You are on page 1of 12

THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC

GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:


Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
1
Phng Php Gii Nhanh Trc Nghim Ha Hu c

1. Da trn cng thc tng qut ca hirocacbon
Th d: Cng thc tng qut ca hirocacbonA c dng (C
n
H
2n+1
)
m
. A thuc
dy ng ng no?
A) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren

Suy lun: C
n
H
2n+1
l gc hidrocacbon ha tr I. Vy phn t ch c th do 2 gc
hydrocacbon ha tr I lin kt vi nhau, vy m = 2 v A thuc dy ankan:
C
2n
H
2n+4
.
2. Khi t chy hidrocacbon th cacbon to ra CO
2
v hidro to ra H
2
O.
Tng khi lng C v H trong CO
2
v H
2
O phi bng khi lng ca
hidrocacbon.
Th d: t chy hon ton m gam hn hp gm CH
4
, C
3
H
6
v C
4
H
10
thu c
17,6g CO
2
v 10,8g H
2
O. m c gi tr l:
A) 2g B) 4g C) 6g D) 8g.

Suy lun: M
hn hp
= m
C
+ m
H
=
17 10,8
12 2 6
44 18
gam +
.
3. Khi t chy ankan thu c nCO
2
> nH
2
O v s mol ankan chy bng
hiu s ca s mol H
2
O v s mol CO
2
.
C
n
H
2n+2
+ 2
3 1
2
n
O
+
nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Th d 1: t chy hon ton 0,15 mol hn hp 2 ankan thu c 9,45g H
2
O.
Cho sn phm chy vo dung dch Ca(OH)
2
d th khi lng kt ta thu c
l:
A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g
p n: A
Suy lun:
n
ankan
= nCO
2
- nCO
2
nCO
2
= nH
2
O - n
ankan

nCO
2
=
9, 45
18
= 0,15 = 0,375 mol
CO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
| + H
2
O
nCaCO
3
= CO
2
= 0,375 mol
mCaCO
3
= 0,375.100 = 37,5g
Th d 2: t chy hon ton hn hp 2 hidrocacbon lin tip trong dy ng
ng thu c 11,2 lt CO
2
(ktc) v 12,6g H
2
O. Hai hidrocacbon thuc dy
ng ng no?
A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren
Suy lun:
THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
2
nH
2
O =
12, 6
18
= 0.7 > 0,5. Vy l ankan
Th d 3: t chy hon ton hn hp 2 hidrocacbon lim tip trong dy ng
ng thu c 22,4 lt CO
2
(ktc) v 25,2g H
2
O. Hai hidrocacbon l:
A. C
2
H
6
v C
3
H
8
B. C
3
H
8
v C
4
H
10

C. C
4
H
10
v C5H
12
D. C
5
H
12
v C
6
H
14


Suy lun: nH
2
O =
25, 2
18
= 1,4 mol ; nCO
2
= 1mol
nH
2
O > nCO
2
2 cht thuc dy ankan. Gi n l s nguyn t C trung bnh:

2 2 n n
C H
+
+
3 1
2
n +
O
2

n
CO
2
+ ( ) 1 n +
H
2
O

Ta c:
1
1 1, 4
n
n
=
+

n
= 2,5

Th d 4: t chy hon ton hn hp gm 1 ankan v 1 anken. Cho sn phm
chy ln lt i qua bnh 1 ng P
2
O
5
d v bnh 2 ng KOH rn, d thy
bnh 1 tng 4,14g, bnh 2 tng 6,16g. S mol ankan c trong hn hp l:
A. 0,06 B. 0,09 C. 0,03 D. 0,045

Suy lun: nH
2
O =
4,14
18
= 0,23 ; nCO
2
=
6,16
44
= 0,14
n
ankan
= nH
2
O nCO
2
= 0,23 0,14 = 0,09 mol
Th d 5: t chy hon ton 0,1 mol hn hp gm CH
4
, C
4
H
10
v C
2
H
4
thu
c 0,14 mol CO
2
v 0,23 mol H
2
O. S mol ankan v anken c trong hn hp
ln lt l:
A. 0,09 v 0,01 B. 0,01 v 0,09
C. 0,08 v 0,02 D. 0,02 v 0,08
Suy lun: n
ankan
= 0,23 0,14 = 0,09 ; n
anken
= 0,1 0,09 mol
4. Da vo phn ng cng ca anken vi Br
2
c t l mol 1: 1.
Th d: Cho hn hp 2 anken i qua bnh ng nc Br
2
thy lm mt mu va
dung dch cha 8g Br
2
. Tng s mol 2 anken l:
A. 0,1 B. 0,05 C. 0,025 D. 0,005

Suy lun: n
anken
= nBr
2
=
8
160
= 0,05 mol
C
2
H
6


C
3
H
8
THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
3
5. Da vo phn ng chy ca ankan mch h cho nCO
2
= nH
2
O
Th d 1: t chy hon ton hn hp 2 hidrocacbon mch h trong cng dy
ng ng thu c 11,2 lt CO
2
(ktc) v 9g H
2
O. Hai hidrocacbon thuc
dy ng ng no?
A. Ankan B. Anken C. Ankin D, Aren

Suy lun: nCO
2
=
11, 2
0, 5
22, 4
=
mol ; nH2O =
9
0,5
18
=

nH
2
O = nCO
2

Vy 2 hidrocacbon thuc dy anken.
Th d 2: Mt hm hp kh gm 1 ankan v 1 anken c cng s nguyn t C
trong phn t v c cng s mol. Ly m gam hn hp ny th lm mt mu va
80g dung dch 20% Br
2
trong dung mi CCl
4
. t chy hon ton m gam
hn hp thu c 0,6 mol CO
2
. Ankan v anken c cng thc phn t l:
A. C
2
H
6
, C
2
H
4
B. C
3
H
8
, C
3
H
6
C. C
4
H
10
, C
4
H
8
D. C
5
H
12
, C
5
H
10


Suy lun: n
anken
= nBr
2
=
80.20
100.160
=
0,1 mol

C
n
H
2n
+
3
2
n
O
2
n CO
2
+ n H
2
O
0,1 0,1n

Ta c: 0,1n =
0, 6
2
=
0,3 n = 3 C
3
H
6.

6. t chy ankin: nCO
2
> nH
2
O v n
ankin (chy)
= nCO
2
nH
2
O
Th d 1: t chy hon ton V lt (ktc) mt ankin th kh thu c CO
2
v
H
2
O c tng khi lng 25,2g. Nu cho sn phm chy i qua dd Ca(OH)
2
d
thu c 45g kt ta.
a. V c gi tr l:
A. 6,72 lt B. 2,24 lt C. 4,48 lt B. 3,36 lt

Suy lun: nCO
2
= nCaCO
3
=
45
100
=
14 2 49, 6 3, 4. n n + = = 0,45 mol

nH
2
O =
25, 2 0, 45.44
18

=
0,3 mol
n
ankin
= nCO
2
nH
2
O = 0,45 0,3 = 0,15 mol
THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
4
V
ankin
= 0,15.22,4 = 3,36 lt
b. Cng thc phn t ca ankin l:
A. C
2
H
2
B. C
3
H
4
C. C
4
H
6
D. C
5
H
8

nCO
2
= 3n
ankin
. Vy ankin c 3 nguyn t C
3
H
4

Th d 2: t chy hon ton V lt (ktc) 1 ankin thu c 10,8g H
2
O. Nu cho
tt c sn phm chy hp th ht vo bnh ng nc vi trong th khi lng
bnh tng 50,4g. V c gi tr l:
A. 3,36 lt B. 2,24 lt C. 6,72 lt D. 4,48 lt
Suy lun: Nc vi trong hp thu c CO
2
v H
2
O
mCO
2
+ mH
2
O = 50,4g ; mCO
2
= 50,4 10,8 = 39,6g

nCO
2
=
39, 6
44
=
0,9 mol
n
ankin
= nCO
2
nH
2
O =
10,8
0,9
4418
=0,3 mol
7. t chy hn hp cc hidrocacbon khng no c bao nhiu mol CO
2

th sau hidro ha hon ton ri t chy hn hp cc hidrocacbon khng
no s thu c by nhiu mol CO
2
. l do khi hidro ha th s nguyn
t C khng thay i v s mol hidrocacbon no thu c lun bng s mol
hidrocacbon khng no.
Th d: Chia hn hp gm C
3
H
6
, C
2
H
4
, C
2
H
2
, thnh 2 phn u nhau:
- t chy phn 1 thu c 2,24 lt CO
2
(ktc).
- Hidro ha phn 2 ri t chy ht sn phm th th tch CO
2
thu c l:
A. 2,24 lt B. 1,12 lt C. 3,36 lt D. 4,48 lt
8. Sau khi hidro ha hon ton hidrocacbon khng no ri t chy th thu
c s mol H
2
O nhiu hn so vi khi t lc cha hidro ha. S mol H
2
O tri
hn chnh bng s mol H
2
tham gia phn ng hidro ha.
Th d: t chy hon ton 0,1 mol ankin thu c 0,2 mol H
2
O. Nu hidro
ha honaf ton 0,1 mol ankin ny ri t chy th s mol H
2
O thu c l:
A. 0,3 B. 0,4 C. 0,5 D. 0,6
Suy lun: Ankin cng hp vi H
2
theo t l mol 1:2. Khi cng hp c 0,2 mol
H
2
phn ng nn s mol H
2
O thu c thm cng l 0,2 mol , do s mol
H
2
O thu c l 0,4 mol
8. Da v cch tnh s nguyn t C v s nguyn t C trung bnh hoc
khi lng mol trung bnh
+ Khi lng mol trung bnh ca hn hp:
hh
hh
m
M
n
=THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
5
+ S nguyn t C:
2
X Y
co
C H
n
n
n
=

+ S nguyn t C trung bnh:
2
CO
hh
n
n
n
=
;
1 2
n a n b
n
a b
+
=
+

Trong : n
1
, n
2
l s nguyn t C ca cht 1, cht 2
a, b l s mol ca cht 1, cht 2
+ Khi s nguyn t C trung bnh bng trung bnh cng ca 2 s nguyn t C th
2 cht c s mol bng nhau.
V d 1: Hn hp 2 ankan l ng ng lin tip c khi lng l 24,8g. Th
tch tng ng ca hn hp l 11,2 lt (ktc). Cng thc phn t ankan l:
A. CH
4
, C
2
H
6
B. C
2
H
6
, C
3
H
8

B. C
3
H
8
, C
4
H
10
D. C
4
H
10
, C
5
H
12
Suy lun:

24,8
49, 6
0, 5
hh
M = = ; 14 2 49, 6 3, 4. n n + = =
2 hidrocacbon l C
3
H
8
v C
4
H
10.
V d 2: t chy hon ton hn hp 2 hidrocacbon mch h, lin tip trong
dy ng ng thu c 22,4 lt CO
2
(ktc) v 25,2g H
2
O. Cng thc phn t 2
hidrocacbon l:
A. CH
4
, C
2
H
6
B. C
2
H
6
, C
3
H
8

C. C
3
H
8
, C
4
H
10
D. C
4
H
10
, C
5
H
12

V d 3: Cho 14g hn hp 2 anken l ng ng lin tip i qua dung dch
nc Br
2
thy lm mt mu va dd cha 64g Br
2
.
1. Cng thc phn t ca cc anken l:
A. C
2
H
4
, C
3
H
6
B. C
3
H
8
, C
4
H
10

C. C
4
H
10
, C
5
H
12
D. C
5
H
10
, C
6
H
12

2. T l s mol 2 anken trong hn hp l:
A. 1:2 B. 2:1 C. 2:3 D. 1:1
Suy lun:
1.
8,81
0, 2
44
mol =
2
64
0, 4
160
anken Br
n n mol = = =

14
35
0, 4
anken
M = = ; 14 35 2, 5. n n = =
l : C
2
H
4
v C
3
H
6

Th d 4: Cho 10,2g hn hp kh A gm CH
4
v anken ng ng lin tip i
qua dd nc brom d, thy khi lng bnh tng 7g, ng thi th tch hn hp
gim i mt na.
THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
6
1. Cng thc phn t cc anken l:
A. C
2
H
4
, C
3
H
6
B. C
3
H
6
, C
4
H
10

C. C
4
H
8
, C
5
H
10
D. C
5
H
10
, C
6
H
12

2. Phn trm th tch cc anken l:
A. 15%, 35% B. 20%, 30%
C. 25%, 25% D. 40%. 10%
Suy lun:
1.
4 4
2 2 CH anken CH anken
V V n n = =


2
7
anken
m g = ;
4
10, 2 7
0, 2
16
CH
n

= =
;
7
14 2, 5
0, 2
n n = =
. Hai
anken l C
2
H
4
v C
3
H
6
.
2. V
2 3
2, 5
2
n
+
= = =trung bnh cng nn s mol 2 anken bng nhau. V
cng iu kin %n = %V.
%V = 25%.
Th d 5: t chy 2 hidrocacbon th kh k tip nhau trong dy ng ng
thu c 48,4g CO
2
v 28,8g H
2
O. Phn trm th tch mi hidrocacbon l:
A. 90%, 10% B. 85%. 15%
C. 80%, 20% D. 75%. 25%
Th d 6: A, B l 2 ru no n chc k tip nhau trong dy ng ng. Cho hn
hp gm 1,6g A v 2,3g B tc dng ht vi
Na thu c 1,12 lt H
2
(ktc). Cng thc phn t 2 ru l:
A. CH
3
OH, C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH
10. Da trn phn ng tch nc ca ru no n chc thnh anken
anken
n =n
ru
v s nguyn t C khng thay i. V vy t ru v t anken
tng ng cho s mol CO
2
nh nhau.
Th d: Chia a gam ancol etylic thnh 2 phn u nhau.
Phn 1: mang t chy hon ton 2,24 lt CO
2
(ktc)
Phn 2: mang tch nc hon ton thnh etylen, t chy hon ton lng etylen
m gam H
2
O. m c gi tr l:
A. 1,6g B. 1,8g C. 1,4g D. 1,5g
Suy lun: t chy c 0,1 mol CO
2
th t chy tng ng cng c 0,1 mol
CO
2
. Nhng t anken cho mol CO
2
bng mol H
2
O.
Vy m = 0,1.18 = 1,8.
11. t 2 cht hu c, phn t c cng s nguyn t C, c cng s mol CO
2

th 2 cht hu c mang t chy cng s mol.
Th d: t chy a gam C
2
H
5
OH c 0,2 mol CO
2
. t chy 6g C
2
H
5
COOH
c 0,2 mol CO
2
.
THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
7
Cho a gam C
2
H
5
OH tc dng vi 6g CH
3
COOH (c H
2
SO
4
xt, t
0
Gi s H =
100%) c c gam este. C c gi tr l:
A. 4,4g B. 8,8g 13,2g D. 17,6g
Suy lun:

2 5 3 2
1
2
C H OH CH COOH CO
n n n
=
= = = 0,1 mol.

3 2 5
0,1 0,1.88 8,8
CH COOC H este
n mol m c g = = = =

12. Da trn phn ng t chy anehit no, n chc cho s mol CO
2
= s mol
H
2
O. Anehit
2
, H xt +
ru
0
2
, O t +
cng cho s mol CO
2
bng s mol CO
2

khi t anehit cn s mol H
2
O ca ru th nhiu hn. S mol H
2
O tri hn bng
s mol H
2
cng vo anddeehit.
Th d: t chy hn hp 2 anehit no, n chc thu c 0,4 mol CO
2
. Hidro
ha hon ton 2 anehit ny cn 0,2 mol H
2
thu c hn hp 2 ru no, dn
chc. t chy hon ton hn hp 2 ru th s mol H
2
O thu c l:
A. 0,4 mol B. 0,6mol C. 0,8 mol D. 0,3 mol
Suy lun: t chy hn hp 2 anehit c 0,4 mol CO
2
th cng c 0,4 mol
H
2
O. Hidro ha anehit nhn thm 0,2 mol H
2
th s mol ca ru tri hn ca
anehit l 0,2 mol. Vy s mol H
2
O to ra khi t chy ru l 0,4 + 0,2 = 0,6
mol.
13. Da v phn ng trng gng: cho t l n
HCHO
: n
Ag
= 1 : 4
n
R-CHO
: n
Ag
= 1 : 2.
Th d: Cho hn hp HCHO v H
2
i qua ng ng bt nung nng. Dn ton b
hn hp thu u sau phn ng vo bnh nc lnh ngng t hi cht lng v
hoa tan cc cht c th tan c , thy khi lng bnh tng 11,8g.
Ly dd trong bnh cho tc dng vi dd AgNO
3
/NH
3
thu c 21,6g Ag. Khi
lng CH
3
OH to ra trong phn ng hp H
2
ca HCHO l:
A. 8,3g B. 9,3g C. 10,3g D. 1,03g
Suy lun: H-CHO + H
2

0
Ni
t
CH
3
OH
(
3
CH OH HCHO
m m + ) cha phn ng l 11,8g.
HCHO + 2Ag
2
O
3
NH
CO
2
+ H
2
O + 4 Ag|
1 1 21, 6
0, 05
4 4 108
HCHO Ag
n n mol = = = .
M
HCHO
= 0,05.30 = 1,5g ;
3
11,8 1,5 10,3
CH OH
m g = =
Th d 2: Cho hn hp gm 0,1 mol HCOOH v 0,2 mol HCHO tc dng ht vi
dd AgNO
3
/NH
3
th khi lng Ag thu c l:
A. 108g B. 10,8g C. 216g D. 21,6g
Suy lun: 0,1 mol HCOOH 0,2 mol Ag
0,2 mol HCHO 0,8 mol Ag
p n A.
THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
8
Th d 3: Cht hu c X thnh phn gm C, H, O trong %O: 53,3 khi lng.
Khi thc hin phn ng trang gng, t 1 mol X 4 mol Ag. CTPT X l:
A. HCHO B. (CHO)
2
C. CH
2
(CHO)
2
D. C
2
H
4
(CHO)
2

11. Da vo cng thc tnh s ete tao ra t hn hp ru hoc da vo
LBTKL.
Th d 1: un hn hp 5 ru no n chc vi H
2
SO
4
, 140
0
C th s ete thu c
l:
A. 10 B. 12 C. 15 D. 17

Suy lun: p dng cng thc :
( 1)
2
x x +
ete thu c 15 ete.
Th d 2: un 132,8 hn hp gm 3 ru n chc vi H
2
SO
4
c, 140
0
C hn
hp cc ete c s mol bng nhau v c khi lng l 111,2g. S mol ete l:
A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol
Suy lun: un hn hp 3 ru to ra 6 ete.
Theo LBTKL: m
ru
= m
ete
+
2
H O
m

2
H O
m = 132,8 111,2 = 21,6g
Do
2
21, 6
1, 2
18
ete H O
n n mol
=
= =

n
mi ete
=
1, 2
0, 2
6
mol = .
12. Da vo phng php tng gim khi lng:
Nguyn tc: Da vo s tng gim khi lng khi chuyn t cht ny sang cht
khc xc nh khi lng 1 hn hp hay 1 cht.
C th: Da vo pt tm s thay i v khi lng ca 1 mol A 1mol B hoc
chuyn t x mol A y mol B (vi x, y l t l cn bng phn ng).
Tm s thay i khi lng (AB) theo bi z mol cc cht tham gia phn ng
chuyn thnh sn phm. T tnh c s mol cc cht tham gia phn ng v
ngc li.
i vi ru: Xt phn ng ca ru vi K:

2
( ) ( )
2
x x
x
R OH xK R OK H + +
Hoc ROH + K ROK +
1
2
H
2

Theo pt ta thy: c 1 mol ru tc dng vi K to ra 1 mol mui ancolat th khi
lng tng: 39 1 = 38g.
Vy nu cho khi lng ca ru v khi lng ca mui ancolat th ta c th
tnh c s mol ca ru, H
2
v t xc nh CTPT r.
i vi anehit: xt phn ng trng gng ca anehit
R CHO + Ag
2
O
0
3
, NH t
R COOH + 2Ag
Theo pt ta thy: c 1mol anehit em trng gng 1 mol axit
THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
9
A m = 45 29 = 16g. Vy nu cho m
anehit
, m
axit
n
anehit
, n
Ag
CTPT
anehit.
i vi axit: Xt phn ng vi kim
R(COOH)
x
+ xNaOH R(COONa)
x
+ xH
2
O
Hoc RCOOH + NaOH RCOONa + H
2
O
1 mol 1 mol A m| = 22g
i vi este: xt phn ng x phng ha
RCOOR

+ NaOH RCOONa + R

OH
1 mol 1 mol A m| = 23 M
R


i vi aminoaxit: xt phn ng vi HCl
HOOC-R-NH
2
+ HCl HOOC-R-NH
3
Cl
1 mol 1mol A m| = 36,5g
Th d 1: Cho 20,15g hn hp 2 axit no n chc tc dng va vi dd Na
2
CO
3

th thu c V lt CO
2
(ktc) v dd mui.C cn dd th thu c 28,96g mui. Gi
tr ca V l:
A. 4,84 lt B. 4,48 lt C. 2,24 lt D. 2,42 lt E. Kt qu khc.
Suy lun: Gi cng thc trung bnh ca 2 axit l: R COOH
Ptpu: 2 R COOH + Na
2
CO
3
2 R COONa + CO
2
| + H
2
O
Theo pt: 2 mol 2 mol 1 mol
A m = 2.(23 - 11) = 44g
Theo bi: Khi lng tng 28,96 20,15 = 8,81g.
S mol CO
2
=
8,81
0, 2
44
mol = Th tch CO
2
: V = 0,2.22,4 = 4,48 lt
Th d 2: Cho 10g hn hp 2 ru no n chc k tip nhau trong dy ng ng
tc dng va vi Na kim loi to ra 14,4g cht rn v V lt kh H
2
(ktc). V c
gi tr l:
A. 1,12 lt B. 2,24 lt C. 3,36 lt D. 4,48 lt
Suy lun: Theo ptpu: 1 mol ru phn ng 1mol ancolat + 0,5 mol H
2
th khi
lng tng:
6 6 2
2
( )
1, 4
2
14,1
78 45
n n
C H NO
n
n
N
n

=
+
m A =23 -1 = 22g
Vy theo u bi: 1 mol mui ancolat v 0,5mol H
2
bay ra th tng
14,4 10 = 4,4g. S mol H
2
=
4, 4.0,5
0,1
22
mol =
Th tch H
2
: V = 0,1.22,4= 2,24 lt.
THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
10
Th d 3: Khi thy phn hon ton 0,05 mol este ca 1 axit n chc vi 1 ru
n chc tiu tn ht 5,6g KOH. Mt khc, khi thy phn 5,475g este th tiu
tn ht 4,2g KOH v thu c 6,225g mui. Vy CTCT este l:
A. (COOC
2
H
5
)
2
B. (COOCH
3
)
2

C. (COOCH
2
CH
2
CH
3
)
2
D. Kt qu khc
Suy lun: V n
KOH
= 2n
este
este 2 chc to ra t axit 2 chc v ru n chc.
t cng thc tng qut ca este l R(COOR

)
2
:
R(COOR

)
2
+ 2KOH R(COOK)
2
+ 2R

OH
1 mol 2 mol 1 mol th m = (39,2 2R

)g
0,0375 mol 0.075 mol 0,0375 mol th m = 6,225 5,475 =
0,75g.
0,0375(78 2R

) = 0,75 R

= 29 R

= C
2
H
5
-
M
este
=
5, 475
146
0, 0375
= M
R
+ (44 + 29)2 = 146 M
R
= 0
Vy cng thc ng ca este l: (COOC
2
H
5
)
2
13. Da vo LBTNT v LBTKL:
- Trong cc phn ng ha hc, tng khi lng cc cht tham gia phn ng bng
tng khi lng ca cc sn phm to thnh.
A + B C + D
Th m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
- Gi m
T
l tng khi lng cc cht trc phn ng
M
S
l tng khi lng cc cht sau phn ng
D phn ng va hay cn cht d ta vn c: m
T
= m
S

- S dng bo ton nguyn t trong phn ng chy:
Khi t chy 1 hp cht A (C, H) th
2 2 2
( ) ( ) ( ) O CO O H O O O pu
n n n + =

2 2 2
( ) ( ) ( ) O CO O H O O O pu
m m m + =

Gi s khi t chy hp cht hu c A (C, H, O)
A + O
2
CO
2
+ H
2
O
Ta c:
2 2 2
O CO H O
mA m m m + = + Vi m
A
= m
C
+ m
H
+ m
O

Th d 1: t chy hon ton m gam hn hp Y: C
2
H
6
, C
3
H
4
, C
4
H
8
th thu c
12,98g CO
2
v 5,76g H
2
O. Tnh gi tr m? (p s: 4,18g)
Th d 2: cho 2,83g hn hp 2 ru n chc tc dng va vi Na th thot ra
0,896 lt H
2
(ktc) v m gam mui khan. Gi tr ca m l:
A. 5,49g B. 4,95g C. 5,94g D. 4,59g
Th d 3: Cho 4,2g hn hp gm ru etylic, phenol, axit fomic tc dng va
vi Na thy thot ra 0,672 lt H
2
(ktc) v 1dd. C cn dd thu c hn hp rn X.
Khi lng ca X l:
A. 2,55g B. 5,52g C. 5,25g D. 5,05g
Suy lun: C 3 hp cht trn u c 1 nguyn t H linh ng S mol Na = 2nH
2

= 2.0,03 = 0.06 mol
THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
11
p dng LBTKL:
m
X
= 4,2 + 0,06(23 - 1) = 5,52g. O
Th d 4: Chia hn hp 2 anehit no n chc lm 2 phn bng nhau:
P1: em t chy hon ton thu c 1,08g H
2
O
P2: tc dng vi H
2
d (Ni, t
0
) th thu hn hp A. em A t chy hon ton th
th tch CO
2
(ktc) thu c l:
A. 1,434 lt B. 1,443 lt C. 1,344 lt D. 1,444 lt
Suy lun: V anehit no n chc nn s mol CO
2
= s mol H
2
O = 0,06 mol

2
( 2) ( 2)
0,06
CO P C P
n n mol = =
Theo BTNT v BTKL ta c:
( 2) ( )
0,06
C P C A
n n mol = =
2
( )
0,06
CO A
n mol =

2
22, 4.0,06 1,344
CO
V = = lt
Th d 4: Tch nc hon ton t hn hp Y gm 2 ru A, B ta c hn hp X
gm cc olefin. Nu t chy hon ton Y th thu c 0,66g CO
2
. Vy khi t
chy hon ton X th tng khi lng CO
2
v H
2
O l:
A. 0,903g B. 0,39g C. 0,94g D. 0,93g
14. Phng php nhm nguyn t trung bnh:
Nhm y c th l s nhm -OH, -NH
2,
NO
2

Th d1: Nitro ha benzen thu c 14,1g hn hp gm 2 cht nitro c khi lng
phn t hn km nhau 45 vc. t chy hon ton hn hp 2 cht nitro ny c
0,07mol N
2
. Hai cht nitro l:
A. C
6
H
5
NO
2
v C
6
H
4
(NO
2
)
2

B. C
6
H
4
(NO
2
)
2
v C
6
H
3
(OH)
3

C. C
6
H
3
(NO
2
)
3
v C
6
H
2
(NO
2
)
4

D. C
6
H
2
(NO
2
)
4
vC
6
H(NO
2
)
5

Suy lun: Gi n l s nhm NO
2
trung bnh trong 2 hp cht nitro.
Ta c CTPT tng ng ca 2 hp cht nitro:
6 6 2
( )
n n
C H NO


(n < n < n

= n +1)
6 6 2
( )
n n
C H NO


2
2
n
N
1 mol
2
n
mol
14,1
78 45n +
0,07 mol
1, 4 n = , n = 1, n = 2 p n A.
V d 2: Hn hp X gm 2 ru no c s nguyn t bng nhau. t chy hon
ton 0,25 mol X thu c 11,2 lt CO
2
(ktc). Mt khc 0,25 mol X em tc dng
vi Na d thy thot ra 3,92 lt H
2
(ktc). Cc ru ca X l:
A. C
3
H
7
OH v C
3
H
6
(OH)
2

B. C
4
H
9
OH v C
4
H
8
(OH)
2

THPT L Hng Phong-BH-N PP giai nhanh HHC
GV:Nguyn Vn Minh Thng tin linh:
Ym:congtu_nhangheo2215@yahoo.com
Website:www.lehongphongbh.com
12
C. C
2
H
5
OH v C
2
H
4
(OH)
2

D. C
3
H
7
OH v C
3
H
5
(OH)
3

p n: C
Cn na
Chc cc bn s t mt ma thi thnh cng!!!