P. 1
Kulturologija___II_deo

Kulturologija___II_deo

|Views: 251|Likes:
Published by Ilija Veljovic

More info:

Published by: Ilija Veljovic on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2014

pdf

text

original

KULTUROLOGIJA II

ispitna pitanja
29. Pojam mita Nema sumnje da je “mit” danas u središtu teorijskog interesovanja zbog jednostavne činjenice da se nijedan fenomen moderne kulture ne može razumeti, a da se u njemu ne sagleda značajno prisustvo mita, počev od književnosti, filozofije i likovne umetnosti, pa do politike i filma. Danas postoje dve tendencije: za i protiv mita. U 18. veku, epohi prosvetiteljstava, dolazi do dominacije razma, pa mit gubi na važnosti. Još su Platon i Ksenofan kritikovali mit i govorili da nastupa doba trezvenosti, trijumfa razuma i racionalne svesti. Sa Hegelom u teoriji i filozofiji, ali i u socijalnoj praksi 19/20 veka dovršeno je ukidanje mitskog i imaginarnog. Razum postaje suvereni oblik života, izraz pragmatične, civilizacijske tendencije. Prelazak od sveta mita na svet refleksnog mišljenja bio je presudan za razvoj evropske civilizacije. Međutim, sa apsolutizovanjem razuma sam čovekov život je postao siromašniji jer je čovek izgubio sve ono što mu je davalo nadu. Danas, u doba postmoderne, već se ozbiljno ispituju granice refleksivnog mišljenja kao i celokupan duh moderne. Pri kraju XIX veka zapažamo prve nagoveštaje antiintelektualističke reakcije, od romantizma nije bilo više naučnika, filozofa, psihologa opšte humanističke orijantacije i kritičkih sociologa, koji su se bavili ispitivanje mita u toj meri. Hofman tako smatra da se istinski mit ne suprostavlja razumu, da ne vodi u ekstremnu fašističku ideologiju, njegova suština leži u protestu protiv krajnosti racionalizma. Stoga je i neprihvatljiva dilema: mit ili razum, mitologija ili nauka. Mit u današnjem dobu uravnotežuje, ima terapeutski efekat i katarktičku funkciju. Uostalom, mit je bio i inspiracija vodećim imenima književnosti, Kamiju, Sartru ili Džojsu. Mit i umetnost, kao dve značajne forme kulture, oduvek idu zajedno. Komparativna mitologija pokazuje da mit zauzima istaknuto mesto u svakoj civilizaciji i da u mitu umetnost, religija i filozofija imaju svoje iskonsko poreklo, a Boduen primećuje, da od svih formi kulture umetnost u svakoj zajednici ide konstantno sa mitom i da i u savremenoj zajedici imamo umetnike koji u mitu tragaju za inspiracijom. Sa druge strane, Abraham ukazuje na druge forme koje se paralelno razvijaju, prvenstveno na odnos sna i mita. Smatra da je razlika između sna i mita u tome što je san izraz ličnog kompleksa, a mit rezultat prvobitnih kompleksa čiji je stvaralac ljudska vrsta u celini. Mit je najstarija dominantna forma ljudske zajednice. Još jedna značajna razlika jeste što je forma sna dramatička, dok je mit u formi epopeje, san i drama su više okrenuti sadašnjosti, onome što se zbiva na psihološkom fonu jedne jedinke, a mit i ep prošlosti, onome što se odigralo na kolektivnom, društvenom, narodnom planu. Istraživači mita se uglavnom slažu da postoji uska povezanost između reči, mita i svetih priča i rituala, morala i umetnosti te zajednice, te je mit najstarija i dominantna forma primitivne zajednice. Ako grčka reč mitos označava iskaz o onome što je otkriveno i u koji se mora verovati, logos istinu koju primamo razumom, zahvaljujući dokazima i činjenicama, a epos razglasavanje glasa, gde je značajna forma iskaza, estetska dimenzija iskaza i ako ova tri sloja shvatimo kao tri dimenzije smisla samog mita, onda bismo došlo do toga da je u prvom slučaju mitos kazivanje o nekom višem biću koje se ne može poimati razumom, već se naslućuje, u drugom nešto ovosvetovno, nešto što se razumom može dokučiti, dok u trećem mitos u funkciji eposa nosi estetsku dimenziju. U mitu su tako prisutne sve tri najvažnije ljudske funkcije: religijska, saznajna i estetska; dobro, istina i lepota, mit sa jedne strane poseduje dimenziju svetog i objavljuje teško shvatljivu istinu, mit izlaže i dimenziju svetovnog, istinu koju ljudi migu razumeti, te obe ove realnosti, i religijsku i ovozemaljsku mit zaodeva u ruho estetskog iskaza. Zbog te sinkretičke ili objedinjujuće funkcije možemo i naslutiti zašto je mit dominantni oblik celokupne duhovnosti čoveka ranih kultura, pokretač moralnih i civilizacijskih aktivnosti, ali i zašto su se iz mita iznedrile tri osnovne ili samostalne duhovne aktivnosti čoveka: religija i vera, filozofija i nauka i umetnost i igra. Elijade daje najobuhvatnije određenje mita: 1) mit sačinjava povest nadnaravnih bića, 2) ta povest se smatra istinitom i svetom, 3) odnosi se na ljudsku stvarnost, 4) mit nam daje uvid u „izvor“ stvari, a 5) kazivanje je takvo da ga slušaoci duboko u sebi priživljavaju; najkraće, uz pomoć mita poništava se profano, istorijsko vreme i ovladava se svetim vremenom. Slično smatra i Frankfort.

Etička, psihološka i filozofska funkcija mita leži u tome što mit isključuje neobjašnjive događaje, nerešive probleme, u primitivnoj zajednici mit harmonizuje, dovedi do većeg stepena reda u zajednici, te može da predupredi stanje haosa, sumnju, apatiju, pesimizam. Meletenski smatra da je izuzetno važna socijalno-integrativna funkcija mita, koji se obraćaju čovekovoj indicidualnoj svesti radi prilagođavanja pojedinca društvu, a drugi vid ove integracije jeste sjedinjenje socijalne grupe sa prirodnom sredinom. Tako odgovor na pitanje šta je mit zavisi od toga, da li se mit objašnjava funkcijom koju obavlja u društvu ili širim strukturama: prirodom, društvom, kulturom, istorijom, psihologijom. 30. Funkcije mita Ni jedan fenomen moderne kulture ne može se razumeti, a da se u njemu ne sagleda značajno prisustvo mita. Prelazak od sveta mita na svet refleksnog mišljenja bio je presudan za razvoj evropske civilizacije. U mitu su prisutne tri najvažnije ljudske funkcije: religijska, saznajna i estetska; dobro, istina i lepota. Funkcija mitologije u primitivnoj zajednici je da obavi harmonizaciju i da dovede do većeg stepena reda u zajednici i time predupredi stanje haosa, sumnju, apatiju, pesimizam. Mit objašnjava postojeći društveni i kosmički poredak shvaćen na način svojstven datoj kulturi. Funkcije mita su: 1. Regulativna funkcija. Mit obavlja takozvanu kontrolnu funkciju u životu, on je regulator egzistencije i ponašanja, ishrane i seksualnog života; doprinosi učvršćenju normi unutar jednog društva, u vezi sa moralom mit je u suprotnosti sa svetovnim postojanjem čoveka. 2. Delotvorna funkcija. Mit pokreće čoveka na aktivnost ali i na duševnost, na oblast nesvesnog, usmerava čovekovo ponašanje i stabilizuje psihu, te štiti od frustracija ili ih makar predupređuje. 3. Transcedentalna ili utopijska funkcija. Mit oslobađa čoveka od teskobne i restriktivne svakodnevnice, od udara sudbine, briše razliku između realnog i nerealnog, svetovnog i sakralnog, duhovnog i materijalnog. Iako je mit suštinski vezan za tradiciju i za prošlost, on može provocirati progres, biti inspiracija ili sredstvo revolucionarnim promenama. 4. Sinkretička funkcija. Mit objedinjuje razdeljene ekstreme: umno i čulno, duhovno i materijalno, razum i volju. Prema Mruzu, snaga mita leži u tome što je mit bekstvo od materijalizovane sfere, što su pretpostavka mitskog mišljenja ljubav, dobro, pravda, ideja, vlast, te nas mit približava idealnom uzoru. Kasirer smatra da je za ljude svet prvobitno postojao kao celina mitskih snaga i dejstava. 5. Estetska i simbolička funkcija. Mit omogućava pojavljivanje Opšteg, Nedostižnog u čulnim stvarima, te je vrlo blizak umetnosti, a Meletinski primećuje, da je umetnička forma od mita nasledila konkretno, čulan način uopštavanja i sam sinkretizam, te kao da između mita i umetnosti nema razlike. 6. Katartička funkcija. Američki kritičar Rav smatra da je mit katarza za oslobađanje od strahova i drugih osećanja, da je idealizacija mita neposredan izraz straha pred istorijom, što se videlo pred početak WWI. Ovde se primećuju elementi Platonove filozofije, da se u strukturi svake mitologije nalazi nešto od večnog sveta ideja, nasuprot svakidašnjem, istorijskom, prolaznom svetu senki. 7. Inkorporativna funkcija. Mit kao elemenat strukture može naći mesta u najrazličitijim formama kulture, uključujuči tu i umetnost. Mitovi su, prema Meletinskom, kao sredstvo održanja socijalnog i prirodnog poretka, usko povezani sa magijom i obredom i nisu naivan, prednaučni način objašnjavanja nepovezanih prirodnih sila. Mitsko mišljenje, kao najstarija kulturna forma, jeste naročit simbolički jezik, koji nastaje kao rezultat rada mašte. 8. Kultna funkcija. Mit je povezan sa religijom i verovanjem u nadmoć bića o kome se pripoveda u mitu. Znatan broj istraživača smatra odnos mita i kulta fundamentalnim i primarnijim od odnosa mita i logosa ili mita i umetnosti. Karl Albert, polazeći od stava da je svaka religijska delatnost kultna delatnost, a da mit, kult i metafizika obrazuju jedinstvo u životu religije, veruje da se kultna aktivnost nalazi i u brojnim drugim formama. Ipak, u jezgru religijskog kulta nalazi se jedan te isti smisao: uspostavljanje izgubljene zajednice između božanstva i ljudi, što smatra i Oto, istićući žrtvu kao bitnu sastavnicu kulta. Tilih potvrđuje ovu ideju. 9. Saznajna funkcija. Mit je predstupanj logičkog razmišljanja, u mitu se logičko mišljenje pojavljuje u čulnoj formi. Mit, kult i logos idu zajedno. Još je Aristotel ukazivao na povezanost mita i filozofskog znanja, a kako mit objašnjava nejasne stvari i forme, slično postupa i filozofija. Razlika je u tome što mit govori o pojedinim božanskim ili polubožanskim bićima u formi istorije, koje filozofsko mišljenje prikazuje u formi pojmova. Kasirer upozorava da se od V veka stare ere mit tumači kao slikoviti sadržaj, koji obuhvata ili prikriva racionalni sadržaj, što je već istaknuto kod Platona. Prema Brohu mit je arhetip

2

filozofije, te je filozofija stalna borba protiv ostatka mitskog mišljenja i nastojanje da se mitska struktura osvoji u novoj formi. Tako gnoseologisti, koji mit vide kao oblik saznanja, odlučni su u stavu da mit prethodi logosu, nauci i metafizici, te svi veliki filozofski sistemi u sebi nose svoje mitski potencijal (i Hegel i Marks). Suprotno ovoj tendenciji, Kolakovski naglašava da je u mitu i religiji dimenzija vere različita od dimenzije logosa u nauci. 10. Socijalno-politička funkcija. Mit se javlja kao forma integracije društva, mit podupire kolektivno mišljenje i organizuje i kontroliše kolektivna osećanja. Mada se napušta racionalistička interpretacija mita prema Kolakovskom, poslednjih decenija se pod uticajem Strosa povratak ovog tumaćenja u ruhu strukturalizma. Mada je mitsko mišljenje optuženo za osnovu nacizma, Meletenski naglašava da se mit može pojaviti i pod levičarskim i desničarskim ruhom. Sociološke škole interpretacije XX veka bave se prvenstveno tumačenjem političkih mitova (zlatni vek, obećana zemlja, pravo čoveka itd.) 31. Naturalistička i animistička teorija mita. Vunt I – Marks Miler je utemeljio naturalističku teoriju mita. Prema njoj mit se mora dovesti u vezu sa prvobitnim čovekovim objašnjenjima prirodnih zbivanja. Ovde se polazi od stava, da su mitovi refleks čovekove fantazije na objektivna prirodna događanja, na grmljavinu, kretanje nebeskih tela, uticaj sunca, kiše, oblaka, na rast useva, plimu i oseku itd. Kako su izvori tih prirodnih zbivanja mnogobrojni, Mitovi se dele na: solarne, lunarne, astralne i meteorološke. Prema staroj naturalističkoj teoriji XIX veka (Maksa Milera), kao i novijim pokušajima tumačenja, mitovi nisu ništa drugo do personifikacije prirodnih sila.Uostalom, ova teorija i objašnjava suštinu grčkih mitova (Zevs = nebo, Posejdon = voda, Hera = vazduh, Hefest = vatra itd.), kasnije u 4 elementa, vazduh, voda, vatra i zemlja u Empedoklovoj filozofiji. Osim Milera, ovu teoriju neguju i Spenser, Frobenijus, Vinkler i Kun. Miler ističe, da su prvi mitovi nastali tako što bi neposredni sadržaj spoljašnjeg sveta trenutno i snažno zaokupio sve mentalne snage primitivnog čoveka. Njegovo Ja se svom snagom predaje tom spoljašnjem izazovu i u identifikaciji sa tim čudesnim u prirodi, dakle, Objekt je prouzrokovao posledicu u Subjektu. Priroda deluje na Čoveka. Tu, u duši čoveka zapažamo nagon za koncetracijom svih snaga oko Jedne tačke, a to je preduslov za mitsko mišljenje i oblikovanje, čoveku se u jednom trenutku u imaginaciji stvori slika bića, Boga ili Demon. Miler smatra da je mit spoljni oblik misli, inherentna nužnost jezika, a mitologija je pretvaranje istorije u priču. U okviru naturalističke teorije mita razvijen je i poseban filološki metod analize poznatiji kao "jezičko-etimološko objašnjenje" mitova. Svaki jezički znak, na početku čovekove istorije, bio je višeznačan, poliseman, a upravo u toj višeznačnosti, paronimiji, treba tražiti izvor i poreklo svih mitova. Primer je Mit o Dafni. U nju se zaljubio Aplon, nakon što je ismeo Erosa, te je ovaj njega pogodio strelom ljubavi, a Dafne strelom mržnje. Aplon je jurio za njom, a ona je izmolila roditelje da joj uzmu ljudsko obličije, te je oni pretvoriše u lovor. Kako Miler tumači ovaj mit? Razumevanje je jezičko: Dafna na grčkom znači lovor, na sanskritskom rumena zora. Tako Bog Sunca, Aplon, juri zoru ili Dafne = tok dana, svitanje. Pa zora nestaje „u zemlji“. Kod nas: Banović Sekula i vila nagorkinja. II – Smisao animističke teorije mita određen je takođe u skladu sa opštim stavom čoveka prema objektu, prirodi i ova teorija polazi od dominantnog subjektivnog, duševnog pola u pomenutoj relaciji. Gotovo svi predstavnici psihoanalitičke teorije mita, kao i metafizičkih orijentacija neguju animističku teoriju mita, a mitovi nisu reakcija čovekove fantazije na prirodne, objektivne događaje, već upravo obrnuto, mitovi nastaju iz subjektivnih izvora, iz sećanja uopšte (Tajlor, Platon) ili iz sećanja u snovima (Frojd, Jung). Mitovi su predstave verovanja u duhove umrlih predaka, u demone i prema predstavnicima ove teorije nisu nastali u paleolitu, već u neolitu, kada se čovekova svest već bila emancipovala od neposredne zavisnosti od prirode, dakle, u doba animizma. III – Vunt je smatrao da obe teorije, i animistička i naturalistička, nose slabosti osnovnih teorijskofilozofskih misli 19. veka iz koje su se i razvile. Pozitivizam previše glorifikuje činjenice i predmete oslobađa od bilo kakvog prisustva duhovnosti i subjektivnosti, dok metafizičko stanovište toliko osamostaljuje duh, da se gubi svaka veza sa realnošću. Ovde nema sumnje da iz pozitivizma ishodi naturalistička, a iz metafizičkog stanovišta animistička teorija mita. Prema Vuntu, sve se mitske predstave zasnivaju na osobenoj apercepciji i mada Vunt kritikuje animističku teoriju mita, pojam apercepcije tumači kao prirodni, početni stupanj civilizacije i dečijeg života (dete ima snažne emocije, pogotovo strah, iz kojih proizilaze fantazme), kod kojeg je to potisnuto vaspitanjem, dok je kod primitivnog čoveka pojačana upravo spoljašnjim svetom. Vunt kritički primećuje kako ne određuje intelektualni interes oblikovanje mitova, već nagon, kako bi stvorio zadovoljenje afektu. Reč je o mitovima, predstavama, snažno motivisanim afektima, koji, čak i kada su savladani spoljašnji izvori (suša, kiša, munja), ostaki sačuvani. Ovim stavom Vunt nastoji da prevlada i naturalističku i animističku teoriju mita i da istovremeno negira i racionalističko i psihološko

3

objašnjenje. On se slaže da su mitske predstave nastale u ranom stupnju čovekovog života, kada su afekti bili pojačani usled ljudske nemoći, ali upravo zbog afektivne osnove nastanka mitova, sam oblik mita morao se dugo održati u kolektivnoj svesti, čak i kada za njegovo postojanje nije bilo racionalnih osnova.

32. Pregled metoda tumačenja mita

1. Simboličku teoriju. Utemeljivač ove teorije je Fridrih Krojcer, a značajni predstavnici su Kant,
Hegel, Dirkem i Kasirer. Kako je čovek zoon symbolicum, mit je prema Kasireru autonomna simbolička forma kulture, a mitologija zatvoren simbolički sistem. Ono što važi za interpretaciju mita važi i za umetnost. Mit je otelovljenje ideje, misao u čulnoj formi. No, autori simboličke teorije vrlo se razlikuju po tome kako shvataju sadržaj, ideju, odnosno entitet koji se u čulnom prikazuje. Ta ideja može biti racionalna ili logos, svetska duša, kolektivno nesvesno ili volja. 2. Alegorijska teorija. U grčkoj filozofiji bila je na snazi ideja da se mitovi moraju "alegorijski" tumačiti, tj. izbegavati metod "bukvalnog", "doslednog" tumačenja sadržaja. Već je Teagen iz Regiona oko 525 p.n.e. alegorijski tumačio mitove, borba bogova u Ilijadi je sukob elemenata u prirodi, a u bogovima vidi alegoriju fizičkih i etičkih principa. Ovaj metod primenjuju i stoici u Grčkoj, a zatim u analizi mitova Starog zaveta i Filon Aleksandrijski i Origen. I u srednjem veku korišćen je alegorijski postupak prilikom dokazivanja da su Aristotelovi i Platonovi spisi nadahnuti „Svetim duhom“, a do skrivenog smisla se dolazi čitanjem između redova, ukoliko je čitač i sam nadahnut. Tako su iz dela autora iz Stare Grčke u periodu srednjeg veka proistekla sasvim nova značenja i novi smisao, alegorija se primenjuje tamo gde se nešto što je apstraktno želi pronaći u konkretnim izrazima. Kritičar ove teorije je Roze. 3. Euhemeristička teorija. Dobila je ime po filozofu Euhemeresu sa Sicilije, oko 300 p.n.e. On u svom delu "Sveti zapis" tumači nastanak bogova tako što tvrdi sa su bogovi koje ljudi obožavaju i idealizuju, nekada bili ljudi koji zbog nekih svojih zasluga narod vremenom uznosi. Tako se Zevs prikazuje kao civilizator čovečanstva koji je ljude iz varvarstva uveo u moralni život; to je obogotvorenje ljudi i heroja, kod nas: Rastko Nemanjić – Sveti Sava. Ova teorija spada u istorijskoracionalističke interpretacije mita. 4. Tautegorijska teorija. Utemeljivač ove teorije je Šeling. Suština ove teorije je suprotstavljanje alegorijskoj i euhemerističkoj teoriji mita. Šeling smatra da se smisao mita nalazi u samom mitu, da mit treba tumačiti iz njega samog. Mitski oblici su autonomne tvorevine duha. Po njemu je politeizam astralna religija gde su ljudi bogove shvatali kao zvezde. Kad je reč o posebnim teorijama, postoji niz klasifikacija, od kojih neke polaze od porekla mitova. a) teorija o izopačavanju (mit je izopačena ideja Boga) b) teorija o napretku (mit je faza u razvoju od politeizma ka monoteizmu) c) naturalistička teorija (mit ima poreklo u prirodnim stvarima) d) animistička teorija (poreklo mita je u duši, dušama predaka – manizam) e) praanimistička teorija (magijska teorija) f) simbolička teorija (mit je slikoviti prikaz religijskih predstava) g) racionalistička teorija (mit je racionalno prikazivanje činjenica) h) analogijska (mitovi su nepromenljivo duševno vlasništvo svakog naroda) i) hipoteza o seobi (mitovi se sele i prelaze u druge kulture) j) iluzionistička teorija (mitovi nastaju kao rezultat ljudskih iluzija) k) sugestivistička teorija (mit nastaje kao sociološki refleks na sugestivna delovanja predstava) l) aperceptivna teorija (Vunt. Mit je poseban način shvatanja mitološke svesti) Nije teško uvideti, da se sve teorije grubo mogu podeliti na objektivističko-racionalističke i na subjektivističko-metafizičke.

4

Kritika Psihoanaliza polazi od stava da se osnovni razlog umetničkog stvaranja i doživljavanja dela nalazi u nesvesnom. afektivno zadovoljenje čula ima funkciju da estetskim ili formom dela anestezira cenzuru. brutalnih nagona i društveno prihvatljivih formi umetničkog izražaja. a priča o Edipu je reakcija na taj san. u mitu. kao i odrasli. kako bi se omogućilo naknadno pojavljivanje libidinalnog. kao Jung. Psihoanaliza i mit. Kako Frojd tumači smisao ove tragedije i prirodu mita? San o opštenju sa majkom imali su i imaće mnogi ljudi. u formi koja skriva pravi izvor uživanja. Snovi i mit su se formirali u ranoj epohi čovekovog života i otada prenosili po zakonu paralelnog razvoja filogenetskog i ontogenetskog u čoveku: ono što čovek prilazi u svom pojedinačnom razvoju od detinjstva do zrelog doba je samo ponavljanje filogenetskog razvoja čovekove vrste. Autori ove orijentacije određuju umetničko delo kao formu u kojoj se nesvesno objektivizira. Psihoanaliza se do skora bavila snom i neurozom. Klasično psihoanalitičko tumačenje mita u umetnosti tako karakteriše da se u pojmu kulture ne uvažava ideju istoričnosti. dok psihoneurotičar to oseća u naglašenom vidu. On smatra da činjenica što Sofoklova tragedija Car Edip i kod savremenog gledaoca izaziva isto uzbuđenje kao i kod drevnih Grka pokazuje da u nama postoji glas koji treba da prizna prisilnu snagu sudbine u Edipu. a zatim dalje prerađeni kroz sadržaj umetnosti u osnovi aistorijski kategorije. vrsta terapije i za umetnika i za recipijenta. bez da sklizne u neurozu. zaljubljenost u jednom i mržnja prema drugom roditelju karakteristika je i psihoneurotičara i normalnih. a samo delo je spoj tih planova. tako da je umetnost sublimacija polne energije. transponovani u mit. Ova dva plana u strukturi estetskog dela određuju se kao plan nesvesnog. Kod Hegela je saznajni sadržaj izraz logosa. Oto Rank je postavio tezu da je umetnik. a genije paraniok koji je sklon da svoje Ja = Ego projektuje u Ti = spoljašnje. u svom podsvesnom osećanju nose "Edipov kompleks" i "kompleks oceubistva". Tako su. tako da su snovi. od primitivne horde do stupnja civilizacije. ali i njegovo ukidanje. večno u umetničkom delu proizilazi iz mita. večnog i prolaznog. On smatra da deca. kao da samoanalizom spoznaju Edip-kompleks u sebi. umetnici vođe čovečanstva u borbi za obuzdavanje nagona neprijateljskih prema kulturi. etičku ili saznajnu komponentu. godine. Tumačenje mita o Edipu (Frojd). te je došla do trećeg važnog zaključka. dok se uživalac dela izjednačava sa histerikom sklonim da subjektivizira tuđe doživljaje. u suštini. dok je kod Junga i psihoanalitičara uopšte ovaj sadržaj "libidarne" odnosno "erotske" prirode. Možemo videti da ovaj odnos mita i estetskog. a prolazno za formu dela. mita koji zauzima plan sadržaja i estetskog na planu forme. manifestnog. kao odnos prednjeg i pozadinskog plana. a činjenica da sama priča ne izaziva ljutito odbijanje kod publike govori o tome da gledaoci reaguju na skriveni. skrivenog sadržaja koji jedini pruža trajno zadovoljenje. kao Frojd ili kolektivnog nesvesnog. histerik. nesvesnom. Osnovna stvaralačka energija je libido. Estetsko uživanje je puko preduživanje. razlike su samo u tome da li se polazi od ličnog nesvesnog. Prednji ili čulni plan pruža trenutno. a cilj te etstetske forme je da izgladi konflikt sa nesvesnim. Razlika je što većina dece tu "mržnju" oseća nesvesno. 5 . Po Frojdu roditelji igraju glavnu ulogu u infantilnom duševnom životu svih kasnije psihoneurotičara i normalnih. Frojd je svoje tumačenje problema Edipovog kompleksa izložio u radu Tumačenje snova iz 1900. koji se nalazi u sadržaju smeštenom u latentnom. da se umetnost nalazi na granici između sna i neuroze. prema Oto Ranku. jeste odnos bitnog i nebitnog.Iz toga proizilazi da je umetnička forma puko sredstvo.33. latentni sadržaj. sublimira svoje nesvesne sklonosti i tako uspostavlja sklad između direktnih. sublimacija predstavlja profinjenje nagona. uživanje u površnim i banalnim slojevima. Psihoanaliza deli strukutru umetnosti na: formu ili estetsko (aisthesis) i sadržaj ili vanestetski sloj dela. Većina autora se slaže sa stavom da pesnik kroz delo racionalizuje. latentnog i svesnog. svesti i samosvesti.

U porodici je to stvar odnosa mlađi-stariji. smatra da je stvaranje mita izvesna forma bekstva i oslobođenja od straha i da i danas postoje šanse za stvaranja mita i potreba za mitskim mišljenjem. ovde nije reč o bračnom trouglu.Sociološko-istorijska škola smatra da se mitsko određuje prema istorijskom. najkarakterističnija je kod Ničea i Diltaja. kao i Malinovski. već pokušaj da se razreši rana trauma iz Edipovog života. manjom potrebom za mitom. veštački preneo na svet odraslih i značenje mita sveo na "porodični skandal". u zavisnosti od stepena zadovoljenja potreba (ekonomskih. ali i nemačkih filozofa i pesnika romantizma. pri čemu From uviđa da jedan lik protivreči njegovoj sociološkoj tezi. Fromova kritika. postoje delovi društva sa većom. a najvidljivije potrebe imaju ugrožene zajednice (npr. od Đerđa Lukača. drugo se zasniva na izboru članova zajednice i iz ovog konflikta se može razumeti zaplet mita o Edipu: u takvoj organizaciji svrgnuće oca bi bilo sramno delo. te se njegovo objašnjenje traži u kolektivnom svesnom. Ukratko. U delu Zabranjeni jezik From ispituje opravdanost Frojdove psihoanalitičke interpretacije mita o Edipu. odnosno. Hofšteter ističe da dobar broj Sofoklovih dela ima za osnov radnje upravo sukob familijarne strukture sa strukturom šire rodovske zajednice. stav prema roditeljima. U porodičnom krugu sin je po porodičnom pravu. Čitav smisao on vidi u tome što je Edip kao odojče grubo odgurnut od majke. Pelegrinova kritika. a to je lik Jokaste. u duhu Šelinga. Hofšteter. Mruz. fiksira na estetsku formu. 34. jednom u krugu porodice i drugi put u krugu roda. Mit o Edipu ne predstavlja incestuoznu ljubav između majke i sina. Smatra da je sfinga simbol "smrti majke". ali paralelno sa ovim procesom demitologizacije tekao je i sve primetniji suprotan proces remitologizacije. Prema Hofšteteru. napola svesna o postojanju incestuoznog odnosa. ističe da nove mitove odlikuje veća individualizacija. Psihološki gledano. Otuda i žestoka kritika evropskog iracionalizma dolazi sa radikalno suprotne strane. već o dva različita socijalna tipa uloge vođe. zatvorenici). što je Frojd apsolutizovao realnu stranu "porodičnog romana" previđajuči njegov dublji smisao. uvek inferioran u odnosu na oca. psihičkih). Sve to je dovelo i do apologetike mita. Demitologizacija i remitologizacija Kiritika i apologetika mita u XIX i XX veku idu zajedno. a ne sa čisto psihološkog stanovišta. koja. Frojd je doživljaj iz vlastitog detinjstva. pri analizi mita o Edipu polazi od socio-psihološkog. po iskustvu i pameti one je superioran i nadređen vlastitom ocu. Kranefeldova kritika. veka dolazi do talasa remitologizacije. već simbol pobune protiv vlasti oca u patrijarhalnoj porodici. Kranefeld. Pelagrino vidi u Edipu pregenitalnog traumatizovanog neurotičara. a u Caru Edipu je snažno naglašena tendencija prevladavanja i razaranja patrijarhatske rodovske zajednice i organizacije ljudi. kao i From. a time i otpor racionalizmu. On smatra da ovaj mit ne predstavlja genitalnu ljubav prema majci. Postavlja se pitanje da li i u kojoj meri je mit živa kategorija? Mnogi autori smatraju da se i danas suočavamo sa obema formama u kojima mit egzistira. pre svega Šilera. pošto savremeno društvo živi znatno brže. Mit nam ne govori da se Edip zaljubio u Jokastu. koji mit o Edipu tumači služeći se učenjem o pregenitalnim i preedipalnim impulsima. mada From želi da pokaže kako ovo u stvari samo podupire njegovo gledište – razlog leži u Jokastinoj odluci da pogubi sina u šumi. on je ne poznaje i dobija je za ženu po pravu prvenstva. zapadnoevropske kulture. bez obzira na vrednosti. u široj zajednici. mitu stranih kategorija. Razlika između starih i novih mitova je što se današnji mitovi vrlo brzo demitizuju i što im je vreme trajanja znatno kraće. prvo pravo je trajno. individualnim. Niče i Vagner su bili pod uticajem Šopenhauera. Prva stvar koju From zamera psihoanalitičkom tumačenju jeste stav o postojanju incestuozne namere. jer se sfinga isto kao i Joksata odrekla majčinstva da bi ostala večito mlada. Hofšteterova kritika. Izvesno odstupanje od Frojdove interpretacije nalazimo i kod Pelegrina. sa široko društevno priznatim i lokalnim. smatra da je nedostatak Frojdove teorije u tome. U doba racionalizma i prosvetiteljstva u XVII veku učinjen je odlučan udarac mitskom i religijskom mišljenju. Savremeni mit radja se u trenutku kada postoji očigledna pretnja kulturnoj ravnoteži i civilizaciji. isto se vidi u tragedijama Antigona i Edip na Kolonu. Taj otpor racionalizmu. ali se intenziviraju u uslovima opšte krize današnje. pa samim tim nema nagoveštaja o postojanju kompleksa oceubistva. U drugoj polovini 19. Karakter večnosti mita u umetnosti se tako sa sadržaja dela pomera. Jungov učenik. Leh Mruz. Ne poznaje ni oca. teši Edipa rečima da su mnogi sanjali kako spavaju sa majkom. analizirajući i samu fabulu. u rodovskoj zajednici sposoban-nesposoban. urođeno. a Jung tu suštinu sagledava iz samog mita. Moderni procesi remitologizacije počinju sa romantizmom. koji 6 . Kranefeld vidi suštinsku razliku između Frojda i Junga u tome što je Frojd želeo da objasni mit iz drugih. slično incestu. Najmanje potrebe za mitskim imaju srednji slojevi. uporedo sa afirmacijom filozofije života.

Te se psihoanaliza (dubinska psihologija) u romanu XX veka otelovljuje u odabiru čoveka koji deluje gotovo izvan društvenih okolnosti. kao što je slučaj sa Andre Židom. zbog relativističkog tumačenja vremena i fenomena spacijalizacije. U Josifu i njegovoj braći Man zadržava humanistički optimizam i nadu u pravednije međuljudske odnose kao rezultat društvenog progresa. a čija je posledica potiskivanje socijalnog karaktera romana XIX veka. iako je delom povezana sa nebom i ističe da u pozadini umetnosti mora ležati neko verovanje mitološkog tipa. a mitologizam vidljiv je i po samim naslovima. Prema Meletinskom mitologizam je karakteristična pojava u književnosti 20. pa do Josifu i njegovoj braći (1933-1934). veka došao do izražaja univerzalizam koji potiče iz psihologije nesvesnog. Mada mnogi teoretičari upoređuju dela ovih pisaca. odnosno monoteizma. istorijsko vreme i pretvara ga u večno. čija je funkcija da konačno ukine u beskonačnom. Osim Klagesa i Špenglera i Bergos je uticao na proces moderne remitologizacije. postavlja hipotezu: Razum-Volja kao Dobro-Zlo i Ničea kao preteču fašizma. Džojsa ka Ulisu (1922). budući da se radnje i događaji u određenom vremenu prikazuju kao otelovljenja večnih prototipova. a istraživanje o tome koliko je mit prisutan u književnosti izvršio je u delima dva tipična predstavnika mitološkog romana 20 veka. Uzimajući u obzir Šelingovu filozofiju mitologije. univerzalna zbog uvođenja pojma nesvesnog. u kome autor pokazuje da u savremenoj književnosti mitološko vreme potiskuje objektivno. Tomasa Mana i Džejmsa Džojsa. Suprotno tome. pošto Man samo modifikuje klasičan realistički roman i prelaz ka simbolizmu je slabiji. Mada se mit ispoljio i u drami i u poeziji. alegorizam polazi od rada „idealističke imaginacije“. jer svetog duha ili teologalne vrline nije moguće pretočiti u slike ili muziku. Andre Žid smatra da je umetnost ljudska stvar. zatim da je fiksiran na osobeni tip politeističke ili realističke religije i da je ideja bogova neophodna za umetnost. čime se otvara put ka simboličko-mitološkom. te mitskom simbolikom. tek se u XX veku suočavamo sa remitologizacijom koja po svom oduševljenju znatno prevazilazi romantičarsko oduševljenje mitom sa početka XIX veka i suprotstavlja se procesu demitologizacije. Adlera i Junga. Ničeova kritika zapadnoevropske idealističke metafizike i etike. Vrednost modernog egzistencijalizma je u tome što je svratio pažnju na problem Konačnosti i Čulnosti. te je osobenost religija otkrovenja. sa ciljem odbrane stanovišta egzistencije i individue. da se ukinu čulnost i estetika u prednjem planu umetnosti. Meletinski smatra da su u suštini različita. Pa ipak. U vezi sa tim Meletinski navodi rad Franka „Forma spacijalizacije u modernoj književnosti“ (1963). u prvom redu hrišćanstva. Veru u čoveka mora da prati i drugačiji životni stav. na problem Ličnosti i Čoveka. A zašto dolazi do pojačanog prisustva mita u savremenoj književnosti? Meletinski smatra da je to usled povećane neorganizovanosti građe koje je dolazila iz iskustvenog i koju je trebalo nadoknaditi simboličkim sredstvima. Ukoliko je reč uopšte o veri. tako nijednu umetnost nije ni mogao da rodi monoteizam. Izrazito individualna psihologija pokazuje se kao opšteljudska. je prevladavanje socijalno-istorijskih i prostorno-vremenskih granica. kosmičko vreme. Dok je u ranijim delima vidljiva zainteresovanost za socijalne karaktere u poznijim. onda ona može biti data samo u formi mitologije koja je suprotstavljena religijama otkrovenja. U tom smislu se savremeni proces remitologizacije može posmatrati i kao kritiku zapadnoevropske osnovne kulture koju čini hrišćanstvo. mitom inspirisanim romanima kod oboje dominira problem univerzalnog čoveka sa univerzalnim dubinskim životom ljudske duše. najsnažniji izraz dobio je u romanu. te primene unutrašnjeg monologa i toka svesti. Do toga je došlo i zbog činjenice da je u savremenom romanu XX. dok Džojs beži od istorije u mit Man pokušava da ih dovede u ravnotežu. Meletinski tačno primećuje da je u delima mnogih pisaca mitologizam prilično tesno povezan sa njihovim razočarenjem u istoričnost. Za umetnost ne postoji ništa kobnije od jedne očišćene religije. Ukratko. snažno je odgavarala humanističkim tendencijama u nadolazećem veku. čiji je uspon dosegnut u doba prosvetiteljstva XVIII veku. Druga karakteristika romana XX veka je prenošenje radnje i tokova u unutrašnjost.sagledavajući iracionalističke filozofije kao kontinuitet od filozofije volje i života do filozofije egzistencije i fašizma. veka i kao umetnički postupak i kao odnos prema svetu. simbolizam kao gledište pretpostavlja rad „realističke fantazije“. pa do Fineganovog bdenja (1938) i Mana ka Čarobnom bregu (1924). Romansijeri skloni mitologizovanju pretrpeli su snažan uticaj Frojda. zatim nastavljen pozitivizmom XIX veka. s procesom remitologizacije teče i suprotan smer demitologizacije. Humanizuje mit i suprotstavlja se nacističkom mitotvorstvu. koja se oslanja na mit. 7 . čija je funkcija da beskonačno pokaže u konačnom. 35. Karakteristika moderne književnosti. Mit u savremenoj književnosti Postoji bliska veza između mita i moderne književnosti. Meletinski takođe ukazuje na sličnost u stvaralaštvu ova dva autora u periodu između dva svetska rata. upravo ono koje je ljudima blisko i koje zahteva simboličku formu prikazivanja.

Džojsovo kružno proticanje vremena oko bezvremenskog sedišta izvedeno je prema obrascu mandale. Postavlja se pitanje. bez da se ikada sretnu. tako je u Blumu projektovan lik Odiseja. Manov pokušaj da izjednači arhetipsko i tipsko jeste izvestan danak realističkoj estetici. Od posebnog je značaja da su dela sazdana stilom duboke starosti poglavito mitskog karaktera i puna esencijalne simbolike. Poetika mitologizovanja kod Mana i kod Džojsa nije spontano. a posebno u epohi nacizma. Ovaj odnos ne mitski transponuje u sledećoj dihotomiji: aktivno-pasivno. U Čarobnom bregu se radnja odvija u sanatorijumu za tuberkulozu. a u dela stila duboke starosti spadaju Josif i njegova braća i Fineganovo bdenje. kič U filmu. Junak je u potpunoj izolaciji od svakodnevnog života. U oba romana unutrašnja radnja potiskuje spoljašnju. pre svega na jevrejsku. Totalitet sveta – kao cilj svakog umetnika postiže se u književnosti tek u dubokoj starosti. Tomas Man izvrsno poznaje mitologije starih Egipćana. Kasirera i Jungovu psihoanalizu. o obnovi mita o germanskoj. a muškarac (dinamičan i aktivan) dobija funkciju ratnika i heroja. Sa druge strane u Ulisu Džojs se bavi problemom vezanosti-nevezanosti za porodicu i pojavljivanje umetnika u formi boga-oca. Dok je u Finegonovom bdenju sasvim isključen realistički momenat. Reč je o pokušaju u nacizmu da se mit izjednači sa socijalnom demagogijom. Ovde treba najpre spomenuti film. kao i sam biblijski tekst. izvan istorijskog vremena. tako da ovaj roman nije samo roman-mit. o nemačkoj kulturi kao višem tipu u odnosu na ostale. već i roman o mitu. drugi mit je mit o bogočoveku koji umire i uskrsava. 1904. dok je u Čarobnom bregu lajtmotivi su vezani za bolest i smrt. Brila. Tu univerzalnost umetnik ne iskazuje pukim naučnim apstrakcijama. Feničana i Vavilonaca. U Čarobnom bregu i u Ulisu noćne scene su kao scene Valpurgijske noći. koje su odredjene kao niže i nedostatne. uzimajući u obzir i elemente istoričnosti same mitske svesti. I dok je u Ulisu i Čarobnom bregu analogija sa Odisejom i mitskim likovima približna i samo uslovna. drugi pošto to carstvo ostavi za sobom. Herman Broh tačno primećuje da cela istorija evropske književnosti predstavlja razvojni put dolazak iz mita i povratak mitu. ispoljava mračne. u drugom jedan dan. a u Moli Penelopa. masovna kultura. Nacistički mit i film. zašto se moderna književnost vraća na svoje izvore? On smatra da su u mitu sadržane osobine oba doba čovečanstva i detinjstva i starosti. već jedan od vidova intelektualnog. 36. te pitanjem očinstva. u Josifu i njegovoj braći Tomas Man dalje učvršćuje realistički postupak i samu mitološku svest analizira sa strane. kao što su ritualno smenjivanje (kada Peperkorn postaje novi ljubavnik Madam Šoš – Čarobni breg) ili predstave o carstvu smrti (noćne vizije pokojnika u Ulisu). Cikličnost je takođe u biti ovog romana. kod Džojsa toga nema. čak filozofskog romana i oslanja se na duboko knjiško poznavanje „stare kulture. u Josifu i njegovoj braći i Fineganovom bdenju ona je potpuna. Reč je. intuitivno. te postali novi članovi mitskog Panteona čovečanstva. Kao motiv romana Fineganovo bdenje uzeta su dva mita. kao masovnoj umetnosti 20. Mit. jer u Ulisu autor opisuje jedan dan gradskog života u Dablinu. prvi je mit o braći koja su vazda u neprijateljstvu. naravno. Man ističe jevrejsko-hrišćansku tradiciju kao najvažniji izvor evropske kulture. Blum. Žena (statična i pasivna) dobija funkciju “majke”. simbol lotosa itd).mesto koje simbolizuje blizinu smrti kao graničnu situaciju. gde izdvojen od ostatka sveta duševni život dobija poseban intezitet. kada se svet naprosto ne preslikava i kada umetnik prođe „tačku izvan“. I Man i Džojs koriste etnološke radove Frejzera. mitski elementi postali su sredstvo propagande pomenute ideologije. arijevskoj rasi kao višoj. koje aludiraju na Homerovu Odiseju. Man u Čarobnom bregu glavnog junaka smešta u sanatorijum . muško-žensko. nadimke njegove žene. istorije religije i savremenih naučnih teorija“. tako da ta dva stila izražavaju ono suštinsko u čoveku. u prvom romanu radnja traje sedam godina. klasik 8 . Meletinski navodi i simbol cveta (ime junaka – Flauer. već je to neka vrsta apstrakcionizma mita. Džojsu je najvažnija zajednička priroda svih mitologija. što se vidi u samom nazivu romana Čarobni breg. U Josifu naglašena je vera u mogućnost društvenog napretka.Spolja gledano sižei su potpuno različiti. nego i tipsko uopštavanje. a ne njhova osobenost. a zatim i romanske i slovenske. godine kroz prizmu šest likova. veka. Man tako u jednom predavanju naglašava da u životu čovečanstva mit predstavlja rani i primitivni oblik. prvi pre ulaska u carstvo subjektivnih problema. kao i naslovima svih epizoda u Ulisu. Posezanje za mitom je najznačajnije dopunsko sredstvo unutrašnjeg organizovanja sižea oba romana. Džojs opisuje budžake gradskog života kojom lutaju dva junaka. autori Mačoki i Palmije na primerima analize sižea i fabule nekoliko poznatih italijanskih i nemačkih filmova ukazuju na stvaranje i propagiranje tipičnih mitova fašističke ideologije. ali u životu pojedinca kasni i zrel. dobro-zlo. dok Džojs ne teži egzaktnoj verodojstojnosti mitskog iskustva. U radu Elementi za istraživanje fašizma (1977). i tako prikazuje besmislenu haotičnost bitisanja. te je mit ne samo večna suština. nesvesne dubine.

u biti celovita ličnost. Devojka putem pisama upoznaje jednog mornara i u trenutku kada treba da ga upozna lično. a korelira sa ideologijom fašizma: nacionalno pomirenje. Teorijski pristupi umetnosti Opšte posmatrano. žena = majka = učiteljica. Danas se mit uključuje u delotvorno konstituisanje novih vrednosti. postoje situacije gde preovladava mitološki karakter koji teži da dâ mitsku i ritualnu vrednost činjenicama. Medjutim. koje se mogu dalje granati na posebne discipline: psihologija = psihoanaliza. iskazuje u celini svojih posebnih aspekata. pojavama i situacijama da vrednosti koje im se inače ne mogu pripisati. sport. opšte-ljudske (antropološke) strane njegove ličnosti. Film je od zvaničnih cenzora nacizma preporučivan zbog svoje političke i umetničke vrednosti i prikazivan esesovcima i čuvarima logora. mornar dospeva na Belu Ladju gde radi devojka koju je trebao da upozna. njegova kuma. Nema sumnje da je svaka ličnost. njega pozivaju natrag u boj. Slep i ranjen. Mit može ne samo da se efikasno koristi u filmu npr. dimenzija njegove stvaralačke umetničke ličnosti: a) individualne psihologije. elementima kojima se takva vrednost inače ne može pripisati. Zisa hvataju i osudjuju na smrt. nezavisno od ličnog temperamenta. manje-više. prema tome i umetnička. Naime. umetnička ili estetska vrednost ne vezuje se striktno niti za psihološki. koji bi zatvorenike posle projekcije još više mučili. a kada na Zisovu prosidbu svoje kćerke Doroteje otac reaguje gadjenjem. štampom. radi fašističke propagande. da li je to odraz njegovog karaktera. a obiluje nizom antisemitskih izjava poput: “Najzad čistog vazduha” i slično. socijaldemokratija. u delu jednog umetnika nalaze se objektivacije više slojeva. univerzalna. Njegova mitopoetska snaga dovodi do značajnih ostvarenja u umetnosti i drugim formama društvenog života. koja se obeščašćena baca u jezero. pri čemu on nužno preobražava "estetsku dimenziju" u kič. osobama. Mehanizam kojim je običan čovek svakodnevno bombardovan mas-medijima. a vojvoda pijan umire od srčanog udara. Zis hapsi i muči njenog verenika pisara Fabera i siluje Doroteju. mada ga prepoznaje po medaljonu koji mu je bila poslala . reklamama. U Italiji je jedan od najpoznatijih filmova koji su podržavali fašizam bio „Bela lađa“ iz 1941. da skrene pažnju na opasnost od Jevreja koji navodno doprinose degeneraciji Nemačke. S druge strane. koji se prema njima odnose krajnje aseksualno. Najzad. umetnost i književnost. U najžešće antisemitske filmove ubrajaja se „Jevrejin Zis“ Fajta Harlana koji je imao za cilj. kao i „Jevrejska opasnost“ Frica Haplera i „Robert i Bertram“ Hansa Cerleta. žene pre udaje rade ili kao učiteljice ili kao bolničarke i bodre muškarce. ali ga neguje i podseća ga na borbu i dužnost. Danas se sve otvorenije govori da je proces remitologizacije zahvatio ne samo vrhunsku kulturu. Tako se psihologija bavi pitanjem zbog čega jedan autor bira određene forme ili sadržaje. Ovde nalazimo ključnu tačku i sve klišee fašističke ideologije o ženi – izjednačavanje: čovek = dete. Film prati sudbinu jedne ženebolničarke u Crvenom krstu. već i da propagira sam kič. već i sve ostale oblike života: politiku. lokalnog ambijenta i nacionalnih karakteristika njegovog stvaralaštva svetski umetnik? Dakle. gde je prikazana ideja o afirmaciji patriotskog duha. godine koji se smatra pretečom fašističkog filma – završna scena u kojoj se gazda miri sa radnicima iz fabrike pomoću sina i blagoslov čiste devojke Marije jeste poenta filma. Sociologija i Filozofija umetnosti. Porodica Šturm predstavlja antisemite. niti za socio- 9 . obraćaju im se kao sestra ili kuma. branioce interesa nemačkog morala. b) kulturne i nacionalne karakteristike. Jozef Openhajmer Zis je prikazan kao skorojević. zlikovac i intrigant koji obilati koristi i podržava sve slabosti i poroke vojvode od Virtemberger i favorizuje svoju braću. sociologija = socijalna psihologija i filozofija umetnosti = estetika. godine reditelja Roselinija. Reč je o pseudomitu za koji je karakteristično da kratko traje (Bitlsi). c) univerzalne. U kulturi danas postoje dve tendencije: mit se delotvorno uključuje konstituisanje novih vrednosti. b) kulturno-istorijsku i c) univerzalnu stranu ličnosti autora. 37. U ovom slučaju gotovo uvek dolazi do kičizacije mita. filozofija umetnosti i estetika treba da se pozabave suštinskim pitanjem: po čemu je neki autor. dovodi do toga da se određenoj osobi počinju prepisivati takvi kvaliteti koji je uzdižu na nivo mitskog heroja. Iz teorijskih i metodoloških razloga jednom umetničkom delu pristupamo tako što ćemo izolovati pojedine njegove slojeve i posmatrati ih kao simbole ili kao manifestacije pojedinih aspekata same ličnosti autora. koja mu do kraja filma ne otkriva identitet. tri osnovne teorijske discipline: Psihologija. temperamenta? Sociologija i istorija umetnosti treba da objasnje i ispitaju društvene razloge koji pokreću jednog umetnika da odabere neku temu ili način izražavanja. postoje i situacije gde preovladava mitagoški karakter koji teži da osobama. Iz toga se uočavaju tri osnovna pristupa umetnosti. kroz slojeve koji se odnose na: a) psihološku.ekspresionističkog filma i remek delo Frica Langa „Metropolis“ iz 1926. da se u svemu što ona stvara.

Istorija umetnosti bavi se konkretnim činjenicama istorijskog razvoja umetnosti. da li ostajemo kod opisivanju. u sferi motiva. a psihologija umetnosti se pita kako se umetničko delo stvara u duši umetnika i prima kod konzumenta. koja se vidi i ekspresivnu . strukture društva. bez obzira na vreme i prostor. posredno dopire do estetskog osnova. dok se psihologija i sociologija umetnosti bave „sporednim“ planom dela. pronalazeći tipične odnose i veze. kao suštinska dimenzija umetnosti. religije. Polazeći od navedene ideje fenomenološke estetike. bitni i vanestetski. estetsko sagledava iz dela. eksplitikativni. međutim. Nabrajanje ovih motiva činilo bi predikonološku deskripciju umetničkog dela. sociologije i psihologije umetnosti. Kada na nekoj slici opisujemo „grupu ljudi koja sedi za stolom“. odnosno u aktu stvaranja i recepcije. ali ona sama ne izvodi zaključke koji bi važili za sociologiju ili istoriju umetnosti. II) Kao sekundarnu ili konvencionalnu sadržinu Panofski podrazumeva daljnji postupak koji se može odrediti kao objašnjavalački. istorije? Estetika traga za univerzalnim smislom umetnosti. drveta koji predstavljaju prirodne predmete: kuće. koja izučavaju tri osnove discipline teorijskog pristupa umetnosti: filozofija umetnosti prvi. Filozofija umetnosti i Estetika kao discipline obe uvažavaju autonomiju. polazi od ideje da je tvorac estetskog (ranije genije) u umetničkom delu civilizacijsko-istorijski subjekt.koja se oseća. nacije. kao neka vrsta univerzalnog subjekta. kao i svaki drugi. Tako psihoanalitičar Boduen u proučavanju Getea dolazi do zaključka. a ove ideje se Gete. pomenute planove moguće je suptilnije razložiti. kamena. Međutim. Ovo razlaganje se izvodi prema ideji savremene fenomenološke estetike o postojanju ontičke slojevitosti strukture umetničkog dela u kojoj se onda mogu sagledati sva tri pomenuta sloja. Umetnički doživljaj. specifičnost umetničke forme i bave se odgovorom na pitanje: Šta je to što "umetničku formu" razlikuje od drugih kulturnih oblika: od filozofije. Tako će se pokazati da se filozofija umetnosti i estetika bave ispitivanjem onog „bitnog“ u umetničkom delu. ljude. mada samo uslovno. U filozofiji se. Ipak. prirodna sadržina se deli na: faktualnu – faktičku. a sociologija i psihologija umetnosti drugi. moguće publike. a estetiku umetničkog dela posmatra sa gledišta trajanja važenja njegove vrednosti. kako se u duši pojedinca začinje delo i kako ga konzument prima. On te slojeve ili planove naziva sadržinama i razlikuje tri takve sadržine: primarnu/prirodnu sadržinu. mi smo još uvek na planu primarne sadržine. sadržaja škola. U oba slučaja prisutan je subjekt dela. naročito posle jedne neuspele ljubavi u mladosti. a neko delo uopšte umetničko. 38. Ona treba da odgovori na pitanje kako je jedno umetničko delo stvoreno. promišlja i shvata. da je nemački pesnik bio sklon suicidu. epoha. oblikovane komade bronze. U zavisnosti od toga. imanentno) i na vanestetski (sporedno. Estetika. metodološki karakter. a po tome kako se on shvata. Psihologija umetnosti se bavi i pitanjem efekta koje neko delo proizvodi na pojedinca. ali ako za sliku kažemo da predstavlja Tajnu večeru mi povezujemo umetničke motive sa temama ili idejama. opšte-ljudsku. na dva osnovna plana: na estetski (bitno. Motivi kao primarna 10 . u najširem smislu. sporedni. postiže se pod ostalim povoljnim uslovima samo i jedino u neposrednom odnosu čoveka i dela.kulturni aspekt. Ovde se polazi od ideje da su sve dimenzije stvaralačkog subjektiviteta u umetničko tvoračkom procesu na delu i da razlaganje dela na tri sloja ima uslovni. istorije i kritike umetnosti. na jednoj slici. sekundarnu/konvencionalnu i sloj suštinskog značenja. a u tu svrhu poslužiće fenomenološka analiza strukture likovnog dela koju je dao Ervin Panofski u svom delu Ikonološke studije. Pitanje estetske vrednosti dela ostaje izvan kruga interesovanja psihologije umetnosti. koja se pokazuje kao univerzalna. navodno. Sociologija i Istorija umetnosti ispituju umetnost u socijalno-istorijskom kontekstu. za onom suštinom po kojoj se fenomen umetnosti razlikuje od svih drugih. Doduše. iz razloga što psihologija umetnosti ima za svoj predmet izučavanja umetnička. koje odlučuju da li je neki pojedinac umetnik. dakle. struktura estetskog dela može da se razloži. Struktura umetničkog dela – Ervin Panofski U najopštijem smislu strukturu umetničkog dela moguće je razložiti na dva fenomenološka plana: estetski. I) Pod prirodnom sadržinom Panofski podrazumeva. U filozofskom i psihološkom prilazu uočavamo nešto zajedničko: estetika se pita o smislu umetnosti uopšte. već za univerzalnu. opštedruštvenih tokova. oslobodio pisanjem Vertera. filozofski metod. zatim. stoga pretpostavlja postojanje virtuelne. mi i sagledavamo razliku između estetike. spoljašnje). U svemu ostalom njihovi metodi se razlikuju. Sociologija umetnosti razmatra pretpostavke i mogućnosti opštih odnosa: stilskih orijentacija. oruđa. u skulpturi. humanu vrednost koja je ostvarena u naročitoj čulnoj formi umetnosti. ono se metodički izdvaja. deskriptivni. a ne neumetnička dela ona traži pomoć od estetike. kao i razliku između njihovih metoda. određene linije i boje. Psihologija umetnosti ispituje stvaralački proces autora kao individualno-psihološkog subjekta i način kako se delo doživljava od strane pojedinca.

lični stil. U tumačenju sadržine i forme. Sve do sada. Protagora je svojom rečenicom „čovek je merilo svih stvari“ postavio temelj jedne subjektivističke i relativističke aksiologije. a kombinacije predstava čine priče i alegorije. identifikacija istih je oblast ikonografije u užem smislu te reči. konvencionalnog značenja i mogu se nazvati predstavama. dobro i istina postoje objektivno i imanentni su svim stvarima. Tako estetske vrednosti variraju. nego kao analiza. Ova vrednost je stalna i nepromenljiva. dok je u Ingardenovoj analizi reč o semantičkom u delu i ono nije najneposrednije povezano sa estetskim. III) Postoji i treći sloj u analizi strukture umetničkog dela koji Panofski određuje pomalo nepreciznim terminom suštinsko značenje. kao izraz i simbol ličnosti koja stvara. Reč je o tome. večni sadržaji. da se umetničko delo. akustično ili taktilno opažljiv i koji se čulima prima. Struktura estetskog akta Umetničko delo je tvorevina duha čiji se smisao i vrednost određuju tek u odnosu prema čoveku i estetska vrednost je vrednost „za nas“ i estetska vrednost nekog dela se. ali ga sami ne sadrže. estetičke tačke. ona je ontički primarna. bitno povezana. ljudska vrsta). postoji objektivno. dok je sadržaj ontički nesaglediv i može se protumačiti samo ako su subjektu unapred poznati kodovi značenja koje je i umetnik imao na umu. govoriti o stilu ili epohi ne znači ništa drugo do govoriti o osobenosti po kojoj su dela nekog autora umetnička. mi se onda bavimo ovim delom kao znakom nečeg drugog. forma je. u vezi sa sferom estezijskog = čulno zapažljivog. Ali ako delo pokušamo da shvatimo kao dokument o Leonardovom životu ili dobu italijanske renesanse. Subjekt stvaranje se može posmatrati apstraktno ili izdvojeno u umetničkoj tvorevini uz pomoć uslovno pretpostavljenih triju odgovarajućih objektivacija umetnika. inspirativni za sve umetnike sveta i u svim vremenima i postoji li univerzalna tvoračka moć koja može da formira delo autentično i aktuelno za sve narode svih epoha. dakle. sama po sebi. koja se pojavljuje pre kao sinteza. dakle. sloj. nacija. onaj sloj u strukturi dela. Sadržaj je onaj drugi. Ad b. shvatajući umetnika (genija) antropološki. kolektivno-istorijskog (klasa. koji je vizuelno. Filozofija umetnosti. Vrednost i vrednovanje umetničkog dela. Pod motivima. a pošto su ljudske emocije i čula nestalna i sklona promenama. kompozicijom ili pod sferom čiste forme. jedne religije. Ono što je kod Panofskog određeno terminom sekundarna ili konvencionalna sadržina. naime. uglavnom. univerzalnog tipa. Svaki od ovih segmenata objektivizacije gradi odgovarajući sloj bića u umetničkom delu: biće psihološkog. Kod Hartmana je to prednji plan. već sa sociološkim i psihološkim slojevima. Tako postoje lične teme. interpretira na dva načina: subjektivistički. na svakom takvom sloju možemo razlikovati sadržaj i formu kao način iskazivanja sadržaja. kod Ingardena prvi sloj u strukturi dela. koja je konstantna i važi univerzalno. narod. Ovu relativističku. čulni ili fizički sloj u delu.sadržina se shvataju kao nosioci sekundarnog. semantički sloj u strukturi umetničkog dela koji se ne može tumačiti bez znanja konvencionalnih shema koje pomažu dešifrovanju. Forma. kao izraz nacije i epohe. odnosno estetika postavlja pitanje postoje li večne teme. dok Tajnu večeru tumačimo kao skupinu ljudi. relativne su i nema sigurnih kriterijuma. Panofski u tumačenju odnosa forme i sadržine ostaje kod analize tzv. mi se bavimo umetničkim delom kao takvim. ali i u sociološkoj i estetičkoj ontologiji umetnosti. i to u formama: individualnog subjekta. Ovu teoriju su. ukratko. kojih umetnik uopšte ne mora biti svestan. a trajna vrednost u jednom umetničkom delu ne postoji. već na razumu. Isto tako. zato što se ne zasniva na čulima i osećanjima. biće kultuno-istorijskog i biće estetsko-civilizacijskog. analize estetskog predmeta. Hartman naziva pozadinom. epoha) i civilizacijskog subjekta (rod. stoga i umetničkom delu. naučnog ili filozofskog dela interpretira kao znak. Ova dva plana su. te jedna te ista stvar može uvek izgledati drugačije. ili izraz "nečeg drugog". među prvima. Ad a. Dolazimo do toga da je umesno razlikovati tri vrste sadržaja i tri tipa forma ili stila u okviru psihološke ontologije. koja ima u vidu dva plana. koja se svodi na priču. Panofski smatra da sve. Sa treće. kao predstavnika ljudskog roda? 39. a otkrivanje ovih simboličkih vrednosti. kao estetska činjenica sama po sebi koja se razlikuje od religijskog. zajednička i opšta estetska vrednost. alegoriju ili fabulu. istinito i dobro i da ne postoji univerzalna. ali i teme koje nalaže epoha. Panofski podrazumeva onaj sloj u strukturi dela sa kojim se neposredno suočavamo. da se prema čoveku određuje šta je lepo. njegove ikonografske i kompozicione osobine tumačimo kao njegova sopstvena svojstva ili osobenosti. odnosno senzualističku teoriju umetničke vrednosti razvili su sofisti Gorgija i Protagora. To je estezijski. simbol. razvili 11 . u duhu relativizma i objektivistički. Druga teorija vrednosti polazi od stava prema kome: lepo. koja su tako povezana da drugi plan postoji samo zahvaljujući prvom i to pod uslovom da poznajemo konvencionalnu shemu tumačenja – kod tumačenja. koji su samo uslovi estetskog. ali i stil epohe. možemo nazvati ikonografijom u dubljem smislu. ona važi za sve ljude.

imaginaciju. intuiciju. koje ima za cilj da otkrije nedostatke predmeta. među kojima tvorevine umetnosti imaju prednost. ali ni uticaj epohe. stvaraoca dela. Osnovni teorijski stav glasi: bez "ukusa" nema mogućnosti da neki pojedinac doživi "estetsku vrednost". dok je sud kritike univerzalan i stoga bliži nivou filozofske refleksije. Ideja lepote tako služi kao uzor svakom umetniku. ali i šesto čulo. koji u procesu konkretizacije ulazi celinom svoje ličnosti. psihološkim značenjem. zatim Sokrat i Platon. subjekt konstituiše potencijalno date strukture vrednosti. već da su u pitanju dve 12 . Ukus uslovljava estetski doživljaj. Sudovi ukusa i kritičko prosuđivanje dela Pojam ukusa. Geschmack) je u istoriji estetike određivan kao sposobnost prosuđivanja lepote i umetnosti. on je i a) sastavni deo strukture umetničkog dela. Ali svako opštenje sa umetničkim delom ne mora biti estetskog karaktera. a pojam ukusa nastao je iz potrebe da se odredi lična dimenzija koja sledi iz čovekovog suočenja sa predmetnim svetom. U estetikama XVIII i XIX veka. estetska vrednost uopšte nije moguća. bez njega se ne može pristupiti delu. To znači da fenomenološka teorija vrednosti ne zanemaruje ličnost recipijenta. a da bi postigao taj ideal. već im vrednost pripisuje subjekt u neposrednom suočenju sa umetničkim delom. dakle. umetnik delo mora da oslobodi od svega subjektivnog i svakog trenutnog osećanja. akt suđenja stav subjekta prema delu. Ukus je najpre pojam sa kulturno-istorijskim. Sud ukusa je po tipu individualan. u najboljem kolektivan. mada dva različita subjektivna odgovora – reakcije na jedno te isto umetničko delo. lična svojstva. pojedinac u dinamičkom susretu subjekta i objekta. Ukus (lat. Proces komunikacije se stoga odvija u dvema strukturno različitim ravnima: u neposrednom doživljaju i u posrednom. posebno Benedeto Kroče. istina i dobro nisu svojstvo samih predmeta. a kritiku kao veštinu prosuđivanja. ona je psihološki i sociološki neutralna. a naročito senzibilitet za estetsko. njegova afektivns. čiju unutrašnju razliku imaginacija prevazilazi i usklađuje – onda je to izricanje atributa lepote. onda atribut suđenja postaje uzvišeno. delo u duhu recipijenta ne mora da izazove estetsku reakciju ako drugi neophodni psihološki uslovi nisu zadovoljeni. Gustus. da se u samom predmetu objektivno. kao najreprezentativniji teorijski projekt u našem vremenu polazi od Kantovog načela. nem. Pod pretpostavkom da strukture umetničkog dela (objekta) i recipijenta (subjekta) odgovaraju jedna drugoj. mada samo potencijalno. Najkraće rečeno: u savremenoj estetici preovladalo je mišljenje da bez aktivne uloge "ličnosti". profinjeno vodi istinskom ukusu (gustus delicates). Braumgarten je u XVIII veku ukus odredio kao sposobnost čulnog prosuđivanja. Ako je suđenje utemeljene na uobrazilji. odnosno primaoca dela = recipijenta. koji nemaju nikakve veze sa istinskim sudovima i tek kada umetnost prosuđujemo uz pomoć i čula i razuma. razmatra se odnos genija i ukusa. Ukusi i stavovi koje imamo najčešće su uslovljeni vanestetskim razlozima. jer a) genije je sposobnost da se delo stvori (kreacija). c) Forma suda estetike: Tajna večera je delo koje pripada umetnosti. teorijski je zasnovan tek u XVII veku. što se za sud ukusa ne može reći. sudove kritike i stavove estetike i metaestetike. to su sudovi čula.zadovoljava kriterijum estetike. i b) konstitutivni element estetskog stvaranja i estetske recepcije. b) Forma suda kritike: Tajna večera je delo izvanredne lepote . 40. nalaze elementi koji provociraju estetsku vrednost. Fenomenološka estetika. odnosno refleksivan. Akt doživljavanja pretpostavlja neposredno prožimanje dela i subjekta-doživljavaoca. vremena u kome živi itd. Recepcija ili prijem dela odigrava se u aktu doživljavanja umetničkog dela i u aktu suđenja . "subjekta". da delo služi za estetsko doživljavanje. ne religiji: zadovoljava opšti kriterijum. intuitivan. U toj drugoj ravni možemo razlikovati 3 posredna nivoa odnosa subjekta prema objektu: sudove ukusa. Danas je preovladalo mišljenje da tri temeljne vrednosti: lepota. dok krivo prosuđivanje vodi iskvarenom ukusu (gustus corruptus). dok je b) ukus sposobnost da se delo adekvatno primi (recepcija). Sa fenomenološke tačke posmatranja odvija se proces transformacije neposrednog doživljaja pod uticajem kulturno-istorijskih i ličnih motiva i odluka. Treće rešenje. Estetika započinje ispitivanje estetskog fenomena tamo gde se završava kritički sud (Kako je uopšte moguće doneti sud o delu. Kroče je mišljenja da kvalitativna razlika između genija i ukusa ne postoji. Ovaj proces zahteva empirijskog čoveka. iz čega proističu sudovi ukusa i kritike. kada predmete ili umetnička dela prosuđujemo isključivo čulima i osećanjima. bio on sud ukusa ili kritički sud? U kakvom su odnosu doživljavanje i refleksija?) Analizirajući Leonardovu "Tajnu večeru" možemo reći a) Forma suda ukusa: Tajna večera mi se veoma dopada: zadovoljava stav ličnosti i psihološki je pristrasno obojena. intelektualnom ili refleksivnom stavu. ali samo sa "ukusom" takva se vrednost kao estetska još ne može dostići. Prema Kantu.pitagorejci. to jeste da bude sud o estetskoj vrednosti dela. koju do kraja uspostavlja konkretan subjekt. ali uslovljena kulturni-istorijskim i psihološkim razlozima i teži da postane sud sa apsolutnim važenjem.kao intelektualnog zauzimanja stava prema tom delu. može se reći da postoje a) autentični doživljaj i b) izricanje kritičkog suda.

Drugo značajno pitanje jeste slojevitost ukusa. Vrednost nije nešto spoljašnje samoj stvari. Pojam kritika potiče od grčke reči krites što znači suditi. kao i da se izdvaja od saznavanja i delanja. a lepo je kvalitet koji je prisutan u nekim predmetima koji su dati našem opažanju. jer je jezik nosilac značenja. samo što je u prozi reč oruđe. Savremeni italijanski estetičar Dorfles. ono čeka da ga jedan subjekt konkretizuje. kritika umetnosti i suđenje o ukusima su u osnovi socio-istorijski uslovljeni. u prošlosti umetnik stvara za elitu – Luj XIV je bio dikator ukusa. istina nalaze samo u delu. prema Veleku. on se najpre obraća senzibilitetu zato da bi ga očarao. lep predmet se ne obraća inteligenciji. ali je Difren razlikuje od prijatnog. dok se objašnjenje i ocenjivanje oslanjaju na nešto što je izvan dela. Reč je. Teorije umetničke recepcije. u praktični princip. smisla i značenja kniževnog dela? Difren smatra da književno delo ima smisao. gde razlikuje obično ili čulno od estetskog uživanja. Reč je o razlici koju je još Kant postavio između empirijskih ili nečistih sudova (to se meni dopada) i čistih ili pravih estetskih sudova (to je lepo). Do XVIII veka uglavnom su se poklapali ukus umetnika i publike. sa teorijom znanja i saznanja. ona se ne shvata pojmovima. on ne treba da filozofira o istini i smislu dela. dakle. u poeziji sa višim. S obzirom na to. Smena ukusa prema principima mode vidljiva je činjenica: Kokoška je jednom naslikao portret svog stanodavca. Pojmovi uživanje i refleksija. tumačiti delo kao proizvod u svetu kulture. kao i Napoleon. odnosno krinein što znači sudija. simbolizuju danas dva zaraćena tabora: trivijalnu i elitnu književnost. Pojam kritike. lepo je pre svega savršenstvo čulnog. lepota kao estetska vrednost se neposredno. tada se naš sud preobražava u ideju. usled značajnih istorijskih i društvenih promena dolazi do razilaženja po tom pitanju. a kritičar je stručnjak koji tu vrednost otkriva. ista slika je 1966. mada ne i njena eminentna oblast proučavanja. Za njega je vrednost svojstvo nekog predmeta koji odgovara nekim našim težnjama i zadovoljava naše potrebe. Ovaj termin uveo je Gajger u svom delu Prilozi fenomenologiji estetskog uživanja. U vreme tek osnovane Francuske akademije kritičari su se gotovo profesorski obraćali piscima kao sudije. Upućivati znači otkrivati publici smisao dela. nakon toga. ne da se bavi biografijom umetnika: mada se umetnikov svet. o kojoj se ne sudi i koji ne pretpostavlja subjektivnu odluku. Ovde je bitan Mikel Difren. Kad se kritičari obraćaju publici njihov je zadatak trojak: 1) da upućuju. da fenomenologija čulnu ravan u stvaranju i doživljavanju dela uzima kao polaznu nad kojom se tek uzdiže duhovna. praktičnoj volji ili afektivnosti. Difrem polazi od stava da nema vrednosti koja se ne procenjuje. Prema Dorflesu. Jaus uostalom. Ukoliko sudimo bez ovih ličnih predubeđenja. ali i Hauzer. koji su umetnosti koristili za propagandu nacističke ideologije. Delo je iznad svog tvorca. krajem IV. za prenoćište. veka pne. istina i svet dela ne nalaze se u umetniku. bezinteresnom dopadanju po kome se estetsko iskustvo od prostog čulnog uživanja razlikuje udaljavanjem posmatračevog ja od predmeta ili estetičkom distancom. Termin kritikos kao onaj ko ocenjuje umetnost javio se. Oceniti delo znači pripisati mu određenu vrednost.sposobnosti: stvaranje kao aktivne i uživanja kao pasivne komponente estetske imaginacije. drvorez za običan narod). crkva. postepeno će se poistovećivati sa čitavim problemom razumevanja i suđenja. intuitivno oseća. Funkcija kritičara se istorijski menjala. Kantova tipologija ukusa Pored ukusa. Čak i dela nekada rezervisana za elitu postaju popularna (Pikaso). koji se odnose kao čulno i misaono. naime. Difren smatra da je osnovna funkcija kritičara da upućuje i opisuje samo delo. smatraju da ukus i genije ne moraju nužno da se poklope. uživanje je važna kategorija estetske recepcije. A odnos jezika. Kritičar treba predusretljivo da posmatra estetsko delo. koje isključuje svaku vrstu zainteresovanosti u pogledu predmeta uživanja. istina dela je u samom smislu dela i upravo se iz toga izvode smisao i funkcija kritičara. o tome. objašnjavati znači posmatrati. Državna galerija u Štutgartu otkupila za 450 000 maraka. a lepota se intuira „šestim čulom“. Za Venturija u svakom prosuđivanju umetničkog dela nalaze se ostaci ličnih osećanja čoveka izazvana empirijskim razlozima predmeta opažanja. da traga za smislom istine. postavlja jedno od osnovnih pitanja na koje psihološka estetika nije umela da odgovori: kako se estetsko uživanje razlikuje od čulnog uživanja? On upozorava da je uživanje u suprotnosti sa radom. koje se prima afektivno. Umetničko delo nije gotovo onda kada je napisano. Dakle. kao savetnici. već da osvetljava i rasvetljava taj smisao. da bude oprezan i intelektualno skroman. kao i svaka fenomenološka estetika. ako sudimo na osnovu čulnih odjeka koje je predmet izazvao. da se a) 13 . mecene i dvorovi (bakropis je namenjen eliti. sredstvo sa utilitarnim smislom. viši socijalni krugovi. Iako je u XVIII veku kritika još uvek bila pojam ograničen na verbalnu ocenu klasičnih dela. prema fenomenološkom stavu Ingardena. Ranije su ukus i modu diktirale škole i akademije. Hitler i Musolini. stila i kritike. 41. jer su teme i motivi posebni. onda bi to bio sud ukusa. idealna ravan. stoga granično područije estetika. 2) da objasne i 3) da ocene delo. Kant je formulisao stav o tzv.

klasični i romatički (avangardni) izvedena na osnovu dominacije. ideje i stvari. što u recipijentu izaziva sada osećanje nezadovoljstva ili negativnu konstantu doživljaja. do c) apsolutne premoći Duha i dominacije subjekta nad objektom. a ne uživanje kao takvo. I baš to čulno predmet čini prijatnim. kao što je to slučaj sa osećanjem lepog. onda je samo sredstvo. duhovnog i čulnog. U Kantovoj estetici data je osnova za teorijsko promišljanje tipologije estetskih ukusa. Lepo je sinteza opšteg i pojedinačnog. naglašavanjem prisustva idejnog. Kada je reč o ukusu koji se fiksira na lepo. umnog činioca na štetu čulnog. pri čemu misli na uživanje u hrani. Ukoliko ono uopšte ne postoji. pri čemu Gajger upozorava da nije svako u stanju da se oslobodi svoje zainteresovanosti u korist čistog posmatranja. društveno i biografski diferenciran. ali i ukus je jedan od opštih uslova mogućnosti za konstituisanje estetskog predmeta u procesu estetske komunikacije. ali je ona sublimirana. prvi – koji pretpostavlja primarno estetsko opažanje i drugi – razumevanje intencije dela ili refleksivni sloj estetskog iskustva. koji je izazavan biološkim činiocem. odnosno avangarde. a najvidljivije je u delima romantičarke umetnosti. u klasičnom ili realističkom dominira sklad Čulnog i Duhovnog. a prednost ovog modela jeste što obuhvata mogućnost estetskog uživanja u onome u čemu se na prvi mah i ne može uživati: jezivo. koji tek zajedno označavaju estetsko uživanje. Hans Blumenberg specifičnosti estetskog uživanja objašnjava modelom unutrašnje distance. Razlikovanje imantento-književnog vidokruga očekivanja i vidokruga vezanog za svet života (Lebenswelt) iskazuje i u diferenciranju dva tipa čitaoca: 1) implicitni (svi ljudi) i 2) eksplicitni čitalac (istorijski. ne implicira nikakvu igru. dok se eksplicitna vidi u skrivenim subjektivnim uslovnostima i društvenim zavisnostima. U predmetima kiča dominira dominira materijalna strana i oni izazivaju osećaj prijatnosti. jeste puki hedonistički sud i vrlo je individualan. Mada je i za estetsko i za obično posmatranje karakteristično uživanje. seksu i slično i da to ne vodi radosti. estetsko posmatranje mora biti nemotivisano i nezainteresovano. čulnim zadovoljstvom. Osećanje uzvišenog. 2) lepog i 3) uzvišenog i njima se Kant bavi u svom delu Kritika moći suđenja. današnja kultura je izbacila iz uživanja duhovnost. suprotno od Adorna. kao čisti duhovni princip koji u ukusu i umetničkoj formi dominira. a međusobno se odnose kao nepravi (prijatno) i pravi ili čisti estetski ukus (lepo i uzvišeno). dok se b) estetsko uživanje javlja kada se distanciramo od prikazanog i uživamo u delu kao celini. koji mogu biti faktor i neuspešne i uspešne komunikacije. Relativni su oni tipovi stilova i ukusa koji odgovaraju pojmovima 1) prijatnog. već ozbilnost i ne može se udružiti sa dražima. zainteresovano ili estetski lažno uživanje javi kada uživamo u aktu kao aktu. u stanju da ostvari tumačeno stapanje vidokruga) i njihove uloge je nužno tačno razgraničiti. ali ako bi pritom zanemario eksplicitnog onda bi pisac stvarao za specifičan sloj ljudi jednog trenutka. U estetskom doživljaju stavovi ukusa imaju značajnu ulogu prilikom konkretizacije nekog estetskog predmeta. posebno objašnjavajući čitaočevo književno iskustvo u odnosu čitalac-tekst i deli ga na a) delovanje koje je tekstom uslovljeno i b) recepciju. Kant je sve sudove podelio na empirijske (kao atribut prijatnog – ovo se meni dopada) i na čiste sudove ukusa (kao atribut lepog i uzvišenog – ovo je lepo). pozitivnog karaktera. Danas je u masovnoj kulturi dominantno uživanje. idealno združena sa načelom duha i predstavlja klasični ukus i realistički stil. koje se može ostvariti spontano u uživanju. piću. razlikuje dva sloja estetskog iskustva. Jaus. Erih From smatra da je uživanje zadovoljenje želje koja ne zahteva aktivnost. te stvara osećaj zadovoljstva kao pozitivnu konstantu doživljaja. preko b) usaglašavanja duha i materije. sklada i nesklada. ogolila ga i učinila sve kulturne tvorevine funkcionalnim. dok je u avangardnoj ili elitnoj umetnosti dominatna refleksija – bez uživanja u predmetu. jeste prisutna i čulna dimenzija. aesthesis i noeses. Prema Markuzeu. u romantičkom ili avangardnom dominira Duhovni momenat. smatra Kant. Pisac mora da vodi računa o ulozi implicitnog čitaoca. koji je ukinut u velikom delu moderne nepredmetne ili nefigurativne umetnosti. koji predstavlja okvir u kome se vrši komunikacija. Sud prijatnog. U prijatnom ili hedoničkom dominira Čulni. Kant teorijski lucidno prati evoluciju i ukidanje čulnog objekta na takozvanoj subjektivnoj ravni. Jaus na pitanje kako čitalac komunicira sa delom daje specifičan odgovor u okviru svoje estetske recepcije. dok se ono čulno gotovo sasvim gubi. idealnog i realnog. koja je umetnost razgradila na čulnost i umno. ružno i šokantno. odnosno sklada ontičkih sredstava – bića: čulnog i duhovnog. pošto se uloga implicitnog može videti iz objektivne strukture dela. Tako se može zapaziti da su ova tri mogućna tipa ukusa i stila hedonički. kao proces stapanja vidokruga očekivanja. primaocev uslovljen element konkretizacije smisla. prilagodljivim svetu i logici kapitala. no može uslediti i refleksivno. u ravni recipijenta dominira čulnost. Sud ukusa je fenomen iz suda vrednosti. te po Kantu prijatnost važi i za životinju.obično. budući da je ona pratilac produktivne aktivnosti te bliska pojmu estetskog uživanja. a lepota samo za ljude. Ova evolucija 14 . Razlika između uzvišenog i lepog sastoji se u tome što je sada bitna čista ideja. subjekta i objekta. a) od potpune dominacije čulnosti i stvari u odnosu na Duh i ideju.

estetskog. Ukratkom. nisu bili u stanju da očuvaju onu potrebni razliku između „prijatnog“ i „lepog“ kao vanestetskog i estetskog zadovoljstva na čemu Kant insistira. kao prvog višeg stepena posle ukidanja umetnosti u celini. gde o umetničkom stvaranju iz potrebe uživljavanja više ne može biti reči. veka. on razlikuje dva stava: uživljavanje. koja se vezuje za kategoriju "ružnog". izazivaju negativna osećanja. one njene forme koje je do tada poznavao.ukidanja predmetnosti estetski iskazana kreće se od brutalnog prijatnog. teskobe i nezadovoljstva. Voringer je ova dva načela gledanja. duha i materije) do romantičke forme (domiriraju ideja ili duhovnost. Stoga on o oblicima apstraktnog tipa kaže da su to „istočnjački oblici umetnosti“. Kantovoj ideji uzvišenog – bez čulnosti Hegel je prišao radikalno upitno: šta onda još ostaje od umetnosti. to jest zbog gubitka predmetnosti u delima u umetnosti uzvišenog. pogotovo estetičari psihologističke orijentacije. uzvišeno. kada joj oduzmemo i poslednji trag čulnosti (aisthesis)? Ne ostaje ništa. kao idealistički i irealistični u krajnje antropološkom smislu u skladu sa razlikom duha i materije. Hegel će posle i sam nastaviti ovu analizu razvoja formi umetnosti od simboličke (gde dominira materija ili čulnost nad Duhom. a sa njom povezano osećanje bola umnogome predstavlja negaciju i kraj estetskog i ulazak u ideje u novu dijalektičku sferu etičkog i religijskog. Idejom). Bića i Nebića. 42. mere. prati i evolucija u osećajnoj. posebno u umetnosti 20. anorganske i apstraktne forme. Kod Hegela se stoga ova treća forma. takođe uslovno. a ona forma u kojoj ne može ružna. posmatrao u kontekstu istočnog i zapadnoevropskog. predviđajući razliku između estetskog doživljaja i bilo kojeg empirijskog doživljaja. Ova tipologija se. On je porekao bilo kakvu aktualnost umetnosti. nisu više na nivou duha vremena. Ona gubi svaki smisao. moderni ukusa ružnog moramo razlikovati dva osnovna stila u istoriji zapadnoevropske umetnosti: tradicionalni. To je istovremeno evolucija koja ide od oseta. od prijatnog. dok je „prirodno lepo“ tipično za zapadnoevropsku umetnost. oprečnog stila. uosećavalački i apstraktni. umerenog zadovoljstva u lepom do osećanja nezadovoljstva. idealističkog i realističkog. ipak sa pravom na lepotu. dajući tako podjednake šanse za ona dva opšte-kulturna stila. ni pozitivno osećanje zadovoljstva. Ovde je moguće polarizovati i dva osnovna osećanja: zadovoljstvo. estetičko uživanje je objektivno samouživanje. Da bismo objasnili tzv. klasicizam i romantizam. preko osećanja profinjenog. koji u svome radu Apstrakcija i uosećavanje (1908) daje osnove za prihvatanje i pozitivno vrednovanje i onih dela u kojima ne postoji figuracija. preko klasične (sinteza ideje i građe. tipično za modernu umetnost. svestan da u njegovom sistemu umetnost uopšte. preko lepog do uzvišenog. Voringer lepo uviđa da se ukus jedne. temelji na ideji lepote. preko opažanja do ideje. ovde zapadnoevropske. Ono u čemu je Kant podsticajan nalazi se u činjenici što je mnogo pre Šelinga i Hegela otkrio da ukidanje predmetnosti evolucija od spoljašnjeg ka unutrašnjem. koji važi u našoj savremenosti. tipično za tradicionalnu i nezadovoljstvo. ističući vrednost naučno-logičnog. te ništa drugo ne razdvaja lepo od prijatnog sem razlike u obimu. a čulnost se samo neznatno oseća). razuma i čula. koje se vezuje za kategoriju "lepog" i apstrakciju. duboko je prožeto pozitivnim osećanjem. a iz ovog sledi da je samo ona forma lepa u kojoj se čovek može uživeti. Ovde treba napomenuti da je izneta suprotnost u tipovima ukusa u sociološkom i psihološkom smislu. Lips da je estetski vredno sve prijatno. Smatra da postoji i neka načelno druga umetnička forma. Uživanje i uosećavanje Estetičari XIX i XX veka. Ovde ne treba naglasiti značaj Voringerove teze da ružne forme nisu i neestetske. emocije straha. koja važi za modernu umetnost. Veoma je značajno to. figuracije – sve što je na nivou stlila. Hegel. koji je vladao do XIX i moderni. Estetika lepog i estetika ružnog. Podsticajna teorija Vilhelma Voringer. sklada. fabule. dok haos i disharmonija – što je na nivou stila takođe izraz samo drugačijih socijalnih okolnosti. receptivnoj sferi: od osećanja brutalnog zadovoljstva – u prijatnom. od ekstraverzije do introverzije. da se stvaralački čin ispolji u bilo kojem epohalnom stilu i dok Šeling u agoniji romantizma traži za umetnost najviše mesto u poretku duha. izazivanjem emocije zadovoljstva. civilizacije utvrdio kao merilo umetnički lepog. On smatra da je uživljavanje neka esktraversija. Voringer. Kroz sve velike epohe u istoriji umetnosti prisustvo harmonije. što je Kant teorijski prihvatio kao punopravna oba tipa ukusa. Mada je daje kulturno-istorijske razloge tumačenja. što izaziva zadovoljstvo. preko lepog do uzvišenog. pod uticajem suštine grčkorimske i zapadnjačke umetnosti. koja važi u tradicionalnoj umetnosti i ideji ružnoće. Gijo tako tvrdi da je izazivanje osećaja zadovoljstva dovoljan razlog za izrastanje estetskog predmeta iz estetskog zadovoljstva. Alen identifikuje estetsko zadovoljstvo i hedonističku ekonomičnost. ali priznaje da na tlu zapadne Evrope dolazi do prekida 15 . ali ovaj pojam „ukusa“ tumači u estetskom značenju.

organizacija. Svi ljudski motivi i sklonosti svode se na libido. Postavlja se pitanje: ako je klasična realistička umetnost samo prevladani lik svesti. u biti avangardistički nastrojena. ljubavi i ruže. Značajno je da Voringer uticaj objekta obeležava kao strah i zaziranje. Šta je simboličko značenje samih elemenata? Vrelo simolizuje materinstvo i devičansku vodu. zadovoljstva na emocionalnom planu. Sve što ide iz Razuma. strah i izgubljenost u veku industrijalizacije i čovek intelektualne elite. koje simbolizuje dominacija nauke i racionalnosti. u kojoj dominiraju: umnost. Uzmimo za primer Grezov Rasprsli vrč. već zaziranje. Najpre dolazi u obzir klasična. U savremenoj epohi u kojoj vlada tehnološki um. ona u duši recipijenta da obavi dva zadatka. Savremena tehnička civilizacija. već minulog vremena. Voringerovom pojmu apstrakcije tako odgovara introvertovan stav. izvanredno tačno je anticipiralo izglede umetnosti u XX veku. 1) Čovek masovnog društva lišen je. red. Iz toga proizilazi i njegova potreba da uskladi one neusklađene ravni u sferi emocija. izraz sublimacije. Ako je estetska ravan. uživanje čulnog reda. dotle su svet i subjekt u umetnosti apstraktnog tipa prikazani tako da ne izazivaju akt uživanja. drži u predelu donjeg trbuha. čime se izražava negativan stav prema savremenoj tehničkoj civilizaciji. Oto Rank estetsku ravan dela nazivava preduživanjem iza kog se krije pravi izvor zadovoljstva. svodeći estetsko isključivo na problem psihologije. što je najvažnije. konformistička umetnost koja pruža maksimum zadovoljstva uz minimum utrošene snage. kao surogati umetnosti i autentičnog stvaranja. a sama umetnost predstavlja sublimaciju polne energije i njeno pretvaranje u stvaralaštvo. nametanje sile. Psihoanaliza tako delo ne posmatra bukvalno. ne dolazi u obzir. da bude mamac i da izazove nesvesno. upravo suprotno: arhetipski smisao elemenata vrelo – ćup – lav – ruža nam omogućava da rekonstruišemo latentni sadržaj: defloracija. što je "preteško" i "zamara".u onome kontinuitetu. što se ispoljava u dominaciji predmetnog plana nema više šta da se traži. realistična ili tradicionalna umetnost. svojstveno Avangardi. pa zbog straha od kazne plače. onda čulno u avangardi nije u funkciji izazivanja zadovoljstva. Na slici je mlada devojka u čijoj se ruci nalazi rasprsli vrč. kao prikaz devojke koja je slomila vrč. da psihoanaliza polazi od stava da je umetnost neka vrsta terapije i za umetnika i za konzumenta. Dok svet i objekt u umetnosti realističnog tipa izazivaju pozitivan akt uživanja. U građanskom svetu danas su na delu dva osnovna tipa ljudi: čovek masovne kulture. izvor fizičkog i duhovnog života. Psihoanaliza primenjuje svoj metod u analizi tzv. što je karakteristika konformističkog i avangardnog ukusa. To su tvorevine masovne ili industrijske kulture. navodeći izvesne stilske forme srednjeg veka. Ideja = Nečulno. retko tumačeći nefigurativne umetnosti. Devojka je obeščašćena. poput dela Pikasa ili Mondrijana. nego u funkciji reprodukcije najviših istina. šta je sa umetnošću avangarde? Ako umetnosti nema bez čulnog. u epohi u kojoj će i sam duh vremena izraz racionalnog gospodstva. slika. u sferi slobodnog vremena i to u onim vidovima zabave gde dominiraju uživanje i zadovoljstvo. već se afirmiše najdublja istina vremena. Ovo je motiv slike. ćup matericu. koja će omogućiti da iz našeg nesvesnog isplivaju potisnute libidinozne želje. van banalnog uživanja s jedne i intelektualne krajnosti s druge strane. koji nije u direktnom dodiru sa fenomenom racionalnog mrvljenja. težnju za vlašću. kritička misao. i u tome redu kič-tvorevine. strah i nezadovoljstvo. izmiče kontroli pojedinca. da pruži površno zadovoljstvo. Socijalni slojevi koji su nosioci ovog stila su izvan ekstremnog doživljaja sveta i realnosti. 2) Intelektualna elita. Uživanje i uosećavanje. Ta svest tehnološki instruirana teži da se prepozna u tvorevinama koje simbolički nose trag i dah savremenosti. Pretpostavke modernog ukusa Hegelov stav da umetnost danas ne zadovoljava najvišu potrebu duha vremena. koji bi se mogao odrediti kao "tradicionalistički" ili "akademski". Uzvišeno = avangardno. manifestni sloj. 43. te da stvori veštačku kamuflažu. celina nad delovima. radnja romana i sl. ona svoju muku. 16 . u pozaini je vrelo sa lavljom glavom iz koje kulja voda. u procesu proizvodnje i društvene organizacije etatističkog i totalitarnog tipa. u kojoj je očuvan princip harmonije i oblast čulnosti. čovek koji oseća gubitak sopstvene ličnosti i integriteta. ono latentno. lav mušku snagu. umetnost je „shvatila“ kritičku Hegelovu misao da u klasičnoj formi sa znatnim primesama čulnoga u sebi. Ovde treba reći. ona drži gomilu ruža. 3) Postoji i treći tip ukusa u našem vremenu. konstanta doživljaja koju implicira meahnizam civilizacije jeste negativna. Oni su slučajno na poprištu savremenog zbivanja i žele komunikaciju s tvorevinama jednog drugačijeg. sredstvo kojom se konflikt sa nesvesnim rešava na taj način da ličnost i umetnika i uživaoca ne sklizne u neurozu. budući da tek ono dovodi do katarze. ruža savršenstvo i čistu ljubav. nastoji da komunicira sa onime delima moderne umetnosti u kojima nema mesta pukom čulnom zadovoljstvu. Moderna tehnologijska svest nema potrebe za istinskom umetnošću. Psihoanaliza tako dovodi u pitanje autonomiju umetnosti. Tako za psihoanalizu „estetijska ravan“ izaziva to preduživanje koje je samo sredstvo za glavni. sadržajne ili predmetne umetnosti u kojoj je predmet na prvi pogled prepoznatljiv. izvan procesa rada. nadolazeći sadržaj. ali ne i stvarni sadržaj koji je potekao iz nesvesnog autora.

Kič je stvoren prema malom čoveku i za njega. Dolazi do poništenja razlike između umetnosti i svakodnevnog života. te neslućene mogućnosti za brojne aktivnosti čoveka i hedonizaciju tog slobodnog vremena. Kič je društveno prihvatanje zadovoljstva putem učestvovanja u lošem ukusu. zbog prisutne reprodukcije sve postaje poznato i javno i ogoljeno. Viša ekonomska klasa je svakako protiv avangarde. a odbaciti dela u kojima dominira ideja. ali kada se jedna vrednost dovoljno ustali i postane „moderna“. gubi se ritualnost u davanju kulturnog i estetskog „obroka“ od strane sredstava masovne komunikacije. čak i tradicionalnu. A reprodukcija ostvaruje svoj pravi cilj kada se ponavljaju industrijski proizvodi. stvarajući kamuflažu. on je status quo. štampa i drugi mas-mediji doveli su do poraza maštovitosti i kreativne aktivnosti čoveka. Bliže određenje ova tri tipa modernog ukusa dobija se na osnovu odnosa triju socijalnih grupa prema svetu i postojećoj društvenoj stvarnosti. taj sloj ljudi iz snobovskih razloga počinje da se zanima za avangardu. Zadovoljstvo i loš ukusu su dalje odrednice kiča. prisutne u nekim novokoponovanim pesmama. konzervativni ili tradicionalistički i avangardistički i njima odgovarajuća tri stila: stil industrijske kulture. originalnost i autentičnost. a avangardistički na budućnost i na revoluciju. Svuda se nailazi na surogate: privid estetskog se udružuje sa lažnim vrednostima sentimentalizma i hedonizma. koja oslobađa čoveka od teških fizičkih poslova. radio. 1) Prema Abrahamu Molu kič je neodvojivo vezan za umetnost. 44. Umetnički stil i ukus su tipičan kulturno-istorijski fenomeni. da je upravo kič jedan od sadržaja kulture masovnog društva. konzervativni na prošlost. Ovaj karakter lažnog posebno je vidljiv kod pojave hiperkiča. postoje bar tri dominantna tipa "modernog ukusa": konformistički. koji su i inače namenjeni da postoje kao bezlični i serijski. Moderni ukus se od dosadašnjih ukusa razlikuje po tome što on svetu stvari u umetničkim delima ne prolazi i isključivo iz estetski relevantne perspektive. realizam i avangardizam. kakve su tvorevine poznate pod imenom kič i šund. Ovim se u jezgru umetničkog dela poništava njegova novost. Ta pojava i jeste kič. Nagli razvoj tehničke civilizacije. koja takođe sadrži kakvu-takvu ideju. izolujući samo jedan aspekt umetničke pojave i izdižući ga na nivo obrasca. Molu je cilj određenje elementa kiča. rođenje i smrt pretvaraju u površinsko ganuće i hedonističku igrariju. stvara slobodno vreme ili dokolicu. izgrađeno je na nostalgiji svesti za onim što je spoljašnje i čulno. Mol smatra da kič čini svakodnevni život prijatnim pomoću niza rituala koji ga ulepšavaju. pa se postavlja pitanje: kakva je mentalna struktura savremenog čoveka koji se formira pod uticajem industrijske kulture? Ona je modelovana. Konformistički ukus. te prijatnosti kao vrednosti koja je suprotstavljena transcendentnoj lepoti. Masovni mediji ukidaju autentičnost proživljenog iskustva. 17 . Nestaje privatnost. od čisto duhovnog do čistog kiča i time osnažuje dva radikalno pristrasna. na primer kada se inserti iz velikih dela koriste u komercijalne svrhe. zainteresovana i bitno estetski neprava pogleda u recepciji. televizija. bol. tačnije. Tako će masovni ukus postaviti u istu ravan zabavne umetnosti kao i sve druge tvorevine neumetničke prirode.Dakle. koje čine njegovo najintimnije privatno vlasništvo. da ga ukrašava. Abraham Mol Mnogi autori se slažu da je kulturna industrija omogućila pojavu kiča. kod kojih se ljubav. Konformistički ukus tako upravlja pogled na sadašnjost. jednog unikata besmislena. što dovodi do ravnodušnosti posmatrača. a pojavljuje se i na onim mestima za koje se smatra da su posednici autentične kulture. opšte uzev. mada Mol tu greši tvrdeći da se umetnik i umetnost svesno ulaguju kupcu. Kao što će avangardni umetnik i predstavnik intelektualne elite prihvatati kao vredna samo ona dela umetnosti u kojima dominira najviši tip kritičkih ideja odbacujući tradicionalnu umetnost kao navodno nekritičku. epitafima. tako će subjekt masovnog ukusa prihvatiti ona dela u kojima su erotski sadržaj. ona je prava pravcata laž. podešena da stvari posmatra iz kič ugla. on je za involuciju. A kič-osećanje. U umetnosti kao jednokratnom stvaranju svaka je reprodukcija jednog originala. Suština "kičerskog" je želja da umetnik udovolji kupcu. već njihova recepcija dela u osnovi pada izvan te zone estetskog. tako da u svakoj umetnosti ima bar trunke kiča. A publici su te kopije još lepše i privlačnije od originala. da je kupuje – ali bez prave percepcije njene vrednosti. komika i čulno zadovoljstvo primat. arhitekture kuća na selima i čitulja.

a narocičto ružičasta. čak i protivu našeg čulnog interesa. onda. koja prate kič u suprotnosti su sa hladnoćom i gorčinom modernih umetničkih dela. koja je strana ideju transcendentne lepote ili ružnoće. Gic pretpostavlja i da su kič i klasična umetnost povezani jer pretpostavljaju istu konstantu doživljaja: pozitivno zadovoljstvo. mišljenju. to jest ne-čulnu lepotu. savremeni književnik skoro metodički izbegava oblast zasićenog zadovoljstva. 2) Prema Ludvig Gicu. Njega tako odlikuje ideja nihilizma. ne kao umetnički rad. Avangardistički ukus. Čovek je već u svakodnevnom životu u kontaktu sa čudovišnim mehanizmom koji mu oduzima slobodu. Kič je prevashodno demokratski. Ideja lepote je zamenjena idejom zadovoljstva ili bolje spontanosti u zadovoljstvu. Ovde ne treba zaboraviti na nužno estetski momenat. Prema Gicu i u Frojdovoj teoriji umetnosti možemo da vidimo jednu sferu kiča. narandžasta. 1) Ludvig Gic je mišljenja da je za modernu umetnost karakteristična činjenica da negativna raspoloženja kao što su strah. da je negativno osećanje uslovljeno nestajanjem predmetnog sveta. vezanu za id. kič današnjice stvaraju psiholozi masa. Snažna osećanja koja teže da usreće čula. kao prevladanim oblicima klasičnog principa harmonije. Pojam avangardnog ukusa neodvojiv je od pojma avangardne umetnosti. već moru postojanja. a najekstremniji antipod jeste potreba mase za kičom. pri čemu prijatno pripada upravo sferi konformističkog ili masovnog ukusa. (Fenomenologija kiča. dosada i gađenje dolaze na mesto harmoničnih raspoloženja. da estetsko polazi od najprizemnijeg oblika. zbog čega ono „avangardno“ i „klasično“ u ovim umetnostima nisu predmet estetike. Time Gic jasno ocrtava ideju i emocionalni ton koji moderna umetnost izaziva u takozvanom avangardnom ukusu. Čovek "masovnog društva" odbacuje avangardnu umetnost. druga odlika je antagonizam. I Gic smatra da kič i psiha mase imaju istu strukturu. 3) I Langer je mišljenja da danas postoji izratira težnja da se umetnost razmatra kao osmišljena pojava. od prijatnog preko lepog do uzvišenog. pa ih treba ispitivati paralelno. sa užasom i u umetnosti mu ne trebaju ta sumorna osećanja tipično za dela avangardne umetnosti. razlika nije estetske. nego u ružnom. koja mu nudi osećanje negativnog zadovoljstva. Ako se prisetimo Kantovih stavova o uzvišenom. onu koja se gotovo religijski predaje magmi. Kič ukus vezuje se za tip esktravertne ličnosti. dok intelektualna elita tvori 18 . Pođoli ukazuje na to. jer osnov traganja nije u lepom. dok se estetsko uživanje vezuje za fiktivno. da podstiče protiv nekog/nečeg. Element dinamizma i romantičkog kao obeležje moderne umetnosti skreće pažnju na ideju da se avangardna umetnost i njen ukus kreću u ravni „romantičke težnje“. etike. da nema grupe koja bi bila manje u stanju od inteligencije da poima kulturu na čist i nezainteresovan način. do samosvesti o potrebi menjanja sveta. Pođoli ispituje avangardu kao sociološku. Avangara tako insistira na ideji. koja je banalno saglasna sa masom u brutalnom predavanju stvarima. Konstanta doživljaja avangardnog ukusa je osećanje nezadovoljstva. sklada i lepog. Dok najšira masa teži da se zabavi na najbrži. Strah tako ne predstavlja više postojanje. na četvrtom agonizam. ali i istinskoj lepoti. Jedan od prvih vidova avangardnog pokreta je aktivizam. za transcendentnom idejom i neskladom. bez refleksije i razuma. što je odlika kiča 45. Oštru razliku između njih izvodi tako što smatra da je inteligencija utilitarna. o ovaj kategorički imperativ oglušuje se masa. najlagodniji i najudobniji način. Naime. Iz tog osećanja užasa sveta ukus intelektualne elite živi u uverenju da moderna umetnost dovodi to osećanje do višeg nivoa izraza. poput privlačnosti i topline. već kroz ono što ona otkriva unutar i izvan same umetnosti. strah dovodi u pitanje naš odnos prema svetu. žuta. već kulturno-istorijske prirode. introvertni avangardi. Za potvrdu našeg stava o pragmatičkom krakteru masovnog ukusa i blokiranosti estetske ravni može se navesti Hofnerov stav da masa u umetnosti traži kič. pre nego na ugodnom zadovoljenju čula. Mol je lucidno suprotstavio privid spontanosti u kiču i idealno saznanje o tragizmu sveta u avangardi. Razliku u stilskom obeležju avangardne umetnosti i umetnosti ranijih epoha Pođoli vidi kao razliku između škole (statičan) i pokreta (dinamičan i romantički). odnosno za isključenje samog objekta uživanja i povlačenju od njega. obična prisutnost objekta uživanja je dovoljna. Gic razlikuje estetsko uživanje od banalnog uživanja koje se vezuje za doživljaj kiča. A danas su ova dva interesa u radikalnoj opoziciji: kič i čulni interes nasuprot avangardi i interesu ideja.Ovde treba primetiti podudarnost Kantovih i Molovih stavova. A tek doživljaj uzvišenog nama omogućava da nešto visoko cenimo. kroz analizu stila i ukusa kao kolektivno-istorijskih kategorija. I boje imaju određenu ulogu u stvaranju kič osećanja. ne vređa naš duh uzvišenošću. prema Gicu. avangardno i klasično predstavljaju neestetske slojeve u jednom i u drugom tipu umetnosti. radikalno osporavanje svega postojećeg. pre nego kao estetičku činjenicu. naporom koji prevazilazi nas i traži da prevaziđemo sebe. U kiču se uživa bez uživanja u uživanju. 1960) kič vezan za uživanje. ta mogućnost pripada intelektualnoj eliti. 2) Renato Pođoli napisao je zapaženu studiju o avangardnoj umetnosti. na trećem mestu je nihilizam. Inteligencija i intelektualna elita. lep primer su crvena. Renato Pođoli Suština avangardističkog ukusa jeste traganje za apstraktnim formama. Kič se suprotstavlja uzvišenom i avangardi. Ekstravertni tip ličnosti naginje kiču.

estetizam nezainteresovanog dopadanja. umetnička i kulturna preteča. Ne treba previđati činjenicu da je imanentno svaka umetnost. Iz toga ne sledi da u klasičnoj umetnosti nema kreativnog elementa. čime se ukida razlika između tradicionalne umetnosti i kiča. on je samo zanemarljiv. a ne suštinsko. nazivajući nerazumljivost i nejasnost mnogo značajnijim imenima. Za Pođolija inteligencija je uvek bila ili tradicionalna ili nihilistička po ukusu. takođe. Ako avangarda ne radi na sopstvenom unapređenju. potrebno je prosto da podrži revoluciju ukusam da je za promenu ukusa. kao i svakog oblika postojećeg. A sa gledišta mode hermetizma. Jonesku je protiv popularnog pozorišta za široke mase. te da se polazeći od avangarde mogu shvatiti prethodni stadiji razvitka fenomena umetnosti u građanskom društvu. Lako se sagledava da su određene kategorije u avangardnom delu upravo negirane. akademizam i kreacija. realističke umetnosti. introvertnog i ekstrovertnog sasvim lepo odgovara Pođolijevom razlikovanju akademizma i avangardizma. Tako su suprotstavljeni: inteligencija i intelektualna elita na osnovu ideološkog stava utilitarna (klasična) i autonomna (avangardna) umetnost. Za razumevanje fenomena avangardnog ukusa potrebno je navesti i da dok se klasični kritičar obraća prvenstveno umetniku. Njen zadatak nije u tome da stalno formuliše važeći kritički sud. onda postaje arijer-garda. 4) Ežen Jonesku. Razlikovanje u teoriji ukusa i povodom dva psihološka tipa. Pođoli dobro primećuje da je hermatizam ipak nešto slučajno. Pozorišno stvaralaštvo odgovara zahtevu duha koji je dovoljan sam po sebi. prema principu suprotnosti. kao dovoljan uslov da bi neko bio u prvim napadnim linijama moderne publike i ukusa. U svoj svojoj celini klasična umetnost nije samo imitativna. koja je samo u stepenu. u avangardnoj umetnosti dominantne sledeće kategorije: fragment. dodajmo tome i snobovi. pisac time rizikuje da prenosi istine koje su već otkrivene drugim putem. Što se mentalnog sklopa snoba tiče. Sa istorijske tačke gledišta rascep između avangardne i tradicionalne kulture manje je oštar u Severnoj Americi nego u Evropi. Iz ovoga sledi i ideja da se klasična umetnost danas nezaustavljivo širi uz pomoće tehnike i mas-medija. ona smatra da je umetnost izraz neke moralne. te je konzervativna. prema Pođoliju. sadržajni činilac. pa je pre vezana ideologizam. nerazumljivom aplaudira. Ovo je kod nas naročito vidljivo na filmskim i pozorišnim festivalima. ideološke ili filozofske ideje. Avangardna i klasična umetnost odnose se međusobno tako kao suprotnost formalizam – realizam. makar i implicitno. avangardni se i suviše često obraća nekolicini kritičara svoje sopstvene sekte i pripadnicima malobrojne intelektualne elite. Intelektualna elita i snobizam. poput neizrecivosti i hermetizma. I tu se krugovi zatvaraju. koliko do sopstvenog izdvajanja iz „prosečnosti“ radi ekskluzivnog stava koji daje status izabranih. revolucionarnost. On svemu novom i neobičnom. imitacija. Njemu u suštini i nije stalo do estetski novog. konzervatizam. dok je intelektualna elita vezana za avangardni pokret i anarhistički ideal. već sociologije u kulturno-istorijskom konktesktu. Fenomen avangarde. već da sa razumevanjem prihvati datu revoluciju ukusa. katkad o kvazi-novom i kvazi-estetske orijentacije. a zato što avangardna umetnost negira totalitet. Naime. neka vrsta pre-stila. on živi u svetu obmane i neistine. Čini se da Pođoli ovim stavovima stvara i sve neophodne pretpostavke za uvođenje u problem razumevanja snobizma u avangardnoj publici. Avangarda je za njega jedan fenomen. Dok ukus masovne publike. treba zaključiti da su to kategorije klasične ili tradicionalne. kao jedini mogući umetnički program našeg vremena. ova činjenica postaje najvažnija u modernoj umetnosti i ukusu. Kao stvar originalne intuicije umetnost ne mora da izražava ništa drugo do sebe samu i umetnik je siguran da 19 . apstrahovan u sociološkoj analizi. a ne obrnuto. dok su. koji je identičan stilu tradicionalne umetnosti. odnosno kulturne i umetničke pojave prošlosti autor tumači prihvatajući Marksovo metodološko načelo. Njeno duhovno opredeljenje robuje akademizmu. što je i pretpostavka svakog snobizma da bude grupa izabranih i posvećenih. dotle mnog sledbenici avangarde. optužuje avangardu za nerazumljivost i nejasnost. bez obzira na to da li je takav pojedinac. Dalje od tog minimuma je stvar ne estetike. u tradicionalnoj umetnosti (kao i u kiču) osamostaljen je. osamostaljivanje sredstva i šok. nalazi se na strani intelektualne elite. po kome tek da ispravnim shvatanjem sadašnjice dobijamo ključ razumevanja prošlosti. Mininum njihovog jedinstva mora postojati u svakom delu. I samo u tom smislu je Pođoli u pravu kada kaže da se avangarda suprotstavlja stilu pseudo-umetnosti. da poseduje pravi estetski stav. za novo i nadolazeće. Tek avangarda čini saznatljivim određene opšte kategorije umetničkog dela u njegovoj opštosti. koja je merodavna da podrži avangardnu umetnost. u avangardi se osamostaljuje umetničko sredstvo ili formalni momenat. 3) Peter Birger. No. U stanju je da zamisli pozorište bez publike. pretvaraju tu optužbu u puko hvalisanje i praznu slavu. Dok se u kiču osamostaljuje sadržaj na štetu forme. ali ne i u kvalitetu. avangardizam. odbacuje autonomiju umetnosti i privržena je njenom imititativnom elementu i teži da odbaci svaku kreaciju u kojoj se čini da dominira čisto estetski princip. Ukus ili publika. svojevrsna kritika vlastite stvarnosti. bolje rečeno snob. Estetske vrednosti nema bez prisustva oba sloja i u klasičnoj i u modernoj umetnosti. kao suprotnosti imitacije (reprodukcije) i kreacije (produkcije). u stanju da formuliše kritički sud. čiji je društveni sistem više vezan za prošlost.

Betoven i Gete bili su u starijoj dobi progresivniji umetnici nego u svojoj mladosti. Renato Pođoli je mišljenja da je ukus u zapadnoevropskim zemljama koje su zbog istorijskog razvoja nacionalistički nastrojene više tradicionalistički. Adorno svoje teorijsko zasnivanje ukusa izgrađuje na ideju kreacije. a to kod Adorna dobija oblik spora između tradicionalne i moderne umetnosti. Adorno traži da ona bude razbijeno ogledalo. Masovna kultura je podređena jednoj „lažnoj formuli“ koja se sastoji upravo iz ponavljanja. Moderna industrijska kultura ili kultura masovnog društva temelji na pretpostavci da je zabava izbavljenje i spas. za onaj pojam umetnosti i kulture u kojem se potvrđuje ideja o neidentitetu. ali sada najvišeg filozofskog tipa. braneći stil i ukus avangarde. a kako je svako društvo nesavršeno. gravitiraju oko pojma masovnog ili konformističkog ukusa. kao ideal građanske kulture. u kojima se nalaze dve ontološke ideje subjekta i objekta. lepog i uzvišenog. Pojmovi koje na osnovu Adornovih stavova o kulturnoj industriji izvodimo: mehanizam ponavljanja i zabava u širem sociološkom smislu simbolizuju potrošački duh moderne civilizacije.nikada ne govori za sve. Šekspir. koja je suprotna imitaciji i ponavljanju. estetike lepog i estetike ružnog. pretpostavljaju suprotnost estetičke mimesis (odraz) i estetičke poesis (kreacija). Mišljenje i um se u modernom svetu ne javljaju u funkciji kritike i negacije postojećeg sveta. stil i ukus diferenciraju se oštrije i to kao klasični i avangardni stil. Masovna kultura podređena je jednoj lažnoj formuli koja se sastoji iz ponavljanja. Lansira se mit zabave. Umetnost će i dalje vršiti funkciju saznanja. koji smatra da većina takozvanih kultivisanih osoba gluva na umetnost današnjice. njen koncept kulture. koji proishodi iz interesa samoga otuđenog rada. taj nepravi i besmisleni ljudski svet. posmatra kulturu savremenog društva iz perspektive dveju suprotstavljenih koncepcija ili stilskih opredeljenja: klasicističkog i romantičarskog ideala. već ga brane i nastoje ga opravdati. kao i tipovi ukusa: klasičnog (realizam) i modernog (avangarda). Totalitarni sistem se preko takve kulture potvrđuje. U tom smislu tradicionalistički ukus je implictno apologetski nastrojen prema konzervativnim. To je kraj dijalektike. Ostali. a to je autentični ili zatvoreni tip umetnosti. ili postojećem. Adorno je na strani otvorenog stvaralaštva. 3) Adornova kritika tradicionalne umetnosti i ukusa. Jedna od pretpostavki diferencijacije lošeg ukusa i umetničkog ukusa jeste i nivo obrazovanja. pošavši najpre od konvencionalnih oblika umetnosti. neautentično postojanje. U želji da izgradi nov pojam umetnosti. srednji slojevi. a savremena kultura je apologija postojećeg sistema koja želi da sačuva status quo. dok je intelektualna elita sklonija progresiji. U dilemu koja u teoriji danas postoji. Otuda i Adornova teza 20 . Pođoli smatra da postoje dve strukturno različite kategorije. kao otvorenu sliku sveta koja se najavljuje u pojmu utopijskog. najmasovniji. ona može radikalno da kritikuje samo ono što je konkretizovano. To jeste kultura koja afirmiše prosečnost. masovni ukus i tvorevine masovne kulturne industrije. Kada je reč o razlici između ukusa inteligencije i ukusa intelektualne elite. Razume se. Iako su učeni i inteligentni nekada svoje domove uređivali prema umetničkim delima svojih vremena. Ticijan. Umetnička dela su istorijski uslovljeni izrazi saznanja. danas je u istoj epohi reč o brojnim stilovima pokreta. Tradicionalistički ukus. da bi se kroz njene krhotine intuirala nada. jer ona još manje nego teorija može da konkretizuje utopiju. ovaploćena u delima umetnosti i traju u njima onoliko koliko to u najboljem slučaju mogu epohalne istine. danas žive u ambijentima najgoreg ukusa prošlog vremena. odnosno moderni umetnički ukus. kiča. jer bi to bio demagoški ili konfekcijski teatar. Pomenute koncepcije kulture. Rembrant. Adorno je daleko od toga da apsolutizuje vrednost umetnosti i ne govori o mogućnosti trajanja umetnosti kroz istoriju. Do XVIII veka postojao je jedan jedinstven stil čitave epohe. Adorno brani koncept autentične kulture koja pretpostavlja vrednovanje avangardnog stila i ukusa. Adorno spada u red onih marksističkih teoretičara koji kritikuju potrošačko društvo. mora biti autonomna. u prvom redu. socijalnim sistemima država kontinentalne Evrope. te avangardnom ukusu. Adorno utemeljuje filozofiju ili ontologiju nemira. i Jonesko veruje da je element šoka osnovni činilac delovanja avangarde. Ona je tipično socijalna činjenica vezana za društvo. Kao i Birger. Mikelanđelo. ona ne povlađuje društvu. Tako je Pođoli mišljenja da je inteligencija bliža tradicionalnom ukusa. Ovde treba navesti i Hauzerov stav da stvarnu avangardnu ili „umetničke revolucije koje nadilaze čiste programe i proklamacije retko provode mladi ljudi. 46. a radi ostvarenja budućeg. konsonantnog i disonantnog. Dok je za Lukača umetnost odraz (Wiederpsiegelung). 2) Posticajno deluje i stav Đila Dorflesa. klasični. Ukus i stil klasične umetnosti okrenuti su prošlom. Adorno 1) Ideološka i filozofska osnova tradicionalizma jeste u indiferentnom i neaktivnom stavu prema savremenosti. To je njena normolomna funkcija. već ga kritikuje.

Kajzer je u svojim analizama polazio od pojma visoke književnosti. bestselera. samo je posledica žestoke borbe koja se vodila protiv angažovane umetnosti. društvene slojeve. ali ne i širokim narodnim masama. uzdizanjem i saznavanjem sebe i vremena u kojem živi. oslonjeni. izvršila prepad na akademske discipline čiji se tradicionalni zadatak sastojao u prikazivanju istorije književnosti i u analizi književnih dela. drugi na dela avangarde u biti su logičan proizvod rascepa duha ličnosti u današnjem društvu. A najveći broj socioloških analiza. prvi na dela trivijalne umetnosti. koja je u XX veku dobila veći značaj: lepa književnost za masovnu upotrebu. od pružanja utočišta raznim grupama. živi umetnost. Taj stav će se kasnije odrediti kao „otuđenje umetnika od društva“. hermetizam forme. koji se bave trivijalnom književnošću. Bio je to otpor intelektualaca u nastajućem građanskom društvu. emocionalne tenzije traže književnost koja rasterećuje. ni samostalnost publike koju i stvaralac i recipijent imaju u okviru građanske umetničke proizvodnje. autonomistički pojam umetnosti. istražujući upotrebu i funkciju kulture u okviru društva. Značajna jeste i njegova teza da se razdvajanje proizvođača i primaoca u trivijalnoj umetnosti ukida na rđav način. ona bi se mogla označiti kao konzumentska književnost koja se 21 . individualnu i društevno obeleženu potrebu. tako da se ovde još nije osamostalio pojam stvaralačkog subjekta. ali može postati i instrument ideologije u pravom smislu te reči. dolaze do odgovora na pitanje o korenu krize umetnosti tako što pozitivno ispituju onu književnost koja je proizvod postindustrijskog razvoja i publiku koja tu književnost konzumira. koji su osnovni socijalni uzroci koji su doveli do pojave i rascvata masovne književnosti? 2) Alfons Zilberman utemeljio je "sociologiju književne popularne kulture" koja se bavi kulturnim razvojem demokratskog i postindustrijskog društva. A između proizvođača i primaoca nalaze se danas mnogi posrednici. Tomas Nojman da je njen glavni nedostatak u tom što je ona isključila umetničku subjektivnost. buržoazija ocenjuje kao društveno dozvoljenu i ponajmanje opasnu. izloživši ih u svom predavanju Savremeni književni život (1958). njegovu strukturu. To što u ovom društvu postoji jedan. negiranjem obeju instanci: serijski proizvod negira stvaralačku individualnost proizvođača. pa publika preko njih. a da. za onaj društveni sloj koji je zahvaljujući svome imetku i obrazovanju bio privilegovan. Smatra da život. Birgerove opaske se mogu protumačiti i kao svojevrsna. što je postalo zadatak gotovo svih savremenih sociologa književnosti. skreće pažnju na to. A pošto trivijalna književnost reaguje na konkretnu. Kič sadrži istinu u formi lažnog osećanja. A zašto su ideolozi građanskog društva dopustili umetnosti i umetnicima status autonomije? Umetnost. Mecena je direktno uticao na umetničku proizvodnju. klase i grupe. imanentnog pristupa književnosti (1948). Birger postavlja jednu novu i izazovnu hipotezu. ali više ne radi u medijumu recepcije. Smatra da je književnost u građanskom svetu jasno je odvojena od ostalih kulturnih delatnosti i da sama može preuzeti čitavo oblilje različitih zadataka. prema zahtevu današnjeg čitaoca. kao i književnosti koja je namenjena masama. Kič-ukus i avangardistički ukus. te nepopularnost dela koja su namenjena umetničkoj eliti. Kajzer smatra da "masovna književnost" treba da zadovolji osnovnu čovekovu potrebu za: zabavom. da u sporu sa elitnom književnošću ona odnosi pobedu. a potpuna identifikacija sa delom negira distancu koju primaoca osamostaljuje u odnosu na delo. popularnih časopisa itd. 47. umetnost postala nova nada za uspostavljanje ljudske harmonije. budući da je u toj apstraktnoj društvenoj kritici otupljena revolucionarna oštrica. daje mogućnost apstraktne kritike društva. s druge strane. Deset godina kasnije Kajzer je bitno promenio stanovište. Nuc smatra da je trivijalna umetnost sekundarna umetnost. još uvek postoji. Neophodno odgovoriti na pitanje. artizam i estetizam. Kompenzatorska funkcija trivijalne književnosti Problematizovanje masovne književnosti. s jedne strane. te da umesto nje. zauzevši prema delima niže umetničke vrednosti stav ravnodušnosti. Autonomna umetnost nastala je kao posledica funkcije umetnosti u građanskom društvu kad je trebalo suprotstaviti se vladajućoj ideji korisnog. On je sada želeo da pokaže kako pored pesništva postoji i jedna drugačije skrojena književnost. Poplava masovne književnosti. da je sa prosvetiteljstvom religija izgubila svoje univerzalno važenje paradigme pomirenja. avangarda u formi intelektualnog saznanja.o lažnosti tradicionalne umetnosti. budući da su saznanje koja ova dela impliciraju u suštini neistinita. oblast kojoj nauka o društvu do danas nije poklanjala dovoljnu pažnju. kritika Adornove koncepcije umetnosti kao kritike društva. U doba procvata tzv. 1) Leo Levental je mišljenja da je sociološko tumačenje književnosti uopšte. U dvorsko-feudalnom društvu proizvođač i recipijent bili su doista jedinstveni. tradicionalna umetnost u formi čulnog saznanja. 3) Peter Birger smatra iluzijom da u razvijenom građanskom društvu postoji slobodna konkurencija shvatanja umetnosti. odlikuje racionalni tip ponašanja u procesu proizvodnje. iz druge ruke. Jirgen Habermas zapaža da su umetnost i književnost danas na margini. mada implicitna. Vrhunska ili elitna književnost. u prvom redu kritičari. 4) Jirgen Šarfšvert dao je dragoceno tumačenje stavova Volfanga Kajzera.

u pisanim dokumentima. distribuciju i potrošnju u jednom dobu i društvu).rukovodi ukusom publike i koja nema uzvišenih aspiracija. godine.) i trivijalne umetnosti. 2) pustolovni. Dobrovoljno se povukao sa prestola u korist srednjeg sina Stefana. Stefan Nemanja. kao posebna nauka. Dolazi u grad Ras po kome je srpska država nosila ime Raška. kao autentični proizvod jednog neautentičnog vremena. kič. Žmegač smatra da trivijalna književnost mora da bude predmet ozbiljnog naučnog proučavanja. uslovljena socioekonomskim faktorima. veka tri postojeće srpske države: Raška. Proširio je granice države osvojivši Duklju i Zetu. pripada u najvećoj meri srednjem sloju. Kajzer zbog svega toga smatra da jedna sociologija „književnog života“ za svoj središnji predmet mora imati različite socijalne grupe. Milivoj Solar polazi od teze da je oduvek bilo umetnički vrednih. koja je zbog toga takođe pogodna za ispitivanje od strane sociologije književnosti. reč Sloven se izvodi iz reči sclavus što znači rob. narodne balade isl. proveravanje (književna kritika) i prijem (publika). a kao najznačajnije tipove razlikuje detektivski i pustolovni roman. Reč je o dvema bitnim funkcijama i elitne i masovne književnosti: prva je konformistička.n. Ali za razliku od Žmegača smatra da su rezultati ispitivanja zabavne književnosti irelevantni za nauku o književnosti i da eventualno spadaju u domen sociologije kulture. veku. Po Srbima ova oblast se nazina Servija. koja se fiksirala isključivo na visoku književnost određenog društva. morala je da se zauzme za tu konzumentsku književnost. U celokupan kompleks književnog života spadaju četiri elementa: stvaralaštvo (autor). Žmegač pravi oštru razliku između narodne umetnosti (bajka. rodonačelnik je dinastije Nemanjića. a druga je vizionarska. 2) da celokupno književno domaćinstvo ispita u odnosu na njegovu karakterističnu društvenu podelu i da 3) s’ obzirom na dobijene rezultate trezveno istraži nužnost svake slojevitosti. visokom književnošću. takvu koja lakoćom čitanja i nezamaranjem čitaoca zabavlja i razbija dosadu svakodnevnog života. vodeći računa da sva obeležija književnosti ne svede na društvene uzroke i uslove. 22 . Potom se Srbi povlače na sever prema svom današnjem stanovištu. v. sa nesvesnom namerom da tu krizu razjasni. Prema Kajzeru književni život jednog društva i konzumentsku književnost ali i visoku literaturu. pre svih da sagleda baš fenomen masovne književnosti. za šta je neophodno da se oslobodi predrasuda akademske nauke o književnosti. Veliki župan.e. a b) najveći deo druge polovine čita čistu potrošačku literaturu. Kajzer u svom misaonom radu pre 1958 funkciju zabave isključuje iz pojma vrhunske književnosti. a potom se zamonašio u Hilandaru pod imenom Simeon. 48. Pojmovi „naivna“ i „trivijalna“ književnost brkaju se zato što im je zajedničko obeležje „shematski način gledanja“. Svi ovi elementi nalaze se i u visokoj književnosti. Do ovog gledišta Kajzer je došao i analizom čitanosti književnosti iz koje proizilazi da a) skoro polovina stanovništva ne čita klasičnu ili lepu književnost. U srednjovekovnom latinskom. manje vrednih i bezvrednih književnih dela i da zavabna književnost ne postoji „tek od romantizma“. što u suštini čini njen socijalni motiv. Nuser je istražujući čitanost u Nemačkoj došao do zaključka da radnici bez obrazovanja vrlo verovatno neće posedovati knjige. nastala u doba krize estetskog kao krize vremena. da bi posle priznao da i visoka književnost može služiti zabavi. te sklonost k zabavnoj književnosti. Stoga akademski teoretičari književnosti ovu disciplinu nisu smatrali marginalnom ili sekundarnom bez razloga.). Prema Konstantinu VII Porfirogenitu (10. Jirgen Šarfšvert iz navedenog izvodi sledeće konsekvence: sociologija književnosti kao sociologija književnog života imala bi tri zadatka 1) da prouči ukupno domaćinstvo objavljene književnosti (proizvodnji. Ranije je rečeno da je sociologija književnosti i umetnosti. 5) Viktor Žmegač/Milivoj Solar se takođe bave problemima zabavne ili masovne književnosti. Po dolasku na balkan srpskim narodom upravljali su kneževi. utoliko što egzistenciju ove književnosti određuje „masovni ukus“ koji se može dokučiti samo sociološki. Pokušavao je konstantno da se oslobodi vizantijskog uticaja. Doseljavanje na Balkan i stvaranje države Južni Sloven stižu na Balkan u 6. 3) kriminalistički. uzdizanju i upoznavanju sopstvenog doba. Od početka 11. jednog društva. Pojam Srbi. dok se c) samo ograničena društvena grupa bavi avangardnom. Šarfšvert iznosi svoj stav. poput pesništva. da sociologija književnosti koja je tek počela da živi morala je kao svoj predmet da vidi u toj glavnoj oblasti književnog života jednog vremena. u franačkim analima. čime se već problematizuje tradicionalni jednostrani pojam „nauke književnosti“. Solar smatra da zabavna književnost čini neku posebnu književnost. 4) pornografski zatim 5) sentimentalni i 6) science-fiction. vizantijski car Iraklije dozvolio je Južnim Slovenima da se nasele oko Soluna. Solar razlikuje sledeće tipove zabavne književnosti: 1) trivijalnu književnost ili šund. distribucija (štampa). Počinje da vlada 1166. Poreklo imena Sloven i Srbin je nerazjašnjeno. koja stoji u kritičkom odnosu prema društvu. Duklja i Zahumlje postaju vazali Vizantije. javlja se 822.

je izvesne paganske praznike vrlo mudro zamenila hrišćanskim. nezadovoljna time. Hrvatskom i Slovenijom formiraju Kraljevinu SHS. Sasi. godine za prvog srpskog kralja uz pomoć papskog legata. otputovao u Nikeju. manastiru Manasija. zbacila ga je sa vlasti.Stefan Prvovenčani vlada u doba poljuljanog autoriteta Vizantije. godine boravi u Studenici u svojstvu arhimandrita – starešine manastira. Vizantijom i Mletačkom Republikom. godine Srbija je ostvarila veliku pobedu protiv Bugarske. a na zapadu. Protiv Srbije su se ujedinili Bugari i Vizantija. gde se preplitao uticaj katoličke crkve (srpske zemlje ka Dalmaciji) i istočne-Vizantijske (delovi oko Niša. Njegov sin Dragutin. 49. godine. godine. bio i dalje snažan uticaj Vizantije. godine izdejstvuje autokefalnost srpske pravoslavne crkve. skoro 40 godina. zemlja je opustela. On je srpski narod doveo do vrhunca političke/osvajačke moći. izdejstvovao je srpskom poglavaru titulu patrijarha. Srpska država oduhvatala je Makedoniju. Postavio je za patrijarha. Tako je došlo do novog poleta srpske srednjovekovne privrede i trgovine. No. Srpski arhijereji mogli su samostalno da biraju svog arhiepiskopa. U državi je počelo da vlada bezakonje. 1557. i 874. U bici kod Velbužda 1330. Srpska pravoslavna crkva. Ojačao je i proširio granice srpske države. čime je omogućila običnom narodu da postepeno počne prihvatati pravoslavno hrišćanstvo kao svoju veru. a konačni pad predstavlja tursko zauzimanje Smedereva 1459. manastir Mileševo. Ostaće poznat i po svojoj zadužbini. uticaj katoličke crkve. godine. Uspeo je da uspostavi prijateljske odnose sa Ugarskom. da bi 1219. Makarija Sokolovića. Stefan Dušan zbacio je. godine pod Karađorđem Petrovićem i diplomatijom kneza Miloša Obrenovića. svoju zadužbinu. Rastko Nemanjić uspeo je da 1219. zbacio ga je sa prestola i postao novi srpski kralj 1276. Patrijaršija je dobila pravo da objedini versko-crkveni rad na celokupnom prostoru na kojem žive Srbi. Sveta Gora i kult Svetog Save Veliki uticaj vlasti Vizantije doveo je do brze hristijanizacije Srba u drugoj polovini IX veka. Krunisao ga je Sava Nemanjić. Srbiju su počeli da komadaju provincijalni gospodari. Srpska vlastela zbacila je i njega sa vlasti i dovela na presto trećeg sina Stefana Prvovenčanog Uroša I. svog brata. Prva značajna ličnost na čelu Srbije nakon pada Kosova bio je despot Stefan Lazarević. Sa istoka je. Makedoniju i zadobili prevlast na Balkanu. međutim. godine odigrala se bitka na Kosovu. koju je Srbija izgubila. na čelu sa svetim Savom. Milutin je najduže vladao u srednjovekovnoj srpskoj istoriji. godine. Prijem hrišćanstva. godine Turci su porazili srpsku vojsku u bici na reci Marici. 1346. Albaniju i Epir. značajni srpski velikaši bili su Vuk Branković. i 26. koji donose nov način i tehnologiju vađenja i prerade rude. Prijem hrišćanstva tekao je sporo i zbog činjenice što su Srbi živeli na širokom prostoru. Moć Srbije počela je da opada. Time je Sava osnovao snažne duhovne temelje srpskom pravoslavlju. Pored njega. Kraljevina Srbija i Kneževina Crna Gora su nakon 1918. Činjenica da Dušanov Zakonik zabranjuje vršenje paganskih obreda govori o žilavom preživljavanju drevnih animističkih teza i magijske prakse. Vukašin je potisnuo sa prestola Uroša i postao srpski kralj. Pomirio je srpsku i carigradsku crkvu. Nakon ustanka 1804. a sina Uroša proglasio je za kralja Srbije. koji je vladao na Kosovu i Đurać Balšić u Zeti. Lazar Hrebeljanović se veštom politikom nametnuo ostalim vladarima kao naslednik Nemanjića. da od cara Teodora I i patrijarha Haritopula izdejstvuje akt o autokefalnost srpske 23 . a glad i bolest su uzimali maha. Srpska vlastela. godine obnovio je Pećku patrijaršiju. Za vreme vladavine Uroša I u Srbiju dolaze nemački rudari. U spoljnoj politici okrenuo se Bugarskoj. Hrišćanstvo je primio najpre viši socijalni sloj srpskog naroda. septembra 1371. Priznavao je tursku vlast. između 867. uz pomoć vlastele. Lipljana i Prizrena) Sveti Sava od 1206. dok je većina prostog naroda još dugo držala u svesti drevnu pagansku veru. On se priklonio zapadu i krunisan je 1217. Juna 1389. godine izdiže se nova srpska dršava. Uspeo je da prenese mošti svetog Save iz Bugarske u Srbiju i pohrani ih u. Na čelo države došao je Stefanov najmlađi sin Vladislav. Njegovu vladavinu obeležio je veliki broj zadužbina i crkava. Posle pada sa konja povukao se sa prestola u korist mlađeg brata Milutina. godine u Skoplju kruniše se za Cara "Srba i Grka". godine pristale da zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Nakon Stefana Prvovenčanog na vlast dolazi kratko njegov najstariji sin Radoslav koji u spoljnoj politici čini zaokret prema istoku. Značajnu ulogu u srpskoj istoriji srednjeg veka odigrao je Mehmed-paša Sokolović. Nakon Milutina na vlast dolazi Stefan III Dečanski. Nakon njegove smrti nasleđuje ga Uroš Nejaki koji vlada uz pomoć Vukašina Mrnjavčevića i despota Uglješe Mrnjavčevića. svog oca sa vlasti i krunisan je za kralja 1331. Srbi su zatim osvojili Niš sa okolinom. 25. Poginuli su i kralj Vukašin i despot Uglješa. Hatišerifom iz 1830.

pa se proširio prema zapadnim oblastima Carstva. podvig u tišini u sjedinjenju sa Bogom. Atos je bio uglavnom pust i nenaseljen. Nakon pada Srbije pod tursku vlast 1459. kojoj je vizantijski car Aleksije I Komnim jednom hrisovuljom zajemčio potpunu nezavisnost. reč je o stanovištu preme kome čovek može da uspostavi neposredan odnos sa Bogom a da mu za to nije potrebna zvanična crkvena vlast. Isihazam je osoben. što je i uspeo. godine. a posle njegove smrti sve do poslednje četvrtine XIV veka vladari iz loze Nemanjić. kao pravoslavna jeres. gde obavlja sve neophodne pripreme radi organizovanja samostalne crkve. Među prvim stvarima koje je uradio bila je i smena pravoslavnih grčkih episkopa na teritoriji srpske države: raškog. To je molitva srca ili umna molitva. Isihazam. godine sastavio je Krmčiju. otvara ga dejstvu božanskih energija koje čoveka uzdižu na viši stupanj duhovne egzistencije. To je manastirska republika. Čak su i Turci uvažavali svetački oreol sv. a od 1448. iz pravoslavnih država Srbije. godine. Bugarske i Rusije. U Rusiji je blizu Moskve 1404. Bogumilstvo. zemljom evropske i mediteranske civilizacije. Save.n. Nomokanon predstavlja zbornik crkvenog i građanskog prava. A slovenski monasi koji su došli sa Balkana imali su veliki uticaj na Ruse. Savin kult su podržali i dvor i crkva. Ovakav mistični pristup. što nije prošlo bez otpora od strane Ohridske arhiepiskopije. ali je korene uhvatilo u Bugarskoj pre nego što su Bugari zvanično prihvatili hrišćanstvo 864. zatim na Svetoj Gori gde je dva puta bio najjače izražen: u XIV veku sa svetim Palamom i u XIX veku pod slovenskim uticajem. u poslovicama i pesmama Savin lik se pojavljuje u brojnim oblicima. zbog čega se s pravom dovodi u vezu sa istočnim asketizmom. Sveti Sava je posvećen početkom XIII veka. morao je da bude veoma produktivan na polju umetnosti reči i slike. skoro isto toliko koliko i Grci. prizresnskog i lipljanskog. Jeresi u pravoslavlju. mešajući se pritom sa prehrišćanskim srpskim legendama iz mitološkog nasleđa Srba. donevši sa sobom veru i verske obrede. protopopijate i parohije. Predstavlja monaški podvig koji preobražava čovekovo biće. koji se delimično vezuje za manihejstvo. što je naročito u ratovima osiromašenoj Bugarskoj naišlo na dobar prijem krajem X i početkom XI veka. kao i srpskim vladarima iz loze Nemanjić.e. Najpre je bio pavlikijanski pokret. u narodnim pričama i legendama. još naglašeniju scetost. Nije mali broj pretpostavki da je i sam čin spaljivanja – paganski običaj u Srba – umnogome doprineo da Savina posmrtna slika poprimi mitsku auru. Savino uređenje Srpske pravoslavne crkve i njen osnovni karakter ostali su trajno nasleđe njegovim sledbenicima. oko 1220. Save prenet je iz zadužbine Mileševo u Beograd gde je spaljen na lomači na Vračaru. a od IX v. drveni kovčeg sa telom sv. manastirska država. otpor širokih narodnih slojeva učenoj hrišćanskoj i 24 . Bogumilstvo. A Sveta Gora sve do danas čudesno deluje na svet. nakon ustanka u Banatu 1594. te je neophodno pojasniti smisao isihaizma. Isihazam. ali i u ostalim pravoslavnim zemljama. pre svih u Bugarskoj i Rusiji. To je. Na Atosu su živela tračko-ilirsko-grčka plemena. Save. a teritoriju Srbije deli na episkopije. monaštvo i jeresi u pravoslavlju Monaštvo u Srbiji je bilo veoma razvijeno i predstavljalo je kamen temeljac pravoslavlja. a ovakvom kodifikacijom Sava je više nego ičim drugim učinio Srbiju čvrstom pravnom državom. optimističan u pogledu mogućnosti askezom preobraženog ljudskog bića. o čemu svedoče brojni izvori u manastirskim tipicima i žitijama. a javlja se s početkom monaštva. monasima i vernicima. sređene zbirke carskih zakona i crkvenih propisa i pravila. U srpskoj epskoj poeziji. arhiepiskopima. začelo se na Istoku. Vatoped. Politika sistematskog proterivanja navela je Jermene i Sirijce da krenu putem Makedinije. najpre na Sinaju. nikakvi hramovi i nikakvo sveštenstvo. Isihija u doba hrišćanskog helenizma znači molitveno tihovanje. a zatim u Solun. osmanski vladari su više od jednog veka uvažavali Savin kult.p. godine odlukom Vizantojskog cara Hilandar je dodeljen Svetom Savi i Svetom Simeonu. a 1198. svakako individualan način sagledavanja Boga. Prvi veliki manastir na Atosu. Na povratku u Srbiju odlazi u Hilandar. pojavio se u Jermeniji u VI veku. Vizantijski manastiri Studios u Carigradu. Nomokanon Svetog Save. najkraće rečeno. godine. podignut je krajem X veka. brat i dva sinovca. Od tog doba njegov kult se proširio u Srbiji. Sveta Gora. godine polunezavisni bosanski velmoža Kosača od Turaka dobija titulu Vojvoda Svetog Save. Olimp u Bitniji i posebno manastir na Svetoj Gori omogućili su plodnu sintezu grčke teološke i filozofske duhovnosti sa slovenskim poimanjem sveta. 50.pravoslavne crkve. On postaje prvi srpski episkop sa sedištem u Žiči. Trakije i Bugarske. Kult Svetog Save. sav u nastojanju da prevaziđe granice ljudskog i ostvari božansku lepotu u ovom svetu. Međutim. Najveći broj monaha došao je upravo iz slovenskih zemalja. Što se filozofsko-teološkog smisla bogumilske jeresi tiče. budući da su za vreme njegova života u Srbiji vladali njegov otac. godine sazidana crkva posvećena Svetom Savi. Bosanski kralj Tvrtko I krunisan je na grobu sv. koji je u središtu pravoslavne doktrine i prakse bez sumnje podseća na metode askeze Dalekog istoka i Islama. sveštenicima.

Žiča i Mileševa. Za razliku od latinskog jezika.vizantijskoj religiji. Indoevropski jezik. njihov jezik je u suštini bio veoma sličan praslovenskom. inkarnacije Zle sile. 51. socijalnih i kulturnih razloga. Uticaj bogumila počeo je u srpskim zemljama da se zapaža u drugoj polovini XII veka. jednom od grana indoevropskih jezika. za rimokatolike. Slovenski preci Srba. koristeći se jugoistočnomakedonskim dijalektom. Zahvaljujući izgrađenom jeziku i povoljnim civilizacijskim i političkim tokovima krajem XII veka u štokavskim krajevima naglo oživljava kulturna delatnost. od Slovena su imali samo više reči u vezi sa stočarstvom. dok je rečnik Slovena u pogledu zemljoradnje bio bogatiji. godine osudi bogumilsku jeres na saboru u Žiči. Turska vlast je to iskoristila i najveći broj bogumila i jeretika preobratila u islam. Kada su se učenjaci Ćirilo i Metodije oko 863. iako nam se danas to tako ne čini. Od kraja XII do sredine XV veka. nešto mlađa ćirilica je u suštini ondašnje grčko pismo dopunjeno slovima za slovenske glasove kojih nema u grčkom. zapad i istok. Jezik i književni život – jezik u srednjem veku Na prostoru Balkana. Povezano je sa usponom feudalizma u Srba. a prvi značajni pisani tekst na staroslovenskom jeste monumentalno delo Miroslavljevo jevanđelje iz 1185. Savu. govorili su jezikom koji se danas naziva praslovenskim. srpska kultura je imala da se suoči sa indoevropskom prakulturnom matricom. godine. dolazi i do prvih ozbiljnijih stvaralačkih komunikacija između vizantijske kulture i južno-slovenskih stvaralaca. ali sa njenim novijim. koji se na primer u germanskim zemljama osećao kao strani. Glagoljica je samostalna tvorevina. ali i smanjenjem seoskih imanja i stvaranjem hijerarhijskog odnosa između viših crkvenih i staleških slojeva i nižih slojeva seoskog stanovništva. O uticaju pomenute jeresi svedoči i Dušanov Zakonik. crkvenoslovenski se ponajmanje razlikovao od narodnog govora u sredini gde se upotrebljavao. Čovekov dualizam je nepremostiv. jer se tada nije znalo za pismenost. godine poduhvatili zadatka da prevedu značajne bogoslužbene knjige sa grčkog na slovenski. Sile dobra. nije zapisan. Ukratko. Pismenost kod Slovena počela je da se razvija tek u vremenu okončanih seoba na Balkan. svet kome čovek i teži. pored ekonomskih. Pismo i azbuka. za jeretike. Ovde ne smemo zaboraviti sv. Kada je Srbija osnažila u drugoj polovini XII veka. Patareni su u Bosni uspeli da osnuju i zvaničnu crkvu. pripremajući krug domaćih letopisaca. u kome su jasno definisane kazne za bogumilsku propovednike (babune). većim brojem manastira. Sava bio je prinuđen da 1221. Razumljivo. Danas u lingvistici preovladava mišljenje da je srpska redakcija staroslovenskog jezika u svojoj osnovi bila staroslovenski jezik izgovoren na srpski način. kao i pripadnike „latinske jeresi“. u doba seobe na jug. Zabeležen je u tektovima iz X i XI veka i tako postao književni jezik Slovena istočnog hrišćanskog obreda. I sv. vlastela i dvor. verski pokret zasnovan je na ideji o večnom sukobu dobra i zla. nedovršen proces hristijanizacije Srba i jaka paganska svest doprineli su pojavi bogumilstva. pa otuda i naziv staroslovenski. Crkvenim jezikom su se koristili crkva i viši staleži: sveštenstvo. koji je kao najsnaćžnija ličnost srpske srednjevekovne kulture uticao ne samo na stvaranje sprske pravoslavne crkve kakvu je danas poznajemo. te je grešan po prirodi. da je postao zajednički liturgijski jezik svih pravoslavnih Slovena. Crkvenoslovenski jezik se u srednjem veku pisao dvema azbukama: glagoljicom i ćirilicom. iako ga u toj nameri Zlo sprečava. odnosno štokavski govor u pismenoj upotrebi. zbog čega i jezik tih tekstova. Po dolasku Srba na Balkan Vizantija je otvarala svoje prevodilačke škole. i dan danas služi kao dobar izvor obaveštenja o praslovenskom stanju uopšte. u manastirima Studenica. Bogumilstvo je naročito bilo rasprostranjeno u Bosni. a taj jezik se u X veku u toj meri proširio. a nebeski svet je delo Boga. Bogumilstvo propoveda da je vidljivi svet delo Satane. zatim vizantijska. dok je narodni jezik bio u upotrebi kod prostog naroda. Ali u duši svojoj čovek teži da iazađe iz okvira svog telesnog sklopa i da se oslobodi zemaljskog carstva. Kada su Ćirilo i Metodije prevodili najvažnije hrišćanske obredne knjige sa grčkog koristili su slovenski dijalekat koji se govorio u okolini Soluna. svojim telesnim bićem čovek pripada Zlu. sa stvaranjem nacionalne crkve. razgranatim i kvalitativno razvijenijim formulama i oblicima. naročito na Svetoj Gori. koji nazivamo staroslovenskim. Tako se i dogodilo da je ćirilica odnela 25 . koji se inače govorio na prostoru između Indije na Istoku i Zapadne Evrope još u II milenijumu pre nove ere. jezik Srba se u vreme doseljavanja na Balkan malo razlikovao od praslovenskog. već i na umetnost. A rečničko blago starosedelaca Balkana bio je veoma ograničen. na kome su do dolaska Srba živeli Iliri i Tračani i na kome se u mnogome već bila razvila i grčka i rimska kultura. Bogumilstvo u Srbiji i u Bosni. kao ni praslovenski. bogumili su uspešno delovali pod imenom patareni i kudugeri. U tom vremenu se zapaža koegzistencija dva paralelna toka: srpska redakcija crkvenoslovenskog ili srpskoslovenski jezik i narodni jezik. Srpski veliki župan Stefan Nemanja smatrao je da je sazreo trenutak sazivanja svesrpskog sabora na kome će se objaviti bespoštedna borba protiv jeresi koja je bila došla iz Bugarske. pogotovo u oblasti arhitekture i slikarstvo.

kad je stara slovenska književnost posrbljena postajući tako osnovom srpske srednjovekovne književnosti. Jedno od prvih samostalnih ostvarenja srpske književnosti jeste Letopis popa Dukljanina iz XII veka u kojima se govori o legendarnoj istoriji južnoslovenskih. U doba vladavine Nemanjića ćirilična pismenost protezala se na celokupnu sprsku državu. zatim 1208. posle smrti Klimenta 916. U XVII i XVIII veku koriste se tri jezika: srpskoslovenski. Teodosijeva dela su jednostavna i topla. Formiranjem jedinstvene i snažne državne zajednice sa Stefanom Nemanjom. a vremenom mladi književnici sve češće koriste narodni jezik. duhovna i crkvena poezija. godine objavio je prvu Gramatiku. pisano oko 1185. razvija one žanrove koje je nasledila iz staroslovenskog razdoblja. povelje srpskih vladara. a sprski guslari se pominju još 1415. Presudno razdoblje za postanak srpske književnosti je vreme od X do XI veka. U XIII veku se zaokružuju glavni književni žanrovi toga doba: žitija i službe. kao i intenzivno prevođenje knjiga sa grčkom u srpskim manastirima i u Hilandaru. 1818. izbacujući nepotrebne znakove. sprske teme. filozofije. već je u službi nečeg drugog. pisama i zapisi. piše pohvale. i stvorili novo pismo – ćirilicu. književnost se osamostaljuje. dakle. imovinska dokumenta. žitija. Učenici su je stoga uprostili. opštih žanrova najviši dometi su bili postignuti u žitijskoj književnosti. Jezik i književni život – Književnost u srednjem veku u Srbiji. A unutar jedinstvene teološke inspiracije ostavljeno je stvaralačkoj energiji sredine. sa elementima novih događaja. Vuk Karadžić izvršio je jezičku reformu kod Srba. u svojim osnovnim crtama srpskoslovenski je ostao staroslovenski. Najznačajniji jezički spomenik svakako je Miroslavljevo jevanđelje. kao ni pozorišta i skulpture. ruskoslovenski i narodni jezik. Književnost nije autonomni sistem. Mileševa. a skulptura zbog borbe crkve protiv idolopoklonstva. Pretpostavka za to bilo je utvrđivanje i normiranje staroslovenskog književnog jezika iz čega je proistekla živa prepisivačka akitvnost. u čemu je i kvalitativna razlika između katoličke i vizantijske estetike. a u Srbiji u XII veku. Žiča. povelja. Zapažaju se dve vrste žitija: a) iz Studenice i Žiče i b) Hilandara. uključujući i Bosnu. Mada je staroslovenski bio jezik liturgije i zvanični jezik. Muzike gotovo i da nije bilo. tipa pisma. naročito u dokumentima svetovnog karaktera namenjena svima. ali se u Srbiji pojavluju i originalne autorske ličnosti. Studenički tipik i Žitije Svetog Simeona. 1847. što se kosilo sa crkvenim normama. Crkvena književnosti. u njegovom stvaranju je učestvovala božanska sila. pored ostalog i zato što je bila most ka bogatoj grčkoj kulturi. poznat kao "resavski pravopis". komplikovano pismo od 40 slova. 1814. najpre Kliment iz Ohrida. Ipak. među njima i Sava Mrkalj koji pre Vuka reformiše ćirilicu. naročito u Dalmaciji. ali i nove. stvorio prvu slovensku azbuku glagoljicu (u IX veku). Studenica. u srpske zemlje pod Austrijom i Ugarskom. Muzika zbog njenog mahom neozbiljnog i zabavnog karaktera. etike ili didaktike i pedagogije. Dakle. osim gusli. Peć. a pisac je vođen višom silom. kao osobenoj vladarskoj istoriografiji. Ova književnost izrasta na kosovskom kultu 26 . godine je godina "Vukove pobede" kada je narodni jezik prihvaćen kao književni jezik. u administraciji se često mešao sa narodnim jezikom. Posle poraza na Marici i Kosovu (1371. drugih Domentijan i Teodosije. a lingvisti ukazuju da se već u prvoj polovini XIII veka jezik stabilizuje i da se uvodi norma koja će mahom važiti do XVIII veka. Domentijan piše uzvišeno. U srednjovekovnoj književnosti vladali su strogi zakoni određenih rodova: pohvala. koji je napisao kratko žitije Simeona Nemanje Hilandarski tipik. religiozan karakter. namera mu je da reformiše liturgija. i 1389. Teme ove književnosti bile su opšte i univerzalne. tri umetnosti naročito razvijene: živopis (slikarstvo). misaono i svečano. stvoren je novi ćirilični pravopis srpskog jezika. takođe napisano od strane Stefana Prvovenčanog. arhitektura i književnost. Resavskoj školi. god. s druge strane glagoljica je doživela veliki uspeh u Hrvatskoj. Poznati su i Arhiepiskop Danilo II i Camblak.) srpska književnost razvija se sa osloncem na vizantijsko-pravoslavnu tradiciju. koja se doživljava kao dalek. u čast svog učitelja. Prva srpska štamparija osniva se na Cetinju 1493. formiraju se glavni književni centri nemanjićke Srbije: Hilandar. godine za humskog kneza Miroslava. da izrazi svoju osobenost. neki tekstovi su čak prvi ove vrste. žitije. Umetničko delo je slika (eikon) i kada je pravo. U značajnoj instituciji srednjovekocne Srbije. u Srbiji posebno. Srednjovekovna književnost ne zanemaruje ideal lepote. nacionalnoj kulturi. Centralno mesto zauzima sv. Za vreme vladavine Osmanlija pismenost i obrazovanje južno od Save i Dunava doživljavaju sunovrat i sele se na sever. nešto manje u himnografiji. posebno dukljanskih vladara. Ona je ubrzo prihvaćena u Rusiji u XI veku. Tako je ćirilica u XII veku uopštila kod pravoslavnih Slovena.pobedu nad glagoljicom. gde se čuva do danas. Crkvena i epska književnost U srednjem veku su u vizantijskom komonveltu. U okviru tzv. službe i kanone. na poljskom dvoru. Pisci prvih žitija su sv. 52. Žanrovi. godine Srpski riječnik i novu verziju gramatike. Sava. kao forma same apsolutne važnosti. Ćirilo je. a sam akt umetničkog stvaranja ima sakralan. najveći polet srpska književnost dostiže za vreme kralja Milutina. izgovoren na srpski način. Sava i Stefan Prvovenčani. Glavni tok srpske srednjovekovne književnosti potekao je iz Ohrida. Estetičke i poetičke odlike srpske srednjovekovne književnosti.

Opšte uzev. Činjenica da je pre pojave Stefana Prvovenčanog u Srbiji postojao snažan uticaj i rimokatoličke i vizantijsko-pravoslavne crkve dovela je do ukrštanja stilskih odlika obeju kultura. a slikarstvo postaje raskošnije. Fresko slikarstvo od XII do XIV veka dostiže takav vrhunac. Manastiri i crkve U srednjem veku u vreme uspona srpske države.. od Stefana Nemanje do Boja na Kosovu građeno je mnogo manastira i crkava. razvija se zanatstvo. to isto pravoslavlje moralo je postati običnom čoveku blisko. godine. pod Stefanom Lazarevićem i Đurađem Brankovićem. Uznosi duh i kult najvažnijih stradalnika u ime viših interesa. Arhitektura. dabi im se u XIII veku priključili crkveni poglavari. Kada je reč o planu i rasporedu prostora. svadbama i drugim svečanostima. sa sv. pisana njemu nerazumljivim jezikom. Od Nemanje je ostao običaj da crkve i manastire podižu samo i jedino članovi vladajuće dinastije. Jermeniji. najstarija srpska crkva sa odlikama centralnog plana podignuta je u Kotoru 809. po uspostavljanju miroljubivih odnosa sa Vizanticima i osvajanja kralja Milutina zaokruženo je jedno razdoblje u srpskoj srednjovekovnoj umetnosti i započeto novo. u drugoj se nalaze jednobrodni i trobrodni hramovi. prema stilskim odlikama sve crkvene građevine mogu se podeliti na dve osnovne grupe: 1) crkve sa centralnom osnovom i 2) crkve sa podužnom osnovom. No. b) srpsko-vizantijski ili klasični od Milutina do kraja XIV i c) moravski. U srednjovekovnoj crkvenoj arhitekturi. te i junaci bliski narodu. čuvajući auru pravoslavlja ne afirmacijom doktrinirane vere i teološkog sistema. pri kućnim i poljskim poslovima. godine. arhitektura na Primorju ostaje pod uticajem katoličkog kulta. kad je narod već uveliko počeo da se pomera na sever pojavljuju se i prvi znaci srpske književnosti u kulturno drugačijem okruženju od prethodnog. nastaju žitija u kojima se stvara kult sremskih Brankovića. ali su pesme pevane narodu. a od XIV i mnogi plemići. sa dvorova ili iz crkava. kao i građevine sa osnovama u obliku izduženog slobodnog krsta. Epska književnost je pre svega uz gusle i na narodnom jeziku usmeno opevano stradanje naroda. Epska književnost. najčešće u epskoj formi. čemu se crkva snažno protivila. Ovde značajno mesto zauzima i pesnička poslanica Slovo ljubve despota Stefana Lazarevića. to je literatura viših socijalnih slojeva. Prelomna tendencija se ogleda upravo u dominaciji vizantizma za vreme Milutinove vladavine. pa se u prozorima i portalu Studenice vide uticaji romanike. poput Sibinjanin Janka ili Kraljevića Marka. Pa ipak. Ipak. stil renesanse doba Paleologa. da istoričari u njima vide najviši dometi slikarstva humanizma i zrele renesanse u XVI veku. sva crkvena zdanja se u osnovi oslanjaju na starohrišćanske. do 1321. pri pogrbima. Savom na čelu. mada je uticaj vizantijske kulture nesumnjiv. ako izuzmemo period pre Nemanje. i da sad u narodu sadržavaju. one su bile mnogobožačke. kao kod crkava u tadašnjem Kotoru i Dubrovniku. prikazan kao mučenik i žrtva zarad nebeskog spasenja. negdašnje bitije srpsko. kada je Kralj Milutin uz mnogo prisnije odlanjanje na Vizantiju promenio njegova dotadašnja svojstva. nebeskog carstva: kneza Lazara i Miloša Obilića. epske i lirske pesme pevale su se svakom prilikom. razlikujemo uglavnom tri osnovna arhitektonska stila: a) raški od Nemanje (kraj XII) do kralja Milutina (kraj XIII). Preciznije od 1299. U XIII veku. mitologija i legendi. već moralnog stava.u čijem je središtu knez Lazar. Gruziji. tačnije. jedino minijatura ostaje nepromenjena. godine. Mnogi autori smatraju da prva dva stila u suštini kopiraju 27 . Grčkoj. himne i epovi natopljeni sadržajima rata. pa i zapadnoj Evropi. 53. Prema kazivanju vizantijskog cara Konstantina VII. pod Paleolozima. S druge strane. slikarstvo i vajarstvo. Jugovića. čime se stvara uslov da književna imaginacija poduhvati globalnih i egzistencijalnih tema pod najezdom Turaka. osmolisti. Nema sumnje da su tvorci pomenute narodne književnosti bili učeni ljudi. kod nas vidljive naročito u crkvama zidanim za vreme kralja Milutina. šestolisti i trolisti. srpskog seljaka se žitijina književnost nije ni doticala. proširuju se granice. što je istovremeno značilo reformaciju celokupnog fonda drevne srpske duhovnosti. Prelomni raskid sa tradicionalnim oblikom građena odigrao se oko 1300. U prvoj se primećuju okrugle crkve ili rotonde. Stilske karakteristike. Razvoj likovne umetnosti svakako teče i za vreme despotovine. jeste i umetničko stvaranje mnogih hrišćanskih naroda između XIII I XIV veka. koji interes srpskog naroda brane od Turaka Osmanlija. grade se jedno. koji počinje krajem XIV veka i traje do poraza Srpske despotovine (1389-1459). ali i izdajnika Vuka Brankovića. ranovizantijske arhitekture nastale u Carigradu. godine u gradnji spomenika monumentalne umetnosti u Srbiji uočava se prodor vizantijskih oblika oplemenjenih uticajima antike. Krajem XV i početkom XVI veka. i kada su govorile o savremenim događajima. Srbija je proglašena kraljevinom. Arhitektura. sve do 1459. kada se čuvala stoka. Raško graditeljstvo uspelo je da sačuva pravoslavno-vizantijski stil istočnog tipa. Italiji. zasvođenju. Srbija u graditeljstvu oubličava novi plan crkava. crkva dobija status autokefalne arhiepiskopije. Tako se u unutrašnjosti Srbije počeo prihvatati romanički način ukrašavanja crkava. pa je Vuku Karadžiću bilo jasno da je usmena epska poezija (bugarke ili popijevke) starija od kosovskih pesama i još 1818.i trobrodne crkve. konstrukciji i kompoziciji masa. godine u Maloj prostonarodnoj slavenoserbskoj pjesnarici kaže da su junačke narodne pesme sadržavale. Po uticajem poslednjeg velikog vizantijskog pokreta duhovne obnove.

Više građevina poseduje pet kupola. Fasada je pod jakim uticajem zapadnog romanskog stila. crkve su trobrodne ili petobrodne razuđenih svodova. ujedine u zamišljenom univerzumu istočnopravoslavnog sveta. a ovom tipu raških građevina pripada niz crkava: Studenica. klesari i slikari. zadužbine. jedno od najsloženiji. Prema istoričarima se uopšte ne mogu nabrojati sva zdanja koja je Milutin sazidao. c) Moravski stil crkvene arhitekture nastao je za vreme despota Stefana Lazarevića. Umetnički vrhunac u sintezi elemenata raškog i vizantijskog stila je Nemanjina zadužbina Bogorodičina crkva u Studenici. Mileševa. godine. Osnova crkve sv. odnosno da očuva ulogu čuvara i nastavljača već poljuljanog Vizantijskog Carstva gradeći monumentalna arhitektonska dela. Ilustrovane su i jako retke teme iz Starog Zaveta. U osnovi crkve javlja se oblik trolista. koga formiraju polukružne aspide. Žiča. sa jednom ili pet kupola. Morača. crkvu Sv. nacionalni tip. njegovu sabornu crkvu s trpezarijom i konacima. Sopoćani su predstavljaju u ikonografskom smislu. građevine sa kubetom na bočnim stranama imaju konhe. Izuzetak sjesu Sopoćani iz 1260. Nikola oslanja se na razvijen plana upisanog krsta carigradskih hramova. živopisana posle Nemanjine smrti 1208/1209. u Jerusalimu i na Gori Atonskoj. monumentalna zdanja rimske i starogrčke imperije. U najranijem periodu izgrađene su dve značajne crkve: Sveti Nikola u Toplici i katedrala sv. Tripuna u vizantijskom Kotoru. monumentalnog stilskog izraza XIII veka. gotovo kvadratna. najraznovrsniji i umetnički najveći spomenik u Srbiji XIII veka i svojim značenjem prevazilazi okviru zemlje u kojima je stvoren. sivožutu boju seče red ružičastih blokova). želeo da sačuva slavu. mnogobrojne simboličke scene Hrista. Bogorodice na ušću reke Kosanice. Tu su portereti kraljeva i prvih dečanskih igumana. Milutinova je zadužbina crkva Sv. Ljubostinja. obe na svoj način označavajući promenu u srpskoj arhitekturi i utemeljujući stilsku orijentaciju buduće. Ovde spadaju: Lazarica. po ugledu na gradnju crkava u Carigradu i Solunu. Gradac. Manasija. postavši zet Andronika II. Kalenić. kad pored vladajuće dinastije grade i feudalci. godine. koriste se keramički ukrasi. zatim crkva Kralja Milutina u Hilandaru iz 1303. Manastiri i crkve srpskih vladara Stefan Nemanja podigao je manastir Sv. I kralj Milutin je. Građevine su jednobrodne sa velikom srednjom apsidom i kupolom. godine. Zida se na novi način: opekom i tesanicama. Njegova glavna zadužbina je svakako manastir Gračanica u čijem kompleksu se nalazi i Milutinov Mauzolej. ukrasio ili ih darivao. a takvih je. crkvu Svetog Stefana. Među prvim poduhvatima ulepšao je i uvečao Hilandar. do 1335. Kasnije je kao zadužbine sagradio Đurđeve Stupove. između ostalog i Beli Anđeo. naizmenično. niže krovove b) Srpsko-vizantijski stil. godine. Vladislav je podigao svoju zadužbinu Mileševo oko 1225. utapanim u malter (fasada je živa. između ostalog. Ravanica. nadgledao gradnju svojih zadužbina i umetnost poimao kao stvar ličnog prestiža i izraza državničke moći. s više jedinstva i originalnosti. srpskih. Trobrodni spoljašnji izgled ostvaren je podvođenjem boćnih prostorija pod jednoslivne. Stefan Dečanski podigao je Visoke Dečane od 1327. stil srpskog klasicizma ili stil renesanse doba Paleologa. Vizantolozi se slažu u tome da je Milutin. poput Stvaranja Sveta i Priče Solomonove. U slikarstvu demonstrirana je teološka filozofija i znalačko umenje ktitora. Zidno slikarstvo u Studenici predstavlja početak jednog novog. dok se tek kod trećeg. U crkvama kralja Milutina oseća se namera da se kultovi poštovanih svetitelja. dok Hilandar zbog geografskog položaja ostaje dosledan zahtevima grčke sredine. 54. svetitelja i Bogorodice. počev od cara Lazara uočava da srpska arhitektura dobija svoj autentični. godine. Uroš I je podigao Sopoćane i crkvu Svete trojice oko 1260. manji broj jednu. Stefan Prvovenčani i Sava počeli su izgradnju crkve Svetog Spasa u Žiči. romansku gotsku i vizantijsku. Dečani su najveća zadužbina kraljevske i carske porodice dinastije Nemanjića. crkvu Svetog Đorđa u Starom Nagorčinu itd. godine. Radili su najbolji zidari. ublažena s dva ili tri vodoravna “pojasa”. na zapadu dvema ili jednom kupolomzvonikom. Kraljevu crkvu u Studenici. s tim što je trodelni olatrski prostor zadržan. kao i Strašni sud i druge biblijske scene. Obnovio je ili sagradio i crkvu Svetog Stefana. oslikanau 1220. izgrađena 1300. Jovana u Svaču. godine. Osnovna odlika ovog stila jesu obeležja tradicije vizantijske umetnosti. crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Skulptoralna dekoracija nestaje. ornamentika je pod uticajem Istoka i islama. Studenicu i Hilandar na Svetoj Gori. sa sinom Rastkom. bilo u Srbiji. godine. nastao je za vreme kralja Milutina. Osnova je u obliku upisanog krsta. 28 . Dragutin je ktitor crkve Svetog Ahileja u Arilju. Nikola kod Kuršumljije. sagrađenoj 1290. Kralj Ueoš I je Sopoćanima namenio veću ulogu nego što se to danas može pretpostaviti: da crkva bude njegov mauzolej. Najvažnije crkve u ovom stilu su bez sumnje Gračanica i Nagoričino. dok je unutrašnjost oslikana nekih desetak godina kasnije. Milutin. u izgledu dominira vertikala. na Sinaju. Prostrana i osvetljena unutrašnjost pogoduje raskošnom fresko slikarstvu. kao što je to činjeno i ranije: faraonske grobnice i piramide. kao veliki mecena. Arhitektura je postala kitnjasta. a) Raški stil. moravskog stila. Arilje. odnosno Savom Nemanjićem.strane uzore. tu se nalaze najznačajnije freske srpskih vladara tog doba. grčkih i staroslovenskih.

a preuzeo je i ktitorsku ulogu u Hilandaru. U uvodu Života svetog Simeona Domentijan kaže da umetnost samo prenosi božiji dar. ikone imaju komemorativnu funkciju. Odnos prema uzorima ostao je isti kao i u Nemanjinom dobu. Lazarici. To se dogodilo u istočno. Za vreme njegove vladavine u rekordno kratkom roku do Kosovskog boja oslikane su crkvem odnosno manastiri u Ravanici. Scene su Pričešće Apostola. Počev od zidnog slikarstva u Bogorodičinoj crkvi u Studenici teče razvitak monumentalnog stilskog izraza XIII veka. sagrađena u obliku razvijenog upisanog krsta koji se razvlači po osi istok-zapad. a najmanje daroviti bočne kapele uz pripratu. Knez Lazar Hrebeljanović je po dolasku na vlast uspešno pomirio srpsku i carigradsku crkvu. Navedene teme. Poklonjenje. godine. U XIII veku dolazi do stilskog obrta u srpskom slikarstvu. kao i spoljnu pripratu Hilandara. u samom životu težimo da podražavmo naslikane ličnosti. oslikana sredinom XIV veka. figure postaju manje. Zbog tih argumenata Sabor u Nikeju jeste 787. one bude i uznose naš lenji. širina. vernik postaje saučesnik bilo kog svešteničkog čina. Za ovaj period srpskog graditeljstva značajno je to da se središte srpske umetnosti seli na sever. gotovo nervozne i elementi arhitekture nalaze se u međusobnim kontrastima. I Novi Zavet zabranjuje slikanje Boga. Već u XIV veku napušta se monumentalnost i patos. U kompoziciji se uočava izbor čistih sredstava. đakonikon i proskomidiju. radi što svečanijeg utiska. Arhanđel kod Prizrena. pa preko Dunava i Save sve do Sent Andreje. Za razliku od dela prve polovine XIII veka. po ugledu na Nemanjiće. Ravanica se smatra biserom srednjovekovnog srpskog graditeljstva. Damaskin je pozivao slikare da naslikaju sve osnovne događaje iz Hristovog zemaljskog života. ipak. odnosno srpskom slikarstvu i sam podleže strogim pravilima ličnog života. Naime. što dovodi do procvata u crkvenoj arhitekturi. u Moravsku Srbiju. odsustvo dramatike. svoju stilsku inspiraciju slikarstvo pronalazi u vizantijskoj pravoslavnoj duhovnosti. U dugim raspravama koje su se vodile sve do VIII veka. kao i Smrt 29 . Kralj Uroš I je zahtevao da se čitava unutrašnjost prekrije freskama sa zlatnim listićima na pozadini i da se na njoj islika mreža kvadratića. za čije ostvarenje jesu najzaslužniji Stefan Prvovenčani i njegova braća Vukan i monah Sava. dominacija subjektivnosti nad objektivnošću. Ljubostinju itd. Ikona se javlja kao objekt poklonjenja. najbolji slikari su živopisali su oltar. ali je moguće i poželjno slikati sina. do savršenstva su dovedeni plastičnost i monumentalnost scena i figura. Lazaricu. Pobedila je. odmeren ritam i stabilnost. nadahnuće je božanske naravi. koji je sada ruševina. struja koja je dopuštala upotrebu ikona. podsećaju nas na one koje poštujemo. Svoje zadužbine je počeo da diže u Pomoravlju. 55. Likovnu poetiku su najbolje artikulisali Domentijan i Jovan Damaskin. a umetniku kao prenosniku božanske ideje i volje ne preostaje ništa drugo nego da to nadahnuće prenese na zid. čime bi se ostvario utisak mozaika. Sagradio je Ravanicu. naos i pevnice. a onaj ko se klanja ikoni klanja se licu koje je na njoj naslikano. u drugoj polovini veka pojavio se patos kao unutrašnja snaga slike. u smislu da nadahnuto delo ne može da stvori neko ko nije duboko verujući i moralan. po uzoru na ideje Jovana Damaskina. godine prihvatio odluku o tome da se Hrist može prikazivati na ikonama. manje daroviti pripratu. Hristovo javljanje posle vaskrsenja. bestelesnog. Živopis je u XIII veku bio vodeći slikarski rod. čije kamenje je iskorišćeno za zidanje jedne džamije u Prizrenu. a mi. nematerijalnog i neopisivog nije moguće naslikati. S druge strane. U Sopoćanima je tokom sedamdesetih godina XIII veka naslikan jedan od ikonografski najsloženijih zahvata zidnog slikarstva. razvijajući ceo program religioznih slika. a poštovanje ikona ustanovljeno je na Nikejskom saboru 787. duhovnost srpske crkve i nove državne ideje koje su se negovale na dvoru i estetički ideali najvišeg društvenog sloja. Uspenje. Dušanova zadužbina je i crkva Svete Bogorodice u Matejču. odnosno vizantijskoj ili pravoslavnoj ckrvi. Boga. U XIII veku vladaju dva osnovna žanra crkvenog slikarstva: živopis i ikonopis koja se razvijaju paralelno. posebno na fasadama. kroz njega su se najprikladnije mogle prikazati složene bogoslovske misli. bilo je i slikara koji su za uzor imali staroslovenske knjige. Despot Stefan Lazarević kao drugi i njegovi naslednici podigli su niz crkava i manastira koje odlikuje istančan i kitnjast stil. Sopoćane su slikali vrhunski majstori pozvani iz Vizantije. koji su meditativni ili lirski nastrojeni. što se donekle podudara sa shvatanjima nekih istočnih naroda (Indusa).Car Dušan podigao je mauzolej crkvu Sv. posmatrajući događaje iz istorije svetaca i podvige ranih hrišćana. raznovrsnost i promišljenost. Isto tako. Likovna umetnost i minijatura Slikarstvo se veoma živo razvijalo na prostoru istočnog hrišćanstva – a to znači i u vizantijskom i u srpskom slikarstvu. grubi i neiskusni um u gornji svet. Ovde treba skrenuti pažnju na činjenicu da živopisac u vizantijskom. jer za njega je slika podsećanje. uvođenje mnogoljudnih skupina. ali sa osnovnom nacionalnom sadržinom. Jevanđelisti. izrazita igra svetlo-tamnog. osnovno pitanje je bilo da li se na ikonama može prikazati božanstvo? Protivnici upotrebe ikona nazivali su se ikonoborcima. Isusa Hrista kao Bogo-Čoveka. a ikonopoštovaoci to i poštuju. ali imaju i anagošku funkciju.

ljudska se zamenjuje životinjskom. ali i uspostavljanja veze zajednice sa Bogom i to u određenim prilikama. Vajarstvo. Delo je od vanrednog značaja za ukupnu srpsku iluminaciju. Vajarstvo nikad nije zaživelo i ostaje u senci živopisa. da su žrtve ove vrste činjene. i kao očišćenje od greha činjene su odgovarajuće ponude u kritičnim prilikama kao i u određenim dobima godine. Tragove nalazimo još u Starom Zavetu i to ne samo krvne žrtve. spaljivanjem. kakva je njegova simbolička i socijalna funkcija? Prema Simi Trojanoviću. traži od njega da žrtvuje svog sina jedinca Isaka. Tu vidimo početak nove epohe žrtvovanja. svetim silama ili precima. a sve kao zamena za žrtvu. odnosno raskid sa staroslovenskom tradicijom. žrtvovanje. Minijatura. onaj. iskušavajući Avrama. ona je predstavljala sastavni deo žrtvovanja. sa verovanjem da će taj da umre. mosta ili škole. znači žrtveni obred. Žrtvenici i hramovi Izuzetno važan element religije i kulta jeste žrtva i žrtvovanje. Treći vid zamene je klanje muškog jagnjeta na Đurđevdan. Pošto je krv život. Kod nas u Timočkoj krajini. ali najčešćne u pravilno omeđenim godišnjim intervalima. već i žrtve u ljudskom obliku. biljke. ranije inače obavezna ljudska žrtva. Na primitivnom stepenu religije žrtvu je stalno pratila molitva. kod društva na višem stepenu organizacije. pileta ili petla. Da bi se. Prizren) i dolazi do ukrašavanja fasada kamenim reljefima. smatrana kao da poseduje živototvorna svojstva. Ali zbog skore i definitivne propasti srpske države. kada je reč o živim bićima – smrt. Najčešće su. jedna od najbogatije ilustrovanih sprskih knjiga stvorena u duhu srpske i vizantijske umetnosti. Posebno su prinošene žrtve kod ratničkih naroda. koja se kod nas ceremonijalno jede). Najzad. kada su ljudi prinosili decu svoju.činiti podrazumeva voljno davanje ili odricanja pojedinca ili društvene grupe od neke visoko vrednovane stvari ili bića u korist neke svete sile ili bića višeg statusa. ko nema svoje stado. najzad. mogao se očekivati razvoj vajarstva i dolaze graditelji. Cilj je održavanje veze sa dobronamernim silama. Ukras Miroslavljevog jevanđelja skreće pažnju na znatnu vezanost za zapadne uticaje. kako bi one one uzvratile dobročiniteljstvom ljudima na zemlji. da prisustvo tela dece u temeljima zgrada u Palestini svedoči o tome. Anđeli. kada je reč o zidanju nekog javnog objekta. u Izraelu. Hristovo stradanje. ritualni dar u obliku prinošenja ili razmene sa božanskim bićima. Najlepšu i najpotpuniju biblioteku posedovao je despot Stefan Lazarević. tako i u mnogo čemu sada. A žrtva. na latinskom sacrificium – postupak činjena svetim. kao i prikaz ktitora crkve ili manastira. pre odlaska u bitku. zbog stila gradnje raških crkvi (neraščćanjene. koji se danas čuva u Minhenu. kada se prinosila krvna žrtva. ako je reč o žrtvovanju životinja. mora prineti na žrtvu sina prvenca. zamenjena je uziđivanjem senke nekog prolaznika. žrtvovana je i prvina. Kod nas je poznat primer Zidanje Skadra na Bojani. Za njega i njegovog brata Vuka krajem XIV veka izrađen je poznati srpski psaltir sa 154 minijature. u Grčkoj. klanjem kakve kultno važne životinje: praseta. od sacer – sveto i facere . ako se želi nešto očuvati ili nešto naročito dobiti. drevni običaj svake srpske kuće na selu. Molohu. Prisetimo se primera kada Bog. Smisao žrtvenog obreda. za vreme kultnih praznika ili u posebnim prilikama. Tek u XIV veku. Šta. kao što je kod Srba muško jagnje (totemska životinja. 30 . Prekretnica dolazi sa jevrejskom religijom. pa ni đurđevdansko jagnje. to bile muške životinje. u cilju efikasnije unutrašnje integracije. Od najznačajnijih dela minijature u srednjem veku izdvajaju se Miroslavljevo jevanđelje i Vukanovo jevanđelje. očuvala kompaktnost i jedinstvo jedne zajednice – posebno one koja je zasnovana na gvozdenoj disciplini sa dominacijom celine nad pojedincem. ali u poslednjem trenutku mu kaže da to ne čini i tu se nađe ovan. Iako je plastika dostigla visok umetnički nivo u Studenici krajem XII veka. potom u svojevrsnom srpskom obredu posvećenja šišano muško dete. Tek kasnije. otkupiti se. sve je ubrzo zamrlo.Bogorodice. Uspenje. slikari i klesari iz Primorja u Srbiju (npr. 56. ono što i samom čoveku treba. kada je došlo do gradnje crkvi sa fasadama od skupocenijeg kamena. Dečani. najčešće prvenčad. na crkvenim građevinama XIII veka nije mogla da se razmahne. potrebno je. kojeg je Avram žrtvovao umesto svog sina. kao i kultno Oslepljenje i vraćanje vida Stefanu Dečanskom nalaze se u gotovo čitavom srednjovekovnom srpskom slikarstvu. a žrtve su prinošene za svaki slučaj na određenom mestu. meštanina naselja. gde je morao biti žrtvovan član iz kraljevske porodice. Često se smatra da odricanje predstavlja uništenje života ili suštine onoga što se prinosi na dar ili. određenim paganskim bogovima. i to kod bogova i duhova. kako po neznabožačkom kultu. poput Rimske imperije – socijalna funkcija žrtvovanja imala je funkciju integracije individuum u socium. ali i da bi se zajednica suprotstavila snagama smrti i rušenja. uvedena je beskrvna ponuda. Ili. a žrtvovalo se samo kultivisano bilje. na primer. dakle. Kasnije dolazi do zamene ili supstitucije žrtve. Džems primećuje. da bi se ojačali zidovi kuća i zidine gradova. premalterisane i obojene fasade).

katarktički smisao. ali ako je reč o direktnoj. Kao konsekvenca za prvo učinjeno nasilje nužno sledi odmazda. negde da je treb nastalo od istreb-ljeno. nije postojalo. jedan beskonačan proces. a mesto za žrtvovanje. onda treba da mu je draga i bliska. dati ono što bogovi žele. Kod nas postoje brojni primeri iz narodne književnosti. deca). Stor je mišljenja da čovek. crn jarac. Đakon Stefan i dva anđela. nalaze na brežuljku ili rtu. polaze od toga. da se mora dati. na marginalnoj fazi rituala prelaza (mladi pre braka. najbliže čoveku. a sveštenstvo. odnosno prase (Božić). Smrt Cara Uroša. najpre vrši vladar. a u patrijarhalnoj porodici pater familias. koji su po obliku istovretni sa čovekom. što je simbolizovalo veliko Stvaranje. Slovenija i Makedonija – lako možemo ustanoviti kako još i danas postoje brojni primeri mesta sa ovom osnovom koja se nalaze u paketu odnosa sa toponimima određenih slovenskih božanstava. Bugarska. Isto je i sa srpskom obrednom mitologijom: za obrednu žrtvu se uzima prvo muško jagnje. žrtvenici – trebišta. Bogu Perunu. ognjište. svetom vodom poškropi stenu ili da krst zagnjuri u izvor. istočni zid. hramovi. bio glavni bog. a forme su: crkve. 31 . Kome se i kada podizao žrtvenik? Šta se žrtvovalo? Kada je reč o podizanju žrtvenika na novoosvojenoj teritoriji. Čajkanović smatra da je kod Litvanaca Perkunas. kada bi u ratnom pohodu zauzeli novu oblast. Osnovni smisao fenomena žrtvovanja je da se jedna zajednica ovim ritualom suprotstavi sili destrukcije i nered. prema Rajteru i Jagiću. kako bi se nad haosom koji preti uspostavili red i harmonija. pretvaranje haosa u kosmos. odvraća nasilje od bića koje želi da zaštiti i usmerava ga na druga bića čija je smrt važna ili nevažna. izlazećem Suncu i vodi. U hrišćanskom folkloru Perun je zamenjen svetim Ilijom. bikove. bog groma i munje. Klanje životinje na pragu kućnome jeste porodična žrtva. lančana reakcija. koje je francuski antropolog Rene Žirar izneo u svojoj knjizi Nasilje i sveto. već samo hrastove. osveta i tako u krug. ovom bogu se duboko u šumi žrtvuje crna junica. Sloveni nisu imali ni hramove ni kipove. Žrtva tako nije zamena za posebnu. a ovo se odvija u okviru a) zajednice – plemenske. kad je reč o opštedržavnom interesu. žrtvovati. onda se biraju ili otpadnici društva (bogalji. Žrtve koje se prinose bogovima nazivaju se trebi. I sama žrtva. čiji je smisao da spreči nasilje. stvarnost. životinje koje imaju svojevrstan status totemskih bića. Ako je žrtva u obliku životinje. jer je nasilje osnovna snaga svih prvobitnih društava koja je poznaju pravnu sankciju za prestupe niti krivični zakon. već štiti čitavu zajednicu od njene vlastite agresije i zajednicu u celini usmerava ka žrtvama koje nisu njeni članovi i kavgu zametnutu na sve strane obred vezuje za žrtvu i suzbija tako što joj nudi delimično zadovoljenje. ugroženu individuu. vode ili raskršća i u okviru b) porodice – prag. kod Istočnih i Južnih Slovena. koja dovodi u pitanje sam opstanak društva. kod Kelta je bog oluje Perkunla. obročišta. okrenuti ka istoku. a u slučaju suše. kada prinosi životinju na žrtvu. da primiri nasilje unutar zajednice. Što se tiče žrtvenika i hramova: dakle. Prinošenje žrtve jeste svojevrsno nasilje. Brikner smatra da Bugari nisu imali gotovo nikakve hramove. a zajednica vrati kakva takva ravnoteža. i crn petao. Upravo zbog toga se javlja zahtev društva i prvobitne religije da se ova početna potreba za nasiljem obuzda. mada ne retko i domaćica. Muškarci prinose žrtvu hrastu. u smislu uništavati. najkorisnije i najvrednije. totemske životinje bliske ljudima. odnosno. koji preko neba prelazi ognjenim kočijama. bio je posvećen hrast. Nija mali broj slučajeva da kao osobenu formu žrtve nalazimo ubijanje božanskog kralja. nacionalne. uništenu šumu. ali su duhovno različiti. ljudskoj žrtvi. šljam) ili društveno neintegrisani. Čovek bira najdragocenije životinje. pored Zidanja Skadra tu su Oštar dan. s obzirom na rastuću energiju zla u jednoj zajednici. Hrvatska. seoske. groblje. Prema vizantijskom istoričaru Prokopu. te je bilo dovoljno da hrišćanski sveštenik poseče hrast. ali i same te zajednice sa božanstvom kome se prinosi zajednička žrtva. mesto za žrtvenik. Kod Slovena se žrtvenici i hramovi. Kako se žrtva bira? Neosporne su dve osnovne ideje: a) žrtva mora da liči na ljude ali b) da se od tih istih ljudi razlikuje. u novcu na primer. žene lipama. na primer. Obredom žrtvovanja uspostavlja se prisna veza unutar članova zajednice. žrtvovali su mu petlove (mlađe od godinu dana). Analizom topografskih mapa južnoslovenskih prostora – Srbija. kad bi ovaj počeo da pokazuje znakove slabosti ili bi država slabila. da žrtva ima profilaktički. pogotovo u Istočnim krajevima Srbije. Mirča Elijade je došao do zanimljivog podatka da su. mora biti nalik nasilju. Negde se dovodi i u vezu sa treb-iti.Ko prinosi žrtvu? Žrtvovanje. morali podići žrtvenik posvećen božanstvu vatre i Sunca: Agnjiju. da spreči izbijanje sukoba. u plemenu to je žrec. Indijci. Kod Srba taj čin mahom izvodi domaćin. Klanje jagnjeta ispred kamenog krsta u ime zajednice je zajednička žrtva. kako bi konstruktivna i integrativna zaštitna snaga društva postala dominantna. prinošenje žrtve ima preventivnu funkciju. medvede i jarce. Osnovne pretpostavke savremene antropološke teorije žrtvenog obreda. Zato se biraju životinje. različita od čoveka. u religijskom ritualu dominiraju molitva i prinošenje žrtve. Postoji i lična žrtva. Dragojlo i Smiljana. koje bi se oduprelo hrišćanstvu. Reč "treb" označava: da nešto treba. U tom cilju se pojavljuje sada žrtveni obred koji se temelji na principu pars pro toto.

Na drugom stupnju. ali prisutna u čitavoj prirodi. i danas poseduju duboko verovanje u duše. kroz noviju formu monizma probijaju se drevna mitološka shvatanja. S gledišta opšte animologije krajnje je nebitno da li se pomenuta duševna snaga ispoljava u prirodi ili u ljudskom životu. Ne možemo se složiti sa prevaziđenim teorijama Dirkema i Malinovskog o postojanju 2 osnovnih religija. kao i većina drugih religija. posebno oni pravoslavne vere kod kojih je hrišćanska crkva imala manji uticaj. islam. tipa vračevi. svi prethodni slojevi religioznosti. nebeskim pojavama. demone.bogovi donjeg sveta i solarna božanstva . to pounutrenje bilo sasvim duhovno prožeto. da bi u formi jedne ličnosti. u demonizmu. Animizam je. ali najbitnije. Iz ovoga proishodi da u svakom istorijski mlađem sloju religioznosti. posrednici više nisu potrebni. Prvi oblik te religioznosti bio je manizam (poštovanje predaka). mada ima teoretičara koji nisu tog mišljenja. pojavlujuj se mitska bića u ljudskom obličju i u mnoštvu bogova. judaizam. b) Demonologija . utvare i sablasti koji se pojavlujuj noću. c) Mitologija . sveprisutna u a) prirodi i b) ljudskom životu. ta je duhovna sila impersonalna. Najzad. Preovladavalo je verovanje da je animizam osnova ukupne religioznosti srpskog naroda. u biljkama. da li se njena volšebna bića pojavljuju u a) u bezlično/interpersonalnojj formi. odnosno. na kome u manjoj ili većoj meri perzistiraju svi raniji slojevi. gde se priroda i ljudski svet posmatraju se kao inkarnacije demona. najkraće. Tu se suština ili Jednost boga razlaže na niz posebnih likova. zoomorfizam i demonizam. Transparencija religijskih slojeva. veštica. heroja. mineralima. Na trećem ili četvrtom stupnju. koje je sve religijske. Postoje pojedinci. vampira. on u formama svoje duhovnosti. predmeti i životinje u b) delimično ljudskoj formi¸ u vidu vampira. Budući da su Srbi porekli iz jedinstvene. nužno čuva – u novijim oblicima – starije slojeve religioznosti.čiji su manifestni oblici: kultovi prirode i kultovi predaka. gde božanstva poprimaju ljudski oblik – ali u mnoštvu bogova – politeizam. povoljno ili nepovoljno i 3) predstave o duhovnim bićima u smislu Tvorca Sveta. Što više 32 . budizam. Manifestne forme ove religioznosti su htonizam . razne dobre i zle duhove. Animizam je osnovna supstanca svake vere. impersonalne duhovne energije (mana) koja se izvršava u čitavoj prirodi. koji su nastanjeni u prirodi. Šta je animizam? Srbi. Animistička supstanca nalazi se u Prirodi i Čovekovom životu. bilo da ga umilostiljava darovima ili da nastoji da izbegne njihovo dejstvo. Imajući sve to u vidu. od manizma. mitologije do monoteizma probijaju u manje ili više izraženoj formi. ali i danju i koje je nadolazeće hrišćanstvo izjednačilo sa đavolima. očšćeno od segmenata čulnog i čulnih bogova. a ova opet iz indoevropskog zajedničkog jezgra. u monoteističkim religijama biva okončan proces religijske individuacije. veštica ili u c) sasvim ličnom/personalnom obliku u politeističkoj ili monoteističkoj religiji 2. demonizma. Reč je o demonskim likovima poput zmajeva.viši i mlađi nivo religioznosti. Na prvom stupnju. drevna srpska religija. kamen i vasionu.kao višeg i u istorijskom smislu mlađeg sloja religioznosti. životinjama. iz arijske tradicije. u tom sklopu i magijska praksa koja ih prati. bezličnih oblika volšebnih bića koji nastanjuju šume i vode. sadrži niz mitskih likova/ božanstava. na primer „živa voda“ ili „kamen stanac“. verovanje po kome je celokupna stvarnost prožeta ili nastanjena duhovima ili dušama. naturalizma (naturizma) i animizma. U demonizmu čovek je sam suočen sa tom silom. na dva središta: komsogonijsko i antropološko. javljaju se već sasvim konkretno uobličene „figure“ koji samostalno u sebi sadrže tu duhovnu supstancu. ti likovi su sad pokretni i sami nosioce neke moći. posebno duhove predaka čini temelj slovenske religioznosti. svejedno da li s on iskazuje u formi: demonologije. te se čitava stvar završava u duhovnosti Jedne božanske ličnosti. Principi animologije 1. a to znači i vere. Može se poći od pretpostavke da je opšte svojstvo svaje vere animizam. Mitologija se javlja kao sistem koji ne mora da je uvek i sasvim uobličen. prihvatajući Turnvaldovo gledište. 3. nečastivim silama. to je politeizam. Shodno tome se mogu razlikovati dve oblasne forme animologije: 1) kult prirode i 2) kult predaka. 2) predstave o pokojnicima koji i posle smrti utiču na ljude. u strogo ljudskom obliku.hrišćanstvo. Dakle. Fenomenološko prosijavanje starijih slojeva. ali i životinjski svet. animističke predstave sistematizovao u tri grupe: 1) predstave bića – duhove.bogovi gornjeg sveta. a u izvesnom smislu ta je stvarnost zamišljena kao živa. Naime. poput drugih Južnih Slovena. kao najmlađi stupanj religijske individuacije. učitelja roda. u monoteizmu. pomenuta sila se još više personalizuje i dolazi do višeg stupnja pounutravanja Duha. koji su u stanju da između ugrožnih ljudi i tih duhovnih svetskih snaga vudu medijatori. može se proučavati kroz četiri osnovna odseka: a) Opšta animologija . d) Otkrivena religija . ide preko demonologije i mitologije. te da se ona samo manifestno diferencira na kult prirode i kult predaka. u manizmu. vila. pronalazača. praslovenske zajednice. ona ispunjava svaki oblik opšte religioznosti. Opštu disciplinu nauke o religij nazvaćemo animologija. put otelovljenja = inkarnacije.57. mitologije ili teologije–monoteizma. najpre u mitologiji. Niderle je mišljenja da je animizam zajednički oblik verovanja starih Slovena i da verovanje u duhove. Manifestne forme ove religioznosti su totemizam.

pažljivo čuvaju. ali i razne domaće životinje. najčešće. element dinamičke duše. prećutno je sadržano i verovanje da je za kosti ove totemske životinje kod Srba vezana duša. U suprotnosti sa animizmom jeste preanimizam. Negde se veruje da se duša kod takvih izlazaka iz čovečijeg tela pojavljuje i kao zmija. Duše umrlih borave u a) uglovima kuća. planine. pogotovo kada čovek umire. teriomorfni. pri čemu se ta druga forma čoveka naziva duša ili sen. Po svojim posledicama najplodnije je verovanje da je duša vezana za kosti. ako vila izgubi samo jednu vlas svoje kose mora umreti. Demonizam je oblik religioznosti u kome se osećaju tragovi drevnijih teriomorfnih (zoomorfnih) božanstava. koja ustaje iz groba i koji se. mi istovremeno ulazimo u starinu.idemo u dubinu. tako što izlazi na usta i tada se pojavljuje u različitim oblicima. ali i mitologijom i demonologijom. značilo sledeće: budući da je kod Srba uočljivo prisustvo starije htonsko/solarne mitologije. ali kosti jagnjeta možemo objasniti samo iz osnovu srpske mitologije. moraju sačuvati i pokopati u mravinjak. za koje je vezan čitav niz rituala. a kasnije dušu. u razne duhove. pa se zato zamišlja i kao senka ili slika. domaće ili divlje životinje. I u kasnije nastalom panteonu solarnih božanstava u epohi patrijarhatskog socijalnog ustrojstva sprske zajednice. izvori. e) groblja ali i na f) tavanu. vode. arijske ili indoevropske religije. a Crnogorka kojoj umru brat ili dever mora sebi odseći kosu i staviti je na grob svome bližnjem. Drugi oblik duše kao čovekovog duhovnog dvojnika jeste sen. U okviru đurdevdanskog rituala Srba. čak od njega sasvim odvojena i samostalna. odnosno poslednji dah. Staništa umrlih duša. Nju imaju naročiti vladari. što su sveprisutne i sveznajuće. kome sprski narod priređuje veliku prolećnu svetkovinu. totemizam. pri čemu upravo ti stariji slojevi istovremeno pripadaju širem plemenskom ili rasnom osnovu. Kao primer inkarnacije treba navesti i „vampira“. za koje smatraju da je prethodilo religiji i da je stvorilo religiju. kraj b) ognjišta. Vezanost duše za telo. Inkarnacije i materijalizacija duše. ali i obutačna. kako etnolozi nazivaju vračanje. gotovo uvek. Animologija. Čajkanović je pokazao da je naš narod verovao u izvesnu specijalnu silu. zatim d) raskršća. Opšti princip duše je. kao miš. ona je jednaka duši. Postoji kod našeg. a u religijskoj nauci ta se sila naziva mana. vuk. kao demonsko biće kod Srva u zapadnim krajevima. kao čovekovog duplikata. naziva vukodlak. 6. Po prilici takvi su i naši zmajeviti junaci. prema srpskom mitološkom sistemu. a disciplina vere: manaizam. ali i solarne mitologije. 4. Najkraće: u kosi je sadržana životna snaga. konkretno. ona je prvobitno čovekov dah. već može da ga napušta. ali može biti i nešto različito od tela. Poznat je primer iz naše i poezije i tradicije. Stanište duše su i c) dovratnik i prag. 5. poput psa ili petla. Nemački etnolog i mitolog Vutke je mišljenja da su i Nemci imali slično shvatanje duše kao i Sloveni. Jer. u odžaku. običaj da se kosa i nokti. stoga i zmija-čuvarkuća koja je otelovljenje duše predaka. duša se uvek javlja u takvim oblicima da označava nešto maleno. živi ispod ognjišta. Ovde je potrebno napomenuti: elementi animologije su u neposrednoj vezi sa magijom. kao prežitke matrijarhata. jer se u njima nalazi moguće stanište duše. vračanjem i činima. mrtvo telo. Probijanje „htonskih“ elemenata u novijim oblicima religioznosti u isto vreme predstavlja prežitak iz „naše“ još starije. Duša je jezički srodna sa duvati. u kamenu. posebno lobanju. odnosno pas – kao vukov dvojnik. 8. zbog čega se na Badnji dan bacaju orasi i iver od badnjaka u sve uglove kuće. koja je u većoj ili manjoj meri imanentna celoj živoj i mrtvoj materiji i koja može biti spasonosna. u srpskom joj je Vuk Karadžić dao zgodan naziv. manaizam. u običaju da se jagnjetu koje se tada prvi put kolje. Vračanje prosto operiše tom neodređenom duhovnom silom. Čisto animističko verovanje je u činjenici da se duša sadrži u kostima. muva. ali i kod drugih naroda. zašto kosti jagnjeta? Zato što je jagnje. naročito duše umrlih predaka. drvetu ili životinji. đubrišta ali i h) šume. kojom naročito raspolažu zduhači i zmajevi. smetlišta. Prema prostonarodnom verovanju duše mrtvih se odlikuju time što se brzo kreću. koji na svom telu obično imaju beleg životinjskog porekla. posebno dece. 33 . da jednom od tela odvojena može se ovaplotiti. Naš narod veruje u postojanje nezavisne duše. Zbornim mestima duša smatraju se i g) bunjišta. duhovna sila. još uvek nailazimo na elemente zoomorfizma i htonizma. kao sistem autentično srpskih mitskih likovam koja je formirana u kasnom srednjem veku. 7. sa verovanjem da će se oploditi kao mravi. Dakle. Naime. na primer. Erdeljanović smatra da je na našim prostorima vera i dalje pod uticajem animističkog i uz to mnogobožačkog karaktera. sveštenici. demonizam i totemizam. pomoću nje se baja i vrača. te se autentično „srpsko“ gubi pod koprenom te više ali i zajedničke opštosti „slovenskog supstrata“. Kakvo je prostonarodno shvatanje duše? Duša se poima kao dinamička snaga koja može biti povezana sa jednom delom tela ili sa celim telom. s kojim se gase životne funkcije. sa nebrojenim mađijama. Senka koju naše telo ostavlja prema svetlosti ima isti karakter kao i naša duša. Duša ne mora biti neposredno sjedinjena sa telom. utvare i sablasti i da usled toga stoji u pravoj suprotnosti sa jednoboštvom koje propoveda hrišćanstvo. Poznato je da se duše rado inkarniraju u divljim životinjama – otuda i teriomorfizam. krovu ili strehi. još sasvim mitološki nerazvijen simbol jednog lika sunca. To bi. duboko usađenog verovanje u duše (osobito pokojnika). male ili velike. inkarnirati ili materijalizovati u drugim oblicima. leptir ili kao plamičak. što je jedan od recidiva totemizma. Kod Srba su to najčešće zmija.

vršili su ulogu prvobitnih hramova i u toj funkciji hrast je „tabuisano“ drvo. Bogu Agnjiju prinosi se žrtva na slami. U ritualnom loženju „badnjak“ možemo posmatrati kao zamenu Mladog boga. a neprijatelj ne može da se promaši ako se gađa odatle. Obožava se ili čitava biljna vrsta kao što su to stabla lipe ili hrasta ili pojedini primerci. poznato je da duša može da se pretvori u vilu. postavljaju im jela i pića na zemlju. A prema motivima u našim pesmama. u stvari. Tako jedna narodna pesma kazuje.58. pod uticajem hrišćanstva zamenila raniju lunarnu simboliku. U težnji da se duša umrlog učini nepokretnom. a hteo bi da se oslobodi ovih mora. Dete. Kamen stanac. 34 . Prema narodnom verovanju svaka biljka je dobila svoju dušu od duša umrlih ljudi. boga Sunca. izgleda.gomila kamenova. kome su starija braća i sestre umrli. što je – uz činjenicu da se narod mahom bavio zemljoradnjom – stvorilo jednu duboku povezanost Srba sa prirodom. Bacanje kamena u dalj. a posebno mesto u tome imao je kult hrastovog drveta. Protosloveni su verovali u šumske demone. pa i Srba. hrpa . poput kruške kod Đevđelije. Reč je o ideji koja je. molitva sa kamena stanca biće svakako uslišena. stan umrloj duši. a svako važnije bilje imalo je svog boga. Kod Srba pojedini primerci hrasta. da joj u skorije vreme niko nije umro. Ovde treba reći da se Božić i Badnji dan dovode u vezu sa zimskim solisticijem. bila je pod snažnim uticajem čudesnog delovanja prirodnih sila. koji inače ima kultni karakter i služi u mnogim obredima i magijskim radnjama. I u Starom zavetu se na više mesta pominje hrast u ulozi božanskog drveta. Takvu transformaciju duše nazivamo materijalizacijom ili inkarnacijom. kamen se zadene za granu nerodne šljive. pošto kult vatra zauzima istaknuto mesto u indoevropskim religijama. značajnu magijsku funkciju imaju kamen u funkciji nadgrobnog spomenika. zbog okupljanja pokojnika na Badnje veče posnog karaktera večere. Kult drveta i biljaka je jedan od retkih iz skale starih kultova koji je pravoslavna hrišćanska crkva bezuslovno prihvatila i koje i danas imaju svoje posebno mesto i svoju simboliku u crkvi. usamljeni kamen većeg oblika . prokletije. Badnjak je neka vrsta fetiša ili zaštitnika koji se koristi u ritualu isključivo solarnog smisla. zmiju. da bi žena bez dece. Osim kamena stanca. Dakle. O Đurđevdanu. jer se manipulacija badnjakom odigrava ili pre izlaska sunca ili posle zalaska sunca. o Božiću. sa verovanjem da će i sve slične šljive roditi. Hrpa kamenova na raskršću vezuje se za ne isključivo srpski običaj. pre izlaska sunca. za magijske rituale povećanja plodnosti i biljnom svetu i stoci. Koristi se u dva obreda. u liku zavetnih zapisa. no. dovoljno je da se "veže" za kamen. Tu se dovode deca u cilju magijskog lečenja. kao i probušeni kamen. na kamenu stancu treba da zadoji neka religijski „zdrava“ žena (da su joj živi roditelji. dolazak anđela se vezuje baš za hrast. sa ovaploćenjem duše umrlih. godine postali su hrišćanski. sveto drvo povezano sa kultom predaka. čiji se tragovi osećaju u verovanju.kamen stanac. da iz „kamena“ može da se otelovi ljudsko biće. a uveo ih je car Aurelijan u III veku da bi hrišćanstvo približio paganskim narodima i do 336. da se prikuje nedolično ponašanje. a to znači i od ljudskog tela. isto čine Srbi na Badnje veče i zadušenice za pokojnike. zmaja. Probušeni kamen. kada selo na određenom mestu proklinje zločinca kome nije uspelo da uđe u trag. Koristi se pre svega prirodni. i da se pripoji nekom drugom biću ili telu. biljaka i vatre Mitološka svest Praslovena. ubrzo rodila dete iz kamena. neobrađeni kamen različite veličine. Kult drveta. hrast je u nekim religijama poznat i kao drvo boga gromovnika. postoji i obrnuti primer. u cilju zaštite od ujeda zmija. Isto tako. kamen i slično. Religija i kult kamena Duša kao dinamička sila i oživljavajući princip može da se odvoji od tela. ono mora da je kršteno). 59. da nije u dragom stanju i da nema menstruaciju. te se dovodi u vezu sa verovanjem o suncu. a ukoliko ima malo dete. velikom svetkovinom. zatim. bosiljka i kult badnjaka. Badnjak se dovodi i u vezu sa kultom pokojnika. Neki etnolozi magijsku i kultnu funkciju probušenog kamena na vodeničnom kolu vide u njegovoj analogiji sa ženskim kosmičkim principom te u srpskom narodu postoji verovanje da je provlačenje kroz probušen krečnjački kamen lekovito. treba da dođe do kamena stanca i da tu zapali sveću. Značajnu ulogu imaju kult masline. Njegov je značaj u kultu Badnjeg dana koji je povezan sa kultom ognjišta. Na Mladence i Blagovesti postoji i običaj magijskog bacanja kamena sa desne noge u dalj. ukoliko bi okupala beli kamen i u kolevci ga ljuljala poput deteta. Vrlo često se prestupnici vezuju za kamen stanac. kada se prilikom obredne muže ovaca kroz takav kamen "protera" prvi mlaz mleka. U srpskoj narodnoj religiji postoji veći broj primera vezivanja duše za kamen. božanstvo naročite vrste koje se spaljuje da bi opet oživelo. Kamen stanac je. darovi u hrani. i probušeni kamen. Onaj ko sanja svoje umrle. Svi slovenski narodi pripisuju hrastu mitski i sveti karakter.

praznici koji su posvećeni zmiki su: Mladenci. u stvari brani polja do smrti od aždaja koje predvode oblake. Ekstrasenzitivna i magijska svojstva zmije. da imaju karakter svetosti. a Čudotvorna moć koju daje zmija. 28. Prema tačnom ukazivanja mitologa i etnologa. zmija i zmaj predstavljaju vododelnicu dva mitološka sistema i to tako što zmija odgovara htonićnom. kraj ognjišta. kad se obere i stavi pod jastuk. piju je i kupaju se. 2. posebno one koja se zahvata kraj vodenice. O brojnim verovanjima srpskog naroda u čudotvornu moć zmije postoje zametna etnografska i umetnička građa. U tom smislu je raširen motiv da od pojedene zmije postaje razumljiv jezik ptica. od koga se očekuje svaka pomoć i kome se prinosi žrtva. 3. Zato vračare obično traže vodu sa levog ili desnog vodeničnog točka kako bi odgonile ili odvratile zlu nameru dušmana ili navrnule dobro na svoju vodenicu. polje i ovce. U te dane ime „zmije“ je tabuisano i prinose se žrtve. i u tome redu i ale. Kult vatre. Inače se lekovitom vodom smatra i „nenačeta voda“. odmah bi pristala na brak. Mnogi mitolozi ustanovili su organsku povezanost zmije i zmaja. Jovana se kraj žive vode stavi žito ili koren kukuruza. čorba od zmije onome ko je okusi omogućava da savlada svaki jezik – pa i nemušti. U pogrebnom kultu protočna voda se koristila da se opere odeća umrlog. U zmiji je inkarnacija duša umrlih predaka. Za sv. te je životinjski predstavnik žitnog demona i utiče na rod useva. kao svojevsrna žrtva vodi ili se umesi poseban hleb. a ako se voljena osoba pogleda kroz njenu glavu. 4. pogotovo na Spasovdan. drugom demonskom liku iz srpske drevne vere. Voda koja izvire iz vrela kao i kiša predstavlja božansku krv. Jovana. mnogi su je videli. Blagovesti i Todorova subota. U koje dane je ime „zmija“ tabuisano? Zbog činjenice da je u zmiji inkarniran duh pretka. čovek ima ambivalentan odnos prema zmiji. a koren verovanja je iz osobene dioniske tradicije. 61. Zmija kao demonsko biće 1. Takve vatre se pale pomoću suvih lipovih motki i koriste su se u magijskim obredima. lustrativnim. Zmijska košuljica služi da se kod dece vrši salivanje strave. Srpski narod i dan danas još veruje kako već samo pojavljivanje zmije u dvorištu domaćina ima proročki – mantički karakter. ali je ne mogu opisati. Zmija u obrednoj magijskoj praksi. Avgusta i 21. istovremeno čovek istu zmiju obožava i prinosi joj žrtve. to je značilo da će neko iz kuće ubrzo umreti. U sprskoj mitologiji. simbol plodnosti. sprski narod veruje da su zmije koje žive po kućama i u zidinama ne samo bezopasne. ispod kućnog praga. Zmija – kultno biće. se obavezno pusti niz vodu. Zbog motivske i mitološke veze zmije. dok zmaj odgovara antropomorfnom. plaši je se i čini sve da predupredi njeno negativno dejstvo. starijem i praslovenskom mitološkom supstratu. 5. kao i voda koja je tu stajala. pa maramice i peškire ostave kraj izvora – oni su tabuisani i ne dodiruju se! – sa verovanjem da je na njih magijskim putem preneta bolest. Ukoliko bi neko iz kuće ubio takvu zmiju. posebno stočnih. budući da su Srbi svoje mrtve prvobitno sahranjivali upravo na tim mestima koja su ujedno mesta kulta i obreda. izvor ili česma) obično sahranjen kakav plemenit junak. Septembra: kroz kostursku glavu zmije poseje se bosiljak koji svima omogućava da. Isti značaj se za vreme Mratinaca pridaje i „mitskom vuku“. dakle vasceli imetak jedne porodice. leži u njenom mitsko-magijskom htonskom supstratu. kao i kada zmija pređe preko deteta koje spava u polju. 60. Od posebnog značaja je zmija koja se ubije između Panađura. a često je lekovita/magijska stoga što je na tom mestu (bunar. gde sada dolaze u kontakt sa dobrohotnim Vidovim demonima. 35 . a neki manji deo odeće. umivaju se. a brojne primere toga možemo naći u našoj narodnoj poeziji. a u Podgorici srce zmije ušiveno u košuljici detetu obezbeđuje „zdravlje i snagu“. u cilju teranja bolesti.Ovde treba pomenuti i običaje sa živom vatrom. na onima mestima trajnog prebivališta ljudske duše. Zmija i vuk su dva osnovna oblika inkarnacije duše predaka ovaploćeni u zmiji ili vuku (ili psu) koji imaju da štite kuću. očuvan naročito dobro u Istočnoj Srbiji. O tome svedoči i magijska praksa da orač nosi sa sobom zmijsku glavu u torbi dok seje žito s verovanjem da će njiva obilno roditi. Velika je magijska moć protočne vode upošte. Veruje se da smuk – zmija ili zmej – koji čuva polja i vinograde. kao i kod većine indoevropskih religija. U našoj mitologiji. Takvi se izvori često obilaze na Vidovdan i za sv. voda iz nedosegnutih dubina pećina. Zmija se pojavljuje kao atribut boginje Meseca. dakle. u snu razgovaraju s mrtvima. mlađem. Osim srpskog i drugi narodi veruju da se duša posle smrti otelovljuje u zmiji i srpski narod veruje da svaka kuća ima svoju zmiju – čuvarkuću. već da brane čoveka od svakog nevidljivo zla. kada se stoka tera između dveju vatri. simbolu srpskog vrhovnog boga. što je simbolizovalo odlazak mrtvog iz sveta živih. zmaja i ale postoji verovanje da svaka zmija ili posle sto ili posle četrdeset godina postaje zmaj. vode i izvora U svakom kraju u Srbiji postoji neka proglašena zdrava voda oko koje se ljudi okupljaju. Bolesni ljudi se umiju vodom s tih izvora. Zmija se zamišlja kao stanište ili inkarnacija duše umrlih predaka i srpski narod veruje da zmija živi u temelju kuće.

obrede koje su se odvijale noću. a njihova primetna ambivalentnost zabeležena je pogotovo u običajima istočne Srbije. vremenske pojave. čije su prostore naselili Srbi u sadašnjim istočnim krajevima. pre svih „mitski konji“. kroz bogatu mitsko-magijsku praksu. Zmija i zmaj U mitologiji srpskog naroda zmija ima dva suprotna značenja: pozitivno i negativno. Na istoj mitološko-strukturalnoj liniji sa zmijom nalazi se lunarna simbolika i sa istim u vezi ideja plodnosti. ali sa malim kriocima ispod mišica. dan danas na Kosovu veruju da na Todoricu izlaze zmije. zatim su to atmosferski elementi poput vatre. čiji je simbol bio zmija koji je i danas još aktuelan u svetskoj farmaceutskoj industriji. uspela je da gotovo u celosti očuva sadržaje arhaične tradicije. Svakako. Zmaj mitološki i morfološki proishodi iz zmije. Kult zmaja poklapa se sa nastankom državne organizacije kod koje je patrijarhat osnovni model moralno-pravnog ustrojstva zajednice. Otuda u našem folkloru zmaj i 36 . Sasvim novu etapu u duhovnom razvoju predstavlja pojava kulta zmaja koji ukazuje na radikalno izmenjenu socijalnu situaciju. što objasnjava važnu ulogu Meseca i lunarne simbolike integrisanu u tako raznovrsne realitete poput žena. povezane su mitske životinje. Istorijski posmatrano stari Tračani. Makedoniju i zapadnu Bugarsku. plodnost. ne samo u pukim sećanjima. Što se socijalnih uslova tiče. kome se molitve upućuju radi izobilja i zdravlja. pomamna igra žena. Često se tračko božanstvo dovodi u nepodrednu vezu sa dioniskim kultom i dalje. Trački kult Dionisa podseća na obrede koje je Euripid prikazao u Bahantkinjama. rasta i mrtvih. tamo gde preovladava lunarna mitologija sa obeležijima htonizma. kult zmije sreće se u društvenim zajednicama sa dominantnom ulogom porodične organizacije. te da Mesec. često u formi egipatske sfinge ili antičkih kentaura. zmija. Tako u kulturi Srba živo bitišu jedan kraj drugog dva socio-kulturna sistema: a) patrijarhatsko-monistički. a njima odgovaraju dva modaliteta ustrojstva zajednice na a) porodičnoženskom (zmija) i b) državnom-muškom principu (zmaj). s zmijskim mladežom i bičem vučije dlake na mišici – što se smatra preostatkom teriomorfizma: ptice i gmizavca. mesec i zvezde. sa zmijom. Mirča Elijade smatra da je lunarni ciklus veoma dugo ostao prisutan. već i u živom narodnom verovanju. hrišćanstva i vizantijske kulture. u planinama. koji su upereni protiv škole uporedne mitologije. boga prirode. koji ontički ishodi iz zmije. Dok se u drugim mitologijama nebeski zmajevi pojavljaju kao neprijatelji. inače svetu životinju Sabazija. korišćen u praktičnom i verskom životu drevnih naroda skoro 15 000 godina pre otkrića zemljoradnje. 2. na koji je sem drevnog praslovenskog nasleđa uticala i bogata tračko-dioniska kultura tipična za južnu Srbiju. matrijarhat. Kraće. tačnije. Karakteristika jedne rane forme srpskog zmaja jeste ta da on leti čuva seoska polja. smrt itd. pretežno u krajevima dinarske kulture ili ijekavske jezičke zajednice i b) matrijarhatsko-pluralistički i htonični sistem u Istočnoj Srbiji. druga savršenija forma jeste nebeski ili Ognjeni zmaj. Mitovi o mesecu su univerzalni i za razliku od prirodnih mitova oni su najujednačeniji. munje. koja je bila vezana za ratarstvo i stočarstvo. vriska i zmije. 1. u našem epu su vazda prijateljski nastrojeni prema Srbima. ili u našem slučaju htonskog vuka i zmije kao ravnih formi vrhovnog srpskog boga. pri čemu se pozitivno ili dobrohotno još jednom udvaja na dva mitološka i kultna oblika: htonično-lunarno ili čuvarkuća i solarno-nebeski ili poljarka. Robinson je prikazao sledeću evolucionu liniju verskih predstava svakog naroda: 1) animizam. atribut plodnosti osnovno obeležije je i samoga zmaja. Srpska narodna kultura pored novih duhovnih i kulturnih uticaja. zemljoradnje. koja stavlja sunce u središte tumačenja mitologije. a neprijateljski prema Turcima. uz svetlost baklji. ima važniju u drevnoj slovenskoj mitologiji od Sunca. Divlja muzika. te se pojavljuje kao spoj nekoliko životinja. htonskim bićima tračke i dioniske religije. odnosno istočno od Morave. odnosno lunarnim kultom. kao što Sunce izlazi iz noći.62. vegetacija. Najviši oblik je naš zmajeviti epski junak u ljudskom obličiju. S Mesecom. zatim 2) mnogoboštvo analogno ustrojstvu društva na čijem čelu je kralj ili patrijarh i 2) božansko društvo sa jednim poglavarem. Zmija = porodica = lunarna mitologija. voda. Narodi koji su znali za sunčevog zmaja uvek su kulturniji od onih koji ga nisu poznavali. imali su božanstvo zdravlja vezano za zmiju. reč je o ritualnoj identifikaciji sa bogom. koje su žene u stanju božanskog ludila kidale i sirove jele. Hervegovine i Crne Gore. božanstva se prvobitno pojavljuju kao sunce. Na patrijarhatsko-monistički kulturni sistem uticali su i elementi ilirske kulture i mitrizma i to sa područija Bosne. pre svih. A na takav zaključak upućuje i jedno istraživanje koje kult zmije dovodi u blisku vezu sa „todorcima“. Nema nikakve sumnje da je mesec svojim promenljivim oblicima stvarao mnogo snažniji utisak od sunca njegovog pravilnog kretanja. što se umetnički izražava u formi sinteze gmizavca i ptice. što potvrđuju i Erenrajhovi stavovi. Zmaj = država = solarna mitologija.

hrom. a ako se pomene. obično se prinosila odgovarajuća žrtva. Božića. Vuk je u našoj mitologiji tabuisano demonsko biće. s jedne strane. 2. Od etnološki izuzetne važnosti je činjenica da se na dva veoma značajna. Mratinaca. pa vukodlak. tzv. a proučavajući religiju Srba Čajkanović je utvrdio da se i kod našeg naroda konj javlja 37 . sv. onda ga treba nazivati sledećim imenima: ala. Za vreme Mratinaca. što narod poznaje po njihovom bledilu. Kao što je pas pratilac čobanina. zamišljen kao beli vuk. zapažamo kako se naš vrhovni bog u formi vuka/psa. čime simbolizuje raniji. se i dan danas tumači kao znak nesreće. posebno u božićnim običajima. u vreme jesenjih vučijih praznika. pa su u ovom kraju na praznike: sv. na Kosovu se poseban badnji kolač domaćin bi iznosio na prag kuće. 4. obavlja se niz radnji kao zaštita od vukova. koji je u slovenskoj tradiciji čobanin ovcama. pogotovo se ne sme dodirivati vuna. već i lovačkih božnstava. te da je u istom smisaonom odnosu kao što je to i paganski vrhovni bog. govori u prilog kultu vuka kod Južnih Slovena. dok se na Balkanu i kod Južnih Slovena pojavljuje u liku vučijeg pastira. da vuk ne bi ulazio u torove stoke i davio ovce. ne sme se spominjati. U istočnoj Srbiji se pas i danas pojavljuje u ulozi „polaženika“. odnosno tora u kojem se čuva stado. na kući i ovčarici javlja simbolička oznaka za psa. Konj i petao – demonska bića srpske religije 1. Arhanđela Mihaila. socijalnu i zaštitnu funkciju zajednice. u osnovi htonski mitski osnov i oblik vrhovnog srpskog Boga. posebno na raskršću. U našim narodnim pesmama zmaj redovno dolazi odozdo. u dobrom liku – kao domaći pas i u lošem izdanji – kao divlja životinja koja nanosi štetu. Belorusiji. Paganski pas postao je u hrišćanstvu nečista životinja. svinje i kokoške i psa kao polaženika. kada mu se ukazuje izuzetna počast. posebno se praznuje poslednji dan. predstavlja mesec u opadanju. Mitsko oblikovanje „vuka“ korespondira sa istočno slovenskim božanstvom gospodara šume. da pas nije samo pratilac šumsko-pastirskih. a i sam indijski bog Agni povezan je i sa psom i sa vukom. Varvaru. dotle zmaj ima širu. Save. Mitološki koreni pojave zmaja kod Srba vezuju se za epohu formirane države. Nema sumnje da je ova drevna mitološka predstava poslužila kasnije i samom hrišćanstvu da se lik Hristov oblikuje u formi dobrog pastira. kamenik itd. naročito ne za vreme Božića. osim u istočnoj Srbiji. Pas je najčešće postavljen na ulazu kuće domaćina. kao što se pas katkad smatra za čobanina. i Badnji dan koga simbolizuje oganj. koji je ujedno i šumski ali i lunarni demon. s druge strane. Srba i Bugara pre svega. 3. koje je negovano u Rusiji. Kod Srba i kod Crnogoraca za vreme zimskoh praznika. žene ne smeju ništa raditi u ruke. U mitologiji je poznato kako mitski vuk. koji se naziva kriveljan i koji je najopasniji. Viša forma. 64. vučijih praznika. 63. vuk i pas imaju važnu ulogu u narodnoj religiji. Pas kao polaženik u istočnoj Srbiji. ali i za vreme prolećnog praznika Đurđevdana. miljenik je ljudi. Ignjata i na Badnji dan uvodili u kuću pored ovce i vola. Kultni karakter vuka. u nekim krajevima Srbije se na Božić iznese na raskršće večera za vuka od svih jela sa trpeze. zna i da ukrade devojku ili da po noći pohodi mlade i lepe žene. Uostalom. Htonska i lunarna priroda mitskog vuka izražava se u verovanju da je ovaj vuk sakat. Konj – kultna životinja Slovena. vuka i psa. gde se pojavljuje u formi lešij. Oboje pripadaju nečastivim silama. Strukturalistički posmatrano. životinja i ptica. I narodno verovanje da je „pas na mesecu“ ukazuje na htonsko-lunarnu prirodu vuka. tamo gde je bilo razvijeno ovčarstvo. zavijanje psa. naročito oko sv. solarni karakter Boga. 1. a njegov životnjski ili teriomorfni oblik jeste vuk. Sa hrišćanstvom ovaj beli vuk je doveden u vezu sa Svetim Đorđem. Hercegovine i Crne Gore. Vuk i pas u obrednoj i magijskoj praksi. Zmija je fiskirana za kućno ognjište. Publikovani reljefi Nikole Vulića. kada se i kreće poslednji ili sakati vuk. Kod balkanskih Slovena. zatim za vreme Mratinaca. ako ne i najznačajnija hleba stočarskog naroda istočne Srbije. sv. Atributi vuka kao htonskog i lunarnog mitskog lika. Prema dostupnim izvorima konj u protoslovenskih plemena predstavlja izrazito htonsko biće. Ukrajini. Pas kao pratilac čobanina ima veliku ulogu u božićnim običajima. čiji je supstitut lik „đavola“. pošto je sakat. najčešće sa planina. tokom vučijih praznika i noću. a isto važi i za vuka.zmija vazda idu zajedno sa ognjem odnosno ognjištem. Vuk i pas kao demonska bića Veoma je složeno pitanje karaktera odnosa i mitološke bliskosti dva demonska lika. stoje u bliskom odnosu. Čajkanović je pokazao kako je pas demonska i proročka životinja i po svom karakteru ambivalentan. što govori da su pas i vuk iste mitološke strukture. Ukratko. Mitolozi su dokazali da je reč vukodlak tipično južnoslovenska forma i da slovensko verovanje da se duša posle smrti inkarira u vuka. tako je on pratilac i samog božanstva koje se identifikuje sa čobaninom koji za vreme božićnih praznika ulazi u kuću. simbolički je predstavljen zmajem. na kojima je prikazan trački konjanik sa psom kraj konja govori u prilog tome. posebno u dinarskim oblastima Bosne. istog kultnog i demonskog bića i poput zmije i vuk se prikazuje u dva suprotna obličija ili stanja. a poetska transpozicija za njenu propast u srednjem veku. kad nastaju kosovski i postkosovski ciklus pesama.

Todorov kult u istočnoj Srbiji i Bugarskoj. Čajkanović poriče i Dabogu i Svetovidu solarni karakter. demona. Petao kao atribut htonskog ili solarnog Boga? Prema starijim mišljenjima petao se fiksira za htonski svet. kao u slučaju belog i crnog konja. ovde je sada reč o žrtvi koja se prinosi solarnom. pa zajedno sa kukuruzom koji je stavljen ispod sofre. pa se ovde postavlja pitanje smisla kulta tračkog herosa – konjanika. strane trački kult ili kult tračkog herosa je formiran u koloniji Odesos – u blizini tračkih plemena. tumači kao atribut solarnih božanstava. Povezan je i sa vodom. dva protivurečna lika: dobroćudni u vidu domaće kokoši i petlova i zloćudni/divlji u obliku gavrana ili vrane. nekad sa ciljem da dobiju nov izgled. konj sa konjanikom. tzv. 3. Na dan Todorove subote konji se prvo jašu poljima. kao i zaštita od zmija. Izrazito htonskog demona predstavlja i crni konj. veruje se da je geneza zmija u konjskoj dlaci. 6. naročito crni konj. Dažboga. koji pomaže pri pronalaženju blaga i otkrivanju vampira – jer crni konj nikada neće nagaziti na njegov grob. kao konji ili kao jahači i oni su se javljali samo jednom godišnje. 38 . Svetovida i Triglava. Domaćinstvo koje drži konje obavezno umesi tzv. negde so ili kukuruz. pak. Trački kult je svakako imao najjači uticaj istočno od Morave. koji i čine njegova htonska mitska obeležija. konjski kolač. Kult petla u mitologiji Srba. heroja htonskog sveta. i u tome redu divlje ptice – štetočine. radi plodnosti. Obredi i kultovi na našim prostorima isprepletani su sa onim starosedelaca. postojao je kult Velikog boga. Taj pokretni praznik pada u prvu subotu uskršnjeg posta. zmija i pas. A veza između višeglavih bića. tokom Todorove nedelje. Sveti Todor zamišljan je kao hromi konj ili njegov jahač. solarni bogovi. pokojnika i predaka i da se osim zdravih kreću i hromi konji. a kupanje je u određenim danima zabranjeno. a koren nesporazuma se verovatno nalazi u nerazlikovanju crnog i belog petla. Srbi veruju da odmah u noći iza Todorove subote kreću povorke konja. ali delu Makedonije. u konje se pretvaraju grešne duše. Mrvama koje se pokupe sa trpeze Badnje večere. nekad da dobiju i novu funkciju. koji se peče zajedno sa božićnom pečenicom. mitolozi se slažu u tome da je razlika samo u tome da li se pomenuta božanstva interpretiraju kao solarna ili lunarna. Iz ovog sledi nesumnjiv zaključak da je dobar deo običaja oko Badnjeg dana u vezi sa žitnim demonom sagledanim u obliku ptice. Zanimljivo je da je i lik Marka Kraljevića u izvesnoj meri nastao pod uticajem tračkog herosa. koje znaju da upropaste letinu. koja se poput zmije. a na simboličan način povezan je i sa lovom. Kod Srba konj se pojavljuje u vezi sa demonima donjeg sveta. po isetku Todorove nedelje. veruje se da praznik izražava trojni smisao: praznuje se zdravlje konja. te je troglavi trački heros htonskog karaktera. kopitnjak ili todorčić. te se kult Tračkog konjanika održao na tlu istočne Srbije. već i osobeni kult svetog Todora – koji je dobio hristijanizovanu transpoziciju.e. u istočnoj Srbiji to čini domaćica. što je potvrda htonskog karaktera demonskog bića kome je ritual posvećen. tračke i slovenske. Domaća ženska čeljad prvog dana Božića mora da se omrsi vrapcem ili golubom.n. jer postoji povezanost konja i zmija.kao atribut onih svetaca koji su zamenili našeg boga mrtvih. te je žrtvovan beli konj. ujutru na Božić hrane se kokoši i petlovi. mora i vukodlak. 5. a takvi su Perun i Perunica. ne loži se jer todorci ne vole dim. Konj u kultu i obrednoj praksi kod Srba. ali kako je božanstvo poprimilo solarna obeležija. najbolje je izražen u liku Kerbera. a onda domaćin konju kod kamena stanca daje ceo kolač ili neki deo. Dabogu i Svetovidu se kao žrtva prinosi petao kao atribut htoničnog božanstva. Kao i pas i kokoš može biti polaženik i kokoš je karakteristika zemljoradničkog stanovništva u istočnoj Srbiji. a hromi konji u kultnom smislu simbolizuju naročitu vrstu bića. kao i srpski zmajeviti junaci jašu na belim konjima. Kod Tračana još u IV veku p. te se iz toga vidi da je konj primarno nosilac duša pokojnika. druge divlje životinje. pre svih Peruna. da je preuzeo deo njegovih funkcija. međutim. Ali petao je u vezi i sa onim našim svecima za koje smo videli da su nasledili starinskog našeh boga mrtvih: sveti Marta i sveti Sava. lunarnog ciklusa. kod Vlaha. na šta upućuje i kretanje ovih konja tokom noći. koji mogu da pogaze useve ili da ukućanima nanesu zlo. vuka i konja pokazuje u ambivalentnom obliku. htonski mitski konj i jahač. u Bugarskoj i Makedoniji. lovom na ljudske duše. S obzirom da se na ovaj dan pali i smeće. sredina se probuši i u rupu se stavlja ovas. naročito beli petao. Ženama je zabranjeno da peru kosu ili da kupaju decu (osim sa potkovicom u vodi). te kult predstavlja plodonosnu sintezu dveju mitoloških tradicija. On se često prikazuje i kao bradati. od crne ka beloj. pa su kultna mesta posvećena njemu bunari i izvori. gde su izvorno živeli Tračani. Petao igra naročitu ulogu u srpskoj mitologiji. Meziji i delom Dunava. dakle žena. U istočnoj Srbiji ne samo da je očuvan kult Tračkog konjanika. psa koji čuva vrata Hada. Mese se kao zaštita od Todorovih konja. petao je i dalje ostao atribut božanstva. Jednom reči. Poznato je da su osnovni atributi tračkog heroja konj. odnosno. S druge. Neveste se tog dana ne češljaju. Trački heros je najčešće predstavljen sa tri glave i na konju. U nekim krajevima postavljaju se i simbolične naznake. veštice. koji je dobro očuvan na prostorima istočne Srbije. a ne htonskom bogu. Mitska bića pod nazivom todorci zamišljani su dvojako. mada se na osnovu velikog broja činjenica petao. O slovenskom kultu konja nedvosmisleno govore i arheološki nalazi i pisani izvori. stariji čovek. 4. naime. 2. Konj i kult tračkog herosa. Kako je evolucija išla od htonske ka solarnoj mitologiji. tako su i petao i konj promenili boju. koji se na osnovu atributa bršljana i vinove loze može dovesti u vezu sa Dionisosom.

petlu se priređuje prava sahrana. jer ono preko vampirskoh grobova neće da pređe. oni koji su iznenada ili nasilno unrli. zatim prema njihovim funkcijama. u jezerima. kod Rusa i Čeha upnjir. Petao u ambivalentnoj ulozi u obredu u istočnoj Srbiji. a kod Belorusa upir. Istim se saliva strava kod dece. sa dugim noktima ili u vunenoj odeći pletenoj za vreme Mratinaca. U Hrvatskoj. vampir pripada krugu demona vezanih za kult predaka. Od mesa živine se spremi ručak. obično one koja je preskočila njegovo telo. izvorima. 65. od zadobijenih rana. kao trag matrijarhata. Jaje. Vampir se najčešće pojavljuje kao zao demon.7. Da bi se predupredilo povampirenje pokojnika na mestu gde je bila njegova glava razbije se jaje. uglavnom. mada ne uvek. bez sveće (nije obavljeno načinjanje). kod vedra za mužu ovaca. U vampira se pretvara i onaj pokojnik preko koga su se davale stvari. tada bi umro domaćin kuće. zato što petla kolje žena. kod zapadnih Srba naziv vukodlak. ako je na njega pala senka. u dva običaja: prvi je karakterističan na južnoslovenskom prostoru. Karakteristika vukodlaka ili vampira jeste da je prekriven vučijom dlakom i predstavlja tipično srpski naziv. Vampir. petao i verige izvrsno mitološki stoje u vezi sa htonskom prirodom drevnog srpskog božanstva. Ilije solarni. stavlja se na htonska mesta. d) Elementi htonične prirode petla prepoznaju se i u pogrebnom kultu. u subotu ili na slavu. zato što petla kolje domaćin. kada dobiju osobenu magijsku moć. epidemične bolesti. se to jaje nalazi pored reke. ostalima u obliku životinje. pre izlaska sunca ili posle zalaska uoči praznika. u tom vremenu je ili nevidljiv ili se pokazuje u obliku senke. pri čemu joj nisu naročito smetala demonološka bića. kao recidiv patrijarhata. jer ponekad može pomagati svojima u kući. prema moralnim osobinama. prvo ždrebe bez belega nađe njegov grob. peskom ili prekrije trnjem. zamena za treću glavu. koji su umrli u mraku. Dalmaciji i Istri viščun/vukodlak. Drugi običaj se tiče ritualnog klanja petla (kokoši) kao supstitucija. kod Bugara i drakus. da sv. Dalje. koji se nisu ispovedili. da li je reč o ljudskoj formi ili hibridnom izgledu. gde se strogo vodi računa da pored mačke. U navedena dva rituala „žrtvovanja petla“ vidi se htonski i solarni karakter obreda i kulta. c) U ritualu o Đurđevdanu jaje se koristi pri ritualnoj muži ovaca. Ovi primeri pokazuju da: mratinci. Mrate. uoči sv. kao kultnom mestu porodice. kako se pokazuju. i petao ne preskoči mrtvaca. rodbini se pokazuje u ljudskom obliku. zakucava se ekser. zajedno sa kravajem i grumenom soli. koji je inače čest oblik inkarnacije duše. b) uoči sv. U istočnoj Srbiji dominira naživ vampir. a pri ubijanju vampira. prema mestu boravka. Postoji niz pogrebnih radnji koje se preduzimaju u pogrebnom kultu. u Bosni lampir – srodno sa imenom „leptir“. davi ljude po kućama i pije im krv. koriste se za kađenje sobe u kojoj će prebivati novoronđeče i porodilja za vreme njihove religijske nečistoće. na one koji borave ispod kućnog praga. ustalo u gluvo odba noći iz groba i luta okolo. noge i vrat okače se o verige i nakon 40 dana. na dobre i zle i konačno prema spoljašnjem izgledu. O etimologiji reči vampir/vukodlak. Potrebno je objasniti kultni smisao koji u istočnoj Srbiji ima ritualno klanje petla. vuk. Ako u tom roku ne bude upokojen. koja je. inače vampir neće biti uništen. u vreme Mratinaca htonski. koji je sahranjen neokupan. nedovoljno ožaljeni. bez belege. a kljun se vezuje crvenim koncem. kolje se petao. u vreme dva praznika sa bitnom mitološkom razlikom: na sv. te se za vampira kaže da pripada animističkoj strukturi kao posebnoj formi animizma. od popijene krvi dobija snagu i dugo boravi među ljudima. mora U borbi sa starom verom crkva je smatrala za svoj zadatak da odstrani najveća paganska božanstva. da petao ne bi dao glasa tokom klanja. psa i sl. češće muškarci i mlađi ljudi. koji su sa ovog sveta otišli nezadovoljni. Kod Poljaka wampir. Iliju i Mratinace a) na Ilindan se u Kalni kolje najstariji petao. u Neogtinskoj dete. veštica. 3. Stanište mu je groblje. na grobljima. 1. poput demonskog lika veštice. koje je udario grom. raskopa se grob i 39 . raskršćima ili pak na planinama. u bošči u kojoj su nabrane biljke dva dana uoči Đurđevdana. Klanje obavlja najstarija žena u domaćinstvu i to na kućnom pragu. sa kovčeg i krstom. pa se kradomice odnese u šumu i u mravinjak gde se zakopa. Demoni se mogu podeliti prema poreklu na manističke ili iz kulta duše umrlih predaka i na demone prirode ili iz kulta prirode ili kulta predaka. prag. Crni petao ili crna kokoš. a perje. Kako upokojiti vampira? Većina mitologa oslanja se na Vukovo određenje: kada se u selu pojavi vampir. da bi se na Đurđevdan vratilo i svim tim potom nahranila stoka na Đurđevdansko jutro – u cilju plodnosti stoke. Prema narodnom verovanju. Ovde se petao pojavljuje u liku atributa solarnog Peruna. preke naravi. Postoji specifično južnoslovensko verovanje da se pokojnik može preobratiti u vampira u toku 40 dana posle sahrane. Stoga demona ima u priličnom broju. kraj ognjišta. Ilija ne bi puštao gromove i ogranj. to je mrtvo telo koje je oživelo. grob se oiviči prosom. kad leptir izađe iz njega on se mora ubiti. 2. Reč je o formi živog leša. ostavljala na miru. čija je mitološka supstitucija htonična. pod jezik se stavi maslina ili srebrna para. rođeni u zao čas. samoubice. Kako nastaje vampir? Vampirima postaju oni ljudi koji umiru neprirodnom ili prevremenom smrću. A ako bi petao ostao živ.

rođena u krvavoj košulji ili u poslednjoj četvrti meseca. U početku Sloveni nisu imali kipove. kamenje. zavisno od tipa vere. kao muški pandan. ali ne mogu biti veštice do udaje. kokošku ili drugu životnju on postaje veštica. 66. pogrebna povorka obavezno staje. nemirne duše igraju tu divlje igre pod mesečinom. s mrtvacem se spaljuju njegov konj. Kod svadbenih običaja nevesta prilaže novac na raskršću. U Skopskoj kotlini i istočnoj Srbiji postoji verovanje da je veštica svaka stara žena posle smrti. smeće iz sobe gde je bio pokojnik odgađa se na raskršću. a dok spava. Opšti je stav da je mora demon koji noću pritiska. Gotovo kod svih drevnih naroda postoje verovanja o zlim duhovima koji borave na putevima i raskršćima. les rites des passages. 4. ako se duh pretvori u leptira. ne postoji ni zajednički naziv za „kip“ (reč stranog porekla). a najopasnije su u proleće za vreme Belih poklada. manji broj magijskih radnji koji se vezuju za rituale prelaza. primerci drveća. kultna mesta kod paganskih Slovena nalaze se na brežuljcima i gajevima ili na rtu. 5. Kao mesta prelaza iz jednog sveta u drugi. Fenomen raskršća je element kolektivne. one kao i vampiri žive u groblju. Veštica je ženski korelat vampira. odavali počast svojim bogovima. tu se bavaju uvračane stvaru. grada. Mrtvaci su spaljivani na lomači nad kojom je podizana mogila. U vreme gladi vampir se kreće oko vodenica i ambara. Razume se. Veštica je demona vezan samo za jednu uže srodničku. a prate je urličući psi. Kad se posumnja da je neka žena veštica. „neznanim grobovima“ u cilju lečenja bolesnih. Tada njeno telo žei kao mrtvo i ako joj se glava okrene gde su joj noge. ako ne potone. demonskim i kultnim bićima. daća. na Balkanu sa više glava. koja imaju jednak status kao i groblja. ona se više ne budi. a njene hipostaze su iskre ili svetlucava tela. naše i tuđe. raskršća predstavljaju vododelnicu brojnim magijskim dihotomijama: ovaj i onaj svet. veštica se hrani ljudskom džigericom i srcima. onda ga izbodu kopljem i spale. ona je veštica. Raskršće je kultno mesto na kome obitava htonska boginja. Putnik koji dospe na raskršće ne sme se okrenuti. Raskršća i groblja Među reprezentativnim mestima na kojima su Sloveni. okrenuta ka Istoku i prema vodi. Mitološko-filozofski gledano. ređe žaba. Sličnost i razlika između veštice i more. Severni stari Sloveni slave sedam dana u godini. Svoje poslove vrše tokom cele godine. sa pokrovom preko ramena. izvodili složene magijske rituale u cilju zaštite ljudi. mori ljude na spavanju i zaustavlja im disanje. Poslednje dete iz porodice gde umiru deca ostavlja se na raskršću uz poseban ritual. U istočnoj Srbiji smatra se da veštice na Đurđevdan „obiraju“ mleko. Tu se okupljaju duhovi i zli demoni. seljani tu ženu vežu i bace u vodu. vešticom postaje žena u koju se ušao đavolji duh. najčešće forme njene metamorfoze su leptir. mori. a kada je reč o magijskim radnjama. Kako se postaje veštica i koji su njeni atributi. četiri nedelje slavi se Mesec. Prema verovanju našeg naroda. zato se u narodnom verovanju i povezuju sa ženama. porodilja i novorođenčadi. smatra se važnim elementom kulturnog i antropološkog potencijala čoveka. pa ne jede više ljude. Spomenici njoj se nalaze na grobljima i raskršćima. raskršća i groblja i domaće ognjište i prag. obavljaju magijske radnje u gluvo doba noći. pas. koja je začeta u određeno vreme. velike su glave i nemaju senke. mada može i da štiti od gradonosnih oblaka. Mora je slična ili čak srodna veštici. sa tri glave i tri tela. Sa spaljivanjem priređivana je strava. gde joj se prinose žrtve. unutrašnje i spoljašnje. koji je stalni atribut vampira kao htoničnog demona i oni su najbolji ljubavnici. Veštice se rado okupljaju na orahu. naročito ako je lepa i mlada i deca rođena sa vukodlakom nemaju kosti. Ona ima krst pod nosem. Prema narodnom verovanju. u vreme nekrštenih dana kada je donji svet otvoren. glavni praznik je Peren-den. stoke i imanja nalaze se pojedini izvori. hrt i najbolje oružije. zaštitnica braka i plodnosti. noćni leptir ili crna ptica. U Hercegovini se veruje da se more devojke rađaju od veštica i od matere nauče zanat. Ljudi se jednako plaše tih mesta. Dva izuzetno važna kultna ili magijska mesta kod Srba i Slovena. države. mada postoji i „veštac“. mada u Rusiji i na Balkanu nema pomena tome. stoje na brežuljku. U grčkoj mitologiji boginja raskršća jeste Hekata. a voda u kome se okupa bolesno dete tu se prosipa. Mitolozi s pravom navode da samo raskršće ima višestranu simboliku. Smatra se da je mora veštica koja se pokajala. kokoška. najviše noću. od Božića do Bogojavljenja. one se na isti način i gotovo u isto doba noći obavljaju i na grobljima. Za razliku od vampira koji pije krv. u drvenim dvoranama odvojenim zavesama. arhetipske strukture svih ljudi. Ona može poprimiti brojne oblike. Kod Rusa i baltičkih Slovena kipovi su uvek od drveta. Mnogi narodi raskršća smatraju opasnim i nečistim mestima. porodičnu zajednicu. jesu raskršće i groblje. već ih samo muči. ako je nadut i crven. Poznate su magijske radnje na grobovima samoubica. ali i drugih naroda. sudbinski vezana za egzistenciju pojedinca. Vukodlak obično spava sa svojom ženom. oni postaju vampiri ili vampirovići i upravo oni su sposobni da vide vampira i da ga ubiju.ako se pokonjik nije raspao. Odbrana od veštica je beli luk. Kad je reč o hramovima. što svedoči o htonskom karakteru raskršća. Sa mužem je sahranjivana i jedna žena. odnosno na tzv. kao ni pogrebna povorka 40 . Ima veze sa zlim božanstvom Moranom. Upravljač litije je žrec. njena duša leti u vidu leptira i čini štetu. 1. vrši se u toku dana. raskršća su katkada. brkove i krvave pečate po obrazima. da otuda izlaze noću i da more decu. mačka ili vuk.

pronalazi i detetu daje nov život i novo ime. pa ga tamo slučajni prolaznik. jer su u magijskom smislu nerazdvojni. uglavnom negativnu. Najda. detetova baba. Vukadin. da ga reše užasnog bola života. Boginja raskršća u obrednoj praksi kod Srba. kondenzovane istorije i potrebe da se opstane. ona postaje supruga. U našoj književnosti primer je Vukova pripovetka Kum i riba. U srpskoj mitologiji ovu funkciju bi mogla imati boginja Živa. dileme putnika namernika rešavaju se na raskršćima tako što treba da krene desnim putem. širi. Najden. tu se sukobljavaju dve svatovske povorke i tu stradaju urečene devojke. a majka i beba se dva puta dnevno „kade“. a majka i beba su do krštenja deteta. otelovljenje ženskog. Rođenje. Kamen oko vrata je dar namenjen prolazniku. jer bi. patka = spojeni prsti na nogama). Za raskršća se vezuju i sudbine neobičnih smrti. prave se i prokeltije u obredu kamenovanja – privezivanja za kamen duše zločinca kome selo nije uspelo da uđe u trag. Voda u kojoj se dete kupa prosipa 41 . postoji niz magijskih predradnji: otvaraju se prozori i razvezuju čvorovi (kao i pred sahranu). niti da jede zečije meso (dete spava otvorenih očiju). te čuvanje matrilinearnosti. spremna da rađa (zbog čega je i najveći broj svadbenih običaja vezan za mladu). Riba–demon. kao zamena za žrtvu se nudi dragi kamen. boginja podzemlja uvek udesi tako da nastrada umoritelj dece. Riba je nesumnjivo vodeni demon. ove zabrane su proizvod iskustva. odnosno. pa se pored postelje stavljaju oštri i metalni predmeti (sekira. Da bi se olakšao porođaj. venčanje i smrt predstavljaju četiri osnovne faze u antropološkom ciklusu. pod zaštitom boginje Žive. Vuk. U Hajneovoj pesmi pesnik se na raskršću obraća suđajama. a zlobne komšije mogu da je uznemire. ako zbog otpora rodbine ili nečeg drugog nije moguć brak sa voljenom osobom. gde Laj strada na raskršću. posebno u toku noći. krštenje. spavaju na slami pored ognjišta. Prema grčkoj mitologiji. krštenje. udajom i ženidbom devojka i momak menjaju društveni status. Smrću se čovek vraća u htonski svet. ne sme da pali sveću umrlome. Njoj je zabranjeno šutiranje domaćih životinja. protiv uroka. objašnjenja nisu suluda ili banalna i mada na manifestnom planu jest vidljiv princip Frejzerove imitativne i kontagiozne magije. Vukadinka. hajduci protivnike gone na raskršće. odnosno 40 dana po porođaju religijski nečisti. službenicama moćne ženske boginje. zabrana. potpuno se inkorporira činom krštenja ili strižbe. protiv demona i zlih duhova. Raskršća se suštinski vezuju sa svetom mrtvih. Devica ili Lada. zbog lustrativne uloge koju ima. u suprotnom dete bilo rođeno sa manom (svinja = dlakavo. dok je o četvoropuću ređe reči. dakle raskršće je mesto gde se izviđa budućnost i gde se prorokuje. kao preventiva noću. dete bi na tom delu lica imalo ružan beleg. nešto crno. Zbog verovanja da su trudnica i njen plod u utrobi na magijski način povezani. kada majka i dete ne smeju biti sami. 67. mrtvacem. tu bi devojku ili momka obično zadesila smrt. Svekar odmah po rođenju deteta odlazi na seoski izvor i donosi naročitu vodu u kojoj se porodilja i dete ritualno kupaju 40 dana. što je istovremeno kritika patrijarhalnog principa i revizija kumstva po patrilinearnom principu. Vatra mora da gori. Baba. iznese na raskršće pored vode i tu je riba iskočila i ugledavši dragi kamen skočila na dete i odnela njegovu senu i bolest. koja govori o čoveku kome se redom umirala deca i o jednom magijskom običaju: poslednje rođeno dete se povije i stavi mu se dragi kamen oko vrata. neugodni mirisi. pogotovo babica. dakle. Živana. ne sme da hvata vodu preko reda (dete = razroko). a iznošenje deteta na raskršće i vodu ima dvojak značaj: prinosi se vodenoj boginji Babi ili kod Grka Hekati od koje se očekuje nov život. da se poslednje novorođeče iznosi na raskršće. U Srbiji. jer obrede izvode isključivo žene.i raskršće predstavlja ukrštanje dva puta od kojih jedan postaje veći. Njoj se u principu brani svako kretanje van kuće. istu takvu i privlači. kojih se trudnica morala pridržavati. materinskog i htonskog principa. da pozajmljuje stvari i da posećuje susede (ako sekirom zaseku prag čim ona izađe. noću u mraku može da se povredi ili uplaši. tu se sahranjuju tuđinci i zločinci. zaštitnice majki. Najopasnija su treća i sedma noć. srp) sa apotropejskim ili zaštitnim dejstvom. Ona poseduje znatnu magijsku snagu. sveto trajnog i svetog. Trećeg dana Suđenice odlučuju o sudbini deteta. dakle majčin brat. Ako krišom jede nešto i posle se tom rukom dodirne. Sve ovo ima racionalnu osnovu. dete bi moglo da se rdoi sa zečijom usnom). Rođenjem se dete odvaja iz htonskog sveta i postaje član socijalne zajednice. strižba Rođenje. Antropološki ciklus. na latentnom planu slika je drugačija: trudnica od životinje može da nastrada. Živko. postoji obredna magijska praksa u kući gde umri deca. zauzvrat se traži novo kumstvo koje bi bilo bolje od prethodnog. 2. za koje se i u našem narodu vezuju brojni običaji magijskog i mitološkog karaktera. negde i ujak. proizilazi i niz tabua. Dete se maže ugljenom i vezuju mu se crveni končići oko ruke. Stari kum se napušta. 3. Svagda je reč o tropuću. postaje kuma. a deci se daju imena tipa Živa. Boginja raskršća u literaturi. ulazi u drugačiji kult predaka. kao što je prikazano u Sofoklovoj tragediji Car Edip. Za raskršća je vezan i fenomen prokletija. U to vreme su naročito podložni uticaju zlih demona. jer bi se nedozvoljene radnje mogle odraziti na njeno nerođeno dete. kao i kontakt sa "nečistim mestima" i bićima: grobljem. koji se u antropologiji nazivaju ritualima prelaza ili ritualima odvajanja.

prag. učestvuje u ceremoniji prelaska u pubertet. verige i ognjište jesu simboli duhova predaka. te muž postaje dominantniji u skladu sa važećim patrijarhalnim sistemom običajnosti u srpskoj porodici. Kod Srba postoje četiri kumstva: kršteno (mokro). Ali šta to znači? Pošto je. U našem narodu se ne žali previše za prvorođenim detetom. dete rođeno u posnim danima krsti se na posne dane. Žar predstavlja zaštitu od zlih demona. da je i otac deteta religijski nečist i on negde zajedno sa ženom i detetom na slami leži 7 dana. Strižba se obavlja ujutru dok dan ide napred. Kod Srba se krštenje obavlja od 8 do 10 dana po rođenju. Sociološki gledano. sa kumom na čelu. što predstavlja magijsku odbranu. pa skriveno posmatra ko će od prolaznika prvi naići na dete i on postaje novi kum koji detetu daje novo ime. kod Jevreja žena je nečista 7 dana. te nov život i napredak koji dolaze sa promenjenom tradicijom kumstva. pelene se suše u kući. kako bi joj se ruke svezale i koncentracija oslabila.se po rodnoj biljci i preko te rupe se stavi trnje. zbog čega se u nekim krajevima odgađa prva bračna noć ili se pravi nesnosna buka pri svođenju mladenaca. doduše. Do 40 dana se iz kuće gde je dete rođeno ne pozajmljuje ništa da detetova sreća ne bi bila pozajmljena Ukoliko u jednoj porodici umiru deca. vrši kum. za razliku od sahrane koje sa obavlja uveče. U kuću neveste. pri svadbi uvodi mladu ili novog člana porodice u domaći kult. jer tu boravi Hekata. koje ona diže tri puta u vis. Vukadin. Činjenica da ni otac ne prisustvuje obredu crkvenog krštenja ukazuje na kod nas očuvano sećanje na običaj kuvade. kada dođu svatovi. kada se nevesti. traži platu za ritual. Ovaj poslednji čin ispijanja vina preduzima se kako bi nevesta zaboravila svoj naum. A šta je značio obred striženja kod Srba? Strižbu. atributi kućnih zaštitnika. u Crnoj Gori do 40 dana. Treba napomenuti da zbog religijske nečistoće majka ne prisustvuje krštenju deteta. nevestina majka provlači mladu i mladoženju ispod svoje desne noge. a predstava da duhovi lutaju u blizini vrata široko je rasprostranjena. Takvom detetu se daje ime Vuk. odnosno godini. posebno da onemoguće uspešnu "prvu bračnu noć". dolazi do zamene kumstva. o čemu svedoči i običaj zvani nakonče. šišano (suha) i kumstvo u nevolji. dveju porodica. makazama ga “udari”. žena koja i sama ima malu decu i kojoj su u porodici svi živi i zdravi. od kog treba malo da popije i pomalo ošamućena i sa tim tovarom ona treba da uđe u kuću. pa vlada mišljenje da se mladenci neće složiti ako im je neko ispod praga postavio čvor od prtenog konca. jer su oni ispod praga. ovaj običaj ukazuje na sukob patrijarhatskog i matrijarhatskog principa. Mlada u mladoženjinoj kući preskače prag. I u nevestinoj i u mladoženjinoj kući stavlja se žar na kapiju kroz koju prolaze svatovi i posebno mlada i mladoženja. zdrava žena. baca čašu preko ramena unazad sa namerom da je razbije. za napredak. došavši u mladoženjinu kuću. rođeno u mrsnim na mrsne. U dvorištu svojih roditelja. a ako se suše vani onda se unose do mraka. simboličkim činom žrtvovanja deteta boginji raskršća. Drevni je običaj kod Srba strižba ili šišanje deteta. prag mesto zadržavanja duša. Živa. izgovara ime deteta i majci daje zavežljaj koji se stavlja visoko. Na svadbi su prisutni zli demoni koji bi da spreče srećan završetak socijalne veze dva različita kulta. koji šiša dete na tri do pet mesta. u krajevima istočno od Velike Morave. Mlada dodiruje verige. preskače prag. 68. na prostorima delovanja tradicije tračkog kulta. Antropološki ciklus. kao relikt drevnijeg običaja žrtvovanja prvenčadi. te se negde mladi daju dva hleba i dva krčaga vina. po polasku. ali pri tome rukom snažno lupi o „gornji prag“. već dete ponese neka druga. Najden i sl. da bi se demoni oterali. prinosi muško dete u krajevima zapadno od Velike Morave ili žensko. Svekrva povije rođeno dete i odnosi ga na raskršće. Kako je ranije rečeno. Kum donosi i kapu. a crkva je sankcionisala kumstvo i dala mu sadašnje obeležije. stariji obred od kasnije hristijanizovanog i u crkvi od strane sveštenika vršenog obreda krštenja. čime ostvaruje dve. pošto mlada popije vino. Svadbeni običaji. Što se srpskog običaja tiče tu su karakteristične dve stvari: pri ulasku u kuću mladoženje mlada. ako je rodila žensko dete 66. kod poslednjeg rođenog deteta se preduzima naročiti ritual prelaza ili odvajanja od sfere htonskog – kako je u Srbiji kumstvo veoma razvijeno i kum predstavlja čuvara porodičnih tradicija. pa se na svadbi moraju razvezati svi čvorovi. Stoga se i preduzimaju protivmere u brojnim srpskim običajima. on daje detetu ime. pomalo kontradiktorne funkcije: 1. Često se neuspeh braka tumači kao posledica magije ili čini koje su postavljene na pragu. u neparnom danu. što na svadbi svi pomno posmatraju i 2. koja osim u ovom ima važnu ulogu i kod obreda sahranjivanja. dakle. venčano. ne okrećući se. iz javne komunikacije i crkve izopštena 33 dana. koji se isključivo obavlja u kući deteta. često mlado rodno drvo. kao zaštitnikom porodičnog kulta. Neki etnolozi smatraju da razlog leži u tome što se u realnom životu uloge supružnika radikalno preokreću. Nema nikakve sumnje da je u ovom obdredu uloga mlade važnija od uloge mladoženje. čini sve da se ne zameri duhovima kuće novog doma u koji ulazi. prema Zamteru. ognjište. pri šišanju on prinosi “žrtvu zamene” precima svoga kumčeta. Kumstvo je ustanova starija od hrišćanstva. pramenove kose stavlja u belu maramu. snažnim udarcem o gornji prag ona daje na znanje da želi da vlada u novoj kući i tako demonima muževljeve kuće objavljuje rat. radi plodnosti i napretka 42 . pa se prema nemačkom verovanju vrata ne smeju snažno zalupiti.

Ranije se išlo na groblje i petkom i subotom. a prazan sanduk i prazan grob ne smeju prenoćiti. a noču se nikada ne nariče! Bliski srodnici nose izvrnuto odelo bar 40 dana. Na sofri za stolom se ostavlja jedno mesto za pokojnika. jer je on religijski čist. Objavljivanje smrti u kući najavljuje se naricanjem. Znaci žalosti. kad se badnjak loži. Pratnja. ruke i noge se vezuju. Njegova odeća i samrtne stvari bacaju se ili se trećeg dana po smrti peru u reci i na nekoj livadi. a katkad su deca zakopavana ispod praga ili u voćnjaku. Pogreb momka i devojke ličio bi na svadbenu povorku i nosio bi se okićen barjak. tanjir. telo se ukrašava i izlaže i počinje faza plakivanja. pogrebni rituali su. kroz njegove ruke se provlače u krpu zavijena so. mladi momci rado idu u otmicu. Otmica devojaka. miropomazuje. obično je otmu kod stoke ili kada krene po vodu. Podušja su prva subota. Pokojnika iz kuće iznose u drvenim čezama najbliži i to tako da noge idu napred. a povorka se ne okreće. odnosno što će "na onom svetu ići po mraku". kao i rituali oko rođenja. da se ne navuče bes demona. Kraj odra pokojnika stavljaju se darovi u jelu. Bolesnika obično spuste na zemlju. Sahranjuje se sutradan. suše i kade 40 dana. kao i kod krštenja. zatim. Kada u selu umire veliki broj ljudi. čaša sa vodom ili vinom i njegov pribor. četrdeset dana. ljubav prema umrlome i mržnja prema lešu. Umrloga kupaju njegovi bližnji. kod rođenja. jer je vuna nečista. utopljenici i samoubice. Kada dvoje umre iz iste kuće u toku jedne godine. Predznaci smrti. ili se stavi deo razboja na kome se tkala 43 . ako sveštenik ne može da dođe u kuću bolesnika i da ga pred smrt ispovedi. a pre spuštanja u raku razvezuju mu se ruke i noge i uzima se njegov prsten. jer se veruje da pokojnik može da se služi hranom. pas domaćina zavija na raskrsnici. U kovčeg druge umrle osobe stavi se glava kokoške ili petla. krevet. crven je. Ako je imao štap i on se ostavlja. onda se ritualno mora pohraniti i treća glava. za njega se vezuju glavni običaji iz čovekovog života. na mišici. Poslednja sofra je na groblju i po osvećenja kamenog spomenika učesnici se više ne vraćaju u kuću umrloga. da je aktivan na nevidljiv način. U kući svinja rije pod kućnim pragom. svadbe. Postoje troje zadušnica. stolica. To se najčešće događa onda kada momak zaprosi devojku i njeni mu je ne daju. Ognjište je fetiš cele porodice. Kod svih naroda postoje sledeće radnje: po smrti telo se pere. te noću izlazi iz groba i davi ljude po kućama i pije im krv. Prema starijem kultnom supstratu mrtvac se stavlja na zemlju. zavisno od pola. U njega je 40 dana posle smrti ušao nekakav đavolji duh. a žena maramu. na groblje idu neobrijani i gologlavi. razbijanje zemljanog suda ili jajeta na mestu gde je bila pokojnikova glava. odeća i pokrov moraju biti od lana. ali se i brzo uklanja. a ne makazama. Čovek se može povampiriti ako je rođen u krvavoj košuljici i ako je preko njega. kad se sanja jahanje konja i ispali zubi. jer ono neće da pređe preko groba gde je sahranjen vampir. vukodlak. a smisao ritualnih postupaka vezanih za smrt jeste pripremanje duše umrloga za što uspešniji i bezbolniji prelaz u onaj svet. krštenja i svadbe. pošto su joj svezane ruke i noge crvenim ili crnim koncem. kukurikanje kokoške ili petla u gluvo doba noći. zaseca mu se prst na nozi. Trojice. U nekim krajevima Srbije sveća se palo pošto osoba izdahnula. Naša narodna epika poznaje brojne primere otmice devojaka. zapali mu se sveća koju drži u ruci i ispoveda se. Antropološki ciklus. Vampir. Kad izdahne preuzima se niz složenih obrednih radnji. 69. dok grob kopaju tuđinci i mora ih biti trojica. Košulja se ne svlači preko glave. onda mu se nosi upravo kapa. mešanje obrednih hlebova (poskurica i krsnik). prešla kakva četvoronožna ili nečista životinja. Kada osoba izdahne otvaraju se vrata i prozori. Da umrli sa sobom ne bi odneo i sreću ukućana. dok je u kući ležao mrtav. Ljudi umrli na neprirodan način sahrajivani su van groblja. koji ga oživi/povampiri.cele porodice. on se načinje. Dakle. već se cepa. iz korena iščupana mladica šljive koja se zasadi na groblju. u današnje vreme samo subotom. a kroji se kamenom. polugodišnjica i godišnjica. to je raspornjača. Nekrštena deca. tada se posumnja da postoji vampir i na groblje se dovede ždrebe bez belega. skupljanje smeća iz sobe gde je bio pokojnik i iznošenje na raskrsnicu. jer kapa je neka vrsta dvojnika. koren kukuruza i brašno. Malinovski dobro primećuje da su osećanja prema lešu ambivalentna. obavlja žena kojoj je umrlo prvo dete i ona učestvuje u pripremama podušja umrlome čitavih godinu dana. Umrli na glavi mora obavezno imati kapu. Kod srpskog naroda odigrava se složeniji ritual. onda je taj vukodlak. ritualno okupana i obučena. Da se pokojnik ne bi povampirio. Leš se čuva. Ako se pokojnik naduo. u biti rituali prelaska ili odvajanja. Smrt i pogrebni običaji Nema sumnje da se temelj svake religioznosti nalazi u fenomenu smrti. pre ulaska u kuću ritualno pere ruke i „živim žarom“ protrlja ruke. katkada noću poput hajduka. prema mlađem na sto. pranje ruku pratnje koja se vraća sa groblja. ispod kolena. podvezana donja vilica i pošto je stavljen na odar. Sve poslove u pogrebenom kultu u kući. prolećne i jesenje (Mitrovske) i letnje oko sv. žene idu raspletene kose ili je odseku. Po povratku sa groblja svaki učesnik pratnje. Strogo se izbegava da se mrtvacu oblači odeća od vune. Smisao paljenja sveće je u tome da se preminuli ne povampiri. Kapa je od izuzetnog značaja u ovom obredu. pribor za jelo.

neki obnavljanje života. na mestu gde je bila njegova glava razbije jaje ili zemljana posuda. ustali. pa bi je pokojnikova duša mogla navesti da zajedno pođu na onaj svet. Dodole bi dobijale darove u hrani i takođe bile polivane vodom. Kada se iskupe predstavnici iz svake kuće. obedujući. da spreči grad i sušu i da daje kišu. a ova praksa bila je zastupljena u dinarskim predelima. Osoba se sahranjuje sa glavom okrenutom ka istoku. Agrarni ciklus. Kod Platona. naročito se obrati pažnja kako će kleti oni osumnjičeni. seme za setvu se ritualno pripremi. da grne jeste antropoid. a voda u posudama prosuti. subota i delom utorak. kao i Srbi. ređe kamenjem ili sekirom. l’pot ili pustenovanje je prema predanjiam običaj starih Slovena napuštanja i ubijanja staraca i iznemoglih. Njegov cilj je da se posle godinu dana lutanja duše umrloga. One idu od kuće do kuće po selu. odluke i presude donosili su i "selo" ili "narod". Ove odluke mogu biti posebno teške. Narod inače i dan-danas veruje u dostižnost kletve. Ovi obredi sahranjivanja imaju religijsku. zatim prstena i onda svi članovi familije moraju u džaku da promešaju seme. konačno duša veže.lutka i za nju se načini treći kovčeg. Njima se grupa. Koga su vodili na lapot. sastavljene od povorki dodola. Ukivanje eksera simbolizuje zakivanje smrti. U trenutku kada pratnja polazi mala deca koja spavaju moraju se probuditi. onda se familija reši da ga ubije. 71. naime. Prokletije i lapot I danas se u srpskom narodu očuvala shvatanja iz običajnog prava. 70. češće batinom. Kineza i Indusa. Bukom koja se stvara i tokom svadbe. pozivajući pritom selo da učestvuje i da posle dođe na podušje. brašno. Kod nas su postojale letnje procesije. pevaju pesme i tako prizivaju kišu. Mitološku paralelu ovom običaju nalazimo i u japanskoj religijskoj i običajnoj praksi ostavljanja staraca i starica u planini. Kod Srba postoje dobri i loši dani za seoske poslove. da još neki član domaćinstva ne bi umro. suprotstavlja dezintegrativnim silama kako bi sačuvala potrebnu životnu energiju. plačem deteta tokom strižbe i kunjava tokom sahrane žele da se odagnu zli demoni. Na isteku godine dana umrlome se podiže kameni spomenik. i slave se kao radnje kojima se desakralizuje tlo. a običaj se održao uglavnom u istočnim delovima Srbije. Magijski obredi za dobijanje kiše Iznošenje semena i sejanje žita. nadajući se boljem životu na onom svetu. devojčica uzrasta od 6 do 14 godina koje su okićene cvećem i vrbovim vencima i vrbovim prutovima. koji se vezuje za nogu devojčice sa posebnim statusom. Katkada se u prvu brazdu baca i živo jaje. Takvom detetu se pripisuje sposobnost da utiče na atmosferske prilike. kakav je slučaj sa već pomenutim prokletijama. Dobri dani za setvu i prvo oranje su ponedeljak i četvrtak. sir. međutim. a tukli bi ih njihova deca. Pre zakazanog čina ubijanja. jaja. bose i obučene u lanene haljine. Zatim devojčice odlaze na groblje i sa nepoznatog groba vade drveni krst. Ovo razbijanje grneta u sobi jeste svojevrsna supstitucija za drevni obred sahranjivanja kraj ognjišta i kućnog praga. istočnoj Srbiji i Makedoniji. da su osim sudskih i državnih organa. Kad neko ostari ili iznemogne. odvojena od tela u snu vazda luta. sa sve podušjima. dete kome je otac umro pre rođenja. te se propisno sahrani. dok bi se za stolom. predstavnici svih domaćinstava iz sela. sa verovanjem da će preći u bolji život. Lapot. ono se magijski propusti kroz otvore kultnih bića i predmeta: zmijske i petlove glave. 44 . koje im spremaju ručak. gde su određene kazne za one koji spaljuju leševe. pre sunca. Posle bi dodole krst dovukle do reke i zajedno sa cvećem i ostacima hrane bacile u vodu. užasnuta fenomenom smrti. Ukazano je da se u ritualima prelaska ili rastanka. odmah se posumnja da je počinilac upravo taj čovek. koje su na poseban način pod dejstvom htoničnih demona. ali socijalnu snagu. ako je kletva nekog od učesnika blaga. a kod istočnih naroda. preko groba se razbacuje trnje ili se zabada glogov kolac. Neki etnolozi smatraju da razbijanje brojnih predmeta u Nemačkoj simboliše promenu i rastanak. Skupljene darove. Pred skupljenim svetom familija bi premlatila starca ili babu. osuđena starija osoba bi bila smeštena ispod stola/sofre. koje su običaj proklinjanja nepoznatog krivca za učinjeno rđavo delo. negde se stavlja i živa kokoška. Lapot. u Timaju. prilikom iznošenja pokojnika iz kuće. U ranijim vremenima Sloveni. Oranje i sejanje se kod svih naroda smatra činom oplodnje zemlje. on bi išao bez ikakvog straha. Stvar je što nevina dečija duša. svoje su mrtve spaljivali. U Svrljigu i u Pirotu postojao je običaj ubijanja staraca kada napune 50 godina. nosile bi trudnici ili udovici. Filipović smatra. nalazile „zvanice“. a loši petak. Gde postoji strah da će se pokojnik povampiriti. pre čina ukućani osuđenom starcu donesu proju i metnu je na glavu. prskaju ukućane. svojevrstan dvojnik umrlog i da često simbolizuje neprijatelja koga bi trebalo uništiti u magijskom ritualu. čime bi procesija bila završena. Ujutru. ona mora biti „posmrče“ ili „siroče“. o čemu govori i Dušanov Zakonik. govori se o sličnoj praksi na Sardiniji.

kopile i nekršteno dete. izvode se preventivne magijske radnje u cilju sprećavanja dolaska kiše. smatrajući da je slava dan prevashodno posvećen živima i da su elementi iz kulta mrtvih od sekundarnog značaja. a sama reč je tabuisana za devojke zbog straha od babica. dakle. ne pristajući uopšte ili retko na hrišćanska. Kako se vidi. na kojoj žive i rade. simbola prve žetve – zrnevlja žita od kojeg su se. taj hleb stoji stalno na stolu i seče se treći dan slave. sa vrhom okrenutim ka gore. Čeha i Litvanaca. kolač „baba“ Čajkanović i Trojanović smatraju da je krsno ime obožavanja svojih predaka. Poljaka. S obzirom da su imanje nasleđivali sinovi. a vodeni demoni kao da ne žele k sebi da prime živo biće. one su u pubertetu ili pre njega. verovalo se da se time nastavlja tradicija roda. opominjući ga da predupredi zlo i da kazni vinovnika. dajući obilje kiše. Postoji verovanje srpskog naroda da u kraju u kome obilno pada kiša neka žena svoje vanbračno dete udavila i u reku bacila. najčešće utopljenika kao i uloga posmrčeta je jasna. tačnije. jer su Srbi do kraja srednjeg veka sačuvali svoja drevna. a nasilno udavljeno dete kao da želi da se osveti majci.Sve se. oni su povezani sa vodenim demonima. poput pravljenja cigli. Negde se smatra da je dodola biće koje je samo prividno umrlo. te se čin pripremanja hrane i obedovanja dovodi u vezu sa podušjem. razbijen. ako ih prepoznaju. njivi. Da bi kiša prestala. praslovenska imena. koja u nekim krajevima priprema hranu ovim. time bi se predupredilo dalje padanje kiše. Ideji slave kao prazniku „posvećenom dušama predaka“ suprotstavljaju se drugi autori. svodi na vodu – radi magijskog izlivanja kiše. U mnogim krajevima. Agrarni ciklus. plug i druga oštra sečiva od metala.) u okviru slavskog rituala. a neki autori smatraju da dodola odgovara rusalki. U nekim krajevima se živa mačka baca u zažarenu peć. a preko nje i kraju u kojem vlada takav običaj da se „kopilad“ nasilno lišava života. koji ušavši u kuću žene slavi krsnu slavu koja se slavila upravo u toj kući. Slave i zavetine. davljenika i od udavljene vanbračne dece postaju demoni nepogoda i oluja. među ostalima. te za odmazdu šalju narodu tog kraja znak. a obe oličavaju duh htoničnih bića. ova Vukova hipoteza teško je održiva. u nekoj mitološki-magijskoj vezi stoje sva tri subjektiviteta: posmrče. možda. Baba je omanji hleb koji gost po čestitanju slave poljubi. te stoga pod slavom (krsnim imenom) treba razumeti poštovanje umrlih predaka. da predstavlja dušu mlade utopljenice ili deteta koje je umrlo nekršteno. Mogla bi postojati smisaona i mitološka veza između Božije brade. u istočnoj Srbiji postoji tradicija domazeta. poslednje dete nema kuma. a funkcija krsta sa groba nepoznatog. Prema Trojanoviću pred gradonosne oblake idu svi oni koji su se obesili ili udavili. Dakle. slava je jedan od praznika u kući svakog čoveka u kome domaćin ima istaknutu ulogu. međutim. Druga važna stvar je i uzrast devojčica. Krsna slava. Često takve oblake vuku i nekrštena deca. To čini. U nekim sredinama postoji i običaj da se grob u kome je sahranjen utopljenik ili samoubica prelije vodom. pa žene iz sela. najpre. hrišćanstvo i sl. 72. Ona se uglavnom slavi tri dana. Ukoliko predstoje radovi koji zahtevaju duži period bez kiša. kao i u obredima o Badnjem danu i Đurđevdanu. Magijski postupci za sprečavanje grada. zatim i sam Bog. zaštitnika porodičnih kultova i tradicije. Kod slave su žrtve jedini vidljivi i javni izraz zahvalnosti potomaka prema precima. No. Najzad. odnosno. pravili slavski hlebovi – i babe. Na to upućuje Frejzerova istraživanja fenomena „žitnog boga“ kod slovenskih naroda. dozivaju njihova imena i mole ih da odvuku oblake na drugu stranu. krst sa nepoznatog groba dovodi se u vezu sa utopljenicima koji inače predvode oblake. Poslednje dete takođe je simbolički i mitološki povezano sa uvodicom. sa verovanjem da će gradonosan oblak biti presečen. jer je i njena majka udovica. na tom 45 . Smatra se da gradonosni oblaci teraju „posmrče“ da izađu van i ako bi to dete progutalo prvu „gradiljku“. obično bi se ukopavala živa mačka ili magarac. Smatra se da od samoubica. Ljudima koji bi joj žrtvovali mačke za uzvrat bi darivala obilje kiše. a to svoje korene ima u uporednoj mitologiji: nordijska boginja Freja se pojavljuje s dvema mačkama upregnutim u kola. koji istovremeno zadrže porodično prezime. Magijski običaji za prestanak kiše. No. u magijskoj pripremi semena za setvu. prvo dvoje ne zna za oca. a za samu slavu slavski kolač i baba. preventiva od grada je magijski postupak da se u dvorište izbacuju sekira. pa time otpada i mogućnost uporedne analize običaja. domaćin u svojoj kući. da je ona pokojnica koju vodom valja zaliti. „baba se kolje“. koji ukazuju na važnost drugih komponenata (agrarna magija. Ovde se mora imati u vidu činjenica da Srbi pre svega slave slavu imanju. da bi se poput ruže iznova rascvetala i vratila u život. na šta ukazuje i činjenice da su devojčice bose. veče uoči slave zove se povečeri i tada se mesi kolač večernjača. Vuk Karadžić smatra da sama reč krsno ime pokazuje da je ova slava postala od imena koje se u prvom krštavanju naroda nadenulo nekome. Posmrče se nalazi u naročitoj vezi sa trudnicom ili udovicom. etnolozi smatraju da su i Srbi možda imali sličnu boginju. simbolično umrlim devojčicama. kada naiđu dodolice. poput Vlahovića. a ovakav kult razvijen je kod svih primitivnih naroda. Ovaj problem nije razmatran u inostranoj literaturi iz prostog razloga što srpska slava nema paralel u drugim kulturama.

rodovska. grane senka njegova. po tri puta sva sveta drveta. plod. od kojeg se očekivalo da pospeši zaštiti letinu. ta zabrana može imati i drugi smisao: one će svojom udajom preći u drugi porodični kult i da prime muževljev kult. rodna. ognja. Svi su ovi zapisi. dakle. Konačno. ognjišta – kulta predaka te kuće i upravo zbog toga se baba ne seče dok traje slava. zbog čega taj hleb uveče do svoje kuće nosi devojčica koja ne sme da govori. hleb baba je sa gornje strane ukrašen simbolom svastike u obliku osmice. odnosno zaštitniku sela. kult nekog drugog imanja i ognjišta. čime se prinosi žrtva božanstvu koje simbolizuje hrast. posvećene rodnom pretku – legendarnom ili mitskom zaštitniku sela. niti se pomera sa stola. oplodni dodir sa demonima očevog roda i imanja. koju je slavio njegov otac. znači da će iduće godine roditi. žitom. a peto. te se brani svaki kontakt. Nikolu zimskog. 46 . takođe ima karakter kolektivne zadušnice. tabuisani. ali znatno skromnije.imanju. U tu svrhu birali su velika i granata stabla. na ulazu sela. one će obeležiti. A kad devojke i mlađe žene dobiju babu. Neki autori smatraju da su zavetine nastale iz „zaveta“: u nekoj teškoj nevolji seljani nekom svecu zavetuju da će ga praznovati kao seosku slavu ako ga izbavi od nevolja. a zatim i prinošenje žrtve. To je simbol vatre. Svoju porodičnu slavu. a zatim ga vinom prelivao. Inače. no. I zajednički ručak kraj zapisa/kamenog krsta. pomešani su sa kultom predaka. Pri tome je sveštenik osvežavao sekirom svaki krst – urezan na zapadnoj strani kore drveta. preslavljaju sv. Pored krsne slave mnoge kuće u Srbiji imaju u toku godine još jedan dan kada preslavljaju i tako oni koji slave sv. kao i elementi s njima povezani: kameni krst. Dakle. u samom centru sela. glavno. Za vreme zavetine svaka kuća u naselju daje prilog te se kraj samog zapisa i kamenog krsta zakolje jagnje i to tako da njegova krv orosi taj kamen. Zavetina je. narod brani upotrebu ovog hleba od strane devojaka i mlađih žena strašeći ih demonima babicama. Tog dana se u procesiji okupe svi seljani i ritualno obilaze polja. najčešće hrast ili orah. Vuk Karadžić podseća da kako u Srba svako selo ima jedan dan koji slavi i svetkuje. kao simbolom patrijarhalnosti i da je upravo zbog toga taj hleb za žene tabuisan. a u drugom za papriku. koji običan svet tumači tako da se u jednom krugu nalazi mesto za so. tabuisan je na više nivoa. ostaci starog slovenskog poštovanja drveća. koja su se nalazila na sve četiri strane. Zavetine. Jedan od važnih verskih elemenata je obilaženje posvećenog drveta ili zapisa. Zašto je to važno? Zato što hleb baba vrlo mogućno stoji u vezi sa imanjem. Nikolu letnjeg u maju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->