P

PROGRAM NAPREGNUTE SUPLJ

P OCE

doslo se do uvodenja novog elementa u proizvodnl program fabrike ·A M 0 N T". U cilJu povetanja ekonomii:nosti I rentabilnosti proizvodnje objekata u armirano betonskom sistemu ·A M 0 N T" MORAVA. To je pelhodno napregnuta suplja ploca. prvi put na Balkanu. .o.[p1~CDJCG~ [p1~[E N~[p1~[ECG N (U uTE §(U [p1[LD[E[p1[LOC[E Tacbnologyby p. trenutno najracionalniji prefabrikovani armirano betonski element koji se koristi kao rneduspratrn. krovni i fasadni element. a nakon upoznavanja sa tehnologijama slii:nih montalnih sistema u svetu.

Exstruder se krece po pisf sa rasporedenim prednapregnutlm uiadima I prorzvodi ploeu bez upotrebe opiate. Standardna ~irina ploee je 12Ocm. Posebnom testerom se plate retu na potrebnu duZinu. Ploce ImaJu okrugle iii poligona ~upljlne. stubivima i gredama Veei rasponi bez oslonaca daju viAe slaobode u planiranju I arhitekturi Suva montaza ijedino spojevi zahtevaju betoniranje i zaJ.yu . 60 I 90cm i rezane pod razli~itlm uglovlma.moravagipco.o e e e 0 PREO osn e e e e e Postizanle velikih raspona i optereeerua Supiline u§tede 50% betona u poredeniu sa klasienlrn meduspratnlrn plocarna Prednaprszaruern se u§tedi vl§e od 50 % betonskog gvo!c:1a Smanjenje teime plo~ daje u~tedu u stopama.Mogu da sa Isporu~uju u Airinama od 30. Prema potrebi sa otvaraju ~upljine i prorezi www.vanje) Nije potrebno podupiranje Jednostavno polaganje instalacija S v VE MA ERI 0 T E D I M 0 Plate se proizvode u ekstrudersko] tehnologiji na pisti za prednaprezanje duzlne 120m.

.D. GIP "MORAV'" AD Kruk. 18251 Mremor. Nil.mell: mor. ORAVAtt ••l/fu Grad VlnSKD InDU . YUllosleYle +381 (0) '8 560-672 560-811 694-053 694-271 6M-113 6""290 . . unet.-> u F reduzeCe KruAce A.yu ...

.. PREDNAPREGNUTE SUPLJE 8ETONSKE PLOCE MOGU SE PROIZVESTI I PRILAGODITI SVIM ZAHTEVIMA KONSTAUKCIJE. OEBWINA IZOLACIJE ZAVISI 00 TERMICKOG PAORACUNA. STIROPOR I SPOWNU OBLOGU... 'r---r'I_-1 1--=-=---=---=--1 L:~~~~j PREDNAPREGNUTE ~UPLJE BETONSKE PLOCE POSEDUJU OSOBINU DA DOBRO ZVUCNO IZOLUJU I aOWE SU U ODNOSU NA PUNE BETONSKE ME~USPRATNE KONSTRUKCIJE ISTE DEBWINE..yu . .PREDNOSTI PREDNAPREGNUTIH 5UPLJIH BETONSKIH PLOCA Gradevinsko Industrijsko Preduze6e IIMORA VAil A.L--'-_--' '/~. VATROOTPORNIH SLOJEVA NA DONJOJ STRANI PLOCE.DODAVANJEM MINERALNE VUNE III POVECANO PROVETRAVANJE I VENTILACIJA . U VELIKOM BROJU OBJEKATA MOGUCE JE KOAISTITI OTVORE U PAEONAPREGNUTIM SUPWIM BETONSKIM PLOCAMA KAO KANALE 1""""'~--=--=:-1 ZA VENTlLACIJU I PAOVETRAVANJE. POVECAN KORISNI PROSTOR I STEDNJAENERGIJE. MANJI '-TA-O-S-K-O-V-I -G-RA--'ONJE. JEONA 00 PRIMENA PREONAPREGNUTE D• D• L...D.------..>. FASAONI PANEL! SAORZE TRI JEDNOSTAVNIJE POSTAVLJANJE ELEKTRICNIH I VODOVODNIH INSTALACIJA . PRILIKOM IZRADE PREONAPREGNUTE SUPWE BETONSKE PLOCE MOGUCE JE r""'::'---=---=---=--1 JEDNOSTAVNO UGRAtJlVANJE TERMO IZOLACIJE.-----... OTVORI U PREONAPREGNUTIM SUPLJIM BETONSKIM PLOCAMA MOGU DA SE KORISTE ZA PROlAZAK ELEKTRICNIH I VODOVOONIH INSTALACIJA. Nls.. GREJANJE ... ..::II"'-'-_--'-_ SVI TIPOVI OVIH PLOCA ISPITIVANI SU U LABORATORIJAMA I TESTOVI POKAZUJU DA ZADOVOLJAVAJU JUGOSLOVENSKE I ME~UNAROONE STANOAROE SA VATROOTPORNO~CU 00 1 DO 2 SATA... OST u. ~UPLJE BETONSKE PLOCE JE TERMO IZOLOVANI FASAONI PANEL .. www.. VELIKA PRILAGODWIVOST PLOCA .co. r-----...--L. 1""""''-::::--=--=::-1 SLOJA: PREONAPREGNUTE ~UPLJE BETONSKE PLOCE.. PREDNAPREGNUTE SUPLJE BETONSKE '-- ~ PLOCE SE MOGU KOAISTITI KAO KONZOLE I TEMEWNE GREDE.. NIVO ZVUCNE IZOLACIJE U OBJEKTIMA ZAVISI UGLAVNOM 00 CELOKUPNOG RASPOREDA STAKLA JEDNOSTAVNIJE .""7.------. TOJE NAJJEFTINIJI NACIN OA SE IZBEGNE POSTAVWANJE ELEKTRICNIH I VODOVODNIH INSTALACIJANA POVRSINI..------... VECA VATROOTPORNOST POSTIZE SE .. OTVORI U PREDNAPAEGNUTIM SUPLJIM BETONSKIM PLOCAMA MOGU SE KORISTITI KAO KANALI ZA GREJANJE. SPECIJALNOM TESTEROM ZA BETON MOGU SE ISECI POD RAZNIM UGLOVIMA I NAPRAVITI OTVORI NA SVAKOM MESTU.:=-t SA IZOLACIONIM MATERIJALOM.. A ORUGI JE LEPWENJEM IZOLACIJE LEPKOM NA OONJU '-_' STRANU VEC IZLIVENE PREONAPREGNUTE SUPWE BETONSKE PLOCE... Yugoslavia Kru~ce VATAOOTPOR .-----.-----r----.. KOD ZIDNIH PANELA OTVORI TAKODE MOGU OA SE KORISTE ZA PROLAZAK VERTIKALNIH INSTALACIJA. OVIM SE OSTVARUJU SLEDECE PREONOSTI: PRIJATNI ZIVOTNI PROSTOR I UNUTRASNJOST BEZ VIOLJIVIH VENTILACIONIH CEVI..SENDVIC ZIO ZA INDUSTRIJSKE III POSLOVNE OBJEKTE.lTloravaglp...JEONOSTAVNO IZVOOENJE. JEDAN JE NACIN UVENJEM PLOCA ~:"""".-=''''-=----:-1 NA FASADII SPECIJALNO OD VRSTE ZIDOVA I SPOJEVA SA PODOM. OVAJ TIP FASAONOG PANELA JE JEFTINIJI I JEDNOSTAVNIJI ZA IZVODENJE 00 KLASICNO IZVEOENIH.-----..

60 9.mo ... Yugosl. alllp.20 B.70 7."tJl:f.OOm B..yu www.70 6.0 em 60. krov".0 em 120. i tasadm elementi MP-15 ASPIRATOR TEHNICKE KAR KTERISTIKE Opterecenie kg'/m 150 200 300 350 400 500 600 700 BOO 900 1000 Maksimalna dufina ploce (m) MP-15 (h=15em) MP-20 (h=20em) MP-25 (h=25em) 8. dufina B.0 em 20.0 em 20.10 13.10 4.091/m' 13.721/m' 8.70 11.50 10.yu e e e e e e e MP-'5.0 em 15.90 7.60 6.60 \ h=2O em MP-20 1=30.0 em 15..861/m' FP-15 je fasadnl sendvi~ element sa razhOltim finalnlm obradama Toplotna Izolaeija od Sliropora debljlne 5-10 em u saradnJI sa@ 30.0 em 25..50 m 11.50 m 13.0 em 120.AD Kruice 18251 Mramor.0 em 120.OOm Tezina 72 kg/m (241 kg/mIl 151 kg/m (251 kg/mIl 302 kg/m (252 kg/m') 91 kg/m (302 kg/mj 187 kg/m (312 kg/mIl 373 kg/m (311 kg/mj 222 kg/m (370 kg/m') 451 kg/m (376 kg/m') 332 kgfm (277 kg/m') 19.90 6.00 6.50 13.50 m 11.60 8.70 B.00 11m' 9.0 em 120.00 8.OPRE A ZA PROIZVODNJU Technology by [lfHOJ Grad8Vlnsko M ORAVA A.751/m" 27.0 em 25.20 7.30 5.501/m' 4.40 9.90 4.00 7.lIfu +381 (0) 185&0-672 5&0-671 694-053 694-2n 694-113 694-290 TESTERA .~JU MP-25 h"25 em 1=60 1120 em FP-15 h=l20em d=15 em Tip ploce MP-15 Sirina Oebljina Max.60 i 120 em ~. GIP -MORAYA.0 em 60. HII.0 em 15.0 em 60.OOm 11. M Industrijsko PreduzeC8 Kru6c.50 9..40 5.00 11.60 5.0 em 30.77I/m' 17..vla l.MP-20 I MP-25 primenjuju se kao msduspratru.BO 10..551/m' 6. mall: morkr un.40 6.0 em 15.50 m 13.00 8.t.40 10.OOm B.0 em 20.D.90 5.30 6.50 m B. :.co.0 em MP-20 MP-25 FP-15 Delta malic STIROPOR D .30 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful