P. 1
ГЕРИЛА НА БАЛКАНУ - Синиша Антонијевић

ГЕРИЛА НА БАЛКАНУ - Синиша Антонијевић

|Views: 70|Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

Publishers UNIVERSITY INSTITUTE MEIJl~ I STITUTE FOR DISARMAMENT AN'D PEACE STUDIES, Tokyo OF CONTEMPORARY HISTORY, Belgrade FOR SECURITY

STUDIES, Belgrade

fACULTY

Editors-in-Chief Prof. dr Morncilo Pavlovic Prof. dr Tetsuya Sahara Prof. dr Predrag 1. Markovic Reviewers

Prof. dr N ikola B. Popov ic Dr Stanislav Sretenovic
Translators Prof. Dragoslava Micovic J asminka Bosn jak Language Editor

Prof. dr Eric Gordy
Proofreader Branka Kosanovic Graphic Design and Layout M laden Ackovic

ISBN 978-86-7403-113-1 This project is supported by JSPS, Tokyo and Ministry of science and environmental protection, Belgrade

GUERRILLA IN THE B,ALKANS, GERILA NA BALKANU
Freedom Fighters, Rebels or Bandits - Researching the Guerrilla and Paramilitary Forces in the Balkans Borci za s10 bodu, buntovnici ili banditi - Istrazivanje gerile

i pararnilitarnih formacija na Balkanu
International Conference Belgrade ~ Leskovac - Vranje

Sept. 14-16 2006
Saopstenja sa medunarodnog naucnog skupa odrzanog 14-16. septernbra 2006. godine u Beogradu, Leskovcu i Vranju

Tokyo - Belgrade 2007

SINISA ANTONIJEVIC., Vranje

pravnik

VRANJSKA OBLAST U GERlLSKIM AKCIJAMA NA BALKANU KRAJEM 19. I POCETKOM ?O. VEKA
Istorijske cinjenice 0 gerili na Balkanu u periodu od 15. do 20. veka bile su u dosadasnjoj istoriografiji manje tema naucnih skupova, a vise problem u pclitickim odnosima na 8a1kanu, Sa ave istorij ske distance moze se napokon sagledati pravo stanje na Balkanskom poluostrvu krajern 19. i pocetkorn 20. veka i objasniti nastanak gerilskih pokreta koji su prethodili dogadajima na Balkanu, presudnim za narode koji

ga nastanjuju.
Vranje i Vranjska oblast sa svojirn specificnostima prvi put se, koliko mi je poznato, pominju 1093. godine u delu Vizantinke Ane Komnine, u kome stoji da je veliki srpski zupan Vukan prodro u Pomoravlje i oblast "Vranju" koju SLl drzali Vizantinci. Godine 1183. srpski zupan Stefan Nernanja prosirio je vlast na Vranjsku oblast koja je i posle Kosovske bitke ostala u rukama srpskih vlastelina, sve do 1454, kada je srpski vlastelin sa sedistem u Vranju, Nikola Skobaljic, kod Bujanovca, juzno od Vranja, izgubio bitku sa Turcirna. Od te godine sve do 20 .. januara 1878, odnosno pune 423 godine, ova oblast je pod bila Turcima a Srbi u ropstvu, Vranjska oblast je bila popriste jakih borbi i u vrerne austrijsko -turskih ratova 1689-90. i 1737. godine. U administrativnoj podeli Turskog carstva oblast je jos u 18. veku cinila Vranjski pasaluk, koji se jedno vreme protezao i izvan granica prirodne oblasti. Kao administrativna oblast Vranjski pasaluk S8 odrzao sve do uvodenja tanzimata 1842. godine. Od tog

84 vremena Vranjska V ranj ska kaza.

Sinisa Antonijevic oblast je postala kajmakamlik, odnosno

OKP)'r

Danasnja teritorija Vranjske oblasti koja se u administrativnoj podeli Republ ike Srbije naziva PCinjski okrug

Srbi iz Vranjske oblasti ucestvovali su u Prvom i Drugam srpskom ustanku pocetkom 19. veka, pa su iz tog perioda poznate vojvode Palikuca, Ilija Strelja i Bogdan Polj anacki, Porobljeni Srbi iz ove oblasti dozivljavali su malu Knezevinu Srbiju kao svetu zemlju. Prve stampane knjige iz Knezevine Srbije tajno su donosene i citane na krsnim slavarna i veseljimao Turske vlasti su periodicno odgovarale 11a takav stay Srba taka 5tO su desctkovale videnije ljude u oblasti. U dalekoj Cutaji u Maloj Aziji nalaze se cetiri groba uglednih Vranjanaca

koje su turske vlasti zatocile i pcgubile kao srpske kapetane 1852. godine. Odgovor Srba iz Vranjske oblasti je bio zestok. Za 36 godina promenjena su 28 kajrnakama (upravitelja) obla-

Vranjska oblast u gerilskim okcijama na Balkanu.:

85

sti i nesto manje kadija (sudija). Srbi iz ave oblasti prvi su javno poneli oruzje, a na krsnim i skolskim slavama se javno pucalo u znak otpora turskim vlastima, Pre stvaranja prvih gerilskih formacija u Vranjskoj oblasti Srbi su poceli da se suprotstavljaju teznjama grcke i bugarske crkve da ih prevedu u Grke, odnosno Bugare. Turske vlasti su zabranile jurisdikciju srpske crkve, a grcke vladike su uporno pokusavale da u srpskim crkvama u Vranjskoj oblasti uvedu sluzbu na grckorn jeziku. Snazan otpor Srba tim nastojanjima kulrninirao je 1.861, kada je srpski prvak Stojance Pogacarevic, pred vernicima u vranjskoj crkvi Svete Trojice, iz ruku grckog vla dike istrgao knjigu na grckorn i dao mu knjigu na crkvenoslovenskorn uz odobravanje vernika. Posle tog dogadaja grcke vladike vise nisu drzale sluzbu na grckom jeziku. Uvcdenje bugarske egzarhije l870. gcdine, uz odobrenje turske vlasti, Srbi iz Vranjske oblasti su pozdravili kao uvodenje slovenskog egzarhata. Medutim kada su u Vranje, kao sediste oblasti, dosli bugarski vladika i bugarski svestenici i kada se u skolama uz blagoslov turskih vlasti poceo izucavati bugarski je~ zik, otpor Srba je postao jaci nego kada su pruzali otpor grckom uticaju. Sedam godina su se Srbi u Vranju vencavali po kucama a ne u crkvama, sedam godina su se pokojnici pojali pod vedrim nebom a ne u crkvama u kojima su sluzili bugarski svestenici, sedam godina se novorodencad krstavala po kucarna i sedam godina Srpkinje iz Vranja nisu uzimale pricesce, dok su rnuskarci isli po pricesce u seoske crkve gde su sluzili srpski svestemel. Posle takvog otpora turske vlasti su iz Vranja proterale bu-

garskog mitropolita Doroteja i bugarske svestenike,
Opisani dogadaji, iako rnozda na prvi pogled ne izgledaju vazni, opredelili su nacin razmisljanja i ponasanja Srba iz Vranjske oblasti u nastupajucem vremenu i uticali na njihovo masovno ucesce u stvaranju pokreta koji nema premca u istoriji srpskog naroda - srpskog cetnickog pokreta. Osamdesetih godina 19. veka sve se cesce javljaju pobune protiv turskih zuluma, Tim po bunama su doprineli i Turci

86

Sinisa Antonijevic

uvcdeci nesnosljive namete i poreze, mimo redovnih gcdisnjih davanja koja su Srbi iz ave oblasti davali Turskoj carevini, Ti pobunjenici su se zvali ustase. Jedan od prvih ustaskih veda u Vranjskoj oblasti hila je zena. Zvala se Velika, iz sela Malotina na planini Kozjak. Vodila je svoju cetu, U muskorn odelu sa crnim turbanom i razbijala turske pater i arnautske tajfe (tete). Srbi Turei i Arnauti (tadasnji naziv za Albance) zvali su je Velika Begovica. Skora dye godine, 1876-1878 Velika - Velika Begovica }e vodila borbe protiv turskih poternih ceta i arnautskih tajfi. Uhvacena je i ad posledica zlostavljanja je umrla gledajuci u pravcu Srbije sa pitanjem na usnama: Vidi li se u daljini nebo rumeno od srpskih topova?" Iza nje je ostala pesma: .Kude se culo videlo dzanum kude se culo videlo, morna vojvoda da bidne dzanum na sto peeset drugari '. Dana 19. januara 1878, 40 Arnauta dezertera iz turske vojske koja se povlacila pred srpskorn vojskom, silovali su u Bujanovcu juzno od Vranja dve kceri i dve snahe srpskog staresine krneta Taska. Srbi iz Bujanovca digli su se na oruzje i ubili svih 40 Arnauta. Lavina se nije mogla zaustaviti. Poceo je Kumanovski ustanak, u koj m ce po bunjene srpske ustase, iz Vranjske, Kurnanovske Krivopalanacke i Kratovske oblasti, cetiri meseca drzati slo bodnu teritoriju sve do 20. maja 1878; kada ih je porazila regularna turska vojska pod komandom brigadnog generala Hafuz-pase. Turska odmazda je bila strahovita, Zapaljeno je aka 900 kuca, zarobljene srpske ustase su ubijene na najsvirepiji nacin a turski vojnici su silovali sve zarobljene zene, devojike i decake, Zarobljene srpske ustase, njih 150, svezani su u tri sindzira (lanca) i povedeni ka Pristini, Na torn putu smrti vecina je pobijena.

Te, 1878 godine Srbi iz Vranjsk.e oblasti su napisali memorandum 0 nameri da se prisajediue matici Srbiji koji je videni Srbin iz Vranja Starnenko St05i6 Torovela, odneo grofu Ignjatijevu, ruskom predstavniku i glavnom poborniku velike Bugarske. Grof Ignjatijev je postupio u skladu sa politikorn Ruske carevine. Stamenku Stosicu je bacia memorandum u Ii-

1) . . _. .. 1l.~. . lj ma _.,au Vraniska oblast u geriiskim akciia.L,. na Balkan ...

87

Vremena za cekanje vise nije bilo. Dana 15. juna 1878, u mestu Zelenikovo jugoistocno od Skoplja, 5.000 seliaka Srba iz veleske, skopske i tikveske nahije uputili su srpskorn knezu Milanu molbu za prisajedinjenje Srbiji, Molba je nosila 800 opstinskih, crkvenih i manastirskih pecata i 5.000 potpisa, otisaka prstiju i krstova. Iz Vranja je poslat Rista Cvetkovic Bozince koji je prirnio molbu i poneo za Vranje, Prokazanog i izdanog od bugarskog ucitelja koji je dao podatke turskim vlastima, na putu izmedu Skoplja i Kumanova, kod sela Adzilari, sustigla ga je potera turskih zandarma ..Rista Cvetkovic se branio, a kada je ostao bez municije pocepao je spisak sa potpisima i u delovima progutao. Turski zandarmi su rasporili njegovu utrobu i iz nje izvadili kornade hartije. Njegovo bezivotno telo su isekli na cetiri dela i izvesali ill na cetiri telegrafska stuba, Yeti cleo progutane peticije je unisten, ali su turske vlas6 na osnovu delova koje nije unistila z.eludacna kiselina identifikovale 600 Srba potpisnika peticije. Ddmah su pobili 200 Srba, ostali su umirali u mukama po zatvorima, a samo je njih 50 rnnogo kasnije izaslo iz turskih kazamata, Pobune su nastavljene, a ustaske vode su se posle borbi i gusenja pobuna od nadmocne turske sile sa svojim ustasama sklanjale u Vranje, Tu ih je narod docekivao kao heroje i kosovske junake, ali ne uvek i srpske vlasti koje su trpele strahovit pritisak velikih sila i Turske carevine da ne pruzaju utociste srpskim ustasama i njihovim vodama. Vranjski Srbi su prihvatili i Spiru Cmevica Golemdzioskog, srpskog ustaskog vodu iz Dabnice pored Prilepa, ali ne i srpske vlasti. Ponosan, on nije cekao da ga isporuce turskim vlastima. Okupio je svoje ustase i na planini Kozjak kod rnesta Vragoturce, iznad srpskog manastira Prohor Pcinjski, 22 ..aprila 1881, sacekao je turske poteme cete. Poginuo je u proboju sa jos dva druga, a njihove glave su odsecene i nabijene na kolac na stocnom trgu u Kumanovu.

ce, a ovaj se jedva tajno provukao preko teritorije Bugarske, befeci ad bugarskih agenata koji su imali nalog da ga Iikvidiraju,

88

Sinisa Antonijevic

Istog meseca 1881, turska vojska je sa arnautskim basibozlukom kod Krive Palanke opkolila cetu llije Cerkeza iz mesta Crveni Grad u Vranjskoj oblasti. Sa cetorn Ilije Cerkeza bila je i mala ceta jedinog srpskog ustaskog komitskog i cetnickog vojvode Micka Krstica Pavlovskog, vojvode nad vojvodama, iz sela Latova u Kicevskoj oblasti koja se danas nalazi na teritoriji BJR Makedonije, Ceta Ilije Cerkeza je cela stradala, ali se Micka Krstic sa sestoricom srpskih ustasa probio i

otisao za Porec gde su se borile druge ustaske cete. On ce kasnije postati najpaznatiji srpski cetnicki vojvoda i izazvati diplomatske sporove izmedu vise balkanskih zernalja. Jedan od prezivelih iz cete Ilijc Cerkeza, Mladen Stojanovic po nadimku Cakr-pasa, iz mesta Stajevac u Vranjskoj oblasti, odmah je skupio cetu i krenuo u nove okrsaje. 0 njemu su se pesme pevale. Posta je maja 1881. u planini Kozjak zarobio celu cetu turske regularne vojske, Turska je ulozila ostar diplomatski protest Srbij i, kojern se pridruzio austrougarski poslanik u Beogradu, Srpska vlada je ucenila njegovu glavu. Tek 1885, srpski ustaski veda Mladen Stojanovic je izdan i zaklan u planini Sobosnici, a njegova glava je doneta 1.1 Vranje, kao dokaz sramnog ponasanja srpske vlade u tim vremenima, Posle till dogadaja nastala je pauza duga desetak godina. Vranje ideo Vranjske oblasti koja je pripadala Kraljevini Srbiji pruzali su utociste Srbima iz Turske carevine koji su se zbog pojedinacnog otpora i krvne osvete izvrsene had Turcirna i Arnautima sklanjali na teritoriju Kraljevine Srbije. Potreba za organizovanjem otpora ponovo se ukazala stvaranjem bugarskih politickih i gerilskih organizacija TMRO a kasnije i VMRO, kao i posle likvidacija i ubistava videnijih Srba od strane pripadnika tih organizacija, od Soluna do PCinje, koja je kao deo Vranjske oblasti posle razgranicenja ostala u Turskoj carevini, Od begunaca sa prostora Makedonije i od srpskih granicara i Srba iz Vranjske oblasti obrazovane su grupe boraca kaje su se u to vreme zvale komite, po ugledu na pripadnike bugarskih ceta, Grupe su prebacivane preko granice, u prvo vreme radi zastite srpskog stanovnistva od turskih

Vranjska oblast u gerilskim akcijama na Balkanu.:

89

zlodela. Godine 1896, izvesni Stanoje Klinovski iz mesta Klinovae na turskoj teritoriji pise srpskoj vladi da je osnovao cetu i trazi pornoc U oruzju, Krajern 19. veka u Vranje dclazi mladi srpski oficir Zivojin Rafajlovic iz Mionice u zapadnoj Srbiji. Rafajlovic organizuje obavestajni fad na podrucju Vranjske oblasti koja se nalazila na turskoj teritoriji. Grupe srpskih komita se tajno naoruzavaju, prelaze na tursku teritoriju i vrse 11kvidacije Turaka iArnauta koji su najvise terorisali srpsko stanovnistvo. U isto vreme sela pored graniee na srpskoj teritoriji organizuju se na vojnom principu, Organizovanje je tajno, jer se vlada KraIjevine Srbije protivi bilo kakvoj oruzanoj akciji, Za sve to vreme Vranje je bilo skloniste i utociste za bugarske komitske cete koje su dolazile cia tu prezirne. Bugarske komite su u Vranju, posle ulaska na srpsku teritoriju, ostavljaIe oruzje i zimovale kako u Vranju tako i u Beogradu. Bugarsku akciju u Makedoniji ad Soluna do Pcinje pratili su nevidena propaganda i teror. U Sofiji je 1900. objavljena knjiga Makedonija. Etnografija i statistika, aurora Kncova, u kojoj se navode i sela u Vranjskoj oblasti, odnosno u Presevskoj kazi, U kojima po njemu nema nijedno g Srbina, Svi hriscani u Presev-

skoj kazi

SU,

po navodima Kncova, Bugari, ukupno njih 27.678.

Oslin Bugara, po autoru knjige u Presevskoj kazi zivi i 9.446 Arnauta (Albanaca) i niko vise. Takvi stavovi bugarskih naucnika bite osnova za masovne zlocine nad Srbima koje su vrsile bugarske oruzane formacije na prostoru Vranj ske oblasti prilikom okupacije Srbije u Prvom i Drugom svetskom ratu. U Beogradu je 29. maja 1903. formirana prva srpska ceta ad osam cetnika, kojom je komandovao Ilija Slave, Srbin iz Makedonije. Ceta je vozom doputovala do Vranjske Banje, a zatim peske stigla do sela Bustranja, gde je prebacena na tursku teritoriju, Posle ranjavanja vojvode Slaveta, po prelasku na tursku teritoriju cetu je preuzeo vojvoda Andelko Aleksic, Srbin iz okoline Gostivara, kojije poveo u pravcu Poreca, Skoro u isto vreme kad je formiran Glavni odbor srpske cetnicke organizacije u Beogradu, u Vranju je 19. avgusta

90

Sinisa Anton ijevic

1903. osnovan Izvrsni cetnicki odbor. Trideset najuglednijih Vranjanaca predvodenihZivojinom Rafajlovicem U ranim jutarnjim satirna polozilo je zakletvu u vranjskoj skoli, Za predsednika je izabran Zivojin Rafajlovic, za sekretara ucitelj Mihajlo Stevanovic Cupara, blagajnika kafedzija Panta Jovanovic" dok su clancvi postali inspektor monopolske uprave duvana Milan Graovac, sefzeleznicke stanice Svetislav Lukic, apotekar Velimir Karic, trgovac T orna Staj ic, apotekar Pera Kusakovic, sudija Toma Durdevic, profesor Sima Zlatincanin, veterinar Boza Dragicevic i drugi. Zadaci Izvrsnog odbora hili su da.: prebacujc cete na teritoriju Turske i prihvata ih na po-

vratku u Srbiju; omogucava prenos oruZja rnunicije i drugog materijala; obezbeduje sigurnost postojecih i po potrebi otvara
nove kanale; odabira sposobne putovode, prima sifrovane poruke sa terena i sprovodi ill nadredenorn Glavnom odboru. Vranje je time postalo operativni centar Srpske cetnieke organizacije i glavna karika izmedu ceta na teritoriji Turske i

Srbije. Doslo je do nevidenog poleta i jedinstva Srba, kako iz svih srpskih zemalja taka i iz ave oblasti. Cetnici su iz Beograda ili sa podrucja Makedonije dolazili do Vranja gde ih Je prih:va:tao Izvrsni odbor i smestao na imanja Zivojina Rafajlovita iii u zakupljenu kucu u Vranju. Prvi po ligon za obuku
cetnika u rukovanju puskorn, kamorn i bombom bila je klisura Kazandol, iznad V ranja, Iz Beograda su nabavljena dva grafitna lonca za topljenje rnetala, a Vranjanac po nadimku Pepek tajno je izlivao PIve rucne bombe. Eksplozivni materijal je nabavljao advokat Kusakovic, Prilog Srba iz Vranjske oblasti u iznosu od 10.000 dinara u zlatu upotrebljen je za nabavku odela, oruzja i drugih potrepstina za cetnike. Sediste Izvrsnog odbora bilo je na spratu knee koja sc i danas nalazi na glavnorn vranjskom trgu. Posle propasti Ilindenskog ustanka, koji je organizovala bugarska organizacija V1vfRO, Vranjski izvrsni odbor je organizovao i cetu bugarskog vojvode profesora Nikole Puskareva, koji nije mogao da se probije do teritorije Bugarske, Ceta srpskog vojvode Andelka Aleksica, koja je jos uvek bila na te-

Vranjska oblast u gerilskim akcijama na Balkanu.:

91

renu, susrela se sa bugarskorn cetorn vojvode Puskareva i vojvodla Andelko je predlozio Puskarevu da ga sa cetorn prebaci na teritoriju Kraljevine Srbije, Puskarev je prihvatio i 0 becete su presle granicu kod scla Bustranja, koje ce biti glavni prelaz za srpske cete u narednorn periodu, Zivojin Rafajlovic je odrnah obezbedio smestaj za vojvodu Puskareva i njegove ijude. Bugarskim cetnicima nije oduzimano oruzje, U znak zahval-

nosti vojvoda Puskarev je pokazao liven Pepeku kako se izraduju efikasnijc rucne bombe, sto je odmah prihvaceno. Cetnik u ceti Puskareva, Srbin iz Makedonije, Lazar Ilijevic je ostao u Vranju kako bi pornagao u izradi rucnih bornbi, jedinc ",arti!jerije'" koju su imali srpski cetnici, Posle rnesec dana Puskarev i njegovi cetnici su otprernljeni za Bugarsku. Bugarska organizacija nikada nije uzvratila ovakvu paznju srpskoj organizaciji, U ceti profesora Puskareva bio je i Srbin iz Vranjske

oblasti, odnosno iz Trgovista u Pcinji, kasnije znameniti srpskicetnicki vojvoda Krsta Kovacevic, poznat kao Krsta Trgoviski ili Krsta Presevski. U avgustu 1903. u Vranje su sa svojim cetama dosle i presle na tursku teritoriju srpske vojvode: Gligor Sokolovic, iz sela Nebregova kod Prilepa u Makedoniji, Krsta Kovacevic iz Trgovista u Vranjskoj oblasti; Dorde Cvetkovic iz sela Labunista kod Struge u Makedoniji, Dorde Ristic Skopljance, iz Peci naKosovu, Borde Sokolovic Kratovac, iz sela Sekulice kod Kratova, Jovan Cvetkovic Dolgac, iz sela Kosina ked PriIepa i Misajla Karanfilovic koli je drzao pekaru u Osijeku i

svojim novcern opremao cetu, Cete su dolazile iz Vranja u segde je obezbedena posebna kuca koja je i danas poznata kao "cetnicka'" Hi .Jcomitska kuca", a potom su ked Bustranja, Lepcinjca iii Marganca prelazile na teritoriju Turske,

10 Bustranje,

Za glavnog putovodu odreden je Stojan Simonovic Koruba, iz sela Saprance u Pcinji. U cetnickim sifrarna oznacavan je kao .Lisica" ili .Vidra". Dugo vremena najtrazeniji cetnik na turskoj teritoriji, Stojan Koruba, preveo je vise od 200 ceta preko graniee na teritoriju Turske i nijedna ceta mu

92

Sinisa Antonijevic

nije "pala" .. S jeseni ]903, 1.1, Vranje je dosao Vasilije Trbic iz sela Belo Brdo u Slavoniji, bivsi monah i covek koji je spasao srpski rnanastir Hilandar da ne padne u ruke Bugara. U Vranje je stigao posle bezuspesnih pregovora sa predstavnicirna bugarske V1vfRO u Skoplju 0 zajednickoj akciji u Makedoniji, Vasilije Trbic, kasnije cuveni srpski eetnicki vojvoda, U sifrarna oznacavan kao "Vasil Veleski", prerusen u monaha, otisao je u manastir Sveti Prohor Pcinjski i zapoceo organizovanje sela na turskoj teritoriji. Covek neiscrpne energije, veliki anaIiticar, strah i trepet i za bugarsku organizaciju, ali i za turske vlasti, od tada pa sve do l 945. godine imace znacajnu ulogu u svim dcgadajima na podrucju od Soluna do Vranja, pa isire ... Vasilije Trbic je odmah uveo vojnu organizaciju u srpskim selima koja se nalaze pored granice na turskoj teritoriji, Oruzje, koje je dobijao od Zivojina Rafajlovica, tajnim kanalirna se KOQ rsustranja '} Lepcmjca preoacrvaro ao rnanasura Prohor Pcinjski, koji je postao glavni magacin oruzja .na cetnickoj teritoriji, Nocu su dclazili kuriri i odnosili oruzje seo .. skim, vojvodama. Prva naoruzana seosk:a ceta bila je u selu Jablanici uzvodno od rnanastira, a druga u selu Starac iznad manastira. Cetnicka lavina je krenula i vise nista nije moglo da je zaustavi. Miran period organizovanja prekinut je 21. januara ill 904, kada je Vasitije Trbic ispodmanastira u dolini reke Pcinje sam sacekao Serif- bega, tursko g gospodara 17 scla u Pci ... nji, sa pratnjorn i ubio ga iz revolvers. Posle toga Trbic jemora.o da se privremeno povuce sa tog podrucja, Dve cete pod kornandom vojvoda Andelka Aleksica i Dordija Cvetkovica iz sela Leska pored Tetova, bile su sprernne da krenu u slavu i smrt. U kuci Luke Celovica, najbogatijeg beogradskog trgovca, uz rnolitvu svestenika zakleli su se eetnickom zakletvorn:
____ 1 .. _]
r"l..v..l: .. ~. ~

"T

V''''

+

1"

1.,

.j'!'

Vranjska oblast u gerilskim akcijama no Balkanu.:

93

"B'o 'lL:l-t;a Ot(a u CUfltl
i

u Cee1110Za /1.YX(l, ~tLHUH.

Ja - ceah'U je llelnflllK ?:O'(JOll.UO CGoje ~ur.'te3aKilUfbe lt ce V roclloiJa B02([,

:J7 Tocnooa CUHaHQicaXpllCflla

u

,rOcno{)(lllVxa CeentOZa;
3ClKilUlbe,li.

ce l' x 7.e6 06(lL,
gP'

44

3aKilUfbe.-l-t
i)a

ce H{l fl.OJI-C06([[ U

pe60J18epf
R-O.lJ1.UJ1ZeI11(l

ftr

1'1larlflO

U c(UJeCH.O, C6e

Oe:JVC.II06HO UCnVlb{UJanlU

llap,eo6e

Koje )J1.Uce Q.rOv O(Ule a Koje
UO)1

v

KOPUCI1Z

H.tlUleZ ocnotiohen.a
KO.!l'lUl1'leI1U'~ 0

u vieiJufbe1ba

ca J.Yf{fjKO.;H Cj16ujo l,t.
,oanlV
3{lKJ1el1'l6V, K(l3He,
1

a .!lOO vn.pa60.lU

.4KO 6ux ce 1-l{lHJZJ)HOOlpeulUO

oa .!lie

Eoz,

JgJ_Clll, lLtHe., CJl{l6Cl U

xJze6

a H:OJIC U pe60J16ep

KeaR-V lL3(JpUJ.,e

.:Ll l,zUfl.

"

Tekst cetnicke zaklerve Na malu zeleznicku stanicu Priboj, u blizini Vranja, stigli su 30. aprila ujutro i srnestili se na imanje Zivojina Rafajlovica, Sa potkrovlja zeleznicke stanice u Vranju skinute su puske i bombe i podeljcne cetnicima. Nocu, 8. maja 1903. cete su posle od manastira u Lepcinjcu i dosle do Bustranja, Otkrivene su zasede turske vojske pa su naoruzani seljaci, sa predsednikom opstine Perom Petrovicern, isprovocirali oruzani sukob iznad turskih zaseda i turski vojnici su pozurili ka mestu gde se pucalo. Prolaz je bio slo bodan. Cete SU, vodene putovodama bracom Vasilijem i Nedeljkom Markovicem iz dela Bustranja koje se naJazilo u Turskoj, usle na tursku teritoriju. Dosle su do mesta Suplji karnen na planini Rujan gde ih je opkolila turska regularna vojska pod komandorn Hamdi-

94

Sinisa Antonijevic

pase i u krvavoj borbi svi cetnici su stradali .. Poslednji je ostao vojvoda Andelko Aleksic koji je na poziv Harndi-pase da se preda izvadio kamu i sam se bi prerezao grlo. Akcija medutirn nije prestala. Nove cete su dolazile u Vranje i spremale se na put smrti i slave. Ogorcenje i bes su zahvatili Srbe sa abe strane granice kada su culi za zverska ubistva srpskih seljaka i ucitelja koja su pccinil bugarske vojvode Atanas Babota u selu Kokosinje i Jordan pasev u selu Rudari, jugoistocno od .Kumanova. Iz Vranja su krenule cete srpskih cetnickih vojvoda Jo-

vana Stanojkovica Dovezensko g, Jovana Pesica Strelca, Dordija Cvetkovica Labuniskog Vasilija Trbica- Vasila Veleskeg, Stevana Nedica Cele i Jovana Stojkovica Babunskog. Osim Trbica i Pesica ostali su bili iz Makedonije. Iz turskog zatvora je posle 20-godisnjeg robovanja pusten stari vojvoda Micka Krstic koji je odmah sakupio ceru, Svoj zivot je jos

pre dvadeset godina poklonio srpskom narodu a sada je ziveo
drugi zivot. Sa svojirn cetnicima je zarobio drugog coveka bugarske organizacije VM~O Dame Grujeva koji se do vrbovanja od strane bugarskih agenata u Beogradu, gde je ucio stamparski zanat, zvao Danmjan Grujevic, Gorski stab (glavni stab) srpskih cetnika, koji se nalazio na planini Kozjak iznad manastira Sveti Prohor Pcinjski besprekorno je rukovodio akcijama srpskih ceta, Prvi kornandant Gorskog stabs, (gorski car), bio je llija Jovanovic u siframa oznacavan kao Golernijot ili Pcinjski, iz sela Preobrazanje u blizini Vranja, Pocetkom marta 1904 u selo Vrtogos jugoistocno ad Vranja, doprernljene 5U prve puske za cetnike na Kosovu i smestene u skloniste pored vodenice Save Bivolara, skrivene u klisuri Vrtogoske reke. Stojan Dajic, ucitelj iz Domorovca, poslao je prve kosovske cetnike da dopreme oruzje, Stojan Cvetkovic SeU6, Velicko Trajkovic Tufegdzic i Stajko Nura, prvi kosovski cetnici, dosli su u Vrtogos i prvih sest pusaka sa municijom odneli preko Vrtogoske planine .. Ubrzo su u Vrtogas stigla bra6a Manitasevic iz Prizrena i od lzvrsnog odbora dobili puske koje su poneli za Prizren. Puske su sakrivene u
-

-

Vranjska oblast u gerilskim akcijama na Balkanu.:

95

volovskim kolima na kojima je lezala njihova majka. Pod izgovorom da vode bolesnu majku sa lecenja Manitasevici su puske prebacili za Prizren, U Vranje je, u zimu 1904, cetnickim stazama stigao iz Kiceva stari srpski vojvoda Micka Krstic Pavlovski. 'Gorski stab mu je poslao zamenu, vojvode Trenka Rujanovica i Temeljka Barjaktarevica. Zdravlje je izdavalo starog vojvodu Krstica. Od naroda je pozdravljen kao kosovski junak. Medutim vlada Kraljevine Srbije, na zahtev austrougarskog poslanika, odredila mu je za mesto zivljenja Kragujevac. Stari ustasa, komita i cetnik, zastitnik srpskog naroda u Kicevskoj oblasti, presao je u Kragujevac. Nije otvarao pisma ako nisu pocinjala sa .Veliki vojvcdo" ili .Vase blagorodstvo' . Decembra 1904, Gorski stab na planini Kozjak izabrao je mladog vojvodu Kostu Milovanovica Pecanca za oblast Skopske Crne Gore. Stare vojvode su sa novirn vojvodom sisle u rnanastir Prohor Pcinjski, U igumanovoj sobi dobio je sifre, javke, saznao imena poverlj ivih ljudi i sklonista, U narednih 40 godina vojvoda Kosta Milovanovic imace veliku ulogu u svim ratnim okrsajima i politickim desavanjirna u Kraljevini Srbiji, Kraljevini Jugoslaviji i okupiranoj Srbiji II Drugom svetskom ratu. Bice i veda Toplickog ustanka 1917. Hvaljen, osporavan, voljen od srpskog naroda, ornrazen ked politicara, vojvoda Pecanac nikoga nije ostavljao ravnodusnim. Sestog januara 19.05, po sao je sa svojom cctom za Skopsku CrnuGoru. Za nepuna tri meseca proterao je bugarskecete sa tog podrucja. Put u slavu i istoriju pruzao se pred mladim vojvodom. Krajem februara 1905, u Vranje je sa cetorn ad 25 cetnika stigao vojvoda Sreten Rajkovic, U siframa oznacavan kao vojvoda Rudnicki. I ani su prosli obuku na poligonu Kazandol, iznad Vranja .. Dana 25. marta krenuli su za Bustranje. Gorski stab na Kozjaku je nalozio vojvodi Rajkovicu da se probije do planine Babune pored Prilepa i pruzi POll10C vojvodi Gligoru Sokolovicu, koji je ocekivao jake napade bugarskih ceta. Sa vojvodom Rajkovicern posao je i vojvoda Babunski,

96

Sinisa Antonijevic

Pocelo je preuzimanje teritorije od bugarskih ceta, zapadno ad reke Vardar. Pocetkorn aprila 1905, u Vranju se sakupila najveca grupa cetnika do Prvog balkanskog rata. Sa svojirn cetama su dosle vojvode: Savatije Milosevic Kosancic Aksentije Bacetovic Rujanac, Lazar Kujundzic Klempa Vojislav Tankosic Skilja, Borisav Pastrovic Borko Vojin Popovic Vuk Pera Todorovic, Stevan Nedic Cela Doksim Mihajlovic Debarac. Pre ulaska na rursku teritoriju fotografisali Sll se u rnanastiru Sveti Pantelejmon u Lepcinjcu posle polaganja zakletve, koju su daIi pred svestenikorn Zlatkorn Popovicern iz sela Marganca, pored manastira Sveti Pantelejmon. Cete i njihove vojvode fotografisao je Milan Bunusevac, fotograf iz Vranja, koji je zabelezio poslednji sjaj i prkos U ocima srpskih cetnika, pre odlaska u smrt i slavu .. Po prelasku cetc su na Kozjaku sacekali komandant Gorskog staba Ilija Jovanovic Pcinjski, vojvode Ljubomir Jezdic Razvigora i Todor Krstic Algunjski sa svojim cetama. Na obroncima Kozjaka pridruzio im se vojvodla Pavle Mladenovic - Cica Pavle. Iza gIavnine cetnickih snaga isao je neprimetno vojvoda Borde Ristic Skopljance sa svojom cetorn. Dana 16. aprila 1905 na visovima iznad sela Celopek na obroncima Rujna, sukobilo se 130 srpskih cetnika sa 1.000 turskih vojnika i Arbanasa iz okolnih sela. Borba je trajala do 15 casoya kada je vojvoda Borde Ristic Skopljance sa 50 cetnika udario turske snage sa boka. Zbunjeni turski komandanti su naredili povlacenje, ostavljajuci 40 mrtvih vojnika a vojvode su se sa cetnicima povukle premaKozjaku. Pobeda nad regularnom turskom vojskorn pokazala je snagu i borbenu sposobnost srpskih cetnikaVest 0 pobedi pronela se brzinom munje kroz Vranjsku, Kumanovsku i Kratovsku oblast, nosena glasnicima na konjima. Nikada Srbi sa abe strane granice nisu radosnije proslavili Veligd'n, kako se U ovirn krajevirna kaze za Vaskrs, N a sam Vaskrs, 1905. godine, u Kumano vu, posto j e dosla vest 0 pobedi srpskih cetnika, umro je sa osmehom na usnama Veljan Cvetkovic - Kapetan Veljan, iz sela Strnovec
-

¥

-

Vranjska oblast u gerilskim akcijama na Balkanu. '"

97

kod Kurnanova. Star] ustaski voda iz Kumanovskog ustanka 1878,cekao je samo vest 0 pobedi srpskoj, kako bi se mirno predstavio Gospodu, . Turske poterne cete sU posle bitke kod Celopeka krenule za srpskim ,cetama. Mladi vojvoda Petko Hie N agoricki, iz Starog Nagoricana u Kumanovskoj oblasti, vise od dve nedelje izbegavao je turske potere, ali je 30.. aprila 1905. opkoljen u Kozjaku, iznad manastira Sveti Prohor Pcinjski, Imao je sarno sedam cetnika koje je poveo ka najvisem karnenitorn vrhu, Borba je trajala do pred sumrak. Kada su ostali bez municije, polomili su puske 0 stenje i klekli ukrug. Nasred kruga klecao je mladi cetnik Denko Kumanovce sa bombom u ruci, Posle aktiviranja bombe, vojvoda i cetnici su popadali, Teske ranjen vojvoda Petko Nagoricki je cuo jecanje cetnika Bozina iz sela Otlje u Kumanovskoj oblasti i njegovu rnolbu da ga ubije. Izvadio je revolver, prislonio usne na njegovo celo i opalio, a zatirn se onesvestio, Turski vojnici su nasli samo izmasakrira.··.ate d . J .. etk 'InJ. "'. t iks ,. {a .. .e lurn ... ·1-::., voivode _: p. e_ ·a '. [eg 0 vih cenLa. U Z O ru ·1'-da s_ tu ska vojska povukla dosli su cobani da sahrane tela, Primetili su znakove zivota kod vojvode Petka Nagorickog. Na stenama
!

yeti. Prezivela su obojica, Jos uvek u zavojima, sa nezaraslim 'anam , voivoda N·· nicki se JI-.Vl pI., na . J._. ·"a io . edsedniku Izvrsnoz odr. '·0aGO t,. . ····6· " bora u Vranju Zivojinu Rafajlovicu i zatrazio da pode na teriL. -

ispod stratista bez svesti je jecao mladi cetnik Koce Jankovic. Obojica su preneta u Srbiju i smestena u Vranjsku Banju. ' kto ~' - ... '- . D·0 .... r D,-ura Kustudic koii1 J',e lecio ran Jiene 1 bolesne -- srposke _ .. _. . 8. L; - J - -I .. .. . cetnike, sumnjicavo je vrteo glavom, ne verujuci da ce prezi-

toriju Turske. Rafajlovic nije mogao da odbije molbu vojvode Petka Nagorickog. Sledece noci vojvoda Petko je kod Bustranj a presao granicu i uputio se na Kozjak. Posle tih dogadaja zaredale su borbe na Vuksanu i Neobregovu 17. aprila 1905, 27. aprila na Oreskim livadama, 25. maja u Velikoj Hoci, 31. maja na Kitki na Kozjaku, 3. juna na Beljakovcu, 7. juna na Mukosu, 29. avgusta na Guglinu i 30. avgusta na Stracinu i Murgasu. U tun borbama poginulo je

98

Sinisa Antonijevic

180 srpskih eetnika i 9 vojvoda. Turske v lasti i bugarske cete su oslabili pritisak na srpski narod u Makedoniji, jer se srpski cetnicki pokret pokazao kao protivnik wed an postovanja. Kako se vecina ovih bitaka odigrala na podrucju Makedonije Vranjski izvrsni odbor irnao je zadatak da za srpske cete na tcrenu obezbedi oruzje rnuniciju i bombe, prihvat ranjenih cetnika i popunu ceta na tcrenu. Odbor je 11 potpunosti ispunio te zadatke, Godina 1906. prosla je u ucvrscivanju pozicija. Cete su bez vecih problema prelazile granicu, obezbcdene seoskim cetama koje su formirane na celoj teritoriji pod srpskim uticajem, Obezbedenje redovan prihvat ljudstva oruzja i municije. Tome je doprineo i redovan kredit u iznosu ad 300.000 dinara izglasan u Narodnoj skupstini, pod izgovorom da se daje pomoe postradalima u Staroj Srbiji i Makedoniji, Srpska drzava je prvi put odlucila da pornogne srpski cetnicki pokret. Medutim" 1907. vlada Kraljevine Srbije raspustilaje Glavni odbor u Beogradu i Izvrsni odbor u Vranju zbog pritiska velikih sila, narocito Engleske, I pored takve odluke cete nisu raspustene. Srpska cetnicka organizacija nije mogla da se rasturi. Izvrsni odbor u Vranju nije bio aktivan ali su na odrzanju cetnickog pokreta radili Srbi iz Vranjske oblasti kao i svi Srbi rna gde oni bili. U julu 1908, posle mladoturske revolucije, proklamovanja Hurijeta i amnestije za sve cetnike, dogovoreno je cia srpske vojvode sa cetnicima otputuju vozom do Soluna i simboIieno poloze oruZje pred mladoturskim vodama. Srpske cete su se okupile u Ristovcu juzno od Vranja i u Bogumili u Makedonij i odakle su krenule sa svojim vojvodama za Skoplje i Solun. Primirje je trajalo dye godine, a onda su mladoturske vade pocele da primenjuju taktiku iz ranijih perioda likvidacijom videnijih Srba i torturom. Stradali su mnogi Srbi iz Vranjske oblasti koja se nalazila pod turskom vlascu, Bio je to znak da se cete opet forrniraju i cetnicka akcija je obnovljena. Ponovo su poceli okrsaji na granici, Pokrenute su seoske cete. Turske snage nisu vise mogle da izadu na kraj sa srpskim cet-

Vranjska oblast u gerilskim akcijama no Balkanu.:

99

nicima. Svi su bili cetnici - muskarci, ;l,ene, deca, cinovnici, zanatlije, seljaci svestenici, Zov slobode za potlacene hriscane bio je taka snazan da mu se nije rnoglo odoleti, Priblizavali su se Balkanski ratovi. U rnartu 1912. kod mesta Sumata Tmica u Vranjskoj oblasti poginuo je vojvoda Omilj Glisic sa cetvoricom cetnika U okrsaju sa turskim snagama. Septembra l 912, u manastiru Sveti Pantelej mon u Lep-

cinjcu postrojili su se oficiri pesadijskog puka Dunavske divizije sa jedne, a cetnicke vojvode sa cetama sa druge strane, Komandant puka Aleksandar Glisic je, posle osvecenja zastave koja je poslata iz Beograda, predao zastavu vojvodi Jovanu Dovezenskorn. Prvi put su cetnici dobili javno priznanje i zahvalnost regularne srpske vojske, Krajem septembra, srpski cetnici pod komandom vojvo-

de Dejana Jekica napali su selo Sajince u Vranjskoj oblasti i
likvidirali 50 turskih granicara. Skoro u isto vreme vojvoda Vojin Popovic Vuk, sa vojvcdama Jovanom Stojkovicem Babunskim, Trenkom Rujanovicern, Spasorn Pavlovicem Gardom, Doksimom Mihajlovicern i Krstom Kovacevicern presao je granicu u blizini sela Margance i mobilisao 2.000 cetnika samo iz Pcinje, dela Vranjske oblasti koja je bila na turskoj teritorij i. U cetnicke redove su stupali muskarci iz cele Vranj ske

oblasti i svih srpskih krajeva, Cetnicke snage su pred Kumanovsku bitku imale oko 6. 000 boraca. Kao prethodnica srpske regularne vojske cetnici su razbili turske posade na turskim granicnim karaulama. Zajedno sa drugim bataljonom 7. pesadijskog puka regularne srpske vojske osvojili SU, 7. oktobra 1912, strategijski polozaj na koti Staracka kula i otvorili put ka dolini Pcinje i Kumanovskoj oblasti Posle toga cetnici su prvi put usli javno i slobodno u srpski mana stir Sveti Prohor Pcinjski, gde se uskoro sakupio silan narod pozdravljajuci oslobodioce uz zvonjavu manastirskih zvona. Iz manastira Sveti Prohor Pcinj ski, cetnici ce krenuti na Kumanovsku bitku u kojoj ce sarno u jednom jurisu poginuti njih 800.

100

Sinisa Antonijevic

SRPSKE CETNICKE VONODE

1903-19]2

Aleksic Andelko - vojvoda Aleksic Dimitrije - vojv. Ditko
Aleksic Nikola - vojvoda

Jovanovic Jovan - vojv. Rade
Neirnar Jovanovic Josif> Slaviski vojv, Prilepac

Aleksic Marinko - vojv. Masa Arsic Aleksandar - vojv. Sando Babovic Milan - vojvoda Bacetovic Aksentije - vojvoda Ruj ana: c
Blagojevic Aleksandar ~ vojv.

Jovanovic Branivoj - vojv. Brana Jovanovic Ilija - vojvoda Pcinjski-G olemij ot Josifovic Mihajlo - vojvoda Kacarevic Pera ~ vojvoda Karanfilovic Misajlo - vojvoda

r lr .., r1 ;to, .• Cvetkovic ,JJ'orY~J;a vOJv! Drimkolski
=

Kocanski Belocrkvenski Josif - vojvoda Blazaric Pavle ~ vojv. Bistricki Bozinovic Denko - vojvoda Brzakovic Nikola - vojvoda Cvetkovic levan - vojv. Dolgac

Katie Josif - vojvoda

Kocarevic Petar - vojvoda

Kovacevic Krsta - vojv, Trgoviski
Kovacevic. Vladimir -. vojvoda
v "n . . rl .I..~OStlC !...'TagomlI ~ vOjvQya

Krstic Koce - vojvoda Krstic Micke - vojv. Pavlovski

Davidovic Ljubomir - vojv. Ljutica Bogdan Dimarijevic DuSan - vojv. Brdanin
Drenovski Koce - vojvoda

Cvetkovic Rista - vojv. Susicki

Krstic Toma - vojv. Kosturski Krstic Teder - vojv. Algunjski Kujundzic Lazar - vojv. Klernpa Ledic Stevan - vojvoda Majka Jovan - vojvoda
Mandarcevie Vande] - vojv.

Dekie Milan- vojvoda Gavrilovic Arsa - vojvoda Glisi6 Omilj - vojvoda Grkovic Jovan-Gapon - vojvoda Hajnc - Jugovic Bogdan _. vojv. Hadzi-Jovanovic Dusan ~ vojv. Ilic Petko - vojvoda Nagoricki
Ilic Radivoje ~ vojvoda

Skopljance Markovic Sene - vojv. Ljubotenski Marjanovic Alimpije _ vojv, Ovcepoljski Mladenovie Jacim - vojv, Mladenovie Pavle - vojvoda

Ivanisevic Dura: ~ vojvoda Jankovic Nikola - vojv. Kosovski J ezdic Ljubomir - vojv, Razvigora Jekic Dragornir - vojv. Dejan
Popovic

Jacinski
Milosevic Savatije - vojv. Ivan

Kosancic Milovanovic Kosta - vojv. Pecanac

Vranjska oblast u: gerilskim okcijama no Balkanu. .,.

'~ 1 0

Mihailovie Doksim - vojv, Debarac Milutinovic Emil- vojvoda Mircic Joca - vojvoda

Misi6 Lazar - vojvoda N aumovic Ivan - vojv. Osogovski
Nedic Stevan ~. vojvoda Cela Nikolic Dragoljub - vojvoda Palanka Milan .~ vojvoda Pastrovic Borislav ~ vojvoda Pavlovic Spasa - vojv, Garda Pavlovic Stevan·~ vojvoda Pesi6 Jovan - vojv. Toplieanin Petkovic Sava - vojvoda Grmija Popovic Rista - vojv. Beranac Popovic Vojin·~ vojvoda Vuk Popovic Marinko=- vojv,

Rujanovic Trenko ~ vojvcda Savkovic Dusan ~ vojvoda Sekulic Dusan - vojvoda Sirnie Bozin- vojvoda Slavkovic Ilija - vojvoda Slave Srniljanac Serafim - vojvoda Sokolovic Gligur - vojv ..

N ebregovski
Stankovic Andelko - vojvoda

Dovezenski

Stanojkovic levan - vojv.

Dzervinac
Premcevic Zafir=- vojvoda Ptotic Dragornir - vojvoda Putnikovic Dusan - vojvoda Radivojevic Rade - vojv, Dusan Vardarski Radosavljevic Panta - vojv,

Dunavski Rajkovic Sret:en - vojv.Rudnicki
Rankovic Svetozar - vojv. Kratovski Resecanec Nace - vojvoda

Ristic Gligorije - vojv. Skopljance Ristic Mijajlo - vojv. igurnan

Pajsije

Stefanovic Nikodije ~ vojv. Tirnocki Stefanovic Rista - vojv, Staracki Stojanovic Dane - vojvoda Stojkovic Jovan - vojv, Babunski Tankosic Vojislav - vojv, Skilja Todorovic Pera ~ vojvoda Topalovic Jerotije ~ vojv. Marat Trbic Vasilije - vojv. Veleski Trebinjac Velibor ~ vojvoda Urosevic Dragoljub ~ vojvoda Vasic Cvetko - vojvoda Vasiljevic Dragomir ~ vojvoda Vernic Velimir - vojvoda Viricanin Bosko - vojvoda Vojvoda Bogdanovic Vojvoda Colak Antic Vojvoda Nedeljkovic Rasinski Vulovic Ljubomir - vojv, Ljuborad Zivkovic Doka - vojvoda

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->