KPD 5046

Pilihan Raya

BAHAGIAN A 1.0 TOPIK, SUB TOPIK DAN UNIT-UNIT Topik yang akan diajar ialah Perundangan bagi matapelajaran Pengajian Am tingkatan 6 atas. Sub topik ialah pilihan raya manakala unit-unit yang akan dijelaskan ialah sejarah dan perkembangan pilihan raya di Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dan elemenelemen penting pilihan raya. 2.0 ISI KANDUNGAN Topik Sub Topik : SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA. : PILIHAN RAYA. Unit 1 : Sejarah Dan Perkembangan. Unit 2 : Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). a. b. c. Tujuan. Peranan. Keanggotaan.

Unit 3 : Elemen-Elemen Penting Pilihan Raya :Perjalanan Pilihan Raya:a. b. c. Sebelum pilhan raya. Semasa pilihan raya. Selepas pilihan raya.

1

KPD 5046

Pilihan Raya

2.1

Peta konsep

Peta konsep di bawah menerangkan sub topik berkaitan pilihan raya di Malaysia dan unit-unit yang terdiri daripada sejarah dan perkembangannya di Malaysia, tujuan, peranan dan keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya dan unit yang terakhir adalah berkaitan elemenelemen penting yang terdapat dalam sub topik pilihan raya, namun di dalam folia ini hanya satu elemen penting yang dijelaskan iaitu berkaitan perjalanan sebelum, semasa dan selepas pilihan raya.

Rajah: peta konsep pilihan raya

2

KPD 5046

Pilihan Raya

2.2

Konsep Penting. Merujuk Kamus Dewan edisi ke empat (2007), berikut adalah definisi penting yang perlu diketahui dalam pilihan raya: a. Pilihan raya: Pemilihan umum yang diadakan untuk memilih wakil di Parlimen, Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. b. Pilihan raya kecil: Pilihan raya yang diadakan untuk mengisi satu atau beberapa kekosongan kerusi sahaja di Parlimen disebabkan oleh pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. c. d. e. Pilihan raya negeri: Pilihan raya Parlimen: Pilihan raya umum: Pilihan raya yang dijalankan untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri. Pilihan raya yang dijalankan untuk memilih ahli Dewan Rakyat. Pilihan raya yang dijalankan untuk memilih wakil bagi semua kerusi Dewan Rakyat atau bagi semua kerusi Dewan Undangan Negeri yang diadakan secara berkala mengikut selang tempoh yang ditetapkan oleh Perlembagaan. Rakyat menentukan parti politik yang membentuk kerajaan dan mentadbir Negara dalam sistem pentadbiran demokrasi berparlimen. Di Malaysia pilihan raya diadakan lima tahun ataupun sebelum lima tahun apabila Yang di-Pertuan Agong membubarkan Parlimen atau cadangan oleh Perdana Menteri. f. g. h. Writ Parti : Keanggotaan: Menjadi anggota, kedudukan (hak) sebagai anggota atau keahlian. Iaitu surat kuasa untuk menjalankan pilihan raya kepada Pegawai Pengurus Politik satu golongan (kumpulan orang yang bergerak untuk tujuan (dasar dan lain-lain) yang sama dalam politik. i. Politik Ilimu pengetahuan, cara pemerintahan (dasar pemerintahan), Parti kegiatan politik yang dijalankan melalui parti.

3

k. m. Unit politik atau sosial yang pada dasarnya dikuasai oleh semua anggota. n. o.KPD 5046 Pilihan Raya j. Pengundi Pemerintah Orang yang mengundi dalam pilihan raya. Suruhanjaya: Badan yang terdiri daripada beberapa orang (yang dilantik oleh kerajaan) untuk melakukan tugas tertentu l. Majoriti: Sebahagian atau sebilangan terbesar. kelebihan undi atau kerusi yang diperoleh oleh calon atau parti mengatasi bilangan undi calon atau parti yang lain. kekuasaan yang memerintah (menguasai) negara atau bahagian Negara. 4 . Demokrasi Demokrasi Berparlimen Pemerintahan oleh rakyat oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihan raya. Memerintah. Perwakilan pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan.

5 . Suruhanjaya Pilihan Raya dan perjalanan pilihan raya di Malaysia.KPD 5046 Pilihan Raya 2.3 Idea utama Tiga idea utama yang dibincangkan dalam folio ini adalah berkaitan sejarah dan perkembangan.

(2008) 6 .4 Prosedur Berikut adalah turutan perjalanan dan prosedur pilihan raya yang mesti dilalui dalam proses pilihan raya di Malaysia: Sumber: Raminah Hj.KPD 5046 Pilihan Raya 2. al. Sabran et.

Akta Pilihan Raya 1958 (Akta 19). 1981 Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih). Visi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Menjadi Sebuah Institusi Demokratik Yang Cemerlang dan Mendapat Kepercayaan Rakyat. menyelia dan mengekalkan proses demokrasi Negara melalui pilihan raya yang adil dan saksama. calon-calon dan ejen-ejen mereka yang perlu diikuti. 2002 Peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003 Sebagai tambahan. mengawal selia dan mengendalikan pilihan raya secara adil dan bebas. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR diwujudkan di bawah Seksyen 3. Perlembagaan persekutuan. Misi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Mendukung sistem demokrasi berparlimen dan menjamin hak rakyat untuk memilih wakil mereka dengan mengurus. 7 . Senarai undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan adalah seperti berikut: • • • • • Akta Pilihan Raya.5 Fakta penting Perkara 113 hingga 120. 1958 (Akta 19) Akta Kesalahan Pilihan Raya. PERUNDANGAN SPR :: AKTA DAN PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA Bagi memudahkan pelaksanaan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan proses pilihan raya. 1954 (Akta 5) Peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan Raya). Perkara 113 hingga Perkara 120 dan Jadual Ketiga Belas Perlembagaan Persekutuan dan Perkara lain yang berkaitan dalam Perlembagaan Negeri hendaklah juga dirujuk. Undang-undang dan peraturan-peraturan ini bukan hanya memberi mandat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya tetapi juga digunakan sebagai panduan kepada parti-parti politik. beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan telah digubal.KPD 5046 Pilihan Raya 2. menyentuh dasar SPR untuk memelihara.

KPD 5046 Pilihan Raya AKTA 19 (AKTA PILIHAN RAYA 1958) Bahagian I (Permulaan) | Bahagian II (Penyeliaan Pilihan Raya) | Bahagian III (Bahagian Pilihan Raya) | Bahagian IV (Pendaftaran Pemilih) | Bahagian V (Penjalanan Pilihan Raya) | Bahagian VI (Peraturan-Peraturan) AKTA 5 (AKTA KESALAHAN PILIHAN RAYA 1954) Bahagian I (Permulaan dan Pentafsiran) | Bahagian II (Kesalahan Pilihan Raya) |Bahagian III (Perbuatan Rasuah) | Bahagian IV (Ejen Pilihan Raya. Belanja Pilihan Raya Dan Perbuatan Yang Menyalahi Undang-Undang) | Bahagian IVA (Pasukan Penguat Kuasa) | Bahagian V (Maaf Kerana Perbuatan Rasuah Atau Perbuatan Yang Menyalahi Undang-Undang) Bahagian VI (Alasan Bagi Membatalkan Pemilihan) |Bahagian VII (Petisyen Pilihan Raya) Jadual Pertama: Borang A (Borang Sumpah Kerahsiaan) | Borang B (Penyata Berkenaan Dengan Belanja Pilihan Raya| Borang C (Pernyataan Atas sumpah Oleh Calon) |Borang D (Pernyataan Bersumpah Oleh Ejen Pilihan Raya) Jadual Kedua: (Kaedah-Kaedah Petisyen Pilihan Raya 1954) PERATURAN PILIHAN RAYA (PENJALANAN PILIHAN RAYA) 1981 Pengenalan | Penamaan | Pilihan Raya Yang Tidak Dipertandingkan | Pilihan Raya Yang Dipertandingkan |Am Jadual Pertama: Borang 1 (Writ Pilihan Raya) |Borang 2 (Notis Untuk Mengadakan Pilihan Raya Umum) | Borang 2A (Notis Untuk Mengadakan Pilihan Raya Kecil) | Borang 3 (Notis Untuk Memilih Seorang Ahli Dewan Rakyat/Dewan Undangan Negeri) |Borang 4 (Kertas Penamaan Bahagian Pilihan Raya Parlimen) | Borang 4A (Kertas Penamaan Bahagian Pilihan Raya Negeri) | Borang 5 (Akuan Berkanun Calon Pilihan Raya Bagi Ahli Dewan Rakyat) | Borang 5A (Akuan Berkanun Calon Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri) | Borang 6 (Notis Penarikan Balik Penamaan Calon Bagi Ahli Dewan Rakyat) | Borang 6A (Notis Penarikan Balik Penamaan Calon Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri | Borang 8 (Notis Pilihan Raya Yang Dipertandingkan) | Borang 9 (Bentuk Muka Depan Kertas Undi) | Borang 10 (Akuan Mengenai Identiti) Borang 11 (Akuan) | Borang 12A (Notis Pengiraan Undi Di Tempat Mengira) |Borang 13 (Penyata Kertas Undi) |Borang 14 (Penyata Pengundi Selepas Pengiraan Undi) | Borang 15 (Penyata Pengundian Selepas Pengiraan Kertas Undi Pos) | Borang 16 (Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi) Jadual Kedua: (Arahan Bagi Panduan Pengundi Untuk Dipamerkan Di Luar Tiap-Tiap Tempat Mengundi) Jadual Ketiga: (Tatacara Yang Kena Diikuti Jika Bilangan Kertas Undi Yang Didapati dalam Suatu Peti Undi 8 .

KPD 5046 Pilihan Raya Melebihi Bilangan Ynag Dinyatakan Sebagai Berada Di Dalamnya Mengikut Borang 13) PERATURAN PILIHAN RAYA (PENGUNDIAN POS) 2003 Bahagian I (Permulaan) | Bahagian II (Pengundi Pos) | Bahagian III (Pengeluaran Kertas Undi) | Bahagian IV (Pembukaan Peti Pengundi Pos) | Bahagian V (Am) Jadual: Borang 1 (Permohonan Bagi Kertas Undi Pos) | Borang 2 (Perisytiharan Identiti) PERATURAN PILIHAN RAYA (PENDAFTARAN PEMILIH) 2002 Permulaan | Bentuk Daftar Pemilih | Daftar Pemilih Induk | Daftar Pemilih Tambahan | Pelbagai Jadual: Borang A ( Pendaftaran Pemilih) | Borang B (Borang Tuntutan) | Borang C (Borang Bantahan) | Borang D (Notis Kepada Orang Yang Terhadapnya Bantahan Dibuat) | Borang E (Notis) | Borang F (Pemerakuan Pendaftar) © Hakcipta Terpelihara 2009 | Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia 9 .

1 Tujuan Suruhanjaya Pilihan Raya 2.2 Peranan Suruhanjaya Pilihan Raya  2. menulis dan membaca) Kemahiran berfikir 10 .KPD 5046 Pilihan Raya 3. bertutur.3 Kenggotaan Suruhanjaya Pilihanraya  Kemahiran bahasa Kemahiran memberikan idea  Antara kemahiran-kemahiran yang dapat diperolehi oleh pelajar selepas mempelajari topik ini adalah: Kemahiran penggabungjalinan (mendengar.0 JENIS-JENIS KEMAHIRAN Unit Unit 1: Sejarah dan perkembangan pilihan raya di Malaysia Jenis-jenis Kemahiran Antara kemahiran-kemahiran yang dapat diperolehi oleh pelajar selepas mempelajari topik ini adalah: Kemahiran mendengar  Kemahiran menulis  Kemahiran membaca  Kemahiran berkomunikasi  Kemahiran Berfikir Unit 2: Suruhanjaya Pilihan Raya 2.

Hilang kelayakan. bertutur. iii. raya Selepas pilihan Sebelum pilihan Antara kemahiran-kemahiran yang dapat diperolehi oleh pelajar selepas mempelajari topik ini adalah: Kemahiran penggabungjalinan (mendengar. Pilihan raya umum diadakan apabila Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tamat tempoh 5 tahun. Semasa pilihan raya iii. Matapelajaran yang berkaitan dengan pilihan raya adalah dipanggil "psefologi". Terdapat dua jenis pilihan raya iaitu pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. Pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. ia pula penting untuk memilih wakil persatuan pelajar. Perletakan jawatan.1 Perjalanan pilihan raya i. Pemenang 11 .0 NOTA ISI KANDUNGAN 4.1 Sejarah dan Perkembangan Pilihan raya adalah satu proses demokrasi di mana undian digunakan untuk memilih calon yang sesuai untuk mewakili rakyat di Parlimen. iv. Kematian. atau beberapa pemenang menurut pengiraan undi yang diperolehi setiap calon yang bertanding. Kaedah atau sistem pilihan raya boleh dikategorikan kepada dua iaitu samada perwakilan berkadar atau sistem majoriti. Pilihan raya kecil pula berlaku untuk mengisi kekosongan kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri di luar jangka disebabkan oleh: : i.KPD 5046 Pilihan Raya Unit 3: Elemen-elemen Penting Pilihan Raya 3. ii. Sistem pilihan raya mementingkan pemenang. eksekutif. perundangan dan kerajaan tempatan. Di universiti. Ia merupakan suatu mekanisme demokrasi untuk memilih calon yang sesuai untuk memenuhi jawatan-jawatan penggubal undang-undang. raya ii. menulis dan membaca)  Kemahiran berfikir   Kemahiran memberikan idea Kemahiran bahasa 4.

Oleh itu cara pemilihannya amat penting dan sepatutnya selari dengan kehendak demokrasi. 12 . Namun. Selain itu pilihan raya biasanya dipantau oleh sebuah badan bebas. sebelum mencapai lima tahun YDPA boleh membubarkan pilihan raya atas nasihat Perdana Menteri. pilihan raya akan diadakan setiap lima tahun dan selepas berlakunya pembubaran parlimen oleh Yang di-Pertuan Agong (YDPA). misalnya di Malaysia ia dipantau oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Selepas pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Tujuan diadakan pilihan raya adalah untuk memilih wakil ke parlimen (Dewan Rakyat) dan Dewan Negeri.KPD 5046 Pilihan Raya menjadi tumpuan sebab dia akan mewakili rakyat di Parlimen dan terlibat dalam proses penggubalan undang-undang. 1951 1952 1955 1974 1969 1964 Rajah: turutan (Kronologi) sejarah dan perkembangan pilihan raya di Malaysia dari tahun 1951-1974 Sebelum 1955 pilihan raya tempatan telah dikatakan sebagai langkah kearah pembentukan masyarakat yang bersatu padu. Di Malaysia. pilihan raya hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak.

Parti Negara. johor bahru. Pulau Pinang Majlis Bandaran Kuala Lumpur. Sehinggalah dalam pilihan raya 1959. Keputusan: Parti Perikatan Parti PAS Parti Sosialis Parti Negara 74 kerusi 13 kerusi 8 kerusi 1 kerusi (Kelantan & Terengganu) (Kaw. al (1995). Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri yang pertama. ipoh. Asmawati A.2% melayu. Parti Progresif Rakyat dan Parti Islam SeMalaysia (PAS). et. Parti-parti Buruh dan UMNO turut bertanding Perikatan UMNO-MCA menang majoriti 9 daripada 12 kerusi. 11.KPD 5046 Pilihan Raya Pilihanraya Majlis-Majlis Tempatan Tahun 1 Disember 1951 Kawasan/ Tempat Pilihan raya Pilihan raya Majlis Bandaran Georgetown. 3 kerusi lagi dimenangi oleh Parti Negara dan Bebas 16 Februari 1952 1954 1955 Pilihanraya Umum Pilihan raya umum yang pertama diadakan pada 27 julai 1955 adalah untuk memilih ahli Majlis Perundangan Persekutuan. Bilangan pengundi ialah 84. Ishak. Ahli-ahli yang dipilih dalam pilihan raya umum 1955 terus memerintah sehingga tahun 1959. Melaka dan seremban Peringkat negeri-negeri Pilihan raya umum yang pertama Keputusan Parti Radikal memang majoriti iaitu 6 daripada 9.2% dan 4. Parti Buruh. Bandar Pulau Pinang & Selangor) 13 . 104 kerusi dipertandingkan. Parti-parti yang bertanding ialah perikatan UMNO-MCA-MIC.6 India. Yang Di-Pertuan Agong yang pertama ialah Tuanku Abdul Rahman (Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan).

SPR diwujudkan di bawah Seksyen 3. Perlembagaan persekutuan. Akta Pilihan Raya 1958 (Akta 19). Ahli tambahan itu sama ada dari Sabah atau Sarawak yang dilantik secara bergilir. Mustafa Albakri bin Haji Hassan.2 Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Tujuan Suruhanjaya Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. bilangan Ahli Suruhanjaya ditambah kepada 3 orang. pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan diluluskan bagi menambah keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya menjadi 7 orang iaitu Seorang Pengerusi.Bhg. Dato' Dr. pindaan ke atas Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan dibuat bagi membolehkan pelantikan seorang Timbalan Pengerusi.Bhg. Encik Abdul Rahman bin Abu Hassan merupakan orang pertama mengisi jawatan Timbalan Pengerusi. manakala ahli-ahlinya terdiri daripada Encik Lee Ewe Boon dan Encik Ditt Singh. menyentuh dasar SPR untuk memelihara. menyelia dan mengekalkan proses demokrasi Negara melalui pilihan raya yang adil dan saksama. Suruhanjaya Pilihan Raya membentuk sebuah Urus Setia yang diketuai oleh seorang Setiausaha. Pengerusi pertama Suruhanjaya ialah Y. Setiausaha ini berperanan sebagai ketua 14 . seorang Timbalan Pengerusi dan 5 orang Ahli termasuk seorang ahli dari Sabah dan seorang ahli dari Sarawak. Datuk Abang Haji Marzuki bin Nor dari Sarawak menjadi ahli pertama mewakili 2 negeri berkenaan. Semasa penubuhannya Suruhanjaya Pilihan Raya dianggotai oleh seorang Pengerusi dan 2 orang ahli. Berikutan dengan penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Y. Pada tahun 1981. Di dalam perkara 113 hingga 120. Bagi membolehkan ia menjalankan fungsinya. Pada tahun 2002.KPD 5046 Pilihan Raya 4.

Kuala Lumpur. Jalan Clark.KPD 5046 Pilihan Raya pentadbir bagi urus setia berkenaan. Pada bulan November 2000 Ibu Pejabat Suruhanjaya berpindah ke lokasi sekarang di Putrajaya.al 2009). Kuala Lumpur. Keanggotaan SPR adalah terdiri daripada seorang Pengerusi. Menara Bank Pembangunan. 15 . Kuala Lumpur. R et. Setiausaha pertama yang dilantik ialah Encik H. Sejak penubuhannya pada tahun 1957 sehingga 1978. Manakala. Semasa perlantikan ahli SPR. seorang Timbalan Pengerusi dan lima orang ahli (seperti yang terkandung dalam Perkara 114. 4. Ibu Pejabat Suruhanjaya terletak di Bangunan Sultan Abdul Samad. Jalan Sultan Ismail. Jalan P. urus setia SPR adalah di ketuai oleh seorang Setiausaha (pegawai awam) yang menjadi Ketua Pegawai Pentadbir organisasi (Kuberan. Perlembagaan Perekutuan). Cassidy yang berkhidmat dari tahun 1957 hingga 1958. Jalan Bukit Bintang. Menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan penyemakan daftar nama pemilih.1 Peranan SPR SPR adalah merupakan sebuah badan bebas yang berkecuali daripada parti politik.Ramlee dan beroperasi di sana sehingga tahun 1988 sebelum berpindah pula ke Aras 5-8.2. Badan ini juga amat berperanan penting dalam proses perlaksanaan pilihan raya. YDPA perlu terlebih dahulu memastikan wakil yang dilantik adalah mendapat kepercayaan awam. Dari tahun 1978 hingga 1985 Suruhanjaya Pilihan Raya beroperasi di Bangunan Yayasan Selangor. Pada tahun 1985 ia berpindah ke Bangunan Tong Ah. Anggota SPR dilantik oleh YDPA selepas berunding dengan Majlis Raja-raja. SPR berperanan untuk: a.

Setiap bahagian pilihan raya harus mengandungi sebilangan pemilih yang tinggal di kawasan yang boleh dikenal pasti. Tempoh kajian semula Suruhanjaya Pilihan Raya dibenarkan menjalankan kajian semula bahagian-bahagian pilihan raya hanya selepas 8 tahun dari tarikh selesainya kajian yang terdahulu. Jabatan Perangkaan dan Jabatan Peguam Negara. Dalam menjalankan kajian berkenaan.KPD 5046 Pilihan Raya b. Menerima dan menyelidik rayuan tentang keputusan pilihan raya untuk memastikan kelancaran perjalanan pilihan raya. Prinsip-prinsip persempadanan semula 16 . e. Mengisi kekosongan kerusi wakil rakyat dengan menjalankan pilihan raya bagi Dewan Rakyat dan DUN serta pilihan raya kecil. Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri adalah merupakan salah satu daripada tanggungjawab Suruhanjaya Pilihan Raya seperti yang ditetapkan di bawah Perkara 113. Perlembagaan Persekutuan. Lazimnya. sebanyak 8 kali urusan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri telah diadakan. Sehingga kini. d. c. dan menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan. Kajian dan persempadanan semula Membuat kajian dan persempadanan semula Bahagian-bahagian Pilihan Raya Parlimen dan Negeri setiap tidak kurang daripada 8 tahun selepas tarikh siapnya urusan kajian dan persempadanan semula yang terdahulu. f. Mendaftarkan calon-calon yang bertanding dan memanfaatkan calon memenuhi kelayakan yang ditetapkan. Mengkaji dan menyempadankan semula bahagian pilihan raya Parlimen dan DUN dalam tempoh tidak kurang daripada lapan tahun selepas tarikh akhir penyelesaian urusan persempadanan sebelumnya. urusan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri dijalankan serentak di semua negeri di seluruh Malaysia kecuali Sarawak. Setiap kajian semula mesti diselesaikan dalam tempoh 2 tahun dari tarikh ia bermula. Menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Suruhanjaya Pilihan Raya dibantu oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan.

Perhatian harus juga diberi kepada kemudahan-kemudahan pentadbiran yang boleh didapati di dalam bahagian-bahagian pilihan raya itu untuk menyediakan kemudahan yang diperlukan bagi pendaftaran dan semasa mengundi. 17 . Prosedur-prosedur persempadanan Laporan Kajian Semula Persempadanan dengan syor awal persempadanan dikemukakan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Perdana Menteri. Perhatian juga patut diberi kepada kesulitan-kesulitan yang akan timbul dengan perubahan-perubahan bahagian-bahagian pilihan raya dan juga memelihara hubungan setempat. b.KPD 5046 Pilihan Raya Dalam menjalankan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya. sempadan bahagian-bahagian pilihan raya tidak harus memasuki sempadan-sempadan Negeri dan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya Negeri tidak harus memasuki sempadan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan. Prinsip-prinsip ini adalah seperti yang berikut:a. Bilangan pemilih di dalam tiap-tiap satu bahagian pilihan raya dalam sesuatu Negeri patutlah lebih kurang sama banyaknya kecuali bagi bahagian-bahagian pilihan raya di luar bandar di mana keluasan bahagian patut diberi pertimbangan memandangkan kepada lebih besar kesulitan untuk sampai kepada pemilihpemilih dalam daerah-daerah kampung dan lain-lain kesukaran yang dihadapi. d. Pada masa yang sama. suatu notis dikeluarkan dalam sekurang-kurangnya satu akhbar dan disiarkan dalam Warta. Suruhanjaya Pilihan Raya mematuhi prinsip-prinsip yang digariskan di bawah Jadual Ketiga Belas Perlembagaan Persekutuan. c. Di samping memberi perhatian terhadap mustahaknya pemilih-pemilih diberi peluang-peluang kemudahan yang berpatutan untuk mengundi. serta dipamerkan di semua bahagian-bahagian pilihan raya selama satu bulan untuk pemeriksaan dan rayuan orang ramai.

KPD 5046 Pilihan Raya Proses persempadanan bermula dengan arahan oleh Ibu Pejabat SPR kepada Pengarahpengarah Pilihan Raya Negeri mengumpul maklumat-maklumat seperti bilangan pemilih di bahagian-bahagian Pilihan Raya Parlimen dan Negeri. Suruhanjaya mesti mengadakan siasatan tempatan untuk mendengar rayuan yang diterima dalam tempoh pameran itu dari mana-mana Kerajaan Negeri. Cadangan persempadanan yang akhir akan dikemukakan kepada Perdana Menteri untuk dibentangkan dalam Dewan Rakyat bagi mendapatkan kelulusan. Menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih. Suruhanjaya tidak perlu mengadakan lebih daripada dua siasatan tempatan. Bahagian-bahagian pilihan raya yang baru hanya terpakai apabila Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubar. pihak berkuasa tempatan dan kumpulan 100 orang pemilih dan lebih. Urusan yang dahulunya dilakukan secara bermusim iaitu setahun sekali selama antara 21 hingga 42 hari. Pendaftaran pemilih Mengikut Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. salah satu fungsi SPR adalah untuk mendaftarkan warganegara yang layak sebagai pemilih supaya mereka dapat menyertai proses memilih wakil untuk Undangan Negeri. menyuarakan pendapat mereka dalam Dewan Rakyat atau Dewan . Sebaik sahaja selesai siasatan berkenaan. dari bahagian-bahagian pilihan raya yang terlibat dengan kajian tersebut. Arahan ini dikeluarkan setelah tamat tempoh 8 tahun dengan selesainya kajian semula persempadanan sebelum ini. Urusan pendaftaran ini telah dilaksanakan oleh SPR semenjak ia ditubuhkan tanpa gagal. kini dibuka setiap Kenapa Anda Perlu Mendaftar ? Adalah menjadi hak setiap warga negara yang layak untuk memilih kerajaan untuk memerintah negara melalui pemilihan wakil rakyat untuk mewakili mereka di Dewan Rakyat dan Dewan18 hari untuk sepanjang tahun sejak 16 Julai 2002. sebarang perubahan kepada syor persempadanan mestilah dipamerkan semula kepada orang ramai untuk tempoh sebulan. kemudahan-kemudahan baru yang ada seperti bangunan dan sekolah-sekolah untuk digunakan sebagai tempat pengumuman pilihan raya dan kemudahan perhubungan dan pengangkutan.

Seorang b. SPR boleh mendaftarkan 2 jenis pemilih iaitu: a. Pemilih Biasa: Pemilih biasa adalah pemilih berdaftar yang perlu hadir untuk mengundi di pusat-pusat mengundi semasa pilihan raya. Pengundi Tidak Hadir: Pengundi Tidak Hadir atau PTH adalah golongan pemilih yang dinyatakan dalam Peraturan 2. maka. Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002. tidak dihalang / hilang kelayakan oleh undang-undang yang berkuat kuasa. Jenis-Jenis Pendaftaran SPR menjalankan 2 jenis pendaftaran pemilih iaitu: a. anda perlulah mendaftarkan nama anda Anda tidak boleh mengundi sekiranya nama anda tidak disenaraikan dalam daftar pemilih. dan e. warganegaraMalaysia c. anggota tentera dan pasangan. sekiranya seorang pemilih berpindah ke tempat baru.KPD 5046 Pilihan Raya dewan Undangan sebagai pemilih. Negeri. b. Jenis-Jenis Pemilih? Mengikut undang-undang pilihan raya. Siapa Boleh Mendaftar? Syarat-syarat kelayakan untuk mendaftar sebagai pemilih adalah seperti yang berikut: a. anggota perkhidmatan awam yang bertugas di luar negara dan pasangan yang menetap bersamanya serta pelajar sepenuh masa yang 19 . telah mencapai umur 21 tahun. iaitu. Sebelum anda dibenarkan mengundi wakil rakyat pilihan anda dalam pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. Pendaftaran tukar alamat dan Pusat Mengundi: SPR juga menerima permohonan pemilih berdaftar yang memohon untuk mendaftarkan alamat tempat tinggalnya yang baru. d. Pendaftaran Baru: SPR menerima permohonan warganegara yang memohon untuk mendaftar sebagai pemilih buat pertama kali. Pusat Mengundinya akan ditetapkan mengikut pendaftaran alamat tempat barunya itu. b. Ia dikaitkan dengan pertukaran alamat Pusat Mengundi kerana secara lazimnya. bermastautin di bahagian pilihan raya yang ingin didaftarkan.

4. PTH ini dibenarkan mengundi secara pos. a. ii. Bahagian Urusetia SPR merupakan pusat pentadbiran SPR Urusetia ini berperanan melaksanakan semua fungsi.KPD 5046 Pilihan Raya menuntut di luar negara dan pasangan yang menetap bersamanya. b.2 Keanggotaan Ahli-ahli SPR dilantik oleh YDPA selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja yang terdiri daripada: i. Pengerusi Timbalan Pengerusi Lima orang ahli lain yang membantu dalam urusan SPR Bagi tujuan keadilan dan ingin mendapatkan keyakinan rakyat SPR merupakan sebuah badan yang bebas dari kawalan parti politik. dasar dan keputusan SPR ahliahlinya terdiri daridapa: i. 20 . iii. Seorang setiausaha sebagai ketua pentadbir.2.

Pegawai pilihan raya negeri yang mengetuai pejabat pilihanraya negeri Kakitangan urusetia Syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi ahli SPR ialah: i. iv. iii. 21 . ii.KPD 5046 Pilihan Raya ii. Seseorang mesti berumur kurang daripada 65 tahun Seseorang yang tidak muflis Tidak memegang jawatan bergaji yang lain Bukan ahli mana-mana parti polotik atau wakil Dewan Parlimen atau DUN. c.

KPD 5046 Pilihan Raya 22 .

3 Elemen-Elemen Penting Pilihan Raya 4. notis pmberitahuan pendaftaran nama-nama pemilih akan diwartakan oleh SPR yang meliputi: i. ii. 23 . Parlimen akan dibubarkan oleh YDPA.KPD 5046 Pilihan Raya 4.3. Semakan tersebut boleh dibuat secara terus (online) ke laman web rasmi SPR ( www.gov. Sebelum sesuatu pilihan raya. SPR akan mengeluarkan writ iaitu surat kuasa untuk menjalankan pilihan raya kepada Pegawai Pengurus. a. Notis tersebut akan mengandungi tarikh penamaan dan tarikh pengundian yang akan dijalankan.1 Perjalanan Pilihan Raya Pilihan Raya Umum atau Pilihan Raya Kecil di Malaysia melibatkan enam peringkat iaitu pengeluaran writ. Semakan semula daftar pengundi diadakan untuk memastikan pengemaskinian butir pengundi dan tempat pilihan raya.spr. manakala Dewan Undangan Negeri akan dibuarkan oleh Sultan atau Yang Dipertua Negeri selepas kesemua pendaftaran dan semakan daftar pengundi dibuat. penjumlahan rasmi undi dan pengumuman keputusan pilihan raya. Sebelum Hari Pengundian Pengeluaran Writ Apabila berlaku pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri atau terdapat kekosongan di luar jangka.my). penamaan calon. Tarikh pilihan raya umum ditetapkan selepas pembubaran Parlimen dalam tempoh 60 hari selepas SPR mengeluarkan writ pilihan raya dan notis disiarkan dalam Warta Kerajaan yang mengandungi keterangan hari penamaan calon dan hari pengundian. Pada masa yang sama satu notis pilihan raya akan diwartakan dan ditampal di tempat-tempat yang mudah untuk semakan orang ramai. Pendaftaran nama oleh pengundi baru. kempen pilihan raya. pengundian. Pendaftaran kepada Pegawai Pendaftar jika pengundi lama ingin berpindah ke kawasan pilihan raya lain.

diantara jam 9. Wang pendahuluan sebanyak RM10 000 untuk pilihan raya Dewan Rakyat dan RM5000 untuk pilihan raya DUN harus disertakan bersama dengan kertas penamaan calon.00 pagi pada hari penamaan calon. Selepas sahaja urusan penamaan calon selesai. calon-calon dikehendaki membayar deposit bahan kempen sebanyak RM5.000 bagi pilihan raya Parlimen dan RM3. sementara calon bebas menggunakan simbolsimbol yang disediakan oleh SPR. pengedaran risalah dan kempen dari rumah ke rumah. Hari penamaan calon ditetapkan.KPD 5046 Pilihan Raya Penamaan Calon Pada hari penamaan calon yang ditetapkan. calon-calon atau wakilnya bolehlah memulakan urusan kempen yang terdiri daripada pemasangan poster. Kempen Pilihan Raya.30 tengah hari.00 pagi. Kertas penamaan calon hendak diserahkan antara pukul 9. Calon daripada parti politik boleh menggunakan simbol parti selepas mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa parti.000 bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri.00 pagi hingga 12. Untuk tujuan kempen. ceramahceramah. pencadang atau penyokong atau ketiga-tiga sekali. Pegawai Pengurus akan menerima borang-borang penamaan dari calon. calon. Antara pukul 11. Begitu juga pemasangan poster ia perlu membayar sejumlah wang 24 . Pegawai SPR akan mengishtiharkan calon itu menang tanpa bertanding.00 pagi hingga 11.00 pagi hingga 10. Selain dari penyerahan tiga salinan borang penamaan. pencadang atau penyokong perlu juga menyertakan deposit pilihan raya dan Borang Akaun Berkanun iaitu Borang 5 untuk calon bagi ahli Dewan Rakyat dan Borang 5A untuk calon bagi Ahli Dewan Undangan Negeri. iaitu bakal calon dikehendaki mengisi borang-borang tertentu dan diserahkan antara kepada Pegawai Pengurus SPR. Borang-borang ini perlu dimatikan setem di Pejabat Duti Setem. kertas penamaan calon dipamerkan kepada orang ramai. Jika hanya seorang sahaja dinamakan. Wang pendahuluan tidak akan dikembalikan jika seseorang calon tidak mendapat 1/8 daripada jumlah undi yang diperoleh semua calon dalam bahagian pilihan raya itu.

Ahli dan Pegawai SPR. v.KPD 5046 Pilihan Raya kepada pihak berkuasa tempatan.00 tengah malam sebelum hari mengundi. iii. iv.00 pagi hingga 5. Ketua tempat mengundi dan kerani pengundian. Calon dibenarkan mendirikan pondok di luar sempadan tempat mengundi yang ditentukan oleh Pegawai Pengurus SPR untuk membantu pemilih menyemak nombor siri dalam daftar pemilih. Aktiviti kempen ini perlu dihentikan pada jam 12.00 tengah malam menjelang hari pengundian. Setiap tempat mengundi akan diketuai oleh ketua tempat mengundi dan dibantu oleh kerani pengundian. Individu yang mendapat kebenaran daripada SPR. semua rakyat Malaysia yang telah mendaftar dengan SPR akan keluar mengundi dari pukul 8.30 petang pada hari yang sama. ii. Calon dan wakil calon (seorang wakil calon dibenarkan berada di tempat mengundi untuk memastikan tidak berlaku penipuan dan segalanya berjalan dengan lancer). Calon dibenarkan mendirikan pondok diluar sempadan tempat mengundi dan dibantu oleh kerani pengundian. Semua bentuk kempen pilihan raya harus ditamatkan sebelum pukul 12. hari mengundi dilanjutkan selama dua hari (terutamanya kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak). Semasa Hari Pengundian 25 . Kempen bermula selepas penamaan calon untuk memancing undi dan caloncalon hendaklah mematuhi etika pilihan raya bagi memastikan suasana aman dan tenteram. Pengundian dijalankan di beberapa tempat mengundi yang diwartakan. Pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tempat mengundi. Pengundian Pada hari pengundian. Ejen tempat mengundi dan ejen mengira undi. b. vi. Di kawasan yang menghadapi masalah perhubungan. Bagi membolehkan calon-calon mengadakan ceramah terbuka mereka perlu mendapat kelulusan dari pihak polis. Hanya orang tertentu sahaja dibenarkan berada di tempat mengundi iaitu: i.

Kerts undi perlu ditanda.Penyata Pengundian Selepas Pengiraan Kertas Undi Pos diterima dan diumumkan. Bagi pilihan raya Parlimen dan Negeri yang diadakan serentak. Keputusan pilihan raya akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus SPR 26 . c. Calon. Semua borang 14 ini akan dibawa kepada Pegawai Pengurus untuk dibuat Penjumlahan Rasmi Undi.KPD 5046 Pilihan Raya Pengundi memilih calon dengan menandakan tanda pangkah (x) dalam ruangan bersebelahan dengan nama atau simbol calon atau parti politik. Pegawai lain yang dilantik oleh SPR. Ketua Tempat Mengundi akan membuat pengiran kertas undi.Penyata pengundian Selepas Pengiraan Undi dan Borang 15 . Selepas pengiraan undi di tempat mengundi. Pengiraan undi dilakukan di tempat mengundi atau berkelompok dan undi-undi pos setiap bahagian pilihan raya dikira di tempat yang ditetapkan oleh Pegawai Pengurus SPR. penyata pengiraan undi dibawa kepada Pegawai Pengurus SPR di tempat penjumlahan rasmi undi dan keputusan diperoleh dengan menjumlahkan semua undi bagi sesebuah bahagian pilihan raya. dilipat dan dimasukkan kedalam peti undi. Pengiraan Undi. dua kertas undi disediakan dan setiap kertas undi tersebut perlu dimasukkan ke dalam peti undi berasingan yang ditanda ‘Parlimen’ dan ‘Negeri’. iii. Keputusan pengiraan undi ini akan dimasukkan kedalam borang 14. wakil calon dan ejen mengira undi (memastikan pengiraan dijalankan dengan adil dan betul). ii. Kerani mengira undi. Pegawai Pengurus setelah menyemak Borang 14 ini dan jika didapati betul beliau akan mengumumkan kepada orang ramai satu persatu dan jika terdapat keraguan beliau akan menyemak semula dengan Borang 13 – Penyata Kertas Undi. Sebaik saja urusan pengundian selesai. Selepas Hari Pengundian. Individu yang dibenarkan berada di tempat pengiraan dan perjumlahan rasmi undi ialah: i. Apabila semua keputusan Borang 14 . Ahli pegawai SPR. iv.

ii. Dokuman-dokumen seperti kertas undi dan daftar pemilih dalam sampul-sampul khas akan dimeterai oleh ketua tempat mengundi dan ejen-ejen calon yang hadir untuk disimpan selama enam bulan dan hanya dibuka apabila perlu atas arahan hakim Mahkamah Tinggi. Keputusan pilhan raya boleh dipertikaikan di Mahkamah Tinggi dalam masa Sekiranya hakim Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa pilihan raya itu tidak sah. RM200 000 bagi pilihan raya Dewan Rakyat RM100 000 bagi pilihan raya DUN Selepas hari pengundian Penyata perbelanjaan pilihan raya perlu diserahkan kepada Pegawai Pilihan Raya Negeri atau Pegawai Pengurus SPR dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan dan kegagalan berbuat demikian merupakan perbuatan yang menyalahi undang-undang pilihan raya. Berlaku penyogokan atau perbuatan menyalahi undang-undang Tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pilihan raya Calon atau ejen calon hilang kelayakan Berlaku penipuan atau ugutan yang berkenaan. iii. maka SPR akan mengadakan pilihan raya baru bagi bahagian pilihan raya berkenaan. 27 .KPD 5046 Pilihan Raya kawasan pilihan raya tersebut dan pemenangnya akan dikenal pasti melalui undi terbanyak. Pegawai Pengurus bagi sesuatu bahagian pilihan raya itu akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti dan mengesahkannya sebagai wakil yang terpilih bagi bahagian pilihan raya 21 hari selepas pengumuman keputusan pilihan raya diwartakan dengan alasan: i. Seseorang calon boleh membelanjakan jumlah wang bagi pilihan raya tidak melabihi nilai berikut: i. iv. ii. Pengumuman Keputusan Pengundian Setelah selesai menjumlahkan Borang 14 dan 15.

KPD 5046 Pilihan Raya 28 .

KPD 5046 Pilihan Raya 29 .

Selepas pembubaran Parlimen dan DUN. Adalah menjadi tanggungjawab Suruhanjaya bagi memastikan rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka melalui undian terus dalam setiap pilihan raya. 30 . Suruhanjaya Pilihan Raya bertanggungjawab memastikan pilihan raya berjalan dengan adil dan saksama dalam usaha memelihara dan mengekalkan proses demokrasi Negara. pilihan raya umum untuk memilih wakil Dewan Rakyat harus diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak. Dasar Suruhanjaya Pilihan Raya adalah untuk memelihara. Pilihan raya juga diadakan untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri. Parlimen dan DUN harus bersidang semula dalam tempoh 120 hari dari tarikh pembubarannya. menyelia dan mengekalkan proses demokrasi di negara ini melalui pilihan raya yang bebas dan adil.KPD 5046 Pilihan Raya Kesimpulan Pilihan raya umum diadakan untuk memilih parti politik yang akan membentuk kerajaan pada peringkat persekutuan.

para pelajar dapat memperoleh kemahiran mendengar dengan baik apabila guru memberikan penerangan mengenai pengajaran yang di ajar. Seseorang yang memberi perhatian dan tumpuan terhadap pengajaran guru akan mendengar dengan jelas dan baik mengenai topik yang diajar. Kemahiran mendengar memerlukan pelajar memfokuskan terhadap segala isi kandungan pengajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu. ii. 31 . Ini seterusnya dapat meningkatkan lagi keyakinan dalam diri pelajar.KPD 5046 Pilihan Raya 5. para pelajar dapat meningkatkan kemahiran komunikasi mereka dengan lebih baik dan yakin untuk bercakap di depan rakan-rakan yang lain. tersusun dan lancar. pelajar juga didedahkan dengan kemahiran menjawab soalan secara spontan apabila guru menanyakan soalan. Di samping itu. iii. Selain itu. para pelajar juga dapat menggunakan dan mengeluarkan suara yang jelas. Sebagai contoh. pelajar dapat mengetahui sejarah dan perkembangan pilihan raya di Malaysia. Kemahiran menulis nota Kemahiran menulis nota juga dapat ditingkatkan dalam topik ini. Kemahiran berkomunikasi Kemahiran berkomunikasi adalah kemahiran bukan lisan yang melibatkan penampilan fizikal. Para pelajar didedahkan dengan kemahiran berkomunikasi melalui aktiviti pembentangan peta minda di dalam kelas. HURAIAN JENIS-JENIS KEMAHIRAN YANG DIPEROLEHI Kemahiran mendengar Dalam topik ini. pergerakan tubuh badan dan hubungan mata yang sangat berkesan secara konsisten.0 i. Melalui kerja berkumpulan yang dijalankan. Sebagai contoh. pelajar perlu memberi sepenuh perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ini akan memudahkan pelajar untuk memahami dan mempelajari topik yang diajar dengan berkesan. guru memberi penerangan yang jelas semasa pengajaran dan meminta pelajar membuat catatan berkenaan sejarah pilihan raya umum pada tahun 1955 dan turutan prosedur proses pilihan raya di Malaysia.

vi. para pelajar dapat mengeluarkan idea-idea yang baik dan bernas untuk menghasilkan kerja kumpulan yang diberikan dengan baik dan kreatif. Kemahiran di atas dapat disampaikan secara harmoni dan bersepadu dalam mata pelajaran yang dipelajari. Setiap pelajar digalakkan memberikan idea di dalam kelas dan ini dapat meningkatkan kenyakinan diri para pelajar. pelajar bukan sahaja setakat boleh mengingati dan memahami apa yang telah dipelajari tetapi boleh juga menggunakan apa yang telah dipelajari itu. Mereka juga akan menyampaikan idea dengan sebutan yang jelas. Kemahiran berfikir Di dalam topik ini juga. semasa dan selepas pilihan raya. Keadaan ini menguji pelajar menggunakan (mengaplikasi) pengetahuan dan kefahamannya. v. pelajar dapat mengenalpasti memainkan peranan dan watak yang diberikan oleh guru dalam aktiviti simulasi perjalanan sebelum. Walaupun pelajar tidak pernah mengundi di dalam pilihan raya sebenar. Kemahiran memberikan idea Melalui aktiviti berkumpulan juga. vii. tetapi dengan penerangan. tersusun dan menggunakan nada yang bersesuaian secara konsisten. Selain itu juga penggunaan strategi ini dapat mengelakkan kebosanan terhadap pelajaran jika hanya satu kemahiran sahaja yang diajar. Contohnya apabila pelajar diberi tugasan menyelesaikan tugasan berkumpulan maka pelajar dapat menjawab berdasarkan apa yang telah diajarkan kepada mereka. menulis. 32 . membaca dan bertutur) Empat kemahiran digabungjalinkan merentasi kurikulum. Dengan mempelajari tajuk ini dalam masa yang sama pelajar dapat memahirkan diri dengan empat kemahiran tersebut secara serentak. pengalaman dan pendedahan ini. Kemahiran penggabungjalinan (mendengar. Kemahiran mengaplikasi Melalui kemahiran ini. pelajar mampu berfikir seterusnya melakonkan watak yang diberikan dengan berkesan.KPD 5046 Pilihan Raya iv.

KPD 5046 Pilihan Raya 33 .

pelajar dapat: • Menerangkan sejarah dan perkembangan penubuhan Pilihan Raya. Aras pengetahuan/ kefahaman Pada akhir pembelajaran ini. Menerangkan keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) . pelajar dapat: Menerangkan keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 34 . pelajar dapat: • • Menghuraikan tujuan penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Aras analisis Pada akhir pembelajaran ini.1 Tujuan penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 2. 2.3 Keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) • i. Unit 2: Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Pilihan Raya (SPR) i.KPD 5046 Pilihan Raya BAHAGIAN B: Hasil pembelajaran/ objektif pengajaran UNIT HASIL PEMBELAJARAN/ OBJEKTIF PENGAJARAN Unit 1: Pilihan Raya 1.2 Peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 2. Aras pengetahuan/ kefahaman Pada akhir pembelajaran ini.1) Pengenalan kepada sejarah dan perkembangan pilihan raya di Malaysia i.

pelajar dapat : • Mengenalpasti perjalanan Pilihan Raya.1 Perjalanan Pilihan Raya i) Sebelum Pilihan Raya diadakan ii) Semasa Pilihan Raya diadakan iii) Selepas Pilihan Raya diadakan i. Aras analisis Pada akhir pembelajaran ini.KPD 5046 Pilihan Raya Unit 3 : Elemen-elemen Penting Pilihan Raya 3. iaitu : i) Sebelum Pilihan Raya diadakan ii) Semasa Pilihan Raya diadakan iii) Selepas Pilihan Raya diadakan ii. • Aras Sintesis Menerangkan perjalanan Pilihan Raya 35 .

Semasa pilihan raya diadakan iii.KPD 5046 Pilihan Raya BAHAGIAN C JADUAL PENENTUAN KANDUNGAN PELAJARAN Unit Unit 1 Sejarah dan Perkembanga n Pilihan Raya Pengetahuan & Kefahaman Konsep/ Kaedah/ Teori/ Fakta Istilah kemahiran Prinsip Menyatakan sejarah dan Perkembanga x x x n pilihan raya Menghuraikan tujuan penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Menerangka n keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Analisis Sintesis Aplikasi Penilaian X x x x Unit 2 Suruhanjaya Pilihan Raya Mengenalpasti peranan Suruhanjaya Pilihan Jaya (SPR) x x x x x Unit 3 Elemen Penting Pilihan Raya X x x x Mengenalpasti perjalanan pilihan raya i. Selepas pilihan raya diadakan Menerangka n perjalanan pilihan raya x x 36 . Sebelum pilihan raya diadakan ii.

Kaedah yang digunakan ialah kaedah pengajaran masteri di mana guru akan memberi penerangan dan mengajar sehingga pelajar dapat menguasai topik yang diajar olah guru. Unit 2 : Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) i) Menghuraikan tujuan penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) ii) Mengenalpasti peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) iii) Menerangkan keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) i) Tujuan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) ditubuhkan di Malaysia. -Strategi pengajaran adalah berpusatkan guru dan pelajar -Kaedah penilaian yang digunakan adalah soal jawab. -Pelajar membentangkan hasil perbincangan kumpulan iii) Keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) di Malaysia -Teknik yang digunakan adalah mengadakan aktiviti dalam kumpulan agar para pelajar dapat membincangkan soalan yang diberikan oleh guru dan mengeluarkan idea masing-masing untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.Kaedah yang digunakan ialah kaedah pengajaran koperatif.Guru memberikan soalan berdasarkan topik yang diajar kepada setiap kumpulan. berdasarkan soalan yang diberikan guru.Objektif/ Hasil Jadual Rancangan Am Pengajaran Pembelajaran KPD 5046 Pilihan Raya Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar Kaedah Penilaian Unit 1 : Pilihan Raya di Malaysia i) Menyatakan sejarah dan perkembangan pilihan raya Sejarah dan perkembangan pilihan raya di Malaysia . -Penilaian dibuat apabila guru menanyakan soalan dan pelajar menjawab dengan betul -Pelajar digalakkan memberikan idea. 37 .Teknik yang digunakan adalah sumbangsaran. ii) Peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) di Malaysia. . Kaedah ini memerlukan pelajar untuk memberikan idea. penerangan dan penyoalan.Strategi pengajaran adalah berpusatkan guru . . .

KPD 5046 Pilihan Raya 38 .

kertas Mahjung 39 . Menghuraikan tujuan penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) iii. video. menghormati : Menjana idea. Power point. Mengenalpasti peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) iv.10 pagi (40 minit) : 30 orang : Sistem Perundangan Malaysia : i) Pilihan Raya a) Sejarah dan Perkembangan Pilihan Raya ii) Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) a) Tujuan penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) b) Peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) c) Keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Pengetahuan Sedia ada Hasil Pembelajaran : Pelajar telah mendapat pendedahan awal mengenai Pilihan Raya dalam mata pelajaran Sejarah tingkatan 5 : Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: i.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (PENGAJIAN AM) Mata Pelajaran Kelas Tarikh Hari Masa Bilangan Pelajar Tajuk/Tema Sub Tajuk : Pengajian Am : 6 A1 : 8 Febuari 2010 : Isnin : 8. kerjasama. Menerangkan sejarah dan perkembangan penubuhan Pilihan Raya ii. Menerangkan keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Nilai KBKK Alat/ Bahan Bnatu Mengajar : Mendengar arahan. memahami : LCD.40-9. kertas edaran.

Strategi: Berpusatkan pelajar Kaedah : Penyoalan ABM: LCD.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan (ABM. 2. Kerjasama. 2. 1.2 Pelajar memberi tindak balas dan menjawab soalan. Guru mengaitkan video yang ditayangkan dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini iaitu berkaitan dengan pilihan raya.2 Pelajar melihat tayangan video.Guru menayangkan video mengenai pilihan raya. Guru menyoal pelajar mengenai video yang ditonton. video pilihan raya di Malaysia. Nilai: 3. Nilai Murni) Set Induksi (5 minit) Permulaan 1. menghormati KBKK: Menjana idea dan menghubungkait 40 . power point. KBKK.

Power Point 41 .2 Pelajar mendengar dan memberi maklum balas untuk lebih memahami Strategi: Berpusatkan guru Kaedah: Memberi penerangan Nilai: Kerjasama. Guru menyoal pelajar berkaitan petikan yang dibaca. Kerjasama ABM: 2. ii) Peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Petikan tersebut mengandungi tujuan Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan. Strategi: Pengajaran dua hala Kaedah: Memberi penerangan dan bersoal jawab Nilai: 2.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya Langkah 1 (5 minit) Pengenalan kepada sejarah dan perkembangan pilihan raya di Malaysia 1.2 Pelajar membaca dan memahami petikan yang diberikan guru.2 Pelajar memberi respon dengan menjawab soalan guru. Guru menerangkan sejarah Pilihan Raya di Malaysia. 1. 1. menghormati Langkah 2 (10 minit) i) Tujuan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) ditubuhkan di Malaysia. Guru memberikan petikan kepada pelajar. 1. 3. Guru menayangkan slide power point mengenai peranan LCD.

KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dan menerangkan slide yang dipaparkan .1 Pelajar mendengar penerangan yang diberikan oleh guru. 3. 42 .

Guru meminta pelajar menyatakan keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) yang telah dibaca.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya Langkah 3 (10 minit) i) Keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya. Guru memberi masa 3 minit kepada pelajar untuk membaca dan memahami keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) yang terdapat dalam buku rujukan. Poster 43 . 1. Power Point.2 Pelajar bangun dan menyatakan keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) LCD.1 Pelajar patuh arahan guru dengan membaca keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). Bersoal jawab Nilai : Kerjasama ABM : 2. 1. 2. Strategi : Pengajaran dua hala Kaedah: Memberi penerangan.

LCD. Iv) Pelajar diberi masa 3 minit untuk berbincang dan membuat peta minda di atas kertas mahjung yang diberikan. pelajar diminta untuk melantik seorang ketua yang bertanggungjawab untuk memimpin ahli kumpulan yang lain. Setiap kumpulan adalah terdiri daripada enam orang pelajar. Power Point 44 . patuh arahan KBKK: Menjana idea untuk menjawab soalan ABM: Papan putih.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya Langkah 4 (7 minit) Penilaian 1. Strategi: Berpusatkan pelajar Kaedah : Bersoal jawab Nilai: Kerjasama. iii) Setiap kumpulan disediakan satu soalan yang berkaitan topik yang diajar pada hari ini. i) Guru membentuk lima kumpulan pelajar. ii) Dalam setiap kumpulan juga.2 Pelajar memberi respon dan bertindak mengikut arahan guru. 1.

2. Strategi: Berpusatkan guru Kaedah : penerangan ABM: Kertas edaran 45 . Guru merumuskan pengajaran yang telah dipelajari pada hari ini.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya 2. Kesimpulan (3 minit) Rumusan 1.2 Ketua setiap kumpulan keluar kehadapan dan membentangkan hasil perbincangan mereka. Guru meminta ketua setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan.2 Pelajar memberi respon dan patuh arahan guru. 2. Guru mengedarkan nota tambahan dan soalan pengukuhan 2.

kerjasama.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (PENGAJIAN AM) Mata Pelajaran Kelas Tarikh Hari Masa Bilangan Pelajar Tajuk/Tema Sub Tajuk : Pengajian Am : 6 A1 : 9 Febuari 2010 : Selasa : 8. memahami : LCD. iaitu : 46 . Power point. Mengenalpasti perjalanan Pilihan Raya. : Pelajar telah mendapat pendedahan awal mengenai Pilihan Raya dalam mata pelajaran Sejarah tingkatan 5 : Pada akhir pembelajaran pelajar dapat: a. menghormati : Menjana idea.10 pagi (40 minit) : 30 orang : Sistem Perundangan Malaysia : 1) Elemen-elemen Penting Pilihan Raya a) Perjalanan Pilihan Raya i) Sebelum Pilihan Raya diadakan ii) Semasa Pilihan Raya diadakan iii) Selepas Pilihan Raya diadakan Pengetahuan Sedia ada Hasil Pembelajaran b.40-9. video. Menerangkan perjalanan Pilihan Raya i) Sebelum Pilihan Raya diadakan ii) Semasa Pilihan Raya diadakan iii) Selepas Pilihan Raya diadakan Nilai KBKK Alat/Bahan Bnatu Mengajar : Mendengar arahan. kertas edaran.

menghormati KBKK: Menjana idea dan menghubungkait 47 . Guru mengaitkan video yang ditayangkan dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini iaitu berkaitan dengan perjalanan pilihan raya.Guru menayangkan video Mengenai perjalanan pilihan raya.2 Pelajar memberi tindak balas dan menjawab soalan.2 Pelajar melihat tayangan video. Strategi: Berpusatkan pelajar Kaedah : Penyoalan ABM: LCD. 1. Guru menyoal pelajar mengenai video yang ditonton. Nilai Murni) Set Induksi (5 minit) Permulaan 1. 2. Kerjasama. 2.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan (ABM. Nilai: 3. KBKK. video pilihan raya di Malaysia. power point.

KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya Langkah 1 (5 minit) Pengenalan kepada proses perjalanan pilihan raya 1. 1. Guru adalah seorang pengundi. Guru bercerita tentang pengalaman ketika terlibat dalam proses perjalanan pilihan raya. Pendapat pelajar adalah berdasarkan perjalanan pilihan raya. iaitu : a) Sebelum Pilihan Raya diadakan ii) Semasa Pilihan Raya diadakan iii) Selepas Pilihan Raya diadakan Strategi: Pengajaran dua hala Kaedah: Memberi penerangan dan bersoal jawab Nilai: Kerjasama 48 . Guru meminta pelajar memberikan pendapat mengenai perjalanan pilihan raya yang lalu. menghormati Langkah 2 (10 minit) i) Perjalanan Pilihan Raya a) Sebelum Pilihan Raya diadakan ii) Semasa Pilihan Raya diadakan iii) Selepas Pilihan Raya diadakan 1.2 Pelajar mendengar dan memberi maklum balas untuk lebih memahami Strategi: Berpusatkan guru Kaedah: Memberi penerangan Nilai: Kerjasama.

2 Pelajar mendengar dan memahami arahan guru. 2. Pelajar diminta untuk bertanyakan soalan berkaitan nota yang dibaca. Strategi : Pengajaran dua hala Kaedah: Memberi penerangan. i) Guru mengedarkan nota edaran bagi tajuk ini supaya pelajar nampak dengan lebih jelas mengenai perjalanan pilihan raya. Bersoal jawab ii) Guru meminta pelajar membaca ii) Semasa Pilihan Raya diadakan iii) Selepas Pilihan Raya diadakan dan Nilai : Kerjasama ABM : LCD.2 Pelajar memberi respon dengan berdiri dan memberikan pendapat. . 2. 2. Langkah 3 (5 minit) i) Perjalanan Pilihan Raya a) Sebelum Pilihan Raya diadakan 1. Power Point.2 Pelajar memahami nota edaran yang diberikan oleh guru dan menyoal guru jika tidak memahami dengan jelas nota tersebut.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya 1. Guru memilih pelajar secara rawak untuk memberikan pendapat. Poster memahami nota tersebut. 49 .

Menjana idea untuk malaksanakan tugasan 1. patuh arahan KBKK: iv) Pelajar diberi masa 3 minit untuk berbincang dan membuat persediaan untuk melakonkan situasi yang diberikan guru. i) Guru membahagikan pelajar kepada tiga kumpulan. Langkah 4 (12 minit) Penilaian 1. Setiap kumpulan terdiri daripada 10 orang pelajar.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya 3. ii) Guru memberi penerangan bahawa setiap kumpulan perlu melakonkan situasi perjalanan pilihan raya pada situasi yang berbeza iaitu : a) sebelum pilihan raya diadakan b) semasa pilihan raya diadakan c) selepas pilihan raya diadakan Strategi: Berpusatkan pelajar Kaedah : Lakonan Nilai: Kerjasama.2 Pelajar memberi respon dan bertindak mengikut arahan 50 . Guru menjawab setiap persoalan pelajar.

Guru meminta setiap kumpulan mempersembahkan lakonan mereka.2 Setiap kumpulan keluar kehadapan dan melakonkan situasi yang diberikan. Masa yang diberikan untuk melakonkan situasi yang diberikan adalah selama 3 minit bagi setiap kumpulan. 2.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya guru. Strategi: Berpusatkan pelajar Kaedah : Bersoal jawab ABM: Kertas edaran 51 . 2. Guru merumuskan pengajaran yang telah dipelajari pada hari ini. Guru mengedarkan soalan pengukuhan 2. 2. Kesimpulan (3 minit) Rumusan 1.2 Pelajar memberi respon dan patuh arahan guru.

I dan II III dan IV* B D II dan III I. II dan IV II. Seorang banduan yang baru dilepaskan layak membuang undi. yang manakah benar tentang pilihan raya di Malaysia? I II III IV A C Isteri seorang pelajar sepenuh masa yang tinggal bersama-samanya di luar negara tidak boleh mengundi secara pos. III dan IV B D I. Persempadanan kawasan pilihan raya perlu dilakukan tidak lewat daripada 5 tahun sekali. II dan II I. III dan IV* 2. Pelajar sepenuh masa di luar negara boleh mengundi secara pos. Di antara yang berikut. yang manakah benar tentang amalan demokrasi di Malaysia? I II III IV A C Rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas diwajibkan mengundi Dewan Undangan Negeri berbentuk sekamar Parlimen Malaysia berbentuk dwidewan Sistem Parlimen Malaysia berasaskan sistem Parlimen Westminster I. dan III 3. Antara yang berikut. II.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya BAHAGIAN E PENILAIAN SUMATIF SOALAN OBJEKTIF 1. yang manakah menggambarkan kebebasan sesebuah suruhanjaya? I II III IV A C Suruhanjaya ditubuhkan melalui Akta Parlimen Suruhanjaya dianggotai oleh wakil rakyat Suruhanjaya dipengerusikan oleh seorang penjawat awam Suruhanjaya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong I dan II I. Antara yang berikut. II dan IV B D III dan IV* II dan IV 52 .

III dan IV 5. Yang manakah di antara berikut berfungsi sebagai suruhanjaya tetap? I II III IV A C Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Gaji Aziz Suruhanjaya Pilihan raya Suruhanjaya Cobbold I dan II I dan III* B D I.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya 4. Yang berikut benar tentang pilihan raya kecuali A B Suruhanjaya Pilihan Raya bebas daripada kawalan kerajaan Setiap kawasan pilihan raya diwakili seorang wakil sahaja 53 . Yang manakah di antara berikut dianggotai oleh ahli-ahli yang di pilih melalui pilihan raya umum? I II III IV A C Ahli Dewan Rakyat Ahli Dewan Negara Ali Dewan Undangan Negeri Ahli Kabinet I dan II III dan IV B D I dan III* I. Siapakah antara warganegara Malaysia yang berikut layak mengundi secara pos setelah mencapai umur 21 tahun? I II III IV Seorang tentera yang sedang beroperasi di dalam hutan Seorang pesakit yang mendapat rawatan di luar negeri Seorang yang sedang melancong ke luar negeri Seorang pelajar yang sedang melanjutkan pelajaran ke luar negeri untuk tempoh 4 tahun A C I dan II II. II dan III II. II. III dan IV B D I dan III* I dan IV 7. III dan IV 6.

KPD 5046 Kaedah Pengajaran

Pilihan Raya

C D*

Warganegara yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ke astas layak mengundi Selepas pembubaran Parlimen atau Dewan Undang Negeri di Semenanjung Malaysia, pilihan raya mesti diadakan dalam masa 90 hari

8.

Yang manakah akan menyebabkan seorang ahli Dewan Rakyat terlucut kelayakannya? I II III IV A C Dia berumur 21 tahun pada masa dicalonkan Dia telah mengundi dalam pilihan raya di Singapura Dia belum menyerahkan penyata perbelanjaan pilihan raya Dia berkawan dengan bekas ketua parti politik pembangkang I dan II II dan III* B D I dan IV III dan IV

9. Yang manakah merupakan tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong? I II III IV Melantik ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya tanpa berunding dengan Majlis RajaRaja Melantik Setiausaha Dewan Rakyat dan Setiausaha Dewan Negara Membubarkan persidangan Parlimen atas nasihat Perdana Menteri Terlibat dalam penggubalan rang undang-undang yang digubal oleh Majlis Parlimen A C I dan II II dan III* B D I dan IV III dan IV

10. Yang manakah merupakan syarat-syarat untuk menjadi calon pilihan raya umum? I II III IV A C Seorang yang berumur 21 tahun ke atas Seorang yang tidak memegang jawatan bergaji Seorang yang tidak pernah didakwa atau di penjarakan Seorang yang mesti merupakan ahli sesebuah parti politik I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV

54

KPD 5046 Kaedah Pengajaran

Pilihan Raya

11.Antara yang berikut, yang manakah yang benar tentang Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya? A B C D Pemecatan dilakukan oleh Perdana Menteri Seorang pegawai kanan dalam perkhidmatan awam Saraan ditentukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Pelantikan dibuat selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja*

12. Yang manakah merupakan fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya? I II III IV Mengkaji dan menetapkan sempadan bahagian pilihan raya Menetapkan tarikh pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Melaksanakan pilihan raya untuk memilih ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara Menerima dan menyiasat aduan yang diterima berkenaan penipuan dalam pilihan raya A C I dan II II dan III B D I dan IV* III dan IV

13. Yang manakah boleh menghalang seseorang daripada mengundi? A B C D Dia sedang menjalani hukuman di dalam penjara* Dia merupakan isteri tentera yang berkhidmat di dalam hutan Dia sedang menuntut di luar negara semasa pilihan raya diadakan Dia merupakan pegawai polis yang dikehendaki bertugas pada hari pengundian

14. Selepas pilihan raya, semasa persidangan pertama Dewan Rakyat diadakan, apakah perkara-perkara yang perlu diputuskan terlebih dahulu? I II III V A C Memilih diputuskan terlebih dahulu? Memilih dan melantik Perdana Menteri Menetapkan kedudukan ahli-ahli di Dewan Rakyat Merangka takwim persidangan Dewan Rakyat I dan II II dan III B D I dan IV* III dan IV 55

KPD 5046 Kaedah Pengajaran

Pilihan Raya

15. Antara yang berikut, yang manakah individu yang layak bertanding dalam pilihan raya? I II III IV Seorang yang diisytiharkan muflis oleh mahkamah dan belum dilepaskan Seorang yang telah hilang wang pertaruhannya dalam pilihan raya sebelumnya Seorang yang memegang jawatan berpendapatan tetap dalam perkhidmatan awam Seorang warganegara Malaysia yang telah berkahwin dengan seorang wanita warga negara asing A C I dan II II dan IV* B D I dan III III dan IV

16. Siapakah yang dibenarkan untuk mengundi melalui pos? I II III IV Encik P yang sedang menjalani rawatan di hospital sakit jiwa Encik Q yang sedang menjalani hukuman penjara selama dua bulan Encik R yang merupakan duta yang sedang bertugas di Amerika Syarikat Encik S yang merupakan salah seorang kakitangan bukan tetap Suruhanjaya Pilihan Raya A C I dan II II dan IV B D I dan III III dan IV*

17.Yang manakah benar tentang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya? I II III IV Tidak memegang jawatan bergaji yang lain Ahlinya terdiri daripada ahli Parlimen Saraan diperuntukkan daripada Kumpulan Wang Disatukan Hanya boleh dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja A C I dan II II dan IV B D I dan III* III dan IV

56

Yang manakah benar tentang pilihan raya untuk ahli Dewan Rakyat di Malaysia? I II III IV Parti yang memperoleh kemenangan majoriti akan membentuk kerajaan Semua rakyat diberi tempoh membuang undi selama dua hari sahaja Semua keputusan pilihan raya tidak bole dipertikaikan di mana-mana mahkamah Calon yang berjaya memperoleh undi majoriti akan menjadi wakil rakyat kawasan pilihan raya A C I dan II II dan III B D I dan IV* III dan IV 20. Bilakah mahkamah boleh mengumumkan bahawa sesuatu pilihan raya itu tidak sah? I II III IV A C Calon telah melanggar undang-undang jalan raya Wujudnya penyogokan untuk memenangi pilihan raya tersebut Terdapat penyokong calon yang belum sempat mengundi Calon didapati mengira undi di sesebuah pusat pengundian yang ditandinginya I dan II II dan IV* B D I dan III III dan IV 21. Di manakah segala keputusan berkenaan pertikaian keputusan pilihan raya dibuat? A B C D Mahkamah Tinggi* Mahkamah Rayuan Mahkamah Persekutuan Mahkamah Khas 57 .KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya 18. Siapakah yang perlu berada di pusat pengiraan undi selepas pilihan raya berlangsung? I II III IV A C Ejen pilihan raya Calon pilihan raya Pegawai Kerajaan Negeri Penyokong-penyokong calon I dan II * II dan IV B D I dan III III dan IV 19.

Kriteria X ialah I II III IV A C Tidak muflis Tidak ada pekerjaan Tidak ada pelajaran Tidak mempunyai rekod jenayah I dan II II dan III B D I dan IV* III dan IV 24.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya 22. Masa terakhir penerimaan undi secara pos ialah A B C D pukul 4 pagi pukul 3 petang pukul 4 petang pukul 5 petang* 58 . Yang manakah dianggap menyalahi undang-undang pilihan raya? I II III IV Calon tidak hadir semasa pengiraan undi sedang berlangsung Calon memberi hadiah berbentuk wang tunai kepada orang ramai untuk memancing undi Calon memasuki kawasan tempat mengundi semasa orang ramai sedang mengundi Calon tidak menyerahkan penyata perbelanjaan pilihan raya kepada pegawai pilihan raya negeri A C I dan II II dan IV* B D I dan III III dan IV Calon pilihan raya Kriteria X untuk pemilihan 23.

KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya Pilihan Raya Awal 1951 25. 28. berapakah umur minimum seseorang layak bertanding sebagai calon kerusi Dewan Rakyat? A C • • 18 tahun 21 tahun* B D 20 tahun 30 tahun Anggota perkhidmatan awam (sama ada anak. Pilihan raya awal 1951 ialah A B C D • • Majlis Perbandaran Kuala Lumpur Majlis Perbandaran Pulau Pinang* Majlis Perbandaran Sarawak Majlis Perbandaran Selangor Memperkenalkan kawasan pilihan raya Menyemak daftar pemilih untuk pilihan raya 26. Penyataan di atas merujuk A B C mengundi secara pos* mengundi dengan sepanduk mengundi dengan berjalan kaki 59 . Penyataan di atas berkaitan tugas A B C D Suruhanjaya Pilihan Raya* Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajar Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Suruhanjaya Awam Negeri 27. isteri atau suami) yang bertugas di luar negara. Anggota polis yang bertugas di kawasan lain dari yang didaftar sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang Malaysia. Antara berikut.

Antara berikut.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya D mengundi di tempat berdekatan X raya Hilang kelayakan untuk mengundi dalam pilihan umum 29. X merupakan seorang I II III IV A C pencuri banduan pegawai menjadi warganegara lain I dan II II dan IV* B D I dan III III dan IV 30. penyataan manakah menentukan pembahagian kawasan pilihan Raya? A B C D Terdapat banyak rumah Terdapat banyak penganggur Terdapat penduduk yang banyak* Terdapat banyak anak dalam satu keluarga 60 .

C 28. B 11. D 25. A 29. B 4. A 27. D 2. B 26. D 17. B 13. B 20. B 18. C 61 . A 14. C 21. C 16. C 5. A 19. C 3. D 12.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya SKEMA JAWAPAN OBJEKTIF 1. C 9. C 30. C 10. B 15. B 6. B 24. D 8. B 7. A 22. C 23.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 .KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya PENILAIAN FORMATIF SOALAN STRUKTUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Apakah syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi ahli Suruhanjaya Pilihan Raya.Suruhanjaya Pilihan Raya 1) Berikan empat peranan Suruhanjaya Pilihan Raya --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Senaraikan ahli Suruhanjaya Pilihan Raya --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Bagaimanakah seseorang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya meletakkan jawatan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Nyatakan bagaimana proses pilihan raya berlaku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Apakah alasan yang boleh dipertikaikan oleh Mahkamah Tinggi setelah mengumumkan keputusan pilihan raya. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63 .KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOALAN STRUKTUR Elemen Penting Pilihan Raya 1) Siapakah mereka yang layak mendaftar sebagai pengundi.

KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya 4) Siapakah yang dibenarkan berada di tempat mengundi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 .

Suruhanjaya Pilihan Raya Soalan 1 Empat peranan Suruhanjaya Pilihan Raya • • • menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan penyemakan daftar nama pemilih mengisi kekosongan kerusi wakil rakyat mengkaji dan menyempadankan semula bahagian pilihan raya Parlimen dan DUN dalam tempoh tidak kurang daripada lapan taun selepas tarikh akhir penyelesaian urusan persempadanan sebelumnya.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya SKEMA JAWAPAN JAWAPAN STRUKTUR. • • Soalan 2 Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya • • • Soalan 3 Seseorang ahli SPR meletakkan jawatan • Menulis surat warkah kepada YDPA atau dipecat oleh sesebuah tribunal jika melanggar mana-mana syarat atau peraturan pelantikan SPR serta memegang jawatan sebagai ahli Majlis Parlimen atau Dewan Undangan Negeri Soalan 4 Syarat-syarat untuk menjadi ahli SPR • • Seseorang mesti berumur kurang daripada 65 tahun Seseorang yang tidak muflis 65 Pengerusi Timbalan Pengerusi Lima orang ahli lain yang membantu dalam urusan SPR Mendaftarkan calon-calon yang bertanding dan memastikan calon memenuhi Menerima dan menyelidik rayuan tentang keputusan pilihan raya kelayakan yang ditetapkan. .

KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya • • Tidak memegang jawatan bergaji yang lain Bukan ahli mana-mana parti politik atau wakil Dewan Parlimen atau DUN SKEMA JAWAPAN JAWAPAN STRUKTUR.Elemen Penting pilihan Raya Soalan 1 Kelayakan sebagai pengundi • • • • Soalan 2 Proses pilihan raya • • • • • • • • Soalan 3 Alasan yang boleh dipertikaikan oleh Mahkamah Tinggi • • • • Berlaku penyogokan atau perbuatan menyalahi undang-undang Tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pilihan raya Calon atau ejen calon hilang kelayakan Berlaku penipuan atau ugutan SPR mewartakan notis pemberitahuan pendaftaran nama pemilih Semakan semula daftar pengundi Pembubaran Parlimen oleh YDPA dan DUN ole sultan/ YDN Tarikh pilihan raya diumumkan Hari penamaan calon Kempen memancing undi Pengundian Pengiraan undi Warganegara Malaysia Telah mencapai umur 21 tahun pada tarikh kelayakan Pada tarikh kelayakan untuk mengundi. seseorang tersebut mesti bermastautin di dalam sesuatu kawasan pilihan raya Tidak hilang kelayakan sebagai pemilih 66 .

KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya Soalan 4 Orang yang dibenarkan berada di tempat mengundi • • • • • • Pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tempat mengundi Ahli dan pegawai SPR Ketua tempat mengundi dan kerani pengundian Calon dan wakil calon Ejen tempat mengundi dan ejen mengira undi Individu yang mendapat kebenaran daripada SPR 67 .

Teks Efektif STPM Pengajian Am Kertas 1. 2009. Bhd.my/ Http://ms. Pengenalan Kepada Sains Sosial. Husin dan Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. 2009. Ng Kim Choy. 2008. Dewan bahasa dan pustaka Kuberan. Pedagogi Asas Pendidikan. Mook Soon Sang. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. 2008. Kuala lumpur. R. http://www. 1999. 2007. Universiti Utara Malaysia: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.gov. Kuala Lumpur: Penerbit Elman Sdn. Ishak. Mohd Syariefudin Abdullah.KPD 5046 Kaedah Pengajaran Pilihan Raya RUJUKAN Ahmad Martadha Mohamed dan rakan-rakan. Bhd. Raminah Hj. 1995. kertas 2. 2004. Selangor: Ilmu Bakti Sdn.wikipedia.my/daftarbi_asp 68 . Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.spr. Kenegaraan dan Ketamadunan. Foo Kok Man dan Mohd Azami Ahmad. Ace Ahead Pengajian Am Kertas 1& 2. Asmawati A. Oxford Fajar Sdn. Nota Kaedah dan Teknik Mengajar. Kuala Lumpur.org/wiki/pilihanraya_umum_malaysia_2008 http://daftar. Kursus Lengkap Sejarah. Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Bhd. Kamus Dewan edisi keempat.gov. Kuala Lumpur: KAYAZANO Enterprise. Sabran Wong Khek Seng dan Kok Meng Kee. Bhd.spr. Mohamad Kamal Kamaruddin dan Ahmad Sohaimi Lazim. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan. 2004. Bhd Kamarudin Hj. Ishak dan Zubaidah A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful