Articole extrase din Regulamentul DPPD, care se adresează studen ilor

:

4. DPPD este singura structur[ autonom[ a Universit[\ii, care realizeaz[ activit[\ile specifice pentru formarea ca profesori (psihopedagogic[, metodic[, practic[), distinct de preg[tirea @n domeniile ]i specialit[\ile realizate prin facult[\i, printr-un plan de @nv[\[m`nt specific, unitar la nivel na\ional, aprobat de c[tre MEdC ]i elibereaz[ tot distinct documentele finale. 5. Preg[tirea didactic[ a studen\ilor ]i absolven\ilor cu licen\[ (zi, ID, FR ]i postuniversitar), care doresc s[ ob\in[ calificarea pentru a profesa @n @nv[\[m`ntul preuniversitar ]i universitar, se realizeaz[ ca o filier[ separat[, prin DPPD. #nscrierea este facultativ[, dar participarea ulterioar[ @nmatricul[rii, direct la DPPD, este obligatorie ]i responsabil[, la activit[\ile sale, pentru a realiza profilul de competen\[, cerut de standardele profesionale specifice. 6. Studen\ii care nu au frecventat modulul psihopedagogic @n timpul studiilor universitare, @l pot frecventa , @n regim postuniversitar, cu tax[, dup[ acela]i plan de @nv[\[m`nt ]i cerin\e ca la zi ]i dac[ sunt @ncadra\i @n @nv[\[m`nt. 9 Conform normelor, admiterea studen\ilor din anul I (la facult[\ile cu 180 de credite) ]i respectiv II (la cele cu 240 credite),bugetari ]i cu tax[, la DPPD ]i care au depus facultativ, direct la secretariatul acestuia cererea de @nscriere, se realizeaz[ printr-un interviu specific. Acesta se face @n scopul de a evita participarea persoanelor incompatibile cu activitatea @n @nv[\[m`nt, a analiza motiva\ia ]i atitudinea fa\[ de aceast[ profesiune. Interviul se va desf[]ura, conform unei metodologii specifice, f[r[ tax[, @n fa\a comisiei format[ din speciali]tii DPPD, acord`ndu-se calificativele de "admis" sau "respins", @n etapele 1-15 octombrie (sem I) ]i respectiv 1-15 martie (sem II), dup[ cum @ncep activit[\ile la "Psihologia educa\iei", pe facult[\i, conform programului orar stabilit.

10. Doar candida\ii admi]i sunt @nmatricula\i, @n consecin\[ la DPPD, dup[ ce fac ]i dovada c[ au achitat direct taxa corespunz[toare de @nmatriculare, aprobat[ de Senat, distinct de cea de la facultate ]i indiferent de forma de ]colarizare (buget, tax[), o singur[ dat[, doar la @nceperea particip[rii la activit[\ile specifice. 13. #nmatricularea studen\ilor, de la toate facult[\ile Universit[\ii, care opteaz[ pentru modulul pedagogic ]i ob\inerea calific[rii de profesor, se realizeaz[ @n registre matricole, distincte de cele ale facult[\ilor, pe domenii ]i specialit[\i, sub un num[r unic, reg[sibil @n foaia matricol[ final[. #nscrierile ]i @nmatricul[rile ulterioare anului I vor fi rezolvate special, @n func\ie de situa\ie : parcurgerea obiectiv[ a primei discipline din planul de @nv[\[m`nt @n sem 2 sau luarea deciziei definitive a studentului de @nscriere la @nceputul anului II sau @n cazul continu[rii studiilor sau al @ntreruperilor, transfer[rilor. Dar nu mai t`rziu de @nceperea activit[\ilor la "Didactica specialit[\ii" (sem 5), disciplinele anterioare fiind considerate ca restan\e sau diferen\e, dup[ caz. #n toate aceste situa\ii, studentul va achita taxa corespunz[toare pentru @nmatriculare ]i va fi supus interviului. 14. Studen\ii sunt obliga\i, dup[ @nmatricularea la DPPD, @n interesul calit[\ii preg[tirii lor pentru exigen\ele profesiei didactice, s[ @ndeplineasc[ cu responsabilitate cerin\ele ]i obliga\iile specifice ce decurg, s[ respecte statutul ]i activit[\ile sale, s[ aib[ un comportament @n concordan\[ cu profilul de competen\[ al profesorului, s[ respecte criteriile de frecventare ]i participare la activit[\ile programate, s[ achite taxele aprobate, s[ alc[tuiasc[ lucr[rile aplicative (portofoliile indicate). Acestea se vor reflecta @n notele (pentru calitatea form[rii) ]i @n creditele acordate (pentru cantitatea de munc[ depus[) Taxele se achit[ de c[tre studen\i, @n modalitatea stabilit[ de c[tre Universitate, dup[ scopul lor: a. @n etapa 15-30 octombrie (sem 1,respectiv 3), sau 1-30 martie (sem 2, respectiv 4) pentru taxa de @nmatriculare, pentru cei care se @nscriu prima dat[ la modul, dup[ cum @ncepe prima disciplin[ a modulului, pe facult[\i ]i c`nd are loc interviul; b. taxele de studiu (zi) se achit[ diferen\iat, direct la DPPD, @n tran]e sau total: anul I sau II (facult[\ile cu 240 credite), @n etapa 15 octombrie-15 decembrie dac[ au "Psihologia educa\iei" @n sem 1 (respectiv 3) ]i @n etapa 15martie-15 mai, dac[ parcurg aceast[ disciplin[ @n sem 2 ( respectiv 4); anii II, III (respectiv III, IV) de la seriile @n lichidare pot achita @n dou[ tran]e @n etapele: 1 octombrie-15 decembrie ]i respectiv 1 martie-15 mai; anul final IV (respectiv V) de la seriile @n lichidare achit[ taxa doar @n etapa 1 octombrie-15 decembrie, @nainte de sesiunea ultim[ (din iarn[)la modul; c. taxele de studiu pentru ID, au acela]i cuantum ca pentru studen\ii cu tax[ la zi, se achit[ @n acela]i mod, dar etapele se pot prelungi p`n[ la intrarea @n sesiunile (de iarn[, de var[, de toamn[), la care se prezint[; d. taxele pentru restan\e sau diferen\e se achit[ p`n[ la examen/colocviu, chitan\a fiind @nso\it[ de cererea de reexaminare (la o disciplin[ sau la mai multe). Aceast[ tax[ se stabile]te @n func\ie de num[rul de credite al disciplinei. Studen\ii, care nu respect[ aceste cerin\e, programul stabilit sau care caut[ s[ induc[ @n eroare, vor fi considera\i restan\ieri la respectivele discipline, f[r[ a fi scuti\i de taxele de studii pe anii respectivi.

17.

18.

Modul de comunicare @ntre studen\i ]i DPPD se realizeaz[ prin avizierele sale specifice (sala 323), re\eaua Intranet a Universit[\ii, consulta\ii zilnice /s[pt[m`nale afi]ate, prin informare direct[ la secretariatul s[u. Dac[ facult[\ile vor considera necesar, informa\iile de baz[ privind formarea prin DPPD vor fi prezentate ]i la avizierul acestora, f[r[ a motiva @ns[ lipsa de comunicare a studen\ilor cu acesta. Orice alte informa\ii, @n afara celor directe, oficiale, specifice, pot atrage consecin\e asupra responsabiliz[rii preg[tirii profesionale a studen\ilor, pentru cariera didactic[. Studentul trebuie s[ realizeze distinc\ia @ntre preg[tirea de specialitate, @ntrun domeniu (la facultate) ]i cea de profesionalizare pedagogic[, pentru cariera didactic[ (prin DPPD), ca stadiu premerg[tor pentru rela\ia sa ulterioar[ cu institu\iile @nv[\[m`ntului preuniversitar (inspectorate, ]coli). Anual, studen\ii sunt obliga\i s[ comunice, la secretariatul DPPD, modific[rile @n statutul lor la facultate: repetarea unui an universitar, am`narea sau @ntreruperea, schimbarea formei de ]colarizare ].a. Creditele ob\inute la DPPD se pot recunoa]te, @n cazul acestor modific[ri, pe baza cererii depuse, pentru a consulta ]i facult[\ile respective. Neanun\area @n timp util a acestora, atrage perturb[ri @n \inerea eviden\ei corecte, @n banca de date, cataloage. Studen\ii care ob\in burse interna\ionale anun\[ secretariatul DPPD prin cerere scris[, men\ion`nd datele specifice ]i modul de rezolvare a situa\iei sale. La revenire, se echivaleaz[ creditele doar pentru disciplinele compatibile cu respectivele planuri de @nv[\[m`nt, dovedite cu actele specifice. #n caz contrar, respectivii studen\i vor sus\ine examenele/colocviile restante p`n[ la ob\inerea licen\ei. Studen\ii ID, FR ai diverselor facult[\i, care opteaz[ pentru cariera didactic[, se supun acelora]i norme ]i reguli de @nmatriculare la DPPD, aceluia]i plan de @nv[\[m`nt, ca studen\ii de la zi, @n regim cu tax[, f[r[ derog[ri de la calitatea preg[tirii specifice. #n cazul acestora, vor domina activit[\ile bazate pe studiu individual, elaborarea de lucr[ri aplicative, @n baza programelor comunicate (avizier, Internet) ]i a materialelor - suport oferite. DPPD organizeaz[ ]i consulta\ii s[pt[m`nale, date de c[tre cadrele didactice implicate, ca ]i activit[\i de sintez[, planificate @n luna premerg[toare sesiunilor, acelea]i ca cele de la zi. Preg[tirea studen\ilor prev[zut[ @n cap. I din prezentul Regulament se realizeaz[ @n regimul activit[\ilor didactice facultative. Dar studen\ii ]i absolven\ii care opteaz[ pentru profesiunea didactic[ sunt obliga\i s[ respecte statutul specific ]i s[ parcurg[ toate activit[\ile din planul de @nv[\[m`nt, distinct al DPPD. Neob\inerea creditelor la o singur[ disciplin[ a acestuia, p`n[ la licen\[, atrage neelaborarea certificatului de absolvire, neputin\a profes[rii @n @nv[\[m`nt. Dar se poate continua @n regim postuniversitar, cu echivalarea creditelor ob\inute. Disciplinele de profil sunt cuprinse @n planul de @nv[\[m`nt elaborat unitar, na\ional, aprobat prin ordin al ministrului ]i separat de cele ale facult[\ilor. El este acela]i pentru to\i studen\ii care s-au @nmatriculat, indiferent de profilul facult[\ilor, f[r[ nici o deosebire @ntre domeniile c[rora apar\in sau de ]ansele pe care le au @n integrarea lor @n @nv[\[m`ntul preuniversitar. Anexa 1 men\ioneaz[ planul de @nv[\[m`nt al DPPD, pentru seriile @n lichidare (O.M. nr.3345/25.02.1999, Preciz[rile nr. 39076/22.10.2001 ]I O.M. nr.32990/20.06.2003). Anexa 2 cuprinde noul plan de @nv[\[m`nt, pentru aplicarea Legii nr.288/2004, @ncep`nd cu anul I 2005-2006, aprobat prin O.M. 4343/17.06.2005. Anexa 3 cuprinde Regulamentul pentru organizarea ]i desf[]urarea practicii pedagogice (O.M.3312/23.02.1998), valabil pentru seriile @n lichidare.

19.

20.

21.

32.

33.

Pentru a se asigura preg[tirea unitar[ la nivel na\ional ]i a se putea realiza transferul de credite, programele disciplinelor sunt obligatorii 75-80%, fiecare DPPD put`nd introduce @n rest solicit[ri locale sau 1-2 alegeri din pachetul de discipline op\ionale. Prin structurarea sa, planul de @nv[\[m`nt al DPPD asigur[ ]i un raport optim @ntre activit[\ile teoretice ( 33% ) ]i cele aplicative (67%) subliniindu-se astfel caracterul pragmatic al profesionaliz[rii pedagogice, caracterul formativ al con\inutului disciplinelor, centrarea pe student pentru atingerea profilului de competen\[ profesional[, conform standardelor specifice. Aceste principii ]i obiective sunt concretizate ]i prin (conform Legii 288/2004) m[rirea num[rului de credite total (60 fa\[ de 32/36) ]i e]alonarea pe dou[ etape a form[rii: ciclul I de licen\[ ( 6 semestre, 30 credite) ]i ciclul II suplimentar ( 3 semestre, 30 credite). Planul de @nv[\[m`nt al DPPD cuprinde discipline obligatorii, discipline op\ionale ]i practica pedagogic[ (anexele 1-3). Parcurgerea acestor discipline @nsumeaz[ acum 700 ore, din care 280 ore curs, 406 ore pentru aplica\ii ]i 56 ore pentru evalu[ri finale aplicative. 35. #n cazul facult[\ilor cu 240 credite (4 ani), planul de @nv[\[m`nt al DPPD se realizeaz[ prin decalare cu un an, respectiv activit[\ile sale se desf[]oar[ @n anii II-IV (ciclul I), cu aplicarea acelora]i criterii ca @n cazul facult[\ilor cu 180 credite (3 ani) pentru licen\[. Succesiunea ]i ponderea disciplinelor pe semestre ]i ani de studiu sunt obligatorii pentru toate facult[\ile, f[r[ alte interven\ii de adaptare a planului de @nv[\[m`nt, pentru a se realiza @ntocmai unitatea, continuitatea, progresivitatea @n preg[tirea specific[. Din acelea]i motive, studen\ii nu vor putea accede la parcurgerea disciplinelor privind "Didactica specialit[\ii" ]i "Practica pedagogic[" (anul III), f[r[ a ob\ine creditele necesare la disciplinele fundamentale din anii anteriori. Realizarea planului de @nv[\[m`nt al DPPD respect[ structura acrivit[\ii la nivelul Universit[\ii ]i al facult[\ilor, pe semestre a 14 s[pt[m`ni ]i pe sesiuni (de iarn[, de var[, de toamn[), rezult`nd un orar comun ]i o planificare adecvat[ a examenelor/colocviilor.

34.

#n realizarea planurilor lor de @nv[\[m`nt, facult[\ile vor \ine seama ]i de planul DPPD, pentru organizarea bugetului de timp al studen\ilor care doresc aceast[ profesionalizare ]i pentru ob\inerea optim[ a creditelor prev[zute, f[r[ a face modific[ri sau adapt[ri. 36. Programele analitice ale disciplinelor din planul de @nv[\[m`nt sunt redactate conform principiilor curriculumului precizat pentru profesionalizarea pedagogic[ ]i a normelor actuale (O.M. nr.3617/16.03.2005), pentru a fi incluse @n "Pachetul informa\ional" specific ]i a asigura transferul de credite. Ele se adapteaz[ anual la noile cerin\e ]i pot fi consultate de c[tre studen\i fie direct de la profesori, fie prin afi]aj, fie de pe site-ul DPPD. Activit[\ile de formare fiind centrate pe student, programele devin ghidul lor principal @n studiul individual, @n elaborarea aplica\iilor, @n atingerea standardelor pentru evaluare. Ele sunt @nso\ite de diferite materiale - suport, instrumente de @nv[\are redactate de c[tre titularii disciplinelor, pe l`ng[ alte surse de informare. 37. Prin statutul s[u ]i prin planul de @nv[\[m`nt, DPPD este organizatorul practicii pedagogice, conform cerin\elor conturate (Anexa 3) ]i a noilor preciz[ri privind rolul metodi]tilor ]i al mentorilor de practic[, a ]colilor de aplica\ie. #n acest demers important, DPPD este sprijinit de c[tre Prorectoratul #nv[\[m`nt-Perfec\ionare, av`nd @n vedere rela\ia Universitate-ISJ-]coli-mentori, inclusiv problemele financiare. #n orarul comun al facult[\ilor vor fi inserate complet ]i unitar num[rul de ore de practic[ s[pt[m`nal[ (4), realizabile @n 2 semestre (@n total-112 ore) ]i reg[sibile @n foaia matricol[ a absolventului. Regulamentul de practic[ pedagogic[ (Anexa 3) trebuie actualizat anual, conform evolu\iei problemelor specifice ]i acoperirii, rezolv[rii dificult[\ilor variate sau generaliz[rii unor experien\e pozitive conturate. Calitatea realiz[rii practicii pedagogice se reflect[ ]i @n evalu[rile finale prev[zute: elaborarea portofoliului didactic ]i a proiectului cu caracter pedagogic, metodic ]i practic (potrivit noului plan de @nv[\[m`nt). Nota minim[ la practic[ este 7(]apte), pentru a ob\ine cele 8 credite. 38. Evaluarea preg[tirii studen\ilor se face @n raport cu standardele profesionale specifice pentru profesori, comunicate ini\ial ]i acestora, prin programele analitice ]i prin afi]aj (electronic), al[turi de metodologia corespunz[toare. Conform planului de @nv[\[m`nt, evalu[rile semestriale se realizeaz[ prin colocvii ]i examene, @n sesiunile programate @n comun cu facult[\ile (de iarn[, de var[, de toamn[), iar cele finale prin examin[ri ale lucr[rilor aplicative finale, realizate cumulativ la toate disciplinele implicate. #n cursul unui an universitar, studen\ii se pot prezenta la o evaluare (colocviu sau examen), conform planului de @nv[\[m`nt, doar @n sesiunea curent[ (de iarn[ sau var[) ]i @n cea de restan\e (toamna) f[r[ tax[, indiferent dac[ nu au luat examenul sau colocviul sau nu s-au prezentat @n sesiunea programat[. Dep[]irea termenului, @n anul/anii urm[tori atrage achitarea taxei pentru fiecare reexaminare. 39. DPPD aplic[ integral sistemul de credite transferabile (ECTS), pentru compatibilizarea preg[tirii cu alte DPPD-uri, echivalarea @n cazul frecvent[rii a mai multor facult[\i sau a continu[rii @n regim postuniversitar sau a particip[rii la alte programe interna\ionale (O.M.nr.3617/16.03.2005). Anexele 1 ]i 2 precizeaz[ num[rul de credite acordate, pentru seriile @n lichidare (32/36 credite), c`t ]i pentru seria 2005/2006, @n noua structurare a ciclurilor universitare (60 credite). Fiecare student al DPPD este obligat s[ acumuleze integral num[rul de credite, prev[zut @n planul de @nv[\[m`nt, pe discipline. Creditele nu sunt divizibile @n nici o situa\ie invocat[ de student. Cele neacumulate @n sesiunile programate @n anul @n curs, vor putea fi ob\inute @n anul urm[tor, cu achitarea taxei aprobate. Studen\ii din anii finali, care @n sesiunea din iarn[, dup[ ultimul examen prev[zut @n planul DPPD nu au ob\inut toate creditele alocate, vor putea sus\ine restan\ele respective @n sesiunea special programat[ de c[tre DPPD (aprilie-mai), obligatoriu @nainte de licen\[. 41. Nici notele, nici creditele ob\inute la filiera didactic[ nu pot fi folosite @n vederea promov[rii @n cadrul filierei de baz[ (domeniu, specializare). Notele ob\inute la modulul psihopedagogic nu intr[ nici @n calculul mediilor pentru stabilirea burselor, dec`t cu acordul decanatelor ]i la cererea studen\ilor. Notele ob\inute la DPPD se afi]eaz[ prin sistemul Intranet, sunt comunicate de c[tre profesorul examinator la data anun\at[ ]i se trec @n acela]i carnet de student eliberat de facultate. 42. Studen\ilor care au realizat toate creditele, la toate disciplinele din planul de @nv[\[m`nt, inclusiv dup[ ultima sesiune pentru restan\ele cumulate ]i cu condi\ia achit[rii tuturor taxelor prev[zute, primesc ca documente: adeverin\a pentru @nscriere la concursul de titularizare @n @nv[\[m`nt, iar ulterior foaia matricol[ ]i certificatul de absolvire a DPPD.

40.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful