You are on page 1of 1

,

,
Adagio (T=60)
FERNANDA BRUM - Amar Voc (Quando o Amor)
/

A AA A
,
A/C# A/C# A/C# A/C#
,
,
,
, ,
D DD D
,
,
,
, ,
,
E EE E
,
, ,
,
E7/D E7/D E7/D E7/D
A/C# A/C# A/C# A/C#
,
,
,
Transcrito por Marcelo Minal
Correes e sugestes:
marcelominal@yahoo.com.br
F#m7 F#m7 F#m7 F#m7
,
,
,
, , ,
,
,
,
7

D DD D
,
,
E EE E
,
,
,
,
A AA A
.
A4 A4 A4 A4
.
A AA A
.
A4 A4 A4 A4
.
A AA A
,

E/G# E/G# E/G# E/G#


,
,
,


F#m7 F#m7 F#m7 F#m7
,
,
, ,
,
,
16
1.

E EE E
,


D DD D
,
,
,
A/C# A/C# A/C# A/C#
,
,
,
,
.

Bm7 Bm7 Bm7 Bm7


,

,
,
,
E4 E4 E4 E4
,
,
.
.
E7 E7 E7 E7
E7 E7 E7 E7
,
F F F F
,
23
/

,
F#m F#m F#m F#m F#m F#m F#m F#m
,
,
, ,
.

,
,
,
C#m C#m C#m C#m
,
,
C#m C#m C#m C#m
,
,
,
, ,
,
A7 A7 A7 A7

A7 A7 A7 A7

,
,
,
,
,
,

,
,
,
29
/

D7+ D7+ D7+ D7+


,
,
D7+ D7+ D7+ D7+
,
, ,

A/C# A/C# A/C# A/C#
,
,
Bm7 Bm7 Bm7 Bm7
,
,,
Bm7 Bm7 Bm7 Bm7
,
,
, ,

A/C# A/C# A/C# A/C#
,
,
,
, ,
F#m F#m F#m F#m
,
,
, ,
,
35
/

F#m F#m F#m F#m


,
A AA A
,
.
,
A AA A
,
, ,
,
E EE E
,
,
E7 E7 E7 E7
,
, ,
,
A AA A
, ,, ,
.

C#m C#m C#m C#m


,
,
,
,
,
42
/

D DD D
,

,
,
,
D7+ D7+ D7+ D7+

,
,
,
,
E EE E

E7/D E7/D E7/D E7/D


,,,
,

C#m7 C#m7 C#m7 C#m7
,
,
,,,,
F#m F#m F#m F#m
,
,
, ,
,
A AA A

,
,
,
49
/

A7 A7 A7 A7
,

D DD D
,
,
,
,
, ,
Bm7 Bm7 Bm7 Bm7
,
,
, ,
,
Bm7 Bm7 Bm7 Bm7
,

A AA A
,

,,,,
A4 A4 A4 A4
,

,
, ,

,
.
55
FINE
DA CAPO al FINE
+
DA SEGNO al FINE
/

A AA A
,,,,
A4 A4 A4 A4
,

,
,

A AA A
,,,,
A4 A4 A4 A4
,

,
,

E EE E
,

E7 E7 E7 E7
,
,
,
A AA A
,
, .
.