1

Priredili: Idris Resić, Prof. i Dr. Sulejman Mašović

ILMIHAL
KRATKA UPUTA U ISLAM

Izdavač: ISLAMIC RELIEF
2

SADRŽAJ
S A D R Ž A J ..................................................................................... 3 PRISTUP............................................................................................. 6 Čime počinjemo svaki dobar posao? .............................................. 6 Šta znači Bismilla? .......................................................................... 6 Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu? ......................................................................................... 6 ISLAM ................................................................................................ 7 Šta je Islam? .................................................................................... 7 Ko su muslimani? ........................................................................... 7 Šta smo mi po vjeri? ....................................................................... 8 Šta je Kur'an? .................................................................................. 8 ISLAMSKI POZDRAV - SELAM ................................................... 10 Šta je selam? ................................................................................. 10

I DIO - ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) .................... 11
PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE ............................................... 13 DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE............................................ 15 TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE............................................. 16 PETA TEMELJNA ISTINA VJERE ................................................ 18 ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE.............................................. 19

II DIO - GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI..................... 20
PRVA ISLAMSKA DUŽNOST ....................................................... 21 DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST - NAMAZ (SALAT) ................. 22 Kako stojimo u namazu? ............................................................... 22 Kako se pregibamo u namazu? ..................................................... 22 Kako se spuštamo na zemlju u namazu?....................................... 23 Kako sjedimo u namazu? .............................................................. 23 UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) .................................... 24 PRVI UVJET ZA NAMAZ - OPĆA ČISTOĆA .............................. 25 3

........................................................................................................................... 46 Sūra Vel-Asri .................................. 42 Spuštanje lica na tle (sedžda) ..................................................... 26 UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz) ................................................................ 44 Završetak namaza (selām)........................NAMASKI RUKNOVI .................................. 47 Sura Tebbet-jedā ...................... 37 NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz) ................................................ 36 Ikāmet ...................................... 45 Eūza i Bismilla ............ 49 PET DNEVNIH NAMAZA ........................................................................... 55 4 .................... 29 Tejemmum .............................................................................................................................VRIJEME NAMAZA ....................................................................................... 41 Pregibanje u namazu (rukū') ..............................................................DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST ......................................................................................................................................................................................... 48 Sura Felek .. 27 O meshu .... 52 PODNE-NAMAZ ............................................................................................. 30 Gusul ........................................... 48 Sura Nas ............................ 38 Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir) ............................... 43 Salavāti ............................................................................. 47 Sura Ihlas (Kul-huvallahu)....................... 43 Ettehijjātu ...................................................................................................... 45 Sura El-Fatiha ..................................NIJJET (ODLUKA)............................... 33 PETI UVJET ZA NAMAZ ................................................ 43 Sjedenje u namazu ..................................................................................................... 36 SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA .....................KIBLA (KA'BA).................................................................................................. 33 Ezān.................................................................... 50 SABAH-NAMAZ .......................................... 31 TREĆI UVJET ZA NAMAZ .................... 53 IKINDIJA NAMAZ ................................................................................ 46 Sūra Nasr (Izā džāe) .................................................... 44 Dove ......................... 44 DODATAK O KIRĀETU ................................................... 35 ŠESTI UVJET ZA NAMAZ ...................................................................................POKRIVANJE TIJELA .................................................................... 45 Subhāneke ............. 32 ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ .............................................. 51 AKŠAM-NAMAZ .................................................................

... 64 TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST ..................................... 71 Nova muslimanska hidžretska godina ... 77 5 ............................................................................................................................................ 72 Mevlud ... 62 POUKE O SUNNETIMA ...................... 62 ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT) .......................................................................................................................................................................................................................... 74 DUŽNOSTI PREMA SEBI ........................................................ 60 ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) ............ 74 DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA ......................... 57 ZIKR ................................................................... 71 ISLAMSKI BLAGDANI ..................JACIJA-NAMAZ................................................................................................................. 77 Veliki grijesi. 65 ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST ................................ 67 PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST.................................................. 71 Kurban-bajram .......................... 58 NAMASKA DOVA ................ 56 VITR-NAMAZ ............................................................................................................................................... 64 OSTALI NAMAZI ............. 61 POUKE O FARZ-NAMAZIMA ................ 72 Mubarek-noći ....................................................................................................KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA ............................................................................ 71 Ramazanski bajram .................................................................................... 74 DUŽNOSTI PREMA ALLAHU ........ 72 ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK)................................................................................................. 69 III DIO ................................................................... 61 ŠTA KVARI NAMAZ.............................. 75 GRIJESI I KAJANJE...............................

kada učimo Kur'an. MILOSTIVOG! Ova formula naziva se BISMILLA. SVEMU DOBROČINITELJA. snaga i razum zavise od Njega. kada pristupamo objedu. jer naš život.. 6 . Šta znači Bismilla? Bismilla znači da se mi odlučujemo da svaki svoj čin uradimo misleći na Allaha dželle šānuhu i moleći Ga da nam pomogne. kada radimo školski zadatak. U ovim i sličnim poslovima Bismillom spominjemo Boga i molimo Ga da nam dadne snagu i razum da započeti posao sretno završimo.. Allaha dželle šānuhu.PRISTUP Čime počinjemo svaki dobar posao? Svaki dobar posao počinjemo riječima: BISMILLAHIRRAHMĀNIRRAHIM. što znači: U IME ALLAHA. kada polazimo od kuće na ulicu ih na posao. Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu? Svakodnevni poslovi prije kojih treba moliti Allaha za pomoć i blagoslov su slijedeći: kada peremo ruke i umivamo lice. kada radimo bilo koji posao u radionici ili na polju.

a zabranjuje sve što je štetno. Islam uči da postoji materijalni i duhovni svijet i da pored ovog prolaznog života postoji vječni život poslije smrti. Ahiret. Islam uči da. i kad mrzimo. a njegovi propisi i načela važe za sve prostore. Allah dželle šanuhu. koji sve stvara. Islam propisuje održavanje tjelesna i duševne higijene. Islam naređuje sve što je dobro i korisno. kada će ljudi pred Bogom delle šānuhu polagati raune za svoja djela. Islam uči da postoji samo jedan Bog. to činimo u ime Allaha dželle šānuhu. Muslimani iskazuju svoju pripadnost islamu kroz: islamsko vjerovanje da je samo jedan Bog. održava i rastvara. to također činimo u ime Allaha dželle šānuhu.ISLAM Šta je Islam? Islam je dragovoljna predanost Allahu dželle šānuhu u svakoj misli. kad volimo. Allah. Islam je vjera koju je objavio Allah dželle šanuhu preko Svoga posljednjeg poslanika Muhammeda cijelom čovječanstvu. osjećanju i poslu. vremena i prilike. Islam vodi napretku i sreći čovječanstva. 7 . Ko su muslimani? Muslimani su one osobe koje su prihvatile islamsko učenje kao putokaz u svom životu. i Sudnji dan. Islam predstavlja sistem istina datih u Kur'anu kao posljednjoj Božjoj objavi.

post. kada su u dobru i veselju i kada su u nevoljama. Šta je Kur'an? Kur'an je Božija knjiga u kojoj je Uzvišeni Allah objavio vjeru islam Muhammedu-alejhisselām s ciljem da je prenese i objasni ljudima kako bi primjenom tog zakona postigli sreću na ovom i budućem svijetu.. O ovoj obavezi vjeri lijepo je i razmišljati i svojim razumom se opredijeliti za Božiju jedinost i Muhammedovo poslanstvo.- izvršavanje islamskih dužnosti (šehadet. Šehadet muslimani izgovaraju u svim životnim prilikama. EŠ-HEDU EN LĀ-ILAHE ILLELLĀH VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ . ponašanje prema islamskim propisima. Ova obaveza Allahu delle šanuhu u našem narodu se naziva šehadet ili Kelime-i šehadet. zekat i hadž). patnjama i kušnjama.« Ovu obavezu pripadanja islamu trebamo naučiti izgovarati na arapskom jeziku. Svaki musliman i muslimanka mora naučiti izgovarati ovu kratku obavezu pripadanja svojoj vjeri. a to znači čvrsto vjerovati u šehadet. Kur'an nas uči: 8 . Šta smo mi po vjeri? Mi smo po vjeri muslimani i muslimanke. namaz.. Svoju pripadnost islamu muslimani iskazuju kratkom obavezom pred Allahom koja glasi: »Ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik.

izvor pravnih normi i društvenih zakonitosti. Kur'an nije samo vjerozakonik. Danas Kur'an potiče mnoge naučnike Zapada i Istoka različitih profila da ga proučavaju i otkrivaju istine i upute za cjelovit razvoj pojedinca i zajednice. biologiju. On je savršeni zbornik moralnih propisa. astronomiju. arheologiju. te kako se ljudi trebaju vladati. 9 . koje islamske dužnosti treba vršiti i kako.- šta i kako treba vjerovati. pedagogiju. matematiku i druge društvene i prirodne znanosti. fiziku. medicinu. sociologiju. Kur'an zahvata i opću povijest.

SELAM Šta je selam? Selam je islamski pozdrav obavezan za sve muslimane i muslimanke na cijelom svijetu pri njihovim međusobnim susretima. što znači: »Mir i spas Božiji želim vama!« Musliman kome je nazvan selam treba da uzvrati slijedećim riječima: VE ALEJKUMUS-SELĀM.« 10 .ISLAMSKI POZDRAV . što znači: »I ja vama mir i spas Božiji želim. Islamski pozdrav glasi: ES-SELĀMU ALEJKUM.

vjerovati u Božije kitabe (knjige). Allaha dželle šanuhu (Stvoritelja i Vladara svjetova). .u Božije poslanike (pejgambere). Temeljne istine vjere su: 1.I DIO ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) Da bismo mogli biti muslimani. 4. VE RUSULIHĪ 5.u Posljednji (Sudnji) dan. Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere. a zovemo ih imanski šarti. . 5. HAJRIHĪ VE ŠERRIHĪ . vjerovati u Božije meleke (anđele). VE BIL-KADERI MINELLĀHI TEĀLĀ . dužni smo naučiti te razumom i srcem prihvatiti islamsko vjerovanje (iman). vjerovati u Božije poslanike (pejgambere). .i vjerujem da sve što se događa.u Božije Kitabe. VE-MELĀIKETIHĪ 3. Svaki musliman i muslimanka dužni su ove temeljne istine vjere svakodnevno izgovarati na arapskom jeziku. VEL-JEVMIL-ĀHIRI 6. 2. vjerovati u Sudnji dan (Posljednji dan). duhovna bića. 3. VE KUTUBIHĪ 4. biva s Božijom voljom i određenjem.Ja vjerujem u Boga. AMENTU BILLĀHĪ 2. to jest da sve što se događa. . vjerovati u Boga.u Božije meleke. vjerovati u Božije određenje (kader). biva s Božijom voljom 11 . a one glase: 1. 6.

12 .i određenjem. Onaj koji ne vjeruje u svih šest temeljnih istina vjere ne može biti musliman odnosno muslimanka.

što znači: »Ja vjerujem u Boga. održava i rastvara. Allah sve stvara. i Njemu niko nije ravan!« 13 . Allaha dželle šanuhu. Allah je jedan. Sve se razvija i kreće u potpunom skladu i savršeno tačno. Allah sam o sebi opstoji. Taj Stvoritelj je Allah dželle šanuhu. . Allah nije ničemu sličan. Allaha znamo i vjerujemo po Njegovim svojstvima spomenutim u Kur'anu kojih ima mnogo. čuje i vidi. Allah je oduvijek i nije postao. a ovdje navodimo slijedeća: Allah ima i postoji. Allah sve čini svojom voljom.jedan je! Allah je utočište svakome! Nije rodio nikoga. Razmišljanje o redu u prirodi dovodi nas do vjerovanja da postoji Bog koji vlada cijelim svijetom. ništa nije slučajno. Stvoritelja i Vladara svjetova. Allah živi svojim vječnim životom. Proučavanje prirode i pojava u njoj dovodi nas do saznanja da postoji Stvoritelj koji sve zna i može. Allah je zauvijek jer ga neće nestati. Allah. niti je On rođen. U suri Ihlas Kur'an kaže: »Reci: On.PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE Prva temeljna istina vjere je ĀMENTU-BILLĀHI. Allah sve zna.« Sve što vidimo na zemlji i na nebu skladno je i lijepo uređeno.

14 .Kad spominjemo Allahovo ime treba reći dželle šānuhu ili skraćeno dž. u pisanju. š.

Azrail . Određeni meleki prate čovjeka.« 15 .š. listanje. itd. kretanje oblaka.sa drugim melekima vrši odredene dužnosti u prirodnim pojavama i promjenama kao što su strujanje vjetrova.ima ulogu da prenosi od Boga Objavu poslanicima. određuje.DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE Druga temeljna istina vjere je VE-MELĀIKETIHĪ. sa drugim za to određenim melekima. Mikail . što znači: »Utječem se Allahu od prokletog šejtana. rast i sazrijevanje bilja. nego uvijek sa zadovoljstvom i poslušno vrše dužnosti koje im Allah dž. - Druga nevidljiva bića koja donose čovjeku zle misli i navode ga na grijehe zovu se šejtani (đavoli). Meleka ima vrlo mnogo a najpoznatiji su: Džebrail . što znači: »Ja vjerujem u Božije meleke (razumna duhovna bića). padanje kiše. donose mu dobre misli i pišu njegova djela. Israfil .rastavlja duše od tijela u času smrti.ima zadaću da najavi prestanak života na zemlji (Posljednji dan) i ponovno oživljenje (Sudnji dan).« Meleki su nevidljiva duhovna bića koja nikada ne griješe. a nazivaju se Kiramen kātibini. Oni su naši neprijatelji i mi molimo Allaha da nas sačuva od njihovog djelovanja slijedećim riječima: EŪZU BILLĀHI MINEŠ-ŠEJTĀNIR-RADŽĪM.

TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE Treća temeljna istina vjere je VE KUTUBIHĪ. Njegovi propisi vode sreći i napretku svih ljudi u koju svrhu ih Allah dž.s.s. Zebūr. objavljen Isāu a. Kur'ān. objavljen Dāvūdu a. jer će samo tako postići sreću na ovom i budućem svijetu. Pored spomenutih kitaba objavljeni su spisi ili svici pojedinim Božijim poslanicima. Muslimani su posebno dužni da ga izučavaju i svoj život usklađuju po njegovim propisima. tokom povijesti slao narodima da ih opomene i odvrati od loših djela i nasilja koja su uništila mnoge civilizacije. kitābe.alejhisselam .s. U Božijim kitabima sadržane su upute. objavljen Muhammedu a. Najpoznatija su nam četiri velika kitaba: Tevrāt. poziva da ga proučavaju i u životu primjenjuju. savjeti i propisi o životu ljudi i obavljanju vjerskih dužnosti koje je Allah dž.s. š. Kur'an je uvijek suvremen i bit će izvor za sticanje znanja i otkrivanje novih istina svim generacijama ljudskog roda do Sudnjeg dana.da bude putokaz ljudima kako bi bili sretni na ovom i budućem svijetu kao posljednja objava za sva buduća vremena i prostore do Sudnjeg dana. š. 16 . što znači: »Ja vjerujem u Božije knjige.« Božije knjige (kitābi) su Božije objave koje su ljudima prenosili Božiji poslanici. Indžīl. objavljen Mūsāu a. Kur'an je zakonik i vodič u životu muslimana. Naša Božija knjiga (kitāb) je uzvišeni Kur'an koji je dostavljen Muhammedu .

slao svoje objave da ih prenesu i objasne ljudima. š. s. Prvi pejgamber je Adem a. Mūsā. Bilo je mnogo Božijih poslanika a najpoznatiji su: Adem. 17 .« Božiji poslanici su odabrani ljudi (pejgamberi) kojima je Bog dž. neće doći nijedan poslanik niti ijedna objava poslije Kur'ana. i od njih je postao cijeli ljudski rod. što znači: »Ja vjerujem u Božije poslanike. Posljednji Božiji poslanik je Muhammed a. Nūh. Ibrahim.ČETVRTA TEMELJNA ISTINA VJERE Četvrta temeljna istina vjere je VE RUSULIHĪ. Isā i Muhammed-alejhisselam. Poslije Muhammeda a. koji je ujedno i prvi čovjek na zemlji. s. s. Adema i njegovu ženu Havu stvorio je Allah dž. š.

Za dobra djela nagrada na Sudnjem danu je Džennet (raj). Sudnji je dan kada će Svemogući Bog stvoriti drugi vječni život i sve mrtvo oživjeti i pozvati ljude da im sudi za njihova djela. Svakom čovjeku na Sudnjem danu bit će predočena njegova dobra i loša djela za koja će biti nagrađen ili kažnjen. pa će biti i najstrožije kažnjeni.PETA TEMELJNA ISTINA VJERE Peta istina vjere je VEL-JEVMIL-ĀHIRI. što znači: »Ja vjerujem u Posljednji i Sudnji dan. 18 . a za loša djela kazna je Džehennem (pakao). Najteži grijesi su: nevjerovanje u Boga. i za njih nema oprosta.« Posljednji je dan kada de ovaj svijet nestati i svi ljudi pomrijeti.

dogada se. Allah određuje.š. to se ne može dogoditi niti biti. smrt. bit ćemo kažnjeni. Određenje treba ovako razumjeti: da je Svemogući Allah stvorio zemaljske i nebeske svjetove i On određuje raspored i zbivanja u njima. a ako se odlučimo za zlo.š. 19 . to biva. Allah dž. Sve nesreće koje nas u životu zadese dužni smo spriječiti i otkloniti ako to možemo. treba ih strpljivo podnositi i moliti Allaha dž. htio i odredio pa moramo biti strpljivi dok se ne izmijeni Njegova odredba. biva s Božijom voljom i određenjem. raspoređuje i stvara. Kada će i koliko šta potrajati. Prema tome. da nas spasi i otkloni nevolje.« Vjerovanje u Božije određenje znači svjesno zalaganje za ostvarenje zadataka života u granicama propisa Allahove vjere. strah.ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE Šesta temeljna istina vjere je VE BIL-KADERI HAJRIHĪ VE ŠERRIHĪ MINELLĀHI TEĀLĀ. Ono što Allah hoće. Iako je sve određeno. razvijati se i nestati. Niko ne može Njega spriječiti u Njegovoj volji i radu. a što neće. je dao čovjeku slobodnu volju. Ako se odlučimo za dobro djelo. kao što će i dobročinilac biti nagrađen zato što se odlučio da izvrši dobro djelo. bit ćemo nagrađeni. On je uzrok svim uzrocima.).š. šteta i sl. griješnik se ne može pravdati Božijom odredbom. a ako ne. jer će biti kažnjen zato što se odlučio na izvršenje nekog grijeha. što znači: »Ja vjerujem da sve što se događa. sudbinom. Ako nas zadesi neko zlo ili nezgoda (bolest. a to je naša sposobnost da se sami odlučimo za neko djelo. trebamo znati da je to Allah dž.

klanjati propisane namaze (salat). 5. Islamski šarti su povezani sa imanskim šartima kao tijelo s dušom. postiti mjesec ramazan (savm). a srce im je Kelime-i šehadet. Te glavne islamske dužnosti su: 1.II DIO GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI Islam se zasniva na pet glavnih dužnosti. izvršiti propisanu posjetu Ka'bi (hadž). Stoga se pripadnost islamu očituje ili izjavljuje izgovorom Kelime-i šehadeta. 20 . očitovati pripadnosti islamu (Kelime-i šehadet). 3. 2. davati propisani dio od imovine (zekat). Pet glavnih islamski dužnosti nazivamo islamskim šartima. 4.

ALLĀHUS-SAMED. Allah. poslanstvo podrazumijeva da Muhammed a.s. Vjerovanje u Božiju jedinost izražavamo u izreci LĀ ILĀHE ILLELLĀH što znači da nema drugog Boga osim Allaha. niti je rođen. ali za razliku od njih.jedan je. s. nije ni po čemu biće koje trebamo obožavati nego samo čovjek kao i drugi ljudi.s. VE LEM JEKUN LEHŪ Njemu niko nije ravan. Uzvišeni Allah je odabrao Muhammeda a. što nam potvrđuje i Kur'an u suri Ihlas koja glasi: KUL HUVALLĀHU EHAD.PRVA ISLAMSKA DUŽNOST Prva i glavna islamska dužnost je Kelime-i šehadet koji glasi: EŠ-HEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH.« Šehadet znači tvrditi ono što vjerujem a to i izjaviti (očitovati pred drugim ljudima). VE LEM JŪLED. Kelime-i šehadet ima dva dijela: očitovanje vjere u Božiju jedinost i očitovanje vjerovanja u Muhammedovo a. VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ. mnogo ga volimo i cijenimo. 21 . što znači: »Ja vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha i vjerujem i očitujem da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik. Šehadetom se tvrdi i očituje pripadnost islamu. . i njegovo učenje. Vjerovanje u Muhammedovo a. s. za svog posljednjeg poslanika da ljudima dostavi i objasni završnu objavu i da im bude primjer kako se u životu treba vladati. Nije nikoga rodio. On je neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost. Zato mi slijedimo Muhammeda a. Reci: »On. s. on je bio savršeno predan Allahu i obdaren Njegovim poslanstvom. poslanstvo.« KUFUVEN EHAD. LEM JELID.

rukama se odupremo o koljena. Muškarci stavljaju ruke preko pasa. i ima šest dijelova.DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST . Stajanje u namazu zovemo kijām. podne. spuštanje lica na zemlju i sjedenje su tjelesne radnje i treba ih naučiti vježbanjem. Namaz može imati dva. Noge treba rastaviti jednu od druge najmanje tri prsta. akšam i jaciju. Svaki dan treba klanjati pet namaza. jedno pregibanje i dva spuštanja lica na zemlju čine jedan rekāt namaza. Namaz je muslimanska obaveza koja se vrši svaki dan klanjanjem i učenjem na propisani način. Svaki namaz ima svoje vrijeme. a ruke sastaviti desnu po lijevoj. gledajući preda se. ikindiju.NAMAZ (SALAT) Druga islamska dužnost je dnevno klanjati propisane namaze. učenje Kur´ana. Kako stojimo u namazu? U namazu stojimo mirno i skrušeno. i to: sabah. Kako se pregibamo u namazu? U namazu se pregibamo preko polovine tijela. tri ili četiri rekata. Ovih šest dijelova čine oblik namaza.š. Pregibanje u namazu zovemo rukū'. Jedno stajanje. pregibanje. Stajanje. Ti sastavni dijelovi namaza su: početni tekbir. 22 . a ženske ih stavljaju na prsa. spuštanje lica na zemlju i sjedenje. stajanje. glavu izravnamo s leđima i gledamo u nožne prste. pregibanje. Namaz je propisan od Allaha dž.

a desnu drži uspravljena stopala. a onda učinimo još jednu sedždu. povijenih prsta.Kako se spuštamo na zemlju u namazu? Iz stajaäeg položaja pognemo se i povijemo noge. Gleda se preda se. Prvo dižemo glavu. Kako sjedimo u namazu? U namazu sjedimo na koljenima. pa spustimo na tle koljena. Ženska iskrene noge na desnu stranu. Sa sedžde podignemo glavu i ruke. onda ruke. u ruke. S druge sedžde dižemo se na drugi rekat. pa koljena. Muškarac sjedne. i između njih spustimo nos i čelo. 23 . To je sedžda. Ruke se drže na koljenima. a zatim ruke. na lijevu nogu. ako može.

okupati se. 6. na vrijeme klanjati. biti pristojno obučen. okrenuti se prema Kibli. obavljanje namaza nije ispravno. 2. Ako nedostaje makar jedan uvjet. 4. uzeti abdest ili. da bude čisto tijelo. Uvjeti za namaz su: 1. ako je potrebno. nazivamo namaskim šartima. odlučiti klanjati (nijjet). odijelo i mjesto gdje če se klanjati.UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) Prije stupanja u namaz treba ispuniti šest uvjeta ili priprema za namaz. 24 . 5. Šest uvjeta za namaz. 3.

mokraća. pranje zuba. U čistoću spada: kupanje. pranje poslije obavljene nužde te čisto održavanje pazuha i stidnih dijelova tijela. alkohol. kao i svaka druga nečistoća koja je islamskim propisima zabranjena. 25 .PRVI UVJET ZA NAMAZ . pranje ruku prije i poslije jela.OPĆA ČISTOĆA Kod muslimana treba da bude čisto: tijelo. odijelo i stan. nečist. krv. U nečistoču koju treba ukloniti spadaju svinjski proizvodi. obrezivanje nokata.

lice i ruke obično obrišemo čistim peškirom. potaremo mokrom rukom prednji dio glave (mesh) jedan puta. proučimo Bismillu. Desnom rukom ispiramo usta. možemo klanjati više namaza. Abdest se uzima ovako: 1. operemo lice. 5. Uzimajući abdest može se učiti Kelime-i šehadet ili koja dova. potaremo mokrim rukama uši i vrat (jedan puta).DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST Abdest je posebno pranje čistom vodom radi klanjanja namaza ili učenja gledajući iz Mushafa. 2. Nakon što uzmemo abdest. operemo ruke do iza šake (tri puta). 3. 26 . 4. izaperemo usta i nos (tri puta). odakle je kosa nikla do pod bradu i od uha do uha (tri puta). operemo prvo desnu. a sa ostala tri prsta vanjskom stranom potiremo vrat. a lijevom rukom čistimo nos. a zatim lijevu ruku do iza lakta (tri puta). a onda lijevu nogu do iza članaka (tri puta). Kažiprst stavimo u uho. palac iza uha. 6. operemo prvo desnu. S jednim abdestom. 8. 7. ako u međuvremenu nismo učinili ništa što kvari abdest.

Pranje lica 27 .UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz) 1. Izapiranje usta 3. Izapiranje nosa 4. Pranje ruku do iza šaka 2.

Potiranje mokrom rukom prednjeg dijela glave . Pranje nogu do iza članaka 28 .mesh 7. Potiranje mokrom rukom prednjeg dijela glave (mesh) 8. Pranje ruku do iza lakta 6.5.

da pokrivaju nožne članke. ako se . ako nam poteče krv ili procuri gnoj ili žuta voda.u izuzetnim slučajevima . kad dotična osoba ima abdest. a isto tako prstima lijeve ruke lijeva mestva. O meshu Mesh znači potrati mokrom rukom jedan dio tijela radi čišćenja tog dijela ili pak potrati mokrom rukom jedan dio odjeće. ako povratimo ili ako pustimo vjetar. nego će po njima mesh činiti. U mestvama se može klanjati pod uslovom da budu čiste. da nisu poderane koliko tri prsta.ne može oprati taj dio tijela. ako će nam pranje i kvašenje tih mjesta štetiti i pogoršati zdravstveno stanje. da ne propuštaju vodu. i to naročito u zimskom vremenu. b) Mesh po mestvama Ima ljudi koji su uobičajili nositi mestve (lahku kućnu obuću). 24 29 . tj. ako zaspimo. možemo mesh činiti po zavoju.Šta kvari abdest? Abdest će biti pokvaren: ako obavimo malu ili veliku nuždu. Mesh po mestvama čini se na taj način što se mokrim prstima desne ruke potare desna mestva od nožnih prsta do članaka. a) Mesh po zavoju Ako imamo na tijelu kakvu ranu ili ozljedu pa to zavijemo čistim zavojem. da se može u njima komotno hodati i da se obuku. Onaj ko je obukao mestve kad je imao abdest neće skidati mestve i prati noge kad bude opet uzimao abdest. Mesh po mestvama može se činiti jedan dan i jednu noć. prilikom uzimanja abdesta. umjesto pranja.

kako bih se mogao približiti Uzvišenom Allahu. Tejemmum U izvjesnm slučajevima može se. pa potaremo lijevom desnu. Na isti način ponovo dotaknemo dlanovima čistu zemlju. tj. radi namaza ili prihvaćanja Mushafa). Nijjet tejemmuma za namaz glasi: Ja odlučih uzeti tejemmum radi namaza i radi toga da se očistim. nije moguće okupati. 2. sve dok ne dođemo do vode. ako smo kod kuće (mūkim).sata. a uzima se ovako: 1. kao da ga peremo. u slučaju potrebe. kada u toku jednog namaskog vremena nije moguće pribaviti vode. Tejemmum se uzima. u ovim slučajevima: 1. Kako se uzima tejemmum U tejemmuma su tri farza. čim budemo u mogućnosti uzeti abdest ili 30 . Ali. ili predmet od zemlje. kada imamo samo malo vode. 3. a desnom lijevu ruku. Zatim dotaknemo dlanovima čistu zemlju. koja nam je potrebna za piće ili za pribavljanje hrane. umjesto abdesta ili gusula. uzeti tejemmum. sa vrha prstiju do iza laktova. kad se. a ako smo na putu (musāfir). uglavnom. onda tri dana i tri noći. tj. 72 sata. 2. ili predmet od zemlje. dlanove otresemo i njima potaremo lice. može se obaviti formalno čišćenje čistom zemljom (prahom) ili predmetima napravljenim od zemlje. 3. Sa jednim tejemmumom možemo klanjati više namaza. Najprije se odluči (nijjet učini) radi čega se uzima tejemmum (na primjer.

nos izaprati. usta i grlo vodom dobro isplakati.okupati se. Sve što kvari abdest. ili uzeti abdest . zatim cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane ni koliko se vrhom igle može dotaći. 31 .ako je tejemmum uzet umjesto kupanja.ako je tejemmum uzet umjesto abdesta. Gusul Gusul je posebno vjersko kupanje koje je propisano u određenim prilikama spolno zrelim muškarcima i ženama. Gusul se uzima na ovaj način: 1. pokvariće i tejemmum. 2. 3. Namaze koje smo klanjali sa tejemmumom ne treba naklanjavati. tejemmum neće više važiti pa se treba odmah okupati .

treba da se pristojno obučemo. 32 . s napomenom da je to islamski način odijevanja žene u svim prilikama.POKRIVANJE TIJELA Kada hoćemo da stupimo u namaz.TREĆI UVJET ZA NAMAZ . Kod ženskih mora biti pokriveno cijelo tijelo i kosa osim lica i ruku do šake.

Allāhu ekber. sunca. jacije. Allāhu ekber. Allāhu ekber. Vrijeme ikindijskog namaza počinje kada sunce nagne zapadu i traje do akšama. Hajje ales-salāh. resūlullāh. Ešhedu enne Muhammeden Muhammeden resūlullāh. Ešhedu en lā illāhe illellāh. odnosno ima svoj vakat. Početak namaskog vremena oglašava mujezin učenjem ezana.VRIJEME NAMAZA Svaki namaz se klanja u svome vremenu. Ešhedu enne 33 . Vrijeme akšamskog namaza počinje od zalaska sunca i traje do Vrijeme jacijskog namaza počinje kad potpuno nestane sunčanog sjaja na zapadu i traje do pred zoru. Vrijeme sabahskog namaza počinje od zore i traje do izlaska Vrijeme podnevskog namaza počinje kad sunce malo odmakne sa sredine neba i traje do ikindije. Početak svakog namaskog vakta određuje se prema položaju sunca na nebu. kad sunce prelazi preko sredine neba i kad sunce zalazi. Ešhedu en lā illāhe illellāh. Ezān Allāhu ekber. Početak namaskih vremena za cijelu godinu označen je u takvimu (muslimanskom kalendaru).ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ . Zabranjeno je klanjati u času izlaska sunca i pola sata poslije izlaska. Hajje ales-salāh.

U sabahskog ezāna poslije »Hajje alel-felah« uči se: Essalātu hajrun minen-nevm. Allāhu ekber. Hajje alel-felāh. Essaltu hajrun minen-nevm. a može i na nekom drugom mjestu. Ezan uče samo muškarci. Allāhu ekber. 34 . On se uči usporeno i glasno. Lā illāhe illellāh. Ezan se uči na munari.Hajje alel-felāh.

u Arabiji. nalazi se mubarek mjesto Ka'ba i tamo se okrećemo kad klanjamo (Kibla). Ako ne znamo gdje je smjer Meke.KIBLA (KA'BA) U gradu Meki. a nemamo nikoga upitati. Pokuđeno je klanjati prema slici na kojoj su čovjek ili životinja naslikani. Meka se nalazi na jugoistoku od naše zemlje. onda se treba okrenuti onamo kuda mislimo da je Kibla.PETI UVJET ZA NAMAZ . Ka'ba u Meki 35 .

u džematu onda ga uči mujezin naglas.ŠESTI UVJET ZA NAMAZ . treba sabrati misli i s poštovanjem stupiti u namaz. u srcu donesenu. Allāhu ekber.« Ikāmet se uči ubrzano i u sebi. hajje alel-felah. Ešhedu en Iā ilāhe illellāh. Kad kāmetis-salātu. Nijjet se može izgovoriti posebnim riječima na bosanskom ili arapskom jeziku.« Prije nijjeta farz namaza muškarci uče Ikāmet. Allahu ekber. Allāhu ekber. Ešhedu en lā ilāhe illellāh. Svaki namaz ima svoj nijjet. Ešhedu enne Muhammeden Muhammeden resūlullah. Allāhu ekber. Ešhedu enne 36 . zovemo nijjet. Hajje alel felāh. Tu odluku. Nijjet na arapskom jeziku za sve namaze glasio bi ovako: »Nevejtu en usallije lillāhi teāla salātel-vakti edāen mustakbilel-kibleti Allahu ekber. a kad se klanja zajedniči tj. hajje ales-sālah. Allāhu ekber. kad se namaz klanja pojedinačno. resūlullah. Lā ilāhe illelāh.NIJJET (ODLUKA) Prije nego što stupimo u namaz treba srcem odlučiti koji ćemo namaz klanjati. kad kāmetis-sālah. Hajje ales-salāh. Ikāmet »Allāhu ekber. Izgovarajući nijjet.

5. sjedenje na svršetku namaza (ka'de-i ehireh). učenje. učenje Kur'ana (kirāet). spuštanje lica na zemlju (sedžde). Stajanje. Namaz može imati dva. pregibanje i spuštanje lica na zemlju čine jedan rekāt. 4. 37 . pregibanje (ruku'). tri ili četiri rekata. 6. Sastavni dijelovi namaza zovu se namaski rukni. i to: 1.NAMASKI RUKNOVI Namaz ima šest sastavnih dijelova. početni tekbir (iftitāh-i tekbir). 3. 2.SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA . stajanje (kijām).

Kirāet: učenje Kur'ana na kijamu 38 . Iftitāh-i tekbir: početni tekbir (Allahu ekber) s kojim se stupa u namaz (ženska i muška osoba) 2.NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz) 1. Kijām: stajanje u namazu. i 3.

Rukū: sagibanje u namazu 5. K'āde-i ehire: posljednje sjedenje na kraju namaza na kojem se predaje selam 39 . Sedžda: spuštanje lica na tle pred Allahovim dž.4. š. veličanstvom 6.

Selām: završavanje namaza predajom selama na desnu i lijevu stranu 40 .

Stajanje u namazu zove se kijām. Učenje Kur'ana u namazu (kirāet) 1. (Učenje Kur'ana u namazu farz je na stajanjima svih rekata. Stajanje u namazu (kijām) Kada izgovorimo početni tekbir i sastavimo ruke. učenje Fatihe i sūre). (iftitāh-i Dignemo ruke. Ko zbog bolesti ili starosti ne može da stoji. Šta je kirāet? Kirāet znači učenje Kur'ana prilikom stajanja u namazu (tj. Muškarci dižu ruke u visini ušiju dodirujući palcima mehki dio uha.) 2. a na trećem i četvrtom rekatu učenje Kur'ana je vadžib. Kod svih farz-namaza farz je učiti Kur'an samo na prva dva rekata. Ženske dižu ruke u visini ramena.Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir) Početnim tekbirom tekbir) stupa se u namaz. Šta se uči na stajanjima svih rekata u svih namaza? Na stajanjima svih rekata u svih namaza uči se slijedeće: 1) na stajanju prvog rekata u svih namaza uči se: 41 . stojimo mirno i skrušeno gledajući u mjesto gdje ćemo spustiti lice i učimo. dianova okrenutih prema Kibli i izgovorimo: Allāhu ekber. klanjaće sjedeči. Prsti su ispruženi.

2) na stajanju drugog rekata u svih namaza uči se: Bismilla. Dižući se s rukū'a izgovaramo: »Semiallāhu limen hamideh«. zatim malo zastanemo i 42 . Fatiha i sūra. tj. Šta učimo na stajanju u namazu? Osim Fatihe i süra na stajanju u namazu učimo: Subhāneke. Fatiha i sūra. Ko ne zna Kunut-dovu može proučiti: »Allahumme rabbenā ātina fiddunjā haseneten ve fiI-āhireti haseneten vekinā azābennār. Fatiha i sūra. Bismilla. Pregibanje u namazu (rukū') Pregibanje preko polovine tijela zove se rukū'. kao i na stajanju prvog rekata. 6) na stajanju četvrtog rekata svih sunneta uči se: Bismilla. Bismilla i Kunut-dovu. kao i na stajanju drugog rekata. tj. Fatiha i sūra. tri puta. kao i na stajanju drugog rekata. Eūza. a zatim se dignu ruke kao kod iftitah-i tekbira izgovarajući »Allāhu ekber«. 7) na stajanju trećeg rekata u vitr-namaza uči se: Bismilla. Učenje Subhaneke. Euze i Bismille je sunnet. Fatiha i sūra. Vršeći rukū'. Eūza. 5) na stajanju trećeg rekata podnevskog sunneta uči se: Bismilla. 3) na stajanju trećeg i četvrtog rekata farz-namaza uči se samo Bismilla i Fatiha.« 3. Bismilla. 4) na stajanju trećeg rekata ikindijskog i jacijskog sunneta uči se: Subhāneke. Eūzu. izgovaramo: »Subhāne rabbijel-azīm«.Subhāneke. a učenje Kunutdove je vadžib. te se ruke stave na određeno mjesto i prouči se Kunut-dova. tj. Fatiha i sūra.

dlanovima. Sjedenje u namazu Poslije svakog drugog rekata i na završetku namaza sjedimo. a onda nos i čelo. Na prvom sjedenju učimo Ettehijjātu. zatim dlanove. učinimo drugu sedždu. Sa sedžde se. Prvo spustimo koljena. pa se. Esselāmu alejke ejjuhen-nebijju ve rametullāhi ve berekātuh. salavāti i dove: Ettehijjātu Ettehijjātu lillāhi ves-salavātu vet-tajjibāt. Namazi od tri ili četiri rekata imaju po dva sjedenja: prvo sjedenje poslije drugog rekata i kāde-i ehire na završetku namaza. Na sedždi gledamo niz lice. Izgovarajući tekbir dignemo glavu sa zemlje i malo sjedemo. gledamo u noge. na isti način. a onda. spuštamo se na tle i govoreći »Allāhu ekber« . Spuštanje lica na tle (sedžda) Kad smo stojeći izgovorili: »Rabennā lekel-hamd«. Kad činimo rukū. spustimo na tle. pa predamo (izgovorimo) selam.reknemo: »Rabbenā lekel-hamd«. dižemo na drugi rekat. Ešhedu en lā ilāhe illellāh. govoreći »Allāhu ekber«. nosom i čelom. ve ešhedu enne Muhammeden abduhū ve resuluhū. izgovarajući »Allāhu ekber«. salavāte i dove.kāde-i ehire. Evo kako glase: Ettehijjātu. Na sedždi izgovaramo: »Subhāne rabbijel-e´alā« tri puta.činimo sedždu. Esselāmu alejnā ve alā ibādillahis-sālihin. Na sedždi se dotičemo tla nožnim prstima. Namaz od dva rekata ima samo jedno sjedenje . 43 . koljenima. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjātu.

Tebārekte jā zel-dželāli vel-ikrām. kema bārekte ´alā Ibrāhīme ve ´alā āli Ibrāhim. Dove Rabena ātinā fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten ve kinā ‘azāben-nār.predavanjem selama. Ranije smo naučili kako se sjedi u namazu.« Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi. potiremo se dlanovima po licu. inneke hamidummedžīd. izgovorimo: »Esselāmu alejkum ve rahmetullāh. Pošto predamo selām. Alluhumme bārik ´alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed.Salavāti Allahumme salli alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed. Izgovarajući selam. Selam se predaje ovako: okrenuvši glavu na desnu stranu.« Dok ovo učimo. Inneke hamidummedžīd. kema sallejte ´alā Ibrāhime ve ´alā ali Ibrāhim. 44 . Završetak namaza (selām) Namaz završavamo. gledamo u vrhove ramena. Rabbena-gfir lī ve livālidejje ve lil-mu´minīne jevme jekūmul-hisāb. proučimo: »Allāhumme entes-selāmu ve minkes-selām.

Prijevod Subhaneke Samo tebi pripada veličanje. Tvoje je veličanstvo veliko. nema drugog Boga osim Tebe. Eūza i Bismilla Eūzu billāhi mineššejtā-nirradžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm Prijevod Euze i Bismille Utječem se Allahu od prokletog šejtana. ve tebāre-kesmuke. 45 . svemu Dobročinitelja. Tvoje je ime uzvišeno. va lā-ilāhe gajruke. Milostivog. ve te-'ālā džedduke. U ime Allaha. potrebno je da napamet naučimo sljedeće sūre i dove: Subhāneke Subhane-kellahumme ve bi-hamdike. moj Bože.DODATAK O KIRĀETU (učenje sūra i dova u namazu) Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu. i Tebi hvala.

Milostivom. gajril-magūbi'alejhim ve leddāllīn. sirātallezīne en'amte 'alejhim. ve tevāsav bissabr. i samo od Tebe pomoć molimo. (Amin!) Prijevod sūre Fatihe Hvala Allahu Gosposdaru svjetova.Sura El-Fatiha El-hamdu-lillāhi Rabbil . Samo Tebe obožavamo. Uputi nas na pravi put.'ālemīn. svemu Dobročinitelja. rade dobra djela i preporučuju jedni drugima istinu i strpljivost. Illellezine āmenu ve amilus-salihāti. 46 . na put onih kojima si darovao Svoje blagodati. Prijevod sūre Vel-Asri Tako Mi vremena! Zaista su svi ljudi na gubitku osim onih koji vjeruju. a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Vladaru Sudnjeg dana. Sūra Vel-Asri Vel-asri! Innel-insane lefi husr. Ijjāke na'budu ve ijjāke nesteīn. Māliki jev-middīn. ve tevāsav bilhakki. Ihdi-nessirātal mustekīm. Errahmānir-rahīm.

On mnogo oprašta. Fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h. Ma agnā 'anhu māluhū ve mā keseb. Vemre-etuhū hammā-letel . Sejaslā nāren zāte-Leheb. Ovom surom proklinje se svako ko vrijeđa 47 . (Ebu Leheb i njegova žena Hammaletel-Hatab bili su najžešći neprijatelji Muhammeda a. Za njezin vrat biće privezano uže od vlakna palminog.s. Njegova imovina i sve što je stekao neće mu pomoći.hatab. Innehū kāne tevvābā. proklet neka je on sam. Fi džīdīha hablun mim-mesed. Prijevod sure Tebbet-jedā Proklete neka su ruke Ebu Lehebove.Sūra Nasr (Izā džāe) Iza džāe nasrullāhi vel-feth Ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža. Isto tako biće kažnjena i njegova žena »Nosačica drva«. onda slavi i veličaj svoga Gospodara i moli Ga za oprost. zaista. jer. On će biti pržen na plamenu džehennemskom. Prijevod sūre Izā džāe Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i kada vidiš da ljudi u skupinama ulaze u Allahovu vjeru. Sura Tebbet-jedā Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe.

« Prijevod sure Felek Reci: “Utičem se Gospodaru svitanja Od zla onoga što On stvara.jedan je. Lem jelid. Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad. Nije nikog rodio. Ve min šerri gāsikin izā vekab. Sura Felek »Kul eūzu bi rabbil-felek. niti je rođen. Min šerri mā halek. . On je Neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost. ve lem jekullehū kufuven ehad. I od zla mrkle noći kada razastre tmine. I od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” 48 . I od zla smutljivca kada smutnju sije. Allah. Njemu niko nije ravan. ve lem jūled. Ve min šerri hāsidin izā hased.) Sura Ihlas (Kul-huvallahu) Kul Huvallahu ehad. Prijevod sūre Kul-huvallahu Reci: On.islam i muslimane i ko im nanosi zlo. Allāhus-Samed.

Koji zle misli unosi u srca ljudi – Od džinova i od ljudi!” 49 .napasnika. Vladara ljudi.Sura Nas »Kul eūzu bi rabbin-nās. Min šerril-vesvāsil-hannās. Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās. Boga ljudi.« Prijevod sure Nas Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi. Melikin-nās. Od zla šejtana . Ilāhin-nās. Minel-džinneti ven-nās.

I farz-namaz i sunnet-namaz klanjaju se na isti način. Ovdje ćemo ih naučiti takvim redom. a Muhammed alejhisselam je preporučio i klanjanje sunnet-namaza. tri ili četiri rekata.PET DNEVNIH NAMAZA Uzvišeni Allah naredio je klanjanje farz-namaza. Spomenuli smo da namazi mogu imati dva. 50 . a razlika je u onome šta se uči na stajanju i sjedenju.

Allāhu ekber.” Nakon početnog tekbira klanjaćemo prvi i drugi rekat isto kao i kod sunnet-namaza.SABAH-NAMAZ Sabah namaz ima četiri rekata: dva rekata suneta i dva rekata farza.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha sabahski sunnet okrenuvši se prema Kibli . Fatihu i jednu suru. Muškarci prije nijjeta farz-namaza trebaju proučiti ikamet. Fatihu i jednu suru. Prvo se klanja sunnet. okrenuvši se prema Kibli . i završiti sa sjedenjem i predajom selama. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjatu. sastavimo ruke. pa onda farz. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na koljena.Allahu ekber. Sabahski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-fedžri edāen mustakbilel-kibleti .Allah je najveći. izvršimo rukū' i dvije sedžde. 51 . Euzu. salavate i dove te predamo selam. ustanemo na drugi rekat. Ovim je završen sabahski sunnet-namaz.Allah je najveći. Bismillu. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. Kada završimo učenje.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha sabahski farz. Sabahski farz-namaz se zanijeti ovako:“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-fedžri edāen mustakbilel-kibleti .” Kad izvršimo početni tekbir. Onda ustanemo i zanijetimo sabahski farz-namaz.

Na drugom rekatu učimo: Bismillu. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. pa onda sunnet. Fatihu i jednu suru. Onda ustajemo i zanijetimo akšamski sunnet ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-magribi edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber. Akšamski farz-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-magribi edāen mustakbilel-kibleti . Kada završimo učenje.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha akšamski sunnet okrenuvši se prema Kibli . sastavimo ruke.” Kad izvršimo početni tekbir. 52 .Allah je najveći. salavate. Fatihu i jednu suru. Bismillu. Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat.” Akšamski sunnet se klanja isto kao i sabahski sunnet.Allah je najveći.Allāhu ekber. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. Na trećem rekatu učimo: Bismillu i Fatihu (bez sure). dovu i predamo selam. Euzu. Prvo se klanja farz.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha akšamski farz okrenuvši se prema Kibli . Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata). Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu. Ovim je završen akšamski farz.AKŠAM-NAMAZ Akšam namaz ima pet rekata: tri rekata farza i dva rekata sunneta.

Prvo se klanja sunnet. Bismillu. Euzu. Na trećem rekatu učimo: Bismillu.” Kad izvršimo početni tekbir. sastavimo ruke. Sjedi se poslije drugog i četvrtog rekata namaza.Allāhu ekber. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. dovu i predamo selam. Kada završimo učenje. i na kraju sunsunnet. Fatihu i jednu suru. Fatihu i jednu suru. Nijjet se čini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti .Allāhu ekber.Allah je najveći. Podnevski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti .: Bismillu. Ovim je završen podnevski sunnet. salavate. Fatihu i suru.Allah je najveći. Podnevski farz-namaz ima četiri rekata. I na četvrtom rekatu učimo Bismillu i Fatihu (bez sure). Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo isto što na trećem rekatu. Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu. četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet). Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata). Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. tj.PODNE-NAMAZ Podne namaz ima deset rekata: četiri rekata sunneta. stojimo mirno i učimo: Subhaneke.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski sunnet okrenuvši se prema Kibli . s tim što poslije trećeg rekata ustajemo na četvrti rekat. pa onda farz.” Prva tri rekata klanjaju se isto kao akšamski farz. Poslije 53 .” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski farz okrenuvši se prema Kibli . Na drugom rekatu učimo: Bismillu. Fatihu i suru.

Allah je najveći. pa predamo selam. Ovim je izvršen podnevski farz-namaz. Ovaj sunsunnet se klanja isto kao i sabahski i akšamski sunnet- 54 . dvije sedžde i posljednje sjedenje. klanja se poslije farza i zanijeti se ovako:“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti .” namaz.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski sunsunnet okrenuvši se prema Kibli .Allāhu ekber.toga izvršimo rukū'. Podnevski sunsunnet-namaz ima dva rekata.

IKINDIJA NAMAZ Ikindija namaz ima osam rekata: četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. Fatihu i jednu suru. Euzu. Fatihu i jednu suru. Euzu. Na trećem rekatu učimo: Subhaneke. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha ikindijski sunnet okrenuvši se prema Kibli .” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha ikindijski farz okrenuvši se prema Kibli .Allāhu ekber. Kada završimo učenje. salavate. pa onda farz. Ikindijski farz-namaz ima četiri rekata. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Fatihu i suru. Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. Prvo se klanja sunnet.Allāhu ekber. Bismillu. dovu i predamo selam. Klanja se isto kao podnevski farz.” Kad izvršimo početni tekbir.Allah je najveći. Ikindijski sunnetnamaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-‘asri edāen mustakbilel-kibleti .” 55 .Allah je najveći. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo Et-tehijjatu i salavate (za razliku od podnevskog sunneta). Ovim je završen ikindijski sunnet. Nijet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-‘asri edāen mustakbilel-kibleti . Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo: Bismillu. Bismillu. Fatihu i suru. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. sastavimo ruke.

Allah je najveći.Allāhu ekber. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti . Prvo se klanja sunnet.Allāhu ekber. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti .” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski farz okrenuvši se prema Kibli .Allah je najveći. dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet) i tri rekata vitr namaza koji se obično klanja poslije jacijskog sunsunneta.” Jacijski sunsunnet ima dva rekata i klanja se isto kao i podnevski sunsunnet ili sabahski i akšamski sunnet. pa farz.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski sunsunnet okrenuvši se prema Kibli . Jacijski sunnet-namaz se klanja isto kao ikindijski sunnet- Jacijski farz-namaz ima četiri rekata. četiri rekata farza.Allah je najveći.” namaz. Jacijski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti . Klanja se isto kao podnevski i ikindijski farz-namaz.Allāhu ekber.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski sunnet okrenuvši se prema Kibli . pa sunsunnet i na kraju vitr namaz.” 56 .JACIJA-NAMAZ Jacija namaz ima trinaest rekata: četiri rekata sunneta.

Inne 'azābeke bil-kuffāri mulhik.” Ovaj namaz se klanja kao i akšamski farz-namaz. Ve nahle'u ve netruku men jefdžuruke. treba ga naklanjati. 57 . Tada se ruke sastave (svežu). koji se klanja poslije jacijskog posljednjeg sunneta.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha vitr namaz okrenuvši se prema Kibli .VITR-NAMAZ Vitr-namaz je posebni namaz. ve nesteh-dīke ve nu'minu bike. ve ilejke nes'ā ve nahfidu. Kad završimo Kunut-dovu. pošto se prouči Bismilla. Nerdžū rahmeteke ve nahšā 'azābeke. ali se razlikuje u učenju na trećem rekatu. a zatim se uči Kunutdova. dignu se ruke. Fatiha i sura. Allāhumme ijjāke na'budu ve leke nusallī ve nesdžudu. Treći rekat klanja se na ovaj način: pošto se prouči Bismilla. ve nusnī 'alejkel-hajre kullehū. ve netūbu ilejke ve netevekkelu 'alejke. Neškuruke va lā nekfuruke. kao kod početnog tekbira izgovarajući: »Allahu ekber«. Kunut-dova (Kunut-dova se uči na trećem rekatu vitr-namaza.Allah je najveći. dvije sedžde i posljednje sjedenje pa predamo selam. obavimo rukū'. Vitr-namaz ima tri rekata.) Allahumme innā neste-īnuke ve nestag-firuke. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salātel-vitri edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber. Fatiha i sūra. Ako prođe vitr-namaz.

Men zellezī ješfe’u indehū illā bi-iznih. lijepo je proučiti Salat i Temdžid. Lā tehuzuhū sinetun ve lā nevm. Vesia kurijjuhus-semāvāti vel-erda. J´alemu mā bejne ejdīhim ve mā halfehum. Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illellāhu vallāhu ekber. š. SALAT I TEMDŽID »Ala resulillahi salavāt. ve lā jeūduhū hifzuhumā ve huvelalijjul-azīm. pa počnemo Ajetul-kursiju. tesbih i učiniti dovu. Lehū ma fis-semāvāti ve mā fil-erd.« Kad završimo Ajetel-kursijj.ZIKR (veličanje i slavljenje Allaha dž. Allahumme salli alā Muhammedin ve alā āli Muhammed. poslije namaza) Kad potpuno završimo neki namaz. ve lā jahītūne bi šej-in min ilmihī illā bimā šāe. Ajetul-kursijj.« A onda proučimo Euzu i Bismillu. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhil-alijjil-azīm. El-hajjul-kajjūm. onda učimo: 58 . ĀJETUL-KURSIJJ Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm »Allahu lā illāhe illā Hu.

Ve mā erselnāke illā rahmeten lil-ālemīn. Sad se dignu ruke.TESBIH »Ja Rabbi zel-dželāli »subhānallāh« 33 puta. 59 . Najposlije učimo: »Rabbil-āllmine teāla šanuhū. Umjesto dove može se proučiti samo Fatiha. Iza toga učimo: »Lā ilahe illellāhu vahdehū lā šerīke leh. a ako nemamo tespiha možemo učiti napamet. subhānallah. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ´alā kulli šej-in kadīr. Tespih uzimamo radi lakšeg brojenja onoga što učimo.« Tada izgovorimo Zatim učimo: »Subhānel-baki dāimen elhamdu lillāh« i reknemo »Elhamdu lillāh« 33 puta. s dlanovima okrenutim nebu i uči se dova. Allāhu ekber« i izgovorimo »Allahu ekber« 33 puta.

Subhāne rabbike rabbil-‘izzeti ‘ammā jesifun. 60 . El-fātiha. Ve tub ‘alejnā ja mevlānā inneke entet-tevvāburrahīm. Allāhumme rabbenā tekabbel minnā salatenā inneke entessemīul-‘alīm. Ves-salatu ves-selāmu ‘alā sejjidinā Muhammedin ve ‘alā alihi ve sahbihi edžmeīn. Ve selāmun ‘alel-murselīn.NAMASKA DOVA Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm El-hamdu lillāhi rabbil-‘ālemīn. Allāhumme rabbenā ātina fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten vekinā ‘azāben-nār. Vel-hamdu lillāhi rabbil-’ālemīn. Rabbena-gfir lī ve li vālidejje ve lil-mu’minīne jevme jekumul-hisāb.

ŠTA KVARI NAMAZ Namaz se pokvari: ako se izgubi abdest (pusti vjetar). namaz treba ponoviti. bez potrebe iskašljava ili učini bilo šta što ne priliči da se učini u namazu. a onda se ponovo prouči Ettehijjatu. glasno zaplače. jaukne. Sehv-i sedža se čini na ovaj način: Poslije predaje selama na desnu stranu učine se dvije sedžde. ako se u namazu progovori. suru ili prvo sjedenje). pa se preda selam. 61 . nasmije. salavati i dove.ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) Kad čovjek nehotice u namazu učini nešto drukčije nego što zahtijeva propis (izostavi Fatihu. Ako grešku učinimo hotimično. što zovemo sehv-i sedždom. treba da izvrši dvije sedžde.

ali se na trećem i četvrtom rekatu poslije Fatihe uči i jedno 62 . a od deset godina privoljeti ih na klanjanje. Sunnetnamazi se klanjaju kao i farz.ovako se zanijjeti: »Ja odlučih da naklanjam. Naklanjavanje se vrši isto kao i redovno klanjanje a u nijjetu se kaže koji se namaz naklanjava. Roditelji su dužni djecu od sedam godina naučiti da klanjaju.POUKE O FARZ-NAMAZIMA Obaveza klanjanja farz-namaza nastaje otkaka čovjek postane punoljetan i traje sve do smrti. kao od Boga propisanu islamsku dužnost. Kako se klanjaju sunnet-namazi? namaz. Stoga i mi klanjamo sunnete. u ime Allaha. a razlika je u učenju na trećem i četvrtom rekatu i prvom sjedenju. sabahski farz-namaz koji mi je prošao. Sunnet-namazi od dva rekata klanjaju se isto kao i sabahski fard- Podnevski sunet od četiri rekata klanja se kao i fard-namazi od četiri rekata. POUKE O SUNNETIMA Uz farz-namaz. poslije farza ili prije i poslije farza. je iz velike ljubavi prema Uzvišenom Allahu klanjao i sunnet-namaze. npr: sabahski. Sunnet-namazi mogu imati dva ili četiri rekata. Sunnet-namazi se klanjaju prije farza. Farz-namaz se može izostaviti samo kad postoji vjerom priznata zapreka ili smetnja. ikindijski. akšamski ili jacijski farz. podnevski. Allahov poslanik Muhammed a. Ako čovjeku prođe farz-namaz treba da ga naklanja čim prije. i. s.

naklanjaćemo i sunnet. npr. kao i na prvom rekatu. sunnet. 63 . Jacijski sunnet od četiri rekata klanja se isto kao ikindijski Koji sunneti se mogu skratiti. treći rekat .sure Nas.sure Felek i četvrti rekat . Kad naklanjavamo sabahski farz istog dana prije podne. Sabahski sunnet ne treba nikada izostaviti.sure. nego ustajemo na treći rekat. a možemo ih i posve izostaviti. Osim ovog slučaja.sure Ihlas. i na prvom sjedenju se uči Ettehijatu. prvi rekat . akšamski sunnet i jacijski posljednji sunnet možemo izostaviti ako smo mnogo zaposleni ili nemoćni. lkindijski sunnet od četiri rekata razlikuje se od podnevskog sunneta u tome što se u ikindijskog sunneta i na trećem rekatu uči. sunnet-namazi se nikad ne naklanjavaju. ali se ne predaje selam. Salavati i Dove. Podnevska obadva sunneta. Kur´anske sure učimo po redu kako su napisane u Mushafu. a koji izostaviti? Ikindijski sunnet i jacijski sunnet od četiri rekata možemo skratiti na dva rekata. drugi rekat .sure Kevser.

Džuma-namaz.ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT) Farz-namaz klanjamo pojedinačno. bajram-namaz. bajramnamazi i dženaza-namaz klanjaju se uvijek zajednički u džamiji. a sunnet namaze klanjamo samo svako za se. Klanjanje u džematu preporučeno je Kuranom i Hadisom a ima i veću nagradu od Boga dž. dženaze-namaz. itd. 64 . nafile namazi. Svaki džemat ima imāma. Za svaki ovaj namaz postaje propisi. Džamija je mjesto za klanjanje i islamsko učilište. teravih-namaz. š. Zajedničko klanjanje za imamom zove se džemāat (skup. svako sam za sebe ili zajednički (džematile). koji ga predvodi i mujezina. zajednica). OSTALI NAMAZI Pored pet redovnih namaza klanjamo još neke namaze kao što su: Džuma-namaz.

Musliman zaposti tako što opere usta i zube i učini nijet. pića. Ramazanski post se zanijeti ovako: »Ja odlučih postiti ramazanski post u ime Allaha. dobročinstva i vjerskog preporoda. Post će biti pokvaren ako se nešto pojede. Ramazanski post znači uz ramazan se ustegnuti od jela.TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Treća glavna islamska dužnost je ramazanski post.« Ramazanski post se obično zanijeti prije zore. poslije noćnog ručka kad se i zaposti. To darivanje zove se sadekatul-fitr. 65 . dar u novcu ili namirnicama. Noću uz ramazan klanja se teravih-namaz. komšije i prijatelji. U džamijama se uči i tumači Kur'an. Postiti je dužan svaki musliman i muslimanka koji je punoljetan i zdrav. u svrhu odanosti Bogu dž. Ako u zaboravu učinimo nešto što kvari post.vrijeme početka posta. š. U toku dana razlikujemo dva osnovna termina: sehur . post neće biti pokvaren. Čovjek koji uz ramazan ne posti griješan je i treba da kasnije naposti ramazan. Za vrijeme posta treba se čuvati i svih hrđavih djela. a kod kuće se pomažu siromašni. a omrsi se obično učeći Bismillu i najčešće vodom ili hurmama. dočekuju i posjećuju rođaci. Dvadeset sedma noć ramazana zove se Lejletul-kadr i to je najsvetija noć u godini jer je u njoj počela objava Kur'ana azimu šana. i iftar .čas kada treba prekinuti post. Po završetku ramazana nastupa Bajram kao blagdan muslimana poslije ispunjenih vjerskih dužnosti. zapali cigareta i sl. Krajem ramazana daje se siromašnim muslimanima određena materijalna pomoć. pušenja i spolnog uživanja od prije zore do zalaska sunca. što više besposlena razgovora. popije. Ramazan je mjesec ibadeta. a može se dati i za potrebe Islamske zajednice.

žena za vrijeme mjesečnog pranja. vojnik na odsluženju vojnog roka. radnik na teškim fizičkim poslovima. žena koja nosi ili doji dijete. starije osobe nesposobne da izdrže post. Sve navedene osobe dužne su post napostiti do idućeg ramazana. zatvorenik. a osobe koje nisu u stanju napostiti propuštene dane zbog teške bolesti ih starosti dužne su za svaki dan izostavljenog posta podijeliti otkupninu u vrijednosti sadekatul-fitra (fidja). putnik koji se udaljava od boravišta više od 80 km do 15 dana. putnik. 66 .Ramazanski post može izostaviti: bolesnik.

te za vjerske aktivnosti koje nemaju drugih izvora sredstava. Imovina koja spada u zekat dijeli se u toku godine do vrijednosti od 2. siromašnim licima ako imovina koju posjeduju nije dovoljna za njihovo izdržavanje. obavezni vjerski doprinos. Vlasnici zlata i srebra dužni su dati zekat ako budu imali u vlasništvu više od 90.5 grama srebra.6 grama zlata ili 641. zlato. posteljina. Zekat na žito.ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Četvrta glavna isiamska dužnost je zekat. čistimo srce od škrtosti i privikavamo se na darežljivost. brašno. živo blago (stoku) i ostale vrijednosti. zaduženim licima koja ne mogu otplatiti dug. čistimo imovinu od tuđeg prava. Zekat na živo blago podliježe zekatu više od 30 goveda ili 40 ovaca. dragocjenosti (nakit. Zekat se daje na imovinu koja pretječe od osnovnih potreba za život (nisāb). pomažemo siromahe i nevoljnike.5% od te imovine. uklanjamo nesporazume i mržnju izmedu imućnih i siromašnih. Davanjem zekata postižemo slijedeće koristi: stičemo zadovoljstvo.žito. trgovačku robu. odjeća. Zekat se može dati: onima koji nemaju ništa od imovine. Zekat na ostalu robu . Zekat je obavezno davanje jednog dijela iz viška imovine siromašnim muslimanima i muslimankama ili u druge korisne svrhe islamske zajednice u cilju postizanja Allahova zadovoljstva. namještaj i sl. ako je namijenjeno za trgovinu procjenjuje se u vrijednosti zlata i srebra ili gotovog novca i na to se daje 2. 67 . srebro). voće i povrće daje se odmah i to 10% od ubranog (ušr).5%. podmirujemo potrebe islamske zajednice. putnicima koji nemaju sredstava za povratak kući. milost Allahovu. Zekat se daje na novac.

68 . da se obavezno srcem odluči da se izdvaja dio imovine u ime Boga. svrha zekata . tj.da se obavezni iznos zekata podijeli u najljepšu svrhu koju sam odredi ili utvrdi nadležni organ islamske zajednice.- Da bi zekat bio valjan i kod Allaha primljen potrebna su dva uvjeta: nijet zekata.

Hadž ima tri osnovna farza koja mora svaki hadžija izvršiti i to: ihram obući (ihram se sastoji od dva čista ogrtača za muškarce. 69 Glavne koristi od hadža su slijedeće: - .PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Peta glavna islamska dužnost je hadž izvršiti tj. Hadžija je prije hadža dužan da: osigura svoju porodicu odgovarajućim potrebama do povratka sa hadža. Žena koja odluči da obavi hadž treba da bude u društvu svoga supruga ili bližeg rođaka sa kojim ne može stupiti u bračnu zajednicu ili da bude u društvu žena koje zajedno putuju na hadž. životnim izmiri svoje dugove i zatraži oprost za uvrede koje je eventualno nekada nekome nanio.š. boraviti na Arefatu deveti dan zul-hidžeta. u Kur'anu poziva sve muslimane i muslimanke da posjete Ka'bu i izvrše propisane obrede hadža ako zato imaju mogućnosti. Tako uzvišeni Kur'an kaže: »Ljudi koji imaju mogućnost dužni su u ime Allaha posjetiti Ka'bu. Allah dž. Ka'bu jednom u životu posjetiti kome je tome moguće. da se pokaje za svoje grijehe i odluči da se po povratku sa hadža posveti svojim obvezama prema Allahu dž. tavafi zijaret tj. da hodočasnici izvrše propisane vjerske obrede na određenim mubarek mjestima. počasni obilazak oko Ka'be u danima Kurban-bajrama.š.« Hadž se obavlja uoči i u vrijeme Kurban-bajrama. a žene pokrivaju i glavu).

- da se kod Ka'be na Arefatu. da se muslimani na hodočašću Ka’bi međusobno upoznaju i da se tješnje povezuju kako bi jedni druge pomagali u svim važnijim pitanjima. za oprost grijeha i zatraže sreću i napredak svoje zajednice i svih ljudi. s. u Medini i na drugim časnim mjestima obrate Allahu dž. š. da sastanak na hadžu u Meki koriste kao sveislamski skup na kojem bi trebalo rješavati vjerska. kod mezara Muhammeda a. prosvjetna i druga društvena pitanja islamskog svijeta. - - 70 .

1/3 podijeliti kao dar prijateijima. a 1/ 3 ostaviti za svoju porodicu. posjećivali džamiju i slušali predavanja. Kurban je islamski obred koji se sastoji od klanja u ime Boga propisane životinje u određeno vrijeme. i 13. Ramazanski bajram Ramazanski bajram je blagdan koji muslimani svečano obilježavaju po isteku ramazana 1. klanjali teravihnamaze. Kurban-bajram Kurban-bajram je blagdan koji muslimani obilježavaju 10. 2. dana mjeseca ševvala u znak veselja što su izvršili dužnost ramazanskog posta. pa se nadaju u Allahovu milost i nagradu. i 3. Osim bajram-namaza muslimani na Kurban-bajram kolju kurbane. 12. 11.... Od kurbanskog mesa treba 1/3 podijeliti siromašnim muslimanima i muslimankama. dana mjeseca zul-hidžeta.III DIO KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA ISLAMSKI BLAGDANI Muslimani imaju dva blagdana: Ramazanski bajram i Kurban-bajram. 71 .

od seobe Kao prvi dan Nove muslimanske godine uzima se 1. rebiulevel kao rođendan Muhammeda a. Lejlei-miradž pada 27.Muslimani našeg podneblja uobičajili su prigodno obilježiti i slijedeće dane: Nova muslimanska hidžretska godina. Lejlei-berat i Lejlei-kadr. doživio je najviše duhovno uzdignuće i dobio od Allaha dž. š. U toj noći Muhammed a. noć mjeseca redžeba. zaduženje za pet dnevnih namaza. s. Lejlei-miradž. s. š. Mevlud i mubarek-noći: Lejlei-regaib. Te noći osjetila je hazreti Amina. muharrem svake godine. Nova muslimanska hidžretska godina Muslimanska hidžretska godina odreduje se prema kretanju Mjeseca oko Zemlje. s. a ima 354 ili 355 dana. Mevlud Mevlud je svečanost kojom muslimani obilježavaju 12. Lajlei-berat pada 15. da je ponijela Muhammeda a. Mubarek-noći Lejlei-regaib pada prvog uoči petka u mjesecu redžebu. Muslimanske hidžretske godine računaju se Muhammeda a. s. Tom prilikom u džamijama se prouči mevlud i prigodna predavanja o životu i radu Božijeg Poslanika i uglednih ashaba. kao i u raznim drugim prilikama. određuje 72 . i prvih muslimana iz Meke u Medinu. noć ša'bana kada Allah dž.

ljudske sudbine za narednu godinu. Ona nas podsjeća na skori dolazak najdražeg nam gosta, ramazana, da bismo se duhovno i fizički pripremili za post i ostale ibadete. Lejlei-kader pada 27. noć ramazana. To je najodabranija noć u godini. Za nju veli Allah dž. š. da je bolja od hiljadu mjeseci jer je u toj noći počeo Allah dž. š. objavljivati Kur'an a. š. Muhammedu a. s.

73

ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK) Moral je skup pravila o dobrom vladanju. Izvori islamskog morala su Kur'an, Hadis i način života islamskih velikana. Propisi o islamskom moralu dijele se u tri grupe: dužnosti prema Svemogućem Allahu, dužnosti prema sebi i dužnosti prema ostalim ljudima.

DUŽNOSTI PREMA ALLAHU Prema Allahu smo dužni: čvrsto vjerovati u svih šest temeljnih istina vjere; redovno i sa zadovoljstvom izvršavati islamske dužnosti; imati uvijek na umu da je dobro što god je naredio Svemogući Allah dž. š., a zlo što god je On zabranio.

DUŽNOSTI PREMA SEBI Život i zdravlje darovao nam je Svemogući Allah i mi trebamo da ih čuvamo. U tu svrhu potrebni su: čistoća, hrana, odijevanje i umjerenost u svemu. Naročito treba paziti na osobnu čistoću. Bog nam je dao raznovrsnu hranu koju jedemo. Zabranjeno je 74

jesti: svinjsko meso i masti i svinjske prerađevine, meso krepane životinje, meso životinje koja nije propisno zaklana i krv. Zabranjeno je piti sva alkoholna pića, radi otklanjanja brojnih štetnih posljedica od upotrebe navedenih jela i pića. Muslimani i muslimanke treba da budu propisno odjeveni i da ne pretjeruju u luksuzu. Muškarci ne smiju nositi svilu i zlato, a žene ne smiju nositi kratke, tijesne i prozirne haljine a dužne su pokrivati cijelo tijelo i kosu osim lica i šaka. Hrana, odijevanje i sve ostalo treba da budu od pošteno zarađenih sredstava. Nauka i odgoj oplemenjuju naše srce i um i odvraćaju nas od hrđavih djela, misli i navika. Nije dovoljno imati samo znanje, nego se treba prema njemu i vladati. Da bismo postigli lijep odgoj trebamo biti uljudni, stidljivi, promišljeni i strpljivi. Ne smijemo biti umišljeni, oholi, srditi i grubi. Čovjek mora raditi da sebi i svojoj porodici na pošten način osigura izdržavanje, da bude u stanju pomoći siromaha i nemoćnog, te da može doprinijeti nešto i za napredak vjere i domovine.

DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA Prema ostalim ljudima smo dužni biti dobri, pravedni, iskreni i korisni. Dobrota se sastoji: u dobru mišljenju o drugima (ako to zaslužuju), u praštanju i u pomaganju okoline dobrim djelima. Protivni dobroti su: mržnja, zavist i ogovaranje. Istinost se sastoji u slijedećem: da čovjek govori istinu, da se ne pretvara i da ispunjava dato obećanje. Istinosti je protivna: laž, dvoličnost i pretvaranje. Neke stvari ne treba javno iznositi iako su istina, kao što su: prenošenje tuđih riječi, otkrivanje tuđih sramota, 75

a da prepusti drugima njihovo pravo. Roditelji su dužni: brinuti se za zdravlje i život svoje djece. onda moraju izdršavati svoje roditelje. da mrtve roditelje spominju dovom i da u njihovo ime daju sadaku ih pomoć. koja nastaje na islamskom braku i ljubavi. 76 . a ako su siromašni a djeca imaju imetka ili mogu zarađivati. brinuti se da ih upute na nauku ili zanat i osposobe za život. Pravednost je protivna nepravednosti. štuju. da su zahvalna i poslušna.mahana i tajni te ogovaranje drugoga. brinuti se da ih dobro u vjeri odgoje. ako su roditelji bolesni i iznemogli. da ih slušaju. vole i pomažu. Porodica je osnovna ljudska zajednica. Pravednost se sastoji u tome da svaki pojedinac dobije ono što je njegovo i što njemu pripada. da se na svaki poziv roditelja odmah odazovu. moraju ih djeca njegovati. Djeca prema roditeljima imaju ove dužnosti: - I ostalu rodbinu treba lijepo paziti i pomagati.

ali je zaslužio oštru kaznu. Estagfirullāh. estagfirullāh. srce ili um. ubiti čovjeka. Veliki grijesi Veliki grijesi su oni za koje je predviđena oštra kazna. Vjera zabranjuje sve što je loše i štetno za dušu i tijelo.GRIJESI I KAJANJE Vjera je Allahova uputa kojom se usmjeravaju ljudi da dragovoljno čine ono što je samo po sebi dobro. osim u nužnoj odbrani. ako su siromašni. hotimično ili nehotice. 77 . ne htjeti istinu svjedočiti. 4. estagfirullāh ve etūbu ilejh. Uz iskreno kajanje treba učiniti i neko dobro djelo. imovinu ili čast. 6. Spomenućemo neke velike grijehe koji se najčešće čine: 1. jesti svinjsko meso i mast i prerađevine od ovog mesa. 2. prouči se Amentu billahi i Kelime-i šehadet. ali oni ipak ne izvode iz vjere (dina).« Kad se ovo izgovori. lagati. život i porodicu. 3. 7. pa je potrebno da se za te grijehe pokaje. 5. Ko radi što je vjerom zabranjeno čini grijeh. vrijeđati i ne poštovati roditelje kao i ne brinuti se za njihovo izdržavanje. krivo svjedočiti i krivo se zaklinjati. ja se iskreno kajem što sam učinio grijeh i molim Tvoj oprost. Ako čovjek učini kakav grijeh. piti i proizvoditi alkoholna pića i droge i baviti se njihovom prodajom i posluživanjem. odnosno počinilac tih grijeha nije prestao biti musliman. Tevba se obično čini usmeno ovako: »Milostivi Bože. treba da se odmah pokaje (tevbu učini).

19. 16. zekat i hadž ne izvršavati. zavidjeti. odabirati zemaljska uživanja nad ahiretskim. 10. životinje spaljivati na vatri ili ih na neki drugi način mučiti. prisvajati tuđu imovinu. biti dvoličan.8. namaz ne klanjati. 22. željeti da nekome nestane neko dobro (hased). 14. drugom zlo spremati. 11. tj. krasti i krivo mjeriti. izvršiti samoubistvo i dr. prenositi tuđe riječi i time zavađati i mržnju sijati (nemīmet). ne izvršavati svoje imovinske obaveze. a druge ponižavati (kibur). vračati i vračarima (gatarima) vjerovati. 13. tj. biti škrt. 20. 9. 23. prigovarati za dobra djela. biti ohol. 17. 21. post. 26. otimati i uništavati. isključiti iz nasijeđa nekoga. zinaluk činiti. 18. 25. 15. 78 . 12. 27. klevetati i tuđe mahane iznositi i širiti (gībet). ne bojati se Božije kazne. praviti se velikim i precjenjivati se. 24. drugog vrijeđati. tj. odnosno stupati u vanbračne spolne odnose.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful