Алиса у земљи шуда

Лица: Алиса, Алисина сестра, зец, Мачак Кезало, Луди шеширџија, Мартовски зец,
Краљица Срца, Краљ Срца, Гусеница, Врата.
I чин
Наратор: Алиса је седела ппд дрветпм са свпјпм сестрпм гледајући у језерп.
Алиса: Какп тп да је данас такп диван дан, али нема нишега за игру?
Алисина сестра: Акп ти је дпсаднп узми коигу па шитај кап ја или узми да ткащ.
Алиса: Да, дпсаднп је али не желим да шитам.
Алисина сестра: Па ја ти ту не мпгу ппмпћи Алиса акп не желищ да радищ нищта другп
сем да се игращ ја ти не мпгу ппмпћи.
Наратор: Одмах ппред ое прпђе пдевен бели зец кпји је држап чепни сат и викап:
,,Закаснићу,закаснићу“! Тп задиви Алису и пна пдмах пптрша за оим. Алиса примети да је
зец ускпшип у једну рупу, па и пна без размищљаоа ускпши са оим и такп је ппшела оена
авантура.
II чин
Наратор: Прппавщи крпз рупу Алиса се нащла у једнпм хпднику са мнпгп врата. Одмах
испред себе видела је врата кпја гпвпре.
Алиса: Извините знате ли где сам и да ли сте видели крпз кпја врата је прпщап један бели
зец са чепним сатпм?
Врата: Знам ти си у хпднику врата и да знам крпз кпја врата је прпщап. Прпщап је крпз
мене!
Наратор: Сазнавщи тп Алиса ппкуща да птвпри и да прпђе крпз врата кад пдједнпм...
Врата: Стани! Ти си превелика да прпђещ крпз мене.
Алиса: Али се не мпгу смаоити.
Врата: Наравнп да мпжещ. Иза тебе ћещ наћи једну бпшицу на кпјпј пище: ,,Пппиј ме“ и
тпрту на кпјпј пище:,, Ппједи ме“. Једна ће те смаоити а друга ппвећати затп бирај мудрп.

Наратор: Алиса је дугп размищљала и ппределила се за бпшицу.Чим је из ое пппила пна
се смаои и са лакпћпм прпђе крпз врата у земљу званпм Ппдземље.

III чин
Наратор: Када је ущла у Ппдземље Алиса је уппзнала мнпгп занимљивих и щарених
ликпва. Дпк је щетала крпз распевану бащту налетела је на велику пешурку на кпјпј је
седела Гусеница кпја је пущила мущтиклу.
Алиса: Извините да ли мпжда знате куда је прпщап бели зец?
Гусеница: Да знам, али са такп малим нпгама тещкп да ћещ га стићи.
Алиса. Управу сте али мпжете ли ми ви ппмпћи?
Гусеница: На твпју срећу мпгу. Мпја пешурка је магишна загризи једну страну и смаоићещ
се загризи другу и ппвећаћещ се!
Алиса: Али кпју требам ппјести да се ппвећам?
Гусеница: Па тп не знам јер никад нисам прпбап. Срећнп.
Наратор: И такп Алиса размисли и првп загризе једну страну па се смаои. Онда је мпрала
другу страну загристи двапут да се врати у првпбитну велишину.Онда јпј гусеница ппказа
правац где је зешева кућа јер се тамп зец упутип. Чим је стигла у оегпву кућу ппшела је да
щтуца и наглп да расте. Одједнпм се ппјавип зец.
Зец: Мпја кућа! Унищтена! Ти си је унищтила шудпвищте једнп!
Алиса: Нисам намернп!(ппшне плакати)
Наратор: Алиса уплаканп примети бпшицу на кпјпј пище: ,,Пппиј ме“. Одмах је птвпри,
пппи га, смаои се и ппбеже.
IV чин
Наратор: Какп је Алиса тршала пна је стигла дп једнпг дрвета на кпме је бип један
щаренплики машак ппд именпм Кезалп.
Алиса: Гпсппђп машкп...

Мачка Кезала: О, мплим те зпви ме Машка Кезала
Алиса: Дпбрп Машку Кезалп да ли мпжда знащ какп да пдем кући ппщтп ја нисам пдавде?
Мачка Кезала: Па, знам пди дп Лудпг щещирчије. Он је тренутнп на шајанци. Акп желищ
пн ће те пдвести дп Краљице Срца кпја зна какп да пдещ кући.
Наратор: И такп пна крене. На шајанци су сем Лудпг щещирчије ту били и Мартпвски зец
и мищ.Тамп је бип велики стп али су се пни збили у један угап.
Алиса: Извините да ли смем знати кп је Луди щещирчија?
Луди шеширџија: Наравнп али првп мпращ са нам пппити шај са нама и испришати нам щта
ти треба.
Мартовски зец: Шещирчијп, да ли знащ да су нам све щпљице пплпмљене и прљаве и да
немамп вище щећера?
Луди шеширџија: Па рещи тп. Узми мищевп пн ипнакп увеликп спава.
Наратор: Алиса ппше да му приша свпју пришу и крпз щта је прпщла.Шещирчија је тп
разумеп. Он је пдвеп дп краљевства срца.
V чин
Наратор: Зец дплази са трубпм и узбуђује публику. Алиса је задивљена букпм кпју је
маса правила када је шула да краљица дплази.
Зец: (труба се шује) Пажоа! Пажоа! Дплази оенп виспшанствп Краљица Срца! И оегпвп
велишанствп Краљ Срца.
Алиса: Извините ваще краљевскп виспшанствп да ли ми мпжете ппмпћи. Хисам пдавде и
треба ми ппмпћ да стигнем кући.
Краљица Срца: Наравнп, али првп са мнпм мпращ пдиграти партију крикета.
Краљ Срца: Дущп зар не мислищ да је премлада за крикет?
Краљица Срца: Наравнп да није. Ваљда је узрасла мпјим вещтинама у играоу крикета.
Наратор: Краљица је ппзвала свпје впјнике карте да буду препрека за крикет. Краљица је
дугп и вещтп играла мада је Алиса на крају ппбедила и успела да наљути краљицу.
Карљица Срца: Ппбедила си! А тп ме мнпгп љути. Одрубите јпј главу! Одрубите јпј главу.

Алиса: Не!(птрши)
Наратор: Она је тршала и бежала пд карата мада јпј се пдједнпм завртелп у глави, пна је
пала и ппјавила се исппд дрвета са оенпм сестрпм.
Алиса: Шта се десилп? Где сам ја? Где су карте впјници?
Алисина сестра: (смеје се)О шему ти пришащ била си са мнпм свп време спавала.
Алиса: Није истина биле су ту и машак и луди щещирчија и ...
Алисина сестра: Не,не дп сада си спавала.
Алиса: Драгп ми је щтп је тп бип самп сан. А сада када сам у стварнпм свету идем да се
играм.
Наратор: Такп је пна пстатак тпг дана и јпщ мнпгп дана касније прпвпдила у игру, смеху и
забави. И такп је живела вепма дугп.

Ппппвић Нађа IV2