CONTOH-CONTOH SOALAN MATEMATIK MENGIKUT ARAS TAKSONOMI BLOOM YANG DIGUNAKAN DALAM TEKNIK PENYOALAN

ASIAH BINTI HARUN AMANINA RAIFANA BT A AHMAD JAMILI

Soalan mengikut aras taksonomi Bloom .

Peringkatperingkat itu ialah : 1. Aras kemahiran soalan boleh dikelaskan kepada enam peringkat seperti yang dinyatakan oleh Bloom dalam bukunya ¶ taxonomy of education objectives· . Kefahaman 3. Pengetahuan 2. Penilaian .ARAS PENYOALAN.ARAS. Analisis 5. Sintesis 6. Aplikasi 4.

CONTOH SOALAN MENGIKUT TAKSONOMI BLOOM .CONTOH.

siapa. tarikh. tempat dan nama yang telah dipelajari. Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan berperingkat pengetahuan ialah namakan. terangkan. Contoh : a) Beri definisi ¶pecahan· b) Senaraikan langkah mengira operasi bahagi.erti. apa. definisi. senaraikan.PENGETAHUAN Peringkat ini menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta asas. istilah. hukum. berikan. mana dan sebagainya. nyatakan. c) bilakah operasi perpuluhan terjadi? . bila.

Bagi kanak-kanak prasekolah. guru boleh menggunakan soalan seperti berikut: a) Berikan jawapan 3+4. b) Apakah jawapan 4-2? c) Di manakah terjadinya penambahan? d) Apakah nama hari selepas hari ahad? .

tukarkan. konsep. prinsip atau bahan yang telah dipelajari. . huraikan.jelaskan. ringkaskan. tuliskan. mengapa dan sebagainya.KEFAHAMAN · Peringkat ini menguji kebolehan cara menterjemah. Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan berperingkat kefahaman ini ialah : terangkan. memahami dan menginterprestasikan fakta asa. nyatakan.

Contoh : (a) Mengapa 3 x 8 = 24? (b) Terangkan dengan perkataan anda sendiri tentang taksonomi bloom (c) Huraikan maksud ¶isipadu·. . Bagi kanak-kanak prasekolah. guru boleh menggunakan soalan seperti berikut: a) Mengapa kita perlu menggunakan operasi tambah di dalam soalan ini? b) Mengapakah pembahagian terjadi? c) Tuliskan huruf 1 hingga 20.

. gunakan. prinsip dan kemahiran yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah. huraikan.APLIKASI · Peringkat aplikasi menguji kebolehan calon menggunakan fakta asas. Perkataan yang biasanya digunakan ialah bagaimana. selesaikan. kirakan. konsep. dan sebagainya. carikan.

5 cm. . c) Carikan 3 perbezaan daripada gambar 1 dengan gambar 2. Bagi kanak-kanak prasekolah. 4 cm. guru boleh menggunakan soalan seperti berikut: a) Bagaimanakah untuk menukarkan nombor pecahan menjadi nombor bulat ? b) Selesaikan hasil tambah 2 biji guli yang sedia ada dengan 3 biji guli yang diberikan oleh bapa.· Contoh : (a) Bagaimana cara membuat pengiraan dengan menggunakan formula? (b) Kirakan luas segitiga bersudut tegak yang mempunyai panjang sisi 3 cm.

mengasingkan.PERINGKAT ANALISIS · Peringkat ini menguji kebolehan calon membuat perbandingan dan menghuraikan faktor. membahagikan. Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan peringkat ini ialah bandingkan. bezakan. mencerakinkan. . menganalisiskan. kesamaan dan perhubungan. dan sebagainya.faktor perbezaan.

Guru prasekolah boleh memberikan soalan tetapi dalam bentuk yang mudah seperti: a) Bandingkan dari segi saiz kaki gajah dengan kaki tikus. Pada peringkat ini. Warnakan bunga sahaja. guru tidak digalakkan untuk memberi soalan kepada kanak-kanak prasekolah kerana tidak bersesuaian dengan peringkat umur mereka. b) Bezakan malam dengan siang. .Contoh : (a) Bezakan maksud ¶ kubus dan kuboid· (b) Yang manakah ujian yang lebih sesuai digunakan dalam penilaian kemajuan : ¶ujian objektif atau ujian subjektif ? Mengapa? (c) Bandingkan kelebihan menggunakan kalkulator dari mengira tanpa kalkulator. c) Bezakan daun dengan bunga. Warnakan suasana siang sahaja.

membuat keputusan. bentukkan. . dan sebagainya. mengintegrasikan atau mencantumkan idea-idea serta mentafsirkan dan merumuskan hasil yang dianalisiskan melalui prinsip induksi atau deduksi. rekakan. membuat kesimpulan. gubahkan. ciptakan. integrasikan.PERINGKAT SINTESIS Peringkat sintesis ini menguji kebolehan pelajar menggabungkan. gabungkan. Perkataan yang biasanya digunakan dalam peringkat sintesis ini alah rumuskan.

rumuskan hukum tukar tertib bagi operasi darab. Guru prasekolah boleh memberikan soalan tetapi dalam bentuk yang mudah seperti: a) Dengan menggabungkan 2 jenis warna merah dan putih. Namakan warna tersebut. warnakan diatas kertas dan lihat hasil warna yang baru. · Pada peringkat ini. b) Bincangkan warna-warna yang boleh digunakan untuk menghasilkan warna kuning. c) Bincangkan cara penyelesaian masalah yang sesuai yang yang menggunakan kaedah ¶polya·. guru tidak digalakkan untuk memberi soalan kepada kanak-kanak prasekolah kerana tidak bersesuaian dengan peringkat umur mereka. c) Bentukkan bentuk rumah dengan menggunakan blok-blok yang diberikan .· Contoh a) ) Dengan menggunakan kaedah induksi.

prinsip. ciptaan . teori dan sebagainya. mengkritik.PERINGKAT PENILAIAN · Peringkat ini adalah peringkat yang tertinggi dan digunakan untuk menguji kebolehan pelajar membuktikan . memberi pendapat atau hujah. karya. memberi komen dan menilai sesuatu kenyataan. . mengesahkan.

Guru prasekolah boleh memberikan soalan tetapi dalam bentuk yang mudah seperti: a) Beri kesimpulan pendek tentang 3+2 = 5 dan 2+3 =5.· Contoh : (a) Buktikan a2 =b2 + c2 dalam sebuah segitiga bersudut tegak dimana a ialah panjang sisi hipotenuse. guru tidak digalakkan untuk memberi soalan kepada kanak-kanak prasekolah kerana tidak bersesuaian dengan peringkat umur mereka. . b) Beri pendapat awak tentang jalan pengiraan yang dibuat oleh kawan awak ini. b dan c ialah panjang sisi yang lain. (c) senaraikan nombor perdana antara 1 hingga 50 dan jelaskan sebab anda memilih nombor tersebut sebagai nombor perdana. · Pada peringkat ini. c) Beri pendapat awak tentang pelajaran matematik pada hari ini.

.. SELAMAT BERPUASA SELAMAT BERBUKA. . SELAMAT SEGALANYA.SELESAI PUN AKHIRNYA..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful