THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója. * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3 * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

4

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

5

TARTALOM

A SORS MINT ESÉLY _______________________________________________1 TARTALOM ________________________________________________________5 ELŐSZÓ ___________________________________________________________9 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA_______________________________________________________11 Az ezoterikus világkép ___________________________________________16 Az ezotéria mint út ______________________________________________23 A hermetikus filozófia____________________________________________26
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA ____________________ 27

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn _________________________29 Test, lélek és szellem ___________________________________________34 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA ___________________________43

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése ________________________46 A hipnózis mint jelenség _________________________________________49 Egy hipnózismodell _____________________________________________54 A hipnózisterápia _______________________________________________57 Konzekvenciák _________________________________________________60 A VALÓSÁG POLARITÁSA _________________________________________65 Az élet: ritmus __________________________________________________68 A megbékélés __________________________________________________74 A bűn projekciója _______________________________________________77 A rezonancia törvénye ___________________________________________80 A környező világ mint tükör_______________________________________82 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT _____________89 A valóság ősprincípiumai ________________________________________92 Az égitestek mint reprezentánsok ________________________________101 Az idő minősége _______________________________________________106 A horoszkóp mint mérőeszköz ___________________________________111 A horoszkóp mint az élet tanterve ________________________________118 A tanulás polaritása ____________________________________________120 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 Asztrológia a reinkarnáció alapján________________________________129 A sors beteljesítése ____________________________________________134 A betegség mint információ _____________________________________141 A szabadsághoz vezető út ______________________________________143 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS______________________________________146 A betegség és a halál mint a sors jelei ____________________________150 Homeopátia ___________________________________________________157 Az információ mint gyógyeszköz _________________________________162 A hasonlóság elve _____________________________________________168 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS ______________________________________174 Az egység ____________________________________________________185 A teremtés hármassága ________________________________________188 A bibliai teremtéstörténet _______________________________________191 Kiűzetés a Paradicsomból ______________________________________195 Betegség és bűnbeesés ________________________________________200 A betegségen át az üdvösségbe _________________________________203 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA _______________________208 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 A halál – a lét másik formája ____________________________________211 A karma törvénye ______________________________________________215 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át ____________________218 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA ______229 A fogantatás és a születés élménye ______________________________233 Találkozás a múlttal ____________________________________________237 Bűn és felelősség ______________________________________________242 Az ősprobléma: a hatalom ______________________________________245 Túlvilági tapasztalatok __________________________________________248 A földhöz kötött lélek ___________________________________________252 A lélek fejlődési fokozatai _______________________________________255 Vallás és reinkarnáció __________________________________________258 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS ________________________________265 Az okkult technikák értelméről ___________________________________275 Az ezotéria és a menekülés a világ elől ___________________________276 Hazatérés_____________________________________________________280 .

akik akár hely-. A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. pozícióinkat feladjuk. azaz rugalmassá válunk. A résztvevők. S e keresés csaknem fontosabb lehet. mint a találás maga. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében. A keresés megnyitja az embert. A keresés ugyanis nem más. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. alvásban és birtoklásban. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. ivásban. . A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. arra ösztönöztek. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. de különösen azok. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”.

ragaszkodunk a megszokotthoz. de belső nyitottságot igen. D. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. Kívánom. s így szokatlan gondolatokat. Mint a tanfolyam első szemesztere. . mint gondolnánk. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. s beindítja az elhárító mechanizmusokat. amely ellenállást válthat ki belőle. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót. 1978 októberében Th. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk kiteljesítéséről.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 mely által az olvasók széles köréhez juthat el. beállítottságát feladnia.

Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit. természettudományos világkép határozza meg. azt. mondván. ami kijelöli a Teremtmények célját. A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. a mélyértelműt. amellyel bármely megállapítás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. elmélet vagy gondolat helyessége mérhető. Valamennyien tudományos kategóriákban .

hogy legjobban saját hibáinkból tanulunk. Semmi okunk rá. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. A tudomány története az emberi tévedések története. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. A tudományos munkának az a célja. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. Mindebben csak az a groteszk. Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. mindenki tudja. s új felismeréseket fogadjon be. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. hogy emiatt szégyenkezzünk. Törvényszerű tehát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 gondolkodunk olyan területeken is. hogy az emberiség egyre fejlődő. szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. és így tovább. E célból olyan elméleteket alkot. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a . ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik.

Ez az a pont. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. hogy gondolatilag rögződünk. s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. Egyik legfőbb gyengeségünk. amelyek feljogosítanak bennünket arra. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 tévedéseket mindig a múltban követték el. Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét.

tehát az anyagon kívül nincsen semmi. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? . hogy ezt a lépést megtegyük. pontból arra következtetnek. Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. s kiterjesztik azokra a területekre is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 1. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal. vagy pedig adekvát. ha felismerjük saját módszereink korlátait. 2. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. Az l. Alighanem megérett az idő arra. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák. Egyre nő azoknak a száma. hogy csak ez mérhető.

inkább csak azt akartuk bemutatni. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. Eredetileg az ezotéria és a . ha a „betegséget” mint olyat mérnék. mely betegségek váltak gyakoribbá. annál kevesebb ideje van. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. úgy látszik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. mert ugyanakkor nem szólnak arról. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. Mindazzal. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. vagy melyek azok. mint egyes szomatikus tüneteket. amit eddig elmondtunk. amellyel időt takaríthat meg. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme.

ez azt jelenti. hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. a bölcsesség tana. Ez olyan magától értetődő számunkra. A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. Aki elég tehetséges. – azonos fogalmak. az okkultizmus stb. Ennek a könyvnek az a feladata. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. A tudás nem. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. A tudomány átadható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 titkos tanok. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. Az ezotéria tehát aszociális. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. hogy utat ne nyitnánk a zabolátlan fantáziának. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. A tudást . hogy mindenki számára megközelíthető legyen. hogy csodálkozva kérdezzük. s így nem más. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben.

individuális megismerési aktussal. csak olyan teljességgel személyes. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. jó okom van-e arra. A hit és a tudás két különböző fokozat. de sohasem tudhatom. hogy lehetségesnek tartunk valamit. amely metafizikus természetű. de nem szabad összekeverni őket egymással. hogy „a tudás legyen mindenkié”. amit nem tartunk lehetségesnek. . mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. sem továbbadni nem lehet. nem tapasztalhatjuk meg. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. mint nem tudni. Ezen a valószínűség-számítások sem változtathatnak. Az sem számít. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. Hinni annyi. céltalanok. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. azt csak hihetem. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. hogy valamiben higgyek vagy sem. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. Amit másoktól veszek át. márpedig azt. amelyek teljességgel érdektelenek. sem átvenni. Ez utóbbi átadható. A hit alapvetően azt jelenti.

A valódi ezotéria működése rejtőzködő. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. hogy e két kör feltételezi egymást. Így minden olyan egyesülés vagy társaság.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. az ezotéria is csak a keveseké. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. mint amennyit tagtoborzásra áldoz. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső). ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. hogy létét homályban tartsa. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik majd számunkra. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. Később. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. Ebből a tudásból az következik. Egy. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel egy fizikai törvény jelentőségét. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. több fáradságot fordít arra. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. tehát . Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz.

hogy vagy veszem a fáradságot.” (Máté ev. vagy ahogyan nevezik. 5. 7. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. zörgessetek és megnyittatik néktek. Ezért el sem kell rejteni.) Ha nem tudok kottát olvasni.) . hogy azt követeljem a zeneszerzőtől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 számára az akkor is semmitmondó. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. Ugyanígy van ez az ezotériával is. hogy képesek legyünk látni. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. akik kérik ezt a segítséget. használjon műve leírására betűket vagy számokat. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. mert azokat ismerem. („És a világosság a sötétségben fénylik. és megtanulok kottát olvasni. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. keressetek és találtok. ez nem jogosít fel arra. a titkos tanokkal is. hanem az. A törvények felismerése csak azt viheti előre. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. Ilyenkor el kell döntenem. „Kérjetek és adatik néktek. A tudóknak nem az a feladatuk. 7. 1.” János ev. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. de a sötétség nem fogadta be azt. a tudatlan mégsem meríthet belőle.

hogy tudjunk. útnak kell indulnunk. hogy előzetes tájékozódásunk. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról. beszélhetünk olyanokkal. meg kell tennünk ezt az utat. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz. bár teli torokból hirdetik. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. de még fél lábbal sem léptek rá az . még inkább ösvény. Lehet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. Minden út valamilyen célhoz vezet. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. Lehetséges. ha útra kelünk. Az ezotéria olyan célhoz vezet. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. információink hasznosnak bizonyulnak. amelyet csak akkor érhetünk el. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. Az ezotéria út. tényeknek vagy törvényeknek. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. mint az. Ha egyáltalán el akarjuk érni. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük. mozgásba kell lendülnünk. Bécset. akik utaztak már ezen az úton. akik. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. és így tovább. kiszámolhatjuk. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. hány kilométer.

hogy az ezoterikus út kötelez. megújulunk. azonnal át kell helyeznünk a valóságba. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. hogy felismeréseinket. Saját életünket. mert tudat alatt pontosan érzi. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. Sajnos. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. Ha valaki például valóban megértette. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. szidhatja a társadalmat és így tovább. így magunk is változunk. a dolgok átélését. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. . e kettő ritkán esik egybe. hogy az ezoterikus tanok köteleznek. nem fog pereskedni és így tovább. mi az asztrológia. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. pereskedhet a bátyjával.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. (Hangsúlyozzuk. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. még a legkisebbet is. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 ezotéria útjára. Ezen az úton járni azt jelenti. ez azt jelenti.

Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. amíg az funkcionális jellegű. s levonja belolük a konzekvenciákat. s így semmire sem kötelez. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. mert még ahhoz sincs bátorsága. hogy felismeréseihez tartsa magát. A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. s a „kiszaglászottról” vitatkozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. . hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. A sors iróniája. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. A parapszichológia hazug és gyáva. de sohasem mer semmibe „beleharapni”. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett.

eligazítanak bennünket. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. de remélem. a bölcsesség megtalálása. mind a parapszichológiától. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. Igen hasznos. útmutatók utunkon. hogy merre is menjünk tovább. . forduljunk végre az ezoterikus út felé. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. az Istennel való egyesülés. hanem a tájékozódásban segítenek. sok van mindkettőből. tarot. kabbala. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. az Unio Mystica. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. mágia. hogy ezt a célt elérjük. amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. Ahhoz. alkímia. tudatosabbá kell válnunk. útmutatók és útjelző táblák. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. hogyan értsük meg őket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. a kémiai menyegző. Meglehet. a polaritás legyőzése. jóga. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. a kozmikus tudat elérése. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. s meg kell tanulnunk. Ji Csing. meditáció.

Van egy sereg olyan specialista. hogy az úton továbbhaladjanak. s nem veszik észre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 Gyakran esünk abba a hibába. és így saját magukat akadályozzák abban. hogy utunkat követnénk. hogy továbbjutottak. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. Ezt csak azért említem meg. akik csak az asztrológiára. Azt hiszik tehát. Ezért aztán nehéz észrevenni. vagy csak az ingára esküsznek. hogy leragadunk egy útjelzőnél. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. Ezt teszik azok. Igazság csak egy van. sajnos. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. aki azt képzeli. Ezek az emberek. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. milyen gazdag a választék itt . hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. ahelyett.

A tudás mindig jelen van. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. és lassan odáig fejlődnie. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. vagy modernizálni őket. de a gyermeknek. Tanításai függetlenek az időtől. hogy felismerhesse. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. mikor fogunk „mindent” tudni. a kémia stb. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és meg- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 Nyugaton ezoterikus módszerekből. Abban a tévhitben él. a kabbalára. s csak idő kérdése. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás.és életmódunkhoz. tanulnia kell az iskolában. csaknem minden munkámban. Mindig volt és mindig lesz. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. Ezért támaszkodom. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. hogy minden tudás mindig jelen van. hiszen nem öregszenek el. mint az asztronómia. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. de az embernek kell fejlődnie ahhoz. hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz. az alkímiára és a mágiára. A modern tudomány nem érti. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. sosem kell korrigálni. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki.

A gyermek számára nincs jelentősége annak. kémia. pedig évezredek óta olvasható. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. ő először olvassa. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. akit így hívtak: Hermész . Azt reméli. speciális tárgyakra (mint orvostudomány. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába. vagyis a speciális területekre. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. fizika. A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el.).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 érteni. hanem a centrumában kezdődik. hányan olvasták előtte Homéroszt. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. A specialistát zavarja az ilyen tudás. biológia stb. mert minden területre vonatkozik. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja.

ami lenn van. És ahogy minden dolog az Egytől származott.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 Triszmegisztosz. ugyanaz. pontos életútja a történelem homályába vész. 7. 3. Az. 5. Ez a világ első anyagának forrása. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. Dajkája a föld. melynek jó ideje nyoma veszett. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. Ereje tökéletes. hazugság nélkül. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. 4. biztos és igaz. az Egy gondolatból. elfogadva azt. Így érted meg az egyetlen csodát. 2. A tábla. Tizenöt tézisét zöld. mint ami fenn van. ugyanaz. lett minden teremtett dolog. A szél hordozta méhében. Való. úgy. . Apja a Nap. 8. és ami fenn van. ami lenn van. anyja a Hold. 6. ha a földbe visszafordul.

aki teljességében megérti ezt a szöveget. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. (Hamvas Béla fordítása) Tudom. a durvát a finomtól. gyengéden. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. Válaszd el a földet a tűztől. hozzáértéssel. 12. aztán pedig a földre. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. 14. A földről az égbe száll. Ez azonban nem a szöveg hibája. fölöslegessé vál- . mert a világ tudásának három része birtokomban van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 9. ami ezt a módszert követi. 13. Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. Annak. 10. hanem megértőképességünké. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. eredménye csodálatos lesz. befejeztem. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. és minden szilárdat áthat. 11. Annak a számára. Amit a Nap műveleteiről mondtam. 15. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. Így teremtették a világot.

” Ez a tézis. Az a feltételezés áll mögötte. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. és ami fenn van. ugyanaz. . mint ami fenn van. fenn és lenn. hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. ami lenn van. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. amely így szól: „Az. Az analógia törvénye: amint fenn. s ez elegendő ok lesz számukra. birtokában lesz a bölcsesség egésze. úgy lenn”. ami lenn van. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 nak a könyvtárak. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. ugyanaz. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak. Így érted meg az egyetlen csodát. Biztosan vannak. „az égben és a földön”. a hermetikus filozófia kulcsa. Aki azonban veszi a fáradságot. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. hogy az univerzumban mindenütt.

ami ez alatt vagy e fölött van. Manapság tudjuk például. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. Minden. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. Megismerésünk rá van utalva. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. egy masszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. úgy lenn” zseniális formulája. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. a fényspektrumnak csak kis részét látjuk. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. csak segédeszközzel. amelyek körül atomrészecskék köröznek. a „közepes” nagyságrendre. az emberi. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. hogy a törvények szemléletét és . Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. elképzelnünk azonban lehetetlen. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni.

kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. (Kosmos görögül annyit jelent: rend. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. ezért napjainkban szokatlannak tűnik. . mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. Ugyanez érvényes világunkra is. A véletlen. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. a véletlennek nincs helye benne. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. Az „amint fenn.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk. Ha létrehozunk egy komputert. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe. minden kozmoszt káosszá változtat. majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. s működése is e törvények betartásától függ.

hogy X.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. A statisztikus ugyanis azt gondolja. és így tovább. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. hogyha kockát vetünk. sem az az időpont. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. nem üti el véletlenül az autó. Sem a tény nem véletlen. amelyet szabványos (vagy: normális) . akkor az nem véletlenül. Még egyszer: véletlen nem létezik. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. öt vagy valamilyen más szám. Nem véletlenül beteg az ember. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. amelyben ez történt. hogy a törvény létét tagadjuk. az ugyanis. az eredmény véletlenül lesz három. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. mégsem riad vissza attól. hanem törvényszerűen fog leesni. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. Az már megint csak a sors iróniája. úr fejére esik. hogy a véletlen profi védelmezői. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ. Ha ez a kő történetesen X. akkor X. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. úr fejére esett egy kő. úrnak éppígy nem véletlenül. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. Minden esemény mögött egy törvény áll.

akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. A világ szemlélése arra késztet bennünket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 eloszlásnak nevezünk. Hiszen végül is egy test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. (Véletlen németül: Zufall: megesés. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük. odaesés). Hasonló a darwinista logika is. emberek. annak is érvényesnek kellene lennie. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények összege törvényszerűséget mutat. mind nagyban. „amint fenn. egyes eredményekre épül. . és. mind kicsiben. hogy törvényszerű. úgy lenn”. ami az emberrel törvényszerűen megesik. Azt jelzi. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. hogy kozmoszról beszéljünk. annál helyesebb lesz az eredmény. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. hogy mi. hogy eredetileg más értelme lehetett.

először az emberi testtel találkozunk. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra.” (A kiadó) . Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül. Ez korántsem magától értetődő. hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. nincsenek alávetve semmilyen ösz* A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. hogy megismerhesd Istent. és fordítva.”* Test. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. és tanúsíts önmérsékletet.

amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. Mindenki tapasztalatból tudja. A lélek tudat. Kézenfekvő tehát. . amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. Születésétől haláláig mint létező. az az instancia. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. hogy képes az anyagot koordinálni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 35 szefogó koncepciónak. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. érzékelő individuumot éli meg önmagát. A lélek olyan instancia. Ha ez az élő ember esetében nem így van. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. régebben használt fogalom neve: lélek. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. a halottban nem működik többé. individualitás. hiszen ha lényegi kritériuma az. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. az élete tűnik el. Köztudott. nehezen lehetne ő maga is anyag. Ennek egyenes következménye. akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. Egy másik.

mint például az amerikai dr. amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak. elimináció. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. mintha ismerné a lélek természetét. amivel azt a látszatot kelti. amiből következik. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. 1. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. ezen olyan önálló. s azt is tudták. hogy ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. sőt annak mélységeit és rétegeit is. Bár nagyra van szakterminológiájával. hanem a tudomány terméke. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. ha egy mai kutató. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. hát még ha . A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. Ez a valami azonban nem a lélek. sem nem függ ezektől. nem anyagi instanciát értünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 36 A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke. Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek.

Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. Úgy gondolják. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. . A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. minden növénynek. A macska tehát saját farkába harap. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. hogy tevékenykedjék. annak csupán eliminációja. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. ahol mindent továbbra is láttak. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 37 ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. Végül említsük még meg. A pszichológia psziché. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul.vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. Minden állatnak. tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. konfliktusok és komplexusok helye. minden embernek lelke van. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. ahol alaki folyamatok zajlanak le. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. hogy mindenütt a természetben. nehogy valaki a génekben keresse az információt. hallottak és érzékeltek”. 2. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. szorongások. az információ azonban soha nem anyagi természetű.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. Ennek ellenére óvakodjunk attól. Sokkal inkább azt mondhatnánk. Az . s ez nem más. amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. legújabb kutatási eredményei. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. hátra van még egy igen fontos fogalom. Harold Saxon Burrnak. mint „az élet”. A Kirlián-fotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. amely az élő szervezetet körülveszi. Ebből arra a következtetésre jutott. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. Ebben a láthatatlan. kifejlett növény formáját. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. Az élet nem lehet azonos a tudattal.

amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. Ez a funkcionális individuali- . lélek és szellem hármasságából áll. anonim. Az élet olyan minőség. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. A tudomány már magát a lelket sem ismeri. ez az az „isteni szikra”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 élet szintén nem állhat anyagból. Ha „földi életünket” befejezzük. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. amely minden élőlény sajátja. sem elpusztítani nem tud. nem magával az élettel. A szerv is egy individuális egység. Önmagát egységként érzékeli. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. mint például a szervek egységeire. szellem. csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi.ilyenkor élünk. Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. ellentétben a lélekkel. egy élet van. Az ember életet sem teremteni. Csak egy szellem. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –. személytelen. lélek. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. s ezt az egységet „én”-nek nevezi. ha e szellem rajtunk keresztül is működik . az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik. Részt vehetünk benne. Az élet (szellem).

mint az emberé. mert egyébként a fölérendelt individualitás. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. az ember. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. s individualitást mutat. A sejtek egyenként szintén individuumok. szaporodni képes. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. hogy tudata is van. tudata van akkor is. Sajnos. Feladata. Egyedüli és kizárólagos feladata. de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. Minden lénynek. individualitásként érzékeli önmagát. A máj szintén önmagába zárt egységként. újabb egységekbe ütközünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 tás azonban azt feltételezi. hogy minden szervnek individuális tudata van. kétségtelen tehát. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. rosszul érezné magát. . A sejt él. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. aki egy légynek tulajdonít tudatot. bár felmerül a kérdés. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. hogy miben rejlik az ilyen esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. amelyeknek a neve sejt. amely élve fejlődik. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. vagy hál' istennek. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. amelybe ő (a máj) integrálva van. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába.

a szervnek. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. mint individuum. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. Az. Igyekeznünk . Mint a többi égitest. a naprendszeré. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 Ha ehhez nincsen kedve. Amint a sejt. hamarosan tudatára ébredünk. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. hogy nekünk. amely hamarosan elveszíti formáját. inkább megpróbálja őket eltávolítani. Ha ez nem így lenne. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. felbomlik a halott égitestek teste is. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. az embernek. hogy saját létét megőrizze. Hozzá kell szoknunk végre. csak hullát látnánk. Minden testnek – legyen az kő. része egy nagyobb individuumnak. hanem tudattal is rendelkezik. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. a Föld is individuális intelligencia. amely nemcsak testtel. mint sejteknek. hanem egy halott égitesttel. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. és személyes szabadságvágy ébred benne. és így tovább. Ha nem így volna. szintén az a feladatunk. ráksejtté válik.

. hogy megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. ne csodálkozzunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 kell tehát. úgy lenn. Hiszen: amint fenn. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk. ha megsemmisülünk. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt.

3. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. Azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. emellett gyakran attól sem riadnak vissza. akik okkultizmussal foglalkoznak. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. hogy most mégis miért tárgyaljuk. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. Azokat az embereket. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. . aki teljesen felfogja. G. mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. 2. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. több okkal alá fogjuk támasztani: 1.

Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. Paracelsusnál is megtaláljuk. Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem. ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. hogy az emberben is van valamilyen erő. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt. Friedrich Anton Mesmer. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. Mesmer arra a következtetésre jutott. lelkes”. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. mert az első. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. aki a mágnessel szép sikereket ért el. . a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. pusztán azért. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 4. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik. Mesmer. sőt a Bibliában is. Az animális itt azt jelenti: „élő. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben az emberi kéz ereje között van. Meglehetősen ostoba dolog. Utoljára.

Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. Jogos az a bűntudat. azonban teljesen tévesen. nyomorban halt meg. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert. akit legalább annyian tiszteltek. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. mint ahányan gyűlöltek. . Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. Párizsban élt. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható. magnetizmusként interpretálta őket”. „akinek az volt a tragédiája. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel. Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. s végül magányosan. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. Bécset el kellett hagynia. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudomány halálos ítéletét. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. s bizony ma sem érti. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül olyan fényes tárgyat fixál. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. amely enyhén szemmagasság felett. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. melynek törté- . a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. A magnetizmus önálló kezelési módszer. Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. eljön lassan az a nap. térjünk most át az angol szemorvosra. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás). Braidre. A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. körülbelül húsz centiméterre van.

és Charcot-t is Párizsban. Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). akkor leginkább még Braid jöhet szóba. a szuggesztió áll. Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság. Elméletük középpontjában. Miután akkoriban. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. Sigmund Freud fiatal. Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 nete messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. kézenfekvő volt. Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs . Visszatért Bécsbe. mint minden más pszichózist. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. mint a hipnózis lényegi faktora.

Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire. A hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható. mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. mégis. amelyre az érintett nem akar emlékezni. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség. Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. amelyet tehát emlékezetében elfojtott. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. Azt gyanította. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidé- . Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. amely a hipnózis során történt. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. hogy erőltessék meg magukat. mint a zenéhez. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. amely számára további. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek.

hogy a páciens elfelejtett. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes . ébresztés a hipnózisból és 4. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. 2. s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. hogy verbális úton fáradtságot. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette. álmosságot szuggerálunk. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. kísérletek hipnotikus állapotban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 zett emlékezetkiesés. 3. a hipnotikus álom indukciója. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni.

korongot. A hipnotikus kísérletek határtalanok. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. például egy tollat. hogy első hipnózisról van-e szó. Azt láttatunk a kísérleti személlyel. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. . amelyben embernek nyoma sincs. a kísérleti személy verejtékezni kezd. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 tárgy fixáltatásával. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel. Ez az első szakasz változó időtartamú. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. Ha viszont azt mondja. és egyre nagyobb a hőség. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. hogy elviselhetetlenül hideg van. hogy melegszik. ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. nem is zavarja a hipnózist. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. a kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. amit akarunk. és attól is. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. Külső megfigyelő számára még meglepőbb az.

hogy az egy darab izzó acél. ennek csak az a feltétele. így mozgásképtelen. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. de arra is. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. Lehetőség van arra. hogy a jobb kar merev. hogy egy. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. amelyeknek értékeiről. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk. illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. Bár teljesen ébren van. az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. ha háromszor tapsolunk. hogy inzulint kapott. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek. mégsem tudja a jobb karját moz- . hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. s azt szuggeráljuk. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. s valamilyen jelzéshez kössük. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit.

ahogyan azt elmondtam önnek. tökéletesen frissnek. Gyanakszik. A Mikulás beszélni is fog. Egy másik. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani. semmire sem fog emlékezni. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. . Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell. hogy rágyújtok egy cigarettára. és még egy ajándékot is átnyújt önnek. hogy valaki tréfát űz önnel. Az igézet csak úgy oldható fel. meghúzza a szakállát. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. mind az angyal valódi. Abban a pillanatban viszont. valódi-e.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. amikor meglátja. Odamegy az ajtóhoz. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. Abszolút éber. hallja. bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. se nem hallani semmit. pihentnek érzi magát. ha elhangzik a három taps. hiszen nyár van. hogy ellenőrizze. és csak beöltözött. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. hogy mind a Mikulás. amit most megbeszéltünk. Most én felébresztem önt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 dítani. Emiatt meg is érinti a Mikulást. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. s minden úgy fog történni. hogy kopognak az ajtón. bár valójában se nem látni.

ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. miért teszik éppen ezt vagy azt. mert egyszerűen tennie kell. és csak beöltözött!) Van még egy fontos jelenség. kivitelezésre kerül éber állapotban is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 Az itt leírt szuggesztió igen komplex. ajándék). a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli. Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája.. mert meg akarják tenni. a kísérleti személy tesz valamit. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. (. hogy miért teszi. beszéd). mind optikai (Mikulás. hogy mit csinál. hogy valaki tréfát űz önnel. elfogadható okot találjanak. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. . hogy csak utasítást hajtanak végre. a jelenség kritikája. sosem fog eszükbe jutni. Ehhez jön még a szuggerált kétség. de nem tudja. amelyet a hipnózis során adtunk. hogy mindent azért tesznek. hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis.. Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. Gyanakszik. Ezért aztán. mert mind akusztikus (kopogás. mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz.. Minden megbízatás.. angyal.

Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. a színház belső terét. s a cselekmény leköt bennünket. Tudjuk. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. Az előadás még nem kezdődött el. hogy színházban ülünk. Gondolatok. Képzeljük el. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. A terem elsötétedik. Előadás után talán még beülünk valahová. ami körülöttünk van. egy pillantásnyira a programfüzetet. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. így sok mindent érzékelünk. a hangszerek hangját. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. a függöny felemelkedik. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. a szomszéd székeken ülők öltözékét. hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. megfigyelések. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. mi is tulajdonképpen a hipnózis. a darab elkezdődik. hogy szombat este van. másnap kialhatjuk magunkat. Amíg együtt szenvedünk és reményke- . Az embereket. benyomások sokasága kavarog bennünk.

Ezekben az esetekben ugyanaz történik. amikor egy megsebesült. találjuk magunkat ismét az „itt és most”-ban. különböző intenzitással. a tudat beszűkül egy pontra. hogy mutatunk neki valami érdekeset. s mind a tudatból. és kivilágosodik a nézőtér. Csak amikor lemegy a függöny. sőt azt is. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 55 dünk a színpadi hősökkel. mert az kívül kerül érzékelési zónáján. hogy egyáltalán színházban vagyunk. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. Ez mindennapos folyamat. a fény koncentrálódik. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. Ugyanerre az effektusra építünk. Mindenki ismeri azt a jelenséget. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). nem gondolunk hétköznapjainkra. de állandóan megtörténik velünk. Szó szerint elfelejtjük. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. A tudat beszűkülését összehasonlíthatnánk egy fényforrással. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. hogy mások is jelen vannak. míg a felület többi része sötétbe . Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. sem az előadást követő vacsorára. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik.

s új. mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. szívverését és így tovább. autogén tréning. de lyukat is égethet a felszínbe. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. ahol a dolog átcsap ellentétébe. mint a teljes felület megvilágítása esetén. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 56 merül. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. mind másoknál. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. Ha koncentrálunk. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. Ilyenkor történhet meg az is. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. s egy új. gyújtólencse. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. biofeedback stb. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. vércukorszintjét. hipnózis. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte. illetve lézersugár). a hormonok kiválasztását. Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő . A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol.

Abból indulunk ki. Képzeljünk el egy óriási szállodát. ami- . mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. ahol a magnetofon működik. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. az egész test verejtékezni kezd. Ha valaki bejuthat abba a terembe. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. megszűnik a szimptóma. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. Szándékosan mondok „szimptómát”. A hipnózisterápia Az előzőekből következik. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. Ugyanez történik a hipnózisban is. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. kívánatos programra cserélhetjük fel. Az „inzulininjekció-program” lejjebb viszi a vércukorszintet. s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 57 programok irányítják. amelynek termeiben zene szól. Ha ezt a hipnózisban egy új.

az talán csak a könyv végére lesz világos. Ezek a módszerek azt tanítják. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében. és így tovább. aki egyébként nem volt orvos. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. pénzt. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) . tulajdont. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. mint mondjuk a sebészet. így nagyjából ugyanazon a szinten van. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. gazdagságot szerezni. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 vel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. ezért nem is gyógyíthat egyik sem. mely elfoghatja azt. örök egészséghez jutni.

boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. A következő mondás sokkal közelebb áll a valósághoz: „Az ember nem az. hogy a betegségek eltűnjenek.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. hogy ezek . hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. nem állja meg a ráépített módszer sem. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. hiszen mindig hazugság. hogy módszereit terjeszteni kell a világban. amelyet couéizmusnak neveztek. a betegség problémájával azonban nem adekvát. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. Bár ez szeretetre méltó gondolat.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. amit gondol. aminek kigondolták. Coué is. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. amellyel egészséget. amit gondol. hanem az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 Európában egész mozgalmat váltottak ki. Nem vonjuk kétségbe. Az ember ugyanis az. mint azt a mai orvostudomány teszi. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. Mivel ez irányítható.

Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. mint bárki más. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. mint inkább az ember saját belső programjaitól. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. hogy valamely cselekmény hatékony. Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. csak a valódi viszonyokat rajzolta át. még távolról sem következik. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. Ez az észlelés számára . hogy jogosult lenne. hogy lásson mindenkit kopasznak. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. azzal a különbséggel. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. fontos felismerésekre juthatunk. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. Abból. hogy mindenkit kopasznak lát.

illúzió áldozatai. Példánkban a tíz ember jobb helyzetben van. Kézenfekvő. ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk. emberünk nem egészen normális. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek. milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés. mert övék az abszolút többség. de kettő állítani fogja. amit látnak. s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. a valóság fogalmával. akkor az ő azon meggyőződése. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik. az objektivitás. hogy azt feltételezik. az illúziók. s hozzuk őket össze csak két másikkal. A valóságot . Először tehát azt kell megtanulnunk. hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. szemfényvesztések világáról. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. hogy mindenkinek haj van a fején. csak árnyék.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 abszolút reális lesz. Gondolkozzunk el ezen a példán. Ha tíz másik ember társaságában van. hogy a többiek kopaszok. a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik. hogy semmi sem valódi. hogy nincs minden egészen rendben nála. hogy felismerhessük. hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk. ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba. Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel.

a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. hogy tesz valamit. úgy tévedésbe esünk. mert így akarom. Ha viszont nem viseljük el. látóvá leszünk. Az a tény. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk. amely szerint: „Azért teszem ezt. azt bizonyítja. azt akartam bemutatni vele. Azt a tévedést. azt mondaná: azért . beleértve a kritika képességét is. hogy az ember programjai terméke. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt. mint azok. hogy minden érzékelés. amely az igazsággal való találkozást követi. hogy mindezek programok. mert közben röviden láttuk a valódi fényt. Az ember programok terméke. A neurotikusok többet éltek át. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne. holott tétetnek vele.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 csak akkor fedezhetjük fel. ha elhagyjuk a barlangot. hogy még a kritikus megfontolások.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját. de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. manapság neurózisnak nevezzük. s ezen felül van még egy speciális program is. Az ember azt hiszi. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel. nézet. tetszés szerint lecserélhető. akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot. vélemény.

” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel. hogy alszik. mert repülni akarok. Amíg alszik az ember. azt sem állapíthatja meg. melyekben. csak saját. amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. nem ismeri fel azokat. akik ébren vannak. amelyről titokban mindenki álmodik. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. hogy a többiek alusznak-e. így kevésbé feltűnőek. hogy aludtunk. Látványa szokatlan és idegen lesz. akik ébren vannak. Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat. Az emberlét olyan terv. nem állapíthatja meg. Amíg azonban alszik az ember. ezek azonban szokványosak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 repülök. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot. . siralmas valóságunkat példázza. „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. hogy majdnem mindenki alszik. tükröt tart elénk. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. A hipnotizált ember rab. mégis ez az a valóság. láthatatlan fonalon függő marionett. mint a gépek. Amíg alszik az ember. de vannak néhányan. s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal. akik még nem váltunk tudatossá. hipnotikus utasításokat hajtotok végre. mert szokatlanok.

. hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. Az ezotéria felrázza azokat. ne gondolja azt. hiszen a valóság mindenütt jelen van. akik képesek kinyitni a szemüket. akik már nem alszanak olyan mélyen. hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért.

Utunk célja a polaritás legyőzése. mindennek megvan ellentétében a párja. . csak mértékükben különböznek. az igazságok csak féligazságok. sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. két pólusú.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 A VALÓSÁG POLARITÁSA Minden kettős. egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak. s az ellentmondások összhangba hozhatók. Kybalion A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. a végletek találkoznak. Ha jobban értenénk a polaritás törvényét.

megsemmisülés várt. túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye. hogy az egyes szám elgondolhatatlan. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. Ez a kérdés azonban több ennél. Az örök életet az éri el. Kisgyermek korában négykézláb mászik. este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani. A számszimbolikában ez azt jelenti. aki ezt a feladatot megoldja. s öreg korában harmadik lába a botja. Oidipusz tudta a választ: az ember. délben kettő. két pólusban nyilvánul meg. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni. Kezdetben túl egyszerűnek. ezt szimbolizálja a kettő. Az emberben minden. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az. amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed. élete delén két lábon jár. ami reggel négy. . Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –. arra pusztulás. mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. s egy harmadik világba lépünk. az ember keresztje. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért. amíg nincs a kettő. az szó szerint halálos. az emberi út fő állomásairól szól. ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe. A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma.

Gondolkodásunk hibája. ha mégoly kicsivel is. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. férfi és nő. Van plusz és mínusz. hogy azt hiszszük. Mi azonban az . alá van rendelve a kettőnek. vagy sötét vagy világos. A végtelenségig folytathatnánk a sort. Valami vagy nagy vagy kicsi. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. A valóság egységekből áll.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. savas és lúgos. fény és sötétség. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. gömb vagy kör lenne. vagy jó vagy rossz. Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. A pontnak tehát nincsen dimenziója. Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. ezek az ellentétek kizárják egymást. A kettő mindig csak az egy következménye lehet. hogy nem is létezik. dúr és moll. sem felületi kiterjedése. s konkrét esetben megszoktuk. elektromos és magnetikus. jó és rossz. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk. Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. ha lenne.

azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. Ha elpusztítjuk a ritmust. és fordítva. Mindaddig. amint fenn. Hiszen. Az egyik pólus a másikból él. Ha belégzünk. azt minden további nélkül. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. tehát „mind-mind”. s a betegségek . s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. Aki nem hajlandó kilélegezni. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés. Az emberek egészségesek akarnak lenni. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. amíg tartásunk. elpusztítjuk az egységet. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 egységet csak két aspektusban látjuk. úgy lenn. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. A ritmus minden élet alapmintája. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. nem lélegezhet be. sohasem „vagy-vagy”. Ha kiküszöbölöm az egyiket. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. eltűnik a másik is. A ritmus mindig két pólusból áll. létük egymástól függ. hogy kilégzünk. mint már mondtuk. az életet pusztítjuk el.

a céllal ellentétes irányba. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. Állandóan közvetlen utakat keres. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 ellen fordulnak. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. ha alávetjük magunkat a törvénynek. tehát mozgás. Nem akarják felfogni. A fixáció megakadályozza a .” Krisztus is azt tanítja. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. az dobás közben nem a cél irányába. Az egészség létét a betegségnek köszönheti. hátra hajlik. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált. hogy csak úgy lehetünk szabadok. Az élet ritmus. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. nem tanulhatja meg az életet sem. amelyek egymásból élnek. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. az tudja. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit. Aki megértette a polaritás törvényét. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. hanem lehetőleg mennél hátrább. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni.

s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. mint véleményünk megváltoztatása. ezért életellenes. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. Úgy tűnik. amely a valóságra vonatkozik. nézeteinket. az akadályozza a fejlődést. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. Az lett a tudomány végzete is. hogy a teljes igazságot leírhassuk. paradoxon. . míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. a kijelentés tökéletlen. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. Az ősi tanok. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. A módszer lényege. Így bármely kijelentés. semmi nem esik olyan nehezünkre. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. meg kellene állapítanunk. hogy elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 70 mozgást. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam. Ahhoz. csak részkijelentés lehet.

Ha a fény hullámokból áll. Bár ennek a két. hogy hibás a kérdésfeltevés. Vagy-vagy. . gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. Itt sem veszik észre. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. Időközben aztán kiderült. joga van a létezéshez. Így a fény hullám. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. A polaritás törvényéből az következik. mégis való. és egyszersmind teljesen szabad. Ha viszont részecskékből áll. akkor nem hullám. A fény hullám is. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. vajon az ember szabad-e vagy determinált. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. nem áll részecskékből. A fénysugár természetét illetően két. Minden korban szenvedélyesen vitatják. Az egyik a hullámelmélet. s felismerjük. hogy mindennek. s a kettő látszólag kizárja egymást.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. hogy az ember teljesen determinált. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz. részecske is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 71 mint például a Tao te king. ami létezik. a másik a részecskeelmélet. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem.

az többnyire azt jelenti. s örökké jót mível. s a rossz televénye a jónak.”* * Jékely Zoltán fordítása. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. és olyanokra. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek. egyébként nem jöhetne létre. Minden manifesztációnak megvan a maga értelme. Csak éppen azt nem vesszük észre. a jó kikényszeríti a rosszat. elválaszthatatlan egységet alkotnak. többé nem tudok belélegezni sem. Aki ezt nem tudja elfogadni. . mely örökké rosszra tör. amelyeknek szabad lenniök. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 72 Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. hogy az ellentéte mellett vagyunk. megszűnik a pozitív pólus is. Éppen így feltételezi a béke a háborút. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. s ezt mi nem téphetjük szét. Ha valami ellen foglalunk állást.

Önmagukban a dolgok értékmentesek. Az egyik ember szenvedésként . sem nem kellemes. hogy elismerjük a valóságot. hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. egyébként nem történt volna meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. csak annyit jelent. megvan a maga értelme és oka. Ha például egy gyilkosság történik. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. Ebből nem következik az. Az. sem nem rossz. semmi értelme. vagy az. hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. Ha szembeszállunk a valósággal. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. neutrálisak. amelyek már manifesztálódtak. s olyanok közt. Így például a magány sem nem jó. amelyek még nem váltak valósággá. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. sem nem kellemetlen. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. az a valóság részévé lesz.

s mégse válunk tétlenekké. hogy minden. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja. jó. ami van. mások játékszerévé válnak. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. hogy azonnal bele akarna avatkozni. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. s azok alakítják őt. ha követik ezt a szabályt. Az érettség jele. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 éli át. Nem szívesen mondanak le már meg- . aki azt hiszi. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. attól. Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. többnyire észre sem veszi. ugyanez a másik számára fölösleges teher. mert van. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. Azt gondolják. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat. Az az ember ugyanis. s ebben reménytelenül tönkremennek. Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. ha valaki történni enged valamit anélkül.

hatalmat akarnak gyakorolni. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. hogy ez az egész úgy. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. hogy jobb lett volna. amikor elfogták. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. ahol vagyunk. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. a mögöttünk lévő évek eseményeit. személyeket. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. akikről úgy gondoljuk. hogy minden úgy történt. s ezzel csak azt bizonyította. s hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. meg akarják „mutatni”. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. amelyekről az a véleményünk. csukjuk be a szemünket. ahogy van. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. . akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. tudatosítsuk magunkban. ahogyan történt. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen. hogy „kicsodák”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 kedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. s hagyjuk. ha soha nem találkozunk velük. s lassan hálásak leszünk. s jobb lett volna. ha nem éltük volna át őket.

intellektusunk ne működjék közre ebben. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. amelyekkel „hadilábon állunk”. de aki rendszeresen gyakorol. hogy „már rég megbékéltünk velük”. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. a fal ellenállhatat- . azt fogja tapasztalni. még ha úgy gondoljuk is. megszabadul a belső nyomástól. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. Ha erősebben nyomjuk. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. s ha ellenállásunk csökken. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. hogy nyomnunk kell a falat. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. s közben panaszkodunk. a fal is erősebben fog visszanyomni. Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. Hagyjuk. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. hogy egyre könnyebbé válik. érezzük. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. Ez a helyzet úgy oldható meg. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. hogy levesszük a kezünket a falról. hogy visszanyom. mert „a fal nyom minket”.

annak már nem kell azt nyomnia. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. Az emberiség közös szokása. Ez azonban tévedés. hogy mindarra. elég bátornak kell lennünk ahhoz. a külvilágban keresi a vétkest. Ténylegesen az a benyomásunk. A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. igaz. Aki elismeri a fal létjogosultságát. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. a fal sem fogja őt háborgatni. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést. A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. mintha a fal nyomna bennünket. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szü- . Sőt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 lanul ránk dől. aminek nem volna szabad lennie. Minden területen arról beszélünk. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. hogy elengedjük a falat.

hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. Minden elmélet ugyanis. Bárki mesélje is el sorsát. kiutat mutat a betegségből. ezáltal nyújtja mindazt. az mindenképpen közös bennük. amit mások csak ígérgetni tudnak. amelyek betegséget okoznak. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni. amely lehetővé teszi. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. Nincsenek olyan környezeti befolyások. viszont megmutatja. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 lő-gyermek viszonyban keresi. egy ponton tévednek: . Akik azt hiszik. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. amit az ezotéria e témában kínál. amelyek formálják az embert. Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is.

hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. ahogyan mi nevetünk azon. hogy a Föld korong alakú. amit ők bizonyítéknak tartanak. ezek pedig csak korrelációk. összefüggések megfigyelésén alapul. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. Ezek a korrelációk stimmelnek. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni. de ha ebből azt vezetjük le.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 mindaz. mert” lesz. jelen van a másik is. akkor az is”-ból suba alatt „azért. hogy ezek a vírusok a betegség okai. hiszen csak annyit mondanak. hogy minden olyan esetben. Nem vitatjuk. Korreláció az. amit mi állítunk. A megfigyelt „ha ez. . amikor fellép az egyik. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt. hogy a korrelációkat kauzalitásként interpretálják. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. hogy nincsenek külső befolyások.

hogy „együtt tudjon rezegni” vele. A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. a hangvilla számára a hang nem is létezik. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. hiszen nem képes érzékelni. s ha nem lenne bennünk isteni erő. amelyik középhullámra van beállítva. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. hogy egy ember valamit érzékelhessen. Ha ez nem így van. nem tartozik a „világképéhez”. ez hozza olyan helyzetbe. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni. Semmi sem érzé- . s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. amelyre rezonáns.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. Az a rádióvevő. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. Ahhoz. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. sosem pillanthatnánk meg a Napot. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. amely bennünket is foglalkoztat.

Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vét- . Ha nem lett volna megfelelő affinitása. gondolatokkal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 kelhető. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. amelyekkel affinitásunk van. Csak olyan eszmékkel. nem is került volna bele. aki azt hiszi. azt hiszi. Erre akkor döbbenünk rá leginkább. Miután az évek során tudatunk kitágult. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. emberekkel. aki mégis. ami kívül van rezonáló képességünk határain. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. mindenkori tudatállapotától függ. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. amit olvasunk. Aki például olvas egy könyvet. Ezért hiszi mindenki azt. amit ismer. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. holott az. vagy. hogy a valóság egészét ismeri. hogy teljesen megértette. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. nincs semmi más. Ha valakit elgázolnak az utcán. s hogy azon kívül. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. amelyekre rezonánsak vagyunk. „jobban értjük”. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba.

mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. amihez neki magának affinitása van. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám. A környező világ mint tükör Tudom. Ha reggel belenézek a tükörbe. . Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. különben nem tapasztalhatta volna meg. míg végül behúzok ennek a konok pofának. mert az igaz. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. sőt. s így a tükröt is ripityára töröm. az ellentétek fokozódnak. hogy az elütött érett volt erre az eseményre. együtt fog velem szitkozódni. hogy megszokott legyen. az téves viselkedési formákba kényszerül. megtehetem. Nem nagy ügy. objektív. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. amelyben mindenki csak saját látványában részesül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 kes. Az úgynevezett környező világ valójában tükör. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. hogy ezért jól lehordom. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. ez nem változtat azon a tényen. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. mert minden. csak azt mutatja. ha . hogy ő maga is fukar. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. amelyekkel konfrontálódunk. s azokat az eseményeket. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. Az egyik legjobb önismereti módszer az. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. a társadalommal és sok minden mással. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. mégis használjuk. Egyébként nem zavarná. és sehol egyetlen győztest. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. ami a külvilágból zavar bennünket. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. főnökeink jogtalan húzásaival. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. az biztonsággal jelzi. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. hogy megfigyeljük saját környezetünket. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. mind negatív értelemben érvényes. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága.

és ennek nyilván megvan a maga értelme. mint a mező zöldje. az emberiességért. hogy létezik a világban háború. de zöld. s így egészen más világot lát. Mindenért „harcolunk”: a békéért. és amitől nem hagyja zavartatni magát. s lám. Az. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. csak használni kell tudni. s kezdődik a harc a békéért. vele együtt az egész világ megváltozik. amely nem izgatja fel. Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. amilyen. . az igazságosságért. s mégsem nyúl senki azokhoz az eszközökhöz. Elfogadná. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is. az egészségért. A kulcs mindenkinek a kezében van. mert ez nem érint emberi problémákat. mint olyan tényt. ugyanolyan tény. Aki megváltoztatja affinitását. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. új programra lesz vevő. amelyek sikerhez vezetnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 ő maga nagyvonalú. akkor az olyannak mutatkozik.

rákérdezzünk az értelmére. Ahány ember. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. amely örök törvényeket követ. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. a „vonatkoztatási rögeszme”. a külvilág. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. Ha megtanuljuk azt. s megfejteni hozzánk való viszonyát. ami velünk történik. Minél tudatosabb az ember. Van a pszichopatológiában egy fogalom. rövidesen meg fogjuk tanulni. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. hogy mindennek. annyi világ. akik mindent. annál inkább a helyére tesz mindent. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. Bármi történik velünk. ez általában a skizofrén betegek sajátja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 Minden ember a saját „világában” él. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. amelyben éppen vagyunk. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. de a változtatás lehetőségét is. ami a világban történik. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. A legfontosabb követelmény . nyilvánvaló. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. Ez azt jelenti.

Csak az szabadulhat meg ettől a szorongástól. magában keresse az okot. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. Abban. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. Mindazt. Az emberek úgy .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 önmagunkkal szemben. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. aki ezt felfogja. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. ha affinitásunk van vele. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. s odaáll sorsa elé. aki vállalja a felelősséget. hogyan előzzük meg. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. ezt felhívásként kell értékelnem. a makrokozmosz pontos mása. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. s gazdagok sem leszünk véletlenül. amit kívül érzékel. médium. Minden gonosz ember. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. Korunk fő foglalatossága. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. Akinek ez nem sikerül. ha megértünk rá. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat. megtalálja önmagában is. Az ember mikrokozmosz. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. minden bosszantó esemény csak hírnök.

maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. információval vagy kontaktussal. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. Ha valóban szükségünk van valamire. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. alig sejtettük. . és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. a legjobb rendszert. ugyanerről. hogy aki megérett. hogy jó ismerősünk. Még éppen azon csodálkozunk. sőt. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával. hogy létezik egyáltalán olyan ember. ahhoz a guru maga megy oda. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 akarnak meggazdagodni. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. széles e világban keresik a nekik való gurut. amelyet olvasunk. aki ilyen különös témával foglalkozik. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. s nem jut eszükbe. hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. hogy egyáltalán létezik. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. A képes folyóiratban. szintén van egy cikk a témáról. Így biztosak lehetünk benne.

Aki megváltozik. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. az ólomból arannyá nemesedés útja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 88 és ha érettek vagyunk a találkozásra. . és felismeri. A világon nincs mit javítani. a törekvésnek. mert megtalálta – önmagában. annál több javítanivaló van rajtunk. Az ezoterikus út az örök vándorlás. A bölcs a lét minden területével harmóniában él. ami van. Nem keresi a boldogságot többé. Látja a valóságot. hogy minden jó. ezért világa minden világok legjobbika. megváltoztatja a világot is.

más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 89 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford.) . s trónjánál a Planéták. a rendeltetett formát. mely élve nő. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. Így kell lenned. mely végzetednek célt ád. Mivel idők s hatalmak el nem rontják. állott a Nap.

s ez mind a hívek. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra. 2. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. 3.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 90 Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. kérem az olvasót. Azt remélik. hogy próbálja megoldani az itt követke- . hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. Mielőtt még néhány. Ezért úgy tekintjük. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. 4. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni.

... A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. a) kutya. Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. növényvilág. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki. Megoldás:.). Kutatunk azok után az egységek után. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése. Megoldás:. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények. állatok.. ásványok stb. Mind az elemek tana. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének. pisztráng... bányász. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: 1. mind a Szókratész előtti filo- . Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. fekete. Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 ző két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót. kecske. b) ólom. borostyán. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak.. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön.. elefánt. kövek). 2. medve.. fog.. szerzetesi cella. krokodil. seregély. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. hangya.

s aztán az ember a kő szemlélete so- . hogy formát öltsön. mint a dolog maga. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. mindig valamilyen információra van szüksége. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi. mind materiális. mind az állatvilágban. amelyek minden szinten érvényesek. olyan egységeket kell találnunk. mind a növényvilágban. illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot. mind pszichés szinten.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 zófusok erre a gondolkodási modellre építenek. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz. Úgy gondolják. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. A változó összetétel. Mondhatjuk tehát. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is. Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. Induljunk ki abból a megfontolásból. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni. hogy először ott a kő.

amely tisztán csak ideákból áll. hanem az idea sűrűsödik képpé. „). Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában. hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. Ha a festő festeni akar egy képet. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. Pillanatnyilag teljesen mindegy. Nem a kép teremti meg az ideát. csak azután valósíthatja meg. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe. Tegyük fel. először a kép ideáját kell megtalálnia. Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. z és így tovább. Az idea és a nyelv mindig előbb van készen. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. y.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 rán kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. Van tehát valami olyan konkrét dolog. A valóságban ez pontosan fordítva van. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket. amely . Még pontosabban azt jelenti ez.. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök..

A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. mind az ásványok között. amelyben a közösséget az . miben áll jogosultsága. mi ennek a beosztásnak az értelme. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. amely különböző szinteket jelöl. sörrészvénytársaságok. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. Valamenynyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. Előfordulhat. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre. A szintek száma korlátlan. bár most még nem látjuk át egészen. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. Az a) feladat egyetlen szint. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. Ezáltal csak az válik érthetővé. Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 mind a növényvilágban. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. ne vizsgáljuk most. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. hogy helyes-e. Egyelőre elegendő. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. építészeti stílusok és így tovább). hogy ezt felismerjük. hangszerek. Vegyük tudomásul viszont. hogy az x alá rendelt fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék.

ahogyan ez majd lassan kiderül. artériás vér a princípium definíciója struktúra. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot.kovácsműhely. zsurló holló. jóllehet. ellenállás. kolostor. jelen vannak. hogy függőlegesen gondolkodjunk. mesze. bogáncs. rágcsálók izom. idő energia.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. fogak y (?) vas csalán ragadozók. magyal. gátlás. sebesülések sedés. mész borostyán. impulzus sorvadásos betegségek. kecske csontváz. temető . Ősprincípium ég ásvány növény állat test betegségek hely x (?) ólom. öregek ottho. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat.gyulladások. kőképződés börtön. amelyet most x-nek nevezünk. harcmező na.

ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 táj társadalmi helyzet szín hegység. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. idős emberek fekete. Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. A tudomány úgyszólván kizárólag szintekre oszt. hideg pusztaság bányászok. . Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. kölcsönhatásának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. sötétkék vulkanikus táj katona piros Fontos. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. Az „amint fenn.

mind más. Ha ezt a megfelelést ismerem. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. hogy ma templomba kell mennem. konkrét szintekre. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. s egybegyűjthetem őket az állatkertben. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 hogy egy tetszőleges. és minden vasárnap disznósült van ebédre. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre. akkor abból a tényből. Abból a megfigyelésből. az emberi társadalomra. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. hogy minden vasárnap templomba kell mennem. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. következtetni tudok . azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket.

hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. s az is mindegy. mégpedig azon. a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk. hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom. hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. amelyet e célból ki ne próbáltak volna. A levont következtetés helyessége ugyanis egy harmadik közös ponton múlik. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen . Így például mindenkit lebeszélnék arról. s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi. hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. Alapvetően mindegy. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 arra. Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. hogy ma disznósült lesz ebédre. Később még látni fogjuk. Az égi szint nem keveredik más szintekkel.

hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek. A bevezetőben már említettük. illetve a héj. míg a testnek a kereszt a szimbóluma. amint mi tettük. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. amelyeket az égbolton képviselnek. amelyeket nem tetszés szerint választottak. a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja. nyilván emlékeznek is rá. ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. . amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. hogy minden. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja. Az égitest-nevek szimbólumok jelei. ami a természetben található. y-nak vagy z-nek hívták. Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé. persze csak ideiglenesen. A lélek jele a félkör. ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. a test–lélek–szellem hármasságára épül. ez a fogékonyságot. mint a többi. a felvevőképességet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 olyan valóságszint.

Ennek ellenpólusa a Vénusz T. középen a centrummal. Elég. A kereszt (+) az anyag szimbóluma. a befogadót reprezentálja. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött. és így tovább. ez mutatja. mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja. szimbóluma a héj R. a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ). A Mars szimbóluma (eredetileg így írták. Q. . manapság. A Hold a lelkit. s szimbóluma egy kör. itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. ha ezt itt most részletesen indokolnánk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel. hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét. hogy a szivárványnak hét színe van. ami az anyagot alulról mozgásba hozza. magában nem fordul elő. de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. hét napból áll a hét. Az ókorban hét égitestet ismertek. ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. hét kérés van a miatyánkban. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében. bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült. ugyanakkor a szellem az. hogyan dominál az anyag a szellem felett. Megszakítaná gondolatmenetünket. ha emlékezetünkbe idézzük. egységben mutatja be.

ellenállás. impulzus Mars Az égitestek mint reprezentánsok Az asztrológia a 7 ősprincípium tana. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették. a Szaturnusz nevű égitestet. a Mars. hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap. amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. idő Szaturnusz (y) energia. Csak a merőben gyakorlati munkánál. a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát. a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. s ezek rendszere. Az asztrológia az ősprincípiumok tana volt és marad. nem az .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 Láthatjuk tehát. és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. a Hold. a Merkúr. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél. a Vénusz. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium a princípium definíciója ég (x) W struktúra. gátlás. s istenségként tisztelték őket. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték.

akik hisznek egy ilyen befolyásban. Aki tényleg ért az asztrológiához. a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk. hogy még mindig vannak olyan asztrológusok. ezzel még távolról sem bizonyítottuk. de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. Ellenvetésük azért nem találó. Az égitestek egy praktikus. amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai. mivel megtanulta. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe. s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. Az egész zavar onnan ered. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. mert maga az asztrológia sem feltételezi. A fenti korreláció csak azt bizonyítja. mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak. hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. tudományosnak tartják magukat. de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 égitesteké. annak idővel már nincs is szüksége erre a szintre. . Sőt közülük egyesek különösen haladónak. hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. Így például az asztrológia ellenzői tagadják.

Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt. amelyre értelmezésük vonatkozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 Ne hagyjuk. amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. nem is álltak az égen (lásd tranzitok. abban az időben. az ideák szintjén ezek azok az építőkockák. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. amelyek reálisan. szolárok és így tovább). mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. Foglaljuk össze: 1. 2. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik. szerződéskötésekre. amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra. hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. Így olyan analógialáncok keletkeznek. direkciók. alapkőletételre és így tovább. . hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról. 3. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető.

Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. a Mars. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. úgy lenn. a Neptunuszt. a Vénusz. de nem befolyásolja. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. de nem okozza azt. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). a Merkúr. a Jupiter és a Szaturnusz. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési la- . 7. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. s ezt krómacéllal kombinálják. Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. 6. az Uránuszt és a Plútót. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális gondolkodási rendszereket ismerünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 4. a Hold. A vertikális analógialáncolatok azonban sok. amelyekben minden fekete. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. 5. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap.

s figyeljük meg ezeket a terveket. Látni fogjuk. a bőséget. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. annak ez világos összefüggés. a „nagy szerencsét”. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz-princípium szimbólumláncából ered. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. azt. . a magyalt. „abnormálisan viselkedik”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 pot. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek. és ez a magyal. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. az expanziót. hogy valaki „kiugrik a sorból”. Aki azonban képzett az asztrológiában. – A ford. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. Az a német kifejezés. „becsavarodik”.

ezen általában mennyiségi mértéket értünk. Az idő minősége Ahhoz. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. . Azt kérdezzük. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. A fa mint anyag a Jupiterprincípium alá tartozik. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. meddig tartott. hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. mikor történt. Ha az időről beszélünk. ha háromszor lekopogjuk egy falapon. mennyi idő telt el azóta.

Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. Így egy meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. és a mennyiségét hanyagolták el. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. Régen ez éppen fordítva volt. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. csak akkor. Manapság azonban alig akad valaki. egy másodperc. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég . az időkvalitás azt jelenti. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. Ez a törvény azt jelenti. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. Másképpen ez azt jelenti. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. minősége is van. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. nevezetesen. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 Az időnek nem csak mennyisége. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra. de egy évtized is) meghatározott minőségű. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”.

nagy súlyt helyeztek arra. mint „belenézni az órába” (hora = óra. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. szerződések kötése stb. új magjaival együtt. hogy megtudja annak minőségét. minden kezdetben ott van a vég is. Mégis. Mivel régen tudtak az időkvalitásról. Mindig mindenben minden ott van. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. Ebből származik a „horoszkóp” szó. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. horoszkópot csinálni nem más. ugyanúgy. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 is. skopein = nézni). s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. bele lehet szólni. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták. A személyes horoszkóp. . amelyben kezdődött. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. mint a háború kezdő időpontja. Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása.

A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az ál- . a Ji Csing és hasonlók.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Emlékezzünk csak arra. Ez azonban értelmetlen dolog. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. mint a tarot. mint a horoszkópkészítés. egyedül az dönti el. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. Felhasználták erre az állati belsőségeket. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. Minden jós-. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. Azt. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni. Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. megfigyelték a madarak röptét.

mint az a funkcionális tudás. nap mint nap átéli például. függetlenül az asztronómiai számításoktól. mindegy. tehát teljesen irreleváns. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. hogy a Föld a Nap körül kering. este pedig lenyugszik. az asztrológiában egyébként „értelmezésnek” nevezik. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. Az ember ugyanis. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne. hogy reggel felkel a Nap. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 tala használt szinten nyert megfigyeléseket. ebből a perspektívából szemléli az eget. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. Véleményünk szerint ez helyes. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. . Ez az ember számára pszichésen nem átélhető.

* Ez így helyes. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. . Az ember csak önmagát élheti át középpontként. s ez ebből a szempontból jogos is volt. Ha nem ezt teszi. lelkileg gyökértelenné válik. de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. Ha a mélyére nézünk. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. s eszébe sem jut. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja. * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. elveszíti székhelyét. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot.

Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat. a mechanikus órával. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. nem tudták olyan pontosan mérni az időt. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. több gondolkodási hiba található. amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. sem azt nem csinálják. kívánnivalót hagynak maguk után. mint később. Az itt következő mondás viszont. Ma már ezred. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek. Amíg csak a napórát ismerték. munkája tetszőleges pontosságú. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ.” Ebben a mondatban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 112 A horoszkóp olyan mérőeszköz. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. . de nem kényszerítenek.és milliomod-másodperceket is tudunk mérni. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. magának a mérhetőségnek nincsenek határai.

a nevelésből. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. ha feldobunk egy tízfillérest. elveszett idő lenne még öt perc is. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. csak azt mutatják meg. Ha ilyen eredményeket akarunk. hogyan áll öszsze egy bizonyos időpontban a valóság. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes. amelyet az asztrológiára fordítunk. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. egyszerűbb. Első kérdésünk az lenne. Egy további. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”. Ezt azonban kényszerítő pontossággal. amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. A környező . Mik ezek. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk. azaz vagy stimmel – vagy nem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 113 A csillagok nem kényszerítenek semmire. A nevelés és a környező világ szintén csak egyegy szintet jelentenek. annál több viszont a vágy. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. Ha a fent idézett mondat igaz volna.

hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. ha sziklaszilárd meggyőződése. kijelentéseik azonosak. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. hiszen az egész mindig ott található minden részletben. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. Ha az asztrológussal megesik. mindig csak a sors „végrehajtói”. hogyan ölhetnének meg bennünket. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. vonatkozásában. mint az égboltból. a kezében. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 114 világ a végrehajtó szerv. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. a kéz. Csak a szimbólumok nyelve különbözik. ahogyan a magban is benne van a növény. a láb stb. a lábában. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. később felfedezte a fülben az egész embert. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. majd ugyanez bekövetkezett az orr. a fülében. minden sejtjében. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. . Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. kezdetben az egész testre vonatkozott.

hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot. Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. Megvolt annak az alapja. Az igazi asztrológia a beavatás útja. Hogyan is haragudhatnánk arra. kuruzslónak az olyan orvost. amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. Az asztrológia megtanít bennünket arra. s így belülről megbékélhessünk velük. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. univerzális. hogy megismerhessük az asztrológiát. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. akit meg- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 115 Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. Megvolt az oka. Annak is megvolt az alapja. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. aki nem ért az asztrológiához. Ahhoz. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. meg kell tanulnunk. amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet.

A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. Mind az életre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 116 értettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk. ezért azt is tudja. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé. hogy az a későbbiekben milyen. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. Megmutatja azt. A horoszkóp azt méri. 2. A születési horoszkópnak – alap.vagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. s ezt egy ember életútjának nevezzük. amit a pszichológusok karakter. Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is.vagy személyiségstruktúrának neveznek. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. Más szavakkal: egy ember . itt is elkezdődik valami. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. 3. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik.

akkor ráismerünk. Ha fordítva szemléljük. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. azt mondhatjuk. Minden esemény. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. hogy mi. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. pozitív vagy negatív sorsesemény). a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. amely egy ember sorsában megjelenik. ha a melódiát felgyorsítva játszszuk le egy magnón. emberek. . Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 117 élete születésének felnagyítása. Ugyanez érvényes arra. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. s akkor említettük. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható.

és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát. A horoszkóp az a feladat. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. Fontos. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. ezért soha nem szabad elfelejtenünk. A valóságban nincsenek problémák. problematikát testesít meg. s oldjuk el. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. Ha egy feladatot megoldunk. illetve tanterv. így azt kívánja tőlünk. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 118 A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania. be kell töltenie. váltsuk meg őt problé- . ha nem képes azt tudatába beépíteni. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. ezzel megváltjuk „problémásságától”.

Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. A tudomány hajlamos arra. Mindezeket a konstellációkat tanulással. s meg kell váltanunk problémásságuktól. s a környező világtól várják el. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. Életünk tanulási folyamat – ez. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. sokak számára nem olyan magától értetődő. mint az emberre. azt találjuk. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. fejlődik. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. hogy elhárítsa őket. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. mint amilyennek lennie kellene. Abban viszont mindenki egyetért. hogy minden. ami él. hogy minden fejlődik. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. . Beszéltünk már arról. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 119 másságától. sajnos. Mind a tudomány.

amelynek semmi sem állhat ellent. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. hanem konfrontálódniuk kell velük. amely ezen változtathatna. tehát be kell . hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá. mint egy fátum. mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. amely gondoskodik arról. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el. Ez viszont úgy hangzik. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 120 Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. illetve feladataink betöltése. A tanterv maga bizonyosan determinált. hol van az emberi szabadság. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. Ha viszont tantervről. ezért sokan azt állítják.

hogy tudatunkat kitágítsuk. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. Ez automatikusan életbe lép. . A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. A tudatos tanulás. A tudattalan tanulás. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. Az emberek többsége a második lehetőségre. a legnagyobb sorscsapásoktól. hogy újakat sajátítsunk el. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. aktív módon váltson meg problematikusságától. Ha készek vagyunk arra. Ez azt követeli az embertől. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. 2. Ez a törvény választás elé állít bennünket. hogy álljon sorsa kihívásai elé. hogyan teljesítsük saját tantervünket. betegségektől sem kell félnünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 121 teljesednie. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. hogy fixációinkat. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. s minden problémát szabad akaratából.

mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 122 Abban a pillanatban azonban. megpróbálunk menekülni előlük. hogy amikor ez az ember született. a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. struktúra. Tisztán technikailag ez azt jelenti. Nézzünk erre egy példát. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. ha megbékélünk vele. amikor problémáinkat elodázzuk. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. amelyet a szaknyelv „Szaturnusz-Mars-kvadrátnak” nevez. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. s nem választható el egymás- . Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. szükségszerűen megoldjuk. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. amelyet kvadrátnak nevezünk. gátlás. ez azt jelenti. s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik.

amely se nem jó. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. Ezt röviden „energiaellenállás-problematikának” nevezzük. . A konstelláció tehát: feladat. az lesz a véleménye. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. se nem negatív. azt teszi felelőssé érte. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. annál kevésbé fogja problémáját megoldani. mindig ellenállásba fog ütközni. mert csak úgy váltható meg problematikusságától. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. se nem pozitív. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. se nem rossz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 123 tól. Nem is tartja a „saját problémájának”. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. Akárhová kerül. különben nem tudna energiát kifejteni. viszont át kell helyeznünk a valóságba. a probléma azonban magában az érintett emberben van. Tételezzük fel továbbá.

A legtöbb asztrológus hajlamos arra. Így megismerte az ősprincípiumot. mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot. amelyekkel felismerhetjük. hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. Meglehetősen függetlenül attól. ha nem is a kívánatos tökéletességgel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 124 Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. Így aztán megtapasztalja. olyan foglalatosság után kéne néznie. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. ezt nevezik kiváltásnak. amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a . hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa).

Nem fog nekimenni a fának akkor sem. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. Így. ha 180 km-es sebességgel vezet. vagy ilyesmi. Példánkban kínálkozik erre a karate. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. Ezzel a példával azt akartuk megvilá- . Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. Aki ezt a megoldást választja. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Marskonstellációnak. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 125 valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak. lehet. Ezeknek a kézzel. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát. de nem fogja őt veszélyeztetni. új dant kap. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben. Aki ezt a sportágat megtanulja.

s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. Tisztában kell lennünk azzal. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására. vagy ha győz . Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet. ha valaki nekimegy a fának. nem tartozik a sorsra az. hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető. milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere. A sors a végeredményben jelentkezik. számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. A sors a tanulási folyamat céljának elérése. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek. ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 126 gítani. Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik. Később még látni fogjuk. hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”. hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. A „távolról sem” itt azt jelenti. nem az út minőségében. hogy mindez nem az egzaktság hiánya. s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között.

az szenved. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra. a sorssal szemben. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel. Aki tudatosan ezt teszi. s úgy gondolja. de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is. amit mondtunk. mintha joguk lenne ahhoz. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul. csak a prioritásokat akarja áthelyezni. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra. egészségesek és boldogok legyenek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 127 a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód. hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést. Annak. semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs. Úgy viselkednek. amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi. Ez nemcsak joga. hanem azért. ezt boldogságnak nevezi. mi is tulajdonképpen ez a boldogság. meg is találja szerencséjét. hogy fejlődjék. gazdagok. hogy ezt a keresést siker koronázza. Az ember keres valamit. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel. és képességei szerint szolgálja ezt a világot. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. boldog is . ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról. ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz. hogy jól érezzék magukat. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát.

Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját. hogy boldog legyen. A boldogságra nem lehet vadászni. „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. Megkapja a vágyott eledelt. ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet. hogy a boldogság külső dolgoktól függ. Nem vesszük észre. s a boldogságot nem lehet birtokolni. ha teleehetné magát. kiderül. a lélek egy állapota. egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele. Kigyógyítják betegségéből. egy kertes házra fog vágyakozni. elismerésre vágyik. amikor azt hisszük. Aki éhes. hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak. s magányosnak érzi magát. hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé. S ha ezt is elérte. alkalmatlan arra. hogy szolgálhat. ha egy lakása is lesz. A boldogság ott nő. dicsőségre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 128 lesz. Akkor követjük el a hibát. A boldogság a tudat. azt hiszi. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. s úgy gondolja. Ha megvan a lakás. hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. s azt fogja gondolni. ő lenne a világ legboldogabb embere. A boldogság ott nő. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. ezért is beszélnek a németek üdvösségről. ahol az ember harmóniába kerül a világgal. . Ha ez is megvan. ameddig nem a mieink.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól.

hogy jóllehet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 129 A szenvedés a boldogság ellentéte. . más időpontnak más a minősége. Azt gondolhatják. hogy az élet tantervét. így végül is ugyanaz. Egy ember életútja születésekor eldől. A szenvedés mindig kerülőút. Láttuk. hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla. hogy ne adjuk fel a keresést. a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz. ezért más életutat jelent. ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna. megakadályozza. az ember sorsát mutatja be. A szenvedés gondoskodik róla. vajon egy embernek. s ezáltal mégiscsak út. Asztrológia a reinkarnáció alapján Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. a sorsa? Ez így van. Az emberi életben nincsen véletlen. más lenne a tanterve. s mint ilyet. hogy leálljunk. Felvetődik a kérdés. amely célhoz vezet. nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket.

A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. (Tipikus fiatalkori tévedés. ahogyan a gyermeket elképzeljük.) A születés formai esemény. akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt. Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk). Majdnem mindig marad valami. vagy nem oldott meg. mint egy évvégi kereskedelmi mérleg. A formából megismerhetjük a tartalmat. hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk. s egy tartalmat reprezentál. hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. szűzies lélek. olyan ez. a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra. azaz egy tiszta. hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik. Legritkább eset.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 130 amely szerint e világon nem létezhet véletlen. hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lé- . a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. és fordítva. amit nem fogott fel.

aki a reinkarnációt tagadván. ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának. Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra. Így se nem véletlen. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük. Itt derül ki. Ha . köztes eredménye. a másiknak olyan horoszkópja. így mondhatjuk. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia törvénye!). A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 131 lek kódszáma. vagy a sors akaratának terméke lenne. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. miért van az egyik embernek ilyen. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. se nem igazságtalan. nincs olyan asztrológus. amely csak akkor nyílik meg.

a munkahelyen. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. Mindenekelőtt akkor. amelyeket könnyebb. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. az államban keresték. ha a bolygók befolyásáról beszélnek. amely növeli azt a veszélyt. nem szabad azon csodálkoznunk. de kétségtelenül vannak olyan feladatok. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. Így a csillagok is olyan területté válnak. hogy az . Nincsenek jó és rossz horoszkópok. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. a családban. A horoszkóp olyasmi. mint amennyi haszna származik belőle. hogy nem csendesednek el a babonás szemrehányások.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 132 azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg.

mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. s itt lesz az ideje. Mégse essen kétségbe egészen az illető. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. s legjobb. hogy minden feladatába belefogjon. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. Inkább semmilyen asztrológiát. hogy kicsit átverjék a sorsot. Akkor következnek majd be a szerencsés események.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 133 asztrológia olyan módszer. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. hogy a sorsot meg lehet csalni. ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. amellyel az ember sorsát korrigálhatja. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. Kérjük. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. meg akarják tudni. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. semmire ne vállalkozzék. győzelmek és így tovább. az . mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb.

ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. Csak megemlítjük. mint amilyen az asztrológia. hogy segítségével átverjük. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 134 asztrológusok a horoszkóppal. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. A valósághoz is közelebb áll. Ugyanaz a szakadék. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. Ez a formula máig is érvényes. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. mintha holt égitestekként. nem ártanak nekünk.

az biztos lehet benne. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. s az istenséget magába engedi. amikor áldozniok kellene. amelyeket még nem valósítottunk meg. így semmi félnivalója nincsen. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. Aki elébe áll a felszólításnak. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. ha valami addig hiányzót. valami ismeretlent integrálunk. az áldozott neki. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. . elfojtják a valóságot. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. panaszkodni fog a gonosz sorsra. s nem veszi észre. mint vesztes. nem akarja megismerni. nem bocsátja be. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. Az ember. Ez az a veszélyes pont. aki a meghívást nem fogadta el. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. Aki azonban hallván az istenség kopogását. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. hogy helyet biztosítson nekik. hogy megismerhesse. hogy bezárkóznak. még hiányoznak belőlünk. amelyek még idegenek számunkra. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. becsukja ajtaját. szembesüljön velük. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. hogy ő maga volt az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 135 Az „áldozás” fogalmán azt értik. tehát tudatunkba integráljuk. amely tönkreteszi.

hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. hogy megismerhesse. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 136 Most térünk rá az asztrológia értelmére. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. hogy informálja arról. azt megtanuljuk szeretni is. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. hogy amit valóban megismerünk. ellenkezőleg. Azt viszont megteheti. hogy aki gyűlöl. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. hogyan szembesüljön vele az érintett. amelyekkel szembesülnie kell. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. megszerethesse. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy kons- . A gyűlölet mindig azt jelenti. illetve azok különböző konstellációihoz. a konstellációt beválthatja. tanácsot. nem ismeri gyűlölete tárgyát. A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) kapcsolatosan. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. hogy az ember tudomására hozza. bátorítást kell adnia ahhoz.

Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. ezért mindenki szörnyen fél tőle. hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. veszteségektől. mert már megismerkedtünk vele. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. Kiszámíthatjuk például. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem . hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. mert azt különösen „rossz”-nak tartják. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. másrészt pedig. balesetektől tartanak. Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. Minden betegségnek az a feladata. azaz esedékessé válik egy Szaturnusz-konstelláció. tehát függőleges irányban szintet váltunk. amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. megszorításoktól. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnusz-princípiumot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 137 telláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”).

ami szétszór. s járjon gyakran temetőbe. a partikat. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz-princípiummal. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. mindent.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 138 használ a kliensnek. ahová egyedül visszahúzódhat. szórakoztat. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. rendezzen be magának egy olyan szobát. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot. Ha teheti. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). hogy szorongani kezd. hogy ez a valóság egyik építőköve. aminek a bujasághoz köze van. így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. hacsak annyit nem. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. vonuljon vissza . hogy tökéletesebbé váljék. azt. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. saját életébe integrálja azt. A valóságban azonban a Szaturnuszkonstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. Ahhoz. Amilyen gyakran csak lehetséges. kerülje a társaságot.

homeopátiás formában. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. vagy koplaljon. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. Teljesen áttekinthető. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. a magányosság. amit tesz. a csönd korábban gondosan került problémájával való szembesülés érettebbé tette. Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük. hogy a halál. Ha ez az időszak elmúlt. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. meg fogja állapítani. zsurló. figyeljen a rendre. halálszimbólumok és így tovább. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. temető. nem fog ellenállást kifejteni. azok is tesznek velünk valamit. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. fekete. analógiás láncából erednek: struktúra. egyszeri nagy dózisban. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. ólom. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. klasszikus zenét. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. Mindenben. Hallgasson komoly.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 139 ebbe a szobába. hogy módja nyílt a valóság . A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba.

Ha ajánlásainkat nem követi. mert úgy véli. a beszorítottság. hogy a tanulás célja determinált. csak mi úgy gondoltuk. Többször átéli. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. hogy „hogyan” tanulunk. Ebben az időszakban aktívan azt tette.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 140 egy új dimenziójának megismerésére. hogy egy ilyet rendezzen be magának. a társaságról. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. milyen halálközelségben volt balesete alatt. Sokat van egyedül. a magány „nem neki való”. hogy halottakat gurítanak el a folyosón. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. a bőséges evésről. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg. jobb. éppen azt ajánlottuk. éppen ezt tanácsoltuk neki. s van ideje végiggondolni a dolgokat. inkább eddigi életstílusát folytatja. . Hiszen megmondtuk már. hogy foglalkozzék a halállal. minden szórakozásról. szabad akaratunkból. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. mi is azt ajánlottuk. Láthatjuk. a Szaturnusz-konstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. vagy kényszer hatására. ezeket a dolgokat nem kedveli. hogy a lemondás. hogy a végeredmény ugyanaz.

egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. minden területen szembeszállunk a sors akaratával. a halállal és így tovább. Ahelyett hogy támogatnánk. Ebből adódik. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. . Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák. hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. az olvasmányok vidámak. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. problémákra is. a magánnyal. Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. amely az analógia törvényére hallgat. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. el akarjuk terelni őt a problémájától.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 141 A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. ha meg akar gyógyulni. Komplikált elméleteket fabrikálnak.) Nem túl színvonalas módszer. A betegszobák tarkák és barátságosak.

mert „méreg”. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. az irracionálissal. víz. ezotéria. álmodozáshoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 142 A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. méreg. Ez valamelyest segít. hasonlókhoz vezet. misztika. az álomszerűvel. Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. a logika. Ehhez az szükséges. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. a konkrét dolgok feloldása. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. Itt tényleg megteheti azt. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. akkor neki azt kell felmutatnia. amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról . tudattalan. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. víziók. láb. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. illetve áteresztőképes legyen a felületi. a tudat. az intellektus. mi van élete hátterében. s nem az. drogok. álmok. másrészről magyarázat arra is. csalás. ködösítés. a palackzöld szín. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. az illúziót és az ezotériát.

ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. amely lehetővé teszi. A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. az ugyanígy segítene. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 143 állít. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. mit is jelent a sors fogalma. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. és éppenséggel feltételezi. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk. és egy ezoterikus regényt olvasna. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. ahogyan azt a legtöbben gondolják. amely összetartozik. nem pedig kizárja egymást. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. a szabadság annak . Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. Sorolhatnánk még a példákat. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. állításainak törvényszerű struktúráját.

mint egy csillag. és fordítva. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja. Ismerd fel. a belégzés a kilégzést. nem érzékelünk súrlódást többé. A szenvedés nem más. aki engedelmeskedik a törvénynek. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. ami útjába állhatna. az egy lesz azzal. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. aminek neve: szabadság. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. s kövesse pályáját. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. A paradox igazság így hangzik: csak az szabad. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. ahogyan a fény a sötétséget. Ha beteljesítjük a törvényt. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 144 ellenére nem létezik determinizmus nélkül. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1.” .

amíg pályáján mozog. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el.” . legyen meg a te akaratod. amelyet az vált ki. A rabság akkor kezdődik. amit akarok” éndominanciájából. ha azt mondhatjuk: „Uram. s nem az „azt csinálok. Sem az aktivitást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 145 Egy csillag mindaddig szabad. Ez az aktivitás bizalomból ered. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. különben érezni fogjuk a súrlódást. ha pályájáról letér. hogy nem a saját pályánkon haladunk. fülelnie kell. Az embernek először el kell hallgatnia. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust.

s egyre drágább a betegség. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. Az egyik oldalon.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 146 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. A gyógyulás üdvözülés. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje . míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. csodálkoznunk kell azon. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében. mind a társadalom számára. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést.

pedig attól. a papi orvoslással. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. A betegség Isten haragjának kifejeződése volt. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. Hippokrátész. így a vallás ügye.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 147 egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. e. önmagukban kezdte vizsgálni. s így békítette meg az istenséggel. 400. A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. aki maga is nagy súlyt helyezett származására.). Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. Túlságosan is elnézőek vagyunk. s a betegségeket a vallástól függetlenül. hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. szakított törzse tradícióival. A . Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek.

Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. hogy beteg. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. azt kell mondanunk. a jó útra téréshez. Azzal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 148 papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. ugyanakkor nem vettek tudomást arról. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. az emberiség betegségét nem érintik. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. illetve ha változik is. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. s a gyógyulás a bűnbánathoz. mint senki más. illetve annak konkrét tünetei. amivel viszont foglalkozik. Csak hogy éppen ez a betegség az. tehát e téren nem is változott semmi. Nem mondhatjuk azt. Ezért írj a Hans Blüher. hogy valakinek ez és ez a betegsége. az az egyes betegség. a világban megjelenő betegek száma nem változik. Ha az orvos meggyógyít .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

149

egy beteget, ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –, csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le, és anélkül, hogy tudná, egy másikra teszi rá.” Mivel alaptémánk a sors, a betegséggel mint olyannal, „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár, hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze, akkor is, ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. Magától értetődik, hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó, hogy bármit vagy bárkit is támadnánk, bárki tetteit elítélnénk. Nem kétséges, hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget, s a szükséghelyzetben ezt mindenki csak köszönettel veheti. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség, hanem a betegség, és annak gyógyítása. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága, sőt áldása is, ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen, megszentelni: heiligen), s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. Kérjük, hogy a

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

150

fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának, inkább kísérletnek, amivel arra akarunk rámutatni, hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. Mindennek megvan a létjogosultsága, a maga idejében-később azonban megszűnik. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár, egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. Ahogyan a tél a nyárról álmodik, s a nappal előkészíti az éjszakát, úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az, hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk.

A betegség és a halál mint a sors jelei
Láttuk már, hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni; segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. A betegségek mindig információt hordoznak. Értelmetlen betegség nem létezik. Ebből következik, hogy értelmére rákérdezhetünk. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg, hogy a betegségeket önmagukból, funkcionálisan próbálja magyarázni, s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

151

abban, hogy rákérdezzen betegsége miértjére. Legbelül minden beteg ember érzi, hogy köze van a betegségéhez, valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent, mint teste hibás működését. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos, mert megmagyarázza neki, hogy betegsége nem más, mint ez és ez... Ezzel a betegség mint információhordozó, mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján, egyre inkább elveszíti szerepét, s megbélyegződik, mint olyan ellenség, akit minden eszközzel le kell győznünk. Feltűnő, hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. Ezek után ki csodálná, hogy éppen az orvosok nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt, ami ellen „harcol”. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel, el kell viselnie sorsát, s ez nem más, mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens, mert hiányzik belőle a megértés. Az első lépés a beteg számára az kell legyen, hogy betegségével harmóniát alakít ki, megtanul igent mondani rá. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt, hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül, a küzdelem küzdelmet. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek, a veszteségről soha, orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

152

az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk... Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas, hogy nem befolyásolják sem az injekciók, sem a tabletták, sem a sebészek szikéje. Hál' istennek – mondom én, mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. Az ember csak azért gyógyulhat meg, mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. Az orvostudomány második legnagyobb, maga gyártotta ellensége a halál, ezt szintén megpróbálja legyőzni. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban, hogy közelebbről megismerje „az életet”. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen, mert ha belegondolunk, az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak, mint az élők tudománya. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül, mint az egyes ember sorsában. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni, amitől idegenkedik. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezt a kérdést, kissé gyanúsnak találjuk, hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás, akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk, hogy másokon segítsenek. Aki idegenkedik valami-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

153

től, az nincs megbékélve azzal a valamivel, ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. A segítség tehát lelepleződik, mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával, vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. Aki felfogta, hogy mi a betegség, nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. Aki megbékélt a halállal, nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni, ha sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt, aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét, s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. Csodálkozva kérdezzük, miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért, mert nem volt olyan erős a hitük, mint a páciensé. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek, lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz, ha mindenáron, akaratunk ellenére is ránk tukmálják. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak, s nem tehetünk úgy, mintha az orvosok volnának okai annak, hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt

A szimptómák maguk nem betegségek. amilyen manapság a miénk. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. amely akkor villan föl. s ha e jelzéseket helyesen értjük. Esetünkben ez azt jelenti. amire rászolgál. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. hogyan bánjon a sorssal. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. hogy megjavította a gépet. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. hogy meglazítsa a körtét. hogy az ember kicsúszott a rendből. A szimptómáknak jelző funkciója van. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. Az em- . büszkén bejelentse. s ha az elalszik. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 154 kapja. A betegség azt jelzi. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. nem él többé a törvény szerint. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. A betegséget szimptómák jelzik. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. Ez az egyes esetekre is érvényes. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. hogy a szimptómákat megszüntessük. amilyent megérdemelnek.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

155

berek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik. Alighogy felvillan egy szimptóma, az orvos megszünteti, s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. Így keletkezik az a paradoxon, hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak, hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert, hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz, és így tovább. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt, hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –, ez egyre kevésbé tűnik fel. Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg, soha nem a baktériumoktól, a vírusoktól, a mérgektől vagy hasonlóktól. Az embert meggyógyítani annyit jelent, hogy egészebbé tesszük, megszenteljük, közelebb visszük a kegyelemhez. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze, amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel), amely őt megbetegítette. Magától értetődik, hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök, kifinomuló diagnosztikai módszerek, vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

156

A gyógyítás mindig papi aktus, amely túl van a tisztán anyagin. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg, a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását, a valódi gyógyító beavatott. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. Ilyenek mindig voltak, s persze vannak is, bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével, de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –, s ezek a kevesek azok, akik valójában a világot megváltoztatják. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „... de legkevésbé a bölcsek, a szentek, az imádkozók nélkül létezhet a világ. Bár nem láthatók, bár nem hallunk felőlük, mégis sokkal valóságosabbak, mint bárki más, mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. Tekintettel arra, milyen sok a beteg ember, a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek, irrealisztikusnak tűnhetnek. S valóban, aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek, akik pácienseik lelki teljességével törődnének. Nem tartozik témánkhoz, ezért nem indokoljuk részletesen, vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei, vagy következményei-e. Mi azt akarjuk bemutatni, hogy igenis vannak olyan gyakorlati módszerek,

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

157

amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük, de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk.

Homeopátia
A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. Amióta csak homeopátia létezik, ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene, amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. Nemcsak azért, mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést, hanem mindenekelőtt azért, mert a homeopátia sokkal több, mint puszta terápiás módszer. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk, észrevesszük, hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni, hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű, olyan világos reprezentálására, ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

158

A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”, hogy aligha lehet benne hatóanyag, mondják. Ezt a sajtó feltűnő hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt, hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk, szimbolikusan megkavarjuk, és kijelentjük, hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják, ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert, s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért, hogy megállapítsák, mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz, meg némi szennyező anyagot. Ezzel a csalást le is leplezték, s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól, hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek, nézzük meg először, hogyan is készülnek a homeopátiás gyógyszerek. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet, a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok, az állatok és a növények világából.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

159

Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell.). E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot, amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek, kilenc rész oldószert adnak hozzá, például alkoholt, s a kettőt összerázzák. Ezt az összerázást, ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll, hatványozásnak nevezik. Az eljárás végeredményét Bell. D 1-nek nevezik, ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. Ha ebből a Bell. D 1-ből ismét veszünk egy részt, és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel, megkapjuk a Bell. D 2-t. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan, s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. D 1. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. D 1+9 rész alkohol = Bell. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. D 2+9 rész alkohol = Bell. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. D 3+9 rész alkohol = Bell. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. D 4+9 rész alkohol = Bell. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. D 5+9 rész alkohol = Bell. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell. D 6+9 rész alkohol = Bell. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓

ami a D 23-as hatvány után történik. D 29+9 rész alkohol = Bell.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 160 1 rész Bell. s ennyiben. mint az alkohol rituális összerázása. Nos. Minden. ha úgy nézzük-. D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. mint D 12-es.mindkettő tiszta alkohol. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. az korántsem jelenti azt. D 30-as. hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. nem más. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. a Belladonna 30 a Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . de D 200-as. . Ha a kémia szintjén nézzük. a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). mindnyájan tudjuk. D 500-as. D 1000-es és D 10 000-es hígításban is.

A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. minden két órában egy adagot kell bevennie.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 161 Ellenfelei most örülnek. Ha már az a tény is problémákat okoz. de a terápiában jobban alkalmazható. hogy biztos lehessen benne. Ezeknél a tejcukor az oldószer. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. mondjuk. hogy léteznek az úgynevezett Chatványok is. . Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvintacentimális hatvány). amit felirata ígér. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot. hiszen ezzel beigazolódott. hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. már nem az anyaggal dolgozik. A teljesség kedvéért meg kell említenünk. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. ezek a globulik. amely az alkoholt helyettesíti. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. vagy 7 globuli. ez a magas hatványoknak felel meg. az adag mindig 7 csepp. ebből. a zavar csak nő. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból.

így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. A zavarodottság csak nő. ha azt éljük meg. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. túl sok a tisztázatlan részlet. használati javaslat nincsen. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. Az is feltűnő. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. spontán gyó- . A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. Ezek annyira egyértelműek. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. ha azt hallja. Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. míg a D 200-ból egyetlen egyszer. mint placebo-effektus.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 162 A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített.

hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. Naiv és ostoba az. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. Ha így volna ugyanis. Figyeljünk meg . hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. Ez olyan tény. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. Inkább azt emelnénk ki. és miért. Itt azonban szó sincs arról. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. aki akar. ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. amiről bárki meggyőződhet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 163 gyulás vagy autoszuggesztió. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció.

Ha két kazettánk van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 164 egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. tehát nem állapítható meg. Az információ mindig valami nem materiális. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége. a spektrálanalízis eredményei. s nincsen rajtuk felirat. Mondjuk. vászonból és nyomdafestékből áll. végül kaphatunk egy listát. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanci- . Egy könyvvel ugyanez a helyzet. hogy a tartalma Európa története. a kazetta maga pedig az információ hordozója. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. a pontos kémiai összetétel és így tovább. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. Az előadás vagy a zene az információ. A könyv papírból. a laborban nem mérhető. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. Az. amelyen rajta áll a könyv súlya. s ez Európa története. és melyiken az előadás. nem tudjuk megmondani. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. melyiken van a zene. pontos méretei.

nem az anyag. Általában elsődleges az információ. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. a hordozó nem olyan fontos. . hogy papírra van-e nyomva. másodlagos. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. lemez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 165 ákból állhat – lehet kazetta. A tudat kitágulása információáramlást jelent. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. kő. levegő és így tovább –. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. Ha egy tabletta arra tart igényt. fa. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. Fontos maga az információ. aki beteg. Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. mert minden anyag már magában is „beteg”. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. papír. fém. hogy mindig az ember az. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. alkalmasnak kell lennie arra. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára.

Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. amely szerint az ember a mikrokozmosz. növény vagy állat válik egyedivé. hogy az ásvány. A makrokozmoszban minden princípium. amely képes azt továbbadni. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. mint ásvány. lelkében rejlik. annál magasabb lesz a hatvány.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 166 Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. Ehhez azonban az kell. a növény. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. . Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. az állat stb. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. s a szabaddá váló információt egy új.

Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. mint egy. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gon- . mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. akkor sem történne se több. mert a homeoterapeuták egyik. ezért is kell gyakrabban szedni őket. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. hogy a D 200as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk. A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. mint egy. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas hatványok ellen. Ezt azért hangsúlyozzuk. Aki megértette. az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. se kevesebb. a homeopátia lényege a hatványozás. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. így hatásuk testi kitérőket tesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 167 Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről.

és hogyan ismerem föl. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. a gyógyszer nem látható.” A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. rátérünk a dolog lényegére. hogy melyek azok az információk. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. Nem a testen múlik. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak. Hogyan tudom megállapítani. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes. amelyekre a betegnek szüksége van. az nem gyógyszer. ezzel mindig árulást követnek el. hogy a mér- . hanem az energián.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 168 dolkodási rendszerébe. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező.

Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális. amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. hogy mérgező legyen. A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. azaz a megfelelő orvosság. amely képes a beteget meggyógyítani. mint a higanyból. illetve gyógyhatásának képét. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). növény stb. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle. . hanem hatványozott formában kapja. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 169 gező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. szubjektív reakcióját mutatja. Ha az orvos olyan beteget talál. akkor ez a szer „simile”. Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. hogy attól megbetegszik. ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják.).

olyan tünetegyüttese van. . akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. így együtt szenvedett pácienseivel. az a betegnek orvosság. aki nem szedett Belladonnát. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. Ha egy beteg embernek. hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. Gondoljunk itt Krisztusra. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 170 Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. Nyilván az sem véletlen. Az orvos megbetegítette magát. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. mint a beteg. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. pathein = szenvedni.

. hogy így esetenként a helyes. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. megmérgezi magát. A zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. ha mérgező. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. „meghülyül” (Fritsche). mert ők maguk sincsenek még megváltva. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. a szentnek a mérgező az ellenpólusa.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 171 Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. mert az egészségesnek. bűnös formájukban. Ha felidézzük azt. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. s testében materializálódik. de zuhanó. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. A betegben az egyik. A beteggel is ugyanez történik. Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak. megbetegszik. dacára annak. Ezért is mondtuk fentebb. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát.

mint normálisan – 5. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. A beteg azt kapja.76 grammot naponta. bár hatásokat kiválthatunk vele. hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. amire szüksége van. hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. de a nem anyagi szinten. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként). A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. a nagy Paracelsus már Hahnemann . A kapott információ gondoskodik arról. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. vagy sem. de gyógyítást nem. Az ellenállás mindig ellenállást teremt. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. A homeoterapeuta. melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 172 ezért megbetegszik. hogy kitalálja. Ezt minden nagy orvos tudta. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. akinek az a nehéz feladat jutott. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik.

Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 173 előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie. és nem tarka színekre stb. de a hatványozástól eltérő módon. A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet. mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. s az ugyanolyan anatómia kölcsönösen gyógyít. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. gyógyszerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. az anthrax anthraxot. azt megmutatja a kúra. . hogyha egy betegség arzénikum jellegű. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 174 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt. hatolj. csak azt árulja el. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! . Néggyel mit érsz? Ötölj. hogy még nem nyert beavatást. Aki mindenáron kerülni kívánja. kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz.

mennyiségi és minőségi aspektusáról. Beszéltünk már az idő polaritásáról. egyszerű szójátékra gondolunk. s ez a minőségük. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az . a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát. három litert. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. három fokot stb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 175 Elér a gyász. Ha megértjük a számok minőségét. Gyakran értelem nélküli. a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. tíz: megmeredj. kilenc is egy.

s ezzel bebizonyították értetlenségüket. gyökere. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. csak rájuk találtak. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. nem is ők teremtették. nekifogott a Biblia-fordításnak. . Sem a számokat. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. egy magasabb rend valóságai. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 176 ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. s ezzel a függőleges gondolkodás elveit követte. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát. Ha helyesen nézzük. A számok ősminőségek. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. A matematikában a mai napig érvényesek a tételei. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát.

összegzés . a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót. Ha ezeket kimerí- * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 177 Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ. hogy elemeire bontja. s ezeket addig adja össze. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük.* A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. mégpedig úgy. Csak kilenc számjegy van. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik. Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 178 tettük. A teozófikus addíció abból áll. megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra. 7-es. Meg kell állapítsuk. mert: . hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. csak más szinten. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9ig vezető fejlődés. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. mondhatjuk. 4-es. 10-es mind ugyanaz. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk. vagyis 1. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja. hogy az 1-es. hogy az első ciklus (0) teljes: 10.

16. 7. hogy az első függőleges sor minden számjegye (1. 19 stb. 10.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 179 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. Láthatjuk. Így leírhatjuk. Ellenőrizzük: . hogy a számsor hármasával felosztható. 4. hogy 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 és így tovább. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja. de magasabb szinten. 13.) ugyanannak az egységnek különböző formája.

ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll. Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 180 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 19=1+9=10=1 és így tovább. amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. mint például a . Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás. a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten.

De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. hanem az első három keveréke. teremtő princípium. A Föld azonban nem tiszta princípium. egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). teremtő princípium. a nőies princípium. újrakezdés egy új szinten. és így tovább. Így ez aktív.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 181 négy elem. ebből indul ki az impulzus. a püthagoraszi tetraktisz. s mint ilyen: eredmény. férfias. A 3-as közömbös. A 2-es a befogadó. „Jod Hé Vau Hé” tanában. az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye. Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. a kabbalisták tetragrammatonja. antagonizmus). . passzív. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. A Tűz. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézis-antitézis-szintézis. bipoláris. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. a magába fogadó. amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. a semleges közvetítő a Levegő-elem. az 1-es viszont pozitív (+). a formálható Víz.

bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok. a levegővel és a földdel. függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá. a tűzzel. a vízzel. A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. hogy végső soron minden rendszer.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 182 nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. s csak szimbólumaikban. Ez a táblázat önmagában lehetővé teszi azt a felismerést. kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia 1 aktív + Tűz Tejas szalamander akarni 2 passzív – Víz Apas vízisellő merni 3 egyensúly + Levegő Vájú tündérek tudni 4 eredmény – Föld Prithivi gnómok hallgatni . s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot). amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 183 Állatöv oroszlán (") skorpió (#) sas János sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat vízöntő ($) bika Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél bika (%) angyal Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak az apokalipszis oroszlán állatai Evangélisták Szfinx Kabbala Márk macskaláb Jod Kabbalisztikus Azilut világok Tarot Kártya Égtájak botok treff kelet A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: . ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új.

ami megint csak azt mutatja. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből . A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög. hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 184 Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható.

az „egy Istennel”. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen . hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították. nem lepődhetünk meg azon. Isten annak az egységnek a fogalma. amely bár nem hozzáférhető az ember számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 185 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük.

Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. csak kiterjesztése által észlelhetjük. mindenható Istenre. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem poláris. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. Egység nélkül polaritás sem lenne. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. nem változtatható. ami nem poláris. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. mert minden emberi elképzelés poláris. apa nélkül nem lenne fiú. Ahol kettősség van. nem képes felfogni. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. ez pedig az egység. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. . Ebből a definícióból következik. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. Teremtő nélkül nem lenne teremtés. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát. képzelőerőnk azt. látensen megbújnak benne az összes többi számok. akkor a polaritás törvényéből az következik számára. Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. ott feltételeznünk kell az egységet. Ezt az eredeti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 186 következik. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg.

hiszen a végesség. de ő is ott van minden teremtett dologban. Ha Isten mindenható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 187 Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. Rajta kívül nem létezhet semmi más. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. Rajta kívül nem létezhet semmi. akkor Istennek mindent át kell fognia. a korlátoltság. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. véges és korlátolt. Az egyes ott van minden számban. ami nem 1. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. amíg nincsen semmi. . Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. ami a valóságban létezik. megkezdődik a teremtés folyamata. tiszta szellem. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. Az Isten viszont végtelen. de az Univerzum nem fogja át Istent. Térben és időben végtelennek kell lennie. mert akkor nem volna ő az egy Isten. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. abban a pillanatban. szüksége van a polaritásra. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. meg akarja ismerni önmagát. Isten átfogja az univerzumot. amely tükréül szolgál. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek. élő.

hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. a hármas egységben foglalja össze. A népnyelvben is a hármas a teljes. magasabb egységben.” A 3-as szám tehát. passzív. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. Szentlélek. sem atya. az a vég nélküli antagonizmushoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 188 A teremtés hármassága Így születik a 2. amely még nem lépett a materialitás területére. ha kettő lenne. Ízisz. vagy a meghasonláshoz vezetne. három próbát kell kiállni a mesében. ellentétekből álló világ alapjai. három a magyar igazság . közömbösíti. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. akkor nem lehetne sem teremtő. s az 1-esből következett kettősséget új. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. hármat találhatsz. pontnak. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. Ozirisz és Hórusz. Ezért három. Brahma. Fiú. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. annak a 3. megteremtődtek a poláris. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. mint női. A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. Visnu és Siva.

hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. a minden- . Számunkra abból. a zenében ott a hármashangzat. A teret is átfogja a hármas: hossza. változó. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem. Ez azonban tévedés. sárga. jelenre s jövőre osztjuk. Isten továbbra is átfogja. szilárd vagy gáznemű lehet. s bár a teremtést önmagából merítette. a teremtés nem állhat szemben ővele.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 189 és így tovább. Ránk. az következik. az alapszínek száma három: kék. a kén és a higany. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. Isten. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. Az időt múltra. mint az egy. mert ha így volna. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. hogy az univerzum valójában nem is létezik. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. Az univerzum véges. még meg nem nyilvánult Isten. poláris. hogy Isten önmagából teremtett. kiderül. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. Isten teremtővé vált. emberekre azonban mindez paradox módon hat. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. itt csak azt akartuk érzékeltetni. az továbbra is benne marad. széle és magassága van. piros. Isten nem lenne többé mindenható. az anyag halmazállapota folyékony.

mint a megváltást a matériától. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. határtalan. csakúgy. Az ember az anyag keresztjére van feszítve. Az ember is teremt ideákat anélkül. sem valamely részével. kizárólagos. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. keresztet kapunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 190 ható azonban végtelen. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. mert minden szellem. fejlődése. az idő és a tér polaritása. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál. hogy a terem- . „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. ugyanakkor nem is azonosak vele. Ez azt jelenti. szellemi teremtés. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. Éppen így teremtette Isten az univerzumot. Ha a kocka felületét kiterítjük.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. 9 számjegy létezik. tehát 3 x 3. A 4-es az anyag száma. hogy ezek rajta kívül is léteznének.

illetve a fizikai test felel meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 191 tés három szinten manifesztálódik. a fényt és a sötétséget. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. az állatokat és az embereket. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. Így az ezotériában mentális. mi a különbség a különböző „világok” között. a lélek és a test. az ég madarain. hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. asztrális és materiális szintről beszélünk. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. Mózes első könyvében. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben szóltunk – az eget és a földet. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. mind a legnagyobb világban jelen van. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. előbb meg kell értenünk. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. a növényeket. amelyeknek az ember esetében a mentális-. és uralkodjék a tenger halain. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. Az „amint fenn. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. a barmokon. mind az egész földön. az asztrál-. Teremté tehát az Isten az embert az ő . vagy más szavakkal: a szellem.

I. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 192 képére. az annak neve.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. ez neveztetik asszonyembernek. szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat. ki az én csontomból való csont.” (Móz. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. az ősideák teremtését írja le. hogy látná. amely ezen a fokon még androgün volt. 2. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. lelkes lényről olvashatunk. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. 7. és Ádámhoz vitte volna. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. és elaluvék. és az én testemből való test.) A 19.” (Héberül isch = férfi. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét. I. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából.” A nő teremtéséről végül a 21-23.” (Móz. „Valának pedig ők mindketten mezíte- . mint élő. így lőn az ember élő lélekké. 2627. És azt a csontot. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. az ember képét éppenséggel. ischsa = asszony). l. A Genezis első két kötetében Ádámról. és az égen repeső minden állatokat. mert ez férfi-emberből vétetett.

amely felé az emberiségnek fejlődnie kell – „. Csakhogy itt az áll. de sokkal később következik annak a leírása.. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket. az állat és a . Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. 2. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. 25. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. amely még nem esett bűnbe.). mind a növények és az állatok teremtéséről. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. tehát legyetek olyan tökéletesek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 193 lenek. férfi és asszony egyszerre. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi. ezért még nem is vált anyagivá.. a másodikban azonban észrevesszük. Az első szinten. az ideák szintjén az ember androgün. Bármilyen gyakran idézzék is. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. hogy az ember. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. Isten már itt megteremti az „embert”. hogyan formálta Ádámot a földből. még nem lépett be a polaritásba. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. az ember ősképe. hogy egyes. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala. majd az aszszonyt Ádám bordájából.” (Móz. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. I.

Ezért is mondják. ami azt jelenti. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki. (Vö. s nem kívülről állítja az ember mellé. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. nem individualizálódott. lélek. a vasárnappal lezárt. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. Az utalás. hogy tudata még teljes volt. s így „lett az ember élő lélekké”. Az első teremtés az ősideák. a második fejezetben egy másik szinten. arra mutat. lehelet. nem különült még el a kozmikus tudattól. Az a teljes teremtési folyamat. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. egy másik világban megismétlődik. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. a polaritás még nem jelent meg tudatában. ami abban fejeződik ki. mely később az anyagi megformálás alapját adja. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 194 növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. ami azt jelenti. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. a görög „psziché” szót. ezúttal az alakok földből való megformálásával. Egységben lenni annyit . mindkét nemet magában hordja. míg a második (1. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. Ezen a szinten az ember még androgün.

és leválván az egységről. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. hogy az ember mindennel azonos. az ember még nem ismerte az individualitást. hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. hogy lépjen a megismerés útjára. A kígyó beszélte rá az embert arra. s ugyanakkor az anyagiságba . mert ha eszik. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. bűnössé vált. Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. Következésképp minden ember bűnös. a nemek még nem váltak el egymástól. Az embernek a Paradicsomból. amelyben az ember eredetileg élt. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 195 jelent. de tudással nem rendelkezett. A bűn – leválás az ősegységről. halandó lesz. A bűn a megismerés ára. az Istentől. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk.

A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az em- . amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. amely. Mint a fény ellenpólusát. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. mint a szexualitás. amely örökösen arra késztet mindenkit. a sátáni jelzők tapadtak. evolúcióba csap át. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). az evolúcióba. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. s újra megleljük az egységet. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. az ősfénytől. kikerült az egységből. Erre gondoltunk. a sötét. a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. az anyag a sötétséget szimbolizálja. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. Csak az anyagi ember halandó. amint elérte a legmélyebb pontot. amely a nemekben ölt testet. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. hogy valódi otthonát keresse. legyőzzük a polaritást. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. Bűnös az egész anyagi világ. és visszavágyik oda. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 196 való lezuhanással. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. csak az anyagi világ bűnös. mint „a fény hiánya”.

ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni. . Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. mint poláris lény. amely elválasztja az embert az egységtől. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. amelyből kiszakadtunk egykoron.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 197 ber már „hasonlatos Istenhez”. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. hogy kicsi. korlátolt tudatunkat a nagy. A testi egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. a megvilágosodás és így tovább. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. Azért tanítja minden vallás. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. világos lesz előttünk. olyasmire képes. a mindent átfogó. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. ha visszatérünk az egységbe. kell lennie „nem én”nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. visszatérést az Isteni Egységbe. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. hogy szeressük felebarátainkat. kozmikus tudattal egyesítsük. csak a polaritást szilárdítja meg. Amíg van „én”. a misztikus menyegző. az unio mystica. nem lenne az: életet nemz. amire egyébként. a conjunctio oppositorium.

Ha a teremtés visszatér eredetéhez. az anyagi világot. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. a válasz ugyanis olyan területekre visz. s aki ennek örömére borjút vágat. hogy Isten őt különösen szerette. éppen mert széttörte. akinek elveszett fia hazatért. a tanulás. a fényhozó mítosza arról szól. mert bűnt követett el. és ünnepet ül. meneküljön minden földi dolog elől. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. űzzük el a bűnt. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. s szólítsuk fel az embert. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel. ellökte magától az egységet. Nem arról van szó tehát. és megismerésre tör. A megtett út. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. Lucifer. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. hogy átkozzuk el a földi. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. és boldogulását valamilyen „álszellemi” szinten keresse. s Isten ennek úgy fog örülni. tudatosabban tér vissza. mint ahogyan levált róla.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 198 Felmerülhet a kérdés. ha nagy kanyarral kike- . mert ő elbukik. amelyek az egységet gazdagítják. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. mint az apa. gazdagabban. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni.

hogy a felemelkedés útjára lépjen. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. Mindaddig. akik ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. csakis ha szembesülünk velük. a téli napfordulón. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani. a fény születését azon a napon. Ezt a törvényt hágják át mindazok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 199 rüljük őket. hogy felfelé nyithassunk. ameddig gyökerei elbírják. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz. az első vihar kidönti. szenvedések. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. halálával pedig megjárta a poklot. lent is be kell biztosítanunk magunkat. amíg anyagi teste van. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. Jézus istállóban született és nyomorban. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről. Nem menekülhetünk el a sötétség elől . aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget. A fa koronája csak addig nőhet. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. jogtalanságok érték. csak addig terebélyesedhet. Csak az lehet elég érett ahhoz. vagy a világi problémák legyőzéséhez. az embert megköti a polaritás. amikor a leghosszabb a sötétség.

az egész anyagi teremtés beteg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 200 úgy. Egészséges ember nem létezik. Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. igaz. A megismerés és a bűn. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. s bűnösségében mondani rá igent. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. ez csak az or- . időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. hogy nem nézünk oda. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése. Az ember mint olyan bűnös. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. Az ember beteg.

Nem fogják fel. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. hogy keresztülmenjen rajtunk. hogy minden gyer- . hogy a betegség elkerülhető balszerencse. mert csak a beteg az. igen. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. ha kigyógyulunk valamely betegségből. mind metafizikai értelemben –. mely mentes az eredendő bűntől. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. A betegség gyógyíthatóvá tesz. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. és belezuhanhatnak az anyagiságba. bűnösségével konfrontálódnia kell. Annak. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie. A beteg bűnös – mind konkrét. nem szabad kitérnünk előle. s megmérgezik az élő szervezetet. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. a fejlődéssel. hogy az ősprincípiumok eltompulnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 201 vostudomány találmánya. valójában ez teszi emberré az embert. ehhez azonban hagynunk kell. s ezért tud segíteni a betegnek abban. „A higiéné egészséges ideáltípusát. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. Az emberek még mindig azt hiszik. A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. A szülők tudják. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania). hogy a betegség az emberiség legértékesebb java.” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. ami gyógyítható.

E világ gyógyítójává. C. nem demonstrálta hatalmát.” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. csak azt árulja el. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó. e világ * Aszklépiosz a gyógyítás görög istene. (A kiadó) . de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben.” Jézus azért lett Üdvözítő. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. Aszklépiosz botján felegyenesedik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 202 mekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható. A. Az embernek nem elkerülnie kell a szenvedést. ő a betegség okozója. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. s ez az ellenkezőjét jelenti. hogy még nem nyert beavatást. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó.. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. mert nem kerülte el a szenvedést. hanem fölé kerekedni. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó. Aki mindenáron kerülni kívánja. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. ha Isten Fia vagy..

sem nyers koszttal. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. sem barna kenyérrel. anyagi hordozói a kenyér és a bor. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. Ebből a szempontból korunk orvostudomány. hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. mint pozitív gondolkodással. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya . Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának. sem korai lefekvéssel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 203 gyógyszerévé lett. fel sem merül.

Vannak. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. Így elképzelhető. s így „egészséges” is lehet a diéta. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. ebből azonban nem következik. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. hanem arról. A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. hogy „egészséges maradjon”. A test a szellem temploma. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. hogy aki egészséges. természetes életet él. akik az állatok természetes. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk. A beteg számára egy ideig szükséges. betegség árán üdvösséghez jutnia. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. Nem arról van szó elsősorban. hogy mit teszünk. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 204 van.

A tapasztalat azt mutatja. Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. annál tartósabb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 205 Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. a gabonafélét. aminek elveszítésétől fél. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket. ha azt képzeljük el. amelyben egészen magától. Meggondolandó például. ha minden étkezéskor ellenőrizzük. . Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. Meglehetősen közömbös. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. Gyakorlatnak nem rossz. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. ennél sokkal érdekesebb kérdés. hogy magunk szedjük a zöldséget. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. hogy egészségesebb vagy sem. a gyümölcsöt. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni. Minél tisztább egy termék. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. Aki azt hiszi.

Ha vesszük a fáradságot. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. Ez persze a vallásokra. hogy valójában mi is az „élet”. Aki azt hiszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 206 Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. minden. amelynek a kifejeződései. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. Ha vallásról beszélünk. . aki még képes agyoncsapni egy legyet. Az egyházak emberek művei. mint az a tudatállapot. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. tökéletlen és gyarló. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. hogy mindig ugyanaz. hogy a vallások különböznek egymástól. Az. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. látni fogjuk. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. mint maga az agyoncsapott légy. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. és kibontjuk a tartalmat. az csak a csomagolás különbségeit látja. ami emberi. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. és nem az egyházakra vonatkozik. félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. Korábban már beszéltünk arról. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. mert kultúránk.

Az egyházak létjogosultsága abban áll. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 207 Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll. az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. mert a konkréthoz ragaszkodnak.” . Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye. a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –. Az ezotéria azokhoz szól. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára.

ha a szeretetben lel tudásra. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről. Emlékszünk még rá. mindennek megvan a maga ideje. minden élet alapmintája.és beáramlik. Minden ki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 208 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. minden felemelkedik és lesüllyed. onnan csak akkor szabadul. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus. minden rezgés. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat. az inga rezgése mindenben . A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. minden mozog.

a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. hogy az ember átláthassa ezt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 209 megmutatkozik. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. abban. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. . Az élet és a halál – ugyanúgy.és kilégzés.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus. A törvény érvényességét.” Ezzel elárulja. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól. a ritmus egyensúlyt teremt. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak. analógiás láncban gondolkodni. az ébredést. hogy képes függőlegesen. mint a be. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. mint a belégzést a kilégzés. hogy „minden rezgés”. hogy egyszer meg fog halni. az ébrenlét – alvás ritmusára.

Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. és nem azt. hogy tudott róla.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 210 Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. Az élet és a halál olyan polaritások. azzal azonban tisztában kell lennie. . alvás. Erről Platón ugyanúgy tudott. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak. az elektromosság. Szándékosan mondtam. Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. mint az ébrenlét. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). az évszakok. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. Láthatjuk. a háború és a béke periódusai. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. mint Goethe. ébrenlét és így tovább. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik.

A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más. hogy higgyenek benne. Az a megállapítás például. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. s így vezet a tudáshoz. Aki tud valamit. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. mint a tudat. annak nem kell hinnie. így nem is válhat tapasztalattá. így független lesz a bizonyítékoktól. mert nem a hit tárgya. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó ván- . hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. A külső. „bebizonyítottam”. Ha azt mondom. mert nem része a valóságnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 211 Ezért azután meglehetősen furcsa. A valóságot is léte igazolja. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. miután másokat is arra kényszerít. a tudásnak azonban legfőbb ellensége. ahol kimutathatnók. s nincs szüksége külső bizonyítékokra.

amelyet mi „halál”-nak nevezünk. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. Annak. ellentétes pólusú formája.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 212 dorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. hanem arra a teljes ritmusra. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. Így a testiben lévő emberek szintje. mint annak a küszöbnek az átlépése. amit mi evilágnak nevezünk. A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. és átkerülünk a túlvilágra. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. csak a létnek egy másik. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. A meghalás így nem más. A halál nem „nemlét”. hogy azután átéljen egy olyan. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. .

s ezalatt meg kell tanulnia. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. amellyel pályáját befejezi. születés és halál végső soron ugyanazok. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. A halál tehát szubjektív élmény. hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés. Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától. hogyan fejlődjék. ahogyan a Nap mit sem tud arról. sok téve- . Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. hiszen valójában se fel nem kel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 213 ahová nem tartozunk többé. Olyan tanulási folyamat ez. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg. hogy az időtlen. sok apró lépésből áll. felismeri. se le nem nyugszik. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. túlvilág lesz számunkra. Egy túlvilági halált mi. s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . s ez a fenti törvényeket követi. Az emberi lélek útja a tanulás útja. hogy evilág és túlvilág.ugyanúgy. Az egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. hosszú út. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk. amelynek célja a tökéletesség. míg a másik ugyanakkor felkelni látja.

Ha izoláltan szemlélünk egy életet. mely alatt néha pótolnunk kell azt. amit a legkevésbé akar elfogadni. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. tényleg kétségbe vonhatjuk. hogy a sors határtalanul türelmes. hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. hogy ebben az életben nem mindenki . Nyilvánvaló. Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. Amit mi egy földi életnek nevezünk. problémáival. nehézségeivel. A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. hogy mindenki azt tanulja meg. Az élet tanulás – függetlenül attól. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. következő osztályba léphet. A tanulást a szünidő követi. Szünet után újra kezdődik a tanév. vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. megfelel egy iskolai osztálynak. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból. a maga feladataival. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. Attól függően. sikereivel és sikertelenségeivel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 214 désből és sok helyesbítésből. s a hibákat kompenzálja.

hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. . ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. Az élet értelmének keresése alapvető igény. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos. A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. A karma a kiegyenlítődés törvénye. s felismeri. Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 215 indul ugyanarról a starthelyről. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától. gondoskodik arról. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen. akár ateista valaki.

hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. ő vállalja a teljes felelősséget. hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. A karma törvénye azt követeli az embertől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 216 Ezért minden tett. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. Világos. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. amit átél. s a bűnösséget a társadalomra. ami történik vele. Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. rá kell jönnie. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. amelyet korunk embere nem akar megtenni. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. ha mindazért. . hogy felháborodást szül. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja.

Bizonyos. mi döntjük el. Nehéz felfognunk. mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. hogy nekikezdjünk az új napnak. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. pedig ez csak azért van. mire használjuk. Aki a bűnt elfogadja. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. Amikor reggel felébredünk. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. amely a lehetőségek tömegét kínálja. ugyanakkor azonban új.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 217 Korunkban az emberek többsége szenved attól. amit az előző napokon tettünk és átéltünk. vagy jelentős adósságot csinált. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. Aki a dolgok értelmét keresi. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tet- . hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. felismeréseinket tükrözi. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. hogy minden új élet új esély. elkövetett hibáinkat. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. lelkét elhanyagolta. legelőször is a bűnbe ütközik. illetve tapasztalatainkat. amely eddigi problémáinkat. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. befolyása alatt áll. esetleg testét.

amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. amely akkor is tovább rezeg. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. Ez a hatás a tudat . Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. amit addig szőttünk. minden bizonnyal megvan az oka. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. hogy mindazt a tudást. minden új testet öltéskor elfelejti. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. gondolatainkat és cselekedeteinket. Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. s így kezdhet mindig mindent elölről. amelyet ma már nem tudunk. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. Nem igaz. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 218 teinket. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. Mások épp ellenkezően. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. s ebből azt vezetik le. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. ugyanazt kell tovább szőnünk. azt mondják.

s ennek sem az örökléshez. nincs többé szükségünk rájuk. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. Mindaz. A színes papírbetűk is csak arra valók. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. vajon az intelligencia tanulható-e. Mivel nincsenek objektív problémák. képességekkel stb. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. Szubjektíve . A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. Válaszunk: sem-sem. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 219 tágulása. A pszichológusok máig is vitatják. vagy öröklődik. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. intelligenciával. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához. amelyen éppen van. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. a nyolcadikos játszva megoldja őket. amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. általános érvényű megoldások sem lehetnek. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. de amint megtanultunk.

hogy az individuumok különböző szinten vannak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 220 mind az elsős. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. megfeledkezünk arról. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. ami lényegi. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. Az ezotéria ajánlat azok számára. semmit sem felejtünk el. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. aki még védi magát. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. Minden hittérítés hibás. Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. mert nem veszi figyelembe. Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. Abból. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. ha ezzel feladatainkat . Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. Ugyanígy van ez minden emberi problémával. hogy az emberek különböző szinten állnak. akik erre magukban affinitást fedeznek fel. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 221 színvonalasabban meg tudjuk oldani. ha ezek segítségünkre vannak. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja. sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel. mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv. amely addig tehetségként nem jelentkezett nála. ebben gondolkozunk. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke. hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. Azokat a képességeinket viszont. esetleg letérítjük őt valódi útjáról. . A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így. annak erre a forrásra nincsen szügsége. és nem veszünk tudomást arról. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja. túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába. csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. hogy azok csak segédeszközök.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 222 Azért. s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire. amink van. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet. Az emberiség többsége . hogy jobb lenne. azzal dolgozzunk. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az. ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt. s arról sem ábrándozom. hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le. amit elsajátíthatott. mint a Sabin-cseppek. s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. Az ő életében más területek lesznek relevánsak. és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük. nem kell. amink nincs. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre. Nem gondolom. Ha a lélek a zenéből elsajátította azt. ez olyan időzavarhoz vezethet. hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól. Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes. hanem a lélek érési folyamatára is. hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra. a zenének nincs többé értéke a számára. amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz.

aki belelát mások inkarnációiba. úgy mondjuk: van. A jógi olyan testtartásokat vesz fel. Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak. biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”. aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába. vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék. Az .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 223 még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –. ha ennek még nem jött el az ideje. az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában. és. adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. Van egy jelenség. hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni. azaz az ember és a kozmosz megváltásában. hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. ez azt jelenti. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”. vagy egyszerűen magától megtörtént. Mivel véletlenek nincsenek. hogy az illető olyan szenzitív lélek. amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 224 Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható. hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára. hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez. amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt. így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb. mint általában . Azok. akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akasha-krónikából – legyen ez a képességük adott. az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni. Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele. Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma. vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. nem kell abszolút módon. kritikátlanul hinnünk ebben. mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához. akiről szólnak. Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak.). Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható. A kíváncsiság korunk betegsége. a jelen és a jövő minden eseménye. akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra.

Bármilyen külső szituáció. akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 225 gondoljuk. Így van ez azokkal a gyermekekkel is. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható. amelyekben a reinkarnáció része a világképnek. hogy nyilvánosságra hozzák őket. ezért fel sem merül. nyugodtan mondhatjuk. elfojtják őket. mint az elmebetegség fenyegető jeleit. tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert. hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak. s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. vagy elhallgatják. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek. s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. Azokban a kultúrákban. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják. minden természetesen másként van. hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” meg- .

hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai. hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet. Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. Pontosan tudom. Mindamellett tudatában vagyunk annak. hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető. ad infinitum. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni. Azt állítjuk tehát. hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. sokak számára milyen provokatív ez az állítás. amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg. s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma. függetlenül attól. Ez a tanulás . amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza. hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 226 találjuk. melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk. „Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk. hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve. hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél.

Ez a módszer. a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon. amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. Talán világosabb lesz ez az összefüggés. igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni. és 1975 óta alkalmazzuk. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 227 azonban. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”. ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé. mégis – tudatosan – minden eddigi módszer és elmélet ellen- . sem a születésnél. speciális. sem a fogantatásnál nem fejeződik be. akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást. bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében. számunkra szükséges tanulási programja. amely a problémát megválthatja „problémásságától”. Mindazzal. ha visszafelé nézzük. a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani. hanem átfogja összes inkarnációinkat. amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz. amit eddig elmondtunk. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki. megvan a saját. vagy nem érti meg annak értelmét.

s az ezoterikus világ. és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja. hogy mind nézeteink. A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis.és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 228 pólusát testesíti meg. sem nem primérterápiás kezelés. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit. . Alapállásunkból természetesen következik. mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval.

s a csönded – csönd és örökkévalóság. hogy élet és halál ugyanaz. s az idő időtlen. Manfred Kyber . Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. váltakozó ölekbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 229 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre. mígnem megtanulsz olvasni a fényben. s látod.

hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása nélkül. amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 230 A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. s közzé is tették eredményeiket. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. fogantatásukat. Ezen tisztán kísérleti célú. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. ez tette lehetővé az időbeli regreszsziót. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. az az ötletem támadt. A korábbi életekből . Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. fejlődésüket az anyaölben. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. Ezek a kísérletek sem új dolgok.

Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. tudatosabbá tegyük. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. s óvnak tőle ősidőktől fogva. kicsiben azt kellene reprezentálnia. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. pilledtté. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. mintsem a hipnotizőrtől. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. s ez. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. hogy az embereket éberebbé. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől . A hipnotizációs eljárás fáradttá. A probléma ugyanis éppen az. álmossá teszi a pácienst. vakon. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. Célunk az. Mindannak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 231 származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. hogy az ember folyamatosan „alszik”. s végre tudatosan élne. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. minden terápia központi kérdése. megtanítsuk őket. marionettként él. Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. hogy lemondtunk a hipnózisról. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. ahelyett hogy felébredne. mint később látni fogjuk.

hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. hogyan funkcionál hát az „új módszer”. Ez azonban tévedés. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek merülnek föl. Ez az ellazítás lehetővé teszi. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. sem álmosság nem jelentkezik. s ezalatt sem fáradtság. hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. kellően megindokoltam. . hogy rá lenne utalva a hipnózisra. Jogos a kérdés. ez segíti elő.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 232 várja majd vágyai kielégítését. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. Úgy gondolom. miért kerestem olyan módszert. sőt majdnem lehetetlen leírni. hogy hipnotizáltuk volna. Módszerünk eredménye. s a páciens megtanulja. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. hogyan kell ezeket megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. Ezt meglehetősen bonyolult. Röviden ellazítással kezdünk.

Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 233 A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. ami születése alatt és után történt. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. átéli a szülők nemi aktusát. fájdalmat. sötétben találja magát. alig hiszi. minden anyaméhben töltött hónapot. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. mint temetésekor. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. így kiderül. látja a teret és jövendő szüleit. abortuszkísérletet él át az embrió. egészen a fogantatásig. ha azonban megtanuljuk. . Aki maga nem tapasztalta. újra érzi. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. egészen magától értetődő lesz. látja. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. hallja és érzékeli azt. Ha már képes arra. mennyi szorongást. hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. még tovább megyünk visszafelé az időben. Az első időregresszió során újra átéli saját születését. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. ez ismét sok. s ismét valami behatároltban. anyagiban. Ekkor azt éli át.

s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. A primérterápiákban egyre gyakoribb. hogyan alakult ki az az el- . Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. Persze szenzációnak hat. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 234 Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. és az embrionális állapotba. s így fennáll annak a veszélye. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. Erre azt tudjuk válaszolni. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. mint ahogyan a Freud óta elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe. mint több száz óra analízis. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. illetve a születésben lehet megtalálni.

Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. s amit beszélnek körülötte. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. tudatosan érzékel. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. ami történik. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. lehetőleg már azon a napon. Teljes mértékben lehetséges. Semmi okunk sincs arra. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. A születés előtti nevelés. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. minden mondatot ért. kifejezik érkezése . de legyen itt elég annyi. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. mint szülei. az eugenetika abban áll.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 235 mélet. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. azt is. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. amilyen korán csak lehet – azaz. hogy az újszülött lelkileg idősebb. miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. hogy megfelelően fejlődjenek. Hál' istennek Dr. gyámoltalan és fiatal.

Azok a szülők pedig. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. mint bármilyen más. A megszületéstől való szorongás nem anynyira magára a születésre vonatkozik. akik hetekig . Ezért bejárása van még múltjába. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. klinikai technika. Ez az oka annak is. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. amikor először levegőt veszünk. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. jelenébe és jövőjébe. hogy tudása a születéssel kioltódik. elmondják neki a születés folyamatát. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. mint egy többhetes terhesgimnasztika. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. ekkor kerülünk be a polaritásba. jó irodalomban. nem egészen foglya a polaritásnak. hogy a születési horoszkópot a felsírás. jó filmben és jó színházban részesítik őt. és csak jó zenében. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. az embrió sokkal inkább attól fél.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 236 felett érzett örömüket. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. s tudja. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. ez többet segít.

akkor hozzásegítjük. úgy oldódik el tőle a halálban. sose gondoltam volna. Moody. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. Ezután már nem fél a haláltól. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. hogy ilyen egyszerű meghalni. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. Magától értetődik. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. áttekinti ezt az életét. hogy egy korábbi életébe regrediáljon. ha gyermekük zavart lesz. amit dr. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség). vagy elutasítja őket. hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 237 vitatkoznak azon. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. a halállal. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. ne csodálkozzanak. születésétől haláláig. szorongása meghátrál tudása előtt. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción ke- . dr.

. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. hogy elmúlt életeiket számolgassák. Tökéletesen tudatában vagyunk annak. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal. Sokan büszkén beszámolnak róla: tudják. amelyeket egyegy terápián átívelünk. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 238 resztül. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. Nehéz lenne számokat mondanom. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. mint azt a modern történetírás teszi. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei.

az menjen csak el egy planetáriumba. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz. hogy az emberi tudat felfogja. így még sok. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. Az emberiség sokkal idősebb. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. mint azt manapság feltételezik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 239 Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. .

hajlamosak vagyunk arra. Vagy egy másik páciens. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. s átéli. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. aki egyik életében vízbe fulladt. aki fél a magasságtól. A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. hanem egy olyan probléma kifejeződése. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. törvényszerű történés. az. hogy annak az embernek a lelke. ugyanazon a szinten marad. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. Ez a következtetés azonban alapvetően téves. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. mint az az elképzelés. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 240 Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. hogy megfulladt. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. Átéli. . hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. következő életében félni fog a víztől. illetőleg a tünet „okának” tekintsük. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. hogy ezt a szituációt „őstraumának”.

amelyben a bal szeme világát elveszíti. A döntő lépés akkor következik be. hogy a tünet. Ha folytatjuk példánkat. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 241 Ha továbbkeresünk. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. még sok olyan szituáció lesz. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. amelyek mind olyan minőségűek. Mindezek az események egy lánc szemei. örök áldozatként éli meg önmagát. ha egy páciens úgy gondolja. vagy ha úgy. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. Mindettől valami egészen különböző dolog történik. hogy előélete valamelyik kellemetlen eseményében. olyan szituációt fogunk találni. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. méghozzá olyan cselekvőként. mert azt gondolja. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. aki másoknak okozza mindazt. zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül. sok más. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. Nincs számottevő különbség aközött. hogy annak a páciensnek a múltjában. ez azt jelenti. .

hogy ezt mégsem tesszük. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. Vannak. hogy megismerjék saját bűneiket. . Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. félnek. nem létezik. a következő gyakorlati okai vannak: 1. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. olyan.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 242 hogy mások okozzák azt neki. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. de hatalmas lépés a gyógyulás felé. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. Annak. 2. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. akik szoronganak attól. determinánsai után tovább is kutathatnánk. Konkrét végpont.

másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. hogy valamikor megöltek valakit. amelyet olyasmi okozott. ez az egész nyomás megszűnik. hogy „csak az nyomaszt. amit elfojtunk”. egészségesebb lesz. utána mindenki szokatlanul szabadnak. egyre teljesebb. s ez az ára tanulásunknak. El kell fogadnunk. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. egészebb. Amikor a bűnnel foglalkozunk. Ami tudatos. nem újabb terhet veszünk magunkra. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. egyszerűen a valóság megpillantása. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal. Ősi bölcsesség. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. hanem megszabadulunk egy tehertől. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 243 Sokan azt hiszik. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. az a nyomás. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. kerülnünk kell minden szélsőséget. megkönnyebbültnek érzi magát. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. A bűn elfojtása. s a páciens a látványt. Hibák nélkül . annak nem lehetnek negatív hatásai. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. ha megtudják.

aki ezt elérte. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. bűnei felismeréséhez. Ezért nincsen olyan ember. hogy mint ember bűnös. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. akik azt vetik ellenünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 244 nincsen fejlődés. tehát bűn terheli. Nincsen olyan ember. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. Először is tudatosítja a hívőben. e kettő is középen egyesül. aki átmegy a sötétségen. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. Aki kéri a kegyelmet. A karma törvénye gondoskodik róla. A karma célja az emberi belátás. aki kéri. az elismeri bűnösségét. az megérett a kegyelemre. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. Kegyelemben csak az részesülhet. Vannak. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. mint minden más polaritás. . és mégis kerüli a tüzet. aki korábban ne követett volna el bűnt. hogy egyszer minden ember eljusson hibái. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. Csak az érheti el a fényt. aki még soha nem égette meg magát.

azt találjuk. amely az embert kudarcra ítélte. hiszen. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. hogy ismét egészségesek legyenek. Az ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. ugyanis beteg- . bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. mint egykor. mint mondják. s azok karmikus bűnokait követjük. A hatalom ellentéte az alázat. hogy egészséges szeretne lenni. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 245 Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. ma rafináltan kendőzi –. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. de a hatalom volt s maradt is az a probléma. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. hogy azok egy közös témára redukálhatók. szublimálódott. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. ez az a pont. mindent megpróbáltak. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. Minden kijelentés. Természetesen a beteg azt hiszi. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. ez a téma pedig a hatalom. ők mindent megtettek.

ami átpolarizálja az embert. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. adta el neki a lelkét. mi a rossz. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. avagy lemondjon a hatalomról. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. mi a jó. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 246 sége motivációja nem tudatosult benne. hanem a valóság megtapasztalása útján. mint az egodominancia. ezért is gyógyul meg a páciens. Csak az lesz képes arra lassanként. A hatalom ugyanaz. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. hogy leckét vegyen alázatból. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. Hogy hatalmát megtarthassa. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. kísérlet arra. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek. Senki sem élhet itt és most tuda- . aki átlátja. ez az. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. bár nem is kezeltük őket. ő akarta eldönteni. csak hogy hatalomhoz jusson. A tudat a jelenben változik. Ha felismeri. hogy választania kell: beteg legyen-e.

Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. hanem éppen azt a követelményt. Azért nézzük meg a múltunkat. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. meg kell tisztítanunk. Mindaddig igent mondunk a földi életre. mert ma már lényegtelen – és nem azért. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. aki beépítette azt tudatába. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. ameddig az fejlődésünk szem- . Minden ezoterikus út célja az. s közben rátalál a bűn mérgére. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes átélni a jelent. mert olyan érdekesnek tartjuk. ha elfojtja a múltját. nem a nép ópiuma. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. s az tudattalanul hat benne tovább. mert a felismerés a mérget hatványozza. A reinkarnációs terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja. Csak az tud megválni a múltjától.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 247 tosan.

hanem éppen olyan differenciált. egy olyan egység. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. A túlvilág asztrális világ. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. Ezért is van az. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. amelyből egykoron kiváltunk. mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. A túlvilágról. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. mint alig néhány évvel ezelőtt. amelyek a páciens szempontjából relevánsak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 248 pontjából szükséges. tisztán képi szint. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. célunk azonban túl van a materiális világon. s amelybe visszavágyunk. s kerüljük azokat a kérdéseket. amely ma- .

Minden félelemkeltő. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. A táj diszharmonikus. Az egyik páciensem például. Az a legrémesebb. lassú és magányos. Más lények is vannak itt. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. s minden remeg a rémülettől. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. Mivel ezek a szintek különbözőek. majd valamilyen sötét szférában. Rémségesen sokáig kell itt maradnom. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. Céltalanul bolyongok. Így minden lélek a saját túlvilágába kerül. többek között patkányszerű állatok. szögletes. Szörnyű zajt és robajt hallok. amiben elbújhatnék. de nem találok semmit. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van. illetve bizarr tájon találom magam.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 249 gával vitt tudatállapotának megfelel. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot. s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. elutasító. a levegő telve rémült sóhajokkal. hogy majd megőrülök. Fúj a szél. mint egy tájat. minden éles. Hosszú . hideg. Mindig az adott lélektől függ.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

250

idő után végre találok egy hasadékot, ebbe gyorsan benyomakodom, illetve beszív valami.” Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások, amelyek hatalommal, karriervággyal, gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. Ezektől az esetektől eltekintve, a túlvilágot általában szépnek, kellemesnek írják le. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz, elkezdek lebegni. Nem vagyok többé én, és mégis én vagyok, mindent látok, látom a mamámat, a papámat, a házvezetőnőt, és magamat is az ágyban. Fellebegek a mennyezetig, majd visszalibegek, és megsimogatom a mamámat. Azután megint fellebegek, látom a házat és a kertet. Apám anyja, a nagyanyám kézen fogva vezet. Nagyon kedves hozzám. Elmondja, hová vezet, és hogy mindent meg fog mutatni. Lágy, hullámos tájra érünk, más lényeket is látok itt. Nem beszélünk, mégis tudom, hogy mit mondanak, s ők is tudják, hogy én mit mondok. Mindenki jól érzi magát, mindenki boldog. Lágy, fényes színeket látni, amelyek valahogyan átmennek egymásba.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. Azok a lények, amelyekkel ott találkozni lehet, mindig a hely minő-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

251

ségének felelnek meg. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a túlvilág nem anyagi szint, hanem tisztán pszichikai világ, ettől azonban még nem kevésbé valóságos. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg, így minden benne található lény és jelenség is. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek, illetve lények között, sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük, akik kérik ezt. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól, a túlvilág annyira kellemes, hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. Csak akkor jutunk olyan belátásra, hogy még egyszer inkarnálódnunk kell, ha felismerve saját hibáinkat, jóvá akarjuk tenni, ki akarjuk egyenlíteni őket. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű, mint itteni világunk. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra, hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye, a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg, mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. Nem arról van szó, hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát, de mindenkit óvni szeretnénk attól, hogy tévedhetetlennek tartson, s glóriát vonjon minden kijelentés köré, csak azért, „mert odaátról jött”. Sokkal csekélyebb annak az esélye, hogy spiritiszta médi-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

252

umokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk, mint annak, hogy fejletlen lelkek, vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk.

A földhöz kötött lélek
Most olyan témát érintünk, amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek, de mivel igen fontos, nem tehetjük meg, hogy szót se ejtsünk róla. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”, akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez, hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik, ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni, hogy ismét cselekvőképesek legyenek. Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az, hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. Annak, hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát, gyakran az az oka, hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek vége. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal, szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok, hogy egyszerűen nem jut eszébe, hogy meghalt. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz, ezt azonban hamar

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

253

kiegyenlíti, ha egy másik földi testhez tapad, s ezáltal az az érzése lehet, hogy befolyással van a földön történtekre. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba, amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni, de oka lehet az is, hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni, „nem engedik szabadon”. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat, de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar, igen sajnálatos helyzetben van, segítségre szorul. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki, amíg a földi történésektől el nem fordul, s nem kér tőlük segítséget. Így az élők feladata, hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. Ezért van az, hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv; a benne leírt rítusnak az a feladata, hogy az elhunyt lelkét vezesse. Ha valakit lelkek tartanak megszállva, ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. Sok szól amellett, hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. Ezekben

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

254

az esetekben nem a pácienst, hanem a lekötött lelkeket kell kezelni, ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy elszabaduljanak, s így a kliens is megszabadul tüneteitől. A század első felében dr. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé, aki, mivel kiemelkedő médium volt, a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét, s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. Az ilyen lélek terápiájának lényege, hogy felvilágosítják állapotáról, s utólag tudatossá teszik benne halálát. Fel kell fognia, hogy nincsen saját teste, így a földi dolgok nem érintik többé. Szó szerint fordulatot kell tennie, fel kell ismernie új útját, s az úton kapható segítséget. Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak, az is kiderült, kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. Ezért minden laikust óva intünk attól, hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra, hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk, s így kezelhessük is őket. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem, mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől, saját útjára tereli.

A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. hogy imádkozzunk értük. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. ha imádkoznak. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. amely a holtat idekötözheti. visszaszólíthatja. s nem égi bölcsességek közvetítői. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 255 A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. Mindebből az következik. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak. egészen biztosan téves. Az az elterjedt vélekedés azonban. A köztes időszakok meg- . Ezért tisztában kell lenniük azzal. Sok minden szól amellett. gondolattal.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 256 rövidülése. inkább csak egy köztes állomás. míg eléri azt az érettségi szintet. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. nem egy zárt kör állandó létszámmal. Minél rövidebb a köztes időszak. amely már kívül esik az emberi birodalmon. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. annál több ember él a földön. illetve csökkenését. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még tanintézmények. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy . hogy az emberiség mint olyan. Sokszor fölvetődik az a kérdés. növény-. amelyek egészen az állat-. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. Egyes esetekben mégis előfordulhat. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. a lélek is különböző birodalmakat jár be. az emberiségre például azt mondhatjuk. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik.

A szerelem és a gyűlölet. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok . gyakran találkoznak. de nincsenek mindig együtt. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. amely a nemek változtatását vezérli. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. hogy a nemek váltakozhatnak. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 257 sem. Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni. akivel szemben elkövettük. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. Bár tapasztalatból tudjuk. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli.

hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. s felismeri. amit egykor elvetett. terápiánk végső célja. rákényszerül. ha a dolgok elveszítik . Ez a felismerés rákényszeríti. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. mint egy mikroszkóp. amit egyszer le kell majd aratnia. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 258 struktúrája teljesen megvilágosodik előttünk. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget. ugyanakkor újból elvet vele valamit. hogy minden tettével csak azt aratja le. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. Azáltal. Felismeri. Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már religio. hogy megváltozzék. A lélek csak akkor betegszik meg. s nem veszi észre. hogy a tünetei megszűnjenek. A reinkarnációs terápia úgy működik. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. hogy az „itt és most”-ban éljen. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. azaz. A páciens eredetileg csak azt várja.

akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 259 értelmüket számára. akit már megérintett az a valóság. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. mi a megváltás. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti. amelytől megbetegedett. mint ellenségeiben. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. van-e Isten. hogy egyik vagy másik vallásos irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. mint megbetegedése előtt volt. A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. Ezért aztán . megbetegedett az igazság mérgétől. Éppen a pszichésen beteg az.

Az egyházi intézmények emberek alkotásai. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. hogy Krisztus ide- . vagy pedig folytatja individuális útját. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. hogy mi a vallás. Amikor mi vallásról beszélünk. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. nem lesz többé agresszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben. s ez jól példázza. nem az egyházakat és az intézményeket. saját döntésére bízzuk. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. hamisítatlan. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is. Ha a terápia során egy páciens megérti a religio lényegét. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. akik a valódi. Abban. mint minden más intézmény. Bár nehezen igazolható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 260 az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. azok. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. keresztre feszítik őket. sok minden szól amellett. aki felfogta. s így is marad. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. ezen mindig a religiót.

hogy Illés . és útközben megkérdé az ő tanítványait. 13-14. mégis egyértelműen azt mutatják. és némelyek Illésnek. 553-ban. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. némelyek pedig egynek a próféták közül. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 261 jében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. 10-13. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. (Márk evangéliuma 8. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést. Csak Jusztinián császár idején. amelyek bár nem elégségesek ahhoz. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. 27-28. De mondom néktek.) Majd Máté evangéliumában (17. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. Máté evangéliuma 16. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. s förtelmes restaurációjában. ”(Vö. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. mondván: Miért mondják tehát az írástudók. és mindent helyreállít. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna.

Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 262 immár eljött. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. ha be akarjátok venni.” (9. K. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. vagy ennek szülei. És. 13-15. O. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. keresse az okot egy olyan életben. És kérdezék őt tanítványai. amely megelőzi ezt a mostanit. Ekkor megértették a tanítványok. amit akarának. Illés ő. mondván: „Mester.” (Máté 11. – Az életek egymá- . nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát. láta egy embert. 1-3. aki eljövendő vala. Akinek van füle a hallásra. aki születésétől fogva vak vala. amely nem volt benne a kérdésben. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja. hanem azt mívelék vele. Ezen Jézus válasza sem változtat. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. ez-é.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. hanem. hallja. máskor a gonoszra.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. ki vétkezett. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. sem ennek szülei. és nem ismerék meg őt.

Ruffinus. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. vagy sem. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. . vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. hogy vagy keresztény marad. azt kell mondanunk. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel. Nem hiszem azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 263 sutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. hogy nem. Szent Hilarius. ezen mind a földön. Nyssai Szent Gergely. vagy más világokban. Szent Jusztinusz. Színvonalasabbnak tartom. Alexandriai Kelemen.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan képviselhetnénk. hogy komolyan ellenőrizzük.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett foglalt állást még Szent Jeromos. – Sorsunk. Philo. legyen az a földön. hogy jelentős lépést tennénk előre. Nemesius és mások is. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. Tertian. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni. mintha bizonyítható lenne. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 264 vagy hisz az újjászületésben. amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra. . Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez.

hanem az. Már könyvünk legelején említettük. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. aki metafizikai vészkijáratot keres. hogy célhoz érjünk. hogy az ezotéria út. amelyen járni kell. akinek léte mindig kockázatos. hanem valóban az ezoteri- . hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 265 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS Az ember az. Nem az valósítja meg Isten akaratát. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

266

kus útra léphessünk. Aki receptet vár tőlünk kérdésére, mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások, többet fog találni, mint amennyit fel tud dolgozni. Ugyanis nincsen semmi, ami ne a célra utalna. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel, mint az a kisgyermek, aki még nem tud olvasni, s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit, hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata, hieroglifája. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani, mint a hagyományos írást és olvasást. Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség, tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről, mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk, amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. Saját sorsunk a legindividuálisabb, a leginkább testre szabott rendszer a világon. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik, hogy saját sorsunkkal szembesülünk. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság, siker és boldogság, hanem a valóság mélyebb megismerése, a tudat kiszélesítése, találkozás azzal az instanciával, amelyet Istennek nevezünk.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

267

Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget, csillogást és elismerést, sokkal inkább munkát, magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. Ez az út keskeny és göröngyös, sajnos azonban mégis az egyetlen, amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. Nagy a veszélye annak is, hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk; ez az út ugyanis meredek. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret, és meggyilkolhatunk egy embert. Ha úgy készítjük el a kést, hogy az ne legyen alkalmas emberölésre, nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. Egy pici elem nem veszélyes, viszont nem alkalmas rá, hogy egy várost ellásson elektromossággal. Minél magasabbra mászunk egy hegyen, annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. Biztosabb, ha lenn maradunk, s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet, ezért életveszélyes. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz, mint a zseniség és az őrület. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába, ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött, így végig is kell mennie az úton, ha haza akar találni. Ez az az út, amelyet Krisztus mutatott, és amely egyre lejjebb vezet, míg „a nagy mű” meg nem valósul, s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

268

Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára, amelyet mindenki elér, aki erre az útra lép: a magányra. A magány törvényszerű fázis, mindenkinek át kell mennie rajta; a tarot-ban a kilencedik kártya, a Remete szimbolizálja. Ez a magány független a külső körülményektől; az ember belülről átéli, hogy nem értik meg. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség, a másság szakadéka. Akkor is remete lesz, ha százával veszik körül az emberek. Amilyen bizonyos, hogy ez a fázis bekövetkezik, olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. A magány is csak átmeneti stádium, amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. Mielőtt erre az útra lépünk, legjobb, ha feladjuk illúzióinkat. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja, hogy olyan képességekre, erőre akar szert tenni, amelyek mások fölé emelik, hatalmat biztosítanak neki. Ahol ez a motiváció akár rejtetten, akár nyíltan megjelenik, ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete mágiába” vezet. A fekete mágia olyan tevékenység, amely művelője hasznára, egodominanciája erősítésére szolgál. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az, hogy átvilágítsa a sötétséget, az „ólmot” „arannyá” transzmutálja, közreműködjék planéták megváltásában, szolgálja a fényt. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt, aki maga is fénnyé vált. Csak az támaszthat fel, aki újjászületett.” (Fritsche) Valódi ha-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

269

talomról akkor beszélhetünk, ha valakinek van hatalma, de nem használja. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg, hogy amikor felszólították, szálljon le a keresztről, megtagadta. Ameddig az ember használja a hatalmát, rabszolga, és nem ébredt öntudatra. A nyilvánosság ezt nem érti, ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól, hogy igazolják állításaikat, demonstrálják a látható csodát. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet, hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése, aki ezt a következtetést vonja le; ez az ő problémája, és nem a miénk. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. Lukács ev. 4, 1-13.) – de nem kapta meg. Ez az a jelentős különbség, amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. Ameddig kíváncsi valaki, a beavatás kapui zárva maradnak előtte. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk, s tudjuk, hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság, sem a hatalom nem szerepel, megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak, akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett, ezoteri-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

270

kus tájon. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint, megvan a saját ritmusuk, s nem tűrik a kényszert. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik.” Meglehetősen gyakori manapság, hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik, a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat, mohón bekebelezik őket anélkül, hogy megemésztenék, lefordítanák őket a maguk számára. Az út így kiruccanássá válik. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat, akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége, bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie, hogy minden, aminek meg kell történnie, a megfelelő időben meg fog történni. Amint a parasztnak is ki kell várnia, míg kinő és megérik a vetés, az embernek is meg kell tanulnia várni, míg megérik az idő. „Ha sietsz, csak kényelmesen”, szól a népi bölcsesség, ez az ezotériára is vonatkozik, s az arányos középutat mutatja. Szerintem nem az a legfontosabb, hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk, vagy gurut keressünk magunknak Indiában. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik, nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük, számuk áttekint-

amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. újabb megismerési szintre érkezett. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. a kereső ember tudatszintjéhez képest. aki megtanult tudatosan látni. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. az azt mutatja. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. ne közvetítene valamiféle információt. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 271 hetetlenül magas. . impulzust. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. inkább csak relatíve. hogy annak. Így eljön az a nap.

s attól függetlenül használjuk őket. s a társasági fontoskodásra. térítésre. . Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok. 3. a tiszta fehér mágiát követő csoportok. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: 1. sem a másik irányzatba nem sorolhatók. mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai. Ha eltekintünk ez utóbbi. hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. A „fehér”. felmerül a kérdés. 2. Így pedig az útból zsákutca lesz. Saját tanaikat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 272 A társaságoknak ez a veszélye. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. Kialakul egy tanítványi kör. azok a csoportok. amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki.

a fényét-e vagy a sötétségét. hogy minden a fényből született. A döntést mindenki maga hozza meg. csak az út árnyéka. illetve el kell viselnie. betegségről. amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. csak óriási kerülőút. hogy „bal” és „jobb oldali” út. . a megváltásról. s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról. mint olyan antagonisztikus ellentétre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 273 Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. A sötétség a fény hiánya. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele. melyik irányt válassza. hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük. mi itt csak azt hangsúlyozzuk. Az egyes ember azonban döntés előtt áll. ezért vissza is kell térnie a fénybe. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról. hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –. amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk. szükségünk van rá. Meg kell fontolnunk azonban. a hazugságról. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell. tévedésről. a megismerésről. szenvedésről a sötétségre. mert a másik tulajdonképpen nem is út. A bal oldali. sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet. a csalásról. megvilágosodásról a fényre. Így a döntés sokak számára kézenfekvő.

Ahhoz. hogy segítséget kapjunk. ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. hittérítés vagy hasonlók –. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 274 Igen sok olyan szervezet és társaság működik. csak segíteni a kereső embernek. hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás. amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát. meg fogja kapni. és soha nem vezet függőséghez. szolgálatára állni. ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. segítséget kér. Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. Ezért mielőtt valahova belépnénk. legjobb. anélkül hogy keresésére indulna. Ha valakinek segítségre van szüksége. ameddig tanácsot. ha valóban szükségünk van rá. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg. kísérletek arra. ameddig csak szüksége van rá. ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben keresnünk. elegendő. A valódi ezotéria nehezen szervezhető. A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást. . hogy úgy kössenek magukhoz embereket. bármilyen drogfogyasztás.

Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat. különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. visszafojtjuk-e a lélegzetünket. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma. ha rendszeresen elvégezzük. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes. s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az . hogy fejen állunk-e. ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket. Ha le akarjuk győzni a polaritást. s ezzel értelmet adunk neki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 275 Az okkult technikák értelméről Sokféle. hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom. ha tudatosan csináljuk. akkor válik azzá. mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –. teljesen hatástalanok maradnak. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve. vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani. Nem annyira azon múlik. nem fogjuk fel hasonlat jellegüket.

a mennybélihez. sötétet. Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől. Az ezotéria és a menekülés a világ elől Aki mindenapi életét rítussá alakítja. minden szót. Azok. mint istentisztelet? Csak mi emberek gondoljuk. és mint tisztátalant. veszélyes útra lépnek. amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát. a tisztához fordulhassanak –. földi. Nem szabad. hanem segítenie kell abban. amelyet nem képesek kézben tartani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 276 ezotéria hobbivá degradálódik. hogy örökösen fontosabb dolgunk van. ami alsó. Törekvéseinknek az a célja. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gya- . mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez. hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. hogy földi létünket átlényegítsük. Mi mást tesz az a mezei virág. megváltsuk vele. mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e. akik megvetnek mindent. hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól. minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. hogy minden kézfogást. anyagi természetű. s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük. nem lesz kitéve annak a veszélynek.

az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. . hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát. míg a forma világát el nem sajátítja. felsőbb szintekre húzódjék vissza. s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. míg az meg nem szilárdul annyira. hogy ne tudjon szétfolyni többé. s mielőtt arra megérett volna. ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját.” A forma világa úgy sajátítható el jól. akik a mindennapi élettel. s túl nagy a kísértés. annak ellenszenves a formák fegyelme. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt. tudjuk. amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot. a tudat a formátlanba hull. ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. ahogyan az agyag is szétesik. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel. A forma – edény. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 277 korol különösen nagy hatást. a káosz és nem a fény világába kerül. s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez. hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre. ha korán vesszük le róla az öntőformát.

Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. . s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. amelyeket nem is sejtett. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. hogyan tartsa nyitva a szemét. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. s megtanulja. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. s megtanítsuk látni a valóságot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 278 Minden fáradozásunk célja az. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. Aki engedi tudatát felébreszteni. hogy felébresszük az alvót. amelyet „nem én”ként érzékelünk. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. amíg aludt. A bölcsek azt állítják.

Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. s felfedezi. úgy lenn. egyszerre csak az egész jelenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. s így fogjuk fel. akik feleselnek a valósággal. s megválthassuk „problémásságától”. és lassan megértjük. Szükségképpen megbékélünk mindennel. amelyek rejtve maradnak azok előtt. . hogy minden úgy jó.” Akárhová nézzünk is. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. ami van. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk. és amint változunk. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. ahogy van. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. s felfedezzük. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. semmi sincs nyugalomban. evolúciónak nevezzük. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 279 Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. fejlődésnek. hogy megoldhassuk. változik. új összefüggések. hogy minden probléma kihívás. minden folyik. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz.

hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. hogy a sors az az instancia. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 280 Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. ami a lét minden . Feltárulnak törvényszerűségei. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. Minél jobban vonakodunk attól. A szenvedés csak úgy válik feleslegessé. a szenvedést. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség annyira reszket. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. Ehhez az szükséges. amely gondoskodik róla. amelyik megakadályozza. A szeretet az egyetlen. méghozzá olyan partner. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. és maga is összeolvad a törvénnyel. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. A szenvedést az a súrlódás okozza. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. s önszántunkból követni. aki alá tudja rendelni magát neki. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. egyáltalán nem anonim. és kiderül.

mi rossz. gyűlöletre gyűlölet. nagy lépést tesz útján előre. s a paradicsomi egység tökéletességében élt. Az ember szenved a megismerés polaritásától. A szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. nyomásra ellennyomás a válasz. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. az Erő. hogy a gyenge valójában erős. A betegség az ember esélye. Az emberi lét alapvetően beteg. Küzdelemre küzdelem. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. A szeretetben megmutatkozik. Az ember még androgün lény volt. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. képén egy rózsáktól körülölelt. A megismerés azonban méreggé vált számára. mi jó. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. mi rossz. mi jó. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. így átváltoztatásra képes. az alázatos pedig hatalmas. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. s most tudja. vékony asszonyt látunk. s gyógyulásban reménykedik. mert csak . mert meg akarta tudni. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. a szeretet transzmutációra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 281 területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. Így leszakadt az egységről.

Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 282 azt lehet gyógyítani. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. A tudatos élet lehetőséget ad arra. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt. Aki viseli a felelősséget sorsáért. Amikor átéljük és megszenvedjük őket. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé. a karma pedig a személyes. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. hogy nem találjuk az élet értelmét. Ezzel fizetünk azért. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az . Korunk betegsége az. Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg. s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. amit átél és ami történik vele. mint zavaró körülményeket az életünkben. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is.

. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat. A tökéletesség az egység kifejezése. ha ismerjük eredetünket. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás. A cél a tökéletesség.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 283 ősalapokhoz. Az egység neve: Isten.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful