You are on page 1of 47

I:

\
i !rn._:-rUL HO\1A~
I

DE

.....

I~DARDIZARE

I
G ai
I

i !':ir:!:t1':'_:l)' hn..~ djj:J.liDllS In S CPl'L'j FOH en n.

-·~ l\~l:'" ...

In

~DLISTRLI\,LBl]ILDL'\G') de~ign 5V~dr~n;Uom


-

j
J

!
I

1'~_o\L~ l!l"S ;'.',': : "<~.:·'T., ,:;\'!l S JT


i ";. .:.~~ ~; f:.~~

j:-..:nl·:oTR lELS
des

~'C'T~)}!Dl~i'~: c n ~<.J. p~1 L:~~ (H Abji(B 81lE fP .A_j:h:.'~AH(:l\!jX H llPBMLlll1J1EJTHhD;: 3JJ,Almn


I.

j.i

Pn;scri}t!_!!liE

{o"!)rL'rmer!1:l1es

e;;l

YlH.'

(){jt'1P."

npennucarma

BO,il.On.
lI2.HI!IO

DO

IJPoeJi'':'JJ po-

'1h' ~·1,,;!jIL)s'i:~J~C.:1t

proje~:--.

GB~ERALIT.ArI

£r

r.t
1 :1:1
de apa.. 1.1,2

Ohi(".et Prezentul
rC(;D <;i

standard

se ref era If). :pH ~(J ip) iil e fr:ndErr(Dj~lle.


in
:;cOFUJ'j
1},

de 1noiectare a ;nsWap.ilor
u «rut-litE!
fa

<:a,ld?ide

~(IDSDm,

r-r fljf': e, ldir:olcgicf'

~j J(TIll

incendiilor,

',",'.

I,'

I
I

.1.:"
1:2.1

de llliJL:'·l,!:1.re eu apa. cald!i. de consum din ansamblurfle de clMiri ~i' incinte industriale racordate la.centrale termice.si pnuete termice ale anaamblnrilor de cI~ san ale inciut elor industriale ;

in;;,taJ.a..~,ii cxt.erioare

indust.riale af'erente <:ifidililur <IL'Il(""~!.:e cu a]l:':icaJda. de consnm dela rioad racordats 1&0 ccntrala Lcrmid. Ban punct termic.

ili;siaJa~ij

cxterioare

de aUllwl~Lan: eli apil reec din ansambluri

de e1iidiri i)i inctnte


0

rete.a.e:x1.c"
'

1.2.2 l'Entru construcjiile ~ instalati ile cu oaracter dcosebit (de exemplu : mflnfuii £?i. :b:i.at&-' b.!;i] J)ctlo('himiee, depozit.e peatrn pillute fibroaf,e etc.) la proiectarea instalatdilor de eoenbat ere a. lW:l.'uujjJor se au in vedere ~i FTI:'!;(:rill!iiJe specifice , 1.2.3 Prcvederile surselor diferit.e prezent nlui standard de apa ; scopuri uu se avJid:

instalatiilor

de corectare a calit atii apei, iustalat iilor de foloaire succesiva alipei s3.ude·refolosire In eircuit inchis ;

retclelor de alimentsre cu np~, 8. ora~dor) II centrelor populate ~j a zonelor Industriale, inclusiv reteh>luf elf> di;,t:'n)l!~i(' ~lr(;'fente (eu exceptta celor prevaznteIa pd. 1.2.1-); .

""
t-:J
..J '

I
I

I
(

! r
J ~i~~l~ldc~.--~· _-_ ----~-- --~ ,-- ...-~f-S~~~DARDl~~l'-

"

_T~.~ !)~t~

~. ~,,,",\:l ·I.:'J~!~l!U. .. ~

~','~:J~~/:('~l!; 'Ill (VIC·

~;r;~~~I~l'R():-1M-:

~~rll

!:::~-

\
l:
i

----~-~-----I
,.,
-;

il).~i;ll;t\il ~k

~.(jlli!j'n· :t

iuceudiilur

ILl (lq)()zitc

U[ st iv« in al t« ;

insblai,iilor
instnlatiilr»:

de

.-.;1

irL~(-re a inccndiilor
:l

en ap:i l)u.ITeI'iz~lta; lncl)l'porat.e


in utilaje ~i er-lupauient e.

d(' ,~1 ing-re

inr.cndiilor

L:)

Standard«

eone xe
_,\JillloJltari eli apit. Determinarea ('alltib"iti1ul' rl~ all} de alUnt'lliare.

STA8 13.L1.'O-8!) ST c1.G 1:3 43j1- i I STAG 8:r7:>-85 STAR 108!}8-8i) STAB
1) 097/1-8;;
.

Pl'l':,-uip1ii generale Alnneutari cu apa,. Determlnarea pcntru centre populate Jmtalat-ii Alirueutari sanitate. Te.rminologie eu apa ;;'1eanalizari. Terrninologie canri tar·j1ur de apa de alimentare,

(' \

}\El~uri de 15iguran~a contra incendiilor, Oomportarea Ia foe a materialelor ~i elementelor de eonstmctti, 'I'erminologie Enstalatii destiIigete'-3, incendillorv-Inatalatai Prescriptii de proiectare Lnstalatii de stingere a ineendiilor. Instalatii Prescrippii de proieetare Lnstalati! de stingere a pa. pul veriza tao a incendiilor. de stingere
CD

..

S'l'AS 1PJ7G-8:1 STA.8


STAB
1(

spuma.

1224.5-84

de stingere eu abur. cu

12200-90

Instalatii fixe de stiugere

2 STAIHLIREA 2.1

NUMARU:LUI

PUNCTELOR, LOR

DE CONSUM "

sr AMPLAS~I\REA ..

2.1.J Amplasarea ~i gruparea punctelor de consnm al apei se face astfel incit sil- fie asigurate accesul ~i Iolosirea 101; 111503,1'a" distant-a maxima admisibilade pareurs J?lna Iagrupurile sanit are fiind 75 m, farn a se depi'i.:;,l4 m pe vertieala. . 2.L2.· 'funclie Grupurile sanitate trebuie sa fie' amplasate, de regula, la fieeare nivel al cladiri: i ill de. nnmarul persoanelor care Iuereaza la nivelul respectiv, FW admite : amplasarea grupurilor .sanitare intre doua nivelnri, Ia cliidiri administrative ; en ('OlHli\i" amplasarea unui gruJl sanitar intre douii niveluri, Ia cHi.(1il'iindustriale, respectarii prevedcrtlor de la pet. 2.1.1. . 2.1.3 In cladiri de Ioeuit, dotarea ruinirnacu
obiectesanitare

."i'

trebuie M, fie : siionat pentru

in camera de baie : Iavoar, closet, eada de. baie san d1L~.~ireceptor coleetarea apei de pe pardoseala ; in budtarii
('Oll[Ol')1l

: ~paWt{)r de vase cu plattorma, dintr-un apartament ~i dot area ncestora Irebuio


;0:;1.

Numarul grupurilor sauitare reglementarilor ill vigoare.

rit'

2.1.1 In eladiri administrative, soeial-culturale tli industriale se prevad grupuri sanitare separate pe sexc ; in cliidir! in care Iucreaza max. 15 persoane se prevede un singur grup sanitar, comun pentru biiTba~i :-;i Iemei, prevazut cu.un lavoar, un closet ~i un dus (pentru t1u~ t rebuie sa se t·ina seama de prevederile tabelelor 1 9i 2). 2.1.5 Stabilirea Ielului ~i numiirului obiectelor sanitare se face in fun(:}ie de destinatia c);1diri i. gradul de contort al acestcia 7i de numarul de persoane care le folosese, conform tabelului 1, in care s-a, notat : b numiirul
= bL

hiirbat ilor;
~d 'pl~ri;:-,"~,

f
'n

Dmni1.l'1I1 temei lot' i

1\llmiln!l

1'1;\]

---------------------------------------------------------------------------~~-~
I------~~----~-------------------------------------------------------------1:
0

---

:~ -

.2

1
I

'" '"
~ ... "" E
E
>0

.,.

I
1 i

~ ;::

.. '" .. '"
oJ

I
'"

;::

'" .,
-<lI

-c ":E .o-

!
.a
1'~?

I
I

<:1

I ~l~i;; I-~j~\
.Q

I '_I~I ~l~
I

-l:; '_I~
.ai~
._jo
1<'"1

.QJ~ ,

"-lr..ca

'--I'"

,Q

j01

- '<'I

lL-

~(g
._l~

! I

--,

~t~l
to
f' :~ }

<l ... 0 :

.r,l~ .Ql~

...,jo

,('I

41~
.oj:;
..!3
<:J

.1
~ 1,0

.._1:; ~l~
""'I!S
e _. g _,
h

"-I ....
..ala i ....

'r.

:2

~ u

'5 "" -;:;


5:0

c: '-'
r.:

.;
c

-o "

"" E
t::

..
c;

a .... ~ " :g. E -- i::: ....


c.J 0

co

:;
0

-o.!".l .,E>§
c.'"
Olk

,!;!
;:l

P. u
d

I:

0>

:::-

..
.s
0:

:c
~
c,

'"
C

~~L:
-c

,__

'"

,-,
'-'

" "~ __, '" '-'


t

"

t:

" '" '"

.,.
,_

'" ::
'-'

_,.J

0
d

es

0.

.=!
c

~
'";::

~ ~

'"'
_"
l-

c: ,__

~ ::! cr i3 ~ ., ~~ .... "c C ~ 0.


::::;
):! t-.

E
0

6
<I

C,) ......

DC

.. 0 co
K.L:DC~ C! cq;...._~

.c

-a

"

r::

'-' .,_

'"

[ ....

~:

'" .= t;-C

E
1"J

0", ..... .-<

00

<> '"

.. &.
'"
c;

.. E~
g
C ::1-

~Cl::l

5 s=
""

.... "'" ~ :::.

-1l!:::
"'00-.;0
.~>;( ~

o.~'"

..._.. "

s G.
a
....

.... '" ~ "'oe: ......... I:'~

.. .. .. ""
I

~
;:l

::l p.

..

" .... '" co


.,

-d

-a
""0
",,"

-d

~a
-;t_"

.....

0>0
dJ

IIIIi

01

" .. .c ., -'"'-' E
OJ;;::

!S uI

·s t: 1J~

.u 0-

-----~~-"~---------~--

78-90

.--.

---~-

-- ....

-: .;
,:._"t}

.,

.J
-i, ;

:~

!.~

j
i
I

~
c; j:;

t> ...

'"
Le
U

[-~
P

"
c

;:: ._

~-!
i ,

<~

..... ~ !,..,.
I

'i

c:;

0 p"c

::l:::

<11 ~

I ~Ea

:a.11
~~.
ud

'"'

~ a .,
c;
.Q

c_'0
Q

J.i'

'"'''' 01'Zl

,j
I
I

·~r~
~.:t..I
. p

t> '0 u
<l ~"OL

'"' " '" j co


r:::
N

;r

-~ ., ... _,,_.
","'" ;.....

-;:-

...... "

a _'" .., ::> " .,


<5

'" 00;
s-,

E a

';;s
t:l

~
I

e>

p..

'" 3

'" § ~ '"
t
,-,

;:;

;:;
~-

.c

c ._
r;

~
.2

...
<.>

I':

'-'

p,

~E
,
Z

<0

c" "'"

I
~
<J

c C

':;
c: <:

<J

P;:;

(...

'"

s:
''" -;:: "-

~ ~

.. t

-s
L

c.

'" ~ s,
0

..

'c,

c,

5-

c,

---~

~;

~ '"

to:

.r.

--.----~ ~-~~-----.---.---,
Co

j; ..•.

~;: :::: ::.:

t·:;..

-.

ul

I;
~ .
I,

II1II

a U

~I .,
<J

I~

c. ~
ee

....

t:

t:

~ ~ -

5.

,,' ;..

'"

;::
c;

,I

..

l.
~

E_
, 't

-f.

'-'

!I

I I 1I

----=--~-~l

:II

_.:_;.'

~--

1
c

'" '-'

E c::

~
:;..
t:l

c::

,~ ~I
I

'-<

.<J

'"

Ii
--

1 1 I I 1 I I'
_0>

IJ IIIIJ

I
,

, ~,I r J J ! L

IIIII1I

!Ir r [ II i ~~.; o !---.,..--l----J .Q


I

Cos.".

~ '"

U':ll'ooc:.OC'\l""

,....,"!""""t_

IEl ~ J~j~J __ ~

!~~---------

1
I

la ! "" ~~
1..a.Q
<l1

I
r 1'1 IIII1

-7~.1.6

~TA0

J~18-91

t'lfidirj

j'ldu;<jriak.

1)('1crm inn rea unmarulu i dr. lavoa re sau joe II ri (k "p:i lare a m iin ilur ~i dr' d II ~u ri pr-nt ru ill fl11H.:\ie Ill: grllpa proC'~"lllui LChl.lulligie. ::-i? face conform t abelului ~.

v..

Grupa procesulul '. tehnologic

Numarul
CaracterisUra procesclor tehnologlce

de rmm-

cit ori la un IWC'rJll.r sail II It loc jje spiHare

.!"\ul1larul d~ ruuucitori I:)


uu dus

Proccse Ichnol()gice ce :;.c Jesf:'i~oar,i 111 ennditii de contact cu prnful, dar (olra rlegajarc ,ic <ubstnntc chlniir«, f::ira ('onl:Jd OJ pro<ll.!~e irit:m Ie asupru picHi: I
<I

... ~~--"~, \ r

-- care produc mur-dat-irca urttnilor (de ex. ; prelucrare a la rcce a me Lalclur, croitorle, tr lcotajc, asamblarc mecanidi etc.} ...c.. care produc hlncniirirea miinilor ~l corpului lucrari de repnratli san ln1.Yetincrc a masmilor jelor ctc.) / (de ex. : ;.;i uula20

j/
1\

<c:>
II

Ib/ //

1--,-------1------

II a

l
I
1

.. ---

0b.--_.-'--::------

!pro('cse t~hllOl0gi~ \~e


neT
3Yo

au

locin
..,,'.

condipt
.

-d-.e-n-lj-~-ro~c-li-m-.a-t.J', ".

---~----:---~-I-'---~---I
I,"
I

ti::;O;

t':lbIl.:,

.;

_ miccl

' -- eli temperatura ;idicata sl r~diaUi t'!.a"~ri~ (dc ex, cuptoare Simenv-Xlartin, lamincare, Ior]e, tratarucnte tertCI"lJi,eIater:', s('nzuta In instala\ii [ri;:!{Jrifice)
til

10

12

I'

,
, 12

]I II

(de ex. : muuca

de exterior,

11) 10

11 c ---.-·Ill .. ---.-,-

ell [ol",irM I llolo!(ic (,1~ ex.

1,lll'i

cantlliili marl de apa In procesul tchprocese la atellere umede, spiili1lorii)

._ ... ,-----.. Procese demunc"l ce se desf~oara In eonditii de dcgajare de praf, f;;ril ali(- s'ubstanf,e 'ehimicc sau prudusa irilrulle asu lIra pie:lii : . . - cu <iegajarc ,""die ~i mare. cle-'praf (ailriearea mat er ialelor deiconstr'uctfi, a clnepii, Jahr ici de cimcnt ele.)" (de ex -. : .turniitorfl, lndustrfa Inului . ~i

'.1

_____

1
r

I !_~
I

12

'I,

I
i

111 a

I
25
12
I'

IlIb

'-. cu dcgajar~ i.ntensivil negrr. .de fum, C1\ \'pr:lf de gudron, cupraf de carbune (d~ ex •. : Iabrlcar~ ~ maniputarea ilegrului de rum, a gudroanelor, exploaUiri' miniere de carbune etc.} Proccsc
substante

de

J'
25

IV
IV a

de munca
l.ux icc :

ce au lac In

I ·------1-·-··-:-·---e,.mdl\ii de contact ell I


I

--------,
12

HJ

I
r

I
I

-- cu actiune iri t ant.a asupra rid;i prht (d('. ex. : cHnlad cutanat permanent ell m .. lcrii C1\rOs; vc.., crorn et c. )

contact direct acizi, reactlvi,

\ I

!
i

IV b

_. cu ac(illll\' loxidi gen~ralii (t1... ex. : prelucrarcn plumhu lui, rncdiu de lucru cu u il.ro ~l amino dcrtvat i ai hidroe~tJI(;ril.)t a'lI111ati('e. mcrcnr, ,;)1\" met.ale grrl~ I.'lcj ~ ;;~.zc ,5i v ~P(1rl car e pot pruduce . intuxlcatrt acute tilc ex. locuri de rnuncu adn.! rise de inLuxicAie ell clor, acid cicnhtdric ~i cnmpusi cianici, br-azen, gaze iTi t antc rcsptrat orit ('Lc-.l

I· i
!

2."i

TV c

-I

!
" ~-----

-~-I',.OCC:I-C

-,----_.-

_._---

'k

mut crtale
Late etc!

unde se manip ulcaz.l rrrtectate (de ex. ; u.atcriale


1llllllCii

sau prc!llcrf::n_:J. biologice infec-

to

------_.-_._-----_
YI Yl a

.. -

Prncesc t Plmolo;iice care ncecsil;1 un re gim ~pecial pcntru asi gurarca calil;j\ii pl'ouuc\il,'i - legale de prelucrarca jJ]"I;du,clor alill1elllar~, (de ex. : pr occsc 11'11"1o.,,k~ din fai)ricik de ptine laboraloarc de cocf l nr ic, cornilina tc de carne, lmci'itiiTii ctc.) _. l("g~-!.lf'dt' pnnJutHa Hledic.all1f'ub.:l;,tC', pr()(hts{'l,)r hi ologiee ~i tH,>I·.'ri,,]r]"T ~"l\i\."rc ('k e x. : produc\hl me diC;llllenl el'!r, t!~Jls?'mellle1or, xcrur-rlor-, vact inurilnr elc.) 25

12

VI b

20

10

-------:____------~-OHSU1\".\Tl
; ,-IH

I
~;"'~:-:lt1'r"'
r. !:i

J.!;:;::.~,J;~ ~.:~:.J-

~I~:~ji:n_1 i

~.~: J'r~l.I:~t.'"~~, IrY1._':..li:.r~

~~'I!:<inri'nuli
',~>

..·lLl1t'ilur

de

~!(:f.b·:-j

<,1:-:-: (~![~tr~nn

<cb imb.
1[,1

2 I-,:.1,\'oa:de L:~""'(_lare
-....:{~In .. ul h

!c':T~ltik ,,:ln~~1i
;1 t·~O,·t

de- ~J):H~in'
!'I~nLn!
".:I;·~~~cr("t.c: ....,J.,+~ l

n lr-rrn pn'\
~t~

pre\~hl

ell

;lp;1

rf'C'-·

~l

C\~~~i(~,~,

:~ D\l~ll;-: S\C i':~'\<:'" 1");'nlrl1'~rilp;,


0"1 ~~j:i

r~t..';- ....~·,«nl· l-,ti",' "H<c'l'!-=il~lll';~


!l('n~n~

~I:~r,·::·
;:, lo;lt\,

1~~hi1o! ..)~'e,

i;~ pr-ncl'"ul \·,~j'r·~~ ,i'l;u/'I\.(Jr ~I'


i~irre~
:J\T-..D;lll-t:!·;,

111;°l.'r! \;\'

;!d

l:~H1.' n

t)

r.l\·\I,ir~·i!_.

:-.--~ t!\i:=--.nl!l.lf

SLl~l~lo:·:-I~'

;/1

r~'lj~·~1 Cl! '~'hinlhl1l

{'"u

de ~'rOd'!-(~i~' 0i.~.t1)ih_'~~I~~ pflll ILClI;'~t flllo-:·... sc c du~l~nlc ntlrn<:.~rlll nlC!.:slrH.

t~t'

curl\o::Ind? ~

3 --

Z_:-Ll

J':',:'\-(:(i(,u~3: capetelor dc, (}eb;i:Hc ~I a pci OJ..: inccndiu ,m'-'ri\ ;,e L,,·,'\: iJl Iunc+ic de raza lor rlc aeliullc: astfr-l incit.

.~fie de;;:ervit,

ill

C:.1Z

de incendiu,

de unul san mai

('1irlrau t,j, sprinklere, drcucere, )i{'C'arc pnnct din zona protejata multo jeturi (corupaci.o san pulverizate).

2.2.2 Numarul capetelor fixe de debit-are a apei DC incendiiu, N{!,. (sl)jnklBre~ drencere, truniri) 3 stabilesto in Junette de debitul specific minim al unni cap, qlh miirimea zonei proteja e. ~ sau Eu, ~i inteusitatea minima de debitare a apei, ii, en relut-if, :
"';:·'fi=-·q_il

'"

A!-i{

(1)
,

In care : ,A_~, L(

aria, rcspectiv, lungimea zonei care trebuie protcjnta, conform prcscriptiilor legale in vigoare cu privire 1a gradul de dotare a obiectivelor, in metrl llair4i sau metri ; intensitatea minima de debitare a ~:pei.dupa. ("RZ ! intonsitatca de sfingero, ( intenaitates, .de-racire, .intensitatearle-protectie), 'ccmformpct. ,3_2_2., in "debitul'speeific"'mlniina.-Lnin'ii Iitrl pe vaecunda

litri-pcsecundametrn

'patrat sau.Iitri 'pe :secunda,":'" metru ;


cap'_':de'::,debitare, (o,onform'

pet:

3_1.3.4, ill

La amplasarea capetelor dedebitare a apei de sti~g~rc a iucendiilor f;e tine seama de ~.araetcristkUe functionale ale acestora ~i de preseriptlile specifice j'n vigoare, pentru a Be asigura distrlbutie cit mai nniforma a ap ei, '

3 DETERMINABEA DEBITELOR. DE CA.,LOrIJ:QI .A , 'NEGESARDIULOR DE APA :'


Dcbite speeifice ~i D~aru~'
!1.1
I

de spa spcdfjc.(l. ' scopuri menajere

Debite ~i .necesaruri

de ap3;in

a:1.1.1

Debitele specifice de apa. rece ~i calda in scopmi menajere si igknice, in funqi(' de prelIiunile normale de utilizare la punetele.de consum, 'sinttndicate in tabelnl.S,

I'

",:,:,

,,,", ::';':~' ':, -," ',"


,de consum .

",'c..

..

>,' , "

."

Tabclul

I ~_crL

'~. I

Denumlrea pun~ului

II

a) Date-rl-i-p-en-lrn-' ..

1 c ! lis ! I -------------------;:------.t:--------:-·-----'[
1 ,DO
1,50 1 ,00 n,20 0,30 0,20 n",20

'

Echivalcnj de debit,

Dcbite i '~ciOce

~Pf'-!

! pr~~i::;-Il lIonnal:l
d ut II 1111·1.0

u;
:!

Izarc, J

spalator DN 15 san chluveta, DN 15 t;piiliH<rr DN 20 .3 'J cazan de' hale D~ 15' , hale DN 15 13 prc-pararea cerrtrala a ap,;! calde -~ ' ' 5 i du~ fJexibil DN 15 6 Ibllie DN 20 (pentru tratamente) 7 I dn~ DN 15 ,8 nlbie de :.piilat rule DN 15 bale de ptcioare DN 15 9 10 , lavoar D:i'-l 15 11 sp:Hator clrcular Dn'15 2
1
I

1,00

I I

0'-50 , :(50 1,00 ~ ,00 0,50 0,35-

o ,1!l

,).20

n.~o

2 :J S :l

:3
:! :2 :2 2

o .so

0.11) 0,07, D,10

n:20

:.

I I
I

l j

12 13

i b)
j

14
j5 .17 18 HI

Robinet.e pentru DN 15 'spaii1tor DN 20


!IpiHil.tOT

1,00

0,21)

1,50
1,00 1,00

D,30

16 "

,I

20 :21 22 23 24
:25

20
27

I i
J

chluveta DN 15 albic de splilaL .rate DN 15 cazan de fiert rofe DN 15 , Incl,lzilor de apa ell gaze DN 1') marmlta DN ,15, . rezcrvor de plsoar DN 15 pisoar individual DN 10 , spaUitor clrcular DN 15 .baie de picioare DN 15, laYOUT DN 15 bidcu DN 15 rczer vor de closet DN 10 ~pal<l.Tca closetulul rub pr esi un e DN fir-Una de bi1ut apll

1 ,00
1,00 (J,17 0,35 o J33 ,3fl Q ,:--~.~ 0,50 Ii svv

1 .oo

1.00

() ,21) ii ,:lO 0,20 i1.20 0,20 0,20

2 2 :2 :2
')

I!

i
1

:l ,~'min:

I I

15

C 17
J

o ,In 0,07 O,IY' \1 ,i 0 1 .20 (1 /~3:'

o ,oJ;; 0,0;

2 :2 ::' :2

'2
2 ti 2

---------

<'.

r:

I v I(

'.

'

''3
,
• _ ••

'\r lor; .
_. ~ • __ ".

De nui uiro a punc


~_.'_ ..--_~

ului

d~ consum
~ L

1 I I

J'_ChIY31C~~1

-.

[J~hile cilit'>:'
Us

'!le-/

de
' __ .~

deb)t :1 ,00

2'1
:2. .~\

hiil,,]O\

dr. st ropit

l>~

20

I,
'

0 )u(}O,RO' 0,10 II ,20 0,30


IJ ,:;0

!'

:n

:.;_:;!

:a

:1'J

h i-Ir.ur! d,.' s+ropit 1'<'].in,·1 'Iublu sau r"bi,,,,, ,.lulJ]\! S:.llI Iilbill"l ,hllll\l suu ro!)i;W-, dllblll san

li:-" 1;j sunplu S,. ,(IU 1.),); 10 ~;mpl\l !>c'l'" ,";\1 Dl" 15 sirnpl» '~('I 'dell! J)S 2U simplu scrvlciu JX\ 25

---,~---.-.---L~-

4,00 0,50 1,00 1,50 :2 ,50

--i----w...
2
;2

uorrna ls de i ut ilizare, ifU IIIHzO

l'r<'SHlI1('3

'

1I

j
,

__, ,_~ _l _

2 2 2

j
1

*i-

(,)ni(U",11 dutclor din pr ospc, ... i pe ntt u t ipul ...1.. '!:1 !:l rnhinel, p~'Il~ru :;tr(,pU

n ;."

(IBSEn ,'.'\TII: , 1 Pd;il't1 \jJrcjfje ,,1 punctulur de consu:» est e un del)Jl convcu t ionnl , couslderu t uorrual peutru ut illzarca r cspcct i.... ·a. :l 1'1'c~i,;!;ii(! nOrm",,, de utili7:lf(' pot Ii modi Iicate III fUrJ('!ic de \'ar:;rleristicile DL.'i~ur;ltc uk armiituriJor respective, ell condl!i1' a~igllt1irii dt-bitdor spccifice <liu tabel. 3 Ecutvalcntul de ,debit al unui obiect sauitnr cste raportul dintrc de hi t ul specific al acelu! obicct si !kllHul specific' _,,] T(tbiueLuh:i'diluvetei. . . 4 La robtnete le strnplu sau dublu scrviciu mcn t ate la instalatH tehuologtce, sc considera preslunea irnpusi! de procesul l(·hHol(;~"i(': - . .;; ~
,j'

3_1_1,2 Neee~arllTile specifice (1('a pii in t abelul -L '

H'Cf'

~i ~'a]dRhdunct,ie

de destinatia

ClMiriisint indicate
Tahelul 4:

],,
~'
J.

1---1- ----,-------- ... ..--. -.-.--I


; crt.
1

, I !

. :"\r.

de'

6O"e

Sande

45'01

: Cladh'j de tocui t (pel~l[u 0 Pf-,'f);t;:a ,P~ Ii) a) In <:;ll,ul pn.'p:1rilrll centrale ;1 "]Xl dade:

I,'

f Ii

I,. 3---,11- :~c~l::m~


Cladiri.
J

; . ,

aparlmuenl ell closet, Iavoare, <:-ada de baic ~l spal:Hot' s purt.uuen t cu c losc t, la voare , l',l/l~ de dus !ii spillillor , IJ) ill caz ul prcpararH locale ~, ;,p~i" .dtk ," i in cazanc iuncttonfnd cu Icmne, dlrblulI'sau cOnlbu~bil rllne~ionlnd

110, ~

80

00

j
\

65 45 50
,:,___ 4

i-

en

gaze suu In inc:il.1zitoare runc~on~

eleclTice __

55~': 6{)'

penfro ·bi~oWi~pCri'ru_~

pc schirnb)

:;!

Clubur-i , <::l,c'de cli1\ur~ ~i lUI\n' :l} cu prrpararca q:htraHi 'a '!pd cald e : ;!clQri (pen tru 0 persoana pe zi)' !>PCd;ll,;rl, vizit;.llorl (pcntru un 1<X' pe l.i) b) rilra npii calcta .
,,<:tllr; (III'IIIIU
<}

I
11

2_0~

,,

35 12
25

15

12

}l~rs":lll~

P('

1.~)

l' ----i, 4:

::pe_C_~:~lori. ';ritl1l(}ri_,~~:':~~~ ; Cin~n\:~l{)~ra.(~ (pentru

__t_~11_1(_'" --"-} PCll

i
l,

12_'_,_
:)

_
------------------

au ,--.,------. ..... ---._-- It~l" pc -, ..... :d) ~-.. ..

---'--------l

~.'
13

',I-(~iI';:'l;~lt:(-;~'~'t~~' ~:-~:n~~'lll
1 --

Cant inc. res tauraute, bulc t c ip'·l~lr!. " ,ingurli mr,sll. ~(,T\-'ftll. o s\nguni data, 1.1 prIM,'j: Dufek - cauriue "i rc'staur:lll!', - GlI1tinl' ~j rcst aurnn t c ( pr-n t r u " ~)(,~s~!,~,-:._I_rei p~ z i ' sauit are comuue

I
1 i

I:

--,_~_~_:__

i\' Vi

,
r

1.:~

H ~:--.

1 ,

22

e
10

I}

20
40·

14 2B

;---I-~---~---~-------· -----.. ----. .


I llll(':'J1;Jk ~colarc (pcntru un ';'\![I.;ut IX zi} ; .~. Cli nhi,-~ctc sani l ar-c ln :2Tl~p~ai -..anI Lnr.. . comunc · i -, c It lavoarc In carneru l lot e luri ~i pensumi (pcut r i: :," l',~s"gt>f pe 1.1) - ell d\l~uj-jS;l\1 dizi (j~ k,,,' ill .~nlI'tlri sanitarc cornunc (hotduri cutegor.ia 11-,1) CU dusur i In grupu-; ~.';,;!."(' in ,:~'!Jere (llotduri ca.tegorin lB) - ell c,"tii d~ bai.., 111 ::rll;;;,ri "''-tllt.\!'' 1a ('J;ilH:ra (hot e h ari cate-

I-

cu olnecte sanitare in l'l'i.l!JU!" ell lavoare in carnere '. cu /-.'Tupuri 'sanitar~' in e:;,,,.-n'

i
1

<gct" 170, ..
70 BO

80

50
'60~"

33 50

~O

·40

30

25 33

IlO
150
• ~I)t)

SO
80 100' --,------

00
65 80

t-~

-;

~-~

._--- - ---~,-

---- -

~ - - --

-------- ---d

._---_.,------1,"',

i.r('

;.:i)

L __ -----------------

;'1',\:-:' 1.-1.>-90
__

~~_~~_~.

_~

·_~_'_h.

1n

--~-

.----------~---,-- -

-_ ---

-.--~

__

--_._------.

L__
l'

-_---_.

l res tlua tis

diitlirii

____________} ._._.
11

. Total ap;,

~-'--l---cli~;~~)i ~aid:i .-:__, ;.__ .. ~

-'i,'ce;.:lr~p0ej!ic,

i_~~:~

sa~~c

~5.~Cl)!

I
1

Spil<llc, sauatorti, c.:I~e de odihnii (pentru u n holnnv pC' 7j) --- en ('.:l.zi de hnic )i 1l11~uri In grupur i sanif are - cu C:Hbi. de lJair ill Ilecarc C.:lIlHTa, penl ru holll:1yi .- ('U ('adii buic in fj,'("ar,' ('.:l 1llcrii, pe-nt ru ti':italll('JlI,' 1l:11-

.Ie

nl'ologic(':

,..,0-,

12.
, :

! n ispensarc.

i (pentr
)

jJoliclinid u uu holnn v pc zi) persoaua)

---

--~-.-.--.-. Hal public!': (pcntru cu dusnrl -- ell ciizi dr 11:1 ie (peutru u.~ elcv
I)

_._-------_._-)
i.ro
-1:\

i---i-.--~
. ,

,"
!~
I

l~--.-.l, 10

-----t·
1;}
j!

14

I Scull

~------\
pe program)

I
I

ram
0

du.'juri sau Nil. mnnifextare sportiva)


__ .. ~~ ~

~
J I ..

20.

j--_ .. ___._.... _" - _.;...:

. -_._---j

i
1

Terenuri de sport, stndioane, - pcntru un spectator .


Pl:~~ru un sport iv
0

(pentru
'

: Jl

1_'

"1_1 __

Gfu-i (pentru

pcrsoand

(lin

traf icu l vzi lnlc}

s ----~---1,: -~- ~ ..

,-- -"--.. ~ _'--'---1

20

I
!

1-1-7~1!-~-paJa-·-·~-~-l-~~-~-~ !ru-_ki-.-o:-l:1-n-l-d-.c-r-u-cc-U-SC:llC) -:-r:-I-~~-hn-j~-~-' ..--] j~J(


t
[ 18
I

~:f'l -.~. ',"- e'~':::l--"'~--'--;f-) ....


t~

--Ii
I

..:.._'·cu ·spal8FC·:~(lCan;.7al.:1
Scctii

.. ' - .

[1·

an toturlsme
aut ecamioanc

de spii.larc din garaje (pcntru

nn vchlcut

-------;.--'

pc schimh)!

.I
,
!
1Dl

300
500,

'·-··1-- "~·-------II .. !
j
',i

43

·Jl
.: :::i;

,
II, _"_1

:i

• /_. _'._. 19

,-

, --

.,-

... ._,_. ~~_~~_ -, ~_

.1

rII

,,\, .-i'( "

lntreprindcrl Industr+ale (pentrn oces(' tchnolcglce din grupa ~


"-..

muncltor pe sclnmb) cu \_

;i'~)
i3tr
~
00
75

2;~\

,i

!-.

il'

r, .

nl~ IV

28 35 :.:15

43
4i1 fJ7
;I!}

V VI a) b)

Sa
60
_ ~_.'1~

I
I

__

~j

I Apa e:lJd:l ue 4.5"C este preparata

ell ajutorul

ener giei solare , pcntru 111' re; S~. stabileste o

perioda

ca lda a

:mll;;;;

, OBSEfiVAllJ:.
1 Durata efccUYii a pertoa del de cous.um, pcntru tiecare cuz m
]>:1]'i."

iJ". 1<111['\it- <i,' I'cgimul 0,' iu-Iust rinle ,~~I,' (1<- 4::; min

f'unc~joJla~, a lnstalattilor de Apa ,din dadirca respcctiva. 2 Durata maxima de utlbzare a dusurilQr 5; Iavoarelor in vestiurcle pentru Iiecare schunb. .,

!nln'H ill'k-ri:"r

3 Datcle din labefhJ 4 se iau III consnderarc In ea lculu l nccesarulut de dldur:i ~h\~c"mb",l ,Li I 1".'111u I'r~]l8r~rca r apei calde de consu m ~j Ia stnbillrea c "lJ;lCibl!H rczer voru lu l de acumulare (pen tru "p,i [1-",' '-1al'~ ":dd~ cll' \·IlI1Slun).

3.1.2

Debite

~j

necesaruri de apa.1in scopuri t.eimclogice

Debitele ~i necesarurile specifice de ap:l rece i;'i ea.]da· in sC'oJJlll'i U'lmologi<:'C' (In afara valorilor indicate in tabelul4) sefix{\a7.a in «adru) procesului t chnologi«, ]l('Jltm Jit'.(·an' punr-t de consum, in funetie de caracteristicile proeesnlui de productie.

3,1.3

Debite ~i necesaruri

de apa

pentru

atingcrea .

incendiilor dcbitnl de ellr'nl a.J in,lala\ipj i't' det('.l'intervenriei, d('stin:qj:~ ~j (':ll':I(·j erist.icil«

3.1..3.1 Debito specifice pentru

hid:ran~i interior)

Debitulspecitic al unui hidrraart interior, qil" mina in Iunctie de Iuughnea jetuluri oompact necesar constructiei protejat e. prczentnlui
-LUl1{.,rinH'Rjetului

~j

standard,

asHe] inci t

corupact

pi'tT'ja (l~ pu nct«

comhust.ilrile

din ';')pat,inl ln61.1)('ril or.

sa, se asigurc in t.erventia

maSLll'a·i.ij

pe i.ra.icctoria sa
pentru

- ,,<.~ ;'dl'U'
,-;,lli't'i'\"l' i ill

rl i II a I)(,CI.'R A a i'(~k m~1.1 lude-

T:

I
Ul1

-11Dl'hi\lll ~p\,';('ifjt'l lungimca Ulinlma ,1 jetului t1'l,l'llii' C';I fii' m:lj m ici del.·it, valOlile indicancorrrpact
ill

"'TAl'; 1~ ~i
D1nU,'Il'U!

la.1wll1J

r).

jet urilor

III

Iunc-i iu H'e

\(/F---1
J

I '"
Nr.

.I
!
I

1-----D~~lil1~1i:t

t
~i carnclet
istlcile

[I

I
:
j j ~
;

1------;-----------·-·----

L-- -.----~l ~__S£_i tf;~~~;;;';~~;:'~::;:;;~~~;i,~i~"'' "I'H g ;;::;'; I -~


v • • '.

cliidil';i

jJfoleja\t'

nmurua a J<'-j t1fl(~ 1ll":1J1l iulu! compact.a l u nul iet __

~.

LunilimC-<l'-j

I)CU~-~p('-'I
'

'" _ " 1 .i"\1JJ14lrUJ J\~- ,


'. Lur llor Jil

ncllilul

tie}'

--1-_"

: -_:_

! ~~I\~~l::'~i- r·j ~ .~~h


I ~ •

!f

calcul al juslaJa~i~j

1-:

lll'x:"~" r .',dlrt

de loc,~in\e, cliir.~ri lJ("1,lrU, ;az.at'e ""HnUll~, '-:11'<) :loaposlesc hirouri , .>JC:]. 'r! pentr u au-

!
:

,.

'.

!
_i-

"

! . i:~
-----1

-.--------.--.---[

-l

I ,:
1
( .. j

I.

~,

II .,

I--.~- i
--;1
5
I

:,'

; Clfidiri care au,lpostesc copii ,Ie "lI-sUi prescolara. : jll~(j(u\ji medic:'; e , azilurl pcutru h1'i.lr\ni sail in: Itr mi , 1111lZl'C.""p07,i~ii, nib[i{lll'<:'i, arluvc, c1;1difl de produc1k,ti(' depozltarc, induslriale,. garajc, 111a~:l1.ine ~ depozite anexe: : 3.) cu un vorum ..mal nne de 5 000 ffi3 1,) ,:11 nn volumcde () (jljl! m~ S""j rna] mat.·e

;
J

i
1 2,;;

I
,1

! ,,6

~~""~~-~{'~:':fC'

~'~1:'1::

~i case -.,:, C~l!llra

(fiir;i

SC1!na

-----.------!------- ..

-,,"'

:2. ,;)

I
,I i

..

1
;2 ........

2,5·
;),1)

r (;~f~~:~~_:.~iidjri
I

"!lI"uaj:l\il), :;!iii de coucerte ';' ~h -de iutruniri, ,II' 3irnnastitil si sport ell 0 t'"'p:lCllate mal mica de tj~O locuri:. , a) vit.ua l c ill datilrl de' ~radul I ~i 11 de remt('n~ l:1 Ioc d_C_b_. _'l_d_U.:=~_7.i_ste_t_I\il_' l_:~

1 ~
1

J
!

'J -v,

!l

5_,_1)_ ,_. ;
I.

:',0
1~

1_U_,o__

C:lI~'lI1alogHIfe, cluburi .lii case ~'" _;u1lu.r-;i (firii sccna allle'1l"j:l::1), si11i de concerto ~I salt de tntrunirl, de ginl1las1h.::a ~i de sport, eu capscltate de 600 Iocurt ~all mai mult, Tva Lre .1raull1tice S,1U nruzicale, clnbu, . ~i alSC de c nlt lIra <:\1 seCI.lii 'llllellaj~Ui , :lj ("\1 !l1:.1i pu ~in de 1 000 Iocuri 1I) ell lOUO Iocurl sau mat mult C\;l<;~r~·~·-ll hliiltimi p·-es-le-·-4-5-ro------pIlla Ia 50 n{){l m' IH'sLe 50000 ro'

--_1--- ......... _,.._ -_.... .. ----------~--< _ _-

I, -_._. -:-----,---9

10,0

I
;) ,0 5,0 3 4
1

I
9 9

t.
15,0 _

--(;-1
1

._--'

1
1 I

2b,o

: ~l •.u nn vulum j)') ell 1111v olurn

I:
I

\l

r,
s:i ,:tUng:'!
arutn doua

:)

:1

. 1~) 10

4 I;l','are

- ------~~tll,-apnil"r, .. (·..~;".'rih' ~inl! d01l:1 jcturi [11 Jun ct k'll<ln: ~il!ll1Itall;i trehuic >,nl .,Uli,jlil" Will !~rcscriP1iil":PCCifiCC !1\ \ ig',arc, (

2U,0
I'U Ill" I (lin inluion/

1. l ) ,

<:

Iii \ hI

r.

:,3.1 .a_z

j>n'Silll)l'(l muuma necesara la robiuetele hidrantilor interiori j rebuio Ra, acopere pierde- ~ rile de ,~arl' j 1),-(. 1'(\ f'm tun ~i &:l asigur« realizarea debitului speciti« :;;i I ungimea jet ului compact necesar illt~.'l'n'n, coufonn pet. :3.] ,.3.1. ivi, -

f Tl ('«(i::\l rile iJI Cine estc necesar ;.;a ~e ut iI izeze pentru intervent.ii apil pul verizatii rmmarul
jctin-ilor in
fUI,,·1,i1!JH' 1.'11 aj111"j('

·min.

se pn'\'~hl

2~-, III If .o.

sirnnltana e!'.te conform tabelului 5. Tn aceste :-:itu<t\ii) leyiLe de remlare 014 rnm reglabUe pentru pulverizarea apei, eu presiunea de 11tiHz3T:? de
hI;

3.L:L3 l'ienl('rik
iu
(,(U'I'

de ;;an'jna in im'tun,
h,
zz-.

se determina ell relatia :


(2) JH'Hi-ru ·£urtun DN 50 ~l cu O!0015 pentru Iurtun :.

Alqih~

A,
I]i,\

l>.N 75;

1:I)('fiei!.'ut egal

ell

l),U154

(1(>·bit.ul jetului,
,-;0

lungimea Iurtunului, in Ill\'tl'i;, ill lit!'i pe ,..enillr1iL specifie, qitl al CI'l'l]'la.h(' dctermina ru r(']a1ia:
'1"
_o~

3,1.3.4. D"])illll cere ~i t.nuuii).

(;I

pete de debil.are

a apei

de incendiu

(i->]Il·jnkleru

'

drell-'
:.)
.\

If.:

1.'---'

! L,

I;'s

..

'>,1/1

11

11~:I:...il:l~~I:t d;.~·p{JnJid1:-'

t' " :

It

-ri n L' '1 ~

;t

l.

!:l

~----~------------~---------------------------1\ •
!

1:..: ---

:L

r)~·}n

ru

~U1Hll1n

\.1

~·<ll\.'g(jrii d() ca-VI_'1


sillt

t'

til:,

,;\'1

~l;

~l:'{>

uzual.-,

... ·<~~\}.i'1

~J.~\':

I '-L.".:;

:1:ll'l1~-uluj

:;;1 ale

preeiur.ii

uormale

d" ut ilizare, Hi;

date

iIi ;lllt'X;l

B.

.1.1.3.5 Nece,~arlil specific de apa al unui cap de dehit are pentru stingerea inecudiilor sc determina in funqie de t.impul teoretie de functionare prevawt fa pd. 3.2.3. . 3.2 3.2.1 3.2,].J Debito de ealcnl a apei reci
~j

Conrlucte de distributie Conducts de distrihut.ie

caldo
~i (',lble pentru

a ape] pentru sco puri menajer«


J'('<'i

Debit.ele de caleul pentru eouductele de dii3trll)u~ie a apei . menajere se determina cu relatiile din tabelul G,in care

.~("JPUl'i

,.
I

qc' debitul de ealcul, in litri pe secunda ; E suma echivalent ilcr punctelor de COD;,um alimentnt e tit:' nlll({u~'ta respectiva ; a eoeficient adimensional in functie de regimul de Iuruizaro a :IF<'i in ret eana de di:-;tributi«, ale caru! valori sint date In tabelul 'i j b coeficient adimensional in functie de Ielul apei (rece sau c~tlda), ale carui valor i . stilt, da.t.e hitabe~ul 8~; " . a coeticient adimensional in fUDctie de dest.inatia ('hldirii, ak- di.rui valori ~iJl1 (bt~ in tabelul 6.
------l]!

-------.--. ·-·····l-·-----~--- .. --. - - '--1


ll" 13 \ ia de

!'r. crt.

II

Destmat!a

c1!ldi~ii

calcu l al dcbit ulu.

!--~------------------- -_.,,---------.. -'


1

". I
I
, j

I '.~ 1-- _.J.


2 3

,--i

I I·'

ClAd1rl. de locult,

'dimine

1 camineI Tealr~,

.'
pentru

.
copit,

de neiamili,.li

---.-

--- ..

:·····-----.-_.-·-~·;·-·-·--.-----l-------l
. ~ q<

qc=b(c.c.l'i' + [) ,OO-t 1:1

;.!

Cocflcicn

l ul

. .'.

c'

l)()!JJcniu

UP

:~lIJk;Jre
;;

E;;. 1,0

'. ,.--

CTe..~

'I.

... ---... -

abc ~:.

1,2

1,4

j l
......

.j

~j

j----··--·-·--I----j-·---·------I

clubud,

cjnematogra!c,

gari, policlinici

q« ==..

~_hc_f~~!
j
0""

1,4

I! I "[--1 --.------,-I'~i _~_i~P".",::,,,,il, a"~:"._:_'aum".


!

i- -I Oli. dirt ..
j' hale.¢

E ~ 1,65

'\1'

.'{! ,.
,I
;

-.oj:':

.1

J>i!nIT.U bi.. ouri, r

i .re1or.= ca~re . ;----1 -------.----~,---------5

.>-'

rna gazin e, irruPlOri sanitare de pe linS!'i .at.eUere, hole.luri.eu c~rn.~~ de baie afercnt e carne-

1
1"

gr =
.--~;:

._

1,',·':

I"!,

,v

1·')

.~

, ~ _ ,0

i.
i

11nstitu~ii

de In'\':'i\ilmlnt

bur~~_~::~=~:· ._.". _ _ ,-,-,."'


'. . :.__

... --

=..••

"b-:-·~!~-·:---1.~·-i-;.~ ~-3-.~-·

...... ~

j'
!1

1-._7-1 1 .~-i: j
8
!
l

Hot~l~i

eu ~~ri

slinitare

e~~une.

r: "~r~~·~_._i.,-.-~-.~---.._:~_~" .."':~~.
~r ''''

~I'

Camino e de studentt, Intcrnate, blIi pubIi. ce, grupurt sarvitarc pi!ntru s.porn .... arti!jti, personal de serviciu. stadloanr ;,

<ID, 1 E;

:
:1,11 j .. '.' ' ~, .11

" ~ ..;ll:rui:T~r:a;~c~.·
I
I

J~ w~liareJc

r~bricilor,

atallerelor,

unWi!i-

'-9_.=

d~['~'~~-

ti ..

----------------- .-

'.

-_.---_ ........

-.--

_" ..-- ---

.1) ,...-I~_"-'!I:;··in(hc"u:
[,l

II
-. ..,1 -

• Perrtm aceasta categoric de cllldiri, coeClcien'tuJ (J are valoarcn 0, l5. OBSERVATIE - Perrtru t oate catcgoril le de cladirt. la ""31()d a le I-: rnai mid de apficare a relaj ici de calcul, se splid! rela\ia RCllcralii ,

(l~d( cele

dorueul u l

f::;;,rl 11 I

Hegilnul

de Irirrrizarc

a apei, In hizi
.. -~.--.-; ..

:u
-.----

'(

i·l

H!

_ ..-_._--,

; : ,J.. f n,:.!:) I _.-~..__ .!.._ ..- ..' .


I 1

o .1:J : (I,ll

! \I,:!~I

------------------------------~----.~.

_._-

--"---

..--~-.--

1.')

.• -

--~-~--....I'l'

Cl)lll 1,011('11p,

kmH'llluui

g ~;iv:tlnan':'rl (-(w.fkj\~nllll1!i bateriilor

b, sinl

(Tk

din

ahelul

8, in

(iU-'_':

E2 surua eeh ivalentilor robinet elor de ap~\'rece.

Et suma cchivalenrflor

anleRt(>("jJoa.l'(~ (](' upi'\. ('ald?i :

T"bdul

---_-_.-.

---

-_-- ..-----------~.. _. __ . Tipul


COlldll"lel"~

-_.

-------~--.-.".-~. __ . ~

_ .. _ ..... --_._._._-_._.~~ __

i-~'.·~_
: ~ ;'(r.

.J
,
fl'

i'

-b--.- _.

Conrlucte parare ~(:~=de


:1

! h, puuctele

r-- "II
i

i.

U~ :lpa rece pcntru :llilllenl<lre'l conductelor de. cihtril)U\ ie a apei rt'..::i ; de cousum ~i dt alunentar+ eu api\ N-C.! a insta la] iilo. de Vre.; apri calde' i .

I ~:3-1·~~,,,~d:~~,~ I I
!
:,jiln""t~re j
I

I
!

distril;lIpa'

j -_ In

~~;-disttibupe a apeij-ecl ~~unetele apei 611de 5C 'face : LJ. tel!!I~r-alura de 6(l"C -- la temperatura de 5t)"C
temperatura de 45°e

de:~l1~-:..
It

c.nz~;:-c:.-;:---I-""-"----- ,.----.-----I

f=E"i' 1':2

:! '1:"=0,':'

;!-._---_._
j!

El ~- E, ~ H=(~,:l 1·t· Ez E .'1 E=EJ + £2

t· "
-----j

1
I !

_L_~_.____

coie-u m ~i (:"Ildu"t~ In c-u'" -prel"l!'art'a I' la temperatura ._ lu ll~lllperitl\lr" I" tr-uiper .... ura rl

!_

('II "I';:; r-c<;e" j"~l.il~!i'!"" de l,iq"lrc,J'c a ::pei c~lde rle ;'11 de dL~lrib\llie a spei calde la punctele .:i~ consum In cazul '1\ ~I dis1rihupa apei calde se face: de cue 1 F. = E'1 de. 50"('. de 4boC

.,',n .. l U,7 0,9 1,D

_j

II

OR<;Elnl,TII 1 til anc xa c \a prezcutul standar-d, slut calculate dvblte le de catcul corespunza toar e !iCllU'U E = 1 _ .. 60000 pcnt ru eWdiri deJocuit ~I In anexa D smt calculate G!!biiclr de catcul corespuuaat oarc pt'nlru E = 1 ... 1500
pen tru .c1~.liril('- soclal-cull urale dln tnbclut 6. .' . 2 1',lIlrt; ,.,jor; lnt ... rm-dlar-e ale lui E, tkbiluJ de calcu! rczulli'i pr-in in terpolnrc !in;:n:1. r :~ ne~imul de Hvrare 7.ih.,·a 9 apel reel ~\ caloe sc stahitest e de catre b~n~!l('br I'r!ll '''1I1l'1, i",pIH.:,l!ilh; tchnicn-ecuneuuce ...de regimurilor ell n\lIIliir re dus de. ore pe zi,
\!nlnd

searua

de

3.2.1.2

("Jlldud(':

dediRt.dbut-ie a apei pentru seopurl tehnologice


'rl~ dir-:.tl'ihufitl
11 •

Dd)il,ul de: ealcul pentru eonductele se (-3.lelllP~lZ:I cu relatia :


i 11 (':1 re A'" ('(){'[i\j'",nt de simultaneitate
JJ

a apei in scopuri [lis J tehnologic ;

tehnologice,
(.1)

(fe,

gc ":

:E }{ .
in

fill

lllul1itrtll

punetelor

de

fllnt.;\>ie .dt:. procesul

(;()1l:jU1U;

(I. (jt'lJit ul ~l)t',:ifi(~ uulajulul, a.1

in l itri pe sr-eunda, stillg<'l'ea,

;j.2.2 3.2.2.1

(''':Hlt!l·I.,~ d[~ di~l!'ilm\io a apci poutru

unui inceudiu numai hidrant i de incendiu interiori


. .
c

fie

l)plJilul <1(' calcul a1 'C'om1uete1or care alimenteaza ('u]('uh'az:t hlHfonn P(·t. :}.1_3.

sit.uate

3.2.2.~ 1}dJi1ul d" c~\.lc:ul l conductelor care alimenlk:.lZaeapetele de dispersare a apei cu oria Iicii normul Jll<.:lli,:\' (sprinktere), Q,., se stabileste ccusider ind Iunctionarea simultana a (':lpeLdor'
ill ;1 ria

de

df:('}al1:j:1.n'

:1

Rlninklere10r diutr-un
Qt.

compartiruent

d€ inceudlu, cu rela.. ia: t


[lIs]

-:

" = I;q,,)
j_l

In "al'e num.iru] sprinklerelor previizute aa functiouf:ze simultan - mont-ate 111 aria df' uoC'-la·n-. ,;:U(' A , ... dpjernlinat. conform pet. 3.2.2.2.1 ; IIi, jde.hilul ~pe(;ifi~ peutru uu l',lJl tic sprinkler det.erminat en relatia de la pet. 3.1.-'3.'1..
II

3.2.2.2.1

~uJl!i1.!'lll sprinklorelor

prcvazute

sa

Juuctioueze A"

simultan,

11,;;C

deic:l'111iriliell relatia:

A. n=-

.. J

(6)

:j
. '_- .. -._'''-

!I

~,

-----

----~--- -.-----~---.----

-~-------..._- .. ----.

._..II

L 1-·

in carp As aria de declansare a spriuklcrelor (aria j!J ('"n'.' (:;l unnar« iuceruliu, act,ioneaztL 11 spriukler« dill t ot.a.lul _Y (:::-.:isil\lIit'-) AJ, aria protcjnta
111etJ'i

II

ejldul'ii

'-·(j]Jl(lnn

tabolului

d('ga,jate de 9, ill

df' un cap d(' sprinkler (;-;1;;t'ilJl;{i:. l iiuit cl« J;lZI_,j d(' ;;1: "pire dd-t'l'lUiBate experimeutal (on form 81' AI':) }).:)'j();! - -;.J, jln";~,zlll it \ n jJ1'bl-rij!\i dl' t ehnice ale Iuruizorului}, se detcrmiua ell relatia .

piJ..tra( i ;

in care
Q'5 min

i,

dehitul specific al sprinklerul ni rainpla-a till P"ZI t IU ('<';l iuai dl'z,p;unbjoasii punct.ul eel mai iualt ~i inrlepart at}, in litri 1)(' ~~'('mldi'l; iutensitatea de stingerccu apa, conform pd_ 3_~.2_2_3_ ex peri11lf'ntaj in Iunctie de natura, .

(ill

I,

:3.3.2.2.2 Iritensitatca de stingere, i~,se determina starea :)i asezarea materialelor combustibile.
<

cantitatea

",

,~.

Unele valori informative ale int ensitatii de stinecre necesare ill inC'.apcl'i en materials «are preziuta pericol mai llla:e de incendiu Slut indicUl{:-in ta helul s. ---+--.------- ~---_._ -------'--'Jnteusitatcl
Dcst inaj Ia tlldlperii
dt: sliJ1~t'rt"!

Ar-ia de lle('1;~n~;:1re. ~i-

i, ---.~~
I
'2

~ N!"T i crt

.:

i
i
,

Olullanil:1,
m>!

..------,~----------1 I,icil.peri

r'..
, '. 3

din'

d1l.diri lriil.ustrla1e~i

civtle

obtsnuite

; ccluloz ice (k!))!;, .,


• _. __ ~

.-----:.-~-.-~---;----. ----I i _._ I 215 I

l!(s.!H~) ll,(J,
-J.

I
!

- -" ---'_:_---l ~-.---~-.--

.'I---i~ ~.
lisec~ii de
1---1-_.
4

. Depczi t e sau 'incliperi in care se prelucr~azii. !lIlrlie e~C')i nedepozttate In sttve inalle

matcrlale

L,)\ik,
••

1
." __ ~

(I,m!
~-.~

2r.o
~~~;:~~~:.~~iJ ... ~_ ~ ...

I"

rabrieatie, prelucrare, manlpulare sau depozltare a ril!!in~i san I(:Tcbent inci, ncgruln! de tum, arttcolelor din csuciuc, Iacurifor, vnpscleloi ,

lrde:

__ _ e..
de I'relucrat'1.'

j
-r

i
I

(l , 12
.
(J

._ .....
:I

!. !~-.--_~_I
2(;{) .

I
1

I
!

Seep; de distHare ~.gudronu1ui> rabrlcide chibrituri,sccpi material,e··pt:istiCe(firi.· depoiitarej' Sect ii de Iabr-icare '51.prelucrare a cetulotdulu
i

"Jlill1kl;

.--.-

- - - _.... - , .. _. -..-_.

,17

..-.~-.~--------

:H30

..._I
- _I

I) ,2;") 160 . --_. .... .~. , .__ _j_,~ __ _ __

I
'j

OBSEt{ \'ATJE - Aria de dcclansnre pentru a lte caz ur i ,kd: edt: ]I; '''''l~)[" \;;:',!."'] se ,1l:kr1t1iJ:;i "XIH'riw<'1l1:;1 sau pe haze statlsttce, tn June] ic de numar-ul perso:lOcl,'r.\ a Iourea 1.'1: :lli'il"J' 1 <: r ",1<", pcl'ic.)lul dt '1,,',·u,lilJ dOll Sp:l\iuJ protejat, precuru ~~ de inl<.'u,H,,,,,,, de ~lill~("re c u ,1P" "tI"P!··I;;.

!\,,,,

:3.2.2.2.3,-t'o. Iipsannor valori determina1e ale -ariei de ded~lll~an~, Udlj( HI lie. «alcul al instala!,iei de sprinklere se sta.bile~te consideri ndu-se Iuuctionarea i-oill1uh~ln0:i sprinklert-lur mont at o III C'ompartimentul de incendiu, debit care lloai.·e. fi 1illlilaf· b \':11<}ril('llnllrrt ouro : ." - -:: "3.Qijs,'pentru conatructii indnstriale san civile ol.isuuit« in ,·aI.Lll particular ('i1Hl H' utlh~~amot(}pompe KSlIf ~i presiunea din couducta (1t> :J"pi]:l:.i(' (''-.(t: .~l!lj -;- IIl}L~0, :l<:('.qL debjL poats fi 27,5 l/s; . - ,30 ... 50"I/s pentru spatiile siBilor aglomerate, ill funq ir- ,]p <1(':,\ iJlnt-ip., valoarea ~).Ullill'llorl}1alia lncaper,ilor separate priu pereti .rez.istent i ]~L 1'Oi;, «u l'.\i-t')J\i;, ::Wt'llclor t('R('reJUI' •. k~Ilb~:zurutl'eI91' cenei, pentru care debitul se oetennillIi III I'.1]l1>l1 I'll num.u-nl capetclor de sprin~ er e :lllontate In aceste zone. 1 -, 75 .. ~.100
/

Vs

1J,entm studiouri

de tilme sau t cleviziuue ;


(';)7.

<Ie dee! --:-~en~r.n l~ea,l)el~]~ ~e clel)~ziLarc _In ~t.iye jnaltc, Ill. fO.l.l{·1,i(~~e 1Il,hime:" :l1'j('i III,II1HtW 1al"1 aru;.aI~ ~l a mtensltatll de stingere mUlcate In prcscri P\ll f;P("~lfl(-('.';:111, 1TI ; III 1I1f;(.<l,- '''. ~,nor cu stwgen} rapid a., in Iunctie de specif'icul acestora ;
J.alJeluluj 10.

pent-I'n cliid irile

inU1L';j,ri:.d.. ll1OJL01)loc,

in fnnr:t it> d..: vuluruul

(·'lllstrnil.

1'ollfl)J'I1J

I:
:\Ii

\'oIUl!1111 d5dirii,
ltl~

plnu

I'::t

1 Ol! ~II) 1

2(r')

f_rtH

pest .. :
_;(jl!

'lllO()(J!1

:J{Jn

!:~.iO

{,uU

J()
_..:,___

- ---

---~-.--'-_-_.

~-_..-

:).~.~_:;
.<:of>-

•.J

L'resiww.a

!lJ!nim;-;. b, orif'ieiul
LL'~L~

:l ...~!"I]l"r· di""JH·!'~a.l-t,~a ~·or(_l~I_,tln7.;\tn~il·r.~ ;

:';JIJ'inkkl'l.'I.,r se t1di~lJl;il;,'1 Illli/lIrlll :l;!f.·',"'i .H. asl Iel ill< ~1 ;·!p~·i ~( jnit~11· ... t;'_l.t";'1 f df~ :--·.i!·'~.~['11~. l)j~n~ln:l. .n()C(l~:,;_1

ill

[Hi Ilde[y

,:de

:'i . II ~q . I,

'I'rebuic lSi\. cvite v:.u-la1-iile rnuri ale presiunii disponi hil e la ca 1)(:,1; cle de "prin kle se rra:liz,c\' 0 sirc'l)irr ('1..1 ~l"P~ fi.l)l·~ixjr;latiy n-;Jif0~n:i~: Y-81(t~~~'t~:1·111(·dje a i11tfD~·dt~·tii ( :-:f ropir« proifcLat.l' JIll trebuie i;;J, (lei};J.'it'a.sc:;'t de n'gul\ I'll Uta! ltlvll de T,'5r;~, jll~elJ!:.!tatea de stii g'('l'(' Illinim:r: p\'f~y:lzut~Un punctclo cele mai iurlep:iria.tc ale ;rri(': de;kr;1~d·I:;·;:U':.
pr·l"itrl1 a

~e

n~hp;l,rl;l[.e. ..

III
1111
"

,st.11.ilL~~(e

J_2.:_t3 Dcbitul de caloul a1 conducrelor uuei i[lsI alatii de d r01l(~ere. tuuuri i~i tevi de refr lare manuale, Q~, utilizatcIa l)l'otc;jtia prin raeire el~meut.elor de construe; ii ~i ntilajelor, .~
c-u rela.1,i<1: . ..
n

a
J

, .:.:
~

Qir.=
.

hqt,
"=1

OJ:,; J

{$
J
!

in ('are . . . '. _. ~ numarul capetelor rle 'debitaTe a. apei de racire prevazut e safuncliollcze siinu.ltau] lj;r j debitul specific al capului de debitare a apei ce T~ldi'D, d('tHulilraL (:ollform Ve~ 3.l.aA.· . ,

'1

I" :

i'

"

Tipul ~i amplasare' .. capetelor se stabiIescastfcl dcznvant ajosn iutensitate de racire, ·i;;· de·:···""

incit, stt se a,,,,ib'11TC in punctul


-j

eel

maj

a) 0,1.... 072 1;;5.pentru f5ec~re· :patr<.\t <ti' ell:mentelor orizontule sau inclinat~j ; n f:J),\'tii) de Batura, pozij.ia ~i dimensiunile illEt.£latiilor, ut.ilajelor "au l:!ate'iah-,lnr protejate [l!'~"'ll!!l';i <1('; e;1r~1d"('ri<:.ti(-j1(': e3.l'r"l('lol' . debitare a np('iutilj:~:lte: ]l('n1"lil in<;,hlalii tt-lmologted \ Hi i,,'i ~ilJj [p hi: inceud ii .~ t'\ect ii (:U perieol deosehit, in intcnsitarea de ~tTnl)i 1'0 estf', dupa (',az), lll:;j m.ue, U,:J ." O~5 (lis .wi); -". ~

~etl~

ne

.1

y,'1'lk::\!e; :li11

h} O~2lfH pe Iiecare

metru

Iiniar al perdelei
.

san pcliculei

de proteclie pentru

elel!lellt~l

(.) 0,1.'_.0):51 ';:;pentru fiecaTcmetru pufrat:11 rczervoarelor -orjz~nta1{~ PU11 2fNiee, ineen".~U «xpuse radiat i.-i t('nllir.(~; pentru detcrminarea deb it ului lle al1u Uf;e(,:~:lrpentru dic,il'ca l"1'I.l'ITnarnlol' cilin/lrieo invccinatc ~~ ia incousiderare un :-;rer~ din supra Ietele Ior Iat.erale
!ui:d:· .

cl) O,;)l,'"
lin',,)'"
Illt'~ru

:,1

P('li 1ru 1"i('(":11'('

"H~lru

al circututerint

t"i rezvrv orului incendiat


(':X]J}~~'(,

0l

~1'nli~t1!lwj (·j]'(:unti'-.'ril1teire:w]'Yoard(rr

r:tt1i(,~i(_'i

o.~!) 1> pentru

Iv] wicp,

i'J~I:d:l\ii H1ohiJ\'.

}llott:j~lie .~ , ,

('{'wl)t!:-;iibile r.u temperatura (le iutlamabilit arc 1J(,8t.e 55c·C, dr pozitate 12.. 0 ternperat ri- t:l r.i <'dpi \1.' iuila.n.. hil ir:ll{', ill Lpn:';; til. t;Je de l'?i.c.ir(>. 5C rr-duc ('11 GO %.
'''t'

I'cutru rezervoarelo ciiindricc orizontale iuvecinat o, neizolat e ternrie,

ce «ont in )ichid~ nr.i infenu

1.\'n11'u r('zl-l'\'rnrde 1')"(", ;Ld ill~l~:hi Of' ii

ciliud rice orizont ale racirc.

izola!c

terrnic

c-u iwlaIii

iru-ombust.ibile,

1,,10J' de a pa,

;).2_:!.,1 Dcbitul

de n.h'ul al oonductelcr
i•

peut ru limiturea

unei inst alatii de drenare. ut.iliznt e Iaercarea pro p:1garii incendlilor, se sta bile~t (\ cu 1da ria: (l/s)

perdo(9)

'j 1) til re

11 numiirul

tiiuent

'l:»: dd)itni

drvnecrelor Ilt' incendiu sp('('j[jc ,ll

1}r0\~azute sa fUll(:·tioneze siuiultu n, situate int r-un COW})!'!ral constructtei ;: IUlUi cap drencer del.ermiuat (:,J l'ebt1<l de la pet. 3,1.3.~"

Nurniirul, l ipul :si am plasarea drencerclor Be st.abilcsc :;slfpl iucit [li1ud ll1 eel mid dc-za"';lnt:ljoR, int onait a t ea de '.3t.r<1}lire de muuruum :

::;a

BC

asigure,

\'

-----.-~~------.--~-----

_,

IG

_.
/::-::, ,._

.,

-1
•• :\',. ,:'::;;,

1 {,
I,

JJIL
'/'

in

i-,l.i'J\l1

!!! f':il'(-'
inl~~-:','r~,!,1

~IJ:)r4~f:d:!
j-

p]"(j~,']-';':--; ','

:::';J

(}

)JJ:11~i~11j>
l., "

til:!,
'I'

11;.ti(·
'1"""'1",

~~{' '!::

."

TlI;

:':r~'11'i::~

l'::-:t1.~!':1

"Il'l-~;,~~(.i.';i~(

i~~('f"

;!ilthll'~I],

[11'<'/:"111;1

1w)i(:ul

dt~(),~,J-,il pcnr ru

aC':j')Jlll:riln

,h"';ljl""lli

""ll

1)1JIllll'j dt~l!iill;i\,

Il\;llv

\'al{nH(~, :"1'

:3.2.2.5 Jkhi[ ru reh~ti;,l, :

ul d~' :IP~"t

ue

('3 ku!

nl ('Ol:<lu('i du'
II

1;1.:1';

jJ':'l

:d<1, ij

ill-

().v

;::1abi1('~i('

(lO)

In «are

if uumiirul W'J)rrl1toarelol' d(' :::Vllltl:l f·C flq il)]W;I7.il., .iimul l :ill : 'lu,}) 11...hit.ul spel.:ifi('. al gencra({)}'uiui dp ;<JlIl1H:1: dl·I.-J1_I,iwli ru rd;II,lil

til·

l;t

J';

;L1.3A_

'N' umarul,

t.ipul

~i:

amplaaarca

genera

t oarelor

d(' qmmi:i ~(,


;l

.".i ulnk-s«

con lorm

STAB a

J1976-83. ;3.~._?(j D('lJitul de calcul al conduct ei de di~trihulle inccudiul ui, ()ie> se sta bileste : apei peunu
f,:jjllgen-:1,

din exterior

I'

~ .conform zite eurent.e ; conform

anexci '.'
STAS

E, [Ull,t;ru con-t.ructii .;

civile ,izob-te, cons tructi i industrinle populate.

~i depo-

L343fl-77, pentru centre

3,2_~.i Numarul, I.ipul, amplasarea l}i debitul t:l)['c1fie al mdrnniilo}' c':,,1('ljmj H' ~tfibilE?SC a,~tfel incit. debit ul Qk sit fie asigurat pentm fie[,<lre corn part irncnt. de incendi ll. t ill! no seuma de schema atiopt.ala pentru stingerea incendiilor ((:U pompe mobil. san cu linii de fUl'l11I1 raeordate direct la hidranpi cxteriori).

1
.1

Presiunea .Intervcutla peutru

stingere

minima (masumta. Ia snpr;tfa.1',1.

it'rl'l1u111i) 13 hic1ran1.. i extr-riori i (1(' Ia cm-e Be asigu,.l"J. Iolosind pompe mobile, t 1'('11 ie 1',3. fie mill. 11,7har {7 mHl:O). n
1
I

rresiull~a min..iD:i:~Ja h~.dili.·~tli xteriori de Ia care se intorvine direct pontru stinger«, e , Irebuie sa asigure realizarea de jeturl cornpacte de mill. 10 III lungime, {:eay:\ de refuln re actio11lUd in p1lUet.elc eele lUli hialte~tde:p3.\t.a.te ale acoperisului (stivelor) cu Uti delli1 de [, ... J 0 l/l-\. ~{_2. :2.8 N umarul, tipul, atripla:s~'rea~ debit 01 ~p('('ifi(:\1 tunurilor Iix« san mobile s~ stabilese I?i ; :,,~tfd incit. 1'3. ::"IS asigure, dupa ea.z,i1l1ensitat-ile de la vet. 3.2.2.2~ 3_2.~.::; :':-1\1 3.~_:..!,-t" fj(:(fllt· punct al obiectului protejat fiind deservif rle IlDUl s:nil1mli'1 jet.uri.
.
"

..~ ,,·1,
R(

Presiunea minims.Iateava de refulare a tunurilor se stahilesf e III Junetie <11' raxa de ~1(:tiuneneccsarii a jetuhli,-'cai;e"pentru tunuri de ap1\ tip TR.\S-300n: se in ('ollf:WIll nnexei F.
. . -.
'. ~'.'~':

.'

3.2.2_9 Debirul de caleul aYcona:ilct.cl'or care asigurh refaeerea rezervei de incerutin tarea rczcrvoarelor de apa pentru incendiu) H': ia conform pet. 4,~L 3_2,3 Neeesarul de

(sau alimen-

I
.

apa."pen#n.

stingere..'l uuui incendiu

Nec<',<:.arul de a.pa pentrustingerea unui inr-endi 11 Be ~tabih'ljt (. 1]1 f1tJlet it' <l~,- c1t'bit ul de calcul 111instulatillor CC deservesc obiectul Jl1V:'1I't imvnt ul de htt:l:llll iu) lJl'(\tc'.i.l t., caleulat ,~},'\,J. " - 11 conform pet r, 3.2 ;;i timpul teoretie de fmwti{)ll:H(\ ~ acesr orn.

«,0

3.2.3,1
t

'I'Impul Leoret.ic -de fUnCYlo11a.rea hidraut.ilor


• • ..' •~ ". ':",". ':;-',

_r~,·:_"" .: "

int eriori e:-:I.(',d,· :

I ,

j
,

-180 mill 'pentru hidrantil, tunurile de npn ~i racordurilo fix(' mont a tv in c];idiri monoblot:', pc circulatii, coridoare -sau.tunelurt specinl« de (,'Y;\f-n,H(', precum !:'i IH'H1I'U enloanclc din casele de scari ale cIadirilor iudustrialc umlt ietajate (ell inallillw;l j);mltl:-:.('lii ultimului ('fit. Iolosibil situat. la 20 III san rnatmult de nivelul t erenului :le{'(>~il)it .... ·Jli,·n1(·JI)1' dc' intent'I1l1(_, ( ale pouipierilor), care trebuie sa. funetinnozc la r-ondr[iil« 11'·Y~7.\11t' J1(·ld III 1'('1,..1(· (''"tNio:1.re;
45

l ~
~
I,

! ,

ill;

- 120 min pentru hid~(I,nyii interiori


,."c: .. "

diu dJ.(lixile civile ~i iu!lu';il'i;t1,> cu illililimi peste

I'

- GO.min pentrn :bidranyii interior! ;lj cliidirilor InaJtc,n10110111cw. hidra nt ii din dadirile cu sali 00 spectacole, eu simultaneitaten pl'ev~zllja la pet. ;n.~j,]; hidrant ii din cHi..dirile la care, combaterea din exterior a iucendiului 8-a prevazut f'a Sl' f:w:t (~U Ih1lllV<' mobile, direct din bazine sau rezervoare, Iuindu-se fllnetionarea. simult ana in l!l'iuwll<]o min a jeturilor pl'evai':ute la pet. 3.1.3.1 ,<;i a. unui singur jet, III urmiuoarelo [)Owill ; - 10 min pentru hidrantii
interiori din

eladiri obisnuite,
il,('('1Hliilu]

3.2.3.2 'I'impul teoretic de Junctionare a inst.alat.iilor speciale (1(' ~!jll~U(' a klers, drenc.ere; se eonsidera 60 min.

cu

~Pl'jll-

:~,2,3.3 'I'im pul tcoretic de Iunetionare [\ inst aln tiilor ~'1wf'ialt> (dIt·ll{·('H-. ~]ll\]JLlt-J t' Flliru riicire sa u })rT(lde de' limit-are a prn:pagiITii incendiilor) ~t' Ri a hi1('~1 de lit ('n 1a 1-:\ Z. ill i'lllW! iI' de des (' tinat ia elerne nt nlu i prot ejat ~i durat a dt ;l{'('~ja t rcl.uie F:1 rr7.i1'j" l:t few

1-,I

,
,·r;

;l:"ikl:
-lilill J:;1.';; limp (Ie 1f)rnin. din j',:\W 'lill':o 1,(·n(:·,; spriuklvr« san dn'HCc'n: ~i 51/0: t.ru b idnwi. iiut ('1';, ,;-j, (·jnd ;!1~m(~])t,a.rea fate (1j1l1)"-0 i;Ul>ri in]'.1:11:"1 ;! u: om:li ~. r-n (,()Dditia I':! sc in acest interval d(: (ill;p f:1 S(; pUll:~ JU fl1l1l'ti(~ ,~i"j(,DHll d~ l)u;"; pcutru nlhncntarea en aJl:;: ;t instalat.ici (s urs« care "isi~w·;1. cL.bl1ul ('oui'unn rlh!!1?~1ihli \1lw~!:('r!. innint» d(~ ('plli;~nn':l , " ~ Hl Sl~l !nitiJ_h.·; __. uiax, 3;:' L;; ti"lJ.! de. GOlllin (dint n- (·;tn' ;.,(j 1;· l"ll~l·;. . :'JJlil,j,l( 1"<..' <,;'1! dl"];I'(';I' ':i 2;) 1," pC.!j)

I tI
j

1"!C'lli 1'11

hidranii

de

i\:('t'Dc1

i U} ;

I,
:).~.J.4_

mina in Iunctie c1(~ insbthtii1e

Pentru

~~li (k

~qwcl acole, uiagaziue, c1ii(]i)"i i"Hllud rial(! jJ:('lloll](j(·. <l1'1'i1111~e ddcrnecesarc f:!.I€cii'j("{·. aU:Fl(;l' c);hlili (.:n];fonrl !wl. :),~.:iJ:-;i 3.~.3.:2).
(l{'H:],Y(-ol'

Debitul (1(' ('a1na V<,nt111 rct elclc eU'(' i.a In h1De,t.ie de. munarul de calcul al iucendiilor tOI'<1., determinat dupa cum urmeaza : a). dad suprafata
b) dadii'-upl'a~at31t>Tjt{)riuluie.s(eIl1airwu~·,

l},jr(

j>]"1!"lpji h_",

ear(' 1'(~; ~,.Y(n

~:ni suuult..u

11'11<'
]J('

iudusl rialr-. ':4' ioritoriul ~l<'l',",'

teritoriului .. este maLllUdi .

de .150 ha, un inccndiu


l)lui!!('j,ndlil

j }'('J'i·

;:.lnhi1(,~!p.ln fl.1lI<"1it· (k

colul prezentat de IJWe.escip tehnologice san lK1sibilitai (:'.;\- e !l~U!l:'lll it ('J(: a i]J({'1;(1i ului 51111" d {)bi(o.(.:tc; azurilc spocialo 13.care este neces .... lnarca III cOH~jd('ral"t: a doua inccudii simulc .1'a
t

ane ;
1 In cazul CUtti L"1lr~DriJldcrile sau zonclc in dustrlale au iTl~1al;;li1 c"nIU'''' r u (:rll!I"t']~ :H,p\~b!e. ill nurnarului (1;: calcul ~l inccn diilor snnultaue , $C i2.U In c'Jli~if.:~r.~tl'~: pn,w';.'ril>- STAS 1:\1:\.1-/,. 2 J)clJitul de calcul pentru un .ineendiu cxtcrtor. iii centre p';l'nlalc ~t' :3 ri".I,,!·Ji) ST:\ ':> i:t4:1jl·;7.

onSERVATII

d"jr(!l;i,':;n'3

i
"I
~

. e) pentru alto cazuri dedt eele m('ntion~te preseriptiile de specialitate in vigoare. :3. 2.2'i De bite " igieulce
de calcul pontru instalatii

1;.( fl'} ~i b), Irprmi(' sa


~
;1

F-l'

~in~l. scama mcnajore


1(.

de
:::1

de pI"<':ranlJ'(,

Jwi (-:11(1('in

fC'(\TIl1l1

' de rrelJr.nHt· a aT(;'i (':;h1('11l scopui i tro:;ljt


::i igict'11

3.2.5.1 Debitul de caleul pentrujnst~la.tii

nice, in cazul prepararitapei calde in schimNitoHH' d<' dihh:rii. fi'ira acumula debitul -de calcul 3.1 conduetelor, de a.p~ ca,lda."confoJ'm llet -. 3.1.1.
In ('.a,zull1rep;u~rij

rr-. (,<-·k rral

inst alaj.iei de preparare datele dill tabelul 4_


3.2.5.2 Pentru

a -apei .

a.pei calde in sehimNltoarc

de 6\1d\lf~ «u

;l(:1Jrll1!bre,

o.)lu'mil'EH]"(·;l

calde

80

Iace pc hazi!. de crouograme

(1,· C01;:-'U111, f\)!Oi;ilJl1


C'onsla111 (h:
:1p;(

in tot- thnpul

lJ13.i ublico p fUllctjonarll_

~i spalatoTii

de rufc sc (,oll~i(krilul1{:!!ll~\l1ll

ca lrlii.

3.2.5.3 Pentru ealculul dcbit.nlui orar maxim de apa. calila 1;1 \'(':-.ti;ln·k ('JllUpln:d'Jr ·'Vi"!!'1 ivc , atelierelor, halelor industrlale ,can tinelor, rcSklUl':illt clor, 11(1 ,:h,l' l'!.l:.,t'I· fet P l:(' ~."<> IIta 1:;( dura ta maxima de utilizare a dusnrilor §i lu\'o::ll'clor ('i'll' d« 15 min 1)1'schuu».
3.2J5,4 in calculul debitului oral' maxim de !"lpit cah11. b PBC seama ea duratu maxima de uriliz are ;1 tlu~w'ilor

cln :..uri, ,,:l ~(' (1,. cult.u i ;';, i(';; , "l' t rc ('.~t(: Ill- ;~O iuin Iu ;"(i1';;1( ul fin<1.rei
a t.lil~ll]"ilul' l:':,ic dl~ ia :

l('p('titii
::L2.5.5
2 ... 3h..

Ball

spcctacol. de cazaro
oomuua pe :;;a.ut·icrt:',

La dlmincle
Debitul

t irnpul dv fuw'\ioJlLlfe
:1l1t:i ("~\)d('.
f)"",

~i.2.6

de caloul peutru

ccnducta de circul:1tic"

Fe {l('il>lminv

('11 rdal.

(tlb) In care

(lJ)

q"lrc dcbitul Q
~t

dr, calc ul de

circulat.ie

pe cnuducl.cle de distribut.ie a n pei (::11(1(: diu iJl.<;d;i~i('; it! iil t i lW, pierderea de c8.1dura. :.1 conductci de cireuuui«, ill w<li'; c.;.){kn.',t de temperatura pe rcteaua de d ist ribut ie. J.1;" . .'i'(': ciildura spcciricii a apci, ill \\·a.t.i ora, pe Iiuu gl;id (\+i\j~.

neces.n

1l<'ld rn ,! ("}Jl{t"ire:L

pi!T;!

vrilor

,It: (·;'ii<lu 1';1.


l);J ;

. ; .... / ('<I~II\;,.i,' !L!l"i 1:" ,i~~1'1\1·.~~!rl:


<~

(,

.
(clt(~ li('j'lili~

i!ll('-I:f

·;1!~-:.~l)!{1i~:1';!

i'['~d'·j";l:l.:'_~ i:e l:l"('IHlrn llllp';1trjv;t ~l!'I}l);!~~;irii in"t"ildinll;l ':')j; ~'il:'!, ii\I,Ij' (C{lilJ p~l 1'1 ij'I\'llt\'ll~r) ~il1 \·~·(-iil·rl
;~l!lli
'1

1)'1:1 '!I~{'~
~!\·r.'\::(~

cL'!~l~ll

;:,~~I ..

L~~;lJ

1"qJl

>1'
~ \',

.·~;·L rl:~!:

:.~,q:j'/t'

~i

'l~~ ":l/.Id

:>.::':.:\..1. Tillllllll 1 ""!'('li(', (k cO)J Iorni Ll)",}u 1ni ]~.

fU!lt·l.ioll;ln'

a imlab(liloJ"

ltluj)ilt'

d(~ racin,

;1

I\Zt']"\"(_,;n"],)r

I
,

"P

1;1

T3!J~!l!1

12 -.~

---IlaleH (lep1l2.ilului.

.----~------- _.
Titrl]lul l~"rt'li(" <1(' riiei,,'. I,

,n,hh rr-n t de clnsa Ikhi'khJr


111::'

1::1

l'~-~~~ ==-=-~=--=--=-----~~=----=~~==--=~-~==~-= :::~~~;~~-:-j : .~ io


j------,
!

'- -5111' .. -:- iiot.l· 1-·l00~_:_.--i5lili--· -. __ ._. DOl) ~_. ._~_.

;jlirl

--

- ---- _. -

--

-_._- --_._-----------

--

.-----.-

..-------~--.-

~ __ . - ... _ '_ - ._ - ---. -...--.------.----.--

_.

-.-_

----~
"

1 .:,

~ - -- -~

.. '--~.~-----

peste

... '_-.-. _-'._~

~ __

.-1-------

-I _.

~,_. __ ....

:t2.:~.5 'I'iinpul j ooretic de functionarc a. instalatiilor de sringerc (ell bazine de aps, hidran] i exteriori, racorduri fixe sau tunuri de aVa) care ..trebnic sa functioneze la CDlHlitiile pn-,vazut-e pent ru II~l,('l(} ex ten oare, se cousidera : - 3 1), la constructii
-- :1 11, la rafinar:i,

civile 9i industriale combinate

}lrceum :;;.i de pozite deschise, prot ejatc en instalatii

nbisnuit
j

e;

petrochimice, comuue

cu iust alal.ii Iix« mobile,

-G h. 1a rafiniiril, Ullit:it.j petrochimice, protejato


I>ebitul :>.2.4.1 de

calcul al eonductelor . ..
.

Debitul de caleul 3.1cOllducklor. eomune pentru aI)a m('najrra.} tchnologica E:t de incendiu se il~j erruinii. prin insumarea d{~bitdor de calcul componentcvt.inindu-se seama de sirnultaneitat ('D., (1(' functionare a acestor trei categorii de consuma tori.
3.:?.4.2 Debit ul de calcnl al conductelor CQIDune care aliment e... '1zahidra.llti de incendiu iuteriori, F-0 determlna ~l{1:1.ugind debirul de incendiu (-pi't. 3_-1.3.1), rl.(>bit.nl maxim de apa menajeritsi la 1('hllolngi61, cu e sccptia :l 85 % diu debitul neeesar dusurilor deb vesriare san grupuri sanit are ~i a iutregului debit de apa pentru spal:u.:ea .,utilajul ui t ehnol ogie ~i ,1. pardoselilor, f •

Pentru instalatii de iucendin a carer intrare in Iunr-t iune est e admisa a fi temporizaUi (h idra nt i exteriori, t.uuuri, drenoere eu actionare uranualii. inst alatii de spuma de..) i;e pot f olU1'1 pentru inccndiu debitele de apa 'rece mcnajcra r;:i t.ehnologica, dod sin 1, urmatoarel« conditii : .- procesul tcbnologic perruit o
0

intreru]iere'de Innctionare
pentru
~i alte locuri

-. s,-" ll1<LlleVl"eaza, ed mult. I rei robinete


~[tl (' il: .~Ll\i;l II..' poruparc. ilJ('{'r:d iII llJ j :
.

folosirca ;w(,:5tor debito,


Ierit c ~i usor

In dlllJine

exterioare

robinet e auiplaacccsibile in t impnl


d:' ~

~. 1im pu l d0 ;\q.ioua.re (InJi,~uIa{, de ln semualixarca in('(mdulni pilla la terminate .. o}1C'J'a t h'i d,' !ll:l n('\T<tTP) nu ('nlld nee la depasirea duratei de t cmporiza re, 81abilit a prin prescripl. lile legak III vigoarc peutru ::;i1;1p111111 de rrotoc.ti(': contra incendiului respectiv. :L~.L) 1)(,hil1l1 de l'akul pent ru lin incendiu, al conductelor de diatributie care deser-ceso dona, "all n ,:1i 1111111 p~i" t ('·Ill!' {1(' prot ('c·ti (. con Ira incendiilor se· dctermina, dup5. caz, prin insuinarca debi t dol' (h, l':llntl a k im:.t a1:1 tiilor prevazutc sa Iunctioneze simu ltau.

tc<:\ io,
t Tw-.\ii

l,:\

:"t:l

R!~ <1U

hilirea sinmlt <111 ('Ii a ~i101' ~i duratelor in vedere nrinatoarelc :

de Iunctionnrc

ale diferitelor

sisteme

(h' pro-

;1) IL)'{'il inst.ala 1,hl_ a I'C h i.lrant i int eriori ~i hidranti exteriori, se c.onp.iocm - In pnnsn 1)i::llUi (~ --. Iuuctionarea hidrau] i101' intcriori timp de 1() mill} iar a color ex t priori in urJld[ oart'le :; 11. La ~~1ilede spcctacolc ~i cladirile monobloc ~i lllaHc, in prima ora se <I:::.igmi), [tlll<'~i(jn;lr('~~. Iie a II idran t,illll' inl{'-l'ioli fie a color cxtcriori, iustalatia dimcueionindu-so b df'll!lL!l cd lliai mare, iar Jn Ur1lJ!lloar~le doni), ore, llU111:::d a cclorws teriori .

b) !hd. instalatia art' nuuiai hidrauj i intcriori , iar aliment-area f'.1I ::tpa, pent ru .sf illP:Pl"1':1 unui i]J1'I'tH1in Be face din e x t crior ('11 pornpc de inccndiu mobile, direct. din baz.iuc ~:Ul din ['('un ua rt-. Tn primelc 10 niinu t o !':C considcrii Iunct ionn rea simultaua ft, jet u rilor (lin !::l,<'ll;l .", i.u in 1l1'J11:!(I~11'd\' :I() minut e, numai ~\,U11111 jot;
l"'iJll'1J (.) <1;W:~1 inst alat ia :dillH'ltl";1I.;l hi (1nllli-i interiori ~i inf'.t~lb\li 1'(111"lllwt,ii ol,i';lll1ilt'. 1:t (ldliI111 1)('ntI"11 hidraut i iHt~Tiori fll~j(:\)')li;h!i :-.plilllill'n..'lor sau dl('ll(Crelor tiinp de 1 h.

se

de lSprinkler(' Fall drcnccre n.uaugii debitul ucccs.u

.' I :,.-",

tOt

'r:~;-'\"J

------------_.

<0

4.1

Dunensiouareu

eonduetclor conductelor

4.1.1

_".l(>g(~T('a liarnctrelor
presiunca

H' Iace in Iuncti«

de:

disponibila ;
it

4. L 2 Presi unea lll:-l.xi) nil, admiR:l, pentru 0 bOlla (ie presiuue {'H~~ de (iO lllH:)O, apa: rcce cit ~i pentru all;), calda, cu cxcept ia instalatiilor de incendiu separate.

<it

pel1tru

4.1.3

La iusl alaliile
ll!

fUUCtiOH8H'

- pe ci t. posibil - consumata integral }H'lli ru ridicarea a.pei, invingerca picrderilor ld« sarcina iu intreaga instala.tic ~i aslgurarea presiunii de utilizare Ia punctele de consnm, f_ara a se d.epa~i vitczele maximo indicate la pc!J~i. .1.4. 4 ..
4,.1 A
J;,I

celorlalte

1<'\ care presinnca dispcnibilii este dl'l.1.a sa u impusa de conditiile de instalutii, diaructrele sc a1t_'7 as! Iel indt presiunca disponibilii si1 fiR

insla1arii

in

lor, se au In vedere vitozcle tabelul 13,


Vitcxe maxune :

care presiunea necesarii. i'cznlta carurmare


nia

'1l

dimcnsionarii

cond~cte.-

xime de. mal jos, preeum

si vitezelo

ccouomice

indicate

In

-.. pent ru consum mcnajer Ia spit.alc ,' sah de spcotacole : 1,5 m/f> ; - ponl ru cUidiri
peurru

de Iocuit

t;i social-culturale

: 2,0 ixi]»

j j

.'
,: _j'

alimentarea htdrantilor de: i:ncc:odiU:' 310 m!r;

-- pcnt ru instalat.ii de a pa, in scopuri


t rii : 3,0 Ill!:; ;

tehnolcigic~ '~i instalatii de apa potabmUn'indUs-

- pentru

instalatii

de sprinklere

~i drencere : 5,0 tal».

Yit ozclc {'('~'lW'l!if(' penl ru conducte d« apa peril ru cousum menajer in Juuctie diaiucl rul numinalal cone ,!dd l}i de inUlpmca punctelor de eousum sint cele din tabelul
Tabclul CHirtiri ell puncte J----f-!9-<-0~~---':itCl:lI 0,1 13

i3.

de

J Ji:lm~trul

n orulnal

:ll

-I

de consurn

1l~>1.'j-;~..----- ~
i
., (),5 ~~...

1" ~

I
:

~~"----'-------·-1-.-11) I
·--··l:J .. -.-.-. -- - .--; '~ll

eC0J10DJI<:~.

.. _0 ,75 ---~A~' ..~0 .80 .5:> ... .•. 0.90 1_,_()(._) 1,10

-;~;;:-----~---'j
n ,1

-.-~-,;-.-.-.
Ii. :13

·--'-1
!
.
. ..

. - _--- (-------_._-_._--!--_. ... ....

.~.:.' ~~=--.--~:; .
. :i~
:t!!

==~-~-~-J-.
!
j)

o .s

0,61)

.__

(J_,4_._ .__ ._0_,_65


0,4, .. 0", 0,7

n.Gil ...

-_ .. _ ... -._ -_. __ ._._;_.

41) ---

..·-·-i----~~~·.·1,20

,';4;) ...
1,2 1,3 0,15 ...

:-1
.. _!
J

._-,-_

1
1

0,70 0,80

0,75 Ll,8

..~,;,~)---'__ .__ .._~·~-i_-~_--_-_..

6:l

!--------------1------------0 ,85 ... 1 ,4 0,55 ... 0,85 0_,_9_0_._. __--_1-_,'-4====== .

n.ss ..•

----1-'·-- .__ i

-.

,----.

125

_._----,_._--------

0_,_6_0_'_'_'
0.7 ...

o_,_ll 0 ,9;j,.:__.~!

,1l5 ...

1,45

150 1,00 .' . 1,5 --_·_---·_---·----1--·---_·

0,75 . , . 1 ,0

zso

20ft

30tl

!
_. -. - ..- _ .. - -_.-

1 ,[ ...

1,0

0,8 ...

1,2

,--

------------------_--

-_._-

,1.2, l

Pom pe

P','111 I'll ~lll:i

reve de

('OlLSIlLll

mvuajer
ell dcbitul

1.:3,1.1 Debitul latiei, 1.2.1-2

P01Ulwi t robuio ~i'[, fie mai mare san cd put in cgal


presiunii

de calcul al instamenajer
Be

Determinarea lace en rclat ia :

pompelor,

HI",,]'<i peu+ru

alia

rcce

do

(.·\nSl1ffi

(l~)

j,

in ('.are H g dif'erenta dintre nivelnl T'uDctulm d(' consum plasa t; ('('I mai dczavantajos ~i nivelul apei din vasul sau couducta din care aspira poinpa, ill metri ; Il; presiuuea Jill vasul san conduct a din (~aTe<If.:.}lir:i,pornpu, III met ri eoloauii \11Il ; picrdcrea de sarcina.ln eonducte, 1n metri ('ol(!:\ll~ de 311:\; H; presiunea de utilizarcJa pnnctul de cousum situat ('1'1 iuai dezavantajos, metri coloana de apa;

ap5;

III

4.2.2
i

POIDpe pentru

;apa,.

in...EcOPUTI,tehnologice.

Debitulpornpei pale de distributie. .


.

trebuie .

sa. fie eel putin cgal en debitul 0(' calcul ul conduet ei princi. a inceudiului
ttl

't) ,
,~-

·1.2.3 Poiupe pentru

apa de corubatere

1.2.3.1 D'ehihll de calcul pentru pompe €ste acelasi

eel pent ru conductele

de distrihutic,

4.2.3.2 Presiunea de pornire a pompelor de mcendiu automat izat.e i rebuie Ra fie superioara presiunii minime necesare tunctionarii instalatiei, determiuat a conf'orm pd. 4.2.1.2. 4.2.4 POlU~e .pentru in~l..alaW cornune Pentru pompe care alimenteazii mal multecatcgorii de consumatori care fllnqiul1c:JZ:l. simultan, dcbitul de calcul rezulta 'prin insumare, ca ~i pcntru conduct t' (pet. ;:L~A).
!I,.,~'! •

J
I

4.2.:1

Pompc de _cireub tic de circulatie estc egal cu debit.ul d<.'c.rlcul al conductei


de\·lrculati<, .

4.2 ..1.1 Del)it,u1p~mpei

.I

4.~.;).3 Pompele de circulatie t.rehu ie &Lasigure presi unca lll'(~esar;\ pen tru inYingl'H";! ph-rderilor de sarcinK pc condnctele de distributie ~i pc couductclv de ein'ulCitic (Ia l.recerea de.ilit ului de clrculapie). . 4.2.6 Alegerea pompelor,
",i),

4.2.6.1 Pornpele se aleg astfel incit debit ul ell.' calcul in c:ond1W de consum minim de cnergie.

IltJ:tt~l, i I

a,,;igurat

la presiuue n

ncc'(':::'a d,

j"}

4.2.6.2 Pentru instalat.ii de hidrofor, pompele tr ebuic © :lsiguru d,!l)it HI !k calcul b ne mai mare sau eel putin egala en presiunca de pornirc, 4:.3 4.3.1 Dimensionarea rezervelor. Rezervoare tampon.

f)

IJ),(,,.iu-

4.·3.1.1 Capacita.tea

ut·i1a.a rezervorului

tampon

doschis,

Ftd

;;('

f:;JI"ull'nn

en n·Llti:1 :

III

.!
'.1

in care qp debitul pornpelor

in Iunct.iune,
tampon

in Iitri inchis, Hemf" F(f

pe c:rrHlldi'L
80

]. -, -1.:3.1.2 Capacitatca

rezervcrului V"
=

c;lkuJ(':1zil ('u rr-lat ia :

lOqp'

i•

!!.mQcr + A,

(v«:

VI--:~~~~ +
fJ'

.t,

It)

[mel

(14)

in care debitul pompei 'in Iunctiune, ill mel ri cubi W, ;>\'f'illlfE'l; (in illsiab(ii cu multo pompe, Q7' corespunde pompei cu llehitul eel mai ma rc) ; birrrpul de iutrare h) regiru a, pompcl ('.2., .:~ ;~); presiunea maxirnr, iu conducts lie aspirat.i«, 111 lliCl ri n,J()~\lJ.\ JL' ;; n:1 .
preaiunr-a minirn;"i, ill cond ucl a ell'
• •

111;IJ

:1!"}lirn\if'.

ill 1I1('1ri ('U].):Jll~ (Ie

.t"

;\JI:'I ;

:!J

-.

"

,·1,
'i'"

flrj~l'

i'('.'\ lllJliis

n-z

r-rvorulni.

ill

111"\11!~;11;1\ 'Ill

\'ih'/,;l

;;pei ill ('oJJd!ld~l

d(~aspir::1.i(·.

])Jdri

i; Ill'

l'I'j_'i;jH]?,

A
!)

Ii

luugunea conduetei de ,\spira,t.](>·, III mctri ; aria sec~hlIili couductei de aspiraj ie, III lIwtri }JiHrai, j j aee{'1~r;\1ia t.'1·:1vjta.~iej,ill met.ri ]W Bl'C1llHJ:\. ]a piltrat, llli:tl\imea minima a r.icordului de aspiratie de Ia f'undul rezervorului,
th>o

in mr t ri.

4.0.2

R.{JC'.i111('.pi(·,

hidrolor (11' hidrofur,


l'h
F-i_?

Capa·<:ital.r:.<I, L .: i11i('.U [dol'

llt'(

erru ill::\. cu

relat ia (15 )

ill care debit.ul pompei act iv». care teprezintii media int re dr-bit ul corcspunzat or presiunii de pornire ~i debitul COTE'8pUnzatoT presiuuii ell' oprirc, ill metri en bi ve secunda; In cazul existentei mal multor pompe fUllC1 ionind In para 1<>1, ia debitnl celei se inai marl pompe active ; . . 11. nuuiarul de porniri ale POllll)ci,· e.a:te . f;C ia, 10 .. _ lfi pm'llil') P(\ oril·; . presiunca din recipientul de hidrofor III moment HI pornuii pouipei, III metri coloana de apa; aceasta presiune trebuie f',Ufie mai mare sau eel pU1l11 egaHi en presiuuea necesara din instalatie ; . . .
q]J
][ j;p

II~~ presiunea din recipientul

de hidrofor ill momentul opririi pompei, in metri coloa.na de apa, Aceasta presiune trebuie asticl ulealO-a incit sa nu eonduca la .preRiuni mai marl de 60 mH20 Ia armaturile de serviciu, ell exceptia instalafiilor de incendin separate. Diferenta de presiune optima lntr€' presiunea de oprire ~i presiunea depornirc, !1p in funetie de debitul mediul al pompclor, Q! numarul pompelor care tunct-iolle:l,;Zain paralel, N, !;i'inlluarul maxim de porniri ale pompei, 71, se stabilcste coutorm nomogramei a-Iaturate. . "

rIF

/
.;:/
11

~-t=l
~
r--

100
I-~_'

r ~+Y--~')/
n:: J~

';rL

/
5
6

/).
f

1'1 .

1 ·s

presinnva nen inipalil


~----,"

illit·ia1il in recipieutul de hidrofor, in met.ri coloanii rl.1.' apa,. presiunoa diu hidrofor in momentul pornirii pompei de hidrof or (!;.pp = H PI' - Ill) so ia din tabelul 14. ~i presiu1-l'

Dif(,H~HtH ol,tilll:1 dintre

in recipicnt.ul
..-...-

Tahdul 1 Pr<,si unr-a ~ --. ! In momen tu l I 1 pornir-H Hpp :

~.----

-~--~

-"~'--:-, ! (iO

mH.O

1j.
._

2500 1:50 tHO --'----___!.------'------'------'------'-----

-----:--~~---;-----_:__..:._---._-----;__----I 2 (jO(J '~I)() 800 -l uOo 3150

Capactt

atcu

hi,jrolorului,

In I

i~
U,G
1
'J ,-

1
l
1---

tlvp. mH.O

2_0__ 40 GO \)0 l:.W


.. -

~_,? . __
1 .~ 2.;
~ .1

n~7 _ -_··----1 j

__~:7~ __

i
i
I

I !

Ii

0,:,
1.0 1,G

0,4

0,35 0,7 . 1,0 1 ,6 2,1

I
I !

!~---1

___ c
j
!

-----:1,·1 ---, 4,~


-

2,2

1,9 2,!l 3,8


I
I

0,8
1,2

'I

I
I
I

0,35 0,65 1,0 1,4 1,9 !

II

2.4 :J ,2

1,8
2,5

.1

--._.- . ----~~ --I

- J _-)_.}
·1

.J

<I,;" :1. j

Hezervo:ll'l~ in'-;Lalatii

de a,tuJnul'1T(~ a,limcnt:lte diu

so ])1'('\";}i1 pent ru :

n'1 ek

ex.t.crioarc
);ll'll:ljdc

~'\1

Iunctionare
dlJ"ecki
,11'

int errnit euta


i,('nlI'll

;
illl'~n-

'I

,t: ,',p\ W~,!~~;;.l'f;]J?;)L.ru <l(·,opl'l'ir!',\. ncv oilor dl,hl' It? (,,,t,(, l)O,-,ihihi. dill puuct ltl' \'(,';h-r~
t'c'O III I1Hlt ;
tl b

,- l'i;(·de int erioare

san e xt erioare

a c-iirn)" 'linwnlan,
1!.,J'di(' sau

1n l>nna cu (-;lJJligjil('
;..:ljllgeH:"

lcll)]l.ll(J;2_i,'"

j,;lU

uu (l."i'.'l'n\iOlH'llii JiJI punct

de

vederc

inccudiu,
·L:l.:L2

iect.ive speciale 1<1care uei)fa,~ul'arl':1 procesului (,ell uului.<,!c sau coiubn terca trobuie asigurate ~i ill cay; do': avuric a- 1'1IJi'el d.!! alimentarc ell aIJ~t.

unui

Cip:lcitaLca acestor rezervoarc. 17,.... trebuie s;;' <tf'i;,rl.ll'(l 0 roz erva de apa pentru \:n!J;-;mn meuajer, in scopuri tehuologice ;;i de cOlnhaft.'re a iuceudiului, calc ulat il, ast.lel ;
(1 G)

(17 )
111

care

,{'~

..:_.:

-~.~.-

.. ~~-._ -. ..

..

"

~ . '.

Vd". volumul necesar C:1 urrnare a deuiveliirii a..pei (h'terillinal~ de aspira tia apci III sorb, In rnetri cubi ; accst-volum Poeia. in considerare munai pentru reZen'031'C avind peste 2000 m:!; . Vt~c volumul .rezervei de stingerc 'L iuceudi ului calculat coniorui pet. 4.3.3_2.1 ill metri cubi ; Vac voluiiiul rezervei peutru consuin mcnajer sau ill scopnri rehnologice, care p.a aslgure Iunctionarea in ('U·7. LLcavarie Ia t;nrlia (lJI8! aht\ ia de aIhneutare a rezcrvorului, determinata conform pd. 4.3.3,2.2), III metri cubi ; Vcamp volumul de, corupensare ce Lrehuie acumulat . peutru H, St~ asigura Iuuctionarea . nl.~iim'aHi,. a insta:lat-icj, calculat. coniorin pet. 4..3.:3.2.3,. ill met ri cubi.
OBSEH \'AT1£ - Pentru rc ducerca voluruului reztr\,oardo,; Ji<'. r~(~IIJlan<l~ amplasarea sorbului de aspira1.io:In cuve sub nive lul funduJui rezcrvorului ~; 'prcvcderca de '.I;~lHl7.lli\',·de rcduccre u u('ulvclArii 'In aspira tic; in in care pt):-H.lik~ !-,i;:'ILJihre;l \"t_\~Hn:;~hl~ 1Ht:--d ~i~ T('7"("\'i'rl!lllT PJlf' fle 'volurnul de apa ncccsar uuiplcr ii scct iunii de <l)c'l.are a s orhutui l~rc,:uUl ~i .kllh'('hh'ii ~, ;i in ,,~pipl\ ic lusorb,
cazur ile acest.c masur-i ,un ~1nt L~ sc se .. nma si

'.,.-

4.3,3.2,1 Volumul rezervei tie iuceiadiu,

V,,,q sc caleuleaza cu relatia :

Vb. = VI
in care
VI volumul

+ Y<Q~' -

1'a

(18)

de apa neccsar si.ingerii 1,uL11l'Or il rcc-ndiilor simult a IW. ill met ri cubi ; pentru centre populate, VI se dcterrnina conform ST~\R 13-13;1-'11; Vee", volumul de apa necesar asizur i'irii consumului de ::ljliJ pot abila sau industriala . pe timp de incendiu, ill mctri cubi, conform pt L :~,~"t 1 F" volumul minim de a,p~,cu can" rezer voarck pol Ii :diwt"li.;l i t' in t impul inocndinlui, care -se determinii en relutia : (W)

T,

in cafe

UUl1\.l'::1 teoretica

a iucemliului (sau, in cazu]'i :O!i(>(·iak. :1{"(';1 diului .iu care so poate asigura a limeutarea n';t.{~]'Y(1l'ului),
minim de aliment.are Jll" t imp de iuc('udi~l,

lurk ail! durata 111 0),(,;

iucen-

'1"''';0 dcbit.ul

t.rul situate

la intra-rea, o.pei in rezer voare, in Iit ri 1'1' ~el'llHui'l.

Ik!('Tlllin!n

1Il f'e('~itlJJil(' de (:011;

La determinarea

rezcrvei

de :'(1)3.se au in vedere :;oi nrmat oarr-le conditii

a) in caxul In care rezervoarel r. de inmazazi narc siu r, ('Olllllll(' 1)en 1ru apa pot.a bila S~Hl iudust riala ~i pentru stingerea incendiilor.la stabilirea c<t])cwiil'(.ii rezervoarelor se ia ill considei rare rezerva incendiu san rezervn de av.iric ~i unu IlW, ce'l mai mare diut re valorile aCC-BtOl' doua rezervc ;

ue

b) in caz de Iunctioua.re III n~giUl (1e av.n-io f!,C n dnut« r(Jio~il""~il rczervei de incendiu, eli luarea rniisurilor t.ohnico-organiza t oricc pn'\',h,lil' ill inst rur+iunilo (1e cxploat arc,' ncccsnrc pcntrn tunct.ionarca ou rest.rictii a. consuuuilui ill rcgllll (it' ;l'\"lrj.._" rcmedierea o:peratiYa ::t .tyariei 9i iul arirea miisurilor cle prcvvuirc a inceudiilor in ;t.ollclp 'lfo.ct.:lLC;
('1. tI'l

rezcrvci 1wllt·n, iucouclio p(1;d(; Ii n'(1110 ('Ii \ ',]nil11l1 l ', 1I1IlJ),li ill \',IZ11l rczervorulu i (){o lu. .'-<111':-:;\, pu:l!.<: a y(,;\ 11)(: Li 1':1. i IJ i retu pcri-, ill cond i~ (~ II(' iil ~1~lU',\lJt,;J, p],()Yitznie (1<: pn'''I..:JJ1,\iik ll':;;i\(' in \ ib";ll'('. ch iu r ill 1irupul inccndiului ; . c) volumul ali mcut.a rea

------.-~

.. --

-_. ------------

i'j

rp/,(~I"\:~

jrj":;!;Il:l:_,ji~\' .(.p_'{'i:\l(.o ·d,.~ ~~1'J\;_!j·1\1:~ IJ:' ~';;'\!.,~'d C pr:Lll-\h ~". 11~!'i;\"('1" ~j;'!lll~I-~ S;! :lill;. ilj'opril.'.~\,~:ln',:--:;-l :~~jg-l1rC fUIlCi,iull:1r«;1 lcn'l~t lq'ii-~' i-'I~i1r4~j\j!'~: jl !'I·j 1']~1il:! lnirilnl:1 ~11.'~ ~I) !idl.~ i·'.r ;~~;rl';~ l1vllJ1 ul d~\ (',~1("1J1;;, ; -~';\.:l i \!:d:~:-:;1 i;i!.· 1~"l!1\)l~:H(. rl"l_:i~(}'i,iJ)I\ ~:~di <II' ;-:pl'('l:I('<ll '11-0 ";q),i('i!ak lll:li ~li~'r\'. lk I;(\() l"l'l:ri: 10 Itlin, l~1J 11rbil ul de cd llJJli~1 10 J," h l·j;-,\;jj i 11,tJ,[,;ri'ali.' :<Ill vl"ile. ul_li.~lJuih'. t:)
:"(J.

,\ illj(·ll}'.iIJlt~1]·('a. n·,.\'j'\'l'i proprii VI'nl rn ill;.!;\1.-;1,i: :--pl'ci;) {(' (:-]'(';Ji].;I"II' ;:i dl'(')l('<:l'(,) ('Oll~ (,('1", tk 1l1<1i .'-;11'\ :or' \10;11(> fa.('.(~ 1l1t111~li ,b',·0. 'In il,ii'l'\';ilnl <!r' t iiu p iJloiiC'al, ,~e a;.;iguri'i. j)IIW"(,,1, in Iunct iune ,t ~1Ir:s('i c1!~ bazii. c;Jl'l~ in'l)lljJ' ~,,\. ;1:,i:':I;1(' ,\t-hii"k d\' c:dl'ul 11('Ce.F:H'('; in ('a,I, r.:r.llltT~t r. s~ diIlWJIl'jollca.za, n'j',(~r \,(1 l'],()])l'l('. jll'(]p,.-ri. jl)} 1:11 v \! 1kb i1 d(' <1(> t<l lvul ~i 1illlV111 )'(::1\ d(~ 1I11lWI't'. .iil I'Ullq111lH' 11 .~lil'''t.'j de haz~ ;

f"rlll

e) (·.ap:·H'it <l.tc,1. baz.inclor i.<ll(~<l aptl. care :roMe ingheta de


),,)],:1.. ;

d('f;('Opc]'i1

d"

fl

r:1.

jJ('lil

III

iii'

"'Jll.j

iII ~e maj oreazii cu ('an1 i

pc t imp (1(~ i.1rllil· :<-au (';lH' pn,ll\.' ;.;i'i so cvapore pe tuup dL~
;1.

(';1],('

mit CliFt, so prevede uu rezcrvor care sa a:-:igurc £~Ill(,~ j(1)<n (,:t t imp de 10 mill a liidran[Ilor inreriori ~i tim!) .dc'GO min, aIiidraut.ilor extcriori. Pent rn ~{llilc aglomerate, sea-sigma func\,ionarc:1 t.imp de GOmin, fie a hidrant.ilor interiori, .fie a ('dol' t'.); terioTl, . in "i.alalia. dimensionindu-sc Ia dcbit.ul 1:l'1 mai marc, .
dehitul n('(~e;.;,.).l'ii iu. int cr-

f) cind aliment area ('11 ap;t a"igllJ'a ~i prcsiunea

rezr-rvornlui
III
C:I.Z

s(' b('!' d int rn n'lea.


d:n
(·<lrt·

<\(' iur.cn.l

cxt criotu ii exi:;lentti ru])e~.io]l('azu. ('U

g) re zer va, de apa. pentru alimentarea inst alai iilor [-.p('(:iak (sprinklero, drenecrej poat.c fi )1;J.<:tnnn impreuua en C0a pcntru' Itidranti interior! ~i ex t eriori ; h) rczervo.de apa, pentrn stingerea inccndiilor pout e fi rrl_'>i,ra.t.a impreuna eu canu1,:'it-ih,de apa. necesar« consumului menajer sau indusrrial (,U respcctarea normelor saniiaro, hi iudu-sc ma;:;uri ca sa so impiedice Iolosirr-a rczervci ill' apJ pentru incendiu In alto scopuri, ell f':Hept,ia cazului prcvazut. la alineatul b de mai sus. 4_3.3,2.2 Volumul rezervei de avaric, Ya~l··~c'·det.erDuDi't, nooesar inElfnr:hii avariei, Tan ~i dcbitul deexplcatarc
in ear!' <:):"ed.(>f'ar dcuitul mediu orar ncccsarIunct

'de la caz la caz; ·In Junetie de tirupul III conditii de avarie, Qa,;, cu relatia..
(20)

T a"

()~

ionarii instalat.ici in regim de exploatare Ia avarie (cu restrictii), in metri cubl pc ora; debil nl d(' flJl:L de nliruentare a rezervorului pe eaih' neavariate, ramasc in tunc!,june, in. met rio cubi pc ora. .

Cm' -ul de inIaturare

a avariei,

ill

Off';

-t.3.~.2.3 H0z('r\'R, de apJi pent ru compensarea r-ousumului ruvnajcr l'HU In scopuri id1nolo~c se rld ,'rmilla. ell ajutcrul unui 1)ilm1t. grafi(~ san ana lit k <11 c;1111 it fit ilor de apa Iurnizare :;.i (:ODBUmate III instalatie, astf'cl ineit cautitatea de apa acunmlat ii ~a fic minima l'ii sii 3gjglll'C funetltm:uca iw"talatll'i ill conditiile impuse de la-caz Ia l·a?,.
,1.:t :i_:\ Du rata P('1l iI'U rda('ere~ lulu i l!l. reZCrH'J

de apa
.

pent

I'll

i] !('11l1111,

'1',.,

Fe

ia conform

t nhl'-

)'

J:('f;1{'Uea rozorvri de ap~ pentru stiugerca iucendiilor r('~tl'hl~el'ii consumului <If-\ ~pa peniru alte nevoi, 1)n_'(:i:dlH1u-P-!' iii i!l"!ll1('~ iunilc de fmtd. ionare a instalatiei.

sc race regula, pe seama lll~~urile necesare <l se Ina.


Tahdul lOJ

de

------_._l)(,~llIlIlir,'a

-----~-.--~-------;---

"l,icc[i"cl'/f

;tiimcolale

ell

apa

~r'
.----~-.--

l---i!

! ----~-

I CW'!iri

------------------------------~-ci vtlr , ccu trv ]lilp1tlal~


- _----------.. _. -"\I

.
i 1
1

I,

I __

24

---I

(:rmo;lnJ('\;1 ,\ ~i lJ

~i ,-lIIlC ;ll,i;I;;lri.dr
C, .;lvilul \l ,?i

~'1n~lr]lclli

din calcgoriilc

de jl<.'I'ic"l

d" iu ccu diu :

,>,

>
(1.,

j':,

;lviHd

.----~--.- _ ._ ---_ . .. --_---=------nBS f::11YAT Il

~51Js ~ 2;, ljs > 251:s. 0( 2:; [j5

I I

24 24
31)

L__:~ __

31i

1 [·enlnJ ~)hi('('li''''(,: -,j; ::.;/.' in .I.(ll'~~ in car-e sursctc {k· iljt:'"i aH <!!..,hit;:- insu1KJcu1e suu stu t ;'-j;lll;!tl~ 1..l di,"d:~J1({" !,'.11"1, jl11JI., cI.~\t··~ld r~·.,h· .: d\iI1~ ~h"' J~l. caz 1:..1 caz, j ir c lu u e irv« 1~lll :dl'l {it- rcf.~n;r·c a rcz('r\·.p~ .l ... iuvcu diu pi,~~f.1.1 ,
Il\~i"-. "";-.:. h, -l'U

<'{'~HJi~j;1;\, :,
~:t'~Pi

jtJ~lUi.._:~t

tcruciulc,

prill

pr

olr-c

l,

~~(,('~I l u cru

:2 1);1\.:J.d('hillli
'";U'l. ~e ;nlnll!" ii.l ti,lIpu! ntl~

d...... ~lbrnelltarc csj c rnsllficlC'lIt.. pcn t r u l'ef:~(""{'p·-:.1 ITI.("n:~>i de ~lp~1111 ljrni~~Jl pr('\·.;.lZUl Jll;11 pr;·j:'H;,...i, <.';1 ;ilnpublj de rt'f:;;lccrcJ IIj:-Hintju·~(: rt..'i'\·rv.~ c u \~'IU111111i.k .;.lp:~t(LC IILI J1o~ttc n ":lIlnph.'i~tl ill~! I.

•------------------------------------------------------------------

, CAS

J 4~P,-gO

.,.

_"

o
;\j\;EXA A

·PrmiUU83t disponibila la ajutajul tcvii de relulare, H(, debitul specific, q(~, !iii diametrul eli care SH echipeaza hidrantul de incendiu ill functie de lungimea jetului compact, L~. ..

dlaI orificinlui ajntajului Hnal al tc.vii derefulare

T~lul

16

I [etului

Lunglmca

Dtamc trul

orificiului

final.

d, rum

pact L~ m

CQm-l

14

Hi
mH20

G
6,4.

..

1
q./> lIs

16

11, mHjO

I {{,"
l;s
I

18
Hj mIlIO

--s.«
lis
:; ,().f

!
i

8,40
=:S

.'
,f

7 8 9

14,55

9,J1 10,82 12,4U


14 ,05 15,85 17 :6~,, HI,6U

I
i

2,50 2.fi4

I~I
7,6.
l!l
,14
.'

3.15

2,52 2,68

'j I

2,84 3,(]a
:1,2~ 3,4:3
j

10,60 12,15 13,7D 15,38


I

I~-I
;
3,80 4. ,0;, 4. ,29 4 ,~3
i

3.:,1

I I

I !

20 mH~O
7,63 S ,16 9,O<f

H,

!
I
,
1

! ,
I

lh;

gilt

3,75 3,90
4,10 4,40

I
i

10,45
11 ,!J2

10

.
11 16,45
18,50

12
13

2,84, 3,01 3,16 3,34

I
1

I
I

4,70 . 5,,00
5,30

13,40 15,03

.~l
17,10

20,1)()
22,95

:, ,1)'2 ' 18,n J I I ;-~----J-----~'---,-~l

:;,153

1----.
I
,7;,

--I

16,65 18 ,-to

5,60
5,85 6,15 6,4;'

14
13

2t ,iO
24,()4J

i!
jI

4 O'

'~
'1'~

20,45

~:-,} ! ".'

I'

2Q ,.J ... 8' 2_,001


-') -,

I !

'-." / ! J._.'
r ").

. ":; o ,nil'
J

1 !

20,20 22,2n

-----

(/

I
I

!
r

I~

I
I .j

!
I
.J

0
(-

I··

",
-:

...

r:::,

!i2 1 jn I
J

~I

;;,

• -I

;I

;..

:r

,!

l r
-r::-,

J
flEBIT[;Ll'E C;\l,(TL l't-:~Tnl'
J'l::J\Tt{li

CL,·\J)U:I I':: :'()I:~ IT r:--: 1'.1·:'«;1"11:: DE SI':I!:\ IJ!FJ~nlrt: II! IL',.·rE iu: FI'~,Li 'IN.''' ~!.;.

EC!lI\,ALc;,rpL(ll~

I'

. ~---;"."-.' '-·-·C_=~·:i_~
~
I-~

----.- ..--~~ --~ .. -- .._


-,-:....

T:1bcluJ
.-II) I:

HI

1: l!

1~ II

1,11 .. _ ..__

I
J

r!

_j ~ __ . I
j

~_~_._ ._. . ...__


(J.n:j
II.HI

iJf ..

. _ ...__•

.,1

0,11

0.25 o ::~r.
I),GO
(J,7t)

1,00 1,30
1.40 . .... 1,65·. 1·,9U '2,00

1-----O~I-5
0,18
O,H!. 0,21 U,17

I,

0,0:1
O,OJ 0.\)5 O,llr,

O,(n
() ,l)~\

o ;Cl4
f) ,:) H,llt)

0.11

---r-I
I
I

n .U1;
u . i II
(I.ll

I,

II,PI

D.l:.!
1),1-1 ._" -.~----~

(J,J·I

,~

II
I !

012

2,~15
2.!:iO 2,85

0,24
0,20 0,27 0,29 U,:l1 {j ,33 0.,35

U:23

3,00
.3,')() 4,00

I
'

0,17 0,19 .0-,20 . fJ ,22 lJ,2~ ll,:!4 j) .'.!.7 0,27 n,:.!\J


1),:11) (I

0,20 0,23

- I--~

(I.J!)

O,2G
I)

u,24
.28

0,:!.3 0,26 0,27


t·)

- - .~--_'-

- ----"0-:25"-1
o ,29 0,30
0,33 0,35

{l,OIl 0,09 H,E; O,lR

0,04

I , i
!

I
I

U,HO
(}
.,,)

o::>.il
·0 ,~H

o ,:{~
0,36
U737

......

U,3G
0,39 0,41 o ,43

~:~:l

,.)~:~;j

4,50
!i.OO 5;50

\J,:r::
Il ,til !),n

ilJ2 (j ,:-14 0,35 {I,38 11 ,41 1) ,41


0,41)
I) "H)

0,:19 0,41
(J,·H

0,45
0,41;

6,00

I
..,' I
, 'I

7,00 8,00

O~j7 0,;:19 0,42


0,15

O.5,j 0,;:;:] o .,)i;


0,,)$

u,47

U,52 U,61
U=64

Cl,G'-t_ o ,5;J

I
1

I
I

0,44 0.,17
O,:il
U ...:)I

0,51
I)

,:)J

I
.....
C<:

U ,;\~I

10,00
11,00

U,Sl U,5D

12,lio
1 j ,OU 14 ,(;0

0,.'>4
I) .;)(;

o ,(;0
O,IW
(J

n .r-:;
,71

o ,.,;_;

)J

1.\ ,G7

(1,0:1 0,08 0,711

v,iO n ,/ ~
\1177

<J,8v
H,q

0,G9 0,74' 0,83

O;R7 D /l!
0,9\1

I i

0,S3 0,115
O,!lS

U,u1

(t,RU

·1
1

15,00 16,00
17,00

0,(14
0,1)6

18,00 19,00
20,00 2l,OO

Oi'S

o ,~4

O)';G

1).!U (1,1'0 o J~,H

0,91
1,Hl 1 ,Ot 1.llI I .111 1 ,1 ~', 1 ~1 r; 1 ~l!J
I

o ,~(l
I,m
1.06 1,10, 1,13

1),7\)

O./!I CI,H 0,:";

0,72 0.';"5

o ,~:1

o ,!l:? {),!I~
II .

~\7

22,00 23,00

0.77
0;7\.1
I)

,81

I),..:;:; 0,'11,1
(J.ti~

\ ,n" 1 ,(\"..l 1 .("e, J ~\17 1 .t u

1,17 1,20
1 ,2;}.

1,26

·1

r!
I
i
I

24,00 25,00 2G.on 27,00 28.0U


2~1.[JO

11,13:1 O.N
(J

.,')

,fHj

{)~~ I;~ u /'.;-;

, 1·) ,
I ,1·1 I ,17

(I,:)S

n ,'l'J

O.!H)

\J,~2
O,!\.l

I ! 1 .'(;

~o

, .1'1

,
1

! ,--r : r " I :_iI .~~H 1 ','J

~-..j

1,29 1,32

30 ,DO 32,00 34 ,00 ~l,QO :1S,(1)

1 tIl.'

fl,!!i

] .ni
1,114. 1,U7 1,10
1 ,1·1

1 1 .1:2 1 _b'i 1 .!'l


1 __

,Il"
')"
0"

I ,:2.1 1 ~~:)

.:!:,

1,;):1 1,:18 1,41 1,4:1

I ,

L _~~;

1 :{n
j :14 T,'; 1 ~ "..J 1 •.jJ 1 I ':-,0 ! ,:..t \ .~)I 1 .1; I

!
I
iI
I I

1 A:! I ,.1"7 ,'j 1 ~ ._l;_.

1,46 1,49
1 ,54 1,59 1,041,59 1 ,74 1,79 1,83

44 ,OU 4.6,OU 43,00

40,00 41,00

~
t

1_~~~ ,~\J 1 ,.;:1


1

1 ,17

Au

1 ,;)lj I ,G! I .' ~:!


I :;0 1 .: ~ 1 "s

1,:W
1,:23 1,:!.ii

50,00
52,00

1 :I~i 1 ..ill 1 ~,Li ~ 1 .~ i 1 ,4 '.1 1 -~(~ 1 •. 1,' I .:,:-; 1 .,',1


j

54,00
56,00 58,00 60,00 62,00 54,00

1,28
1,31
1 ,:~

1 .(':1
1 ,GS _.) 1 ,,\

1 I

I,
I

1,88
1,92

J .K! 1 _~d

GG.OO G8,OO 70,OU SO,OO


7",00

1 ,:"{7 1 ,40 1,4:2. 1 ,4;)


1 ,·is 1 ,':IU 1 ,;,:\ 1 ,;i':l

J 1,S:!
]

,:.r;

,';

~ 1

1 ,~1:J 1 ,ill I

2,0:)

1,97 2,01
2,14 2,1.8 2 ,-')'J

.~,~
~I J':"}

2,09

1
1 I 1 1

" ~ -: it

"

1 1 ~ ~I:"': 1
I

.~.~
~t:-,

)~:.

1,02 :2
'2.1:1

~~ .\I'~l

2,26

2,:'10

~.I~.

1.IJI> 1 ,"(:2.

-"
< ",I

,"7H

:2 _{_I:~ '2,11.1
~~ , 1 t-:

:2 :2J!
"2.:!!1 '2 ~~~-:

2 t:~::;
2,:>7

2,47

:.:.

_~(,

:},56 2,ti4 1

---

-------~

, '·;n)

._-

.-~~~-

--

------~-~_-.-------.~-~-~---'----

rL

r----;;~-!-.
0

T~lbd;ji

1.'-; t ~'illj i r Il;::l rr )

-- --_.----- _ ..-_._-- -- -_._24 11


Ii

.-----_ ..... -----'-~-----..


1,78 1,3·1 1,UO 2.U1 :2 ,12 2,23 2,33 2,43 2,5:j

---~----

I --.--- ..--

) 1 I)
-

--~--1.1)

I
1

.~-~

I.J.

1.; h

qL

lh) '1'j ,(H) 1t,


\1 ~

.nu
(Ju

~ \ ~:~
)

1 ,_.1 ,,~

'2.2:.

~ _~1:~
~~ , ~ 1J _ ,')" 2,lj7
-J -.,

:!.,IIJ
.)

:.! ~:,4 2. j'j~ 2)'70


:!. ,~:)

~,'_.J
+!

~.,J

:l_~:!.

·1

~;JU
:~ ,UI~r

1W /j,J 120,00

U(),OO
1-10,00 l;)O.llD

lGO,OIJ
170,00

22:0,i)(}

l!iU,U() 200,OU 24.0,OU


2:-;0,00 300,00 3W,OO

iso.no

2,G3
~)

-,;..,

""l')

2,82 2;92
3,1,0
"

:l.,:1·1 1,-El 2,';)7 :.! .cs 2. );~l '1 .~:1 J lfHI ~1.11-1 :l,2n :.; ,~O
.;3 ,:,~

- ,~.;0)

:2 ,so

<,

(I~J -'''I''.J

:1,(jJ :~ , J Ij :;-:2X ;l,.ln


:1,;)1

2,~..i~ ~ 11-4 3,2~ :{,4 ~

3.54

3,(j7 :),S() 3,U:J

3,:.t2 ::,:37 $;152:l,(""; :I,SO :J :0,1

II

\ .j

4,07

4,:h

:1,62

1,05
4.,20 4,~)1 -1,74

3~S4
"-

zeo ,00

3,28 3 .. 45 j,6~
3,79 3,g(l

:i .rs

4.0:)
~ .2l1

320,00 3GG,OO :~30.oo


4t111,OO

{.12 4,28 4,44 4,60


4,75 ~,90 5,05. .5,35 5,50' S,Oo! 5,7~ 5,D:t

:l,~K\ -1. ,14 -f ,3:1 -1,49


4,tiG

4,4ti 4,(hi
.:L,S;'

5,:J\!

4.,% 5,18

5,04

42u.00 44ll,O() 460,00


4S0 ,00

5UO,OO 520,00
540,00
5(lU,O<l

5,20.

4 ,0:~ ;, ,lJU ') ,10 ~l:J2 C!J ,48 .5,64 ';;,llll

;i

5,:!:!
,41 57--;;

5,GO 5,80
If,OO

4,34 4,59 .c4,8::l 5,07 5,::>0 5,5.3 577;; !l ,97

.,

t.
)

:i

6,18
G,3(1

5,6U 5 ~tl:. G,r2

6,:W
Gtj~

u,30
6,-17
(j

:J .~~

,iJ.l

0,95 7,14 7,32

6,71

G,58

G,GO 6,8U 7,00 .7,20


·:···.·7,40 .. 7,59

,
'j

'1

!iSO tOiJ
'i(JO ,(Ill

U ~:!l, Ii ,41

l> ,11

u.so
7,1:. 7,2!1 7,4;,

o ,97

7,50

62(' .. ~I) 640,OU 660,00

G,07 6,21
6,35G,4~ 6,63 G,7t\. 7,10 7,H

1;/tU
~j

1j ,::)u

7: 1
iIl

7,6:) 7 .s; 8,03 S,:W

. fl ,10

7,78 7,97 S,34 8,52

'I
I I
I

<:::

esn.oo
EUI) ,00

700,00

"7 ,:!~
7,(.5

'1

--; ,00

7,61 ~ ,77
7
1:\,0;) !j,,-t7

3,37
S,5-1 8,71 8,8t;

8,70' '8,S8

,.~rJ

75U,UU ssu.ou
DOU.ou

S,OU
~ 1·~·-~

s ,tl:,
~,:2:':' D,tiO

sso

.(}tl

11)0u ,lUJ lv~,(j /'" J 11 ~J ,{In Il:ll] ,00

7,77 8,10 3,42 8,74 9,06 9,:1':


!J,ti)ol

.l

~,29
U,7ll

"

:-;:'0 :
~I ,1.1J !l,';(1

~; :r; ~

!..1 ,.9i)' .iu ,J.! Ill,G:; ! 1 ,U:i 11.3r{

I
I
I ! I

1() .();I
10.:j·j

11,27 ll,G~) 1:1 ,O~

10,lU 10,5U 10,83

9,41 9,1)5 10,'27 10,GD 11,10 11 ,;,1

9,06 9,24

'I,

, ,
i

11,91
12,3lJ 1::;,US
IJ~4Ij

12,J(J
13,1:)

I2,ti~'

121lU.O'J
1250,OU
1:ii)(l ,iJi) U;"U.O!l 140iJ ,00 ] 4iJ(j ,1]11 1500 ,!.HI 11)00,011 17l1rj ,110

9 ,9~J
lO,:JU

10,60
10,91 11,21 11 ,51 11,SO 12,40 12,98 13,56 14,13 14,70 15,'27
1.')

1!J,Ii~ 11 ,i)l 11 ,:I:~ 11/,4


11
1

~-H)

]:1.:2"7
1;l,~~

1800,011
1!l(}O,OIl

20tf(J ,OJ) :.!IUJ).Ol)


:J:.!('1~ ~t;\}

230(;,00
240(I,Oi!

,83

~5{)i1.1)1/

16,39 16,94

2600.no 27(1{) ,ur)


:!.lWiJ .110 2!KHI.f)(1 :10(1) .\)11 :H(~U)I)
:-{2L~\) .Ih I

17,50 18,04
18,59
19,1:-3

19,G7
20,21 20,75 21,28

J:l,20 U,BU 1~ ,41 1:' ,(11 Fl,liO 1(; ,1~J 1l},77 17,:t5 17,!!:!. Hl,'}O 1 Y.00 1~J ,(\:I 2il.nl 20,7:) 21 )~ 1 21.Il(j 21.1 J

:w,oo
20,:,!J 21,19

J I ,7:! 1:1 ,U'; 12,41 1:2 ,7·1 l:~,m; l:l ,41 1:) ,7·1 H,40 l;j .114 15,68 1(; .in 113 ,9.1 17,56 1:-;,18 lS,7Y 19,:J9

11,70

;)

13,4\1
1:1 ,:;~ 1<l,:W
14,!,,)j

l~j ~Uu 1::',130

13,:;4 1-4,21 14,3U 14,U;) 15,32, 15,68 IG ,.Ill


17,11

Hi ,:.!l:\
1<.1,%

17,G:!. lS,2tl Ill,9:; 1!J,5:l

17,SI '18,50 19,11l

,
\'

lY,86
20~~j

21 ,n
2:l ,:~7 22~H;} 23,5:'l 2·1,11

:W,23 2U,86 21,51.1 22,12 22,75


23,37 2:~,98 2~ ,59 25,20
2!J}SI

21,1!! 21,85 1 22,5U .1


2;~, 15

23,79
2'l,4:1 25,00 25,69

!
i

I I

I
I

26,32
26,fLl

Ii

, I !

., 1..::::

1·F,Q,-9U

~l-~

'. !-, c

~J!

~:

(~dlllllHL~r~i

~--'---..
I !

--~i
'

--- --'_!t

1::
------'

~.----.. --- ..

h
--------------

i
I

17 li
-.---~.---------

1·1 11
••

111 lJ
-.

_q-

1 ___

I
I
I

- --~-.- ,'----

--,--

._--_-_

~-~-

q,'

- ---_.- .. ----(1"

_-

---.------

-------!

., JJ

I
[":
r
\'1

--.

----- -- -~----

·-·--·-i
,i
i I

1:l()().OO
:IIOJ,OIJ

21,Rl

Ii
1

3500,00 3600 ,(){)


:1700,00 3300 ,00

:{!)OO ,no 4000,00


4100,00 4200,00 4300,00 4100 ,M

:.!2,31 22.S::2:1 ,.j(t :n ,n::! 24,.14 :JA . ~-u) :!.5_.·H5


2ii ,Llil

22,51\1 :l~~ 1 ,:1 :t4 ,(L'l 2,1,111\


:!:>,I·j :!:') ~'i7 :!Il ~2J

24,<jR
_:),_11
')-

;'~)x: .
,':.:0.

26,41 27,(11

"7,tiO
:28,211 2S ,7~1 29,37 29,9r, JU tIt-l

~~~ _~fJ
:l,1;

'r' - ~I :,!,q .tl(l

2'7 \:~Il 2~,HI 28,79 29,40 :30,01 ao Jil

2fj ~ ;.-}

..., ,\A
2~} ,~<.I 29,7(j
:it)

2(;,53
I

"2.7,0:\

27.:lS 27,lH 2~,:H

:n,12
:1I ,70 32.28 :J2,;85 :n,42 :;:1,99 :i4,50 35 ,13 35,70 3.6,'26 'J7 ,:18 :\8,50

45oo,OU 4600,00
4700,00 4800,00 4900,00 5000,00 5200,00 5400,00

j
I

28,57
20,03 29,59

n,ou

'1{)54

"J.8

,X7

,:11 :;O,sn

I :H .::!l I 31':',1 32 ,41 33,00 3::l,5!J

'J j

30 ,H)
:)O,GU

5600,on
5800,00 6000,00

! ,
i
I

3I,UI :l2,62 :~3 ,62


:11 ,G2 3:-, ,6I ;-10,61 ~r; ~tJO :18,58 38,5.\

29,40 2\1 ,!J;l :lfl ,4:1 :10. \l7 :~i ,50 32.,02 ?S,{15 :~.J. .\ltl 35,12 :16,14. :;711(:
,1S :'Hl,2U

:H Al :11,96 32,51 ~3 ,05 .33,GO ,:H,14 35 ;22 3Q,2~' 37,;:W 38,4:; ~;~l ,1::!
40,5,[

,.

34,18 34,77 35,:36 35 ,\14 31),52 .~7, 10 ,37',G8

38,83
39,97 41,11 42,24 44,49

39,61
4.0,71 ~1 ,81 42,91 -14,00

6200,00 MOO ,GO


6800,00 :7000,00 7250;00 7500',00 77,50,00 8000;00 8250,00 8500,00 &750,00 6400 ,00

!
\
i

:sl)

.4:i .:~O 45,60


46,71 47,1>'2 48,frJ 50,29 51,65 53,01

40,54
~l ,77 42,99 44,20 4:',41

411.1.1 41.21 42,2:.! 4:1,,17 4·t ,n. 45 "tt4(j 47,2tJ


48,'1-1.

46,62
·17,81. 49 ,{J:~ :)tl .2;~ 51,41
!)",l. ;62

,':_--

. I
I
i

,!JOOO,OO
9250,011 9500,00 9750,00 10000,00 10500,00 '1150(1',00

4U ,67 50,90 ;i1,1:.!


;)3J3~j

H/lll 42,64 43 .cs 44,7:1 46,02 4.7,:12 48,6;) 49,8R 51,1[; ,,2,4:1

45,08
46,16 47,24 48,58 49,91

51,24
52,57 :'3,89 55,20 56,51 57,81 51),12 6O,~1 (11 ,71

54,36
55.,71

rl~t7(}
:,4,9-;57,4\)

"i

,(J.~

5B,3!1

ijG'l2.;

MI,72 01,04

..

fJ-!

uooo.oo
12000,00

12500,00 1:3000,00 13500,00

14000,00 15500,00 HlOOO ,00


16500,00

53,Sl !:Ifl,(}(l 57,:17 59,73 W,OR 6.1,4:1 (il) ,77 (19.1H 11,42 7:1t7~
Iti .lhj

ss ,7~
57 ,Of) !,9,41 ti 1 ,W.! tH ,:.n Hlj ~ttl
IiU,tlil 71 ,:U\

,5(\

:'8,74
I~O ,0(1 .;2,4\1 (H,9; (i7.-Il (;9 .so

62,J7
S:l,69

63,O(]
65,51l G8,l:? 73,19 75,71 78,22

.j I
1
I

'(0,22

65,00 61,62 72,81

70,06

72.%
74,81)

t,

14500,00 15000,00

7R,:17

7:i ~'7:} Ilj .11 7B .·17 /ltl,:-n

7/,:2:\
7!-l Jitl

so,n
83,21 fi5,09 !l.8,lil
\IO,G::

75,3[1 'n,9:1 80,50

83,05
85,58 88,10
!)(),6~

~n~~-;
.~2~~l7 il~ ,2t; 87 \:);,
H9,ll.,l

~."n

:-rj _l l
J

17000,00
17500,00 18000,00 1115{)0,00 19000 ,00

117,X:~ !1I1.h1

::-;2.(J:l ~4 ,4'J ~tl,:-;'.I 89,29 '.l,G>I >14.(17


~H~ ,4:~
~IX ,iI:\

93,12
95,G2 98,11 100,6.0 103,07 lU5,54

~I:!,-IS

19500;00
20000,00 20500,00 21000,00 21500 ,00 22000,00

H2,12 !H,40 %,tJ7 ~l!\,9-1 101,Zl 101,47 105,73 107,9-,1

lH.Xtl
Q7.1'1
~J~t

]01,iJ
]04,0,1

~·':1

110.24
112,50 11~ ,74 116,99
'j1(1,2;1

HH\ ,;14 101L6:i 1IO,fr,! 11;1.21


J 1:)

22506,00 2:moo,00

.sn

101.:'!(1 J u:~ ~:Hj J ,l~, ,l!:!. lOS ,21\ 110,G1 112,!H; 115,:12 n7,1'6

!J:l,O!.l ~5 /)4 97 ,~lX 100,42 102,8;' 105,28

107,70
110,11 112,51 11-1,KI 117,33. IH1,72 122,11

108

,0(1

110,46 112,91 115,3() 117 ,SO 120,23 122,66

120,(JO

124,50
126,88 129,2:i Bl,6:1 1:14,1\() 136,:\6

125,08 127,50
129,91 .132 ,32 134,73 137, I:l ' 139,53 141,92 144 ,:11 14ll,70 149,08 151 ,4.6

·1

23500,00 24000 ;00 24.500,00 25000~OO 25500,O!l 26000,00 26500,00 27000,00 27500,00 28000,00

I 1
;

! 1

L_

121 ,47 123,71 125,!l" 128,111 1:10,41 1:12,64 IJ4,87 1T, .10

11 i ,7,~ 120 ,Ol~ 122,:U 124,iii)


12li ,H, 12!1,1-I I:l1 ,41

13:1,(i: 1:):, ,~1:'. J:ll$ ,1~' 1·10-:11


:

112,:n 1~1.6:, 12G :~J~ ·12D .ao Lll ,U:! 13:) ,9:) eV) ,2~ 138.55 140,RI; H:~,h;
1-1:) .4tl

138,72
HI,tlS 14.3,4<1 145,79 148,14

-. --.-~--,~

~ --~---,~----

150,48

153,83

,."',

I
I

~----.~--~
:Z4 h 1-:
'1' .. -.. ~.-.--

~_".~--.
!7 h
.. - ... ---

._-- . .... ! -l hi'


.---.-... -._ ...

__

- ...

~--. .

1() h

-.1 ..- ... -.-~-----.--.-,--.----j


I

.. ..- ..~., -

() h

~---------, -8500,00 .19000,00 29500,00 30000,01l 31000,00 :12000 ,00 13000,1)i' :HOOO,OU 35000,011 3600(),OU :l7C)OO,00

..2------------, --.

I.

---. ---~.,_~ --~,---------,~- -.~---.-=-lIL.f)~J 1·11~'_', In.l-,l


1 J'') ,.1A

38000.00 3900J ~·()O


4(lOOO ,Ol) ·11000 ,(1) 41000,00 43000,00 4.4000.()O
4;,)(}OO,HU

1
1

I
1
1

.13g,:U 141.:,! 14:3,76 145 ,~IS 150,4\ 154 )11 159.21 Iii:] ,6;, Hill,.oa 172,46 176 ;85

i
I

---1I
!

li/.ili
l:j().tl·,·

F,:1,9:'l 1 ~1:-1 .·11 !1':2.80: 1(;7 .3~ 1" 1 ,80 1'/6,2" 180,70.

I
i
J
'I'

'181;24. ·185 ,62


1\10 ,(H) 194,37 Hl8,i-l 20:1,1() 2G7,4,j
211 ,R2

1R:;,13 18<> .s: !fl.: .eli


H:-l.·12 ;'::1:2.::11 2'1, ,2:, 211.%
:ljl;.W

;;

l"L,:r) ),)4 "je( 15)\),21 1';:J .r: 1(;8,:-1:1 In .R; 1,7.41 181.94 186 ,47H12 190,{18
i ~5

j1

1~,"2.a2 F;.'..l'j 1"',;'11 I :j'J ,)5;'; 1';4,49 [',9,14 1':~.71l 1::8,41 Hl:j ,02 11:17,61 ,24

1;·6:11
j,)8,~1';'

liiO,\14'
Hi:I,:W
I.

II

!
11

108,02. 1ri .72 171,42 182,10 1813,77 1:11.43 196:09

,4~)

196,83 201,12
2116 ,00 110,57 215,13 21!l_1;~'! 224,24
22;),19

4000(1',(1'1 4,/OOU .oo 48000 ,()(l 49OO0,OU

!
i

'II
I

50000 ;00
55040,00 60001.),00

'j

!
I

210,1, 221) ,~1 2"24 .se 2;1.9,20

22:1,.[,; 22 i _R:, 22~·· .L·j 2:1:; .(i:~

j
I

200.(111 21lt ,4!J 20S,~S 21:~A'i 2,7,\1" :.122_42 '22G7S!J n5,1l1 2·HJ ,27

1
'1

200 ,73 203,37


210 ,00

1
>

)
I

2:11,35

233,'54:
255,17 276 ;,·1

2:\:::.rit
,2;J~;,S6 281,64

244

26'6.90

:ti

2:i:l,:13 2:.n ,~6 242.j\:l 246,!l1


I

288;99

i
!

251,43
273,~~ 296,33 .

1 1

214,62 219,24 223,8~ 22SA-! t:U.,03 2:17,G2 2-11.20 24G ,77 251 ~31

Ir
i

!
I

I
1

l'n
i
I I

255,'!JO"
278,6:3 SOl,24

.J

...

I
,J
1

I
i

-~~'-~~,\t-:\

H7S-nO

A~L;':A .f)U;IT"!, I)LC.\LCl.'J, 1'1.\!Tltl; CLAD lEt I :--'DGL\T.-.!~l-r;['i:II,\LE t0l Fl;-..;C'rIE [1['; st:\l.\ EClIJ,',\LEi'iTILOI{, DE PEST IN.\T!A cLAn llllLUH ::;[ 1)[.; l;EGD!T'l, UE Fl :---:CTW:'U,~E Tabelul
f----'

J)

1\1

_ ..
c E

=
a

1,2

I 0,15 --~--"~.

0,17

0,3 qc 0,03

0,23

-.=-1~==-'-------_c ---1-0
-------1

1 _,4_

,25-[ 'iG5i-'O:17--~o,2 - - .()',;;l--[ ..--U-,25---go

_=_0_

---------

-0,17

0,25
0,35

t ,00 1 ,3~ 1,40 1.65 1;!l0 2,00

,GO 0,70
(I

I!
I

0.0:; O,O-t 0,0;> 0.0£1 n ,11 II ,15


0,3(1

.i

I!

o ,O,l
0,1)6 0,10 D,P n.!7 D,:_!2

0,03

0,01

0,05
0,07 0,13 0,14 0,20 0,26 0,21$ 0,30

£I ,of) 0 ,n8 .' !


) l ,~

!,

o ,01;

0,01

!

,I,

Ii

0,21

O,2:~
l\,24 0,25 0,27 0.2::; 0,30 0.31 0',31) 0,40 o ,<I:! 0,44 0,47 o ,50

2,35
2,::.0 2,85

I,

0,34 0,30 0,28


0,21>

I Io
I

0,33
,:~3' 0,36

t (l.:r~ i I q ,:~;) 11.:18

f)

,2;~

! :::~;
IJ ,:':; 0 _:~;j 0,:;; nAt u .42 o A,i Il ,41

(l,UtI I).JS

I I 1

O,O:~ [) ,0-1U,05 'I),O!!

0,30

0,:>1

I ,

I)

.:1')

1l.:t2

0,37

U,12 0,.1::

3,nO
3,50

[1,:1·1

0,:!5

4,50 5,00

O.3~

() ,:11,

5,506,00 7,00 . 8,00

0,43 0,45 tJ ,·17 0,19

0,40 O,·J! 0,44 0,50 0,53

U ,.If)
II ,·17

.s t

() ,21) II .21 0,25 n.zs () ,:Hl n .32 () .:n

:::g
o .:c)

0,03' U ,04 I) .OP O,tH, [) ,:n 0 ,2·1 0,30 0,32

1°,03
(J

. ,05

'If f

,U

g :~~

I
I

.26 0 ,2& (O,:l5 ,39 0,42 0 ,4~ 0.·17


[)

I! :::~~ ~ n~:~~ I ~:~~ i u


,:~Il 0,41 0,4'4 I) ,4;) II ,·w Il ,;.11

,07 0,l2

",0'; i"

0,03

[)

Jill O,H.

I
f

['

0,(14. 0( , )6 0,(10 0,15

j
I

u ,32

0 ,JJ

n .35
0,45

I'

n ,~[:r n ,:lli n ,:1'7 o ,41l

1,0,38
II

10,48

o.;'>-t

o.si

(I,5'_, o ,1i(;

0,5~
0,61 o ,!;1 0,67

j
j

() (\

,G-I .10

0,137

O,5G
0,58 '0,63 0,68 0,75 0,79 1 0,8.3 I 0,86

0,53
Ot~7 U ,64 0,67 0,70 11,73
0,/1)

12.,00

11,00

10,00

0,5!> 0,59
0,62

ia.oo

o ,f)'!
0.67
Of12

I
II

0,73 0,78
0,87 0,91

I
I

l 0,73
0.85

0,79

O,9r>

0,95
0,!l9
l,O:i

1'1,00 15,00 16,()O 17 18 19 2() 21

o .fi~1
0,7·1 O,7G

"

u,79

0,78
O,t;O

32
, 33 2,1 :!~
~6

I
I
I

OJq U.Sh
(I,Ht

0,82

-4,
\""

.,
!

27

!I

0.8)-, 0,0(1

2t\ 2[)-

:,0

I,
I

0,9;; 0,%

O,g~
1,01 1,0-1 1 ,UI' 1.11-'
1 ,1::

32 :f4 :16 ::IS

'

·If) <13
·1,(

--10 ·fR

!\O 52

1,H' I.H' I,:!:! 1,24

1,27
1,2U 1 ,:l2 1 ,:-1 I

0,911 (I,I:!\) 1,01 1 1 ,0-4 0,88 1,07 o ,!11 1 ,09 O,~I:~ 1 1,12 n,05 [ O,~I; 1 ,1;) 1,17 0,!,!9 1 ,20 1,02 1,22 l,ot 1,2·1 1.11[; 1,:W 1 ,(~I 1 ,29 1 .I'!) I,:H [ .11 1 ,35 1 ,1;, t .so 1 ,11$ 1,44 1,22 1,47 1 ,2.') 1 ,51 1 ~~H 1 ,:;2 1 .ss 1 ,5>1 ! ,::;' 1,v:! 1 ,:~S 1,66 J ,-1l 1,60 1 ,,(·1 1 .7:~ I.'!'

tt,1l1 11,84

g:~~

I I

0.99 1.04 1 ~O~;


1.12 1 , I!;

I
I
',ll

1,()6 1,10 1, l:~ 1 ,17 1,:W 1,.33 1 ,:!.l;


1,2V 1 ,:;~

i
i

11,:;6 II ,~19 0,44 0,-'16 o ,4!l 0,;;1 0,55 , 0,59 0,66 0,69 0,72. IJ,7f. . 0 .711 : 0 ,S 1 (J,M Cl,SG
I)

0,11,0.4(; 0,44 O,5:.! 0,50 V,5i1 () .5:1 !.o ,62 0,55 I 0,6;> (1,58 10,(>8 0,62, 0,74 () ,,67 O,'1fr U,i5 0,1l8 .<t,78 0,92, 0,82 . 0,96.' 0,115 I,OO! n ,Il(l t ,0·1 U .[I~ t 1 .tll-J

1 ,2f1 ] ,.2·[ 1,27


i

1),!}5

O,!!:)

I
I',

0,5:; II ,60 I! 0,68 o ,72 (J ,7;) ,0,78 ,'0,85 o ,91 1,01 .. 1 .os 1,11 1.16 .- 1 ,20 i 1 ,24

0,49 0,::;4 0.55 0,50 O,H (1,66 0,74 . 0 ,78 0,82 0,86 0,93' 0,119 1,11 1,15 1,211,26 1 ,31 1 ,36 1,40 1,44 1,48 1,53

!
I

1.12 t~l::; [.HI 1,22

I:

1,28 1,32 1,36 1,40

1.:~"1

.ai

1°,91,8U

1.:n
f "fT 1 A,I

! ;::~~

.ns
lit

~ :b~:
1 ,II 1 .11 1,1., 1 ,HI 1 ,2 ( 1 .:!:~
~ :~~

1 .oo 1,0:;

II.!

!.

1 ,:j;, I :-:~X
[ ,.{(I

1,,1/

1 ,:,0 t ,'):{
1

1,·1:; J .10 1 AI> 1 .su 1 ,GO 1,65 1 ,7fJ f ,74 1.7S


1 ,)'::{ 1 ,}{7 1 _!) 1 1 r ;;1

,r.f)

1,5(1
1 ,1l2 1 ,1\!

I
I
I,

1,02 J .0;; t .ft7 1 ,V!1


~: ~:~

I'

1>',
1,SO 1 ,Sf) 1 .co J .!J·l
! - ~~ P :! ,0:5 ;!,(J0

1.,11

1.95
l,n\;
~ !(~:!

'-'·1
['f)

I .,I~! I

[ .re

2,1:>. 2.16

2.20
~ .2·1
2,~H

~':i:!
~ I

;it> \;2
t)(i (~~

Go
(.,1

1 ,:1,
1,3\1 1 ,.11

I .-,0n. ! ,';:)
~.I:.......

l,7!) [ ,82

1 .8:,
1 )H; 1 ,!)~ 1 ,U-I

:L,lIo :!. .111

1 ,4',1
1 ,·10 1 ,4il

:} ,1:5 :!..[-; :!.,:In

:2 t:~:l
~ .:;Ii. :2 .. lU

,0
90,00 rl;-, ,D(I

:1 .2·\ '1.:}0 :l.'\V


:.-' ,.(1)

so ,o«
0;) ,011

1 ,51> 1 ,;:'c)
t ,(;0

1 ,lis 1, "f!
; ,",-i,

1 ,97
:: .(lO

:.-',·1,1 ~ ~i-; '1. _ ~-l!


'.!-,')II

I .1,. I,ll' 1 ;:t.! 1.:W 1 ,2\1 1 .32 1 ,';r, 1 .;~~l 1 A~ I ,45 1 ,4ti 1,~1 (,;).1 1.;): 1.:,\1 l,n:.! I .0C) 1 ,tj;) 1 .70 1 .·I:~ 1.-:;)
I
J~

1 .:~I' 1.:H 1 ,:18 1,42 I ,1" 1 ,~'II I ,:),1 1 .:17


1,1;1

I ~:~~~~:;~~ ~:~~ .!I


J .,,:1 1 .if; I ,f>~ 1 )\2 1 ,63 . 1 ,tl7 1,6[-;1,93 I ,f:.!' 1,98 1 ,77 2,03 1 ,gl /. ,OR 1 ,x;, ~ ,1:1 J .X\l 2,1~ 1 ,t13 2,2J 1 .97 2 ;27 ;i.,(ll 2,:12 2.1I;' :! .:11' ~:fl\_1 ~,.ill
2,1:1 2,-1fi

1 ,:;1 1 ,:H 1,:>7 }.IO t ,,12 I ,·15

~:;~ \. i::~ ~ :~b


i i I I !
1 ,51 I ';"f t,57 1 .1;1 1 ,r..f 1 .67 1 ,64 1 ,68 1,71 1 ,75 1 ,78 1 ,1l2

1 ,154 1 .c,x
1,71

I .~·1 ))-;~
t.~1 J);'!

1 ,01 t ,9S 2 ,04 2,tO 2,16 2.21 2,27 2,:32 2,:i7 2.42 2 ,47 2,~2 2: ,5-;' 'l.)fj2
2,fl7

1 :X:; I :~~o
i ,~:\

2,11) 2,20 :2. .24

1,-19
'2

,~I:~

2: >ri
2 ,4~

1 ,~Il) j.B~'
:J
~tlr)

2 ~3(J 2~34' 2.50 :~ ,:)0


:l

:2.07
~ .1,1 L,:!l 2. ,:2.7

,~~

l,fir_.
1 ~'{ (I 1 :;:-t

1 ~~:=<

~~

~.'

:2
1

.r.::-.

I _s-,~
1 , a.: 1 ~I
r ~,

~ -::.~ _-----_

:.' ,~)'1 ~ _t) l

~ ,~7
'.1 :).:>

~ li~ '2 , 1~J

:! /17 :2. ,61 ::! ,()~ :IT(l.9 ~ ~/R :! tnf)


:! ,til) :> ,05

r2 ,'<'!
.~-

:2

~,'II

:: .:q

:>,::>'

,r."

2,71 2. ,1(; :2 ,8·.. 2,84 2; ,89 2~9~~ :.~.{):~ 3' ~t3 J l2:l
:, ,:32

:;,D

:5,·11

-~---.~-------~_-.--- -- --.

-------------:------

-- ~___ t_

----T ' ---

--=
a
0,:::
/)c

l ,~

I.I

!:
1
: [UO ,lH' I 11o .oo j. 120 ,00 , 1:\0 ,00 '! iro.co 160,00

_----------------

0,15

0,17

'

",'!::
--I___

-----------1---- ---,--------~:--!
i --- ---1-------- ._----- --.
Ii_~~, P,l:, [>_17
.: _tiH

1 ,.1 .. --~~.~-

I).~

-q,- - - --~--

11,2J

i!
1

.ss

l,V7
2,(15

2,0'! 2,13 2,2;1

2,lf)

:.:.s»
:: ,I ~(i :;. )Ul

:~.1 ~r :! .Ii,~ 1,-;-:1


~) ~"> ;:...,
I

:2.:!.n
:=!

.:1[ ~

:5",22 :1,:31
3,;)2 :) ~ii"';

I I
f
~ I

2,:n

::,1 ! -:
::

:: ,11

:l T:~~J
:!.1,fX

2!,'1

:i . i ~,

i;;o.oo

170 ,on 180,00 190,00 200,00


220,0{) 3-10 .no 260,O\J 280,00 :10[1,00

2,12 2,20 2,27 2,41

'1,::4
I

2,48 2,54

2,.11 2,49 2,53 2,65 2 r73 2. ,81

....

:.>.yt

:! ~I:;

:,'{

~~ .(I:~
3,~1

,:.[!t
• ~-. ';,1

:)~. c~
:1,:'11
:~ 7:~~f

:~ ,:/1
4 _(J~

'; !;11
.: ,~..;o
:.: .~! I~ ,\ ,I'!) ,! ~.~ ~

- ~ 2,88

320.no 34(1.DO
360,00 :\80,Ol} 4(1) ,00 420,W ,tin ,00 ·Hill ,00 4RO,))(J :,f}I) .00 520.0{) ",10 ,00

2,li6 :!,7S 2,9(l :I,fH 3,11 :1,21 3,31 ;~.41 $,50 ~,ilO :I,5S

3,02

:{ .;;:~
:1,-;';
:~ .:":'1;'

1,1·1 ,1 ,:'(1 I.~f).

~ [

I
I

:I, lli 3l'2~ :J 7-11 3: 75:1 :I ,64 3,76

I_t>;,

:2: ,;) i :! /i-~ :.:! > ~:1 :.!,t'l :2 ,X~I 2. ,.t!G :) .11
"

'_:: t~n
::.O! :~.1"
:~ ,:Ui .: . l~'

:: ,::1
.: . [1

3,80 ~,H4 " ,07 ,1,19 4,32 ,{ ,4:1

! t

.: .;,,1
:~ TO;)

l
t

3,5 ;1,6 :'I,R :J,9 -1,1,

4,2'
<1,<1: 4,51 -1,71 '1,8: 4,9;

:? ;2h

:;.. l~l ;, .-,')5 :I,!);; 4 ~l:' -',;'(


-I ,){,I

4,55 4,77
-1,93~ , t \) ;) ,3H
5,.5'7

1.'1.,
1_r'{

1;~1
.' /};l
.) ~~1J

..::''':

,1.lil 4 ,T;'

-1,':,;
I,\-d
:, ~ f lJ{

:~ , I~:-}

~ ,41
4 ,:'>5

" .2~'
'1,1>7

;} .:1; 5.Y!
:) .li't"t :) .ti;1
!)

:, ~ -;;.
\ ,ll!:)

:';.~~s
I _1~
·1 :.'.:. I ,:i~; ,I ,~, (

I
i

s ,r: =>,,1:
5,6, ;; ,8(

t. .uo

:~,~7
~i ~H\ ~

:, _tv

3,87
3,97

:) ~:.:!:; ;) ,:t~
~l

-I

4,08 ! 4,18

" ,lill

.~:_'!
.(,.)

~qn

-4
oj ;j

_(~:t

:l,45

;'!.:n

3,77 3,BB
3,0,t oj ,02

i
t
r

oj ,27

4,37 4,46 4,56 4,65


4,74

~ ,\J! 1>,0:; ::',H

:-}

g. Lr\
6 ,~V

4,:":"
-1 r:·~I_i

·1.id

,re

:t r7:~ r~.oo
';,n
Ii.

:, ,50

a,7G 5,!JJ. 0- ,10 t>,27 (, ,44-fi,5~

t~

I
I!

6 .4~ .6,64 7,00 1,1'i

:g~

6,82 7,34

~,7~

-4
,j -j

,.j()

;1 lUI
{1 H
1

U ;4'::
1

4,10
'I,LS -1-,33 -

-I'

::',25 f> ,:~J;


5,4, 5,57 5-,.l17 5,77

41

i:a,:H,
li,ll tj 1;)3 {\,6-l

.r:

6,0: c, ,7t
0,8-1

.su

,j •~I~l

.iu

;~..37

6,75
6,90 7 ,05

6,97
"( .11l

,1m ,1,llO 4. ,78 ·1,~7


4,Pr,

J ~:12
;l."12 5> I~,;t 5,(;:1 ;1 ..7:~ 5,325 ,fl:-!
(;,(U

n ,:t~
,50
O,f'i2

I,

~2t,

7,~O
7,34 7 ,,1R 7,61

7,51 7,67 7,88 7,98 8,13

5GO,DO 580.00
600 1'>20,00 a-JO,OO

4,25

.oo

~ 680,no ! i'[ln.!)o -;-50,(1'1 ;{50,fIO

Bon,OO

4,40 4,48 4,55 .{,62-1,69 ,1,70


,t

4,82 4,91 '4,99 5,07 5;t6 3,24


5,31

'5,S, S,H7
G ,fl7 I} ,16 6,25 (; ,~t·1

F,76 t~):~7 (i,ltS 7,1)0

7~22 7 ;3;'

/,47 7,;;u 7.81


7._\'-1
s~:t:!

-; ,71

., ,H/

,r,']

ROO,OO

QUO,OO 950,0(1
1000,00 1050.00 1100,00 :11;;f).t){J
: 12(H) ,00

~.,09 5,11 r. ,40 ;; )5·1 5,69 5,BOt 5,91l

,I
j
,

~,~g. 5;>'7'>7 , 6,28

;) ,05 5,14 :,>,22 S,:H f> ,:W 5,47 £j ,55

" .11 fj ,:20 Ii .:H)


i; .ft!

11./., t' _fl:i 1~ .97 -; ,0& '7,1!) '7 ,:~U :-,40


-; ,I.t(.

7,75

7 88 8,14 1>,27 8,39 8,51 , iRS 1 ': i 9,10 r 9 38 9 :00 ! 9,92 10_18 10;43
..... 7

8:oi

8,28 8,43 8,57

j' ;; ,94 s ,1:a

v,n

s ~fI7'

I, rI

6,45
6,61 6,76 6,91 7,00

Ii .su 7,:W 7 ,39 7,5K

R,U·l

"oU

8 .... l~ R ,7:~ !J,25


!)

;1 ~tJ:.:s

'i ,\11
h

S,72

i>,~li S~50 ;'\~H4 ~,,15 ~:, :l;)

~.oo
,4\)

l> ,::11
(),n

H ,.12

rU~:;

s ,1!~

7,1·1 I i):.!

; ~:r ~

s ,-10

7 )77
7JH5

'J,7:!.
9.0i'> 10 ,II IO ,:1'" W,lil

6,64 l; ,DB
7,12 ~.• :17 7.A2 77:;l '7 ~71
7 ~K~' "7 • il!,j

x "'i:~
S,Il5 o .')7 D,:<8

S ,85 8,99 9,13 9,26 !l,89: 9,90 10,20

R,71

10 ,50

6,1:\0

7,7(

!
i

10,79

11 ,07
11,34 11,61 11.87 12,12 12,37 12,62 12,86 1~,10 13,33

-;,BU
B,n:' X',,11
R .;)6 iI,7,j

G,lO
f

H ,1 ~~
1;.31 S,.jl}

u;'}u,oo

: 1:;{)0 ,DO

: 1:150 ,00

i ,(\

in ruo
J

;IS(lU,on ; 1(i00 .oo


.~,

,HOO,no ;14f>() ,00 00

6,21 6,:36 ,48 6,1)1 67t~ ii,S5

!
I

it ~;)l)

~~~ ~

~,4V
~, .Il!) lq

10;67

n,n7

I f I
[

7,21 7 ,:~5 7,49 7 ,G:J


7 JIG

8,6;.
R,SI

J{~H7
9,I:l
\l .. '1 1

1!],14 1" ,:~:!


]! 1 ,~Ji)

n~75 ~l :~f>

~)so .
,I){I

10,B1
11,W
ll,2:\ 11 ,-I:!

1() ,:!f>

10 ;91 11 ,15 11,3tl: 11,60 " 11 ,S3

7 ,"lO 1,42

R .~I!I n ,Ik;
!J,~t

][l,17
pr ,lit} lil,iN 11,:20

12,04
12,20 12,47 12',88

7,90
8,1& 8,41

[) ,GO

9,39

l'f:

10: ,liS 1: .1),1


.J""T "

11,1i2 1-; :ilH I:.! ,J!

X ~ 1;{ Ii ,.111 SJ\_)

O.~~ H,SI

13,56
14,00 1£;,43

11,5'!

13,27

~-.-

~__'___--,

--

f) ~17

\l ,();1
'I,()-]

I) ,OJ

0,0 I
1l,(I[)
1"

tJ ,~r~
11,1'1 f
1 ,! I::

!l ,0:1
I)

() .~!,}
(I •

I) (I

{I.:!:-J
(J

0,04

.:11

.01
~[! 0..;

(J (I

,Q,1

r ~.-~

0,06
J)

,::;j

,no

11,05 lI,1l9

n:tJf\

o ,(to
II ,15 o .: R 0,:.!5

,Un

1l.7U

1 ,1111 L ,:~O 1,40 1 ,Ii;'


1 ,\1(1

,r,11 n ,15 0,10 1).11 u,25 U,Z\l

U,IO (1,12 0,17

n , Ii>
t,

it . i.~
II.

lJ

,ll~I

0,22
0,2·l 0,28 0,:32

,Jt")

n,2K
() ,:.1:1 O,:W

')-' U ,0,::0 U ,:12


II ,:\l{
(lA·]

is
"

0,11
I)

!l.IO (J,l:! U,17

li, I~
p ,~

,1,1

+ '.~

o _~n
V ,~[
(l

,I:'

I~,.! ~ I

0,1 f; I) ,:!:;
I~.:HI

11,2:!
0 :1.1
7

U _~~tt (i ~:20 !t
.: ~.).

I,

1),:1 II,IN
p
I)

n ~:Z:)
,:1~)

IJ ,:I:.~
!I

0,12 () ,:;5
0,41
II,
I) (l

Il ;11>
0,'1:.'
!} ~

,:1'::;

O,H
() t,j.G

Hi

:},00
'2 .~);) :1 y50
:: ))i)

(),::l u .:t-t
tl :,

.;'~7
,,1\
;=,:-':

n I~}:')
[; .': ..x
II,.\.'.

~:I,n

:':-t

li,,111

,;,11 Jl~~ il

I)

,4l;

(; ,-) 7
I I , ~; I

.',t',·)

"
i!

,
,S

11,[:1
I').;

1I l

.(j i t
I;: c, ~
j

:1

i)_,n II ,.1:,
U
I

O,,,d
0,;'1)

I) ,;,~l
'I,

U t'~I;
If 11 •. :" ~ 11,1-= I,

'1.-.'11/1(;
I I .I~

", ,;,11 1.:,0


~~ (H I

-------~.
..-

'1.:,0

I) .17 (, .~, I ~ )i·; l

: jJ ,\" ~, ,":!

«:
1
.I)!

il.iii

U,I/

~I"_~

-_._-_

...

_ .._- _------_-

~-"

..--------

-----,------,··,---,-~--l----.----,--.----------_'-"
i-----(- -.~---\. __I'.
,~~~~ __ , __ tl.1 /~_~,_
('

r _..:I .. i J

-,

---~ ..~---...-.--J

.~.-- - ~ --..
('

.-

- -,--.---- ..~

-.'

=;

1.,.8

~!t_:_~t

.~.::~
. _~

___ ~ (,_,,:i

.~
(}_:n~
II _IH

o e,
1).71l
I) .~~) .j

a --l------·--~-I~:- ·1--.~--··-~-··-,-~ .. -,
I

._~I_}~,_. ... ,

~ ~__ l~.:_~~-J--,-[~-I~~-~,·. O~l __:___i. :J .fi3.

.~~~~__ :_~_ .~_,~~ _ __...


----,1 Jjl; -'-

,I ;:-~- f

_ .. ' ,~ __ I

q« --'------.~-

'\'

:"i

}) ~'HI 10.111,\

~:~:g

iJ

.'(;j'

{)~.)y ~ • i;_; if

u,:!'i:3 u :,~L I;' ,v;


] .elY i ,14 l3J".\ l,i:;
I

i) ,(\:")

IJ

II ~ f; .1~
J

O.K4
IJ.h'
f).
~I;)

,) .97 1 .1-'1
1.UJ [ ,17 1,3!)

1.10
J .19
j

0.7J
j .; I)

~~ I Xf

o .il
O,j.J
(J

.,':t-!.
~l.j

~j

(J:

i
i

1.l .00 12,00

.r:

u.~o j) .,~.J
if
!~~~

"

.~! ,j j

II ,~l;l
~ ,Il~~

13,00 ,)4,no 15,00

O.,gl
O,l:j4
!),~I

II .\IJ

n ~~!:)

1.OR
1,12 1 ,16

. '.1-

lJl

n ,!1?)
1711:.!

-j:i

1 ~:~~). ,

:6;~

:j

.$fI, 1J,"li) l) !~J3 1 .01 1 _,)1 1.')3,

()~~in
1.ul

~1i

1 _',11

.17

~1,97

1,io
1.14

1>)')'-

1,13 1,19 1 ~24


'J

,<11

1,37
1,43 1,19 1.5+ 1 .CO 1,65 1 ,70
_oj c

;.W

:.16,00

;'. ";,00 ;18,00 " :,1.9,00 ! ~:20;OO "'1 ,,21,00 • l':J22',oo i/23.00
i' 2.1,00
2') J

0,9[1 0,!)2

n.ss
0,98 1,00

1,H},. 1.OH

'i

1 ,20
1 _:!:)

1,0:1
1,05 1,0, 1,10

27,00 28,00
29,00

2,

1,12 1 ,14
1

1 ,1(.

.rs

1.11 1.14 ' 1 ,1 ii 1.19 1,22 1,:'4 I ,~7 1,:10 1 ,:12


1 ,:~,t

1,27 . 1.:10. i ',:j;J ( ,:!7

.1_11
1,14
,I

'"W 1.':l
-]
I

,..1

30,00
32,00

",

l 413,00 1t 48,00"
50,00

It.,

34,00 36,O{) 38,00


40,00

1 ,11 1,2:1 1 ,27 1,31, 1 ,35 1,38

,12.on

I,e

-14 ..00

i . I,'HI.
f'

1,4:)

52,00 54.00 56:00 58,(1) 130,00


62,01)

6-1,00 (\6 ,00


\ 1i3,OO j5,f

I
1

1,52 1',5~' 1 ,5~J 1 ,62 1,55 1,68 1.71 1,74 J ,77

1 ,:17 1 ,:1:1 J ,H 1,·lll 1,53 J ,57 1,nl 1,05 1,1;9 1 t72· 1 ,1:>0 i ,83 1 .87 1 .so I 1,97'
Z,Ot)

J ,46 J ,;,0 1 .52 1.55 1 ,!'>il


1 .(~1

j ~tltJ

J ,75,
1 .7~.1 1 _;':~' 1 .~:l 1 .~.R 1 ,~I;J :~ ..lJl :1 Hi'
1

2.
:!

~(J-i

.n ~i

2.12 :! .1;' ,
~,]:l,

1,G9
1,74' 1,I'lO

1,'I6,!,2/17

1.84. 1",~9 1,94 J ,!!S


1.{j:~

,.~
_

,.) .t ....

i
i
' 1
"

:2 ,12

i :1
1

.,Jh ~_'I:;"\
'1.

:: .-;\
.2.77: 2.R1:I
:: }l-t

:! ~?r~~

j :94 ~
'!

1,80
1,82 1 ,R~)
1,8)\

I.' "

70,O()
i

2,04' :2 .iJ7 :l,iO ~ .1:1


2.2(1

2,16 2,20 2,.2'i2,:!!l 2.:12 2,:113 2,40 2,n 2,~7 1..:",P 2,';":

r
,

~' 1.2;1.\ 1.17 :; _t ,:.11' ' , i' ;l,:W:'; .j '1 ,36, i '1.41)'; ) .23 1.43 1)£ 1,4li 1 .:29 1 .~9 lJ~ l,S:i 1,:l5 1,56 1,37 1 .,,\1 1.40 . 1,til I .-1'2 1 ,U4 J ,-t5 t 1,13., 1,4./ 1 ,73 1 ,52 J ,/8 1,57 i 1 ,~3 1.ii2 ! 1,S~ I,u6 ! 1 ,!OJ 1"U J .ss 1.74

l .i s 1,22 I 1.1:>

1,:H 1 ~:19 1,4-1 1,48, 1,52

1 ,56 ,i ,'30
1 ,G4 1,138 1,72 1 ,7il 1 ,S!)
I ,83

j .'j ~ :~~

'J ,8~

I
I

1 _7H

:!.II(:2

1 J!:l

!~~~.,j
1,g4 1 ,98 2,02 2',O.i) 2,09 :!,11 L .1G :! :lD 2,22
:1.1:1

07 ;t ,1:.! "2.16
4~ ..

-I

"I

:t. .::,~ ~.()~

.t_
J

t~::

1_ ~~~l :\ ,1>5
:~"' i Ij :: • ]?i :;.:!(l
~ _ ,1'

I
I !

2,20 ~.14
2,2ti 2,3:t

'1

1,8, 1,90 1 ,~3 1,'oJ7 2,03 2,09 ,2,t6 2,.:'!1 2,2;2,33 ~,:lS 2,-'14 'j ,49

~ 1 ~89 I ,~4 J l.flg ! :2 ,CJ2 2,07 .2,11 I 2,15 1 2,HI 2.22 2,26 .2 ,3,) 2,41 I 2,48 II 2,55 2,61,

1,49 1,56 1,62 1,63 1,74 1 ,!SO 1,86 1 ;91, 1,116 2)J1

i
i )

1,06
2,11 :2 ,16 'l,20 2,25 2,29 :2 ,38 2,42 2,4.6 2,55 2,62

2,j4

I
.1

1
,

2;54 2,59
2,li4 :2 ,69 2,78 2,8:3 2,88

! ~:~1 I 2,80
2,92,

l i

i 2,70
2,77 2',85
2,92 2,!J8 3',05 3,1:2, ,3 18

... . t: .'
~,

2,86

'J.,:n

2,74

:.: ~-: 1

:! ,~O

,3,09 :'\,15; :3 ,:W

2,98 3,04

3,31 3,37. 3,43


3,49

3:25

'\

:L: 76

,.

2.44
:2 .~B

:~ _:~i ~

1.:'12
1.:l1j

2,92

, ,>..;'.
~ .;.:--: i

" ._ ~·.l

:;0,\. 85 ,Ij{) 90 .oo 95,00 00',00

.i
t

:;to .oo
:\0 ,00 40.00

10,00

1,94 :l ,01 2,07 2,J 3 :2 ,1!'l '2,15

2 :2X

,(

I
1

2:4~.
'1 ~r)?)

,)41

1.iH
2,l':i4

:! ~1~

.. -,_.
I,..:.

:; •~ • j!

'2.:;;J :! Al :2.4ti
2~~(j

:!~;3

~ .H5

- ....
r

.~ v- J

.:
{

,~~

2 J12
:1,00 J,l,J

:~ •:11;

'2.;-.6 24(,11 2 :-7f}

2,3-') 2,16

:2 ;(ii 2 .-;~I :! 1!l,~


,)
.1,'

., .::f'
'I

.' ~(;
:.';-';

2 ,In 4~7u
'2 )l:l :J .i!5

2 9fj

-'-

2,!!S
:1.1;1)

2,9(; :1,01 :, , 11 :1 .21 :1,31 3.41 :'J ,50 :I.tiO

3.25 3,31 3,36


:) AI

3,54
3,da :1,66 3,71

3,46
:;,58

3,76
3,90 4,02 4. ,15 4,27 4,3\l <1,50

3,7U
:~,81 .;],03 4,14 -l ,:-14

:! ,92

:1.,:

j ~~

:{. l·.~

2,M 2,9J
:1.10
:1,18

:',:U

~\.nl
:\,:1:1
:l_~8 :1 ,Ill :l.-;() :1.89 .J ,U2 ~,H ~,26 -1,~~8
,l,;)()

:1 .:;"1

:1>11
:1.;; !
:)
..

:l.:!N :1.4'2 ::.:11 :s ,(ii :1 ,7H :~.~l -'l,l;2 ·LI:~

:~ :.::
-1 .:':,

.I.r,

.... -

:\ .07
,1
.4

:, .1f1
:I .:)0

~_:,.;
l

u~

:~ ~ .: :1 .ss
4 .10
.j

;, .94 4.11'1 4 .:!~1


~ ,~(J

4,53
4,72 4 ,811

4,72
4 ,K~ 5,13 ::i,32 5,51

\ .(,(j

-t . -t ~~ ij.-.l
.~

;, :.U
f} _I)(j

:) l:~-;" .~':J
f_\

:; .;; 1 .! .1)7 :, , 1 j
" ,:).j ~.. _~)I)

/')

~ ,2~
-4 ~4 ,I ·1,04 4 .~J
;, ,Ill ;) ,1 H

3,41 :'J ,52 :1,132 :1,'J:? :1 ,~1

:~ I~; .11

4,55
4,llil 4,82 4.\J6 5 .U~)

5,07
5,23

5,39
5,55 5 tiD 5.,85 6,14 6,41

3,69 5,87
6,0-4. 6,20 {) ,:16

;i :---;; :1 )J~;
4,j;

,1.no
·1 ,;,1

-t ,~i2

.20

,\l()

,r()J10 ;_;_~(lllJO

.•/)1
.\.~ i

~ .2·; 4 ~·i 1 ·15li ,1,70 ,1.8:1 4 .\17 ~, .1 '1


:) .'.!~
.1,-' ,

(; .r~f~
f1 ,~I: j
---; !}Ii

II :·Jtl

.; _1;.\ ·1,~~5 ~ ,6; ,J .~'2


·1 • ~I:;1.1"2

-4.:.:)

~ .: ,1
4 .~IJ

5.:33 5.57

:; ,J'!
':1
_:~(t

[) .1';0

;, ,:IG

;)-::!-; f .1:J, ,:(.

o .oz
c.n
! (\

6,67
6,£12
i,l;

G,G7 6,97
7,26 7 ,53 '1.79 8,05 8,30 8.54
~: .' l[) ~J

:J

;, .~<j .I)~-I

-; .:1:"

:l ,t:\~
:"'1 .~f; I;
I~ ,

,4:1

(~ •\r :)
.~.·1

'.; _~d

--; :\9 ~
-; J~t1

;-, j~'1 Ii t,11

.. :;t'
.,

7.40 -; ,1\:1 : .n;,


~ \ I~

,'1.

I,j'

'2£.1

:~ ')' ..

,(

\ll:---------

I ..

----~

__

;. -

I.

,I

i,

, ---~.-- -- ------_.--,

,2'J. • i·l

, " t.~

i
.

'l

-- 33 -

-r;:j'1'lul

1~ (ct'nlinu~)'

i
1
E

c=

i.e
__

e "" l,8

I
__ 0.'_.2_5_1'

·l-0-'-'-15---0~'1-7---:-'2--"--O-~2_~.·L-~_-'2__-'2-~-

-I-._---'O-,'_1~5~====O=,1=7==_~ 0..:_,~~~_0.:..,2 __ __ 3_'_

1.60,0; I! ',"
'480,00 i 500,00 5:20,-00 1540,00 '1560,00, 580,00 600,00 i 620,00 ,1310,00 1 eoo ,00

5,<6
5,58 5,70 :iJH 5,92· 0,03

6 ~:3
6,57 6,70 1 G.B4 1! 6,97 7,09 7,22 i 7,34 7,40' ,( 7,58 7,70

7.39
7.'1;' /,71 ':,;:;~ ~,()1 )1,16 ~,JO

s.ss
8,70 (l,\'!4! 9~12 8.30 9,47 9,63 9,80 !l ,96

Ii. 4,92 5,03 5:1:i

i
i

5,70
.'i,91 5.03 0,1:") 6,27 6,38 6,50 6,61 6,72 6,83 6,93

6,56
6,70 6,R4 6;97 7,24 7,36 7,49' 7,61 7,74 7,86' '7,97 8,09 8,.3&; 8,65 8,92

5,,22
5,32 5,41 5,51 5,00 5,eg 5,78 5,86 5,95 6,16 6,36-' 6,55

7,11

'

,
j!

l·8oo;00:·'.1

6.'30.,00. 700,00 750,00

'1

6,24 6,3·f 6,45 ·1 6,'15 _ 6,64 6;7~ 6,98· 7;21 7,43

6,14

1'5A5
8,59 8,72 :-;,R6; S ,9\} 9,12 9;44 ~,75 .10,05

I
J

7,82 7,9~

J\

10,28

to ,12

7,88 8,0,[ 8,,2U 8,36 8,51 8,66 8,81 8,96 9,24

7,:
9,10

8,87
9,07, 9,15 ~~44 ?,62 9,79 9,97

10,14
10,30

1-0,47
10,63 10,79 10~95 .11,33 .. 12,07

~,8t3 110,06 110,26 110,46 110,65 110,84 111,02 11 ,:20 I' 11 ,38 11,56

9,65

I,.
j

18;'>0,00

'!1000,00 '7,11,. 8,06 i 10.90 \ 12,65 ;1050,00 7,29' 8,26 9,72 111,17 '12,96 :1100,00· 7,46' 8,45 9,94 i 11 ,44 13,27.! j{150,OO 7,63 '8,64.]10,17 [11,1)9 13,56 :1200,00. ! .7,79 8,83 10,39! 11,95 13,86 !PSO,OO 7,95, . 9,01 110,60 12,t9 14,14 :1300,OO.~,11:_9,19 10,81.,.12,43 14,42 ;1350,00., 8,26' .u.se 111,(l2,~! ~2,67t4.7Q :1400,00 • 8,4j' \1;54. 111 22·12 90 14~g7 11450,00 9,71 111:42 113:1.3 15,23 jlnGO,on '8,71 I 9,87 ll1,61 113,36 15,39; 11600,00 _ 9,0010,20j : 12,00 113,80 10,00' \1','00,00·[ 9,27 \10,51 112,36 ;14,22 IflT19

i ;~g:gg

8,21,
8,48 8,74

1 ::~~;

_\ ,;:~~

I ~:~

19,48

1 ~b:~~!

10,43.7,04 10,58 7,14, ! 10,95 ,7,39 j11,31 1'"'7,133 ,11,66 7,87

9,38 9,52.: 9,85

111,91'
12,32

11,73

g:~~!
,I

(·10i18.
10,49

jli;70

1:1,73'
13,12

I 8,.')3
,8,74 8,% I' 9,15 9,35

~:~~ ;~!~! g:~ ! i;:~~. i~:~~


9,54. 9,73.
9,67 9,91 10,14 10;37 10,60 10,81. 11,03 11,24

:1

j'

'18,56
~

9,92 10,10 j 10,28 10,45 110,80 J11,1.3 lit

11.,44"

11,65". 11,89 '13,9412,24 14,40. 1,,12,61 '114,84:

'i2,9S·;., 14,92 '13,22:, . .15,21 13,47: "':15',49 13.70~.; 15;76


. 16,03 16,56

11,38 11,66 11 ;93. 12,20'1403 12,47 12,72.

13,09 13,41 1'1,73

14:34
14,63

114,23 14,38 14 ,92 15,26 15,59

15,91
16,23

116.84

16,53

17,06

17,14 17,43 18,00 118,55

l------------------a~.----------------,0,15 0,17 (l,Z 0,23 0,25 i--_:_~-:.--..:..---,-.:.....-·.:...--------!

e~

2,0'

~ __~ __~ __·_a ' __


0.15 0,17

c,,=25

._-------

0,2.

o,:n q~

0.25

q~

---O~1-7-'~--O-,O-3--~-0-,O-3--~-O·-.~03~.--~l-o--,o-.j---.--O-,Q-4--~-O--,O~3------00-,-00~~.,--~li--0-,O-3--~~O-,O\1,25 0,:>5 ~'~


r '

o.en

0,04 0,05 0,09

0,04 0,06 0,10

1 ,30 . 1T4() 1,135

1,90
2,00 2,35 3,50 2,85 3,00 3,50 4,51) :i,OO

5,.50
6,00 7.00 3,00 \0.00 11 C;()

~,1~ ,1;) , ,-, 0 ,20 22 0 ')6 ,,~ 0,21 0,2-1 0,28 0,25 0,28 0,33 0,29 0,32 0,38 0,30 0,34 0,40 0,35· 0,40 10.47 050 0,38. 0,43 0,43 0,48 0,45 0,51 0,60 --:°:-,,-::-53::--_ __ °=-":.,,6-::-° 0,70 __ 1 .0,63 0,/2' 0,84 0,67 0,76 D,89 0,70 0,790,93'

g,g

0,05 O,()7' 0,12

0,06

0,08
0,14

g,;~ g,~~ ~.~~~

0,06 0',09. 0,15

{I

(J,Oi ,0;) 0,09

.... 0/)6 0 10 0:12 0.17! 0,22! 0,24! 0,28 a,32 0,34 '0.40 0 ..43 ,I (),48 0,51 0,60

_'1

0,05

'I 0,1)7 ,'0,12


0,14 0,20 ' 0,26 0,28 0,33 0,38 '0,40 0,47 050 0;57' 0,00

.0,06 (I,OS 0,14 0,16 O,2;i. {I,30 0,32 0,38 0,44 0,46 0,54 058 0:66 0,69 0,81 1,04 1,lS,

0,06 0,09 0,15 0,13 fl,25 0,3.'3 0,35 0,41 0.48 0,50 0,59 063 0:71 n.?5 /),88 1.13 1,25 \,1,30 -1,-5=-3~1.65 1,77 1,gS 2,07 :L17

I
,i

0,30

0,31
0,38

\1

D,4.4
0,46 ,,0,54 ! 0',58 0,66 0,69 : 0,81 0,97 1,02 1,07 1,12 1,21 1,30 1,15 ') 1,:;~
1,;1~! 1 ,tJ5 IJ/2

0:57' I

() :lJ .,' 0,35 0,41 0,48 0,50 0,59 . 0,83 0,71 0,75 0,88 1,06 1,12 1,17 1,22 1,32 1,41 1,5B: 1,f\(j 1,71
1 ..00

0,11 0,15 .. 20 '-', 0,21 0,25 0,29 U,30 '0;35 0,38 0,43 0,45 0,53 0,68 0,75 0,83

1°,7"
i

0,70
0,90 1,00 1,10 1,22 1,32 1.41 1,.'i8 1,65 1.7:i 1.:_,rj

0,73 0,79 0,84 0,'34

J:::::.~:'Q
I'~ ,.

r1,-'"0 r
1 /.1/ 1.1:2

0,83 0,8\) 0,9G J,07


"':':l

1 ,12 t ):2~ 1~17

0,97 1,05 1,13 1,26

1-0-,91--1
I
I
1,

0,~5 0,94 1,04 1,12 1,20 1,34 1,·t(J ,~.~I


1 : 5~~

1,21
.1,40 '1,52 1,62 1,~1 1,0{) 1 :F!

:./<:.

t.n
~.lr;
11,1·i 1~4[l

0,99 1,06 1,1.<) 1.21

j _~':1': ., l~ij

:t/!,7

i,!p 1 ,~~~) 1.,-1('.

,,~<J

.....
')

"-:-

-."

-_._--_._---._-_._---_._---

-----

A.S

1478-!JU

--'--1 1::

r--n~F;-'I- O~[7-'-C--" O:i


i

1-'" -.-----~~li
1,:n
1.:1';
1.'1(1 1,4:' 1,41:; 1,'i'l 1,58 1.:Jl) 1.:14 1.20 L2:) 1,36 , 1,10 11,44 1,4S 1,5:.'
1 ,:,-,

---

-------·---r--:.-2,:~---·~-·--~~--·----l

=:':': .. .~--~~~ 'l«

~_-_.--~~= =-~_=-~-. -I
1-:--- 1 1 ,4.1 . 1,50 1,54 1,59 1.C,:l 1.-,,7 1,71 1,7:> 1,79 1,83 1,87

- ------. ---------~ --~-~J5


(":=

----~il

__ .~~

~-------

IJ.:.H __ '1,l5_5~!~

~J_.~

~~,.:

{),:.n

i_ _!!_,2f.

== jI
I

"116,1}O 1 17,00 18,00 19,00 20,00 21.1)11 22;00 23,00' ,'24,00 25,00

~
1

,00-'

-1~;1-1-!-'-1 'J~-l~b-'
1.64 1,6!\ I \.74 1 \.78 1 1 ,0,~ I' 1,87 1,91 1,9::i ::l,On

171)0

-1--1

1,64 1.ilJ 1,',,, 1,110 1,S5 1.90

'1'4.0,00 J,·1.{2,OO

<~~';~:gg:'~:~~'ll:~! II ~',~'~ .~:~~!


. I ,38,00 1 ,lH

:,32',00:

c.~;~ i:~~ ;:~~- ~:~; ; :gi'-I'{;~1 ~:~~~ I' t~~ ',!~ J :~. ~ :~~ :i; :' t;
. 1,69 1,92 :2 ,26 I,: ~ :!, 60

.28,00

;~:: i:~; ~:~~ ~:g~


1,79 2.11

1,:'J!J 1,6:1 1,66 1,70

11,84 j' 1,R9 1 1.% 12.00 ! 2,0;' : :.> .111 'I 2. ,15
:!.:!!l

:!"."

!
.',

2.1/,' 2.12 :'>,18 2,14


.-."

1
j

2,25 12.:JO
II:

'1,:1;).1 2,40 2,45


:!';lO

j:;;!~
2,1:1

2,(\:)

~:~~

rns

:~;! ;:;~ l'


224
2';40

2,00 2,1)0 I! 2.11 2:17 22]' 1,!1.j /1 2,2:1 i ,[J9 :.1 ,:14 2,03 2,:1~! 2,08 f 2,44 2,12',2,50.2,87

q~

1 ,!.13

i 2,:W I 2,:n
2.-13 2",0 2,:)-; j 2, ()~j j 2, thl 2,75 12,B1 ;

...

2,::!~

1:2,.12
I

II

:!/iO
:2,:5$
'1'

1
ji

~:~~

2,64

I ;:~l~
;~,04
3,25 I

:l,G.). 2,72 1 :l,t!() L .80 :.1 ,9;1 ) :1,00 3,OG 3,1:1

j I
j
I,

~:~;

3,31

:U13

"

.~,no

-46,00 . 48:00

1,8\1 1,t1,t 1,!l0 2,OJ :2,07

2,fi9

2,46

2.113
2,90
:t,!'.'!

:t,};; 2,20 1.25 2. .:~O 2,:15

50:00
.52,00-' -~54,00 ;:56,00

2,11
:2 ,1tl 2,20 2,2-l 2,28 2,:12 2,313 2,40 2,1:1 2,47 2,50 2 ,59 2,68 2,70 2,84 .2,92 :) ,OU 3,1-1 J .18 3,.11 :J,;,~

2,40
2,45 2,4il 2,54 2,:;8 2,63 2,67 2.-;2 :l,76 2,R(\ 2,8~ 2,94 3,04 :1, 1~ ::1,22 3,31 3 AO <.,)0 :3 ,,2 3,R7 4;02 4.l!i 4',:ljl
4.:1

-"'58,00 •...... '60 00


0

" ~

:,~,95.00

62:00 64,00 £6,00 '68 •.00 ..:70;00 . '.: .75,"00· :. 80,00 . 8~~OO >,9(i';oo

'!

2.52 2.5D! 2,65; 2,1 l' 2,77 2,1'12 2,88 2,93 2,99 :Lo4 3,09!:1 3,14 :l,20 :L24 :!,2!:l :I,:H. :5,41i :5,;'7 3,68'

;:~~ ~:~r'j ::~ ;:~ I~:!; ~j


:1,08 :\.i6 .i:24 J.:l:! ,:Hl :L-tlj :1';>4. :J ,'H :lJ17 :1,74 3,81 :>.87 '),94

2,12

2,82

3,54

:2 ,31

11,1\
I

:l.05 :1.18

:\

3,23
:i ,31

'.3,3)} 3,44 3,.')0

.se

:1.79
:i,B9 4,00
.t_

. ').00,00
110,00 '120',00 ..130,00 i HO,OO 150,00 1 160,00 ;0,011 1 .so _0lJ 1190 200.,00 220,00 240,00 260 ,00 280,00 300 ,00 320,()O 340,00 360 ,00 380,00 4()(J;00 420,00 440,00 460,00 41)0,00 500,00 ,520,00 540,00 560,00 580,O(} 600,00 620,00 6·10 .\;0

I0. V

;0{)

I
. I

II

ro

;;.10"

·1.:18 4,56 ·1.7:!


1,~\j

:;,1>2 1,GS :1,:'3 :;.79 :),8.4 3,98 4.11 4,24 4,:)6 4,48 4 ,on 4,82 CJ ,O:} .3,24
~1.44 ~.,;j4

-4.1)(1

4,\l6 4.1:2 =4,11); L3.J 4.47 -4,Hl -1.7·13/)5 4,87

2,;:17 2,43 2,48 2,5·1 2.,59 2,65 2,70 2,75 2,80 2,1\5 2,90 2.~5 3;00 :I,n4 .;j,09, 3.1'1 3,:l ..· ':3,35 3.,-15 3,85 :I ,75 :1.93 4,10

,"..oo

:).,(1

:;,1'1

114:14

4,02 4,13 4 AI

.j_lj~

4,;'::l 1 ::i,fJJ ;:;.1 \.'

4.51; 4.tjs 4.1'll J ,n~ 5,2;:; s . til f).l'~ " ,xr,


C..1I1';

;',0::' 5.21 ;) ,:,lfl ;;,;;1 ;),oOJ ;J .!:l;{ (l,t9 !3 .44


c,J\\l I;, ~1 -;,1:)

:;,.~l ;,.r'!-i ,,, .11 ~I,:H. ';.;HI fj ,};2 1,12 1 .~ 1 (,fill .,.91)
R,2:!
l.;

;; ,:H :, ,41> ~,.--;!J :;_~!'1 ;;.11 G.:'!:.!


';)'1 il .-;J

·en

(1)-:0 7.07 , ..12 ';.7::' S ,1)0 ~:.:17 ,~ .6('


:i.\1.j;
~l ,'22

5,56
5,~O
Ii _f)4

4.4:1 4.Ml 4.74 4,1>8 5,n:l 5,16 5,:>0

6,27 6.4\1 .

:),:Hi

:; ,.S:{ 5,tip 5,1).1 6 ,Of) G.14 G.2!-l 6.-1:~


fi.;;~

.20 6,15 6,A2 n ,80


!)

-: ,37 7,5/< 7.79 8,00

.·Il.;

j
'1

6.'l, I,ll

Ii ,!ll

8.12
8,tH]

\l . HI

ii.\I(;

s .rs

8.:10 !l.4.2
9,1)4

6.71.1 6':::1

7,J::\ 7.:!~ 7.44 ";.6ll

6Y,

i.,:,
7.9U ~J·4 F,_; S
1'.:11

7.08 7.2:2 1,:3·1 7 ..1<;

;-; ;'",r'\

f;(,

: I'

l,r"'.l,(J
-~

i ~ ....o ,

t ~il
-; -;--~~

(_.,i<

0,4"; i' Jil)


:i . I:)
,~~,~.P

R,39 8,57 8./t\ 3,94 9,12 9,21l 8,40 !i ,()3 0,1'\1 9.'1:'
111.1 J iii
;

1 (j .oo 10.2;' 10.49

9.75

I
I
1

9.156
10,117

,n.n
ll.411

10.:28 10 AX HI.bS III ,1<8


11.1.1, 11,:11)

liJ.9::i 11.1ii 11,fi2 11.:-;;\, J:2 .(:-1 l?Lx 1:.'.·1:'> \2,0;,


}2
1';

7,:-)1 i ,50 7,68 7,86


:i,!].j

I
:

1:\,:21 8,38

8,55 8,8,
8,/1

11,.!:;
11.';:1 11 .:.;,1

::2"7
,.i.,

0:-\
it

9,,13 ~l,18 H.Tel !, ,4i\ fl ,'.;:5


~I

.'. 2,61 :3 ,08 J 3,54 2;68 3,16 I 3,63. 2,75 13'2~ j 3,7:2 2.81 :~,:ll 13,31 i 2.88. :i .39 1 J ,89 2,94 \ 3,46 ~,98 3,00 3,53 14,06 :3 ,06 3,60 4,14 3,12 3,67, 14,22 3,18 4,30 3,23' 3,80 4,37 3,29 .3 ,87'. -1,45.4,84 3,34 :1,93 4,5:2 3,40 4,00! 4,60 3,45 4,06 3,50 4,11,4_74 3,55 4,18 I ~,81 ., :I ,68, .( ,33 4. ,97 3iM 4,47 ;),14 3,91 .( ,60 5,30 4,03 4,74 5,45 4,14. 4,87 5.60 4.25 5,00',::;,75 4,45 5,2.f 6,0:1 .( ,65 5,.!7 G ,2!1 4,1:14 5.70 6,5:> 5,U2 5,91 5,5~1 5,20 fi.12 7,04 5,37 13,32 1,2, ,,",;;4 6.;;1 1,49 ::.,70 i G ,70 7,71 5_K'! G,!)!) tsn 6,tH I' 7,07 l:i,l:! 6,'10 7.41 8,52 6,58 7,74 8,90 6,85' 8.06 I g;17 /,11 -, 8,36 9,61 '7.:I(i I 8 _ijG 'J ,90, -;.61.1 1 ~:,H .10,2!:i 7.8:1 9.11 10,60 S ,06 ! 9,48 10,90 8,28, 1 9_74 11,20 l) ,50 ] 0 ,M 11 ,50 8,70 110.24 1l,7l) ~,91 1O,4f; 12,0(j 9,11 1U,/2 12,3..1 9,31 !lO,U:i 12,59 9,50 11.]8 12,il5 I 9.69 11,·iO 11:-1,11 9.S1 I l1.iil 13,36 10.05 : 11.83 13,60 jt 10 ,2~'; 112.0.1 . 13,84 10,41 i 12,:11 14,08 10,58! 12.4-1 1-4,31 10,75 11,tl4 14,54 "dJ .~I t 1:2 ..~4 14,Ii /1

I,

~:~:
3,85 :},95 4,05 4,15 4 ,244,33

'1'

4,4.2
.( ,51 4,59 .( ,68 4,76 . 4,92'S,OO D,OR !i,1::i .5,23 i ,41 '5,59 5,76 5,93 6,09 6,25 6,56' 6,85 7;13 7,.W 7,65 7,111 8,15 R ,39 R,62 8,84 . 9-.27 9,68 to ,08 10,46 H) ,83 11,18 11,52 11 ,86 12,18 12,50

3,74,'

14,6,

12,81
13,1.1 13,40 13,69 13,98 14,25 14,52 14,79 :15.05 15,31 15,56 15,81 16,06
3..6,30 16,,~'; I

,i

-: ~I:'

iJ

,,
"'~

i:;.~.~l

1(1.:'0

,:.; J;

~;.,<,.

,;7

11 ,l)A ".·F.

i3/J3 'C, . .l2 ..

--- ---

-----_. __ . --_'- _._----- ------ -

---.---~-

---

_ __:__--

14,9H 1;.<'1

-(-E

i.~~j_ I
750,00

I=---=-=- -~:2~·-~~-~~~~C=~-=.~~_~;~ _~ (),17.J~_L~1_L __I2~~~_._\


q~

TnhduJ

JlI (('''nlillU;''~)

1.=

0,1,)

_!

0,11

1),:2 ,j--O~3qr--~~-]15.74 16,26 16,7G 17,25 17,72 ,18.11l HI,O? ,19,49 I' 19,91 20,32 20,73 21,12

0,25--1"

'~-l

'300,00"

"

85U,OO 1900,0{) 950,00 ,1000,00 j1050,OO Pll)O,OO 1150,00 1200,00 1250,00 11300,10 '1350,00 "

1400,00
uv,

11450,00 snn 00

11

I~:zg

12,25 . 12,49 11,22 12,7:2 11,42 12,94" 11 61, '13 16 12 :00 . I 13,,'60,·, '_"

8,21 8,48 8,74 9,00 {),24 9,48 9,72 9,94 10,17 10,39 10,60 10,81 11,02

!
I

9,31 '9,61, 9,91 10,20 10,47 10,75 11,27 11,53 11,77

n .m

10,95 11,31 11,66 12,00 12,32 12,Il4

12,96114.\10

112,59 )13,01 i 1-3.11 i 1.:<80 11",17 lli,:],1

11:1,n9

1'2,02

13,26115.2;) 13,56 J~,5U 13,85 ,15 ,93 14,14 j lG.:,Hl 14 ,42 16,58 14 ,69 I6,BO 14,96 17.21

Ii 10,211 ,111,63 ji 13,69 'I 14,t4 10,60 12_02 14,14 14,58 110,93 1'12,39 14,57 ,15,00 j 11,25 12,75 ,15,(}!) ; 15.41 \11,55 ,1~.09 n.4l II I:i ',fl1 11,85 J! 1:\,4:1 15,hl 111.20112,15,13,77116,20 18,63,120,211 116,58 112,43 1'14,09 1 16,5S 114,41 11~,96 112,71 16,95 1 ~ ,32 12,99 14,72 17,32

-1

17,12 17,68 18,22 18.75 19,26 1!!,76

1'20,7:1
21,19 21,65 22,10 22.53 22 ,96 23,39

12,36

114 ,01

15,'49' 16, ,00 16,49

15.23

"I'

'117:51 .. 1, 81
I

j I

11,,68

lil,25:

15,02

17,67

18 18,96

:'W ' .
j

118,7.1 119,04 19,36

18,03 I 18,37

13,52) 13,77 14,03

15,32 11,5 ,61 15,90 ,',16,46".. -117 00-' 17 :52'

18,02 18,37" 18~70

20 ,00
20,62

14;~7 14 "2
~5;" 15,46

16,18'

19.,36, 20-,00:

19;031:21,8'9'

'21,51

20.61

22,26 23,00 23,70

23,SO
24 21 25:00 25,77

-jl--:-~li---=_-;----:-' , ,'" .. , ,,0 ,15 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,15 . h30 ,0.,20 O'-i7 O~5' 0,35 0,60 0,,'/0 1,00

TabeJu)

19 (continuaro]

-_-(13----:-.0

_~

__

I c:

6~

I._~.?__

,Oq;:'~2._.o_:

...;1_':..;.,.0~_'~_3_,Ii-~ --,---,O_;;':--~_' .. '_

--:-:I_"

,~?...:.,~~:...~--:,',,-' , 0~03 : O~O,f' 0,05 0,09 0,11

1 o,~ ~03",o..04'

0,04
(I.~)G

I
i

10,05

n.l:1 n,12 0.1/ 0,22

0,07 ,0,12 0,14 0,20 0,28

j
c

0,06 0;08 0,14. 0,16 0.23 '0

0,04

0,06
0,09 0,15 0,18 0,25

1',85

1';40

0,21 '0,25
(l,29 .o ,30: 0,35 O,31l 0,43 0,45 0,68 (J ,75 0,6:\ 0,90 1,;20 1,49 1,55 1,62 1,68

0,24 0,28'
0,32 0,34 0 ,40 0,4:1 0,43, n .51 0,00 0 U ,3='> 0,94 1,Q;4

0,28" 0,33'
O,S~". 0 ,40:,,'0 0.,(7 0,50 0,57, 0,60. 0,70 0,90 i.OO 1.10.

9,32,
0',38

~SO."

, 1:~~ "2:~00":

·, :;1;

2;35,
2,,50 2,85 3',00

~.

f: ,~

~:{6;-' " 0'.5-4.0,58 0,66


D,,69

O~44.

0,33 0,35 0,41


0,'(8.Q,29', O·.S~' 0,59 0,63 0,71' 0,75 0,88 1, 13 1,2.5 1,38 ,1,50

0,15.'
0,20 "

0,21 ' 0,25


, 0,30, 0',35 o ,38 0,43 0,45 0,53 0,68 0,75 0,83
< '

's,w,lo,53
4,50 1) ,00 5,50 6,00 8,00

:n

n.st
t ,04

"7,00'
10 ,00 11 ,00 12;00 13.00 14,00

1 ;05

LHI
1 ,~6

11.20, 1,40
1,60 1 ,Sg' 1 1 ,98 2,07 ,2,16 2,24 2,32 2,40 2,47 2-,54 2. ,61 2,68

1,15 . 1;17 1,38

1,61

1',84 2,18 2. ,28

1,75

0,90 1,05
1,20 1 ,50 1 ,65 1,80' 1,95 2,10 2,25 2,40 2,55 2,70 2. ,85 3,-00

2,00 2,37 2. ,49

~2-1'-1-,61-1

I
I

15,60,

1,74
1,80

17,00

16,00

18,00

1,85
1,90 1,96 2,01

19',00 20,00

1 ,69 !,7n 1.83 1,90 1,97 2,04 2,10 2,16 2,22 2,28

2,39
2,48 2,58 2,67 2,76 2,84 2,92 :3 ,00 3' ,08

2,60 2,70
u

2,81 2,00 3,00 3,09 3~18 3,27 3,35

21,00
22,00 23,{)0 24,00 2!i,OO 26,00 27,00 28,00 29,00

2,06 2,11

2,33 2,:l9
2,44 2,49 :2 ,55 2.60 2,65 2,69 2,-;'\ "','7"
::'.~}7

2,74 2.,81
2,87 2,93 3,00 3,05 3,11 3,17 3,23 3,28
3s3D 3,4U

3,16 3,23
3,30 3,38 3,45 3,51 3,58 3,65 3,71 ".,77
3,iiJ 4~G2

3,44 3,52
3,60 3,67 3,75 3,82

3,15
3,30 3,45 3,60 3.75 3,90

I
I 1

sn.on

2,15 2,20 2,25 2,29 2,33 2,38 '1,.1'l


'),'0

3,90

4,05
4,20 1,:',5
.{;;(1

32~OO 34,00

il :;.~~~ _.,~(') :!.I~-~:


2,70

3,97 -1,0,1 d,P


'~7:""~ i ..37 ,:in

';)8CJ

'--------

36,00

(,,;

a.so

;1,10
~!O

.1.H

----_.

-~--

--~---.

1-----·
E

'f"hrJlli
j-----------~

19 (cnn!inllar(")

= ~~~O -.---.-'

I------------a----------I
0,15

I c = 6,0 i
a

T-0,i7To,2-I-o.2S}--0;25-, \ ~j
3,14 3 .~2 :) ,1(! :J ,:3S :1,4.5 :i ,53 :1,130 3,'};;: 3,74 3,81 3,SS 3,95 4,01
j

ss ,oo
,jr, ,Of)

'2.77 2,34

-;,')~:-r~~;,--r
1~
4.~2 :{,79
j
< "

~
1 --5,54
I

,:jfi

~2 ,V)
44,00 4[.,00 48,00 50 ,00 52,00 54 .oo en.oo I 58,00 I flO,i)O.' 62,00

:2 ,91 :2 ,9&
:1,05 3,11 :j ,18 3,21 ;1,3" :i,42 3,48 3,54

:U~8
,.":1.:17 -:I,O(j '1,15 4 ,24 4,32 4, ,40 4,48 4,513

4.-17 1.67 4,78 4 ,m 4,97 5,07 ;:;,16 5,25. 5,34 5,43

:\.~o
I'

I
j
I

,J

~l

~!;gg1 t~g I ::?1 "1 t:~, :~~:g~'. .;:~~."j .i.~ ·r~


68,()0 3,gO -1,0"2 l' 4,I·i 4,26 i 4,31\ 11,5(1 I 4 ,71 1 ·t,ft2 ! 5:11 II 5 ,3~ 5,51 i 5,69
J

! j
,

'14,64 4,72
i

4,74 '" .86 ,1.~7' 5;09 . ;) ,"20 5,SO 5,41 5,st 5,61 5,71 5,!!)

5,69

1 ~,83 6,10!

s.os

i i

jI

,5,8~

1'7,08

6,23,' G,36 6,48 fj.1ll 6,'(3 6,85 6,!)?

I
j
I'

70,00
'i" ,00 EO,OO 85,(jO 90,00 95,fi(l lCi{lJJO tJD .oo 121],00 13{),OO Hi) ,00 15(1,00 Im,OO 170,00 1fO .oo 1 fA~ (10
<]V

I
J

3,71

3,76

4,2u
4,41 4,56 4,70 4,83 4.97 S.tll :'i ,54l 5 .sa !i,.lll (; ,0;1,'
1i,24

4,20

II

I,
!

r
I

l I ·'_)(.)0,':"',

! , i

5,86
I)
!~(,

".0:1 I) .2()

, zm.oo

6,m
(\ ,97 7,25
7,f;{}'

240,00 260,00 280,00 :JUlJ,OO 320,00 :HtJ,OO :)(\0,00


31)0,00

I
i
i

I'

9,S::; 1,jiifi.O() 1O,OU 1521),00 10,26 5{0,OO 10,45 5f.O,OO 10,114 ! ;1(;0 ,()I) 11) ,F.:l I lion .oo 11/;2 610,0 ) ).1,20 ' LfJ.1lJ,'.iQ 11,:~'l j 1)60 ,00 11 ,51j j I)'<;O.OU 11,73 1700:00 11,90 1':50:00 12,32 i 80<.1,00 12,'(3 13,11 350,00 l:f!oo,oO i 13,50

liUO,OO 4:,)0 ,00 I H() .no 400,00 1480,00

7,79 8,0·1 8,211 8,53 8,7'1 9,.00 ~ ,:2:.! \l ,.13


\1 ,(\:)

1 i

F>,45 ! e.,f,! f) ,81 -; ,02 7,31 7,56 7.;90 8.,22 . 8,.53 1 E,E:> 9,12 19,40

4,!J4. 5,01 5,19 5,3(; 5,53 5,69 5,M G,OO I 6,29 , 6,a7 I 6.84 7';09 1 7,34 j 7,58

5,77
;; ,!J7

5,68

j'

(j,n

I
I

1
II

6,:~!i 6~54 6,72 6,!lO 7 ,2~


i,:);)

!I
I

6;27

6,18

I
I

R}J4 -i 8 4)_-; 8,48 8-,89 l !.r,29 9,67' 10,03 10,39 '10,73

I ,~,
111,011 ',11,38

I
I

7,02

I
!

7,86 S ,16 8,45 8,'(2

' 6 50 6;71 6,91 7,12 7,31 7)50 , 7,S7 I 8,22 8,55 8,87 9,19 9,49

7,52 7,79

7,42

S,D'{ 8,29 8,53 8,77 9,00 9,43 ,9,85 10,26 I 10,64 11,(}2 11,&3

I
1
.'j

S,!!~

9,78

9,m

,
i

\),94 10,21) 10,45 io ,69 Iv,9;1 11,17 11,40; 11,62 11,83 l:2,OS
12,:!.))

1.

if!:)o,oo

12,49 l''!',6c( 12,'30 n,IO 13,2Q 13,4\1 13,91) H,4.2 14,81) 15,31)

11,6P 112,00 j '12,2r '12,58 Ii 12,Sf) 13,14 13,41 113,613 1 13,!){ 14:1~ 14 ,-H Ii.!)!! l·l,ll;. 1.'>,1; 15,41 15,6,1 15,87 16,4.): 16,97 17,4H) 18,00

\n,13li

15,71
16,12 1(},52 16,91 17,29 l7,66 10,03 11',38
','-' .I\S

lf1.4~j
18,!1, 19,.14 1\l ~~\! :20,31 20,78 21,2l 21,1_J::;
:':!. ,I),j ~~~ 1·1:-, r~~::-:-i )
_ t

lI000,oo ;1050,\)0 ;]}OO ;(1) ;lli>O,UO il:LOD.I)G :U50,OO '1:,00JJfI

l14,23 '14,58 H. ,f12 15,21; 15,;'8 L~,\J:.I lij,:n


1G .:J~ I {i . ~~~.

I"

: '. ~ (.-l

I \~)

9,25 10,06 1 ~I ,5'1 1(1 T34 .j. 75 10,61 ll't23 11,12' 10',68,11:,62" 1 i il2 12 )09: 11 '5412 ,55 .' 11)5 '12;99" 12;34 13,42' jl~.,,(2 13,83 113,09 14,23 113.45 14,62 113,80 15,00 14,14 15.,37 1 14 ,47 15,'i:! i 14,i9 i 1(LO!) 15,11 116~43 15,42 16,(7 15,n li},03 17,43 1'),32 17,75 1', ,51 18,06 lG.90, 18,37 17,18! 18,67 17,·~5 j18>i17 17,72 119,,27 I 17,99 19,56 i 18,25 j19,84 20,54 18,S9 Il!i.~l 21,21 2'3,11 ,21,87 j 20,70 122,50 i21'26 123,:2 121:81 ,23,;2 i 22,35 ,2-1,30 ; 22,88 1 24,87 ;23,39 125,4:1 i;!J.tlO J25,98 24,:19 126,52 , :'.,I.E' ,27,04 '2,) ,:)~ I 27,:)0 1 25 ~Bl I ~H ,Of)

I 12 ;07

11,73

.,
I

12,40 12 ;7~ _1~,34 :13,,94

14',51

117,111
1

I II

~.~~ _1.:
1S
1 -~
I

'2=:;

I
!

'1-

~)~ .,~()

~i)

J~ i

!.:',

.-;2 27 ~I:.n
:.:~ 1
I

~l -.,,_,',:, '.".',',·r,.
.r ~

"

":,

.:J '

?; ,1/2

.!:

.:~:1

15,05 j.5·.~8 'lEHXI in·~59 17,07 17~54 18',00 18,44 18,87 J 19,30 J 19,71 20,12 ,'20,52 20',91 121,2'<1 21,67 22,04 22,40 1122,713 ,23,12 23,46 23,81 24,64 25,45 1.26,23 27.,00 127,73 28,46 129,16 'I' 29,~·1 l~O,:)~ \',,1,11 31,81 i 32,45 33,06 33,07 i :;·l,:.!J [ I ,'," J'H J -; . ! i.'

:i
"

".j

~ i

l
I

"I'

, I,

I
I

I
!

I1i
,

' !

.,f,

DRBI:rE

DE CALCL"L jjE2.\THl

~Tl1'iGE1-:.EA IJJ?; EXrl'ELIUl:

;\. JNCKNDIILOI1

}},l Debitul de apa peutru :Jjug('l'r~t din exterior a inceudiilur. 0,,, 1:1 eHi.diri civile izn1aif'; 'pcntru iDyutamlllt, spit ale, c:lildiJ-i ell ~i.\l1 nglomerate, ('Hidi]} ::<(!('ial-:1.dminislratiY('"
Tabehl!
\~t}~U i~1U J l

20
~

I!__ ~
i

L~"HJ ii ((,OlHp;'.rlink!~t.lIlui de in\:',·:HHu L In


:;vll1
o

---------1n1

Gradul

de u.7hl;;i1\:t al cl:i.Jjrii

1~ r,;e

; -~~:~Jll~ __

~li(jl

--

5()i)1--l -lUOO11-J~·001·-j -:-:louOl·-I----t~-i

._.__ .

d~O?__
5:)::;

:1000. _.!1~9~

1(1-0'00·

!)_0~~_d_e_a_p_a

r_Cl_tl_rl_u~l_lC_J1:~~~_ ~~
1
10~

15

~oo I

:la' 000 __
l~

50000
20'

pes e

50 000

Ii

j
1'-1 ...__,,..---~_~~~

1- JI

i_ d__ i~I _.: i~ .:,


din

6.0

-11:-'s----I-----l
25
J

1ij

15'1
cliiditi

,.
dill centre

. .'/
populate
se Ia xonform

IF.'"

.OBSER\.'A
1 Dcbttul

Iucendtu) D3Cll. elementele portante (sttlpt , peret i portanj I) au limita de rerislen!il. ta foe mal miei! de 2,5 ore, debitul se Ia corespuuzatcr gradului III de rezistt:.ll\1l I!! foe In cazul1n care, In aceste rulcroralonne se 'prevede, lu perspecttva, poslbtlitatea e xecutarll unor construcj.il cu.caracter deosebit(chi.bur1;.e:ase '<!ecuJtilrli, magazine untversale, ctJdirl chiie eu InlU~imea rriai mare- de 45·m 'etc.) C8re:fie.cesiiA"un debit mal nliire p:entru~tingertll incendluloi,·l>l stnbtllrea ~alu·Pei de alimcntnre ell upa se.au.Jn vedere ii ·aceste constructtr.: . :.:e,

:2 IJellHul il" calcnl ul rctelelor de ser vici u (care f:J". !~g:1luri tntre arterele dimensionate conform alinearulul 1 :,;-' de mai sus) III cuprtnsul mlcroraroanelor de Iocuit In care predomina -.C:3 ~upr3.f:a!1l construttachlocllrll? [. de gradul 1-11 re:listetJ.\li 1::1. Ioc ,Sf: de terrnlnn luf n d III considerare debltele de :apii pentru stingerea din , exterior a , tnceudiulul, Q~. luat dill t abelul 20, In Iuncj ie de votumul aces tor clli.diri (compartimentulul de

STAS

all.? pentrn 1343/1-77,


de

Tn

sungerea

exterior:;

incen

dii

lor pentru

.......

......:..:_

E_2 Debitulde .triale obisnuite.

apa pentru

stingeroa din e-xterior a: unui

incendiu,

Qt<l 1a. clMiri

indus21

TabeJul

I.
1 Gradul I lenV

de cl!i.dlr;i

---;------------:-:-_------ - -.- (couwarlil1~el11.ului j .i \'o!ulllul dJOdirii

!
I

'

reztsla fOC:31

.--- ----l---:-;-r -, 5 : !-----.-- __


I, I J

Cale<lori.ade

·plna I~
1-.

2001
_:~{)(j(j

3001

incen diu

_2_000

_L_i~~J
Dl'billd
---

.5, OO~ ., ..

:,
j
10 5 10 1"
Y

.k 3pii pentru

-----~'j

!,'~l-~-'--r,-~~~T--~~
unIncen diu Q "In I/s

2OUUo

,or· ,.

20001·1

de inc~ndiu), 5,0001
-

50-000

2m)

000 _ . 4Or; 000


__20 ~.35

!n .m~. .
200 001

1· peste.. ~., ,
'{OOOOl

"

L~
Ii L

1------~---l--D~E
1\., \

!J.~ n,

"

L_·

\-----, ! n, ~..

I I-~~-l--;-I' ' !
5 ~ •
:.'.

---1

15-

Hj Hi 15 20
_ •• -.,.

j.

I ;;-~ f
15 2(1.; 20

----:
35

I
1

!
I

2-5

I.

20,'· 25

1-··---('-------;

..___ ::_ i__ :


. ';'.

to

15..,
__

jI

j
I'

30

: 40 t j~--l-~-i::·_~: _
-,-i -'-,

I_

2,," .:

!_-:,3:-::0 __

i
I

I
i

40
~ =- i

----

.j

_::::_~_~_3_5 __

'---

__

---'

OBSERVATlr Ia tabellliei~-20 lji -:;11 . 1. ·Pentru Slabili(en debitelor In :clidiMle Il11p:arple 1n cnmpartuuente de incen diu, Ilecare compilrliln~nl se Con' siderii ea 0 dildii'e separaliL. 2 La rJil.uirile cornasnte sau lacele amplasute If! <:lisl;Jll\e care nu aslgura Irnpiedicaren transrnltertt tncendlulul de _In 0 el1idire Is .alta, .debltul de .spa se stabtlcste Iutn d In caleu! ' volu mul total al accstor cJiiditi. Dupa <:,111. • se .;1 tn conslderare necesitatea prevederii rnasur+lor Ik evitare a transmiterii Incindiflor de la o cllldJre Is !l.119.. :J La dimeqsion:trC;apor\iunilor 1i;I;Jl=t<:" spccinlc, all'. rct elel de n.p:'1 din lntreprinderfle iudnstrtal«, 'trebule Juate In cousiderare : 'categorla de perlcol de Incen dlu :J procesclor de pr oduet lc, gradul de rezistenta In Ioc :ji volurnul ('J.~dirilor care stat deser vite de jiort iunea r{'~lJPcliva a r~tclei de IIpli_ ' ~ Penlru cl:ldiri1e jnaUSlri31~ de gradul \,1 si Y rCli~!~Jl\~ fa Joe CIt volurn mal rnic oedl 2()(J{)tn' dehljul este de 5 I{s_ ' ,

• numai penl.ruc~ugoria:-·C-

,1'A1:3 1478-90
""1

B.3

Debitul

de n.J..l~~ peniru

,'lLillgcrm-vdin exterior

,l

uuui iucendiu,

Q(C) la 0l:\Jil;

industriale
Tnocl1l1 zz

moncbloc.

Volumul Categorla de perlcol de Incen dlu


pllll! In

100000

10.~~01 200000

200001 :WOOnU

cllldlrll,

In

1111

300001 400000

40.0,0.01 500000

----_.
-

Debitul ~e IIpli pcntru un lncendlu, QIe In lis 50 25 00


:10

A~ B,G D,E

30 15

4U

70±H±[lOO
000000 700000 10_ '" 7501 ". 10000 . 10001 HiOOO 00

50.~O,Ol

00,0.0.0/ 1

700UUl 800000

...

20

35,

_:,_

tea, 111 Iunctie de volumul strvelor.

E.4

Debitul

de apa pentru

st.ingerca

unui inocndiu,

Q,.,

10, depozitole doschiae de clioros-

Volumu! sttvelor

plnA III

51
200

201

501,

m~

50

IDOl
,
--,.-'-

10

500

15

--;-0-1
5C II1~e1cf,(c

1000

2500 25

.. ,

2501

GOOO

...
I

5001 7500
-to

. ..

.. .

peste

.. 15000
75

35

50

'.

OBSERVAT IE! Prln volumul sllvelor sectorul eel mal mare.

prndusul dlutre suprafulu

ullh1 ,llullllllllcn

de depozlture,

din

E.G . .Debitul

de apa specific pentru stingerea traverse de eale fera.ttL, lemn de foe.

unui incendiu,

Qt.,

In, depozitole

do bustenl,
Tubclul 24

I ,
J

Volumul Debitul O'f,l/a

sttvelor

lU·

I
I

plnA.

In

100

.5

101. .. 500

501., .2000 15

2001 .• ,5000/5001. ,,100001 peste 1~000 . 25

'I

1()

__ -

.....

30

40

OllSERVATII 1 Prln volumul stlvelor ae hl~cle!!e produsul dlntre suprnla]a uUlII. ~I Inll1pmcn de dcpozltnre, din scctorul . eel mal mare, :l DebItul se reduce cu 50% pentru BUvcle de bustcnt prevazute eu Insta!atll de conservare prln stroptrc, care adgurA In permllnen!ll bustenllor 0 umldHnlc de peste 70%.

E.6 'D.ebitul de apa. specific pentru ~ toclttud de lemn. i

stingerea unui incendiu,

Q,., Ill. depozlbele de rumegus


Tabelul 2fJ

-----------------------------------.--,.--------.---------.---------r--------~--------Volurnul stlvelor
111"

plnl.i III 500 501 .•• 2000 10

1
/

12001.

I
E. 7 Debitul de [LPa.specific pentru

20

.. 5000 '5001. .. 10.00 :p'cBlc 10001

°1

25

30

./

40

etingerea uuui incendiu,

Q{t) In, dcpozitele

de tala~.
Tauclul 2G

Volurnul stlvclor

rn·

I
L
I

plnll In 100 /101

...

500

Debllul

QI"l/s

10

15

50]-,.

,2000 /2001 ... 5000{UOO1. .. 10000/

peste 10000'

25

35

45

UO

I:~"
B.3 unui inee;:
, '-'1

(kpozitclc

tle C:~l'l)UllL

i
:

!'

Vol

Umu

l s II ve lor

Ill!

plH' I.

-~;-'-I_
!
In hlll1!Jie

10 I. .. 1000

DelJllul

Q Ii I/s

10

OBSEHVATIE,,-

Debllul

se slulJlle~te

de volumul

stlvel

cclci

Illn~lIlnrl.

ANEXA PAHAMETHII DE I.UCnU AI TUNULUI FIX PENTfiU STINS INCENDII CU APA TIP TFAX-3000

F -)

Tuhel ul

28

I:

I!

D lnrnetrul

ajutaju

lul final

mm

Preslune bar

1l j

Debll I/s 10,2

4
30

0 II

2:J,a

20,7
30,0

..

10
4
(I

r
I

1-I

Rllzn de ncj lune, m In Inlllllmc

In Iunghue
,(0

:lU
42

47
:

411

50 ri5

50

,I
-

:10

II

10
I

27,5 :13,3' 39,1' 43.1 35,0' 43,3. .(7,6 63,:1


39,1

42
46

:15

47 -40 46
fi5

45 flO 55 50

-4
6
8 10
..

40

--

611 42 411 40
47

[,5 7U

45

7~·

4(1

4 6

. 50
55 (15

8 1U

00,0 67,3

51,0

, 07

..

I
. j._ I
I

r.·\8 1:10,1-::\;) - ::rc--.----~-~---~-----.-----,I-~

f~

I
---1'·~""".

~
;:

'~lll
I~
I
r
I

I
!

-;

~I.

; 'J.

...k----'---

----,~~-_-

....--

--

--~-- -_----- ~~_I__ ~ I

;:

'3 "~
'l.
!

L__
~
----:-

=-~

I~
j "';

~:::

7""'" ~..:

::::... -,::: t:

!
I
i
J,~

-~'--"--'---r--I
;

:;

I
I

I
-= :..

e;

i:

, iI

"'1---~

2
.

s: <: I
':":..::

".:: !

i
I

~I'

s: :::

/.

r:

;- E

I .~ II
-

:-'--.---

_.'._..._. .. -,~--- - -----1------_·


i
! _.,

1.-:

I i~·:~
I

~~ ~
___j

t .;;
..

.,_.
-~ _T

::: ~

§" t.-

::_ .;..

j .~ : ~

.: ?

I ~ - -,.
I~ , ,

~l --.~--'
__________ !__ _ _l.

____

._.

-I --I .-

r:":

._.

':__

'

.1
.

_-.~-.-~_=_:----:-'L------...,...--!-.-:l

:l

"'

" ~,~

~-.-I
i i 1

-i

•!

II
I

!
r

----

--

-:-: 2:

t;:
'rr

1.__ -

.:

- ~ --=
\
f.
,.

..

I
!
__;

I~l -'

!.

, ..~ =

I~

.
i

--_

--

~ .~""
'"
.... ~ ... 1 I .~

8'1'.\8

JJ(].j prj

.~--.------...

----

---_---- ....---~ -- .----~-

---,---,

--

--

"'"7
-,

;:',

~~" t' ~::2>:::====


-,
\,_

"

~.
\

-, ...

"

',:,~,

'",

".

"

'.

c:ri
7.

.. -=

-,

'2 " ..t: -

~m.,·m~
"
5_
--.

-.--.~

--- -_.

__

...

--. -

:::

.'" II

:..

-I

~!

,---- ---_.-

::

.:

-.--

_-----

-.---

.-.-----.~

....__

.... ___..-._ .... --- .......... :.~..:......

)-.J

S'Jl SS ] :jO.t _,~

----1

:1

.-'
;-

:;
»,

·2 ~ ~,~
-::..::

_ ~ ~ :... - ]..~:;:

I
-- -~

..:..:; I;::
J: ~

;:;~

~,-""",:

I
I I
\

..... i:';' ~

,-.
_____________ __ ~ ,_

.'0

+__-.--

'" .3i

~~

"~T--~-~'-~ ~-----:
i
=r:._,
~:;:2:I-;;'

.$

I, I

-~-.--~

--.~----~----::___------_!_-

-i,

;.

II II
,r.._

:. '" .5
J-

"
>"

~
E:
7) ,~
"

Jg
)~

~
:.:!

.5

-5
::;

'-'

"

~
_-

.~

~I
c
v: -r:

_
-

,-

-.
-

i: :._. S1

0-

z
:;; /'

--

... j ''--

s:
-'

..

:.

.. _

..
;.

-_
~ ..
t
,
i
:,.:
I

c " - ,-

_

~'I
(;;1
v-

,-

of

is I

::

-- -----------

------_-----_-----

~. -=
<-

..

_; ,-

, ~~ l_ _

I .§ l 'g I---~-------------'--~-----,~-~-" --i

i ;:~ __ _

--

-=-_]

.........

- ---.-~--

--_.-.

~n-!

'-':

'._

tDl---iHHH§
-~ ~
-::,;

.5:;

.0:"-_ ..
..... =

I
,~
-

~ ,~
l""

-~

I
I
f -. . __

I ~:-:
I
I-

I~

.:;:

2 :::

I
}
~. ! .::~
-~

:::

c:

------- ----

_---

-----------------.--

....

'\". crt.

i:,:.i ~ ~

1)~•• 1

,£I,

liiP\.l;~r-I'

1-1111

,
Sl'~l~l.(oar(\ rohi II! I
4'uHluu(' ;)~~11 h

d~ I-i!

.--~-

..1---'I).

I I

I~ ... I

~L-ll)

10

~llii.!ii[or
:-.p'l
11'\

U~
{I)r

\"I~I'

In h)l'lIin\l'

I'

1-."
rl,

----.------.----

I
(Ie
\,lS"

iJ'1l,ri<11

I -_ --~·---------~--I-·III rr,l;Jur:Jull'.
1

.~ll(J

~:.II

Spttlill(lr
ea ntl nc

rIc ct c.

I
In~':;_!~~ ,_~~

'.1

illl,:~itn1

it

rIl'.Sllflr

b~l((rit,· 1;.!

:'l:~U

~1

1 .i. It~l'rti
. - _.

:.: 1\1 . :!~10 ---~-~'---.

I
,

I
rl'zei:'\ or (II' ~p:"t\.lr'· ruoutut Ii, ~~-lllilll;.ltl )lIi~~~ ru I ! rl~q:.::!(iI'U lid I
1".. 1'

;!:~I)I.J

dl.lpt! o!Jj\ ct . ~ ',Ull

1:?'lfI ...
j
._._

::1):)

i:l:lr)

i
I

en ~)~i,c:ur;T1Ta u.nu ;.p:-l1II[ (I~' Ilinr. 3D!) nun \1111'<· p.ut (~t • up" J"l1J~!r~i;1 j'1 .~.l r vorului ~i
1'Ial()ll

. <iJ

(-~

_--C..

port

hil'l iv ~

(.~)n

I I -1---'

---------- .. -"---.~!

i.

C1u~~t urf eutnt


!.'In..,t.:iul :H" lnltntt :11;1 suh rii-;( It 11 pnrrlosc li. iludl' h' nu n. 2D nun rczcrvor (If- s p.'..lar.: ill;d1 i IU('
T1F.Jl1lat

1;1 ru t1::.ig'UI\1r':~1nui ~l)aqll tlc tUlr~. :20n nun u i ul rc l)~Ht(':' supuio:-!l'J ~1 t"(7.( r'vo , fLLlu] -'1 pJ ~{flJ It 1:itlll
i·:.()

rn!!l( ru!

lr,~'!;" lfl~·U1tll

porlhirtir

ilt

bU7.tl

T,l. tl~!rdn!lt,· .. j'~1 1,1 par tva 1 l~H\·{ L in H:-~~~, d

sup.

rioar[\

15

Fiu Iil1li .[ ~ h;'\nl II Il;i Ill',,,\:\l:; 1'" p·l'd·. Ill' III ru ,'ul,!i rho i,I Ii I:! 11 ;Ii" pc nt ru t:llpi~ pr::;l[' 11 :lI~i<-.j :1dul;:

I
I

~~Hl

___ 1(;

IT_I_O_"_L_:,_f~_:._r:_\l_c.jl,..i_,._i(_'r

~r"'

I~--~~~~h:l__ __
!
'.>

~,.){)

~CuiJl1llnan:.' d~ jJ(']el, (. ell pirior

,, .~.---',
J

j~:" "hi,
\H
r(

111 ")

1 \

'_.I

I
I

...._.~.

. ._._.__. .__

17 ru \'H ~llbl'
j)d{( j

!
I I:': '!

ric

~~lU

ntlJr:~'

OBSEP~Y.\.TI:·:
HIOl1lt:..l (ip

'I)pj~lnl

i;::dFlill!t-

i~icil(.-;~:

p;·i1~tl.n .... il1g:iI'f~

\';-;i('~n('

il'

:_::!t·l!;i

I,V

,:(~~lj:(' o

:.f)i.llue

la

:-~:),. ~

l~~.
.
'.-

..

,.~.~~_ . .. ~

.~.,.~ .,.

..._:

:,

2;.1

IllaI(irui

de niuutnrc

:--:r.
('1'1.

De uuruln

u o-hi~~'lldl't

~;II_iL:i,
I

n .;,rlTl"'i~drli

.... ~HI ~~~·l'l";j)ril.11

uun

pcul ru prn l 1'\\ prnl r u pentr u :tdt:l\l


... l'ohil:{ ~. 1)(1"('["

cupij .pinf1_ r(:t ;'i~j eO])I; (ie' ).1 I In j", :,r.i ('Uj)!j dt· J:I I. 1:1 : 1 ;1 .. 1 (:,~pJ1 jll s:" 11 .n.i -,l
:.;[],)

,
1

l :-;~1H h:1l~ l'~l'

111nnt~t:I_

,k
1(1:1

ii _
I

d;
JUI

L~ ~·.tt,; ~I~:fl; riIL'"l!':~

,~ ~:~ \

u.uul

ui ,

JII

"d).:~\

I
~(JIJ - jl<lrlpro"'11 mout at Hl1gil

<11.' 1;1 f:'""l!.l ~,liP('Jj();_[r~t !\ ln vonruh.i la la l u i-n inf,'I'io:ln-t a ogljnli~, in nxn Iavuar ului 1:1. f.i\~:~ ~lIpt'ri(l-:1n~' ~I ln vo.u-ul ut 1:1. p',rtl'~-' i1Jl·rin~'r.-L ;'1 ~ 1 :[jl'1', L in .rxa ln vonndui

"t'

1 .v o.ir
J,l~~
1 HI;'

nwnt:lt pt lHfll, k dj~, 1C\\'r)~nlll<i


~;'-lptlnill'('

.. l . rIll
1 j f Hl

I
!

iii t'r,; ji1J .~;:tl }.li(1g~1 In\'fl.J 1'1:,Ii.,. JI UI'1111 ,Ie b [I:lrh·n 1,11.(,rod~~l n hl\"1J~ll'uI1d ,,1 rui n, ;\0 I11nl (it- 1;1 p- I', t , I, latll\.J ". 11:11'11\('::\:;,,-1 ill dr, ~q)l:1 ~"f!U (t} sHlIg~, 1.,\·'''''I·u1\1i, Ja ;,1) .. , lOll IIIIll cI,' 1:1 peru-a
: I. rHrln!~:.; ~ 1"111UI,

1:11.1',,1,[. " la vourulut


.)

----------------

1I.~i~ j1eil{fll
P:1fa

!l(lulli (:1(1:". (I<- h:11P h:tt, ti" rk jl"I'C"\"


dllj!llUl fi x h;'iPUllip)':i tlllll~~r (h' lJ:d{1

d(· l:l

IJ!!ft'.'':l

II.· 1'1 Iu mlul

".UjJt·I';II:1J':L ~, c.cxn ch- h ..til' · (':\~ii dl' 1"11' 1:1 [J;iI.:L ,,!ropi-

{'a{l;t

-<It· h;\ic
de P,I', tv in dJ'( I'tlll \"<.ltlilnlm
(\,.

h:lj<hc'

('11\";)

holt, ria
11111)<-1" (I,'

.u lui"
j(1(,IJ

'1.:, .iii):J
,1"lllt:

tit

~_rq)Ui,i( 1'.\

:tllil

r uv i i. in ;:\~l ri I !',:tll l.r t • r.r] .il!\pl.l~,~ :IJ;l i n (]:'~':lpl~l ~,.Itl :-:.lili~;! :J~":t~<~!lPt'ri~l~lr:i
ill

tu Jl~trt\·;!

~l

:ln1pl~h\';1/,rt

:~_'~:;

.'11\\

.--~-.--.

!,jl'l

~-----~-----~---

(~U\':J

~Oil

:~!H I ..

bal"l"ia p~;r:l dll~ullli fi ,,: iui.u-r ell' I,~~k ~l-,pul\ill""

1 :!IHj

! :-UI! [

til"
{jO"

i ---'-'------·-·-------·1-rhr~qrt rOllllJllP i
P:1ril

fiILd';1 i:t fU:llhtl "l)'lIVi! rn HI~li


1.1

'"~I./ii

jll'ldnf

ruv. i Pi Idrn

dv·, du',; ta h::Jf:1

h:1i ~ ii :", cI:'1 .uIu i Ii '\

i ::uO
,j:1

,r~'

h.1

.11
il,I?;:

1~1 1l..';,.II.;l
"'\

:)lirH.ri!l~J:·;~

t lill! I urulu h:t;

i
ll,l:lli"
dl'

._1
,. TIi ,hou Chill,",,!',
<'hill \'<. \:\ ro hi ur t

I
I !
I

I:!t"f';d
(II hull
J~

dt"
I' dL~j

1:,'''1 - .. "~ .. ,_:,."." '1 ••

,j

IIIc-~L" Ji,. ill

nu

l,,'i.·

------

t -~
!

r,

~:~f'"ri~Ill

"!h,;I~'1

--_._--/
--_j

i
i
[

--

'-

------~-_.....---.I)

.-------- AUS ft, --------_-----------------------,----------I REPUBliCA SOC! ,~;T \ ,~ 1) \ r: U EST :\ '1


ROMANIA U1JTIE onCi:, LA CON.'-iILlUL "fA no;,,:\!,

czt

r,'l G. 1 i

STAS 1504~B5

PEW1TW ~:'i'J[:;T-\ :;;1 TFHI\;C))J)C1F


IKSTln!1TL

no:uA"

DE STANDARDIZARE
S:lItital'v ~tl..,.t:ll)~l!i~)lls

HISTASTE HE AlHPLASARE A _ OBlECTELon'SANITAnE, AHMATPRILOH ~I ACCESOnnlJOH LOn


I~'.,I :tIL~1 i o n-, .'<10'; i ;.:il·'--" .. I.lii'l \I.J-:\II-:_\T i n: LT~H")L'E, \!; >:'1 "\,'" [I\!" 1)1': '-,J. ]{()H 1\T! 1-;-:';1 -: I':: f):::; .\~-,Lr:S:--.01HrcS

(:1"

iJ ie"l"E'<l

;1]

lanurne

rica

r; III
C<Lllll'rapllbTe

~:LTal!ltlH\11

I:\ST.\LL_\IIl-J.\ j)l"J.\\:i_lc:, 1(1)1 S,\~rrAHY ,\l'l'LL\'<':F~, In TI~(;S 1\\:]) .\f:C)~S-';(ll([i-,'

P.l, I~C'I'I)H Tl!TF1 P '\ CTIO.ITOmRHWl

rn

·\I'!\\ADT

(\ HT1TW

11 lIX BCI10i'lWrA']'P.:1[,]J r-,TX tIA CTEn

m-ix Ha;IT,E.'TUH,

-----

,.

GEX[~n)'J,IT.\Tl
1.1 Ohi('('1 _~i rlorneuiu dp lIpli(':II'!' .~tniJill-'"i,_, (U,d"l1id(~ (1(' ;1~1l]ll:\";"1-l" a Ilhiedt']nJ" ,~;t.tIi('Ll\:', a ,u'miH;ul'llor iurlicind iuiil t irni!« tk mont ar« :L :~(;e,~jora .-;i r1istn,nl.ele minimc :-:;11!i1:~r't' !';(.t:1 (1<' denlPItII·l(! (ie C()lli;tI'UC:-n·i. ~i '

1'1'(\;-:('111nl,:l.mt{,I,rd

Ill.'

si (1"I'('1-;01'ii101"ol)II'(·((·101' ,~:"lit;ld't'" orizont n.lii f:tp d(' :d/I' (11)(N'I(' 11ll11!illli tlf·
lllOlIlar'('

1.2

In:'11t.iIllik (1(' IlIOJiI'1.['(' "ill! indi(_"lt(' (ll' hI, ni v elul P;',l'l]u'i('!ij pilltl b p:),!'!eD, ~upel'io~~rii nhiec,tdOl' g'~;-lit~r'l'('~i it :1,L'h'~I)l'jil()1' ;1,:--,',,1(11':, ,~i, I'C:'IWI.'tl\', p inii b ,leX" odZ(]Jlll~l:l :1 ltrnliitUl'ilol'. 1.:~ I)j~lall[(' minim e jll' orizonlnl:l

a,

l)jq:l,lI~(·I(' iutnim« pI' o!'!U)lli:d,-1 ~i1l1indir':1ip rnl!'!' oi)I('('.I-(']f' SnllILJ1'('~ :1>I',n:'ilUl'i si f'_CCQ, c;mii, prr-cum :;:i int II' ;kl'~l (';~ :;,i 1';1(;. I'i f1it~I' :1, }H'l'l·ti1or (1'(:"11('(': iv 1I1i1:;-lilul', cind ;l,C""U':l (l;~pa,;;;(,fie jUllli1tate din 'LllilJ('illlt·:t olilc"'lnilli,: S(lU fi~\'" coi pulu! tl(' inciilxir« .

._)

~~,~~~;.

~p.; 00

iii'

'::Iabote! de :

INSTITUTUL CENTRAL DE C[RCETAR[ PROIECTARE SI DIRI:CTIVlIRE IN CONSTRUCTil lnstitutul de proiectare o entru construqii
tioiz ot> - Sucure'i:i

,\pL'oIJai

<1<' :

',S.Til'UTlJL

ROr--"AN

DE STl,NDARDIZARE

__G_J_- _ll~!~--P_ill_t_ili~e_ n-r,_5__ _ _ Tel,,_'{ 11,)12. CNS'l'

B-U-C-·U~R-E~?T~I--~~~~I-~-8_5_-O_1_-_0~I~~ R