การกล่าวต้อนรับผ้้มาเยือน

การต้อนรับแขกนั้ น เป็ นธรรมเนี ยมของไทยมี่มีมาแต่โบราณใน

การที่จะทำาให้เกิดความพอใจแก่แขกผ้้มาเยือนมากที่สุด เท่าที่จะมากได้

ในกรณี ท่ีมีบุคคลสำาคัญหรือคณะบุคคลมาประชุมกันหรือเยี่ยมเยียน อาจ
มีการกล่าวต้อนรับ เพื่อแสดงความปรารถนาดีและเพื่อให้ผ้มาเยียนร้้สึก

อบอุ่นใจ การพ้ดก็ควรจะไม่ยาวนั ก มีการตระเตรียมล่วงหน้าเป็ นอย่างดี
การพ้ดต้อนรับมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ทักทายผ้ฟ
้ ั ง (ผ้้มาเยือน)เจ้าภาพ เจ้าของสถานที่
2. กล่าวแสดงความยินดีแก่ผ้มาเยือน

3. กล่าวสรรเสริญหรือยกย่องผ้้มาเยือน

4. กล่าวแนะนำาประวัติ หรือความเป็ นมาของสถานที่และสถาบันอย่าง
คร่าว ๆ

5. ต้องขออภัยหากมีส่ิงใดบกพร่องไป และหวังว่าผ้้มาเยือนจะกลับมา
เยือนอีก

ตัวอย่างการกล่าวต้อนรับ
เรียน

ท่าน

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ท่านเอกอัครราชท้ตกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

คณะผ้้ติดตาม หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผ้้มีเกียรติทุก

ในนามมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และชาวนครเชี ย งใหม่ ร้ สึ กยิ น ดี

และขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ เซอร์ปีเตอร์ สตัคส์รฐั มนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ให้เกียรตินำา คณะเอกอัครราชท้ตกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรปมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้

ในโอกาสนี้ ดิ ฉัน ใคร่ ข อกล่ าวถึ ง ประวั ติค วามเป็ นมาโดยย่ อ ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นมหาวิทยาลัย

แห่ ง แรกที่ ท างราชการจั ด ตั้ ง ขึ้ นในส่ ว นภ้ มิ ภ าคของประเทศไทยตาม
โครงการพัฒนาการศึ กษาในส่วนภ้มิภ าค พ.ศ.2501 ตั้งอย่้ ณ ดินแดน

ล้ า นนา อั น เป็ นแหล่ ง สะสมวั ฒ นธรรมอั น ลำ้ าค่ า มานานนั บ 700 ปี มี
สภาพภ้ มิ ป ระเทศงดงามท่ า มกลางสภาพแวดล้ อ มอั น เป็ นธรรมชาติ
บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ เป็ นแหล่ ง สะสม ค้ น คว้ า วิ จั ย และ

ถ่ายทอดความร้้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมัน
่ ในสัจธรรม
และคุณธรรม เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และ

การทำา นุ บำา รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมบั ณ ฑิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ พึ ง
ฝั กใฝ่ ในการฝึ กฝนตน เป็ นผ้้ร้จริง คิดเป็ น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน
ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำานึ กต่อสังคม

นั บเป็ นความกรุณาของท่านอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และชาวนครเชียงใหม่ขอต้อนรับฯพณฯ หวังว่าฯพณฯคงได้รบ
ั ความสุข

สบายจากดินฟ้ าอากาศของเชียงใหม่ และรวมทั้งความปรารถนาดีอย่าง
จริงใจยิ่งของชาวเชียงใหม่ทุกประการ

การกล่าวตอบการต้อนรับ

1. ทักทายผ้ฟ
้ ั ง (เจ้าภาพ เจ้าของสถานที่)

2 แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อเกียรติที่ได้รบ

3. กล่าวยกย่องสรรเสริญฝ่ ายที่ให้การต้อนรับ

4. กล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้จาการเยือนเยี่ยมครั้งนี้
5.กล่าวเชื้ อเชิญผ้้ต้อนรับไปเยือนตนบ้าง

ตัวอย่างการกล่าวตอบการต้อนรับ

ข้าพเจ้าร้้สึกเป็ นเกียรติและยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเยือน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชาวนครเชียงใหม่ซ่ึงได้รบ
ั การต้อนรับที่เต็ม
ไปด้วยไมตรีจิตและประเพณี ท่ีอ่อนช้อยนุ่มนวล ข้าพเจ้าเคยได้รบ
ั คำา

บอกเล่าก่อนเดินทางมายังนครแห่งนี้ ว่า เชียงใหม่เป็ นเมืองสวยงามแห่ง

หนึ่ ง ข้าพเจ้าเพิ่งประจักษ์ว่า นอกจากเมืองจะสวยงามตามคำาเล่าลือแล้ว
ชาวเชียงใหม่ยังมีน้ ำาใจอันดีงามไม่ย่ิงหย่อนกว่าความสวยงามของตัว
เมือง การมาเยือนครั้งนี้ ทำาให้ข้าพเจ้าร้้สึกประทับใจและซาบซึ้งใน

ไมตรีจิตของท่านเป็ นอย่างยิ่ง ในท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณชาวนคร
เชียงใหม่ท่ีได้รบ
ั การต้อนรับอย่างอบอุ่นและใคร่ขอปวารณาตัวว่า หาก

ท่านมีโอกาสผ่านไปทางนครลอนดอน ขอให้ท่านได้ให้ข้าพเจ้ามีเกียรติ

ต้อนรับท่านบ้าง เพื่อเป็ นการกระชับความสัมพันธ์อันดีงามที่เรามีต่อกัน
ให้แน่นแฟ้ นยิ่งขึ้น

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful