Čestné prehlásenie

Ja, titul pred, meno, ______________________________________________ Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: ZŠ ________________
(OP – občiansky preukaz)

priezvisko,

titul

za:

Dátum

narodenia:

Adresa uvedená v OP: _______________________________________________________ Bydlisko: _______________________________________________________

(prosím vyplniť len v prípade, že nie je totožné s adresou uvedenou v OP)

E-mail: _______________________________________ Mobil: _________________________
(uveďte len jednu platnú e-mailovú adresu a jedno mobilné číslo)

Blogujem na: ____________________________________________________________________ V strane SaS osobne poznám týchto ľudí:

_______________________________________________

prehlasujem na moju česť, že:
som nespolupracoval s ŠtB a nie som vedený v jej zväzkoch • som nebol členom a ani kandidátom KSČ, resp. KSS • môj výpis z registra trestov je bez záznamu a nie je proti mne vedené trestné stíhanie • nie som príslušníkom ozbrojených síl SR v zmysle zákona 346/2005 • nie som (ako fyzická alebo právnická osoba) dlžníkom štátu (Daňový úrad, Sociálna alebo zdravotná poisťovňa)
• •

som

□ □ □ □ □

nebol členom žiadnej politickej strany alebo hnutia bol členom ________ od ________ do ________ vo funkcii _________ ________ od ________ do ________ vo funkcii _________ ________ od ________ do ________ vo funkcii _________ naposledy som kandidoval v roku __________ za stranu ____________

(príslušné zaškrtnite a prípadne vyplňte. Prosím uveďte členstvá vo všetkých stranách)

Uvedenie nepravdivých údajov bude mať za následok vylúčenie zo strany Sloboda a Solidarita
"V súlade so zákonom 428/2002 Z.z. súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo inak zaznamenané v informačnom systéme vedenom stranou SAS za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov strany SAS. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlasím so zverejním údajov: meno, priezvisko, mesto bydliska, rok narodenia, vzdelanie a stranícka minulosť na stránke www.strana-sas.sk"

Dátum: _____________________

Podpis: ______________________

Akou formou by ste sa radi zapájali do aktivít v strane SaS?
(Prosím vyberte si jednu alebo viacero zo štyroch základných činností)

Aktivista

Prosím uveďte, v ktorom meste/obci sa zdržujete najviac

__________________ Aktivisti sa zúčastňujú podpisových akcií, sú členmi okrskových komisií, lepia plagáty, rozdávajú letáky a pod. Inými slovami, vo svojom okolí zosobňujú SaS a reprezentujú jej hodnoty. Práve preto majú aktivisti prednostné právo pri zostavovaní kandidátiek do VÚC, mestských a obecných zastupiteľstiev.

Konzultant

Prosím berte na vedomie, že činnosť v tímoch vyžaduje odbornosť, preto je predpokladom konzultanta minimálne príslušné vzdelanie alebo vážny záujem o danú problematiku. Ešte lepšie sú aj skúsenosti z praxe a úplne najlepšie aktivita vo forme publikovaných článkov, blogov a pod. 1. Boj proti korupcii 2. Verejné financie a finančný trh 3. Dane a odvody 4. Podnikateľské slobody 5. Hospodárstvo 6. Energetika 7. Doprava 8. Poľnohospodárstvo 9. Životné prostredie 10. Samospráva a komunálna politika 11. Verejná správa a e-government 12. Sociálna politika 13. Sociálne odkázané spoločenstvá

            

14. Zdravotníctvo 15. Osobné slobody 16. Školstvo a vzdelávanie 17. Veda a výskum 18. Mládež a šport 19. Kultúra 20. Média 21. Cestovný ruch 22. Súdnictvo a spravodlivosť 23. Zahraničná politika 24. Vzťahy k EÚ 25. Vnútorná bezpečnosť 26. Vonkajšia bezpečnosť a NATO

            

Kandidát za poslanca
Miestne/Mestské zastupiteľstvo VÚC Národná rada Európsky parlament

Žiadam o registráciu za člena strany Sloboda a Solidarita:
_________________________________ Podpis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful