1

Priredili: Idris Resić, Prof. i Dr. Sulejman Mašović

ILMIHAL
KRATKA UPUTA U ISLAM

Izdavač: ISLAMIC RELIEF
2

SADRŽAJ
S A D R Ž A J ..................................................................................... 3 PRISTUP............................................................................................. 6 Čime počinjemo svaki dobar posao? .............................................. 6 Šta znači Bismilla? .......................................................................... 6 Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu? ......................................................................................... 6 ISLAM ................................................................................................ 7 Šta je Islam? .................................................................................... 7 Ko su muslimani? ........................................................................... 7 Šta smo mi po vjeri? ....................................................................... 8 Šta je Kur'an? .................................................................................. 8 ISLAMSKI POZDRAV - SELAM ................................................... 10 Šta je selam? ................................................................................. 10

I DIO - ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) .................... 11
PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE ............................................... 13 DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE............................................ 15 TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE............................................. 16 PETA TEMELJNA ISTINA VJERE ................................................ 18 ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE.............................................. 19

II DIO - GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI..................... 20
PRVA ISLAMSKA DUŽNOST ....................................................... 21 DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST - NAMAZ (SALAT) ................. 22 Kako stojimo u namazu? ............................................................... 22 Kako se pregibamo u namazu? ..................................................... 22 Kako se spuštamo na zemlju u namazu?....................................... 23 Kako sjedimo u namazu? .............................................................. 23 UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) .................................... 24 PRVI UVJET ZA NAMAZ - OPĆA ČISTOĆA .............................. 25 3

... 36 SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA ................................................ 30 Gusul ... 45 Sura El-Fatiha ..................................................................NAMASKI RUKNOVI ........ 44 Završetak namaza (selām).................................... 44 Dove .......................................................................................................................... 44 DODATAK O KIRĀETU ................ 26 UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz) ................................................... 48 Sura Felek ..... 52 PODNE-NAMAZ ........................................ 38 Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir) ....................................................................... 53 IKINDIJA NAMAZ ..................................................................................................................... 46 Sūra Nasr (Izā džāe) ........................ 55 4 ....... 42 Spuštanje lica na tle (sedžda) ..................................................................POKRIVANJE TIJELA .......................... 45 Eūza i Bismilla ... 27 O meshu .............................................................................. 33 PETI UVJET ZA NAMAZ ........................................................................... 49 PET DNEVNIH NAMAZA ....... 46 Sūra Vel-Asri .................... 47 Sura Tebbet-jedā ......... 41 Pregibanje u namazu (rukū') .................................................................................................................................. 29 Tejemmum ..........................................................................................................................KIBLA (KA'BA).................................... 43 Salavāti .......................................................................................................... 48 Sura Nas ........................................................................... 50 SABAH-NAMAZ ........................................................................................................ 47 Sura Ihlas (Kul-huvallahu)........................... 37 NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz) ......................... 31 TREĆI UVJET ZA NAMAZ ..VRIJEME NAMAZA .......................................................... 36 Ikāmet ... 45 Subhāneke ..............................................................................................................................................................DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST ....................................................... 35 ŠESTI UVJET ZA NAMAZ .................................... 43 Ettehijjātu ......................................................................................................................................................................... 51 AKŠAM-NAMAZ .................................. 33 Ezān............................................................................................................................................ 32 ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ .................... 43 Sjedenje u namazu .......................................................................................................................................................NIJJET (ODLUKA)...

....................................................................... 77 Veliki grijesi......................... 58 NAMASKA DOVA ........KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA ... 71 Ramazanski bajram .......... 74 DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA ......................................................................... 67 PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST........................ 65 ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST .... 64 TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST ......................... 69 III DIO ......................................... 56 VITR-NAMAZ ........................... 61 ŠTA KVARI NAMAZ............................... 72 ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK)............................................................. 57 ZIKR ................................................................................................................................................................................. 62 POUKE O SUNNETIMA ............................................................... 72 Mevlud ....................................... 64 OSTALI NAMAZI ...............................................................................................JACIJA-NAMAZ................................................................................................................................................................... 74 DUŽNOSTI PREMA SEBI ...................................... 62 ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT) ............... 71 ISLAMSKI BLAGDANI ................................. 71 Kurban-bajram ..................................... 72 Mubarek-noći ................................ 74 DUŽNOSTI PREMA ALLAHU ............................................. 77 5 ......................................................................................... 75 GRIJESI I KAJANJE...................... 60 ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) ........................... 61 POUKE O FARZ-NAMAZIMA .......................................................................................................................................................................................... 71 Nova muslimanska hidžretska godina ...........................................

PRISTUP Čime počinjemo svaki dobar posao? Svaki dobar posao počinjemo riječima: BISMILLAHIRRAHMĀNIRRAHIM. Allaha dželle šānuhu.. kada polazimo od kuće na ulicu ih na posao. 6 . snaga i razum zavise od Njega. jer naš život. kada radimo školski zadatak. MILOSTIVOG! Ova formula naziva se BISMILLA. što znači: U IME ALLAHA. Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu? Svakodnevni poslovi prije kojih treba moliti Allaha za pomoć i blagoslov su slijedeći: kada peremo ruke i umivamo lice. SVEMU DOBROČINITELJA. Šta znači Bismilla? Bismilla znači da se mi odlučujemo da svaki svoj čin uradimo misleći na Allaha dželle šānuhu i moleći Ga da nam pomogne. kada učimo Kur'an. kada radimo bilo koji posao u radionici ili na polju. kada pristupamo objedu. U ovim i sličnim poslovima Bismillom spominjemo Boga i molimo Ga da nam dadne snagu i razum da započeti posao sretno završimo..

Ahiret. Islam predstavlja sistem istina datih u Kur'anu kao posljednjoj Božjoj objavi. Islam naređuje sve što je dobro i korisno. kad volimo. osjećanju i poslu. Ko su muslimani? Muslimani su one osobe koje su prihvatile islamsko učenje kao putokaz u svom životu. Islam uči da postoji materijalni i duhovni svijet i da pored ovog prolaznog života postoji vječni život poslije smrti. a zabranjuje sve što je štetno. vremena i prilike. i kad mrzimo. to također činimo u ime Allaha dželle šānuhu.ISLAM Šta je Islam? Islam je dragovoljna predanost Allahu dželle šānuhu u svakoj misli. Islam uči da. a njegovi propisi i načela važe za sve prostore. Islam uči da postoji samo jedan Bog. Islam je vjera koju je objavio Allah dželle šanuhu preko Svoga posljednjeg poslanika Muhammeda cijelom čovječanstvu. Allah. Allah dželle šanuhu. 7 . Islam vodi napretku i sreći čovječanstva. Islam propisuje održavanje tjelesna i duševne higijene. održava i rastvara. koji sve stvara. kada će ljudi pred Bogom delle šānuhu polagati raune za svoja djela. to činimo u ime Allaha dželle šānuhu. i Sudnji dan. Muslimani iskazuju svoju pripadnost islamu kroz: islamsko vjerovanje da je samo jedan Bog.

« Ovu obavezu pripadanja islamu trebamo naučiti izgovarati na arapskom jeziku.. Ova obaveza Allahu delle šanuhu u našem narodu se naziva šehadet ili Kelime-i šehadet. post. ponašanje prema islamskim propisima..- izvršavanje islamskih dužnosti (šehadet. patnjama i kušnjama. Šta smo mi po vjeri? Mi smo po vjeri muslimani i muslimanke. kada su u dobru i veselju i kada su u nevoljama. namaz. Svaki musliman i muslimanka mora naučiti izgovarati ovu kratku obavezu pripadanja svojoj vjeri. O ovoj obavezi vjeri lijepo je i razmišljati i svojim razumom se opredijeliti za Božiju jedinost i Muhammedovo poslanstvo. a to znači čvrsto vjerovati u šehadet. Svoju pripadnost islamu muslimani iskazuju kratkom obavezom pred Allahom koja glasi: »Ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik. Šehadet muslimani izgovaraju u svim životnim prilikama. zekat i hadž). Kur'an nas uči: 8 . Šta je Kur'an? Kur'an je Božija knjiga u kojoj je Uzvišeni Allah objavio vjeru islam Muhammedu-alejhisselām s ciljem da je prenese i objasni ljudima kako bi primjenom tog zakona postigli sreću na ovom i budućem svijetu. EŠ-HEDU EN LĀ-ILAHE ILLELLĀH VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ .

pedagogiju. fiziku. matematiku i druge društvene i prirodne znanosti. Kur'an zahvata i opću povijest. 9 . On je savršeni zbornik moralnih propisa. arheologiju. astronomiju. Danas Kur'an potiče mnoge naučnike Zapada i Istoka različitih profila da ga proučavaju i otkrivaju istine i upute za cjelovit razvoj pojedinca i zajednice. medicinu.- šta i kako treba vjerovati. biologiju. te kako se ljudi trebaju vladati. sociologiju. Kur'an nije samo vjerozakonik. koje islamske dužnosti treba vršiti i kako. izvor pravnih normi i društvenih zakonitosti.

Islamski pozdrav glasi: ES-SELĀMU ALEJKUM.ISLAMSKI POZDRAV .« 10 . što znači: »Mir i spas Božiji želim vama!« Musliman kome je nazvan selam treba da uzvrati slijedećim riječima: VE ALEJKUMUS-SELĀM.SELAM Šta je selam? Selam je islamski pozdrav obavezan za sve muslimane i muslimanke na cijelom svijetu pri njihovim međusobnim susretima. što znači: »I ja vama mir i spas Božiji želim.

vjerovati u Božije poslanike (pejgambere).u Božije Kitabe. a zovemo ih imanski šarti. 4. 3. biva s Božijom voljom 11 . duhovna bića.u Božije poslanike (pejgambere). biva s Božijom voljom i određenjem. vjerovati u Božije kitabe (knjige). vjerovati u Sudnji dan (Posljednji dan). AMENTU BILLĀHĪ 2. VEL-JEVMIL-ĀHIRI 6. VE RUSULIHĪ 5. .u Božije meleke. vjerovati u Božije meleke (anđele). vjerovati u Boga. a one glase: 1. VE KUTUBIHĪ 4. HAJRIHĪ VE ŠERRIHĪ .I DIO ISLAMSKO VJEROVANJE (IMAN) Da bismo mogli biti muslimani. 6. dužni smo naučiti te razumom i srcem prihvatiti islamsko vjerovanje (iman).Ja vjerujem u Boga. 2. Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere. . vjerovati u Božije određenje (kader).i vjerujem da sve što se događa.u Posljednji (Sudnji) dan. VE-MELĀIKETIHĪ 3. Allaha dželle šanuhu (Stvoritelja i Vladara svjetova). VE BIL-KADERI MINELLĀHI TEĀLĀ . Temeljne istine vjere su: 1. . 5. . Svaki musliman i muslimanka dužni su ove temeljne istine vjere svakodnevno izgovarati na arapskom jeziku. to jest da sve što se događa.

12 .i određenjem. Onaj koji ne vjeruje u svih šest temeljnih istina vjere ne može biti musliman odnosno muslimanka.

Allah je oduvijek i nije postao. Sve se razvija i kreće u potpunom skladu i savršeno tačno. Allaha znamo i vjerujemo po Njegovim svojstvima spomenutim u Kur'anu kojih ima mnogo. Proučavanje prirode i pojava u njoj dovodi nas do saznanja da postoji Stvoritelj koji sve zna i može. Allah sve stvara. ništa nije slučajno. održava i rastvara. Allah je zauvijek jer ga neće nestati. Allaha dželle šanuhu. i Njemu niko nije ravan!« 13 .jedan je! Allah je utočište svakome! Nije rodio nikoga. što znači: »Ja vjerujem u Boga. a ovdje navodimo slijedeća: Allah ima i postoji. Taj Stvoritelj je Allah dželle šanuhu. Allah sve zna. U suri Ihlas Kur'an kaže: »Reci: On. Allah sam o sebi opstoji. Stvoritelja i Vladara svjetova. Allah. . Allah sve čini svojom voljom. niti je On rođen.PRVA TEMELJNA ISTINA VJERE Prva temeljna istina vjere je ĀMENTU-BILLĀHI. Allah nije ničemu sličan. čuje i vidi. Allah živi svojim vječnim životom. Razmišljanje o redu u prirodi dovodi nas do vjerovanja da postoji Bog koji vlada cijelim svijetom. Allah je jedan.« Sve što vidimo na zemlji i na nebu skladno je i lijepo uređeno.

š. 14 . u pisanju.Kad spominjemo Allahovo ime treba reći dželle šānuhu ili skraćeno dž.

Određeni meleki prate čovjeka. rast i sazrijevanje bilja. određuje. sa drugim za to određenim melekima. padanje kiše. donose mu dobre misli i pišu njegova djela.« Meleki su nevidljiva duhovna bića koja nikada ne griješe. kretanje oblaka. što znači: »Ja vjerujem u Božije meleke (razumna duhovna bića). Meleka ima vrlo mnogo a najpoznatiji su: Džebrail . listanje.š.« 15 . Mikail .ima ulogu da prenosi od Boga Objavu poslanicima. itd. Azrail . nego uvijek sa zadovoljstvom i poslušno vrše dužnosti koje im Allah dž. Israfil .sa drugim melekima vrši odredene dužnosti u prirodnim pojavama i promjenama kao što su strujanje vjetrova. - Druga nevidljiva bića koja donose čovjeku zle misli i navode ga na grijehe zovu se šejtani (đavoli). Oni su naši neprijatelji i mi molimo Allaha da nas sačuva od njihovog djelovanja slijedećim riječima: EŪZU BILLĀHI MINEŠ-ŠEJTĀNIR-RADŽĪM.ima zadaću da najavi prestanak života na zemlji (Posljednji dan) i ponovno oživljenje (Sudnji dan). a nazivaju se Kiramen kātibini. što znači: »Utječem se Allahu od prokletog šejtana.DRUGA TEMELJNA ISTINA VJERE Druga temeljna istina vjere je VE-MELĀIKETIHĪ.rastavlja duše od tijela u času smrti.

Pored spomenutih kitaba objavljeni su spisi ili svici pojedinim Božijim poslanicima. Zebūr. Kur'an je zakonik i vodič u životu muslimana. Indžīl.« Božije knjige (kitābi) su Božije objave koje su ljudima prenosili Božiji poslanici. što znači: »Ja vjerujem u Božije knjige. Njegovi propisi vode sreći i napretku svih ljudi u koju svrhu ih Allah dž. poziva da ga proučavaju i u životu primjenjuju. U Božijim kitabima sadržane su upute.da bude putokaz ljudima kako bi bili sretni na ovom i budućem svijetu kao posljednja objava za sva buduća vremena i prostore do Sudnjeg dana.alejhisselam . š.s. tokom povijesti slao narodima da ih opomene i odvrati od loših djela i nasilja koja su uništila mnoge civilizacije. objavljen Dāvūdu a.TREĆA TEMELJNA ISTINA VJERE Treća temeljna istina vjere je VE KUTUBIHĪ. Muslimani su posebno dužni da ga izučavaju i svoj život usklađuju po njegovim propisima. 16 . Kur'ān. objavljen Isāu a. Najpoznatija su nam četiri velika kitaba: Tevrāt. Kur'an je uvijek suvremen i bit će izvor za sticanje znanja i otkrivanje novih istina svim generacijama ljudskog roda do Sudnjeg dana. jer će samo tako postići sreću na ovom i budućem svijetu. kitābe.s.s. š. objavljen Mūsāu a. Naša Božija knjiga (kitāb) je uzvišeni Kur'an koji je dostavljen Muhammedu . savjeti i propisi o životu ljudi i obavljanju vjerskih dužnosti koje je Allah dž. objavljen Muhammedu a.s.

s. Bilo je mnogo Božijih poslanika a najpoznatiji su: Adem. slao svoje objave da ih prenesu i objasne ljudima. Isā i Muhammed-alejhisselam. i od njih je postao cijeli ljudski rod. Posljednji Božiji poslanik je Muhammed a. Mūsā. 17 . s. Prvi pejgamber je Adem a. koji je ujedno i prvi čovjek na zemlji. Poslije Muhammeda a.ČETVRTA TEMELJNA ISTINA VJERE Četvrta temeljna istina vjere je VE RUSULIHĪ. neće doći nijedan poslanik niti ijedna objava poslije Kur'ana. š. Ibrahim. što znači: »Ja vjerujem u Božije poslanike. s. Nūh. Adema i njegovu ženu Havu stvorio je Allah dž.« Božiji poslanici su odabrani ljudi (pejgamberi) kojima je Bog dž. š.

a za loša djela kazna je Džehennem (pakao). što znači: »Ja vjerujem u Posljednji i Sudnji dan. Svakom čovjeku na Sudnjem danu bit će predočena njegova dobra i loša djela za koja će biti nagrađen ili kažnjen. Sudnji je dan kada će Svemogući Bog stvoriti drugi vječni život i sve mrtvo oživjeti i pozvati ljude da im sudi za njihova djela.PETA TEMELJNA ISTINA VJERE Peta istina vjere je VEL-JEVMIL-ĀHIRI.« Posljednji je dan kada de ovaj svijet nestati i svi ljudi pomrijeti. Za dobra djela nagrada na Sudnjem danu je Džennet (raj). Najteži grijesi su: nevjerovanje u Boga. 18 . i za njih nema oprosta. pa će biti i najstrožije kažnjeni.

a ako se odlučimo za zlo. bit ćemo nagrađeni. bit ćemo kažnjeni. Iako je sve određeno. Određenje treba ovako razumjeti: da je Svemogući Allah stvorio zemaljske i nebeske svjetove i On određuje raspored i zbivanja u njima. Ako se odlučimo za dobro djelo.). jer će biti kažnjen zato što se odlučio na izvršenje nekog grijeha. griješnik se ne može pravdati Božijom odredbom. On je uzrok svim uzrocima. a to je naša sposobnost da se sami odlučimo za neko djelo. Ono što Allah hoće. smrt. Ako nas zadesi neko zlo ili nezgoda (bolest. biva s Božijom voljom i određenjem. to biva. htio i odredio pa moramo biti strpljivi dok se ne izmijeni Njegova odredba. treba ih strpljivo podnositi i moliti Allaha dž. šteta i sl. dogada se.š. Allah određuje. a što neće. a ako ne.« Vjerovanje u Božije određenje znači svjesno zalaganje za ostvarenje zadataka života u granicama propisa Allahove vjere. Niko ne može Njega spriječiti u Njegovoj volji i radu. Prema tome. što znači: »Ja vjerujem da sve što se događa.ŠESTA TEMELJNA ISTINA VJERE Šesta temeljna istina vjere je VE BIL-KADERI HAJRIHĪ VE ŠERRIHĪ MINELLĀHI TEĀLĀ. razvijati se i nestati. Sve nesreće koje nas u životu zadese dužni smo spriječiti i otkloniti ako to možemo. je dao čovjeku slobodnu volju. kao što će i dobročinilac biti nagrađen zato što se odlučio da izvrši dobro djelo. strah. to se ne može dogoditi niti biti. sudbinom. raspoređuje i stvara. trebamo znati da je to Allah dž. da nas spasi i otkloni nevolje. Kada će i koliko šta potrajati. Allah dž.š. 19 .š.

4. Te glavne islamske dužnosti su: 1. 2. očitovati pripadnosti islamu (Kelime-i šehadet). Islamski šarti su povezani sa imanskim šartima kao tijelo s dušom. a srce im je Kelime-i šehadet. davati propisani dio od imovine (zekat). klanjati propisane namaze (salat). 3. 20 .II DIO GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI Islam se zasniva na pet glavnih dužnosti. Stoga se pripadnost islamu očituje ili izjavljuje izgovorom Kelime-i šehadeta. izvršiti propisanu posjetu Ka'bi (hadž). postiti mjesec ramazan (savm). Pet glavnih islamski dužnosti nazivamo islamskim šartima. 5.

LEM JELID. s. Reci: »On.s. poslanstvo podrazumijeva da Muhammed a. niti je rođen. Vjerovanje u Božiju jedinost izražavamo u izreci LĀ ILĀHE ILLELLĀH što znači da nema drugog Boga osim Allaha. s. ALLĀHUS-SAMED. s.PRVA ISLAMSKA DUŽNOST Prva i glavna islamska dužnost je Kelime-i šehadet koji glasi: EŠ-HEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH. Kelime-i šehadet ima dva dijela: očitovanje vjere u Božiju jedinost i očitovanje vjerovanja u Muhammedovo a. VE LEM JEKUN LEHŪ Njemu niko nije ravan. nije ni po čemu biće koje trebamo obožavati nego samo čovjek kao i drugi ljudi. 21 . On je neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost. on je bio savršeno predan Allahu i obdaren Njegovim poslanstvom.« KUFUVEN EHAD. što nam potvrđuje i Kur'an u suri Ihlas koja glasi: KUL HUVALLĀHU EHAD. Nije nikoga rodio. ali za razliku od njih. Šehadetom se tvrdi i očituje pripadnost islamu. VE LEM JŪLED. . mnogo ga volimo i cijenimo. Vjerovanje u Muhammedovo a. VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ.« Šehadet znači tvrditi ono što vjerujem a to i izjaviti (očitovati pred drugim ljudima). Zato mi slijedimo Muhammeda a. Allah. i njegovo učenje.s. poslanstvo. Uzvišeni Allah je odabrao Muhammeda a. za svog posljednjeg poslanika da ljudima dostavi i objasni završnu objavu i da im bude primjer kako se u životu treba vladati. što znači: »Ja vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha i vjerujem i očitujem da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik.jedan je.

Ovih šest dijelova čine oblik namaza. učenje Kur´ana. spuštanje lica na zemlju i sjedenje. a ruke sastaviti desnu po lijevoj. Stajanje. Ti sastavni dijelovi namaza su: početni tekbir. Stajanje u namazu zovemo kijām. tri ili četiri rekata. ikindiju. akšam i jaciju. Kako se pregibamo u namazu? U namazu se pregibamo preko polovine tijela. a ženske ih stavljaju na prsa.NAMAZ (SALAT) Druga islamska dužnost je dnevno klanjati propisane namaze. i to: sabah. jedno pregibanje i dva spuštanja lica na zemlju čine jedan rekāt namaza. 22 . pregibanje. Pregibanje u namazu zovemo rukū'.DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST . Muškarci stavljaju ruke preko pasa. Noge treba rastaviti jednu od druge najmanje tri prsta. glavu izravnamo s leđima i gledamo u nožne prste. Namaz može imati dva. podne. i ima šest dijelova. Jedno stajanje. Svaki dan treba klanjati pet namaza. rukama se odupremo o koljena. gledajući preda se. Namaz je muslimanska obaveza koja se vrši svaki dan klanjanjem i učenjem na propisani način. pregibanje. spuštanje lica na zemlju i sjedenje su tjelesne radnje i treba ih naučiti vježbanjem. Svaki namaz ima svoje vrijeme. Namaz je propisan od Allaha dž. Kako stojimo u namazu? U namazu stojimo mirno i skrušeno.š. stajanje.

Gleda se preda se. a onda učinimo još jednu sedždu. a desnu drži uspravljena stopala. S druge sedžde dižemo se na drugi rekat. Ženska iskrene noge na desnu stranu. Prvo dižemo glavu. To je sedžda. Muškarac sjedne. ako može. povijenih prsta. pa spustimo na tle koljena. Sa sedžde podignemo glavu i ruke. na lijevu nogu. onda ruke. 23 . Ruke se drže na koljenima. i između njih spustimo nos i čelo. Kako sjedimo u namazu? U namazu sjedimo na koljenima. pa koljena.Kako se spuštamo na zemlju u namazu? Iz stajaäeg položaja pognemo se i povijemo noge. a zatim ruke. u ruke.

5. 3.UVJETI ZA NAMAZ (NAMASKI ŠARTI) Prije stupanja u namaz treba ispuniti šest uvjeta ili priprema za namaz. 2. odlučiti klanjati (nijjet). da bude čisto tijelo. 6. Šest uvjeta za namaz. biti pristojno obučen. okrenuti se prema Kibli. 24 . Uvjeti za namaz su: 1. uzeti abdest ili. nazivamo namaskim šartima. 4. ako je potrebno. obavljanje namaza nije ispravno. Ako nedostaje makar jedan uvjet. okupati se. na vrijeme klanjati. odijelo i mjesto gdje če se klanjati.

pranje ruku prije i poslije jela. kao i svaka druga nečistoća koja je islamskim propisima zabranjena. mokraća. pranje zuba. nečist.PRVI UVJET ZA NAMAZ . obrezivanje nokata. 25 . pranje poslije obavljene nužde te čisto održavanje pazuha i stidnih dijelova tijela. U čistoću spada: kupanje. krv. odijelo i stan.OPĆA ČISTOĆA Kod muslimana treba da bude čisto: tijelo. alkohol. U nečistoču koju treba ukloniti spadaju svinjski proizvodi.

Nakon što uzmemo abdest. 5. lice i ruke obično obrišemo čistim peškirom. S jednim abdestom. operemo lice. 26 . operemo prvo desnu. 2. 7. operemo ruke do iza šake (tri puta). palac iza uha. možemo klanjati više namaza. a onda lijevu nogu do iza članaka (tri puta). a zatim lijevu ruku do iza lakta (tri puta). Uzimajući abdest može se učiti Kelime-i šehadet ili koja dova.DRUGI UVJET ZA NAMAZ – ABDEST Abdest je posebno pranje čistom vodom radi klanjanja namaza ili učenja gledajući iz Mushafa. a sa ostala tri prsta vanjskom stranom potiremo vrat. Kažiprst stavimo u uho. Desnom rukom ispiramo usta. 6. izaperemo usta i nos (tri puta). odakle je kosa nikla do pod bradu i od uha do uha (tri puta). potaremo mokrom rukom prednji dio glave (mesh) jedan puta. potaremo mokrim rukama uši i vrat (jedan puta). Abdest se uzima ovako: 1. proučimo Bismillu. operemo prvo desnu. a lijevom rukom čistimo nos. ako u međuvremenu nismo učinili ništa što kvari abdest. 8. 3. 4.

Pranje ruku do iza šaka 2. Izapiranje nosa 4.UZIMANJE ABDESTA (slikovit prikaz) 1. Pranje lica 27 . Izapiranje usta 3.

Potiranje mokrom rukom prednjeg dijela glave (mesh) 8.5. Pranje nogu do iza članaka 28 .mesh 7. Potiranje mokrom rukom prednjeg dijela glave . Pranje ruku do iza lakta 6.

U mestvama se može klanjati pod uslovom da budu čiste. i to naročito u zimskom vremenu. da ne propuštaju vodu. da nisu poderane koliko tri prsta.Šta kvari abdest? Abdest će biti pokvaren: ako obavimo malu ili veliku nuždu.u izuzetnim slučajevima . da pokrivaju nožne članke. Onaj ko je obukao mestve kad je imao abdest neće skidati mestve i prati noge kad bude opet uzimao abdest. Mesh po mestvama može se činiti jedan dan i jednu noć. tj. b) Mesh po mestvama Ima ljudi koji su uobičajili nositi mestve (lahku kućnu obuću). O meshu Mesh znači potrati mokrom rukom jedan dio tijela radi čišćenja tog dijela ili pak potrati mokrom rukom jedan dio odjeće. ako povratimo ili ako pustimo vjetar. ako zaspimo. a) Mesh po zavoju Ako imamo na tijelu kakvu ranu ili ozljedu pa to zavijemo čistim zavojem. ako se . ako će nam pranje i kvašenje tih mjesta štetiti i pogoršati zdravstveno stanje. da se može u njima komotno hodati i da se obuku. možemo mesh činiti po zavoju. Mesh po mestvama čini se na taj način što se mokrim prstima desne ruke potare desna mestva od nožnih prsta do članaka. 24 29 . nego će po njima mesh činiti. ako nam poteče krv ili procuri gnoj ili žuta voda. umjesto pranja. prilikom uzimanja abdesta.ne može oprati taj dio tijela. a isto tako prstima lijeve ruke lijeva mestva. kad dotična osoba ima abdest.

72 sata. čim budemo u mogućnosti uzeti abdest ili 30 . Zatim dotaknemo dlanovima čistu zemlju. Kako se uzima tejemmum U tejemmuma su tri farza. Najprije se odluči (nijjet učini) radi čega se uzima tejemmum (na primjer. umjesto abdesta ili gusula. a desnom lijevu ruku.sata. kada u toku jednog namaskog vremena nije moguće pribaviti vode. nije moguće okupati. kada imamo samo malo vode. 3. a uzima se ovako: 1. sa vrha prstiju do iza laktova. ili predmet od zemlje. sve dok ne dođemo do vode. onda tri dana i tri noći. kad se. tj. kako bih se mogao približiti Uzvišenom Allahu. radi namaza ili prihvaćanja Mushafa). 3. pa potaremo lijevom desnu. Tejemmum U izvjesnm slučajevima može se. kao da ga peremo. tj. Sa jednim tejemmumom možemo klanjati više namaza. 2. Na isti način ponovo dotaknemo dlanovima čistu zemlju. koja nam je potrebna za piće ili za pribavljanje hrane. 2. može se obaviti formalno čišćenje čistom zemljom (prahom) ili predmetima napravljenim od zemlje. uglavnom. dlanove otresemo i njima potaremo lice. uzeti tejemmum. a ako smo na putu (musāfir). ili predmet od zemlje. Nijjet tejemmuma za namaz glasi: Ja odlučih uzeti tejemmum radi namaza i radi toga da se očistim. u ovim slučajevima: 1. u slučaju potrebe. Ali. ako smo kod kuće (mūkim). Tejemmum se uzima.

pokvariće i tejemmum. nos izaprati. ili uzeti abdest . 2. Sve što kvari abdest. Gusul Gusul je posebno vjersko kupanje koje je propisano u određenim prilikama spolno zrelim muškarcima i ženama. 3.ako je tejemmum uzet umjesto abdesta.okupati se.ako je tejemmum uzet umjesto kupanja. Namaze koje smo klanjali sa tejemmumom ne treba naklanjavati. Gusul se uzima na ovaj način: 1. usta i grlo vodom dobro isplakati. zatim cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane ni koliko se vrhom igle može dotaći. 31 . tejemmum neće više važiti pa se treba odmah okupati .

POKRIVANJE TIJELA Kada hoćemo da stupimo u namaz. treba da se pristojno obučemo. s napomenom da je to islamski način odijevanja žene u svim prilikama. 32 .TREĆI UVJET ZA NAMAZ . Kod ženskih mora biti pokriveno cijelo tijelo i kosa osim lica i ruku do šake.

resūlullāh. Ešhedu en lā illāhe illellāh.ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ . Ezān Allāhu ekber. Vrijeme akšamskog namaza počinje od zalaska sunca i traje do Vrijeme jacijskog namaza počinje kad potpuno nestane sunčanog sjaja na zapadu i traje do pred zoru. Allāhu ekber. Ešhedu en lā illāhe illellāh. Vrijeme sabahskog namaza počinje od zore i traje do izlaska Vrijeme podnevskog namaza počinje kad sunce malo odmakne sa sredine neba i traje do ikindije.VRIJEME NAMAZA Svaki namaz se klanja u svome vremenu. Početak namaskog vremena oglašava mujezin učenjem ezana. Zabranjeno je klanjati u času izlaska sunca i pola sata poslije izlaska. kad sunce prelazi preko sredine neba i kad sunce zalazi. Allāhu ekber. Vrijeme ikindijskog namaza počinje kada sunce nagne zapadu i traje do akšama. Ešhedu enne Muhammeden Muhammeden resūlullāh. Hajje ales-salāh. Ešhedu enne 33 . Početak svakog namaskog vakta određuje se prema položaju sunca na nebu. jacije. sunca. Početak namaskih vremena za cijelu godinu označen je u takvimu (muslimanskom kalendaru). Hajje ales-salāh. Allāhu ekber. odnosno ima svoj vakat.

34 . Essaltu hajrun minen-nevm. a može i na nekom drugom mjestu. On se uči usporeno i glasno. Allāhu ekber. Allāhu ekber. Lā illāhe illellāh. U sabahskog ezāna poslije »Hajje alel-felah« uči se: Essalātu hajrun minen-nevm. Hajje alel-felāh.Hajje alel-felāh. Ezan uče samo muškarci. Ezan se uči na munari.

a nemamo nikoga upitati. nalazi se mubarek mjesto Ka'ba i tamo se okrećemo kad klanjamo (Kibla). u Arabiji. Ako ne znamo gdje je smjer Meke. Ka'ba u Meki 35 .KIBLA (KA'BA) U gradu Meki.PETI UVJET ZA NAMAZ . onda se treba okrenuti onamo kuda mislimo da je Kibla. Pokuđeno je klanjati prema slici na kojoj su čovjek ili životinja naslikani. Meka se nalazi na jugoistoku od naše zemlje.

ŠESTI UVJET ZA NAMAZ . u džematu onda ga uči mujezin naglas.« Ikāmet se uči ubrzano i u sebi.« Prije nijjeta farz namaza muškarci uče Ikāmet. kad kāmetis-sālah. Allahu ekber. Ešhedu enne 36 . Tu odluku. u srcu donesenu. hajje ales-sālah. Allāhu ekber. resūlullah. kad se namaz klanja pojedinačno.NIJJET (ODLUKA) Prije nego što stupimo u namaz treba srcem odlučiti koji ćemo namaz klanjati. Ešhedu enne Muhammeden Muhammeden resūlullah. Lā ilāhe illelāh. zovemo nijjet. a kad se klanja zajedniči tj. Allāhu ekber. Kad kāmetis-salātu. hajje alel-felah. Ešhedu en lā ilāhe illellāh. Allāhu ekber. Nijjet na arapskom jeziku za sve namaze glasio bi ovako: »Nevejtu en usallije lillāhi teāla salātel-vakti edāen mustakbilel-kibleti Allahu ekber. Nijjet se može izgovoriti posebnim riječima na bosanskom ili arapskom jeziku. Ikāmet »Allāhu ekber. treba sabrati misli i s poštovanjem stupiti u namaz. Allāhu ekber. Hajje alel felāh. Izgovarajući nijjet. Ešhedu en Iā ilāhe illellāh. Svaki namaz ima svoj nijjet. Hajje ales-salāh.

Sastavni dijelovi namaza zovu se namaski rukni. 37 . pregibanje (ruku'). 5. tri ili četiri rekata. sjedenje na svršetku namaza (ka'de-i ehireh). 3. Stajanje.NAMASKI RUKNOVI Namaz ima šest sastavnih dijelova. učenje. učenje Kur'ana (kirāet). Namaz može imati dva. početni tekbir (iftitāh-i tekbir). 6. 4. 2. pregibanje i spuštanje lica na zemlju čine jedan rekāt. stajanje (kijām). i to: 1.SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA . spuštanje lica na zemlju (sedžde).

i 3. Iftitāh-i tekbir: početni tekbir (Allahu ekber) s kojim se stupa u namaz (ženska i muška osoba) 2. Kirāet: učenje Kur'ana na kijamu 38 .NAMASKI RUKNOVI (slikovit prikaz) 1. Kijām: stajanje u namazu.

4. K'āde-i ehire: posljednje sjedenje na kraju namaza na kojem se predaje selam 39 . Rukū: sagibanje u namazu 5. veličanstvom 6. Sedžda: spuštanje lica na tle pred Allahovim dž. š.

Selām: završavanje namaza predajom selama na desnu i lijevu stranu 40 .

Muškarci dižu ruke u visini ušiju dodirujući palcima mehki dio uha. učenje Fatihe i sūre). dianova okrenutih prema Kibli i izgovorimo: Allāhu ekber. Kod svih farz-namaza farz je učiti Kur'an samo na prva dva rekata. Učenje Kur'ana u namazu (kirāet) 1. (iftitāh-i Dignemo ruke. stojimo mirno i skrušeno gledajući u mjesto gdje ćemo spustiti lice i učimo. Stajanje u namazu zove se kijām.Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir) Početnim tekbirom tekbir) stupa se u namaz. Šta se uči na stajanjima svih rekata u svih namaza? Na stajanjima svih rekata u svih namaza uči se slijedeće: 1) na stajanju prvog rekata u svih namaza uči se: 41 .) 2. Stajanje u namazu (kijām) Kada izgovorimo početni tekbir i sastavimo ruke. Šta je kirāet? Kirāet znači učenje Kur'ana prilikom stajanja u namazu (tj. a na trećem i četvrtom rekatu učenje Kur'ana je vadžib. klanjaće sjedeči. (Učenje Kur'ana u namazu farz je na stajanjima svih rekata. Prsti su ispruženi. Ženske dižu ruke u visini ramena. Ko zbog bolesti ili starosti ne može da stoji.

zatim malo zastanemo i 42 . 4) na stajanju trećeg rekata ikindijskog i jacijskog sunneta uči se: Subhāneke. Šta učimo na stajanju u namazu? Osim Fatihe i süra na stajanju u namazu učimo: Subhāneke. Fatiha i sūra. a zatim se dignu ruke kao kod iftitah-i tekbira izgovarajući »Allāhu ekber«. Fatiha i sūra. Euze i Bismille je sunnet. 6) na stajanju četvrtog rekata svih sunneta uči se: Bismilla. Bismilla i Kunut-dovu. Učenje Subhaneke. 7) na stajanju trećeg rekata u vitr-namaza uči se: Bismilla. Dižući se s rukū'a izgovaramo: »Semiallāhu limen hamideh«.« 3. Eūza. te se ruke stave na određeno mjesto i prouči se Kunut-dova. Fatiha i sūra. kao i na stajanju prvog rekata. 3) na stajanju trećeg i četvrtog rekata farz-namaza uči se samo Bismilla i Fatiha. 2) na stajanju drugog rekata u svih namaza uči se: Bismilla. Vršeći rukū'. tj. Fatiha i sūra. tj. kao i na stajanju drugog rekata. Eūzu. tri puta. Eūza. a učenje Kunutdove je vadžib. Fatiha i sūra. Fatiha i sūra.Subhāneke. tj. Ko ne zna Kunut-dovu može proučiti: »Allahumme rabbenā ātina fiddunjā haseneten ve fiI-āhireti haseneten vekinā azābennār. kao i na stajanju drugog rekata. Bismilla. izgovaramo: »Subhāne rabbijel-azīm«. Bismilla. 5) na stajanju trećeg rekata podnevskog sunneta uči se: Bismilla. Pregibanje u namazu (rukū') Pregibanje preko polovine tijela zove se rukū'.

Na sedždi izgovaramo: »Subhāne rabbijel-e´alā« tri puta. na isti način. spuštamo se na tle i govoreći »Allāhu ekber« . Prvo spustimo koljena. Sjedenje u namazu Poslije svakog drugog rekata i na završetku namaza sjedimo. Na prvom sjedenju učimo Ettehijjātu. Namazi od tri ili četiri rekata imaju po dva sjedenja: prvo sjedenje poslije drugog rekata i kāde-i ehire na završetku namaza. Na sedždi gledamo niz lice.kāde-i ehire. Na sedždi se dotičemo tla nožnim prstima. učinimo drugu sedždu. govoreći »Allāhu ekber«. dižemo na drugi rekat. 43 . Esselāmu alejke ejjuhen-nebijju ve rametullāhi ve berekātuh.reknemo: »Rabbenā lekel-hamd«. salavāte i dove. Ešhedu en lā ilāhe illellāh. koljenima. Namaz od dva rekata ima samo jedno sjedenje . Esselāmu alejnā ve alā ibādillahis-sālihin. dlanovima. izgovarajući »Allāhu ekber«. pa se. Kad činimo rukū. Spuštanje lica na tle (sedžda) Kad smo stojeći izgovorili: »Rabennā lekel-hamd«. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjātu. Evo kako glase: Ettehijjātu. pa predamo (izgovorimo) selam. spustimo na tle. Izgovarajući tekbir dignemo glavu sa zemlje i malo sjedemo. a onda. salavāti i dove: Ettehijjātu Ettehijjātu lillāhi ves-salavātu vet-tajjibāt. ve ešhedu enne Muhammeden abduhū ve resuluhū. a onda nos i čelo.činimo sedždu. zatim dlanove. nosom i čelom. gledamo u noge. Sa sedžde se.

Izgovarajući selam.« Dok ovo učimo.predavanjem selama. Dove Rabena ātinā fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten ve kinā ‘azāben-nār. Inneke hamidummedžīd. Završetak namaza (selām) Namaz završavamo. Selam se predaje ovako: okrenuvši glavu na desnu stranu. kema bārekte ´alā Ibrāhīme ve ´alā āli Ibrāhim. 44 . Ranije smo naučili kako se sjedi u namazu. kema sallejte ´alā Ibrāhime ve ´alā ali Ibrāhim. Alluhumme bārik ´alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed. izgovorimo: »Esselāmu alejkum ve rahmetullāh. potiremo se dlanovima po licu. Tebārekte jā zel-dželāli vel-ikrām. Rabbena-gfir lī ve livālidejje ve lil-mu´minīne jevme jekūmul-hisāb. Pošto predamo selām. inneke hamidummedžīd.Salavāti Allahumme salli alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed. gledamo u vrhove ramena. proučimo: »Allāhumme entes-selāmu ve minkes-selām.« Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi.

va lā-ilāhe gajruke. Milostivog. Prijevod Subhaneke Samo tebi pripada veličanje.DODATAK O KIRĀETU (učenje sūra i dova u namazu) Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu. 45 . U ime Allaha. ve te-'ālā džedduke. i Tebi hvala. moj Bože. Tvoje je veličanstvo veliko. ve tebāre-kesmuke. potrebno je da napamet naučimo sljedeće sūre i dove: Subhāneke Subhane-kellahumme ve bi-hamdike. Tvoje je ime uzvišeno. svemu Dobročinitelja. nema drugog Boga osim Tebe. Eūza i Bismilla Eūzu billāhi mineššejtā-nirradžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm Prijevod Euze i Bismille Utječem se Allahu od prokletog šejtana.

Samo Tebe obožavamo. na put onih kojima si darovao Svoje blagodati.Sura El-Fatiha El-hamdu-lillāhi Rabbil . 46 . Vladaru Sudnjeg dana. rade dobra djela i preporučuju jedni drugima istinu i strpljivost. sirātallezīne en'amte 'alejhim. Sūra Vel-Asri Vel-asri! Innel-insane lefi husr. Illellezine āmenu ve amilus-salihāti. ve tevāsav bilhakki. gajril-magūbi'alejhim ve leddāllīn. Milostivom. Prijevod sūre Vel-Asri Tako Mi vremena! Zaista su svi ljudi na gubitku osim onih koji vjeruju. Ihdi-nessirātal mustekīm. Uputi nas na pravi put. a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Errahmānir-rahīm. Ijjāke na'budu ve ijjāke nesteīn.'ālemīn. (Amin!) Prijevod sūre Fatihe Hvala Allahu Gosposdaru svjetova. Māliki jev-middīn. svemu Dobročinitelja. i samo od Tebe pomoć molimo. ve tevāsav bissabr.

proklet neka je on sam. Isto tako biće kažnjena i njegova žena »Nosačica drva«. Innehū kāne tevvābā. Vemre-etuhū hammā-letel . onda slavi i veličaj svoga Gospodara i moli Ga za oprost. Za njezin vrat biće privezano uže od vlakna palminog. Njegova imovina i sve što je stekao neće mu pomoći. jer. Prijevod sūre Izā džāe Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i kada vidiš da ljudi u skupinama ulaze u Allahovu vjeru. Fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h. zaista. Sura Tebbet-jedā Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe.s. On će biti pržen na plamenu džehennemskom. Prijevod sure Tebbet-jedā Proklete neka su ruke Ebu Lehebove.hatab. (Ebu Leheb i njegova žena Hammaletel-Hatab bili su najžešći neprijatelji Muhammeda a. On mnogo oprašta.Sūra Nasr (Izā džāe) Iza džāe nasrullāhi vel-feth Ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža. Ma agnā 'anhu māluhū ve mā keseb. Ovom surom proklinje se svako ko vrijeđa 47 . Fi džīdīha hablun mim-mesed. Sejaslā nāren zāte-Leheb.

niti je rođen. Nije nikog rodio. Allāhus-Samed. Ve min šerri gāsikin izā vekab. Sura Felek »Kul eūzu bi rabbil-felek. I od zla smutljivca kada smutnju sije.« Prijevod sure Felek Reci: “Utičem se Gospodaru svitanja Od zla onoga što On stvara.jedan je.islam i muslimane i ko im nanosi zlo. Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad. ve lem jūled. . Allah. Prijevod sūre Kul-huvallahu Reci: On. Njemu niko nije ravan. Ve min šerri hāsidin izā hased. I od zla mrkle noći kada razastre tmine.) Sura Ihlas (Kul-huvallahu) Kul Huvallahu ehad. I od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” 48 . Lem jelid. On je Neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost. ve lem jekullehū kufuven ehad. Min šerri mā halek.

Boga ljudi. Min šerril-vesvāsil-hannās.Sura Nas »Kul eūzu bi rabbin-nās. Minel-džinneti ven-nās.« Prijevod sure Nas Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi. Vladara ljudi. Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās. Ilāhin-nās.napasnika. Od zla šejtana . Koji zle misli unosi u srca ljudi – Od džinova i od ljudi!” 49 . Melikin-nās.

Ovdje ćemo ih naučiti takvim redom. I farz-namaz i sunnet-namaz klanjaju se na isti način. a razlika je u onome šta se uči na stajanju i sjedenju. Spomenuli smo da namazi mogu imati dva. tri ili četiri rekata. 50 . a Muhammed alejhisselam je preporučio i klanjanje sunnet-namaza.PET DNEVNIH NAMAZA Uzvišeni Allah naredio je klanjanje farz-namaza.

Fatihu i jednu suru. Bismillu. sastavimo ruke. Ovim je završen sabahski sunnet-namaz.” Nakon početnog tekbira klanjaćemo prvi i drugi rekat isto kao i kod sunnet-namaza.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha sabahski sunnet okrenuvši se prema Kibli . i završiti sa sjedenjem i predajom selama.Allāhu ekber.SABAH-NAMAZ Sabah namaz ima četiri rekata: dva rekata suneta i dva rekata farza. Fatihu i jednu suru.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha sabahski farz. Sabahski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-fedžri edāen mustakbilel-kibleti . 51 . Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na koljena.Allah je najveći.Allah je najveći. Onda ustanemo i zanijetimo sabahski farz-namaz.” Kad izvršimo početni tekbir. Sabahski farz-namaz se zanijeti ovako:“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-fedžri edāen mustakbilel-kibleti . salavate i dove te predamo selam. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjatu. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. okrenuvši se prema Kibli . Kada završimo učenje. ustanemo na drugi rekat. Euzu. Prvo se klanja sunnet. pa onda farz. Muškarci prije nijjeta farz-namaza trebaju proučiti ikamet.Allahu ekber. izvršimo rukū' i dvije sedžde.

salavate. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu. Fatihu i jednu suru. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata). Bismillu.” Akšamski sunnet se klanja isto kao i sabahski sunnet. Onda ustajemo i zanijetimo akšamski sunnet ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-magribi edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber. Na trećem rekatu učimo: Bismillu i Fatihu (bez sure).Allah je najveći. 52 . Na drugom rekatu učimo: Bismillu.” Kad izvršimo početni tekbir. Fatihu i jednu suru. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. Prvo se klanja farz. sastavimo ruke. dovu i predamo selam. stojimo mirno i učimo: Subhaneke. Akšamski farz-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-magribi edāen mustakbilel-kibleti . pa onda sunnet. Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha akšamski farz okrenuvši se prema Kibli .Allah je najveći.AKŠAM-NAMAZ Akšam namaz ima pet rekata: tri rekata farza i dva rekata sunneta. Kada završimo učenje.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha akšamski sunnet okrenuvši se prema Kibli .Allāhu ekber. Euzu. Ovim je završen akšamski farz.

Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu. Ovim je završen podnevski sunnet. Fatihu i jednu suru. Sjedi se poslije drugog i četvrtog rekata namaza. I na četvrtom rekatu učimo Bismillu i Fatihu (bez sure). Euzu.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski farz okrenuvši se prema Kibli . stojimo mirno i učimo: Subhaneke. pa onda farz. i na kraju sunsunnet. Na trećem rekatu učimo: Bismillu.Allah je najveći.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski sunnet okrenuvši se prema Kibli .Allāhu ekber. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo isto što na trećem rekatu. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata).” Kad izvršimo početni tekbir. Na drugom rekatu učimo: Bismillu.Allāhu ekber. tj. salavate. Bismillu. Podnevski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti . Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat. Podnevski farz-namaz ima četiri rekata. Fatihu i jednu suru. Nijjet se čini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti . Fatihu i suru.PODNE-NAMAZ Podne namaz ima deset rekata: četiri rekata sunneta. Poslije 53 .” Prva tri rekata klanjaju se isto kao akšamski farz. dovu i predamo selam. sastavimo ruke. Prvo se klanja sunnet. Fatihu i suru.: Bismillu. Kada završimo učenje.Allah je najveći. izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. s tim što poslije trećeg rekata ustajemo na četvrti rekat. četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet).

toga izvršimo rukū'.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha podnevski sunsunnet okrenuvši se prema Kibli . dvije sedžde i posljednje sjedenje.Allāhu ekber.Allah je najveći. Ovim je izvršen podnevski farz-namaz. Podnevski sunsunnet-namaz ima dva rekata. Ovaj sunsunnet se klanja isto kao i sabahski i akšamski sunnet- 54 . pa predamo selam. klanja se poslije farza i zanijeti se ovako:“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti .” namaz.

izvršimo rukū' i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. stojimo mirno i učimo: Subhaneke.” Kad izvršimo početni tekbir. Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat.Allāhu ekber. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo: Bismillu. Na trećem rekatu učimo: Subhaneke. Prvo se klanja sunnet. Fatihu i jednu suru. Nakon toga izvršimo rukū' i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadeiūla) i učimo Et-tehijjatu i salavate (za razliku od podnevskog sunneta). Fatihu i suru. Ikindijski sunnetnamaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-‘asri edāen mustakbilel-kibleti .IKINDIJA NAMAZ Ikindija namaz ima osam rekata: četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu. Kada završimo učenje. dovu i predamo selam.Allah je najveći. Ikindijski farz-namaz ima četiri rekata. Euzu. sastavimo ruke.Allāhu ekber. Na drugom rekatu učimo: Bismillu. Fatihu i jednu suru. Klanja se isto kao podnevski farz. Euzu. Bismillu. Nijet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-‘asri edāen mustakbilel-kibleti . salavate.” 55 .” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha ikindijski sunnet okrenuvši se prema Kibli . Bismillu.Allah je najveći. Ovim je završen ikindijski sunnet. Fatihu i suru. pa onda farz.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha ikindijski farz okrenuvši se prema Kibli .

Allāhu ekber. Klanja se isto kao podnevski i ikindijski farz-namaz. Jacijski sunnet-namaz se klanja isto kao ikindijski sunnet- Jacijski farz-namaz ima četiri rekata.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski sunnet okrenuvši se prema Kibli .” 56 .” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski farz okrenuvši se prema Kibli . Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti .Allah je najveći. Prvo se klanja sunnet. četiri rekata farza.JACIJA-NAMAZ Jacija namaz ima trinaest rekata: četiri rekata sunneta. Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti . dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet) i tri rekata vitr namaza koji se obično klanja poslije jacijskog sunsunneta.Allāhu ekber.” Jacijski sunsunnet ima dva rekata i klanja se isto kao i podnevski sunsunnet ili sabahski i akšamski sunnet.Allah je najveći.Allah je najveći. Jacijski sunnet-namaz se zanijjeti ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetil-‘išāi edāen mustakbilel-kibleti . pa farz. pa sunsunnet i na kraju vitr namaz.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha jacijski sunsunnet okrenuvši se prema Kibli .” namaz.Allāhu ekber.

koji se klanja poslije jacijskog posljednjeg sunneta. Neškuruke va lā nekfuruke. treba ga naklanjati. Ako prođe vitr-namaz. Fatiha i sura. pošto se prouči Bismilla. kao kod početnog tekbira izgovarajući: »Allahu ekber«. Tada se ruke sastave (svežu). Nijjet se učini ovako: “Nevejtu en usallije lillāhi teālā salātel-vitri edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber. ve netūbu ilejke ve netevekkelu 'alejke. ve nusnī 'alejkel-hajre kullehū. 57 . ali se razlikuje u učenju na trećem rekatu.VITR-NAMAZ Vitr-namaz je posebni namaz. ve nesteh-dīke ve nu'minu bike. Nerdžū rahmeteke ve nahšā 'azābeke.) Allahumme innā neste-īnuke ve nestag-firuke.” Ovaj namaz se klanja kao i akšamski farz-namaz. Vitr-namaz ima tri rekata. Allāhumme ijjāke na'budu ve leke nusallī ve nesdžudu. ve ilejke nes'ā ve nahfidu. Inne 'azābeke bil-kuffāri mulhik. Kunut-dova (Kunut-dova se uči na trećem rekatu vitr-namaza. dvije sedžde i posljednje sjedenje pa predamo selam. Kad završimo Kunut-dovu. dignu se ruke. Ve nahle'u ve netruku men jefdžuruke. Treći rekat klanja se na ovaj način: pošto se prouči Bismilla.” »Ja odlučih da klanjam u ime Allaha vitr namaz okrenuvši se prema Kibli . obavimo rukū'. Fatiha i sūra.Allah je najveći. a zatim se uči Kunutdova.

pa počnemo Ajetul-kursiju. Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illellāhu vallāhu ekber.« Kad završimo Ajetel-kursijj. Allahumme salli alā Muhammedin ve alā āli Muhammed. š. El-hajjul-kajjūm. Vesia kurijjuhus-semāvāti vel-erda. SALAT I TEMDŽID »Ala resulillahi salavāt. tesbih i učiniti dovu.ZIKR (veličanje i slavljenje Allaha dž. J´alemu mā bejne ejdīhim ve mā halfehum. ve lā jahītūne bi šej-in min ilmihī illā bimā šāe. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhil-alijjil-azīm. Men zellezī ješfe’u indehū illā bi-iznih. ve lā jeūduhū hifzuhumā ve huvelalijjul-azīm. ĀJETUL-KURSIJJ Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm »Allahu lā illāhe illā Hu. Ajetul-kursijj. poslije namaza) Kad potpuno završimo neki namaz. Lehū ma fis-semāvāti ve mā fil-erd. Lā tehuzuhū sinetun ve lā nevm.« A onda proučimo Euzu i Bismillu. lijepo je proučiti Salat i Temdžid. onda učimo: 58 .

59 . Ve mā erselnāke illā rahmeten lil-ālemīn. Sad se dignu ruke. Iza toga učimo: »Lā ilahe illellāhu vahdehū lā šerīke leh. a ako nemamo tespiha možemo učiti napamet. Allāhu ekber« i izgovorimo »Allahu ekber« 33 puta.« Tada izgovorimo Zatim učimo: »Subhānel-baki dāimen elhamdu lillāh« i reknemo »Elhamdu lillāh« 33 puta.TESBIH »Ja Rabbi zel-dželāli »subhānallāh« 33 puta. subhānallah. s dlanovima okrenutim nebu i uči se dova. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ´alā kulli šej-in kadīr. Tespih uzimamo radi lakšeg brojenja onoga što učimo. Umjesto dove može se proučiti samo Fatiha. Najposlije učimo: »Rabbil-āllmine teāla šanuhū.

Ve selāmun ‘alel-murselīn. Vel-hamdu lillāhi rabbil-’ālemīn. Allāhumme rabbenā tekabbel minnā salatenā inneke entessemīul-‘alīm. Ves-salatu ves-selāmu ‘alā sejjidinā Muhammedin ve ‘alā alihi ve sahbihi edžmeīn. El-fātiha. 60 . Rabbena-gfir lī ve li vālidejje ve lil-mu’minīne jevme jekumul-hisāb. Allāhumme rabbenā ātina fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten vekinā ‘azāben-nār. Subhāne rabbike rabbil-‘izzeti ‘ammā jesifun. Ve tub ‘alejnā ja mevlānā inneke entet-tevvāburrahīm.NAMASKA DOVA Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm Bismillāhir-rahmānir-rahīm El-hamdu lillāhi rabbil-‘ālemīn.

jaukne. namaz treba ponoviti. glasno zaplače. treba da izvrši dvije sedžde. što zovemo sehv-i sedždom. suru ili prvo sjedenje). salavati i dove. ako se u namazu progovori. pa se preda selam.ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) Kad čovjek nehotice u namazu učini nešto drukčije nego što zahtijeva propis (izostavi Fatihu. 61 . Ako grešku učinimo hotimično. Sehv-i sedža se čini na ovaj način: Poslije predaje selama na desnu stranu učine se dvije sedžde. ŠTA KVARI NAMAZ Namaz se pokvari: ako se izgubi abdest (pusti vjetar). bez potrebe iskašljava ili učini bilo šta što ne priliči da se učini u namazu. a onda se ponovo prouči Ettehijjatu. nasmije.

u ime Allaha. Sunnet-namazi se klanjaju prije farza.POUKE O FARZ-NAMAZIMA Obaveza klanjanja farz-namaza nastaje otkaka čovjek postane punoljetan i traje sve do smrti. POUKE O SUNNETIMA Uz farz-namaz. poslije farza ili prije i poslije farza. Stoga i mi klanjamo sunnete. ikindijski. je iz velike ljubavi prema Uzvišenom Allahu klanjao i sunnet-namaze. sabahski farz-namaz koji mi je prošao. Kako se klanjaju sunnet-namazi? namaz.ovako se zanijjeti: »Ja odlučih da naklanjam. i. Sunnet-namazi mogu imati dva ili četiri rekata. s. a razlika je u učenju na trećem i četvrtom rekatu i prvom sjedenju. Sunnetnamazi se klanjaju kao i farz. ali se na trećem i četvrtom rekatu poslije Fatihe uči i jedno 62 . a od deset godina privoljeti ih na klanjanje. Farz-namaz se može izostaviti samo kad postoji vjerom priznata zapreka ili smetnja. npr: sabahski. akšamski ili jacijski farz. Roditelji su dužni djecu od sedam godina naučiti da klanjaju. Ako čovjeku prođe farz-namaz treba da ga naklanja čim prije. Sunnet-namazi od dva rekata klanjaju se isto kao i sabahski fard- Podnevski sunet od četiri rekata klanja se kao i fard-namazi od četiri rekata. kao od Boga propisanu islamsku dužnost. Naklanjavanje se vrši isto kao i redovno klanjanje a u nijjetu se kaže koji se namaz naklanjava. podnevski. Allahov poslanik Muhammed a.

a možemo ih i posve izostaviti. ali se ne predaje selam. drugi rekat . npr. lkindijski sunnet od četiri rekata razlikuje se od podnevskog sunneta u tome što se u ikindijskog sunneta i na trećem rekatu uči. sunnet. Salavati i Dove. i na prvom sjedenju se uči Ettehijatu. akšamski sunnet i jacijski posljednji sunnet možemo izostaviti ako smo mnogo zaposleni ili nemoćni. nego ustajemo na treći rekat. naklanjaćemo i sunnet.sure Kevser. Jacijski sunnet od četiri rekata klanja se isto kao ikindijski Koji sunneti se mogu skratiti. a koji izostaviti? Ikindijski sunnet i jacijski sunnet od četiri rekata možemo skratiti na dva rekata. Kur´anske sure učimo po redu kako su napisane u Mushafu. Podnevska obadva sunneta.sure Nas. sunnet-namazi se nikad ne naklanjavaju. Sabahski sunnet ne treba nikada izostaviti. prvi rekat .sure. treći rekat .sure Ihlas.sure Felek i četvrti rekat . kao i na prvom rekatu. 63 . Kad naklanjavamo sabahski farz istog dana prije podne. Osim ovog slučaja.

svako sam za sebe ili zajednički (džematile). bajram-namaz. itd. Klanjanje u džematu preporučeno je Kuranom i Hadisom a ima i veću nagradu od Boga dž. a sunnet namaze klanjamo samo svako za se. Za svaki ovaj namaz postaje propisi. bajramnamazi i dženaza-namaz klanjaju se uvijek zajednički u džamiji. koji ga predvodi i mujezina.ZAJEDNIČKO KLANJANJE (DŽEMĀAT) Farz-namaz klanjamo pojedinačno. zajednica). teravih-namaz. Džuma-namaz. 64 . nafile namazi. dženaze-namaz. š. Zajedničko klanjanje za imamom zove se džemāat (skup. Džamija je mjesto za klanjanje i islamsko učilište. Svaki džemat ima imāma. OSTALI NAMAZI Pored pet redovnih namaza klanjamo još neke namaze kao što su: Džuma-namaz.

i iftar . Ramazanski post se zanijeti ovako: »Ja odlučih postiti ramazanski post u ime Allaha. š.čas kada treba prekinuti post. To darivanje zove se sadekatul-fitr. Čovjek koji uz ramazan ne posti griješan je i treba da kasnije naposti ramazan. U toku dana razlikujemo dva osnovna termina: sehur . komšije i prijatelji.« Ramazanski post se obično zanijeti prije zore. Musliman zaposti tako što opere usta i zube i učini nijet. Po završetku ramazana nastupa Bajram kao blagdan muslimana poslije ispunjenih vjerskih dužnosti. U džamijama se uči i tumači Kur'an. Post će biti pokvaren ako se nešto pojede. Postiti je dužan svaki musliman i muslimanka koji je punoljetan i zdrav. popije. dar u novcu ili namirnicama.TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Treća glavna islamska dužnost je ramazanski post. a može se dati i za potrebe Islamske zajednice. pušenja i spolnog uživanja od prije zore do zalaska sunca. u svrhu odanosti Bogu dž. Noću uz ramazan klanja se teravih-namaz. pića. Dvadeset sedma noć ramazana zove se Lejletul-kadr i to je najsvetija noć u godini jer je u njoj počela objava Kur'ana azimu šana. post neće biti pokvaren. Ramazan je mjesec ibadeta. Ako u zaboravu učinimo nešto što kvari post. Krajem ramazana daje se siromašnim muslimanima određena materijalna pomoć. što više besposlena razgovora. poslije noćnog ručka kad se i zaposti. Ramazanski post znači uz ramazan se ustegnuti od jela. dočekuju i posjećuju rođaci. zapali cigareta i sl. a kod kuće se pomažu siromašni. Za vrijeme posta treba se čuvati i svih hrđavih djela. 65 . a omrsi se obično učeći Bismillu i najčešće vodom ili hurmama.vrijeme početka posta. dobročinstva i vjerskog preporoda.

radnik na teškim fizičkim poslovima. starije osobe nesposobne da izdrže post. žena koja nosi ili doji dijete.Ramazanski post može izostaviti: bolesnik. putnik. vojnik na odsluženju vojnog roka. žena za vrijeme mjesečnog pranja. 66 . a osobe koje nisu u stanju napostiti propuštene dane zbog teške bolesti ih starosti dužne su za svaki dan izostavljenog posta podijeliti otkupninu u vrijednosti sadekatul-fitra (fidja). Sve navedene osobe dužne su post napostiti do idućeg ramazana. putnik koji se udaljava od boravišta više od 80 km do 15 dana. zatvorenik.

ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Četvrta glavna isiamska dužnost je zekat. posteljina. Zekat se daje na novac. brašno. siromašnim licima ako imovina koju posjeduju nije dovoljna za njihovo izdržavanje.5%. Imovina koja spada u zekat dijeli se u toku godine do vrijednosti od 2. milost Allahovu. čistimo imovinu od tuđeg prava. živo blago (stoku) i ostale vrijednosti. putnicima koji nemaju sredstava za povratak kući. trgovačku robu.6 grama zlata ili 641. Zekat je obavezno davanje jednog dijela iz viška imovine siromašnim muslimanima i muslimankama ili u druge korisne svrhe islamske zajednice u cilju postizanja Allahova zadovoljstva. srebro). Zekat na živo blago podliježe zekatu više od 30 goveda ili 40 ovaca. Zekat se može dati: onima koji nemaju ništa od imovine. Zekat na žito. zlato. odjeća. 67 . čistimo srce od škrtosti i privikavamo se na darežljivost. dragocjenosti (nakit. obavezni vjerski doprinos.žito. Zekat se daje na imovinu koja pretječe od osnovnih potreba za život (nisāb). pomažemo siromahe i nevoljnike.5 grama srebra. te za vjerske aktivnosti koje nemaju drugih izvora sredstava. Davanjem zekata postižemo slijedeće koristi: stičemo zadovoljstvo.5% od te imovine. ako je namijenjeno za trgovinu procjenjuje se u vrijednosti zlata i srebra ili gotovog novca i na to se daje 2. Vlasnici zlata i srebra dužni su dati zekat ako budu imali u vlasništvu više od 90. namještaj i sl. Zekat na ostalu robu . uklanjamo nesporazume i mržnju izmedu imućnih i siromašnih. zaduženim licima koja ne mogu otplatiti dug. podmirujemo potrebe islamske zajednice. voće i povrće daje se odmah i to 10% od ubranog (ušr).

da se obavezni iznos zekata podijeli u najljepšu svrhu koju sam odredi ili utvrdi nadležni organ islamske zajednice. 68 . da se obavezno srcem odluči da se izdvaja dio imovine u ime Boga.- Da bi zekat bio valjan i kod Allaha primljen potrebna su dva uvjeta: nijet zekata. svrha zekata . tj.

« Hadž se obavlja uoči i u vrijeme Kurban-bajrama. tavafi zijaret tj.š. 69 Glavne koristi od hadža su slijedeće: - . da hodočasnici izvrše propisane vjerske obrede na određenim mubarek mjestima.š. a žene pokrivaju i glavu). da se pokaje za svoje grijehe i odluči da se po povratku sa hadža posveti svojim obvezama prema Allahu dž. boraviti na Arefatu deveti dan zul-hidžeta.PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST Peta glavna islamska dužnost je hadž izvršiti tj. životnim izmiri svoje dugove i zatraži oprost za uvrede koje je eventualno nekada nekome nanio. u Kur'anu poziva sve muslimane i muslimanke da posjete Ka'bu i izvrše propisane obrede hadža ako zato imaju mogućnosti. Allah dž. Žena koja odluči da obavi hadž treba da bude u društvu svoga supruga ili bližeg rođaka sa kojim ne može stupiti u bračnu zajednicu ili da bude u društvu žena koje zajedno putuju na hadž. Tako uzvišeni Kur'an kaže: »Ljudi koji imaju mogućnost dužni su u ime Allaha posjetiti Ka'bu. Ka'bu jednom u životu posjetiti kome je tome moguće. Hadž ima tri osnovna farza koja mora svaki hadžija izvršiti i to: ihram obući (ihram se sastoji od dva čista ogrtača za muškarce. Hadžija je prije hadža dužan da: osigura svoju porodicu odgovarajućim potrebama do povratka sa hadža. počasni obilazak oko Ka'be u danima Kurban-bajrama.

u Medini i na drugim časnim mjestima obrate Allahu dž.- da se kod Ka'be na Arefatu. prosvjetna i druga društvena pitanja islamskog svijeta. s. za oprost grijeha i zatraže sreću i napredak svoje zajednice i svih ljudi. da sastanak na hadžu u Meki koriste kao sveislamski skup na kojem bi trebalo rješavati vjerska. kod mezara Muhammeda a. š. - - 70 . da se muslimani na hodočašću Ka’bi međusobno upoznaju i da se tješnje povezuju kako bi jedni druge pomagali u svim važnijim pitanjima.

Kurban-bajram Kurban-bajram je blagdan koji muslimani obilježavaju 10. 12. dana mjeseca zul-hidžeta. Ramazanski bajram Ramazanski bajram je blagdan koji muslimani svečano obilježavaju po isteku ramazana 1.. dana mjeseca ševvala u znak veselja što su izvršili dužnost ramazanskog posta. Kurban je islamski obred koji se sastoji od klanja u ime Boga propisane životinje u određeno vrijeme.. i 3. Od kurbanskog mesa treba 1/3 podijeliti siromašnim muslimanima i muslimankama. 2. 11. i 13. a 1/ 3 ostaviti za svoju porodicu. 71 . klanjali teravihnamaze.III DIO KULTURA ISLAMSKOG ŽIVOTA ISLAMSKI BLAGDANI Muslimani imaju dva blagdana: Ramazanski bajram i Kurban-bajram. 1/3 podijeliti kao dar prijateijima. pa se nadaju u Allahovu milost i nagradu. Osim bajram-namaza muslimani na Kurban-bajram kolju kurbane. posjećivali džamiju i slušali predavanja..

Muslimani našeg podneblja uobičajili su prigodno obilježiti i slijedeće dane: Nova muslimanska hidžretska godina. Lajlei-berat pada 15. a ima 354 ili 355 dana. Lejlei-miradž pada 27. s. noć ša'bana kada Allah dž. Mevlud Mevlud je svečanost kojom muslimani obilježavaju 12. muharrem svake godine. Nova muslimanska hidžretska godina Muslimanska hidžretska godina odreduje se prema kretanju Mjeseca oko Zemlje. rebiulevel kao rođendan Muhammeda a. od seobe Kao prvi dan Nove muslimanske godine uzima se 1. Tom prilikom u džamijama se prouči mevlud i prigodna predavanja o životu i radu Božijeg Poslanika i uglednih ashaba. Lejlei-miradž. s. zaduženje za pet dnevnih namaza. kao i u raznim drugim prilikama. Mevlud i mubarek-noći: Lejlei-regaib. Te noći osjetila je hazreti Amina. doživio je najviše duhovno uzdignuće i dobio od Allaha dž. U toj noći Muhammed a. Muslimanske hidžretske godine računaju se Muhammeda a. Mubarek-noći Lejlei-regaib pada prvog uoči petka u mjesecu redžebu. Lejlei-berat i Lejlei-kadr. s. da je ponijela Muhammeda a. i prvih muslimana iz Meke u Medinu. noć mjeseca redžeba. određuje 72 . š. š. s.

ljudske sudbine za narednu godinu. Ona nas podsjeća na skori dolazak najdražeg nam gosta, ramazana, da bismo se duhovno i fizički pripremili za post i ostale ibadete. Lejlei-kader pada 27. noć ramazana. To je najodabranija noć u godini. Za nju veli Allah dž. š. da je bolja od hiljadu mjeseci jer je u toj noći počeo Allah dž. š. objavljivati Kur'an a. š. Muhammedu a. s.

73

ISLAMSKO VLADANJE (AHLAK) Moral je skup pravila o dobrom vladanju. Izvori islamskog morala su Kur'an, Hadis i način života islamskih velikana. Propisi o islamskom moralu dijele se u tri grupe: dužnosti prema Svemogućem Allahu, dužnosti prema sebi i dužnosti prema ostalim ljudima.

DUŽNOSTI PREMA ALLAHU Prema Allahu smo dužni: čvrsto vjerovati u svih šest temeljnih istina vjere; redovno i sa zadovoljstvom izvršavati islamske dužnosti; imati uvijek na umu da je dobro što god je naredio Svemogući Allah dž. š., a zlo što god je On zabranio.

DUŽNOSTI PREMA SEBI Život i zdravlje darovao nam je Svemogući Allah i mi trebamo da ih čuvamo. U tu svrhu potrebni su: čistoća, hrana, odijevanje i umjerenost u svemu. Naročito treba paziti na osobnu čistoću. Bog nam je dao raznovrsnu hranu koju jedemo. Zabranjeno je 74

jesti: svinjsko meso i masti i svinjske prerađevine, meso krepane životinje, meso životinje koja nije propisno zaklana i krv. Zabranjeno je piti sva alkoholna pića, radi otklanjanja brojnih štetnih posljedica od upotrebe navedenih jela i pića. Muslimani i muslimanke treba da budu propisno odjeveni i da ne pretjeruju u luksuzu. Muškarci ne smiju nositi svilu i zlato, a žene ne smiju nositi kratke, tijesne i prozirne haljine a dužne su pokrivati cijelo tijelo i kosu osim lica i šaka. Hrana, odijevanje i sve ostalo treba da budu od pošteno zarađenih sredstava. Nauka i odgoj oplemenjuju naše srce i um i odvraćaju nas od hrđavih djela, misli i navika. Nije dovoljno imati samo znanje, nego se treba prema njemu i vladati. Da bismo postigli lijep odgoj trebamo biti uljudni, stidljivi, promišljeni i strpljivi. Ne smijemo biti umišljeni, oholi, srditi i grubi. Čovjek mora raditi da sebi i svojoj porodici na pošten način osigura izdržavanje, da bude u stanju pomoći siromaha i nemoćnog, te da može doprinijeti nešto i za napredak vjere i domovine.

DUŽNOSTI PREMA OSTALIM LJUDIMA Prema ostalim ljudima smo dužni biti dobri, pravedni, iskreni i korisni. Dobrota se sastoji: u dobru mišljenju o drugima (ako to zaslužuju), u praštanju i u pomaganju okoline dobrim djelima. Protivni dobroti su: mržnja, zavist i ogovaranje. Istinost se sastoji u slijedećem: da čovjek govori istinu, da se ne pretvara i da ispunjava dato obećanje. Istinosti je protivna: laž, dvoličnost i pretvaranje. Neke stvari ne treba javno iznositi iako su istina, kao što su: prenošenje tuđih riječi, otkrivanje tuđih sramota, 75

vole i pomažu. da se na svaki poziv roditelja odmah odazovu. Pravednost se sastoji u tome da svaki pojedinac dobije ono što je njegovo i što njemu pripada. moraju ih djeca njegovati. brinuti se da ih dobro u vjeri odgoje. Pravednost je protivna nepravednosti. ako su roditelji bolesni i iznemogli. Porodica je osnovna ljudska zajednica. Djeca prema roditeljima imaju ove dužnosti: - I ostalu rodbinu treba lijepo paziti i pomagati. da ih slušaju. onda moraju izdršavati svoje roditelje. da su zahvalna i poslušna. brinuti se da ih upute na nauku ili zanat i osposobe za život. Roditelji su dužni: brinuti se za zdravlje i život svoje djece. koja nastaje na islamskom braku i ljubavi. a da prepusti drugima njihovo pravo. da mrtve roditelje spominju dovom i da u njihovo ime daju sadaku ih pomoć. 76 .mahana i tajni te ogovaranje drugoga. a ako su siromašni a djeca imaju imetka ili mogu zarađivati. štuju.

jesti svinjsko meso i mast i prerađevine od ovog mesa. Uz iskreno kajanje treba učiniti i neko dobro djelo. 5. piti i proizvoditi alkoholna pića i droge i baviti se njihovom prodajom i posluživanjem. Spomenućemo neke velike grijehe koji se najčešće čine: 1. život i porodicu. 77 . ja se iskreno kajem što sam učinio grijeh i molim Tvoj oprost. Ako čovjek učini kakav grijeh. ali je zaslužio oštru kaznu. Ko radi što je vjerom zabranjeno čini grijeh. vrijeđati i ne poštovati roditelje kao i ne brinuti se za njihovo izdržavanje. hotimično ili nehotice. 3. odnosno počinilac tih grijeha nije prestao biti musliman. Veliki grijesi Veliki grijesi su oni za koje je predviđena oštra kazna. osim u nužnoj odbrani. Tevba se obično čini usmeno ovako: »Milostivi Bože. ako su siromašni.GRIJESI I KAJANJE Vjera je Allahova uputa kojom se usmjeravaju ljudi da dragovoljno čine ono što je samo po sebi dobro. estagfirullāh. Vjera zabranjuje sve što je loše i štetno za dušu i tijelo. Estagfirullāh. ali oni ipak ne izvode iz vjere (dina). prouči se Amentu billahi i Kelime-i šehadet. ne htjeti istinu svjedočiti. lagati. estagfirullāh ve etūbu ilejh.« Kad se ovo izgovori. 7. 2. srce ili um. 6. 4. imovinu ili čast. treba da se odmah pokaje (tevbu učini). krivo svjedočiti i krivo se zaklinjati. pa je potrebno da se za te grijehe pokaje. ubiti čovjeka.

17. prigovarati za dobra djela. životinje spaljivati na vatri ili ih na neki drugi način mučiti. praviti se velikim i precjenjivati se. 12. 24. ne bojati se Božije kazne. klevetati i tuđe mahane iznositi i širiti (gībet). krasti i krivo mjeriti. 22. 18. zinaluk činiti. odnosno stupati u vanbračne spolne odnose. 14.8. 10. biti dvoličan. izvršiti samoubistvo i dr. željeti da nekome nestane neko dobro (hased). vračati i vračarima (gatarima) vjerovati. 11. prisvajati tuđu imovinu. 23. drugog vrijeđati. 25. otimati i uništavati. prenositi tuđe riječi i time zavađati i mržnju sijati (nemīmet). 15. isključiti iz nasijeđa nekoga. 21. biti ohol. a druge ponižavati (kibur). 26. namaz ne klanjati. tj. 16. 78 . 9. 20. ne izvršavati svoje imovinske obaveze. biti škrt. zekat i hadž ne izvršavati. post. tj. 27. odabirati zemaljska uživanja nad ahiretskim. tj. zavidjeti. 13. 19. drugom zlo spremati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful