P. 1
Adresa 5412_bac Special

Adresa 5412_bac Special

|Views: 472|Likes:
Published by Livia Bălăcescu

More info:

Published by: Livia Bălăcescu on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

I _...

I '
INSPECTORAWL
Nr. 5412/10.05.02.2011 Catre Toate unitatile de invatamant la sesiunea speciala de bacalaureat care au candidati

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII TINERETULUI ~I SPORTULUI

SCOLAR JUDETEAN CLUJ

2011
de bacalaureat absolventll 2011, sesiune speclala, la de liceu, participanti la

in perioada 21 mai - 3 iunie 2011, se organlzeaza examenul Grupul Scolar "Oltchim" loturilor din Ramnicu Valcea, pregatirea natlonale ale Romaniei pentru olimpiadele ai loturilor la natlonale

la care pot participa

~i concursurile

scolare internationale. sesiune

Lista cu elevii componentl Absolventil raspundere

lagite ce pot sustine examenul de bacalaureat,

speclala, 21 mai - 3 iunie 2011, se afla anexats la prezenta adresa. de liceu care participa

aceasta sesiune speciala de bacalaureat i~i vor asuma intreaga
din care vor prirni subiectele candidatul anexate raspunde de examen. De asemenea, sltuatiel scolare a de lncheierea

pentru parcurgera

lntegrala a amateriei din care provine machetei

conducerea unitalii de invatamant acestuia, in timp util, Va rugarn sa transmltetl, datele elevilor dumneavoastra, Datele se vor transmite inscrierea candldatilor

conform mentlonatl

la prezenta, de minister.

prin e-mail laadresacalin@isjci.ro

In lista aprobata

pana miercuri.

11 mai 2011, ora 12:00.
de 21 ~i 22 mai 2011, la secretariatul unitatii scolare

se face in zilele

organizatoare, Grupul Scolar "Oltchim" tel/fax: 0250733176. Serviciile rnasa pentru absolventii cele de transport Anexarn: o

Rm. Valcea, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 6, loc. Rm. Valcea, judo Vilcea, de inspectoratul

de cazare ~i rnasa vor fi asigurate din alta localitate de provenlenta de Inspectoratul

scolar gazda. Cheltuielile
la examenul

de cazare ~i 2011,

decat Rm. Valcea, partlclpantl a/ale elevului / elevilor,

de bacalaureat

sesiune speciala. sunt suportate de unitatea

Scolar Judetean Valcea, din fondurile conform

alocate de MECTS, iar

legislatlel in vigoare. 2011, pentru olimpiadele absolventil de

OMECTS nr. 3991/31.03.2011 liceu, partlclpanti internatlonale: la loturile

privind sesiunea specials nationals largite

de bacalaureat pentru

ce se pregatesc

§i concursurile de bacalaureat

o

Anexa OMECTS nr. 3991/31.03.2011 21 mai - 3 iunie 2011.

privind Calendarul

sesiunii speciale a examenului

Pentru buna organizare

a sesiunii speciale, va rugam sa respectatl

termenul

de transmitere

a date lor.

Inspector

~colar General,

Anca Cristina HODOROGEA

Consilier,

calin MURA~AN

P-~a Stefan cel Mare nr. 4, Cluj - Napoca Tel: +40 (0) 264 590 778 Fax: +40 (0) 264 592 832 www.isjcj.ro cluj@isjcj.ro

18:46:32
0213135547

09-05-2011

.>
CABINET MINISTRU
~

.~IR.

I

..~~~~ .. :

I I

{\·II~ ISTERUI

EDUCATfEI C E I{ C FT ;, [{ [ I TI'JEHETL'LUI ~I SPtJRTUlLI

ORO IN privind sesiunea speciala de bacalaureat 2011, pentru absolventll de Iiceu participanti Ia loturile nationale largite ce se pregatesc pentru Olimpiadele ~i Concursurile Intemationale in conformitate eu prevederiJe Legii educatiei nationale nr. 1/2011,

In conformitate

cu prevederile O.M. nr. 3753/09.02.2011 privind aprobarea unor

masuri tranzltorii in sistemul national de invatamant, in temeiul Hotararii Cuvemului nr.8112010, privind organizarea ~i functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului, cu modificarile ~i completarile ulterioare, MINISTRUL EDUCA TIEl, CERCETARII, TINERETULUI $1 SPORTULUI

emite prezentul ordin: Art. 1. Se aproba calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2011, pentru absolventii de liceu participanji fa loturile nationale largite ce se pregatesc pentm OlimpiadeJe si Concursurile Internationale. Calendarul este cuprins in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. Sesiunea speciala de baealaureat pentru elevii participanji 1aloturile de pregiWre pentru olimpiadele ~i concursurile internationale se va desfasura la Grupul Srolar "Oltchim" din Ramnicu Valcea, judetul Valcea, ( Art. 3. Lista nominata a candidatilor care pot participa la examenul de bacalaureat este Intocmita, ulterior desfasurarii olimpiadelor nationals pe discipline scolare, de catre Directia Cenerala Educatie iii invatare pe Tot Parcursul Vietii ~i este aprobata de Secretarul de Stat pentru Invatamant preuniversitar. Art. 4. Cornisia pentru examenul de baealaureat 2011, sesiunea specials mentionata Ia art. 1, se numeste de catre Inspectoratul Scolar al Iudetului Va1cea. Se nurneste ca presedinte al acestei cornisii profesor universitar doctor Constantin Pehoiu, de la Facultatea de ~tiinte Umaniste, Universitatea Valahia din Targovisre.

09-MRY-2011

18:27

Fax: 0213135547

Id:ISJ CLUJ

Page:002

R=92:-:

18:47:t3 0213135547

09-05-2011

3#1

!
Art. 5. Examenul se desfa~oara pe baza Metodologiei de organizare ~i de5fii~ltrare a examenului de bacalaureat 2011 aprobato prin ordinul mil1istrului. nr. 479912010. Disciplinele Ia care se sustine examenul de bacalaureat ~i programele de examen sunt cele aprobate prin ordinul ministrului. nr. 480012010. Art. 6. Directia Generala Educatie ~i Invatare pe Tot Parcursul Vietii, Directia Cenerala Invatamant in Limbile Minoriratilor, Relatia cu Parlamentul sl Partenerii Sociali, Directia Generals Economic, Finante, Resurse Umane, Centrul National de Evaluare ~i Examinare, Inspectoratul ~olar al [udejului Valcea, conducerea Grupului ~colar "Oltchim" din Ramnicu Valcea due la indeplinire prevederile prezentului ordin, Art. 7. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

{

Bucuresti

09-MAY-2011

18:27

Fax: 0213135547

Id:ISJ CLUJ

18:47:48 02l313SS47

09-05-2011

Anexa a O.M.E.C.T.S.,

Nr.

~~~.~./J):.~.}.~C)II

Calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 21mai ~ 3iunie, 2011

21 - 22 mai 2011 lnscrierea candidatilor

Ia sesiunea speciala de examen oralf

23 - 24 mai 2011 Evaluarea competentelor lingvistiee d(' comunicare In limba romana - proba A 24 mai 2011 Evaluarea competentelor lingvistice de comuuicare orala in lirnba materna - proba B Evaluarea cornpetentelor Evaluarea competentelor cirrulatie internationala 30 mai 2011 3] mal 2011 Lirnba ~iliteratura digitale - proba 0 lingvistice intr-o lirnba de - proba C

25 - 26 mai 2011 27· 28 mai 2011

romana - probe

E)a) - proba scrisa

Proba obligatoric a profilului - proba E)c) - proba scrisa

1 iunie 2011
2 iunie 2011

I'roba, Ia alegere,

CI

profilului ~i specializarii - proba E)d) - proba scrjs~

Limba si litcratura materna - proba E)b) - proba scrisa Afisarea rezultatelor pana la ora 18,00 Depunerea contestatiilor ( intre orele 18,00 - 24(00)

3 iunie 2011

Rezolvarea contestatiilor Afisarea rezultatelor finale

09-MAY-2011

18:28

Fa){:0213135547

Id: ISJ CLUJ

3 IUNIE 2011 > 1. ARE PE TOT PARCUR5UL " VIETn .cu" / Craiova Grup Scolar Agricol / Sighisoara [udetul Olimpiada / concursul ATLETISM ATLETISM Ol. ALEXANDRA ANDREEA BA.. MINISTERUL EDUCA TIEl CERCETARII TINERETULUI $I SPORTULUI Iuna M '7A7V > LISTA CU ELEVII COMPONENTI AI LOTURILOR NATIONALE CE POT SUSTINE EXAMENUL DE BACALAUREAT iN SESIUNE SPECIAL~. 010168.. XII / 2011 Liceul "Mircea Eliade" / Bucuresti Bucuresti ATLETISM Str. XII /2011 XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 Braila Mures Dolj Mures ATLETISM ATLETISM ATLETISM ATLETISM 10. 07. 08. I I APROB.ro . 05. Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 3135547 www. P. MARIANA ANGHELESCU D. ATLETISM Nr. General Berthelot nr. ALEXANDRU IONUT ARGINTS. DIN PERIOADA 21 MAl . ANA GEORGIANA ANCUTEI T. 09. D. 04.DAUNA ANTONe. SECRETARDE STAT. Numele .NEASUT. GEORGIANA FLORENTINA ANDRA$F. L SAMUEL SIMON BADEA L ELENA OANA BAUNTI.i prenumele AGAPIV.edu.DIRECT1A GENERALA EDUCA TIE 51 INV AT. Suceava Neam] 03. Crt. IOANA ALUNGOAIE I. 02. Sector 1. 28-30. N. NICOLETA MA. CLAUDIA MIHAELA Clasa/ anul absolvirii XII / 2011 XII / 2011 Unitatea de invatamant / localitatea Colegiul National "Alexandru eel Bun" / Gura Humorului Grup Scolar "Vasile Sav" / Roman Colegiul National "Octav Onicescu" / Bucuresti Liceul cu Program Sportiv / Arad Liceul Teoretic" Mihail Kogalniceanu'' / Snagov Liceul cu Program Sportiv / Braila Grup Scolar Agricol / Sighisoara Liceul cu Program Sportiv "Petrache Tri. TIBERIU ALEXANDRU BOBOCEA V. XII / 2011 Liceul "Profesia" / Bucuresti Bucuresti ATLETISM 11. XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 Bucuresti Arad Ilfov ATLETISM ATLETISM ATLETISM 06.

30.:':". CONSTANTIN COSMIN CEAU$UC.: .edu. 25.:) ) 2 Str. 28.. c. PATRICIA RAMONA c. 28-30. DANIEL BRANI$TEANU GH. RADU GABRIEL FOLEA I.-. COSMIN PETRI$OR BUTA$C. Bucuresti ATLETISM ATLETISM ATLETISM ATLETISM ATLETISM ATLETISM . Valcea Colegiul Colegiul Economic National "Maria "Octavian Ghibu" Teiuleanu" Onicescu" Liceul Teoretic I Pitesti I Bucuresti I ENESCUG. . XII I 2011 Liceul Teoretic "Hyperion" Bucuresti Colegiul Bucuresti ATLETISM 19. Colegiul Bacau Braila Salaj ATLETISM ATLETISM ATLETISM CROITORU $T. LAURA MARIA DUMITRESCU ELENA I. VLAD BucATARUM.... - XII 12011 Grup Scolar "Vasile Sa v'' I Roman I Neam] ATLETISM 18. Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 3135547 www. 29. XII I 2011 I Carnpina Prahova ATLETISM 16.~\~t .-. VLAD XII I 2011 XII 12011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII 12011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 Tehnic "Anghel Saligny" I Bucuresti Pedagogic "Stefan eel Mare" I Bacau Sportiv Bucuresti ATLETISM 20.~. ANA MARIA DUMITRACHE D. 31..ro . -: f\l!1skEt(SM i' (.".' __ \ ..".\'..:: :. CIPRIAN DANUT DOAGA I.~ I Campulung Muscel Liceul National cu Program de Atletism I Campulung Muscel Colegiul Economic "Virgil Madgearu" I Ploie~ti Colegiul National "Mircea eel Batran" I Rm. BIANCA CRISTINA CAMBOZIEV. 'J~'X~:~.-~. 21. 22.. -». $TEFAN DANV.. 26. ALICE GABRIELA COSTRA$ C. XII 12011 Colegiul National Sportiv "Cetate" I Deva Hunedoara ATLETISM 17. IOANA RALUCA DRAGOMIRI. Sportiv I I Olt ATLETISM 24. DENISA IONELA DUICUI.'" .-.. Sector 1. Sportiv "Dinicu Arges Arges Arges Prahova Valcea Arges . 13. _. BOBOLICIOIU CEZAR BOGOI I. General Berthelot nr. 010168. Colegiul Tehnic de Arhitectura Lucrari Publice "Ion Nicolae Socolescu" I Bucuresti Grup Scolar Forestier Bucuresti ATLETISM 15.' (:w. COSTESCU $T. T.12. 27. Liceul cu Program I Braila Gelu" Grup Scolar "Voievodul Zalau Liceul cu Program Slatina Liceul cu Program Pitesti Colegiul Golescu" National I 23. XlIII 2011 XII 12011 XII 12011 Liceul "Matei Basarab" Liceul cu Program I Craiova I Braila si Dolj Braila ATLETISM ATLETISM Sportiv 14.IOANA ALINA DINCAGH.IOANA DUMITRA$CU E. JONUT ADRIAN "Onisifor Sibiu Sibiu F 1 ! A< ! ATLETISM.

GEORGE IONESCU I. D. MOHAMADAU LACATU$ LUIS C. XIII/2011 Bucuresti Lieeul eu Program Sportiv / Braila Bucuresti Br~iila ATLETISM 49.ro . FRINCU F. General Berthelot nr. XII /2011 XII /2011 XII /2011 Onieeseu" ATLETISM ATLETISM ATLETISM Lieeul eu Program Sueeava Colegiul LAzARICA D.ATLETISM" 3 Str. FLORINEL IONGH. CONSTANTIN DANIEL MARTINESCU NICOLAE CRISTIAN V. ~. . 28-30. SORIN CONSTANTIN ILA$ I. XII /2011 Triscu" / Craiova Dolj ATLETISM 36. OANAELENA XII /2011 XII /2011 XII /2011 Lieeul Teoretie "Aurel Vlaieu" / Breaza Liceul Pedagogic / Tulcea Prahova Tulcea Constanta ATLETISM ATLETISM ATLETISM Lieeul eu Program Sportiv "Nieolae Rotaru" / Constanta Lieeul eu Program "Petraehe Sportiv 35. DANCLAUDIU LEOLEA N. CEZARIOAN GANCIUN. CRISTIAN ADRIAN IVANAM. 41. 50. RAISA MADARA$ I.edu. R. IUUAN GANERA GHITAGH. 40. XII /2011 Bucuresti Bucuresti Sueeava ATLETISM 44. M. XII /2011 Arges I' . 51. 52. 34. Nenitescu" Bucuresti Bucuresti Bucuresti 47. 33. C. Soeoleseu" / Ploiesti Liceul eu Program Lieeul eu Program Lieeul eu Program Sportiv Sportiv Sportiv / Braila / Braila / Braila Prahova ATLETISM 37. XII /2011 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/ Bucuresti Colegiul Tehnie "Iuliu Maniu" / ATLETISM 48. Bueu resti Tel: +40 (0)21 405 6221 Fax: +40 (0)21 313 55 47 www. IONUT IOVUC. 39. 46. XII /2011 Grup Scolar "Toma N. XTT/2011 Bucuresti ATLETJSM 43. Tehnic "c. ADRIAN DORIN XII /2011 XII /2011 XII /2011 ATLETISM -: / Lieeul eu Program Sportiv / Baia Mare Colegiul National "Dragos Voda" / Sighetul Marrnatiei Lieeul National eu Program de Atletism / Carnpulung Museel Maramures Maramures/ t ATLETIS~ ATLETISM. 45. NADIA IUE V.32. ELENA ANDREEA GRIGORESCU I. ADRIAN IORGA I. GEORGIANA MINCAA. XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 Braila Braila Braila Tulcea Prahova ATLETISM ATLETISM ATLETISM ATLETISM ATLETISM Grup Scolar "Anghel Saligny" / Tulcea Colegiul Tehnie "Constantin Istrati" / Campina Colegiul National "Octav Onieeseu" / Bucuresti Colegiul Tehnic de Arhitectura Lucrari Publiee "Ion Nieolae Soeoleseu" / Bucuresti "Octav Sportiv / / / Bucuresti Colegiul National si 42. . IONUT ALEXANDRU KARRIMMI A. 38. 010168. MATEI V. Sector 1. BOGDAN MICHNEAGH.

ADRIAN FLORIN OBREJAC. FLORIN CRISTIAN ROMANV. MIR~IDAN I. " ATLETISM 72. I. MARIUS CATAuN PA~CALAuM. DAN TUDOR PINTEA R A. ALEXANDRA XII /2011 "Sfantul Sava" / Bucuresti Colegiul Tehnic "General David Praporgescu" / Turnu Magurele Colegiul "Gheorghe Bals / Adjud Bucuresti ATLETISM 69. XII / 2011 Grup Scolar "Matei Basarab" / Craiova Lieeul Teoretie "Axente Sever" / Medias Dolj 1/ c. XII /2011 Lieeul eu Program Vaslui Lieeul eu Program Bacau Vaslui ATLETISM 59. XII / 2011 XIII/2011 Oniceseu" / Bucuresti Bucuresti Bucuresti ATLETISM ATLETISM Tehnie "Anghel / Bucuresti 57. 010168. E.. NISTORESCU C.S. RADU lOAN PURCEAM. PAUL XII / 2011 Lieeul eu Program Roman Sportiv / Neamt ATLETISM 54. XII / 2011 Vrancea /\TLETISM 71.. RPAUL DAN pADURE BOGDAN R I. 28-30. TOMA MARIAN POPESCU XII / 2011 Sportiv / Bacau ATLETISM 64. SEBASTIAN POPT. IONUT XII / 2011 Colegiul Tehnie "Alexandru Papiu Ilarian" / ZaHiu Colegiul Colegiul National "Oetav Saligny" Sala] ATLETISM 55. XII /2011 Teleorman ATLETISM 70. Sector 1. Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 3135547 www. XII / 2011 Colegiul Tehnie "Anghel Saligny" / Rosiori de Vede Sportiv / Teleorman ATLETISM 58.53. 62. 65. 66. MINICA I. XII / 2011 XII /2011 Cluj Vaslui ATLETISM ATLETISM Sportiv 63. XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 XII /2011 Grup Scolar "Vasile Sav" / Roman Colegiul Tehnie Energetic Napoca / Cluj / Cluj / Cluj - Neamt Cluj Napoea Cluj Cluj ATLETISM ATLETISM ATLETISM ATLETISM Liceul eu Program Sportiv Napoca Liceul eu Program Sportiv Napoea Colegiul National 68. 56..edu. TUDOR POPN. General Berthelot nr. ALEXANDRA MOLDOVAN DANUTION MOISEM. FLORIN MIHAl MUTUF. XII / 2011 Colegiul Tehnic "Armand Calinescu" / Pitesti Liceul eu Program Sportiv Napoea Lieeul eu Program Vaslui Lieeul eu Program Bacau / Cluj / Arges ATLETISM 61. P ADUREANU BOGDAN DUMITRU PETRARIU M. XII /2011 Sportiv / Bacau ATLETISM 60. 4 Str. MARIA MELANIA RUSA.ro . ANDREEA RUICAN~T. 67. ALEXANDRU CATAuN MOI~ANUD. DAN GHEORGHE MITRICA R S. XII / 2011 Sibiu ATLETISM .

79. CONSTANTIN ADRIAN C.c. ALEXANDRA :. Numele prenumele FLOREA Al. VALENTIN TODEREANU V. XII /2011 XII / 2011 Sportiv / Sportiv / Botosani Olt ATLETISM ATLETISM 77. FLORENTINA ADRIANA VILCUM..o. GEORGIANA LOREDANA TOBOCH. XII 12011 XII 12011 Bucuresti Hunedoara ATLETISM ATLETISM 80.i Clasa/ anul absolvirii XII 12011 Unitatea de invatarnant localitatea Colegiul National Bilingv "George Cosbuc" / Bucuresti Liceul Teoretic "Grigore Bucuresti Moisill 1 [udetul //'Olimpiada / / B ucuresti.cu" 1 Craiova Colegiul National "Emil Racovita' / Bucuresti loan Dolj ATLETISM 82. 84. Valcea Valcea ATLETISM 02 BASCHET Nr. 01. XII / 2011 Colegiul National "Mireea eel Batran" 1 Rm. ALEXANDRU VOICULESCU VLADIONUT VRINCEANU VLAD ZINCA 1. RAzVAN ANDREI VEGHEAD.73. LAVINIA GABRIELA STRIMBUD. Crt. ! Bucuresti concursul BASCHET 02.Napoca Liceul cu Program Bacau Liceul cu Program Botosani Liceul cu Program Slatina Sportiv / Cluj ATLETISM 74. CATAuN SCURTUV.ro . XII / 2011 Bucuresti ATLETISM 83. MARIUS FLORIN $TEFAN T. 85. V. 28-30. $AITI$G. XII 12011 Iasi ATLETISM 81.. 86. IONUT AUN ZINCA 1. XII / 2011 XII 12011 XII 12011 XII / 2001 XII / 2011 Liceul Teoretic "Alexandru Cuza" 1 Bucuresti Grupul Scolar Industrial 1 Campina Sportiv Energetic Bucuresti Prahova ATLETISM ATLETISM ATLETISM ATLETISM ATLETISM Liceul eu Program Bacau Grup Scolar Agricoll Colegiul 1 Bacau Prahova Bucuresti Barcanesti Tehnic "Anghel Saligny" 1 Bucuresti 88. DIANA NICOLETA VLADGH. 76. XII / 2011 Bacau ATLETISM 75. CRISTINA VERONICA XII 12011 BASCHET· 5 Str. XII / 2011 Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" / Cluj . Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 3135547 www. VLAD FLORIN MIHAESCUE. 01 0168. RAzVAN $ERBAN L. XII /2011 Liceul cu Program Sportiv "Petraehe Triscu" / Craiova Liceul "Mircea Eliade" 1 Bucuresti Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva Liceul cu Program Sportiv / Iasi Dolj ATLETISM 78. General Berthelot nr. BIGICA c. 87.edu. ANDREEA MARIA TOMOZEI GH. 1. Sector 1. XII 12011 Lieeul cu Program Sportiv "Petrache Tri:.

. LAVINIA KILIN Z./ 23. . 06. IOSIF DRAGOMIRA..1. "' BASCHET BASCHET Cluj 22. IONESCU C. 21. NORBERT TIBERIU STANCIUV.. ALEXANDRU PARLOG I. 04. XII /2011 a" Timi~ BASCHET.c. ALEXANDRA ROT ARESCU L.edu. Sector 1. XII / 2011 Liceul cu Program Sportiv / Alba lulia Colegiul National "Unirea" Targu Mures / Alba BASCHET 16. CATALIN XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 XII /2011 XII /2011 Liceul Teoretic "Grigore Bucuresti Colegiul Colegiul Colegiul Tehnic "Anghel / Bucuresti Tehnic "Anghel / Bucuresti National "Spiru Bucuresti Moisil / Saligny" Saligny" Haret" / Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Satu Mare Iasi Cluj BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET Colegiul National "Cantemir Voda" / Bucuresti Colegiul Tehnic "Anghel / Bucuresti Saligny" / Liceul Teoretic "Jean Monnet" Bucuresti Colegiul National "Mihai Eminescu" / Satu Mare Liceul cu Program Sportiv / Iasi / Cluj Liceu Industrial Tehnofrig Napoca Grupul Scolar Industrial Energetic / Craiova Colegiul 13. 01 0168.ro . ANDREEA LARISA STEFANGH. XII / 2011 National "Elena Cuza" / Craiova Dolj BASCHET 15.BANU R. OCTAVIAN TOTHGH. NICOLAE CRAINIC M. TUNDE GLIGA L. 05. ELENA CLAUDIA MITROI. ANA-MARIA IANUSI N. 08.1. 12. ADRIAN ANDRIUSA FOALEAN. XII /2011 Liceul eu Program Sportiv "Banatul" / Timisoara Timi~ 13ASCHET 6 Str. General Berthelot nr. 09. XII / 2011 Mures BASCHET 17. 07. 11. XII /2011 Bucuresti BASCHET 20.$tefan Odobleja" / Bucuresti Colegiul Tehnic "Anghel / Bucuresti Saligny" 19. ANDREEA ADELINA PRECUPGH. XII /2011 XII/2011 Liceul Teoretic "Nicolae Bucuresti Iorga" / Bucuresti Bucuresti BASCHET BASCHET Liceul Teoretic . "/ . STEFANA CHELARIUM. XII / 2011 XII /2011 Colegiul National "George Baritiu" / Cluj Napoca Liceul Teoretic IIOnisifor Ghibu" Cluj Napoca Colegiul Tehnic "Henry Timisoara Co and Cluj . 18. 28-30.03. AURELIAN GEORGE HORGAF.R. OANA-MARIA PASCUV. GEORGIANA USURELUD. 10. OANA LIVIA MITACHI V. . Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 3135547 www.RUXANDRA BALUTA t. XII /2011 Dolj BASCHET 14. . MIHAELA CUATUC./ .

" . 02. Sector 1. XII I 2011 Cantacuzino" I Sinai a Liceul Greco -Catolic Cipariu" Bucuresti Prahova BOB-SANIE 08. ADRIAN FLORIN XIII 12011 Clasa/ anul absolvirii XII Unitatea de invatamant localitatea Sportiv I [udetul Olimpiada concursul BOX I I 2011 Liceul cu Program I Arad Arad Grup Scolar "Dumitru Dumitrescu" I Buftea Liceul Teoretic "Benjamin Franclin" I Bucuresti Ilfov 1/ BOX c. General Berthelot nr.24. XII I 2011 IAzuga BOB-SANIE 06. 01. Numele si prenumele LEUCIANGH. 03.M. 01. / Bucuresti' BOX. BUGHEANU TATIANA ALEXANDRA XIII 2011 "Timotei Bucuresti BOB-SANIE 04 BOX Nr.M. GEORGE CRISTIAN ROSUC. Crt. XII 12011 Harghita BOB-SANIE 03.C. XII Colegiul National "Mihai Viteazu" I Bucuresti BASCHET 03. Crt. ALIN MANDAV. 010168.. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www. BOB-SAN IE Nr. MOGOSANU O. Numele prenumele RO$CA MADALINA VILCAN ALEXANDRU IONEL TEODORESCU ALEXANDRU ANDREI BUJOREANU CARLA ELENA VLAD GEORGETA MADALINA VASILE BOGDAN GEORGIAN ISPIR SILVIU CONSTANTIN ~i Clasa/ anul absolvirii XII 12011 Unitatea localitatea Liceul de invatarnant "Octavian Codru I [udetul Olimpiada concursul BOB-SANIE I Teoretic Tazloanu" I Toplita Liceul Teoretic "Octavian Tazloanu" I Toplita Colegiul National "Mihail Cantacuzino" I Sinaia Colegiul National "I.L. XII I 2011 Prahova BOB-SANIE 04. XII 12011 I Bucuresti Liceul Teoretic Azuga Bucuresti Prahova BOB-SANIE 05.edu.Caragiale" Codru Harghita 02. CATALIN NEGUTV. XII 12011 " 7 Str. VICTOR EMANUEL XII XII I 2011 I 2011 I 2011 Liceul Teoretic "Jean Louis Calderon" I Timisoara Liceul cu Program "Banatul" Sportiv Timi~ BASCHET BASCHET I Timisoara Timis Bucuresti 26.OVIDIU PETRISOR I.ro . 25. 28-30. XII 12011 Colegiul National "Mihail Cantacuzino" I Sinaia Colegiul National "Mihail Prahova BOB-SANIE 07.

12./ i j 8 Str. XIV/2011 Grup Scolar Industrial "Teleajen" Colegiul Grupul Petrol / Ploiesti "Virgil Prahova BOX 05. 07.Doamna Chiajna" Rosu-Chiajna Grup Scolar "Doamna Rosu-Chiajna Colegiul Tehnic "Anghel / Bucuresti National Chiajna" Saligny" Colegiul Pedagogic Coanda" Vuia" / "Stefan cel Mare" / Bacau Liceul Teoretic "Henri Craiova Liceul Teoretic "Traian Resita Liceul Teoretic "Traian Resita 14. MUICANU (DAVID) c.04.<"c~ c. XIII /2011 XIII /2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII /2011 Economic Madgearu" / Ploiesti Prahova Prahova Prahova / / Ilfov Ilfov Bucuresti Bacau / Dolj CarasSeverin CarasSeverin / BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX Scolar Industrial de Petrol "Teleajen" / Ploiesti. Crt. GEORGETA CRISTINA NICULAIE MADALIN P ARASCHIV C. "Mihail Manoilescu" / Ploie~ti Liceul Economic Grup Scolar .: "j o v'. GEORGE BOGDAN DOBRA I. ] . General Berthelot nr. XIII /2011 BOX 17. XII / 2011 Lalescu" / \ Mehedinti .edu. GIORGINEL CIPERE P. / CANQTA] \ 02. 18.' Olimpiada concur suI [. XII /2011 Liceul Tehnic "Lorin Salagean" Drobeta Turnu-Severin Liceul Teoretic "Serban Cioculescu" / Drobeta TurnuSeverin Liceul"George Calinescu" Bucuresti Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" / Targoviste Grup Scolar Tehnologic "Dimitrie Filipescu" / Buzau / Mehedinti Mehedinti BOX 16. ALEXANDRU FLOREAN. 01 0168.ro . Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 3135547 www. CIPRIAN TABLA I. 06. FLAGEAN MIODRAG HAUN. 'CA. 13. Numele prenumele BOGUS COSMIN RAZVAN TURCANU DUMITRA DANIELA §i Clasa/ anul absolvirii XII / 2011 Unitatea de invatamant localitatea Liceul Teoretic "Traian Orsova Liceul Teoretic "Traian Orsova Lalescu" / / [udetul Mehedinti . '. 11. DUMITRU IONITA I. 28-30. IONUTMIREL MUSTATEA GH. 19. XII / 2011 Vuia" / BOX 15. 08. DORA CRISTINA MARCUT A. NICOLAE MIRCEA STERE. 01. R.NPT. M. NICUSOR GHENUS. 09. STEFAN BOLD GH. . Sector 1.I -. 10. GABRIELA DINCA L. XII / 2011 XII /2011 XIII/2011 Bucuresti Darnbovita Buzau BOX BOX BOX 05 CANOTAJ Nr. CRISTIAN SORIN JITARUV. GABRIELA 1.l:.

15. XII /2011 Mehedinti CANOTAJ 18. XII /2011 XII / 2011 XII /2011 XII/2011 XII / 2011 XII / 2011 Ilfov Timi~ Neamt / CANOTA] CANOTA] C::ANOTA] CANOTA. 010168. 05. XII / 2011 XII / 2011 Mehedinti Ilfov CANOTAJ CANOTAJ 06. Kogalniceanu" / Snagov Liceul Teoretic "M. 23.] \ ':' \ I Liceu eu Program Sportiv Neamt Liceul Teoretic "M. 11. 20. STEFAN HRISCA OLTITA ELENA. 13.edu. 21.ro . 10. 09. Kogalniceanu" / Snagov Liceul Teoretic "M. Kogalniceanu" / Snagov Liceul Teoretic . .03. 08. Kogalniceanu" / Snagov Liceul eu Program "Banatul" Sportiv / Piatra / Timisoara Ilfov CANOTA] 19. Sector 1. Kogalniceanu" / Snagov Liceul Teoretic "M. ! 9 Str. 16. /:.Traian Lalescu" Lalescu" Lalescu" Lalescu" Lalescu" Lalescu" / / / / / / Lalescu" / Ilfov CANOTAJ 04. 14. General Berthelot nr. Kogalniceanu" / Snagov Liceul Teoretic "M. 12. Kogalniceanu" / Snagov Liceul Teoretic "M. Kogalniceanu" / Snagov Liceul Teoretic "Traian Orsova Lalescu" / Sportiv / Botosani Ilfov Ilfov 17. 24. XII / 2011 Liceul Teoretic "M. 28-30. Kogalniceanu" / Snagov Liceul Teoretic "Traian Orsova Liceul Teoretie "M. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www. Kogalniceanu" / Snagov Ilfoy Ilfov Ilfov CAI'{cJl~J CANOtAJ . XII / 2011 Ilfov CANOTAJ 07. KogaIniceanu" / Snagov Liceul cu Program Botosani Liceul Teoretic "M. COGIANU EVELINA BIZOM ALEXANDRA XII / 2011 Liceul Teoretic "M. MARTIN DORINA ANDREEA GIGICAANA MARIA GROSU MADALINA HOD ORCA MARIA LOREDANA HANCU ALEXANDRA TUGURLAN IRINA GABRIELA SERBAN VALENTIN COZMIUC MARIUS HUMENIUC VASILE SELEJAN IONUT ALEXANDRU COSTANCEANU ADNANA TARNOSCHI GEANINA TACHE IONUT ALEXANDRU SUCIU ALIN STEFAN TODORAN IONUT ALEXANDRU RISTEA DANIELA ALEXANDRA SERBAN VALENTINA NOVAC CIPRIAN NICA C. XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII /2011 XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 Orsova Liceul Teoretic "Traian Orsova Liceul Teoretic "Traian Orsova Liceul Teoretic "Traian Orsova Liceul Teoretic "Traian Orsova Liceul Teoretic "Traian Orsova Mehedinti Mehedinti Mehedinti Mehedinti Mehedinti Mehedinti Ilfov CANOTAJ CANOTAJ CANOTAJ CANOTA] CANOTA] CANOTA] CANOTA] CANOTA] CANOTAJ CANOTA] Liceul Teoretic "M. 22.

44. XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII /2011 / Calarasi Liceul Teoretic "M. Kogalniceanu" / Snagov Lieeul Teoretic "M. Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)213135547 www. 42. MAFTEI ROXANA MUNTEANUC. 28.edu. 26. 28-30. Ilfov CANdTAJ 10 Str. ADELINA RAMONA IACOB IULIANA MADALINA GHICAPETRU ADRIAN PETRILA MIHAELA TUTU CONSTANTIN DEACU 38. FLORINA MAD ALINA CRACIUNOIU ANDREEADANIELA POSTAVARU 33. 36. 27.25. 40. Kogalniceanu" / Snagov Lieeul Teoretie "M. XII / 2011 Prahova CANOTAJ 32. 37. VIORICA ANDREEA CURSARU GHEORGHE PIRGHIE VOINOIU CRISTI SILVIU XII /2011 XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 Kogalniceanu" / Snagov Lieeul Teoretic "M. 41. Asachi" / Iasi Lieeul Teoretie "Traian Lalescu" / Auto Orsova Grupul Scolar Transporturi Mehedinti / Calarasi Grupul Scolar Transporturi Auto CANOTAJ 39.. General Berthelot nr. Kogalniceanu" / Snagov Lieeul Teoretie "M. Kogalniceanu" / Snagov Lieeul Teoretie "M. 43. Kogalniceanu" / Snagov Lieeul Teoretie "M. Kogalniceanu" / Snagov Auto STEFANITA AVADANEI SIMONA MIHAIU MADALIN SAFAR ALEXANDRU FUSEA ANDREI Ilfov Ilf<w 1- C::ANOTAJ CANOTAJ Ilfev . Kogalniceanu" / Snagov Lieeul Teoretie "M. XII /2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 Lieeu eu Program "Nicolae Lieeul Teoretie "Traian Constanta Mehedinti Iasi CANOTAJ CANOTAJ CANOTAJ CANOTAJ 35. STAN ILEANA STANILA CRISTINA BANESCU STANCIU VLAD RADU XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 Lieeul Teoretic "M. 010168. .' 45. Kogalniceanu" / Snagov Liceul Teoretie "M. Ilfov Ilfov Ilfov llfov CANOTAJ CANOTA] CANOTAJ CANOTAJ SERBAN 29.ro . Kogalniceanu" / Snagov Colegiul Tehnie "Gheorghe Lazar" / Plopeni Colegiul Tehnie "Elie Radu" Ploiesti Sportiv / Ilfov CANOTAJ Ilfov CANOTAJ 31. Sector 1. GEORGETA FLORENTINA 30. XII / 2011 Prahova CANOTAJ Lieeu eu Program "Nieolae Rotaru" / Constanta Sportiv Rotaru" / Constanta Constanta CANOTAJ 34. Lalescu" / Orsova Colegiul Tehnie "Gh. Calarasi Ilfov CANOTAJ CANOTAJ CANOTAJ Kogalniceanu" / Snagov Grupul Scolar Transporturi / Calarasi Lieeul Teoretie "M.

Crt. 48.46. 53. MAFTEI ROXANA ILARIE IONUT OCTAVIAN ILIE FLORIN MIHALACHE BOGDAN MARIAN CURSARU GHEORGHE PARASCHIVOIU MARIUS CRISTIAN IONESCU IONUT DANIEL FLOREA IRINA VERONICA SOARE ADRIANAIOANA SGHIBARTZ LAURENTIU RADU APETREI RAMONAELENA XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 Lieeul Teoretie "M.ro . Grupul Scolar Transporturi / Calarasi Grupul Scolar Transporturi / Calarasi Grupul Scolar Transporturi / Calarasi Grupul Scolar Transporturi / Calarasi Calarasi Calarasi Calarasi Calarasi 5l. Numele si prenumele LAZAR NANDOR CSABA NEAGU CIPRIAN SIPOS ZOL TAN ION $TEFANIA IVAN NICOLAE GIDEIU $TEFAN CRISTIAN SEPI ROBERTO ALIN Clasa/ anul absolvirii XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 Unitatea de invatamant / loealitatea Grupul Scolar "Szekelz Karoly" / Miereurea Ciue Lieeul Teologie Baptist "Logos" / Bucuresti Lieeul eu Program Sportiv "Szasz Adalbert" / Targu Mutes Lieeul eu Program Sportiv / Braila Liceul . XII /2011 Neamt CANOTA] 06 CICLISM / TRIATLON Nr. 47. 07. Ol. 03. Waldorf" / Bucuresti Lieeul Bilingv "Deeebal" / Bucuresti Liceul .Hyperion" / Bucuresti Lieeu eu Program Sportiv / Piatra Neamt Bucuresti CANOTA] 56. Braila Bucuresti Bucuresti '. Harghita Bucuresti Mures 02. Liceul i.' f} " Bucuresti 11 Str. 04. 52. . Sector 1. Kogalniceanu" / Snagov Grupul Scolar Transporturi / Calarasi Grupul Scolar Transporturi / Calarasi Ilfov Ilfov Auto Calarasi Calarasi CANOTA] CANOTA] CANOTA] CANOTA] CANOTA] CANOTA] CANOTA] CANOTA] CANOTA] 49. 54. Kogalniceanu" / Snagov Lieeul Teoretie "M. Waldorf" / Bucuresti [udetul Olimpiada / eoneursul CICLISM / TRIATLON CICLISM/ TRIATLON CICLISM / TRIATLON ClCLISM/ TRJATLON CICUSM/ TRIATLON CICLISM' / TRIATLON/ CICLISM/ TRIATLON nr. Bucuresti r. 28-30.edu. XII /2011 Liceul i. 010168. 06. 05. General Berthelot Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 313 55 47 www.Hyperion" / Bucuresti Bucuresti 55. Auto Auto Auto Auto Auto 50.

08. 06. Numele ~i prenumele AVRAMIA ADRIAN BENZAR ROMARIO SANDU BRICEAG MARIUS BURLACU DORIN EDUARD CHIRITA RADU CURETEU RADU ANDREI DINU EDUARD FUCHS MARIAN FLOREAN ANDREI ALEXANDRU Clasal anul absolvirii XII /2011 XII 12011 XII 12011 XII XII Unitatea de invatarnant loealitatea Sportiv I [udetul Iasi Constanta Arges Olimpiada eoneursul FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL / Lieeul eu Program / Iasi / Grup Scolar "Ion Podaru" Ovidiu Lieeul eu Program Pite\>ti Sportiv I I eel I 2011 I 2011 Grup Scolar "D-na Chiajna" Chiajna Colegiul National "Mireea Batran" I Rm. 04. 02. XII 12011 I I" Bucuresti I I \ \ . 28-30. 05. XII I 2011 Colegiu Tehnic "Mireea Brasov Cristea" I Brasov 07. Crt. 08. I 2011 Colegiul National "Emil Raeovi ta" I Bucuresti Colegiul Tehnie "Anghel I Bucuresti Tehnic "Anghel I Bucuresti Saligny" Bucuresti DANS SPORTIV Bucuresti DANS SPORTIV 03. XlIII 2011 Grupul Brasov 10.<FOTBAL . 03. Crt. XII I 2011 Lieeul Teoretie "Arani Janos" Salonta Bihor FOTBAL 12 Str. GROSU EDUARD MICHAEL PIVODA CRISTIAN IONUT GIURGIU ROMAN GABRIEL XII I 2011 Grupul Scolar Industrial Zarnesti Scolar Industrial! Zarnesti I Brasov CICLISM / TRIATLON CICLISM! TRIATLON CICLISMI TRIATLON 09. 01. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 6221 Fax: +40 (0)21 3135547 www. DANS SPORTIV Nr. NANCY ROXANA DUMITRU NICOALE POPSERGIU VALERIAN XII 12011 Clasa/ anul absolvirii XII Unitatea de invatarnant loealitatea I [udetul Olimpiada eoneursul I 01. Valcea Grup Scolar "Ion Podaru" Ovidiu Lieeul Teoretic "Alexandru loan Cuza" Bucuresti Colegiul Tehnie "Ferdinand Timisoara Ilfov Valcea Constanta I XII / 2011 I "'" / . XII 12011 XII 12011 Colegiul Saligny" Pora" Bucuresti Cluj DANS SPORTIV DANS SPORTIV Lieeul Teoretie "Eugen Cluj Napoea I 08 FOTBAL Nr.edu. f>\ FOTBAL '. General Berthelot nr. Numele si prenumele SARDARESCU ANDREEA CARMEN TATARUMARY 02. XII 12011 I I Timi\> FOTBAL 09. Sector 1. 01 0168. 07. 04.ro .

GIURGIU NICU ALEXANDRU GUGU COSTINEL GREAB DORU HERGHELIGIU ANDREI ILIE FLORIN IONUT MURGOCI LUCIAN NETOLITZCHI ANTON PETELEU ANDREI RAUTA ALEXANDRU SEREDIUC TIBERIU ANDREI STOICA CONSTANTIN ROGOZAN CLAUDIU ROMAN MIHAl XII / 2011 Liceul cu Program Sportiv Alba . 21. 01 0168. 02. '. XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 Bibescu" / Doli Bistrita- FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL FOTBAL Sportiv Nasaud / Ia~i Iasi Timis / Galati Bucuresti Tulcea / Liceul cu Program "Banatul" Liceul cu Program Galati Sportiv Sportiv / Timisoara Liceul Teoretic "Grigore Moisil" / Bucuresti / Tulcea Sportiv Liceul Pedagogic Liceul cu Program Pitesti Grup Scolar "Traian Demetrescu" / Craiova Grup Scolar Administrativ "Victor Slavescu" Liceul cu Program Bistrita / Ploiesti Sportiv / Arges Doli Prahova Bistrita Nasaud Doli Grup Scolar "Traian Demetrescu" / Craiova 09. General Berthelot nr. ARTISTICA Clasa/ anul absolvirii XII / 2011 Unitatea de 'invatamant localitatea National Sportiv / [udetul Numele . GIMNASTICA Nr.i prenumele DRAGOI GABRIELA Oliro~iaQ~ [ co~citr~.' \. 14. 20. 15. 22. 01. 1. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www. 12. 19. . Crt. XII / 2011 Liceul de Arta "Sabin Dragoi" Arad Arad 10.Iulia Liceul Teoretic "George / Craiova Liceul cu Program Bistrita Liceul cu Program Sportiv / Alba FOTBAL 11. 18. Sector 1.l-' GIMNASTICA ARTISTICA '. 16.1 Colegiul "Cetate" / Deva Hunedoara 13 Str. 13.ro . GIMNASTICA.. 01. Crt. Nr. Clasa/ anul absolvirii XII /2011 XII /2011 Unitatea de 'invatamant localitatea Sportiv / Onesti Sportiv / [udetul Olimpiada concursul GIMNASTICA AEROBICA GIMNASTICA AEROBICA GIMNASTICA AEROBICA / Numele si prenumele PAVEL MARIA LARISA CONSTANTIN OANACORINA PETRUSE MARIUS CIPRIAN Liceul cu Program "Nadia "Nicolae Comaneci" Rotaru" Liceul cu Program Bacau Constanta / / Constanta 03. AEROBICA. 28-30.edu. 17.10.

.11. 05. 04. 13.ro .. 07. 02. 03. 02. Crt. Numele si prenumele BOJANIOANA MAD ALINA MORMECI LENUTA RADU IZABELA Clasa/ anul absolvirii XII 12011 XII I 2011 XII 12011 Unitatea de invatamant I localitatea Liceul cu Program Sportiv I Sebes Liceul eu Program Sportiv "Iolanda Balas Soter" I Buzau Liceul cu Program Sportiv "Iolanda Balas Soter" I Buzau [udetul / Olimpiada I concursul I:IAN~BA4 ' i Alba " . 01."-\'i"!: ' HANDBAL HANDBAL 14 Str.'. Numele ~i prenumele TITES GEORGIANA PARFENIE ANDREEA CONSTANTIN DAVID MUGUREL LACATUS MARIUS NICOARA RAZVAN MATE I ALINA FLORENTINA SPATARU MIHAELA MACAVEI DANUT VALENTIN PURICE GEORGE VLADUT Clasa/ anul absolvirii XII I 2011 XII 12011 XII 12011 XIII/2011 XII 12011 XII I 2011 XII I 2011 XII 12011 XII 12011 Unitatea de invatarnant I localitatea Liceul cu Program Sportiv I Galati Liceul cu Program Sportiv I Galati Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" I Bucuresti Grup Scolar "Dimitrie Negreanu" I Botosani Liceul Economic I Arad Colegiul Tehnic "Petru Rares" I Bucuresti Liceul cu Program Sportiv I Bistrita Liceul cu Program Sportiv I Bistrita Colegiul Sportiv "Nadia Comaneci" I Onesti Iudetul Galati Galati Bucuresti Botosani Arad Bucuresti Bistrita Nasaud Bistrita Nasaud Bacau Olimpiada z concursul HALTERE HALTERE HALTERE HALTERE HALTERE HALTERE HALTERE HALTERE HALTERE 03.<. Sector 1. 06. :'. 01. 010168. RITMICA Clasa/ anul absolvirii XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 Unitatea de invatamant I localitatea Grup Scolar "Anghel Saligny" I Iasi Numele ~i prenumele MINEA MIRELA DRAGO! CRISTINA GEORGIANA CHIRIAC $TEFANIA [udetul Iasi Iasi Arad Olimpiada I concursul GIMNASTICA RITMICA GIMNASTICA RITMICA GIMNASTICA RITMICA 02._}-i: ~fl " Buzau Buzau ' . Crt. 09. 01. GIMNASTICA Nr. HANDBAL Nr. 08. 28-30. Crt. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www. Liceul Teoretic "Adam Muller Guttembrunn" I Arad 12. HALTERE Nr.': ':. Grup Scolar "Anghel Saligny" I Iasi 03. General Berthelot nr.edu.

Valcea / Rm. 18. Sector I.Teh.Teh. Col. 20. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www. 07.ro .Teh. . FLOREA STEFANIA STRATON CRISTINA BICAOANA SABADAC ANDREEA CARAGEA ROXANA DENISA ELENA ALMASEAN IOANA BARB OS ANDREEA CIUNT ALEXANDRA LOREDANA VARGA ROXANA DANIELA ARGHIR ANDREEA MARIA ROB ROXANA MURESEAN ADINA MARIA CIOBANU FLORINA VIORICA APIPIEANAMARIA CIOLAN ANACATALINA FLORICA ELENA CRISTINA ION ANAMARIA SERBAN MARIA BIANCA BADEA ALEXANDRU GABRIEL CAPOTA COSMIN DUMITRU GABRIEL SAVIN ALEXANDRU XII I 2011 Lieeul eu Program Sportiv "Nicolae Rotaru " I Constanta Lieeul eu Program Sportiv "Nicolae Rotaru " I Constanta Lieeul eu Program "Nicolae Colegiul Rotaru " Sportiv Constanta Constanta Constanta Hunedoara / HANDBAL HANDBAL HANDBAL HANDBAL XII / 2011 XII I 2011 I Constanta XII 12011 National Sportiv "Cetate Deva" / Deva Slateseu" 08.. 21. 25. Valcea / Rm. Pedagogic "Gh.Teh. XII /2011 Salaj HANDBAL 17. Energetic Energetic Energetic Energetic / Rm. XII / 2011 Sportiv / Nearnt HANDBAL 13. Col. 15. XII / 2011 Lieeul Teoretic "Traian Branesti Colegiul Colegiul Tehnic "Anghel I Baia Mare Tehnie "Anghel / Baia Mare Tehnie "Anghel / Baia Mare Lieeul eu Program Roman Lieeul eu Program Slatina Col. 28-30. Valcea 16. 19. 10. XII I 2011 Saligny" Saligny" Maramure~ Maramure~ HANDBAL HANDBAL XII / 2011 11. . 05. XII /2011 XII / 2011 XII / 2011 Bucuresti Bucuresti Bucuresti • HANDBAL . XII / 2011 Colegiul Saligny" Maramure~ HANDBAL 12. Sincai" / Zalau Lieeul eu Program Sportiv "A vram Iancu" / Zalau Col. Valcea / Rm. 06.edu.04. General Berthelot nr. 010168.Teh .' HANDBAL HANDBAL National j.Teh. XII / 2011 Lieeul Teoretie "Benjamin Franklin" / Bucuresti Grup Scolar Eleetroniea Industriala nr 14 / Bucuresti Colegiul Colegiul Tehnie "Anghel / Bucuresti Saligny" Bucuresti HAl\lDBAcL \ 23. XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 XII /2011 Valcea Valcea Valcea Valcea Valcea HANDBAL HANDBAL HANDBAL HANDBAL HANDBAL I Rm. IHov HANDBAL 09. Energetic Col. 24. 14. Valcea 22. Col. XII /2011 XII / 2011 XII /2011 Sportiv / Olt Salaj/ Salaj HANDBAL HANDBAL HANDBAL "Mihai Viteazu" / Zalau Lie.Iulia Hasdeu" / Bucuresti 15 Str.

H~E GfniATA. 34. "/ / Colegiul Tehnie "Anghel / Bucuresti Saligny" Bucuresti ". ADRIAN lOAN RADURADU RAZVAN EROS ISTVAN ATTILA 32. ALBERT GIORGIAN FODORZ. 1. HOC:ffE. HOCHEJPE GHEATA. 30. 28. STEFAN ALEXANDRU SZOKE M. ZOLTAN GEICA A. Cuza" / Bucuresti Bucuresti 16 Str. XII /2011 XII / 2011 XII /2011 Mures Caras Severin Caras Severin HANDBAL HANDBAL HANDBAL 14. 29. XII / 2011 Mures HANDBAL 33. IONUTELVIS BAICANV.ro . 010168. STEFAN ADRIAN JUVERDEANU D.26. Crt. 27. 01. MARIUSALIN TESCULAZ. XII /2011 Mures HANDBAL 40. Liceul Teoretic "AI. 41. 28-30. XII /2011 Mures HANDBAL 37. General Berthelot nr. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 6221 Fax: +40 (0)21 3135547 www. XII / 2011 Mures HANDBAL 38. XII /2011 Mutes HANDBAL 36. HOCHEI PE GHEAT Nr. 31.L. FLORIN BOGDAN CRISTESCU G. 42. Sector 1. ROSU ADRIAN FLORIN HALCA IULIAN XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 Lieeul Teoretie "Benjamin Franklin" / Bucuresti Lieeul eu Program Sportiv "Nicolae Rotaru " / Constanta Lieeul eu Program Lieeul eu Program Galati Colegiul National "Mireea Eliade" / Sighisoara Colegiul National" Mireea Eliade" / Sighisoara Colegiul National "Mireea Eliade" Sighisoara Colegiul National" Mireea Eliade" / Sighisoara Colegiul National "Mireea Eliade" / Sighisoara Colegiul National" Mireea Eliade" / Sighisoara Colegiul National" Mireea Eliade" / Sighisoara Colegiul National "Mireea Eliade" / Sighisoara Colegiul National "Mireea Eliade" / Sighisoara Colegiul National "Mireea Eliade" / Sighisoara Colegiul National "Mireea Eliade" / Sighisoara Liceul Teoretic "Traian Resita Lieeul Teoretie "Traian Resita Vuia" / Vuia" / Sportiv Sportiv / "Nicolae Rotaru " / Constanta Bucuresti Constanta Constanta Galati Mures Mutes HANDBAL HANDBAL HANDBAL HANDBAL HANDBAL HANDBAL POPA LIVIAN GRIGORE ANDREI ACSINIA L. XII / 2011 XII / 2011 Mures Mures HANDBAL HANDBAL 35. CLAUDIU ZAHARIE TENGHEAN.edu. ALEXANDRU IONUT NICULAE C. PAUL OVIDIU JONEL C. XII / 2011 Mures HANDBAL 39. 02. Numele si prenumele RADU ILEANA ILIESCU ANDREEA A Clasa/ anul absolvirii XII / 2011 XII /2011 " Unitatea de invatarnant loealitatea / judetul Olimpiaday concursui: .

01. HOCHEIPE GHEAT}. ANDI MIHAl STOICA G. BARTAAGOTA ROMANESCU GABRIEL PETREAALIN DUMITRU ANDREI BRATU MIRCEA CONSTANTIN CUCEANU DANIEL RADUBOGDAN IRIMIA ADRIAN DAIA CRISTIAN POPAPAUL GABRIEL HANGAN LUCIAN M}. JU6o>\ JUDq . -. . HOCHEIPE GHEAT}. 16. 09. 07.03. HOCHEIPE GHEAT}.. -. HOCHEIPE GHEAT}. MIHAl VLAD JUOO'·· .I. HOCHEIPE GHEAT}.. HOCHEIPE GHEAT}. . 10. HOCHEIPE GHEAT}. Bucuresti Tel: +40 (0)214056221 Fax: +40 (0)21 313 5547 www... 17. HOCHEIPE GHEAT}. : BOBEICA C-TIN IONUT MADALlN XlIII 2011 XII I 2011 XII 12011 Prahova Prahova Prahova TARCOLEA A..Cuza" I Ploiesti [udetul Prahova / Olimpiadal concursul -: . Crt..Teleajan I Ploiesti Grupul Scolar de Petrol. 08.RCU$ MARIUS ANDREI MARIUS DANIEL BIRO TAMAs ANDRAs NORBERT SZAKACS SZABOLCS XII 12011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII 12011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 Liceul de Arta "Nagy Istvan" I Miercurea Ciuc Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Harghita Bucuresti I Bucuresti Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" I Bucuresti Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" I Bucuresti Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" I Bucuresti Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" I Bucuresti Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" HOCHEIPE GHEATA HOCHEIPE GHEAT}..: WOO 17 Str.9 I Galati Colegiul Tehnic "Traian Vuia" I Galati Colegiul Tehnic "Paul Dimo" I Galati Liceul Teoretic "Joannes Kajoni" I Miercurea Ciuc Liceul de Arta "Nagy Istvan" I Miercurea Ciuc Grupul Scolar "Saver Elek" I Joseni 11. 06. 010168. 15.ro . General Berthelot nr. 04. 04. HOCHEIPE GHEAT}. HOCHEIPE GHEAT}. XlIII 2011 XlIII 2011 XlIII 2011 XlVI 2011 XII I 2011 XII I 2011 14.Teleajan I Ploiesti Liceul Economic "M. 02..~~-'.. Sector 1.. 03. 05.edu. HOCHEIPE GHEAT}... 18. HOCHEIPE GHEAT}...Manoilescu" I Ploiesti Colegiul National "Al. SEVERUS FLORIN Clasa/ anul absolvirii XII I 2011 Unitatea de invatamant I localitatea Grupul Scolar de Petrol. HOCHEIPE GHEAT}.. Numele si prenumele HIRLET M.....~~.~ . HOCHEIPE GHEAT}.. 28-30. Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Galati Galati Galati Harghita Harghita Harghita I Bucuresti Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" I Bucuresti Liceul Teoretic "Benjamin Franklin" I Bucuresti Colegiul National "Spiru Haret" I Bucuresti Liceul Industrial nr. 13.. 12.. 15 JUDO Nr.

STEFAN VLAS 1. XII 12011 XII 12011 XII I 2011 XII I 2011 Mehedinti Mehedinti Cluj Bistrita Nasaud . Odobleja" I Dr. Odobleja" I Dr. 19. Saligny" I Bucuresti Liceul Teoretic . 09. 12. 10. ANDREI NA TEA 1. ANTONEL CRISTIAN MARINA M. Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 3135547 www.. ILIE DANIEL DRAGOMAN N. Tr.-. CRISTINA ELISABETA MITRA NUS A. RAUL PATRASCU A. ALEXANDRU CRISTIAN XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII 12011 XII I 2011 Colegiul National "Spiru Haret" I Ploiesti Liceul Teoretic "Onisifor Chibu" I Sibiu Liceul Teoretic "Onisifor Chibu" I Sibiu Liceul Teoretic "Onisifor Chibu" I Sibiu Liceul cu Program Sportiv I Arad Liceul cu Program Sportiv I Pitesti Liceul cu Program Sportiv I Pitesti Prahova Sibiu Sibiu Sibiu Arad Arges Arges JUDO JUDO JUDO JUDO JUDO JUDO JUDO JUDO Liceul cu Program Sportiv I Pitesti Liceul cu Program Sportiv I Pitesti Arges 13. FLORIN STEFAN A. 28-30. MARIUS CATALIN NECULAGH. JUDO JUDO . Severin Liceul cu Program Sportiv I Cluj Napoca Liceul cu Program Sportiv I Bistrita Liceul Particular "H. Severin Colegiul Pedagogic "St. 01 0168. ALEXANDRU NICOLAE SIMA M. XlIII 2011 XII 12011 XII 12011 Cluj Cluj Cluj JUDO". JUQ9 <.Jndependenta" I Calafat Colegiul Pedagogic "St. Severin Colegiul Tehnic "Lorin Salagean" I Dr. SIMONA BURCA N. 21. ~. 07.05. 11. 16.~<" .ro . Tr.. General Berthelot nr. 24. 23.. 08./" JUDO JUDO JUDO ~ . ALEXANDRU HANCIUTA P. 06.edu. XII 12011 XII 12011 XII 12011 XII 12011 Arges Arges JUDO JUDO JUDO JUDO 14. Sector 1. XII I 2011 Mehedinti JUDO 18. Tr. 22. 15.RAZVAN VALENTIN MATEESCUP. 20. STEFAN OHAI G. LOREDANA POP 1. Liceul cu Program Sportiv I Pitesti Colegiu Tehnic "A. ADRIAN NICUSOR DUMITRUL VLADCORNEL ENACHEL CRISTIAN GEORGE SARU 1. : 18 Str. CAPATINA D. Coanda" I Dej Grupul Scolar "Aurel Vlaicu" I Cluj Napoca Grupul Scolar Material Rulant I Cluj Napoca Bucuresti Dolj 17. IONELA SUMANDEA S. IONUT ADRIAN PAVEL S.

KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE 19 Str. 11. XII 12011 Lieeul eu Program Sportiv 1 Pitesti Arges KAIAC-CANOE 03. Crt.edu. 01 0168. Numele si prenumele MARIA N. MIHAl NICOLA C. 01. IULIAN DANIEL STOIAND. 04. IONUT ADRIAN PUNGA R. JOARZA M. 28-30. CONSTANTIN IULIAN DEMACHKIA. FLORIN RAZV AN MANGUCII. 09. 2S. 12. General Berthelot nr. C. ALEXANDRU IONICA G. Sector 1. 07. 06.. BRIAN MIHAl FLOREA V.ro ..A.. ADRIAN CORNEL ANGHELESCU C. XII 12011 XII 12011 XII 12011 XII 12011 XII 12011 XII 12011 XlIII 2011 XII 12011 XII 12011 XII 12011 Lieeul eu Program Sportiv 1 Pite~ti Lieeul eu Program Sportiv 1 Pitesti Grupul Scolar Agrieoll Maracineni Grupul Scolar Agricoll Maracineni Arge~ Arges Arges Arges Arges Arges Bucuresti """/ KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE //KAIAC-CANOE i f" Grupul Scolar Agricoll Maracineni os. 30.CONSTANTIN ALEXANDRU TINTOACA I. 26. - " Bucuresti Bucuresti Bucuresti KAIAC-CANOE . LEONARD MARIAN Clasa/ anul absolvirii XII 12011 Unitatea de invatamant 1 loealitatea Lieeul eu Program Sportiv 1 Pitesti [udetul Olimpiadal eoneursul KAIAC-CANOE Arges 02. Grupul Scolar Agrieoll Maracineni Lieeul "Crones" 1 Bucuresti Scoala Superioara Comerciala "N. KAIAC-CANOE Nr. GEORGE ION DOROBANTU T.25. ANDREI CATALIN TROCANC. 29. 10.L. SILVIU IULIAN BREAZU I. MIHAl RARES RADU 1. Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 3135547 www. TEODORA IRINA XII 12011 XII 12011 Lieeul Teoretic "Onisifor Chibu" 1 Sibiu Liceul eu Program Sportiv 1 Pitesti Lieeul eu Program Sportiv 1 Pitesti Sibiu Arges JUDO JUDO XII 12011 XII 12011 XII 12011 XII 12011 Arges JUDO JUDO JUDO JUDO Lieeul eu Program Sportiv 1 Slatina Lieeul eu Program Sportiv 1 Craiova Grupul Scolar Industrie Usoara 1 Ploiesti Olt Dolj Prahova 16. Kretzuleseu" Bucuresti Colegiul National "Emil Racovita" Bucuresti Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Bucuresti . ANDREI CIOCAN S.F. 05. 27. LIVIU FLORENTIN RADUCU C. RADUAN AHMAD CEPOI C.

26. PAUL PLATON A. ALEXANDRA XII I 2011 XlIII 2011 XIII/2011 XII I 2011 Lieeul eu Program Sporti v "Nicolae Rotaru" I Constanta Grupul Scolar Economic "Virgil Madgearu" I Constanta Grupul Scolar Agricol "Petre Banita" I Comuna Calarasi. M. ALEXANDRU COSMIN PETREA I. 33. COSMIN RENTEA V. SABRINA CONSTANTINA FRANCOVSCHI I. KogaIniceanu" / Snagov Lieeul Teoretic "M. ANA MARIA DRAGOMIRESCU I. SORIN MIHAl STINNM. 32. 23.edu. 19. 14. 010168. Kogalniceanu" I Snagov Lieeul Teoretic "M. Kogalniceanu" / Snagov Liceul Teoretic "M. ANATOLI AGAPIV. Kogalniceanu" I Snagov Lieeul Teoretic "M. Kogalniccanu" / Snagov Lieeul Teoretic "M. Kogalniceanu" I Snagov Liceul Teoretic "M. SIMION I. CATALIN MARCEL AMELIAN ADRIAN HElM C. General Berthelot nr. 31. Sector I.ro . 28. Kogalniceanu" I Snagov Grupul Scolar Agricol "Cezar Nicolau" / Branesti Constanta Constanta Dolj Dolj KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE 17.13. 16. VIOLETA GRADINARU D. Kogalniceanu" I Snagov Liceul Teoretic "M. 25. 28-30. 27. 29. GEORGE MARIAN CIURARU A. 24. 21. 22. 15. VALERIU PRICOP I. Liceul Teoretic "c. IONELA VASILI D. Kogalniceanu" I Snagov Lieeul Teoretic "M.LEONARD GHITA C. ERASMUS ROBERT Liceul Teoretic "Traian Lalescu" IOrsova Liceul Teoretic "Traian Lalescu" I Orsova Liceul Teoretie "Traian Lalescu" IOrsova Liceul Teoretic "Traian Lalescu" IOrsova Liceul Teoretic "Traian Lalescu" IOrsova Mehedinti// Mehedinti Mehedinti 20 Str. NICOLETA LOREDANA SCHIPOR I. Brancoveanu" I Dabuleni Liceul cu Program Sportiv I Galati Liceul Teoretic "M. BOGDANIONUT DINU I. MARKUS OLIVER PRIMEJDIE C. ELENA PICAN M. 18. Kogalniceanu" I Snagov Liceul Teoretic "M. XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII /2011 XII I 2011 XlIII 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 Galati Ilfov Ilfov Ilfov Ilfov Ilfov Ilfov Ilfov Ilfov Ilfov Ilfov Ilfov Mehedinti Mehedinti KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CA~OE KAIAC-c=ANO~ KAIAC-CANOE ION C. 20. 30. BOGDAN ACHIM F. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 6221 Fax: +40 (0)21 313 55 47 www.

36. 01. UNGUREANU LAURENTIU IONUT I. Numele ~i prenumele BATAIOSU ALBERT A VRAM IULIANA DIANA BILA ANDREEA RALUCA DUMITRESCU BIANCA GRAPA LUCIAN VLADUT ION Clasa/ anul absolvirii XII /2011 XII /2011 XII / 2011 XII /2011 XII /2011 Unitatea de invatamant localitatea / [udetul Olimpiada concursul KARATE KARATE KARATE KARATE KARATE . RAZVAN TOADERGHE. Valcea eel Dambovita Valcea Valcea Bucuresti Bacau Colegiul National "Mircea Batran" / Rm. ' // .L. CATALIN XII /2011 XII /2011 Teleorman Tulcea KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE Liceul Pedagogic 17 KARATE Nr.uLl Liceul Teoretic "Marin Preda" / Tumu Magurele Liceul Teoretic Tumu "Marin Magurele / Tulcea Preda"j Teleorman KAIAC-CANOE 42. Colegiul "I. EDUARD MUTESCU G.Cuza" / Mehedinti Mehedinti Mehedinti Mehedinti KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE KAIAC-CANOE 39. 02. 05. 38. LAURENTIU ROBERT 40. SectorI.BORHA I. Valcea Liceul Teoretic "Hristo Bucuresti Botev" / Colegiul National "Vasile Alecsandri" / Bacau 18 KARATE TRADITIONAL Nr. STOBOCICA E. XII /2011 Ploiel?ti Prahova KAIAC-CANOE Colegiul "Spiru Haret" / Ploiesti Prahova KAIAC-CANOE !2. LIVIU CIPRIAN CIULEI V. XII XII /2011 I. General Berthelot nr. Crt. GUSA D. 04. 010168. Numele ~i prenumele VALCEANU CAMELIA MIHAELA DIANA Clasa/ anul absolvirii XII /2011 Unitatea de invatamant localitatea National / Bucuresti / . 37.ro . XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 Liceul Teoretic .Caragiale" Bucuresti 21 Str. Crt. ANCUTA DIANA STAN M. CORNELIUSGABRIEL 41. Traian Lalescu" / Orsova Liceul Teoretic "Traian Lalescu" Lalescu" Lalescu" Lalescu" Mehedinti KAIAC-CANOE l Cnsov« Liceul Teoretic "Traian /Orl?ova Liceul Teoretic "Traian /Orl?ova Liceul Teoretic "Traian /Orl?ova Liceul Teoretic "Al. ROXANA PETRONELA 35. PLAESU CIPRIAN OLTEANT. 03.I. Bucurcst i Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 313 55 47 www. / Grupul Scolar "C-tin Brancoveanu" / Targoviste Colegiul "Matei National Basarab" de Informatica / Rm. 34.edu. 28-30.. [udetul OliIl1piada/ concursul KARATE TRADITIONAL 01. 43.

DANIELA VELE SERGIULAURENTIU SUCIU D. 06. Crt. I Campulung Muscel Colegiul Tehnic Letea I Bacau L.P. "Voevodul Mircea" I Targoviste Colegiul National Agricol "Carol I" I Slatina Colegiul Economic "P. VLAD ALEXANDRU GALFI B.N. 05. Kiritescu" / Bucuresti Colegiul National "Aurel Vlaicu" I Bucuresti Liceul Teoretic "George Baritiu" I Cluj Napoca Colegiul National "Zinca Golescu" I Pitesti Liceul Teologic Reformat I Tg. Sector 1. I Pitesti L. HUNOR ATTILA SZENGYEL L. 07. 06. Mutes Liceul Teologic Reformat I Tg. KARATE WKC Nr. 010168.P.Teoretic "Traian Vuia" I Resita [udetul Olimpiada I concursul LUPTE LUPTE LUPTE LUPTE LUPTE LUFTE. 02. LUPTE· LUPTE LUPTE Arges Arges Arges Bacau Bacau Dambovita Olt Olt Caras Severin XlIII 2011 XlIII 2011 XII I 2011 09.S. I Pitesti L. 28-30.S.P.19.S.G. 03.S. 04. 01. Aurelian" / Slatina Lic. Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 313 55 47 www.A.edu. Numele §i prenumele IORGA VLAD SURDU DANIELA MARINELA ANDREIC. 22 Str. 07. Crt. OB. Numele §i prenumele ATANASOAIE OVIDIU CIPRIAN TUDOSE CLAUDIU IONUT MOTOI CRISTINEL RAZVAN BENGHEA PAVEL GABRIEL NICA ALEXANDRU EUSEBIU GRIGORE LARISA VAGIUNIC CRISTIAN VASILE NASTASE ALEXANDRU LUCIAN BABAIOANA ADAM Clasa/ anul absolvirii XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XlIII 2011 XII I 2011 XII I 2011 Unitatea de invatarnant / localitatea L. 04. 05. 01. SZABOLCS ABUTEIR MAGDALENA Clasa/ anul absolvirii XII I 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII I 2011 XII I 2011 Unitatea de invatarnant I localitatea Liceul Teoretic "Ion Neculce" I Bucuresti Liceul Economic "Costin C. General Berthelot nr. OB. 03.P. I Bacau Lie.ro . Mures Liceul Sanitar "Victor Babes" / Cluj Napoca [udetul Olimpiada I concursul KARATE WKC KARATE WKC KARATE WKC KARATEWKC KARATEWKC KARATEWKC KARATEWKC KARATE WKC Bucuresti Bucuresti Bucuresti Cluj Arges Mures Mures Cluj 20 LUPTE Nr. 02.

BARBAZAN TIBERIU ALEXANORU GHEORGHE OCTAVIAN MARIAN BAIARAM GABRIEL XII /2011 L. I" Colegiul National "Emil Racovita" / Bucuresti Bucuresti 23 Str. XIII/2011 Dambovita LUPTE 21 MOTOCICLISM Nr. 16. 12./ Botosani Botosani LUPTE 22. 11.P. 15. Colegiul Braniste" I Lugoj I TG. "Kos Karoly" Secuesc / Odorheiu BUCSA ROBERT ERVIN STOICA MARIAN MANZALA FLORENTIN ACRIS NICOLAE XII /2011 Colegiul Mihai Viteazul/ Sf.edu. Numele si prenumele KANTOR CATALIN Clasa/ anul absolvirii XII /2011 Unitatea de invatarnant localitatea Sportiv I / judetul Olimpiada concursul / Liceul cu Program Brasov Brasov MOTOCICLISM 22.Dimitrie Bolintineanu" / Bucuresti Lie. General Berthelot nr. 18. Numele ~i prenumele RAOU V. Gheorghe Colegiul National "Anghel Saligny" / Bucuresti L. 20. 01. POPESCU VALENTIN UTA SEBASTIAN MUNTEANU CORNEL OANESCU ALIN XlIII 2011 XII XII XII XII XII XII Gr. NATATIE ~I PENTATLON MODERN Nr. Sector 1.. 14. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www.10. Sc. Sc.Jiu. 19. Crt. 17.Teoretic Montaj I Resita I Caras Severin Caras Severin Timi~ Gorj LUPTE LUPTE LUPTE LUPTE LUPTE LUPTE LUPTE LUPTE LUPTE LUPTE LUPTE I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 "Traian Resita Vuia" Gr.S. Industrial Lic.. .P. 28-30. MARIUS Clasa/ anul absolvirii XII /2011 Unitatea de invatamant localitatea / [udetul / O!~I <concur sul NATATIE$I PENTATLON MODERN . Sc.S. Crt. XII /2011 Liceul Teoretic .ro .. "Valeriu L. I Cluj GLIGA CRISTIAN KATONA BALAZS SZOLT SZOLT Tehnic Energetic Napoca Cluj Harghita Harghita Covasna Liceul "Benedek" IOdorheiu Secuiesc Gr. 010168.S. 01. "Voevodul Mircea" Targoviste / Bucuresti LUPTE 23. 13.Pedagogic XlIII 2011 XII /2011 XII /2011 Bucuresti Buzau Tulcea I Tulcea 21.P. "Iolanda Balas Soter" / Buzau Lic.

ro . XII / 2011 Bucuresti 07. XII / 2011 13. ION XII /2011 Bucuresti NATATIESI PENTATLON MODERN NATATIE SI PENTATLON MODERN . XII / 2011 Colegiul National "Emil Racovita" / Bueuresti · . 15.edu. XII / 2011 Arges 16. ISABELA NICOLE ZLATOIANU SORINA ALEXANDRA GHIORGHIU D. 04. 010168. Prahova ·. GABRIEL FLORIAN STEFAN A. XII / 2011 Bucuresti ·. 28-30. ALEXANDRU XII / 2011 Lieeul Teoretie "Onisifor / Sibiu Ghibu" Sibiu ·. XII / 2011 · .02. IONUT ANDREI HARNAGEA C. Bucuresti / 18. XII / 2011 Colegiul National "Emil Racovita" / Bueuresti · . . MANEA S. XII /2011 Bucuresti 06. PENTATLOW MODER~ . XII /2011 Colegiul National "Emil Racovita" / Bucuresti Colegiul National "Emil Racovita" / Bucuresti Colegiul National "Emil Racovita' / Bucuresti Colegiul National "Emil Racovita" / Bucuresti Colegiul National "Emil Racovita" / Bucuresti Colegiul National "Emil Racovita" / Bucuresti Bucuresti 03. General Berthelot nr. XII / 2011 Lieeul eu Program Pitesti Sportiv Arges NATATJE$I PENTATLON MODERN -. XII /2011 Colegiul National "Matei Basarab" / Bucuresti Lieeul Industrial Ploiesti Colegiul National "Emil Racovita" / Bucuresti Lieeul eu Program Pitesti Sportiv / "1 MAl" / Bucuresti ·. Bucuresti 08. XII /2011 Bucuresti 12. 17. XII /2011 Bucuresti NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE ~I PENTATLON MODERN NATATIE SI PENTATLON MODERN NATATIESI PENTATLON MODERN NATATIE SI PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE 51 PENTATLON MODERN NATATIE51 ' . MARIAN CLAUDIU STANESCU M. 05. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)213135547 www. SONIA IORGA V.. VLAD COSTE D.. ALEXANDRU CODRUT RATIU C. I. NICOLAE BIANCA N. NICOLESCU R. XII / 2011 Colegiul National . XII / 2011 Lieeul eu Program Sportiv Baia Mare Maramures 10. Bucuresti / 09. ALIN MACOVEI DANIEL R. '] 24 Str. OVIDIU ALEXANDRU POPA GH. . PETRU ALEXANDRU DUMINICA G.M.. ALBU D. 14.Dirnltrte Cantemir" / Bucuresti Lieeul Teoretie "Jean Monnet" Bucuresti / Bucuresti 11. ALINA NICOLETA MITRUT BOGDAN C. Sector 1. ALEXANDRU ANTON N.

XII Nenitescu" I Bucuresti Lieeul eu Program Braila Sportiv 29.edu. MAXIMC.C. XII Lieeul Tehnie "Augustin I Cluj Napoea Grupul Maier" Cluj rtncx Scolar "Costin Bucuresti 28. XII Vuia" / Cara~ Severin 34. XlIII 2011 Tehnie "Traian" I Bucuresti Bucuresti 25 Str. I 2011 I 2011 33. NICOLAE STEFAN D.M.Anghel Saligny" I Bucuresti Liceul Teoretie "Traian Resita Liceul Teoretic "Traian Resita Colegiul Vuia" / Bucuresti 31. .R RALUCA IRINA XII "Emil Racovita" I Bucuresti Colegiul National "Emil Bucuresti 22. HOREA ADRIAN RS. XII I 2011 I 2011 I 2011 Sportiv Arges 21. XII I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 Mararnures 26. 010168. 28-30. XII Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" I Bucuresti Colegiul Tehnie . VLAD RUSUM. XII I Braila 30.ro . General Berthelot nr. XII 12011 I I I Maramures 25. ALEXANDRU CHIRIACC.19. XII I 2011 I Arges 24. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 313 55 47 www. MODERN··. PAUL MIHAl VANTA 1. 20.. F. XII Racovita' I Bucuresti Lieeul eu Program Pite~ti Lieeul eu Program Sportiv Baia Mare Lieeul eu Program Sportiv Baia Mare Lieeul eu Program Pitesti Sportiv Sportiv Bucuresti 23. XlIII 2011 XII Bucuresti Caras Severin 32. Sector 1. ROXANA GEORGETA BORBILEANU P. BOGDAN MARIAN COICICI R MIROSLA V RADU STANCUC. ALEXANDRU GABRIEL ARTIMON V. IONUT ALEXANDRU IBANISTEANU M. ALEXANDRU CRISTIAN SCARLATD.S. MADALINA CRISTINA LIPA C. AMALIA-ELENA ANCAMATHILDA XII 12011 Lieeul eu Program Pite~ti Lieeul eu Program Pite~ti Colegiul National Sportiv I I Arges NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE ~I PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE~I PENTATLON MODERN NATATIE $1 PENTATLON MODERN NATATIE $1 PENTATLON MODERN NATATIE $1 PENTATLON MODERN NATATIE$I PENTATLON MODERN NATATIE ~I PENTATLON MODERN NATATIE$I PENTATLON MODERN NATATIE$I PENTATLON MODERN NATATIE$I PENTATLON MODERN NATATIE$I PENTATLON MODERN NATATfE$1 PENTATLQN . ALIN ALEXANDRU PIRVUTA B. XII Arges 27. DACIAN TUDOR ZINCA 1.

General Berthelot nr. TEODOR FATV. 06.ro . 03. Crt. 01. Mures Colegiul National "Bogdan Petriceicu Hasdeu" I Buzan Colegiul National de Informatica "Traian Lalescu" I Hunedoara [udetul Mures Buzau Hunedoara Olimpiadal concursul PARA. DANIEL MOLNAR A. 02.>UTISM PARA.edu. Sector 1. Numele si prenumele MARl. 01. 05. ORIENTARE SPORTIVA Nr. PARA~UTISM Nr.> DIANA ANDREEA IONITA IOANA DUMITRIU MARINELA Clasa/ anul absolvirii XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 Unitatea de invatarnant I localitatea Colegiul National "Unirea" I Tg. 01. 03. 04. Crt. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www. Numele si prenumele BARKASZD. 02. loan Mesota" I Brasov Liceul Teoretic "Szekely Karoly" I Miercurea Ciuc Grupul Scolar Industrial" 1 Mail Ploiesti Colegiul National" Vasile Alecsandri" I Galati Liceul Teoretic "Nicolae Titulescu" I Brasov Grupul Scolar Barcanesti I Barcanesti [udetul Brasov Harghita Prahova Galati Bra~ov Prahova Olimpiada I concursul PATINAJ PATINAJ PATINAJ PATINAJ PATINAJ PATINAJ I 2011 04. CORNEA ALEXANDRU TODICA RAZV AN ANGHEL . ANDREI-MIHAl TICUSABINA MARIA Clasa/ anul absolvirii XII I 2011 XII I 2011 XII 12011 XII I 2011 Unitatea de invatarnant I localitatea Colegiul National "Moise Nicoara" I Arad Colegiul Tehnic "George Baritiu" I Baia Mare Colegiul Tehnic de Transporturi Auto I Baia Sprie Liceul Greco Catolic "Timotei Cipariu" I Bucuresti [udetul Arad Maramures Maramures Bucuresti Olimpiada I concursul ORIENTARE SPORTIVA ORIENTARE SPORTIVA ORIENTARE SPORTIVA ORIENTARE SPORTIVA 24. Crt.23.>TEF AN OCTAVIAN XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 26 Str. 02. 010168. 03. Numele si prenumele IONESCU ANCA KOSZZSOLT ANGHEL VALENTIN ANTONIO Clasa/ anul absolvirii XII I 2011 XII I 2011 XII Unitatea de invatamant I localitatea Colegiul National "Dr.>UTISM 25 PATINAJ Nr. 28-30.>UTISM PARA.

Viteazul" / Oradea Colegiul Tehnic "M.Eliade" / Bucuresti Liceul Teoretic "Ctin. 18. 14. Sector 1. 28-30.Brancoveanu" / Bucuresti Colegiul National "A. 03. POLO Nr. Bucuresti POLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO POLO < BALTEAN ALEXANDRU lOAN LENGHEL ERIC lOAN FREUNDLICH ADAM-SAMUEL PANZARIU ANDREI-C JUHASZ GEORGO SANDOR CIMPIANU BOGDAN AUGUSTIN POP ADRIAN MARCEL OANTA NICOLAE STEFAN BARLIGA DANIEL ANDREI MOLDOVAN COSTEL ANDREI TONE MIHAl MARIN ALAMIIE PETRU AURELIAN DUMITRU PERISOR ALIN DUMITRASCU FLORIN ADRIAN VRANCEANU IONUT VALENTIN NITA COSTIN VASILE PASCUM.Racovita" / Bucuresti Colegiul National "E.Goldis" / Arad Colegiul Tehnic "M. 010168.Racovita" / Bucuresti Colegiul National "E. 19. General Berthelot nr. 16.Vlaicu" / Bucuresti Colegiul National "E.Racovita" / Bucuresti Colegiul National "E. 07.ro . 13. FRANCISCO GABRIEL POLQ < POLQ </ 27 Str. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www. 09. Numele si prenumele MOLHEN MOHAMMAD BACHAR Clasa/ anul absolvirii XII / 2011 Unitatea de invatamant localitatea / [udetul Olimpiada / concursul POLO Liceul Teoretic "L. 12.Racovita" / Bucuresti Colegiul National "Cantemir Voda" / Bucuresti Colegiul National "E. Crt. 17. 15.Blaga" / Cluj Napoca Colegiul National "G.Racovita" / Bucuresti Colegiul National "E.Racovita" / Bucuresti Cluj SIBISAN lOAN 02. CLAUDIUS MICHAEL EWALD XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII / 2011 Cluj Arad Bihor Bihor Bihor Bihor Bihor Bihor Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti. 08.Cosbuc" / Cluj Napoca Colegiul National" V.edu. 11. 01. 10.Viteazul" / Oradea Liceul cu program sportiv "Bihorul" / Oradea Liceul Teoretic .26. 06. 04.Ady Endre" / Oradea Liceul Teoretic "Andrei Saguna" /Oradea Liceul Teoretic "Don Orione" / Oradea Liceul Teoretic "M. 05.

12. Sector 1. 28-30. 01.edu.< " RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY Bucuresti i" . General Berthelot nr. 14.Cezar Nicolau" I Branesti Colegiul Silvie "Theodor Pietraru" I Branesti Grup Scolar Agricol i. Numele §i prenumele DABIJA JULIANA Clasa/ anul absolvirii XII I 2011 Unitatea de invatamant I localitatea Colegiul Tehnic .27. 09. 06. RUGBY Nr. 16. 05.Cezar Nicolau" I Branesti Liceul "Waldorf" I Bucuresti Grup Scolar Agricol "Cezar Nicolau" I Branesti Colegiul Tehnic de Constructii "Anghel Saligny" I Baia Mare [udetul Arad Bucuresti Cluj Sibiu Constanta Mararnures Bucuresti Olimpiada I concursul RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY 08.D.3.c / "" RUGBY RUGBY <I " IlfdV Maramures ) >j RUGf.ro . Numele si prenumele DIACONU ANDREI SOBOTA KAMIL MIHAl MARTAC MARJUS DANIEL BELEA ALEXANDRU OGEA CRISTIAN MARIUS DRAGONICIU ALINPAVEL TUDOR GEORGE Clasa/ anul absolvirii XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XlIII 2011 XII I 2011 Unitatea de invatamant I localitatea Liceul cu Program Sportiv I Arad Colegiul National "Aurel Vlaicu" I Bucuresti Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" I Cluj Napoca Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara "Terezianum" I Sibiu Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" I Constanta Colegiul Tehnic de Constructii "Anghel Saligny" I Baia Mare Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare I Bucuresti Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare I Bucuresti Colegiul Economic "A. 15. 01. 07. 010168. Crt. 13. 02.Y / 28 Str. Xenopol" I Bucuresti Liceul Teoretic "Ion Barbu" I Bucuresti Grup ~colar Agrtcol j.Anghel SaJigny" I Bacau Iudetul Bacau Olimpiada I concursul POWERLIFTING 28. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)213135547 www. ISPIR MARIAN LEON RICHARD RADU ADRIAN STUPARU CRISTIAN ALEXANDRU IONNICOLAE VLASCEANU DRAGOSGABRIEL VAJEA DANIEL MARIAN TICU ILIE SAMUEL CIAPARII EDUARD XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 XII I 2011 Bucuresti Bucuresti Bucuresti Ilfov Ilfov Ilfov <. 10. 03. Crt. 04. 11. POWERLIFTING Nr.

18. 25.edu. 19. 27. 21.ro .r" Lieeul Teoretie "Alexandru Vlahuta" Vaslui Colegiul National "Aurel Vlaieu" / Bucuresti Colegiul National "Aurel Vlaicu" / Bucuresti Colegiul Tehnic "Alexandru loan Cuza" / Constanta Lieeul Teoretie "Dimitrie / Bueuresti Lieeul eu Program Arad Lieeul Teoretie "Miron Pascani Lieeul Teoretic "Miron Pascani Lieeul Teoretie "Miron Pascani Lieeul Teoretie "Miron Pascani Colegiul Custi" / Sportiv Costin" Costin" Costin" Costin" Tehnie CF "Unirea" Pascani Ouatu" .. •. 28. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www. 30. 23. Sector 1. 34. 24. General Berthelot nr. . 29. LUPOAETEODOR V ARGA NORBERT TIRON IUE BUMBU GABRIEL BORSTEODOR MAZARE IONUT FANEL GORCIOAIA MARIAN NAMOLOSANU IONUT PASCU ANDREI VASIUCA BALAN V ASIUCA IUE VLAD $TEFAROI DUMITRU PUI$ORU IONUT SILVIU VLAICU FLORIN BORZANDREI AUN LEPCIUC GABRIELE APOSTOL ROXANA $ERBAN TEODORA CITEA GABRIELA BALCAN BRINDUSA HUMAcARMEN XIII/2011 XIII/2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XIV/2011 XII /2011 XII /2011 XII/2011 XII /2011 XII/2011 XII /2011 XII /2011 XIII/2011 Colegiul "Anghel Grupul Tehnie de Constructii Saligny" / Baia Mare Scolar Tehnie / Baia Mare Sportiv Sportiv Sportiv Sportiv Sportiv Sportiv Sportiv / / / / / / / Baia Mare Maramures Mararnures RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY RUGBY . RUGBY RUGBY Lieeul eu Program Lieeul eu Program Baia Mare Lieeul eu Program Focsani Lieeul eu Program Focsani Lieeul eu Program Focsani Lieeul eu Program Focsani Lieeul eu Program Focsani Maramures Mararnures Vraneea Vraneea Vraneea Vraneea Vraneea Vas lui Bucuresti Bucuresti Constanta Bucuresti Arad / / / / / Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi . 26. 31. 29 Str. 010168. 36. 37. 22. 32. 33. 28-30. 20.0·< " Liceul "Aurora / Piatra Neamt Neamt/ . . 35.17.

Sector 1. I 2011 Lieeul eu Program "Petrache Tri~cu" / Craiova Dolj SCRIMA" 30 Str. 02. Numele ~i prenumele BISERICARU JULIA ALEXANDRA 02. Crt. 09. 03. si Clasa/ anul absolvirii XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII Unitatea de inv1Wimant localitatea Scolar Industrial Rasnov I I Iudetul Brasov Brasov Olimpiada concursul I I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 Grupul SCHI-BIATLON SCHI-BIATLON SCHI-BIATLON SCHI-BIATLON SCHI-BIATLON SCHI-BIA TLON SCHI-BIATLON SCHI-BIATLON SCHI-BIA TLON SCHI-BIATLON Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" I Predeal Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" I Predeal Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" I Predeal Colegiul National "Andrei Barseanu" I Brasov Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" I Predeal Liceul Teoretic Lupeni Colegiul National POPA A. 05. 08. 12.29. 10. EMIL MARIAN VELICU G. General Berthelot nr. 28-30. VICTOR TOMITA MIHNEA CRISTIAN I. .ro . \. 04. ANA- Brasov Brasov Bra~ov Brasov Hunedoara Cluj Prahova Bistrita I Lupeni "George Cosbuc" I Cluj-Napoca Colegiul National "Mihail Cantacuzino" I Sinaia Grupul Scolar Feldru I Feldru Nasaud Ilfov 11. Crt. SCHI-BIATLON Nr. 30 SCRIMA Nr. 07. VLADMIHAIL HOGJU I. I 2011 I 2011 I 2011 Liceul cu Program "Petrache Triscu" I Craiova Sportiv Dolj SCRIMA Liceul cu Program "Petrache Tri~cu" I Craiova Sportiv Dolj /' 1/ -' SCRIMA Liceul cu Program "Petrache Triscu" I Craiova Sportiv Dolj \. DIANA CHIS F.I. 010168. c SCRIMA '.. Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 3135547 www. PETRICA GHIRICOCIU O. CATALIN TARTA E. RARES ANDREI PANZARUV. DIANA BURLACUC. XII Mark Twain International School I Voluntari SCHI-BIATLON XIII/2011 XII 12011 Grupul Scolar Silvie I Campulung Moldovenesc Colegiul National "Mihail Cantacuzino" I Sinaia Suceava Prahova SCHI-BIA TLON SCHI-BIA TLON 13. D. 01. CALIN PARTUV. $TEFANITA VICTOR RICUTA 04. 06. . LAURENTIU FLORENTIN XII XII XII Clasa/ anul absolvirii XII Unitatea de invatamant localitatea Sportiv / [udetul Olimpiada/ concursul 01. DONOIU DIANA CRISTINA VILCEANU 03.A. Numele prenumele GERBACEA CASIUS GARBACEA ADRIAN MARIA PETRUS F.edu.

