1.

กิจกรรม ECCD อนามัยแมและเด็ก

รูปการประชุมแมอาสาในพื้นที่เปาหมาย อ.แมอาย

รูปการแสดงของเด็กบานปาแดงอภิวัฒนในการ
เปดตัวศูนยเรียนรู ICT สําหรับแมอาสาและเยาวชน

รูปภาพพิธีเปดศูนย ICT แมอาสาและเด็กเยาวชน
ณ บานปาแดงอภิวัฒน

รูปภาพมอบรางวัลใหกับเด็กในการแสดงใน
งานพิธีเปดศูนย ICT แมอาสาและเด็ก
เยาวชน ณ บานปาแดงอภิวัฒน

2. ดานสถานะบุคคลการเขารวมประชุมชุมชน

รูปภาพประชาคมที่ชาวบานยกมือเรียกรองสิทธิ
ของตนเองวาควรไดรับสิทธินั้นๆ

รูปภาพการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ
และการเขียนคํารองตางๆ แตละมาตราใหกับอาสาชุมชน

รูปที่ไดเขาถึงสถานะบุคคลเรียบรอยแลวและได
เขาถึงสิทธิตางๆ

การประชุมประชาคมหมูบานหลังจากการไดรับการ
อบรมเขียนคํารอง

การปกปองคุมครองเด็ก

การอบรมใหความรูเรื่องการปกปองคุมครองเด็ก

การนําเสนอขอมูลกิจกรรมในการระดมความคิดเห็น แกเพื่อนๆ
เยาวชน

กิจกรรมการวาดแผนที่อันตราย และการวางแผนแกไขปญหา โดยการระดมความคิดเห็นจากเพื่อนๆตางชุมชน

กิจกรรมงานสื่อสาร

เจาหนาที่ใหชี้แจงเรื่องงานสื่อสารใหกับอาสาชุมชน

การประชุมทําความเขาใจกับผูนําชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การอบรมเรื่องเด็กและเยาวชนเรื่องการ
ปกปองคุมครองเด็ก

รูปภาพเด็กและครอบครัวที่เขารวมโครงการงานสื่อสาร
(ครอบครัวแพลน)

การอบรมประชุมจัดตั้งกลุม

ชวยกันสรางวิสัยทัศนโครงการรวมกัน

การประชุมจัดตั้งกลุมพึ่งตนเอง

การประชุมอบรมความรูใหกับแมอาสา

มอบของขวัญใหกับคณะกรรมการโครงการ

การจัดอบรม VBHCD

การวิเคราะหสภาพปญหาชุมชนรวมกัน

ชาวบานรับฟงคําวิเคราะหกับเจาหนาที่ไฮเฟอร

ชวยกันในการวาดรูปชุมชนเขมแข็งรวมกัน

เจาหนาที่หมูบานนําเสนอขอมูลตางๆ

กิจกรรมงานสงตอ

จัดงานพิธี สงตอของขวัญสิ่งมีชีวิต “จากใจถึงใจ” บานปาแดงอภิวัฒน ม. 9 ต.บานหลวง อ.แมอาย จ.
เชียงใหมวันที่ 29 มีนาคม 2554

สงตอ เมล็ดพันธุและกองทุนยา

วัตถุประสงคการดําเนินงาน
1. เสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรผูดอยโอกาส ผูที่ไดรับผลกระทบจาดาน HIV
(AIDS)โดยผานกิจกรรมดานสัตวเลี้ยงและเกษตรแบบผสมผสาน
2. จัดตั้งกลุมออมทรัพยโดยมีสตรีเปนแกนนํากลุมใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ
3. สรางศักยภาพใหกับชุมชน และสรางชุมชนตัวอยางในการพัฒนาแบบองครวมโดย
มีสัตวเลี้ยงเปนหลักในการพัฒนา
4. เสริมสรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชนโดยผานกิจกรรม
5. เพื่อใหเด็กไรรัฐเขาถึงสถานะเพื่อไดรับสิทธิเทาเทียมกันในสังคม
6. เพื่อเสริมสรางพัฒนาศักยภาพของกลุมแมและผูดูแลเด็กใหมีทักษะในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 0-6 ปไดอยางเหมาะสม