezkedett. Jóllehet. és átfonta szellemét a legellenállhatatlanabb kötelékkel. ha meggondoljuk azt. Ám első önző gondolatára hatalmas erővel elragadta őt a hiúság. s így az egész végtelenségre Istenhez hasonló hatalmat nyert. hogy még az Istenséggel szemben is harcolhasson. s világtesteket alkotott belőle szerte a végtelenségben.Mint ahogyan tudjátok. nagy szabad akarati próbát kellett volna kiállnia.

hogy gonosz hajlamú lelki részei erőt vettek rajta. Mint ismeretes. s ezért hívták nem ritkán Lucifert is tüzes sárkánynak. mint egy tartomány. sőt az ígért javulás helyett még jobban ellenszegült. teljesen megtér. már gondolt volna a javulásra. A Leviathán elnevezés inkább csak erejét és hatalmát akarta kifejezni. ami azt jelenti: az Istenséggel azonos pólus. hogy ha számára egy vagy más kedvezmény megadatott volna azóta. ezzel nem elégedett meg e szellem. Azt kérte. Ebben rejlik annak alapja. mely borzalmas lángnyelvek alakjában tört ki a száján anélkül. s emellett olyan ereje. hogy Istenként imádják. Alakja óriási sárkányra emlékeztetett. és ebből ered végtelen nagy dühe és gonoszsága is. s ugyanezért a legszembehelyezkedőbb. hogy az állatban kárt tett volna. hogy ez neki nem kedvére való. hogy e szellem mindenben a legeltávolodottabb. de szellemi lényében megkötött szellem több ízben hivatkozott arra. hanem taszítják egymást. azaz lelki részeiben szabadon mozgó. s ezért szűk börtönbe záratott. De erre az időre az emberek közül már sok szellemet kiképzett 150 . hogy az azonos sarkok soha nem vonzzák.150 E helyzetben pedig már nem Satana többé. Ez tényleg biztosítva volt számára a pogányság elterjedésében. engedtessék meg neki az. hogy a beleiben erős tűz égett. melynek emléke egy hajdani tengeri szörny után maradt fenn. Nagysága akkora volt. míg a többi népre teljes szabadságot adott Lucifernek. hanem – mivel önmagát elkülönítette az isteni Rendtől – Sátán a neve. mely egykor a Föld legerősebb és leglegyőzhetetlenebb állata volt. mely csaknem egyidős az emberrel. E helyzetből kifolyólag támadtak aztán Lucifernek különböző elnevezései. Azt viszont tudhatjátok. hogy kívánsága szerint egészen az állatig lesüllyesztheti őket büntetlenül. Ez az elvadult szellem. vagy az alvilág sárkányának. Ezért az Úr egy kis felhőcskét keresett ki a maga számára a Földön. Ha majd akkor belátja. és ismét tiszta szellem lesz.

így könnyen megtörténhet. mint aki állni kényszerül. hogy ördögi dolgokról tárgyalok. és a továbbiakban a saját angyalai útján gyakorolta a hatalmat. akit látunk és ismerünk. míg szellemük – bár szorosan fogvatartott – mégis tiszta.a maga számára. melyeket a Sátán kisugárzásából felvettek magukba. vagy a Sátán tanítványának. 57. hogy egyesek látszólagos szembehelyezkedést látnak benne. Ha nehéz az olyan ellenséggel küzdeni. s a kőnél is puhább az ágy. mielőtt a Sátán . hanem előre. mert az annál jótékonyabb a szellemre nézve. hanem e szellemek önmagukban önmagukat képezték ki erre azon intelligencia részecskék segítségével. az maradjon csak. Ezért A Föld 151 . kifejlődött s megizmosodott szellem. E szellemeket. ha az neki kellemesebb. hogy egyik vagy másik irányban észlelt tapasztalatunk kissé keserű. mert az ördögöknél csak a lélek azonos a Sátánnal. hogy minden ördög megmenekül és felszabadul. Ezért ne is törődjünk azzal. A Sátán és tanítványai közötti különbség azért óriási. és nem is ismerünk. akit nem látunk. azaz ördög nem más. Ezt ne úgy értsétek. az jobban jár.az örök megsemmisülésbe zuhan. hogy a Sátán egy tényleges iskolájában kiképzett szellem. mennyivel nehezebb helytállnunk olyan ellenséggel szemben.saját bukására teljesen megérve . mi azonban menjünk. Ezzel világosan rámutattam a Sátán és az ördögök közötti különbségre. mégpedig nem hátra. A diabólus. akik így önmagukban hordják a Sátán szellemét. nevezzük ördögöknek. Ez azonban nem fontos! Aki ülhet. egyeseknek nem tetszik. sőt azt is tudom. fejezet A gonosz felismerésének fontosságáról Jól tudom. A Sátánnál azonban maga a szellem az igazán gonosz. Aki ül vagy puha ágyban fekszik. mint a Sátán iskolájában kiképzett.

mint azt a helyet. mert különben nem lehet jó gyógyszerész. ahol a szenny van. a rosszra pedig ne is gondoljanak. Ostoba tanítás lenne egy népnek olyan parancsot adni. hogy a tiszta ruhához is mosónőt hívjon? Mindenki csak a szennyes ruhához fogad mosónőt! Az angyalok és az emberek sem azért vannak. emlékezetébe vésse azt a jövő tanúsága számára. S csak a szennyest kell takarítani. mert ezzel sem a magnak. ahol szenny van. Ezért fontosabb. hogy mind a mennyországot. sem az előadónak – ez bizonyításra sem szorul. mind a poklot alapjaiban ismerjük meg. hogy dicsőítsék. hajlamai és cselekedetei ellen. szellemének az semmit sem árt. hogy minden ember küzdjön rossz gondolatai. hogy megismerjük ellenségünket. hanem hogy ott takarítsanak. mert ahol már egyszer tisztaság van. hanem a mérgekkel is tudnia kell bánni. hogy sokkal jobban megismerjék azt a helyet. az mint szellemi mag. sem a magtárnak nem ártunk. vágyai. hogy éljen benne az én igém: …s ha 152 . hogy állandóan csak a jóval törődjenek. hogy a mennyországot kitakarítsák. Ha a gabonát a szalmából már kicsépeltük és a magtárba gyűjtöttük. ha valaki már kegyelemre talált nálam. mert a jó önmagát emeli ki és dicsőíti.152 szükséges tehát. hogy tudhassuk hogyan és hol ragadhatjuk meg azt a győzelem reményében. s ha az ő testi szalmája olykor sebet is szenved a Sátánnal való küzdelemben. a legjobb magtárba kerül. már nyugodtan elégethetjük a szalmát. sőt állandóan csak ócsárolják azt. vagy akár kíméljék. ott a menny magától is megjelenik. . örökké csak azt dicsőítsék. Ugyanígy.de a jó patikusnak nemcsak a jótékony hatású esszenciákat kell ismernie. De ki olyan balga közületek. de az feltétlenül szükséges. s mint egy rossz képet. Így a szellemi élet szempontjából is igen fontos. ahol örökös tisztaság honol. Sátáni helyzetek és hatások felidézése nyilván nem kellemes mulatság sem a hallgatóknak. A jó nem szorul arra.

már mindent megtettetek, ismerjétek be, hogy érdemtelen szolgák vagytok! Bizony mondom nektek, jobb azt mondanotok: Uram, légy kegyelmes hozzánk, légy irgalmas hozzánk szegény bűnösökhöz! – mint azt mondanotok: Uram, hála neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, mint a vámosok, vagy más, mindenfajta bűnösök! Mert különben hasonlíttok a gőgös farizeushoz, vagy az ostoba fajankóhoz, aki előtt ördög vagy kereszt – egyre megy. Vagy mondjátok meg magatok, mi okosabb és fontosabb: ismerni a Földet, melyen jártok, vagy az égboltot megismerni, melyben még senki nem ütötte sebesre a fejét? A Föld hordoz benneteket, és azt tudnotok kell róla, hogy milyen szilárd, nincsenek-e rajta szakadékok, melyekbe bele lehet zuhanni, s ha vannak, hogyan kerülhetitek ki azokat. Mit ér valaki azzal, ha úgy megismerné a mennyet, mint a tenyerét, ám azt figyelve a földön jártában megbotlik egy kőben, s mennyországával együtt végigzuhan a földön, és beveri az orrát? Természetes, hogy sokkal magasabb rendű, üdítőbb és felemelőbb érzés az, ha tekintetünket a csillagos ég felé irányítjuk ahelyett, hogy a Föld szennyében kutatnánk. De ha valaki elhatározza, hogy csak úgy jár a Földön, hogy szemeit folyton az égre függeszti, s közben a szennyel telt gödörbe esik, kérdés, hogy a szennyet most a földi tiszta víz segítségével moshatja-e le, vagy pedig a csillagos égen? Úgy gondolom, hogy azt sem a tizenkét csillagkép, sem Cassiopeia, sem Castor s Pollux csillagai nem moshatják le, hanem csak a földi tiszta víz, s mellette még egy fából és sertésszőrből készült eszköz, a kefe, mely bár a legtisztátalanabb állattól ered, a vele megtisztított ruha mégis sokkal szebb lesz, mintha a megtisztítást a csillagoktól várnánk. Tényleg nem kellemes dolog a pokollal, az ördöggel és a Sátánnal közelebbi érintkezésbe jutni, ám ha valaki saját házában egy időre kénytelen épp ezeknek a társaságát befogadni, hogy jövendő tevékenységi körét megismerhesse, a fogadott

A Föld

153

154

vendégekkel kapcsolatban nem a legnagyobb ostobaság lenne-e, ha keresztet vetve teljesen elzárkózna e vendégektől ahelyett, hogy tízszeresre fokozott figyelemmel figyelje meg őket, hogy a legjelentéktelenebbnek látszó apróság se kerülje el gondos megfigyelését. Aki a gonoszt kerülni akarja, annak azt előbb jól meg kell ismernie, kiismernie, mert különben olyan az, mint a balga gyermek, aki nem ismer különbséget a sár és a kenyér, vagy a kígyó és a hal között, s egyaránt szájába veszi őket, ha az éhség hajtja. Jelzem, a pokoltól való nagy félelmetek onnan ered, hogy sem a mennyországról, sem a pokolról nem volt valamennyire is helytálló fogalmatok. A szentek tanításai alapján álló egyházatok papjai azzal igyekeznek biztosítani és fokozni prédikációik hatását, hogy minden esetben legalább harmincszor elkárhoztatják hallgatóikat, s azt mondják, hogy ha az ördögről csak beszélnek is, máris cimborálnak vele. Beszédjükben annyi tüzet kevernek, hogy attól még az Északi-sark jegének is meg kellene olvadnia, s amit bizonyára még a Sátán is szorongva figyel. Az ilyen beszédnek aztán rendesen az a következménye, hogy ötszáz hallgató közül legalább kétszáz elalszik, kétszáz nem figyel oda, száz pedig csak az áment jegyzi meg belőle. Ennek pedig a beszéd szelleme az oka. Jobb tehát a gonoszt megismerni saját barlangjában, hogy jobban és könnyebben megismerhessétek, ha közeledik hozzátok. Ezért még további figyelemreméltó dolgot hozok tudomásotokra, melyeknek megismerésétől azért ne féljetek!

58. fejezet Kísértet és megszállottság Minden időből – melyekről feljegyzések maradtak fenn – olvashattok megszállottakról, de természetesen nem tudjátok, hogy honnan ered a megszállottság, mi az

154

alapja, és milyen körülmények között fordul elő. Felesleges lenne ezeknek az elméleti részletezése, mert erre vonatkozólag már többirányú értesülésetek is van. A dolgok drámai beállítása azonban igen meggondolandó és tanulságos lesz mindnyájatok számára. A Sátán a hozzá húzó hívek egész seregével rendelkezik már, s e hívek egy részét időnként az emberek közé küldi azzal a rendeltetéssel, hogy fogjanak meg számára mindenkit, aki csak megfogható, s ne válogassanak az eszközök között, használjanak fel minden módot arra, hogy egy lelket a gonoszság és hazugság fejedelme számára megszerezzenek. E szellemek a lehető legtökéletesebben elkendőzik magukat, hogy egy jobb szellemnek még csak a legkisebb gyanúja se merülhessen fel ellenük. Ha kérdőre vonják is őket, a leghatározottabb feleletet adják, s őrzőjüket a legártatlanabbul arra kérik, adjon lehetőséget tapasztalatok és alkalmak megszerzésére, hogy előbbi hibájukat jóvátegyék, megjavuljanak, s így apránként felfejlődhessenek az élet igazi világosságáig. S miután a szellemek világában – legyenek azok a szellemek jók, vagy gonoszak – semmit sem vesznek annyira figyelembe, mint éppen a szabad akaratot mindaddig, amíg az nem pajzs a gonoszsághoz, így ezeket a szellemeket is felengedik, azonban természetesen állandó titkos felügyelet alatt, hogy mire idejük letelik, ne mondhassák azt, hogy meg akarták járni a javulás útját, ezt azonban nem engedték meg nekik. Minthogy azonban szabadon engedik őket, sőt rengeteg kitűnő alkalmat teremtenek számukra a javulásra – melyeket azonban rendszerint csak rosszra használnak fel - még szemrehányást sem tehetnek azért, ha sorsuk visszatérésükkor még nehezebb lesz, mint amilyen előbb volt. Nos, mit csinálnak a sátánivadékok, amikor feljönnek a Föld felszínére? Tényleg minden eszközt megragadnak arra, hogy a Sátán udvarának híveket szerezzenek, toborozzanak. Egyesek - akik földi életükben vagy ők maguk voltak gőgös és gazdag

A Föld

155

156

földbirtokosok, vagy olyan emberektől származtak megszállják az itt-ott található régi várakat, s a környék lakosaival azt igyekeznek elhitetni, hogy a vár alatt hatalmas kincs hever elásva. Ha már sikerült felkelteniük egy csomó buta ember hiszékenységét, mágikus jelekkel és jelenségekkel törekszenek hatni az emberekre azért, hogy tőlük kérjenek tanácsot az ásás helyének megjelölésére. Ha ez sikerül nekik, akkor mutatnak egy helyet, ahol természetesen senki sem talál kincset. Ez azonban nem ábrándítja ki a kincskeresőket, hanem még nagyobb hévvel ásnak tovább. Ilyenkor azután az ilyen rossz szellem kiválaszt magának egyet a legalkalmasabbak közül, tigrishez hasonlóan megragadja, és minden elképzelhető módon azon iparkodik, hogy hústestébe befészkelje magát, ami legkönnyebben az ember által magához vett étel s ital útján történik, amit az ilyen ember rendesen a hozzám való előzetes könyörgés – azaz áldásom – nélkül vesz magához. Ha a gonosz szellem elérte célját, akkor a kincskeresési láz is alábbhagy, illetve teljesen megszűnik. Az emberi testbe ilyen módon befurakodott gonosz szellem rendesen a szív tájékára húzódik, s ott veszi munkába áldozatát. Csakhamar kiismeri emberi gyengeségeit, s akkor vágyait, kívánságait és rossz hajlamait a legmagasabbra felfokozza. Ha az áldozat magáévá teszi ezeket, a gonosz szellem végleg befészkeli magát, s áldozatát állandóan befolyásolva figyeli annak bukását. Ha az ilyen ember végül is e szellem akaratának uralma alá kerül, halálos betegséget idéz elő testében, s minden erejével arra törekszik, hogy testét a lelkétől minél előbb elszakítsa, s azt mint érett gyümölcsöt ura lábai elé helyezze. Ám a dolog nem egészen úgy történik, mint ahogyan azt a gonosz szellem elképzelte, ugyanis amint a lélek elhagyta a testet – legyen a lélek jó, vagy gonosz – azonnal az angyalok védelme alá kerül. A gonosz szellem is eléri megérdemelt jutalmát, mert érzékenyen megfenyítik, és visszaküldik gazdájához,

156

s egy másikkal. s szelleme önmaga legnagyobb ellenpólusává válik. és az önmagában keletkező olthatatlan tűzzel irtózatosan kínozni kezdi a lelket. és ismét a javulás útjára tér. s mint ilyen A Föld 157 . hogy vele azonosuljanak. akkor alkalmat nyer az emelkedésre. Ez azonban soha nem történhet meg. de egyúttal ígéretét a legkevésbé beváltó hely. bosszúállóként és büntetőként lép fel vele szemben. Ha ez még mindig nem elég neki a jó útra való visszatéréshez. Az olyan szellemet pedig. hogy a lelkeket minél közelebb hozzák a Sátánhoz. Ha ugyanis a szellem a Sátánhoz akar közeledni. Itt van tehát a különbség az üdvözülés és az elkárhozás között! Az üdvözülésnél ugyanis a lélek egészen a szellembe megy át. A lelket az angyal – szellemével együtt – pártfogásába veszi. akkor teljesen szabadon választhatja azt. Ha meg akar javulni. akkor ott is maradhat kedvére. Rengeteg csaló művészet folyik ott. de ha nem. Ha ott jól érzi magát. A nagy kín következtében a lélek újra elfordul a Sátántól. melyeknek az a rendeltetésük. melytől többé nem szabadulhat. és annak. hogy egy próbaútra a pokolba menjen. akkor folyton lejjebb csúszik a szigorú büntetésig. a Sátánéval kicserélni. üdvözült. s a szellem lesz igazi lényisége – míg az elkárhozásnál a lélek el akarja magától távolítani szellemét. hogyan töltötte be földi életét. nem engedik egyhamar újabb kísérletre. ami a legritkább esetben szokott megtörténni. ahogyan szellemének biztonságát mindinkább megközelíti – s ha sikerült teljesen elérnie. Ez esetben pedig teljesen ellentétbe kerül szellemével. akkor saját szelleme azonnal bíróként. annak megfelelően enyhül folytonosan szenvedése. mert a pokol a legcsalóbb. mert minden léleknek önálló szelleme van. s e szellem a Sátán szellemének a legteljesebb ellenpólusa. s olyan állapotba helyezi. legmutatósabb. mely egyszer már ügyetlenül tevékenykedett. hogy apránként tudatára ébred helyzetének. Ha tényleg megmarad a javulás útján. úgy vissza is térhet ismét.ahol ismét erős fenyítésben részesül. ha azonban makacs.

ahogyan akarnak . Ez az út azonban csak ritkán vezet eredményre. a büntetés és a szenvedés útja. örökké égő tüze. mely az ördögben az örök kárhozat végtelen kínját. kegyelmet és könyörületet is gyakorolhat a megszállt emberen. és azt állítják és bizonygatják. annál vehemensebb és élesebb lesz a taszító erő is. mely mint olthatatlan tűz égeti a lelket. mert az ilyen szellemek nem fogadják el az angyal tanácsát. Ez esetben azonban az angyalok szigorúan védik és óvják az ember lelkét és szívét. mely a Sátántól a legnagyobb erővel taszítja el. Ha a gonosz szellemek kissé jobbindulatúak. Ugyanaz a tűz képezi az angyalban a végtelen nagy boldogságot. 158 . azt is megengedik nekik. mely a lélek számára a legirtózatosabb szenvedést okozza.azután már más módszer következik: a törvény. Ez azonban nem egyetlen módja a Sátán befolyásának. s ezért rendesen csak egyszer engedhető meg – nagyon kivételes esetben még egyszer . Ha a jobbindulatú szellem olykor jót akarna tenni. és mindenféle rosszat tenne az ember testével.158 fejti ki állandóan önmagában azt az ellenerőt. Mindezekből – remélem – jól megismertétek a poklot és annak lényeit. Ha azonban ellenségesen viselkedne. Innen ered tehát a pokol kimondhatatlan szenvedése. hogy ezen az úton mindnyájan és egyformán felszabadulásukat óhajtják elnyerni. megszállhat egy testet. eljárásának és lélekszerzésének. hogy ártatlan emberek – esetleg gyermekek – testét is megszállhassák. Ekkor teljesítik is kívánságukat. Minél jobban közeledik egy lélek érzéseiben a Sátánhoz. Ebben az esetben azonban be kell bizonyítaniuk. hogy úgy tegyenek. hogy csak ezen az úton juthatnak el közvetlenül az Úrhoz.közben pedig ez az angyal már előre megfelelően elintéz mindent sikerük biztosítására. Ez tehát a lélek halhatatlan férge. hogy több szellem is Olykor előfordul. akkor vagy kiűzik belőle. vagy pedig különleges módon nyugalomba kényszerítik. a Sátán bánásmódját. s ezért megengedik nekik. mely örökké rágja. s olthatatlan.

mihelyt szenvedése alábbhagyott. érzékiség csaknem teljesen hiányzik. hogy abból már nem lehetséges visszaút. de végül mégis megsokallja. akikben a gonoszság már olyan nagy. egyesült volna a Sátán hatalmával. és visszatér a helyes útra – legalábbis egy időre. Egy szép női láb.hogy szemrehányást tesz magának. mert mindnyájatok húsában van ilyen vendég több-kevesebb mértékben. Vannak viszont egyesek. egyesülnek ténylegesen a Sátán szellemével. és abban remélik gyönyörűségüket. sőt még fokozottabban is! A pokol mélyén vannak olyanok. esetleg meg is szűnt. E tévelygése következtében rendesen visszaesik előbbi gonoszságába. mert a kövekből is teremthetek Ábrahámnál is különb férfiakat! A megszálltságot különben se vegyétek nagyon tragikusan. hogy a már majdnem kibírhatatlan kínok között döntik majd meg Isten hatalmát. s ezért erről tárgyalunk a legközelebbi fejezetben! 59. hogy egyes emberek túlságosan rabjai a testies érzéseknek. A lélek szenvedése főleg abban áll – ami egyébként a Sátán befolyása . De eljön az idő. kar. s az Isten hatalmának vége lett volna.A büszke. boka. de nem a bűn miatt. gőgös lélek sokat elbír. az ilyen embereket a legtökéletesebb formájú test is hidegen hagyja. míg ha tovább is kitart a szenvedésben. akik ezt az állandó szenvedéssel és gyötrődéssel teli utat folytonosan megismétlik. akikért már nem lesz nagy kár. Ezeknek el kell ténylegesen bukniuk. vagy különösen egy formás kebel – mint a női nem A Föld 159 . akinél a testies érzések. amikor együvé kerülnek azok. s ez nőkre és férfiakra egyaránt vonatkozik. fejezet A testi és lelki hajlamokról Bizonyára tudjátok. hogy a szenvedések befolyása alatt visszafordult. hanem azért.

Ugyanakkor más férfi az említett női bájak megpillantásánál is a legnagyobb izgalomba jön. hogy mind jobban beleűzik az embert . Ezek az ördögök rendesen olyan elhalt emberek lelkei. sör és különösen a tömény szesz útján kerülnek legkönnyebben az emberi testbe. most az emberekben még fokozottabban élik és tombolják ki magukat. akik az érzékiségnek vagy az alkoholnak szintén rabjai voltak. A hevítő italok élvezete képezi tehát az első utat a húsördögök felvételére.160 leggyakoribb. ha a nőt nem vehetik feleségül. s legnagyobb hatást kiváltó testrészei a férfi számára – egy érzékies hajlamot nélkülöző férfi számára sokszor annyit sem jelent.a tisztátalan cselekedetekbe. hogy szinte megtébolyodnak. Ezek az érzékiség következtében elhalt lelkek olykor olyan mértéktelenné válnak. vagy legalább is rövid időre nem tehetik magukévá. Vannak olyan bolondok is. Ha az emberek az ilyen italoktól lerészegednek. Ezek az ördögök főképpen forró italok. Sőt sokszor oly mértékben felgerjesztik. ezzel legalább egy. hogy a megszállt ember lelke tönkre ne menjen teljesen az érzékiség tobzódó őrületében. hogy több ilyen húsördögöt is felvettek testükbe. akik így bekerülve a nemzőszerveket azonnal izgalomba hozzák úgy. bor. akik annyira belebolondulnak egy női karba. hogy védekezni ellene alig lesz képes az ember. de lehet. 160 . De hogy jutnak az ilyen ember testébe? Ehhez az emberek maguk készítenek alkalmat számlálatlanul és mértéktelenül.s ezzel önmagukat is . miután azonban éppen a testiség volt előző életelemük. melyek előidézését azért engedik meg a védőszellemek. hogy érzéki vágyait – ha nőhöz nem képes hozzájutni – még állatokon is képes kielégíteni. ha az nagyon vehemensen tör elő – egy vagy több ilyen érzéki húsördög általi megszállás. mint egy száraz ág. E túlságos érzékiség alapja – különösen. Ezek javulás céljából lépnek az emberek testébe. Ezzel idézik elő a legvisszataszítóbb és legveszedelmesebb szifilisztikus betegségeket. mint előzőleg saját testükben.

s természetes következményei a A Föld 161 . Ezért van az. hogy bál után az emberek minden komolyabb és nemes eszmével szemben ellenszenvet éreznek. Némelyik diák még a tanulást is abbahagyja miatta. s ezt annyira túlzásba viszik. mint rendes állapotban. A húsördög ilyenkor – a vese befolyásával – szünetet idéz elő.A második. vagy törvényen kívül élnek. akik között ugyanúgy nincs meg a hasonlóság. hogy a vége vagy az elválás. mint az éjjel és a nappal között. és ezalatt más testeket keres fel további élvezetek megszerzéséhez. hogy a nemzési erőre szánt képességük csakhamar teljesen kimerül. hogy legalább tízszer annyi tisztátalan és láthatatlan vendég van jelen. majdnem ugyanilyen veszedelmes út a nyilvános táncmulatságok és bálok. vagy előkelőbb körökben megállapodásra jutnak. Erre az érzékeknél és a nemzőszerveknél erős pangás áll elő. s minden igyekezetét arra fordítja. Egy ilyen bál után még a legjobb. Az ilyen helyzetek ma mind gyakoribbá válnak. Ekkor a mi házaspárunk kölcsönösen undort érez egymás iránt. hogy mindegyik fél szabadon élhet kedvteléseinek. mely a bál éjszakáján oly édes volt számára. ahol biztosra vehetitek. gondolatban pedig folyton abba a helyzetbe képzeli magát. olyan pár lesz belőlük. Ezen az úton kerülnek kapcsolatba a szellemek az emberekkel. hogy minél előbb pénzt keressen. mint látható táncospár. mert a bálon az emberek izgalomba jönnek. s táncosnője szeme lebeg csak előtte. és különféle ügyekkel máshol keresik kedvteléseiket. keblekre és karokra gondol. Ha ez tényleg sikerül is. Az ilyen emberpárnak a házasság első ideje teljesen az érzékek kiélésével telik el. újból felkeresik az elhagyott fiatalok társaságát. s szerelmes táncosnőjével egy párrá lehessen. s így sokkal alkalmasabbá válnak a szennyes lelkekkel való kapcsolódásra. A helyzet végül az ilyen pároknál annyira elmérgesedik. legértelmesebb és legszorgalmasabb tanuló is a könyvek helyett folyton a meztelen vállakra. mely különösen a városban a diákságnál észlelhető a legjobban.

melyek segítségével a lélek lassanként egyesülhet saját szellemével. Hogy azonban ezek idő előtt észre ne vegyék. mint a hevítő italoknál keletkező megszálltság esetében. s ezért bízvást elhihetitek. De hol van az a táncos és táncosnő. hogy testükbe a pokol fiai már befészkelték magukat.162 báli ismerkedésnek. ha kettő vagy ennél több szellem szállta meg a tüdőt. Némely táncos és táncosnő – különösen ha sok ilyen megszálló ördögöt szedtek fel magukba – testileg rövidesen tönkremegy. mely végül is erőt nyer a hívatlan vendég kiűzésére. mert e veszedelmes húsördögök ha a vesét és a nemzőszerveket nem támadhatják. akkor a heveny tüdővész. azaz a hústest-ördögök megszállásának. hanem minden erejükkel a lelkükre hatnak. nem támadják meg azonnal a testet. A megszálltságnak e neme nem nyilvánul meg kezdetben azzal a hevességgel. Az emberek legtöbb betegsége az őket megszálló húsördögök munkája. de ezek az utóbbiak könnyebben el is távolíthatók a testből. és ezzel saját testükben testük élettartamára teljes ellátást és tartózkodást biztosítanak az ördög számára. Ezeket én mondom nektek. Ahová egy ilyen megszálló szellem befészkeli magát. a vágyat és az erős érdeklődést a 162 . aki ezt megcselekszi? Ezzel szemben a tánc alatt és utána is még többet esznek áldásom nélkül. mire a test rendes állapota ismét helyreállhat. s ennek következménye a lép és a máj zsugorodása (keményedés). s a pokol iskoláját rendesen már egész fiatal korukban megkezdik. a tüdővész vagy a sorvadás. mint azelőtt. akik ezzel saját útjukat egyengetik. A táncmulatságon szerzett megszálló szellemek már nehezebben távolíthatók el. ott megöli a húst. Ezek a világ „valódi gyermekei”. és felerősítik benne a hajlamot. mert ezeket a lélek erőteljes imájára saját szelleme könnyen kiűzi. akkor a lépet. a tüdőt vagy a májat támadják meg. mert ehhez már sok böjtölésre. imádkozásra és alázatosságra van szükség.

hogy így nem is veszik észre ezek közeledését. aztán nem maradhat el a pokoli dohányzás sem. hogy a megszálló szellemek miért fektetnek olyan nagy súlyt a dohányzásra? A gonosz szellemek a lelket már a Földön hozzászoktatják a pokol bűzéhez és gőzéhez. a lélek már erről is felismerheti a jelenlétüket. Ez az állapot azonban nem tart sokáig. ha a pokol felé vezetik őt. a haj sütése. mert a lélek ilyenkor még igen gyengén lát. a bőr illatos kenőcsökkel való kendőzése. mert nem benne. Már említettem. s ott úgy helyezi el. ám épp a szaglóérzékével rögtön megállapíthatja jelenlétüket. Tudjátok-e. ami benne van. míg környezetét. mely egész család fenntartását biztosítaná.világi dolgok iránt. a s a lélek látóképessége egyébként is inkább csak benső. És ez az első alkalom arra. alig érzékeli. minden csak kevéssé tiszta lélek számára is. mert az angyal olyan helyre viszi. amikor a pokol fiai észrevétlenül a közelébe férkőzhetnek. hogy közvetlenül a testi halál után minden lélek egy angyal befolyása és védelme alá kerül. A világi dolgok: a divat. a szép test cicomázása a legújabb divat szerint. Ez esetben azonnal A Föld 163 . mint külső vonatkozású. amikor is a gonosz szellemek kénytelenek a közeléből menekülni. A látóképesség ekkor itt még nem sokat számít. A dohányos emberek szaglóérzéke – a lélek szaglóérzéke azonban már sokszor annyira megromlott. hanem körülötte vannak. és különösen azt ne vegyék észre. s hogy a lélek a testből való kilépésnél ne ismerhesse fel oly hamar a társaságukat. hogy szabad cselekvési képesség mellett hiányait pótolhatja – azaz magához vonhatja azokat az intelligencia-parányokat. A gonosz szellemeket is azért nem látja. azaz ami rajta kívül van. s megállapíthatja hollétüket is. melyeket földi élete alatt elmulasztott megszerezni. Miután azonban ezek a gonosz szellemek – esetleg szép kinézésük ellenére is – döghöz hasonlóan bűzlenek. Így inkább csak azt látja meg. mely dolgok által egyes szerencsétlenek egy nap alatt annyi pénzt pocsékolnak el.

Mihelyt a pokol szülöttei megpillantják a lélek látó tekintetét. mint egy tiszta lélek látó szemét. gondolkodásra érdemes jelenségre! 60. védekezhettek ellene sikeresen. melyek kizárólag ilyen gyermekjátékok eladásával foglalkoznak. és mit akarnak tenni. amíg igen kicsinyek – csendben maradásra és hallgatásra bírják. A városokban külön üzletek vannak. fejezet A modern nevelés. azonnal kénytelenek menekülni. mivé fejlődhetnek hogyan azok. ez ismét egy útja-módja annak. meglátja. hogyan fejlődik testetekben a hús különféle vágya. hogy kisgyermekeiknek mindenféle játékokat vesznek. hogy miért emeltem fel annyira tiltó szavam a pokoli dohányzás ellen. vagy ha már nagyobbak a játékok révén tevékenységre serkentsék. míg az én szemem előli menekülésük érdekében még a hegyek mögé is elvonulnak. a játék ördöge Az emberek egy részének – ami a nevelés nagy hibája – már gyermekkortól kezdve roppant nagy hajlama van a játékok iránt. Látjátok. s rögtön látóképességet nyer. amin át a gonosz lelkek a tudatlan szülők segítségével megszállhatják a gyermekeket. ahol ezeknek az ostobaságoknak sok változata. Ebből most már tisztán láthatjátok. de azt is láthatjátok ebből. mert mindent könnyebben elbír a gonosz szellem. E hajlamot az ostoba és rövidlátó szülők még csak erősítik bennük azzal. mely azonnal átvilágítja. viszont azt is láthatjátok. még kevésbé egy angyal tekintetét.164 visszahúzódhat szelleméhez. hogy hol vannak ellenségi. Most pedig térjünk át más. hogy ezekkel – különösen. s olykor szinte botrányos alakjai vásárolhatók. És mi ennek a 164 . s idejét a játékon kívül mással el sem tudja tölteni.

amit lelkük jó és egészséges értelme elsajátíthatott volna. a boldogságtól örömkönnyeket is hullatnak. emellett ismerje a divatot. a bádog helyett pedig valódi fegyverre. a lélek más helyén – a fülnél – keresnek kapcsolatot. vagy a bál királynője lehet. melyek feloldott intelligenciarészecskék. már gyermekkorában meg kell tanulnia mindenféle elegáns játékot. Gyermekkorától kezdve kezeit már úgy belepréselik a kesztyűbe. és ezt annyira viszik. Hogy azonban egy hetyke tökéletesen az legyen. ami a fülek természetellenes meghosszabbodását idézi elő. mert semmit sem tanultak abból. kardot vesznek. úszni és vívni feltétlenül tudnia kell. hogy egy fiatalembernek mindenekelőtt táncolni. Szerintük pedig még szerencsésebb az. hogy egyik-másik gyermeknek már egész raktár áll rendelkezésére játékokból. Miután a könnyeknek ily nevetséges és ártalmas módon kell rendes helyükről eltávozniuk. a divatos viselkedést. hogy az ujjai szinte belemerevednek. Mert az csak természetes. A gyermekek annyira belemerülnek a játékba. Az ilyen ostoba szülőknek nem reményteljes. bádog lószerszámokat. sőt a pisztoly kezelése is okvetlenül szükséges tudomány! Emellett egy fiatalember – vagy ahogyan ti nevezitek gavallér – mielőtt még jól ismerné az anyanyelvét. semmit sem tudnak. sőt filozófiai fejtegetés áll rendelkezésre. A Föld 165 . aminek elsajátításához ma már hatalmas irodalom. aki a gyermekbál előtáncosa. E könnyek. hogy mind több és több játékot követeljenek maguknak. különleges hatást gyakorolnak. lovasokat. hanem reménytelen ifjaiból lesznek a hetyke emberek. akik semmivel sem törődnek. már néhány modern nyelvet is ismerjen. aminek örömébe még a szülők is belebetegszenek.következménye? A gonosz szellemek a gyermekeket úgy befolyásolják. s azok nélkül már nyugalmuk sincs. lovagolni. s ha megnőnek a falovak helyett eleven ló után áhítoznak. A gyermeknek falovat. papírkatonákat. hogy azon kívül mást jóformán nem is látnak.

mint ahogy azt Iskariot Júdás tette. mert az Evangélium ilyen helyeken úgysem szükséges. mert az isteni tanácsot úgysem érti meg. mert ennek megszerettetésére bábukat kap. melyeket a felnőttek összejövetelein tanul el. mert a játékszenvedélyt. A történelem vagy a földrajz az ilyen embereket legalább közelebb hozza az istenihez. különféle tartásokat ad neki. s alig figyelmeztetik. állandó szórakozási szenvedélyt. tudják a Miatyánkot. A nők már a bölcsőtől kezdve divatkedvelők. Majd jön a tánc. hiszen a világnak csak világi tanács adható. ellenben a vallással inkább csak a szokás és az illem miatt foglalkoznak. évet. mert a vallás nem tartozik a társaság keretébe. s a legnehezebben távolíthatók el. Ezen felül idegen nyelven is kell beszélnie. a rajz vagy a festészet. kacérságot. tehát a 166 . a szülők pedig örömkönnyeket hullatva viszik őt a vásárra. keze fehér és kicsi. Öt éves korában már angyalt csinálnak belőle. nyereségvágyat és az uralkodási vágyat egyesítik az emberben. mialatt a fenti nevelési rendszer nyílegyenesen a pokolba vezet. lába kifogástalan. s jól ápolt legyen.166 A történelem természetesen hasznosabb lenne. hogy arca szép. varrja a divatos ruhákat. míg az imádkozásra alig tanítják. s a divatnak megfelelően bevezetik a világban. de tovább nem is törődnek ezzel. már érett. Sokkal fontosabb ennél a magatartás. ismerik a tízparancsolatot. a zene. Ezek az ördögök alig kényszeríthetők másként a távozásra. És ez mind a játékos ördögök munkájának a következménye. azoknak ő bodorítja a haját. Szóval már a leánygyermeket is rontják a bölcsőtől kezdve. a járás. sőt még a földrajz is. különösen 12 éves koruktól. aki még mindig jobb volt. Bár e divatnak nevelt lányok ismernek pár idézetet a Bibliából. És ugyanilyen veszélyes a leánygyermekek helyzete is. mint egy elismert divatos ficsúr. hogy az a divatnak megfelelő legyen. Sok gondot fordítanak arra. Ha ez kislány elérte a 15-16. A leányokat ekkorra már igen sokoldalúan nevelik. nyaka finom és puha. sőt olykor egészen bálványozzák.

Mit mondjunk azonban a beképzelt. amelyek azt tehetik az emberrel. Sokkal jobb lenne tehát olyan játékokat adni a gyermekeknek. Mi az oka az ilyen elfajulásnak? A játék-ördögök megszálltsága. Így sajnos éppen fordítva munkálkodtok. vagy gyilkos érezhet lelkiismeret furdalást vagy megbánást.szexepiljének használatában kellően képzett legyen. Önmagukat ugyanis jónak. Egy rabló. hogy tévedését belássa. ízlésük és felfogásuk szerint betartják a törvényeket. és helyesen dolgoznának az ifjúság szőlőskertjében. Ez esetben nekem is kedves munkát végeznének a szülők. mert egy ilyen társadalmi mintafeleség rövidesen az értésére hozná. ezért nem is gondolnak a javulásra. mint a kislányok a babáikkal. erkölcstelen életet élő. vagy pedig egy olyan aranyozott fafaragvány. támogatják a szegényeket. Milyen szerencsés lenne – mondja néhány bolond – ha egy ilyen tökéletesre nevelt leányt kaphatna feleségül! Tényleg szerencsés lenne. Ezek helyes vágyat oltanának a gyermekbe. hogy ő tényleg bolond. melyek bizonyos szempontból kapcsolatban vannak az én Földön eltöltött gyermekkorommal. és a világ felfogása szerint erényesnek is tartják. és felnőve örömmel érdeklődnének aziránt. azt megbánja és megjavuljon. még a templomba is eljárnak meghallgatni a prédikációt. ha többé nem vétkeznek. mert az így nevelt emberek többnyire a pokolra kerülnek. s a mennyország helyett a pokol számára nevelitek gyermekeiteket. hogy aztán abból A Föld 167 . főleg ahol ezt láthatják is. igazságosnak. hogy az egyes játékoknak mi a helyes magyarázata és szellemi jelentősége. gőgös és büszke világi embereknek? Önmagukat jónak tartják. amihez választékos ruházat is kell. ami a végén teljes mértékben sikerül is. hogy egy ilyen feleség az ő korai sírja lesz. egy házasságtörő. és ha kedvük úgy tartja. hogy bűneik megbocsáttatnak. vagy egy iszákos megfelelően rávezethető arra. mert ez – az ő felfogásuk szerint – visszaesést jelentene számukra. Igaz. és így ezeknek el lehet mondani. melynek semmi értéke nincs.

mert hiányzik náluk az ehhez szükséges belátás. 168 . s tulajdonképpen nem létezem számukra. Ebből is látható. fejezet A haragról és annak következményeiről A megszálltság fenti eseteivel még korántsem merítettük ki azt. s ezért egyik további és igen veszedelmes módját fogom ismertetni. megtévedt rajongója. ha azonban szép hangja van. akinek tanítása ma már teljesen idejét múlta. A szellemvilágban – ahová már a párizsi szelek nem fújnak – már egészen más szellem hat. mint a régi idők egy idealista. ami azt jelenti. és ezért menekülnek futva még a környékéről is az olyan helyeknek. legfeljebb úgy. s egyesülnek a Sátán végső központjával az örök kárhozatra! 61. ahol e kegyelmi szellőnek a nyomát sejtik. az az ilyen lelkek számára mégis utálatosabb a dögvésznél. mert soha nem egyedül szállja meg az ember hústestét. s a szellemvilágbelieknek is igen nehéz és sok munkájukba kerül. Az ilyen emberek számára – bármilyen hihetetlenül hangozzék is számotokra – az én nevem utálat. hanem a hasonló szellemek egész légiója. Bizony mondom nektek. Ez a harag ördögének a megszálltsága. míg az ilyen lelkeket az élet útján egyenesbe állítják. hogy az ilyen emberek nagy része a Sátán martaléka lesz. Ez a megszálltság valamennyi között a legveszedelmesebb. hogy az anyag maradékába kerülnek. hogy az ilyen emberek igen nehezen javíthatók meg. az elismerés reményében szívesen utánozza annak bizonyos szavait. mert hiszen Párizsból annál sokkal különbet és megfelelőbbet nyertek.168 nem sokat jegyez meg. Bár ott a kegyelem szele fúj.

s ezért állandóan egész tömeg tápláló szellem tartózkodik körülötte. A harag táplálék nélkül nem állhat fenn. mely a Sátán lényegét is képezi. irigység. Sok embernél nem is szükséges. a fukarság. ha az újszülött ehhez megfelelő nevelést kap. mint a Sátán egy magva. a házasságtörés.A harag a szeretet legteljesebb ellentéte. a gyilkosság. ezen keresztül az idegekre. Ha ez sikerül neki. akkor az egész ember ördöggé válik. A harag fő tápláló forrása a gyűlölet. Ahogyan a szeretet sem állhat meg önmagában. Ez esetben tehát így hat a vérre. hanem a nemzés alkalmával. Ha a harag szelleme megszállja az ember testét. a gyűlölet nélkül. az ebből adódó önzés. és ennek kísérői: a gőg. Ez nem idővel kerül be az ember testébe. az uralkodási vágy és végül a téboly. nézzük meg. kisugárzása az egész testet áthatja. erkölcstelenség és ellenszenv minden isteni ellen. ha az ördögi részből nagyobb mennyiséget tartalmaz. hogy az ördög mert a gonosz teljes önállóságra fejlődjék. E mag azonban nem jut önállóságra. Ilyen esetben még legjobb. mint ahogyan azt a gadarénusok esetében is láthattuk. hogy valami ne táplálja – s ez a viszontszeretet – úgy a harag sem állhat fenn az ellenpólus. Ezek csak főbb mellékfüggelékei a haragnak. Meg nem felelő nevelés következtében a sátáni rész lehúzódik a májba. ezen át az idegszellemre. és ezen keresztül A Föld 169 . hogyan kerülhet ez a veszedelmes ördög az ember testébe. s ott a harag ördögévé fejlődik ki. annak éppen olyan nehéz az eltávolítása. és ezek mindegyike még számtalan alfajra oszlik. és a hűlt hamu alatt megkeresni. mely sok esetben könnyen forrásba jön. mint egy teljesen lángban álló ház eloltása. mert éppen ez adja meg a lökést a test továbbfejlődésére. mely önállóvá válva a lélek feletti uralomra törekszik. s különösen a vérre hat. de ennek így is kell lennie. melyek felismerhetők a haragvó ember megnyilvánulásaiban. Minthogy a harag ördöge olyan veszedelmes. hogy maradt-e még valami épen. ha hagyunk inkább mindent teljesen elégni.

vagy nem teheti azt. és csakhamar elviselhetetlenül nyers és goromba lesz. Ekkor már a növekvő gyermek parancsol a szüleinek. hogy mire felnő. és – az ilyen esetben feltétlenül szükséges – megfelelő étrenddel annyira letompíthatjuk. mely önmagában ugyan nyugodtnak látszik. Helyes neveléssel a gyermekeknél ezt nagyrészt elkerülhetjük. a szülőknek sokszor még az életük sem lenne biztonságban. brutális velük szemben. ezzel a gyermek máris elérte az ördögi önállóság első fokát. fokozottabban óvatos és megfelelő neveléssel. ha hibái és csínytevései tetszést aratnak. Ha a szülők még ezt is elnézik neki. Az ilyen embert arról ismerhetitek meg. a gyermek nagy hajlamot szerez a haragra. egykettőre vörös lesz a haragtól. ha a 170 . és megköveteli. átkozódásra és verekedésre azonnal kész. A legnagyobb veszélyt a gyermekeknél az elkényeztetés jelenti. és ha a szülők ezt is csak igen gyengén vagy sehogyan sem büntetik. s igazán rosszul járnak. ha nem szabadulnak meg tőle hamarosan. de ha ennek ellenére is megnyilvánulna benne. Ugyanis csak a betegségek űzik ki valamennyire őket. A gyermek minden nappal idősebb lesz. Az ilyen ember a vörösen izzó vashoz hasonlít. mihelyt azonban fűrészport öntünk rá. csak a jó nyilvánulhat meg már nála. Ha nem kapja meg. ha é különféle betegségekkel meg nem kötném a húsördögöt az elromlott gyermekben. Ha a lelket is áthatotta. azonnal füst és láng tör elő. akkor ez az ember már legalábbis félördög. hogy amit megkívánt azt meg is kapja. különösen olyan esetekben. hirtelen és heves. hogy a legkisebb izgalomra méregbe jön. S ha az ilyen gyermek végre felnő. mert ez az a szülői gyengeség. Ezen felbuzdulva már nagyobb csínyek elkövetésétől sem tartózkodik. vagy esetleg általában büntetlenül maradnak. követelőzővé válik. amit akar. amely igyekszik eltakarni a gyermek hibáit. és ilyennel már nem jó közelebbi kapcsolatba kerülni. és megjegyzi magának jól. sőt a gyermek vad követeléseit még teljesítik is.170 a lélekre.

vérre vetette magát a harag ördöge. A gyermek testét vérhas. mégis makkegészségesek. Természetesen ezek sem űzik ki valamennyit. s a megfelelő étrend alkalmazásával igyekeznek eltávolítani a gyermekből a rossz ördögi anyagot. vagy erős köhögés által megterhelem. nehogy gyenge idegzetét még jobban megfeszítsék. ekkor a vér megkerülésével az idegeknek megy neki. akiknek kevés. a következő állapot természetesen még rosszabb. hogy e betegségekkel vezessem le idegszelleméről a veszedelmes vendéget. hanem csak azokat. ez úgy nekik. amivel a segítségükre siettem. hogy a véren keresztül nem vezetett eredményre a munkája. sem gondozásban. nem részesülnek sem védelemben. vagy csak egy gyermekük van. sokszor félmeztelenül szaladgálnak. mert a harag ördöge látja. akik azt nagyon elkényeztetnék. Erre a szülők még jobban elkényeztetik. Ha azonban a szülők e betegség miatt a gyermeket csak még jobban elkényeztetik. Itt ismét nekem kell közbelépnem. a gyermeket helyes nevelés alá veszik. ami leginkább azoknál a szülőknél fordul elő. kanyaró. és az is mindig beteg!” Vagy: „Az én egyetlen gyermekemnek meg kellett halnia. Ezért veszem el gyakran az olyan szülők gyermekét. kelések és más hasonló betegségek a kiűzői az ember e megrontóinak. de szellemüknek is előnyére válik. ha a gyermek lelkét még idejében eltávolítom attól a testtől. mint azelőtt volt. mire a gyermek – amennyiben ezzel szervezete képes megbirkózni – testileg és lelkileg ismét egészségessé válik. míg a szomszédomnak egész csomó van. Ha most a szülők e betegség után. melyen keresztül a húsördög a gyermek lelkét teljesen hatalmába kerítené. és nem hal meg közülük egy sem!” A Föld 171 . Skarlát. mint a gyermeknek is nemcsak testileg. himlő. legalábbis egy időre. Sokszor hallom a panaszt: „Nekem csak egyetlen gyermekem van. ami a gyermeknél még láthatóbb és betegebb állapotot idéz elő. Olykor az az előnyösebb. melyek a vérbe fészkelték be magukat.

Ezért minden szülő tartsa legelső kötelességének azt. hogy miért veszem el a világból. mert ezek a szülők bolondok. Minthogy azonban nekem az emberiséggel magasabb céljaim vannak. Ezért ne csodálkozzatok. önhittséget. Olykor még megtörténik – s ennek a világ miatt is meg kell történnie . vagy madarakkal töltik és pocsékolják az idejüket. amivel gyermeküket esetleg az örökkévalóságra is megrontanák. Ha a szülők a gyermekeknél a haragot és az önzést még idejében és erőteljesen leküzdik. s megengedném nekik. ha ezzel lelkük a mennyei élet számára biztos védelmet talál. ha gyenge mennyei szellemek lesznek. mintha egy földi élet alatt a pokol erős szellemeivé válnak. önzést és cicomázásra való hajlamot 172 . és ezért jobb azok testi halála. úgy veszekedő. mint hogy az ilyen szülőktől gyermekeiket elvegyem. hogy a gyermekkel úgy szórakozzanak. Ha a szeretetük szerint élni hagynám őket. hogy ha a gyermekénél haragot. és a továbbképzés céljából angyalaimra bízzam. akik a gyermeket – még ha több is van – a legjobban szeretik. és éppen ezért elkényeztetik.172 Ez természetesen így igaz! És azért természetes. a kutyákkal. lázongó emberek. Sokkal jobb számukra az. mert helyes alapja van! Az egyetlen gyermeket elkényeztetik. hiúságot. mert azt én tudom a legjobban. lelkük menthetetlenül elveszne. mint ahogyan a hiú városi vagy előkelő asszonyok a papagájokkal. mintsem hogy balga szülők hiú játékszere legyen – így nem marad más hátra. és teljesen megölik az én országom számára. ha én is hasonló bolond lennék.hogy itt-ott az ilyen haragszellemek is felnőnek. mert a szülők túl nagy szeretete csak halál a gyermek örök élete számára. ha oly sok gyermek hal meg fiatalon. Ezért azoknak a szülőknek a gyermekeit emelem magamhoz. Ha azonban a haragot és önzést idejében ki nem irtják belőlük. s – ha alkalmuk kínálkozik rá – nemritkán az emberek kegyetlen kínzói válnak belőlük. még igen használható és egyik-másik irányban szorgalmas emberekké válnak. és csak majomszeretet él bennük.

hogy ezzel lélekben megerősödhessen az örökkévalóság számára? Ha a gyermeknél már pólyás korában megnyilvánul az. míg az ember húsában székel.tapasztalna. illetve hogyan irányítsuk. és különösen tartózkodjon az A Föld 173 . hogy érzékeny természetű. hanem saját lelkének érdekében emberi teste számára is öregkort biztosíthat. Hogy éljen tehát egy ember a születésétől kezdve. magas életkort biztosíthatnak számára. Ezért különös fontosságú minden ember számára. melyek a vért hűsítik. melyek nyugodt. amivel nemcsak lelkét mentheti meg. olyan ételeket szabad ennie. Egyébként lássuk a továbbiakat is! 62. Az elmondottak különösen fontosak. és hogyan gondoskodjunk egy gyermek életéről. aki saját vagy gyermekei lelkét meg akarja óvni. ezért sokszor meg kell hagynom halni egy gyermeket – sőt olykor kolerával. különösen óvakodjék a víg mulatozásoktól. Ha az anya szoptatja gyermekét. mielőtt még értelme kifejlődik. mert a benne lévő harag tüzes sajátosságai jóra változnak egy különleges lelki-kémiai folyamat következtében. hogy megismerje és kövesse is azt az életmódot. Ennek az lesz az eredménye. míg a vért hevítő táplálékok okvetlenül kerülendők. mert ezeknél a szeszhez hasonló elemekkel telíti keblét. és minden behatásra könnyen reagál. ezért jól jegyezzétek meg őket. hogy tevékeny és használható emberré válik. fejezet A harag leküzdése Miután a harag ördöge olyan veszedelmes lény mindaddig. azt minden erejével küzdje le benne. hogy érésének évei alatt azokat a testi és lelki életszabályokat betartsa. vagy más járványos betegséggel egész generációt is – nehogy a Sátán azok lelkét a maga számára megkaphassa. ez idő alatt kerülje a szeszes italokat.

Főtt búzakorpa tiszta mézzel keverve az eredeti. gabona vagy fehér kukoricából készült tészták. hogy jó és szelíd lelkű. mert a jó alma és a finom fajtájú körte leve különösen alkalmas a vér tisztítására és lecsillapítására. mert az állatok nem mindig egészségesek. melyek az epére hatnak. azonnal elválasztandó. mihelyt a fogai mutatkoznak. Ettől függetlenül mindig előnyös főtt gyümölcslevet adni nekik. Az állati tej kezdetben nem ajánlatos. s az ilyen állatok teje az amúgy is hevülékeny gyermek számára fokozottan veszedelmes. azt csak jobban fokozzák. Olykor pedig az állatok maguk is vérmesek és szilajok. amit az anya számára is ajánlottam. de fokozottan figyelje. hogy milyen szellem gyermeke a dajka. sőt olykor még jobb a füge.a passzírozott lencse is egész jó táplálék. 174 .nem zsíros tejben főzve – igen ajánlatos.174 olyan ételektől és italoktól. és így egészséges tejet sem adhatnak. tiszta állatok sült húsa. mert a fogakkal együtt megindul a gyermek gondolkodási képessége és emlékezete is. csak akkor alkalmazza. hogy a megfelelő életmódot folytassa. hanem azt dajkára bízza – ami egyébként lehetőleg kerülendő – előzőleg ismerje ki azt jól. és gondoskodjék arról. Általában állati tejet csak egy-két éves koruk után adjunk nekik. Ellenben mérsékelt mennyiségű húsleves. különösen – ha mint mondottam – már idősebb a gyermek. Ha az anya maga nem táplálhatja gyermekét. ősi és a legmegfelelőbb táplálék egy forróvérű gyermek számára. Némely gyermeknél – különösen már a későbbi időben . vagy ha már hatottak. s ha bebizonyosodott. A hüvelyes vetemények – de különösen a bab – feltétlen kerülendő. ami különösen tél idején gyakori. Ha a gyermeket emlőn táplálják. akkor mindenesetre jobb emlő nélkül táplálni. de akkor is csak kevés vízzel hígítva. gríz vagy rizskása . Ugyanígy jó az árpa leve cukorral vagy mézzel édesítve. vagy a főtt szentjánoskenyér. Ha azonban nem az anya maga táplálja a gyermekét.

És ha a gyermekek így megnyugodtak. mérsékelt fenyítést feltétlenül előnyösnek tartok. hogy minden óvatosság ellenére is kitör belőlük az indulat. Igen előnyös az. ami bosszanthatja őket. Ezzel felhívjuk a gyermek figyelmét Istenre. s hogy ő a leghűségesebb jótevője úgy a jóknak. és illedelmesek lettek. később kevés bajunk lesz velük. és a gyermeki kedélyt fejlesztő játékkal szórakoztassuk. s különösen az anyagcsere szerveik olajosodnak el. hogy járni és beszélni tudnak. legfeljebb a vihar képes erre. megnyugtató. melyért fenyítés jár. ha fogai már kicserélődtek. akkor fáradságot nem kímélve mondjuk meg és értessük meg velük. és különösen lobbanékony természetűek. amellett állandóan tartsuk felügyelet alatt. s ezzel a fiatal lélekbe jobban belevésődik. délben és este azzal hívja: „Engedjétek hozzám a kedves kisgyermekeket!” Ha a gyermekeket így vezetjük. vérük túltáplálttá válik. hogy amiért rossz volt.A gyermek számára húst csak akkor adhattok. mint a gonoszoknak egyaránt. azzal tagadjuk meg a kenyeret és más ennivalót. s beigazolódik az a közmondásotok: Öreg fát nem lehet hajlítani. Ha a gyermekek már annyira kifejlődtek. Semmi sem csillapíthatja és csitítja jobban a haragot az éhségnél. Mindent el kell előlük takarítani. Ha azonban ismét jó lesz. ha a gyermek olyan hibájáért. Ha mégis észrevennétek. Ha korábban kapnak húst. míg ha ezt elmulasztjátok. hogy a mennyei Atya mennyire örül az ő jóságuknak. hogy az amúgy is túlságosan hevülékeny gyermekek ne hevüljenek fel túlságosan a testmozgás izgalmas volta miatt. és őket reggel. A fenyítést azonban ne rögtön az ütéssel kezdjétek. hogy minden Istentől függ. ha szépen kéri őt. a mennyei Atya ismét küld neki. a mennyei Atya nem küld neki kenyeret. s épp ezért ritkán ússza meg azt sérülés nélkül! A Föld 175 . nagyobb korukban már nehezen tudjátok a helyes útra vezetni őket. húsuk elzsírosodik. mert sokkal hatásosabb és célravezetőbb a mérsékelt böjtölés. ami igen sok és veszedelmes betegségnek lehet az alapja.

s mivel ezeket mindnyájatok legjobb okulására megjegyeztétek és megértettétek. szellemművelő könyveket olvassanak. itt-ott azonban még kitör belőlük a hevülékenység. ahol kártyáznak. Korán feküdjenek le. mint egy higgadt emberé. ha a helyes úton járnak. és öntudatossá váltak. ha képes megragadni szeretetemet. úgy teljesen nyugodt életet ajánlok számukra. általában diétikus életet éljenek. még korábban keljenek fel. béklyóiból felszabadítja szellemüket. Az ilyen emberekből lesznek – szellemileg kifejezve – a cédrusból készített hajók és márványpaloták az én Szellemi Birodalmamban. tisztátalan állatok húsától hosszú ideig tartózkodjanak. 176 . s ezektől a lehető legtovább. mint ami az anyaguk. mely könnyen szabadul kötöttségéből. Az ilyen emberek – mindkét nemben – leghelyesebben teszik.176 Ha az ilyen gyermekek már felnőttek. mint mások. a szeszes italoktól. táncolnak. Ezek az emberek azok. mert gombákból és nádból lehetetlen más egyebet kihozni. vagy ha ezt nem tudnak. Ezek közlését még igen fontosnak tartottam számotokra. ahol szemérmetlen dolgokat láthatnak. esetleg állandóan tartózkodjanak. mert az ilyen szeleburdinak a hevülése sokkal veszedelmesebb. mert birtokában vannak az ehhez szükséges képességnek. kerüljék az olyan helyeket. Az ilyen emberek sokat imádkozzanak. éppen ezért közelebb is vannak kegyelmemhez. Mivel pedig az ilyen emberek nagyobb kísértéseknek vannak kitéve. nézzük a további megfigyelendő dolgokat. azaz természetes szempontból annak látszatát keltik. akkor olvastassanak. Ez megerősíti lelküket. ha mielőbb házasságra lépnek. akikből nagyok lehetnek. minél nagyobb a kísértésük.

ha öntudata már eléggé kifejlődött. s erejével valamennyi társát uralni szeretné. hogy a közös játék közben egyik a többitől megkülönbözteti magát. és így a legfélelmesebb az egész fiútársaságban. mégis az képezi ennek az alapokát. Ha valaki egy ilyen kislányt meg akar hódítani. s hogy közmondással éljek: „A harag nála állandóan a tető alatt van!” A rangkórság a főördög az emberben.63. Már az ilyen. E démon A Föld 177 . és igen rosszkedvű lesz. és ha külső könnyeket talán nem is. csak hangoztassa előtte gyakran a szépségét. beszélni alig tudó gyermek is szereti és tetszik neki. de belső könnyeket mindenesetre hullatna. fejezet Az emberi rangkórságról A harag ördögénél még veszedelmesebb és ártalmasabb a rangkórság ördöge az emberi test számára. szintén szép kislány jelenik meg. mely a Sátánhoz már csaknem teljesen hasonló. Az ilyen jelenetekben már könnyen kivehető a tisztán sátáni és gonosz démon jelenléte. mielőtt még jól megtanulnának beszélni. mely bár lépést tart a harag ördögével. Mindegyikük a legerősebb szeretne lenni. Jeleit azonban már akkor megfigyelhetjük egyes gyermekeknél. Engedjetek össze több gyermeket. de annál inkább az erő. kezével és lábával – olykor még gyilkosságot is megközelítő módon – bizonyítani kész. Teljesen elkeseredne. s már ott észrevehetitek. Ha ere alkalom kínálkozik. mire csakhamar önelégülten fog mosolyogni. A gyermeket ez csak akkor támadja meg. ha a többi hódol neki. És ez a vágy különösen a női nemnél igen erős. ha a társaságban egy másik. mert a szelíd és alázatos lelkű ember nehezen ingerelhető haragra. hogy ő a legerősebb. A fiúknál – ha még gyermekek – a testi szépség még nem bír erős hatással. A leánygyermek rövidesen igen szépnek találja és cicomázza magát. míg egy gőgös erre azonnal kész.

mellé pár erős ütés a bordára. a legjobb esetben csak szamár. ha ez a démon az emberek húsát így meg nem rontotta volna? Semmiféle rossz nem képes romlásba dönteni oly nagy tömegeket. általában olyan ember lesz. rosszabb esetben még össze is verik. mert ez az ördög rövid idő alatt a legnagyobb bajokat okozhatja. Egy bukásra hajlamos leány mind mélyebbre csúszik le az érzékiség lejtőjén. még ha különben a legutolsó lenne is. Ahol egy ló kirúg. és szolgája az álnokság és színlelés. aki mindent mindenkinél jobban tud? Ha valaki a szemére veti ostobaságát. másnál mindent jobban tudók. mint Pál apostol összes levele. mert oda Dávid harcmodora szükséges. Ha pedig megtagadják tőle mindkét fegyvert. Tudvalevőleg ott megtalálható minden baj és nyomorúság. ha nincs fogékonysága ezen eszmék iránt. ilyen alkalmakkor biztosan együtt jár a rangkórság és az indulatosság. . Aki ezt nem akarja teljesen elfogadni. míg a fiú durva. veszekedő. miután az az ő véleményük. vagy mint Szókratész bölcsessége. mert ez már hasonló a pokol feneketlen mélységéhez. Az ilyen emberekből válnak a bujtogatók. és az olthatatlan bosszúszomj.178 azonnali leküzdésére mindenki indíttatást kap még akkor is. vagy néhány pofon sokkal több és jobb magyarázat. a minden dolog és Isten felett kötekedők. hogy eredményt lehessen elérni. Mi lesz az ilyen emberből? Ki tanítsa meg az olyan embert. és csakhamar teljesen a Sátán hatalmába kerül. Lenne-e háború a Földön. dühös lesz. Valóban. melynek befolyása alatt mindenki a legkülönb akar lenni. aki előtt önmagán kívül senki sem szent. marad neki még egy száj az átkozódásra. Ez az emberi testben meghúzódó leggonoszabb ördög a forrása az emberi nem összes bajának és szenvedésének. 178 . s az ő véleményüknek kell a leghelyesebbnek lennie. s amit szavakkal már nem intézhet el. goromba. Ennek alapja pedig a rangkórság. onnan távozik Szókratész és Cicero. azt elintézi karjának erejével – mely rendszeresen erősebb ellenfele nyelvénél.

ott minden ellenállás hajótörést szenved. és még az ész és bölcsesség is kénytelen menekülni onnan. azért mégis kényurak. és habozás nélkül kiszúrják embertársaik szemét. s hogy azt mosolyogva. és helyébe saját gőgjük démonát emelték a trónra. De mint mondottam. Ilyen esetben ugyanis az emberek maguk vetették el önmaguktól Istenüket. akarva vagy nem akarva. Így támadnak a dinasztiák! Egy áll az élükön. akik a legkisebb engedetlenséget is. És miként régen cselekedtek. Az embereknek csak javukra válik. hogy fiából nagy úr legyen. Mert ahol egyszer a hatalom összpontosult. ugyanúgy cselekszenek még ma is. amit fő barátjuk kíván. melyeknek ők maguk is áldozatul estek. de mindenesetre szigorúan büntetik. vagy egy gazdatiszt feleségévé tegye. ha ilyen kényúr uralkodik felettük. ez az embereknek csak előnyükre válik. melyeknek mindenkinek engedelmeskednie kell. akik úgy táncolnak. az teljesen közömbös neki. csak meg kell parancsolnia. leányát pedig valamelyik város polgárasszonyává. míg végül ezrek állnak szolgálatára. ahogyan ő fütyül. csakhamar egész udvart teremt maga köré a barátság ürügyén. ha nem is mindig halálbüntetéssel. hogy gyermeke nála különb és több legyen. mert az a benne lakozó rangkórság démonának nem bír ellenállni. Az egyszerű falusi parasztnak is – ha nincs is módjában akaratát keresztülvinni – ott él a vágy szíve mélyén. Ha a tirannus alattvalóit meg akarja vakítani. A fő barát nemsokára uralkodójukká válik. Ezeknek pedig éppen barátságból azt kell tenniük. A suszter még gondolatban is távol A Föld 179 . s azokat is telítik a démonokkal. hatalma állandóan növekszik.mint ez! Az olyan ember. parancsol és törvényeket alkot kedve szerint. vagy véres könnyeket hullatva. Ezek a barátok ismét újabb barátokat toboroznak. mert bár kísérete nem mind zsarnok egészen. Minden szülő arra törekszik. akinek húsában sok ilyen démon fészkel. ahol a tirannisztikus hatalom lábra kapott. s az ugyanazon démontól megszállt segítőtársai vakon engedelmeskednek kívánságának.

ha tirannusok ülnek a nyakán. s ha szép a leánya. és még kevésbé Igémet: „Aki közületek az első akar lenni. még a miniszterségig is felviheti. de ugyanúgy érez szívében az anya is. alig akad egy koldus is. akkor az apának már korántsem szabad csak úgy megközelítenie magas polcra jutott egyszerűen gyermekeit. ahelyett. aki ezt követné. míg a fiának feltétlenül sok iskolát kell kijárnia. és keserves könnyeket hullat amiatt. s az egész emberiségnek – aprajának és nagyjának – csak javára szolgál az. mert hiszen mindenki abban leli örömét. Ha egy ilyen balga leánya esetleg tanácsosné lenne. S kik legyenek a gyermekeik? Természetesen mindenesetre – ha csak lehetséges – több mint a szüleik.még hivatalnokné is lehet. s hátha egykor tanácsos is lehet. és mindnyájatok szolgája!” Én ezt parancsoltam. az legyen az utolsó. hogy gyermekei többé nem akarják őt megismerni. hogy fiából szintén susztert neveljen. ami magam is vagyok. és látjátok. és nagyobb látókörrel. Ki tanítja a gyermekeket? A szülők! S miért? Azért. azt egy hasonló mesterember még csak meg se kísérelje feleségül kérni. hogy valakik legyenek. sőt. ha gyermekeiből felnevelheti saját tirannusait. hogy egy apa azt mondaná: „Azért taníttatom a fiamat. bölcsebb tudással az legyen. fia pedig esetleg igen magas rangú tisztviselő. de csak az a fontos. mert hiszen az . Ezért mindenki jogosan érdemli meg azt. hogy öregségére gyámolítót nevelt volna magának.180 áll attól. hogy egykor lelkész vagy állami hivatalnok legyen. hogy rendes. Azt azonban. vagy a papi pályán esetleg még püspök is lehetne belőle!” Így beszél az apa. Mert mindenki azt mondja: „Azért taníttatom a fiamat. Ám rászolgált erre. hogy minél több lehessen. hogy hasznos ismereteket szerezzen. jó és becsületes ember váljék belőle!” – igen ritkán hallhatjátok. Amit azonban a Sátán – 180 . amit kap. esetleg még kevesebb is nálam.ha több nem is . miért volt oly botor. két tirannust ültetett saját nyakába. Ez bizonyára nagyon fáj majd neki.

démonai útján – ellenem parancsol, az után aztán apraja és nagyja, gyermek és öreg egyaránt rohan. Ezért érdemli meg a világ, hogy önkényurak üljenek százszor is a nyakán, mert hiszen saját magának telik legnagyobb gyönyörűsége abban, ha fegyverrel és tűzzel sanyargatják. Hagyjatok fel azzal, hogy gyermekeitekből kényurakat neveljetek, és szívesebben legyetek utolsók, mint elsők, akkor tirannusaitok csakhamar egyedül maradnak trónjaikon. Ha ti alul lesztek, nekik is alá kell szállniuk trónjaikról, hogy magukra maradva tönkre ne menjenek. Ha azonban ti gyermekeitekből mind több és több oszlopot építetek a trón emelésére, az mindig feljebb és feljebb fog emelkedni, s annál magasabbról tudja rátok hajigálni a köveit, s azok annál nagyobbakat ütnek rajtatok. Én pedig megengedem, méghozzá szívesen, hogy minél magasabbra emelkedjenek, mert legalább van valaki, aki a szamarakat alázatosságra szoktatja, s megtanítja őket arra, hogy milyennek kellene lenniük, és hogy mennyire nem olyanok. Ezért nem fosztom meg uralkodóitokat hatalmuktól, s igen helyesen teszik, ha a bolond embereket a lehető legnagyobb mértékben sanyargatják, mert mást úgysem érdemelnek. Az apa nem különb kabátot csináltat-e a fiának, mint amilyet ő hord? És az anya is divatszalonba viszi a leányát, s órákig válogatja azokat a cikkeket, melyek segítségével leánya még szebb és formásabb lesz, hogy még nagyobb sikereket érjen el a hódítás terén. Miért akar különb lenni, miért akar kitűnni? Az én szavaim szerint arra kell törekedni, hogy szerény és alázatos legyen! De nektek a hiúság és a tetszelgés kell, és ezért kellenek a tirannusok, akik ilyenformán angyalaitok, mert a hiúságot és a tetszelgést súlyos adók és más nagy terhek segítségével igyekeznek bennetek megtörni. Az apa így szól fiához: „Minden erőddel azon igyekezz, hogy mindenki figyelmét hívd fel magadra, azaz hogy első légy a társaságban!” Miért nem így szól inkább az apa: „Légy szerény, és húzódj vissza, mert

A Föld

181

182

jobb az, ha te alsó helyzetedből emeled fel szemed a társaságra, minthogy a társaság minden tagja tekintsen fel rád.” Mert mi jobb a viharban: egy épület alapkövének, vagy a csúcsának lenni? Ha a vihar lerombolja a tetőt és a házat, a pusztítás vajon érinti-e az alapot is? Minél lejjebb van valaki – természetesen bizonyos határon belül – annál biztosabban áll, mert egy torony mindig játékszere a viharoknak. Ezért törekedjetek alacsonyabbra, s a helye mértékű alázatosság legyen lényetek alapja. Akkor a rangkórság ördöge békén hagy benneteket, s a tirannusok kora is megszűnik egyszer s mindenkorra. Azt gondoljátok talán, egy hercegnek fontos az, hogy a nép alsó rétege hercegnek ismerje el őt? Ezzel ő – hercegi gőgjében – vajmi keveset törődik, ellenben a magasabb köröktől megköveteli, hogy nagyságát és kiválóságát elismerjék! Ha tehát az emberek leszállnak általánosságban az alázatosság biztos talajára, a herceg lámpással keresheti majd a hozzá hasonlókat, s kiváltságának elismerése oly ritka lesz, mint a csiszolt gyémánt a patak fövenyében. Látjátok, ez az üdvözülés és a szerencse útja itt és a túlvilágon egyaránt, s ez javíthatja meg mind a hercegeket, mind az emberek tömegét, nem pedig a makacsság és a véres lázadások a hatalom ellen. Ha valaki házat akar építeni, azt alulról kell kezdeni, nem pedig a tetejénél. Hogyan akar valaki a templom tetejére zászlót, vagy keresztet tenni, amíg a tornyot alapjától kezdve fel nem építette? Aki mást meg akar javítani, az először önmagában javuljon meg, éljen feddhetetlen életet, s a többiek is követni fogják, ha látják maguk előtt a jó példát. Ha valaki mást alázatossá akar tenni, először ő maga legyen alázatos, mert ezzel egy lépcsőt vesz el testvére elől, melyen a magasba léphetett volna. Ha valakit testvére az ölében visz le a hegyről, le fog-e jutni onnan, mielőtt az őt vivő testvére alább nem szállt? A testvérét vivő először önmaga lépjen le a hegyről, akkor majd az is lejut vele együtt, akit az ölében hozott. Ha pedig a málhás állat terhével a

182

hegynek felfelé megy, a kísérő is felfelé fog menni, s nem lefelé! Mindaddig, míg tanításaimat tökéletesen és mindenben nem veszik figyelembe és nem követik, sem itt, sem a túlvilágon, sem egyénileg, sem általánosságban nem lesz jó. Aki azonban saját személyében követi tanításomat, és éli is, annak mind itt mind odaát jó dolga lesz, mert az alázatos lélek mindenkor jól érzi magát, s minthogy az ilyen közelebb ő részesülhet a legkönnyebben, áll hozzám, legbiztosabban és mindenkor kegyelmemben és segítségemben. Sajnos azonban minden mást könnyebb kiirtani az emberből, mint éppen a rangkórságot, mert az emberek épp ebben lelik legnagyobb örömüket. Mindenki szívesebben vállalja azt, hogy körülrajongott úr legyen, mint azt, hogy az Ige értelmében alázatos szolga legyen. Az emberek ugyan így köszöntik egymás: „Alázatos szolgája!” - de nem tesznek semmit azért, hogy valóban és komolyan azok legyenek, hanem csupán udvariaskodásból mondják, hogy a másik részéről még nagyobb elismerésben részesüljenek. Ó borzalmasan ostoba emberek! Mikor juttok már annak tudatára, hogy szilárdan álló központ nélkül egy világ sem állhat fenn? A középpont a legmélyebb része minden világtestnek, miért nem akar hát az emberiség is saját mélységébe vonulni, hogy igazi életcélját megismerhesse, mely életcél tanításomban oly világosan, hatásosan és örökre-szólóan megtalálható? Mit ér azonban tanításom, ha annak alapítója – Jézus – sem ér még annyit sem, mint Szókratész és Platón egy kis szikrája! Mit ér Jézus, ha hiú bálványt csináltok belőle, s csak a neve marad fenn, tanításainak töredéke pedig a hieroglifák sorsára jutott, melyek felett még gondolkodni sem szabad, mert szigorúan tilos! Jézust átalakították, hogyan használhatna a legtöbbet, és hogyan használhatnák fel a legelőnyösebben arra, hogy a neve is hasznot hozzon, azzal pedig egyáltalán nem értenek egyet: „Aki azonban a kabátodat kéri, add oda neki a felöltődet is!” És az, akinek a legutolsónak és mindnyájatok szolgájának

A Föld

183

184

kellene lennie, az magas trónon ül milliók felett! Igen rossz példa ez az alázatosságra, de nem is lehet másként, mert még ma is sok ezer ember jámbor óhaja és legégetőbb vágya az, hogy fiából pap legyen. Túl sok tehát még a szeretet a papság iránt, s ameddig ez így van, addig nem is lehet jobb a világ. De térjünk még vissza az emberek bajaira!

64. fejezet Az emberek különféle nyomorúságairól Mindenféle nyomorúság és betegség kínozza az embereket. Nehéz idők járnak, mind nagyobb a drágaság, és emellett még minden silányabb és rosszabb is. Mások a kormányok ellen lázadoznak, és minden bajért azokat okolják. Akadnak, akik az állandó béke miatt elégedetlenek, és a háborút kívánják. Egyesek a papságot teszik felelőssé a bajokért, mások az eszeveszett fényűzést, vagy a közlekedési eszközök hihetetlen gyorsaságát. Szóval mindenki keresi a sok nyomorúság okát, s ezért hol ezt, hol azt teszik felelőssé. Arra azonban senki nem gondol, hogy a hibát önmagában kereshetné, vajon nem volt-e abban ő is részes, esetleg nem oka-e még ma is többé-kevésbé a közállapotok mostohaságának. Mindenki csak kívülről látja a bajt, de senki nem keresi önmagában az okát. Lássunk csak egy családapát, amint éppen a luxus ördögének hódol. Éppen egy üzletben vannak, s leányainak a legdrágább, legfinomabb és legdivatosabb ruházati és piperecikkek tömegét vásárolja. Mit is szólhatnánk az ilyen családapához? Semmi mást, mint ezt: „Te balga, ha annyit kifogásoltad a mai nagy luxust, miért hagyod magad a luxus ördögétől befolyásolni és uralni, hogy leányaid számára ezt a sok fényűző tárgyat összevásárold? Végy nekik inkább szövött köntöst, vagy inkább szöszt, s hagyd őket szőni-fonni, így majd abból készíttethetsz nekik köntöst, ami sokkal hasznosabb lesz számukra a modern

184

hogy akar mást megjavítani? Hallható az is. Ha naponta kétszer változna a divat. mert nem nyer pótlást és erőt sehonnan. mert leányainak változatos és tetszetős kinézete rád nézve kellemes? Bosszankodás helyett küzdj keményen ellene a saját házadban! Ruházd leányaidat úgy. akik dörgedelmes cikkekben ostorozzák a luxust és tobzódását. hogy a drágaságot tízannyira fokozzák. hogy a földművesek és a kereskedők. és ezáltal mind leányaidnak. mint eddig!” Erre azt kérdezhetném: Lehet más olyan balga.kellékeknél. s már jóval előbb visszaélt vele. mert akkor is behódolnál a luxus ördögének. hogy írásaik teljesen hatástalanok maradnak. hogy mérgedben vásárolsz. sőt a vendéglősök is kikelnek az élelmiszerek drágasága ellen. Mert ha valaki önmaga nem javul meg. Ó te bolond! Még mindig kevesebb a luxusés divatcikk. mint te. mert fogyasztóikat ők szorítják rá. ezt szidják és átkozzák. melyek téged annyira bosszantanak. aki ajtót nyit a pompa ördögének csak azért. a Mielőtt vendéglősök már akkor is embertelen sápot húztak vendégeiktől. és kétszer annyit vásárolnál. Hogyan panaszkodhat az olyan a drágaság ellen. hogy áldozatainak még a ruháikat is ott kellett hagyniuk. A Föld 185 . mind magadnak elismerést és hódolatot kívánsz kiváltani az emberekből. hogy a baj megindulásának elsősorban ők az okai. aki előidézte azt. mi sem természetesebb. Némelyik ebben már annyira ment. Ezzel az emberek felismerik jómódodat. mint amennyit a hatalom tőlük megkövetel. emellett azonban nem gondolnak arra. s ezzel leányaidat a pompa csúcspontjára helyezed. így a fényűzés lassanként önmagától megszűnik. mint amennyinek a megvásárlására kapható vagy. emellett mindenben és állandóan hódolva a divat szeszélyeinek. mint előbb elmondottam. de mégis csak a régi szamár maradnál. s akkor hamarosan követőkre is találsz! Azok szintén további követőkre találnak. Itt a sok újságíró is. kétszer annyit zúgolódnál ellene. a drágaság fellépett volna.

arról megemlékezem. Ha a drágaság megfelelt az ő háza számára. hogy minden korban maguk az emberek voltak okozói minden nyomorúságuknak. azt tíz alma eladásánál már be is hozza. mint az előbbi panaszkodhat az árdrágításért az. akkor ne legyen neki sok akkor sem. példában! Hogy még nagyobb. Aki nagyobb adót vesz embertársaitól mint terménybeváltó. s akkor majd helyreáll az egyensúly. míg szívében szeretettel és önzetlenséggel nem áll testvére rendelkezésére. Ezért ha nem sok neki a l00% ha kapja. Így tesz a termelő is.186 mielőtt az állam ilyenre gondolt volna. hogy az állam vet-e rá adót. tehát kb. hogy mer ő drágaságot csinálni? Ezért csak legyen minél nagyobb a drágaság. Ha valaki jó szívvel ajándékoz valamit embertársának. Ha azonban valaki szívtelen embertársával szemben. Kosarában azonban 100 alma van. míg csak okozni fogják azt! A szegények tömege mint súlyos teher nehezedik az emberekre saját rosszaságuk járulékaként. annak megfelelően irányítom én is az államot. és ne is szűnjön meg addig. s 186 . Amennyi helypénzt fizet a piacon az árusítási engedélyért egy kosár almáért. az állam felett azonban én uralkodom az embereknek megfelelő módon! Ahogyan az emberek önmagukat uralják cselekedeteik által. kilencven darab alma költségmentes. Ez talán nem árdrágítás? Ellenkezőleg. miért kifogásolja. aki 90 %-kal sem elégszik meg! A termelőnek a fáját én ingyen telítem meg almákkal. és ezért tartani is fog a nyomorúság mindaddig. ez pedig 100 %-os nyereség – ennyit pedig az állam nem követel sohasem. hogy várhat az kíméletet az államtól. vagy sem. tekintet nélkül arra. Ki hívja elő a szegénységet? A kapzsiság és az árdrágítás nagy szenvedélyének megszemélyesítői. attól szedjen az állam ezerszer annyit. Ebből láthatjátok. mint amennyibe neki van. ha azt fizetnie is kell. ha az egész ország senyved benne? A vendéglős egy darab kenyérért legalább kétszer annyit kér. hiszen az nála is hiányzik! Erre csak azt mondom: az emberek önmagukat irányítják.

Mily jótétemény a vasút az utasrabló vendéglősökkel szemben. ez az emberek számára a mostani idők gonosz jele. ugyanazon jogaik vannak. azt egye is meg! Így panaszkodnak a város polgárai is a nagy házbéradó miatt. azt nem akarják meghallani! Ha valamelyik lakó olykor nem tudja pontosan megfizetni a lakbért. s így én is akarom! Emlékezzetek csak vissza. akkor csakhamar minden jobbra fordul. s minden házigazda legalább egy szegénynek ingyen ad helyet a házában. korbáccsal feleltek rá. és csak az illatszeres üvegek illata teszi elviselhetővé az istálló és a paraszti lakás füstszagát. Azelőtt a lovagok és a velük utazó úri hölgyek nem utazhattak ilyen gyorsan. hogy legyen. és a lakbért le nem szállítja. Igaz. Korbács a kovácsok A Föld 187 .ezért tartsák is el ők. hogy ne legyen! Az emberek azonban akarták.olykor kilakoltatás – az osztályrésze. akik régen pár állomásra szóló fuvarért olykor kétszer annyit kértek. s mellettük kénytelen ülni a finom szaglású városi hölgy. hogy az ő hintajuk ehhez képest csigalassúságú. Sok panasz van a vasutakra is. s én úgy akartam. Akkor majd én is lejjebb vitetem az állammal az adót. mert aki főzött magának valamit. ha azonban egy szegény vándorlás közben elfáradt és merészelt felkéredzkedni a kocsira. Ma ugyanabban a kocsiban ül a „büdös paraszt”. Ezért csak legyen a házadó minél magasabb mindaddig. A házbirtokos családok inkább kevesebb lakbért szedjenek és kisebb luxust érvényesítsenek. míg a háziurak szíve meg nem puhul. Ha azonban a lakók a magas lakbér miatt panaszkodnak. mint amennyit a kocsi és a ló ért együttesen. melyekkel utazgattak. hanem inkább vonatozik. akkor rögtön szidás és fenyegetés . hogy a nagyurak és gazdagok hintókat tartottak. akkor sem vették fel. s a vándoroknak így nincs annyira terhére. és milyen korbács ez a fuvarosok számára. Egy árért utaznak. s csak a vasúton ébredtek annak tudatára. Ezért inkább nem is használja hintóját. a csavargó. mert ezek csak most kezdenek emberekké válni. Még ha fizetni akart volna.

mert ha azelőtt a tövises kerítéssel védett földjükön valaki csak egy lépést is tett sokszor erőszakoskodásnak. mert ha valamelyik mégis sokat kérne. hogy a gőz hatalmas ereje a vagyonok felbomlasztására is alkalmas. üresen mehetne ki az állomásra.188 számára is. mert a vasúti sin széles sávját is kénytelen megtűrni a birtokán. ám annak is megvolt a maga előnye. 188 . és a végén mindenki csak nyerni fog rajta. A gazdálkodók. A fiákeresek. akik sokszor egy lópatkószegért annyit kértek. a szíjgyártók ekkor tanulták meg áruik értékelését. rendesen szelíd és alázatos emberekké válnak. Az országutak fogadósai is nyertek. és elgondolkozva nézheti. és az értette meg velük. mint a babiloni torony volt annak idején. akik sokszor már azt sem tudták. hogy emberek százai utaznak csekély díjazás ellenében kényelmesen. akiknek sokszor legértékesebb földjüket szeli át a vasút. s így mindannyian csak nyertek. hogy a vas mégsem lehet olyan drága. Ezek mind csak a vasút megindulása után jöttek rá. kínzásnak is ki volt téve. Az Isten Napja ugyanis egyformán süt mindenhol. ugyanis az választotta szét az embereket egymástól. hogy ezután ugyancsak megcsappant a keresetük. A vasút – szigorúan véve – éppen annyira nem az én Rendem szerint van. Az utasok is nyernek. hanem emberi érzéseiben is erősödik. hanem a Föld más részén is megélhetnek. akiket a babiloni nyelvzavar elűzött a városból. mert sokkal könnyebben és gyorsabban. mintha az aranyból lett volna. mert elvesztették rablási területüket. a kereskedők – zabkereskedők – is megértették. A kocsigyártók. Ez pedig nemcsak a türelmét fejleszti. olcsóbban juthatnak el oda. Így történik ez majd a vasúttal is. most fillérekért szállítják utasaikat. hogy mit kérjenek rozoga tákolmányaikért. Most azonban jól van így. és belátják majd. szintén nyernek. hogy az emberek nemcsak Babilonban. ami szintén igen nagy nyereség. Ha a gazdagok koldusbotra jutnak. és megértő emberekké váltak. ugyanúgy esője is egyaránt hull minden földrészre. esetleg tévedésből.

a belőle származó rossz pedig szolgáljon okulásukra. A Föld 189 . hogy mint emberek ők sem érnek többet. közülük nem egy koldusbotra jutott. Ha valamelyik nagyban űzte. fejezet Az emberek balgaságai mint a nyomorúságok okai Kétségtelen. hogy az útszéli rablók is – akik arra rászolgáltak . akinek sok volt. s örülnek. annak nem is árt. s a kocsikban legalább ők is megtanulják. minthogy azonban maguk keresték. Majd ha az emberek jók lesznek egymáshoz.megkapják méltó büntetésüket. mert nem örülök annak. a fenyítőeszközök – a szenvedések – is elmaradnak. amit különféle módon ők maguk idéztek elő. A kovácsok. s ez így is van. ha kapnak munkát. mert anyagilag itt csak az veszíthet sokat. Már mondtam egy ízben. sőt meg is áldom azt számotokra. A gazdák nagy darab földeket vesztettek el. mert minden az én kezemben van. most kénytelenek olcsón dolgozni. 65. maguk igyák meg a levét is. Mindaddig azonban. akiket már alig tudtak megfizetni. s én mindent és minden irányban megváltoztathatok. hogy a büntetésben nem lelem örömömet. mint az a sok más. Azért csak vegyétek hasznát. Ettől függetlenül szidják az emberek azt a sok rosszat is. míg a vasút áll – mert az emberek azt így akarták – a belőle eredő jónak örüljenek az emberek. Hogy azonban e dolgok felett helyes ítéletet alkothassunk magunknak. A fuvarosok egy része kenyér nélkül maradt. és az emberséges vendéglők egy része is a rablókkal egy sorsra jutott. hogy a vasút következtében egy csomó iparos elvesztette kenyerét. nem szabad felületes szemlélettel mérnünk. és a földjük megmunkálásában ezzel akadályozva lettek. ha korbácsot kell használnom. aki szintén megfizette a menetdíjat.ahová meg akarnak érkezni.

