นโยบายสภาการพยาบาลในการออกวุฒบิ ัตรผูมี

ความรูความชํานาญเฉพาะทางพยาบาล
สมจิต หนุเจริญกุล RN.Ph.D.
ประธานอํานวยการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญเฉพาะทาง
สภาการพยาบาล
May 12, 2007

1.Clinical Nurse
Specialist
2.Nurse Practitioner
3.Nurse Anesthetist
4.Nurse Midwife

1

การพัฒนา APN ในประเทศไทย
• กอน พ.ศ. 2513 - ประกาศนียบัตรผดุง
ครรภ 6 เดือน
• พ.ศ. 2513 - หลักสูตรเฉพาะทางระยะ
สั้น - โรคหัวใจและทรวงอก 4 เดือน

พ.ศ. 2520 - ปริญญาโททางการ
พยาบาลที่มหิดล
- ผลิต CNS + beginning
researcher

2

ความกาวหนาของพยาบาล(ก. 2535 ประชุมการพยาบาล ผูเชี่ยวชาญครั้งแรก ที่ คณะ แพทยศาสตร ร. 2531.พยาบาลวิชาชีพขั้นพื้นฐาน .พยาบาลผูเชี่ยวชาญ C 9 .พ.พ.) .พ.พยาบาลผูเชี่ยวชาญพิเศษ C10 พ.รามาธิบดี โดย ภาควิชาพยาบาลศาสตร 3 .ศ.พยาบาลผูชํานาญการ C 7 – 8 .ศ.

ศ. 2536 – 2538 แยกแยะความแตกตางระหวาง Expert by experience กับ Expert by experience + Education training 4 .ศ. 2536 สภาการพยาบาลแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อ พัฒนาระบบการมีพยาบาลผูมี ความรูความชํานาญเฉพาะทาง พ.หนาที่ของสภาการพยาบาล มาตรา 7 (8) ใหสภาการพยาบาลมี หนาที่ออกหนังสืออนุมตั ิบัตรหรือ วุฒิบัตร ผูมีความรูความชํานาญเฉพาะ ทาง หรือหนังสืออยางอืน่ แกผูที่มี ความรูความสามารถ พ.

พ. 2538 สภาการพยาบาลจัดประชุม เพื่อวางระบบการออกวุฒิบัตรผูมีความรู ความชํานาญ เฉพาะทาง 5 . 2538 กรมการแพทยแตงตั้ง คณะทํางานเพื่อพัฒนา วิชาชีพการ พยาบาล พ.ศ.ศ.

ปฏิญญานครนายก • หลักสูตรฝกอบรมเพื่อขอรับวุฒิบัตรผูมี ความรูความชํานาญเฉพาะทาง ขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยการออกวุฒิบัตร แสดงความรู ความชํานาญ เฉพาะทางการพยาบาลและ การผดุงครรภ พ.ศ 2541 6 .

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบ เพื่อรับวุฒิบัตร (๑) เปนผูผานการฝกอบรมตามระบบ หรือการฝกอบรมแบบแยกสวนตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตาม ขอบังคับนี้ หรือ (๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตรที่เปนหลักสูตรที่ผลิตผูมีความรู ความชํานาญเฉพาะสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ สภาการพยาบาลรับรองในประเทศ หรือตางประเทศ และตองเปนผูมีประสบการณทางคลินิกในสาขาที่ กําหนดไวในขอบังคับนี้ เปนระยะเวลารวมกันทั้งกอน และหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไมนอยกวา ๓ ป หรือ 7 .

(๓) เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวของ ที่ไดศึกษา เพิ่มเติมใหมีสิทธิสอบเพื่อรับวุฒิบตั ร สาขาตาง ๆ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขที่สภาการพยาบาลกําหนด การฝกอบรมและสอบความรู 8 .

คุณสมบัติผสู มัครเขารับการฝกอบรม (๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาล การพยาบาลและการ ผดุงครรภ หรือเทียบเทาขึ้นไป (๒)ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ วิชาชีพจากสภาการพยาบาล (ก) การพยาบาล ชัน้ หนึง่ หรือ (ข) การพยาบาล ชัน้ หนึง่ และการ ผดุงครรภ ชัน้ หนึง่ หรือ (ค) การพยาบาลและการผดุงครรภ ชัน้ หนึง่ 9 .

(๓) มีประสบการณในการปฏิบัติการ พยาบาลในสาขาที่เกี่ยวของ เปน เวลาไมนอยกวา ๓ ป (๔) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการสภาการพยาบาล จะกําหนด การฝกอบรมตามระบบ 10 .

(๑) การฝกอบรมตามหลักสูตรที่สภากา พยาบาลรับรอง โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสภาการพยาบาล (๒) การฝกอบรมในสถาบันที่ทําการ ฝกอบรม ซึง่ ไดรับการรับรองจาก คณะกรรมการสภาการพยาบาล (๓) การฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติตอเนื่องกัน เปนเวลา ไมนอยกวา ๒ ป 11 .

(๔) การฝกอบรมจะตอง (ก) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนเวลา ไมนอยกวา ๒ ป หรือ (ข) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปน ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป และใน สถาบันสมทบเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป รูปแบบการฝกอบรม ตามระบบ 12 .

การปฏิบตั ิงานในสาขา ๑๕๐๐ ชั่วโมง โดยผูเขารับการฝกอบรม อาจมีกิจกรรมทางภาคทฤษฎีรว ม ดวยภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๑ ป 13 .(ก) ภาคทฤษฎี ไดแก .การบรรยาย การสัมมนา ในหมวด วิชา แกน ศาสตรการพยาบาลและศาสตรพื้นฐานที่ เกี่ยวของกับการพยาบาล ๑๑ หนวยกิต หรือ ๑๖๕ ชั่วโมง และการบรรยาย การสัมมนา การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง ในหมวด วิ ช าการพยาบาลเฉพาะสาขา ๑๔ หนวยกิต หรือ ๒๑๐ ชั่วโมง (ข) ภาคปฏิบัติ ไดแก .

การพยาบาลอายุรศาสตร – ศัลยศาสตร 5. การพยาบาลเด็ก 4.การฝกอบรมตาม (ก) และ (ข) อาจจะ ผสมผสานกัน หรือแยกกันได โดยมี ระยะเวลารวมกัน ตองไมนอยกวา ๒ ป สาขาวุฒิบัตรที่สภาการพยาบาลออกให 1. การพยาบาลมารดา-ทารก 2. การพยาบาลชุมชน 3. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช TNC 2541 14 .

ผังแสดงคุณสมบัติของผูขอสอบรับวุฒิบัตร สําเร็จการศึกษาปริญญาโท-เอก จากสาขาอื่น สําเร็จการศึกษาปริญญา ตรี ทางการพยาบาล มีประสบการณ ในสาขา 3 ป สําเร็จการศึกษา ปริญญาโท-เอก(ไทย) ตรงสาขาการพยาบาล และประสบการณ 3 ป สําเร็จการศึกษาปริญญาโท-เอก ตรงสาขาทางการพยาบาล ตางประเทศ(ทั้งคนไทยและตางชนิด และประสบการณ 3 ป เรียนเพิ่มเติม ตามสภากําหนด ฝกอบรมเฉพาะ สาขา ขอสอบเพื่อ รับวุฒิบัตร ได certified จาก ตางประเทศ ที่สภาการพยาบาลรับรอง สภาการพยาบาล ๒๕๔๑ มติ เรื่อง การปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูง วันที่ 24 สิงหาคม 2544 15 .

) • การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse -APN) คุณสมบัติของผูปฏิบัติการพยาบาลขัน้ สูง 1.G. จบปริญญาโททางการพยาบาลเฉพาะ สาขา/หลักสูตรวุฒิบัตร และ 2.N. ไดรับวุฒิบัตรรับรองความรูความ ชํานาญเฉพาะทางในสาขา จากสภาการ พยาบาล 16 .ประเทศไทยจําเปนตองมีการปฏิบัติ การพยาบาลเปน 2 ระดับ • การปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป (General Nursing Practice.

เนนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงควบคูการ วิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล • แผน ข.การเปดหลักสูตรการปฏิบัติการพยาบาล ขั้นสูง เปดไดทั้งหลักสูตร แผน ก และ แผน ข • แผน ก. เนนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงควบคูการนํา ผลการวิจยั ไปปฏิบัติการพยาบาล 17 .

การปฏิรูประบบสุขภาพ •การเพิ่มขีดวามสามารถของหนวย ปฐมภูมิ •ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สาขาวุฒิบัตรที่สภาการพยาบาลออกให • • • • • • • • การพยาบาลมารดา-ทารก CNS การพยาบาลชุมชน CNS การพยาบาลเด็ก CNS การพยาบาลอายุรศาสตร – ศัลยศาสตร CNS การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต CNS การพยาบาลผูสูงอายุ ๒๕๔๘ CNS การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๒๕๔๙ NP การผดุงครรภ NP CNS สภาการพยาบาล ๒๕๕๐ 18 .

Ethical Decision Making NP Evolving Role Blend CNS & NP CNM CNS Others CRNA Care manager 19 . 2. Collaboration 7. Direct Clinical Practice Expert Coaching and Guidance Consultation Research Clinical and professional Leadership 6. 5. 3.สมรรถนะกลาง 1. 4.

Geriatric Nursing 7. Medical surgical nursing 4.ร. หลักประกันสุขภาพ 20 .บ. Community Health NP Total 37 205 19 43 19 3 353 อนาคตของ APN • ปญหาสุขภาพของประชาชน • ตําแหนงตองสอดคลองกับระบบของ องคกร/ มาตรฐานระบบบริการ สาธารณสุข พ. Mental Heath and Psychiatric Nursing 5. Community Health Nursing 6. Pediatric nursing 3. 2.Total numbers of certified APNs Mother and new born 15 1.

อนาคตของวิชาชีพ • Contribution ของ วิชาชีพตอ สังคมตองชัดเจน • การขยายขอบเขตของการปฏิบัติ • การขยายขอบเขตของสุขภาพ -องครวม • Knowledge and technology • Evidence Based Practice • ทาทีตอความรูและความจริง • การจัดการความรู 21 .

when we mature we still are nurses who are very strong. and the body (Health care system) can not be alive without nurses พยาบาลเวชปฏิบัติ • Expanded the scope of nursing practice to meet the health care needs of the people 22 .„Nurses are not immature blood cell.

expanded roles for nurses *MD attempt to control CRNA establish anesthesia care team require MD as a leader reimbursement เปรียบเทียบโครงสรางชั้นงานและประเภทตําแหนง .*Early 1930 – practice medicine *Today. เดิม ใหม ระดับ 11 ทรงคุณวุฒิ ระดับ 10 ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 3-5 หรือ 6 ระดับ 2-4 หรือ 5 ระดับ 1-3 หรือ 4 • จําแนกเปน 11 ระดับ สําหรับทุกตําแหนง • มีบัญชีเงินเดือนเดียว ทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ ระดับอาวุโส ชํานาญการ พิเศษ ชํานาญงาน ชํานาญการ ระดับสูง ระดับสูง ระดับตน ระดับตน ระดับตน ระดับตน ทั่วไป วิชาการ อํานวยการ บริหาร • จําแนกกลุมตําแหนงเปน 4 ประเภท อิสระจากกัน • แตละกลุมมี 2-5 ระดับ แตกตางกันตามคางาน และโครงสรางการทํางานในองคกร • มีบัญชีเงินเดือนพื้นฐานแยกแตละกลุม • กําหนดชื่อเรียกระดับตําแหนงแทนตัวเลข 23 ...

. ที่ปรึกษากระทรวง ผูทรงคุณวุฒิใน งานวิชาการ/วิชาชีพ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน งานวิชาการ/วิชาชีพ หัวหนากลุม ผูปฏิบัติงาน ที่ใชความชํานาญเฉพาะตัว หัวหนาฝาย/งาน ผูปฏิบัติงานที่มีทักษะสูง หัวหนางาน ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ หัวหนางาน ผูปฏิบัติระดับชํานาญงาน ผูปฏิบัติงานระดับตน ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดีหรือเทียบเทา ผูอํานวยการสํานัก รองอธิบดีหรือเทียบเทา ผูอํานวยการกอง ผูปฏิบัติงานอาวุโส ผูปฏิบัติงานระดับตน ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร 24 .การกําหนดตําแหนงหลักสําหรับใชเทียบเคียง ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful