You are on page 1of 1088

Chur

chMus
icAssoc
iati
onofAme
ric
a
Musi
caSacr
a.com
DECRETUM

N
ovo rubricanim corpore, a Summo Pontifice Ioanne XXIII,
Motu proprio « Rubricarum instructum » diei 23 iulii anno
i960 approbato posteroque die a Sacra Rituum Congrega-
tione promulgato, vix fieri non potuit quin eadem Sacra
Rituum Congregatio novam Missalis romani editionem, ad dictum
rubricarum codicem plane accommodatam, pararet.
Itaque, uti moris est, Vaticana editorialis Domus, typis itidem
Vaticanis, praefatam editionem imprimi fecit, quam antea Sacra Rituum
Congregatio sedula recognovit attentione; hinc est quod prsesens
Vaticana Missalis romani editio uti « typica » declaratur, ab iis quibus
iure competit, in omnibus et per omnia, integre et absolute, produ-
cenda, hac quidem concessa facultate, ut ea qua? commoditatis causa
alio quoque loco iteranda esse censeant, ibi exscribant, dummodo ea
omnia proprio etiam loco serventur.
In fid em, etc.

Romae, ex aedibus Sacrae Rituum Congregationis, die 23 iunii 1962.

t£ A. M. Card. LARRAONA, S. R. C. Pnefectus.


L. >£ S.
Henricus Dante, S. R. C. a secretis.
PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Q uo primum tempore ad Apostolatus apicem


assumpti fuimus, ad ea libenter animum,
viresque Nostras intendimus, et cogitationes
omnes direximus, quae ad Ecclesiasticum purum
bata, vel consuetudine, quae, vel ipsa institutio su-
per ducentos annos Missarum celebrandarum in
eisdem Ecclesiis assidue observata sit: a quibus,
ut praefatam celebrandi constitutionem, vel con-
retinendum cultum pertinerent, eaque parare, et, suetudinem nequaquam auferimus; sic si Mis-
Deo ipso adiuvante, omni adhibito studio efficere sale hoc, quod nunc in lucem edi curavimus,
contendimus. Cumque inter alia sacri Tridentini iisdem magis placeret, de Episcopi, vel Praelati,
Concilii decreta, Nobis statuendum esset de sacris Capitulique universi consensu, ut, quibusvis non
libris, Catechismo, Missali et Breviario edendis obstantibus, iuxta illud Missas celebrare possint,
atque emendandis: edito iam, Deo ipso annuente, permittimus; ex aliis vero omnibus Ecclesiis prae-
ad populi eruditionem Catechismo, et ad debitas fatis eorundem Missalium usum tollendo, illaque
Deo persolvendas laudes Breviario castigato, om- penitus et omnino reiciendo, ac huic Missali No-
nino, ut Breviario Missale responderet, ut congruum stro nuper edito, nihil unquam addendum, detra-
est et conveniens (cum unum in Ecclesia Dei psal- hendum, aut immutandum esse decernendo, sub
lendi modum, unum Missae celebrandae ritum esse indignationis Nostrae poena, hac Nostra perpetuo
maxime deceat), necesse iam videbatur, ut, quod valitura constitutione statuimus et ordinamus. Man-
reliquum in hac parte esset, de ipso nempe Missali dantes ac districte omnibus et singulis Ecclesiarum
edendo, quam primum cogitaremus. Quare eruditis praedictarum Patriarchis, Administratoribus, aliis-
delectis viris onus hoc demandandum duximus: que personis quacumque Ecclesiastica dignitate
qui quidem, diligenter collatis omnibus cum ve- fulgentibus, etiamsi S. R. E. Cardinales, aut cu-
tustis Nostrae Vaticanae Bibliothecae, aliisque undi- iusvis alterius gradus et praeeminentiae fuerint, illis
que conquisitis, emendatis, atque incorruptis codi- in virtute sanctae oboedientiae praecipientes, ut ce-
cibus; necnon veterum consultis ac probatorum teris omnibus rationibus et ritibus ex aliis Missali-
auctorum scriptis, qui de sacro eorundem rituum bus quamtumvis vetustis hactenus observari con-
instituto monumenta Nobis reliquerunt, ad pristi- suetis, in posterum penitus omissis, ac plane re-
nam Missale ipsum sanctorum Patrum normam ac iectis, Missam iuxta ritum, modum, ac normam,
ritum restituerunt. Quod recognitum iam et casti- quae per Missale hoc a Nobis nunc traditur, decan-
gatum, matura adhibita consideratione, ut ex hoc tent ac legant; neque in Missae celebratione alias
instituto, coeptoque labore, fructus omnes perci- caeremonias, vel preces, quam quae hoc Missali con-
piant, Romae quam primum imprimi atque impres- tinentur, addere vel recitare praesumant. Atque ut
sum edi mandavimus: nempe ut sacerdotes intelle- hoc ipsum Missale in Missa decantanda, aut reci-
gant, quibus precibus uti, quos ritus, quasve caere- tanda in quibusvis Ecclesiis absque ullo conscien-
monias in Missarum celebratione retinere posthac tiae scrupulo, aut aliquarum pcenarum, sententia-
debeant. Ut autem a sacrosancta Romana Ecclesia, rum et censurarum incursu, posthac omnino se-
ceterarum Ecclesiarum matre et magistra, tradita quantur, eoque libere et licite uti possint et valeant,
ubique amplectantur omnes et observent, ne in po- auctoritate Apostolica, tenore praesentium, etiam
sterum perpetuis futuris temporibus in omnibus perpetuo concedimus et indulgemus. Neve Prae-
Christiani orbis Provinciarum Patriarchalibus, Ca- sules, Administratores, Canonici, Capellani et alii
thedralibus, Collegiatis et Parochialibus, saeculari- quocumque nomine nuncupati Presbyteri saecula-
bus, et quorum vis Ordinum, monasteriorum, tarn res, aut cuiusvis Ordinis regulares.ad Missam aliter,
virorum, quam mulierum, etiam militiarum regu- quam a Nobis statutum est, celebrandam teneantur:
lar ibus, ac sine cura Ecclesiis vel Capellis, in qui- neque ad Missale hoc immutandum a quolibet cogi
bus Missa Conventualis alta voce cum Choro, aut et compelli, praesentesve litterae ullo unquam tem-
demissa, celebrari iuxta Roman* Ecclesiae ritum pore revocari, aut moderaxi possint, sedfirmaesem-
consuevit vel debet, alias quam iuxta Missalis a per et vatide in suo exsistant robore, similiter statui-
Nobis editi formulam decantetur, aut recitetur, mus et declaramus. Non obstantibus praemissis, ac
etiamsi eaedem Ecclesiae quovis modo exempts, constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ac in
Apostolicae Sedis indulto, consuetudine, privilegio, Provincialibus et Synodalibus Conciliis editis ge-
etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel neralibus, vel specialibus constitutionibus, et ordi-
aliis quibusvis facultatibus munitae sint; nisi ab nationibus, nee non Ecclesiarum praedictarum usu,
ipsa prima institutione a Sede Apostolica appro- longissima et immemorabili praescriptione, non
Breve dementis Pp. VIII
tamen supra ducentos annos, toborato, statutis Campi Florae de more publicari et affigi, ac earun-
et consuetudinibus contrariis quibuscumque. Vo- dem litterarum exemplis etiam impressis, ac manu
lumus autem et eadem auctoritate decernimus, ut alicuius publici tabellionis subscriptis, nee non
post huius Nostrae constitutionis, ac Missalis edi- sigillo person* in dignitate ecclesiastica consti-
tionem, qui in Romana adsunt Curia Presbyteri, tutae munitis, eandem prorsus indubitatam fidem
post mensem; qui vero intra montes, post tres; ubique gentium et locorum, haberi praecipimus,
et qui ultra montes incolunt, post sex menses, aut quae praesentibus haberetur, si ostenderentur vel
cum primum illis Missale hoc venale propositum exhiberentur. Nulli ergo omnino hominum liceat
fuerit, iuxta illud Missam decantare, vel legere hanc paginam Nostrae permissionis, statuti, ordi-
teneantur. Quod ut ubique terrarum incorruptum, nationis, mandati, praecepti, concessionis, indulti,
ac mendis et erroribus purgatum praeservetur, om- declarationis, voluntatis, decreti et inhibitionis in-
nibus in Nostro et S. R. E. dominio mediate, vel fringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis
immediate subiecto commorantibus impressoribus, autem hoc attentare praesumpserit, indignationem
sub amissionis librorum, ac centum ducatorum omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apo-
auri Camera? Apostolicae ipso facto applicandorum: stolorum eius se noverit incursurum.
aliis vero in quacumque or bis parte consistentibus,
sub excommunicationis latae sententiae, et aliis Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarna-
arbitrii Nostri pcenis, ne sine Nostra vel speciali tionis dominicae millesimo quingentesimo septua-
ad id Apostolici Commissarii in eisdem partibus a gesimo, pridie idus iulii, Pontincatus Nostri anno
Nobis constituendi, licentia, ac nisi per eundem quinto.
Commissarium eidem impressori Missalis exem- H. Cumin Caesar Glorierius
plum, ex quo aliorum imprimendorum ab ipso
impressore erit accipienda norma, cum Missali in
Urbe secundum magnam impressionem impresso Anno a Nativitate Domini 1570, Indict. 13, die
collatum fuisse, et concordare, nee in ullo penitus vero 19 mensis iulii, Pontincatus sarictissimi in
discrepare prius plena fides facta fuerit, imprimere, Christo Patris et D. N. Pii divina providentia Pa-
vel proponere, vel recipere ullo modo audeant, vel pae V anno eius quinto, retroscriptae litterae publi-
praesumant, auctoritate Apostolica et tenore prae- catae et affixae fuerunt ad valvas Basilicae Principis
sentium similibus inhibemus. Verum, quia difficile Apostolorum, ac Cancellariae Apostolicae, et in acie
esset praesentes litteras ad quaeque Christiani orbis Campi Florae, ut moris est, per nos Ioannem An-
loca deferri, ac primo quoque tempore in omnium dream Rogerium et Philibertum Cappuis Cursores.
notitiam perferri, illas ad valvas Basilicae Principis Scipio de Octavianis
Apostolorum, ac Cancellariae Apostolicae, et in acie Magister Cursorum

CLEMENS PAPA VIII


AD PERPETUAM REI MEMORIAM

um sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, sum Missalia, errores irrepserint, quibus vetustis-


C quo Nos Christus Dominus sacri sui Corporis
participes effecit, atque apud Nos usque ad
consummationem saeculi permanere decrevit, maxi-
sima ilia sacrorum Bibliorum versio, quae etiam
ante S. Hieronymi tempora Celebris habita est in
Ecclesia, et ex qua omnes fere Missarum Introitus,
mum sit omnium Sacramentorum, illudque in et quae dicuntur Gradualia et Offertoria accepta
sacra Missa connciatur, ac pro peccatis totius po- sunt, omnino sublata est: Epistolarum et Evange-
puli Deo Patri offeratur; sane omnino conveniens liorum textus, qui hucusque in Missae solemniis
est, ut qui omnes unum sumus in uno corpore, praelectus est, multis in locis perturbatus; ipsis
quod est Ecclesia, et de uno corpore Christi parti- Evangeliis diversa, ac prorsus insolita praefixa
cipamus, una et eadem celebrandi ratione, unius- initia; plurima denique passim pro arbitrio immu-
que officii et ritus observatione in hoc ineffabili tata sint: cuius rei praetextus fuisse videtur, ut om-
et tremendo sacrificio utamur. Quod cum Romani nia ad praescriptum sacrorum Bibliorum Vulgatae
Pontifices praedecessores Nostri semper optarint, editionis revocarentur, quasi id alicui propria aucto-
atque in hoc diu multumque desudarint, turn in ritate, atque Apostolica Sede inconsulta, facere
primis fel. rec. Pius Papa V Missale Romanum ex licitum sit. Quod Nos animadvertentes, pro Nostra
Decreto sacri Concilii Tridentini ad veterem et pastorali sollicitudine, qua omnibus in rebus, ac
emendatiorem normam restitui, Romaeque im- praecipue in sacris Ecclesiae ritibus, optimam, eam-
primi curavit. Qui etsi multis propositis pcenis seve- que veterem normam studemus tueri et conser-
rissime caverit, ne quid illi vel adderetur, vel ulla vare, primum praedicta Missalia impressa sic depra-
ratione demeretur; tamen, progressu temporis, sive vata prohiberi et abrogari, eorumque usum in cele-
typographorum, sive aliorum temeritas et audacia bratione Missarum interdici iussimus, nisi ad prae-
effecit, ut multi in ea quae his proximis annis excusa scriptum exemplaris sub ipso Pio V editi integre in
Breve Clementis Pp. VIII
omnibus emendarentur: deinde mandavimus non- graphis imprimenda, et postquam impressa fue-
nullis venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Car- rint, cum hoc Missali auctoritate Nostra recognito
dinalibus in sacris Litteris versatis, et ecclesiastics et nunc impresso, diligentissime conferant, nee in
antiquitatis peritis, ut curam Missale ad pristinam illis aliquid addi vel detrahi permittant, nee in
et quam maxime emendatam formam restituendi praemissis, praetextu incuriae typographorum, aut
susciperent; qui pro sua erga Nos fide et in Roma- non factae per correctores vel alios ab ipsis forsitan
nam Ecclesiam pietate et studio, adhibitis etiam deputandos diligentiae, se aliquo modo excusare,
aliis rerum ecclesiasticarum peritis et eruditis viris, quodque in infrascriptas poenas non incurrerint,
et veteribus Missalibus, aliisque praeterea libris, allegare valeant, et in ipsa licentia originali de
qui ad earn rem opportuni videbantur, accurate per- collatione facta, et quod omnino concordent, manu
quisitis et diligenter inspectis, Missale Romanum propria attestentur: cuius licentiae copia initio, vel
suae integritati restituere, ac ipsius Pii V et eorum in calce cuiusque Missalis semper imprimatur.
qui ab eo delecti fuerant, laborem et diligentiam Quod si secus fecerint, Inquisitores videlicet pri-
confirmare et comprobare curarunt. Verum in eo vationis suorum officiorum, ac inhabilitatis ad ilia
munere peragendo factum est, ut nonnulla ex dili- et alia in posterum obtinenda; Antistites autem et
genti librorum antiquorum collatione in meliorem Ordinarii locorum suspensionis a divinis, ac inter-
formam redacta, et in regulis et rubricis aliqua dicti ab ingressu Ecclesiae; eorum vero Vicarii,
uberius et clarius expressa sint, qua? tamen ex illo- privationis similiter officiorum et benenciorum
rum principiis et fundamentis quasi deducta, illo- suorum, et inhabilitatis ad ilia et alia in posterum
rum sensum imitari potius, et supplere, quam ali- obtinenda, ac praeterea excommunicationis absque
quid novi afferre videantur. Missale itaque quod alia declaratione, ut praefertur, pcenas incurrant eo
idem Pius V ediderat, sic recognitum, in Nostra ipso. Ceterum pauperum ecclesiarum, clericorum,
Typographia Vaticana quam emendatissime im- et personarum ecclesiasticarum, ac typographo-
primi, et ad communem utilitatem publicari iussi- rum et bibliopolarum quorumcumque indemnitatis
mus. Ut autem illius usus in omnibus Christiani ex benignitate Apostolica rationem habentes, eis-
orbis partibus, perpetuis futuris temporibus con- dem Missalia hactenus impressa penes se haben-
servetur, ipsum Missale in alma Urbe Nostra in tibus (iis dumtaxat exceptis quae auctoritate Nostra,
eadem Typographia tantum, et non alibi imprimi ut supra dictum est, interdicta et abrogata fuerunt),
posse decernimu8: extra Urbem vero iuxta exem- ut ea retinere, et illis uti, eaque vendere respective
plar in dicta Typographia nunc editum, et non ali- possint, similiter permittimus et indulgemus.
ter, hac lege imprimi posse permittimus, ut nimi- Non obstantibus licentiis, indultis, et privilegiis
rum typographis quibuscumque illud imprimere quibuscumque typographis hactenus per Nos
volentibus, id facere liceat, requisita tamen prius, seu Romanos Pontifices praedecessores Nostros,
et in scriptis obtenta, dilectorum filiorum Inquisi- Missale praedictum Pii V imprimendi concessis,
torum haereticae pravitatis in iis locis in quibus quae per praesentes expresse revocamus, et revocata
fuerint, ubi vero non fuerint, Ordinariorum loco- esse volumus: necnon constitutionibus et ordina-
rum licentia; alioquin, si absque huiusmodi licen- tionibus Apostolicis, generalibus vel specialibus,
tia dictum Missale sub quacumque forma de cetero in contrarium praemissorum quomodocumque con-
ipsi imprimere, aut bibliopolae vendere praesumpse- cessis, connrmatis et approbatis. Quibus omnibus,
rint, typographi et bibliopolae extra Statum Nostrum etiamsi de illis eorumque totis tenoribus, specialis,
Ecclesiasticum exsistentes, excommunicationis la- specifica et expressa mentio habenda esset, tenores
tae sentential, a qua, nisi a Romano Pontifice, prae- huiusmodi praesentibus pro expressis habentes,
terquam in mortis articulo constituti, absolvi ne- hac vice dumtaxat specialiter et expresse deroga-
queant; in alma vero Urbe ac reliquo Statu Eccle- mus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volu-
siastico commorantes, quingentorum ducatorum mus autem, ut praesentium transumptis, etiam
auri de Camera, ac amissionis librorum et typo- impressis vel manu alicuius Notarii publici sub-
rum omnium, Cameras praedictae applicandorum, scriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate
poenas absque alia declaratione irremissibiliter ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus
incurrant eo ipso. Et nihilominus eorundem Mis- fides habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur,
salium per eos de cetero absque huiusmodi licen- si essent exhibitae vel ostensae.
tia imprimendorum aut vendendorum usum ubi-
que locorum et gentium sub eisdem pcenis perpe- Datum Romae apud sanctum Marcum sub anulo
tuo interdicimus et prohibemus. Ipsi autem Inqui- Piscatoris, die VII iulii MDCIV, Pontificatus No-
sitores, seu Ordinarii locorum, antequam huius- stri anno XIII.
modi licentiam concedant, Missalia ab ipsis typo- M. Vestrius Barbianus
URBANUS PAPA VIII
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
i quid est in rebus humanis plane divinum, dorum, pcenas absque alia declaratione irremissi-
S quod Nobis superni cives (si in eos invidia
caderet) invidere possent, id certe est sacro-
sanctum Missae Sacrificium, cuius beneficio fit,
biliter incurrant eo ipso: et nihilominus eorundem
Missalium per eos de cetero absque huiusmodi
icentia imprimendorum, aut vendendorum usum,
ut homines quadam anticipatione possideant in ubique locorum et gentium, sub eisdem pcenis
terris caelum, dum ante oculos habent et manibus interdicimus et prohibemus. Ipsi autem Inquisi-
contrectant ipsum caeli terraeque Conditorem. Quo tores, seu Ordinarii locorum, antequam huiusmodi
magis est mortalibus laborandum, ut hoc tantum licentiam et facultatem concedant, Missalia ab ipsis
privilegium cultu atque honore debito tueantur, ypographis imprimenda, et postquam impressa
caveantque Angelos neglegentiae osores, qui sunt fuerint, cum hoc Missali auctoritate Nostra reco-
aemuli venerationis. Hinc factum est, ut huius sacri gnito diligentissime conferant, nee in illis aliquid
mysterii celebtandi rationem, ac preces, quas addi, vel minui permittant. In ipsa vero licentia
Summi Pontifices praedecessores Nostri Pius V originali obtinenda, de collatione facta, et quod
et Clemens VIII diligentissime recognosci atque omnino concordent, manu propria attestentur:
instaurari curaverunt; Nos quoque eorum vestigiis cuius licentiae copia initio, vel in fine cuiusque
inhaerentes, iterum examinari, et si quid forte in iis Missalis semper imprimatur. Quod si secus fece-
assiduus (quod plerumque contingit) temporis rint, Inquisitores privationis suorum ofliciorum,
cursus corruperit, restitui iusserimus. Quamobrem, ac inhabilitatis ad ilia, et alia in posterum obti-
sicuti nuper ad divini Officii nitorem reformari nenda; Ordinarii autem locorum suspensionis a
Breviarium, ita demum huius exemplo ad divini divinis, ac interdicti ab ingressu Ecclesiae, eorum
Sacrificii ornamentum corrigi Missale mandavi- vero Vicarii privationis similiter officiorum, et
mus. Et quoniam hasce quasi alas, quas Sacerdos beneficiorum suorum, et inhabilitatis ad ilia, et
instar Cherubim prisci mystici Tabernaculi co- alia in posterum obtinenda, ac insuper excommu-
tidie pandit ad verum mundi Propitiatorium, decet nicationis absque alia declaratione pwnas incur-
esse plane geminas, atque uniformes, huius rei rant eo ipso. Ceterum pauperum ecclesiarum,
curam commisimus viris eruditis ac piis, quorum clericorum, et personarum ecclesiasticarum, ac
diligentia ita opus perfectum est, ut nihil deside- typographorum, et bibliopolarum quorumcumque
rari amplius possit. Nam rubricae, quae sensim indemnitatis ex benignitate Apostolica rationem
ab usu rituque veteri degeneraverant, in pristi- habentes, eisdem Missalia hactenus impressa penes
num restitutae; quae vero non ita captui legentium se habentibus, ut ea retinere, et illis uti, eaque ven-
accommodatae videbantur, clarius explicatae: prae- dere respective possint, similiter permittimus et
terea collata omnia cum codice sacrae Scripturae indulgemus. Non obstantibus licentiis, indultis
Vulgatae editionis, quaeque diversa irrepserant, et privilegiis quibuscumque typographis, per Nos
ad eius unius exemplum normamque correcta seu Romanos Pontifices praedecessores Nostros,
sunt. Verumtamen parum prodesse consuevit sol- Missale imprimendi concessis, quae per praesentes
lertia correctorum, nisi ad earn par typographorum expresse revocamus et revocata esse volumus, nee
accedat industria; propterea dilecto filio Andreae non constitutionibus et ordinationibus Apostoli-
Brugiotto Typographiae Nostrae Apostolicae Prae- cis, generalibus, vel specialibus, in contrarium
fecto mandavimus, ut Missale ita expurgatum in praemissorum quomodocumque concessis, appro-
lucem emittat: sed, quae in posterum extra Urbem batis et confirmatis. Quibus omnibus, etiamsi de
imprimi contigerit, ea non aliter quam ad exem- illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica
plar in dicta Typographia nunc editum imprimi et expressa mentio habenda esset; tenores huius-
posse permittimus, requisita tamen prius, et in modi praesentibus pro expressis habentes, hac vice
scriptis obtenta, dilectorum filiorum Inquisitorum dumtaxat specialiter, et expresse derogamus. Vo-
haereticse pravitatis, in iis locis in quibus fuerint lumus autem, ut praesentium transumptis, etiam
ubi vero non fuerint, Ordinariorum locorum facul- impressis, manu alicuius Notarii publici subscrip-
tate; alioquin, si absque ea dictum Missale ipsi tis, et sigillo alicuius persons in dignitate eccle-
posthac imprimere, aut bibliopolae vendere prae siastica constitute munitis, eadem prorsus fides
sumpserint, typographi et bibliopolae extra Sta adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur,
turn Nostrum Ecclesiasticum exsistentes, excom si essent exhibitae vel ostensae.
municationis latae sententiae, a qua, nisi a Romano
Pontifice, praeterquam in mortis articulo consti- Datum Romae apud sanctam Mariam maiorem
tuti, absolvi nequeant; in alma vero Urbe et reliquo sub anulo Piscatoris, die secunda septembris
Statu Ecclesiastico commorantes, quingentorum MDCXXXIV, Pontificatus Nostri anno duodecimo.
ducatorum auri de Camera, ac amissionis librorum
et typorum omnium, Camera; praedictae applican- M. A. Maraldus I. Savenier
IOANNES PP. XXIII
LITTERS APOSTOLICE
MOTU PROPRIO DATiE

NOVUM RUBRICARUM BREVIARII ET MISSALIS ROMANI


CORPUS APPROBATUR

ubricarum insttuctum, quo publicus Ecclesiae mani, et Rubrica generates Missalis romani, a Sacra
R cultus ordinatur ac regitur, Apostolica Sedes, Nostra Rituum Congregatione mox evulgandum,
inde praesertim a Concilio Tridentino, con- inde a die 1 ianuarii proximi anni 1961, ab omnibus
tinenter studuit et pressius definire et perfectius qui ritum romanum sequuntur, servandum esse
ordinare. Pluribus itaque emendationibus, varia- praecipimus. Qui vero alium ritum latinum obser-
tionibus et additamentis decursu temporis intro- vant, quamprimum sive novo rubricarum codici,
ductis, totum rubricarum systema abunde succre- sive calendario se conformare tenentur, in iis omni-
vit, non semper vero systematico ordine servato, bus, quae illi ritui stricte propria non sunt.
et non sine primitive perspicuitatis ac simplicitatis 2. Eodem die 1 ianuarii anni 1961 vigere cessant
detrimento. Rubrica generates Breviarii et Missalis romani,
Nil proinde mirum quod Decessor Noster, Pius necnon Additiones et Variationes in rubricis Bre-
Papa XII, fel. rec, plurium Episcoporum precibus viarii et Missalis romani, ad normam Bullae Prae-
annuens, rubricas Breviarii ac Missalis romani in decessoris Nostri S. Pii X Divino afflatu, quae hu-
quibusdam ad simpliciorem formam esse redigen- cusque his libris praepositae habentur. Pariter vigere
das censuerit, quod generali Decreto S. Rituum cessat Decretum generate S. R. C. diei 23 martii
Congregationis diei 23 martii anni 1955 fuit per- anni 1955 De rubricis ad simpliciorem formam redi-
actum. gendis, in hac nova rubricarum redactione assump-
Anno vero sequenti 1956, cum interim studia tum. Abrogantur denique eiusdem S. Congregatio-
praeparatoria pro generali liturgica instauratione nis decreta et ad dubia responsiones, quae cum nova
maturescerent, idem Decessor Noster Episcoporum hac rubricarum forma non conveniunt.
mentem explorandam decrevit, circa Breviarii ro- 3. Item statuta, privilegia, indulta et consuetu-
mani liturgicam emendationem. Episcoporum au- dines cuiuscumque generis, etiam saecularia et im-
tem responsionibus mature perpensis, qusestionem memorabilia, immo specialissima atque individua
de generali ac systematica rubricarum Breviarii ac mentione digna, quae his rubricis obstant, revo-
Missalis emendatione aggrediendam esse censuit, cantur.
eamque peculiari illi commisit virorum peritorum 4. Librorum liturgicorum editores, rite a S. Sede
Commissioni, cui generalis instaurationis liturgicae approbati et admissi, novas parare possunt editio-
studia demandata fuerant. nes Breviarii et Missalis romani, iuxta novum ru-
Nos autem, postquam, adspirante Deo, Conci- bricarum codicem dispositas; ad necessariam vero
lium OEcumenicum coadunandum esse decrevi- novarum editionum uniformitatem praecavendam,
mus, quid circa huiusmodi Praedecessoris Nostri S. Rituum Congregatio pecuiiares tradat instruc-
inceptum agendum foret, haud semel recogitavi- tiones.
mus. Re itaque diu ac mature examinata, in sen- 5. In novis Breviarii vel Missalis romani edi-
tentiam devenimus, altiora principia, generalem tionibus, omissis rubricarum textibus de quibus
liturgicam instaurationem respicientia, in proximo n. 2, novarum rubricarum textus praeponantur,
Concilio GEcumenico Patribus esse proponenda; Breviario quidem Rubrica generates et Rubrica
memoratam vero rubricarum Breviarii ac Missalis generates Breviarii romani; Missali autem item
emendationem diutius non esse protrahendam. Rubrica generates et Rubrica generates Missalis
Harum itaque rubricarum Breviarii ac Missalis romani.
romani corpus, a peritis viris S. Rituum Congre- 6. Omnes denique ad quos spectat quampri-
gationis praeparatum et a praefata Pontificia Com- mum Calendaria et Propria, sive dioecesana sive
missione pro generali liturgica instauratione dili- religiosa, ad normam et mentem novae redactionis
genter revisum, Nos ipsi, motu proprio et certa rubricarum et calendarii conformari curent, a S. Ri-
scientia, Apostolica Nostra Auctoritate, proban- tuum Congregatione approbanda.
dum censuimus, sequentia decernentes: His itaque firmiter statutis, muneri Nostro Apo-
1. Novum rubricarum Breviarii ac Missalis ro- stolico consentaneum ducimus, nonnulla addere
mani codicem, per tres partes digestum, scilicet: hortamenta.
Rubrica generates, Rubrica generates Breviarii ro- Nova sane hac rubricarum dispositione, dum
Litterae Apostolicse Ioannis Pp. XXIII
ex una pane universus rubricarum Breviarii et Mis- lectio quoque sanctorum Patrum aliquantisper
salis romani instructus in meliorem formam est quandoque minuatur, omnes enixe clericos horta-
redactus, clariore ordine digestus et in unicum mur, ut volumina Patrum, tanta sapientia ac pietate
textum contract us, ex. altera parte aliquae quoque referta, assidue prae manibus legenda ac meditanda
introductae sunt peculiares modificationes, quibus teneant.
Officium divinum paulisper contrahitur. Hoc si- Quae autem per Nostras has Litteras, motu pro-
quidem quamplurium Episcoporum erat in votis, prio datas, decrevimus ac statuimus, rata atque
intuitu praesertim multorum sacerdotum, qui in firma sunto, contrariis quibuslibet minime obstan-
dies magis magisque pastoralibus sollicitudinibus tibus, peculiarissima quoque et individua mentione
onerantur. Hos autem et omnes qui Officio divino dignis.
persolvendo tenentur, paterno hortamur animo, ut
si quid in eodem divino Officio breviatur, hoc maio- Datum Romae, apud S. Petrum, die 25 mensis
re diligentia ac devotione compensetur. Cum porro iulii, anno i960, Pontificatus Nostri secundo.

IOANNES PP. XXIII


SACRA RITUUM CONGREGATIO
DECRETUM GENERALE
QUO NOVUS RUBRICARUM BREVIARII
AC MISSALIS ROMANI CODEX PROMULGATUR

N ovum rubricarum Breviarii ac Missalis romani codicem, quern Ssmus Do-


minus Noster Ioannes Papa XXIII, per Litteras Apostolicas Rubricarum
instructum, die 25 iulii huius anni motu proprio datas, approbavit et huic
S. Congregationi promulgandum mandavit, S. Rituum Congregatio, per hoc Decre-
tura generale, et promulgat et promulgatum esse declarat, in novas Breviarii et Mis-
salis romani editiones inserendum, et ab omnibus ad quos spectat, inde a die 1 ianuarii
proximi anni 1961, servandum.
Ut autem libri liturgici qui in usu habentur adhuc adhiberi possint, rubricarum
codici adduntur «Variationes» Breviariis et Missalibus necnon Martyrologio aptandis.

Ex aedibus S. Rituum Congregationis, die 26 iulii anni i960.

>$* Caietanus Card. CICOGNANI, Ep. Tusculanus, Prsefectus

L. * S.

Henricus Dante, a secretis


I. - RUBRICS GENERALES
I - Normse generates Festum tamen Immaculatae Conceptionis B. Ma-
rias Virg. praefertur occurrenti dominicae Ad-
1. Rubrics quae sequuntur ritum romanum re- ventus.
spiciunt. Ad concurrentiam vero quod attinet, servetur
2. Nomine calendarii veniunt turn calendarium norma, quae nn. 104-105 traditur.
in usum Ecclesiae universal, turn calendaria parti- 16. Dominica II classis, in occurrentia, festis
cularia. II classis praefertur.
3. Rubrics generates quae sequuntur, valent Attamen:
tarn pro Breviario quam pro Missali. Ipsis tamen ex- a) festum Domini I aut II classis, in dominica
ceptiones dantur per particulares rubricas, quae ali- II classis occurrens, locum tenet ipsius dominicae
quando in Breviario et in Missali ad normam harum cum omnibus iuribus et privilegiis: de dominica,
rubricarum redactis occurrunt. proinde, nulla fit commemoratio;
b) dominica II classis praefertur Commemora-
II - De die liturgico in genere tioni omnium Fidelium defunctorum.
Ad concurrentiam vero quod attinet, servetur
4. Dies liturgicus est dies sanctificatus actioni- norma, quae nn. 104-105 traditur.
bus liturgicis, praesertim Sacrificio eucharistico et 17. Dominica excludit, per se, assignationem
publica Ecclesiae prece, id est Officio divino; et de- perpetuam festorum.
currit a media nocte ad mediam noctem. Excipiuntur:
5. Celebratio diei liturgici decurrit per se a Ma- a) festum Ssmi Nominis Iesu, celebrandum
tutino ad Completorium. Sum tamen dies solemnio- dominica quae occurrit a die 2 ad 5 ianuarii (secus
res, quorum Officium inchoatur a I Vesperis, die die 2 ianuarii);
precedent i. b) festum S. Familiae Iesu, Mariae, Ioseph,
Habetur denique celebratio liturgica non plena celebrandum dominica prima post Epiphaniam;
seu sola commemoratio in Officio et Missa diei litur- c) festum Ssmae Trinitatis, celebrandum do-
gici currentis. minica prima post Pentecosten;
6. Singulis diebus fit aut de dominica, aut de d) festum D. N. Iesu Christi Regis, celebran-
feria, aut de vigilia, aut de festo, aut de octava, iuxta dum dominica ultima mensis octobris;
calendarium et praecedentiam dierum liturgicorum. e) festa Domini I classis quae, in calendariis
7. Prascedentia inter singulos dies liturgicos particularibus, dominicae II classis nunc assignan-
unice per peculiarem tabellam (n. 91) determinatur. tur.
8. Dies liturgici sunt primae, secundae, tertiae aut Haec festa locum tenent dominicae occurrentis
quarts classis. cum omnibus iuribus et privilegiis; de dominica,
proinde, nulla fit commemoratio.
HI - De dominicis 18. Dominicae post Epiphaniam quae, superve-
niente Septuagesima, impediuntur, transferuntur
9. Nomine dominicae intellegitur dies Domini post dominicam XXIII post Pentecosten, hoc or-
initio cuiusque hebdomadae occurrens. dine:
10. Dominicae sunt I aut II classis. a) si dominicae post Pentecosten fuerint 25,
11. Dominica I classis sunt: dominica XXIV erit quae inscribitur dominica VI
a) I-IV Adventus; post Epiphaniam;
b) I-IV Quadragesimae; b) si dominicae fuerint 26, dominica XXIV erit
c) I-II Passionis; quae inscribitur V post Epiphaniam; et XXV, quae
d) dominica Resurrectionis seu Paschatis; inscribitur VI;
e) dominica in albis; c) si dominicae fuerint 27, dominica XXIV
/ ) dominica Pentecostes. erit quae inscribitur IV post Epiphaniam; XXV,
Dominicae Paschatis et Pentecostes sunt pariter quae inscribitur V; et XXVI, quae inscribitur VI;
festa I classis cum octava. d) si dominicae fuerint 28, dominica XXIV
12. Omnes aliae dominicae sunt 11 classis. erit quae inscribitur III post Epiphaniam; XXV, quae
13. Officium dominicae incipit a I Vesperis, sab- inscribitur IV; XXVI, qua? inscribitur V; et XXVII,
bato praecedenti, et explicit post Completorium do- quae inscribitur VI.
minicae. Ultimo tamen loco semper ponitur ea quae in
14. Dominica celebratur suo die, iuxta rubricas. ordine est XXIV post Pentecosten, omissis, si opus
Officium et Missa dominicae impeditae nee antici- sit, ceteris, quae aliquando locum habere non pos-
pant ur nee resumuntur. sunt.
15. Dominica I classis, in occurrentia, festis qui- 19. Dominica prima mensis ea intellegitur, quae
buslibet praefertur. prima occurrit in mense, scilicet a die primo ad sep-
Rubricae generates
timum mensis; dominica autem ultima, quae diem b) vigilia Assumptionis B. Mariae Virg.;
primum mensis sequentis proxime praecedit. c) vigilia Nativitatis S. Ioannis Baptistae;
Item ad computandam primam dominicam men- d) vigilia Ss. Petri et Pauli Apostolorum.
sium augusti, septembris, octobris et novembris, ra- Hae vigiliae praeferuntur diebus liturgicis III et
tione lectionum Scripturae occurrentis, ea dicitur IV classis; et, si impediuntur, commemorantur,
prima dominica mensis, quae cadit a die primo ad iuxta rubricas.
septimum mensis. 32. Vigilia III classis est vigilia S. Laurentii.
20. Dominica I Adventus ea est, quae cadit die Haec vigilia praefertur diebus liturgicis IV clas-
30 novembris vel est ipsi proximior. sis ; et, si impeditur, commemoratur, iuxta rubricas.
33. Vigilia II aut III classis penitus omittitur,
IV - De feriis si occurrat in dominica qua vis, aut in festo I classis,
vel si festum cui praemittitur in alium diem trans-
21. Nomine feriae intelleguntur singuli dies heb-
ferri aut ad commemorationem reduci contingat.
domadae, praeter dominicam.
34. Officium vigiliae incipit a Matutino et expli-
22. Feriae sunt primae, secundae, tertiae aut quar-
cit quando initium habet Officium festi subsequen-
tae classis.
tis.
23. FericB I classis sunt:
a) feria IV cinerum; VI - De festis et calendario
b) omnes feriae Hebdomadae sanctae.
Hae feriae festis quibuslibet praeferuntur, et nul- A) De natura et proprietate festorum
lam admittunt commemorationem, nisi unam pri-
35. Nomine festi intellegitur dies liturgicus in
vilegiatam.
quo cultus publicus Ecclesiae peculiari modo ad
24. Feria II classis sunt:
mysteria Domini recolenda, vel ad B. Madam Virg.,
a) feriae Adventus a die 17 ad diem 23 decem-
aut Angelos, aut Sanctos vel Beatos venerandos di-
bris;
rigitur.
b) feriae Quatuor Temporum Adventus, Qua-
36. Festa sunt primae, secundae aut tertiae classis.
dragesimae et mensis septembris.
37. Ratio celebrationis festorum haec est:
Hae feriae praeferuntur festis particularibus II
a) festa I classis inter dies solemniores adnu-
classis; si vero impediuntur, commemorari debent.
merantur, quorum Officium incipit a I Vesperis, die
25. Feria III classis sunt:
praecedenti;
a) feriae Quadragesimae et Passionis, a feria V
b) festa II et III classis Officium habent quod
post cineres usque ad sabbatum ante dominicam II
per se decurrit a Matutino ad Completorium ipsius
Passionis inclusive, superius non nominatae, quae
diei;
praeferuntur festis III classis;
c) festa vero Domini II classis I Vesperas
b) feriae Adventus usque ad diem 16 decem-
acquirunt, quoties, in occurrentia, locum tenent do-
bris inclusive, superius non nominatae, quae cedunt
minicae II classis.
festis III classis.
38. Festa sunt universalia aut particularia; par-
Has feriae, si impediuntur, commemorari de-
ticularia autem sunt propria aut indulta.
bent.
39. Festa universalia ea sunt quae a Sancta Sede
26. Omnes feriae, numeris 23-25 non nominatae,
in calendario Ecclesiae universal inscribuntur.
sunt feria IV classis; quae numquam commemo-
Haec festa ab omnibus, qui ritum romanum se-
rantur.
quuntur, celebrari debent, iuxta rubricas.
27. Officium feriae incipit a Matutino et explicit
40. Festa particularia ea sunt quae ex iure aut
per se post Completorium; Officium vero sabbati,
ex indulto Sanctae Sedis in calendariis particularibus
excepto Officio Sabbati sancti, explicit post Nonam.
inscribuntur.
Haec festa ab omnibus, qui illo calendario te-
V - De vigiliis nentur, celebrari debent, iuxta rubricas, et nonnisi
28. Nomine vigiliae intellegitur dies liturgicus, ex speciali Sanctae Sedis indulto e calendario ex-
qui aliquod festum praecedit, et rationem habet prae- pungi vel gradu mutari possum.
parationis ad illud. 41. Festa particularia, ipso iure in calendario
Vigilia Paschatis vero, cum non sit dies liturgi- inscribenda, sunt festa propria:
cus, modo sibi proprio, seu pervigilio, celebratur. a) cuiusque nationis et regionis seu provin-
29. Vigiliae s.unt primae, secundae aut tertiae clas- ciae sive ecclesiasticae sive civilis (n. 42);
sis. b) cuiusque dicecesis seu territorii ecclesiastici
30. Vigilia I classis sunt: cui praeficitur « Ordinarius loci » (n. 43);
a) vigilia Nativitatis Domini quae, in occur- c) cuiusque loci seu oppidi vel civitatis (n. 44);
rentia, locum tenet dominicae IV Adventus, de qua, d) cuiusque ecclesiae aut oratorii publici vel
proinde, nulla fit commemoratio; semipublici, quod locum tenet ecclesiae (n. 45);
b) vigilia Pentecostes. e) cuiusque Ordinis seu Congregationis (n. 46).
Hae vigiliae festis quibuslibet praeferuntur, et 42. Festa propria cuiusque nationis et regionis seu
nullam admittunt commemorationem. provincia sive ecclesiastics sive civilis sunt:
31. Vigilia II classis sunt: a) festum Patroni principalis rite constituti
a) vigilia Ascensionis Domini; (I classis);
XIV Rubricae generales

b) festum Patroni secundarii rite constituti Huiusmodi autem calendarium particulare per-
(II classis). jetuum conficiendum est respective ab Ordinario
43. Festa propria cuiusque dieecesis seu territorii oci aut a supremo Religionis Moderatore de consi-
ecclesiastici cut praficitur « Ordinarius loci » sunt: o sui Capituli vel Consilii generalis, et approbari
a) festum Patroni principalis rite constituti debet a S. Rituum Congregatione.
(I classis); 51. Calendarium dicecesanum habet quaelibet dia-
b) anniversarium Dedicationis ecclesiae ca- esis et quodlibet aliud territorium ecclesiasticum
thedralis (I classis); ui praeficitur « Ordinarius loci ».
c) festum Patroni secundarii rite constituti 52. In calendario dicecesano, praeter festa univer-
(II classis); salia, inscribi debent:
d) festa Sanctorum et Beatorum, qui in Mar- a) festa propria (n. 42) et indulta universae na-
tyrologio vel eius Appendice rite sunt inscripti, qui tioni et regioni seu provincial sive ecclesiasticae sive
ad dicecesim peculiares habent relationes, ut sunt civili;
originis, commorationis longioris, obitus (II vel b) festa propria (n. 43) et indulta universae
III classis, aut commemoratio). dicecesi.
44. Festa propria cuiusque loci seu oppidi vel ci- 53. Super huiusmodi calendario dicecesano con-
vitatis sunt: icitur:
a) festum Patroni principalis rite constituti a) calendarium cuiusque loci, addendo festa
(I classis); propria (n. 44) et indulta;
b) festum Patroni secundarii rite constituti b) calendarium cuiusque ecclesiae aut oratorii,
(II classis). tern addendo festa loci propria (n. 44) et indulta,
45. Festa propria cuiusque ecclesia aut oratorii atque festa ipsi ecclesiae propria (n. 45) et indulta;
pub lie i vel semi public i quod locum tenet ecclesia c) calendarium Congregationum religiosarum
sunt: seu Institutorum iuris pontificii, quae ad recita-
d) anniversarium Dedicationis, si sint conse- tionem divini Officii non obligantur; et Congrega-
crata (I classis); tionum iuris dioecesani, addendo festa loci pro-
b) festum Tituli, si sint consecrata aut saltern pria (n. 44) et indulta; necnon et alia ipsis propria
solemniter benedicta (I classis); (nn. 45 et 46) et indulta.
c) festum Sancti, in Martyrologio vel eius 54. Calendarium religiosum habent:
Appendice rite descripti, cuius corpus ibi asserva- a) Ordines regulares, et Moniales ac Sorores
tur (II classis); eiusdem Ordinis, necnon Tertiarii eidem aggregati
d) festum Beati, item in Martyrologio vel eius in communi viventes et vota simplicia emittentes;
Appendice rite descripti, cuius corpus ibi asserva- b) Congregationes religiosae seu Instituta
tur (III classis). utriusque sexus, iuris pontificii, et sub regimine
46. Festa propria cuiusque Ordinis seu Congrega- unius praesidis generalis constituta, si ad recitatio-
tionis sunt: nem divini Officii, ex quovis capite, tenentur.
a) festum Tituli (I classis); 53. In calendario religioso, praeter festa univer-
b) festum Fundatoris canonizati (I classis) vel salia, inscribi debent festa propria (n. 46) et indulta
beatificati (II classis); ipsi Ordini seu Congregationi.
c) festum Patroni principalis rite constituti 56. Super huiusmodi calendario religioso confi-
totius Ordinis seu Congregationis, in universo citur:
Ordine vel Congregatione; aut Patroni principalis a) calendarium cuiusque provincial religio-
item rite constituti cuiusque provincial religiosae, sae, addendo festa propria (n. 46) et indulta;
in singulis provinciis (I classis); b) calendarium cuiusque ecclesiae aut oratorii,
d) festum Patroni secundarii, ut supra (II clas- item addendo festa propria (n. 45) et indulta, necnon
sis); et alia de quibus numero sequenti: quod calenda-
e) festa Sanctorum et Beatorum, qui illius rium vocatur etiam domus religiosae.
Ordinis vel Congregationis sodales fuerunt (II ve 57. In singulis dioecesibus et locis, Religiosi, ii
III classis, aut commemoratio). etiam qui alium ritum ac romanum sequuntur, ce-
47. Festa particularia indulta sunt festa quae, ex lebrare tenentur, una cum clero dicecesano:
indulto Sanctae Sedis, in calendariis particularibus a) festum Patroni principalis nationis, regio-
inscribuntur. nis seu provincial sive ecclesiasticae sive civilis,
dieecesis, loci seu oppidi vel civitatis (I classis);
B) De calendario et festis in eo inscribendis b) anniversarium Dedicationis ecclesiae ca-
thedralis (I classis);
48. Calendarium est universale aut particular c) alia festa actu feriata, si quae sint, eodem
seu proprium. gradu quo in calendario dicecesano inscribuntur.
49. Calendarium universale est calendarium in 58. Religiosi, in celebrandis festis Sanctorum
usum Ecclesiae universal quod Breviario ac Missali Ordinis seu Congregationis quoad diem et Officium
romano praeficitur. magis proprium, clero dicecesano se conformare te-
50. Calendarium particulare seu proprium est nentur, sicubi iidem Sancti tamquam Patroni prin-
dicecesanum aut religiosum; et conficitur inserend cipales (n. 57 a) recoluntur.
calendario universali festa particularia. Item, si festa Sanctorum aut Beatorum alicuius
Rubricae generates xv
Ordinis seu Congregationis gradu superiore aut 64. Celebrantur tantum octavae Nativitatis Do-
Officio magis proprio a clero alicuius dicecesis vel mini, Paschatis et Pentecostes, exclusis omnibus
loci celebrantur, ibidem etiam a Religiosis eiusdem aliis, sive in calendario universali sive in calendariis
Ordinis seu Congregationis eodem gradu superiore particularibus.
aut Officio magis proprio celebrari possunt, dum- 65. Octavae sunt I aut II classis.
modo eadem festa, in utroque calendario, eodem
die inscripta sint. B) De octavis I classis
C) De festorum die proprio 66. Octavae I classis sunt octavae Paschatis et
59. Festa in calendaria iam inducta eo die ce- Pentecostes. Dies infra has octavas sunt I classis.
lebrentur, quo nunc in calendariis inscripta inve-
niuntur. C) De octava II classis
60. Pro novis festis universalibus inducendis,
haec serventur: 67. Octava II classis est octava Nativitatis Do-
a) festa Sanctorum ordinarie diei natalicio assi- mini. Dies infra octavam sunt II classis; dies autem
gnentur, diei nempe quo Sanctus aeternae vitae natus octavus est I classis.
est; hoc die ex qualibet causa impedito, eadem festa 68. Octava Nativitatis Domini modo peculiari
assignentur diei a S. Sede determinando, qui proin- ordinatur, scilicet:
de habebitur tamquam dies quasi natalicius; a) die 26 decembris, fit festum S. Stephani
b) pro ceteris festis, dies a S. Sede assignabi- Protomart. (II classis);
tur. b) die 27 decembris, fit festum S. Ioannis Ap.
61. Pro novis festis particularibus inducendis, et Evang. (II classis);
haec serventur: c) die 28 decembris, fit festum Ss. Innocen-
a) festa propria Sanctorum vel Beatorum, ordi- tium Mm. (II classis);
narie, diei natalicio assignentur, nisi sit impeditus d) die 29 decembris, fit commemoratio S.
aut aliter a S. Sede dispositum sit. Festa tamen ali- Thomae Episcopi et Mart.;
cuius loci vel ecclesiae propria, quae etiam in calen- e) die 31 decembris, fit commemoratio S. Sil-
dario universali vel dicecesano vel religioso gradu vestri I Papae et Conf.;
quidem inferiore inscribuntur, eodem die cele- / ) ex festis particularibus ea tantum admittun-
branda sunt ac in calendario universali vel dioece- tur quae sunt I classis et in honorem Sanctorum
sano vel religioso; qui in calendario universali his diebus inscribun-
b) si dies natalicius ignoretur, festa assignen- tur, etsi tantum ad modum commemorationis; ce-
tur, cum approbatione S. Sedis, diei qui, in calen- tera transferuntur post octavam.
dario perpetuo dicecesano vel religioso, sit IV clas- 69. De dominica infra octavam Nativitatis Do-
sis; mini, quae scilicet a die 26 ad 31 decembris occurrit,
c) si vero dies natalicius perpetuo impediatur semper fit Officium cum commemoratione festi
pro universa dioecesi vel Religione vel ecclesia pro- forte occurrentis, iuxta rubricas, nisi dominica inci-
pria, festa in tali calendario particulari, si sint I vel dat in festum I classis: quo in casu, fit de festo cum
II classis, assignentur proximiori diei sequenti qui commemoratione dominicae.
non sit I vel II classis; si sint III classis, assignentur 70. Normae peculiares pro ordinandis Officio et
proximiori diei, qui ab aliis festis et Officiis paris Missa infra octavam Nativitatis Domini inveniun-
aut superioris gradus liber exsistat; tur in rubricis Breviarii et Missalis.
d) festa particularia indulta inscribantur in
calendario die a S. Sede in concessione assignato. VIII - De anni temporibus
62. Sancti vel Beati qui in calendario, ex quavis
ratione, unico festo inscribuntur, semper simul ce- A) De tempore Adventus
lebrantur prout in Breviario habetur, quoties eodem 71. Tempus sacri Adventus decurrit a I Vesperis
gradu sunt colendi, etsi unus aut aliqui eorum sint dominicae I Adventus usque ad Nonam inclusive
magis proprii. vigiliae Nativitatis Domini.
Proinde:
a) si unus aut aliqui ex his Sanctis festo I clas- B) De tempore natalicio
sis essent colendi, fit Officium de his tantum, omis-
sis sociis; 72. Tempus natalicium decurrit a I Vesperis
b) si uniis aut aliqui ex his Sanctis vel Beatis Nativitatis Domini usque ad diem 13 ianuarii inclu-
essent magis proprii et gradu superiore essent co- sive.
lendi, fit integrum Officium de magis propriis, cum Huiusmodi autem temporis spatium compre-
commemoratione sociorum. hendit:
a) tempus Nativitatis, quod decurrit a I Vespe-
VII - De octavis ris Nativitatis Domini usque ad Nonam inclusive
diei 5 ianuarii;
A) De octavis in genere b) tempus Epiphaniat, quod decurrit a I Vespe-
63. Octava est celebratio sumniorum festorum ris Epiphaniae Domini usque ad diem 13 ianuarii
per octo dies continuos protracta. inclusive.
Rubricae generates
C) De tempore Septuagesima tantum in Missa. Earum autem commemoratio non
est habenda commemoratio « de Tempore ».
73. Tempus Septuagesimae decurrit a I Vespe- 82. Iuxta ecclesiarum et locorum condiciones et
ris dominicae in Septuagesima usque post Comple- con8uetudine8,cuiusrei iudexestOrdinarius loci, hoc
torium feriae III hebdomadae Quinquagesimae. die fit processio, in qua dicuntur Litaniae Sanctorum
(quae tamen non duplicantur) cum suis precibus.
D) De tempore quadragesimali
83. Si autem processio fieri nequit, locorum
74. Tempus quadragesimale decurrit a Matu- Ordinarii instituant peculiares supplicationes, in
tino feriae IV cinerum usque ad Missam Vigiliae pa- quibus dicantur Litaniae Sanctorum et aliae preces
schalis exclusive. in processione fieri solitae.
Huiusmodi autem temporis spatium compre- 84. Omnes qui ad recitationem divini Officii
hendit: obligantur, processioni vero aut aliis peculiaribus
a) tempus Quadragesima, quod decurrit a Ma- supplicationibus, de quibus numero praecedenti,
tutino feriae IV cinerum usque ad Nonam inclusive non intersunt, tenentur dicere, hoc die, Litanias
sabbati ante dominicam I Passionis; Sanctorum cum suis precibus, lingua latina.
b) tempus Passionis, quod decurrit a I Vespe- 85. Si Litaniae Sanctorum cum suis precibus,
ris dominicae I Passionis usque ad Missam Vigiliae iuxta locorum consuetudinem, in processione vel
paschalis exclusive. aliis peculiaribus supplicationibus, lingua verna-
75. Hebdomada a dominica II Passionis seu in cula, una cum fidelibus dicuntur, ii qui ad recita-
palmis usque ad Sabbatum sanctum inclusive dici- tionem divini Officii obligantur, et his supplicatio-
tur Hebdomada saneta; tres autem ultimi dies eius- nibus rite intersunt, non tenentur has preces lingua
dem hebdomadae nomine Tridui sacri designantur. latina iterare.
86. Missa de Rogationibus regulariter dicenda
E) De tempore paschali est expleta processione, iuxta ea quae in nn. 346-347
statuuntur. Convenit autem ut Missa de Rogationi-
76. Tempus paschale decurrit ab initio Missae
bus dicatur etiam post peculiares supplicationes,
Vigiliae paschalis usque ad Nonam inclusive sab-
quae locum tenent processionis, etsi horis vesperti-
bati in octava Pentecostes.
nis peragantur.
Huiusmodi autem temporis spatium compre-
hendit: B) De Litaniis minoribus seu de Rogationibus
a) tempus Paschatis, quod decurrit ab initio
Missae Vigiliae paschalis usque ad Nonam inclusive 87. Litaniae minores seu Rogationes, per se, assi-
vigiliae Ascensionis Domini; gnantur feriis II, III et IV ante festum Ascensionis
b) tempus Ascensionis, quod decurrit a I Ve- Domini.
speris Ascensionis Domini usque ad Nonam inclu- Ordinariis autem locorum facultas tribuitur eas
sive vigiliae Pentecostes; transferendi ad alios tres dies continuos magis op-
c) octavam Pentecostes, quae decurrit a Missa portunos iuxta regionum diversitatem aut consue-
vigiliae Pentecostes usque ad Nonam inclusive sab- tudinem aut necessitatem.
bati sequentis. 88. De Litaniis minoribus nihil fit in Officio, sed
tantum in Missa quae connectitur cum processione
F) De tempore «per annum » aut aliis peculiaribus supplicationibus.
89. Ad processionem aut alias peculiares suppli-
77. Tempus « per annum » decurrit a die 14 cationes et Missam aut commemorationem quod
ianuarii usque ad Nonam sabbati ante dominicam attinet, serventur quae supra de Litaniis maioribus
in Septuagesima, et a I Vesperis festi Ssmae Trini- statuta sunt (nn. 81-83 et 86).
tatis, id est dominicae I post Pentecosten, usque ad 90. Litaniae Sanctorum cum suis precibus, his
Nonam inclusive sabbati ante dominicam I Adven- diebus, dicuntur tantum in processione aut aliis
supplicationibus (cfr. n. 85). Proinde, qui ad reci-
IX - De sancta Maria in sabbato tationem divini Officii obligantur, processioni vero
aut aliis peculiaribus supplicationibus non inter-
78. In sabbatis, in quibus occurrit Officium de sunt, non tenentur dicere, his diebus, Litanias
feria IV classis, fit de sancta Maria in sabbato. Sanctorum cum suis precibus.
79. Officium sanctae Mariae in sabbato incipit a
Matutino et explicit post Nonam. XI - De praecedentia dierum liturgicorum
91. Praecedentia dierum liturgicorum, sublatis
X - De Litaniis maioribus et minoribus quibuslibet aliis titulis vel normis, unice regitur ex
sequenti
A) De Litaniis maioribus
TABELLA DIERUM LITURGICORUM
80. Litaniae maiores assignatae sunt diei 25 apri- SECUNDUM ORDINEM PRjECEDENTIiE DISPOSITA
lis; si vero eo die occurrit dominica Paschatis vel fe-
Dies liturgici I classis
ria II post Pascha, transferuntur in sequentem fe-
riam III. 1. Festum Nativitatis Domini, dominica Resurrec-
81. De Litaniis maioribus nihil fit in Officio, sed tionis et dominica Pentecostes (I classis cum octava).
Rubricae generates XVII

2. Triduum sacrum. 6) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus


3. Festa Epiphaniae et Ascensionis Domini, n. 46 e.
Ssrhae Trinitatis, Corporis Christi, Cordis Iesu et 20. Festa indulta II classis, primum mobilia,
Christi Regis. deinde fixa.
4. Festa Immaculatae Conceptionis et Assump- 21. Vigiliae II classis.
tionis B. Marise Virg.
5. Vigilia et dies octavus Nativitatis Domini. Dies liturgici III classis
6. Dominicae Adventus, Quadragesimae et Pas-
sionis, et dominica in albis. 22. Feriae Quadragesimae et Passionis, a feria V
7. Feriae I classis superius non nominatae, post cineres usque ad sabbatum ante dominicam
nempe: IV cinerum et II, III et IV Hebdomadae II Passionis inclusive, exceptis feriis Quatuor Tem-
sanctae. porum.
8. Commemoratio omnium Fidelium defuncto- 23. Festa III classis, in calendariis particularibus
rum, quae tamen locum cedit dominicae occurrenti. inscripta, et quidem primum festa propria, nempe:
9. Vigilia Pentecostes. 1) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus
10. Dies infra octavas Paschatis et Pentecostes. n. 43 d.
11. Festa I classis Ecclesiae universal superius 2) Festa Beatorum alicui ecclesiae propria
non nominata. (n. 45 d).
12. Festa I classis propria, nempe: 3) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus
1) Festum Patroni principalis rite constituti: n. 46 e-y deinde festa indulta, primum mobilia,
a) nationis, b) regionis seu provincial sive ecclesia- deinde fixa.
stics sive civilis, c) dicecesis. 24. Festa III classis, in calendario Ecclesiae uni-
2) Anniversarium Dedicationis ecclesiae ca- versae inscripta, primum mobilia, deinde fixa.
thedralis. 25. Feriae Adventus usque ad diem 16 decem-
3) Festum Patroni principalis rite constituti bris inclusive, exceptis feriis Quatuor Temporum.
loci seu oppidi vel civitatis. 26. Vigilia III classis.
4) Festum et anniversarium Dedicationis ec-
clesiae propriae, aut oratorii publici vel semipublici, Dies liturgici IV classis
quod locum tenet ecclesiae. 27. Officium sanctae Mariae in sabbato.
5) Titulus ecclesiae propriae. 28. Feriae IV classis.
6) Festum Tituli Ordinis seu Congregationis.
7) Festum Fundatoris canonizati Ordinis seu XII - De dierum liturgicorum occurrentia
Congregationis.
8) Festum Patroni principalis rite constituti 92. Occurrentia dicitur occursus duorum vel
Ordinis seu Congregationis, et provinciae religiosae. plurium Officiorum uno eodemque die.
13. Festa indulta I classis, primum mobilia, Occurrentia autem dicitur accidentalis, quando
deinde fixa. dies liturgicus mobilis et dies liturgicus fixus certis
solummodo annorum intervallis simul occurrunt;
Dies liturgici II classis perpetua vero quando duo dies liturgici quotannis
14. Festa Domini II classis, primum mobilia, simul occurrunt.
deinde fixa. 93. Effectus occurrentiae est, ut Officium diei li-
15. Dominicae II classis. turgici gradus inferioris Officio gradus superioris
16. Festa II classis Ecclesiae universae, quae non cedat: quod fieri potest per minus nobilis omissio-
sunt Domini. nem, aut commemorationem, aut translationem, aut
17. Dies infra octavam Nativitatis Domini. repositionem prout numeris sequentibus indicatur.
18. Feriae II classis, nempe: Adventus a die 17 ad 94. Commemoratio die fixo statuta non transfer-
diem 23 decembris inclusive, et feriae Quatuor Tem- tur vel reponitur cum festo transferendo vel repo-
porum Adventus, Quadragesimae et mensis septem- nendo, sed fit suo die vel omittitur, iuxta rubricas.
bris.
19. Festa propria II classis, nempe: XIII - De dierum liturgicorum occurrentia
1) Festum Patroni secundarii rite constituti: accidentali eorumque translatione
a) nationis, b) regionis seu provinciae sive ecclesia-
sticae sive civilis, c) dicecesis, d) loci seu oppidi vel 95. Ius translationis in alium diem ob occurren-
civitatis. tiam accidentalem cum die liturgico, qui in tabella
2) Festa Sanctorum aut Beatorum, de quibus praecedentiae superiorem obtinet locum, competit
n. 43 d. solummodo festis I classis. Alia festa, ab Officio
3) Festa Sanctorum alicui ecclesiae propria gradus superioris accidentaliter impedita, aut com-
(n. 45 c). memorantur aut, eo anno, penitus omittuntur, iuxta
4) Festum Fundatoris beatificati Ordinis seu rubricas.
Congregationis (n. 46 b). Si vero duo festa eiusdem Divinae Personae aut
5) Festum Patroni secundarii rite constituti duo festa eiusdem Sancti vel Beati simul occurrunt,
Ordinis seu Congregationis, et provinciae religiosae fit de festo, quod in tabella praecedentiae superiorem
(n. 46 d). obtinet locum, et aliud omittitur.
xvm Rubricae generates
96. Festum I classis impeditum a die qui in ta- XVI - De commemorationibus
bella praecedentiae superiorem obtinet locum, trans-
fertur in proximum sequentem diem qui non sit 106. Qua; hie de commemorationibus statuun-
I vel II classis. tur, valent tarn pro Missa quam pro Officio, sive in
Attamen: occurrentia sive in concurrentia.
a) festum Annuntiationis B. Mariae Virg., 107. Commemorationes sunt aut privilegiata aut
quando est transferendum post Pascha, transfertur, ordinarice.
tamquam in sedem propriam, in feriam II post do- 108. Commemorationes privilegiata fiunt in
minicam in albis; Laudibus et in Vesperis necnon in omnibus Missis;
b) Commemoratio omnium Fidelium defunc- commemorationes vero ordinaria fiunt tantum in
torum, quando occurrit cum dominica, transfertur, Laudibus, in Missis conventualibus et in omnibus
tamquam in sedem propriam, in feriam II sequen- Missis lectis.
tem. 109. Commemorationes privilegiata sunt com-
97. Si eodem die plura festa I classis simul occur- memorationes :
rant, ipso die celebratur festum, quod in tabella a) de dominica;
praecedentiae superiorem obtinet locum; et alia b) de die liturgico I classis;
transferuntur secundum ordinem quo in eadem ta- c) de diebus infra octavam Nativitatis Domini;
bella praecedentiae inscripta sunt. d)de feriis Quatuor Temporum mensis sep-
98. Item, si plura festa I classis transferri con- tembris;
tingat, quae diebus sub sequent ibus occurrunt, serve- e) de feriis Adventus, Quadragesimae et Pas-
tur ordo quo in tabella praecedentiae inscribuntur; in sionis;
paritate autem Officium prius impeditum praecedit. / ) de Litaniis maioribus, in Missa.
99. Festa translata sunt eiusdem gradus ac in Omnes aliae commemorationes sunt commemo-
sede propria. tiones ordinaria.
no. In Officio et Missa S. Petri semper fit com-
XIV - De dierum liturgicorum occurrentia memoratio S. Pauli, et vicissim. Hsec commemora-
tio dicitur inseparabilis; et duae orationes adeo in
perpetua eorumque repositione unam coalescere censentur ut, in numero orationum
100. Ius repositionis in alium diem, ob occur- computando, pro unica habeantur.
rentiam perpetuam cum die liturgico, qui in tabella Proinde:
praecedentiae superiorem obtinet locum, compe- a) in Officio S. Petri aut S. Pauli, oratio al-
tit omnibus festis I et II classis, necnon festis parti- terius Apostoli additur, ad Laudes et ad Vesperas,
cularibus III classis extra Adventum et Quadragesi- sub unica conclusione, orationi diei, absque anti-
mam occurrentibus, quae in tota dicecesi vel in toto phona et versu;
Ordine seu Congregatione vel in propria ecclesia b) in Missa S. Petri aut S. Pauli, oratio al-
impediuntur. terius Apostoli additur, sub unica conclusione,
Festa autem III classis Ecclesiae universal, in ali- orationi diei;
quo calendario particulari, et festa III classis dioece- c) quoties vero oratio unius Apostoli addenda
seos vel Ordinis seu Congregationis, in aliquibus tan- est ad modutn commemorationis, huic orationi addi-
tum ecclesiis perpetuo impedita, perpetuo aut com- tur altera immediate, ante omnes alias commemo-
memorantur aut penitus omittuntur, iuxta rubricas. rationes.
101. Festa reponenda, si sint I vel II classis, i n . Ratio admittendi commemorationes haecest:
assignentur proximiori diei sequenti qui non sit I a) in diebus liturgicis I classis et in Missis in
vel II classis; si sint III classis, assignentur proxi- cantu non conventualibus, nulla admittitur com-
miori diei sequenti, qui ab aliis Officiis paris aut memoratio, praeter unam privilegiatam;
superioris gradus liber exsistat. b) in dominicis II classis, una tantum admit-
102. Dies in quern festa perpetuo impedita re- titur commemoratio, scilicet de festo II classis, quae
posita sunt, habetur tamquam dies proprius, in quo tamen omittitur si commemoratio privilegiata fa-
festum repositum celebratur sub eodem gradu ac in cienda sit;
sede propria. c) in aliis diebus liturgicis II classis, una tan-
tum admittitur commemoratio, scilicet aut una pri-
XV - De concurrentia dierum liturgicorum vilegiata aut una ordinaria;
d) in diebus liturgicis III et IV classis, duae
103. Concurrentia dicitur concursus Vesperarum tantum admittuntur commemorationes.
diei liturgici currentis cum I Vesperis diei liturgici 112. Ad commemorationes et orationes quod
subsequentis. attinet, haec insuper serventur:
104. In concurrentia praferuntur Vesperae diei a) Officium, Missa aut commemoratio de ali-
liturgici classis superioris, et alterae commemoran- quo festo vel mysterio unius Divinae Personae exclu-
tur vel non, iuxta rubricas. dit commemorationem aut orationem de alio festo
105. Quando vero dies liturgici, quorum Vespe- vel mysterio eiusdem Divina; Personae;
rae concurrunt, sunt eiusdem classis, dicuntur inte- b) Officium, Missa aut commemoratio de do-
grae secundae Vesperae de Officio currenti et fit com- minica excludit commemorationem aut orationem
memoratio sequentis, iuxta rubricas. de festo vel mysterio Domini, et vicissim;
Rubricae generales XIX

c) Officium, Missa aut commemoratio de Tem- 118. Ad colorem paramentorum in Missis votivis
pore excludit aliam commemorationem de Tem- lectis IV classis quod attinet, ea quae n. 323 tradun-
pore; tur, recolantur.
d) item, Officium, Missa aut commemoratio de
B) De colore albo
B. Maria Virg. aut de aliquo Sancto vel Beato exclu-
dit aliam commemorationem aut orationem in qua 119. Colore albo utendum est in Officio et Missa
eiusdem B. Mariae Virg. vel Sancti aut Beati inter- de Tempore:
cessio imploretur: quod tamen non valet de ora- d) a festo Nativitatis Domini usque ad exple-
tione dominical vel feriae, in qua fit invocatio eius- tum tempus Epiphaniae;
dem Sancti. b) a Missa Vigiliae paschalis usque ad Mis-
113. Commemoratio de Tempore fit primo loco. sam vigiliae Pentecostes exclusive.
In admittendis et ordinandis aliis commemoratio- 120. Adhibetur color albus in Officio et Missa de
nibus, servetur ordo tabellae praecedentiae. festis:
114. Quaelibet commemoratio, quae numerum a) Domini, exceptis festis de mysteriis et
pro singulis diebus liturgicis statutum superet, instrumentis Passionis;
omittitur. b) B. Mariae Virg., etiam in benedictione et
processione candelarum die 2 februarii;
c) Ss. Angelorum;
XVII - De conclusione orationum d) Omnium Sanctorum (1 novembris);
115. Conclusio orationum tarn in Missa quam e) Sanctorum non Martyrum;
in Officio haec est: / ) S. Ioannis Ap. et Ev. (27 decembris); Ca-
a) si oratio dirigitur ad Patrem, concluditur: thedrae S. Petri (22 februarii); Conversionis S. Pauli
Per D6minum nostrum Iesum Christum, Filium (25 ianuarii); Nativitatis S. Ioannis Baptistae (24
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spi- iunii).
ritus Sancti, Deus, per 6mnia saecula saeculorum. 121. Colorem album requirunt Missa votiva:
Amen; a) quae respondent festis, de quibus numero
b) si oratio dirigitur ad Patrem, sed in eius praecedenti;
principio fit mentio Filii, concluditur: Per eiindem b) de D. N. Iesu Christo, summo atque aeterno
D6minum nostrum, etc. ut supra; Sacerdote;
c) si oratio dirigitur ad Patrem, sed in fine c) de coronatione Summi Pontificis, et de
ipsius fit mentio Filii, concluditur: Qui tecum vi- anniversariis Summi Pontificis et Episcopi dioece-
vit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per sani;
6mnia saecula saecul6rum. Amen; d) « Pro Sponsis ».
d) si oratio dirigitur ad Filium, concluditur: 122. Demum adhibetur color albus, feria V Heb-
Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spi- domadae sanctae, in Missa chrismatis et in Missa in
ritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Cena Domini; necnon, a diacono, pro cantu praeco-
Amen; nii paschalis et, a celebrante, ad renovationem pro-
missionum Baptismatis in Vigilia paschali.
e) si in oratione facta est mentio Spiritus
Sancti,in conclusione dicitur: ... in unitate eiusdem C) De colore rubro
Spiritus Sancti, etc.
116. Servandae sunt etiam aliae peculiares con- 123. Rubro colore utendum est in Officio et Missa
clusiones in libris liturgicis quandoque notatae. de Tempore a Missa vigiliae Pentecostes usque ad
Nonam sabbati sequentis.
124. Item adhibetur color ruber in Officio et Mis-
XVIII - De coloribus paramentorum sa de festis:
a) mysteriorum et instrumentorum Passionis
A) De coloribus paramentorum in genere
Domini;
117. Paramenta altaris, celebrantis et ministro- b) Sanctorum Apostolorum et Evangelista-
rum debent esse coloris convenientis Officio et Mis- rum, in eorum die natalicio, excepto festo S. Ioannis
sae diei aut alteri Missae celebrandae, secundum (27 decembris);
usum Romanae Ecclesiae, quae quinque coloribus c) Commemorationis S. Pauli Apostoli (30
uti consuevit: albo, rubro, viridi, violaceo et nigro. iunii);
Indulta tamen et consuetudines legitimae circa d) Commemorationis omnium Ss. Summo-
usum aliorum colorum in suo robore manent. rum Pontificum;
Sicubi vero in regionibus Missionum, ex pro- e) Sanctorum Martyrum, quorum colitur aut
bata et originali traditione gentis indigenae, signifi- martyrium, aut inventio, aut translatio;
catio unius vel alterius coloris liturgici Ecclesiae f) Sanctarum Reliquiarum.
Romanae cum significatione quae illis populis con- 125. Colorem rubrum requirunt Missa votiva:
genita est non congruit, Conferentiae episcopali a) de Passione Domini;
eiusdem regionis, vel maioris territorii, si ita magis b) de Spiritu Sancto;
conveniat, facultas datur, ut in locum coloris inepti c) de Mysteriis et Sanctis, de quibus numero
alium colorem magis aptum substituant; hoc tamen praecedenti;
non fiat inconsulta S. Rituum Congregatione. d) pro eligendo Summo Pontifice.
XX Rubric* generales
126. Demum adhibetur color tuber, dominica II 131. Paramenta coloris rosacei adhiberi possum,
Passionis seu in palmis, ad benedictionem et pro- dominica III Adventus et dominica IV Quadragesi-
cessionem ramorum. mae, sed in Officio et Missa diei dominici tantum.
D) De colore viridi F) De colore nigro
127. Color viridis adhibetur in Officio et Missa
de Tempore: 132. Nigro colore utendum est:
a) a die 14 ianuarii usque ad sabbatum ante a) in Actione liturgica feriae VI in Passione
Septuagesimam; et Morte Domini, usque ad Communionem exclu-
b) a feria II post dominicam I post Penteco- sive;
sten, usque ad sabbatum ante Adventum. b) in Officiis ac Missis defunctorum, excepto
Excipiuntur feriae Quatuor Temporum mensis casu de quo supra, n. 130 d.
septembris et vigiliae II et III classis, extra tempus
paschale. XIX - De usu et qualitate paramentorum
E) De colore violaceo 133. In Missa, sacerdos celebrans semper utitur
128. Color violaceus adhibetur in Officio et Missa planeta seu casula.
de Tempore: 134. Episcopus, et alii qui usu Pontificalium
a) a dominica I Adventus usque ad vigiliam gaudent, si solemniter celebrant, planetam induunt
Nativitatis Domini inclusive; super dalmaticam et tunicellam.
b) a dominica in Septuagesima usque ad Vigi- Item, planetam super dalmaticam et tunicellam
liam paschalem, exceptis: benedictione et proces- induit Episcopus, etiam in Missa lecta:
sione ramorum in dominica II Passionis; Missa sive a) in consecratione Episcopi;
chrismatis sive in Cena Domini feria V Hebdoma- b) in collatione sacrorum Ordinum;
dae sanctae; Actione liturgica feria VI in Passione et c) in benedictione Abbatis;
Morte Domini usque ad Communionem exclusive; d) in benedictione Abbatissae;
necnon cantu praeconii paschalis, pro diacono, et e) in benedictione et consecratione Virginum;
renovatione promissionum Baptismatis, pro cele- / ) in consecratione ecclesiae et altaris.
brante, in Vigilia paschali; Attamen Episcopus aliique de quibus supra, ex
c) in feriis Quatuor Temporum mensis sep- rationabili causa, a sumenda tunicella et dalmatica
tembris ; subter planetam abstinere possunt.
d) in vigiliis II et III classis extra tempus pa- 135. Pluviale adhibetur:
schale. a) in Officio Laudum et Vesperarum, quando
129. Missa votiva, quae colorem violaceum re- solemniter dicuntur;
quirunt, sunt: b) in benedictionibus quae fiunt ad altare;
a) Pro Fidei propagatione; c) in processionibus;
b) Pro Ecclesiae defensione; d) in absolutione super cadaver aut super tu-
c) Pro unitate Ecclesiae; mulum;
d) Tempore belli; e) in Missa pontificali, a presbytero assistente;
e) Pro pace; / ) ad « orationes solemnes » in Actione litur-
/ ) Pro vitanda mortalitate; gica feriae VI in Passione et Morte Domini;
g) Pro remissione peccatorum; g) in Vigilia paschali.
h) Pro peregrinantibus et iter agentibus; 136. Cum celebrans utitur pluviali, numquam
1) Pro infirmis; adhibet manipulum; et si pluviale haberi non pot-
/) Ad postulandam gratiam bene moriendi; est, in benedictionibus quae fiunt ad altare, sacerdos
m) Pro quacumque necessitate. stat in alba cum stola, sine planeta et manipulo.
130. Adhibetur color violaceus etiam: 137. Dalmatica et tunicella utuntur diaconus,
a) ad processionem et Missam in Litaniis respective subdiaconus, quando sacerdoti mini-
maioribus et minoribus; strant:
b) ad benedictionem cinerum; a) in Missa;
c) ad Communionem in Actione liturgica fe- b) in benedictionibus ad altare;
riae VI in Passione et Morte Domini; c) in processionibus.
d) in Missis de Commemoratione omnium Attamen cum sacerdos celebrans stat sine plu-
Fidelium defunctorum, quae celebrantur tempore viali, etiam ministri stant sine dalmatica et tunicella.
expositionis Ssmi Sacramenti pro oratione Quadra- Planetae plicatae et stola latior amplius non adhi-
ginta Horarum. bentur.

II. - RUBRICS GENERALES


BREVIARII ROMANI (nn. 138-268)
Hie omittuntur.
III. - RUBRICS GENERALES
MISSALIS ROMANI
I - Notiones et normae generates quilibet sacerdos sequi potest aut calendarium ipsius
269. Sacrosanctum Missae Sacrificium, iuxta ca- oratorii aut proprium.
nones et rubricas celebratum, est actus cultus pu- 277. In oratoriis privatis, et cum celebrat super
blici, nomine Christi et Ecclesiae Deo redditi. De- altare portatile extra locum sacrum, quilibet sacer-
nominatio proinde « Missae privatae » vitetur. dos sequi potest aut calendarium loci (n. 53 a) aut
270. Missa cum Officio divino summum totius proprium.
christiani cultus constituit; Missa proinde per se 278. De festis Patroni principalis nationis, re-
cum Officio diei concordare debet. gionis seu provinciae sive ecclesiasticae sive civilis,
Dantur tamen etiam Missae extra ordinem Officii, dioecesis, oppidi seu civitatis, necnon de anniversa-
scilicet votivae aut defunctorum. rio Dedicationis ecclesiae cathedralis et aliis festis
271. Missarum species duae sunt: Missa in cantu actu feriatis, si quae sint, quilibet sacerdos Missam
et Missa lecta. celebrare debet, etiamsi secus calendarium pro-
Missa dicitur in cantu, si sacerdos celebrans par- prium sequi posset.
tes ab ipso iuxta rubricas cantandas revera cantu 279. Oratorium fixe constitutum in navibus est
profert; secus dicitur lecta. oratorium publicum; et in eo adhiberi debet calen-
Missa in cantu porro, si celebratur cum assisten- darium Ecclesiae universae. Cum autem quis cele-
tia mini8trorum sacrorum, appellatur Missa soletn- brat extra huiusmodi oratorium, super altare porta-
nis; si celebratur absque ministris sacris, vocatur tile, adhibere potest vel calendarium Ecclesiae uni-
Missa cantata. versae vel calendarium proprium. Idem facere po-
Missa solemnis demum, quae ab Episcopo vel ab test qui legitime celebrat in itinere aereo, fluviali vel
aliis facultatem habentibus celebratur cum solemni- viae ferreae.
tatibus in libris liturgicis statutis, dicitur Missa pon- 280. In seminariis et collegiis clericorum dicece-
tificalis. sanis, Religiosis commissis; necnon in seminariis et
272. Missa natura sua postulat, ut omnes adstan- collegiis clericorum interdioecesanis, regionalibus,
tes, secundum modum sibi proprium, eidem parti- nationalibus et internationalibus, etiam Religiosis
cipent. commissis, idem adhibetur calendarium, quod prae-
Varios autem modos, quibus fideles sacrosancto cipitur pro recitatione divini Officii in communi
Missae Sacrificio actuose participare possunt, ita (nn. 154-155 rubricarum Breviarii romani).
oportet moderari, ut periculum cuiusvis abusus 281. In collegiis et domibus interprovincialibus,
amoveatur, et praecipuus eiusdem participationis nationalibus et internationalibus Religiosorum,
finis obtineatur, plenior scilicet Dei cultus et fide- adhibendum est calendarium proprium Ordinis seu
lium aedificatio. Congregationis universae (n. 55), additis tantum
De hac fidelium actuosa participatione fusius festis de quibus n. 57.
actum est in Instructione de Musica sacra et sacra 282. Calendarium dicecesanum, additis festis loci
Liturgia a S. Rituum Congregatione data die 3 sep- et ecclesiae vel oratorii propriis, adhiberi debet:
tembris anni 1958. a) in ecclesiis cathedralibus, etsi Religiosis
273. Rubricae quae sequuntur valent tarn pro Mis- sint commissae;
sis in cantu quam pro Missis lectis, nisi aliter ex- b) in ecclesiis et oratoriis propriis cleri dicece-
presse caveatur. sani, etsi chorum Religiosorum adnexum habeant,
qui cum ecclesia per crates tantum communicat;
II - De calendario adhibendo c) in ecclesiis et oratoriis Religiosorum utrius-
que sexus, qui calendarium proprium non habent,
in Missae celebratione additis tamen festis ipsis propriis et indultis;
274. Missa dicenda est iuxta calendarium aut d) in ecclesiis et oratoriis Religiosorum, quae
ecclesiae vel oratorii in quo Missa celebratur, aut clero dioecesano commissa sunt, aut adnexum ha-
loci, aut ipsius sacerdotis celebrantis, aut Ecclesia? bent chorum Canonicorum; non autem si ecclesia
universae, prout infra exponitur. vel oratorium alicui sacerdoti in particulari est com-
275. In ecclesia vel oratorio publico, quilibet sa- missum;
cerdos, tarn dioecesanus quam religiosus, celebrare e) in ecclesia et oratorio principali seminarii,
tenetur iuxta calendarium ipsius ecclesiae vel ora- etsi Religiosis sit commissum, data tamen facultate
torii publici. addendi festa de quibus n. 154 rubricarum Breviarii
Idem servetur in oratorio semipublico principali romani.
seminarii, domus religiosae, collegii, nosocomii, 283. Calendarium religiosum, additis festis de
carceris et similium. quibus n. 57 atque festis ecclesiae vel oratorii pro-
276. In oratoriis secundariis seminarii, domus re- priis adhiberi debet:
ligiosae, collegii, nosocomii, carceris et similium, a) in ecclesiis et oratoriis principalibus Reli-
xxn Rubricae generales Missalis romani
giosorum, qui calendarium proprium habent, etsi bus, benefactoribus et aliis, excepto tempore nata-
sint parcecialia; licio et paschali:
b) in ecclesiis et oratoriis cleri dicecesani, quae a) dici debet, quolibet mense, excepto mense
Religiosis commissa sunt, aut ipsis Religiosis inser- novembri, prima feria IV classis;
viunt pro publica divini Officii recitatione, etsi sint b) dici potest, qualibet hebdomada, prima fe-
parcecialia; non autem si ecclesia vel oratorium ali- ria IV classis.
cui Religioso in particulari est commissum; Sumitur Missa «cotidiana» cum oratione Deus,
c) in ecclesiis et oratoriis Tertiariorum utrius- veniae largitor.
que sexus, etsi solum Officium parvum B. Marias 291. In diebus Litaniarum tarn maiorum quam
Virg. recitent; minorum, ubi fit processio, aut fiunt aliae peculia-
d) in oratoriis secundariis seminarii Religio- res supplicationes, Missa conventualis dici debet
sis commissis, si haec oratoria ipsis Religiosis tan- de Rogationibus (nn. 346-347).
tum inserviunt. 292. In die coronationis Summi Pontificis, et in
284. Sacerdos qui celebrat in ecclesia vel orato- anniversariis eiusdem Summi Pontificis et Episcopi
rio ubi ritus diversus viget, stare debet calendario dicecesani, in ecclesiis cathedralibus et collegians,
ipsius ecclesiae vel oratorii quoad festa eorumque pro Missa conventuali dicitur Missa de ipsis anni-
gradum, commemorationes et collectam impera- versariis, iuxta nn. 362-363.
tam. In ordinanda autem Missa, sumere debet par- 293. In anniversario Episcopi proxime defuncti,
tes variabiles proprias illius ritus, retentis caeremo- necnon in anniversario quod infra octiduum om-
niis et Ordinario proprii ritus. nium Fidelium defunctorum celebratur pro anima-
bus omnium Episcoporum et ecclesiae cathedralis
Canonicorum defunctorum, in ipsa ecclesia cathe-
Ill - De Missa conventuali drali pro Missa conventuali dicitur Missa de iisdem
anniversariis.
285. Nomine Missa? conventualis intellegitur 294. In anniversariis omnium defunctorum ali-
Missa quae ab iis, qui per leges Ecclesiae choro ad- cuius Capituli aut Ordinis seu Congregationis ad
stringuntur, in coniunctione cum Officio divino chorum obligatae, pro Missa conventuali dicitur
cotidie celebranda est. Missa de iisdem anniversariis.
286. Singulis diebus una tantum dicenda est 295. In Commemoratione omnium Fidelium de-
Missa conventualis, quae cum Officio in choro re- functorum, pro Missa conventuali adhibenda est
citato concordare debet, exceptis diebus de quibus Missa quae prima inscribitur hoc die; et chorales illi
infra nn. 289-294. soli interesse tenentur.
Obligatio tamen alias Missas in choro celebrandi 296. In festo Nativitatis Domini, in choro dicun-
ex piis fundationibus vel alia legitima causa, firma tur duae Missae conventuales, scilicet una in nocte
manet. et altera in die.
287. Missa conventualis dicenda est post Tertiam, 297. Cum Episcopus Missam solemniter cele-
nisi communitatis moderator, gravi de causa, earn brat, vel eidem assistit; aut cum in choro canitur
post Sextam vel Nonam dicendam esse censuerit. Missa Officio non conformis, ratione alicuius so-
In vigilia Pentecostes, Missa conventualis dici- lemnitatis externae, chorales huic Missae tantum in-
tur post Nonam. teresse tenentur, etsi pro benefactoribus non appli-
288. Missa conventualis per se solemnis esse cetur, servata tamen lege de applicanda alia Missa
debet, vel saltern cantata. Ubi vero per leges parti- per eum ad quern spectat.
culares vel per peculiaria indulta a solemnitate Mis-
sas in choro dispensatum fuerit, convenit ut Missae IV - De Missa in dominicis et feriis
conventuali lectae chorales participationem liturgi-
cam directam praestent, partes saltern Ordinarii Mis- 298. Omnes dominicae, sive I sive II classis, pro-
sae recitando. Porro iidem chorales prohibentur quo- priam Missam habent. Attamen dominicae post Epi-
minus, inter Missam conventualem, Horas canoni- phaniam, quae transferuntur inter dominicam XXIII
cas choraliter prosequantur. et XXIV post Pentecosten, sumunt antiphonas ad
289. In omnibus feriis IV classis, nisi aliter prae- Introitum, ad Offertorium et ad Communionem,
scribatur, loco Missas conventualis Officio confor- necnon graduale et Alleluia cum suo versu a domi-
mis, dici pot est, sine commemoratione feriae: nica XXIII post Pentecosten, retentis orationibus,
a) aut Missa quae respondet commemorationi Epistola et Evangelio propriis.
in Officio diei forte occurrenti; 299. Item propriam Missam habent omnes fe-
b) aut Missa de Mysterio, Sancto vel Beato, riae temporis Quadragesimas et Passionis necnon
cuius elogium eo die habetur in Martyrologio vel Quatuor Temporum Adventus et septembris. In re-
eius Appendice pro respectivis Ecclesiis approbata; liquis feriis dicitur Missa dominicae praecedentis,
c) aut una ex Missis votivis quae in Missali, pro nisi a rubricis aliter provisum sit.
Missa conventuali, per hebdomadam disponuntur; 300. In sabbatis Quatuor Temporum et in sabbato
d) aut quaelibet alia Missa, quae tamquam vo- « Sitientes », Missa in qua Ordines sacri conferun-
tiva celebrari permittitur. tur dicenda est de sabbato, etiam festo I vel II clas-
290. Missa conventualis pro defunct is sacerdoti- sis occurrente.
Rubric* generates Missalis romani

V - De Missis festivis 308. Tamquam Missae votivae, de mysteriis Do-


mini, celebrari possunt:
301. Missa de festo, sensu proprio, intellegitur a) in Ecclesia universa:
Missa de Mysterio, Sancto vel Beato quae celebratur 1) de Ss.ma Trinitate;
secundum ordinem Officii. 2) de Ss.mo Nomine Iesu;
302. Sensu autem latiore, dicuntur quoque Mis- 3) de Ss.mo Corde Iesu;
sa? de festo: 4) de pretiosissimo Sanguine D. N. I. C ;
a) Missa de festo III classis ab alio festo eius- 5) de Christo Rege;
dem gradus impedito; 6) de Ss.mo Eucharistiae Sacramento;
b) Missa de commemoratione in Officio diei 7) de D. N. Iesu Christo, summo atque aeter-
occurrence; no Sacerdote;
c) Missa de Mysterio, Sancto vel Beato, cuius 8) de sancta Cruce;
elogium eo die habetur in Martyrologio vel eius 9) de Passione Domini;
Appendice pro respectivis Ecclesiis approbata. 10) de sancta Familia Iesu, Mariae, Ioseph;
303. Missa? festivae numero praecedenti recensi- 11) de Spiritu Sancto;
tae omnibus iuribus liturgicis gaudent, ac si festum b) in singulis ecclesiis, prseter Missas supra
cum integro Officio celebraretur. Attamen: memoratas, omnes Missae de festis Domini quae in
a) Missa de festo III classis impedito dici pot- calendariis particularibus inscribuntur, et aliae Mis-
est suo die, solummodo si etiam festum impediens sae votivae specialiter concessae.
sit III classis; Celebrari tamen nequeunt, tamquam votivae,
b) Missa de commemoratione in Officio diei Missae quae referuntur ad mysteria vitae Domini.
occurrente, et Missa de Mysterio, Sancto vel Beato, 309. De beata Maria Virgine celebrari possunt,
cuius elogium eo die habetur in Martyrologio vel tamquam votivae:
eius Appendice pro respectivis Ecclesiis approbata, a) in Ecclesia universa, Missae quae pro sancta
dici potest tantum si occurrit dies liturgicus IVclassis. Maria in sabbato, iuxta temporum diversitatem, in
304. Missae quae dicuntur festivae sensu latiore Missali assignantur, necnon omnes Missae de festis
prohibentur in ecclesiis unam tantum Missam ha- B. Mariae Virg. quae in calendario universali inscri-
bentibus: buntur ;
a) quoties urgeat onus Missae conventualis cui b) in singulis ecclesiis, praeter Missas supra
per alium sacerdotem satisfied nequeat, nisi Missa, memoratas, omnes Missae de festis B. Mariae Virg.
iuxta n. 289, tamquam conventualis dici possit; quae in calendariis particularibus inscribuntur, et
b) quoties diebus Litaniarum dicenda sit, aliae Missae votiva? specialiter concessae.
iuxta rubricas, Missa de Rogationibus. Partes variandae iuxta di versa anni tempora, in
305. Ad formulam autem Missae festivae eligen- his Missis deficientes, sumuntur e Communi festo-
dam extra Missam conventualem, haec serventur: rum B. Mariae Virg.
a) pro festis quae in Proprio Sanctorum haben- Celebrari tamen nequeunt, tamquam votivae,
tur, sumitur Missa quae, suo die, in Missali indica- Missae quae referuntur ad mysteria vitae eiusdem
tur. Attamen, loco Missae de Communi, sumi po- B. Mariae Virginis, excepta Missa de eiusdem Im-
test, ad libitum sacerdotis celebrantis, Missa pro- maculata Conceptione.
pria de eodem festo, si habetur, inter Missas pro ali- 310. De Angelis celebrari possunt, tamquam vo-
quibus locis; tivae:
b) pro festis quae in Proprio Sanctorum non a) Missae de singulis festis Ss. Angelorum;
habentur, sumitur Missa de Communi. Quoties in b) Missa votiva de Ss. Angelis feriae III assi-
eodem Communi plures exstant formulae, electio gnata.
fit ad libitum sacerdotis celebrantis. In singulis 311. De Sanctis celebrari possunt, tamquam vo-
autem Communibus Epistolae et Evangelia, quae ha- tivae, Missae de quolibet Sancto canonizato elogium
bentur sive in ipsis Missis sive ad calcem totius habente in Martyrologio romano, vel eius Appen-
Communis, sumi possunt in qualibet Missa de dice pro respectivis Ecclesiis approbata.
eodem Communi. 312. Missa votiva de Beatis permittuntur, ex
Apostolico Indulto, unice in triduo quod in eorum
VI - De Missis votivis honorem celebratur intra annum a beatificatione.
313. Missa votiva « ad diversa » habentur in
A) De Missis votivis in genere Missali, vel eius Appendice pro aliqua ecclesia
306. Nomine Missae votivae intellegitur Missa approbata, pro peculiaribus circumstantiis vel ne-
quae dicitur extra ordinem Officii vel commemora- cessitatibus celebrandae.
tionum diei currentis, aut non est de Mysterio, vel 314. Pro Missa votiva de mysteriis Domini sumi-
Sancto eo die in Martyrologio elogium habente. tur Missa de respectivo festo, nisi expresse indicetur
307. Missa votiva potest esse: aliamesse adhibendam; aut peculiaris Missa votiva.
a) de mysteriis Domini; 315. Pro Missa votiva de B. Maria Virg., de
b) de beata Maria Virgine; Angelis et de Sanctis sumitur Missa de respectivo
c) de Angelis; festo, si in Missali habetur, sive in Proprio Sancto-
d) de Sanctis; rum sive inter Missas pro aliquibus locis, nisi alia
e) ad diversa. Missa tamquam votiva in Missali expresse indicetur.
Rubricae generates Missalis romani
Quodsi festum in Missali desit, sumitur Missa 327. Quoties, in rubricis aut in peculiari indul-
de Communi. Quoties in eodem Communi plures to, aliqua Missa indicatur tamquam votiva alicuius
exstant formulae, electio fit ad libitum sacerdotis classis, ordinanda est iuxta normas et privilegia,
celebrantis. In singulis autem Communibus, Epi- quae pro eadem classe Missarum votivarum sta-
stolae et Evangelia, quae habentur sive in ipsis Missis tuuntur.
sive ad calcem totius Communis, sumi possunt in
qualibet Missa de eodem Communi. B) De Missis votivis I classis
Serventur tamen rubricae de mutandis nonnullis
partibus vel verbis, iuxta anni tempora et iuxta qua- I - De Missis votivis I classis in genere
litatem mere votivam huius Missae. 328. Nomine Missae votivae I classis intellegitur
316. Pro aliqua peculiari necessitate, sumitur Missa votiva quae celebrari permittitur omnibus die-
Missa votiva propria, si habetur in Missali; ea vero bus liturgicis, iis tantum exceptis qui sub nn. 1-8 in
deficiente, sumitur « Missa pro quacumque neces- tabella praecedentiae recensentur, salvo praescripto
sitate », adhibitis, loco orationum huius Missae, n. 332.
orationibus necessitati occurrenti convenientibus, 329. Missae votivae I classis, a rubricis generali-
si inter « Orationes diversas » inveniuntur. bus praevisas, sunt:
317. Quaevis Missa votiva de mysteriis Domini, a) Missae de Dedicatione, in actu consecratio-
de B. Maria Virg. vel Sancto, prohibetur quoties nis ecclesiae (nn. 331-334);
occurrit dies liturgicus I vel II classis in quo fit b) Missae in cantu de Ss.mo Eucharistiae Sacra-
Officium de eadem Persona. Tune, loco Missae vo- mento, in solemnioribus celebrationibus Congres-
tivae, dicenda est Missa de Officio occurrenti. Occur- sus eucharistici (n. 335);
rente vero die liturgico III vel IV classis, eligi potest c) Missae in cantu de mysteriis Domini, B. Ma-
aut Missa de Officio diei aut Missa votiva, exclusa ria Virg., Sancto vel Beato, occasione celebrationis
alterius commemoratione. extraordinariae (n. 340 a).
318. Oratio Missae votivae impeditae additur, sub 330. Privilegia Missarum votivarum I classis
unica conclusione, orationi Missae diei, solummodo sunt:
si Missa votiva est I aut II classis, et modo ne occur- a) dicuntur cum Gldria et Credo;
rat dies sub nn. 1, 2, 3, et 8 in tabella praecedentiae b) excludunt omnes commemorationes non
recensitus. privilegiatas, et collectam ab Ordinario loci impe-
De Missa votiva HI classis impedita nihil fit in ratam;
Missa de Officio occurrenti. c) oratio Missae votivae impeditae additur sub
319. In admittendis et ordinandis orationibus unica conclusione orationi Missae diei currentis,
in Missis votivis, serventur ea quae infra pro sin- modo ne occurrat dies sub nn. 1, 2, 3 et 8 in tabella
gulis Missarum votivarum classibus statuuntur praecedentiae recensitus;
(nn. 330 b, 343 b, 386 b, 389 b). d) si in cantu celebrantur, adhibetur tonus
320. De hymno angelico et de symbolo in Missis solemnis.
votivis dicitur suis locis, cum agitur de singulis
Missarum votivarum classibus, et infra, nn. 431- II - De Missis Dedicationis in actu consecrationis
432, et 475"476- ecclesiae
321. Sequentia, si qua habetur, in Missis votivis
omittitur. 331. Ecclesiarum consecratio, quamvis omni die
322. Praefatio dicitur quae cuique Missae votivae de iure fieri possit, opportunius tamen fit dominicis
propria est; qua deficiente, dicitur praefatio de et festis diebus. Prohibetur vero in vigilia et festo
Tempore aut communis, iuxta normas generates. Nativitatis Domini, in festis Epiphaniae et Ascen-
323. Color paramentorum, in Missis votivis, de- sionis Domini, Corporis Christi, diebus a dominica
bet esse cuique Missae conveniens; sed in Missis vo- II Passionis seu in palmis usque ad dominicam Re-
tivis lectis IV classis non conventualibus, adhiberi surrectionis inclusive, in dominica Pentecostes,
potest etiam color Officii diei, servato tamen colore necnon die Commemorationis omnium Fidelium
violaceo et nigro unice pro Missis quibus per se defunctorum.
competit. 332. Missa de Dedicatione in actu consecrationis
324. Nisi in rubricis particularibus aliud statue- ecclesiae vel oratorii est pars totius ritus consecratio-
tur, Missa votiva potest esse aut in cantu aut lecta. nis ; proinde celebrari debet quoties ecclesia vel ora-
325. Missae votivae sunt I, II, III aut IV classis; torium consecratur, etiam diebus quibus reliquae
de singulis agitur numeris sequentibus. Missae votivae I classis prohibentur.
326. Quaevis Missa votiva prohibetur in ecclesiis 333. In Missa de Dedicatione in actu consecra-
unam tantum Missam habentibus: tionis ecclesiae additur, sub unica conclusione,
a) quoties urgeat onus Missae conventualis, oratio de Mysterio vel Sancto in cuius honorem
cui per alium sacerdotem satisfieri nequeat, exceptis ecclesia vel oratorium est consecratum, et nulla alia
Missis votivis, quae certis diebus pro Missa conven- admittitur commemoratio, ne privilegiata quidem.
tuali diei possunt (n. 289) aut debent (nn. 290-294); 334. Aliae Missae quae in ecclesia vel orato-
b) die 2 februarii, sifiatbenedictio candelarum; rio, die consecrationis, expleto ritu, celebrantur,
c) in Litaniis maioribus et minoribus, si di- diei possunt de Dedicatione, tamquam votivae
cenda sit Missa de Rogationibus (n. 346). I classis.
Rubricae generates Missalis romani xxv
III - De Missis in Congressibus euchaiisticis g) Missa « Pro Fidei propagatione » (nn. 369);
h) Missae in quibusdam occasionibus pecu-
335. Singulis diebus Congressus eucharistici liaribus (nn. 370-372);
dioecesani, regionalis, nationalis et internationalis, i) Missae votivae in sanctuariis (nn. 373-377);
Missa principalis, dummodo sit in cantu, celebrari /) Missa votiva pro Sponsis et Missa pro gra-
potest de Ss.mo Eucharistiae Sacramento, tamquam tiarum actione in 250 et 500 anniversario a celebra-
votiva I classis. tione matrimonii (nn. 378-382).
336. In ceteris publicis celebrationibus eorun- 343. Privilegia Missarum votivarum II classis
dem Congressuum, Missa de Ss.mo Eucharistiae Sa- sunt:
cramento celebrari potest tamquam votiva II classis. a) dicuntur cum G16ria, nisi adhibeatur color
337. Singuli sacerdotes qui Congressui eucha- violaceus paramentorum; sed sine Credo, nisi ratio-
ristico intersunt, celebrare possunt Missam de Ss.mo ne dominicae aut octavae occurrentis dicendum sit;
Eucharistiae Sacramento, tamquam votivam III clas- b) admittunt unam tantum commemoratio-
sis. nem, et excludunt collectam ab Ordinario loci impe-
ratam;
IV - De Missis votivis in quibusdam celebrationibus c) oratio Missae votivae impeditae additur, sub
extraordinariis unica conclusione, orationi Missae diei, modo ne
338. Privilegia hac paragrapho indicata spectant occurrat dies sub nn. 1, 2, 3 et 8 in tabella praeceden-
ad Missas: tiae recensitus, salvo praescripto n. 380;
a) in triduo vel octiduo quod in honorem ali- d) si in cantu celebrantur, adhibetur tonus so-
cuius Sancti vel Beati, intra annum a canonizatione lemnis.
vel beatificatione, celebratur; 344. Missae votivae II classis reguntur normis ge-
b) in quibusdam celebrationibus extraordina- neralibus n. 343 memoratis; quae autem sunt cuique
riis, per triduum vel octiduum perductis, occasione Missae propria, infra indicantur.
v. gr. saecularis recurrentiae. Excluduntur tamen ce-
lebrationes extraordinariae in honorem Beatorum. II - De Missa votiva in solemni benedictione ecclesiae
339. Ad celebrationes peragendas, de quibus nu- vel oratorii, et in consecratione altaris
mero praecedenti, requiritur peculiare indultum
Sanctae Sedis. 345. In solemni benedictione ecclesiae vel ora-
340. Singulis diebus harum celebrationum per- torii, et in consecratione altaris, expleto ritu, dici-
mittitur: tur, tamquam votiva II classis, Missa de Mysterio
a) unica Missa in cantu de mysterio Domini, vel Sancto in cuius honorem ecclesia vel oratorium
B. Maria Virg., Sancto vel Beato in cuius honorem est benedictum, vel altare est consecratum.
celebrationes peraguntur, tamquam votiva I classis;
b) otnnes Missa lee tee, ut supra, tamquam vo- Ill - De Missa Rogationum in Litaniis
tivae II classis. tarn maioribus quam minoribus
346. In Litaniis tarn maioribus quam minoribus
C) De Missis votivis II classis (nn. 80-90), in ecclesiis in quibus fit processio vel,
de mandato Ordinarii loci, peculiares celebrantur
I - De Missis votivis II classis in genere supplicationes (nn. 83), dicitur, tamquam votiva II
classis, Missa de Rogationibus (cfr. n. 86).
341. Nomine Missas votivae II classis intellegitur 347. Missa Rogationum, vel Missa diei quae lo-
Missa votiva quae celebrari permittitur omnibus die- cum tenet Missae votivae impeditae, habetur tam-
bus liturgicis II, III et IV classis. quam pars totius actionis liturgicae; et dicitur regu-
Missa tamen pro Sponsis et Missa pro gratiarum lariter expleta processione, vel expletis aliis pecu-
actione in 250 vel 500 anniversario a celebratione liaribus supplicationibus.
matrimonii prohibentur omnibus diebus dominicis.
342. Missae votivae II classis, a rubricis generali- IV - De Missis votivis occasione orationis
bus praevisae, sunt: Quadraginta Horarum aut alterius expositionis
a) Missa in solemni benedictione ecclesiae vel Ss.mi Sacramenti
oratorii, et in consecratione altaris (n. 345);
b) Missa Rogationum in Litaniis tarn maiori- 348. Ad exponendum et reponendum Ss.mum
bus quam minoribus (nn. 346-347); Sacramentum pro oratione Quadraginta Horarum,
c) Missae votivae occasione orationis Quadra- sive continua sive interrupta, in ipso altari exposi-
ginta Horarum aut alterius expositionis Ss.mi Sa- tionis celebratur, in cantu, tamquam votiva II clas-
cramenti (nn. 348-355); sis, Missa de Ss.mo Eucharistiae Sacramento.
d) Missae de solemnitate externa festorum 349. Die medio expositionis, in altari ubi
(nn. 356-361); Ss.mum Sacramentum non est expositum, celebrari
e) Missa in die coronationis Summi Pontifi- potest in cantu, tamquam votiva II classis, aut Missa
cis et in anniversariis Papae et Episcopi dioecesani de Ss.mo Eucharistiae Sacramento, aut alia Missa vo-
(nn. 362-365); tiva peculiaribus necessitatibus loci accommodata.
f) Missa pro re gravi et publica simul causa 350. Diebus quibus Missa? votivae IV classis a
(nn. 366-368); rubricis permittuntur, convenit ut Missae quae cele-
XXVI Rubricae generales Missalis romani
brantur in ecclesia in qua habetur oratio Quadragin- / ) festo Patroni, rite constituti, coetuum vel
ta Horarum, sint de Ss.mo Eucharistiae Sacramento. institutionum, in ecclesiis vel oratoriis, quo fideles
351. In Commemoratione omnium Fidelium de- ad Patronum celebrandum conveniunt;
functorum: g) festis anniversarii Dedicationis necnon Ti-
a) expositio Ss.mi Sacramenti sequatur, repo- uli propriae ecclesiae;
sitio vero praecedat Missam in cantu, vel principalem; h) festis Tituli necnon Fundatoris canonizati
b) tempore expositionis, Missae de Officio diei Ordinis seu Congregationis;
dicuntur cum paramentis violaceis, et extra altare 1) festis aut commemorationibus, in. calenda-
expositionis. rio Ecclesiae universae vel in calendario proprio in-
352. Die 2 februarii, feria IV cinerum et in do- scriptis, quae cum peculiari populi concursu cele-
minica II Passionis seu in palmis, si fit benedictio brantur: cuius rei iudex est loci Ordinarius.
candelarum, aut respective cinerum vel palmarum, 359. Solemnitas externa, si ipso iure competat,
Ss.mum Sacramentum, pro adoratione Quadraginta nee supra, n. 358, pro quibusdam solemnitatibus
Horarum expositum, tempore benedictionis et pro- externis aliter statuatur, fieri potest aut ipso die quo
cessionis vel impositionis cinerum, aut transfertur iestum impeditur, aut in dominica immediate prae-
ad aliud altare in quo adoratio continuari possit cedenti vel immediate sequenti Officium festi impe-
absque detrimento pietatis fidelium, aut deponitur, diti, aut alio die ab Ordinario loci determinando,
et adoratio resumitur, expleta benedictione et pro- uxta rubricas.
cessione vel cinerum impositione cum Missa. Quod Si vero peculiari indulto conceditur, solemnitas
convenienter servatur etiam in Commemoratione externa diei definito assignatur.
omnium Fidelium defunctorum, pro Missa princi- 360. De festo cuius fit solemnitas externa, cele-
pali diei et sequenti absolutione ad tumulum. brari potest una Missa in cantu et altera lecta, vel
353. Ad exponendum Ss.mum Sacramentum pro duae Missae lectae, tamquam votivae II classis, ex-
publica adoratione, quae per unum diem protrahi- cepto casu de quo n. 358 c.
tur, diei potest, tamquam votiva II classis, Missa de 361. Solemnitates externae per peculiare indul-
Ss.mo Eucharistiae Sacramento. tum quibusdam dicecesibus, ecclesiis vel familiis
354. Ad exponendum vero Ss.mum Sacramen- religiosis iam antea concessae, in vigore manent, ea
tum pro publica adoratione, quae per aliquas tan- tamen restrictione quod diebus liturgicis I classis
tum horas protrahitur, dicitur Missa de die, sine prohibeantur, et numquam plures quam duae Mis-
commemoratione Ss.mi Sacramenti. sae de eadem solemnitate celebrari possint.
Diebus tamen, quibus permittuntur Missae vo-
tivae IV classis, convenientius dicitur Missa de VI - De Missa votiva in die coronationis
Ss.mo Eucharistiae Sacramento. Summi Pontificis et in anniversariis
355. In Missis quae durante adoratione, ex indul- Papae et Episcopi dicecesani
to, ad altare expositionis celebrantur, additur, sub 362. In die coronationis Summi Pontificis;
unica conclusione, oratio de Ss.mo Eucharistiae Sa- in anniversario coronationis Summi Pontificis;
cramento, modo ne occurrat dominica, nee Offi- in anniversario aut electionis aut consecrationis
cium, Missa aut commemoratio fiat de Christo Do- aut translationis Episcopi dicecesani (semel scilicet,
mino. die ab ipso Episcopo eligendo), pro Missa conven-
V - De Missis votivis tuali, in ecclesiis cathedralibus et collegiatis, dici-
in solemnitate externa festorum tur Missa votiva propria, ad modum Missae votivae
II classis.
356. Nomine solemnitatis externae alicuius festi 363. Si autem haec Missa votiva impeditur, haec
intellegitur celebratio ipsius festi absque Officio, in serventur:
bonum fidelium, vel die quo festum impeditur, vel a) si anniversarium coronationis Summi Pon-
in dominica quando ipsum festum occurrit infra tificis perpetuo impeditur pro universa Ecclesia; aut
hebdomadam, vel alio statuto die. si anniversarium Episcopi perpetuo impeditur pro
357. Solemnitas externa alicui festo aut ipso iure universa dioecesi, fixe reponitur in proximiorem
competit, aut peculiari indulto conceditur. diem similiter non impeditum. Pariter reponitur
358. Solemnitas externa ipso iure competit anniversarium Episcopi dicecesani, si eodem die
dumtaxat: occurrat dies coronationis Summi Pontificis vel
a) festo Ss.mi Cordis Iesu; eiusdem anniversarium;
b) festo B. Mariae Virg. a Rosario, in domi b) si accidentaliter tantum impediuntur a die
nica I mensis octobris; sub nn. 1, 2, 3 et 8 in tabella praecedentiae recensito,
c) festo Purificationis B. M.V., si actio liturgica transferuntur in proximum diem qui non sit I classis.
huic diei propria, approbante Sancta Sede, in domi- 364. Iisdem diebus, supra n. 362, recensitis, in
nicam transferatur, pro ea tantum Missa, quae can- omnibus ecclesiis et in omnibus Missis, praeter
delarum benedictionem et processionem sequitur quam defunctorum, additur oratio pro Papa aut pro
d) festo Patroni principalis, rite constituti Episcopo, prout infra, n. 449, indicatur. Attamen
nationis, regionis seu provinciae sive ecclesiasticae haec oratio transfertur, quoties transfertur Missa vo-
sive civilis, dioecesis, loci seu oppidi vel civitatis tiva in ecclesiis cathedralibus et collegiatis.
e) festo Patroni principalis, rite constituti, Or- 365. Una Missa « In anniversario coronationis
dinis seu Congregationis, et religiosae provinciae; Papae » permittitur, de consensu Ordinarii loci, tarn-
Rubrics generates Missalis romani
quam T"...iva II classis, in singulis ecclesiis, die quo tur conveniens, iuxta occasionum diversitatem, ex.
peculiares aguntur celebrationes in honorem Summi gr. de Spiritu Sancto, pro gratiarum actione, de ali-
Pontificis. quo mysterio Domini.de B. Maria Virg., aut Sancto,
VII - De Missa votiva aut inter Missas votivas ad diversa.
pro re gravi et publica simul causa
366. Nomine Missae votivae pro re gravi et pu- X - De Missis votivis in sanctuariis
blica simul causa intellegitur Missa qua?, de man- 373. Sanctuarii nomine venit ecclesia seu aedes
dato vel consensu Ordinarii loci, cum populi con- sacra divino cultui publice exercendo dicata, quae
cursu celebratur, pro aliqua gravi necessitate vel uti- ob peculiarem pietatis causam (ex. gr. ob imaginem
litate spirituali vel temporali, quae communitatem sacram ibi veneratam, ob reliquiam ibi conditam,
vel notabilem ipsius partem afficit. ob miraculum quod Deus ibi operatus sit, ob pecu-
367. Missa votiva pro re gravi est unica in quali- liarem indulgentiam ibi lucrandam) a fidelibus
bet ecclesia; et sumitur Missa quae necessitati con- constituitur meta peregrinationum ad gratias impe-
venit, aut, ea deficiente, « Missa pro quacumque ne- trandas vel vota solvenda.
cessitate », iuxta ea quae supra, n. 366, indicantur. 374. Missas votivae, ex indulto Sanctae Sedis,
368. Cum occurrit gravis necessitas aut publica sanctuariis vel aliis piis locis concessae vel conce-
calamitas, tempus autem Ordinarium loci adeundi dendae, sunt Missae votivae II classis.
non suppetit, parochus Missam votivam, ut supra, 375. Ad omnia altaria sanctuarii, Missa votiva
n. 366, in sua paroecia statuere potest. celebrari potest singulis diebus quibus Missae voti-
vae II classis permittuntur, sed solummodo a sacer-
VIII - De Missa « Pro Fidei propagatione » dotibus peregrinis, aut quoties Missa dicitur in fa-
369. Una Missa « Pro Fidei propagatione » cele- vorem peregrinantium.
brari permittitur, tamquam votiva II classis, in sin- 376. Similiter, in piis locis, Missa votiva cele-
gulis ecclesiis, die quo peculiares habentur celebra- brari potest, ut votiva II classis, a sacerdotibus ip-
tiones pro Missionibus, et occasione Congressus sum pium locum visitantibus.
missionalis. 377. Praeter casus nn. 375 et 376 recensitos, Missa
IX - De Missis votivis votiva celebrari potest tantum ut votiva IV classis.
in quibusdam occasionibus peculiaribus
XI - De Missa votiva « Pro Sponsis » et de Missa
370. Missae de quibus agitur hac paragrapho, pro gratiarum actione in 250 et 500 anniversario
peculiares respiciunt celebrationes, ccetibus qui- a celebratione matrimonii
busdam particularibus aut parti tantum fidelium
proprias. 378. Missa votiva « Pro Sponsis », vel saltern
Peculiares autem huiusmodi celebrationes sunt: eius oratio in Missa diei impedientis, permittitur
a) pro parceciis: initium et finis sacrae Missio- quoties nuptiae celebrantur, sive extra tempus clau-
nis ad populum; iubilaea maiora paroeciae et parochi sum, sive etiam tempore clauso, si loci Ordinarius,
vel alterius sacerdotis in parcecia degentis; solemnes ex iusta causa, solemnem nuptiarum benedictio-
celebrationes extraordinariae, et similia; nem permiserit.
b) pro scholis, collegiis, seminariis et aliis insti- 379. Praeter dies quibus Missae votivae II classis
tutis huitts generis: initium et finis anni scholaris; prohibentur, Missa « Pro Sponsis » prohibetur etiam
iubilaea extraordinaria, ut sunt quinquagesimum vel dominicis diebus et quoties, iuxta n. 381 c, bene-
centesimum anniversarium ab eorum institutione; dictio nuptialis dari nequit.
c) pro domibus religiosis: solemnia vestitionis 380. Quoties Missa « Pro Sponsis », non autem
aut professionis; initium et finis Capituli generalis, benedictio nuptialis, prohibetur, dicitur Missa de
provincialis; iubilaea maiora Religionis, provinciae, Officio diei, cuius orationi additur, sub unica con-
domus; vigesimum quintum vel quinquagesimum clusione, oratio Missae votivae impeditae iis etiam
anniversarium a professione vel ordinatione sacer- diebus quibus, iuxta n. 343 c, commemoratio Mis-
dotali sodalium; sae votivae II classis impeditae prohibetur; et in ea
d) pro diversis caetibus, uti sunt confratemita- datur benedictio nuptialis more solito.
tes, societates piae, uniones professionales et simi- Cum vero tarn Missa « Pro Sponsis » quam be-
lia : conventus generates annul; conventus extraor- nedictio nuptialis prohibentur, Missa una cum be-
dinarii plurium coetuum eiusdem generis: iubilaea nedictione transferri potest in opportuniorem diem
maiora et similia; non impeditum, post celebratum matrimonium.
e) pro domibus exercitiorum: initium et finis 381. Quoad Missam « Pro Sponsis » et benedic-
cursus exercitiorum vel conventus extraordinarii; tionem nuptialem, haec insuper serventur:
f) pro nosocomiis, castris, carceribus et institu- a) benedictio nuptialis a Missa inseparabi-
tis sitnilibus: celebrationes extraordinariae religio- lis est. Proinde extra Missam dari nequit, nisi ex
sae, et aliae festivitates modo vel tempore extraordi- Apostolico Indulto; quo in casu, impertienda est
nario celebrandae. iuxta formulam, qua; invenitur in Rituali romano,
371. Huiusmodi Missa, unica pro singulis occa- tit. VIII, cap. Ill;
sionibus, est votiva II classis, et celebratur aut de b) benedictio nuptialis infra Missam dari de-
mandato aut de consensu respectivi Ordinarii. bet a sacerdote qui Missam celebrat, etiamsi alius
372. Missa, his occasionibus celebranda, seliga- sacerdos matrimonio adstiterit;
Rubricae generates Missalis romani
c) benedictio nuptialis omittitur, si sponsi non 388. Pro Missa votiva IV classis sumi potest
sunt praesentes; et si uterque vel alteruter benedic- quaelibet Missa, quae a rubricis tamquam votiva per-
tionem iam acceperit, servata nihilominus, sicubi mittitur. Requiritur tamen iusta causa, scilicet sa-
vigeat, consuetudine benedictionem impertiendi, si cerdotis celebrantis vel fidelium necessitas, utilitas
hanc vir tantum obtinuerit; aut devotio.
d) in Commemoratione omnium Fidelium de- 389. In ordinanda Missa votiva IV classis, haec
functorum et in Triduo sacro, prohibetur et Missa serventur:
votiva et eius commemoratio in Missa diei, et bene- a) non dicitur G16ria, nisi in Missis de Ange-
dictio nuptialis infra Missam. lis, quocumque die, et in Missis de B. Maria Virg.,
382. Pro gratiarum actione in 250 vel 500 anniver- in sabbato;
sario a celebratione matrimonii, dici potest, ut vo- b) praeter orationem Missae, dici possunt duae
tiva II classis, aut Missa de Ss.ma Trinitate aut de aliae orationes, inter quas adnumerandae sunt sive
B. Maria Virg., addita oratione pro gratiarum actio- commemorationes de Officio diei aut in Officio diei
ne sub unica conclusione cum prima. occurrentes, sive collecta ab Ordinario loci impera-
Missa finita, super coniuges dicuntur preces qua? ta, sive oratio votiva;
inveniuntur in Rituali romano, tit. VIII, cap. VII. c) Credo semper omittitur;
d) si in cantu celebrantur, adhibetur tonus fe-
XII - De aliis quibusdam Missis votivis II classis rialis.
383. Praeter Missas votivas II classis, numeris
praecedentibus recensitas, revocare oportet Missas VII - De Missis defunctorum
votivas lectas, quae permittuntur, tamquam votivae
A) De Missis defunctorum in genere
II classis, in celebrationibus Congressus euchari-
stici (n. 336), et in quibusdam celebrationibus ex- 390. Missae pro defunctis, quae celebrantur in
traordinariis (n. 340 b). Commemoratione omnium Fidelium defunctorum,
sunt iuxta ordinem Officii; omnes aliae Missae pro
D) De Missis votivis III classis defunctis sunt extra ordinem Officii.
384. Nomine Missae votivae III classis intellegi- 391. In Missis defunctorum nulla fit commemo-
tur Missa votiva quae celebrari potest diebus liturgi- ratio de Officio diei currentis.
cis III et IV classis. 392. Missae defunctorum sunt I, II, III aut IV
385. Missae votivae III classis, a rubricis genera- classis; de singulis agitur numeris sequentibus.
libus praevisae, sunt: 393. Quaevis Missa defunctorum, etiam exse-
a) una Missa de D. N . Iesu Christo, summo quialis, prohibetur:
atque aeterno Sacerdote, prima feria V vel primo sab- d) in ecclesiis et oratoriis ubi, quavis ratione,
bato cuiusque mensis, in ecclesiis et oratoriis in qui- habeatur expositio Ss.mi Sacramenti, toto exposi-
bus peculiaria pietatis exercitia pro cleri sanctifica- tionis tempore. Excipiuntur Missae in die Comme-
tione, eo die, peraguntur; morationis omnium Fidelium defunctorum (n.352);
b) duae Missae de Ss.mo Corde Iesu, prima fe- b) in ecclesiis unam tantum Missam habenti-
ria sexta cuiusque mensis, in ecclesiis et oratoriis bus, quoties urgeat onus Missae conventualis, cui per
in quibus peculiaria pietatis exercitia in honorem alium sacerdotem satisfied nequeat; nisi ipsa Missa
eiusdem Ss.mi Cordis, eo die, peraguntur; conventualis dici debeat aut possit pro defunctis;
c) una Missa de Immaculato Corde B. Mariae c) in ecclesiis unam tantum Missam habenti-
Virginis, primo sabbato cuiusque mensis, in eccle- bus, die 2 februarii, et feria IV cinerum, si respective
siis et oratoriis, in quibus peculiaria pietatis exerci- fit benedictio candelarum aut cinerum; et in Lita-
tia in honorem eiusdem Immaculati Cordis B. Ma- niis maioribus et minoribus, si dicenda sit Missa de
riae Virginis, eo die, peraguntur. Rogationibus.
His addi debet Missa de Ss.mo Eucharistiae Sa- 394. Prima Missa ex iis quae habentur in Com-
cramento, quae singulis sacerdotibus permittitur, memoratione omnium Fidelium defunctorum, adhi-
diebus Congressus eucharistici (n. 337). bitis orationibus propriis in Missali inter orationes
386. Ratio ordinandi Missas votivas III classis diversas pro defunctis assignatis, sumitur:
haec est: a) pro defunctis Summo Pontifice, Cardinali-
a) dicuntur cum G16ria; sed semper sine Credo; bus, Episcopis, et Sacerdotibus, in omnibus Mis-
b) admittunt duas commemorationes, aut sis I, II et III classis;
unam commemorationem et collectam ab Ordina- b) in anniversariis omnium defunctorum ali-
rio loci imperatam; cuius Ordinis vel Congregationis clericalis.
c) si in cantu celebrantur, adhibetur tonus so- 395. Missa quae inscribitur « In die obitus seu
lemnis; depositionis defuncti » dicitur pro defunctis non sa-
d) quoties prohibentur, non commemorantur cerdotibus :
in Missa diei. a) in Missa exsequiali;
b) in Missis pro die obitus;
E) De Missis votivis IV classis c) in Missis post acceptum mortis nuntium;
387. Missa votiva IV classis est Missa votiva d) in ultima defuncti sepultura;
quae celebrari potest tantum diebus liturgicis IV e) in die III, VII et XXX, adhibitis tamen ora-
classis. tionibus propriis.
Rubrics generales Missalis romani XXIX

396. Missa quae inscribitur « In anniversario de- d) si vero plures Missae, in eadem ecclesia, in
functorum » sumitur in anniversariis defunctorum cantu celebrantur, primum adhibeatur prima, dein-
q u i n o n sunt sacerdotes. de secunda et denique tertia.
397. Missa « cotidiana » sumitur pro o m n i b u s
defunctis c u i u s q u e ordinis vel g r a d u s , extra dies Ill - De Missa exsequiali
supra recensitos.
398. Quoad orationes in Missis defunctorum, 405. Nomine Missae exsequialis intellegitur
haec serventur: unica Missa pro defunctis, quae directe connectitur
a) o m n e s Missae defunctorum, sive in cantu cum exsequiis alicuius defuncti.
sive lectae, per se dicuntur c u m unica oratione, nisi Haec Missa, per se, celebranda est praesente ca-
oratio imperata pro defunctis, iuxta n . 458, addi de- davere; celebrari vero potest etiam, rationabilem ob
beat, vel oratio votiva pro defunctis, iuxta n. 464, causam, absente vel iam sepulto.
addi possit; 406. Missa exsequialis prohibetur:
b) in Missis defunctorum IV classis, si pro cer- a) diebus sub nn.i, 2, 3, 4, 5 et 6 in tabella
tis defunctis applicentur, dicitur oratio conveniens, praecedentiae recensitis;
ut in Missali inter orationes diversas pro defunctis; b) diebus festis de praecepto, inter festa sub
si applicentur pro defunctis in genere, vel designa- n. 11 in tabella praecedentiae comprehensis;
tio ignoretur, dicitur oratio F i d e l i u m ; c) in anniversario Dedicationis et in festo Ti-
c) in Missis defunctorum prohibetur quaevis tuli ecclesiae, in qua funus peragitur;
oratio, quae non est pro defunctis. d) in festo Patroni principalis oppidi vel ci-
399. Sequentia Dies irae: vitatis;
a) dici debet t a n t u m in Missis defunctorum e) in festo Tituli et Sancti Fundatoris Ordinis
I classis. Attamen i n Commemoratione o m n i u m F i - seu Congregationis, ad quam pertinet ecclesia in
d e l i u m defunctorum, c u m quis tres Missas sine qua funus peragitur.
intermissione celebrat, sequentiam dicere debet 407. Si OfHcium alicuius festi, de quo n. 406,
t a n t u m in Missa principali, secus in prima Missa; iuxta rubricas, in alium diem accidentaliter transfe-
in aliis Missis, nisi sint in cantu, earn omittere pot- rendurri sit, Missa exsequialis prohibetur die quo
est; festum impeditur ac permittitur die in quern trans-
b) omitti potest in Missis defunctorum II, III fertur Officium; si vero solemnitas externa alicuius
et IV classis. festi fit in dominica, Missa exsequialis prohibetur
400. Q u x l i b e t Missa defunctorum potest esse die quo fit solemnitas externa, non autem die festo.
aut in cantu aut lecta. 408. Quoties Missa exsequialis prohibetur, vel,
401. Absolutio super cadaver aut super t u m u - ob rationabilem causam, in ipso actu funeris cele-
lum: brari nequit, transferri potest in proximiorem diem
a) fieri debet post Missam exsequialem; similiter non impeditum.
b) fieri potest post ceteras Missas defuncto- 409. In Commemoratione omnium Fidelium de-
rum; functorum pro Missa exsequiali sumitur prima
c) fieri potest, ex rationabili causa, etiam post Missa diei cum orationibus pro respectivo defuncto
Missas quae non sunt defunctorum. in Missa exsequiali dicendis. Si vero prima Missa
celebratur pro Officio diei, pro Missa exsequiali su-
mitur secunda, aut denique tertia.
B) De Missis defunctorum I classis
I - De Missis defunctorum I classis in genere C) De Missis defunctorum II classis
402. Missae defunctorum I classis sunt: I - De Missis defunctorum II classis in genere
a) Missae in die Commemorationis omnium 410. Missae defunctorum II classis sunt:
Fidelium defunctorum; a) Missae pro die obitus;
b) Missa exsequialis. b) Missa post acceptum mortis nuntium;
c) Missa in ultima defuncti sepultura.
II - De Missis in die Commemorationis omnium 411. Omnes Missae defunctorum II classis dicun-
Fidelium defunctorum tur ut in die obitus; permittuntur autem dummodo:
a) pro ipso defuncto applicentur;
403. In die Commemorationis omnium Fide- b) non occurrat dies liturgicus I classis aut do-
lium defunctorum, quilibet sacerdos tres Missas ce- minica quaevis.
lebrare potest, ut in Missali hoc die. Si Missa in die obitus dicitur ultra octiduum a
404. Indicendis Missis huius diei, haec serventur: die obitus seu sepulturae defuncti, in oratione et
a) qui unam dumtaxat Missam celebrat, pri- postcommunione omittitur adverbium h6die.
mam adhibet; qui vero duas, primam et secundam;
b) qui Missam in cantu vel conventualem ce- II - De Missis pro die obitus
lebrat, primam adhibet, facta ei potestate anticipan-
dae secundae et tertiae; 412. Nomine « Missas pro die obitus » intelle-
c) qui plures Missas in cantu celebrat, in di- guntur Missae quae pro aliquo defuncto celebrantur
versis ecclesiis, semper primam adhibere debet; a die obitus usque ad diem sepulturae:
XXX Rubrics generales Missalis romani
a) sive in oratorio privato ipsius defuncti, dum- vel consuetudine ccetus statuto aut a ccetu vel sacer-
modo cadaver sit physice praesens in domo; dote celebrante statuendo.
b) sive in ecclesia vel oratorio loci ubi de- 419. His diebus, in qualibet ecclesia vel orato-
functus obiit, sepelitur vel habuit domicilium; rio, permittitur una Missa quae dicenda est ut in
c) sive in ecclesia vel oratorio in quo cele- anniversario; et quoties a rubricis prohibetur, trans-
bratur Missa exsequialis, etsi a funere defuncti ferri potest in proximiorem diem similiter non im-
seiuncta. peditum.
Huiusmodi Missae plures esse possum diebus
Ill - De Missa post acceptum mortis nuntium quibus Missae defunctorum IV classis permittun-
413. Nomine « Missae post acceptum mortis tur.
nuntium » intellegitur unica Missa quae pro aliquo IV - De Missis in ecclesiis et sacellis ccemeterii
defuncto dici potest in qualibet ecclesia vel orato-
rio, opportuniore die post acceptum mortis nun- 420. Nomine ecclesiae vel sacelli ccemeterii intel-
tium. legitur :
a) ecclesia vel oratorium publicum principale
IV - De Missa in ultima defuncti sepultura coemeterii, in quo actu cadavera sepeliuntur, dum-
414. Nomine Missae in ultima defuncti sepultura modo huiusmodi ecclesia vel oratorium adnexum
intellegitur unica Missa, quae dici potest in ecclesia non habeat onus chorale aut curam animarum;
vel oratorio illius loci, ubi corpus defuncti iam hu- b) sacellum alicuius particulars sepulcreti
matum ad definitivam sepulturam defertur, eo ipso rite erecti intra fines ccemeterii.
die eiusdem definitive sepultura?. 421. Missae quae his locis celebrantur, dummodo
pro defunctis applicentur, dici possunt de requie,
D) De Missis defunctorum III classis adhibita « Missa cotidiana » cum oratione conve-
nienti.
I - De Missis defunctorum III classis in genere
V - De Missis defunctorum intra octiduum
415. Missae defunctorum III classis sunt: Commemorationis omnium Fidelium defunctorum
a) Missa in die III, VII et XXX ab obitu vel se-
pultura defuncti; 422. Intra octiduum a die Commemorationis
b) Missa « in anniversario »; omnium Fidelium defunctorum inclusive compu-
c) Missa defunctorum in ecclesiis et sacellis tandum, omnes Missae, quae applicantur pro omni-
ccemeterii; bus vel quibusdam defunctis, dici possunt de re-
d) Missae defunctorum intra octiduum Com- quie, adhibita Missa « cotidiana » cum oratione
memorationis omnium Fidelium defunctorum. convenienti.
416. Missae defunctorum III classis prohibentur
diebus liturgicis I et II classis; et adhibetur formula E) De Missis defunctorum IV classis,
quae infra pro singulis Missis indicatur, nisi iuxta seu « cotidianis »
n. 394 prima Missa ex iis quae habentur in Comme-
moratione omnium Fidelium defunctorum su- 423. Missae defunctorum IV classis sunt aliae
menda sit. Missae defunctorum « cotidianae », quae celebrari
possunt, loco Missae Officio diei respondentis, in fe-
II - De Missa in die III, VII et XXX ab obitu riis IV classis tantum, extra tempus natalicium.
vel sepultura Maxime convenit ut hae Missae defunctorum IV
classis tune tantum dicantur cum revera pro de-
417. In die III, VII et XXX ab obitu vel sepul- functis, aut in genere aut certo designatis, appli-
tura defuncti computando, in qualibet ecclesia vel cantur.
oratorio dici potest pro ipso defuncto unica Missa ut
in die obitus, adhibitis orationibus propriis, quae in VIII - De diversis Missae partibus
fine huius Missae inveniuntur.
Quoties haec Missa a rubricis impeditur, transferri A) De psalmo Iudica me, Deus, confessione
potest in proximiorem diem similiter non impedi- et altaris incensatione
tum.
Huiusmodi Missae plures esse possum diebus 424. Psalmus Iudica me, Deus, cum sua antipho-
quibus Missae defunctorum IV classis permittuntur. na, et confessio cum absolutione dicuntur, ante gra-
dus altaris, in qualibet Missa sive in cantu sive
Ill - De Missa « in anniversario » lecta; omittuntur autem una cum sequentibus ver-
sibus et orationibus Aufer a nobis et Oramus te, D6-
418. Anniversarium stride sumptum intellegitur mine, in:
annuus recursus diei obitus aut sepulturae alicuius a) Missa festi Purifications B. Mariae Virg.,
defuncti; late sumptum vero intellegitur aut anniver- quae sequitur benedictionem et processionem can-
sarium ex fundatione extra diem obitus vel sepultu- delarum;
rae semel quolibet anno celebrandum, aut celebra- b) Missa feriae IV cinerum, quae dicitur post
tio quae pro omnibus defunctis alicuius ccetus, item benedictionem et impositionem cinerum;
semel quolibet anno, habetur, die aut ex fundatione c) Missa dominicae II Passionis seu in palmis,
Rubricae generales Missalis romani
quae sequitur benedictionem et processionem ra- c) aliae orationes a rubricis praescriptae (nn. 447-
morum; 453);
d) Missa Vigiliae paschalis; d) oratio ab Ordinario loci imperata (nn. 454-
e) Missa Rogationum, quae sequitur proces- 460);
sionem Litaniarum tain maiorum quam minorum; e) oratio votiva, quae certis diebus liturgicis di-
/ ) certis Missis, quae sequuntur quasdatn con- ei potest ad libitum sacerdotis celebrantis (nn. 461-
secrationes, ex rubricis Pontificalis romani. 465).
425. Psalmus Iudica me, Deus omittitur: 434. Numero orationum pro singulis diebus li-
a) in Missis de Tempore, a dominica I Passio- turgicis statuto complectuntur tarn oratio Missae et
nis usque ad feriam V in Cena Domini; commemorationes quam aliae orationes sive a ru-
b) in Missis defunctorum. bricis praescriptae sive ab Ordinario imperatae sive
426. Incensationes quae in Missa solemni fieri de- votivae. Proinde, post orationem Missae:
bent, fieri possum etiam in omnibus Missis cantatis. a) in diebus liturgicis I classis, in Missis vo-
tivis I classis, et in Missis in cantu non conventua-
B) De antiphona ad Introitum, et Kyrie, eleison libus, nulla alia admittitur oratio, praeter orationem
427. Ad Introitum dicitur antiphona cum versu sub unica conclusione dicendam et unam comme-
psalmi et G16ria Patri; atque, his expletis, repetitur morationem privilegiatam, salvo praescripto n. 333;
antiphona. b) in dominicis II classis, nulla alia admittitur
Deest vero antiphona ad Introitum cum psalmo oratio, praeter commemorationem festi II classis,
et G16ria Patri in Missa Vigiliae paschalis. quae tamen omittitur si commemoratio privilegiata
428. G16ria Patri ad Introitum omittitur in Mis- facienda sit;
sis de Tempore, a dominica I Passionis usque ad fe- c) in aliis diebus liturgicis II classis et in Mis-
riam V in Cena Domini, et in Missis defunctorum. sis votivis II classis una tantum alia admittitur ora-
429. Tempore paschali antiphonae ad Introitum tio, scilicet aut una privilegiata aut una ordinaria;
duplex additur Alleluia, nisi iam habeatur. E con- d) in diebus liturgicis III et IV classis et in
tra, in qualibet antiphona ad Introitum, Alleluia Missis votivis III et IV classis duae tantum admit-
omittitur quoties Missa dicitur extra tempus pascha- tuntur orationes.
le, nisi in quibusdam Missis aliter indicetur. 435. Quaelibet oratio, quae numerum pro singu-
430. Kyrie, eleison dicitur novies post repetitam lis diebus liturgicis statutum superet, omittitur;
antiphonam ad Introitum, id est ter Kyrie, eleison, profecto numerum ternarium orationum nullo
ter Christe, eleison, et ter Kyrie, eleison. praetextu excedere licet.
436. Oratio propria Missae semper dicitur sub sua
C) De hymno Gloria in excelsis conclusione, nisi ipsi alia oratio, sub eadem con-
clusione, iungenda sit, ut infra nn. 444-445 dicetur.
431. Hymnus G16ria in excelsis dicitur: 437. Sub altera conclusione semper dicuntur:
a) in Missis quse respondent Ofncio diei, quo- a) commemorationes faciendae;
tiescumque ad Matutinum dictus est hymnus Te b) oratio ab Ordinario loci imperata;
Deum; c) oratio votiva.
b) in Missis festivis de quibus n. 302; 438. Si duae orationes in prima aut in altera parte
c) in Missis feriae V in Cena Domini, et in sint iisdem fere verbis compositae, oratio posterior:
Missa Vigiliae paschalis; a) si est de Tempore, mutatur in aliam de se-
d) in Missis votivis I, II et III classis, nisi quenti dominica vel feria;
adhibeatur color violaceus paramentorum; b) si agitur de Sancto, mutatur in aliam de eo-
e) in Missis votivis IV classis de Angelis, quo- dem vel simili Communi;
cumque die, et de B. Maria Virg. quse in sabbato c) si agitur de oratione imperata, omittitur.
celebrant ur. 439. In orationibus Officii translati vel repositi
432. Hymnus Gldria in excelsis omittitur: non sunt mutanda verba hanc vel hodiernam vel
a) in Missis quae respondent Officio diei, praesentem diem, aut similia.
quando ad Matutinum omittitur hymnus Te Deum; 440. Quoties in Missali dicenda occurrunt verba
b) in omnibus Missis in quibus adhibetur co- Flectamus genua, Levate, in Mista solemni a dia-
lor violaceus paramentorum; cono, in ceteris Missis a celebrante proferenda sunt;
c) in Missis votivis IV classis, iis except is de et post Flectamus genua, omnes, una cum celebran-
quibus n. 431 e\ te, flexis genibus, per aliquod temporis spatium in
d) in Missis defunctorum. silentio orant; dicto Levate, omnes surgunt, et cele-
brans dicit orationem.
D) De orationibus 441. Ad qualitatem et numerum orationum in
I - De orationibus in genere Missis defunctorum quod attinet, serventur ea quae
n. 398 tradita sum.
433. Nomine orationum, in Missa, intellegi de-
bent: II - De orationibus
a) oratio Missae quae celebratur; in Missis cum pluribus lectionibus
b) orationes Officii commemorati et alicuius 442. In Missis cum pluribus lectionibus (nn. 467-
commemorationis occurrentis; 468) commemorationes et alise orationes ponuntur

) - Minale Romauum
xxxn Rubrics generates Missalis romani
post orationem quae praecedit ultimam lectionem seu ter non impeditum, eodem modo ac transfertur
Epistolam; et haec tantum oratio computatur ad mi- Missa conventualis pro iisdem anniversariis, in
ni erum orationum definiendum. ecclesiis cathedralibus et collegiatis (n. 364).
443. Ad commemorandam feriam cuius Missa
plures habet lectiones, sumitur prima oratio, scili- VI - De oratione pro seipso sacerdote in anniversario
cet ea quae dicta est in Laudibus. propriae Ordinationis sacerdotalis
451. In anniversario propriae Ordinationis sacer-
Ill - De orationibus sub unica conclusione dotalis, quilibet sacerdos orationi Missae sub unica
cum oratione Missae dicendis conclusione, orationem pro seipso addere potest,
444. Orationi Missae additur, sub unica conclu- modo ne occurrat dies liturgicus sub nn. 1, 2, 3 et 8
sione, altera oratio, solummodo si agitur: in tabella praecedentiae recensitus.
a) de oratione rituali (n. 447); 452. Quoties impeditur, oratio pro seipso sacer-
b) de oratione Missae votivae I aut II classis im- dote transferri potest in proximiorem diem similiter
peditae (nn. 330 c, 343 c); non impeditum.
c) de alia oratione a rubricis expresse indi-
cata aut concessa uti dicenda sub unica conclu- VII - De oratione « Pro Fidei propagatione »
sione cum oratione Missae (nn. n o , 355, 449, 451, 453. Paenultima dominica mensis octobris, aut
453)- alia ab Ordinario loci statuta « pro Missionibus », in
445. Sub unica conclusione cum oratione Missae omnibus Missis, orationi Missae additur, sub unica
una tantum dici potest alia oratio. conclusione, oratio pro Fidei propagatione, excep-
Si vero plures orationes, iuxta rubricas, sub tis diebus sub nn. 1, 2, 3 et 8 in tabella praecedentiae
unica conclusione cum oratione Missae essent di- recensitis.
ce ndae, una tantum retinetur, secundum ordinem
VIII - De oratione imperata
supra, n. 444, descriptum; reliquae omittuntur.
446. Oratio dicenda sub unica conclusione cum 454. Nomine orationis imperatae intellegitur
oratione Missae una cum ilia computatur; et di- oratio, quam Ordinarius loci imperare potest, occur-
cenda est etiam in Missis in cantu. rente gravi et publica necessitate aut calamitate.
45 5. Tamquam imperata, ab Ordinario loci prae-
IV - De orationibus ritualibus scribi potest quaelibet oratio e Missis, quae tamquam
447. Nomine « orationis ritualis » intellegitur votivae celebrari permittuntur, aut ex orationibus ad
oratio dicenda in Missa quae cum sequentibus be- diversa, aut ex Missis et orationibus pro defunctis.
nedictionibus vel consecrationibus connectitur: 456. Maxime convenit ut Ordinarius loci oratio-
a) consecratione Episcopi, nem imperatam non modo stabili imponat, sed tan-
b) collatione sacrorum Ordinum, tum ex causa revera gravi et per spatium quod tern-
c) benedictione Abbatis, pus verae necessitatis non excedat.
d) benedictione Abbatissae, 457. Oratio imperata:
e) benedictione et consecratione Virginum, a) una tantum esse potest;
/ ) benedictione ccemeterii, b) dici debet ab omnibus sacerdotibus Sacrum
g) reconciliatione ecclesiae, facientibus in ecclesiis et oratoriis, etiam exemptis,
h) reconciliatione ccemeterii. dioecesis;
Hae orationes, quae exstant inter Missas votivas c) numquam dicitur sub unica conclusione
ad diversa, semper addendae sunt, sub unica con- cum oratione Missae, sed post commemorationes
clusione, orationi Missae. privilegiatas;
448. In Missis in quibus additur oratio ritualis, d) prohibetur omnibus diebus liturgicis I et
excluduntur omnes aliae orationes, praeter comme- II classis, in Missis votivis I et II classis, in Missis
morationes privilegiatas. in cantu et quoties commemorationes privilegiatae
numerum pro singulis diebus liturgicis statutum
V - De orationibus in die coronationis compleverint.
Summi Pontincis et in anniversariis Papae 458. Oratio imperata pro defunctis dicitur tan-
tum in feriis IV classis, et in Missis votivis aut de-
et Episcopi dioecesani
functorum lectis IV classis.
449. In die coronationis Summi Pontificis et in 459. In publica calamitate aut necessitate, na-
anniversario eiusdem, necnon in anniversario aut tura sua per longius tempus persistente (v. gr. bello,
electionis aut consecrationis aut translationis Epi- pestilentia et similibus), Ordinarius loci imponere
scopi dioecesani (semel scilicet, die ab ipso Episco- quidem potest orationem imperatam convenientem
po eligendo), in omnibus Missis, praeterquam de- pro toto tempore infausti eventus; sed haec oratio:
functorum, additur, sub unica conclusione cum a) dicitur tantummodo feriis secunda, quarta
oratione Missae, oratio pro Papa aut pro Episcopo, et sexta;
modo ne occurrat dies liturgicus sub nn. 1, 2, 3 et 8 b) prohibetur iisdem diebus et in Missis de
in tabella praecedentiae recensitus (cfr. n. 363). quibus supra, n. 457 d.
450. Quoties impeditur, oratio pro Papa aut pro 460. Occurrente urgentiore, gravi et publica ne-
Episcopo transfertur in proximiorem diem simili- cessitate aut calamitate, nee tempus suppetat adeun-
Rubricae generales Missalis romani
di Ordinarium loci, parochus, intra fines suae pa- de : Sequentia (vel Initium) sancti Evangelii secun-
rceciae, etiam pro ecclesiis et oratoriis exemptis, dum N., cui respondetur G16ria tibi, Domine; et in
statuere potest orationem convenientem dicendam fine respondetur Laus tibi, Christe.
per tres dies continuos. Haec oratio iisdem diebus 472. In Hebdomada sancta, ante lectionem hi-
et in iisdem Missis prohibetur ac oratio ab Ordina- storiae Passionis Domini non dicitur D6minus vo-
rio loci imperata (n. 457 d); quae, si dicenda esset, biscum, neque Sequentia sancti Evangelii, G16ria
omittitur. tibi, D6mine, sed Passio D6mini nostri Iesu Christi
IX - De oratione votiva secundum N., et in fine non respondetur Laus
tibi, Christe.
461. Quilibet sacerdos addere potest unam ora- 473. In Missis in cantu, ea omnia, quae diaconus
tionem ad libitum in omnibus Missis lectis non con- vel subdiaconus aut lector, vi proprii offlcii cantant
ventualibus diebus liturgicis IV classis. vel legunt, a celebrante omittuntur.
462. Oratio votiva eligi potest aut ex Missis, quae 474. Post Evangelium, praesertim in dominicis
tamquam votivae celebrari permittuntur, aut ex ora- et diebus festis de praecepto, habeatur, iuxta oppor-
tionibus ad diversa, aut ex Missis et orationibus pro tunitatem, brevis homilia ad populum.
defunctis. Homilia vero, si fiat ab alio sacerdote ac cele-
463. Haec oratio ponitur ultimo loco, post alias brante, non superimponatur Missae celebrationi, im-
orationes, non autem excedere debet numerum ter- pediendo fidelium participationem; proinde, hoc
narium orationum. in casu, Missae celebratio suspendatur, et tantum-
464. Oratio votiva pro defunctis addi potest in modo expleta homilia resumatur.
Missis lectis non conventualibus defunctorum IV
classis. F) De symbolo
465. In oratione A cunctis, nominari potest sive
Titularis propriae ecclesiae, sive quilibet Patronus 475. Post Evangelium aut homiliam, dicitur sym-
principalis, sive Fundator aut Titulus Ordinis seu bolum:
Congregationis. Ceterum serventur rubricae quae, a) in qualibet dominica, etsi eius Officium ali-
pro hac oratione, in Missali inveniuntur. cui festo locum cedat, vel Missa votiva II classis ce-
lebretur;
E) De lectionibus et aliis usque ad Evangelium b) in festis I classis et in Missis votivis I clas-
sis ;
466. Post orationes dicitur Epistola; qua finita, c) in festis II classis Domini et B. Mariae Virg.;
respondetur Deo gratias. d) per octavas Nativitatis Domini, Paschatis
467. Epistolae praemittitur una lectio; et Pentecostes, etiam in festis occurrentibus et in
a) in feriis IV Quatuor Temporum; Missis votivis;
b) in feria IV hebdomadae IV Quadragesimae; e) in festis nataliciis Apostolorum et Evan-
c) in feria IV Hebdomadae sanctae. gelistarum, necnon in festis Cathedrae S. Petri et
In fine huius lectionis respondetur Deo gratias. S. Barnabae Ap.
468. Quinque lectiones praemittuntur Epistolae in 476. Non dicitur symbolum:
sabbatis Quatuor Temporum; et in fine cuiusque a) in Missis sive chrismatis sive in Cena Do-
lectionis, praeter quam post lectionem Danielis pro- mini, feria V Hebdomadae sanctae, et in Missa Vigi-
phetae, respondetur Deo gratias. liae paschalis;
In Missis conventualibus, et in Missis in quibus b) in festis II classis, iis exceptis quae supra,
sacri Ordines conferuntur, semper dici debent om- n. 475 c et e, recensentur;
nes lectiones cum suis orationibus et versibus; in c) in Missis votivis II classis;
ceteris Missis, sive in cantu sive lectis, dici potest d) in Missis festivis et votivis III et IV classis;
tantum prima oratio, quae respondet Officio, cum e) ratione alicuius commemorationis in Missa
Flectamus genua, si dicendum est, et prima lectio occurrentis;
cum suis versibus, deinde, dictis more solito D6- / ) in Missis defunctorum.
minus vobiscum, Et cum spiritu tuo et Oremus, se-
cunda oratio sine Flectamus genua, quam sequun-
tur aliae commemorationes forte occurrentes, et, G) De antiphona ad Offertorium
omissis sequentibus lectionibus cum suis versibus et de orationibus secretis
et orationibus, statim subiungitur ultima lectio seu 4jj. Post symbolum vel, si non est dicendum,
Epistola cum sequenti tractu et, sabbato post Pente- post Evangelium aut homiliam, dicitur D6minus
costen, cum sequentia. vobiscum, cui respondetur Et cum spiritu tuo, et
469. Post Epistolam, dicitur graduale, Alleluia Oremus; deinde antiphona ad Offertorium, quae
cum suis versibus, aut tractus, prout in Missali suo deest tantum in Missa Vigiliae paschalis.
loco indicatur. 478. Tempore paschali, antiphonae ad Offerto-
470. Sequentia dicitur ante ultimum Alleluia vel rium additur Alleluia, nisi iam habeatur. Retinetur
post tractum. Omittitur in Missis votivis. Ad se- vero Alleluia, quod aliquando invenitur in fine anti-
quentiam Dies irae quod attinet, serventur normae phonae ad Offertorium, extra tempus paschale, prae-
n. 399 traditae. ter quam a Septuagesima ad Pascha.
471. In principio Evangelii dicitur Dominus vo- 479. Oblatio hostiae et calicis, et quae sequuntur,
biscum, cui respondetur Et cum spiritu tuo; dein- fiunt ut in Ordine Missae.
xxxrv Rubricae generates Missalis romani
480. Oratio « secreta» dicitur secreto, absque 491. Prafatio de Ss.mo Corde Iesu dicitur in Mis-
D6minu8 vobiscum et Of emus. Tot vero dicuntur sis festivis et votivis de Ss.mo Corde Iesu.
orationes secrets, quot dictae sunt orationes in ini- 492. Prafatio de D. N. Iesu Christo Rege dicitur
tio Missae. Dicuntur eodem ordine et concluduntur n Missis festivis et votivis de D. N. Iesu Christo
ac aliae orationes. Rege.
481. Conclusio ultimae orationis secretae dicitur 493. Prafatio de Spiritu Saneto dicitur:
secreto usque ad verba Per 6mnia saecula saeculo- a) tamquam propria in Missis de Tempore a
rum, qua clara voce proferuntur. igilia Pentecostes usque ad subsequens sabbatum;
et in Missis festivis et votivis de Spiritu Sancto;
H) De prafatione b) tamquam de Tempore in ceteris Missis quae
celebrantur eodem tempore, et praefatione propria
482. Praefatio dicitur quae cuique Missae propria carent.
est; qua deficiente, dicitur praefatio de Tempore, 494. Prafatio de Ss.ma Trinitate dicitur:
secus communis. a) tamquam propria in Missis de festo et vo-
483. Nulla commemoratio, in Missa occurrens, tivis Ss.mae Trinitatis;
praefationem propriam inducit. b) tamquam de Tempore in dominicis Adven-
484. Preef atto de Nativitate Domini dicitur: tus, et in omnibus dominicis II classis, extra tempus
a) tamquam propria in Missis de Nativitate natalicium et paschale.
Domini et de eiusdem octava, necnon in festo Puri- 495. Prafatio de beata Maria Virgine dicitur in
ficationis B. Mariae Virg.; Missis festivis et votivis beatae Mariae Virginis, prae-
b) tamquam de Tempore, infra octavam Nati- terquam in festo Purificationis B. Mariae Virg.
vitatis Domini, etiam in Missis qua: secus praefatio- 496. Prafatio de S. loseph dicitur in Missis festi-
nem propriam haberent, exceptis iis Missis quae vis et votivis S. loseph.
praefationem propriam de divinis mysteriis vel Per- 497. Prafatio de Apostolis dicitur in Missis fe-
sonis habent; et a die 2 ad 5 ianuarii. stivis et votivis Apostolorum et Evangellstarum.
485. Prafatio de Epiphania Domini dicitur: 498. Prafatio communis dicitur in Missis quae
a) tamquam propria in Missis de festo Epi- praefatione propria carent, nee sumere debent prae-
phaniae et de Commemoratione Baptismatis D. N. fationem de Tempore.
Iesu Christi; 499. Prafatio defunctorum dicitur in Missis de-
V) tamquam de Tempore diebus a 7 ad 13 ia- functorum.
nuarii. I) De Canone Missa
486. Prafatio de Quadragesima dicitur: et aliis usque ad postcommunionem
a) tamquam propria in Missis de Tempore a
feria IV cinerum usque ad sabbatum ante domini- 500. Post praefationem et Sanctus dicitur Canon
cam I Passionis; Missae secreto, ut in Ordine Missae.
b) tamquam de Tempore in ceteris Missis quae 501. Quoties infra Actionem Communicantes,
celebrantur eodem tempore, et praefatione propria Hanc igitur et Qui pridie variari contingit, suo loco
carent. in propriis Missis adnotatur.
487. Prafatio de saneta Cruce dicitur: Infra octavas Nativitatis Domini, Paschatis et
a) tamquam propria in Missis de tempore a Pentecostes Communicantes et Hanc igitur propria
dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena Do- dicuntur quoque in Missis quae non sunt de octava,
mini; in Missis tarn festivis quam votivis de sancta etiamsi praefatione propria gaudeant.
Cruce, de Passione Domini et instrumentis Passio- 502. Tempus proprium sanctae Communionis fi-
nis Domini, de pretiosissimo Sanguine D. N. Iesu delibus distribuendae est infra Missam, post Com-
Christi, de Ss.mo Redemptore; munionem sacerdotis celebrantis, qui ipsemet earn
b) tamquam de Tempore in omnibus Missis a petentibus distribuat, nisi propter grandem com-
dominica I Passionis usque ad feriam IV Hebdoma- municantium numerum conveniat, ut ab alio vel
dae sanctae, quae praefatione propria carent. aliis sacerdotibus adiuvetur.
488. Prafatio de Missa chrismatis dicitur feria V Dedecet vero omnino, ut in eodem altari, in quo
in Cena Domini, in sua Missa. actu Missa celebratur, ab alio sacerdote sancta Com-
489. Prafatio paschalis dicitur: munio distribuatur, extra tempus Communionis
a) tamquam propria in Missis de Tempore a proprium.
Missa Vigiliae paschalis usque ad vigiliam Ascen- Ex rationabili porro causa permittitur quoque,
sionis Domini; sanctam Communionem distribuere, immediate
b) tamquam de Tempore in ceteris Missis quae ante vel post Missam, imo etiam, extra Missam, qui-
celebrantur eodem tempore, et praefatione propria bus in casibus adhibetur forma in Rituali Romano
carent. praescripta, tit. V, cap. II, nn. 1-10.
490. Prafatio de Ascensione Domini dicitur: 503. Quoties sancta Communio infra Missam
a) tamquam propria in festo Ascensionis Do- distribuitur, celebrans, sumpto sacratissimo San-
mini; guine, omissis confessione et absolutione, dictis
b) tamquam de Tempore in omnibus Missis a tamen Ecce Agnus Dei et ter D6mine, non sum di-
feria VI post Ascensionem usque ad feriam VI ante gnus, immediate ad distributionem sanctae Eucha-
vigiliam Pentecostes, quae praefatione propria carent ristiae procedit.
Rubrics generates Missalis romani xxxv
504. Expleto Canone et omnibus aliis usque ad nes vero Aufer a nobis et Oramus te, D6mine dicun-
Communionem, dicitur antiphona ad Communio- tur secreto;
nem, cuius in fine, tempore paschali, additur Alle- b) antiphona ad Introitum cum suo versu et
luia, nisi iam habeatur; retinetur veto Alleluia, quod G16ria Patri necnon Kyrie, eleison;
aliquando invenitur in fine huius antiphonae, extra c) hymnus G16ria in excelsis;
tempus paschale, praeter quam a Septuagesima ad d) D6minus vobiscum, Oremus, Flectamus
Pascha. genua-Levate, orationes;
505. Orationes post Communionem dicuntur e) lectiones, Epistola, graduate, tractus, Alle-
eodem numero, modo et ordine ac orationes in prin- luia cum suo versu, sequentia et Evangelium;
cipio Missae. / ) symbolum;
506. In Missis de feriis Quadragesimae et Pas- g) D6minus vobiscum, Oremus et antiphona
sionis, excepto Triduo sacro, expleta ultima ora- ad Offertorium, necnon verba Orate, fratres;
tione post Communionem, additur Oratio super po- h) praefatio et Sanctus-Benedictus;
pulum, quae dicitur semper sub sua conclusione, et 1) verba Nobis quoque peccat6ribus; oratio
cui praemittitur Oremus. Humiliate capita vestra dominica cum sua praefatione; Per dmnia saecula
Deo. Haec oratio dicenda est etiam cum tres oratio- saecul6rum et Pax Domini sit semper vobiscum;
nes post Communionem iam praecesserint. Agnus Dei, etc.; verba Ddmine, non sum dignus
ante Communionem sacerdotis celebrantis; formu-
L) De conclusione Missce lae ad Communionem fidelium; antiphona ad Com-
munionem ; D6minus vobiscum et postcommunio-
507. In fine Missae dicitur Ite, missa est, cui re- nes; necnon verba Humiliate capita vestra Deo et
spondetur Deo gratias. oratio super populum;
Attamen: /) Ite, missa est vel Benedicamus D6mino aut
a) in Missa vespertina in Cena Domini quam Requiescant in pace; benedictio et ultimum Evan-
sequitur solemnis repositio Ss.mi Sacramenti, et in gelium.
aliis Missis quas sequitur aliqua processio, dicitur Cetera dicuntur secreto.
Benedicamus D6mino, cui respondetur Deo gratias; 512. Sacerdos autem maxime curare debet ut ea
b) infra octavam Paschatis, in Missis de Tem- quae clara voce dicenda sunt, distincte et apposite
pore, ad Ite, missa est et ad sequens Deo gratias du- proferat, non admodum festinanter, ut advertere
plex additur Alleluia; possit quae legit, nee nimis morose, ne audientes
c) in Missis defunctorum dicitur Requiescant taedio afficiat; neque etiam voce nimis elata, si in
in pace, cui respondetur Amen. altari secundario celebrat, ne perturbet alios, qui
508. Dicto Placeat, datur benedictio, quae omit- fortasse in eadem ecclesia tune temporis celebrant;
titur tantum cum dictum est Benedicamus D6mino neque tarn submissa, ut a circumstantibus audiri
aut Requiescant in pace. non possit. Quae vero secreto dicenda sunt, ita pro-
509. Pro ultimo Evangelio, in quavis Missa, re- nuntiet, ut ipsemet se audiat, et a circumstantibus
gulariter sumitur initium Evangelii secundum Ioan- non audiatur.
nem. 513. In Missa solemni, celebrans:
Attamen in dominica II Passionis seu in palmis, a) dicit in cantu: Dominus vobiscum, quoties
in omnibus Missis quae non sequuntur benedictio- occurrit, praeter quam in versibus post confessionem;
nem et processionem ramorum dicitur ultimum orationes; Oremus ante antiphonam ad Offertorium,
Evangelium proprium. Per 6mnia saecula saecul6rum cum praefatione; Per
510. Ultimum Evangelium penitus omittitur: dmnia saecula saecul6rum cum Pater noster et sua
a) in Missis in quibus dictum est Benedica- praefatione; Per omnia saecula saeculorum cum Pax
mus D6mino, iuxta n. 507 a\ D6mini;
b) in festo Nativitatis Domini, ad tertiam Mis- b) incipit in cantu: G16ria et Credo, quando
sam; sunt dicenda;
c) in dominica II Passionis seu in palmis, in c) dicit clara voce formulas ad Communionem
Missa quae sequitur benedictionem et processionem fidelium et verba benedictionis in fine Missae;
ramorum; d) dicit voce convenient! partes quibus ministri
d) in Missa Vigiliae paschalis; sacri respondere debent;
e) in Missis defunctorum, cum sequitur abso- <?) dicit secreto alia quae in Missa lecta dicun-
lutio super tumulum; tur clara voce;
/ ) in certis Missis, quae sequuntur quasdam f) omittit ea quae a ministris sacris vel a lec-
consecrationes, ex rubricis Pontificalis romani. tore proferuntur.
514. In Missis cant at is, scilicet sine ministris
IX - De his quae clara voce aut secreto sacris, celebrans tenetur servare ea quae numero
dicenda sunt in Missa praecedenti dicta sunt, et insuper tenetur partes
ministris sacris proprias cantu proferre. Epistola
511. In Missa lecta, dicuntur clara voce: a lectore cani pot est. Quod si non cantetur a lec-
a) verbaln n6mine Patris, etc.; psalmus Iudi- tore, satius erit quod legatur sine cantu ab ipso
ca me, Deus, cum sua antiphona; confessio et ea celebrante, qui tamen potest Epistolam more solito
quae sequuntur usque ad Oremus inclusive; oratio- cantare.
XXXVI Rubricae generates Missalis romani
515. Tonus solemnis, in cantu orationum, praefa- tembris, vigiliarum II et III classis extra tempus pa-
tionis et orationis dominicae, adhibetur: schale, et in Missis defunctorum: ad orationes ante
a) in dominicis; Epistolam, dicto D6minus vobiscum; ab expleto
b) in Missis festivis et in Missa de Officio Sanctus usque ad Pater noster cum sua praefatione
S. Mariae in sabbato; exclusive; et ad orationes post Communionem et
c) in vigiliis I classis; super populum;
d) feria V in Cena Domini et in Missa Vigi- d) quoties cantantur a ministris vel. a choro
liae paschalis; verba quae genuflexionem requirunt.
e) per octavas; 522. Item in choro omnes unum genu flectunt:
/ ) in Missis votivis I, II et III classis. a) dum celebrans recitat verba symboli Et in-
516. Tonus ferialis vero adhibetur: carnatus est etc.;
a) in feriis; b) dum dicit verba ultimi Evangelii Et Ver-
b) in vigiliis II et III classis; bum caro factum est.
c) in Missis votivis IV classis; 523. In Missa solemni celebrans, medius inter
d) in Missis defunctorum. diaconum et subdiaconum, sedere potest ad latus
Epistolae, iuxta altare, dum cantantur Kyrie, el&son,
X - De or dine genuflectendi, sedendi Gloria in excelsis, sequentia et Credo; alio tempore
stat ad altare, vel genuflectit, ut supra. Haec valent
et standi in Missa quoque in Missa cantata.
517. In Missa lecta, sacerdos celebrans genu- 524. In choro non sedent qui actu cantant, reli-
flectit: qui autem sedere possunt:
a) quoties aut in Ritu servando in celebratione a) quando celebrans sedet;
Missa?, aut in Ordine Missae, aut in Proprio cuius- b) dum cantantur lectiones et Epistola, gra-
que Missae, adnotatur ipsum genuflectere debere; duale, tractus et Alleluia cum suo versu, et sequen-
b) quando Sacramentum in altari discooper- tia;
tum apparet, quoties ad medium altaris accedit vel c) ab OfTertorio usque ad incensationem chori
e medio discedit. vel, si chorus non incensatur, usque ad praefatio-
518. In Missis in cantu, sacerdos celebrans genu- nem;
flectit: d) ab expleta Communione usque ad D6minus
a) quoties ipsi genuflectendum est in Missa vobiscum ante postcommunionem.
lecta. Sed ad verba quae ab aliis cantanda sunt, non Ad alia stant vel genuflectunt, ut supra.
genuflectit dum ipse ilia verba legit, sed dum aut a
ministris aut a choro, iuxta rubricas, cantu profe- XI - De praeparatione altaris ad Missam
runtur;
b) ad verba autem Et incarnatus est, in sym- 525. Altare, in quo sacrosanctum Missae Sacrifi-
bolo, sacerdos celebrans semper genuflectit, cum cium celebrandum est, debet esse totum lapideum,
haec verba recitat; cum vero cantantur, si non sedet, rite consecratum; vel saltern habere debet tabulam
iterum genua flectit; si autem sedet, non genuflectit lapideam, seu petram sacram, item rite consecratam,
sed caput tantum profunde inclinat apertum, prae- quae tarn ampla sit ut hostiam et maiorem pattern
ter quam in tribus Missis Nativitatis Domini et in calicis capiat; aut etiam, ex Indulto Apostolico, anti-
Missa Annuntiationis B. Mariae Virg., in quibus, mensium, rite benedictum.
dum haec verba cantantur, omnes genua flectunt. 526. Altare cooperiatur tribus tobaleis, rite be-
519. Ministri, in Missis in cantu, semper genu- nedictis, quarum una ita oblonga sit ut, ad latera,
flectunt cum sacerdote celebrante, praeterquam sub- usque ad terram pertingat.
diaconus tenens librum ad Evangelium, et acolythi 527. Super altare adsit in medio Crux satis ma-
tenentes candelabra, qui tune non genuflectunt. Et gna cum Cruciflxo, et candelabra quae iuxta qualita-
cum diaconus cantat ilia verba, ad quae est genuflec- tem Missae requiruntur, cum candelis accensis, hinc
tendum, ipse versus librum, celebrans et omnes alii et inde in utroque eius latere. Ponantur insuper sic
versus altare genuflectunt. Ad Consecrationem vero dictae « tabellae secretarum », sed pro tempore Mis-
ministri utrumque genu flectunt. sae tantum; et, ad latus Epistolae, cussinus, seu le-
520. In choro, qui non sunt Praelati genua flec- gile, Missali supponendum.
tunt ad confessionem cum suo psalmo et ad bene- 528. Ad latus Epistolae, super mensa ad hoc prae-
dictionem celebrantis in hue Missae. Praelati autem parata, parentur ampullae vini et aquae cum pelvi-
et Canonici, ad benedictionem, caput profunde in- cula et manutergio, necnon parva campanula, et pa-
clinant. tina pro fidelium Communione.
521. Insuper omnes, etiam Praelati, in choro ge- 529. Super altare nihil omnino ponatur, quod ad
nua flectunt: Missae sacrificium vel ipsius altaris ornatum non
a) ad Consecrationem; pertineat.
b) ad Communionem fidelium; 530. Usus accendendi cereum, prope altare, a
c) in Missis feriarum Adventus, Quadragesi- Consecratione ad Communionem, ubi viget, ser-
mae et Passionis, Quatuor Temporum mensis sep- vetur.
ORDO INCENSANDI OBLATA
IUXTA RUBRICAS MISSALIS ROMANI
(Ritus servandus in celebratione Missae, VII, 10)

In modum crucis

n
i
BEN EDICT UM

AD T E, DOM M

i INCENSUM 2 ISTUD
3 A TE 4 BENEDICTUM
5 ASCENDAT 6 AD TE, DOMINE
ORDO INCENSANDI OBLATA
IUXTA RUBRICAS MISSALIS ROMANI
(Ritus servandus in celebratione Missse, VII, 10)

In modum circuli

7 ET DESCENDAT SUPER NOS


8 MISERICORDIA
9 TUA
ORDO INCENSATIONIS ALTARIS
IUXTA RUBRICAS MISSALIS ROMANI
(Ritus servandus in celebratione Missae, IV, 4, 5 et VII, 10)

/ M8 ^.17 V.16 8S 9S 10S \

5\ nnnnnnnnnnnnnn
I 25/ ,<] 27/ 28/ 29/

Si in altari non adsunt reliquiae seu imagine* Sanctorum, omittitur earum incensatio, quae
indicatur sub nn. 4, 5, 6, 7 (Ritus servandus, IV, 5) et statim, incensata cruce (nn. 1, 1, 3),
proceditur ad incensandum altare per ordinem nn. 8, 9, etc. ad 29.
ORDO INCENSATIONIS ALTARIS
QUOD COMMODE CIRCUIRI POTEST

11 10 9 8 7 6

14 15 16 1 2 3
/ / / m/ / /
DDnDDDDDDDDDnn
17* 18* 19* J k 20* 21* 22*

Prsemissa crucis (et reliquiarum seu imaginum) incensatione, fiunt 22 ductus, quorum
nn. 1-3 et 14-16 supra mensam altaris, nn. autem 4-13 et 17-22 infra et ex latere.
DE ANNO ET EIUS PARTIBUS
A nnus menses habet duodecim, hebdomadas Quatuor Tempora
ZX duas et quinquaginta, et diem unum: dies
X JL veto trecentos sexaginta quinque, et fere sex
horas; tanto enim temporis intervallo sol zodiacum Quatuor Tempora celebrantur quarta et sexta
feria ac sabbato post tertiam dominicam Ad-
perlustrat. Quater autem sex horae singulis quaternis ventus, post primam dominicam Quadragesimae,
annis diem constituunt: hinc annus ille intercala- post dominicam Pentecostes, post dominicam ter-
ris, bissextus vel bissextilis dicitur. tiam septembris.

De anni correctione, eiusque necessitate, De nuptiarum celebratione


ac calendario gregoriano
M atrimonium quolibet anni tempore contrahi
potest. - 2. Solemnis tantum nuptiarum bene-
Quodsexaginta
dictum est, annum continere trecentos et
quinque dies, et fere sex horas, in-
dictio vetatur a dominica I Adventus usque ad diem
Nativitatis Domini inclusive, et a feria IV cinerum
tellegendum est sex horas non esse integras, cum usque ad dominicam Paschatis inclusive. - 3. Ordi-
ad earum complementum aliqua minuta deficiant. narii tamen locorum possunt, sal vis legibus litur-
Ex quorum minutorum neglectu progressum est, gicis, etiam praedictis temporibus, earn permittere
ac si annus ultra dies 365 contineret integras sex ho- ex iusta causa, monitis sponsis, ut a nimia pompa
ras: et factum est, ut minuta, qua? ultra debitam abstineant.
quantitatem annis singulis tribuebantur, tractu tem-
poris ita excreverint, ut invicem iuncta constitue- De cyclo decennovennali aurei numeri
rint dies decem: qui causam dederunt ut aequinoc-
tium vernum sedem suam mutaverit. decennovennalis aurei numeri est revo-
Cui malo occurrens Gregorius XIII non solum lutio numeri 19 annorum ab 1 usque ad 19, qua
aequinoctium vernum restituit in pristinam sedem, revolutione peracta, iterum ad unitatem reditur.
a qua iam a Concilio Nicaeno, decem circiter die- Verbi gratia: Anno 1577 numerus cycli decenno-
bus in anno correctionis 1582 praecedendo recesse- vennalis, qui dicitur aureus, est 1; anno sequenti
rat, quod a Concilio ad XII kalendas aprilis fuerat 1578 est 2; et ita deinceps in sequentibus annis, uno
constitutum, et XIV lunam paschalem suo in loco semper amplius, usque ad 19, qui aureus numerus
reposuit; sed viam quoque tradidit et rationem, qua cadet in annum 1595, post quern iterum ad unitatem
caveretur ut in posterum et aequinoctium vernum, redeundum est, ita ut anno 1596 aureus numerus sit
et XIV luna paschalis a propriis sedibus numquam rursus 1, et anno 1597 sit 2, etc.
removerentur. Igitur ut aureus numerus quolibet anno propo-
Ut enim aequinoctium vernum ad XII kalendas sito inveniatur, composita est sequens tabella au-
aprilis restitueretur, statuit ut dicti decem dies in reorum numerorum, cuius usus incipit ab anno cor-
mense octobri ipsius anni 1582 eximerentur; ut rectionis 1582 inclusive, duratque in perpetuum. Ex
post quartam diem octobris sancto Francisco sa- ea enim aureus numerus cuiuslibet anni post annum
cram, sequens dies non esset quinta, sed decima 1582 reperietur hoc modo:
quinta octobris. Et ita error, qui in praeteritum tot
annorum circulis irrepserat, in momento temporis IO Ix I2 J
7 8 9 *3 4
fuit correctus. 16 17 18 19 1 2 3 4 5
Ut autem in posterum idem error vitaretur, ne a
XII kalendas aprilis aequinoctium vernum recede- Anno 1582 tribuatur primus numerus tabellae,
ret, statuit idem Gregorius, bissextum quarto quo- qui est 6, secundus autem qui est 7, sequenti anno
que anno (ut mos est) continuari debere, praeter- 1583, et ita deinceps in infinitum, donee ad annum,
quam in centesimis annis: qui quamvis bissextiles, cuius aureum numerum quaeris, perveniatur, red-
antea semper fuerint, qualem etiam esse voluit an- eundo ad principium tabellae quotiescumque earn
num 1600 anno correctionis proximum, post eum percurreris. Nam numerus in quern annus propo-
tamen, qui deinceps consequentur, centesimi non situs cadit, dabit aureum numerum quaesitum.
omnes bissextiles essent, sed in quadringentis qui-
busque annis primi quique tres centesimi sine bis- Modus brevis cognoscendi
sexto transigerentur; quartus vero quisque centesi- aureum numerum cuiusque anni
mus esset bissextilis, ita ut anni 1700, 1800, 1900
bissextiles non sint, anno vero 2000 more consueto
dies bissextus intercaletur, februario dies 29 conti-
nente; idemque ordo intermittendi intercalandique
N umero anni de quo quaeris, adde unicam unita-
tem 1. Exempli gratia: 1833 adde 1; summam
inde conflatam divide per 19; quod superest, erit
bissextum diem in quadringentis quibusque annis aureus numerus ipsius anni; si nihil superest, erit
perpetuo conservaretur. aureus numerus 19.
De anno et eius partibus
De epactis et noviluniis rum 11, addunturque semper 12 illi epactae, quae
respondet aureo numero 19, ut habeatur sequens

E pacta nihil aliud est, quam numerus dierum


quibus annus Solaris communis dierum 365
annum communem lunarem dierum 354 superat:
epacta respondens aureo numero 1, ob rationem
paulo ante dictam. Id quod sequens tabella perspi-
cuum faciet, quae continet aureos numeros, et
ita ut epacta primi anni sit 11, cum hoc numero an- epactas inter se respondentes ab anno correctionis
nus Solaris communis lunarem annum communem 1582, post detractionem decem dierum, usque ad
excedat; atque adeo sequenti anno novilunia con- annum 1700 exclusive. Quamvis autem vulgares
tingant 11 diebus prius quam anno primo. Ex quo epactae mutentur in martio, re ipsa tamen in princi-
fit epactam secundi anni esse 22, cum eo anno rur- pio anni mutandae sunt, una cum aureo numero, in
sum annus Solaris lunarem annum superet 11 die- cuius locum hae nostrae epactae succedunt.
bus, qui additi ad 11 dies primi anni efficiunt 22: ac
proinde, finito hoc anno, novilunia contingere 22
diebus prius quam primo anno: epactam autem
Tabella epactarum
tertii anni esse 3, quia si rursus 11 dies ad 22 adician- respondentium aureis numeris ab idibus octobris
tur, efficietur numerus 33; a quo si reiciantur 30 anni correctionis 1582 (detractis prius decem die-
dies, qui unam lunationem embolismalem consti- bus) inclusive, usque ad annum 1700 exclusive
tuunt, relinquentur 3, atque ita deinceps. Progre-
diuntur enim epactae omnes per continuum aug- aur,. num . 6 7 8 9 10 11 12 13 14
mentum 11 dierum, abiectis tamen 30, quando reici epactae XXVI VII xvni xxix X XXI 11 xin xxrv
possunt. Solum quando perventum erit ad ultimam
epactam aureo numero 19 respondentem, quae est 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5
V XVI XXVII VIII XIX 1 XII XXIII IV XV
29, adduntur 12, ut abiectis 30, ex composito nu-
mero 41, habeatur rursus epacta 11, ut in principio.
Quod ideo fit, ut ultima lunatio embolismica, cur- Itaque si epacta quocumque anno proposito
rente aureo numero 19, sit tantum 29 dierum. Si invenienda sit, quaerendus est aureus numerus
enim 30 dies contineret, ut aliae sex lunationes em- illius anni in superiori ordine illius tabellae, quae
bolismicae, non redirent novilunia post 19 annos illi tempori, in quo propositus annus continetur,
solares ad eosdem dies, sed versus calcem men- congruit. Mox enim sub aureo numero in inferiori
sium prolaberentur, contingerentque uno die tardius ordine tabellae reperietur epacta anni propositi, vel
quam ante 19 annos. De qua re plura invenies in li- certe hoc signum *. Ubi ergo ilia epacta vel si-
bro novae rationis restituendi calendarii romani. gnum * in calendario inventum fuerit, eo die no-
Sunt autem novemdecim epactae, quot et aurei nu- vilunium net. Invenietur autem aureus numerus
meri, respondebantque ipsis aureis numeris ante vel ex antecedente canone, vel ex tabella epactarum
calendarii correctionem eo modo, quo in hac tabella proposito tempori congruente, tribuendo primum
dispositae sunt. aureum numerum illius tabellae illi anno, a quo usus
tabellae incipit, et secundum aureum numerum se-
Tabella epactarum quenti anno, etc. Eodem modo reperietur epacta
sine aureo numero, si prima epacta tabellae tribua-
respondentium aureis numeris ante calendarii
tur illi anno, a quo eius usus incipit, et secunda
correctionem epacta sequenti anno, etc.
E x e m p l u m : Anno correctionis 1582 aureus nu-
aur. n u m . 1 2 3 4 5 6 7 89
merus est 6, nempe primus primae tabellae, cuius
epactae xi XXII m xiv xxv vi XVII xxvm ix usus incipit ab idibus octobris dicti anni 1582, de-
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tractis prius decem diebus. Erit ergo tune epacta
XX I XII XXHl IV XV XXVI VII XV11I XXIX
xxvi, quae sub aureo numero 6 collocatur, fietque
novilunium die 27 octobris, et 26 novembris, et
25 decembris. Item anno 1583 iam correcto aureus
Quia vero cyclus decennovennalis aurei numeri numerus est 7, cui in eadem tabella supposita est
imperfectus est, cum novilunia post 19 annos sola- epacta vii, quae toto eo.anno in calendario novilunia,
res non praecise ad eadem loca redeant, ut dictum indicabit: ut in ianuario die 24, in februario die 22,
est, imperfectus etiam erit hie cyclus 19 epactarum. in martio die 24, etc.
Quam ob rem ita emendatus est, ut in posterum loco
aurei numeri, et dictarum 19 epactarum, utamur Alia tabella epactarum
30 numeris epactalibus ab 1 usque ad 30 ordine pro-
gredientibus, quamvis ultima epacta, sive quae respondentium aureis numeris ab anno 1700 inclu-
ordine est trigesima, notata numero non sit, sed si- sive usque ad annum 1900 exclusive
gno hoc *, propterea quod nulla epacta esse possit
30. Variis autem temporibus ex his 30 epactis re- aur. n u m . 10 11 12 13 14 15 16 17 18
spondent decem et novem aureis numeris variae de- epactae ix xx 1 xn xxm iv xv xxvi vn
cem et novem epactae, prout Solaris anni ac lunaris
aequatio exposcit; quae quidem decem et novem 3 6 9
XXII XXV xxvm
epactae progrediuntur, ut olim per eundem nume-
De anno et eius partibus xxxix
Alia tabella epactarum litterae A g tertiae cellulae, et sic deinceps aliis annis
ordine aliae cellulae tribuantur, donee ad annum
respondentium aureis numeris ab anno 1900 inclu- propositum perventum sit, redeundo ad principium
sive, usque ad annum 2200 exclusive
tabellae, quotiescumque earn percurreris. Nam cel-
aur. n u m . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lula, in quam annus propositus cadit, dummodo
minor sit quam annus 1700, dabit litteram domini-
epactae xxix x xxi n xm xxiv v xvi XXVH vm calem propositi anni. Quae si unica occurrerit,
11 12 13 14 15 16 17 18 19 annus erit communis; si vero duplex, bissextilis;
xix * xi XXII in xiv 25 vi XVII
et tune superior littera dominicam diem ostendet
in calendario a principio anni usque ad festum
Ad tollendam dubitationem de usu huius novas
sancti Matthias Apostoli, inferior autem ab hoc festo
tabellae epactarum, ostendemus rem exemplis.
usque ad finem anni.
Anno 1901 tribuatur epacta x, quae sub aureo nu- Exempli gratia: Sit invenienda littera domini-
mero 2 collocatur; fietque novilunium 21 ianuarii, calis anno 1587. Numera ab anno 1582, quern tribue
19 februarii, 21 martii. Item anno 1902 tribuatur primae litterae c, usque ad annum 1587, tribuendo
epacta xxi sub aureo numero 3 collocata, quae toto singulis cellulis singulos annos (computando ge-
eo anno in calendario novilunia monstrabit; ut in minas litteras quascumque, superiorem et inferio-
ianuario die 10, in februario die 8, in martio die 10. rem, pro una cellula), cadetque annus 1587 in litte-
Et sic deinceps per ordinem annis progredientibus, ram d, quae sextum locum in tabella occupat. Est
redeundo ad principium tabellae quotiescumque ergo toto eo anno littera dominicalis d, annusque
earn percurreris. Rursus anno 1911, epacta non si- communis est, cum littera simplex occurrat. Rur-
gnatur numero, sed hoc signo *, quod collocatur sus sit investiganda littera dominicalis anni 1616.
sub aureo numero 12, et in calendario toto eo anno Numera ab anno 1582, ut dictum est, usque ad
novilunia indicabit, nimirum in ianuario die 1 et 31, annum 1616, redeundo ad principium tabellae, post-
in martio (nam in februario nullum tune novilu- quam earn percurreris, perveniesque ad duas hasce
nium, c u m in eo signum hoc * non reperiatur) die litteras c b, septimo loco positas. Est ergo annus ille
1 et 31, in aprili die 29, etc. bissextilis, cum duplex littera occurrat, superiorque
littera c dominicam diem indicabit a principio anni
Postremo: anno 1916 aureus numerus est 17, sub
illius usque ad festum sancti Matthiae, inferior autem
quo in ordine epactarum quartae tabellae, quae pro-
b in reliqua parte anni.
posito anno congruit, reperitur epacta 25 non anti-
quo numero, ut aliae epactae, sed vulgari numero
scripta. Ubicumque ergo anno 1916 in calendario Alia tabella litterarum dominicalium
epacta 25 vulgari numero scripta reperitur, ibi no- ab anno 1901 inclusive, usque ad annum 2100
vilunium fit, ut in ianuario die 6, in februario die 4, exclusive
in martio die 6, in aprili die 4, etc. Quotiescumque
enim epacta 25 respondet aureis numeris maioribus e d c A g f e c b A g e d
quam 11, quales sunt posteriores octo a 12 usque b d f
ad 19, sumenda est in calendario epacta 25 vulgari
numero scripta; quando vero eadem epacta respon- b g f e d b A g d c b A
det minoribus numeris quam 12, quales sunt prio- A c g
res undecim ab 1 ad 11 inclusive, accipienda est in
calendario epacta xxv antiquo numero scripta: at-
que hoc solum contingit in epacta 25, in aliis num- Usus autem huius tabellae hie est: Anno 1901
q u a m ; quod ideo fit, ut anni lunares solaribus tribuatur littera f primae cellulae, et sequenti anno
annis perfectius respondeant. Ob quam etiam cau- 1902 littera e, et sic deinceps ceteris annis ordine
sam in sex locis calendarii duae epactae, scilicet xxv aliae cellulae tribuantur, donee ad annum proposi-
et xxiv, sunt adscriptae. tum perventum sit, redeundo ad principium tabel-
lae, quotiescumque earn percurreris; nam cellula,
in quam annus propositus cadit, dabit litteram do-
Tabella litterarum dominicalium minicalem propositi anni; quae si unica occurrerit,
ab idibus octobris anni corrections 1582 (detractis annus erit communis: si vero duplex, bissextilis:
prius decem diebus) usque ad annum 1700 exclusive et tune superior littera dominicam diem ostendet
in calendario a principio anni usque ad festum
c b A f e d c A g f e c b |A sancti Matthiae Apostoli, inferior autem ab hoc
g b d festo usque ad finem anni.
g e d c b g f e d b A g f d
f A c e
De indictione
Tndictio est revolution annorum,ab 1 usque ad 15,
Usus huius tabellae hie est: Anno correctionis A. qua revolutione peracta, iterum reditur ad unita-
1582 post idus octobris (detractis prius decem die- tem, initiumque sumit quilibet annus huius cycli
bus) tribuatur littera c primae cellulae, et sequenti a ianuario in Bullis pontificiis. Et quoniam indic-
anno 1583 littera b secundae, et anno 1584 demur tionum frequens usus est in diplomatibus et scrip-
De anno et eius partibus
turis publicis, facile annum indictionis currentem bulae accipiatur epacta currens, et in linea littera-
quolibet anno proposito inveniemus ex sequenti rum dominicalium sumatur littera dominicalis cur-
tabella, cuius usus perpetuus est: initium tamen rens, infra tamen epactam currentem; ita ut si lit-
sumit ab anno correctionis 1582. tera dominicalis currens reperiatur e regione epactae
currentis, assumenda sit eadem littera dominicalis
proxime inferior. Nam e regione huius litterae do-
Tabella indictionis minicalis omnia festa mobilia continentur.
ab anno correction)s 1582 Exemplum: Anno 1606, epacta est xxi et littera
dominicalis A. Si igitur in tabula antiqua sumatur
IO II 12 13 14 15 1
littera dominicalis A, quae primo infra epactam xxi
2 3 4 5 6 7 8 S occurrit, reperietur e regione huius litterae dominica
Septuagesimae die 22 ianuarii, dies cinerum 8 fe-
Nam si anno 1582 tribuas primum numerum, bruarii, Pascha 26 martii, Ascensio Domini 4 maii,
qui est 10, et sequenti anno 1583 secundum nume- Pentecostes 14 maii, et festum Corporis Christi
rum, qui est 11, et sic deinceps usque ad annum 25 maii. Dominicae autem inter Pentecosten et Ad-
propositum, redeundo ad principium tabellae, quo- ventum eo anno erunt 28, et Adventus celebrabitur
tiescumque earn percurreris, cadet annus proposi- die 3 decembris; et sic de ceteris. Item anno 1605,
tus in indictionem qua? quaaritur. epacta est x, et littera dominicalis b, quae in tabula
reperitur e regione epactae x. Quare sumenda est alia
De festis mobilibus littera b, quae proxime infra epactam invenitur, e
regione cuius invenies Septuagesimam die 6 fe-
Q uoniam ex decreto sacri Concilii Nicaeni Pa-
scha, ex quo reliqua festa mobilia pendent,
celebrari debet die dominico, qui proxime succe-
bruarii, diem cinerum 23 februarii, Pascha 10 apri-
lis, etc.
Notandum autem est, quod quemadmodum in
dit xiv lunae primi mensis (is vero apud Hebraeos anno communi, cadente littera dominicali e regione
vocatur primus mensis, cuius xiv luna vel cadit in epactae in tabula antiqua, sumitur eadem littera
diem verni aequinoctii, quod die 21 mensis martii proxima infra epactam, ut diximus; ita quoque in
contingit, vel propius ipsum sequitur), efficitur, anno bissextili, si alterutra duarum litterarum do-
ut si epacta cuiusvis anni inveniatur, et ab ea in ca- minicalium tune currentium e regione epactae re-
lendario notata inter diem octavum martii inclu- periatur, assumendae sunt aliae duae similes litterae
sive, et quintum aprilis inclusive (huius enim proxime inferiores, ut festa mobilia inveniantur.
epactae xiv luna cadit vel in diem aequinoctii verni, Ex tabula vero paschali nova ita eadem festa
id est, in diem 21 martii, vel eum propius sequi- mobilia reperientur: In cellula litterae dominicalis
tur) numerentur inclusive deorsum versus dies qua- currentis quaeratur epacta currens. Nam e directo
tuordecim; proximus dies dominicus diem hunc omnia festa mobilia deprehendentur. Ut anno 1609
xiv sequens (ne cum Iudaeis conveniamus, si forte in cellula litterae dominicalis d, tune currentis, e
dies xiv lunae caderet in diem dominicum) sit dies regione epactae xxiv, quae eodem anno currit, habe-
Paschae. tur Septuagesima die 15 februarii, dies cinerum
Exemplum: Anno 1605, epacta est x et littera 4 martii, Pascha 19 aprilis, etc.
dominicalis b. Et quoniam invenimus epactam x Sed sive antiqua, sive nova tabula paschali uta-
inter diem 8 martii et 5 aprilis inclusive positam mur, invenienda.sunt omnia festa mobilia in annis
esse e regione diei 21 martii, a quo inclusive, si bissextilibus per litteram dominicalem posterio-
deorsum versus numerentur 14 dies, inveniemus rem, quae nimirum currit post festum sancti Mat-
xiv lunam die 3 aprilis, qua? est dominica, cum e thiae Apostoli, ne scilicet ambigamus, utra duarum
regione illius sit littera dominicalis b. Ne igitur litterarum pro hoc aut illo festo indagando acci-
cum Iudaeis conveniamus, qui Pascha celebrant pienda sit; ita tamen, ut Septuagesimae et diei cine-
die xiv lunae, sumenda est littera dominicalis b, rum inventae in ianuario aut februario addatur unus
quae sequitur xiv lunam, nempe ea quae e regione dies. Quod ideo fit, quia ante diem sancti Matthiae
diei 10 aprilis collocatur: atque eo anno Pascha currit prior littera dominicalis, quae in calendario
celebrandum erit die 10 aprilis. Item anno 1604, posteriorem semper sequitur; post festum autem
epacta est xxix et duplex littera dominicalis d c, sancti Matthiae, in februario, licet posterior littera
cum annus ille sit bissextilis. Si igitur ab epacta currat, additur tamen tune dies intercalaris, ita ut
xxix, quae e regione diei 1 aprilis ponitur inter dies 24 februarii dicatur 25, et dies 25 dicatur 26, etc.
diem 8 martii et 5 aprilis inclusive, numerentur Quod si dies cinerum cadat in martium, nihil adden-
dies 14, cadet xiv luna in diem 14 aprilis. Et quia dum est, quia tune et littera posterior currit, et dies
tune currit posterior littera dominicalis, nempe c, mensis propriis numeris respondent, cum dies inter-
quae post diem 14 aprilis, id est, post xiv lunam calaris februario sit additus. Immo nisi per poste-
collocata est e regione diei 18 aprilis, celebrabitur riorem litteram investigarentur, non inveniietur
eo anno Pascha die 18 aprilis. recte Septuagesima in anno bissextili currente
Ceterum ut facilius omnia festa mobilia inve- epacta xxiv vel xxv, et littera dominicali d c, ut in
niantur, composite sunt duae sequentes tabulae secundo ac tertio exemplo perspicuum net pro annis
paschales, una antiqua, et nova altera. Ex antiqua 4088 et 3784. Exempli gratia: Anno 2096 bissextili
ita festa mobilia reperientur: In latere sinistro ta- epacta erit v et litterae dominicales A g. Si igitur per
De anno et eius partibus XLI

posteriorem litteram, quae est g, festa mobilia inve- darii collocari solebant, ut ex iis festa mobilia inve-
stigentur, reperietur Septuagesima die n februarii, nirentur. Hoc autem idcirco a nobis factum est, ut
et dies cinerum 28 februarii. Si autem addatur unus Pascha ceteraque festa mobilia a Concilio Nicaeno
dies, cadet Septuagesima in diem 12 februarii, quae usque ad annum 1582 quilibet indagare possit.
est dominica, et dies cinerum in diem 29 februa- Eodem autem prorsus artificio ex aureis numeris
rii, quae est feria iv; Pascha autem et reliqua festa ita distributis festa mobilia eruuntur, quo ex epac-
in eos dies cadent qui in tabula expressi sunt. tis. Sit enim explorandum, exempli causa, quando
Item anno 4088 bissextili, epacta erit xxiv, et lit- festa haec celebrata fuerint anno 1450. Quoniam eo
terae dominicales d c. Si igitur per litteram c, anno aureus numerus fuit 7, et littera dominicalis d,
quae posterior est, inquirantur festa mobilia, inve- si aureus numerus 7 in sinistro latere accipiatur, et
nietur Septuagesima die 21 februarii, et si adda- prima littera d infra eum occurrens, reperietur e re-
tur unus dies, cadet in diem 22 februarii, quae est gione huius litterae d, Septuagesima die 1 februarii,
dominica. Dies autem cinerum cadet in diem 10 dies cinerum 18 februarii, Pascha die 5 aprilis, etc.
martii: quare nihil additur, etc. Rursus anno 3784 Adventus Domini celebratur semper die domi-
bissextili, epacta erit xxv et litterae dominicales d c. nico, qui propinquior est festo sancti Andreas Apo-
Ergo iterum per posteriorem c reperietur Septuage- stoli, nempe a die 27 novembris inclusive usque ad
sima die 21 februarii, hoc est, addita 1 die, 22. Quod diem 3 decembris inclusive; ita ut littera domini-
si per priorem litteram d in utroque horum duorum calis currens, quae reperitur in calendario a die 27
annorum agendum esset, nihil efficeretur, cum novembris usque ad diem 3 decembris, indicet do-
infra epactas xxiv et xxv littera d indicet Septuage- minicam Adventus. Ut, verbi gratia, si littera domi-
simam die 15 februarii, quod falsum esset, cum eo nicalis est g, dominica Adventus cadet in diem 2 de-
anno posterior littera c Pascha offerat die 25 aprilis, cembris, quia ibi est littera g in calendario, etc.
ac proinde Septuagesima die 22 februarii celebranda Ad finem tandem tabellarum paschalium appo-
sit, ut liquido constat, si a die Paschae dominicae sita est tabula temporaria multorum annorum, e re-
retro numerentur usque ad Septuagesimam. gione quorum omnia festa mobilia inveniuntur;
In priori porro tabula paschali antiqua refor- quae quidem tabula, ex tabulis paschalibus excerpta
mata, epactis ad sinistram praeposuimus aureos nu- est, ex quibus infinitae aliae erui possunt pro qui-
meros eodem ordine quo ante emendationem calen- buscumque annis.
TABELLA TEMPORARIA
FESTORUM MOBILIUM

Anno Litter* Aureus Septuage- Diei Corpus Indic- Domin. Dominica


Epact. Pascha Aicensio P.n«co.,e. pott prima
Domini domin. cinerum Chriati tlonea Pentec. Adventua

i960 c b 4 11 14 febr. 2 mart. 17 apr. 26 maii j iunii 16 iunii 13 24 27 nov.


1961 A XUI 29 ian. IJ febr. 2 apr. 11 maii 21 man 1 iunii 1 2
s 4 7 3 dec.
1962 6 XXIV 18 febr. 7 mart. 22 apr. 31 maii 10 iunii 21 iunii 2
4 2 dec.
1963 f 7 V 10 febr. 27 febr. 14 apr. 23 maii 2 iunii 13 iunii
IJ
I 2
5 1 dec.

1964 e d 8 XVI 26 ian. 12 febr. 29 matt. 7 maii 17 maii 28 maii 2 2


7 29 nov.
I96J c 9 XXVII 14 febr. 3 mart. 18 apr. 27 maii 6 iunii 17 iunii 3 28 nov.
1966 b VIII 6 febr. 23 febr. 10 apr. 9 iunii 2
10 19 maii 29 maii 4 5 27 nov.
1967 A 11 XIX 22 ian. 8 febr. 26 matt. 4 maii 14 maii 25 man J 28 3 dec.

1968 gf 12 * 11 febr. 28 febr. 14 apr. 23 maii 2 iunii 13 iunii 6 2


5 idee.
1969 e 13 XI 2 febr. 19 febr. 6 apr. IJ maii 2j maii 5 iunii 7 26 30 nov.
1970 d XXII 2j tan. 11 febr. 29 mart. 28 maii 8 2
14 7 maii 17 maii 7 29 nov.
1971 c ij III 7 febr. 24 febr. 11 apr. 20 maii 30 maii 10 iunii 9 2
S 28 nov.

1972 bA 16 XIV 30 ian. 16 febr. 2 apr. 11 maii 21 maii 1 iunii 10 2


7 3 dec.
18 febr. 7 mart. 22 apr. 10 iunii 21 iunii 2
1973 17 >5 31 maii 11 4 2 dec.
1974
1975
fe 18
19
VI
XVII
10
26
febr.
ian.
27
12
febr.
febr.
14
30
apr.
matt.
23 maii
8 maii
2 iunii
18 maii
13 iunii
29 maii
12 2
2
5
7
1 dec.
30 nov.
13

1976 d c 1 XXIX IJ febr. 3 mart. 18 apr. 27 maii 6 iunii 17 iunii 14 24 28 nov.


b 2 6 febr. 23 febr. 10 apr. 2 27 nov.
1977 X 19 maii 29 maii 9 iunii ij S
1978 A 3 XXI 22 ian. 8 febr. 26 matt. 4 maii 14 maii 25 maii 28 3 dec.
II 2
1979 g 4 11 febr. 28 febr. IJ apr. 24 maii 3 iunii 14 iunii 2 J 2 dec.

1980 f e 5 XUI 3 febr. 20 febr. 6 apr. 15 maii 25 maii j iunii 3 26 30 nov.


1981 d 6 XXIV IJ febr. 4 mart. 19 apr. 28 maii 7 iunii 18 iunii 4 24 29 nov.
2
1982 c 7 V 7 febr. 24 febr. 11 apr. 20 maii 30 maii 10 iunii J 5 28 nov.
1983 b 8 XVI 30 ian. 16 febr. 3 apr. 12 maii 22 maii 2 iunii 6 26 27 nov.

1984 Ag 9 XXVII 19 febr. 7 matt. 22 apr. 31 maii 10 iunii 21 iunii 7 2 dec.


I98j f 10 vm 3 febr. 20 febr. 7 apr. 16 maii 26 maii 6 iunii 8 26 idee.
1986 e 26 ian. 12 febr. 30 mart. 2
11 XIX 8 maii 18 maii 29 maii 9 7 30 nov.
1987 d IJ febr. 4 mart. 19 apr. 2
12 * 28 maii 7 iunii 18 iunii 10 4 29 nov.

1988 c b 13 XI 31 ian. 17 febr. 3 apr. 12 maii 22 maii 2 iunii 11 26 27 nov.


1989 A XXII 22 ian. 8 febr. 26 matt. 4 maii 14 maii 25 maii 12 28 3 dec.
2
1990 g 15 III 11 febr. 28 febr. I J apr. 24 maii 3 iunii 14 iunii 13 S 2 dec.
1991 27 ian. 13 febr. 31 matt. 2
f 16 XIV 9 maii 19 maii 30 maii 14 7 idee.

1992 e d 17 »5 16 febr. 4 mart. 19 apr. 28 maii 7 iunii 18 iunii 15 24 29 nov.


1993 c 18 VI 7 febr. 24 febr. 11 apr. 20 maii 30 maii 10 iunii 1 2J 28 nov.
»994 b 30 ian. 16 febr. 3 apr. 12 maii 22 maii 2 iunii 2 26 27 nov.
19 xvu 12 febr. 1 matt. 16 apr.
»995 A 1 XXIX 25 maii 4 iunii IJ iunii 3 *5 3 dec.

1996 g f 2 X 4 febr. 21 febr. 7 apr. 16 maii 26 maii 6 iunii 4 16 idee.


XXI 2
'997 e 3 26 ian. 12 febr. 30 mart. 8 maii 18 maii 29 maii J 7 30 nov.
1998 d 4 u 8 febr. 2j febr. 12 apr. 21 maii 31 maii 11 iunii 6 29 nov.
1999 c 5 XUI 31 ian. 17 febr. 4 apr. 13 maii 23 maii 3 iunii 7 26 28 nov.

2000 bA 6 XXIV 20 febr. 8 man. 23 apr. 1 iunii 11 iunii 22 iunii 8 *4 3 dec.


2
2001 7 V 11 febr. 28 febr. IJ apr. 24 maii 31 maii 14 iunii 9 5 2 dec.
2002 fe 8 XVI 27 ian.
16 febr.
13 febr.
j mart.
31 matt.
20 apr.
9 maii 19 maii 30 maii 10
11
27 idee.
aooj 9 xxvn 29 maii 8 iunii 19 iunii 24 30 nov.

2004 d c 10 vm 8 febr. aj febr. 11 apr. 20 maii 30 maii 10 iunii 12 aj 28 nov.


200J b 11 XIX S3 ian. 9 febr. 27 matt. jmaii IJ maii 26 maii 13 27 27 nov.
2006 A 12 * 12 febr. 1 man. 16 apr. 2j maii 4 iunii IJ iunii 14 aj 3 dec.
3007 8 13 XI 4 febr. 21 febr. 8 apr. 17 mail 27 maii 7 iunii 15 26 a dec.

aoo8 f e 14 xxn 20 ian. 6 febr. 23 matt. 1 maii 11 maii 22 maii 1 a* 30 nov.


3009 d 15 m 8 febr. 2j febr. 12 apr. ai maii 31 maii 11 iunii 2 2J >9iiov.
2010 c 16 XIV 31 ian. 17 febr. 4 apr. 13 maii 23 maii 3i»nU 3 26 28 nov.
2011 b 17 ,5 20 febr. 9 matt. 24 apr. 2 27 nov.
a iunii 12 iunii 33iunii 4 3
E
"8.3
I I 4 ;5 4' i !4
II !

g S1? l^VXl I-~00 OV O M

"8 <^\o r~ m * i^^o rj- . »

mTf"^ vor-ooo\o > O M

I <„ «•< JJOXIU^, tHKlXUT! i U <M 6B< JO O

u 1
If •«•«•«•«• " " " " '

15

3 R-'S JTS1 ! s fria- 3" s R-* ff'31

.X .w4 ..H ' - ^ .«< - ^ i . ^ • »* *** —M j .-^ *^ .-« - ^ ' —4 .^ -^ -W


:
3 : 3 :S :S :S ! : 3 : 3 :S :H :S
g a .2.2.2 | a a .2.2.2 Hill : Hill : lUU ! lUU ! 11111

IIIII 111:1:1! m i l ] m i l : inn m i l • Hill


! :a:a:a:=:;
ill 11 ; inn ; run • mil i-Illl
m
Illl mil i iiiii

i§•§•§•§•
NON move mo i 3- "8 "* " "B S"

.2 .2 £ <S JJ .2 .2 JJ JJ JJ .2 .2 JJ JJ J! . .2 .2 £ -2 «2

»r«: ^N ^ a

— *
8 ? 8 ?^^5
o «*

II
CALENDARIUM
Cyclus Q i MENSIS
epactarum Q

IANUARIUS
* A Kal. 1 OCTAVA NATIVITATIS DOMINI, I classis.
XXIX b IV 2
XXVIII c III 3
XXVII d Prid. 4
XXVI e Non. Commemoratio S. Telesphori Papa et Mart., Comm.
25 XXV f VIII 6 IN EPIPHANIA DOMINI, I classis.
XXIV g VII 7
XXIII A VI 8
XXII b V 9
XXI c IV 10
XX d III 11 Commemoratio S. Hygini Papa et Mart., Comm.
XIX e Prid. 12
XVIII f Idib. J In Commemoratione Baptismatis D. N. I. C , II classis.
3
XVII g XIX 14 S. Hilarii Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
Commemoratio S. Felicis Presb. et Mart.
XVI A XVIII 15 S. Pauli primi Eremitae, Conf., Ill classis.
Commemoratio S. Mauri Abb.
XV b XVII 16 S. Marcelli I Papae et Mart., Ill classis.
XIV c XVI 17 S. Antonii Abb., Ill classis.
XIII d XV 18 Commemoratio S. Prisca Virg. et Mart., Comm.
XII e XIV *9 Commemoratio Ss. Marii, Martha, Audifacis et Abachum Mm., Comm.
Commemoratio S. Canuti Regis, Mart.
XI f XIII 20 Ss. Fabiani Papae et Sebastiani Mm., Ill classis.
X g XII 21 S. Agnetis Virg. et Mart., Ill classis.
IX A XI 22 Ss. Vincentii et Anastasii Mm., Ill classis.
VIII b X 2
3 S. Raymundi de Penafort Conf., Ill classis.
Commemoratio S. Emerentiana Virg. et Mart.
VII c IX 24 S. Timothei Ep. et Mart., Ill classis.
VI d VIII 2
5 In Conversione S. Pauli Ap., Ill classis.
Commemoratio S. Petri Ap.
V e VII 26 S. Polycarpi Ep. et Mart., Ill classis.
IV f VI 2
7 S. Ioannis Chrysostomi Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
III g V 28 S. Petri Nolasci Conf., Ill classis.
Commemoratio S. Agnetis Virg. et Mart, secundo.
II A IV 29 S. Francisci Salesii Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
I b III 3° S. Martinae Virg. et Mart., Ill classis.
* c Prid. 31 S. Ioannis Bosco Conf., Ill classis.
Dominica inter octavam Nativitatis Domini et Epiphaniam, vel, ea
deficiente, die 2 ianuarii: Sanctissimi Nominis Iesu, II classis.
Dominica I post Epiphaniam: S. Familiae, Iesu, Mariae, Ioseph,
II classis.

FEBRUARIUS
XXIX d Kal. 1 S. Ignatii Ep. et Mart., Ill classis.
XXVIII c IV 2 In Purificatione B. Mariae Virg., II classis.
XXVII f III 3 Commemoratio S. Blasii Ep. et Mart., Comm.
25 XXVI g Prid. 4 S. Andreae Corsini Ep. et Conf., Ill classis.
XXV XXIV A Non. 5 S. Agathae Virg. et Mart., HI classis.
XXIII b VIII S. Titi Ep. et Conf., Ill classis.
Commemoratio S. Dorothea Virg. et Mart.
XLVI Calendarium
Cyclus Q
MENSIS
epactarutn Q

xxn c vn 7 S. Romualdi Abb., Ill classis.


XXI d VI 8 S. Ioannis de Matha Conf., Ill classis.
XX e V 9 S. Cyrilli Ep. Alex., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
Commemoratio S. Apollonia Virg. et Mart.
XIX f IV 10 S. Scholastic* Virg., Ill classis.
XVIII g HI 11 In Apparitione B. Mariae Virg. Immaculatae, III classis.
XVII A Prid. 12 Ss. septem Fundatorum Ordinis Servorum B. Mariae Virg., Confes-
sorum, III classis.
XVI b Idib. *3
XV c XVI M Commemoratio S. Valentini Presb. et Mart., Comm.
XIV d XV 15 Commemoratio Ss. Faustini et lovitce Mm., Comm.
XIII e XIV 16
XII f XIII 17
XI g XII 18 Commemoratio S. Simeonis Ep. et Mart., Comm.
X A XI 19
IX b X 20
VIII c IX 21
VII d VIII 22 Cathedrae S. Petri Ap., II classis.
Commemoratio S. Pauli Ap.
VI e VII 2
3 S. Petri Damiani Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
V f VI 24 S. Matthise Ap., II classis.
IV V 2
g 5
HI A IV 26
II b III 2
7 S. Gabrielis a Virgine Perdolente, Conf., Ill classis.
I c Prid. 28
In anno bissextili mensis februarius est dierum 29, et festum S. Mat-
thiae celebratur die 25 februarii ac festum S. Gabrielis a Virg. Perdo-
lente die 28 februarii, et bis dicitur Sexto Kalendas, id est die 24 et
die 25; et littera dominicalis, quae assumpta fuit in mcnse ianuario,
mutetur in praecedentem: ut, si in ianuario littera dominicalis fue-
rit A, mutetur in praecedentem, quae est g, etc., et littera f bis servit,
24 et 25.

MARTIUS
* d Kal. 1
XXIX e VI 2
XXVIII f V 3
XXVII g IV 4 S. Casimiri Conf., Ill classis.
Commemoratio S. Lucii I Papa et Mart.
XXVI A III 5
25 XXV b Prid. 6 Ss. Perpetuae et Felicitatis Mm., Ill classis.
XXIV c Non. 7 S. Thomas de Aquino Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
XXIII d VIII 8 S. Ioannis a Deo Conf., Ill classis.
XXII e VII 9 S. Franciscae Romanae Vid., Ill classis.
XXI f VI 10 Ss. Quadraginta Martyrum, III classis.
XX g V 11
XIX A IV 12 S. Gregorii I Papae, Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
XVIII b III 13
XVII c Prid. 14
XVI d tdib. 15
XV e XVII 16
XIV f XVI 17 S. Patricii Ep. et Conf., Ill classis.
XIII g XV 18 S. Cyrilli Ep. Hierosolymitani, Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
XII A XIV J
9 S. IOSEPH, SPONSI B. MARINE VIRG., Conf. et Eccl. univ. Patroni,
I classis.
XI b XIII 20
X c XII 21 S. Benedicti Abb., Ill classis.
IX d i XI 22
Calendarium XL VII

Cyclus Q
MENSIS
epactarum _j Q

vni e X 2
3
VII f IX 24 S. Gabrielis Archang., Ill classis.
2
VI g VIII 5 ANNUNTIATIO B. MARINE VIRG., I classis.
V A VII 26
b VI 2 S. Ioannis Damasceni Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
IV 7
III c v 28 S. Ioannis de Capistrano Conf., Ill classis.
II d IV 29
I e III 3°1
» f Ptid. 3
Feria VI post dominicam I Passionis: Commemoratio septem Dolo-
rum B. Maria Virg., Comm.

APRILIS
XXIX g Kal. !
xxvni A IV 2 S. Francisci de Paula Conf., Ill classis.
xx vn b III 3
25 XXVI c Prid. 4 S. Isidori Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
XXV XXIV d Non. 5 S. Vincentii Ferrerii Conf., Ill classis.
XXIII e VIII 6
XXII f VII 7
XXI g VI 8
XX A V 9
XIX b IV 10
XVIII c III 11 S. Leonis I Papae, Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
XVII d Prid. 12
XVI e Idib. 13 S. Hermenegildi Mart., Ill classis.
XV f XVIII *4 S. Iustini Mart., Ill classis.
Commemoratio Ss. Tiburtii, Valeriani et Maximi Mm.
XIV g XVII 15
XIII A XVI 16
XII b XV 17 Commemoratio S. Aniceti Papa et Mart., Comm.
XI c XIV 18
X d XIII J
9
IX e XII 20

vm f XI 21 S. Anselmi Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.


VII g X 22 Ss. Soteris et Caii Pp. et Mm., Ill classis.
VI A IX 23 Commemoratio S. Georgii Mart., Comm.
V b VIII 24 S. Fidelis de Sigmaringa Mart., Ill classis.
2
IV c VII 5 Litania maior. - S. Marci Evangelistae, II classis.
III d VI 26 Ss. Cleti et Marcellini Pp. et Mm., Ill classis.
II e V 2
7 S. Petri Canisii Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
I f IV 28 S. Pauli a Cruce Conf., Ill classis.
* g HI 29 S. Petri Mart., Ill classis.
XXIX A Prid. 3° S. Catharinae Senensis Virg., Ill classis.

MAIUS
XXVIII b Kal. x S. IOSEPH OPIFICIS, SPONSI B. MARINE VIRG., Conf., I classis
XXVII c VI 2 S. Athanasii Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
XXVI d V 3 Commemoratio Ss. Alexandri, Eventii et Theodult Mm., ac S. luve-
nalis Ep. et Conf., Comm.
25 XXV e IV 4 S. Monicas Vid., Ill classis.
XXIV f HI 5 S. Pii V Papse et Conf., Ill classis.
XXIII g Prid. 6
XXII A Non. 7 S. Stanislai Ep. et Mart., Ill classis.
XXI b VIII 8
XLVIII Calendar mm
Cyclus Q i MENSIS
epactarum Q

XX c VII 9 S. Gregorii Nazianzeni Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classic


XIX d VI 10 S. Antonini Ep. et Conf., Ill classis.
Commemoratio Ss. Gordiani et Epimachi Mm.
xvm e V II Ss. Philippi et Iacobi App., II classis.
xvn f IV 12 Ss. Nerei, Achillei et Domitillae Virg., atque Pancratii, Mm., HI classis
XVI g III 13 S. Roberti Bellarmino Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
XV A Prid. *4 Commemoratio S. Bonifatii Mart., Comm.
xrv b Idib. 15 S. Ioannis Baptistae de la Salle Conf., Ill classis.
xin c XVII 16 S. Ubaldi Ep. et Conf., Ill classis.
xn d XVI 17 S. Paschalis Bay Ion Conf., Ill classis.
XI e XV 18 S. Venantii Mart., Ill classis.
X f XIV 19 S. Petri Caelestini Papae et Conf., Ill classis.
Commemoratio S. Pudentiana Virg.
EX g XIII 20 S. Bernardini Senensis Conf., Ill classis.
vm A XII 21

vn b XI 22
VI c X 23
V d IX 24
rv e VIII 25 S. Gregorii VII Papae et Conf., Ill classis.
Commemoratio S. XJrbani I Papa et Mart.
m f VII 26 S. Philippi Nerii Conf., Ill classis.
Commemoratio S. Eleutherii Papa et Mart.
II g VI 2
7 S. Bedae Venerabilis Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
Commemoratio S. Ioannis I Papa et Mart.
i A V 28 S. Augustini Ep. et Conf., Ill classis.
• b IV 29 S. Mariae Magdalenae de Pazzis Virg., Ill classis.
XXIX c III 3° Commemoratio S. Felicis I Papa et Mart., Comm.
XXVIII d Prid. 31 B. Mariae Virg. Reginae, II classis.
Commemoratio S. Petronilla Virg.

IUNIUS
XXVII e Kal. 1 S. Angelae Mericiae Virg., Ill classis.
25 XXVI f IV 2 Commemoratio Ss.. Marcellini, Petri atque Erasmi Ep., Mm., Comm.
XXV XXIV g III 3
xxm A Prid. 4 S. Francisci Caracciolo Conf., Ill classis.
xxn b Non. 5 S. Bonifatii Ep. et Mart., Ill classis.
XXI c VIII 6 S. Norberti Ep. et Conf., Ill classis.
XX d VII 7
XIX e VI 8
XVIII f V 9 Commemoratio Ss. Primi et Feliciani Mm., Comm.
XVII g IV 10 S. Margaritae Reg., Vid., Ill classis.
XVI A III 11 S. Barnabas Ap., Ill classis.
XV b Prid. 12 S. Ioannis de S. Facundo Conf., Ill classis.
Commemoratio Ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Na^arii Mm.
XIV c Idib. *3 S. Antonii de Padua Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
xin d XVIII M S. Basilii Magni Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
xn e XVII 15 Commemoratio Ss. Viti, Modesti atque Crescentia Mm., Comm.
XI f XVI 16
X g XV 17 S. Gregorii Barbadici Ep. et Conf., Ill classis.
IX A XIV 18 S. Ephraem Syri Diaconi, Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
Commemoratio Ss. Marci et Marcelliani Mm.
VIII b XIII X
9 S. Iulianae de Falconeriis Virg., Ill classis.
Commemoratio Ss. Gervasii et Protasii Mm.
vn c XII 20 Commemoratio S. Silvestri Papa et Mart., Comm.
VI d XI 21 S. Aloisii Gonzagae Conf., Ill classis.
v e X 22 S. Paulini Ep. et Conf., Ill classis.
IV f IX 23 Vigilia, II classis.
Calendarium XLIX

Cyclus Q
MENSIS
epactarum Q

m g VIII 24 IN NATIVITATE S. IOANNIS BAPTISTS, I classis.


A 2 S. Gulielmi Abb., HI classis.
n VII 5
I b VI 26 Ss. Ioannis et Pauli Mm., Ill classis.
2
c V 7
XXTX d rv 28 Vigilia, n classis.
xxvm e m 29 SS. PETRI ET PAULI APP., I classis.
XXVII f Prid. 3° In Commemoratione S. Pauli Ap., Ill classis.
Commemoratio S. Petri Ap.

IULIUS
XXVI g Kal. 1 PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. I. C , I classis.
25 XXV A VI 2 In Visitatione B. Mariae Virg., II classis.
Commemoratio Ss. Processi et Martiniani Mm.
XXIV b V 3 S. Irenaei Ep. et Mart., m classis.
xxra c rv 4
XXII d m 5 S. Antonii Mariae Zaccaria Conf., HI classis.
XXI e Prid. 6
XX f Non. 1 Ss. Cyrilli et Methodii Epp. et Cc, m classis.
XIX g VIII 8 S. Elisabeth Reg., Vid., DI classis.
xvra A VII 9
xvn b VI ro Ss. septem Fratrum Mm., ac Ss. Rufinae et Secundae Vv. et Mm.,
Ill classis.
XVI c V 11 Commemoratio S. Pit I Papa et Mart., Comm.
XV d IV 12 S. Ioannis Gualberti Abb., Ill classis.
Commemoratio Ss. Naboris et Felicis Mm.
XIV e III J
3
XIII f Prid. 14 S. Bonaventurae Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
XII g Idib. 15 S. Henrici Imperatoris, Conf., Ill classis.
XI A XVII 16 Commemoratio B. Maria Virg. de Monte Carmelo, Comm.
X b XVI 17 Commemoratio S. Alexii Conf., Comm.
IX c XV 18 S. Camilli de Lellis Conf., HI classis.
Commemoratio Ss. Symphorosa et septem eius filiorum Mm.
VIII d XIV *9 S. Vincentii a Paulo Conf., Ill classis.
VII e XIII 20 S. Hieronymi ^Emiliani Conf., HI classis.
Commemoratio S. Margarita Virg. et Mart.
VI f XII 21 S. Laurentii de Brundusio Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
Commemoratio S. Praxedis Virg.
v g XI 22 S. Mariae Magdalenae Paenitentis, III classis.
IV A X 23 S. Apollinaris Ep. et Mart., Ill classis.
Commemoratio S. Liborii Ep. et Conf.
III b IX 24 Commemoratio S. Christina Virg. et Mart., Comm.
n c VIII 2
5 S. Iacobi Ap., II classis.
Commemoratio S. Christophori Mart.
I d VII 26 S. Annae Matris B. Mariae Virg., II classis.
* e VI 2 Commemoratio S. Pantaleonis Mart., Comm.
7
XXIX f V 28 Ss. Nazarii et Celsi Mm., Victoris I Papae et Mart., ac Innocentii I
Papse et Conf., Ill classis.
xxvm g IV 29 S. Marthae Virg., Ill classis.
Commemoratio Ss. Felicis, Simplicii, Faustini et Beatricis Mm.
XXVII A III 3° Commemoratio Ss. Abdon et Sennen Mm., Comm.
25 XXVI b Prid. 31 S. Ignatii Conf., Ill classis.

AUGUSTUS
XXV c Kal. 1 Commemoratio Ss. Machabaorum Mm., Comm.
xxrv d IV 2 S. Alfonsi Mariae de Ligorio Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis
Commemoratio S. Stephani I Papa et Mart.
L Calendarium
Cyclus Q 2
MENSIS
epactarum
_i Q

xxn e III 3
XXI f Prid. 4 S. Dominici Conf., Ill classis.
XX g Non. 5 In Dedicatione S. Mariae ad Nives, III classis.
XIX A VIII 6 In Transfiguratione D. N. I. C , II classis.
Commemoratio Ss. Xysti II Papa, Felicissimi et Agapiti Mm.
XVIII b VII 7 S. Caietani Conf., Ill classis.
Commemoratio S. Donati Ep. et Mart.
xvn c VI 8 S. Ioannis Mariae Vianney Conf., Ill classis.
Commemoratio Ss. Cyriaci, Largi et Smaragdi Mm.
XVI d V 9 Vigilia, III classis, Commemoratio S. Romani Mart.
XV e IV 10 S. Laurentii Mart., II classis.
XIV f III II Commemoratio Ss. Tiburtii et Susanna Virg., Mm., Comm.
XIII g Prid. 12 S. Clarse Virg., Ill classis.
XII A Idib. 13 Commemoratio Ss. Hippolyti et Cassiani Mm., Comm.
XI b XIX M Vigilia, II classis, Commemoratio S. Eusebii Conf.
X c XVIII 15 IN ASSUMPTIONE B. MARINE VIRG., I classis.
IX d XVII 16 S. Ioachim, Patris B. Mariae Virg., Conf., II classis.
VIII e XVI 17 S. Hyacinthi Conf., Ill classis.
VII f XV 18 Commemoratio S. Agapiti Mart., Comm.
VI g XIV X
9 S. Ioannis Eudes Conf., Ill classis.
V A XIII 20 S. Bernardi Abbatis et Eccl. Doct., Ill classis.
IV b XII 21 S. Ioannae Franciscae Fremiot de Chantal Vid., Ill classis.
ni c XI 22 Immaculati Cordis B. Mariae Virg., II classis.
Commemoratio Ss. Timothei et Soc. Mm.
n d X 23 S. Philippi Benitii Conf., Ill classis.
i e IX 24 S. Bartholomaei Ap., II classis.
* f VIII 2
5 S. Ludovici Regis, Conf., Ill classis.
XXIX g VII 26 Commemoratio S. Zephyrini Papa et Mart., Comm.
XXVIII A VI 2
7 S. Iosephi Calasanctii Conf., Ill classis.
XXVII b V 28 S. Augustini Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
Commemoratio S. Hermetis Mart.
XXVI c IV 29 In Decollatione S. Ioannis Bapt., Ill classis.
Commemoratio S. Sabina Mart.
25 XXV d III 3° S. Rosae Limanae Virg., Ill classis.
Commemoratio Ss. Felicis et Adaucti Mm.
XXIV e Prid. 31 S. Raymundi Nonnati Conf., Ill classis.

SEPTEMBER
XXIII f Kal. 1 Commemoratio S. JEgidii Abb., Comm.
Commemoratio Ss. duodecim Fratrum Mm.
XXII g IV 2 S. Stephani Regis, Conf., Ill classis.
XXI A III 3 S. Pii X Papae et Conf., Ill classis.
XX b Prid. 4
XIX c Non. 5 S. Laurentii Iustiniani Ep. et Conf., Ill classis.
XVIII d VIII 6
XVII e VII 7
XVI f VI 8 In Nativitate B. Mariae Virg., II classis.
Commemoratio S. Hadriani Mart.
XV g V 9 Commemoratio S. Gorgonii Mart., Comm.
XIV A IV 10 S. Nicolai de Tolentino Conf., Ill classis.
XIII b III 11 Commemoratio Ss. Proti et Hyacinthi Mm., Comm.
XII c Prid. 12 Sanctissimi Nominis B. Mariae Virg., Ill classis.
XI d Idib. X
3
X e XVIII M In Exaltatione S. Crucis, II classis.
IX f XVII 15 Septem Dolorum B. Mariae Virg., II classis.
Commemoratio S. Nicomedis Mart.
Calendarium
Cyclus Q 2 MENSIS
epactarum
J Q

VIII g XVI 16 Ss. Cornelii Papae et Cypriani Ep., Mm., Ill classis.
Commemoratio Ss. Euphemia, Virg., Lucia et Geminiani Mm.
VII A XV 17 Commemoratio Impress. Ss. Stigma turn S. Francisci Conf, Comm.
VI b XIV 18 S. Iosephi de Cupertino Conf., Ill classis.
J
V c XIII 9 Ss. Ianuarii Ep. et Sociorum Mm., Ill classis.
IV d XII 20 Commemoratio Ss. Eustachii et Sociorum Mm., Comm.
III e XI 21 S. Matthaei Ap. et Evangelist*, II classis.
II f X 22 S. Thomae de Villanova Ep. et Conf., Ill classis.
Commemoratio Ss. Mauritii et Soc. Mm.
I g IX 23 S. Lini Papae et Mart., Ill classis.
Commemoratio S. Thecla Virg. et Mart.
* A VIII 24 Commemoratio B. Maria Virg. a Mercede, Comm.
XXIX VII 2
b 5
XXVIII c VI 26 Commemoratio Ss. Cypriani et Iustina Virg., Mm., Comm.
XXVII d V 2 Ss. Cosmae et Damiani Mm., Ill classis.
7
25 XXVI e IV 28 S. Wenceslai Ducis, Mart., Ill classis.
XXV XXIV f III 29 IN DEDICATIONE S. MICHAfiLIS ARCH., I classis.
XXIII g Prid. 3° S. Hieronymi Presb., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.

OCTOBER
XXII A Kal. i Commemoratio S. Remigii Ep. et Conf., Comm.
XXI b VI 2 Ss. Angelorum Custodum, III classis.
XX c V 3 S. Teresiae a Iesu Infante Virg., Ill classis.
XIX d IV 4 S. Francisci Conf., Ill classis.
XVIII e III 5 Commemoratio Ss. Placidi et Sociorum Mm., Comm.
XVII f Prid. 6 S. Brunonis Conf., Ill classis.
XVI g Non. 7 B. Mariae Virg. a Rosario, II classis.
Commemoratio S. Marci Papa et Conf.
XV A VIII 8 S. Birgittse Vid., Ill classis.
Commemoratio Ss. Sergii, Bacchi, Marcelli et Apuleii Mm.
XIV b VII 9 S. Ioannis Leonardi Conf., Ill classis.
Commemoratio Ss. Dionysii Ep., Rustici et Eleutherii Mm.
XIII c VI 10 S. Francisci Borgiae Conf., Ill classis.
XII d V 11 Maternitatis B. Mariae Virg., II classis.
XI e IV 12
X f III X
3 S. Eduardi Regis, Conf., Ill classis.
IX g Prid. X
4 S. Callisti I Papae et Mart., Ill classis.
VIII A Idib. 15 S. Teresiae Virg., Ill classis.
VII b XVII 16 S. Hedwigis Vid., Ill classis.
VI c XVI 17 S. Margaritae Mariae Alacoque Virg., Ill classis.
V d XV 18 S. Lucae Evangelistae, II classis.
IV e XIV *9 S. Petri de Alcantara Conf., Ill classis.
HI f XIII 20 S. Ioannis Cantii Conf., Ill classis.
II g XII 21 Commemoratio S. Hilarionis Abb., Comm.
Commemoratio Ss. Ursula ac Soc. Vv. et Mm.
I A XI 22
* b X 23 S. Antonii Mariae Claret Ep. et Conf., Ill classis.
XXIX c IX 24 S. Raphaelis Archang., Ill classis.
XXVIII d VIII 2
5 Commemoratio Ss. Chrysanthi et Daria Mm., Comm.
XXVII e VII 26 Commemoratio S. Evaristi Papa et Mart., Comm.
XXVI f VI 2
7
25 XXV V 28 Ss. Simonis et Iudae App., II classis.
XXIV I IV 29
XXIII b III 3°
xxn c Prid. 31
Dominica ultima octobris: D. N. IESU CHRISTI REGIS, I classis.
Calendarium
Cyclus
MENSIS
epactarum

NOVEMBER
XXI Kal. OMNIUM SANCTORUM, I cl
XX IV IN COMMEMORATIONE OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTO-
RUM, I classis.
III
xvra Prid. S. Caroli Ep. et Conf., Ill classis.
Commemoratio Ss. Vitalis et Agricola Mm.
xvn Non.
VIII
XVI
VII
XV
VI Cammemoratio Ss. Quatuor Coronatorum Mm., Comm.
XIV
V In Dedicatione Archibasilicse Ss.mi Salvatoris, II classis.
xra Commemoratio S. Theodori Mart.
IV S. Andreae Avellini Conf., Ill classis.
XII
Commemoratio Ss. Tryphonis, Respicii et Nymphce Virg., Mart.
XI
III S. Martini Ep. et Conf., Ill classis.
Commemoratio S. Mennce Mart.
x Prid. S. Martini I Papae et Mart., Ill classis.
IX Idib. S. Didaci Conf., Ill classis.
VIII XVIII S. Iosaphat Ep. et Mart., Ill classis.
vn XVII S. Alberti Magni Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
VI XVI S. Gertrudis Virg., Ill classis.
v XV S. Gregorii Thaumaturgi Ep. et Conf., Ill classis.
IV XIV In Dedicatione Basilicarum Ss. Petri et Pauli App., Ill classis.
in XIII S. Elisabeth Vid., Ill classis.
Commemoratio S. Pontiani Papa et Mart.
II b XII S. Felicis de Valois Conf., Ill classis.
I c XI In Praesentatione B. Marine Virg., Ill classis.
* d X S. Caeciliae Virg. et Mart., Ill classis.
XXIX e IX S. Clementis I Papae et Mart., Ill classis.
Commemoratio S. Felicitatis Mart.
xxvm f VIII S. Ioannis a Cruce Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
Commemoratio S. Chrysogoni Mart.
XXVII g VII S. Catharinaa Virg. et Mart., Ill classis.
25 XXVI A VI S. Silvestri Abb., Ill classis.
Commemoratio S. Petri Alexandrini Ep. et Mart.
xxvxxrv b V
xxra c IV
xxn d III Commemoratio S. Saturnini Mart., Comm.
XXI e Prid S. Andreae Ap., II classis.

DECEMBER
XX f Kal.
XIX IV S. Bibianae Virg. et Mart., Ill classis.
xvra ib III
Prid.
S. Francisci Xaverii Conf., Ill classis.
S. Petri Chrysologi Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
xvn
Commemoratio S. Barbara Virg. et Mart.
XVI c Non. Commemoratio S. Sabba Abb., Comm.
XV d VIII S. Nicolai Ep. et Conf., Ill classis.
xrv e VII S. Ambrosii Ep., Conf. et Eccl. Doct., Ill classis.
xra f VI IN CONCEPTIONE IMMACULATA B. MARINE VIRG., I classis.
xn g V
XI A IV Commemoratio S. Melchiadis Papa et Mart., Comm.
X b III S. Damasi I Papae et Conf., Ill classis.
IX c Prid.
Calendar ium
Cyclus
MENSIS
e pact arum

VIII Idib. S. Lucia? Virg. et Mart., Ill classis.


VII XIX
VI XVIII
V XVII S. Eusebii Ep. et Mart., Ill classis.
IV XVI
in XV
II XIV
i xin
* XII S. Thomae Ap., II classis.
XXIX XI
xxvni X
XXVII IX Vigilia, I classis.
XXVI VIII IN NATIVITATE DOMINI, I classis cum oct.
In secunda Missa: Commemoratio S. Anastasia Mart.
25 XXV VII II dies infra octavam Nativitatis Domini: S. Stephani Protomart.,
II classis.
xxrv III dies infra octavam Nativitatis Domini: S. Ioannis Ap. et Evan-
gelistae, II classis.
xxm IV dies infra octavam Nativitatis Domini: Ss. Innocentium Mar-
ty rum, II classis.
xxn De V die infra octavam Nativitatis Domini, II classis.
Commemoratio S. Thoma Ep. et Mart.
XXI III De VI die infra octavam Nativitatis Domini, II classis.
19 XX Prid. De VII die infra octavam Nativitatis Domini, II classis.
Commemoratio S. Silvestri I Papa et Con/.

Hsec epacta 19 nigra numquam est in usu, nisi quando eodem anno concurrit
cum aureo numero xix*
RITUS SERVANDUS
IN CELEBRATIONE
I - De praeparatione sacerdotis celebraturi 4. Si celebrans sit Episcopus, vel Abbas benedictus
habens usum pontificalium, non ducit stolam ante
acerdos Missam celebraturus orationi aliquan- pectus in modum cruets, sed sinit hinc inde utrasque
S tulum vacet, precibus inferius positis ad li-
bitum adhibitis. Deinde accedit ad locum in
sacristia vel alibi praeparatum, ubi paramenta, alia-
extremitates pendere; et antequam accipiat stolam,
accipit parvam crucem pectoralem, quam osculatur,
et collo impositam sinit ante pectus chordulis pen-
que ad celebrationem necessaria habentur, accipit dere. Manipulum quoque non accipit ante stolam, nisi
missale, perquirit Missam, perlegit, et signacula in Missis defunctorum, sed accipit ad altare, cum in
ordinat ad ea qua? dicturus est. Postea la vat manus, confessione dicit Indulgentiam, illumque prius oscu-
dicens orationem inferius positam. Deinde praepa- latur.
rat calicem (qui debet esse vel aureus vel argenteus, 5. Si sit Episcopus, vel abbas, ut supra, et solem-
aut saltern habere cuppam argenteam intus inaura- niter celebret, accipit paramenta et alia, ut in Pon-
tam, et simul cum patena itidem inaurata, ab Epi- tificali et Caremoniali.
scopo consecratus), super eius os ponit purificato-
rium mundum, et super illud patenam cum hostia
integra, quam leviter extergit, si opus est, a frag- II - De ingressu sacerdotis ad altare
mentis, et earn tegit parva palla linea, turn velo acerdos, omnibus paramentis indutus, accipit
serico; super velo ponit bursam coloris paramento-
rum intus habentem corporale plicatum, quod ex
S manu sinistra calicem, ut supra praeparatum,
quern portat elevatum ante pectus, bursam manu
lino tantum esse debet, nee serico, vel auro in medio dextera super calicem tenens, et facta reverentia
intextum, sed totum album, et ab Episcopo, vel alio Cruci, vel imagini illi, qua? in sacristia erit, accedit
habente facultatem, simul cum palla benedictum. ad altare, ministro cum missali et aliis ad cele-
2. Quibus ita dispositis, accedit ad paramenta, brandum necessariis (nisi ante fuerint praeparata)
qua? non debent esse lacera, aut scissa, sed integra, praecedente, superpelliceum induto. Procedit autem
et decenter munda, ac pulchra, et ab Episcopo iti- oculis demissis, incessu gravi, erecto corpore. Si
dem, vel alio facultatem habente, benedicta; ubi vero contigerit eum transire ante altare maius, faciat
calceatus pedibus, et indutus vestibus sibi conve- ad illud reverentiam. Si ante locum Sacramenti,
nientibus, quarum exterior saltern talum pedis genuflectat. Si ante altare ubi celebretur Missa, in
attingat, induit se, dicens ad singula singulas ora- qua elevatur, vel tune ministratur Sacramentum,
tiones inferius positas. similiter genuflectat, et detecto capite illud adoret,
3. Ac primum accipiens amictum circa extre- nee ante surgat quam celebrans deposuerit calicem
mitates et chordulas, osculatur illud in medio, ubi super corporale.
est crux, et ponit super caput, et mox declinat ad 2. Cum pervenerit ad altare, stans ante illius
collum, et eo vestium collaria circumtegens, ducit infimum gradum, caput detegit, biretum ministro
chordulas sub bracchiis, et circumducens per dor- porrigit, et altari, seu imagini Crucifixi desuper
sum, ante pectus reducit, et ligat. Turn alba indui- posita?, profunde se inclinat. Si autem in eo sit
tur, caput submittens, deinde manicam dexteram tabernaculum sanctissimi Sacramenti, genuflectens
bracchio dextero, et sinistram sinistro imponens. debitam facit reverentiam. Tune ascendit ad me-
Albam ipsam corpori adaptat, elevat ante, et a late- dium altaris, ubi ad latus Evangelii sistit calicem,
ribus hinc inde, et cingulo, per ministrum a tergo extrahit corporale de bursa, quod extendit in medio
sibi porrecto, se cingit. Minister elevat albam super altaris, et super illud calicem velo coopertum col-
cingulum circumcirca, ut honeste dependeat, et locat, bursam autem ad latus Evangelii. Si in altari
tegat vestes; ac eius fimbrias diligenter aptat, ut paramenta accipit, hoc idem facit antequam de-
ad latitudinem digiti, vel circiter, super terram scendat ab altari, ut Missam inchoet.
aequaliter fluat. Sacerdos accipit manipulum, oscu- 3. Si est consecraturus plures hostias pro Com-
latur crucem in medio, et imponit bracchio sinistro. munione facienda, qua? ob quantitatem super pa-
Deinde ambabus manibus accipiens stolam, simili tenam manere non possint, locat eas super cor-
modo deosculatur, et imponit medium eius collo, porale ante calicem, aut in aliquo calice consecrato,
ac transversando earn ante pectus in modum cru- vel vase mundo benedicto, ponit eas retro post
cis, ducit pattern a sinistro humero pendentem, ad calicem, et alia patena seu palla cooperit.
dexteram, et pattern a dextero humero pendentem, 4. Collocato calice in altari, accedit ad latus
ad sinistram. Sicque utramque partem stolae extre- Epistolae, et missale super cussino aperit. Deinde re-
mitatibus cinguli hinc inde ipsi cingulo coniungit. diens ad medium altaris, facta primum Cruci reve-
Postremo sacerdos accipit planetam et, convenien- rentia, vertens se ad latus E pis tola?, descendit post
ter, caput tegit. infimum gradum altaris, ut ibi faciat confessionem.
Ritus servandus in celebratione Missae
5. In Missa solemni missale apertum super altare, quam benedicit, parvum digitum vertit ei cui be-
calix vero, et alia necessaria praparentur in cre- nedicit, ac benedicendo totam manum dexteram
dentia cooperta linteo, antequam sacerdos veniat extendit, omnibus illius digitis pariter iunctis et
ad altare. Ipse autetn procedit cum diacono et sub- extensis: quod in omni benedictione observatur.
diacono, qui capite cooper to simul cum eo tenent 6. Postquam dixerit: In n6mine Patris, etc. ut
tnanus iunctas ante pectus; acolythi vero ante eos supra, iungens iterum manus ante pectus, pro-
deferunt candelabra cum candelis accensis, qua nuntiat clara voce antiphonam: Introibo ad altare
deinde collocantur super credentia: et cum perve- Dei. Minister retro post eum ad sinistram genu-
nerit ante infimum gradum altaris, ibi medius inter flexus, et in Missa solemni ministri him inde stantes
diaconum a dexteris, et subdiaconum a sinistris, prosequuntur: Ad Deum, qui laetificat iuventiitem
antequam ascendat ad altare, facit cum ipsis (ut meam. Deinde sacerdos eodem modo stans incipit,
infra) confessionem. et prosequitur cum ministro, vel ministris alter-
6. In Missa pontificali omnia serventur, ut in Pon- natim psalmum: Iudica me, Deus, usque ad finem,
tificali et Caremoniali romano ordinantur: cuius Pon- cum Gloria Patri. Quo finito, repetit antiphonam
tificalis ordinem Episcopus, sive abbas, ut supra, Introibo cum ministris, ut supra. Qui psalmus
numquam pratermittat, quandocumque cum diacononumquam praetermittitur, nisi in Missis defuncto-
et subdiacono paratis celebrat. rum, et in Missis de Tempore a dominica I Passio-
nis usque ad feriam V in Cena Domini inclusive,
in quibus semel tantum dicta antiphona Introibo
Ill - De initio Missae cum ministris, ut supra, sacerdos statim subiun-
Qacerdos cum primum descenderit sub infimum git. V. Adiutorium nostrum, etc. ut infra. Cum in
w gradum altaris, convertit se ad ipsum altare, fine psalmi dicit G16ria Patri, etc. caput Cruci in-
ubi stans in medio, iunctis manibus ante pectus, clinat.
extensis et iunctis pariter digitis, et pollice dextero 7. Repetita antiphona Introibo, dextera manu
super sinistrum posito in modum crucis (quod producens signum crucis a fronte ad pectus, dicit
semper servatur quando iunguntur manus, prae- V. Adiutorium nostrum in nomine Domini. R. Qui
terquam post Consecrationem), detecto capite, fecit caelum et terram. Deinde altari se profunde
facta prius Cruci vel altari profunda reverentia, inclinans, iunctis manibus dicit: Confiteor Deo,
vel si in eo sit tabernaculum sanctissimi Sacra- ut in Ordine Missae: et prosequitur eodem modo
menti, facta genuflexione, erectus incipit Missam. stans inclinatus, donee a ministro, vel ministris
2. Si celebraturus sit coram Summo Pontifice, dictum sit Misereatur. Cum incipitur a ministris
sistit se ante infimum gradum altaris a latere Evan- Confiteor, se erigit. Cum dicit: mea culpa, ter
gelii ante ipsum Pontificem, ubi genuflexus exspectat: pectus dextera manu percutit, sinistra infra pectus
accepta benedictione, erigit se, et stans aliquantu- posita.
lum versus ad altare, incipit Missam. Si autem sit 8. Si est coram Pontifice, Cardinali, Legato Sedis
coram Cardinali, Legato Sedis Apostolicce, aut Pa- Apostolica, vel Patriarcha, Archiepiscopo et Epi-
triarcha, Archiepiscopo, et Episcopo in eorum resi- scopo in eorum provincia, civitate vel diacesi con-
dentiis, vel loco iurisdictionis, stans ante infimum stitutis, ubi dicit: vobis, fratres, dicat: tibi, pater;
gradum a latere Evangelii ut supra, exspectat: dato similiter in fine ubi dicit: vos, fratres, dicat: te,
signo, facit profundam reverentiam Prcelato, et pater; quod dicens Summo Pontifici genuflectit,
versus ad altare incipit Missam. aliis Pralatis profunde se inclinat.
3. Si autem solemniter celebrat coram Summo 9. Cum minister, et qui intersunt (etiamsi ibi
Pontifice aut alio ex Pralatis pradictis in ecclesiis fuerit Summus Pontifex), respondent Confiteor,
eorum iurisdictionis, stans a sinistris Pralati, facit dicunt tibi, pater, et te, pater, aliquantulum con-
cum eo confessionem, et alia servat, ut in Pontifi- versi ad celebrantem.
cali et Caremoniali romano ordinatur. 10. Facta a circumstantibus confessione, cele-
4. Stans igitur celebrans ante infimum gradum brans stans respondet: Misereatur vestri, etc.
altaris, ut supra, producens manu dextera a fronte Deinde producens manu dextera a fronte ad pectus
ad pectus signum crucis, dicit intellegibili voce: signum crucis, dicit: Indulgentiam, etc.; et si est
In n6mine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Episcopus, vel abbas, ut supra, accipit manipulum
Et postquam id dixerit, non debet advertere quem- osculando ilium in medio. Et stans inclinatus iunctis
cumque in alio altari celebrantem, etiamsi Sacra- manibus prosequitur: Deus, tu conversus, et qua?
mentum elevet, sed continuate prosequi Missam sequuntur in Ordine Missae, clara voce usque ad
suam usque ad finem. Quod item observatur in orationem Aufer a nobis, etc.; et cum dicit: Ore-
Missa solemni, et simul etiam a ministris. mus, extendit et iungit manus.
5. Cum seipsum signat, semper sinistram ponit u . Et tune si coram Summo Pontifice, aut aliis
infra pectus: in aliis benedictionibus cum est ad Pralatis, ut supra, celebret, facta Summo Pontifici
altare, et benedicit oblata, vel aliquid aliud, ponit genuflexione, aliis Pralatis profunda reverentia,
earn super altare, nisi aliter notetur. Seipsum bene- accedit ad medium altaris ante infimum gradum,
dicens, vertit ad se pal mam manus dexterae, et et ibi incipit seereto: Aufer a nobis, ut in Ordine
omnibus illius digitis iunctis et extensis, a fronte Missa.
ad pectus, et ab humero sinistro ad dexterum, 12. Aliquando psalmus Iudica me, Deus, cum
signum crucis format. Si vero alios, vel rem ali- sua antiphona, confessio cum absolutione, versus
Ritus servandus in celebratione Missae
sequentes atque orationes Aufer a nobis et Oramus brant is ante et post. Celebrans ter incensum ponit
te, D6mine, omittenda sunt, ad normam n. 424 in thuribulo, dicens interim: Ab illo benedicaris,
rubricatum. His in casibus, celebrans, facta altari etc., et deposito cochleari producens manu dextera
debita reverentia, illud ascendit nihil dicens, et signum crucis super thus in thuribulo, illud bene-
disposito calice, altate osculatur, item nihil dicens; dicit. Postea diaconus dimissa navicula accipit thuri-
deinde, nisi fiat incensatio altaris, in latere Episto- bulum, et dat celebranti, osculata prius catenularum
lae incipit antiphonam ad Introitum, ut infra. summitate, et manu illius dextera: qui, facta Cruci
profunda reverentia, earn ter incensat, nihil dicens:
IV - De antiphona ad Introitum, et, facta iterum Cruci reverentia, incensat altare,
ter ducens thuribulum aquali distantia, prout dis-
Kyrie, eleison et G16ria in excelsis tribuuntur candelabra, a medio eius usque ad latus
Epistola: ubi, demissa manu, thurificat illius postre-
D um dicit: Aufer a nobis, etc., celebrans iunctis
manibus ascendit ad medium altaris, et ibi
inclinatus, manibusque item iunctis super eo po-
mam par tern inferiorem, mox superiorem, bis due to
thuribulo: et conversus ad altare, elevans manum
sitis, ita ut digiti parvi dumtaxat frontem, seu me- incensat eius planitiem, seu mensam in parte ante-
dium anterioris partis tabula?, seu mensae altaris riori, ter ducens thuribulum usque ad medium:
tangant, residuo manuum inter altare et se retento, ubi facta Cruci reverentia, procedendo thurificat
pollice dextero super sinistrum in modum crucis aliud latus altaris triplici ductu usque ad latus Evan-
posito (quae omnia semper observantur, cum ma- gelii: et pariter incensata inferiori et superiori
nus iunctae super altare ponuntur), secreto dicit: parte ipsius lateris Evangelii duplici ductu, adhuc
Oramus te, D6mine, etc., et cum dicit: Quorum stans ibidem, elevat thuribulum, et ter incensat
reliquiae hie sunt, osculatur altare in medio, ma- superiorem tabula partem versus medium altaris,
nibus extensis aequaliter hinc inde super eo positis: ut fecit in latere Epistola: deinde, manu aliquantu-
quod semper servatur, quando osculatur altare, lum demissa, incensat anteriorem eius partem, seu
sed post Consecrationem pollices ab indicibus non frontem, ter ducens thuribulum, dum procedit a
disiunguntur. In omni etiam deosculatione sive latere Evangelii usque ad medium altaris, et facta
altaris, sive libri, sive alterius rei, non producitur Cruci reverentia, incensat similiter triplici ductu
signum crucis pollice, vel manu super id quod reliquam partem anteriorem usque ad latus Epi-
osculandum est. stolce: ubi reddito thuribulo ipsi diacono, ab eo ipse
2. Osculato altari, accedit ad latus eius sini- solus incensatur.
strum, id est Epistolae: ubi stans versus altare, 5. Si vero in altari fuerint reliquia, seu imagines
et producens a fronte ad pectus signum crucis, Sanctorum, incensata Cruce, et facta ei reverentia,
incipit intellegibili voce antiphonam ad Introitum antequam discedat a medio altaris, primum in-
et prosequitur iunctis manibus. Cum dicit: G16ria censat eas qua a dexteris sunt, idest a parte Evan-
Patri, tenens iunctas manus, caput inclinat. Cum gelii prope Crucem, bis ducens thuribulum, et iterum
repetit antiphonam ad Introitum, non signat se, ut facta Cruci reverentia, similiter incensat bis alias,
prius, et ea repetita, iunctis manibus ante pectus qua sunt a sinistris, hoc est a parte Epistola: deinde
accedit ad medium altaris, ubi stans versus illud prosequitur incensationem altaris ut supra, ter du-
similiter manibus iunctis, dicit eadem voce ter cens thuribulum in unoquoque latere, etiamsi in eo
Kyrie, eleison, ter Christe, eleison, et iterum ter essent plures reliquia, vel imagines, seu etiam plura,
Kyrie, eleison alternatim cum ministro. Si mini- vel pauciora candelabra.
ster, vel qui intersunt, celebranti non respondeant, 6. Si in altari fuerit tabernaculum sanctissimi
ipse solus novies dicit. Sacramenti, accepto thuribulo, antequam incipiat
3. Dicto ultimo Kyrie, eleison, sacerdos stans incensationem, genuflectit, quod item facit quoties-
in medio altaris et manus extendens, elevansque cumque transit ante medium altaris.
usque ad humeros (quod in omni manuum eleva- . 7. Diaconus et sub diaconus hinc inde assistunt
tione observatur), voce praedicta incipit, si dicen- celebranti cum incensat, et cum transeunt ante Cru-
dum sit, G16ria in excelsis. Cum dicit Deo, iungens cem, semper genuflectunt. Deinde celebrans, diacono
manus, caput Cruci inclinat: quo erecto, stans a dexteris eius, subdiacono a dexteris diaconi stan-
iunctis manibus ante pectus, prosequitur usque tibus in latere Epistola, legit antiphonam ad Introi-
ad finem. Cum dicit Adoramus te, Gratias agimus tum et Kyrie, eleison. Cum vero intonat hymnum
tibi, et Iesu Christe, Suscipe deprecati6nem no- Gldria in excelsis Deo, diaconus et subdiaconus,
stram, et iterum Iesu Christe, caput Cruci inclinat. unus post alium, stant a tergo celebrantis: postea
Cum dicit in fine Cum Sancto Spiritu, seipsum a ascendunt ad altare, et hinc inde, diaconus a dexte-
fronte ad pectus signat, interim absolvens: in gl6- ris, subdiaconus a sinistris, cum celebrante hymnum
ria Dei Patris. Amen. submissa voce prosequuntur usque ad finem. Quod
4. In Missa solemni sacerdos facta confessione etiam servatur cum dicitur Credo; et cum dicitur
ascendit cum ministris ad medium altaris: ubi dicto D6minus vobiscum, oratio, prafatio, et Pater
Oramus te, Ddmine, et osculato altari, ponit incen- noster, diaconus et subdiaconus similiter stant unus
sum in thuribulo, ministrante diacono naviculatn, post alterum a tergo celebrantis.
et thuriferario thuribulum; diaconus, parum in- 8. In Missis cantatis, si incensationesfiant,cele-
clinatus versus celebrant em, dicit: Benedicite, pater brans se gerit ut supra pro Missa solemni dictum est;
reverende, et osculatur cochlear, et manum cele- in fine a ministrante incensatur.
Ritus servandus in celebratione Missae LVII

V - De oratione legit Epistolam intellegibili voce, et respondetur


a ministro: Deo gratias, et similiter, stans eodem
D icto hymno G16ria in excelsis, vel, si non sit modo, prosequitur graduate, Alleluia, et tractum,
dicendus, eo omisso, celebrans osculatur al- ac sequentiam, si dicenda sint. Quibus dictis,
tare in medio, manibus hinc inde super eo, ut su- sacerdos, in Missis lectis, ipsemet, seu minister
pra, extensis: turn illis ante pectus iunctis, et de- portat librum missalis ad alteram partem altaris
missis ad terram oculis, vertit se a sinistro latere in latere Evangelii, et dum transit ante medium
ad dexterum versus populum, hoc est, per earn altaris, caput Cruci inclinat, et missale sic locat,
pattern quae respicit latus Epistolae, et extendens, ut posterior pars libri respiciat ipsum latus altaris,
ac iungens manus ante pectus, ut prius, dicit clara et non ad parietem, sive ad partem eius contra se
voce: D6minus vobiscum, vel si sit Episcopus: directam.
Pax vobis (quod dicitur tanturn hoc loco, quando 2. Locato missali in altari, celebrans redit ad
dictus est hymnus G16ria in excelsis). R. Et cum medium altaris, ibique stans iunctis manibus ante
spiritu tuo, et iunctis, ut prius, manibus, reverti- pectus, levatisque ad Deum oculis, et statim de-
tur per eandem viam ad librum, ubi eas exten- missis, turn profunde inclinatus, dicit secreto:
dens, et iungens ante pectus, caputque inclinans, Munda cor meum, et lube, D6mine, benedicere.
dicit: Oremus: turn manus ante pectus extendit, D6minus sit in corde meo, ut in Ordinario. Quibus
digitis simul iunctis, et orationem dicit. Cum dicit dictis, vadit ad librum missalis, ubi stans versus
Per D6minum, manus iungit, easque usque ad ilium, iunctis manibus ante pectus, dicit intellegi-
finem iunctas tenet. Si oratio concludatur Qui te- bili voce: Ddminus vobiscum. H. Et cum spiritu
cum vel Qui vivis, manus iungit cum dicit in uni- tuo. Deinde pollice dexterae manus signo crucis
tate. signat primo librum super principio Evangelii,
2. Cum in oratione, vel alibi in Missa, pronun- quod est lecturus, postea seipsum in fronte, ore,
tiatur nomen IESU vel MARINE, itemque cum expri- et pectore, dicens: Sequentia, vel Initium sancti
mitur nomen Sancti vel Beati de quo dicitur Missa Evangelii, etc., R. G16ria tibi, D6mine. Turn iunc-
aut fit commemoratio, vel Summi Pontificis, sa- tis iterum manibus ante pectus, stans, ut supra,
cerdos caput inclinat. Si plures orationes sint di- prosequitur Evangelium usque ad finem. Quofinito,
cendae, idem in eis, in voce, extensione manuum, minister, stans in latere Epistolae post infimum
et capitis inclinatione, quod supra dictum est, gradum altaris, respondet: Laus tibi, Christe, et
observatur. sacerdos, elevans parumper librum, osculatur
3. Si altare sit ad orientem, versus populum, principium Evangelii, dicens: Per evangelica
celebrans versa facie ad populum, non vertit hu- dicta, etc., praeterquam in Missis defunctorum, et
meros ad altare, cum dicturus est D6minus vobis- nisi celebret coram Summo Pontifice, Cardinali
cum, Orate, fratres, Ite, missa est, vel daturus be- et Legato Sedis Apostolicae, vel Patriarcha, Archie-
nedictionem; sed osculato altari in medio, ibi, piscopo et Episcopo in eorum residentiis, quo casu
expansis et iunctis manibus, ut supra, salutat po- defertur cuilibet praedictorum osculandus liber,
pulum, et dat benedictionem. et celebrans tune non osculatur ilium, nee dicit:
4. Quoties in Missa dicenda occurrunt verba Per evangelica dicta. Cum autem nominatur IE-
Flect&mus genua. — Levate, sacerdos, dicto in SUS, caput versus librum inclinat; et eodem modo
medio altaris Kyrie, eleison, revertitur ad latus versus librum genuflectit, cum in Evangelio est
Epistolae, ubi stans ante librum, extensis et iunctis genuflectendum.
ante pectus manibus, caput inclinans, dicit Ore- 3. Dicto Evangelio, stans in medio altaris ver-
mus, ac deinde: Flectamus genua; et illico, sus Crucem, elevans et extendens manus, incipit
manibus super altare extensis, ut seipsum susti- (si dicendum sit) Credo; cum dicit: in unum
neat, utrumque geriuflectitac, iunctis manibus, per Deum, iungit manus, et caput Cruci inclinat; quo
aliquod temporis spatium in silentio orat; deinde erecto, stans ibidem iunctis ante pectus manibus,
dicit: Levate, surgit et, manibus extensis, dicit ut prius, prosequitur usque ad finem. Cum dicit:
orationem. Lectionem sequentem eodem modo Iesum Christum, caput Cruci inclinat. Cum dicit:
legit, ut infra de Epistola dicetur. Et incarnatus est, usque ad et Homo factus est in-
5. In Missa solemni cum dicitur D6minus vo- clusive, genuflectit. Cum dicit: simul adoratur,
biscum et oratio, diaconus et subdiaconus stant re- caput Cruci inclinat. Cum dicit: Et vitam venturi
tro post celebrantem. Flectamus genua et Levate saeculi. Amen, producit sibi manu dextera signum
cantantur a diacono; celebrans omnesque alii utrum- crucis a fronte ad pectus.
que genu fleclunt atque orant, ut supra dictum est. 4. In Missa solemni subdiaconus circa finem ulti-
Diaconus cantat Flectamus genua antequam genua ma orationis accipit ambabus manibus librum Epi-
flectat, Levate autem priusquam surgat. stolarum, deferens ilium supra pectus, et,facta altari
genuflexione in medio, vadit ad partem Epistola
VI - De Epistola, graduali contra altare, et cantat Epistolam, quant celebrans
et aliis usque ad OfFertorium sedens auscultat. Epistola cantata, celebrans redit ad
librum, et subdiaconus facit iterum genuflexionem
ictis orationibus, celebrans, positis super li- in medio ac vadit ad celebrantem, et genuflectens oscu-
D brum vel super altare manibus, ita ut palmae latur eius manum, et ab eo benedicitur, praterquam
librum tangant, vel (ut placuerit) librum tenens, in Missis defunctorum. Deinde celebrans legit, sub-
LVIII Ritus servandus in celebratione Missae
missa voce, graduate, etc., usque ad Munda cor meum supra), vertit se ad populum, et extendens ac iun-
exclusive. gens manus dicit: D6minus vobiscum, et iunctis
5. Postea celebrans in medio altaris exspectat manibus revertitur per eandem viam ad medium
donee subdiaconus missale in latere Evangelii collo- altaris, ubi extendens et iungens manus, caputque
caverit et diaconus librunt Evangeliorum in medio Cruci inclinans, dicit Oremus: turn iunctis, ut
altaris deposuerit; deinde incensum imponit et be- prius, manibus, dicit antiphonam ad Offertorium,
nedicit more solito. Postea diaconus, genuflexus in et omnia quae usque ad finem Missae in medio
supremo gradu, inclinatus dicit Munda cor meum, altaris dicenda sunt, dicit ibidem stans versus ad
et accipiens librum Evangeliorum de altari, petit be- altare, nisi ubi aliter ordinatur.
nedict ionem a celebrante similiter genuflexus in su- 2. Antiphona ad Offertorium absoluta, discoope-
periori gradu altaris; et osculata illius manu, prcece- rit calicem et ad latus Epistoke sistit, et manu dex-
dentibus thuriferario, et duobus acolythis cum can- tera amovet parvam pallam desuper hostiam, acci-
delabris accensis de credentia sumptis, vadit cum pit patenam cum hostia, et ambabus manibus usque
subdiacono a sinistris ad locum Evangelii contra ad pectus earn elevatam tenens, oculis ad Deum
altare versus populum, ubi, subdiacono librum te- elevatis, et statim demissis, dicit: Suscipe, sancte
nente, medio inter duos acolythos tenentes candela- Pater, etc.
bra accensa, dicit: D6minus vobiscum, iunctis ma- 3. Si fuerint alia? hostia? non super patenam, sed
nibus. Cum dicit: Sequentia, etc. signat librum in super corporale, vel in alio calice, seu vase pro
principio Evangelii, frontem, os et pectus: postea ter Communione populi consecrandae, calicem ilium,
librum incensat, hoc est, in medio, a dexteris, et a seu vas dextera discooperit, et intentionem suam
sinistris, et prosequitur Evangelium, iunctis ntani- etiam ad illas offerendas et consecrandas dirige'ns,
bus. Interim celebrans post datam diacono bene- dicit ut supra: Suscipe, etc. ut in Ordine Missae.
dict ionem, retrahens se ad latus Epistola, ibi stat, Quo dicto, patenam utraque manu tenens, cum ea
iunctis manibus. Et cum diaconus dicit: Sequentia facit signum crucis super corporale, et deponit
sancti Evangelii, sacerdos etiam signat se: et cum hostiam circa medium anterioris partis corporalis
nominatur IESUS, caput inclinat. Finito Evangelio ante se, et patenam ad manum dexteram aliquan-
sacerdos osculatur librum a subdiacono sibi dela- tulum subtus corporale; quam, exterso calice, ut
tunt, dicens: Per evangelica dicta, etc., et a dia- dicetur, cooperit purificatorio. Si autem adsit vas
cono ter incensatur. Si sit coram Pralato in sua seu calix cum aliis hostiis, ipsum cooperit alia
residentia, liber defertur ad Pralatum, ut supra, patena, vel palla.
et tile incensatur, ut in Caremoniali. Postea, stans 4. Deinde in latere Epistolae accipit calicem,
in medio altaris versus ad Crucem, incipit, si dicen- purificatorio extergit, et sinistra tenens illius no-
dum sit, Credo, stantibus post eum diacono et sub- dum, accipit ampullam vini de manu ministri
diacono, deinde ad altare accedentibus et cum eo (qui osculatur ipsam ampullam, non autem manum
prosequentibus, ut dictum est ad G16ria in excelsis. celebrantis) et ponit vinum in calicem. Deinde,
6 Si autem sit pradicandum, concionator, finito eodem modo tenens calicem, producit signum
Evangelio, pradicet, et sermone, sive condone ex- crucis super ampullam aquae, et dicit: Deus, qui
pleta, dicatur Credo vel, si non sit dicendum, can- humanae substantial, et infundens parum aquae in
tetur antiphona ad Offertorium. calicem prosequitur: Da nobis per huius aquae
7. Cum vero in symbolo cantatum fuerit: Et et vini mysterium, etc. Si vero celebrat pro de-
incarnatus est, diaconus, accept a bursa de creden- functis, non facit signum crucis super aquam, sed
tia, ambabus manibus earn defert elevatam cum soli- imponit absque benedictione, dicens orationem
tis reverentiis ad medium altaris, in quo explicat ut supra.
corporate, et revertitur ad celebrantem. Cum non 5. Imposita aqua in calice et finita oratione
dicitur Credo, subdiaconus defert bursam simul praedicta, accipit manu dextera calicem discoo-
cum calice, ut infra dicetur. pertum; et stans ante medium altaris, ipsum am-
8. In Missis cantatis Epistola a ministrante cani babus manibus elevatum tenens, videlicet cum
potest; secus sufficit ut legatur a celebrante, qui ta- sinistra pedem, cum dextera autem nodum infra
men potest Epistolam more solito canere. Si incen- cuppam, intentis ad Deum oculis offert, dicens:
sat iones fiant, celebrans antequam dicat Munda cor Offerimus tibi, D6mine, etc. Qua oratione dicta,
meum, in medio altaris incensum ponit et benedicit, facit signum crucis cum calice super corporale,
et post verba Sequentia vel Initium sancti Evangelii, et ipsum in medio post hostiam collocat, et palla
etc. ter missale incensat; post quant autem Evange- cooperit. Deinde, iunctis manibus super altare
lium cantaver it, celebrans non incensatur. positis, aliquantulum inclinatus dicit secreto: In
spiritu humilitatis, etc. Postea erectus, elevans
oculos, manusque expandens, easque, in ahum
VII - De antiphona ad Offertorium porrectas, statim iungens ante pectus (quod sem-
et aliis usque ad Canonem per facit quando aliquid est benedicturus) dicit:
Veni, sanctificator, etc. Cum dicit: et benedic,
D icto symbolo, vel, si non sit dicendum, post signat manu dextera communiter super hostiam
Evangelium vel homeliam, celebrans altare et calicem, sinistra posita super altare.
osculatur in medio, et iunctis manibus ante pectus 6. Turn, iunctis ante pectus manibus, accedit
ibidem a manu sinistra ad dexteram (ut dictum est ad latus Epistolae, ubi stans, ministro aquam fun-
Ritus servandus in celebratione Missae
dente, la vat manus, idest, extremitates digitorum rende; qui, facto versus earn signo crucis, dicit ora-
pollicis et indicis, dicens psalmum: Lavabo inter tionem: Deus, qui humanae, etc., interim subdia-
innocentes, cum Gloria Patri, etc.; qui versus G16- conus infundit paululum aqua in calicem; diaconus
ria Patri praetermittitur in Missis defunctorum, et ilium celebranti dat, et pedem calicis tangens, seu
in Missis de Tempore a dominica I Passionis bracchium dexterum celebrantis sustentans, cum eo
usque ad feriam V in Cena Domini inclusive. dicit: Offerimus tibi, D6mine, etc., quern postea
7. Celebrans, lotis manibus, eas tergit, et, illis positum in altari, ut supra, palla cooperit. Subdia-
ante pectus iunctis, revertitur ad medium altaris, cono deinde stanti in latere Epistolce ponit in dextera
ubi stans, oculosque ad Deum elevans, et statim manu patenam, quam cooperit extremitate veli ab
demittens, manibus iunctis super altare aliquan- eius humero pendent is: qui vadit post celebrantem
tulum inclinatus, dicit secreto orationem: Suscipe, ante medium altaris, et, facta genufiexione, ibi stat,
sancta Trinitas, etc. Qua dicta, manibus hinc inde sustinens earn elevatam usque ad finem orationis
extensis et super altare positis, osculatur illud in dominica, ut dicetur. In Missis autem defunctorum
medio; turn, iunctis manibus ante pectus, demis- patena non tenetur a subdiacono.
sisque oculis ad terram, a sinistra manu ad dexte- 10. Dicto Veni, sanctificator, ut supra, celebrans,
ram vertit se ad populum, et versus eum extendens ministrante diacono naviculam, et dicente: Bene-
et iungens manus, dicit voce aliquantulum elata: dicite, pater reverende, ponit incensum in thuri-
Orate, fratres, et secreto prosequens: ut meum ac bulo, dicens: Per intercessi6nem, etc., ut in Ordine
vestrum sacrificium, etc., perficit circulum, rever- Missa. Deinde accepto thuribulo per manum dia-
tens, iunctis manibus ante pectus, a manu dextera coni, nullam tune faciens Cruci reverentiam incen-
ad medium altaris. Et responso a ministro, vel a sat oblata, ter dueens thuribulum super calicem et
circumstantibus: Suscipiat D6minus sacrificium hostiam simul in modum crucis, et ter circum cali-
de manibus tuis, etc. (alioquin per seipsum, di- cem et hostiam, scilicet bis a dextera ad sinistram,
cens: Sacrificium de manibus meis), ipse cele- et semel a sinistra ad dexteram {diacono interim
brans submissa voce dicit: Amen. Et manibus ante pedem calicis tenente manu dextera), dispensans
pectus extensis, ut fit ad orationem, stans in medio verba in qualibet incensatione hoc modo. In prima
altaris versus librum, dicit absolute sine Oremus incensatione: Incensum istud. In secunda: a te be-
et sine alia interpositione orationem, vel orationes nedictum. In tertia: ascendat ad te, D6mine. In
secretas. Cum dicit Per D6minum, iungit manus: quart a: et descendat super nos. In quinta et sexta:
cum dicit Iesum Christum, caput inclinat: quod misericordia tua. Deinde facta reverentia, incensat
facit in prima oratione, et in ultima, si plures sint Crucem et altare, ut dictum est supra, assistente
dicendae. eodem diacono, interim dicens: Dirigatur, D6mine,
8. In conclusione autem ultimae secretae ad verba oratio mea, etc.; et cum incensatur Crux, diaconus
ilia: Per 6mnia specula saecul6rum exclusive, sa- amovet calicem ad par tern Epistola, et, incensat a
t-erdos stans in medio altaris, depositis super eo Cruce, reponit in loco suo. Cum reddit thuribulum
manibus hinc inde extensis, dicit convenienti et diacono, dicit: Accendat in nobis, etc. Et incen-
intellegibili voce praefationem. Cum dicit: Sursum satur ab eo: deinde diaconus incensat chorum, et
corda, manus elevat hinc inde ante pectus exten- postremo subdiaconum tenentem patenam, et ipse
sas. Cum dicit: Gratias agamus, manus iungit; diaconus incensatur a thuriferario, et thurifera-
cum dicit: Domino Deo nostro, oculos elevat, rius postea incensat acolythos et populum. Celebrans,
et statim Cruci caput inclinat. Responso: Dignum postquam incensatus fuerit, lavat manus, ministran-
et iustum est, elevatis et extensis ut prius manibus, tibus acolythis ampullam aqua, cum pelvicula et
prosequitur praefationem. Cum dicit: Sanctus, manutergio. In Missa cantata, si incensationes fiant,
iunctis ante pectus manibus, et inclinatus, eadem celebrans se gerit ut in Missa solemni, et infineincen-
voce prosequitur, ministro interim parvam campa- satur a ministrante, qui postea incensat clerum quo-
nulam pulsante. Cum dicit: Benedictus qui venit que et populum.
in n6mine Domini, etc., erigit se, et signum crucis 11. Cum dicitur prafatio, diaconus et subdia-
sibi producit a fronte ad pectus. conus stant retro post celebrantem: et paulo ante-
9. In Missa solemni, dicto Oremus, diaconus et quam dicatur Sanctus, accedunt ad altare, ubi cum
subdiaconus accedunt ad altare in latus Epistolce; celebrante hinc inde dicunt Sanctus, et qua sequun-
diaconus amovet calicem, si est in altari, vel, si tur usque ad Canonem. Deinde diaconus accedit
est in credentia, ut magis decet, accipit eum de manu ad sinistram celebrantis, ei assistens dum dicitur
subdiaconi, qui ilium cum patena et hostia, coo- Canon, nisi alius sacerdos assistat, quia tune ipse
pertum palla et velo a collo sibi pendente manu sini- staret ad dexteram aliquantulum post celebran-
stra tenens, et alter am manum superponens velo, tem. Subdiaconus vero tune stat post celebrantem.
ne aliquid decidat, de credentia detulit, comitatus
ab acolytho ampullas vini et aqua port ante; ipse VIII - De Canone Missae
diaconus calicem detegit, et dat patenam cum ho- usque ad Consecrationem
stia celebranti, osculando eius manum: subdiaconus
ex tergit calicem purificatorio; diaconus, accept a
ampulla vini de manu subdiaconi, imponit vinum in
calice; subdiaconus interim ampullam aqua osten-
F inita praefatione, ut supra, sacerdos, stans ante
medium altaris versus ad illud, extendit et
aliquantulum elevat manus, oculisque elevatis ad
dens celebranti, dicit: Benedicite, pater reve- Deum, et sine mora devote demissis, ac manibus
Ritus servandus in celebratione Missae
iunctis et super altare positis, pro fund e inclinatus inclinans caput Cruci, extergit, si opus fuerit, pol-
incipit Canonem, secreto dicens: Te igitur, etc., lices et indices super corporale, et dicit secreto,
ut in Ordine Missae. Cum dicit: Uti accepta habeas ut prius: Qui pridie quam pateretur: et accipiens
et benedicas, etc., prius osculatur altare in medio, pollice et indice dexterae manus hostiam, et earn
deinde erigit se, et stat iunctis manibus ante pectus. cum illis ac indice et pollice sinistrae manus te-
Cum dicit: Haec tj< dona, haec tji munera, haec sanc- nens, stans erectus ante medium altaris, dicit:
ta *£ sacrificia, dextera manu signat ter communi- accepit panem in sanctas ac venerabiles manus
ter super hostiam et calicem. Deinde, extensis suas, elevansque ad caelum oculos et statim demit-
manibus ante pectus, prosequitur: In primis quae tens, dicit: et elevatis 6culis in caelum ad te Deum
tibi offerimus, etc. Patrem suum omnipotentem, caputque aliquan-
2. Ubi dicit: una cum famulo tuo Papa nostro tulum inclinans, dicit: tibi gratias agens, et tenens
N., exprimit nomen Papae: Sede autem vacante hostiam inter pollicem et indicem sinistrae manus,
verba praedicta omittuntur. Ubi dicitur: et Anti- dextera producit signum crucis super earn, dicens:
stite nostro N., specificatur nomen Patriarchae, bene^dixit, fregit, deditque discipulis suis, di-
Archiepiscopi, vel Episcopi Ordinarii dioecesis in cens: Accipite et manducate ex hoc omnes.
qua Sacrum facit, et non alterius Superioris, etiamsi 5. Si adsit vas cum aliis hostiis consecrandis,
celebrans sit omnino exemptus, vel sub alterius antequam accipiat hostiam, discooperit manu
Episcopi iurisdictione. Si vero Episcopus Ordi- dextera calicem, seu vas aliarum hostiarum. Cum
narius illius loci, in quo Missa celebratur, sit vita autem finierit supradicta verba, cubitis super altare
functus, praedicta verba omittuntur, quae etiam positis, distincte et reverenter profert verba con-
omittuntur ab iis qui Romas celebrant. Si celebrans secrationis super hostiam et simul super omnes,
est Episcopus, Archiepiscopus vel Patriarcha, si plures sint consecrandae; et hostiam suam polli-
omissis praedictis verbis, eorum loco dicit: et me cibus et indicibus tantum tenens dicit: Hoc est
indigno servo tuo. Summus autem Pontifex cum enim Corpus meum. Quibus prolatis, .celebrans
celebrat, omissis verbis: una cum famulo tuo Papa tenens hostiam inter pollices et indices prasdictos
nostro N. et Antistite nostro N., dicit: una cum me super altare, reliquis manuum digitis extensis, et
indigno famulo tuo, quern gregi tuo praeesse vo- simul iunctis (et hostiis, si plures sint consecratae,
luisti. Et continuant omnes, ut sequitur: et 6mni- in loco, in quo a principio Missae positae sunt, super
bus orthod6xi8, etc. corporale vel in alio vase aut calice demissis) ge-
3. Cum dicit: Memento, Domine, elevans et nuflexus earn adorat. Tune se erigens, quantum
iungens manus usque ad faciem vel pectus, sic commode potest, elevat in ahum hostiam, et inten-
iunctis manibus stat paulisper in quiete, demisso tis in earn oculis (quod et in elevatione calicis facit)
aliquantulum capite, faciens commemorationem populo reverenter ostendit adorandam; et mox sola
vivorum Christi fidelium ad suam voluntatem, manu dextera ipsam reverenter reponit super cor-
quorum nomina, si vult, secreto commemorat: porale in eodem loco unde earn levavit, et deinceps
non tamen necesse est ea exprimere, sed mente pollices et indices non disiungit, nisi quando
tantum eorum memoriam habeat. Potest etiam hostiam consecratam tangere vel tractare debet,
celebrans, si pro pluribus orare intendit, ne cir- usque ad ablutionem digitorum post Communio-
cumstantibus sit morosus, ante Missam in animo nem.
proponere sibi omnes illos, tarn vivos quam de- 6. Reposita hostia consecrata super corporale,
functos, pro quibus in ipsa Missa orare intendit, genuflexus ipsam veneratur; si adsit vas aliarum
et hoc loco generaliter unico contextu ipsorum hostiarum, patena vel palla cooperit, ut supra.
vivorum commemorationem agere, pro quibus Minister paulo ante Consecrationem campanulas
ante Missam orare proposuit in Missa. signo fideles moneat. Deinde, dum celebrans ele-
4. Commemoratione vivorum facta, demissis vat hostiam, manu sinistra elevat fimbrias poste-
et extensis, ut prius, manibus, continuat: Et 6m- riores planetae, ne ipsum celebrantem impediat
nium circumstdntium, etc. Similiter stans prose- in elevatione bracchiorum; quod et facit in eleva-
quitur: Communicantes. Cum dicit: Iesu Christi, tione calicis; et manu dextera pulsat campanulam
caput inclinat: in conclusione, quando dicit: Per ter ad unamquamque elevationem, vel continuate
eundem, iungit manus. Cum dicit: Hanc igitur quousque sacerdos deponat hostiam super cor-
oblatidnem, expandit manus simul super oblata, porale, et similiter postmodum ad elevationem
ita ut palmae sint apertae versus ac supra calicem calicis.
et hostiam, quas sic tenet usque ad ilia verba: Per 7. Celebrans, adorato Sacramento, surgit, et
Christum Dominum nostrum. Tune enim iungit discooperit calicem, in quern, si opus sit, extergit
manus, et sic prosequitur: Quam oblati6nem tu, digitos, quod semper faciat si aliquod fragmentum
Deus, in 6mnibus, quabsumus: et cum dicit: be- digitis adhaereat; et stans erectus dicit: Simili modo
net$tdictam, adscript tarn, ra ^ tam, communiter postquam cenatum est, et ambabus manibus acci-
signat ter super hostiam et calicem simul: deinde piens calicem iuxta nodum infra cuppam, et ali-
cum dicit: ut nobis Cor ^ pus, separatim signat semel quantulum ilium elevans, ac statim deponens,
super hostiam tantum; et cum dicit: et San^guis, dicit: accipiens et hunc praeclarum Calicem in
semel super calicem tantum: deinde elevans et sanctas ac venerabiles manus suas, etc. Cum dicit:
iungens manus ante pectus, prosequitur: fiat di- item tibi gratias agens, caput inclinat; cum dicit:
lectissimi Filii tui D6mini nostri Iesu Christi, et benedixit, sinistra calicem infra cuppam tenens,
Ritus servandus in celebratione Missae LXI

dextera signat super eum; et prosequens: deditque 2. Cum dicit: Memento etiam, D6mine, famu-
discfpulis suis, etc., et ambabus manibus tenens 16rum famularumque tuarum, etc., extensis et
calicem, videlicet sinistra pedem, dextera nodum iunctis manibus ante pectus, et usque ad faciem
infra cuppam, cubitis super altare positis, profert elevatis, et intentis oculis ad Sacramentum super
attente et continuate, ut supra, verba consecratio- altare, facit commemorationem Fidelium defuncto-
nis Sanguinis: Hie est enim Calix, etc. Quibus rum, de quibus sibi videtur, eodem modo ut dic-
dictis, reponit calicem super corporale, dicens se- tum est de commemoratione vivorum. Qua com-
creto: Haec quotiescumque feceritis, etc., genuflexus memoratione facta, stans ut prius extensis manibus,
Sanguinem reverenter adorat. Turn se erigit, et prosequitur: Ipsis, D6mine, et dmnibus in Christo,
accipiens calicem discoopertum cum Sanguine am- etc., et in fine ad: Per eundem, iungit manus, et
babus manibus, ut prius, elevat eum, et erectum caput inclinat.
quantum commode potest, ostendit populo adoran- 3. Cum dicit: Nobis quoque peccat6ribus, vo-
dum: rhox ipsum reverenter reponit super cor- cem aliquantulum elevat et dextera manu pectus
porale in locum pristinum, et manu dextera palla sibi percutit, sinistra posita super corporale, et
cooperit, ac genuflexus Sacramentum veneratur. prosequitur secreto: famulis tuis, etc., stans mani-
8. In Missa soletnni ad finent prafationis accen- bus extensis, ut prius. Cum dicit: Per Christum
duntur duo saltern intorticia ab acolythis, qua ex- D6minum nostrum. Per quern haec 6mnia, D6-
stinguuntur post elevationem calicis, nisi aliqui sint mine, semper bona creas, iungit manus ante pec-
communicandi, et tune exstinguuntur post Commu- tus : deinde, manu dextera ter signans communiter
nionetn. In diebus etiatn ieiuniorum et in Missis de- super hostiam et calicem, dicit: sancti if* ficas,
functorum tenentur accensa usque ad Comtnunionem. vivi^ficas, benefit dicis, et praestas nobis. Postea
Cum autem celebrans dicit: Quam oblati6nem, etc., discooperit manu dextera calicem, et genuflexus
diaconus accedit ad eius dexteram, et ibi in supe- Sacramentum adorat: turn se erigit, et reverenter
riori gradu altaris genuflexus, cum Sacramentum accipit hostiam inter pollicem et indicem dex-
elevatur,fimbriasplaneta elevat, et quando opus est, terae manus, et cum ea super calicem, quern manu
se erigens, calicem discooperit et cooperit, et cum sinistra tenet circa nodum infra cuppam, signat
celebrante genuflect it. Sub diaconus genuflect it in ter a labio ad labium, dicens: Per ip^sum, et
loco suo. Thuriferarius genuflexus in latere Epistola cum ip t$4 so, et in i p ^ so. Et similiter cum hostia
ter incensat hostiam, cum elevatur, et similiter ca- signat bis inter calicem et pectus, incipiens a labio
licem, posito incenso in thuribulo absque benedictione;calicis, et dicit: est tibi Deo Pa^tri omni potent i,
quod servatur etiatn in Missis cantatis in quibus in unitate Spiritus *$4 Sancti. Deinde tenens manu
incensationes fiunt. Deposito calice, diaconus redit dextera hostiam super calicem, sinistra calicem,
ad librum, nisi alius assistat. Ceteri surgunt et stant elevat eum aliquantulum simul cum hostia, di-
in locis suis. cens : omnis honor et gl6ria, et statim utrumque
deponens, hostiam collocat super corporale, et
IX - De Canone post Consecrationem si opus sit, digitos extergit, ut supra; ac pollices
et indices ut prius iungens, calicem palla cooperit,
usque ad orationem dominicam et genuflexus Sacramentum adorat.
4. In Missa solemni, cum celebrans dicit: Per
R eposito calice et adorato, sacerdos stans ante
altare, extensis manibus ante pectus, dicit se- quern haec 6mnia, etc., diaconus, facta Sacra-
creto: Unde et memores, etc. Cum dicit: de tuis mento genuflexione, accedit ad dexteram celebrantis,
donis ac datis, iungit manus ante pectus: et cum et quando opus est discooperit calicem, et cum cele-
dicit: Hdstiam HJH puram, H6stiam >§< sanctam, brante adorat, similiter cooperit, et iterum genu-
H6stiam t$t immaculatam, manu sinistra posita flectit. Cum incipit: Pater noster, idem vadit retro
super altare intra corporale, dextera signat ter post celebrantem, facta prius Sacramento genufle-
communiter super hostiam et calicem, et semel xione, ubi stat, dum dicitur oratio dominica.
super hostiam tantum, et semel super calicem
tantum, dicens: Panem \%t sanctum vitae aeternae, X - De oratione dominica
et Calicem ^ salutis perpetuae; deinde, stans ut
prius extensis manibus, prosequitur: Supra quae et aliis usque ad factam Communionem
propitio, etc. Cum dicit: Supplices te rogamus,
etc., inclinat se ante medium altaris, manibus C lebrans, cooperto Calice adoratoque Sacra-
mento, erigit se, et manibus extensis hinc inde
iunctis super illo positis. Cum dicit: ex hac altaris super altare intra corporale positis, dicit intelle-
participati6ne, osculatur altare, manibus hinc inde gibili voce: Per 6mnia saecula saecul6rum, et cum
super corporale positis. Cum dicit: sacrosanctum dicit: Oremus, iungit manus, caput Sacramento
Filii tui, iungit manus; et dextera signans semel inclinans. Cum incipit: Pater noster, extendit
super hostiam tantum, et semel super calicem, si- manus, et stans oculis ad Sacramentum intentis,
nistra super corporale posita, dicit: Cor ^ pus et prosequitur usque ad finem. Responso a ministro:
San^guinem sumpserimus, et cum dicit: omni Sed libera nos a malo, et a celebrante, submissa
benedicti6ne *$< caelesti, seipsum signat a fronte voce: Amen, manu dextera, pollice et indice non
ad pectus signo crucis, sinistra posita infra pectus, disiunctis, patenam aliquantulum purificatorio
et prosequitur: et gratia repleamur. Cum dicit: extergens, earn accipit inter indicem et medium
Per eundern, iungit manus. digitos; quam tenens super altare erectam, sini-
Ritus servandus in celebratione Missae
stra super corporate posita, dicit secreto: Libera Iesu Christe, Fili Dei vivi, etc., et Perceptio C6r-
nos, qusesumus, etc. poris tui, etc. Quibus orationibus dictis, genu-
2. Antequam celebrans dicat: Da propitius pa- flectens Sacramentum adorat, et se erigens dicit
cem, elevat manu dextera patenam de altari, et secreto: Panem caelestem accipiam, etc.; quo dicto,
seipsum cum ea signat signo crucis, dicens: Da dextera manu accipit de patena reverenter ambas
propitius pacem in diebus nostris. Cum signat se, partes hostiae, et collocat inter pollicem et indicem
manum sinistram ponit infra pectus; deinde pate- sinistrae manus, quibus patenam inter eundem
nam ipsam osculatur, et prosequens: ut, ope mise- indicem et medium digitos supponit, et eadem
ricordiae tuae, etc., submittit patenam hostile, quam manu sinistra tenens partes huiusmodi super pa-
indice sinistro accommodat super patenam, discoo- tenam inter pectus et calicem, parum inclinatus,
perit calicem, et genuflexus Sacramentum adorat; dextera tribvis vicibus percutit pectus suum, in-
turn se erigens, accipit hostiam inter pollicem et terim etiam tribus vicibus dicens voce aliquantu-
indicem dextera? manus, et cum illis ac pollice lum elevata: D6mine, non sum dignus: et secreto
et indice sinistrae manus earn super calicem tenens prosequitur: ut intres, etc. Quibus tertio dictis, ex
reverenter frangit per medium, dicens: Per eun- sinistra accipit ambas partes praedictas hostiae
dem D6minum nostrum Iesum Christum, Filium inter pollicem et indicem dexterae manus, et cum
tuum, et mediam partem, quam inter pollicem et ilia supra patenam signat seipsum signo crucis,
indicem dexterae manus tenet, ponit super patenam; ita tamen ut hostia non egrediatur limites patenae,
de alia media, quam sinistra manu tenet, frangit dicens: Corpus Domini nostri Iesu Christi custo-
cum pollice et indice dexterae manus particulam, diat animam meam in vitam aeternam. Amen: et se
prosequens: Qui tecum vivit et regnat, et earn inter inclinans, cubitis super altare positis, reverenter
ipsos dexterae manus pollicem et indicem retinens, easdem ambas partes sumit: quibus sumptis, de-
partem maiorem, quam sinistra tenet, adiungit ponit patenam super corporate, et erigens se, iunc-
mediae super patenam positae, interim dicens: in tis indicibus et pollicibus, ambas quoque manus
unitate Spiritus Sancti Deus; et particulam hostiae, ante faciem iungit, et aliquantulum quiescit in
quam in dextera manu retinuit, tenens super cali- meditatione sanctissimi Sacramenti. Deinde depo-
cem, quern sinistra per nodum infra cuppam reti- sitis manibus dicit secreto: Quid retribuam D6-
net, intellegibili voce dicit: Per 6mnia ssecula sae- mino pro omnibus quae retribuit mihi? et interim
cul6rum. H. Amen, et cum ipsa particula signans discooperit calicem, genuflectit, surgit, accipit
ter a labio ad labium calicis, dicit: Pax t$ D6mini patenam, inspicit corporate, colligit fragmenta
sit sjt semper vobis >f« cum. Responso per ministrum: cum patena, si qua sint in eo, patenam quoque
Et cum spiritu tuo, particulam, quam dextera manu diligenter cum pollice et indice dexterae manus
tenet, immittit in calicem dicens secreto: Haec super calicem extergit et ipsos digitos, ne quid
commixtio et consecratio C6rporis, etc. Deinde fragmentorum in eis remaneat.
pollices et indices super calicem aliquantulum 5. Post extersionem patenae, iunctis pollicibus et
tergit et iungit, calicem palla cooperit, et genu- indicibus, calicem dextera manu infra nodum
flexus Sacramentum adorat, surgit, et stans iunc- cuppae accipit, sinistra patenam, dicens: Calicem
tis manibus ante pectus, inclinatus versus Sa- salutaris, etc., et signans se signo crucis cum ca-
cramentum, dicit intellegibili voce: Agnus Dei, lice, dicit: Sanguis Ddmini nostri, etc., et manu
qui tollis peccata mundi: et dextera percutiens sibi sinistra supponens patenam calici, stans reve-
pectus, sinistra super corporate posita, dicit: mi- renter, sumit totum Sanguinem cum particula in
serere nobis, et deinde non iungit manus, sed ite- calice posita. Quibus sumptis, dicit secreto: Quod
rum percutit sibi pectus, cum dicit secundo: mi- ore sumpsimus, etc., et super altare porrigit ca-
serere nobis, quod et tertio facit, cum dicit: dona licem ministro in latere Epistolae, quo vinum fun-
nobis pacem. dente, se purificat: deinde vino et aqua abluit pol-
3. Tune manibus iunctis supra altare positis, lices et indices super calicem, quos abstergit puri-
oculisque ad Sacramentum intentis, inclinatus ficatorio, interim dicens: Corpus tuum, D6mine,
dicit secreto: Domine Iesu Christe, etc. Qua ora- quod sumpsi, etc. Ablutionem sumit, et extergit
tione finita, si est daturus pacem, osculatur altare os et calicem purificatorio: quo facto purificato-
in medio et instrumentum pacis ei porrectum a rium extendit super calicem et desuper patenam
ministro iuxta ipsum ad dexteram, hoc est, in ac super patenam parvam pal lam; et, plicato cor-
latere Epistolae, genuflexo, et dicit: Pax tecum. porali, quod reponit in bursam, cooperit calicem
Minister respondet: Et cum spiritu tuo. Si non velo, et bursam desuper ponit, et collocat in medio
adsit qui huiusmodi instrumento pacem recipiat altar is, ut in principio Missae.
a celebrante, pax non datur, etiamsi illius datio 6. Si qui sum communicandi in Missa, paulo
Missae conveniat; nee osculatur altare, sed, dicta antea ministrans campanulas signo eos moneat.
praemissa oratione, statim subiungit alias oratio- Sacerdos autem, post sumptionem Sanguinis, ca-
nes ut in Ordine Missae. licem parum ad latus Evangelii collocat, intra ta-
4. Si vero celebret pro defunctis, non percutit men corporate, et palla tegit. Deinde, si particular
pectus ad Agnus Dei, quia dicit: Dona eis requiem super corporate consecratae sint, facta genuftexione,
ncc dicit primam orationem: D6mine Iesu Chri- eas super patenam ponit; si particulae in eadem
ste, qui dixisti Ap6stolis tuis, etc., non dat pacem Missa intra pyxidem consecratae sunt, pyxidem col-
sed dicit alias duas sequentes orationes: Ddmine locat in medio corporali, earn discooperit et ge-
Ritus servandus in celebratione Missae
nuflectit; si vero administrandae sunt particulae iam ipsum comitaverat, qui et aliis acolythis circa altare
antea consecratae, aperto tabernaculo, genuflectit, dat pacem: deinde subdiaconus vadit ad dexteram
pyxidem extrahit et discooperit. Postea accipit celebrantis, et quando opus est, discooperit calicem,
manu sinistra pyxidem seu patenam cum Sacra- accipit ampullam vini, et infundit, quando celebrans
mento, dextera vero sumit unam particulam, vult purificare. Diaconus post dat am pacem sub dia-
quam inter pollicem et indicem tenet aliquantu- cono vadit ad librum: et, dum celebrans se communi-
lum elevatam super pyxidem seu patenam, et, cat, stant ipse et subdiaconus profunde inclinati
conversus ad communicandos in medio altaris, versus altare.
dicit: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata 9. In Missa pontificali, assistens accipit et defert
mundi. Deinde dicit: D6mine, non sum dignus, pacem, ut in Caremoniali habetur. Si in Missa so-
ut intres sub tectum meum, sed tantum die verbo, lemni fiat Communio, otnnia serventur, ut supra,
et sanabitur anima mea. Quibus verbis tertio repe- sed prius communicet diaconum et subdiaconum,
titis, accedit ad eorum dexteram, hoc est, ad latus deinde alios per ordinem. Interim a choro canitur
Epistolae, et unicuique porrigit Sacramentum fa- antiphona ad Communionem.
ciens cum eo signum crucis super pyxidem vel
patenam, et simul dicens: Corpus D6mini nostri XI - De antiphona ad Communionem
Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeter-
nam. Amen.
et orationibus post Communionem
7. Fidelibus communicatis, celebrans ad altare /Celebrante purificato, dum calicem collocat in
revertitur. Deinde: si particulae super corporate V_^ altari, liber Missalis defertur per ministrum ad
positae erant, extergit illud cum patena, et si qua latus Epistolae, et collocatur ut in Introitu. Ipse
in eo fuerint fragmenta, in calicem immittit; si autem minister genuflectit iuxta latus Evangelii,
particulae in pyxide inveniuntur, earn super cor- ut in principio Missae. Deinde celebrans, stans
porale deponit, cooperit, in tabernaculo reponit, iunctis manibus, legit antiphonam ad Commu-
genuflectit et ostiolum claudit. Postea in calicem nionem, qua lecta, iunctis itidem manibus ante
immittit fragmenta quae forte inveniuntur in patina pectus, vadit ad medium altaris, et eo osculato,
sub mento communicantium apposita. Deinde di- vertit se ad populum a manu sinistra ad dexteram,
cit secreto: Quod ore sumpsimus, Domine, etc., et dicit: Dominus vobiscum, et per eandem viam
et se purificat dicens: Corpus tuum, D6mine, quod redit ad librum, dicit orationes post Communio-
sumpsi, etc., et alia facit ut supra. Si in altari de- nem, eisdem modo, numero et ordine, ut dictae
sit tabernaculum, et pyxis cum particulis conse- sunt orationes initio Missae. Quibus finitis, claudit
cratis super altare maneat usque ad finem Missae, librum, et iungens manus ante pectus, revertitur
ea serventur quae feria V in Cena Domini praescri- ad medium altaris, ubi, eo osculato, vertit se ad po-
buntur versus finem Missae. pulum, et dicit, ut supra: Dominus vobiscum,
8. In Missa solemni diaconus starts retro post quo dicto, stans iunctis manibus ante pectus ver-
celebrantetn cum in oratione dominie a dicitur: sus populum, dicit, si dicendum est: Ite, missa est,
Et dimitte nobis debita nostra, facta ibidem genu- et per eandem viam revertitur ad altare. Si vero
flexione, vadit ad dexteram celebrantis, et subdia- non sit dicendum, dicto D6minus vobiscum, re-
conus circa finem orationis dominica, facta it idem vertitur eodem modo per eandem viam ad medium
genuflexione, revertitur ad altare, et stans in latere altaris, ubi stans versus ad illud, iunctis ante
Epistola porrigit patenam diacono, qui earn discoo- pectus manibus, dicit: Benedicamus Domino. In
perit, et purificatorio abstergens dat celebranti, Missis autem defunctorum, eodem modo stans
illius manum osculando, et quando opus est, discoo- versus altare, dicit: Requiescant in pace.
perit et cooperit calicem, et cum celebrante adorat. 2. In Quadragesima autem a feria IV cinerum
Subdiaconus, reddita patena et deposito velo, quod usque ad feriam IV Hebdomadae sanctae, in Mis-
ab humeris eius pendebat, genuflectit, et descendit sa feriae, postquam celebrans dixit orationes post
retro post celebrantem, et cum dicitur: Pax Domini, Communionem cum suis solitis conclusionibus,
iterum genuflectens, accedit ad sinistram celebrantis, antequam dicat: Dominus vobiscum, stans in eo-
et simul dicunt: Agnus Dei. Deinde, facta ibidem dem loco ante librum dicit: Oremus. Humiliate
Sacramento genuflexione, redit post celebrantem. capita vestra Deo, caput inclinans, et, extensis ma-
Diaconus vero a dextris genuflexus exspectat pacem: nibus, subiungit eadem yoce orationem super
et cum celebrans osculatur altare, ipse se erigens populum ibidem positam, qua finita, osculatur
simul osculatur illud extra corporate, et a celebrante altare, et vertens se ad populum dicit: Dominus
dicente: Pax tecum, complexus accipit pacem sini- vobiscum, et alia ut supra.
stris genis sibi invicem appropinquantibus, et ei re- 3. In Missa solemni diaconus defert librum Mis-
spondet: Et cum spiritu tuo. Postea, iterum Sacra- salis ad latus Epistola, deinde vadit retro post
mento in altari adorato, vert it se ad subdiaconum celebrantem, subdiaconus vero vadit ad latus Evan-
retro post celebrantem, et similiter dat ei pacem. gelii, ubi calicem mundat, aptat cum purificatorio,
Subdiaconus, accepta pace a diacono et facta altari patena et palla cooperit, plicat corporate, reponit
genuflexione, comitatus ab acolytho vadit ad cho- in bursam, et illam ponit super calicem cooper turn
rum, et dat pacem primo cuiusque ordinis, dignio- velo, quern collocat in altari, vel super credentia ut
ribus prius, deinde minus dignis; et reversus ad al- prius: postea redit ad locum suum retro post dia-
tare, facta genuflexione, dat pacem acolytho qui conum: qui cum dicit: Ite, missa est, cum celebrante

- Missale Romanum
LXIV Ritus servandus in celebratione Missae
vertit se ad populum: et in Quadragesima, dicto sit ultimum Evangelium, accedit ad latus Evan-
per celebrantem Oremus, diaconus in latere Epi- gelii, ibique dicit initium Evangelii secundum
stola vertens se ad populum, iunctis manibus dicit ut Ioannem In principio.
supra: Humiliate, etc.; quo dicto vertit se versus 5. Si vero ultimum Evangelium omittendum sit,
altare a tergo celebrantis, et celebrans dicit ora- iuxta rubricas, celebrans, data benedictione, vel
tionem super populum. In Missis cantatis Ite, missa si etiam benedictio omittenda sit, osculato altari,
est vel Benedicamus D6mino vel Requiescant in recedit. Finito Evangelio in fine Missae, si celebra-
pace ab ipso celebrante canuntur. vit coram Summo Pontifice, Cardinali, et Legato
Sedis Apostolicae, vel Patriarcha, Archiepiscopo et
XII - De benedictione in fine Missae Episcopo, con vertit se ad ilium coram quo ex prae-
dictis celebravit, et facit reverentiam convenientem.
et Evangelio sancti Ioannis Si non celebravit coram aliquo praedictorum, huius-
icto Ite, mis8a est, vel Benedicamus D6mino, modi reverentiam praetermittit.
D vel Requiescant in pace, celebrans, ante me- 6. Quibus omnibus absolutis, sacerdos accipit
dium altaris stans iunctis manibus super eo, incli- sinistra calicem, dexteram ponens super bursam,
natus dicit secreto: Placeat tibi, sancta Trinitas, ne aliquid cadat, descendit ante infimum gradum
etc. Quo dicto, extensis manibus hinc inde super altaris, et, ibi in medio vertens se ad illud, se pro-
altare positis, ipsum in medio osculatur: turn eri- funde inclinat (vel, si in eo est tabernaculum sanc-
gens se, adhuc stans versus illud, elevat ad caelum tissimi Sacramenti, genuflectit); et, facta reve-
oculos et manus, quas extendit et iungit, caputque rentia, accipit biretum a ministro, caput cooperit,
Cruci inclinans, dicit voce intellegibili: Benedicat ac praecedente eodem ministro, eo modo quo ve-
vos omnipotens Deus, et iunctis manibus, ac de- nerat, redit ad sacristiam, interim dicens anti-
missis ad terram oculis, vertens se ad populum a phonam Trium puer6rum et canticum Benedicite
sinistro latere ad dexterum, extensa manu dextera vel alias preces quas maluerit. Postquam para-
iunctisque digitis, et manu sinistra infra pectus menta deposuerit, gratiarum actionem per tem-
posita, semel benedicit populo dicens: Pater, et poris spatium conveniens protrahit, preces in-
Filius, •£ et Spiritus Sanctus. R. Amen; et circu- frascriptas persolvens, vel alias pro sua devotione.
lum perficien8 accedit ad latus Evangelii, ubi dicto 7. In Missa solemni celebrans, eadetn voce et
D6minus vobiscum, et R. Et cum spiritu tuo, modo quo in Missis lectis, semel tantum benedicit
pollice dextero signans primum signo crucis altare populo, nisi sit Episcopus vel abbas, ut infra: et
seu librum in principio Evangelii, deinde frontem, dicto Evangelio secundum Ioannem, discedit cum
os et pectus, dicit: Initium sancti Evangelii secun- ministris ordine et modo quo venerat.
dum Ioannem, vel Sequentia sancti Evangelii, ut 8. Episcopus autem, vel Abbas benedictus habens
dictum est in rubricis generalibus, et R. G16ria tibi, usum pontificalium, ter benedicit populo, etiam in
D6mine, iunctis manibus legit Evangelium: In prin- Missis lectis.
cipio, vel aliud ut convenit. Cum dicit: Et Verbum
caro factum est, genuflectit versus latus Evangelii, XIII - De his quae omittuntur in Missa
et surgens prosequitur ut prius: quo finito, mini- defunctorum
ster stans a parte Epistolae respondet: Deo gratias.
2. Si celebrans in altari vertit faciem ad popu-
lum, non vertit se, sed, stans ut erat, benedicit po- I n Missa defunctorum ante confessionem non
dicitur psalmus Iudica me, Deus, sed, pronun-
pulo, ut supra, in medio altaris; deinde accedit ad tiata antiphona: Introibo ad altare Dei, et responso
latus Evangelii, et dicit Evangelium S. Ioannis. a ministro: Ad Deum, qui laetificat, etc., dicitur
3. Si celebravit coram Summo Pontifice, Car- Y. Adiutdrium nostrum, et confessio, cum reliquis
dinali, et Legato Sedis Apostolicae, vel Patriarcha, ut supra. Cum celebrans ad altare incipit antipho-
Archiepiscopo et Episcopo in provincia, civitate, nam ad Introitum, non signat se, sed, manu dextera
vel dioecesi sua exsistente, celebrans, dicto Pla- extensa, facit signum crucis super librum, quasi
ceat tibi, sancta Trinitas, etc., dicit: Benedicat vos aliquem benedicens, sinistra super altare posita.
omnipotens Deus, et convertens se ad Summum Non dicitur: Gldria Patri, sed post psalmum re-
Pontificem genuflexus, ad Cardinalem vero, et petitur: Requiem seternam; nee dicitur G16ria
Legatum, vel alium ex supradictis Praelatis, capite in excelsis, nee Alleluia, nee lube, D6mine, be-
inclinato, quasi licentiam benedicendi petens, nedicere, nee D6minus sit in corde meo; nee
prosequitur: Pater, et Filius, $1 et Spiritus Sanctus, osculatur librum in fine, nee dicit Per evangelica
benedicens adstantes a parte ubi non adest Pon- dicta. Non dicitur Credo, non benedicitur aqua
tifex, Cardinalis, Legatus aut Praelatus praedicti. Si in calicem fundenda; dicitur tamen oratio: Deus,
autem celebravit coram Patriarcha, Archiepiscopo qui human* substantial, etc. Cum lavat manus,
et Episcopo extra eorum provinciam, civitatem, in fine psalmi Lavabo inter innocentes, non dicitur
vel dicecesim constitutis, eis absque alio respectu, G16ria Patri. Ad Agnus Dei non dicitur: miserere
ut ceteris qui intersunt, more consueto benedicit. nobis, cuius loco dicitur: dona eis requiem; nee
4. In Missis, in quibus dictum est Benedicamus tertio: dona nobis pacem, cuius loco dicitur: dona
D6mino vel Requiescant in pace, celebrans non eis requiem sempiternam; neque percutitur pectus.
dat benedictionem, sed, dicto Placeat tibi, sancta Non dicitur prima oratio ante Communionem, sci-
Trinitas, ut supra, et altari osculato, si dicendum licet : D6mine Iesu Christe, qui dixisti Apdstolis tuis,
Ritus servandus in celebratione Missae
etc., nee datur pax. In fine non dicitur: Ite, missa a) In prima et secunda Missa, si aliam sit
est, nee Benedicamus D6mino, sed: Requiescant immediate celebraturus, sumpto divino Sanguine,
in pace. Et non datur benedictio: sed dicto Pla- calicem nee purincat nee abstergit, sed eum ponit
ceat, et osculato altari, dicitur, ut supra: In princi- super corporale et palla tegit. Deinde iunctis ma-
pio erat Verbum, etc. Alia omnia ut in aliis Missis. nibus dicit: Quod ore sumpsimus, et postea in
2. In Missa solemni non incensatur alt are ad vase cum aqua parato digitos abluit dicens: Cor-
Introitum, et subdiaconus, finita Epistola, non oscu- pus tuum, D6mine,et abstergit. His peractis, cali-
latur manum celebrant is, nee bene dicitur: diaconus cem super corporale adhuc manentem, deducta
non petit benedictionem, nee osculatur celebrantis palla, iterum disponit et cooperit, uti moris est,
manum: non tenentur luminaria ad Evangelium, scilicet purificatorio linteo, deinde patena cum
nee portatur incensum, sed duo tantum acolythi sine hostia consecranda, et palla, ac demum velo. Calix
candelabris stant unus a dextris et alter a sinistris vero extra corporale ne statuatur. Si per inadverten-
subdiaconi tenentis librum Evangeliorum. Non incen- tiam ablutiones cum vino sumpserit, celebrare
satur liber, nee in fine celebrans: nee defertur liber nihilominus potest secundam et tertiam Missam
Evangeliorum osculandus. Oblata et altare incensan- etiam ante tres horas, si necessarium sit. De cetero
tur ut supra: incensatur solus celebrans, et non incen- Missa more solito completur.
santur alii. Subdiaconus non tenet patenam post ce- b) In secunda et tertia Missa, si aliam Missam
lebrantem; sed tempore elevationis Sacramenti genu- immediate antea celebraverit, ad Offertorium,
flexus in latere Epistolee, illud incensat. Ministri, ablato velo a calice, hunc parumper versus latus
cum aliquid porrigunt celebranti, in hac Missa non Epistola collocat, intra tamen corporale; factaque
osculantur eius manum, neque rent qua porrigitur. hostiae oblatione, calicem purificatorio non abster-
3. Si distribuendce sunt candelce, distribuantur git, sed eum intra corporale relinquens, leviter
post Epistolam, et accendantur ad Evangelium, ad elevat, vinumque et aquam eidem infundit, ipsum-
elevationem Sacramenti, et post Missam, dum fit que calicem, nullatenus ab intus abstersum, offert.
absolutio. Si habendus est sermo, habeatur, finita Cetera omnia more solito peraguntur.
Missa, ante absolutionem. 2. Sacerdos, qui plures Missas cum intermissione
celebrat, prioribus in Missis suas ablutiones a
XIV - De agendis, si sacerdos rubricis praescriptas sumere debet. Si sequentem
bis vel ter eodem die celebret Missam ante tres horas celebraturus sit, aqua

S acerdos, qui in festo Nativitatis Domini vel in


Commemoratione omnium Fidelium defunc-
torum, duas vel tres Missas sine intermissione, id
tantum in ablutionibus adhibenda est; si vero per
inadvertentiam vinum quoque sumpserit, sequen-
tem Missam nihilominus etiam ante tres horas
est quin ab altari discedat, celebrat: celebrare potest, si necesse sit.
DE DEFECTIBUS
IN CELEBRATIONE MISSJE OCCURRENTIBUS
Missam, ne Sacramentum remaneat imperfectum,
et ut debitus servetur ordo.
acerdos celebraturus omnem adhibeat diligen-
S tiam, ne desit aliquid ex requisitis ad Sacra-
mentum Eucharistiae conficiendum. Potest au-
tem defectus contingere ex parte materiae conse-
7. Si hostia consecrata dispareat, vel casu ali-
quo, ut vento, vel ab aliquo animali accepta, et
nequeat reperiri; tune altera consecretur ab eo
loco incipiendo: Qui pridie quam pateretur, facta
crandae, et ex parte forma? adhibendae, et ex parte eius prius oblatione, ut supra.
ministri conficientis. Quidquid enim horum deficit, 8. Casibus de quibus supra 5-7, elevatio Sacra-
scilicet materia debita, forma cum intentione, et menti omittatur, et omnia fiant vitando, quantum
Ordo sacerdotalis in conficiente, non conficitur fieri potest, fidelium scandalum vel admirationem.
Sacramentum. Et his exsistentibus, quibuscum-
que aliis deficientibus, veritas adest Sacramenti.
Alii vero sunt defectus, qui, in Missae celebratione IV - De defectu vini
occurrentes, etsi veritatem Sacramenti non impe-
diant, possunt tamen aut cum peccato, aut cum
scandalo contingere. S i vinum sit factum penitus acetum, vel penitus
putridum, vel de uvis acerbis seu non maturis
expressum, vel ei admixtum tantum aquae ut vinum
sit corruptum, non conficitur Sacramentum.
II - De defectibus materiae 2. Si vinum cceperit acescere, vel corrumpi, vel
efectus ex parte materiae possunt contingere, si fuerit aliquantum acre, vel mustum de uvis tune
D aliquid desit ex iis quae ad ipsam requiruntur. expressum, vel non fuerit admixta aqua, vel fuerit
Requiritur enim, ut sit panis triticeus et vinum de admixta aqua rosacea seu alterius distillationis, con-
vite: et ut huiusmodi materia consecranda, in actu ficitur Sacramentum, sed conficiens graviter peccat.
Consecrationis, sit coram sacerdote. 3. Si celebrans ante Consecrationem Sanguinis,
quam vis post Consecrationem Corporis, advertat
Ill - De defectu panis aut vinum, aut aquam, aut utrumque non esse in
calice; debet statim apponere vinum cum aqua,
S i panis non sit triticeus, vel, si triticeus, admix- et facta oblatione, ut supra, consecrare: incipiendo
tus sit granis alterius generis in tanta quantitate ab illis verbis: Simili modo, etc.
ut non maneat panis triticeus, vel sit alioqui cor- 4. Si post verba Consecrationis advertat vinum
ruptus, non conficitur Sacramentum. non fuisse positum, sed aquam; deposita aqua in
2 Si sit confectus de aqua rosacea, vel alterius aliquod vas, iterum vinum cum aqua ponat in
distillationis, dubium est an conficiatur. calice, et consecret, resumendo a verbis praedictis:
3. Si coeperit corrumpi, sed non sit corruptus; si- Simili modo, etc.
militer si non sit azymus, secundum morem Eccle- 5. Si hoc advertat post sumptionem Corporis,
siae Latinae, conficitur, sed conficiens graviter peccat. vel huiusmodi aquae, apponat aliam hostiam ite-
4. Si celebrans ante Consecrationem advertit rum consecrandam, et vinum cum aqua in calice,
hostiam esse corruptam, aut non esse triticeam; offerat utrumque, et consecret, et sumat, quamvis
remota ilia hostia, aliam ponat, et facta oblatione, non sit ieiunus.
saltern mente concepta, prosequatur ab eo loco ubi 6. Casibus de quibus supra 3-5, elevatio Sacra-
desivit. menti omittatur, et omnia fiant vitando, quantum
5. Si id advertit post Consecrationem, etiam post fieri potest, fidelium scandalum vel admirationem.
illius hostiae sumptionem, posita alia, faciat obla- 7. Si quis percipiat ante Consecrationem, vel post
tionem, ut supra, et a Consecratione incipiat, sci- Consecrationem, totum vinum esse acetum, vel
licet ab illis verbis: Qui pridie quam pateretur; alias corruptum: idem servetur quod supra, ac si
et illam priorem, si non sumpsit, sumat post sump- deprehenderet non esse positum vinum, vel solam
tionem Corporis et Sanguinis, vel alicubi reverenter aquam fuisse appositam in calice.
conservet. Si autem sumpserit, nihilominus sumat 8. Si autem celebrans ante Consecrationem cali-
earn, quam consecravit: quia praeceptum de per- cis advertat, non fuisse appositam aquam: statim
fectione Sacramenti, maioris est ponderis, quam ponat earn, et proferat verba Consecrationis. Si id
quod a ieiunis sumatur. advertat post Consecrationem calicis: nullo modo
6. Quod si hoc contingat post sumptionem San- apponat, quia non est de necessitate Sacramenti.
guinis, apponi debet rursus novus panis et vinum 9. Si materia quae esset apponenda, ratione de-
cum aqua; et, facta prius oblatione, ut supra, sa- fectus vel panis vel vini, non posset ullo modo ha-
cerdos consecret, incipiendo ab illis verbis: Qui beri: si id sit ante Consecrationem Corporis, ulte-
pridie; ac statim sumat utrumque, et prosequatur rius procedi non debet: si post Consecrationem Cor-
De defectibus in celebratione Missae occurrentibus
poris, aut etiam vini, deprehenditur defectus alte- 2. Si sacerdos, putans se tenere unam hostiam,
rius speciei, altera iam consecrata: tune, si nullo post Consecrationem invenerit fuisse duas simul
modo haberi possit, procedendum erit, et Missa iunctas, in sumptione sumat simul utramque.
absolvenda, ita tamen, ut praetermittantur verba Quod si deprehendat post sumptionem Corporis
et signa, quae pertinent ad speciem deficientem. et Sanguinis aut etiam post ablutionem, reliquias
Quod si exspectando aliquamdiu haberi possit: aliquas relictas consecratas, eas sumat, sive parvae
exspectandum erit, ne sacrificium remaneat im- sint sive magnae, quia ad idem sacrificium spec-
perfectum. tant.
3. Si vero relicta sit hostia integra consecrata,
V - De defectibus formae earn in tabernaculo cum aliis reponat: si hoc fieri
nequit, earn sumat.
efectus ex parte formae possum contingere, si
D aliquid desit ex iis quae ad integritatem verbo-
rum in ipsa consecratione requiruntur. Verba au-
4. Si intentio non sit actualis in ipsa Consecra-
tione propter evagationem mentis, sed virtualis,
cum accedens ad altare intendat facere quod facit
tem Consecrationis, quae sunt forma huius Sacra- Ecclesia, conficitur Sacramentum, etsi curare debet
menti, sunt haec: Hoc est enim Corpus meum. Et: sacerdos, ut etiam actualem intentionem adhibeat.
Hie est enim Calix Sanguinis mei, novi et agterni
testamenti: mysterium fidei: qui pro vobis et pro
multis effundetur in remissidnem peccat6rum. Si VIII - De defectibus dispositions animae
quis autem aliquid diminueret, vel immutaret
de forma Consecrationis Corporis et Sanguinis,
et in ipsa verborum immutatione verba idem
SSacramentum,
i quis in peccato mortali aut aliqua poena eccle-
siastica impeditus, celebret, conficit quidem
sed gravissime peccat.
non significarent, non conficeret Sacramentum.
Si vero aliquid adderet vel detraheret, quod signi-
ficationem non mutaret, conficeret quidem, sed IX - De defectibus dispositionis corporis
gravissime peccaret.
2. Si celebrans non recordetur se dixisse ea quae
in Consecratione communiter dicuntur, non debet
Salcoholicum,
i sacerdos ante Missam non sit ieiunus per tres
saltern horas quoad cibum solidum et potum
et per unam saltern horam quoad
propterea turbari. Si tamen certo ei constet, se omi- potum non alcoholicum, non potest celebrare.
sisse aliquid eorum quae sunt de necessitate Sacra- Aquae tamen sumptione ieiunium non frangitur.
menti, id est, formam Consecrationis, seu partem: 2. Infirmi, quamvis non decumbant, potum non
resumat ipsam formam, et cetera prosequatur per alcoholicum, et veras ac proprias medicinas, sive
ordinem. Si vero valde probabiliter dubitet, se ali- liquidas sive solidas, ante Missae celebrationem
quid essentiale omisisse: iteret formam saltern sub sine temporis limite sumere possunt.
tacita condicione. Si autem non sunt de necessitate 3. Enixe invitantur sacerdotes, qui id praestare
Sacramenti, non resumat, sed procedat ulterius. valeant, ut venerandam ac vetustam eucharistici
ieiunii formam ante Missam servent.
VI - De defectibus ministri
X - De defectibus
D efectus ex parte ministri possunt contingere
quoad ea quae in ipso requiruntur. Haec autem
sunt: in primis intentio, deinde dispositio animae,
in ministerio ipso occurrentibus

dispositio corporalis, dispositio vestimentorum,


dispositio in ministerio ipso quoad ea quae in ipso
F ssunt etiam defectus occurrere in ministerio
ipso, si aliquid ex requisitis ad illud desit: ut
si celebretur in loco non sacro, vel legitime non
possunt occurrere. deputato, vel in altari non consecrato, vel tribus
mappis non cooperto; si non adsint luminaria
VII - De defectu intentionis cerea; si non sit tempus debitum celebrandi, quod
est ab una hora ante auroram usque ad unam horam
i quis non intendit conficere, sed delusorie ali- post meridiem communiter, nisi pro quibusdam
S quid agere: item si aliquae hostiae ex oblivione
remaneant in altari, vel aliqua pars vini, vel aliqua
Missis aliud tempus statutum sit, vel Ordinarius
loci quasdam Missas etiam horis vespertinis per-
hostia lateat, cum non intendat consecrare nisi miserit; si omittat aliquid ex vestibus sacerdotali-
quae super corporale sunt: item si quis habeat co- bus; si vestes sacerdotales et mappae non sint ab
ram se undecim hostias, et intendat consecrare Episcopo, vel ab alio hanc habente potestatem
solum decem, non determinans quas decem inten- benedictae; si non adsit clericus, vel alius deser-
dit: in his casibus non consecrat, quia requiritur viens in Missa, vel adsit qui deservire non debet,
intentio. Secus, si putans quidem esse decem, ta- ut mulier; si non adsit calix cum patena conve-
men omnes voluit consecrare quas coram se ha- niens, cuius cuppa debet esse aurea vel argentea
bebat: nam tune omnes erunt consecratae: atque vel stannea, non aerea vel vitrea; si corporalia non
ideo quilibet sacerdos talem semper intentionem sint munda, quae debent esse ex lino, nee serico
habere deberet, scilicet consecrandi eas omnes in medio ornata, et ab Episcopo vel ab alio hanc
quas ante se super corporale ad consecrandum habente potestatem benedicta, ut etiam superius
positas habet. dictum est: si celebret capite cooperto sine dispen-
LXVIII De defectibus in celebratione Missae occurrentibus
satione: si non adsit Missale, licet memoritet sciret 8. Si sumendo Sanguinem, particula remanserit
Missam, quam intendit dicere. in calice, digito ad labium calicis earn adducat, et
2. Si, sacerdote celebrante, violetur ecclesia ante sumat ante purificationem, vel infundat aquam et
Canonem, dimittatur Missa: si post Canonem, sumat.
non dimittatur. Si timeatur incursus hostium, vel 9. Si hostia ante Consecrationem inveniatur
alluvionis, vel ruina loci ubi celebratur, ante Con- fracta, nisi populo evidenter appareat, talis hostia
secrationem dimittatur Missa; post Consecratio- consecretur: si autem scandalum populo esse pos-
nem vero sacerdos accelerare poterit sumptionem sit, alia accipiatur et offeratur: quod si illius hostiae
Sacramenti, omissis omnibus aliis. iam erat facta oblatio, earn post ablutionem sumat.
3. Si sacerdos ante Consecrationem graviter in- Quod si ante oblationem hostia appareat con-
firmetur, vel in syncopen incident aut moriatur, fracta, accipiatur altera integra, si citra scandalum
praetermittitur Missa. Si post Consecrationem Cor- aut longam moram fieri poterit.
poris tantum, ante Consecrationem Sanguinis, vel 10. Si hostia consecrata dilabatur in calicem,
utroque consecrato id accidit, Missa per alium propterea nihil est reiterandum; sed sacerdos
sacerdotem expleatur ab eo loco ubi ille desiit, et Missam prosequatur, faciendo caeremonias et signa
in casu necessitatis etiam per non ieiunum. Si consueta cum residua parte hostiae quae non est
autem non obierit, sed fuerit infirmus, adeo tamen madefacta Sanguine, si commode potest. Si vero
ut possit communicare, et non adsit alia hostia tota fuerit madefacta, non extrahat earn, sed omnia
consecrata, sacerdos, qui Missam supplet, dividat dicat, omittendo signa, et sumat pariter Corpus
hostiam, et unam pattern praebeat infirmo, aliam et Sanguinem, signans se cum calice, et dicens:
ipse sumat. Si autem semiprolata forma Corporis Corpus et Sanguis D6mini nostri, etc.
obiit sacerdos, quia non est facta Consecratio, non 11. Si in hieme Sanguis congeletur in calice,
est necesse ut Missa per alium suppleatur. Si vero involvatur calix pannis calefactis: si id non profi-
obierit semiprolata forma Sanguinis, tune alter ceret, ponatur in ferventi aqua prope altare, dum-
prosequatur Missam, et super eundem calicem modo in calicem non intret, donee liquefiat.
repetat integram formam ab eo loco: Simili modo, 12. Si aliquid de Sanguine Christi ceciderit, si
postquam cenatum est; vel posset super alium aliqua tantum gutta effusa est, sufficit ut super eas
calicem praeparatum integram formam proferre, parum aquae fundatur, purificatorio postea abster-
et hostiam primi sacerdotis, et Sanguinem a se genda; secus vero corporale vel tobalea vel locus,
consecratum sumere, ac deinde calicem relictum meliore quo fieri potest modo, lavetur, et aqua postea
semiconsecratum. in sacrarium mittatur.
4. Si quis extra huiusmodi casus necessitatis in- 13. At si contingat totum Sanguinem post Con-
tegra Sacramenta non sumpserit, gravissime peccat. secrationem effundi, si quidem aliquid vel parum
5. Si musca, vel aranea, vel aliquid aliud ceci- remansit, illud sumatur, et de effuso reliquo San-
derit in calicem ante Consecrationem, proiciat guine, fiat, ut dictum est. Si vero nihil omnino
vinum in locum decentem, et aliud ponat in ca- remansit, ponat iterum vinum et aquam, et con-
lice, misceat parum aquae, offerat, ut supra, et pro- secret ab eo loco: Simili modo, postquam cena-
sequatur Missam: si post Consecrationem ceciderit tum est, etc., facta prius tamen calicis oblatione,
musca aut aliquid eiusmodi, extrahat earn, et lavet ut supra.
cum vino, finita Missa comburat, et combustio ac 14. Si quis evomat Eucharistiam, vomitus col-
lotio huiusmodi in sacrarium proiciatur. ligatur et in aliquem decentem locum mittatur.
6. Si aliquid venenosum ceciderit in calicem, 15. Si hostia consecrata, vel aliqua eius parti-
vel quod provocaret vomitum, vinum consecra- cula dilabatur in terram, reverenter accipiatur, et
tum reponendum est in alio calice aqua pleno, ita parum aquae in locum ubi cecidit fundatur et pu-
ut species vini dissolvantur; et huiusmodi aqua rificatorio abstergatur. Si cadat super vestes, non est
in sacrarium proiciatur. Aliud autem vinum cum necesse ut indumentum abluatur. Si super vestes
aqua apponendum est, denuo consecrandum. mulieris cadat, ipsa particulam accipiat et sumat.
7. Si aliquid venenatum contigerit hostiam con- 16. Possum etiam defectus in ministerio ipso
secratam, tune alteram consecret, et sumat eo modo occurrere, si sacerdos ignoret ritus et caeremonias
quo dictum est, et ilia mittatur in calicem aqua ipsas in eo servandas, de quibus omnibus in supe-
plenum, ut supra n. 6 de Sanguine dictum est. rioribus rubricis copiose dictum est.
PR^PARATIO AD MISSAM
PRO OPPORTUNITATE SACERDOTIS FACIENDA
Quilibet sacerdos, ex concessione Pii Pp. XI, sub die 3 oct. 1936, lucrari potest: Indulgentiam quinque annorum.si ante Missx
celebrationem recitet psalmos 83, 84, 85, 115 et 129 cum adnexa antiphona, versiculis et Oremus, ut infra; plenariam, si per
integrum mensem prsedictas preces cotidie recitaverit, additis confessione sacramentali et oratione ad Summi Pontificis mentem.

Ant. Ne reminiscaris, * Domine, delicta nostra Nonne tu vitam restitues nobis, * et p6pulus
vel parentum nostrorum, neque vindictam sumas tuus laetabitur in te?
de peccatis nostris. (T. P. Alleluia.) Ostende nobis, Domine, miseric6rdiam tuam, *
et salutem tuam da nobis. -—-
Psalmus 83 Audiam, quid loquatur D6minus Deus: * pro-

Q uam dilecta habitatio tua, Domine exerci-


tuum! * desiderat, languens concupiscit ani-
ma mea atria D6mini;
Cor meum et caro mea * exsultant ad Deum
fecto 16quitur pacem
Populo suo et sanctis suis * et eis qui corde con-
vertuntur ad eum.
Certe propinqua est salus eius timentibus eum, *
vivum. ut habitet gl6ria in terra nostra.
Etiam passer invenit domum, * et hirundo ni- Miseric6rdia et fidelitas 6bviam venient sibi, *
dum sibi, ubi ponat pullos suos: iustitia et pax inter se osculabuntur.
Altaria tua, D6mine exercituum, * rex meus et Fidelitas germinabit ex terra, * et iustitia de
Deus meus! — caelo prospiciet.
Beati qui habitant in domo tua, Domine, * per- Dominus quoque dabit bonum, * et terra nostra
petuo laudant te. dabit fructum suum.
Beatus vir, cuius auxilium est a te, * cum sacra Iustitia ante eum incedet, * et salus in via gres-
itinera in animo habet: suum eius.
Transeuntes per vallem aridam, fontem facient G16ria Patri.
earn, * ac benedicti6nibus vestiet earn pluvia prima. Psalmus 85
Procedent de r6bore in robur: * videbunt Deum
deorum in Sion. —
D6mine exercituum, audi orationem meam; *
auribus percipe, Deus Iacob.
I nclina, D6mine, aurem tuam, exaudi me, * quia
miser et pauper sum ego.
Cust6di animam meam, quia dev6tus sum tibi; *
Clipeus noster, aspice, Deus, * et respice fa- salvum fac servum tuum sperantem in te.
ciem uncti tui. Deus meus es tu: miserere mei, D6mine, * quia
Vere melior est dies unus in atriis tuis * quam assidue ad te clamo.
alii mille; Laetifica animam servi tui, * quia ad te, D6mine,
Consistere malo in limine domus Dei mei, * animam meam att611o.
quam morari in tabernaculis peccatorum. Tu enim, Domine, es bonus et clemens, * ple-
Nam sol et clipeus est Dominus Deus: * gra- nus misericordiae in omnes qui invocant te.
tiam et gloriam largitur D6minus; Ausculta, Domine, orationem meam, * et atten-
Non negat bona eis * qui ambulant in inno- de ad vocem obsecrationis meae.
centia. Die tribulati6nis meae clamo ad te, * quia exau-
Domine exercituum, * beatus homo qui con- dies me. —
fidit in te. Non est tibi par inter deos, D6mine, * et non
G16ria Patri. est opus simile operi tuo:
Omnes gentes, quas fecisti, venient et adora-
Psalmus 84 bunt te, D6mine, * et prsedicabunt nomen tuum.
P opitius fuisti, Domine, terrae tuae; * bene ver-
tisti sortem Iacob.
Dimisisti culpam populi tui; * operuisti omnia
Quia magnus es tu et facis mirabilia: * tu solus
es Deus. —
Doce me, D6mine, viam tuam, ut ambulem in
peccata e6rum. veritate tua; * dirige cor meum, ut timeat nomen
Continuisti omnem iracundiam tuam, * desti- tuum.
tisti a fur6re irae tuae. — Celebrabo te, Domine Deus meus, toto corde
Restitue nos, Deus salvator noster, * et depone meo, * et praedicabo nomen tuum in aeternum,
indignatidnem tuam ad versus nos. Quia miseric6rdia tua magna fuit erga me, * et
Num in aeternum irasceris nobis, * aut extendes eripuisti animam meam de profundis inferni.
iram tuam in omnes generati6nes ? Deus, superbi insurrexerunt contra me, et turba
LXX Praeparatio ad Missam
praepotentium insidiatur vitae meae, * neque te po- V. Ego dixi: Domine, miserere mei.
nunt ante oculos suos. R. Sana animam meam, quia peccavi tibi.
Sed tu, D6mine, Deus misericors es et beni- V. Convertere, D6mine, aliquantulum.
gnus, * tardus ad iram, summe clemens et fidelis. R. Et deprecare super servos tuos.
Respice in me et miserere mei; da robur tuum y. Fiat miseric6rdia tua, Domine, super nos.
servo tuo, * et salvum fac filium ancillae tuae. R. Quemadmodum speravimus in te.
Signum da mihi favoris tui, ut videant qui ode- V. Sacerdotes tui induantur iustitiam.
runt me et confundantur, * quod tu, Domine, R. Et Sancti tui exsultent.
adiuveris me et consolatus sis me. V. Ab occiiltis meis munda me, D6mine.
G16ria Patri. R. Et ab alienis parce servo tuo.
Psalmus 115 V. D6mine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
/^lonfisus sum, etiam cum dixi: * « Ego afflictus
V»x sum valde »;
Oremus.
Ego dixi in pavore meo: * « Omnis homo
fallax! »
Quid retribuam Domino * pro 6mnibus quae
tribuit mihi?
A ures tuae pietatis, mitissime Deus, inclina preci-
- bus nostris, et gratia Sancti Spiritus illumina
cor nostrum: ut tuis mysteriis digne ministrare,
Calicem salutis accipiam, * et nomen D6mini teque aeterna caritate diligere mereamur.
invocabo.
Vota mea Domino reddam * coram omni p6pulo
eius.
D eus, cui omne cor patet et omnis voluntas lo-
quitur, et quem nullum latet secretum: pu-
rifica per infusionem Sancti Spiritus cogitati6nes
Preti6sa est in oculis Domini * mors sanctorum
cordis nostri; ut te perfecte diligere et digne lau-
eius.
dare mereamur.
O D6mine, ego servus tuus sum, ego servus
tuus, filius ancillae tuae: * solvisti vincula mea.
Tibi sacrificabo sacrificium laudis, * et nomen
D6mini invocabo.
U re igne Sancti Spiritus renes nostros et cor no-
strum, Domine: ut tibi casto corpore servia-
mus, et mundo corde placeamus.
Vota mea D6mino reddam * coram omni p6-
pulo eius,
In atriis domus Ddmini, * in medio tui, Ieru- M entes nostras, quaesumus, Domine, Paraclitus,
qui a te procedit, illiiminet: et inducat in
omnem, sicut tuus promisit Filius, veritatem.
salem.
G16ria Patri.
Psalmus 129 A dsit nobis, quaesumus, Domine, virtus Spiritus
t Sancti: quae et corda nostra clementer expiir-
get, et ab omnibus tueatur adversis.
D e profundis clamo ad te, D6mine, * Domine,
audi vocem meam!
Fiant aures tuae intentae * ad vocem obsecratio-
nis meae. —
D eus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustra-
tione docuisti: da nobis in eodem Spiritu rec-
ta sapere; et de .eius semper consolatione gaudere.
Si delict6rum mem6riam servaveris, Domine, *
D6mine, quis sustinebit? /^onscientias nostras, quaesumus, Domine, visi-
Sed penes te est peccat6rum venia, * ut cum ^ ' tando purifica: ut veniens D6minus noster
reverentia serviatur tibi. — Iesus Christus, Filius tuus, paratam sibi in nobis
Spero in D6minum, * sperat anima mea in ver- inveniat mansionem: Qui tecum vivit et regnat in
bum eius; unitate.
Exspectat anima mea D6minum, * magis quam
cust6des aur6ram. — Oratio sacerdotis ante Missam
Magis quam cust6des auroram, * exspectet Israel
Indulgentia trium annorum pro qualibet ex sequentibus oratio-
D6minum, nibus, si in die assignata recitetur. Pius Pp.XI, 3 octobris 1936.
Quia penes D6minum miseric6rdia * et copiosa
penes eum redemptio: Die dominica
Et ipse redimet Israel * ex 6mnibus iniquitati-
bus eius.
G16ria Patri.
S umme Sacerdos et vere P6ntifex, qui te obtu-
listi Deo Patri h6stiam puram et immaculatam
in ara Crucis pro nobis miseris peccat6ribus, qui
Deinde repetitur dedisti nobis Carnem tuam ad manducandum et
Sanguinem tuum ad bibendum, et posuisti myste-
Ant. Ne reminiscaris, Domine, delicta nostra
rium istud in virtute Spiritus Sancti tui, dicens:
vel parentum nostr6rum, neque vindtctam sumas de
Haec quotiescumque feceritis in mei memdriam
peccatis nostris. (T. P. Alleluia.)
facietis, rogo per Sanguinem tuum preti6sum, ma-
Postea sacerdos dicit: gnum salutis nostrae pretium, rogo per hanc miram et
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. inenarrabilem caritatem, qua nos miseros et indignos
Pater noster. sic amare dignatus es, ut lavares nos a peccatis nostris
V. Et ne nos inducas in tentationem. in Sanguine tuo. Doce me, indignum servum tuum,
H. Sed libera nos a malo. quem inter cetera dona tua etiam ad officium sa-
Praeparatio ad Missam

cerdotale vocare dignatus es, nullis meis mentis, Feria IV


sed sola dignatione misericordiae tuae; doce me,
quseso, per Spiritum Sanctum tuum tantum tractare
mysterium ea reverentia et honore, ea devotione
E go enim, D6mine, memor venerandae passio-
nis tuae, accedo ad altare tuum, licet pecca-
tor, ut offeram tibi sacrificium quod tu instituisti et
et timore, quibus oportet et decet. Fac me per gra- offerri praecepisti in commemoratione tua pro sa-
tiam tuam semper illud de tanto mysterio credere lute nostra. Suscipe ergo illud, quaeso, summe Deus,
et intellegere, sentire et firmiter retinere, dicere et pro Ecclesia tua sancta, pro populo tuo quem acqui-
cogitare quod tibi placet et expedit animae meae. sisti Sanguine tuo. Et quoniam me peccatorem
Intret Spiritus tuus bonus in cor meum, qui sonet inter te et eiindem populum tuum, medium esse
ibi sine sono et sine strepitu verb6rum; loquatur voluisti, licet in me boni operis testimonium non
omnem veritatem tantorum mysteriorum. Profiinda agnoscas, officium saltern dispensations creditae
quippe sunt nimis et sacro tecta velamine. Propter non recuses; nee, per me indignum, eorum salutis
magnam clementiam tuam concede mihi Missarum pereat pretium, pro quibus victima factus salutaris
solemnia puro corde et munda mente celebrare. Li- dignatus es esse redemptio. Profero ergo, D6mi-
bera cor meum ab immundis et nefandis, vanis et ne, si digneris propitius intueri, tribulationes ple-
noxiis cogitationibus. Muni me beatorum Angelo- bium, pericula populorum, captivorum gemitus,
rum pia et fida custodia atque fortissima tutela, ut miserias orphanorum, necessitates peregrin6rum,
hostes 6mnium bonorum confusi discedant. Per vir- inopiam debilium, desperationes languentium,
tutem tanti mysterii, et per manum sancti Angeli defectus senum, suspiria iuvenum, vota virginum,
tui, repelle a me et a cunctis servis tuis durissimum lamenta viduarum.
spiritum superbiae et cenodoxiae, invidiae et blas-
phemiae, fornicatidnis et immunditiae, dubietatis Feria V
et diffidentiae. Confundantur qui nos persequiintur,
pereant illi qui perdere cuncta festinant.
T u enim misereris omnium, Domine, et nihil
odisti eorum quae fecisti. Memorare quae sit
nostra substantia, quia tu Pater noster es, quia tu
Feria II Deus noster es, ne irascaris satis, neque multitudi-
nem viscerum tuorum super nos contineas. Non
R ex virginum, amator castitatis et integritatis,
Deus, caelesti rore benedictionis tuae exstingue
in corpore meo totum fontem ardentis libidinis, ut
enim in iustificationibus nostris prosternimus pre-
ces ante faciem tuam, sed in miserationibus tuis
maneat in me tenor totius castitatis corporis et ani- multis. Aufer a nobis, Domine, iniquitates nostras
mae. Mortifica in membris meis carnis stimulos et ignem Sancti Spiritus in nobis clementer accen-
omnesque libidinosas commoti6nes, et da mihi de. Aufer cor lapideum de carne nostra et da nobis
veram et perpetuam castitatem, cum ceteris bonis cor carneum, quod te timeat, te amet, te diligat, te
tuis, quae tibi placent in veritate; ut sacrificium delectetur, te sequatur, te perfruatur. Oramus, Do-
laudis casto corpore et mundo corde cotidie valeam mine, clementiam tuam, ut sereno familiam tuam,
tibi offerre. Quanta enim cordis contritione et la- sacri tui nominis orTicia praestolantem, aspicere di-
crimarum fonte, quanta reverentia et tremore, quan- gneris vultu; et, ut nullius sit irritum votum, nul-
ta corporis castitate et animae puritate istud divi- lius vacua supplicatio, tu nobis preces suggere, quas
num et caeleste sacrificium est celebrandum, Do- ipse audire propitius et exaudire delecteris.
mine, ubi Caro tua in veritate sumitur, ubi Sanguis
tuus in veritate bibitur, ubi ima summis coniun- Feria VI
guntur, ubi adest sanctdrum praesentia Angelorum,
ubi tu es sacerdos et sacrificium mirabiliter et inef-
fabiliter.
R ogamus te etiam, Pater sancte, et pro spiritibus
fidelium defunctorum, ut sit illis salus, sanitas,
gaudium et refrigerium hoc magnum pietatis sa-
Feria III cramentum. Deus meus, sit illis hodie magnum et
plenum convivium de te pane vivo, qui de caelo de-
Quissi tu,digneomnipotens
hoc sacrificium celebrare potest, ni-
Deus, offerentem feceris di-
scendisti et das vitam mundo, de tua carne sancta
et benedicta, Agni videlicet immaculati, qui tollit
gnum? Scio, D6mine, et vere scio, et idipsum bo- peccata mundi, quae de sancto et glorioso beatae
nitati tuae confiteor quod non sum dignus acce- Virginis Mariae utero est assumpta et de Spiritu
dere ad tantum mysterium propter nimia peccata Sancto concepta; de illo inquam pietatis fonte, qui
et infinitas neglegentias meas. Sed scio, et veraciter per lanceam militis ex tuo sanctissimo latere ema-
credo, ex toto Corde meo credo, ore confiteor, quia navit: ut exinde satiati, refrigerati, refecti et conso-
tu potes me facere dignum, qui solus potes facere lati exsultent in laude et gloria tua. Peto clemen-
mundum de immiindo conceptum semine, et de tiam tuam, ut descendat super panem et calicem
peccat6ribus iustos facis et sanctos. Per hanc omni- plenitudo tuae benedictionis, et sanctificatio tuae di-
potentiam tuam, te rogo, concede mihi peccatori hoc vinitatis. Descendat etiam, Domine, ilia Sancti Spi-
caeleste sacrificium celebrare cum timore et tremore, ritus tui invisibilis incomprehensibilisque maie-
cum cordis puritate et lacrimarum fonte, cum lae- stas, sicut quondam in patrum hostiis descendebat;
titia spiritali et caelesti gaudio. Sentiat mens mea qui et oblationes nostras Corpus et Sanguinem tuum
dulcedinem beatissimae praesentiae tuae, et excubias efficiat, et me indignum sacerdotem tuum doceat
sanctorum Angelorum tuorum in circuitu meo. tantum tractcire mysterium cum cordis puritate et
Praeparatio ad Missam
lacrimarum fonte, cum reverentia et tremore, ita diae tuae, D6mine Iesu Christe, Rex aeterne, Deus
ut placide et benigne suscipias sacrificium de et homo, crucifixus propter h6minem. Exaudi me
manibus meis, ad salutem omnium tarn viv6rum sperantem in te: miserere mei pleni mis&riis et pec-
quam et defunctorum. catis, tu qui fontem miserati6nis numquam mandre
cessabis. Salve, salutaris victima, pro me et omni
Sabbato humano genere in patibulo Crucis oblata. Salve, n6-
ogo te, D6mine, per ipsum sacrosanctum my- bilis et preti6se Sanguis, de vulneribus crucifixi
R sterium C6rporis et Sanguinis tui, quo coti- Domini mei Iesu Christi profluens, et peccata totius
die in Ecclesia tua pascimur et potamur, ablui- mundi abluens. Recordare, D6mine, creaturae tuae,
mur et sanctificamur, atque unius summae divini- quam tuo Sanguine redemisti. Pasnitet me peccasse,
tatis participes efficimur. Da mihi virtutes tuas cupio emendare quod feci. Aufer ergo a me, cle-
sanctas, quibus repletus bona conscientia ad altare mentissime Pater, omnes iniquitates et pecedta
tuum accedam, ita ut haec caelestia sacramenta effi- mea; ut, purificatus mente et cdrpore, digne degu-
ciantur mihi salus et vita. Tu enim dixisti ore tuo stare merear Sancta sanct6rum. Et concede, ut haec
sancto et benedicto: Panis, quern ego dabo, caro mea sancta praelibatio Corporis et Sanguinis tui, quam
est pro mundi vita. Qui manducat me vivit prop- ego indignus sumere intendo, sit peccat6rum me6-
ter me. Ipse manet in me et ego in eo. Ego sum rum remissio, sit delict6rum perfecta purgatio, sit
panis vivus, qui de caelo descendi. Si quis mandu- turpium cogitati6num effugatio ac bon6rum sen-
caverit ex hoc pane, vivet in aeternum. Panis dul- suum regeneratio, operumque tibi placentium salu-
cissime, sana palatum cofdis mei, ut sentiam sua- bris efficacia, animae quoque et c6rporis contra
vitatem amdris tui. Sana eum ab omni languore, ut inimicorum me6rum insidias firmissima tu'itio.
nullam praeter te sentiam dulcedinem, nullum prae- Amen.
ter te quaerat amdrem, nullam praeter te amet pul-
chritudinem. Panis candidissime, habens omne de- Oratio S. Thomae Aquinatis
lectamentum et omnem sap6rem, qui nos semper Indulgentia trium annorum; plenaria, dummodo cotidiana
reficis et in te numquam deficis, cdmedat te cor orationis recitatio in integrum mensem producta fuerit, et
meum, et dulcedine sap6ris tui repleantur viscera prseterea sacramentalis confessio, alicuius ecclesiae vel publi-
animae meae. Manducat te Angelus pleno ore: man- ci oratorii visitatio et ad mentem Summi Pontificis preces
additac fuerint. Pius Pp. XI, 10 decembris 1936.
diicet te peregrinus homo pro modulo suo, ne de-
ficere possit in via, tali recreatus viatico. Panis
sancte, panis vive, panis pulcher, panis munde, a inipotens sempiterne Deus, ecce accedo ad
sacramentum unigeniti Filii tui, Domini no-
qui descendisti de caelo et das vitam mundo, veni stri Iesu Christi; accedo tamquam infirmus ad me-
in cor meum et munda me ab omni inquinamento dicum vitae, immundus ad fontem miseric6rdiae, cae-
carnis et spiritus. Intra in animam meam. Sana et cus ad lumen claritatis aeternae, pauper et egenus
sanctifica me interius et exterius. Esto tutamen et ad Dominum caeli et terrae. Rogo ergo immensae
continua salus animae et c6rporis mei. Repelle a largitatis tuae abundantiam, quatenus meam curare
me insidiantes mihi hostes. Recedant procul a po- digneris infirmitatem, lavare foeditatem, illuminare
tentia praesentiae tuae, ut foris et intus munitus per caecitatem, ditare paupertatem, vestire nuditatem;
te recto trdmite ad regnum tuum perveniam, ubi ut panem Angelorum, Regem regum et Dominum
non in mysteriis, sicut in hoc tempore agitur, sed dominantium, tanta suscipiam reverentia et humi-
facie ad faciem te videbimus, cum tradideris regnum litate, tanta contriti6ne et devoti6ne, tanta puri-
Deo et Patri, et Deus eris 6mnia in omnibus. Tune tate et fide, tali prop6sito et intentione, sicut expe-
enim me de te satiabis satietate mirifica, ita ut neque dit saluti animae meae. Da mihi, quaeso, dominici
esuriam, neque sitiam in aeternum. Amen. Corporis et Sanguinis non solum suscipere sacra-
mentum, sed etiam rem et virtutem sacramenti. O
Oratio S. Ambrosii ante Missam mitissime Deus, da mihi Corpus unigeniti Filii tui,
Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936. D6mini nostri Iesu Christi, quod traxit de Virgine
Maria, sic suscipere, ut c6rpori suo mystico merear
A d mensam dulcissimi convivii tui, pie D6mine incorporari, et inter eius membra connumerari. O
k. Iesu Christe, ego peccator de pr6priis meis amantissime Pater, concede mihi dilectum Filium
meritis nihil praesumens, sed de tua confidens mise- tuum, quern nunc velatum in via suscipere pro-
ric6rdia et bonitate, accedere vereor et contremisco. p6no, revelata tandem facie perpetuo contemplari:
Nam cor et corpus habeo multis criminibus macu- Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti
latum, mentem et linguam non caute custoditam. Deus, per omnia saecula saecul6rum. Amen.
Ergo, o pia Deitas, o tremenda maiestas, ego miser,
inter angustias deprehensus, ad te fontem mise- Oratio ad B. Mariam Virg. ante Missam
ric6rdiae recurro, ad te festino sanandus, sub tuam Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.
protecti6nem fugio; et, quern Iudicem sustinere
nequeo, Salvat6rem habere suspiro. Tibi, D6mine,
plagas meas ostendo, tibi verecundiam meam de- O Mater pietatis et miseric6rdiae, beatissima
Virgo Maria, ego miser et indignus peccator
tego. Scio peccata mea multa et magna, pro quibus ad te confugio toto corde et affectu; et precor pieta-
timeo: spero in misericordias tuas, quarum non tem tuam, ut, sicut dulcissimo Filio tuo in Cruce
est numerus. Respice ergo in me 6culis miseric6r- pendenti astitisti, ita et mihi, misero peccatori, et
Praeparatio ad Missam LXXIII

sacerd6tibus 6mnibus, hie et in tota sancta Ecclesia omnipotentis Dei totiusque Curiae triumphdntis, ad
h6die offerentibus, clementer assistere digneris, ut, utilitdtem meam totiusque Curiae militantis, pro
tua gratia adiuti, dignam et acceptabilem hostiam 6mnibus qui se commendaverunt oratidnibus meis
in conspectu summae et individual Trinitatis of- in genere et in specie, et pro felici statu sanctae Ro-
ferre valeamus. Amen. manae Ecclesiae. Amen.

Preces ad S. Ioseph
Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936. G audium cum pace, emendationem vitae, spa-
tium verae paenitentiae, gratiam et consolati6-
nem Sancti Spiritus, perseverantiam in bonis ope-
felicem virum, beatum Ioseph, cui datum est ribus, tribuat nobis omnipotens et. misericors D6-
O Deum, quern multi reges voluerunt videre et
non viderunt, audire et non audierunt, non solum
minus. Amen.

videre et audire, sed portare, deosculari, vestire et


custodire! ORATIONES
V. Ora pro nobis, beate Ioseph.
R. Ut digni efficiamur promissidnibus Christi. DICEND.E CUM SACERDOS INDUITUR
SACERDOTALIBUS PARAMENTIS
Oremus. Indulgentia centum dierum pro singulis orationibus.
Pius Pp. XII, 14 ianuarii 1940.
D eus, qui dedisti nobis regale sacerd6tium: prae-
sta, qusesumus; ut, sicut beams Ioseph unige-
nitum Filium tuum, natum ex Maria Virgine, suis Cum lavat manus, dicat:
manibus reverenter tractare meruit et portare, ita
nos facias cum cordis munditia et 6peris innocentia
tuis sanctis altaribus deservire, ut sacrosanctum D a, D6mine, virtutem manibus meis ad abster-
gendam omnem maculam; ut sine pollutidne
mentis et c6rporis valeam tibi servire.
Filii tui Corpus et Sanguinem h6die digne suma-
mus, et in futuro sseculo prsemium habere merea-
mur aeternum. Per eiindem Christum Dominum Ad amictum, dum ponitur super caput, dicat:
nostrum. Amen.

Oratio ad omnes Angelos et Sanctos I mpone, Domine, capiti meo galeam salutis, ad
expugnandos diab61icos incursus.
Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.
Ad albam, cum ea induitur:
ngeli, Archangeli, Throni, Dominationes, Prin-
A L cipatus, Potestates, Virtutes caelorum, Cheru-
bim atque Seraphim, omnes Sancti et Sanctae Dei, D ealba me, D6mine, et munda cor meum; ut,
in Sanguine Agni dealbatus, gaudiis perfruar
praesertim Patroni mei, intercedere dignemini pro sempiternis.
me, ut hoc sacrificium Deo omnipotent digne va-
leam offerre, ad laudem et gl6riam n6minis sui et Ad cingulum, dum se cingit:
ad utilitatem meam totiusque Ecclesiae suae sanctae.
Amen. TJraecinge me, D6mine, cingulo puritatis, et
L exstingue in lumbis meis humdrem libi-
Oratio ad Sanctum dinis; ut maneat in me virtus continentiae et ca-
in cuius honorem Missa celebratur stitatis.
Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936. Ad manipulum, dum imponitur bracchio sinistro:
sancte N., ecce ego miser peccator, de tuis
O meritis confisus, 6ffero nunc sacratissimum
sacramentum C6rporis et Sanguinis D6mini nostri
M erear, D6mine, portare manipulum fletus et
doloris; ut cum exsultati6ne recipiam mer-
cedem Iab6ris.
Iesu Christi pro tuo hon6re et gl6ria. Precor te hu-
militer et devdte, ut pro me hodie intercedere digne-
ris, ut tantum sacrificium digne et acceptabiliter Ad stolam, dum imponitur collo:
offerre valeam, ut eum tecum et cum 6mnibus elec- edde mihi, D6mine, stolam immortalitatis,
tis eius aeternaliter laudare, atque cum eo regnare
valeam: Qui vivit et regnat in ssecula saecul6rum.
R quam perdidi in praevaricati6ne primi pa-
rentis: et, quam vis indignus accedo ad tuum sa-
Amen. crum mysterium, merear tamen gaudium sempi-
ternum.
Formula intentionis ante Missam
Indulgentia quingentorum dierum. Pius Pp. XI, 12 iulii 1935. Ad casulam, cum assumitur:
6mine, qui dixisti: Iugum meum suave est,
E go volo celebrare Missam, et conficere Corpus
et Sanguinem D6mini nostri Iesu Christi,
iuxta ritum sanctae Romanae Ecclesiae, ad laudem
D et onus meum leve: fac, ut istud portare sic
valeam, quod cdnsequar tuam gratiam. Amen.
LXXIV Praeparatio ad Missam
ORATIONES Ad tunicellam:
DICENDiE AB EPISCOPO T^iinica iucunditatis et indumento lsetitise induat
CUM IN PONTIFICALIBUS CELEBRAT JL me Dominus.
Indulgentia centum dierum pro singulis orationibus. Ad dalmaticam:
Pius Pp. XII, 14 ianuarii X940.

Ad caligas: Indue me, D6mine, indum6nto salutis et vesti-


mento laetitiae; et dalmatica iustitiae circumda
me semper.
/"^alcea, D6mine, pedes meos in praeparationem
V-^ evangelii pacis, et pr6tege me in velamento Ad chirothecas:
alarum tuarum.
/^lircumda, D6mine, manus meas munditia novi
Cum exuitur cappa: V^ hominis, qui de caelo descendit: ut, quemad-
modum Iacob dilectus tuus, pelliculis haedorum
opertis manibus, paternam benedictionem, oblato
E xue me, D6mine, veterem hominem cum m6ri-
bus et actibus suis: et indue me novum h6-
minem, qui seciindum Deum creatus est in iusti-
patri cibo potuque gratissimo, impetravit; sic et,
oblata per manus nostras salutari h6stia, gratiae
tia et sanctitate veritatis. tuae benedictionem merear. Per Dominum nostrum
Iesum Christum, Filium tuum, qui in similitudi-
Cum lavat manus: nem carnis peccati pro nobis 6btulit semetipsum.

D a, D6mine, virtutem manibus meis ad abster-


gendam omnem maculam immundam; ut
Ad planetam:
sine polluti6ne mentis et c6rporis valeam tibi ser-
vire. D omine, qui dixisti: Iugum meum suave est,
et onus meum leve: praista, ut illud portire
sic valeam, quod possim c6nsequi tuam gratiam.
Ad amictum:
Ad mitram:
Icorum
mpone, Domine, galeam salutis in capite meo ad
expugnandas omnes diabolicas fraudes, inimi-
omnium versutias superando. M i tram, Domine, et salutis galeam impdne ca-
piti meo; ut contra antiqui hostis omniumque
inimic6rum meorum insidias inoffensus evadam.
Ad albam:
Ad anulum:
D ealba me, D6mine, et a delicto meo munda
me: ut cum his, qui stolas suas dealbaverunt
in Sanguine Agni, gaudiis perfruar sempiternis. C ordis et corporis mei, D6mine, digitos virtute
decora, et septif6rmis Spiritus sanctificatione
circumda.
Ad cingulum: Ad manipulum:

F aecinge me, D6mine, cingulo fidei, et virtute


castitatis lumbos meos, et exstingue in eis hu- M erear, precor, Domine, manipulum portare
mente flebili; ut cum exsultati6ne portio-
nem accipiam cum iustis.
morem libidinis; ut iiigiter maneat in me vigor
totius castitatis.
ORATIONES
Cum accipit crucem pectoralem: DICEND.E AB EPISCOPO
CUM NON IN PONTIFICALIBUS CELEBRAT
M unire digneris me, Domine Iesu Christe, ab
6mnibus insidiis inimic6rum 6mnium, si-
gno sanctissimae Crucis tux: ac concedere digneris
Indulgentia centum dierum pro singulis orationibus.
Pius Pp. XII, 14 ianuarii 1940.
mihi indigno servo tuo, ut, sicut hanc crucem,
Sanct6rum tuorum reliquiis refertam, ante pectus Cum exuitur cappa:
meum teneo, sic semper mente retineam et me- xue me, D6mine, veterem h6minem cum m6ri-
m6riam passi6nis, et sanctdrum victorias Mar-
tyrum.
E bus et actibus suis: et indue me novum h6-
minem, qui seciindum Deum creatus est in iusti-
Ad stolam: tia et sanctitate veritatis.

R edde mihi, Domine, 6bsecro, stolam immortali-


tatis, quam perdidi in praevaricati6ne primi
parentis: et, quamvis indignus accedere praesu-
Cum lavat manus:
T"\a, D6mine, virtutem manibus meis ad abster-
mo ad tuum sacrum mysterium cum hoc orna- JLy gendam omnem maculam immundam; ut
mento, prsesta, ut in e6dem in perpetuum merear sine polluti6ne mentis et c6rporis valeam tibi ser-
Ixtari. vire.
Praeparatio ad Missam

Ad amictum: Sanctorum tuorum reliquiis refertam, ante pectus


meum teneo, sic semper mente retineam et mem6-
mp6ne, D6mine, galeam salutis ad expugnandos riam passionis, et sanctorum victorias Martyrum.
- diab61icos incursus.
Ad stolam:
Ad albam:
ealba me, D6mine, et munda cor meum; ut, in R
edde mihi, D6mine, obsecro, stolam immortali-
D Sanguine Agni dealbatus, gaudiis perfruar
sempiternis.
tatis, quam perdidi in praevaricati6ne primi
parentis: et, quamvis indignus accedere praesumo
ad tuum sacrum mysterium cum hoc ornamento,
praesta, ut in e6dem in perpetuum merear laetari.
Ad cingulum:
Ad planetam:
TJrxcinge me, D6mine, cingulo pur i tat is, et ex-
JL stingue in lumbis meis humorem libidinis; ut
maneat in me virtus continentiae et castitatis. D omine, qui dixisti: Iugum meum suave est,
et onus meum leve: praesta, ut illud portare
sic valeam, quod possim c6nsequi tuam gratiam.
Cum accipit crucem pectoralem:
Ad manipulum:
M unire digneris me, D6mine Iesu Christe, ab
6mnibus insidiis inimicorum 6mnium, signo
sanctissimae Crucis tux: ac concedere digneris M erear, precor, Domine, manipulum portare
mente flebili; ut cum exsultatione porti6nem
mihi indigno servo tuo, ut, sicut hanc crucem, accipiam cum iustis.
GRATIARUM ACTIO POST MISSAM
PRO OPPORTUNITATE SACERDOTIS FACIENDA
Quilibet sacerdos, ex concessione Pii Pp. XI, sub die 3 octobris 1936, lucrari potest: Indulgentiam quinque annorum, si
post Missam celebratam recitet canticum trium Pueiorum et psalmum 150 cum adnexa antiphona, versiculis et Or6mu9,
ut infra; plenariam, si per integrum mensem praedictas preces cotidie recitaverit, accedente sacramentali confessione
et oratione ad mentetn Summi Pontificis.

Ant. T r i u m p u e r o r u m * cantemus h y m n u m , Benedictus es, D6mine, in firmamento caeli; *


quern cantabant Sancti i n c a m i n o i g n i s , benedicen- et laudabilis et superexaltatus in saecula.
tes D 6 m i n u m . ( T . P . Alleluia.) ^ Hie non dicitur G16ria Patri, neque Amen.

Canticum trium Puerorum Psalmus 150


Dan. 3, 57-88 et 56
enedicite, 6mnia opera D6mini, Domino; *
L audate Dominum in sanctuario eius, * laudate
' eum in augusto firmamento eius.

B laudate et superexaltate eum in saecula.


Benedicite, Angeli Domini, D6mino; *
benedicite, caeli, D6mino.
Laudate eum propter grandia 6pera eius, * lau-
date eum propter summam maiestatem eius.
Laudate eum clang6re tubas, * laudate eum psal-
terio et cithara.
Benedicite, aquae omnes quae super caelos sunt, Laudate eum tympano et choro, * laudate eum
Domino; * benedicite, omnes exercitus D6mini, chordis et organo.
D6mino. Laudate eum cymbalis son6ris, laudate eum
Benedicite, sol et luna, D6mino; * benedicite, cymbalis crepitantibus: * omne quod spirat, lau-
stellae caeli, D6mino. — det D6minum!
Benedicite, omnis imber et ros, Domino; * be- G16ria Patri.
nedicite, omnes venti, D6mino. Ant. Trium puer6rum cantemus hymnum,
Benedicite, ignis et aestus, Domino; * benedi- quern cantabant Sancti in camino ignis, benedi-
cite, frigus et algor, D6mino. centes D6minum. (T. P. Alleluia.)
Benedicite, rores et pliiviae, Domino; * benedi-
cite, glacies et gelu, D6mino. Postea sacerdos dicit:
Benedicite, pruinae et nives, Domino; * bene- Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
dicite, noctes et dies, D6mino. Pater noster.
Benedicite, lux et tenebrae, Domino; * benedi- V. Et ne nos inducas in tentati6nem.
cite, fulgura et nubes, D6mino. — R. Sed libera nos a malo.
Benedicat terra Domino, * laudet et superexal- V. Confiteantur tibi, D6mine, 6mnia opera tua.
tet eum in saecula. H. Et Sancti tui benedicant tibi.
Benedicite, montes et colles, D6mino; * bene- V. Exsultabunt Sancti in gloria.
dicite, universa germinantia in terra, D6mino. H. Laetabuntur in cubilibus suis.
Benedicite, fontes, Domino; * benedicite, ma- V. Non nobis, Domine, non nobis.
ria et flumina, Domino. H. Sed n6mini tuo da gloriam.
Benedicite, cete et omnia quae moventur in V. Domine, exaudi orationem meam.
aquis, D6mino; * benedicite, omnes volucres R. Et clamor meus ad te veniat.
caeli, D6mino.
Benedicite, omnes bestiae et pecora, D6mino; * Oremus.
laudate et superexaltate eum in saecula. —
Benedicite, filii h6minum, D6mino; * benedi-
cite, Israel, D6mino.
D eus, qui tribus pueris mitigasti flammas ignium:
concede propitius; ut nos famulos tuos non
exurat flamma viti6rum.
Benedicite, sacerd6tes D6mini, D6mino; *
benedicite, servi D6mini, D6mino. Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando
Benedicite, spiritus et animae iustorum, D6mi- ^ V praeveni et adiuvando prosequere: ut cuncta
no; * benedicite, sancti et humiles corde, D6mino. nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per
Benedicite, Anania, Azaria, Misael, D6mino; * te ccepta finiatur.
laudate et superexaltate eum in saecula. "T\a nobis, quaesumus, D6mine, viti6rum nostrd-
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto \~J rum Mammas exstinguere: qui beato Lau-
Spiritu: * laudemus et superexaltemus eum in rentio tribuisti torment6rum su6rum incendia supe-
saecula. rare. Per Christum D6minum nostrum. R. Amen.
Gratiarum actio post Missam
Oratio S. Thomae Aquinatis Rhythmus S. Thomae Aquinatis
Indulgentia trium annoium; plenaria, otatione cotidie in in- Indulgentia quinque annorum toties quoties; septem anno-
tegrutn mensem pie reiterata et additis sacramentali confessio- rum, si rhythmus vel eiusdem postrema tantum stropha co-
ne, alicuius ecclesix vel publici oratorii visitatione et precibus ram Ssifto Eucharistiae Sacramento recitatus fuerit; plenaria
ad Summi Pontificis mentetn. Pius Pp. XI, 22 novembris 1934. suetis condicionibus, cotidiana rhythmi recitatione in inte-
grum mensem producta.
Pius Pp. XI, 12 martii 1936 et Pius Pp. XII, 12 iulii 1941.
/^ratias tibi ago, D6mine, sancte Pater, omnipo-
V J tens aeterne Deus, qui me peccat6rem, indi-
gnum famulum tuum, nullis meis mentis, sed sola
dignati6ne misericordiae tuae satiare dignatus es pre-
A doro te dev6te, latens Deitas,
^ Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subicit,
ti6so C6rpore et Sanguine Filii tui, D6mini nostri Quia, te contemplans, totum deficit.
Iesu Christi. Et precor, ut haec sancta Communio
non sit mihi reams ad pcenam, sed intercessio salu- Visus, tactus, gustus in te fallitur,
taris ad veniam. Sit mihi armatura fidei, et scutum Sed auditu solo tuto creditur:
bonae voluntatis. Sit viti6rum medrum evacuatio, Credo quidquid dixit Dei Filius,
Nil hoc verbo Veritatis verius.
concupiscentise et libidinis exterminatio, caritatis
et patientiae, humilitatis et obcedientiae, omnium- In Cruce latebat sola Deitas,
que virtutum augmentatio: contra insidias inimi- At hie latet simul et humanitas;
corum 6mnium, tarn visibilium quam invisibi- Ambo tamen credens atque cdnfitens,
lium, firma defensio: m6tuum me6rum, tarn car- Peto quod petivit latro psenitens.
nalium quam spiritualium, perfecta quietatio: in Plagas, sicut Thomas, non intueor,
te uno ac vero Deo firma adhsesio; atque finis mei Deum tamen meum te confiteor:
felix consummatio. Et precor te, ut ad illud ineffa- Fac me tibi semper magis credere,
bile convivium me peccatorem perducere digne- In te spem habere, te diligere.
ris, ubi tu, cum Filio tuo et Spiritu Sancto, Sanctis O memoriale mortis D6mini,
tuis es lux vera, satietas plena, gaudium sempiter- Panis vivus, vitam praestans homini,
num, iucunditas consummata et felicitas perfecta. Praesta meae menti de te vivere
Per eundem Christum D6minum nostrum. Amen. Et te illi semper dulce sapere.
Pie pelicane, Iesu D6mine,
Alia oratio Me immundum munda tuo Sanguine,
Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936. Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.
' I "ransfige, dulcissime D6mine Iesu, medullas et Iesu, quem velatum nunc aspicio,
X viscera animae meae suavissinio ac saluberrimo Oro, fiat illud quod tarn sitio;
am6ris tui viilnere, vera serenaque et apost61ica Ut, te revelata cernens facie,
sanctissima caritate, ut langueat et liquefiat anima Visu sim beams tuae gl6riae. Amen.
mea solo semper amore et desiderio tui; te concu-
piscat et deficiat in atria tua, cupiat dissolvi et esse
tecum. Da, ut anima mea te esuriat, panem Ange- Aspirationes ad Ssrftum Redemptorem
16rum, refecti6nem animarum sanctorum; panem Indulgentia septem annorum, si sacerdos post Missam invo-
nostrum cotidianum, supersubstantialem, haben- cationes pie recitaverit; trecentorum dierum toties quoties;
tem omnem dulcedinem et saporem, et omne delec- plenaria suetis condicionibus, dummodo cotidie per inte-
grum mensem invocationum recitatio devote peracta fuerit.
tamentum suavitatis. Te, in quem desiderant An- Pius Pp. IX, 9 ianuarii 1854.
geli prospicere, semper esuriat et comedat cor
meum, et dulcedine saporis tui repleantur viscera Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, sal-
animas meae; te semper sitiat fontem vitae, fontem i l va me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua late-
sapientiae et scientiae, fontem aeterni luminis, tor- ris Christi, lava me. Passio Christi, conforta me. O
rentem voluptatis, ubertatem domus Dei. Te sem- bone Iesu, exaudi me. Intra tua vulnera absconde
per ambiat, te quaerat, te inveniat, ad te tendat, ad me. Ne permittas me separari a te. Ab hoste mali-
te perveniat, te meditetur, te loquatur, et omnia gno defende me. In hora mortis meae voca me. Et
operetur in laudem et gloriam nominis tui, cum iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem
humilitate et discretione, cum dilectione et de- te in saecula saeculorum. Amen.
lectatione, cum facilitate et affectu, cum perseve-
rantia usque in finem; ut tu sis solus semper spes
mea, tota fiducia mea, divitiae meae, delectatio mea, Oblatio sui
iucunditas mea, gaudium meum, quics et tran- Indulgentia trium annorum; plenaria suetis condicionibus,
quillitas mea, pax mea, suavitas mea, odor incus, si cotidie per integrum mensem actus oblationis devote reci-
tatus fuerit. Pius Pp. XI, 4 decembris 1932.
dulcedo mea, cibus meus, refectio mea, refugium
meum, auxilium meum, sapientia mea, portio
mea, possessio mea, thesaurus metis, in quo fixa
et firma et immobiliter semper sit radicata mens
Stemiiscipe, Domine, universam meam libertatem.
Accipe memoriam, intellectum atque volunta-
omnem. Quidquid habeo vel possideo, mihi
mea et cor meum. Amen. largims es: id tibi totum restituo, ac tuae prorsus
Lxxvm Gratiarum actio post Missam

voluntati trado gubernandum. Am6rem tui solum Ad6ro te ut primum principium; desidero ut
cum gratia tua mihi dones, et dives sum satis, nee finem ultimum; laudo ut benefact6rem perpetuum;
aliud quidquam ultra posco. invoco ut defens6rem propitium.
Tua me sapientia dirige, iustitia c6ntine, cle-
mentia solare, potentia pr6tege.
Offero tibi, D6mine, cogitanda, ut sint ad te;
dicenda, ut sint de te; facienda, ut sint secundum
te; ferenda, ut sint propter te.
Volo quidquid vis, volo quia vis, volo qudmodo
vis, volo quamdiu vis.
Oro, D6mine: intellectum illumines, volunta-
tem inflammes, cor emundes, animam sanctifices.
Defleam praeteritas iniquitates, repellam futuras
tentati6nes, c6rrigam vitiosas propensi6nes, 6xco-
lam id6neas virtiites.
Tribue mihi, bone Deus, am6rem tui, 6dium
mei, zelum pr6ximi, contemptum mundi.
Studeam superi6ribus oboedire, inferi6ribus sub-
venire, amicis consiilere, inimicis parcere.
Vincam voluptatem austeritate, avaritiam largi-
tate, iracundiam lenitate, tepiditatem ferv6re.
Redde me prud6ntem in consiliis, constantem
in periculis, patientem in adversis, humilem in
prdsperis.
Fac, D6mine, ut sim in oratidne attentus, in 6pu-
lis s6brius, in munere s^dulus, in prop6sito firmus.
Curem habere innocentiam interi6rem, mode-
stiam exteri6rem, conversati6nem exemplarem, vi-
tam regularem.
Assidue invigilem naturae domandse, gratiae fo-
vendae, legi servandae, saluti promer^ndae.
Discam a te quam tenue quod terrenum, quam
grande quod divinum, quam breve quod tempora-
neum, quam durabile quod aeternum.
Da ut mortem praeveniam, iudicium pertimeam,
infernum effugiam, paradisum obtineam.
Per Christum D6minum nostrum. Amen.
Oratio ad D. N. I. C. Crucifixum
Indulgentia decem annorum; plenaria recitantibus post Mis- Alia oratio
sam coram Iesu Christi Crucifixi imagine et orantibus ad
mentem Summi Pontificis. Pius Pp. XI, 2 februarii 1934. Indulgentia trium annorum. Pius Pp. IX, 11 decembris 1846.
Insuper hanc orationem tecitanti flexis genibus, nisi im-

E n ego, o bone et dulcissime Iesu, ante conspec-


tum tuum genibus me prov61vo, ac maximo
animi ard6re te oro atque obtestor, ut meum in cor
pediatur, conceditut remissio defectuum et culparum in
celebratione Missse ex humana fragilitate contractarum.
Pius Pp. X, 29 augusti 1912.
vividos fidei, spei et caritatis sensus, atque veram
peccat6rum me6rum paenitentiam, eaque emen-
dandi firmissimam voluntatem velis imprimere;
a secro te, dulcissime D6mine Iesu Christe, ut
passio tua sit mihi virtus, qua muniar, pr6te-
gar atque defendar; vulnera tua sint mihi cibus po-
dum magno animi affectu et dol6re tua quinque tusque, quibus pascar, inebrier atque delecter;
viilnera mecum ipse considero ac mente contem- aspersio Sanguinis tui sit mihi ablutio 6mnium
plor, illud prae 6culis habens, quod iam in ore po- delict6rum me6rum; mors tua sit mihi vita indefi-
nebat tuo David propheta de te, o bone Iesu: Fo- ciens; Crux tua sit mihi gloria sempiterna. In his
derunt manus meas et pedes meos: dinumerave- sit mihi refectio, exsultatio, sanitas et dulcedo cor-
runt 6mnia ossa mea. (Ps. 21, 17). dis mei: Qui vivis et regnas in ssecula saecul6rum.
Amen.
Oratio universalis Oratio ad B. Mariam Virginem
sub nomine Clementis Pp. XI vulgata Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.
Indulgentia quinque annorum, si sacerdos post Missam
orationem devote recitaverit; plenaria, suetis condicionibus,
si per integrum mensem eandem recitationem pie persolverit.
Ioannes Pp. XXIII, 11 martii i960.
O Maria, Virgo et Mater sanctissima, ecce susce-
pi dilectissimum Filium tuum, quern imma-
culato utero tuo concepisti, genuisti, lactasti, atque
suavissimis amplexibus strinxisti. Ecce, cuius aspec-
C redo, D6mine, sed credam firmius; spero, sed
sperem securius; amo, sed amem ardentius;
d61eo, sed d61eam vehementius.
tu laetabaris et 6mnibus deliciis replebaris, ilium
ipsum tibi humiliter et amanter repraesento et 6f-
Gratiarum actio post Missam LXXIX

fero, tuis bracchiis'constringendum, tuo corde a m i n - utnimque carissimum pignus Iesum et Mariam
d u m , sanctissim&que Trinitati in s u p r e m u m latriae obsecro et obtestor, ut me, ab omni immunditia
c u l t u m , pro tui ipsius honore et gloria et pro meis prsservatum, mente incontaminata, puro corde et
totiusque m u n d i necessitatibus, offerendum. Rogo casto corpore Iesu et Mariae semper facias castis-
ergo te, piissima Mater, impetra m i h i veniam o m - sime famulari. Amen.
n i u m peccatorum m e o r u m , u b e r e m q u e gratiam
ipsi deinceps fidelius serviendi, ac denique gratiam
finalem, ut e u m tecum laudare possim per omnia Oratio ad Sanctum
saecula saeculorum. A m e n .
in cuius honorem Missa celebrata est
Oratio ad S. Ioseph Indulgentia trium annorum. Pius Pp. XI, 3 octobris 1936.
Indulgentia trium annorum toties quoties; septem annorum
singulis mensis martii diebus necnon qualibet anni feria Oancte N., in cuius honorem incruentum Corporis
quarta; plenaria suetis condicionibus, oratione cotidie per O et Sanguinis Christi sacrificium obtuli, fac, tua
integrum mensem pia mente iterata. potenti apud Deum intercessione, ut, usu huius
Pius Pp. XI, 18 maii 1936 et Pius Pp. XII, 10 martii 1941.
mysterii, passionis et mortis eiusdem Christi Sal-
T Tirginum custos et pater, sancte Ioseph, cuius vatoris nostri merita consequar, ac cum illius fre-
V fideli custodiae ipsa Innocentia Christus Iesus quentatione continuo crescat meae salutis effectus.
et Virgo virginum Maria commissa fuit; te per hoc Amen.

6 Missale Romat,
Ski IN V
11L UNIVERSI Q U l V ™ ID NON
—i IOTJI

io
TE EXSPECTANT< 1 \\ | PCONFUNDENTUR :
»

PROPRIUM DE TEMPORE
TEMPUS ADVENTUS
DOMINICA PRIMA ADVENTUS
I classis
Statio ad S. Mariam maiorem

Ant. ad Introitum Ps. 24, 1-3 •[ Non dicitur Gloria in excelsis in Mis-
d te levavi animam sis de Tempore ab hac dominica usque ad
vigiliam Nativitatis Domini inclusive.
meam: Deus meus, in
te confido, non eru- Oremus. Oratio
bescam: neque irri-
deant me inimici mei: E xcita, quaesumus, Domine, poten- 2
tiam tuam, et veni: ut ab immi-
nentibus peccatorum nostrorum pe-
etenim universi, qui
te exspectant, non confundentur. riculis, te mereamur protegente eripi,
Ps. ibid., 4 Vias tuas, Domine, de- te liberante salvari: Qui vivis et re-
monstra mihi: et semitas tuas edoce gnas cum Deo Patre in unitate Spiri-
me. V. Gloria Patri, et Filio, et Spi- tus Sancti, Deus: per omnia ssecula
ritui Sancto. Sicut erat in principio, saeculorum. R. Amen.
et nunc, et semper, et in saecula saecu-
lorum. Amen. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli
Quo finito, repetitur Ad te levavi ad Romanos. Rom. 13, 11-14
usque ad psalmum.
T Hie modus repetendi antiphonam ad
Introitum servatur per totum annum.
Fatres: Scientes, quia hora est iam 3
nos de somno siirgere. Nunc enim
propior est nostra salus, quam cum
Dominica prima Adventus
credidimus. Nox praecessit, dies autem generatio haec, donee omnia fiant. Cas-
appropinquavit. Abiciamus ergo opera lum et terra transibunt: verba autem
tenebrarum, et induamur arma lucis. mea non transibunt.
Sicut indiehonesteambulemus: non in •f Credo, quod dicitur in qualibet domi-
comessationibus, et ebrietatibus, non in nica, etsi eius OfHcium alicui festo locum
cubilibus, et impudicitiis, non in con- cedat, vel Missa votiva II classis celebre-
tur; non dicitur autem in feriis, quando
tentione, et aemulatione: sed induimini adhibetur Missa dominicae praecedentis.
Dominum Iesum Christum.
Ant. ad Offertorium Ps. 24, 1-37
4 Graduate Ps. 24, 3 et 4 Ad te levavi animam meam: Deus
Universi, qui te exspectant, non con- meus, in te confido, non erubescam:
fundentur, Domine. V. Vias tuas, Do- neque irrideant me inimici mei: etenim
mine, notas fac mihi: et semitas tuas universi, qui te exspectant, non con-
edoce me. fundentur.
^ In feriis Adventus, quando per heb- Secreta
domadam adhibetur Missa de dominica,

5
non dicitur Alleluia, nee versus sequens,
sed tantum graduale.
Alleluia, alleluia. V. Ps. 84, 8 Osten-
H aec sacra nos, Domine, potenti vir- 8
tute mundatos, ad suum faciant
puriores venire principium. Per Domi-
de nobis, Domine, misericordiam tuam: num nostrum Iesum Christum, Filium
et salutare tuum da nobis. Alleluia. tuum: Qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti, Deus: per om-
6 . T i Sequentia sancti Evangelii secun- nia saecula saeculorum. R. Amen.
r
AS* dum Lucam. Luc. 21, 25-33 T Praefatio de sanctissima Trinitate: quae
dicitur tamquam de Tempore in dominicis
I
n illo tempore: Dixit Iesus discipu-
lis suis: Erunt signa in sole, et luna,
et stellis, et in terris pressura gentium
Adventus et in omnibus dominicis II clas-
sis, extra tempus natalicium et paschale;
non vero in feriis, quando adhibetur Missa
prae confusione sonitus maris, et fluc- harum dominicarum, sed tune dicitur prae-
tuum: arescentibus hominibus prae ti- fatio communis.
more et exspectatione, quae superve-
nient universo orbi: nam virtutes cse- Ant. ad Communionem Ps. 84, 13 9
lorum movebiintur. Et tune videbunt Dominus dabit benignitatem: et ter-
Filium hominis venientem in nube cum ra nostra dabit fructum suum.
potestate magna, et maiestate. His au-
Or emus. Postcommunio
tem fieri incipientibus, respicite, et le-
uscipiamus, Domine, misericordiam 10
vate capita vestra: quoniam appropin-
quat redemptio vestra. Et dixit illis si- S tuam in medio templi tui: ut repa-
rationis nostrae ventura solemnia con-
militiidinem: Videte ficulneam, et om-
nes arbores: cum producunt iam ex se gruis honoribus praecedamus. Per Do-
fructum, scitis quoniam prope est aestas. minum nostrum.
Ita et vos cum videritis haec fieri, sci- ^ Per totum annum, si dicenda sit infra
hebdomadam Missa de feria, adhibetur
tote quoniam prope est regnum Dei. Missa dominicae praecedentis, nisi propria
Amen dico vobis, quia non praeteribit Missa assignetur; et similiter sumuntur
Dominica secunda Adventus
orationes de dominica, quando de feria, *J De feriis Adventus fit commemoratio
quae Missam propriam non habeat, facien- in omnibus Missis, tarn in cantu quam
da sit commemoratio iuxta rubricas. lectis.

DOMINICA SECUNDA ADVENTUS


I classis
Statio ad S. Crucem in Ierusalem

Ant.
Ant. ad
ad Introitum in gentibus, Domine, et nomini tuo can-
Isai. 30, 30

P
11 V ^opulus Sion, ecce Dominus ve- tabo. Et iterum dicit: Laetamini gentes
cum plebe eius. Et iterum: Laudate
niet ad salvandas gentes: et au-
ditam faciet Dominus gloriam omnes gentes Dominum: et magnifica-
te eum omnes populi. Et rursus Isaias
vocis suae in laetitia cordis ve-
stri. Ps. 79, 2 Qui regis Israel, intende:ait: Erit radix Iesse, et qui exsiirget
qui deducis, velut ovem, Ioseph. regere gentes, in eum gentes sperabunt.
V. Gloria Patri. Deus autem spei repleat vos omni gau-
dio et pace in credendo: ut abundetis
Oratio
in spe et virtute Spiritus Sancti.
E xcita, Domine, corda nostra ad prae-
parandas Unigeniti tui vias: ut, per
eius adventum, purificatis tibi mentibus
Graduale Ps. 49, 2-3 et 5 14
Ex Sion species decoris eius: Deus
servire mereamur: Qui tecum vivit et manifeste veniet.Y Congregate illi sanc-
regnat in unitate. tos eius, qui ordinaverunt testamentum
eius super sacrificia.
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli madam T In feriis Adventus, quando per hebdo-
adhibetur Missa de dominica, non
ad Romanos. Rom. 15, 4-13 dicitur Alleluia, nee versus sequens, sed
ratres: Quaecumque scripta sunt, ad tantum graduale.
F nostram doctrinam scripta sunt: ut Alleluia, alleluia. V. Ps. 121, 1 Lae- 15
per patientiam, et consolationem Scrip- tatus sum in his, quae dicta sunt mihi:
turarum, spem habeamus. Deus autem in domum Domini ibimus. Alleluia.
patientiae, et solacii, det vobis idipsum
sapere in alterutrum secundum Iesum Sequentia sancti Evangelii secun- 16
Christum: ut unanimes, uno ore hono- dum Matthaeum. Mt. 11, 2-10
rificetis Deum et Patrem Domini nostri
Iesu Christi. Propter quod suscipite I
n illo tempore: Cum audisset Ioan-
nes in vinculis opera Christi, mittens
invicem, sicut et Christus suscepit vos duos de discipulis suis, ait illi: Tu es,
in honorem Dei. Dico enim Christum qui venturus es, an alium exspectamus ?
Iesum ministrum fuisse circumcisionis Et respondens Iesus, ait illis: Euntes
propter veritatem Dei, ad confirmandas renuntiate Ioanni, quae audistis et vidi-
promissiones patrum: gentes autem su- stis. Caeci vident, claudi ambulant, le-
per misericordia honorare Deum, sicut prosi mundantur, surdi audiunt, mortui
scriptum est: Propterea confitebor tibi resurgunt, pauperes evangelizantur: et
Dominica tertia Adventus
beatus est, qui non fuerit scandalizatus Secreta
icare, quaesumus, Domine, humi- 18
in me. Illis autem abeuntibus, ccepit
Iesus dicere ad turbas de Ioanne: Quid
existis in desertum videre? arundinem
F litatis nostrae precibus et hostiis:
et, ubi nulla suppetunt sufFragia meri-
vento agitatam? Sed quid existis vide- torum, tuis nobis succurre praesidiis.
re ? hominem mollibus vestitum ? Ecce Per Dominum.
qui mollibus vestiuntur, in domibus re- Praefatio de Ssma Trinitate.
gum sunt. Sed quid existis videre ? pro-
phetam ? Etiam dico vobis, et plus quam Ant. adCommunionem Bar. 5, 5;4,36 19
prophetam. Hie est enim, de quo scrip-
Ieriisalem, surge et sta in excelso,
turn est: Ecce ego mitto Angelum
et vide iucunditatem, quae veniet tibi a
meum ante faciem tuam, qui praepa-
Deo tuo.
rabit viam tuam ante te. Credo.
Postcommunio
17 Ant. ad Offertorium Ps. 84, 7-8
Deus, tu conversus vivificabis nos, et
plebs tua laetabitur in te: ostende nobis,
R epleti cibo spiritualis alimoniae, sup- 20
, plices te, Domine, deprecamur: ut,
huius participatione mysterii, doceas
Domine, misericordiam tuam, et salu- nos terrena despicere et amare caelestia.
tare tuum da nobis. Per Dominum.

DOMINICA TERTIA ADVENTUS


I classis
Statio ad S. Petrum
21
Ant. ad Introitum Phil. 4, 4-6 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 23
ad Philippenses. Phil. 4, 4-7

G
audete in Domino semper: ite-
rum dico, gaudete. Modestia
vestra nota sit omnibus ho-
minibus: Dominus enim pro-
F ratres: Gaudete in Domino semper:
iterum dico, gaudete. Modestia ve-
stra nota sit omnibus hominibus: Do-
pe est. Nihil solliciti sitis: sed in omni minus prope est. Nihil solliciti sitis: sed
oratione petitiones vestrae innotescant in omni oratione et obsecratione, cum
apud Deum. Ps. 84, 2 Benedixisti, Do- gratiarum actione, petitiones vestrae in-
mine, terram tuam: avertisti captivita- notescant apud Deum. Et pax Dei, quae
tem Iacob. V. Gloria Patri. exsiiperat omnem sensum, custodiat
corda vestra, et intellegentias vestras,
Oratio in Christo Iesu Domino nostro.
22 Aurem tuam, quaesumus, Domine, Graduale Ps. 79, 2, 3 et 2 24
I I precibus nostris accommoda: et Qui sedes, Domine, super Cherubim,
mentis nostrae tenebras gratia tuae vi- excita potentiam tuam, et veni. V. Qui
sitationis illiistra: Qui vivis et regnas regis Israel, intende: qui dediicis, velut
cum Deo Patre in unitate. ovem, Ioseph.
Feria IV Quatuor Temporum Adventus

^ In feriis Adventus, quando per hebdo- Secreta


madam adhibetur Missa de dominica, non evotionis nostrae tibi, quaesumus.
dicitur Alleluia, nee versus sequens, sed
tantum graduale. D Domine, hostia iugiter immole-
tur: quse et sacri peragat instituta my-
25 Alleluia, alleluia. V. Excita, Domine, sterii, et salutare tuum in nobis mira-
potentiam tuam, et veni, ut salvos facias biliter operetur. Per Dominum.
nos. Alleluia. Praefatio de Ssrha Trinitate.

26 L~Y^J Sequentia sancti Evangelii secun- Ant. ad Communionem Isai. 35, 4 29


r T dum Ioannem. Io. i, 19-28 Dicite: pusillanimes, confortamini et
Tn illotempore: Miserunt IudaH ab Ie- nolite timere: ecce Deus noster veniet,
X. rosolymis sacerdotes et levitas ad Ioan- et salvabit nos.
nem, ut interrogarent eum: Tu quis es?
Et confessus est, et non negavit: et con- Postcommunio
mploramus, Domine, clementiam 30
fessus est: Quia non sum ego Christus.
Et interrogaverunt eum: Quid ergo? I tuam: ut haec divina subsidia, a vitiis
expiatos, ad festa ventura nos praepa-
Elias es tu? Et dixit: Non sum. Pro-
pheta es tu? Et respondit: Non. Dixe- rent. Per Dominum.
runt ergo ei: Quis es, ut responsum de-
mus his, qui miserunt nos ? Quid dicis FERIA QUARTA
de te ipso? Ait: Ego vox clamantis in Quatuor Temporum Adventus
deserto: Dirigite viam Domini, sicut di-
II classis
xit Isaias propheta. Et qui missi fuerant,
erant ex pharisseis. Et interrogaverunt Statio ad S. Mariam maiorem
eum, et dixerunt ei: Quid ergo bapti- Ant. ad Introitum Isai. 45, 8
zas, si tu non es Christus, neque Elias,

R
orate, caeli, desuper, et nubes ^1
neque propheta ? Respondit eis Ioannes, pluant iustum: aperiatur ter-
dicens: Ego baptizo in aqua: medius ra, et germinet Salvatorem.
autem vestrum stetit, quern vos nesci- ^ Ps. 18, 2 Caeli enarrant glo-
tis. Ipse est, qui post me venturus est, riam Dei: et opera manuum eius anniin-
qui ante me factus est: cuius ego non tiat firmamentum. Y. Gloria Patri.
sum dignus ut solvam eius corrigiam Post Kyrie, eleison, immediate dici-
calceamenti. Haec in Bethania facta tur: Oremus. Flectamus genua.
sunt trans Iordanem, ubi erat Ioannes — Levate.
baptizans.
Credo. •f Quoties dicenda sunt verba Flectamus
genua, Levate, proferenda sunt in Missa
solemni a diacono, in ceteris Missis a cele-
27 Ant. ad Offertorium Ps. 84, 2 brante; et post Flectamus genua, omnes,
Benedixisti, Domine, terram tuam: una cum celebrante, flexis genibus, per ali-
quod temporis spatium in silentio orant;
avertisti captivitatem Iacob: remisisti dicto Levate, omnes surgunt, et celebrans
iniquitatem plebis tuae. dicit orationem.
Feria IV Quatuor Temporum Adventus

Oratio solationibus subleventur, qui in tua


32 I jraesta, quaesumus, omnipotens Deus: pietate confidunt: Qui vivis et regnas
JL ut redemptionis nostrae ventura so- cum Deo Patre in unitate.
lemnitas, et praesentis nobis vitae sub- Et dicuntur aliae orationes forte occur-
sidia conferat, et aeternae beatitiidinis rentes.
praemia largiatur. Per Dominum.
^ Praecedens oratio sine Flectamus g6nua Lectio Isaiae Prophetae.
sumitur ad commemorandam feriam IV Isai. 7, 10-15
Quatuor Temporum.
n diebus illis: Locutus est Dominus 36
Lectio Isaiae Prophetae. I ad Achaz, dicens: Pete tibi signum
a Domino Deo tuo in profundum in-
Isai. 2, 2-5
ferni, sive in excelsum supra. Et dixit
33 T n diebus illis: Dixit Isaias propheta:
Achaz: Non petam, et non tentabo Do-
JL Erit in novissimis diebus praeparatus
minum. Et dixit: Audite ergo domus
mons domus Domini in vertice mon-
David: Numquid parum vobis est, mo-
tium, et elevabitur super colles, et fluent
lestos esse hominibus, quia molesti estis
ad eum omnes gentes. Et ibunt populi
et Deo meo? Propter hoc dabit Domi-
multi, et dicent: Venite et ascendamus
nus ipse vobis signum. Ecce virgo con-
ad montem Domini, et ad domum Dei
cipiet, et pariet filium, et vocabitur no-
Iacob, et docebit nos vias suas, et am-
men eius Emmanuel. Butyrum et mel
bulabimus in semitis eius: quia de Sion
comedet, ut sciat reprobare malum, et
exibit lex, et verbum Domini de Ieru-
eligere bonum.
salem. Et iudicabit gentes, et arguet po-
pulos multos: et conflabunt gladios suos Graduale Ps. 144, 18 et 21 37
in vomeres, et lanceas suas in falces. Prope est Dominus omnibus invo-
Non levabit gens contra gentem gla- cantibus eum: omnibus qui invocant
dium: nee exercebuntur ultra ad prce- eum in veritate. V. Laudem Domini lo-
lium. Domus Iacob venite, et ambule- quetur os meum: et benedicat omnis
mus in liimine Domini Dei nostri. caro nomen sanctum eius.
34 Graduate Ps. 23, 7, 3-4
Tollite portas, principes, vestras: et Sequentia sancti Evangelii secun- 38
elevamini, portse aeternales: et introibit dum Lucam. Luc. 1, 26-38
Rex gloriae. V. Quis ascendet in mon-
tem Domini? aut quis stabit in loco
sancto eius ? Innocens manibus et mun-
I n illo tempore: Missus est Angelus
Gabriel a Deo in civitatem Galilaeae,
cui nomen Nazareth, ad Virginem de-
do corde. sponsatam viro, cui nomen erat Ioseph,
Hie dicitur Y. Dominus vobiscum, de domo David, et nomen Virginis Ma-
sine Flectamus genua. ria. Et ingressus Angelus ad earn, di-
Or emus. Oratio xit: Ave, gratia plena: Dominus tecum:
35 T?estina, quaesumus, Domine, ne tar- benedicta tu in mulieribus. Quae cum
JT daveris, et auxilium nobis supernae audisset, turbata est in sermone eius: et
virtutis impende: ut adventus tui con- cogitabat qualis esset ista salutatio. Et
Feria VI Quatuor Temporum Adventus
ait Angelus ei: Ne timeas, Maria, inve- FERIA SEXTA
nisti enim gratiam apud Deum: ecce
Quatuor Temporurn Adventus
concipies in utero, et paries filium, et
II classis
vocabis nomen eius Iesum. Hie erit ma-
Statio ad Ss. duodecim Apostolos
gnus, et Filius Altissimi vocabitur, et
dabit illi Dominus Deus sedem David Ant. ad Introitum Ps. 118, 151-152

P
patris eius: et regnabit in domo Iacob rope es tu, Domine, et omnes 43
in aeternum, et regni eius non erit finis. vise tuae veritas: initio cognovi
Dixit autem Maria ad Angelum: Quo- de testimoniis tuis, quia in aeter-
modo fiet istud, quoniam virum non co- num tu es. Ps. ibid., 1 Beati
gnosco? Et respondens Angelus, dixit immaculati in via: qui ambulant in lege
ei: Spiritus Sanctus superveniet in te, et Domini. Y. Gloria Patri.
virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideo- Oratio
que et quod nascetur ex te Sanctum, vo-
cabitur Filius Dei. Et ecce Elisabeth co-
gnata tua, et ipsa concepit filium in se-
E xcita, quaesumus, Domine, poten- 44
tiam tuam, et veni: ut hi, qui in
tua pietate confidunt, ab omni citius
nectiite sua: et hie mensis sextus est illi, adversitate liberentur: Qui vivis et re-
quae vocatur sterilis: quia non erit im- gnas cum Deo Patre in unitate.
possibile apud Deum omne verbum.
Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domi- Lectio Isaiae Prophetae.
ni, fiat mihi seciindum verbum tuum. Isai. 11, 1-5
39 Ant. ad Offertorium Isai. 35, 4
Confortamini, et iam nolite timere:
H aec dicit Dominus Deus: Egredie- ^
tur virga de radice Iesse, et flos
de radice eius ascendet. Et requiescet
ecce enim Deus noster retribuet iudi- super eum spiritus Domini: spiritus sa-
cium: ipse veniet, et salvos nos faciet. pientiae et intellectus, spiritus consilii
Secreta et fortitiidinis, spiritus scientiae et pie-
40 A ccepta tibi sint, quaesumus, Domi- tatis: et replebit eum spiritus timoris
JLJL ne, nostra ieiunia: quae et expian- Domini. Non seciindum visionem ocu-
do nos tua gratia dignos efficiant, et ad lorum iudicabit: neque seciindum au-
sempiterna promissa perducant. Per ditum aurium arguet: sed iudicabit in
Dominum nostrum. iustitia pauperes, et arguet in aequitate
pro mansuetis terras: etpercutiet terram
virga oris sui, et spiritu labiorum suo-
41 Ant. ad Communionem Isai. 7, 14 rum interficiet impium. Et erit iustitia
Ecce virgo concipiet, et pariet filium: cingulum lumborum eius: et fides cinc-
et vocabitur nomen eius Emmanuel. torium renum eius.
Postcommunio Graduate Ps. 84, 8 et 2 46
42 ^Jalutaris tui, Domine, munere satiati, Ostende nobis, Domine, misericor-
v 3 supplices deprecamur: ut, cuius lae- diam tuam: et salutare tuum da nobis.
tamur gustu, renovemur effectu. Per V. Benedixisti, Domine, terram tuam:
Dominum nostrum. avertisti captivitatem Iacob.
8 Sabbato Quatuor Temporum Adventus

47 iTjSequcntia sancti Evangelii seciin- SABBATO


\J^ dum Lucam. Luc. i, 39-47 Quatuor Temporum Adventus
In illo tempore: Exsurgens Maria abiit
in montana cum festinatione in civi-
tatem Iuda: et intravit in domum Za-
II classis
Statio ad S. Petrum
chariae, et salutavit Elisabeth. Et factum FORMA MISS^ LONGIOR
est, ut audivit salutationem Mariae Eli- ^ Haec forma adhibenda est in Missa
sabeth, exsultavit infans in utero eius: conventuali et in Missa, in qua Ordines
et repleta est Spiritu Sancto Elisabeth: conferuntur; in ceteris Missis adhiberi pot-
est forma brevior ut infra 12.
et exclamavit voce magna, et dixit: Be- ^ In sabbato Quatuor Temporum, Missa,
nedicta tu inter mulieres, et benedictus in qua Ordines conferuntur, dicenda est de
fructus ventris tui. Et unde hoc mihi, sabbato, etiam festo I vel II classis occur-
ut veniat mater Domini mei ad me? rente, et in ea additur oratio ritualis « In
collatione Ordinum » sub unica conclu-
Ecce enim, ut facta est vox salutationis sione cum oratione quae sequitur Dominus
tuae in auribus meis, exsultavit in gau- vobiscum, et omittuntur omnes commemo-
dio infans in utero meo. Et beata, quae rationes, nisi sint privilegiatae.
credidisti, quoniam perficientur ea, quae Ant. ad Introitum Ps. 79, 4 et 2
dicta sunt tibi a Domino. Et ait Maria:

V
eni, et ostende nobis faciem 52
Magnificat anima mea Dominum: et
tuam, Domine, qui sedes su-
exsultavit spiritus meus in Deo salutari
per Cherubim: et salvi eri-
meo.
mus. Ps. ibid., 2 Qui regis
Ant. ad Offertorium Ps. 84, 7-8 Israel, intende: qui dediicis, velut ovem,
48
Deus, t u conversus vivificabis nos, et Ioseph. V. Gloria Patri.
plebs t u a laetabitur in t e : ostende n o - Post Kyrie, eleison, dicitur: Oremus.
bis, Domine, misericordiam t u a m , et sa- Flectamus genua.
lutare t u u m da nobis. — Levate.
Secreta Oratio
49
A T u n e r i b u s nostris, quaesumus, D 6 -
JLVJL mine, precibusque susceptis: et Deus, qui conspicis, quia ex nostra 53
pravitate affligimur: concede pro-
caelestibus nos m u n d a mysteriis, et cle- pitius; ut ex tua visitatione consolemur:
menter exaudi. Per D o m i n u m . Qui vivis et regnas cum Deo Patre in
unitate.
50 Ant. ad Communionem Zach. 14, 5-6 ^ Praecedens oratio sine Flectamus genua
Ecce Dominus veniet, et omnes sanc- sumitur ad commemorandum sabbatum
Quatuor Temporum.
ti eius cum eo: et erit in die ilia lux
magna.
Postcommunio Lectio Isaiae Prophetae.
" nr^ui nos, Domine, sacramenti libatio Isai. 19, 20-22
-L sancta restauret: eta vctustatepur-
gatos, in mysterii salutaris faciat trans-
ire consortium. Per Dominum.
I
n diebus illis: Clamabunt ad Domi- 54
num a facie tribulantis, et mittet eis
salvatorem, et propugnatorem, qui li-
Sabbato Quatuor Temporum Adventus
beret eos. E t cognoscetur D o m i n u s ab mutorum: quia scissae sunt in deserto
^Egypto, et cognoscent ^Egyptii Domi- aquae, et torrentes in solitudine. Et quae
n u m in die ilia: et colent e u m in hostiis erat arida, erit in stagnum, et sitiens in
et in m u n e r i b u s : et vota vovebunt D o - fontes aquarum: ait Dominus omni-
m i n o , et solvent. E t percutiet D o m i n u s potens.
JEgyptutn plaga, et sanabit earn: et
Graduale Ps. 18, 6 et 7 58
revertentur ad D o m i n u m , et placabi-
t u r eis, et sanabit eos D o m i n u s Deus In sole posuit tabernaculum suum:
noster. et ipse tamquam sponsus procedens de
thalamo suo. V. A summo caelo egressio
55 Graduale P s . 18, 7 et 2 eius: et occiirsus eius usque ad sum-
A s u m m o caelo egressio eius: et oc- mum eius.
cursus eius usque ad s u m m u m eius.
Oremus. Flectamus genua.
V. Caeli enarrant gloriam D e i : et opera
— Levate.
m a n u u m eius annuntiat firmamentum.
Oratio
O r e m u s . Flectamus genua.
— Levate. Tndignos nos, quaesumus, Domine, fa- 59
JL mulos tuos, quos actionis propriae
Oratio culpa contristat, unigeniti Filii tui ad-
56 /Concede, quaesumus, omnipotens ventu laetifica: Qui tecum vivit et re-
^ x Deus: ut, qui sub peccati iugo ex gnat in unitate.
vetusta servitute deprimimur; exspec-
tata unigeniti Filii tui nova nativitate
liberemur: Qui tecum vivit et regnat. Lectio Isaiae Prophetae.
Isai. 40, 9-11
Lectio Isaiae Prophetae.
Isai. 35, 1-7
H
aec dicit Dominus: Super montem 60
excelsum ascende tu, qui evange-
lizas Sion: exalta in fortitudine vocem
57
H aec dicit Dominus: Laetabitur de- tuam, qui evangelizas Ierusalem: exal-
serta et invia, et exsultabit solitu- ta, noli timere. Die civitatibus Iuda: Ec-
do, et florebit quasi lilium. Germinans ce Deus vester: ecce Dominus Deus in
germinabit, et exsultabit laetabunda et fortitudine veniet, et bracchium eius do-
laudans: gloria Libani data est ei: de- minabitur: ecce merces eius cum eo, et
cor Carmeli et Saron, ipsi videbunt glo- opus illius coram illo. Sicut pastor gre-
riam Domini, et decorem Dei nostri. gem suum pascet: in bracchio suo con-
Confortate manus dissoliitas, et genua gregabit agnos, et in sinu suo levabit,
debilia roborate. Dicite pusillanimis: Dominus Deus noster.
Confortamini, et nolite timere: ecce
Deus vester ultionem adducet retribu- Graduale Ps. 79, 20 et 3 61
tionis: Deus ipse veniet, et salvabit vos. Domine Deus virtutum, converte
Tune aperientur oculi caecorum, et au- nos: et ostende faciem tuam, et salvi
res surdorum patebunt.Tunc saliet sic- erimus. V. Excita, Domine, potentiam
ut cervus claudus, et aperta erit lingua tuam, et veni, ut salvos facias nos.
10 Sabbato Quatuor Temporum Adventus
Oremus. Flectamus genua. Ioseph: qui sedes super Cherubim, ap-
— Levate. pare coram Ephra'im, Beniamin, et Ma-
Oratio nasse.
62 TJraesta, qusesumus, omnipotens Deus: Oremus. Flectamus genua.
JL ut Filii tui ventura solemnitas, et — Levate.
praesentis nobis vitae remedia conferat, Oratio
et praemia aeterna concedat. Per eun-
eces populi tui, quaesumus, Domi- 65
dem Dominum.
F ne, clementer exaudi: ut, qui iuste
pro peccatis nostris affligimur, pietatis
Lectio Isaiae Prophetae. tuae visitatione consolemur: Qui vivis
Isai. 45, i-8 et regnas cum Deo Patre in unitate.
63 T Taec dicit Dominus christo meo Cy-
JL JL ro, cuius apprehendi dexteram, Lectio Danielis Prophetae.
ut subiciam ante faciem eius gentes,
et dorsa regum vertam, et aperiam co- Dan. 3, 47-51
ram eo ianuas, et portae non clauden-
tur. Ego ante te ibo: et gloriosos terrae
humiliabo: portas aereas conteram, et
I n diebus illis: Angelus Domini de- ^
scendit cum Azaria, et sociis eius in
fornacem: et exciissit flammam ignis de
vectes ferreos confringam. Et dabo tibi fornace, et fecit medium fornacis quasi
thesauros absconditos, et arcana secre- ventum roris flantem. Flamma autem
torum: ut scias quia ego Dominus, qui effundebatur super fornacem cubitis
voco nomen tuum, Deus Israel. Prop- quadraginta novem: et eriipit, et in-
ter servum meum Iacob, et Israel elec- cendit quos reperit iuxta fornacem de
tum meum, et vocavi te nomine tuo: Chaldaeis ministros regis, qui earn in-
assimilavi te, et non cognovisti me. Ego cendebant. Et non tetigit eos omni-
Dominus, et non est amplius: extra me no ignis, neque contristavit, nee quid-
non est Deus: accinxi te, et non cogno- quam molestiae intulit. Tune hi tres
visti me: ut sciant hi, qui ab ortu so- quasi ex uno ore laudabant, et glorifi-
lis, et qui ab occidente, quoniam abs- cabant, et benedicebant Deum in for-
que me non est. Ego Dominus, et non nace, dicentes:
est alter, formans lucem, et creans te- Hie non respondetur Deo gratias.
nebras,faciens pacem, et creans malum:
Hymnus Ibid., 52-56
ego Dominus faciens omnia haec. Rora-
patrum 67
te, caeli, desuper, et nubes pluant iu-
stum: aperiatur terra, et germinet Sal- B enedictus
nostrorum.
riosus in
es,

saecula.
Domine
Et
Deus
laudabilis, et glo-
vatorem: et iustitia oriatur simul: ego
Dominus creavi eum. Et benedictum nomen gloriae tuae,
quod est sanctum. Et laudabile, et glo-
Graduate Ps. 79, 3, 2 et 3 riosum in ssecula.
64 Excita, Domine, potentiam tuam, et Benedictus es in templo sancto glo-
veni, at salvos facias nos. V. Qui regis riae tuae. Et laudabilis, et gloriosus in
Isrrcl, intende: qui deducis, velut ovem, ssecula.
Sabbato Quatuor Tempowm Adventus 11

Benedictus es super thronum sanc- cito moveamini a vestro sensu, neque


tum regni tui. Et laudabilis, et glo- terreamini, neque per spiritum, neque
riosus in saecula. per sermonem, neque per epistolam
Benedictus es super sceptrum divi- tamquam per nos missam, quasi instet
nitatis tuae. Et laudabilis, et gloriosus dies Domini. Ne quis vos seducat ullo
in saecula. modo: quoniam nisi venerit discessio
Benedictus es, qui sedes super Che- primum, et revelatus fuerit homo pec-
rubim, intuens abyssos. Et laudabi- cati,filiusperditionis, qui adversatur, et
lis, et gloriosus in saecula. extollitur supra omne quod dicitur
Benedictus es, qui ambulas super pen- Deus, aut quod colitur, ita ut in templo
nas ventorum et super undas maris. Et Dei sedeat ostendens se tamquam sit
laudabilis, et gloriosus in saecula. Deus. Non retinetis, quod cum adhuc
Benedicant te omnes Angeli et Sanc- essem apud vos, haec dicebam vobis?
ti tui. Et laudent te, et glorificent in Et nunc quid detineat scitis, ut revele^
specula. tur in suo tempore. Nam mysterium iam
Benedicant te caeli, terra, mare, et operatur iniquitatis: tantum ut qui tenet
omnia quae in eis sunt. Et laudent te, nunc, teneat, donee de medio fiat. Et
et glorificent in saecula. tune revelabitur ille iniquus, quern Do-
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanc- minus Iesus interficiet spiritu oris sui,
to. Et laudabili, et glorioso in saecula. et destruet illustratione adventus sui.
Sicut erat in principio, et nunc, et Tractus Ps. 79, 2-3
semper: et in saecula saeculorum. Amen.
Qui regis Israel, intende: qui dedu- 70
Et laudabili, et glorioso in saecula.
cis, velut ovem, Ioseph. V. Qui sedes
Benedictus es, Domine Deus patrum
super Cherubim, appare coram Ephra-
nostrorum. Et laudabilis, et gloriosus
iim, Beniamin, et Manasse. V. Excita,
in saecula.
Domine, potentiam tuam, et veni: ut
Hie dicitur V. Dominus vobiscum, salvos facias nos.
sine Flectamus genua.
Oremus. Oratio 71
Sequentia sancti Evangelii secun-
68 "TP\eus, qui tribus pueris mitigasti dum Lucam. Luc. 3, 1-6
i J flammas ignium: concede propi- Anno quintodecimo imperii Tiberii
tius; ut nos famulos tuos non exurat XJL Caesaris, procurante Pontio Pilato
flamma vitiorum. Per Dominum. Iudaeam, tetrarcha autem Galilseae He-
Et dicuntur aliae orationes forte occur- rode, Philippo autem fratre eius tetrar-
rentes. cha Ituraeae, et Trachonitidis regionis,
et Lysania Abilinae tetrarcha, sub prin-
69 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli cipibus sacerdotum Anna et Caipha:
ad Thessalonicenses. 2 T h e s s . 2, i - 8 factum est verbum Domini super Ioan-
nem, Zachariae filium, in deserto. Et ve-
F atres: Rogamus vos per adventum
Domini nostri Iesu Christi, et no-
strae congregationis in ipsum: ut non
nit in omnem regionem Iordanis, prae-
dicans baptismum paenitentiae in remis-

Missale Romiumni
12 Sabbato Quatuor Temporum Adventus

sionem peccatorum, sicut scriptum est PostKyrie, eleison, dicitur: Oremus.


inlibro sermonum Isaiae prophetae: Vox Flectamus genua. — Levate.
clamantis in deserto: Parate viam Do- Oratio
mini: rectas facite semitas eius: omnis eus, qui conspicis, quia ex nostra 77
vallis implebitur: et omnis mons, et col-
lis humiliabitur: et erunt prava in di-
D pravitate affligimur: concede pro-
pitius; ut ex tua visitatione consolemur:
recta, et aspera in vias planas: et vide- Qui vivis et regnas cum Deo Patre in
bit omnis caro salutare Dei. unitate.
72 Ant. ad Offertorium Zach. 9, 9 ^ Praecedens oratio sine Flectamus g6-
nua sumitur ad commemorandum sabba-
Exsulta satis, filia Sion, prsedica, filia tum Quatuor Temporum.
Ierusalem: ecce Rex tuus venit tibi sanc-
tus, et salvator.
Lectio Isaiae Prophetae.
Seereta Isai. 19, 20-22
75
Oacrificiis praesentibus, quaesumus, n diebus illis: Clamabunt ad Domi- 78
O Domine, placatus intende: ut et de- I num a facie tribulantis, et mittet eis
votioni nostrae proficiant, et saluti. Per salvatorem, et propugnatorem, qui li-
Dominum nostrum.
beret eos. Et cognoscetur Dominus ab
iEgypto, et cognoscent ^Egyptii Domi-
Ant. ad Communionem Ps. 18, 6-7 num in die ilia: et colent eum in hostiis,
7
4 Exsultavit ut gigas ad currendam et in muneribus: et vota vovebunt Do-
viam: a summo caelo egressio eius, et mino, et solvent. Et percutiet Dominus
occursus eius usque ad summum eius. iEgyptum plaga, et sanabit earn: et
Postcommunio revertentur ad Dominum, et placabi-
75
/^\uaesumus, Domine Deus noster: ut tur eis, et sanabit eos Dominus Deus
r^£, sacrosancta mysteria, quae pro re- noster.
parationis nostrae munimine contulisti; Graduale Ps. 18, 7 et 2
et praesens nobis remedium esse facias, A summo caelo egressio eius: et oc- 79
et futurum. Per Dominum. cursus eius usque ad summum eius.
V. Caeli enarrant gloriam Dei: et opera
FORMA MISS^E BREVIOR manuum eius annuntiat firmamentum.
^ Haec forma adhiberi potest extra Missam Hie dicitur V. Dominus vobiscum,
conventualem et Missam in qua Ordines sine Flectamus genua.
conferuntur.
Oremus. Oratio
Ant.
Am. auad JIntroitum Ps. 79, 4 et 2 80
/Concede, quaesumus, omnipotens

V
76
"^" ^ e n i , et ostende nobis faciem V«x Deus: ut, qui sub peccati iugo ex
tuam, Domine, qui sedes su- vetusta servitute deprimimur; exspec-
per Cherubim: et salvi erimus. tata unigeniti Filii tui nova nativitate
Ps. ibid., 2 Qui regis Israel, intende: liberemur: Qui tecum vivit et regnat.
qui deducis, velut ovem, Ioseph. Et dicuntur aliae orationes forte occur-
V. Gloria Patri. rentes.
Sabbato Quatuor Temporum Adventus 13

81 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli rode, Philippo autem fratre eius tetrar-
ad Thessalonicenses. 2 Thess. 2,1-8 cha Ituraeae, et Trachonitidis regionis,
et Lysania Abilinas tetrarcha, sub prin-
F ratres: Rogamus vos per adventum
Domini nostri Iesu Christi, et no-
strae congregationis in ipsum: ut non
cipibus sacerdotum Anna et Caipha:
factum est verbum Domini super Ioan-
cito moveamini a vestro sensu, neque nem, Zachariie filium, in deserto. Et ve-
terreamini, neque per spiritum, neque nit in omnem regionem Iordanis, prae-
per sermonem, neque per epistolam dicans baptismum psenitentiae in remis-
tamquam per nos missam, quasi instet sionem peccatorum, sicut scriptum est
dies Domini. Ne quis vos seducat ullo in libro sermonum Isaiae prophetae: Vox
modo: quoniam nisi venerit discessio clamantis in deserto: Parate viam Do-
primum, et revelatus fiierit homo pec- mini: rectas facite semitas eius: omnis
cati,filiusperditionis, qui adversatur, et vallis implebitur: et omnis mons, et col-
extollitur supra omne quod dicitur lis humiliabitur: et erunt prava in di-
Deus, aut quod colitur, ita ut in templo recta, et aspera in vias planas: et vide-
Dei sedeat ostendens se tamquam sit bit omnis caro salutare Dei.
Deus. Non retinetis, quod cum adhuc Ant. ad Offertorium Zach. 9, 9 84
essem apud vos, haec dicebam vobis?
Exsiilta satis, filia Sion, praedica, filia
Et nunc quid detineat scitis, ut revele-
Ierusalem: ecce Rex tuus venit tibi
tur in suo tempore. Nam mysterium iam
sanctus, et salvator.
operatur iniquitatis: tantum ut qui tenet
nunc, teneat, donee de medio fiat. Et Secreta
tune revelabitur ille iniquus, quern Do-
minus Iesus interficiet spiritu oris sui,
et destruet illustratione adventus sui.
S
acrificiis praesentibus, qusesumus, 85
Domine, placatus intende: ut et de-
votioni nostrae proficiant, et saliiti. Per
82 Tractus Ps. 79, 2-3 Dominum nostrum.
Qui regis Israel, intende: qui dedu-
cis, velut ovem Ioseph. V. Qui sedes Ant. ad Communionem Ps. 18, 6-7 86
super Cherubim, appare coram Ephra- Exsultavit ut gigas ad currendam
im, Beniamin et Manasse. V. Excita, Do- viam: a summo caelo egressio eius, et
mine, potentiam tuam, et veni: ut sal- occiirsus eius usque ad summum eius.
vos facias nos. Postcommunio

Q
87
uaesumus, Domine Deus noster: ut
83 sancti Evangelii secun- sacrosancta mysteria, quae pro re-
dum Lucam. Luc. 3,1-6 parationis nostrae munimine contulisti;
Anno quintodecimo imperii Tiberii et praesens nobis remedium esse facias,
X X Caesaris, procurante Pontio Pilato et futurum. Per Dominum nostrum
Iudaeam, tetrarcha autem Galilsese He- Iesum Christum.
DOMINICA QUARTA ADVENTUS
I classis
Statio ad Ss. duodecim Apostolos
Ant. ad Introitum Isai. 45, 8 os meum: et benedicat omnis caro no-
orate, caeli, desuper, et nubes men sanctum eius.
pluant iustum: aperiatur ter- T In feriis Adventus, quando pet hebdo-
ra, et germinet Salvatorem. madam adhibetur Missa de dominica, non
. I 8,2 Caeli enarrant gloriam dicitur Allehiia, nee versus sequens, sed
tantum graduale.
Dei: et opera manuum eius annuntiat
firmamentum. V. Gloria Patri. Alleluia, alleluia. V. Veni, Domine, et 92
noli tardare: relaxa facinora plebis tuae
Oratio Israel. Alleluia.
89
"Cxcita, quaesumus, Domine, poten-
\2J tiam tuam, et veni: et magna no-
bis virtute succurre; ut per auxilium CTA Sequentia sancti Evangelii seciin- 93
r
gratiae tuae, quod nostra peccata prae- 1. 1 dum Lucam. Luc. 3, 1-6
pediunt, indulgentia tuae propitiationis A nno quintodecimo imperii Tiberii
acceleret: Qui vivis et regnas cum Deo JLX. Csesaris, procurante Pontio Pilato
Patre in unitate. Iudaeam, tetrarcha autem Galilaeae He-
rode, Philippo autem fratre eius tetrar-
90 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli cha Ituraeae, et Trachonitidis regionis,
ad Corinthios. 1 Cor. 4, 1-5 et Lysania Abilinae tetrarcha, sub prin-
cipibus sacerdotum Anna et Caipha:
F ratres: Sic nos existimet homo ut
ministros Christi, et dispensatores
mysteriorum Dei. Hie iam quaeritur in-
factum est verbum Domini super Ioan-
nem, Zachariae fQium, in deserto. Et ve-
ter dispensatores, ut fidelis quis inve- nit in omnem regionem Iordanis, prae-
niatur. Mihi autem pro minimo est, ut a dicans baptismum paenitentiae in remis-
vobis iudicer, aut ab humano die: sed sionem peccatorum, sicut scriptum est
neque meipsum iudico. Nihil enim mihi in libro sermonum Isaiae prophetae: Vox
conscius sum: sed non in hoc iustifica- clamantis in deserto: Parate viam Do-
tus sum: qui autem iudicat me, Domi- mini: rectas facite semitas eius: omnis
nus est. Itaque nolite ante tempus iu- vallis implebitur: et omnis mons, et col-
dicare, quoadusque veniat Dominus: lis humiliabitur: et erunt prava in di-
qui et illuminabit abscondita tenebra- recta, et aspera in vias planas: et vide-
rum, et manifestabit consilia cordium: bit omnis caro salutare Dei.
et tune laus erit unicuique a Deo. Credo.
91 Graduale Ps. 144, 18 et 21 Ant. ad Offertorium Luc. 1, 28 94
Prope est Dominus omnibus invocan- Ave, Maria, gratia plena: Dominus
tibus eum: omnibus qui invocant eum tecum: benedicta tu in mulieribus, et
in veritate. V. Laudem Domini loquetur benedictus fructus ventris tui.
In vigilia Nativitatis Domini 15
Secreta Postcommunio
^Jacrificiis praesentibus, quaesumus, umptis muneribus, quaesumus, Do-
O Domine, placatus intende: ut et de- S mine : ut, cum frequentatione my-
votioni nostrae proficiant, et saluti. Per sterii, crescat nostrae salutis effectus. Per
97

Dominum nostrum. Dominum nostrum Iesum Christum,


Praefatio de Ssma Trinitate. Filium tuum: Qui tecum vivit et re-
gnat in unitate.
Ant. ad Communionem Isai. 7, 14 T Si vigilia Nativitatis Domini venerit
Ecce virgo concipiet, et pariet filium: in dominica, totum Pfficium Missae fit de
et vocabitur nomen eius Emmanuel. vigilia, sine commemoratione dominica?.

Die 24 decembris

In vigilia Nativitatis Domini


I classis
Statio ad S. Mariam maiorem

98 Ant. ad Introitum Exodi 16, 6 et 7 lio suo, qui factus est ei ex semine Da-
vid secundum carnem: qui praedestina-

H
odie scietis, quia veniet Do-
minus, et salvabit nos: et tus est Filius Dei in virtute secundum
manevidebitis gloriameius. spiritum sanctificationis ex resurrectio-
.Ps. 23,1 Domini est terra, et ne mortuorum Iesu Christi Domini no-
plenitudo eius: orbis terrarum, et uni- stri: per quern accepimus gratiam, et
versi, qui habitant in eo. V. Gloria Patri.apostolatum ad oboediendum fidei in
omnibus gentibus pro nomine eius, in
Oratio quibus estis et vos vocati Iesu Christi
|eus, qui nos redemptionis nostrae Domini nostri.
99
D' annua exspectatione laetificas:
praesta; ut Unigenitum tuum, quern Graduale Exodi 16, 6 et 7 101
Redemptorem laeti suscipimus, venien- Hodie scietis, quia veniet Dominus,
tem quoque iudicem seciiri videamus, et salvabit nos: et mane videbitis glo-
Dominum nostrum Iesum Christum, riam eius. V. Ps. 79, 2-3 Qui regis Israel,
Filium tuum: Qui tecum vivit et re- intende: qui deducis, velut ovem, Io-
gnat in unitate. seph: qui sedes super Cherubim, ap-
pare coram Ephra'im, Beniamin, et Ma-
100
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli nasse.
ad Romanos. Rom. 1,1-6 Non dicitur Alleluia cum sequenti ver-
su, nisi haec vigilia venerit in dominica.
.ulus, servus Iesu Christi, vocatus
F Apostolus, segregatus in Evange- Alleluia, alleluia. V. Crastina die de- 102
lium Dei, quod ante promiserat per pro- lebitur iniquitas terrae: et regnabit su-
phetas suos in Scripturis sanctis de Fi- per nos Salvator mundi. Alleluia.
16 In vigilia Nativitatis Domini
103 j r . Sequentia sancti Evangelii secun- elevamini, porta3 asternales: et introibit
TLJ dum Matthahim. Mt. 1,18-21 Rex gloriae.
um esset desponsata mater Iesu Secreta
C Maria Ioseph, antequam conveni-
rent, inventa est in utero habens de D a nobis, qusesumus, omnipotens
Deus: ut, sicut adoranda Filii tui
105

Spiritu Sancto. Ioseph autem vir eius, natalicia praevenimus, sic eius munera
cum esset iustus, et nollet earn tradii- capiamus sempiterna gaudentes: Qui
cere, voluit occulte dimittere earn. Haec tecum vivit et regnat in unitate.
autem eo cogitante, ecce Angelus Do- Praefatio communis; sed, si venerit in
dominica, dicitur de Ssrha Trinitate.
mini apparuit in somnis ei, dicens: Io-
seph, fili David, noli timere accipere Ant. ad Communionem Isai. 40, 5 106
Mariam coniugem tuam: quod enim in Revelabitur gloria Domini: et videbit
ea natum est, de Spiritu Sancto est. Pa- omnis caro salutare Dei nostri.
riet autemfilium:et vocabis nomen eius
Iesum: ipse enim salvum faciet popu- Postcommunio
lum suum a peccatis eorum.
Si venerit in dominica, dicitur Credo. D a nobis, quaesumus, Domine: uni- 107
geniti Filii tui recensita nativitate
respirare; cuius caelesti mysterio pasci-
104 Ant. ad Offertorium Ps. 23, 7 mur et potamur. Per eundem Domi-
Tollite portas, principes, vestras: et num nostrum Iesum Christum.
TDERUNT ALUTARE
OMNES DEI
FINES NOSTRI
TERRAE ALLELUIA

TEMPUS NATIVITATIS
Die 25 decembris

IN NATIVITATE DOMINI
I classis cum octava II classis
T In festo Nativitatis Domini quivis sacerdos tres Missas celebrare potest. De agen-
dis, si sacerdos eodem die duas vel tres Missas celebret, vide Ritum servandum in
celebratione Missae, tit. XIV.

Ad primam Missam
in Nocte
Statio ad S. Mariam maiorem ad Praesepe
108
Ant. ad Introitum Ps. 2, 7 ius lucis mysteria in terra cognovimus,
ominus dixit ad me: Fi- eius quoque gaudiis in caelo perfrua-
lius meus es tu, ego ho- mur: Qui tecum vivit et regnat in
die genui te. Ps. ibid., 1 unitate.
Quare fremuerunt
gentes: et populi medi- Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli
tati sunt inania ? V. Glo- adTitum. Tit. 2, 11-15
ria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. /^arissime: Apparuit gratia Dei Sal-
Sicut erat. Dominus. v«^ vatoris nostri omnibus hominibus,
Oratio erudiens nos,ut abnegantes impietatem,
eus, qui hanc sacratissimam noc- et saecularia desideria, sobrie, et iuste,
109
D tem veri luminis fecisti illustra-
tione clarescere: da, quaesumus; ut, cu-
et pie vivamus in hoc saeculo, exspec-
tantes beatam spem, et adv^ntum glo-
18 In Nativitate Domini
rise magni Dei et Salvatoris nostri Iesu gno. Et dixit illis Angelus: Nolite time-
Christi: qui dedit semetipsum pro no- re: ecce enim evangelizo vobis gaudium
bis: ut nos redimeret ab omni iniqui- magnum, quod erit omni populo: quia
tate, et mundaret sibi populum accep- natus est vobis hodie Salvator, qui est
tabilem, sectatorem bonorum operum. Christus Dominus, in civitate David. Et
Haec loquere, et exhortare: in Christo hoc vobis signum: Invenietis infantem
Iesu Domino nostro. pannis involutum, et positum in praese-
pio. Et subito facta est cum Angelo
Graduale Ps. 109, 3 et 1
multitudo militiae caelestis, laudantium
Tecum principium in die virtutis tuse: Deum et dicentium: Gloria in altissimis
in splendoribus sanctorum, ex utero Deo, et in terra pax hominibus bonae
ante luciferum genui te. V. Dixit Domi- voluntatis.
nus Domino meo: Sede a dextris meis: Credo, per totam octavam.
donee ponam inimicos tuos, scabellum
pedum tuorum. Ant. ad Offertorium Ps. 95, 11 et 13 114
Alleluia, alleluia. V. Ps. 2, 7 Dominus Laetentur caeli, et exsiiltet terra ante
dixit ad me: Filius meus es tu, ego faciem Domini: quoniam venit.
hodie genui te. Alleluia. Secreta
Accepta tibi sit, Domine, quaesumus, 115
L ~Y~ j Sequentia sancti Evangelii seciin- X i . hodiernae festivitatis oblatio: ut,
r 1
A dum Lucam. Luc. 2, 1-14 tua gratia largiente, per haec sacro-

I n illo tempofe: Exiit edictum a Cae- sancta commercia, in illius inveniamur


sare Augiisto, ut describer£tur uni- forma, in quo tecum est nostra sub-
v£rsus orbis. Haec descriptio prima fac- stantia: Qui tecum vivit et regnat in
ta est a praeside Syriae Cyrino: et ibant unitate.
omnes ut profiterentur singuli in suam ^ Praefatio de Nativitate Domini, quae di-
civitatem. Ascendit autem et Ioseph a citur i° tamquam propria in Missis de Na-
Galilaea de civitate Nazareth, in Iudaeam tivitate
0
Domini et de eiusdem octava; et
in civitatem David, quae vocatur Beth- 2Nativitatis
tamquam de Tempore, infra octavam
Domini, etiam in Missis, quae
lehem: eo quod esset de domo et fami- secus praefationem propriam haberent, ex-
lia David, ut profiteretur cum Maria ceptis iis Missis, quae praefationem propriam
desponsata sibi uxore prsegnante. Fac- de divinis mysteriis vel Personis habent; et
tum est autem, cum essent ibi, impleti insuper a die 2 ad diem 5 ianuarii in Missis,
quae prsefatione propria carent.
sunt dies ut pareret. Et peperit filium •f Infra Actionem: Communicdntes, et
suum primogenitum, et pannis eum in- noctem sacratissimam celebr&ntes. Et di-
volvit, et reclinavit eum in praesepio: citur cotidie usque ad octavam Nativitatis
quia non erat eis locus in diversorio. Et inclusive: sed in hac Missa tantum dicitur
pastores erant in regione eadem vigi- noctem, deinceps vero diem.
lantes, et custodientes vigilias noctis su-
per gregem suum. Et ecce Angelus Do- Ant. ad Communionem Ps. 109, 3 116
mini stetit iuxta illos, et claritas Dei cir- In splendoribus sanctorum, ex utero
cumfulsit illos, et timuerunt timore ma- ante luciferum genui te.
In Nativitate Domini 19

Postcommunio quentare gaudemus; dignis conversa-


117
D a nobis, quaesumus, Domine Deus
noster: ut, qui Nativitatem Domi-
ni nostri Iesu Christi mysteriis nos fre-
tionibus ad eius mereamur pervenire
consortium: Qui tecum vivit et regnat
in imitate.

Ad secundam Missam
in Aurora
Statio ad S. Anastasiam
118 121
Ant. ad Introitum Isai. 9, 2 et 6 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli
ux fulg£bit hodie super ad Titum. Tit. 3, 4-7
nos: quia natus est no- /^arissime: Apparuit benignitas et
bis Dominus: et voca- V-^ humanitas Salvatoris nostri Dei:
bitur Admirabilis, non ex operibus iustitise, quae fecimus
Deus, Princeps pacis, nos, sed secundum suam misericordiam
Pater futuri saeculi: salvos nos fecit per lavacrum regenera-
cuius regni non erit finis. Ps. 92, 1 Do- tionis et renovationis Spiritus Sancti,
minus regnavit, decorem indutus est: quern efFudit in nos abunde per Iesum
indutus est Dominus fortitudinem, et ChristumSalvatorem nostrum: ut iusti-
praecinxit se. V. Gloria Patri. ficati gratia ipsius, heredes simus se-
cundum spem vitae aeternae: in Christo
Oratio Iesu Domino nostro.
a nobis, quaesumus, omnipotens
119
D Deus: ut, qui nova incarnati Ver-
bi tui luce perfundimur; hoc in nostro
Graduale Ps. 117, 26, 27 et 23 122
Benedictus qui venit in nomine Do-
resplendeat opere, quod per fidem mini: Deus Dominus, et illuxit nobis.
fulget in mente. Per eundem Domi- V. A Domino factum est istud: et est
num nostrum Iesum Christum, Filium mirabile in oculis nostris.
tuum: Qui tecum vivit et regnat in Alleluia, alleluia. V. Ps. 92, 1 Domi- 12)
imitate. nus regnavit, decorem induit: induit
Et fit commemoratio S. Anastasiae Dominus fortitudinem, et praecinxit se
Mart., etiam in Missis in cantu: virtute. Alleluia.
Oratio
124
a, quaesumus, omnipotens Deus: /TjSequentia sancti Evangelii secun-
120
D ut, qui beatae Anastasiae Marty- ' 1 ' dum Lucam. Luc.
ris tuae solemnia colimus; eius apud Tn illo tempore: Pastores loquebantur
2, 15-20

te patrocinia sentiamus. Per Domi- JL ad invicem: Transeamus usque Beth-


num nostrum Iesum Christum, Fi- lehem, et videamus hoc verbum, quod
lium tuum: Qui tecum vivit et re- factum est, quod Dominus ostendit no-
gnat in imitate. bis. Et ven^runt festinantes: et invene-
20 In Nativitate Domini
runt Mariam, et Ioseph, et infantem po- Pro S. Anastasia Secreta 12?
situm in praesepio. Videntes autem co- A ccipe, quaesumus, Domine, mu-
gnoverunt de verbo, quod dictum erat X J L nera dignanter oblata: et, bea-
illis de puero hoc. Et omnes, qui audie- tae Anastasiae Martyris tuae sufFra-
runt, mirati sunt: et de his, quae dicta gantibus meritis, ad nostrae salutis
erant a pastoribus ad ipsos. Maria autem auxilium provenire concede. Per Do-
conservabat omnia verbahaec, conferens minum nostrum.
in corde suo. Et reversi sunt pastores Praefatio et Communicantes, ut supra in
glorificantes, et laudantes Deum in om- prima Missa.
nibus, quae audierant et viderant, sicut
dictum est ad illos. Credo. Ant. ad Communionem Zach. 9, 9 128
Exsulta, filia Sion, lauda, filia Ieru-
125 Ant. ad Offertorium Ps. 92, 1-2 salem: ecce Rex tuus venit sanctus, et
Deus firmavit orbem terrae, qui non salvator mundi.
commovebitur: parata sedes tua, Deus, Postcommunio
ex tune, a saeculo tu es.

126
Secreta H uius nos, Domine, sacramenti sem- 129
per novitas natalis instauret: cu-
unera nostra, qusesumus, Domine, ius Nativitas singularishumanam repp u-
M Nativitatis hodiernae mysteriis lit vetustatem. Per eundem Dominum.
apta proveniant, et pacem nobis semper Pro S. Anastasia Postcommunio 130
infundant: ut, sicut homo genitus idem Oatiasti, Domine, familiam tuam
refulsit et Deus, sic nobis haec terrena O muneribus sacris: eius, quaesu-
substantia conferat, quod divinum est. mus, semper interventione nos re-
Per eundem Dominum nostrum Iesum fove, cuius solemnia celebramus. Per
Christum. Dominum nostrum.

Ad tertiam Missam
in die Nativitatis Domini
Statio ad S. Mariam maiorem

Ant. ad Introitum Isai. 9, 6 Oratio


uer natus est nobis, et quaesumus, omnipotens 132
films datus est nobis: Deus: ut nos Unigeniti tui nova
cuius imperium super per carnem Nativitas liberet; quos sub
humerum eius: et vo- peccati iugo vetusta servitus tenet. Per
cabitur nomen eius, eundem Dominum nostrum Iesum
magni consilii Ange- Christum, Filium tuum: Qui tecum
lus. Ps. 97,1 Cantate Domino canticum vivit et regnat in unitate Spiritus
novum, quia mirabilia fecit. Sancti, Deus: per omnia saecula saecu-
V. Gloria Patri. lorum. R. Amen.
In Nativitate Domini 21

133 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli Alleluia, alleluia. V. Dies sanctifica- 135
ad Hebraeos. Hebr. i, 1-12 tus illiixit nobis: venite, gentes, et ado-
rate Dominum: quia hodie descendit
M ultifariam, multisque modis olim
Deus loquens patribus in pro-
phetis: novissime diebus istis lociitus
lux magna super terram. Alleluia.

est nobis in Filio, quern constituit he- Initium sancti Evangelii secundum 136
redem universorum, per quern fecit et Ioannem. Io. 1, 1-14
saecula: qui cum sit splendor gloriae,
et figura substantial eius, portansque
omnia verbo virtutis suae, purgationem
I n principio erat Verbum, et Verbum
erat apud Deum, et Deus erat Ver-
bum. Hoc erat in principio apud Deum.
peccatorum faciens, sedet ad dexteram Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso
maiestatis in excelsis: tanto melior An- factum est nihil, quod factum est: in
gelis effectus, quanto differentius prae ipso vita erat, et vita erat lux hominum:
illis nomen hereditavit. Cui enim dixit et lux in tenebris lucet, et tenebrae earn
aliquando Angelorum: Filius meus es non comprehenderunt. Fuit homo mis-
tu, ego hodie genui te ? Et rursum: Ego sus a Deo, cui nomen erat Ioannes. Hie
ero illi in patrem, et ipse erit mihi in venit in testimonium, ut testimonium
filium? Et cum iterum introdiicit pri- perhiberet de lumine, ut omnes cre-
mogenitum in orbem terrae, dicit: Et derent per ilium. Non erat ille lux,
adorent eum omnes Angeli Dei. Et ad sed ut testimonium perhiberet de lu-
Angelos quidem dicit: Qui facit Ange- mine. Erat lux vera, quae illuminat
los suos spiritus, et ministros suos flam- omnem hominem venientem in hunc
mam ignis. Ad Filium autem: Thronus mundum. In mundo erat, et mundus
tuus, Deus, in saeculum saeculi: virga per ipsum factus est, et mundus eum
aequitatis, virga regni tui. Dilexisti iusti- non cognovit. In propria venit, et sui
tiam, et odisti iniquitatem: propterea eum non receperunt. Quotquot autem
unxit te Deus, Deus tuus, oleo exsul- receperunt eum, dedit eis potestatem fi-
tationis prae participibus tuis. Et: Tu lios Dei fieri, his, qui credunt in nomi-
in principio, Domine, terram fundasti: ne eius: qui non ex sanguinibus, neque
et opera manuum tuarum sunt caeli. ex voluntate carnis, neque ex voluntate
Ipsi peribunt, tu autem permanebis; et viri, sed ex Deo nati sunt. (Hie genu-
omnes ut vestimentum veterascent: et flectitur) Et Verbum caro factum est, et
velut amictum mutabis eos, et muta- habitavit in nobis: et vidimus gloriam
buntur: tu autem idem ipse es, et anni eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre,
tui non deficient. plenum gratias et veritatis.
Credo.
134 Graduate Ps. 97, 3-4 et 2
Viderunt omnes fines terras salutare Ant. ad Offertorium Ps. 88, 12 et 15 137
Dei nostri: iubilate Deo, omnis terra. Tui sunt caeli, et tua est terra: orbem
V. Notum fecit Dominus salutare suum: terrarum, et plenitudinem eius tu fun-
ante conspectum gentium revelavit iu- dasti: iustitia et iudicium praeparatio
stitiam suam. sedis tua?.
22 Dominica infra octavam Nativitatis Domini
Secreta reamur bonis operibus abundare: Qui
H8 ^ V b l a t a , Domine, miinera, nova Uni- tecum vivit et regnat in unitate.
\^/ geniti tui Nativitate sanctifica: Et fit commemoratio occurrentis festi
nosque a peccatorum nostrorum ma- II classis, iuxta rubricas, non vero octavae.
culis emunda. Per eundem Dominum.
Praefatio et Communicantes, ut supra in Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 14:
prima Missa. ad Galatas. Gal. 4, 1-7
139 Ant. ad Communionem Ps. 97, 3
Viderunt omnes fines terrae salutare
F ratres: Quanto tempore heres par-
vulus est, nihil difFert a servo, cum
sit dominus omnium: sed sub tutoribus
Dei nostri.
et actoribus est usque ad praefinitum
Postcommunio tempus a patre: itaetnos cum essemus
140 "TTJraesta, quaesumus, omnipotens Deus: parvuli, sub elementis mundi eramus
JL ut natus hodie Salvator mundi, sic- servientes. At ubi venit plenitudo tem-
ut divinae nobis generationis est auc- poris, misit Deus Filium suum, factum
tor; ita et immortalitatis sit ipse largi- ex muliere, factum sub lege, ut eos, qui
tor: Qui tecum vivit et regnat in imitate. sub lege erant, redimeret, ut adoptio-
T In fine huius Missae non dicitur ulti- nem filiorum reciperemus. Quoniam
mum Evangelium.
T Si qua, infra octavam Nativitatis Domi- autem estisfilii,misit Deus Spiritum Fi-
ni, dicenda sit Missa votiva de Christo Do- lii sui in corda vestra, clamantem: Abba,
mino, sumitur Missa Puer natus est nobis, Pater. Itaque iam non est servus, sed
quae habetur infra, post diem 28 decembris. filius: quod si filius, et heres per Deum.

DOMINICA Graduate Ps. 44, 3 et 2 1*


Speciosus forma prae filiis hominum:
INFRA OCTAVAM diffusa est gratia in labiis tuis. V. Eruc-
NATIVITATIS DOMINI tavit cor meum verbum bonum, dico
II classis ego opera mea regi: lingua mea calamus
Ant. aa
Ant. ad Introitum
m Sap. 18, 14-15 scribae, velociter scribentis.
Alleluia, alleluia. V. Ps. 92, 1 Domi- 145

D
141 • ' V u m medium silentium tene-
rent omnia, et nox in suo nus regnavit, decorem induit: induit
cursu medium iter habe- Dominus fortitudinem, et praecinxit se
ret, omnipotens sermo tuus, virtiite. Alleluia.
Domine, de caelis a regalibus sedibus
venit. Ps. 92, 1 Dominus regnavit, de- ^TjSequentia sancti Evangelii secun- 146
corem indutus est: indiitus est Domi- r l ^ dum Lucam. Luc. 2, 33-40
nus fortitudinem, et praecinxit se.
V. Gloria Patri.
Oratio
I
n illo tempore: Erat Ioseph et Ma-
ria mater Iesu, mirantes super his
quae dicebantur de illo. Et benedixit
142 /^"Xmnipotens sempiterne Deus, diri- illis Simeon, et dixit ad Mariam ma-
\^J ge actus nostros in beneplacito trem eius: Ecce positus est hie in rui-
tuo: ut in nomine dilecti Filii tui me- nam, et in resurrectionem multorum
S. Stephani Protomartyris 23

in Israel: et in signum cui contradi- Die 26 decembris


cetur: et tuam ipsius animam pertrans-
ibit gladius, ut revelentur ex multis
S. STEPHANI Protomartyris
II classis
cordibus cogitationes. Et erat Anna pro-
phetissa, filia Phanuel, de tribu Aser: Statio ad S. Stephanum in Caelio monte
haec processerat in diebus multis, et Ant. ad Introitum Ps. 118, 23, 86 et 23 151
vixerat cum viro suo annis septem a vir- ierunt principes, et adversum
ginitate sua. Et haec vidua usque ad me loquebantur: et iniqui per-
annos octoginta quatuor: quae non dis- seciiti sunt me: adiuva me, Do-
cedebat de templo, ieiuniis et obse- mine Deus meus, quia servus
crationibus serviens nocte ac die. Et tuus exercebatur in tuis iustificationi-
haec, ipsa hora superveniens, confiteba- bus. Ps. ibid., 1 Beati immaculati in via,
tur Domino, et loquebatur de illo omni- qui ambulant in lege Domini.
bus, qui exspectabant redemptionem V. Gloria Patri.
Israel. Et ut perfecerunt omnia secun- Oratio
dum legem Domini, reversi sunt in Ga- a nobis, quaesumus, Domine, imi- 152
lilaeam in civitatem suam Nazareth. Puer
autem crescebat, et confortabatur, ple-
D
tari quod colimus: ut discamus
et inimicos diligere; quia eius nata-
nus sapiential et gratia Dei erat in illo. licia celebramus, qui novit etiam pro
Credo. persecutoribus exorare Dominum no-
147 Ant. ad Offertorium Ps. 92, 1-2 strum Iesum Christum, Filium tuum:
Deus firmavit orbem terrae, qui non Qui tecum vivit et regnat in unitate.
commovebitur: parata sedes tua, Deus, Et fit commemoratio octavae Nativi-
tatis:
ex tune, a saeculo tu es.
Oratio
Secreta
ncede, quaesumus, omnipotens ^
148 /^"^oncede, quaesumus, omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui nova
V-^ Deus: ut oculis tuae maiestatis mu- per carnem Nativitas liberet; quos
nus oblatum, et gratiam nobis piae de- sub peccati iugo vetiista servitus te-
votionis obtineat, et efFectum beatae per- net. Per eundem Dominum.
ennitatis acquirat. Per Dominum.
Praefatio et Communicantes de Nativitate.
Lectio Actuum Apostolorum.
154
Act. 6, 8-10 et 7, 54-59
149 Ant. ad Communionem Mt. 2, 20
Tolle p u e r u m , et m a t r e m eius, et
vade in terram Israel: defuncti sunt
I n diebus illis: Stephanus, plenus gra-
tia et fortitudine, faciebat prodigia et
signa magna in populo. Surrexerunt au-
enim, qui quaerebant animam pueri. tem quidam de synagoga, quae appel-
Postcommunio latur Libertinorum, et Cyrenensium, et
150 T ) e r huius, Domine, operationem my- Alexandrinorum, et eorum qui erant a
JL sterii, et vitia nostra p u r g e n t u r , et Cilicia et Asia, disputantes cum Stepha-
iusta desideria compleantur. Per Domi- no: et non poterant resistere sapientiae
n u m nostrum Iesum Christum. et Spiritui, qui loquebatur. Audientes
24 S. Stephani Protomartyris

autem haec, dissecabantur cordibus suis, Alleluia, alleluia. V. Act. 7, 56 Vi- 158
et stridebant dentibus in eum. Cum au- deo caelos apertos, et Iesum stan-
tem esset Stephanus plenus Spiritu Sanc- tem a dextris virtutis Dei. Alleluia.
to, intendens in caelum, vidit gloriam V. Ps. 20, 4 Posuisti, Domine, super
Dei, et Iesum stantem a dextris Dei. Et caput eius coronam de lapide pre-
ait: Ecce video caelos apertos, et Fi- tioso. Alleluia.
lium hominis stantem a dextris Dei.
Exclamantes autem voce magna con-
Sequentia sancti Evangelii seciin- 159
tinuerunt aures suas, et impetum fe-
dum Matthaeum. Mt. 23, 34-39
c£runt unanimiter in eum. Et eicien-
tes eum extra civitatem lapidabant: et
testes deposuerunt vestimenta sua se- I n illo tempore: Dicebat Iesus scribis
et pharisaeis: Ecce ego mitto ad vos
prophetas, et sapientes, et scribas, et ex
cus pedes adulescentis, qui vocabatur
Saulus. Et lapidabant Stephanum in- illis occidetis et crucifigetis, et ex eis
vocantem, et dicentem: Domine Iesu, flagellabitis in synagogis vestris, et
suscipe spiritum meum. Positis autem persequemini de civitate in civitatem:
genibus clamavit voce magna, dicens: ut veniat super vos omnis sanguis
Domine, ne statuas illis hoc peccatum. iustus, qui effusus est super terram,
Et cum hoc dixisset, obdormivit in a sanguine Abel iusti usque ad san-
Domino. guinem Zachariae, filii Barachiae, quern
occidistis inter templum et altare. Amen
155
Graduale Ps. 118, 23 et 86; 6, 5 dico vobis, venient haec omnia super
Sederunt principes, et adversum me generationem istam. lerusalem, Ieru-
loquebantur: et iniqui persecuti sunt salem, quse occidis prophetas, et lapi-
me. V. Adiuva me, Domine Deus meus: das eos, qui ad te missi sunt, quoties
salvum me fac propter misericordiam volui congregare filios tuos, quemad-
tuam. modum gallina congregat pullos suos
156 Alleluia, alleluia. V. Act. 7, 56 Vi- sub alas, et noluisti? Ecce relinquetur
deo caelos apertos, et Iesum stantem vobis domus vestra deserta. Dico enim
a dextris virtutis Dei. Alleluia. vobis, non me videbitis amodo, donee
dicatis: Benedictus qui venit in nomi-
*\ In Missis votivis post Septuagesi-
mam, omissis Alleluia et versu sequenti, ne Domini.
dicitur Credo, ratione octavae Nativitatis.
Tractus Ps. 20, 3-4 ^ In Missis votivis post Septuagesimam,
in fine sequentis antiphonae Alleluia omit-
157 Desiderium animae eius tribuisti titur.
ei: et voluntate labiorum eius non
fraudasti eum. V. Quoniam praeve- Ant. ad OrTertorium Act. 6, 5 et 7, 59 I60
nisti eum in benedictionibus dulce- Elegerunt Apostoli Stephanum Le-
dinis. V. Posuisti in capite eius coro- vitam, plenum fide et Spiritu Sancto:
nam de lapide pretioso. quern lapidaverunt Iudaei orantem, et
Tempore autem paschali omittitur gra- dicentem: Domine Iesu, accipe spiri-
duale, et eius loco dicitur: tum meum, alleluia.
S. Ioannis Ap. et Ev. 25

Secreta Die 27 decembris


161 ^Juscipe, Domine, munera pro tuo- S. IOANNIS AP. ET EV.
O rum commemoratione Sanctorum: II classis
ut, sicut illos passio gloriosos effecit;
ita nos devotio reddat innocuos. Per Statio ad S. Mariam maiorem
Dominum nostrum Iesum Christum, Ant. ad Introitum Eccli. 15, 5
Filium tuum: Qui tecum vivit et re- n medio Ecclesiae aperuit os eius: 166
gnat in unitate.
162 p r o octava Nativitatis

O
Secreta
I et implevit eum Dominus spiritu
sapientiae et Intellectus: stolam
gloriae induit eum. Ps. 91, 2 Bo-
blata, Domine, munera, nova num est confiteri Domino: et psallere
Unigeniti tui Nativitate sanc- nomini tuo, Altissime. V. Gloria Patri.
tifica: nosque a peccatorum nostro-
rum maculis emunda. Per eundem Oratio
cclesiam tuam, Domine, benignus 167
Dominum nostrum Iesum Christum,
Filium tuum: Qui tecum vivit et re-
gnat in unitate.
E
illiistra: ut, beati Ioannis Apostoli
tui et Evangelistae illuminata doctrinis,
Prsefatio et Communicantes de Nativi- ad dona perveniat sempiterna. Per Do-
tate, ratione octavae. minum nostrum.
Et fit commemoratio octavae Nativi-
tatis :
163 Antiphona ad Communionem
Oratio
Act. 7, 56, 59 et 60 Video caelos aper-
tos, et Iesum stantem a dextris virtiitis
Dei: Domine Iesu, accipe spiritum C >ncede, quaesumus, omnipotens 168
D e u s : u t nos Unigeniti t u i nova
per carnem Nativitas liberet; quos
meum, et ne statuas ilHs hoc pecca-
sub peccati iugo vetiista servitus te-
tum.
net. P e r e u n d e m D o m i n u m .
Postcommunio
164
Auxilientur nobis, Domine, sumpta
Lectio libri Sapientiae.
X J L mysteria: et, intercedente beato 169
Stephano Martyre tuo, sempiterna pro- Eccli. 15, 1-6
tectione confirment. Per Dominum no-
strum Iesum Christum, Filium tuum:
Qui timet D e u m , faciet bona: et q u i
continens est iustitiae, apprehen-
Qui tecum vivit et regnat in unitate. det illam, et obviabit illi quasi mater
honorificata. Cibabit ilium p a n e vitae et
Pro octava Nativitatis intellectus, et aqua sapientiae salutaris
Postcommunio potabit ilium: et firmabitur in illo, et
165
TJraesta, qusesumus, omnipotens n o n flectetur: et continebit ilium, et n o n
JL Deus: ut natus hodie Salvator confundetur: et exaltabit ilium apud
mundi, sicut divinae nobis genera- proximos suos, et in medio ecclesiae
tionis est auctor; ita et immortalita- aperiet os eius, et adimplebit ilium spi-
tis sit ipse largitor: Qui tecum vivit ritu sapientiae et intellectus, et stola glo-
et regnat in unitate. riae vestiet ilium. Iucunditatem, et ex-
26 S. Ioannis Ap. et Ev.
sultationem thesaurizabit super ilium, set Petrus, dixit Iesu: Domine, hie au-
et nomine aeterno hereditabit ilium, Do- tem quid? Dicit ei Iesus: Sic eum volo
minus Deus noster. manere, donee veniam, quid ad te? tu
170 Graduate Ioann. 21, 23 et 22
me sequere. Exiit ergo sermo iste inter
fratres, quia discipulus ille non mori-
Exiit sermo inter fratres, quod disci-
tur. Etnon dixit ei Iesus: Non moritur;
pulus ille non moritur: et non dixit
sed: Sic eum volo manere, donee ve-
Iesus: Non moritur. V. Sed: Sic eum
niam: quid ad te? Hie est discipulus
volo manere, donee veniam: tu me se-
ille, qui testimonium perhibet de his,
quere.
et scripsit haec: et scimus, quia verum
171 Alleluia, alleluia. V. Ibid., 24 Hie est est testimonium eius. Credo.
discipulus ille, qui testimonium perhi-
bet de his: et scimus, quia verum est Ant. ad Offertorium Ps. 91, 13 I75
testimonium eius. Alleluia. Iustus ut palma florebit: sicut cedrus,
•f In Missis votivis post Septuagesi- quae in Libano est, multiplicabitur.
mam, omissis Alleluia et versu sequenti, Secreta
dicitur
172 Tractus S
Ps. i n , 1-3
iiscipe, Domine, munera, quae in ^
eius tibi solemnitate deferimus,
Beatus vir, qui timet Dominum: cuius nos confidimus patrocinio libe-
in mandatis eius cupit nimis. V. Po- rari. Per Dominum.
tens in terra erit semen eius: gene-
Pro octava Nativitatis Secreta 177
ratio rectorum benedicetur. V. Glo-
ria et divitiae in domo eius: et iusti-
tia eius manet in saeculum sseculi.
O blata, Domine, munera, nova
Unigeniti tui Nativitate sancti-
fica: nosque a peccatorum nostro-
Tempore autem paschali omittitur gra- rum maculis emunda. Per eundem
duale, et eius loco dicitur:
Dominum nostrum.
173 Alleluia, alleluia. V. Ioann. 21, 24
Praefatio et Communicantes de Nativi-
Hie est discipulus ille, qui testimo- tate, ratione octavae.
nium perhibet de his: et scimus, ^ In Missis votivis extra octavam Nativi-
quia verum est testimonium eius. tatis, praefatio de Apostolis.
Alleluia. V. Ps. 91, 13 Iustus ut pal-
ma florebit: sicut cedrus Libanimul- Ant. ad Communionem Io. 21, 23 178
tiplicabitur. Alleluia. Exiit sermo inter fratres, quod disci-
pulus ille non moritur: et non dixit
174L^JSequentia sancti Evangelii seciin- Iesus: Non moritur; sed: Sic eum volo
r
X^ dum Ioannem. Io. 21, 19-24 manere, donee veniam.
Postcommunio
I n illo tempore: Dixit Iesus Petro: Se-
quere me. Conversus Petrus vidit il-
ium discipulum, quern diligebat Iesus, R
efecti cibo potiique cselesti, Deus
noster, te supplices deprecamur:
179

sequentem, qui et recubuit in cena su- ut, in cuius haec commemoratione per-
per pectus eius, et dixit: Domine, quis cepimus, eius muniamur et precibus.
est qui tradet te ? Hunc ergo cum vidis- Per Dominum.
Ss. Innocentium Mm. 27

180 Pro octava Nativitatis nomen eius, et nomen Patris eius scrip-
Postcommunio turn in frontibus suis. Et audivi vocem
de caelo, tamquam vocem aquarum mul-
F aesta, quaesumus, omnipotens
Deus: ut natus hodie Salvator
mundi, sicut divinae nobis genera-
tarum, et tamquam vocem tonitrui ma-
gni: et vocem, quam audivi, sicut ci-
tionis est auctor; ita et immortalita- tharcedorum citharizantium in citharis
tis sit ipse largitor: Qui tecum vivit suis. Et cantabant quasi canticum no-
et regnat in imitate. vum ante sedem, et ante quatuor ani-
malia, et seniores: et nemo poterat di-
Die 28 decembris cere canticum, nisi ilia centum qua-
SS. INNOCENTIUM MM. draginta quatuor milia, qui empti sunt
II classis de terra. Hi sunt, qui cum mulieribus
Statio ad S. Paulum non sunt coinquinati: virgines enim
181 Ant. ad Introitum Ps. 8, 3 sunt. Hi sequuntur Agnum, quocum-
que ierit. Hi empti sunt ex homini-

E
x ore infantium, Deus, et lacten-
tium perfecisti laudem propter bus primitiae Deo, et Agno: et in ore
inimicos tuos. Ps. ibid., 2 Do- eorum non est inventum mendacium:
mine, Dominus noster: quam sine macula enim sunt ante thronum
admirabile est nomen tuum in universa Dei.
terra! V. Gloria Patri. Graduate Ps. 123, 7-8 185
Oratio Anima nostra, sicut passer, erepta est
182 TRYeus, cuius hodierna die praeconium de laqueo venantium. V. Laqueus con-
I J Innocentes Martyres non loquen- tritus est, et nos liberati sumus: adiuto-
do, sed moriendo confessi sunt: omnia rium nostrum in nomine Domini, qui
in nobis vitiorum mala mortifica; ut fi- fecit caelum et terram.
dem tuam, quam lingua nostra loqui- Alleluia, alleluia. V. Ps. 112, 1 Lau- 186
tur, etiam moribus vita fateatur. Per date, pueri, Dominum, laudate nomen
Dominum nostrum. Domini. Alleluia.
Et fit commemoratio octavae Nativi- •f In Missis votivis post Septuagesi-
mam, omissis Alleluia et versu sequenti,
tatis :
dicitur
Oratio Tractus Ps. 78, 3 et 10 187
183 /Concede, quaesumus, omnipotens Effuderunt sanguinem Sanctorum
V-x Deus: ut nos Unigeniti tui nova velut aquam, in circuitu Ierusalem.
per carnem Nativitas liberet; quos V. Et non erat qui sepeliret. V. Vin-
sub peccati iugo vetiista servitus te- dica, Domine, sanguinem Sancto-
net. Per eundem Dominum. rum tuorum, qui effusus est super
184 Lectio libri Apocalypsis beati Ioannis terram.
Apostoli. Apoc. 14, 1-5 ^ Tempore autem paschali omittitur
T n diebus illis: Vidi supra montem Sion graduale, et eius loco dicitur:
JL Agnum stantem, et cum eo centum Alleluia, alleluia. V. Ps. 112, 1 188
quadraginta quatuor milia, habentes Laudate, pueri, Dominum, laudate

- Missale Romar,
28 Diebus infra octavam Nativitatis Domini

nomen Domini. Alleluia. V. Eccli. Pro octava Nativitatis Secreta


39, 19 Sancti tui, Domine, florebunt
sicut lilium, et sicut odor balsami
erunt ante te. Alleluia.
O blata, Domine, munera, nova 192
Unig^niti tui Nativitate sancti-
fica: nosque a peccatorum nostro-
rum maculis emunda. Per eundem
189 ^T,Sequ6ntia sancti Evangelii secun- Dominum nostrum.
* J ^ dum Matthseum. Mt. 2, 13-18 Praefatio et Communicantes de Nativi-
T n illo tempore: Angelus Domini appa- tate, ratione octavae.
JL rait in somnis Ioseph, dicens: Surge
et accipe puerum, et matrem eius, et Ant. ad Communionem Mt. 2, 18 193
fuge in iEgyptum, et esto ibi usque Vox in Rama audita est, ploratus, et
dum dicam tibi. Futurum est enim, ut ululatus: Rachel plorans filios suos, et
Herodes quaerat puerum ad perdendum noluit consolari, quia non sunt.
eum. Qui consurgens accepit puerum, Postcommunio
et matrem eius nocte, et secessit in
JEgyptum: et erat ibi usque ad obitum
Herodis: ut adimpleretur quod dictum
V otiva, Domine, dona percepimus: 194
quae Sanctorum nobis precibus,
et praesentis, quaesumus, vitae pariter
est a Domino per Prophetam dicentem: et aeternae tribue conferre subsidium.
Ex iEgypto vocavi Filium meum. Tune Per Dominum nostrum Iesum Chri-
Herodes videns quoniam illusus esset a stum, Filium tuum: Qui tecum vivit et
Magis, iratus est valde, et mittens oc- regnat in imitate.
cidit omnes pueros, qui erant in Bethle-
hem, et in omnibus finibus eius, a bi- Pro octava Nativitatis
matu et infra, secundum tempus quod Postcommunio 195
exquisierat a Magis. Tune adimpletum
est, quod dictum est per Ieremiam pro- P raesta, quaesumus, omnipotens
Deus: ut natus hodie Salvator
mundi, sicut divinse nobis genera-
phetam dicentem: Vox in Rama audita
est, ploratus, et ululatus multus: Ra- tionis est auctor; ita et immortalita-
chel plorans filios suos, et noluit con- tis sit ipse largitor: Qui tecum vivit
solari, quia non sunt. et regnat in imitate.
Credo, ratione octavae Nativitatis. Diebus infra octavam
190 Ant. ad Offertorium Ps. 123, 7 Nativitatis Domini
Anima nostra, sicut passer, erepta est II classis
delaqueo venantium: laqueus contritus
Ant. ad Introitum Isai. 9, 6
est, et nos liberati sumus.

P
uer natus est nobis, et filius da- I96
Secreta ' tus est nobis: cuius imperium
191 Qjanctorum tuorum, Domine, nobis super humerum eius: et voca-
V3 pia non desit oratio: quae et mu- bitur nomen eius, magni consi-
nera nostra conciliet, et tuam nobis in- lii Angelus. Ps. 97, 1 Cantate Domino
dulgentiam semper obtineat. Per Do- canticum novum: quia mirabilia fecit.
minum nostrum. V. Gloria Patri.
Diebus infra octavam Nativitatis Domini 29

Oratio tum erat illis de puero hoc. Et omnes,


197 /Concede, qusesumus, omnipotens qui audierunt, mirati sunt: et de his,
^ ^ Deus: ut nos Unigeniti tui nova quae dicta erant a pastoribus ad ipsos.
per carnem Nativitas liberet; quos sub Maria autem conservabat omnia verba
peccati iugo vetusta servitus tenet. Per haec, conferens in corde suo. Et reversi
eundem Dominum. sunt pastores, glorificantes et laudantes
Deum in omnibus, quae audierant et
198
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli viderant, sicut dictum est ad illos.
ad Titum. Tit. 3, 4-7 Credo.
/"^arissime: Apparuit benignitas et Ant. ad Offertorium Ps. 88, 12 et 15 202
V-y humanitas Salvatoris nostri Dei: Tui sunt caeli, et tua est terra: or-
non ex operibus iustitiae, quae fecimus bem terrarum, et plenitudinem eius tu
nos, sed secundum suam misericordiam fundasti: iustitia et iudicium praepara-
salvos nos fecit per lavacrum regenera- tio sedis tuae.
tionis et renovationis Spiritus Sancti, Secreta
quern effudit in nos abunde per Iesum
Christum Salvatorem nostrum: ut iusti- O blata, Domine, munera, nova Uni- 203
geniti tui Nativitate sanctifica:
ficati gratia ipsius, heredes simus se- nosque a peccatorum nostrorum ma-
cundum spem vitae aeternae: in Christo culis emunda. Per eundem Dominum
Iesu Domino nostro. nostrum Iesum Christum.
199 Graduale Ps. 97, 3-4 et 2 Praefatio et Communicantes de Nati-
Viderunt omnes fines terrae salutare vitate.
Dei nostri: iubilate Deo, omnis terra.
V. Notum fecit Dominus salutare suum: Ant. ad Communionem Ps. 97, 3 204
ante conspectum gentium revelavit iu- Viderunt omnes fines terrae salutare
stitiam suam. Dei nostri.
200 Alleluia, alleluia. V. Dies sanctifica- Postcommunio
tus illuxit nobis: venite, gentes, et ado- IjTaesta, quaesumus, omnipotens Deus: 205
rate Dominum: quia hodie descendit JL ut natus hodie Salvator mundi, sicut
lux magna super terram. Alleluia. divinae nobis generationis est auctor;
ita et immortalitatis sit ipse largitor:
201 JT^jSequentia sancti Evangelii seciin- Qui tecum vivit et regnat in unitate.
'JL. dum Lucam. Luc. 2, 15-20

I n illo tempore: Pastores loqueban-


tur ad invicem: Transeamus usque
Bethlehem, et videamus hoc verbum,
Die 29 decembris
De V die infra octavam
quod factum est, quod Dominus osten- Nativitatis Domini
dit nobis. Et venerunt festinantes: et II classis
invenerunt Mariam, et Ioseph, et in- Missa Puer natus est nobis, ut supra 28.
fantem positum in praesepio. Videntes Et fit commemoratio S. Thomae Ep. et
autem cognoverunt de verbo, quod dic- Mart., e Missa sequenti.
30 Comm. S. Thomae Ep. et Mart.

Eodem die 29 decembris est infirmitate: et propterea debet,


S. Thomae Ep. et Mart. quemadmodum pro populo, ita etiam
et pro semetipso offerre pro peccatis.
Commemoratio
Nee quisquam sumit sibi honorem, sed
T Ubi festum S. Thomae Ep. et Mart, qui vocatur a Deo, tamquam Aaron.
celebratur gradu I classis, dicitur sequens
Missa. Sic et Christus non semetipsum clari-
Antiphona ad Introitum ficavit ut pontifex fieret: sed qui lo-
cutus est ad eum: Filius meus es tu,
206 jaudeamus omnes in Domino,

G
ego hodie genui te. Quemadmodum et
diem festum celebrantes sub
in alio loco dicit: Tu es sacerdos in
honore beati Thomae Mar-
aeternum, secundum ordinem Melchi-
tyris: de cuius passione gau- sedech.
dent Angeli, et collaudant Filium Dei.
Ps. 32, 1 Exsultate, iusti, in Domino: Graduate Eccli. 44, 16 210
rectos decet collaudatio. Ecce sacerdos magnus, qui in diebus
V. Gloria Patri. suis placuit Deo. V. Ibid., 20 Non est in-
Oratio ventus similis illi, qui conservaret le-
eus, pro cuius Ecclesia gloriosus gem Excelsi.
207
D Pontifex Thomas gladiis impio-
rum occiibuit: praesta, quaesumus; ut
Alleluia, alleluia. V. Ioann. 10,14 Ego 211
sum pastor bonus: et cognosco oves
omnes, qui eius implorant auxilium, meas, et cognoscunt me meae. Alleluia.
petitionis suae salutarem consequantur
effectum.Per Dominum nostrum Iesum Sequentia sancti Evangelii secun- 212
Christum, Filium tuum: Qui tecum vi- dumloannem. Io. 10,11-16
vit et regnat in unitate. n illo tempore: Dixit Iesus pharisaeis:
Et fit commemoratio octavae Nativi-
tatis:
I Ego sum pastor bonus. Bonus pastor
animam suam dat pro ovibus suis. Mer-
Oratio cenarius autem, et qui non est pastor,
208 /'""Concede, quaesumus, omnipotens cuius non sunt oves propriae, videt lu-
V-^ Deus: ut nos Unigeniti tui no- pum venientem, et dimittit oves et fu-
va per carnem Nativitas liberet; quos git: et lupus rapit et dispergit oves:
sub peccati iugo vetusta servitus te- mercenarius autem fugit, quia merce-
net. Per eundem Dominum. narius est, et non pertinet ad eum de
ovibus. Ego sum pastor bonus: et co-
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli gnosco meas, et cognoscunt me meae.
ad Hebraeos. Hebr. 5, 1-6 Sicut novit me Pater, et ego agnosco
209 I ^ratres: Omnis pontifex ex homini- Patrem: et animam meam pono pro
JL bus assumptus, pro hominibus con- ovibus meis. Et alias oves habeo, quae
stituitur in iis, quae sunt ad Deum, ut non sunt ex hoc ovili: et illas oportet
offerat dona, et sacriflcia pro peccatis: me addiicere, et vocem meam audient,
qui condolere possit iis, qui ignorant et net unum ovile, et unus pastor.
et errant: quoniam et ipse circumdatus Credo.
Comm. S. Silvestri I Papae et Conf. 31

^ In Missis votivis post Septuagesimam, in Statuit, de Communi unius Martyr is


fine sequentis antiphonae Alleluia omittitur. 1 loco [4]; Tempore autem paschali ant.
ad Introitum item sumitur ex Missa Pro-
213 Ant. ad Offertorium Ps. 20, 4-5 texisti, de Communi Martyrum 1 loco
Posuisti, Domine, in capite eius co- [15], et post Epistolam, omisso graduali,
ronam de lapide pretioso: vitam petiit dicitur:
a te, et tribuisti ei, alleluia. Alleluia, alleluia. V. Ioann. 10, 14 219
Secreta Ego sum pastor bonus: et cognosco
214 "\ yTunera tibi, Domine, dicata sanc- oves meas, et cognoscunt me meae.
JLVJL tifica: et, intercedente beato Alleluia. V. Ps.,109, 4 Tu es sacer-
Thoma Martyre tuo atque Pontifice, dos in aeternum, secundum ordinem
per eadem nos placatus intende. Per Melchisedech. Alleluia.
Dominum nostrum.
Die 30 decembris
Pro octava Nativitatis Secreta 219A
215 y^V blata, Domine, munera, nova De VI die infra octavam
\-J Unigeniti tui Nativitate sanc- Nativitatis Domini
tifica: nosque a peccatorum nostro- II classis
rum maculis emunda. Per eundem
Missa Puer natus est nobis, ut supra 28.
Dominum nostrum.
Praefatio et C o m m u n i c a n t e s d e N a t i v i - Die 31 decembris
tate, ratione octavae. 219B
De VII die infra octavam
216 Ant. ad Communionem Io. 10, 14
Ego sum pastor bonus: et cognosco
Nativitatis Domini
II classis
oves meas, et cognoscunt me meae.
Missa Puer natus est nobis, ut supra 28.
Postcommunio
217 Et fit commemoratio S. Silvestri I Papae
T Taec nos commiinio, Domine, pur- et Conf. e Missa sequenti.
JL JL get a crimine: et, intercedente
beato Thoma Martyre tuo atque Pon- Eodem die 31 decembris
tifice, caelestis remedii faciat esse con-
sortes. Per Dominum.
S. Silvestri I Papae et Conf.
Commemoratio
Pro octava Nativitatis
•[ Ubi festum S. Silvestri I Papae et Conf.
Postcommunio celebratur gradu I classis dicitur Missa Si
218 | j raesta, qusesumus, omnipotens diligis me, de Communi unius aut plurium
JL Deus: ut natus hodie Salvator Summorum Pontificum [1].
mundi, sicut divinae nobis genera- Oratio Ci
tionis est auctor; ita et immortalita- / ^ 1 regem tuum, Pastor aeterne, placa- 220
tis sit ipse largitor: Qui tecum vivit \JJ tus intende: et per beatum Sil-
et regnat in imitate. vestrum Summum Pontificem perpe-
tua protectione custodi; quem totius
^ Pro votiva dicitur Missa ut supra,
sed ant. ad Introitum, et post Septuagesi- Ecclesiae praestitisti esse pastorem. Per
mam etiam tractus, sumuntur ex Missa Dominum nostrum.
32 Comm. S. Silvestri I Papae et Conf.

Et fit commemoratio octavae Nativi- rum maculis emunda. Per eundem


tatis: Dominum nostrum.
Oratio Praefatio et Communicdntes de Nativi-
221
/Concede, qusesumus, omnipotens tate, ratione octavae.
V»^ Deus: ut nos Unigeniti tui nova
per carnem Nativitas liberet; quos Postcommunio Ci
sub peccati iugo vetusta servitus
tenet. Per eundem Dominum.
Et dicitur Credo.
R efectione sancta enutritam guber-
na, quaesumus, Domine, tuam
placatus Ecclesiam: ut, potenti mode-
ratione directa, et increment a libertatis
Secreta Ci
222 accipiat et in religionis integritate per-
^ \ b l a t i s muneribus, quaesumus, D6- sistat. Per Dominum.
\^J mine, Ecclesiam tuam benignus
illumina: ut et gregis tui proficiat ubi- Pro octava Nativitatis
que successus, et grati fiant nomini Postcommunio 225
tuo, te gubernante, pastores. Per Do-

22
3
minum nostrum.
Pro octava Nativitatis Secreta
P raesta, qusesumus, omnipotens
Deus: ut natus hodie Salvator
mundi, sicut divinae nobis genera-

O blata, Domine, munera, nova


Unigeniti tui Nativitate sanc-
tifica: nosque a peccatorum nostro-
tionis est auctor; ita et immortali-
tatis sit ipse largitor: Qui tecum vivit
et regnat in unitate.
Die i ianuarii

IN OCTAVA
NATIVITATIS DOMINI
I classis
Statio ad S. Mariam trans Tiberim
226 Ant. ad Introitum Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 228
Isai. 9, 6
uer natus est nobis, et adTitum. Tit. 2, 11-15
filius datus est nobis: /""^arissime: Apparuit gratia Dei Sal-
cuius imp£rium super V-^ vatoris nostri omnibus hominibus
humerum eius: et vo- erudiens nos, ut abnegantes impieta-
cabitur nomen eius, tem et saecularia desideria, sobrie, et
magni consilii Ange- iuste, et pie vivamus in hoc sseculo, ex-
lus. Ps. 97, 1 Cantate Domino canti- spectantes beatam spem, et adventum
cum novum: quia mirabilia fecit. gloriae magni Dei et Salvatoris nostri
V. Gloria Patri. Iesu Christi: qui dedit semetipsum pro
nobis: ut nos redimeret ab omni ini-
Oratio quitate, et mundaret sibi populum ac-
eus, qui salutis aeternae, beatae Ma- ceptabilem, sectatorem bonorum ope-
227
D riae virginitate fecunda, humano rum. Haec loquere, et exhortare: in
generi praemia praestitisti: tribue, quae- Christo Iesu Domino nostro.
sumus; ut ipsam pro nobis intercedere
sentiamus, per quam meruimus aucto- Graduate Ps. 97, 3-4 et 2 229
rem vitae suscipere, Dominum nostrum Viderunt omnes fines terrae salutare
Iesum Christum, Filiumtuum: Qui te- Dei nostri: iubilate Deo, omnis terra.
cum vivit et regnat in unitate. V. Notum fecit Dominus salutare suum:
34 Sanctissimi Nominis Iesu
ante conspectum gentium revelavit iu- •f De dominica, si occurrat a die 2 ad
stitiam suam. diem 5 ianuarii, nihil fit; eius locum tenet
230
festum Ssmi Nominis Iesu, cum omnibus
Alleluia, alleluia. V. H e b r . i , 1-2 Mul- iuribus et privilegiis dominicae.
tifarie olim Deus loquens patribus in Diebus ferialibus a 2 ad 5 ianuarii Missa
prophetis, novissime diebus istis locu- dicitur ut die 1 ianuarii, cum Gloria et prae-
tus est nobis in Filio. Alleluia. fatione de Nativitate, sine Credo et Com-
municantes proprio.

231 ^y j Sequentia sancti Evangelii secun- DOMINICA


r
A 1 dum Lucam. Luc. 2, 21 a die 2 ad diem 5 ianuarii occurrenti,
vel, si haec defecerit,
In illo tempore: Postquam consum-
mati sunt dies octo, ut circumcide-
retur puer: vocatum est nomen eius
die 2 ianuarii
SS.MI NOMINIS IESU
Iesus, quod vocatum est ab Angelo
priusquam in utero conciperetur. II classis
Credo. Ant. ad Introitum Phil. 2, 10-11

I
232 Ant. ad Offertorium Ps. 88, 12 et 15 n nomine Iesu omne genu flecta-
tur, caelestium, terrestrium, et in-
Tui sunt caeli, et tua est terra: or- fernorum: et omnis lingua con-
bem terrarum, et plenitudinem eius fiteatur, quia Dominus Iesus Chri-
tu fundasti: iustitia et iudicium prae- stus in gloria est Dei Patris. Ps. 8, 2
paratio sedis tuae. Domine, Dominus noster, quam ad-
Secreta mirabile est nomen tuum in universa
233 "\ £ uneribus nostris, qusesumus, D6- terra! V. Gloria Patri.
JL.VJL mine, precibiisque susceptis: et Oratio
caelestibus nos munda mysteriis, et
clementer exaudi. Per Dominum no-
strum Iesum Christum.
D
eus, qui unigenitum Filium tuum
constituisti humani generis Sal-
vatorem, et Iesum vocari iussisti: con-
Praefatio et Communicantes de Nativitate. cede propitius; ut, cuius sanctum no-
men veneramur in terris, eius quo-
que aspectu perfruamur in caelis. Per
234 Ant. ad Communionem Ps. 97, 3
eundem Dominum.
Viderunt omnes fines terrae salutare
Dei nostri. Lectio Actuum Apostolorum.
Postcommunio Act. 4, 8-12
235
H aec nos communio, Domine, pur-
get a crimine: et, intercedente
beata Virgine Dei Genetrice Maria,
I n diebus illis: Petrus, repletus Spiri-
tu Sancto, dixit: Principes populi
et seniores, audite: Si nos hodie diiu-
caelestis remedii faciat esse consortes. dicamur in benefacto hominis infir-
Per eundem Dominum nostrum Iesum mi, in quo iste salvus factus est, no-
Christum, Filium tuum: Qui tecum vi- tum sit omnibus vobis, et omni plebi
vit et regnat in imitate. Israel: quia in nomine Domini nostri
Sanctissimi Nominis Iesu 35

Iesu Christi Nazareni, quern vos cru- ^TjSequentia sancti Evangelii secun- 243
r
cifixistis, quern Deus suscitavit a mor- ^ l ^ dum Lucam. Luc. 2, 21
tuis, in hoc iste astat coram vobis sa-
nus. Hie est lapis, qui reprobatus est
a vobis aedificantibus: qui factus est
I n illo tempore: Postquam consum-
mati sunt dies octo, ut circumcide-
retur puer: vocatum est nomen eius
in caput anguli: et non est in alio ali- Iesus, quod vocatum est ab Angelo
quo salus. Nee enim aliud nomen est priusquam in utero conciperetur.
sub caelo datum hominibus, in quo Credo.
oporteat nos salvos fieri.
^ In Missis votivis post Septuagesimam,
239 Graduate Ps. 105, 47 in fine sequentis antiphonae Alleluia omit-
Salvos fac nos, Domine Deus noster, titur.
et congrega nos de nationibus: ut con- Ant. ad Offertorium Ps. 85, 12 et 5 244
fiteamur nomini sancto tuo, et glorie- Confitebor tibi, Domine Deus meus,
mur in gloria tua. V. Isai. 63,16 Tu, Do- in toto corde meo, et glorificabo no-
mine, pater noster, et redemptor noster: men tuum in aeternum: quoniam tu,
a sseculo nomen tuum. Domine, suavis et mitis es: et multae
240 Alleluia, alleluia. V. Ps. 144, 21 Lau- misericordiae omnibus invocantibus te,
dem Domini loquetur os meum, et be- alleluia.
nedicat omnis caro nomen sanctum
Secreta
eius. Alleluia.
^ I n Missis votivis post Septuagesi-
m a m , omissis Alleluia et versu sequenti,
dicitur
B enedictio tua, clementissime Deus, 245
qua omnis viget creatura, sancti-
ficet, quaesumus, hoc sacrificium no-
241 Tractus Ps. 79, 20 et Cant. 2, 14 strum, quod ad gloriam nominis Filii
Domine Deus virtiitum, converte tui, Domini nostri Iesu Christi, offeri-
nos: et ostende faciem tuam, et salvi mus tibi: ut maiestati tuae placere pos-
erimus: sonet vox tua in auribus sit ad laudem, et nobis proficere ad sa-
meis. Vox enim tua dulcis, et fades lutem. Per eundem Dominum nostrum
tua decora nimis. V. Cant. 1, 2 Iesum Christum, Filium tuum : Qui
Oleum effusum nomen tuum, Iesu: tecum vivit et regnat in unitate.
ideo adulescentulae dilexerunt te. Praefatio de Nativitate, ratione temporis.
^ Tempore autem paschali omittitur
graduate, et eius loco dicitur: ^ In Missis votivis post Septuagesimam,
242 Alleluia, alleluia. V. Ps. 144, 21 in fine sequentis antiphonae Alleluia omit-
titur.
Laudem Domini loquetur os meum,
et benedicat omnis caro nomen sanc- Ant. ad Communionem Ps. 85, 9-10 246
tum eius. Alleluia. V. Ibid., 1 Exal- Omnes gentes quascumque fecisti,
tabo te, Deus meus Rex: et bene- venient, et adorabunt coram te, Do-
dicam nomini sancto tuo, Iesu, in mine, et glorificabunt nomen tuum:
saeculum, et in saeculum sseculi. quoniam magnus es tu, et faciens mi-
Alleluia. rabilia: tu es Deus solus, alleluia.
36 Comm. S. Telesphori Papae et Martyris

Postcommunio Summum Pontificem, perp^tua protec-


247 y^Vmnipotens aeterne Deus, qui crea- tione custodi; quern totius Ecclesiae
V-X sti et redemisti nos, respice pro- praestitisti esse pastorem. Per Domi-
pitius vota nostra: et sacrificium salu- num nostrum.
taris hostiae, quod in honorem nomi- Secreta Ci 249
nis Filii tui, Domini nostri Iesu Chri-
blatis muneribus, quaesumus, Do-
sti, maiestati tux obtulimus, placido et
benigno vultu suscipere digneris; ut O mine, Ecclesiam tuam benignus
illjjmina: ut et gregis tui proficiat ubi-
gratia tua nobis infusa, sub glorioso no-
mine Iesu, aeternae praedestinationis que successus, et grati fiant nomini
titulo gaudeamus nomina nostra scripta tuo, te gubernante, pastores. Per Do-
esse in caelis. Per eundem Dominum. minum nostrum Iesum Christum, Fi-
lium tuum: Qui tecum vivit et regnat
Die 5 ianuarii in imitate.
Postcommunio Ci 250
S. Telesphori Papae et Mart.
efectione sancta enutritam guber-
Commemoratio
Missa Si diligis me, de Communi unius
R na, quaesumus, Domine, tuam pla-
catus Ecclesiam: ut, potenti modera-
aut plurium Summorum Pontificum [i].
tione directa, et incrementa libertatis
Oratio Ci accipiat et in religionis integritate per-
248 s~^\ regem tuum, Pastor aeterne, placa- sistat. Per Dominum nostrum Iesum
VJJ tus intende: et per beatum Te- Christum, Filium tuum: Qui tecum vi-
lesphorum, Martyrem tuum atque vit et regnat in imitate.
BETHLEHEM IERUSALEM

AMBULABUNTGENTES
LUMINE TUO ALLELUIA ifdT

TEMPUS EPIPHANLE
Die 6 ianuarii

IN EPIPHANIA DOMINI
I classis

Statio ad S. Petrum
251
Antiphona ad Introitum Lectio Isaiae Prophetae. 253
Mai. 3, i ; i Par. 29, 12 Isai. 60, 1-6
cce advenit dominator
Dominus: et regnum
in manu eius, et po-
S urge, illuminate, Ierusalem: quia
venit lumen tuum, et gloria Domi-
ni super te orta est. Quia ecce tenebrae
testas, et imperium. operient terram, et caligo populos: su-
Ps. 71, 1 Deus, iudi- per te autem orietur Dominus, et glo-
cium tuum Regi da: et ria eius in te videbitur. Et ambulabunt
iustitiam tuam Filio Regis. gentes in lumine tuo, et reges in splen-
V. Gloria Patri. dore ortus tui. Leva in circuitu oculos
Oratio tuos et vide: omnes isti congregati sunt,
252
TP\eus, qui hodierna die Unigenitum venerunt tibi: filii tui de longe venient,
- L / tuum gentibus Stella duce reve- etfiliaetuae de latere surgent. Tune vi-
lasti: concede propitius; ut, qui iam te debis et afflues, mirabitur et dilatabi-
ex fide cognovimus, usque ad contem- tur cor tuum, quando conversa fuerit
plandam speciem tuae celsitudinis per- ad te multitudo maris, fortitudo gen-
ducamur. Per eundem Dominum. tium venerit tibi. Inundatio camelorum
38 In Epiphania Domini

operiet te, dromedarii Madian et Epha: veniens, staret supra, ubi erat puer. Vi-
omnes de Saba venient, aurum et thus dentes autem stellam, gavisi sunt gau-
deferentes, et laudem Domino annun- dio magno valde. Et intrantes domum,
tiantes. invenerunt piierum cum Maria matre
254 Graduate Ibid., 6 et i eius, (hie genuflectitur) et procidentes
Omnes de Saba venient, aurum et adoraverunt eum. Et apertis thesauris
thus deferentes, et laudem Domino an- suis, obtulerunt ei munera, aurum,
nuntiantes. V. Surge, et illuminare, Ie- thus et myrrham. Et responso accepto
rusalem: quia gloria Domini super te in somnis, ne redirent ad Herodem,
orta est. per aliam viam reversi sunt in regio-
255 Alleluia, alleluia. V. Matth. 2, 2 Vi- nem suam. Credo.
dimus stellam eius in Oriente, et ve- Ant. ad Offertorium Ps. 71, 10-11 25"
nimus cum muneribus adorare Domi- Reges Tharsis et insulae munera ofFe-
num. Alleluia. rent: reges Arabum et Saba dona addu-
cent: et adorabunt eum omnes reges
256 ^YjSequentia sancti Evangelii secun- terrae, omnes gentes servient ei.
dum Matthaeum. Mt. 2,1-12
Secreta
um natus esset Iesus in Bethlehem
Iuda in diebus Herodis regis, ec-
ce Magi ab Oriente venerunt Ierosoly- E cclesiae tuae, qusesumus, Domine, 251
dona propitius intuere: quibus non
iam aurum, thus et myrrha profertur;
mam, dicentes: Ubi est qui natus est rex
Iudaeorum ? Vidimus enim stellam eius sed quod eisdem muneribus declaratur,
in Oriente, et venimus adorare eum. immolatur et sumitur, Iesus Christus
Audiens autem Herodes rex, turbatus Filius tuus, Dominus noster: Qui tecum
est, et omnis Ierosolyma cum illo. Et vivit et regnat in unitate.
congregans omnes principes sacerdo- Praefatio de Epiphania Domini, quae di-
citur tamquam propria in Missis de festo
tum et scribas populi, sciscitabatur ab Epiphaniae et de Commemoratione Baptis-
eis, ubi Christus nasceretur. At illi di- matis D. N. Iesu Christi, et tamquam de
xerunt ei: In Bethlehem Iudae: sic enim Tempore diebus a 7 ad 13 ianuarii, in Mis-
sis quae praefatione propria carent.
scriptum est per Prophetam: Et tu Communicantes vero proprium de Epi-
Bethlehem terra Iuda, nequaquam mi- phania Domini dicitur tantum in ipso die
nima es in principibus Iuda: ex te enim festo Epiphaniae.
exiet dux, qui regat populum meum
Israel. Tune Herodes, clam vocatis Ma- Ant. ad Communionem Mt. 2, 2 255
gis, diligenter didicit ab eis tempus stel- Vidimus stellam eius in Oriente, et
lae, quae apparuit eis: et mittens illos venimus cum muneribus adorare D6-
in Bethlehem, dixit: Ite, et interrogate minum.
diligenter de puero: et cum inveneritis, Postcommunio
renuntiate mihi, ut et ego veniens ad- TJraesta, qusesumus, omnipotens Deus: 26(
orem eum. Qui cum audissent regem, JL ut, quae solemni celebramus offi-
abierunt. Et ecce stella, quam viderant cio, purificatae mentis intellegentia con-
in Oriente, antecedebat eos, usque dum sequamur. Per Dominum.
Sanctae Familiae Iesu, Mariae, Ioseph 39

^De dominica I post Epiphaniam suo die et Dominus donavit vobis, ita et vos.
nihil fit, sed eius locum tenet festum Sanc- Super omnia autem haec, caritatem ha-
tae Familiae Iesu, Mariae, Ioseph, cum omni-
bus iuribus et privilegiis dominicae. bete, quod est vinculum perfectionis:
Diebus ferialibus a 7 ad 12 ianuarii ante et pax Christi exsultet in cordibus ve-
dominicam I post Epiphaniam occurren- stris, in qua et vocati estis in uno cor-
tibus, dicitur Missa de festo Epiphaniae; pore: et grati estote. Verbum Christi
post eandem dominicam vero Missa de ea-
dem dominica In excelso throno, ut infra habitet in vobis abundanter, in omni
40 cum G16ria et praefatione de Epiphania, sapientia, docentes, et commonentes
sine Ciredo et Communicantes proprio. vosmetipsos, psalmis, hymnis, et can-
ticis spiritualibus, in gratia cantantes in
Dominica I post Epiphaniam cordibus vestris Deo. Omne, quodcum-
SANCTAE FAMILIAE que facitis in verbo, aut in opere, om-
IESU, MARINE, IOSEPH nia in nomine Domini Iesu Christi, gra-
II classis tias agentes Deo et Patri per ipsum.
Graduate Ps. 26, 4 264
Antiphona ad Introitum
Prov. 23, 24 et 25 Unam petii a Domino, hanc requi-
ram, ut inhabitem in domo Domini

E
261 xsultat gaudio pater Iusti, gau-
deat Pater tuus et Mater tua, omnibus diebus vitae meae. V. Ps. 83, 5
et exsiiltet quae genuit te. Beati, qui habitant in domo tua, Domi-
Ps. 83, 2-3 Quam dilecta taber- ne: in saecula saeculorum laudabunt te.
nacula tua, Domine virtutum! concupi- Alleluia, alleluia. V. Isai. 45, 15 Vere 265
scit, et deficit anima mea in atria Do- tu es Rex absconditus, Deus Israel Sal-
mini. V. Gloria Patri. vator. Alleluia.
^ In Missis votivis post Septuagesi-
Oratio mam, omissis Alleluia et versu sequenti,
262 omine Iesu Christe, qui, Mariae
D et Ioseph siibditus, domesticam
vitam ineffabilibus virtutibus consecra-
dicitur
Tractus Hebr. 10, 5 266
Hostiam et oblationem noluisti,
sti: fac nos, utriiisque auxilio, Familiae corpus autem aptasti mihi. V. Ps. 39,
sanctae tuae exemplis instrui; et consor- 7-8 Holocaustum et pro peccato non
tium consequi sempiternum: Qui vivis postulasti: tune dixi: Ecce venio.
et regnas cum Deo Patre in unitate. V. Hebr. 10, 7 In capite libri scrip-
Et non fit commemoratio dominicae. turn est de me: Ut faciam, Deus,
voluntatem tuam.
2(
>3 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ^ Tempore autem paschali omittitur
ad Colossenses. Col. 3, 12-17 graduale, et eius loco dicitur :
ratres: Induite vos sicut electi Dei, AUeliiia, aUeliiia. V. Prov. 8, 34 267
F sancti et dilecti, viscera misericor-
diae, benignitatem, humilitatem, mo-
Beatus homo qui audit me, et qui vi-
gilat ad fores meas cotidie, et obser-
destiam, patientiam: supportantes invi- vat ad postes ostii mei. Alleluia.
cem, et donantes vobismetipsis si quis V. Col. 3, 3 Vita nostra est abscondita
adversus aliquem habet querelam: sicut cum Christo in Deo. Alleluia.
40 Dominica I post Epiphaniam

268 ^TjSequentia sancti Evangelii secun- Per e u n d e m D o m i n u m n o s t r u m I e s u m


r
I 1 dum Lucam. Luc. 2, 42-5-2 Christum, Filium t u u m : Q u i t e c u m vi-
/ ° l u m factus esset Iesus annorum duo- vit et regnat in unit ate.
K~s decim, ascendentibus illis Ieroso- Et non fit commemoratio dominicae.
lymam secundum consuetudinem diei Praefatio de Epiphania, ratione temporis.
festi, consummatisque diebus, cum red-
irent, remansit puer Iesus in Ierusa- Ant. ad Communionem Luc. 2, 51 2 7 1
lem, et non cognoverunt parentes eius. Descendit Iesus cum eis, et venit
Existimantes autem ilium esse in comi- Nazareth, et erat subditus illis.
tatu, venerunt iter diei, et requirebant
eum inter cognatos et notos. Et non Postcommunio
invenientes, regressi sunt in Ierusalem,
requirentes eum. Et factum est, post
triduum invenerunt ilium in templo se-
Q uos caelestibus reficis sacramentis, 272
fac, Domine Iesu, sanctae Familiae
tuae exempla iugiter imitari: ut, in ho-
dentem in medio doctorum, audientem ra mortis nostrae, occurrente gloriosa
illos, et interrogantem eos. Stupebant Virgine Matre tua cum beato Ioseph;
autem omnes, qui eum audiebant, su- per te in aeterna tabernacula recipi me-
per prudentia, et responsis eius. Et vi- reamur: Qui vivis et regnas cum Deo
dentes admirati sunt. Et dixit mater eius Patre in unitate.
ad ilium: Fili, quid fecistinobis sic? ec- Et non fit commemoratio dominicae.
ce pater tuus, et ego dolentes quaereba- T Si festum S. Familiae occurrerit die
mus te. Et ait ad illos: Quid est quod 13 ianuarii, Missa dicituf de festo S. Fami-
me quserebatis ? nesciebatis quia in his, liae, sine commemoratione Baptismatis D.N.
I. C , et sine commemoratione dominicae.
quae Patris mei sunt, oportet me esse?
Et ipsi non intellexerunt verbum, quod MISSA
locutus est ad eos. Et descendit cum
eis, et venit Nazareth: et erat subditus DOMINICAE PRIMiE
illis. Et mater eius conservabat omnia post Epiphaniam
verba haec in corde suo. Et Iesus profi- •[ Haec Missa dicenda est diebus feriali-
ciebat sapientia, et aetate, et gratia apud bus huius hebdomadae.
Deum et homines.
Antiphona ad Introitum
Credo.

I
n excelso throno vidi sedere virum, ^
269
Ant. ad Offertorium L u c . 2, 22 quern adorat multitudo Angelo-
Tulerunt Iesum parentes eius in Ie- rum, psallentes in unum: ecce cu-
rusalem, u t sisterent e u m Domino. .ius imperii nomen est in aeternum.
Secreta Ps. 99, 1 Iubilate Deo, omnis terra: ser-
270 vite Domino in laetitia.
T ) l a c a t i ° n i s hostiam offerimus tibi,
V. Gloria Patri.
JL Domine, suppliciter deprecantes:
ut, per intercessionem Deiparae Virginis ^ Dicitur Gloria in excelsis, si Missa do-
minicae celebratur in feriis temporis Epi-
c u m beato Ioseph, familias nostras in phaniae, non vero, si post diem 13 ianuarii
pace et gratia t u a firmiter constituas. adhibetur.
Dominica I post Epiphaniam 41
Oratio diei festi, consummatisque diebus, cum
•274

V ota, quaesumus, Domine, suppli-


cantis populi caelesti pietate pro-
sequere: ut et, quae agenda sunt, vi-
redirent, remansit puer Iesus in Ierusa-
lem, et non cognoverunt parentes eius.
Existimantes autem ilium esse in comi-
deant, et ad implenda, quae viderint, tatu, venerunt iter diei, et requirebant
convalescant. Per Dominum. eum inter cognatos et notos. Et non
invenientes, regressi sunt in Ierusalem,
275 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli requirentes eum. Et factum est, post
ad Romanos. Rom. 12, 1-5 triduum invenerunt ilium in templo se-

Fratres: Obsecro vos per misericor-


diam Dei, ut exhibeatis corpora
vestra hostiam viventem, sanctam, Deo
dentem in medio doctorum, audientem
illos, et interrogantem eos. Stupebant
autem omnes, qui eum audiebant, su-
placentem, rationabile obsequium ve- per prudentia et responsis eius. Et vi-
strum. Et nolite conformari huic saecu- dentes admirati sunt. Et dixit mater eius
lo, sed reformamini in novitate sensus ad ilium: Fili, quid fecistinobis sic? ec-
vestri: ut probetis, quae sit voluntas Dei ce pater tuus et ego dolentes quaereba-
bona, et beneplacens, et perfecta. Dico mus te. Et ait ad illos: Quid est quod
enim per gratiam, quae data est mihi, me quaerebatis ? nesciebatis quia in his,
omnibus qui sunt inter vos: Non plus quse Patris mei sunt, oportet me esse?
sapere, quam oportet sapere, sed sapere Et ipsi non intellexerunt verbum, quod
ad sobrietatem: et unicuique sicut Deus locutus est ad eos. Et descendit cum
divisit mensuram fidei. Sicut enim in eis, et venit Nazareth: et erat subditus
uno corpore multa membra habemus, illis. Et mater eius conservabat omnia
omnia autem membra non eundem verba haec in corde suo. Et Iesus pro-
actum habent: ita multi unum corpus ficiebat sapientia,et aetate, et gratia apud
sumus in Christo, singuli autem alter Deum et homines.
alterius membra: in Christo Iesu Do- Non dicitur Credo.
mino nostro.
276 Graduale Ant. ad Offertorium
Ps. 71, 18 et 3 Ps. 99, 1 et 2 279
Benedictus Dominus Deus Israel, qui Iubilate Deo, omnis terra, servite Do-
facit mirabilia magna solus a saeculo. mino in laetitia: intrate in conspectu
V. Suscipiant montes pacem populo tuo, eius in exsultatione: quia Dominus ipse
et colles iustitiam. est Deus.
277 Alleluia, alleluia. V. Ps. 99, 1 Iubi- Secreta
late Deo, omnis terra: servite Domino
in laetitia. Alleluia. O
blatum tibi, Domine, sacrificium 280
vivificet nos semper et muniat.
Per Dominum nostrum Iesum Chri-
278 ^TjSequentia sancti Evangelii seciin- stum, Filium tuum: Qui tecum vivit et
\ T dum Lucam. Luc. 2, 42-52 regnat in unitate.

Cum factus esset Iesus annorum


Praefatio de Epiphania, si Missa domini-
duodecim, ascendentibus illis Ie- cae adhibetur tempore Epiphaniae; si post
rosolymam secundum consuetudinem 13 ianuarii, praefatio communis.
42 In Commemoratione Baptismatis D. N. I. C.

Antiphona ad Communionem Die 13 ianuarii


281 Luc. 2, 48 et 49 Fili, quid fecisti nobis IN COMMEMORATIONE
sic? ego et pater tuus dolentes quae- BAPTISMATIS D. N. I. C.
rebamus te. Et quid est, quod me quae- II classis
rebatis? nesciebatis, quia in his, quae
Patris mei sunt, oportet me esse? T Si occurrat eodem die dominica I post
Epiphaniam, fit de S. Familia Iesu, Ma-
Postcommunio riae, Ioseph, sine commemoratione nee
Baptismatis Domini, nee dominicae.
282 ^upplices te rogamus, omnipotens
^ 3 Deus: ut, quos tuis reficis sacra- Antiphona ad Introitum
mentis, tibi etiam placitis moribus di- Mai. 3, 1; 1 Par. 29, 12 286

E
gnanter deservire concedas. Per D6- cce advenit dominatorDominus:
minum nostrum. et regnum in manu eius, et po-
testas, et imperium. Ps. 71, 1
Die 11 ianuarii Deus, iudicium tuum Regi da:
S. Hygini Papae et Mart. et iustitiam tuam Filio Regis.
Commemoratio V. Gloria Patri.
Missa Si diligis me, de Communi unius Oratio
aut plurium Summorum Pontificum [1].

Oratio C1
283 / ^ r e g e m tuum, Pastor aeterne, pla-
D eus, cuius Unigenitus in substan- 287
tia nostrae carnis apparuit: prae-
sta, quaesumus; ut per eum, quem si-
\JJ catus intende: et per beatum Hy- milem nobis foris agnovimus, intus
ginum, Martyrem tuum atque Sum- reformari mereamur: Qui tecum vivit
mum Pontificem, perpetua protectio- et regnat in unitate.
ne custodi; quem totius Ecclesiae prae-
stitisti esse pastorem. Per Dominum Lectio Isaiae Prophetae.
nostrum Iesum Christum. Isai. 60, 1-6 288

284
Secreta Ci
S urge, illuminare, Ieriisalem: quia
venit lumen tuum, et gloria Domi-
O blatis muneribus, quaesumus, Do-
mine, Ecclesiam tuam benignus
illumina: ut et gregis tui proficiat
ni super te orta est. Quia ecce tenebrae
operient terram, et caligo populos: su-
per te autem orietur Dominus, et glo-
ubique successus, et grati fiant nomini
ria eius in te videbitur. Et ambulabunt
tuo, te gubernante, pastores. Per Do-
gentes in lumine tuo, et reges in splen-
minum nostrum.
dore ortus tui. Leva in circuitu oculos
Postcommunio C1 tuos et vide: omnes isti congregati sunt,
285 T ) efectione sancta enutritam guber- venerunt tibi: filii tui de longe venient,
X V na, quaesumus, Domine, tuam pla- etfiliaetuae de latere surgent. Tune vi-
catus Ecclesiam: ut, potenti modera- debis et afflues, mirabitur et dilatabi-
tione directa, et incrementa libertatis tur cor tuum, quando conv^rsa fuerit
accipiat et in religionis integritate per- ad te multitudo maris, fortitudo gen-
sistat. Per Dominum. tium venerit tibi. Inundatio camelorum
Dominica II post Epiphaniam 43

operiet te, dromedarii Madian et Epha: ille mihi dixit: Super quern videris Spi-
omnes de Saba venient, aurum et thus ritum descendentem, et manentem su-
deferentes, et laudem Domino annun- per eum, hie est, qui baptizat in Spiritu
tiantes. Sancto. Et ego vidi: et testimonium per-
289 Graduate Ibid., 6 et i hibui, quia hie est Filius Dei. Credo.
Omnes de Saba venient, aurum et Ant. ad Offertorium Ps. 71, 10-11 292
thus deferentes, et laudem Domino Reges Tharsis et insulae munera offe-
annuntiantes. V. Surge, et illuminare, rent: reges Arabum et Saba dona addu-
Ierusalem: quia gloria Domini super cent: et adorabunt eum omnes reges
te orta est. terras, omnes gentes servient ei.
290 Alleluia, alleluia. V. Matth. 2, 2 Vidi- Secreta
mus stellam eius in Oriente, et veni-
mus cum muneribus adorare Domi-
num. Alleluia.
H ostias tibi, Domine, pro nati Filii 293
tui apparitione deferimus, sup-
pliciter exorantes: ut, sicut ipse nostro-
rum auctor est munerum, ita sit ipse
291 L^y jSequentia sancti Evangelii seciin- misericors et susceptor, Iesus Christus
r
X/1 dum Ioannem. Io. i, 29-34 Dominus noster: Qui tecum vivit et

I n illo tempore: Vidit Ioannes Iesum regnat in unitate.


venientem ad se, et ait: Ecce Agnus
Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. Hie Ant. ad Communionem Mt. 2, 2 294
est, de quo dixi: Post me venit vir, qui Vidimus stellam eius in Oriente, et
ante me factus est: quia prior me erat. venimus cum muneribus adorare D6-
Et ego nesciebam eum, sed ut manife- minum.
stetur in Israel, propterea veni ego in Postcommunio
aqua baptizans. Et testimonium perhi- ti lumine, quaesumus, Domine, 295
buit Ioannes, dicens: Quia vidi Spiritum semper et ubique nos praiveni: ut
descendentem quasi columbam de caelo, mysterium, cuius nos participes esse vo-
et mansit super eum. Et ego nesciebam luisti, et puro cernamus intuitu, et di-
eum: sed qui misit me baptizare in aqua, gno percipiamus affectu.PerDominum.

TEMPUS PER ANNUM


ANTE SEPTUAGESIMAM
DOMINICA SECUNDA Ant. ad Introitum Ps. 65, 4

O
post Epiphaniam mnis terra adoret te, Deus, 296
II classis ket psallat tibi: psalmum di-
"cat nomini tuo, Altissime.
^ Si haec dominica II, vel alia post Epi- Ps. ibid. 1-2 Iubilate Deo, om-
phaniam, superveniente dominica in Sep-
tuagesima, impediatuf, nee sit ei locus post nis terra, psalmum dicite nomini eius:
Pentecosten, iuxta rubricas, omittitur. date gloriam laudi eius. V. Gloria Patri.

9 - Missale Romanum
44 Dominica II post Epiphaniam
•J Dicitur G16ria in excelsis in omnibus cordiae eius: et mirabilia eius filiis ho-
dominicis ante Septuagesimam; non dici- minum.
tur autem in diebus ferialibus per annum,
quando adhibetur Missa dominicae praece- AUeluia, aUeluia. V. Ps. 148, 2 Lau- 300
dentis. date Dominum, omnes Angeli eius:
Oratio laudate eum, omnes virtutes eius. Alle-
297 /^"Xmnipotens sempiterne Deus, qui luia.
\^J caelestia simul et terrena mode- ^ Sic dicitur Alleluia cum suo versu, post
raris: supplicationes populi tui clemen- graduale, in omnibus dominicis post Epi-
phaniam, etiam si Missa dominicae infra
ter exaudi; et pacem tuam nostris con- hebdomadam adhibetur.
cede temporibus. Per Dominum no-
strum Iesum Christum, Filium tuum:
Qui tecum vivit et regnat in imitate. LT^Sequentia sancti Evangelii secun- 301
r
JL 1 dum Ioannem. Io. 2, 1-11
298
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli
ad Romanos. Rom. 12, 6-16 I n illo tempore: Niiptiae factae sunt in
Cana Galilaeae: et erat mater Iesu ibi.
Vocatus est autem et Iesus, et discipuli
F itres: Habentes donationes secun-
dum gratiam, quae data est nobis,
differentes: sive prophetiam secundum
eius ad nuptias. Et deficiente vino, dicit
mater Iesu ad eum: Vinum non habent.
Et dicit ei Iesus: Quid mihi et tibi est,
rationem fidei, sive ministerium in mi- mulier ? nondum venit hora mea. Dicit
nistrando: sive qui docet in doctrina, mater eius ministris: Quodcumque di-
qui exhortatur in exhortando, qui tri- xerit vobis, facite. Erant autem ibi lapi-
buit in simplicitate, qui praeest in sol- deae hydriae sex positae secundum pu-
licitudine, qui miseretur in hilaritate. rificationem Iudaeorum, capientes sin-
Dilectio sine simulatione. Odientes ma- gulae metretas binas vel ternas. Dicit
lum, adhaerentes bono: Caritate frater- eis Iesus: Implete hydrias aqua. Et im-
nitatis invicem diligentes: Honore in- pleverunt eas usque ad summum. Et
vicem praevenientes: Sollicitiidine non dicit eis Iesus: Haurite nunc, et ferte
pigri: Spiritu ferventes: Domino ser- architriclino. Et tulerunt. Ut autem
vientes: Spe gaudentes: In tribulatione gustavit architriclinus aquam vinum
patientes: Orationi instantes: Necessita- factam, et non sciebat unde esset, mi-
tibus sanctorum communicantes: Ho- nistri autem sciebant, qui hauserant
spitalitatem sectantes. Benedicite per- aquam: vocat sponsum architriclinus,
sequentibus vos: benedicite, et nolite et dicit ei: Omnis homo primum bo-
maledicere. Gaudere cum gaudentibus, num vinum ponit: et cum inebriati
flere cum flentibus: Idipsum invicem fuerint, tune id quod deterius est. Tu
sentientes: Non aha sapientes, sed hu- autem servasti bonum vinum usque
milibus consentientes. adhuc. Hoc fecit initium signorum
299 Graduale Ps. 106, 20-21 Iesus in Cana Galilaeae: et manifestavit
Misit Dominus verbum suum, et gloriam suam, et crediderunt in eum
sanavit eos: et eripuit eos de interitu discipuli eius.
eorum. V. Confiteantur Domino miseri- Credo.
Dominica III post Epiphaniam 45
302 A n t . ad Offertorium Ps. 65, 1-2 et 16 Oratio
Iubilate Deo, universa terra: p s a l m u m /'"Vnnipotens sempiterne Deus, infir- 307
dicite nomini eius: venite, et audite, et V^y mitatem nostram propitius respi-
narrabo vobis, omnes qui timetis D e u m , ce: atque ad protegendum nos dexte-
quanta fecit Dominus animae m e s , al- ram tuae maiestatis extende. Per Do-
leluia. minum nostrum.
Secreta
303 ^ " X b l a t a , Domine, m u n e r a sanctifica: Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 308
\^S nosque a peccatorum nostrorum ad Romanos. Rom. 12, 16-21
maculis emunda. Per Dominum. T^ratres: Nolite esse prudentes apud
Praefatio de Ssma Trinitate. JL vosmetipsos: nulli malum pro ma-
lo reddentes: providentes bona non tan-
tum coram Deo, sed etiam coram omni-
304 Antiphona ad Communionem bus hominibus. Si fieri potest, quod ex
Ioann. 2, 7, 8, 9 et 10-11 Dicit Domi- vobis est, cum omnibus hominibus pa-
. nus: Implete hydrias aqua, et ferte ar- cem habentes. Non vosmetipsos defen-
chitriclino. Cum gustasset architricli- dentes, carissimi, sed date locum irse.
nus aquam vinum factam, dicit sponso: Scriptum est enim: Mihi vindicta: ego
Servasti bonum vinum usque adhuc. retribuam, dicit Dominus. Sed si esu-
Hoc signum fecit Iesus primum coram rierit inimicus tuus, ciba ilium: si sitit,
discipulis suis. potum da illi: hoc enim faciens, car-
Postcommunio bones ignis congeres super caput eius.
Noli vinci a malo, sed vince in bono
305 Augeatur in nobis, quaesumus, D6-
malum.
JLJL mine, tuae virtiitis operatio: ut di-
vinis vegetati sacramentis, ad eorum Graduale Ps. 101, 16-17 309
promissa capienda, tuo miinere praepa- Timebunt gentes nomen tuum, Do-
remur. Per Dominum nostrum Iesum mine, et omnes reges terras gloriam
Christum, Filium tuum: Qui tecum vi- tuam. V. Quoniam aedificavit Dominus
vit et regnat in unitate. Sion, et videbitur in maiestate sua.
Alleluia, alleluia. V. Ps. 96, 1 D6mi; 310
DOMINICA TERTIA nus regnavit, exsultet terra: laetentur
post Epiphaniam insulae multae. Alleluia.
II classis
Sequentia sancti Evangelii secun- JH
306 Ant. ad Introitum Ps. 96, 7-8 dum Matthaeum. Mt. 8,1-13
Adorate Deum, omnes Angeli eius:
/% audivit, et laetata est Sion:
/ ^ ^ k et exsultaverunt filiae Iudse.
I n illo tempore: Cum descendisset
Iesus de monte, secutae sunt eum
turbae multae: et ecce leprosus veniens,
«JL JL.Ps. ibid., 1 Dominus regna- adorabat eum, dicens: Domine, si vis,
vit, exsultet terra: laetentur insulae mul- potes me mundare. Et extendens Iesus
tae. V. Gloria Patri. manum,tetigit eum, dicens: Volo. Mun-
46 Dominica IV post Epiphaniam

dare. Et confestim mundata est lepra Ant. ad Communionem Luc. 4, 22 314


eius. Et ait illi Iesus: Vide, nemini di- Mirabantur omnes de his, quae pro-
xeris: sed vade, ostende te sacerdoti, et cedebant de ore Dei.
offer munus, quod praecepit Moyses, in
testimonium illis. Cum autem introisset Postcommunio
Capharnaum, accessit ad eum centurio,
rogans eum, et dicens: Domine, puer Q uos tantis, Domine, largiris uti 315
mysteriis: quaesumus; ut effecti-
bus nos eorum veraciter aptare digne-
meus iacet in domo paralyticus, et male
torquetur. Et ait illi Iesus: Ego veniam, ris. Per Dominum.
et curabo eum. Et respondens centurio,
ait: Domine, non sum dignus, ut intres DOMINICA QUARTA
sub tectum meum: sed tantum die ver- post Epiphaniam
bo, et sanabitur puer meus. Nam et ego II classis
homo sum sub potestate constitutus,
habens sub me milites, et dico huic: Ant. ad Introitum Ps. 96, 7-8 316
Vade, et vadit; et alii: Veni, et venit; Adorate Deum, omnes Angeli eius:
et servo meo: Fac hoc, et facit. Audiens audivit, et lsetata est Sion:
autem Iesus, miratus est, et sequenti- et exsultaverunt filiae Iudae.
bus se dixit: Amen dico vobis, non in- Ps. ibid., 1 Dominus regna-
veni tantamfidemin Israel. Dico autem vit, exsultet terra: laetentur insulae mul-
vobis, quod multi ab Oriente et Occi- tae. V. Gloria Patri.
dente venient, et recumbent cum Abra-
ham, et Isaac, et Iacob in regno caelo- Oratio
rum: filii autem regni eicientur in te-
nebras exteriores: ibi erit fletus, et stri- D eus, qui nos, in tantis periculis317
constitutos, pro humana scis fra-
gilitate non posse subsistere: da nobis
dor dentium. Et dixk Iesus centurioni:
Vade, et sicut credidisti, fiat tibi. Et sa- salutem mentis et corporis; ut ea, quae
natus est puer in ilia hora. Credo. pro peccatis nostris patimur, te adiu-
vante vincamus. Per Dominum.
312 Ant. ad OfFertorium Ps. 117, 16 et 17
Dextera Domini fecit virtutem, dex- Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 318
tera Domini exaltavit me: non moriar, ad Romanos. Rom. 13, 8-10
sed vivam, et narrabo opera Domini.

515
Secreta
T Tsec hostia, Domine, qusesumus,
F ratres: Nemini quidquam debeatis,
nisi ut invicem diligatis: qui enim
diligit proximum,legem implevit. Nam:
XJL emundet nostra delicta: et, ad sa- Non adulterabis: Non occides: Non fura-
crificium celebrandum, subditorum ti- beris: Non falsum testimonium dices:
bi corpora mentesque sanctificet. Per Non concupisces: et si quod est aliud
Dominum nostrum Iesum Christum, mandatum, in hoc verbo instauratur:
Filium tuum: Qui tecum vivit et re- Diliges proximum tuum sicut teipsum.
gnat in imitate. Dilectio proximi malum non operatur.
Praefatio de Ssma Trinitate. Plenitudo ergo legis est dilectio.
Dominica V post Epiphaniam 47

319 Graduale Ps. 101, 16-17 Postcommunio


Timebunt gentes nomen tuum, Do-
mine, et omoes reges terrae gloriam M iinera tua nos, Deus, a delecta- 325
tionibus terrenis expediant: et
tuam. y. Quoniam aedificavit Dominus caelestibus semper instaurent alimen-
Sion, et videbitur in maiestate sua. tis. Per Dominum.
320
Alleluia, alleluia. V. Ps. 96, 1 Domi-
nus regnavit, exsultet terra: laetentur DOMINICA QUINTA
insulae multae. Alleluia. post Epiphaniam
II classis
321 ."T", Sequentia sancti Evangelii secun- Ant. ad Introitum Ps. 96, 7-8 326
n n dum Matthaeum. Mt. 8, 23-27 A dorate Deum, omnes Angeli eius:

In illo tempore: Ascendente Iesu in


naviculam, secuti sunt eum discipuli
/%
^•^k
audivit, et laetata est Sion:
et exsultaverunt filiae Iudae.
eius: et ecce motus magnus factus est J L J L PS. ibid., 1 Dominus regna-
in mari, ita ut navicula operiretur fliic- vit, exsultet terra: laetentur insulae mul-
tibus, ipse vero dormiebat. Et accesse- tae. V. Gloria Patri.
runt ad eum discipuli eius, et suscita- Oratio
verunt eum, dicentes: Domine, salva I ^amiliam tuam, quaesumus, Domine, 327
nos, perimus. Et dicit eis Iesus: Quid XT continua pietate custodi: ut, quae in
timidi estis, modicae fidei? Tune sur- sola spe gratiae caelestis innititur, tua
gens, imperavit ventis et mari, et facta semper protectione muniatur. Per Do-
est tranquillitas magna. Porro homines minum nostrum lesum Christum, Fi-
mirati sunt, dicentes: Qualis est hie, lium tuum: Qui tecum vivit et regnat
quia venti et mare obcediunt ei? in unitate.
Credo.
Ant. ad Offertorium P s . i i 7 , i 6 e t i 7 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli
322 Dextera Domini fecit virtutem, dex- ad Colossenses. Col. 3, 12-17
tera Domini exaltavit me: non moriar,
sed vivam, et narrabo opera Domini. F ratres: Induite vos sicut electi Dei, 328
sancti, et dilecti, viscera miseri-
cordiae, benignitatem, humilitatem, mo-
Secreta
destiam, patientiam: supportantes invi-
323 /'""'Concede, quaesumus, omnipotens cem, et donantes vobismetipsis, si quis
^*^ Deus: ut huius sacrificii munus adversus aliquem habet querelam: sicut
oblatum fragilitatem nostram ab omni et Dominus donavit vobis, ita et vos.
malo purget semper et muniat. Per Super omnia autem haec, caritatem ha-
Dominum nostrum. bete, quod est vinculum perfectionis: et
Praefatio de Ssma Trinitate. pax Christi exsultet in cordibus vestris,
in qua et vocati estis in uno corpore: et
324 Ant. ad Communionem Luc. 4, 22 grati estote. Verbum Christi habitet in
Mirabantur omnes de his, quas pro- vobis abundanter, in omni sapientia,
cedebant de ore Dei. docentes, et commonentes vosmetipsos
48 Dominica VI post Epiphaniam

psalmis, hymnis, et canticis spiritua- Ant. ad Offertorium Ps. 117,16 et 17 332


libus, in gratia cantantes in cordibus Dextera Domini fecit virtutem, dex-
vestris Deo. Omne, quodcumque facitis tera Domini exaltavit me: non moriar,
in verbo aut in opere, omnia in nomi- sed vivam, et narrabo opera Domini.
ne Domini Iesu Christi, gratias agentes
Secreta
Deo et Patri per Iesum Christum D6-
minum nostrum.
329 Graduale
H ostias tibi, Domine, placationis of- ^
ferimus: ut et delicta nostra mi-
Ps. 101, 16-17 seratus absolvas, et nutantia corda tu
Timebunt gentes nomen tuum, Do- dirigas. Per Dominum.
mine, et omnes reges terrae gloriam Praefatio de Ssma Trinitate.
tuam. Y. Quoniam aedificavit Dominus
Sion, et videbitur in maiestate sua.
Ant. ad Communionem Luc. 4, 22 334
330 Alleluia, alleluia. V. Ps. 96, 1 Domi-
nus regnavit, exsultet terra: laetentur Mirabantur omnes de his, quae pro-
insulae multae. Alleluia. cedebant de ore Dei.
Postcommunio
331 ^TjSequentia sancti Evangelii secun- /^\uaesumus, omnipotens Deus: ut il- ^
"JL" dumMatthaeum. Mt. 13, 24-30 r^, Hu8 salutaris capiamus effectum,
n illo tempore: Dixit Iesus turbis pa- cuius per haec mysteria pignus accepi-
I rabolam hanc: Simile factum est mus. Per Dominum nostrum Iesum
regnum caelorum homini, qui seminavit Christum, Filium tuum: Qui tecum vi-
bonum semen in agro suo. Cum autem vit et regnat in unitate.
dormirent homines, venit inimicus eius,
et superseminavit zizania in medio tri- DOMINICA SEXTA
tici, et abiit. Cum autem crevisset her- post Epiphaniam
ba, et fructum fecisset, tune apparue-
II classis
runt et zizania. Accedentes autem servi
patrisfamilias, dixerunt ei: Domine, Ant. ad Introitum Ps. 96, 7-8
nonne bonum semen seminasti in agro A dorateDeum, omnes Angeli eius: ^
tuo? Unde ergo habet zizania? Et ait /% audivit, et laetata est Sion:
illis: Inimicus homo hoc fecit. Servi au- ^ • ^ ^ et exsultaverunt filiae Iudae.
tem dixerunt ei: Vis, imus, et colligi- ^ L J L . Ps. ibid., 1 Dominus regna-
mus ea? Et ait: Non: ne forte colligen- vit, exsultet terra: laetentur insulae mul-
tes zizania, eradicetis simul cum eis et tae. V. Gloria Patri.
triticum. Sinite utraque crescere usque Oratio
ad messem, et in tempore messis dicam
messoribus: Colligite primum zizania,
et alligate ea in fasciculos ad comburen-
P raesta, qusesumus, omnipotens Deus: 337
ut, semper rationabilia meditantes,
quae tibi sunt placita, et dictis exse-
dum, triticum autem congregate in hor- quamur, et factis. Per Dominum no-
reum meum. strum Iesum Christum, Filium tuum:
Credo. Qui tecum vivit et regnat in unitate.
Dominica VI post Epiphaniam 49
338 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli Sequentia sancti Evangelii secun- 341
ad Thessalonicenses. dum Matth«um. Mt. 13,31-35
i Thess. i, 2-10 T n illo tempore: Dixit Iesus turbis
JL parabolam hanc: Simile est regnum
F ratres: Gratias agimus Deo semper
pro omnibus vobis, memoriam ve-
stri facientes in orationibus nostris sine
caelorum grano sinapis, quod accipiens
homo seminavit in agro suo: quod
intermissione, memores operis fidei ve- minimum quidem est omnibus semi-
strae, et laboris, et caritatis, et sustinen- nibus: cum autem creverit, maius est
tiae spei Domini nostri Iesu Christi, ante omnibus oleribus, et fit arbor, ita ut
Deum et Patrem nostrum: scientes, fra- volucres caeli veniant, et habitent in
tres, dilecti a Deo, electionem vestram: ramis eius. Aliam parabolam locutus
quia Evangelium nostrum non fuit ad est eis: Simile est regnum caelorum
vos in sermone tantum, sed et in virtu- fermento, quod acceptum mulier abs-
te, et in Spiritu Sancto, et in plenitudi- condit in farinae satis tribus, donee
ne multa, sicut scitis quales fuerimus in fermentatum est totum. Haec omnia
vobis propter vos. Et vos imitatores locutus est Iesus in parabolis ad tur-
nostri facti estis, et Domini, excipien- bas: et sine parabolis non loqueba-
tes verbum in tribulatione multa, cum tur eis: ut impleretur quod dictum
gaudio Spiritus Sancti: ita ut facti si- erat per Prophetam dicentem: Ape-
tis forma omnibus credentibus in Ma- riam in parabolis os meum, eructabo
cedonia et in Achaia. A vobis enim abscondita a constitutione mundi.
difFamatus est sermo Domini, non so- Credo.
lum in Macedonia et in Achaia, sed Ant. ad Offertorium Ps. 117, 16 et 17 342
et in omni loco fides vestra, quae est Dextera Domini fecit virtutem, dex-
ad Deum, profecta est, ita ut non sit tera Domini exaltavit me: non mo-
nobis necesse quidquam loqui. Ipsi riar, sed vivam, et narrabo opera Do-
enim de nobis annuntiant qualem in- mini.
troitum habuerimus ad vos: et quo- Secreta
modo conversi estis ad Deum a simu-
lacris, servire Deo vivo et vero, et
exspectare Filium eius de caelis (quern
H aec nos oblatio, Deus, mundet, quae- 343
sumus, et renovet, gubernet et
protegat. Per Dominum.
suscitavit ex mortuis) Iesum, qui eri- Praefatio de Ssma Trinitate.
puit nos ab ira ventura.

339 Graduate Ps. IOI, 16-17 Ant. ad Communionem Luc. 4, 22 344


Mirabantur omnes de his, quae pro-
Timebunt gentes nomen tuum, Do-
cedebant de ore Dei.
mine, et omnes reges terrae gloriam
tuam. V. Quoniam aedificavit Dominus Postcommunio
Sion, et videbitur in maiestate sua. /*"^aelestibus, Domine, pasti deliciis: 345
340 Alleluia, alleluia. V. Ps. 96, 1 Domi- d
quaesumus; ut semper eadem, per
nus regnavit, exsiiltet terra: laetentur quae veraciter vivimus, appetamus. Per
insulae multae. Alleluia. Dominum nostrum.
TEMPUS SEPTUAGESIMLE
DOMINICA tem redigo: ne forte cum aliis praedi-
IN SEPTUAGESIMA caverim, ipse reprobus efficiar. Nolo
enim vos ignorare, fratres, quoniam
II classis
patres nostri omnes sub nube fuerunt,
Statio ad S. Laurentium extra muros
et omnes mare transierunt, et omnes in
Ant. aa
j\nx. ad 1Introitum
1 Ps. 17, 5, 6 et 7 Moyse baptizati sunt in nube, et in ma-
346 ^ '^^* ircumdederunt me gemitus ri: et omnes eandem escam spiritalem

C mortis, dolores inferni cir-


cumdederunt me: et in tribu-
latione mea invocavi Domi-
num, et exaudivit de templo sancto suo
vocem meam. Ps. ibid., 2-3 Diligam te,
Domine, fortitudo mea: Dominus fir-
manducaverunt, et omnes eiindem po-
t u m spiritalem biberunt: (bibebant au-
tem de spiritali, consequente eos, petra:
petra autem erat Christus): sed non in
pluribus eorum beneplacitum est Deo.

mamentum meum, et refugium meum, Graduale Ps. 9, 10-11 et 19-20 349


et liberator meus. V. Gloria Patri. Adiutor in opportunitatibus, in tribu-
T Non dicitur Gloria in excelsis in Mis- latione: sperent in te, qui noverunt t e :
sis de Tempore ab hac dominica usque ad quoniam non derelinquis quaerentes te,
feriam IV Hebdomad* sanctae inclusive, Domine. V. Quoniam non in finem obli-
neque in dominicis, neque in feriis. vio erit pauperis: patientia pauperum
Oratio non peribit in aeternum: exsurge, Do-
347
T ) r e c e s populi tui, quaesumus, D6- mine, non praevaleat homo.
1. mine, clementer exaudi: ut, qui T A Septuagesima usque ad feriam III
iuste pro peccatis nostris affligimur, post dominicam Quinquagesimae inclusive,
pro tui nominis gloria misericorditer quando in feriis adhibetur Missa dominicae,
non dicitur tractus, sed tantum graduale.
liberemur. Per Dominum.
Tractus Ps. 129, 1-4 350
348 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli De profundis clamaviad te, Domine:
ad Corinthios. Domine, exaudi vocem meam. V. Fiant
1 Cor. 9, 24-27 et 10, 1-5 aures tuae intendentes inorationem servi
tui. V. Si iniquitates observaveris, Domi-
F ratres: Nescitis quod ii qui in stadio
currunt, omnes quidem currunt,
sed unus accipit bravium ? Sic ciirrite, ut
ne: Domine, quis sustinebit? V. Quia
apud te propitiatio est, et propter le-
comprehendatis. Omnis autem qui in gem tuam sustinui te, Domine.
agonecontendit,ab omnibus se abstinet:
et illi quidem ut corruptibilem coronam Sequentia sancti Evangelii seciin- 351
accipiant; nos autem incorruptam. Ego dum Matthaum. Mt. 20, 1-16
igitur sic curro, non quasi in incertum:
sic pugno, non quasi aerem verberans: I
n illo tempore: Dixit Iesus discipulis
suis parabolam hanc: Simile est re-
sed castigo corpus meum, et in servitu- gnum cadorum homini patrifamilias, qui
Dominica in Sexagesima 51
exiit primo mane conducere operarios in Secreta
vineam suam. Conventione autem facta iy Xuneribus nostris, quaesumus, Do- 553
cum operariis ex denario diurno, misit IVJL mine, precibusque susceptis: et
eos in vineam suam. Et egressus circa caelestibus nos munda mysteriis, et cle-
horam tertiam, vidit alios stantes in foro menter exaudi. Per Dominum nostrum
otiosos, et dixit illis: Ite et vos in vineam Iesum Christum.
meam, et quod iustum fuerit, dabo vo- Praefatio de Ssma Trinitate.
bis. Illi autem abierunt. Iterum autem
exiit circa sextam et nonam horam: et Ant. ad Communionem Ps. 30, 17-18 554
fecit similiter. Circa undecimam vero Illumina faciem tuam super servum
exiit, et invenit alios stantes, et dicit
tuum, et salvum me fac in tua miseri-
illis: Quid hie statis tota die otiosi?
cordia: Domine, non confundar, quo-
Dicunt ei: Quia nemo nos condiixit.
niam invocavi te.
Dicit illis: Ite et vos in vineam meam.
Cum sero autem factum esset, dicit Postcommunio
ideles tui, Deus, per tua dona fir- 355
dominus vineae procuratori suo: Voca
operarios, et redde illis mercedem, in-
cipiens a novissimis usque ad primos.
F mentur: ut eadem et percipiendo
requirant, et quaerendo sine fine perci-
Cum venissent ergo qui circa undeci- piant. Per Dominum.
mam horam venerant, acceperunt sin-
gulos denarios. Venientes autem et pri- DOMINICA
mi, arbitrati sunt quod plus essent ac- IN SEXAGESIMA
cepturi: acceperunt autem et ipsi singu- II classis
los denarios. Et accipientes murmura-
bant adversus patremfamilias, dicentes: Statio ad S. Paulum
Hi novissimi una hora fecerunt, et pares Ant. ad Introitum Ps. 43, 23-26

E
illos nobis fecisti, qui portavimus pon- xsurge, quare obdormis, Do- ^°
dus diei et sestus. At ille respondens mine? exsurge, et ne repel-
uni eorum, dixit: Amice, non facio las in finem: quare faciem
1
tibi iniuriam: nonne ex denario con- tuam avertis, oblivisceris tri-
venisti mecum? Tolle quod tuum est, bulationem nostram? adhaesit in ter-
et vade: volo autem et huic novissimo ra venter noster: exsurge, Domine,
dare sicut et tibi. Aut non licet mihi, adiuva nos, et libera nos. Ps. ibid., 2
quod volo, facere? an oculus tuus ne- Deus, auribus nostris audivimus: pa-
quam est, quia ego bonus sum? Sic tres nostri annuntiaverunt nobis.
erunt novissimi primi, et primi novis- V. Gloria Patri.
simi. Multi enim sunt vocati, pauci Oratio
vero electi. Credo. eus, qui conspicis, quia ex nulla 357
352
Ant. ad Offertorium
D
nostra actione confidimus: con-
Ps. 91, 2 cede propitius; ut, contra adversa 6m-
Bonum est confiteri Domino, et psal- nia, Doctoris gentium protectione mu-
lere nomini tuo, Altissime. niamur. Per Dominum.
52 Dominica in Sexagesima
358
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli gloriari oportet (non expedit quid em),
ad Corinthios. veniam autem ad visiones et revelatio-
2 Cor. I I , 19-33 et 12, 1-9 nes Domini. Scio hominem in Christo
ratres: Libenter suffertis insipientes: ante annos quatuordecim, sive in cor-
F cum sitis ipsi sapientes. Sustinetis
enim si quis vos in servitutem redi-
pore nescio, sive extra corpus nescio,
Deus scit, raptum huiusmodi usque ad
git, si quis devorat, si quis accipit, si tertium caelum. Et scio huiusmodi ho-
quis extollitur, si quis in faciem vos minem, sive in corpore, sive extra cor-
caedit. Secundum ignobilitatem dico, pus nescio, Deus scit: quoniam raptus
quasi nos infirmi fuerimus in hac parte. est in paradisum: et audivit arcana ver-
In quo quis audet (in insipientia dico) ba, quae non licet homini loqui. Pro
audeo et ego: Hebraei sunt, et ego: huiusmodi gloriabor: pro me autem ni-
Israelitae sunt, et ego: Semen Abrahae hil gloriabor, nisi in infirmitatibus meis.
sunt, et ego: Ministri Christi sunt (ut Nam, et si voliiero gloriari, non ero in-
minus sapiens dico) plus ego: in labo- sipiens: veritatem enim dicam: parco
ribus plurimis, in carceribus abundan- autem, ne quis me existimet supra id
tius, in plagis supra modum, in morti- quod videt in me, aut aliquid audit ex
bus frequenter. A Iudseis quinquies me. Et ne magnitudo revelationum
quadragenas, una minus, accepi. Ter extollat me, datus est mihi stimulus
virgis cassus sum, semel lapidatus sum, carnis meae, angelus satanae, qui me
ter naufragium feci, nocte et die in pro- colaphizet. Propter quod ter Domi-
fundomaris fui: in itineribus saepe, pe- num rogavi, ut disc£deret a me: et
riculis fluminum, periculis latronum, dixit mihi: Sufficit tibi gratia mea:
periculis ex genere, periculis ex gen- nam virtus in infirmitate perficitur.
tibus, periculis in civitate, periculis in Libenter igitur gloriabor in infirmita-
solitiidine, periculis in mari, periculis tibus meis, ut inhabitet in me virtus
in falsis fratribus: in labore et serumna, Christi.
in vigiliis multis, in fame et siti, in ie-
iuniis multis, in frigore et nuditate: prae- Graduale Ps. 82, 19 et 14
ter ilia quae extrinsecus sunt, instantia Sciant gentes, quoniam nomen tibi 359
mea cotidiana, sollicitudo omnium Ec- Deus: tu solus Altissimussuper omnem
clesiarum. Quis infirmatur, et ego non terram. V. Deus meus, pone illos ut
infirmor ? quis scandalizatur, et ego non rotam, et sicut stipulam ante faciem
uror? Si gloriari oportet: quae infirmi- venti.
tatis meae sunt, gloriabor. Deus et Pa- ^ Quando in feriis adhibetur Missa domi-
ter Domini nostri Iesu Christi, qui est nicae, non dicitur tractus, sed tantum gra-
duale.
benedictus in ssecula, scit quod non
mentior. Damasci, praepositus gentis Tractus Ps. 59, 4 et 6
Aretae regis, custodiebat civitatem Da- Commovisti, Domine, terrain, et con- 360
mascenorum, ut me comprehenderet: turbasti eam.V. Sana contritiones eius,
et per fenestram in sporta dimissus sum quia mota est. V. Ut fugiant a facie ar-
per murum, et sic efFugi manus eius. Si cus: ut liber£ntur electi tui.
Dominica in Quinquagesima 53
361 L^j Sequentia sancti Evangelii secun- clina aurem tuam, et exaudi verba
r r dum Lucam. Luc. 8, 4-15 mea: mirifica misericordias tuas, qui

I n illo tempore: Cum turba plurima


convenirent, et de civitatibus pro-
perarent ad Iesum, dixit per similitu-
salvos facis sperantes in te, Domine.
Secreta

dinem: Exiit, qui seminat, seminare


semen suum: etdum seminat, aliud ce-
O blatum tibi, Domine, sacrificium
vivificet nos semper et muniat.
Per Dominum.
cidit secus viam, et conculcatum est, et Praefatio de Ssma Trinitate.
volucres caeli comederunt illud. Et aliud
cecidit supra petram: et natum aruit,
Ant. ad Communionem Ps. 42, 4 364
quia non habebat humorem. Et aliud
cecidit inter spinas, et simul exortae spi- Introibo ad altare Dei, ad Deum
nae suffocaverunt illud. Et aliud cecidit qui laetificat iuventutem meam.
in terram bonam: et ortum fecit fruc- Postcommunio
tum centuplum. Haec dicens, clama-
bat: Qui habet aures audiendi, audiat.
Interrogabant autem eum discipuli eius,
S upplices te rogamus, omnipotens 365
Deus: ut, quos tuis reficis sacra-
mentis, tibi etiam placitis moribus di-
quae esset haec parabola. Quibus ipse gnanter deservire concedas. Per Do-
dixit: Vobis datum est nosse myste- minum nostrum.
rium regni Dei, ceteris autem in pa-
rabolis: ut videntes non videant, et DOMINICA
audientes non intellegant. Est autem IN QUINQUAGESIMA
haec parabola: Semen est verbum Dei. II classis
Qui autem secus viam, hi sunt qui
Statio ad S. Petrum
audiunt: deinde venit diabolus, et tol-
lit verbum de corde eorum, ne cre- Ant. ad Introitum Ps. 30, 3-4
sto mihi in Deum protectorem, 566

E
dentes salvi fiant. Nam qui supra pe-
tram: qui cum audierint, cum gaudio et in locum refugii, ut salvum
suscipiunt verbum: et hi radices non me facias: quoniam firmamen-
habent: qui ad tempus credunt, et in tum meum, et refugium meum
tempore tentationis recedunt. Quod au- es tu: et propter nomen tuum dux mihi
tem in spinas cecidit: hi sunt, qui au- eris, et enutries me. Ps. ibid., 2 In te,
Domine, speravi, non confundar in aeter-
dierunt, et a sollicitudinibus, et divitiis,
et voluptatibus vitae euntes, sufFocan- num: in iustitia tua libera me, et eripe
tur, et non referunt fructum. Quod au- me. V. Gloria Patri.
tem in bonam terram: hi sunt, qui in Oratio
corde bono et Optimo audientes ver- T)reces nostras, quaesumus, Domine, 367
bum retinent, et fructum afferunt in JL clementer exaudi: atque, a peccato-
patientia. Credo.
rum vinculis absoliitos, ab omni nos
362 Ant. ad Offertorium Ps. 16, 5, 6-7 adversitate custodi. Per Dominum no-
Perfice gressus meos in semitis tuis, strum Iesum Christum, Filium tuum:
ut non moveantur vestigia mea: in- Qui tecum vivit et regnat in unitate.
54 Dominica in Quinquagesima
368 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli tem tuam. V. Liberasti in bracchio tuo
ad Corinthios. i Cor. 13, 1-13 populum tuum, filios Israel, et Io-
ratres: Si linguis hominum loquar, seph.
F et Angelorum, caritatem autem
non habeam, factus sum velut aes so-
^ Quando in feriis adhibetur Missa domi-
nicae, non dicitur tractus, sed tantum gra-
duale.
nans, aut cymbalum tinniens. Et si ha-
buero prophetiam, et noverim mysteria Tractus Ps. 99, 2-3 370
omnia, et omnem scientiam: et si ha- Iubilate Deo, omnis terra: servite
buero omnem fidem, ita ut montes Domino in laetitia. V. Intrate in con-
transferam, caritatem autem non ha- spectu eius in exsultatione: scitote,
buero, nihil sum. Et si distribuero in quod Dominus ipse est Deus. V. Ipse
cibos pauperum omnes facultates meas, fecit nos, et non ipsi nos: nos autem
et si tradidero corpus meum, ita ut ar- populus eius, et oves pascuae eius.
deam, caritatem autem non habuero,
nihil mihi prodest. Caritas patiens est, Sequentia sancti Evangelii secun- 371
benigna est: caritas non aemulatur, non dum Lucam. Luc. 18, 31-43
agit perperam, non innatur, non est
ambitiosa, non quaerit quae sua sunt,
non irritatur, non cogitat malum, non
I
n illo tempore: Assumpsit Iesus duo-
decim, et ait illis: Ecce ascendimus
Ierosolymam, et consummabuntur om-
gaudet super iniquitate, congaudet au- nia, quae scripta sunt per prophetas de
tem veritati: omnia sufFert, omnia cre- Filio hominis. Tradetur enim gentibus,
dit, omnia sperat, omnia sustinet. Ca- et illudetur, etflagellabitur,et conspue-
ritas numquam excidit: sive prophetiae tur: et postquam flagellaverint, Occi-
evacuabuntur, sive linguae cessabunt, dent eum, et tertia die resurget. Et ipsi
sive scientia destruetur. Ex parte enim nihil horum intellexerunt, et erat ver-
cognoscimus, et ex parte prophetamus. bum istud absconditum ab eis, et non
Cum autem venerit quod perfectum est, intellegebant quae dicebantur. Factum
evacuabitur quod ex parte est. Cum est autem, cum appropinquaret Ieri-
essem parvulus, loquebar ut parvulus, cho, caecus quidam sedebat secus viam,
sapiebam ut parvulus, cogitabam ut mendicans. Et cum audiret turbam
parvulus. Quando autem factus sum vir, praetereuntem, interrogabat quid hoc
evacuavi quae erant parvuli. Videmus esset. Dixerunt autem ei, quod Iesus
nunc per speculum in aenigmate: tune Nazarenus transiret. Et clamavit, di-
autem facie ad faciem. Nunc cognosco cens: Iesu, fili David, miserere mei. Et
ex parte: tune autem cognoscam sicut qui praeibant, increpabant eum ut ta-
et cognitus sum. Nunc autem manent ceret. Ipse vero multo magis clamabat:
Fili David, miserere mei. Stans autem
fides, spes, caritas, tria haec: maior au-
tem horum est caritas. Iesus, iussit ilium adduci ad se. Et cum
appropinquasset, interrogavit ilium, di-
369 Graduale Ps. 76, 15 et 16 cens: Quid tibi vis faciam ? At ille dixit:
Tu es Deus qui facis mirabilia so- Domine, ut videam. Et Iesus dixit illi:
lus: notam fecisti in gentibus virtu- Respice, fides tua te salvum fecit. Et
Feria IV cinerum 55
confestim vidit, et sequebatur ilium, tibi corpora mentesque sanctificet. Per
magnificans Deum. Et omnis plebs ut Dominum nostrum.
vidit, dedit laudem Deo. Praefatio de Ssma Trinitate.
Credo.
Ant. ad Communionem Ps. 77, 29-30 374
372 Ant. ad Offertorium Ps. n 8, 12-13 Manducaverunt, et saturati sunt ni-
Benedictus es, Domine, doce me mis, et desiderium eorum attulit eis Do-
iustificationes tuas: in labiis meis pro- minus: non sunt fraudati a desiderio
nuntiavi omnia iudicia oris tui. suo. _ A
Secreta Postcommumo
373
H aec hostia, Domine, qussumus, Q
uaesumus, omnipotens Deus: ut,
qui caelestia alimenta percepi-
emundet nostra delicta: et, ad mus, per haec contra omnia adversa
sacrificium celebrandum, subditorum muniamur. Per Dominum.

TEMPUS QUADRAGESIMA
Feria quarta cinerum
I classis
DE BENEDICTIONE CINERUM nium benedictionum quoad manus iunc-
tas) dicit:
Ante Missam benedicuntur cineres facti
de ramis olivarum, sive aliarum arborum, V. Dominus vobiscum.
praecedenti anno benedictis, hoc modo: R. Et cum spiritu tuo.
Sacerdos, indutus pluviali violaceo, vel
sine casula, cum ministris similiter indu- Oremus. Oratio
tis, procedit ad benedicendum cineres in 377
vase aliquo super altari positos. Et primo
cantatur a choro sequens antiphona:
O mnipotens sempiterne Deus, par-
ce paenitentibus, propitiare sup-
plicantibus: et mittere digneris sanc-
Ps. 68, 17 tum Angelum tuum de caelis, qui

E
376 |xaudi nos, Domine, quoniam benofidicat et sancti^ficet hos ci-
benigna est misericordia tua: neres, ut sint remedium salubre om-
secundum multitudinem mise- nibus nomen sanctum tuum humili-
rationum tuarum respice nos, ter implorantibus, ac semetipsos pro
Domine. Ps. ibid., 2 Salvum me fac, conscientia delictorum suorum accu-
Deus: quoniam intraverunt aquae usque santibus, ante conspectum divinae cle-
ad animam meam. V. Gloria Patri. mentise tuae facinora sua deploranti-
Repetitur Exaudi nos. bus, vel serenissimam pietatem tuam
Deinde sacerdos, ad latus Epistolae, non
suppliciter obnixeque flagitantibus: et
vertens se ad populum, manibus iunctis praesta per invocationem sanctissimi
(quod servatuf etiam in orationibus om- nominis tui; ut, quicumque per eos
56 Feria IV cinerum
aspersi fuerint, pro redemptione pec- dicta, dicendo antiphonam Asp^rges, sine
catorum suorum, corporis sanitatem, cantu et sine psalmo, et ter adolet incenso.
et animae tutelam percipiant. Per Chri- DE IMPOSITIONE CINERUM
stum Dominum nostrum. R. Amen.
Deinde dignior sacerdos ex clero, acce-
Oremus. Oratio dens ad altare, imponit cineres celebranti
578
I Aeus, qui non mortem, sed paeniten- non genuflexo. Si vero non adsit alius sa-
cerdos, ipsemet celebrans, ad altare con-
Ly tiam desideras peccatorum: fragi- versus, sibi ipsi cineres imponit in capite,
litatem condicionis humanae benignis- nihil dicens, et cantatur statim a choro
sime respice; et hos cineres, quos cau- Antiphona Ioel. 2, 13
sa proferendae humilitatis, atque pro-
mmutemur habitu, in cinere et cilicio: 581
merendae veniae, capitibus nostris im-
poni decernimus, benet^dicere pro tua I ieiunemus, et ploremus ante Domi-
num: quia multum misericors est di-
pietate dignare: ut, qui nos cinerem
mittere peccata nostra Deus noster.
esse, et ob pravitatis nostrae demeritum
in pulverem reversiiros cognoscimus; Alia antiph. Ibid., 17 et Esth. 13, 17 382
peccatorum omnium veniam, et prse- Inter vestibulum et altare plorabunt
mia paenitentibus repromissa, miseri- sacerdotes ministri Domini, et dicent:
corditer consequi mereamur. Per Chri- Parce, Domine, parce populo tuo: et
stum Dominum nostrum. R. Amen. ne claudas ora canentium te, Domine.
Oremus. Oratio Sequitur
^eus, qui humiliatione flecteris, et Responsorium Esth. 13 et Ioel. 2 383
satisfactione placaris: aurem tuae Emendemus in melius, quae igno-
pietatis inclina precibus nostris; et capi- ranter peccavimus: ne subito praeoc-
tibus servorum tuorum,horum cinerum cupati die mortis, quaeramus spatium
aspersione contactis, efFiinde propitius paenitentiae, et invenire non possimus.
gratiam tuae benedictionis: ut eos et spi- * Attende, Domine, et miserere: quia
ritu compunctionis repleas, et quae iuste peccavimus tibi. V. Ps. 78, 9 Adiuva
postulaverint, eflScaciter tribuas; et con- nos, Deus salutaris noster: et propter
cessa perpetuo stabilita et intacta ma- honorem nominis tui, Domine, libera
il ere decernas. Per Christum Dominum nos. Attende, Domine. V. Gloria Pa-
nostrum. R. Amen. tri, et Filio, et Spiritui Sancto. At-
tende, Domine.
Oremus. Oratio
380 /^Xmnipotens sempiterne Deus, qui Sacerdos vero, dum cantantur antipho-
nae et responsorium, detecto capite, primo
\*-J Ninivitis in cinere et cilicio paeni- imponit cineres digniori sacerdoti, a quo
tentibus indulgentiae tuae remedia prae- ipse accepit, deinde ministris paratis, ge-
stitisti: concede propitius; ut sic eos imi- nibus flexis coram altari, dicens:
temur habitu, quatenus veniae prose- Gen. 3, 19 Memento, homo, quia pul- 384
quamur obtentu. Per Christum Domi- vis es, et in pulverem reverteris.
num nostrum. R. Amen. Postea veniunt alii, primo clerus per
Postea celebrans, imposito incenso in ordinem, deinde populus: et genibus flexis
thuribulo, ter aspergit cineres aqua bene- ante altare, singulatim recipiunt cineres a
Feria IV cinerum 57
sacerdote, ut dictum est de ministris. Com- Oratio
pleta cinerum impositione, sacerdos dicit:
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
P raesta, Domine, fidelibus tuis: ut 387
ieiuniorum veneranda solemnia, et
congrua pietate suscipiant, et seciira
Or emus. devotione percurrant. Per Dominum.
585
/""Concede nobis, Domine, praesidia
V-x militiae Christianas sanctis inchoa- Lectio Ioelis Prophetae.
re ieiuniis: ut, contra spiritales nequi- Ioel. 2, 12-19
tias pugnatiiri, continentiae muniamur
auxiliis. Per Christum Dominum no-
strum. R. Amen.
H aec dicit Dominus: Convertimini ^8
ad me in toto corde vestro, in ie-
iunio, et in fletu, et in planctu. Et
^ Si solemnis benedictio cinerum tar- scindite corda vestra, et non vestimenta
dioribus horis fiat, licet primo mane, ante vestra, et convertimini ad Dominum
Missam, cineres benedicere forma simplici, Deum vestrum: quia benignus et mise-
absque cantu, ordine supradescripto. Item
eadem forma adhiberi potest ubi ministri
ricors est, patiens, et multae misericor-
sacri vel cantores haberi nequeant. diae, et praestabilis super malitia. Quis
^ Benedictio cinerum, quae semel, mane, scit, si convertatur, et ignoscat, et re-
ante Missam principalem peracta est, ante linquat post se benedictionem, sacrifi-
Missam vespertinam iterari potest, de Ordi- cium et libamen Domino Deo vestro?
narii loci facultate, in ecclesiis ubi Missa Canite tuba in Sion, sanctificate ieiu-
vespertina cum magno fidelium concursu
celebrari solet. nium, vocate coetum, congregate popu-
lum, sanctificate ecclesiam, coadunate
DE MISSA senes, congregate parvulos et sugen-
Statio ad S. Sabinam tes ubera: egrediatur sponsus de cu-
bili suo, et sponsa de thalamo suo.
In Missa quae benedictionem cinerum
sequitur, omittuntur psalmus Iudica me, Inter vestibulum et altare plorabunt sa-
Deus cum sua antiphona, necnon confes- cerdotes ministri Domini, et dicent:
sio cum absolutione, versibus sequentibus Parce, Domine, parce populo tuo: et ne
atque orationibus Aufer a nobis et Oramus des^ hereditatem tuam in opprobrium,
te, Domine. Sacerdos igitur cum ad altare
accesserit, statim illud ascendit et oscula- ut dominentur eis nationes. Quare di-
tur in medio. cunt in populis: Ubi est Deus eorum?
Zelatus est Dominus terram suam, et
386 Antiphona ad Introitum
pepercit populo suo. Et respondit Do-
Sap. I I , 24, 25 et 27
minus, et dixit populo suo: Ecce ego

M isereris omnium, Domine, et mittam vobis frumentum, et vinum, et


nihil odisti eorum quae feci- oleum, et replebimini eis: et non dabo
sti, dissimulans peccata homi- vos ultra opprobrium in gentibus: dicit
num propter paenitentiam et parcens Dominus omnipotens.
illis: quia tu es Dominus Deus noster.
Ps. 56, 2 Miserere mei, Deus, miserere Graduate Ps. 56, 2 et 4
mei: quoniam in te confidit anima mea. Miserere mei, Deus, miserere mei: 389
V. Gloria Patri. quoniam in te confidit anima mea.
58 Feria IV cinerum
V. Misit de caelo, et liberavit me, de- Ant. ad Offertorium Ps. 29, 2-3 392
dit in opprobrium conculcantes me. Exaltabo te, Domine, quoniam sus-
^ Sequens tractus dicitur in Missis de cepisti me, nee delectasti inimicos
feria II, IV et VI usque ad feriam II Hebdo- meos super me: Domine, clamavi ad
madae sanctae inclusive, praeterquam feria te, et sanasti me.
IV Quatuor Temporum.
Seereta
Tractus Ps. 102, 10
390 Domine, non seciindum peccata no- P c nos, quaesumus, Domine, his 393
muneribus offerendis convenien-
stra, quae fecimus nos: neque secun- ter aptari: quibus ipsius venerabilis
dum iniquitates nostras retribuas no- sacramenti celebramus exordium. Per
bis. V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memi- Dominum nostrum.
neris iniquitatum nostrarum antiqua- Praefatio de Quadragesima, quae dicitur
rum: cito anticipent nos misericor- tamquam propria in Missis de Tempore a
diae tuae, quia pauperes facti sumus feria IV cinerum usque ad sabbatum ante
nimis. (Hie genuflectitur) V. Adiuva dominicam I Passionis; et tamquam de
nos, Deus salutaris noster: et propter Tempore in ceteris Missis, quae celebrantur
eodem tempore, et praefatione propria ca-
gloriam nominis tui, Domine, libera rent.
nos: et propitius esto peccatis no-
stris, propter nomen tuum.
Ant. ad Communionem Ps. 1, 2 et 3 394
Qui meditabitur in lege Domini die
Sequentia sancti Evangelii seciin- ac nocte, dabit fructum suum in tem-
dum Matthaeum. Mt. 6,16-21 pore suo.
391 Tn illo tempore: Dixit Iesus discipu- Postcommunio
JL lis suis: Cum ieiunatis, nolite fieri IJjercepta nobis, Domine, praebeant 395
sicut hypocritae, tristes. Exterminant -L sacramenta subsidium: ut tibi grata
enim fades suas, ut appareant homi- sint nostra ieiunia, et nobis proficiant
nibus ieiun antes. Amen dico vobis, quia ad medelam. Per Dominum.
receperunt mercedem suam. Tu autem, Deinde sacerdos absolute dicit:
cum ieiunas, unge caput tuum, et faciem Oremus.
tuam lava, ne videaris hominibus ieiu- Et diaconus (si in officio diaconatus ser-
nans, sed Patri tuo, qui est in abscon- viat) versus ad populum, iunctis manibus,
dito: et Pater tuus, qui videt in abscon- dicit:
dito, reddet tibi. Nolite thesaurizare Humiliate capita vestra Deo.
vobis thesauros in terra: ubi aerugo, Alioquin ipse sacerdos, stans in eodem
et tinea demolitur: et ubi fures effo- loco ante librum, et non vertens se ad po-
diunt et furantur. Thesaurizate autem pulum.
vobis thesauros in caelo: ubi neque Oratio
aerugo, neque tinea demolitur: et ubi
fures non efFodiunt, nee furantur. Ubi I nclinantes se, Domine, maiestati tuae, 396
propitiatus intende: ut, qui divino
enim est thesaurus tuus, ibi est et cor munere sunt ref6cti, caelestibus semper
tuum. nutriantur auxiliis. Per Dominum.
Feria V post cineres 59
^ Et hie modus dicendi orationem super Ezechias fletu magno. Et factum est ver-
populum servatur tantummodo in Missis bum Domini ad Isaiam, dicens: Vade,
de feria, usque ad feriam IV Hebdomadae
sanctse inclusive. et die Ezechise: Haec dicit Dominus
^ De feriis Quadragesimse et Passionis Deus David patris tui: Audivi orationem
fit commemoratio in omnibus Missis, tarn tuam, et vidi lacrimas tuas: ecce ego adi-
in cantu quam lectis. ciam super dies tuos quindecim annos:
et de manu regis Assyriorum eruam te,
Fefia quinta et civitatem istam, et protegam earn,
III classis ait Dominus omnipotens.
Statio ad S. Georgium
Graduale Ps. 54, 23, 17, 18 et 19 400
Antiphona ad Introitum Iacta cogitatum tuum in Domino, et
397 Ps. 54, 17, 19, 20 et 23 ipse te enutriet. V. Dum clamarem ad

D um clamarem ad Dominum, ex- Dominum, exaudivit vocem meam ab


audivit vocem meam ab his, qui his, qui appropinquant mihi.
appropinquant mihi, et humi-
liavit eos, qui est ante saecula, et manet in
aeternum: iacta cogitatum tuum in Do- Sequentia sancti Evangelii secun-401
mino, et ipse te enutriet. Ps. ibid., 2-3 dum Matthaeum. Mt. 8, 5-13
Exaudi, Deus, orationem meam, et ne
despexeris deprecationem meam: inten- I n illo tempore: Cum introisset Iesus
Capharnaum, accessit ad eum centii-
de mihi, et exaudi me. V. Gloria Patri. rio, rogans eum, et dicens: Domine,
puer meus iacet in domo paralyticus, et
Oratio male torquetur. Et ait illi Iesus: Ego ve-
^8 1 ^\eus, qui culpa offenderis, paeniten- niam, et curabo eum. Et respondens cen-
I J tia placaris: preces populi tui sup- turio, ait: Domine, non sum dignus, ut
plicantis propitius respice; et flagella intres sub tectum meum: sed tantum
tuas iracundise, quae pro peccatis nostris die verbo, et sanabitur puer meus. Nam
meremur, averte. Per Dominum. et ego homo sum sub potestate consti-
tiitus, habens sub me milites, et dico
Lectio Isaiae Prophetae. huic: Vade, et vadit; et alii: Veni, et ve-
Isai. 38, 1-6 nit; et servo meo: Fac hoc, et facit. Au-
399 Tndiebus illis: -/Egrotavit Ezechias us- diens autem Iesus, miratus est, et se-
JL que ad mortem: et introivit ad eum quentibus se dixit: Amen dico vobis,
Isaias filius Amos propheta, et dixit ei: non inveni tantam fldem in Israel. Dico
Hasc dicit Dominus: Dispone domui autem vobis, quod multi ab Oriente et
tuae, quia.morieris tu, et non vives. Et Occidente venient, et recumbent cum
convertit Ezechias faciem suam ad pa- Abraham, et Isaac, et Iacob in regno
rietem, et oravit ad Dominum, et dixit: caelorum: fllii autem regni eicientur in
Obsecro, Domine, memento, quaeso, tenebras exteriores: ibi erit fletus, et
quomodo ambulaverim coram te in ve- stridor dentium. Et dixit Iesus centu-
ritate, et in corde perfecto, et quod bo- rioni: Vade, et sicut credidisti, fiat tibi.
num est in oculis tuis fecerim. Et flevit Et sanatus est puer in ilia hora.

10 - Mtssale Romat,
60 Feria VI post cineres
Ant. ad Offertorium Ps. 24, 1-3 Oratio
402 Ad te, Domine, levavi animam T nchoata ieiunia, quaesumus, Domine, 408
meam: Deus meus, in te confido, non JL benigno favore prosequere: ut obser-
erubescam: neque irrideant me inimici vantiam, quam corporaliter exhibemus,
mei: etenim universi, qui te exspectant, mentibus etiam sinceris exercere valea-
non confundentur. mus. Per Dominum.
Secreta
403 ^fi acrificiis praesentibus, D o m i n e , quae- Lectio Isaiae Prophetae.
O sumus, intende placatus: ut et de- Isai. 58, 1-9
votioni nostrae proficiant, et saluti. Per
Dominum nostrum.
Praefatio de Quadragesima. H aecdicit Dominus Deus: Clama, ne 409
cesses: quasi tuba exalta vocem
tuam: et annuntia populo meo scelera eo-
rum, et domui Iacob peccata eorum. Me
404 Ant. ad Communionem Ps. 50, 21
etenim de die in diem quaerunt, et scire
Acceptabis sacrificium iustitiae, obla- vias meas volunt: quasi gens, quae iusti-
tiones, et holocausta, super altare tuum, tiam fecerit, et iudicium Dei sui non de-
Domine. reliquerit: rogant me iudicia iustitiae: ap-
Postcommunio propinquare Deo volunt. Quare ieiuna-
405 /^laslestis doni benedictione percepta: vimus, et non aspexisti: humiliavimus
V-^ supplices te, Deus omnipotens, de- animas nostras, et nescisti ? Ecce in die
precamur; ut hoc idem nobis et sacra- ieiiinii vestri invenitur voluntas vestra,
menti causa sit, et salutis. Per Dominum. et omnes debitores vestros repetitis. Ec-
Super populum: Oremus. Humiliate ce ad lites et contentiones ieiunatis, et
capita vestra Deo. percutitis pugno impie. Nolite ieiunare
Oratio sicut usque ad hanc diem, ut audiatur in
406 TTJarce, Domine, parce populo tuo: ut, excelso clamor vester. Numquid tale est
JL dignis flagellationibus castigatus, ieiunium, quod elegi, per diem affligere
in tua miseratione respiret. Per Domi- hominem animam suam ? numquid con-
num nostrum. torquere quasi circulum caput suum, et
saccum et cinerem sternere? numquid
Feria sexta istud vocabis ieiunium, et diem accepta-
bilem Domino ? Nonne hoc est magis ie-
III classis iunium quod elegi ? dissolve colligatio-
Statio ad Ss. Ioannem et Paulum nes impietatis, solve fasciculos depri-
Ant.
rviit. ad
<tu JIntroitum Ps. 29, 11 mentes: dimitte eos, qui confracti sunt,

A'
407 udivit Dominus, et misertus est liberos, et omne onus dirumpe. Frange
mihi: Dominus factus est adiu- esurienti panem tuum, et egenos, vagos-
tor meus. Ps. ibid., 2 Exaltabo que indue in domum tuam: cum videris
te, Domine, quoniam suscepisti me: nee nudum, operi eum, et carnem tuam ne
delectasti inimicos meos super me. despexeris. Tune erumpet quasi mane
V. Gloria Patri. lumen tuum, et sanitas tua citius orietur,
Feria VI post cineres 61

et anteibit faciem tuam iustitia tua, et fecti, sicut et Pater vester caelestis per-
gloria Domini colliget te. Tune invoca- fectus est. Attendite ne iustitiam vestram
bis, et Dominus exaudiet: clamabis, et faciatis coram hominibus, ut videami-
dicet: Ecce, adsum. Quia misericors ni ab eis: alioquin mercedem non ha-
sum, Dominus Deus tuus. bebitis apud Patrem vestrum, qui in cae-
410 Graduale Ps. 26, 4 lis est. Cum ergo facis eleemosynam, no-
li tuba canere ante te, sicut hypocritae
Unam petii a Domino, hanc requi-
ram, ut inhabitem in domo Domini. faciunt in synagogis et in vicis, ut hono-
V. Ut videam voluptatem Domini, et rificentur ab hominibus. Amen dico
protegar a templo sancto eius. vobis, receperunt mercedem suam. Te
autem faciente eleemosynam, nesciat si-
411 Tractus Ps. 102, 10
nistra tua, quid faciat dextera tua, ut sit
Domine, non secundum peccata no- eleemosyna tua in abscondito, et Pater
stra, quae fecimus nos: neque secun- tuus, qui videt in abscondito, reddet
dum iniquitates nostras retribuas nobis. tibi.
V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris ini- Ant. ad Offertorium Ps. 118, i54et 125 413
quitatum nostrarum antiquarum: cito
Domine, vivifica me secundum elo-
anticipent nos misericordiae tuae, quia
quium tuum: ut sciam testimonia tua.
pauperes facti sumus nimis. (Hie genu-
flectitur) V. Adiuva nos, Deus salutaris Secreta
noster: et propter gloriam nominis tui, Oacrificium, Domine, observantiae 414
Domine, libera nos: et propitius esto O quadragesimalis, quod offerimus,
peccatis nostris, propter nomen tuum. praesta, qusesumus: ut tibi et mentes no-
stras reddat acceptas, et continentiae
412 . T iSequentia sancti Evangelii secun- promptioris nobis tribuat facultatem.
r l j dum Matthahim. Per Dominum.
Matth. 5,43-48 et 6,1-4 Praefatio de Quadragesima.

I n illo tempore: Dixit Iesus discipulis


suis: Audistis quia dictum est: Diliges Ant. ad Communionem
proximum tuum, et odio habebis inimi-
Ps. 2, 11-12 415
Servite Domino in timore, et exsultate
cum tuum. Ego autem dico vobis: Dili- ei cum tremore: apprehendite discipli-
gite inimicos vestros, benefacite his, qui nam, ne pereatis de via iusta.
oderuntvos: et orate pro persequentibus
et calumniantibus vos: ut sitis filii Patris Postcommunio
vestri, qui in caelis est: qui solem suum
oriri facit super bonos et malos: et pluit S piritum nobis, Domine, tuae caritatis ^
infunde: ut, quos uno pane caelesti
super iustos et iniiistos. Si enim diligitis satiasti, tua facias pietate Concordes. Per
eos, qui vos diligunt, quam mercedem Dominum nostrum Iesum Christum,
habebitis? nonne et publicani hoc fa- Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat
ciunt ? Et si salutaveritis fratres vestros in unitate eiusdem Spiritus Sancti.
tantum, quid amplius facitis ? nonne et Super populum: Or emus. Humiliate
ethnici hoc faciunt ? Estote ergo vos per- capita vestra Deo.
62 Sabbato post cineres

Oratio te deserta saeculorum: fundamenta ge-


417 r
T"'uere, Domine, populum tuum, et ab nerationis et generationis suscitabis: et
JL omnibus peccatis clementer emun- vocaberis aedificator sepium, avertens
da: quia nulla ei nocebit adversitas, si semitas in quietem. Si averteris a sabba-
nulla ei dominetur iniquitas. Per D6- to pedem tuum, facere voluntatem tuam
minum nostrum Iesum Christum, Fi- in die sancto meo, et vocaveris sabba-
lium tuum: Qui tecum vivit et regnat tum delicatum, et sanctum Domini glo-
in unitate. riosum, et glorificaveris eum, dum non
facis vias tuas, et non inyenitur voluntas
Sabbato tua, ut loquaris sermonem: tune delec-
III classis taberis super Domino: et sustollam te
Statio ad S. Tryphonem super altitudines terrae, et cibabo te he-
Ant. ad
-T4.ilI. ilU. JIntroitum
reditate Iacob patris tui. Os enim Do-
Ps. 29, 11
418 mini lociitum est.

A kudivit Dominus, et misertus est


mihi: Dominus factus est adiu-Graduate
tor meus. Ps. ibid., 2 Exaltabo
te, Domine, quoniam suscepisti me: nee
delectasti inimicos meos super me.
Ps. 26, 4 421
Unam petii a Domino, hanc requiram,
ut inhabitem in domo Domini. V. Ut vi-
deam voluptatem Domini, et protegar a
V. Gloria Patri. templo sancto eius.
Oratio
419 A desto, Domine, supplicationibus no- Sequentia sancti Evangelii seciin- 422
X X stris: et concede; ut hoc solemne dumMarcum. Marc. 6,47-56
ieiunium, quod animabus corporibus-
que curandis salubriter institutum est,
devoto servitio celebremus. Per Domi-
I n illo tempore: Cum sero esset, erat
navis in medio mari, et Iesus solus
in terra. Et videns discipulos suos labo-
num nostrum.
rantes in remigando (erat enim ventus
contrarius eis), et circa quartam vigi-
Lectio Isaiae Prophetae. liam noctis venit ad eos ambulans supra
Isai. 58, 9-14 mare: et volebat praeterire eos. At illi,
420 aec dicit Dominus Deus: Si abstule- ut viderunt eum ambulantem supra ma-
H ris de medio tui catenam, et desie- re, putaverunt phantasma esse, et excla-
ris extendere digitum, et loqui quod maverunt. Omnes enim viderunt eum,
non prodest. Cum effuderis esurienti et conturbati sunt. Et statim locutus est
animam tuam, et animam afflictam re- cum eis, et dixit eis: Confidite, ego sum,
pleveris, orietur in tenebris lux tua, et nolite timere. Et ascendit ad illos in na-
tenebrae tuae erunt sicut meridies. Et vim, et cessavit ventus. Et plus magis
requiem tibi dabit Dominus semper, et intra se stupebant: non enim intellexe-
implebit splendoribus animam tuam, et runt de panibus: erat enim cor eorum
ossa tua liberabit, et eris quasi hortus ir- obcaecatum. Et cum transfretassent, ve-
riguus, et sicut fons aquarum, cuius nerunt in terram Genesareth, et appli-
non deficient aquae. Et aedificabuntur in cuerunt. Cumque egressi essent de
Dominica I in Quadragesima 63
navi,continuo cognoverunt eum: et per- Filium tuum: Qui tecum vivit et re-
currentes universam regionem illam, gnat in unitate.
cceperunt in grabatis eos, qui se male Praefatio de Quadragesima.
habebant, circumferre ubi audiebant
eum esse. Et quocumque introibat, in
vicos, vel in villas, aut civitates, in pla- Ant. ad Communionem Ps. 2, 11-12 425
teis ponebant infirmos, et deprecaban- Servite Domino in timore, et ex-
tur eum, ut vel fimbriam vestimenti eius sultate ei cum tremore: apprehendite
tangerent: et quotquot tangebant eum, disciplinam, ne pereatis de via iusta.
salvi fiebant. Postcommunio
423 Antiphona ad Offertorium elestis vitae munere vegetati, quae- 426
Ps. 118, 154 et 125 Domine, vivifica sumus, Domine: ut, quod est no-
me seciindum eloquium tuum: ut sciam bis in praesenti vita mysterium, fiat
testimonia tua. aeternitatis auxilium. Per Dominum.
Super populum: Oremus. Humiliate
Secreta
capita vestra Deo.
424 iiscipe, Domine, sacrificium, cuius te
S voluisti dignanter immolatione pla- Oratio
cari: praesta, qusesumus; ut, huius ope-
ratione mundati, beneplacitum tibi no- F
ideles tui, Deus, per tua dona fir- 427
mentur: ut eadem et percipiendo
strae mentis offeramus afFectum. Per requirant, et quaerendo sine fine per-
Dominum nostrum Iesum Christum, cipiant. Per Dominum.

DOMINICA I IN QUADRAGESIMA
I classis
Statio ad S. Ioannem in Laterano

428 Ant. ad Introitum Ps. 90, 15 et 16 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli

I
nvocabit me, et ego exaudiam eum: ad Corinthios. 2 Cor. 6, 1-10
eripiam eum, et glorificabo eum: ratres: Exhortamur vos, ne in va-430
longitiidine dierum adimplebo
eum. Ps. ibid., 1 Qui habitat in
F cuum gratiam Dei recipiatis. Ait
enim: Tempore accepto exaudivi te, et
adiutorio Altissimi, in protectione Dei in die salutis adiiivi te. Ecce nunc tem-
caeli commorabitur. Y. Gloria Patri. pus acceptabile, ecce nunc dies salutis.
Oratio Nemini dantes ullam offensionem, ut
eus, qui Ecclesiam tuam annua non vituperetur ministerium nostrum:
429
D quadragesimali observatione pu-
rificas: praesta familiae tuae; ut, quod a
sed in omnibus exhibeamus nosmetip-
sos sicut Dei ministros in multa patien-
te obtinere abstinendo nititur, hoc bo- tia, in tribulationibus, in necessitatibus,
nis operibus exsequatur. Per Dominum. in angustiis, in plagis, in carceribus, in
64 Dominica I in Quadragesima

seditionibus, in laboribus, in vigiliis, lapidem pedem tuum. V. Super aspi-


in ieiuniis, in castitate, in scientia, in dem et basiliscum ambulabis, et con-
longanimitate, in suavitate, in Spiritu culcabis leonem et draconem. V. Quo-
Sancto, in caritate non ficta, in verbo niam in me speravit, liberabo eum:
veritatis, in virtute Dei, per arma iusti- protegam eum, quoniam cognovit no-
tiae a dextris et a sinistris: per gloriam men meum. V. Invocabit me, et ego
et ignobilitatem: per infamiam et bo- exaudiam eum: cum ipso sum in tri-
nam famam: ut seductores, et vera- bulatione. V. Eripiam eum, et glorifica-
ces: sicut qui ignoti, et cogniti: quasi bo eum: longitudine dierum adimplebo
morientes, et ecce vivimus: ut casti- eum, et ostendam illi salutare meum.
gati, et non mortificati: quasi tristes,
semper autem gaudentes: sicut egen- Sequentia sancti Evangelii secun- 433
tes, multos autem locupletantes: tam- dumMatthseum. Mt. 4,1-11
quam nihil habentes, et omnia possi-
dentes. I n illo tempore: Ductus est Iesus in
desertum a Spiritu, ut tentaretur
a diabolo. Et cum ieiunasset quadra-
Graduale Ps. 90, 11-12
ginta diebus et quadraginta noctibus,
431 Angelis suis Deus mandavit de te,
postea esuriit. Et accedens tentator,
ut custodiant te in omnibus viis tuis.
dixit ei: Si Filius Dei es, die ut lapi-
V. In manibus portabunt te, ne un-
des isti panes fiant. Qui respondens,
quam offendas ad lapidem pedem
dixit: Scriptum est: Non in solo pane
tuum.
vivit homo: sed in omni verbo, quod
Tractus Ibid., 1-7 et 11-16 procedit de ore Dei. Tune assumpsit
432 Qui habitat in adiutorio Altissimi, eum diabolus in sanctam civitatem,
in protectione Dei caeli commorabi- et statuit eum super pinnaculum tem-
tur. V. Dicet Domino: Susceptor meus pli, et dixit ei: Si Filius Dei es, mitte
es tu, et refugium meum: Deus meus, te deorsum. Scriptum est enim: Quia
sperabo in eum. V. Quoniam ipse libe- Angelis suis mandavit de te, et in
ravit me de laqueo venantium, et a manibus tollent te, ne forte offendas
verbo aspero. V. Scapulis suis obum- ad lapidem pedem tuum. Ait illi Ie-
brabit tibi, et sub pennis eius sperabis. sus: Rursum scriptum est: Non ten-
V. Scuto circumdabit te veritas eius: tabis Dominum Deum tuum. Iterum
non timebis a timore nocturno. V. A assumpsit eum diabolus in montem
sagitta volante per diem, a negotio excelsum valde: et ostendit ei omnia
perambulante in tenebris, a ruina regna mundi, et gloriam eorum, et dixit
et daemonio meridiano. V. Cadent a ei: Hsec omnia tibi dabo, si cadens ado-
latere tuo mille, et decem milia a raveris me. Tune dicit ei Iesus: Vade,
dextris tuis: tibi autem non appro- Satana: scriptum est enim: Dominum
pinquabit. V. Quoniam Angelis suis Deum tuum adorabis, et illi soli servies.
mandavit de te, ut custodiant te in Tune reliquit eum diabolus: et ecce An-
omnibus viis tuis. V. In manibus por- geli accesserunt, et ministrabant ei.
tabunt te, ne unquam offendas ad Credo.
Feria II post dominicam I in Quadragesima 65
434 A n t . ad Offertorium P s . 90, 4-5 Lectio Ezechielis Prophetae.
Scapulis suis o b u m b r a b i t tibi D o - Ezech. 34, 11-16
m i n u s , et s u b p e n n i s eius sperabis:
scuto c i r c u m d a b i t t e veritas eius. H aec dicit Dominus Deus: Ecce ego 440
ipse requiram oves meas, et visita-
bo eas. Sicut visitat pastor gregem suum
Secreta
in die, quando fuerit in medio ovium
435 ^Jacrificium quadragesimalis initii so-
suarum dissipatarum: sic visitabo oves
O lemniter immolamus, te, Domine,
meas, et liberabo eas de omnibus locis,
deprecantes: ut, cum epularum restric-
in quibus dispersae fuerant in die nubis
tione carnalium, a noxiis quoque vo-
et caliginis. Et educam eas de populis, et
luptatibus temperemus. Per Dominum.
congregabo eas de terris, et inducam eas
Praefatio de Quadragesima. in terram suam: et pascam eas in monti-
bus Israel, in rivis, et in cunctis sedibus
436 A n t . a d C o m m u n i o n e m P s . 90, 4-5 terras. In pascuis uberrimis pascam eas,
Scapulis suis o b u m b r a b i t tibi D o - et in montibus excelsis Israel erunt pa-
m i n u s , et s u b pennis eius sperabis: scua earum: ibi requiescent in herbis vi-
scuto circumdabit te veritas eius. rentibus, et in pascuis pinguibus pascen-
tur super montes Israel. Ego pascam
Postcommunio
oves meas, et ego eas accubare faciam,
437 f I ^ u i nos, D o m i n e , sacramenti libatio dicit Dominus Deus. Quod perierat, re-
JL sancta restauret: et, a vetustate quiram; et quod abiectum erat, redu-
p u r g a t o s , in mysterii salutaris faciat cam; et quod confractum fuerat, alliga-
transire consortium. P e r D o m i n u m . bo; et quod infirmum fuerat, consoli-
dabo; et quod pingue et forte, custo-
Feria secunda diam: et pascam illas in iudicio, dicit
III classis Dominus omnipotens.
Statio ad S. Petrum ad Vincula
Graduate Ps. 83, 10 et 9
438 Ant. ad Introitum Ps. 122, 2 Protector noster, aspice, Deus, et re- 441

S icut oculi servorum in manibus


dominorum suorum: ita oculi no-
stri ad Dominum Deum nostrum,
donee misereatur nobis: miserere nobis,
Domine, miserere nobis. Ps. ibid., 1
spice super servos tuos. V. Domine Deus
virtutum, exaudi preces servorum tuo-
rum.
Tractus Ps. 102, 10
Ad te levavi oculos meos: qui habitas Domine, non secundum peccata no- 442
in caelis. V. Gloria Patri. stra, quae fecimus nos: neque secun-
dum iniquitates nostras retribuas nobis.
Oratio V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris ini-
439 y^onverte nos, Deus salutaris noster: quitatum nostrarum antiquarum: cito
V,^ et, ut nobis ieiunium quadragesi- anticipent nos misericordiae tuae, quia
male proficiat, mentes nostras caelesti- pauperes facti sumus nimis. (Hie genu-
bus instrue disciplinis. Per Dominum flectitur) V. Adiuva nos, Deus salutaris
nostrum Iesum Christum. noster: et propter gloriam nominis tui,
66 Feria II post dominicam I in Quadragesima
Domine, libera nos: et propitius esto hospitem, aut nudum, aut infirmum, aut
peccatis nostris, propter nomen tuum. in carcere, et non ministravimus tibi?
Tune respondebit illis, dicens: Amen
443 • ~y . Sequentia sancti Evangelii secun- dico vobis: Quamdiu non fecistis uni de
' J L * dum Matthaeum. Mt. 25,31-46 minoribus his, nee mihi fecistis. Et
n illo tempore: Dixit Iesus discipulis ibunt hi in supplicium aeternum: iusti
I suis: Cum venerit Filius hominis in autem in vitam aeternam.
maiestate sua, et omnes Angeli cum eo, Antiphona ad Offertorium
tune sedebit super sedem maiestatis Ps. 118, 18, 26 et 73 Levabo oculos 444
suae: et congregabuntur ante eum om- meos, et considerabo mirabilia tua,
nes gentes, et separabit eos ab invicem, Domine, ut doceas me iustitias tuas:
sicut pastor segregat oves ab haedis: et da mihi intellectum, et discam man-
statuet ovesquidem adextris suis, haedos data tua.
autem a sinistris. Tune dicet Rex his, Secreta
qui a dextris eius erunt: Venite benedic-
ti Patris mei, possidete paratum vobis
regnum a constitutione mundi. Esurivi
Mrum
unera tibi, Domine, oblata sancti- 445
fica: nosque a peccatorum nostro-
maculis emunda. Per Dominum
enim, et dedistis mihi manducare: sitivi,
et dedistis mihi bibere: hospes eram, et nostrum Iesum Christum.
collegistis me: nudus,etcooperuistis me: Praefatio de Quadragesima.
infirmus, et visitastis me: in carcere
eram, et venistis ad me. Tune responde- Antiphona ad Communionem
bunt ei iusti, dicentes: Domine, quando Matth. 25, 40 et 34 Amen dico vobis: 446
te vidimus esurientem, et pavimus te: si- quod uni ex minimis meis fecistis,
tientem, et dedimus tibi potum ? quando mihi fecistis: venite, benedicti Patris
autem te vidimus hospitem, et collegi- mei, possidete paratum vobis regnum
muste: aut nudum, et cooperuimus te? ab initio saeculi.
aut quando te vidimus infirmum, aut in Postcommunio
carcere, et venimus ad te ? Et respondens
alutaris tui, Domine, munere satiati 447
Rex, dicet illis: Amen dico vobis: quam-
S
diu fecistis uni ex his fratribus meis mi-
supplices exoramus: ut, cuius lae-
tamur gustu, renovemur effectu. Per
nimis, mihi fecistis. Tune dicet et his,
Dominum nostrum.
qui a sinistris erunt: Discedite a me ma-
ledicti in ignem aeternum, qui paratus Super populum: Oremus. Humiliate
est diabolo et angelis eius. Esurivi enim, capita vestra Deo.
et non dedistis mihi manducare: sitivi, Oratio
et non dedistis mihi potum: hospes eram, Absolve, quaesumus, Domine, no- 448
et non collegistis me: nudus, et non coo- X~V strorum vincula peccatorum: et,
peruistis me: infirmus, et in carcere, et quidquid pro eis meremur, propitiatus
non visitastis me. Tune respondebunt averte. Per Dominum nostrum Iesum
ei et ipsi, dicentes: Domine, quando te Christum, Filium tuum: Qui tecum vi-
vidimus esurientem, aut sitientem, aut vit et regnat in unitate.
Feria HI post dominicam I in Quadragesima 67

Feria tertia volui, et prosperabitur in his, ad quae


III classis misi illud: ait Dominus omnipotens.
449 Statio ad S. Anastasiam Graduate Ps. 140, 2 452
Dirigatur oratio mea sicut incen-
Ant. ad Introitum Ps. 89, 1 et 2
sum in conspectu tuo, Domine. V. Ele-

D omine, refugium factus es no- vatio manuum mearum sacrificium ve-


bis a generatione et progenie: spertinum.
a sa&culo, et in saeculum tu es.
Ps. ibid., 2 Priiisquam montes fierent,
aut formaretur terra, et orbis: a saeculo,
Sequ^ntia sancti Evangelii secun- 453
dum Matthseum. Mt. 21,10-17
et usque in saeculum tu es, Deus.
V. Gloria Patri.
Oratio
I
n illo tempore: Cum intrasset Iesus
Ierosolymam, commota est univer-
sa civitas, dicens: Quis est hie? Populi
450 T"\ espice, Domine, familiam tuam: et autemdicebant: Hie est Iesus Propheta
JLv praesta; ut apud te mens nostra a Nazareth Gahlaeae. Et intravit Iesus
tuo desiderio fulgeat, quae se carnis ma- in templum Dei, et eiciebat omnes ven-
ceratione castigat. Per Dominum. dentes et ementes in templo; et men-
sas nummulariorum, et cathedras ven-
dentium coliimbas evertit: et dicit eis:
Lectio Isaiae Prophetae.
Scriptum est: Domus mea domus ora-
451 Isai. 55, 6-11 tionis vocabitur: vos autem fecistis illam

I n diebus illis: Locutus est Isaias pro-


pheta, dicens: Quaerite Dominum,
dum inveniri potest: invocate eum, dum
speliincam latronum. Et accesserunt ad
eum caeci et claudi in templo: et sana-
vit eos. Videntes autem principes sacer-
prope est. Derelinquat impius viam dotum et scribae mirabilia, quae fecit,
suam, et vir iniquus cogitationes suas, et pueros clamantes in templo, et di-
et revertatur ad Dominum: et misere- centes: Hosanna filio David: indignati
bitur eius, et ad Deum nostrum: quo- sunt, et dixerunt ei: Audis quid isti di-
niam multus est ad ignoscendum. Non cunt? Iesus autem dixit eis: Utique.
enim cogitationes meae, cogitationes ve- Numquam legistis: Quia ex ore infan-
strae: neque viae vestrae, viae meae, dicit tium et lactentium perfecisti laudem?
Dominus. Quia sicut exaltantur cadi a Et relictis illis, abiit foras extra civita-
terra, sic exaltatae sunt vise meae a viis tem in Bethaniam: ibique mansit.
vestris, et cogitationes meae a cogitatio-
Ant. ad Offertorium Ps. 30, 15-16 454
nibus vestris. Et quomodo descendit
imber et nix de caelo, et illuc ultra non In te speravi, Domine; dixi: Tu es
revertitur, sed inebriat terram, et in- Deus meus, in manibus tuis tempora
fiindit earn, et germinare earn facit, et mea.
dat semen serenti, et panem comeden- Secreta
ti: sic erit verbum meum, quod egre-
dietur de ore meo: non revertetur ad
O blatis, quaesumus, Domine, placa- 455
re muneribus: et a cunctis nos
me vacuum, sed faciet quaecumque defende periculis. Per Dominum.
Praefatio de Quadragesima.
68 Feria IV Quatuor Temporum Quadragesimae

456 Ant. ad Communionem Ps. 4, 2 Lectio libri Exodi.


Cum invocarem te, exaudisti me, Exodi 24, 12-18 461
Deus iustitiae meae: in tribulatione di-
latasti me: miserere mihi, Domine, et
exaudi orationem meam.
I n diebus illis: Dixit Dominus ad Moy-
sen: Ascende ad me in montem, et
esto ibi: daboque tibi tabulas lapideas,
Postcommunio et legem ac mandata quae scripsi: ut
457
/^\usesumus, omnipotens Deus: ut il- doceas filios Israel. Surrexerunt Moyses
r^, l m s salutaris capiamus effectum, et Iosue minister eius: ascendensque
cuius per haec mysteria pignus accepi- Moyses in montem Dei, senioribus ait:
mus. Per Dominum. Exspectate hie donee revertamur ad vos.
Super populum: Oremus. Humiliate Habetis Aaron et Hur vobiscum: si
capita vestra Deo. quid natum fuerit quaestionis, referetis
ad eos. Cumque ascendisset Moyses,
Oratio
operuit nubes montem, et habitavit glo-
458 Ascendant ad te, Domine, preces ria Domini super Sinai, tegens ilium
X J L nostrae: et ab Ecclesia tua cunc- nube sex diebus: septimo autem die
tam repelle nequitiam. Per Dominum. vocavit eum de medio caliginis. Erat
FERIA QUARTA autem species gloriae Domini, quasi
Quatuor Temporum Quadragesimae ignis ardens super verticem montis, in
conspectu filiorum Israel. Ingressusque
II classis
Moyses medium nebulae, ascendit in
Statio ad S. Mariam maiorem
montem: et fuit ibi quadraginta diebus,
Ant.
.tt.ni. ad
au Introitum
it Ps. 24,6,3 et 22 et quadraginta noctibus.

R
459 V ^k. eminiscere miserationum tua- Graduale Ps. 24, 17-18 462
rum, Domine, et misericordiae
Tribulationes cordis mei dilatatae
tuae, quae a saeculo sunt: ne
sunt: de necessitatibus meis eripe me,
unquam dominentur nobis
Domine. V. Vide humilitatem meam,
inimici nostri: libera nos,Deus Israel, ex
et laborem meum: et dimitte omnia
omnibus angustiis nostris. Ps. ibid., 1-2
peccata mea.
Ad te, Domine, levavi animam meam:
Deus meus, in te confido, non erube- Hie dicitur V. Dominus vobiscum,
scam. V. Gloria Patri. sine Flectamus genua.
Post Kyrie, eleison, dicitur: Oremus. Oremus. Oratio
Flectamus genua. — Levate.
Oratio D evotionem populi tui, quaesumus, 463
Domine, benignus intende: ut,
460 T^reces nostras, quaesumus, Domine, qui per abstinentiam macerantur in
JL clementer exaudi: et contra cuncta corpore, per fructum boni operis re-
nobis adversantia, dexteram tuae maie- ficiantur in mente. Per Dominum no-
strum Iesum Christum, Filium tuum:
statis extende. Per Dominum.
^ Praecedens oratio sine Flectamus ge-
Qui tecum vivit et regnat in unitate.
nua sumitur ad commemorandam feriam IV Et dicuntur aliae orationes forte occur-
Quatuor Temporum. rentes.
Feria IV Quatuor Temporum Quadragesimae 69

464 Lectio libri Regum. neratio mala et adultera signum quae-


3 Reg. 19, 3-8 rit: et signum non dabitur ei, nisi si-
gnum Ionse prophetae. Sicut enim fuit
I n diebus illis: Venit Elias in Bersa-
bee Iuda, et dimisit ibi piierum
suum, et perrexit in desertum, viam
Ionas in ventre ceti tribus diebus et
tribus noctibus: sic erit Filius hominis
unius diei. Cumque venisset, et sederet in corde terrae tribus diebus et tribus
subter unam iuniperum, petivit animae noctibus. Viri Ninivitae surgent in iu-
suse ut moreretur, et ait: Sufficit mihi, dicio cum generatione ista, et condem-
Domine, tolle animam meam: neque nabunt earn: quia paenitentiam egerunt
enim melior sum, quam patres mei. in praedicatione Ionae. Et ecce plus quam
Proiecitque se, et obdormivit in um- Ionas hie. Regina Austri* surget in iu-
bra iuniperi: et ecce Angelus Domini dicio cum generatione ista, et condem-
tetigit eum, et dixit illi: Surge et come- nabit earn: quia venit a finibus terrae
de. Respexit, et ecce ad caput suum audire sapientiam Salomonis. Et ecce
subcinericius panis, et vas aquae: corn- plus quam Salomon hie. Cum autem
edit ergo et bibit, et rursum obdor- immundus spiritus exierit ab homine,
mivit. Reversusque est Angelus Domi- ambulat per loca arida, quaerens re-
ni secundo, et tetigit eum, dixitque illi: quiem, et non in venit. Tune dicit: Re-
Surge, comede: grandis enim tibi re- vertar in domum meam, unde exivi.
stat via. Qui cum surrexisset, comedit, Et veniens invenit earn vacantem, sco-
et bibit, et ambulavit in fortitudine cibi pis mundatam, et ornatam. Tune vadit,
illius quadraginta diebus, et quadra- et assumit septem alios spiritus secum
ginta noctibus, usque ad montem Dei nequiores se, et intrantes habitant ibi:
Horeb. et fiunt novissima hominis illius peiora
prioribus. Sic erit et generationi huic
465 Tractus Ps. 24, 17, 18 et 1-4 pessimae. Adhuc eo loquente ad tur-
De necessitatibus meis eripe me, Do- bas, ecce mater eius et fratres sta-
mine: vide humilitatem meam, et labo- bant foris, quaerentes loqui ei. Dixit
rem meum: et dimitte omnia peccata autem ei quidam: Ecce mater tua et
mea. V. Ad te, Domine, levavi animam fratres tui foris stant quaerentes te.
meam: Deus meus, in te confido, non At ipse respondens dicenti sibi, ait:
erubescam: neque irrideant me inimici Quae est mater mea, et qui sunt fra-
mei. V. Etenim universi qui te exspec- tres mei? Et extendens manum in di-
tant, non confundentur: confundantur scipulos suos, dixit: Ecce mater mea
omnes facientes vana. et fratres mei. Quicumque enim fe-
cerit voluntatem Patris mei, qui in
466 JTjSequentia sancti Evangelii secun- caelis est: ipse meus frater, et soror,
r r dum Matthaeum. Mt. 12, 38-50 et mater est.
Ant. ad Offertorium Ps. 118, 47 et 48 467
I
n illo tempore: Responderunt Iesu
quidam de scribis et pharisaeis, di- Meditabor in mandatis tuis, quae di-
centes: Magister, volumus a te signum lexi valde: et levabo manus meas ad
videre. Qui respondens, ait illis: Ge- mandata tua, quae dilexi.
70 Feria V post dominicam I in Quadragesima

Secreta pore, per fructum boni operis refician-


468 "Y Tostias tibi, Domine, placationis of- tur in mente. Per D o m i n u m nostrum
JL JL ferimus: ut et delicta nostra mi- Iesum Christum, Filium t u u m : Q u i te-
seratus absolvas, et nutantia corda t u cum vivit et regnat in unitate.
dirigas. Per D o m i n u m .
Praefatio de Quadragesima. Lectio Ezechielis Prophetae.
Ezech. 18, 1-9 474
469 Ant. ad Communionem P s . 5, 2-4
Intellege clamorem m e u m : intende
voci orationis meae, Rex meus, et Deus
I n diebus illis: Factus est sermo Domi-
ni ad me, dicens: Quid est, quod inter
vos parabolam vertitis in proverbium
m e u s : quoniam ad te orabo, Domine. istud in terra Israel, dicentes: Patres
Postcommunio comederunt uvam acerbam, et dentes
470 l • ^ui, Domine, perceptione sacramen- filiorum obstupescunt ? Vivo ego, dicit
JL ti, et a nostris mundeinur occultis, Dominus Deus, si erit ultra vobis pa-
et ab hostium liberemur insidiis. Per rabola haec in proverbium in Israel. Ecce
D o m i n u m nostrum. omnes animse, mese sunt: u t anima pa-
tris, ita et anima filii, mea est: anima,
Super p o p u l u m : Oremus. Humiliate quae peccaverit, ipsa morietur. Et vir si
capita vestra Deo.
fuerit iustus, et fecerit iudicium et iusti-
Oratio tiam, in montibus non comederit, et
oculos suos non levaverit ad idola do-
471
M entes nostras, quaesumus, Domi-
ne, lumine tuae claritatis illustra:
ut videre possimus, qua? agenda s u n t ;
m u s Israel: et uxorem proximi sui non
violaverit, et ad mulierem menstruatam
et, qua? recta sunt, agere valeamus. Per non accesserit: et hominem non contri-
D o m i n u m nostrum. staverit: pignus debitori reddiderit, per
vim nihil rapuerit: panem suum esu-
Feria quinta rienti dederit, et n u d u m operuerit ve-
III classis stimento: ad usuram non commodave-
rit, et amplius non acceperit: ab iniqui-
Statio ad S. Laurentium in Paneperna tate averterit m a n u m suam, et iudicium
Ant. ad Introitum Ps. 95, 6 verum fecerit inter virum et virum: in
472 lfessio et pulchritudo in con- praeceptis meis ambulaverit, et iudicia
spectu eius: sanctitas et ma- mea custodierit, u t faciat veritatem: hie
gnificentia in sanctificatione iustus est, vita vivet, ait Dominus omni-
eius. Ps. ibid., 1 Cantate Domino can- potens.
ticum novum: cantate Domino, omnis
Graduale Ps. 16, 8 et 2 475
terra. V. Gloria Patri.
Custodi m e , Domine, u t pupillam
Oratio oculi: sub u m b r a alarum tuarum p r o -
473 ^evotionem populi tui, quaesumus, tege m e . V. D e vultu t u o iudicium
Domine, benignus intende: ut, m e u m prodeat: oculi tui videant aequi-
qui per abstinentiam macerantur in cor- tatem.
Feria VI Quatuor Temporum Quadragesimae 71
476 L^TjSequentia sancti Evangelii secun- num nostrum Iesum Christum, Filium
n P d u m Matthaeum. Mt. 15,21-28 tuum: Qui tecum vivit et regnat in
T n illotempore: Egressus Iesus secessit imitate.
JL in partes Tyri et Sidonis. Et ecce mu- Super populum: Or^mus. Humiliate
lier Chananaea a finibus illis egressa cla- capita vestra Deo.
mavit, dicens ei: Miserere mei, Domine,
Oratio
fili David: filia mea male a daemonio ve-
xatur. Qui non respondit ei verbum. E t
accedentes discipuli eius rogabant eum,
D a, quaesumus, Domine, populis 481
christianis: et, quae profitentur,
agnoscere, et cael6ste munus diligere,
dicentes: Dimitte earn; quia clamat post
quod frequentant. Per Dominum.
nos. Ipse autem respondens, ait: Non
sum missus nisi ad oves, quae perierunt
domus Israel. At ilia venit, et adoravit
FERIA SEXTA
Quatuor Temporum Quadragesimae
eum, dicens: Domine, adiuva me. Qui
respondens, ait: Non est bonum sumere II classis
panem filiorum, et mittere canibus. At Statio ad Ss. duodecim Apostolos
ilia dixit: Etiam, Domine: nam et catelliAnt. ad Introitum Ps. 24, 17 et 18
edunt de micis, quae cadunt de mensa

D
e necessitatibus meis eripe me, 482
dominorum suorum. T u n e respondens i Domine: vide humilitatem
Iesus, ait illi: O mulier, magna est fides ' meam et laborem meum, et
tua: fiat tibi sicut vis. Et sanata est filia dimitte omnia peccata mea.
eius ex ilia hora. Ps. ibid., 1-2 Ad te, Domine, levavi
477 Ant. ad Offertorium Ps. 33, 8-9 animam meam: Deus meus, in te con-
Immittet Angelus Domini in circui- fido, non erubescam. V Gloria Patri.
tu timentium eum, et eripiet eos: g u - Oratio
state, et videte, quoniam suavis est
Dominus.
Secreta
E
sto, Domine, propitius plebi tuae: 483
et, quam tibi facis esse devotam,
benigno refove miseratus auxilio. Per
478 Qjacrificia, Domine, quaesumus, p r o - Dominum nostrum.
O pensius ista nos salvent, quse m e -
dicinalibus sunt instituta ieiuniis. Per Lectio Ezechielis Prophetae.
Dominum nostrum. Ezech. 18, 20-28 484
Praefatio de Quadragesima.

479 A n t . ad C o m m u n i o n e m Io. 6, 5 2
H xc dicit Dominus Deus: Anima,
quae peccaverit, ipsa morietur: fi-
lius non portabit iniquitatem patris, et
Panis, quern e g o d e d e r o , caro m e a est pater non portabit iniquitatem filii: iu-
p r o sasculi vita. stitia iusti super eum erit, et impietas im-
Postcommunio pii erit super eum. Si autem impius ege-
480 r r ^ u o r u m n o S j Domine, largitate dono - rit paenitentiam ab omnibus peccatis
JL rum, et temporalibus attolle prae- suis, quae operatus est, et custodierit
sidiis, et renova sempiternis. Per Domi- omnia praecepta mea, et fecerit iudicium
72 Feria VI Quatuor Temporum Quadragesimae

et iustitiam: vita vivet, et non morietur. salutaris noster: et propter gloriam


Omnium iniquitatum eius, quas opera- nominis tui, Domine, libera nos: et
tus est, non recordabor: in iustitia sua, propitius esto peccatis nostris, propter
quam operatus est, vivet. Numquid nomen tuum.
voluntatis meae est mors impii, dicit Do-
minus Deus, et non ut convertatur a Sequentia sancti Evangelii secun- 487
viis suis, et vivat ? Si autem averterit se dum Ioannem. 10.5,1-15
iustus a iustitia sua, et fecerit iniquita-
tem secundum omnes abominationes,
quas operari solet impius, numquid vi-
I n illo tempore: Erat dies festus Iu-
daeorum, et ascendit Iesus Ierosoly-
mam. Est autem Ierosolymis Probatica
vet? omnes iustitiae eius, quas fecerat, piscina, quae cognominatur hebraice
non recordabuntur: in praevaricatione, Bethsaida, quinque porticus habens. In
qua praevaricatus est, et in peccato suo, his iacebat multitudo magna languen-
quod peccavit, in ipsis morietur. Et tium, cascorum, claudorum, aridorum
dixistis: Non est aequa via Domini. Au- exspectantium aquae motum. Angelus
dite ergo, domus Israel: Numquid via autem Domini descendebat secundum
mea non est aequa, et non magis viae tempus in piscinam, et movebatur aqua.
vestrae pravae sunt? Cum enim aver- Et qui prior descendisset in piscinam
terit se iustus a iustitia sua, et fecerit post motionem aquae, sanus fiebat a qua-
iniquitatem, morietur in eis: in iniusti- cumque detinebatur infirmitate. Erat
tia, quam operatus est, morietur. Et autem quidam homo ibi, triginta et octo
cum averterit se impius ab impietate annos habens in infirmitate sua. Hunc
sua, quam operatus est, et fecerit iudi- cum vidisset Iesus iacentem, et cogno-
cium et iustitiam: ipse animam suam visset quia iam multum tempus haberet,
vivificabit. Considerans enim, et aver- dicit ei: Vis sanus fieri? Respondit ei
tens se ab omnibus iniquitatibus suis, languidus: Domine, hominem non ha-
quas operatus est, vita vivet, et non mo- beo, ut cum turbata fiierit aqua, mittat
rietur, ait Dominus omnipotens. me in piscinam: dum venio enim ego,
Graduale Ps. 85, 2 et 6 alius ante me descendit. Dicit ei Iesus:
Surge, tolle grabatum tuum, et ambula.
485 Salvum fac servum tuum, Deus meus, Et statim sanus factus est homo ille: et
sperantem in te. V. Auribus percipe, Do- siistulit grabatum suum, et ambulabat.
mine, orationem meam. Erat autem sabbatum in die illo. Dice-
Tractus Ps. 102, 10 bant ergo Iudaei illi qui sanatus fuerat:
486 Domine, non secundum peccata no- Sabbatum est, non licet tibi tollere gra-
stra, quas fecimus nos: neque secundum batum tuum. Respondit eis: Qui me
iniquitates nostras retribuas nobis. sanum fecit, ille mihi dixit: Tolle gra-
V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris batum tuum, et ambula. Interrogave-
iniquitatum nostrarum antiquarum: runt ergo eum: Quis est ille homo,
cito anticipent nos misericordiae tuae, qui dixit tibi: Tolle grabatum tuum,
quia pauperes facti sumus nimis. (Hie et ambula? Is autem, qui sanus fuerat
genuflectitur) V. Adiuva nos, Deus effectus, nesciebat quis esset. Iesus
Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae 73

enim declinavit a turba constitiita in conferuntur; in ceteris Missis adhiberi pot-


loco. Postea invenit eum Iesus in tem- est forma brevior, ut infra 77.
In sabbato Quatuor Temporum, Missa,
plo, et dixit illi: Ecce sanus factus es: in qua Ordines conferuntur, dicenda est
iam noli peccare, ne deterius tibi ali- de sabbato, etiam festo I vel II classis occur-
quid contingat. Abiit ille homo, et rente, et in ea additur oratio ritualis «In
nuntiavit Iudaeis, quia Iesus esset, qui collatione Ordinum» sub unica conclu-
sione cum oratione quae sequitur Dominus
fecit eum sanum. vobiscum, et omittuntur omnes comme-
488 Ant. ad Offertorium Ps. 102, 2 et 5 morationes, nisi sint privilegiatae.
Benedic, anima mea, Domino, et no- Ant. ad Introitum Ps. 87, 3

I
li oblivisci omnes retributiones eius: et ntret oratio mea in conspectu tuo: 493
renovabitur, sicut aquilae, iuventus tua. inclina aurem tuam ad precem
Secreta meam, Domine. Ps. ibid., 2 D6-
489 ^ u s c i p e , qusesumus, Domine, munera . mine, Deus saliitis meae: in die cla-
O nostris oblata servitiis: et tua pro- mavi, et nocte coram te. V. Gloria Patri.
pitius dona sanctifica. Per Dominum. Post Kyrie, eleison, dicitur: Oremus.
Praefatio de Quadragesima. Flectamus genua. — Levate.
Oratio
490 Ant. ad Communionem P s . 6, 11
Erubescant, et conturbentur omnes
inimici m e i : avertantur retrorsum, et
F pulum tuum, quaesumus, Domine,
propitius respice: atque ab eo fla-
gella tuae iracundiae clementer averte.
erubescant valde velociter. Per Dominum.
Postcommunio ^ Praecedens oratio sine Flectamus ge-
nua sumitur ad commemorandum sabba-
491 T ) e r huius, Domine, operationem mys- tum Quatuor Temporum.
-L terii, et vitia nostra purgentur, et
iusta desideria compleantur. Per D o - Lectio libri Deuteronomii.
m i n u m nostrum. Deut. 26, 12-19
Super p o p u l u m : Oremus. Humiliate
capite vestra Deo.
Oratio
I n diebus illis: Locutus est Moyses ad 4 9 5
populum, dicens: Quando compleve-
ris decimamcunctarum frugum tuarum,
492 T ^ xaudi nos, misericors Deus: et men- loqueris in conspectu Domini Dei tui:
J O tibus nostris gratiae tuae lumen Abstuli quod sanctificatum est de domo
ostende. Per Dominum. mea, et dedi illud levitae, et advente, et
pupillo, ac viduae, sicut iussisti mihi: non
SABBATO praeterivi mandata tua, nee sum oblitus
Quatuor Temporum Quadragesimae imperii tui. Obcedivi voci Domini Dei
II classis mei, et feci omnia sicut praecepisti mihi.
Statio ad S. Petrum Respice de sanctuario tuo, et de excelso
FORMA MISS.E LONGIOR caslorum habitaculo, et benedic populo
^ Haec forma adhibenda est in Missa tuo Israel, et terrae, quam dedisti nobis,
conventuali et in Missa, in qua Ordines sicut iurasti patribus nostris, terra? lacte
74 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesima;

et melle mananti. Hodie Dominus Deus mine magno Euphrate usque ad mare
tuus praecepit tibi, ut facias mandata haec Occidentale, erunt termini vestri. Nul-
atque iudicia: et custodias, et impleas ex lus stabit contra vos: terrorem vestrum
toto corde tuo, et ex tota anima tua. D6- et formidinem dabit Dominus Deus
minum elegisti hodie, ut sit tibi Deus, et vester super omnem terram, quam cal-
ambules in viis eius, et custodias caere- catiiri estis, sicut locutus est vobis Do-
monias illius, et mandata atque iudicia, minus Deus vester.
et obcedias eius imperio. Et Dominus Graduate Ps. 83, 10 et 9 499
elegit te hodie, ut sis ei populus pecu-
liaris, sicut locutus est tibi, et custo- Protector noster, aspice, Deus, et re-
dias omnia praecepta illius: et faciat te spice super servos tuos. V. Domine Deus
excelsiorem cunctis gentibus, quas virtutum, exaudi preces servorum tuo-
creavit in laudem, et nomen, et glo- rum.
riam suam: ut sis populus sanctus Do- Oremus. Flectamus genua. —Levate.
mini Dei tui, sicut locutus est. Oratio
496 G r a d u a t e P s . 7 8 , 9 e t 10 Adesto, quaesumus, Domine, suppli-
Propitius esto, Domine, peccatis no- JLX. cationibus nostris: ut esse, te
stris: ne quando dicant gentes: Ubi est largiente, mereamur, et inter prospera
Deus eorum ? V. Adiuva nos, Deus salu- humiles, et inter adversa securi. Per
taris noster: et propter honorem nomi- Dominum nostrum.
nis tui, Domine, libera nos.
Oremus. Flectamus genua. —Levate. Lectio libri Machabaeorum.
Oratio 2 Mach. 1, 23-26 et 27 501

JL malorum nostrorum pondere pre- I


497 T J r o t e c t o r n o s t e r , aspice, Deus: u t , q u i n diebus illis: Orationem faciebant
omnes sacerdotes, d u m consumma-
mimur, percepta misericordia, libera retur sacrificium, Ionatha inchoante, ce-
tibi mente famulemur. Per Dominum teris autem respondentibus. Et Nehe-
nostrum Iesum Christum. miae erat oratio hunc habens m o d u m :
Domine, Deus omnium creator, terribi-
Lectio libri Deuteronomii. lis et fortis, iustus et misericors, qui so-
498 Deut. 11, 22-25 lus es bonus rex, solus praestans, solus
iustus, et omnipotens, et aeternus, qui
T n diebus illis: Dixit M6y ses filiis Israel:
liberas Israel de omni malo, qui fecisti
X Si custodieritis mandata, quae ego
patres electos, et sanctificasti eos: accipe
praecipio vobis, et feceritis ea, ut diliga-
sacrificium pro universo populo tuo
tis Dominum Deum vestrum, et ambu-
Israel, et custodi partem tuam, et sanc-
letis in omnibus viis eius, adhaerentes ei,
tifica: ut sciant gentes, quia tu es Deus
disperdet Dominus omnes gentes istas
noster.
ante faciem vestram, et possidebitis eas,
quae maiores et fortiores vobis sunt. Graduate Ps. 89, 13 et 1 502
Omnis locus quern calcaverit pes vester, Convertere, Domine, aliquantulum,
vester erit. A deserto, et a Libano, a flu- et deprecare super servos tuos. V. Do-
Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimse 75
mine, refugium factus es nobis, a gene- Oratio
ratione et progenie. Actiones nostras, quaesumus, Domi- 506
Oremus. Flectamus genua. —Levate. JLJL ne, aspirando prseveni, et adiu-
vando prosequere: ut cuncta nostra ora-
Oratio
tio et operatio a te semper incipiat, et
503 TJreces populi tui, quaesumus, Domi- per te coepta finiatur. Per Dominum.
JL ne, clementer exaudi: ut, qui iuste
pro peccatis nostris affligimur, pro tui
nominis gloria misericorditer libere- Lectio Danielis Prophetae.
mur. Per Dominum nostrum Iesum Dan. 3, 47-51 507
Christum, Filium tuum: Qui tecum vi-
vit et regnat in unitate. I n diebus illis: Angelus Domini de-
scendit cum Azaria, et sociis eius in
fornacem: et excussit flammam ignis de
fornace, et fecit medium fornacis quasi
Lectio libri Sapientiae. ventum rorisflantern. Flamma autem ef-
504 Eccli. 36, I-IO fundebatur super fornacem cubitis qua-

M iserere nostri, Deus omnium, et draginta novem: et erupit, et incendit


respice nos, et ostende nobis lu- quos reperit iuxta fornacem de Chaldseis
cem miserationum tuarum: et immitte ministros regis, qui earn incendebant. Et
timorem tuum super gentes, quae non non tetigit eos omnino ignis, neque con-
exquisierunt te, ut cognoscant, quia tristavit, nee quidquam molestiae intulit.
non est Deus nisi tu, et enarrent ma- Tune hi tres quasi ex uno ore laudabant,
gnalia tua. Alleva manum tuam super et glorificabant, et benedicebant Deum
gentes alienas, ut videant potentiam in fornace, dicentes:
tuam. Sicut enim in conspectu eorum Hie non respondetur Deo gratias.
sanctificatus es in nobis, sic in con-
spectu nostro magnificaberis in eis, ut Hymnus Ibid., 52-56
cognoscant te, sicut et nos cognovi-
mus, quoniam non est Deus praeter te, B enedictus es, Domine Deus patrum 508
nostrorum. Et laudabilis, et glorio-
Domine. Innova signa, et immuta mi- sus in saecula.
rabilia. Glorifica manum, et bracchium Et benedictum nomen gloriae tuae,
dextrum. Excita furorem, et effunde quod est sanctum. Et laudabile, et glo-
iram. Tolle adversarium, et ajSlige ini- riosum in saecula.
micum. Festina tempus, et memento Benedictus es in templo sancto glo-
finis, ut enarrent mirabilia tua, Domi- rias tuae. Et laudabilis, et gloriosus in
ne Deus noster. saecula.
Benedictus es super thronum sanc-
505 Graduale Ps. 140, 2 tum regni tui. Et laudabilis, et glorio-
Dirigatur oratio mea sicut incensum sus in saecula.
in conspectu tuo, Domine. V. Elevatio Benedictus es super sceptrum divi-
manuum mearum sacrificium vesperti- nitatis tuae. Et laudabilis, et gloriosus
num. in saecula.
Oremus. Flectamus genua. — Levate. Benedictus es, qui sedes super Che-

11 - Missale Romanum
76 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesima?

rubim, intuens abyssos. Et laudabilis, stinguere. Prophetias nolite spernere.


et gloriosus in saecula. Omnia autem probate: quod bonum est
Benedictus es, qui ambulas super tenete. Ab omni specie mala abstinete
pennas ventorum, et super undas ma- vos. Ipse autem Deuspacis sanctificet vos
ris. Et laudabilis, et gloriosus in ssecula. per omnia: ut integer spiritus vester, et
Benedicant te omnes Angeli et Sanc- anima, et corpus sine querela, in adven-
ti tui. Et laudent te, et glorificent in tu Domini nostri Iesu Christi servetur.
saecula. Tractus Ps. 116, 1-2 511
Benedicant te caeli, terra, mare, et
Laudate Dominum, omnes gentes: et
omnia quae in eis sunt. Et laudent te, et
collaudate eum, omnes populi. V. Quo-
glorificent in saecula.
niam confirmata est super nos miseri-
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanc-
cordia eius: et veritas Domini manet in
to. Et laudabili, et glorioso in saecula.
aeternum.
Sicut erat in principio, et nunc, et
semper: et in saecula saeculorum. Amen.
Et laudabili, et glorioso in saecula. Sequentia sancti Evangelii seciin- ^12
Benedictus es, Domine Deus patrum dum Matthaeum. Mt. 17, 1-9
nostrorum. Et laudabilis, et gloriosus in
saecula.
Hie dicitur V. Dominus vobiscum,
I n illo tempore: Assumpsit Iesus Pe-
trum, et Iacobum, et Ioannem fratrem
eius, et duxit illos in montem excelsum
sine Flectamus genua. seorsum: et transfiguratus est ante eos.
Oremus. Oratio Et resplenduit facies eius sicut sol: vesti-
509 T^Veus, qui tribus pueris mitigasti menta autem eius facta sunt alba sicut
JL-/ flammas ignium: concede propi- nix. Et ecce apparuerunt illis Moyses et
tius; ut nos famulos tuos non exiirat Elias cum eo loquentes. Respondens au-
flamma vitiorum. Per Dominum. tem Petrus, dixit ad Iesum: Domine,
Et dicuntur alise orationes forte occur- bonum est nos hie esse: si vis, faciamus
rentes. hie tria tabernacula, tibi unum, Moysi
unum, et Eliae unum. Adhuc eo loquen-
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli te, ecce nubes lucida obumbravit eos. Et
ad Thessalonicenses. ecce vox de nube, dicens: Hie est Filius
i Thess. 5, 14-23 meus dilectus, in quo mihi bene com-
510 I ^ratres: Rogamus vos, corripite in- placui: ipsum audite. Et audientes disci-
JL quietos, consolamini pusillanimes, puli, ceciderunt in faciem suam, et ti-
suscipite infirmos, patientes estote ad muerunt valde. Et accessit Iesus, et te-
omnes. Videte ne quis malum pro malo tigit eos, dixitque eis: Siirgite, et nolite
alicui reddat: sed semper quod bonum timere. Levantes autem oculos suos, ne-
est sectamini in invicem, et in omnes. minem viderunt, nisi solum Iesum. Et
Semper gaudete. Sine intermissione ora- descendentibus illis de monte, praecepit
te. In omnibus gratias agite: haec est eis Iesus, dicens: Nemini dixeritis vi-
enim voliintas Dei in Christo Iesu in sionem, donee Filius hominis a mortuis
omnibus vobis. Spiritum nolite ex- resiirgat.
Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae 77

513 Ant. ad Offertorium Ps. 87, 2-3 Post Kyrie, eleison, dicitur: Oremus.
Domine, Deus salutis meae, in die cla- Flectamus genua. — Levate.
mavi, et nocte coram t e : intret oratio Oratio
mea in conspectu tuo, Domine. X)6pulum tuum, quaesumus, Domine, 519
Secreta JL propitius respice: atque ab eo fla-
514 T^raesentibus sacrificiis, quaesumus, gella tuae iracundiae clementer averte.
JL Domine, ieiunia nostra sanctifica: Per Dominum.
^ Praecedens oratio sine Flectamus genua
ut, q u o d observantia nostra profitetur sumitur ad commemorandum sabbatum
extrinsecus, interius operetur. P e r D6- Quatuor Temporum.
m i n u m nostrum.
Praefatio de Quadragesima.
Lectio libri Deuteronomii.
Deut. 26, 12-19 520
515 Ant. ad Communionem Ps. 7, 2 T n diebus illis: Locutus est Moyses ad
Domine Deus meus, in te speravi: X. populum, dicens: Quando compleve-
libera me ab omnibus persequentibus ris decimam cunctarum frugum tuarum,
me, et eripe me. loqueris in conspectu Domini Dei tui:
Postcommunio Abstuli quod sanctificatum est de domo
mea, et dedi illud levitae, et advenae, et
516 QJanctificationibus tuis, omnipotens
pupillo, ac viduae, sicut iussisti mihi: non
O Deus, et vitia nostra curentur, et praeterivi mandata tua, nee sum oblitus
remedia nobis aeterna proveniant. Per imperii tui. Oboedivi voci Domini Dei
Dominum nostrum. mei, et feci omnia sicut praecepisti mihi.
Super populum: Oremus. Humiliate Respice de sanctuario tuo, et de excelso
capita vestra Deo. caelorum habitaculo, et benedic populo
Oratio tuo Israel, et terrae, quam dedisti nobis,
517 T7ideles tuos, Deus, benedictio deside- sicut iurasti patribus nostris, terrae lacte
JL rata confirmet: quae eos, et a tua et melle mananti. Hodie Dominus Deus
voluntate numquam faciat discrepare, tuus praecepit tibi, ut facias mandata haec
et tuis semper indiilgeat beneficiis gra- atque iudicia: et custodias, et impleas ex
tulari. Per Dominum. toto corde tuo et ex tota anima tua. Do-
minum elegisti hodie, ut sit tibi Deus, et
FORMA MISSiE BREVIOR ambules in viis eius, et custodias caere-
^ Haec forma adhiberi potest extra Mis- monias illius, et mandata atque iudicia,
sam conventualem et Missam, in qua Ordi- et oboedias eius imperio. Et Dominus
nes conferuntur.
elegit te hodie, ut sis ei populus pecu-
518 Ant. ad Introitum Ps. 87, 3 liaris, sicut locutus est tibi, et custo-

I ntret oratio mea in conspectu tuo:


inclina aurem tuam ad precem
meam, Domine. Ps. ibid., 2 Domi-
ne, Deus salutis meae: in die clamavi,
dias omnia praecepta illius: et faciat te
excelsiorem cunctis gentibus, quas
creavit in laudem, et nomen, et glo-
riam suam: ut sis populus sanctus Do-
mini Dei tui, sicut locutus est.
et nocte coram te. V. Gloria Patri.
78 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesima;
Graduate Ps. 78, 9 et 10 cordia eius: et veritas Domini manet in
521 Propitius esto, Domine, peccatis no- aeternum.
stris: ne quando dicant gentes: Ubi est
Deus eorum ? V. Adiuva nos, Deus salu- Sequentia sancti Evangelii secun- 525
taris noster: et propter honorem nomi- d u m Mattha^um. Mt. 17, 1-9
nis tui, Domine, libera nos.
Hie dicitur V. Dominus vobiscum,
sine Flectamus genua.
I n illo tempore: Assumpsit Iesus P e -
trum, et Iacobum, et Ioannem fratrem
eius, et duxit illos in montem excels u m
Oremus. Oratio seorsum: et transfiguratus est ante eos.
522 T^rotector noster, aspice, Deus: ut, qui Et resplenduit facies eius sicut sol: vesti-
JL malorum nostrorum pondere pre- menta autem eius facta sunt alba sicut
mimur, percepta misericordia, libera nix. Et ecce apparuerunt illis Moyses et
tibi mente famulemur. Per Dominum Elias cum eo loquentes. Respondens au-
nostrum Iesum Christum. tem Petrus, dixit ad Iesum: Domine,
Et dicuntur aliae orationes forte occur- bonum est nos hie esse: si vis, faciamus
rentes. hie tria tabernacula, tibi u n u m , Moysi
u n u m , et Eliae u n u m . Adhuc eo loquen-
523 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli te, ecce nubes lucida obumbravit eos. E t
ad Thessalonicenses. ecce vox de nube, dicens: H i e est Filius
1 Thess. 5, 14-23 meus dilectus, in quo mihi bene com-
placui: ipsum audite. E t audientes disci-
F ratres: Rogamus vos, corripite in-
quietos, consolamini pusillanimes,
suscipite infirmos, patientes estote ad
puli, ceciderunt in faciem suam, et ti-
muerunt valde. E t accessit Iesus, et te-
tigit eos, dixitque eis: Surgite, et nolite
omnes. Videte ne quis malum pro malo
timere. Levantes autem oculos suos, ne-
alicui reddat: sed semper quod bonum
minem viderunt, nisi solum Iesum. E t
est sectamini in invicem, et in omnes.
descendentibus illis de monte, praecepit
Semper gaudete. Sine intermissione ora-
eis Iesus, dicens: Nemini dixeritis vi-
te. In omnibus gratias agite: haec est
sionem, donee Filius hominis a mortuis
enim voliintas Dei in Christo Iesu in
resurgat.
omnibus vobis. Spiritum nolite ex-
stinguere. Prophetias nolite spernere. Ant. ad Offertorium Ps. 87, 2-3 526
Omnia autem probate: quod bonum est Domine, Deus saliitis meae, in die cla-
tenete. A b omni specie mala abstinete mavi, et nocte coram t e : intret oratio
vos. Ipse autem Deus pacis sanctificet vos mea in conspectu tuo, Domine.
per omnia: ut integer spiritus vester, et Secreta
anima, et corpus sine querela, in adven-
T J r a s e n t i b u s sacrificiis, quaesumus, 527
tu Domini nostri Iesu Christi servetur.
JL Domine, ieiunia nostra sanctifica:
Tractus P s . 116, 1-2 ut, quod observantia nostra profitetur
524 Laudate Dominum, omnes gentes: et extrinsecus, interius operetur. P e r Do-
collaudate eum, omnes populi. V. Quo- minum nostrum.
niam confirmata est super nos miseri- Praefatio de Quadragesima.
Dominica II in Quadragesima 79
528
Ant. ad Communionem Ps. 7, 2 Super populum: Oremus. Humiliate
Domine Deus meus, in te speravi: capita vestra Deo.
libera me ab omnibus persequentibus Oratio
me, et eripe me.
TTHdeles tuos, Deus, benedictio deside- 530
Postcommunio JL rata confirmet: quae eos, et a tua
529 ^Janctificationibus tuis, omnipotens voluntate numquam faciat discrepare,
^ 3 Deus, et vitia nostra curentur, et et tuis semper indulgeat beneficiis gra-
remedia nobis aeterna proveniant. Per tulari. Per Dominum nostrum Iesum
Dominum nostrum. Christum.

DOMINICA II IN QUADRAGESIMA
I classis
Statio ad S. Mariam in Domnica

531 Ant. ad Introitum praecepta dederim vobis per Dominum


Ps. 24, 6, 3 et 22
Iesum. Haec est enim voluntas Dei, sanc-

R
eminiscere miserationum tua-
rum, Domine, et misericordiae tificatio vestra: ut abstineatis vos a for-
nicatione, ut sciat unusquisque vestrum
tuae, quae a saeculo sunt: ne un-
^quamdominentur nobis inimi- vas suum possidere in sanctificatione et
ci nostri: libera nos, Deus Israel, ex om-honore; non in passione desiderii, sicut
nibus angustiis nostris. Ps. ibid., 1-2 Adet gentes, quae ignorant Deum: et ne
te, Domine, levavi animam meam: Deus quis supergrediatur, neque circumve-
meus, in te confido, non erubescam. niat in negotio fratrem suum: quoniam
V. Gloria Patri. vindex est Dominus de his omnibus,
sicut praediximus vobis, et testificati
Oratio
sumus. Non enim vocavit nos Deus in
532 T^Xeus, qui conspicis omni nos virtute
immunditiam, sed in sanctificationem:
J L / destitui: interius exteriiisque cu- in Christo Iesu Domino nostro.
stodi; ut ab omnibus adversitatibus mu-
niamur in corpore, et a pravis cogitatio- Graduale Ps. 24, 17-18 534
nibus mundemur in mente. Per Domi- Tribulationes cordis mei dilatatae
num nostrum Iesum Christum. sunt: de necessitatibus meis eripe me,
Domine. V. Vide humilitatem meam, et
533 Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli laborem meum: et dimitte omnia pec-
ad Thessalonicenses. 1 Thess. 4,1-7 cata mea.

F ratres: Rogamus vos et obsecramus Tractus


in Domino Iesu: ut, quemadmodum
Ps. 105, 1-4 535
Confitemini Domino quoniam bonus:
accepistis a nobis, quomodo oporteat vos quoniam in sseculum misericordia eius.
ambulare et placere Deo, sic et ambule- V. Quis loquetur potentias Domini: au-
tis, ut abundetis magis. Scitis enim quae ditas faciet omnes laudes eius ? V. Beati
80 Feria II post dominicam II in Quadragesima

qui custodiunt iudicium, et faciunt iusti- Dominum nostrum Iesum Christum,


tiam in omni tempore. V. Memento no- Filium tuum: Qui tecum vivit et re-
stri, Domine, in beneplacito populi tui: gnat in unitate.
visita nos in salutari tuo. Praefatio de Quadragesima.

536 jr,Sequentia sancti Evangelii secun- Ant. ad Communionem Ps. 5, 2-4 539
T J dum Matthaeum. Mt. 17, 1-9 Intellege clamorem meum: intende

I n illo tempore: Assumpsit Iesus Pe-


trum, et Iacobum, et Ioannem fra-
trem eius, et duxit illos in montem
voci orationis meae, Rex meus, et Deus
meus: quoniam ad te orabo, Domine.
Postcommunio
excelsum seorsum: et transfiguratus est
ante eos. Et resplenduit fades eius sicut
sol: vestimenta autem eius facta sunt
S upplices te rogamus, omnipotens 540
Deus: ut, quos tuis reficis sacra-
mentis, tibi etiam placitis moribus di-
alba sicut nix. Et ecce apparuerunt illis gnanter deservire concedas. Per Do-
Moyses et Elias cum eo loquentes. Re- minum nostrum.
spondens autem Petrus, dixit ad Ie-
sum: Domine, bonum est nos hie esse:
Feria secunda
si vis, faciamus hie tria tabernacula, tibi
unum, Moysi unum, et Eliae unum. Ad- III classis
hue eo loquente, ecce nubes lucida Statio ad S. Clementem
obumbravit eos. Et ecce vox de nube, Ant. ad Introitum Ps. 25, 11-12

R
dicens: Hie est Filius meus dilectus, in edime me, Domine, et miserere 541
quo mihi bene complacui: ipsum audi- mei: pes enim meus stetit in via
te. Et audientes discipuli, ceciderunt in L.recta: in ecclesiis benedicam
faciem suam, et timuerunt valde. Et ac- Dominum. Ps. ibid., 1 Iiidica me, Do-
cessit Iesus, et tetigit eos, dixitque eis: mine, quoniam ego in innocentia mea
Surgite, et nolite timere. Levantes au- ingressus sum: et in Domino sperans,
tem oculos suos, neminem viderunt, ni- non infirmabor. V. Gloria Patri.
si solum Iesum. Et descendentibus illis
Oratio
de monte, praecepit eis Iesus, dicens:
Nemini dixeritis visionem, donee Filius
hominis a mortuis resiirgat.
P raesta, quaesumus, omnipotens Deus: 542
ut familia tua, quae se, afHigendo
carnem, ab alimentis abstinet; sectando
Credo.
iustitiam, a culpa ieiunet. Per Domi-
Ant. ad Offertorium Ps. 118, 47 et 48 num nostrum.
537 Meditabor in mandatis tuis, quae
dilexi valde: et levabo manus meas ad Lectio Danielis Prophetae.
mandata tua, quae dilexi. Dan. 9, 15-19 543
Secreta
538 Qjacrificiis praesentibus, Domine, quae- I
n diebus illis: Oravit Daniel Domi-
num, dicens: Domine Deus noster,
O sumus, intende placatus: ut et de- qui eduxisti populum tuum de terra
votioni nostrae proficiant, et saluti. Per JEgypti in manu forti, et fecisti tibi
Feria II post dominicam II in Quadragesima 81

nomen secundum diem hanc: peccavi- pitius esto peccatis nostris, propter no-
mus, iniquitatem fecimus, Domine, in men tuum.
omnem iustitiam tuam: avertatur, 6b-
secro, ira tua, et furor tuus a civitate Sequentia sancti Evangelii seciin- 546
tua Ierusalem, et monte sancto tuo. dum Ioannem. Io. 8, 21-29
Propter peccata enim nostra, et iniqui-
tates patrum nostrorum, Ierusalem et
populus tuus in opprobrium sunt om-
I n illo tempore: Dixit Iesus turbis
Iudaeorum: Ego vado, et quaeretis
me, et in peccato vestro moriemini.
nibus per circuitum nostrum. Nunc er- Quo ego vado, vos non potestis venire.
go exaudi, Deus noster, orationem servi Dicebant ergo Iudaei: Numquid inter-
tui et preces eius: et ostende faciem ficiet semetipsum, quia dixit: Quo ego
tuam super sanctuarium tuum, quod vado, vos non potestis venire? Et dice-
desertum est, propter temetipsum. In- bat eis: Vos de deorsum estis, ego de
clina, Deus meus, aurem tuam, et audi: supernis sum. Vos de mundo hoc estis,
aperi oculos tuos, et vide desolationem ego non sum de hoc mundo. Dixi ergo
nostram, et civitatem, super quam in- vobis, quia moriemini in peccatis ve-
voeatum est nomen tuum: neque enim stris: si enim non credideritis quia ego
in iustificationibus nostris prosterni- sum, moriemini in peccato vestro. Di-
mus preces ante faciem tuam, sed in cebant ergo ei: Tu quis es? Dixit eis
miserationibus tuis multis. Exaudi, Do- Iesus: Principium, qui et loquor vobis.
mine, placare, Domine: attende et fac: Multa habeo de vobis loqui et iudicare.
ne moreris propter temetipsum, Deus Sed qui me misit, verax est: et ego quae
meus: quia nomen tuum invocatum est audivi ab eo, haec loquor in mundo. Et
super civitatem, et super populum non cognoverunt, quia Patrem eius di-
tuum, Domine Deus noster. cebat Deum. Dixit ergo eis Iesus: Cum
544 Graduale Ps. 69, 6 et 3 exaltaveritis Filium hominis, tune co-
gnoscetis quia ego sum, et a meipso fa-
Adiutor meus, et liberator meus esto:
cio nihil: sed sicut docuit me Pater, haec
Domine, ne tardaveris. V. Confundan-
loquor: et qui me misit, mecum est, et
tur, et revereantur inimici mei, qui
non reliquit me solum: quia ego, quae
quaerunt animam meam.
placita sunt ei, facio semper.
545 Tractus Ps. 102, 10
Ant. ad Offertorium Ps. 15, 7 et 8 547
Domine, non secundum peccata no-
Benedicam Dominum, qui tribuit
stra, quse fecimus nos: neque secun-
mihi intellectum: providebam Domi-
dum iniquitates nostras retribuas nobis.
num in conspectu tneo semper: quo-
V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris
niam a dextris est mihi, ne commovear.
iniquitatum nostrarum antiquarum: ci-
to anticipent nos misericordiae tuae, Secreta
quia pauperes facti sumus nimis. (Hie
genuflectitur) V. Adiuva nos, Deus sa-
lutaris noster: et propter gloriam no-
H aec hostia, Domine, placationis et 548
laudis tua nos protectione dignos
efficiat. Per Dominum.
minis tui, Domine, libera nos: et pro- Praefatio de Quadragesima.
82 Feria III post dominicam II in Quadragesima
549 Ant. ad Communionem P s . 8, 2 viduae, ut pascat te. Surrexit, et abiit in
Domine, Dominus noster, q u a m ad- Sarephta. Cumque venisset ad portam
mirabile est nomen t u u m in univcrsa civitatis, apparuit ei mulier vidua col-
terra! ligens ligna, et vocavit earn, dixitque ei:
Postcommunio Da mihi paululum aquae in vase, ut bi-
550 T Taec nos communio, Domine, pur- bam. Cumque ilia pergeret, ut afferret,
X JL get a crimine: et caelestis remedii clamavit post tergum eius, dicens: Affer
faciat esse consortes. Per Dominum. mihi, obsecro, et buccellam panis in ma-
Super populum: Oremus. Humiliate nu tua. Quae respondit: Vivit Dominus
capita vestra Deo. Deus tuus, quia non habeo panem, nisi
quantum pugillus capere potest farinae
Oratio in hydria, et paululum olei in lecytho:
551 A desto supplicationibus nostris, om- en colligo duo ligna, ut ingrediar, et
JLJL nipotens Deus: et, quibus fidu- faciam ilium mihi et filio meo, ut com-
ciam sperandae pietatis indulges; con- edamus, et moriamur. Ad quam Elias
suetse misericordiae tribue benignus ef- ait: Noli timere, sed vade, et fac sicut
fectum. Per Dominum. dixisti: verumtamen mihi primum fac de
ipsa farinula subcinericium panem par-
Feria tertia vulum, et affer ad me: tibi autem et filio
III classis tuo fades postea. Haec autem dicit Do-
Statio ad S. Balbinam minus Deus Israel: Hydria farinae non
552 Ant. ad Introitum Ps. 26, 8 et 9 deficiet, nee 16cythus olei minu£tur,
usque ad diem, in qua Dominus datu-

T ibi dixit cor meum, quaesivi vul-


tum tuum, vultum tuum, Domi-
ne, requiram: ne av£rtas faciem
tuam a me. Ps. ibid., 1 Dominus illumi-
natio mea, et salus mea: quern timebo?
rus est pliiviam super faciem terrae. Quae
abiit, et fecit iuxta verbum Eliae: et
comedit ipse, et ilia, et domus eius: et ex
ilia die hydria farinae non deficit, et le-
V. G16ria Patri. cythus olei non est imminutus, iuxta
verbum Domini, quod locutus fuerat in
Oratio manu Eliae.
553 TTJ&rfice, q u s e s u m u s , D o m i n e , beni-
JL g n u s i n nobis observantiae sanctae Graduale Ps. 54, 23, 17, 18 et 19 555
subsidium: ut, quae te auctore facienda Iacta cogitatum tuum in Domino, et
cognovimus, te operante impleamus. ipse te enutriet. V. Dum clamarem ad
Per Dominum. Dominum, exaudivit vocem meam ab
his, qui appropinquant mihi.
Lectio libri Regum.
554 3 Reg. 17, 8-16 Sequ£ntia sancti Evangelii secun- 556
dum Matthaeum. Mt. 23, 1-12
In diebus illis: Factus est sermo Do-
mini ad Eliam Thesbiten, dicens:
Surge, et vade in Sarephta Sidoniorum, I n illo tempore: Locutus est Iesus ad
turbas et ad discipulos suos, dicens:
et man^bis ibi: prsec^pi enim ibi mulieri Super cathedram Moysi sed^runt scribae
Feria IV post dominicam II in Quadragesima 83

et pharisaei. Omnia ergo quaecumque Postcommunio


dixerint vobis, servate et facite: secun-
dum opera vero eorum nolite facere: di-
cunt enim, et non faciunt. Alligant
U t sacris, Domine, reddamur digni 560
muneribus: fac nos tuis, quaesu-
mus, semper oboedire mandatis. Per
enim onera gravia et importabilia, et Dominum nostrum.
imponuntin humeros hominum: digito Super populum: Oremus. Humiliate
autem suo nolunt ea movere. Omnia capita vestra Deo.
vero opera sua faciunt, ut videantur ab
hominibus: dilatant enim phylacteria Oratio
sua, et magnificant fimbrias. Amant au- T)ropitiare, Domine, supplicationibus 561
tem primos recubitus in cenis, et pri- JL nostris, et animarum nostrarum
mas cathedras in synagogis, et saluta- medere languoribus: ut, remissione
tiones in foro, et vocari ab hominibus percepta, in tua semper benedictione
Rabbi. Vos autem nolite vocari Rabbi: laetemur. Per Dominum.
unus est enim Magister vester, omnes
autem vos fratres estis. Et patrem nolite Feria quarta
vocare vobis super terram, unus est III classis
enim Pater vester, qui in caelis est. Nee Statio ad S. Caeciliam
voc&tnini magistri: quia Magister vester Ant. ad Introitum Ps. 37, 22-23 562
unus est, Christus. Qui maior est ve-
strum, erit minister vester. Qui autem
se exaltaverit, humiliabitur: et qui se
humiliaverit, exaltabitur.
N e derelinquas me, Domine
Deus meus, ne discedas a
me: intende in adiutorium
meum, Domine, virtus salutis mese.
557 Ant. ad Offertorium Ps. 50, 3 Ps. ibid., 2 Domine, ne in furore tuo
Miserere mei, Domine, seciindum arguas me: neque in ira tua corripias
magnam misericordiam tuam: dele, Do- me. V. Gloria Patri.
mine, iniquitatem meam. Oratio
T)6pulum tuum, quaesumus, Domine, 563
Secreta
JL propitius respice: et, quos ab escis
558 Qjanctificationem tuam nobis, Domine, carnalibus praecipis abstinere, a noxiis
O his mysteriis operare placatus: quae quoque vitiis cessare concede. Per Do-
nos et a terrenis purget vitiis, et ad caele- minum nostrum.
stia dona perducat. Per Dominum no-
strum Iesum Christum, Filium tuum:
Lectio libri Esther.
Qui tecum vivit et regnat in unitate. 564
Esth. 13, 8-11 et 15-17
Praefatio de Quadragesima.
T n diebus illis: Oravit Mardochseus ad
JL Dominum, dicens: Domine, D6mine,
559 Ant. ad Communionem Ps. 9, 2-3 Rex omnipotens, in dicione enim tua
Narrabo omnia mirabilia tua: lseta- cuncta sunt posita, et non est qui possit
bor, et exsultabo in te: psallam nomini tuae resistere voluntati, si decr^veris
tuo, Altissime. salvare Israel. Tu fecisti caelum et ter-
84 Feria IV post dominicam II in Quadragesima
ram, et quidquid caeli ambitu contine- et tradent eum gentibus ad illudendum,
tur. Dominus omnium es, nee est qui et flagellandum, et crucifigendum, et
resistat maiestati tuae. Et nunc, Domi- tertia die resurget. Tune accessit ad eum
ne Rex, Deus Abraham, miserere popu- mater filiorum Zebedaci cum filiis suis,
li tui, quia volunt nos inimici nostri per- adorans et petens aliquid ab. eo. Qui
dere, et hereditatem tuam delere. Ne dixit ei: Quid vis? Ait illi: Die ut se-
despicias partem tuam, quam redemisti deant hi duo filii mei, unus ad dexteram
tibi de Mgypto. Exaudi deprecationem tuam, et unus ad sinistram in regno tuo.
meam, et propitius esto sorti et funicu- Respondens autem Iesus, dixit: Nescitis
lo tuo, et converte luctum nostrum in quid petatis. Potestis bibere calicem,
gaudium, ut viv6ntes laudemus nomen quern ego bibiturus sum? Dicunt ei:
tuum, Domine, et ne claudas ora te ca- Possumus. Ait illis: Calicem quid em
nentium, Domine Deus noster. meum bibetis: sedere autem ad dexte-
ram meam vel sinistram, non est meum
565 Graduate Ps. 27, 9 et 1
dare vobis, sed quibus paratum est a
Salvum fac populum tuum, Domine, Patre meo. Et audientes decem, indi-
et benedic hereditati tuae. V. Ad te, Do- gnati sunt de duobus fratribus. Iesus
mine, clamavi: Deus meus, ne sileas a autem vocavit eos ad se, et ait: Scitis
me, et ero similis descendentibus in quia principes gentium dominantur
lacum. eorum: et qui maiores sunt, potesta-
566 Tractus Ps. 102, 10 tem exercent in eos. Non ita erit inter
Domine, non seciindum peccata no- vos: sed quiciimque voliierit inter vos
stra, quae fecimus nos: neque secun- maior fieri, sit vester minister: et qui vo-
dum iniquitates nostras retribuas nobis. luerit inter vos primus esse, erit vester
V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris servus. Sicut Filius hominis non venit
iniquitatum nostrarum antiquarum: ministrari, sed ministrare, et dare ani-
cito anticipent nos misericordiae tuae, mam suam, redemptionem pro multis.
quia pauperes facti sumus nimis. (Hie
genuflectitur) V. Adiuva nos, Deus sa- Ant. ad Offertorium Ps. 24, 1-3 568
lutaris noster: et propter gloriam no- Ad te, Domine, levavi animam meam:
minis tui, Domine, libera nos: et pro- Deus meus, in te confido, non erube-
pitius esto peccatis nostris, propter scam: neque irrideant me inimici mei:
nomen tuum. etenim universi, qui te exspectant, non
confundentur.
567 Sequentia sancti Evangelii seciin- Secreta
* dum Matthaeum. Mt. 20,17-28
I n illotempore: Ascendens Iesus Iero-
solymam, assumpsit duodecim disci-
H ostias, Domine, quas tibi offerimus, 569
propitius respice: et per haec sanc-
ta commercia, vincula peccatorum no-
pulos secreto, et ait illis: Ecce ascendi- strorum absolve. Per Dominum no-
mus Ierosolymam, et Filius hominis strum Iesum Christum, Filium tuum:
tradetur principibus sacerdotum, et Qui tecum vivit et regnat in unitate.
scribis, et condemnabunt eum morte, Praefatio de Quadragesima.
Feria V post dominicam II in Quadragesima 85

570 A n t . ad C o m m u n i o n e m P s . 10, 8 myricae in deserto, et non videbit cum


Iustus D o m i n u s , et iustitiam dilexit: venerit bonum: sed habitabit in siccitate
aequitatem vidit vultus eius. in deserto, in terra salsuginis, et inha-
Postcommunio bitabili. Benedictus vir, qui confidit in
571 Q j u m p t i s , D o m i n e , s a c r a m e n t i s : a d r e d - Domino, et erit Dominus fidiicia eius.
O emptionis aeternae, quaesumus, pro- Et erit quasi lignum quod transplan-
ficiamus augmentum. Per Dominum. tatur super aquas, quod ad humorem
mittit radices suas: et non timebit cum
Super populum: Oremus. Humiliate
venerit aestus. Et erit folium eius viride,
capita vestra Deo.
et in tempore siccitatis non erit sollici-
Oratio tum, nee aliquando desinet facere fruc-
572 T"^\eus, innocentiae restitutor et ama- tum. Pravum est cor omnium, et in-
\*J tor, dirige ad te tuorum corda ser- scrutabile: quis cognoscet illud? Ego
vorum: ut, spiritus tui fervore concep- Dominus scrutans cor, et probans re-
to, et in fide inveniantur stabiles, et in nes: qui do unicuique iuxta viam suam,
opere efficaces. Per Dominum. et iuxta fructum adinventionum sua-
rum: dicit Dominus omnipotens.
Feria quinta
Graduale Ps. 78, 9 et 10 576
III classis
Propitius esto, Domine, peccatis no-
Statio ad S. Mariam trans Tiberim stris: ne quando dicant gentes: Ubi est
573 Ant. ad Introitum Ps. 69, 2 et 3 Deus eorum? V. Adiuva nos, Deus sa-

D eus, in adiutorium meum inten- lutaris noster: et propter honorem no-


de: Domine, ad adiuvandum minis tui, Domine, libera nos.
me festina: confundantur et
revereantur inimici mei, qui quaerunt
animam meam. Ps. ibid., 4 Avertantur
Sequentia sancti Evangelii secun- ^77
dum Lucam. Luc. 16, 19-31
retrorsum, et erubescant: qui cogitant
mihi mala. V. Gloria Patri. T n illo tempore: Dixit Iesus pharisaHs:
X. Homo quidam erat dives, qui indue-
Oratio batur purpura et bysso: et epulabatur
574 "TJraesta nobis, quaesumus, Domine, cotidie splendide. Et erat quidam men-
JL auxilium gratiae tuae: ut, ieiuniis et dicus, nomine Lazarus, qui iacebat ad
orationibus convenienter intenti, libe- ianuam eius, ulceribus plenus, cupiens
remur ab hostibus mentis et corporis. saturari de micis, quae cadebant de
Per Dominum. mensa divitis, et nemo illi dabat: sed et
canes veniebant, et lingebant ulcera eius.
Lectio Ieremiae Prophetae. Factum est autem ut moreretur men-
575 Ier. 17, 5-10 dicus, et portaretur ab Angelis in sinum

H aec dicit Dominus Deus: Maledic-


tus homo, qui confidit in homine,
et ponit carnem bracchium suum, et a
Abrahae. Mortuus est autem et dives, et
sepiiltus est in inferno. Elevans autem
oculos suos, cum esset in tormentis, vi-
Domino recedit cor eius. Erit enim quasi dit Abraham a longe, et Lazarum in
86 Feria VI post dominicam II in Quadragesima
sinu eius: et ipse damans, dixit: Pater Ant. ad Communionem Io. 6, 57 580
Abraham, miserere mei, et mitte Laza- Qui manducat meam carnem, et bibit
rum, ut intingat extremum digiti sui in meum sanguinem, in me manet, et ego
aquam, ut refrigeret linguam meam, in eo, dicit Dominus.
qma crucior in hac flamma. Et dixit illi Postcommunio
Abraham: Fili, recordare quia recepisti
bona in vita tua, et Lazarus similiter
mala: nunc autem hie consolatur, tu ve-
G ratia tua nos, quaesumus, Domine, 581
non derelinquat: qua? et sacraenos
deditos faciat servituti, et tuam nobis
ro cruciaris. Et in his omnibus, inter nos
opem semper acquirat. Per Dominum.
et vos chaos magnum firmatum est: ut
Super populum: Oremus. Humiliate
hi, qui volunt hinc transire ad vos, non
capita vestra Deo.
possint, neque inde hue transmeare. Et
ait: Rogo ergo te, pater, ut mittas eum Oratio
in domum patris mei. Habeo enim Adesto, Domine, famulis tuis, et 582
quinque fratres, ut testetur illis, ne et ipsi X J L perpetuam benignitatem largire
veniant in hunc locum tormentorum. poscentibus: ut iis, qui te auctore et gu-
Et ait illi Abraham: Habent Moysen et bernatore gloriantur, et congregata re-
prophetas: audiant illos. At ille dixit: staures, et restaurata conserves. Per
Non, pater Abraham: sed si quis ex Dominum nostrum.
mortuis ierit ad eos, paenitentiam agent.
Ait autem illi: Si Moysen et prophetas Feria sexta
non audiunt, neque si quis ex mortuis III classis
resurrexerit, credent. Static ad S. Vitalem
Antiphona ad Offertorium Ant. ad Introitum Ps. 16, 15 583

E
578 Exodi 32,11,13 et 14 Precatusest Moy- go autem cum iustitia appare-
ses in conspectu Domini D e i sui, et bo in conspectu t u o : satiabor
1
dixit: Quare, Domine, irasceris in p o - d u m manifestabitur gloria tua.
pulo t u o ? parce irae animae tuae: m e - Ps. ibid., 1 Exaudi, Domine, iustitiam
m e n t o A b r a h a m , Isaac, et Iacob, q u i - meam: intende deprecationi meae.
b u s iurasti dare terram fluentem lac et V. Gloria Patri.
mei. E t placatus est D o m i n u s de mali- Oratio
gnitate, q u a m dixit facere populo suo.

579
Secreta D a, quaesumus, omnipotens Deus: 584
ut, sacro nos purificante ieiunio,
sinceris mentibus ad sancta ventura fa-
TJraesenti sacrificio, nomini t u o nos,
JL Domine, ieiunia dicata sanctificent: cias pervenire. Per Dominum.
ut, q u o d observantia nostra profitetur
exterius, interius operetur efFectu. P e r Lectio libri Genesis.
D o m i n u m nostrum Iesum Christum, Gen. 37, 6-22 585
Filium t u u m : Q u i t e c u m vivit et re-
gnat in unitate.
Praefatio de Quadragesima.
I n diebus illis: Dixit Ioseph fratribus
suis: Audite somnium meum, quod
vidi: Putabam nos ligare manipulos in
Feria VI post dominicam II in Quadragesima 87

agro: et quasi consurgere manipulum eum de manibus eorum, et dicebat: Non


meum et stare, vestrosque manipu- interficiatis animam eius, nee effundatis
los circumstantes adorare manipulum sanguinem: sed proicite eum in cister-
meum. Responderunt fratres eius: Num- nam hanc, quae est in solitudine, manus-
quid rex noster eris? aut subiciemur que vestras servate innoxias: hoc autem
dicioni tuae? Haec ergo causa somnio- dicebat, volens eripere eum de manibus
rum atque sermonum, invidiae et odii eorum, et reddere patri suo.
fomitem ministravit. Aliud quoque vidit Graduate Ps. 119, 1-2 586
somnium, quod narrans fratribus, ait: Ad Dominum cum tribularer clama-
Vidi per somnium, quasi solem, et lu- vi, et exaudivit me. V. Domine, libera
nam, et Stellas undecim adorare me. animam meam a labiis iniquis, et a lin-
Quod cum patri suo et fratribus retulis- gua dolosa.
set, increpavit eum pater suus, et dixit: Tractus Ps. 102, 10 587
Quid sibi vult hoc somnium, quod vidi-
sti ? Num ego et mater tua et fratres tui Domine, non secundum peccata no-
adorabimus te super terram? Invide- stra, quae fecimus nos: neque secun-
bant ei igitur fratres sui: pater vero rem dum iniquitates nostras retribuas nobis.
tacitus considerabat. Cumque fratres il- V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris ini-
lius in pascendis gregibus patris mora- quitatum nostrarum antiquarum: cito
rentur in Sichem, dixit ad eum Israel: anticipent nos misericordiae tuae, quia
Fratres tui pascunt oves in Sichimis: ve- pauperes facti sumus nimis. (Hie genu-
ni, mittam te ad eos. Quo respondente: flectitur) V. Adiuva nos, Deus salutaris
Praesto sum, ait ei: Vade, et vide si noster: et propter gloriam nominis tui,
cuncta prospera sint erga fratres tuos Domine, libera nos: et propitius esto
et pecora: et renuntia mihi quid agatur. peccatis nostris, propter nomen tuum.
Missus de valle Hebron, venit in Si-
chem: invenitque eum vir errantem in Sequentia sancti Evangelii secun- 588
agro, et interrogavit quid quaereret. At dumMatthaeum. Mt. 21, 33-46
ille respondit: Fratres meos qusero: in-
dica mihi ubi pascant greges. Dixitque
ei vir: Recesserunt de loco isto: audivi
I n illo tempore: Dixit Iesus turbis Iu-
daeorum, et principibus sacerdotum
parabolam hanc: Homo erat paterfami-
autem eos dicentes: Eamus in Dothain. lias, qui plantavit vineam, et sepem cir-
Perrexit ergo Ioseph post fratres suos, cumdedit ei, et fodit in ea torcular, et
et invenit eos in Dothain. Qui cum vi- aedificavit turrim, et locavit earn agrico-
dissent eum procul, antequam accederet lis, et peregre profectus est. Cum autem
ad eos, cogitaverunt ilium occidere, et tempus fructuum appropinquasset, mi-
mutuo loquebantur: Ecce somniator ve- sit servos suos ad agricolas, ut accipe-
nit: venite, occidamus eum, et mittamus rent fructus eius. Et agricolae, appre-
in cisternam veterem, dicemusque: Fera hensis servis eius, alium ceciderunt,
pessima devoravit eum: et tune appare- alium occiderunt, alium vero lapidave-
bit quid illi prosint somnia sua. Audiens runt. Iterum misit alios servos plures
autem hoc Ruben, nitebatur liberare prioribus, et fecerunt illis similiter. No-
Sabbato post dominicam II in Quadragesima

vissime autem misit ad eos filium suum, Postcommunio


dicens: Verebuntur filium meum. Agri-
colas autem videntes filium, dixerunt
intra se: Hie est heres, venite, occida-
P c nos, qusesumus, Domine: accepto 592
pignore salutis aeternae, sic tendere
congruenter; ut ad earn pervenire pos-
mus eum, et habebimus hereditatem simus. Per Dominum.
eius. Et apprehensum eum eiecerunt Super populum: Oremus. Humiliate
extra vineam, et occiderunt. Cum ergo capita vestra Deo.
venerit dominus vineae, quid faciet agri- Oratio
colis illis ? Aiunt illi: Malos male perdet:
et vineam suam locabit aliis agricolis,
qui reddant ei fructum temporibus suis.
D a, quaesumus, Domine, populo tuo 593
salutem mentis et corporis: ut,
bonis operibus inhaerendo, tuae semper
Dicit illis Iesus: Numquam legistis in
virtutis mereatur protectione defendi.
Scripturis: Lapidem, quem reprobave-
Per Dominum.
runt aedificantes, hie factus est in caput
anguli ? A Domino factum est istud, et
est mirabile in oculis nostris. Ideo dico Sabbato
vobis, quia auferetur a vobis regnum III classis
Dei, et dabitur genti facienti fructus Statio ad Ss. Marcellinum et Petrum
eius. Et qui ceciderit super lapidem Ant. ad Introitum Ps. 18, 8 594

t
istum, confringetur: super quem vero Domini irreprehensibilis, con-
ceciderit, conteret eum. Et cum audis- vertens animas: testimonium
sent principes sacerdotum et pharisaH Domini fidele, sapientiam prae-
parabolas eius, cognoverunt quod de stans parvulis. Ps. ibid., 2 Caeli enarrant
ipsis diceret. Et quaerentes eum tenere, gloriam Dei: et opera manuum eius an-
timuerunt turbas: quoniam sicut Pro- niintiat firmamentum. V. Gloria Patri.
phetam eum habebant.
Oratio
589 Ant. a d Offertorium P s . 39, 14 et 15
D o m i n e , in auxilium m e u m respice:
confundantur et revereantur, qui quas-
D a, quaesumus, Domine, nostris 595
effectum ieiuniis salutarem: ut
castigatio carnis assumpta, ad nostra-
runt an imam meam, ut auferant earn: rum vegetationem transeat animarum.
Domine, in auxilium meum respice. Per Dominum.
Secreta
590 T Taec in nobis sacrificia, Deus, et ac- Lectio libri Genesis.
i . X. tione permaneant, et operatione Gen. 27, 6-39 596
firmentur. Per Dominum.
Praefatio de Quadragesima. I
n diebus illis: Dixit Rebecca filio suo
Iacob: Audivi patrem tuum loquen-
tem cum Esau fratre tuo, et dicentem
ei: Affer mihi de venatione tua, et fac
591 Ant. ad Communionem Ps. 11, 8 cibos ut comedam, et benedicam tibi
Tu, Domine, servabis nos, et custo- coram Domino antequam moriar. Nunc
dies nos a generatione hac in aeternum. ergo, fili mi, acquiesce consiliis meis:
Sabbato post dominicam II in Quadragesima 89

et pergens ad gregem, affer mihi duos tos comedisset, obtulit ei etiam vinum.
haedos optimos, ut faciam ex eis escas Quo hausto, dixit ad eum: Accede ad
patri tuo, quibus libenter vescitur: quas me, et da mihi osculum, fili mi. Ac-
cum intuleris, et comederit, benedicat cessit, et osculatus est eum. Statimque
tibi priusquam moriatur. Cui ille re- ut sensit vestimentorum illius fragran-
spondit: Nosti quod Esau frater meus tiam, benedicens illi, ait: Ecce odor filii
homo pilosus sit, et ego lenis: si attrec- mei sicut odor agri pleni, cui benedixit
taverit me pater meus, et senserit, timeo Dominus. Det tibi Deus de rore caeli,
ne putet me sibi voluisse illudere, et in- et de pinguedine terrae abundantiam
ducam super me maledictionem pro be- frumenti et vini. Et serviant tibi popu-
nedictione. Ad quern mater: In me sit, li, et adorent te tribus: esto dominus
ait, ista maledictio, fili mi: tantum audi fratrum tuorum, et incurventur ante te
vocem meam, et pergens affer quae dixi. filii matris tuae. Qui maledixerit tibi,
Abiit, et attulit, deditque matri. Paravit sit ille maledictus: et qui benedixerit
ilia cibos, sicut velle noverat patrem il- tibi, benedictionibus repleatur. Vix Isaac
lius. Et vestibus Esau valde bonis, quas sermonem impleverat, et egresso Iacob
apud se habebat domi, induit eum: pel- foras, venit Esau, coctosque de vena-
liculasque haedorum circumdedit ma- tione cibos intulit patri, dicens: Surge,
nibus, et colli nuda protexit. Deditque pater mi, et comede de venatione filii
pulmentum, et panes, quos coxerat, tui, ut benedicat mihi anima tua. Dixit-
tradidit. Quibus illatis, dixit: Pater mi! que illi Isaac: Quis enim es tu? Qui re-
At ille respondit: Audio. Quis es tu, fili spondit: Ego sum filius tuus primoge-
mi? Dixitque Iacob: Ego sum primo- nitus Esau. Expavit Isaac stupore vehe-
genitus tuus Esau: feci sicut praecepisti menti, et ultra quam credi potest, admi-
mihi: surge, sede, et comede de vena- rans, ait: Quis igitur ille est, qui dudum
tione mea, ut benedicat mihi anima tua. captam venationem attulit mihi, et com-
Rursumque Isaac adfiliumsuum: Quo- edi ex omnibus priusquam tu venires ?
modo, inquit, tarn cito invenire potui- Benedixique ei, et erit benedictus. Au-
sti, fili mi? Qui respondit: Voluntas ditis Esau sermonibus patris, irriigiit
Dei fuit, ut cito occurreret mihi quod clamore magno, et consternatus, ait:
volebam. Dixitque Isaac: Accede hue, Benedic etiam et mihi, pater mi. Qui
ut tangam te, fili mi, et probem utrum ait: Venit germanus tuus fraudulenter,
tu sisfiliusmeus Esau, an non. Accessit et accepit benedictionem tuam. At ille
ille ad patrem, et palpato eo, dixit Isaac: subiunxit: Iuste vocatum est nomen
Vox quidem, vox Iacob est, sed manus, eius Iacob: supplantavit enim me en
manus sunt Esau. Et non cognovit eum, altera vice: primogenita mea ante tulit,
quia pilosae manus similitudinem maio- et nunc seciindo surripuit benedictio-
ris expresserant. Benedicens ergo illi, nem meam. Rursumque ad patrem:
ait: Tu esfiliusmeus Esau? Respondit: Numquid non reservasti, ait, et mihi
Ego sum. At ille: Affer mihi, inquit, ci- benedictionem? Respondit Isaac: D6-
bos de venatione tua, fili mi, ut bene- minum tuum ilium constitui, et omnes
dicat tibi anima mea. Quos cum obla- fratres eius servitiiti illius subiugavi:
90 Sabbato post dominicam II in Quadragesima

frumento et vino stabilivi eum, et tibi gens venit ad patrem suum. Cum au-
post haec,filimi, ultra quid faciam ? Cui tem adhuc longe esset, vidit ilium pater
Esau: Num unam, inquit, tantum bene- ipsius, et misericordia motus est, et ac-
dictionem habes, pater? mihi quoque ciirrens cecidit super collum eius, et
obsecro ut benedicas. Cumque eiulatu osculatus est eum. Dixitque ei filius:
magno fleret, motus Isaac, dixit ad Pater, peccavi in caelum et coram te,
eum: In pinguedine terrae et in rore iam non sum dignus vocari filius tuus.
caeli desuper erit benedictio tua. Dixit autem pater ad servos suos: Cito
proferte stolam primam, et induite il-
Graduate Ps. 91, 2-3
ium, et date anulum in manum eius,
597 Bonum est confiteri Domino: et psal- et calceamenta in pedes eius: et adducite
lere nomini tuo, Altissime. V. Ad an- vitulum saginatum, et occidite, et man-
nuntiandum mane misericordiam tuam, ducemus, et epulemur, quia hie filius
et veritatem tuam per noctem. meus mortuus erat, et revixit: perierat,
et inventus est. Et cceperunt epulari.
598 L~yj Sequentia sancti Evangelii secun- Erat autem filius eius senior in agro: et
r
X ^ dum Lucam. Luc. 15,11-32 cum veniret, et appropinquaret domui,
audivit symphoniam et chorum: et vo-
In illo tempore: Dixit Iesus pharisaHs
et scribis parabolam istam: Homo
quidam habuit duos filios, et dixit adu-
cavit unum de servis, et interrogavit,
quid haec essent. Isque dixit illi: Frater
lescentior ex illis patri: Pater, da mihi tuus venit, et occidit pater tuus vitu-
portionem substantial, quae me contin- lum saginatum, quia salvum ilium re-
git. Et divisit illis substantiam. Et non c£pit. Indignatus est autem, et nolebat
post multos dies, congregatis omnibus, introire. Pater ergo illius egr£ssus, coe-
adulescentior filius peregre profectus pit rogare ilium. At ille respondens,
est in regionem longinquam, et ibi dis- dixit patri suo: Ecce tot annis servio
sipavit substantiam suam vivendo lu- tibi, et numquam mandatum tuum prae-
xuriose. Et postquam omnia consum- terivi, et numquam dedisti mihi hae-
masset, facta est fames valida in regione dum, ut cum amicis meis epularer: sed
ilia, et ipse coepit egere. Et abiit, et postquam filius tuus hie, qui devoravit
adhsesit uni civium regionis illius. Et substantiam suam cum meretricibus,
misit ilium in villam suam, ut pasceret venit, occidisti illi vitulum saginatum.
porcos. Et cupiSbat implere ventrem At ipse dixit illi: Fili, tu semper mecum
suum de siliquis, quas porci manduca- es, et omnia mea tua sunt: epulari au-
bant: et nemo illi dabat. In se autem tem et gaudere oportebat, quia frater
rev£rsus, dixit: Quanti mercenarii in tuus hie mortuus erat, et revixit: perie-
domo patris mei abundant panibus, ego rat, et inventus est.
autem hie fame pereo? Surgam, et ibo Ant. ad OfFertorium Ps. 12, 4-5
ad patrem meum, et dicam ei: Pater, Illumina oculos meos, ne unquam
peccavi in caelum, et coram te: iam non obdormiam in morte: ne quando di-
sum dignus vocari filius tuus: fac me cat inimicus meus: Praevalui adversus
sicut unum de mercenariis tuis. Et sur- eum.
Dominica III in Quadragesima 91

Secreta Postcommunio
600
Oacramenti tui, Domine, divina libatio 602
T T i s sacrifices, Domine, concede pla-
O penetralia nostri cordis infundat:
X. JL catus: ut, qui propriis oramus ab-
solvi delictis, non gravemur externis. et sui nos participes potenter efFiciat.
Per Dominum nostrum Iesum Chri- Per Dominum.
stum, Filium tuum: Qui tecum vivit Super populum: Oremus. Humiliate
et regnat in unitate. capita vestra Deo.
Praefatio de Quadragesima. Oratio
TTamiliam tuam, qusesumus, Domine, 603
601 Ant. ad Communionem Luc. 15, 32 J 7 continua pietate custodi: ut, quae
Oportet te, fili, gaudere, quia frater in sola spe gratiae caelestis innititur, cae-
tuus mortuus fuerat, et revixit: perie- lesti etiam protectione muniatur. Per
rat, et inventus est. Dominum nostrum.

DOMINICA III IN QUADRAGESIMA


I classis
Statio ad S. Laurentium extra muros
604 Ant. ad Introitum Ps. 24, 15-16 nem, et hostiam Deo in odorem suavi-
tatis. Fornicatio autem, et omnis im-

O
culi mei semper ad Dominum,
i quia ipse evellet de laqueo munditia, aut avaritia, nee nominetur
* pedes meos: respice in me, in vobis, sicut decet sanctos: aut turpi-
et miserere mei, quoniam tudo, aut stultiloquium, aut scurrilitas,
unicus et pauper sum ego. Ps. ibid., 1-2 quae ad rem non pertinet: sed magis
Ad te, Domine, levavi animam meam: gratiarum actio. Hoc enim scitote intel-
Deus meus, in te confido, non erube- legentes, quod omnis fornicator, aut
scam. V. Gloria Patri. immundus, aut avarus, quod est idolo-
rum servitus, non habet hereditatem in
Oratio regno Christi et Dei. Nemo vos sediicat
605
/^"\u2esumus, omnipotens Deus, vota inanibus verbis: propter haec enim venit
V ^ , humilium respice: atque ad defen- ira Dei in filios diffidentiae. Nolite ergo
sionem nostram, dexteram tuae maiesta- effici participes eorum. Eratis enim ali-
tis extende. Per Dominum. quando tenebrae: nunc autem lux in
Domino. Ut filii lucis ambulate: fructus
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli enim lucis est in omni bonitate, et iu-
606 ad Ephesios. Ephes. 5, 1-9 stitia, et veritate.
Graduate Ps. 9, 20 et 4
P atres: Estote imitatores Dei, sicut
filii carissimi: et ambulate in dilec-
tione, sicut et Christus dilexit nos, et
Exsurge, Domine, non praevaleat ho- 607
mo: iudicentur gentes in conspectu tuo.
tradidit semetipsum pro nobis oblatio- V. In convertendo inimicum meum

12 - Missale Romanum
92 Dominica III in Quadragesima

retrorsum, infirmabuntur, et peribunt requiem: et non inveniens, dicit: Re-


a facie tua. vertar in domum meam, unde exivi. Et
608 Tractus Ps. 122, 1-3 cum venerit, invenit earn scopis mun-
Ad te levavi oculos meos, qui habitas datam, et ornatam. Tune vadit, et as-
in caelis. V. Ecce sicut oculi servorum sumit septem alios spiritus secum ne-
in manibus dominorum suorum. V. Et quiores se, et ingressi habitant ibi. Et
sicut oculi ancillae in manibus domi- fiunt novissima hominis illius peiora
nae suae: ita oculi nostri ad Dominum prioribus. Factum est autem, cum haec
Deum nostrum, donee misereatur no- diceret: extollens vocem quaedam mu-
stri. V. Miserere nobis, Domine, mise- lier de turba, dixit illi: Beatus venter,
rere nobis. qui te portavit, et ubera, quae suxisti.
At ille dixit: Quinimmo beati, qui au-
diunt verbum Dei, et custodiunt illud.
609 iHTjSequentia sancti Evangelii secun- Credo.
'JL dum Lucam. Luc. 11,14-28 Antiphona ad Offertorium
I n illo tempore: Erat Iesus eiciens dae-
monium, et illud erat mutum. Et cum
eiecisset daemonium, locutus est mutus,
Ps. 18, 9, 10, 11 et 12 Iustitiae Domini610
rectae, laetificantes corda, et iudicia eius
dulciora super mel et favum: nam et
et admiratae sunt turbae. Quidam autem servus tuus custodit ea.
ex eis dixerunt: In Beelzebub principe
daemoniorum eicit daemonia. Et alii Secreta
aec hostia, Domine, quaesumus,6U
tentantes, signum de caelo quaerebant
ab eo. Ipse autem ut vidit cogitationes
eorum, dixit eis: Omne regnum in se-
H emundet nostra delicta: et, ad sa-
crificium celebrandum, subditorum tibi
ipsum divisum desolabitur, et domus corpora mentesque sanctificet. Per Do-
supra domum cadet. Si autem et satanas minum nostrum.
in seipsum divisus est, quomodo stabit Pfaefatio de Quadragesima.
regnum eius ? quia dicitis, in Beelzebub
me eicere daemonia. Si autem ego in Ant. ad Communionem Ps. 83, 4-5 612
Beelzebub eicio daemonia: filii vestri
Passer invenit sibi domum, et turtur
in quo eiciunt? Ideo ipsi iudices vestri
nidum, ubi reponat pullos suos: altaria
erunt. Porro si in digito Dei eicio dae-
tua, Domine virtutum, Rex meus, et
monia: profecto pervenit in vos regnum
Deus meus: beati qui habitant in domo
Dei. Cum fortis armatus custodit atrium
tua, in sseculum saeculi laudabunt te.
suum, in pace sunt ea quae possidet.
Si autem fortior eo superveniens vicerit Postcommunio
eum, universa arma eius auferet, in qui- cunctis nos, quaesumus, Domine, 615
bus confidebat, et spolia eius distribuet.
Qui non est mecum, contra me est: et
A reatibus et periculis propitiatus
absolve: quos tanti mysterii tribuis es-
qui non colligit mecum, dispergit. Cum se participes. Per Dominum nostrum
immundus spiritus exierit de homine, Iesum Christum, Filium tuum: Qui te-
ambulat per loca inaquosa, quaerens cum vivit et regnat in unitate.
Feria II post dominicam III in Quadragesima 93

Feria secunda aureos, et decem mutatoria vestimento-


III classis rum, detulit litteras ad regem Israel in
614 Statio ad S. M a r c u m
haec verba: Cum acceperis epistolam
hanc, scito quod miserim ad te Naaman
Ant. ad Introitum Ps. 55, 5 servum meum, ut cures eum a lepra sua.

I n Deo laudabo verbum, in Domino


laudabo sermonem: in Deo sperabo,
. non timebo quid faciat mihi homo.
Ps. ibid., 2 Miserere mei, Deus, quo-
niam conculcavit me homo: tota die
Cumque legisset rex Israel litteras, sci-
dit vestimenta sua, et ait: Numquid
Deus ego sum, ut occidere possim et vi-
vificare, quia iste misit ad me, ut curem
hominem a lepra sua? animadvertite,
bellans tribulavit me. V. Gloria Patri. et videte quod occasiones quaerat adver-
Oratio sum me. Quod cum audisset Eliseus
615
vir Dei, scidisse videlicet regem Israel
ordibus nostris, quaesumus, Domi-
vestimenta sua, misit ad eum, dicens:
ne, gratiam tuam benignus infun-
Quare scidisti vestimenta tua? veniat
de: ut, sicut ab escis carnalibus abstine-
ad me, et sciat esse prophetam in Israel.
mus; ita sensus quoque nostros a noxiis
Venit ergo Naaman cum equis et ciir-
retrahamus excessibus. Per Dominum
ribus, et stetit ad ostium domus Elisei:
nostrum Iesum Christum, Filium tuum:
misitque ad eum Eliseus niintium, di-
Qui tecum vivit et regnat in unitate.
cens: Vade, et lavare septies in Iordane,
et recipiet sanitatem caro tua, atque
Lectio libri Regum. mundaberis. Iratus Naaman recedebat
616 4 Reg. 5, 1-15 dicens: Putabam quod egrederetur ad
me, et stans invocaret nomen Domini
I n diebus illis: Naaman, princeps mi-
litise regis Syriae, erat vir magnus
apud dominum suum, et honoratus: per
Dei sui, et tangeret manu sua locum
leprae, et curaret me. Numquid non me-
ilium enim dedit Dominus salutem Sy- liores sunt Abana et Pharphar, fluvii
riae: erat autem vir fortis et dives, sed Damasci, omnibus aquis Israel, ut laver
leprosus. Porro de Syria egressi fuerant in eis, et munder? Cum ergo vertisset
latrunculi, et captivam diixerant de ter- se, et abiret indignans, accesserunt ad
ra Israel puellam parvulam, quae erat in eum servi sui, et lociiti sunt ei: Pater,
obsequio uxoris Naaman, quse ait ad et si rem grandem dixisset tibi prophe-
dominam suam: Utinam fuisset domi- ta, certe facere debiieras: quanto magis
nus meus ad prophetam, qui est in Sa- quia nunc dixit tibi: Lavare, et mun-
maria: profecto curasset eum a lepra, daberis? Descendit, et lavit in Iordane
quam habet. Ingressus est itaque Naa- septies, iuxta sermonem viri Dei, et re-
man ad dominum suum, et nuntiavit stitiita est caro eius, sicut caro piieri
ei, dicens: Sic et sic lociita est puella parvuli, et mundatus est. Reversiisque
de terra Israel. Dixitque ei rex Syriae: ad virum Dei cum universo comitatu
Vade, et mittam litteras ad regem Israel. suo, venit, et stetit coram eo, et ait:
Qui cum profectus esset, et tulisset se- Vere scio, quod non sit alius Deus in
cum decem talenta argenti, et sex milia universa terra, nisi tantum in Israel.
94 Feria II post dominicam III in Quadragesima
617 Graduale Ps. 55, 9 et 2 supercilium montis, super quern civitas
Deus, vitam meam annuntiavi tibi: illorum erat aedificata, ut praecipitarent
posuisti lacrimas meas in conspectu tuo. eum. Ipse autem transiens per medium
V. Miserere mei, Domine, quoniam illorum, ibat.
conculcavit me homo: tota die bellans Ant. ad OfFertorium Ps. 54, 2-3 620
tribulavit me.
Exaudi, Deus, orationem meam, et
618 Tractus Ps. 102, 10 ne despexeris deprecationem meam: in-
Domine, non secundum peccata no- tende in me, et exaudi me.
stra, quae fecimus nos: neque secun-
Secreta
dum iniquitates nostras retribuas nobis.
V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris
iniquitatum nostrarum antiquarum: M unus, quod tibi, Domine, nostrae 621
servitutis ofFerimus, tu salutare
nobis perfice sacramentum. Per Domi-
cito anticipent nos misericordiae tuae,
quia pauperes facti sumus nimis. (Hie num nostrum Iesum Christum, Filium
genuflectitur) V. Adiuva nos, Deus sa- tuum: Qui tecum vivit et regnat in
lutaris noster: et propter gloriam no- unitate.
minis tui, Domine, libera nos: et pro- Praefatio de Quadragesima.
pitius esto peccatis nostris, propter no-
men tuum. Ant. ad Communionem Ps. 13, 7 622
Quis dabit ex Sion salutare Israel?
619 L"Y^j Sequentia sancti Evangelii secun- cum averterit Dominus captivitatem
T ! j dum Lucam. Luc. 4, 23-30 plebis suae, exsultabit Iacob, et laetabi-
tur Israel.
I n illotempore: Dixitlesus pharisaeis:
Utique dicetis mihi hanc similitudi-
nem: Medice, cura teipsum: quanta au-
Postcommunio
raesta, qusesumus, omnipotens et 625
divimus facta in Capharnaum, fac et hie
in patria tua. Ait autem: Amen dico
P misericors Deus: ut, quod ore con-
tingimus, pura mente capiamus. Per
vobis, quia nemo propheta acceptus est Dominum nostrum Iesum Christum,
in patria sua. In veritate dico vobis, Filium tuum: Qui tecum vivit et re-
multae viduae erant in diebus Eliae in gnat in unitate.
Israel, quando clausum est caelum annis Super populum: Oremus. Humiliate
tribus, et mensibus sex, cum facta esset capita vestra Deo.
fames magna in omni terra: et ad nul-
lam illarum missus est Elias, nisi in Sa- Oratio
rephta Sidoniae ad mulierem viduam. ubveniat nobis, Domine, misericor- 624
Et multi leprosi erant in Israel sub Eli-
seo propheta: et nemo eorum mundatus
S dia tua: ut ab imminentibus pec-
catorum nostrorum periculis, te merea-
est, nisi Naaman Syrus. Et repleti sunt mur protegente eripi, te liberante sal-
omnes in synagoga ira, haec audientes. vari. Per Dominum nostrum Iesum
Et surrexerunt, et eiecerunt ilium extra Christum, Filium tuum: Qui tecum vi-
civitatem: et duxerunt ilium usque ad vit et regnat in unitate.
Feria HI post dominicam III in Quadragesima 95

Feria tertia que oleum. Venit autem ilia, et indica-


III classis vit homini Dei. Et ille: Vade, inquit,
vende oleum, et redde creditori tuo: tu
625 Statio ad S. Pudentianam
autem et filii tui vivite de reliquo.
Ant. ad Introitum Ps. 16, 6 et 8
Graduale Ps. 18, 13-14

E go clamavi, quoniam exaudisti


1
me, Deus: inclina aurem tuam, et
exaudi verba mea: custodi me,
Domine, ut pupillam oculi: sub umbra
alarum tuarum protege me. Ps. ibid., i
Ab occultis meis munda me, Domine,
et ab alienis parce servo tuo. V. Si mei
non fuerint dominati, tune immaculatus
ero: et emundabor a delicto maximo.
628

Exaudi, Domine, iustitiam meam: in-


tende deprecationem meam. Sequentia sancti Evangelii secun- 629
V. Gloria Patri. dum Matthaeum. Mt. 18,15-22

626
xauc
Oratio
^ nos > omnipotens et misericors I n illo tempore: Dixit Iesus discipulis
suis: Si peccaverit in te frater tuus,
vade, et corripe eum inter te et ipsum
Deus: et continentiae salutaris pro-
pitius nobis dona concede. Per Domi- solum. Si te audierit, lucratus eris fra-
num nostrum. trem tuum. Si autem te non audierit,
adhibe tecum adhuc unum vel duos,
Lectio libri Regum. ut in ore duorum vel trium testium stet
627 4 Reg. 4, i- 7 omne verbum. Quod si non audierit eos:
n diebus illis: Mulier quaedam clama- die ecclesiae. Si autem ecclesiam non au-
I bat ad Eliseum prophetam, dicens:
Servus tuus vir meus mortuus est, et tu
dierit: sit tibi sicut ethnicus et publica-
nus. Amen dico vobis, quaecumque alli-
nosti, quia servus tuus fuit timens D6- gaveritis super terram, erunt ligata et in
minum: et ecce creditor venit, ut tollat caelo: et quaecumque solveritis super ter-
duosfiliosmeos ad serviendum sibi. Cui ram, erunt soluta et in caelo. Iterum dico
dixit Eliseus: Quid vis ut faciam tibi? vobis, quia si duo ex vobis cons6nserint
Die mihi, quid habes in domo tua? At super terram, de omni re quamcumque
ilia respondit: Non habeo ancilla tua petierint, fiet illis a Patre meo, qui in
quidquam in domo mea, nisi parum olei, caelis est. Ubi enim sunt duo vel tres con-
quo ungar. Cui ait: Vade, pete miituo ab gregati in nomine meo, ibi sum in me-
omnibus vicinis tuis vasa vacua non dio eorum. Tune accedens Petrus ad
pauca. Et ingredere, et claude ostium eum, dixit: Domine, quoties peccabit in
tuum, cum intrinsecus fueris tu et filii me frater meus, et dimittam ei? usque
tui: et mitte inde in omnia vasa haec: et septies? Dicit illi Iesus: Non dico tibi
cum plena fuerint, tolles. Ivit itaque mu- usque septies, sed usque septuagies
lier, et clausit ostium super se et super septies.
filios suos: illi offerebant vasa, et ilia in- Ant. ad Offertorium Ps. 117, 16 et 17 630
fundebat. Cumque plena fuissent vasa, Dextera Domini fecit virtiitem, dex-
dixit ad filium suum: Affer mihi adhuc tera Domini exaltavit me: non moriar,
vas. Et ille respondit: Non habeo. Stetit- sed vivam, et narrabo opera Domini.
96 Feria IV post dominicam III in Quadragesima

Secreta nem tuam facilius impetremus. Per Do-


631 T ) e r haec veniat, quaesumus, Domine, minum nostrum.
JL sacramenta nostrae redemptionis ef-
fectus: qui nos et ab humanis retrahat Lectio libri Exodi.
semper excessibus, et ad salutaria dona 637
Exodi 20, 12-24
perducat. Per Dominum.
Praefatio de Quadragesima. H aec dicit Dominus Deus: Honora
patrem tuum et matrem tuam, ut
sis longsevus super terram, quam Do-
632 Ant. ad Communionem Ps. 14, 1-2 minus Deus tuus dabit tibi. Non occi-
Domine, quis habitabit in tabernaculo des. Non moechaberis. Non furtum fa-
tuo ? aut quis requiescet in monte sancto cies. Non loqueris contra proximum
tuo ? Qui ingreditur sine macula, et ope- tuum falsum testimonium. Non concu-
ratur iustitiam. pisces domum proximi tui: nee deside-
rabis uxorem eius, non servum, non an-
Postcommunio cillam, non bovem, non asinum, nee
acris, Domine, mysteriis expiati: et
633
S veniam, quaesumus, consequamur,
et gratiam. Per Dominum.
omnia, quae illius sunt. Cunctus autem
populus videbat voces, et lampades, et
sonitum biiccinae, montemque fuman-
Super populum: Oremus. Humiliate tem: et perterriti, ac pavore conciissi,
capita vestra Deo. steterunt procul, dicentes Moy si: Loque-
Oratio re tu nobis, et audiemus: non loquatur
634 t I ^ua nos, Domine, protectione defen- nobis Dominus, ne forte moriamur. Et
_L. de: et ab omni semper iniquitate ait Moyses ad populum: Nolite timere:
custodi. Per Dominum. ut enim probaret vos, venit Deus, et ut
terror illius esset in vobis, et non pecca-
retis. Stetitque populus de longe. Moy-
Feria quarta ses autem accessit ad caliginem, in qua
III classis erat Deus. Dixit praeterea Dominus ad
Statio ad S. Xystum Moysen: Haec dices filiis Israel: Vos vi-
635 Ant. ad Introitum Ps. 30, 7-8 distis, quod de caelo lociitus sim vobis.
Non facietis deos argenteos, nee deos

E go autem in Domino sperabo: ex-


1
sultabo, et laetabor in tua miseri-
cordia: quia respexisti humilita-
tem meam. Ps. ibid., 2 In te, Domine,
speravi, non confundar in jeternum: in
aureos facietis vobis. Altare de terra fa-
cietis mihi, et offeretis super eo holo-
causta et pacifica vestra, oves vestras, et
boves in omni loco, in quo memoria
iustitia tua libera me, et eripe me. fuerit nominis mei.
V. Gloria Patri.
Graduale Ps. 6, 3-4 638
Oratio Miserere mei, Domine, quoniam in-
636 TTJraesta nobis, quaesumus, Domine: ut firmus sum: sana me, Domine. V. Con-
JL salutaribus ieiuniis eruditi, a noxiis turbata sunt omnia ossa mea: et anima
quoque vitiis abstinentes, propitiatio- mea turbata est valde.
Feria IV post dominicam III in Quadragesima 97

639 Tractus Ps. 102, 10 ei: Scis quia pharisaei, audito verbo hoc,
Domine, non secundum peccata no- scandalizati sunt? At ille respondens,
stra, quae fecimus nos: neque seciin- ait: Omnis plantatio, quam non planta-
dum iniquitates nostras retribuas nobis. vit Pater meus caelestis, eradicabitur. Si-
V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris nite illos: caeci sunt et duces caecorum.
iniquitatum nostrarum antiquarum: Caecus autem si caeco ducatum praestet,
cito anticipent nos misericordiae tuae, ambo in foveam cadunt. Respondens
quia pauperes facti sumus nimis. (Hie autem Petrus, dixit ei: Edissere nobis
genuflectitur) V. Adiuva nos, Deus salu- parabolam istam. At ille dixit: Adhuc et
taris noster: et propter gloriam nominis vos sineintellectu estis ? Non intellegitis,
tui, Domine, libera nos: et propitius quia omne quod in os intrat, in ventrem
esto peccatis nostris, propter nomen vadit, et in secessum emittitur? Quse
tuum. autem procedunt de ore, de corde ex-
eunt, et ea coinquinant hominem: de
640 L ^f jSequentia sancti Evangelii secun- corde enim exeunt cogitationes malae,
*JL* dum Matthseum. Mt. 15, 1-20 homicidia, adulteria, fornicationes, fur-
T n illo tempore: Accesserunt ad Iesum ta, falsa testimonia, blasphemiae. Haec
JL ab Ierosolymis scribae et pharisaH, di- sunt, quae coinquinant hominem. Non
centes: Quare discipuli tui transgrediun- lotis autem manibus manducare, non
tur traditionem seniorum? Non enim coinquinat hominem.
lavant manus suas, cum panem mandu- Ant. ad Offertorium Ps. 108, 21 641
cant. Ipse autem respondens, ait illis:
Domine, fac mecum misericordiam
Quare et vos transgredimini mandatum
tuam, propter nomen tuum: quia suavis
Dei propter traditionem vestram ? Nam
est misericordia tua.
Deus dixit: Honora patrem, et matrem.
Et: Qui maledixerit patri vel matri, Secreta
morte moriatur. Vos autem dicitis: Qui- uscipe, qusesumus, Domine, preces 642
cumque dixerit patri vel matri: munus
quodcumque est ex me, tibi proderit: et
S populi tui cum oblationibus hostia-
rum: et, tua mysteria celebrantes, ab
non honorificabit patrem suum aut omnibus nos defende periculis. Per D6-
matrem suam: et irritum fecistis man- minum nostrum.
datum Dei propter traditionem vestram. Praefatio de Quadragesima.
Hypocritae, bene prophetavit de vobis
Isaias, dicens: Populus hie labiis me ho-
Ant. ad Communionem Ps. 15, n 643
norat: cor autem eorum longe est a me.
Sine causa autem colunt me, docentes Notas mihi fecisti vias vitae: adimple-
doctrinas et mandata hominum. Et con- bis me laetitia cum vultu tuo, Domine.
vocatis ad se turbis, dixit eis: Audite, Postcommunio
et intellegite. Non quod intrat in os, Oanctificet nos, Domine, qua pasti su- 644
coinquinat hominem: sed quod proce- O mus, mensa caelestis: et, a cunctis
dit ex ore, hoc coinquinat hominem. erroribus expiatos, supernis promissio-
Tune accedentes discipuli eius, dixerunt nibus reddat acceptos. Per Dominum.
98 Feria V post dominicam HI in Quadragesima
Super populum: Oremus. Humiliate si bene direxeritis vias vestras et studia
capita vestra Deo. vestra: si feceritis iudicium inter virum
Oratio et proximum eius, advenae et pupillo
645 /^Xoncede, qusesumus, omnipotens et viduae non feceritis calumniam, nee
V-x Deus: ut, qui protectionis tuae sanguinem innocentem effuderitis in lo-
gratiam quaerimus, liberati a malis co hoc, et post deos alienos non ambu-
omnibus, secura tibi mente serviamus. laveritis in malum vobismetipsis: habi-
Per Dominum. tabo vobiscum in loco isto, in terra,
quam dedi patribus vestris a sseculo et
Feria quinta usque in sseculum: ait Dominus omni-
III classis potens.
Statio ad Ss. Cos mam et Damianum Graduale Ps. 144, 15-16
646 Antiphona ad Introitum Oculi omnium in te sperant, Domine: ^49

S alus populi ego sum, dicit Domi-


nus: de quacumque tribulatione
clamaverint ad me, exaudiam eos:
et ero illorum Dominus in perp£tuum.
et tu das illis escam in tempore oppor-
tuno. V. Aperis tu manum tuam: et im-
ples omne animal benedictione.

Ps. 77, i Attendite, popule meus, legem Sequentia sancti Evangelii secun- 650
meam: inclinate aurem vestram in ver- dum Lucam. Luc. 4, 38-44
ba oris mei. V. Gloria Patri. T n illo tempore: Surgens Iesus de syna-
Oratio -L goga, introivit in domum Simon is.
647
M agnificet te, Domine, sanctorum
tuorum Cosmae et Damiani beata
solemnitas: qua et illis gloriam sempi-
Socrus autem Simonis tenebatur magnis
febribus: et rogaverunt ilium pro ea. Et
stans super illam, imperavit febri: et di-
ternam, et opem nobis ineffabili provi- misit illam. Et continuo surgens, mini-
dentia contulisti. Per Dominum. strabat illis. Cum autem sol occidisset,
omnes qui habebant infirmos variis lan-
Lectio Ieremiae Prophetae. guoribus, ducebant illos ad eum. At ille
648 Ier. 7, 1-7 singulis manus imponens, curabat eos.

I n diebus illis: Factum est verbum


Domini ad me, dicens: Sta in porta
domus Domini: et praedica ibi verbum
Exibant autem dasmonia a multis, cla-
mantia et dicentia: Quia tu es Films
Dei: et increpans non sinebat ea loqui,
istud, et die: Audite verbum Domini, quia sciebant ipsum esse Christum. Fac-
omnis Iuda, qui ingredimini per portas ta autem die egressus ibat in desertum
has, ut adoretis Dominum. Haec dicit locum, et turbae requirebant eum, et ve-
Dominus exercituum, Deus Israel: Bo- nerunt usque ad ipsum: et detinebant
nas facite vias vestras et studia vestra: ilium ne discederet ab eis. Quibus ille
et habitabo vobiscum in loco isto. No- ait: Quia et aliis civitatibus oportet me
lite confidere in verbis mendacii, dicen- evangelizare regnum Dei: quia ideo
tes: Templum Domini, templum Do- missus sum. Et erat prsedicans in syna-
mini, templum Domini est. Quoniam gogis Galilseae.
Feria VI post dominicam III in Quadragesima 99

Ant. ad Offertorium Ps. 137, 7 Oratio


651 Si ambulavero in medio tribulationis,
vivificabis me, Domine: et super iram I eiunia nostra, quaesumus, Domine, 657
benigno favore prosequere: ut, sicut
inimicorum meorum extendes manum ab alimentis abstinemus in corpore; ita
tuam, et salvum me faciet dextera tua. a vitiis ieiunemus in mente. Per Domi-
Secreta num nostrum.
652 J n tuorum, Domine, pretiosa morte
JL iustorum sacrificium illud offerimus, Lectio libri Numeri.
de quo martyrium sumpsit omne prin- Num. 20, 1, 3 et 6-13 658
cipium. Per Dominum.
Praefatio de Quadragesima.
I n diebus illis: Convenerunt filii
adversum Moysen et Aaron: et versi
in seditionem, dixerunt: Date nobis
Israel

653 Ant. ad Communionem Ps. 118, 4-5


aquam, ut bibamus. Ingressusque Moy-
Tu mandasti mandata tua custodiri
ses et Aaron, dimissa multitudine, ta-
nimis: utinam dirigantur viae meae ad bernaculum fdederis, corruerunt proni
custodiendas iustificationes tuas. in terram, clamaveriintque ad Domi-
Postcommunio num, atque dixerunt: Domine Deus,
654 ^Jit nobis, Domine, sacramenti tui cer- audi clamorem huius populi, et aperi eis
O ta salvatio: quae cum beatorum Mar- thesaurum tuum, fontem aquae vivae, ut
tyrum tuorum Cosmae et Damiani me- satiati, cesset murmuratio eorum. Et
ritis imploratur. Per Dominum. apparuit gloria Domini super eos.Locu-
Super populum: Oremus. Humiliate tiisque est Dominus ad Moysen, dicens:
capita vestra Deo. Tolle virgam, et congrega populum, tu
et Aaron frater tuus, et loquimini ad pe-
Oratio
tram coram eis, et ilia dabit aquas. Cum-
655 ^Jubiectum tibi populum, quaesumus,
que eduxeris aquam de petra, bibet
Wv Domine, propitiatio caelestis ampli-
omnis multitudo et iumenta eius. Tulit
ficet: et tuis semper faciat servire man-
igitur Moyses virgam, quae erat in con-
datis. Per Dominum. spectu Domini, sicut praeceperat ei, con-
gregata multitudine ante petram, dixit-
Feria sexta que eis: Audite, rebelles et increduli:
III classis
Num de petra hac vobis aquam poteri-
656 Statio ad S. L a u r e n t i u m in Lucina mus eicere? Cumque elevasset Moyses
Ant. ad Introitum Ps. 85, 17 manum, perciitiens virga bis silicem,

F ac mecum, Domine, signum in bo- egressae sunt aquae largissimae, ita ut


num: ut videant, qui me oderunt, populus biberet, et iumenta. Dixitque
et confundantur: quoniam tu, Dominus ad Moysen et Aaron: Quia non
Domine, adiuvisti me, et consolatus es credidistis mihi, ut sanctificaretis me
me. Ps. ibid., 1 Inclina, Domine, au- coram filiis Israel, non introducetis hos
rem tuam, et exaudi me: quoniam inops populos in terram, quam dabo eis. Haec
et pauper sum ego. V. Gloria Patri. est aqua contradictionis, ubi iurgati sunt
100 Feria VI post dominicam III in Quadragesima
filii Israel contra Dominum, et sanctifi- quo haurias habes, et puteus altus est:
catus est in eis. unde ergo habes aquam vivam? Num-
Graduale Ps. 27, 7 et 1 quid tu maior es patre nostro Iacob, qui
659 In Deo speravit cor meum, et adiu- dedit nobis puteum, et ipse ex eo bibit,
tus sum: et refloruit caro mea, et ex vo- et filii eius, et pecora eius? Respondit
luntate mea confitebor illi. V. Ad te, Do- Iesus, et dixit ei: Omnis, qui bibit ex
mine, clamavi: Deus meus, ne sileas, ne aqua hac, sitiet iterum: qui autem bibe-
discedas a me. rit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet
in aeternum: sed aqua, quam ego dabo
Tractus Ps. 102, 10 ei,fietin eo fons aquae salientis in vitam
660 Domine, non secnndum peccata no- aeternam. Dicit ad eum mulier: Domine,
stra, quae fecimus nos: neque secun- da mihi hanc aquam, ut non sitiam, ne-
dum iniquitates nostras retribuas nobis. que veniam hue haurire. Dicit ei Iesus:
V. Ps. 78,8-9 Domine, ne memineris ini- Vade, voca virum tuum, et veni hue. Re-
quitatum nostrarum antiquarum: cito spondit mulier, et dixit: Non habeo vi-
anticipent nos misericordiae tuae, quia rum. Dicit ei Iesus: Bene dixisti, quia
pauperes facti sumus nimis. (Hie genu- non habeo virum: quinque enim viros
flectitur) V. Adiuva nos, Deus salutaris habuisti, et nunc, quern habes, non est
noster: et propter gloriam nominis tui, tuus vir: hoc vere dixisti. Dicit ei mulier:
Domine, libera nos: et propitius esto Domine, video, quia propheta es tu. Pa-
peccatis nostris, propter nomen tuum. tres nostri in monte hoc adoraverunt,
et vos dicitis, quia Ierosolymis est lo-
661 ^yjSequentia sancti Evangelii secun- cus, ubi adorare oportet. Dicit ei Iesus:
' 1 ' dum Ioannem. Io. 4, 5-42 Mulier, crede mihi, quia venit hora,
n illo tempore: Venit Iesus in civita- quando neque in monte hoc, neque in
I tem Samariae, quae dicitur Sichar: Ierosolymis adorabitis Patrem. Vos
iuxta praedium, quod dedit Iacob Io- adoratis quod nescitis: nos adoramus
sephfiliosuo. Erat autem ibi fons Iacob. quod scimus, quia salus ex Iudaeis
Iesus ergo fatigatus ex itinere, sedebat est. Sed venit hora, et nunc est, quan-
sic supra fontem. Hora erat quasi sexta. do veri adoratores adorabunt Patrem
Venit mulier de Samaria haurire aquam. in spiritu et veritate. Nam et Pater
Dicit ei Iesus: Da mihi bibere. (Disci- tales quaerit, qui adorent eum. Spiritus
puli enim eius abierant in civitatem, ut est Deus: et eos, qui adorant eum,
cibos emerent). Dicit ergo ei mulier ilia in spiritu et veritate oportet adorare.
Samaritana: Quomodo tu, Iudaeus cum Dicit ei mulier: Scio, quia Messias ve-
sis, bibere a me poscis, quae sum mulier nit (qui dicitur Christus). Cum ergo
Samaritana? non enimcoutuntur Iudaei venerit ille, nobis annuntiabit omnia.
Samaritan is. Respondit Iesus, et dixit Dicit ei Iesus: Ego sum, qui loquor
ei: Si scires donum Dei, et quis est, qui tecum. Et continuo venerunt discipuli
dicit tibi: Da mihi bibere: tu forsitan eius: et mirabantur, quia cum muliere
petisses ab eo, et dedisset tibi aquam vi- loquebatur. Nemo tamen dixit: Quid
vam. Dicit ei mulier: Domine, neque in quaeris, aut quid loqueris cum ea ? Re-
Sabbato post dominicam III in Quadragesima 101

liquit ergo hydriam suam mulier, et Secreta


abiit in civitatem, et dicit illis homini- espice, quaesumus, Domine, propi- 663
bus: Venite, et videte hominem, qui
dixit mihi omnia quaecumque fed:
R tius ad munera, qua? sacramus: ut
tibi grata sint, et nobis salutaria sem-
numquid ipse est Christus? Exierunt per exsistant. Per Dominum.
ergo de civitate, et veniebant ad eum. Praefatio de Quadragesima.
Interea rogabant eum discipuli, dicen-
tes: Rabbi, manduca. Ille autem dicit
Antiphona ad Communionem 664
eis: Ego cibum habeo manducare,
Ioann. 4, 13 et 14 Qui biberit aquam,
quem vos nescitis. Dicebant ergo disci-
quam ego dabo ei, dicit Dominus, fiet
puli ad invicem: Numquid aliquis at-
tulit ei manducare? Dicit eis Iesus: in eo fons aquae salientis in vitam aeter-
Meus cibus est, ut faciam voluntatem nam.
eius, qui misit me, ut perficiam opus Postcommunio
uius nos, Domine, perceptio sacra- 665
eius. Nonne vos dicitis, quod adhuc
quatuor menses sunt, et messis venit? H menti mundet a crimine: et ad
caelestia regna perducat. Per Dominum.
Ecce dico vobis: Levate oculos vestros,
et videte regiones, quia albae sunt iam Super populum: Oremus. Humiliate
ad messem. Et qui metit, mercedem capita vestra Deo.
accipit, et congregat fructum in vitam Oratio
aeternam: ut, et qui seminat, simul gau- aesta, quaesumus, omnipotens Deus: 666
deat, et qui metit. In hoc enim est ver-
bumverum: quia aliusestqui seminat, et
F ut, qui in tua protectione confidi-
mus, cuncta nobis adversantia, te adiu-
alius est qui metit. Ego misi vos metere vante, vincamus. Per Dominum.
quod vos non laborastis: alii laborave-
runt, et vos in labores eorum introistis. Sabbato
Ex civitate autem ilia multi crediderunt III classis
in eum Samaritanorum, propter verbum
mulieris testimonium perhibentis: Quia Statio ad S. Susannam
dixit mihi omnia quaecumque feci. Cum Ant. ad Introitum Ps. 5, 2-3 ^7

V
venissent ergo ad ilium Samaritani, ro- erba mea auribus percipe, Do-
gaverunt eum, ut ibi maneret. Et man- mine, intellege clamorem
sit ibi duos dies. Et multo plures credi- meum: intende voci ora-
derunt in eum propter sermonem eius. tionis meae, Rex meus, et Deus meus.
Et mulieri dicebant: Quia iam non Ps. ibid., 4 Quoniam ad te orabo, Do-
propter tuam loquelam credimus: ipsi mine: mane exaudies vocem meam.
enim audivimus, et scimus, quia hie V. Gloria Patri.
est vere Salvator mundi. Oratio
662 Ant. ad Offertorium Ps. 5, 3-4 TJraesta, quaesumus, omnipotens Deus: 668
Intende voci orationis meae, Rex JL ut, qui se, afHigendo carnem, ab ali-
meus, et Deus meus: quoniam ad te mentis abstinent; sectando iustitiam, a
orabo, Domine. culpa ieiunent. Per Dominum.
102 Sabbato post dominicam III in Quadragesima
Lectio Danielis Prophetae. sumus: quam ob rem assentire nobis,
Dan. 13, 1-9, 15-17, 19-30 et 33-62 et commiscere nobiscum. Quod si no-
669 J n diebus illis: Erat vir habitans in lueris, dicemus contra te testimonium,
JL Babylone, et nomen eius Ioakim: et quod fiierit tecum iiivenis, et ob hanc
accepit uxorem nomine Susannam, fi- causam emiseris puellas a te. Ingemuit
liam Helciae, pulchram nimis, et timen- Susanna, et ait: Angustiae sunt mihi un-
tem Deum: parentes enim illius, cum dique: si enim hoc egero, mors mihi est:
essent iusti, erudierunt filiam suam se- si autem non egero, non effugiam ma-
cundum legem Moysi. Erat autem Ioa- nus vestras. Sed jnelius est mihi absque
kim dives valde, et erat ei pomarium opere incidere in manus vestras, quam
vicinum domui suae: et ad ipsum con- peccare in conspectu Domini. Et ex-
fluebant Iudaei, eo quod esset honora- clamavit voce magna Susanna: excla-
bilior omnium. Et constituti sunt de maverunt autem et senes ad versus earn.
populo duo senes iudices in illo anno: Et cucurrit unus ad ostia pomarii, et
de quibus locutus est Dominus: Quia aperuit. Cum ergo audissent clamorem
egressa est iniquitas de Babylone a se- famuli domus in pomario, irruerunt per
nioribus iudicibus, qui videbantur re- posticum, ut viderent quidnam esset.
gere populum. Isti frequentabant do- Postquam autem senes locuti sunt, eru-
mum Ioakim, et veniebant ad eos buerunt servi vehementer: quia num-
omnes, qui habebant iudicia. Cum au- quam dictus fuerat sermo huiuscemo-
tem populus revertisset per meridiem, di de Susanna. Et facta est dies crastina.
ingrediebatur Susanna, et deambulabat Cumque venisset populus ad Ioakim
in pomario viri sui. Et videbant earn se- virum eius, venerunt et duo senio-
nes cotidie ingredientem, et deambu- res pleni iniqua cogitatione adversus
lantem: et exarserunt in concupiscen- Susannam, ut interficerent earn. Et di-
tiam eius: et everterunt sensum suum, xerunt coram populo: Mittite ad Susan-
et declinaverunt oculos suos, ut non vi- nam filiam Helciae, uxorem Ioakim. Et
derent caslum, neque recordarentur iu- statim miserunt. Et venit cum parenti-
diciorum iustorum. Factum est autem, bus, et filiis, et universis cognatis suis.
cum observarent diem aptum, ingressa Flebant igitur sui, et omnes qui nove-
est aliquando sicut heri et nudiuster- rant earn. Consurgentes autem duo se-
tius, cum duabus solis puellis, voluit- niores in medio populi, posuerunt ma-
que lavari in pomario: aestus quippe nus suas super caput eius. Quaeflenssu-
erat, et non erat ibi quisquam, praeter spexit ad caelum: erat enim cor eius fi-
duos senes absconditos et contemplan- duciam habens in Domino. Et dixerunt
tes earn. Dixit ergo puellis: Afferte mihi seniores: Cum deambularemus in po-
oleum et smigmata, et ostia pomarii mario soli, ingressa est haec cum dua-
claudite, ut laver. Cum autem egressae bus puellis: et clausit ostia pomarii, et
essent puellae, surrexerunt duo senes, dimisit a se puellas. Venitque ad earn
et accurrerunt ad earn, et dixerunt: Ec- adulescens, qui erat absconditus, et con-
ce ostia pomarii clausa sunt, et nemo cubuit cum ea. Porro nos, cum essemus
nos videt, et nos in concupiscentia tui in angulo pomarii, videntes iniquita-
Sabbato post dominicam III in Quadragesima 103

tern, cucurrimus ad eos, et vidimus eos die sub qua arbore videris eos collo-
pariter commisceri. Et ilium quidem quentes sibi. Qui ait: Sub schino. Di-
non quivimus comprehendere, quia for- xit autem Daniel: Recte mentitus es in
tior nobis erat, et apertis ostiis exsili- caput tuum. Ecce enim Angelus Dei,
vit: hanc autem, cum apprehendisse- accepta sententia ab eo, scindet te me-
mus, interrogavimus, quisnam esset dium. Et, amoto eo, iussit venire alium,
adulescens, et noluit indicare nobis: et dixit ei: Semen Chanaan, et non Iu-
huius rei testes sumus. Credidit eis mul- da, species decepit te, et concupiscentia
titiido quasi senibus et iudicibus po- subvertit cor tuum: sic faciebatis filia-
puli, et condemnaverunt earn ad mor- bus Israel, et illae timentes loqueban-
tem. Exclamavit autem voce magna tur vobis: sed iBlia Iuda non sustinuit
Susanna, et dixit: Deus aeterne, qui iniquitatem vestram. Nunc ergo die mi-
absconditorum es cognitor, qui nosti hi, sub qua arbore comprehenderis eos
omnia antequam fiant, tu scis quoniam loquentes sibi. Qui ait: Sub prino. Di-
falsum testimonium tulerunt contra me: xit autem ei Daniel: Recte mentitus es
et ecce morior, cum nihil horum fece- et tu in caput tuum: manet enim An-
rim, quae isti malitiose composuerunt gelus Domini, gladium habens, ut se-
adversum me. Exaudivit autem Domi- cet te medium, et interficiat vos. Excla-
nus vocem eius. Cumque duceretur ad mavit itaque omnis coetus voce magna,
mortem, suscitavit Dominus spiritum et benedixerunt Deum, qui salvat spe-
sanctum piieri iunioris, cuius nomen rantes in se. Et consurrexerunt adver-
Daniel. Et exclamavit voce magna: sus duos seniores (convicerat enim eos
Mundus ego sum a sanguine huius. Et Daniel ex ore suo falsum dixisse testi-
conversus omnis populus ad eum, di- monium), feceriintque eis sicut male
xit: Quis est iste sermo, quern tu locu- egerant adversus proximum: et interfe-
tus es? Qui cum staret in medio eo- cerunt eos, et salvatus est sanguis in-
rum, ait: Sic fatui, filii Israel, non iu- noxius in die ilia.
dicantes, neque quod verum est cogno- Graduale Ps. 22, 4
scentes, condemnastis filiam Israel?
Si ambulem in medio umbrae mortis, 670
Revertimini ad iudicium, quia falsum
non timebo mala: quoniam tu mecum
testimonium lociiti sunt adversus earn.
es, Domine. V. Virga tua, et baculus
Reversus est ergo populus cum festina-
tuus, ipsa me consolata sunt.
tione. Et dixit ad eos Daniel: Separate
illos ab invicem procul, et diiudicabo
eos. Cum ergo divisi essent alter ab al- sancti Evangelii secun-671
tero, vocavit unum de eis, et dixit ad dum Ioannem. Io. 8, 1-11
eum: Inveterate dierum malorum, nunc Tn illo tempore: Perrexit Iesus in mon-
venerunt peccata tua, quae operabaris JL temOliveti: et diliiculo iterum venit
prius: iudicans iudicia iniiista, innocen- in templum, et omnis populus venit ad
tes opprimens, et dimittens noxios, di- eum, et sedens docebat eos. Addiicunt
cente Domino: Innocentem et iustum autem scribae et pharisaH mulierem in
non interficies. Nunc ergo si vidisti earn, adulterio deprehensam: et statuerunt
104 Dominica IV in Quadragesima

earn in medio, et dixerunt ei: Magi- Secret*


ster, haec mulier modo deprehensa est /^"^loncede, qusesumus, omnipotens 673
in adulterio. In lege autem Moyses man- V-^ Deus: ut huius sacrificii munus
davit nobis huiusmodi lapidare. Tu er- oblatum, fragilitatem nostram ab omni
go quid dicis ? Hoc autem dicebant ten- malo purget semper et muniat. Per
tantes eum, ut possent accusare eum. Dominum nostrum.
Iesus autem inclinans se deorsum, di- Praefatio de Quadragesima.
gito scribebat in terra. Cum ergo per-
severarent interrogates eum, erexit se, Ant. ad Communionem Io. 8,10 et 11 674
et dixit eis: Qui sine peccato est ve- Nemo te condemnavit, mulier? Ne-
strum, primus in illam lapidem mit- mo, Domine. Nee ego te condemnabo:
tat. Et iterum se inclinans, scribebat in iam amplius noli peccare.
terra. Audientes autem unus post unum
exibant, incipientes a senioribus: et re- Postcommunio
mansit solus Iesus, et mulier in medio |*\uaesumus, omnipotens Deus: ut in- 675
stans. Erigens autem se Iesus, dixit ei: r^£, ter eius membra numeremur, cuius
Mulier, ubi sunt qui te accusabant ? ne- corpori communicamus, et sanguini:
mo te condemnavit? Quae dixit: Nemo, Qui tecum vivit et regnat in unitate.
Domine. Dixit autem Iesus: Nee ego te Super populum: Or emus. Humiliate
condemnabo: vade, et iam amplius no- capita vestra Deo.
li peccare. Oratio
672 Ant. ad Offertorium Ps. 118, 133 TJraetende, Domine,fidelibustuis dex- 676
Gressus meos dirige secundum elo- JL teram cselestis auxilii: ut te toto cor-
quium tuum: ut non dominetur mei de perquirant; et, quae digne postulant,
omnis iniustitia, Domine. consequi mereantur. Per Dominum.

DOMINICA IV IN QUADRAGESIMA
I classis
Statio ad S. Crucem in Ierusalem

Ant. ad Introitum Isai. 66, 10 et 11 Oratio


quaesumus, omnipotens 678
677 ^ ^ setare, Ierusalem: et conventum Deus: ut, qui ex merito nostrae ac-

Li facite, omnes qui diligitis earn:


gaudete cum laetitia, qui in tri-
'stitia fuistis: ut exsultetis, et
satiemini ab uberibus consolationis
vestrae. Ps. 121, 1 Laetatus sum in his,
tionis affligimur, tuae gratiae consola-
tione respiremus. Per Dominum.
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli 679
ad Galatas. Gal. 4, 22-31
quae dicta sunt mihi: in domum Do- atres: Scriptum est: Quoniam
mini ibimus.
V. Gloria Patri.
F Abraham duosfilioshabuit: unum
de ancilla, et unum de libera. Sed qui de
Dominica IV in Quadragesima 105

ancilla, secundum carnem natus est: qui videbant signa, quae faciebat super his,
autem de libera, per repromissionem: qui infirmabantur. Subiit ergo in mon-
quae sunt per allegoriam dicta. Haec tem Iesus: et ibi sedebat cum discipulis
enim sunt duo testamenta. Unum qui- suis. Erat autem proximum Pascha, dies
dem in monte Sina, in servitutem gene- festus Iudaeorum. Cum sublevasset er-
rans: quae est Agar: Sina enim mons est go oculos Iesus, et vidisset quia multi-
in Arabia, qui coniunctus est ei, quae tudo maxima venit ad eum, dixit ad Phi-
nunc est Ierusalem, et servit cum filiis lippum: Unde ememus panes, ut man-
suis. Ilia autem, quae sursum est Ieru- diicent hi? Hoc autem dicebat tentans
salem, libera est, quae est mater nostra. eum: ipse enim sciebat quid esset fac-
Scriptum est enim: Laetare, sterilis, quae turus. Respondit ei Philippus: Ducen-
non paris: erumpe, et clama, quae non torum denariorum panes non sufficiunt
parturis: quia multi filii desertae, magis eis, ut unusquisque modicum quid ac-
quam eius, quae habet virum. Nos au- cipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius,
tem, fratres, secundum Isaac promis- Andreas, frater Simonis Petri: Est puer
sionis filii sumus. Sed quomodo tune is, unus hie, qui habet quinque panes hor-
qui secundum carnem natus fuerat, per- deaceos, et duos pisces: sed haec quid
sequebatur eum, qui secundum spiri- sunt inter tantos? Dixit ergo Iesus: Fa-
tum: ita et nunc. Sed quid dicit Scrip- cite homines discumbere. Erat autem
tura? Eice ancillam et filium eius: non faenum multum in loco. Discubuerunt
enim heres erit filius ancillae cum filio ergo viri, numero quasi quinque milia.
liberae. Itaque, fratres, non sumus ancil- Accepit ergo Iesus panes, et cum gratias
lae filii, sed liberae: qua libertate Chri- egisset, distribuit discumbentibus: si-
stus nos liberavit. militer et ex piscibus quantum volebant.
680 Graduate Ps. 121, 1 et 7 Ut autem impleti sunt, dixit discipulis
Laetatus sum in his, quae dicta sunt suis: Colligite quae superaverunt frag-
mihi: in domum Domini ibimus. V. Fiat menta, ne pereant. Collegerunt ergo, et
pax in virtiite tua: et abundantia in tiir- impleverunt duodecim cophinos frag-
ribus tuis. mentorum ex quinque panibus hordea-
681 Tractus Ps. 124, 1-2 ceis, quae superfuerunt his, qui mandu-
Qui confidunt in Domino, sicut mons caverant. Illi ergo homines cum vidis-
Sion: non commovebitur in aeternum, sent, quod Iesus fecerat signum, dice-
qui habitat in Ierusalem. V. Montes in bant : Quia hie est vere Propheta, qui ven-
circuitu eius: et Dominus in circiiitu po- turus est in mundum. Iesus ergo cum
puli sui, ex hoc nunc et usque in saecu- cognovisset, quia venturi essent ut rape-
lum. rent eum, et facerent eum regem, fugit
iterum in montem ipse solus. Credo.
682 ^TjSequentia sancti Evangelii seciin- Ant. ad Offertorium Ps. 134, 3 et 6 68)
r
l 1 dum Ioannem. Io. 6,1-15 Laudate Dominum, quia benignus
T n illo tempore: Abiit Iesus trans mare est: psallite nomini eius, quoniam sua-
A. Galilseae, quod est Tiberiadis: et se- vis est: omnia quaeciimque voluit, fecit
quebatur eum multitudo magna, quia in caelo et in terra.
106 Feria II post dominicam IV in Quadragesima

Secreta secro, mi domine: ego et mulier haec ha-


684 acrifices praesentibus, Domine, quae-
S sumus, intende placatus: ut et de-
votioni nostrae proficiant, et saluti. Per
bitabamus in domo una, et peperi apud
earn in cubiculo. Tertia autem die post-
quam ego peperi, peperit et haec: et era-
Dominum nostrum. mus simul, nullusque alius nobiscum in
Praefatio de Quadragesima. domo, exceptis nobis duabus. Mortuus
est autem filius mulieris huius nocte:
685 A n t . ad C o m m u n i o n e m P s . 121, 3-4 dormiens quippe oppressit eum. Et con-
Ienisalem, quae aedificatur u t civitas, siirgens intempestae noctis silentio, tulit
cuius participatio eius in idipsum: illuc filium meum de latere meo ancillae tuae
enim ascenderunt tribus, tribus Domi- dormientis, et collocavit in sinu suo:
ni, ad confitendum nomini tuo, Domine. suum autem filium, qui erat mortuus,
Postcommunio posuit in sinu meo. Cumque surrexis-
686
T ^ a n o ^^ s ' quaesumus, misericors sem mane, ut darem lacfiliomeo, appa-
JLJ Deus: ut sancta tua, quibus inces- ruit mortuus: quern diligentius intuens
santer explemur, sinceris tractemus ob- clara luce, deprehendi non esse meum,
sequiis, et fideli semper mente suma- quern genueram. Responditque altera
mus. Per Dominum. mulier: Non est ita ut dicis, sed filius
tuus mortuus est, meus autem vivit. E
Feria secunda contrario ilia dicebat: Mentiris: filius
III classis quippe meus vivit, et filius tuus mor-
tuus est. Atque in hunc modum conten-
Statio ad Ss. Quatuor Coronatos
debant coram rege. Tune rex ait: Haec
Ant. ad
/\nt. aa Introitum Ps. 53, 3-4 dicit: Filius meus vivit, et filius tuus

D
687
eus, in nomine tuo salvum me mortuus est. Et ista respondit: Non, sed
fac, et in virtiite tua libera me: filius tuus mortuus est, meus autem vi-
Deus, exaudi orationem me- vit. Dixit ergo rex: Afferte mihi gla-
am: auribus percipe verba oris mei. dium. Cumque attulissent gladium co-
Ps. ibid., 5 Quoniam alieni insurrexe- ram rege: Dividite, inquit, infantem vi-
runt in me: et fortes quaesierunt ani- vum in duas partes, et date dimidiam
mam meam. V. Gloria Patri. partem uni, et dimidiam partem alteri.
Oratio Dixit autem mulier, cuius filius erat vi-
688 "TTJraesta, qusesumus, omnipotens Deus: vus, ad regem (commota sunt quippe
JL ut, observationes sacras annua de- viscera eius super filio suo): Obsecro,
votione recolentes, et corpore tibi pla- domine, date illi infantem vivum, et no-
ceamus, et mente. Per Dominum. lite interficere eum. E contrario ilia di-
cebat: Nee mihi, nee tibi sit, sed divi-
Lectio libri Regum. datur. Respondit rex, et ait: Date huic
3 Reg. 3, 16-28 infantem vivum, et non occidatur: haec
689
Tn diebus illis: Venerunt duae mulieres est enim mater eius. Audivit itaque
JL meretrices adregem Salomonem, ste- omnis Israel iudicium, quod iudicasset
teriintque coram eo,quarum una ait: Ob- rex, et timuerunt regem, videntes sa-
Feria II post dominicam IV in Quadragesima 107

pientiam Dei esse in eo ad faciendum aedificatum est templum hoc, et tu in


iudicium. tribus diebus excitabis illud? Me autem
690 Graduate Ps. 30, 3 dicebat de templo corporis sui. Cum
Esto mihi in Deum protectorem, et in ergo resurrexisset a mortuis, recordati
locum refugii, ut salvum me facias. sunt discipuli eius, quia hoc dicebat, et
V. Ps. 70,1 Deus, in te speravi: Domine, crediderunt Scripturae, et sermoni, quern
non confundar in aeternum. dixit Iesus. Cum autem esset Ierosoly-
mis in Pascha in die festo, multi credi-
691 Tractus Ps. 102, 10 derunt in nomine £ius, videntes signa
Domine, non secundum peccata no- eius, quae faciebat. Ipse autem Iesus non
stra, quae fecimus nos: neque secundum credebat semetipsum eis, eo quod ipse
iniquitates nostras retribuas nobis. nosset omnes, et quia opus ei non erat,
V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris ini-
ut quis testimonium perhiberet de ho-
quitatum nostrarum antiquarum: cito
mine: ipse enim sciebat, quid esset in
anticipent nos misericordiae tuae, quia
homine.
pauperes facti sumus nimis. (Hie genu-
Ant. ad Offertorium Ps. 99, 1-2 693
flectitur) V. Adiuva nos, Deus salutaris
noster: et propter gloriam nominis tui, Iubilate Deo, omnis terra, servite Do-
Domine, libera nos: et propitius esto mino in lsetitia: intrate in conspectu eius
peccatis nostris, propter nomen tuum. in exsultatione: quia Dominus ipse est
Deus.

a
Secreta
692 iJTjSequentia sancti Evangelii secun- latum tibi, Domine, sacrificium 694
r
JL^ dum Ioannem. Io. 2, 13-25 vivificet nos semper et muniat.

I n illo tempore: Prope erat Pascha Iu- Per Dominum.


daeorum, et ascendit Iesus Ierosoly-
mam: et invenit in templo vendentes
Praefatio de Quadragesima.

boves et oves et columbas, et nummu- Antiphona ad Communionem 695


larios sedentes. Et cum fecisset quasi Ps. 18, 13 et 14 Ab occultis meis mun-
flagellum de funiculis, omnes eiecit de da me, Domine: et ab alienis parce
templo, oves quoque et boves, et num- servo tuo.
mulariorum effudit aes, et mensas sub- Postcommunio
vertit. Et his, qui columbas vendebant, Qjumptis, Domine, salutaribus sacra- 696
dixit: Auferte ista hinc, et nolite facere O mentis: ad redemptionis aeternae,
domum Patris mei, domum negotiatio- qusesumus, proficiamus augmentum.
nis. Recordati sunt vero discipuli eius, Per Dominum.
quia scriptum est: Zelus domus tuae Super populum: Oremus. Humiliate
comedit me. Responderunt ergo IudaH, capita vestra Deo.
et dixerunt ei: Quod signum ostendis Oratio
nobis, quia haec facis ? Respondit Iesus, THVeprecationem nostram, quaesumus, 697
et dixit eis: Solvite templum hoc, et in JLJ Domine, benignus exaudi: et, qui-
tribus diebus excitabo illud. Dixerunt bus supplicandi praestas affectum, tribue
ergo IudaH: Quadraginta et sex annis defensionis auxilium. Per Dominum.

i) - Missale Romanum
108 Feria HI post dominicam IV in Quadragesima

Feria tertia montibus, et deleret e terra: quiescat ira


III classis tua, et esto placabilis super nequitia po-
puli tui. Recordare Abraham, Isaac, et
Statio ad S. Laurentium in Damaso Israel servorum tuorum, quibus iurasti
Ant. ad Introitum Ps. 54, 2-3 per temetipsum, dicens: Multiplicabo
xaudi, Deus, orationem meam, semen vestrum sicut Stellas ca&li: et
et ne despexeris deprecationem universam terram hanc, de qua locutus
meam: intende in me, et exaudi sum, dabo semini vestro, et possidebi-
me. Ps. ibid., 3-4 Contristatus sum in tis earn semper. Placatusque est Domi-
exercitatione mea: et conturbatus sum nus, ne faceret malum, quod locutus
a voce inimici, et a tribulatione pecca- fuerat adversus populum suum.
toris. V. Gloria Patri. Graduale Ps. 43, 26 et 2
Oratio Exsiirge, Domine, fer opem nobis: et 701
699 Oacrae nobis, qusesumus, Domine, ob- libera nos propter nomen tuum. Y. Deus,
O servationis ieiunia: et pise conver- auribus nostris audivimus: et patres no-
sationis augmentum, et tuae propitiatio- stri annuntiaverunt nobis opus, quod
nis continuum praestent auxilium. Per operatus es in diebus eorum, et in die-
Dominum nostrum. bus antiquis.

Lectio libri Exodi. sancti Evangelii secun- 702


Exodi 32, 7-14 dum loannem. Io. 7, 14-31

I diebus illis: Locutus est Dominus


700 n die
ad Moysen, dicens: Descende de
monte: peccavit populus tuus, quem
I n illo tempore: lam die festo median-
te, ascendit Iesus in templum, et do-
cebat. Et mirabantur Iudaei, dicentes:
eduxisti de terra iEgypti. Recesserunt Quomodo hie litteras scit, cum non di-
cito de via, quam ostendisti eis: fece- dicerit? Respondit eis Iesus, et dixit:
riintque sibi vitulum conflatilem, et Mea doctrina non est mea, sed eius, qui
adoraverunt, atque immolantes ei ho- misit me. Si quis voluerit voluntatem
stias, dixerunt: Isti sunt dii tui, Israel, eius facere, cognoscet de doctrina,
qui te eduxerunt de terra ^Egypti. Rur- utrum ex Deo sit, an ego a meipso lo-
siimque ait Dominus ad Moysen: Cerno quar. Qui a semetipso loquitur, gloriam
quod populus iste durae cervicis sit: di- propriam quaerit. Qui autem quaerit glo-
mitte me, ut irascatur furor meus contra riam eius, qui misit eum, hie verax est,
eos, et deleam eos, faciamque te in gen- et iniustitia in illo non est. Nonne Moy-
tem magnam. Moyses autem orabat Do- ses deditvobis legem: et nemo exvobis
minum Deum suum, dicens: Cur, Do- facit legem? quid me quaeritis interfi-
mine, irascitur furor tuus contra popu- cere? Respondit turba, et dixit: Daemo-
lum tuum, quem eduxisti de terra JEgyp- nium habes: quis te quaerit interficere?
ti, in fortitiidine magna, et in manu Respondit Iesus, et dixit eis: Unum
robusta? Ne, quaeso, dicant ^Egyptii: opus feci, et omnes miramini. Prop-
Callide eduxit eos, ut interficeret in terea Moyses dedit vobis circumcisio-
Feria IV post dominicam IV in Quadragesima 109

nem (non quia ex Moyse est, sed ex pa- Postcommunio


tribus): et in sabbato circumciditis ho-
minem. Si circumcisionem accipit homo
in sabbato, ut non solvatur lex Moysi:
H uius nos, Domine, perceptio sa- 706
cramenti mundet a crimine: et ad
caelestia regna perdiicat. Per Dominum.
mihi indignamini, quia totum hominem Super populum: Or emus. Humiliate
sanum feci in sabbato ? Nolite iudicare capita vestra Deo.
secundum faciem, sed iustum iudicium Oratio
iudicate. Dicebant ergo quidam ex Ie-
rosolymis: Nonne hie est, quern quae-
runt interficere? Et ecce palam loqui-
M iserere, Domine, populo tuo: et, 707
continuis tribulationibus labo-
rantem, propitius respirare concede. Per
tur, et nihil ei dicunt. Numquid vere co- Dominum nostrum.
gnoverunt principes, quia hie est Chri-
stus? Sed hunc scimus unde sit: Chri- Feria quarta
stus autem, cum venerit, nemo scit unde III classis
sit. Clamabat ergo Iesus in templo do-
cens, et dicens: Et me scitis, et unde Statio ad S. Paulum
sim scitis, et a meipso non veni, sed est Ant. ad Introitum Ezech. 36, 23-26 708
verus, qui misit me, quern vos nescitis.
Ego scio eum, quia ab ipso sum, et ipse
me misit. Quaerebant ergo eum appre-
hendere: et nemo misit in ilium manus,
C im sanctificatus fuero in vo-
bis, congregabo vos de universis
terris: et efFundam super vos
aquam mundam, et mundabimini ab
quia nondum venerat hora eius. De omnibus inquinamentis vestris: et dabo
turba autem multi crediderunt in eum. vobis spiritum novum. Ps. 33, 2 Benedi-
cam Dominum in omni tempore: sem-
703 Ant. ad Offertorium Ps. 39, 2, 3 et 4
per laus eius in ore meo. V. Gloria Patri.
Exspectans exspectavi Dominum, et Post Kyrie, eleison, dicitur: Oremus.
respexit m e : et exaudivit deprecationem Flectamus genua. — Levate.
meam: et immisit in os meum canticum Oratio
novum, hymnum Deo nostro.
eus, qui et iustis praemia merito- 709
Secreta
704 T T a e c hostia, Domine, quaesumus,
D rum, et peccatoribus per ieiunium
veniam praebes: miserere supplicibus
l i emundet nostra delicta: et, ad sa- tuis; ut reatus nostri confessio indul-
crificium celebrandum, subditorum tibi gentiam valeat percipere delictorum.
corpora mentesque sanctificet. Per Do- Per Dominum.
minum nostrum Iesum Christum, Fi- •f Praecedens oratio sine Flectamus genua
lium t u u m : Qui tecum vivit et regnat sumitur ad commemorandam hanc fe-
riam IV.
in unitate.
Praefatio de Quadragesima. Lectio Ezechielis Prophetae.
Ezech. 36, 23-28
705 Ant. ad Communionem Ps. 19, 6 T T a e c dicit Dominus Deus: Sanctifica- 71»
Laetabimur in salutari tuo: et in nomi- JL JL bo nomen meum magnum, quod
ne Domini Dei nostri magnificabimur. pollutum est inter gentes, quod pollui-
110 Feria IV post dominicam IV in Quadragesima
stis in medio earum: ut sciant gentes, quiescite agere perverse, discite bene-
quia ego Dominus, cum sanctificatus facere: quaerite iudicium, subvenite op-
fuero in vobis coram eis. Tollam quip- presso, iudicate pupillo, defendite vi-
pe vos de gentibus, et congregabo vos duam. Et venite, et argiiite me, dicit
de universis terris, et addncam vos in Dominus: si fuerint peccata vestra ut
terram vestram. Et efFundam super vos coccinum, quasi nixdealbabiintur: et si
aquam mundam, et mundabimini ab fuerint rubra quasi vermiculus, velut
omnibus inquinamentis vestris, et ab lana alba erunt. Si volueritis, et audie-
universis idolis vestris mundabo vos. Et ritis me, bona terrae comedetis: dicit
dabo vobis cor novum, et spiritum no- Dominus omnipotens.
vum ponam in medio vestri: et aufe- Graduale Ps. 32, 12 et 6
ram cor lapideum de carne vestra, et
Beata gens, cuius est Dominus Deus 714
dabo vobis cor carneum. Et spiritum
eorum: populus, quem elegit Dominus
meum ponam in medio vestri: et faciam
in hereditatem sibi. V. Verbo Domini
ut in praeceptis meis ambuletis, et iu-
caeli firmati sunt: et spiritu oris eius
dicia mea custodiatis et operemini. Et
omnis virtus eorum.
habitabitis in terra, quam dedi patribus
vestris: et eritis mihi in populum, et Tractus Ps. 102, 10
ego ero vobis in Deum: dicit Domi- Domine, non secundum peccata no- 715
nus omnipotens. stra, quae fecimus nos: neque secundum
iniquitates nostras retribuas nobis.
Graduate Ps. 33, 12 et 6 V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris ini-
711 Venite, filii, audite me: timorem Do- quitatum nostrarum antiquarum: cito
mini docebo vos. V. Accedite ad eum, anticipent nos misericordiae tuae, quia
et illuminamini: et facies vestrae non pauperes facti sumus nimis. (Hie genu-
confundentur. flectitur) V. Adiuva nos, Deus salutaris
Hie dicitur: V. Dominus vobiscum, noster: et propter gloriam nominis
sine Flectamus genua. tui, Domine, libera nos: et propitius
Oremus. Oratio esto peccatis nostris, propter nomen
712 T}raesta,qusesumus, omnipotens Deus: tuum.
JL ut, quos ieiunia votiva castigant,
ipsa quoque devotio sancta laetificet; ut, Sequentia sancti Evangelii seciin- 716
terrenis affectibus mitigatis, facilius dum Ioannem. Io. 9, 1-38
cadestia capiamus. Per Dominum.
Et dicuntur alise orationes forte occur-
rentes.
I
n illo tempore: Praeteriens Iesus vi-
dit hominem caecum a nativitate: et
interrogaverunt eum discipuli eius: Rab-
bi, quis peccavit, hie, aut parentes eius,
713 Lectio Isaiae Prophetae. ut caucus nasceretur? Respondit Iesus:
Isai. 1, 16-19 Neque hie peccavit, neque parentes

H aec dicit Dominus Deus: Lavami- eius: sed ut manifestentur opera Dei in
ni, mundi estote, auferte malum illo. Me oportet operari opera eius, qui
cogitationum vestrarum ab oculis meis: misit me, donee dies est: venit nox,
Feria IV post dominicam IV in Quadragesima 111
quando nemo potest operari. Quamdiu ster, et quia caecus natus est: quomo-
sum in mundo, lux sum mundi. Haec do autem nunc videat, nescimus: aut
cum dixisset, exspuit in terram, et fe- quis eius aperuit oculos, nos nescimus:
cit lutum ex sputo, et linivit lutum su- ipsum interrogate, aetatem habet, ipse
per oculos eius, et dixit ei: Vade, lava de se loquatur. Haec dixerunt parentes
in natatoria Siloe (quod interpretatur eius, quoniam timebant Iudseos: iam
Missus). Abiit ergo, et lavit, et venit vi- enim conspiraverant Iudsei, ut si quis
dens. Itaque vicini, et qui viderant eum eum confiteretur esse Christum, extra
prius, quia mendicus erat, dicebant: synagogam fieret. Propterea parentes
Nonne hie est, qui sedebat, et mendi- eius dixerunt: Quia aetatem habet, ip-
cabat? Alii dicebant: Quia hie est. Alii sum interrogate. Vocaverunt ergo rur-
autem: Nequaquam, sed similis est ei. sum hominem, qui fuerat caecus, et di-
Ille vero dicebat: Quia ego sum. Dice- xerunt ei: Da gloriam Deo. Nos scimus
bant ergo ei: Quomodo aperti sunt ti- quia hie homo peccator est. Dixit ergo
bi oculi? Respondit: Ille homo, qui di- eis ille: Si peccator est, nescio: unum
citur Iesus, lutum fecit, et unxit ocu- scio, quia caecus cum essem, modo vi-
los meos, et dixit mihi: Vade ad nata- deo. Dixerunt ergo illi: Quid fecit tibi?
toria Siloe, et lava. Et abii, lavi, et vi- quomodo aperuit tibi oculos? Respon-
deo. Et dixerunt ei: Ubi est ille? Ait: dit eis: Dixi vobis iam, et audistis: quid
Nescio. Addiicunt eum ad pharisaeos, iterum vultis audire? Numquid et vos
qui caecus fuerat. Erat autem sabba- vultis discipuli eius fieri? Maledixe-
tum, quando lutum fecit Iesus, et ape- runt ergo ei, et dixerunt: Tu discipu-
ruit oculos eius. Iterum ergo interro- lus illius sis: nos autem Moysi disci-
gabant eum pharissei, quomodo vidis- puli sumus. Nos scimus quia Moysi lo-
set. Ille autem dixit eis: Lutum mihi po- ciitus est Deus: hunc autem nescimus
suit super oculos, et lavi, et video. Di- unde sit. Respondit ille homo, et dixit
cebant ergo ex pharisaeis quidam: Non eis: In hoc enim mirabile est, quia vos
est hie homo a Deo, qui sabbatum non nescitis unde sit, et aperuit meos ocu-
custodit. Alii autem dicebant: Quomo- los: scimus autem quia peccatores Deus
do potest homo peccator haec signa fa- non audit: sed, si quis Dei cultor est,
cere? Et schisma erat inter eos. Dicunt et voluntatem eius facit, hunc exaudit.
ergo caeco iterum: Tu quid dicis de illo, A saeculo non est auditum, quia quis
qui aperuit oculos tuos ? Ille autem di- aperuit oculos caeci nati. Nisi esset hie a
xit: Quia Propheta est. Non credide- Deo, non poterat facere quidquam. Re-
runt ergo Iudaei de illo, quia caecus sponderunt, et dixerunt ei: In peccatis
fuisset, et vidisset, donee vocaverunt natus es totus, et tu doces nos ? Et eie-
parentes eius, qui viderat: et interroga- cerunt eum foras. Audivit Iesus quia
verunt eos, dicentes: Hie est filius ve- eiecerunt eum foras, et cum invenisset
ster, quern vos dicitis quia caecus na- eum, dixit ei: Tu credis in Filium Dei?
tus est? Quomodo ergo nunc videt? Respondit ille, et dixit: Quis est, Do-
Responderunt eis parentes eius, et di- mine, ut credam in eum? Et dixit ei
xerunt: Scimus, quia hie est filius no- Iesus: Et vidisti eum, et qui loquitur
112 Feria V post dominicam IV in Quadragesima

tecum, ipse est. At ille ait: Credo, Do- Feria quinta


mine. (Hie genuflectitur) Et procidens
III classis
adoravit eum.
Statio ad Ss. Silvestrum et Martinum
717 Ant. ad Offertorium Ps. 65, 8-9 et 20
Benedicite, gentes, Dominum Deum Ant. ad Introitum Ps. 104, 3-4
nostrum, et obaudite vocem laudis eius:
qui posuit animam meam ad vitam, et
non dedit commoveri pedes meos: be-
nedictus Dominus, qui non amovit de-
I aetetur cor quaerentium Dominum: 722
quaerite Dominum, et confirma-
- ^ mini: quaerite faciem eius sem-
per. Ps. ibid., 1 Gonfitemini Domino, et
invocate nomen eius: annuntiate inter
precationem meam, et misericordiam
suam a me. gentes opera eius. V. Gloria Patri.
Secreta Oratio
718 Oupplices te rogamus, omnipotens
O Deus: ut his sacrifices peccata no-
stra mundentur; quia tune veram no-
P raesta, qusesumus, omnipotens Deus: 723
ut, quos ieiunia votiva castigant,
ipsa quoque devotio sancta laetificet; ut,
bis tribuis et mentis et corporis sani- terrenis affectibus mitigatis, facilius cae-
tatem. Per Dominum nostrum Iesum lestia capiamus. Per Dominum.
Christum, Filium tuum: Qui tecum vi-
vit et regnat in unitate. Lectio libri Regum. 724
Praefatio de Quadragesima.
4 Reg. 4, 25-38
T n diebus illis: Venit mulier Sunamitis
719 Ant. ad Communionem Io. 9, 11 -L ad Eliseum in montem Carmeli: cum-
Lutum fecit ex sputo Dominus, et li- que vidisset earn vir Dei e contra, ait
nivit oculos meos: et abii, et lavi, et vi- ad Giezi puerum suum: Ecce Sunami-
di, et credidi Deo. tis ilia. Vade ergo in occursum eius, et
Postcommunio die ei: Recte ne agitur circa te, et circa
720 O a c r a m e n t a , quae sumpsimus, Domi- virum tuum, et circa filium tuum ? Quae
O ne Deus noster: et spiritualibus nos respondit: Recte. Cumque venisset ad
repleant alimentis, et corporalibus t u - virum Dei in montem, apprehendit pe-
eantur auxiliis. Per D o m i n u m nostrum des eius: et accessit Giezi ut amoveret
Iesum Christum, Filium t u u m : Q u i te- earn. Et ait homo Dei: Dimitte illam:
cum vivit et regnat in unitate. anima enim eius in amaritudine est, et
Dominus celavit a me, et non indicavit
Super populum: Oremus. Humiliate
mihi. Quae dixit illi: Numquid petivi fi-
capita vestra Deo.
lium a domino meo ? Numquid non di-
Oratio xi tibi: Ne illudas me ? Et ille ait ad Gie-
721 T J a t e a n t aures misericordiae tuae, D6- zi: Accinge lumbos tuos, et tolle bacu-
JL mine, precibus supplicantium: et, lum meum in manu tua, et vade. Si oc-
ut petentibus desiderata concedas; fac currerit tibi homo, non salutes eum: et
eos, quae tibi sunt placita, postulare. si salutaverit te quispiam, non respon-
Per D o m i n u m . deas illi: et pones baculum meum su-
Feria V post dominicam IV in Quadragesima 113

per faciem pueri. Porro mater pueri ait: tatis, ecce defunctus efferebatur filius
Vivit Dominus, et vivit anima tua, non unicus matris suae: et haec vidua erat,
dimittam te. Surrexit ergo, et secutus et turba civitatis multa cum ilia. Quam
est earn. Giezi autem praecesserat ante cum vidisset Dominus, misericordia mo-
eos, et posuerat baculum super faciem tus super earn, dixit illi: Noli flere. Et
pueri, et non erat vox, neque sensus: accessit, et tetigit loculum. (Hi autem
reversusque est in occursum eius, et qui portabant, steterunt). Et ait: Adu-
nuntiavit ei, dicens: Non surrexit puer. lescens, tibi dico, surge. Et resedit qui
Ingressus est ergo Eliseus domum, et erat mortuus, et coepit loqui. Et dedit
ecce puer mortuus iacebat in lectulo ilium matri suae. Accepit autem omnes
eius: ingressusque clausit ostium super timor: et magnificabant Deum, dicen-
se et super puerum: et oravit ad D6- tes: Quia Propheta magnus surrexit in
minum. Et ascendit, et incubuit super nobis: et quia Deus visitavit plebem
puerum: posuitque os suum super os suam.
eius, et oculos suos super oculos eius,
Ant. ad Offertorium Ps. 69, 2, 3 et 4 727
et manus suas super manus eius: et in-
Domine, ad adiuvandum me festina:
curvavit se super eum; et calefacta est
caro pueri. At ille reversus, deambu- confundantur omnes, qui cogitant ser-
lavit in domo, semel hue atque illuc: vis tuis mala.
et ascendit et incubuit super eum: et Secreta
oscitavit puer septies, aperuitque ocu- T^urifica nos, misericors Deus: ut Ec- 728
los. At ille vocavit Giezi, et dixit ei: Vo- JL clesiae tuse preces, quae tibi gratae
ca Sunamitidem hanc. Quae vocata in- sunt, pia munera deferentes, fiant ex-
gressa est ad eum. Qui ait: Tolle filium piatis mentibus gratiores. Per Domi-
tuum. Venit ilia, et corruit ad pedes num nostrum.
eius, et adoravit super terram: tulitque Praefatio de Quadragesima.
filium suum, et egressa est, et Eliseus
reversus est in Galgala. Antiphona ad Communionem
725 Graduate Ps. 73, 20, 19 et 22 Ps. 70,16-17 et 18 Domine, memorabor 729
iustitiae tuae solius: Deus, docuisti me
Respice, Domine, in testamentum
a iuventute mea: et usque in senectam
tuum: et animas pauperum tuorum ne
et senium, Deus, ne derelinquas me.
obliviscaris in finem. V. Exsurge, Do-
mine, iudica causam tuam: memor esto Postcommunio
opprobrii servorum tuorum. tia dona capientibus, quaesu- 730
mus, Domine: non ad iudicium
726 . ^ r . Sequentia sancti Evangelii secun- provenire patiaris, quae fidelibus tuis ad
"^AJ dum Lucam. Luc. 7, 11-16 remedium providisti. Per Dominum

I n illo tempore: Ibat Iesus in civita- nostrum Iesum Christum, Filium tuum:
tem, quae vocatur Nairn: et ibant Qui tecum vivit et regnat in unitate.
cum eo discipuli eius, et turba copiosa. Super populum: Oremus. Humiliate
Cum autem appropinquaret portae civi- capita vestra Deo.
114 Feria VI post dominicam IV in Quadragesima
Oratio bus, et clamavit ad Dominum, et ait:
731
TJopuli tui, Deus, institutor et rector, Domine Deus meus, revertatur, obse-
JL peccata, quibus impugnatur, ex- cro, anima pueri huius in viscera eius.
pelle: ut semper tibi placitus, et tuo Et exaudivit Dominus vocem Eliae: et
munimine sit securus. Per Dominum. reversa est anima pueri intra eum, et
revixit. Tulitque Elias puerum, et de-
Feria sexta posuit eum de cenaculo in inferiorem
III classis domum, et tradidit matri suae, et ait il-
li: En vivit filius tuus. Dixitque mulier
Statio ad S. Eusebium ad Eliam: Nunc in isto cognovi, quo-
732 Ant. ad Introitum Ps. 18, 15 niam vir Dei es tu, et verbum Domini

M editatio cordis mei in conspec- in ore tuo verum est.


tu tuo semper: Domine, adiii-
tor meus, et redemptor meus.
Ps. ibid., 2 Caeli enarrant gloriam Dei:
et opera manuum eius annuntiat firma-
Graduate Ps. 117, 8-9 735
Bonum est confidere in Domino,
quam confidere in homine. V. Bonum
est sperare in Domino, quam sperare in
mentum. V. Gloria Patri.
principibus.
Oratio
733
T^\eus, qui ineffabilibus mundum re- Tractus Ps. 102, 10
JLJ novas sacramentis: praesta, quae- Domine, non secundum peccata no- 736
sumus; ut Ecclesia tua et aeternis profi- stra, qua? fecimus nos: neque secundum
ciat institutes, et temporalibus non de- iniquitates nostras retribuas nobis.
stituatur auxiliis. Per Dominum. V. Ps. 78, 8-9 Domine, ne memineris ini-
quitatum nostrarum antiquarum: cito
734 Lectio libri Regum. anticipent nos misericordiae tuae, quia
3 R eg- 17, I 7" 2 4 pauperes facti sumus nimis. (Hie genu-
ndiebus illis: ^Egrotavit filius mulie- flectitur) V. Adiuva nos, Deus salutaris
I ris matrisfamilias, et erat languor noster: et propter gloriam nominis tui,
fortissimus, ita ut non remaneret in eo Domine, libera nos: et propitius esto
halitus. Dixit ergo ad Eliam: Quid mihi peccatis nostris, propter nomen tuum.
et tibi, vir Dei ? Ingressus es ad me, ut
rememorarentur iniquitates meae, et in- Sequentia sancti Evangelii secun- 737
terficeres filium meum? Et ait ad earn dum Ioannem. Io. 11, 1-45
Elias: Da mihi filium tuum. Tulitque T n illo tempore: Erat quidam languens
eum de sinu eius, et portavit in cena- X Lazarus a Bethania, de castello Ma-
culum ubi ipse manebat, et posuit su- rias et Marthae sororis eius. (Maria au-
per lectulum suum, et clamavit ad Do- tem erat, quse unxit Dominum unguen-
minum, et dixit: Domine Deus meus, to, et extersit pedes eius capillis suis:
etiam ne viduam, apud quam ego ut- cuius frater Lazarus infirmabatur). Mi-
cumque sustentor, afflixisti, ut interfi- serunt ergo sorores eius ad eum, di-
ceres filium eius ? Et expandit se, atque centes: Domine, ecce quern amas infir-
mensus est super puerum tribus vici- matur. Audiens autem Iesus, dixit eis:
Feria VI post dominicam IV in Quadragesima 115

Infirmitas haec non est ad mortem, sed surget in resurrectione in novissimo


pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei die. Dixit ei Iesus: Ego sum resurrec-
per earn. Diligebat autem Iesus Mar- tio et vita: qui credit in me, etiam si
tham, et sororem eius Mariaxn, et La- mortuus fuerit, vivet: et omnis, qui vi-
zarum. Ut ergo audivit, quia infirma- vit, et credit in me, non morietur in
batur, tune quidem mansit in eodem lo- aeternum. Credis hoc? Ait illi: Utique,
co duobus diebus. Deinde post haec di- Domine, ego credidi, quia tu es Chri-
xit discipulis suis: Eamus in Iudseam stus Filius Dei vivi, qui in hunc mun-
iterum. Dicunt ei discipuli: Rabbi, nunc dum venisti. Et cum haec dixisset, abiit,
quaerebant te Iudaei lapidare, et iterum et vocavit Mariam sororem suam silen-
vadis illuc? Respondit Iesus: Nonne tio, dicens: Magister adest, et vocat te.
duodecim sunt horae diet? Si quis am- Ilia ut audivit, surgit cito, et venit ad
bulaverit in die, non ofFendit, quia lu- eum: nondum enim venerat Iesus in ca-
cem huius mundi videt: si autem am- stellum: sed erat adhuc in illo loco, ubi
bulaverit in nocte, ofFendit, quia lux non occurrerat ei Martha. Iudaei ergo, qui
est in eo. Haec ait, et post haec dixit eis: erant cum ea in domo et consolabantur
Lazarus amicus noster dormit: sed va- earn, cum vidissent Mariam, quia cito
do, ut a somno excitem eum. Dixerunt surrexit et exiit, seciiti sunt earn, di-
ergo discipuli eius: Domine, si dormit, centes: Quia vadit ad monumentum, ut
salvus erit. Dixerat autem Iesus de mor- ploret ibi. Maria ergo, cum venisset ubi
te eius: illi autem putaverunt, quia de erat Iesus, videns eum, cecidit ad pe-
dormitione somni diceret. Tune ergo des eius, et dicit ei: Domine, si fuisses
Iesus dixit eis manifeste: Lazarus mor- hie, non esset mortuus frater meus.
tuus est: et gaudeo propter vos, ut cre- Iesus ergo, ut vidit earn plorantem, et
datis, quoniam non eram ibi: sed eamus Iudaeos, qui venerant cum ea, ploran-
ad eum. Dixit ergo Thomas, qui dici- tes, infremuit spiritu, et turbavit se-
tur Didymus, ad condiscipulos: Eamus ipsum, et dixit: Ubi posuistis eum? Di-
et nos, ut moriamur cum eo. Venit ita- cunt ei: Domine, veni et vide. Et la-
que Iesus, et invenit eum quatuor dies crimatus est Iesus. Dixerunt ergo Iu-
iam in monumento habentem. (Erat au- daei: Ecce quomodo amabat eum. Qui-
tem Bethania iuxta Ierosolymam quasi dam autem ex ipsis dixerunt: Non pot-
stadiis quindecim). Multi autem ex Iu- erat hie, qui aperuit oculos caeci nati,
daeis venerant ad Martham et Mariam, facere ut hie non moreretur? Iesus er-
ut consolarentur eas de fratre suo. Mar- go rursum fremens in semetipso, venit
tha ergo, ut audivit quia Iesus venit, ad monumentum. Erat autem speliin-
occurrit illi: Maria autem domi sede- ca, et lapis superpositus erat ei. Ait
bat. Dixit ergo Martha ad Iesum: Do- Iesus: Tollite lapidem. Dicit ei Martha
mine, si fuisses hie, frater meus non soror eius, qui mortuus fuerat: Domi-
fuisset mortuus: sed et nunc scio, quia ne, iam fetet, quatriduanus est enim.
quaecumque poposceris a Deo, dabit ti- Dicit ei Iesus: Nonne dixi tibi, quoniam
bi Deus. Dicit illi Iesus: Resurget fra- si credideris, videbis gloriam Dei ? Tu-
ter tuus. Dicit ei Martha: Scio quia re- lerunt ergo lapidem: Iesus autem, ele-
116 Sabbato post dominicam IV in Quadragesima

vatis sursum oculis, dixit: Pater, gra- tua semper pietate gaudeamus. Per Do-
tias ago tibi, quoniam audisti me. Ego minum nostrum.
autem sciebam, quia semper me audis,
sed propter populum, qui circumstat, Sabbato
dixi: ut credant, quia tu me misisti. Haec III classis
cum dixisset, voce magna clamavit: La- Statio ad S. Nicolaum in Carcere
zare, veni foras. Et statim prodiit, qui ^ Missa, in qua hoc sabbato Ordines
fuerat mortuus, ligatus pedes et manus conferuntur, dicenda est de sabbato, etiam
institis, et facies illius sudario erat liga- festo I vel II classis occurrente, et in ea
additur oratio ritualis «In collatione Ordi-
ta. Dixit eis Iesus: Solvite eum, et sinite num» sub unica conclusione cum oratione
abire. Multi ergo ex Iudaeis, qui vene- Missa?, et omittuntur omnes commemora-
rant ad Mariam et Martham, et viderant tiones, nisi sint privilegiatae.
quae fecit Iesus, crediderunt in eum. Ant. ad Introitum Isai. 55,1

S
Ant. ad Offertorium Ps. 17, 28 et 32 itientes, venite ad aquas, dicit Do-
738 Populum humilem salvum facies, Do- minus: et qui non habetis pre-
mine, et oculos superborum humiliabis: tium, venite, et bibite cum lsetitia.
quoniam quis Deus praeter te, Domine ? Ps. 77,1 Attendite, popule meus, legem
Secreta meam: inclinate aurem vestram in verba
759
A yfunera nos, Domine, quaesumus, oris mei. V. Gloria Patri.
JLVJL oblata purificent: et te nobis iiigi- Oratio
ter faciant esse placatum. Per Dominum.
Prsefatio de Quadragesima. F tiam tuam fructuosus nostrae de-
iat, Domine, quaesumus, per gra-

votionis afFectus: quia tune nobis prod-


Antiphona ad Communionem
erunt suscepta ieiunia, si tuae sint pla-
740 Ioann. 11, 33, 35, 43, 44 et 39 Videns