az menjen a tengerre. mint az igaz útból éltek. az ilyen tehát nem is sokat veszített. ennélfogva a büntetőeszköz megfelelő. de ezenfelül úgyis sokkal többje volt. s többnyire inkább csak csalásból. a vízözön idején a hanochiták fúrták s nyitották meg a Föld mély vízereit. annak jövedelme csaknem a kolduséval volt egyenlő. ha a legsebesebb járású gőzkocsiba ülve siet 190 . A nagy már úgyis eléggé kiszipolyozta embertársait. mint azelőtt volt – tehát ez is nyereség! Akinek kicsi volt a földje. melyek azután el is nyelték őket. A nagybirtokos adhatott is nagy területet. aki azt keresi. mert hiszen a víz mellett mindenütt szilárd a föld. akár csak bizonyos irányú rangkórságtól hajtva. Mint ahogyan tudjátok. mint amennyi szükséges. Bizony mondom nektek: akit nem elégít ki a Föld nyugodt és gyümölcstermő felülete. Hasonlóképpen a kisés a nagy vendégfogadós is. Így tehát nyilvánvaló. kevés pénzükből csak rosszat adhattak vendégeiknek. de nem veszített senki sokat. s ezért kártalanítást is kapott. valamint a mozgás és a vihar között. Ám ha nem keresi. és kegyelmem mindenkinek. hanem csak nyert. amit elveszít. A kicsik amúgy is csak tengődtek. mert a különbség a régi nagy mester és őközötte most sokkal kisebb lett. de ha tovább is dolgozni akar. kicsi az a sáv is. akkor olcsóbban kell dolgoznia – így végső soron nem veszített. s a későbbiekben még megfelelőbb lesz. annak jobb. Aki csak kicsiben dolgozott. Ha azután majd úgy tetszik neki – feltéve. és így a vendégek és önmaguk számára is testi és lelki nyereség a vasút. csak az új dolgokon csügg akár általánosan. hogy még anyagi vonatkozásban is csak nyert. és így égbekiáltó lett volna őket e ténykedésükben továbbra is megtartani és meghagyni. így ezen újdonságok mellett is az Úr régi szava változatlan fennmarad.190 mert ez már úgyis nagy vagyont gyűjtött. s ott majd megtanulja. így helyezik a ma emberei is fülükbe a bogarat. hogy a tenger még nem nyelte el őt – visszatérhet. mi a különbség a béke és a nyugalom. mert ő is kapott ugyan kártalanítást.

ezek nem jutnak el a fülemig! Úgy vezettem be. örök és élő Istenből bálványt csinál. ezek fenntartására és további fokozására. mint az én kegyelmem. erre való hivatkozással: „Mindent Isten nagyobb dicsőségére!” Bizony nagyon jól van ez így. mely igaz hittel tekint felém. Ebből pedig önként adódik. Akinek egy pompás templom szentebb és értékesebb egy tiszta szívnél – mely a Szentszellem temploma – az csak menjen a saját templomába. igaz. amely belőlem. az maradjon csak meg saját ostobaságában. csakis az irántam való hitet és szeretetet. szintén pazarul felcicomázott székesegyház művészies kiállítását. Akit ez nem elégít ki. mert én azt akarom. vagy akár a Föld összes pazar temploma együttvéve hogyan emelhetné az én dicsőségemet? Először is soha nem kerestem ezen a világon dicsőítésemet. Mert ostoba fajankók nem valók az én országomba. hogy szavamat mindig és mindenhol meghallhatja mindenki. s más. ha akar! Egy hozzám képest szegényes székesegyház. és botorságuk minden komikuma és nyomorúsága csak saját fejükre hull! Ami a papság ellen felhozott panaszokat illeti. mert aki szamár akar maradni. aki azt vágyódva keresi.kedvenc ördögfejedelméhez. Minden képességükkel magasztalva ecsetelik a római Szent Péter templom pazar fényét. az csak korbácsoltassa magát továbbra is. s akinek a papok szónoki szava szentebb. az csak maradjon örökké. hogy az emberek engem szellemben A Föld 191 . Akinek a korbács kedvesebb. hogy a mennyből senki sem kiált utána fájdalmasan. Rengeteget áldoznak erre. az egyetlen. Másodszor pedig ettől eltekintve minden más dicsőítés. s biztos lehet abban. majd a mise végén újra áldassa meg magát! Az embereknek nagy örömük telik a ceremóniákban. mint az én szavam.és ünnepnapon az oltári szentséggel. az utálat előttem. hogy előttem csak a tiszta szeretettel telt szívnek van értéke. áldassa meg magát minden vasár. a papság beszédével pedig kárhoztassa el magát legalább hétszer a pokolra.

hatalmát és végtelen bölcsességét bizonyítják. hanem azt. míg a székesegyházi – enélkül . ión. Egy hegy képződményének megfigyelésénél természetesen nem látható gót. A szellemben és igazságban való imádás pedig abban áll. élő szívükkel imádjanak. vagy babiloni stílus. az emberek nagy alapítványokat tesznek. a Holdat és a csillagokat teremtette. Faragványok helyett csodálatosan szép erdők és mezők ékesítik. vagy 192 . Ha valaki erőmet és nagyságomat akarja csodálni. s mint ilyet mindenek felett szeressenek. a Holdra és a csillagokra. értékes ruhákkal – és legtöbbször üres prédikációkkal – dicsőíthetik azt. Az ilyen megfigyelések az emberi szívet könnyen telítik Isten dicsőségével. míg egy pazarul épített székesegyház csak egy szamár szívét készteti csodálatra a még nagyobb szamarak felett. hogy emberi kéz munkájával. mert nem azt mutatja meg amit én akarok. mert a szobrok és képek helyett élő emberek és más teremtmények élnek rajta. nézze a szabad természetet. aki a Napot. Nincsenek rajta a híres mesterek képei. és végrendelkeznek az ilyen célokra. amiből felismerheti és felmérheti Istenének és Atyjának nagyságát és hatalmát. pillantson fel a Napra. ha valahol egy bálványképet bevezetnek. mór. hogy az emberek Istenüknek és Atyjuknak elismerjenek engem. Nagy örömük telik benne. vagy faragványai. mert csakugyan nagy szamárnak kell annak lennie. aki azt hiszi.irtózat számomra.192 és igazságban. azaz mindenféle faragásokkal. éppoly kevésbé római. és itt majd láthat olyat. nem pedig a csak e célra kőből épített templomaikban. és semmi esetre sem dicsőíti meg nevemet. nézzen szét a Földön. Sőt. gyertyákkal. az menjen a természetes templomba. azaz teljes. aranyozásokkal. és felebarátjukkal szemben a szeretet parancsát tettekben is kövessék. melyek mind örökkévaló Mesterük nagyságát. de felismerhető benne a jóságos mennyei Atya keze. szobrai. amit a hiú és gőgös emberek kívánnak. Ez a helyes Istenimádat.

s íme most újból felemelkedett Bábel. ha emellett szidja. hogy miért tűrök el ennyi gyalázatosságot ilyen sok ideig a Földön. sőt a megtestesült ördögnek tartanák. kötelékeit stb. ha ugyanegy időben ugyanazt a darabot akár tizenkét helyen is mutogatják egyszerre – ami természetesen ugyanazt a darabot tizenkét példányban teszi szükségessé. S mindezt Isten nagyobb dicsőségére! Mit szóljunk ehhez? Üldözzük az ostobaságot? Erre nincs semmi szükség. vajon azt szívesen vennék? Csodákat kellene művelni. A pogányság is sokat elpusztított már tűzzel minden időben. de ha akkor nem tettem. Vagy ami még sokkal hatásosabb. Jézus kabátját. mert ezek fennmaradnak mindaddig. de azért mégis bőkezűen áldoz. természetesen Róma kegyelméből néhány száz arany ellenértékeként. A Föld 193 . s miért nem pusztítom el villámmal és tűzzel ezt az elvakult pogányságot!? Megtehettem volna ezt már a régebbi időben is. de ne gondoljátok azt. hogy hol keresse! A bölcsesség azonban nemsokára diadalmaskodni fog az ostobaság felett. de éppen ezért emelkedett Bábel is a magasba. az ördöggel való cimborasággal vádolnák meg. Ez azonban mind nem fontos. az azt is tudni fogja. míg csak a pokol állni fog! Nem értitek. s aki azt előidézte. s lám.pedig egy szent testét elhelyezik valamelyik templomban. mert ez éppen ezzel bünteti legjobban önmagát. helyezik ki közszemlére még akkor is. a köpeny tesz is csodát! Vajon az ostobaság meg tudná különböztetni az igazi csodát a hamistól? Korántsem! Az igazit – miután nem templomban történt – az ördög munkájának nyilvánítanák. hogy Szodoma és Gomora eltűntek a Föld színéről. hogy az ostobák okosakká válnak. Ha valami jobbat adnánk nekik helyette. Mit segítenénk tehát vele? Ezért az ostobaság csak maradjon az. az ostobaság így is elhiszi még akkor is. most miért nem teszem? Igaz. ami – azaz az ostobák és bolondok állandó büntetése – aki azonban a bölcsességet keresi és annak jutalmát.

Mit tehet egy ezer ellen? Abba a helyzetbe kerülne. mert ha egy folyam már kiszélesedve hömpölyög. amit az ilyen pogány módra megtömött templom megfigyelésre és megtartásra előír? Ez mind nem használ semmit. aki azonban a bölcsességet kívánja megszerezni. ha a nagy tömeg süket és vak? Legyetek okosak. annak tudnia kell. és a köpenyeteket a szél irányába és ne ellenébe fordítsátok. mikor egész örökkévalóság áll rendelkezésemre? Ezért csak kitartás! Aki ostoba akar maradni. hogy hol kopogtasson. úgyszintén a tiltakozás mindaz ellen. fejezet A vallások ceremóniáiról Mit ér a panaszkodás. aki az általános és megállapított renddel szembehelyezkedne! Lehet valakinek a felfogása és célja a legtökéletesebb és leghelyesebb is. 66. mit tehet azonban. mert ezzel csak magasabbra csap hulláma. hanem hagyjuk. mert hiszen ereje akkor ott eloszlik. s ezért bármelyik igaz keresztény 194 . De már közeleg az elkülönítés ideje! Miért kössem magam valamely dolog elvégzéséhez percnyi időhöz. Ugyanilyen értelmetlen lenne egy ilyen folyam árjával szemben úszni. hiszen minél jobban szelné a vizet. hogy a gaz a gabonával együtt növekedjék. elönt és elpusztít mindent.194 de azért megengedem. az annál jobban és hevesebben csapkodná őt úgy. hogy végül kifáradva elmerülne. mit az üres veszekedés és megrovás. Én ugyanis soha nem a külső. mert senki nem jutna egy hajszálnyival sem előbbre. sőt teljesen el is tűnik. ami az útjában áll. mint az. az csak maradjon az. hanem a belső embert nézem. szétszakítja a gátakat. mert így nem válna hasznotokra. akkor azt már késő folyásában megállítani vagy elzárni. Legcélszerűbb tehát. hogy elérje a tengert. ha a folyamot nem háborgatjuk.

az maradjon kívül. azzal én is vele vagyok. hanem csak még rosszabbat.és ünnepnapokon vadászattal vagy kártyázással. s A Föld 195 . A ceremóniák mellett rendszeresen prédikációt is tartanak. hogy bőséges útmutatást nyerhet az örök élet eléréséhez. hiszen fülénél fogva senkit nem húznak be. elmélkedjék az evangélium felolvasott verse felett. s hogy ajándékait ott feláldozza. hogy a templomba járjon. hiszen Jehova abban már nem volt. a külsőség akkor semmiben sem lehet hátrányára! Akit azonban az ilyen istentisztelet megharagít. mert ott Isten igazi házáról már szó sem lehetett.gyermekem nyugodtan elvégezheti a templomos ceremóniás istentiszteletét is. De én mint Jehova senkit nem tiltottam el attól. ha elmegy a templomba. annak ellenére. s ha együtt vagyunk ott. és ennek pótlására semmi mást nem keres. s még a tanítványaimnak sem tiltottam meg a templom látogatását. amikor tanított benne. De miért is menne valaki haraggal a templomba? Ha valaki a nevemben megy oda. s ebből annyit meríthet. mert ha szívében engem őszintén keres. vele megyek. magam is többször jártam ott. sőt a házasságtörő nőnek is ott bocsátottam meg. esetleg kétes ügyletekkel. mert még mindig jobb. ha – bár kisebb áhítattal is – a templomban tölti az idejét. ami rám emlékezteti. és tanítottam. vagy erkölcstelenségekkel és mulatozásokkal töltené el az időt. Ha azonban valaki tisztán a templom iránti gyűlöletből tartja távol magát. ha követi a felolvasott rész üdvös tanításait. akkor remélhetőleg senki sem utasít ki bennünket onnan. akkor a templomból való távolmaradása csak kárára válik! A jeruzsálemi templom a földi életem idejében valóságos pogány templom volt. hogy a jeruzsálemi templom már csakugyan pogány templom volt. akkor sem válna ártalmára. Így tehát senki nem veszít azzal. Ha valakit a prédikáció nem érdekel. mert ott mindig találhat valamit. s azt megelőzően az evangélium egyes verseit is felolvassák. Sőt. De ha még be is húznák. mintha az általánosan parancsolt vasár. kivéve azt a pár esetet.

az áldozati oltárokat gazdagon ellássák. és az ilyen kedvesebb nekem. És ahogyan a fazekas sem sajnálkozik egy rossz fazék összetörésénél. orgonákat létesítsenek. gazdag temetési ünnepségeket rendezzenek. mint egy fazekas egy rossz fazekát. éppoly kevéssé sajnálkozik szívem egy arra méltatlanokkal lakott világ után. és a benne tobzódó őrületnek hódoló bolondjait mily kevésre értékelem. mikor semmivel sem nehezebb helyette egy legbölcsebb angyalokkal lakott világot teremtenem. Amikor elvétve itt-ott találok egyeseket. ezt is annak jeleként tekintsétek. mint egy egész világ a bolondjaival egyetemben.196 ameddig én ott tudok maradni. stb. mikor az emberek abban még a mai napig is örömüket lelik? Aki botor akar maradni. addig az is kibírhatja. mert nem hibátlan. és a rangkórságot szolgáló arany és elefántcsont ékességekben csillogó ceremóniát többre értékeli nálam. hogy erre mikor van szükség. imaházakat és templomokat építsenek. Aki azonban engem keres. Az ilyenért egymagáért többet teszek. harangokat öntessenek. Úgy gondolom azonban. mert azt egyedül én tudom a legjobban. s azt magamhoz ölelem. alapítványokat tegyenek.s miért semmisítsem meg a szappanbuborékot egy leheletemmel. az meg is talál. azokra én is több örömmel 196 . akik mindenben hozzám igazodnak. vak és bolond! Vajon mire értékelek egy bolondokkal teli világot? Mondom nektek: sokkal kevesebbre. Ha – dacára a mostani irtózatosan megbolondult világnak – nyugodtan hagyom. ameddig az emberek nagy tömegei még örömüket lelik abban. hogy a dolgok a medrükben tovább folyjanak. az maradjon ostoba. hogy a világ e dolgait. Általában senki ne hívja a villámot és a kénesőt semmire. addig nincs még olyan nagy baj . hogy a bálványimádást minden áldozat árán fenntartsanak. míg valahová saját magam nem csapok. melyet – ha akar – bármely pillanatban összetörhet. mint egy világ bolondjaiért együttvéve. istentiszteleteket és tisztviselőket is fizessenek. akivel együtt ott vagyok.

hogy a természetrajzban sem lehetnek járatlanok. minél jobban csügg rajtam. ezért a következőkben áttérünk egy meglehetősen titkos nevezetességre. a féreg iszappal táplálkozik. Hányszor lekaszálják a mező füvét. mint az egész világra. hogy az éhes állatnak minden megfelel. mint itt a Földön. melyet a vándorok a földbe taposnak. és ezért elégedjenek is meg a számukra megfelelő táplálékkal. és azok is maradnak. Tehát erről a kérdésről több mint elegendőt beszéltünk. Elmondhatjuk. A Föld 197 . akik bolondok. A légy a trágya levét szürcsöli. mint egy útszéli rothadt növényt. így természetes. és ki búsul utána? Csakhamar új nő a helyébe! Ez a helyzet a Földön azokkal az emberekkel. mert az állattani múzeumok kitömött példányain szerzi meg ismereteinek nagy részét. Az ilyen emberek hasonlók az állatokhoz. ahol szerintetek mindenki jó állatismerő – vagy legalább is annak képzeli magát – amennyiben az állatokat bőrük után ismeri és ítéli meg. a jó szellemek majd bőséges alkalmat találnak a hiány pótlására náluk. s annál nagyobbat. mert – mint azt az előbbiekben már közöltem – a tiszta szellemek az ásvány-. A természetrajz odaát nagyon fontos.tekintek. Az ilyet szeretetem minden kegyelmében fürdetem. különösen az állatvilág megismerésének terén. odaát majd alkalmassá válnak. míg a szamár táplálékigénye köztudomású. a jókra nagy súlyt helyezek. a disznó sem nagyon válogatós a táplálékban. mert mint mondottam. Ha itt jobbra és többre nem alkalmasak. mert jobb úgysem ízlene nekik. Természetesen odaát más természetrajzi ismeret szükséges. növény. Ellenben az önmagát tömni vágyó világbolondját csak annyira értékelem. Ez a fő kötelességük. míg a világnak a bolondságaihoz időt és alkalmat adok.és állatvilág feletti felügyeletet és irányítást is ellátják.

198 67. hanem tisztán a lélek képzete. gondolkodásra késztető és emlékezetes dolgoknak vannak-e külső jelei? Ilyenek nincsenek. hogy milyen ő önmagában. hogy ki álmodik valójában. hogy ezáltal mindenki tudja. hogy megtalálja magát. mind a rossz embereknél a pokol. és teljesen ugyanúgy soha nem ismétlődnek meg. Az ilyen álmokat sem a mennyország. Itt az a kérdés. A körülmények és állapotképek ezen lazánkötődő szemlélése a lélek saját mélységében történik. ha testét levetve átkerül. hogy az álom után visszaemlékszik saját általános lelkiállapotára. egyrészt. vagy a mennyország is előidézheti. fejezet Az álmok és azok jelentősége Az alább közölt titokzatos. nehezen vagy egyáltalán nem is adna hitelt annak. ezenkívül viszonyát úgy a külvilággal. melyek a főbb vágyai. Ilyen titokzatos és említésre méltók a víziók. melyekre hol erősen. sem a pokol részéről nem szövik. esetleg fel is írja. hogy e kérdésre tiszta fényt vessünk. Rendes elalváskor csak a lélek álmodik. a lélek könnyen megláthatja abban önmaga arcképét. mert hiszen a képek azt mutatják. Ha az álomképet összeilleszti. hogy a hasonló titokzatos. E vízióknak a lélekre vonatkozóan az az előnyük. Ezért különösen fontos. hol 198 . s ez az álom a lélek saját helyzetének zavaros látása. és olykor szinte hihetetlen jelenségeket miként vegye. de ha óvatos és képzett megfigyelő számára esetleg lenne is. melyeket mind a jó. Legáltalánosabbak és mindenki által jól ismert vízióformák az éjszakai álmok. hanem a kaleidoszkóp képeihez hasonlóan minden mozdulatnál változnak. Itt a képek nem mindig összefüggőek. s milyen lesz. merre húz igyekezete. milyen összeállítású az általános állapota. és mik az álomképek. mind a saját szellemével. milyen magatartást tanúsítson adott esetben. A víziók különféle változatúak. másrészt pedig azért.

idegen házba lép. akkor az ember mind lélekben. és a lélekkel kötik össze. Az ilyen álom már nem a lélek. hol pedig egyáltalán nem emlékszik vissza. A víziók e fajtájához tartozik a szomnambulák látása. mint amikor valaki közületek egy ismeretlen. annyira. Az ilyen esetben a lélekre a képek a valódiság érzetével hatnak. mert az összeköttetés folytán erőt nyer a képek felvételére és megtartására. s azzal együtt alszik. továbbá mert ennek a rendnek ők az előidézői. Úgy képzeljétek ezt el. vagy rossz oldalról jött-e az álom. ami az átlagos és természetes embereknél attól függ. míg ha az álom jó szellemek befolyása volt. Egészen más a helyzet a világos álmoknál. Az ilyen víziókban a szellemek gyakran a jövő képét mutatják. akkor csak igen kevésre. vagy semmire sem emlékszik vissza – ami az érzéki és anyagias embereknél igen gyakorik. S hogy jó. ha azonban inkább a hús felé vonzódik. Ezek az álmok már folyamatosak és rendezettek. amikor az álmodó teljesen valóságosnak érez mindent. az már más kérdés! Ha a rossz oldalról jön. mert a körülöttük lévő szellemek már sokkal tisztább képekkel hatnak. valamint – amint azt már említettem – a narkotikus álom. a jó álomból – azaz a jó oldalról jövő álomból – pedig a megerősödésére vonhat le bölcs következtetéseket. hogy felébredésekor nehezen tudja megkülönböztetni. mind testben felüdülten ébred. hogy álom volt-e. hogy idegszelleme milyen teremtésű. mert az ezeket előidéző szellemek előzőleg mentesítik az idegszellemet a testi elfoglaltságtól. mert ismerik a dolgok rendjét. s A Föld 199 . ami a szellemek számára nem okoz nehézséget. ami szerint változtathatatlanul követniük kell egymást. akkor az ébredéskor a lélek és vele együtt a test is kimerült. vagy valóság.hiányosan. mert a rossz oldalról jövő álom a védekezésre. Ha nagyon közel hajlik a lélekhez. Az álmok mindkét fajtája csak az emberek javára történik. hanem a körülötte élő szellemek munkája. Az ilyen álmok azért olyan elevenek. akkor csaknem minden álmára pontosan visszaemlékszik.

és arra kérsz. A vízió e fajtája már különleges értékkel bír. csak forduljon hozzám. miközben a ház ura teljes bizonyossággal tudja. vagy holnapután mit fog tenni. holnap ezt vagy azt teszem. hogy mi történik majd. Ha valaki komolyan mást akar. mert ettől minden egyén szabad akaratának függetleníthetőnek kell lennie. Mert egyedül én ismerek minden helyzetet. Tudja. mert beavatott a saját dolgaiba. mert a dolgok menetét egyedül csak én változtathatom meg minden pillanatban! Még ha én magam mondanám is. hogy a dolgok más fordulatot vegyenek. és te hittel és bizalommal fordulsz hozzám.s kívánságomra egy nap egy esztendővé. ennek dacára meglátásait ne tekintsétek – mint régen a pogányok – megmásíthatatlan végzetnek. hogy a ház ura ma. hogy ilyen esetben a végén végzetessé válhat. ha abból senkinek sem esik kára. hogy lásd. Minden megváltozik. vagy akár ezer év egy nappá válik. minden állapotot. ha az illető hisz és bízik bennem. azt mindig megváltoztathatja. mert ha az élmény jó. nem fordul hozzám hittel és bizalommal. akkor ti is tudni fogjátok. s ez az előkészítés az. a történendőket nekik kell előkészíteni.200 bizonyára nem tudhatja. mint amit a szellemek vízió alakjában megmutattak neki. 200 . teljesítem kérésedet akkor. Minthogy a szellemek a lelkekkel ilyet közölhetnek. hogy mit fog cselekedni. akkor nincs is mitől félnie. amit fent említettem. és irányíthatom tetszésem szerint a dolgokat – és ebben mindnyájatoknak engem kell szolgálnotok . Ám ha a szellemek közlik azt a lélekkel. s ha azután nektek is megmondja. hogy mit művelnek a szellemek ebben az évben. holnap. Ugyanígy nem tudjátok. akkor az is tudni fogja. Ám ha valaki állandóan csak a rosszra gondol. Ha pedig rossz. az természetes. mert hiszen a szellemek házában járatlanok vagytok. hogy ezt ne tegyem meg. Az ilyen – elég gyakran előforduló – vízióktól azért ne féljen senki sem. és a víziókon kívül mást nem tesz.

melyeket a lélek álmában fest maga elé. mint a rossz szellemek piszka. mivel az ostobaság szennye elfedi azt előle. mint a légy a szobaablak üvegét. Azért adtam most nektek ezt a tanítást. valamint azok következményeinek e szabályozása és megállapítása természetesen éppen olyan ostoba. melyek szerint bizonyos álmok esetén a megállapított eseményeknek be kell következniük. és már nem hathat tevékenyen. hogy a az álomképek ne téveszthessenek meg jövőben benneteket. ami nem más. bizonyos törvényszerűségeket állapít meg. annál jobban gyengül az irántam való bizalmában. A Föld 201 . mint az. mert megingatja a bennem való hitében és bizalmában. s úgy tapadnak az ember húsához. aki azokat szabályozni akarja. rendesen a lélek állapotának hasonlósággal alátámasztott megfelelései.Az emberi lélek – sajnos – igen állhatatlan. Minden jelenségnek van bizonyos megfelelési alapja. s a legegyszerűbb álmokból is igen gyakran és hiszékenyen a legkülönfélébb jövőt következteti ki. Az álmoknak. mint a légy a szeméthez. Az ilyen megtévesztő tévhit igen káros a lélek számára. Ha már az ilyen egyszerű álmok is ennyire megragadják egyesek lelkét. melyek úgy megszállják. akkor mennyire uralhatják a rosszakaratú szellemek sugalmazásai. Azok a különféle képek. A lélekben álomszerű elképzeléseket váltanak ki. s minél többet enged az ember a lelkében meggyökerezni az ilyen vízióbeli jóslások csalóka képeiből. de semmi esetre sem tekinthetők jövendöléseknek. Ez pedig ugyanúgy szennyezi be a lelket. melyen még a napsugár .azaz kegyelmemnek fénye . és ne adjatok hitelt az ostoba sugalmazásoknak. s a jövőben adandó tanulságok alapján leszűrhessétek és felhasználhassátok a megismert igazságot. jóslási gondolatokkal szennyezik a lelket. s hogy a víziókról adott eddigi. de vigyázzatok. megfelelő oka és célja. hitében és szeretetében.is nehezen hatol keresztül.

de a mostani idők 202 . akikhez e szavakat intéztem. nem esett a hó a régi időkben már akkor is. vagy a sorsnapok? Vagy vádolhat-e engem valaki a bölcsességnek olyan fogyatékosságával. hogy utánuk milyen idő következik? Ó korlátolt emberei a Földnek! Ki ura az időjárásnak? Én. s az ebből eredő gonosz cselekedeteknek legtöbbször ez az alapja. Szűz Máriának szentelt napokról még nem is tudtak? Ki tette e napokat ünnepnapokká? Az emberek ostobasága! Ki tette tehát sorsnapokká? Szintén az emberek ostobasága! E napok megállapítása hasonlatos a régi pogányok és zsidók jóslásaihoz.202 68. minthogy azonban a legnagyobb balgaságoknak. káros válfajáról A víziók harmadik válfaja az a pogányoktól származó és legostobább alakja. fejezet A víziók harmadik. akik a tudomány szikrájának egy paránya nélkül az év minden napjára előre megállapítják az időjárást. határozott eseményt. hogy az év bizonyos napjait csak az időjárás kedvéért teremtettem? Vagy ilyen napokon tán nem esett. Ezek némelyike e megállapításait bizonyos sorsdöntő napok után teszi. ami természetesen végtelenül nevetséges és ostoba dolog. Ezzel kapcsolatban ugyan már közöltem bizonyos dolgokat. mert mennyiben lehetnének ezek okozói annak. hogy némelyik ember milyen megfoghatatlanul ostoba módon igyekszik – természetesen a legnagyobb tévedések között – szenvedéssel telinek jelzett jövőjétől megszabadulni. ismételten rámutatok ennek ocsmányságára. mikor a lenyugvó és a felkelő Napból jósolták a rákövetkező napi időjárást: „Ti megtévedt balgák! Az ég jeleit meg tudjátok ítélni. amelynél egészen természetes jelenségekhez fűznek a jövőben feltétlenül bekövetkezendő. amikor az emberek Medárdról. Ezekkel kapcsolatban a legbolondabbak a kalendáriumkészítők. Azt hiszem nem ismeretlen előttetek. nem dörgött és villámlott.

napokkal. akkor szívének igen sok vihara. és felismerik. falánknapok. Ezért őrizkedjetek a szívre ható sorsnapoktól. akkor szelleme szívének szabad részére is kilép kamrácskájából. Az emberek majd akkor élnek helyesen. mennydörgése. nyáron 20 viharos napot. és abból az elkövetkezendő időjárást is kiolvassák. néhány országos esőt. mert ha ezek elmaradnak. szelet és esőt. a semmittevő nap. A kalendárium készítőinek egy faja az időjárást más módszer szerint számítja ki. forróságot és olykor szelet. melyek a sorsnapoktól -– játéknapok. A tavasz első felére szintén hagy pár napi havazást. ami volt – azaz értelmesebb állat – mely nehezen kerül fel a szellemi ember körébe.jeleit – azokat a jeleket. melyek elkövetkezendő öröklétük idejét fednék fel. Ez természetesen a világ szerint helyes. ha becsapják őket. villáma. jege és havazása alól mentesül. csak szívük sorsdöntő napjait nem ismerik. Medárd stb. a keményszívű nap és még sok ehhez hasonló. mert én a Föld napjainak idejét ezek nélkül irányítom. hogy abban állandóan dúlnak a viharok. melyeket előttetek cselekszem – nem ismeritek fel?” És amit akkor mondottam. amikor emberemlékezet óta mindig havazott. Ősszel még két viharos napot. esője. Ha az ember megfigyeli e napokat és kikerüli azokat. mert az emberek szeretik. Először is megállapítja. Télen számít 16 napot a havazásra – lehetőleg olyan napokat. addig a szellem nem mozdul ki kamrácskájából. esőt és végül havazást jósol. hogy az egyes évszakok hány napig tartanak. ugyanazt mondom ma is. és így az ember az marad. Orbán. majd hideg szeleket. és tudtára adja örökéletének sorsnapjait. Amíg azonban a szívben állandóan dúlnak a viharok. és ne törődjetek a Pongrác. A sorsnapokat ismerik ugyan az emberek. A Föld 203 . ha szívük időjárási helyzetét figyelik meg. iszákos napok – függenek. melyek eredetüket a fent említett sorsnapokból merítik. s melyekhez hozzájárul még a szinte általános erkölcstelen nap.

vagy a lövöldözés a puskaporral. tehát sokkal eredményesebb. a földnek szentelt vízzel való meghintése. varázslók. végül pedig a magasra függesztett és 204 . mely az embereket a világosság helyett a sötétségbe hajtja! A barométert megszégyenítésből adtam nektek. nem lehet közömbös előttem. és az ostoba kalendáriumi hitbe kergetik őket. mivel nélkülöznek minden komoly alapot. És ez is olyan gyümölcs. a szentelt gyertyák égetése. További válfaja a föld megáldatása a helybéli pap által. hogy a busás haszon nem is marad el. hogy az ilyen botor kalendáriumi jóslások félrevezetik az embereket. és a műszer közlése szerinti rossz idő tényleg bekövetkezik! A kalendáriumkészítőkön kívül még sok szamárság foglalkozik az időjárással. ha azt egy kolduló baráttal végeztetik el. Ilyenek: ellenszerek a vihar ellen. ha az ünnepre szép időt jósol. vagy legalábbis a bűvészek közé sorolják. csak a kalendáriumkészítőkkel kell jóban lennie. akik vakon hisznek a kalendáriumi jóslatokban. a „harangozás”. s ha az vihart jelez. az ilyen hirdetésekkel eltérítik őket tőlem. mint a kalendáriumkészítő szelleme. akik sok mindent előre megjósolnak nekik. de éppen azért. Végül pedig. ha a vihar már különösen közel jár. mert az közelebbi összeköttetésben áll a levegő finom részecskéivel. akik – ha lelküket előzőleg már eladták – az ördöggel. vagy . Mert hiszen akadnak olyan emberek. Ugyanebbe a csoportba tartoznak a római egyháznál szokásos „viharmisék” is. ami nem mindig elég hatásos. Ha a papság a misékkel jól akar keresni.ha a vihar mégis bekövetkezett . mert zagyva beszéd. Milyen megszégyenítő az ránézve.204 Ezekkel az ostobaságokkal nem is törődnék. szerek a kalendárium által jósolt viharok hatálytalanítására. hogy azt még én sem változtathatom meg! Milyen gyümölcse ez az ördögnek? Némelyek a kalendáriumok készítőit a félistenek.annak elűzésére. vagy a koboldokkal állnak összeköttetésben. annak olyan biztosan és csalhatatlanul be kell következnie. azok aztán annyi vihart jeleznek a legkényesebb munkaidőre.

hogy Istent már csak azért tartja meg. Ám én az ilyen dicsőítésre nem sokat adok. ami ellen csak a boszorkányellenes varázsszerek segítenek. Ilyen módon lélekben már nemcsak egyes embereket. ami mellé felsorakozik a másik butaság. festett képek. felé igazodik. de a szennyesebb fajtából. mint a bűvészek zsebmutatványának. bronz. akiket működésének boszorkánymestereknek is tartanak. Milyen eszeveszett hóbortok! Mind az időjósok az eredményei. Az így félrevezetett nép azonban lassan annyira eltávolodik Istentől. Látjátok. ezek mind a víziók csoportjába tartoznak. A Föld 205 . A mélyen vallásos érzésű embereket eltávolítják az Istentől. mert nemsokára betelik a mérték. de felettébb káros következményei is. hitük és bizalmuk az időjósok. hogy általa kérjen az időjósoktól jó időt – különben az egész időjárást boszorkánymunkának tartja. és ha elérkezik az ideje.és kőszobrok. mely ismét más butaságot szül. hanem népeket is hatalmába kerít.különösen a boszorkányperekben és emberáldozatokban . amire a régi időkben . Az ilyen dicsőítésből nem kérek! Ilyenekből keletkezett hajdan a pogány istenek sora. Így igen sokszor ártatlan embertársain tölti ki bosszúját az ember.láttunk szomorú példát. s ez már a pokol munkája. és ma is készülnek fa-. nem pedig a sötétséget terjeszteni.piros vonalakkal tarkított „viharkereszt”. hogy hasonló dolgokat műveljenek: „boszorkánylövésekkel” (háborúk) telített az egész világ. amit még a papság is szentesít. és hasznuk is annyi. mert erre ülnek fel a boszorkányok. és onnan lezuhanva elpusztulnak. A népeknek világosságot kell gyújtani. Most ismét közel állnak ahhoz. majd én gyújtok világosságot a népeknek. és mindezt az Isten nagyobb dicsőségére. a kalendárium és a viharmisék stb. melynek sugarai elnyelik a sötétség árnyait. Ez az egyik ék ellenem. A vízionális módszereknek azonban vannak igen mélyreható.

206

69. fejezet A jóslatok iránti vakhitről A víziók egyik legostobább fajtájához tartozik az, amikor szerencse vagy szerencsétlenség jelének mondanak ártatlan jelenségeket, s ez a legmagasabb köröktől a legalacsonyabbig szinte általános. Ha valaki a házból kimenet először férfival találkozik, az szerencse, míg ha nővel, az szerencsétlenség. E gyermekes hit némelyeknél olyan erős, hogy egy szegény nőt – ha szerencsétlenségére vele találkoznak először – ha nem is hangosan, de szívükben képesek megátkozni. Különösen a vadászok kényesek és érzékenyek az ilyen találkozásra, s ha nem félnének a törvényes következményektől, akkor a szerencsétlen nő lenne az első, aki ólmot kapna. Olykor, ha igen jó hangulatban vannak, a vadászok egymás között szelíd szóval elítélik ugyan a babonát, ez azonban édes-kevés arra, hogy az ilyen régi és begyepesedett babonát kiirtsa. Ennek oka pedig abban rejlik, hogy nem ismerik a baj eredetét, hogy ez a léleknek egy betegsége, amit azok az ártalmas szellemek szuggerálnak beléjük, akik pogánykori életüket élik tovább a Föld körül. Mivel ezek még nem értek meg a pokol számára, egy ideig még szabadon tartózkodhatnak körülöttük, és ezzel alkalmat nyernek arra, hogy helyes belátásra jussanak, és így megjavuljanak. Ezek a szellemek az emberekhez csatlakoznak, beletapadnak húsukba, pogány felfogásukkal gyökeret vernek a lélekben ott, ahol az a testtel összeforr, és máris alkalmassá teszik a lelket az ilyen elvek felfogására. Sok ember belátja ugyan, hogy ezt a felfogást nem lehet komolyan venni, ám mihelyt egy adott helyzetbe kerülnek, bensejükben elháríthatatlanul él az a gondolat, hogy hátha mégis van valami alapja. A jó keresztény az ilyen gondolatot eleve elveti magától, mert ha gondolkozik, be kell látnia, hogy ebből semmi jó nem származik, csakis rossz.

206

Némelyek viszont azt hiszik, hogy ha előttük az úton egy macska, nyúl, vagy más teljesen ártalmatlan állat szalad keresztül, akkor tervük vagy vállalkozásuk nem sikerül. Hogyan befolyásolhatnák ezek a szegény állatkák egy ember tervét? Ez épp olyan pogány eredetű, mint az előbbi, ezért óvakodjatok még csak a gondolatától is. Ugyancsak ide sorolható az is, amikor az emberek különféle műveletekkel próbálják megtudni a jövőjüket. Ilyenkor vagy olvasztott ólmot öntenek a vízbe, vagy tojást ütnek fel a vízbe, majd varázsvesszővel kincset keresnek, ismét mások aranyat akasztanak fel pohárba, részben azért, hogy az elérhető évek számát megtudják, részben pedig azért, hogy a pohár széléhez való ütődés vagy nem ütődés feleletet adjon a feltett kérdésre. Az ilyen jövőt felfedő módszerek oly ostobaságok, hogy erre több szót nem is vesztegetek. Minden, csak egy kissé is világosan gondolkodó ember megütközhet azon, hogy egyes nemes fémnek nagyobb értelmet tulajdonítson, mint önmagának. Az emberek általában nem szeretik, hogy közelükben egy náluk okosabb ember legyen, mert ezzel saját szellemi képességeik csorbítását érzik. Hogy azonban egy fémnek nála nagyobb értelmét elismerje, azt nem találja önmagára nézve lekicsinylőnek. Ha egy ember – mint szellemileg élő és értelmes lény – nem rendelkezik jövőbe látó képességgel, hogyan tételezheti fel azt egy holt fémről? De hagyjuk is most már ezeket, hiszen értelmetlen voltuk igen könnyen belátható, és még szerencse, hogy e jelenségek nagy általánosságban inkább csak játékként és nem komoly tévhitként jelentkeznek. A jóslások között legveszedelmesebb a kártyavetés. E gonosz játék már nagyon sok embernek okozott szerencsétlenséget ideiglenesen, vagy véglegesen. Ezért az ilyen kártyavetőktől úgy meneküljetek, mint a pestistől, mert ha olykor ér is el sikert, de azt mindenkor a Sátán segítségével teszi. Jól teszitek tehát, ha követitek a régi írás

A Föld

207

208

szavait: „Kerüljétek az ilyen kártyajósokat, mint a pestist, mert a pokol hatalmába kerültök!” A jóslások és más hasonló teljesítmények lebonyolítására újabban a szomnambulizmust /itt: hipnotizálást/ is használják. Ha a hipnotizáló segíteni akar a médiumnak, akkor soha ne adjon fel neki önző irányú kérdéseket, hanem csak azt jegyezze fel, amit az önmagától mond, és ne kényszerítse feleletre, hanem várja ki nyugodtan, míg a szomnambula szabad akaratából beszél, mert ami szükséges, azt meg is mondja. Kérdést csak akkor szabad feltenni, ha valamit hézagosan vagy értelmetlenül adna elő. Ha azonban egy értelmetlen fajankó – lehet az akár orvos is – minden vallásosság, hit nélkül, tehát tisztán csak érdekből, egy gyenge nőt szomnambolikus álomba merít azért, hogy tőle bizonyos dolgokat megtudjon, vagy hogy hajlamát és képességét kipróbálja, vagy a mutatványért másoktól pénzt szerezzen, az ilyen hipnotizőr emberi álarcba bújt ördög. Ilyen esetben a szomnambul részére is jobb lenne, ha egy valóságos ördög szállná meg, minthogy egy ilyen – minden erkölcs, vallás, Isten és bölcsesség nélküli – gazembertől hagyja magát befolyásolni. Az ilyen emberek éppen úgy megérdemlik a börtönt és a sanyargatást, mint a legveszedelmesebb rablógyilkosok, mert minden gyalázat és gonoszság legnagyobb foka az – s még a rabszolga kereskedelemnél is alávalóbb amikor egyik ember a másik embertestvérének nemcsak a testét, hanem a lelkét és szellemét is eladja piszkos földi nyereségért az ördögnek. Az ilyen gonoszság – bárhol történjék is meg – mind itt, mind odaát megkapja méltó büntetését. Azért is ismertettem ezt meg veletek, hogy ha valahol ilyen esetet tapasztalnátok, megfelelően védelmezhessétek magatokat és másokat is. Minden delejezőt és hipnotizőrt megáldok, aki kezét az én nevemben teszi a betegre, hogy ezzel számára gyógyulást vagy segítséget adjon. Kézrátételnél vigyázzatok, hogy mindkettő bízzék bennem, de megátkozom azt, aki minden hit és szeretet

208

nélkül, tisztán aljas nyereségvágyból teszi ezt. Az ilyen csodatévők maradjanak távol tőlem! Általában mindenki jegyezze meg magának ezt, és másokat is figyelmeztessetek erre, nehogy áldozatul essenek az olyanoknak, akik bármily rendkívüli módon is, de meg akarják tudni a jövőjüket, mielőtt még arra megértek volna, mert minden lélek számára nemcsak káros a jövő ismerete, de képtelenség és ostoba dolog is, mert hiszen előre meghatározott jövő nincs. A jövő mindig az ember szabad akaratától függ, és ahhoz igazodik, hiszen épp azért él az ember itt a Földön, hogy szabad akaratának megfelelően éljen. A szabad akarata szerint történő élete alapján mérik az ember életét, hogyan tudhatna tehát egy hittel nem is rendelkező szélhámos másoknak hitet nyújtani arra nézve, hogy mi fog történni a jövőben? Minden embernek szabad szellemet adtam, hogy azzal újjászületését elérje, s ha azt elérte, akkor minden ember tudni fogja a jövőjét is. Amíg azonban lélekben újjá nem születik, tulajdonképpen még jövője sincs! Így tehát semmi szükség arra, hogy a jövőtöket kutassátok! Keressétek először Isten országát, és minden egyéb megadatik nektek!

70. fejezet Isten országa és az újjászületés Jogosan mondhatnátok: „Rendben is lenne, hogy keressük Isten országát, ha az ahhoz vezető utat – akár a templomokban, akár valamelyik keresztény gyülekezetben – megtalálhatnánk! De Róma azt mondja: Én vagyok az egyetlen üdvözítő út! Ám ugyanazt tartja nagyrészt a többi felekezet is önmagáról. Tehát bármelyik úton haladunk is, mindegyiknek Isten országához kellene vezetnie. De mindent megtalálhatunk ott, csak Isten országát nem, vagy legalábbis nem úgy,

A Föld

209

azt is megkapja akkor. az nem téved egészen. és azt mégsem találja meg. az ég és föld egyetlen Ura és Istene mindörökké a végtelenségben. sőt Moszkva a helyes útja. higgy benne. aki azt valóban komolyan meg is találta. a saját erejéből – még akkor sem. a kellő időben és mértékben ez is rendelkezésére áll. Ha különleges helyzetében idegen nyelv tudása lenne szükséges. London. ami számára szükséges. szeresd őt mindenek felett. arra is képességet nyer. Ha meg akarod találni szívedben. akkor kezén és nevemen kívül nem is lesz másra szüksége. Alapköve pedig Krisztus. Ha valakinek bölcsességre lenne szüksége. Párizs. a kellő mértékben és időben mindig a rendelkezésére áll. mert ha valaki egy értékes dolgot nagyon sokáig kénytelen keresni. 210 . ha arra komolyan szüksége van. Ha külső segítség szükséges valakinek ahhoz. ha pedig tanácsra vagy erősítésre szorul. Ha valamilyen különleges erőre van szüksége. hanem mindenkiben belül. ahol arra szüksége lesz. míg hústestében él. mert épp elég világosan és jelentőségteljesen mondja az Írás: Isten országa nem külsőleg látható módon jön el az emberekhez. akkor idővel abba fogja hagyni a keresést. E képességekkel természetesen egy ember sem rendelkezik önmaga. az már meg is találta Isten országát. amikor arra a legnagyobb szüksége lesz. önmagában van. ha százszor újjászületne .210 ahogy külsőleg meg kellene nyilvánulnia annál. felebarátodat pedig mint önmagadat! És ha valaki ennek az igen egyszerű követelménynek szívében eleget tett. hogy földi életét meghosszabbítsa. ahol és amiben meg is találná! Természetesen nem Róma. s a továbbiakra már ne is legyen gondja. mert Isten országát nem ott és nem abban keresi.mindaddig. hanem csak elnyeri valamelyiket. megkapja akkor és ott. Erre azt felelem: aki így beszél. Ki itt a hibás? A kereső saját maga. s ha beteget akar gyógyítani. mert megkap mindent.

hogy kegyelmemet senkinek sem osztogatom játékra.a lélek azonban mégsem tehette azt amit önmagától akart. A lélek az utolsó keserű pohár kiürítésétől vonakodott. amit az látott jónak. mint ahogyan én őbenne. aki bennem volt. akik feje felett Isten országának birtokában glória ragyog. amit az akart. mint az örökkévalóság Atyja volt bennem. Tehát nem buggyan ki évente legalább egyszer a holt vére. aki bennem volt. Ezek a jelenségek az újjászületetteknél nem lelhetők fel. amilyenekről – különösen a római egyház szentjeinek legendái – regélnek. akik képesek mindenféle csoda elkövetésére. de ha mégis megtörténne ilyen. vagy felesleges dolgokra. én sem tehettem azt. ezt azonban nem akarta az. aki engem küldött – aki jóllehet bennem volt. szandálok. hanem csak azt. kérdem. Az újjászületettek testén halálukkor sem történnek csodák. vagy szükséges? Mit nyerne azzal az újjászületett szelleme. minorita. mire lenne ez jó. hanem csak azt. és olyanoknak sem. akitől származik. Nem teremtődnek csodatévő láncok. amit az akart. legkevésbé múmiaszerűen elenyészhetetlen holttestek. amit akartam. nem nő új nyelve. vagy szervita csodatévő csuklya. mint ahogyan azt ti szentjeiteknél rajzoljátok. hiszen amikor a Földön jártam. én azonban annak lelke voltam és vagyok. mint bárki másnak. s az újjászületettnek épp úgy hozzám kell jönnie. és azért tette az lelkem is azt. aki bár bírom az ő bölcsességét és képességét mint a legmagasabb. mint szent Péternek. Ő Isten szelleme. ruhák. az összes lelkek legtökéletesebbje . ám amellett semmit nem jelentő megkülönböztetés jutna osztályrészéül. ha a Földön ilyen csodálatos. Antalnak és Nepomuknak. és még kevésbé kapucinus.Gondolhatjátok. ellenben ottmaradt testvéreinek igen nagy kárt okozna? Így az Isten országának birtokosai semmi külső jelet nem hordanak magukon. A közöttetek élő újjászületetteket ne olyan embereknek képzeljétek el. csak részesei A Föld 211 . ha nyerni akar tőlem valamit. mint szent Januáriusznak.

hiszen bennük minden napfényes. mégsem viszik közszemlére. enélkül azonban csak úgy beszél. mert ez az emberben csak belül nyilvánul meg. Az újjászületett csak akkor képes jósolni. mivel halottak sincsenek. sem koporsó nem szükséges. Ott csak az örök feltámadást ismerik. hogy nem olyan nehéz újjászületni. mint más ember. mert hiszen odaát már nincs sem sír. litánián és nevetséges böjtön kívül semmivel sem foglalkoznak. mert hiszen az újjászületettek világossága nem ismer az életben árnyoldalakat. és ezért az ilyen emberek ritkán. és csak idegszellemük különös képességén alapszik amikor saját lelki körükön belül észlelt meglátásaikat képesek átadni a testi szerveknek .212 kegyelmemnek. Az újjászületetteket – Isten országának birtokosait – ne karthausi vagy trappista barátoknak képzeljétek. Sír és koporsó távol állnak az újjászületettől. ha arra neki tényleg szüksége van. s bár ez gyönyörű jele az újjászületésnek. mint azt némelyek gondolják. Ezek nem az újjászületés jelei. Mindebből láthatjátok. aki Isten országának részesévé vált. egyedül csak én. s ahhoz sem sír. 212 . ha a szükséges szavakat az ajkára helyezem. A kettős képességű embereket azonban ne tartsátok újjászületetteknek. hiszen senki sem ismerheti a jövőt. ha arra adott esetben feltétlenül szükség van. és a rózsafüzéren. mert kettős arcuk lehet. Az újjászületett számára nincs többé halál. vagy nem is bírnak ilyen képességgel. és időtöltésből nézegetik a sírboltjukat. akik a világ számára teljesen meghaltak. a legszigorúbban átkozzák a bűnösöket. s engem erre nézve előzőleg megkérdez. Erős idegzetű embereknél ez természetesen nem következik be. mely csak akkor nyilvánul meg bennük külső jelekben is. s Isten országának részesévé válni. sem koporsó. mint felülhordott kabátot. hogy jövendöljön. misén. az csak akkor rendelkezik azzal. akik megvetik a női nemet.ha adott esetben a túlérzékeny ideg nem működik akadályozólag. Akinek képessége van arra.

Ez az egyik különbség az újjászületett és a víziót látó megnyilvánulása között. esetleg narkotikus szerek okozta bódulatok. Ha valaki csak azért törekszik az újjászületésre. hogy az ilyen ember lelke és szelleme még nem egyesült. hogy az ilyen víziókat látók úgy mondják el az eseményeket. összefüggő előadása. de mindenesetre a test betegsége ez. sem azt hogy rossz az illetőre nézve. hogy a Szentszellem kegyelmével önző játékot űzni nem szabad. az biztos lehet benne. mint az újjászületettek alapos és teljesen folyamatos. mint sok világiasnak látszó ember. és a víziók úgy fekszenek egymáson. hosszú ideig tartó aggodalom stb. ha annak szükségét látja. Az elbeszélésből hiányzik a teljes összefüggés. melyből az egész kiindul. mely leginkább az embereket ért súlyos és megrázó élményből fakad.E képességre – ha valaki ezzel rendelkezik – nem mondhatjuk hogy jó. lehetnek az előidézői. olykor mesterséges okok. a víziók. Általában ne várjunk gyermekes csodát az újjászületettől. és így a meglátásuk sem lehet olyan folyamatos és alaposan a szemük elé rajzolt. vagy bármely más jelenség. A túlzás a tébolydába való! Az újjászületett tudja. Nagy ijedség. Az irántam érzett nagy szeretet. Ezt abból is megítélhetitek. Ezeket a jeleket ne tekintsétek az újjászületés jeleinek. s ezért rendesen csak titokban. hanem A Föld 213 . erős lerészegedés. szívjóság és az önzetlen felebaráti szeretet az együttes jelei az újjászületésnek – ott azonban. Ennek pedig az az oka. mint hipnotizmus. hogy azt elérve csodákat tehessen. mint a gyöngyöt a disznók elé dobni. és csak akkor fordul hozzám. de hiányzik belőle az alap. mert az annyit jelentene. ahol ezek még hiányoznak. ott hiába a glória. ahol az alázat még nem nagyon erős. hanem csak az egészséges megnyilvánulását. hogy ez a terve nem fog sikerülni. szomorúság. mint az erdő fájáról lehulló levelek. az ilyen emberek még sokkal távolabb állnak Istentől. Isten országa – mint ahogyan már mondottam – nem külső jelekben. ahogy éppen akkor látják.

mert azok gonosz szellemektől erednek. hogy hallgassatok egy igaz újjászületettre. és saját elismerésére vágyik. hogy az ilyen veszélyes ostobaságtól őrizkedjetek. s önmagatokat okoljátok érte. ha Isten országa elsuhan szemetek előtt. Ha ezt jól a szívetekbe vésitek.annak higgyetek. s ha valaki úgy tesz. Ezt elfogadhatjátok. mert az újjászületett csak az Úrra van tekintettel. holott az a fején van. mintha az Úr nevében beszélne. s ezzel a hiszékeny lelkeket a tőlük telhető módon beszennyezik. mert a fanatikus vak hitben nem lehet elrejtve az Isten országa. mert az csak azt adja. amit felülről kap. míg a másik csak azt adhatja. Amennyire fontos. és saját dicsőíttetése nélkül így szól: „Az Úr mondja” . annak ne higgyetek. a többi víziót. mintsem gondolnátok. annyira fontos. melyek minden alkalmat felhasználva megszállják az emberi testet. ha azt egy újjászületett nyilvánvalóvá teszi. Sajnos sokan helytelenül keresik. az arra hivatottak könnyen meg is találják. Aki azonban teljesen önzetlenül. hogy „ez a csoda az én művem”. álmot és jövendölést ne vegyétek komolyan. mint az. 214 . emellett azonban csak a saját dicsőségét keresi. Ha azonban az Isten országát különféle komolytalan csoda megnyilvánulásában várjátok – amelyek persze nem következnek be – akkor ne csodálkozzatok azon. Aki büszkén állítja. aki a kalapját keresi. Ahol azonban ott van.214 a legnagyobb csendben és észrevétlenül tölti be az ember szívét. Az újjászületett víziója az egyedüli helyes. különösen ha emellett nincs a személye kiemelve. sokkal könnyebben megtalálhatjátok. a többi azonban csak akkor. annak se higgyetek. és azért úgy járnak. amit önmagában teremtett. míg a többi ember a testvérére.

hogy feltámadásomon kívül mást megdönthetetlenként megjósoltam volna? Mondtam. sem halálomnak. akkor nyilvánvalóan hazudnia kellene. sem az idejét nem közöltem sem feltámadásomnak. s így az és eleve megváltoztathatatlan eseményre előírt jövendölés el sem képzelhető. fejezet Az igaz és az álprófétákról Kérdezhetnétek. hanem csak a jeleket. s ha ennek ellenére mégis így jósolna. de ha semmi „ha”-t nem fűz hozzá. Én mindenesetre első prófétája voltam a világnak. Már ki is nyilvánítottam. mert nem igazi újjászületett. és meg lehet-e bízni benne annyira. azt tedd is meg minden további nélkül. csak az. hogy annak idejét rajtam kívül senki sem tudja. hogy az újjászületett jóslatainak teljes hitelt lehet-e adni. s megszűnne minden szabadság és önállóság. mert ha már előre megjósolható és megdönthetetlen lenne az. csak feltételesen történik. sőt teljes szabadságában áll a javasolt módon eljárni. a tiltott dolgoknak ellenállni. ami történik vagy történni fog. Újra jövetelemet is megmondottam azzal a megjegyzéssel. akkor már ne hidd el.71. és a harmadik napon fel fogok támadni. Ezt az igazán újjászületett feltétlenül tudja. de most sem annak óráját és idejét jövendöltem meg. akinek én kinyilvánítom. Ugyanis minden. azt csak feltételesen mondták. de amit mondtak. hogy szavai iránt egy árnyalatnyi kételyt se érezzünk? Erre ezt felelem: Ha egy újjászületett azt mondja tedd meg. hogy meg fogok halni. vagy a rosszat cselekedve az ítéletet magára venni. hogy az ilyen jóslások ne kössenek meg senkit. melyekről eljövetelem felismerhető lesz. de sem az óráját. mert megdönthetetlenül megtörténendőnek mondja a jövőt. mégis ki mondhatja. ami történni fog. Ugyanígy jósolt a többi próféta is. Jeremiás éveken keresztül A Föld 215 . akkor a világ a legsötétebb kötöttségben sínylődne.

s ha millió közül csak 100 jó található. Ha százezer ember közül csak tíz is megigazul. Jónás is hasztalan türelmetlenkedett Ninive pusztulásának bekövetkezése miatt. ha prófétálni akar. aki pénzért prófétál olyan. az sokszor csak évek múlva következett be. és csak látszatra Isten szolgái. mindazt csak a te nevedben és nagyobb dicsőségedre tettem!” – én erre azt felelem: „Távozz tőlem. És ha majd annak idején – amire számos példa van – így fog szólni: „Uram. akkor azok hamisak. mert ha a jóslások a fentieknek nem felelnek meg.216 jósolt. s így semmi dolgom velük többé. akkor néhány utólagos figyelmeztetés után a jelzett ítélet bekövetkezik. Az ilyenek már elnyerték jutalmukat. mind a nem 216 . Ennek oka – mint már az előbb említettem – az emberek magatartásától függ. Mert hiszen az a próféta. azaz csak saját hatalmából jósol. és sokszor keserűen ki is fakadt a jóslat következményeinek elmaradása miatt. amiért majd el is nyeri méltó jutalmát. mint az. a tíz jóért megkímélem a százezer rosszat. sőt 23 évig kellett várni. Ha azonban a jó igen kevés. mind az újjászületett. és ha nem is mindnyájan. hogy joggal csak egy teljesen újjászületett mondhat jövőt. és a próféta nem újjászületett. hiszen hamis próféták voltak. Mindenki komolyan és jól gondolja meg. aki Istent pénzért imádja. az ördög szolgálatában álltak. akkor az ítéletet felfüggesztem. az ítéletet még kevésbé alkalmazom. mert ténylegesen a mammon. sem elhivatott. s pénzért szolgál neki. mert ha közben megváltoznak. hogy ha a jók száma még nagyobb. mert soha nem ismertelek!” – már mint akit arra hívtam volna el. Természetes az. míg a végén teljes haraggal tett nekem szemrehányást az érdekemben. míg a zsidók babiloni fogsága bekövetkezett. mert amit holnapra jövendölt. de akár egyesek is. hogy prófétáljon a nevemben. E részletes ismertetés után most már láthatjátok. s az általános megítélés helyett csak a leggonoszabbakat éri utol a büntetés. akkor e száz kedvéért a millió rosszat megkímélem.

az maga se ítéljen! Ha valaki azt mondaná. az maga hal majd meg – azaz önmagát öli meg. majd ebben kárhozik el igazán. ha ennek örve alatt látszólag isteni tisztséget mímel. s aki mást halállal fenyeget. méghozzá teljes szívéből. Az én szellemem él az újjászületett szívében. az hiú gonosztevő. önhatalmúlag hozzá ne tegyen s el ne vegyen valamit. az egy konok. ami hasonló az irántam való szeretethez. Általában a prófétának nem könnyű a dolga. és ez a legtisztább felebaráti szeretet. E szeretet szerint – s ez az emberek szívében élő szellemem – mindenkinek áldozatkész joga. Aki mást a pokolra küld. és felebarátaikat is szeretik érettem. mert akkor nagyon pórul jár. Aki ezt teszi. az maga is attól pusztul el. és nagyon haszontalan és ártalmas ember az. amiben az embereket megítélte. azt majd a külső sötétségbe taszítom. ahogy és ahányszor csak akarja. hogy ellenségeinek annyiszor megbocsájtson. hogy örökké hazug volt. ott majd üvöltözhet és csikorgathatja a fogait. az maga is átok alá kerül. mert a prófétálással senki nem érheti el az újjászületést. sőt sokkal inkább az. a bűnös bűnei ugyanannyiszor nyernek bocsánatot a mennyekben is! Az a bűnös pedig. és aki valakit a sötétségre ítél. Aki azonban nem akar ítélet alá kerülni. akik hisznek bennem. Ha valakit kardra ítél. aki magától prófétál. akiről minden megbocsátás hatástalanul pattan vissza. ő maga kerül majd oda. és majd abban találja ítéletét. s ahhoz. az ne legyen szemérmetlen.hivatott. hogy tőlem nyert hatalmat az ítélésre. annak azt mondom. és ha valakit elkárhoztat. s aki mint ilyen valakit megátkoz. A Föld 217 . amit én közlök vele. valamint azokéban is. Ahányszor valaki megbocsátott ellenségének a benne élő szellemem által. és annak ezt mondd: „Az Úr fizessen meg neked cselekedeteidért és cselekedeteid szerint!” – és ebben áll a bűnök megtartása. szeretnek engem. Ha azonban valakit prófétálásra hívok el. mert apostolaimnak és tanítványaimnak is csak egyféle hatalmat: a legönzetlenebb testvéri szeretetet adtam.

s amit feloldoztok a Földön.218 Gondoljátok. aki egymás ellen vétett. amit rendesen a Jeruzsálemtől többnapi távolságra lévő zsidók magyaráztak félre. és akkor nincs szükség semmi további áldozatra. Amit ellenben megköttök a szívetekben. a másik oldalon ugyanezt az üdvösség elnyerésének nélkülözhetetlen feltételeként említeném? Ilyet még egy korlátolt embertől sem várok. hogy minél könnyebben válhassanak a nevemben testvéreivé egymásnak. az legyen is feloldva. amikor az egyik oldalon kárhoztatom az önbíráskodást. amit legkevésbé az embernek adhattam volna! Ellenben ezt a szeretetbeli teljhatalmat éppen azért adtam az embereknek. hogy mindenki minden embertársának megbocsáthat teljes szívből. amíg és amennyi időre a főpap és az adott áldozat azt ki nem engesztelte. az kötve marad a mennyben is. annak leghatalmasabb erejét. Ki mondhatja azt. és hogy e bocsánat az egész világon. sem főpapra. hogy a teljhatalmat megosztom. s amit megköttök a világban. mely hasonló az isteni szeretetemhez – de korántsem önmagamból adott bírói tisztség. A törvény e régi helytelenségéből való könnyebb felszabadulás végett adtam meg minden embernek ezt a legistenibb szeretethatalmat. sőt a mennyekre is érvényes. mindaddig ellensége maradt egymásnak. ami persze csak a törvény hamis felfogása. Mily szégyenteljes volt ez az állapot. s a két ember. Itt a megkötés és feloldozás nem a bűn elengedését vagy a fenntartását jelenti. vagy ha ilyet tettem volna. hogy az újjászületetteknek adott hatalom egyúttal bíráskodási hatalom is? Legkevésbé sem. s nem maga a törvény volt. mert a zsidóknál – a főpapot kivéve – senki sem bocsáthatott meg és engedhette el egymásnak az elkövetett bűnt. hogy vegyétek isteni szeretetemet. nem cáfolnám-e ezzel önmagamat. hanem a feloldás 218 . még a főpap is csak egy bizonyos időre engesztelhette ki. mégkevésbé tehető ez fel a legnagyobb isteni bölcsességről! Ha azt mondom nektek: „Vegyétek a Szent Szellemet!” – ez azt jelenti. azaz szeretet. mert ez csak a felebaráti szeretet gyakorlására teljhatalom.

Ha egy pogány egy kereszténynél jelentkezik felvételre. Ez a felfogás és életmód tulajdonképpen bűn-takarékpénztár lesz számára. Ki ismer nehézkesebb törvényrendet. de a harmadik soha! Ha az első és a második ostoba. mert hogy oldozhat fel valakit egy harmadik az adóssága alól. zsidó. ehhez senkinek sincs szüksége sem papra. ha úgy gondolja. míg a hívő ezt a saját szívében fel nem dolgozta. azaz azonnal felveheti a gyülekezetbe. Amikor Jakab a szellememtől indíttatva a bűn másnak való bevallását ajánlotta. ott fennáll a velem való régi rendellenesség is. az alatt korántsem a gyónást értette. amellyel egy másodiknak tartozik? Az elsőt a második mentesítheti. ahogyan csak lehet. ott törlésről szó sem lehet mindaddig. és így rendes életet élhessenek. azaz felszabadíthat. a nevemben megkeresztelkedett. hogy az erősebb és tapasztaltabb testvére révén szellemben az igazságot megismerhesse. a keresztény őt teljesen feloldhatja. ezek önkéntes vállalása folytán bűneitől megszabadulhat. Látjátok. az önmagát ítéli meg. ismereteiket tisztítsák meg. de semmi esetre sem pogány. aki hisz bennem. Hogy a gyülekezeti tanítók magukat a A Föld 219 . Ha például valaki embertársát megbántja. Ez minden kereszténynek joga. s még a főpap előzetes engedélyét sem kell kérnie.felszabadulást. mint a zsidóknál. mert az apostoli hivatás tisztán csak testvéri tanítási tisztség. hogy egymás életét annyira megkönnyítsék. akkor a harmadik adhat nekik jó tanácsot. E teljhatalmat azért adtam meg az embereknek. hanem egy testvérünk előtt valamely bűnünk vagy gyengeségünk bevallását azért. sem pedig másfajta puhításra. mint a régi zsidók törvényei voltak? Ahol ez ma is fennáll. hogy ezek révén. s szívében az isteni szeretettel taníthatja. és aki abban részt vesz. amivel őket egyenesbe hozhatja. vagy aranyban és ezüstben pompázó hivatal. a megkötés pedig felvételt jelent. akik ezt a körülmetélés miatt megkövetelték. úgy az egyik a másiknak meg is bocsáthat. azonban ha bűnről van szó.

s így az ő gyenge felfogásuk szerint megbocsátásról már szó sem lehet . Ha a harmadik hozzám fordul. Itt tehát szó sincs gyónásról. mert őket így megítélni. a képekről és szobrokról A modern filozófusok egy része még a mai napig is csak egy egyszerű filozófusnak tart engem. és a mennyekben helyeslésre talál a cselekedete!” 220 . fejezet A bűnbocsánatról.220 legpazarabb pompával övezzék. de mindenkinek ajánlotta. úgy igazi keresztény cselekedetet hajtott végre. Ellenben nemcsak az apostoloknak. ha gyenge felfogású emberek valamely testvérük ellen vétettek volna. hogy a farizeusok templomos szokásaihoz híven egyik testvér ne emelkedjék a másik fölé. s hogy én. szintén követtem el bűnöket. az tegye meg. amit a házasságtörő nő esetében mondottam a zsidóknak: „Aki közületek bűn nélkül való. hogy bűnöket megbocsásson. hogy a keresztény tanítások szerint minden ember jogosult arra. és azt is. hogy a szükségekhez képest. Ezeknek is csak azt mondom. és az a nézetük. úgy mindkettő bűne az ő fejére hulljon. a keresztény tan alapítója. Ellenben ha segítségem nélkül tenné meg. hanem az alázatos vámos példáját kövessék. és nem pedig megjavítani igyekezett! 72. arra Jakab nem is gondolt. Ezzel pedig az egészségi és orvosi okokon felül a kölcsönös alázatban való erősödést akarta biztosítani. mert a gyülekezeteknek a bűnök és a gyengeségek egymás között való bevallását javasolta. de közben az illető testileg vagy lelkileg meghalt volna .ilyen esetben a harmadik segítségére siethet a gyengének. s így nyugtatja meg aggódó testvérét. és nagynak vélt hibáját kicsinek magyarázza.

és elcsendesíteni – azaz a szívet az isteni tűzzel áthevíteni és átvilágítani. részben fizikai ok miatt. amely ezt a valóságban megteheti!" Látjátok tehát. gőgöt és irigységet elfojtsa.Én minden bizonnyal feloldozhattam mindenkit a bűn alól. aki azonban nem bűn nélkül való. hacsak a holt betű útján nem. hogy ily módon csak az Isten ereje oldhatja fel a bűnöket. mert ha két ember megbántja egymást. annak gonosz természetét már gyermekkorától kezdve a legteljesebb mértékben le kellett hogy tompítsa a test összes forrásaiban. de a nemzés hústesti bűne öröklésénél fogva benne van. Bűn nélkül való azt jelenti: az alázat és a szeretet legnagyobb és legmagasabb fokán élni! Isten törvénye az ilyen ember testét és lelkét. a tartózkodási hely távolsága miatt. Ez ugyan nem helyes elintézés. hogy Isten ereje a legteljesebben lakozhassék benne. hacsak az előbb említett módon egy harmadik meg nem teszi ezt az én nevemben. bocsásd meg bűneimet. mert A Föld 221 . mert egyedül csak az képes az egymás ellen vétők. ami áthatolhatatlan akadályt képez a két lélek között. melyeket embertestvéreim ellen elkövettem. azonban mégis könyörületet gyakorol. az nem teheti. s melyekre tőlük már bocsánatot sem nyerhetek. A te erőd ó Uram az egyetlen az örökkévalóságban. Erre tehát csak az Úr ereje képes. Az ilyen ember azután elmondhatná: „Bűneid megbocsáttattak!” – s azok tényleg bocsánatot is nyernek. sokszor nem is találkoznak többet. hogy ezzel a szívben gyökeret vert haragot. s így nem érintkezhetnek egymással. melyeket az emberek egymás között sohasem oldhatnak fel. így az egymás iránt ellenségesen érzők szívét kiegyensúlyozni. Másrészt azért. míg ellenben az ember csak így szólhat: „Uram. mert mint szintén bűnös ember nem oldhatja fel őt. Az emberek azonban nem bocsáthatják meg a bűnöket. Ilyen esetben tehát csak Isten oldhatja fel a bűnt. csak az isteni erő. mert én bűn nélkül való voltam. pl. mert az egyik vagy másik fél közben meghal. vagy esetleg ő nem vétkezett volna.

és ha a fenti módon végzik el.az ilyen ember nagyon rosszakaratú. Természetesen nem fontos. ha az ember a hibáját egy igazi lelki barátnak négyszemközt elmondja. hogy e bűnöket nem követi el többé. és értékes.222 mintegy friss és erősítő vizet nyújt ezzel a szomjazónak – ami a mennyekben a javára íratik. s válaszul annak megerősítését kéri. Az ilyen hasonlatos a zsidó papokhoz. ha hozzám fordul és megfogadja. hogy neki hatalma van a bűnök megbocsátására és megtartására. s ezt a gyóntató elé viszi. és mást sem enged oda bemenni. ahová ő maga sem megy be. aki törekszik oda bemenni. és a neki nem engedelmeskedő bűnöst bűneiben megköti . Az ilyen gyóntató mindenkor kedvemre van. akik a legnagyobb és legsúlyosabb terheket rakták a nép vállára. magát a gyóntatószékben Isten helytartójának mondja. de maguk sem igyekeznek azon. hogy oda bejussanak. nem baj. felebarátjával szemben elkövetett hibáját pedig őszinte megbánással s a szükséges jóvátétellel kiegyenlíti. és mindenkit. tőle tanácsot kér. akik a Mennyországot elzárják. pokoli dühűk tűzével űzik el onnan. tartsatok búcsút ennél vagy annál a képnél. farizeusokhoz és írástudókhoz. Ebbe az osztályba tartoznak a hamis próféták is. Ezek azok. az pedig azt mondja. Miután azonban ezt a papok akarják ellátni. és akkor a 222 . Az olyan gyónás ellen nem szólok. hogy bűnei meg fognak bocsáttatni. Ha azonban egyik ember a másikat valami miatt elítéli. hogy feltétlenül pap legyen. mert a Mennyország kapuja elé áll. akik a szegény és egyszerű népnek nagy eréllyel és igyekezettel prédikálják: „Menjetek csak ide vagy oda. s természetesen e teherviselés alól a papság mentes maradt. Ezért aztán – mint azt az Írás mondja – annak idején kétszeres kárhozatban részesülnek. de ne feledkezzetek meg a bőséges áldozatról sem. és a megbántást barátságos cselekedettel igyekszik elfelejtetni. melynek viselése nélkül – szerintük – a görnyedező nép nem juthatott be a mennyek országába. megölője a léleknek és a szellemnek.

fa vagy vászon . Egy kép azonban nem az. mert ezek ugyancsak értik annak a módját. az csak egy igaz és élő ember lehetne. Hogyan is helyeznék el tehát egy ember alkotta képbe vagy szoborba csodaerőt? Ha valakinek adnék ilyen csodaerőt.csodatévő képnél – rendesen valamelyik Mária-kép – teljes bűnbocsánatban részesültök!” Ha a szegény vak nép az ilyen ostoba és hamis próféta szavára – mint ahogy azt a tapasztalat is bizonyítja – seregestől keresi fel a kegyhelyet. én viszont örökké ellensége vagyok minden pogány dolognak. a legnagyobb antikrisztusok és hamis próféták. aminek látják. hogy ott bárki is segítségre talál. akiktől mindenki meneküljön. mint Lucifer világba küldött szolgái. s ott még további csodákról és más kegyelmi megnyilvánulásokról magyaráznak neki. amiknek Rendem szerint lenniük kell. és a népet a képekhez terelik. mert hiszen egyedül csak én tudok segíteni. mert az ő – emberi kezek által rendszerint rosszul és ízléstelenül megfestett – kegyképei kedvesebbek és értékesebbek mint Isten. ezzel e szegényeket szellemben sokszor teljesen halottá teszik.de nem is akarják tudni – hogyan kell és hogyan lehet Istent szellemben és igazságban imádni. Ezekre azt mondom: az ilyen hamis próféták annak idején elnyerik majd méltó büntetésüket. hogy a népet mindenféle csalfa dologgal elbolondítsák. mert ezek nem tudják.mégis embert A Föld 223 . Ezek annakidején a farizeusokkal együtt egyformán elnyerik jutalmukat. de semmi esetre sem egy faragvány.mely legalább élettel és mozgással rendelkezik – kevesebb egy kőnél. mert a kép pénzt jövedelmez nekik. Ne higgyétek. mert ezek hemzsegnek a gonosz és igen ártalmas szellemektől. Nem egyebek ezek. . mert ezek azok. és a hamis csodajelekkel szellemben megöljék. Még az ilyen helyeket is messzire kerüljétek el. akik így tanítanak. Mindnyájan. mely alantasabb a legalantasabb állatnál is . mint a dögvésztől. Isten ellenben nem – mert ő mindenütt ugyanaz és változatlan. mert a kép . sőt egy marék fűnél is.

akik látják és képesek is arra. mert akit ábrázol.224 mutat. A mai ember azonban ismeri és tudja. erre csak azt felelem: kép vagy nem kép. hogy náluk nincsenek képek. hogy annak tiszta szellemét könnyebben érthessük. ennek dacára nem akarják azt meglátni. fejezet A cselekvő hitről A hamis prófétákat azonban nemcsak a papságnál. azt kívül-belül állandóan takarítja. hogy ezek hasonlók Isten örök és ős ellenségéhez. kőből és a fából. ahol Krisztust nem az igazi szellemben és igazságban imádják! Ha valamelyik szekta azt tanítja. díszíti. mint a régi pogányság volt. az még nem több annál. de soha nem élünk annak megfelelően. annál inkább azoknak. azt is tudja. Vagy mintha valaki házat vásárol. 73. ennek ellenére mégis emberi kezek munkáját imádja! Mit szóljak az ilyen emberekhez? Csak annyit. javítja. mert az egy igaz Istent nem ismerték. általában ott. és azért tisztelik és imádják. s belső kényszerből keresték a művekben Istent. hogy Isten létezik. mintha a tanról folytonosan csak beszélünk. hanem egyedül csak az Ige élése. hogy ő az egyedüli Úr. az erényhős volt. azt minden erejükkel igyekeznek eloltani. Ha egy tant mindenféle ceremóniától csak azért tisztítunk meg. hogy a világosságot értékeljék. tehát a helyes úton járnak. és csak őt szeretné. aki szintén ismeri Istent – azonban ahelyett. igyekszik a lehető 224 . mert azok Istent készítettek a fémből. Az ostoba és szegény vak embereknek e tulajdonságuk nem kerül terhükre. eltaszítja magától és mindenütt csak ellene fordul. hogy őt imádná egyedül. hanem mindenütt megtalálhatjátok: például a különféle szektáknál. A képimádat tehát még csúnyább dolog. sőt ha valahol mégis kigyúl a világosság. az egyáltalán nem határoz.

legpazarabb lakássá változtatni. Látjátok. mert főként a szeretetről és az alázatosságról prédikálnak. egy mérő malterral. de a hívek nyugalmat és felemelkedést találhatnak benne. s magam is számtalanszor mondottam: „Ne csak hiú hallgatói legyetek szavamnak. hogy a hanyag munkások hogyan építik a házat. és ha valaki tanomból semmi mást. mint egy ilyen felékesítés alatt álló üres ház! És ez a helyzet a templomoknál is. ám az állandó javítás és ékesítés miatt soha nem költözik bele lakó. hogy a hit cselekedet nélkül holt dolog. mert hiszen az Írás világosan mondja. hogy a római katolikus vallásban nagyon sok a külsőséges ceremónia és a dogma. hogy levehessük a fátyolt szemetekről!” Sajnos eközben pedig a szemükből kiálló szálkát nem veszik észre! Igaz. ellenben szüntelenül azokat rágalmazzák. Ezek hívei nézik és látják. s ezek a lustálkodók ennek ellenére jobbnak és különbnek tartják magukat az építőknél. de a cselekedetet elveti? Itt már minden elromlott. önteltségükben elvakultan hívják táborukba a többieket: „Jöjjetek hozzánk. amely csak a hitet tanítja. akkor már nem veszhet el! Mit szóljak azonban egyik-másik szektáról. akik nem tartoznak közéjük. ez találó kép a különböző szektákra. bírálgatják és megjegyzésekkel kísérik. Sokkal többet ér ennél a közelben levő kunyhó. vagy legalább a munkájával a házigazda segítségére siessen. hogy a hit önmagában semmit sem használ a cselekedet nélkül. mint az a templom. amelyek külsőségesek bár. ami állandóan lakható. hanem szorgalmas cselekvői!” Ebben nyíltan rámutattam. amelyik üres ugyan. de mindamellett folyton és lázasan tisztogatják. de azért egynek sem jutna az eszébe. nem úgy. csak e kettőt követi. hogy csak egy téglával. melynek hívei a sok készülődéstől és bírálgatástól nem érnek rá lelkük fejlesztésén dolgozni. A Föld 225 . azonban sok jó is van benne. Még mindig jobbak azok.

ha a hideg télben csak hiszem. akiket télen a szobájukban megfagyva találtak.226 Mit használna a napfény a Földnek. ha nem alkalmazza azt? Mit ér. Aki azonban a cselekedetet csupán az értelmébe veszi fel. mégis mindenkit bírálni akar. ahol mégis történik valami. de az ilyen szabályés törvénytudós úgy kritizál minden művészt. aki a hideg szobában a meleg gondolatával takarózik be. hogy ez a legkönnyebben vásárolható takaró. ahol nem tesznek semmit. akkor mire való neki a tudat? Bizony mondom nektek: semmi másra. de ennek megfelelően nem tesz semmit. mintha őt a legtökéletesebben tudná utánozni. mint az olyan. ha nem járna vele együtt a meleg is? Mit használ az embernek minden ismeret és tudás. Tehát kedvesebb nekem az olyan egyház. és így akar felmelegedni. hogy azonban ez mennyire melegít. hogy pár darab fa be tudná melegíteni a szobát. mert hiszen ezzel még senki sem képes valamilyen hangszeren. 226 . És amilyen hatástalan egy gondolat-takaró rendes takaró nélkül. A jótékonysági terv szép ugyan. ami mellett emberek ezrei halnak éhen. mely a cselekedetekhez elvezet. Igaz. mint tudálékos bírálgatásra! Mint ahogyan a hangtani törvények ismerete önmagában semmit sem ér. még a legkezdetlegesebben sem játszani. ha adok egy szelet kenyeret a koldusnak. aki bár egyénileg semmit sem tud. de mellé adni is kell. azt az a sok megfagyott ember bizonyítja. Mondom nektek: egy koldus vándormuzsikusokkal értékesebb egy ilyen kritikusnál. mert sokkal jobb. de nem gyújtok be? Ezzel még nem lesz meleg a szobában! Röviden: a legerősebb hit is cselekedet nélkül hasonló az ostoba emberhez. s akiknek a gondolat-takarón kívül nem volt más takarójuk. ugyanilyen értéktelen a hit is cselekedet nélkül! A hit csak a felvevő szerve egy tannak. mert enélkül ismét csak cselekedet nélküli hit. mintha százezer nagyszabású tervvel akarnám kielégíteni.

protestáns. az ahhoz hasonló. hanem azt. csak a fürdővizét öntitek ki. hogy igaz ember lehessen. mintha a Biblia tartalmát elejétől a végéig kívülről tudjátok és hiszitek. mint pusztán csak hinnetek. vagy pátriárka. nem pedig lustálkodók gyülekezőhelye. akkor aztán legyen tevékeny keresztény szellemben és igazságban. hogy legyenek szorgalmasak és tevékenyek. s a jót megtartsátok!” Ha megfürösztötök egy kisgyermeket. hogy maradjatok itt. hogy legyen katolikus. püspök. hogy egymást bolondnak tartsák. mert hiszen Isten szavát mindenki meghallhatja. és nem abban. s e gyermek a szeretet! Senkinek se mondom.Aki helyesen akar élni. hogy menjetek szerte az egész világon és dolgozzatok! És ugyanezt mondom az üdvözülteknek is. Apostolaimnak sem azt mondottam. a tanításom szerint tevékenykedni pedig végtelenszer több. mindegyik okosabb akar lenni a másiknál. ezt minden felekezetben ez: „Mindent elérheti. s hogy ebben kimerülve semmit se tegyenek! Az én országom a legnagyobb tevékenység és erő országa. és abban lelem örömömet. vagy más felekezetű. hanem hogy maradjon olyan. üldögéljetek. bíboros. tépelődjetek és gondolkozzatok tanításaim felett. aki elássa pénzét – de aki csak keveset tud az írásból. azonban aszerint cselekszik. ha igazán keresi! Én nem vagyok olyan. A tisztán hit-ember hasonló ahhoz az emberhez. A Föld 227 . de a gyermeket megtartjátok. ha gyermekeim a szeretetben vetekednek egymással. s ezért később sokat bíznak rá. mint a pápa. mert mindig több az aratnivaló. hanem minden gyermekemnek végtelenül jó és igazságos Atyja. amilyen – ha úgy akarja. mint a munkások száma. aki kevés talentumát helyesen kezelte. amilyen lenni akart. mert a főtörvény megvizsgáljatok. Az elmondottakból minden jóakaratú ember megérthette mit kell tennie. görögkeleti. Ha azonban olyan. Ezért jobb egy bizonyos rendben tevékenykedni.

..... 11.. a vér elkészítése .....44 A Föld érzékeny bőre ..... 2....30 A Föld férfi és női nemzése ............. 24.........7 Az anyag lényisége és ősalapja ............. s így ebben a tekintetben mindent elérhet... 14.. RÉSZ: A FÖLD TERMÉSZETES ANYAGI MEGVILÁGÍTÁSBAN 1.......42 A Föld héja........ E reményben – ámen.... 17... 22.. 20.......228 Hogy tetterejének megfelelően mit válasszon ki.......... T a r t a l o m j e g y z é k I...........9 A Föld belső felépítése .......................11 A Föld súlypontjáról és nedveiről ............28 A Föld mint férfi és mint nő .......................................33 Az élőlények általános sorozatos fejlődése 37 A második Föld anyaga és szerkezete .. 18...13 A Föld táplálkozása és forgása ...... A Föld súlypontja .16 A Föld tüdeje és légzése .. 5...............................22 A Föld mája. 16... 10.18 A Föld lépe.............25 A Föld veséje........... és mihez igazodjék. 15.................. mindezekben a Napnál is világosabban megtalálhatja.......................61 A harmadik légréteg jelenségei .....51 A tizenkét csillagkép és azok hatásai ...........................54 A Föld légköre és csapadéka ............................ 6..... 3.................... 25. 26......40 A Föld nedveinek erősítése ..............................56 A harmadik légréteg mint a Föld szeme .. 23...... 9....................5 A Föld szívének helyzete és változásai .......... 12. 7.............63 228 .. 8.47 A levegő összetétele és lényei .........59 A tűz lényege..........................................49 A fény hatása a levegőre .............. 13.... 4. 19........................20 A lép felépítése........... 21.......3 A Föld szíve.....

....96 40................ 132 52........ A boszorkányok és üldözésük ............................... A hegyek varázsa és elnevezése ... 122 49.................... Az állati lelkek.............. Lényiség és anyag... erő és anyag ... A levegő és a hegyek szellemei........... 93 39........ Az anyag keletkezése és rendeltetése ...........és az állatvilág között................. 129 51.....................és az állatvilág . 93 38.... 75 31.... A második légréteg és annak szellemei .. 89 36-37. 148 A Föld 229 ... 72 30........... A lélek és szellem az emberben.......... 82 34.... 120 48. azaz az alsó légréteg ............ Az emberi magzat fejlődése ............. A Föld belsejében tartózkodó szellemek működése................. A Sátán lényisége és elnevezései ... a növény............ A lélek oszthatóságának törvénye ................. RÉSZ: A FÖLD SZELLEMI MEGVILÁGÍTÁSBAN 27. 118 47..... a vándorszellemek.... 145 56... 114 46........ 105 43............ 66 28..... 69 29. Isten működése a szellemek útján .. A szellemek uralma az anyag felett ............ ezek különbözőségéről....... 101 42....... 107 44...................................... Szellemi mozgások a második légrétegben 78 32..II............ Az intelligenciák szigorú rendje .. Az anyag hatása a lélekre és a szellemre .... 99 41.......... Az emberi magzat további fejlődése és születése.... Az élőlények intelligencia részecskékből való összetétele..... és a szellemek rájuk gyakorolt hatása... Lucifer és követőinek visszavezetése és feloldozása.... A Sátán lelke. 142 55.... Az ásvány-........... 126 50.... A felügyelő szellemek működése a természetben 110 45..... A tiszta szellemek tartózkodási helye és üdvössége. 80 33.. A felső légréteg szellemei ........................... Határok az ásvány-... a növény.............................. 138 54. 135 53....... 86 35.............. Természetszellemek és emberi lelkek ... Az első...... Az első légkör vezetésre szoruló szellemei .......................

...206 Isten országa és az újjászületés .... 62..224 230 ........202 A jóslatok iránti vakhitről .... a játék ördöge .... A gonosz felismerésének fontosságáról .......... 71.... 61..............220 A cselekvő hitről ............ 72............. 67...... káros válfajáról .....................215 A bűnbocsánatról.........168 A harag leküzdése .........159 A modern nevelés..184 Az emberek balgaságai mint a nyomorúságok okai 189 A vallások ceremóniáiról ..........230 57............177 Az emberek különféle nyomorúságairól ..........154 A testi és lelki hajlamokról ....... 70......... 73.. 60... 58...173 Az emberi rangkórságról ....... 64...... 65..........209 Az igaz és az álprófétákról ................... 68... 69.................... 63....164 A haragról és annak következményeiről ..151 Kísértet és megszállottság ...... 66....194 Az álmok és azok jelentősége ............ a képekről és szobrokról ....... 59......198 A víziók harmadik..

A Föld 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful