FLOOR PLAN LAYOUT

ARQANRETA E S UA

ARANETA SQUARE

ROBINSON
G1

SUPERMARKET SERVICE AREA

= 1,137.81 sq.m. = 88.34 sq.m.

D R I V E W

A Y

UP DN

P M R A UP

BPI
9.1SQ.M.

GIS4 GIS2

EL .1 EV
HONGKONG NOODLES 3.00 SQ.M. AFFICIONADO 3.00 SQ.M. ROBINSONS BANK (ATM) 4.8 SQ.M.
N D

JAPANESE CORN (2.2 x 2.3)

.2 EV EL

Y BB . L O L EV E

GOING TO2 NDU P FLR.

GIS6

GOING DN. FROM 2ND FLR.

GIS5

T'L EC M EL OO R

ZAGU 4.16 SQ.M. (1.8X2.3 M)

PHOTO LINE
FRUITAS 3.00 SQ.M.

GODDESS
4.16 SQ.M.

G14

G4 41.27 SQ.M.

GIS1

GIS3

GIS3
YUMPANADA 3 SQ.M. (1.8x1.65M)

LBC
RAM P DN

WATSONS
MAKI SUSHI (1.8 X 1.65 M) S' HOUSE (1.8 X 1.65 M) BDO 1M X 0.8 M

G13 80.06 SQ.M.

2.25 SQ.M.

KETTLE MR. SOFTY DUNKIN TAKUYAKI CORN 3.00 SQ.M. DONUT 3.00 SQ.M. PUMA 2.25 SQ.M. 2.25 SQ.M. 3.00 SQ.M. LIGHTER (1.5x1.5M) 1.8 SQ.M.

G2/G3 252.62 SQ.M.

FO IC RR E OB P A INS R ON K IN G

H A L L W A Y
2.25 SQ.M. (1.5x1.5M)

RED RIBBON
G5 42.92 SQ.M.
LOTTO 1.5 SQ.M.

S

E

R

V

JOLLIBEE
G11/G12 209.52 SQ.M. RIZAL AVENUE ENTRY

CHOWKING
G9/G10 221.49 SQ.M.

PIZZA HUT
G6/G7/G8 198.54 SQ.M.
MILKO 1.5 SQ.M.

Ground Floor

1

P A R K I N G
RAM P DN

2 5 25 24 23 22 21 20 12 19
FIRE EXIT DOOR

3

10

P A R
11

P A R K I N G

UP

ELECTRICAL ROOM

K I N G

Y

9
E RV . SE FLR TO D U UN AH RO G

.64

4

61

I

V

M. CHAN 4.41 SQ.M. M. CHAN 4.41 SQ.M. S' SILVER 4.41 SQ.M.

S8

STAR TRIX S 18 S 1 2 Q.M SEC . REC Y H A 22 S Q.M S12A L L . W A Y

M

11 'W

R

E

D R I V E W A Y

18

DN

W

A

6D

13

D

A

Y

W

L

EX H FA AUS N ME T TE RI VA NG UL T RO LVS OM

N

A

RIGO

D

8

VENTE2
15 SQ.M. S1B S1A
LITE N UP 4.41 SQ.M.

H

GOING DN. FROM 3RD FLR.

GOING DN. TO GRND.

SIS1

PACU

SIS2

JUST GIFT 4.1 SQ. M

H

30 SQ.M.

A

L

AHU

TAMBUNTING

H A L L W A Y

L

W

SHE

JASON SY
4.41 SQ.M.

TRIXIE KYLE
4.41 SQ.M.

Y

KIOSK 3 SQ.M.

KIOSK 3S Q.M.

KIOSK 3 SQ.M.

V 7.7 ENE TIA 4S Q. M.

U

P

L

EL .1 EV EL .2 EV Y BB . LO LEV E
SWG & A 4.41 SQ.M. RCPI 4.41 SQ.M.

3 SQ.M.
GOIN FROMG UP GRND .

OPEN

P A 15 R K I N G

14

16 17

MILK & CO. DISTRIBUTOR (Sister Company of Kamiseta) 304 SQ.M.

18 SQ.M.

SUBIC P' SHOP 3 SQ.M.

GOING TO 3RD UP FLR.

15 S Q.M.
S11 H A L L W A Y
CEC ILIA C 6.92 LE

S9

OPEN

A

T'L EC M EL OO R

C PA U

AVON
HE

CD JEANS JOLLIBEE
S2 239.5 SQ.M.

S6, S7 & S8 279.18 SQ.M.
PA CU
PACU

PAGE DIMALANTA OPTICAL
S2B 38.95 SQ.M.
PACU

BIZZARE
S3A 66.03 SQ.M. S4 74.98 SQ.M.

S4A 44.35 SQ.M.

EGL
S5 91.21 SQ.M.

S3 68.93 SQ.M.

Second Floor

PACU

2.89
2.99

BRG Y
2.5

7.8 0

76

T21
266 sq. m.
AHU

MILA N

UP

3S Q.M .

H A L L W A Y

196 s q.m. T22 & 23

O GIF T SH

2.5

OP

DN

ELECT'L ROOM

T2 0

7.5

EL EXEPH HIB AN IT T

H A L L W A Y

2.5

6.6

T24 202 sq.m.

FASHION DELIGHT
A
1.65

6.4

21

49

9 T1

sq .m .

9 /1

2.5

3.0

4.81

TIS5

TI S4

TIS10

3.7
P N U D

5S

M. Q.

W

A

Y

EL .1 EV Y BB . L O L EV E

OPEN
ARTISTA FASHION 3 SQ.M.
GOING FROM2 UP ND FLR. GOI N GU TO 4TH P F LR.

7.94 SQ.M.

D.I.Y. STORE
T12/T13/T14

EL .2 EV

L

AHU SHE

SN G N I BURN 3.2 SQ.M.

GOING DN. FROM 4TH FLR.

GOING DN. TO 2ND FLR.

OPEN

H

OPEN

A

L

EL AL IC TR M EC OO R

372SQ.M.
H A L

TIS5A
HE

SECTION 8
RAMP UP RAMP UP

T1A 14 SQ.M.
T1 B SQ .M .
RAMP UP

RAMP UP

SNOWPY 4.42 SQ.M. H A L L W A Y

MP RAUP

L W A Y
AHU

11 SQ.M.
RAMP UP

54

SECTION 8 NEW LIFE MINISTRY
T2/T3/T4
T5 12 SQ.M.

T6, T7, & T8 168 SQ.M. T6
AHU

T9,T10,T11,T11A 305 SQ.M.

215 SQ.M.
EX H A U CHAS ST E

33 SQ.M.

MACHI

NE RO OM

MACHINE ROOM
EXISTING CONCRETE LEDGE

Third Floor

AHU

27 SQ.M.
FBC 6-8

FA CE LIN

5

E

.60 40

. .M SQ
EASTERN TELECOM

36 SQ.M.
F12B

1-

MIN

F12 56 SQ.M.
SHE

1 36. 73 S Q.M . PRO VISI ON F13 15.9 3 SQ .M. 2 15

F12A

AKO 2
UP

MIN AKO
F9

DN

ELECT'L ROOM

SQ.M .
AHU

STO. HE
ME GA

HE RB AL

26

.7 7

27
O LT 7 1

.1 7

TI O N,

SQ .M .

FIS2

C

AHU

42 4.

S

M Q.

INKMAN MIGHTY 3 SQ.M BURGERS 3 SQ.M

F PE HI IS R CH 3

SQ .M .

IN C

.

OPEN

FIS5 FIS6 INNOVATRO NI SIOMAI HA 4.6 SQ.M X US 3 SQ.M (6.6 SQ.M)

SO LU

SQ .M

.

15 .9 8

AN S G EN Q.M IC . E

17

.8 2

3S

Q.M 4 FIS

H A L L W A Y

ON TI EC LL CO 1 4

CS F1 TI EN AD RM DE 16

F

5
.1 EV EL

SMART
F10 110.49 SQ.M.

4 F1

A

F

.2 EV EL

Y BB . LO LEV E

F 30 .73

FE A C T

U

P

FIS1

N

D

. .M SQ

GOING FROM UP 3RD

FLR.

VICTORY CHRISTIAN FELLOWSHIP
F10A

OPEN

. T'L EC M EL ROO

UNICOM NEW
31 SQ.M.

GOING DN. TO 3RD FLR.

480 SQ.M. F7/8

O LT

OPEN INKQUEEN WHAMMY WAFFLES

F1/F2 78.34 SQ.M

H A L L W A Y
LIGHT AND UP 80 SQ.M.

R AM P UP

29

MEGA FONKARD

8 . F1 .M SQ .79

LTO

F19 33.44 SQ.M

COPYTRADE

.1 32

6

34 . .M SQ

RAMP UP

F2 C

LL JO

EE IB

RE O ST

M O RO .M SQ .

F11
STAINLESS STEEL RAILING

A F8

4

22 6.

CITY EYE CENTER
F2A 62.45 SQ.M

FIS7 4.42 S H A Q.M L L W A Y

RAMP UP

RAMP UP

15.678

F3 25 SQ.M

F3A 25 SQ.M F3 57.53 SQ.M

ANGENICE 2
5.02

3G MOBILE
F6 72.23 SQ.M

F5 84.44 SQ.M

ELEPHANT EXHIBIT F6A 67 SQ.M COMMISSARY ROOM

3

EXISTING CONCRETE LEDGE

Fourth Floor

DI SH

W S AR A H EA IN G

.6 10

AHU

DN

GE R O NS OMET

CY C W LO IR NE E

OPEN

96 SQ. M. 5F
GOIN GOIN FROMG UP FRO 3RD FLR.

. EV Y EL BB LO

TR AN SF VA OR UT ME RO OM R

D

N

SHE HE

D.T.I. 170 SQ. M. 5D

38 SQ. M. 5E NODALO'S REVIEW CENTER 208 SQ. M. 5C

GE

RO OM

ST OR A

JANITOR'S OFFICE
PLDT

161.36 SQ.M.
UAD 3 UAD 4

ADMIN'S. OFFICE

CHOWKING'S STORAGE ROOM

DOLE OFFICE 138.02 SQ. M. 5A

CARITAS HEALTH SHIELD INC. 224 SQ. M. 5B

UAD 4

EXISTING CONCRETE LEDGE

Fifth Floor

UP

OPEN

U P

278 SQ. M. 5G