You are on page 1of 16

R SKR T 2 09 RSS RIFT 200

DET BO OLIGSOC CIALE S SAMARB BEJDE I KOLDIN NG

Et samarbe ejde imellem Lejerbo Ko m olding, AAB Kolding, Boligselskabet K K Kolding og Kolding Kommune K m

01
FORORD
Idealet for et boligomrde m vre at beboerne fler ejer- og fllesskab, og har lyst til at passe p omrdet og hinanden. Men der kan vre brug for en hjlpende hnd for at f fllesskabet til at fungere. Det synes jeg faktisk boligorganisationerne og Kolding kommune er gode til sammen. Det er Koldings store styrke, at vi har stet sammen, vi har haft en flles vilje og et flles nske om en flles vej. Lejere er meget forskellige, men en af boligorganisationernes opgave er at huse mennesker med forskellige sociale problemstillinger. For at sikre sammenhng mellem den indsats, der ydes til de mennesker fra kommunens side og fra boligorganisationerne, blev der lavet et boligteam. ByLiv Kolding skal ses som en videreudvikling af de erfaringer, der er gjort med boligteamet, nemlig at de parter, der er involveret ved, hvad hinanden gr, og hvilke indsatser der er i gang, s vi kommer til at arbejde i forlngelse af hinanden. ByLiv Kolding lever op til forventningerne om; at vre det kraftcenter, der er med til at give liv og energi til de lokalomrder, der er involveret i helhedsplanerne. Det gode samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen er fortsat og udbygget - Til gavn for beboerne. Det er det det handler om, at sikre gode velfungerende boligomrder. Hvor beboerne trives, fler sammenhold og tager ansvar for, at alle kan vre der - ogs de svage, de ensomme og de skve. At der er liv og livskvalitet for alle. Og at man lever godt side om side.

Lis Ravn Ebbesen Socialudvalgsformand

02
HISTORIK
I forbindelse med boligforliget i 2006 og 2007 afsatte regeringen en pulje af Landsbyggefondens midler til sociale og forebyggende indsatser i de almene boligomrder. I modstning til ejere fortstter man i almene boliger med at indbetale ydelser efter, at lnet er indfriet. I stedet for ydelser til kreditforeningerne indbetales der derimod en ydelse til Landsbyggefonden. Nogle af disse midler kommer nu gennem ansgte og godkendte helhedsplaner i spil i en lang rkke boligomrder landet over, hvor der gennem de kommende r ivrksttes en bred vifte af projektindsatser og forsgsordninger. Boligorganisationen Lejerbo ansgte om sttte i den frste ansgningsrunde til sociale og forebyggende indsatser, og fik allerede i 2008 Landsbyggefondens godkendelse til at g i gang med en storstilet indsats i Munkebo og en mindre indsats i Fjordparken. I 2007 ansgte AAB liges om 2 helhedsplaner for henholdsvis Skovparken og Brndkjr kvarteret. De sociale udfordringer vi str med i de enkelte boligomrder, og de deraf afledte indsatsomrder, stiller helt nye krav til samarbejdet mellem boligorganisationer og kommunen. De sociale og forebyggende indsatser, der med Landsbyggefondens sttte, nu er blevet mulige i en lang rkke boligomrder, vil kun kunne fres ud i livet ved at bringe alle ressourcer i spil i de enkelte boligomrder. Dette stiller nye krav til samarbejde og koordinering, men giver samtidig ogs mulighed for en rkke nye forsgsordninger/projekter, hvor nye lsningsmodeller og metoder kan blive afprvet i tt samarbejde med dem det hele handler om beboerne.

BYLIV KOLDING
Boligorganisationerne (Lejerbo Kolding og AAB) og kommunen har samarbejdet siden 1992, hvor de frste beboerrdgivere blev ansat. Samarbejdet om den boligsociale indsats op gennem 90erne frte til, at Lejerbo Kolding, AAB og kommunen i 2002 indgik en aftale om at arbejde mere helhedsorienteret og i hjere grad koordinere det boligsociale arbejde i de enkelte omrder. Aftalen indebrer et tttere samarbejde mellem boligorga-

Under alle omstndigheder er det vigtigt at indsatsen koordineres, s kommunens og boligorganisationernes indsats bliver sammenfrt, s det virkelig batter. Kim Hansen, udviklingschef Social- og Beskftigelsesforvaltningen

De 4 ansgte helhedsplaner har indtil videre resulteret i ikke mindre end 3 finansierede helhedsplaner i de 3 store boligomrder Munkebo, Skovparken og Fjordparken i Kolding, hvor der indenfor de kommende r er afsat et samlet stttebelb fra Landsbyggefonden p ikke mindre end 17,7mio. Ud over Landsbyggefondens sttte er der en betydelig grad af medfinansiering i de enkelte helhedsplaner. Kolding Kommune bidrager med betydelige ressourcer til de ivrksatte helhedsplaner, ligesom de enkelte boligafdelinger stiller ressourcer og konomi til rdighed for indsatserne.

nisationerne og kommunen. Vi arbejder med flles ml og en bedre udnyttelse af viden/ressourcer. Vi nsker derved at understtte det arbejde, der foregr lokalt i boligorganisationerne og samtidig styrke det tvrg-

03 3
en nde samarbe ejde mellem boligorganisationerm ne lokalomrderne og Ko e, olding Komm mune. De nye mere komplekse opgaver i fo e orbindelse med ivrks ttelse af 3 boligsociale helhedsplaner medf rte et endn strre b nu behov for ko oordinering og styring p omrdet, end det p , va muligt me de ressourcer, der var til stede ar ed p davrende tidspunkt. Samtidig an e nbefalede La andsbyggefo onden, at d der blev op prettet et f llessekretar riat, hvorfor vi i 2007 ansgte r 7 om midler til o m oprettelse af ByLiv Koldi f ing. An nsgningen bygger p e erfaringerne fra samar rbejdet i pe erioden 2002-2007, som p en lang rkke p punkter var en succes, men som og gs har frem mhvet sva agheder. De erfor blev de i forbind er delse med o oprettelsen af ByLiv Ko olding tilkny yttet en sty yregruppe. H Hensigten med styregruppen er, at den skal v tttere re knyttet til d boligsocia udfordrin e de ale nger i det da aglige, men samtidig h have mulighed for at indkalde de e enkelte fagfo orvaltningers direkts re efter beho er ov. La andsbyggefo onden bevil lligede mid dlerne til op prettelse af ByLiv Koldin som blev indviet i ng, v se eptember 20 008. Op prettelsen a sekretaria af atet har me edfrt, at vo ores samarb bejde er blev vet mere ko onkretisere via flles opgaver som et m: At sikre vide ensdeling At sikre kom mpetenceudv vikling af af fdelingsbestyre elser, ejendomsfunktion nrer, frivillige og persona e ale At udarbejde projektans e sgninger

ByLiv Ko olding indgr i et landsd dkkende er rfasamarbe ejde og delta ager i den l bende evaluering und der Landsby yggefonden og Indenrigsog Socia alministeriet srlige Boligsociale U ts B Udviklingsc center. Sekretar riatet arbejd ud fra flgende visioner der og ml At erfaring gerne fra lokalomrdesamarbejdet indarbejd t des i Kold ding Kommune At de releva ante politisk udvalg i K ke Kolding Kommu une lbende orienteres om e indsatsen At der afholdes n rlig uddannels g ses dag for relevante ejendomsfunktionrer og afdelingsbe estyrelserne p tvrs af om mrderne At det frivilli ige arbejde udvikles u At alle kom mmunale forv valtninger k ken der til indsa atsen og indd drages p re elevante omrd der At boligorga anisationerne fr et ttt e tere samarbejde omkring l sninger af boligsociale pr roblemer At udviklingen i boligom mrderne ana aly seres rligt til brug for prioritering af r g indsatsen At ge infor rmationsnive eauet hos sa am arbejdspartn nere og bebo oere

At sik at helhed kre dsplanerne iv vrksttes, k koordineres, udvikles og evalueg res At sik kre sammenhng melle em de lokale in ndsatser At understtte og udvikle lo g okale netMerete Andersen og To ove Lundsgaard fra Kolding Ko d ommune fortalt om te vrk gheder, kommu unen har for at hjlpe sindslide ende i boligomr rderde mulig At udv vikle fllesm metoder
ne.

04
Organisering

Perspektiv Kolding Kommune har gennem rene haft en lang rkke forskelligartede indsatser i de store boligomrder i byen. Et af de seneste projekter har vret Forldre p Banen, der med sttte fra Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration udviklede nye metoder til at inddrage forldrene p de lokale skoler. Familiecafen i Skovparken er et andet eksempel p en kommunal indsats, der har vret lagt ud i omrdet. Herudover er der tradition for et tt samarbejde med SSP, de lokale skoler og institutioner, Ungdomsskolen og kommunens opsgende medarbejdere. Helhedsplanens aktiviteter skal supplere de kommunale indsatser samt stte fokus p og udvikle nye tiltag. Erfaringerne er, at de fremskudte indsatser tt p borgerne opnr kontakt til de borgere, der ellers har svrt ved at benytte de traditionelle kommunale tilbud. De boligsociale indsatser kan anvendes som platform for kommende fremskudte kommunale indsatser. En lang rkke ressourcer indgr i det daglige boligsociale arbejde i de enkelte boligomrder.

MUNKEBO
Munkebo bestr af to afdelinger; afd. 101-0 og afd. 165-1 med i alt 610 lejeml. Boligerne er ved at gennemg en strre renovering, der forventes afsluttet i 2010. Boligerne fr bl.a. nye facader, tag og badevrelser. Beboerne har mulighed for at tilkbe nye kkkener og egen have, hvor det er muligt.

Helhedsplanen
Munkebo blev i 2008 bevilliget 7.875.000 kr., der med den lokale medfinansiering giver et samlet budget p 10.500.000 kr. til ivrksttelse af den boligsociale helhedsplan. Helhedsplanen lber fra 2008-2012 med flgende visioner for indsatsen: Et godt sted at vre barn get engagement og strre deltagelse get integration og bedre naboskab Strk omrdeidentitet og styrket image

Helhedsplanen bygger p ABCD-metoden (Assed Based Community Development) og AI (Appreciative Inquiry) og erfaringerne med disse metoder fra Chicago og Vejle.

05 5
Id den er at finde ressourcerne og re essourcepe ersonerne i lokalomrde og samm et, men med de definere behov og m em muligheder i omrdet. De fokuseres - i mods er s tning til ma ange projekter - p det der funger i omrderne og p rer at skabe mere af dette, fr t e rem for at ha ave fokus p problemern ne. Skolen som medbo orgerhus En gruppe af lrere og pdag e goger er frik kbt til at f etableret a aktiviteter i Munkevng gets Skoles f faglokaler fo omrdets beboere ef or s fter skoletid, hvilket kan vre afs til at f etab, n t leret et egentligt me edborgerhus i omrdet. s

Munkebo egne Klovne til sommerfest i Mun os nkebo

ndsatsom mrder In

Id grundtanken for helh det hedsplanen i Munkebo er at ressou r, urcepersoner rne i omrd det svel fri ivillige som professionelle skal vr med til re at udvikle og udfre inds t satserne, er de fleste af indsatsomrderne ikk givet p forhnd, f ke men udvikles via et kultur rbrerforlb b. Re essourcepers sonerne fra omrdet er med til at udvikle ny metoder til den bo t ye oligsociale indsats, som bakker op om en eller flere af visioner for om mrdet. Sam mtidig styrke samares be ejdet p tv af aktrerne i omrde rs et. De frste ku et ulturbrer f forlb blev afviklet i ef fterret 2008 hvor der var frikbt personale 8, fra omrdets daginstitutio a oner, skolen SFOen, n, su undhedspleje og uu-ve en ejledningen t at deltil tage i et udd dannelsesforl lb sammen med de n lokale boligso ociale medar rbejdere, lok kalinspekt ren og afdel lingsbestyrelsesmedlemmer. Fantastisk at vre p Kulturbreruddannelse med alle k e troede je var alene eg Deltager i frste kultbrerforlb De frste ku et ulturbrerfo orlb resulte erede i 6 forsgsprojekt ter:

Forldr reNetvrk I Palmeall Pdagoger er frikbt til at etablere et for rldrenetv omkring daginstitut rk g tionen Palme eall, med henblik p at ge for ldreinddrag gelsen. Mamas Munkebo Et sama arbejde mel llem en frik kbt sundhe edsplejerske og boligso ocialmedarbe ejder om etablering af et netvr mellem hjemmegen rk h nde mdre e eller mdre p barsel, so ikke ben p om nytter de eksisterende tilbud. Teenag gere tar Tet ten En grup ppe lrere f frikbt til at sttte Munkevngets Skoles s ldste elevere i at ska abe aktivitet for unge i omrdet. ter Kulturb brer for un nge Et sam marbejde m mellem en frikbt klubmedarbe ejder og Mun nkebos klubleder om afv vikling af k kulturbrer forlb for de unge mell lem det efter samme princ 16 og 2 r i omr 25 s cip, som for de voksne. Musvitt ten En grup ppe frivillige beboere, so om med st tte fra de b boligsociale medarbejdere har opret ttet en lokal genbrugsbu utik, der ogs fungere s s som

06 6

Fr vi deltog i familiehygge kendte vi ikke nogen i Fjor d rdparken nu mdes vi ogs nr der ikke er familiehygge n, e Ung mo i Fjordpark or ken

so ocialtvreste ed. Eventue elt overskud gr til d ak ktiviteter for omrdets b beboere De nste k et kulturbrerfo orlb er pla anlagt til Fo orret 2010. Her vil der srligt v . re fokus p at hverv ve deltager re blandt a afdelingsbe estyrelser og vrige beboer. g

Indsat tsomrde er
Begge a afdelinger h har gennemget en fys sisk renoveri ing, men is sr med re enoveringen af afd. 213-0 lykkes det at anv vende renoveringen s som en lf ftestang for beboerne via vedholde ende fokus og inddrage else af bebo oerne. Den tt kontakt m tte med beboerne under renoveringen synliggjor n rde, at der stadig findes mange beboere me sociale problemer. D ed p Der har i forlbet vre et tt sa et amarbejde m med kommun nen, om at sttte omrdets udsa t atte beboere Et centralt element i helhedsplan e. nen er en o opsgende in ndsats i for rhold til soc cialt udsatte og sttte til at etablere gode opholdsl og md desteder. Denne indsats koordine eres med de kommunale opsgende medarbejdere e e fra f.eks Kontakten og Trappen s. n.

ARKEN FJORDPA
Fjordparken b bestr af 2 a afdelinger; afd. 213-0 og afd. 214-0 med i alt 4 g 0 405 lejeml. Afdeling 21 14-0 gennemgik i 199 94/5 en om mfattende re enovering, hv alle bolig fik nye k vor ger kkkener, ba adevrelser, samt et facadelft. Afdeling 21 13-0 gennemgik i 200 05/6 en om mfattende

Vrestede i cafen i Skov et vparken et tilbu for alle voksn ud ne

Bodil Hgh fra Sund By la h aver sund mad med beboerne i Fjordparken m

re enovering, h hvor alle boliger fik nyt kkken, t ny badevre yt else, nye vin nduer, egen altan og et facadelft. t

Helhedspla anen
Fjordparken b blev i 2008 bevilliget 1 1.875.000 kr der med den lokale m r., medfinansier ring giver et samlet bud t dget p 2.700.000 kr. til ivrks ttelse af den boligsoci iale helhedsplan (nlestikspuljen). Helhedsplanen lber fra 2008 til . 20 012 med flg gende vision for indsat ner tsen: Styrke image et Sttte det opsge e ende arbejde i forhold e til br og unge rn Sttte etablering af gode m e mde- og ophold dssteder.

En ande central ind en dsats i helhe edsplanen er r opsgen nde arbejde og klubaktiv viteter i forh hold til brn og unge. D Der er ikke s mange brn s og unge tilbage i om e mrdet, men en stor del af n dem vo okser op i srbare fam milier. Klubb ben drives med perso onale frikb fra Kold bt ding Kommun ne. Der et e etableret et s samarbejde med en familier dgiver fra Kolding Kom mmune om familiehyg gge, idet de desvrre ikke findes s er mange a aktiviteter fo de unge brnefamilie i or er omrdet t.

07
SKOVPARKEN
Skovparken bestr af n afdeling; afd. 21 med 551 lejeml. Afdelingen har gennemget en omfattende renovering af udearealer, facader og badevrelser afsluttet i 2008 og har i efterret 2009 pbegyndt renovering af kkkenerne. Flere afdelinger i kvarteret som aktive medspillere i den helhedsorienterede indsats Et miljbevidst kvarter Forbedret image

Helhedsplanen
Boligafdeling 21, Skovparken har siden 1994 vret en del af den boligsociale indsats, og den nuvrende helhedsplan tager afst i de erfaringer, der er opnet siden 1994, og supplerer de tidligere helhedsplaner i forhold til den boligsociale indsats i afdelingen. Den nuvrende helhedsplan adskiller sig fra den tidligere indsats ved i hjere grad at se p omrdet som en del af et kvarter. Helhedsplanen rummer sledes udover en rkke konkrete indsatsomrder en grundtanke om, at det ikke blot er afdeling 21, der skal lftes, men kvarteret som en helhed. Indsatser, der gr p tvrs af kvarteret, er derfor hjt prioriteret. I kvarternetvrket fr vi viden og kendskab til hinanden, s vi kan lfte i samlet flok Ervy Skou Afd.leder klubberne i Ungdomsskolen

Udmntning af visionerne for kvarteret vil styrke trivslen for beboerne i kvarteret og vil desuden have som ml, at kvarterets ressourcer synliggres for det omgivende samfund, og derigennem forbedre kvarterets image.

Indsatsomrder
Grundtanken for indsatsomrderne er, at alle beboergrupper (etnisk og aldersmssigt) skal indg i det sociale liv i afdelingen. Indsatsomrderne dkker sledes beboergrupperne bredt fra smbrnsfamilier, familier med skolebrn, unge og seniorer. Styrkelse af forldreinddragelsen er afgrende for at kvarteret fungerer mere hensigtsmssigt. Forldrene nskes generelt inddraget i langt hjere grad i brnenes fritid, ligesom de nskes bevidstgjort i forhold til ansvar for brnenes frden i boligomrdet og kvarteret som helhed. Forldreinddragelse I januar blev forldreindsatsen skudt i gang i samarbejde med Dyrehaveskolen, daginstitutionen Nrremarken og brnehaven Tusindfryd. Ved hjlp af tilfrte ressourcer er der ivrksat en opsgende indsats til at styrke forldresamarbejdet. Der arbejdes med bevidstgrelse af ansvar, roller og forventninger mellem forldrene og de involverede institutioner. Udgangspunktet for forldresamarbejdet er en tidlig inddragelse, der ikke er problemorienteret, men derimod et positivt afst i en flles interesse for brnenes hverdag. Sidelbende med indsatsen i institutionerne er der fokus p familier med mindre brn, der endnu ikke er i daginstitutionstilbud, hvor der i samarbejde med sundhedsplejen og Sundby arbejdes med sund kost og motion, der er sledes fx etableret et tilbud til kvinder p barsel/orlov. Denne indsats bliver suppleret af den kommunale Familiecaf, der siden 1994

Kvarternetvrket i Skovparken har vret primus motor i forhold til visioner og ider, og efterflgende har der vret nedsat arbejdsgrupper, der har konkretiseret de enkelte indsatsomrder, der sledes er blevet grundpillerne i helhedsplanen. Visioner for kvarteret fremtid: Flere forldre engageret aktivt i brnenes skole- og fritidsliv De frivillige og bestyrelser afspejler i hjere grad beboersammenstningen Et strkt beboerdemokrati og et alsidigt fritidstilbud Er velfungerende, attraktivt og trygt kvarter

08 8
ha tilbudt for ar rldre mulig ghed for at m mdes en ga ang ugentlig. B rn og unge I samarbejde med Ungdo omsskolen K Kolding og Da ansk Flygtni ingehjlp ti ilbydes unge i bolige om mrdet et v rested i Ambassaden. I forbinde else med he elhedsplanen indsatsom ns mrder er de srligt fokus p at un er nge piger med anden et tnisk baggru und fr etab bleret et frir rum, hvor de kan mde med for e es ldrenes acc cept. Amba assaden driv ves p frivillig basis, m men med sttte fra Ung gdomsskolen og Kolding Kommun ne e. restedet V Et vsentligt element i S t Skovparkens helhedsplan er at tilbyde beboere mulighe for at ed mdes og etablere socia ale netvrk Kolding k. Ko ommune sta artede med sttte fra M Ministeriet for flygtninge indvandre e, ere og inte egration i 20 008 et vr rested for ldre i Sko ovparken. Pr rojektet udlb 31/7 20 009. Helhed dsplanens indsats i forhold til etabl lering af soc ciale netv rk tager a afst i kom mmunens pro ojekterfarin nger. Vres stedet drive nu af en frivilliges n gr ruppe unde Dansk F er Flygtningehj lp med sttte fra Kold ding Kommu une og AABs boligsos cia medarbe ale ejdere. Indsats somrder Skovvejen har for f frste gang udarbejdet en helhedsp plan for boligomrdet, der ligger i d d den nordlige del af Kold e ding med Sk kovparken s som nabo. Der er i udarb bejdelsen af helhedsplan f nen taget ud dgangspunkt i de tenden t nser som Naboskabsun ndersgelsen fra januar 2008 synlign r gjorde. Endvidere e helhedspla er anen koordineret med den eksi d isterende helhedsplan for Skovpar rken. Skovvejen har ans gt om 5.350.000 kr. der med den lokale med n dfinansiering giver et sa g amlet budg p 7.133 get 3.333 kr. til ivrkstte else af en bo oligsocial helhedsplan. Skovvejen modtage en forel et big udmeld ding om at h helhedsplane er optag en get p hove edlisten ved sociale o forebygge dr. og ende indsats ser. Helhedsplanen skal nu revideres og indsend des til Lands sbyggefonde inden 1. april 2010. en a Helhedsplanen forventes at lb fra 2010 til be 0 2015 me flgende visioner for indsatsen: ed At stte fok kus p det so ociale liv At afdelinge bliver et bedre sted at en bo (mlt p beboernes tilfredsh p hed, kontinuitet, trivsel og tr ryghed) At skabe get engagement og ej jerskab At afdelinge bliver et sted med aktien vitet for alle aldersgrupp e per At styrke afdelingens konkurrenceevk ne

NYE TILT N TAG


Skovvejen n
Sk kovvejen bestr af n af fdeling; afd. 2 (Skovve ejen 2-80 og Lrkevej 23-55) med 475 leg d jeml, hvoraf 84 er ungd f domsboliger Afdelinr. ge gennemgik i 2006/8 en omfatten en nde renove ering, hvor f facaderne bl lev renovere og der et, blev etableret nye ude are t ealer.

Brnd dkjr
Brndkj jr bestr af 7 afdel linger; afd. 9, afd. 15, afd. 23, afd 51, afd. 103 og afd. 1 d. 1 105 med i a 949 lejeml, beligge alt ende Fredrik 7 k

09 9
ve Dannersv ej, vej, Brndk kjrgade, S Snerlevej, Tv vedvej og Br roagervej. In ndsatsomr der I 2007 blev der for frste gang udarbejdet en e he elhedsplan f for boligomrdet, der er beligge ende i den s sydlige del a Kolding. D pglaf De de ende boligaf fdelinger lig gger i tilkny ytning til Br rndkjrsko olen og Brndkjr kirke en. B de skolen o kirken er vsentlige dynamoog er i kvarteret, og er cent r trale samling gspunkter for beboerne i lokalomrd det. Boligaf fdelingerne i kvarteret er kendetegnet ved at genneme t g et generati ionsskifte i d disse r, hvil lket stiller af fdelingerne o overfor en r rkke nye u udfordringe er. P baggrund af de sidste 2 rs dialog og en e r kke fokus sgruppeinter rviews er der udar rbejdet 3 visioner for kva arteret: Et ve elfungerende kvarter m e med tidssvaren nde boliger, trygge omgivelser og att traktive grn nne omrder r Et akt tivt lokalt fr ritidsliv med centrale d samlin ngssteder, et bredt a aktivitetsudbud for alle aldersgrupper d Beboe erne skaber i fllesskab en fremtid ba aseret p ge ensidig forst else, toleranc og respek med afs i kvarce kt t teret krati og det frivillige liv Etablering af frivillige og professionelle g netvrk Etablering af indsats i fo orhold til ld dre

I 2008 g gennemfrte AAB og Ko e olding Komm mune en Naboskabsundersgelse. Undersgels sen ppeged de, at der e beboergr er rupper isr de ldre og enlige for rsrgere, der nsker bedre sociale netvrk. De er konkrete nsker om er bedre sa amlingsstede og flere lokale aktiviteer, ter. P bagg grund af na aboskabsund dersgelsen er der 1. a april 2009 in ndsendt forn nyet ansgn ning til Lands sbyggefonde om sttte til en forebygen e gende boligsocial ind dsats i kvart teret. Brndkj jr har mod dtaget en fo orelbig udm melding om at helheds m splanen er optaget p reserve/ve enteliste ved sociale og forbyggen dr. o nde indsatse er. Der arbejdes i jeb blikket med at ivrks tte en alter rnativ indsat baseret p de tilstedets p vrende ressourcer e r.

P den grnne gren n


Lejerbo Kolding, AA AB, Boligselskabet Kold ding og Koldi ing kommun har ansg i samarbe ne gt ejde om et tillg til de b boligsociale helhedsplaner i Munkebo Fjordpark o, ken, Skovpa arken, Brndkjr og Skovvejen. Tillgge til helhed et dsplanen for rventes at l be fra 2010 til 2015 med flgend visioner for 0 de indsatse i omrder en rne: At 10% af d beboere, der er uden for de arbejdsmark kedet, deltag i projekt ger tet At andelen af beboere uden for are bejdsmarked bliver mindsket det At opn et bedre samm menhold/ sa amarbejde p tvrs af nationalitet ter, kulturer og a afdelinger At beboerne opnr mar e rkante resso ourcebesparelse p el, va er and, varme og affald At beboerne bliver i sta e and til at tr ffe beslutninger om miljrig r gtige tiltag At beboere og varmem mestre blive i er stand til at f forstte milj jarbejdet At forbedre boligomrdernes imag ge

Fo at sikre fa or astholdelse af et godt b bomilj er de udarbejd er det 4 overo ordnede bo oligsociale indsatsomrde er: Foreby yggende in ndsats i fo orhold til brn, unge og fam milier Udvikling og styrk kelse af bebo oerdemo-

10
P Den Grnne Gren har modtaget en forelbig udmelding fra Landsbyggefonden om at indsatsen er optaget p reserve/venteliste. I jeblikket undersges mulighederne for alternativ finansiering. Udvidelse og forlngelse af ByLiv Kolding For at sikre koordineringen af de i gangvrende og nye helhedsplanerne og en effektiv udnyttelse af ressourcerne i sekretariatet indgr Boligselskabet Kolding i det eksisterende samarbejde mellem Lejerbo, AAB og Kolding Kommune. ByLiv Kolding skal fortsat sikre en hjere grad af koordinering mellem kommunen og boligorganisationerne i forbindelse med helhedsplanerne og den boligsociale indsats i Kolding. Ligesom vidensdeling mellem de forskellige aktrer er et central element i sekretariatets arbejde. ByLiv Kolding nskes fra 2010 udvidet med en kommunikations- og analysemedarbejder, der skal have til opgave: At formidle information gennem udarbejdelse af blandt andet nyhedsbreve, bde internt som eksternt, til beboerne samt andre involverede parter; boligselskaberne, kommunen samt andre relevante aktrer og samarbejdspartnere. At opbygge og vedligeholde en hjemmeside, s den er aktuel i forhold til udviklingen af det arbejde, der finder sted i boligomrderne. At deltage i udviklingen og udfrelsen af nye informationsteknikker, for derigennem at opn strre opmrksomhed omkring de projekter/arbejde, der finder sted i omrderne. At sikre en kontinuerlig opflgning p tal og analyser, samt relevante informationer fra boligorganisationerne, kommunen og andre relevante aktrer, for eksempel Danmarks Statistik. At vre p forkant med udviklingen af den analytiske del bde i kommunen, i boligorganisationerne og i lokalomrderne. Samtidig nskes ByLiv Koldings nuvrende opgaver forsat fra 2012 til 2015, sledes at sekretariatet flger de nyansgte helhedsplaner. ByLiv Kolding har modtaget en forelbig udmelding fra Landsbyggefonden om, at sekretariatet er optaget p hovedlisten vedr. sociale og forebyggende indsatser.

11
EFTERSKRIFT
Sekretariatet har nu levet i nsten 1 r. I denne periode er der etableret fysiske rammer for arbejdet i lokalerne p Palmeall 2B men der er ogs pbegyndt et arbejde med at sikre rammer for informationsarbejdet. Denne rsrapport, som ogs har karakter af en opstartsrapport, er det frste materiale, der udsendes fra ByLiv Kolding med en klar visuel identitet. Intentionerne med rapporten og i den kommende tid ogs med etablering af hjemmeside og nyhedsbrev er, at tydeliggre det brede samarbejde, der er ivrksat i Kolding, sledes at de gode erfaringer kan udbredes til andre indsatsomrder indenfor svel kommunen, som p landsplan. ByLiv Kolding har ogs som sin srlige ambition at synliggre de mange ressourcer og muligheder, der allerede er tilstede i de enkelte boligomrder. Sekretariatet har i de forlbne 1 r sikret lbende supervision og vidensdeling mellem de boligsociale medarbejdere. Ligesom sekretariatet mere overordnet er brobygger mellem de enkelte boligsociale medarbejdere og de kommunale indsatser. Der er gennemfrt kursustilbud for ansatte i boligorganisationerne, og der er afholdt temadage om bl.a. image. Forud for etableringen af sekretariatet var der et nske om, at skabe en samarbejdsplatform, der ville styrke det daglige arbejde i boligomrderne. Dette er langt hen af vejen lykkedes, og nye indsatser og muligheder er kommet til. Dette er lykkedes i kraft af den store indsats som de mange samarbejdspartnere har ydet undervejs. Dette glder svel de kommunale aktrer som de frivillige organisationer - og ikke mindst de mange beboere, der har taget ejerskab for og engageret sig i indsatserne. Vi vil derfor gerne sende en tak for samarbejdet til Jer alle og samtidig glde os til de nye udfordringer og indsatser vi i fllesskab skal have sat i vrk i 2010.

KONTAKTOPLYSNING

12
Kolding Kommune Kolding Kommune ByLiv Kolding

Udviklingschef SBF Kim Hansen Mobil: 24 40 88 06 Mail: kimh@kolding.dk

Boligsocial medarbejder Stillingen er midlertidig ubesat

Boligsocial konsulent Jeanette Gade Brandstrup Mobil: 30 84 54 34 Mail: jgb@lejerbo.dk

ByLiv Kolding

AAB

AAB

Boligsocial konsulent Mette M. Hagesen Mobil: 23 68 35 72 Mail: mmbh@aab-kolding.dk

Boligsocial medarbejder Christina Rosendahl Mobil: 61 20 33 49 Mail: csr@aab-kolding.dk

Boligsocial medarbejder Bente Ginnerskov Hansen Mobil: 61 62 68 58 Mail: bgh@aab-kolding.dk

Lejerbo

Lejerbo

Lejerbo

Klubleder Susanna Arentsen Mobil: 30 84 58 03 Mail: susanna.arentsen@net.lejerbo.dk

Boligsocial medarbejder Helle Morillon Mobil: 30 84 59 28 Mail: helle.morillon@net.lejerbo.dk

Boligsocial medarbejder Allan Christiansen Mobil: 30 84 59 27 Mail: allchr@net.lejerbo.dk