รหัสวิชา ส22102

วิชา ประวัติศาสตร์

ชั้น ม. 2 ภาคเรียนที่ 1

1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวน 0.5 หน่วยกิต

2. หนังสือที่ใช้ในการเรียน
– แบบเรียนประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ใช้ประกอบทุกสำนักพิมพ์

3.ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0 3252 2347

ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางศรีวรรณ ปานสง่า
สถานที่ทำงาน

300

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 18 ชั่วโมง

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด

ม.2/1 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ
ม.2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ม.2/3 เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด

ม.2/1 อธิบายพัฒนาการทางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ม.2/2 ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
_____________________________

301

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

ความสำคัญของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ช่วยให้สามารถ
สืบค้นความเป็นมาในอดีต มีทั้งหลักฐาน

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น

ลายลักษณ์อักษร ความน่าเชื่อถือของ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต้องอาศัย

วิธีการทางประวัติศาสตร์ประเมินความ

ถูกต้อง

4

15

2

หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.2/2

การตีความหลักฐาน การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง

กับข้อเท็จจริง และเป็นกระบวนการ

ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์

6

15

สอบกลางภาค

20

3

แหล่งอารยธรรม
ในทวีปเอเชีย

ส 4.2 ม.2/1
ม.2/2

ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและทำมาหากิน
ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้าน
ประวัติศาสตร์ในทวีปเอเชีย จึงก่อเกิด
อารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ

4

15

4

อิทธิพลของ
อารยธรรม

ส 4.2 ม.2/1

ทวีปเอเชียมีแหล่งอารยธรรมและแหล่ง
มรดกโลกอยู่ในประเทศต่างๆ มีอิทธิพล

ส่งผลต่ออารยธรรมในแต่ละภูมิภาค

4

15

สอบปลายภาค

302

20

กำหนดการสอนรายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี

จำนวน
เรื่องที่สอน

ชั่วโมง

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้ข้อที่ ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

1
20 พ.ค. 54
08.30 - 09.30 น.

1

- ชี้แจงแนะนำสาระการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- ทดสอบก่อนเรียน

- สมุดจดบันทึก
- หนังสือเรียน
- ใบงาน

2
27 พ.ค. 54
08.30 - 09.30 น.

1

วิธีการทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.2/1 ใบงานที่ 1

3
3 มิ.ย. 54
08.30 - 09.30 น.

1

การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.2/1 ใบงานที่ 2

4
10 มิ.ย. 54
08.30 - 09.30 น.

1

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.2/1

5
17 มิ.ย. 54
08.30 - 09.30 น.

1

หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ส 4.1 ม.2/1 ใบงานที่ 3

6
24 มิ.ย. 54
08.30 - 09.30 น.

1

หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ส 4.1 ม.2/1

7
1 ก.ค. 54
08.30 - 09.30 น.

1

การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.2/1 ใบงานที่ 4

8
8 ก.ค. 541
08.30 - 09.30 น.

การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.2/2

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 หยุดวันอาสาฬหบูชา
9
22 ก.ค. 54
08.30 - 09.30 น.

1

ความสำคัญของการตีความ
ทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.2/2

10
29 ก.ค. 54
08.30 - 09.30 น.

1

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี

ส 4.1 ม.2/3

11
5 ส.ค. 54
08.30 - 09.30 น.

1

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ในเอเชียตะวันออก

ส 4.2 ม.2/1 ใบงานที่ 5

303

1 สรุป .30 .ค. 1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ในเอเชียกลาง ส 4.ย.09.30 น. 54 08.09.30 .ย.09.30 น. 54 08.2/1 15 9 ก. 54 08.2/1 ใบงานที่ 7 14 2 ก. 1 หลักฐานและข้อมูลในการศึกษา ประวัติศาสตร์อินเดีย ส 4.ปลายทาง การเรียนรู้ข้อที่ ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน) วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 19 ส. 34 08.30 . 54 08.30 .ร.30 น.30 น. 08. 54 08.09.2/2 18 30 ก.2 ม.30 น.09.ค.ย.ย.ทบทวน 304 .2 ม.2 ม.2 ม.30 น.2 ม 2/2 16 16 ก.09.30 .30 .2 ม.กำหนดการสอนรายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี จำนวน เรื่องที่สอน ชั่วโมง มาตรฐาน สิ่งที่ ร.30 น. 54 หลักฐานและข้อมูลในการศึกษา ประวัติศาสตร์จีน ส 4.09.30 . 1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ส 4.ย. 1 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชีย ส 4.2/2 17 23 ก. 1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ในเอเชียใต้ ส 4.2/1 ใบงานที่ 6 13 26 ส.

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด การศึกษาทางประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้และเข้าใจมนุษย์ในอดีต ดินแดนหลายแห่งในทวีปเอเชียเป็นแหล่ง อารยธรรมเก่าแก่สืบต่อเนื่องมายาวนาน มีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อคนจำนวนมาก ซึ่งแต่ละแห่งมีวิธีการนับศักราชและ การแบ่งยุคสมัยที่แตกต่างกันไป จะช่วยฝึกฝนให้เป็นคนคิดอย่างมีเหตุผล สามารถอธิบายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และ ทำให้เข้าใจมนุษย์ โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นกระบวนการ เป็นขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนการศึกษาเรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ เรียกว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3. สาระการเรียนรู้ 1. 2/1 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าของข้อมูล ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 305 . วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3.1 เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัด ม.หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เวลา 4 ชั่วโมง 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 5. ชี้แจงแนะนำสาระ เนื้อหา 2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 4. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐาน ส 4. การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ 4.

การวัดและประเมินผล 1.6.หลังเรียน - แบบเรียนสาระประวัติศาสตร์ . เครื่องมือวัดและประเมินผล 1) แบบทดสอบ 2) แบบประเมินใบงาน 3) แบบประเมินผลงานกลุ่ม 4) แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 8. กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1 ชี้แจงแนะนำสาระการเรียนรู้ กิจกรรมครู 1. วิธีการวัดและประเมินผล 1) ตรวจแบบทดสอบ 2) ตรวจใบงาน 3) ประเมินผลงานกลุ่ม 4) ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 2. ครูชี้แนะเพิ่มเติม กิจกรรมนักเรียน 1. แจ้งผลการเรียนรู้ 3. ชิ้นงาน / ภาระงาน ใบงาน 7. นำเข้าสู่บทเรียนด้วยพูดคุย กับนักเรียน 2. แจ้งเนื้อหาสาระ 4. ร่วมสนทนา 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 306 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ - สื่อ Power Point - แบบทดสอบก่อน .

นักเรียนศึกษาขั้นตอนของ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 4. นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการ ให้นักเรียนดูภาพหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ 2. ร่วมสนทนา 2.ชั่วโมงที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมครู 1. สุ่มตัวแทนสรุปเนื้อหาสาระ ที่ได้จากการศึกษา 5. อธิบายขั้นตอนวิธีการ ทางประวัติศาสตร์ 4. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 3.หลังเรียน - แบบเรียนสาระประวัติศาสตร์ - ใบงาน . วิเคราะห์กรณีศึกษาในใบงาน เรื่อง ขั้นตอนของวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ตัวแทนสรุปเนื้อหา 6. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 307 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ - สื่อ Power Point - แบบทดสอบก่อน . ครูเสริมเพิ่มเติมสาระสำคัญ 6. แต่ละกลุ่มสรุปรายละเอียด ของประเด็นทางประวัติศาสตร์ ลงในใบงาน เรื่อง วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ 7. แจ้งผลการเรียนรู้ 3. ครูชี้แนะเพิ่มเติม 5. สรุปสาระที่สำคัญ กิจกรรมนักเรียน 1.

ร่วมกันสรุป มอบหมายให้ศึกษา การแบ่งยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร์ ในเอเชีย 1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 308 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ - สื่อ Power Point - แบบทดสอบ ก่อน . ร่วมสนทนากับครู 4.แบบศาสนาอิสลาม 5. สรุปคำตอบ นำส่ง ร่วมกันเฉลย 8.ชั่วโมงที่ 3 การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 1.หลังเรียน - แบบเรียนสาระ ประวัติศาสตร์ - ใบงาน .แบบอินเดีย . เกริ่นเกี่ยวกับความเป็นมา อารยธรรมเก่าแก่ของชาติจีน อินเดีย อาหรับ มีวิธีนับศักราช ของตนเอง 4. ตอบคำถาม คนอื่นช่วยเสริมให้ คำตอบชัดเจนยิ่งขึ้น 6. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่สรุปได้ดี แล้วตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิด การคิดวิเคราะห์ การนับศักราช เช่น - มีข้อแตกต่างหรือคล้ายคลึง กันอย่างไร - การเทียบศักราชมีปัญหา หรืออุปสรรคอย่างไร 5. ศึกษาเกี่ยวกับการนับและเปรียบเทียบ ศักราชในเอเชีย นักเรียน 3 คน กล่าว สรุปเกี่ยวกับการนับศักราช . ทำใบงาน เรื่อง การนับศักราช ในเอเชีย 7. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 3. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ ความหมายของประวัติศาสตร์ สัมพันธ์กับเวลาหรือไม่ อย่างไร 4. ร่วมสนทนาพูดคุย 2. นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา เกี่ยวกับข่าวสาร ทั่วๆ ไปในประเทศจีน อินเดีย อาหรับ 2. แจ้งผลการเรียนรู้ 3. แบบจีน .

แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 . ภาพโบราณสถานโบราณวัตถุของจีน 5. แจ้งผลการเรียนรู้ 3.3 คน สรุป เนื้อหาที่ได้ศึกษามาล่วงหน้า และ กล่าวชมเชยที่สรุปได้ดี 2. สุ่มนักเรียนเพื่อสรุปเนื้อหาสาระ และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ ความรู้และข้อคิด อะไรบ้าง 6. ภาพโบราณสถานโบราณวัตถุของอินเดีย 309 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ - สื่อ Power Point - แบบเรียนสาระ ประวัติศาสตร์ - ใบงาน . หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น ประวัติศาสตร์สากล 4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม. นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสุ่ม ตัวแทนนักเรียน 2 . ใบงาน 2.2 3. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการ แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ใน เอเชีย โดยใช้คำถาม เช่น - เคยศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยใดบ้าง - มีหลักเกณฑ์การแบ่งอย่างไร - เหตุใดจึงต้องศึกษา 4.ชั่วโมงที่ 4 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 1. ตัวแทนสรุปที่ศึกษามาล่วงหน้า เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 2. ทำใบงาน เรื่อง การแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ 9. สื่อการเรียนรู้ 1. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 1. ร่วมสนทนาตอบคำถาม 3. อธิบายการแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ - สมัยก่อนประวัติศาสตร์ - สมัยประวัติศาสตร์ 5. สรุปประโยชน์และคุณค่าของ การศึกษาการแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ 1.4 คน ร่วมกัน วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ ส่งตัวแทน เสนอแนวคิดของกลุ่ม 4.

com เป็นเว็บไซต์ “สยามจดหมายเหตุ” เกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ทั้งใน และต่างประเทศ - http://www.thai.siamarchives.ตาโร 10.net/myth-2/atlantis เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องเมืองโบราณโมเฮนโจ . แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องสมุด 2. เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน ประเด็นการประเมิน สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ ในดินเแดนเอเชีย ด้วยวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) เขียนอธิบายได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน มี รายละเอียดมากและ ชัดเจน 3 (ดี) 2 (พอใช้) เขียนอธิบายได้อย่าง เขียนอธิบายได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ มีรายละเอียดมาก มีรายละเอียดน้อย แต่ขาดความชัดเจน 310 1 (ปรับปรุง) เขียนอธิบายได้อย่าง ถูกต้องเป็นบางส่วน และมีรายละเอียด น้อย . ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต - http://www.2.

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 5.2/1 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ ม. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐาน ส 4. การประเมินคุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 4.2/3 เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้ 2. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด หลักฐานโบราณคดีและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ช่วยให้สามารถอธิบายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และทำให้เข้าใจมนุษย์ โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 2. ชิ้นงาน / ภาระงาน ใบงาน 311 .หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เวลา 4 ชั่วโมง 1. สาระการเรียนรู้ 1. หลักฐานทางประวัติศาตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 3.2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ม.1 เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัด ม. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าของข้อมูล ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 6.

ครูสรุปเพิ่มเติม 1. อธิบายเกริ่นนำแหล่ง อารยธรรมที่สำคัญของโลก ร่องรอย หลักฐาน ความสำคัญ 4. นักเรียนชี้แผนที่แหล่งอารยธรรม ที่สำคัญของโลก 3. เครื่องมือวัดและประเมินผล 1) แบบทดสอบ 2) แบบประเมินใบงาน 3) แบบประเมินผลงานกลุ่ม 4) แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 8. แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3.7.6 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 1. ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของประเทศจีนและหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์อินเดีย 5.หลังเรียน - แบบเรียนสาระ ประวัติศาสตร์ - ใบงาน . กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 5 . นักเรียนสนทนากับครู 2. การวัดและประเมินผล 1. นักเรียนร่วมตอบคำถามและทำใบงาน เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน เอเชีย 312 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ - สื่อ Power Point - แบบทดสอบ ก่อน . นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการนำภาพ โบราณสถาน โบราณวัตถุของจีน และอินเดียให้นักเรียนดู 2. วิธีการวัดและประเมินผล 1) ตรวจแบบทดสอบ 2) ตรวจใบงาน 3) ประเมินผลงานกลุ่ม 4) ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 2.

นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการ ให้ นักเรียนดูภาพหลักฐานทาง ประวัตศิ าสตร์ เช่น กำแพงเมืองจีน 2. แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ ทางประวัติศาสตร์ หาข้อเท็จจริงนั้น เพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน 313 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ - สื่อ Power Point รูปภาพ - แบบเรียนสาระ ประวัติศาสตร์ - ใบงาน . ตัวแทนนำเสนอแนวทางการ วิเคราะห์ 6. ร่วมสนทนา 2. นักเรียนแต่ละคนศึกษาเรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในจีนและอินเดีย 3. ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุป เนื้อหาสาระและข้อคิดที่ได้ จากการศึกษา 1. ครูอธิบายเสริมเพื่อให้เกิด ความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 4. ตัวแทนสรุป - หลักฐานที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์จีน - หลักฐานที่ใช้ศึกษา ประวัติศาสตร์อินเดีย 4.ชั่วโมงที่ 7 . นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย คำตอบในใบงาน และครูอธิบาย เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวใน ประวัติศาสตร์จีนและอินเดีย ที่ต้องตีความจากหลักฐานทาง โบราณคดี 5. แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3.8 การประเมินคุณค่าและการตีความของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 1. แบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสำคัญ ของหลักฐานในใบงาน เรื่อง การ วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในเอเชีย 5.

ร่วมกันสรุป 1. ศึกษาเนื้อหาเรื่องความสำคัญ ของการตีความทางประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วร่วมกัน แสดงความคิดเห็น 3. ร่วมสนทนาตอบคำถาม 2. นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสนทนา เกี่ยวกับหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์เอเชีย โดยใช้คำถาม - หลักศิลาจารึกเป็นหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์หรือไม่ เพราะเหตุใด - นักเรียนรู้จักหลักฐานอื่นๆ อีกหรือไม่ ได้แก่อะไรบ้าง - ศึกษาได้จากแหล่งเรียนรู ้ ใดบ้าง 2. อ่านเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของเอเชีย สื่อ/แหล่งเรียนรู้ - สื่อ Power Point - แบบเรียนสาระ ประวัติศาสตร์ ตัวอย่างคำถามต่างๆ มีดังต่อไปนี้ (1) จุดเริ่มต้นของอารยธรรมจีนเกิดขึ้นที่บริเวณใด ตอบ ลุ่มแม่หวงเหอหรือฮวงโห (แม่น้ำเหลือง) (2) หลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์หยวนโหม่วเป็นโบราณวัตถุในยุคใด ตอบ ยุคหินเก่า (3) แหล่งที่พบโครงกระดูกมนุษย์หยวนโหม่วคือที่ใด ตอบ ถ้ำโจวโข่วเตี้ยน ใกล้กรุงปักกิ่ง (4) มนุษย์ยุคหินกลางในดินแดนประเทศจีนอาศัยอยู่บริเวณใด ตอบ ตามถ้ำ ดังพบหลักฐานเครื่องมือหินที่ถ้ำเซียนเหรินต้ง มณฑลเจียงซี (5) มีการพบหลักฐานการเลี้ยงสัตว์ประเภทใดของมนุษย์ยุคหินใหม่ในประเทศจีน ตอบ สุกรและหมู (6) นักปราชญ์ที่สำคัญของจีนคือใคร ตอบ ขงจื๊อและเล่าจื๊อ 314 .10 ความสำคัญของการตีีความทางประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 1. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น 4.ชั่วโมงที่ 9 . ให้นักเรียนดูภาพแผนที ่ อาณาจักรศรีวิชัย อักษรคูนิฟอร์ม ฯลฯ แล้วครูซักถาม ดังนี้ - เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร - เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ใด - เป็นหลักฐานประเภทใด 5. แจ้งผลการเรียนรู้ 3.

อารยัน (5) พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์เมารยะพระองค์ใด ทรงสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดน ต่างๆ รวมทั้งดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ตอบ พระเจ้าอโศกมหาราช (6) ขณะที่ราชวงศ์โมกุลปกครองอินเดียได้ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาใด ตอบ ศาสนาอิสลาม (7) ตัวอักษรใดเป็นต้นแบบของอักษรอินเดียแบบต่างๆ รวมทั้งอักษรสันกฤตด้วย ตอบ อักษรบรามิ ลิปิ (Brahmi Lipi) (8) ทัชมาฮา อนุสรณ์สถานแห่งความรัก สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด ตอบ พระเจ้าชาห์ เจฮัน แห่งราชวงศ์โมกุล (9) นับตั้งแต่ ค. 1858 อินเดียถูกมหาอำนาจชาติใดเข้ายึดครอง ตอบ อังกฤษ (10) สาเหตุที่ทำให้อินเดียต้องแบ่งแยกดินแดนออกเป็นปากีสถานคือเรื่องใด ตอบ ความขัดแย้งทางศาสนา ระหว่างศาสนาพราหมณ์ .ฮินดู และอิสลาม 9. ซุน ยัตเซ็น ตัวอย่างคำถามประวัติศาสตร์อินเดีย มีดังนี้ (1) แหล่งกำเนิดของอารยธรรมอินเดียอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำใด ตอบ ลุ่มแม่น้ำสินธุ (2) ยุคใดที่มนุษย์มีการตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่ง ตอบ ยุคหินใหม่ (3) เมืองที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุคือเมืองใด ตอบ โมเฮนโจ .2 3. ภาพโบราณสถานโบราณวัตถุของอินเดีย 315 . ใบงาน 2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น ประวัติศาสตร์สากล 4. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.ดาโร และฮารัปปา (4) กลุ่มคนที่เข้ารุกรานอินเดียและขยายตัวไปตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำคงคาคือกลุ่มใด ตอบ พวกอินโด . ภาพโบราณสถานโบราณวัตถุของจีน 5. สื่อการเรียนรู้ 1.ศ.(7) พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของจีนในสมัยจักรวรรดิคือใคร ตอบ ฉินสื่อหวงตี๋ (จิ๋นซีวั่งตี่) (8) สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอังกฤษกับจีนมีชื่อเรียกว่าอะไร ตอบ สงครามฝิ่น (9) ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตยคือใคร ตอบ ดร.

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต - http://www.2.com เป็นเว็บไซต์ “สยามจดหมายเหตุ” เกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ทั้งใน และต่างประเทศ - http://www. เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) ศึกษาค้นคว้าโบราณวัตถุหรือโบราณสถานในดินแดน เอเชียด้วยวิธีการ ทางประวัติศาสตร์ สนใจในการศึกษา สนใจในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ค้นคว้าด้วยตนเอง อย่างสม่ำเสมอ อย่างสม่ำเสมอ และชักชวนให้ผู้อื่น ปฏิบติตาม ตระหนักถึง ความสำคัญของ ประวัติศาสตร์ ในดินแดนเอเชีย กระตือรือร้นในการ กระตือรือร้นในการ กระตือรือร้นในการ ศึกษาค้นคว้าด้วย ศึกษาด้วยตนเองอย่าง ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเองอย่างสม่ำเสมอ สม่ำเสมอ ตนเองเป็นบางครั้ง และชักชวนให้ผู้อื่น ปฏิบัติตาม 316 สนใจในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นบางครั้ง 1 (ปรับปรุง) สนใจในการศึกษา ค้นคว้าได้แต่ต้องให้ คนอื่นแนะนำหรือได้ รับคำสั่งจากครูผู้สอน กระตือรือร้นในการ ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเองได้แต่ให้ ผู้อื่นแนะนำหรือ ได้รับคำสั่งจากครู ผู้สอน .net/myth-2/atlantis เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องเมืองโบราณโมเฮนโจ .ตาโร 10.thai. แหล่งการเรียนรู้ 1.siamarchives. ห้องสมุด 2.

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง 4. สาระการเรียนรู้ 1. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในเอเชียใต้ 4. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 3.หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เวลา 4 ชั่วโมง 1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด ทวีปเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่หลายอารยธรรม เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาสำคัญที่มีหลักคำสอน ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิด ประเพณี และการดำเนินชีวิตของประชากรทั่วไป นอกจากนี้ชาวเอเชียยังได้สร้างสรรค์ผลงาน อันทรงคุณค่าที่มีผลต่อพัฒนาการความเจริญของผู้คนในภูมิภาคอีกมากมาย และยังส่งผลต่อพัฒนาการของผู้คนใน ภูมิภาคอื่นด้วย ดังนั้นการศึกษาผลงานการสร้างสรรค์อารยธรรมในเอเชีย จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญและความ สำคัญของอารยธรรมเอเชีย ซึ่งคนรุ่นหลังจะได้รักษาและสืบทอดต่อไป 3. ประวัติและผลงานการสร้างสรรค์อารยธรรมในเอเชีย 2. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม 5.2 เข้ า ใจพั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละการ เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัด ม. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าของข้อมูล ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 317 . มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐาน ส 4. 2/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 2.

แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาอารยธรรม ในเอเชีย กลุ่ม 1 เอเชียตะวันออก กลุ่ม 2 เอเชียใต้ ลุ่ม 3 เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่ม 4 เอเชียตะวันออก และเอเชียกลาง 4. ร่วมสนทนา 2. ชิ้นงาน / ภาระงาน ใบงาน 7. ทำแบบทดสอบหลังเรียน - แผนที่ทวีปเอเชีย - สื่อ Power Point - แบบทดสอบก่อน . แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. ทำใบงานเรื่อง ผลงานที่เกิดจากการ สร้างสรรค์อารยธรรมในเอเชีย 5. เครื่องมือวัดและประเมินผล 1) แบบทดสอบ 2) แบบประเมินใบงาน 3) แบบประเมินผลงานกลุ่ม 4) แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 8. นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการนำภาพ ผลงานของชาวจีน อินเดีย อาหรับ มาให้นักเรียนดู ได้แก่ ภาพกำแพง เมืองจีน ทัชมาฮาล และอักษรคิวนิฟอร์ม หรืออักษรลิ่ม พร้อมทั้ง ซักถามเกี่ยวกับ รายละเอียดของภาพนัน้ โดยสังเขป 2. ทำใบงานเรื่อง วิเคราะห์คุณค่าและ ความสำคัญของผลงานการสร้างสรรค์ อารยธรรมในเอเชีย 6. ครูอธิบายเกริ่นนำเกี่ยวกับผลงาน การสร้างสรรค์อารยธรรมใน เอเชีย เพื่อที่นักเรียนจะได้เห็น คุณค่าและเห็นความสำคัญ 4. วิธีการวัดและประเมินผล 1) ตรวจแบบทดสอบ 2) ตรวจใบงาน 3) ประเมินผลงานกลุ่ม 4) ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 2.หลังเรียน - รูปภาพ - แบบเรียนสาระประวัตศิ าสตร์ - ใบงาน 318 . กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 11 ประวัติและผลงานการสร้างสรรค์อารยธรรมในเอเชีย กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 3. ครูกล่าวสรุป 1.6. การวัดและประเมินผล 1.

หลังเรียน - รูปภาพ - แบบเรียนสาระประวัติศาสตร์ - ใบงาน 319 . 1113 . ตัวแทนกลุ่มออกมารายงานข้อมูล ที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น หน้าชั้นเรียน - แผนที่ทวีปเอเชีย - สื่อ Power Point - แบบทดสอบก่อน . นำเข้าสู่บทเรียนโดยครูให้ดูภาพ แผนที่ทวีปเอเชีย โดยใช้คำถาม ดังนี้ - จากแผนที่ ตั้งอยู่ในบริเวณใด - ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง - นักเรียนรู้จักประเทศใดและ รู้จักในด้านใด - จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ได้จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 2. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ ความเสื่อมของอาณาจักร ดังนี้ - การสถาปนาอาณาจักรเปอร์เซีย (ประมาณ 31 ปี ก่อนพุทธศักราช . ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 2. ช่วยกันสรุป 1.ศ.ศ. 230) - จักรวรรดิอิสลาม (พ.พ. 1717) 3. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ในดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 3.ชั่วโมงที่ 12 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 1.

ชั่วโมงที่ 13 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในดินแดนเอเชียใต้ กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 1. นักเรียนแสดงความคิดเห็น ได้จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง ประวัติศาสตร์ทั้ง 2 แห่ง มีลักษณะ 2. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แผนที่ทวีปเอเชีย โดยใช้คำถาม 2. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ในดินแดนเอเชียใต้ แล้ว ช่วยกันสรุป 320 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ - แผนที่ทวีปเอเชีย - สื่อ Power Point - แบบทดสอบก่อน . เขียนอธิบายลักษณะความสำคัญ ดังนี้ ของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ - จากแผนที่ ตั้งอยู่ในบริเวณใด เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง - ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม - นักเรียนรู้จักประเทศใดและ และความเสือ่ ม ดังนี้ รู้จักในด้านใด - ประวัติศาสตร์อินเดีย - จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ - ประวัติศาสตร์ศรีลังกา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 3. ครูอธิบายเกี่ยวกับดินแดน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ในเอเชียได้ร่วมกันแสดง ความคิดเห็น โดยใช้คำถาม ดังนี้ - ประวัติศาสตร์อินเดีย แบ่งออกเป็นกี่ยุค อะไรบ้าง 3. นำเข้าสู่บทเรียนโดยครูให้ดูภาพ 1.หลังเรียน - รูปภาพ - แบบเรียนสาระประวัตศิ าสตร์ - ใบงาน .

ภาพโบราณสถานโบราณวัตถุของอินเดีย​ ศรีลังกา 2. ภาพโบราณสถานโบราณวัตถุของจีน เกาหลี ญี่ปุ่น 5. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม. ร่วมกันสรุปประโยชน์และ คุณค่าของการศึกษาพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ในดินแดน เอเชียตะวันออก กิจกรรมนักเรียน 1. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ - ประวัติศาสตร์จีน - ประวัติศาสตร์เกาหลี - ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 3. สื่อการเรียนรู้ 1. แหล่งการเรียนรู้ 1. นักเรียนแสดงความคิดเห็น ประวัติศาสตร์ระหว่างจีน เกาหลี ญี่ปุ่น มีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 9. ใบงาน 2. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 1.ชั่วโมงที่ 14 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในดินแดนเอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง กิจกรรมครู 1.หลังเรียน - รูปภาพ - แบบเรียนสาระประวัตศิ าสตร์ - ใบงาน . ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 2. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 321 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ - แผนที่ทวีปเอเชีย - สื่อ Power Point - แบบทดสอบก่อน . นำเข้าสู่บทเรียนโดยสนทนา เกี่ยวกับดินแดนเอเชียตะวันออก โดยใช้คำถาม ดังนี้ - นักเรียนรู้จักประเทศใดบ้าง - หลักฐานทางประวัติศาสตร์ จะทำให้ทราบถึงพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ - จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ได้จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น ประวัติศาสตร์สากล 4. ห้องสมุด 2. นำมารายงานหน้าชั้นเรียน 4.2 3.

10. เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ อารยธรรมใน ดินแดนเอเชีย เขียนอธิบายได้ อย่างถูกต้อง ครบ ถ้วน มีรายละเอียด มากและชัดเจน เขียนอธิบายได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน มี รายละเอียดมากแต่ ขาดความชัดเจน ศึกษาเกี่ยวกับ อารยธรรมใน ดินแดนเอเชียแล้ว สรุปข้อมูลนำเสนอ หน้าชั้นเรียน เขียนอธิบายได้ อย่างถูกต้อง ครบ ถ้วน มีรายละเอียด มากและชัดเจน เขียนอธิบายได้ เขียนอธิบายได้อย่าง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ มีรายละเอียดมาก มีรายละเอียดน้อย แต่ขาดความชัดเจน 322 1 (ปรับปรุง) เขียนอธิบายได้ เขียนอธิบายได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อย่างถูกต้องเป็น แต่มีรายละเอียดน้อย บางส่วน และ มีรายละเอียดน้อย เขียนอธิบายได้ อย่างถูกต้องเป็น บางส่วน และมี รายละเอียดน้อย .

หลักฐานและข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์จีน 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าของข้อมูล ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 5. ชิ้นงาน/ภาระงาน ใบงาน 323 . มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐาน ส 4. สาระการเรียนรู้ 1.2/2 ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 2.หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรม รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เวลา 4 ชั่วโมง 1.2 เข้ า ใจพั ฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละการ เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัด ม. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ทวีปเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่หลายอารยธรรมโดยเฉพาะจีนและอินเดีย เป็นแหล่งกำเนิด ศาสนาสำคัญที่มีหลักคำสอนซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิด ประเพณี และการดำเนินชีวิตของประชากรทั่วโลก ได้สร้างสรรค์ ผลงานอันทรงคุณค่าที่มีผลต่อพัฒนาการความเจริญของผู้คนในภูมิภาคอีกมากมาย และยังส่งผลต่อพัฒนาการของผู้คน ในภูมิภาคอื่นด้วย 3. อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชีย 4. หลักฐานและข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์อินเดีย 3.

แบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันคิดแต่งเติมบท สนทนาในใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเอเชีย ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 7. ครูอธิบายเสริมเพื่อให้เกิด ความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 4. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย คำตอบในใบงาน และครูอธิบาย เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวใน ประวัติศาสตร์จีนและอินเดีย ที่ต้องตีความจากหลักฐานทาง โบราณคดี 5. ตัวแทนนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ 6.16 หลักฐานและข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์จีน กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 1. ตัวแทนสรุป - หลักฐานที่ใช้ศึกษา ประวัติศาสตร์จีน - หลักฐานที่ใช้ศึกษา ประวัติศาสตร์อินเดีย 4.7. ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุป เนื้อหาสาระและข้อคิดที่ได้จาก การศึกษา 1. แบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ลักษณะ สำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จีนและอินเดียในใบงาน เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเอเชีย 5. นักเรียนแต่ละคนศึกษา เรื่อง หลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ในจีนและอินเดีย 3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน - สื่อ Power Point - รูปภาพ - แบบทดสอบก่อนเรียน . วิธีการวัดและประเมินผล 1) ตรวจแบบทดสอบ 2) ตรวจใบงาน 3) ประเมินผลงานกลุ่ม 4) ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 2. การวัดและประเมินผล 1. แจ้งผลการเรียนรู้ 3. นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้ นักเรียนดูภาพหลักฐานทาง ประวัตศิ าสตร์ เช่น กำแพงเมืองจีน 2.หลังเรียน - แบบเรียนสาระประวัติศาสตร์ - ใบงาน - แบบทดสอบ 324 . กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 15 . ร่วมสนทนา 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 1) แบบทดสอบ 2) แบบประเมินใบงาน 3) แบบประเมินผลงานกลุ่ม 4) แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 8.

ครูสรุปผลการแข่งขัน กล่าวชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนน ดีที่สุด และให้กำลังใจกลุ่มที่ได้ คะแนนน้อยที่สุด 1.ชั่วโมงที่ 17 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชีย กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 1. ภาพโบราณสถานโบราณวัตถุของจีน 5. แหล่งการเรียนรู้ 1. ใบงาน 2. แจ้งผลการเรียนรู้ 3.หลังเรียน - แบบเรียนสาระประวัติศาสตร์ - ใบงาน 9.2 3. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน - แผนที่แหล่งอารยธรรม - สื่อ Power Point - แบบทดสอบก่อน . ภาพโบราณสถานโบราณวัตถุของอินเดีย​ 2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม. ห้องสมุด 2. นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการนำแผนที่ แหล่งอารยธรรมในเอเชียให้ นักเรียนศึกษา 2. สื่อการเรียนรู้ 1. ครูกล่าวสรุปลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญ ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และ ยังมีส่วนหล่อหลอมให้เกิดสภาพ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 4. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 325 . สุ่มตัวแทนนักเรียน 2 คนออกมา สรุปเนื้อหาสาระปัจจัยที่มีผลต่อ การตั้งถิ่นฐาน ที่ได้ศึกษาแล้วล่วงหน้า - ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ - ปัจจัยทางสังคม 2. แบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อแข่งขัน เล่นเกม ซึ่งจะเป็นการทบทวน ความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้ว (คำถามอยู่ด้านล่าง) 3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น ประวัติศาสตร์สากล 4.

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน การประเมิน ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ ผลงานที่เกิดจาก การสร้างสรรค์ อารยธรรมใน ดินแดนเอเชีย เขียนอธิบายได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มี รายละเอียดมาก และชัดเจน เขียนอธิบายได้ เขียนอธิบายได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายละเอียดมาก แต่มรี ายละเอียดน้อย แต่ขาดความชัดเจน เห็นคุณค่าของ อารยธรรมที ่ เกิดจากการ สร้างสรรค์ ในดินแดนเอเชีย กระตือรือร้นที่จะ กระตือรือร้นที่จะ กระตือรือร้นที่จะ ศึกษาค้นคว้าด้วย ศึกษาค้นคว้าด้วย ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ตนเองเป็นบางครั้ง และชักชวนให้ผู้อื่น ปฏิบัติตามได้ 326 1 (ปรับปรุง) เขียนอธิบายได้ อย่างถูกต้องเป็น บางส่วน และ มีรายละเอียดน้อย กระตือรือร้นที่จะ ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเองแต่ต้องให้ผู้อื่น ชักชวนให้ปฏิบัติตาม หรือได้รับคำสั่งให้ทำ .10.

π‘æπ∏剥⇥‘π∑“߉ª¬—ßÀÕ ¡ÿ¥¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ªí°°‘Ëß ‡æ◊ËÕ»÷°…“‡°’ˬ«°—∫ ç∫—π∑÷° ¢Õß´◊ÕÀ¡à“ ‡™’¬πé ·μà¡’ªí≠À“‡æ√“–‰¡à “¡“√∂Õà“π∑”§«“¡‡¢â“„®¿“…“®’π‚∫√“≥‰¥â 2. π‘æπ∏å®÷ßμ‘¥μàÕ‰ª¬—ß ∂“π∑Ÿμ‰∑¬‡æ◊ËÕ„Àâ™à«¬À“ºŸâ‡™’ˬ«™“≠¥â“π¿“…“®’π‚∫√“≥ ‚™§¥’∑‰’Ë ¥âπ°— »÷°…“«‘™“ª√–«—μ»‘ “ μ√噓«®’π∑’ Ë “¡“√∂Õà“π¿“…“®’π‚∫√“≥‰¥â ®÷ß∑√“∫«à“ ´◊ÕÀ¡à“ ‡™’¬π ‰¥â∫—π∑÷°‡√◊ËÕß√“«‡°’ˬ«°—∫™π™“쑉∑¬∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà∑“ßμÕπ„μâ¢Õß®’π 3. π‘æπ∏剥â∫√√¬“¬‡°’ˬ«°—∫§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™π™“쑉∑¬„Àâπ—°‡√’¬π §≥–‚∫√“≥§¥’øíß ´÷Ë߉¥â√—∫§«“¡ π„®Õ¬à“ß¡“° 5.5 Àπ૬°‘μ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‡«≈“ 1 ™—Ë«‚¡ß ‡√◊ËÕß ¢—ÈπμÕπ¢Õß«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å ®ÿ¥ª√– ß§å ‡¢â“„®¢—πÈ μÕπ¢Õß«‘∏°’ “√∑“ߪ√–«—μ»‘ “ μ√å ≈—°…≥– ª√–‡¿∑ ·≈–·À≈àß∑’¡Ë “¢ÕßÀ≈—°∞“π∑“ߪ√–«—μ»‘ “ μ√å „π°“√»÷°…“ª√–«—μ‘»“ μ√å¢Õ߇Շ™’¬ μÕπ∑’Ë 1 §”™’·È ®ß „Àâπ—°‡√’¬π«‘‡§√“–Àå°√≥’»÷°…“¥—ßμàÕ‰ªπ’È«à“ Õ¬Ÿà¢—ÈπμÕπ„¥¢Õß«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å ¢—ÈπμÕπ∑’Ë 1 °“√μ—Èߪ√–‡¥Áπ∑’Ë®–»÷°…“ ¢—ÈπμÕπ∑’Ë 2 °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ¢—ÈπμÕπ∑’Ë 3 °“√«‘‡§√“–Àå·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥§à“¢ÕßÀ≈—°∞“π ¢—ÈπμÕπ∑’Ë 4 °“√‡≈◊Õ° √√·≈–®—¥§«“¡ —¡æ—π∏å¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ ¢—ÈπμÕπ∑’Ë 5 °“√𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ°“√ —߇§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ¢—ÈπμÕπ∑’Ë 1 2 3 4 5 °√≥’»÷°…“ 1. ·≈–∑’Ëπ’ˇÕß ¥√. ¥√. ∑—Èßπ’ȇæ√“–‡¢“‰¥âπ”∫—π∑÷°¢Õß´◊ÕÀ¡à“ ‡™’¬π ¡“·ª≈‡ªìπ¿“…“‰∑¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ¢Õßπ—°ª√–«—μ‘»“μ√å π—°‚∫√“≥§¥’√«¡∑—Èßπ—°¡“πÿ…¬«‘∑¬“™“«‰∑¬ ∑”„Àâ‡ÀÁπ¿“æ¢Õß∂‘Ëπ°”‡π‘¥¢Õß™π™“쑉∑¬‰¥â¥’¢÷Èπ 327 . ´÷Ë߇√◊ËÕß√“«‡°’ˬ«°—∫™π™“쑉∑¬π’ÈÕ¬Ÿà„𧫓¡ π„®¢Õß ¥√.„∫ß“π∑’Ë 1 √“¬«‘™“ ª√–«—μ‘»“ μ√å √À— «‘™“  22102 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2554 ®”π«π 0. π‘æπ∏å æÕ¥’À≈—ß®“°‡¢â“øíß °“√ —¡¡π“∑’˧≥–‚∫√“≥§¥’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ 4. ¥√.

........................................................................ °“√μ—Èߪ√–‡¥Áπ∑’Ë®–»÷°…“ ................................... ............................................ ...... .......... °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ .......... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................... ................................................................ ........................·À≈àß°”‡π‘¥Õ“√¬∏√√¡®’π ................................................................................................................................. ................................°“√ªØ‘√Ÿªª√–‡∑»¢Õß≠’˪ÿÉπ ....................... ............................................................................... ............................ .................................................................................................. ........................................................................................... ..... .....................................................................................°“√ªØ‘«—μ‘„π®’π ...................................................................................................................................................................·π«§‘¥‡°’ˬ«°—∫∂‘Ëπ‡¥‘¡¢Õߧπ‰∑¬ ....................................... °“√«‘‡§√“–Àå·≈–ª√–‡¡‘π §ÿ≥§à“¢ÕßÀ≈—°∞“π .......................... ........................................................................................ °“√‡≈◊Õ° √√·≈– ®—¥§«“¡ —¡æ—π∏å¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ 328 ...........................μÕπ∑’Ë 2 §”™’·È ®ß „Àâπ—°‡√’¬π·∫àß°≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈– 3-5 §π ®“°π—Èπ‡≈◊Õ°ª√–‡¥Áπ∑’Ëπà“ π„®∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å·≈â«„™â«‘∏’°“√ ∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å„π°“√»÷°…“ „À≥â¢âÕ √ÿª∑’Ë™—¥‡®π μ—«Õ¬à“ߪ√–‡¥Áπ∑’Ëπà“ π„®∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å ‡™àπ .....................................................................·À≈àß°”‡π‘¥Õ“√¬∏√√¡Õ‘π‡¥’¬ ª√–‡¥Áπ»÷°…“ : .......................................................................

................................. .....................„∫ß“π∑’Ë 2 √“¬«‘™“ ª√–«—μ‘»“ μ√å √À— «‘™“  22102 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2554 ®”π«π 0.................................................................................................é „Àâπ—°‡√’¬πæ‘®“√≥“«à“¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«Õ¬Ÿà„π™à«ß‡«≈“„¥ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°‡°≥±å°“√·∫à߬ÿ§ ¡—¬ ¢Õßπ—°ª√–«—μ‘»“ μ√å æ√âÕ¡∑—ÈßÕ∏‘∫“¬‡Àμÿº≈„Àâ™—¥‡®π ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 Àπ૬°‘μ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‡«≈“ 1 ™—Ë«‚¡ß ‡√◊ËÕß °“√·∫àß™à«ß‡«≈“„πª√–«—μ‘»“ μ√å‡Õ‡™’¬ §”™’·È ®ß °”Àπ¥„Àâπ°— ‡√’¬π·∫àß°≈ÿ¡à °≈ÿ¡à ≈– 3-4 §π ·≈â«√à«¡°—𫑇§√“–Àå‡Àμÿ°“√≥å∑“ߪ√–«—μ»‘ “ μ√å∑°’Ë ”Àπ¥„Àâ 1. ......................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... ....................................................... .......................................¡πÿ…¬å‡√‘Ë¡√Ÿâ®—°ª√–¥‘…∞åμ—«Õ—°…√‡¡◊ËÕª√–¡“≥ 3......................................................... 329 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................500 ªï°àÕπ§√‘ μå»—°√“™ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°Õ—°…√√Ÿª≈‘Ë¡ À√◊ÕÕ—°…√§‘«π‘øÕ√å¡¢Õß™“«‡¡‚ ‚ª‡μ‡¡’¬ ·≈–Õ—°…√¿“æÀ√◊Õ‡Œ’¬‚√°≈‘ø≈‘°¢Õß™“«Õ’¬‘ªμå πÕ°®“°π’È ·À≈àßÕ“√¬∏√√¡∑—Èß Õ߬—ß¡’·π«§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ·≈–«—≤π∏√√¡∑’ˇªìπ¢Õßμπ‡Õß √«¡∑—È߬—ßμ°∑Õ¥‡ªìπ ¡√¥°·°à™π√ÿàπÀ≈—ß ∂÷ß·¡â®–‡ªìπÕ“√¬∏√√¡∑’Ë¡’§«“¡¬‘Ëß„À≠à‡æ’¬ß„¥ ÿ¥∑⓬°ÁμâÕß Ÿ≠‡ ’¬Õ”π“®„Àâ ·°à‡ªÕ√凴’¬ °√’° ®π°√–∑—Ëß∂÷ß°“√≈à¡ ≈“¬¢Õß®—°√«√√¥‘‚√¡—π„π §.................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..... ...... ................................................................................. ................................. ....................................................................................................................................... 476..........................................................................................................................................................................................................................»... ...................................... .................. ç........................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

.................................................................... .................................................... ................................. ............................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3...... ...............»..................é „Àâπ—°‡√’¬πæ‘®“√≥“«à“¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«Õ¬Ÿà„π™à«ß‡«≈“„¥ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°‡°≥±å°“√·∫à߬ÿ§ ¡—¬ ¢Õßπ—°‚∫√“≥§¥’ æ√âÕ¡∑—ÈßÕ∏‘∫“¬‡Àμÿº≈„Àâ™—¥‡®π ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .. 2546 À≈“¬ΩÉ“¬ ‰¥â‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡Õ¬à“߇μÁ¡∑’Ë ‰¡à«“à ®–‡ªìπÀ—«¢âÕ°“√ª√–™ÿ¡ °“√‡≈’¬È ß√—∫√Õß ·≈–°“√√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬é „Àâπ—°‡√’¬πæ‘®“√≥“«à“¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«Õ¬Ÿà„π™à«ß‡«≈“„¥ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°‡°≥±å°“√·∫à߬ÿ§ ¡—¬ ∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å¢Õßπ—°¡“πÿ…¬«‘∑¬“ æ√âÕ¡∑—ÈßÕ∏‘∫“¬‡Àμÿº≈„Àâ™—¥‡®π ................................................................ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â‡ªìπ‡®â“¿“æ®—¥°“√ª√–™ÿ¡ APEC √–À«à“ß«—π∑’Ë 20-21 μÿ≈“§¡ æ..................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................¡πÿ…¬å„π¬ÿ§π’È √Ÿâ®—° √â“ß∫â“πÕ¬Ÿà√‘¡·¡àπÈ” √Ÿâ®—°°“√‡≈’Ȭߠ—μ«å ‡æ√“–ª≈Ÿ° ∑Õºâ“ π‘¬¡Ωíß»æ „π∑à“πÕπ Àß“¬‰¡à„ à‚≈ß ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â‰¥âæ—≤π“¡“°¢÷Èπ √Ÿâ®—°π”À‘π¡“∑”‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫ ¡’¿“™π–‡§√◊ËÕß ªíôπ¥‘π‡º“À≈“¬™π‘¥ ∑—Èߪ√–‡¿∑º‘«‡√’¬∫...............................................................2.............................................................................. 330 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ç.......................... ç..................................... .................................. .........................................................................

................................................. °“√π—∫»—°√“™ ·∫∫»“ π“Õ‘ ≈“¡ ...................................................................................................................................................... ......... ................................................................................................................................................... .. ......................... ......... ... ..................................................... ..........‡√◊ËÕß °“√π—∫»—°√“™„π‡Õ‡™’¬ §”™’·È ®ß „Àâπ—°‡√’¬π‡μ‘¡¢âÕ§«“¡≈ß„π™àÕß«à“ß„Àâ∂Ÿ°μâÕß·≈– ¡∫Ÿ√≥å À≈—°‡°≥±å„π°“√π—∫ ªí≠À“„π°“√π—∫ °“√π—∫»—°√“™ ·∫∫®’π ............... ....................... ... ............................ °“√π—∫»—°√“™ ·∫∫Õ‘π‡¥’¬ ............................................................................ ............. ..................................................................................... ................................................... .............................................................................................. 331 .......... .......... ................

.................................................................................................................................................................................................. .........................................4 §π ·≈â«√à«¡°—𫑇§√“–À凰’ˬ«°—∫≈—°…≥– ”§—≠¢Õß·μà≈– ¬ÿ§ ¡—¬„πª√–«—μ‘»“ μ√å®’π °“√·∫àß™à«ß‡«≈“∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å®’π ¬ÿ§À‘π‡°à“ ............................................................... ¬ÿ§À‘π°≈“ß ............................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 Àπ૬°‘μ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‡«≈“ 1 ™—Ë«‚¡ß ‡√◊ËÕß °“√·∫àß™à«ß‡«≈“„πª√–«—μ‘»“ μ√å®’π §”™’È·®ß °”Àπ¥„Àâπ—°‡√’¬π·∫àß°≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈– 3 ...... 332 .................................................................... .. ¬ÿ§‚≈À– ............ ........... ...................................................................................................................................................  ¡—¬°àÕπ ª√–«—μ‘»“ μ√å ¬ÿ§À‘π„À¡à ........................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................... ..... ............................................................................................................................................................................................. .......... .......................................................................................................................................................................................... ............................. ............................... .......................................................„∫ß“π∑’Ë 3 √“¬«‘™“ ª√–«—μ‘»“ μ√å √À— «‘™“  22102 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2554 ®”π«π 0..................................................................

.................................................. .......................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................... ........................................... ................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ........................... ........................................................................ ........................................................................................ .............................................................................  ¡—¬ ª√–«—μ‘»“ μ√å  ¡—¬„À¡à .................. ®—°√«√√¥‘ ................................................................................... 333 ........................................................................................................................ ................................................................................... ................................................................................................... ...........................................................................................................................°“√·∫àß™à«ß‡«≈“∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å®’π  ¡—¬‚∫√“≥ ........................................................... ..................................................................  ¡—¬ ........................................................................................................................... √à«¡ ¡—¬ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................  ¡—¬°àÕπ ª√–«—μ‘»“ μ√å ¬ÿ§À‘π„À¡à ...................................................................................................... 334 ............................................. .................. .................... .................................................... ........................................................................................................................................................................................ ¬ÿ§À‘π°≈“ß ....... .......... .............................................. .................... ¬ÿ§‚≈À– ............................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................................μÕπ∑’Ë 2 §”™’·È ®ß °”Àπ¥„Àâπ—°‡√’¬π·∫àß°≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈– 3-4 §π ·≈â«√à«¡°—𫑇§√“–À凰’ˬ«°—∫≈—°…≥– ”§—≠¢Õß·μà≈– ¬ÿ§ ¡—¬„πª√–«—μ‘»“ μ√åÕ‘π‡¥’¬ °“√·∫àß™à«ß‡«≈“∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√åÕ‘π‡¥’¬ ¬ÿ§À‘π‡°à“ ............................................ ..................................................................................................................... ............................................................. .................................................................................... ................................. .....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................. 335 ......................................................... √à«¡ ¡—¬ ................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................  ¡—¬ ................................................................................................................................................................ .............  ¡—¬ ª√–«—μ‘»“ μ√å  ¡—¬„À¡à ............................................................................................................................................... ............................................ .......................................... ................................ .................................................. ................................................................ ................................................................... ............................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................°“√·∫àß™à«ß‡«≈“∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√åÕ‘π‡¥’¬  ¡—¬‚∫√“≥ ............................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................... ®—°√«√√¥‘ ......................................................................................................................................................................................................... ........

.................................................... ..................................................................................................................................................... ....„∫ß“π∑’Ë 4 √“¬«‘™“ ª√–«—μ‘»“ μ√å √À— «‘™“  22102 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2554 ®”π«π 0............................................................................................................................................................................................. ........................................................... ............................... .................................................................................................................................................................. ............................................................................................... .. ........... ............................................................................. .............................................................. 336 .......................................................................... .................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................ ................................ ....................... ............................................................................................................................ ................................................................................ ............................ ......... ...................................................................................................................................................................... 2............................... .................................................................... À≈—°∞“π ∑’‡Ë ªìπ ≈“¬≈—°…≥å Õ—°…√ ............................................ ....................................................... .................... ∑“ß ....................................... ...................................................... ‚∫√“≥§¥’ .............................................. ...................................................................... ........................................................................................................................... ...................... ....................... ....... ................. ........................................................................ À≈—°∞“π ...................... ..................................................................5 Àπ૬°‘μ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‡«≈“ 1 ™—Ë«‚¡ß ‡√◊ËÕß À≈—°∞“π∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å„π‡Õ‡™’¬ §”™’·È ®ß „Àâ π— ° ‡√’ ¬ π·∫à ß °≈ÿà ¡ °≈ÿà ¡ ≈– 3-4 §π ·≈â « √à « ¡°— π «‘ ‡ §√“–Àå ∂÷ ß ≈— ° …≥– ”§— ≠ ¢ÕßÀ≈— ° ∞“π∑“ß ª√–«—μ‘»“ μ√å®’π·≈–Õ‘π‡¥’¬ ª√–‡¿∑¢Õß À≈—°∞“π À≈—°∞“π∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å®’π À≈—°∞“π∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√åÕ‘π‡¥’¬ 1.................................................................................................................................................. .................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... .......................................................................... .............................

...................5 Àπ૬°‘μ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‡«≈“ 1 ™—Ë«‚¡ß ‡√◊ËÕß °“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∞“π∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å„π‡Õ‡™’¬ §”™’·È ®ß „Àâπ—°‡√’¬π·∫àß°≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈– 2 §π ·≈⫙૬°—π·μàß‡μ‘¡∫∑ π∑π“√–À«à“ߧÿ≥§√Ÿ·≈–‡¥Á°À≠‘ß  â¡·ªÑπ„Àâ∂Ÿ°μâÕß ¡∫Ÿ√≥å  «— ¥’®ä– â¡·ªÑπ §ß‡§¬‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß  “¡°ä°¡“∫â“ß ≈Õ߇≈à“„Àâ§√Ÿøíß´‘®ä– «à“¡’‡√◊ËÕß√“«¬àÕÊ ‡ªìπÕ¬à“߉√?  “¡°ä° °Á‡ªìπ‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠ μÕπÀπ÷Ëß„πª√–«—μ‘»“ μ√å®’π∑’Ë·§«âπμà“ßÊ ‡°‘¥§«“¡·μ°·¬°ÕÕ°‡ªìπ 3 °≈ÿà¡ ·≈–‰¥â √Ÿâ ∫°—π  ß —¬μâÕ߉ª∂“¡§ÿ≥·¡à À√◊Õ‰ªÕà“πÀπ—ß ◊Õ ¡“°àÕπ¥’°«à“ Àπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕß “¡°ä°®–„™â‡ªìπ À≈—°∞“π‡æ◊ËÕ»÷°…“ª√–«—μ‘»“ μ√å ¢Õß®’π‰¥âÀ√◊Õ‡ª≈à“®ä–? ......... ........................................... ....................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. .................................... 337 ......................................................................... ................................................„∫ß“π∑’Ë 5 √“¬«‘™“ ª√–«—μ‘»“ μ√å √À— «‘™“  22102 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2554 ®”π«π 0.............

........ ............................................................................................................................ ............................... ..‡°àß¡“°®à– · ¥ß«à“§ß‡§¬Õà“π‡√◊ËÕß  “¡°ä°¡“∫â“ß ‰Àπ≈ÕßμÕ∫§√ŸÕ’° §”∂“¡´‘§–«à“ ‡√◊ËÕß√“«„π “¡°ä° „À⧫“¡√ŸâÕ–‰√·°à â¡·ªÑπ∫â“ß? °Á‡§¬Õà“π®“°°“√åμŸπ  “¡°ä°¡“®√‘ßÊ π– ......................................................................................... ‡ªìπ·π«§‘¥∑’Ë¥’¡“°®à– ·≈â« â¡·ªÑπ‡§¬Õà“π‡√◊ËÕß √“¡‡°’¬√μ‘ÏÀ√◊Õ‡ª≈à“ §ß‡§¬Õà“π‡æ√“–Õ¬Ÿà„π μ”√“‡√’¬π«‘™“¿“…“‰∑¬ ≈ÕßμÕ∫´‘§–«à“ ‡√◊ËÕß√“«„π√“¡‡°’¬√μ‘χ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ª√–«—μ‘»“ μ√åÕ‘π‡¥’¬À√◊Õ‰¡à? ‡ÕLJ√◊ËÕß√“¡‡°’¬√μ‘Ï¡’¬—°…å ≈‘ß  Ÿâ√∫°—π‡ªìπª“Ø‘À“√‘¬å∑—Èßπ—Èπ ®–‡°’ˬ«À√◊Õ‡ª≈à“π– 338 ...................................................................................................................................... ......................................................................... ........................................................

.................................................................. ....... .................................................................................................................................................... ......................................................................................... ¥’¡“°®à– â¡·ªÑπ ÀπŸ¡’§«“¡ π„®·≈–μ—Èß„®»÷°…“À“¢âÕ¡Ÿ≈ ‡√◊ËÕß√“«μà“ßÊ Õ¬à“ߥ’ ·≈â«®”‰«âπ–®ä– «√√≥°√√¡μà“ßÊ  “¡“√∂ –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߪ√–«—μ‘»“ μ√å·≈–«—≤π∏√√¡ ¢Õß∂‘Ëππ—ÈπÊ ‰¥âÕ¬à“ߥ’  â¡·ªÑπμâÕß欓¬“¡»÷°…“ μàÕ‰ªπ–®ä– ·≈â«®–√Ÿâ«à“ª√–«—μ‘»“ μ√åπ—Èππà“ πÿ°‡æ’¬ß„¥ 339 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................. ................... ............ ..............

................................................................... 8............................. ....................... °”·æ߇¡◊Õß®’π §π®’π‡√’¬°«à“ .......................·≈–πÕ°«ß°≈¡‡ªìπ√Ÿª ’‡Ë À≈’¬Ë ¡ À¡“¬∂÷ß.´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬ §ÿ≥∏√√¡ 5 ª√–°“√ §◊Õ ........................................·μà„π ¡—¬......................................................................·≈–πÕ°«ß°≈¡‡ªìπ√Ÿª ’‡Ë À≈’¬Ë ¡ À¡“¬∂÷ß............................................. . §” Õπ¢Õß≈—∑∏‘‡μã“∑’Ë«à“ ç°“√‰¡à°√–∑”é  “¡“√∂𔉪„™â„π°“√ª°§√Õß ‚¥¬°“√ª°§√Õß∑’Ë¥’ ∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ ..................................................................................................................................„∫ß“π∑’Ë 6 √“¬«‘™“ ª√–«—μ‘»“ μ√å √À— «‘™“  22102 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2554 ®”π«π 0...................................................  √â“ߢ÷πÈ „π ¡—¬ ... ‰¥âª√–°“»Àâ“¡°“√√—°…“‚¥¬°“√Ωí߇¢Á¡‡æ√“–¡’Õ—πμ√“¬¡“° 340 ........................................... ºŸâ„Àâ°”‡π‘¥≈—∑∏‘‡μã“ §◊Õ ............................................... °“√Ωí߇¢Á¡‡ªìπ∑’πË ¬‘ ¡°—π¡“°„π®’π ¡—¬..........§” Õπ∑’Ë ”§—≠¢Õß≈—∑∏‘‡μã“ §◊Õ...................................... ®’π “¡“√∂æ—≤π“‡¢Á¡∑‘»‡æ◊ËÕ∫Õ°∑‘»∑“ß„π°“√‡¥‘π‡√◊Õ‰¥â‡æ√“–... ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫°“√¬°¬àÕß«à“‡ªìπ ç∫‘¥“¢Õß°“√·æ∑¬å®’πé §◊Õ.......................................................................................................................................................... §” Õπ¢Õ߮߮◊ÍÕ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ §◊Õ‡√◊ËÕß .............. ‡¢Á¡∑‘»¢Õß®’π∑’Ë„™â„πæ‘∏’°√√¡ ‚¥¬„™â™âÕπÀ√◊Õ∑—ææ’∑’Ë∑”®“°‡À≈Á°«“߉«â∫π·ºàπ ’ˇÀ≈’ˬ¡∑’Ë∑” ®“°∑Õß·¥ß μ√ß°≈“ß·ºàπ ’‡Ë À≈’¬Ë ¡¡’√ªŸ «ß°≈¡Õ¬Ÿμà √ß°≈“ß À¡“¬∂÷ß................................................................................................................ ‚√§¿—¬∑’ˇ®Á∫ªÉ«¬®–À“¬‰ª 10.... 6.. 4..... ∑“ßμÕπ‡Àπ◊Õ¢Õß®’𠇙àπ ...................................... °”·æ߇¡◊Õß®’π∂Ÿ° √â“ߢ÷πÈ ‡æ◊ÕË ªÑÕß°—π°“√√ÿ°√“π¢Õßæ«°.................................... 5.....................................................................................................................·Ààß√“™«ß»å©π‘ 2........................ 3. 9......................................... 7.................................................................................................................................... ..........................................................................................................5 Àπ૬°‘μ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‡«≈“ 1 ™—Ë«‚¡ß ‡√◊ËÕß Õ“√¬∏√√¡‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° μÕπ∑’Ë 1 §”™’·È ®ß ®ß‡μ‘¡§”À√◊Õ¢âÕ§«“¡≈ß„π™àÕß«à“ß„À≥℮§«“¡∑’Ë∂Ÿ°μâÕß·≈– ¡∫Ÿ√≥å 1.......... „πμ”√“¢Õß®—°√æ√√¥‘‡À≈◊Õ߇™◊ËÕ«à“ °“√Ωí߇¢Á¡®–∑”„Àâ.............................................

.................... ¢...................... ≠.......................... Æ............... .. °”·æ߇¡◊Õß®’π ≈—∑∏‘‡μã“ À≈ÿπÕ«’Ë ‡¢Á¡∑‘» À«ßμ’È ™πªÉ“‡∂◊ËÕπ √“™«ß»å™‘ß √“™«ß»åÀ¬«π ‡μⓇμãÕ®‘ß  “¡°ä° °...... 8...... . 5.... .... «‘∂’·≈–æ≈—ßÕ”π“® ∫∑ π∑π“¢Õ߮߮◊ÍÕ ·¡π®Ÿ ©‘π ◊ÕË À«ßμ’È ‡¥‘π‡√◊Õ ¡Õß‚°≈ ´“π°«ãÕ®◊ËՇՒȬπÕ’È ‡≈à“®◊ÍÕ ∫‘¥“°“√·æ∑¬å®’π ¡Õß‚°≈ ©ßÀπŸ §’μ—π _____________________ 341 ..... ... 9.. 4..... 2... ¨.......... 1..... ®...μÕπ∑’Ë 2 §”™’·È ®ß ®ß‡≈◊Õ°μ—«Õ—°…√Àπâ“¢âÕ§«“¡∑“ߢ«“¡◊Õ¡“‡μ‘¡Àπâ“¢âÕ§«“¡∑“ߴ⓬¡◊Õ ∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π„Àâ∂Ÿ°μâÕß .. ©.............. 6.... ß. §........... ...... .... ™...... ...... 10.......... 3.......... 7.......... .... .

... √–∫∫μ—«‡≈¢∑’Ë™“«Õ‘π‡¥’¬§‘¥§âπ¢÷Èπ ¡’≈—°…≥– ”§—≠ §◊Õ .................................................................................................................... 2........................... ........................... 3...............................................................................‰¥â√∫— §«“¡π‘¬¡·æ√àÀ≈“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ °—¡æŸ™“ Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ∑”„Àâ¡’º≈μàÕ°“√ √â“ß √√§å»‘≈ª°√√¡¢Õß™“쑇À≈à“π’È ‡™àπ ................................................................................................................................ Õ‘π‡¥’¬‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥»“ π“∑’ Ë ”§—≠ §◊Õ ...............................................................................5 Àπ૬°‘μ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‡«≈“ 1 ™—Ë«‚¡ß ‡√◊ËÕß Õ“√¬∏√√¡‡Õ‡™’¬„μâ μÕπ∑’Ë 1 §”™’·È ®ß ®ß‡μ‘¡§”À√◊Õ¢âÕ§«“¡≈ß„π™àÕß«à“ß„À≥℮§«“¡∑’Ë∂Ÿ°μâÕß·≈– ¡∫Ÿ√≥å 1...................................................... „π»“ π“æ√“À¡≥å‹ .......................................................................................................................................... 8..................................................................................................................... 9.................. 4................................................ ¿§«—∑§’μ“ ‡ªìπ§—¡¿’√∑å Õ’Ë ¬Ÿ„à π«√√≥°√√¡‡√◊ÕË ß ............................................................. μ—«‡≈¢∑’Ë™“«Õ“À√—∫√—∫®“°Õ‘π‡¥’¬ ‡√’¬°«à“ ................................................. 7.............. ............... à«πæ√–æÿ∑∏»“ π“ π‘°“¬¡À“¬“π π—∫∂◊Õ°—π¡“°„πª√–‡∑» ............................................... æ√–æÿ∑∏»“ π“π‘°“¬‡∂√«“∑ π—∫∂◊Õ°—π¡“°„πª√–‡∑» ..............Œ‘π¥Ÿ‰¥â √â“ß√Ÿª‡§“√æÀ√◊Õ —≠≈—°…≥å∑’ˇªìπμ—«·∑π¢Õßæ√–»‘«– §◊Õ...................................... «√√≥°√√¡‡√◊ÕË ß√“¡“¬≥– À√◊Õ ............................................................................................. ...................................................................................................... ¡’Õߧå 8 ‰¥â·°à ............ «√√≥°√√¡‡√◊ËÕß¡À“°“æ¬å¡À“¿“√μ– ·≈–¡À“°“æ¬å√“¡“¬≥– ‡ªìπ«√√≥°√√¡„π»“ π“.... ..........................................´÷ËßμàÕ¡“™“«¬ÿ‚√ª°Á√—∫ ‰ª®“°™“«Õ“À√—∫Õ’°μàÕÀπ÷Ëß 342 ...........................................„∫ß“π∑’Ë 7 √“¬«‘™“ ª√–«—μ‘»“ μ√å √À— «‘™“  22102 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2554 ®”π«π 0............................................................................................................................................................................ §” Õπ∑’Ë∂◊Õ‡ªìπÀ—«„®¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ §◊Õ .................................´÷Ëßπ—∫∂◊Õ.... 10........................................... Õ√‘¬¡√√§ À¡“¬∂÷ß ...................... 5..............................................................................................‡ªìπ à«πÀπ÷ßË ∑’°Ë ≈à“«∂÷ß ............................. 6........

........ .............. 1....μÕπ∑’Ë 2 §”™’·È ®ß ®ß‡≈◊Õ°μ—«Õ—°…√Àπâ“¢âÕ§«“¡∑“ߢ«“¡◊Õ¡“‡μ‘¡Àπâ“¢âÕ§«“¡∑“ߴ⓬¡◊Õ ∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π„Àâ∂Ÿ°μâÕß ........ 7. ¢......... ≠... 6............. æ√–π“√“¬≥å √“¡“¬≥– ¡À“¿“√μ– æ√–»‘«– Õ“μ¡—π ª√¡—μ∂∏√√¡ °“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡∑“ß “¬°≈“ß  —¡¡“°—¡¡—πμ–  —¡¡“«“¬“¡– ¡√√§ °. ¨.. ............ 5....... .... §...... .... 4.................... ®....................... Æ. 10.... 2.... ß... 3................ .............. ....... .. ....... . 8......... 9...... ™..... ∏√√¡´÷Ë߇ªì𧫓¡®√‘ßÕ—π Ÿß ÿ¥ ¿§«—∑§’μ“ °“√ß“π™Õ∫ Õ—μμ“ À√◊Õ¥«ß«‘≠≠“≥ ºŸâ √â“ß·≈–ºŸâ∑”≈“¬ √“¡‡°’¬√μ‘Ï æ√–«‘…≥ÿ ∑“ߪؑ∫—μ‘„Àâ∂÷ߧ«“¡¥—∫∑ÿ°¢å ¡—™¨‘¡“ªØ‘ª∑“ §«“¡æ¬“¬“¡™Õ∫ _____________________ 343 ........... ©..

................................................................. Õ—°…√§‘«π‘øÕ√å¡ ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ß«à“ ....................................................................... §” Õπ∑’ Ë ”§—≠¢Õß»“ π“Õ‘ ≈“¡ §◊Õ................................................. 8..5 Àπ૬°‘μ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‡«≈“ 1 ™—Ë«‚¡ß ‡√◊ËÕß Õ“√¬∏√√¡‡Õ‡™’¬„μâ μÕπ∑’Ë 1 §”™’·È ®ß ®ß‡μ‘¡§”À√◊Õ¢âÕ§«“¡≈ß„π™àÕß«à“ß„À≥℮§«“¡∑’Ë∂Ÿ°μâÕß·≈– ¡∫Ÿ√≥å 1........................................................... ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Œ—¡¡Ÿ√“∫’ ‡ªìπº≈ß“π ”§—≠¢Õß ....................................................... °“√¡’ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Œ—¡¡Ÿ√“∫’„π°“√ª°§√Õß®—°√«√√¥‘ ∑”„Àâ..................................... 9....................................... 344 .. ™π™“μ‘·√°∑’Ë√Ÿâ®—°ª√–¥‘…∞åμ—«Õ—°…√ §◊Õ ....................................................................‚¥¬ª√–¥‘…∞å μ—«Õ—°…√∑’‡Ë √’¬°«à“................................................................................................................................................................................................................. 3........................................................................................................ ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Œ—¡¡Ÿ√“∫’¬¥÷ À≈—° .................................................... 10...................................................................... ´‘°°Ÿ·√μ §◊Õ ......................... »“ π“Õ‘ ≈“¡°”‡π‘¥¢÷πÈ ∑’‡Ë ¡◊Õß...................................................... §” Õπ∑’ Ë ”§—≠¢Õß»“ π“§√‘ μå §◊Õ ............................................................... ....................................................... ·Ààß®—°√«√√¥‘∫“∫‘‚≈π 5............................................................................................................„∫ß“π∑’Ë 8 √“¬«‘™“ ª√–«—μ‘»“ μ√å √À— «‘™“  22102 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2554 ®”π«π 0........... ∂⓺Ÿâ„¥≈—°¢‚¡¬ ‘ËߢÕß®“°«—¥À√◊Õ∫â“πºŸâÕ◊Ëπ ºŸâπ—ÈπμâÕß∂Ÿ°ª√–À“√™’«‘μ ºŸâ„¥√—∫∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡—πºŸâπ—Èπ ≈—°¢‚¡¬ ºŸâ√—∫μâÕß∂Ÿ°ª√–À“√™’«‘μ¥â«¬ 6..................................................................................................................................................................................................... ................................................................... 4.......................................................................... πÕ°®“°»“ π“Õ‘ ≈“¡·≈–»“ π“§√‘ μå·≈â« ¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ¬ß— ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¢Õß »“ π“Õ◊πË Õ’° §◊Õ ..... ................................................... ...................................‡æ√“–.............................................................................. 2...................... .........................................................................................°àÕ √â“ߢ÷πÈ ‚¥¬ ................................................ªí®®ÿ∫π— Õ¬Ÿ„à πª√–‡∑»................ ........ 7........................................................................................

...... ¨..... 1..... ´‘°°Ÿ·√μ §‘«π‘øÕ√å¡ æ√–‡®â“Œ—¡¡Ÿ√“∫’ ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Œ—¡¡Ÿ√“∫’ ¬Ÿ¥“¬ ‚´‚√Õ— ‡μÕ√å ‡¡°°– Õ‘ ≈“¡ °“√∫√‘®“§∑√—æ¬å æ√–‡¬´Ÿ °................ 3........ ®...... 8... .. .... ≠. §...... 4.... ß.... 2. ............. ©........ ..... 5...... 6. 7................. ™..... ....... Æ. ......... ............................... .... μ“μàÕμ“øíπμàÕøí𠇪Õ√凴’¬ «—¥À√◊Õ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Õ—≈°ÿ√Õ“π »“ π“§√‘ μå Õ—°…√≈‘¡Ë ´–°“μ ∫“∫‘‚≈𠬑« ´“Õÿ¥‘Õ“√–‡∫’¬ _____________________ 345 ... 10...... ¢.............................μÕπ∑’Ë 2 §”™’·È ®ß ®ß‡≈◊Õ°μ—«Õ—°…√Àπâ“¢âÕ§«“¡∑“ߢ«“¡◊Õ¡“‡μ‘¡Àπâ“¢âÕ§«“¡∑“ߴ⓬¡◊Õ ∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π„Àâ∂Ÿ°μâÕß ... 9.... ........

 √â“ß ‘Ëßμà“ßÊ ‰«â‡ªìπ∑’Ë√–≈÷° 8. ¢âÕ„¥§◊ÕÀ≈—°∞“π‚∫√“≥§¥’ °. √«∫√«¡À≈—°∞“π §. ®’π¿Ÿ¡‘„®„π™“μ‘¢Õßμπ ¢. «‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∞“π ß. μ”π“π ¢. √—∞∫“≈„Àâ°“√ π—∫ πÿπ §. ç¥√. °“√»÷°…“‡√◊ËÕß√“«∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å¡’§«“¡∂Ÿ°μâÕß ¡∫Ÿ√≥å¡“°‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ„¥ °. À≈—°∞“π∑’ˇªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ 7. «“¥∫π¿“æ §. ¡’°“√μ—Èß∂‘Ëπ∞“π„π¥‘π·¥πª√–‡∑»®’π¡“μ—Èß·μà ¡—¬‚∫√“≥ 346 . ∫—π∑÷°¢Õßπ—°ª√–«—μ‘»“ μ√å 6. À“°®–»÷°…“ª√–«—μ‘»“ μ√åÕ‘π‡¥’¬ ¡—¬°àÕπª√–«—μ‘»“ μ√å §«√„™âÀ≈—°∞“π„¥ °. ¢âÕ„¥ ‰¡à„™à «‘∏’°“√∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å °. π—°ª√–«—μ‘»“ μ√å¡’§«“¡ “¡“√∂ ß. μ—¥ ‘π‡Àμÿ°“√≥å„πÕ¥’μ ß. À≈—°∞“π∑“ß‚∫√“≥§¥’ §. À≈—°∞“π∑“ß‚∫√“≥§¥’ ß. ∫—π∑÷°‰«â„π ¡Õß ß. π‘∑“πæ◊Èπ∫â“π ß. ¡πÿ…¬å¡’æ—≤π“°“√¡“®“°≈‘ß §. 𔇠πÕ‡√◊ËÕß√“«∑’˧âπæ∫ 2. √«∫√«¡À≈—°∞“π ¢. ¡’À≈—°∞“πÀ≈߇À≈◊Õ‡ªìπ®”π«π¡“° 5.π‘æπ∏å°”≈—ßÕà“π∫—π∑÷°ª√–«—μ‘»“ μ√å¢Õß´◊ÕÀ¡à“ ‡™’¬πé ®—¥«à“Õ¬Ÿà„π¢—ÈπμÕπ„¥¢Õß«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√å °. ∑àÕß®” ¢. μ”π“π §. °“√§âπæ∫‚§√ß°√–¥Ÿ°¡πÿ…¬åªí°°‘Ëß„π®’π∑”„À⇰‘¥Õߧ姫“¡√ŸâÕ¬à“߉√ °. μ—¥ ‘π‡Àμÿ°“√≥å„πÕ¥’μ ¢. °“√∂à“¬∑Õ¥‡√◊ËÕß√“«μà“ßÊ °àÕπ∑’ËÕ‘π‡¥’¬®–ª√–¥‘…∞åμ—«Õ—°…√®–„™â«‘∏’°“√„¥ °. ®¥À¡“¬‡Àμÿ 4. À≈—°∞“π∑“ß√“™°“√ §. 𔇠πÕ‡√◊ËÕß√“«∑’˧âπæ∫ 3.·∫∫∑¥ Õ∫°àÕπ‡√’¬π›À≈—߇√’¬π μÕπ∑’Ë 2 §”™’È·®ß „Àâπ—°‡√’¬π‡≈◊Õ°§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß§”μÕ∫‡¥’¬« 1. À≈—°∞“π∑“ß√“™°“√ ¢. ∫—π∑÷°¢Õßπ—°ª√–«—μ‘»“ μ√å ß. ª√–™“™π„À⧫“¡ π„® ¢. °“√»÷°…“ª√–«—μ‘»“ μ√å®’π ¡—¬‚∫√“≥§«√„™âÀ≈—°∞“π„¥¡“°∑’Ë ÿ¥ °. «‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∞“π §. ¡πÿ…¬åªí°°‘Ë߇ªìπºŸâ √â“ßÕ“√¬∏√√¡®’π ß. °”·æ߇¡◊Õß ¢.

9.  ¡—¬„À¡à ¢. ‚¥¬‡©≈’ˬ¡πÿ…¬åªí°°‘Ëß¡’ ¡Õ߇∑à“°—∫≈‘ß„πªí®®ÿ∫—π §. ®√‘ß ‡æ√“–∫—π∑÷°∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√凢’¬π‰«â·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫À≈—°∞“πÕ◊ËπÊ ∂Ÿ°μâÕß _____________________ 347 . ‡√◊ËÕß√“«¢Õߢ߮◊ÈÕ π—°ª√“™≠å§π ”§—≠¢Õß®’π¡’μ—«μπÕ¬Ÿà®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à °.  ¡—¬®—°√«√√¥‘ ß. ‰¡à®√‘ß ‡æ√“–¬—߉¡àæ∫À≈—°∞“π™—¥‡®π‚¥¬‡©æ“–‚§√ß°√–¥Ÿ° ß. °“√§âπæ∫‚§√ß°√–¥Ÿ°¡πÿ…¬åªí°°‘Ëß  —ππ‘…∞“π‰¥â«à“‡ªìπ°≈ÿࡧπ¢Õ߬ÿ§ ¡—¬„¥„πª√–«—μ‘»“ μ√å®’π °. ¬ÿ§À‘π‡°à“ ß. ‰¡à®√‘ß ‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕß·μà߇æ◊ËÕ —Ëß Õπª√–™“™π §. ‚¥¬‡©≈’ˬ¡πÿ…¬åªí°°‘Ëß¡’§«“¡ Ÿß°«à“§πªí®®ÿ∫—π ¢. Àπ—ß ◊Õ®’È„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡√◊ËÕß√“«‡°’ˬ«°—∫ª√–«—μ‘»“ μ√å®’π„π ¡—¬„¥ °.  ¡—¬‚∫√“≥ §. ‚¥¬°“√ —ππ‘…∞“π ¡πÿ…¬åªí°°‘Ëß√Ÿâ®—°°“√∂πÕ¡Õ“À“√  – ¡Õ“À“√ 10. ‚¥¬°“√ —ππ‘…∞“π ¡πÿ…¬åªí°°‘Ëß¡’Àπâ“쓧≈⓬≈‘ß¡“°°«à“§π ß. ¬ÿ§‚∫√“≥ 11. ¬ÿ§‚≈À– ¢. ¬ÿ§À‘π„À¡à §. ¢âÕ¡Ÿ≈„π¢âÕ„¥‡°’ˬ«¢âÕß°—∫√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß¡πÿ…¬åªí°°‘Ëß °. ¬—߉¡à “¡“√∂ √ÿª‰¥â ¢.  ¡—¬°àÕπª√–«—μ‘»“ μ√å 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful