By Dr. K.

Pushpalatha
M.D. Ph.D(Ayurveda)

Professor GAMC, Bangalore- 09

Haridra
B.N- Curcuma longa E.N-Turmeric K.N-Cj²£À Uses: Cj²£À ¯ÉÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRPÉÌ ºÀZÀÄѪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄRzÀPÁAw ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ Cj²£À ªÀÄvÀÄÛ £É°èPÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄzÀĪÉÄúÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ Cj²£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄ¥ÀàzÀ eÉÆvÉ GjzÀÄ ºÁ°£À eÉÆvÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ PɪÀÄÄä PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ

N-fÃjUÉ Uses : 1) fÃgÀPÀ PÀµÁAiÀĪÀ£ÀÄß CfÃtðzÀಲ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ.Jeeraka B.N-Cuminum cyminum E.N. 2) ZÉüÀÄ PÀrvÀzಲ fÃgÀPÀ ZÀÆtðªÀ£ÀÄß vÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ G¦à£ÉÆA ¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. .Cumin seed K.

Maricha B.N.Piper nigrum E.Karimenasu .N.N.Black pepper K.

Coriandrum sativum E.Dhanyaka B.Coriander .N.N.

Trigonella foenum graecum E.N.Fenugreek .N.Methika B.

Syzygium aromaticum E.N.N.Lavanga B.Clove .

Ginger .Zingiber officinale E.N.N.Shunti B.

N-Ferula foetida E.Hingu B.N-Asafoetida .

.

.

NIMBE .

Kamala. Hrullasa. Visuchika. Dosage:.Aruchi. Utklesha. Raktapitta. Cchardi. Ajirna.JAMBEER ENGLISH NAME :.Juice – 3-5 ml USES:. Krimi.Citrus acida KANNADA NAME :. Agnimandya. Udaravikara. Arshas.NIMBE Part used: .Fruit.LEMON LATIN NAME :. Anaha. Pandu.AYURVEDIC NAME: . . Admana. Jwara.

N-Celery seed .Ajamoda B.N-Apium graveolens E.

N-Mustard .Sarsapa B.Brassica campestris E.N.

Hikka.Grahani. Apataanaka.5-1gm Fruit PART USED- USES. .Pepper KANNADA NAME-Menasu DOSAGE. Kasa.MARICHA.Piper nigrum linn. Akshiroga. Shwasa. Sthoulya.0. ENGLISH NAME. Atisaara. Vicharchika.

Shunti DOSAGE. Shwasa. Mukharoga. Vatavyadhi. Amavata.Zingiber Officinale ENGLISH NAME.Shotha.Rhizome USES -Fever.1-2gm PART USED. Kasa.5-10ml POWDER.Amlapitta. gulma.SHUNTI. Ajeerna. Arshas. Hikka. Shiraroga. Udararoga. Kamala.JUICE. Visuchika. .Dry Ginger KANNADA NAME. Grahani.

.

CHINCHA .

LAVANA .

TILA .

GUDA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful