P. 1
Vasile Voiculescu - Amintiri despre pescuit

Vasile Voiculescu - Amintiri despre pescuit

|Views: 514|Likes:
Published by Dan Vasile Flavius

More info:

Published by: Dan Vasile Flavius on Aug 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2015

pdf

text

original

A m in t i r i

d e sp r e

p e scu i t

DupA pE$TE. Dar pent r uf r um useleapagnicia N u si N t eur I AT indeletnicirii ampracticat aproape toate soiurile de pescuit, oriunde m-au purtat intimplarea gi slujba mea de medic. Pretutindeni, de la piraiele Carpaqilor pini-n noianele Dunirii si bugazurile Marii, mi-am azvirlitundila qi mi-am inmuiat volocul. Numai in paradisul Deltei n-am ajuns. intiia oari am vinat pistrivul inJii, cind apele nu-i erau inci negre de spnlntura carbunilor de la Petrogani. ltrqepettea- ceasuri intregi pe malurile inguste, in miini cu o undigi tiiati dintr-o mlad; gi cu cirligul dintr-un bold indoit. L-am prigonit 9i mai aprig in Isvarna Gorjului, cu ape care nu inghe agl,iarna. Bietul pistriv! L-am fugirit uneori ca pe o vietate de uscat in vadurile Dimboviqei. Aveam un agent sanitar iscusit, care-mi da de veste indata ce un pistriv mai mirigor scipa din defileul Stoienegtilor, jos, spre Gemenea. Atunci ne dezbracam pini la briu si incepeam goana dupi el. il descopereamin vadurile mai scizute, unde-l urmiream cu indirjire pini-n bulboanele adinci in care-l pierdeam. Dar nu ne lisam. ll r"o.moneam curind, 9i de-acolo, bltind apa cu beqegi prijini, urcam agadupi el cite o jumitate de zi, pini il incolqeamsub un bolovan ori intr-o scobituri, unde, obosit de atita alergitura si zbdtaie,se pitise speriat. Acolo il inhnqa mina fulgerateci, asijderi unui cioc de cormoran, a sanitarului. Mai tirziu l-am pescuit tacticos, cu undiqi perfec{onatl qi musci artificiali, la doui mii de metri inllgime, in apele de gheagi ale Galegului si Bucurei. De dimineaqa gi pini-n amurg luminile gi umbrele munqilor dimprejur se schimbau, inmuiate in undele cu miguni de pistrivi adinci. Alaiuri intregi de

697

V . V ot r t J ur,(r,

-----

l r u r n r EPIcA 5 l L l R l cA -

pistrivi mari gi mici dau ocol mai alesdupi-amiazi, inconjurind iezerul apr()irP(' de maluri ca intr-un ritual. Ici-colo, cite unul zvicneape neasteptate, siltind dc citeva schioape afard,dupi musculige, ca sd cazl, numaidecit inapoi cu un plcs ciit ce ne trezea aproape cu spaimi din agteptare. IJneori silbiticiunile viclene nu mai dau la momeali de tirg. Atunci schinr bam nada. Puneam ciribeqi, un soi de larve de ciribugi, pe care le giseam in ma luri. Sau aninam in cirlige cosagigrasi, ce ne sireau de sub picioare improscali irr toate pdrgilecind cilcam poienile. Dar nu mincam cu siguranqi pistrivi decit cind vestita Maria Magdalena, gazda ohavnici a Retezatului, seindura si ni-i aduci. Pleca de la casade adipost singuri, era taina ei, 9i in cel mult doui ceasuri era inapoi, cu traista plini. Sc vorbea de vrijitorie. Eu cred ci igi aveaanume cotloane, adevirate cresci"torii dc pistrivi, unde-i prindea dupi voie. Am al'ut noroc si de lostrige bucilate, acegtipesti strivechi, aproape fabulogi, neam de al pistrivilor. Ele s-au prins ca nigte minuni in undilele noastre intinse in Bistriqa Bicazului. IJna a cintirit aproape sasekilograme. Acum lostrita e pe cale si piari gi din apele muntoase ale Moldovei, singurele care-i mai pdstreazd, siminla 9i legendele.
:k

buni. Lisate la voia intimplirii, ele se potmoleau gi se umpleau de broagte 9i raci negriciogi. Dar cel mai cumplit picat impotriva pescuitului il sivirgeau zvirlind in apele curgitoare qi in lacuri gogogi de pegte,ficute cu sucuri veninoase.Am vizut-o 9i pe asta: intregi sau sfirimate gi amestecatecu mimiligi, boabele otrivitoare cumpirate de la tirg erau puse in anumite locuri ale riului. Bieqii Pegti care gustau din ele incepeau si pluteasci deasupra, amorqili, 9i se duceau pe api la vale, unde erau adunagifiri nici o impotrivire, cu mina.
:k

Dupi ce mi-am ficut stagiul la munte, am descilecat doftor de plasi in regiunea muscelelor.Aici am gisit me;tesugulpescuitului cizut gi schimonosit: nu se mai aflau pescari, sau nu fuseseri niciodati. Oamenii se multumeau cu peste srrat adus in butoaie de la tirg. Pentru cel viu se pricepeau numai si arunce dinamiti in bulboanele riurilor, unde se stringea pesteleaproape stirpit. Pe atunci nu erau legi 9i opreligti care sl-l apere. Dupi ce zbucnea detunitura gi apele speriate tisneau de un stinjen, incepeau si iasi la fagi cu burgile in sus tot soiul de pesti mari Ei mici, cu brsicile liuntrice plesnite gi urechile podidite de singe. Pradd usoari gi firi nici o bitaie de cap. Aqi tras vreodati cu pusca in peste ? Mi-aduc aminte cum pe un lac incopciat intre migurile plagii impugcam gtiucile cu carabina. Dimineaqa pini dupi risiritul soarelui cirduri de pegti mirun1i ieseau dupa musculige si se zbenguiau in razele calde. $tiucile hripirele se qineau dupi ei. Pindeam clipa prielnici gi le luam la ochi cind se intorceau spre noi de-a latul. Lovitura impugciturii zfirleagtiuca spre mijlocul lacului. Dar dacderaucisd,incetul cu incetul plesciitul molcom al apelor o aduceala mal, unde o trigeam cu prirjina. Era un fel mai cinstit de a minca pegte decit vinat cu dinamiti. Prin locurile astea de dimburi, unii proprietari aveau hele;teie in fundul ogrdzilor, dar nu se osteneausi le ingrijeasci, nici si le priseascd.mi,car cu pegti

cu la Apoi poruncile stdpinirii m-au mutat pe alte meleaguri, gesul noi chisi din puri de pegti.Aici am ajutatpescarilor Greaca tragi nivoadelecu crapicit din in vileii 9i si-gi puie pripoanele cirlige.De multeori dihiniile sesmulgeau de pripon cu tot. Risturnati din lotci, sumedenia pegti se fier 9i seduceaucu zbiteape girmuri, ca si fie incircati in ciruqe. Apoi apelerimineau singuratice linigtite. 9i Cind limpezigurilei le impinzeaugorfumuriul seriiimpunsede luceafir, laEvancul gi malurileplantatecu vii luau o infeqigare o paceca Ghenezaretul 9i ca mai marea qinqarilor, singerogi vampirii. gheliei.Afari de plagacea Aici am mincat intiia oari crap la prolap - carneaceamai gustoasidin igi cireia trei rinduri de pegte dospiseri in lume - gi ciorbi pescireasci zeama bunitatea. invirgelorgi cum seagazicoteqele, Dunirii amdeprinsmegtegugul in belgile ieseafari, intocmai ca fipte sub apainsemnati din loc in loc cu cite un big care d.getul unui inecat.Dascil mi-a fost un biietan ofticos pe care-lingrijeam.il chemaCote1,dupi numelebunicului, un vestit ho1 dunirean' Neamul, odiultimi mlidiqi firavi. acumcu aceasti nioari voinic gi pridalnic, sestingea totugi baiatulnu selisa. Setira cum puteapini la coteqe la virqi, Pecare ;i $i lini, de le intorceacu fundul plin de argintul-viual intregii semingii peqtiai balqii, invristagicu somotei,crapi,gtiuci gi cite un qipar. phtici, gahi,cleni gi bibani, uriPeurmi am zvirlit alituri de pescariicei mari cu vitafi mreji 9i navoade pegtii gi cerneam Dunirii purtatede zecideoameniprin careprefiramapele age adincurilor. Aici, la gura Argegului, am prins la cirlige, cu momeli de hoit, lumii, inhaqi copii de somnii hulpavi,leviataniiapelornoastre'care,dupi spusa dihAniis-argisi deseoricite o mini sau al la scaldi.ln pinteculspintecat acestor alt midular din pradainghigiti. qi Bucuriaceamareeracind,primivara, Dunirea umflatl spirgeazdgazurile pescuitulgi seumin bilgi. Atunci nu mai contenea niboia cu puhoaiede peqte si ajungea ai o luntregi o mreaji. plealumeadepegte:

698

V . V ot r r ,tt \( t,

ItrttH t. LP t(A )r l rR l (A

una din celemai originale priveligti ale bnlqilor estebitaia crapilor, in aprilic si mai, cind cripoaicele igi leapadi ouile. Atunci crapii ies de la adincurilc rcci din mijlocul lacului 9i seindreapti vijeliogi citre apele calde de la mal, unde-i ,r; teapti icrele nefecundate.Li se vid numai crestelespinirilor tiind ca niste dungi de oqel undele. in drum spre !irm, ei intilnesc pestoaicele cu care fac un fel tlc joc, o hirjoani eroticd., apropieri, ciocniri, frecari, ceeace-i aprinde gi mai mult. Ajungi la ciqivapagi de mal, crapii deodati se opintesc si se sal6 afard.dinapi, cu pintecele in sus, dinrr-o smucituri care le apasi gi le suge burta, ficind si qisneasci din ei siminqa liptoasi ce albesteapa. Aceasti simingi cauti setoasi ouile depuse de femele si le rodniceste... Multe cad pradi licomiei broagtelor, mari gurmande de icre. In tot timpul acestuineinchipuit balet al apelor, crapii sint atit de imbiraqi dc iubire, ci nu mai vrd, nu mai aud, sint numai ai fericirii reproducerii. oamenii ii pot lovi cu ciomege,cu lopeqi,gi-i ucid cu inlesnire. Mai tirziu, intr-un sat ghemuit in coturile Dunirii, m-am intoviriqit cu popa, cel mai iscusit vindtor de cegi din tot lungul fluviului. Era un ins sfrijit gi pirpiriu, cu o birbuqi argintie de qapgi citeva degete de la miini mincate de lepri, lepri adevdratd.Dar se pricepea la megtegugulsetcilor ca nimeni altul. Din pricina asta am inchis ochii 9i am ingiduit ca lumea si-i sirute mai departe miinile betege. De altfel, boala se oprise sau inainta foarre incer, poate 9i din pricini ci-gi balicea toati, ziua bonturile cu oase vierminoqite in apele tulburi si incircate cu miluri. Popa stia totul despre cegi: intreaga viagi, gusturile si apuciturile lor, de cind se zimisleau in bobul icrelor pini cideau in cingile lui, totul in legituri cu fiecare ceasal zilei sau al noptii, cu lunile si cu anotimpurile. Aga am aflatcd cegilese trag gi setin mai cu osebirela malurile pietroase,de granit saude calcar,unde le prieste gi unde sfinqia-sa aseza setcade-a curmezisul cursului. Era un odgon tare, intins intre doi qnrugiinfipqi in api sau prins intre doui birci. De el atirnau cingile ascufite ale cirligelor cu nade gusroase.Penrru ca funia si nu cadi la fund de greutateafierului, se legau de ea citeva tivgi care o ficeau si pluteasci intre doui ape. Viezuros gi firi asrimpir, prichindelul intra gi ieseadin tainiqeleDunirii, riscolind ca un cobold al apelor cu tot soiul de unelte miruntaiele fluviului. Niciodati setcile popii Gavrili n-au dar greg,cel puqin cit am pescuit impreuni.
:l-

pentm cercetirile mele. Mi imprietenisem cu toli copiii satului, cu care mergeam la scaldi. Cu acestprilej ne dideam la cel mai simplu pescuit. Cigiva din biietani se lisau la fund si scormoneau adinc cu piciorul nomolul in care crapii, fugind de cilduri, se ingropau de tot. Din cind in cind, cercetagiiiegeau,scuturind din cap,ca si rasufle. Cind cufunditorul simqeacu talpa creasta ascuqiti a spinirii de pegte, scotea o mina gi da de veste. Ne asvirleam atuncea toqi cu capetelein jos gi, bijbiind pe fundul nacliios, cotrobiiam cu miinile locul aritat, de unde unul din noi se ivea biruitor cu prada, giroind el insugi, ca un drac, de nomol. intinsi pe cercuri, cufunCrapii pringi ii pistram vii in giuvelnic, un cog de reqea dat tot timpul in api.
:t

intr-o vari am ficut citeva siptimini pe scafandrierul, firA aparat...Mi agezasem pentru campania antimalarici pe malul unei bnlli bintuite de friguri. Mi se ura sugind in locul qinqarilor, de citeva ori pe zi, cu acul, singele oamenilor,

Strimutat din loc in loc pe acelemeleaguri dunirene, am ajuns in gazddla o vaduvi tinerici de pescarbogat. Era o femeie uimitoare. ZirIea prostovolul in balti cu maiestria cu care cowboy-ii argentinieni arunci lalul 9i prind nu caii silbatici, ci, cum am citit, potirnichile gi prepeliqele din preerie. Era vestiti pentru astain toati latura bilqilor. Atunci am admirat adevdrataart; cu care se minuiegte dificila unealti: o reo 1ea, mreaji de sfoari, ca un sac,qinut de o fringhie lungi. Dar e astfel ticluit, ci atunci cind il arunci el se umfli 9i se deschide ca o parasuti, de marginile cireia atirni de jur imprejur, ca nigte ciucuri, un gir de ghiulele mici de plumb... Umbrela sti deschisi o clipi deasupra apei, apoi greudqile o trag la fund. lndati ce umbrela s-a cufundat, pescarul trage de o alti sfoara,pe care o qinein stinga - in dreaptapistreazdfuntacu care aazvirlitprostovolul - tragede o alti sfoari care inchide punga si o prefaceiar in sac. in aceasti miscare de stringere,umbrela aduni in capcandtot pegteleaflat sub cuprinsul ei. Gazdameafdceadin azvirlitul prostovolului numai un fel de sport, o fanfaronadi. Ea nu gi-ar fi stricat pielea ei albn pentru nimic in lume si nu iegeala pescuit decit dimineala ori seara,cind nu ardeasoarele.Pegtelei-l scoteaugi i-l cirau acasi slugile gi admiratorii, de care avea cu duiumul. Mirturisesc, am biruit-o cu greu gi cu multe vicleguguri. O pindisem... odati cind se scilda. Era o inotitoare nemaipomenita. Cind ne indrigisem, tiiam amindoi curmezig guvoaieleDunirii. Abia mi fneam de ea.Selungea mlidioasi in striveziul undelor, aidoma unui somn mlidios sauunei sirene. Cind iegea,mirosind crud a umed qi a proaspat, 9i-gi trigea camagade borangic peste trupul pietros, cu umerii poleili, sinii inalti, sus, pe carenapieptului iesit inainte, gi pintecele ugor bombat, ca o platogi, coapseletrufage, mi se nazirea Neam de grecoaica ca a coborit de pe soclul ei statuia Victoriei de la Samotrace...

700

V . V or c u rrs cu

--' ' .IN TR E E P rC A 5r LTR TC A

din insule, corciti cu singe ardelenesc, pesciriqamea era de o armonie Ei o fru museqecarear fi fecut gloria unui sculpbr destoinic s-o diltuiasci. in marmora. Pugin a lipsit si nu rimin acolo, pescar, legat de zeila billilor toati viaqa. Cum am scipat din mrejele ei nu gtiu... De la o vreme, incepuse si-mi fie fricri. Prea igi arunca brageleasupra mea, asemenea prostovolului. Avea apoi un usor. ris, care-mi amintea de rinchezatul unei iepe cind igi chema minzul. $i o strungdreagl, destul de nelinistitoare, care spunea multe. Dar toate n-ar fi avut nici o putere daci aspre porunci telegrafice nu m-ar fi smuls cu sila din cingile ei, zvirlindu-mi iar pe alte meleaguri... $efii, ingrijoraqi, se hotiriseri si mi mintuiasci cu orice chip. Dar multi vreme au spinzurat in cirligele pesciriqei bucngi din inima mea. Am aflat tirziu sfirgitul ei tragic. Vidana, jinduit! de un fliciu indrizneq de care-gi bitea joc, fuseseincolgiti de el cind iegisecu lunrrea. lndrigostitul a sirit din lotca lui in a femeii gi a tibirit s-o ripeasci gi s-o treaci in Bulgaria. Ea s-a luptat voiniceste. Luntrea s-a risturnar gi amindoi s-au inecat in Dunire. I-au gisit incleqtaqiunul de altul.

de firigoare. Acestebuciqele mici de fulgi eraulegate vreo douizeci de cirlige de ingiratepe o sfoari lungi, cu o ghiuleade plumb la capdt.lnainte apusulsoade relui, cind lufarii iegeau vinitoare de hamsii,urcamin barci gi ne luam dupi la ei. Cunogteam locul unde seafli 9i incotro seindreaptndupn miriadelede pegtiqori infimi, cit nigteginginii, careseridicau din maresi zburaula faqa apei,cu un sfiriit de stol de licustestirnit intr-o fineati. Erauhamsiile, urmirite de lufarii prigonitori, caregoneau inapoialor. Visleamintr-acolo gi slobozeam mareghiuleaua in impodobiti cu penede curci. Lufarii, crezindcnfulgii subcarepindeaucirligelesint hamsiile,le imbucau cu licomie. E drept ci, inmuiatein api, nadeleseminauaidomacu fiqigoarele hamsiilor.Cind rurcul trigea sfoarascotea atirnaqide ea zecide lufari dintr-o data,pecare-idesprindea repede, si arunceiar gi iar ghiuleaua. vinarul nu ca $i contenea decit tirziu, cind ceruriledeasupra mirii seinchideauincet, cu pirere de riu parci. Am scosde asemenea midii gi scoicidin valvelecirora cideau griuncioarele de mirgiritar, firi nici un preq, umplind nisipul plejilor.
ii

Mareaam vizut-o mai tirziu gi numai ca musafir trecitor. Eram om matur cind am trecut intiia oari podul de la Cernavodi. Cu uimire de copil am privit de la Palas namilaalbastria mirii urcind pini-n cer.Abia m-ampurut dumiri ci dealulsiniliu de la orizont erade apd,,nu pimint. de Am pescuitgiin Pontul Euxin: scrumbiialbastre prinsecu nivoadelesubfalezeleromanticealeDobrogei gi fripre acolope loc pe gritare carenu securilaseri de zeci de ani, agaci mustul si mireasma pegtilor pitrunseseri fierul potmolit de unturavremilor. $i nu-mi venea credcntirii slabicanistesurcele si sint aceleasi scrumbiide grisimea cdroranedesfitam. La Constanga prins chefali9i guvizi cu undiga, am purtar in barcalui Ali. In altepi4i alemirii am qinutcalea bancurilorde scrumbiiin cilirorie spre Istanbulgi am cercetat nivoadelespartede delfini impetuogi. Nivodarii sebiteau cu pumnii in capgi jurau rdzbunare delfinilor, caredau astfeldrumul pegtilor prinsi, pricinuind pagubeuriase.Dar monqtrii, ca si le faci.parcdinciudi, ffeceau de-alungul qirmurilor, dindu-sepesre in tumbe, cap cum dam cind eramcopil ocol ogrdziide-arostogolulf;cind roata-nmiini. ln unele mreji giseamhidoasepisici de cap de moran gi coadl de miqi, fiare nesitule,degidoldorade pegtele -".. "r., gatadinnivodul in care mincat de-a pitrundeau. M-am minunatde viclegugul simplu cu careseprind lufarii durdulii, cei mai gustogidin pegtiimirii. Pescarii luau penede curcanidin carepliveausmocuri
702

Dar celemai frumoaseamintiri le-am strins de pe malurile Buziului, unde m-am niscut gi am crescut. inci de copil plecam tirbucul, o bucati pdtrati. cu de plasi prinsi intr-o crucede lemn,cu colturile ridicategi infipte intr-oprijini lungi. Ciutam submalul riului un loc undesocoteam cdtragpegtii. obicei De coadaunui virtej, acolo unde apele,dupi ce s-auinvolburat in ochiuri adinci, sepotolescintr-un liman. Cufundam lin capcana tirbucului cu un bo1de mimiligiin eagi agteptam. timp in timp o scoteam Din binisor,ridicind-o de coada prijinii. ln reqeaua picurind argint se zbateaomreani alburiesi citevazvirlugi neastimpirate, cu ghimpi in urechi,pe caregi-i infigeain degetele mele.Rareoriprindeamun cripcean ori un cleanmai mirigor. Pradao treceam,cu griji, intr-o groapdscobitl nisip giplini cu api, careqinea in pegtiivii. Apoi viram tirbucul haliul, cum i sespunein alte pirgi - la loc si iar asteptam. Asa pini-n amiaza mare,cind foameami gonea acasi. Itt sat nu erau pescaride meserie. Dar toqi pescuiau cind veneaBuziul mare.Pe atunciploua parci mai des si mai mult... Cind norii se mpeaupe munqiialba;tri din fundul viii, de unde riul coboracaun balaurminios, apele se umpleau si se ficeau ca un terci in urma undei, ce treceatunind. Atunci pegtii,amefigide izbitura viiturei neagteptate, lovigi de butuci qi de bolovanii rostogoliqi sihoaie, de sufocaqi nimolul riscolit de iureg,fugeaula marginica de si scape si risufle. gi

/vJ

V . V or c .r.is r u r.L

" - - - - - ir ur nr EPr cA Lr Rr cA - . 5r

Acolo astepta,gloati, tot satul, birbaqi, femei, copii, ingiraqi clc-rrlurrlirrl malurilor, unii cu oale si strichini, alqiicu ciure gi site, cigivacu rirbucc, cci rrr,rr multi cu miinile goale.N-aveau decit si se plece gi si culeagi din apa ca lrr',r1',.r pegtii indcliigi. Atunci se situra satul intreg de pegre,mai ales fiqe qi zvirltr;ir ghimpoase,fel de fel de baboi, mrene gi uneori chiar cripcean. Copiii 1'rlcc,rrr acasi cu sinul doldora de plevusci. Alt chip lesnicios de pescuit era leasa.Se alegeadin albia mare a riului ,' coadi, o girliqn care se abdteac! un zdgazde pietre pe prund in jos. ln gura accs tui crac rizleg se asezacu megtegugo impletituri de mlaji, in chip de papuc, . rr deschizitura inainte gi virful la vale. Leasa aduna in scoverga ei si prefira toat,r apa girliqei, care se strecura mai departe prin ochiurile gratiei, hsind in ciocul lc sei prada. Din cind in cind, pegtigoriirostogoliqi'liqireau o clipn pe alunecuyrl impletiturii, ca si se opreascdin capcanadin capitul infundat al lesei.inrr-un co nac de noapte se puteau stringe citeva strichini de albigoari. Lesele se puneau numai seara.Dupi neschimbatelelegi ale firii lor, pegtii igi qineaunesmintit obiceiul: ziua si urce cursul riului, iar noaptea si-gi dc,r drumul inapoi la vale. De cind e lumea lume, viata lor penduleazi intre acesrt. doui cilitorii, una pentru mincare, cealaltd"pentrusomn. Noi ii pindeam la irr tors, asteptindu-i cu gura lesei proptit; in calea apelor, pe care ei le coborau. Stam acolo \a paza capcanei,pe prundurile lucitoare, spunind povegti pina cc Carul-mare iqi risucea osiile. Alituri ardeau focuri, la jarul cdrora coceanl porumb. Dar cel mai drag dintre toate mi-a fost pescuitul cu ostia, un fel de furculiqri mare, cu doi sau trei col1i, care se infigea in pegte. Vinatul cu ostia se face numai noaptea, la lumina faclelor sau a unor bardacc prinse intr-o coadi de lemn gi pline cu picuri aprinsa.Sealegde obicei noplile de toamni, cind apa e mai rece gi pegtelemai moliu. Ne stringeam cinci-saseprieteni din sateleinvecinate, ne sumecam pantalonii pinn dincolo de genunchi si intram in vadurile bolovanoaseale Buziului. Piseam furig, migcind lin picioarele, agijderi fantomelor, ca s; nu trezim pestii adormigi lingi pietre sau intre lespezi netede. Lumina faclei, ginutd cu stinga de fiecare din vinitori, tremura ca o alta vipaie a stelelor si pitrundea apa pini la fund, amestecindumbrele noastre cu ale copacilor de pe maluri. Trimbn toli sau razlegi colindam in susul riului apele revirsate, ocolind bulboanele gi ochiurile pini tirziu dupi miezul nopqii. Ajungeau uneori pini la noi, pe aripile linistii, sunetele clopotelor de la Mnnistirea Ciolanu. Cei mai indeminatici, cind zdreauniluca incremeniti a pestelui, izbuteau si infigi fierul in mreana pitulati sau in crapul ce sta aninat de piatra ce-si alesese sprijin pentru noapte.

Totul se sivirsea intr-o pace gi o ticere gidilate numai de gopotul undelor, ce ne impresurau coapselecu fiori. Cind ne patrundea frigul gi ni se ura ne strigam unii pe alqii gi iegeam'Aprindeam focuri, mincam merindele gi beam cu vitejie o sdcla de pogirci in cinstea celor ciliva baboiaqi care ne aritau vrednicia. Aceste simple 9i senine bucurii sinitoase s-au zidit adinc in temeliile vieqii mele. Pe ele s-au putut clidi, fara se mi striveasci, durerile de mai tirziu.

7Q4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->