Pagbabagong Morpepenemiko

1.Asimilasyon --sakop ng uring ito ang mga pagbabagong nagaganap sa /ng/ sa pusisyong pinal dahil sa impluwensya ng ponemang kasunod nito,. Tulad ng naipaliwanag na, isa sa tatlong ponemang pailong, /m, n, ng/, ang ginagamit batay sa kung ano ang punto ng artikulasyon ng kasunod na ponema upang maging magaan at madulas ang pagbigkas sa salita. Mga halimbawa: PANG a, e, I, o, u k, g, h, m, n, ng, w, y Pang-altar Pangeharsisyo Pang-isis Pang-orasan Pang-upuan Pangkamay Panghukay Panggatong Pangnayon Pang wakas pangyero PAM b, p PAN d, l, r, s, t

[pang-] + paaralan = pampaaralan [pang-] + bayan = pambayan Pang + baon = pangbaon - pambaon

Pang + lunas = panglunas - panlunas [pang-] + dikdik = pandikdik [pang-] + taksi = pantaksi b.GANAP na asimilasyon --bukod sa pagbabagong nagaganap sa ponemang /ng/ ayon sap unto artikulasyon ng kasunod na tunog, nawawala pa rin ang unang ponema ng nilalapiang salita dahil sa ito ay inaasimila o napapaloob na sa sinusundang ponema. Halimbawa; [pang-] + palo = pampalo = pamalo [pang-] + tali = pantali = panali

pambansa pampanitikan pambayan pambalarila pambaranggay pambutas pampalengke pampasko=pamasko pamista

pandulaan panlaro panrahuyo panrangya pansulat=panulat pansukat=panukat pantali=panali pantapal=panapal

*Uri ng asimilasyon a.PARSYAL o di-ganap na asimilasyon. --ay yaong karaniwang pagbabagong nagaganap sa pailong na /ng/ sa pusisyong pinal ng isang morpema dahil sa impluwensya ng kasunod na tunog. Ang /ng/ ay nagiging /n/ o /m/ o nananatiling /ng/ dahil sa kasunod na tunog. Bukod ditto ay wla nang ibang pagbabagong nagaganap. -- nangyayaring sa panlaping Pang na nagging Pam kapag inuunlapi sa mga salitang nagsisimula sa Pat B at nagiging Pan kapag inuunlapi naman ang mga salitang nagsisimula sa D,L,R,S, at T. Halimbawa:

at iba pa: Ipambili-ipamili Ipambayad-ipamayad Ipampasyal-ipamasyal pampalit-pamalit pamputol-pamutol pampasok-pamasok pansaksak-panaksak pansulsi-panulsi pansapin-panapin pantabing-panabing pantahi-panahi pantakip-panakip pantulak-panulak --subalit hindi nangyayari ang asimilasyong ganap sa lahat. May mga salitang nananatili ang dating anyo ng salitang-ugat. Hindi naasimila ang tunog ng p, b, s, t. Halimbawa: [pang-] + bansa =pambansa (Xpamansa) [pang-] + luto =panluto (Xpanuto) at iba pa: pambukas = hindi pamukas pambabae = hindi pamabae pambarilarila = hindi pamalarila pampaaralan = hindi pamaaralan pampaligo = hndi pamaligo

+ dunong = madunong ² marunong *mapapansin g maaring magkapalitan ang /d/ at /r/. ang /h/ ng panlaping /-han/ ay nagiging /n/. Kung minsan. ang /d/ ay karaniwang nagiging /r/./r/ --ang ponemang /d/ sa pusisyong inisyal ng salitang nilalapian ay karaniwang napapalitan ng ponemang /r/ kapag patinig ang huling ponema ng unlapi. Halimbawa: Lapad + -an = lapadan ² laparan Tawid + -in = tawidin ² tawirin Lakad + -in = lakadin ² lakarin Bakod + -an = bakodan ² bakuran ka + dagat + an = kadagatan ²karagatan ka + dapat + an = kadapatan ² karapatan patinig. ma. ang ganitong pagbabago ay nasasabayan ng pagpapalit ng diin. higit na gamitin ang anyong may /r/ sapagkat higit na naayon ito sa likas na hilig ng tao nag awing lalong madali para sa kanya ang pagbigkas. Halimbawa: tawa + -han = tawahan ² tawanan /o/ -. ngunit may mga salitang nakamihasnan nang gamitan lamang ng asimilasyong parsyal. Samantala sa Halimbawang: ma. Halimbawa. madula at hindi nagiging marula madulas at hindi nagiging marulas madamo at hindi nagiging maramo /h/ -. Pagpapalit ng ponema --may mga ponemang nababago o napapalitan sa pagbubuo ng mga salita. /d/-. --may mga halimbawa naming ang /d/ ay nasa pusisyong pinal ng salitang nilalapian.+ dapat ² marapat ma. --yaong maaring gamitan ng dalawang uri ng asimilasyon [pang-] + kuha = pangkuha*panguha [pang-] + tabas = pantabas*panabas --bagamat opsyunal ang pagpapalit. *pansinin na ang pagpapalitan ng /d/ at /r/ ay nagaganap kapag ito·y nakapagitan sa dalawang patinig. hindi na nagaganap ang pagkawala ng unang ponema ng ikalawang morpemang isinasama sa pagbubuo ng salita.+ dunong³marunong --mapapansing sa unang halimbawa. Sa lumang balarila. ang pagpapalit ay sapilitan at hindi opsyunal./u/ --nagiging /u/ ang /o/ sa dulong pantig ng salitang ugat kapag nahuhulapian. Halimbawa. Kung ito ay hinuhulapian ng [-an] o [-in]. may tuntuning binabanggit na ang /d/ ay nagiging /r/ kapag napapagitna ito sa dalawang 2. Sa lumang balarila man o sa makabagong pananaw sa wika ay may taliwas. Gaya sa sumusunod na salita. Halimbawa: Laro³laruan Turo³turuan Sinop³sinupin Putol³putulin Buo--buuin Biro³biruin Lagok³lagukin Hapon³hapunin Palo³paluin --nagiging /u/ ang /o/ sa dulong pantig ng saliatngugat kapag inuulit ang salita./n/ --sa ilang halimbawa .--may mga salitang maaring gamitan ng alinman sa dalawang uri ng asimilasyon. Sa ibang salita. Hindi sinasabi ang *madapat. .

takip + -an = takipan ² takpan sara + -an = sarahan ² sarhan kuha + -in = kuhanin ²kunin tupad + -in = tupadin ²tupdin sunod + in = sunodin ² sundin dala + han = dalahan ² dalhan dakip + in = dakipin ² dakpin asin + an = asinan³asnan sara +han = sarahan ² sarhan buhos + -an = buhusan ² busan mag. ang /l/ o /y/ ng salitang ugat at ang /n/ ng gitlapi ay nagkakapalit ng pusisyon. ang pagbabagong ito ay tinatawag na maylipat.Halimbawa: bago³bagung-bago liko³liku-liko bako³baku-bako sino³sinu-sino ano³anu-ano gulo³gulong-gulo 3. hindi natin itinuturing na tama ang salitang nikuha. nilabhan. nikain. Sa pagbabagong morpoponemikong matatesis nagkapalitan ng posisyon ang ponema. *halimbawa. --ito·y isang pagbabagong morpoponemiko na nagbabago ang diin ng salita kapag nilalagyan ng panlapi Halimbawa: Luto + -an = lutuan Ka.+ tagay = magtagay -. Ngunit itinuturing nating tama ang niwalis. nisulat atbp. Sa pagbabagong ito. 4. nitukso.managay 5. Kung minsan. --nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponemang patinig ng salitang-ugat ay nawawala sa paghuhulapi ditto. bukod sa paglilipatan ng posisyon ng ponema ay may nakakaltas pang ponema.Matatesis --sa lumang balarila. --kapag ang salitang ugat na nagsisimula sa /l/ o /y/ ay ginitlapian ng [-in]. may nawawalang ponema sa loon g salita. atbp.+ lakad + -an = kalakaran basa + -hin =basahin ka. Halimbawa: .+ sama + -han = kasamahan laro + -an = laruan (lugar) Halimbawa: atip + -an = atipan ² aptan tanim + -an = taniman ² tamnan walis + -in = winalis ² niwalis luto + -in = linuto ² niluto ni. niyaya. niluto.Pagkakaltas ng ponema --sa lumang balarila ang maykaltas ay itinuturing na isa sa mga pandiwang di-karaniwan.+ laba + -han = nilabahan ² nilabhan yaya + -in = yayain ² niyaya lipad + in = linipad --nilipad *pansinin na hindi natin alging ginagawa ang paglilipat ng posisyon ng gitlapi at ng salitang-ugat.Paglilipat diin --may mga saliatng nagbabago ng diin kapag nilalapian. Maaring malipat ng isa o dalawang pantig ang diin patungong huling pantig o maaring malipat ng isang pantig patungong unahan ng salita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful