Άκης Αγγελάκης

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ & ...Αιρετικά

Ο ΢΢ ΕΕ ΙΙ ΢΢
ΕΕ ΚΚ ΔΔ Ο

Ο ΣΣ ΗΗ ΣΣ ΑΑ
ΠΠ ΛΛ ΗΗ ΡΡ Ο

Άκης Αγγελάκης

© Άηδξ Αββεθάηδξ LLM, SAC Dip.,
Δηδυζεζξ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ
Δεκζηήξ Ακηζζηάζεςξ 21, Νέα Υαθηδδυκα, 143 43 ΑΘΖΝΑ
Σδθ. 210-2512988, 2584880, 2513259 Fax 210-2512988
Email info@image-a.gr & success2@otenet.gr
www.image-a.gr

Προφητικά & Αιρετικά

Άκης Αγγελάκης

Άκης Αγγελάκης
Ιούνιος 2010
Ένα ανθολόγιο
με γνφστά και άγνφστα κείμενα,
άρθρα, μελέτες,
για τις πφλήσεις,
την ηγεσία,
την προσφπική βελτίφση,
την πολιτική αλητεία,
τις ανθρώπινες στέσεις,
την υστολογία της επιτστίας
και άλλα πολλά!

2

.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Ο ΚΑΘΔ ΑΝΘΡΧΠΟ΢ ΚΑΘΟΡΗΕΔΗ ΣΖ ΓΗΚΖ ΣΟΤ ΣΤΥΖ! Ζ παιέκδ Δεκζηή Αοημεηηίιδζδ ΔΝΑ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ (ηαζ υπζ πμθζηζηυ) ΚΔΗΜΔΝΟ Ζ ΢ΤΝΣΑΓΖ ΣΖ΢ ΔΠΗΣΤΥΗΑ΢ ΚΑΗ ΣΖ΢ ..ΑΠΟΣΤΥΗΑ΢ ΥΡΖΜΑ : Α΢ΦΑΛΔΗΑ Ή ΦΟΒΟ΢. Σα δφμ πνυζςπα ηδξ αθθαβήξ CINDERELLA MAN Οζ θίθμζ ιμο.Πνυαα ηγεκενάθε Νμ1 Ζ Πάνκδεα ηαζ δ Πεκηέθδ . μζ Shaolin ! Απθά «Μαεήιαηα» ιάκαηγιεκη απυ ιζα βοκαίηα Σμ ηοκήβζ ηδξ Δοηοπίαξ ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΠΡΗΝ ΑΠΟΦΑ΢Η΢ΔΣΔ ΑΝ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΔΗΣΔ ΢Δ ΚΑΠΟΗΟ ΜΒΑ.Πνυαα ηγεκανάθε Νμ2 Ζ Δφαμζα . Ή ΑΛΛΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΑΚΟ ΠΣΤΥΔΗΟ ΠΤΡΚΑΓΗΔ΢ 2007 Μπίθκηενιπενβη ηαζ μζ 'Δθθδκεξ ηδξ ιοζηζηήξ Λέζπδξ Ζ Υαθηζδζηή .Σμ «λεηάνθςια» / μ ακηζπενζζπαζιυξ Ζ Πεθμπυκκδζμξ .ΟΛΑ ΣΑ ΛΔΦΣΑ! Ο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ΢ «ΘΔΡΜΟΠΤΛΟΜΑΥΟ΢» EDITORIAL 1 : Πμηέ πζα δεκ εα είιαζηε ημ ίδζμ! EDITORIAL 2 : Ζ βμδηεία ημο Γμκ Κμνθευκε (ηδξ πμθζηζηήξ)! EDITORIAL 3 : Ηδμφ βζαηί επζπθέμοκ μζ θεθθμί! 3 .

Γζα ημκ αοημ-ζεααζιυ Ο Νυιμξ ηδξ Ακαλζυηδηαξ Γζα ηδ δζαπναβιάηεοζδ Γζα ηδκ ηυθιδ Γζα ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ απμθάζεζξ. Κάκε ζςζηέξ επζθμβέξ. ΑΠΟΣΤΥΗΑ΢! Γζα ηζξ επζεοιίεξ Οζ «δαίιμκεξ» πμο θέβμκηαζ απεθπζζία ηαζ απμβμήηεοζδ.πνμζςνζκμφ! (Ηδμφ βζαηί μζ «θεθθμί» επζπθέμοκ Νμ2) EDITORIAL : Σχνα πμο λοπκήζαιε. Γζα ηζξ εοηαζνίεξ..... Γζα ηδ πνήζδ ημο κμο Γζα ηδκ επζιμκή Ο μνζζιυξ ηδξ επζηοπίαξ SPECIAL REPORT: Ακηζιεηςπίγμκηαξ ηδκ ααεααζυηδηα ηαζ ηδκ ακαζθάθεζα! 4 . SPECIAL REPORT : Ζ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΣΑ ΜΤ΢ΣΗΚΑ ΣΖ΢ ΔΠΗΣΤΥΟΤ΢.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ζ «ηέπκδ» ημο Δπζπεζνδιαηζημφ & Δνβαζζαημφ κηυπζκβη! EDITORIAL 4 : Ζ οπενμρία ημο . ηαθά κα πάεμοιε! EDITORIAL: Αοημεηηίιδζδ & Αοημπεπμίεδζδ ηάκμοκ ηαηυ ζηδκ παβημζιζμπμίδζδ! EDITORIAL: ΋πμζμξ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ακζηακυηδηα είκαζ βναθζηυξ.

EDITORIAL 2 : Ζ οπενμρία ημο .Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης EDITORIAL Ο ΝεμΦαζζζιυξ ηςκ Μεβαθμιπαηάθδδςκ! Γζα ηδ Γκχζδ.. αοβά ηαζ ηαθέξ Μδκ ηα παναηάξ πμθφ βνήβμνα EDITORIAL Γζαηί.πνμζςνζκμφ! Μεηεηθμβζηέξ ακδζοπίεξ! 5 .. ηα ΢ειζκάνζα ηαζ ηδκ Σέπκδ ηδξ Παναηίκδζδξ Ζ ακάβηδ βζα ζζςπή ζ΄ έκα εμνοαχδδ ηυζιμ Μενζημί εφημθμζ ηνυπμζ βζα κα ηάκεηε επενμφξ ηαζ κα βίκεηε ακηζπαεείξ ζημοξ άθθμοξ! Ββάθεηε ημοξ Hannibal Lecters απυ ηδ γςή ζαξ ! ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΢Δ ΠΔΡΗΟΓΟΤ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ Α΢ΣΑΘΔΗΑ΢ Ο Θοιυξ ζηδκ ηαεδιενζκή ενβαζζαηή ιαξ γςή EDITORIAL : ΣΑ «ΥΡΤ΢Α ΠΑΗΓΗΑ» ΢ΣΗ΢ BUSINESS ΣΟΝ 21μ ΑΗΧΝΑ! Απμζπάζιαηα απυ ηζξ «Μζηνέξ Ηζημνίεξ βζα Μεβάθμοξ Ακενχπμοξ» Χδή ζημ πενζαάθθμκ πμο πάκεηαζ... EDITORIAL 1 : Γζεθεανιέκμζ ή απθχξ ακίηακμζ. Απμζπάζιαηα απυ ηζξ «Ηζημνίεξ πμο Γοκαιχκμοκ ηδκ Φοπή» Κανυηα.

δ αιθζαμθία. Κυθαζδ είκαζ δ άιεζδ απμιάηνοκζδ απυ ημ Φςξ. 3. ΋ηαλ δελ απνθαζίδεηο. 2. Γζ’ αοηυ. απμθάζζζεξ. λεπκάιε ημ πμζμζ πναβιαηζηά είιαζηε. δεκ είιαζηε ακεπάνηεζα. Οοζζαζηζηά. ημ ιίζμξ. Σζ είκαζ αοηυ πμο εέθς κα πεηφπς ζηδ γςή ιμο. μ εοιυξ. Γζ’ αοηυ. δεκ είιαζηε…δεκ είιαζηε…αθθά επεζδή ιαξ πκίβμοκ υθ’ αοηά. Σζ ζδιαίκεζ αοηυ. κμιίγμοιε υηζ είιαζηε ηζ απμιαηνοκυιαζηε απυ αοηυ πμο πναβιαηζηά είιαζηε. Δπζθέληε αοηυ πμο είζηε. ΢διαίκεζ υηζ αθμφ επέθελεξ ηδκ αθεμκία ηαζ ηδκ επζηοπία ζηδ γςή ζμο. πάνεηε ηδκ απυθαζδ κα επζθέληε ημ δνυιμ ηδξ αθεμκίαξ ηαζ υπζ ημ δνυιμ ηδξ ζηένδζδξ. μιμνθζά. Δίζηε θςξ. ΋ηζ υπμζμξ έπεζ ηδκ επζθμβή έπεζ ηαζ ημ ιανηφνζμ. δ ακαζθάθεζα. Δίιαζ δζαηεεεζιέκμξ κα ημ πθδνχζς. αθθά δεκ είκαζ δζαηεεεζιέκμζ κα πθδνχζμοκ 6 . δ αβακάηηδζδ. δεκ είιαζηε γήθζα. ιαξ πενζηνζβονίγεζ αοηυ πμο δεκ είιαζηε. έρεηο απνθαζίζεη λα θάλεηο εθείλν πνπ δελ απνθάζηζεο. ηυηε είκαζ πμο αζχκεζξ ηδκ πναβιαηζηή ηυθαζδ. Να εοιάζηε υιςξ. εα πθδνχζεζξ ηαζ ημ ηίιδια. Γεκ οπάνπεζ ηφπδ. Συηε είκαζ πμο λεπκάξ πμζμξ είζαζ επεζδή ζε πενζηοηθχκεζ ηαζ ζε ζηναββαθίγεζ εηείκμ πμο δεκ είζαζ. Αβηαθζάζηε ημ. δ ηαημιμζνζά. ΢οκεζδδημπμζείζηε ηαζ πζζηέρηε ηζ πναβιαηζηά είζαζηε. Πμζμξ είκαζ ημ ηίιδια πμο εα πνέπεζ κα πθδνχζς βζα κα ημ πεηφπς. Καζ. ηάηζ. βκχζδ. υηακ απμθαζίγεζξ επεζδή δεκ απμθάζζζεξ. αβάπδ. μφηε εοιυξ. Γίκεηε έκα ι’ αοηυ. Μδκ ηάκεηε ημ θάεμξ πμο ηάκμοκ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ. εέθμοκ ηα ηαθφηενα δχνα ηδξ γςήξ. Ζ αίζεδζδ ηδξ εκμπήξ ημο κα είζαζ θζβυηενμξ. εέθμοκ ηδκ οβεία. Θέθμοκ ηδκ επζηοπία. Σφπδ ζδιαίκεζ κα ιπμνμφιε ηαζ κα παίνκμοιε ηζξ ζςζηέξ απμθάζεζξ. Ζ ηφπδ είκαζ απμηέθεζια ηςκ δζηχκ ιαξ επζθμβχκ ηαζ απμθάζεςκ πμο παίνκμοιε ηαεδιενζκά ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ιαξ. πανά. μ θυαμξ. Βζχζηε ημ. δ γήθζα. Κυθαζδ είκαζ ημ κα κμζχεεζξ ημ υηζ είζαζ θζβυηενμξ. Κζ ειείξ ηζ ηάκμοιε. ΢ηδ γςή ηάεε θμνά πμο δεκ απμθαζίγεζξ είκαζ ζακ κα έπεζξ ήδδ απμθαζίζεζ. ηάκηε αοηέξ ηζξ ηνεζξ ενςηήζεζξ ζημκ εαοηυ ζαξ: 1.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ο ΚΑΘΔ ΑΝΘΡΩΠΟ΢ ΚΑΘΟΡΙΕΔΙ ΣΖ ΓΙΚΖ ΣΟΤ ΣΤΥΖ! Μδκ επαθίεζαζ ζηδκ ηφπδ. Γεκ είιαζηε θυαμξ. δφκαιδ. Κυθαζδ είκαζ κα ημ λένεζξ ή έζης ηαζ κα οπμρζάγεζαζ υηζ είζαζ ηάπμζμξ άθθμξ ηεθείςξ δζαθμνεηζηυξ απυ αοημφξ πμο δείπκεζξ ηαζ αζχκεζξ υηζ είζαζ. δεκ είιαζηε ιίζμξ. Σδ ζηζβιή πμο ιαξ πκίβεζ. επζηοπία.

Προφητικά & Αιρετικά

Άκης Αγγελάκης

ημ ηίιδια. Γεκ είκαζ δζαηεεεζιέκμζ κα πθδνχζμοκ ημ ηίιδια ηδξ επζηοπίαξ, πμο ζδιαίκεζ κα
δμοθέρμοκ ζηθδνά βζα κα δζηαζςεμφκ.
Θέθμοιε ηαζ ηδκ πίηηα αθάβςηδ ηαζ ημ ζηφθμ πμνηάημ. Αοηυ δε βίκεηαζ. Γεκ ιπμνεί κα
βίκεζ. Ο απμηοπδιέκμξ εέθεζ ηαζ ηδκ πίηηα αθάβςηδ ηαζ ημ ζηφθμ πμνηάημ. Ο απμηοπδιέκμξ
εέθεζ ηδκ επζηοπία πςνίξ κα δχζεζ ελεηάζεζξ. Ο απμηοπδιέκμξ εέθεζ κα δζμνζζηεί ζημ
δδιυζζμ ηαζ ηαοηυπνμκα κα βίκεζ πμθοεηαημιιονζμφπμξ! Ο απμηοπδιέκμξ εέθεζ κα θαδχζεζ
βζα κα πάνεζ ημ δίπθςια μδήβδζδξ. Καζ θαδχκεζ ηαζ παίνκεζ ημ δίπθςια ηαζ ζημηχκεζ
ηάπμζμκ απυ ηδκ απνμζελία ημο, πδβαίκεζ θοθαηή ηαζ δ μζημβέκεζά ημο ηαζ ημο εφιαηυξ ημο
δοζηοπμφκ. Αοηυ εέθμοιε;
Αοηή ηδ θζθμζμθία εέθμοιε κα έπμοιε; Να ιάεμοιε κα είιαζηε πνμεημζιαζιέκμζ κα
πθδνχζμοιε ημ ηίιδια. Καζ ημ ηίιδια πνέπεζ κα πθδνςεεί πνμηαηααμθζηά. Γεκ είκαζ έκα
ηίιδια ημ μπμίμ δεκ ιπμνείξ κα ημ πθδνχζεζξ. Ακ εέθεζξ ηδκ επζηοπία, εα πθδνχζεζξ
ηίιδια. ΢ε ζηεκαπχνζα, ζε θζςιέκα παπμφηζζα, ζε άβπμξ, ζδνχηα, ημφναζδ. ΋ηακ δεκ
είζαζ δζαηεεεζιέκμξ κα ημ πθδνχζεζξ ημ ηίιδια πχξ εέθεζξ ημ ακηίηζιυ ημο;
Κάπμζμξ ιπήηε ζ΄ έκα θαζηθμοκηάδζημ βζα κα θάεζ ηάηζ. Κάεζζε ζ’ έκα αδεζακυ ηναπέγζ
ηαζ πενίιεκε ηάπμζμκ κα ημο δχζεζ ηδκ παναββεθία ημο. Φοζζηά ηακείξ δεκ θάκδηε. Σεθζηά
ιζα βοκαίηα ι’ έκα βειάημ δίζημ ηαείζεζ απέκακηί ημο ηαζ ημκ εκδιένςζε βζα ημ πςξ
δμοθεφεζ ημ ζφζηδια ζημ θαζηθμοκηάδζημ.
«΢ηάζμο ζηδκ άηνδ εηεί», ημο είπε. «Αημθμφεδζε ηδκ μονά ηαζ πάνε υηζ εέθεζξ. ΢ηδκ άθθδ
άηνδ ηδξ μονάξ εα ζμο πμοκ πυζα εα πνέπεζ κα πθδνχζεζξ».
Ζ γςή είκαζ έηζζ αηνζαχξ. Ζ γςή δεκ είκαζ εζηζαηυνζμ πμθοηεθείαξ, αθθά θαζηθμοκηάδζημ.
΢ημ εζηζαηυνζμ πνχηα ηνςξ ηαζ ιεηά πθδνχκεζξ ημ θμβανζαζιυ. ΢ημ θαζηθμοκηάδζημ
πνχηα πθδνχκεζξ ηαζ ιεηά ηνςξ. Αηνζαχξ έηζζ είκαζ ηαζ δ γςή. Μπμνείξ κα πάνεζξ
μηζδήπμηε εέθεζξ ανηεί κα είζαζ πνυεοιμξ κα πθδνχζεζξ ημ ηίιδια. Μπμνείξ αηυιδ κα
απμηηήζεζξ επζηοπία, αθθά δεκ εα ημ πεηφπεζξ πμηέ ζμο ακ πενζιέκεζξ κα ζμο ηδκ
πνμζθένεζ ηάπμζμξ άθθμξ. Μυκμ απυ ιυκμξ ζμο ιπμνείξ κα ημ ηαηαθένεζξ».
Ζ απνηπρία είλαη ε θαζαξή νπζία ηεο γλψζεο. Αλζμπμζήζηε αοηή ηδ βκχζδ. ΋ζμ
πενζζζυηενμ αλζμπμζείηε ηζξ βκχζεζξ ζαξ ηυζμ πζμ ημκηά ένπεζηε ζηδκ επζηοπία ηαζ ηδκ
εοδιενία. Γζαηί δ επζηοπία ηαζ δ εοδιενία είκαζ δομ γδθζάνεξ αδενθέξ. Εδθεφμοκ αοημφξ
πμο έπμοκ βκχζδ ηαζ ηδκ εθανιυγμοκ ζηδκ πνάλδ. Γζαηί δ βκχζδ δεκ είκαζ ιυκμ ηα αζαθία
ηαζ ηα ζειζκάνζα. Γλώζε είλαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ.
Γεκ ανηεί κα πάνεζξ αζαθία ηαζ κα παναημθμοεείξ ζειζκάνζα. Σα αζαθία ηαζ ηα ζειζκάνζα
είκαζ ςναία. ΢ηδκ πνάλδ υιςξ, ηζ βίκεηαζ; Ακ εέθεηε κα δείηε ηζ έπεζ πναηηζηυ απμηέθεζια
7

Προφητικά & Αιρετικά

Άκης Αγγελάκης

ηαζ ηζ δεκ έπεζ δμηζιάζηε ημ βζα 21 ζοκεπυιεκεξ διένεξ. Μυκμκ ηυηε εα δείηε ακ πναβιαηζηά
δμοθεφεζ ηάηζ.
Κάπμζμξ είπε υηζ ην πξαγκαηηθφ ηαμίδη ησλ αλαθαιχςεσλ δελ είλαη φηαλ ςάρλνπκε γηα
θαηλνχξηα ηνπία αιιά φηαλ έρνπκε θαηλνχξηα κάηηα. Έπμοιε έκα ιοαθυ, ημ μπμίμ είκαζ
ηαηαπθδηηζηυ, έκα ιοαθυ «πεζιχκα ηαθμηαίνζ», έκα ιοαθυ πμο πςνάεζ εηαηυ
ηνζζεηαημιιφνζα θέλεζξ. Κζ ειείξ πνδζζιμπμζμφιε έκα πμθφ ιζηνμζημπζηυ ημιιάηζ ημο
ιοαθμφ ιαξ.
Γζ αοηυ, αξ λεηζκήζμοιε ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ αξ ιάεμοιε επί ηέθμοξ κα εθέβπμοιε ηα
«πζάηα» πμο επζθέβμοιε κα αάθμοιε ζημ ηναπέγζ ιαξ. Αξ ιάεμοιε δδθαδή, κα δζαθέβμοιε
ηζξ ζηέρεζξ πμο ηνμθμδμημφιε ημ κμο ιαξ. Γζαηί αοηέξ πνμηαεμνίγμοκ ηζξ ακηζδνάζεζξ ιαξ
ζε υηζ ιαξ ζοιααίκεζ ηαζ ημκ ηνυπμ ηαζ πμζυηδηα ηςκ ηαεδιενζκχκ ιαξ απμθάζεςκ βζα
μηζδήπμηε ιαξ απαζπμθεί.
Δθείλνο πνπ ειέγρεη ηηο ζθέςεηο ηνπ ειέγρεη θαη ηνλ θφζκν ηνπ. ΢θέςε, ζπλαίζζεκα,
πξάμε. Γεκ είκαζ υιςξ εφημθμ κ’ ανπίζμοιε κ’ αθθάγμοιε ι’ έκα ηαζκμφνζμ ηνυπμ ζηέρδξ.
Γεκ είκαζ εφημθμ υθμ αοηυκ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ είημζζ, ηνζάκηα, πεκήκηα πνυκςκ κα
ημκ αθθάλμοιε. Γεκ είκαζ υιςξ αηαηυνεςημ. Οφηε ήηακ εφημθμ υηακ λεηζκήζαιε ημ πνχημ
ιάεδια μδήβδζδξ πμο είπαιε δομ πυδζα ηαζ ηνία πεκηάθ. Ήηακ εφημθμ; ΋πζ. Έηζζ ηζ εδχ.
Ν’ αθθάλμοιε θζβάηζ ηα ιοαθά ιαξ ηαζ κα ιπμνέζμοιε κα ζοκδείζμοιε ζηζξ ηαζκμφνζεξ
ζδέεξ. Γζαηί δζαθμνεηζηά, ακ δεκ ημ ηάκμοιε αοηυ, ακ δεκ αθθάλμοιε ηνυπμ ζηέρδξ, ηυηε εα
κζχζμοιε απμηοπδιέκμζ.
Οζ άκενςπμζ δεκ εέθμοκ κα ηαθαζπςνδεμφκ θίβμ χζηε κα αθθάλμοκ ηνυπμ ζηέρδξ.
Πνμηζιμφκ κα ηαθαζπςνμφκηαζ πμθφ ιέκμκηαξ μζ ίδζμζ. Πχξ είκαζ δοκαηυκ κα αθθάλεζ δ γςή
ζμο, ακ δεκ αθθάλεζξ ημκ ηνυπμ πμο ηδκ ακηζιεηςπίγεζξ; Ακ δεκ αθθάλεζξ ημκ ηνυπμ πμο
ακηζδνάξ; Ακ δεκ αθθάλεζξ ημκ ηνυπμ πμο ηαεδιενζκά πανάγεζξ ηζξ ζηναηδβζηέξ ζμο;
Σμ ααζίθεζμ ηδξ ηφπδξ, ηδξ πανάξ, ηδξ επζηοπίαξ, ηδξ εοηοπίαξ, ηδξ μθμηθήνςζδξ ανίζηεηαζ
ιέζα ζαξ θίθμζ ιμο, ακμίληε ηα κημοθάπζα ηδξ ροπήξ ζαξ, πζζηέρηε ζημκ εαοηυ ζαξ ηαζ κα
είζηε αέααζμζ υηζ εα ημ ακαηαθφρεηε!
Δζείξ έπεηε ημ ιδπακζζιυ ηαζ ηδ δοκαιζηή κα δζαιμνθχζεηε ηδ δζηή ζαξ ηφπδ ή ηαημηοπία.
Δζείξ έπεηε ηζξ ζηακυηδηεξ κα δζαιμνθχκεηε ημ δζηυ ζαξ «αζηνμθμβζηυ πάνηδ» ηαζ κα
πανάλεηε ιε αηνίαεζα ηδκ πμνεία ηαζ ελέθζλδ πμο εα έπεζ δ γςή ζαξ. Κακείξ άθθμξ δεκ
ιπμνεί κα ημ ηάκεζ αοηυ βζα ζαξ. Μυκμκ εζείξ.

8

Προφητικά & Αιρετικά

Άκης Αγγελάκης

Ζ ρακέλε Δζληθή Απηνεθηίκεζε
ΔΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (θαη φρη πνιηηηθφ)
ΚΔΙΜΔΝΟ
΢ηε Μπηηιήλε, ηα γεξαζκέλα γατδνπξάθηα ηα αθήλνπλ λα πεζάλνπλ απφ αζηηία,
δεκέλα ζε θάπνην ρσξάθη, ρσξίο θαί θαη λεξφ. Γοζηοπχξ, αοηυ είκαζ έκα ζφκδεεξ
ιαηάανζμ, απμηανδζςηζηυ ηαζ απάκενςπμ εέαια, πμο πνυκζα ηχνα, εθίαμιαζ κα
παναηδνχ ηάεε θμνά πμο επζζηέπημιαζ ημ πακέιμνθμ κδζί ηδξ Μοηζθήκδξ. Ζ ακενχπζκδ
απανζζηία, μ πνςημβμκζζιυξ ηαζ δ άβκμζα ζε υθμ ημοξ ημ ιεβαθείμ. Ζ ίδζα δ θφζδ ιζαξ
εζςζηνεθμφξ ααναανυηδηαξ πμο ιεηαηνέπεζ ημκ άκενςπμ ζε ηηήκμξ.
Λοπάιαζ πμο λεηζκχ ιε αοηυκ ημκ παναθθδθζζιυ, αθθά ηάπςξ έηζζ κζχες ηχνα ηεθεοηαία,
αθέπμκηαξ ηδ πχνα ιμο, ηδ πχνα ιαξ, κα εακαηχκεηαζ μζημθμβζηά ηζ εβχ κα ιδκ ιπμνχ κα
ηάκς ηίπμηα. Νζχες πενίενβα. Νζχες ηάηζ ακάιεζα ζε εθίρδ, εοιυ, αβακάηηδζδ ηαζ
ελεοηεθζζιυ. Ο Ζζαίαξ ζημ 24μ Κεθ. Δδάθζα 5 & 5 βνάθεζ : “ Ζ γε πελζεί,
καξαίλεηαη…Καη ε γε εκνιχλζε ππνθάησ ησλ θαηνίθσλ απηήο δηφηη παξέβεζαλ ηνπο
λφκνπο, ήιιαμαλ ην δηάηαγκα, εζέηεζαλ δηαζήθαλ αηψληνλ”
Νζχες εθίρδ βζαηί δεκ είιαζ λεημιιέκμξ απυ ηδ θφζδ. Ακήης ζηδ θφζδ. Ο Θευξ ιαξ
έπθαζε βζα κα ζοιαζχκμοιε ιαγί ηδξ ηαζ κα πνμζηαηεφεζ μ έκαξ ημκ άθθμ. Νζχες εοιυ,
βζαηί μζ ακχνζιμζ, ημοημπυκδνμζ πμθζηζηάκηδδεξ δεκ έηακακ ηίπμηα ηυηε πμο ιπμνμφζακ
βζα κα πνμθάαμοκ ημ ηαηυ. Θοιχκς κα αθέπς ημκ Σγμοιάηα κα δζαζηεδάγεζ ζημ Club
΢ΣΑΓΗΟ (πανέα ιε δφμ πανζηυανοηεξ οπάνλεζξ) ηδ πενίμδμ ηςκ πονηαβζχκ. Θοιχκς κα
αθέπς ημκ Λαθζχηδ κα παναημθμοεεί ημκ πμδμζθαζνζηυ αβχκα ημο Οθοιπζαημφ ηαζ κα
ιδκ έπεζ ημ ημονάβζμ κα πεζ, έζης ηαζ δομ θυβζα, ζακ οπμονβυξ πενζαάθθμκημξ πμο…είκαζ.
Θοιχκς κα αθέπς ημκ πνςεοπμονβυ ιε ηζξ αενιμφδεξ, κα ηάκεζ δζαημπέξ ηαζ μ Σαΰβεημξ
κα ηαίβεηαζ επί 22 ζοκεπείξ διένεξ. Θοιχκς. Αβακαηηχ ιε ημκ εαοηυ ιμο ηαζ κζχες υηζ
έπς ηδκ ίδζα ημζκή ιμίνα ιε ηα άιμζνα βασδμονάηζα ηδξ Μοηζθήκδξ, πμο ιεηά απυ ιζα γςή
ζηθδνήξ πνμζθμνάξ, αθήκμιαζ κα ρμθμθμβήζς απυ αζζηία, δίρα ηαζ βδναηεζά. Γειέκμξ!
Ο δζάζδιμξ Πάημ Ραιπάκ, βνάθεζ ζημ οπένμπμ αζαθίμ ημο “Σμ Σέθμξ ηςκ Καζνχκ”
(Δηδυζεζξ Δζμπηνμκ) υηζ: “Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο απνζπάζηεθε απφ ηε θχζε :
Θέιεζε λα ηελ θάλεη έλα εμσηεξηθφ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ αληηθείκελν, ην νπνίν ζα
κπνξνχζε έηζη λα εμνπζηάδεη θαηά βνχιεζε. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ιεζκφλεζε
φηη ε δηθή ηνπ επηβίσζε εμαξηηφηαλ απφ ηελ αξκνλία πνπ ζα δηαηεξνχζε κε ηε γε
ηνπ. Ο άλζξσπνο δελ είλαη ζχκα ησλ πξνφδσλ ηεο γλψζεο ηνπ, αιιά ηεο
καηαηνδνμίαο κε ηελ νπνία ηηο ρξεζηκνπνηεί”. Κακέκαξ δε ιαξ ζέαεηαζ, ηακέκαξ δε
9

απφ ηελ επηβάξπλζε πνπ αλαπφθεπθηα ζα έρεη επηθέξεη ζην πεξηβάιινλ ε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης κμζάγεηαζ. Δ. είκαζ δζαηεεεζιέκδ κα θηάζμοκ ιέπνζ ημ Δονςπασηυ Γζηαζηήνζμ ηαζ. ηδκ αφλδζδ ηςκ ηζκδφκςκ απυ πείιαννμοξ ηαζ ηδκ ζηένδζδ ηδξ ημζκςθεθμφξ πνήζδξ ημο δάζμοξ. δ αδζαθμνία ηαζ δ πνμδμζία ηάπμζςκ επέηνερακ κα ζοιαεί ζηδκ (ηέςξ) μιμνθυηενδ πχνα ημο ηυζιμο. Δπίζδξ. πμο ηαηά “θεββάνζα” ιαξ πζάκεζ μ ζπεηζηυξ “μίζηνμξ” βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ ηαζ ιεηά απυ θίβμ. εα δζαεέζμοκ ηδκ απμγδιίςζδ ζηδκ δαζμπονυζαεζδ. Ζ μιάδα ηςκ δζηδβυνςκ. 25/8/98) 10 . ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ. υπζ θμζπυκ! Αοηή ηδ θμνά δεκ εα λεπάζμοιε ηδκ ηαιέκδ βδ πμο μζ πμθζηζηάκηδδεξ ηςκ ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ άθδζακ ζημ δζάαα ημοξ. εκ υρεζ “εενιμφ επεζζμδίμο” ζημ Αζβαίμ ηα έπμοιε λεπάζεζ. Οπζ ηδκ Δθθάδα ηςκ πμθζηζηχκ “ανμοναίςκ” ηαζ ηςκ δζαπθεηυιεκςκ “ηθεθημημηάδςκ”. Θα ηδκ εοιδεμφιε ζηζξ επυιεκεξ Γδιμηζηέξ ηαζ Βμοθεοηζηέξ εηθμβέξ ηαζ ηυηε εα δμφιε πμζμξ είκαζ ημ εφια ηαζ πμζμξ μ εφηδξ. Μζα ηαηαζηνμθή. ζημ ζηεπηζηυ ημοξ ζοιπενζθαιαάκεηαζ αηυια ηαζ μ ζμαανυξ ροπμθμβζηυξ ηθμκζζιυξ πμο οθίζηαηαζ μ πμθίηδξ αθέπμκηαξ ηα δάζδ ημο κα ηαηαζηνέθμκηαζ. Ήδδ ιδκήζεζξ απυ ζδζχηεξ έπμοκ ανπίζεζ κα βίκμκηαζ ηαηά ημο ηνάημοξ ηαζ θμζπχκ ανιμδίςκ. ηδκ αφλδζδ ηδξ ζηυκδξ πμο ηναηά ημ δάζμξ. Σμ πεζνυηενμ υιςξ. ηδκ εβηθδιαηζηυηδηα ηαζ ηυζα άθθα. ηαθυ θεζκυπςνμ! Τ. πμο δ άβκμζα. Γε ιαξ αλίγεζ ιζα ηέημζα ιμίνα ! Καηά ηα άθθα. Γεκ ιαξ αλίγεζ ιζα ηέημζα πχνα. “ΔΘΝΟ΢” . Σδ δζηή ιαξ Δθθάδα. Καηά ηα άθθα. γδηχκηαξ απμγδιζχζεζξ απυ ηδκ Πμθζηεία ζηδκ μπμία πνμζάπημοκ οπεοεοκυηδηα βζα ηζξ πονηαβζέξ. Καηδβμνμφκ ηδκ Πμθζηεία βζα ιείςζδ ημο μλοβυκμο. ζε πενίπηςζδ δζηαίςζήξ ημοξ.Γ. Σδκ Δθθάδα ιαξ. αξ πνμζπαεήζμοιε κα ιδκ ημ λεπάζμοιε ηζ αοηυ. είκαζ υηζ ηαζ ηακέκαξ δε δίκεζ ηδκ παναιζηνή ζδιαζία βζα ηζξ ηοπυκ επζπηχζεζξ πμο εα οπάνπμοκ ζηδ δζαηάναλδ ηδξ μζημθμβίαξ βζα ηδ πχνα ιαξ. υπςξ λεπάζαιε ηζξ πθδιιφνεξ. (Δθ. Έλαο Θεφο μέξεη ηελ αχμεζε ζηηο δεκηέο ζηα λνζνθνκεηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα δνχκε ηα επφκελα ρξφληα.

Μενζηέξ θμνέξ αοηά ηα ζοζζςνειέκα θάεδ ηνίζδξ βίκμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ πενζυδμο εοθμνίαξ ζηδ γςή ιαξ. Ζ θφξκνπια ηεο επηηπρίαο είλαη εχθνιε λα ηελ εθαξκφζνπκε. Ζ απνηπρία είλαη ην αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ζπζζσξεκέλσλ ιαλζαζκέλσλ ζθέςεσλ θαη ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ. αθθά δ εοπανίζηδζδ ηδξ ζηζβιήξ οπενηαθφπηεζ ηζξ ιεθθμκηζηέξ άζπδιεξ ζοκέπεζεξ. Με απθά θυβζα. δεκ έβζκε ηαζ ηίπμηα. πμο δεκ ημοξ θαίκεηαζ υηζ ημ ιέθθμκ έπεζ ηαζ ηυζδ ζδιαζία. Σμ επακαθαιαάκς. Συηε βζαηί μζ άκενςπμζ δεκ ζπεδζάγμοκ ημ ιέθθμκ ημοξ. Συζμ δ επζηοπία υζμ ηαζ δ απμηοπία ζοιπενζθαιαάκμοκ ιεθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ. Αοημί πμο ηνχκε πμθθέξ θάεμξ ηνμθέξ δδιζμονβμφκ έκα ιεθθμκηζηυ πνυαθδια οβείαξ ζημκ εαοηυ ημοξ. ακηζθαιαακυιαζηε ηαθφηενα ηα θάεδ ηνίζδξ πμο ηάκμοιε ηαζ ηυηε είκαζ πμο αθέπμοιε υηζ ημ ηάεε θάεμξ ιεηνάεζ. Πχξ ιεηαηνέπμοιε ηα θάεδ ζε πεζεανπίεξ. Αοηέξ είκαζ ηα μθέθδ ή μζ ηφρεζξ. Σα πνμαθήιαηα ηαζ μζ ακηαιμζαέξ ημο ζήιενα απμννμθμφκ ηυζμ πμθφ ηάπμζμοξ ακενχπμοξ 11 . Σν θαθφ κε ηελ απνηπρία είλαη φηη είλαη χπνπιε. Ζ απάκηδζδ είκαζ ιε ην λα θάλνπκε ην κέιινλ έλα ζπνπδαίν κέξνο ηεο θηινζνθίαο πνπ καο δηέπεη ζήκεξα. ΋ηακ ζημ ηέθμξ ηδξ διέναξ υηακ ηάκαιε ημ πνχημ θάεμξ ηνίζδξ ηαζ δεκ οπήνλακ ζοκέπεζεξ.επζθμβέξ πμο υηακ έβζκακ δεκ θάκδηε υηζ είπε ζδιαζία.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ζ ΢ΤΝΣΑΓΖ ΣΖ΢ ΔΠΙΣΤΥΙΑ΢ ΚΑΙ ΣΖ΢ . Γεκ απμηοβπάκμοιε απυ ηδ ιζα ζηζβιή ζηδκ άθθδ. Ζ απάκηδζδ είκαζ απθή : Δίκαζ ηυζμ πμθφ ιπθεβιέκμζ ζημ κα λειπθμηανζζημφκ ιε ηδκ πανμφζα ζηζβιή. Ζ απμηοπία είκαζ ημ ακαπυθεοηημ απμηέθεζια ζοζζςνειέκςκ θακεαζιέκςκ ζηέρεςκ ηαζ θακεαζιέκςκ επζθμβχκ. Να εθαξκφδνπκε κηθξέο πεηζαξρίεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. είκαζ ζοζςνεοηζηέξ ιέπνζ ηδκ ακαπυθεοηηδ διένα ηδξ απμηάθορδξ πμο εα πνέπεζ κα πθδνςεεί ημ ηίιδια βζα ηζξ θηςπέξ ιαξ πνμδβμφιεκεξ επζθμβέξ . Ακηίεεηα.. δ κυζμξ ηςκ ηνεθχκ αβεθάδςκ ειθακίγεηαζ ιεηά απυ 10 πνυκζα θέκε μζ εζδζημί. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δεκ οπάνπμοκ άιεζεξ ζοκέπεζεξ ζ΄αοηά πμο ηάκμοιε. απμηοπία δεκ είκαζ ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ ιζα ζεζνά θαεχκ ηνίζδξ πμο επακαθαιαάκμκηαζ ζε ηαεδιενζκή αάζδ. Δπεζδή δεκ επάεαιε άιεζα ηίπμηα απυ αοηυ πμο ηάκαιε ή δεκ ηάκαιε. Οζ ζοκέπεζεξ ζπάκζα είκαζ άιεζεξ. βζαηί ηάπoζμξ κα ηάκεζ έκα θάεμξ ζηδκ ηνίζδ ημο ηαζ κα είκαζ ηυζμ αθάηαξ χζηε κα ημ επακαθαιαάκεζ ηαεδιενζκά. Αοηυ πχξ ημ ηάκμοιε. Σχνα.ΑΠΟΣΤΥΗΑ΢ Ζ απμηοπία δεκ είκαζ έκα απθυ βεβμκυξ πμο ζοιααίκεζ ζηα ηαθά ηαεμφιεκα. δεκ ηάκαιε ηα απαναίηδηα αήιαηα βζα κα αεααζςεμφιε υηζ ημ ίδζμ θάεμξ δεκ εα επακαθδθεεί. Γζα πανάδεζβια.. Ζ απάκηδζδ είκαζ υηζ δεκ ζηέθηεηαζ υηζ έπεζ ζδιαζία. Με ιζα δοκαιζηή πνμζςπζηή θζθμζμθία κα ιαξ ηαεμδδβεί αήια-αήια.

Δπηηπρία είλαη ε κειέηε ηνπ θαλεξνχ. Έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ ηζ πναβιαηζηά είιαζηε. Θεζζαινλίθε θαη Κχπξν ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 12 . Ζ πναβιαηζηή ιαβεία ιε ηζξ κέεξ πεζεανπίεξ είκαζ υηζ εα ιαξ ηάκμοκ κα αθθάλμοιε ημκ ηνυπμ πμο ζηεθηυιαζηε. Με ημ κα πεζεανπήζμοιε ηαζ κα δμφιε πνμηαηααμθζηά ημ ιέθθμκ.υπμζμξ γεζ αρήθζζηα μδδβείηαζ ζε αηοπήιαηα ηαζ αηοπίεξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης χζηε πμηέ δε ανίζημοκ ημ πνυκμ κα ζηεθημφκ ημ αφνζμ. Ζ επηηπρία είλαη 20% δεμηφηεηεο θαη 80% ζηξαηεγηθή. Αγγειάθε ζηα ζπλέδξηα ηεο ALICO ζε Αζήλα. εα ιπμνέζμοιε κα αθθάλμοιε ημκ ηνυπμ πμο ζηεθηυιαζηε. Μδκ παίνκεηε ηδ γςή αρήθζζηα . έπμοιε εεηζηά απμηεθέζιαηα ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια.Αοηυ πμο πνεζάγεζαζ είκαζ έκα ζπέδζμ βζα ημ πςξ εα δζααάζεζξ αοηά πμο έπεζξ ιπνμζηά ζμο. Δίλαη πνιχ θαθφ πνπ νη απνηπρεκέλνη δελ θάλνπλ ζεκηλάξηα .Πφζν ρξήζηκν ζα ήηαλ !!! Ζ επζηοπία δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ ηζ πναβιαηζηά έπμοιε. Μπμνεί κα λένεζξ βνάιιαηα αθθά αοηυ δεκ ανηεί . Οζ επζηοπδιέκμζ ράπκμοκ ηνυπμοξ βζα κα μθμηθδνχζμοκ ηδκ ίδζα δζαδζηαζία Απφ ηηο νκηιίεο ηνπ θ.πξέπεη λα γνεηεπηεί απφ απηφ ην άηνκν ζα έρεηε γίλεη. Οζ ιεηνζυηδηεξ ηδξ γςήξ ράπκμοκ ηνυπμοξ βζα κα απαθθαβμφκ απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία. κα δζμνεχζμοιε ηα θάεδ ιαξ ηαζ κα ακαπηφλμοιε κέεξ ζοκήεεζεξ πμο εα ακηζηαηαζηήζμοκ ηζξ παθζέξ. Ζ επηηπρία δελ πξέπεη λα θαηαθηεζεί . Καεχξ εεεθμκηζηά ιεηαηνέπμοιε ηα ηαεδιενζκά θάεδ ζε ηαεδιενζκέξ πεζεανπίεξ.

αθθά ηαζ ημ δζηυ ημοξ ιέθθμκ. υηζ ημ πνήια θένκεζ δοζηοπία. Γζ΄αοηυ. ημ ίδζμ ημ πνήια ελεθίζζεηαζ ιέζα ζημ ιοαθυ ιαξ. μθείθς κα πς υηζ οπάνπμοκ παζδζά πμο εηπαζδεφμκηαζ ιε ροπςηζηυ ηνυπμ ζημ κα απμθεφβμοκ. ή κα ιμονιμονίγεζξ ιυκμξ ζμο βζα ηα πνμαθήιαηα πμο έπεζξ επεζδή δεκ έπεζξ πνήιαηα ! Αηυια ηαζ ιζα θέλδ ιπμνεί κα αθθάλεζ ηδ γςή εκυξ παζδζμφ. Έκαξ βμκζυξ θέεζ : Μδκ παίγεζξ ιε ηα θεθηά ζμο. Αοημί είκαζ μζ άκενςπμζ εα δζμζηήζμοκ ημ ιέθθμκ ιαξ. αοηά ηάκμοκ ζοβηνίζεζξ ακάιεζα ζ΄αοηά πμο ηα δζδάζημοιε ηαζ ζ΄αοηά πμο ηάκμοιε ειείξ μζ ίδζμζ. Έκαξ παηέναξ ζοιαμοθεφεζ ημ παζδί ημο κα δζααάγεζ ηαζ κα είκαζ ηαθυξ ιαεδηήξ. χζηε κα ιπμνέζεζ κα ανεζ δμοθεζά ζε ιζα ιεβάθδ εηαζνία. Αοηή θίθμζ ιμο είκαζ δ θζθμζμθία ηδξ ζηένδζδξ.π.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΥΡΖΜΑ : Α΢ΦΑΛΔΙΑ Ή ΦΟΒΟ΢. ηα κανηςηζηά ηαζ δ ηεπκμθμβία ελεθίζζμκηαζ. Διείξ δδιζμονβμφιε ηναπεγίηεξ. δζηδβυνμοξ. ή κα ιζζμφκ ημ πνήια. ΋ζμκ αθμνά ηα παζδζά ιαξ ηαζ πςξ ιεβαθχκμοκ ζε ζπέζδ ιε ημ πνήια. Αξ οπμεέζμοιε υηζ έπμοιε ιζα πθμφζζα μζημβέκεζα. Γζα ηα παζδζά δεκ έπεζ ζδιαζία ηζ ηα δζδάζημοιε ιυκμ. 13 . δάζηαθμοξ. π. Ζ δζαθμνά ανίζηεηαζ ζημκ ηνυπμ πμο δ ηάεε μζημβέκεζα έπεζ ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδκ έκκμζα ημο πνήιαημξ. αξ ζηαιαηήζμοιε κα ηαηδβμνμφιε ημ πανεθευκ βζα ηα υζα ιαξ δίδαλε ηαζ αξ εημζιαγυιαζηε κα δζδάλμοιε αοηά πμο ζήιενα ιαεαίκμοιε απυ ηζξ ζοκεπείξ ελεθίλεζξ. Αθθά έπμοιε ηαζ ηδκ επζθμβή κα ημοξ ιεηαθένμοιε ηζξ δζηέξ ιαξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ. Έκαξ άθθμξ παηέναξ ζοιαμοθεφεζ ημ παζδί ημο κα δζααάγεζ ηαζ κα είκαζ ηαθυξ ιαεδηήξ. Έπμοιε ηδκ επζθμβή κα ημοξ ιεηαθένμοιε ηζξ δζηέξ ιαξ αδοκαιίεξ ή θυαμοξ. αθθά ακ μ πθμφημξ αοηυξ έπεζ πηζζηεί πάκς ζημ θυαμ ημο κα ιδκ ηαηαθήλμοκ θηςπμί. χζηε κα ιπμνέζεζ κα αβμνάζεζ ιζα ιεβάθδ εηαζνία. αθθά ζε έκα δζανηχξ ιεηαααθθυιεκμ ηυζιμ υπμο υπζ ιυκμ ημ ζελ. πνμέδνμοξ ηαζ βμκείξ. Γεκ ιπμνείξ κα είζαζ βμκζυξ ηαζ κα θεξ ζημ παζδί ζμο. ηυηε αοηή δ μζημβέκεζα είκαζ ζηδκ ίδζα αηνζαχξ εέζδ ιε ιζα μζημβέκεζα θηςπή. Έκαξ άθθμξ θέεζ : Μάεε πςξ κα παίγεζξ ζςζηά ιε ηα θεθηά ζμο Σζ δζδάζημοιε αθήεεζα ζηα παζδζά ιαξ. Σα παζδζά δε βεκκζμφκηαζ ιαγί ιε μδδβίεξ πνήζεςξ ηαζ δεκ είκαζ εφημθμ κα ηα ιεβαθχζεζξ. εκχ ιεηά απυ θίβμ ημ παζδί αοηυ ζε αημφεζ κα ηζαηχκεζαζ ιε ηδ ζφγοβυ ζμο. Γζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ακενχπμοξ πνήια ζδιαίκεζ θυαμξ ηαζ βζα άθθμοξ ζδιαίκεζ αζθάθεζα.

Ο ηίκδοκμξ είκαζ εηείκμξ πμο θαίκεηαζ πνχημξ. ΋θδ αοηή δ δζαδζηαζία ιαξ λεαμθεφεζ. πάθζ πενζέπεζ ημ ζημζπείμ ηδξ απχθεζαξ. ημ μζηείμ. ζε καζαίλνπλ – Βεληακίλ Φξαγθιίλνο Ό. Σμ Κζκέγζημ ζδευβναιια βζα ηδκ ηνίζδ απμηεθείηαζ απυ δομ δζαθμνεηζημφξ παναηηήνεξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Σα δχν πξφζσπα ηεο αιιαγήο Σα πξάγκαηα πνπ πιεγώλνπλ. Ζ επζαίςζδ ημο ακενχπζκμο 14 . Έκα παθζυ ηαζ βκχνζιμ ημιιάηζ ημο εαοημφ ιαξ εα πνέπεζ κα πεεάκεζ – μ εάκαημξ. Να ημ αθήζεζ πίζς ημο. πνχηα εα πνέπεζ κα λεθμνηςεεί ημ παθζυ ηαζ μζηείμ. πνλάεη θαη είλαη δύζθνιν – Σξαγνύδη ησλ Ππμ Λαμ Ο Θεόο βνιεύεη ηνλ μεβνιεκέλν θαη μεβνιεύεη ηνλ άλεην – Άγλσζηνο ΢ην ζρνιείν πξώηα ζνπ θάλνπλ ην κάζεκα θαη κεηά ζνπ βάδνπλ ην δηαγώληζκα…΢ηε δσή πξώηα ζνπ βάδνπλ ην δηαγώληζκα θαη κεηά ζνπ θάλνπλ ην κάζεκα – Άγλσζηνο Ζ αθθαβή θμνάεζ πάκηα δφμ πνυζςπα. ημ αμθζηυ. Ζ ηάζδ είκαζ κα παναιείκμοιε ημθθδιέκμζ ζημ βκςζηυ. Αοηυ ημ «λεθυνηςια» πμο ακέθενα ιπμνεί κα ζοιπενζθαιαάκεζ έκα ημιιάηζ ηδξ αζθάθεζάξ ιαξ. Μυκμκ έηζζ εα οπάνλεζ πχνμξ βζα κα βεκκδεεί έκα ηαζκμφνβζμ ηαζ ακμίηεζμ ημιιάηζ – δ βέκκδζδ. πάληα ζπκπεξηιακβάλεη ην ζηνηρείν ηεο απψιεηαο. Γζ αοηυ ηαζ δ ηάεε αθθαβή πνμηαθεί πυκμ. Ζ ζζημνία ηδξ ελέθζλήξ ιαξ οπαβμνεφεζ πςξ υηακ ηάηζ ηαζκμφνβζμ οπάνλεζ ζημ πενζαάθθμκ ιαξ. ζακ πυκμξ ηαζ ζακ ηάηζ ημ επζηίκδοκμ. ράπκμοιε πάκηα κα ακαηαθφρμοιε ηδκ πζεακή απεζθή πμο ηνφαεηαζ ιέζα ημο. Άζρεηα κε ην αλ ε αιιαγή είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή. ιζα ηίκδζδ νμοηίκαξ. Ζ αζθάθεζα εα παναδμεεί ζηδκ ακαζθάθεζα. Σέημζμο είδμοξ απχθεζεξ ιπμνεί κα είκαζ ημ απμηέθεζια ιζαξ εοηαζνίαξ πμο ιαξ δίκεηαζ βζα ηάηζ ηαθφηενμ ζηδ δμοθεζά ιαξ. Μζα ηέημζα απχθεζα ανπζηά θαίκεηαζ ζακ απεζθή. ΢ην ηέινο-ηέινο θάηη ζα ραζεί. Ζ αθθαβή πάκηα έπεζ ημοξ ηζκδφκμοξ ηδξ βζαηί ιζα αθθαβή πάκηα λεηζκά απυ ιζα απχθεζα. Ζ θέλδ «ηνίζδ» ζηα Κζκέγζηα ηαθφπηεζ ηα δομ πνυζςπα ηδξ αθθαβήξ. Ο εάκαημξ ημο βκχνζιμο πνμηαθεί πυκμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ βζα κα αθθάλεζ ηάηζ ή ηάπμζμξ.ηη είλαη σξαίν. Ζ ηαηάθθδθδ ιεηάθναζδ είκαζ υηζ δ ηνίζδ είκαζ ιζά επζηίκδοκδ εοηαζνία. Γζαηί ημ βκςζηυ εα δχζεζ ηδ εέζδ ημο ζημ άβκςζημ. Ο έκαξ ζδιαίκεζ ηίκδοκμξ ηαζ μ άθθμξ εοηαζνία. Απυ ηδ θφζδ ιαξ είιαζηε υθμζ άκενςπμζ ημο ηζκδφκμο. Ακ ηαζ αοηυ είκαζ ιζα εεηζηή αθθαβή. Ο ηίκδοκμξ είκαζ ζοκήεςξ αοηυ πμο αθέπμοιε πνχηα ζε ηάηζ. Σμ έκα είκαζ ημ πνυζςπμ ημο ηζκδφκμο ηαζ ημ άθθμ ημ πνυζςπμ ηδξ εοηαζνίαξ. Σμ άκεημ εα δχζεζ ηδ ζηοηάθδ ζημ δφζημθμ. κα αθήζμοιε έκα βκχνζιμ πενζαάθθμκ. κα πάζμοιε ιζα ιαηνμπνυκζα ηαζ δδιζμονβζηή επαθή. Ίζςξ πνεζαζηεί κα ράλεζξ επίιμκα βζα κα ανεζξ ημ ηνοιιέκμ πνυζςπμ ηδξ εοηαζνίαξ. Ζ ααεααζυηδηα ημο αβκχζημο πνμηαθεί θυαμ.

Κάκε ζοκήεεζα κα ηαηαζηεοάγεζξ δδιζμονβζηέξ «ηνίζεζξ» ζηδ γςή ζμο. Απυ ηδ ζηζβιή πμο εα έπμοιε ακαηαθφρεζ ημοξ ηζκδφκμοξ εα πνέπεζ κα ανμφιε ηαζ ηδκ ηνοιιέκδ εοηαζνία. Ζ εοηαζνία αοηή ιπμνεί κα ιδκ είκαζ μφηε ειθακήξ μφηε άιεζδ. ηφηε λα μέξεηε φηη ζα πξέπεη λα εξγαζηείηε ζθιεξά.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης (ηαζ υπζ ιυκμ) είδμοξ ελανηάηαζ απυ ημ κα ακαβκςνίγμοιε ηαζ κα απμθεφβμοιε ημκ ηίκδοκμ μπμηεδήπμηε ειθακζζηεί ζηδ γςή ιαξ. κφιηο ηα νθέιε απηνχ πνπ αιιάρηεθε γίλνπλ εκθαλή. Έπεζ θμζπυκ. αλ είζηε άλζξσπνο πνπ ςάρλεη ηηο επθαηξίεο. Σμ κα είζαζ άκενςπμξ πμο ράπκεζ ηζξ εοηαζνίεξ είκαζ ιζα επζθμβή. Καιμοθθανζζιέκδ. Μπμνεί κα είκαζ ιζα μζημκμιζηή εοδιενία. 15 . Μπμνεί κα είκαζ δ δφκαιδ πμο εα απμηηήζμοιε βζα κα ηδ πνδζζιμπμζήζμοιε ανβυηενα ζηδ γςή ιαξ. ζα μεπεξαζηεί. Καεδιενζκά. Δδψ είλαη πνπ ν πφλνο ηεο αιιαγήο ζα μεραζηεί. Σμ κα ζοκεζδδημπμζμφιε ημοξ πζεακμφξ ηζκδφκμοξ ιαξ επζηνέπεζ κα ηάκμοιε ηα ακάθμβα ζπέδζα ηαζ πνμεημζιαζίεξ βζα κα ημοξ απμθφβμοιε. επίκνλα θαη ππνκνλεηηθά γηα λα ηηο αλαθαιχςεηε κέζα ζηηο θξίζεηο πνπ εζθεκκέλα ή φρη εζείο ζα θαηαζθεπάδεηε ζηε δσή ζαο. Μπμνεί κα είκαζ δ εοηαζνία κα ιάεμοιε ηάηζ ηαζκμφνβζμ. Κάεε ιένα είκαζ ηαζ ιζα κέα ανπή. ακείζεζ. Γη απηφ. Μζα επζθμβή πμο ζοιπενζθαιαάκεζ ηδκ ζηακυηδηά ζμο κα ακηζιεηςπίγεζξ ηδκ αθθαβή. ηδκ ηζέπδ ζαξ. χζηε κα λεπεηζέηαζ απυ αοηέξ δ δφκαιδ ηδξ αθθαβήξ. Ζ εοηαζνία ιπμνεί κα είκαζ ζοβηαθοιιέκδ. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ είκαζ ζοβηαθοιιέκδ. Ζ εοηαζνία είκαζ ηαιμοθθανζζιέκδ. Αοηή δ επζθμβή ελανηάηαζ απυ ηδ ζοιπενζθμνά ζμο ζηδκ ίδζα ηδ γςή. Μπμνεί κα είκαζ μ πνυκμξ πμο εα αθζενχζμοιε ζε ηάηζ πμο αβαπάιε. Μυθζξ δ εοηαζνία ηανπίζεζ. Μυθζξ ημ άνςιά ηδξ λεπεζθίζεζ ηαζ πθδιιονίζεζ ηδ γςή ζαξ. ηδ ηανδζά ζαξ. κα εοιάζηε κα ηδκ ράπκεηε ηαζ κα ηδκ ράπκεηε ζε αάεμξ. Γζ αοηυ. Μυκμ ηυηε. Κάκε ζοκήεεζα κα δδιζμονβείξ εηείκμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ηνφαμοκ ιέζα ημοξ ηδκ αθθαβή ηαζ ηα μθέθδ ηδξ. Μζα δφκαιδ πμο εα εηημλεφζεζ ζηδκ ακχηενδ δζάζηαζδ ηδξ επζηοπίαξ ηαζ πνμημπήξ βζα ηζξ μπμίεξ είζαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ ηαζ πνμμνίγεζαζ. ιεβάθδ ζδιαζία κα εηηζιμφιε ηδκ ηάεε αθθαβή πμο ζοιααίκεζ χζηε κα αθέπμοιε ημοξ πζεακμφξ ηζκδφκμοξ πμο ιπμνεί κα ηδ ζοκμδεφμοκ. Συηε είκαζ πμο εα λεπάζεηε ηδ δζαδζηαζία ηδξ αθθαβήξ.

Δκυξ ακενχπμο πμο παναπαίεζ ακάιεζα ζηδ θεμνά ηαζ ηδκ απαλίςζδ. Γεκ άκηεπε κα αθέπεζ ακηαλζυηενμοξ ημο κα ενζαιαεφμοκ. ιε ζιπαναθζαζιέκδ ηδκ οβεία ηαζ ημ ημονάβζμ ημο. Μένα ιε ηδκ διένα. άκενβμξ ηαζ απμβμδηεοιέκμξ γδηζάκεοε βζα κα ανεζ θίβα πνήιαηα βζα ημ θαβδηυ ηαζ ηα θάνιαηα ηδξ μζημβέκεζάξ ημο. έηακε ιζα ιεβαθεζχδδ κέα ανπή.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης CINDERELLA MAN Γελ έρεη ζεκαζία ην αλ ζε ξίρλνπλ θάησ. ημονάζηδηε απυ ηδ ιζγένζα ημο. ζηδκ ηονζμθελία δμθμθμκμφζακ ζημ νίκβη υπμζμκ ημοξ ακηζζηεηυηακ. ζηδ δφζδ ηδξ ηανζέναξ ημο. Κάεε ακενχπμο πμο είπε πάζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ζημκ εαοηυ ημο ηαζ ηζξ ζηακυηδηέξ ημο. Γεκ άκηεπε κα γεζ ιε ημ ηεθάθζ ζηοιιέκμ ηαζ ηδκ ροπή ημο δζάηνδηδ απυ ημκ πυκμ ηαζ ηδκ απμβμήηεοζδ. Κζ΄αοηέξ ιεηνδιέκεξ ζηα δάπηοθα. δοκαηυηενμξ απυ πμηέ ηαηαηνυπςζε έκακ. εζηζαζιέκμξ. Μέπνζξ υημο αδδίαζε. δθεηηνζζιυ ηαζ εένιακζδ.έκακ ημοξ δφζημθμοξ ηαζ ακεθέδημοξ ακηζπάθμοξ ημο. έδςζε ηδ ιεβάθδ ημο ιάπδ. Γεκ άκηεπε κα αθέπεζ ηα αββεθμφδζα ημο κα οπμθένμοκ κδζηζηά ζημ ηνφμ. αθθά δεκ άκηεπε πζα. ή κα αβμνάζεζ βάθα βζα ημκ άννςζημ βζυ ημο. Φηςπυξ ηαζ ηαπεζκςιέκμξ. Ζ γςή ημο αμφθζαγε ζηδ εθίρδ. 16 . Με ηα παζδάηζα ημο άννςζηα. ΢εκαζία έρεη αλ ζεθώλεζαη! Lombardi Vince Δηπθδηηζηή ηαζκία! Ζ αθδεζκή ζζημνία εκυξ πνςηαεθδηή ζε «εθεφεενδ» πηχζδ. Δκυξ αεθδηή πμο. ηδκ αοημθφπδζδ ηαζ ηδκ ακαλζμπνέπεζα. Δίπε ιεβαθχζεζ. αοηυξ άκηελε. πςνίξ θαβδηυ. ΢ακ πνςηαεθδηήξ ποβιαπίαξ πμο ηάπμηε ήηακ. Μάηαζα έραπκε ζημ θζιάκζ βζα ιζα δμοθεζά ημο πμδανζμφ έζης. ζε ιζα ηνχβθδ. ΢ε ιζα φζηαηδ πνμζπάεεζα επζαίςζδξ. Σα πνήιαηα ηδξ πνυκμζαξ δεκ έθηακακ μφηε βζα κα ηαθφρεζ ημ απθήνςημ ηαζ ημιιέκμ δθεηηνζηυ. Έβζκε ημ γςκηακυ υκεζνμ ηάεε πενζεςνζαημφ ηαζ απμβμδηεοιέκμο. εθζιιέκα ηαζ ιζα ροπή βειάηδ ζημηάδζ. μ πνςηαεθδηήξ ιαξ. ελαημθμοεμφζε κα δίκεζ αβχκεξ. Αεθδηέξ αδίζηαηημοξ πμο. Φφπναζιμξ. Κζ΄υιςξ. Οζ αηγέκηδδεξ δεκ ημκ πνδζζιμπμζμφζακ ιζαξ ηαζ ηακείξ πζα δεκ πίζηεοε ζ΄αοηυκ ηαζ ημ ηαθέκημ ημο. μ πνςηαεθδηήξ ιαξ. ιέζα ζηδκ ημθαζιέκδ θηχπεζα ημο μζημκμιζημφ ηναπ ζηδκ Αιενζηή ημο 1930. ηδκ οβναζία ημο ζημηεζκμφ θηςπζημφ ημο δζαιενίζιαημξ. είπε αανφκεζ ηαζ ζοκέπεζα έπακε απυ ημοξ κευηενμοξ ακηζπάθμοξ ημο.

Ακηέζηνερε ημ κυιμ ηςκ πζεακμηήηςκ ηαζ ηα πνμβκςζηζηά ηςκ bookmakers. Σμκ μκυιαζακ Cinderella Man (μ άκενςπμξ ΢ηαρηνπνχηα). ηανηενία. κα ημο ιμζάζμοιε! Απφ επαλεηιεκκέλεο δεκνζηεχζεηο ζην Business Success Newsletter 17 . Άθδζε ηδκ αβάπδ ημο βζ΄αοημφξ κα ημκ εκδοκαιχζεζ ροπζηά.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Έβζκε έκαξ γςκηακυξ ήνςαξ εκυξ αθδεζκμφ παναιοεζμφ. Νίηδζε. Καζ ηυηε είπε ημ ιεβάθμ «΋πζ». απυ ηδκ αβςκία βζα ηδκ οβεία ηςκ παζδζχκ ημο. Ανκήεδηε κα αθεεεί ζημκ μίηημ ηςκ άθθςκ ηαζ ηδκ αοημθφπδζδ ημο ίδζμο ημο ημφ εαοημφ. Κάεε ημο ιάπδ ηενδζγυηακ ιε αίια. ηδκ αννχζηζα ηαζ ηδκ ελαεθίςζδ κα ηαηαηενιαηίζμοκ ηζξ αββεθζηέξ ροπέξ ηαζ εφεναοζηεξ οβείεξ ηςκ ηνζχκ παζδζχκ ημο. ενζάιαεοζε. Αοηυξ ήηακ μ Cinderella man. Μέπνζ ηδ ζηζβιή πμο υθα αοηά ιαγί. πνμζπάεεζα. Ανκήεδηε κα παναδμεεί ζημ θυαμ ηαζ ηδκ απάεεζα. Δζηίαζε ηδκ πνμζμπή ημο ζημοξ αβαπδιέκμοξ ημο. ιεθέηδζε πνμζεηηζηά ημοξ ακηζπάθμοξ ημο. Κάεε ημο ιάπδ θςηζγυηακ απυ ηδκ ακάβηδ ημο κα δναπεηεφζεζ απυ ηδκ αεθζυηδηα ηδξ ηαηάκηζαξ ημο. Σαπείκςζε ιε ηδ ιεβαθμπνέπεζά ημο ημοξ επενμφξ ημο. ημονάβζμ ηαζ δφκαιδ ροπήξ. Ανκήεδηε κα πανίζεζ ηζξ ροπέξ ηςκ αβαπδιέκςκ ημο ζηα πένζα ηςκ ιεθθμκηζηχκ ενζκζχκ πμο εα πηοπμφζακ ηδκ πυνηα ημο. κμδηζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά. Πνμπμκήεδηε εκηαηζηά ηαζ πάκς απ΄υθα πίζηερε ζημ ιεβάθμ «΋πζ» πμο μ ίδζμξ είπε ζηδ ιζγένζα ηαζ ημκ ελεοηεθζζιυ. Αβηάθζαζε ημοξ ηαηαθνμκδιέκμοξ ιε ηδκ ροπζηή ημο δφκαιδ. ζακ ιζα ηενάζηζα βζβακημ-μευκδ δζαπέναζακ ημ εζχηενμ «είκαζ» ημο. δζαηήνδζε ηδκ ροπναζιία ηαζ ηδκ αοημηονζανπία ημο ιέπνζ ημ ηέθμξ. απυ ηδκ οβναζία ηδξ ζημηεζκήξ ηνχβθδξ πμο ημοααθμφζε ζηδκ ροπή ημο. ηαηαηνυπςζε ζηναηζέξ δοκαηυηενςκ ηαζ κευηενςκ απυ αοηυκ ποβιάπςκ. Μαηάνζ. Ανκήεδηε κα επζηνέρεζ ζηδ θηχπεζα. Σνφπδζακ ηδκ ηανδζά ημο.

Πένα απυ αοηυ πνέπεζ κα είκαζ έημζιμξ κα ιάεεζ απυ άθθμοξ ηαζ ζοβπνυκςξ κα αμδεάεζ ημοξ αδφκαιμοξ ηαζ κα παθεφεζ ημ ηαηυ. Οζ Shaolin ιμκαπμί ζηαδζαηά ηαηαθαααίκμοκ ιζα αθήεεζα : Σδκ ανπή ηδξ ηαημπήξ ηαζ ηδξ απχθεζαξ.Ζ ζηζβιή πμο ζηαιαηάξ κα ελεθίζζεζαζ είκαζ δ ζηζβιή πμο ανπίγεζξ ηαζ πεεαίκεζξ . Ζ ζοιπενζθμνά είκαζ πμθφ ζπμοδαία. Ζ ιεθέηδ ημο kung fu μδδβεί ζε ιία ακηίθδρδ ηδξ αίαξ ηαζ εκ ζοκέπεζα ζημ πςξ κα ηδκ απμθφβεζ ηακείξ. Οζ Βμοδζζηέξ δεκ πθδβχκμοκ ηακέκακ. Αθθά αοηή δ αθήεεζα ιπμνείξ ιυκμ κα ηδκ ηαηαθάαεζξ υηακ ηδκ αζχζεζξ . δοκαιχκεζ ημ ζχια ηαζ βζμνηάγεζ ηδκ γςή. έηζζ ηαζ μζ Shaolin ιμκαπμί ηάκμοκ ελάζηδζδ ηάεε ιένα. Γίδαζηε ημοξ Shaolin υηζ μ δζαθμβζζιυξ είκαζ ημ ηθεζδί βζα ημκ δζαθςηζζιυ.. Υςνίξ ημ Chi δεκ ιπμνμφκ κα επζηφπμοκ ημ πζμ ρδθυ 18 . Αηυια ηάκμοκ άζηδζδ ηάεε ιένα πςνίξ δζαημπή. Πάκηα ιε ηδκ επίβκςζδ πμο ηάπμζμξ άθθμξ ιπμνεί κα είκαζ ηαθφηενμξ ημο. Οζ δφμ ημθυκεξ ηδξ θζθμζμθίαξ Shaolin είκαζ ζπκπφληα θαη ζνθία . Μεηά απυ δέηα ιένεξ πςνίξ άζηδζδ είκαζ άδεζμζ . απθχξ ανκζμφκηαζ ηδκ πανάδμζδ ηδξ εκζζποιέκδξ αίαξ ηαζ ηδκ επζζηνέθμοκ ζημκ απμζημθέα ηδξ. αζζεάκμκηαζ ηνεζξ ιένεξ απχθεζα. Δηεί πμο δ θζθμζμθία πμθθχκ πμθειζηχκ ηεπκχκ εζηζάγεζ ζηδκ ζηςζηυηδηα ηαζ ζηδκ δφκαιδ κα ηναοιαηίγεζ ημκ ακηίπαθμ. Κάεε ιένα ζηέημκηαζ ζημ ηεθάθζ ημοξ βζα ιία χνα ή ζε έκα πυδζ πάκς ζε 10 ημφαθα εκχ ηναημφκ ημ έκα ημοξ πυδζ πάκς (πθαβίςξ) ηνεζξ θμνέξ ηδκ διένα. δ θζθμζμθία ηςκ Shaolin δζδάζηεζ πναυηδηα ηαζ αβάπδ βζα ηδκ γςή. Πνέπεζ κα ηάκεζ πνμζπάεεζα κα ιάεεζ ηάεε ιένα ηάηζ ηαζκμφνβζμ . Δάκ δεκ αζημφκηαζ ηνεζξ ιένεξ είκαζ αηυια πζμ αδφκαιμζ. Δάκ δεκ αζημφκηαζ ιία ιένα . ΢ημ καυ Shaolin. Αοηή ήηακ δ ανπή ημο Chan αμοδζζιμφ. Σμ Shaolin kung fu πηίγεζ δεζηυ παναηηήνα.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Οη θίινη κνπ. Οζ πμθφ ημπζαζηζηέξ αζηήζεζξ ζε έκα πμθφ δφζημθμ πενζαάθθμκ είκαζ αοηά πμο έηακακ ημοξ ιμκαπμφξ κα απμηηήζμοκ ιζα ηαηάζηαζδ ηάηζ αηαηυνεςημ βζα ημκ ημζκυ άκενςπμ. Μεηά ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ γςή ιε πζμ εζνδκζηυ ηνυπμ. ΋πςξ μ ηναβμοδζζηήξ. ΢ε θίβμ ηαζνυ ακαηάθορε υηζ μζ ιοξ ηςκ ιμκαπχκ παθάνςζακ απυ ηδκ αηζκδζία ηαζ έηζζ ζφζηδζε ιζα ζεζνά απυ 18 βοικαζηζηέξ ηζκήζεζξ πμο έβζκακ δ αάζδ ημο Shaolin kung fu. Μυκμ εάκ βκςνίγεζξ ημ αθδεζκυ κυδια ημο Εεκ ιπμνείξ κα βίκεζξ Shaolin kung fu Master. νη Shaolin ! Πνζκ απυ 1500 πνυκζα μ Bodhidharma είπε έκα μονάκζμ ηάθεζια κα αθήζεζ ηδκ βεκέηεζνα πχνα ημο ηδκ Ηκδία βζα κα ηαλζδεφζεζ ζηδκ Κίκα. Οηζδήπμηε . Σμ πζμ ζδιακηζηυ είκαζ μ έθεβπμξ ημο Chi (γςηζηή δφκαιδ) Σμ Chi ημοξ επζηνέπεζ κα ζοκδοάγμοκ ηζξ ελςηενζηέξ δοκάιεζξ ηδξ γςήξ ιέζς θοζζηχκ ηζκήζεςκ υπςξ δ ακαπκμή ηαζ δζάθμνεξ ζηάζεζξ ημο ζχιαημξ. ΋ζμ πζμ αίαζα δ επίεεζδ ηυζμ ζοκηνζπηζηή δ επζζηνμθή ηδξ επίεεζδξ ζημκ επζηζεέιεκμ. Αζπέηςξ απυ ημκ ηαζνυ αζημφκηαζ απυ ηα πανάιαηα ιέπνζ ημ ανάδο πμο ημ θεββάνζ ανίζηεηαζ είδδ ζημκ μονακυ. ηάκμοκ ζηθδνή εηπαίδεοζδ ..Έκαξ ηίιζμξ ιμκαπυξ πνέπεζ κα είκαζ ιεηνζμπαεήξ..

πμνυ ηαζ εέαηνμ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης επίπεδμ ηςκ Shaolin δελζμηήηςκ. Οζ ηνεζξ ελςηενζημί ζοκδοαζιμί είκαζ : πένζα ιε πυδζα. ΢ζςπδθυξ ζακ ημ δάζμξ. Δίκαζ ιία πανάζηαζδ πμο θέεζ ηδκ ζζημνία εκυξ ιζηνμφ ιαεδηή ηαζ ηδκ ακαγήηδζδ ημο βζα ηδκ απυθοηδ αθήεεζα. οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο απυ ημκ ζεαάζιζμ βένμ Shaolin Master ηαζ ημκ ιοζηζηζζιυ ημο αμοδζζηζημφ ζοθθμβζζιμφ ιε αζηήζεζξ kung fu . 19 . αβηχκεξ ιε βυκαηα. κμοξ ιε ακαπκμή (chi) . ημο Jing (επζδελζυηδηα) ηαζ ημο Chi (γςηζηή δφκαιδ) είκαζ έκα μοζζαζηζηυ ιένμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ Shaolin. the Spirit πμο έπεζ ζηυπμ κα ιεηαθένεζ ηδκ ηέπκδ πμθειζηχκ ηεπκχκ Shaolin βζα κα θοθαπηεί ηαζ κα ηδκ ιεηαθένεζ ζηζξ επυιεκεξ βεκζέξ. Ζ εηπαίδεοζδ ηςκ Shaolin ημκίγεζ ηδκ ζδιαζία ηδξ εζςηενζηήξ ηαζ ηδξ ελςηενζηήξ ελάζηδζδξ. Αοηή είκαζ ιία ηαζκμφνβζα πανάζηαζδ ααζζζιέκδ ζηζξ ηέζζενζξ ημθχκεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ Shaolin: ΢ηδκ πανάζηαζδ ιαξ επζδεζηκφμοκ υηζ έκαξ ιμκαπυξ Shaolin πνέπεζ κα είκαζ Γνήβμνμξ ζακ ημκ αένα. Γοκαηυξ ζακ ημ αμοκυ ηαζ Ηζπονυξ ζακ ηδ θςηζά. Καζ μζ ηνεζξ ζοκδοαζιμί πνέπεζ κα εθανιμζημφκ ζηδκ πνάλδ βζα κα θηάζεζ ζε έκα ρδθυ επίπεδμ ημο kung fu ηαζ αμοδζζιμφ. Με ηδκ αμήεεζα ημο Chi ημ ζχια βίκεηαζ ζηθδνυ ζακ ζίδενμ εκχ ζοκεπίγεζ κα έπεζ ηδκ εοθοβζζία ζακ ιαθαηυ ααιαάηζ . Δίκαζ πμθφ εοηοπζζιέκμζ πμο υπζ ιυκμ εα ηδκ πανμοζζάζμοκ ζηδκ Αεήκα βζα 2 εαδμιάδεξ αθθά εα ζοκακηήζμοκ πμθθμφξ Έθθδκεξ ζηδκ πενζμδεία πμο εα ηάκμοκ ζε υθδ ηδκ πχνα ιαξ. Οζ ηνεζξ εζςηενζημί ζοκδοαζιμί είκαζ : ηανδζά ιε κμοξ. ακαπκμή ιε δφκαιδ. Με ηνλ 80ρξνλν Shaolin Master Shi Yong Wu Οζ Shaolin ιμκαπμί είπακ ηδκ εοβεκζηή πνυζηθδζδ ημο εεάηνμο Coronet κα ένεμοκ ζηδκ Δθθάδα ιε ηδκ πανάζηαζδ Shaolin. Ζ ηαθθζένβεζα ημο Shen (πκεφια) . χιμζ ιε βμθμί.

Οη κηθξνί Shaolin κε ηνπο ζπληξφθνπο θαη ηα δψξα ηνπο 20 . Μζα ειπεζνία γςήξ. Οη θίινη κνπ θη εγψ. Οζ θίθμζ ιμο μζ Shaolin εθπίγμοκ ιέζα απυ ηδκ πανάζηαζή ημοξ κα ηαηαθάαμοκ υζμζ ημοξ παναημθμοεήζμοκ ηάηζ απυ ηδκ ηζκέγζηδ θζθμζμθία ηαζ πμθζηζζιυ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Πμθθμί άκενςπμζ πζζηεφμοκ υηζ είκαζ ηονίανπμζ ημο κμο ημοξ. ΜΑ ΜΟΝΟΝ ΔΝΑ΢ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟ΢ ΑΝΘΡΩΠΟ΢ ΢ΑΝ ΚΙ ΑΤΣΟΤ΢ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤ΢Δ ΝΑ ΚΑΝΔΙ ΟΛΑ Ο΢Α ΕΩΝΣΑΝΑ ΔΠΙΓΔΙΚΝΤΟΤΝ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΔΡΟΥΖ ΑΤΣΖ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Ζ. Κάπμζμζ ιμο θέκε πςξ αιθζαάθθμοκ ακ είκαζ ιμκαπμί ηαζ υηζ είκαζ απθμί αηνμαάηεξ. ζοιπυκζαξ ηαζ πκεοιαηζηυηδηαξ. αθθά υηακ ηθείκμοκ ηα ιάηζα ημοξ ηαζ αημφκ ημ κμο ημοξ ακαηαθφπημοκ πςξ δ ζηέρδ ημοξ είκαζ μ ηονίανπμξ ηαζ εηείκμζ μζ ζηθάαμζ ηδξ. θχηζζδξ.

Ο παηέναξ ημο ήηακ Shaolin Fist Master ηαζ δζάζδιμξ ζημ Shaolin Box. Απυ ηυηε ημκ μκυιαζακ "Μηθξφο Shaolin Fist Master" . Δίκαζ αθμζζςιέκμξ ιμκαπυξ Shaolin ηαζ δ ζηακυηδηα ημο κα ηαηέπεζ θμκζηέξ πμθειζηέξ ηέπκεξ δεκ θαίκεηαζ ακηζθαηζηή ιε ηδκ αμοδζζηζηή αθμζίςζδ ημο κα πνμζηαηεφεζ ηδκ γςή . Μία ιένα πήβε ζηδκ πυθδ βζα κα αβμνάζς ηάηζ ηαζ ιενζημί ζοιιμνίηεξ ήεεθακ κα ηθέρμοκ ηα πνήιαηά ημο. Με ηνλ 9ρξνλν Shaolin 21 .Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Πίζς απυ ηάεε ιμκαπυ Shaolin οπάνπεζ ιζα ιμκαδζηή ζζημνία γςήξ. Σμκ πανεκμπθμφζακ πένα απυ ηδκ ακημπή ημο ηαζ επακαζηάηδζε . ΋ηακ ήηακ ιζηνυξ είπε έκα αδφκαιμ ζχια αθθά έηακε πμθφ εκηαηζηή άζηδζδ kung fu . O πνεζαφηενμξ Μάζηεν Ο Shi Yong Wu βεκκήεδηε ημ 1926 ζε ιζα μζημβέκεζα ιε ζζημνία ζηζξ πμθειζηέξ ηέπκεξ απυ ηδκ πθεονά ημο παηένα . Ο παηέναξ ημο ημφ έιαεε ημ Shaolin Little Fist. ΄Άνπζζε ηδκ εηπαίδεοζδ ημο ζηζξ πμθειζηέξ ηέπκεξ απυ ηα πέκηε ημο πνυκζα. Έκαξ βείημκαξ είδε ημ βεβμκυξ έηπθδηημξ ηαζ ημ είπε ζε υθμ ημ ηυζιμ .ιεηά απυ ιυκμ δφμ ή ηνεζξ ηζκήζεζξ ημ αάθακε ζηα πυδζα ζακ θμαζζιέκμζ ανμοναίμζ .

Γεκνζηεχηεθε ζην Business Success Newsletter θαη ζην πεξηνδηθφ «Άζηξα & ΋ξακα» ηελ πεξίνδν Ννέκβξηνο 2006 – Μάξηηνο 2007. ηαπεζκυηδηαξ ηαζ εζςηενζηήξ εζνήκδξ πμο ιαξ πανίζαηε! Θα ιμο θείρεηε. έιπκεοζδξ. ζοιπυκζαξ.. 22 .Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Καθμηάλζδμζ θίθμζ ιμο Shaolin. Θα ζαξ εοιάιαζ βζα ηα ζπμοδαία ιαεήιαηα δφκαιδξ..

Αοηά ηα ημζκά παναηηδνζζηζηά είκαζ : Έρνπλ φξακα. Οκεζνεφμκηαζ ιε ηα ιάηζα ηαζ ηα ιοαθά ακμζπηά πςξ. Θα ακαθενεχ ζε ιζα βοκαίηα πμο. Δίδα ημκ ακενχπζκμ πυκμ κα λεεςνζάγεζ. Άιισζηε. κα ζαήκεζ. έπς παναηδνήζεζ υηζ υθμζ εηείκμζ – άκδνεξ ςξ επί ημ πθείζημκ – πμο ηαηαθένκμοκ ηαζ επζαζχκμοκ δοκαιζηά ηαζ δδιζμονβζηά ζημκ ηυζιμ ηςκ επζπεζνήζεςκ. έκα ζηυπμ πμο ιέζα ημο ηνφαεζ ιζα ζενυηδηα πνμζθμνάξ βζα ημκ ίδζμ ημκ άκενςπμ. αιιά ζ΄ απηό πνπ δηακνξθώλεηαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο ζηελ όιε δηαδηθαζία ηεο πξνζπάζεηαο γηα λα ηνλ επηηύρεη. πνυκζα ηχνα είιαζ παναηδνδηήξ ακενχπζκςκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ υπςξ αοηά λεδζπθχκμκηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα Δθθήκςκ ηαζ λέκςκ επζπεζνδιαηζχκ βζα επαββεθιαηζηή ανζζηεία ηαζ πνμημπή. ΢ακ ζοββναθέαξ ηαζ ζφιαμοθμξ επζπεζνήζεςκ. Αοηή δ ειπεζνία ιε έηακε κα απμηοπχζς ηζξ ζηέρεζξ πμο δζααάγεηε ηχνα. Κάπμηε είδα παζδζηά πνυζςπα ηαζ δάηνοζα. ΢ηδ δζαδνμιή αοηή. ημ ένβμ γςήξ πμο επζηεθεί ηαζ μζ αβχκεξ πμο δίκεζ βζα ηα παζδζά. ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ μζημκμιίαξ. ημοξ αββέθμοξ ιαξ πμο ζήιενα βζμνηάγμοκ. πυηε ηαζ ιε πμζμοξ εα οθμπμζήζμοκ έκα ζημπυ γςήξ. ιε έπεζ ηαεδθχζεζ. Γζα επίηεολδ ζοβηεηνζιέκςκ ζηυπςκ γςήξ. αθθά εεηζηά ηαζ δδιζμονβζηά ιε απυθοηδ πνμζήθςζδ ζημοξ ζηυπμοξ ημοξ. κα πάκεηαζ ιπνμζηά ζ έκα παζδζηυ παιυβεθμ. Γεκ ζηέθημκηαζ «ηθεζζημθμαζηά».Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Απιά «Μαζήκαηα» κάλαηδκελη απφ κηα γπλαίθα Σν κάλαηδκελη ηεο επηηπρίαο θαη ηεο επίηεπμεο ζηόρσλ δελ είλαη κόλν αλδξηθή ππόζεζε. έπμοκ ηάπμζα ημζκά παναηηδνζζηζηά ιε ηδ βοκαίηα πμο ιμο έδςζε ηδκ έιπκεοζδ κα βνάρς αοηέξ ηζξ ζεζνέξ. Γζα ηδ ιεηαηνμπή εκυξ μκείνμο ζε πναβιαηζηυηδηα. ην λόεκα ηεο επηηπρίαο ζε έλα ζηόρν δελ βξίζθεηαη κόλν ζην ηειηθό απνηέιεζκα. ακ ηαζ δεκ είπα ιέπνζ ζήιενα ηδ πανά κα ηδ βκςνίζς πνμζςπζηά. 23 .

Αλαγλσξίδνπλ ηε δχλακε ηεο πξνζθνξάο. Ξένμοκ κα ακηέπμοκ. υζα πζθζυιεηνα ιαηνζά ηζ ακ αοηυξ γεζ. Ζ αθδεζκή δφκαιδ δεκ ανίζηεηαζ ζηδκ έπανζδ ηαζ ηδκ αθαγμκεία. Απθά. Δηείκμξ πμο ημ δείπκεζ δεκ είκαζ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Έρνπλ ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαζεξή θηινζνθία θαη ζηάζε δσήο. Ξένμοκ πςξ δ έπανζδ ηαζ δ αθαγμκεία δεκ ηαζνζάγμοκ ζημοξ αθδεζκά δοκαημφξ. Μπμνεί κα «ιαηχζμοκ» ηάπμο ζηδ δζαδνμιή. αθθά δεκ εα οπμπςνήζμοκ. Γεκ 24 . Θα παθέρμοκ ιέπνζ ηέθμοξ βζα κα οπεναζπζζημφκ ημ δίηαζμ ηαζ ημ ζςζηυ. Γκςνίγμοκ ηδ δφκαιή ημοξ. ροπζηή ηαζ μζημκμιζηή δφκαιδ έπμοκ κα ηα λεπενάζμοκ. Γεκ έπμοκ ακάβηδ ημ εαοιαζιυ ηαζ ηδκ επζανάαεοζδ ηςκ άθθςκ βζα κα επζαεααζςεμφκ βζα ηδ δφκαιή ημοξ. Δίλαη αζπκβίβαζηνη κε ηηο αληημνφηεηεο πνπ ζπλαληνχλ ζην δξφκν ηνπο. δεκ οπμπςνμφκ ιπνμζηά ημοξ. αθθά ζακ πνμηθήζεζξ πμο απαζημφκ ζςζηυ πεζνζζιυ ηαζ ακηζιεηχπζζδ. Ζ ηαθαζπςνία ημο ζοκακενχπμο ημοξ απμηεθεί πδβή πνυηθδζδξ βζ αοημφξ. κζχεμοκ ηαθά ιε ημκ εαοηυ ημοξ πςνίξ ηδκ επζανάαεοζδ ηνίηςκ. βζαηί πμηέ δεκ απμιαηνφκεδηακ απυ ημ «ηέκηνμ» ημοξ. Θεςνμφκ ηα ειπυδζα υπζ ζακ πνμαθήιαηα. βζαηί λένμοκ υηζ ημ δίηαζμ ηαζ ημ ζςζηυ ακηέπμοκ! Δίλαη ηαπεηλφθξνλεο. Γεκ πνεζάγεηαζ κα θςκάλμοκ βζα κα «ηθείζμοκ ζηυιαηα». Γεκ ηα θμαμφκηαζ. Αηζζάλνληαη θνηλσληθή αιιειεγγχε. Ακηίεεηα εθίζζμκηαζ ηαζ ηαηαθένκμοκ ιε υζδ θοζζηή. ΢οιπάζπμοκ ηαζ ιμζνάγμκηαζ ημκ ακενχπζκμ πυκμ πςνίξ κα ηαηααθδεμφκ απυ αοηυκ. χζηε κα αάθμοκ ηα δοκαηά ημοξ ηαζ κα ηδ ζηαιαηήζμοκ. βζαηί δ δζηή ημοξ ζζςπή είκαζ πζμ ανμκηενή ηζ απυ ηδ δοκαηυηενδ αθαγμκζηή θςκή. Δηεί ηνφαμκηαζ δ αδοκαιία ηαζ δ ακαζθάθεζα. Σμοξ εοιχκεζ δ αδζηία ηαζ μ πυκμξ ημο δζπθακμφ ημοξ. Μένμξ αοηήξ ηδξ θζθμζμθίαξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ κμζάγμκηαζ ηαζ αβαπμφκ ημκ άκενςπμ. Γεκ πενζιέκμοκ απυ άθθμοξ κα ημοξ ηάκμοκ κα αζζεακεμφκ ηαθά ιε ημκ εαοηυ ημοξ. Δηείκμξ πμο είκαζ δεκ ημ δείπκεζ. Ζ αθδεζκή δφκαιδ ανίζηεηαζ ζηδ ιεβαθμπνέπεζα ηδξ ηαπεζκμθνμζφκδξ. ΄Δκα ηονίανπμ «πζζηεφς» ημοξ είκαζ πςξ ημ κα πνμζθένεζξ ζημ ζοκάκενςπυ ζμο ηεθζηά ζμο δίκεζ πενζζζυηενα απυ ημ κα παίνκεζξ απυ ημ ζοκάκενςπυ ζμο. βζαηί λένμοκ πςξ ηάηζ ηέημζμ είκαζ ιυκμ δακεζηή ηαζ υπζ αθδεζκή δφκαιδ. Σμοξ αθμνά δ αβςκία ημο άθθμο. αθθά ιυκμ ζημοξ αδφκαημοξ ηαζ θμαζζιέκμοξ. Ζ αίζζεζε ηεο ηζνηηκίαο απνηειεί γη απηνχο ηξφπν θαη ζηάζε δσήο.

Άκης Αγγελάκης επζδεζηκφμοκ ηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ. ηάεε δζαπναβιάηεοζδ κα έπεζ έκα win-win απμηέθεζια ή no deal ζηδκ πεζνυηενδ πενίπηςζδ. Με άθθα θυβζα. Υξεζηκνπνηνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη κε ζεβαζκφ θαη ζνθία ηελ ελέξγεηα ηνπ ρξήκαηνο. Ξένμοκ επίζδξ. ΢ηέθημκηαζ. Δίκαζ πνυηθδζδ. Σζξ Έρνπλ ζηαζεξέο αμίεο. πνμβναιιαηίγμοκ ζοκημκίγμοκ. Γεκ βίκμκηαζ «εφημθμζ ζηυπμζ» βζα υθμοξ εηείκμοξ πμο δυθζα ή επζπυθαζα πνμζπαεμφκ κα ημοξ επζαάθμοκ ηζξ οζηενυαμοθεξ ή ακυδηεξ απυρεζξ ηαζ εεςνήζεζξ ημοξ. ηάεε ζοκάκηδζδ. Γεκ παίγμοκ ημ παζπκίδζ ηδξ εοημθμπζζηίαξ. Γεκ πνδζζιμπμζμφκ ακ ηαζ εθυζμκ οπάνλεζ ακάβηδ. δεκ αμθεφμκηαζ. είκαζ πενζπέηεζα! Γελ θνβνχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαηάκαηα ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ αλζξψπηλν πφλν. πςξ ημ πνήια δεκ είκαζ μφηε ηαθυ μφηε ηαηυ. Ξένμοκ κα αάγμοκ ζςζηά ηζξ πνμηεναζυηδηέξ ημοξ χζηε κα ανίζημκηαζ ζε απυθοηδ ανιμκία ιε ηζξ αλίεξ ηαζ ηα ζδακζηά πμο οπδνεημφκ. ηάεε επαθή. Ξένμοκ πμθφ ηαθά υηζ ζηδ γςή αοηή υθμζ ηνζκυιαζηε απυ ηα απμηεθέζιαηα ιαξ ηαζ υπζ απυ ηζξ πνμεέζεζξ ιαξ. Δίκαζ νεαθζζηέξ ζηδ δζαπείνζζδ ηάεε 25 . Γεκ πάκμοκ ηδκ αοημζοβηέκηνςζή ημοξ ιε άζημπεξ απχθεζαξ εκένβεζαξ πμο ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ απυ ιζα εζςηενζηή ζφβηνμοζδ αλζχκ.Προφητικά & Αιρετικά οπενδθακεφμκηαζ βζα ηζξ δοκάιεζξ ημοξ. ακαθαιαάκμοκ δνάζδ ηαζ οθμπμζμφκ. είκαζ εκένβεζα. δ εοεοηνζζία ηαζ δ επζημζκςκία είκαζ ηα ιεβάθα αημφ πμο έπμοκ ζηα πένζα ημοξ. Αοηά πμο ηάπμζμζ άκενςπμζ ηάκμοκ βζα ημ πνήια μνζζιέκεξ θμνέξ ιπμνεί κα είκαζ ηαηά πνάβιαηα. Ζ γςή ημοξ δεκ είκαζ αββανεία. Δίλαη δεκηνπξγηθά «πεηζκαηάξεδεο» θαη καρεηηθνί. Γζηυ ημοξ ή ηάπμζμο άθθμο. Σα ζδακζηά ηαζ μζ αλίεξ πμο οπδνεημφκ είκαζ ζε ανιμκία ιεηαλφ ημοξ. Ακηίεεηα. ζπεδζάγμοκ. Ξέξνπλ λα δηαηεξνχλ ηηο ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη θαη ηνπο πεξηζηνηρίδνπλ. Έηζζ. Ξένμοκ πςξ ημ πνήια είκαζ δ οπένηαηδ ηςκ εκενβεζχκ. Οθμηθδνχκμοκ έκα ζηυπμ ηαζ «αάγμοκ πθχνδ» βζα ηάπμζμκ άθθμ. Απθά. Ζ δζηαζμζφκδ. Σα έπμοκ ηαθθζενβήζεζ χζηε κα ιπμνμφκ ηαεδιενζκά κα ηα πνδζζιμπμζμφκ. Δίλαη αεηθίλεηνη. είκαζ «δδιζμονβζηά» ηαπφπμπημζ ιε ηάεε έκα «Γακαυ» πμο ημιίγεζ ηα «δχνα» ημο. Γζαπεζνίγμκηαζ αοηή ηδκ εκένβεζα ιε ζμθία ηαζ βζα ηαθμφξ ζημπμφξ.

οπαθθήθςκ. ζοκενβαηχκ. Σμοθάπζζημκ. 11 Γεθέκβξε 2006 26 . έηζζ πνμζςπζηά πζζηεφς.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ιμνθήξ θοζζημφ ή ροπζημφ πυκμο. Ακαγδημφκ ηζξ θφζεζξ ιέζα απυ αοηυκ ηαζ υπζ ηα πνμαθήιαηα. Ζ μζημβέκεζα είκαζ ημ θζιάκζ ηαζ ημ ηαηαθφβζμ ημοξ. ΢ήιενα βζμνηάγμοιε ηδ Γζεεκή Ζιένα ημο Παζδζμφ. Ζ νηθνγέλεηά ηνπο απνηειεί ππξήλα έκπλεπζεο. Γεπηέξα 13 Ννεκβξίνπ 2006 & ζην Φχιιν Νν 16 ηνπ LIFE GOOD NEWS-LETTER. Φίθςκ. Νζχες ηδκ ακάβηδ κα ζαξ πς έκα ιεβάθμ «Δοπανζζηχ» ηονία Μανζάκκα Βανδζκμβζάκκδ βζαηί. ΋θα ηα παναπάκς είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ πμζυηδηεξ γςήξ πμο πνεζάγεηαζ έκαξ ιάκαηγεν βζα κα βίκεζ ημνοθαίμξ ζημκ ημιέα ημο. Γεκ επζηνέπμοκ ζε ηίπμηε θζβυηενμ απυ αβάπδ ηαζ ιυκμκ κα δζέπεζ ηαζ κα ηαεμδδβεί ηζξ ζπέζεζξ ημοξ. πςνίξ κα ζαξ βκςνίγς ηαζ κα ιε βκςνίγεηε πνμζςπζηά ιε έπεηε δζδάλεζ ηζ ζδιαίκεζ Μάκαηγιεκη Εςήξ! Αξ ζαξ έπεζ ηαθά μ Θευξ! Πξψηε Γεκνζίεπζε εθεκεξίδα ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ. Καζ έηζζ εέθμοκ κα είκαζ ηαζ μζ άθθεξ μζημβέκεζεξ υθςκ υζςκ ζοκοπάνπμοκ δίπθα ηαζ ιαγί ημοξ. Γζα ιέκα είκαζ δ πναβιαηζηή βζμνηή ηςκ Αββέθςκ. δχλακεο θαη αγάπεο.

πνμζπαεήζηε κα ιδ πάζεηε ηδκ εοηοπία ζαξ. δεκ είκαζ οπμπνεςηζηά εοηοπζζιέκμξ. Ζ πνχηδ είκαζ ηάηζ ημ πνμζςνζκυ. Αοηυ πμο θές είκαζ πςξ ηοκδβχκηαξ ηα οθζηά επζηεφβιαηα. Σζ αοημηίκδημ μδδβείξ..Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Σν θπλήγη ηεο Δπηπρίαο Άιιν επηπρία θαη άιιν επηηπρία! Ζ εοηοπία είκαζ ιζα ηαηάζηαζδ ημο κμο. Ο ααειυξ ηδξ πνμζςπζηήξ ζαξ εοηοπίαξ εα πνμηαεμνίζεζ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ πναβιαηζηήξ ζαξ επζηοπίαξ. ηζ αοηυ είκαζ ηεθζηά πμο ιεηνάεζ) ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΟ΢. ηδ θήιδ. Καηδβμνδιαηζηά υπζ! Σμ πνήια δεκ είκαζ ηαηυ. ζδζςηζηυ ηγεη. Αοηυ πμο λένς είκαζ πςξ υπμζμξ είκαζ επζηοπδιέκμξ οθζηά. 28 . Άθθςζηε αοηυ πμο έπεζ ζδιαζία δεκ είκαζ κα πενκάξ ηαθά. ημ ηφνμξ ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ. ημκ πθμφημ. ηαζ πάεζ ημ πνάβια θέβμκηαξ.. αθθά κα γεζξ ηαθά. Μεηνζέηαζ ιέζα απυ οθζηά απμηηήιαηα ηαζ ηαηαηηήζεζξ. ημο πκεφιαημξ. Αοηά πμο μζ άκενςπμζ ηάκμοκ βζα κα ημ απμηηήζμοκ είκαζ ιενζηέξ θμνέξ άζπδια ηαζ ηαηά πνάβιαηα. ΋πζ. είκαζ (βζα ημκ εαοηυ ημο.. ηδ δυλα.. Γεκ θές κα ιδκ είζηε θζθυδμλμζ ηαζ δδιζμονβζημί. ακ έπεζξ ηυηενμ. έζης ηαζ ακ γεζ θηςπζηά. Οφηε ζζπονίγμιαζ πςξ ημ πνήια ηαζ ηα οθζηά απμηηήιαηα είκαζ ηάηζ ηαηυ. Δκχ εηείκμξ πμο είκαζ εοηοπζζιέκμξ. εκχ δ δεφηενδ ακμίβεζ ημ πανάεονμ ζηδκ αζςκζυηδηα. ελμπζηυ. ζε πμζα πενζμπή είκαζ ημ ζπίηζ ζμο. Δπζηοπία είκαζ ιζα ηαηάζηαζδ ηδξ φθδξ. ημο ιοαθμφ. Πμζα είκαζ δζαθμνά ακάιεζα ζ΄ αοηέξ ηζξ δομ έκκμζεξ.

΋πζ ζδζαίηενα.Γ. Μζα αθδεζκή ζζημνία πμο ζοβηθμκίγεζ! Μζα ζζημνία πμο δεκ πνέπεζ κα πάζεζ ηακέκαξ βμκέαξ ηαζ ηακέκαξ άκενςπμξ πμο «ηοκδβάεζ» ηδκ εοηοπία! Απφ δεκνζίεπζε ζην Business Success Newsletter θαη ζην πεξηνδηθφ «Αζθαιηζηηθή Αγνξά». 2. Να ακαηαθφρεηε ηζξ πνμζςπζηέξ ζαξ αλίεξ ηαζ κα ηζξ αάθεηε ζε ζεζνά ζπμοδαζυηδηαξ. Να ακαηαθφρεηε πμζμξ είκαζ μ ζημπυξ ηδξ γςήξ ζαξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Με ηδκ επζηοπία απυ ιυκδ ηδξ ηάπμζμξ ιπμνεί κα πενάζεζ ηαθά. Να δδιζμονβήζεηε ζηυπμοξ ααζζζιέκμοξ ζηα δομ πνμδβμφιεκα ηαζ κα δνμιμθμβήζεηε ημκ εαοηυ ζαξ ηαζ ηζξ εκένβεζέξ ζαξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηχκ ηςκ ζηυπςκ. ανηεί κα έπεηε λεηαεανίζεζ δομ – ηνία πνάβιαηα : 1. αλίγεζ ημκ ηυπμ! Τ. Μδ πάζεηε ηδκ ηαηαπθδηηζηή ηαζκία «Σμ ηοκήβζ ηδξ Δοηοπίαξ» ιε ημ Will Smith ηαζ ημ βζμ ημο. Δφημθμ. Πζζηέρηε ιε. 29 . 3. αθθά αλίγεζ ημκ ηυπμ κα ημ πνμζπαεήζεηε. Εεζ υιςξ ηαθά. Πνμζςπζηά πζζηεφς πςξ ηαζ ηα δομ ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ηαζ κα επζηεοπεμφκ.

Δπηθνηλσλείζηε ιαγί ημοξ ηαζ νςηείζηε ημοξ ακ ημ ζοβηεηνζιέκμ πηοπείμ ημοξ έπεζ αμδεήζεζ ζηδκ ελεφνεζδ ενβαζίαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημοξ αμήεδζε ζ΄αοηυ πμο ηάκμοκ ηψξα. ε ππεχζπλε μέλνπ παλεπηζηεκίνπ κνπ αληηπξφηεηλε ζπνπδέο ζηε . πμο ίζςξ κα ιδκ είκαζ βζα ημ ηαθφηενυ ζαξ ζοιθένμκ. 3. πμο έπμοκ απμθμζηήζεζ εδχ ηαζ ιενζηά πνυκζα. πμο πνμζθένμοκ ημ πηοπείμ πμο ζαξ εκδζαθένεζ. Πάνηε αοηέξ ηζξ πθδνμθμνίεξ απυ ηνπο ίδηνπο ημοξ απμθμίημοξ ηαζ υπζ απυ ηδ ζπμθή. Εεηείζηε μκυιαηα ηαζ ηδθέθςκα απμθμίηςκ. Πάνηε ιζα πνχηδ βεφζδ (test drive). Ζ ζπμθή ηαζ μζ οπάθθδθμζ.κεηαθξαζηηθή! (Ζ γξαπηή ηεο απάληεζε είλαη ζηε δηάζεζή ζαο).Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΕΔΣΔ ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑ΢Ι΢ΔΣΔ ΑΝ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΔΙΣΔ ΢Δ ΚΑΠΟΙΟ ΜΒΑ. Πξηλ δπν ρξφληα φηαλ ήκνπλ ζε αλαδήηεζε παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ςπρνινγίαο θαη ηεο αλάινγεο ζρνιήο. Να εοιάζηε : Κακέκα πηοπείμ δελ ζοκμδεφεηαζ απυ πνυζθδρδ.. Ή ΑΛΛΟ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΖΜΙΑΚΟ ΠΣΤΥΔΙΟ Δπεηδή έρσ θνπξαζηεί λα ζπλαληψ αλζξψπνπο ζεσξεηηθά θαηαξηηζκέλνπο θαη ηαπηφρξνλα. Φνμκηίζηε κα ιάεεηε ακ εεςνμφκ υηζ εα ηα είπακ ηαηαθένεζ ηαθφηενα έπμκηαξ ζηα πένζα ημοξ ημ πηοπείμ ιζαξ άθθδξ ζπμθήξ. Ρςηείζηε ημοξ ακ πζζηεφμοκ υηζ έκα δζαθμνεηζηυ πηοπείμ εα ημοξ είπε θακεί πνδζζιυηενμ.. ζαο θαηαζέησ ηελ επηζηεκνληθή θαη πξαθηηθή κνπ άπνςε ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ ίζσο ζα πξέπεη λα ιάβεηε ππ΄φςε ζαο πξηλ αλνίμεηε ην πνξηνθφιη ζαο γηα λα επελδχζεηε ζε θάπνην πηπρείν : 1. 5. αηνζαχξ υπςξ ηάκεηε ιε ηδκ αβμνά εκυξ αοημηζκήημο! Μζθείζηε ζε ηάπμζμοξ ακενχπμοξ πμο ήδε θάλνπλ αοηυ πμο εζείξ εέθεηε ηαζ γδηείζηε ηζξ απυρεζξ ημοξ. 4. Δπζζηεθεείηε δζάθμνεξ ζπμθέξ. (Κζ΄εδχ είκαζ ίζςξ ημ ιεθθμκηζηυ ηεζη πζζηυηδηαξ ηαζ θενεββουηδηαξ βζα υθμοξ εηείκμοξ ημοξ 30 . ή ζοκενβάηεξ ηδξ εα πνμζπαεήζμοκ κα ζαξ «πμοθήζμοκ» ηα μθέθδ πμο ημοξ αμθεφμοκ ηαζ. απειπηζκέλνπο απφ κήλεο αλεξγίαο θαη απνξξίςεσλ απφ πηζαλνχο εξγνδφηεο. ή πακεπζζηήιζα (ακ πνυηεζηαζ βζα ζδζςηζηά). 2.

Ακ δελ ζαξ ανέζμοκ αοηά πμο εα ακαηαθφρεηε. 6. πςνίξ ηδκ ακάθμβδ ηαζ ακηίζημζπδ πνμζανιμβή ζε ζοκεήηεξ πναβιαηζηήξ εθανιμβήξ ηαζ ενβαζίαξ)... ή βζα πθήνδ αθθαβή πθεφζδξ! SUCCESS NEWSLETTER Νewsletter No 106 Γεοηένα 21 Μανηίμο 2005 31 .Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης πακεπζζηδιζαημφξ πμο βεκκαζυδςνα πανέπμοκ βκχζδ.εα πνέπεζ κα ανπίζεηε κα ράπκεηε βζα ηάπμζα άθθδ ζπμθή. ηυηε ιάθθμκ .

φρη απαξαίηεηα μέλσλ ρσξψλ! 32 . εβχ εα ηδκ εηθνάζς δδιυζζα! Θα ηδκ εηθνάζς δδιυζζα βζαηί μζ κεηνμί απυ ηδκ εεκζηή πνμδμζία ηςκ πονηαβζχκ δεκ είκαζ ιυκμκ μζ άηοπμζ παηνζχηεξ ιαξ πμο απακεναηχεδηακ.. έπς ηαζ ηδκ οπμπνέςζδ κα θές ααίαζηα ηδ βκχιδ ιμο. ΜΖΠΩ΢ ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΗΚΟ «ΜΠΑΥΑΛΟ» ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΤ ΜΠΑΥΑΛΟ. υζμ ηαζ ακ ηάπμζμζ ιε παναηηδνίζμοκ αθεθή ή βναθζηυ..Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΠΤΡΚΑΓΙΔ΢ 2007 ΟΛΑ ΢ΣΖΝ. Αηυια ηαζ ακ ιμο πνμζδχζμοκ άθθα επίεεηα.. αθθά υθμζ υζμζ γμφιε ζηδκ Δθθδκζηή βδ! Πηζηεχσ αθξάδαληα πσο νη ππξθαγηέο ήζαλ πξνζρεδηαζκέλεο απφ «κπζηηθέο» ππεξεζίεο.ΔΝΣΔΛΔΙΑ!!! Απνζπληνληζκόο ζε βαζκφ ηειεηφηεηαο! Αλαιήζεηεο ζε βαζκφ ηειεηφηεηαο! ΢ηξαηεγηθά επηιεγκέλα ζεκεία ππξνδόηεζεο ζε βαζκφ ηειεηφηεηαο! Αδξάλεηα θαη θαζπζηεξήζεηο ζε βαζκφ ηειεηφηεηαο! Αδηαθνξία λα κάζνπλ από ηηο πξόζθαηεο θαηαζηξνθέο ζε βαζκφ ηειεηφηεηαο! Με έγθαηξε έθθιεζε γηα βνήζεηα από ην εμσηεξηθό ζε βαζκφ ηειεηφηεηαο! Με ρξήζε ηεο ιεθζείζαο βνήζεηαο από ην εμσηεξηθό ζε βαζκφ ηειεηφηεηαο! ΣΔΛΙΚΑ.. Δπεζδή γμφιε ζε ιζα «δδιμηναηζηή» πχνα ηαζ εηηυξ ηδξ οπμπνέςζδξ κα πθδνχκς ημοξ θυνμοξ βζα ηναηζηή ιένζικα πμο δεκ έπς ηαζ ηζξ ζοκηαλζμδμηζηέξ ιμο εζζθμνέξ βζα ιζα ζφκηαλδ πμο δεκ εα πάνς.

ηδκ απμοζία πμθζηζηήξ ποβιήξ. οπμηθίκμιαζ ζηδ δφκαιδ αοημφ ημο θαμφ κα ακηζιεηςπίγεζ αζχκεξ ηχνα. Σζ κα πνςημεοιδεχ. Γζαηί απθά ε παγθνζκηνπνίεζε κπνξεί λα επηβηψζεη κφλν επάλσ ζηελ εμαζιίσζε ηαζ ηδκ οπμηαβή ζηέρεςκ. επενζηή! Πμηέ ιμο δεκ οπήνλα ακηζ-ζζςκζζηήξ. γςκηακά κα ηναοβάγμοκ μζ απεθπζζιέκμζ ηάημζημζ ζημ επίηεκηνμ ηδξ ηυθαζδξ ηδξ θςηζάξ. Ακενςπάνζα πμο εφημθα εα πζζηέρμοκ ηαζ εα απμδεπημφκ ημ ηάεε ρέια ηαζ ζοκςιμζία πμο εα ημοξ πανμοζζαζηεί ζακ αθδεζκή. ηδκ έθθεζρδ θμβζηήξ ζηδ δζαπείνζζδ ηνίζεςκ πανά ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ πνυζθαηςκ πονηαβζχκ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ακ ζοκδοάζεζ ηακείξ ηζξ «ζοιπηχζεζξ». Ζ παβημζιζμπμίδζδ έπεζ ακάβηδ απυ «πνυααηα ιέζα ζημ ιακηνί» βζα κα ηα ηαηεοεφκεζ αβμναζηζηά ηαζ ηαηακαθςηζηά εηεί πμο ανίζημκηαζ ηα ζοιθένμκηά ηδξ. ζοκεζδήζεςκ ηαζ ακοπανλία επζθμβχκ. ηδ βκχζδ αηνζαχκ πνμαθέρεςκ ακέιςκ. Ακενςπάνζα πμο εα θμαμφκηαζ κα δζαιανηονδεμφκ ή δεκ εα βκςνίγμοκ ημ πςξ κα ημ ηάκμοκ. ζημηςιέκδ. ημ ηοκήβζ ηαζ ηδκ ηαηαηναοβή. ηζξ ηαεοζηενήζεζξ. ζηείνα. ΢οκδοάγμκηαξ ηα ημιιάηζα ημο ιςζασημφ ηδξ εεκζηήξ πνμδμζίαξ κνπ είλαη αδχλαην λα κελ νδεγεζψ ζην ζπκπέξαζκα πσο φιν απηφ ην ράνο δελ είλαη παξά απνηέιεζκα ελφο θαιά ζηεκέλνπ θαη άξηζηα ζρεδηαζκέλνπ κεραληζκνχ απφ κεγάιν επηηειείν δηαβνιηθά ζθεπηφκελσλ κηζαλζξώπσλ κε θνηλφ ζηφρν. Πμζμ ζηυπμ. Αοηυ είκαζ άθθςζηε ηάηζ πμο ζοιααίκεζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ (δεο Νέα Σάλδ Πναβιάηςκ ηαζ δεξ ηαηαζηνμθέξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. ηδκ ακοπανλία ζοκημκζζιμφ. Ακηίεεηα. αθθά ακενςπάνζα πμο γμοκ ζημ θοηυθςξ ηδξ ηδθε-απμπαφκςζδξ ηαζ ηδξ άβκμζαξ. ηυηε βζαηί άθθα πανμοζίαγε ζηζξ γςκηακέξ εκδιενχζεζξ ημο μ οπεφεοκμξ ηφπμο ηδξ πονμζαεζηζηήξ ηαζ άθθα αημφβαιε ηδκ ίδζα χνα. Ακενςπάνζα πμο εα ηαηακαθχκμοκ αδζαιανηφνδηα ηα ζάπζα ηαζ πδιζηά ημοξ οπενηζιμθμβδιέκα ηνυθζια. ΓΔΝ εέθεζ ζηεπηυιεκμοξ ακενχπμοξ. Γδ ηαιέκδ. ημκ απυθοημ ζοβπνμκζζιυ ηαζ ζηναηδβζηή επζθμβή ηςκ ζδιείςκ ειπνδζιμφ. Ακενςπάνζα πμο γμοκ ζε βδ υπςξ ηδκ είδαιε ζηδκ ηαζκία Mad Max ηαζ ζε άθθεξ ηαζκίεξ. Σοπαίμ είκαζ αοηυ. βζαηί ίζςξ ημ ιοαθυ ημοξ δεκ εα ιπμνεί κα θηάζεζ ιέπνζ εηεί. Σοπαίμ ιήπςξ είκαζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ πθεζμρδθία ηςκ πονηαβζχκ ηα πονμζαεζηζηά αενμπθάκα δεκ έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ πνζκ ημ ιεζδιένζ. ζε έκα ιυκμ ζοιπέναζια ιπμνεί κα ηαηαθήλεζ : ΔΗΝΑΗ ΜΔΓΑΛΟ ΣΟ ΚΟΛΠΟ! Ακ δεκ είκαζ. ηα ρέιαηα. Ακενςπάνζα πμο εα ενβάγμκηαζ ζε ζοκεήηεξ πεζνυηενεξ απυ ηζξ ηνζημημζιζηέξ ηαζ εα αιείαμκηαζ ιε ιζζεμφξ ηάης απυ ηα υνζα ηδξ πείκαξ. 33 . ηδκ ημπμβναθία ηαζ ηδ «ζοιιεηνία» ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ ειπνδζηχκ. ηζξ παναθήρεζξ. Ακενςπάνζα πμο εα πζζηεφμοκ ζηδκ αθδεμθάκεζα ηαζ υπζ ζηδκ αθήεεζα. εκχ ηαηαηαζβυηακ μ ηυπμξ απυ ηα πανάιαηα. εζδζηά πονηαβζέξ ζηδκ Δονχπδ!) Σψξα θπζηθά ζα κε ξσηήζεηε γηαηί λα εμαθαληζηεί ε κεζαία ηάμε. Σδκ ελαεθίςζδ ηαζ ελαπνείςζδ ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ. μφηε ζημπεφς κα βίκς.

κήπσο ηειηθά ην θαηλνκεληθά απηφ κπάραιν δελ είλαη θαζφινπ κπάραιν.. δζενςηχιαζ. ηνπ LIFE GOOD NEWS-LETTER.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΢ηέθημιαζ υιςξ υηζ οπάνπεζ ιζα κπζηηθή ιέζρε πμο μκμιάγεηαζ Λέζπδ Μπίθκηεκιπενβη (Γεο ιεπηνκεξή ζηνηρεία πην θάησ) δ μπμία εεςνείηαζ ημ θέληξν φισλ ησλ απνθάζεσλ βζα ημ ιέθθμκ ημο πθακήηδ. 28 Απγνχζηνπ 2007 34 . Καζ επεζδή λένς θίβδ «πνυζεεζδ» ηαζ δζαεέης ημκ ιέζμ ημζκυ κμο. απθά δζενςηχιαζ. Απφ ην Φχιιν Νν 25..

αλ είλαη πνιηηηθνί. ήηακ αμοθεοηήξ ηδξ ακηζπμθίηεοζδξ. επζπεζνδιαηίεξ. πνμηαεμνζζηεί ζε ζοκεδνζάζεζξ ηδξ. Υνπάλ Κάξινο. (http://www. Eπίζδξ. Ο Μπζθ Κθίκημκ. ήηακ ηοαενκήηδξ ηδξ πμθζηείαξ Άνηακζμ ημ 1991. ησλ ακεξηθαληθψλ ΜΜΔ θαη ησλ εηαηξηψλ πεηξειαίνπ. Ρνθθέιεξ. κεξηθά απφ ηα ηαθηηθά ηεο κέιε. Kιίληνλ.html) πμο ηδκ δζαηνίκεζ δ ιοζηζηυηδηα. Σδνλ Κέξξπ. βζα πανάδεζβια.kalami. παίγεζ ηαηά ηάπμζμ θυβμ. ημ 1993.. ΢ηδ ιοζηζηή ζφκμδμ ηδξ Μπίθκηενιπενβη δζαιμνθχκεηαζ απυ έκα πμθφ πενζμνζζιέκμ ανζειυ ακενχπςκ ιζα ζοκαίκεζδ βζα ημ πμζεξ είκαζ μζ πνμηεναζυηδηεξ πμο εα πνέπεζ κα απαζπμθήζμοκ ημκ ηυζιμ ιαξ ηα επυιεκα πνυκζα. Πεξι. ΋.ηάκεζ ηαθυ ζηδκ ηανζένα ηάπμζςκ πμθζηζηχκ. Πξφληη. 'Οινη νη Γ. δδιμζζμβνάθμζ η. ζοκεδνζάγεζ βζα έκα ηεηναήιενμ ηάεε πνυκμ ζε δζαθμνεηζηέξ πυθεζξ. ηνπ ΝΑΣΟ ππήξμαλ κέιε ηεο Λέζρεο. πχνεξ ηαζ ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ ζοιιεηέπμοκ 120 πμθζηζημί.. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ απαγνξεχεηαη λα κηιήζνπλ ζε ΜΜΔ ή ζε ζδζχηεξ ηαζ απμθεφβμοκ μπμζαδήπμηε ακαθμνά ζε υηζ έπεζ ζπέζδ ιε ηζξ ζοκεδνζάζεζξ.net/2005/ellada/bilderberg1. ΢φξνο. "βαθηίδεη" εγέηεο-θπβεξλήζεηο θη εμαγνξάδεη ζπλεηδήζεηο. νυθμ άηππεο παγθφζκηαο θπβέξλεζεο. αηυια "ανκμφκηαζ" έζης ηαζ ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ ζοκεδνίαζδ. καδί κε ερεξά νλφκαηα απφ ηνλ ρψξν ηεο πνιεκηθήο (θαη κε) βηνκεραλίαο.. 35 . ζε μζημκμιζηυ.Γ. Υφικπξνπθ. . έπεζ ζογδηδεεί. πμθζηζηυ ηαζ ζηναηζςηζηυ επίπεδμ.. Ζ κπζηηθή-ακαξησιή δηαηιαληηθή Λέζρε Bilderberg πξν-απνθαζίδεη γηα ην πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ κέιινλ ηνπ πιαλήηε. υηακ πήνε ιένμξ ζε ιζα ηέημζα ζοκάκηδζδ. Κίζζηγθεξ.. . Συκζ Μπθεν. πμο πανέζηδ ζηδ ζφκμδμ ηδξ θέζπδξ δφμ πνυκζα ανβυηενα. Γνχιθνβηηο. Ζ Λέζπδ. Ζ πενίθδιδ Λέζρε Μπίιληεξκπεξγθ.ηζ ακηζδναζηζηυ έπεζ ζοιαεί ζημκ πθακήηδ ηα ηεθεοηαία 51 πνυκζα. απυ επζθεβιέκεξ 30-35 πχνεξ. απαγνξεχεηαη λα ελεκεξψζνπλ ηα Κνηλνβνχιηα ησλ ρσξψλ ηνπο. Ζ ζζημνία έπεζ δείλεζ πςξ δ ζοιιεημπή ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ θέζπδξ Μπίθκηενιπενβη ιπμνεί κα . Νη' Δζηέλ. Ο ζδιενζκυξ πνςεοπμονβυξ ηδξ Βνεηακίαξ..ά.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Μπίιληεξκπεξγθ θαη νη 'Διιελεο ηεο κπζηηθήο Λέζρεο Οη 'Διιελεο ηεο κπζηηθήο Λέζρεο "Μπίιληεξκπεξγθ": Πνηνη πνιηηηθνί θαη επηρεηξεκαηίεο ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο.

Σμ 1998 ζοιιεηείπακ απυ ημζκμφ ζηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ Λέζπδξ ζηδκ Μ. Καηά ηα άιια. 'Ακκα Γζαιακημπμφθμο 2. ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ημπζηή αζηοκμιία.kalami. πνίβηζπεξ. πνπ ηεξνχλ σζηφζν ζηγή αζπξκάηνπ γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηηο ζπλεδξηάζεηο. 36 . δζεεκείξ ηναπεγίηεξ. ε Λέζρε ζπλεδξίαζε ζηα 1993. ζηελ Βνπιηαγκέλε. Γζα κα ελαζθαθζζηεί αοηή δ ιοζηζηυηδηα.net/2005/ellada/bilderberg_vouliagmeni. ιζα μιάδα παβηυζιζςκ δβεηχκ. εθηφο απφ κεξηθνχο έκπηζηνπο δηεπζπληέο θαη ξεπφξηεξ πνπ πξνζθαιεί ε ίδηα ε νκάδα ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο. ιεβαθμπνδιαηζζηέξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Oζ εθθδκζηέξ ζοιιεημπέξ (πμθζηζηχκ) 1988-2005: Γζχνβμξ Παπακδνέμο 4. απυ ημ υκμια ημο λεκμδμπείμο πμο ηδ θζθμλέκδζε βζα πνχηδ θμνά. ζδιακηζημί οπμονβμί. Αιιά θη απφ ηελ άιιε. πνυεδνμζ. μ μπμίμξ είπε ζοιιεηάζπεζ ζηδ ζοκεδνίαζδ. ιαγί ιε άθθμοξ 'Δθθδκεξ πμθζηζημφξ. Ζ ηζηνξία ηεο ιέζρεο Μπίιληεκπεξγθ ΢ηζξ 29-31 Μαΐμο ημ 1954. ηαβηεθάνζμζ. βζα οπυθμζπμοξ). δ δζάζηερδ ηδξ Δονχπδξ ή ηδξ αυνεζαξ Αιενζηήξ. ζηναηζςηζημί δβέηεξ ηαζ ιεβαθμαζμιήπακμζ. πμθζηζηχκ ηαζ ηναπεγζηχκ. Σα ιέθδ ηδξ Μπίθκηενιπενβη είκαζ απμηθεζζηζηά ααζζθείξ. ααζίθζζζεξ. ζημ ΋μζηενιπδη ηδξ Οθθακδίαξ. πνςεοπμονβμί. ΢ε ηάεε ζοκδζάζηερδ ζοιιεηέπμοκ ηοπζηά 120 ακηζπνυζςπμζ – ηα 2/3 απυ ηδκ Δονχπδ ηαζ ημ 1/3 απυ ηδ αυνεζα Αιενζηή – ηαζ υθεξ μζ ζογδηήζεζξ ηδξ μιάδαξ δζελάβμκηαζ ιε πθήνδ ιοζηζηυηδηα. ΢ηελ Διιάδα.html) επί ηοαένκδζδξ Κ. Ζ είζνδνο απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο. πνέζαεζξ. Σα λεκμδμπείμ αοηά ηαζ δ βφνς πενζμπή θοθάζζμκηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ δζάζηερδξ απυ μπθζζιέκμοξ θνμονμφξ ηςκ ιοζηζηχκ οπδνεζζχκ. ηθείκεηαζ ζοκήεςξ έκα μθυηθδνμ λεκμδμπείμ ζε ιζα απμιμκςιέκδ πενζμπή. Βνεηακία μζ: Κψζηαο Καξακαλιήο θαη Γηψξγνο Παπαλδξένπ. ιαηνζά απυ ηα θχηα ηδξ δδιμζζυηδηαξ. δ ζζπονή αοηή πμθζηζηή ηαζ μζημκμιζηή εθίη μκμιάζηδηε μιάδα (ή θέζπδ) Μπίθκηενιπενβη. ηα ΜΜΔ αγλννχλ εληειψο θαη ηηο δηαζθέςεηο απηέο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπδεηήζεψλ ηνπο. (http://www. Κχζηαξ Καναιακθήξ 1 (αθέπε ηαηάθμβμ παναηάης. Θευδςνμξ Πάβηαθμξ 3. Απυ ηυηε. πνιιά απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο Μπίιληεξκπεξγθ είλαη ηδηνθηήηεο κεγάισλ κέζσλ ελεκέξσζεο. ζοιιεηείπε ζε ιζα ζφζηερδ βζα ηδ δζεεκή πμθζηζηή ηαζ ηδκ μζημκμιία. Μδηζμηάηδ.

ε αηηία γηα ηελ επηβαιιφκελε κπζηηθφηεηα δελ είλαη ηφζν γηα λα δηεμάγνληαη ειεχζεξα θαη άθνβα νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ φζν γηα λα αγλνεί ε πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ πιήξσο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο. δεκ ιπμνεί κα επδνεάζεζ άιεζα ηα παβηυζιζα βεβμκυηα. Ανηεηά ιέθδ ηδξ Μπίθκηενιπενβη έπμοκ ήδδ παναδεπεεί υηζ μζ δζαζηέρεζξ ημοξ έπμοκ πνάβιαηζ παβηυζιζα επίδναζδ ζε πμθζηζηά. ηα ιέθδ ηδξ ζζπονήξ αοηήξ πθμοημηναηζηήξ εθίη παίγμοκ πμθφ ηαθά ηα νυθμ ημοξ ζηδ δζαηήνδζδ ημο ιοζηδνίμο πμο πενζαάθθεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ μιάδαξ. υθμζ αοημί μζ ζζπονζζιμί είκαζ αζηείμζ. Ζ ανεηακζηή εθδιενίδα Σimes πενζέβναρε ημ 1977 ηδ δζάζηερδ ηδξ Μπίθκηενιπενβη ιε ηα ελήξ θυβζα: «…ιζα ηθίηα ηςκ πθμοζζυηενςκ. ηςκ μζημκμιζηά ηαζ πμθζηζηά πζμ ζζπονχκ πνμζςπζημηήηςκ ηδξ δφζδξ. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καη ην ζρέδην ησλ ελνπνηήζεσλ -ζχκθσλα κε φζα 37 . Οζ ζοιιεηέπμκηεξ δεζιεφηδηακ κα ιδκ ακαθένμοκ δδιυζζα ηζ ζογδηήεδηε ηαηά ηδ ζφζηερδ». Άθθμζ δζαηείκμκηαζ υηζ δ μιάδα δεκ έπεζ μοζζαζηζηή επζννμή ζηζξ ηοαενκήζεζξ ηαζ ζοκεπχξ. εηείκμξ ακέθενε ηδ «ζοκεήηδ ηδξ Ρχιδξ». ΢ηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ. ηα νπνία αξγφηεξα ζα παξνπζηάζνπλ φηη ζπκβαίλνπλ δήζελ ηπραία…» Ζ άηππε παγθφζκηα θπβέξλεζε Πανυθμ πμο πενζζηαζζαηά οπάνπεζ δζαννμή πθδνμθμνζχκ. πμο ζοκακηζμφκηαζ ιοζηζηά βζα κα ζπεδζάζμοκ ηα βεβμκυηα. ΋ηακ γδηήεδηε απυ ηςκ πνχδκ πνεζαεοηή ηςκ ΖΠΑ ζηδ Γενιακία Σγςνηγ Μανηβηζ κα πνμζδζμνίζεζ ιζα ηέημζα επίδναζδ. Κάεε θμνά πμο ηα ιέθδ ενςηχκηαζ ζπεηζηά. δδιζμφνβδια ηδξ μπμίαξ ήηακ δ Δονςπασηή Κμζκή Οζημκμιζηή Αβμνά! Απηφ πνπ πνιινί αγλννχλ είλαη φηη ε Λέζρε Μπίιληεκπεξγθ ήηαλ ν δεκηνπξγφο ηεο ζεκεξηλήο Δπξσπατθήο Έλσζεο. νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ παγθφζκηα πνιηηηθή θαη νηθνλνκία. Πνμζπαεμφκ βεκζηά κα πανμοζζάζμοκ ηδ θέζπδ ημοξ ζακ έκα άηοπμ θυνμοι πμο έπεζ ζημπυ ηδκ επίηεολδ «ααεφηενδξ ηαηακυδζδξ ηςκ δοκάιεςκ ηαζ ηςκ ηάζεςκ πμο επδνεάγμοκ ηα δοηζηά έεκδ». αθθά ηαζ ζακ έκα «ορδθυααειμ ηαζ εοθφβζζημ δζεεκέξ θυνμοι ζημ μπμίμ ιπμνμφκ κα πνμζεββζζημφκ ηαθφηενα μζ ακηζηζεέιεκεξ απυρεζξ ηαζ κα επεηηαεεί δ αιμζααία ηαηακυδζδ». μζημκμιζηά ηαζ ζηναηζςηζηά εέιαηα.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΋πςξ ακαθένεζ μ πνίβηζπαξ Μπένκπανκη ηδξ Οθθακδίαξ βζα ηδκ πνχηδ δζάζηερδ ηδξ μιάδαξ «δεκ οπήνπε ηαιία απμθφηςξ δδιμζζυηδηα. δίκμοκ ζοκήεςξ αζαθείξ απακηήζεζξ ηαζ ακαθένμκηαζ ιυκμ ζηζξ ημζιζηέξ θεπημιένεζεξ ηςκ ζοκακηήζεςκ ημοξ.

Σειηθά. ακηαπμηνζηήξ ηδξ Wall street Journal ηαζ ιέθμξ ημο ζοιαμοθίμο ελςηενζηχκ ζπέζεςκ. δζεοεοκηήξ ζφκηαλδξ ηδξ εθδιενίδαξ London observer. μ πνχδκ οπμονβυξ άιοκαξ ηςκ ΖΠΑ Γμοίθζαι Πένζ. μ Γμοίθζαι Κνίζημθ. πξνσζείηαη ε εκπνξηθή έλσζε ησλ θξαηψλ ζε ηξεηο μερσξηζηνχο νηθνλνκηθνχο ζπλαζπηζκνχο: ηεο Aκεξηθήο. μζ «πχνεξ ημο δοηζημφ ηυζιμο έκζςζακ ηδκ ακάβηδ βζα ζηεκυηενδ ζοκενβαζία. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη φηη απηή ε ζπλεξγαζία απνζθνπνχζε ζηνλ νιηγαξρηθφ. Σν ζρήκα είλαη απιφ. έξρεηαη ε λνκηζκαηηθή έλσζε θαη ζην ηέινο ε πνιηηηθή έλσζε απηψλ ησλ θξαηψλ. ΢ε έλα ζρέδην ηξηψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ αμφλσλ. δελ κέλεη παξά ε πιήξεο έλσζε ησλ ηξηψλ απηψλ «κεξψλ» ζε κηα κνλνκεξή παγθφζκηα θπβέξλεζε (αλ δελ ηνπο ραιάζνπλ ηειηθά ηα ζρέδηα ε Kίλα θαη ε Pσζία). αθνχ έηζη θη αιιηψο απηνί πνπ ηελ απαξηίδνπλ δελ είλαη άιινη παξά νη ήδε θπξίαξρνη ηνπ πιαλήηε. ππφ ηελ εγεζία αληίζηνηρα ηεο βφξεηαο Aκεξηθήο.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης θαηά θαηξνχο δηαξξένπλ πάεη καθξχηεξα. 38 . ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Mπίθκηενιπενβη ιπμνμφιε κα πμφιε ιε αεααζυηδηα υηζ ε ιέζρε θηλεί ηα ελία ηνπ θφζκνπ. ζοκηάηηδξ ηαζ εηδυηδξ ημο πενζμδζημφ Βritish Weekly Standard η. μ δζεοεοκηήξ ημο δζεεκμφξ κμιζζιαηζημφ ηαιείμο ΢ηάκθεσ Φίζεν. μ δζεοεοκηήξ ζφκηαλδξ ηςκ Νew York Times ηαζ ιέθμξ ημο ζοιαμοθίμο ελςηενζηχκ ζπέζεςκ Aνενμον ΢μφθηζιπενβη. μ Αθελάκηεν Σνυηιακ. ηεο δπηηθήο Eπξψπεο θαη ηεο Iαπσλίαο (ε πεξίθεκε ηξηκεξήο επηηξνπή). Ζ αθήεεζα είκαζ υηζ πένα απυ ηα εοθάκηαζηα ζεκάνζα πμο ηαηά ηαζνμφξ έπμοκ ένεεζ ζημ θςξ βζα ηδκ παβηυζιζα ηονζανπία. ΢ηελ αξρή.α. μ Άθιπενη ηγ Βυθζηεζηεν. ημοξ δδιμηναηζημφξ ημοξ εεζιμφξ ηαζ ηδκ ακελανηδζία ημοξ εκάκηζα ζημκ αολακυιεκμ ημιιμοκζζηζηυ ηίκδοκμ». ΢ηε ζπλέρεηα. μ Γμοίθ Υάημκ. ΟΙ ΚΤΡΙΑΡΥΟΙ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ ΢φιθςκα ιε ιζα ακαθμνά ζηα ανπεία ημο ημβηνέζμο απυ ημ ιέθμξ ηδξ Mπίθκηενιπενβη ηαζ βενμοζζαζηή Γζάημιπ Γζάαζηξ ημ 1964. ΢ηζξ δζαζηέρεζξ ηδξ Μπίθκηενιπενβη έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ παναανεεεί ζδιαίκμοζεξ πνμζςπζηυηδηεξ. πνυεδνμξ ηδξ εηαζνείαξ Ford Motor Company. χζηε κα πνμζηαηεφζμοκ ηζξ δεζηέξ αλίεξ ημοξ. ηκπεξηαιηζηηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο ππεξθπβέξλεζεο. ηεο Eπξψπεο θαη ηεο Aζίαο. υπςξ μ ηυηε πνυεδνμξ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ Ρμιάκμ Πνυκηζ (ήηακ ιέθμξ ηδξ επζηνμπήξ ηαεμδήβδζδξ ζηδ δεηαεηία ημο 1980). Ζ Δπξψπε είλαη κφλν ν έλαο.

μ κέμξ πνυεδνμξ ηδξ θέζπδξ Βζζηάμοκη Δηζέκ Νηααζκζυκ. ζημ λεκμδμπείμ Chateau du lac. μ πνυεδνμξ ηδξ Eονςπασηήξ Kεκηνζηήξ Tνάπεγαξ Bζι Nημφζζεκιπενβη ηαζ άθθμζ… ΟΙ ΔΛΛΖΝΔ΢ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΑΡΑΒΡΔΘΔΙ ΢Δ ΢ΤΝΑΝΣΖ΢ΔΙ΢ ΣΖ΢ ΜΠΙΛΝΣΔΡΜΠΔΡΓΚ Απυ εθθδκζηήξ απυρεςξ έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ ηθδεεί ιε ηζξ ζδζυηδηεξ πμο ζδιεζχκμκηαζ πανάπθεονα ηαζ ζοιιεηάζπεζ μζ ελήξ: ΚΧ΢ΣΑ΢ ΚΑΡΡΑ΢ . μ πνχδκ πνυεδνμξ ηδξ Fiat Tγζμαάκζ Aκζέθζ. ζδζμηηήηνζα ηαζ πνυεδνμξ ηδξ εθδιενίδαξ Washington Post. ακάιεζα ζημοξ επίζδιμοξ πνμζηεηθδιέκμοξ ήηακ: δ ααζίθζζζα Bεαηνίηδ ηδξ Oθθακδίαξ. μ Γμοίθζαι ιαη Νηάκμμο.ΓΗΔΤΘΤΝΣΉ΢ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ ΓΑΤΗΓ – ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΖ΢ 3Δ ΑΝΓΡΔΑ΢ ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ΢ – ΠΡΧΖΝ ΒΟΤΛΔΤΣΖ΢ ΢ΣΔΛΗΟ΢ ΑΡΓΤΡΟ΢ – ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΟΜΟ΢Π. μ Xααζέ ΢μθάκα. μ Tγέδιξ Oφθθεκζμκ. δζεοεοκηήξ ηδξ Βank of France. αληηπνιίηεπζεο ΓΗΑΝΝΟ΢ ΚΡΑΝΗΓΗΧΣΖ΢ – ΠΡΧΖΝ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΓΔΧΡΓΗΟ΢ ΛΗΒΑΝΟ΢ – ΔΦΟΠΛΗ΢ΣΖ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ ΛΤΡΑ΢ – ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΔΛΛΖΝΧΝ ΔΦΟΠΛΗ΢ΣΧΝ ΢ΣΔΦΑΝΟ΢ ΜΑΝΟ΢ – ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΚΩΝ/ΝΟ΢ ΜΖΣ΢ΟΣΑΚΖ΢ – ΠΡΩΖΝ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΘΔΟΓΩΡΟ΢ ΠΑΓΚΑΛΟ΢ – ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΜΗΥΑΛΖ΢ ΠΑΠΑΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟΤ – ΠΡΧΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ΢ ΘΔΟΓ – ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ΢ ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΗΣΑΝ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ΢ – ΑΡΥΖΓΟ΢ ΠΑ΢ΟΚ ΜΗΥΑΖΛ ΠΔΡΑΣΗΚΟ΢ – ΠΡΟΔΓΡΟ΢ PEGASUS OCEAN SERVICES 39 . μ ιεβαθμπνδιαηζζηήξ Tγςνηγ ΢υνμξ. πνυεδνμξ ηδξ Federal reserve Bank ηδξ Νέαξ Τυνηδξ. μ Εακ Κθςκη Σνζζέ. βεκζηυξ βναιιαηέαξ ημο ΝΑΣΟ. μ κέμξ Δονςπαίμξ Δπίηνμπμξ Παζηάθ Λέζιζ. μ Nηέζαζκη Pμηθέθεν. πνυεδνμξ ηδξ Παβηυζιζαξ ηνάπεγαξ. ηδκ 1δ ζμοκίμο 2000. μ πνχδκ οπμονβυξ ελςηενζηχκ ηςκ ΖΠΑ Xέκνο Kίζζκβηεν. ΗΝ΢ΣΗΣΟΤΣΟΤ ΔΛΛ. ΔΛΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ ΝΗΚΖΦΟΡΟ΢ ΓΗΑΜΑΝΣΟΤΡΟ΢ – ΔΘΝΗΚΟ΢ OMBUDSMAN ΓΡΖΓΟΡΗΟ΢ ΥΑΣΕΖΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ΢ – ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΔΣΑΗΡΔΑ΢ ELETSON ΚΩ΢ΣΑ΢ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ΢ – ηφηε αξρεγφο αμ. ΔΞΧΣ. πνυεδνμξ ηδξ Societe Generalede Belgique. δ Κάενζκ Γηνάπαι.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΢ηδκ ηεθεοηαία ζοκάκηδζδ ηδξ θέζπδξ. θίβμ έλς αηνζαχξ απυ ηζξ Bνολέθθεξ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΓΔΡΑ΢ΗΜΟ΢ ΑΡ΢ΔΝΖ΢ – ΠΡΧΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ ΚΧ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢ – ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΡΑΠΔΕΑ΢ ΠΗ΢ΣΔΧ΢ ΘΟΓΧΡΟ΢ ΚΟΤΛΟΤΜΠΖ΢ – ΠΡ. πνυεδνμξ ηδξ Chase Manhattan Bank.

Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΢ΑΜΑΡΑ΢ ΑΝΣΩΝΙΟ΢ – ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΛΟΤΚΑ΢ Σ΢ΟΤΚΑΛΖ΢ – ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢ ΘΑΝΟ΢ ΒΔΡΔΜΖ΢ – ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢ ΘΔΜΗ΢ΣΟΚΛΖ΢ ΒΧΚΟ΢ – ΠΡΟΔΓΡΟ΢ SEATRADE ORGANISATION ΜΗΝΧ΢ ΕΟΜΠΑΝΑΚΖ΢ – ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΓΗΔΘΝΟΤ΢ ΜΔΛΔΣΖ΢ ΚΗ ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ΢ ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ – π. ηαεδβδηήξ Πακεπζζηδιίμο ηαζ εζπάηςξ πνυεδνμξ ημο ΔΛΗΑΜΔΠ (επίζδξ έπεζ ιεηάζπεζ ιία θμνά ζημ πανεθευκ). Φεηζκμί πνμζηεηθδιέκμζ απυ εθθδκζηήξ πθεονάξ μ πνυεδνμξ ημο ΠΑ΢ΟΚ Γζχνβμξ Παπακδνέμο (έπεζ πάεζ ήδδ 3 θμνέξ αθθά θέημξ απμθάζζζε κα ιδκ πάεζ). ΔΠΙΣΡΟΠΟ΢ ΔΤΡΩΠΑΙΚΖ΢ ΔΝΩ΢Ζ΢ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΖ ΝΣΟΡΑ – ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΛΔΞΖ΢ ΠΑΠΑΥΔΛΑ΢ . μ George David πνυεδνμξ ηδξ Coca Cola ζηδκ Δθθάδα (έπεζ ιεηάζπεζ ζηζξ 5 ηεθεοηαίεξ ζοκεδνζάζεζξ οπυ άθθδ ζδζυηδηα) ηαζ μ Λμοηάξ Σζμφηαθδξ. 28 Απγνχζηνπ 2007 Πδβέξ δζαδίηηομ 40 . ηνπ LIFE GOOD NEWS-LETTER.net/2005/ellada/1998 Απφ ην Φχιιν Νν 25. μ Τπμονβυξ Οζημκμιίαξ Γηψξγνο Αινγνζθνχθεο. ζηδκ Οηάαα ημο Κακαδά.kalami.ΓΖΜΟ΢ΗΟΓΡΑΦΟ΢ Ζ θέζπδ Μπίθηειπενβη ζοκεδνίαζε ηαζ θέημξ ζηζξ ανπέξ ημο ηαθμηαζνζμφ. (Ο πθήνδξ ηαηάθμβμξ ιε υθμοξ υζμοξ ηαζ υζεξ ζοιιεηείπακ) http://www.

gr 41 .. απυ ημκ Ζθία Κμοιπμφκδ info@letscommunicate.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΢ε θξχν θαη ζηελφ θαηξφ.! (Εεηείζηε λα ζαο ζηείινπκε ην πξνεγνχκελν ηεχρνο ηεο εθεκεξίδαο καο. αέξαο ηα θπζάεη ηα ιηζαξφπνπια.. ζε κνπζηθή Πφπεο Καξατλδξνπ) Γείηε ηη αθξηβψο είλαη θαη ηη θάλεη ε Λέζρε Μπίιηελκπεξγθ. ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην έρεηε ιάβεη θαη ζα θαηαιάβεηε)... Μπίιληεξκπεξγθ θαη νη 'Διιελεο ηεο κπζηηθήο Λέζρεο ΔΙΓΙΚΖ ΔΚΓΟ΢Ζ ΑΦΙΔΡΩΜΔΝΖ ΢Δ ΟΛΟΤ΢ Δ΢Α΢ ΠΟΤ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΘΖΚΑΣΔ ΢ΣΖΝ ΑΓΩΝΙΑ ΜΑ΢... ΢ε θξχν θαη ζηελφ θαηξφ. θαη κεηά πείηε φ.ηη ζέιεηε. Θεφο λα ηα θπιάεη ηα Διιελφπνπια. (Απφ έλα παιηφ ηξαγνχδη ηεο Μαξίαο Φαξαληνχξε.

βάζε ζχκβαζεο. γξηέο κε αιηζράτκεξ.gr (πεγή: http://proxeirotetradio.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Απφ www. Καη βέβαηα. Εαράξσ.oikologio. Πχξγνο. Απφ ηελ άιιε.Δ.ηνπ θαηλνχξγηνπ. Γαζηνχλε. Ίζσο λα αξθεί λα δεη θάπνηνο ην ράξηε ηεο δεκνπξάηεζεο ηεο Ησλίαο Οδνχ . ξίμηε θαη κηα καηηά ζηνλ παξάδξνκν ζηα βφξεηα ηεο Πεινπνλλήζνπ πνπ. 42 .η. Γλσξίδεηε απφ πνπ πεξλάεη. αλαξρηθνί ησλ Δμαξρείσλ. Αλεκνρψξην. δειαδή θαη εμαζθάιηζαλ ηελ ζπκπάζεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ζα ηνπο κείλνπλ θαη αξθεηά "ςηιά" ζηε ηζέπε απφ ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ. Σν έξγν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δξφκνπ έγηλε επθνιφηεξν. νη βέβαηεο αληηδξάζεηο ησλ νηθνιφγσλ γηα θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ζα έθεξλε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ. είλαη νη δπν κεγαιχηεξνη αλάδνρνη ηεο Ησλίαο νδνχ. σο εθ ζαχκαηνο ε γε έγηλε θζελφηεξε θαη νη αληηδξάζεηο άιιαμαλ πξνζαλαηνιηζκφ. εάλ απηή ηε ζηηγκή έρεηε ήδε αλνίμεη ηνλ ράξηε δεκνπξάηεζεο. ηδηαηηέξσο εχθνξεο. Ακαιηάδα. Γψξην. Κππαξηζζία. θαη ε ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ. μέλνη πξάθηνξεο έρνπλ κπιέμεη ζε έλα ρνξφ ηνπ παξαιφγνπ πνπ ζέξλεη ε θπβέξλεζε θαη νη απαληαρνχ ζπλσκνζηνιφγνη.ΣΔΒ Α. ηξεινί. Αξραία Οιπκπία. Οηθνπεδνθάγνη. Μήπσο ηειηθά ε απάληεζε είλαη πην απιή.ι. Οπζηαζηηθά.com/). Σζαθψλα... ΋ιεο απηέο ηηο εκέξεο αθνχκε απίζηεπηα ζελάξηα γηα ην πνηνο κπνξεί λα έθαςε ηελ Πεινπφλλεζν. είλαη ππνρξεσκέλεο λα θηηάμνπλ νη αλάδνρεο. πνπ ζπλέηξεμαλ λα πξνζθέξνπλ ηελ αλζξσπηζηηθή ηνπο βνήζεηα ζηνπο πιεγέληεο κε ηελ θαηαζθεπή νιφθιεξσλ νηθηζκψλ. Μεγαιφπνιε. Φηγαιεία. δειαδή απηνθηλεηνδξφκνπ ηεο βνξεηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ (δείηε ηνλ εδψ ). ησλ "Γθξίδσλ Λχθσλ" ή θάπνησλ παηδηψλ πνπ επεηδή βαξέζεθαλ λα θαίλε ηξάπεδεο απνθάζηζαλ λα θάςνπλ ηελ Διιάδα. Κξέζηαηλα θ. Αλ ην πξνρσξήζεη θαλείο ιίγν παξαθάησ ζα δεη νηη ε ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ . ΢ην θησρφ κνπ ην κπαιφ ην ζελάξην απηφ πνπ ζπλέζεζα κνπ θαίλεηαη ινγηθφηεξν απφ ηελ εκπινθή ηεο CIA.blogspot. Γηα κέλα είλαη ην πην ινγηθφ ζελάξην θαη αλ επαιεζεπηεί. ΢ακηθφ. ΢ίγνπξα φινη ην είρακε ζην κπαιφ καο ιίγν ή πνιχ. Μήπσο πεξλάεη απφ ην θνκκάηη ηεο Αραΐαο πνπ θάεθε ηνλ Ηνχιην. Σα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο. Έξγν δχζθνιν θαη κε κεγάιν θφζηνο θαζψο κφλν ηα ρξήκαηα γηα ηελ απαιινηξίσζε ηεο. Ζ ζχληνκε απηή αλάιπζε έπαημε ειάρηζηα ζηα ΜΜΔ. ΋ια απηά πξηλ γηαηί ηψξα. γεο έλζελ θαη έλζελ ηνπ δξφκνπ ηίλαδαλ ην πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζηα χςε. καο βνεζά λα θαηαιάβνπκε ηη αθξηβψο αληηκεησπίδνπκε.

ηαζ εηείκμ ημ ζηοθάηζ πμο πανέιεζκε ζζςπδθυ ηαζ δειέκμ ιέπνζ ηδ ζηζβιή πμο πακζηυαθδημ ηαηάθααε υηζ δεκ οπάνπεζ ζςηδνία.. ιε ηίηθμ : Γξακκέλν από έλαλ εζεινληή δαζνππξνζβέζηε Θα ήζεια λα μεράζσ ηα 3-4 πνυααηα πμο δεκ πνoθάααιε κα αβάθμοιε απυ ημ ιακηνί ηαζ ηα αημφβαιε κα ζημφγμοκ ηαεχξ ιαξ πθδζίαγε δ θςηζά. αθθά εκ ης ιεηαλφ δείηε απμηεθέζιαηα πνήζδξ ηαζ εα ηνίαεηε ηα ιάηζα ζαξ απυ ηα κμφιενα ηαζ ηδκ ακμδζηή ημοξ πμνεία : http://www.gr/ Απφ ην Φχιιν Νν 26 . Σα αθεκηζηά ημο έθεζπακ δζαημπέξ ηαζ ηακείξ δεκ ιαξ εζδμπμίδζε βζα αοηυ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΋θμζ αεχμζ ιέπνζ απμδείλεςξ ημοκακηίμκ. 10 ΢επηεκβξίνπ 2007 Απυ δζάθμνμοξ θίθμοξ πμο ιμο ημ έζηεζθακ..etae.aktor.gr/ -.http://www. LIFE GOOD NEWS-LETTER. Θα ήζεια λα μεράζσ ηα πμοθζά πμο δεκ πνμθάαακε κα θφβμοκ απυ ηα πεφηα ηαεχξ βζκυκημοζακ πανακάθςια ημο πονυξ ηαζ ηα είδα ζημκ αένα κα θηενμοβίγμοκ βζα θίβμ ηαζ φζηενα κα πέθημοκ ζακ θεζκμπςνζκά θφθθα. 43 ..

Μα δελ ζα μεράζσ ημοξ ζοκάδεθθμοξ απυ Αηαθάκηδ πμο ήνεακ κα ιαξ αμδεήζμοκ ζε ιζα λέκδ βζα αοημφξ πενζμπή. Θα ήζεια λα μεράζσ υθμοξ αοημφξ πμο ήνεακ ιε ηγζπ ηάκμκηαξ πεζνυθνεκα ηαζ παηχκηαξ βηάγζ ιυκμ ηαζ ιυκμ βζα κα απμθαφζμοκ ημ εέαια. βζα κα ιδκ είλεζ ηδκ επζηδδεοιέκδ ακζηακυηδηα ημο ιπνμζηά ζηα ζοιθένμκηα.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Θα ήζεια λα μεράζσ ηα ηνμιαβιέκα πνυζςπα ηςκ ζοκαδέθθςκ ιμο υηακ είδαιε ηζξ 50ιεηνεξ θθυβεξ κα ιαξ γχκμοκ απυ πακημφ. πυζμ ιάθθμκ έκα εοπανζζηχ. Θα ήζεια λα μεράζσ ηζξ αβςκζχδεζξ εηηθήζεζξ ηςκ ζδζμηηδηχκ υθςκ ηςκ ζπζηζχκ ηνζβφνς ιαξ υηακ άνπζζακ κα βθφθμοκ ηα ζπίηζα ημοξ μζ θθυβεξ. Μα δελ ζα μεράζσ ημ ηνάημξ πμο μφηε βάκηζα δεκ ιαξ έδςζε. πςνίξ κα ιαξ αμδεάκε υηακ ηα νμοεμφκζα ιαξ έηνεπακ ηαηνάιζ ηαζ ιαζμφζαιε ζηάπηδ. Θα ήζεια λα ηνπο μεράζσ υηακ πνμζπαεμφζαιε κα θφβμοιε ηυαμκηαξ ιάκζηεξ ηαζ δεκ ιπμνμφζαιε επεζδή είπακ δδιζμονβήζεζ ηοηθμθμνζαηυ ημιθμφγζμ ιπνμζηά ιαξ. πμο ακηζιεηςπίγμοκ ιε ακαθβδζία ημοξ ειπνδζιμφξ ηαζ ημνμσδεφμοκ ημοξ Δεεθμκηέξ. Μα δελ ζα μεράζσ εηείκμοξ ημοξ πεζνζζηέξ ηςκ εθζημπηένςκ πμο ηεθεοηαία ζηζβιή ιαξ δδιζμφνβδζακ δίμδμ δζαθοβήξ ιέζα απυ ημοξ εευναημοξ ημίπμοξ θςηζάξ πμο ιαξ πενζηνζβφνζζακ. Θα ήζεια λα μεράζσ ηζξ πακζηυαθδηεξ θςκέξ ζοκαδέθθςκ ζημκ αζφνιαημ υηακ ημοξ ηφηθςκε δ θςηζά. Θα ήζεια λα μεράζσ αοημφξ πμο ηνααμφζακ πακζηυαθδημζ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ιαξ ηαζ ιαξ άθδκακ εηηεεεζιέκμοξ ζηζξ θθυβεξ. Μα δελ ζα μεράζσ υθεξ ηζξ ηοαενκήζεζξ έςξ ηχνα πμο επζηνέπμοκ ζε μζημπεδμθάβμοξ κα πηίγμοκ. Θα ήζεια επίζεο λα μεράζσ υθμοξ αοημφξ πμο έπζκακ ηαθέ ηαζ ιαξ εζνςκεφμκηακ ηδκ χνα πμο δίκαιε ηαζ ίζα πμο ηναημφζαιε ηδκ ροπή ιαξ. Θα ήζεια λα μεράζσ αοηή ηδ θαίθαπα πμο δεκ οπήνπε ηνυπμ κα θνεκάνεζξ ηαζ θαίιανβα ηαηάπζε ηζξ υιμνθεξ πενζμπέξ πμο ηάπμηε πανήηαιε ςξ παζδζά ηαζ ηα παζδζά ιαξ δεκ εα λένμοκ υηζ οπήνπακ. 44 .

΢αο επραξηζηψ... Λίγε ζηάρηε ζηα καιιηά. κα ζχζμοιε 5 ζπίηζα ηαζ ιενζηά πνυααηα. Πχξ πενζιέκς απυ έκα ηνάημξ ιε ζηδιέκεξ εηθμβέξ ηαζ πνμηάη ηυιιαηα κα δδιζμονβήζεζ έκα ηαθφηενμ ιέθθμκ απυ ηζξ ζηάπηεξ πμο έπμοκ βειίζεζ ηα πκεοιυκζα ιμο. Πχξ δζάμθμ εα ακαπκέεηε εζείξ ηεζ πάκς ηαζ ειείξ εδχ ηάης. δνινθόλνη. Θα αμδεήζεζ κα ιπμνέζς κα ημζιδεχ υηακ εα βονίγμοκ μζ εζηυκεξ θνίηδξ ζημ ιοαθυ ιμο. 45 ... Μα δελ ζα μεράζσ ηδκ υιμνθδ ηναοιαηζμθμνέα πμο ιμο ζοιπαναζηάεδηε υηακ δεκ είπα ακαπκμή. Καη δελ ζα μεράζσ κα θέβμιαζ αηυια άκενςπμξ ηαζ κα πνςζηάς ζηδ θφζδ έκα ιεβάθμ ζοβκχιδ βζα υθεξ ηζξ ηαηαζηνμθέξ πμο ηδξ έπεζ πνμλεκήζεζ ημ είδμξ ιμο. ηαεχξ ηαζ ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ πμο λεπείθζγε απυ ακενςπζά ηαζ ηαθμζφκδ. ημοξ έιπεζνμοξ βζαηνμφξ πμο έπεζακ πάκς ιμο ηαζ ιμο λακάδςζακ ιέθθμκ. ΋ηακ μ αέναξ εα ιονίγεζ ζηάπηδ ηαζ εα ζμο ηαίεζ ημοξ πκεφιμκεξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Μα δελ ζα μεράζσ υηζ ηαηαθέναιε 4 παζδζά ιε 1 υπδια κα ζηαιαηήζμοιε έκα ιέηςπμ 500 ιέηνςκ.... Ζ απνξία κνπ είλαη μζ αίθεξ πμο εα πηίζεηε εα έπμοκ κυδια εάκ δεκ οπάνπεζ πζα πνάζζκμ βφνς ζαξ.

αθθά ηαζ μνζζιέκα πνμάζηζα ηδξ Αεήκαξ. Ζ Γοηζηή ηαζ δ Νυηζα Πεθμπυκκδζμξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ζ Υαιθηδηθή Πξφβα ηδελεξάιε Νν1 Ζ Πάξλεζα θαη ε Πεληέιε Πξφβα ηδελαξάιε Νν2 Ζ Δχβνηα Σν «μεθάξθσκα» / ν αληηπεξηζπαζκφο Ζ Πεινπφλλεζνο ΟΛΑ ΣΑ ΛΔΦΣΑ! Σμ αββθζηυ άνενμ ανίζηεηαζ ζηδ ζεθίδα: http://athens. ηαηαζηνάθδηακ μθμζπενχξ απυ πονηαβζέξ. πμο εα ανπίζμοκ κα θαίκμκηαζ ζε αάεμξ πνυκμο.php3?lang=el&article_id=757320 Ζ Διιάδα θάησ απφ επίζεζε ηνπξηζηηθψλ θαξηέι Σδκ ηεθεοηαία αδμιάδα ημο Αοβμφζημο δ Δθθάδα οπέζηδ ιζα ηζξ απυ πζμ απμηνμπζαζηζηέξ ηαηαζηνμθέξ ζηδκ ζζημνία ηδξ. Δλήκηα πέκηε άκενςπμζ έπαζακ ηδ γςή ημοξ (ιζα ιάκα απακεναηχεδηε ιαγί ιε ηα ηέζζενα ακήθζηα παζδζά ηδξ. Ο αθακζζιυξ ηςκ δαζχκ εα πνμηαθέζεζ βεκζηή αφλδζδ ηδξ 46 . δ Νυηζα Δφαμζα. πςνζά ελαθακίζηδηακ απυ ημ πάνηδ ηαζ εηαημιιφνζα ζηνέιιαηα δαζζηήξ ηαζ αβνμηζηήξ βδξ ιεηααθήεδηακ ζε ζηάπηεξ ηαζ απμηαΐδζα. δ ηαηαζηνμθή πμο πνμηάθεζακ μζ ειπνδζηέξ εα έπεζ ιαηνμπνυεεζιεξ ζοκέπεζεξ. ανηεημί αηυια ηαζ ηχνα αβκμμφκηαζ.indymedia.org/front. εοιίγμκηαξ ζηδκζηυ ανπαίαξ ηναβςδίαξ). Πένα απυ ηδκ απχθεζα (πάνα πμθθχκ) ακενχπζκςκ γςχκ.

. Ακαιθίαμθα θμζπυκ πνυηεζηαζ βζα έκα ηενάζηζμ έβηθδια. αημφζζμ. βζα ηάεε πμθίηδ μ μπμίμξ δεκ έπεζ (ή δεκ επζεοιεί κα έπεζ) «βναιιή» απυ ηυιιαηα ή ημιιαηίδζα.. γηα λα θεξδίζεη πφληνπο ζηηο εθινγέο. εθαζυθαδμο.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης εενιμηναζίαξ. Δπζπθέμκ μζ ηαηεζηναιιέκεξ πενζμπέξ εα ζδιαδεοημφκ απυ ναβδαία αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ. έκζςζακ. αλαξρναπηφλνκνη. Οζ πενίπμο 290 εζηίεξ θςηζάξ πμο λέζπαζακ ζε Πεθμπυκκδζμ ηαζ Δφαμζα βζα ηάεε πμθίηδ ηαθήξ πίζηδξ... εκχ μθυηθδνδ δ Δθθάδα εα οπμζηεί βεκζηή πηχζδ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ.. δζάανςζδ ημο εδάθμοξ ηαζ ηαημθζζεήζεζξ. 11 ΢επηεκβξίνπ 2007 47 . ηαεχξ μζ πενζμπέξ αοηέξ ήηακ ζδιακηζηέξ παναβςβμί θαπακζηχκ. Μήπςξ αοηυξ ή αοημί πμο εα απμηυιζγακ ηαζ ημ ιέβζζημ δοκαηυ υθεθμξ απυ ιζα ηέημζα μθμζπενή ηαηαζηνμθή. μέλνο δάθηπινο. Πνηνο έβαιε 290 εζηίεο θσηηάο. Μυκμ Έθθδκεξ ημο ελςηενζημφ ιπμνμφκ κα «πάρμοκ» ηα δζάθμνα ιοεεφιαηα πμο ρζεονίγμκηαζ ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ. Μήπσο. Έκα έβηθδια υιςξ πμο δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ ηαζ ηυζμ. Γξηέο θαη γέξνη 70-80 ρξνλψλ πνπ ζπλειήθζεζαλ απφ ηηο επίζεκεο ειιεληθέο αξρέο. Σζ ζοιααίκεζ θμζπυκ. παναπέιπμοκ εοεέςξ ζε έκα νξγαλσκέλν ζρέδην εκπξεζκνχ. ηνπ LIFE GOOD NEWS-LETTER. Σν θφκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο (ΠΑ΢ΟΚ). πθδιιφνεξ ημ πεζιχκα. ηενάζηζα εζςηενζηή ιεηακάζηεοζδ ημο κηυπζμο πθδεοζιμφ ζηδκ Αεήκα ή ζε άθθεξ ιεβάθεξ πυθεζξ. Απφ ην Φχιιν Νν 27. Αξ ελεηάζμοιε πνμζεηηζηά υθα ηα δεδμιέκα. ηξνκνθξάηεο. θνμφηςκ ηαζ. ΋ζμζ γμοκ ζηδκ Δθθάδα ηαηάθααακ. ηονίςξ. οπμρζάζηδηακ ηζ ιπμνεί κα ζοιααίκεζ. Πμζμξ ή πμζμζ ιπμνεί κα είπακ ζοιθένμκ κα βίκμοκ ζηάπηδ ηαζ απμηαΐδζα εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ ζηνέιιαηα εθθδκζηχκ δαζζηχκ εηηάζεςκ..

Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Πεγή έλζεην πεξηνδηθφ Big Fish εθεκεξίδαο ΠΡΩΣΟ ΘΔΜΑ Ζ Ινλία Οδφο Ζ ηαηαζηεοή κέμο αοημηζκδηυδνμιμο ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ιε ηδκ μκμιαζία «Ημκία Οδυξ» (ζοβηεηνζιέκα ημ κυηζμ ηιήια ηδξ Ημκίαξ Οδμφ.TEV. κε ηελ πξννπηηθή λα νινθιεξσζεί ην 2011. ηαεχξ δ Ημκία εηηείκεηαζ επίζδξ ζηδκ Κεκηνζηή ηαζ ζηδ Νυηζα Δθθάδα). Πφνβμ ηαζ Καθαιάηα. Άθησξ. αθθά δεκ οθμπμζήεδηε αιέζςξ θυβς ηςκ Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ ημο 2004 ζηδκ Αεήκα.Διι. αθθά ηαζ μνζζιέκμζ μζημθυβμζ ή ημπζημί αηηζαζζηέξ. J&P Avax. Ο αμοθεοηήξ ηδξ Νέαξ 48 . πμο ζοκδέεζ ηζξ ηέζζενζξ ιεβαθφηενεξ πυθεζξ ηδξ. ηαεχξ ηαζ ζε εηείκεξ πμο ζπεδζαγυηακ κα ηαηαζηεοαζημφκ. μζ μπμίμζ απμννυθδζακ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ηναηζηχκ πυνςκ. Πάηνα. Σμ ιυκμ πνυαθδια πμο ακέηοπηε ήηακ ιενζηά «εκμπθδηζηά» δάζδ. Ζ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ππνζρέζεθε ην 2004 λα μεθηλήζεη ζχληνκα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ απηνθηλεηφδξνκνπ. ειθακίζηδηε ςξ ζπέδζμ ημ 1996. Σερλνδνκηθή . Ζ Ημκία Οδυξ εα ελαζθάθζγε μδζηή πνυζααζδ ζηζξ ηενάζηζεξ ημονζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ πμο ηαηαζηεοάγμκηακ ζηδ δοηζηή Πεθμπυκκδζμ. Hochtief θαη Αζελά θαη είρε δξνκνινγεζεί λα μεθηλήζεη ακέζσο. Κυνζκεμ. Σειηθά ε θαηαζθεπή ηνπ δεκνπξαηήζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2007 ζηηο ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο Vinci . αζυημπμζ ηαζ μζημζοζηήιαηα. ηαζ επμιέκςξ δ μθμηθήνςζή ηδξ δεκ εα έπνεπε κα πάνεζ πενζζζυηενμ απυ ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ.

ανκήεδηε κα παναπςνήζεζ ηδ θίικδ Κασάθα βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ Ημκίαξ Οδμφ. Ζ Ημκία είπε ανπζηά πνμβναιιαηζζηεί κα πενάζεζ απυ ιένδ ορίζηδξ πενζααθθμκηζηήξ ζδιαζίαξ. παναηηδνζγυιεκδ ςξ πεξηνρή «πςειήο πξνζηαζίαο». ημ υηζ μζ ηαηαζηεοαζηέξ ηδξ Ημκίαξ Οδμφ ηχνα εα έπμοκ ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ εθάπζζηδ δοκαηή ακηίζηαζδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ηαηεζηναιιέκδξ πενζμπήξ. Χζηυζμ ηα ζπέδζα άθθαλακ: ιυθζξ έκα ιήκα ανβυηενα δ πενζμπή βφνς απυ ηδ θίικδ Κασάθα ηάδηε μθμζπενχξ. ημ μπμίμ έπεζ ηδνοπεεί ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ ηαζ ημπίμ ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθθμοξ». Δκδεπμιέκςξ υιςξ κα ήηακ ιεβαθφηενδ ζε ιήημξ (ηαζ ζε ηυζημξ). ΋πςξ ιάθζζηα επζζήιαζκε ημκ Ημφθζμ μ πνυεδνμξ ημο ΢οθθυβμο Πενζααθθμκηζηήξ Πνμζηαζίαξ Εαπάνςξ Κχζηαξ Αβναπζδάξ: «Ο ζοκδοαζιυξ πενζαίμο ηαζ θζικαίμο μζημζοζηήιαημξ. ηαεχξ ηαζ δ ηαοηυπνμκδ ζοκφπανλή ημοξ ιε ηζξ ανπαζυηδηεξ. Αβναπζδά. Πανά ηζξ αθυνδηεξ πζέζεζξ ημο ΤΠΔΥΧΓΔ. ΋ισο δε ηπραίσο. ηαεζζηά ημ μζημζφζηδια Κασάθα έκα ιμκαδζηυ ζφιπθεβια. δ μπμία ιάθζζηα είπε ζοιπενζθδθεεί ηαζ ζημκ εονςπασηυ πενζααθθμκημθμβζηυ ηαηάθμβμ Natura 2000. ημοξ ιοεμθμβζημφξ ηυπμοξ ηαζ ηδκ ζαιαηζηή πδβή.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γδιμηναηίαξ ζηδκ Ζθεία Γηψξγνο Κνληνγηάλλεο δήθςκε ημ 2004: «Πεπμίεδζδ ηδξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ ημο ΤΠΔΥΧΓΔ είκαζ υηζ δ Ημκία Οδυξ πνέπεζ κα πνμπςνήζεζ ιε πμθφ βνήβμνμ νοειυ χζηε κα ηαθοθεμφκ μζ ηενάζηζεξ ηαεοζηενήζεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ».. ζημ μπμίμ οπάβεηαζ δ πνμακαθενεείζα πενζμπή. Αξθεί θαλείο λα ζπγθξίλεη ηελ εηθφλα ηεο θιεγφκελεο Πεινπνλλήζνπ απφ δνξπθφξν ηεο NASA κε ην αξρηθφ ζρέδην ηεο Ινλίαο Οδνχ θαη ζα βγάιεη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα. χζηε κα ιδ δζένπεηαζ απυ ηδκ πενζμπή. Σμ 2003 μ ηυηε οθοπμονβυξ Οζημκμιζηχκ ημο ΠΑ΢ΟΚ Γεκήηξεο Γεσξγαθφπνπινο ηαηδβμνήεδηε υηζ πίεγε ηδκ Κηδιαηζηή Τπδνεζία Ζθείαξ -απ' υπμο ηαζ εηθέβεηαζ.. Πμθφ απθά. Σεθζηά ημ οπμονβείμ εκέδςζε ζηα (αθθεπάθθδθα) αζηήιαηα ηςκ ηαημίηςκ ηαζ απμθάζζζε ζηζξ 24 Ημοθίμο κα αημθμοεήζεζ άθθδ πάναλδ βζα ηδκ Ημκία. νη εζηίεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ππξθαγηψλ πνπ μέζπαζαλ ζπκπίπηνπλ απφιπηα κε ην αξρηθφ ζρέδην ράξαμεο ηεο Ινλίαο Οδνχ. ημ κμιανπζαηυ ζοιαμφθζμ Ζθείαξ. ππήξρε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο ράξαμεο ηεο Οδνχ. ΢φιθςκα ςζηυζμ ιε ημοξ ζζπονζζιμφξ ημο η. «Δπελδχζεηο» ζηα απνθαΐδηα Ζ θίικδ Κασάθα είπε υιςξ έθλεζ ημ εκδζαθένμκ ηαζ άθθςκ «επεκδοηχκ». πνμηεζιέκμο κα ιδ δζένπεηαζ απυ ηδ θίικδ ηαζ κα ιδ είβεηαζ έηζζ ημ εοαίζεδημ μζημζφζηδια ηδξ πενζμπήξ. Ση είδνπο ζπκπέξαζκα ζα είλαη απηφ.κα απμπαναηηδνίζεζ ηδ 49 . υπςξ δ θίικδ Κασάθα ζηδκ πενζμπή ηδξ Εαπάνςξ.

πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ηονίςξ ζηδ ΝΑ Αζία. ιμκάδςκ ζαιαζζνζεξαπείαο θαη ζπα. ιε ζημπυ ηδκ ακέβενζδ λεκμδμπεζαηχκ ζοιπθεβιάηςκ αθθά ηαζ βδπέδςκ βημθθ.. ιέζα (ή δίπθα) απυ ηα μπμία εα πενάζεζ δ Ημκία Οδυξ. πνυηεζηαζ κα ακαθάαεζ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ιμκάδςκ εαθαζζμεεναπείαξ ηαζ ζπα.. δεκ πανέθεζπε ηάεε θίβμ ηαζ θζβάηζ κα απμηαθεί ημοξ μζημθυβμοξ πμο ακηζδνμφζακ ζηα ζπέδζα αοηά «μζημηνμιμηνάηεξ». ηαζ άθθα ιένδ ηδξ Γοηζηήξ Πεθμπμκκήζμο. πμθοηεθχκ εμνρηθψλ βηιψλ.π. ιε έδνα ημκ Πακαιά. επζηεθαθήξ ηδξ εηαζνείαξ Costamare Shipping SA. Ζ πμθοεεκζηή Kempinski. Καζ πνμθακχξ ηχνα. μζ «επεκδοηέξ» (ηαζ μζ πμθζηζημί αηγέκηδδέξ ημοξ) δεκ πνμαθέπεηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηαζ πμθθά βναθεζμηναηζηά ειπυδζα ή ημοξ εκμπθδηζημφξ «μζημηνμιμηνάηεξ» βζα κα ηδκ απμπαναηηδνίζμοκ. φζηενα απυ ιζα επίζηερή ημο ζημ πνμεδνζηυ ιέβανμ ηαζ ηδ ζοκάκηδζή ημο ιε ημκ πνςεοπμονβυ Κψζηα Καξακαλιή. απαθθμηνζχκμκηαξ ιάθζζηα ηαζ ηδκ απαζημφιεκδ βδ ζε ελεοηεθζζηζηέξ ηζιέξ. Πανάθθδθα μ ίδζμξ ελαζθάθζζε επζπμνήβδζδ(!) 45% απυ ημ ηνάημξ βζα ηζξ «επεκδφζεζξ» ημο. 50 . πάκς απυ έκα δζζεηαημιιφνζμ εονχ πνυηεζηαζ κα επεκδοεμφκ βζα ηδκ θαηαζθεπή έληεθα κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ πέληε αζηέξσλ. εκχ ιεβάθμ αιενζηακζηυ βναθείμ έπεζ ακαθάαεζ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ βδπέδςκ βημθθ. αθθά ηαζ εηηάζεζξ ζε πενζμπέξ δίπθα ζηδ θζικμεάθαζζα ημο Νααανίκμο (επίζδξ πνμζηαηεοιέκδ απυ ηδ Natura 2000). ηαεχξ ηαζ ηεζζάξσλ (ηεξάζηησλ) γεπέδσλ γθνιθ. ακμζπηά ημ κυιμ. Σα θζβμζηά «βναθεζμηναηζηά» πνμαθήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ άδεζεξ απυ ηδκ Ανπαζμθμβζηή ηαζ ηδ Γαζζηή Τπδνεζία πμο πανέιεκακ λεπενάζηδηακ ημ 2005. εα έπεζ πθέμκ ηδ δοκαηυηδηα κα επεηηείκεζ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημο ζηζξ ηαηεζηναιιέκεξ πενζμπέξ. εεςνμφκηαζ ζδακζηά βζα ηδκ ακάπηολδ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ. υπςξ αημφβεηαζ. Πένα υιςξ απυ ηδ θίικδ Κασάθα. εκυξ ζοκεδνζαημφ ηέκηνμο. Ο ηφνζμξ επεκδοηήξ ζηδκ πενζμπή αοηή θαίκεηαζ υηζ είκαζ ν εθνπιηζηήο Βαζίιεο Κσλζηαληαθφπνπινο. Ο εκ θυβς επζπεζνδιαηίαξ θέβεηαζ υηζ έπεζ απαθθμηνζχζεζ ηενάζηζεξ εηηάζεζξ αβνμηζηήξ βδξ ιε εθζέξ πμθθέξ θμνέξ πςνίξ ηδ ζοβηαηάεεζδ ηςκ ζδζμηηδηχκ ηδξ-.. πανααζάγμκηαξ.. Ο ίδζμξ είπε πανμοζζάζεζ ιζα έηεεζδ ζηδκ μπμία πνυηεζκακ ιζα επέκδοζδ 150 εηαημιιονίςκ εονχ βζα ημκ «εηζοβπνμκζζιυ» ηςκ ζαιαηζηχκ θμοηνχκ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή άθθςκ εβηαηαζηάζεςκ ζηδκ πενζμπή. πμο ιεβάθμ ιένμξ ηδξ Μεζζδκίαξ ηαηαζηνάθδηε μθμζπενχξ απυ ηζξ πονηαβζέξ. αθθά ηαζ ζζπονμί δζεεκείξ επζπεζνδιαηζημί υιζθμζ.. ΢ηδ Μεζζδκία θ. Σχνα θμζπυκ πμο μ πακέιμνθμξ αοηυξ αζυημπμξ βφνς απυ ηδ θίικδ έπεζ ηαηαηαεί. Πανάθθδθα.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης θίικδ Κασάθα απυ πνμζηαηεοιέκδ πενζμπή βζα κα ηδκ παναπςνήζεζ ζε ιεβάθα ημονζζηζηά ηναζη.

ε Hochtief. αβμνάγμκηαξ ηενάζηζεξ εηηάζεζξ βδξ είηε ιέζς ζδζςηχκ είηε ιέζς offshore εηαζνζχκ. Χξ πανάδεζβια ακαθένμοιε υηζ ζηα ηέθδ Αοβμφζημο μ δζεεκήξ επζπεζνδιαηζηυξ υιζθμξ World Trade Center Group έζηεζθε ημκ ακηζπνυεδνυ ημο.... Καηά ηα άθθα. Έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ ιέπνζ ηχνα δεκ ιπμνμφζε κα βίκεζ εθζηηή δ εθανιμβή αοηχκ ηςκ ζπεδίςκ ήηακ υηζ δ πενζαάθθμοζα πενζμπή απθχξ ηφπαζκε κα είκαζ δάζμξ. ΢ηζξ παναηείιεκεξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ ήηακ απυ ηαζνυ ημζξ πάζζ βκςζηυ υηζ ηζρπξφο γεξκαληθφο φκηινο ζπκθεξφλησλ επηζπκνχζε δηαθαψο λα θαηαζθεπάζεη πάλσ ζηα δχν απηά φξε ρηνλνδξνκηθά θέληξα θαη ζαιέ. λεκμδμπεία ηαζ άθθεξ εβηαηαζηάζεζξ. είκαζ ζε υθμοξ βκςζηυ υηζ δ Γοηζηή Πεθμπυκκδζμξ έπεζ ιενζηέξ απυ ηζξ πζμ ιαβεοηζηέξ αηηέξ ζε υθδ ηδ πχνα. ακηζθαιαάκμκηακ υηζ βζα κα ιπμνέζμοκ κα εηιεηαθθεοημφκ ηδκ πενζμπή έπνεπε πνχηα κα ηαηαζηναθεί μπμζαδήπμηε πζεακή ακηίδναζδ ζηα ζπέδζά ημοξ. Δπίζδξ είπακ πνμηείκεζ αηυια ηαζ ηδ πνήζδ βζα ηδ δζμνβάκςζδ ηςκ Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ. Μεηά ηδ θςηζά ςζηυζμ. Ο ξφινο ησλ Γεξκαλψλ Ο Σαΰβεημξ ηαζ μ Πάνκςκαξ ηάδηακ. Ανηεημί επίζδξ βκςνίγμοκ υηζ μζ ηάημζημί ηδξ είκαζ απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ παναδμζζαηά πνμζδθςιέκμζ ζηζξ ζδζμηηδζίεξ ημοξ ηαζ μοδέπμηε εα επζεοιμφζακ κα ακηίηνζγακ ιζα ιένα ηδ βδ ημοξ κα ηδκ εηιεηαθθεφμκηαζ ημονζζηζηά πμθοεεκζηέξ «ακαπηολζαηέξ» εηαζνείεξ. αλήθεη ζηνλ θ. ζηδκ Ζθεία κα επζηονχζεζ ιζα ζοιθςκία ιε ηναηζημφξ ηαζ ημπζημφξ πανάβμκηεξ βζα ηδκ «ακάπηολδ» ηδξ πενζμπήξ. Σμ βενιακζηυ ηεθάθαζμ ήηακ πανάθθδθα δναζηήνζμ ζηδ Γοηζηή Πεθμπυκκδζμ ηαζ ζηδκ Δφαμζα. Πμζμξ ιπμνεί κα είπε ζοιθένμκ κα ηαμφκ ηα αμοκά. ηδκ Οθοιπία δεκ ηδκ πενζαάθθεζ πζα δάζμξ.. 51 . Κατηέι. Αθθά ηαζ βζα ηδκ πενζμπή βφνς απυ ηδκ ανπαία Οθοιπία είπακ βίκεζ ζογδηήζεζξ πζεακήξ ημονζζηζηήξ εηιεηάθθεοζδξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Έκα άθθμ ιένμξ ζηδ Γοηζηή Πεθμπυκκδζμ πμο εεςνμφκηακ «ηεθεπμφνζ» εδχ ηαζ ηαζνυ απυ ημοξ «επεκδοηέξ» είκαζ ημ Καηάηςθμ Ζθείαξ. μ μπμίμξ ηάδηε ιενζηχξ ημκ Ημφθζμ. Μία απφ ηηο αλάδνρεο γεξκαληθέο εηαηξίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο Ινλίαο Οδνχ. Έπμκηαξ θμζπυκ βκχζδ αοημφ ημο ζημζπείμο μζ ημονζζηζημί «επεκδοηέξ». Lee. Πθήεμξ εβπχνζςκ ηαζ λέκςκ «επεκδοηχκ» είπακ πνμηείκεζ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο ιε ημ κα πηζζημφκ ζφβπνμκα ζηάδζα. Σμ ειπυδζμ αοηυ έπαρε κα οθίζηαηαζ. Οζ Γενιακμί εκδζαθένμκηακ επίζδξ ηαζ βζα ηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο Γνάιιμο ζηδ Βυνεζα Δθθάδα. David Ζ.

πμο υθςξ ηοπαίςξ είκαζ ηαζ πνυεδνμξ ηδξ Δθθδκζηήξ Οιμζπμκδίαξ Γημθθ. ιυκμ ιε ιενζηέξ θςηζέξ. υηζ μ βενιακζηυξ ζιπενζαθζζιυξ ιπμνεί κα απέηοπε κα οπμηάλεζ ηδκ Δθθάδα ζημκ Β' Παβηυζιζμ Πυθειμ.ηζ είκαζ δοκαηυκ πνμηεζιέκμο κα παναπςνδεμφκ ηενάζηζεξ εηηάζεζξ βδξ ηδξ οπαίενμο ζε «επεκδοηέξ» βημθθ. πμο πνμεζδμπμζμφζακ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή πμο εα πνμηαθμφζακ ηα βήπεδα βημθθ. Σμοκακηίμκ. Σν ιφκπη ηνπ γθνιθ Έκα απυ ηα ζζπονυηενα ιπθμη ζοιθενυκηςκ -ακ υπζ ημ ζζπονυηενμ. είπε δδθχζεζ δδιυζζα ημ 2005: «Δίκαζ ακαβηαία(!) πμθφ πενζζζυηενα βήπεδα βημθθ». δεκ ακηζπμθζηεφηδηε ηαευθμο ηδκ πμθζηζηή ηδξ ηοαένκδζδξ ηδξ Νέαξ Γδιμηναηίαξ ζημ εέια αοηυ. ηάκεζ υ. πνζκ απυ ηζξ εηθμβέξ ημο 2004. κμιμηεθεζαηά ηαζ ιε ιζα δυζδ ιμζνμθαηνίαξ. ηακη ηαζ αανέα υπθα. άνπζζακ κα μνέβμκηαζ ηαζ ηδκ Πεθμπυκκδζμ. Έηζζ. Ζ ηεναζηίμο ιεβέεμοξ πενζααθθμκηζηή ηαηαζηνμθή πμο εα πνμηαθέζεζ δ ηαηαζηεοή ηέημζςκ βδπέδςκ (απυ ηδ ζπαηάθδ κενμφ. οπμζηήνζγε ηδκ επέηηαζδ ηδξ αζμιδπακίαξ βημθθ ζηδκ Δθθάδα. ηςκ ζφβπνμκςκ ηαβιάηςκ αζθαθείαξ: ηςκ ηεκηνζηχκ ηαζ ημπζηχκ ανιμδίςκ ηδξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Σμ βεβμκυξ υηζ μ ηεθεοηαίμξ είκαζ βζμξ ημο μιχκοιμο ηαζ δζααυδημο ζηναηδβμφ ηςκ καγζζηχκ δεκ θαίκεηαζ κα αανφκεζ ηαζ πμθφ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ανιμδίςκ: μζ πενζζζυηενμζ ελάθθμο απ' αοημφξ είπακ απυ ηαζνυ ακηζθδθεεί. Έπμκηαξ ζπεδυκ «ηαηαθάαεζ» ηδκ Κένηονα ηαζ ηδκ Κνήηδ ιε λεκμδμπεία ηαζ βήπεδα βημθθ. δ Ηζπακία πάκς απυ 300 ηαζ δ Πμνημβαθία 36».απυ αοηά πμο επζεοιμφκ δζαηαχξ ηδκ ημονζζηζηή «ακάπηολδ» ηςκ εθθδκζηχκ αηηχκ είκαζ ηζ εηείκμ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ βδπέδςκ βημθθ. ηδ πνήζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ θζπαζιάηςκ ηαζ ηδ δζαηάναλδ ηςκ παναηείιεκςκ μζημζοζηδιάηςκ) δεκ θαίκεηαζ κα απαζπμθεί ηαζ πμθφ ηδκ ηοαένκδζδ. ιε παηηςθυ ιάνηςκ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ζφβπνμκςκ δμζζθυβςκ. αβκμήεδηακ πακηεθχξ. ηα ηαηάθενε υιςξ ημ 2007.νυθμξ Βνεηακχκ ηαζ Αιενζηακχκ. Καηά ηα άθθα. εκχ δ Γαθθία πάκς απυ 500. δ Ηηαθία πάκς απυ 200. εκχ ιεηά ηζξ εηθμβέξ. Πανάθθδθα άθθμ ορδθυααειμ ζηέθεπμξ ημο ηοαενκχκημξ ηυιιαημξ. αβυναζακ ηενάζηζεξ εηηάζεζξ βδξ ηαζ ηχνα εημζιάγμκηαζ κα ηζξ «αλζμπμζήζμοκ» ημονζζηζηά. ηζξ μπμίεξ έπαζε. Έηζζ. Γεκ εα 'πνεπε ίζςξ εδχ κα αβκμδεεί ηαζ μ -επίζδξ ζδιακηζηυξ. Δπζπθέμκ αλίγεζ εδχ κα ζδιεζςεεί υηζ θαη ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ. 52 . μ οπμονβυξ Γδιυζζςκ Ένβςκ Γηψξγνο ΢νπθιηάο δήθςκε ημ Μάζμ ημο 2007 ζπεηζηά ιε ημ γήηδια ηςκ βδπέδςκ βημθθ: «Ζ Δθθάδα έπεζ ιυκμ(!) έλζ βήπεδα. υθεξ μζ πενζααθθμκηζηέξ ιεθέηεξ ηαζ εηεέζεζξ. μ οθοπμονβυξ Οζημκμιζηχκ Πέηξνο Γνχθαο. Υςνίξ ζηναηζςηζηέξ εζζαμθέξ.

οπυ ηδκ μκμιαζία «Νέμ Υςνμηαλζηυ Πθαίζζμ βζα ημκ 53 . μζ μπμίμζ ζοκήεζγακ κα ακαθένμκηαζ ζημκ ημονζζιυ ςζάκ κα είκαζ δ «αανζά αζμιδπακία ηδξ Δθθάδαξ». Ζ ιεβάθδ αηημβναιιή ηδξ Γοηζηήξ Πεθμπμκκήζμο θάκηαγε ζδακζηή βζα ηδκ ακέβενζδ βδπέδςκ βημθθ. μ ίδζμξ μ Πέηνμξ Γμφηαξ ειθακίζηδηε ζηδκ ηδθευναζδ δομ ιένεξ ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηαζ πνμζπάεδζε κα. Σμ 70% ημο παβηυζιζμο ημονζζιμφ πεζναβςβείηαζ απυ έκακ μνβακζζιυ ( ζ.) εα ανπίζεζ κα οθμπμζείηαζ αιέζςξ! Σα δε ΜΜΔ. παξνπζίαδαλ ην ζρέδην απηφ σο «επεξγεζία». Τπήνπε υιςξ έκα ηχθοια. απαθφκεζ ημκ πυκμ ηςκ ηαημίηςκ ηςκ πθδβδζχκ πενζμπχκ ιε ηδκ οπυζπεζδ υηζ έκα ιεβάθμ ακαπηολζαηυ ημονζζηζηυ ζπέδζμ (ηαηαζηεοή βδπέδμο βημθθ. «Τπάνπμοκ έκα εηαημιιφνζμ Δονςπαίμζ πμο εκδζαθένμκηαζ κα αβμνάζμοκ εενζκή ηαημζηία ζηδκ Δθθάδα» ήηακ έκα απυ ηα ηφνζα επζπεζνήιαηα ηςκ ηοαενκδηζηχκ αλζςιαημφπςκ. θξαηηθά θαη ηδησηηθά.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης «Πμζμξ παναηάιπηεζ ιεθέηεξ βζα πάνδ ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ.ζ. απυ ημ 2004 πμο ακέθααε ηδκ ελμοζία.: Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Σμονζζιμφ). αθζένςζε εαοηυκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ημονζζηζηήξ «αλζμπμίδζδξ» ηδξ εθθδκζηήξ οπαίενμο ηαζ ηςκ αηηχκ ηδξ. «Νμιίγμοκ υηζ εα βειίζμοκ έηζζ ηα λεκμδμπεία. ημ οπμονβεία Γδιυζζςκ Ένβςκ ηαζ Σμονζζιμφ επελενβάζηδηακ έκα ζπέδζμ ημονζζηζηήξ «ακάπηολδξ».. δεκ ηαηακαθχκεζ ηίπμηα κηυπζμ! Καζ θοζζηά ηα πάκηα πανάβμκηαζ ηαζ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ιεβάθεξ εηαζνείεξ».» δζαιανηονυηακ έκημκα ηυηε δ Δθέκδ Μπνζαζμφθδ. «Σμ ιμκηέθμ αοηυ ημο ημονζζιμφ είκαζ μ λέκμξ πμο ένπεηαζ ηαζ ηα ηάκεζ υ-θ-α ιέζα ζηδκ ημονζζηζηή εβηαηάζηαζή ημο... αοηυ ημ «ιπαι» δεκ πνμαθέπεηαζ κα ζοκακηήζεζ ηαζ πμθφ ιεβάθδ ακηίζηαζδ. Μέπνζ ζηζβιήξ κηυπζμζ ηαζ μζημθυβμζ αβςκίγμκηακ ζθιεξά εκακηίμκ αοηήξ ηδξ «πνμμπηζηήξ». Απυ ημ 2005 ηζυθαξ. Σχνα υιςξ πμο μζ ηαηεζηναιιέκεξ απυ ηδκ πονηαβζά πενζμπέξ δεκ έπμοκ πενζααθθμκηζηή αλία. ηαεδβήηνζα ζημ ηιήια Γεςβναθίαξ ημο Πακεπζζηήιζμο Αζβαίμο. ΢πλελνρή θπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο Ζ ηοαένκδζδ ηδξ Νέαξ Γδιμηναηίαξ... Έηζζ έβζκε ηαζ ιε ηζξ πζζίκεξ»... Αοημί πνμςεμφκ ημ ζφιπθεβια ημο βηυθθεν ηαζ εηαζάγμοκ ηζ ειάξ κα απμδεπημφιε αοηυ ημ ιμκηέθμ. Γεκ αβαίκεζ έλς.. Πμζμ ζφιπθεβια ημονίζηα εκκμμφζε αηνζαχξ δ Δθέκδ Μπνζαζμφθδ. ιε ζημπυ κα αολδεεί δ εηήζζα εζζνμή ημονζζηχκ ζηδκ Δθθάδα. Χξ εη ημφημο. δ Γζεεκήξ Οιμζπμκδία Γημθθ ήηακ ζδζαίηενα αζζζυδμλδ υηζ ημ 2006 ηαζ 2007 εα βζκυηακ ημ ιεβάθμ «ιπαι» βζα ημ βημθθ. Πμζμ ήηακ αοηυ. Καζ ζακ κα ιδκ έθηακε υθμ αοηυ.

Ζ αλζςιαηζηή ακηζπμθίηεοζδ ημο ΠΑ΢ΟΚ ηαηαδίηαζε έκημκα ηδκ ακαεεχνδζδ ηαζ πανειπυδζζε ηδκ επζηφνςζδ ηδξ ακαεεχνδζδξ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα -ήδε πεληρξά. ανηεί κα ηζξ μκμιάζεζ «ημονζζηζηέξ»! Μήπςξ θακηάγεζ μθίβμκ ηζ ηνζημημζιζηή αοηή δ ηαηάζηαζδ. πνμηεζιέκμο αοηυ ημ ζπέδζμ «ακάπηολδξ» κα είκαζ απυθοηα επζηοπέξ. ΋πζ αδίηςξ.. ημ οθοπμονβείμ Πενζαάθθμκημξ. πμο ηοβπάκεζ κα οπάβεηαζ ζημ οπμονβείμ Γδιυζζςκ Ένβςκ ηαζ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ απμννυθδζδ ηςκ ηναηζηχκ ημκδοθίςκ ςξ πνμξ ηδκ πνμζηαζία δαζχκ ηαζ αζμηυπςκ. ακ θάαμοιε οπυρδ υηζ ηέημζμο είδμοξ ηαηαζηάζεζξ ζοιααίκμοκ ζε πχνεξ υπμο παναηδνείηαζ πακηεθήξ απμοζία Δεκζημφ Κηδιαημθμβίμο ηαζ Γαζμθμβίμο. ΢φιθςκα ιε ημ πνμακαθενεέκ ζπέδζμ. ην 2007 ε θπβέξλεζε εηζεγήζεθε ζηε Βνπιή κηα ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Άξζξν 24 (εγγπάηαη ηελ πιήξε απαγφξεπζε νηθνδφκεζεο ζε δαζηθέο εθηάζεηο) πξαθηηθά θαηαξγνχληαλ. ιυκμ εκένβεζεξ πνμξ υθεθμξ ημο πενζαάθθμκημξ δεκ έηακε.θνλδχιηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηα έζηειλε πίζσ(!) ζημ οπμονβείμ Γδιυζζςκ Ένβςκ. Έπεζ επίζδξ ηδ δοκαηυηδηα κα πηίζεζ ζε πενζααθθμκηζηά πνμζηαηεοιέκεξ πενζμπέξ ή αναπμκδζίδεξ. ηα μπμία εα ηαημπφνςκακ ηζξ δαζζηέξ εηηάζεζξ ηαζ ημοξ αζμηυπμοξ ηαζ εα έημαακ ηοπυκ πζεακέξ «μνέλεζξ». Πανάθθδθα. απμζφνμκηαξ ιάθζζηα ηαζ ημοξ αμοθεοηέξ ημο απυ ηδκ ρδθμθμνία. Καζ δ Δθθάδα. έκαξ «επεκδοηήξ» ιπμνεί κα αβμνάζεζ βδ μπμοδήπμηε ηαζ απθχξ μκμιάγμκηαξ ηδκ επέκδοζή ημο «ημονζζηζηή» κα πάνεζ βεκκαία επζδυηδζδ ηαζ κα πηίζεζ ηέζζενζξ θμνέξ πενζζζυηενδ έηηαζδ απυ υζδ έκαξ ζδζχηδξ .ιε ημκ υνμ αέααζα κα πμοθήζεζ ημ 70% ηςκ ηαημζηζχκ ζε ζδζχηεξ ηαζ κα θεζημονβήζεζ ημ οπυθμζπμ 30% ςξ λεκμδμπείμ. δεκ έπεζ πνμπςνήζεζ αηυια ζηδκ εηπυκδζή ημο.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Σμονζζιυ». βζα κα οπμζηδνζπημφκ 54 . ακ ηαζ έπεζ θάαεζ απυ ηδκ ΔΔ ηα ακαβηαία ημκδφθζα.. Σμ Άνενμ 24 ηεθζηά δελ ηαηανβήεδηε. πνμζπάεδζε κα πενάζεζ πακμιμζυηοπδ ιεηαννφειζζδ. Έηζζ. Χζηυζμ. αθθά ιε. Δκ μθίβμζξ κα ιπμνμφκ κα δμεμφκ άδεζεξ εηπένζςζδξ δαζζηχκ εηηάζεςκ. Λίβα πνυκζα πνζκ.. μζ οπμρήθζμζ ειπνδζηέξ υιςξ έπαζνκακ ημ πνχημ «πνάζζκμ θςξ» βζα κα ανπίζμοκ κα οθμπμζμφκ ηα ζπέδζά ημοξ. ημ μπμίμ θοζζηά πνμζέθενε αθεζδχξ βδ ηαζ φδςν ζηα ημονζζηζηά ηανηέθ. ακάπμδμοξ νυθμοξ: ημ 2003.. πμο ημ ΠΑ΢ΟΚ ηαηείπε ηδκ ελμοζία. είπε ελεθζπεεί δ ίδζα ζηδκή. αθθά δ αλζςιαηζηή ακηζπμθίηεοζδ ηδξ Νέαξ Γδιμηναηίαξ ανκήεδηε κα ηδκ οπμζηδνίλεζ.. έπνεπε κα θάαεζ πχνα ηαζ ιζα βεκζηυηενδ ακαεεχνδζδ ηδξ πςνμηαλίαξ ζηδκ Δθθάδα..

. μ οπμονβυξ Γδιυζζαξ Σάλδξ Βχξσλ Πνιχδσξαο έζπεοζε κα ιεηαεέζεζ αλζςιαηζημφξ πμο ήηακ ιέθδ ημο ηοαενκχκημξ ηυιιαημξ ζε εέζεζξ-ηθεζδζά. Απυ πμζμοξ υιςξ. Έπνεπε κα ανεεεί βνήβμνα μ θηαίπηδξ. ζφιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ ιέζα απυ ημ Πονμζαεζηζηυ ΢χια. ημπζημί πανίεξ ή βεκζηχξ θηςπμδζάαμθμζ ή αηυια -πμζμξ λένεζ. ηςκ μπμίςκ μζ ηναπεγζηέξ ηαηαεέζεζξ εα αολάκμκηακ ιε ιενζηέξ πζθζάδεξ εονχ.ηαζ έιιζζεμζ πνάηημνεξ). Πανάθθδθα ημ οπμονβείμ θνυκηζζε κα απνδζηεφζεζ εκηεθχξ ηαζ ημ νυθμ ηδξ Γαζζηήξ Τπδνεζίαξ ζηδ δαζμπονυζαεζδ.. αγξνθχιαθεο. Ζ ψξα είρε πηα θηάζεη Σα ημονζζηζηά ηανηέθ είπακ απυ κςνίξ «δζαβκχζεζ» υθδ αοηήκ ηδκ αηιυζθαζνα ακεπάνηεζαξ. Κα Η εθυζμκ δ Πονμζαεζηζηή ηαζ δ 55 .. Σν ππνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο. μζ μπμίμζ δοζηοπχξ απμδείπηδηακ ακ υπζ πακηεθχξ ακίηακμζ. Δπζπθέμκ. Καζ εκεαννοιέκα απυ ημ εηνδηηζηυ ημηηέζθ «ορδθυηαηεξ εενιμηναζίεξ ζζπονμί άκειμζ» ηςκ ηεθεοηαίςκ διενχκ. ημοθάπζζημκ ακεπανηείξ.. πμο ζηδκ ηονζμθελία ηαηέηαρακ μθυηθδνα πςνζά ηαζ ζηυηςζακ δεηάδεξ ακενχπμοξ. πξνηηκψληαο λα πξνζιάβεη ρηιηάδεο λένπο αζηπλνκηθνχο (πην αλαγθαίνπο. Γεκ έιεκε πζα ηίπμηα άθθμ πανά κα ανεεμφκ ηαζ μζ θοζζημί αοημονβμί (ίζςξ μζημκμιζηά ελαεθζςιέκμζ. Απνδηνπνκπαίνη ηξάγνη Μυθζξ ιαίκμκηακ μζ πνχηεξ θςηζέξ. δζαζζεάκεδηακ υηζ ήνεε δ χνα ημοξ. θαίλεηαη.. Αοηυ ημ πνυζελε ηαζ δ ηοαένκδζδ.. ιεηακάζηεξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης δζάθμνα οπυ ηαηαζηεοήκ ένβα. Ήηακ ειθακέξ υηζ δ Δθθάδα δεπυηακ επίεεζδ.. Σδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή ηα ειπνδζηζηά ζπέδζα ιπήηακ ζε πθήνδ εθανιμβή. ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πμθοάνζειςκ πονηαβζχκ πμο εηδδθχεδηακ.. ζε ιζα οπδνεζία πμο δεκ βκχνζγε πχξ κα πνμζακαημθζζηεί ιεξ ζηα δάζδ ακ δεκ οπήνπε επανηήξ πανημβνάθδζδ.. Ζ ιυκζιδ επςδυξ πμο ρζεονζγυηακ ζακ δζηαζμθμβία βζα αοηυ ήηακ: «Σμ Τθοπμονβείμ Πενζαάθθμκημξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ηα αλζμπμζήζεζ υθα»... ΋ηακ υιςξ λέζπαβακ μθμέκα ηαζ κέεξ θςηζέξ. παναπςνχκηαξ ημκ αιζβχξ ζηδκ Πονμζαεζηζηή... υθμζ πίζηερακ υηζ επνυηεζημ βζα ημοξ ζοκήεεζξ μζημπεδμθάβμοξ πμο ηαίκε ημιιάηζα δαζζηχκ εηηάζεςκ ηάεε πνυκμ ιε ζημπυ κα πηίζμοκ ιεηά ζ ' αοηέξ.. Καζ έκαξ άθθμξ υιςξ πανάβμκηαξ θαίκεηαζ υηζ αάνοκε ηαηαθοηζηά ζημ πνυζθαημ μθμηαφηςια: μ παναβηςκζζιυξ ηδξ Πονμζαεζηζηήξ.) αιιά θαη.. ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε ελ ιφγσ ππεξεζία. δελ πξνρψξεζε ζηηο απαηηνχκελεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ. ιε εθαθνχξ εθαζηζηή ζοκείδδζδ. πμθθμί άνπζζακ κα οπμρζάγμκηαζ υηζ ηάηζ ζάπζμ ζοιααίκεζ ζημ Βαζίθεζμ ηδξ Γακζιανηίαξ.

Ζ ακηζπανάεεζδ ημο ΠΑ΢ΟΚ ιε ηα πακίζπονα ημονζζηζηά ηανηέθ ίζςξ άθθςζηε κα ημο ηυζηζγε ιεβάθεξ ιενίδεξ ρδθμθυνςκ ζηζξ επζηείιεκεξ εηθμβέξ. Αθαακμφξ. πμο ζοκεθήθεδ ζηδκ Ανευπμθδ Λαηςκίαξ ηαζ μ μπμίμξ ελακαβηάζηδηε. παθζμφ ζηεθέπμοξ ημο ΠΑ΢ΟΚ ( ζ. Πμθθμί άνπζζακ κα ακανςηζμφκηαζ ιήπςξ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή δ Αζηοκμιία δεκ δνμφζε ηαη' ακάβηδκ ιε ηδ (βκςζηή) ακζηακυηδηά ηδξ..Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης πμθζηζηή ηδξ δβεζία απμδείπεδηακ πακηεθχξ ακίηακεξ. Απυ ηδκ άθθδ. υπςξ ανβυηενα έβζκε βκςζηυ. ηοαενκδηζηά ιεβαθμζηεθέπδ έαβαζκακ οπμβείςξ ηαζ ηαηήββεζθακ είηε παζμηζηέξ ζοκςιμζίεξ είηε δάηηοθμ λέκδξ πχναξ. Ζ ζφθθδρδ ιζαξ δθζηζςιέκδξ βοκαίηαξ ζηδ Εαπάνς βζα πνυηθδζδ πονηαβζάξ εκχ ιαβείνεοε ζηδκ αοθή ηδξ.: ανέεδηε επζηέθμοξ μ έκμπμξ!). «βζα κα απμζηαεενμπμζήζμοκ ηδ Γδιμηναηία»! Σα δε πνμζηείιεκα ζηδκ ηοαένκδζδ ΜΜΔ επζκμμφζακ ηάεε ιένα κέμοξ «επενμφξ»: Σμφνημοξ. αθθά ίζςξ κα ηδξ είπε ακαηεεεί ιζα απμζημθή ευθςζδξ ηςκ κενχκ.. Ονζζιέκμζ ιάθζζηα έθηαζακ ιέπνζ ημ (θαζδνυηαημ) ζδιείμ κα οπμκμήζμοκ υηζ ηζξ πονηαβζέξ ηζξ έααθακ άημια ημο ακανπμαοηυκμιμο πχνμο. εκυξ Αθαακμφ ιεηακάζηδ πμο επαββέθεδηε παναπθακδηζηά υηζ είπε αάθεζ θςηζέξ ιε ζημπυ κα εηδζηδεεί ημοξ Έθθδκεξ ενβμδυηεξ πμο ημκ είπακ ηαημιεηαπεζνζζηεί. ΢ημπζακμφξ. ηςκ μπμίςκ ηδκ ηαοηυηδηα πνμθακχξ βκςνίγεζ.. αθθά. ιδκ ιπμνχκηαξ (ή ιδ εέθμκηαξ) κα ηαημκμιάζεζ ημ πμζμξ ιπμνεί κα είκαζ αοηυξ πμο αάγεζ. ζακ εεςνίεξ ζοκςιμζίαξ. Δκ ης ιεηαλφ δ Αζηοκμιία ηαζ μζ οπαβυιεκεξ ζ' αοηήκ ιοζηζηέξ οπδνεζίεξ έδεζλακ υηζ εα έηακακ ηα αδφκαηα δοκαηά βζα κα εκημπζζημφκ μζ αοημονβμί ημο εβηθήιαημξ.. αημθμοεχκηαξ παναζκέζεζξ επζημζκςκζαηχκ ημο ζοιαμφθςκ. ημ ΠΑ΢ΟΚ έζπεοζε αιέζςξ κα ηαηαδζηάζεζ υθα αοηά ηα ζεκάνζα. Απμηέθεζια.. αθθά ηαζ εκυξ 62πνμκμο ιε ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα. 290 εζηίεξ θςηζάξ ηαοημπνυκςξ θνυκηζζε κα νίλεζ υθμ ημ θηαίλζιμ ζηδκ ηοαένκδζδ ηαηδβμνχκηαξ ηδκ βζα ακζηακυηδηα... κα μιμθμβήζεζ υηζ ήηακ έκαξ απυ ημοξ ειπνδζηέξ. δ ΝΓ επζπείνδζε κα αλζμπμζήζεζ ημκ υθεενμ πμο πνμηάθεζακ ηα ηανηέθ πνμξ..ζ. μ Πνςεοπμονβυξ... Καζ ακ μ ίδζμξ μφηε ηακ δζακμήεδηε κα ηαημκμιάζεζ δδιμζίςξ ημοξ αθδεζκμφξ ηνμιμηνάηεξ. υθεθυξ ηδξ! Γφμ ιένεξ ιεηά ηδκ πφνζκδ ηυθαζδ. 56 .. ειθακζγυηακ ζηδκ ηδθευναζδ θμνχκηαξ έκα απθυ ιπμοθάκ (υπςξ μ αιενζηάκμξ πνυεδνμξ Σγμνηγ Μπμοξ αιέζςξ ιεηά ηδκ 11δ ΢επηειανίμο) ηαζ δήθςκε υηζ δ Δθθάδα ακηζιεηςπίγεζ «μνβακςιέκδ ηνμιμηναηζηή απεζθή»..

΋θδ δε δ Πεθμπυκκδζμξ αμά πζα υηζ ημονζζηζηά ιπθμη ηδξ Γ. ιε ηδ ζοκενβαζία Δθθήκςκ επζπεζνδιαηζηχκ ακηζπνμζχπςκ ηαζ ηδκ ακμπή κηυπζςκ πμθζηζηχκ.. ηάρμοκ. υζμ αβαίκμοκ υθμ ηαζ πενζζζυηενα ζημζπεία ζηδ δδιμζζυηδηα. Ακ υιςξ ζηυπεοακ κα ηδκ αλζμπμζήζμοκ. ηαείζηαηαζ μθμέκα ηαζ πζμ ειθακήξ μ «φπμπημξ» νυθμξ ηςκ ημονζζηζηχκ ηανηέθ ζ' αοηήκ ηδκ οπυεεζδ. Σδκ απάκηδζδ ιαξ ηδ δίκεζ. ζε ιζα πμθοεεκζηή ηαζ ημοξ εαοημφξ ημοξ ζε νυθμ ζφβπνμκςκ εζθχηςκ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ο ηξαγηθφο επίινγνο Μένα ιε ηδ ιένα. δ ίδζα δ Πεθμπυκκδζμξ. ημρμπνμκζά... πάθζ. 57 . Σμ ιυκμ πμο δεκ ήεεθακ μζ Πεθμπμκκήζζμζ εα ήηακ κα λοπκήζμοκ ιζα ιένα ηαζ κα δμοκ εηπμζδιέκδ ηδ βδ ημοξ. βζαηί κα θηάζμοκ ζημ ζδιείμ κα ηδκ. Δονχπδξ (ηαζ ηδξ Αιενζηήξ). μζ. απυ ηαζνυ πνμζπαεμφκ κα ιεηαηνέρμοκ ηδκ πενζμπή ημοξ ζε ηενάζηζμ ημονζζηζηυ εένεηνμ βζα πθμφζζμοξ Δονςπαίμοξ (ηαζ Αιενζηακμφξ) ηαζ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ ζε ζεναζηυνμοξ.. ζεαβεκείξ ηδξ μπμίαξ δεκ έδεζπκακ ηαζ πμθφ ζφιθςκμζ ζ' έκα ηέημζμ ζπέδζμ.

Κζ αοηέξ υιςξ δεκ απέδςζακ. 24/7/07. Αοηυξ εα απμθαζίζεζ. Θα ηαηαθένμοκ κα ενδιχζμοκ ηαζ ηδκ οπυθμζπδ πχνα. ηνπ LIFE GOOD NEWS-LETTER. Καζ υηακ πζα ηνίεδηε υηζ υθεξ μζ πνμζπάεεζεξ καοάβδζακ.Πχξγνπ. Ζ μπμία ήνεε..php3?lang=el&article_id=752934 [iii] Ο δξφκνο κεηαθηλείηαη. 08/07/2007.indymedia.Gr. ηα εονςαιενζηακζηά ηανηέθ θαίκεηαζ υηζ έπμοκ πεηφπεζ ημ ζηυπμ ημοξ: εξήκσζαλ έκα ιεβάθμ ημιιάηζ ηδξ Δθθάδαξ.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=9777.&Itemid =1585 [ii] Ζ ΝΓ ζα ζέζεη ηέινο ζην «ζέαηξν» ηνπ ΠΑ΢ΟΚ γηα ηελ Ηνλία Οδφ . 11 ΢επηεκβξίνπ 2007 58 .org/front. Μέπνζ ζηζβιήξ. Καεδιενζκή . Εαπάνς.. Ο ιυκμξ πμο ιπμνεί κα απακηήζεζ ζ' αοηυ είκαζ μ ίδζμξ μ (πθδβείξ) θαυξ: Θα μαλαπάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ηδ βδ πμο ημο ακήηεζ ή εα παναδμεεί αιαπδηί ζηζξ ημονζζηζηέξ αζμιδπακίεξ πμο έ-ν-π-μ-κ-η-α-ζ μζμκμφπς ζε Οθοιπία. http://www. [ii]Έηνηκνο κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 2011 ν απηνθηλεηφδξνκνο Κνξίλζνπ – Παηξψλ . Indymedia Athens. http://athens. Απφ ην Φχιιν Νν 27. GoWest. έκα πνάβια ιυκμ θαζκυηακ υηζ εα έζςγε ηα ζπέδζα ηςκ «επεκδοηχκ»: ιζα ηοπαία πφνζκδ θαίθαπα..Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Αζηήεδηακ θμζπυκ πζέζεζξ – μζημκμιζηέξ ηαζ άθθμο ηφπμο.. ε ιίκλε Κατάθα φρη..gowest. 27/8/07. Σαΰβεημ ηαζ Πάνκςκα.

Σδκ ηεθεοηαία θμνά πμο ζηαιάηδζα κα οπμηθζεχ ηαζ κα βμκαηίζς ήηακ Ημφκζμξ ιήκαξ. Γεκ ζαξ κμζάγεζ βζαηί έπεηε απμθαζίζεζ ηαζ έπεηε λεηαεανίζεζ ηζ είκαζ αοηυ πμο εζείξ εέθεηε απυ ηδκ ζζημνία. Ξένεηε ηζ ζαξ πενζιέκεζ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ΢ «ΘΔΡΜΟΠΤΛΟΜΑΥΟ΢» Κάεε θμνά πμο πενκχ απυ ηζξ Θενιμπφθεξ. Δίκαζ παναιμκέξ ηδξ ιάπδξ ηςκ Θενιμποθχκ. ηαζ κα πάιε ιαγί έκα ηαλίδζ. Έκα ηαλίδζ πίζς ζημ πνυκμ. Πνμζεφπμιαζ ζηδ ιεβαθμπνέπεζα ημοξ ηαζ θεφβς ζοβηζκδιέκμξ ηαζ εκδοκαιςιέκμξ. εα ζαξ ηάκμοκ ηδ ιάπδ ζαξ πζμ δνμζενή ιε ηδ ζηζά ημοξ! 59 . άζπεηα ιε ημ ακ είιαζ ιυκμξ ή ιε πανέα. Δίζηε έκαξ απυ ημοξ 300. Σμ άβαθια ημο Λεςκίδα ηδξ ΢πάνηδξ ηαζ ηςκ 300 βεκκαίςκ ημο. ηδκ εκένβεζα κα ιε ηαηαηθφγμοκ. Σμοξ είπαηε ημ «ιμθχκ θααέ». Πίζς ζηδκ ζζημνία. βζαηί ηάπμζμξ άθθμξ πνζκ απυ ειέκα είπε εκαπμεέζεζ ιζα ακεμδέζιδ ιε μθυθνεζηα θμοθμφδζα επάκς ζημ ικδιείμ. Πίζς ζηζξ ικήιεξ πμο ηνφαμκηαζ πίζς απυ ηζξ θοθθςζζέξ ηδξ ροπήξ ζαξ. Θέθς κα ζαξ γδηήζς κα ηθείζεηε ηα ιάηζα ζαξ βζα θίβμ. ζηαιαηχ ημ αοημηίκδημ ηαζ ζηαιαηχ κα βμκαηίζς ηαζ κα πνμζηοκήζς ζημ ζδιείμ ηδξ ιεβάθδξ ιάπδξ. ιεηά ηζξ 10 ημ ανάδο ηαζ είδα υηζ είπα πανέα. ημοξ εζνςκεοηήηαηε θέβμκηαξ ημοξ υηζ ηα πμθθά αέθδ ημοξ πμο εα ζηζάγμοκ ημκ μονακυ. Αζζεάκμιαζ ηδ δφκαιδ.

ηζ είπαηε ζηδ δζάεεζή ζαξ ημοξ πμθειήζαηε. Ζ ζφβπνμκδ επζζηήιδ ακαηάθορε ημ πηχια ζαξ ηαζ δ ζφβπνμκδ επζζηήιδ ιπμνεί κα βζαηνέρεζ ηζξ πθδβέξ ζαξ. ηζ ζυσ Θενιμποθμιάπμξ εα ήζαζηακ! Μεηά απυ θίβμ ηαζνυ. κα θμαδεμφκ ηαζ κα οπμπςνήζμοκ. Θα ζηακαηνχζαηε ηνπο εκπξεζηέο ηεο θχζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ακαηαθφθηδηε άθεανημ ημ πηχια ημο ηεθεοηαίμο Θενιμποθμιάπμο. Πσο ζα αληηκεησπίδαηε ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο. ΋θμζ εηηυξ απυ έκακ. Άθθςζηε. Οζ θίβμζ πμο είπαηε ιείκεζ πενζηοηθχζαηε ημ κεηνυ ημνιί ημο ηαζ πνμζηαηεφαηε ημ ηζιδιέκμ κεηνυ ημο ζχια. ένπεηαζ δ ζηζβιή κα αβείηε απυ ημ κμζμημιείμ ηαζ κα γήζεηε ηδ γςή ζαξ ζακ έκαξ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ. Γίκεζηε απυθοηα ηαθά. Θα ζαο ηξφκαδε ν θφβνο. Ακεθέδηδ. Ναζ. Δζείξ είζηε απυθοηα ζοιααημί ηαζ πνμζανιυγεζηε ζε υθα αοηά πςνίξ ζδζαίηενδ δοζημθία. ΢ε ηχια. Ζ ζαηνζηή επζζηήιδ ιπμνεί κα ζαξ ηάκεζ ηαθά. ζημηεζκή ηαζ θαιπενή ηαοηυπνμκα. Πψο ζα δνχζαηε ηε δσή ζαο ζήκεξα. Σδκ Σνίηδ διένα μ Λεςκίδαξ έπεζε απυ ημοξ πνχημοξ. Σνεζξ ιένεξ ηαζ ηνεζξ κφπηεξ. ημοξ ηάκαηε κα οπμθένμοκ. Μζα ιμκαδζηή ακαηάθορδ ζοβηθμκίγεζ ηδ βδ. ημ ιοαθυ ηαζ ηδκ ροπή ζαξ. αλ ήζαζηαλ ν ηειεπηαίνο Θεξκνππινκάρνο. ζαξ εκδιενχκμοκ βζα ηζξ ημζιμβμκζηέξ αθθαβέξ πμο έπεηε πάζεζ. ιεβαθμπνεπήξ. Σμοξ ιαηχζαηε. Γεκ ήζαζηακ κεηνυξ. Καζ ημ ηάκεζ. Δζάξ! Μεηά απυ δουιζζζ πζθζεηίεξ ανζζηυιαζηε ζημ ζήιενα. ιε ηζξ ειπεζνίεξ ηδξ ιεβάθδξ ιάπδξ ηαζ ηςκ υζςκ πνμδβήεδηακ ιέζα ηζ΄ έλς απυ ημ ζχια. Με υ. 60 . ΢αξ ιμνθχκμοκ. ιαηςιέκδ. Θα ζαο πιήγσλε ε κνλαμηά. ήζαζηε εηεί! ΋θμζ ημοξ πέεακακ ημκ ηαθυ εάκαημ. Θα δηζηάδαηε λα αληηκεησπίζεηε ηνπο παγθνζκηνπνηεκέλνπο εκπφξνπο ηεο αζχζηνιεο αηζρξνθέξδεηαο. αθθά αανφηαηα ηναοιαηζζιέκμξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Κζ έβζκε δ ιεβάθδ ιάπδ.

Παναββεθζχκ 210-2512988 ηαζ ζε υθα ηα ιεβάθα αζαθζμπςθεία ζε Δθθάδα ηαζ Κφπνμ). Θα ζαο ηξφκαδε ην θαθφ θαη ε αδηθία. Αθνχ εθεί ηα είδαηε φια. Πσο ζα δνχζαηε ζήκεξα ηε δσή ζαο. Σηο κάρεο πνπ έρεηε δψζεη. Σελ ηφικε λα πεζάλεηε πξνθαηαβνιηθά. Άηδξ Αββεθάηδξ (Απυ ημ αζαθίμ ημο Άηδ Αββεθάηδ «Γηα κηα Καιχηεξε Εσή» . αλ εζείο ήζαζηαλ ν ηειεπηαίνο ελ δσή Θεξκνππινκάρνο. πξηλ θαη κεηά. 61 . Δηδυζεζξ ΑΛΚΤΧΝ. Αηζζάλεζηε ζπλέρεηα ην βάξνο ηεο ηζηνξίαο πνπ θνπβαιάηε. Θα ζαο πηννχζαλ εθείλνη νη ζχγρξνλνη ερζξνί πνπ ζέινπλ λα ζαο θαηαθηήζνπλ. Τπάξρεη θάηη πνπ λα ζαο ηξνκάδεη κεηά απφ απηή ηε Μεγάιε Μάρε. Πνιιέο αλαδεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά θαη ζην δηαδίθηπν. Θα ζαο ελνρινχζε ε αδηαθνξία ησλ άιισλ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Θα ζαο ηξφκαδε ε αλαζθάιεηα θαη ε απφξξηςε. Σδθ.

Γδξ ζηείναξ. Αξ ιδ ημοξ θμαδεμφιε! Αξ ιδκ παναζονεμφιε απυ ηζξ παναπθακδηζηέξ ηδθεμπηζηέξ ελεθίλεζξ έηζζ υπςξ ιαξ ηζξ πανμοζζάγμοκ μζ πμνδβμί ηςκ ειπνδζηχκ ηαζ ηςκ δζαπθεημιέκςκ κηαααηγήδςκ ηδξ πμθζηζηήξ γςήξ. αξ ιδκ ηα λεπάζμοιε! Με ζοκεπείξ ηζκδημπμζήζεζξ βζα κα λοπκήζεζ μ ηυζιμξ. ιε ηαθφηενδ μνβάκςζδ. ιε απμπέξ ηαζ δζαιανηονίεξ ηαηά ηδξ αζοδμζίαξ. δ Δφαμζα. Ζ δζαδνμιή ήηακ μ εθζάθηδξ πμο απεοπυιμοκ κα γήζς! Σενάζηζεξ εηηάζεζξ ιαονζζιέκδξ. Μζα πακέιμνθδ πχνα πμο πμηέ πζα δεκ εα λακαβίκεζ έηζζ υπςξ ήηακ. δ Απαΐα.. δ Ραθήκα. Οζ μζημδεζπυηεξ είπακ ηακμκίζεζ ηδ ιεηαθμνά ιμο ιε δζηυ ημοξ ιέζμ απυ ηδκ Αεήκα ζηδκ υιμνθδ πυθδ. δ Ανηαδία. ηνπ LIFE GOOD NEWS-LETTER . Υαναηςιέκα ηαζ ζηοθηά ηα πνυζςπα ηςκ ακενχπςκ. δ Ζθία. δ Πεκηέθδ. έςξ ημκ ιεβαθμενβμθάαμ. δ Κμνζκεία. Αξ ιδκ ανπίζμοιε κα θδζιμκμφιε ηδκ εεκζηή πνμδμζία πμο γήζαιε. δ Πάνκδεα. 15 Οθησβξίνπ 2007 62 . ηδξ νφπακζδξ. μνθακήξ απυ ηανπμφξ ηαζ γςή. Απυ ημ ιζηνμιπαηάθδ. ηαναμοκζαζιέκδξ βδξ. Ζ Υαθηζδζηή. Ίζσο έρεη έιζεη ε ψξα γηα λα ππεξαζπίζνπκε ηηο δηθέο καο Θεξκνπχιεο! Απφ ην Φχιιν Νν 28.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης EDITORIAL 1 : Πνηέ πηα δελ ζα είκαζηε ην ίδην! Πνυζθαηα ήιμοκ ηαθεζιέκμξ ζημ οπμηαηάζηδια ιεβάθδξ πμθοεεκζηήξ εηαζνίαξ ζηδκ Καθαιάηα βζα κα ιζθήζς βζα ημ κέμ ιμο αζαθίμ.. δ Μεζζδκία. ηδξ αζζπνμηένδεζαξ. ΟΛΑ ηα κδζζά πμο έπμοκ μζημθμβζηά ηαηαζηναθεί. ηδξ δζαθεμνάξ.

Σμ πμζμξ ήηακ δεκ έπεζ ζδιαζία.. Έκαξ ηαηζςιέκμξ. Απφ ην Φχιιν Νν 28. ιαονζζιέκμξ απυ ηα ιπάκζα. Μανμφζζ. Έκζςζα ηάπςξ άαμθα. Ζ δνειία ημο θυαμο πμο επζηναημφζε ζημ πενζαάθθμκ ιμο. Σμ ηη ήηακ έπεζ ζδιαζία. Μζα ααεζά. ζηθδνυξ ηαζ ζοκςιμηζηυξ υπςξ μζ ιαθζυγμζ ζηζξ ηαζκίεξ ημο Κμπυθα. ΢ημ ηέκηνμ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιεβάθςκ μιίθςκ. ημοξ νχηδζε : «Πνπ είλαη ηα γπαιηά κνπ ξε. Ήηακ οπμονβυξ. Πενπαημφζα πνμξ ημ πάνηζκ βζα κα πάνς ημ αοημηίκδηυ ιμο. Φδθυξ.» Αθμφ ζοκήθεακ απυ ημκ πακζηυ ημοξ. αθθά ηάπμζμξ αοηυξ πμο πενίιεκακ. Λίβα 24ςνα πνζκ ηζξ πνυζθαηεξ εηθμβέξ. Σεθζηά δεκ ήηακ ηάηζ. 15 Οθησβξίνπ 2007 63 .. ηνπ LIFE GOOD NEWS-LETTER . ιοζηζημπαεήξ. αανφξ.. ιεηά απυ ηάπμζμ επαββεθιαηζηυ νακηεαμφ. Σμκ ζοκάκηδζα πνυζςπμ ιε πνυζςπμ. ζοκςιμηζηυξ ακενςπάημξ πμο απμθαζίγεζ βζα ιαξ. Κμίηαλα ηνζβφνς ηαζ ηζ κα δς. ζημηεζκυξ. ΢ακ κα ιε παναημθμοεμφζακ. ΢εκείσζε : Μήπςξ ιπμνείηε κα ιακηέρεηε ζε πμζμκ ακαθένμιαζ. Δπζηνάηδζε ακδζοπία ηαζ απεοεοκυιεκμξ ζημοξ θμοζηςημφξ πμο δεκ πανέθεζπακ ζημ ιεηαλφ. ιεηαθοζζηή ζζςπή ιε ηφθζλε. Γμδηεοηζηυξ. Με ιπθε πακηεθυκζ ηαζ ζημφνμ πμοηάιζζμ. Μζα πανάλεκδ δνειία ιε πενζηνζβφνζζε. ημκ έααθακ ζημ ζημονυπνςιμ αοημηίκδημ πμο ημκ πενίιεκε ηαζ έθοβακ απυ ηδ γςή ιμο βζα πάκηα. Γεηηέξ μζ απακηήζεζξ ζαξ ζημ 210-2512988. Γεκ ήηακ ιαθζυγμξ.. κα ιε ηζεηάνμοκ. Έκαξ οπμονβυξ πμο ηάεε άθθμ πανά δζαθακήξ ηαζ ακμζπηυξ ήηακ. Ήιμοκ ζηδκ ηονζμθελία πενζηοηθςιέκμξ απυ ηέζζενζξ «θμοζηςημφξ» αηνμαμθζζιέκμοξ ζε ιδπακέξ ιεβάθμο ηοαζζιμφ πμο ηάηζ πενίιεκακ. εοεοηεκήξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης EDITORIAL 2 : Ζ γνεηεία ηνπ Γνλ Κνξιεφλε (ηεο πνιηηηθήο)! Παναζηεοή 14 ΢επηέιανδ 2007.

Δπηρεηξεκαηηθφ Νηφπηλγθ είλαη υηακ ηάπμζμξ εοκμείηαζ απυ ημ ζζπφμκ πμθζηζηυ ηαεεζηχξ ηαζ ακαλζμηναηζηά ακαθαιαάκεζ ηναηζηέξ δμοθεζέξ. αλέληηκεο θαη άλαλδξεο γηα λα ζε μεπεξάζεη θαη λα θαξπσζεί ηνπο θαξπνχο ησλ δηθψλ ζνπ πξνζπαζεηψλ. υπζ ιυκμκ δεκ απαβμνεφεηαζ εεζιζηά. αληηδενληνινγηθέο.» (΢ηίπμζ απυ έκα παθζυ Δθθδκζηυ θασηυ ηναβμφδζ) Αεθδηζηυ κηυπζκβη ίζμκ αεέιζημξ ακηαβςκζζιυξ.. εκχ άθθμζ ζηακυηενμζ ηαζ αλζυηενμζ απυ αοηυκ ιέκμοκ έλς ! Δπηρεηξεκαηηθφ Νηφπηλγθ είλαη υηακ δεκ έπεζ ζδιαζία ηζ λένεζξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης EDITORIAL 3 : Ιδνχ γηαηί επηπιένπλ νη θειινί! Ζ «ηέρλε» ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ & Δξγαζηαθνύ ληόπηλγθ! «. ηάπμζμκ άθθμκ ζηακυηενμ ! 64 . δ οπμηνζζία ηαζ δ ρεοηζά.. αθθά πμζυκ λένεζξ. αλήζηθεο. Δζδζηά. επζαάθθεηαζ ηαζ επζανααεφεηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ επαββεθιαηζηή ηαζ ενβαζζαηή πναβιαηζηυηδηα ! Γοζηοπχξ. υηακ μ ακίηακμξ. Αζέκηηνο αληαγσληζκφο είλαη φηαλ εζχ αληαγσλίδεζαη κε θάπνηνλ άιινλ θη΄ εθείλνο ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο άληζεο. υηακ βνάθς βζα Δπζπεζνδιαηζηυ ηαζ Δνβαζζαηυ Νηυπζκβη. απμηεθμφκ πζα έκα ηαηεζηδιέκμ ηαζ ιζα πναβιαηζηυηδηα πμο ιαηνμπνυκζα δοκαιζηίγεζ ηα εειέθζα ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. θχια κε απ΄ ην ξεκάιη πνπ πηζψπιαηα βαξά. βκςνίγεζ ηάπμζμκ ηαζ αοηυξ μ ηάπμζμξ εοκμεί ηδ ζοκενβαζία ημο ιε ηδκ εηαζνία ή ημκ μνβακζζιυ ζημκ μπμίμ ενβάγεηαζ. πενζεςνζμπμζχκηαξ έηζζ. δ οπμοθία. ιυκμ ηαζ ιυκμ επεζδή δ έθθεζρδ δεζηήξ. αθθά δοζηοπχξ. δ αζζπνμηένδεζα. Σμ ζδιενζκυ άνενμ ακαθφεζ ημ πανάδμλμ ημο Δπζπεζνδιαηζημφ ηαζ Δνβαζζαημφ κηυπζκβη. ή θζβυηενμ ζηακυξ.βάιε κε λα ρηππεζψ κε δέθα άληξεο ζηε ζεηξά. μζ ζφβπνμκμζ επζπεζνδιαηζημί «Μαηζααέθζ» ενζαιαεφμοκ. πμο ζε ακηίεεζδ ιε ημ αεθδηζηυ. χπνπιεο. μζ οπυβεζεξ δζαδνμιέξ. μζ ακέκηζιεξ ζοκαθθαβέξ. Σζ εκκμχ υιςξ.

πμο εα ηάκμοκ ηα ΠΑΝΣΑ βζα κα ακαννζπδεμφκ επαββεθιαηζηά ζε αάνμξ άθθςκ αλζυηενςκ ζοκαδέθθςκ. ζε ζοκδοαζιυ ιε θίβμ ημζκυ κμο ηαζ πενζζζή οπμπευκζα ζηέρδ. επεζδή ηακείξ δεκ εέθεζ. Ζ δζηή ιαξ ζζβή εεςνείηαζ αδοκαιία.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Δπηρεηξεκαηηθφ Νηφπηλγθ είλαη υηακ δ ακαζθάθεζα ηάπμζςκ ακχηενςκ ή ακςηάηςκ ζηεθεπχκ ημοξ ηάκεζ κα επζθέβμοκ ηζξ ιεζμαέγζηεξ θφζεζξ. Δπηρεηξεκαηηθφ Νηφπηλγθ είλαη υηακ δ ηενδμζημπία (πμο είκαζ ηάηζ ημ εειζηυ). ακδνχκ ή βοκαζηχκ πμο δοζηοπχξ δεκ είκαζ ημ ίδζμ πνυεοιεξ ηαζ υιμνθεξ υζμ αοηέξ. Γοζηοπχξ υιςξ. ιεηαηνέπεηαζ ζε αζζπνμηένδεζα ηαζ ηακείξ δεκ εέθεζ. αξ ακαθάαμοιε θίθμζ ιμο.ηζ πνεζάγμκηαζ μζ ηονίεξ αοηέξ βζα κα θένμοκ ηα πάκς ηάης. είκαζ υ. εα εηηεεεί ηαζ εα απμηαθοθεεί δ άβκμζα ηαζ δ ακζηακυηδηά ημοξ ! Δπηρεηξεκαηηθφ Νηφπηλγθ ζεσξείηαη υηακ απμννίπημκηαζ μζ άλζμζ απυ ηδκ άβκμζα ηαζ υπζ απυ ηδ βκχζδ εηείκςκ πμο απμθαζίγμοκ ! Δπηρεηξεκαηηθφ Νηφπηλγθ είλαη υηακ ηάπμζμξ «παίνκεζ» δμοθεζέξ επεζδή «θαδχκεζ ηάπμζα βνακάγζα» ζημκ ηνμπυ ηδξ ζενανπίαξ ηαζ υπζ επεζδή αλζμηναηζηά είκαζ μ ηαηαθθδθυηενμξ βζα ηδ δμοθεζά ! Δπηρεηξεκαηηθφ Νηφπηλγθ είλαη υηακ ηα ζελμοαθζηά εέθβδηνα εηημπίγμοκ ηζξ ενβαζζαηέξ ζηακυηδηεξ ! Γειίζαιε ιε ζνχπεξ ληνχπεξ βοκαίηεξ ζηεθέπδ (μ δζάαμθμξ δεκ θμνάεζ ιυκμ Prada ηεθζηά. ηυζμ πενζζζυηενμ 65 . επζπεζνδζζαηή «ημοιπανζά» ηαζ ηαηία. εζδζηά μ κεμ-πθμοηζζιυξ ! Δπεζδή δ θίζηα είκαζ αηέθεζςηδ. δζαπθμηή. εβχ εα πνυηεζκα κα ζζπφζεζ ημ Δπζπεζνδιαηζηυ ηαζ Δνβαζζαηυ ακηί-κηυπζκβη ημκηνυθ απυ αοηή ηδ ζηζβιή. ΋ζμ πενζζζυηενμ ζζβάγμοκ μζ ηαηαββεθίεξ ηαζ μζ δίηαζεξ δζαιανηονίεξ ιαξ. δεκ λένεζ ή δεκ πνυηεζηαζ κα αζπμθδεεί. θμαμφιεκμζ υηζ ακ επζθέλμοκ άθθεξ.. Γμδηεία ηαζ ζελ απήθ.. Γεκ πνέπεζ κα ιέκμοιε ζζςπδθμί ηαζ αιέημπμζ. πμο θένκεζ ιαγί ηδξ μ πθμοηζζιυξ. υθμζ ειείξ. μοζζςδέζηενεξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενεξ. αοηυ ημ ένβμ ! Ο ηαθφηενμξ ηνυπμξ είκαζ κα ιδ θμαδεμφιε ηαζ κα ηαηαββέθθμοιε υζμ πζμ ανμκηενά βίκεηαζ υθα αοηά ηα θαζκυιεκα ηάεε θμνά πμο ηα ακηζιεηςπίγμοιε ή βζκυιαζηε εφιαηά ημοξ ! Αξ ιδκ ιαξ ηνμιάγμοκ μζ επζπεζνδιαηζηέξ «αζιμιζλίεξ» ηαζ «ημοιπανζέξ». δεκ λένεζ ή δεκ ιπμνεί κα ηδκ ζηαιαηήζεζ ! Δπηρεηξεκαηηθφ Νηφπηλγθ είλαη υηακ δ αθαγμκεία ηδξ ελμοζίαξ ηθείκεζ ηζξ πυνηεξ ηςκ ίζςκ εοηαζνζχκ ηαζ εηημπίγεζ ημοξ ζηακμφξ ! Δπηρεηξεκαηηθφ Νηφπηλγθ είλαη δ ρεοδαίζεδζδ ηδξ πακημβκςζίαξ.

15 Οθησβξίνπ 2007 66 . ηνπ LIFE GOOD NEWS-LETTER .» Απφ ην Φχιιν Νν 28.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης εδναζχκεηαζ δ αδζηία ζακ ηαηεζηδιέκμ ηαζ ιέεμδμξ επαββεθιαηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ακαννίπδζδξ ! Σεθεζχκς ιε ηα θυβζα ημο Μμθζένμο πμο είπε υηζ : «Γεκ είιαζηε οπεφεοκμζ ιυκμ βζα υζα ηάκμοιε. αθθά ηαζ βζα υθα εηείκα πμο δεκ ηάκμοιε.

. Σμ πνχημ είκαζ κα απμννίπηεζ απυ άβκμζα ηαζ υπζ απυ βκχζδ. αθθά ηαζ ημκ ίδζμ κα επζηφπεζ ημοξ επαββεθιαηζημφξ ημο ζηυπμοξ (ακ έπεζ. ελαημθμοεμφκ ηαζ πνμζθένμοκ ηαζ ιάθζζηα. Με άθθα θυβζα. Αοηυ ιπμνεί ηάπμζμξ κα ημ πεηφπεζ ιε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ:  Να ιδκ απακηά ζε ηδθεθςκήιαηα ηαζ ιδκφιαηα πμο ηάπμζμξ αθήκεζ ζηδ βναιιαηέα ημο. κα είκαζ «λενυθαξ». Να απμννίπηεζ ζδέεξ.. ακενχπμοξ πςνίξ ηακ κα λένεζ πενί ηίκμξ πνυηεζηαζ. κα βίκεζ οπενυπηδξ ηαζ κα απαλζχκεζ ακενχπμοξ πμο έπμοκ πνμζθένεζ. Σμ δεφηενμ είκαζ. Πςξ υιςξ δ οπενμρία ημο πνμζςνζκμφ βίκεηαζ ηαεεζηχξ.)  Να ελαημθμοεεί κα «πνζιμδμηεί» ηαηαζηάζεζξ ιε εηαημιιφνζα.  Να ιδκ αημφεζ. άηαιπημξ ηαζ δμβιαηζηυξ ζηζξ απυρεζξ ηαζ εεςνήζεζξ ημο. πξψηα ζα πξέπεη λα έρεη κάζεη πσο λα πεηπραίλεη ζαλ άλζξσπνο! Ακ εέθεζ ηάπμζμξ κα απμηφπεζ μζηηνά ζακ άκενςπμξ δεκ έπεζ πανά κα ηάκεζ δομ πνάβιαηα. εκχ εα ιπμνμφζε κα είπε εγγπεκέλα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ιε ημ έκα δέηαημ ηςκ πνδιάηςκ πμο έπεζ ηαζ ελαημθμοεεί κα δίκεζ ζε οπάνπμκηεξ πνμιδεεοηέξ ημο. εηιεηαθθεουιεκμξ ιζα πνμζςνζκή εέζδ πμο ηαηέπεζ ζε ιζα ιεβάθδ επζπείνδζδ ή μνβακζζιυ. ηζξ ζδέεξ ηαζ ηζξ ζηναηδβζηέξ ημοξ. ηδκ αθήεεζα ηαζ ζε ηεθζηή ακάθοζδ ημ δζηυ ημοξ ζοιθένμκ. Ο πζμ πάκς «εακάζζιμξ» ζοκδοαζιυξ απμηεθεί ιζα απαίζζα ηαζ κμζδνή πναβιαηζηυηδηα πμο πνμζςπζηά μζηηίνς ηαζ απαλζχκς ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ γςήξ ιμο. πνμηάζεζξ. θαίκεηαζ πςξ αοηή ιμο δ εεχνδζδ δεκ πημεί ακενχπμοξ πμο ηαζνζάγμοκ ζηδκ πζμ πάκς πενζβναθή ηαζ δεκ ανίζηεζ αοηζά ηαζ ζηυιαηα ακμζπηά κα πνμαζπίζμοκ ημ δίηζμ. ημ πνμζςπζηυ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης EDITORIAL 4 : Ζ οπενμρία ημο . θένκμοκ νπζηαζηηθά θαη απηά απνηειέζκαηα εηεί πμο ηαθμφκηαζ βζα κα ζοκεζζθένμοκ ιε ηζξ βκχζεζξ. μφηε κα αθέπεζ ηδκ αβάπδ ημο ηυζιμο πμο ακηζπνμζςπεφεζ ηαζ δβείηαζ βζα ζοβηεηνζιέκμ άημιμ πμο ιπμνεί μοζζαζηζηά κα αμδεήζεζ ημκ μνβακζζιυ.. 67 . Πανυθα αοηά..πνμζςνζκμφ! (Ηδνύ γηαηί νη «θειινί» επηπιένπλ Νν2) Αλ ζέιεη θάπνηνο λα επηηχρεη ζαλ ζηέιερνο κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ.

Μπμνεί ηαζ κα ημοξ θακχ πνήζζιμξ! Απφ ην Φχιιν Νν 28. αξ επζημζκςκήζμοκ ιαγί ιμο. 15 Οθησβξίνπ 2007 68 . ηνπ LIFE GOOD NEWS-LETTER .Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ακ ηάπμηε ηάπμζμζ ηαηαθένμοκ κα ημ ακηζθδθεμφκ.

θαιά λα πάζνπκε! Φίθεξ ηαζ θίθμζ. αιθζαάθθς ακ εέθς βζα πεθάηδ ηάπμζμκ ηυζμ αδίζηαηημ πμο ηαΐγεζ ημκ ηυζιμ ιε δδθδηήνζα ζε ηζιέξ οπενηζιμθμβδιέκεξ! Να είζηε υθμζ ηαθά. Σξίηε 10 Ηνπλίνπ 2008 69 . Ακαβηάγμιαζ. Ακ ηαζ μ ζηυπμξ αοημφ ημο δθεηηνμκζημφ εκηφπμο είκαζ δ δζηή ζαξ πνμζςπζηή εκδοκάιςζδ ηαζ αεθηίςζδ.. εεςνχ ακαβηαίμ «ηαηυ» κα ιδκ παναθείπς απυ ηαζνυ ζε ηαζνυ κα ακαθένμιαζ ζε εέιαηα ηδξ επζηαζνυηδηαξ. αδδζαζιέκμξ κα ηαηαεέζς ηάπμζα πνάβιαηα. έπμοκ ηάκεζ ηζξ «ιπάγεξ» ημοξ. επεζδή αβςκίγμιαζ ιέζα απυ ηδ δμοθεζά ιμο βζα ηδκ ηαθφηενδ γςή πμο αλίγεζ ζε υθμοξ ιαξ. πμο ζήιενα υθμξ μ ηφπμξ ηαζ ηα οπυθμζπα ΜΜΔ ηαηαββέθθμοκ ηαζ ζηζβιαηίγμοκ. Μεηά απυ αζζπνμηενδείξ ακαηζιήζεζξ ηαζ ηγίνμοξ ιε αφλδζδ έςξ ηαζ 1000% απυ πνυκμ ζε πνυκμ (δεξ Κονζαηάηζηεξ εθδιενίδεξ). θςκάγς. Υνυκζα ηχνα. ηαζ ελαζηεί – δήεεκ – πζέζεζξ. ηδκ αζζπνμηένδεζα ηαζ ηδκ ηαημονβδιαηζηή ηναηζηή αδζαθμνία. δζαηζκδοκεφμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ κα πάζς πεθάηεξ – ημθμζζμφξ. ηαηαββέθθς. Καζ θοζζηά. μζ έιπμνμζ ηαζ ημ ζοκάθζ ημοξ ιαξ ηάκμοκ ιεζχζεζξ ηδξ ηάλδξ ημο 3% (!) έηζζ βζα κα ιδ πμοκ ηζ μζ πμθζηζημί υηζ δεκ ηάκμοκ ηαθά ηδ δμοθεζά ημοξ. εα ιεηαθένς ιενζηά εκδεζηηζηά απυ ηζξ δεηάδεξ (δεκ εα πς εηαημκηάδεξ) ιδκφιαηα πμο ιμο ζηέθκεηε ζπεηζηά ιε ηδκ αζοδμζία. ηχνα λφπκδζε ημ ηνάημξ (μ ακεπίζδιμξ πνμζηάηδξ ημοξ). Απφ ην ΦΤΛΛΟ Νν 42 ηνπ LIFE GOOD NEWSLETTER.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης EDITORIAL : Σψξα πνπ μππλήζακε.! Σμ εέια είκαζ πςξ μζ ηφνζμζ αοημί. μζ ιπαηάθδδεξ. ΢ήιενα. Άθθςζηε.. Γεκ πμθζηζημθμβχ. Φίθεξ ηαζ θίθμζ. ηζαηχκμιαζ ηαζ ζε έκα ααειυ «πενζεςνζμπμζμφιαζ» βζα ηζξ απυρεζξ ιμο αοηέξ.

Μδκ αθεεείηε ζηδκ ηαημβμοζηζά. απυζπεηε! Μδκ παίλεηε ημ παζπκίδζ ημοξ. αβάθηε ημοξ ανκδηζημφξ ηαζ ιίγενμοξ ακενχπμοξ απυ ηδ γςή ζαξ. Γζααάζηε αζαθία. Ζ παβημζιζμπμίδζδ πνεζάγεηαζ θμαζζιέκμοξ. Ζ παβημζιζμπμίδζδ δεκ εέθεζ ζηεπηυιεκα.. Βθέπμοιε θμζπυκ. δεκ ιπμνεί κα επζαζχζεζ ηαζ κα απμημιίζεζ ηένδδ. ηάκεηε ιπμτημηάγ. Δίκαζ ζακ ηάπμζμζ κα εέθμοκ κα ζημνπίζμοκ ημ «κηθξφβην ηνπ θφβνπ» ζε υθδ ηδ βδ. χζηε μζ άκενςπμζ κα βίκμκηαζ πενζζζυηενμ ακαζθαθείξ ηαζ ηθεζζημί. Ζ πθεζμρδθία ηςκ ειπυνςκ αοηχκ δμοθεφμοκ ιε πενζεχνζα ηένδμοξ πάκς απυ 500%! Γεκ οπάνπεζ εθεφεενδ μζημκμιία αθθά ειεχζεξε αηζρξνθέξδεηα! ΢ηαιαηήζηε ημοξ ιε ηδκ απμπή ζαξ. Πενζζζυηενμ ζηεπηυιεκμζ ηαζ ακηζδναζηζημί ζηα ρέιαηα ηαζ ηζξ αθδηείεξ πμο αοημί ηαζ ηα ηειε-ηδηξάθηα ημοξ ιαξ ηαΐγμοκ! Καηαββείθεηε. Νέεξ αολήζεζξ ζηα ηνυθζια ηαζ ζε υθα ηα είδδ. Ο ηνυιμξ ηονζανπεί πακημφ ζηδ γςή ιαξ ζήιενα. Δλαημθμοεήζηε κα ζηέθηεζηε. ηζξ ηαηαββεθίεξ. ηζξ θςκέξ. ηθείζηε ηδκ ηδθευναζδ. οπεν-πνεςιέκμοξ ηαηακαθςηέξ πμο εα ελαημθμοεμφκ κα ηαηακαθχκμοκ αδζαιανηφνδηα! Γζαθμνεηζηά. ζηείθηε ηζξ πμθζηζηέξ «ιασιμφδεξ» πίζς ζηα ηθμοαζά ημοξ. δζαιανηονδεείηε. 70 . Γμοθέρεηε επάκς ζηδκ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ζαξ. πςξ ηάκμοκ υ.. Αληηζηαζείηε θίθμζ ηαζ θίθεξ! Απμθαζίζηε κα βίκεζηε ηαεδιενζκά υθμ ηαζ πζμ δοκαημί. Παναημθμοεείζηε ζειζκάνζα. ηδκ αοεαζνεζία. ιδ ζηεπηυιεκμοξ. Γζαηί ιυκμκ έηζζ. Θοιχζηε ηαζ ακηζδνάζηε ιε ημοξ ηαεδιενζκμφξ μζημκμιζημφξ ηαζ ροπζημφξ «αζαζιμφξ» πμο έπμοκ ελαπμθφζεζ επάκς ιαξ! Ζ ηνάπεγα Lehman Brothers ζημκ ηεθεοηαίμ ηδξ ζζμθμβζζιυ (θίβμοξ ιήκεξ πνζκ ηδ πνεμημπία) έδεζπκε θέξδε! ΋πμζμξ έπεζ θίβμ ιοαθυ ιπμνεί κα ηαηαθάαεζ. βίκεηε εκενβά ιέθδ ζε ζςιαηεία ηαηακαθςηχκ ηαζ πάκς απ υθα. ηζξ δζαιανηονίεξ ηαζ ηδ ζοκμπή ζαξ! Βάθηε ζηυπμ γςήξ ηάεε ιένα κα βίκεζηε υθμ ηαζ πζμ δοκαημί. εανναθέα άημια.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης EDITORIAL: Απηνεθηίκεζε & Απηνπεπνίζεζε θάλνπλ θαθφ ζηελ παγθνζκηνπνίεζε! Φίθεξ ηαζ θίθμζ. ηδκ δηημπάεεζα ηαζ ηδκ οπμημκζηυηδηα. είκαζ ηαζ πενζζζυηενμ εθεβπυιεκμζ. ζοκέδνζα.ηζ εέθμοκ ηαζ ιεηά ιαξ ζεναίνμοκ αοηυ πμο ημοξ ζοιθένεζ.

ημ ζεααζιυ ηαζ ηδ δζηαζμζφκδ ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ ηαεδιενζκυηδηάξ ζαξ. Σμοξ εοεοκυθμαμοξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γζ΄ αοηυ θίθεξ ηαζ θίθμζ :  ΢οκεπίζηε κα πνμζηαηεφεηε ημοξ εαοημφξ ηαζ ηζξ ηζέπεξ ζαξ απυ ηδκ απθδζηία ηςκ παβημζιζμπμζδιέκςκ ιαθζυγςκ. 71 .  Μδ θοπδεείηε ημοξ άημθιμοξ πμο εα ζηαεμφκ ειπυδζμ ζημ δνυιμ ζαξ.  Γεεείηε αηυια πζμ πμθφ ιε ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημοξ αβαπδιέκμοξ ζαξ. Κάηζ ηέημζμζ ήζακ μ Δθζάθηδξ ζηζξ Θενιμπφθεξ ηαζ μζ πνμδυηεξ ηαηά ημ 2μ Παβηυζιζμ πυθειμ.  Γίκεηε πενζζζυηενμζ οπεφεοκμζ ιε ηζξ γςέξ ηαζ ηα μζημκμιζηά ζαξ.  Μάεεηε κα εζηζάγεηε ηδκ πνμζμπή ζαξ ζηδκ ακαγήηδζδ θφζεςκ ηαζ υπζ ζηα πνμαθήιαηα. ηα «ακενςπάηζα».  Γζεηδζηήζηε πςνίξ θυαμ ηδκ αλζμπνέπεζα. ημ πενζαάθθμκ.  Νζχζηε άλζμζ ηαζ ζηακμί υηζ ζαξ αλίγεζ ιζα ηαθφηενδ γςή.  Γεζιεοηείηε ζημ κα ηζιάηε ηαζ κα πνμζηαηεφεηε υζμ ιπμνείηε.

Ζ άιοκα ηςκ ηεθεοηαίςκ. Γζαηί πςξ αθθζχξ εα ιπμνμφζακ κα δζαζχζμοκ ημοξ ζπυκζμνέξ ημοξ. είκαζ ηαζ ημ ηεκηνζηυ δυβια ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ. Αληί απηψλ ζα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο αζηπλφκεπζεο πνπ ζα είλαη παληνχ παξνχζα. Απυ ημ αζαθίμ αοηυ ζαξ ιεηαθένς : Πνην είλαη φκσο ην ζρέδην απηψλ ησλ ππνηηζέκελσλ ζπλσκνηψλ. ιε ζημζπεία. πνιηηηζκνί θαη ζξεζθείεο. ζα είλαη πιήξεο. ημ παζπκίδζ πμο παίγεηαζ παβηυζιζα. ΋πνηνο αληηδξά θαη αληηζηέθεηαη είλαη είηε γξαθηθφο ή ηξνκνθξάηεο! ΢ήιενα. ιεθεηχ (δεκ δζααάγς) έκα εηπθδηηζηυ αζαθίμ απυ ηζξ εηδυζεζξ ΠΤΡΗΝΟ΢ ΚΟ΢ΜΟ΢. Γηα λα κέλνπλ νη κάδεο αδξαλείο θαη παζεηηθέο ζα ηνπο πξνζθέξνληαη «άξηνο θαη ζεάκαηα». αζιεηηθέο εθδειψζεηο. θαξκαθεπηηθέο θαη λαξθσηηθέο νπζίεο. εζζπνάηημοκ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ αζφδμηδξ απθδζηίαξ. Έκα αζαθίμ βναιιέκμ απυ επηζηεκνληθή μιάδα ηαζ υπζ απυ ηζκδοκμθυβμοξ. άβκμζαξ ηαζ ακζηακυηδηάξ ημοξ. ιε ζδιενζκμφξ υνμοξ «golden boys». Βέααζα. ΢ην θξάηνο απηφ δελ ζα ππάξρνπλ πηα μερσξηζηέο εζληθφηεηεο. θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα. βηνκεραλνπνηεκέλε ςπραγσγία. υθμζ αοημί μζ «ηφνζμζ» ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ (ηδξ Δθθάδαξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ). Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ θμονκζά ηςκ βζάπδδςκ – ηεπκμηναηχκ. Ο κπζηηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε επηβνιή ελφο παγθφζκηνπ νινθιεξσηηθνχ θξάηνπο πνπ ζα εμνπζηάδεη νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. ήηακ δ ζοζηδιαηζηή ηαηαζοημθάκηδζδ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα επηβιεζεί κηα ηέηνηα παγθφζκηα δηθηαηνξία. δειαδή ηειεφξαζε. πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ βεθμζμπμίδζδ ηςκ ακηζπάθςκ ημοξ! Αοηυ άθθςζηε. Έκα αζαθίμ άλζμ πνμζμπήξ ηαζ ιεθέηδξ πμο ιέπνζ ηχνα έπεζ απμαεί πνμθδηζηυ. ζημ παζπκίδζ ιπήηακ ηαζ μζ πμθζηζημί. πενζεςνζμπμζμφζε υθμοξ εηείκμοξ ημοξ ζμθμφξ ηαζ δζμναηζημφξ ακενχπμοξ πμο αθφπκζγακ ημ ζφκμθμ ζπεηζηά ιε ηδκ ακζηακυηδηα. ακαπμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ δζαθεμνά ηςκ δήεεκ «ηεπκμηναηχκ». ελψ φιεο νη ηζρχνπζεο εζηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο ζα θαηαξγεζνχλ. Φίθεξ ηαζ θίθμζ. πνξλνγξαθία. Αοηυ ημκ ηαζνυ. πμο λεηοθίβεζ ζημκ ζηεπηυιεκμ ακαβκχζηδ. Έηζη ν έιεγρνο ησλ καδψλ. πνπ ζα είλαη ακφξθσηεο θαη ζα αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πιηθψλ αλαγθψλ ηνπο.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης EDITORIAL: ΋πνηνο θαηαδεηθλχεη ηελ αληθαλφηεηα είλαη γξαθηθφο. ιε ηίηθμ «΢εκεία ησλ θαηξψλ». Δπίζεο ε θαηαλνκή ηξνθίκσλ θαη πεγψλ ελέξγεηαο ζα είλαη θεληξηθά ειεγρφκελε. ζοκςιμζζμθυβμοξ παπανμθυβμοξ. νη άξρνληεο ζα 72 .

Σερλνινγηθή αζηπλφκεπζε θαη παξαθνινχζεζε. ΢ίβμονα πάκηςξ. Μφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ημ αζαθίμ ακαθένεζ ακαθοηζηά ηαζ ιε ζημζπεία πμο ζοβηθμκίγμοκ ηαζ ημκ πθέμκ αδζάθμνμ. 73 . «απ υθα έπεζ μ ιπαλέξ» ηαζ υθα ζοιααίκμοκ ηχνα! Σα γμφιε. Ζ αζηπλφκεπζε ηνπ ιανχ κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο. Παξαθκή ηνπ πνιηηηζκνχ. ε γελεηηθή πνπ ζα παξέρεη πιένλ «εηδηθέο» πιεξνθνξίεο πξνο ρξήζε.ρ. ηα ζχγρξνλα ΜΜΔ θαη ν θεληξηθφο έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο ηξνθίκσλ θαη ελέξγεηαο απνηεινχλ ηα πιενλεθηήκαηα κηαο ζχγρξνλεο δηθηαηνξίαο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Δπηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο φπσο π. Οη δπλάκεηο πνπ θηλνχλ ζήκεξα ηα λήκαηα ζηελ πνιηηηθή είλαη ιίγν σο πνιχ γλσζηέο. υηζ ημ ζπέδζμ αοηυ είκαζ ζηναηδβζηά πμθο-επίπεδμ ηαζ ζοιπενζθαιαάκεζ : Παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε. Μεηαλφ άθθςκ. ΋πςξ αθέπεηε.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης κπνξνχλ λα θαηαπλίμνπλ ζηε γέλεζή ηεο θάζε απφπεηξα αληίζηαζεο ράξε ζηα ηερλνινγηθά κέζα αζηπλφκεπζεο πνπ ζα δηαζέηνπλ. έηζζ υπςξ εέθμοκ κα πζζηεφμοιε. Μηα δξάθα πνιπεζληθέο έρνπλ αξρίζεη πξν πνιινχ λα κνηξάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηνλ θφζκν. άζπεηα ακ πμθθμί επζθέβμοκ απθά κα παναπμκζμφκηαζ. δεκ πνυηεζηαζ βζα «βναθζηυηδηεξ» ηαζ αζοκανηδζίεξ. Δλίζρπζε ηνπ ζηξαηησηηθν-βηνκεραληθνχ ζπκπιέγκαηνο γηα πεξηζζφηεξν έιεγρν ησλ καδψλ.

π. αβςκζά ηζ αοηυξ ιε ηδ ζεζνά ημο υηζ εα ημκ ζημηχζεζ μ Υαηγδπνήζημξ ηαζ πνμζπαεεί κα ηνοθηεί.θ. ημ πκεφια ηαζ μζ αζζεήζεζξ επδνεάγμκηαζ ανκδηζηά. Με άθθα θυβζα. δ ακάβηδ ημο ακενχπμο βζα ιζα ηέημζα ακηαπυηνζζδ ζε πενζυδμοξ ηζκδφκμο έπεζ αηνμθήζεζ ζηδ θοζζηή ηδξ ιμνθή. Αοηυ μκμιάγεηαζ Fight or Flight. Οζ δομ άκηνεξ δεκ βκςνίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ζοκακηζμφκηαζ ζοιπηςιαηζηά ζημ ίδζμ λεκμδμπείμ πμο έπμοκ δζαθέλεζ βζα κα ηνοθημφκ απυ ημκ ππνςήθην δνινθφλν ημοξ. ιδ βκςνίγμκηαξ υηζ μ οπμρήθζμξ δμθμθυκμξ ημοξ είκαζ πενζζζυηενμ ηνμιαβιέκμξ απυ αοημφξ ηαζ …ιάθζζηα ιμζνάγεηαζ ημ ίδζμ δςιάηζμ ιαγί ημοξ ! Γκςνίγμοιε υηζ ηάεε θμνά πμο μ άκενςπμξ ανίζηεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ιζα “επζηίκδοκδ” ηαηάζηαζδ. Εεζ ηαζ ααζζθεφεζ ζηδκ εζςηενζηή ηαζ πζμ επζηίκδοκδ ιμνθή ηδξ πμο είκαζ δ πκεοιαηζηή. Σμοξ ηεθεοηαίμοξ αζχκεξ. Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δ ανπέβμκδ αοηή ακηίδναζδ εκενβμπμζείηαζ ηάεε θμνά πμο ζηεθηυιαζηε υηζ εα ακηζιεηςπίζμοιε ιπμηζθζάνζζια. Δπεζδή εέθμοκ ηαζ μζ δφμ κα ιείκμοκ ζε ηάπμζμ δςιάηζμ πμο κα έπεζ απυθοηδ αζθάθεζα. Καζ ηυηε είκαζ πμο ημ ζχια. πμο ζδιαίκεζ κα θφβεζ. Γδθαδή. κα ηνέλεζ κα ηνοθηεί. εα απμννίρεζ ηζξ πνμηάζεζξ ιαξ ηάπμζμξ. πεθάηδξ η. Αοηή δ ακενχπζκδ ακηίδναζδ οπήνλε πάκημηε έκα μοζζαζηζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ επζαίςζδ ημο ακενχπζκμο είδμοξ. Ο οπμρήθζμξ δμθμθυκμξ ημο. 74 . πμο ηαθαζπςνεί ηδκ μζημβέκεζα ημο ιε ηδκ μζημβέκεζα ημο οπμρήθζμο δμθμθυκμο ημο. υηζ ηάπμζμξ ζοβπςνζακυξ ημο εα ημκ ζημηχζεζ βζα κα εηδζηδεεί ιζα παθζά αεκηέηα αζχκςκ. ιδ βκςνίγμκηαξ υηζ μ έκαξ είκαζ μ οπμρήθζμξ δμθμθυκμξ ημο άθθμο! Δίκαζ ηαζ μζ δφμ ηνμιαβιέκμζ απυ ημκ άκενςπμ πμο πενζιέκμοκ κα ημοξ δμθμθμκήζεζ. δ ζηέρδ ηαζ ιυκμ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηδκ ακαζηάηςζδ ζακ δ ιάπδ κα έπεζ ήδδ ανπίζεζ κα δίκεηαζ. ΢ημκ ηυζιμ ηςκ ζηέρεςκ. ηυηε ηάκεζ ηζξ επζθμβέξ ημο ακάιεζα ζε δφμ ακηζδνάζεζξ. επζθέβμοκ κα ζοζηεβαζημφκ ζημ ίδζμ δςιάηζμ ημο λεκμδμπείμο.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης SPECIAL REPORT : Ζ ΓΤΝΑΜΙΚΖ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΢ηδκ οπένμπδ ηθαζζζηή πθέμκ ηςιςδία “ΜΑΚΡΤΚΧ΢ΣΑΗΟΗ & ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΖΓΔ΢” μ Κχζηαξ Υαηγδπνήζημξ έπεζ έιιμκδ ηδκ ζδέα. εα απμηφπμοιε ζηζξ ελεηάζεζξ. κα παθέρεζ ή κα πεηάλεζ.

Γίλεζαη δπλαηόηεξνο . Σζ εα βίκεζ ακ δεκ ηα ηαηαθένεζξ. ακηί κα επεκδφεζ ζηδκ εκένβεζα ηδξ πνμζπάεεζαξ ηαζ ηδξ επζηοπίαξ. ηδκ απθδζηία. μ πζμ δζάζδιμξ άκενςπμξ ζημκ ηυζιμ. Σζ εα βίκεζ ακ απμηφπεζξ. Αοημί μζ ηονίανπμζ ηνεζξ θυαμζ δδιζμονβμφκ έιιμκεξ ζδέεξ ζημ ιοαθυ ιε απμηέθεζια ημ ηάεε ηζ κα θαίκεηαζ δοζημθυηενμ ηαζ αηαηυνεςημ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πναβιαηζηή ημο οπυζηαζδ. Ο θυαμξ είκαζ πθέμκ βεβμκυξ.. ηδ γήθζα (Osho). Σχνα μ θφβνο έξρεηαη ζαλ έλα ππνπξντφλ ηεο επηζπκίαο : εέθεζξ κα βίκεζξ μ πθμοζζυηενμξ άκενςπμξ ζημκ ηυζιμ. Μπνξώ λα θαηαθέξσ θαη ην επόκελν πξάγκα πνπ ζα κνπ ζπκβεί. Οζ θυαμζ πμο ακηζιεηςπίγεζ μ ιέζμξ άκενςπμξ έπμοκ ηνία πνυζςπα ηαζ αοηά είκαζ μ θυαμξ ηδξ απυννζρδξ. είλαη ην μεθίλεκα ηεο ζνθίαο. μ θυαμξ ηδξ απμηοπίαξ ηαζ μ θυαμξ ηδξ ιδ ακαβκχνζζδξ. Ο άκενςπμξ επεκδφεζ ζηδκ εκένβεζα ημο θυαμο. Δπεζδή οπάνπεζ επζεοιία. Ανπίγεζξ κα ηνέιεζξ. ηυηε οπάνπεζ θυαμξ. 75 . O Bertrand Russell είπε ηάπμηε υηζ “Σν λα θπξηεχζεηο ην θφβν. Θέθεζξ κα βίκεζξ δζάζδιμξ. απνθηάο θνπξάγην θαη απηνπεπνίζεζε κε θάζε εκπεηξία πνπ βηώλεηο θάζε θνξά πνπ έξρεζαη πξόζσπν κε πξόζσπν κε ην θόβν. Ο θυαμξ έπεζ παναηηδνζζηεί ζακ έκα οπμπνμσυκ ιζαξ επζεοιίαξ. απμδεζηκφεζ ηδκ ηνμιαηηζηή δφκαιδ πμο μ θυαμξ ιπμνεί κα έπεζ επάκς ζμο.000 δηαθνξεηηθά είδε θφβνπ. Καη ε ζθέςε ηεο κε επηηπρίαο δίλεη δσή ζην θφβν.” Θα πξέπεη λα θάλεηο απηό πνπ λνκίδεηο όηη δελ κπνξείο λα θάλεηο. είλαη ππνπξντφλ. βζ αοηυ ηαζ οπάνπεζ θυαμξ. έπεζ ιυκμ ιία εκένβεζα. ένπεηαζ δ ζηέρδ πμο ημο θέεζ υηζ ιπμνεί ηαζ κα ιδκ ηα ηαηαθένεζ. ΋ηακ μ άκενςπμξ εέθεζ κα πεηφπεζ ηάηζ ηαζ έπεζ ιζα δζαηαή επζεοιία ηαημπήξ βζα ηάηζ. Σόηε είλαη πνπ κπνξείο λα πεηο ζηνλ εαπηό ζνπ “Καηάθεξα λα επηβηώζσ κέζα από απηό ηνλ ηξόκν.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Οζ ροπμθυβμζ ζζπονίγμκηαζ υηζ οπάνπμοκ πάκς απυ 6. ένπεηαζ μ θυαμξ. Αθθά απηή ε ελέξγεηα επελδχεηαη ζην θφβν.βζα ημοξ πενζζζυηενμ ημοθάπζζημκ ακενχπμοξ .ηαοηυπνμκα ιε ηδκ επζεοιία βζα ηάηζ. Ένπεηαζ μ θυαμξ. μ θυαμξ είκαζ ιζα ιμνθή εκένβεζαξ πμο οπάνπεζ ζε υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ. Ακ δεκ έπεζξ επζεοιία υηζ εα ήεεθεξ αοηυ ηζ εηείκμ ζημ ιέθθμκ. Ο θυαμξ είκαζ ηάηζ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ άβκμζα ημο ακενχπμο επεζδή ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δεκ ιπμνεί κα ηαηαθάαεζ ηάηζ. ηυηε δεκ οπάνπεζ θυαμξ. Ο θυαμξ είκαζ αοηυ πμο βεκκζέηαζ .Δleanor Roosevelt Σμ πνχημ πνάβια πμο πνέπεζ κα εοιάζηε είκαζ υηζ ν θφβνο βξίζθεηαη πάληα γχξσ απφ κηα επηζπκία. Με άθθα θυβζα.. ημ εοιυ.” Σμ κα ημ ηνέπεζξ ηοκδβδιέκμξ απυ ημ θυαμ. Ο θφβνο μππλάεη απφ ηελ επηζπκία ζνπ λα θαηέρεηο θάηη. Ο άκενςπμξ δεκ έπεζ πμθθέξ εκένβεζεξ.

Ο θφβνο δελ είλαη θάηη ην ππαξθηφ. ακεαάγμοκ ηδκ πίεζδ ημο αίιαημξ ηαζ πνμηαθμφκ έκηαζδ ηαζ ημφναζδ ζημ ζχια. μζ εκμπέξ. ημ ζχια ζμο βίκεηαζ πενζζζυηενμ εοάθςημ ζε θμζιχλεζξ. “Γελ έρεηο ηελ πνιπηέιεηα άιιεο κηα αξλεηηθήο ζθέςεο” : α. ημκ πεηνχκεζ. δ γήθζα. πθίζηαληαη πνιχ κεγαιχηεξεο ζπκθνξέο. ημ θυαμ ιζαξ αννχζηζαξ. Ακ είζαζ άννςζημξ. Δηείκμξ πμο θμαάηαζ αβςκζά ιυκζια ηαζ ζοζηδιαηζηά. Έηζζ ηαζ μ θυαμξ. Σν απνηέιεζκα ηνπ θφβνπ είλαη ην ππαξθηφ. ΋ηακ ηάκεζξ ζηέρεζξ θυαμο.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ο Αίζςπμξ είπε υηζ “Μεξηθνί άλζξσπνη θνβνχκελνη κηθξνχο θηλδχλνπο. ηυηε ακαημοθίγεζαζ θέβμκηαξ ζημκ εαοηυ ζμο ”εοηοπχξ πμο είκαζ ιζα βνίπδ”. βζαηί απθά δεκ οπήνλε πμηέ. Ο θφβνο δεκηνπξγεί ελέξγεηα. Με άθθα θυβζα. παθάνςζδ ιοσημφ ηυκμο ηαζ δδιζμονβία πενζζζυηενςκ άπνδζηςκ ηαζ πνμαθδιαηζηχκ ηοηηάνςκ. δ ιεθαβπμθία ηαζ ηυζα άθθα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα πμο είκαζ πανεθηυιεκα ημο θυαμο. Αξ πάνμοιε βζα πανάδεζβια. Ζ ειιμκή ζηζξ ζηέρεζξ θυαμο. εκχ ζηδκ μοζία είκαζ ιζα απθή βνίπδ. έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ηζξ οθμπμζήζεζ. Να αθθάλεζ νμή. Απυ ζαηνζηή άπμρδ.” ΋ηακ μ άκενςπμξ θμαάηαζ αθθμζχκεηαζ δ ηαοηυηδηα ηδξ ροπήξ ημο. Ζ αβςκία ημο ημκ θνεκάνεζ. Ο ίδηνο ν θφβνο απηφο θαζ εαπηνχ είλαη ελέξγεηα. β. Αθθάγεζ δ ροπμζφκεεζή ημο. ηαζ κμιίγεζξ υηζ έπεζξ AIDS. Ζ εκένβεζα δεκ ιπμνεί κα ζημηςεεί. ιμθφκζεζξ. αοηέξ ηαηαπζέγμοκ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια ημο μνβακζζιμφ ζμο. υπςξ ακαθένμκηαζ ζημ αζαθίμ ηςκ J & P McWilliams. Σμκ ηάκεζ άηαιπημ. μ εοιυξ. γ. δ ειιμκή ζημ θυαμ υηζ εα αννςζηήζεζξ απυ ηδκ αννχζηζα αοηή. ηα απμηεθέζιαηα ημο θυαμο είκαζ δ απμηοπία. Μεηαηνέπεηαζ απυ “εζηυκα ηαζ μιμίςζδ Θεμφ” ζε “εηθφλα θαη νκνίσζε δηαβφινπ”. αξ δμφιε ιενζηά απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο θυαμο. Μπμνεί ιυκμ κα ιεηαημπζζηεί. Κζ υιςξ δ ακαημφθζζδ ζμο αοηή βζα ηδ βνίπδ. ΋ηακ ηάπμζμξ πνμζπαεεί κα ζημηχζεζ ημ θυαμ ημο ιπενδεφεηαζ γηαηί πξνζπαζεί λα εμαθαλίζεη θάηη πνπ δελ εμαθαλίδεηαη. ιπμνεί κα ζμο θένεζ πενζζζυηενδ βνίπδ ! 76 . ΢οκήεςξ. πνμεημζιάγεζ ημ ζχια έηζζ χζηε κα βίκεζ πενζζζυηενμ εοάθςημ ζηδκ ίδζα ηδκ αννχζηζα.

Αηυια ηζ υηακ δεκ πηοπάεζ. Έκαξ απαίζζμξ ζφκηνμθμξ γςήξ. Δίκαζ έκαξ απαίζζμξ ηνυπμξ κα γεζξ. ηάεε θμνά πμο δ αυιαα άνπζγε κα πηοπά. Ακ είπεξ ιζα αυιαα ημπμεεηδιέκδ ιέζα ζημ ζηήεμξ ζμο ηαζ ζμο είπακ πεζ υηζ ιπμνεί κα εηναβεί ακά πάζα ζηζβιή. πμο υθμζ ιαξ λένμοιε υηζ ηάπμηε εα πεεάκμοιε. Ο θςημβνάθμξ πμο έπεζ έκα ηνειάιεκμ πένζ δεκ ιπμνεί κα αβάθεζ ιζα ηαθή θςημβναθία. Πυζμζ ηαζ πυζμζ άκενςπμζ έπμοκ δδιζμονβήζεζ μζ ίδζμζ ηζξ δζηέξ ημοξ «θνπλεκέλεο»“ γςέξ.ηζ ηάκαηε ηαζ εα ανπίγαηε κα ιεηνάβαηε ηα πηοπήιαηα. Κάπςξ έηζζ είκαζ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ. Αοηυ είκαζ μ θυαμξ. εα ζηαιαημφζαηε υ. “Με θάκεηο εηο ζεαπηφλ είδσινλ…” ακαθένμοκ μζ Γναθέξ (Έλμδμξ Κ.500 θμνέξ πνζκ εηναβεί. Πενζβνάθμοκ ιε ηα ηαθφηενα πνχιαηα ημ ζζημνζηυ ιζαξ απμηοπίαξ ημοξ ζηδ γςή. Πςξ ιπμνμφκ δομ ιάηζα δαηνοζιέκα κα δμοκ ακεπδνέαζηα ηαζ ηαεανά. Κάπμζεξ άθθεξ θμνέξ εα πηοπμφζε 500 θμνέξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ο θφβνο δεκηνπξγεί αξλεηηθνχο θξαδαζκνχο ζε νιφθιεξν ην είλαη ζνπ. ΢ε θάλεη εηδσινιάηξε. ζηζξ ζπέζεζξ. Πςξ είκαζ δοκαηυκ έκα πένζ πμο ηνέιεζ κα ζημπεφζεζ ζςζηά. πμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ βίκεζ μζ ακεπίζδιμζ ηοαενκδηζημί εηπνυζςπμζ ζε εέιαηα μζημκμιζηήξ ηνίζδξ! Κάπμζμζ άθθμζ έπμοκ βίκεζ ααεοζηυπαζημζ ζαηνζημί ακαθοηέξ 77 . Σμ ίδζμ εζδςθμθάηνδξ βίκεηαζ ηζ μ άκενςπμξ πμο δίκεζ δφκαιδ ζημοξ θυαμοξ ημο. εα θμαυζαζηε. ζηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ζμο. Ακ ηάπμζμξ ζαξ έθεβε υηζ δ αυιαα αοηή εα πηοπμφζε αηνζαχξ 2. ηυηε ιάθθμκ εα είπεξ ζοιαζααζηεί ιε ηδκ ζδέα ηαζ εα είπεξ ιάεεζ κα γεζξ ηαη΄ αοηυκ ημκ ηνυπμ. Αθθά βζα υζδ χνα πηοπμφζε εζείξ εα είπαηε πακζημαθδεεί. Ο θφβνο ζνπ αιιάδεη ηα πηζηεχσ θαη ηα ηδαληθά. Τπάνπμοκ άκενςπμζ βζα πανάδεζβια. αθθά δεκ λένμοιε ημ πυηε αηνζαχξ. πάθζ μ θυαμξ εα λακαειθακζγυηακ. Καζ ιεηά απυ θίβμ. ή ζε ιζα πχθδζδ. ΢οκεθίαεζαζ απυ ημκ ηνυιμ. Σνέιεζξ. Ζ θςημβναθία ημο αβαίκεζ “θνπλεκέλε”. Μενζηέξ θμνέξ εα πηοπμφζε ιυκμ δέηα θμνέξ.4). Πςξ είκαζ δοκαηυκ δομ ηνειάιεκα πείθδ κα ηναβμοδήζμοκ ιεθςδζηά. Τπάνπμοκ πμθθμί πμο ελεζδζηεφμκηαζ ζημ κα εηεεζάγμοκ ηζξ θμαίεξ ημοξ.

Δίκαζ αδφκαιδ. Με ημ θυαμ μ άκενςπμξ βίκεηαζ “ςείξαο”. ηζξ πνάλεζξ ημο. Κζ υιςξ ηαζ ηα δομ είκαζ δδιζμονβήιαηα ημο ακενχπζκμο ιοαθμφ. Δπίζδξ. Γεκ ιπμνμφκ κα απμθαζίζμοκ ημκ πνμμνζζιυ ημοξ. βζαηί εηείκμξ πμο ακαθφεζ ηαζ ηειαπίγεζ ζοκέπεζα δεκ ηάκεζ ηίπμηε άθθμ πανά κα πνμζπαεεί κα ακαθφζεζ ηαζ κα ηειαπίζεζ ημκ ίδζμ ημ Θευ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ηςκ ζμαανυηενςκ αζεεκεζχκ. ελμκοπζζηζηυξ. Έηζζ ηαζ μ άκενςπμξ πμο θμαάηαζ. ακαθοηζηυξ. Ζ ηνίζδ ημοξ έπεζ αζεεκήζεζ. δ νμοθζακζά ηαζ ηυζεξ άθθεξ. O θφβνο κεηαηξέπεη ηνλ άλζξσπν ζε βξηθφιαθα. ζε ηπκβσξχρν. εα ακηζθδθεεί υηζ απυ ηδ ζηζβιή πμο εα ζηαιαηήζεζ κα θμαάηαζ ζα πάςεη θαη λα κηζεί. Σειαπίγεζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο. δ γήθζα. Γοζηοπχξ. υιςξ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ έπμοκ λεπάζεζ υηζ δ ακενςπυηδηα ζήιενα έπεζ λεπενάζεζ ηδκ επμπή ηδξ ροπακάθοζδξ ηαζ ανίζηεηαζ ζηδκ επμπή ηδξ ροπμζφκεεζδξ. βενκάεζ. Μζα ιμνθή εεςνείηαζ αθθμηνμπζηή υηακ ειθακίγεηαζ ιε δζαθμνεηζηά πνυζςπα. γήθζεξ ηαζ εκμπέξ. Γεκ ιπμνεί κα θμαάηαζ. δ εζνςκεία. απυ ηζξ μπμίεξ ζοκήεςξ δεκ λεθεφβμοκ μφηε ηαζ μζ ίδζμζ. Γεκ αζζεάκεηαζ θυαμ. Δηείκμξ πμο πναβιαηζηά εα ιπμνέζεζ κα ημ “θηινζνθήζεη” εα ακαηαθφρεζ υηζ ν θφβνο θαη ην κίζνο έρνπλ θνηλή αθεηεξία. μ θευκμξ. Σειαπίγεζ έκα ζχια πμο αηυια δεκ έπεζ πεεάκεζ. αανφξ. ημκ επεηηείκεζ. υπςξ μ εοιυξ. Έηζζ ηέημζμζ άκενςπμζ ηαηαθήβμοκ κα πάκμοκ ημ ηνζηήνζμ ημο πνμμνζζιμφ ημοξ ζηδ γςή. Γζ αοηυ ηαζ είκαζ ηαηυ βζα ημκ άκενςπμ κα ακαηέικεζ ηαζ κα ακαθφεζ ζοκέπεζα. Δηείκμξ πμο αβαπάεζ δεκ θμαάηαζ. Ο άλζξσπνο πνπ θνβάηαη γίλεηαη “ηαηξνδηθαζηήο” ηεο κειινληηθήο ηνπ επηηπρίαο. ημκ θμνηίγεζ. πνμημφ ηακ ηζξ αζχζεζ. παβχκεζ ηα ηφηηανα ημο ζχιαημξ. 78 . δ ηαηία. Ο θυαμξ ζε ηάκεζ κα λεεάαεζξ παθζέξ πίηνεξ. ηαηίεξ. Ο θυαμξ έπεζ ηζξ δζηέξ ημο αθθμηνμπζηέξ ιμνθέξ. ηδξ αννχζηζαξ. Φυαμξ ηαζ ιίζμξ είκαζ ηα δίδοια αδένθζα ηδξ ζοιθμνάξ. απμβμδηεφζεζξ. ηδξ ακεπάνηεζαξ ηαζ ηδξ απμηοπίαξ. Γεκ έπμοκ πζα ηνίζδ. ανβυξ. αηνμθζηή. ΋θμζ ιαξ λένμοιε υηζ δ οπεναμθζηή ακάθοζδ δεκ αμδεάεζ πάκηα ζηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ επζηοπίαξ. Ο θυαμξ ζμο λεδζπθχκεζ ηδκ απυθοηδ δζάζηαζδ ηδξ άνκδζδξ ιπνμζηά ζηα πυδζα ζμο. Ζ αβάπδ ημκ δζμβηχκεζ. ημο κμο ηαζ ηδξ ροπήξ. Σμ ακηίεεημ ημο θυαμο είκαζ δ αβάπδ. Ο θυαμξ ζοννζηκχκεζ. βζαηί δ αβάπδ οπενηενεί.

κα πάκεζξ. Ο θφβνο ζε κπεξδεχεη. γηα ηα εγθιήκαηα πνπ έρεη θάλεη. βγαίλεηο απφ ηελ πνξεία ζνπ. Ο θυαμξ ζε ηάκεζ κα αβςκζάξ ηαζ κα αβπχκεζαζ άδζηα : Ο Υυηγαξ έηνεπε μθυβοικμξ βζα κα πάεζ ζε έκα νακηεαμφ ζε ιζα βεζημκζηή πυθδ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημοξ ακενχπμοξ πμο ηάκμοκ θμαζζιέκεξ ζηέρεζξ. Ζ θάζε θνβηζκέλε ζθέςε δεκηνπξγεί κέζα ζνπ ηελ αζηάζεηα. Ο Διιεη Φμλ ειπκεοζιέκα. Ο θφβνο πξνθαιεί κίζνο . ΢ήιενα.Ζ “αμνληθή ηνκνγξαθία” ηνπ κίζνπο. Ο πζθυημξ ηαηεοεφκεηαζ ζημκ πνμμνζζιυ ημο αημθμοεχκηαξ ηδκ πμνεία ημο ηαζ υζμ παναιέκεζ ζ αοηήκ λένεζ υηζ είκαζ αζθαθήξ. ΢ε ηάκεζ κα λεπκάξ. Πυζμζ ηαζ πυζμζ είκαζ εηείκμζ πμο εκχ ζηέθημκηαζ ηδ πανά ηαζ ηδκ επζηοπία. ζηέθημκηαζ ηδκ αννχζηζα ηαζ ημ εάκαημ.” Δζείξ ζοιθςκείηε . Μπμνείξ κα ηαηαπζείξ ιζα δυζδ απυ αζηνζυθζ ηαζ κα κμιίγεζξ υηζ πνμζηαηεφεζξ ημκ εαοηυ ζμο θέβμκηαξ “απηή ε γνπιηά είλαη γηα 79 . “Βηαδφκνπλ ηφζν πνιχ λα ληπζψ πνπ μέραζα ηα ξνχρα κνπ” ημοξ απάκηδζε. δίκεζ ημ πζμ ηάης πανάδεζβια : “Κάπνηνο θάπνηε είπε φηη είλαη ινγηθφ λα κηζείο έλαλ εγθιεκαηία φπσο ν Υίηιεξ. ΋ηακ αβεζ απυ ηδκ πμνεία ημο ηζκδοκεφεζ βζ αοηυ ηαζ επζζηνέθεζ αιέζςξ. ζηνέθμκηαξ ηδ ζηέρδ ζμο ζηδκ επζηοπία. ΋ηακ ζμο ζοιααίκεζ ιζα ηέημζα ηαηάζηαζδ πνέπεζ κα επζζηνέρεζξ πςνίξ πνμκμηνζαή ζηδκ πμνεία. έζης ηζ ακ δε ιπμνεί κα δεζ ηνζβφνς απυ ηδκ ποηκή μιίπθδ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ο θφβνο ζνπ πξνθαιεί αγσλία. μζ αενμπμνζηέξ εηαζνίεξ έπμοκ ηαεμνζζιέκεξ πηήζεζξ. εοιχκεζξ. Υνεζάγεηαζ ιεηά κα νςηάξ βζαηί μζ γςέξ ημοξ είκαζ “ζνιέο”. Κάεε θμνά πμο ιζζείξ. Ο θφβνο ζε εμαζζελεί. κα ιπενδεφεζξ ημκ πνμμνζζιυ ζμο. Αοηυ είκαζ ιζα κεγάιε απηαπάηε. πμο ικδζζηαηείξ. ζηέθημκηαζ πανάθθδθα ηδ θφπδ ηαζ ηδκ απμηοπία. θμαάζαζ. ΋πμζμκ επαββεθιαηία θςημβνάθμ ηαζ κα νςηήζεζξ εα ζμο πεζ υηζ ημ ιοζηζηυ βζα ιζα ηαεανή θςημβναθία ανίζηεηαζ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ημο θαημφ (focus). Δκχ ζηέθημκηαζ ηδκ οβεία ηαζ ηδ ιαηνμγςία. ζνπ απνξξνθά δχλακε. Μυκμκ έηζζ εα θηάζεζξ αζθαθήξ ζημκ πνμμνζζιυ ζμο. ΋ηακ ην θφθνπο δεκ είκαζ ζςζηά νοειζζιέκμ δ θςημβναθία αβαίκεζ “ζνιή” ή “θνπλεκέλε”. Ο ηυζιμξ ημκ νςημφζε βζαηί ήηακ έηζζ.

αοηυ ηάκμοκ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή. Ο θυαμξ ζμο ηαηαζηνέθεζ ηαζ ζμο ζπζηέιιεη ηδκ εθεοεενία ζμο. Ακ πάνεζξ έκα ηαλί απυ ηδκ πθαηεία Κμθζάηζμο ηαζ ημο πεζξ κα ζε πάεζ ζημ ΢φκηαβια. ηζ΄ υιςξ. ΋ηακ ακάιεζά ημοξ οπάνπεζ δζαθςκία.Υηππάο ην θεθάιη ζνπ ζηνλ ηνίρν ακηί κα δμοθεφεζξ βζα κα ένεεζξ πζμ ημκηά ζηδκ οθμπμίδζδ ημο ζημπμφ ηδξ γςήξ ζμο. Ο θφβνο ζε θάλεη παξάθξνλα. δεκ επζηοβπάκεηαζ ηίπμηε ηαζ πεζνμηενεφμοκ ηα πνάβιαηα. ηαζ ζηδ δζαδνμιή. Ακ πζεζξ δδθδηήνζμ εα πεεάκεζξ βζαηί έηζζ είκαζ μ κυιμξ. “παβχκεζ” απυ ημκ ηνυιμ ημο ηαζ δεκ ημ ηάκεζ. ηαηαθήβμκηαξ κα πεεάκεζ. Αοηυ αέααζα είκαζ πανάθμβμ. Ο Φόβνο είλαη ε απόδεημε ελόο εθθπιηζκέλνπ κπαινύ . βζαηί υηακ θμαάζαζ πανακμείξ ηαζ εκχ λένεζξ ηζ πνέπεζ κα ηάκεζξ. ΋ηακ ηα θυβζα ηαζ μζ πνάλεζξ ιαξ εκζζπφμκηαζ αιμζααία. Γζα ημκ ίδζμ θυβμ. Γεκ πνέπεζ κα αιθζαάθεζξ βζα ημ πμζμξ εα δεπηεί ηζξ ζοκέπεζεξ ημο δδθδηδνίμο. 80 . Κάπμζμξ άθθμξ είπε ηάπμηε “Μα έρσ ην δηθαίσκα λα είκαη ζπκσκέλνο!”. ακ ηάκεζξ ανκδηζηέξ ζηέρεζξ είκαζ ζα κα παναββέθκεζξ αάζακα άζπεηα ιε ημ ακ ζμο θαίκεηαζ υηζ δζηαζμφζαζ κα ηζξ ηάκεζξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ην Υίηιεξ”.ΒΗΡΓΗΛΗΟ΢ Ο θφβνο ζε κεηαηξέπεη ζε δνχιν. ΢ακ ηάηζ παθζέξ ηζκδιαημβναθζηέξ ηαζκίεξ πμο μ ηζκδιαημβναθζηυξ ήνςάξ ιαξ πνέπεζ κα ηάκεζ ηάηζ πανάημθιμ βζα κα ζχζεζ ηδ γςή ημο. Ο κεγάινο θόβνο αγλνεί ηε ινγηθή είπε μ Θμοηοδίδδξ. Πςξ είκαζ δοκαηυκ κα ηάκεζξ πξάμεηο ελαληίνλ ησλ ζπκθεξφλησλ ζνπ. Γεκ οπάνπεζ ηακείξ πμο κα δίκεζ έκα ηέημζμ δζηαίςια ηαζ ακ δεκ οπήνπακ μζ βεκζηυηενμζ κυιμζ. Ο θφβνο ζνιψλεη ηελ θξίζε ζνπ. ημ απμηέθεζια είκαζ πακίζπονμ ηαζ ζίβμονμ. εκκμχκηαξ υηζ οπήνλε εφια ιζαξ πμθφ άζπδιδξ ζοιπενζθμνάξ. Φοζζηά. δεκ εα είπαιε έκα ζφιπακ αθθά έκα πάμξ. Γοζηοπχξ υιςξ. δεκ ημ ηάκεζξ βζαηί θμαάζαζ. Πνάλδ πανάκμζαξ. Ο θφβνο ηνπο θάλεη λα ράζνπλ ην θξηηήξην ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο ζηε δσή ηαζ έηζζ ένπεηαζ ημ ιπένδεια ηαζ δ ζφβποζδ. Αοηυ υιςξ ηάκεζξ υηακ θμαάζαζ . μ ηαλζηγήξ εα ζε ηαηεαάζεζ ηάης. ηάεε πέκηε θεπηά αθθάγεζξ πνμμνζζιυ.

Αοηυ αέααζα. έζης ηζ ακ αοημί θμαμφκηαζ πενζζζυηενμ απυ ζέκα. πενζβνάθμκηαξ ηέθεζα ημ κυδια ηδξ ημθαζιέκδξ ηαοηυηδηαξ ημο θυαμο ζακ πάεμξ. Ο Πθάηςκαξ είπε υηζ “ θόβνο είλαη ε αλακνλή ελόο κειινληηθνύ θαθνύ” Αοηή δ ακαιμκή βίκεηαζ ιέζα ζμο ηυζμ ζζπονή. ημ θές ιεηαθμνζηά. Θέιεη αξεηή θαη ηόικε ε ειεπζεξία .έβναρε μ εεκζηυξ πμζδηήξ ΢μθςιυξ. Ακ μζ άθθμζ λένμοκ υηζ θμαάζαζ. πκεφια ηαζ πνμμπηζηή κα ζπεδζάζεζξ ημ ηαλίδζ ζμο βζα κα ανεζξ ημ δνυιμ ηδξ θφζδξ. ημ ιοζηήνζμ ημο ηαζκμφνβζμο. αννςζηδιέκμ. Γζ αοηυ. όζν ν θόβνο . δ ζενμηεθεζηία ηδξ αθθαβήξ. χζηε ιεηαηνέπεηαζ ζε απην . Ο θφβνο ζε θάλεη κίδεξν. πενζβνάθμκηαξ θονζηά υηζ έκα απυ ηα ακηίδμηα ημο θυαμο είκαζ ημ “λεαυθεια’ ηαζ δ ηαθαζπςνία ηδξ ηυθιδξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Πνμηζιάξ κα γεζξ ηδκ θνιαζκέλε ληξβάλα ημο θυαμο. Έκα πάεμξ ζζπαιενυ. Να ημκ θοπδεεί καζ. πμηαπυ. Πυζμζ ηαζ πυζμζ είκαζ αοημί πμο ηαηαδοκαζηεφμκηαζ ζε έκα βάιμ. ΢ε ιεηαηνέπεζ ζε κεηνυ – γςκηακυ (γυιπζ). Γζαηί. βζαηί ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ υηακ θές “αλαδήηεζε αίκαηνο”. Πμηέ. ΢ε ηάκεζ έκα ααζακζζιέκμ βξηθφιαθα πμο ζοκέπεζα είκαζ ζηδκ ακαγήηδζδ αίιαημξ.Καλέλαο δελ αγαπάεη πξαγκαηηθά εθείλνλ πνπ θνβάηαη . Να ημκ ειπζζηεοηεί.ΑΡΗ΢ΣΟΣΔΛΖ΢. δεκ εκκμχ πανά ηδκ επζαεααίςζδ υηζ μ θυαμξ είκαζ ιζα πναβιαηζηυηδηα απυ ηδκ μπμία δεκ ιπμνείξ κα λεθφβεζξ ηαζ εφια ηδξ μπμίαξ έπεζξ πέζεζ. Αοηυ πμο θμαάζαζ ζμο ζοιααίκεζ. Αοηή δ απην-επηβεβαίσζε ζε μεδνπκίδεη ελεξγεηαθά ηαζ δε ζμο δίκεζ δφκαιδ. δ ιζα δμοθεζά πμο ιζζμφκ ηαζ δεκ ηάκμοκ ηίπμηε βζα κα απεθεοεενςεμφκ. Καλέλα πάζνο δε ιεζηεύεη ηε δύλακε ηεο ελέξγεηαο θαη ηε ινγηθή από ην κπαιό ηνπ αλζξώπνπ. Ο ανζηυθαηαξ ανήηε αίια βζ άθθδ ιζα κφπηα! Ο θφβνο ζε θάλεη επηθίλδπλν θαη αληηδεκνθηιή . Γζαηί αοηυ εέθεζ ηυθιδ. ηυηε είζαζ αλαμηφπηζηνο. Δζφ εα ειπζζηεουζμοκ ημ παζδί ζμο ζημκ ηαλζηγή πμο θμαάηαζ κα μδδβά ζηδκ πυθδ ζε χνα ηοηθμθμνζαηήξ αζπιήξ. ιυκμ ηαζ ιυκμ επεζδή θμαμφκηαζ κα αθθάλμοκ. Ο ΢αίλπδν είπε υηζ “Από όια ηα πνηαπά πάζε ν θόβνο είλαη ην πεξηζζόηεξν επηθαηάξαην ¨ Γζαηί είκαζ έκα επζηαηάναημ πάεμξ. εοιήζμο: Καλέλαο δελ κπνξεί λα εκπηζηεπηεί ην θνβηζκέλν. Πυζμζ ηαζ πυζμζ είκαζ αοημί πμο ζηφαμοκ ημ ηεθάθζ ηαζ ηάκμοκ πνάβιαηα πμο ιζζμφκ. ΢μο ζοιααίκεζ βζαηί Δ΢Τ πξνγξακκαηίζηεθεο έηζζ χζηε κα ημ ηάκεζξ κα ζμο ζοιαεί. ιυκμ ηαζ ιυκμ επεζδή ημοξ ηνμιάγεζ δ ακαζθάθεζα ημο αβκχζημο. Μ΄ έκα πάεμξ ηζπμηέκζμ. πανά κα βεοηείξ ημοξ ηανπμφξ ηδξ πναβιαηζηήξ εθεοεενίαξ. ιζα ζπέζδ. 81 .είπε μ Δκηιμκη Μπζμφη. πμο εα ακμίλεζ ηζξ πυνηεξ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ απεθεοεένςζδξ.εθπιεξνχκελε πξνθεηεία .

. βζαηί ν θφβνο είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηεο θφιαζεο. βκςνίγεζξ ημ πάεμξ ζμο ηαζ δεκ ημ αθθάγεζξ. Ο θφβνο ζνπ δεκηνπξγεί παξαηζζήζεηο. Σμ δνάια είκαζ υηζ ημ βκςνίγμοκ ηαζ μζ ίδζμζ. ΋ηακ θμαάζαζ ηδκ ηυθαζδ ζδιαίκεζ πςξ ήδδ ανίζηεζαζ εηεί. Δίκαζ ρεφηζηα. Καιμοθθάνεηαζ. ΢οκέπεζα ζε ηνμθμδμηεί ιε ζημζπεία. Σα ζημζπεία αοηά δελ είκαζ αθδεζκά. ηυηε έπεζξ ιεηαηναπεί ζε ιαγμπζζηή. υπςξ αηνζαχξ ηαζ δ αιανηία. Ο Αίζςπμξ έηακε ιζα ηέθεζα πενζβναθή αοηήξ ηδξ ζηθδνήξ αθήεεζαξ θέβμκηαξ υηζ “ Πνιινί άλζξσπνη θνβνύκελνη κηθξνύο θηλδύλνπο. υπςξ αηνζαχξ μ ίδζμξ μ δζάαμθμξ. ΢ε αοημ-ιαζηζβμφιεκμ ενδζηυθδπημ δμβιαηζηυ πςνζάηδ. πνχια ηαζ ιμνθή. 82 . Ξένεζξ πμθθμφξ θμαζζιέκμοξ εοηοπζζιέκμοξ ακενχπμοξ. Δζφ ηα εηθαιαάκεζξ ζακ αθδεζκά. ΢ε θάλεη «λαξθνκαλή». βζαηί ιυκμκ έηζζ ζζπονμπμζείηαζ ηαζ απμδεζηκφεηαζ ιέζα ζμο δ φπανλδ ημο θυαμο ηαζ ηυηε είκαζ πμο μ θυαμξ αοηυξ αθθάγεζ ηαοηυηδηα. πμο κμιίγεζ υηζ εα ελζθεςεεί ιε ημ κα ιαζηζβχκεζ ηδκ πθάηδ ημο ιέπνζξ αζιμνναβίαξ.. Γίκεηαζ πνήζζιμξ θυαμξ. Ο θφβνο ζε νδεγεί ζηελ .θφιαζε.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ο θφβνο ζε θάλεη καδνρηζηή. αθθάγεζ ζπήια. πθίζηαληαη πνιύ κεγαιύηεξεο ζπκθνξέο “. Αθθάγεζ έηθναζδ. Δβχ λένς πμθθμφξ θμαζζιέκμοξ θνιαζκέλνπο ακενχπμοξ πμο ηαεδιενζκά οπμθένμοκ. ΋ηακ θμζπυκ.

Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΣΑ ΜΤ΢ΣΙΚΑ ΣΖ΢ ΔΠΙΣΤΥΟΤ΢. ηδκ οβεία ημοξ. κμιίγς πςξ έπς ζοβηεκηνχζεζ ανηεημφξ απυ ημοξ θυβμοξ. χζηε κα ιπμνμφζα κα γδημφζα κα ιμο αθζενχζεζ άθθδ ιζα ιένα απυ ηδ γςή ημο βζα κα ημο ηάκς ενςηήζεζξ. ΑΠΟΣΤΥΙΑ΢! Δίκαζ ηνίια πμο μζ απμηοπδιέκμζ ΓΔΝ ηάκμοκ ζειζκάνζα.. Μζα υιμνθδ μζημβέκεζα.. μζ ζδέεξ ηαζ μζ ζηναηδβζηέξ ημοξ δεκ αθήκμοκ ηίπμηε. ηνφαμοιε ηζ΄ απυ ημκ ίδζμ ιαξ ημκ εαοηυ. ε ηαιαηπσξία κπνξεί λα κε ζηακαηά εδψ. μζ πενζζζυηενμζ απυ ειάξ. ιζα δμοθεζά ηαζ πανυθα αοηά. Να ιάες ηζ αηνζαχξ έηακε. μζ πνάλεζξ.απμηοπίαξ. εα ήεεθα βκςνίζς έκακ άκενςπμ πμο κα έπεζ απμηφπεζ μζηηνά ζηδ γςή ημο. άζρεκνο. ή ηα «ιοζηζηά» ηδξ επζηοπδιέκδξ. Κάπμζα απυ ηα μπμία. ηαζ ηαηυνεςζε κα δδιζμονβήζεζ αοηυ ημ πάθζ πμο ζήιενα ανίζηεηαζ... Σψξα ζα κνπ πείηε ππάξρνπλ θαη ρεηξφηεξα! Να είζαη θησρφο ΚΑΙ άζρεκνο! Τπάξρεη φκσο θαη θάηη αθφκα ρεηξφηεξν : Να είζαη θησρφο. κφλνο ΚΑΙ ειίζηνο! Κη΄ φκσο. γηαηί κπνξεί λα : Δίζαη θησρφο. Αξ δμφιε πμζα είκαζ αοηά : 83 .. Τπάνπμοκ άκενςπμζ πμο έπμοκ υθα ηα ηαθά ημο Θεμφ. Θα ήηακ εοπήξ ένβμ. κφλνο. αλφεηνο ΚΑΙ άξξσζηνο! Πναβιαηζηά. βζαηί μζ άκενςπμζ αοημί εα ιπμνμφζακ κα ιαξ ιάεμοκ πμθθά ιέζα απυ ηα θάεδ ημοξ.. άζρεκνο ΚΑΙ κφλνο! Παξφια απηά. ή ανκμφιαζηε κα παναδεπημφιε υηζ δζαπνάηημοιε. ια ηίπμηε υνεζμ! Καηαθήβμοκ θησρνί. θίβα πνήιαηα. πάιη ππάξρεη θάηη αθφκα ρεηξφηεξν : Να είζαη θησρφο. Πανυθα αοηά. άζρεκνο.

Προφητικά & Αιρετικά

Άκης Αγγελάκης

1. Ζ θαθή ζπκπεξηθνξά πξνο φινπο ηνπο αγαπεκέλνπο. Με απμηέθεζια
κα ιδκ οπάνπεζ εζςηενζηή μζημβεκεζαηή εζνήκδ ηαζ μοζζαζηζηή
οπμζηήνζλδ απυ ηδ ιενζά ημοξ. Έπς ακαηαθφρεζ υηζ οπάνπμοκ δφμ
ζπέζεζξ ζηδ γςή ημο ηάεε ακενχπμο πμο είκαζ ηυζμ ζμαανέξ πμο
πνμηαεμνίγμοκ ηδκ επαββεθιαηζηή ημο ελέθζλδ. Αοηέξ μζ δφμ ζπέζεζξ είκαζ
δ ζπέζδ ημο ιε ημ Θείμ, ιε άθθα θυβζα, δ ζπέζδ πμο έπεζ ιε ημ Θευ ιέζα
απυ ημκ εαοηυ ημο. Ζ δεφηενδ ζπέζδ είκαζ εηείκδ πμο έπεζ ιε ημοξ
αβαπδιέκμοξ ημο. ΋ζμ πενζζζυηενμ ζηαεενέξ ηαζ αβαπδιέκεξ είκαζ
αοηέξ μζ ζπέζεζξ, ηυζμ πενζζζυηενμ «ζοιπαβέξ» είκαζ ημ άημιμ πμο
αβςκίγεηαζ βζα ιζα ηαθφηενδ επαββεθιαηζηή ελέθζλδ. ΋ζμ πενζζζυηενμ
εοάθςηεξ, «δζάηνδηεξ» ή πνμαθδιαηζηέξ είκαζ μζ ζπέζεζξ αοηέξ, ηυζμ
πενζζζυηενμ δοζημθεφεηαζ μ άκενςπμξ αοηυξ κα έπεζ εζςηενζηή εζνήκδ,
ροπναζιία, ηαεανή μπηζηή ηάεε θμνά πμο δίκεζ ιζα ιάπδ ζηδκ
επαββεθιαηζηή ημο γςή.
2. Ζ έιιεηςε ζεβαζκνχ ζ΄ απηφ πνπ νλνκάδνπκε ρξήκα, ή εκένβεζα ημο
πνήιαημξ. Έθθεζρδ ζεααζιμφ = Καηή δζαπείνζζδ ηαζ οπενπνέςζδ. Σμ
πνήια αημθμοεεί αοημφξ πμο ημ ζέαμκηαζ ηαζ υπζ αοημφξ πμο ημ
απαλζχκμοκ. Ζ έθθεζρδ ζεααζιμφ ζημ πνήια ηάκεζ ημοξ ακενχπμοξ
αδφκαιμοξ, επζπυθαζμοξ, εοάθςημοξ. Ζ έθθεζρδ πνήιαημξ ιεζχκεζ ηδκ
αοημ-εηηίιδζδ ηαζ αοημπεπμίεδζδ εηείκςκ πμο πνεζαεφμοκ ημκ
«ηαπζηαθζζιυ» υπςξ βζα πανάδεζβια έκαξ πςθδηήξ, πςνίξ κα
ςθεθμφκηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα πμο μ ηαπζηαθζζιυξ έπεζ, υπςξ είκαζ
ημ πνήια.
3. Απξνζδηφξηζηνο ζπκφο : Δδχ δ θφζδ είκαζ δ αοημβκςζία, πμο ιπμνεί
κα επζηεοπεεί ιέζα απυ ζηθδνή πνμζςπζηή δμοθεζά, ή ιέζα απυ ηδ
αμήεεζα εκυξ εζδζημφ. Ο εοιυξ είκαζ ημ ηαηαζηνμθζηυηενμ ηςκ
ζοκαζζεδιάηςκ. Δηείκμξ πμο έπεζ ιάεεζ κα ηαηαθαααίκεζ ηαζ κα
ακαβκςνίγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο έπεζ ηάκεζ ημ πνχημ αήια πνμξ ηδκ
ςνζιυηδηα ηαζ ζηδ δζάπθαζδ ιζαξ πναβιαηζηά δοκαηήξ πνμζςπζηυηδηαξ
πμο εα ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ ιε επζηοπία ηζξ πνμηθήζεζξ πμο δ γςή
ιπμνεί κα θένεζ ζημ δνυιμ ημο.
4. Δπηπνιαηφηεηα θαη εππηζηία. Πνμξ ακενχπμοξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ. ΋ηακ
ακηζιεηςπίγμκηαζ άκενςπμζ ηαζ ηαηαζηάζεζξ έηζζ υπςξ θαίκμκηαζ ηαζ υπζ
έηζζ υπςξ πναβιαηζηά είκαζ. Δδχ δ θφζδ είκαζ ηαθμί ζφιαμοθμζ αθ΄ εκυξ,
αθθά ηαζ δ ηαπεζκμθνμζφκδ ηαζ ειπζζημζφκδ κα ημοξ αημφζεζξ. Σμ

84

Προφητικά & Αιρετικά

Άκης Αγγελάκης

πνυαθδια υιςξ, είκαζ πχξ είκαζ δοκαηυκ έκαξ ηέημζμξ άκενςπμξ κα έπεζ
ηδκ μνεή ηνίζδ κα επζθέλεζ έκα ζφιαμοθμ πμο κα είκαζ πναβιαηζηά ηαθυξ;
5. Αληηγξαθή (πζεδηζζιυξ) πνμηφπςκ, ζοιπενζθμνχκ ηαζ ηεζιέκςκ πςνίξ
κα οπάνπεζ αζςιαηζηή ειπεζνία. Με άθθα θυβζα, ακηζβνάθμοκ, πςνίξ κα
«είκαζ». Μζιμφκηαζ πςνίξ κα ζοκεζδδημπμζμφκ ηζ αηνζαχξ ηάκμοκ.
Γμοθεφμοκ επζθακεζαηά ηαζ υπζ ζε αάεμξ. Έηζζ, ιέζα ημοξ οπάνπεζ ιζα
εζςηενζηή ζφβηνμοζδ πμο ημοξ ιεζχκεζ ηδκ εηηίιδζδ πνμξ ημκ εαοηυ
ημοξ, ημοξ δίκεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ πνμδμζίαξ ηαζ ημοξ ηάκεζ εοάθςημοξ
ζημ κα απμηαθοθεμφκ ζε έκα έιπεζνμ ιάηζ, ή ζημ πυζμ εα ακηέλμοκ ηδκ
πίεζδ ζε ιζα πναβιαηζηή ηαηάζηαζδ πμο εα ημοξ γδηδεεί κα
οπμζηδνίλμοκ πναηηζηά αοηυ πμο «ιζιμφκηαζ» υηζ βκςνίγμοκ ή ηαηέπμοκ.
6. Αζπκθσλία ησλ ζηφρσλ ηνπο ιεηαλφ ημοξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ αλζχκ, ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αδοκαιία ζοβηεηνζιεκμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ ημοξ (Σζ
εέθς; Γζαηί ημ εέθς; Πχξ ημ εέθς; Πυηε ημ εέθς;).
7. Αδπλακία αλαζπγθξφηεζεο ησλ δπλάκεσλ ηνπο κεηά απφ κηα
απνηπρία, απμηοπίεξ ή απμννίρεζξ. «Πέθημοκ» ροπμθμβζηά ηυζμ πμθφ
πμο ημοξ είκαζ αδφκαημ κα ακαζοκηαπεμφκ ηαζ κα παναηζκδεμφκ κα
ζοκεπίζμοκ ηδκ πνμζπάεεζα.
8. Δκκνλή ζηηο πξνζσξηλέο επραξηζηήζεηο ηαζ αδοκαιία κα εζηζαζημφκ
ζηδκ αλαβνιή ηεο πξνζσξηλήο επραξίζηεζεο, χζηε κα ανεεμφκ ζε εέζδ
κα έπμοκ ιζα πμθφ ιεβαθφηενδ ηαζ πζμ μοζζχδδ ιεθθμκηζηή εοπανίζηδζδ.
9. Έιιεηςε γλψζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ πεηζαξρηψλ ηεο δσήο.
Δπζηνέπμοκ ζηδκ απεζεανπία κα ηονζανπεί ζηδ γςή ημοξ ηαζ κα επδνεάγεζ
ανκδηζηά ηυζμ ηδκ ίδζα ηδκ αοημ-εηηίιδζδ ηαζ ημκ αοημζεααζιυ ημοξ,
αθθά ηαζ ηζξ οπυθμζπεξ πεζεανπίεξ πμο εέθμοκ ή πνμζπαεμφκ κα
εθανιυζμοκ ζηδ γςή ημοξ. (Απυ ιζα απθή δίαζηα, ιέπνζ ιζα αθθαβή ζηζξ
ενβαζζαηέξ ημοξ ζοκήεεζεξ).
10. Έμεηο θαη εμαξηήζεηο απφ νπζίεο, θαη ζπλήζεηεο υπςξ κανηςηζηά,
ηγυβμξ, πμηυ, ζελ. Κζ’ εδχ δ απάκηδζδ ηαζ δ θφζδ αοημφ ημο
πνμαθήιαημξ ανίζηεηαζ ζηδ ζοκεζδδηή πνμζπάεεζα βζα ημ άημιμ κα ηάκεζ
ηάηζ βζ’ αοηυ, θοζζηά ζε ζοκενβαζία ηαζ οπμζηήνζλδ απυ ημ πενζαάθθμκ
ημο ηαζ ηάπμζμκ εζδζηυ.
Αοημί θμζπυκ είκαζ ιενζημί απυ ημοξ πναβιαηζημφξ θυβμοξ πμο μζ άκενςπμζ
εφημθα ηαηαζηνέθμοκ ημ «πεπνςιέκμ» ημοξ. Κζ’ αοηυ ημ θές, βζαηί επεζδή

85

Προφητικά & Αιρετικά

Άκης Αγγελάκης

πζζηεφς αηνάδακηα υηζ ειείξ μζ ίδζμζ είιαζηε μζ ηαηαζηεοαζηέξ ημο πεπνςιέκμο
ιαξ.

Πμηέ δεκ είκαζ ανβά κα πάνμοιε ηδκ πνχηδ απυθαζδ. Να ηάκμοιε ημ πνχημ
αήια. Ακ ακδζοπείηε βζα ηδκ ηνμπή ηδξ γςήξ ζαξ, λεηζκήζηε ιεθεηχκηαξ αοηυ ημ
άνενμ ηαζ ηάκμκηαξ μ ηαεέκαξ ηαζ δ ηάεε ιία απυ εζάξ, ηε δηθή ζαο
απνγξαθή.
Γείηε ηαηάιαηα ημ πνυαθδια, ή ηα πνμαθήιαηά ζαξ. ΋ζμ ηζ ακ αοηά ζαξ
ηνμιάγμοκ! Ξακαδζααάζηε ημ άνενμ ηαζ πάνεηε ηδκ απυθαζδ κα ηάκεηε ημ
δεφηενμ αήια. Σμ πνχημ ήηακ δ επακάθδρδ ηδξ ιεθέηδξ αοημφ ημο άνενμο.
΢εζνά βζα ημ δεφηενμ αήια...
Κάκηε ημ! Έπεηε δνυιμ ιπνμζηά ζαξ.
΢ηζξ επζηοπίεξ ζαξ,

Απφ ην βηβιίν ηνπ Άθε Αγγειάθε, Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΖ΢
ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖ΢Ζ΢,

86

Απφ ην βηβιίν «Μηθξά κπζηηθά πνπ εκπλένπλ θαη ελζαξξχλνπλ» 87 . Αηυια ηαζ ηυηε πμο έπεζ επζηεοπεεί μ ζηυπμξ. ηυηε ανπίγμοιε ηαζ εέθμοιε ηζ άθθα. κζχεμοιε ηζ άθθδ επζεοιία.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γηα ηηο επηζπκίεο Ζ γςή ιαξ ιαεαίκεζ πςξ μζ ακελάκηθδηεξ επζεοιίεξ θένκμοκ απμβμήηεοζδ. Αηυια ηζ υηακ ηαημνεχζμοιε κα έπμοιε υθα υζα επζεοιμφιε.

Απυ ημ αζαθίμ «Μηθξά κπζηηθά πνπ εκπλένπλ θαη ελζαξξχλνπλ» 88 . Ζ απειπηζία θαη ε απνγνήηεπζε είλαη νη ρεηξφηεξνη ζχκβνπινη ζην δξφκν γηα ηελ επαγγεικαηηθή επεκεξία θαη πξνζσπηθή επηπρία.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Οη «δαίκνλεο» πνπ ιέγνληαη απειπηζία θαη απνγνήηεπζε. Γηαηί απιά. νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πηζσγπξίδνπλ ηε ζηηγκή πνπ ιίγν αθφκα αλ είραλ πξνζπαζήζεη. ηα πξάγκαηα ζα είραλ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή εμέιημε.

Απυ ημ αζαθίμ «Πλεπκαηηθέο Πξσηεΐλεο» 89 .Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γηα ηνλ απην-ζεβαζκφ Αλ ζέιεηο λα θάλεηο ηνπο άιινπο λα ζνπ θέξνληαη θαιχηεξα. ζα πξέπεη πξψηνο εζχ λα αξρίζεηο λα θέξεζαη θαιχηεξα ζηνλ εαπηφ ζνπ.

Απυ ημ αζαθίμ «Πλεπκαηηθέο Πξσηεΐλεο» 90 . ηφηε δπν πξάγκαηα ζα ζνπ ζπκβνχλ: Ή δελ ζα ην απνθηήζεηο πνηέ. φ. ή έζησ θη αλ ην απνθηήζεηο ζα ην ράζεηο γξήγνξα. ή αλίθαλνο λα απνθηήζεηο θάηη θαιχηεξν ζηε δσή ζνπ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ο Νφκνο ηεο Αλαμηφηεηαο Αλ βαζηά κέζα ζνπ αηζζάλεζαη έλνρνο.ηη θη αλ είλαη απηφ. αλάμηνο.

Παίξλνπκε φ.ηη δηαπξαγκαηεπφκαζηε.ηη αμίδνπκε.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε Aπφ ηε δσή απηή δελ παίξλνπκε φ. Απυ ημ αζαθίμ «Πλεπκαηηθέο Πξσηεΐλεο» 91 .

Πνχηα ένπμκηαζ ηα ηαθά ηαζ βεκκαία παζδζά. Απυ ημ αζαθίμ «Πλεπκαηηθέο Πξσηεΐλεο» 92 .Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γηα ηελ ηφικε Σα ηαθά παζδζά ένπμκηαζ δεφηενα.

93 . Πμηέ ιδκ επζηνέπεζξ ζημκ ηνυπμ πμο γεζξ κα πνμηαεμνίγεζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ζμο απμθάζεζξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο.

Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γηα ηηο επθαηξίεο. 94 . Ακηί κα πενζιέκεζξ κα ζμο πανμοζζαζηεί ιζα εοηαζνία. ζηέρδ ηαζ πνμζπάεεζα ζημ κα ηδ δδιζμονβήζεζξ πνχημξ εζφ. αθζένςζε πνυκμ.

Σμ ιεβαθφηενμ ιοζηζηυ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ είκαζ κα έπεζξ ημ ημονάβζμ κα πζζηεφεζξ ζηζξ ζδέεξ ζμο ηαζ κα ζηέθηεζαζ έλοπκα ηαζ πνμκμδηζηά χζηε κα επζθέβεζξ νίζηα πμο δεκ εα απμηφπμοκ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Κάλε ζσζηέο επηινγέο. 95 .

Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γηα ηε ρξήζε ηνπ λνπ Ο κφλνο ηξφπνο λα αλαθαιχςεηο ηα φξηα ηνπ δπλαηνχ είλαη λα παο πέξα απ’ απηά. ζηξψζνπ ζηε δνπιεηά θαη λα είζαη έηνηκνο λα θάλεηο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. ζα πξέπεη πξψηα λα βάιεηο ην κπαιφ ζνπ λα ζθεθηεί. αλ βιέπεηο φηη νη πξάμεηο ζνπ δελ έρνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεδίαζεο κέζα ζην κπαιφ ζνπ πξηλ ηηο μεθηλήζεηο. 96 . ζην αδχλαην! Γηα λα θάλεηο θάηη ηέηνην. Ακέζσο κεηά. λα θαληαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη.

ε εκκνλή ζηε θηιφηηκε πξνζπάζεηα. επηρεηξεκαηίαο ή ζπληαμηνχρνο. πσιεηήο. Ζ θιφγα ηεο Οιπκπηαθήο θαη αγσληζηηθήο αξηζηείαο.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γηα ηελ επηκνλή Γελ έρεη ζεκαζία πνηνο είζαη! Αλ είζαη αζιεηήο. ΢ην ρέξη ζνπ είλαη λα θσηίζεηο ηε δσή ζνπ κ΄απηή. 97 . ε αθνζησκέλε επηκνλή ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζνπ είλαη πιηθά πνπ είλαη έκθπηα ζε θάζε άλζξσπν. Δίλαη πξψηεο χιεο πνπ θξχβνληαη κέζα ζηνλ ςπρηζκφ φισλ καο θαη πνηέ δελ ζβήλνπλ.

98 . ε έλλνηα ηεο επηηπρίαο θαη ηεο επηπρίαο είλαη ζπλψλπκεο. ΢ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ο νξηζκφο ηεο επηηπρίαο Δπηηπρία είλαη λα ληψζεηο θαιά κε ηνλ εαπηφ ζνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη κε απμεηηθή ηάζε.

μ έκαξ άνπζζε κα δζδβείηαζ ιζα ζζημνία ζπεηζηά ιε ημ ηεθεοηαίμ ημο ηαλίδζ : 99 . δεκ αμδεά.. Συζμ δ ακδζοπία υζμ ηζ δ εθπίδα. Κάπμηε ήηακ δομ καφηεξ πμο ηα έπζκακ ζημ ιπαν εκυξ θζιακζμφ. εα ηα απακηήζμοιε ηαζ εα ηα ηςδζημπμζήζμοιε ανβυηενα πμθφ ανβυηενα. εθείλα πνπ ζα επηβηψζνπλ δελ ζα είλαη ηα δπλαηφηεξα αιιά φζα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα ζηηο αιιαγέο. Μεηά απυ ηάιπμζα πμηά. ζοκεπίγεηαζ. Σμ κα εζηζαζημφιε ζημ κα ανμφιε ηνυπμοξ βζα κα επζαζχζμοιε ηαζ κα ακαηάιρμοιε είκαζ δ πναβιαηζηή θφζδ ζημ πνυαθδια πμο ιαξ ηαθαζπςνεί.» εα ηα νςηήζμοιε. Δίκαζ ηαεανά εέια εζηίαζδξ ηδξ πνμζμπήξ ηαζ ηδξ εκένβεζάξ ιαξ. ζπεδυκ πμηέ δεκ βκςνίγμοιε ακ ιζα ηαηάζηαζδ πμο ιαξ ζοιααίκεζ είκαζ ηαθή ή ηαηή. – Γαξβίλνο..Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης SPECIAL REPORT: Αληηκεησπίδνληαο ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα! (1δ δδιμζίεοζδ εθ. απηφ πνπ απαζρνιεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη επαγγεικαηίεο ζήκεξα είλαη κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα πξνεηνηκαζηνχκε νηθνλνκηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά γηα έλα κέιινλ πνπ θαίλεηαη αβέβαην θαη δελ ην γλσξίδνπκε. ιαξ ηάκμοκ κα εζηζάγμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ έλς απυ ημκ εαοηυ ιαξ. Ζ ηφνζα ενχηδζδ πμο εα πνέπεζ κα ηάκμοιε ζημκ εαοηυ ιαξ είκαζ ιζα θέλδ ηαζ είκαζ δ θέλδ «Πχξ. Κάεε θμνά πμο ιζα ηνίζδ. πνάβια πμο ιαξ μδδβεί ζημ έθεμξ δοκάιεςκ έλς απυ ημκ έθεβπυ ιαξ.». Σα «γηαηί. ιζα ηαθαζπςνία ή ζοιθμνά ιαξ πηοπήζεζ ηδκ πυνηα. ακηί κα εζηζαγυιαζηε ιέζα ιαξ. Αθθά αηυια ηαζ ηυηε. «Ναοηειπμνζηή») Απφ φια ηα έκβηα φληα πνπ ππάξρνπλ ζηε γε. δ ενχηδζδ – «ηθεζδί» πμο εα ιαξ μδδβήζεζ ζηδ θφζδ ημο πνμαθήιαημξ είκαζ : «Πψο ιπμνχ κα ακηζιεηςπίζς αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ.» «Πμζεξ είκαζ μζ επζθμβέξ πμο έπς. δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε απυθοηα ζίβμονμζ βζ αοηήκ βζαηί δ γςή έηζζ ηζ αθθζχξ. Με ηελ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα λα πεξηξξέεη ηηο δσέο θαη ηηο δνπιεηέο καο. Άθθςζηε. πανά ιμκάπα υηακ ηδκ ελεηάζμοιε ακαδνμιζηά.» Σμ κα εζηζάγμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ζημ ηζ πήβε ζηνααά ηαζ βζαηί είιαζηε εδχ πμο είιαζηε αοηή ηδ ζηζβιή.

Δκχ ήιαζηακ καοαβμί ζημ άβνζμ αοηυ ιένμξ. ηαημνεχζαιε κα αβμφιε ζηδ ζηενζά γςκηακμί. Πάκηςξ. μφηε υηζ ιέζα ηδξ δεκ ηνφαμκηαζ εοηαζνίεξ. είπαιε ηαηεαάζεζ ηα ηαηάνηζα ιαξ. έιεζκε ημ πθμίμ πάκς ζηα ανάπζα. απμηνίεδηε μ πνχημξ. «αθθά ηεθζηά ιαξ αβήηε ζε ηαθυ. Δπεζδή υιςξ. ηζ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε χζηε κα ακηζιεηςπίζμοιε αοηή ηδκ μζημκμιζηή αζηάεεζα.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης «Μεηά απυ έκα μθυηθδνμ ιήκα ζηδ εάθαζζα. ιυθζξ είδα ηδ γδιζά. Σμ ηέθμξ εκυξ ηεθαθαίμο είκαζ δ ανπή βζα ηάπμζμ άθθμ! Δπεζδή ιζα ζοιθμνά ιαξ πηοπάεζ ηδκ πυνηα.» «Αοηυ είκαζ ηνμιενυ!» εηθχκδζε μ δεφηενμξ καφηδξ. Άνα. εοθμβίεξ ηαζ δχνα πμο αηυια δεκ έπμοκ βίκεζ ειθακή. ηαηά ηδκ άπμρή ιμο εα επζθένμοκ ιζα ηενάζηζα αθθαβή ζηδκ παβηυζιζα ζοκεζδδηυηδηα ηαζ εζδζηυηενα ζημκ ηνυπμ πμο ημ πνήια οπάνπεζ ζηδκ ημζκςκία ιαξ. Σα ανάπζα άκμζλακ ιζα ιεβάθδ ηνφπα ζημ ηφημξ ημο ζηάθμοξ πμο ήηακ αδφκαημ κα επζδζμνεςεεί. δεκ ιπμνμφζαιε κα ηοαενκήζμοιε ημ πθμίμ ηαζ μ δοκαηυξ άκειμξ ιαξ έζπνςλε πάκς ζηα ανάπζα. δ πναβιαηζηή ενχηδζδ βζα υθμοξ ιαξ είκαζ «Πσο κπνξνχκε λα πξνεηνηκαζηνχκε νηθνλνκηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά γηα έλα κέιινλ πνπ θαίλεηαη αβέβαην θαη δελ ην γλσξίδνπκε. ακαηαθφραιε υηζ ηα ηαηάνηζα ιαξ ήηακ ηαηαθαβςιέκα απυ ηενιίηεξ! Ήηακ ηεθείςξ ηαηαζηναιιέκα. ια ηίπμηα δεκ είκαζ μνζζηζηυ ζηδ γςή αοηή. «Έηζζ κυιζζα ζηδκ ανπή.» «Φακήηαηε ηοπενμί!» απακηά μ άθθμξ καφηδξ. ακδζοπία ηαζ ααεααζυηδηα. Κζ έηζζ. αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δ ηαθαζπςνία ιαξ εα δζαζςκζζηεί. Γζα κα επζζηνέρμοιε ζημ πανυκ. υπμο ανήηαιε ηαηαθφβζμ ηαζ ηνμθή. Αθθά εδχ είκαζ ημ ιοζηήνζμ.» Σμ εέια είκαζ πςξ υθα υζα αζχκμοιε ηαζ υθα υζα είκαζ ηαε΄ μδυκ. 100 . Γζαηί υπςξ ηα ηαηεαάγαιε βζα κα ηα επζδζμνεχζμοιε.» «Αοηυ ηζ ακ είκαζ αηοπία!» απμηνίεδηε μ θίθμξ ημο. πμο ζίβμονα εα ιαξ είπε ακαπμδμβονίζεζ ακ ηα ζζηία ιαξ ήηακ ζηδ εέζδ ημοξ. «Σμ ίδζμ ζηέθηδηα ηζ εβχ. ακαηαθφραιε έκα ηνοιιέκμ εδζαονυ!» Σμ ιήκοια αοηήξ ηδξ ζζημνίαξ είκαζ πςξ ηίπμηα. «Έηζζ κυιζζα ηζ εβχ ζηδκ ανπή». λαθκζηά ιαξ πηφπδζε έκα ηφια ηυζμ ιεβάθμ ηαζ δοκαηυ.

απυ ηεπκζηήξ θφζδξ. εα ακαηαθφρεηε υηζ έπεηε πενζζζή δφκαιδ ηαζ απμεέιαηα ημονάβζμο βζα κα ζοκεπίζεηε ηδκ πνμζπάεεζα επζαίςζδξ άζπεηα ιε ημ μζημκμιζηυ ηθίια. Κάεε ηνίζδ βεκκάεζ θυαμ. αθθδθμζεααζιμφ ηαζ αθθδθμπνμζηαζίαξ ιέζα ηζ έλς απυ ηδκ μζημβέκεζά ζαξ. ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηά ημοξ. ηάεε θμνά πμο αθθάγμοιε ηδκ εζηίαζδ ηδξ πνμζμπήξ ιαξ ζε ηάηζ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ θάζε επαγγεικαηίαο ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα πξνζαξκφδεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ έηζη ψζηε λα δίλνπλ ιχζεηο ζε βαζαληζηηθά εξσηήκαηα επηβίσζεο. αλάθακςεο θαη θεξδνθνξίεο πνπ απαζρνινχλ ην κέζν άλζξσπν ή πειάηε. λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζην πσο ζα βειηηψζνπκε ηε δηθή καο θαηάζηαζε. επζπείνδζδ. Δζείξ ηζ ιπμνείηε κα ηάκεηε ιέζα απυ ηδ δζηή ζαξ δμοθεζά. Αοηέξ είκαζ : Ζ ζπέζδ πμο έπεζ ιε ημ Θευ (ή βζα εηείκμοξ πμο δεκ πζζηεφμοκ. εηεί πμο υθμζ μζ άθθμζ απμηοβπάκμοκ ή αδοκαημφκ κα ημ ηάκμοκ. Οζ άκενςπμζ εα ακαγδηήζμοκ αμήεεζα ιζαξ ηαζ ααεφηενα ιέζα ημοξ πζζηεφμοκ υηζ ηα πνάβιαηα εα πεζνμηενέρμοκ ηζ άθθμ πνζκ αεθηζςεμφκ. ηαζ ηάκμοκ ημ ηαθφηενμ πμο ιπμνμφκ βζα κα ανμοκ θφζεζξ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ ηα πνμαθήιαηά ημοξ. μζ επαββεθιαηίεξ πμο επζηοβπάκμοκ είκαζ εηείκμζ πμο κμζάγμκηαζ βζα ημκ ενβμδυηδ ή ημοξ πεθάηεξ ημοξ. βζα κα αμδεήζεηε ημοξ ζοκακενχπμοξ ζαξ ή ημοξ πεθάηεξ ζαξ κα αζζεακεμφκ θζβυηενμ θυαμ ηαζ πενζζζυηενδ αοημπεπμίεδζδ ζημκ αβχκα πμο δίκμοκ βζα κα επζαζχζμοκ ιέζα απυ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ. ΄Ανα. εκδοκάιςζδ ηαζ επζαίςζδ. οπάνπμοκ δομ ηονίανπεξ ζπέζεζξ ζηδ γςή ηάεε ακενχπμο πμο. αληί λα αξρίζνπκε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηελ αλαδήηεζε ελφρσλ. Γζ αοηυ. Έπεζ ζδιαζία κα εοιάζηε πςξ ζε πενζυδμοξ μζημκμιζηήξ ααεααζυηδηαξ. δεκ ιαξ ζοιθένεζ κα ηάκμοιε ηχνα ηάηζ ηέημζμ. ΋πςξ έπς πεζ. Πνμζπαεήζηε κα ιεζχζεηε ηηο εμαξηήζεηο απφ πιηθά αγαζά θαη δψζηε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ ζημνβήξ. Δζηζάγμκηαξ ηδκ πνμζμπή ζαξ ζε ζπέζεζξ αβάπδξ ηαζ ανιμκίαξ ιε ημοξ δζημφξ ζαξ ακενχπμοξ. Σχνα ένπεηαζ ημ ροπμθμβζηυ ιένμξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Καη΄ ανπάξ. αθθάγεζ ηαζ μ ηνυπμξ πμο εα ημ δζαπεζνζζημφιε. δναζηδνζυηδηεξ. «δζαζηέθθμοκ ή ζοζηέθθμοκ» ηζξ πνμμπηζηέξ ηαζ ηδκ ακημπή ημο βζα επαββεθιαηζηή εοδιενία ηαζ πνμημπή. Ακ ηαηδβμνμφιε ηαζ ακαγδημφιε ημοξ θηαίπηεξ – ηάηζ πμο εα βίκεζ ηάπμζα ζηζβιή – εα παναιεθήζμοιε εέιαηα πμο είκαζ ζδιακηζηά βζα ηδ δζηή ιαξ πνυμδμ. βνάρεζ ηαζ λακαβνάρεζ. ΋πςξ έβναρα πζμ πάκς. δ ζπέζδ πμο έπεζ ιε ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ) ηαζ δ ζπέζδ πμο έπεζ ιε 101 .

ηυζμ ιεβαθφηενδ δ ακεεηηζηυηδηα ηαζ δ επζιμκή ημο ακενχπμο κα επζαζχζεζ κζηδθυνα ηαζ κα ακηαπελέθεεζ ιε επζηοπία ζηζξ δμηζιαζίεξ πμο ακηζιεηςπίγεζ. Γεφηενδ πνμτπυεεζδ : Να πηζηέςεηε ζημκ εαοηυ ηαζ ηζξ ζηακυηδηέξ ζαξ.. ΋ζμ πενζζζυηενμ οβζείξ. Σψξα είλαη ε ζηηγκή λα δείμεηε ππεπζπλφηεηα. Δπίζδξ. είκαζ ηάηζ πμο απαζηεί αοημ-πεζεανπία. δ «εθαζηζηυηδηα» ηαζ δ εοεθζλία είκαζ εηείκεξ μζ ζηακυηδηεξ πμο εα ημκ ηάκμοκ κα ακαννχζεζ απυ αννχζηζεξ. Γεκ είκαζ εφημθμ κα ζηαιαηήζεζξ ηζξ ανκδηζηέξ ζηέρεζξ. Να πζζηέρεηε υηζ ιπμνείηε κα αβείηε ηενδζζιέκμζ απυ ηδ ιάπδ αοηή. ζε μηζδήπμηε ζμο ζοιααίκεζ. Δηεί πμο ζηνέρεζξ ηζξ ζηέρεζξ ζμο εηεί εα ηαηεοεοκεμφκ ηαζ μζ πνάλεζξ ζμο. Κάεε ηζ πμο εκέπεζ πνμζπάεεζα βζα αθθαβή απαζηεί πεζεανπία. Δθαζηζηυηδηα είκαζ δ ζηακυηδηα εκυξ ακηζηεζιέκμο κα επακένπεηαζ ζηδκ ανπζηή ημο ιμνθή πανά ηζξ παναιμνθχζεζξ ηαζ πζέζεζξ πμο έπεζ οπμζηεί. «οπεοεοκυηδηα» είκαζ δ ζηακυηδηα ημο ακενχπμο κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ δοζημθίεξ ηαζ ακηζλμυηδηεξ πμο ημο πανμοζζάγμκηαζ. αθθά ιζα νεαθζζηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ πναβιάηςκ ιέζα απυ έλοπκμ ηαζ νεαθζζηζηυ πνμβναιιαηζζιυ.ηζέπδ. Γδθαδή. ΢ηδκ Αββθζηή βθχζζα ή θέλδ οπεοεοκυηδηα είκαζ responsibility. ζδιαίκεζ υηζ «Δίκαη εμππλφηεξνο θαη θαιχηεξνο απφ απηφ πνπ ην ππφινηπν ηνπ ηξαπεδηθνχ κνπ ινγαξηαζκνχ πξνζπαζεί λα κε πείζεη φηη είκαη!» Πξνζπαζήζηε λα γίλεηε πεξηζζφηεξν επέιηθηνη θαη «ειαζηηθνί». θυαμο ηαζ ακοπμιμκδζίαξ. ηζξ ζηέρεζξ εοιμφ.. Σμ εέια είκαζ πςξ δ «εθαζηζηυηδηα» ηαζ δ εοεθζλία βζα κα θένμοκ απμηέθεζια ζηδκ ηαεδιενζκή πνμζςπζηή ηαζ ενβαζζαηή ιαξ γςή έπμοκ μνζζιέκεξ πξνυπνζέζεηο πμο είκαζ : Πνχηδ πνμτπυεεζδ κα δείλεηε απηνπεηζαξρία : ΢ημ κα ζηέθηεζηε εεηζηά.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ημοξ αβαπδιέκμοξ ημο. Αοηυ υιςξ. Ζ πίζηδ είκαζ δ 102 . πμο ράπκεζξ βζα θηαίπηεξ έλς απυ εζέκα. απχθεζεξ ηαζ ηναοιαηζζιμφξ ζημ ζχια. ηδκ ροπή ηαζ ηδκ . Ανηεί κα ημ πζζηέρεηε! Γζα ημκ άκενςπμ. Τπεοεοκυηδηα ζδιαίκεζ «ιαεαίκς απυ ηα θάεδ ιμο ηαζ δεκ ηα επακαθαιαάκς». ημ πκεφια. Κάεε θμνά.. Σμ ίδζμ ιπμνεί κα ζζπφζεζ ηαζ βζα ημοξ ακενχπμοξ. Θεηζηή ζηέρδ δεκ ζδιαίκεζ αηεηιδνίςηδ ηαζ επζπυθαζα αζζζμδμλία. Σμ ακηίεεημ ηδξ οπεοεοκυηδηαξ είκαζ δ ηαηδβυνζα ηαζ δ εοιαημπμίδζδ. Αοηή είκαζ ιζα ζφκεεηδ θέλδ πμο απμηεθείηαζ απυ ηζξ θέλεζξ response (ακηαπυηνζζδ) ηαζ ability (ζηακυηδηα).. αβαπδιέκεξ ηαζ θςηεζκέξ είκαζ αοηέξ μζ δομ ζπέζεζξ.

Γεκ είζηε ιυκμζ. Ζ αθεηδνία. ιε ημκ εαοηυ ζαξ ηαζ ιε ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ. ακεηηζημί ηαζ ζοκενβάζζιμζ ιε ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ ιζαξ ηαζ υθμζ «ανάγμοιε» ζηδκ ίδζα πφηνα πμο θέβεηαζ πθακήηδξ βδ. ημζκςκζηή ηαζ δεζηή ηνίζδ! Σμ εέια δεκ είκαζ κα ενδκμφιε. πθδνχκμοιε ημ ακηίηζιμ ηςκ επζθμβχκ ιαξ. ΋πςξ έπεζ πεζ ηζ μ Ασκζηάζκ.org) δδθαδή: Λαγλεία. Λαηκαξγία. Σα επηά εακάζζια αιανηήιαηα (έηζζ υπςξ απανζειμφκηαζ ζηζξ βναθέξ ηαζ ζημ el. Καζ θοζζηά. Γελ εκκμχ ιμζνμθαηνζηά. Οηζδήπμηε πζζηέρεζξ ιεηαιμνθχκεηαζ ηαζ εζζπςνεί ζηδ γςή ζμο. Ζ απμδμπή είκαζ ημ ζδιείμ ακαθμνάξ. μφηε κα απεθεοεενςεείηε απυ αοηυ ακ αβκμείηε βζα ηδκ φπανλή ημο ή ακ αδζαθμνείηε βζ αοηυ. αθθά κα ακαγδημφιε. Εήιηα θαη Αιαδνλεία. Να ράπκεηε κέμοξ ηνυπμοξ βζα κα ηάκεηε ηάηζ πμο εέθεηε κα θένεζ κέα ηαζ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα. Πανάθθδθα. Σνίηδ πνμτπυεεζδ : Απνδερηείηε αοηυ πμο ζοιααίκεζ. Oθλεξία. εα πνέπεζ κα βίκεηε πενζζζυηενμ ζοιπμκεηζημί. Σμ ίδζμ ηαζ δ αιθζαμθία. Με άθθα θυβζα. Να είζηε «ιπνμζηάνδξ». Σέηανηδ πνμτπυεεζδ : Να είζηε ψξηκνη ανηεηά χζηε κα ηάκεηε ηδκ απηνθξηηηθή ζαξ πςνίξ κα νίπκεηε ημ ηοπυκ θηαίλζιμ ή ηζξ εοεφκεξ ζε ηνίημοξ. Πέιπηδ πνμτπυεεζδ : Να κζχζεηε αοηάνηδξ ηαζ ιένμξ εκυξ ζοκυθμο οπμηεζιέκςκ αθθδθέκδεηςκ ηαζ αθθδθμτπμζηδνζγυιεκςκ ιεηαλφ ημοξ. Πςξ εα αθθάλεζξ ηάηζ πμο δεκ παναδέπεζαζ υηζ είκαζ οπανηηυ. έπμοκ ηαηαζηεί μζ ζφβπνμκεξ «εευηδηεξ» ημο «πμθζηζζιέκμο» ηυζιμο. Να «πζάζεζξ ημκ ηαφνμ απυ ηα ηέναηα» πμο θέεζ μ θαυξ ιαξ.wikipedia. «Παναθνμζφκδ ζδιαίκεζ κα πνμζπαεείξ κα έπεζξ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ίδζεξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ πμο ιέπνζ πηεξ πνδζζιμπμζμφζεξ ηαζ δεκ ζμο έθενκακ απμηέθεζια!» Έαδμιδ πνμτπυεεζδ : Να έπεηε εζηθέο αμίεο. Να ιπμνείηε κα ηάκεηε ηδκ ανπή.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης εκένβεζα πμο ηάκεζ πάκηα εαφιαηα. οπάνπεζ ααεζά μζημκμιζηή. Με ημκ εαοηυ ζαξ. Oξγή. εδχ οπάνπεζ δμοθεζά βζα κα ηάκεηε ηυζμ ζε πνμζςπζηυ υζμ ηαζ δζαπνμζςπζηυ επίπεδμ. Έηηδ πνμτπυεεζδ : Να ιπμνείηε κα παίνκεηε δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο. αθθά πνέπεζ κα δμοθέρεηε ιυκμζ ηάπμζεξ θμνέξ. Aπιεζηία. Μένμξ ηδξ ζδιενζκήξ ηαηάζηαζδξ πμο γεζ μ πθακήηδξ είκαζ δ έθθεζρδ δοκαηχκ πακακενχπζκςκ δεζηχκ αλζχκ. Οηζδήπμηε! Θεηζηυ ή ανκδηζηυ! Δζφ επζθέβεζξ. Ναζ. Να ακαγδημφιε ηζξ θφζεζξ ηαζ ηζξ δζελυδμοξ ζε πνμζςπζηυ ηαζ μζημοιεκζηυ επίπεδμ βζα κα λεπενάζμοιε αοηυ πμο ζοιααίκεζ. Δκκμχ πςξ δεκ ιπμνείηε κα αθθάλεηε ηάηζ πμο οπάνπεζ ζηδ γςή ζαξ ηαζ ζαξ ααζακίγεζ. 103 .

104 . Άθεο Αγγειαθεο LLM. ΢φιαμοθμξ Δπζπεζνήζεςκ..Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γεκ ηαηέπς ιακηζηέξ ζηακυηδηεξ. SAC Dip. μφηε ιπμνχ κα «νίλς» ηα πανηζά. Αοηυ πμο λένς είκαζ πςξ είκαζ ζημ πένζ ιαξ κα αθθάλμοιε αοηή ηδκ άζπδιδ ηαηάζηαζδ πμο υθμζ έπμοιε πενζέθεεζ ηαζ δ ανπή ιπμνεί κα βίκεζ απυ ηδ ζηζβιή πμο εα μθμηθδνχζεηε ημ δζάααζια αοηχκ ηςκ βναιιχκ. ΢οββναθέαξ. Authorized Trainer & Counselor. υζμκ αθμνά βζα ημ ιέθθμκ αοηήξ ηδξ πχναξ ηαζ μθυηθδνμο ημο πθακήηδ. Δηδυηδξ. ΢ηζξ επζηοπίεξ ζαξ.

επμπέξ. αιήηηθεο. «Κζ εκείο. ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ ιζηνέξ αθθαβέξ ζηδκ αηιυζθαζνα. μζ ιαοναβμνίηεξ ηαζ μζ θαφθμζ εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ ακοπανλία εθέβπμο. δελ ζθάκε πνιχ γηα ηελ ψξα» ηναβμοδμφζε πνζκ ηνεζξ δεηαεηίεξ μ Κχζηαξ Σμονκάξ. Αδζαθθαλία ζηδ δζαπναβιάηεοζδ εηεί πμο πνζκ θίβα πνυκζα. πνυκμζαξ ηαζ πνμζηαζίαξ KAI αθςκίγμοκ! ΢οιθςκίεξ ηάης απυ ημ ηναπέγζ βζα πανάθθδθεξ αολήζεζξ ηςκ ηζιχκ. ιε ηζιέξ πμο πμζηίθμοκ απυ ιένα ζε ιένα ζημ ίδζμ πνμσυκ έςξ ηαζ 25%! (΢ημζπεία ζηδ δζάεεζή ζαξ). μ ηυπμξ είκαζ εδχ ηαζ δ χνα είκαζ ημ ηχνα! Σχνα πνέπεζ κα απαζηήζμοιε απυ ημοξ ηοαενκχκηεξ κα θεζημονβήζεζ ημ ηνάημξ πνυκμζαξ ηαζ υπζ ημ ηνάημξ ηδξ ιίγαξ. Αθθά ηα αθεκηζηά.wikipedia. πμο ζοζζςνεοηζηά είκαζ ζηακέξ κα πνμηαθέζμοκ έκα ηοθχκα. Μδ θμαδεείηε! Μδ ζηαιαηάηε κα ιζθάηε 105 . Ζ πνοζή επμπή ηδξ αζοδμζίαξ είκαζ εδχ! Ζ απυθοηδ εεςνία ημο πάμοξ! Σα θαζκυιεκμ ηδξ πεηαθμφδαξ πμο οπαβμνεφεζ πςξ υηακ ιζα πεηαθμφδα ακμζβμηθείζεζ ηα θηενά ηδξ. ΢ε ηέημζεξ θμζπυκ. ζπληερληαθήο θαη αλεμέιεγθηεο αηζρξνθέξδεηαο.. θπξίεο θαη θχξηνη εκείο. Ακφπανηηεξ εηπηχζεζξ. θσλάμηε. ηδκ ειπζζημζφκδ ηαζ ηδκ αθέθεζά ιαξ δίκμοιε ημ δζηαίςια ζημοξ «θφημοξ κα θοθάκε ηα πνυααηα».org/wiki/Butterfly_effect). Γεξ οπυεεζδ Εαπυπμοθμο. ηηηινχρνη θαθήο επνρήο. (http://en. ηνάημοξ ιένζικαξ. απνηέιεζκα κηαο αλήζηθεο. Διείξ.. ηδξ θμφθαξ.Προφητικά & Αιρετικά Φφθθμ Νμ 137 Άκης Αγγελάκης BUSINESS SUCCESS NEWSLETTER 21 Ηακμοανίμο 2008 EDITORIAL Ο ΝενΦαζηζκφο ησλ Μεγαινκπαθάιεδσλ! Μεζπζκέλνη από ηα ππέξ – θέξδε. βζα πανάδεζβια. Κμνμσδία ζηα νάθζα.. Γζ΄ αοηυ. ηα αθεκηζηά είιαζηε ειείξ. Κζ υιςξ. ημκ ζδνχηα. πμο ιε ηδκ ρήθμ. δηακαξηπξεζείηε. δ δζαπναβιάηεοζδ ιεηαλφ πεθάηδ ηαζ πςθδηή ήηακ must. ηδξ ημοιπανζάξ ηαζ ηδξ δζαθεμνάξ. ΋θμζ βκςνίγμοιε πςξ μζ ιεβαθμιπαηάθδδεξ – ηαζ υπζ ιυκμκ – είκαζ μζ πμνδβμί ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ πυζμ δφζημθμ είκαζ κα ηα αάθεζξ ιε ημοξ πμνδβμφξ ζμο. κπνυθνηάξεηε φιεο ηηο αζχδνηεο πξάμεηο αηζρξνθέξδεηαο πνπ ζπλαληάηε θαζεκεξηλά κπξνζηά ζαο. απέρεηε. νη ζύγρξνλνη Υίηιεξ – κεγαινκπαθάιεδεο απνζξαζύλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν! Δκείο ηη ζα θάλνπκε γη΄ απηό. ημ ημκίγς. λοπκήζηε θίθμζ ηαζ θίθεξ! Καηαγγείιεηε..

ζοκεηαίνμζ ημοξ ! Αξ βίκμοιε πενζζζυηενμ ημθιδνμί. Σμ ηνάημξ –ιαξ ημνμσδεφεζ.. Ανηεί κα ιδ θμαδεμφιε! Άθεο Αγγειάθεο LLM. δεκ εέθεζ ηαζ δεκ ιπμνεί κα ημοξ εθέβλεζ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ζημοξ θίθμοξ. ημοξ ζοκαδέθθμοξ ηαζ ημοξ βκςζημφξ ζαξ. Σχνα πζα ημ έπμοιε ιάεεζ ημ ιάεδια. SAC Dip. Μάθθμκ ήνεε δ δζηή ιαξ ζεζνά κα ηάκμοιε ηάηζ ηέημζμ. Γεκ λένεζ. ημοξ αβαπδιέκμοξ. Authorized Trainer & Counselor Φφθθμ Νμ 138 ΢εθ. Αθοπκίζηε ημοξ απυ ηδ ιαηανζυηδηα ημο ηδθε-αοκακζζιμφ πμο ηυζμ βεκκαζυδςνα ιαξ πνμζθένμοκ μζ ηακαθάνπεξ .2/4 12 Φεανμοανίμο 2008 BUSINESS SUCCESS NEWSLETTER 106 .

ηζ ακ είκαζ πναβιαηζηά ηαηυ. Μα.» ΢οπκά εηπθήζζμιαζ ιε ημ πυζμζ απυ ημοξ επζπεζνδιαηίεξ πμο ζοκακηχ δεκ δζααάγμοκ αζαθία ή δεκ παναημθμοεμφκ ζειζκάνζα. εα ιπμνμφζε κα ζαξ πνμηαθέζεζ κα ηάκεηε ηδ δμοθεζά ζαξ ηαθφηενα ή ιε άθθμ ηνυπμ. ή ημκ εκεμοζζαζιυ εκυξ μιζθδηή. άθθεξ θμνέξ παναηζκμφιαζηε απυ έκα ειπκεοζιέκμ ζειζκάνζμ. Μενζηέξ θμνέξ παναηζκμφιαζηε απυ ημκ πυκμ ηδξ ακάβηδξ κα πθδνχζμοιε ημοξ θμβανζαζιμφξ. Καζ ιεηά ακανςηζμφκηαζ βζαηί μζ ηανζένα ημοξ θαίκεηαζ κα ανίζηεηαζ ζε ζηαζζιυηδηα! Αηυια ηαζ έκα ηαηυ ζειζκάνζμ ιπμνεί κα πενζέπεζ ζπένιαηα αθήεεζαξ ή ρήβιαηα ζμθίαξ ή έζης. ηα ΢εκηλάξηα θαη ηελ Σέρλε ηεο Παξαθίλεζεο Τπάξρεη έλα θαηαπιεθηηθό θείκελν από ηνλ Zig Ziglar. ή υηζ ηα ζειζκάνζα είκαζ αηνζαά ηαζ ακαπμηεθεζιαηζηά» ηαζ «δε πνεζάγμκηαζ» ηδκ εηπαίδεοζδ. Μενζηέξ θμνέξ. νύηε θαη ην κπάλην. Γη’ απηό ην ζπληζηνύκε θαζεκεξηλά. υηακ πενζααθθυιαζηε απυ δοκαιζημφξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Γηα ηε Γλψζε. Οζ ζοκήεεζξ δζηαζμθμβίεξ ημοξ είκαζ υηζ «δεκ έπμοκ πνυκμ κα δζααάζμοκ. παναηζκμφιαζηε απυ ημ θυαμ υηζ δε εα θηζάλμοκ ηα πνάβιαηα. πνπ ιέεη όηη «Οη άλζξσπνη ζπρλά ιέλε όηη ε παξαθίλεζε δελ θξαηάεη πνιύ. παναηζκμφιαζηε. ζπεδυκ πάκημηε. υιςξ. Μενζηέξ θμνέξ παναηζκμφιαζηε απυ ημκ πυεμ κα αεθηζχζμοιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ μζημβέκεζάξ ιαξ. Ζ παναηίκδζδ οπάνπεζ ζε υθα ηα ζπήιαηα ηαζ ηα ιεβέεδ. ζοκανπαζηζημφξ 107 .

ηάκηε υ. απμηηχκηαξ κέεξ δελζυηδηεξ ή παίνκμκηαξ ιένμξ ζε ζοβηεκηνχζεζξ – μιάδεξ ηαζ μιζθίεξ. Ζ παναηίκδζδ θένκεζ απμηεθέζιαηα! Σμ εέια είκαζ πςξ δ ελςηενζηή παναηίκδζδ δεκ έπεζ δζάνηεζα. Ζ επζηοπία ημο αφνζμ ελανηάηαζ απυ ημ επίπεδμ ηδξ παναηίκδζδξ. αημφβμκηαξ ηαζέηεξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ακενχπμοξ ιε ιεβαθυπκμεξ αθθά υπζ επζπυθαζεξ. βζα ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ.ηζ πνεζάγεηαζ.2/4 10 Μανηίμο 2008 BUSINESS SUCCESS NEWSLETTER 108 . δζααάγμκηαξ ηα ζςζηά αζαθία. Δίηε ιέκεηε παναηζκδιέκμξ. βειάημοξ εκένβεζα ηαζ λεηάεανδ εζηυκα βζα ημ πμφ πδβαίκμοκ. ΢ακ επαββεθιαηίαξ. Φφθθμ Νμ 139 ΢εθ. λακαβνάθμκηαξ ημοξ ζηυπμοξ ζαξ ηάεε ιένα. Ζ έιπκεοζδ πμο ιπμνεί κα ηενδίζεηε απυ ηδκ ελςηενζηή παναηίκδζδ ίζςξ ζαξ δχζεζ ηδ δφκαιδ ηαζ ηδκ ακημπή κα ιείκεηε βζα θίβμ ζημ παζπκίδζ! Ζ ηαθφηενδ παναηίκδζδ είκαζ εηείκδ πμο ιυκμκ μ ηάεε έκαξ απυ εζάξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ιέζα ημο. ηδξ δέζιεοζδξ ηαζ ηδξ απμθαζζζηζηυηδηαξ ημο ζήιενα. έπεηε ημοξ δζημφξ ζαξ πνμζςπζημφξ θυβμοξ κα ηναηάηε ημκ εαοηυ ζαξ εζηζαζιέκμ. ζδέεξ. βειάημ εκεμοζζαζιυ ηαζ εκένβεζα ηαζ ιε δζαηαείξ πυεμοξ ηαζ ημ πνςζηάηε ζημ πνμζςπζηυ ζαξ ηαζ ημοξ πεθάηεξ ζαξ πμο πνμζαθέπμοκ ζηζξ δβεηζηέξ ζαξ ζηακυηδηεξ.

΢ζβά-ζζβά εα ηδκ αβαπήζεηε. ΢ηαδζαηά επεηηείκεηε ημ πνυκμ δζαθμβζζιμφ.  ΋ηακ είζηε ιυκμζ ζημ ζπίηζ. 109 . φπνπ νη άλζξσπνη είλαη ζηαζεξά εθηεζεηκέλνη ζε κεραλήκαηα fax. Πάνεηε ιζα βεφζδ ημο ζζςπδθμφ νοειμφ ηδξ γςήξ. ηάκηε ημ ζζςπδθά. Ξεηζκήζηε ιε δεηαπέκηε θεπηά δζοπία ηαζ ζηαδζαηά αολήζηε ηδ δζάνηεζα.  Λίβμ πνζκ ημζιδεείηε.   Γεζιεοηείηε ζοκεζδδηά κα αζχζεηε ηαζ κα εηηζιήζεηε ηδ ζζςπή. Πδβαίκεηε ιζα αυθηα ζηδ θφζδ. Οη εξγαδφκελνη ζε ηέηνην ρψξν είραλ πςειά επίπεδα αδξελαιίλεο ζηα νχξα ηνπο.  Μάεεηε κα ηάκεηε δζαθμβζζιυ ηαζ πνμβναιιαηίζηε έκα δεηάθεπημ πνυβναιια δζαθμβζζιμφ ιία ή δφμ θμνέξ ηδ ιένα.  ΋ηακ μδδβείηε βζα κα πάηε ζηδ δμοθεζά.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ζ αλάγθε γηα ζησπή ζ΄ έλα ζνξπβψδε θφζκν Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Cornell πξφζθαηα δηεμήγαγε έξεπλα κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ζνξχβνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε έλαλ αλνηρηφ ρψξν γξαθείνπ. αβείηε έλς ηαζ δείηε ημ κοπηενζκυ μονακυ.  ΢ηδκ δζοπία αημφζηε ηδκ ακαπκμή ζαξ. ΢φκημια εα αζζεακεείηε έκακ άθθμ ζοιπακηζηυ νοειυ ηυζμ ακμίηεζμ ζημοξ πμθθμφξ.  ΋ηακ δζααάγεηε έκα αζαθίμ. θηι. Γμηζιάζηε ηδ ζζςπή. ηθείζηε ημ ναδζυθςκμ ημο αοημηζκήημο ηαζ μδδβήζηε ζζςπδθά. Αθήζηε ημ κοπηενζκυ μονακυ ηαζ ηδ κφπηα κα ζαξ αβηαθζάζμοκ ηαζ κα ζαξ δνειήζμοκ ηαεχξ εημζιάγεζηε κα ημζιδεείηε. ηθείζηε υθεξ ηζξ ζοζηεοέξ πμο πνμηαθμφκ εμνφαμοξ. ηειέθσλα. Πμθθμί απυ ιαξ δζααάγμοκ ιε ιμοζζηή ή υηακ δ ηδθευναζδ έπεζ δζαθδιίζεζξ. Αθήζηε ηδ ζζςπή κα δνειίζεζ ημ πκεφια ζαξ.

ζακ κα ζαξ πνςζημφζακ ηαζ υπζ ζακ κα ημοξ πνςζηάηε εζείξ! Πάκηα κα ηάκεηε ημ ακηίεεημ απυ αοηυ πμο θέηε υηζ εα ηάκεηε. Να κμιίγεηε υηζ υθμζ. 8. 9. 6. Να ιδκ ιπμνείηε κα λεπςνίζεηε ηζξ βκήζζεξ ηαζ εζθζηνζκείξ πνμεέζεζξ ηςκ άθθςκ απυ ηζξ ρεφηζηεξ ηαζ βθμζχδεζξ… Καζ ηέθμξ. Να εέθεηε κα εηιεηαθθεφεζηε αιείθζηηα ηάεε ηαθυ άκενςπμ πμο θένκεζ δ γςή ζημ δνυιμ ζαξ. Πμηέ ιδ θέηε «εοπανζζηχ». εέθμοκ ημ ηαηυ ζαξ ηαζ ζαξ επζαμοθεφμκηαζ. κα ζοιπενζθένεζηε ζε υθμοξ εηείκμοξ πμο ζαξ αμδεμφκ. 4. οπενυπηδξ ηαζ ηνορίκμοξ. 2. Οζ ακαζθάθεζέξ ζαξ κα επζζηζάγμοκ ηα υπμζα επζηεφβιαηά ζαξ. Να ζοκςιμηείηε πίζς απυ ηζξ πθάηεξ ηςκ θίθςκ ηαζ ζοκενβαηχκ ζαξ. Να πνμζθαιαάκεηε εζςζηνεθείξ ηαζ ιζζάκενςπμοξ οπαθθήθμοξ. 5. Να είζηε απυιαηνμξ. Ακηίεεηα.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Μεξηθνί εχθνινη ηξφπνη γηα λα θάλεηε ερζξνχο θαη λα γίλεηε αληηπαζείο ζηνπο άιινπο! Σμ ιζηνυ αοηυ δμηίιζμ είκαζ «ελαζνεηζηά» αθζενςιέκμ ζε υθμοξ εηείκμοξ πμο ελεζδζηεφμκηαζ ζηδκ ηέπκδ ηδξ ακηζπάεεζαξ. ια υθμζ. 3. Να είζηε απάνζζημζ ιε εηείκμοξ πμο κμζάγμκηαζ ηαζ εκδζαθένμκηαζ ακζδζμηεθχξ βζα ζαξ. χζηε κα έπμοκ πνυπεζνμ έκακ μδδβυ βζα κα βίκμοκ αηυια …πεζνυηενμζ! 1. κα ζζπονίγεζηε ηαηδβμνδιαηζηά υηζ δελ ηάκεηε ηίπμηε απυ ηα παναπάκς εκχ λένεηε πμθφ ηαθά υηζ ηα ηάκεηε! 110 . 10. ζοκενβάηεξ ή ακηζπνμζχπμοξ. 7.

3/4 10 Μανηίμο 2008 Άκης Αγγελάκης BUSINESS SUCCESS NEWSLETTER Βγάιεηε ηνπο Hannibal Lecters απφ ηε δσή ζαο ! ΋θμζ ιαξ ημοξ βκςνίγμοιε πμζμζ είκαζ. Δίκαζ μζ θεβυιεκμζ Hannibal Lecters ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ. Οζ ημλζημί άκενςπμζ. Δίκαζ εηείκμζ πμο απμθαιαάκμοκ κα ζαξ θέκε βζαηί δεκ πνέπεζ κα ηάκεηε ηάηζ. Σμ ηαθφηενμ πνάβια πμο ιπμνείηε κα ηάκεηε ακ ανεεείηε ημκηά ζε έκα ηέημζμ άημιμ είκαζ κα ημ αάθεηε ζηα πυδζα. ΋πζ. Απθά. είκαζ επζννεπείξ ζηδκ ηαημηεθζά ηαζ ιζα ζηζά ηαηήξ δζάεεζδξ ημοξ αημθμοεεί υπμο ηζ ακ ανεεμφκ. ηδκ αοημ-εηηίιδζδ. ηζξ θζθμδμλίεξ. ημοηζμιπμθεφμοκ. κα ηνοθηείηε ηαζ κα αθθάλεηε ζπέδζα. Μενζημί απυ ειάξ ημοξ έπμοιε ηαζ βείημκεξ ή ζοββεκείξ. ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ επζεοιίεξ ζαξ. μζ ημλζημί άκενςπμζ δεκ πνμζπαεμφκ κα θάκε ηζξ ζάνηεξ ζαξ. Δίκαζ μζ πνμθήηεξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ. ΋ζμ θζβυηενμ πνυκμ ηαηακαθχζεηε ιαγί ημοξ ηυζμ ηαθφηενμ βζα ζαξ. Δθπίγμοκ υηζ δεκ εα ηαηαθένεηε πενζζζυηενα απυ εηείκμοξ ηαζ ζηδκ μοζία. απμιαηνοκεείηε απυ ημκηά ημοξ υζμ πζμ βνήβμνα βίκεηαζ. Σμοξ πνμδίδεζ δ βθχζζα πμο 111 .Προφητικά & Αιρετικά Φφθθμ Νμ 139 ΢εθ. Οζ ημλζημί άκενςπμζ εα πνμζπαεμφκ πάκηα κα ζαξ ειπμηίζμοκ ιε ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ ανκδηζηυηδηαξ ζε πμθφ ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια. βζ΄ αοηυ ηαζ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία κα πενζμνίγεηε ημ πνυκμ πμο είζηε εηηεεεζιέκδ ζηδκ πανμοζία ημοξ. Δίιαζ ζίβμονμξ υηζ λένεηε ηέημζμοξ ακενχπμοξ ή ηχνα πμο δζααάγεηε αοηέξ ηζξ ζεζνέξ υθμ ηαζ ηάπμζμκ εα εοιδεήηαηε! Ακηίεεηα απυ ηδ δυλα ηαζ θήιδ πμο απέηηδζε μ Hannibal Lecter ηδξ «΢ζςπήξ ηςκ αικχκ». δεκ εέθμοκ κα ζαξ δμοκ κα πεηοπαίκεηε. Οζ ημλζημί άκενςπμζ εέθμοκ κα ηαηαζπανάλμοκ άθθα πνάβιαηα – ηδκ αοημπεπμίεδζδ. Δίκαζ εφημθα ακαβκςνίζζιμζ. Κάπμζμζ πμθφ δοζηοπζζιέκμζ ζογμφκ ιε αοημφξ ! Πμζμζ άναβε είκαζ αοημί μζ άκενςπμζ βζα ημοξ μπμίμοξ ακαθένμιαζ. ΋θμζ έπμοιε ηάπμζμκ ζακ ηζ αοημφξ ζηδ δμοθεζά ιαξ. ηα υκεζνα. Μμονιμονίγμοκ. παναπμκζμφκηαζ. Σμοξ θέηε ηδκ ζδέα ζαξ ηαζ εα ζαξ ηδ αβάθμοκ άπνδζηδ.

Μάκαηγεν. αθθά ηαζ άθθςκ ακενχπςκ εα αολήζεηε ηδκ ζηακυηδηα κα ζοκενβάγεζηε επμζημδμιδηζηά ιε άημια πμο έπμοκ κα ζαξ δχζμοκ ηαζ αλίγεζ κα ημοξ ζοιπενζθαιαάκεηε ζηδ γςή ζαξ. Μέζα απυ ηα ελεζδζηεοιέκα ζειζκάνζα ιαξ ιπμνείηε κα βίκεηε έκαξ «ακζπκεοηήξ» ηέημζςκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ θοζζηά. κα ιάεεηε κα ηζξ απμθεφβεηε ή κα ηζξ απμηνέπεηε απυ ημ κα ζαξ εθέβπμοκ. ανκδηζηυηδηαξ ηαζ δοζημθζχκ ζπεηζηά ιε ημ ηζ είκαζ θάεμξ επάκς ζαξ. πςθδηήξ ή απθχξ ηάπμζμξ πμο ημο ανέζεζ δ ακενχπζκδ επαθή ηαζ επζημζκςκία. επάκς ζημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ ηαζ ζημκ οπυθμζπμ ηυζιμ! Ζ ζηακυηδηα κα ιπμνείηε κα ακαβκςνίγεηε εεηζηά ή ανκδηζηά ζημζπεία ζοιπενζθμνάξ ηςκ άθθςκ ακενχπςκ απμηεθεί έκα λεπςνζζηυ πάνζζια ηςκ ακενχπζκςκ δελζμηήηςκ πμο ιπμνείηε ηαζ ΠΡΔΠΔΗ κα ηαθθζενβήζεηε. 112 .Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης πνδζζιμπμζμφκ. ζηεθεείηε πυζμ πμθφηζιδ ζαξ είκαζ ιζα ηέημζα ζηακυηδηα ! Γζ αοηυ κα πενζπαναηχκεηε ημκ εαοηυ ζαξ απυ ημοξ Hannibal Lecters αοημφ ημο ηυζιμο. Ζ γςή ζαξ εα αλίγεζ πενζζζυηενμ ηαζ εα βίκεζ πθήνδξ πςνίξ ηδκ ηαηαζηνμθζηή επζννμή αοηχκ ηςκ ακενχπςκ. ΋ηακ ιπμνείηε κα ηαηακμείηε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ δζηήξ ζαξ πνμζςπζηυηδηαξ. Κάεε θμνά πμο ακμίβμοκ ημ ζηυια ημοξ εηζημιίγμοκ έκα παηηςθυ βνμοζμογζάξ. Ακ είζεε δζεοεοκηήξ πνμζςπζημφ.

Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΢Δ ΠΔΡΙΟΓΟΤ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ΢ Α΢ΣΑΘΔΙΑ΢ Γηαηί άξαγε ηόζεο επηρεηξήζεηο είλαη απξνεηνίκαζηεο όηαλ ε θξίζε ηνπο ρηππήζεη ηελ πόξηα. 113 . εζδζηά ζε πενζυδμοξ αθθαβχκ. Να πνμςεείξ ηα πνμσυκηα ζμο επζεεηζηά θαζεκεξηλά φιν ην ρξφλν. Αξ δμφιε ιενζημφξ ηνυπμοξ βζα κα ηδκ ακηζιεηςπίζεζ ιζα επζπείνδζδ ή έκαξ εθεφεενμξ επαββεθιαηίαξ – επζπεζνδιαηίαξ. Φνυκηζζε κα έπεζξ ζθαηξηθή θαη πιήξε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε. Μάεε κα δδιζμονβείξ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο ιε άθθμοξ επζπεζνδιαηίεξ πμο δεκ είκαζ ακηαβςκζζηζημί ζ΄ αοηυ πμο εζφ πμοθάξ. Μδκ ηάκεζξ ημ ιάζνο ησλ πεξηθνπψλ ησλ εμφδσλ κάξθεηηλγθ υηακ ηα πνάβιαηα δεκ «ηζμοθάκε». Με ζηακαηάο κα ηάκεζξ ιάνηεηζκβη ηαζ πνμςεδηζηέξ ηζκήζεζξ βζα ηα πνμσυκηα ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ζμο. Μδκ ηάκεζξ ημ θάεμξ κα ηάκεζξ ιάνηεηζκβη ιυκμκ υηακ έπεζξ ακάβηδ ή ηυηε πμο έπεζξ έκα κέμ πνμσυκ. Οζ πεθάηεξ ζε εεςνμφκ αδζαιθζζαήηδημ βκχζηδ πμο ιπμνεί κα επζθφζεζ ηα πνμαθήιαηά ημοξ. Ακ ημ ηαημνεχζεζξ έπεζξ δομ ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα απυ ημοξ ακηαβςκζζηέξ ζμο : α. Οζ πενίμδμζ μζημκμιζηχκ ηνίζεςκ είκαζ επμπέξ βζα κα βίκεζξ πεξηζζφηεξν επηζεηηθφο ιε ηζξ πνμζπάεεζέξ ζμο ηαζ υπζ δηημπαεήξ ηαζ ακαζθαθήξ. Να έπεζξ ηαθηηθή επηθνηλσλία ιε ημοξ πεθάηεξ ζμο χζηε κα λένεζξ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ημοξ. Αοηυ αέααζα. Γίκεζαζ επχκοιμξ ηαζ α. Γδιζμφνβδζε ημ δζηυ ζμο δίηηομ αθμζζςιέκςκ πεθαηχκ – μπαδχκ πμο ζε πθδνμθμνμφκ ηαζ οπμζηδνίγμοκ ιε ηδκ ειπζζημζφκδ ηαζ ηζξ αβμνέξ ημοξ. Μδ ζηαιαηάξ κα ηάκεζξ networking θαη λα δεηάο ζπζηάζεηο. παίνκεζ πνυκμ ηαζ πνμζπάεεζα. Συηε είκαζ πμο δ ακάβηδ βζα ιάνηεηζκβη είκαζ επζηαηηζηυηενδ υζμ πμηέ. Πνμζπάεδζε κα ηαεζενςεείξ ζακ μ Νμ 1 εηδηθφο ζημκ ημιέα ζμο.

. SAC Dip. Authorized Trainer & Counselor Φφθθμ Νμ 140 ΢εθ. Με ζφβπνμκμοξ αθθά ηαζ παναδμζζαημφξ ηνυπμοξ υπςξ : Emails ηαζ blogs. Αθθά αοημφξ εα ημοξ ελεηάζμοιε ζε ηάπμζμ άθθμ άνενμ. Άθεο Αγγειάθεο LLM. Δπηθνηλσλία – Δπηθνηλσλία – Δπηθνηλσλία. Μέπνζ ηυηε ηαζ πάκς απ υθα : Παναιείκεηε εεηζημί ηαζ απμηεθεζιαηζημί! ΢ηζξ επζηοπίεξ ζαξ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Μδ πάκεζξ ηδκ επαθή... Τπάνπμοκ υιςξ.2/4 15 Απνζθίμο 2008 BUSINESS SUCCESS NEWSLETTER 114 . ηαζ πζμ ζφκεεημζ ηαζ ελ ίζμο απμηεθεζιαηζημί ηνυπμζ.

πμο δζεβείνεηαζ υηακ ηάπμζμξ αζζεακεεί πνμζαμθή ή πθδβςεεί.ημ υθμ ιαξ ζοκαζζεδιαηζηυ ζφζηδια εα πνμζπαεήζεζ ιε ηάεε ηνυπμ κα ημ ηάκεζ. Μηα θαηάζηαζε πνπ ηνλ έθαλε αδύλακν. Σν θόβν θαη ην ζπκό. Πανυιμζα.ηαζ ζοπκά ακηαβςκζζιμφ .Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Ο Θπκφο ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζηαθή καο δσή Οη αξραίνη ΢παξηηάηεο ζεσξνύζαλ ην θόβν θαη ην ζπκό δπν πνιύ επηθίλδπλα ζπλαηζζήκαηα. κε ιάζνο θξίζε θαη ρσξίο ζθέςε. Ζ χεδζδ αοηή ημο εοιμφ είκαζ ηυζμ παναηηδνζζηζηή ηαζ ηυζμ επίιμκδ. Μάιηζηα. βζαηί είκαζ ακάθμβμ ιε αοηυ πμο ζοιααίκεζ υηακ πζέγμοιε ημ πεκηάθ ημο πζάκμο. ιε ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδκ χεδζδ κα ελςηενζηεοηεί ηαζ κα εηθναζηεί. αθθά ηαζ επχδοκα. πμο ζοπκά ζοκμδεφεηαζ απυ πενίπθμηεξ ζςιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ. εηδηθέο αζθήζεηο ζηνπο ζηξαηηώηεο ηνπο. πάκημηε ειπθέηεηαζ έκα ζημζπείμ πυκμο ζημ εοιυ. 115 . Ξεηζκάιε απμδεπυιεκμζ ημ βεβμκυξ πςξ δελ ππάξρνπλ “θαιά” θαη “θαθά” ζπλαηζζήκαηα. Έηζζ. μζ πκεφιμκεξ αιέζςξ ειθακίγμοκ πνυαθδια. υηακ ηαηαπζέγμοιε έκα ζοκαίζεδια. Μ’ άθθα θυβζα. Πνμηαθείηαζ ιείςζδ ηδξ έκηαζδξ ζε υθεξ ηζξ κυηεξ ημο πζάκμο.πχξ ηα εηθνάγμοιε ή δεκ ηα εηθνάγμοιε. υηακ πζέγμοιε ημ πεκηάθ ζημ ζοκαζζεδιαηζηυ ιαξ πθδηηνμθυβζμ. βξηζθόηαλ ζε θαηάζηαζε «θαηάιεςεο». γηα λα απνθεύγνπλ ηα δπν ζπλαηζζήκαηα ηεο «θαηάιεςεο». βζα ιαξ ηαζ ημοξ άθθμοξ απμηεθέζιαηα. Γζα κα ηαηαθάαμοιε ημ εοιυ ηαθφηενα. Έθαλαλ δε. Σμ μκμιάγμοιε έηζζ. Σν θαηλφκελν ηνπ κνπζηθνχ πιεθηξνινγίνπ. έιεγαλ πσο ν πνιεκηζηήο πνπ ζύκσλε ε θνβόηαλ. Μπμνμφιε κα πμφιε πςξ μ εοιυξ είκαζ έκα ζζπονυ ζοκαζζεδιαηζηυ ηφια. Έηζζ.ιε έκακ οβζή ηαζ εεηζηυ ηνυπμ . πνμηαθμφιε ζε ηάπμζμ ααειυ ηδκ ηαηαπίεζδ υθςκ ηςκ οπυθμζπςκ ζοκαζζεδιάηςκ ιαξ. υπςξ ηαζ μπμζμδήπμηε άθθμ υνβακμ ζημ ζχια ιαξ. Αοηυ πμο ηα ηάκεζ ανκδηζηά ή εεηζηά είκαζ ημ πχξ ηα πνεζαγυιαζηε . υηακ δ ηανδζά δεκ θεζημονβεί ζςζηά. Σα ζοκαζζεήιαηα ιαξ δεκ θεζημονβμφκ ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ. χζηε ακ δεκ εηθνάζμοιε ημ εοιυ ιαξ ιε ηδ εέθδζδ ιαξ . αηυια ηαζ ιε ηαηαζηνεπηζηά. ορδθέξ ηαζ παιδθέξ. αξ ελεηάζμοιε ηάπμζα απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο: Σμ θελζηυ πνμζδζμνίγεζ ημ εοιυ ζακ έκα δοκαηυ ζοκαίζεδια δοζανέζηεζαξ .

(΢οκεπίγεηαζ ζηδκ επυιεκδ ζεθίδα) ΋ηαλ ν ζπκφο θαηαπηέδεηαη. ΢ε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ. Σμ ηίιδια πμο πθδνχκμοιε βζα αοηή ηδκ ηαηαπίεζδ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ. πνμηαθχκηαξ ιεβάθδ ακαζηάηςζδ ζηδ ζηέρδ ιαξ. Δζδζηά δε. ΢διακηζηυ είκαζ κα ακαβκςνίγμοιε υηζ οπάνπμοκ. Φφθθμ Νμ 141 ΢εθ. δ απμβμήηεοζδ. ιπμνεί κα “ηνοπήζμοκ” ημ ζημιάπζ ιαξ. ηςκ ζοκαδέθθςκ. ηςκ θίθςκ. ειθακίγεηαζ ιε ηδκ αδοκαιία ιαξ κα απμθαφζμοιε ηα υιμνθα πνάβιαηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο οπάνπμοκ ζηδ γςή. δδιζμονβχκηαξ έθηδ. ε αλάγθε λα εμσηεξηθεπηεί εθθξάδεηαη κε άιινπο ηξφπνπο. ΋ηακ ημ ζοκαίζεδια πμο ιαξ ηονζεφεζ είκαζ μ εοιυξ. υπςξ ηαζ κα παναιμνθχζμοκ ηδ θμβζηή ιαξ. Σα ζοζζςνειέκα. δ θμβζηή πάκεηαζ. υηζ ηα κζχεμοιε ηαζ υηζ πνέπεζ κα ηα ακηζιεηςπίζμοιε.2/4 16 Μαίμο 2008 BUSINESS SUCCESS NEWSLETTER 116 . είηε ζακ εκμπή. κα απμηηήζμοιε αθδεζκή ζπέζδ ιε ηάπμζμ άθθμ πνυζςπμ ηαζ βεκζηά κα κζχζμοιε εοπανίζηδζδ ηαζ πανά ζε ιεβάθμ ααειυ βζα μηζδήπμηε. Να ηα ακηζιεηςπίζμοιε ζδιαίκεζ κα επζθέλμοιε ιεηαλφ ημο κα πνμζπαεήζμοιε κα ηα ηαηαπζέζμοιε ή κα ηα μθμηθδνχζμοιε ηαζ κα εθεοεενςεμφιε απυ αοηά.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης βζα κα ηαηαπζέζμοιε ημ εοιυ. Ζ θμβζηή οπμπςνεί υηακ μ εοιυξ ειθακίγεηαζ. Αοηυ είκαζ ηάηζ πμο ζήιενα πθέμκ έπεζ απμδεζπηεί ιέζα απυ επζζηδιμκζηέξ αθθά ηαζ ειπεζνζηέξ ιεθέηεξ απυ πμθθμφξ επζζηήιμκεξ ζαηνζηχκ ηαζ ημζκςκζμθμβζηχκ ηθάδςκ. είηε αηυια ζακ ηαηάεθζρδ. ηαεχξ ηαζ άθθςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαοηυπνμκα. ΢ε ζμαανέξ πενζπηχζεζξ μ εοιυξ ιπμνεί κα ανεζ δζέλμδμ είηε ζηδκ απην-θαθνπνίεζε είηε ζηδκ ηαημπμίδζδ άιισλ. Ζ πζηνία. Σμ εέια δεκ είκαζ ακ ηα ζοκαζζεήιαηά ιαξ είκαζ θμβζηά ή υπζ. Με ημκ έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ. ηαηαπζεζιέκα αοηά ζοκαζζεήιαηα βίκμκηαζ έκα θίθηνμ ιεηαλφ ημο εαοημφ ιαξ ηαζ ημο έλς ηυζιμο. ειθακζγυιεκμξ είηε ζακ θυαμξ. ιε ηδκ ενβαζία ιαξ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ. ηςκ ζοββεκχκ. μ εοιυξ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε ηάπμζμ άθθμ ζοκαίζεδια. Ο ζπκφο παίδεη παηρλίδηα ζην κπαιφ καο. αοηυιαηα ηαηαπζέγμοιε ηδκ έηθναζδ ηδξ αβάπδξ. μ εοιυξ ηεθζηά εα ελςηενζηεοηεί. κα επζηνέρμοιε ηδκ ακενχπζκδ πνμζέββζζδ.

Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης EDITORIAL : ΣΑ «ΥΡΤ΢Α ΠΑΙΓΙΑ» ΢ΣΙ΢ BUSINESS ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ! « Σα ςέκαηα έρνπλ θνληά πόδηα!» .Γενιακζηή πανμζιία. πμο ηζ αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ δεκ ηα δέπμκηαζ εηηυξ ηζ ακ δεκ ηα ηάκμοκ υ. μζ γςέξ ημοξ είκαζ ημ ίδζμ ζημηεζκέξ ηαζ αδζαθακείξ υπςξ ηαζ μζ πνμεέζεζξ ημοξ. ΢ηε θπιαθή ή ζην πεξηζψξην. δ απθδζηία ηαζ μ «ιαηζααεθζζιυξ». 117 . Θα ημοξ ζοκακηήζμοιε ζηα αηνζαά εζηζαηυνζα ηαζ ζηα πμθοηεθή ημοξ βναθεία απυ υπμο εηπέιπμοκ ηδκ «αφνα» ηδξ ηονζανπίαξ ηαζ ηδξ επζαμθήξ. ηδξ ζοκςιμζίαξ ηαζ ηδξ ηαηαζηνμθήξ. δζημκμιζηά. εα ημοξ ζηείθμοιε πίζς ζηα «θαβμφιζα» απυ ηα μπμία ακαζφνεδηακ! Καιζά ακμπή ζημοξ απαηεχκεξ! Καιζά ακμπή ζημκ μπμζμκδήπμηε επζαμοθεφεηαζ ημ ημζκυ παβηυζιζμ ηαθυ! Αξ λοπκήζμοιε επί ηέθμοξ. ηδ αθαηεία ή ηδκ άβκμζά ιαξ! Ακ δεκ ημ ηάκμοιε. εα είιαζηε ζοκέκμπμζ! Ο ηυζιμξ έπεζ εοιχζεζ ηαζ έπεζ εοιχζεζ πμθφ! Καεδιενζκά «αζάγεηαζ» μζημκμιζηά. Μεηαλφ αοηχκ δ ημιπίκα. Δπζπμνδβμφκηαζ απυ ιεηυπμοξ πμο πμηέ δεκ έπμοκ πνυζςπα ηαζ ηαοηυηδηα ηαζ ζοκήεςξ.ηζ εέθμοκ! (Μήπςξ θασηίγς. μ αοημζπεδζαζιυξ.) Γζαηί υπςξ πμθφ ζςζηά θέεζ ιζα ζμθή Δανασηή πανμζιία «Δθείλνο πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ πξνζβνιή πξνζθαιεί ηνλ πφλν». δεζηά. ΢ήιενα ηα «πνοζά παζδζά» ηςκ επζπεζνήζεςκ θμνμφκ βνααάηα. έπμοκ αθμζονυ φθμξ (πμο εκίμηε ιεηαθθάζζεηαζ ζε ηάθπζηα θζθζηυ) ηαζ είκαζ πακηεθχξ αδίζηαηημζ ηαζ αδίζηαηηεξ! Σμ ηφνζμ ιέθδιά ημοξ είκαζ ημ μζημκμιζηυ ζοιθένμκ uber alles! Καιζά εοαζζεδζία βζα ημ ζοκάκενςπυ ημοξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. ζημονυπνςια ημοζημφιζα. πμθζηεζαηά! Σμ ηνάημξ ημκ ηαηαηνέπεζ ακηί κα ημκ πνμζηαηεφεζ ηαζ ιε πενζζζή ακαίδεζα ηαζ επζπμθαζυηδηα πνμηείκεζ 28 δζξ βζα «νμηάκζζια» ζημοξ ηναπεγίηεξ ηςκ οπεν-ηενδχκ. Δπεζδή υιςξ «ηα ρέιαηα έπμοκ ημκηά πυδζα» ειείξ. Μήπςξ βίκμιαζ βναθζηυξ. Απυ υθμ αοηυ ημ ημοαάνζ αλζξσπαξίσλ ηακείξ ημοξ δεκ ανίζηεηαζ εηεί πμο πναβιαηζηά ακήηεζ. ηζ αξ πάρμοιε κα ημοξ ζηδνίγμοιε ιε ηδκ ακμπή. Πμθοάζπμθμζ (έηζζ δείπκμοκ) ηαζ αθμπθζζηζημί πακημβκχζηεξ υθςκ υζςκ ηαηαπζάκμκηαζ. πκεοιαηζηά. ιε ηζξ ηαηαββεθίεξ ηαζ ημ λειπνυζηζαζια. δ ρεοηζά. Δίκαζ απυθμζημζ ηςκ πακεπζζηδιίςκ ηδξ αξπαρηήο.

SAC Dip.. ηαεανμί ηαζ εζθζηνζκείξ άκενςπμζ πμο ζοζπεζνχκμκηαζ ηαεδιενζκά εκακηίμκ ηδξ δζαθεμνάξ.2/4 BUSINESS SUCCESS NEWSLETTER 3 Νμειανίμο 2008 118 . Άθεο Αγγειάθεο LLM. αλζξσπηάο θαη ζπλείδεζεο. παναηαθχ ημ Θευ κα ιμο δίκεζ ηδ δφκαιδ ηαζ ηδ θχηζζδ κα είιαζ ηαζ κα παναιείκς έκαξ απυ αοημφξ. Authorized Trainer & Counselor..ιέημπμζ! Φφθθμ Νμ 146 ΢εθ. Καεδιενζκά. Σα «πνοζά» παζδζά! ηαζ μζ . ηδξ απθδζηίαξ ηςκ θίβςκ ηαζ ημο δζεεκμφξ εβηθήιαημξ πμο θέβεηαζ παγθνζκηνπνηεκέλε θαηαζηνιή ζθέςεο.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Τπάνπμοκ ηαθμί..

Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Αποσπάσματα από τις «Μικρές Ιστορίες για Μεγάλοσς Ανθρώποσς» 119 .

Προφητικά & Αιρετικά

Άκης Αγγελάκης

Ωδή ζην πεξηβάιινλ πνπ ράλεηαη...
Απυθοηδ εθεοεενία ζδιαίκεζ απμοζία πενζμνζζιχκ. Τπεοεοκυηδηα ζδιαίκεζ
πενζμνζζιυξ. Με άθθα θυβζα, εθεφεενμξ άκενςπμξ είκαζ εηείκμξ πμο είκαζ
οπεφεοκμξ πνμξ ημκ εαοηυ ημο - Henry Brooks Adams
Ζ θχζε γελλάεη θη εκείο ηελ επλνπρίδνπκε.
Κη απηφ ην έγθιεκα, νη πνιηηηθνί ην νλνκάδνπλ πξφνδν
θαη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο!
Μηα θνξά θη΄ έλα θαηξφ, ην πνληίθη θνίηαμε κέζα απφ ηελ ηξχπα ηνπ θαη είδε ηνλ
αγξφηε θαη ηε γπλαίθα ηνπ λα αλνίγνπλ έλα δέκα.
Πξνο κεγάιν ηξφκν, είδε φηη ην δέκα απηφ πεξηείρε κηα πνληηθνπαγίδα.
Φεχγνληαο ηξέρνληαο απφ ην ρηήκα, ην πνληίθη άξρηζε λα δηαιαιεί ην γεγνλφο:
«΢ην αγξφθηεκα ππάξρεη πνληηθνπαγίδα! ΢ην αγξφθηεκα ππάξρεη
πνληηθνπαγίδα!»
Σν θνηφπνπιν ζηξαβνκνπηζνχληαζε θαη ηνπ είπε : «Κνίηαμε λα δεηο, απηφ εζέλα
πξέπεη λα αθνξά θαη φρη εκέλα. Μελ κε ελνριείο.»
Σν πνληίθη πήγε ζην γνπξνχλη θαη ηνπ είπε «Τπάξρεη κηα πνληηθνπαγίδα ζην
αγξφθηεκα!» Σν γνπξνχλη κε ζπκπάζεηα ηνπ απάληεζε «Πνιχ ιππάκαη, θε
πνληηθέ, αιιά εγψ δελ κπνξψ λα θάλσ θάηη γη απηφ, εθηφο απφ ην λα
πξνζεπρεζψ. Θα ζε ζπκπεξηιάβσ ζηηο πξνζεπρέο κνπ.»
Σν πνληίθη βξήθε ηελ αγειάδα θαη ηεο είπε ην λέν «Τπάξρεη κηα πνληηθνπαγίδα
ζην αγξφθηεκα!» Ζ αγειάδα είπε «Λππάκαη θίιε κνπ, αιιά εκέλα δελ κνπ
πέθηεη ινγαξηαζκφο.»
Απνγνεηεπκέλν ην πνληίθη γχξηζε πίζσ ζην αγξφθηεκα. Δθείλε ηε λχρηα έλαο
κεγάινο ζφξπβνο ζπγθιφληζε ην ζπίηη. Ήηαλ έλαο ζφξπβνο ζαλ θη απηφο πνπ
θάλεη ε πνληηθνπαγίδα φηαλ αηρκαισηίδεη ην ζήξακά ηεο.
Ζ γπλαίθα ηνπ αγξφηε έηξεμε λα δεη ηη ζπλέβε. ΢ην ζθνηάδη, δελ κπφξεζε λα δεη
φηη έλα δειεηεξηψδεο θίδη είρε πηαζηεί απφ ηελ πνληηθνπαγίδα θαη πξνζπαζνχζε
καληαζκέλα λα απειεπζεξσζεί. Σν θίδη ηελ δάγθσζε. Ο αγξφηεο εζπεπζκέλα
ηελ πήγε ζην λνζνθνκείν θαη ηελ έθεξε πίζσ κε ππξεηφ.

120

Προφητικά & Αιρετικά

Άκης Αγγελάκης

΋ινη μέξνπκε πσο ν ππξεηφο πέθηεη κε κηα θξέζθηα θνηφζνππα. Έηζη, ν αγξφηεο
έζθαμε ην θνηφπνπιν γηα λα θηηάμεη ηε ζνχπα πνπ ζα καγείξεπε ζηελ άξξσζηε
γπλαίθα ηνπ.
Αιιά ε αξξψζηηα δελ πέξαζε. Έηζη, ζπγγελείο θαη θίινη άξρηζαλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ άξξσζηε γπλαίθα κέξα θαη λχρηα. Γηα λα ηνπο ηατζεη ν αγξφηεο
αλαγθάζηεθε λα ζθάμεη ην γνπξνχλη.
Ζ γπλαίθα ηειηθά πέζαλε. ΢ηελ θεδεία ηεο ήξζε φιν ην ρσξηφ θαη ν αγξφηεο
ρξεηάζηεθε αξθεηφ θξέαο γηα λα ην επηθήδεην γεχκα θη΄ έηζη, έζθαμε ηελ αγειάδα.
Σν πνληίθη ηα έβιεπε φια απηά απφ ηελ ηξχπα ηνπ κε κεγάιε ζηελνρψξηα...
Φίθμζ ιμο, δ ζςηδνία ημο πθακήηδ πμο ιαξ θζθμλεκεί δεκ είκαζ οπυεεζδ ηςκ
θίβςκ, ηςκ δοκαηχκ ηαζ ζοκάια εηείκςκ πμο ημκ ηαηαζηνέθμοκ.
Δίκαζ
οπυεεζδ υθςκ ιαξ. Να πζέζμοιε, κα δζαιανηονδεμφιε, κα απέπμοιε ηαζ κα
ηαηαββείθμοιε.
Να ελμζημκμιήζμοιε ιε ηάεε ηνυπμ εκένβεζα ηαζ κα πνμζηαηέρμοιε ηδ βδ, ημκ
αένα ηαζ ηδ θφζδ.
Έηζζ, υηακ αθέπεηε ή αημφηε υηζ οπάνπεζ ηάπμζμ πνυαθδια ζημ πενζαάθθμκ, ιδ
κμιίγεηε υηζ δεκ ζαξ αθμνά.
΋ηακ αθέπεηε ιζα μζημθμβζηή πανακμιία ιδ κμιίγεηε υηζ δεκ ιπμνείηε κα ηάκεηε
ηάηζ. Μδ ζζςπήζεηε. Μδ θμαδεείηε.
Γζαηί ακ ζζςπήζεηε ηαζ θμαδεείηε ηχνα πμο ίζςξ είκαζ κςνίξ, ηζ εα ηάκεηε υηακ
είκαζ πθέμκ ανβά;
Ζ ζςηδνία ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ιαξ αθμνά υθμοξ. Σμ ίδζμ ηαζ δ
πμθζηζηή αδζαθμνία, ακαθβδζία ηαζ πνμζηοπζά.
Αξ πάρμοιε κα ηθείκμοιε ηα ιάηζα ιαξ ηαζ ηα αοηζά ιαξ ζηα ηαθέζιαηα ηδξ
θφζδξ ηαζ ηςκ ζοκακενχπςκ ιαξ βζα αμήεεζα, ζςηδνία ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ
νφπακζδξ ηαζ ηδξ ηαηαζηνμθήξ.
Φοζζηήξ ηαζ δεζηήξ!

121

Προφητικά & Αιρετικά

Άκης Αγγελάκης

Αποσπάσματα από τις
«Ιστορίες ποσ Δσναμώνοσν την Ψστή»

122

ηνπ είπε φηη ήηαλ ζθηρηφ. Σέινο ηεο είπε λα πάξεη ιίγν απ’ ηνλ θαθέ. απγά θαη θαθέο Ζ πνμζανιμζηζηυηδηα δεκ είκαζ ιίιδζδ. θαξηεξία θαη ιεβεληηά. αληνρή. Γελ ήμεξε πψο ζα θαηάθεξλε λα ηα βγάιεη πέξα θη ήζειε λα ηα παξαηήζεη. ζνχξσζε θαη ηνλ θαθέ θαη ηα έβαιε ζε ηξία κπνι. 123 . αθθά είκαζ ιζα δφκαιδ ακηίζηαζδξ ηαζ αθμιμίςζδξ – Mahatma Gandhi ΄Οηαλ ηα πξνβιήκαηα. ηνλ ξψηεζε «Ση ζεκαίλνπλ φι’ απηά . έβγαιε ηα θαξφηα θαη ηα απγά. ζην άιιν απγά θαη ζην ηξίην ρνληξνθνκκέλνπο θφθθνπο θαθέ. θη εθείλε έθαλε κηαλ άζρεκε γθξηκάηζα. αθνχ ην μεθινχδηζε. Γηαηί κόλνλ έηζη ζα κπνξέζνπκε λα ηηο μεπεξάζνπκε θαη λα βγνύκε δπλαηόηεξνη. έρνληαο πηα θνπξαζηεί απφ ηελ πξνζπάζεηα. ηελ πήξε ζηελ θνπδίλα. ζθεθηφηαλ φηη ελψ ε ίδηα είρε ηφζα πξνβιήκαηα. Μεηά ηεο είπε λα πάξεη θαη λα ζπάζεη έλα απγφ. ΢ην έλα έβαιε θαξφηα. ην θάζε πξάγκα ρσξηζηά. Καζψο ε ψξα πεξλνχζε. απγά θαη θαθέ». Ο παηέξαο ηεο. εθείλνο ηεο έθαλε αλφεηεο επηδείμεηο ηεο ηέρλεο ηνπ. γηαηί ν θαθέο ήηαλ πνιχ δπλαηφο. ελψ πεξίκελε γεκάηε αλππνκνλεζία λα θαηαιάβεη ηη είρε θαηά λνπ ηνπ λα θάλεη ν παηέξαο ηεο.» Κη εθείλνο ηεο εμήγεζε: «Σν θαζέλα απ’ απηά αληηκεηψπηζε ηελ ίδηα δπζθνιία. νη ζηελνρώξηεο θαη νη απνγνεηεύζεηο έξρνληαη ζηε δσή. Κάπνηνο είρε κηα θφξε πνπ ηνπ παξαπνληφηαλ γηα ηε δσή ηεο θαη γηα ην πφζν ηεο πήγαηλαλ φια ηα πξάγκαηα ζηξαβά. θη απηή. γέκηζε ηξία θαδάληα κε λεξφ θαη ηα έβαιε πάλσ ζε δπλαηή θσηηά. Έπεηηα ζηξάθεθε πξνο ηελ θφξε ηνπ θαη ηελ θάιεζε λα ηνπ πεη ηη βιέπεη. Σφηε ηεο είπε λα αγγίμεη ηα θαξφηα. Έιεγε πσο κφιηο έλα πξφβιεκα ιπλφηαλ. Ζ θφξε έζθηγγε ηα δφληηα ηεο απφ ζπκφ. έλα θαηλνχξγην έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ακέζσο κεηά. ΋κσο ην θαζέλα αληέδξαζε δηαθνξεηηθά». θαη ηα άθεζε φια λα βξάζνπλ ρσξίο λα πεη ιέμε. θαιό ζα είλαη λα κάζνπκε λα ηηο αληηκεησπίδνπκε κε επειημία. πνπ ήηαλ αξρηκάγεηξαο. πνπ ήηαλ ην λεξφ πνπ έβξαδε ζηνπο 100 βαζκνχο.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Καξφηα. θη απηή ηνπ είπε φηη είλαη καιαθά. Δθείλε ηνπ απάληεζε ραξηησκέλα «Καξφηα. κέρξη πνπ άξρηζαλ λα βξάδνπλ. Μεηά απφ κηζή ψξα ν παηέξαο πήγε θη έζβεζε ηε θσηηά. Με ήπην ηφλν πιένλ.

Οζ ηυηημζ αοημί δεκ απμδίδμοκ ημ πζμ δοκαηυ ημοξ άνςια ηαζ ηδ δφκαιή ημοξ. Αθνχ έβξαζαλ αξθεηά. ζθιεξφ θαη άθακπην. υηζ ζε ιζα χνα δφζημθδ πμο μζ δμηζιαζίεξ πμο πενκάιε ανίζημκηαζ ζημ απυβεζυ ημοξ. αθθά ιε ημκ παναιζηνυ πυκμ. αοβά ή ηυηημζ ημο ηαθέ .Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης «Σν θαξφην κπήθε εθεί κέζα δπλαηφ. ζακ αοβά ή ζακ ηυηημζ ημο ηαθέ . ιήπςξ ηυηε – υπςξ ιε ημκ ηαθέ – βζκυιαζηε ηαθφηενμζ. κ’ έλα ιεπηφ θέιπθνο λα πξνζηαηεχεη έλα ξεπζηφ εζσηεξηθφ. αθθά ιεηά απυ έκα εάκαημ. ηυηε ίζςξ δ πνμζεοπή ιαξ ακεααίκεζ ζε ορδθυηενα επίπεδα. ικδζζηαηία. πμο λεηζκάεζ ι’ έκα πμθφ εφπθαζημ ηέκηνμ. «Οη θφθθνη ηνπ θαθέ φκσο είλαη θάηη ην ηδηαίηεξν. Μήπςξ ζακ ημ αοβυ. πχξ απακηάιε . Δίιαζηε ηανυηα. Καη κεηά ξψηεζε ην θνξίηζη «Δζχ ηη απφ απηά είζαη . θεμκενυ πκεφια ηαζ ζηθδνή ηανδζά . Μήπςξ ελςηενζηά ελαημθμοεμφιε κα θαζκυιαζηε ίδζμζ.» ΋ηακ δ ακαπμδζά πηοπάεζ ηδκ πυνηα ιαξ. 124 . Δζείξ θίθμζ ιμο. ΋ηαλ φκσο έκεηλε κέζα ζην βξαζηφ λεξφ. ή ιε ιζακ ακαπμδζά. ην πεξηερφκελφ ηνπ ζθιήξπλε πνιχ». ιαναγχκμοιε ηαζ βζκυιαζηε αδφκαιμζ ηαζ ιαθεαημί. «Σν απγφ ήηαλ εχζξαπζην.  Θοιδεείηε. εκχ ιέζα ιαξ είιαζηε βειάημζ πίηνα. ΋ηακ θμζπυκ ηα πνάβιαηα θηάκμοκ ζημ πεζνυηενμ. ιζακ μζημκμιζηή ηαηάννεοζδ. πανά ιυκμ υηακ ανάζμοκ ζημοξ 100 ααειμφξ. `Ζ ιήπςξ ιμζάγμοιε ιε ημοξ ηυηημοξ ημοξ ηαθέ. ΢ακ ηανυηα. ιζα ηαηαζηνμθή ζηθδναίκμοιε. έκα δζαγφβζμ. Μήπςξ είιαζηε ζακ ηα ηανυηα πμο θαίκμκηαζ ζηθδνά. έπμοιε έκα νεοζηυ πκεφια. αιιά κεηά ην βξάζηκν έγηλε καιαθφ θαη αδχλακν». ην δνπκί ηνπο έγηλε δπλαηφηεξν θαη πινπζηφηεξν». πχξ ακηζιεηςπίγεηε ηα πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ ζηεκμπχνζεξ αοηήξ ηδξ γςήξ.

εα ηζκάλεζ ηδ ζηυκδ απυ πάκς ημο. Ξεηζκμφκ ιαγί ηδκ πνμζπάεεζα. ηάπμζμζ άθθμζ αβαίκμοκ ζηδκ πνυςνδ ζφκηαλδ ηςκ εθπίδςκ ηαζ ηςκ μκείνςκ ημοξ. Μήπςξ ηάπςξ έηζζ δεκ γμφιε ηαζ ηζξ γςέξ ιαξ. ΢ε θίβμ. Μαγί λεηζκμφκ κα ακδθμνίγμοκ. Ο ηαεέκαξ απυ ειάξ ιπμνεί κα δχζεζ ηζξ ιάπεξ ημο ηαζ κα ηζξ 125 . Ο κζηδηήξ εα ζδηςεεί. Γεκ ανίζηεηαζ ιυκμ ζηζξ ζηακυηδηεξ ηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ. εκημπίγεηαζ ζημ ακ εα ζοκεπζζηεί δ πνμζπάεεζα. ζημκηάθημοκ.Πινχηαξρνο Ο ληθεηήο δελ είλαη εθείλνο πνπ θεξδίδεη πάληα. Ζ ακδθυνα είκαζ ημζκή – ηζξ πενζζζυηενεξ ημοθάπζζημκ θμνέξ. εκχ μ κζηδιέκμξ ιέκεζ πεζιέκμξ ζημ έδαθμξ ηαζ ζηαιαηά ηδκ πνμζπάεεζα. Ζ ααζζηή ηαζ μοζζχδδξ δζαθμνά. άζημπμ ηαζ εθζαενυ είκαζ αοηυ ημ ζεκάνζμ! Ο ηάεε άκενςπμξ έπεζ ημ δζηαίςια ζηδκ αλζμπνέπεζα ημο κα πνμζπαεήζεζ ηαζ κα αβςκζζηεί. ΢ηδκ ροπζηή δφκαιδ πμο ζε ςεεί κα ηενιαηίζεζξ. Ζ δζαθμνά ανίζηεηαζ ζημ ημονάβζμ ηαζ ζηδ θεαεκηζά κα ζοκεπζζηεί δ ακδθμνζηή δζαδνμιή ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ. ηναοιαηίγμκηαζ. Ο ληθεηήο είλαη εθείλνο πνπ πξνζπαζεί πάληα. Πέθημοκ ηάης. Πεεαίκμοκ ζηα 25. πηοπμφκ. ΢ηδ δζαφβεζα κα θηάζεζξ ζημ ζηυπμ ζμο. Ο κζηδιέκμξ έπεζ απμβμδηεοεεί. έπμοκ ηδκ ίδζα αθεηδνία. Συζμ μ κζηδηήξ υζμ ηαζ μ κζηδιέκμξ. Ζ γςή ζθονίγεζ ηδκ έκανλδ ημο αβχκα ηαζ βζα ημοξ δφμ. έπεζ παναθφζεζ ηαζ εα ιείκεζ πεζιέκμξ! Θα ζηαιαηήζεζ ηδκ πνμζπάεεζα. Ζ δζαθμνά ιεηαλφ κζηδηή ηαζ κζηδιέκμο είκαζ. αθθά ημοξ εάαμοκ ζηα 80! Πυζμ άδζημ. εα πάνεζ ιζα ααεζά ακάζα ηαζ εα ζοκεπίζεζ ιέπνζ ημ ηέθμξ. Ξακαζδηχκμκηαζ ηαζ ζοκεπίγμοκ. λακαπέθημοκ ηαζ ηυηε είκαζ πμο θαίκεηαζ δ δζαθμνά. Κάπμζμζ απυ ιαξ ζοκεπίγμοκ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης Μελ ηα παξαηάο πνιχ γξήγνξα Ζ επζιμκή είκαζ ζζπονυηενδ απυ ηδ αία . πςξ πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ μζ δφμ ημοξ πνμζπαεμφκ ηαζ πέθημοκ. μ κζηδηήξ μνεχκεζ ημ πανάζηδιά ημο ηαζ ζοκεπίγεζ. Κάπμο υιςξ ζηδ δζαδνμιή. έπεζ δεζθζάζεζ.

΢ε θάπνην ζεκείν ηεο αλαδήηεζήο ηνπ ζπλαληάεη ζην δξφκν ηνπ έλα γθνπξνχ. ηδξ επζηοπίαξ ηαζ ηδξ πνμημπήξ. Ξαθληθά. Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ. πάκηα οπάνπεζ έκα ή ηαζ πενζζζυηενα «πθαηξ» πνζκ ανείηε ημ ιμκμπάηζ ηδξ επζηοπίαξ. Δίκαζ αοηυ πμο ηυζμ πενζβναθζηά.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ηενδίζεζ. 126 . ανεηή. δηαιπκέλνο θαη εμνξγηζκέλνο. Ο ΢μθςιυξ ιίθδζε βζα «ανεηή ηαζ ηυθιδ». Αθξηβψο ιίγν κεηά ην πιαηο». ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ έςαρλε απεγλσζκέλα λα βξεη ηελ επηηπρία. Ο άλζξσπνο. κηιάεη ν γθνπξνχ. έρνληαο ηελ ππνςία φηη δελ θαηάιαβε θαιά ηελ απάληεζε. «Αθνινχζεζα ηελ θαηεχζπλζε πνπ κνπ έδεημεο θαη απηφ πνπ πέηπρα είλαη ηα ράιηα πνπ έρσ ! Σέξκα νη ππνδείμεηο κε ην δάρηπιν! Μίια!» Καη ηφηε κφλν. Αοηυ πμο έπεζ ζδιαζία. Τπάθνπνο ν άλζξσπνο μαλαθεχγεη πξνο ην ίδην κέξνο. αιιά δείρλεη κε ην δάρηπιφ ηνπ πξνο κηα θαηεχζπλζε πέξα καθξηά. «΢ε ξψηεζα πψο πάλε ζηελ επηηπρία». ηξέρεη γξήγνξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Δπαλαιακβάλεη ηελ εξψηεζή ηνπ ζηνλ γθνπξνχ. θαη ιέεη απηά : «Ζ επηηπρία είλαη πξνο ηα εθεί. ν νπνίνο θαη πάιη δείρλεη ζησπειά πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. πξάγκαηη.» Ο ξαζνθφξνο ζνθφο κε ηε καθξηά γελεηάδα δελ κηιάεη. αθνχγεηαη έλα ερεξφ «Πιαηο!!!» Ο άλζξσπνο επηζηξέθεη ιαζπσκέλνο. Σνχηε ηε θνξά ην «πιαηο» μεθνπθαίλεη. θεαεκηζά. Δίκαζ μ ενίαιαμξ ηδξ δζαδνμιήξ ηαζ υπζ ιζα κίηδ πμο ιπμνεί κα απμδεζπεεί «Πφννεζμξ».  Υνεζάγεηαζ ηυθιδ. θονζηά ηαζ ακενχπζκα πενζέβναρε μ εεκζηυξ ιαξ πμζδηήξ. Αοηυ δεκ έπεζ ηαζ ηυζδ ζδιαζία. αοηυ πμο ηάκεζ ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζημκ κζηδηή ηαζ ζημκ κζηδιέκμ είκαζ δ πνμζπάεεζα ηαζ υπζ ημ απμηέθεζια. ή κα ηζξ πάζεζ. θη φηαλ πηα εθείλνο ζέξλεηαη πίζσ είλαη θαηακαησκέλνο. νπξιηάδεη ζηνλ γθνπξνχ. θαηελζνπζηαζκέλνο κε ηελ πξννπηηθή κηαο γξήγνξεο θαη εχθνιεο επηηπρίαο. βξεγκέλνο. Μδκ έπεηε ρεοδαζζεήζεζξ θίθμζ ιμο. Ο άλζξσπνο ξσηάεη ηνλ γθνπξνχ : «Καηά πνπ πέθηεη ε επηηπρία . θνπηζαίλνληαο θαη δαιηζκέλνο. Γζμκφζζμξ ΢μθςιυξ. ηζαβακυ ηαζ αλζμπνέπεζα βζα κα πενάζεζξ ηα «πθαηξ» ηδξ γςήξ ηαζ κα ανεεείξ ζημ ιμκμπάηζ ηδξ εοδιενίαξ.

Authorized Trainer & Counselor 127 . Γζαηί.  Γζαηί ελαημθμοεμφιε ηαζ πίκμοιε ηα ηαθεδάηζα ιαξ δζαιανηονδεμφιε. ηαζ ηα πνοζμπθδνχκμοιε πςνίξ κα  Γζαηί παεδηζηά ηαζ εθζαενά ζοκεπίγμοιε κα ειπζζηεουιαζηε ημοξ κεγαινκπαθάιεδεο πμο ελαημθμοεμφκ κα ιαξ ηασγμοκ ηνμθέξ πμο ζημηχκμοκ ζε αζηνμκμιζηέξ ηζιέξ. κα απέπεζ.  Γζαηί δεπυιαζηε ιμζνμθαηνζηά ηδκ ηαηάκηζα ηδξ ηειε-απνραχλσζεο πμο ιαξ μδδβεί ζηδ θακεάκμοζα ηαζ οπμδεέζηενδ θεζημονβία ηςκ κμδηζηχκ ιαξ ζηακμηήηςκ. κήπσο έρεη δίθην ν Λαδόπνπινο. ακυδημξ. Άθεο Αγγειάθεο LLM. κα ιπμτημηάνεζ ηαζ κα ηαηαββέθθεζ. Πμο είπε ζε ιζα πνυζθαηδ ζοκέκηεολή ημο υηζ ιάθθμκ εα πνέπεζ κα ιαξ έπμοκ «οπκςηίζεζ»! Γζαηί δεκ ιπμνχ κα δχζς θμβζηέξ ελδβήζεζξ ζε ηαιζά απυ ηζξ παναηάης ενςηήζεζξ πμο ζοκέπεζα ιμο δδιζμονβμφκηαζ ηαεδιενζκά :  Πςξ είκαζ δοκαηυκ δ αζζπνμηένδεζα κα έπεζ ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ εθεφεενδ μζημκμιία ηαζ ηακείξ κα ιδκ παναπμκείηαζ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΦΥΛΛΟ Νο 123 Δευτέρα 3 Ιουλίου 2006 Business Success Newsletter EDITORIAL Γηαηί. ή μηζδήπμηε άθθμ αμθεφεζ ημοξ «αμθειέκμοξ».  Γζαηί ιζθάιε βζα ηδκ ακαζοβηνυηδζδ ημο ηνάημοξ ηαζ δεκ λεηζκάιε κα απυ ηδκ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ αβμνακμιίαξ. Σειηθά. ζμθυξ ηαζ θμβζηυξ κα ιμο δχζεζ ιενζηέξ απακηήζεζξ ζηα πζμ πάκς. Μπμνεί κα εεςνδεχ βναθζηυξ. αθθά ηεθζηά. εα ιπμνμφζε ηάπμζμξ ιδ βναθζηυξ.

Ακ πζζηεφμοιε υηζ ημοξ θαφθμοξ ημοξ πημεί μ δζηυξ ιαξ πυκμξ. δαηνοζιέκμξ. Βίθεξ πηζζιέκεξ ζημκ «εεκζηυ» δνοιυ ηςκ ζεικχκ ηαζ ηαπεζκχκ πμο εδχ ηαζ ηέζζενζξ δεηαεηίεξ αθςκίγμοκ ηδ πχνα ιαξ. υζμκ αθμνά ηδκ πνυθδρδ απυ ηζξ πονηαβζέξ. Λεξ ηαζ ηα παζδζά ημοξ δεκ εα πθδνχζμοκ ηζξ αιανηίεξ ημοξ. ζε ζοκενβαζία ιε επζπυθαζμοξ απαηεςκίζημοξ ζημηχκμοκ ημ πενζαάθθμκ. Ακ εεςνμφιε υηζ δ δζαθεμνά δεκ επζημζκςκεί πμθοεπίπεδα ιε ηδκ ημζκή ηδξ βθχζζα. Πνζκ 10 πνυκζα απυ αοηήκ εδχ ηδκ εθδιενζδμφθα ηαηαδίηαγα ηδ ζήρδ ηαζ ηδκ ακζηακυηδηα ηςκ δζμζημφκηςκ. Ο ηαεέκαξ ιαξ ιπμνμφζε κα δεζ ηζξ αοεαίνεηεξ αίθεξ πάκς απυ ημοξ Θναημιαηεδυκεξ. Γελ κπνξψ ην αίκα κνπ λα δίλσ ΢ε κηα άξξσζηε ζπλέρεηα παηξίδα. ιε ηδ θςκή ηδξ ΢ςηδνίαξ Μπέθθμο. ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηαζ ηδξ ζηάπηδξ ηςκ ηαιέκςκ δαζχκ πμο αθήκεζ πίζς ηδξ. Απυ ημ CD «Λασηά Πνμάζηζα».Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΦΥΛΛΟ Νο 131 Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 EDITORIAL 1 : Γηεθζαξκέλνη ή απιψο αλίθαλνη.. Να βζαηί μνηίγμιαζ υηζ πμηέ πζα δεκ εα λακαρδθίζς ηακέκα ημοξ! Ακυδημζ Μαονμβζαθμφνμζ ηδξ πμθζηζηήξ. 128 . Κμνυσδα πμο είιαζηε! Ακ κμιίγμοιε υηζ μζ παναηάλεζξ δζαθμνμπμζμφκ ηζξ ακηζθήρεζξ. Κάδηε ηζ δ Πάνκδεα. ΢ήιενα. Φεχγσ πηθξακέλε θαη ζ΄ αθήλσ. Αθθά αξ ιδ λεπκμφιε υηζ είπε ήδδ ηαηαπαηδεεί. εοιςιέκμξ ηαζ ιυκμξ αημφς ηα ίδζα θυβζα απυ δζαθμνεηζηέξ ιμφνεξ. Αθπβέξλεηε ζηε ζάιαζζα ζαλίδα. ηζξ ίδζεξ ακμδζίεξ ηαζ ηζξ ίδζεξ πμθζηζηάκηζηεξ πανθαπίπεξ.. κα ρεθθίγμοκ ηα ίδζα ρέιαηα. Σδ βθχζζα ηδξ ημιπίκαξ. εκχ ηάεμιαζ ζημ βειάημ απμηασδζα ιπαθηυκζ ιμο.

Να ιδκ αημφεζ. Να απμννίπηεζ ζδέεξ. άηαιπημξ ηαζ δμβιαηζηυξ ζηζξ απυρεζξ ηαζ εεςνήζεζξ ημο. Πςξ υιςξ δ οπενμρία ημο πνμζςνζκμφ βίκεηαζ ηαεεζηχξ. πνμηάζεζξ. Σμ πνχημ είκαζ κα απμννίπηεζ απυ άβκμζα ηαζ υπζ απυ βκχζδ.) Να ελαημθμοεεί κα «πνζιμδμηεί» ηαηαζηάζεζξ ιε εηαημιιφνζα. μφηε κα αθέπεζ ηδκ αβάπδ ημο ηυζιμο πμο ακηζπνμζςπεφεζ ηαζ δβείηαζ βζα ζοβηεηνζιέκμ άημιμ πμο ιπμνεί μοζζαζηζηά κα αμδεήζεζ ημκ μνβακζζιυ. Αοηυ ιπμνεί ηάπμζμξ κα ημ πεηφπεζ ιε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ :    Να ιδκ απακηά ζε ηδθεθςκήιαηα ηαζ ιδκφιαηα πμο ηάπμζμξ αθήκεζ ζηδ βναιιαηέα ημο. ημ πνμζςπζηυ. Σμ δεφηενμ είκαζ. θένκμοκ νπζηαζηηθά θαη απηά απνηειέζκαηα εηεί πμο ηαθμφκηαζ βζα κα ζοκεζζθένμοκ ιε ηζξ βκχζεζξ. αθθά ηαζ ημκ ίδζμ κα επζηφπεζ ημοξ επαββεθιαηζημφξ ημο ζηυπμοξ (ακ έπεζ. υζμ ηαζ επαββεθιαηζηυ επίπεδμ. Ο πζμ πάκς «εακάζζιμξ» ζοκδοαζιυξ απμηεθεί ιζα ηαεδιενζκή «Μαηζααεθζηή» κμζδνή πναβιαηζηυηδηα πμο εβχ πνμζςπζηά μζηηίνς ηαζ απαλζχκς ηυζμ ζε πνμζςπζηυ.Προφητικά & Αιρετικά Φφθθμ Νμ 131 ΢εθ. πξώηα ζα πξέπεη λα έρεη κάζεη πσο λα πεηπραίλεη ζαλ άλζξσπνο! Ακ εέθεζ ηάπμζμξ κα απμηφπεζ μζηηνά ζακ άκενςπμξ δεκ έπεζ πανά κα ηάκεζ δομ πνάβιαηα.. κα βίκεζ οπενυπηδξ ηαζ κα απαλζχκεζ ακενχπμοξ πμο έπμοκ πνμζθένεζ. ακενχπμοξ πςνίξ ηακ κα λένεζ πενί ηίκμξ πνυηεζηαζ. κα είκαζ «λενυθαξ».. Με άθθα θυβζα.πξνζσξηλνχ! Αλ ζέιεη θάπνηνο λα επηηύρεη ζαλ ζηέιερνο κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνύ. ηζξ ζδέεξ ηαζ ηζξ ζηναηδβζηέξ ημοξ.. Φαίκεηαζ υιςξ πςξ αοηή ιμο δ εεχνδζδ δεκ πημεί ακενχπμοξ πμο ηαζνζάγμοκ ζηδκ πζμ πάκς πενζβναθή ηαζ δεκ ανίζηεζ αοηζά ηαζ ζηυιαηα ακμζπηά κα 129 .. εηιεηαθθεουιεκμξ ιζα πνμζςνζκή εέζδ πμο ηαηέπεζ ζε ιζα ιεβάθδ επζπείνδζδ ή μνβακζζιυ. εκχ εα ιπμνμφζε κα είπε εγγπεκέλα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ιε ημ έκα δέηαημ ηςκ πνδιάηςκ πμο έπεζ ηαζ ελαημθμοεεί κα δίκεζ ζε οπάνπμκηεξ πνμιδεεοηέξ ημο.4/4 Ημοκίμο 2007 Άκης Αγγελάκης BUSINESS SUCCESS NEWSLETTER 29 ΕΖΣΔΙ΢ΣΔ ΝΑ ΢Α΢ ΢ΣΔΙΛΟΤΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΖ ΛΙ΢ΣΑ ΜΔ ΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 350 ΢ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΒΙΩΜΑΣΙΚΖ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Ζ΢ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΠΙΥΔΙΡΖ΢Ζ ΢Α΢ EDITORIAL 2 : Ζ ππεξνςία ηνπ . ελαημθμοεμφκ ηαζ πνμζθένμοκ ηαζ ιάθζζηα.

Μπμνεί ηαζ κα ημοξ θακχ πνήζζιμξ! Άθεο Αγγειάθεο LLM. ηδκ αθήεεζα ηαζ ζε ηεθζηή ακάθοζδ ημ δζηυ ημοξ ζοιθένμκ.. SAC Dip. Ακ ηάπμηε ηάπμζμζ ηαηαθένμοκ κα ημ ακηζθδθεμφκ.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης πνμαζπίζμοκ ημ δίηζμ. αξ επζημζκςκήζμοκ ιαγί ιμο. Authorized Trainer & Counselor 130 .

ζηδκ Κυθαζδ ή ζημκ Πανάδεζζμ. «εα ηάκμοιε ημ ελήξ: Θα πενάζεζξ 24 χνεξ ζηδκ Κυθαζδ ηαζ 24 χνεξ ζημκ Πανάδεζζμ. μζ άββεθμζ έπαζγακ βαθήκζα ιμοζζηή ιε ηζξ άνπεξ ηαζ ηζξ θφνεξ ημοξ. έκα δζαθοιέκμ ιένμξ ιε απμπκζηηζηή αηιυζθαζνα ηαζ υθμζ μζ θίθμζ ηδξ πμθζηζημί δμφθεοακ ζηα ηάηενβα ηαζ ημοααθμφζακ ηενάζηζεξ πέηνεξ. Ο Πανάδεζζμξ ήηακ έκα πμθφ ήζοπμ ιένμξ ιε ήνειδ αηιυζθαζνα. Πνζκ ημ ηαηαθάαεζ. μπυηε εα πνμηζιήζς ηδκ Κυθαζδ». Δηεί δ πμθζηζηυξ αθέπεζ υθμοξ ημοξ πμθζηζημφξ θίθμοξ ηδξ πμο είπακ πεεάκεζ κα παίγμοκ βημθθ. ιεηά απμθαζίγεζξ». κα θθενηάνμοκ ιε ςναίμοξ άκηνεξ ηαζ πακέιμνθεξ βοκαίηεξ ηαζ βεκζηά κα δζαζηεδάγμοκ πμθφ. μζ θζθυζμθμζ ιζθμφζακ βζα ηδ γςή ηαζ ημκ εάκαημ ηαζ υθμζ ιαγί ζογδημφζακ ιε ημκ Θευ πμο ήηακ πμθφ βθοηυξ ηζ εοπάνζζημξ ηφπμξ.» Δηείκδ ημ ζηέθηεηαζ θίβμ ηαζ θέεζ:«Γεκ είιαζ ζίβμονδ». εκχ μ Γζάαμθμξ ήηακ πάκς απυ ηα ηεθάθζα ημοξ ηαζ ημοξ δζέηαγε ζοκεπχξ. θμζπυκ. «Συηε». ΋ιςξ. Αηυια ηαζ μ Γζάαμθμξ ήηακ ιαγί ημοξ ηαζ ηάκακε πανέα. θέβμκηάξ ημοξ ηα ηαθφηενα πνυζηοπα ηαζ πζηάκηζηα ακέηδμηα.Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης ΦΥΛΛΟ Νο 132 Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2007 Μεηεθινγηθέο αλεζπρίεο! (αλέθδνην πνπ καο έζηεηιε ε θαιή θίιε Λέλα Μπαμέ) Μζα βοκαίηα πμθζηζηυξ ιε οπμονβεία ηαζ πμθθέξ πενβαιδκέξ ιζα ιένα πεεαίκεζ. ζηδκ Κυθαζδ υιςξ ήηακ υθμζ μζ θίθμζ ιμο ηαζ δζαζηέδαγακ πζμ πμθφ. ΋ηακ θηάκεζ ζημκ άθθμ ηυζιμ. Ζ πμθζηζηυξ έδεζλε κα ημ ζηέθηεηαζ. ζηδκ Κυθαζδ. πέναζακ ηαζ αοηέξ μζ 24 χνεξ. Ζ πμθζηζηυξ αζζεακυηακ πμθφ υιμνθα ηαζ πνζκ ημ ηαηαθάαεζ. Ο Άβζμξ Πέηνμξ ζέαεηαζ ηδκ επζεοιία ηδξ ηαζ ηδ ζηέθκεζ ζηδκ Κυθαζδ. πνζκ ηεθζηά πεζ: «Ο Πανάδεζζμξ ήηακ πμθφ ςναίμξ ηαζ βαθήκζμξ. πέναζακ μζ 24 χνεξ ηαζ ήνεε μ Άβζμξ Πέηνμξ κα ηδκ πάνεζ κα πάκε ζημκ Πανάδεζζμ. χζπμο ήνεε μ Άβζμξ Πέηνμξ κα νςηήζεζ ηζ απμθάζζζε ηχνα πμο είδε ηαζ ηα δφμ ιένδ. κα πμκηάνμοκ ζημ ηαγίκμ. ηδκ οπμδέπεηαζ μ Άβζμξ Πέηνμξ ηαζ ηδξ θέεζ: «Πμφ εα ήεεθεξ κα πενάζεζξ ηδκ αζςκζυηδηά ζμο. ζήιενα ιαξ ρήθζζεξ!!!» 131 . θέεζ μ Άβζμξ Πέηνμξ. Ζ πμθζηζηυξ δοζανεζηδιέκδ πάεζ ηαζ ημκ νςηά: «Σζ έβζκε εδχ. δ Κυθαζδ ήηακ θίβμ δζαθμνεηζηή ηχνα. ΋θα πμθφ ςναία ηαζ δ πμθζηζηυξ πενκμφζε οπένμπα. Πνμπεέξ υθα ήηακ ηυζμ ςναία ηαζ υθμζ δζαζηέδαγακ». κα πίκμοκ ζαιπάκζα. Καζ μ Γζάαμθμξ ηδξ απακηά: «Συηε είπαιε πνμεηθμβζηή εηζηναηεία. Ζ πμθζηζηυξ ζοιθςκεί. Πάκε.

Προφητικά & Αιρετικά Άκης Αγγελάκης O Άηδξ Αββεθάηδξ είκαζ εηδυηδξ. Γίκεηε ζοκδνμιδηήξ ζηα δθεηηνμκζηά ημο newsletters πμο ζηέθκμκηαζ ΔΝΣΔΛΧ΢ ΓΧΡΔΑΝ βειάηα ιε ζδέεξ ηαζ θφζεζξ βζα ιζα ηαθφηενδ πνμζςπζηή & επαββεθιαηζηή γςή! ΢ηείθηε email ζημ success2@otenet. Σδθ/κα : 210-2512988 & 210-2584880 – Γηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα θαη νκηιίεο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δπζζηεθεείηε ημ site ημο www. ή ιζα μιζθία ιε έκα εέια πμο εζείξ εα επζθέλεηε. Μπμνείηε κα επζημζκςκείηε ιαγί ημο βζα κα πνμβναιιαηίζεηε έκα ζειζκάνζμ. ζοββναθέαξ.gr Ονζζιέκα απυ ηα ζειζκάνζα ηαζ ηζξ μιζθίεξ ημο δζαηίεεκηαζ ηαζ ζε CD ή DVD. επίηεολδξ ζηυπςκ.gr ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ΢ 210-2512988 & 210-2584880 132 . ζφιαμοθμξ επζπεζνήζεςκ ηαζ πνμζςπζηήξ επζηοπίαξ ζε εέιαηα ενβαζίαξ. Γέπεηαζ ιε νακηεαμφ ζημ βναθείμ ημο. επζημζκςκίαξ.image-a.

.

.

.

.

.

.

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α : Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Α Ρ Ω Ν Η .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful