Α.Τ.Ε.Ι.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τ.Θ. 14561, Τ.Κ. 54101 Θεσσαλονίκη
δικτυακός τόπος: http://www.food.teithe.gr/placements

τηλ. 2310-791375 και τηλ./φαξ. 2310-791391
e-mail: petridis@food.teithe.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Β
αριθμός
φύλλου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΟΠΤΗ

Ονοματεπώνυμο επόπτη: ......................................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο ασκούμενου: ..............................................................................................................................
Φορέας απασχόλησης: ................................................................................................. Ημερομηνία: ..../..../........
Σας παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο με τη δέουσα προσοχή και
ειλικρίνεια. Οι απαντήσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και θα συμβάλουν στην ουσιαστική
βελτίωση της ποιότητας του θεσμού της πρακτικής άσκησης, προς το κοινό όφελος όλων των
φορέων που συμμετέχουν. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις
σας είναι εμπιστευτικές και δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους.
α/α

Ερωτήσεις

καθόλου

λίγο αρκετά πολύ

πάρα
πολύ

1.

Πόσο συχνά επικοινωνείτε με τον ασκούμενο;

2.

Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία σας με τον ασκούμενο;

3.

Είναι ικανοποιητική η τεχνική κατάρτιση του ασκούμενου;

4.

Είναι ικανοποιητική η θεωρητική κατάρτιση του ασκούμενου;

5.

Ήταν επιμελής ο ασκούμενος στην τήρηση του βιβλιάριου πρακτικής
άσκησης;

6.

Εξέφρασε ο εργασιακός επιβλέποντας ικανοποίηση για το θεωρητικό
υπόβαθρο του ασκούμενου;

7.

Εξέφρασε ο εργασιακός επιβλέποντας ικανοποίηση για την απόδοση
του ασκούμενου;

8.

Είστε απόλυτα ικανοποιημένος από το περιβάλλον εργασίας του
ασκούμενου;

9.

Θα προτείνατε ανεπιφύλακτα την τοποθέτηση και άλλων φοιτητών
στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης στην ίδια επιχείρηση;

10. Σας είναι γνωστό το αντικείμενο εργασίας του ασκούμενου;

11. Πιστεύετε ότι ο ασκούμενος έμεινε ικανοποιημένος από την πρακτική
του άσκηση;

12. Επιθυμείτε να έχετε μεγαλύτερη συμμετοχή στον προγραμματισμό και
την παρακολούθηση της εξέλιξης της κάθε μιας τοποθέτησης που
επιβλέπετε;

15. Θεωρείτε σημαντική την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του
Τμήματος;

16. Υπήρξαν προβλήματα συνεργασίας με τον ασκούμενο;

17. Υπάρχει ενδιαφέρον και όρεξη για δουλειά εκ μέρους του
ασκούμενου;

18. Είναι επαρκές το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης;

19. Θα θέλατε να οριστείτε ξανά επόπτης στην συγκεκριμένη επιχείρηση;
 Ναι
 Όχι

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε!
- 1/1 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful