CERERE INSCRIERE LA CURSURILE DE PREGĂTIRE TEORETICĂ PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR

Subsemnatul __________________________________________________ domiciliat în __________________________________________________ posesor al BI/CI, seria ___ nr. _______________ eliberat de _________________ CNP ______________________ prin prezenta vă rog să fiu înscris la cursurile de Pregătire Teoretică pentru Autorizarea Electricienilor, organizat de Facultatea de Energetică, din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Data Semnătura

Date de contact Nr. tel.: Adresa email: Informaţii suplimentare Gradul pentru care se doreşte autorizarea:

La dosar vor trebui anexate următoarele documente:

-copie certificatului de căsătorie (după caz).-copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională. . -copie după BI/CI.