Crt. 010168. XII 12011 06. XII / 2011 XII / 2011 Bucuresti Bucuresti SCRIMA SCRIMA 31. BOROVINAM. 09. DRAGOS ANDREI XII / 2011 Bucuresti TENIS DE CAMP r . DOINA ALEXANDRA BOGDAN N. ANA I. XII 12011 si Clasal anul absolvirii Unitatea de invatamant loealitatea / [udetul Olimpiadal eoneursul Colegiul National "Emil Racovita" / Bucuresti Colegiul Grupul National "Mihail Bucuresti TENIS DE CAMP 02.05.F... 07. Clasa/ anul absolvirii XII 12011 Unitatea de invatamant loealitatea Lieeul eu Program . 06. Sector 1.. I. 08. Numele prenumele A VIRVAREI 01.edu. OROSROBERT ALEXANDRU BANFIMATEI MIREA (CIURLA) ~TEF AN DANIEL DUMITRU COSTIN NAsTASE SILVIA MARIA IFRIM MIRELA POPESCU ALEXANDRU CATAuN ENE DANIEL PREDESCU MIHAl XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 Lieeul Teoretic "Ion Barbu" / Bucuresti Colegiul National "Sf. 04. Caragiale" / Bucuresti Lieeul "Profesia" / Bucuresti Iasi / Eliade" / 11. XII / 2011 Iasi SCRIMA 12. 13... 1 Bucuresti Bucuresti TENIS DE cAMP 31 Str. XII / 2011 XII / 2011 Cantacuzino" 1 Sinaia Scolar "Matei Basarab" Craiova Brasov TENIS DE CAMP TENIS DE CAMP BOGDAN ELENA 1 Dolj . 28-30. D. MIHAITA DANIEL DIMA P.ro ..T. 05. 1 Oradea 32 TENIS DE CAMP Nr. ISABELLA ALEXANDRA DAMIANO. Sava" / Bucuresti "Stefan Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti SCRIMA SCRIMA SCRIMA SCRIMA SCRIMA SCRIMA Lieeul Teoretie Odobleja" / Bucuresti Colegiul National "Emil Racovita" / Bucuresti Lieeul "Mircea Bucuresti Colegiul National "Victor Babe~" / Bucuresti Lieeul eu Program Sportiv Iasi Colegiul National "I.Bihorul" Sportiv / Numele ~i prenumele TATUSABIN [udetul Bihor Olimpiada/ eoneursul TAEKWONDO I.. Crt. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www.L. 10.T.. General Berthelot nr. XII 12011 Colegiul National "Emil Racovita" / Bucuresti Lieeul Teoretie "Mireea Bucuresti Lieeul "Jean Monnet" Eliade" 1 Bucuresti TENIS DE CAMP .F... 03.. 01. TAEKWONDO Nr..

Numele prenumele HIRICI G. LORENA GEORGIANA GOIA I. ./ [udetul Iasi Qlimpiad~·Z e~ncUrsut.edu.ro . CRISTINA ALINA MACARENCO MARIO SZOCS J. XII Arges TENIS DE CAMP 14. CONSTANTIN COSMIN MARASINS. Crt. 01. Sector 1. ' .. VIRGINIA ELIANA VODISLAVG. HUNOR JANOS I. .07.: . 02. XII I 2011 I 2011 Lieeul Teoretic "Onisifor I Sibiu Lieeul "Jean Monnet" Lieeul eu Program "Petraehe Tri~cu" Colegiul Ghibu" Sibiu TENIS DE CAMP 15. 28-30. SEBASTIAN ALEXANDRU IGNATR. General Berthelot nr. XII I 2011 I 2011 I 2011 I 2011 Lieeul Teoretie "Onisifor Chibu" I Sibiu Liceul Teoretie "Horia I Magurele Lieeul Teoretie "Axente Medias Lieeul Teoretic "Nieolae Braila Colegiul Hulubei" Sibiu TENIS DE CAMP 08. XII Sever" I I Sibiu TENIS DE CAMP 10. 010168. LUCIAN GHEORGHEO. Numele si prenumele CAPRA ANA MARIA Clasa/ anul absolvirii XII / 2011 Unitatea de invatamant loealitatea Lieeul eu Program Sportiv / Iasi . XII I 2011 I 2011 I 2011 National "Ferdinand I Bacau Sportiv Sportiv I" Bacau TENIS DE CAMP 12.• TIRCUARCUL 32 Str. XII Iorga" Braila TENIS DE CAMP 11. DUMITRU SIL VIU MICA C. ALEXANDRU CATALIN NICOLESCU VLAD V. IULIA XII / 2011 XIII/2011 I Craiova I National "Sf . 03. DRAGOS CONSTANTIN MISTREANU D. Crt. XII I Bucuresti Sportiv Bucuresti Dolj TENIS DE CAMP TENIS DE CAMP TENIS DE CAMP TICA B. KARINA IONESCU A. XII Lieeul eu Program Lieeul eu Program Pitesti I Iasi I Iasi TENIS DE CAMP 13. XII Ilfov TENIS DE CAMP 09.' . GHEORGHEG. 01. I . 17. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www. §i Clasa/ anul absolvirii XII XII XII Unitatea de invatamant loealitatea Sportiv Sportiv / [udetul Olimpiada eoneursul I I 2011 I 2011 I 2011 Lieeul eu Program "Nieolae "Iolanda Rotaru" Lieeul eu Program Lieeul eu Program Bistrita I Constanta I Buzau / Constanta Buzau Bistrita Nasaud TENIS DE MASA TENIS DE MASA TENIS DE MASA Balas Sotter"" Sportiv 34 TIR CU ARCUL Nr. 16..Sava" Bucuresti Bucuresti 33 TENIS DE MASA Nr.

ro . 01. DISCIPLINE ~COLARE Nr. Bratianu'' Pitesti Colegiul National "Petru Rares" Piatra Neam] [udetul Bucuresti Cluj .35. TEODORA LUNG CARMEN MUNTEAN DELIA DORIS STURZUT. 06. ADRIAN MACSIMGH. Cluj-Napoca Colegiul National "Gh. Rosetti" / Bucuresti Liceul Bilingv "Decebal" / Bucuresti Colegiul National "LL. General Berthelot nr. 05. Lazar".' Nearnt BIOLOGIE 33 Str. VOLEI Nr. 04. Numele §i prenumele TUDOSE GEORGIANA ALINA MIHAELA VIERU BIANCA GABRIELA PREPELITA ANDREEAMAGDALENA POPESCU RAMONA LAZARESCU IONELA RADU ALEXANDRAANA Clasa/ anul absolvirii XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 Unitatea de in vat amant / localitatea Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" / Bucuresti Liceul Teoretic . Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)213135547 www. XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 Bucuresti Bucuresti Bucuresti 36. 03.c. IOANA RALUCA Clasa/ anul absolvirii XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 Unitatea de invajamant/Iocalitatea Colegiul Natoinal "Sfantul Sava" Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu". Caragiale" / Bucuresti Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" / Bucuresti Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" / Bucuresti [udetul Olimpiada / concursul VOLEI VOLEI VOLEI VOLEI VOLEI VOLEI Ol. 010168.». Numele §i prenumele TUOOSE ROXANA GEORGIANA TRIFAN ANA RADUCU GEORGIANA Clasa/ anul absolvirii Unitatea de invatarnant / localitatea Colegiul National "Aurel Vlaicu" / Bucuresti Colegiul National "Cantemir Voda" / Bucuresti Colegiul National "Octav Onicescu" / Bucuresti [udetul Olimpiada / concursul TIRSPORTIV TIRSPORTIV TIRSPORTIV Ol. 37. 02. TIR SPORTIV Nr. Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti 03. 03. 28-30. 02. 05. Numele §i prenumele GHEORGHEM. 04. ..edu. Olimpiada/ Concursul BIOLOGIE I' BIOLQGIE B10LOGft: :' Sibip . Crt. Sibiu Colegiul National "Ion C. Crt. I: Ii'" Arg~ " ~IbL6ctlk . Crt. Sector 1. 02. " j .

I. CRISTIAN MIRO~U C. General Berthelot nr."'. 12. XII / 2011 Iasi INFORMATICA 22. 28-30.edu.INFORMATICA I . Minulescu". 17. 16.N. 20.ro . "Liviu Rebreanu" Bistrita Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" Tg-Mures Colegiul National "Grigore Moisil". N. 010168. Sector I. 11. ALEXANDRA RADUD. MIHAELA MAD ALINA CIRNEANU I. Slatina Liceul International de Informatica Liceul International de Informatica Liceul Spiru Haret Tecuci Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu'' C.. 23.' '. Valcea Colegiul National "I. 25.. TARTALEAI. 26. 18. ALINA GRADINARU I. 24. 10. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 3135547 www. 19. 14. 07. INFORMATICA " .06. Bratianu'' Pitesti Colegiul National "Mihai Viteazul" Colegiul National "A.. 13. Onesti Arges Bucuresti BIOLOGIE BIOLOGIE BIOLOGIE BIOLOGIE BIOLOGIE BIOLOGIE BIOLOGIE GEOGRAFIE GEOGRAFIE GEOGRAFIE INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA Olt Mehedinti Bistrita Nasaud Braila Dolj Iasi Valcea Olt Bucuresti Bucuresti Galati Bucuresti Dolj 21. MATEMATICA 34 Str.Fratii Buzesti Colegiul National "Costache Negruzzi" Iasi Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" C. XII / 2011 XII / 2011 XII /2011 XII /2011 XII / 2011 Bucuresti Bucuresti BistritaNasaud Mures Bacau INFORMATICA INF0R:M:AnGA / /': '. Lahovari" Rm.ANU ALEXANDRUCIPRIAN POENARU ANDREI ANCA LOGIN-IUSTIN BORSOS ZALAN pADURARIU TUDOR GABRIEL XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 XII / 2011 Colegiul National "Ion C." "'. 15.'.:. 08. DANIELA-NOELA RUMLEANSCHI VLADIMIR JUGRAVESCU CATALINA POPAFLOREA VLAD IONESCU VICTORCRISTIAN ANTONESCU ANDREI-BOGDAN CIOCAN ANDREI TACHE ALEXANDRU CAZACU ALEXANDRUGEORGE VICOL SERGIUCONSTANTIN FARCA. RALUCA IRINA BILEGAN ANA SOCA~. "\ i.Cuza" Corabia Colegiul National "Traian" Drobeta Turnu Severin Colegiul National "Liviu Rebreanu" Bistrita Colegiul National "Nicolae Balcescu" Braila Colegiul National "Fratii Buzesti" Craiova Colegiul National Iasi Colegiul National "AI. 09.

27. DAN MIHAl GROZAVUD. 31.ntul Sava".ota" / Brasov :i CHIMIE. . '. XII /2011 XII /2011 XII /2011 Bucuresti. Bucuresti Colegiul National "Octavian Goga" . Constanta Colegiul Colegiul National Viteazul" National Sava" "Mihai "Sfantu Constanta CHIMIE 46. ANDREI V.ro .v. Bucuresti Tel: +40 (0)21 405 62 21 Fax: +40 (0)21 313 55 47 www. 47. 010168. ALEXANDRU POP T. Arad Colegiul National "Tudor Vianu". 39. 35 Str. VIRGIL BODOARCA SAMUEL BALAcESCU LIVIA M. Oradea Colegiul National "Grigore Moisil". TIBA MARIUS ILIE$IU LUCA VICTOR IONITA MATEI XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 XII /2011 Liceul International Informatica de Bucuresti Bucuresti Bucuresti Arad Bucuresti Timis Bucuresti Iasi Bucuresti Bihor Bacau Bucuresti Arges Iasi Bihor Bacau Salaj MATEMATICA FIZICA FIZICA FIZICA FIZICA FIZICA FIZICA FIZICA FIZICA FIZICA ASTRONOMIE $1 ASTROFIZICA ASTRONOMIE $1 ASTROFIZICA CHIMIE CHIMIE CHIMIE CHIMIE CHIMIE Colegiul National" Tudor Vianu". Sector 1..Marghita Colegiul National" Vasile Alecsandri". 28-30.IIMlE " Bucuresti Brasov .. CLAUDIA MIHAELA $COBANV. Bucuresti Colegiul National "Vlaicu Voda" Curtea De Arges Colegiul Colegiul "Costache Iasi Negruzzi" National. 35. XII /2011 Iasi CHIMIE 45.e '" Cl'1IMIE .edu. "Costache Iasi Liceul International de Informatica.Gojdu". Bucuresti Colegiul National" Tudor Vianu".. ALEXANDRU BALAN TUDOR MERCEA D. 38. Onesti Colegiul National "Silvania". Nicoara". Bucuresti Liceul "Grigore Moisil". 32. 41. Bucuresti Colegiul National "Moise GHITA VLAD BOGDAN POP ANA ROXANA DOBRI$AN ANDREI VRABIE CATALIN PIROI ANDREI CRISTEA PLA TON TUDOR SZABO ROLAND BIBIRERADU PETRU MANCA ANDREI ALBERTO SAVA E."E. Bucuresti Colegiul National Negruzzi". 43. Bacau Liceul International de Informatica.CI. General Berthelot nr. Zalau Colegiul National Iasi 44. C. 30. 37. ANDREEAGEORGIANA ZOTICA I. 29. 42. Timisoara Colegiul National "Sfa. CRISTINA FLORINA C. Colegiul National "Dr. loan Me. 34. C. 36. 28. 33. 48. 40. XII /2011 Liceul Teoretic "Ovidius".

Sector 1. CRISTIAN XII / 2011 Liceul de Muzica Enescu" "George Bucuresti Adrnitere Univ de Muzica si Dans Koln. PREOTEASA DIRECTOR. SINZIANADENISE ROIBUM. Mihaela Tania SANDU INSPECTOR Alin Catalin ~r. Bucuresti Tel: +40 (0)21 4056221 Fax: +40 (0)21 3135547 www. 010168. XII / 2011 Liceul de Muzica "George Enescu" Bucuresti DIRECTOR Liliana GENERAL.ro . General Berthelot nr.49. 28-30. GENERAL.edu. MIRCEAS. PAUNESCU 36 Str. Germaia 50. Munchen. Germania Admitere la Univ de Muzica si Teatru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->