You are on page 1of 14

Gc > Mc:Ng vn > a1316a > title:K thut hn v o cp quang date:07-02-2009 sender:Trn Lm Thnh source: type:ppt K THUT CP QUANG

OPTICAL FIBER TECHNOLOGIES T.BDKTNVB 07-2007 L THUYT 12 TIT L THUYT CHUNG V SI QUANG 1 TIT CC THNG S SI QUANG 1 TIT CU TRC CP QUANG 1 TIT TIU CHUN K THUT CP QUANG CA BTPHCM 0.5TIT THI CNG V BO DNG TUYN CP QUANG 0.5 TIT H THNG THNG TIN QUANG, MNG QUANG TH NG PON V CU TRC FTTX 2 TIT L THUYT HN NI SI QUANG 2 TIT PHNG PHP O TH SI QUANG 3 TIT N TP 1 TIT 7. L THUYT HN NI SI QUANG 2 TIT CC PHNG PHP HN NI SI QUANG BO V MI HN V KHP NI A. K THUT HN NI SI QUANG Th no l mt mi hn nhit (fusion splice)? Mt mi hn nhit l mt s kt ni ca hai (hay nhiu) si cp quang bng cch lm nng chy cc si cp quang ny cng nhau. iu ny c thc hin bng my (fusion splicer) vi hai chc nng: Ging thng cc si quang mun hn vi nhau Lm chy chng ra bng h quang in. A. K THUT HN NI SI QUANG A. K THUT HN NI SI QUANG Th no l mt mi ni c kh (mechanical splice)? L mt kt ni ca hai (hay nhiu) si quang c ging thng v c gi cht bi cc ph kin c kh Cc si quang khng b ni c nh, c th tho lp nhiu ln chnh xc ca cc ph kin c kh l rt cao V d ca mt kt ni c kh ca hng Corning CamSplice A. K THUT HN NI SI QUANG Ti sao li cn thc hin mt mi hn nhit? Khi thi cng mun ghp ni cc on cp ngn li vi nhau X l s c t cp quang Thc hin mi r quang ti mt hm cp hay mt UC quang Hn cc si quang vo cc connectors t vo trong cc ODF, cc t phi quang, cc tp im quang, A. K THUT HN NI SI QUANG Vic chn la mi ni c kh hay mi ni hn nhit ph thuc vo: Tnh kinh t: Mi ni c kh khng cn u t ban u (mua my o, my hn, ph kin o, b dng c thi cng) nhng gi thnh ph kin c kh cao hn (khong 10 USD/connector). Mi ni hn nhit yu cu u t ban u ln (my hn, my o). Tuy nhin gi thnh mt mi hn rt thp (t hn 1 USD/ mi hn). Cht lng: Mi ni hn nhit thng c suy hao thp v phn x t hn mi ni c kh. Tuyn quang c c ly xa thng chn cc mi ni hn nhit. Cc mng LAN, c ly gn thng dng mi ni c kh Cc tia phn x trong cc mi ni c kh cng l vn ln vi cc tn hiu Analog nh CATV, do cc h thng ny thng dng cc mi ni hn nhit. A. K THUT HN NI SI QUANG

Cc bc thc t thc hin mt mi ni hn nhit: Bt c my hn no cng c 4 bc chnh: bc 1 - Chun b si quang bc 2 - Bm si quang to mt ct bc 3 - Hn si quang bc 4 - Bo v mi hn A. K THUT HN NI SI QUANG bc 1 - Chun b si quang: Lt cc lp bo v si (lp bc cht, lp o, ng) cho n khi ch cn duy nht si quang (Li v Gradding 125m) Quan trng l si quang phi c lm sch A. K THUT HN NI SI QUANG bc 2 - bm si quang to mt ct: Thc hin chnh xc l yu t quyt nh c mt mi hn tt Khng th thc hin mt mi hn tt khi mt cc hai si quang xu Mt ct p phi phng nh gng v cc k vung gc vi trc ca si quang Mt quan nim sai lm ca bc ny l ct si cp lm i. Dao ct chuyn dng c gi t 1000USD tr ln A. K THUT HN NI SI QUANG A. K THUT HN NI SI QUANG bc 3 - Hn si quang: Gm hai bc chnh sau: Ging (alignment) Lm nng chy (melting hay heating)

A. K THUT HN NI SI QUANG bc 4 - Bo v mi hn: Mi hn nhit thng c lc cng t 0.5 n 1.5 lbs. Mt mi hn tt s khng b t khi thao tc bnh thng Tuy nhin mi hn sau khi hon tt cn c bo v chng cc lc b cong hay lc ko A. K THUT HN NI SI QUANG Lm sao thc hin mt mi ni c kh? Cng nh 1 mi hn nhit, c 4 bc thc hin 1 mi ni c kh l: Bc 1: Chun b cp quang Bc 2: Bm cp to mt ct tt Bc 3: Kt ni cp quang bng cc ph kin c kh (khng dng nhit) Bc 4: Bo v mi ni v si cp sau khi thc hin A. K THUT HN NI SI QUANG Bc 1: Chun b cp quang theo cng cch nh thc hin vi 1 mi ni hn nhit Bc 2: Bm cp to mt ct tt: cng theo cng cch nh thc hin vi 1 mi ni hn nhit nhng chnh xc t hn. L do l c 1 loi gel bi vo mi ni c kh gip nh sng truyn qua tt hn A. K THUT HN NI SI QUANG Bc 3: Kt ni cp quang bng cc ph kin c kh (khng dng nhit) Bc 4: Bo v mi ni v si cp sau khi thc hin cng bng cc v bc c kh. A. K THUT HN NI SI QUANG Mt bao lu thc hin 1 mi ni hn nhit? Ph thuc vo yu cu cht lng ca mi hn (Suy hao thp?) a s my hn thc hin 1 mi hn n gin t 10-15 giy Nhng my hn chnh xc cao hn khong trn 30 giy cho 1 mi hn. Thi gian ny ginh cho vic phn tch v ging thng cc si quang. A. K THUT HN NI SI QUANG Lm sao thc hin bo v 1 mi ni hn nhit sau khi hn xong?

Tt c cc mi hn cn c bo v c hc sau khi hn xong. Thng mi hn thng c t trong 1 ng nhit co (Shrink), 1 v bo v c kh (mechanical protector) hay bi keo (gel) Thng cc mi hn c t trn mt khay c nhiu rnh, mi rnh cho 1 mi hn. Sau khay c t ln 1 thit b bo v khc (cassette) A. K THUT HN NI SI QUANG ng nhit co (Shrink): Mi hn c t trong ng nhit co, sau c t vo trong rnh trn khay ri keo lm chc. v bo v c kh (mechanical protector): V bc nha hay kim loi lm sn bi keo (gel): Mi hn ch c t vo trong rnh trn khay ri keo lm chc. Khng c bo v bn ngoi. So snh cc loi bo v mi hn A. K THUT HN NI SI QUANG Lm sao kim chng mt mi hn l tuyt i t yu cu? Dng OTDR hai hng (1 hng cha chnh xc v ng knh trng mode theo hai hng c th khc nhau) A. K THUT HN NI SI QUANG Gi thnh ca mt my hn nhit? $10,000 - $30,000 Ph thuc mt s c tnh v chnh xc ca my A. K THUT HN NI SI QUANG Gi tr chp nhn c ca mt mi ni hn nhit? Ty thuc vo ng dng Ty thuc vo yu cu thit k tuyn C th tm phn loi nh bng sau: A. CC PHNG PHP HN NI SI QUANG A. K THUT HN NI SI QUANG My hn nhit hot ng th no? Hai si quang c a vo my Hai si quang c ging thng hng Hai si quang c a gn li vi nhau nhanh. Mt nhit lng ln c to ra (thng do h quang in) Hai si quang nng chy v ngui to ra mt si quang lin lc A. K THUT HN NI SI QUANG A. K THUT HN NI SI QUANG A. K THUT HN NI SI QUANG My hn nhit c hay phi sa cha hay thay ph tng? Rt t khi phi sa cha nu c bo dng nh k 5 pht/ngy (My hn v dao ct) Nhng ph tng chu nhit (nh cc cc h quang hay cc rnh ch V) c th thay th ti hin trng Nn cn chnh bo dng ti trung tm kim nh mi nm mt ln. A. K THUT HN NI SI QUANG Th no l th sc cng ca mi hn? Mt mi hn mi xong cn phi th sc cng vi mt lc ko nh kim chng n c bn c hc Cng l kim chng mi hn khng c bt thng no xy ra

A. K THUT HN NI SI QUANG Mi hn tn km ch no? Chi ph mt mi hn ch yu vt liu bo v mi hn sau khi hon tt (cassette, ng nhit co (Shrink hay Sleeve, gel, mng xng,) Mt phn nh cc vt liu lm sch si quang trc khi hn (r lau, ha cht)

A. K THUT HN NI SI QUANG My hn ca bn c hn c cp ribbon? My hn c khng hn cp ribbon My hn nhiu si (Mass fusion splicers) ra i nm 1990s. N c th hn ribbon 12 si. My hn cp ribbon c th hn tng si

A. K THUT HN NI SI QUANG A. K THUT HN NI SI QUANG My hn nhit lm cc cng vic g? Ging thng hai si quang (Aligns the Fiber) Kim tra li (Checks for Problems) Hn (Fuses the Fibers) o li suy hao qua mi hn (Estimates the Loss of the Splice) Cc my khc nhau thc hin cc cng vic trn vi chnh xc khc nhau. My cng chnh xc, suy hao qua mi hn cng nh A. K THUT HN NI SI QUANG My hn Ging thng hai si quang nh th no? Ging tch cc (active alignment): my hn dng nhiu cch khc nhau quan st cc si quang. N iu khin cc motor di chuyn cc si quang theo cc trc X (ngang), Y (dc) v Z (vo-ra) cho n khi cc si quang thng hng. L phng php c chnh xc cao nht A. K THUT HN NI SI QUANG My hn Ging thng hai si quang nhu th no? Ging th ng (passive alignment): Phn cn li ca cc si quang trong cc rnh ch V m da trn s ng tm ca v ngoi ca si ging chng theo cc trc X v Y. Vic ging theo trc Z c thc hin bi my hay ngi. N gi l phng php rnh V c nh (fixed V-groove) A. CC PHNG PHP HN NI SI QUANG A. K THUT HN NI SI QUANG My hn quan st hai si quang nh th no ging chng? PAS - Profile Alignment System (h thng ging nhn t mt bn): Nhn bit li (core). Cc cameras phn tch nh ca si quang xc nh v tr ca li. L-PAS (Video) - Lens Profile Alignment System: Cc cameras phn tch nh ca si quang v ging (v) si quang cng nh chiu sng ng trung tm dng hiu ng Lens (Lens Effect: Hiu ng phng to cc vt th nh). Warm Image Processing-X l nh nng: Cameras quan st s le sng ca li khi n c nung nng LID-System - Local Injection and Detection- H thng tim v nhn dng: Mt my pht chiu sng vo 1 li, mt my thu nhn nh sng t 1 li khc. My hn iu chnh nh sng thu c l ln nht. A. K THUT HN NI SI QUANG LID-System A. K THUT HN NI SI QUANG V d ca LID-System A. K THUT HN NI SI QUANG Auto Fusion Time H thng LID cho php cc my hn s dng mt tnh nng gi l Auto Fusion Time (tm dch l thi gian hn t ng) Hn si quang vi thi gian ti u bi vic quan st mc LID trong khi hn cho n khi mc nh sng thu cc i nhn c V nh vic nng bnh n khi cc cnh ng vng, khng b chy cng khng b sng A. K THUT HN NI SI QUANG y l biu cho thy h thng LID c dng th no vi Auto Fusion Time. A. K THUT HN NI SI QUANG Sau khi ging, my hn lm g? Kim tra vic ging (Alignment Check)- Kim tra cc si quang c ging thc s chnh xc hay cha Kim tra mt ct (End-face Check)-Kim tra cht lng mt ct c nh mong mun (phng, vung gc vi trc) Kim tra in cc (Electrode Check)-Sau mt s mi hn nht nh, my t ng nhc kim tra v lm v sinh cho u in cc. Th h quang (Arc Test)-Th dng in to h quang, c th phi chnh li nu thy cn A. K THUT HN NI SI QUANG Sau khi kim tra, khng c li, my hn sn sng hn? sn sng hn

My to ra mt h quang gia cc in cc Cc si quang c y li gn nhau Cc si quang nng chy v xa nhau ra. Tuy nhin my hn y cc si quang vo nhanh hn tc li ra do nng chy ca chng. Ch nng chy ca cc si quang gp nhau. Cc si quang chy ra cng nhau A. K THUT HN NI SI QUANG Sau khi hn 2 si quang li vi nhau, my hn lm g tip? c lng suy hao ca mi hn: Vi mt chnh xc no ng quan tm vi cp n mode Vi cp a mode th: nhn thy tt l tt H thng LID l c chnh xc cao nht v do thng dng nht Ch : kt qu suy hao ch l c tnh (estimate), cha phi l kt qua o c. A. K THUT HN NI SI QUANG Ti sao vic c lng suy hao ca mi hn li quan trng? Cc tuyn quang ng di cn c suy hao mi ni cng nh cng tt Cp SM c li nh, kh ging thng, suy hao mi hn bin ng, vic c lng suy hao cn thit xc nh xem mi hn c cn thc hin li hay khng? A. K THUT HN NI SI QUANG Lm sao my hn c lng suy hao ca mi hn? Vi h thng dng Video (PAS v L-PAS) S dng cc bc nh trc v sau khi hn xc nh qu trnh hn c tt hay khng? Vic c lng suy hao ca mi hn da vo cc bc nh chp c. Vi LID-System: S dng cc kt qu o trc v sau nng lng AS i qua o lng AS b mt khi i qua mi hn. Chnh xc hn. A. K THUT HN NI SI QUANG Cc lai my hn: Lai y tnh nng (Full-Featured): C kh nng t ng han tan, mi hn c suy hao thp, thao tc d dng. Lai hn hng lat(mass): hn ribbon t 2-12 F.O Lai hn siu gn(micro): sch tay, vn c nhiu tnh nng, thng dng cng ngh ging kiu rnh V c nh Lai hn tay (manual): khng t ng, yu cu tay ngh cao. My r tin. A. K THUT HN NI SI QUANG 4 cu hi t ra khi mua my hn: Suy hao mi hn l bao nhiu cho cp SM? Suy hao thp (.02 to .05) = Full-Featured; Suy hao trung bnh (.06 to .10) = Micro; Cn hn bao nhiu mi hn vi my ny? Vi trm /nm = Micro hay Manual. Vi ngn /nm = Full-Featured Thng dng my hn ny cho lai cp no? New Standard (Single-mode lm sau 1990) = Micro, Full-Featured Cp c bit (LS, DS, LEAF, Truewave) = Full-Featured Ribbon = Mass Cp c (SM lm trc 1990) = Full-Featured Vic c tnh suy hao sau khi hn cn i hi chnh xc th no? chnh xc nh OTDR = Full-Featured Kh chnh xc, khang 95% = Full-Featured Trung bnh, khang 80% = Micro B. CC BC HN NI SI QUANG 5 BC NH SAU: 1. Tut v, lm sch, bm mt ct (Strip, Clean, & Cleave) a. Tut v (Strip): Tut v tng ng vi chiu di nh ch dn trong s tay ca my hn B. CC BC HN NI SI QUANG b. Lm sch (Cleaning): Lm sch si quang bng khn giy c bit v cn isopropyl sao cho si quang c ting ku cht cht khi lau B. CC BC HN NI SI QUANG c. bm mt ct (Cleaving): t si quang vo dao ct (cleaver), s dng thao tc nh hng dn trong s tay. Ging si quang trong vng ct ct v tr mong mun n dao ct nh nhng

B i cc ba v mt cch cn thn B. CC BC HN NI SI QUANG 2. Np si quang vo my hn (Load Splicer) t cc u si quang gn cc in cc ng ng u si quang vo u Nh nhng lun si quang vo cc rnh hnh ch V B. CC BC HN NI SI QUANG 3. Hn si quang (Splice Fibers) c hng dn Quan st hnh nh ng hy vng hn rt tt ngay nhng ln hn u tin t cc u si quang gn cc in cc ng cc kp trn tng si quang Chn chng trnh trn my hn Bt u qu trnh hn (t ng hay bng tay) B. CC BC HN NI SI QUANG 4. Chn an v sa li (Diagnose and Correct): Kim tra dao ct v cc kp nh k Cn chnh cc rnh ch V khi thy b r Lau sch cc in cc hng ngy Lau cc LED, lng knh, gng, cameras v a bo v Mt mi hn tt thng do: Tay ngh ca k thut vin Ci t thng s lai my hn Lai cp quang B. CC BC HN NI SI QUANG 5. Tho cp ra v bo v mi hn (Remove and Protect Splice): Tho hn mi hn ra t my hn Dng ng nhit co (Heat-Shrink) v thc hin cc thao tc bo v mi hn t mi hn c bo v vo trong khay (cassette) t khay vo trong hp (ODF hay UC) B. CC BC HN NI SI QUANG B. CC BC HN NI SI QUANG B. CC BC HN NI SI QUANG B. CC BC HN NI SI QUANG B. CC BC HN NI SI QUANG L THUYT 12 TIT L THUYT CHUNG V SI QUANG 1 TIT CC THNG S SI QUANG 1 TIT CU TRC CP QUANG 1 TIT TIU CHUN K THUT CP QUANG CA BTPHCM 1 TIT THI CNG V BO DNG TUYN CP QUANG 1 TIT H THNG THNG TIN QUANG, MNG QUANG TH NG PON V CU TRC FTTX 2 TIT L THUYT HN NI SI QUANG 2 TIT PHNG PHP O TH SI QUANG 2 TIT N TP 2 TIT 8. PHNG PHP O TH SI QUANG 2 TIT L THUYT O QUANG PHNG PHP O QUANG DI A. L thuyt o quang C bn: Cng sut v bc sng Cng sut quang c o bng dBm. OdBm = 1mW Tm cng sut t +20dBm ti -70dBm Cc bc sng quang c dng ngy nay trong thng tin quang l: 850nm, 1300nm, 1310nm v 1550nm

A. L thuyt o quang C bn: nh sng quay li OTDR da trn AS quay li (returned light) thc hin php o. Hai dng AS quay li: Phn x (Fresnel reflection): Khi AS gp mt phn cch ca hai mi trng c chit sut khc nhau. Tn x (Rayleigh scattering): l kt qu ca nhng thay i trong mt vt liu. A. L thuyt o quang C bn: Tn x ngc - backscatter Khi nh sng i ngang qua mt ht (Thng l nh hn bc sng nh sng) th mt phn ca nh sng b tn x (scattered) theo mi hng. Phn nh sng quay tr li ngun sng gi l tn x ngc backscatter. nh sng i tip b suy yu mt phn sau tn x (suy hao do tn x xy ra) A. L thuyt o quang C bn: Suy hao - attenuation nh sng chy trong li si quang b suy hao do 4 nguyn nhn sau: Hp th (absorption): xy ra khi AS p vo cc tp cht trong li thy tinh. Tn x (scattering): xy ra khi AS i vo vng c mt vt liu thay i. Un cong (macrobending): AS vt ra khi li v i vo phn v Vi un cong (Microbending): AS vt ra khi li v i vo phn v A. L thuyt o quang Ti sao phi o kim si quang? Kim tra cc ch tiu k thut (specs). Kim tra sau lp t hay di chuyn Ghi nhn iu kin tt nht (bc sng hot ng hiu qu, bng thng ph hp). Kim tra li Xc nh v tr li Sa li A. L thuyt o quang Khi no phi o kim si quang? Ti nh my Khi nhn cp Sau khi lp t Sau v trong khi hn ni Nghim thu Bo dng nh k Sa cha v ng cu thng tin A. L thuyt o quang Lm g khi o kim si quang? Kim tra thng mch (continuity) Mt mt trung bnh (Average loss-dB/km) Mt mt v v tr ca mi hn Phn x (Optical return loss - ORL) Suy hao ton tuyn (end to end atten) Chiu di tuyn A. L thuyt o quang OTDR-Optical Time Domain Reflectometer My o phn x min thi gian-Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) l dng c thng dng nht o mt s c tnh quan trng ca cp quang C th dng OTDR c tnh suy hao ca mt si quang n hay tan tuyn cp quang. Thng thng OTDR dng quan st cc bin c nh suy hao, li v c ly gia cc bin c . A. L thuyt o quang OTDR kim tra cht lng tuyn quang thng qua vic o tn x ngc (backscatter). ITU chp nhn cc php o tn x ngc l hp l phn tch mt suy hao si quang Tn x ngc (Backscatter) l gii php o cp quang m cho php pht hin cc mi hn trn tan tuyn

OTDR l cng c trong sn xut, trong thi cng lp t cng nh trong bo tr bo dng. A. L thuyt o quang OTDR-Optical Time Domain Reflectometer OTDR pht ra mt xung AS v o mc AS quay ngc tr li Mt b ghp (coupler) cho php c ngun quang v b thu quang c kt ni ti cng mt si quang A. L thuyt o quang OTDR-Optical Time Domain Reflectometer A. L thuyt o quang OTDR-Optical Time Domain Reflectometer OTDR ly mu mc AS phn x mt cch lp i lp li (theo mi xung AS c pht i). VD: My GN Nettest CMA4000 ly 16.384 mu AS phn x tng ng vi mi xung as c pht i. Ngha l nu tuyn cp di 128 km th c 8m (128km/16.384) tn hiu phn x c ly mu 1 ln. OTDR pht i rt nhiu xung. Cc mu nhn c theo tng xung phn x s c ly trung bnh v kt qu c hin ra trn mn hnh di dng th. A. L thuyt o quang An tan Laser (Safety) Nu nhn vo tia laser th ty thuc vo cng nh sng, mt c th b m tc thi hay vnh vin Cc bc sng dng trong thng tin quang l khng thy c do cng nguy him i vi mt. Cc tiu chun quc t cng a ra quy nh an tan v thao tc vi ngun quang laser. A. L thuyt o quang OTDR tha cc yu cu an tan v ngun quang M l tiu chun 21 CFR class 1 v chu u l IEC 825 class 3A. Cc sn phm tha cc chun trn c xem l an tan ngai tr nhn bng mt dng c quang hc chng hn nh knh hin vi. Tuy nhin cng khng nn nhn thng lu trc tip vo ng ra ca my hay u si quang nu ang bt laser. A. L thuyt o quang K hiu an ton A. L thuyt o quang Cc loi bin c (events) trn si quang: Bin c i vi mt si quang l bt k iu g gy nn mt mt (loss) hay phn x (reflection) m khng phi l do nhng tn x (scattering) ca bn thn vt liu lm cp quang to ra. V d: cc connectors, cc mi hn, cc gc un cong, cc vt nt, cc vt gy, ng biu din OTDR (trace) s cho thy cc bin c trn si quang trn mt mn hnh. Trc hanh th hin c ly (km), trc tung th hin cng sut tn hiu nh sng (dBm). A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Vi cc si cp n (cha c hn ni): Biu OTDR nh hnh v Tn hiu b suy hao u Cc mc phn x mnh c hai u ca si quang A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Tuyn cp thc t (c c cc mi hn): L cc tuyn cp ng di, ni cc a im xa nhau. L s ni ca nhiu an cp quang. C nhiu bin c (events) xy ra trn tuyn Nhiu u cui ca tuyn A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang im bt u ca si quang Nu s dng 1 connector u vo ca si cp (khi o lun cn phi c connector), im bt u ca si quang lun c mt tn hiu phn x (di) rt mnh A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang im kt thc ca si quang Trong a s cc trng hp s c mt tn hiu phn x mnh ti im kt thc ca si quang. Sau tn hiu ch cn mc nhiu. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Nu si quang b gy hay t (break) Cc vt gy hay t gi l cc bin c khng phn x.

Biu ri xung mc nhiu ngay. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Connector hay cc mi ni c hc (Connector or Mechanical Splice) Connectors to ra c mt mt ln phn x Cc mi ni c hc cng c hiu qu ging connector. Thng chng c mt mt v phn x nh hn connector. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Cc mi hn nhit (Fusion Splice): Cc mi hn nhit l cc bin c khng c phn x (non-reflective Event), ch c mt mt nh Cc mi hn nhit cht lng cao rt kh pht hin v mt mt qu nh. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Trong trng hp mi hn xu, c th thy mt t nng lng phn x. Mt vi mi hn to ra li, lm ta tng rng mc nng lng ca tia sng c tng ln. Thc ra l do s sai bit ca cc h s tn x ngc trc v sau mi hn trong si quang. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Nu biu cho thy mt li ( tng v cng sut tn hiu) khi o theo mt hng th hy o li t pha kia ca si quang, ta s thy mt mt ti chnh im ny. S khc bit gia li v mt mt sau hai php o cho ta s mt mt thc t ti im ny Do thng cn phi thc hin php o t hai u ca si quang. A. L thuyt o quang Un cong v vi un cong (Bends and Macrobending) Ung cong si quang cng gy ra mt mt tn hiu, nhng l mt bin c khng c phn x. phn bit bin c do un cong v do cc mi hn gy ra hy xem li s thit k tuyn hay h s han cng. Mt mt do un cong hay vi un cong s khng c trong thit k hay han cng. A. L thuyt o quang Nu o bc sng di ( ln) th vi un cong s th hin mt mt mt ln hn Do chng ta nn o OTDR nhiu bc sng khc nhau c th phn bit gia un cong v mi hn nhit. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Vt nt (Cracks) Vt nt thng do si quang chu lc nn qu ln hay do li sn xut gy ra. Vt nt to ra mt mt v phn x phn x v mt mt c th thay i khi di di cp quang. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Dy nhy quang (Patchcords) Dy nhy quang c dng ni OTDR vi si quang khi lm php o. S phn x ban u khng bao trm phn u ca si cp. N gip quan st tt hn connector u tin A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Cc thng s ca si quang A. L thuyt o quang Chit sut (Refractive Index) OTDR tnh ton c ly ti bin c bng vic o thi gian cn thit t khi truyn tia sng n khi nhn li n (do phn x) C ly c hin th v thi gian o c quan h vi nhau bi chit sut. iu ny c ngha l nu thay i chit sut s lm thay i c ly tnh c. A. L thuyt o quang o c ly bng OTDR:

A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Chit sut ph thuc vo vt liu lm si quang. Khi o cp quang cn thit phi bit chit sut ca n. Sai s do nhp sai vo my o tham s chit sut ca si quang l rt ng k A. L thuyt o quang H s tn x (Scatter Coefficient) OTDR khng ch nhn tn hiu t cc bin c, n cn nhn tn hiu t bn thn si quang. Khi nh sng i dc theo si quang, n b suy hao bi tn x Rayleigh. Mt vi tia sng b tn x quay tr li OTDR. Hiu ng ny gi l tn x ngc backscatter. A. L thuyt o quang H s tn x c trng cho lng nh sng quay tr li trong si quang. H s ny nh hng n gi tr suy hao ngc (value of return loss) v phn x. H s tn x c o bng t s gia cng sut xung nh sng ng ra ca OTDR v cng sut ca tia sng tn x ngc u gn ca si quang A. L thuyt o quang T s ny o bng dB v t l nghch vi rng xung v cng sut xung quang ph thuc vo rng xung. Gi tr in hnh ca h s tn x l khong 50 dB vi rng xung 1 s H s tn x cng ph thuc vo bc sng v dng si quang. A. L thuyt o quang Cc thng s ca php o (Measurement Parameters) A. L thuyt o quang rng xung (Pulse Width) Mt trong nhng tham s chnh c kt qu o tt l rng ca xung nh sng c pht vo trong si quang. N xc nh phn gii ca c ly m l rt quan trng phn bit cc bin c mt cch r rng. rng xung cng hp, phn gii ca c ly cng cao. Tuy nhin mt xung ngn to ra mt di ng nh hn v th s c nhiu nhiu hn. A. L thuyt o quang Nu mun o cc c ly di ta cn phi c di ng ln, tc rng xung phi ln. Tuy nhin rng xung ln cho ra phn gii nh. Ty theo mc ch ca php o, ta phi cn nhc phn gii cao hay di ng cao. Chn xung hp nu mun o suy hao ca cc mi hn hay connectors nm gn nhau. Chn xung rng nu mun kim tra vt gy rt xa. A. L thuyt o quang Xung hp (Short pulse width) phn gii cao nhng c nhiu nhiu Gim rng xung lm ngn li nhng vng cht (deadzones) v phn bit cc bin c mt cch r rng. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Xung rng (Long pulse width) Di ng ln nhng vng cht cng ln. Tng rng xung gim nhiu v quan st cc bin c xa. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Cc gi tr in hnh ca rng xung: 5 ns / 10 ns / 30 ns / 100 ns / 300 ns / 1 s (tuyn ngn) 100 ns / 300 ns / 1 s / 3 s / 10 s (tuyn xa) A. L thuyt o quang Cc mode ti u (Optimization Mode)

Thng th OTDR cn nhc gia phn gii v di ng. phn gii cng tt th cng nhiu nhiu. A. L thuyt o quang Cc OTDR thng c 3 mode theo 3 loi b thu khc nhau: Standard Mode Dynamic Range: ti u cho di ng. Resolution: ti u cho phn gii. Ta c th chn mode ti u khi ci t tham s my trc khi o. A. L thuyt o quang Khi ti u cho Dynamic Range, OTDR dng xung rng v ta thy t nhiu xut hin trn mn hnh. Do c th o cc c ly xa. Ngc li khi ti u cho Resolution. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Khong o (Measurement Span) OTDR o mt s no cc im ly mu (max 15710). Khong o xc nh ni nhng im mu ny c phn b trn si cp quang. V vy n quyt nh c c ly o ln phn gii ly mu. phn gii ny l c ly gia hai im o lin k nhau. A. L thuyt o quang B ly du (Markers) ch c th c t cc im ly mu. t cc markers mt cch chnh xc hn ngi ta cn thay i khong o c c cc im ly mu gn hn vi bin c. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Cc tham s lin quan ti cht lng o (Performance Parameters) A. L thuyt o quang Di ng (Dynamic Range): Di ng l mt trong nhng c tnh quan trng nht ca OTDR. N m t suy hao cng sut cc i tnh t im tn hiu bt u c tn x ngc ti cc nh nhiu. Nu thit b ang o c 1 suy hao ln hn th u xa b bin mt trong nhiu Nu thit b ang o c 1 suy hao t hn, th u xa xut hin r rng trn nn nhiu. V do ta c th quan st c ch gy. A. L thuyt o quang Cn nh rng mt s bin c gn ti mc nhiu ( mt mt qu nh kh phn bit c vi nhiu). V d: ta cn quan st ti thiu 6dB trn nhiu o cc suy hao mi hn c 0.1dB (mt mt rt nh) v ta cn khong 3dB quan st vt gy (mt mt rt ln) Do di ng ca OTDR phi ti thiu t 3 n 6dB ln hn suy hao ton tuyn. A. L thuyt o quang Ging nh vng cht, di ng cng c ci trn my. nh hng chnh l rng xung, vic chn mode ti u v bc sng. V vy cc c t lin quan n di ng cn phi lit k khi ci t. A. L thuyt o quang Di ng a ra c th so snh tng ng vi nh nhiu hay t s tn hiu/ nhiu (SNR)=1. Khi tm nh nhiu l 2.2dB. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Vng cht suy hao (Attenuation Deadzone) Vng cht l mt phn trn th OTDR m s phn x qu mnh che ph mt d liu cn quan st. iu ny xy ra do mt tn hiu qu mnh lm bo ha b thu ca OTDR v n mt thi gian phc hi. Vng cht suy hao m t khong cch t cnh ln ca bin c phn x ti lc n tr li mc tn x ngc ca si quang. A. L thuyt o quang C th d dng xc nh im m cnh ln bt u nhng kh bit khi no s phc hi kt thc. Nhiu hng t ra mc +/ 0.5 dB xung quanh mc tn x ngc sau khi phn x.

Vng cht kt thc im ni m mc tn x ngc dao ng xung quanh dung sai +/ 0.5 dB. A. L thuyt o quang quan st mi hn hay vt gy trn si quang ta cn phi kho st mc tn x ngc. Cc bin c trong vng cht c th khng quan st c v tn x ngc khng th hin ra. Kch thc vng cht ph thuc nhiu vo vic ci t thit b o. A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Vng cht bin c (Event Deadzone) L c ly ti thiu cn c gia 2 bin c cng loi c th phn bit chng. V d nu c 2 connectors cch nhau 2m, ta s thy mt s phn x c 2 nh v c khe hp gia chng. Khe hp ch ra rng thc t c 2 phn x t 2 bin c khc nhau. Nu cc bin c qu gn, ta khng th quan st khe hp v khng th phn bit chng. Vng cht bin c cng ph thuc nhiu vo vic ci t trn thit b o A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Thi gian trung bnh (Averaging Time) OTDR gi cc xung lp i lp li vo trong si quang. Cc kt qu ca mi xung c ly trung bnh. iu ny lm gim nhiu ngu nhin ca b thu A. L thuyt o quang A. L thuyt o quang Thi gian trung bnh ln hn s lm tng di ng bi vic gim nn nhiu ca OTDR. Thi gian trung bnh tt trong phm vi 3 pht A. L thuyt o quang B. PHNG PHP O QUANG DI Cc bc chnh (Common Tasks) Ch trnh by cc bc chnh Cc th tc v cc bc chi tit s khc bit cho cc lai my o khc nhau. Cc th tc chi tit c tm thy trong cc s tay vn hnh (operation manual) ca cc my o B. PHNG PHP O QUANG DI Lau sch cp (Cleaning a Fiber) c trung thc cho php o Cc connectors tham gia o phi c lm sch. ng knh ht bi khang bng ng knh li si quang. VD: Ht bi khang 10 n 100 m nm chn si quang SM c li 9 m. Nu lm ti 5% ca vng tit din nh sng i qua th suy hao s tng 0.22 dB. B. PHNG PHP O QUANG DI Lau sch li cc connector trong trng hp ngi o c nghi ng v kt qu o v khng th thc hin li php o. Trong hu ht cc trng hp, s bn ca adator (connector ca my OTDR) l nguyn nhn chnh ca kt qu sai. Cc connectors thng cn v sinh trc khi o l: adaptor, connector ca patchcords v cc connectors trn ODF, connectors trn tuyn,.. B. PHNG PHP O QUANG DI Cc thit b chuyn dng lm sch connectors l: Np y v che bi (Dust v shutter caps) Cp quang v connector no cng c cc np y trnh tc hi c hc v nhim bn. Lun phi gi np y ny tr khi cn thao tc. Sau khi thao tc, lc y np phi cn thn. Khng n qu mnh np y ln si quang. Np cng cn lm sch trc khi y nu khng bi s lm xc hay bn mt si quang. Cn ra (Isopropyl alcohol) Ch dng cn y t. Sau khi lau bi bn, lau li cn bng khn mm chuyn dng. B. PHNG PHP O QUANG DI Mt s lau sch chuyn dng: Gi lau bng vi - Cotton swabs Khn giy mm - Soft tissues lau ng - Pipe cleaner Bnh kh kh nn - Compressed air

B. PHNG PHP O QUANG DI Ni OTDR vo si quang: Ty vo mc ch, c 3 cch chnh ni si quang cn o vo OTDR: Cch 1: Ni trc tip (Direct Connection): Nu cp quang c sn connectors ph hp vi OTDR. B. PHNG PHP O QUANG DI B. PHNG PHP O QUANG DI Cch 2: Ni qua Patchcord (Connector c hai u) y l cch thng dng nu mun o tuyn cp quang va lp xong hay tuyn ang hat ng, c bit connector u cui ca tuyn cp c lp t ln gi ODF B. PHNG PHP O QUANG DI B. PHNG PHP O QUANG DI Cch 3: Pigtail trn (khng c connector 1 u) Nu si quang cn o cha c connector th dng 1 pigtail trn v mt mi ni c kh r tin. B. PHNG PHP O QUANG DI B. PHNG PHP O QUANG DI Hin th trn OTDR (Display): Tt c cc lai OTDR u hin th si quang hay tuyn quang di dng th ln trn mn hnh. Trc hanh l c ly. Trc tung l cng sut phn x tng i ca xung quang pht i. Dng ca th cho php ngi o kt lun v si quang hay tuyn quang cng cc ph kin trn tuyn nh connectors hay cc mi hn. kho st th mt cch chi tit, ngi o cn iu chnh (thay i tm nhn: scale, zoom) th quan st d hn. B. PHNG PHP O QUANG DI B. PHNG PHP O QUANG DI V d v tm o theo trc tung l t 0.2dB/Div ti 5dB/Div v trc hanh l t tan cnh (full measurement) ti vic phng to gn 100 ln. Ngai ra, ngi o c th t 2 b nh du (markers) bt c u trn th ri phng to (zoom) vng xung quanh Marker A, xung quanh Marker B, hay gia 2 Markers A v B. Ta cn lm quen vi cc chc nng trn ca OTDR v y l chc nng thng dng nht khi o. B. PHNG PHP O QUANG DI B. PHNG PHP O QUANG DI Dng chc nng zoom xung quanh v gia 2 marker A v B xem vng no mt cch chi tit hn. Khi trc hanh c th c phng vi t l xp x 10 ln. B. PHNG PHP O QUANG DI B. PHNG PHP O QUANG DI Ta c th di chuyn v tr marker mt cch t t. Tuy nhin trong th marker lun chnh gia. Kt qu l th di chuyn qua tri hay qua phi. B. PHNG PHP O QUANG DI B. PHNG PHP O QUANG DI Mc zoom ca tan th ca tuyn quang 60km c th l 6 km/Div v 5dB/Div. iu ny cho php chnh th v tr ca marker. B. PHNG PHP O QUANG DI B. PHNG PHP O QUANG DI C th xem th zoom v thay i scale t 200 m/Div v 0.2 dB/Div. iu ny cho php chnh nhuyn v tr ca marker. B. PHNG PHP O QUANG DI B. PHNG PHP O QUANG DI Trn si hay tuyn quang, ta c th kim tra ng nht ca suy hao. t marker A im u v marker B cch xa 500 ti 2,000 m. Zoom phn th gia 2 markers xem xt suy hao. Hn na, ta c th di chuyn c 2 markers song song quan st cc phn t cnh nhau trn tan tuyn. B. PHNG PHP O QUANG DI B. PHNG PHP O QUANG DI t Markers mt cch chnh xc:

V tr ca bin c lun ni