P. 1
Какво представлява ислямското банкиране?

Какво представлява ислямското банкиране?

|Views: 86|Likes:
Published by Ruslan Trad

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Ruslan Trad on Jul 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2012

pdf

ОТНОСНО СПЕЦИФИКАТА НА ИСЛЯМСКОТО БАНКЕРСТВО

Резюме:
Настоящата разработка третира различията между западния и ислямския тип банкиране, които
произтичат от забраната за получаване и изплащане на лихва при ислямските банки. На първо
място се анализират социоикономическите и моралните основи на забраната на приемане и
изплащане на лихва, като разликите между двете системи - ислямската и западната - са
разграничени на основата на приеманията на икономиката на транзакционните разходи. На второ
място са поставени във фокус конкретните форми на различия, произтичащи от мениджърските
практики и използваните инструменти при опериране с активите и пасивите на двата типа
търговски банки.
Независимо от различията меxµy заnаµnите
1
и ислямсxите ôаnxи, оôиxnовеnите
xлиеnти, nолзваmи yслyrите nа тези µве различnи системи nа ôаnxираnе, nе моrат µа
отxрият осоôеnа разлиxа в xачеството nа оôслyxваnе. Разôира се, ôаnxите и nри
µвата тиnа nа ôаnxираnе са nосреµnичесxи иnститynии. Проôлем¡т, xоñто mе ô¡µе
разrлеµаn nаxратxо, е разлиxата в nоµxоµите и метоµите nа nосреµnичество nри
траµиnиоnnите ]орми nа заnаµnото и ислямсxото ôаnxираnе. 3а nелта аnализ¡т е
стрyxтyрираn в µве части:
1. Произxоµ nа различията меxµy заnаµnият и ислямсxият тиn ôаnxираnе;
2. Коnxретnите ]орми nа различия, nроизтичаmи от меnиµx¡рсxите nраxтиxи и
изnолзваnите иnстрyмеnти nри оnерираnе с аxтивите и nасивите nа µвата тиnа
т¡рrовсxи ôаnxи. И таxа, откъде произтичат различията между западния и
ислямския тип банкиране?
П¡рвото и осnовnо различие меxµy заnаµnия и ислямсxия тиn ôаnxираnе
nроизтича от заôраnата nа лиxвата (риôа-!"#) в страnите, nраxтиxyваmи ислямсxата
релиrия xато о]иnиалnа µ¡рxавnа иµеолоrия. В тези страnи Кораn¡т е висmият
източnиx nа истиnата и в с¡ответствие с nеrо:
"Този, xоñто nриеме лиxва (риôа), nе моxе µа ô¡µе сnасеn, nоnеxе в¡зxр¡сва,
ynиxеn от µоxосваnето nа µявола."
$$%&'() *&' (*#++'* !"# ,#--'. !() /0 (#1) #( &) #!().& *&'2 .&) 3)1!+ &#.&
0'(.#.)3 "4 5&!(6 .'/,&.$$
7/#& 8+ 9#:##& ;; <=>-<=?
3аôраnата nа nриемаnе или nреµявяваnе nа исx за лиxва nе само че е моралnо
nеnриемливо в ислямсxите страnи, nо и има µ¡лôоxи nослеµиnи nо отnоmеnие nа
1
Поµ "заnаµnо ôаnxерство" в слyчая разôираме стаnµартnият тиn ôаnxираnе, nрилаrаn траµиnиоnnо
изв¡n ислямсxите страnи. Независимо µали ôаnxовата µеñnост се изв¡рmва в Рyсия или Арxеnтиnа,
аxо ôаnxите изnлаmат лиxви nо µеnозитите и изисxват лиxви nо xреµитите - това е заnаµnо ôаnxираnе
за nелите nа излоxеnието.
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
nрилаrаnите nоµxоµи и иnстрyмеnти от страnа nа ислямсxите ôаnxи. Ислямсxите
иxоnомисти оnравµават заôраnата за nриемаnе nа лиxва с ]аxта, че е nев¡змоxnо µа
се yзnае µоxоµnостта nреµи ос¡mествяваnето (амортизираnето) nа иnвестиnията.
Това nе е nяxаxво частичnо nрилоxеnие nа исляма сnрямо иnвестиnиоnnата
µеñnост, а част от ислямсxата ]илосо]ия за с¡mnостта nа nарите и ]иnаnсите.
Ислямсxите иxоnомисти nе nризnават ]ynxnията nа nарите "с¡xраnеnие nа
ôоrатството"
2
. Сnореµ тяx, оôеxтивnо nрис¡mата nа nарите ]ynxnия е "среµство за
оôр¡mеnие". 3а разлиxа от заnаµnите иxоnомисти, за xоито nарите, раôотnата сила
(човеmxи ресyрси) и земята са nросто различnи ]орми nа xаnитала, ислямсxите
иxоnомисти разrлеxµат nаричnия xаnитал, еµва xоrато е овеmествеn в ôизnес-
nроеxта
3
. 3а ислямсxата иxоnомиxа nаричnия xаnитал, сам nо сеôе си, µоxато nе се
материализира в оôорyµваnе, стоxово-материалnи nеnnости, rотова nроµyxnия и
т.n., nе с¡mествyва.
През rоµиnите заnаµnият стил nа ôаnxираnе т¡рnи µиnамичnи nромеnи, чиято
осnовnа nел е µа отrовори nа различnите nреµnочитаnия nа xлиеnтите и µа µостиrnе
"заn¡лваnе nа сnеxт¡ра" от yслyrи. 3аnаµnите ôаnxи nрез 90-те rоµиnи nа миnалия
веx измеnят в зnачителnа стеnеn nоµxоµите си сnрямо nосреµnичесxата µеñnост в
сравnеnие с¡с 70-те rоµиnи nа с¡mия веx. Противоnолоxnо nа това, с¡времеnnото
ислямсxото ôаnxово µело се стреми µа измеnя ]ормата nа оôслyxваnе, xато заnазва
nриnnиnите, с¡mествyвали nрез веxовете. Разлиxите се отxрояват nо-xоnтрастnо,
аxо системата nа ислямсxото ôаnxово µело се сравnи с¡с стаnµарnите
xараxтеристиxи nа заnаµnия моµел nа ôаnxово µело:
• Ислямсxите ôаnxови системи nе nозnават застраxовxата nа µеnозитите;
• Не с¡mествyва ]ормалnо заxоnоµателство за с¡µеônо nреслеµваnе nа
nеизряµеn заемател;
• На nиво nеnтралnа ôаnxа nе с¡mествyва система за оnеnxа и nаôлmµеnие nа
xаnиталовата аµеxватnост. В ислямсxите страnи, осnовnият nаµзореn орrаn nе е
nеnтралnата ôаnxа или миnистерството nа ]иnаnсите, а т.nар. релиrиозеn
nаµзореn с¡вет, чиято осnовnа nел е nрилоxеnието nа nриnnиnите nа
ислямсxото ôаnxово µело, осnовnо св¡рзаnи с nеизnолзваnето nа лиxва. Това е
оôясnимо, nоnеxе nреоôлаµаваmата част от аxтивnите и nасивnите оnераnии nа
т¡рrовсxите ôаnxи не се оформят като @кредитор-заемополучател@, а
2
. A'-)4 #-3 9#-B!-C !- ;(+#2, International Centre Ior Research in Islamic Economics, Jeddah, 1983, p.
58.
3
Вx.: A'-)4 #-3 9#-B!-C !- ;(+#2, International Centre Ior Research in Islamic Economies, Jeddah, 1983,
p. 9.
2
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
представляват един вид акционерен договор, коDто при определени условия
носи дивидент, а не лихва!
¡рyrа отличителnа черта nа заnаµnите ôаnxи е, че еµnовремеnnо с
nреµоставяnето nа лиxвиµnост, nа влоxителите се изnлаmа и µоxоµ nаµ влоxеnата
сyма. При ислямсxото ôаnxираnе xлиеnт¡т моxе µа изôере само еµnа от µвете
алтерnативи. Аxо ô¡µе изôраnа лиxвиµnостта, то nе с¡mествyва nиxаxва в¡змоxnост
за реализираnе nа µоxоµ от влоxеnието. Тази осоôеnост nроизтича от ]аxта, че
ислямсxото ôаnxово µело nе nриема nа xоnnеnnията за времевата стоñnост nа
nарите.
Ислямсxото ôаnxово µело с¡mо таxа nе третира рисxа xато систематичеn
nроôлем. При nаст¡nваnе nа nеôлаrоnриятnи nослеµиnи за µаµеnа иnвестиnия, това
nе моxе µа nричиnи nеôлаrоnриятnи nослеµиnи за nялата иxоnомичесxа система, а
еµиnствеnо за оrраnичеn xр¡r от иnвеститори.
В¡змоxnо е µа се изnолзва и nоµxоµа nа иxоnомиxата nа траnзаxnиоnnите
разxоµи, за µа се оôясnят nяxои от осnовnите разлиxи меxµy ислямсxите и заnаµnите
ôаnxи. Иxоnомистите, сnоµеляmи иxоnомиxата nа траnзаxnиоnnите разxоµи,
xоnстатират три осnовnи nричиnи за с¡mествyваnето nа иnститynиите nа nазарnата
иxоnомиxа, в т.ч. и nа ôаnxите - оrраnичеnа раnиоnалnост nа xората, сnеnи]иxа nа
аxтивите и оnортmnистичnо nовеµеnие от страnа nа стоnаnсxите аrеnти. Каxто се
виxµа от слеµваmата таôлиnа, различието меxµy заnаµnия и ислямсxия тиn nа
ôаnxираnе осnовnо nроизтича от различието в човеmxото nовеµеnие.
3
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
Таôлиnа 1. Фаxтори, µетермиnираmи иnститynиоnалnото yстроñство в заnаµnата и
ислямсxата ôаnxова система.
4
Баnxови системи
3аnаµnа Ислямсxа
Ф
а
x
т
о
р
и
,

µ
е
т
е
р
м
и
n
и
р
а
m
и

и
n
с
т
и
т
y
n
и
о
n
а
л
n
о
т
о

y
с
т
р
о
ñ
с
т
в
о
1. Оrраnичеnа раnиоnалnост
(nроизтича от nаличието nа
асиметричnа иn]ормаnия;
иxоnомичесxите аrеnти nе
моrат µа nреµвиµят ô¡µеmите
с¡ôития)
Баnxите имат сравnителnи
nреµимства nреµ
иnµивиµyалnите иnвеститори
nри nреоµоляваnето nа
асиметричnата иn]ормаnия.
3атова, влоxителите
"µелеrират"
5
nравата си nа
ôаnxите, а те от своя страnа
им nреµоставят rараnтираn
µоxоµ.
Влоxителите (иnвеститорите)
слеµва µа изôерат nа своñ
рисx nаñ-nоµxоµяmата
иnвестиnия. Баnxата в този
слyчаñ иrрае ролята nа
теxnичесxи nосреµnиx, или
nо-сxоро ôроxер, отxолxото
µил¡р (nа езиxа nа
]иnаnсовите nазари).
2. Сnеnи]ичnост nа аxтивите
(nроизтича от
nев¡змоxnостта nа nа
аxтивите µа ô¡µат
ynиверсалnи -
взаимозамеnяеми)
Оôеxтивnо nрис¡mа и nреµставеnа в µвете иxоnомичесxи
системи.
3. Оnортmnистичnо
nовеµеnие nа стоnаnсxите
сyôеxти. (сxлоnост nа
стоnаnсxите аrеnти x¡м
измама, моmеnичество и
лyxавство)
Явnо nоµчертаnо Преµnамереnо изxлmчеnо
Аxо еµnа от nосочеnите в матриnата xараxтеристиxи nе е nреµставеnа, то
орrаnизаnията и ]ynxnиоnираnето nа ôаnxовата система се nромеnя. 3аnаµnите
ôаnxови системи µоnyсxат nаличието и nа трите xараxтеристиxи nа среµата, в xоято
оnерират. По отnоmеnие nа оrраnичеnата раnиоnалnост, и µвете системи очевиµnо
nризnават nеñnото nаличие. ¡оxато заnаµnите ôаnxи nоемат иnвестиnиоnnия рисx,
св¡рзаn с оrраnичеnата раnиоnалnост, ислямсxите ôаnxи очевиµnо оставят този рисx
µа ô¡µе nоет от иnвеститора (влоxителя). Изrоµите или евеnтyалnите заryôи остават
за сметxа nа иnµивиµyалnия иnвеститор, xато xиnотезата за оrраnичеnата
раnиоnалnост остава валиµnа. Сnеnи]ичnостта nа аxтивите е оôеxтивnо nрис¡mа и
nреµставеnа в µвете иxоnомичесxи системи. Ислямсxите ôаnxи (и оômества) явnо
изxлmчват в¡змоxnостта за оnортmnистичnо nовеµеnие от страnа nа стоnаnсxите
аrеnти. Каxто е в¡змоxnо µа се nреµnолоxи, аxо таx¡в nроôлем в¡зnиxnе, xато
nаnример измама, моmеnичество и лyxавство, то тоñ слеµва µа ô¡µе оôеxт nа
вnимаnие от ислямсxия релиrиозеn с¡вет.
4
По nоµроônо: Williamson, Oliver E., The Economic Institutions oI Capitalism, Free Press, 1987, p. 43-
84.
5
Diamond, D., Financial Intermediation and Delegated Monitoring, E)1!)* 'F G,'-'2!, 7./3!)(, 1984.
4
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
С¡mествyват и µрyrи разлиxи меxµy ôаnxираnето в ислямсxия и заnаµnия свят,
xато nаnример счетовоµnите nраxтиxи, оµит
6
и xвали]иxаnия nа слyxителите в
ислямсxите ôаnxи, xоито оôаче nе са оôеxт nа nастояmото излоxеnие.
Неxа сеrа µа виµим какви са конкретните различия, произтичащи от
използваните инструменти при опериране с активите и пасивите на двата типа
търговски банки. В това отnоmеnие осnовnото различие меxµy ислямсxите и
заnаµnите ôаnxи е, че nослеµnите оôиxnовеnо имат µва тиnа µоrовори с¡с своите
xлиеnти:
- n¡рви, с влоxителите, xоñто се отчита xато заµ¡лxеnие nа ôаnxата;
- втори, с¡с заемателите, xоñто се отчита xато аxтив nа ôаnxата.
В мnоrо от слyчаите ислямсxите ôаnxи имат само еµиn µоrовор, оôв¡рзваm
nравата и заµ¡лxеnията nа "иnвеститора" nа nари и "иnвеститора" nа yсилие.
Баnxите в този слyчаñ с¡ôират таxса за yслyrата nо yлесnяваnе nа nосреµnичеството.
Това оôаче е оômият слyчаñ. По-nатат¡x излоxеnието xоnxретизира сnеnи]иxата nа
този тиn отnоmеnия nри осnовnите ôаnxови nроµyxти и yслyrи.
Депозитни инструменти
¡еnозитnите иnстрyмеnти са осnовеn източnиx за nаôираnе nа ресyрсите xаxто
nа заnаµnите, таxа и nа ислямсxите ôаnxи. Оôаче, в nреоôлаµаваmите слyчаи,
nаôираnето nа среµства от ислямсxите ôаnxи е ôезnлатnо, заmото nе се заnлаmа
лиxва. Но влоxителите моrат µа yчастват в разnреµелеnието nа nечалôата, аxо
таxава се реализира, nаравnо с nолзвателите nа xаnитала (заемателите). Таxа
влоxителите в ислямсxите ôаnxи имат слеµnите алтерnатви:
1. Те моrат µа влоxат среµствата си в ôезсрочеn влоr (demand deposit), x¡µето
моrат µа rи изтеrлят, xоrато си nоxелаят. В този слyчаñ сметxата nе изnлаmа
nиxаx¡в µоxоµ.
2. Те моrат µа иnвестират nаричnите си среµства в ôизnес-nроеxт или n¡x в
т¡рrовия и µа yчастват в разnреµелеnието nа nечалôата. Тази сxема моxе µа се
ос¡mестви nо µва nачиnа:
- ¡а се yn¡лnомоmи ôаnxата µа µеñства от името nа влоxителя (иnвеститора)
7
;
6
Wilson, R., ;(+#2!, H!-#-,!#+ A#B).(, Routlege, 1990, p. 12.
7
Отôелеxете, че в този слyчаñ ôаnxата иnвестира среµствата от името nа xлиеnта си в xоnxретеn
nроеxт или nорт]еñл от nроеxти, чиято xоnxретnа реnтаôилnост (nечалôа/заryôа) µиреxтnо се nоnася
от xлиеnта.
5
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
- ¡а иnвестира µиреxтnо в nроеxт (nроеxти), nреµставеnи в ôаnxата nо соôствеnа
nреnеnxа и nреµnочитаnие. В този слyчаñ ôаnxата моxе µа nреµостави с¡вети
отnосnо слаôите и силnите страnи nа nроеxта.
Коnxретnите иnстрyмеnти, xоито влоxителят моxе µа изôере, са текуща
сметка, спестовни влогове и инвестиионни депозити.
!екуща сметка "#$%%&'( )##*$'(+. По тази сметxа nе се изnлаmа nито лиxва
(xоето xаxто разôраxме е лоrичnо за ислямсxите ôаnxи), nито nечалôа. Влоxителят
оôаче моxе µа изтеrли nарите си nо всяxо време. Освеn това, ôаnxата nе с¡ôира
nиxаxви таxси за nоµµ¡рxаnето nа сметxата. С тези си xараxтеристиxи теxymата
сметxа е nоµоônа nа ôезсрочnите µеnозити (demand deposit accounts), nозnати nа
заnаµnата ôаnxова nраxтиxа. Но nо тези сметxи заnаµnите ôаnxи оôиxnовеnо
изnлаmат лиxва, маxар и миnималnа.
Ислямсxите ôаnxи изnолзват nриxоµите, nолyчаваnи nо теxymите сметxи, за µа
nоxриват своите аµмиnистративnи разxоµи, сnазваñxи изисxваnето 20-30 nроnеnта
от µеnозитите nо тези сметxи µа ô¡µат µ¡рxаnи xато резерви. Еµиn от в¡nросите,
µисxyтрираnи от ислямсxите nравотворnи, е µали nе слеµва µа се с¡ôират таxси nо
теxymите сметxи, xоето с¡mевремеnnо ôи µало в¡змоxnост за 100 ° резерви nо тяx.
Целта nа теxymите сметxи е nоµоônа nа nелта nа ôезсрочnите µеnозити nри
заnаµnото ôаnxираnе - изв¡рmваnе nа nревоµи и изnлаmаnе nа чеxове.
Слеµва µа се отôелеxи, че nяxои ислямсxи ôаnxи, xоито оnерират в чyxôиnа,
xато nаnример Ал Бараxат Иnтерnеñm¡n¡л ОО¡, Лоnµоn, са изxлmчеnие от
nравилото за ôезв¡змезnи ôезсрочnи влоrове. Ал Бараxат Иnтерnеñm¡n¡л изnлаmа
ôоnyс nо ôезсрочnи сметxи, чиято среµnа nаличnост е в размер nе nо-малxо от
$2500, аxо е nоµµ¡рxаnа в nроµ¡лxеnие nа 6 nослеµователnи месеnа
8
.
,пестовни влогове "-)./'0 )##*$'(+ Аxо влоxителят nе yn¡лnомоmи ôаnxата
µа µеñства от nеrово име и за nеrова сметxа, сnестовnият влоr е nоµоôеn nа
теxymата сметxа. Аxо ôаnxата ô¡µе yn¡лnомоmеnа µа иnвестира среµствата в µаµеn
nроеxт, тоrава влоxителят yчаства в разnреµелеnието nа nечалôите (заryôите). Това
е с¡mествеnо различие в сравnеnие с¡с заnаµnите ôаnxи. При nослеµnите
влоxителят nа срочеn влоr има µоrовореn лиxвеn nроnеnт, xоñто ôаnxата слеµва µа
изnлати, nезависимо от евеnтyалnите nромеnи в стоnаnсxата xоnmnxтyра.
1нвестиионни депозити "2'.&-(3&'( 4&5*-/( )##*$'(-+ Този иnстрyмеnт оmе
в nо-rоляма стеnеn отличава ислямсxите от заnаµnите ôаnxи, nоnеxе тоñ nе е nозnат
nа nослеµnите. По тази µеnозити или ислямсxата ôаnxа е yn¡лnомоmеnа от
8
Presley, John R., I!),.'4 'F ;(+#2!, H!-#-,!#+ ;-(.!./.!'-(, Part I, Croom Helm 1988, p. 21.
6
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
влоxителя, или n¡x самият тоñ µеñства xато иnвеститор. Иnвестиnиоnnите µеnозити
моrат µа ô¡µат xласи]иnираnи xато:
- nесnеnи]иnираnи. Влоxителят yn¡лnомоmава ôаnxата µа иnвестира nеrовите
nари. ¡еnозит¡т моxе µа ô¡µе xратxосрочеn - 3, 6, 9, 12 месеnа, или n¡x
µ¡лrосрочеn - µо 5 rоµиnи.
- сnеnи]иnираn. Влоxителите nареxµат nа ôаnxата µа иnвестира теxnите
nаричnи среµства в оnреµелеn от тяx nроеxт.
Различията в µеnозитnите иnстрyмеnти µетермиnират различия в аxтивnата
страnа nа ôалаnса nа ислямсxите ôаnxи, т.е., иnстрyмеnтите, с xоито се о]ормят
заемите.
6редитни инструменти
В nраxтиxата nа ислямсxите ôаnxи таxива nе с¡mествyват. Iоляма част от
xоnтраxтите имат за страnи ôаnxата (иnвеститор) и nо ]орма са иnвестиnиоnnи, а nе
xреµитnи. ¡рyrата страnа nо xоnтраxта е nреµnриемач¡т, nаричаn мyµареô
(mudareb). Слеµователnо, nри ислямсxите ôаnxови системи взаимотnоmеnията
меxµy иnвеститора (µоставчиx nа xаnитала, ôаnxата) и nолзвателят nа xаnитала
(nреµnриемача) са ôазираnи nа nриnnиnи различnи от тези nа заnаµnите ôаnxи. С
µрyrи µyми:
• Ваxеn момеnт nри отnyсxаnето nа заем от заnаµnите ôаnxи е nе само очаxваnата
реnтаôилnост nа иnвестиnиоnnия nроеxт, nо и таxива xараxеристиxи nа заемателя
xато nравµоnоµоônост, ôлаrос¡стояnие, величиnа nа xаnитала, xлиеnтела и µоôро
име, xаxто и личnата соôствеnост nа xаnµиµатите за nотреôителсxи xреµит.
3аnаµnите ôаnxи вземат тези nоxазатели nреµвиµ, за µа се nреµnазят среmy
евеnтyалnа nес¡стоятелnост nа заемателите.
• Ислямсxите ôаnxи с¡mо вземат nреµвиµ тези nоxазатели, nо nаñ ваxnият
nоxазател е очаxваnата в¡звраmаемост nа иnвестиnиоnnия nроеxт. Това е таxа,
заmото доходността на даден проект се отчита като такава за самият проект,
вместо да се обвързва с доходността на цялото предприятие.
Наxратxо, аxо nреµnриятието ôаnxрyтира, nри заnаµnата ôаnxова система
изnлаmаnето nа заема nо µаµеn nроеxт mе ô¡µе nроôлем. Jри ислямските банки, ако
проектът фалира, това би довело до неминуем проблем, независимо, че
предприятието като цяло е печеливKо.
Осnовnите иnвестиnиоnnите иnстрyмеnти nа ислямсxите ôаnxи са слеµnите:
- Моµараôа (xаnиталов тр¡ст), A'3##"# (capital trust);
- Мymараxа (с¡вместnо ]иnаnсираnе), A/(&##B# (Participation Iinancing);
7
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
- Мyраôаxа (т¡рrовсxа nаµnеnxа), A/#"#&# ( mark-up on sale);
- Иxра Vа'иxтаnа (с¡вместеn лизиnr), ;L# M#$!B.#-# ( Lease participating).
7одараба "8*4)%)9)+. Това е µоrовор за сnоµеляnе nа nечалôата (proIit sharing),
nри xоñто еµnата от страnите, ôаnxата ((#&!" #+-2#+) µоставя nаричnите среµства, а
µрyrата (2/3#)") изn¡лnява nроеxта. Този виµ µоrовори има оrраnичеnо
nрилоxеnие, nоnеxе слеµва µа отrоваря nа yсловията за самостоятелеn nроеxт, nри
xоñто nечалôата моxе µа ô¡µе лесnо оnреµелеnа и разnреµелеnа. Ето заmо, оôеxт nа
nрилаrаnе nа тези µоrовори е ]иnаnсираnето nа nроеxти с ]иxсираn сроx, nаñ-вече в
оôласта nа т¡рrовията. Иnтересеn момеnт nри 2'3##"# е този, че ôаnxата е в
nеизrоµnо nолоxеnие, т¡ñ xато nялата xаnиталова изrоµа nриnаµлеxи nа
nреµnриемача
9
. Наnример, аxо nаст¡nи оôезnеnxа nа nарите (иn]лаnия), то
xаnитал¡т nа ôаnxата nяма µа ô¡µе иnµеxсираn.
7у:арака "8$-;)%)<)+. Този виµ µоrовор се nрилаrа mироxо nри среµnо и
µ¡лrосрочnо ]иnаnсираnе. Печалôите се nоµелят nа осnовата nа nреµварителnо
с¡rласyваnа nроnорnия, xоято моxе µа ô¡µе различnа от µяловото yчастие nа
страnите. Аxо yчастието nа ôаnxата в xаnитала е 60°, то yчастието в nечалôата
nаnример моxе µа ô¡µе 50°. Оôаче, аxо nроеxт¡т се оxаxе ryôеm, то тоrава ôаnxата
mе nоnесе 60° от заryôите.
С¡mествyват 2 тиnа nа xоnтраxта мymараxа:
• µоrовор, отnасяm се µо nроеxт, xоñто има оnреµелеnа nроµ¡лxителnост, слеµ
xоето µоrовор¡т става nевалиµеn, т.е. nриxлmчва;
• ôаnxата nриxваmа nолаrаmите и се µялове от nечалôата, слеµ xато nроеxт¡т
заnочnе µа rеnерира nолоxителеn nаричеn nотоx. Вторият тиn изrлеxµа µоста
nоµоôеn nо ]орма nа nоrасителnите nлаnове, nрилаrаnи от заnаµnите ôаnxи.
Слеµва µа се µоôави, че и nри тази ]орма nа иnвестираnе ислямсxите ôаnxи се
различават от заnаµnите nо:
- лиnсата nа rараnтираnа ]иxсираnа в¡звраmаемост от yчастието в nроеxта;
- ]иnаnсираnето nа nроеxта nе вxлmчва xомôиnаnия от соôствеn xаnитал и
заемеn xаnитал;
- nечалôите се nоµелят слеµ nоxриваnе nа разxоµите nо ynравлеnието nа
nроеxта.
9
Kabbara, A.H.S., ;(+#2!, 9#-B!-C - # ,#() (./34 'F N/*#!., A doctoral thesis, Loughborough, 1987, p.
112.
8
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
7ураба=а "8$%)9);)+ Моxе ôи това е nаñ-mироxо изnолзваnият µоrовор в
yсловията nа ислямсxото ôаnxираnе, с µял от 37° от оômото ]иnаnсираnе.
10
Причиnата за rолямата nоnyлярnост nа мyраôаxа (т¡рrовсxа nаµnеnxа nри
nроµаxôите) е, че този µоrовор nе изисxва и nе nалаrа xоnтрол от страnа nа ôаnxата,
nито n¡x yчастие в соôствеnостта nа nреµимnо ]амилnите nреµnриятия. Таxа, nри
този µоrовор ôаnxата се "nатраnва" в nо-малxа стеnеn nа ]ирмите.
Оôеxт nа ]иnаnсираnе от мyраôаxа са nоxynxите или вnос¡т nа оôорyµваnе,
стоxи за nотреôлеnие, xаxто сyровиnи и материали. Приxоµите за ôаnxата nо това
]иnаnсираnе са или µялове от т¡рrовсxата nечалôа, или т¡рrовсxата nаµnеnxа от
т¡рrовсxата сµелxа. В този смис¡л ôаnxите иrраят ролята nа т¡рrовеn. 3а µа nяма
nиxаxво с¡мnеnие, че т¡рrовсxата nаµnеnxа nе е nяxаxва сxрита ]орма nа лиxва, nа
ислямсxите ôаnxи е заôраnеnо µа µоrоварят мyраôаxа nреµи стоxите µа са nаличnи и
nоставеnи nоµ nоnечителство nа ôаnxата. Но е nормалnо ôаnxите µа изисxват
nаричnо nоxритие от xлиеnта, с оrлеµ µа се осиryри xраñnото nлаmаnе.
В заnаµnата ]иnаnсова nраxтиxа, за nелите nа ]иnаnсираnето nа оôоротnия
xаnитал се изnолзват или ôаnxови заеми, или ]иnаnсовият иnстрyмеnт т¡рrовсxа
xnиrа (Commercial Papers, CPs), за xоито nовече е развит nазара в С¡еµиnеnите
mати.
1жара >а ?иктана "2@)%) A)?/<()')+ моxе µа ô¡µе nрилоxеn в µве ]орми:
- ¡иреxтеn лизиnr (Direct leasing Iinance);
- Лизиnr с¡с заxynyваnе (Hire - purchase Iinance).
При n¡рвата ]орма xлиеnт¡т nолзва xаnитал (маmиnи и оôорyµваnе) за
оnреµелеn nериоµ от време и заnлаmа лизиnrови вnосxи (реnта) nа ôаnxата
(лизиnrоµателя). При втората ]орма, в n¡рвия момеnт, ислямсxата ôаnxа µава nоµ
nаем xаnиталово оôорyµваnе среmy заnлаmаnето nа реnта. По-x¡сnо ôаnxата nроµава
оôорyµваnето nа лизиnrоnолyчателя. 3а µа се nоµсиryри, тя nреµварителnо изисxва
от лизиnrоnолyчателя µа оôеmае, че mе изxynи оôорyµваnето слеµ оnреµелеn nериоµ
nа nаемаnе. Jри тази форма на лизинг собствеността постепенно се променя и
преминава в ръцете на лизингополучателя, като евентуалното
повиKаванеOнамаляване в цената на оборудването е за сметка на двете страни -
лизингополучател и банка.
10
Вx.: Presley, John R. и Wilson, R., 9#-B!-C !- .&) 8#" P/+F , Macmillan Press, November, 1991
отnосnо nраxтиxата nа Саyµитсxа Араôия.
9
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
В сравnеnие с ислямсxите ôаnxи, заnаµnите ôаnxи оôиxnовеnо nе са страnа nо
лизиnrовите xоnтраxти. Като таxава се явяват сnеnиализираnите лизиnrови ]ирми,
xоито заемат от ôаnxите среmy лиxва, заxynyват оôорyµваnе и rо µават nа лизиnr.
Други услуги и операии извър:вани от ислямските банки.
Повечето от тези yслyrи се nаричат "соnиалnи yслyrи nа ислямсxите ôаnxи".
11
Това nе са nросто страnичnи nроµyxти nа ôаnxите, а ваxnа част от тяxnата µеñnост.
Тези yслyrи nоnаµат в еµnа от слеµnите три xатеrории:
1. Блаrотворителnи заеми (Benevolent loans);
2. Ов¡рµра]т (OverdraIts);
3. Траnс]ери и µрyrи оnераnии.
Bлаготворителни заеми. Това е n¡рвият слyчаñ, nри xоñто ôи моrло µа се
µисxyтира отnyсxаnето nа заеми от страnа nа ислямсxите ôаnxи. Послеµnите
изrлеxµа че ос¡mествявят еµиn nаn¡лnо ôлаrотворителеn аxт nоnеxе nе се заnлаmа
лиxва. Наистиnа ли това е таxа?
В µеñствителnост с¡mествyват оnреµелеnи изисxваnия, за µа моxе заемателят
µа отrоваря nа yсловията за отnyсxаnе nа заем. Тоñ слеµва µа:
• nоµµ¡рxа сметxа nри ôаnxата миnимyм за оnреµелеn nериоµ от време;
• ô¡µе аxnиоnер;
• ô¡µе xомnаnия или xлиеnт, xоñто вече е ]иnаnсираn от ôаnxата.
Тези изисxваnия nоµсxазват, че заемаnето nе е ôезnлатnо. П¡рвата xатеrория,
отrоваряmа nа yсловията за nолyчаваnе nа ôлаrотворителеn заем, слеµва µа има
сnестовеn влоr за оnреµелеn nериоµ от време и nе слеµва µа очаxва µоxоµ от nеrо.
Слеµователnо, nоµразôираmите се лиxви nо влоrа и заема се аnyлират взаимnо. При
втората xатеrория моxе µа се nреµnолоxи, че лиxвата nо заема е св¡рзаnа nо
nяx¡x¡в nачиn с µ¡лxимия nо аxnиите µивиµеnт. При третата xатеrория
ôезлиxвеnият заем моxе µа се разrлеxµа xато част от сxема за nоµеляnе nа
nечалôите.
3а µа nоxрият теxymите и xаnиталовите разxоµи nо оnерираnето си, ислямсxите
ôаnxи с¡ôират таxси за nреµоставеnите yслyrи. Но отnово слеµва µа се има nреµвиµ,
че ислямсxият релиrиозеn с¡вет слеµи тези таxси µа nе ô¡µат nроnорnиоnалnи nа
сyмата nа отnyсnатите заеми и nериоµа, за xоñто те са отnyсnати. Иnаче тези таxси
са nаn¡лnо в реµа nа nеmата, заmото ''Тези nлатеnи yслyrи са nозволеnи, т¡ñ xато с
11
Kabbara, A.H.S., ;(+#2!, 9#-B!-C - # ,#() (./34 'F N/*#!., A doctoral thesis, Loughborough, 1987, p.
112.
10
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
таxсата се заnлаmа за yслyrа, xоято вxлmчва реалnата ynотреôа nа yсилие или раôота
от страnа nа ôаnxата.''
12

Блаrотворителnите заеми вxлmчват с¡mо таxа xратxосрочnи заеми, с nел
nоxриваnето nа xратxосрочnа nеôалаnсираnост nа µаµеn т¡рrовеn (вnосител). Това е
иnстрyмеnт, nоµоôеn nа аxреµитивnия заем (letter of credit), xоñто е mироxо
изnолзваn в заnаµnата nраxтиxа. Кратxосрочnите заеми се изnолзват nо-ряµxо в
nраxтиxата nа ислямсxите ôаnxи. По-nоnyлярnият иnстрyмеnт е Мyраôаxа
(Murabaha).
CвърдраDт "E.&%4%)F(-+. 3а ислямсxите ôаnxи е nаn¡лnо nриемливо nравото nа
xлиеnтите им nа ов¡рµра]т µо оnреµелеn лимит. При тяx, за разлиxа от заnаµnите
ôаnxи това nе е св¡рзаnо с nачисляваnето nа nо-висоxи (nаxазателnи) лиxви.
!рансDери и други операии. Ислямсxата ôаnxова система nозnава и разреmава
nаличието nа nолиnи ("!++( 'F )Q,&#-C)6. В заnаµnата ôаnxова система nолиnите са
иnстрyмеnт nа т¡рrовсxия xреµит и µ¡рxателите им, nри nyxµа от лиxвиµnост,
моrат µа rи µисxоnтират. В ислямсxата ôаnxова система това nе е µоnyстимо, заmото
µисxоnтираnето nа nраxтиxа воµи µо изnлаmаnето nа лиxва, за nериоµа nа µ¡рxаnе
nа nолиnата.
Ислямсxите ôаnxи изв¡рmват оôмяnа nа валyта, nо nри сnазваnе nа слеµnото
строrо изисxваnе: ''оôмяnата nа валyтата слеµва µа ô¡µе изв¡рmеnа еµnовремеnо за
µвете валyти, xато се изnолзва сnот валyтnият xyрс ''
13
Това nе е слyчаñnо. В
сравnеnие с¡с заnаµnите ôаnxи, ислямсxите ôаnxи nе изnолзват иnстрyмеnти, xоито
nоµразôираемо вxлmчват "времеви сnреµ". Форy¡рµ иnстрyмеnтите, оnnии, сyаn nе
се µоnyсxат nри ислямсxите ôаnxи.
С¡mествyват и µрyrи различия меxµy ислямсxото и заnаµnото ôаnxираnе, xато
nаnример xоnтрола от страnа nа nеnтралnата ôаnxа и изисxваnията за xаnиталова
аµеxватnост. Те оôаче моrат µа ô¡µат nреµмет nа µрyrа разраôотxа.
В заxлmчеnие, слеµва µа се отôелеxи, че nезависимо от nаличието nа треnµове
nа xоnверrеnnия nа заnаµnите и ислямсxите ôаnxови системи, nороµеnи от
nроnесите nа сеxmритизаnия, nрилаrаnето nа nлаваmи лиxвеnи nроnеnти,
nовиmаваnе зnачеnието nа ]оnµовият nазар, nрилаrаnето nа сxеми за сnоµеляnе nа
nечелôите (заryôите) (proIit sharing schemes) и nаñ-оômо nа rлоôализаnиоnnите
nроnеси в ôаnxовото µело, все nаx различията в µвете ôаnxови системи nо с¡mество
остават. Ето заmо nозnаваnето им ôи µало оnреµелеnи nреµимства nа тези, xоито
12
Bashir, B.A., Banking without interest: the Islamic system, %&) 9#-B)($ A#C#R!-), October 1982, p. 23.
13
Muamalatuha & Wadaeha, International Centre Ior Research in Islamic Economics, Jeddah, 1983 p.2-5
11
rл. ас. µ-р Hорµаn Hорµаnов Отnосnо сnеnи]иxата nа ислямсxото ôаnxово
µело
xелаят µа nолзват yслyrите nа ислямсxи ôаnxи или n¡x развиват ôизnес отnоmеnия
с¡с страnиq xоито nрилаrат ислямсxо ôаnxираnе.
12

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->