CAPITOLUL 1

Introducere în construcţia aparatelor electronice
Definiţii: Aparatul este un sistem tehnic care serveşte la efectuarea unor operaţii, la transmiterea sau transformarea energiei dintr-o formă în alta. Echipamentul este un ansamblu de aparate, dispozitive şi mecanisme ale unei instalaţii, maşini etc. căreia îi asigură funcţionarea. Instalaţia este un ansamblu de construcţii, aparate, maşini care servesc la îndeplinirea unei anumite funcţiuni sau operaţii. Maşina este un sistem tehnic format din organe solide cu mişcări determinate, care serveşte la transformarea unei forme de energie în alta sau în lucru mecanic sau căldură. Maşina-unealtă este maşina echipată cu scule pentru aşchiere, tăiere sau deformări plastice. 1.1. Clasificarea aparatelor şi echipamentelor electronice, AE şi EE, (unele moduri de clasificare) a) după destinaţie: −de uz profesional, având caracteristici tehnice şi constructive superioare: aparate electronice de măsurare şi control de laborator şi industriale; aparate electronice şi echipamente electronice pentru medicină; echipamente complexe pentru telecomunicaţii şi radiocomunicaţii; instalaţii complexe de emisie-recepţie prin sateliţi, calculatoare profesionale. −de uz general, destinate marelui public: receptoare radio sau de televiziune, video - magnetofoane, magnetofoane, casetofoane, video – casetofoane, player-e de compact discuri, combine (combinaţii ale celor dinainte), microcalculatoare, calculatoare de birou sau de buzunar, ceasuri electronice etc. b) după modul de utilizare: − staţionare, care depind de locul de amplasare prin funcţia realizată, sursa de energie; − transportabile: − mobile, care sunt amplasate pe automobile, nave fluviale sau maritime, material rulant pe calea ferată, tehnică spaţială; − portabile, care sunt alimentate la baterii şi pot fi transportate de fiinţe umane sau de animale. c) după volumul producţiei: − producţie individuală (unicate), care sunt destinate unor operaţii speciale şi sunt foarte scumpe (pe măsură ce se ieftinesc tehnologiile, producţia unicatelor depinde numai de destinaţia specială şi mai puţin de preţ); − producţie de serie, în care volumul producţiei are valori medii (se raportează la numărul populaţiei ţării sau pieţei respective); − producţia de masă, cu volum mare (exemplu: ceasuri electronice). În general, în producţia individuală, se fabrică un singur exemplar sau un lot (număr de produse lansate simultan în producţie) de câteva exemplare, la intervale mari de timp (la comenzi speciale). În producţia de serie se fabrică loturi mari la intervale de timp determinate de necesităţi obiective.

Construcţia aparatelor electronice 2 În producţia de masă se fabrică produse în cantităţi foarte mari. − parametrii garantaţi ai produsului nou. pe baza datelor oferite de studiul tehnico-economic şi cel de marketing. Etapele realizării unui aparat electronic (produs nou) Acestea sunt următoarele: a. analiza asistată de calculator. c. pe baza descrierii matematice a interconexiunilor de modele de componente (schema electrică echivalentă. − necesităţi interne. Proiectarea electrică impune cunoaşterea proprietăţilor de circuit ale componentelor şi dispozitivelor electronice disponibile şi modelarea lor prin circuite simple constituite din elemente ideale şi abstractizate precum şi comportarea circuitelor formate din interconexiunea acestor componente şi dispozitive. practic se preia din cataloage scheme de aplicaţie necesară.). cu precizarea parametrilor (caracteristicilor) elementelor componente cum sunt: coduri ale dispozitivelor (componente active). cu producerea ritmică a produsului finit (produse permanent solicitate). în care se porneşte de la soluţia de principiu stabilită prin studiul tehnico-economic. − standardele şi normele interne în care se încadrează produsul nou (dacă nu există. la care. posibilităţi pentru export. Tema de proiectare. b. act de concepţie la nivelul căruia se rezolvă următoarele probleme: − stabilirea unei soluţii de principiu pentru funcţionarea produsului nou (schema bloc funcţională). Studiul de marketing precizează unele condiţii specifice sub forma unor parametrii ai produsului nou şi care caracterizează: gradul de saturaţie la pieţei. Rezultatul proiectării electrice îl constituie schema electrică de principiu. ieşire unificate. − programarea asimilării produsului nou. s. . Proiectarea tehnică. pe cât posibil.a. act decizional care concretizează. − caracteristicile de bază ale produsului nou. corelarea unor funcţii ale produsului cu necesităţile utilizatorului etc. simulare asistată de calculator etc. Tema de proiectare precizează în principal următoarele: − destinaţia şi condiţiile de exploatare ale produsului nou. intervin inginerii electronişti specializaţi în proiectarea circuitelor. − precizarea unor materiale sau tehnologi necesare fabricaţiei produsului nou. 1. În cazul în care produsul nou presupune activitate de proiectare electrică.2. segmentarea pieţei. subansambluri anterior proiectate şi aflate în fabricaţia proprie (motive economice). varianta care va fi comandată proiectării. există firme specializate care produc şi furnizează blocuri ca subansambluri tipizate cu mărimi de intrare şi respectiv. − cantităţile de fabricat. firma producătoare a produsului nou trebuie să utilizeze. (pentru inginerii electronişti este electrică). − dezvoltării eventuale ale unor capacităţi de producţiei. d. în mod continuu (într-o perioadă lungă de timp). se proiectează o schemă bloc care se detaliază succesiv până la nivelul circuitelor elementare. se elaborează noi standarde sau norme interne). − cerinţele principale constructive şi funcţionale ale produsului nou. Studiul tehnico-economic.. Aici intervin câteva aspecte şi anume: unele blocuri funcţionale se pot realiza cu circuite integrate specializate. sau impune unele criterii de selecţie a variantelor specifice dependent de restricţiile impuse în abordarea unei anumite strategii de marketing. − indicatori tehnico-economici şi exploatare ai produsului nou.

prescripţiile ergonomice şi estetica produsului. transformatoare). având ca obiective următoarele caracteristici ale produsului nou: −acoperirea unei game largi de preferinţe. −pentru determinarea elementelor defecte se vor elabora. −factorii biologici: mucegaiuri. analize economice. de către proiectant. −particulele solide. politica de tipizare a blocurilor funcţionale. modele experimentale pe care se fac măsurători interne sau numai simulări software (prin resurse software) cu ajutorul calculatorului. micşorarea tipodimensiunilor. şocuri. −factorii zoologici: rozătoare. Studiul de design determină soluţia generală cu privire la forma. −consum minim de materiale şi energie. utilizare intensivă a produselor interne. −calităţi funcţionale şi estetice. ciuperci. . termite. tehnologie. −preţuri de cost reduse (prin automatizare. toleranţe admise ale acestor valori etc. gazele din atmosfera industrială. C. −factori specifici: medii cu radiaţii ionizante. algoritmi simpli.Capitolul I . marketing. presiuni scăzute (aviaţie). 4) asigurarea mentenabilităţii prin întreţinere şi depanare uşoară. presiuni ridicate (mediu submarin. pentru acesta fiind necesare următoarele măsuri: −punctele de măsurare şi prereglare să fie uşor accesibile pentru a facilita operaţiile de verificare şi calibrare. această etapă având ca scop valorificarea performanţelor referitoare la funcţionalitatea acestuia în limitele de performanţă stabiliţi prin tema de proiectare. L. dimensiunile principale. sociologie. În vederea optimizării schemei electrice se realizează studii de laborator pentru unele circuite sau blocuri funcţionale. robotizare şi aplicarea sistemelor de control vizual automat). cum ar fi: −umezeala intensifică corodarea metalelor. corespunzători condiţiilor de exploatare. subteran). Proiectarea constructiv-tehnologică modernă a blocurilor funcţionale (subansambluri funcţionale)şi a aparatelor în întregul lor presupune mai întâi un studiu de design. La construcţia prototipului se soluţionează următoarele probleme tehnice: 1) limitarea la nivele permise a zgomotelor din aparatul proiectat. înrăutăţeşte izolaţia în dielectrice. Studiul de design sintetizează şi valorifică informaţiile provenite din studiile de psihologie. −temperaturile scăzute sau ridicate şi variaţiile mari de temperatură. supraîncăzirea ducând la deriva parametrilor funcţionali şi al scăderea fiabilităţii. e. −fiabilitate ridicată şi mentenabilitate de durată. animale marine.. −reducerea diversităţii elementelor componente (pe cât posibil). induc fenomene de coroziune (medii chimice). acceleraţii. −toate părţile componente ale aparatului electric şi echipamentului electric să fie uşor accesibile. sistematizarea componentelor electrice şi a dispozitivelor electronice (utilizarea circuitelor specializate obţinute prin tehnologii de integrare monolitice sau hibride). mediul cosmic. −factorii mecanici: vibraţii. alge etc. −tipizarea blocurilor funcţionale. 2) asigurarea unui regim termic uşor. −calităţi ergonomice.Introducere în construcţia aparatelor electronice 3 valori ale mărimilor fizice caracteristice componentelor pasive (R. 3) protecţia la acţiunea agenţilor externi. În continuare se elaborează şi omologhează un prototip al produsului nou.

colorate pulsatorii şi semnale acustice de avertizare. şi alte situaţii speciale. −operaţiile de demontare şi întreţinere: principiul accesibilităţii. amplasarea organelor de fixare. La elaborarea proiectului se tine cont de concluziile studiului de design şi de posibilităţile de reproductibilitate în vederea producţiei. a pieselor de reglare. estetica şi altele). XXXX. masă şi consumuri energetice cât mai mici – problemă de competitivitate. 8) scheme de montaj. în cazul încadrării în limitele de performanţelor stabilite şi se emit recomandări pentru fazele următoare. utilizând multă manoperă de prelucrare. obligatorii în caz de avarie. 9) instrucţiuni de montaj. de către proiectant şi de către un organ neutru pentru a depista greşelile sistematice şi subiective. sunt sursele de semnale luminoase.. 6) desene de ansamblu ale aparatului electric sau echipamentului electric. 7) scheme funcţionale sau de principiu. incendii. materiale. −definitivarea documentaţiei constructive prin următoarele: 1) desene de piese elementare. 4) desen de execuţie la subansamblurilor funcţionale. pe cât posibil.Construcţia aparatelor electronice 4 5) asigurarea unei fiabilităţi ridicate (în special prin 2 şi 3). cu evitarea reflexiilor de lumină pe panourile de comandă şi semnalizare. ajustaj. Verificarea performanţelor obţinute pe prototip se face prin încercări şi măsurători de laborator. 10) instrucţiuni de fabricaţie (pentru operaţii complexe). construcţia prototipului se execută numai cu scule existente sau dispozitive simple. pe baza unei documentaţii constructive provizorii şi. realizarea de scheme mnemonice. a tehnologiei şi a sculelor. f. . încercarea şi măsurarea prototipului. Proiectul de execuţie şi firele tehnologice Pe baza rezultatelor obţinute la elaborarea. precum şi a recomandărilor organului de omologare a prototipului. de prototipuri. −operaţiile de exploatare: aspect îngrijit. mioptice. forma şi traseele circuitelor electrice. diferenţierea de poziţie. de preferinţă în culori. pentru panouri mari şi camere de comandă. Pe baza rezultatelor încercărilor şi măsurătorilor se face omologarea prototipului. 6) respectarea unor criterii ergonomice cu privire la următoarele: −operaţiile tehnologice: activităţile executanţilor cu minim de efort. 3) nomenclatorul pieselor elementare şi combinate. etc. folosind materialele şi metodele de execuţie cât mai apropiate de cele ce vor fi folosite în producţie. se trece la realizarea construcţiei definitive. acoperiri protectoare. la care participă constructorii şi tehnologii (ingineri şi subingineri specializaţi ). urmărindu-se astfel întrunirea de detalii constructive a construcţiei definitive. 7) asigurarea unor dimensiuni de gabarit. utilizarea display-ului color. conicităţi. 11) instrucţiuni de reglare şi control (în anumite situaţii 9 se execută împreună cu 11). culoare şi formă a diferitelor butoane de comandă pentru evitarea accidentelor şi greşelilor. 2) desene de piese combinate. În această etapă se rezolvă următoarele probleme: −detalierea constructivă prin precizarea tuturor detaliilor constructive (profile. care să permită fiziologic urmărirea procesului controlat. Din motive economice. 5) nomenclatorul general al subansamblurilor. −economia de materiale şi metodele tehnologice în legătură cu volumul producţiei şi dotarea tehnică şi tehnologică şi cu forţă de muncă. în secţii speciale. montaj şi reglaj. cu un colorit odihnitor al aparatului electric şi echipamentului electric. tratamente.

specializarea utilajelor. corectată şi completată pe baza observaţiilor şi recomandărilor organului de omologare a produsului. Pregătirea fabricaţiei. metodica de circulaţie şi depozitare a pieselor şi subansamblurilor între faze. automatizarea operaţiilor de pregătire şi montaj a pieselor. prin dispozitive şi utilaje tehnologice care să permită operaţii simple şi obiective şi pe cât posibil. acesta urmând a fi corectat într-o fază ulterioară. Prin contracte de colaborare se poate crea un consorţiu de firme asociate cu participare proporţională la profit. instruirea personalului de producţie. se trec la proiectarea şi execuţia sculelor.Introducere în construcţia aparatelor electronice 5 Observaţie:  Toate acestea constituie proiectul de execuţie. Observaţie:  În economia de piaţă. consumurile specifice şi estimarea timpilor de execuţie. Problemele specifice sunt următoarele: 1) utilizarea sculelor complexe. care fac parte din documentaţia tehnologică. maşinile unelte. montajul şi reglarea. Rolul seriei zero constă în definitivarea tehnologiei. are constituie un exemplu tipic pentru electronică. prin care se experimentează fabricaţia în condiţii de producţie. matriţerii şi secţii de autoutilare. punctele şi utilajul de control. 3) alimentarea automată a maşinilor. operaţiile. Când toate sistemele de verificare şi utilajele au fost definitivate. pentru mai multe operaţii simultan. în funcţie de mărimea seriei de fabricaţie). Aceasta înseamnă următoarele: aprovizionarea cu materii prime şi materiale. care cuprind următoarele: metodele de fabricaţie. La elaborarea proiectelor de SDV-uri şi utilaje participă unităţi specializate de proiectare iar la execuţia acestora.Capitolul I . Producţia. asamblarea şi desfacerea pe piaţă. În această etapă. automatizările. magnetice. fluxurile tehnologice. verificarea reproductibilităţii produsului şi altele. electromagnetice şi electronice. g. . Din lotul seriei zero se încearcă şi se măsoară în laboratoare de încercări şi măsurări un eşantion format dintr-un număr de exemplare şi prelevat conform normativelor în vigoare. în funcţie de specificul agentului economic şi tipul aparatului electric. fabricaţia de piese şi subansambluri. verificatoarelor şi dispozitivelor (SDV) precum şi a utilajelor nestandardizate de fabricaţie şi control. pregătirea şi transportul lor la locul de muncă. O parte din aceste probleme şi anume: 1). 2) utilizarea sculelor multiple. 3) şi parţial 4). După omologarea produsului se emite o nouă documentaţie tehnică. 2). pentru mai multe piese simultan. se trece la execuţia seriei zero (un număr de exemplare de produs. Rezultatul acestei faze de asimilare se concretizează prin fişele tehnologice. atelierele. planurile de debitare a materialelor. în secţiile de producţie şi cu participarea personalului din producţie. se regăsesc în tehnologia de montare pe suprafaţă: Surface Mounted Assembley – SMA. verificatoarele. automatizate. lucrurile pot sta puţin diferit: o firmă produce anumite aparate electrice şi are nevoie de SDV-uri şi utilaje de la alte firme. h. −stabilirea pe baza desenelor de construcţie şi a mărimii seriei de fabricaţie a tehnologiilor de amănunt. 4) verificarea sortarea şi reglarea subansamblurilor şi montajelor electrice. sculele.

la SDV-uri şi altele. Problemele tehnice ridicate de exploatare şi întreţinere sunt următoarele: organizarea serviciului de exploatare. Aceste unităţi SERVICE au avantajul accesului la orice informaţie despre produsele reprezentative. Exploatarea şi întreţinerea produselor electronice. Produsul este supus unor verificări periodice după toate condiţiile tehnice. care caută să identifice toate detaliile care tind să-l scoată din clasa sa de performanţă (cerinţe tehnice şi de altă natură) şi să intervină cu modificările necesare pentru producţia viitoare şi corecţia (unde este posibil) produselor deja fabricate. la nevoie. beneficiar). pe tot fluxul de fabricaţie. . la piese şi subansambluri se schimb. fie că fac parte din firma producătoare. organizarea depanării şi altele. constituirea stocului de piese şi subansambluri de schimb. activitatea de exploatare şi întreţinere se asigură prin unităţi specializate în SERVICE. organizarea inspecţiilor şi a reînnoirilor. luându-se măsuri . fie că sunt firme asociate. produsul este reconsiderat şi îmbunătăţit pentru a corespunde unor cerinţe din ce în ce mai exigente. evidenţa comportării aparatului electric şi echipamentului electric din punct de vedere al fiabilităţii. echipa de întreţinere-depanare. produsul este urmărit sistematic de către factorii tehnici (proiectant. Periodic. Datorită complexităţii din ce în ce mai mari a aparatelor electrice şi a echipamentelor electrice. organizate de producător.Construcţia aparatelor electronice 6 După intrarea în fabricaţie. i. Exploatarea raţională şi întreţinerea produselor electronice în perioada de exploatare le asigură mentenabilitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful